P. 1
Konsep Dan Prinsip Kemahiran Bahasa Dalam Bahasa Melayu

Konsep Dan Prinsip Kemahiran Bahasa Dalam Bahasa Melayu

|Views: 751|Likes:
Published by unapina_712539

More info:

Published by: unapina_712539 on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

(i

)

MENJELASKAN KONSEP DAN PRINSIP KEMAHIRAN BAHASA DALAM BAHASA MELAYU

KONSEP KEMAHIRAN BAHASA Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis.

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

1

Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memproses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam (a) (b) Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan, guru,ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Perlakuan bahasa, antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami, menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain;
2

(c) (d) (e) (f)

menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila, secara beradab dengan menggunakan kata sapaan; bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu; bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti –ayat, gaya, sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak; menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat;

(g)

menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri, nada dan intonasi, dan suara secara berkesan;

(h)

berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon, melafazkan dialog dan puisi (pantun, syair, sajak mengikut nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan; dan

(i)

berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan, menggunakan nada, intonasi, sebutan, rima dan nada yang sesuai.

KEMAHIRAN BERTUTUR Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsurunsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.
3

jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. /a/. struktur. Pertuturan berlaku di peringkat produksi. Misalkan bunyi-bunyi.Konsep Pertuturan (a) (b) (c) (d) (e) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. frasa kata dan ayat. suku kata. persekitaran. /t/. Aspek ini penting. Dalam hal ini. (b) Tekanan Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. kecerdasan otak. kesihatan. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /sǝmak/ dan seumpamanya. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. perkataan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. Aspek fizikal. Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. sebutan dan maknanya. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. dan Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. (c) Mora (panjang-pendek) 4 . intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. /b/.

rangkai kata atau ayat. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. La. Intonasi dalam ayat sama ada menaik.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. ‘jangan/tembak. Walau bagaimanapun untuk memperoleh 5 . (d) Jeda (persendian) Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. sintaksis dan semantik. Fa. So. formula. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan.Mi. (g) Tatabahasa Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Misalnya. sebaliknya jika jeda digunakan.Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). ‘jangan tembak. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Pun demikian dalam bahasa Melayu. Misalnya ungkapan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang fonologi. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. (f) Nada Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. Re. kewujudannya lebih jelas. Dalam ayat.

(e) menunjuk arah. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut . (c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . (d) memberi penerangan dan al asan. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. (j) Laras bahasa Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. dan 6 baik lancar dan berkesan.kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (i) Kefasihan Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan perkataan dalam ayat dengan jelas. (g) bertemu ramah. (f) membina soalan untuk mencari maklumat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. (b) menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) menyebut dengan jelas. betul dan betul. (i) bertutur secara bertatasusila. (h) Kelancaran Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. (h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat.

perbincangan. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. mempelajari. Ini bermakna. lakonan. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Sebenarnya. Justeru. dialog. Mereka meniru. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. memperoleh maklumat (pengajaran guru. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanakkanak ini. mengusai bahasa – memperoleh. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. televisyen. Manakala dalam kehidupan harian pula. Sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. mengajuk. untuk mendapat hiburan (radio.(j) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. perbincangan dan mesyuarat). mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. filem). dialog dan kesusasteraan). Di sekolah. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. Proses Mendengar 7 . kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik.

Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. (c) melakukan arahan/ tindak balas. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. dan keadaan/ konteks. seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. suasana. (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat. dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Ini berlaku pada peringkat penerimaan. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. (b) mencari isi-isi penting. Aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur. (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. antara lain: 8 . (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Seseorang kanak-kanak atau murid yang telah menguasai kemahiran mendengar.Umumnya. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan. dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami maksud dan boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat.

(c) tanpa tindak balas. (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. bukti dan estetika. antara lain proses mendengar: (a) secara pasif. (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. dan (g) secara kritikal. hujah dan bukti tertentu. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. didengar dan diingati. (e) dengan beremosi. dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara 9 . (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. dan neurologi.(a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. dan (d) berpusatkan idea utama. (d) aspek fizikal. (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. (f) secara berhati-hati dengan pengamatan. (d) secara menebuk-nebuk. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. Bentuk Kemahiran Mendengar Dengan itu. (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. difahami dan diingat. (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. psikologi. (b) secara bertelau-telau. (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. hujah.

kaedah. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. membaca mengikut intonasi. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.kritis terhadap bentuk dan isi. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. KEMAHIRAN MEMBACA Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. nada dan tekanan yang betul . Walau bagaimanapun. memahami dan mentafsirkan 10 .

Dari segi fizikal. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan11 . kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. keseronokan dan terhibur. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas.perkara yang dibaca. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Dari segi emosi. pengalaman dan persekitaran. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting.al (1994). Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan.

murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Pada tahap ini. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Kesimpulannya. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Pada tahap bacaan 12 . Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. frasa dan ayat-ayatmudah. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. kemahiran pengamatan penglihatan. bunyi kata dan abjad atau mengeja. dan latihan bahasa pertuturan. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. latihan menajamkan daya ingatan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. perkataan. Dari segi mental pula. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. suku kata. aktiviti koordinasi psikomotor. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. kaedah terus.

Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif merupakan kegiatan membaca secara meluas. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Sementara membaca telaah bahasa. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan.dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Membaca sekilas pula melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat . membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Bacaan Intensif Bacaan intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. ditegaskan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari isi dan mendapat maklumat serta penerangan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Dalam membaca telaah isi. membaca teliti. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. daftar kata. bab. judul. Membaca tinjauan ialah meneliti indek. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Bacaan ekstensif melibatkan tiga perkara berikut iaitu membaca tinjauan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. membaca sekilas dan membaca dangkal. rangka kasar dan kandungan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berbeza. Bacaan intensif adalah bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Bacaan ekstensif bertujuan memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Terdapat tiga tujuan membaca sekilas: (a) Untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan (b) Untuk mendapatkan hal-hal tertentu daripada sesuatu bacaan 13 . membaca pemahaman.

Menurut Hughes. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. dan s e l e p a s i t u barulah ia dapat menulis untuk tujuan berkomunikasi dengan orang lain. ia perlu menguasai kemahiran menulis secara mekanis dahulu. Mercer. Lenz. (1991). Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Menulis adalah satu kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang menulis menggabungkan melahirkan perasaan dan aspek-aspek visual. Pembaca melihat sepintas lalu terhadap sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. dan Kemahiran keupayaan membentuk konsep-konsep.(c) Untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan Membaca dangkal pula adalah untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran/ tidak mendalam daripada sesuatu bahan bacaan. Scanning Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. KEMAHIRAN MENULIS Selain berkomunikasi secara lisan atau pun melalui bacaan. Sebelum seseorang dapat menggunakan tulisan sebagai media untuk berkomunikasi. Ia tidak memerlukan pemikiran yang mendalam Skimming Skimming merupakan kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. idea. dan Hoffman. tulisan juga adalah s a l u r a n u t a m a b a g i m u r i d . Malah bahasa tulisan adalah satu bentuk komunikasi yang paling tinggi dan kompleks. motor. manusia juga berkomunikasi melalui tulisan. Ianya penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja.m u r i d u n t u k m e n u n j u k k a n p e n g e t a h u a n d a n m e r e k a dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. 14 .

Matlamat Kemahiran Menulis • • • Supaya sesuatu idea. maklumat. pengalaman dan perasaan. Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. pendapat dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan tepat. • • • Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. pemerengganan dan menulis kesimpulan. • Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis. • Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. Tujuan Menulis 15 . menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. (a) menggunakan pelbagai jenis ayat (b) mencatat dan menyusun maklumat (c) menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif (d) membuat ulasan tentang bahan yang didengar. cantik dan kemas. Hal ini meliputi beberapa aspek. ditonton dan dibaca. pengalaman dan perhubungan. Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. menaakul. tanda baca dan ejaan yang betul. iaitu. Meluaskan pengetahuan. di samping tulisan yang jelas.Seseorang individu menulis untuk menyatakan idea dan perasaannya atau apa sahaja yang ingin disampaikannya supaya dapat dibaca dan difahami oleh orang lain. jelas dan berkesan.

Melatih murid menghujah dan mengembangkan idea Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul Melatih murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan jenis karangan tertentu. 16 • Latihan membentuk bulatan di udara. lantai tanpa . Menyuburkan minat Meluaskan kosa kata Memberikan kepuasan jiwa. menggunakan alat tulis. pasir. Peringkat Kemahiran Menulis (a) Peringkat Pramenulis (b) Peringkat Mekanis (c) Peringkat Pelahiran (a) Peringkat Pramenulis • • Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis Latihan otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberikan huruf dengan kemas dan betul.• Tujuan mengarang bagi peringkat sekolah rendah secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. kepada murid. di atas meja. • Berikut ialah contoh aktiviti pramenulis: • • Menulis dari kiri ke kanan Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar seharihari Menyiapkan murid menghadapi peperiksaan. • • • • • • • • • • Melatih murid-murid melahirkan idea.

Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk Melukis gambar (b) Peringkat Mekanis • • Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis. Pada peringkat ini. • • • • • • • • • • Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini. mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. Latihan menulis huruf dalam suku kata. Latihan menyalin frasa atau ayat. murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan kecil dalam abjad. perkataan dan ayat. Latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentukbentuk huruf tertentu. Latihan menyalin ayat daripada buku (b) Peringkat Pelahiran (Mengarang) 17 . Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putusputus.• Menyambung titik secara bebas. Latihan menamakan gambar-gambar. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. • Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan • • • • Latihan membentuk garisan lurus Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. suku kata. Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut: Latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar.

berpandu. Kaedah semulajadi. Aziz Abd. 2000). dan KAEDAH Kaedah adalah cara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentukbentuk grafik yang sudah dipelajari. Kaedah Linguistik e. d. bertutur membaca dan mengeja. teknik dan aktiviti serta bahan bantú mengajar yang akan digunakan untuk mengajarkan kemahiran lisan. separa terkawal. Antara kaedah yang sesuai digunakan dalam mengajar bahasa adalah seperti: a. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai.Kaedah askar/ tentera 18 . Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan.Talib. Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenisjenis penulisan terkawal. Kaedah Oral-Aural b. c.dan separa berpandu. Kaedah merujuk kepada cara mengajar yang disusun dan dilaksanakan untuk mengajar sesuatu kemahiran bahasa kepada pelajar di dalam bilik darjah. (ii) Menghuraikan kaedah.• • • • • • • Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar. murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. . Kaedah yang digunakan adalah untuk menyokong pendekatan pengajaran yang dipilih oleh guru (Abd. Kaedah Terus. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Pada peringkat ini. Terdapat berbagai-bagai kaedah pengajaran bahasa yang dapat diaplikasikan untuk pengajaran lisan.

2. dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks. tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari. kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak. Mengutamakan bahasa lisan. Perkataanperkataan yang baru diterangkan dengan menggunakan perkataanperkataan yang telah diketahui oleh murid. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. 4. Kaedah Semulajadi : hampir sama dengan kaedah Terus. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada.f. Timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan yang telah dirancangkan. Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan gambar. Terjemahan tidak langsung 19 .menurut Kamarudin Hj. ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan. B. mengutamakan sebutan yang betul. Kaedah Ajuk Hafaz Kaedah Terus : i. A. Husin (1988).kanak. Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu: 1. Ii . Menurut Salleh Mohd Akib (1975). 3.

C. dan sebagainya. kaedah. Aziz Abd. Husin. . TEKNIK Teknik adalah cara yang lebih khusus yang digunakan untuk mengajar (atau menguji) sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Teknik dicipta untuk membantu guru menjayakan.sesuatu kaedah pengajaran. Dalam konteks pengajaran dan pempelajaran dalam kelas. atau secara individu mengikut 20 . 2. Antara teknik pengajaran lisan adalah bercerita. Teknik pengajaran ini dilaksanakan melalui aktiviti aktiviti yang bersesuaian dengan teknik yang dipilih. tunjuk cara. 3. Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.1988). Kaedah ini membolehkan kanak-kanak menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi. berlakon. dan teknik ini dilaksakanakan secara kuliah. berbincang. kelas. soal jawab. Kaedah Linguistik : 1. main peranan. 2. Pengajaran tatabahasa dilakukan mengikut pendekatan Induktif (Kamarudin Hj.digunakan. menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. 2000). 3. Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. D. Talib. kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. kumpulan. Kaedah Oral-Aural : 1. sumbang saran. ( Abd. Memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut.

tentang sesuatu cerita yang didengar atau dibaca. Teknik pengajaran lisan bukan sahaja dijalankan dalam melalui aktiviti murid sahaja tetapi boleh dijalankan juga dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti televisyen. Dalam pengajaran bahasa secara umumnya.dan. ii. radio. main. bahasa. Teknik perbualan Aktiviti perbualan kebiasaannya dilakukan berdasarkan sesuatu tajuk. Perbualan boleh berlangsung antara guru dengan murid 21 . Murid-murid boleh diminta bercakap tentang ibu atau bapa. 1. tayangan video . harapan. gaya pertuturan. Perbualan hendaklah berkisar tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. iaitu mereka akan bercerita secara lisan sama ada tentang pengalaman. minat. Antara teknik pengajaran lisan tersebut adalah bercerita. murid menceritakan semula cerita tersebut dan sebagainya.boneka. guru harus bijak memilih teknik pengajaran lisan yang hendak digunakan dalam pengajaran tersebut. berlakon.peranan. hobi. iaitu guru akan bercerita kepada murid-muridnya dan seterusnya disusuli dengan aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti soal jawab. teknik bercerita bermaksud guru menyampaikan pengajarannya melalui aktiviti bercerita. dan kebolehan murid. kawan.Semasa murid bercerita. Teknik perbualan bertujuan melatih murid berkomunikasi secara sosial seperti berbual melalui telefon. dan kelancaran. Objektif teknik pengajaran lisan adalah untuk membolehkan murid-murid memperoleh kemahiran lisan dengan mudah dan berkesan. berbual. menyanyi.kesesuaian. dan sebagainya.sumbangsaran.. Teknik pengajaran lisan yang dipilih haruslah menepati objektif pengajaran dan juga bersesuaian dengan umur. permainan. dan sebagainya. teknik bercerita lebih tertumpu kepada murid itu sendiri.perbincangan.Semasa menyampaikan pengajaran lisan di dalam kelas.dan sebagainya. Dalam konteks pengajaran lisan.Teknik bercerita Teknik bercerita sangat digemari oleh kanak-kanak dan memainkan peranan yang penting dalam pengajaran lisan. guru hendaklah memberi perhatian tentang sebutan.

Bagi kanak-kanak. Melalui lakonan kanak-kanak dilatih melakonkan watak-wataktertentu dengan menggunakan skrip pendek dan ringkas. intonasi.gunakan pelbagai jenis ayat seperti ayat penyata. ayat seruan. Selain itu guru boleh memilih rentak lagu yang diminati oleh murid-murid dan mencipta lirik baru dengan memasukkan perkataan-perkataan yang perlu murid kuasai sebutannya. boneka tali. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. dan ayat perintah. Teknik menyanyi Sifat semula jadi kanak-kanak sangat suka mendengar nyanyian dan juga menyanyi. iv. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. iii. Teknik boneka Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. Teknik ini dapatmelatih sebutan. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka.atau sesama murid. boneka piring dan sebagainya. v. Teknik lakonan Teknik lakonan amat baik untuk mengajar dan melatih bahasa lisan kanak-kanak. Teknik main peranan 22 . Tajuk yang guru tetapkan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid supaya mereka dapat berbual tentang tajuk itu. dan kelancaran pertuturan kanak-kanak di samping melatih meng. v. dan perbendaharaan katanya. boneka sarung tangan.ayat tanya. Guru perlulah bijak memilih lagu yang hendak dinyanyikan oleh murid-murid iaitu lagu yang betul tatabahasa. Guru menggunakan teknik menyanyi ini untuk menarik minat murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran di kelas. menyanyi dianggap sebagai satu bentuk aktiviti yang merehatkan dan menyeronokkan. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. Namun.

Contoh situasi yang diberi boleh seperti berikut: Seorang murid telah terjumpa syiling dua puluh sen. Semasa perbincangan. Murid perlu faham akan peranan watak itu dan menghayatinya lalu melakonkan aksi dan percakapan watak itu. Melalui teknik ini murid diminta berbahas tentang satu tajuk atau isu yang diberi. Guru boleh menjalankan teknik perbincangan ini melalui dua cara. iaitu: (1) perbincangan berlaku antara guru dengan murid-murid. viii. Bagi mengajar kemahiran lisan. isi-isi penting dicatat di papan tulis dan kemudian disusun berdasarkan kehendak tajuk perbincangan. Teknik ini amat berkesan untuk membentuk keyakinan diri yang tinggi di kalangan murid. vii. Guru memuji sikapnya yang amanah itu. Dia pergi berjumpa gurunya dan menyerahkan syiling itu kepada gurunya sambil memberitahu di mana dia menjumpai syiling itu. (2) perbincangan berlaku antara murid dengan murid sama ada secara kelas atau dalam kumpulan kecil.Dalam teknik main peranan. Teknik perbahasan Teknik ini sering digunakan oleh guru bahasa untuk melatih murid-murid kemahiran bertutur khusus di hadapan penonton yang ramai. murid melakonkan watak yang dipilih berdasarkan cerita atau situasi yang ditetapkan. guru menggalakkan murid bercakap untuk memberi pendapat dengan ayat dan tatabahasa yang betul. 23 . teknik berbincang sering digunakan untuk mendapatkan isi dan menyusun isi tersebut bagi sesebuah karangan. Teknik berbincang Dalam pengajaran bahasa.

social dan jasmani mereka dapat dikembangkan secara menyeluruh dan seimbang. Peringkat Persediaan. Di bawah pendekatan aktiviti ini. Menurut J.AKTIVITI Aktiviti bermaksud gerakerja atau tindakan.Melalui aktiviti murid. Guru memastikan semua alat dan bahan mencukupi dan murid memahami tugasan. Aktiviti merupakan suatu pendekatan utama dalam pendidikan. bahan stensilan. dan peralatan lain yang diperlukan. intelek. B. ia melibatkan segala gerakerja yang dijalankan oleh guru dan murid untuk mencapai objektif pelajaran. Guru menerangkan tugas yang akan dilakukan oleh murid atau membuat tunjuk cara serta member contoh. Peringkat susulan dan penilaian. guru banyak melibatkan kerja membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. 2. aktiviti mengandungi segala tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Peringkat perlaksanaan aktiviti c. Guru mengedarkan bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti. rohani. Tiga perkara yang boleh dilakukan oleh guru ialah: 1. Dengan perkataan lain. Murid-murid akan belajar dengan lebih berkesan melalui cara praktik. Di bawah konteks pendidikan. Terdapat tiga peringkat perancangan aktiviti lisan a. 24 . A. Peringkat Perlaksanaan Aktiviti.Dewey (1910). pelajaran harus berasaskan kepada aktiviti murid. Mereka akan merasa seronok dan gembira dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan oleh mereka. 3. Peringkat persediaan b.contoh: kad kiu.

Boleh dijalankan di dalam 25 . 2. Guru menyelia dan membimbing kelas. 2. Guru perlu menggalakkan murid mengambil bahagian. Guru memberikan garis panduan bagi memudahkan murid bercerita. Peringkat Susulan dan Penilaian. Murid menjalankan tugasan seperti yang diarahkan.Dua perkara yang berlaku semasa perlaksanaan aktiviti iaitu: 1. kumpulan atau pasangan yang mengambil bahagian C. kemudian guru member maklum balas tentang prestasi dan pencapaian murid. Bukan dalam bentuk penilaian formal tetapi lebih merupakan penilaian berterusan. Aktiviti susulan dan penilaian perlu dilakukan oleh guru untuk mendapatkan maklum balas bagi aktiviti yang telah dilaksanakan oleh murid. Misalnya Tema dan masa yang diperuntukkan. Sebagai pengukuhan digalakkan member kerja rumah yang berkaitan dengan aktiviti susulan. Boleh melaksanakan aktiviti secara berdua atau kumpulan. Aktiviti berlakon. Aktiviti berbual.Contoh aktiviti susulan dan penilaian seperti mengadakan perbincangan . Aktiviti bercerita. Guru menyediakan beberapa tajuk yang sesuai dengan tahap kebolehan berbahasa serta persekitaran murid. Beberapa aktiviti yang boleh digunakan dalam kemahiran lisan ialah : 1.Guru juga boleh menyediakan tempat yang Sesuai supaya aktiviti menjadi menarik dan menggalakkan murid bercerita 3.

8. Tajuk disediakan oleh guru.Atau diluar kelas. Aktiviti menyanyi. Dijalankan mengikut pretasi murid.Berbagai gambar yang menarik boleh disediakan oleh guru. Aktiviti ini boleh meningkatkan 26 . Murid diminta melaporkan sesuatu berita tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang pernah mereka baca. Boleh menggunakan gambar tunggal atau gambar bersiri. 4. 7. untuk menarik minat murid bercerita atau menerangkan perkara yang terdapat dalam gambar. Puisi disediakan oleh guru dan murid Diminta membacanya.Aktiviti akan menjadi lebih menarik jika tajuk puisi dimaklum Kan lebih awal kepada murid. Aktiviti melaporkan berita. Syarahan dijalankan secara individu sementara perbahasan secara kumpulan. 6. lihat. Aktiviti berpuisi . Syarat syarahan dan perbahasan di terangkan kepada murid. Guru boleh menyanyikan lagu kanak-kanak yang mengandungi perkataan yang mudah untuk disebut dan difahami oleh murid. Dijalankan secara individu atau kumpulan. Aktiviti bercakap berdasarkan gambar. alami. dan dengar daripada orang lain. 5. Aktiviti berbahas atau bersyarah.

Guru. Alat atau bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu: 1. b. c. b. 2 . BAHAN BANTU MENGAJAR Pemilihan alat atau bahan berdasarkan kriteria berikut: a.kebolehan murid dalam sebutan dan intonasi. Gerak laku guru dan murid boleh dimaanfatkan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran misalnya: a. murid dan bilik darjah. Aktiviti Perbincangan. untuk membolehkan murid : 27 . Boleh diadakan secara kelas atau kumpulan. Dimulakan dengan membincangkan sesuatu tajuk . Bahan sedia ada. Guru menggunakan papan tulis untuk mencatatkan perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. c. Hasil perbincangan akan dibentangkan oleh ketua kumpulan kepada kelas untuk disoal jawab. Kesesuaian dengan objektif pengajaran. Guru menunjukkan cara-cara membunyikan sesuatu sebutan. Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. Guru menaik dan menurunkan tangan atau menggerakkan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. Keberkesananya. 9.Objek sebenar.

berdialog. jadual perjalanan dan jadual tugas. Kad digunakan sebagai bahan rangsangan. Gambar Digalakkan menggunakan fail untuk menyimpan gambar. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Cthnya: Pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. 28 . C.dan carta organisasi. Gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segi saiz. Grafik. berpuisi. carta palang. Mengaitkan konsep dengan bunyi cthnya :bunyi pelbagai kenderaan. Pelbagai grafik boleh digunakan seperti : a. Sama ada gambar murid bercerita berlakon. b. 5. B. 4. Jadual bermaklumat. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual sepert i televisyen . Carta Carta pai. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. Kad. video. carta lingkaran. terang dan jelas.a. 3. Pelan dan peta yang menunjukkan arah atau kedudukan sesuatu tempat. filem dan transperansi. Jadual waktu.

a. Makmal bahasa untuk melatih murid dari segi sebutan.a. Kad arahan atau kad peranan. Kad perkataan – untuk memperkenalkan perkataan perkataan baru dan penting bagi digunakan dalam pertuturan. Alat dan bahan ini agak mahal dan penggunaanya bergantung pada kemudahan fizikal sekolah. puisi dan permainan. intonasi dan perbualan.mengandungi arahan tentang peranan yang harus dimainkan oleh murid dalam situasi tertentu semasa berlakon atau main peranan. Penggunaanya harus diawasi supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tidak diabaikan.Penggunaan kad sebagai alat dan bahan akan lebih kemas jika guru menggunakannya diatas papan flannel dan carta poket b.. Permainan bahasa dapat menambah kepelbagaian situasi pembelajaran. Permainan bahasa yang dirancang secara teliti akan dapat menggunakan kemahiran bertutur dalam keadaan bersahaja. Bahan nyanyian. 6. Bahan ini dapat mewujudkan suasana gembira dalam kalangan murid. Terdiri daripada perkakasan dan perisian . Alat dan bahan yang dibeli. 29 . memberi motivasi dan peluang kepada murid mempelajari bahasa 7.

15 pagi – 12. Filem.15 pagi ( 60 minit ) : 3 Gemilang : 30 orang : 9 tahun : Bahasa Melayu : Kemahiran Hidup : Bumi Hijau : Fokus Utama : 4. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.3 Menyusun maklumat secara kohensi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 : ii . : 28 Mac 2011 : 11. c.b. Komputer.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Pemerhatian. Aras 1 : 30 . rancangan TV dan plastic lutsinar/ transperansi. Fokus Sampingan : 9. (iii) menghasilkan satu rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu yang lengkap untuk mencapai kemahiran lisan seperti yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Rancangan Pengajaran Harian Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Umur Murid Mata pelajaran Tema Tajuk Hasil Pembelajaran i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ii.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan . iii. Menyusun maklumat mengikut urutan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. komponen. Membaca lancar teks ‘ Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau’ dengan sebutan dan intonasi yang betul. 31 Pengisian Kurikulum . Tatabahasa : : Morfologi – perkataan Sintaksis – Ayat tunggal dan ayat majmuk. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran murid dapat : 1. Menulis urutan ‘Matlamat Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau’ dengan betul berdasarkan teks. laman dapur. 5. ii. . dituai. Sistem Bahasa i. Menerangkan 3 aktiviti ‘Perlaksanaan kempen Bumi Hijau’ berdasarkan teks secara lisan. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. herba. Sebutan dan intonasi : Ayat penyata. Kosa Kata : Konsep. 3. Aras 2 : i. 2.i.

Intrapersonal. : Berkerjasama. Kem. menganalisis. Tayangan berlatarbelakan gkan lagu “Peliharalah alam sekitar”. 1. Guru menayangkan power point tentang tumbuhan hijau / sayuran.tumbuhan. ICT. Bernilai Tambah Kem. Berfikir Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba. ii. Kecerdasan Pelbagai: Verbal linguistic. iii. BBB: 32 .20 Pengesanan maklumat yang ditayangkan. Guru mengaitkan aktiviti set induksi dengan tajuk pelajaran yang hendak diajar. BCB: Mendengar aktif. Guru bertanya dan bersoaljawab mengenai tayangan tersebut.i.15 – 11. Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. Murid diminta menceritakan pengalaman sedia ada mereka tentang tumbuhan hijau. keberanian.meringkaskan. 2. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Catatan Set Induksi ( 5 minit) 11. KB: Menghubungk aitkan. : : Menghubungkaitkan. • • Power point tentang tumbuhan hijau. teks Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau. Pendidikan Moral. mengimbas kembali. 3. 4. borang markah Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui faedah mengenai tumbuh.

7. Guru meminta wakil setiap kumpulan menyatakan apa dapatan hasil perbincangan yang telah dibuat. 1. Ternakan 3. Dalam kumpulan berlima. 6. murid berbincang tentang apa yang mereka fahami mengenai ‘Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau’ berdasarkan teks. Akuakultur. 5. Murid diminta membaca secara mentalis atau 33 BBB : . KB : Mengimbas kembali. . Guru meminta murid meneliti teks tersebut. Tanaman 2. Murid dapat menerangkan 3 aktiviti ‘Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau’ berdasarkan teks secara lisan. ( Lampiran A ) 4. Guru mengedarkan teks aktiviti ‘Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau’. Guru memberikan petikan kepada setiap murid.Power point Ilmu: Kajian Tempatan Langkah 1 ( 20 minit ) 11.40 Teks mengenai aktiviti ‘Perlaksanaan Kempen Bumi Hijau’. 1.Murid mencatat hasil perbincangan mereka . BBB: Teks kempen bumi Hijau Ilmu: Kajian Tempatan KP : Verbal linguistik Langkah 2 Petikan . Berkerjasama .20 – 11. Nilai : Kesyukuran.

Nilai: Berkerjasama Kosa kata: 1. (Lampiran A) 1.55 – 12. Guru memperbetulkan gaya bacaan berita bagi murid memahami dengan lebih jelas lagi dan mengumumkan skor markah bagi kumpulan yang mendapat markah tertinggi. Wakil daripada setiap kumpulan diminta untuk membacakan petikan dihadapan kelas. Keberanian. Nilai: Kerjasama. 2. 4. Konsep Komponen Laman dapur Herba Dituai BBB: Teks konsep Perlaksanaan kempen bumi . 2. KP: Intrapersonal.40 – 11. 5.10 Teks: Konsep perlaksanaan Kempen Bumi Hijau. Murid lain diminta mencatat skor pemarkahan bacaan dengan gaya seorang pembaca berita. 4. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan mengenai gaya pembacaan berita. Borang markah. Murid juga diminta untuk mencari makna kata dan berbincang dalam kumpulan mengenai pembinaan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. KB: Menganalisis Sistem bahasa: Ayat tunggal. perbincangan. Guru mengedarkan kepada murid teks kempen Bumi Hijau tentang konsep perlaksanaan kempen tersebut. Murid mencatat gaya bacaan dan intonasi seorang pemberita.( 15 minit) 11. 3. Murid dapat membina 3 ayat 34 Sistem bahasa: Ayat majmuk. 2. Langkah 3 ( 15 minit ) 11. 3. Petikan BCB: membaca secara luncuran. 3.55 ( Lampiran B ) bacaan senyap. Guru meminta murid menggariskan isi penting tentang matlamat perlaksanaan kempen bumi hijau.

murid dibimbing merumuskan kemahiran yang dipelajari pada hari ini melalui penyoalan semula secara lisan. 4. LCD 3. Penutup ( 5 minit ) 12.10 –12. 2. Guru meminta murid menyanyikan lagu “Peliharalah Alam Sekitar” dengan iringan muzik.majmuk tentang konsep perlaksanaan kempen bumi hijau berdasarkan faedahnya kepada pengguna.15 Rumusan isi pelajaran kognitif dan sosial. BBB: Komputer riba. BCB : Berbincang. hijau. 35 . 1. Guru memberi kata-kata nasihat supaya murid sentiasa mencintai dan menjaga alam sekitar dan mengamalkan kempen bumi hijau. Guru mengucapkan syabas kepada murid kerana telah berjaya mengikuti pelajaran pada hari ini .

REFLEKSI KENDIRI 36 .

Selain dari itu saya telah mendapatkan bahan melalui internet. Melalui tajuk ini saya memahami berkaitan Kemahiran Bahasa. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Saya dan rakan kumpulan telah berbincang tentang tajuk tugasan dan membahagikan tugasan mencari dan Bahan-bahan diperolehi melalui buku-buku rujukan yang didapati dari perpustakaan dan juga rakan-rakan sekolah. mengumpul maklumat berkaitan tajuk. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Bahan-bahan ini banyak membantu saya memahami tugasan dan tajuk yang diberikan. Sekali lagi diucapkan jutaan terima kasih kepada En Zainal Ariff kerana. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Zainal Ariff. Setelah bahan-bahan dikumpul. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. saya membuat analisa dan menaip tugasan tersebut. dengan tunjuk ajar dan ilmu yang dicurahkan saya dapat memahami dan meningkatkan ilmu pengetahuan saya berkaitan tajuk yang diberi. oleh yang demikian murid dapat menulis karangan dengan baik. merupakan seorang guru yang dapat menyampaikan ilmu dengan baik dan boleh dikuasai oleh murid.Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana telah selesai melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan oleh pensyarah En. Kemahiran bahasa merangkumi kemahiran lisan . kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Guru yang Berjaya. 37 . Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik.

38 .

39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->