Kata Pengantar

Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Pengenalan Rekoder

1.

T EKNIK NYANYIAN 1.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan rahang. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Dalam nyanyian, sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan, kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Bentuk mulut bagi bunyi vokal:

AH (a)

A E (e)

OO (u)

EE (i)

OH (o)

2

Pengenalan Rekoder

1.2

POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. 1.2.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1.2.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. dilonggarkan (rileks), tidak kaku. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. dinaikkan. ditarikkan ke belakang sedikit. selari dengan lantai. di sisi.

Postur Duduk

Secara konvensionalnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. tidak bersandar. terletak di tengah kerusi. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. diletak di atas paha.

3

Pengenalan Rekoder

1.3

PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik, seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti, sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk, abdomen dan diafragma. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut, kita akan menarik nafas dengan cepat. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan, angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Contoh latihan:

hiss hoo

ss hoo

ss hoo

ss hoo

hiss hoo

4

Pengenalan Rekoder

1.4

PENGHASILA N TON

Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut, bibir, rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a, e, i, o, u). b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. c) Mengajuk bunyi siren, angin, keretapi dan siulan. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). Melalui kaedah ini, murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid.

5

Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. Langkah-langkah:

Pengenalan Rekoder

a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a,e,i,o,u) berulang-ulang. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.

2.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa, kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir, dan menyanyi keseluruhan lagu. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.

6

2.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan

Pengenalan Rekoder

Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. Misalnya dalam nada C major- minor, pic ‘do’ ialah not C. Manakala bagi nada D major- minor, pic ‘do’ ialah not D. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu

pengajaran secara solfege. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.

Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d`

7

Pengenalan Rekoder

3.

SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah :

do

re

mi

Fa

So

La

Ti

Do’

8

Contoh Latihan Solfa

Pengenalan Rekoder

Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. Ini dilakukan secara baris demi baris. 4. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi, guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud, tempo, bentuk irama, ekspresi dan lirik lagu. c) Memastikan postur, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama, melodi, ekspresi dan sistem notasi ). e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. (Rujuk perkara 2.1; 2.2; 2.3)

9

Pengenalan Rekoder

5.

NOTA TAMBAHAN 5.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 , 2 atau 4 bar kemudian, nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. - Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. - Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti.

Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu)

* Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.

10

Pengenalan Rekoder

5.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. b) Guru mengir ingi nyanyian murid- murid. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 - menyanyi lagu Kumpulan 2 - menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi, seperti glokenspiel, tone-block, melodian dan rekoder).

11

Pengenalan Rekoder

12

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi

Modul Nyanyian Tahun 1

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

1. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. Murid pernah menepuk detik lagu. 1. 2. 3. 4. 5. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo..’ tanpa isyarat tangan. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. 6. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’, pita lagu, pemain pita lagu.

Elemen Strategi Bahan

13

Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi: 1.3.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut. • duduk sambil menguncupkan badan. Dinamik kuat ( f ). • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

4

Elemen Strategi Bahan

KBKK • Membanding beza Pita lagu, kibod dan carta lagu, radio-kaset, lagu- lagu pilihan guru.

14

Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi : - irama - melodi - ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama, melodi dan ekspresi. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. 1. 2. 3. 4. 5. 7. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. 8. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman, kerincing, pita lagu dan radio kaset.

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

15

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi solfa – la, so,fa, mi, re, do

Modul Nyanyian Tahun 4

Pengenalan Rekoder

Menyanyikan pic la, so, fa, mi, re, do dengan betul secara berpandu. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la, so, mi, re, do. 1. 2. 3. 4. Mengulangkaji solfa dengan pic la, so, mi, re, do dengan iringan kibod. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la, so, fa, mi, re, do. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la, so, fa, mi, re, do.

Elemen Strategi

Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun

Bahan

Pita lagu, carta lagu, kad imbasan solfa, carta isyarat tangan Curwen.

16

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik - Sebutan 2.2.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic; tempo; dinamik

Modul Nyanyian Tahun 5

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

1. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. 2. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic, tempo dan dinamik, dengan bimbingan. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 1. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. 2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. 3. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. 5. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 6. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat

Elemen Strategi

Bahan

Pita lagu, kibod dan carta/ skor lagu.

17

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.4 Corak Irama • Ostinato irama 1.2 Melodi 1.2.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2.1 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi

Modul Nyanyian Tahun 6

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran

1. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 2. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. 3. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic, tempo dan dinamik secara berpandu. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’. 1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic, tempo dan dinamik. 2. Latihan menyanyikan dron - do 3. Latihan menyanyikan ostinato - mi, re, do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi - mi, re, do. 4. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. 5. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. 6. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi- do, so, do 7. Bertukar aktiviti antara kumpulan. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan.

Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

18

Pengenalan Rekoder

19

Pengenalan Rekoder

20

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder

24

Pengenalan Rekoder

25

Pengenalan Rekoder

26

Pengenalan Rekoder

27

Pengenalan Rekoder

PERKUSI

PENGENALAN

Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari.

Di samping itu, per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi, disiplin, dan rasa tanggung jaw ab. Oleh yang demikian, guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi.

Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. Bagi mencapai tujuan itu, guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi.

1

Pengenalan Rekoder

1. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul. 1.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah.

(b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan.

2

Pengenalan Rekoder

1.2

Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang.

(b)

Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. tangan kiri. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam

3

Pengenalan Rekoder

1.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri.

(b)

Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.

4

Pengenalan Rekoder

1.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.

Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin

Tambor in Tanpa Kulit

Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Pegang tamborin dengan tangan kir i. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan.

5

Pengenalan Rekoder

1.5

Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Apabila diketuk, ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring.

(b)

Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.

Paluan Luar

Paluan Dalam

6

Pengenalan Rekoder

1.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya.

(b)

Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram, atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir.

7

Pengenalan Rekoder

(c)

Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional

Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan

Tangan Kiri

Tangan Kiri

Tangan Kanan

8

1.7

Dram Tenor (a) Rupa bentuk

Pengenalan Rekoder

Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. Dram tenor tidak mempunyai gegetar.

(b)

Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram, atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas.

9

1.8

Sim bal (a) Rupa bentuk

Pengenalan Rekoder

Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. Apabila diketuk, simbal menghasilkan bunyi lanjut.

(b)

Cara memegang dan memainkan simbal

Suspended Cymbal

Crash Cymbal

(i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir.

10

Pengenalan Rekoder

1.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi, sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk.

(b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).

11

Pengenalan Rekoder

1.10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.

(b)

Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. Untuk menghasilkan bunyi, ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan.

12

1.11

Cowbell (a) Rupa bentuk

Pengenalan Rekoder

Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi. Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk.

(b)

Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.

13

Pengenalan Rekoder

2. PENYENGGARAAN 2.1 Cara Menjaga Alat Perkusi

(a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. Alat-alat perkusi yang lain seperti : - Kastanet, kayu tik-tok, kerincing - Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.
2.2 Penyelenggaraan

i) ii) iii)

Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan.

14

Pengenalan Rekoder

15

Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pengenalan Rekoder

Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Memegang kastanet dengan betul. 2. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. 1. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. 2. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. 2. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. 3. Memperkenal kastanet. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. 4. Dengan bimbingan guru, murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. 5. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. 6. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. Contoh aktiviti kumpulan:
Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. Kum pulan 2 menyanyikan lagu.

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi Bahan

(Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon, rakaman lagu ‘Telefon Ku’, kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain.

16

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan.

Modul Perkusi Tahun 2

Pengenalan Rekoder

Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

1. Memegang loceng dengan teknik yang betul. 2. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. 1. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. 1. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. 2. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 3. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. 4. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. 5. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. 6. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. 7. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. • Kum pulan 1 - Kastanet • Kum pulan 2 - Loceng • Kum pulan 3 - Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1, 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet, kerincing, loceng, kad ikon corak irama, rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’

Elemen Strategi Bahan

17

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2 Melodi 1.2.2 Warna ton - Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. 2. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi, kastanet dan kerincing. 1. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. 2. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b)

Modul Perkusi Tahun 3

Pengenalan Rekoder

q

q

q

q

: :

h q h q

h q h q \ \

3. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. Kastanet Kerincing

q h

q

q h

q

} }

Elemen Strategi

Bahan

3. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. 6. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. Berjalan jengket ii. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’, kastanet, kerincing dan kad imbasan.

18

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Per mainan Alat Perkusi 2.2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal - Kemahiran ber main alat perkusi ringan; dram getar; dram tenor.

Modul Perkusi Tahun 4

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada

Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. 1. Murid telah mempelajari - Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h )

- Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’

Aktiviti

1. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim. 3. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis. i) Krocet - ta ii) Minim - ta-a 4. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar –

q < h <

q h

q -

q

} }

Dram tenor –

6. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti )
Elemen Strategi

Kontekstual - Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar, dram tenor, kad imbasan, kibod, skor per kusi.

Bahan

19

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Per mainan Alat Perkusi 2.2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal - Kemahiran ber main alat perkusi.

Modul Perkusi Tahun 5

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan dan tempo. 1. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. 1. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. 2. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu. 3. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik, tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. (kastanet, kerincing, dram getar, dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok

Elemen Strategi

Bahan

Skor lagu, alat perkusi, kibod dan pita rakaman.

20

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.3 Reka Cipta 3.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama

Modul Perkusi Tahun 6

Pengenalan Rekoder

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. 1. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. 2. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 - Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) - Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 - Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) - Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. ( baris 3 dan 4 ) 4. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. ( Tanjung Katong ) 5. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea

Elemen Strategi

Bahan

Dram tenor, kastanet, tambor in, kerincing, rakaman lagu, kad imbasan detik lagu.

21

Pengenalan Rekoder

REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. Antaranya adalah rekoder sopranino, soprano, alto, tenor dan bes. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto

Soprano Sopranino

Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder.

1

Pengenalan Rekoder

1. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. Gambarajah 2

2. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik, teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. 2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2.1.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder.

2

Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan.)

Pengenalan Rekoder

Gambarajah 3(a)

Gambarajah 3(b)

2.1.2

Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. a. b. c. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.

3

Pengenalan Rekoder

2.1.3

Penjarian Gambarajah 4

Tangan Kiri 3 2 1

Tangan Kanan 5 4 6 7

0

Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7, terdapat dua lubang kecil. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet.

4

Pengenalan Rekoder

Gambarajah 5

Susunan jari pada lubang rekoder

Carta Penjarian Rekoder

5

REKODER TAHUN 4
Penjarian Not B, A, G, C’, D’

Pengenalan Rekoder

Penjarian not B

Penjarian not A

Penjarian not G

Penjarian not C'

Penjarian not D'

1

Pengenalan Rekoder

LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat, cepat dan sederhana. Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f). Latihan 1 NOT B

Latihan 2

NOT A

Latihan 3(a)

NOT A dan B

Latihan (b)

Latihan 4

NOT G

Latihan 5(a)

NOT B, A dan G

Latihan (b)

Latihan 6(a)

NOT B , A dan G

Latihan 6(b)

2

Pengenalan Rekoder

Latihan 7

NOT C'

Latihan 8

NOT D'

Latihan 9

NOT C' dan D'

Latihan 10

NOT B, A, G, C' dan D'

3

Pengenalan Rekoder

Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B, A dan G Lagu 1

MARY HAD A LITTLE LAMB
Moderato Lagu Kanak-kanak

Lagu 2

LULLABY
Lagu Kanak-kanak Andante

4

Pengenalan Rekoder

Lagu 3

WAU BULAN
Lagu Rakyat Andante

Lagu 4

HELLO MY KIDS
Lagu Rakyat Andante

5

Pengenalan Rekoder

Lagu 7

BERGEMBIRA
Sam Allegro

Lagu 8

INANG GEMBIRA
Moderato Arifin Razak

7

Pengenalan Rekoder

Lagu 9

JONG JONG INAI
Allegro Lagu Rakyat

Lagu 10

DOWN BY THE BAY
Swing. Moderato Lagu Rakyat

8

REKODER TAHUN 5
PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B, A, G, C' dan D'

Pengenalan Rekoder

Untuk penjarian not B, A, G, C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B, A, G, C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. 1. Mengajuk pic 1.1 Guru membunyikan pic B, A, G, C' atau D' 1.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. 2. Mengajuk melodi 1 bar. 2.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan, rekoder atau vokal. 2.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku.)

1

Pengenalan Rekoder

Lagu 1

SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND)
Lagu Rakyat German

Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (, ) dinamik f dan p

4. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder.

2

Pengenalan Rekoder

Penjarian Not F dan E

Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI

Penjarian Not E

1. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk.

2. Tuliskan kedudukan not pada baluk.

3

3. Tandakan penjarian not-not rekoder.

Pengenalan Rekoder

Penjarian not A

Penjarian not G

Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI

Penjarian not D’

Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut.a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat, cepat, sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4

Pengenalan Rekoder

LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F

Latihan 2: NOT E

Latihan 3: NOT F dan E

Latihan 4

Latihan 5: NOT G, F dan E

Latihan 6

Latihan 7

5

Pengenalan Rekoder

Lagu 2

DAMAI
Yusri Hussain

PENJARIAN NOT D dan C

Penjarian Not D

Penjarian Not C

6

Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

Pengenalan Rekoder

a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat, cepat, sederhana. c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F, E, D dan C

,

,

Latihan 9: NOT E, D dan C

,

,

Latihan 10

,

,

Latihan 11

,

,

Latihan 12

,

,

7

Lagu 3

Pengenalan Rekoder

LA VOLTA
Bryd

CADA NGAN AKTIVITI

a) b)

Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

8

Pengenalan Rekoder

Lagu 4

ETUDE
Moderato

9

Latihan Pengukuhan Untuk Not C, D, E dan F Latihan 13

Pengenalan Rekoder

Latihan 14

Lagu 5

GOOSEY, GOOSEY, GANDER
Lagu Kanak-kanak

10

Pengenalan Rekoder

Lagu 6

THE PHEASANT AND THE BEAR
Lagu Kanak-kanak

11

PENJARIAN NOT F #

Pengenalan Rekoder

Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. a) Tempo yang berbeza: lambat, cepat. b) Cara memainkan: legato. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G, F# dan E

12

Latihan 16: NOT D, E dan F#

Pengenalan Rekoder

Latihan 17: NOT D, E, F# , G dan A

Lagu 8

BUNYI ALAM
Moderato Hj Abu Hassan

13

Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D, E, F# , G dan A

Pengenalan Rekoder

Latihan 19: Staccato dan Legato

Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G, F, F# dan A

Latihan 21: NOT G, F# dan D

14

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

Latihan 7: Not A, C#, D’ dan B

CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi

Lagu 1

LAVENDER’S BLUE
Lagu Rakyat England

3

Lagu 2

AKU BURUNG TIONG
Hamid Baharudin

4

PENJARIAN NOT E’ DAN F’

Penjarian Not E’

Penjarian Not F’

PENJARIAN NOT G’ DAN F#

Penjarian Not G’

Penjarian Not F#

5

Lagu 3

AYAM DIDIK
Lagu Rakyat

6

Lagu 4

BURUNG KAKAK TUA
Lagu Rakyat

7

Lagu 6

WAKTU FAJAR
Tradisional

9

Lagu 7

HUNGARIAN DANCE NO. 5
Johannes Brahms

10

Lagu 8

WAU BULAN
Lagu Rakyat

11

Lagu 5

LARGO
Lagu Rakyat

8

Lagu 6

WAKTU FAJAR
Tradisional

9

Lagu 7

HUNGARIAN DANCE NO. 5
Johannes Brahms

10

Lagu 8

WAU BULAN
Lagu Rakyat

11

12

MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik

MODUL REKODER TAHUN 4

4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.3 Per mainan Rekoder 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Murid telah mempelajari : 1. Meter 2 4 3 4 4 4

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada

2. Nilai not

3. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G ,A , B , C’, D’. 4. Dinamik Aktiviti

;

q

h

1. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. 2. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. 3. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. 4. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. 6. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’.

p

dan

f

.

Mur id pernah menyanyi solfa.

13

Elemen Strategi

Kontekstual Kemahiran Berfikir. • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian. Rakaman lagu, rekoder dan alat perkusi ringan.

Bahan

14

MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item

Pendidikan Muzik

Modul Rekoder Tahun 5

5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.3 Per mainan Rekoder 2.3.2 Ber main rekoder secara muzikal. • Kemahiran ber main dan membaca notasi. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. 1. Pernah menepuk corak irama. 2. Murid telah mempelajari nilai not

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada

;

q

q. h

h.

Aktiviti

1. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : - menepuk , mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu, bar demi bar dan frasa lagu). 2. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. 3. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . 4. Murid membaca notasi pada skor. 5. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. 6. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. 7. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu.

Elemen Strategi

Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi, rekoder dan carta penjarian not rekoder, skor lagu.

Bahan

15

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.1 Penerokaan 3.1.1 Pelbagai bunyi.

MODUL REKODER TAHUN 6

Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. 1. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. 2. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar. 3. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Bunyi kicauan burung ii. Bunyi angin iii. Bunyi semboyan kapal 4. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin, dan Kumpulan C - bunyi semboyan kapal 5. Persembahan kumpulan secara ensembel, hasil gubahan daripada rekoder.

Elemen Strategi

Kontekstual - Mengaplikasi KBKK - Kreativiti

Bahan

Pita rakaman , rekoder dan kibod

16

BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR, Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca, menulis, menganalisis dan menilai karya muzik. 1. KONSEP-KONSEP MUZIK 1. Irama, melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. 2. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut.

Konsep Utam a

Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not)

Irama

Melodi

Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk

Ekspresi

Mud Dinamik

1

1.1

IRAMA Irama merangkumi faktor 1.1.1 Detik Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1, 2 dan 3. 1.1.2 Meter Secara konvensionalnya, detik dihimpukan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan

tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim.

3 Meter 2 , 4 4

Dalam meter lazim duaan

2 , setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4

q ).

Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver (

q= e e

).

2

(b)

Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh:

e e e

).

q. q .

Setiap krocet bertitik (

q. )

mew akili tiga

1.1.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Menguatkan detik tertentu

terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik

diertikan sebagai memberi tekanan. Simbol (

^

dan > ) digunakan

sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Contoh:

1.1.4

Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat, lambat atau sederhana. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro, Andante dan Moderato. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut:

q

= 114

;

h

= 80

;

q.

= 60

3

1.1.5

Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Semasa menulis corak irama, pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Contoh :

Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac, Waltz, Inang, Masri, Asli, Sumazau dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau

ii)

Rentak Waltz

4

iii)

Rentak Inang

iv)

Rentak Masri

v)

Rentak Zapin

vi)

Rentak Joget

vii)

Rentak Sumazau

( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni.

5

1.1.6

Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti

x e q h w
Lambang Not

. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan

Carta 1 Nama not

Lambang Rehat

g

Semibrif

w h

Persamaan Nilai Krocet 4 krocet

Minim

2 krocet

Krocet

Kuaver

e

q

1 krocet

½ krocet

Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal. Carta 2

Nama not Minim bertitik

Lambang Not

Lambang Rehat

h. q.
6

Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet

Krocet bertitik

1½ krocet

Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit

2 bit

1 bit

1bit 2

Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. Contoh:

h q

boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang

1.2

MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Contoh melodi: Lenggang Kangkung

7

1.2.1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Contoh:

&

Pic rendah

q

Q
Pic tinggi

Pic bergerak secara bertangga, melompat dan mendatar. (i) Pergerakan bertangga

(ii) Pergerakan melompat

(iii) Pergerakan mendatar

1.2.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun

mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. Dalam muzik KBSR, hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).

(i) Skel Major menaik

(ii) Skel minor menaik

8

1.2.3

Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. Dalam penulisan skor muzik, frasa ditanda dengan simbol berikut:

Contoh:

1.2.4

Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara, dalam bentuk kaunter melodi, kord, dron dan ostinato. Contoh :

1.2.5

Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara, sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan

9

1.2.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. 1.2.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif, frasa dan seksyen. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik. 1.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. 1.3.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang, sedih, bersemangat dan sebagainya.

1.3.2

Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. Dalam skor Iagu, dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ). ) dan beransur kuat

10

11

Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat

(p )
(

Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”, “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. 1. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. 2. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. 3. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. 4. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. 5. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . 6. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”, berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: (

f

)

Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. 8. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an, rakaman muzik dan gambar w atak kartun.

p)

- lembut

(

f

) - kuat

12

Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.3 Corak irama • Rentak – Mac; Masri 1.2 Melodi 1.2.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 2. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. 3. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. 4. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. 5. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. (tamborin, kayu tik-tok dan kastanet) 6. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin, kayu tik-tok dan kastanet. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu, tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.

Hasil Pem belajaran

Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

13

Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat, cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. 2. Murid pernah menepuk detik. 1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. 2. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. 3. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. (lambat dan cepat) 4. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. 5. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. 6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. 7. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. 8. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik, lembaran kerja dan kibod.

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi Bahan

14

Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.4 Notasi 1.4.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul, tanpa skor. 1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. 1. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. 2. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. 3. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. 4. Memperkenal not minim dan nilainya. 5. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. 6. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. 7. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. 8. Murid membuat latihan menulis not minim. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet, kerincing dan kad imbasan

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

15

Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud • Riang, sedih, bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar, dengan betul. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, “Geylang Si Paku Geylang”, “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. 1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. 2. Perbincangan mengenai suasana riang, sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. 3. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang, sedih dan bersemangat. 4. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, :Geylang Si Paku Geylang”, “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). 5. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. 6. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

Elemen Strategi

16

Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item

Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti

M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Irama 1.1.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. 4 4 1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 2. Murid menyanyikan lagu tersebut. 3. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. 3 4 >

q

q q

4. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. 5. Murid menyanyikan lagu tersebut. 6. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. 4 4 >

q

q q q
-

7. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A - menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B - menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu, rakaman muzik, lembaran ker ja dan kibod.

Elemen Strategi

17