LEGE nr.

114 din 11 octombrie 1996 Legea locuin ei
Textul actului republicat în M.Of. nr. 393/31 dec. 1997

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare i administrare a locuin elor are la baz urm toarele principii: Accesul liber i neîngr dit la locuin este un drept al fiec rui cet ean. Realizarea locuin elor constituie un obiectiv major, de interes na ional, pe termen lung, al administra iei publice centrale i locale. CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz aspectele sociale, economice, tehnice i juridice ale construc iei i folosin ei locuin elor. Art. 2. - Termenii utiliza i în cuprinsul prezentei legi au urm torul în eles: a) Locuin Construc ie alc tuit din una sau mai multe camere de locuit, cu dependin ele, dot rile i utilit ile necesare, care satisface cerin ele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuin convenabil Locuin care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerin a utilizatorului i caracteristicile locuin ei, la un moment dat, acoper necesit ile esen iale de odihn , preparare a hranei, educa ie i igien , asigurând exigen ele minimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege. c) Locuin social Locuin care se atribuie cu chirie subven ionat unor persoane sau familii, a c ror situa ie economic nu le permite accesul la o locuin în proprietate sau închirierea unei locuin e în condi iile pie ei. d) Locuin de serviciu Locuin destinat func ionarilor publici, angaja ilor unor institu ii sau agen i economici, acordat în condi iile contractului de munc , potrivit prevederilor legale. e) Locuin de interven ie Locuin destinat caz rii personalului unit ilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munc , îndepline te activit i sau func ii ce necesit prezen a permanent sau în caz de urgen în cadrul unit ilor economice. f) Locuin de necesitate Locuin destinat caz rii temporare a persoanelor i familiilor ale c ror locuin e au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale c ror locuin e sunt supuse demol rii în vederea realiz rii de lucr ri de utilitate public , precum i lucr rilor de reabilitare ce nu se pot efectua în cl diri ocupate de locatari.

g) Locuin de protocol Locuin destinat utiliz rii de c tre persoanele care sunt alese sau numite în unele func ii ori demnit i publice, exclusiv pe durata exercit rii acestora. h) Cas de vacan Locuin ocupat temporar, ca re edin secundar , destinat odihnei i recreerii.

Art. 3. - Autorizarea execut rii construc iilor de locuin e noi, indiferent de natura propriet ii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigen elor minimale, prev zute în anexa nr. 1 la prezenta lege. Consiliile jude ene i locale, potrivit competen elor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizat a construc iilor de locuin e. CAPITOLUL II Dezvoltarea construc iei de locuin e Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice române pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, construc ii de locuin e pentru folosin proprie sau în scopul valorific rii acestora. Art. 5. - Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuin e, având ca suprafe e construite cele prev zute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaz de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceast destina ie, în anul fiscal respectiv. Locuin ele care se realizeaz în condi iile prezentului articol, precum i ale art. 7 i 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apar inând persoanelor fizice beneficiare de locuin e, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest scop de c tre consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, conform prevederilor legale, f r licita ie public , cu reducerea taxei de concesiune pân la 95%. Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucr ri de consolidare la locuin ele avariate de seisme, precum i de reabilitare a locuin elor existente, de categoria a III-a, a IV-a i garsoniere, realizate în condi iile H.C.M. nr.1.650/1968, ale H.C.M. nr.1.669/1969 i ale H.C.M. nr.585/1971, beneficiaz de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuin e cu suprafe ele construite prev zute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitând controlul asupra pre ului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, în urm toarea ordine de prioritate: a) tinerii c s tori i care, la data contract rii locuin ei, au, fiecare, vârsta de pân la 35 de ani; b) persoanele care beneficiaz de facilit i la cump rarea sau construirea unei locuin e, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat ; c) persoanele calificate din agricultur , înv mânt, s n tate, administra ie public i culte, care î i stabilesc domiciliul în mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.

Autorit ile publice locale. Dobânda la suma avansat din depozitul special. de pân la 30% din valoarea locuin ei.De prevederile art. potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul înstr in rii locuin ei în condi iile prezentei legi. Art. precum i de plata în rate lunare. stabilind. Proprietarii locuin elor noi. 9. o singur dat . Art. precum i sumele încasate potrivit prevederilor art. Art. vor încheia cu persoanele fizice prev zute în prezentul articol contracte de împrumut pentru sumele avansate din depozitul special. dup ce s-a sc zut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuin ei la data contract rii. Cuantumul subven iei se stabile te în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie. noul proprietar nu mai beneficiaz de scutirea de impozit. în limita prevederilor aprobate anual cu aceast destina ie. dup caz. a)-c) beneficiaz de o subven ie de la bugetul de stat. cererile respective. c). în termen de 20 de ani. 7 din prezenta lege beneficiaz .Persoanele din categoriile men ionate la lit. persoanele fizice care. corespunz tor num rului de persoane din familie. potrivit normelor legale în vigoare. Persoanele prev zute la lit. persoane fizice. i ordinea de prioritate. . cu excep ia persoanelor prev zute la art. b) încas rile realizate din vânzarea locuin elor i a spa iilor cu alt destina ie din cl dirile de locuit. împreun cu familia. la data contract rii. 10.Persoanele fizice prev zute la art. în raport cu venitul. a diferen ei fa de pre ul final al locuin ei. cu excep ia celor care se fac venituri la bugetele locale. prev zute în anexa nr. pe termen de 20 de ani. achitat de contractant. nu au de inut i nu au în proprietate o locuin . prin administratori delega i de acestea. se va pl ti o dobând de 10% anual asupra acestor rate. . care se restituie în rate. d) alte surse constituite potrivit legii. a diferen ei fa de pre ul final al locuin ei. destinate realiz rii locuin elor. . este de 5% anual. 7 lit. totodat . 1. dup ce s-au sc zut subven ia i avansul minim obligatoriu de 10% din valoarea locuin elor la data contract rii. c) aloca iile din bugetul de stat. 8. 7.Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaz din urm toarele surse: a) sumele aprobate anual în bugetele locale. potrivit normelor aprobate anual de Guvern. sunt scuti i de plata impozitului pe cl dire timp de 10 ani de la data dobândirii locuin ei. 7 se vor adresa consiliilor locale. care vor analiza i vor aproba. În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente. achitat de contractant. . în limitele prevederilor bugetare anuale. d) beneficiaz de plata în rate lunare. sau dac locuin a în care gospod resc împreun nu satisface exigen ele minimale de suprafa .

Consiliului General al Municipiului Bucure ti. dup caz. . 15. Art. respectiv. 11. telefonice i de termoficare se finan eaz dup cum urmeaz : a) drumurile publice.Deschiderea finan rii i începerea lucr rilor din fonduri publice se efectueaz dup contractarea cu viitorii beneficiari a cel pu in 70% din num rul locuin elor prev zute a fi începute. care constau în: drumuri publice. se afi eaz la sediul acestora. pe terenurile aflate în proprietatea unit ilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apar inând persoanelor fizice beneficiare. re ele de gaze. Art. re ele de alimentare cu ap i canalizare. 5 din prezenta lege. . 7-9 din prezenta lege se vor amplasa. Art. în ordinea de prioritate stabilit conform art. 13. din bugetele de venituri i cheltuieli ale regiilor autonome de profil. potrivit normelor metodologice. dup caz. precum i din alte fonduri constituite cu aceast destina ie. cu respectarea documenta iilor de urbanism legal aprobate i cu asigurarea utilit ilor i dot rilor edilitare necesare condi iilor de locuit.Aloca iile de la bugetul de stat se fundamenteaz de c tre consiliile locale. aloca iile pentru construc ii de locuin e se repartizeaz i se acord consiliilor locale beneficiare de c tre Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului. Persoanele juridice române care investesc din profit în lucr ri de viabilizare a terenurilor destinate construc iilor de locuin e beneficiaz de scutirea de impozit pe profit. 16 . Art.Locuin ele care se realizeaz în condi iile art. În execu ia bugetului de stat. re elele de alimentare cu ap i canalizare i. Art. 14. Pentru aloca iile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finan area construc iilor de locuin e potrivit prevederilor prezentei legi. în condi iile prevederilor Codului civil.Folosirea sumelor existente în depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competen a i în r spunderea acestora. inclusiv posturile de transformare aferente i. cu ocazia elabor rii bugetului de stat. precum i lista persoanelor care vor beneficia de locuin e. distinct pentru terminarea locuin elor i pentru realizarea de noi locuin e. centralizate pe fiecare jude i municipiul Bucure ti. Propunerile de aloca ii din bugetul de stat ale consiliilor locale. re ele electrice i. prin intermediul consiliilor jude ene i al Consiliului General al Municipiului Bucure ti.Lista cuprinzând num rul. re elele de termoficare. 7 de c tre consiliile locale. 12. .Lucr rile de viabilizare a terenurilor destinate construc iilor de locuin e. de gaze i telefonice stradale. se transmit Ministerului Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului de c tre consiliile jude ene i Consiliul General al Municipiului Bucure ti. .Art. prev zute în Legea privind finan ele publice. Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului îndepline te atribu iile ordonatorului principal de credite. conform prevederilor art. din credite bancare contractate de acestea. dup caz. din bugetele locale i din alte fonduri legal constituite cu aceast destina ie. structura pe num rul de camere i amplasamentul locuin elor. b) re elele electrice stradale. prin grija consiliilor locale. . i se transmit consiliului jude ean i. . dup caz.

înv mânt. care î i stabilesc domiciliul în mediul rural. Casa de Economii i Consemna iuni va bonifica o dobând egal cu cea suportat direct de c tre beneficiar. La primirea creditului. cu avizul Ministerului Finan elor. administra ie public i culte. inclusiv marja de dobând . în sensul prezentei legi. 7. beneficiarul trebuie s aib constituit la Casa de Economii i Consemna iuni un depozit reprezentând pân la 10% din valoarea creditului solicitat. De aceste credite mai beneficiaz . Casa de Economii i Consemna iuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate. 19. prin acte între vii. în limita cuantumului depozitului constituit. Neplata. în limita prevederilor aprobate anual cu aceast destina ie în bugetul Ministerului Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului. potrivit prevederilor art. consecutiv.Înstr inarea. 1 la prezenta lege. prin excep ie. ale c ror suprafe e nu dep esc pe cele cuprinse în anexa nr. Modul de plat i cuantumul subven iilor se stabilesc prin conven ie între Casa de Economii i Consemna iuni i Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului. Creditele pentru construirea sau cump rarea de locuin e se acord o singur dat persoanelor fizice cu cet enie român . care nu au de inut i nu au în proprietate o locuin . se instituie ipoteca legal asupra locuin ei. prev zute în anexa nr. de la bugetul de stat. care locuiesc i gospod resc împreun .Casa de Economii i Consemna iuni va acorda credite persoanelor fizice române. s n tate. persoanele calificate din agricultur . pe maximum 20 de ani. . La depozitul constituit. . a locuin elor pentru realizarea c rora s-au acordat subven ii se poate face numai dup restituirea integral a sumelor actualizate datorate i pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate. în condi iile prezentei legi. reabilitarea i repararea capital a locuin elor proprietate personal . Art. Creditele se acord cu o dobând egal cu cea acordat de Casa de Economii i Consemna iuni la depunerile pe termen ale popula iei.Pân la restituirea sumelor datorate de c tre beneficiarii locuin elor. ob inute ca subven ii de la bugetul de stat. de c tre beneficiarul creditului. 18. Art.Art. Bunul dobândit prin astfel de credite nu poate fi înstr inat decât dup restituirea creditului. i se suport : a) 15%. a 6 rate lunare de credit i a dobânzii aferente atrage executarea silit asupra bunului dobândit. 17. . so ia. cump rarea. pân la nivelul total al dobânzii. . pentru construirea. 1 la prezenta lege. b) diferen a. .Prin familie. precum i cele care gospod resc împreun cu familia în locuin e care nu satisfac exigen ele minimale de suprafa . se în elege so ul. în depozitul constituit pentru realizarea locuin elor. corespunz tor num rului de persoane din familie. la care se adaug o marj de 5 puncte procentuale. 20. copiii i p rin ii so ilor. Depozitul nu va fi restituit înainte de rambursarea integral a creditului i poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor tran e ale creditului. Art.

instala iilor. regulile de modificare a acesteia i modul de plat .Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în urm toarele condi ii: a) la cererea chiria ului. d) valoarea chiriei lunare. . . c) suprafa a cur ilor i a gr dinilor folosite în exclusivitate sau în comun. . Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului va repartiza Casei de Economii i Consemna iuni. b) suprafa a locativ i dot rile folosite în exclusivitate i în comun. 24. chiria ul este obligat s p r seasc locuin a la expirarea termenului contractual. Art. atunci când: . care: a) oblig chiria ul s recunoasc sau s pl teasc în avans proprietarului orice sum cu titlu de repara ie în sarcina proprietarului. h) inventarul obiectelor i al dot rilor aferente. d) exonereaz proprietarul de obliga iile ce îi revin potrivit prevederilor legale.În execu ia bugetului de stat. . care se va înregistra la organele fiscale teritoriale i va cuprinde: a) adresa locuin ei care face obiectul închirierii. potrivit celor stabilite prin conven ie. sumele aferente subven iilor la dobând pentru creditele acordate i care urmeaz a fi acordate în anul respectiv. 23.Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere. b) prev d responsabilitatea colectiv a chiria ilor în caz de degradare a elementelor de construc ii i a instala iilor. e) autorizeaz pe proprietar s ob in venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere. Art. 21. c) impun chiria ilor s fac asigur ri de daune.Închirierea locuin elor se face pe baza acordului dintre proprietar i chiria . 22. f) locul i condi iile în care se realizeaz primirea i restituirea cheilor. i) data intr rii în vigoare i durata. g) obliga iile p r ilor privind folosirea i între inerea spa iilor care fac obiectul contractului. consemnat prin contract scris. sau dac înstr ineaz f r drept p r i ale acestora. e) suma pl tit în avans în contul chiriei. b) la cererea proprietarului.chiria ul a pricinuit însemnate stric ciuni locuin ei. . Art. CAPITOLUL III Închirierea locuin elor Art. l) alte clauze convenite între p r i. k) persoanele care vor locui împreun cu titularul contractului.În cazul în care p r ile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere. a obiectelor i dot rilor aferente spa iilor comune.chiria ul nu a achitat chiria cel pu in 3 luni consecutiv. . cu condi ia notific rii prealabile într-un termen de minimum 60 de zile. cl dirii în care este situat aceasta. j) condi iile privind folosin a exclusiv i în comun a p r ilor aflate în coproprietate. precum i oric ror alte bunuri aferente lor.

c) la cererea asocia iei de proprietari. instala ii de înc lzire central i de preparare a apei calde. d) s între in în bune condi ii instala iile comune proprii cl dirii (ascensor. sc ri exterioare). încheiat cu respectarea prevederilor legale. de canalizare. 26. dac a locuit împreun cu titularul. În lipsa persoanelor care pot solicita locuin a. închirierea continu . numai cu acordul prealabil scris i în condi iile stabilite de proprietar. pân la data execut rii efective a hot rârii de evacuare. c) s între in în bune condi ii elementele structurii de rezisten a cl dirii.Proprietarul are urm toarele obliga ii: a) s predea chiria ului locuin a în stare normal de folosin . instala ii de alimentare cu ap . .În cazul p r sirii definitive a domiciliului de c tre titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia. 27. dup caz: a) în beneficiul so ului sau al so iei. instala ii electrice i de gaze. dac acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal. modifica sau îmbun t i locuin a de inut . Art. telefonice etc. holuri. b) în beneficiul descenden ilor sau al ascenden ilor. pavimente). se înregistreaz la organele fiscale teritoriale. c) în beneficiul altor persoane care au avut acela i domiciliu cu titularul cel pu in un an i care au fost înscrise în contractul de închiriere. atunci când chiria ul nu i-a achitat obliga iile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioad de 3 luni. fa ad . prin contractul de închiriere. 25. centrale termice. elementele de construc ie exterioare ale cl dirii (acoperi .chiria ul nu a respectat clauzele contractuale. Art. instala ii de anten colectiv . . coridoare.Evacuarea chiria ului se face numai pe baza unei hot râri judec tore ti irevocabile. cur ile i gr dinile. Chiria ul este obligat la plata chiriei prev zute în contractul de închiriere. dac au locuit împreun cu acesta. 28. . casa ascensorului. . în sarcina chiria ului. împrejmuiri. 29. instala ii de colectare a de eurilor.. potrivit celor de mai sus. Art. crematorii. Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drept împotriva proprietarului i nici asupra oric rui titlu de ocupare. . precum i spa iile comune din interiorul cl dirii (casa sc rii. subsoluri. Art. b) s ia m suri pentru repararea i men inerea în stare de siguran în exploatare i de func ionalitate a cl dirii pe toat durata închirierii locuin ei. contractul de închiriere înceteaz în termen de 30 de zile de la data p r sirii domiciliului de c tre titularul contractului sau de la data înregistr rii decesului.chiria ul are un comportament care face imposibil convie uirea sau împiedic folosirea normal a locuin ei. contractul de închiriere se transfer prin hot râre judec toreasc .Chiria ul are urm toarele obliga ii: . În cazul mai multor cereri.Chiria ul poate subînchiria. dac au fost stabilite. .). Contractul de subînchiriere. Art. hidrofor.

. ca urmare a folosirii lor necorespunz toare. c) s asigure cur enia i igienizarea în interiorul locuin ei i la p r ile de folosin comun pe toat durata contractului de închiriere. 32.a) s efectueze lucr rile de între inere. re inând contravaloarea acestora din chirie. . în principal. urm toarele: a) gestionarea bunurilor i a fondurilor b ne ti. Art. dup caz. la sesizarea scris a chiria ului. asocia ii. 33. Obliga iile celor care administreaz sunt. în vederea func ion rii corespunz toare a cl dirii.Cl dirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice. cheltuielile de repara ii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construc ii.Nivelul maxim al chiriei pentru locuin ele aflate în proprietatea statului se stabile te prin lege special . în func ie de durata normat stabilit potrivit prevederilor legale. precum i un profit supus negocierii între p r i. impozitele pe cl diri i pe teren. b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare i urm rirea realiz rii acestora. d) s predea proprietarului locuin a în stare normal de folosin . servicii publice sau agen i economici specializa i. Chiria ul va putea executa aceste lucr ri. c) asigurarea cunoa terii i respect rii regulilor de locuit în comun. Art. obiectele i dot rile aferente. Art. . al proprietarului locuin ei.Titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locuin e. dac persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate. 30. la eliberarea acesteia. indiferent dac acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cl dirii. . 34. . Obliga iile chiria ului cu privire la între inerea i repararea spa iului închiriat se p streaz i în cazul subînchirierii locuin ei. CAPITOLUL IV Administrarea cl dirilor de locuit Art. repara ii sau înlocuire a elementelor de construc ii i instala ii din folosin a exclusiv . Art.Chiria practicat pentru locuin e va acoperi cheltuielile de administrare. dup caz. precum i recuperarea investi iei.În cazul neîndeplinirii de c tre proprietar a obliga iilor care îi revin cu privire la între inerea i repararea locuin ei închiriate. nu a luat m suri de executare a lucr rii. în termen de 30 de zile de la data sesiz rii. d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autorit ile publice. dac degradarea produs este de natur s afecteze folosin a normal a cl dirii sau a locuin ei i numai atunci când proprietarul. între inere i repara ii. b) s repare sau s înlocuiasc elementele de construc ii i de instala ii deteriorate din folosin a comun . . 31. dup criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor i a taxelor locale pentru terenuri. cu avizul autorit ii care a aprobat închirierea sau. lucr rile pot fi executate de c tre chiria i în contul proprietarului. e) îndeplinirea oric ror alte obliga ii prev zute de lege. de instala ii. Chiria maxim pentru aceste locuin e se diferen iaz pe categorii de localit i i pe zone de c tre consiliile locale.

42. în func ie de evolu ia situa iei economice i sociale. în cazul neconstituirii asocia iei. unul dintre proprietari sau chiria i împiedic cu bun tiin i sub orice form folosirea normal a imobilului de locuit. chiria ii pot mandata un reprezentant.Locuin a social se realizeaz cu respectarea suprafe ei utile i a dot rilor stabilite în limita suprafe ei construite. în cl dirile de locuin e. la solicitarea proprietarilor cl dirilor sau a reprezentantului legal al acestora. pe amplasamentele prev zute în documenta iile de urbanism i în condi iile prezentei legi. instan a va hot rî m surile pentru folosirea normal a imobilului. Art. CAPITOLUL V Locuin a social Art. Art. 36. . Art. potrivit anexei nr. proprietarul r spunde de asigurarea condi iilor de func ionare normal a locuin ei aflate în proprietate exclusiv i a spa iilor aflate în proprietate indiviz . precum i cu alte persoane juridice sau persoane fizice.Au acces la locuin social .În cl dirile de locuit cu mai multe locuin e.Art. . 35. 37. . Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern. . . Art. 2 la prezenta lege. . 39.Construc iile de locuin e sociale se pot realiza.Locuin ele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apar inând unit ilor administrativ-teritoriale. dup caz.Chiria ii cl dirilor cu mai multe locuin e se pot asocia. 41. în orice localitate. 11. Art. potrivit legii. . pentru care se acord ajutor social potrivit legii. 38. organizare i func ionare a asocia iilor de proprietari se reglementeaz potrivit regulamentuluicadru cuprins în anexa nr. în vederea închirierii. majorat cu 10%. În acest scop. Art. în scopul reprezent rii intereselor lor în raporturile cu proprietarii. proprietarii se vor constitui în asocia ii cu personalitate juridic . 40. Modul de înfiin are. . Constituirea fondului de locuin e sociale se face prin realizarea de construc ii noi i prin reabilitarea unor construc ii existente. . familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie. potrivit prevederilor art. Consiliile locale controleaz i r spund de fondul de locuin e sociale situate pe teritoriul unit ilor administrativteritoriale respective. creând prejudicii celorlal i proprietari sau chiria i. 1 la prezenta lege.Locuin ele sociale apar in domeniului public al unit ilor administrativteritoriale. În acela i scop. Pentru locuin ele care se realizeaz prin reabilitarea construc iilor existente se consider obligatorii numai prevederile legate de dotarea minim . începând cu anul 1996.În cazurile în care.

republicat. 24 din prezenta lege. Art. în calitate de chiria .Nu pot beneficia de locuin e sociale. cuvenite proprietarului. va fi subven ionat de la bugetul local al unit ii administrativteritoriale unde este situat locuin a social . iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominal a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare. pensionarii. 45. atrag r spunderea material sau penal . în ordinea de prioritate stabilit de consiliile locale. c) au beneficiat de sprijinul statului în credite i execu ie pentru realizarea unei locuin e. 42 din prezenta lege. Art. realizat în 2 ani fiscali consecutivi. . în termen de 30 de zile.Titularul contractului de închiriere este obligat s comunice primarului.Locuin ele sociale se repartizeaz de c tre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea. 31. i de ele pot beneficia. persoanele handicapate. 46. republicat . tinerii proveni i din institu ii de ocrotire social i care au împlinit vârsta de 18 ani. potrivit prevederilor legale. Diferen a pân la valoarea nominal a chiriei. pe o perioad de 5 ani. Declara iile de venit. dup caz. dep e te cu peste 20% nivelul minim prev zut la art. calculat pe ultimele 12 luni. 43. Art. autoritatea administra iei publice locale va opera modificarea chiriei i a subven iei acordate.Contractul de închiriere se încheie de c tre primar sau de c tre o persoan împuternicit de acesta cu beneficiarii stabili i de consiliul local. . cu posibilitatea de prelungire pe baza declara iei de venituri i a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. alte persoane sau familii îndrept ite. d) de in. calculat potrivit art. Nivelul chiriei nu va dep i 10% din venitul net lunar. b) au înstr inat o locuin dup data de 1 ianuarie 1990. beneficiarii prevederilor Legii nr.Contractul de închiriere se poate rezilia: a) în condi iile prev zute la art. Art. invalizii de gradul I i II. Art. În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat. orice modificare produs în venitul net lunar al familiei acestuia. veteranii i v duvele de r zboi. f cute cu nesinceritate. .Locuin ele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute. i ai Decretului-lege nr. .118/1990. 42/1990. pe familie. 48. în condi iile prevederilor prezentului capitol. . 44. . b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie. Art. urm toarele categorii de persoane: tinerii c s tori i care au fiecare vârsta de pân la 35 de ani. . 47. o alt locuin . sub sanc iunea rezilierii contractului de închiriere.Venitul net lunar pe familie se stabile te pe baza declara iei de venit i a actelor doveditoare. potrivit prezentei legi. persoanele sau familiile care: a) de in în proprietate o locuin .

b) locuin e noi. Locuin ele de serviciu se vor amplasa dup cum urmeaz : a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale. potrivit prevederilor art. În situa ii deosebite.Locuin ele noi se finan eaz . dup caz. cu asigurarea viabiliz rii terenurilor. finan ate din bugetele acestora. în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinct în aceste bugete. Art. 49. Art. Condi iile i durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere încheiat între p r ile contractante. în limitele prevederilor bugetare aprobate anual. cu aprobarea ordonatorilor de credite. 1. b) pe terenurile apar inând agen ilor economici. 50. CAPITOLUL VI Locuin a de serviciu i locuin a de interven ie Art.Art. r mân cu destina ia de locuin e de serviciu la data intr rii în vigoare a prezentei legi. Art. Statul sprijin construc ia de locuin e sociale prin transferuri de la bugetul de stat. în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceast destina ie. s transmit dreptul de locuire sau s schimbe destina ia spa iului închiriat. prin legea bugetului de stat. Persoanele fizice i agen ii economici pot sprijini prin dona ii sau contribu ii construc ia de locuin e sociale. . locuin ele prev zute la alin. 52. ale consiliilor locale. 53.Beneficiarii locuin elor sociale nu au dreptul s subînchirieze. 51. 12. pentru locuin ele i lucr rile de viabilizare a terenurilor. potrivit anexei nr. determinate de natura amplasamentului i de caracterul zonei. . din: a) bugetul de stat i bugetele locale. sub sanc iunea rezilierii contractului de închiriere i a suport rii eventualelor daune aduse locuin ei i cl dirii. . potrivit prevederilor legale. care. în limita suprafe ei construite pe apartament.Fondul de locuin e de serviciu se compune din: a) locuin e existente. accesoriu la contractul de munc . stabilite anual cu aceast destina ie în bugetul Ministerului Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului. . pentru locuin ele finan ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. 1 se pot construi cu . b) bugetele agen ilor economici. în condi iile legii. pentru salaria ii acestora.Finan area locuin elor sociale se asigur din bugetele locale. .Locuin ele de serviciu finan ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaz cu respectarea suprafe ei utile i a dot rilor.

repararea i conservarea acestuia. Re edin ele oficiale ale persoanelor prev zute la alin. precum i încasarea chiriei. împreun cu dot rile aferente. Contractul de închiriere se încheie de c tre primarul localit ii sau de c tre o persoan împuternicit de acesta. 54. ocuparea i folosirea locuin elor de protocol se fac în condi iile prezentei legi. pre edintele Camerei Deputa ilor i primul-ministru beneficiaz . între inerea. 58. în condi iile prezentei legi. Locuin ele de interven ie se realizeaz o dat cu obiectivul de investi ie i se amplaseaz în incinta acestuia sau în imediata apropiere. 55. CAPITOLUL VIII Locuin a de protocol Art.Locuin ele de protocol sunt proprietate public a statului.Consiliile locale pot declara. . f). în situa ia în care activitatea care a generat realizarea locuin elor respective s-a restrâns sau a încetat. Locuin ele de serviciu realizate în condi iile prezentei legi. . de câte o locuin de protocol. . de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat". cu aprobarea Guvernului. care asigur eviden a.Pre edintele României. 2 lit.Locuin a de interven ie urmeaz regimul locuin ei de serviciu. . Art. iar peste aceast limit . 1 se atribuie de c tre Guvern i sunt puse la dispozi ia lor. finan ate din bugetul de stat i din bugetele locale. Art. pe baza hot rârii consiliului local. .suprafe e majorate cu pân la 20% fa de cele prev zute în anexa nr. CAPITOLUL VII Locuin a de necesitate Art. Administrarea fondului locativ de protocol se face de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat". 56. 57. pe întreaga perioad a exercit rii func iei. Locuin a de necesitate se închiriaz temporar persoanelor i familiilor ale c ror locuin e au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. Art. cu aprobarea Guvernului. locuin ele libere aflate în fondul de locuin e sociale. ca re edin oficial . pre edintele Senatului.Locuin a de necesitate se finan eaz i se realizeaz în condi iile stabilite pentru locuin a social . Locuin ele de interven ie nu pot fi vândute chiria ilor. drept locuin e de necesitate. Atribuirea. 1. pân la înl turarea efectelor care au f cut inutilizabile locuin ele. . pot fi vândute în condi iile legii. în cazuri de extrem urgen .

Atribuirea. precum i pre edintele Cur ii Supreme de Justi ie. Pentru persoanele prev zute la alin. 60. pre edintele Consiliului Legislativ i avocatul poporului. persoanele care îndeplinesc urm toarele func ii publice: vicepre edin i ai Senatului i ai Camerei Deputa ilor. atribuirea locuin ei de protocol se face prin decizie a primului-ministru i se pune la dispozi ia lor de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat". în localitatea în care î i desf oar activitatea. 3. . De drepturile prev zute în Ordonan a Guvernului nr. care. mini trii i asimila ii acestora.19/1994 privind stimularea investi iilor pentru realizarea unor lucr ri publice i construc ii de locuin e. . Art. pe aceast baz . . vârsta pân la 35 de ani. o alt locuin care s corespund condi iilor stabilite potrivit art. a unei re edin e oficiale. nu afecteaz drepturile locative de inute de persoanele prev zute la art. 1 nu de in.19/1994 vor beneficia. i condi iile pe care acestea trebuie s le îndeplineasc se stabilesc prin hot râre a Guvernului. cu plata chiriei prev zute de lege. Art. 58 alin. pre edintele Cur ii de Conturi. de la data intr rii în vigoare a legii.Pentru re edin ele oficiale. 62. pe durata exercit rii func iei sau a mandatului. aprobat i modificat prin Legea nr. 82/1995.Pot beneficia de locuin de protocol.Prevederile Ordonan ei Guvernului nr. la cerere. i tinerii c s tori i care au. Contractul de închiriere a locuin elor de protocol i a celor cu destina ie de re edin oficial înceteaz de drept în termen de 60 de zile de la data eliber rii din func ie a beneficiarului. precum i a celorlalte locuin e de protocol. Art. . . în condi iile prezentei legi. pre edintele Cur ii Constitu ionale. vor putea ocupa locuin a respectiv împreun cu membrii familiei. 59.Orice litigiu în leg tur cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solu ioneaz de c tre instan ele judec tore ti. Atribuirea locuin elor de protocol se poate face numai dac persoanele prev zute la alin.Lista imobilelor cu destina ie de re edin oficial . Pentru locuin ele de protocol. se aplic în continuare pân la terminarea locuin elor începute. CAPITOLUL IX Dispozi ii tranzitorii i finale Art. Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale institu iilor în care î i desf oar activitatea persoanele beneficiare. 58 i 59. 61. mini tri de stat. contractele de închiriere se încheie de c tre Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direc i. fiecare. 1. respectiv a unei locuin e de protocol. împlini i pân la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.

63.Pentru aducerea la îndeplinire a dispozi iilor prezentei legi.Guvernul r spunde de aplicarea unitar . în zonele stabilite prin documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului. În vederea efectu rii acestei schimb ri.Plata chiriei pentru re edin ele oficiale se face din bugetele Pre edin iei României. .Dup finalizarea blocurilor de locuin e. beneficiaz de scutirea de impozit pe profitul investit. Art. 64. dup caz. a consiliilor jude ene i locale. 2. înregistrarea propriet ii în vederea constituirii asocia iilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcrip iuni i inscrip iuni imobiliare din judec torii. a politicii de Programul de dezvoltare a construc iei de locuin e se elaboreaz de Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului. 68.19/1994 i ale normelor metodologice. Art. Camerei Deputa ilor i Secretariatului General al Guvernului. . al titularilor contractelor de închiriere din locuin ele cu care se învecineaz . . aprobate potrivit legii. potrivit prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. II din prezenta lege. 5 din prezenta lege. pe întreg teritoriul dezvoltare a construc iei de locuin e. cuprins în anexa nr. 65. .Schimbarea destina iei locuin elor. Art.În termen de 24 de luni de la data intr rii în vigoare a prezentei legi. Art. Pân la înfiin area i func ionarea birourilor de carte funciar . . conform prevederilor art. se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformitate cu prevederile art.Construirea caselor de vacan se autorizeaz . spa iul supus schimb rii. . . rii. proprietarii din cl dirile cu mai multe locuin e în proprietate privat sau mixt se vor constitui în asocia ii de proprietari. numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condi iile legii. de care s poat beneficia i persoanele fizice care investesc în construc ia de locuin e i pentru punerea în siguran a locuin elor avariate de seisme. Guvernul va reglementa facilit ile prev zute la cap. pe baza fundament rii organelor administra iei publice centrale interesate. Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucr rile prev zute la art. în limitele prevederilor bugetare aprobate anual. Art. 6 i 12. în conformitate cu Regulamentul-cadru al asocia iilor de proprietari. precum i a spa iilor cu alt destina ie situate în cl diri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asocia iei de proprietari. care face parte integrant din prezenta lege. 67.În termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare i impozitare a venitului global pentru persoane fizice. 66. 9. Senatului. separat sau cumulativ. 5. . aprobate conform legii. Art. în acord cu documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului. pe plan orizontal i vertical. 69. la cererea persoanelor fizice i a agen ilor economici. Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare. Art. este necesar avizul favorabil al proprietarilor i. sursele de constituire a depozitului special.

Decretul Consiliului de Stat nr. 35 alin.256/1984 privind îmbun t irea regimului de construire a locuin elor i modificarea unor reglement ri referitoare la stabilirea pre urilor limit ale locuin elor care se construiesc din fondurile statului. la materia raporturilor juridice locative i a celor conexe acestora. publicat în Buletinul Oficial. III i a anexelor nr. Cerin e minimale: . 2 din Legea nr. Art. nr. în ceea ce prive te închirierea de locuin e. se bucur în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile. ANEXA Nr. art.Dispozi iile prezentei legi privind închirierea locuin elor se completeaz cu dispozi iile Codului civil privind contractul de loca iune. 73. asocia iile de locatari î i desf oar activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. Art. .68/1975 privind îmbun t irea regimului de construire a locuin elor din fondurile statului sau din fondurile popula iei cu sprijinul statului în credite i execu ie. 50/1991 privind autorizarea execut rii construc iilor i unele m suri pentru realizarea locuin elor.acces liber individual la spa iul locuibil. 5/1973. 116 din 16 noiembrie 1977. Art. Partea I. 72. a) i alin.M. 70.Pân la data dobândirii personalit ii juridice a asocia iei de proprietari.La data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog : y y y y y y Legea nr. 63 cu referire la cap. . cu excep ia cap. 3 i 4. a pre urilor de contractare ale locuin elor proprietate personal i a pre urilor de vânzare ale locuin elor din fondul locativ de stat. nr.Persoanele care beneficiaz de drepturi mai favorabile decât cele prev zute în prezenta lege.860/1973 pentru stabilirea m surilor de executare a Legii nr. exclusiv dispozi iile referitoare la suprafe ele locative proprietate personal . Art. H.C. 4 din aceea i lege. Decretul Consiliului de Stat nr. consacrate prin legi speciale. orice alte dispozi ii contrare prevederilor prezentei legi. care se refer . . se abrog dup 24 de luni de la data intr rii în vigoare a prezentei legi. printre altele.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea i func ionarea asocia iei locatarilor. f r tulburarea posesiei i a folosin ei exclusive a spa iului de inut de c tre o alt persoan sau familie. 1 lit. 21-25 i art. . 4 i a art. 12 alin. Decretul Consiliului de Stat nr. art. 2. cu excep ia art. 1 EXIGEN E MINIMALE pentru locuin e A. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea i func ionarea asocia iei locatarilor. . 5/1973 privind administrarea fondului locativ i reglementarea raporturilor dintre proprietari i chiria i. 71.

50 93..00 7 5 22.00 m. cu excep ia mansardelor.55 m. .00 52.00 46.00 58.grup sanitar. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 18.00 5.00 48. .00 2.00 81. pragurile golurilor de u i.50 6.50 9.00 102.00 3.50 3.00 6 4 21.00 7.00 3 3 18. Ea cuprinde suprafa a dormitoarelor i a camerei de zi. supantelor i ni elor. Locul de luat masa poate fi înglobat în buc t rie sau în camera de zi.50 4.00 4. Suprafa a util a locuin ei este suma tuturor suprafe elor utile ale înc perilor.00 5.00 37.acces la energia electric i apa potabil .00 4.00 6. Suprafe e minimale --------------------------------------------------------------------------------------------------------Persoane/ Camere/ Camer DormiLoc de Buc t rie Înc peri Spa ii de Suprafa a Suprafa a familie locuin de zi toare luat masa sanitare depozitare util construit --------------------------------------------------------------------------------------------------------nr.00 6.00 166.00 22.50 66.00 2 2 18.00 12.00 7.00 107.00 87.00 6.50 6.00 144. ale trecerilor cu deschideri pân la 1.50 2.50 4. WC.spa iu pentru odihn .00 135. Suprafa a util este suprafa a desf urat .00 8 5 22.50 5.50 2. spa ii de depozitare i de circula ie din interiorul locuin ei. du .spa iu pentru prepararea hranei. la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoan . . b i.50 2. evacuarea controlat a apelor uzate i a reziduurilor menajere.00 3.50 6. buc t rie. În l imea liber minim a camerelor de locuit va fi de 2. Nu se cuprind: suprafa a logiilor i a balcoanelor. Suprafa a locuibil este suprafa a desf urat a înc perilor de locuit.00 5. B.50 110. dormitoare. nr.50 5. mai pu in suprafa a aferent pere ilor.50 9.00 36.00 24.00 5.00 3.00 4 3 19.00 5 4 20. .00 34.00 4.00 5.00 3. Ea cuprinde: camer de zi.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOT : y y y y y y Suprafa a camerei de zi de la locuin a cu o camer include spa iul pentru dormit.00 115.50 74.50 6.00 171.

inclusiv anexele pentru colectarea. în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu ap i canalizarea.). Nu sunt cuprinse suprafa ele aferente boxelor de la subsol i ale garajelor care pot fi prev zute distinct. precum i a cotei-p r i din suprafe ele p r ilor comune ale cl dirilor (sp l torii. Suprafa a construit pe locuin . depozitarea i evacuarea de eurilor menajere. logiilor. casa liftului etc. de interven ie. rampa. Suprafa a înc perii sanitare principale din locuin va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile. În func ie de amplasamentul construc iei. Înc peri sanitare ------------------------------------------------Num r de camere/locuin 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------Baie 1 1 1 1 2 Du 1 WC 1 ------------------------------------------------- D. L imea minim de circula ie a coridoarelor i a vestibulului din interiorul locuin ei va fi de 120 cm. În cazul locuin elor duplex. casa sc rii.y y y y y y ni ele de radiatoare. balcoanelor. precum i suprafa ele ocupate de sobe i cazane de baie (câte 0. Dotarea minim a înc perilor sanitare ------------------------------------------Baie Du WC ------------------------------------------Cad de baie 1 Vas WC 1 1 1 Lavoar mare 1 mic 1 1 Cuv pentru du 1 Etajer mare 1 mic 1 1 Oglind mare 1 mic 1 1 Portprosop 1 1 1 Ports pun 1 1 1 Porthârtie 1 1 1 Cuier 1 1 Sifon pardoseal 1 1 - . în cazul înc lzirii cu combustibil solid. la care se adaug suprafa a aferent pere ilor interiori i exteriori ai locuin ei. nu se cuprinde în suprafa a util a locuin ei. prev zut în tabelul B. suprafe ele construite pot avea abateri în limitele de +-10%. în cazul în care înc lzirea se face cu sobe. se adaug suprafa a aferent sobelor i cazanelor de baie. mai pu in palierele.50 m2 pentru fiecare sob i cazan de baie). este suma suprafe elor utile ale înc perilor. C. usc torii. Înc perea sanitar se include în locuin . Num rul de persoane pe locuin se utilizeaz la repartizarea locuin elor sociale. de serviciu i de necesitate.

Dotarea minim cu instala ii electrice ----------------------------------------------------------------------Dormitor Camer de zi Buc t rie Baie Du WC ----------------------------------------------------------------------Loc de lamp 1 1 Aplic 1 1 1 1 Comutator 1 1 Întrerup tor 1 1 1 1 Priz 2 3 1 Priz cu contact de protec ie 1 1 ----------------------------------------------------------------------- NOT : y y y y y Se vor prevedea întrerup toare i aplice pentru fiecare spa iu de depozitare i spa iu de circula ie. Înc perile sanitare vor fi ventilate direct sau prin co de ventila ie. comun pentru cl diri cu mai multe locuin e G. Dotarea minim a buc t riei ------------------------------------------------Nr. dot rile minime privind înc perile sanitare i buc t ria se vor putea realiza pe parcursul existen ei construc iei. Priza cu contact de protec ie. Pentru locuin ele situate în mediul rural.------------------------------------------- NOT : y y În baie se va prevedea spa iul pentru ma ina de sp lat rufe. în corelare cu racordarea locuin ei la re elele de utilitate public sau la sistemul propriu de alimentare cu ap i evacuare controlat a apelor uzate. Spa ii i instala ii de folosin . se monteaz în exteriorul înc perii. În cl diri cu mai multe locuin e se vor prevedea instala ii i prize pentru antena colectiv i telefon. F. instalat pentru baie. E. Fiecare locuin va fi prev zut cu instala ie de sonerie. spa iu pentru frigider i pentru masa de lucru. de camere/locuin 1-2 3 4 5 ------------------------------------------------Sp l tor cu cuv i picur tor 1 1 1 1 ------------------------------------------------- NOT : y În buc t rie se vor prevedea: co de ventila ie.

Spa ii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi. drepturile de proprietate asupra unui apartament dintrun bloc de locuin e/condominiu trebuie considerate în acela i mod ca i drepturile de proprietate asupra altor propriet i imobiliare. b) Prin spa iu. în regim de proprietate individual . respectiv apartament. c rucioare i pentru uscarea rufelor. depozit rii i evacu rii de eurilor menajere. 3. Cu excep ia unor situa ii pentru care exist alte prevederi exprese în acest regulamentcadru sau în acordul de asociere. c) Prin proprietate comun se în elege toate p r ile dintr-o cl dire aflat în proprietate. precum i modul de administrare i de exploatare a unor cl diri aflate în proprietate. inclusiv în cazul celor având spa ii cu alt destina ie decât aceea de locuin . iar restul este proprietate comun indiviz . . Ramp de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile. 2 REGULAMENTUL-CADRU al asocia iilor de proprietari CAPITOLUL I Dispozi ii generale. constituie o unitate de proprietate imobiliar . . respectiv apartamente proprietate individual . în situa iile în care nu se pot asigura înc lzirea central i/sau gaze la buc t rie. ANEXA Nr. Spa ii destinate colect rii.Prezentul regulament-cadru stabile te modul de înfiin are i de func ionare a asocia iilor de proprietari.cl dire .y y y y y Instala ii de prevenire i stingere a incendiilor.Regulamentul-cadru se aplic tuturor cl dirilor cu mai multe apartamente în proprietate privat sau mixt . Art. Spa ii pentru biciclete. . care. Art. defini ii Art. împreun cu cota-parte indiviz din proprietatea comun . care nu sunt apartamente i care sunt destinate folosirii în comun de c tre to i proprietarii din acea cl dire. se în elege o parte dintr-o cl dire destinat locuirii. Proprietatea imobiliar nu este un condominiu decât dac cota-parte indiviz de proprietate comun revine proprietarilor apartamentelor i nu poate fi separat de proprietatea asupra apartamentelor. 1. 2. .condominiu se în elege o proprietate imobiliar din care unele p r i au alt destina ie decât aceea de locuin .Termenii utiliza i în prezentul regulament au urm torul în eles: a) Prin bloc de locuin e . precum i ascensor conform normelor în vigoare.

Proprietatea comun este indivizibil i este de inut de proprietarii apartamentelor individuale. ascensoarele. o institu ie a administra iei publice locale. se în elege persoana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spa iu. d) Prin cot -parte se în elege cota de proprietate care îi revine fiec rui apartament proprietate individual . instala ii de telefonie. Proprietatea comun include toate p r ile propriet ii care sunt în folosin comun . instala ii electrice. i) Prin cheltuieli comune se în elege cheltuielile sau obliga iile financiare ale asocia iei. paratr snete. conducte de ap . casa sc rii. ele vor fi calculate pentru fiecare apartament. conform cotelor calculate. acoperi ul. co urile de fum. f) Prin proprietar al spa iului. . corespunz tor cu raportul dintre suprafa a locativ a fiec rui apartament i totalul suprafe elor locative ale tuturor apartamentelor din imobil. În situa ia în care cotele-p r i nu sunt înscrise în actele de proprietate. într-un bloc de locuin e/condominiu. CAPITOLUL II Înfiin area i înregistrarea asocia iei de proprietari Art. dup înregistrarea propriet ii în Cartea funciar . terasele. ca de exemplu: canale pluviale. care sunt legate de proprietatea comun sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuin . rezervoarele de ap . respectiv apartament. pivni ele. i este înscris în actul de proprietate. g) Prin asocia ie de proprietari se în elege organiza ia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cl dire cu mai multe apartamente proprietate privat sau mixt . holurile.Asocia ia de proprietari se constituie în cadrul unei adun ri. ca: terenul pe care este construit cl direa. h) Prin acord de asociere se în elege actul care consfin e te hot rârea proprietarilor de a se asocia. inclusiv statul. tubulatura de gunoi. respectiv al apartamentului. o persoan sau un grup de persoane care ac ioneaz împreun . e) Prin fondatori se în elege orice persoan juridic . respectiv apartamente într-un bloc de locuin e pentru proprietarii individuali. sc rile. . 4. funda ia. sisteme de înc lzire i conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comun pân la punctele de distribu ie din apartamentele individuale. Proprietatea comun include instala ii ale cl dirii aflate în folosin comun cu care a fost înzestrat cl direa în timpul construc iei sau cu care a fost dotat mai târziu de c tre proprietari. antene. curtea inclus . care sau în numele c reia se înfiin eaz un condominiu i care prin vânzare sau orice alt form de transfer ofer spa ii. convocat în termen de 60 de zile de la data la care întreaga cl dire a fost înregistrat în Cartea funciar . din proprietatea comun . structura de rezisten . subsolurile.

de regul . . e) enumerarea i descrierea p r ilor aflate în proprietate comun . f) cota-parte ce revine fiec rui apartament din proprietatea comun . pe baza acordului de constituire i a statutului asocia iei de proprietari. . Membrii comisiei de cenzori trebuie s aib cuno tin e de specialitate i experien domeniile economic. Art.Membrii asocia iei vor fi to i proprietarii apartamentelor. 8. potrivit normelor cuprinse în prezentul regulament-cadru. unor persoane fizice sau juridice. Art. . respectiv apartament. . asocia ii sau agen i economici specializa i. financiar i juridic.Asocia ia de proprietari dobânde te personalitate juridic în momentul înregistr rii la judec toria pe raza c reia se afl cl direa pentru care s-a constituit asocia ia. în Asocia ia de proprietari poate delega atribu iile comisiei de cenzori. minimum 3 proprietari.Asocia iile de locatari din cl dirile cu mai multe apartamente aflate în proprietate privat sau mixt . inclusiv ca urmare a aplic rii prevederilor Decretului-lege nr. . Descrierea trebuie s fie suficient din punct de vedere juridic pentru înregistrarea în Cartea funciar de la biroul de înregistrare a propriet ilor imobiliare. 85/1992.Acordul de asociere trebuie s con in : a) adresa propriet ii. 6. cuprinzând: descrierea cl dirii. structura cl dirii. prin localizare i suprafa . b) numele i prenumele proprietarilor unit ilor locative. 5. CAPITOLUL III Acordul de asociere Art. Art. num rul de etaje. . pe criteriul intereselor comune în gospod rirea propriet ii. Statutul asocia iei de proprietari se întocme te în baza prezentei legi i a prezentului regulament-cadru al asocia iilor de proprietari. num rul de apartamente structurate pe num r de camere. 9. din structura cl dirii. proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv i o comisie de cenzori i vor hot rî num rul membrilor acestora i durata mandatelor lor. de control financiar i contabil. inclusiv prim ria sau fondatorul. în m sur s asigure o bun identificare. În cazul cl dirilor cu mai pu in de 20 de proprietari asocia i. atât timp cât ace tia continu s de in unul sau mai multe apartamente din cl dire. a fiec rui spa iu. se vor transforma în asocia ii de proprietari. c) descrierea propriet ii. d) plan e sau schi e.La întrunirea constitutiv a asocia iei de proprietari. asocia ia se poate constitui pe grupe de cl diri învecinate. terenul aferent cl dirii. potrivit regulilor privind persoanele juridice. 7. reunind.61/1990 i ale Legii nr. Art.Judec toria se pronun asupra cererii de înregistrare.

. Art. 11. potrivit prevederilor legale. alte dot ri de amploare similare pot fi schimbate de asocia ie numai cu aprobarea a cel pu in dou treimi din num rul voturilor proprietarilor. f r a pune în pericol integritatea structural a cl dirii sau a altor apartamente. atunci când este necesar s se inspecteze.Proprietarul unui apartament este obligat s men in apartamentul în stare bun . Orice amendare sau modificare trebuie s fie înregistrat la judec toria pe raza c reia se afl cl direa. . Art.Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este necesar acceptul a cel pu in 80% din votul proprietarilor de apartamente. Instala iile mai importante ca: boilere cu ap cald . s se repare sau s se înlocuiasc elemente din proprietatea comun la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. înc lzire central . proprietarul este obligat s accepte accesul în apartamentul s u al unui reprezentant al asocia iei. . Art. proprietari de locuin e în cl diri afectate de seisme. 14. ascensoare. 12. Nici un proprietar nu poate înc lca sau prejudicia dreptul de proprietate comun sau individual . acordul de asociere trebuie s stabileasc formula care se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor r mase în asocia ie. între inerea i repara iile propriet ii comune cad în sarcina asocia iei. Proprietarul nu . iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuieli comune. 10. respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar. CAPITOLUL IV Drepturile i îndatoririle proprietarilor de apartamente Art. Art. .Proprietarul poate aduce îmbun t iri sau modific ri apartamentului s u. rezervoare de ap . Art. Asocia ia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate încheia contracte pentru realizarea. 16.Asocia ia de proprietari. Indiferent de natura interven iilor.Candidatul care va ob ine cel mai mare num r de voturi va deveni pre edintele asocia iei de proprietari.Stabilirea cotelor-p r i din veniturile i cheltuielile comune se face propor ional cu cota-parte din proprietatea comun aferent fiec rui apartament.Administrarea. Art. se va avea în vedere men inerea aspectului armonios i unitar al întregii cl diri. rela iile de coproprietate între proprietari vor fi reglementate în conformitate cu prevederile Codului civil. Art. . cu întrunirea majorit ii voturilor.Cu un preaviz de 15 zile. Fac excep ie cazurile de urgen când nu este necesar nici un preaviz. Art. 18. 13.În cazul spa iilor.În cazul în care apartamentele. pot fi ad ugate sau retrase din asocia ie. . . 15. sunt obligate s ia m suri pentru consolidarea acestora. 17. respectiv furnizarea acestor servicii. respectiv spa iile. respectiv alte spa ii cu alt destina ie decât aceea de locuin . . Persoanele fizice sau juridice. poate întreprinde m suri vizând îmbun t irea confortului i a eficien ei cl dirii. . pe propria sa cheltuial .

Zidurile dintre apartamentele al turate. de constituire a asocia iei de proprietari. pot fi reamplasate prin acord între proprietarii apartamentelor respective i cu în tiin area asocia iei de proprietari. adunarea poate fi suspendat i reconvocat . . dac cel pu in dou treimi din num rul membrilor sunt prezen i personal sau prin reprezentant. . Întrunirile speciale ale asocia iei pot fi convocate oricând de c tre comitetul executiv sau de c tre proprietarii de apartamente. 21. 23. d) în cazul unui vot paritar. respectivul proprietar trebuie s repare stric ciunile sau s pl teasc cheltuielile pentru lucr rile de repara ii. votul pre edintelui este decisiv. . deciziile pot fi adoptate indiferent de num rul membrilor prezen i.Dac proprietarul unui apartament sau oricare alt persoan care ac ioneaz în numele s u provoac daune oric rei p r i din proprietatea comun sau unui alt apartament. . reprezentând cel pu in 20% din cotele de proprietate. dac exist dovada c to i membrii asocia iei de proprietari au fost convoca i. Zidurile dintre apartamente i proprietatea comun .Dup prima întrunire organizatoric . Art. care nu fac parte din structura de rezisten a cl dirii. f r a ob ine mai întâi acceptul din partea asocia iei de proprietari.Asocia ia de proprietari poate adopta decizii. pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere. va avea loc cel pu in o dat pe an o adunare general a membrilor asocia iei. 20. b) proprietarul poate fi reprezentat de c tre un membru al familiei sau de c tre un alt reprezentant care are o împuternicire semnat de c tre proprietarul în numele c ruia voteaz . Adunarea general este alc tuit din to i membrii asocia iei de proprietari. Art. . 22. CAPITOLUL V Organizarea i func ionarea asocia iei de proprietari Art. c) un membru al asocia iei de proprietari poate reprezenta cel mult înc un membru absent. . 19. La adunarea reconvocat . care nu fac parte din structura de rezisten a cl dirii. Art. prin împuternicire scris . To i proprietarii trebuie anun a i asupra oric rei întruniri a asocia iei de proprietari cu cel pu in 10 zile înainte ca aceasta s aib loc. Art. Dac nu este întrunit cvorumul.Pentru adoptarea deciziilor în adunarea asocia iei de proprietari se vor avea în vedere urm toarele: a) votul fiec rui proprietar are o pondere egal cu cotaparte din proprietatea comun .poate schimba aspectul propriet ii comune.

în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia.Pre edintele asocia iei de proprietari reprezint asocia ia în derularea contractelor i î i asum obliga ii în numele asocia iei. interesele legate de cl dire. în general. comitetul executiv poate reprezenta asocia ia de proprietari în administrarea i exploatarea cl dirii. 25. pe toat durata ei. Ac ionarea în justi ie nu trebuie s întrerup executarea deciziei decât în cazul în care instan a hot r te suspendarea deciziei respective. între inerea. precum i fondul de rulment. i) asigur urm rirea comport rii în timp a construc iei. Art. 26. b) angajeaz i suspend din func ie pe cel care administreaz proprietatea sau pe ceilal i func ionari sau angaja i. CAPITOLUL VI Comitetul executiv Art.Deciziile asocia iei de proprietari vor fi luate. d) încheie contracte i î i asum obliga ii în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente. Art. conform celor stabilite prin negociere. El reprezint asocia ia de proprietari împotriva unui ter . . f) impune penaliz ri pentru întârzierea pl ii cotelor de între inere. . . 24. inclusiv în ac iunile judec tore ti ini iate de asocia ie împotriva unui proprietar de apartament care nu i-a îndeplinit obliga iile fa de asocia ie sau în procesele ini iate de un proprietar de apartament care contest o decizie a asocia iei de proprietari. cu un vot reprezentând majoritatea simpl din totalitatea voturilor ob inute. în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente. orice proprietar poate ac iona în justi ie valabilitatea respectivei decizii. h) completeaz la zi cartea tehnic a construc iei. Art. e) reglementeaz folosirea.Dac o decizie a asocia iei de proprietari este contrar legii sau acordului de asociere sau este de natur s produc daune considerabile intereselor unei minorit i a proprietarilor de apartamente. înlocuirea i modificarea propriet ii comune. j) exercit alte atribu ii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente. în interesele legate de cl dire. g) adopt sau amendeaz deciziile.Asocia ia de proprietari îndepline te urm toarele atribu ii: a) adopt i amendeaz bugetele de venituri i cheltuieli. în vederea administr rii i bunei func ion ri a cl dirii.Cu excep ia atribu iilor rezervate exclusiv proprietarilor de apartamente. încaseaz cotele obi nuite i speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente i de la proprietarii spa iilor cu alt destina ie decât aceea de locuin . Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte persoane pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin. 27. . . repararea. c) ini iaz sau ap r în procese. regulile i regulamentele. personalul necesar bunei gospod riri a p r ilor i a instala iilor de folosin comun ale cl dirilor poate fi angajat prin contract individual de munc sau prin conven ie civil .

inclusiv a celor neprev zute. oric rui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora. 29. Dac membrii asocia iei de proprietari sunt de acord. Art. i a altor cheltuieli restante. inclusiv a celor neprev zute. Art. poate fi perceput o sum special . . pentru sumele datorate de oricare proprietar. Comitetul executiv va preg ti i va prezenta adun rii generale suma necesar pentru alimentarea acestui fond. . Asocia ia de proprietari are dreptul de a ac iona în justi ie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune. poate fi pus în aplicare prin orice modalitate permis de Codul de procedur civil . dar necesare. Art. suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de între inere i func ionare a propriet ii comune. Astfel de sume se vor pl ti la termenele stabilite de adunarea general a asocia iei de proprietari. Miercuri. . Înainte de începutul urm torului an fiscal i pentru fiecare an fiscal ce urmeaz . 28.Anul fiscal al asocia iei de proprietari va fi anul calendaristic. 31. pentru acoperirea datoriilor.Cu aprobarea dat prin votul a dou treimi din num rul membrilor asocia iei de proprietari.To i proprietarii de apartamente trebuie s pl teasc în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune. . comitetul executiv va preg ti i va prezenta proprietarilor în adunarea general un buget anual.CAPITOLUL VII Cheltuieli comune. Plata se va face conform hot rârii luate în adunarea general . Sentin a dat în favoarea asocia iei de proprietari. în afara cheltuielilor comune prev zute în buget. încasarea cotelor de între inere Art. 29 iunie 2011. se aprob i un fond pentru repararea i îmbun t irea propriet ii comune. 12:26 Declinare de r spundere: Textele actelor normative publicate în aceast rubric nu au caracter oficial. Asocia ia de proprietari î i va putea deschide cont la oricare unitate bancar sau filial C.Asocia ia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune. destinat achit rii cheltuielilor comune neprev zute. . 30. Bugetul anual va trebui s fie adoptat prin votul majoritar al adun rii generale a asocia iei de proprietari.C. timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit. timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. Ac iunea este scutit de tax de timbru.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful