T.C.

KOCAEL ÜN VERS TES

Bilgisayar Mühendisli i Bölümü

AKCAKOCA EVLER WEB S TES
Yasin BADUR Sercan ERF DAN Dan man Ö r. Gör. Suhap AH N
Ocak, 2011 1 zmit, KOCAEL

ÖNSÖZ Bu çal mam z haz rlamam z s ras nda bize yol gösteren, bilgisini ve tecrübesini bizim ile payla an de erli hocam z Say n Ö r. Gör. Suhap AH N hocama ve bu çal may destekleyen Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i¶ne içten te ekkürlerimi sunar m. Ayr ca e itimimiz süresince bize her konuda tam destek veren ailelerimize ve bize hayatlar yla örnek olan tüm hocalar m za sayg ve sevgilerimizi sunar z.

Haziran, 2011

Yasin B

2

Ç NDE

LE

KISALTMA L STES

SEMB L L STES

3

Konut yöneticilerin en çok ihtiyaç duyduklar fonksiyon site sakinlerine duyurular en h zl bir ekilde ula t rmakt r.ÖZET Bu dönem projesinde toplu konutlardaki bir konut yöneticisinin. 4 . duyuru ekleme ve düzeltme sayfas projede yapt m z en çok kullan lacak sayfalard r. gelir listeleri gibi bilgileri depolama raporlama ve ilgili ki ilere mail atma fonksiyonlar içeren sayfalar da tasarlad k. Ayl k aidat ve faiz geliri. duyurular ve konut sakinlerin bilgilendirilmesi vb birçok i levi yerine getirmektedir. aidat borç bilgilendirme ve konut sakinlerini bilgilendirme gibi i ler kolayla t racak. apartman gelir ve giderleri ile ilgili bilgi giri i. gider listeleri. Bu proje ile art k duyuru atmak. ev sahiplerinin ve kirac lar n konutlarlarla tüm i lerini bir web sitesi üzerinden yapabilmesini sa lamaktad r. Bunun için duyuru görüntüleme. aidatlar. Bu i ler genel olarak kira ödemeleri.

dosya upload edebilme görsel olarak da sitenin tasar m n n yap lmas ve bu tasar m yap l rken kullan lan teknolijilerin tan t lmas d r.akcakocaevleri. 5 . Burada yap lmas gereken temel fonksiyonlar özetleyecek olursak yap sal olarak .com web sitesi üzerinden site sakinlerine gerekli duyurular ilan edip . duyuru ekleme ve yay nlama . mail gönderme. backup alma. onlara site ile ilgili düzenlemeler ve hesaplamalar ile ilgili bildirimleri mail olarak gönderilmesini sa lamak ve site sakinlerinin siteyle alakal hertürlü duyuru ve önemli olaylara bu site üzerinden ula mas n sa lamak.GR Amac m z Akcakoca Toki Üniversite Konutlar n n yöneticilerin www .

1 Tablo ve Elemanlar Tablo verilerin sat rlar (row) ve sütunlar (colomn) halinde düzenlenmesiyle olu an veri grubudur. Bu bölümde veri taban ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulacakt r. bir çok veri yer alabilir. Personelin sicil numaras . Tablonun sat rlar ndaki her bir bilgi kay t (record).1 Veri Taban nedir ne i e yarar? En genel tan m yla. Örne in personel listesi (yani personel tablosunu) ele al nacak olursa. sonraki makalelerimizde 1. ait harç ve not bilgileri gibi.Veriler fiziksel haf zada Veri Dosyalar (DataFiles) halinde saklan rlar.Öncelikle bu kavramlar tan mlanacak ve hangi amaçla kullan ld ilgili detayl örnek ve aç klamalar anlat lacakt r. Bu kavramlarla anlat lacakt r. bilgisayarlar n bilgileri birbirinden ay rarak saklamak için kulland personel ile ilgili bilgiler.Bir personele ait bilgilerin her biri sütunlarda tutulur.sütunlar ise alan (field) olarak isimlendirilir. kullan m amac na uygun olarak düzenlenmi veriler toplulu udur di er taraftan ili kisel veri modeline göre tan mlarsak da birbirleriyle ili kili olan verilerin biraraya gelerek olu turdu u veri kümesidir.Örne in: Mü teri adres defterleri.ald ilgili bilgiler ayn veri dosyas nda ama farkl tablolar içerisinde yer alabilirler.BÖLÜM 1. Belirli bir konu hakk nda toplanm bir veritaban program alt nda toplan rlar. maa ile Bir dosyada. Veritabanlar bir veya daha fazla tablodan olu urlar. 6 .1. birimler. meslekleri. Sütunlardaki alanlar (Field) ise yap land r lm bilginin her bir k sm n saklamak üzere yap lan tan mlamad r. Bir personel otomasyonu ele al nacak olursa. ürün sat bilgilerinin sakland dosyalar. personelin çal t temel bilgi depolama yap s d r. her bir sat rda bir personele ait bilgiler yer al r. ö renciler ve ö renciler gibi bilgi düzenleri veriler. Bir tabloda yer alan her bir kay t bir sat ra kar l k gelir. personel bilgi dosyalar veritabanlar na örnek olarak verilebilir. ad .yazd r labilir hatta bilgilerinden yeni bilgiler üretilerek bunlar çe itli amaçlarla kullan labilirler. Dosya. stenildi inde toplanan bilgilerin tümü veya istenilen özelliklere uyanlar görüntülenebilir. Tablolar aras nda ili kiler düzenlenebilir. WEB S TES N YAPISAL FONKS YONLARI 1.

Veritaban i lemlerinde önce tablo/tablolar tan mlan r. Her veritaban nda en az bir tablo bulunur.bu tablolarda hangi alanlar n olaca . ne tür bilgi saklanacak vs. Tablolardan gerekti inde sorgulamalar yap labilir. do um tarihi gibi bilgilerin her biri bir sütun alan d r. muhasebe bölümünde çal an personelin listesi gibi.1 Tablolar 7 oldu undan veri taban . çal t birim. bu alana yaz lacak verilerin geçerlilik ko ullar ba lang çta tasarlanmas gerekir. alan n varsay lan de eri. Her bir sütunun ad ile birlikte di er bilgilerinin (en fazla kaç birimlik bilgi bu hücrede saklanabilecek. Tablolara girilmi bilgilerden belirli artlara uyanlar n liste eklinde al nmas na sorgu ad verilir. tablolar aras ndaki alan ili kilerinin neler olaca özelliklerin tan mlanmas yap l r. bir k sm veya belirli art sa layanlar n listesi al nabilir. personelin ad soyad ve bunun harflerden olu mas gibi. Alan özelliklerinde alan ad .) ortaya koydu u tan ma alan denir. alan tipi.2 Veritaban tasar m ve tablolar n haz rlanmas Veri taban n n olu turulmas nda MS SQL veri taban kullan lm t r. kaydedilecek bilgilerin neler olaca Personelin sicil numaras ve bunun say lardan olu mas . Örne in. Tablolar ihtiyaçlara göre haz rlanm t r.soyad . Tan mlamalar bittikten sonra tablodaki bu alanlara ait gerçek bilgiler yaz l r. Veritaban n n en önemli bile eni tablodur. Bu i in en önemli a amas d r. yap land r lm verinin bir birimini tutmak üzere tan mlan r. Her bir alan.Herhangi bir veritaban program nda çal maya ba lamadan önce yap lacak i e u ygun veri taban tasar m yap lmal d r. En ve alanlara ait basit hali ile veritaban tasar m nda. Sorgular SQL. Daha sonra tablolara ve bu bilgilere ait özellikler tan mlan r. kay t ile kastedilen yap n n sütunlar hakk ndaki bilgileri de içermesidir.2. Ba lang çta iyi tasarlanmayan bir veritaban ileride geriye dönü ü olmayan verimsiz bir bilgi y n na dönü ebilir. De i ik amaçlara göre sorgular haz rlanarak tablodaki bilgilerin tümü. 1. hangi tablolar n olaca . Yaz lan bu bilgiler tablolarda tutulur. ilerleyen bölümlerde detaylar ile anlat lacakt r. 1. Kay t ile sat r aras ndaki temel fark. Site PHP dili ile tasarlanm yönetimi PHP MyAdmin yaz l m ile yönetilmi tir. alan n uzunlu u.

Bu bölümde sitenin veritaban tasarlan rken olu turdu umuz baz tablolar n bi k sm n n yap s n göterece iz. Duyurular tablosu : Sitede duyurular n eklenmesini ve yay nlanmas n gösterece iz. Alan Ad Duyuru_ Data Tipi int Aç klama Siteye tutuldu u alan baslik nvarchar(MAX) Duyurular n ba l klar n n alan bastarih datetime Duyurular n siteye ilk eklendi i tutuldu u alan bittarih datetime Duyurular n doldu u tutuldu u alan onem adddate int datetime Duyurular n derecelerini belirtir Duyurunun zaman tarihi changedate datetime Duyuru d i tirilmi se ne zaman de i tirildi i Tablo 1. Duyurular Tablosu lanlar Tablosu: Sitede yay nlanacak ilanlar için verilerin tutulmas n sa layacak tablomuz ilanlar tablosudur. Bu ilanlar genellikle kiral k sat l k konutlar hakk nda olabilir. siteye ne eklendi inin önem süresinin tarihin tarihin tutuldu u eklenen duyurular n ID lerinin sa layan duyurular için haz rlanm duyuru adl tablomuzu

Alan Ad

Data Tipi

Aç klama

8

ilan_ ilan

int nvarchar(MAX)

lanlar n Sitede ilanlar n

ID

lerinin

tutuldu u veri alan yay nlanacak içeri inin

tutuldu u alan daireinfo userinfo_ fiyat int int int Daire Kullan c tutuldu u alan lan n içeri iyle ilgili varsa fiyat bilgisinin tutuldu u alan tarih ilandurum_ datetime int lan n ba lang ç tarihinin tutuldu u alan lan n sitede yay nlan p yay nlanmad göstren durum adddate changedate datetime lan n siteye eklenme tarihinin tutuldu u alan lan n de i tirilmi se de i tirlme tutan alan Tablo 2. lanlar Tablosu Userinfo : Site kullan c lar n n bilgilerinin tutuldu u tablodur. tarihini e er n bilgisinin tipinin

tutuldu u alan

Alan Ad userinfo_

Data Tipi int

Aç klama Kullan c lar n s ras yla ID lerinin tutuldu u

9

alan username nvarchar(50) Kullan c lar giri yapmak kullanacaklar Kullan c isimlerinin tutuldu u alan password nvarchar(MAX) Kullan c lar n ifrelerinin alan tcnumber int Kullan c lar n kimlik name nvarchar(50) tutuldu u alan Kullan c lar n isimlerinin alan surname nvarchar(50) Kullan c lar n soyisimlerinin tutuldu u alan usergroup_ int Kullan c lar n yetkilierini email nvarchar(50) belirten kullan c tipi ID si Kullan c lar n e-posta adreslerinin tutuldu u alan Tel nvarchar(50) Kullan c lar n hatlar n n alan adress nvarchar(MAX) Kullacn c lar n adreslerinin tutuldu u alan sahip tutuldu u oldu u sabit telefon gerçek gerçek tutuldu u TC numaralar n n tutuldu u siteye için

10

Userinfo Tablosu LoginUser Tablosu : Sitedeki kullan c lar n siteye ne zaman giri ç k yapt klar n n tarihilerini tutan . giri yapan kullan c n n tipini ve IP adresini tutan tablodur.borndate datetime Kullan c lar n tarihlerinin alan do um tutuldu u do um bornplace nvarchar(50) Kullan c lar n yerlerinin alan tutuldu u SSK sskno int Kullan c lar n numaralar nn tutuldu u alan adddate datetime Kullan c n n alan sisteme eklenme tarihini tutan changedate datetime Kullan c n n bilgilerini güncelledi i tarih Tablo 3. Alan Ad Data Tipi Aç klama 11 .

LoginUser Tablosu Blokinfo : Akçakocaevleri sitesindeki apartman bloklar hakk ndaki bilgilerin yapt nn tarihini tutan alan sisteme bilgisayar n siteye tarih in tipinin tutuldu u tablodur. 12 .login_ int Login alan say s n n ID lerinin tutuldu u veri userinfo_ int Siteye giri yapan kullan c lar n ID sinin tutuldu u alan session_id int Oturum süresi için kullan lan session ID nin tutuldu u alan tarih fiyat int int Kullan c tutuldu u alan lan n içeri iyle ilgili varsa fiyat bilgisinin tutuldu u alan tarih datetime Kullan c n n giri logoutdate datetime yapt tutuldu u alan Kullan c n n siteden ne zaman ç k conip int Kullan c n n ba land IPsi Tablo 4.

aidat durumu ve kirac lar n n kimler oldu u bilgilerinin tutuldu u tablodur. Blokinfo Tablosu Daireinfo : Akçakocaevleri sitesindeki apartmanlardaki daireler.Alan Ad blokinfo_ blokinfo Data Tipi int(11) varchar(10) Aç klama Bloklar n kay tlar n n s ras yla tutuldu u alan Sitedeki isimlerinin alan bloklar n tutuldu u aidattip_ yonetici_ addate changedate int(11) int datetime datetime Ödenilen Blo un aidatlar n yöneticisinin tipinin tutuldu u alan ID sinin tutuldu u alan Blo un siteye eklenme tarihinin tutuldu u alan Blok bilgileri hakk nda de i iklik yap lm sa o tarihin tutuldu u alan Tablo 5. 13 . daire sahiplerinin kimler oldu u .

veri türleri . 14 . Daireinfo Tablosu Bu bölümde sitenin veritaban nda olu turulan baz tablolar özellikleri.Alan Ad daireinfo_ Data Tipi int(11) Aç klama Bloklardaki dairelerin ID lerinin s ras yla tutuldu u aland r daireinfo varchar(10) Dairelerin apartmandaki numaralar n n tutuldu u aland r sahip_ int(11) Daire kullan lan ID saihibinin bilgilerin ula mak için kiraci_ int(11) Dairedeki bilgilerine tutuldu u alan blokinfo_ int Dairenin hangi Blokta oldu unu belirten blok ID sinin tutuldu u alan Aidattip_ int Dairenin oldu u changedate datetime Daire de i iklik aidat tutuldu u alan bilgilerinde yap ld meshul tipinin kirac n n için kullan lan . alan adlar ile birlikte gösterildi. ID sinin tarihi tutan alan Tablo 6.

Yer Tablosu Bölüm-No Bulundu u yer Proje Tablosu Proje-Ad Proje-No Yer Bölüm-No Çal ma Tablosu Personel soy. birbiri ile ili kili verileri saklamaktad r. Proje_No SMALLINT. SQL veri taban uygulamalar nda bir alt dil görevi . CREATE TABLE Proje (Proje_Adi CHAR (10). Sql komutlar di er dillerin döngü yada kontrol komutlar içinde kullan labilir. Structured Query Language'e (Yap land r lm Sorgulama dili) kar l k gelir. Proje-No. Bul_Yer VARCHAR(15)). Yer 15 . Alt dil denmesinin nedeni. No. SQL farkl türlerde ve pek çok donan m platformunda ili kisel veri taban yönetim sistemi (RDBMS) olu turarak eri mek için kullan lan standart dildir. CREATE TABLE yer Bölüm_No SMALLINT. Her tablo sat r .1. tabloda saklanan verilerle ili kili bir özelli i belirtmektedir. A a da bir tablo yaratacak SQL komutlar verilmi tir. Sql'in bu komutlar. döngü komutlar if then else yada goto gibi kontrol ve dallanma komutlar d r.1 Tablolar n olu turulmas SQL ile giri bölümünde verilen tablolar n yarat lmas için. CREATEE TABLE komutu kullan lmaktad r.3. 1. Saat Bu tablolar n her sütunu. ancak genellikle eski ad olan Sequel olarak okunur. gerekiyorsa.3 MS SQL Veritaban Dili SQL k saltmas . Fakat Sql'in di er dillerle birlikte kullan lmas mümkün oldu undan. Güv. bir bilgisayar dilinin sahip olmas gereken tüm komutlara sahip olmad sahip olmad ndand r.

y) 1. Komut içindeki de erler incelendi ine. yada .3. SQL'de mevcut olan komut: INSERT INTO/VALUES komutudur. T. {01/03/99}. Tablolara Veri Yüklenmesi Bir tabloya veri giri i i lemi için. CREATE TABLE Cal sma Personel_g_no CHAR (.4 Sütun ve tablo isimleri aras ndaki kurallar SQL dilinde bir tabloya yada içindeki bir sütuna (kolon) ismi vermek için gerekli kurallar. Char. Bu nedenle SQL tablolar içinde bilgi giri i genellikle. '1234'. Saat SMALLINT ). lojik (mant ksal türdeki veriler. Smallint.2 SQL de Veri Tipleri Tablolar n olu turulmas için kullan lan sütun isimlerinin her biri farkl tipte tan mlanm t r. INSERT INTO Personel VALUES (1.3.VARCHAR(15). Fakat genellikle. a a daki gibi düzenlenmi T. Proje_No SMALLINT. 16 . Bu komut yard m ile personel adl tabloya. 'Samsun'. . 1. Blm_NoSMALLINT. Varchar. bir SQL uygulamas ndan ötekine de i ebilmektedir. date. SQL'in içinde kullan ld giri komutlar ndan yararlan larak yap l r. üzerinde bilgi giri i için (full screen mode) kolayl k sa layan ve etkile imli (interacivate) olarak çal may sa layan komutlar yoktur. 'Ali'. eklinde belirtilmekte ve tarih (date) türü bilgiler ise {} sembolleri ile ay rt edilmektedir. F. üst dilin bilgi bir INSERT komutu ile girilebilir. SQL dilinin tüm ekran. geçerli olan kurallar a a daki gibidir.). nteger. 1.3. logical. say sal nümerik de erler oldu u gibi yaz lmakta. numerik (x. ilk sat r bilgileri. karakter türü veriler '' sembolleri içine al nmakta. 'Ku cu'.3.

Sicil.Bu komut personel adl tablo içindeki bütün bilgileri ko ulsuz olarak listeleyecektir. Select sözcü ünü izleyen k s mda (*) sembolünün bulunmas . sorgunun olu turulmas nda dikkate almak istedi imiz tablolar gösterir. Yukar daki Syd. Dyr. ortalama vb. Ayr ca do al olarak. tek bir tablo içinden çe itli kriterlere göre bilgi sorgulama. rakam yada 1.sim uzunluklar alt çizgi olabilir. Örnek : SELECT Ismi. SELECT sözcü ünü izleyen k sm nda sütun adlar . Adi. Where olamad kay t seçiminde zaman bütün kay tlar seçilir. gibi matematiksel i leri gerçekle tirmeyi sa layan komut ve fonksiyonlar vard r. 1. Sehir FROM Sehirler WHERE nüfus > 20000000.1 Tablo çerisindeki Sorgulamalar SQL içinde. ilgili tablodaki bütün sütun isimlerinin ve ilgili bilgileri listelemesini Örnek :SELECT sa layacakt r.4. 18 karaktere kadar olabilir.2 SQL Komutlar Select komutu : Select kal b sorgunun sonucunda istedi iniz bir alan n listesini gösterir Bir alan listesi yerine asterisk (*) i aretini kullanarak bir tablodaki bütün alanlar seçebilirsiniz. harf. bilgiyi s ral olarak elde etme. 17 .4. lk karakter bir harf olmal d r.4 MS SQL Veritaban Sorgulamalar 1. (Baz SQL uygulamalar nda 8 olabilmektedir. ayn tipte i lemleri birden çok tabloyu birlikte ele alarak gerçekle tirmek de mümkündür. Where Komutu : Where kal b kullan lacak kriteri gösterir. Tek tablodan gerekli bilgileri elde etmek için sorgulama yap labilecek SQL komutu olan SELECT'in en basit ekli a a daki gibidir. FROM sözcü ü k sm nda ise tablo ismi belirtilmektedir. komutun Adr FROM e de eri: personel. bilgiyi özetleme. Onu izleyen karakter. Dtr. Örnek :SELECT * FROM Personel. From komutu : From kal b .

Buna göre a a daki Select komutunu yazmam z gerekir. maa 'a göre artan s rada (küçükten büyü e do ru) s ral olarak listeleyiniz. soyad. )s ralanm edilir. Bu sebeple her sat için sat c nosu listelenecektir. Birbirinin ayn olan sat rlar n. bir kez yaz lmas için SELECT komutuna DISTINCT sözcü ü eklenir. listeleme esnas nda. ? SELECT sicil. birbirinin ayn data içeren sat rlara müsaade edilir. SELECT sicil. sicil. Örnek : Personel tablosu personel ad ve maa a göre s ralamak isteyelim. Select komutuna Order by sözcü ü ilave ASC sözcü ü (ascending) artan anlam ndad r. Buradaki listelenmek istenen sat c lar n numaralar n listelemektir. ad.4. brüt FROM personel ORDER BY brüt ASC. 1. Satici_No FROM Parca_Satis. . ehirler olan Distinct Komutu : Sql'de tablo içinde. DISTINCT burada bir sat c nosunu tekrarlamadan listelemeye yarar. soyad. olarak görüntülenmesi için. soyad. brüt FROM personel ORDER BY brüt DESC. Fakat bilindi i gibi SQL tabloda ayn alanlar listelemeye izin verir. Bilindi i gibi bir sat c n n satt birden çok mal olabilir. belili bir sütuna ad na göre (numaraya vb.3. ad.4. ad. 1.3 Tablo Bilgilerinin S ralanm Olarak Listelenmesi Tablodan listelenecek bilgilerin. DESC (descending) sözcü ü azalan anlam ndad r. Örnek : SELECT ad. Burada Parça Sat diye bir tablomuz var.Bu örne e göre toplam nüfusu 20000000'den büyük olan tablonun ad kütükdeki bilgileri gösterir. Örnek : Personel tablosundaki bilgilerden. soyad ve brüt sütunlar n .1 Birden Çok Alana Göre S ralama Bir tablo içindeki verileri ayn anda birden çok sütuna (alana) göre s ralamak da mümkündür. brüt FROM 18 . Bu tabloda sat c numaralar n listelemek Örnek : SELECT DISTINCT istiyoruz.

komutu a a daki gibi yaz lmal d r. Nümerik veri tipi: Say sal veri tipi. rakamlardan olu sa bile. SELECT sözcü ünü izleyen k s mda ko ul belirtilmektedir. Yani alfabetik bilgi alfabetik bilgiyle. brüt. BETWEENxANDy X ve y de erleri aras ndaki de erleri belirler. 1. ANY Bir grup içindeki de erlerden birini belirler. Örnek : Ad ali olmayan personele ait kay tlar listeleyiniz? SELECT * FROM personel WHERE ad <> "Ali" veya SELECT * FROM personel WHERE ad != "Ali". tablo öncelikle ad'a göre artan s rada (A'dan Z'ye do ru) s ralanacak.2 Ko ula Ba l S ralama SELECT komutu ile bir tablonun sat rlar içinde sadece bir ko ulu sa layanlar listelenebilir.false) Örnek : Personel tablosundaki erkek elemanlar 19 . != ALL e de eridir. NUMERIC ve FLOAT tip bildiren sözcüklerde kullan l r. Bu tip veriler. SMALLINT. nümerik veri ise nümerik bir veriyle kar la t r l r. Örnek : Brüt maa Burada WHERE 500 'den faza olan personel listelenmek istenirse. Ko ul belirtilirken iki veri birbiri ile kar la t r l r. Do ru (. Burada. Tarih veri tipi: Tarih tipli veriler { } sembolleri içine yaz lmal d r. SQL'de Kar la t rma Operatörleri Operatör Anlam < Den daha küçük > Den daha küçük = E it <= Küçük e it >= Büyük e it <> Farkl != E it De il NOT IN Bir grup de er içinde olmayanlar. matematiksel i lemler içinde kullan lamazlar. veya tek t rnak (' ') sembolleri içine yaz l rlar. I NULL Yokluk de erine sahip olanlar tan mlar.F.personel ORDER By ad. SELECT * FROM personel WHERE brut>500. NTEGER. NOT X ve y aras nda olmayan de erleri belirler.4. ? SELECT * FROM personel WHERE brüt <= 800.3. Örnek : Brüt maa 800'den fazla olmayan personeli listeleyen program.true) ve yanl Mant ksal veriler 2 de er al r. IS NOT NULL Yokluk de erine sahip olmayanlar tan mlar. Karakter (Char) veri tipi: Karakter türündeki veriler. SQL içinde verileri kar la t rmak için baz operatörler vard r. sadece ayn ad'a sahip olanlar kendi aralar nda brüt'e göre artan s rada (dü ük maa tan yüksek maa a do ru) s ralanacakt r. Örnek : Hangi personelin do um tarihi 1979'dan daha öncedir? Mant ksal veri tipi (lojik) (. çift t rnak (" "). ALL Bir liste içindeki tüm de erlerle kar la t r r.T. DECIMAL. Kar la t r lma ifadesinde kar la t r lan verilerin türü ayn olmal d r.

yada muhasebe olmayan. F. ? personel WHERE brut > 500 Her iki ko ulunda ayn anda gerçekle mesi istendi inde AND sözcü ü kullan lm t r.1 IN Operatörü A a daki örnek sorunun cevab n gerçekle tirebiliriz. T. . Örnek : Maa SELECT 500'dan fazla ve cinsiyeti erkek olan personelin listeleyiniz.4.4. alan mant ksal türde 1. Örnek : Sat personel bölümü ile muhasebe bölümündekiler kimlerdir? SELECT * FROM WHERE (bolumno = 1 OR bolumno = 2). . Örnek : Bölümü sat varsayarsak: SELECT * FROM personel WHERE (bolumno = 1 OR bolumno = 2)AND cins = . 1. 1978'den sonra do mu bayan veya muhasebe olan kad n personelini listeleyiniz?.4 Bir Veri Kümesi çerisinde Arama Komutlar 1.veya SELECT * FROM personel WHERE cins.OR Bu operatörlerle * FROM birden çok ko ula ba l listelemeler AND yap labilir. A a da örnek sorularla. 2 yada 3 olan personelleri listeleyiniz? SELECT * 20 u ana kadar ö rendi imiz SQL komutlar ile . mant ksal i lem operatörlerinin kullan m konusunda fikir verilmektedir. olanlar listelenecektir. cins=.4.T.T.3. Örnek : Bölüm numaras 1. Sat bölümünün bölüm numaras 1 ve muhasebe bölümünün bölüm numaras 2 oldu unu Örnek : Bölümü sat personeli listeleyiniz? SELECT * FROM personel WHERE NOT (bolumno = 1 OR bolumno = 2) AND dogumtrh >= {01/01/78}AND cinsiyet = . . SELECT * FROM personel WHERE cins = . . Bu durumda cins alan nda .listeleyiniz? Not: Tabloda personelin cinsiyetini belirten cins adl tan mlanm t r.3 Birden Çok Ko ula Ba l S ralama NOT-AND.4.

% sembolü içinde küçük çekmece sözcü ünün öncesi ve sonras ndaki karakterler ne olursa olsun anlam ndad r. 2-) SELECT * FROM personel WHERE brüt BETWEEN 50000000 AND 100000000. AVG (brut)FROM personel GROUP BY bolumno.5. küçükçekmece sözcü ünü aramakt r. 3). SELECT * FROM personel WHERE adres LIKE '%küçük çekmece%'.3 Karakter Türü Bilgi çinde Arama Yapma LIKE Sözcü ü Personel tablosu içinde adres adl 50 karakterlik bir bilgi oldu unu varsayal m. 1.4. Adres de i keni içerisinde belirli bir semtte ikamet eden personeli listelemek istedi imizde u sat rlar yazabiliriz.4. eklindeki komut OR ile düzenlenen 1. Yaln z bu komut ile sadece semti de il bütün adresi listeleyecektir.5 SQL µde Aritmetiksel fadeler ve Fonksiyonlar 1.SELECT bolumno. SELECT'le ayn d r. IN sözcü ünü kullanarak yazaca m z : SELECT * FROM personel WHERE bolumno IN (1.4.FROM personel WHERE bolumno = 1 OR bolumno = 2 OR bolumno = 3.4. 2. Bir tablo üzerindeki bilgileri baz yapabiliriz.1 Grupland rma ve lem Yapma özelliklere göre grupland rarak listeleme komut GROUP BY sözcükleridir. Bu komut ile küçük çekmece de oturanlar listelemektedir. Bunun için kullan lan Örnek : Her bölümdeki ortalama maa nedir? Personel tablosundaki sat rlar. eklindeki bir SELECT komutu cevap verebilir. Fakat SQL'de bu i lemi gerçekle tirmenin daha k sa bir yolu vard . her bir grubun maa ortalamas ayr ayr hesaplanarak listelenebilir. bölüm numaralar na göre (bolumno ) grupland r larak. Avg : Avg sözcü ü matematiksel ortalama hesaplamak için kullan l r. 21 . Burada yap lan i lem. Ayn soruya daha k sa bir ekilde BETWEEN sözcü ü ile cevap verilebilir.2 Aral k Sorgulamas BETWEEN Örnek : Maa 5-10 Milyon aras nda olan personel kimlerdir ? 1-) SELECT * FROM personel WHERE brüt >= 50000000 AND brüt <= 100000000.4.4. 1. 1.

grup üzerindeki hesaplamalarla ili kili ko ul belirtilirken HAVING sözcü ünü kullanmak gerekir. soyad FROM personel GROUP BY bolumno. a a daki tablo elde edilecektir. 900 'den fazla oldu u bölümlerde personele ait ortalama maa lar listeleyiniz? SELECT bolumno. AVG(brut)FROM personel GROUP BY bolumno HAVING AVG (brut) < 900. HAVING sözcü ünü izleyen ifade içinde. Örnek : En yüksek maa n. SUM. ad. Bu durumda. ko ul da verilebilir.Bolum_no AVG_brut 1 2 3 250 450 780 Örnek : Her bölümdeki en yüksek maa alan ki iler listelenmek istendi inde: SELECT bolumno. MAX (brut). MAX yada MIN gibi kümeleme fonksiyonlar ndan en az biri bulunmaktad r. Personel tablosunda a a daki bilgiler bulunsun. Grupland rarak kümeleme fonksiyonlar n uygularken. COUNT (*). geçersizdir. 22 . AVG. Bolumno AVG_Brut 1 --------145 3 --------120 3 --------780 4 --------120 5 --------180 HAVING sözcü ü. SELECT komutunda GROUP BY sözcükleri bulunmad zaman. Bolumno Brut 1 -----250 2 -----145 3 -----780 4 -----120 5 -----180 Yukar daki SELECT komutunun sonucunda.

HAVING sözcü ü sadece.T. Min : Tablo içinde.T. WHERE sözcü ü bir tablonun tek tek sat rlar üzerinde i lem yapan ko ullar için geçerli iken. 3 --------120 . Yukar da uygulanan SELECT komutu. ortalaman n 900'den fazla oldu u bölümleri listeleyiniz? SELECT bolumno. T. Max : Tablo içinde. 2 --------780 . Personel tablosunda a a daki bilgiler olsun: Bolumno Brut Cins 1 --------250 . belirlenen sütun (alan) içindeki en küçük de eri bulur. belirtilen sütun (alan)içindeki en büyük de eri bulur. AVG (brut)FROM personel WHERE cins =.T.5.F. erkek personele ait maa lar için. 1 --------200 . 1 --------145 . Örnek : Personel içindeki.Sum :Fonksiyonun argüman olarak belirtilen sütun ile ili kili olarak toplama i lemini gerçekle tirir. 90000000'dan yüksek olan bölümler listelenecektir.F. her bölümdeki erkek personele ait ortalama brüt maa hesaplayarak (erkek personel .4. her bölümde. gruplanm veriler üzerinde i lemlerde geçerlidir. Komutun ç kt s a a daki gibidir: Bolumno AVG_Brut 1 -----------135 3 -----------120 1. GROUP BY bolumno HAVING AVG (brut)>900. ile belirtilmi ) ve erkek personel maa ortalamas . Count :Tablo içerisinde herhangi bir sayma i lemi gerçekle tirmek için kullan l r.2 Birden Fazla Tabloyu li kilendirerek Sorgulama 23 .T.

(2. Daha s k kar la lan ve güç olan sorgulamalar. KULLANICI 24 . INSERT dddate. FRE TALEP ETMEN Z GEREKMEKTED R. µDuyurunu içeri i . .onem. ÜZER NDEN FRE TALEP INTO duyuru(duyuru_. 1. birden çok tablonun birbiri ile ili kilendirilmesini gerektiren sorgulamalard r. ilan ve di er eklenmesi gerekn veriler eklenirken kullan lan SQL sorgu örne imiz gösterilmi tir.Bu bölüme kadar.adduser_. Bir adet deneme amaçl duyuru ve bir adette sitede yay nlanan gerçek bir duyuru örne i gösterilmi tir. bu 23:47:16'. Insert into deyimiyle veri taban alanlar m za gerekli value de erleri kay t edilmi tir. SQL ile sadece tek tablo üzerinde sorgulamalar gerçekle tirilmi tir.5 Websitesinde Yap lan lemlerde Kullan lan Veritban Sorgulamalar 1. 'SAYIN DA REN ZE 1. 'Örnek Duyuru ba l duyuru deneme olarak eklenmi tir ¶ . SQL'in sorgulama gücüde daha ziyade bu tip sorgulamalarda ortaya ç kmaktad r.5.duyuru.bittarih. SAK NLER . 2008-11-01. '2008-12-15 16:29:02') ÜYEL K S TES Ç N S TE A T GÖREB LMEN Z BÖLÜMÜNDEN. 1.1 Duyuru .<BR> B LG LER N Z KULLANICI ADI VE 9999-01-01.changeuser_.baslik. kullan c . '2008 -02-07 LEMLER '.bastarih. 'S TE NTERNET 0. Bu sorgu yeni bir duyuru eklemek için olup di er ekleme i lemleride ayn mant kla yap lmaktad r. Kullan c .changedate) VALUES (1. lan Ekleme Gibi lemlerde Kullan lan Sorgular Burada siteye duyuru.a '.

Seçme ve Güncelleme lemleri Sitede kullan lan bu i lemlerden baz örnekler verilmi tir."' BETWEEN bastarih AND bittarih ORDER BY Onem DESC. daireinfo_ = $frmdaireinfo_.yatiran = '$frmyatiran'. DELETE FROM activeuser WHERE activeuser_ =". tutar=$frmtutar ". 1. 1. '2008 -11-20 Tablo 7. tarih='$frmtarih'.$_SESSION["userid"] SELECT * FROM duyuru WHERE '". Veri Silme Sorgusu 25 .aidat_ = $frmaidat_ " Tablo 8. 1. '2008-11-20 15:42:00'. 2009-11-30. Veri Ekleme Sorgusu 1.date("Y -m-d"). 2008 -11- 20. UPDATE tahsilat SET fisno = '$frmfisno'. ". Silme örne inde kullan c silme .5. seçme örne inde tümduyurular n tarih s ralamas ile büyükten küçü e seçilip s ralanmas ve en alttada tahsilatlarla ilgili bir güncelleme sorgusu gösterilmi tir.2 Silme .B LG LER N Z ONAYLANDIKTAN SONRA MA L ADRES N ZE KULLANICI ADI VE FREN Z GÖNDER LECEKT R.</B>'.<BR><BR> <B>AKÇAKOCA TOK 16:10:04') ÜN VERS TE KONUTLARI YÖNET M . BA KALARI <BR> LÜTFEN KULLANICI B LG LER N Z LE PAYLA MAYIN.

1 Duyuru Ekleme Sayfas n n Yap s Duyuru ekleme sayfas olu turulurken öncelikle bir adet html form nesnesi . <form action="" method=POST> Duyuru Ba l k : <input type=text name=baslik size=0><br> Duyuru Bas. ba lang ç . Tarihi : <input type=text name=bittarih><br> Önem<p> : <input type=checkbox name=onem checked> <input type=submit> </form> Tablo 9. 1. Fakat daha sonra bu kodlar PHP kodlar aras na gömülmekte ve bir adaet buton eklenerek butonun onclick olay na baz javascript fonksiyonlar eklenmektedir . En son olarak da bu duyurular ba ka sayfaya post etmek ve verilerimizi veritaban m za kaydetmek için htm butonumuz mevcuttur. Duyuru Ekleme HTML Formu 26 . kullan lan editör ve özellikleri anlat lmaktad r. Duyuru ekleme temel olarak bu ekilde olmaktad r. biti tarihleri için birer belirtmek için bir adet textbox ve duyurular olu turulur. Ve bu formun içerisine duyuru ba l adet textbox. önem s ras n yazabilecei imiz bir adet textarea olu turulur.1.6.6 Duyuru Ekleme Bu k s mda siteye duyurular n eklenmesinde kullan lan yaz l m sl özellikler . Tarihi : <input type=text name=bastarih><br> Duyuru Bit.

position:static . echo "<td align=\"right\" width=\"20%\">".$frmsearchcallpagestr.$sendrefreshobjectsqlq uery.Duyuru ekleme sayfas n n PHP kodlar ars na gömülmü ve tüm fonksiyonlar yla çal r halinin kodlar ."&comboboxname=$sendrefreshobjectname&sqlstr=".$pagerecordfield[$frmcounter]["viewname"]. < = "'frmtype=$frmtype&frmislemtype=$sendfrmislemtype&frmpageno=$frmpageno&grid 27 . $frmcallpagestr order=$frmgridorder&frmrecordid=$frmrecordid".display:table. while($frmcounter count($pagerecordfield)) { if($frmcounter !=0 && $frmcounter % 2 == 0)echo "</tr><tr>".Left : 0px .Z-Index : 20" width:"100%".$sendrefreshobjectid.= "'". $frmcallpagestr ."</td>". ?>" style="height:0."&refreshobjectsqlquery=". if($sendrefreshobjectid) $frmcallpagestr .= "&refreshobjectid=". </table></td> </tr> <div <tr> <td> if($frmislemtype == id="processrecord<?php "fitchangerecordext" || $frmislemtype == "fitnewrecordext") echo "ext".> <table width="100%"> <tr> <?php $frmcounter = 0.$sendrefreshobjec tsqlquery.Top : 20px .

$pagerecordfield[$frmcounter]["onKeyDown"]. if($pagerecordfield[$frmcounter]["readonly"]) echo "class=\"FrmInfoText\" readonly=\"true\" ".$frmformname. if($pagerecordfield[$frmcounter]["type"] == "text") { "<td "<span id=\"span_frm". if(!empty($pagerecordfield[$frmcounter]["onKeyDown"])) "onKeyDown=\""."\" ".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]." \" ". else echo $$varname. if($pagerecordfield[$frmcounter]["sqltype"]=="date") echo DateToText($$varname). echo ".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]. echo "type=\"text\" size=\"30\" id=\"frm". if(!empty($$varname)) { echo "Value = \""."\"> echo "<input ". } echo ">". $varname "frm".$frmformname. else if($pagerecordfield[$frmcounter]["sqltype"]=="date") echo "class=\"frmdaterecordinput\""."_txt". else "class=\"Frminput\" ".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]."_txt". echo "\"". if($pagerecordfield[$frmcounter]["sqltype"]=="date") { echo = echo 28 .echo align=\"right\" width=\"30%\">".

$frmformname.$pagerecordfield[$fr mcounter]["fieldname"]. =\'"." \" "."') src=\"images/dtpicker/trigger. cursor: pointer \"/>". $varname "frm"."</textarea>".= "+'&". } elseif($pagerecordfield[$frmcounter]["type"] == "textarea") { echo class=\"Frminput\" rows=\"3\" id=\"frm".$pagerecordfield[$frmcounter]["onKeyDown"].value"."_txt".'<table width=\'600\'><tr class=\'DataGridSbtHeader\' echo "\'> KAPAT <img src=\'images/close.$frmformname. != = echo = "<textarea cols=\"22\" \$('frm".'dd.$frmformname.iniz\" onclick=\"popUpCalendar(this.mm.$pagerecordfield[$frmcounter]["addrecord"]["sendpanel"].echo "<img alt=\"Tarih Se&ccedil."_txt".$pagesearchfield[$frmcounter]["fieldname"].gif\' width=\'15\' onmouseover=\'closeover(this)\' onmouseout=\'closeout(this)\' id style=\'position: border=\'0\' height=\'15\'></a></td></tr><tr><td><div align=\'right\'><td><a href=\'#\' onclick=\'hideddrivetip().$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"].y yyy')\" } $frmcallpagestr ."'). $frmcallpagestr . if(($pagerecordfield[$frmcounter]["addrecord"])&&($frmislemtype "fitchangerecordext")&&($frmislemtype != "fitnewrecordext")) { echo "<a href=\"#\" ". echo "onclick=\"ddrivetip('dhtmltooltip2'."='+ \$('frm".gif \" style=\"width: 20px.$frmformname.= "+'&"."\' 29 ."\" "."_txt".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"].$pagerecordfield[$fr mcounter]["fieldname"]. if(!empty($pagerecordfield[$frmcounter]["onKeyDown"])) "onKeyDown=\"". } elseif($pagerecordfield[$frmcounter]["type"] == "combobox") { $varname "frm".value".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]."='+ \$('frm". echo ">"."_txt".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]."').$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"].$$varname. .".

$frmformname. if ((!empty($$varname))and($$varname==$datagridrows[0])) echo " selected ".$pagerecordfield[$frmcounter]["addrecord"]["sendpage"]." \" title=\"".$pagesearchfield[$frmcounter]["fieldname"].$pagerecordfield[$frmcounter]["default"][$frmcounterex]["text"]."\">"."&frmrecordid=0&refreshobjectname=frm".CallPage('".$pagerecordfield[$frmcounter]["addrecord"]["send pane l"].'frmtype="."&frmislemtype=". "<span 30 ."\" class=\"FrmCombobox\">".true)."'.$pagerecordfield[$frmcounte r]["addrecord"]["frmtype"]. }//while($frmcounterex < count($pagerecordfield[$frmcounter]["default"])) if(!empty($pagerecordfield[$frmcounter]["sqlquery"])) { $dsrecordprocess = OpenQry($pagerecordfield[$frmcounter]["sqlquery"]).$pagerecordfield[$frmcoun ter]["default"][$frmcounterex]["text"].$pagerecordfield[$frmcounter]["default"][$frmcounterex]["value"]. echo "value=\"$datagridrows[0]\" title=\"$datagridrows[1]\">$datagridrows[1]</option>"."_record"."') \"". } echo id=\"frm".$frm formname.$pagerecordfield[$frmcounter]["sqlquery"]).$frmformname.$frmformname.$pagerecordfield[$frmcounter]["f ieldname"].'".gif\" border=\"0\"></a>".\"><img src=\"images/add."_txt"."'.str_replace("'". $frmcounterex = 0.$pagesearchfield[$frmcounter]["fieldname"]."^". while($frmcounterex < count($pagerecordfield[$frmcounter]["default"])) { echo "<option ". $frmcounterex++.$pagerecordfield[$frmcounter]["addrecord"]["frmislemtype" ].\'></div></td></tr></table>'."_record"."</option>"." \"><select id=\"frm"."&refr eshobjectsqlquery=". if ((!empty($$varname))and($$varname==$pagerecordfield[$frmcounter]["default"][$frmcounterex]["value"] )) echo " selected "."&refreshobjectid=frm"."_txt". echo "value=\"".static.$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldna me"]. echo "title=\"Yeni Ekle. while($datagridrows = @mysql_fetch_array($dsrecordprocess)) { echo "<option ".

$frmcounter++. } echo ">".$frmformname.$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"].$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]."='+ \$('frm"."'). $varname "frm"."_txt".}//while($datagridrows = @mysql_fetch_array($dsrecordprocess)) }//if(!empty($pagerecordfield[$frmcounter]["sqlquery"])) echo "</select></span>".= "+'&".value"."='+\$('frm".$pagerecordfield[$frmcounter]["onKeyDown"]."'). echo "type=\"checkbox\" id=\"frm".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]." \" ". }//else if($pagerecordfield[$frmcounter]["type"] == "combobox") elseif($pagerecordfield[$frmcounter]["type"] == "checkbox") { echo "<input ". $frmcallpagestr . if(!empty($pagerecordfield[$frmcounter]["onKeyDown"])) "onKeyDown=\"".$frmformname. echo = if(!empty($$varname)) { if($$varname == 1)echo "checked ".checked".$pagerecordfield[$fr mcounter]["fieldname"].$frmformname. $frmcallpagestr . }//while($frmcounter count($pagerecordfield)) if($frmcounter % 2 == 0) echo < 31 . if($pagerecordfield[$frmcounter]["readonly"]) echo "readonly=\"true\" "."\" ".= "+'&"."_txt". } echo "</span>".$pagerecordfield[$frmcounter]["fieldname"]. echo "</td>".$pagerecordfield[$fr mcounter]["fieldname"]."_txt".

duyurular n gösterilmesi bi adet gridview ile sa lanmaktad r.\' /><br>Yukleniyor.echo "\"></td>".<center>')."</tr><tr><td align=\"right\">&nbsp.$frmcallpagestr..gif\' width=\'120\' height=\'15\' alt=\'Yukleniyor ..echo "<td align=\"right\"><input class=\"button\" id=\"frm".'$sendrecordpage'.?></tr></table><hr class="MenuBaslik1"> </div> </td> </tr></table> echo echo "<td type=\"button\" Tablo 10..$frmcallpagestr). else "onclick=\"CallPage('$sendrefreshobjectid'.'$sendrecordpage'.'<center><img src=\'images/loading2.$frmformname.hideddrivetip(). ekil 1.</td>". mail gönderme 32 .</td>".3. echo align=\"right\">&nbsp..".</td><td align=\"right\">&nbsp."_btnsave\" value=\"Kaydet\" ".". Duyuru Ekleme Formu PHP Kodlar Duyuru ekleme sayfas n n önizlemesi . Duyuru Ekleme Sayfas 1.2 Duyurular n Listelenmesi Web sitemizdeki tüm eklenmi butonlar da mevcuttur . Bu grid üzerinde ayr ca duyuru silme.6. if(empty($sendrefreshobjectid) "onclick=\"CallPage('$sendrecordpanel'. güncelleme .

l&#305."_record". $sendgridislemtypedel = "fitdelrecord". $pagegridfield[0]["type"] = "text". $sendgridpage = "loadpage. $pagegridfield[0]["viewname"] = "Ba&#351. $sendgridislemtype = "fitsearch". Duyuru Görüntüleme Sayfas Duyurular n listelenmesini sa layan gridimizin alanlar m z n n tan mlamalar n yapt m z baz php kodlar .k".ekil 2. $frmgridheader = "duyuruheader". //Grid Tanimlama $sendgridpanelrecord = "frm".$frmformname. $sendgridpanelgrid = "frm". 33 ."_grid". $pagegridfield[0]["sqltype"] ="text".php". $pagegridfield[0]["width"] = "15%".$frmformname. $pagegridfield[0]["fieldname"] = "baslik". $sendgridislemtypenew = "fitnewrecord". $sendgridislemtypechange = "fitchangerecord".

$pagegridfield[2]["type"] = "text". $pagegridfield[3]["fieldname"] = "onem". $pagegridfield[5]["ahref"]["fieldname"] = "duyuru_". $pagegridfield[4]["length"] = 100.$pagegridfield[0]["length"] = 15. $pagegridfield[2]["viewname"] = "Bit. $pagegridfield[3]["type"] = "checkbox".gif". $pagegridfield[4]["width"] = "55%". $pagegridfield[5]["type"] = "button". Grid Tan mlama Kodlar 34 .. $pagegridfield[3]["viewname"] = "&Ouml. $pagegridfield[5]["image"]="mektup. $pagegridfield[1]["sqltype"] ="date". $pagegridfield[2]["sqltype"] ="date". $pagegridfield[4]["sqltype"] ="text".Tarih". $pagegridfield[3]["sqltype"] ="boolean". $pagegridfield[5]["viewname"] = "". $pagegridfield[5]["fieldname"] = "". $pagegridfield[5]["sqltype"] ="". $pagegridfield[5]["title"]="Mail G&ouml. $pagegridfield[5]["tablename"] = "duyuru". $pagegridfield[1]["viewname"] = "Ba&#351.nder. $pagegridfield[5]["width"] = "2%". $pagegridfield[4]["viewname"] = "Duyuru".". $pagegridfield[4]["fieldname"] = "duyuru".Tarih". $pagegridfield[1]["type"] = "text". $pagegridfield[4]["type"] = "text". Tablo 11. $pagegridfield[2]["fieldname"] = "bittarih". $pagegridfield[2]["width"] = "12%". $pagegridfield[3]["width"] = "6%".nem". $pagegridfield[1]["fieldname"] = "bastarih". $pagegridfield[5]["ahref"]["code"] = "SendMailDaireInfo". $pagegridfield[1]["width"] = "12%".

ekil 3. kayna görüntüleme ve bunun gibi birçok özellik daha. gayet kolayd r. renk de i tirme gibi yaz biçimi düzeltme elemetleri. Elimizde mevcut olan textarea m z daha zengin bi hale getirmek için .1. imidi FCK editörü sitemize nas l 35 . sayfa arkaplan rengini de i tirme. eklenecek duyurulara farkl güzel geli mi özellikler katmak için kullanca m z editör FCK editördür. kal nla t rma. duyuruyu eklerkeen ekran büyütme. resim ekleme. FCK editörün görünümü. Bu editörün biz sa lam oldu u birçok özellik vard r. Bir k sm ndan bahsedecek olursak .7 FCK Editör ve Kullan m Duyuru ekleme bölümünü burada biraz daha gelitiriyoruz. büyütme. FCK Editör Fck editörün kullan m kurdu umuzu anlataca z. çe itli çok say da yaz fontlar .

php") .7. //fckeditör olu tur ?> Tablo 13. <?php include_once("fckeditor/fckeditor. $fckeditor->Height = '300'. //Editörümüz yüklendi indeki default de eri //FckEditör'ün geni li i. 36 . //buradaki 'yazi' text alan m z n name="yazi" $fckeditor->Create() .php dosyas n sayfam za dahil ediyoruz.1 FCK Editörün Olu turulmas lk olarak indirdi imiz dosya içerisindeki fckeditor. FCKeditor(µyazi¶) buradaki µyazi¶ ile text alan m z n ³name´ de erini belirledik. Yani editörü submit etti imizde $_POST['yazi'] ile editörden gelen de eri alaca z . $fckeditor->Width = '700'. ?> Tablo 12.1. FCK Editör Olu turma Bu ekilde fckeditör¶ü kurmu olduk. //FckEditör'ün yüksekli i. //fckeditör'ün kurulu oldu u dosya( ndirdi iniz dosya) $fckeditor->Value = 'Default Value' . FCK nclude Editörümüzü olu turmaya ba l yoruz. <?php $fckeditor = new FCKeditor('yazi') . de erini belirleyecek $fckeditor->BasePath = '/fckeditor/' .

E er ³Basic´ yaparsak görünüm u ekilde olacak . üzere fckeditörün 1. ToolbarSet ile fckeditörün görnümünü özelle tirmek için index ismini de i tiriyoruz. Tool Bar Set ekil 4. FCK Toolbar Set E er istersek kendi belirledi imiz ikonlar n oldu u özel bir görünümde yapabiliriz. sat ra a a daki kodlar yazar z.BasePath ile fckeditör¶ün kurulu oldu u dosya yolunu (fckeditör¶ü indirdi imiz dosya) belirliyoruz. Bu kodlar indirdi imiz fckeditör klasöründe bulunan fckconfig.7.Di er sat rlardaki kodlarda anla laca de erini. 37 .2 FCK Editör Ayarlar FCKeditör ün kendi istedi imiz ekilde görünmesini isteyebiliriz. geni li ini ve yüksekli ini belirliyoruz. <?php $fckeditor->ToolbarSet = 'Basic'.js dosyas nda 121. ?> Tablo 14.

'-']. ]. ?> Tablo 16.'-'].'JustifyCenter'. ['Link'. ekil 5.'JustifyRight'. Tablo 15.'Underline'. ['Bold'.FCKConfig. ['JustifyLeft'.'Italic'. ToolbarSet Custom Görünümü 38 . ToolbarSet Custom FCKeditör görünümü u ekilde olacak .'StrikeThrough'.'Unlink']. con Ekleme Kodlar Ard ndan ToolbarSet de erini ³Custom´ yap yoruz .'JustifyFull']. <?php $fckeditor->ToolbarSet = 'Custom'.ToolbarSets["Custom"] = [ ['Source'.

js dosyas n aç p ve FCKConfig. <form action="" method="post"> include_once("fckeditor/fckeditor. yap p editörümüzü olu turdu umuza göre burada m z göndermek için basit bi r uygulama editörümüzden gelen de eri al p almad <?php ?> ?php //Post edilmi se ekrana yazd r <p> if(isset ($_POST['yazi'])) echo $_POST['yazi']. //fckeditör'ün kurulu oldu u $fckeditor = new FCKeditor('yazi') .IncludeLatinEntities = true. yazan sat r bulup FCKConfig. de erini belirleyecek $fckeditor->BasePath dosya( ndirdi iniz dosya) = '/fckeditor/' 39 . 1. olarak de i tiriyoruz .7. //buradaki 'yazi' text alan m z n name="yazi" . <?php $fckeditor->Config['AutoDetectLanguage'] $fckeditor->Config['DefaultLanguage'] ?> = false .php") . Dil Ayar Kodlar FCKeditör türkçe karakter sorununu çözmek için fckeditör¶ün kurulu oldu u dosyada bulunan fckconfig. Tablo 17.IncludeLatinEntities = false . = 'tr'.3 FCK Editör Uygulamas Gerçeklemesi Tüm kurulum ayarlar n yap p sonuçlar görüy ruz.Editörün dil ayar n yapmak için a a daki kodu ekliyoruz .

$fckeditor->Value = 'Default Value' . $fckeditor->Height = '300'. = 'tr'. FCK Editör Tam Hali Kodlar 1. //FckEditör'ün geni li i. $fckeditor->Config['AutoDetectLanguage'] $fckeditor->Config['DefaultLanguage'] $fckeditor->Create() . //FckEditör olu tur ?> <br/> <input type="submit" value="Gönder" /> </form> Tablo 18. HTML Kayd rma Tag Bu kodlar aras na veri taban ndan duyurular çekecek sorgular m z yazaca z ve duyurular m za birazda renk kataca z. //Toolbar = false . //Editörümüz yüklendi indeki default de eri $fckeditor->Width = '700'. 40 .8 Anasayfada Kayan Duyurular Burada anasayfam z n sa alt taraf ndaki tabloda veritaban m zdan çekti imiz m z anlataca z. duyurular n kayan bir ekilde görüntülemesini nas l yapt Tablomuzu olu turduktan gerkeli altyap lar haz rlad ktan sonra yaz lar n kaymas n sa layacak html kodlar m z yaz yoruz. $fckeditor->ToolbarSet = 'Default'. <td> <marquee behavior="scroll" align="absmiddle"> </marquee> Tablo 19. //FckEditör'ün yüksekli i.

php'.$dsDuyuru = OpenQry($FrmSqlStr). @mysql_free_result($dsDuyuru). = @mysql_fetch_array($dsDuyuru) "******************************************************<br><label class=\"duyuruhead\">$rowsduyuru[1]</label><br><label class=\"duyuruack\">$rowsduyuru[2]</label><br>*************************** ***************************<br>".'mainduyuru_re=1&duyurulist=tAll')" Tablo 21.m Duyurular</td> </tr> </table> onclick="CallPage('duyurular'.<marquee behavior="scroll" align="absmiddle" direction="up" width="100%" height="125" loop="0" scrollamount="1" scrolldelay="40" onMouseOver="this.'mainduyuru. Tablo 20. } ?> </marquee> echo $FrmSqlStr.</td><tdclass="BtnTabSelect"onclick="CallPage('duyurular'.stop()" onMouseOut="this. Duyuru Seçenek Butonlar 41 . <table width="100%" cellspacing="0"><tr> <td class="TabLine" width="60" width="70" nowrap="nowrap" class="BtnTab" nowrap="nowrap">&nbsp.'mai nduyuru."' <?php $FrmSqlStr = "SELECT * FROM duyuru WHERE bastarih AND bittarih $FrmSqlStr ORDER BY Onem = while($rowsduyuru BETWEEN DESC".'mainduyuru_re=1&duyurulist=tList')" align="center">Kayan Liste</td> <td width="70" nowrap="nowrap" align="center">T&uuml.php'.start()"> '". Kayan Duyuru Veri Taban Sorgusu Tablomuzun en alt na kayan liste ve tüm duyurular diye iki buton yerle tiriyoruz burada hem kayan duyurular m z n gösterilmesini sa l yoruz hemde tüm duyurular m z n görüntülenmesini.date("Y-m-d").

m zda ekran ekil 6. Tüm Duyurular 42 .Sonuç olarak yapm oldu umuz ürünün kayan liste butonununa bast görüntüsü u ekilde olacakt r. ekil 7. Kayan Duyurular Tüm duyurular butonuna bast m zda sayfam z u ekilde görüntülenecektir.

1. Kullan lan Teknolojiler. Programlar ve Script Dilleri 2. PHP hakk nda daha ayr nt l fikirlere. PHP¶ye ba lamam ki ilerinse ö renmeye çal t klar bu dilin geçmi ini bilmelerinin. PHP/FI (Personal HomePage Tools / Form Interpreter) PHP¶nin do u u bu ilk sürümle olmu tur. PHP ile ilgilenenlerin. ³for döngüsü´ gibi baz genel dil özelliklerinden yoksundu.1 PHP Tarihçesi PHP. Ama daha fazla fonksiyonellik gerekti i için (dinamik web uygulamalar yazmay sa lamak. Bu sürümün arkas nda PHP/FI 2 geli tirildi. Perl benzeri de i kenlere. veritaban ileti imini sa lamak gibi«) C dili ile uyarlamalar ekledi.2. PHP/FI basit fonksiyonelliklere. Böylece isteyen herkes kullanabilecek ve hatalar daha h zl fark edilip. Programlama Dilleri.1. Bunlar önemli sorunlard ama çözülemeyecek de ildi. daha önceden bilmedi i baz ekstra bilgilere ula aca n ümit edilen.1. Web¶i güçlendiren en önemli dillerden birini geli tirmek ve büyütmek kolay bir i de il. bu sürümün kodlar n herkese açt . kendi çevrimiçi (online) özgeçmi ine gelenleri takip etmek için basit Perl betikleri toplulu undan olu an bir sistem yazd . imdi PHP¶nin nas l ortaya at ld n ve günümüze nas l geldi ini inceleyelim« 2. onlara dili ö renirken önemli faydalar sa layacakt r. çözülebilecekti. Rasmus. 1995 y l nda Rasmus Lerdorf. 43 . s n rl yd .1. Bu betik toplulu una ³Personal HomePage Tools´ olarak adland rd . HTML¶e gömülmü söz dizimlerinin (HTML embedded syntax) ve form de i kenlerinin otomatik olarak yorumlanmas gibi özelliklere sahipti ama basitti. bugünlerine kolay gelmedi. baz uyu mazl klar vard .1 PHP 2.

Andi ve Zeev.2.1. 2. PHP/FI 2.2.000 n bildirdi. PHP 3 ün alfa sürümlerinin bu eski sürümün yerini almaya ba lamas na sebep oldu. PHP/FI 2 nin resmi yay n ndan k sa süre sonra. bugünkü PHP¶ye yakla an ilk sürüm.3. çekirdek kadroda olmayan geli tiricilerin de rahatl kla PHP projesine 44 . PHP 3 ün en önemli güçlü yanlar ndan biri esneklik özellikleri. Belki de bu gibi eksiklikler. Döngünün sonunda.1. PHP PHP 3. Andi ve Zeev. Çünkü bu art k yeni bir üründü ve bu yeni sürümün sadece ki isel de il herhangi bir amaç do rultusunda kullan labilece ini belirten daha iyi bir isim gerekiyordu. Bu s ralarda. PHP/FI 2 ye rastlad lar ama PHP/FI 2 nin göründü ü kadar güçlü olmad birçok yayg n dil özelli ini bar nd rmad n ve n farkettiler. kelimenin pozisyonunu dosyada sakl yordu. Bu sürüm dünya çap nda tahmini binlerce ki i taraf ndan fark edildi ve yakla k 50. resmi olarak Ekim 1997 yay nland . hala sadece Rasmus¶un kontrolündeydi. Bunlar n en ilginçlerinden biri de while döngüsünün uyarlanmas yd .1. Ama birçok ki inin katk da bulundu u bu büyük proje. PHP/FI 2 1997 y l nda. yeni bir API (Application Programming Interface ± Yaz l m Programlama Ara yüzü) geni letmesi dizayn ettiler ve uyarlad lar. bu betik dilini tekrar yazmaya karar verince. üniversite projesi olarak e-ticaret sistemi geli tirmek için bir dil arayan Andi Gutmans ve Zeev Suraski. dosya i aretçisi kaydedilen pozisyona do ru tekrar aran yordu ve bütün döngü tekrar okunuyor ve tekrar çal t r l yordu. O zamanlar için bu rakam n yakla k olarak internetin %1 ine denk geliyordu. El yap m sözcüksel taray c sözcük boyunca ilerliyor ve while¶ n anahtar sözcü üne rastlay nca.1. Rasmus ile bu sürümü ç karmak için ekip olu turdular. Ayr ca PHP¶nin ³Personal HomePage Tools (Ki isel Anasayfa Araçlar )´ olan ad n ³PHP: Hypertext Preprocessors´ olarak de i tirdiler. C uyarlamalar n n yeniden yaz l alan ad sahibi PHP/FI 2 kulland PHP/FI 2 olarak adland r ld . ifade denetleyiciler ve di er teknolojiler) rahatl kla destek verilmesini. ekstra geni letmelere (veritaban ileti imleri. Bu yeni API.

1. ç kt tamponlama. PHP 4 1998 in sonlar na do ru. Zeev ve Andi betik dilini daha iyi yazabileceklerini dü ündüler ve ba ka bir yeniden yaz ma geçtiler. PHP 4. $_GET ve $_POST gibi supergloballer duyuruldu. ikinci derece sürüm numaras kullan lmad ve bütün sürümler 3. Bu ayar n kapat lmak istenmesinin sebebi. 9 ayl k herkese aç k testten sonra Haziran 1998 te yay nlanan PHP 3. Bu özelli in eklenme sebebi. HTTP oturumlar . Muhtemelen.0. bu ayar n varsay lan olarak kapal oldu u bir ekilde yay nland . Ama bu. birçok web sunucusuna destek vermesi.4. 2. onun yerine bayt koda derliyor. Supergloballere.x olarak numaraland . betikleri çal t r rken bir yandan sürekli inceliyordu. register_globals ayar n n kapat labilmesiydi. Supergloballerin yerle tirilmesiyle. dilde önemli de i iklikler oldu unu göstermek için kullan ld . art k register_globals kapat labilirdi ve 22 Nisan 2002 de PHP 4. Bu. Sonra bu bayt kod.1. Bu da güvenlik aç klar na neden olmaktayd . PHP 4 ün yeni kalbi olan Zend Motoru ( Zend -> Zeev & Andi ) taraf ndan çal t r l yor. daha güçlü ve tutarl bir dil söz dizimine sahipti. PHP 4 te de i ti ve ikinci derece sürüm numaras . yeni bir modelle geldi : ´ Önce derle. Derleme basama . kullan c giri lerini daha güvenli bir biçimde i leme ve birçok yeni dil yap s yd . May s 2000 de resmi olarak yay nlanan PHP. Bu sürümde. PHP 4 ün di er yeni özellikleri. Bunun yan nda PHP 3. ufak bir miktar geriye dönük uyumlulukta k r lmaya sebep oldu. PHP 4.2. PHP 3. global anahtar sözcü ü olmadan da eri ilebiliniyordu. yakla k olarak internetteki web sunucular n n %10 una yüklendi. nesne yönelimli söz dizimini destekleyen. insanlar n kullan c dan gelen verileri düzgün kontrol etmemesiydi.0 ile geldi. sonra çal t r. PHP beti ini makine koduna derlemeyip. lk önemli de i iklik. 45 .katk da bulunabilmesini sa lad . fonksiyonlardan.0. PHP¶nin muazzam ba ar s n n anahtar da bu oldu. PHP 3 te. PHP 4 ün performans PHP 3 ten daha iyi hale geldi. Bu yeni betik çal t rma yolu sayesinde.1. günümüzdeki alan adlar n n yakla k %20 sinde kullan l yor.´.

Zend Motoru¶nun nesne yönelimiyle ilgili bölümü tekrar yazma fikrini ortaya att . Hata yönetiminin geni letilebilir.) ve paketlenmi bir GD kütüphanesi bu sürümde sunuldu.3. kinci dereceden sürüm numaras n n artma sebebi ise. bütün ikilik geni leme modüllerinin bu sürümle çal mas için tekrar derlenmesi gerekiyordu.5. PHP 5 e neden hala tam olarak adapte olunamad 2.0 . bu hatan n giderilmesini sa layan düzeltme. 27 Aral k 2002 de yay nland .1. PHP 4 ün üzerine PHP 5 gelmi olsa bile ve hatta PHP 6 n n gelece i duyurulsa da. PHP¶nin günümüzdeki en son sürümü.1.3. Bunun anlam . geli tirilmi bir dosya ve a giri /ç k katman ( streams ± ak lar ± olarak isimlendirilir. yeni SOAP. PHP dahili API¶si de i tirilmesine ve PHP 4. Bu dillere a ina olanlar ve herhangi bir programlama dilini bilenler PHP yi fazla vakit kaybetmeden ö renebilirler. PHP 4 hala en çok kullan lan PHP sürümlerinden biridir.4. 2. Command Line Interface (CLI) ± Komut Sat r Arayüzü -. XML fonksiyonelli i tekrar yaz ld .) çal abilen sunucu tarafl . Ama php scriptlerimizi kendi bilgisayar m zda da deneyebilece imiz bir yaz l m kurmam z gerekmektedir. PHP¶nin ek teknolojilere verdi i deste in kilometre ta lar d r. scriptleri çal t rabilmemiz için php destekli bir servere ihtiyac m z olacakt r. Özellikle SimpleXML eklentisi.0 ise ciddi bir haf za bozulmas probleminden dolay yay nland . Böylece PHP 5 in kalbi ³Zend Motoru 2 ( Zend Engine 2)´ olu turuldu.x ile olan ikilik(binary) uyumlulu unun k r lmas na sebep oluyordu. kolayl kla XML dökümanlar n i leme yetene i kazand rd . PHP 4. C/C++ tipinde script dilidir. Bunlar n yan s ra.Linux.Daha sonra PHP 4. PHP hemen her türlü server program n desteklemektedir. MySQLi ve di er birçok eklenti. PHP 5 PHP 5. Platformdan ba ms z (Windows.1. 46 .vb.2 PHP G R PHP bir script dilidir. Sadece nesne yönelimi üzerine geli imler olmad . PHP ile yazd m z dosyalar birer düz yaz dosyalar d r ve bu ise birçok sitede hala tart lmaktad r. bak m yap labilir ve nesne yönelimli bir ekilde gerçekle tirilmesini sa layan ³ stisna Yönetimi (Exception Handling)´ kavram getirildi. Perl. Html gömülü betik dilidir. Nesne yönelimli özelliklerin geli tirilmesi için Andi.

NNTP . Bir PHP dosyas sadece HTML'den. Web sunucusu PHP olarak tan mlanm . PHP komutlann n ba lad m belirten <? ya da <?php'den sonra ?>'ya kadar olan bölümü i leterek ç kan sonuçlar . hem HTML 47 yla iletilerek i lem . HTTP servislerine ba lant kurabilmektedir. Web sunucusuna iletir. y PHP'nin JavaScript gibi istemci taraf na hitap eden betik dillerinden en önemli taraf sunucu taraf ndan yorumlanmas d r.Oracle.Platform olarak "Linux & Apache & mySQL" kullan lmas en yayg n ve önerilendir. y PHP'nin Perl gibi betik dillerinden en önemli fark HTML içine gömülebilmesidir.dBase. Sybase. FilePro. Ortaya ç kan HTML kodu da. Örne in . mSQL. ODBD Unix dbm ve PostgreSQL veritabanlar yla güvenli ileti im kurabilir ve IMAP.1. Informix. POP3 . Velocis.php uzamas yla tan mlan rlar. . iste i gönderen kullan c ya Web sunucusu arac l tamamlanm olur. Solid.php3 dosyas ndaki komutlar çal t rarak HTML'e dönü türür. PHP derleyicisi.phtmi ya da . Adabas D.php3. ki bunlar HTML komutlar yerine düz metin de olabilir. istenirse PHP dosyas ASP'de kullan lan <% ve %> notasyonunu kullanarak da yaz labilir. PHP'nin Temelleri PHP dosyalar temelde Web sunucusunda yer alan metin dosyalardan ba ka bir ey de ildir. Web sunucusunun aya na ba l olarak . mySQL. 2. Bu metin dosyas nda PHP komutlar ve HTML yer al r. y PHP'de istemcinin istedi i beti in söz dizimi JavaScript'deki gibi HTML kodunun içerisinde görünmez. Php'nin di er betik dillerinden fark mevcuttur.php3 uzant l bir dosya ça r ld zaman bu dosyay önce PHP derleyicisine gönderir. Bunlar. kendisine ula an metin dosyas nda <? ya da <?php kelimelerine rastlayana kadar tüm HTML kodunu Web sunucusuna aynen gönderir. SNMP.3. PHP derleyicisi asl nda metin dosyas olan .

HTML ile dizayn edemedi iniz veya çok uzun süren sayfa tasar mlar n CSS kullanarak çok k sa bir sürede ve çok daha kolay bir ekilde dizayn edebilir.2. bir html sayfas veya tüm sitenin HTML sayfalar ayn anda de i tirilebilir. Henüz CSS 'nin bütün özellikleri iki taray c taraf ndan tam olarak desteklenmemekte veya farkl etkiler yapmaktad r Bunun için burada size CSS'nin kullan m anlat rken her iki browser taraf ndan da desteklenen özelliklerini unlard r. Çünkü CSS kullanarak istenirse bir metin. 2. CSS'nin çok kolay oldu una aldanmamak gerekir. 2. Asl nda CSS bizim ilk okulda kullan lan ince effaf ka tlara 48 .1. PHP nin tüm avantajlar n ve esnekli i proje bitirmemizde büyük katk sa lad . PHP'nin esnekli i. ya da sadece PHP komutlar ndan olu abilir. CSS çok kullan l d r ve kullan m da çok kolayd r. asl nda hem HTML hem de PHP komutlar n n ayn dosyada kullan labilmesinden de gelir. Fakat u anda taray c sava lar yüzünden hak etti i yere gelemedi ini de söylemek gerekir.hem PHP komutlar ndan.2 CSS Teknolojisi 2.4. CSS NED R? CSS (Cascading Style Sheets) HTML sayfas na stil eklemek için kullan l r. Bu bölümde anlat lanlar n. Bu özelli i sayesinde cok güzel sayfa dizaynlar yap labilmektedir. PHP gerçekten esnek ve kullan l bir script dilidir.1. Kolay olmas na ra men müthi esnektir. Sitemizde PHP Siteyi yaparken php script dilini kulland k. Komutlar n hemen prati e dökülmesi ö renme sürecini h zland raca bile gözden kaç rd gibi ço u profesyonel PHP yaz l mc s n n hatal kodlama al kanl klar n n da düzeltilmesini sa lar. yeni ba layanlar için oldukça önemlidir. kitaptan okunurken ayn zamanda bilgi¬sayar kar s nda tekrarlanmas .

Hakona' a cevap gecikmedi ve peki tirerek CSS¶i yarat lar. Ad ndan da anla laca üstte y gibi bu stil ka tlar bilgisayar n haf zas na üst n nas l olaca l r ve en üsteki i letilir Bu ka tlarda bir metnin veya ba l (renginin veya fontunun ne olaca ) veya sayfada nereye yerle tirilece i belirlenebilir CSS kullanarak daha bir çok özelli i de i tirebilirsiniz 2. CSS tarihçesi Asl nda yeni de il CSS 1990 lar n ortas nda HTML dahilinde plan n bir parças yd . Bundan dolay her sitenin i levini ve içeri ini yans tacak bir tasar ma sahip olmal d r. fontu. 49 .benzetebilir. Kullan c lar tasar m önem verirler. Günümüzde bütün ana browserlar CSS deste ini vermektedirler.2.2.3. Web siteye güzellik katan tasar m d r. 1994 te Tim Barnes Lee World Wide Web Consortium' u yap land rd Bert Bos ta kendi üzerinde çal t ndan hemen bir kaç gün sonra Hakon Wium Lie tasla sundu. Ama standart a amaya getirilmemi ti henüz.2. Proje CSS Kullan lmas Bilindi i gibi göz hitap önemli bir konudur. Bunlar aras nda en büyük kurulu Microsoft idi ve Internet Expolerer da destek verdi. Bu dönemlerde biraz tart ma konusu olmad de il ama uluslararas birliktelik sonunda CSS i kabul etti. Tasar m n önemli bir aya n yaz ekli. CSS kullan m web de vazgeçilmez bir teknolojidir. Daha sonra bu ikili güçlerini ilk Cascading HTML Style Sheets tasla n yay nlad . rengi ve menülere efekt katma gibi önemli tasar m k s mlar nda CSS teknolojisi kullan ld . Ama sonuçta Microsoft IE populerli i tart lmaz oldu undan CSS deste i yerini buldu.Buna ra men Netscape o zaman n en önemli browseri diyelim biraz ku kucu bak p bu olu uma kendi style sheet ini yarat ve ad na Javascript style sheet JSS koydu. in tuhaf taraf Microsoft ilk ba lardaki deste ini nedense ayn h zda sürdürmemekte. Site i levlerine uygun ayr bir renk katt . 2. Esnekli i ve kullanabilirli i daha çok ra bet görmesini sa l yor.

Ç kt y ldan beri yo un ra bet gören bu arayüz. 2000 y l nda Flash 5.0) bizlere merhaba dedi. Peki flashla neler yapabiliriz? te dünyadaki en zor sorulardan biri. gösterdi i performansla önümüzdeki y llarda da ad ndan söz ettirecek gibi görünüyor. ben izlediydimde bir iki tane çok güzeldi. çarp c . çizgi filmlerinin.0 piyasaya sürüldü. Flash animasyonlar n n. Daha ilk y l n tamamlamadan 1997 y l nda Macromedia Flash 3. Hiç kimsenin onun bu kadar yayg n olaca n ummad programla haz rlanm pekçok site.( ki gündür dü ünüyorum. ilginç ve e lenceli bir ekilde kendilerini sunarak onlar n daha uzun süre sitede kalmas n sa l yorlard .3. Asl nda televizyonda ve ba ka yerlerde izledi iniz tüm filmler 50 . Flash çal ma tekni i olarak vektör grafik kullan yor. Flash program yla yapamayaca n z ey yok gibidir. Saolsun Flash herkesi bu dertten kurtard . Neyse biz hemen düzeltelim. Flash Teknolojisi Flash Macromedia firmas n n ç karm oldu u ve gerek internette gezinenler gereksede webmasterlar n ve grafikçilerin gözdesi bir arayüz program d r.2. Asl nda yanl sorulmu bir soru. Tamam öyleyse birazda sinamac l a girelim. Her ey önce Macromedia firmas n n 1997 y l na Future Splash Animator adl program sat n almas yla ba lad . efektlerinin temelinde asl nda matamatiksel i lemler yer al yor.0 olarak kar m za ç kt . özel. Sorunun do rusu öyle olacakt : Flashla ne yapamay z? :) cevab alm s n zd r umar m. Bu program Macromedia için büyük bir potansiyel olurda onlar hiç bo durur mu? 1999 y l nda Flash 4. E er programc l götürmek için yazd biliyorsan z ekrandaki bir yuvarla bir kö eden di rer kö eye n z yaz lar dü ünün( Tahminen 15 sayfa filan).0 ve 2002 y l ndada Flash Mx (6. Diyenlerinizin seslerini duyuyor gibiyim. Birde ben söyleyeyim. Daha sonra bu program yeni ad yla yani Flash n ilk sürümü olan 2.0 geli tirdi. ziyaretçilerine cezbeci. Yap lamayacak bir ey bulamad m :) ) Yaw bu flash böylede nas l yap yo bu çizgi filmleri.

JAVA dilinin özelliklerine ve komut yap s na çok benzeyen JavaScript asl nda JAVA dilinden ayr olarak haz rlanm t r. En popüler taray c lardan olan Netscape Navigator ve Internet Explorer taraf ndan desteklenmektedir. üzerine gelince efekt uygulanan resimler. JavaScript Nedir? JavaScript Netscape firmas taraf ndan geli tirilmi olan bir script dilidir.asl nda arka arka s ralanm resimlerdir. Bu ö elerde javascript fonksiyonlar n 51 . Daha sonra sayfan n kö esinden tutup sayfalar teker teker b rakt m zda bize oyn yormu gibi gözükürdü. özellikle bol say da formlar vb. Ben de size hemen anlat yorum diyebilirim demi? Bir topun z plamas n yapmak istiyorsunuz diyelim. 2. olsa 5760 kb.4. her eyi biz yapacaksak Flash ne i e yar yor diyebilirsiniz. Flashda bunlar n aras n kendisi doldurur(resimle de il matematiksel i lemle doldurur. Saniyede 12 resimden toplam 144 resim yapman z gerekecek. 2. Javascript yard m ile HTML kaynak kodlar de i tirilebilir. JavaScript Script Dili 2. Bide bunlar n boyutunu dü ünün.x ve üstü) öneririz. bu sayede dinamik Web sayfalar haz rlamak mümkün olur. Eminim hepinizin defterinizin bi kö esinde yapm oldu unuz bir çizgi film vard r. Siz imdi bana yaw madem böyle yapacakt k. Javascript ile haz rlanm Web sayfalar ancak JavaScript deste i veren Web taray c lar ile izlenebilir. Toplam dört saniye sürecek.l k bir resim ar iviniz oldu. Her resim 40 kb. sonra nereye gidece ini söylersiniz. Neden? Çünkü siz sadece flasha ilk ba ta topun nerede olaca n . Oysa flashda ayn animasyonu sadece 2-3 kb.4. la yapabilirsiniz.1. Script dilleri Web sayfas haz rlayanlara etkile imli ve dinamik sayfalar haz rlama imkan vermektedir. Neden Bu Dili Kulland k? Çünkü çogu web sayflar nda aktif k s mlar vardir.2.4. Hani her sayfada resmi biraz daha de i tirirdik. Javascript ile haz rlanan Web sayfalar ndan tam rand man alabilmek için iki taray c n n da en son sürümlerini kullanman z (en az ndan 4.

Sahip oldu u pek çok kullan m kolay ve geli mi Özellikler ile SmartFTP onu ayn zamanda güçlü bir i arac haline getiren güvenli. Burada temel javascript bilgisi vermemin as l amac PHP. 2.kullan l r ve bu bahsetti imiz ö eler bir web sayfas n n interaktif bir ortama dönü mesini sa layan eylerdir.1. Ayn zamanda kullan c için de zaman tasarrufu anlam na geliyor bu. Her taray c . bir form gönderilirken dosyalar da birlikte sunucuya gönderir. SmartFtp Nedir? SmartFTP yerel bilgisayar n z ile internette bulunan bir sunucu aras nda dosya transferine olanak sunan bir FTP (Dosya Transfer Protokolü) istemcisidir.5. Kullan c n n etkile imini sa lar. 2. Projede bunda dolay bu dili kullan ld . ASP gibi sunucu tabanl uygulama geli tiricilerin web formlar ndaki kontrolleri javascript ile yapt rarak sunucuyu yormamak. Böyle bir eyi anlatmak için küçük bir örnek anlat l rsa. Bundan sonras sunucu taraf nda i ler.5. te bunun gibi durumlarda karakter say s n kontrol etmek gibi basit i lemlerden olu an kontrolleri javascript ile hallederek zamandan ve kullan c n n negatif bak aç s kazanmas ndan tasarruf etmi oluruz.2. sa lam ve etkili dosya transferi sa lamaktad r. SmartFTP'nin kullan m alanlar * Web sitelerinin yay mlanmas ve idaresi 52 . Birkaç mb¶l k dosya gönderilecek olursa ve ad girmedi inizde. form gönderilirken. dosyalar yüklenir ve o kadar beklemeden sonra bir hata ç karsa "Ad bo olamaz!" diye. bir de dosya yüklenmesi gereken bir alan. Uzun bir ba vuru formu var.SmartFtp Program 2.5. Bir web programc s bu nedenler bu dili kullan r.

film ve müzik dosyalar n n yollan p indirilmesi * Dostlar n z ve i arkada lar n zla dosya payla m * Yerel ve uzakta bulunan dosyalar n yedeklenmesi 2.5. belge. Özellikleri * FTP ve FTPS (Güvenli FTP) o HIPAA uyumlu * SSH üzerinden SFTP (Professional Edition) * Dahili Düzenleyici (Professional Edition) * Terminal Emülatörü (Ultimate Edition) * FIPS 140-2 uyumlu * Modern Grafik Arabirimi (GUI) * Dosya/Klasör E itlemesi * Çok dilli arabirim (20 dilden fazla) * Küçük Resimler ve Önizleme * Görsel Kar la t rma * Geli mi Çizelge * IPv6 * Transfer s ras nda an nda S k t rma (MODE Z) * UTF-8 Deste i * Sürükle & B rak * Çoklu Ba lant lar * Otomatik yeniden ba lant kurar ve yar da kalan transferleri kald devam ettirir 53 yerden .* Grafik.3.

Checkpoint FW-1. SOCKS4.* Transfer Bütünlü ü Do rulu u kontrol edilen Transferler (XCRC. XMD5. ICS. ICF * Transfer Kuyru u o Zamanlamal o Gönderim/ ndirim/FXP o Ayn anda s n rs z i lem gerçekle tirebilme * Uluslararas Domain simleri (IDN) * Proxy / Güvenlik Duvar l deste i o SOCKS5. Winproxy. CSM. XSHA) * FXP (Sunucudan Sunucuya dosya transferi) deste i * Dosyalar n sunucu üzerinde Düzenlenmesi * Sunucu üzerinde dosya ve klasör arama * Yerel Gezgin * Toplu Dosya Adland rma (Professional Edition) * Kodlama (Professional Edition) * Geli mi NAT/UPnP Deste i UPnP (Evrensel Tak ve Çal t r). SOCKS4A. Raptor * Yedekleme Arac * URL zleyicisi * Kar Dizinlerin Önbelle e al nmas * FTP komut sat r 54 . HTTP Proxy o Wingate.

Web tasar m . yapt ran bir firma internette kurumsal ifadesini kazan r.Bunun yan sira.firmalar n kurumsal kimli ini ve markas n ifade eder. kurumlar n.1 Web Tasar m Hakk nda Web tasar m . Bu nedenle web tasar m düzgün anla l r kolay eri imli ve web tasar m .Web tasar m . firmalar n.web tasar m .web sitesi tasar m .web tasar m. Web tasar m. Web tasar m . firmalar n .hizmetlerini tüm dünyaya tan tt ki i.sayesinde firman z n ürünlerini ve hizmetlerinize bakarak sizinle ileti ime geçerek firman za ek gelir kazanman z sa lar web siteniz yaptirmi oldu unuz. firma.arac l ile kendi firmas n n ürünlerini bir yay n arac d r böylece binlerce imalatlar n . Günümüzde birçok eyin ürün veya hizmetlerin internet arac l ile bulundu unu ve ileti ime geçildi ini dü ünürsek bu alanda sitenizin web tasar m sizi ve firman z kurumsal olarak yans tmas gerekmektedir.ile tan nman z sa lar. yapt ran bir ah s ise kendini binlerce ki i ve farkl kitlelere tan tmas n sa lar. ve bireysel ki ilerin kendilerini. kurum.renkleri görmekten s k labilirler bu nedenle sitenizin web tasar m ve renkleri bilgileri sürekli 55 . Web Sitesinin Tasar m 3. yapt rmakla i bitmiyor geli en büyüyen internet reklamc l ve internetteki yerinizi devaml korumak ve sitenizi ziyaret eden ki iler sitenizde her zaman ayn bilgi ve resimleri. ürünlerini ve hizmetlerini en iyi ekilde ifade edebilmelerini sa layan ve ihtiyaç duyulan firma ya da ki ilerini kendini ifade ettikleri tan tt klar internet sitesinin görsel ve yaz l m k sm na verilen isimdir.* Özel Komutlar * CHMOD (Özellikler) 3.web site tasar m . web tasar m.günümüzde yayg nla an internet kullan m sayesinde firmalar n yeni mü teri ve yeni yüzlerle tan man z sa layan ileti im yay n hizmetidir ve art k gereklilik halini alm t r. Ancak . web tasar m .yap lan sitenizde renklerde kendi firman za uygun olmal ve sizi ifade etmelidir.

ekil 8. 3. Ne çok abart l nede sönük bir tasar m gayet sadece ve ho bir tasar m yapt k. Site Banner Tasar m Sitenin içeri ine ve kullan c lar na hitap eden sade ve güzel bir banner tasarlad k. Web tasar m . hem de hedef kitlenizin beklentilerine uygun olmal d r.de i erek gündemde kalmay sa lamal s n z bu nedenle web tasar m sizin ve firmaniz için büyük önem ta maktad r. Bunun için ana sayfa tasar m site tasar m nda en önemli k s md r. Tasar m kullan c siteye girdi inde neyi nerde bulaca n hemen anlamal d r. Bundan dolay ana sayfa tasar m çok önemlidir. Bu sayfada tüm fonksiyon ve di er sayfalara dolayl veya direk eri imi sa layan ba lant lar vard r. navigasyon mant n bilmeyi ve ayr bir web tasar m anlay n gerektirir.1.2. Web tasar m n n kendine özgü nitelikleri vard r. net olmayan resimler olmamal d r. Web Tasar m.2 Ana sayfa Tasar m Ana sayfa kullan c siteye giri yapt nda kar s na gelen sayfad r. imdi bunlar üzerinde biraz detaylar n anlataca z. bir sitenin ziyaretçilerine aç lan yüzüdür.sitenize gelen ziyaretçileriniz için önemlidir içeri inde argo kelimeler ve kelime bozukluklar ve bozuk.2. Site Arka Plan Görüntü Tasar m Sitede arka plan sadece di er tasar mlarla uygun olarak tasarland . Projemizde sitemizin tasar m n yaparken tüm bunlar göz önüne alarak yapt k. 3. sitenin ablonunun ortaya koyacakt r. Bu nedenle hem kurumsal kimli inizi ve marka imaj n z yans tmal . 3. Temel internet yakla mlar n . Ana sayfay tasar m n bitirmek.Bu yüzden sitenizin web tasar m düzgün anla l r ve okunakl olmal d r. web tasar m teknolojilerini. 56 .2.

Menüde yer almas gereken ba l klar önem s rana göre tasarlad k. Ana sayfay tasar m n bitirmek. m z site kullan c login olamdan ve login olduktan sonra iki yan menü tasarlad k. Tasarlad login olmad ndaki yan menü ekil 10. Tasar m kullan c siteye girdi inde neyi nerde bulaca n hemen anlamal d r. Bundan dolay ana sayfa tasar m çok önemlidir. sitenin ablonunun ortaya koyacakt r. ekil 9. Üst Menü Menüdeki her ba l k önem s ras na göre menüye yerle tirildi. Site öncelikler menü tasar m n flash ile yapt k. Bu menülerde di er sayfalara ve buradaki fonksiyonlar kullanmam z sa larlar.2. Sitenin ana sayfas n n di er önemli k s m ise yanda bulunan menüdür. Bu sayfada tüm fonksiyon ve di er sayfalara dolayl veya direk eri imi sa layan ba lant lar vard r. Banner 3.3. Görsel olmas içinde flash teknolojisi kullan ld . Bunun için ana sayfa tasar m site tasar m nda en önemli k s md r. ekil 8. Menülerin Tasar m Ana sayfa kullan c siteye giri yapt nda kar s na gelen sayfad r. Kullan c 57 . görebilirsiniz.görebilirsiniz.

Yan Menü (Login) 58 .ekil 10. Login Olmayan Kullan c Yan Menü ekil 11.

bu site bizim konutlar hitap gibi bir dü ünmesini sa layacak ekilde tasarland . Öncelikle sitenin üst menünün hemen alt n görsel bir resim slayt koyduk. Bu ba l klar fonksiyonun i levi dü ünülerek en uygun isim verilmi tir. Bu slayttan bir kare ekil 11. 59 .2. site kullan lmas n ve i levini yerine getirmesi böylece sa lanm oldu. Böylece site girenlerin yabanc l k çekmelerini engellenmi olup. ad ndan gibi kiral k sat l k i lemlerini bu ba lant yla gidece imiz sayfa d 3. Kiral k sat l k ilan n ba l anla laca yap laca anla l r. Siteyi ziyaret edenler oturdu u konutlardan birer kare görmeleri onlar nda be enisini kazaca dü ünces. Ana Sayfa çeri inin Tasar m Ana sayfa içeri i sitenin genel içeri ini uygun ekilde tasarland .Görebilirsiniz. görebilirsiniz. Ana sayfa menü. bu tasar ma yöneltti. Site yan menüdeki ba l klar her biri ayr fonksiyonlar n kullan lmas n sa layan birer ba lant d r. Site i lev ve kullanacak olanlar n kullan m amac na uygun ekilde tasarland . Kullan c siteye giri yapt nda kendini bu nedir. sorusunu sormas n engelleyerek.4.

ekil 12. görebilirsiniz. Slayt Bu slayt n hemen alt na yan yana duyurular ve kiral k sat l k ilan tasarlad k. Çünkü site tüm kullan c lar n eri mesi gereken en önemli içerik ekil 13. Bunun tasar m ekil 13. 60 . Ana Sayfa çerik bunlard r.

Di er Sayfalar n Tasar mlar Ekran Görüntüleri ekil 15. Genel yaz n n gözleri yormayan renklerden olu turduk.5.6. Görebilirsiniz. Dönem Aidat Borçland rma Sayfas 61 . görsel efekt ve büyüklükte tasarland . Gerekli yerlerde renk tonlar nda ve büyüklü uygun olarak tasarlad k. Önemli duyuru gerekirse kullan c duyuru farkl renkte yapmas n sa lad k. ekil 14. Site Kullan lan Yaz lar n Tasar m Sitede kullan lan yaz lar gerekti i yerde içeri e uygun font. Ana Sayfa 3.3.2.Tüm bunlar n sonucu ortaya ç kan ana sayfa tasar m n ekil 14.2.

leti im Sayfas 62 . Duyurular ekil 17.ekil 16.

Login Ekran ekil 19. ifre Talep Sayfas 63 .ekil 18.

[9].net/ 64 .KAYNAKLAR [1].mysql-query.sql-tutorial. http://en. [3]. [6]. [8].com/php/default.javascriptkit.com/how-it-works http://forum.asp http://www.php PHP ile Web Programc l .planet-php. Pusula Yay nc l k.com/php/67034-fck-editor-kurulumu-hakkinda.net/ http://ckeditor. [5]. Mehmet anl . [10].wikipedia.iyinet.com/ http://www.w3schools. [7]. [4].w3schools.org/wiki/PHP http://www.com/css/ http://www. 2008 http://www. [2].html http://php.net/manual/en/function.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful