You are on page 1of 94

Boлoдимиp Cеpгiйнyк

TABPУtoЧИ
BkIзBo^ЬHИИ
ПPAПoP
.ДJ,iяльнiстbaгентуpи тa спец6oiвoк

HкBс-HкДБ

пiд,виглядoмOУH-УПA

КиiЪ _ 2006

ББк 63.5(4 УKр)

BсTyп

Сээ
Boлoдпмшp Cеpгiйuyк. Taвpylouи визвoльншй пPaпoP.
пit
.Д|,iяльнiсть aгенlyPи тa спец6oiЪoк HкBс.HкДБ
_
K.:
Bидaнrш дpyге, дoпoвнене.
Bllг^яд,oDroУFl-УпA.

ПП CеpгiйryкM. I., 2006._ 184 с.

У пpoпoнoвaнiй пpaцi вмiщyються дoкyмеl{ти з кoлицrнiх
спецхрaнiв кoмyнiстиянoi систeми, якi poзпoвiдaютЬ пpo Mетoди кoмпpoмeтaцii yкpaiнськoгo нaцioнaльнo.визвoлЬI{oгo
pyхy спецс^yrк6ами 6ilьuloвицькoi вдади. Читaч }lаr мo2tt.
ливiсть пеpекoнaтися' щo 6aгaтo з тиx злoчинiв пpoти tvtиp.
нoгo нaсe^eння,якi пеpек^aда^исякoщrнiстичl{oю пpoпагaн.
нaспpaвдi 6yли вниненi спeцслyж6aми
дolо t{а oУH.УпA,

сpсp.

.4,oслiдxtенняpoзpaхoвaнe нa всix тиx, хтo хoне poзi6paтися з iстopieю oУH-УПA.

Cеpгiйнyк,2006
@ Boлoдимиp
@ Леoнiд .4,емчиIдин,xyдox{н€

2006
oфoрм^ення,
ISBN 966-2911-04-9 @ ПП CеpгiйнyкM. I., 2006

Bисryпaюни в 1920 poцi пера 6iльrшoвицькимиагiтaтoрa.
ми' щo м.r^инaпpaв^ятисяв Укpaiнy, oдин Ь нaйблихrчиxсo.
paтникiв Ульянoвa.Ленiнa Бpoнrштейн-Tpoцький aкЦе}щ/вaв
.,б1rпl
ixню yвary на неoбхiднoстi
oбеpеяrними...Moвляв, oскiльки yкpaiнськe се^янстBo спoдiвaеться на Петдtopy' тo
.,...тiдьки
дyPенb i пpoвoкaтop бeз poз6oрy скpiзь i всюди
бyлe ствеpдttyвaти' щo It'ивoю€мo з Пeтлюpoю. lнкoли, пoки
не poз6итий f,енiкiн, вигiднo poзгryскaтиЧ/тки' lдo pадЯt{сbкa
B^aдaв сoюзi з Петлюpoю.
Якщo 6yдy'o випaдки гpa6ежiв y Чepвoнiй Apмii, тo ix
неoбxiднo зваJuоBaтинa пoвстaнфв i петлюpiвцiв, якi в^и^исЬ
дo Чеpвoнoi Apмii. Paдянськa B^ада пoстyпoвo poзстрiляе
всix петлюpiвцiв, махнoвцiв i пoвстaнцiв, тoмy lдo вoни yкpа.
iнський е^емeнт' i цe 6yаe яBнttм дoкiri}oм не тiльки сyвopoi
pевoлюцiйнoi дисцигlлiни, aле й сyвopoi кapи зa гpaбiж..
(Пpaцi Укpaiнськoгo Hаyкoвoгo lнститyry.
Bаpшaва,

1932._ с. 150).

Cпpавдi, poсiйськi бiдьIдoвикигmoвi бyли зaсmсyвaтtl 6ульякi tvtетoди Д.^я пpидylЦеIrня yкpaiнськoгo нaцioнальнo.
виэвo^bнoпo pyxy, тoDry й невипадкoBo в2кe згадaний Брo'.
шггейн.Tpoцький напpикiнцi свoгo BистyITJ.напo^oцrJ.Bав'lдo
..д.'tя
дoсяtнeння нaмiчeнoi мепa всi зaсo6и oднilкoBo лo6pi. Hi
на хви^иt{yнe зa6yвaйтe, щo Укpailнa мaе б5гп,lнаlll91g, i 113цtoю вoнa 6yае тiльки тoдi, кoли 6удe palлнсbкolo' a Пeтлro.
pa вп6uтuiаз пaм.ятi нapoдy нaзав?t(ди..(там самo. _ с. 150).
oдним з гo^oBниxзaвдaнЬ y бopoтr'6i з пpilгнен}rямyltpаiнсbкoгo наpoдy 6yти гoспoдapeм нa свoiй эемдi Moсквa BBiuка.
кoмпpoмeтaцiю нaцioнaльнo-вl{зBo^Ь}Ioгopy'(y, a6и вц

нboгo - як нi6итo з^oчиннoгo _ вiдвеpнy^исяцtиpoкi мaси.
Пpo пoстiйневrtкoристaння6iльtшoвикaмиpЬниx зaсo6iв кoм.
прoметaфi нацioнaльнo.Boзвo^Ьнt,шpщiв свiлнaть i нещoддвнo

нaчaдьникiв yпpaвлiнь HкдБ i HкBC зaхiднихoбдастeй Уpcp 15 тpaвня7945 poкy y Львoвi.. yzке oпllниBlllисb в тropмi. як тiдьки стaдiнський pе2киМ yсвiдoмив пoryхtний вп^ив oyнiвцiв нa yкpaiнськi мaси. Лeнiн зaзнaчa€ : .I не тiльки в пepioа вiйськoвoi aгрсii.rствopеHня спеЦгpyп з кoлиrцнiх бандитiв (тoбтo тиx yкpaiнськиx нацioналiстiв.l^btlo-BизBo^bниx pyхiв бyаe Bитpимyвaтисяi в пoдa^bшoМy' пoстiйнo вдoскoнa^rоючисb.uopa. .енiкiни.Cyлтан Гaлiев. тини цiеi нaцii.r^и. зIvtylllе}roпo ^lopи' який пoвipив o6iцянкaм Moскви пpo пpавo нфй нa сal\4oви:t.- 23 тpaвня).irадiя^bнiсть пpoвiдникa yкpaiнськoго tllbвo^bнoпopрry Cимoнa Пeг. с. Ha mй чaс ix oсoбдивoнeпoкo.Apк.Мoсква.l^bнo.'Пpeкpaсний плaн. н.ra iнфop. кoли напpикiнцi 7942 poку дo Moскви дiйrц.зе^e. Aлe це бyаe вrке пiсля poзгpoмy гiтлepiвськoi Нiмeччини.r^bниx opганiв пiд вигдядoм УПA. пpoгpaмa якoпo I{естpаtшний ^ишIе Петлropa. зoкpемa' скaзaв: нам He стparшнi. дoги безпечнад. Caме вiн y сераинi сepпня 1920 poку iнстpyкryвaв засTyпникaгo^oви РевoлюцiйнoiBiйськoвoiРади PСфpp Е. (ми пoтiм на них i пеpeклaдемo)пpoйдeмo на 10-20 вepст i пеpевiшaемoкypкyлiв. 4 1942.{ нyйтe йoгo них. ниll.Cвiдченням цboп{y r' зoкpeмa' висryп пеplfloгoсeкpетаpяЦк кП(б)У Mикити Хpyщoвa нa нapaаi секpетapiв o6кoмiв KП(о)У. pальний аеprr<авнийаpхiв гpoмадсbкиx o6.lними. тo Пpoвiдникa OУH € в гена Koнoвaльця злiквiдyвaвy Poтepаaмi aгент Ht(Bс Пaвлo Cy. a й mдi.Пет.. пoмiщикiв.4двiн (Кpивий Рiг). . oдин з тиx нацменiв. замiтaюни тa. pAзoM з fдеpltsинсbкиIи. Aле якщo в Cимoнa Пeтлropy в Пapиrrti стpiляв свpей LШвapцбapа щo lvtil^o спpиймaтися як lloмстa зa пoгpoми чaс.. Tpеба iм дaти oднe кoнкpетне зaвдaння. бiдьrшoBикalr{' oдин лiдеp . рзпoвiдaв. дfiryва^ив нoвiй фopмi.{oкiн.xнix чинoвникiв i бaгатiiв.тb мaнкиpyвaти.'Cмеpru'. кoли CРCР мiг кинyги пpoти yкpаiнськoгo нaцioнaльнo.еднaнь Укpaiни _ !l'AГoУ: ф. Дoрy'"o й Тprrлiс. loденичi у 1922 poцi Ленiн. вiдки Пoнинa^aся ж пoдiбнa дiядьнiсть нaбагaтo paнiruе. CклянськoгoпPo тe. 23. Бyаь.Нe мo?fiнa rrr дo безкiнечнoстi пoси^aти спецгpyпy iз зaвдaннями' aд2ке це 6aндити. 1. roть ix HeIIpaви^bI{o. i вiдпyстити ix'' ([eнт. пoпiв.i неpвoнa.poзсекРеченlдoкyмеtlти r0^oвнoгoiхньoгo вoждя Aенiнa. PaссекрезенньtйЛе.. Aнaлiзyюзи зaпрoпoнoвaнийCкляtlсЬким II^aн poзвиткy . _ Сnp.. Cтa. Тaк.. ким чиI{ol{слiди свoix злovинiв.000 кapбoвaнцiвза пoвiurенoгo''(тaм сaмo).BизBo^bнoгo pyхy знaчHy чaстиl{y вiддiлiв apмiйськoi кoнтppoз. B. пербyвaти в eмiгpaцii. кoтpi пpийшли з ПoвиIlнoю.визвo^bниx pyхiв poсiйськi 6iдьц:oвикиBва2кaJ\ивипpаBд. дoп^aтoв'кoтpий дiяв пiд виг^ядoMyкpaiнськoгoнaцioнaлiстa. якy BoHи вlдpo. щo Ha зaсiдaннi ЦK pкП(б) . 7).oн нa 1 вepсry i пoвiсrrm там 100-1000 l. Tor'тy Петлlopy неo6xiднo в6wrtl.). peйти дe-небyль кop. 1996' . ![я лiнiя бiльuroвицькoi пapтii Ha кoмпpolvleтацiroнaцio.(AaтьIruев A. .Hiякi /. кoли iм Bд:l^oсяпpидyш}rпr спpсrгиBнaфoнarrьнихoкpaiн кoлиrцньoiiмпepii./rЯкoмпpoметaцii ytaсникiв Iraцioналiстич}roгo пiдпiлдя спец6oiвoк paдянсbких кap.(ц*.\янaс. Хpyщoв тoдi вислoBився так: ''Я ввахraю пpaви^ЬHиN. Пiд виглядoI.С. i кoди вoни йoгo викoнaloтb' Itloаrtнa скa!}aти' щo вoни свoIо пpoвиHy спoк)rryв. пiдвoдити нaс. I дo mгo чaсy' дoки }t{итиIvte lt{oжeп{o чeкaти ми не нe зaкiнчитЬся pyx пoBсTaHьпp0ти нaс' спoкoю нa Пiвднi. - oп.Ц.й 6iда Haмaгa^aсяпoвнiстlо пеpек^aстина yкpaiнцiв. РaryIoни зa викopисTaння д. Пpемiя 100.*pzlсtанcbкoп{y сеpy пo nнii ЧК BикoнaтиЦe завдaння.Д. йoгo iнстpyкцii. a.riнoвi як пpедстaвникoвiпащii.. Нaм.якi засo6и в бopотьбi пpoти нaЦloн.|670. i вoни lvto?к). винy зa якi Moсквa .. . зa. нaчeння' B Toг"ryчислi й свoгo Hapодy .бo ixнi пpoгpaми зaсгapiли. якl{It|чинotvl lr{o?t{нaпoкapaти Лaтвiю тa Естляндiю: ''Нa п^ечax првiдникa пoвстaнцiв пpoти paдянськoi влaди Бaлaxoвича пе. э1). У нас iнкoди викopистoвy.

нoчaс сaме в бiдьrцoвицbкиx пapтизaнсbких зaгoнaх пoчинa.вa. I I IиФкo засToсoвyвa/\ися6iльшoвиЦbкими пagгизанaми й iн. - oп. вчeпиBlllи йoмy нa гpyди тaблинкy з нaписoм ''ЗpaД. 62.t' Iдo дiялa пiд виг^ядoм yкpaiнських пoвстaн. 1338. - С. Репpесивнo-кapa^bнa систepta в Укpaiнi. щo ймeнyвaлися yкpaiнсbкими' пoчинaЮтb pefiaу. 169). Пpo мeтoди opгaнiзaцii тaкиx aкцiй для 6opoтьби з нацio. зa пpoпoзиЦl€ ю нaчa^bникa oпеpaтиBl{oгo вiддiлy пo^кoвникa Coкoлoвa 6yлo yxвaленo pirшeння пpo пepeдис^oкaцiю з пoчaткy 1943 poкy чaстиHи 6iльruoвицьких пapтизaHсbких з'еднaнь з Poсii та Бiлopyсi нa Boлинь з t\.- Кн.lJ\исЯ к^ичкarvtи УПA. 'oчy цeвoстi. в llентpaлbнoМy rштaбi oдpaзy }к yзя^t{ся за poзpoбкy пapтизaнсbкoгo Pyхy CpCp oкpеМoгo п^aнy 6opoтьби пpoти oyнiвсbкиx зaгoнiв.lв нa мiсцi вбивствa списки yкpaiнських нацioнaлiстiв (i.tетoю poзк^aденHя нацioналiстичttих фopмyвaнь пpoтивникa нa теpиTopii Укpai.визвoльний pyх i пpискopювaти лiквiдaцiю ylaс. - Apк. щo з6еpiгaIoтbся зa кopдoнoм' дoзвo^и^и звеpнyти yBary нa rypт бiльruoвицЬкиx паpтизaнiв. зa: Бiдaс I.Ч.ник yкpаiнськoгo нapoдy'.oкyментiв Укpaiнськoгo rштa6y pyхy дa€ пlдстaвy ствеpд2rryвaти' пapтPtзaнсbкoгo щo й спpaвдi з Цboгo чaсy пepевa?кI{а чaстинa 6iльtцoвl.Д. нaнЕЯ Кyзнецoвa. Boд. Бyдг. Oдин з тaкиx 6iльtuoвицькиx пiдpoз. 253. 7943 poЦi 2ките^я селa Kаpaгiнкa Mлинiвсbкoгo ненськoi oбдaстi Baсидя Яpeмнyкa. здiйснюtoчи замiDи на Bllсoкoпoстaв. 1. Boни кopисTyв. Oлeксaндp Яporш iз зaгoнy Медведевa. Зoкpeмa. .1953.х пo тolvty Пестапo зaаpeIIIToBJ. 1917. пoхoд.rьнoвигry. 4. ylшПp IдeHoюдистЬкoю вiд iменi бyльбiвцiв. Oстaннiй.lЦbких зaгoнiв тa з'€ д нaнь. вдаючи з себе peйлyroтy пoвсTaнсbкy гpyпy.n зaхoпдeний пo^boвoК) жaндаpмеpiсro УПA i нaмагalочисb BpяЦrвaтIr свo€ 2t{иттЯ.' (цит.'. Гpaбнaк: ''fдвещiеro i спeцiа. Mикoдa Кyзнецoв видaв yсi тaсмницi poзвiдyвальнo-дивеpсiйнoi гpyпи нa чoдi з дейтенaнтoм КpyгiкoвиIr. 13). пiдпopядкoвyBaвсятiльки 4-му упpaвдiннro HкДБ сpcp.'Cлавa лo й poзстpiлoвaлo) aбo виryкyвaв Укpaiнi!''. 74 сеpпrrянiмцi глyruили6yль. ниx пiсeнь.С. . 194). зaмopлyвав paйoкy Piв. a я вiдiйrцoвнa Kypницю 6eз пеpеllIкoд (ЦД. лeниx гiтлеpiвських ypяДoвфв. 1997 - Bип. Boни дoпoмoг^и пoдьoвiй ж<aндapмеpiiУПA зaтpиМaти зpaд?rrекy Kyзнецoвим.oкpемoi згaдt(и пoтщбyс Спp.Киiв.. . 4. 6 6iвцiв.Дуwтpa Mедвeдевa. .тrpopисTa Mикoлy Kyзнецoвa.1968. ницi пeнaлi. pyвa^и Boлиннlo B цtaпкax з тpизyбaми' pев^и нaцioналiстиr. - Ap*. 12. a ixнi кoмaндиpи pеry^яp}Io paдиpylотb свorl![y кеpiвництвy пpo дйльнiсть yкpaiнських нaцioнaлiстiв. де yпiвцi спiймали i йoгo сa}loгo (Biсник Opгaнiзaцii oбopoни Чoтиpьoх Cвoбiд Укpaiни Иopк).етaльнe вивчення . . - Cпp.BизBo^bttoгo пiдпiлля. дo peнi. зiз. ooЧсУ (Hьro- Iнrций пpик^ад. (Iз кpи.Пекдo''(тaмсaмo. ютt' фopгvfyвaTYrcЯспецвiлаiли пiд вигдядoм бoiвoк УПA. з:l^иllt. линi гpyпи дивеpсаrrгiв пiд кoмандyвilнt{Ям . poзпoвiдaютb дoкyп{eнти щoдo ствopeння 6iльtuoBиЦbкиtv1иПapтизaнaми спецiaльнoгo пiдpaйoнy oУH '.Д. '.- Рiвне. 14).pадирyвавдo вiн. вaти нa зaхiд.мaцiя пpo Poзгopтaння нa Boлинi збpoйнoгo yкpaiнськoгo нaцioнальнo.'бyль6iвця'' пpoвoдoм кo^иIlltlboгo Бopиса Кpyгiкoва п{apши.я oбмaнyв нiмцiв. 1994.сaqaтoвцi. яка пpикpи&l^a paдянсbкoпo poзвiдника. iхнс з^oчиннvlмvl Дiямуl кoмпpoМетyвaти yкpаiнський зaвдaння нацioнaльнo.. дЯнсbкoгo Coloзy I. i 7э.iдiвy щo аiяв пiд виглядoм yкpaiнськиx пoBстaнцiв. нaлiстичним пiдпiллям. f. Як зil!}Haчав вiдoмий дoслiдник Лев [I-Iанкoвський.кeння яких невiдoме i якi й стaди пpичинorо ix зryби. - С. цiв.AГoУ: ф. в пepшy vеpry кepiвникiв. 49). кoтpий. 1. кoтpi пiд . i првoкaтивнa дiядьнiсть нa Bo. rшi пpийoми' пpo oдин з яких эа^ицIивсвЬченrrя Геpoй Pa. ни.' peЙlУгpyпy'' y Bеpбськor"ry paйoнi i poэбити if в тiй сaмiй мiс. никiв нaцioналiстичнoгo пiдпiдля. y тpaвнi 7943 poку oтpимaв зaвдaнHяв^итисЯ .

Oп. зyв.r^ися чеpeз oднoгo' a не пiдpяд.3paдa!.l poзпoч.poгoбицькoi oбластi пapTизaнсbкийзагiн.l^oся'аби члeни зaгoнy ''не впихaлисяi стеpеглисяOУH'' (f[еrrгpaльний . Iдoб пoчaстyвaти тaких ''roстeй''. кoтpий пpед. Пpiц аyжe втirшився.l^t{ в бiльtuoвицькoмy пapтизaнсЬкoмy зaгoнi. виpitшили зHиrдити ix. ньoгo ЛyкaвЦя дo Бaнилoвa шIyкaти '. 69. .ляopгaнiзaцii теpopисTичrrиxaктiв. Пpiц виryкнyв: '.tв йoгo зa oдlly pyкy. щo пlд нaс вiдсryгry Чеpвoнoi Apмii в тe.lиненo й з iнrцими дoвipливими tt^енalvrипoвстанськoi 6oiвки.нiмецькoгo фpo}tтy6iльrшoвиць.lний чaс poзгoрt{yти свolo дiядьнiсть..Ц. - Tpe6a зaзнaчити. зРaдiли.митpa Koвaликa iнстpyкцiеroпpo зaсHyвaннянaцioналiстичнoiopганiзaцii. 3 нaбдиrкeнням paдЯнськo. Ti хс бiдьtцoвицькi пapтизани. Cтpoканa вiд 17 бepезня 7944 poку.t пpoникtгyTи в poзтaulyвaння бoiвки. невiдoмoгo. бo пt тyв piлнy мoвy. 42).С.ити спpaвi. paвлiння Укpaiни . стaнцi. кi пapтизaни м.iнrдхraв пo тих сaп{иx нaсе^еtlиx гЦ/нкт. але вrкe 6yлo пiзнo зapа. '.IlПp T. ки (Iз кpнницiпечaдi.дe мyсив стaти iнстpyктopoм бoйoвoi пiдгoтoвки Piв. зaгoнiв(ЦдAГoУ: ф.147э. 1. poзбaлaкалися з Hигии' oскiдьки чy^и сBoro' сiльськy мoвy.rпo^oнeних'щo Dl:l^и в зp1.Цеprкaвний apxiв Bищих opгaнiв B^aдитa yп. пpивiтaлися: ''Cдaвa lсyсy Хpисry! Mи шгyкaемo свoiх'. на чepBoних пapтизaн.кepiвництвoм oУH тa CБ oУH (ЦДAГoУ: ф. Bсi члени 6oiвки УПA пoвipи^и' Iдo це спpaв2fiIri пoв.tarrдyвaннямЧиrкoвa неo6хiднo бyлo ствopити спеЦгpyгry 8 нa чoдi з Яpкiним .yЧepвoнoi Ap.диrцeнi aгеHтl. Ha paдoщах вiн дaв вказЬ. 1941 po$ HкBс зa^ицrи^oнa oкyпoвaнiй гiтлеpiвЦяIl.Haвпaки' пoки Iдo нaкa.Oп.Ц.p. згiднo вкaзiвки нaчa^ЬHикaУI.. згiднo з oдep2кaнoювiд схiдrrякaf.2' . кoтpий спpoбyвaв yчиниTи . 227. - Apк. 1. кy пo хaтaх пpигсrгJвaти o6iд. Taк.гiсть. пoвстaнцiв мo^oдb' пiсля пpиxo. i кoди пoiли. oдин з ниx мoдoдrцийлeйтенантMикoда Cевеpнyк .r^и свoю дiядьнiсть вж{e з вecнtl 7943 poкy. Упiвeць Maнькoвськнй.1994. . A oт на Boдинi за. енiсть yпiвцiв. Cкаrкiмo.o peнi. . - Спp. _ Oп. BaHня пoвстaнськoi бoiвки в Пoленax Cтopoжинeцькoro paйoнy Чеpнiвецькoi oблaстi.r^и на стpaвIl' неpвoнi пapтизaни' зa пoпеpeднboк) стo^aх всi дoмoвденiстlo' poзтaшyB.tи pитopii бaгaтo свoix aгентiв пiд виглядol\. Hа пoчaтoк бepезня 7943 poку нu. 62.ЦдABOBУ: ф.Apк. дo Cпp. /. 62.. Taк самo бyлo в. . вдавu:ись дo хитpoщiв i викopистaвIIIи кiлькoх yкpaiнцiв-гil^ичaн' якi пepeбyв. 156).lх' вк. 1.rx 6yв звинaйний цивiльний oдяг' щo T.C.и цi^y qipy збpoi i гmoвi пoдiлитися }Iею з 6oiвкoю. f. мa^o Bxoдитн дo 20 oсiб.li!yючи нa яв. Ir/tинe бyлo oтpимaнo }кoд}lих вказiвoк Щoдo якиxoсь дiй пiд виг^Ядoмyкpaiнськиx нaцioнaлiстiв. 3yстpiвrши 6ойoвикiв. . в пapтизaнсbкolvryз'еднaннi пiд кoп.. Cтаpruий серд пpибyлиx скaзaв' Iдo вoни' lvtoв^яв' пpивез. 3813. Кoли гoспoаинi нaгoryвa^и' пoзнocнли Й пopoзк^aд. мoBч. ^aB мii бyлo пoмiченo B piх}oпl з eнкaBeдисaaцц 3i11 ^eгкoвикy poз'.Piвне.'бyль6iвсbких. У квiтнi 7944 poку vеpвoнi пapтизaни дiзнaдися пpo iснy. Кoмaн..' з iнrцoгo 6oкy сxoпив зa дpyry. 6). тoгo сaмoгo poкy }lеtlсbкoгo oкPУЦ' a з сepедини ^истoпaдa пoвинен бyв зa дoprrенHягvtпiдпoлкoвникa Аyк.lкo?tt дoпoМoг^o iм ввeсти в oмaнy мiсцевиx дюдей i таким чинoil. Boни пpиveпили сoбi тptlзу6и' нaвaнтaжи^и нa пiдвoдy збpoю й пoдaлися з Гopiru.сBoiх''.l^и i тiдьки poззиpil^ися на pЬнi 6oки.'. не пiдoзpюloчи нiчoгo аиp бoiвки УПA пiдстyпнoгo.Apк. Poзвiдaвши чеpез свoiх симпaтикiв y сeлi Лyкaвець Bипrницькoгo paйoнy пpo Hедoстaтню oзбpo. стaв^явся B се^:D( Гoщaнськoгo paйoнy сoтl{икoм УПA вaкo}t i вимaгaв вiд кoдиrцнix стapшин apмii УHP вyBaти дo Гpи.пoчaв opганiзoвyвaти y Caм6opi f.I\и мiсцeвoгю дiалекry.Д. дo ск^aдyякoгo. мo6iлiзo.- Bнп. palTгoм сxoпI. кoгpi нe знa.l^и aктивiзyвaти свoto дiядьнiсть пpoти oУH. 98). ixнiй стapruий сiв кoдo Пpiцa. y тoмy чисдiнaд.янoвa пеpейти B УПA. УПA.

t^oблизькo 1800 чoдoвiк.l^oсЬ 150 спецгpyп' дo ск^aдyЯких вхoдl. tuе oкpемi вiдoмoстi стoсoB}lo ЦЬoгo пI{Taння. щoб спец. B apxiвниx мaтеpiалaхс ли.193).стoдo^y' в якiй згopiлo 14 гoдiв )ryдoби. 1.l^}lтltxaTy' дaвцIи чеpry з aвтotvtатa. метoдll дoпитiв в CБ з тим. 2001.l^tl^истaйню. пеpевipкyoпеpaтиBниxдa. якi пoказали сe6e в з6poйнiй бopoть6i з бoйoвикaми i дoскoн. B кoх{rroп.. бoiвки a6o кеpiвниx центpiв OУH. f. .визBo^bнol{ypyxoвi. Cпeцгpyпa 6yлa бoйoвoto oди}lиЦеto.ьнeння тepитopii Укpaiни вiд гiтлepiвсЬкиxзaгapбникiв. - Спp. 51). . щo пiсля звi. oскiльки нa звi^bненiйвiд гiтдеpiвцiвтеpитopii 6opoть6aз yкpaiнським нaцioналiстичHиIr{пiдпiдлям ве^aся opгalraп{и HKBC.Cnp.Koди дoчкa Чopнея Mapiя кинy^aся бopoнити xary вiд вoгtlю' стaprший гpyпи f. a тaкo}t(poзкpитгя oкpeмиx епiзoдiв бopoть6и. ке кеpiвництвo пoси^и^o дiяльнiстъ. зaни. якi в}fie на6y^и вiдпoвiднoгo дoсвiдy.Чеpнiвцi.tyBже не пoвеpнy.oпip. вaнb opгaнaми внyгpituнix спpaв i дepхr6еэпeкизахiдниx o6. xoп^eння'oдеpжaння свiдчень вiд зaapеurтoвaниxкepiвникiв oУHУПA ul^яxoМдoп}rry iх вiд iменi CБ.oп.'rяoУH тa йoгo збpoйниx фopD'y.УПA. Haпеpедoднi пpихoлy Чеpвoнoi Apмii за Збpyн бiльtuoвиць... 62.С' 4э). шlифpсrге^егpaмoю N93288 вiд 15 квiтня |944 poку нaча^bникУI. спеЦгpyпaHкBс y сeлi Bepxнiй Лyкaвець Bиrкницькoгo paйoнy нa Бyкoвинi 22 rpудня 7944 poку внoчi нaпaлa пiд виг^ядolt{6aндepiвцiв нa o6iйстя Bасидя Чopнея. Apхiвнi мaтepiали свiдчaть. lli спецiальнiгpyпи викo}lyB. Taкi спецгpyтrи' як пpaви^o' ствopювaлись iз чис^a кo^иtuнixyнaсникiв oУH. . пoтiм стaли п.toпip 6oйoвикaм.4152) зaстyпн}lк гo^oвIl Cлрrrби Безпeки Укpаiни Boлoдимиp Пpистaйкo. Тoпr невипадкoвo ЦJифpoте^егpaмoю Ns5897 вtд 26 лrlпня 7944 poку тoй сaмий Т. тo знaчнy дoпolvroryiм y цьorиy п{aTипoдaTИ ПapTИ. а й спpичllни^aся дo чис^еHtIих?I{еpтBсеред мrrpнoгo нaсе^ення.зaнсЬкиxз.l^o зt|. який вiдпoвiдaв зa дисциплiкy в нiй i здiйснювaв l0 пpaктичHe кеpiвництвo викoнaнHяDr эавдaнrrя. г^ядoм УПA.пiдля.УПA. .oмнiнев виrryстtlв \iа у гpyаи мaйrrrецiдий диск. вiдсyгнi. лaстей lиaсoвo викopt{стoвУBaмrcяспeцiальнi гpyпи пiд ви.xПp T. Cпoнaткy зап.r^и I{их стoсoвнo oсi6.вaв'. меTyBaтиoУH.'пoсидrгпl зyвaти poзpoбкy oУH заси^aнняaгeЕrypи дo Bищиx ЦeHтpil^btlиxopганiв'' (ЦдАГoУ ф. . Cтpoкaн вимaгaв вiд yсiх кoмaндиpiв 6iльrшoвиЦbкихпapти. пpl{четниxдo oyнiвськoгo пiд. Зoкpeрlа' зa стaнoil{ нa 1 дипня 7945 poку спeЦгpyпaми лiквiдoванo 1980 }пlасникiвпiдпiлдя.€днaнb активi.. стaння. ^ися. якa 6 Мoг^а кolипpo.l^итaктикy i пoвeдiнкy в пiдпiллi.rз). . 1461. Bнлуlенo бiдьшe 1000 oдиниць з6poi.tyвипaдкy дo ск^aдy спецiaльнoi гpyпи Bвoдився oпe.пpи poзфopмyвaннiзaгoнiв oсo6oвий ск^aд y нeo6мeхreнiй кiдькoстi пеpедaти пpедстaвrrикy HкBс'' (тaм сaмo. бyв у6vlтиiанa мiсцi. ll . пepeкoнaнHянестiйкиx члeнiв oУH i сxи^еtl}tяiх дo явки з пoвlll{нoю. y пpoцeсi здiйснення зaxoдiв з лiквiдagii пiдпiл. . Bсi iнrцi дoдor.lдo tr{oг^aB пoтpiбний мoIr{ентвчиtlитl. Haпpиклaд. Cтpoкaн нaк.{'iяльнiсть цих спецгpyп нe тiдьки завдa^a непoпpaвнoгo УДapу пo нaцioнальнo. Tак. Ha 20 лlогoгo 1950 poкy зa.iх зa.Apк. Бyкoвинськi КapпaTИ У вoгнi пoв. (Фepeнзyк [o. пеки УPCP викopисToвyB. 1451. ^ицrи^oся Узaгaдьненi дaнi Iдoдo дiяльнoстi спецгpyп' як зiri}Haчaвy свo€tt{y дистi дo пo^oви Tимчaсoвoi кoмiсii Bepxoвнoi Ради 1996 poку Укpaiни Aнaтoдiя }oxимнyка вiд 6 ^истoпaдa (Nе5/3.o кiнця 7945 poку opгaнaми внyгpirшнiхспpaв i деpхrбeз. зilxoп^еIlo?ttиBими7742. pативний пpaцiвник.{o if скдaдy вxoдилo вiд 3 дo 50 чoлoвiк. 19 тaких вiддiдiв кiлькiстto 130 oсiб.Apк. гpyпa пiд чaс Bикo}IaHHя завдa}lb lvtoг^a Bидавaти iз кеpiвнихцeнтpiв oУH-УПA себе зa oдин i дiяти вiд йoгo iмeнi.

УПA oдpaзyrк пiсля пpиxoдyЧеpвoнoiApмii Tyг деталbнo poзIloBlдa€ т bся в дoпoвiднiй сeкpетapя f. t2 зaвe^и йoгo дo кpaйньoi xaти в Явчi. ти oУН. P.никiв. зaйruлa внoчi дo седa Бaxмeнкa нa Cтaнiслaвшинi.гелiв. i в самiй Укpaiнi . Чдени спeц6oiвки фoнд Петpa Пoтiчнoгo. тoдi нiчнi ^юди гoстi сказaди вiдпpoвaдити iх дo се^а Явчe. Haсryпнoгo дня дo се^а пpи6yлo декiлькa емге6истiв з paйoнy. Нaсиченiсть C. Berштaючисb нoчaми' цi вiддiли нaпaдa. з тpизy6aми нa пiлoткaх.Apк.C. f.toх(}raв ixньoмy седi зaхoватися' вiдпoвiдaлн. py. 50' 51). Bдaючи пoвстaнцiв iз. 1.язкo. 45).УПA Гoдoвнoгo сpCp пiд ll{аpкolo вiддЫв yпpaвлiнrи пo бopoтьбi гeнepал. вiдiйrцли. Bа. в седi Mикитинцяx Кoсiв. бyли зoдЯгненi в aмepикaнськi oднoстpoi.lсти' писaв Лев Шaнкoвський.Apк. Ha пoнaткy 50.Цbних opганiв 6iльrшoвицькoi влади пpизвoдила й дo сyтичoк мirк ними чеpез неyзпoдlкенiсть дiй. дitoчи пiд виглядoм бiйцiв УПA.34э2.l^и в свo€гv{y аpсeналi вrке стiльки yспituних пpийoмiв бopoгь6и пр. дaтiв внyгpirцнix вiйськ нa чoЛ з сеp}rraнтoмCкoтнiкoвим.'.'tepвoнoпoгoнникaми. Hiоrгo зaкиrrщi Ь.сексoтiв.' i l$06 l3 . щe дo oднiei пpoвoкaцii.'зpaдникiв'.. пpoдoв2l{yючи Bдaвaти пoвстaнцiв. . 1 Цeнтнеpи з6iаrлrя та 10 лiтpiв гopiлки. (БiбЛoтекa Topoнтськoгo yнiвеpсrгеry: тpirшнiх вiйськ HКBс сbкoгo paйoнy Cтaнiсдaвськoi oблaстi не тiдьки прoBoкyва^a мiсцeвe нaсe^е}ltlЯ нa aнтиpaд'lнськi aкцii. 1992.'зopнoпoгoнникaми. Boни з. Чдeни кuгpi вpяryBaтися' Бyкoвинськi Кapпaти y вoгнi пoвстaнHя. rдo Haчa^b}Iик э бaндитиэмoм HKBC paдив енк. Haпpик^ад. oдексенкa' B paпopтi мaйopа Coкo- ми вirшaемo' Ttl хoчeцr зaBести нaс бiдьtцoBикaм y pyки . 10. лег (f.Д.лeйтeнант Леorггь€в тoвськoi PCР oстaннiх.rfl{е. poдиtlи Чopнея. звiдки чеpeз д. 1 . 15 6epезня 7947 poку пPoвoкaтивнa гpyпa 6iльtuoвикiв y кiлькoстi 15 oсi6.l^bнo.дeсятки poкiв зvгyлeнi 6yли пoвтоplоBaти' щo нa них H:lIIil^и ''бaндеpи''.tев. в якiй нiхтo He мeцIкaB. вoгo вiдrryстили. a й займaлaся poз. piзних oкo^иЦяx. Бoйкo.Cnp.rи в paйoн.. y нiн нa 13 вeрсня 7946 poку гpyпa сo^. fдюнь.Bизвo^bнoгo pyхy бyлo пpедстaB^енo дo зBaнHя Геpoя Paд. пoпеpедHьoгo вe.tстам Ли.зa кop.зa . нaxaбнo й 6pyгaльнo.aнкo. веди сe6e ^и . чopа спpoвoкoваI{их' тa зaбpa. сидь Бoднapaцteк' Taнaсiй f..otтyпaрaцIyгl.янськoгo Coюзy. щo Hе[. ^oBa' н.{. poву.oмнi.х poкiв бiльrшoвицькi opгaни бeзпеки вдa. кoтpi peйдyвa^и B тepенi. кoтpoгo за пpoBoкaтивHl дii пpoти yкpaiнськoгo нaцio. та в iнrцих дoкyменTax. эaapецrryва^vl 5 oci6.lведl.83). 2 . зoвaнoгo спpoтивy yкpаiнськoгo нaцioнaльHo-визBo^bl{oгo Bикopистoвyвaтицi пpи. Cyмaproк (Фepeнчдк [o. 4. 6oем та rBa^тyвaнням rкiнoк (f. а зв. o6дастi:ф.еpжaвний apxiвTеpнoпiльськoi Oп. xy .Ba тиrrsнi iх випyщенo з тим' щoб вoни як викyп дil^и oднy кo.€l}к дo пpидyl'Ilенняopгaнi. нa седянськi хaти i гpaбyвали ixнix гoспoдapiв. пpo tдot зoкpеN{a' iадетъcяв дoпoвiдниx кoМaндyвaння|7:i стpiлeцькoi 6pигaди внy.raеде. твopнo викopистaти дoсвiд iхнiх yкpaiнсЬкиx кo. i вiдpaзy хt змiнив пoпepeлнi пoкaзaнHя. де вдaлoся iй спpoвoкyвaти 5 жи. 82. вil^и дo нeпpитoмнoстi) тa гoвop}r^и:''тaких зpa. 2).являлися i зникaли в .як ти' Bкiнцi загpoзи^и йor'ry смеpтIo' якщo пpo це кoпДyсb ск. Ч.aлi. стBopюючи тaк звaнi ''пapaш5rг.poгoбицькoгo o6кoмy кП(6)У C. ^ися нi зaгoни oУH''. IIlyкаloни '. poкirx в 1944-1945 Opгaни НкBс-Hl(дБ pt.нiстpa.'p.еpжaвнiсть. Пo дopoзi дo Явчoгo зв'язкoвий зopiенryвaвся' Щo цe _ бiльtшoвики. звoди^и '. 44.Д. Зpеrштolо. чaстo y виtllивaниx сopoчкaх.6oi'' з тa . Нa зaпитaHня' чи lr. зaхiднoyкpaiнсЬкoпo Tepeнy вe^икoю кiдькiстю спеЦгpyп кap. пiд вигдядoм Пpo дiяльнiстьспeцгpyпHКBC-HКдБ 6oiвoк oУH. I в ylltoвax незaлerкнoi Укpaiни змoг^и скa:raти пpaвдy i ^иIIIе нaзвaти пpЬвища напaдникiв: f. - C. нaкинyли йoмy нa цIиro шIl{ypoк (кiлькa paзiв пpиаyrшy.каp:l^blllopгalrи пpoдoв2rryвil^и йoми.

oчo^ив pyx зa piapxiею. У дoкyментirх з кo^ицrнiх тaемниx аpxiвiв збеpiгaеться ве.rзнo Bкa!r. Гавpиi. те^bнllк спpиймaв аyrкe тpaгiннo' пpo щo з. тaкi пapa. 9-17). лення iнruих нapoдiв.'не oбiз. Пopyrшення HкBс-HК{Б г^ядoIи oУH_ oкpеI\.r^bних opгaнiв пiд ви.l^ися й слoвoм. Хo. Barккo Koли скa!}aти' lдo вI]^иtty^o тепep на йoгo зaлoмaння. . Koс.lx пoкapaTи' Boн}t знахoди^и свol 2I(eртBисеpeд пopядHиx ^to. Укpaiнськoгo вiйськoвoгo юстицii Г. 6iльIдoBиЦbкa вj\ада пoвеpнy^aся дo Львoва в 1944 Poцl.rи зaслaбi сyпpoти тиx диявo^bсbкиx мolfiJ\ивoстей.3. _ С. щo йoго си. _ 1969. Iдo зaвдa€ вiдryгнoгo УДapУ пo aвтopитery paдянсbкoi вдaди.лoм Koстедьнl{кoм в 1948 рoцi. щo пpи6yлa з Киевa. Tа oскiльки в^aсHy po^b y poзгpoмi pцнoi церкBи o. вo. хтo дoпoмaгав iм втiдlовaти в 2t{иття п^aни УЯpw|. poсiйськi бiдьtцoвики пo тott{yзниЩyвa^и. - HКBс xoч син i пpoпaв I{аспpaBдi вiн 6yв знищений opгaнaми пiд чaс вiдсryпy Чepвoнoi apмii в 1941 poЩ. Пpи цьoмyнагo.AГoУ: ф. 15). Teпеp. i смеgп.BизBo^bttoгo Рyxy Poмaнy IIlyxеви.Cпp.Д. . 68.анoм. ни виp... якиtl. Як пpaвилo' нaЬ{aгa^исяpo6tпп Це pyкa}rи тиx сaмих' скaxtiмo. tvfyсимo пotюдитися Ь УГкЦ M. Пpo це вiдoмo нe тiдьки ^oнo з пiдпiльниx звiтiв oУH' щo пoтpaпили зi Львoвa на Зaxiд.тy бyлo дoбpe вiдoмo вiд сaмoгo o.{iялoся це в пpaвoс^aвнoi цеpкви..Oп. щo й два iнrциx дiячi ПpиIv{yсoвопo вoзз. бeз сyмнiвy.Aр*. .r^и нa сoB€тсbкi opгaни безпеки..paдднськoi вiйни пpипинив цi дo oУH мopaльнi тopTypи o.. знoBy 2tt таки э tvlеTotooчopHити нацioнaлiстичне пiдпiлля. 1. ме кoдиrцнiм oyнiвцям дop}^tilЛlсЯ лiквiдaцiя Яpoс. Meдьник' пotl{еp^изa дy2rrепiдoзpiлих i тaемничиx o6стaвин.tен{eнa'i нiкгo не мo2t(е 6yтl пoкapaний за те. Пельвецький тa пpи€ д HaHЕя a.'вoзз. як цe 6yлo внинeнo з пpиil{yсoвoгo . дика кiлькiсть свiдченb пpo тe' як спец6oiвки кapа^Ьt{иx op- It . . ки кеpiвникy нaцioнaльнo. a й iз тa€п{Hиx дoкyментiв 6iльruoвицькoi влaди. 11. яке 6 сxвадювa^o це в6ивствo.. Гaвpиiлa Кoстeльникa' безвiсти . . . aби вiн .. кyloтb бoльrrreвики'' (там сaмo. 24).rхy' pilшнix вiйськ спiвpoбiтникaми ни спецбoiвкaми кaр. Усiх тих. Haвпaки. .r2кyвir^aйoгo. Ha Boдинi' зoкpеIиa нa ?t{итoмиpщинi. _ 1968. Korшapський змytueннil эaкoн.С. 'дo oкPyry Пo^кoBttllк 6ув сигнaлiзyвати пpo це сeкpетаpевi Цt( кП(б)У Mикитi Хpyщoвy (ЦД. Oсь нoмy пpoвiдники yкpaiнськoгo нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлдя. нe бyлo 2t{oднихпpичlll{' oскiдь.tи д.l^и в oднoстpoях бpитaнськoi сBoк) poзмoBy ooЧ- пеpеплiтали ангдiйськими сУ.tи й УПA нaвiть тaк звaнoi сoцiaлiстиrнoi нoстi на6yли такoгo шиpoкoгo poзIvr.Ч.УПA вrкe пiд нaс пеptuoi 6iльtuoвицькoi oкyпaцii спeцiaльнa бpигa. (тaм сaмo.еднaнrrя.еднaння.Ч. пpoкypop вttyт. . зa щo oсTaннЬoмy гpoзrr^a смeРтнa кapa. Цboгo сBящeHикa }rе в6ивaли нiякi бyprrryaзнi нaцioнaлiсти. нaсе^eння poзгaд:r^o мaнeвpи з пepеoдягrrенням ^oIIIyBil^oся: енкaведистiв в oднoстpoi УПA. l I lантaltyвaли йoгo зaapеulтoвaним зa нaлerкнiсть си}loм Бoгд. да HКBC.с. митpопo^итa Ашдpея I I lgгггцЦbцgпo' Якoп{y свяrtеник бyв t4 6езмerrtнo 3i/иaний. пpaвoславнi спискoпи A.Гa. кmpий свoгo чaсy нaписaв] спpoмoжнiстb вI{тpиIvfyвaти мop.r^ьнi й 9Ьиннi тoprypи oбtr.. тo Це зaнепoкoiдo aвтopiв сценapiю '.'yкpaiнськi нa. гpекo-катo^иЦbкol Jкpal}Iсbкol Цepкв}r дo пpaвo- вбивствa з 6oкy oУH. тo o.ra Кoстельникa пoч:l^и шarгалryвати шe й двoмa синaми' кoгpi слyхrИrv| B дивЬii '.'lичинa'.lrя6aтькa.. apмii i чaстo с^oBaМи (Biсник lIJyтисти Bистyп. яких бiльruoвицькa в^aдa пiдoзpювaлa B сиN{пaTiях дo пiдпiлля.24). Oчевиднo.iнiцiатopoп{'' yкpaiнцiв. не тр6а зaбyвати. УГK[ з MoскoвсЬкolo пат. uraнт. Д'^Ятaкoгo в. як нa йoгo викol{aвЦя'.Aюдська Львoм l l laнкoвським. Гaвpиi. oчев}lдHo' llе Bиникa€ сyмнiвiв i щoдo тoгo' чotшy сa. . ..пoвеpнeння сдавнoi o. Гaвpиiлa Кoстeдьникa: ф pevi. Д.исIIo. Aле пoчaтoк нiмeцькo.tими aгeнтаIl. 16. чи ''aгенти Bатiкaнy.ей. мoltоtивo.raвa Гaлaнa.rяB^яв y кoлi свoix знайoмих.

гц/стlгт. пити дoвiря дo пpoвoдy' яке вoрoг нaмaгa€тbся пiдipвaти. 6o Цe дaе вopoгoвi Iшиpoкед2кеpе^oiнqopмацii. нoщiв .224-227).68021.{y н:lпpямi.oмими oзбpo€ н иIvlи wУ дltя Oлeгa Гaсroка пpимiщеннi oчi зaпиталtl' чllм вiн мo. ми самoo6мoB^lовaння' зoкpеIl. 226. пoмaгa€ yкpaiнським нaцioнaлiстaм.. . . як вiн I{aпицIe зпoдolt.6-t33'r oп. Tpeбa нaвчитисb збеpiгaти вiйськoвi.Б Уpсp капiтaнГyзе. тo невiдoмi. пoки Hе пiдпнсяв вiдпoвiднo oФopм^енoгo пpoтoкo^y дoпrl'ry. i йoп.Б. кoли вiн випадltoвo пoбачивy кopиаopi oдI{oпoЬ ''oyнiвцiв''. сo.rьки дoвести нiчим вiн не мiг. Cкpi.. 98). Haзвaвши якiсь псевдo. кoди вiн пoixaв y Bеликoмoстiв. oдpазy ж 6yв схoп^е. кoли всi члeни opгaнЬaцii та ^иIше стaprxини УПA lvtaтимyгЬ вiдкpитi oнi.. xopистoшl oпepнoгo теaтpy' Bстyпив тyгi тeатpaльнoгo мистецтвa. oдег Гaсюк зрзyмЬ yсe.ty свoiй скapзi нa iм'я Гeнepaльнoгo пpo. I щoйнo вiн вийшoв вiд сeкpетаpя Львiвськoi o6дaстi. Зaтим нeзнaйoмцi вiд Гaсroкa з:Dкад.. не бажаючи '. Apк. Пiсая цьoгo )цoпЦя вiдщlстили. Boни зaв'язaли йoмy ^к)дbми. 38ээ.l^и BчитисЯ в Киiвськoмy iнсти..ryпpед'явн^ипiдписaнийним пpoтoкo^ нiчнoгo дoп}rry. 2ttе дoвeсти' щo не е спiвpoбiтникoм pадянськиx opгaнiв i дo.). Oлeг Гaсroк.нa хoдy пpидyмaв iх.Ц. - Cnp.. Зaстеpiгаючи члeнiв oУH i УПA пеpед не6eзпeкoю з 6oкy aгel{тypи' Cлрrt6a Безпеки ввil}кa^a'щo ''пpoва.Cпp. кmpий .хтo свiй.l^иписbмoвиx пiдтвepд. pез спецбoiвкy в тoй нaс. кoтpi 6yли зaслaнi в yкpaiнський нaцioнaльнo-визвoльний pyx. Ha дoпlrгi 4 twпня1949 pot<ув t(l. тaк i oкpемих aгентiв. 2э8. oскi. Пoтiм бyв дo тeaтpil^ьнoi сryлii. ський pайoн з кoнцepтoм. I тiльки тoдi. ев дo6ився вiд заapецггокll{oгoCтепанa Cтецькa пoкaзaнb пpo тe' rto нi6rггo oдним з кеpiвникiв oyнiвськoгo пiдпiлля в Львiв. кapпатсbкoгo кypiня'. .lитивпoвнi yспirшнy 6opoть6y з HКB. а xгo пеpе6pанийвopoг. 1.. Щo }lе стaнoвилo oсo6ливих тpyд.D(yвaти' щo Cлyх<бa 6eзпeки oУH щe pанirшe poзкpи^a пpoвoкaтивtly po^D як спеЦгpyп HкBс_Н[q4. a вiдтак зa сфaбpикoвaнимисвiдчeшrями oдег Гaсюк бyв зaсyаtсeний (там саtvto. yмiтнмyгь 6aчити пiдстyп зaмaскoвaнoгo вopoгa i вмiтимщь йoгo викprпr. 4. з Bедикoмoстiвсbкoгo paйкoмy КП(0)У яким oбгoвoploв:lв пpoгparvry кoнцepтiв..T.{yтеaтpi iмeнi Зaнькoвецькoi € apгист oлег Гaсroк (ЦдAГoУ: ф. Нe мaючи нiякиx дaних r]po спpaвдi нaцioналiстичrty дiЯл. 266 эв.ганiв di^bцIoвицbкoi B^aди дo6иm^ися пpoвoкaтиBt{иMи lvrетoдa.. - Apк. oскiльки кo^есo сдiдчoi маrttини закpyпr^oся y вiдпoвiд. oчi i зaвезли нa oкo^ицto мiстeнкa. грaп{y' пolllt. Poзв'язaвцIи в нeвiдoмo.263. Гoвopити тiдьки пpo нaцIy пpo. пpo який t6 нyв вiд пoлiцaiв y Пoльщi.тaк пo.t{ HyBа^и йoгo в poзxiд'. нaймoлoдцrий бaндypист вiн 6yв пepевeдений з ?l{oвкви дo Львoвa ддя opгaнiзацii кaпели бaн. it^ечеpeз кiлькa пoдин' кoли вiн пoвеpгiвея дo мiсщ нoчiвдi.tаB пpичетнoстi дo нaцioна. Пoказoвoю щини oлeгa xy. }toп.riстич. в цЬoгvfy € дo^я ypoд2fie'rЦя Аьвiв. opгaнЬaцiйнi тaйни.Аpк.Ц. Пpaцювaти й мoвчaти Ta эaпеpестaTи зaгa^ь}toi6aлaкaнини пpo всi спpaви peвoлroцiйнoТбopoтьби. зaпpoпo.видaти виpitшив сe6е зa ч^eнa '.{y нa ньoпo спpяIv{yва^и пiсmде. пеpегoвoривrци мirrr сo60ro..4.Д'oпrrцвавйoго кiлькa гoди}l тoмy. Гaсюкa. 17 . тo бр зaaршrгoвaний мiсцeвим pайвiддiдoмMдБ. бy.tploBатицero i клннi' зa якi ми 6opeмoся.Oп. (!/ABOBУ: ф.. Пеpeмoжeць pесгryблiкaнськoi oлiмпiади нoгo пiдпiлдя.дypнoп{y пoмиpaти''. - 2 . 7945 poку йoмy зaпpoпoнyB.oхrньoi сaмoдiядьнoстi.. нiсть цьoгo loнaкa' e}rкaвeдисти внpitшили пpoгtyстити йoгo чe.пpи црo'. лiднo й тoчнo викol{yBaтийoгo нaкaзи. Hалякaний тaким пoвopoтoм пoдiй. Tpeбa вp.емoжливo' тoдi. Тpeбa нaвчитисbpoзpiэнятн. . аypистiв y мiськoмy Пaлaцi пioнepiв у 1940 poцi.^емкiвськo' кypopa сpсp. 2rrеHbпpo скaзaне . Aлe 6yлo вжe пЬнo. ний нeвiд. сbкoll.1.. x^oпеЦbвиг^ядaвтепеp нi6и свiй сеpeд oтиx ''свoix.

алe тiльки mдi.ltiт' сmя. }|oгopyxy. Biдтaк вoнa й спpaвдi дoк^a^aнемil^o зyси^Ь' a6и lдyвaти з кopiнням цeй 6yp'ян. Coбакaм .'Зенoн.сoбa..rядoм oУH. Багam Cnp.* Ti.r^Ьниxop.oнt{иxoсеpeдкiв oУH.Apк.. 1945 pp' пpoвoди^а масoвi в6lвс. Oсь oдна з rп. 98). щo iх сгapurих ддa сшrи пiцlли на qрolrг. УTlA не пeрс. Iкri спoвiдi нaс вiд насy з'яв^яtоть(l liа цlп:l^Ьт?lxraзет. ствopeний пo^Ьсbкoк) кoп{yнiстичrroк} слyхt6oro 6езпеки в 1948 poцi (Pieсuсh H.. Tаких випaдкЬ 6yлo 6аraтo. ди дoсЯгHе сyвopoкapaloчapyкa pевoлroцii. пoвиннi нeгaйнo пipвaти з лoцiйниx ^aвaх У незаленgiй Укрiнi нixгo з ylaсrшосiв спецбoЪoк пiд виг.ltе oскiльки ти кa€цIся. на наlдi pyrtи' rra o6лrrччя. веспoвiдався.ry вдаpив ним o6 стirлсy. Akсjе sрсjalnе..ця тaвpyваl{нЯi лiквiдaцii нauroгo нaцioнa^bнo. poзпoвiспt пpавдy. (Ьrи дyма... на сюrлi .3oйкя нещaсшrх сeстprrчoк тa iх 6атькЬ oстФпriм чaсoм пересniдyloть n'ене вдЕнЬ i внoчi. . 6py. пpoти HKB{.lкy маpкy . A шr звинyваvyва.lo.- шкoди Аpк. Я эа тoй нас рзсгpiляв двoх сeсгprпoк 10_ 12. 1996... tдo rvrrr6шцepiвф).. хoтy виспoвi.гва невиllних лroдeй на Ъpнoпiльщl+li. пpацiвникiв HкBC-HКД. aле oкPей з нrtx пеpед зyстpiv. Boни эацiпeнi. aгеrrг I yпpaвлiння MдБ Уpсp y}ке в 2rroвтнi7945 poку ви6paвся з Мюнxeнa дo Укpaiни як пpед. Бaтькo i мати на кoлiнах 6лаrа. пpoвiд oУH нa Зaкepзoннi пiд кеpiвництвoмЛеoнa Лaпiнсbкoгo (. Aде меЁ эалам. . Зoкрeмa.. пpосн^и: "Х"o'щi. mлoвoю.rиix в тoмy.'Hе тoпo х^oпrrикa: 6ий мom тaп<а!. я як свяltеник мo)кy дaти тo6i poзгpirшel+и. (H"Ф' i аеplкава (к"ъ). I дам.по Ь Bсeвиrrrнiм самi зЬнаroгься y свoix гpiхах. та _ 20M' _ 18 лигпи). гaнiв yxlе зyмiлa пpoлiзти i дo зaкopt. i oсь lгпli. Дe нe скpиB.*r над мoги^o|o. я<a пiд мapкoю 6aнлеpЬф у |944_ кo^rrшI{iйсo^дат спеЦqpyШ HKBд. Cтaрrький с8яЦеник э6лiрrиlдl yстами пpoltlепmЬ: лякi твoi гpilоt' а.' Пirшoв я y цеpквy i ви. Od Bieruta do OсhaЬa. Тoдi сгаpцдrна Bхoпt{в )цomrика за нirfiки i з yсьoгo ll'а.ltiаyеться. вiн пеpe. Mенi пplвt{Дкylgгbся тi нeщaснi. .rи нас. стaвI{I{кбaндеpiвськoгo пpoвoдy oУH. i щo тебе з}ryulyва^и скoiги такий гpiх твoi кoмаrrдt{plt. l8 19 . щo6 мн пoщадI|^и хoча 6 дiтeй i тtrк не рз5lмiли. э19- lee).. Мав завдaнHя сxIl^иTи Пo^oвyтaк зBанoi IHi. 1. Aле не 3aBжди Це BдaBa^oся' oсoб^ивo)t( тoдi' кo^и aгентypа бiльtшoвицькиxкap.Б хoч як вotlи }lе Мaскyвa^ися6.Crпry.vt. кo^я ти }tалицIеrДy тi сeла.. пpизoвнoпo вilсy за6ирли сll^oю.rи нi6и за симпатii дo сoвiтськoi влади..s...rх. Хoн ми лo6р знали. давaв вiдпoвiднi дopyченIrякеpiвникy OУH Пpикapпaтськoго крro '. за щo -lм тilка каpа. .'. щo лroдeй цiеro нopнoю. .).Д.ЗipЧин. якrrх мн в6ива.ЦеЦb. щyвaти з кopiнням цeй бyp'ян. щo несвiдoмoстi дaди се6е втягщ/ти в пiдсryпнi сiтi.tеpTb' пoгopдa цiлoгo нapoдy тa гaнь6a нaвiки. де вн пpo^I{ва^иt{евинI{yкpoв.пrнeнi з^oчини i пpoсягь пpо6aчеrшrя.ФедoРУ''.Hе 6rпi мoгo iм нe бy. кro нaспpaвдi пpoвoдrrв oтi кpивавi aкцii..24.. HяЦioнa/rbнo.'вини. - oп.' Cкarкiмo. poсйськe пpaвoс^... ще й пЙ чJ.нoюpo6oтoю тa aктиBнo дoпolr{oгтивини. чa сп. .... Haшa гpyпа пoзбавила ?rsr{ттяне oдин десятoк дroдей. якi прсили в нaс пolдaди' :l^епoщади ..'Warsсzawa. зyмiли пiддiсть цiеi poбoти i xoнyгь нeснo бopoтися в peвo.. Tак.l^иcя6 _ ix всro. Гoлoс .29. 3613.rи вiд жа:ry i нaвiтъ нe pозрliли' щo вiд6yваетъся. Мoзoк Ь poз6кгoi гo^oви д}tтиt{и6pизrryв пo :<атiнa нас. Чaсro y снax чytо кprfi( нoтнpиpi*loгo х^oпчика: татка! Biн виpвався Ь pyк нашom стapш}fl{ri' пplтгiм щyсltв йom за п.ягався oсo6лrrвo oцей. вopoги y(paiнсbкoi деpнraвнoстi зyмi^и викopистafl{ I{aс д. не питillочи' хoче хтoсь iтrr нa вйнy ни нi.. Пaм'ятaймo пpo це.Я. (тaм сaмo.30)...lв'я цiaтивнoi гpyпи Щoдo пеpехoдy y"ii " Гaвpн.. зapaз зpo.ttе. схаме}riтbся' шr rrr нiчom не Ьшдri'.виi}Bo^ьl{otшy pщoвi завдilв i д.ти poкiв.Cлрк6a Безпеки oУH 6yлa пepeкoнaна' щo всix спiв''жде кapa peвo^Iоцiйнoгo нaсy.визвo^b.цатись. каroться за в..i'raКoстельникa дo Bтeчi зa кopдoн (Ц4AГoУ: Ф.

43зa Ns 5895 из сoo6rценшr Heскoдькo свoиx aгeнтoв внедpeнo нaми B пoдp.Д]pнeсення кoмarrдПPa з'€днaння 6iльшloвнцьких пaprrr. _ oп.25'. _ Apк.r^b}Ioсти. Cтpoкaчу пPo aгентa ''Bo.Ьlкoва'..43 Ng 1438 т.7. нам. npo.43 Ne 148 Iнстpукдiя У[IIПP кoмaндlrРy з'€днaння бiльшroвицькиx пaPтизaнськпх зaгoнiв l. Дo"цкa 9 дollесенIlя кoilaндrrPa з'еднaння 6iльшroвицькПх пapтизaнськl|х зaгoнiв I.я тoв. ЯTt7Яv| вoзмo2ttнoстll llx пpoведeння. Bepнo: Зам.4виfi{eния Haчaльник цlt{фрoтде^ения(пiлпис нepoзбipливий). Шитoвa дo У[ШПP пpo PoзгoРтaнrrя aгенrуpнoi rrеpexсi в yсpaihськoпу нaцioнaлiстr'rчнorrу пiдпiллi .i4 oтде^. l. [IIrпoBy пPo неoбxiдrriсть ствo' Pеl|I|я в yкpaiЪськorту шaцioнaлiстrrчнoшу пiдпiллi власнoi агеrrгypнoi меpежti.r. зaнсbкшх заmнiв o. Marцrrнoпнс.5.rзде^ение 2l .lкoвa. oyH aгrнтa HкBс сПpABкA .Boдкoвy'' пoслaтb нa кypсbl pефepентoв свoиx Чеpез ttегo пo^yчaтb нaвoдки на веpбoвкy среди ^Iодей. Ne 1 тoв. Иэ oтpядaCa6ypoвa Hачa. PaсruиqpoвaлaКoлесникoвa Oтп. Экз.1 Пoд. . никa' oдt{oвpeмeннo пeрeшe^ нa стopoHy пapтизaн в oтpяд IIIитoвa и сoстoя^ y lrегo бoйцoм aвтoмaтнoй гpyппbt. Пoдpoбнoсти y IIIg1g3x.llЕHHo сЕKрЕTHO шИфpoBКA вх. _ oп. 69.ц'e^eниe Paсruифp. Рекoмендoвaтb '. Caбуpoва нaчaJьнlll(y ylIIПР T. 2 экз.с^yЁrи^ в кaзaчиx чaстяx пpoтив. o нeм xopotllиe.N9 3190 73 мaя 1943 p. дilнo yGзаI{ие двигaтb к pyt(oвoдствy l{аЦиoн..' пoдpo6rьIe даннЬIe 26. II mдеда У[шПд сAБУpoB Кoпiя.1. Ns 2 7.p. ЦДlAгoУзф. Шrпoвy o дисnoкаЦии Hад. щиx дaннbtх ип{еeт oднo . Пoлрrrгь m ''Boдкoва.|4o|. зolсРеШa' пPoсJrвaння дo кеpiвництвa ''BoлкoBа'.t. I{aЦиoн:r^истoвB дpyгиx гIyнктaх.7. lt3. opигiнa. сeкpeтнo экз Ne- Cпpавкa IIIитoвaoт 21. фopмиpoванй и их pyкoвoдЯщeм сoстilBе..1Я Cнятиe кoпий вoспpeщaeтся сoBЕpI. CТPOI(AЧ Boлкoв нaпpaв^ен пo спeци. Из кoмпpotl{етиpylo.l^истoв с цe^Ью зaняпrя 6oлeе oгветственнono пoстa. 19 чaс. кoтpнfi зaсн^a€тbся в yкpaiЪське нфoнaлiстпчне пiдпiлля л. 20 майop (пiдгпlс неpoз6фливий) [lJAГoУ: ф.Cпp.C. oгзьtвьI г.62.1I|\ЕH|. 30 мин.35 мнн' Пoстyпилaв шIифpoг..._ Apк.]"ж-l'.rьникy Укpaинскoгo rцта6a пapтизaнскoгo двtl?ttенl. 62. Экз. B дaльнeйrцих дoнeсeннях yкaзblBaтb нaмeчaеrvtbtеll{еpoпpи. 12.ДoкУMЕHTи .lеxсит вoзвpaтy нepeэ 6 сyтoк в ulифpoтдe^ениe Укp.rя 6opoтьбш з ним |2 тpaвня |94| poку УKpAИHс tсаЙ ttпдь ПApTИзAI-IсKoГoДB|.-. 26 лнпtlя |943 poку Coв. rшгa6a пapтизaнскoгo .. Cтpoкaн.74 мaя 72 чac. Marшпнoпшс.

секpетнo ПApTИзAHсКoГo HAЧA^ЬHИкУ LIITAБA дBИfirЕHИя УКpAИHЬl KoMИссApУ ГoсБЕзoПAсHoсTИ дOк^AдHAЯ т. нaЦиoна^истъl' в чaстнoстll 6ендеpoвцьI' пoс./ .] il$ .\llJ.! i' .... .: f /.MOCКBA зAПИсl(A oб aгенrypнoм oбслyпtиBaнии Укpaинских Hациoналистoв Coстaвденo3 авryстa 7943 roдa Укpaинские ^еднeе 22 .бендеpoвЦев' oдин из tll{x' напprrмер' aгент' зaвеpбoвaнньIй .. { ). l _ Cпp. y2t{еtlil!}нa.oнeсеннякepiвнrrкiв 3'€д.t цeннoе и l{y2rrнoеBaм .ri 3 сеpпня|943 poку Coв. к J с I j| 0 c6 аг. нaми из местнЬIx lttителeй пoд к^ичкoй нeн нaдpaйoннbtll{ рyкoвoд}rтелем. I ii' r'*. гите нaм B этoм' имеем мнoгo цeннoй нaциoн:l^истическoй ^итepaTypbl.r:os Если дeлaе[.oп. _ Apк.ZJ.tr"вg'к i d 7. P1псoпис. . Э \ 4с с !'. ЦllAгoУз ф. ( / l. 2''.'Boлкoв'. x9к)tijl :{к шJNllя'}!Pд / t P о : Еf l ч o l . бpать й вьtс^aтb нa кypсbt чeтЬtpех че^oвeк' кoтopbte пoсде кypсoв бyдyг pефеpeкгaми пo Boеtlньlм хoзяйствilМ. Cтpoкaчу пPo PosгoРтaнIrя aгerrrуpнoi rrеpеxсi в укpaiЪськoшу нaцioнaлiстнннoшy пiдпiл.rьнПlqr УtlIПP T. ПoJlI{TИческим и^}l 2l{е бyдyг pa6maть в пoдpaйoне пoд pyкoвoдствoм .ryтIi..нaння бiльrшoвrrцькrrх пaI}тПtaнськllx зaгoнiв нeчa.'Bo^кoвa'.pyкoвoдите и пoмo.li lФllдliппP фЕ':fiЕi}. tt2. . 62. .. вреrvrя нaчинaют пpoникaтb из Зaпаднoй УкpaиньI в * *r'$. l .r !i c. CTPOКAЧУ гop. oн пo^)Ди^ зaдa}rиe пoдo. r t о } iD { y Шrrгoв I Bepнo: 3 aвryстa |943 гoдa Кoпiя.

пo^Dскoгo paйoнa (кoпия кoтopoй пpи^aгaется). в кoтopoй пpи. aгelrry ксгopьIй все этo неIvrед. tloстblо сoвeтскиx пaРTизaн' a пoтoп{ д.'Bo^кoв'. зblBil^oсb Haсе^ение встyпaтЬ в oУH и пpeд.. пo^ьнЬtе opгaниэaЦии вeтскoй стap.tесяЦe1943 гoдa B сe^o Borrячe (Чиpвoнa Boля) tloстЬ и Tyг 2rrе пPtсbмo Лесюкy бьlвrцие Coвeтскиe paйoньI. нoвoбpaнец пеpвoе BpеIvtяк tlиIl{ oтнeсся иск^loчитe^ьrro oстopo2кI{o' пoгo.Ц/дa пo^)rчaет их. ричнo егtr пpи}rяЛIl бoлeе лyнrше...{'. Пpoсмoтpeв этo писЬмo' мЬt pеIшI{^иyстpoитb встpенy Ле.Ц!zurся (стpyсил).Cтeпанy'.lзHa. a 6ьlд пoстaв^еIl o6 этoм B извест- B июнe N.Boдкoвьtм. Пpибьlв ryДa.' вести пoдпo^I.Ц}нaчение: 2t . сейчaс жe яви^ся к нaшеп. теpaTyPa и зaпискa' писанн. нalvtи B тoм ?I{e сeде Borrяче бьии зaвеp6oв. ме Гopкoвeц пpoси^ Лесюкa пpибьггь с '. 24 Пoлyнив эTo писbtvto.lнblагeнтbt''Липенкo'. чи^ иIt{явкy.tbloсyщeстB^яеIvt. Kpoме сегo' пop)rчи^и yстаtlo.Boдкoв'' тьI и '.Бeндеpa'' и нaпpaв^eнbl к писaвulеlvfyзaпискy paйoннor'тy пpoвoдy нoвo6paнцy. aвтo.Цt.Mayзep.BoлкoвьIм.tи к нoвoбpaнцy..lх (oткyаа oн и знaет Лeсroкa).'Boлкoвy'' ?ffe вp}дrи^и писbмo нa имя пapтизаIrскoгo oтpядa им. кoтopьlй в дyII^o деpевa к^aдет свolo пoчтy' a oт. пеРед.Цrнaченнoе вpеtvtя явидся.лoв'' Н ДaJvl задill{ие пpистyпкгb к opгaниэ:lЦии пoд. . poжreц'. цeм.ле 70 к.l\еHнo Пoлрив этo' нaми в сe^e Boнячe 6ьtли зaвеpбoвaньl aген.rясb и пoднятb тalvt сoздaтb сBoи в^aстbto.Mayзеp. paбoгilющIrм сeйчaс в нaциoн€r^истoв' тo2ttе palrее с^y.' и сoBместнo с '. феpеIrгoB. Bсе угo tr. зaBеpбoваJ\и пoд кдичкoй . сloка с ''Boдкoвьlм. нaпpaви. нo чеpе3 неде^ю н. и бьIли тепдo Bстpечеtlbt нoвoбpaнцeм (их yгoстили вoдкoй).Ц}aкoв. Пpи6ьlв Tyдa.lя paйoнним пpoвoдoгvt Лroдви. Хpyrдeва' нauteгo сoединеtlия mв.' пop5rнили Bblс^aтb нa кypсbl peферeктoв пoдpaйoнoв тpex че^oвeк. пoинтеpесoв.l^истическaЯ ^и. Bopи^ с tlиlltи' скil!}il^' чтo oни aгентbr бoльrцевнкoв' никaкoгo зaдaниЯ не д. ме' тo зaвеpбoвaть и егo' a ес^и не сoзнaeтсЯ' apестoвaтb. Пoсле вoзвpаlДенltя '.l^}lсЬ чис^ен. Гopoдницкoгo paйoнa бьиa дoстав^енa нaЦиotl.'Boлкoв'' Hиeм oтpядa.. a ''Boлкoвy. лись oбpaтнo с зaдa}rием )rчестЬ нaсe^eниe 6лизлеrкaщих к селy Boняне сe^ и пp}rстyпитb к веpбoвке нaсе^еllttя в oУH н пoдьIскaниIo opy2rffiя' opy2ltие peкoп{eндylOт дoстaвaтЬ y сoBетских пapтизаtt' y6ивaя пoс^едниx в oдинoчкy' пo дopoгaм и и^и' спаllв..ry oпеpaтивнoшly pа6mникy Лeщeнкo и рaссI(. Haц. Ha втopoй день Лесюк бьlд пoслaн B се^o Boняче с задa.Иванoв'' 23 пlol'а 7943 roдa aгeнтbr ''Липeнкo''. 2ttивtltепoв кiшt:lк. и ''Запo. . a '. пoдьнoй нaциolrа^истическoй opгaнизaдl{и в се^e Boняне и тyг . на кypсы pe.Boдкoвa'.' .'Гeнеpa.u( и пеpеtIIедцIеIlo нa нaцry стoporry в vис. BитЬ сeкpетttyю связb' вblсЬl^.' и нaпpaв^eнbt' кaк 6ьIлo yr<aзaнo ''BoлкoвЬII. пoс^е oкoнчaния кypсoв (двyхнeдeлoньrх) вoзвpaти.пoд.lя пapтизaн вoдкoй' тaк lrte oт6иpaть y ниx ^есaм opy}кие' oсo6eннo aвтoмaтbt. Haсе^еHие нa 6opь6y с Co...r^и зaдaниe ''Mayзеpy.^aг.rгoбьI вpyчитb ei{y этo писbмo с тaким paсчетoм' чтo ес^и Лeсюк сoзнaется нail{ o пo^)rченнolvrписb. Письмo Ha и}rя Лeсюкa 6ьиo пнсанo нeким Гopкoв.''ИвaнoB'' и''Зaпopоrrrец.lн ^toди' oкoнчиBIIIIlе кypсbl' пo^yчtl^и н.lя B yсnoв^eннoе lt/tестo' в ^ес спeЦиа^Ьнo вbtдe^eнI{oгo че^oвекa.}ryo pабory B oтpяде и вЬIвести из oтpядa нес.l^ й oтпpaвил o6paтнo. . Пopyненo нDt тaкfitе Bbtде^итЬ ещe oднoгo че^oвекa ддя pa6oть| cPeДИ lиo^oдеx(и. . .. Bm.'Бeндepа'' Пpибьlв дoмoй.. Лесюк кoнспиpaтиBнo вpyчеrro.l^пoс^едtlеп/ryo с^)rчивцIиIvtся'пoс^е чегo Мbt eго зaвеpбоBil^и пoд кдичкoй '.r^ Haм.Bo^кoв'' всe-тaки B н.Цraк.rлoсbвbtс^aтb двyх чe^oвек д. Укaзaнная и зaпискa пoпil^il к нaЦIеI\{y ^итеpaтypa '. мaтьI).. к ним.l\я пo^yченI{я иI{стРyктiDrra рrя дадьнeйrцeй paбoтьI. кo^bкo че^oвeк с aвтoмaтическим opy2rffieм (пyлеметьI. 6oдьшe идти oтl(. B угoм пись. . Лесюка' с^ylкивtllегo pa}Iее B к.

пop}л{t{.Беспеки'.'oт дадьнейrцeйpa6oгьl oткaза^.. Кypсьr бьIли paздe^енbl нa тpи oтде^a - пo пoлитинескoй. Бoдьчaки. !l[AГoУ: ф. e. лiстиннoму пiдпiллi 30 сеpпня|943 poку сoBЕptIlЕHHo сЕКpЕTHo экз.Бандepa. рьlx<ий.. .r^bЦa. Идиoдoгическoй._ oп. пo видимo}fyстpyс}r^ те paсскaзaтЬв и pa6oтaтьнe хoчeт. с. BиH' с. _ Cпp.' .Cамoстiйникi'.oдиH pефеpент пo xoзяйстBy' oдин пo^итичeский.Пекдo''. 2. тepaтypи пoдpoбнo виднa вся деятe^bнoстb и дa^Ьнeйrrtиe мepof|pt|Ят|)|Янa циol{il^истoв. Пoскoлькo с/с '.2''.'Мayзep'' Aгент бoдьrце пoкa к нaциoн. с.Boлкoвy'. Ns тoв. ньlй сpoк. '.. 26 Пoсде тoгo.}гo неoбxoдимo пoтoп{y'чткl 0т зepa.rи). всe вpelvш спpaшивaют y ''Boлкoвa.oднaкo o свoей пеpвoйxoдке в '. Hизкий. приN.rети:1922 гoдa po2t{дения')rчитe^b' спеpeди нет oднoгo зyба.чи гдe oн' a пoс^еднeе Bpеrия дaже скir:}. чите^bHo интеpесyются.. (шrИToB) KOMAHДИP СoЕДИHЕHИЯ (txУMAК) кoMИссAp сOЕДИHЕHV1Я ПoMoЩHИк KOMAНдИP^ (Хpo^ЕHКo) Пo pAзBЕДКЕ opигiнaл.Mayзеpoм|| этoгo сдe^aтb нe pешили.Boлкoв. тoлстьIй. . с..tlи. .тo пoс^anи бoльrшевики. нaциoнil^истbt иск^Io. дoй.. 62.пpoвид. тaк2кe бьlд вьIзвaн нa кyрсbl pyкoвoдитeлей пoдpайol{oв' Ho' пpoбив тaм тpи дHя' вoзвpатился oбpaтнo' Taк кaк в видy тoгo' чTo сейчaс pa6oнее вpемя (жнивa).вpoдe HкBд'. a oдин рe..'. [IIитoBy щoдo викoPистaння aгrнIуPи в yкpaiЪсbкoity нaцioнa. Пo делy Пo нaстoящеMyдe^y Bам нeoбxoдиtr. зaписанtlblх tIаlIJими aгеHтaми' кoTopblе пpи сeм при^агaк)тся' а тaкх(e и из пpи^aгaемoй пpи сеIt. Рoзвитoк yкpaинскoй HаЦиo}|:l^bt|oйдyмки пpепoдaвaте^b' к^ичкa не yстанoв^енa' из Янoвoй .Панрил'. кaк '. Клецкe. Ceлeщe. ся' oднaкo o зaтвяннoй Baми игр с oУHoвцa Hy2кнoпpeдyпpедитb егo oб oтветствeннoсти зa pазг^arllение.t'. '. нa пpaвoй pyке нeт yкaзате^bнoгo п. Maшинoпrrс.'Muy. Mapининo. Пpoсим Barших кoнкpетнblх yкaзaний пo дaннoпry вoпpoсy и пoстoяtltloгo pyкoвoдствa этиM.пpoвидe. пРимеTbr: Ivlo^o.rгo ''Mayзep. 27 .. скoгo paйoнa. 6eзoпaснoсти.Bo^кoB.toкyдa.tнaЦ^и. Бpoнницa и с. т.. кypсbt He сoстoя^исb и oт^o?fiеHblHa Hеoпpеде^ен.. пpимеTbI: сpед}Ieгo poстa' vеpньIй. Borrяче (нau. oкo}rчит кypсbt pyкoвoдитeлей пoдpaйoнoв' в сe^е Boняче 6yлет opганизoвaн пoдpaйoн пoд нa:rвaниеt\.\oлннн.|2' 13. Cа. с. 26 utoля 7943 roдa'..ШИТOBУ .Mayзepa'' в пpоBидбoдeене пoсЬЦaтb. с. к^ичкa не yстанoB^енa' из Koстoпoдя. нa кoтоpЬlx пpисyтствoв:l^o 15 челoвек из с^eдyющиx се^: с.r^и не зpaдникoм вин зpooився нo тoт зaBepи^' чтo нет' зilяB^яя' чтo егo ' видип.. кolvfy}rе pасскaзЬIвaет. Пpeпoдaвaтели yкaзaн}Ibtх дисЦип^ин 6ьlди с^едyющие: . Cтpoкaчa кo}taндПPy з'€ д нaння 6iльIшoвпцьких пaPтизaнсЬкttх зaгoнiв l. Kyрьr peфереIrтoв пpoвoди^исb в сe^е lЬeцкa Людвипoль. пo^I{тичeскoй из ПoлтaвьI. B кoнспeктах. Ilдиo^oгичeскoй и рoзBитoк yкpаинскoй нaциoнir^brroйдyмки. l. Hoвoселкa.to пpoBестис^едyющие меpoпpиятия: 1. _ Ьpк. lнстpукцiя нaчa^bникa УlltПP T. фepeнт '.' 6yлр тщбoвaть веpбoвкy в oУH ч^е}roвсpеди пapflr:}a}r и Bbtкaчкy opyЁ{ия |13 atpяДa' нa чтo мьl пoйти не мoжeм. peакoэyбьIй..l^истам не яв^я^ся' тaк кaк емy нeoбхoдIlмo вести лlодей с opy}кием' l{o Drbtпoкa .

я нaвoдoк нa ^иЦ' пapтrrзaнскиx oтрядil(' l{емед^eннo o6eспечитb их aгенrypнoй pазpa6oткoй и стaвить }raс в известI{oстt'. Если ''пpoвнд'' 6улeт нaстaивaтb Нa YrэъЯTYrvroPУ. ''^''..цгoУ:ф. Пpopaбoтайте вo.'ПеIс. вoopy2кенl{.25'. Кoпiя. пpoс сoздаHLtя B с.Ц.||tuЯ|1э пapтизaнских oтpядoв и вoopyЁ{elrИЯ зa Их счет opгaнизaЦии' этoгo пoд блaгoвидньll..opгaнизaциlo. Haвoдoк Ha веpнbrx дroдей в oтpядax..Boдкoвa пpoдBигaйте к нoвoбpaнЦy. Пoсле пo^).7Тl. вaтЬ oт '. IloBIloе в этotr{ вoпpoсe - вЬtЯB^еHие6eз opy}rия й дислoкa. кoнечнo из нaIIrих лrодей.Caмoстiйникi. '.'.r пpед^oгoМ HyrкHo из6егaтb. AнaлoгичньIe кoм6инaции пpopaбoтaтb с''Aипeнкo.пpoвидa'. .З'.|\lg.{ -. и.lto'' стaCпнсoк Giльlшoвицькoi aгeнтypнoi меpеlкi нoDrнa l aсoвтrrя |941 poку.oп. ''30''aвryстa7943roдa Ne 007689 T. _ CnP.. Bеpнo: (пiдпис нepoз6ipливий)..'Зaпoporкцeм.Boдкoв'' этoй oРгaнизaЦии дo^Ёteн тpeбoвaтb oт Д/'.чениЯиIvrсaHкЦии нoвoбpaнцa oбpa6a. ции пoдпo^bнblx opгaнизaЦии OУHoвцев.. . opгaнЬoвaнoi в yкpaiЪсbкolttу нaцioналiстrrчrroiry пiдпiддi Пiсдя | хсoвтня|947 poку ганизaЦии. ким пyтеtvt мьI бy. Ta...Ивaнoвьlм..пpoвидa'. B этoм с^гraе ''B''. oс.яи инстpyкЦий в дaдьнейшем pа6oте и сBязи с сyщесTвytolдими бдизле?rraщиN.tиopгaнизaцPrями. t. B с^).3.'''.. тьIвaйте этиx людей и oФopмите . Marшнrroпшс. 2E . _ pLр. о > ч с д г. O дальнeйц:eм дви?ке}tии де^a pеry^яpнo инtpopмиpyйтe. \ 29 . кoтopbtx дo^fi(eн ^oвек.. pекolvteндoBaтbнoвo6paнЦy как пoдхoдящиx ддя зак^адки op- . дoллtньr oтгoвilpивaтbся oтсyтстBиeIи y них бдизких связей в пapтизaнских oтpядаx и тpe6o. 6 q t.чaе пo^yчени. Bпpедь нaсToящеe дe^o иtvlе}loвaть'.62. ''И'' и. сTpot(AЧ ее. Kpaснa Boля ''opгaНИзa|t|4у|в 5-6 че.Boдкoв.емвblясtlятb OУHoвскyro aгеFrгypy в oтpЯ. L!ll. нirxoдящиxсЯ в дax. (..

-.ЦrrРyз'еднalrня o. бьrд opГаllизаЦиott. (пiдпис Hеpoзбip^иBий) opигiнaл. _ Cпp. o гttoruеltие Чи Заrtимаемaя po)rrд. гoдa.a|941 poку Генеpaл-майopyтoв. Caбypoвy дoHЕCЕHИЕ Пf o им. 6. I|п 1. 7. в/o 6ьtл станичtlьtй в/o бьtд пoдитичньtй вl o бьtл гoспoдapний в/o бьlд связнoи B/ o 6ьtл пo мo^oдс}кlt B/ o 6ьt.'- к вoеIt. l.''.|22. oбяз. tIрвiдннк бьtл C.Генеpaлoв.Д].ч^енoв oУH зo вal ]н b lй N9}I9 нa M и Кдичка сПИCoK paйolla ''Пекдo'' нa 1/X-1943 для paзpa6oтки сoг^aснo Baших yкaзaний Гoд Oбразo.62 .253. Caбypoвy пpo дiяльнiсть спецбoiвки пiд виглядoм УПA Пiсля l листoпaд. А a5. Д.-". 9. oвсa и Boдки стo^Ькo' чтo oтpяд не в сI.tAaхбьlл yпmpебvrrъ. 8. 3. . пe вf o B/o нс в/o 6yв бyв дO.r пo pазвсдке в/o бьIл вiйськoвик Пoдpaйoннbtй пpoвoдЕIикoУH''Генеpaлoв'. llJAГoУ: ф. Б. нaпpиМep' нaш ''Bo^кoв.. кolиarrдиpa oдrroгo з GiдьIцoвицЬкrrх пaPти.\)кlloстb Пoаp.'-". 10.392) пoд мapкoй бендеpoвцев' нaвяза^ связb с pyкoBoи связtlblMи 6ендеpoвцев селa Гpaнки Kyгьl.- А'pк. opгal{и- Генеpа-loв 1920 Пopoх 19B Ле6идь 1900 ?tt. кoтopblе Дwтe^я|у|vl дoстaви^и нaм мaс^a.l^}tстaми' .. 2. y них || T. сIиeтaнbl' сo^и' х^eбa. пpибьlвш:ий нa мест() Barшегo yкaзaний (вьlc..oп. Пpименaние: кnички Bсей aгенrypbt дaнbl нaциotl.'.p 1912 I'pим 1918 Cиpoта 1910 З.oнесення зaнсЬкиx зaгoнiB кoпraн."-"-. 30-X Bсe pyкo- вoдите^и и сBязнbrе бьlли apестoваньl. Сталинa. 1-ХI oдин с apестoвa}IЬtх' 30 . P5rкoпис."ц 1917 Чеpнoв1920 Грсvкa 1922 Зoзyля 1913 вание 5 4 4 э 7 4 6 6 5 5 кл. -.

Pyкoпнс.ItIески)( свoдoчей Opигiнал.ДJyбнiвськorrуpaйoнi Piв.y6енскoгo po HкBд o сoсpедoтoчении 6ан. в paйoнПЕpЕдЕ^oBсKoгo бpоrшенa AесaЦ/т. и paзньIх HaЦиol{.lя тpeмя вoopy?кeннaя кolvtaндиpalvtи в фopмe сoветскt. Cтадинa Кyницкий Кoм. Poвенским НКBД с Упpавлением ( -{o - з2 t: о .€днaння пIx) сrrстe}taтrrчнi 3 квiтня|944 poку <t. B сeле Пoдrкeче. тt.г^aвнblй связHoй и pyкoBoдIfтe^b.'3a сoедI. раб0ник УПA. .aтb yкaза}lие в oтнoцIении ньIм гр6иrк0м. l30.AГoУ: ф.44г.Apк.a. кoтopЬtx oтпp.44г. п/o Кoмиссap пf o нм.D(oдятс.tнения тoв. t02. Pукoпнс.l^ис.lв^еHo в p-н Хoдoрв. . B селе Гpaнки Кyгьr всеx 6ьIлo зaдеpжaнo 4 н. . Ц4AгoУ: ф. дbI в вbrцIеyкaзaннoп{:/reсy' в сooтвeтствии с пpиHятьlм Baми з _ 6-l337 JJ .280.07.. (Рьrкoв). 25 roдa yporffденt{я с ^еснl. }Iе считaясb oTpядЬl ввеpенtloпo дaTb oфициil^Ьнoе пoд видolvr дезеPгиPoв с те!и' чт0 нa дaннoй Bам yкirilaние теp. ^еrкиIvtи в }Ioчb14.tк' 1898 г.B кo^ичесTве 80.. гoспoдapчиx' сBя:}ltьlх 6aнд УПA. I I Iиrцкo д.p п/o им.6. _ Cпp.'бaнда'.4. с oтpЯдoв Ритopиин.ти чeлoвек'вoз. . в Hil!!нaчении кolvtеH. пoдписb пoдписb 3. t. a кOMAHдИPУ 17сTp. ненськoi o6лaстi Пiсдя i6 лппня|944 poку {r.4oнесення кoмaflдrrPa 6i. Cистемaтичeски эaнrrпIaющиxсЯ ЯB^иЦ' не BxoдЯщиxея в oTpЯдbt Hаrltеtю) сoедиHения.rьIпoвицькoпo пaPlrrзiltGbКoпo !}aлo- гapнизoнa Poднну'' Baсrr. . 4.fгo .tх oфиЦеpoв' гry^elltетalии' .lвтoмaтаIl{и' BIltIтoвкaми' BЬl.. пbrтir^сЯrвoздем з. '.lкo^oтbсЯ. Пo данньIм f. K. БpИГAдЬIBB HкBд Уo Пo^KoBHИкУ HOBИЧИХИHУ дoHotIIУ. Хpyщoвa (Baсильeв).. .Cпp.it. дpyгой сBЯзнoй. _ Apк.* - t<a r}у) Пpoсим дaнтa пpои:}вoдят и пoвстaнцеB' !fl. /' 6улуlн це^btо v|'rbЯtуrяCБ. в apестe зapезir^ся tto2t{oм. пoд BидoгYl ''6yль6овцев'. oп. Opнгiнaл.HoBoсo^KИ. .oнесення зaступrrнкa кoмarrдrrPa |7 -i fipигaдшl вrryтpiIшнiх вiйськ Hl(Bс УкpaiЪськoгo oкPyry Бpoмбеpгa кoмalrднPy бpнгaди Hoвичихiнy пРo дiяльнiсть спец6oiвкн HкBс пiд вигдядoм УПA в . .t .'3a poдинy Кoм. t.4. сoединения. Coeдинeниятoв. Чичбa Кoмиссapy Пpoсим бoмбеrккy. в фopМe бендepoвцeв. г^aв^яеlvt.oп.+ .rьсвaтa кoшiсapазагoну iменi Хpyщoва ''y гр6еlrсi Рнкoва кеpiвнпцтву3.

oe Пr{i! дoшьdlвrlт и qдщцl /rЬппoйo хoсrплс Efгшlr з.44 3-я уcнлeннirя poта зaня^a ИcхoА.o.iЁ.00 бaндьIв хyг.{ aт0Дl{' .gнfl IHijffifilf.t otl9Еl luD в яa eвiп гrr.3 станкoBblx пy^емeтa. к ПЕPЕдЕAЬсКoМУ кoнвoиpoван paзбopе yстaнoв^eнo' чтo этoт^ЕсУ.. ....тnJЕI8. }!L'.'UDт..ie: ь.дotl'l. в 11.пoЕподIв'Г'tд. 1 Ч9Etsl'"'. пoс^aн сo спецзaдaнием' пoс^e чегo opy}ttие BoзBpaЩенo oтpядy' oтpяд бьlл omyщен' tl{нoк) УHкBд Bзят кoмaндиp истpе6ите^Ьнoгo взвoдa ЧУПРЬIHСKИИ фидипп.07. l(. fiil..Boйскoвьlx вoopyх(еннoDry сTo^кHoBeHиto вoйскoвьtе oпеpaций.п rl.с1 6. чтo tltox(ет пpивестI| к tt ненy2ltнbtt!' пoтepям..qцTP:-ц11 !.ж . t| Tu ]r . .'6aндьl'.44 сIi'|t|'t]/| ?0? 0с6.й6 .l.пn'ч!9сI.D.ttportllqД|t цФаюЕп..44си^aми207 oс6.rI'п tnJlll.ф г.дalщto lln ст lт !x-т].Jlatlтo..9 гty^еметoв'34 aвтoмaтa.с'Е)''.тa Е:>сlrt'-. з0 IIдrlаласЬ oj :дя Jtl|пErдаш|' EltBУltаaаlnrоo'calu:J..-!tФ!дtlлl:tl i.rt'r}.рi: с0 xгг.^ oпвpашlrя'qтo бto-вoясвoвtlx l| пoв'ittп.ЪвaтlлolтБiиiЁ o.. зaп.. tloiгnяв n п {x'Е{ совeт сrи r rfrr|иrii й]тrl ln'rтг.ll.':PlP#*.ГУCЕB.].в йцЪйoli. 1 . личньtй сoстaв oт.iЕl пolтoElon Ф.. peзеpвa вbtсTаB^енbI зaс^oнblв стopoнy ПЕpЕдЕ^ЬсKo.07.t)r/.tизaдaчalvtи нaчa^и oпеpaЦиIo в yкaзaнньrх хyгopax' в pезy^bтaте кpyгoвoгo oцеп^еl|ия и 6дoки..Еoслc c.y6енскoе Удoстoвеpениe BЬIBoД.гo пDилаrnD.ii lo{o... ГO десa.y.l пDрl!0спу ltlц]tlolJl. эlll.-r.tf.'flf..lo c'jП . Зaкoнчив пepвичнyюпpoческyпpи пoвтopнoйпpoнескeв oт мeстнЬrхжи.!PlJ'ЧPo.si ''t(oг*-. poBан}rя oтде^bнbrх двopoB с к^yняrvrибьIлa зaдеpх{aHa вbrц|е.t.ц l{(тitiоiпrr. ltcrc!r!o{. К 24.oл. .{. Cчитаro.(ю llо.llфйDjuql:юI.ЬЁi.а rryлoljяiP'r llJ . l{двtя шEгtд.'oF..!Цrою кrfnо6итiьтцоE) э!вo!д lnво:il чуtl ч Ь"ffiч:* уFяI'ofr9aмo i o nDoФоI eЕ..joв rЕl-н a )qд!1q'дj r iа' i }rjlr.oттл}t Jтoт oaЭ. сf 919]II1P ц..УПA.185 сAфpoHЕНKo ъ .30 нaчалaсьo6.::1Тpi*f .to l Ф сlloцtoJutl3.t fi J]!цq+Jut]l.ilцriБв:aш.вЦ.т1ЦDухlт' .iорto.-g . .fl 11: !-l'-!-ч1 .cэвl сrшr ц)ваД ряoEЕlt б0610!rЕ! вспa!ьrоDrE|c Eoiб}...Ц11рIrтч!o oт9}тсEвli oЕrolв1pоlпltt п!иIЕoeштlшrrrвto спolгтryтпF-вl ЖЦlЦ9!4qв{o ".Ет вll'! xoшцддE$t xoшцдlD{Dl{t.44 си^aми poтbt автolr{aтчикoв'Il{инpoтbr.rJфi Jrmг:йnrli*rй а ::о!(! ij*]1 йnlritiй f'..lIщJ & iцil1o7 :rР-Ч в сэсlвeтстgии с rрипщщi.orэn4д(яor{oтit.rоо цttЦдolto.A.00 16. Po tlкBд.йтr].}alq оoсrnБ а сг.!фl^цц}lP^ Б!}1гfu{J tl'ЧШ$trшшиlt.--. tа t t дQ ..|'ilttllli.00 |5.1в1щi (.фгoнсrиl. ! .pgl. c ilьчотдil:зд: с :рr ! ffi .'fr l"l ъj а4. ч{lqtlt Jlц.ryпfr./ЁltliБЕн7 ii*].6aндa.иlrгэЬвrl s'.lU.otэ op:riиg rrozъrцl.? l r*:. otпy. MAРTЬIНOBKA.t iт gq t рт .6 :.оrл4rl l{сxoдIloo lтolqЕш.iruш.llЁЫ}..T0I'l!lХ пiи0).тt(rцoц'l{Еl бкl rr.q!!o qаdlD иl ED(.й.l(Рн _ тDily. в:.07. (207 oc6) o6щей чис^еннoстbro .ЕffiвЗ**lPffi #ilHffitiii#il. БoлстeJrьв9rrПlortluoDпaЦ l}Ц...tаlп.{ 2.lлt ll:.t.1 бо. (l. 133 Bинтoвки' poтa aвтolvrат^егких чикoв B кo^ичестве50 чедoвек....'i .T!}[)tlк^. 16.i..rr:.fln т D o.тaте oтсyтствия opиeнпlpoвки }rестнblм кaк бандьl ДelПlя opгaнaм' .: пpи^aгаrо.('. 1 )з ' в Fo...-'n. yкirзaнн:rя oрy?t{ие 6ьIдo изъятo.. 1.'л.oнсl+'l. пo^r{и^дaнrrblе стopoнyMAРTЬIHOBкA. .li'jlдд r:: 6lt'тoлa.4y'.*:'.. .кoмaндиp .tэl!Iкбltiuir ill fi!|"УЧx. чтo B peзy^r. 3t ..tо.?tt{t{eLтД0 зo ч.s'rлo 0. яt 4.твt ЛГ|tlr щJ:ч9г1 сlр!...j'ч$iи ". yjtoстoЬaцlllи п.n' ]P!T*!'}tll. ry.}Iие пpиHиIиaют opиeнтирyя чекистскo.!.l''?oD'з4 пгт*luтrr. нийсдaнв .rtft че^oвeк' имея Ha Boopyrfieнии.pеlllеHllеtr{'B сoстaве 3 СP 9 l{ u J.ЙffG) '"*'ff'. пoс^ед.loпIlfIЦ/я qa('к .o oтuтg.l1lтtoli. к 3.*9Р'1llж.I in ri. .:ло.. дeйтeнaнт PoДИH.ltт('чтпi. I. iJбfinск)гo Цl:*1. н:l^llчие спeЦгpyпп чaсти д^я пpoвe.ч :-!ё5':.*.з9цrЕyщ в Daflolпх ffoвcнспoЯ 6J]аrtй tTй to.rl :l.дpоrp чrсп o пA!-rqE'r oanд.poтa aвтolиaтчикoв ветстBии с пoстaB^eнrrbt[."}qq rючь' t 4 'l tr.49 че^oвек'лeйтенант дейтeнaнтсГO^AHИK. нoе пo^o2кениe lдaя oпеPaциЯ пo ^икBИДa|tI|I| BbtrЦеyкaзaннoй . 1 .'.-!Doбиt]l. Цy стоIIlDвtЕD Р&9кvЕЕ утlo'вbдgюlя ч ддя :llr'нrlJi шФiт Iрlgя}E . Bс^едствиe пpoсpoчeннoгo yдoстoвеpенt{я' пoс^eд.!Цц!ч!!. миtlpoтa - pезеpв.t|tgl|:ntk.44.o.ls юAоцDEЕ '9D. oтpяд истpeбителeй Пpи Poвенскoй oблaсти.пorпoв lgтцqllgцor. rr .-..1 .(ю rЭ. HoBoсo^КИ тeлeйo нaхo?t{деHии oББo в сooт...в 4. св. . г 9.l oф/ dшin.шкt в..

Пiсля t6 липня|944 poкy Упpaвлeние 17 стpeлкoвoй бpигадьI Brгyгpенних вoйск HКBl. 3.eйствyroщaя АPМИЯ HAЧA^ЬHИKУBHУTpЕHHИХ BoИCК HКBд УKpAИHCKoГo oКpУГA KoПИЯ: HAЧA^ЬHИкУ oБ^ HкBд poBЕHCкoЙ oьлдсти Пo дaнньlм Haчaдьникa po 36 Ht(Bд .бaндa'. 14.. Пoтiчнoгo.2'. _ Apк. Haлнчиe спецгрyппв paйoнaxPoвенскoй oблaсти пpивo.2. НкBд. 82. П. и^ЬИЧЕB ^ЕЙТЕНAНT Кoпiя.rи вoйскaми .Й B aдpес 3-Й в дeлoN9 002 opигiнaл. кOMAHдИP Coв. 1 экэ. yк. oснoвaнии пo^J.Д[yбнiвськoму paйoнi Piвненськoi o6лaстi лесy (0020) скpьl- 17 CTp. ции бaндитскиx баз и CБ. П.чaевв дaльнeйrцeм. БTУ: ф. o }I:l^tlчии 6aнд. _ C''p. Marшшнoпис. Ns f. Marцинoпис. ^егкиIr{и IvIи' aвтoмaтaN{I{' винтoBкaN. B peзyльтaте пpинятblx Iиеp вoopy2кeнI{blxстoлкнoвeний Ir{е?кдy нaцIиIr.чеHнbtxдaннbtx' ptttolo 75. Ng 002356|". 7-2. _ Apк.rrенiсть y викopнстaннi спeц' 6oiЪoк HкBс пiд виглядoм УПA в. сeкpeтнo tvIoeгo зaDlестите^я B peзyльтaTe oпеpaЦин 16.07. вoopy?rrенbt пy^elrlетa. П pИ^o?ttЕHИЕ: дoк^aдпoдпo^кoвrtикa БPOMБЕPГ.Irpa17-i стpiлецькoi бPигaди ПonКoB. 83. Пoтiчнoгo.KOMAHдИpA ПoдПo^KoBHИк чaсти k|зъяTИe IvrестHbIx rкителей).rЯтpeшlЯ oфицеpaМи в сoветскoй фopмe. 2. дит к тoмy' чтo чaстb из ttих пpoизвoдит пpoдoвo^ьстlзvlЯ у| oдe}кдьt (зaявление opиентиpoвir^и сaмЬIм иск^ючиB Boйскoвblе 6eсцельнoe зAM.7. тaк кaк не иск^Ioчеl{а tмЙ ц бeсцельньlх вoзtvlo2ttнoстЬ вoopy?fieнHbtх стo^кHoBе. .44 roдa '.r:}arrн.07.{y6eнскoгo paйoнa пoдпo^кoBtlикa и истpебите^bl{blм oтpядoм не 6ьlдo.{yбенским po HKBд' ти ж(e яв^яeтся истребитeльнblмoтpядoм Рoвенскoгo oбд. Ha дoкументiс пoмiткa:''Bх.r^ЬrrикJr внyтpilшнiх вiйськ Укpailн. Пporuy yк. дeйствyroщиIvr пoд видot\. нпкa Hoвrrчиxiнa нaч. 5t . БpИГAдЬI БpoMБЕpГ Koпия Bepl{a.нтo6ьI opгaнbl HКBд нo нeзaкoннoе бoлее пpавдoпoдo6. сЬкoгo oкPyry пPo неyзгoд.6aндьl'' в ПЕРЕДЕ^ЬскИЙ лec 6ьlл д^Я ^иквидaции Ha вЬtс^aн вoйскoвoйoтpядoт 207 oсб и oББO в сoставе185 че^oвек пoд pyкoBoдстBolvt БpoМБЕpГ.t УПA с зaданей ^икBидa.44 гoдa yстaнoв^еtlo'чтo .tlt. 2.44гoдa в ПЕpЕДЕ^ЬсKoM ва^aсь 6aндa чис^eннoстью 80 чe^oвeк' Boзг^aB^яем. HAЧA^ЬHИк 1 oTДЕ^ЕHИЯ сТ. БpИГAдЬI Пo^кoBHИк HAЧA^ЬHИк MAЙop (HOBИЧИХИH) IIJTAБA БpИГAдЬI (I-IAзApOB) oтл. Укpaинскoгo Oкpyгa 22 нloля1944 гoдa Nе 1/092495 экз.{. испo^bзoвaние Этим Boйск. 2кeртв.r:laтbHavaльникy o6дoтдeдa HКBд Poвенскoй oблaсти нa недoгtyстимoстbпoдo6ньlx с^). ?tlелaтeльнo. БTУ: ф.44.C'p.rя в действитe^bl{oс.oнесення кoDtaнд.07.

Ne 1/00465 тoвaть и с дoнесeниеl\{ нaпpaвить к Baм. тр6oва.8.етpеaгиpoвaтЬ нaсe^ениe и вЬtяBитb пoсoбникoв 6аrrдьl из tvlестlloгo нaсe^ения. ^иквидиpoватb B 2э.r o6ьяснения пoчeN{yot{и этo деJ\аtoт' нач.8.76. oтpяд Зoдoчевскoгo PO HКBд Дo 70 чe^.Цraнии виHoвнbtх НAЧA^ЬHИtryBНУTpЕНHИХ BoЙск I-IКBдУo ГЕHЕpA^.00 30. нa paссветепpoизве^нaпаденr. чеpез пpeдставитe^яOлесскoгo po HкBД и дoнeсeниякoм€ l ндиpa 1. дpyгиIvt сe^aп.вaдpе с 2 э.44 г.00 30.r. кoшla}Iдl. . пo^кy' кoтopьlй пpик. 20.. экз' Ns кOMAHДИpAM сoЕДИHЕЙ BB I{кBд Укр.44 г. Пporшy дo^o2l{tfгbзaмнapкoмy o нaк.Cсср aкцilо кАpПAТСKИЙ oКpУГ Brrннlд)irв. секpетнo гop. Пmiчнoгo. вПкoн)irючoгo вiйськ УкpaiЪськoгo кoitaндПРaм з'€ д нaнb oкпPo лiквiдaцiю вiддiлorr CБ спец6oiЪкп HКBC пiд внглядoм УПA в 3дoлбyнiвськorr5rpaйoнi Piвненськoi o6лaстi 7 веpесня |944 poку УПpAB^ЕHИЕ BHУTpЕННИХ BoЙск УкpAиНскoГo oкpУГA 7 ceктя6pя1944 r.ля этoЙ Цe^и истpе6.f4 эскадpol{ вblстyпt{^нa встРечy 6aндьI в Caсyв.r^bнoгo нкBс нa се^o 1l сеpпня|944 poку сoB.8. чT0 oн задД{иe пщвРrг€Jtbсtва.8. . Oлескo. Киев. oтpяд зaбpaл пpeдсeдaте^я и се. тyв пoд видoм 6aндгpyппьl с це^Ьlо Bbrявитb н.te на Кoл. кpeтapя сe^. мaйopСПИpИ. цгга6a 3к)г1ooт.Ns 27 B пepиoд этиx действий жители Кoлryв paз6erкalись м.2|. rцтaбa oтрядa ЯHУBA 37 aвrycтa1944 r. Мarцннoпис.24 u 25сгp. пo apес. N9001479 Coв.tи дotlес^и в Рo I-IКBд Кoгдa вp.44 г.гo эскaлрнa лейrенаrтг ПИКMAH oб этoм с^r{aе бьlлo дoлoаttенo начil^b}lикy urтaбa пo^кoв.l^ичиe в этotlt пoсе^ке 6андьl.Д.44 г. - пoвiдoмлення тllмчacoвo rraчir^ьникa внyгpiIшнiх P)rrу пojrкoвIlикa Пpoкog'евa Аpк.MAйopУToB.2экз. П. 38. в дeлo opшгiнa.44 г. БTУ: ф. кoтopьtй нaxoди^сЯ B этo вPемя B нllкy тoв.44г. в 16. ЯHyB сooбщил. pадbl.77' 78.oнесення кoмaндJrвaння l8.гo пojrкJr нaчa^bникy Brry.tp3.45э0. мaндoвal{ием tr{oeпoзa}reститеJtямайoра СПИpИ.. ЯHУBA 30.. 6андa нaxoдllтся в дви2ltениинa Coсoв (2050). тpiшrнiх вiйськ HкBс УкpaiЪськoгo oкPyгy генеPa^.rза^ нaч.ro эскaдpoнa пo^Jrчи^ сведeния'uтo бaндгpyппaчис^еtlнoстbЮ Дo 70 чед..79. мнoй из БpoльI бьIл вьIсдaнoтpяд пoд кo. йopy Mapченкoвi 6aтaльoнy пPo кaРa^ьну 3oлoчiвськoгo paйвiддiлу Кoлтiв пiд виглядoм УПA HКBД.Ц. Бpoдьl.tи^ицl{юи пpoизBе^ стpeль6y. MApЧЕHКoBУ f. oКрУГA To^Ькo 9 oд. B 19.м эскадpoнoм бarцгpyпгty.. Львoв.'вьlпoдttяgт pядa т. _ lнEoprraцiйне o6oв'язкн C.18кп Пo данньtм Упpавrения HкBд Poвенскoй oбдaсм 31.гo .8. 38 пo. oбл. и в 16.ЦoI-IoB пo yтoчнeнии o6стaнoвки дoнес: истpeб. 1э.-ЦoHoBA в сoстaвe 25 чeл.oнoruy. 18. paзopy}ки^ It. БpAГиHУ. сЕKpЕTНo Экз.00 э. 27.Dta. нa aвтoмаItIиtIе пpи двyx т:lнк:rхс задачей: сoвмeстнo с 3. кaк 6y. пoд кoмaндoй нaчa^bникaштаба этoгo oтpядa Toв. кoMAHдИp Пo^кA (зAХApЧЕНкo) ПoДПo^кoBHИк HAЧA^ЬHИКIIITAБA MAЙop (pЯБУХИН) oт п.00 30. вtIyтpеI{I{их вoиск гop.{.8. 30.'p. (2060) нaпa^а на Koлryв вblpезa^aнaсе^еttltе'oбезopyrкилa истpe6итeльньlйoтpяд Зoлoчeвскoгo Po HKBд.2э.

П.8.21.в кoтoрbtхгoBo.10. Бoйкo opнгiнaл.44 г. Cпецпoвiлolil^eння пPoкуPoPa УPсP P.r^'кaк гpyтIпa Бoйкo велa к вblвoдy' чтo B сe^e Пoсдедниe.t истрбительнoпo взвoдa Упpaвления HКBд Poвенскoй o6лaс.. TaйкypьI Злoл6yнoвскoгo paйoнa баrиoй '. сПЕЦсooБlДЕНИЕ 27 aвrycтa с. Пидкалroк.сБ. нa иMя. Пo^кoBHик oтп. тиpyйте Hачil^Ьникoв гapнизoнoв в paйoнaх Barцей дис^oкa. и Ceмкyлей пpoкypopoм Tаpнoпoльскoй пpив^eченьl к yгoлoвнoй C''Р. Pуденкa пРo пpoвoкaцiйнi дii пPедстaвнПкiв paдянськoi влaди нa Tep. пpиexaв в се^o Caдки yк. pецrи^и' пo tlx oбъясне.l^Ьнblе yдoстoвеpeния зil N9 625 oт 25. в Tлyстенскoм paйoнe Taрнoпoльскoй o6дaсти пo ч. 54. Opпгiнал. Ук Уссp CЕКpЕTHo Cекpeтаpro ЦK KП(6)У тoв. 6y. Пoтiчнoгo.8. С.12экз.C''p. yничтoжeнa спецгpyгшa oББ УHкBд B кo^ичестве 7 челoвек.44 гoд t|а иIvlя ниям' ПИBoBApЧyкА Aлексatцpa Kирrrлoвинaи зa Ns 631 w 25.aвryстa 7944 roдa в с.'. o6лaсти Бarцитами y y6rгьIx забpaкьl все дoкyме}Iтbl' в тoм чисде спеЦи. t006. pУдЕHKo Ns 02-2491 13.I аt{тисoветскиe Pvrrcя' чтo прeдъЯвите^. !JдAгoУ' ф.1944 г.to2кнoстииспo^bзoванll.rхoдится гpyппа бaндитoв. Tи и кo}laflдиРyется в Здoл6yнoвский ции нa пpедIvtет зaдеpжaния yказaннblx ^l{ц. БTУ: ф. нoпiльщннi lдoдo oyнiвськoгo пiдпiл. - Apк. 8t. Cpoк yдoстoвeренtlя пo 25 сеrггя6pя. пeрoаегoй в фopмy Boeшroс^y2каlдиx Кpaснoй Apмии. г. Marшннoпис.b yдoстoвepенltя яв^яrтся кoмa}rдиpott. Пpи вьlxoде из се^a oни слрaйнo натo^кнy^исb нa вbrстав. 4l . B пеpестрe^ке бьlд тяlкелo paнeн pa6oтник HКBД т. paйoн &[я вblпo^нeния спеЦзaдaния' д^я чегo в etо paспopяlкeнни ll. l. КOРOTЧЕНкO Д'.rя 13 жoвтня |944 poку 40 пo^t{тическoе нaстрoeниe житедeй Caдки.lxoдится 10 6oйцoв a}Iтисoвeтскиe pirзгoвopbl и' tlPvllл н.ля этoй Це^и oI{и oбъявиди ce6я 6aнДepoвцalu}l' нaчa^и хoдитЬ }IoчЬю пo дolvtaм и вестI{ с кpестbяHaмI. . вpеIl{я в се^e pa6oтникaм HKBД. 2 cт. * Оп.тaтoв тpyдяЦихся Бoйкo и Ceмкyлeй. Bмeсте с пpeдсeдaте^ем сe^bсoвета HoчЬю вьlйпt из дaннoгo ^и сe^a. BpИo HAЧA^ЬHИкA BHУТpЕHHИХ BoЙск НKBД УKpAИHCKoГo oкpУГA (ПpoкoфЬЕB). зilяви^ o6 этoм бьlвrшим в тo с пo^}lbllit вoopy?fiеllием. нe прoBеpив действштeльнoй oбстанoвки' pеltlи.AИC BaсилияИванoвинa.rзаHнoгo paйoнa. B видy вoзl\. дeнньlй вoинскoй чaстbю кapay^' кoтopьlй пpиHя^ дBигaюlдихся в темнoтe лrодей зa 6aндитoв и oткpbl^ пo }Iим стpе^Ь.10 зa пpoвoкaцнoннbte Дeilcтвvlя. '.я 6aндитaми за6paнньlx дoкyмeнтoв B свoих пресTyпHbIx Це^ях' с пo^5пrеrrиемopиен. pa6oтники Пpoкypop Уссp Гoсyаapственньlй сoветнtlк юстиЦии 2 клaссa p.Apк.- испo^нитe^bI{oгo кoмl{тeтa paйoннoгo Coвета деп). пpoвеpитb седa Пpедседaтe^Ь се^bсoBетa yс^btrш. MaIцинoпнс. f. piЦ}гoвopЬl. 63.

пo f. Bиrшня.Д. ^olIIадь Зaвep6oвaнoв Cтенявo. t30.'rь. Bo вpемя oпеpaции 6ылo pанeнo двa бaнДrга' кoторbtх зa.u(oди^I{сb граrraтa и пистo^eт паpa6елyм. Oтpядa ''Им.Ц. взятo Мoтгo 25_26 и пpoпaгандистск..lдoсЬ yстarroвнтb свЯзIlbIх' а тilкxte стaннчllotto' p}rкoвo. Беpепraнскoltry и Пoдгайскoмy paйoнaм пpoxoди^a бoльuraя чeкистскo.зa ре^ьефa местнoсти' пoс^eдние были yнесeнЬl 6аrцrrгaми в нa}rи з.l}to на пpoпя}кeнии 10 км. стaни.итenb гpyrmЬI Бoяpский вьE!ва^ в Пoдгopoдцьl. 27 нoя6pя пapтизaнскиIvt oтpядoм бьIлa пpoведенa пpoчист. д/o Opпгiнал.lнoro [Gючик Cтепaна нa двop' пpедст:lвI. чистки 6ьlлo задеprкaнo 36 чe^oвeк' пoс^e пpoвepки бьIли вblпyщeнbl' apeстoвal{нЬlx Heт. l. хвaтитb нe yдa^oсb из.280. Пoс.t н..oкpaинa Opива.Bишня3 нелoв..opивe 1 чeлoвек.Dвitчeн бинotс.rnbниl$| УHкBс пo.l^ея четoвblltit' и пpoсll^' чгo6ьI oн дoшe^ дo нaцrей сoт}Iи' пoсдeдний сoг^aси^ся. o тolt' чтo ot{ связill{ с вoеtl}IЬtlr{пoд псевдoниt.re пpoвеpки apестoBанo ч^еIIoв УПA 4 чeдoвeка.Hvrzr|няянами бьиa opгaнизoванa бaндгpyппa в кoл{ttествe16 челoвeк пoд ^o}tн.вoйскoвilя пoдгoтoвкa.reдний нaми aрестoван и omрав^е}l Бopислав. Кoм.tol'.мaйopyт.lя pyl(oBoдствoм Бoярскoгo _ пoсдaнa пo мapшpyry Cтеrrявo.poгo6пцькiйo6лaстi o. кoтoр:rя дa^a пpoвoдrrикa нa Ямeльницy. Bьl6yаoв и ![енюв. Moнелo Пpaскoвья.Z].._ Apк. Пpим в Ямeльницy' гpyТtпе yд. l0. генеpaл. IJ{.Рeн. oни o6eзopyrrrили eпo' пpи l{еl. Мarцинoпис. Opивa. в pезy^bтaте пpo. oluйдя 50 метpoв. 9.ЬHoМ дoпPoсе oн пoк. связа^aсЬ сo связнoй гр. ^яем вIlдoм 6aндгpyппьl пo пepeсeченнoй местнoсти.lза^ .. Cт.poгoбпцькoioблaстi o6yхoвa тa кoпraндПpа 6iль. Ca6ypoвy Cпeцсoo6щення 25 нoя6pя при вbleзде t{з сe^a Cтеrrявo.lя ^етеpаTypa. Пpи пpoнисткe задеp}t{aнo 773 чe^oвeкa. _ oп.'. Бьlrшки.Ддя cвязvt сo стaничнbtrr{и t{ вbtяв^eния бaнлгpyпп вblдe.тo пpol{схoдrr^aтaким o6pазoм: B маpтe месяце 7945 гoдa пo Кoзoвскoмy. кoтop:rя 6ылa нaпpав^енaнa Кoзoвский paйoн. УHКBД. нiсть спецбoiЪки нa чoлi з Бoяpськнrr пiд вигдядorrr УПA 27 лпcтoпaдa |944 poку Coв. 42 Paпopт мaйopa Coкoдoвa генеpал.lя пpoчeстка Opива oднoвpемеl{}ro пo^Ц/ю пРoчистl(y пpolrзвести не yд. Oстaнoвкa . сeкpeтнo Нaч. rшoвиЦbкoгo пaРтизalrсЬкoгo зaroкy [IIy6инa нaч. пo 43 .poгo6ьlvскoй oбл.\oм.oнесення стaРпIoгo olrеPутloBI|oвailtеIloгo yпpaвлiння HкBс .. нoя6pя паPTизilI{ским oтpядoм ПpoведеI{a чaстичн. псевдo ''Cтeвкo. пoс. гРyпгry в кo^ичeствe 15 чедoвeк' кoтop:lя пoйдeт пo. Нa праваptlT€Л.Cпp. кa сe^a Ямeльницa Cкoдeвскoгo paйoнa.l^oсЬ' тaк кaк селo pаз6pос. цoillл дo дейтенaнт O6yxoв..MAЙopУToBApИЩУ ГoptIJKoBУ OpгaнизaцияспeцгрyппbloББ УНкBд. oпеpyпo^llo}roченt{ьIй oББ УMКвд зи сo стaннчнbttr{и' чеpeз кoтopЬIx пo вoзtr{o2ttнoстисBЯ!}аться tl yстaнoвитb мeстo t{:D(o?rrде}Iия6aндгpyпп. гдe в се^ax Кoнюxи.rraйopy Гoprшкoву пpo дiяльнiсть opгaнiзoвaнoi ним з кoлиruнix нaцioнaлiстiв спeЦгPyпrr пiд впглядoш УПA 3 сiчня |945 poку CoвеpIшеннoсeкpетнo ГЕl-IЕpA^.Cadypoвy пРo дiядь.Д|.t Пpn apестr Ключик Cтeпaнa. Cталинa'' LШyбин. нeмeцкий ^ес' paнeЦ с ра:ltIbIIl{ивeщalvrи' o6г'ryr. Ямeльница с задaчeй yстa}Ioвитьсвя..ZJ.ГOУ:ф.lдиpoвaниеи с сед. Гpyппa. 28 oтpяд вЬIезfitaет Уpьlн_Пoдгopoдцbt.A.

и н 6ьlлн oснoвoй спeЦгpyппЬt 44 oни с вoискaми изBeстHblе пoIII^и зaдеp?кивaтb свoи связи' вскpblвaтb иM кpаeBки.'' 6ьlл кoмендtlнтoьl бoевки '.oкpy}rrнoю пpoвoда '.CБ. 6oевиксoтни ''гopлopеГеopгий.. нaзHaчен бaндитaми B гvrестнylo бoевкy.. в этиx сe^aх дo^}t(енбЬr^ пpoхoдитt.. paсстpе^я^ Bсе пaтPoнbl пo у6нтьl. пpи6ьlвtших нa съезд. Illaгaзи[IЬt' 6aндитoв ..нaI. oн 6ьlд к^... с из задер?кaнньlх дroдей B гpyпгry. Кoгдa егo пpиве^и кo lvlне' тo o}t ^ег зал '. CAPAЕB бalЦrrгoв opгaни:}oватb BoopyrfieнHylо гpyпЦ/' кoтоpaя Bпoс^ед. Петp к^. нa.IIЬ кл.бейте. нarцeгo аrrеHтa''Бьlстpoго. aктивнo }д{aствoвil^Ha oпepациях и бьlл нескo^. хoте^ пoдopнaцIиIr.Бypений''..' кл'^to^}oк Петp пoка3. кolltендaнт 2кaндаpме. 2киBblм. пoкa:tаn где oH ^ечиA ^aзapет' paнel{btx бaндитoв s61д3 |lЗъЯTa 6oдьtцая alттекa' две пo.Poмaн. ск^aд.. чт06ьl 45 . Boт эти-тo ^loди их сpaзy ?fiе oсвoбoдиди.bкopaз pitнеtl - егo т. гo изъя^и.Цl:l^' чTo нllктo 6ить егo нe бy.кл. B сeле Koнюхи я тo^bкo yспе^ пoдoбpать пять чe^oвек ..к^. Никoдая Г^ИHсKOГO paбсrгaл y нaс' бьи пpoверн.чaсткalvtи 6ьlли седa Beдикaя и Плав1.' ^}o^toKУ oн зaвеp6oвaн в грyппy. 9 запaсньtхстBo^oBк .Ц. кд.7000 пaтpoнoB' 6 винтoвoк.. вoзки N/rедикaментoви зaдеp}кaн егo сaнитap AHдPЮсЕH.'. . !ышк бьlл задеprкaн .Цeт. двoиx бoйцoв paни^ вaтbся нa гpaнaте' нo гpaнaтa не взopва^aсb' и епo зaхвaти^и нa зем^tо и скa. tvlе?ккpa. oдиH тяlt(е^o paнен.Циги дaннblм. CAРAЕB пpивези oстaBи^в KoзoвскoмРo НKBД.'Boевoдa'.Гoнтa.'Myry. чтo знaет }! чтo яв^я^oсь как бьl чтo oн пopbtвaeт свoto связЬ с бaндитaми и к нaill. я скaзaд. oI{ в чис^е гpyппьr в 4 чe^oвeка пpopblв€l^ся черeз нaше oЦeII^ение'дBoе из них бьIли .. a чтo ot{ знaет' тaк lvlbt6oльшrе егo сaми знaеIr{. . MЕ^ИI.Дваст[анкoвьlx]пyлемета двa негt{еЦкиx .Я дaл емy Boзмo?к}loстb пoгo.' бoевик бopI{и кypеня Mелиrц Иocиq. пy^еrиетaм Ь. Я eму ск.Кox. '.t6oйцaм.. кmopьlй paнсе .. дo^fitнa бьrгъ дo 60_70 CAРAЕB Hазнaчи^ б. дoктop '.Maксим'. N{oими ).tдolr{6aндьI пo paйoнaм Tеpнoпoльскoй oбдaспl - чиo\еннocгь угой гpyггIьI че^oвек. oпеpaЦией paснитьrвa^oсb зaxвaтктb евoй съезд '.'Мечь'..'MГ'' . pyкoвoдитeлей OУH.l 6ьиa в сaмoМ paзгаpе' пpI{ех..Kpин.. дoктopкypеHя'. Кo Mиxaи^ ..l^ пoймaдгoспoдapчегo се^aКoнюxи..етpaбoгaть пoд мoиIt{ pyltoвoдсTвoм пoд вl. oн 6ьlл 6oлен чессrгкoй и бьIл paнeн в какoй-тo пеpeстpе^ке с нaцJими вoйскaми и paнa еще tlе зil}ки^a. Кoгдa oпеpaцI{.CБ.Ц кo lvlне }ra и дa^ ПopyчеtШrcvB зaдеp2кaннblx rraстки пo^кoвHик т. сгвии бy.Myxа. .' КoBсKИЙ зoв'. ''Baся''.. poнЬr. IOЗOPЗЬ . . pяд кpaевoк' из кoтopblx пoвblниМa^и Дo э0 че^oвeкбaндитoв.My*u'. o6а дьlмolи вblкypенbI 6ьlли из кpaeвки. B пpoцессе gтoй жe oгIеpaЦии в сe^e Гдиннa 6aндуrт '.Дуmpнi'l.Poмa. ''Кoх.CБ'..из кoтopo. Hапpимеp. y6еrкaл oт ниx и сaМ oтде^ЬHo скpbtвa^ся oт 6aндитoв и oт нас. y6ивaйте Iиeня' я всe paвнo Baм ничегo не скаяry'. БИTевки пoP}^reниемпoдбирть po". кoтopьlй тoже 6ьIл зачис^eн B спеЦгpyппy. кoтopbtе oхвaтblв. v| Ме^киe хyгopa.. кoмaltдиpoм згой гpyппьI т.. '.ltloгopакет' гparraT. мoим oпеpaтивHblм pyкoBoдсTBoIи нa пepвьIй этaп этo oПrpaциIr бьIли [нaпpaвлellьl] двa 6aтальoнa HKB! Пoд 221- 222 6-ньl.Myха..B o6щем каrкдьlй из ннх aктивнo зa^oгolvt тoгo' пеpехoдит Пoкaзblвa^ тo. paзbtскив. вopитb с AtoЛ[oКoM Петpoм |1 ДpУГtlv|у|'кoтopbrе y2t{е pa6oтали в oткpbrтyк) с 6oйцaми. этo Л[OЛ[oK ..laя Mалая..Мeчь''. oн дoбpoвo^bнo яBи^ся' тaкже с ним дodpoвoльнo яBи^ся pyсскийBopoБЬЕB Hикoлaй - .Ut B сe^aх схo.к^.MГ.r^и седa Кoнloxи кoнтpo^иpyя llенrol втopoй этап oпеpaции 6улoв Ha Гдиннaя - Плaвyraя - и Bьl. ..OУH.. и oпятb тaки мe^кие хyTopа' oкpy?кaЮщие эти сe^а...

'. '. oтдe^ен|tя' кoМaндoвa^ ''Мy*u'.Д. кл. paзлете^aсb пo всемy Кo- 47 . четвеpo 6aндитoв бьIли в хaте.. бьlв. кoтopьIй пoд денb oпеpaЦии кyдa-тo yrпел. с.xary сo?кг^и' из спеЦгpyппьI 6ьIл тя}ке^o paнеrr бoец КУАЬЧИЦкИЙ Poстислaв. BтopbtМ poем МИКИTtoК бoтaет дo сегo вpеМени. ЧтoбьI ки ''CБ. Пеpвoe вpемя я tIе pешa^ся итти с гpyппoй нa 6oевьIе oпe.r^cя стaничньlй 1. Cелo бьlлo oкpy}l{еllo п^oтнbtм кo^bцoМ. v1З зaдеp}кaннblx 6ьlдo пoдoбpaнo 19 чедoвек BМесте с их кoМal{диpoгvrГ^ИHсНикoлaем. '. кoтOpble }lикol'дa сoветol]a^в гpyпlIе иметb .)Тopblе пеpедaBa^исb чеpез poднblх. ветскoй в^aсTи' а Мt{есooбща^и Bсе.Ду6..M е ль н ик o в Ц е B И дeiаcтвtlтс^btlo'эTи двoе ''МедьlrикoвЦеB сblгp. е.и oпеpa. rloпpятaвшисt. бoе ц 6 o е в к и ' . бoепpипaсaмИ vl o1у2|1v1еМ.'.кo.Гoнтa''.. в.l^и бoльruyю po^b.кл. Cpеди яBI. МЬI тo^bкo пo^yчи^инеМнoгo бoеПpипaсoв. и 3-м poeм ^to^toК oдним Рoеги Cтеqaн - Петp - .Aгaпa. кoTopbrе бьlди в xaте' ст. . гpyппbl МьI на зapе }|еo?t{идaннo ЦиIo пo ^иквидaЦии Oкpy}t{и^ихaтy' где бьlл сxpoн.paнaтаМи' где To?ке у6илн двoих .'МедьникoвЦbl Пpo ниx цев'.'' Cт е п oв ь r й . че^Oвекa' бoльruиrtствo из них яa^я^oсb с oРy}t{иеМ.из всей 6oевки селa Глиннoй бьlд не зaдсp2кaн oдин ^етbt че^ol3ек. нтo бyлyг де^aтb ' дoнесyг ''БендеpoвцьI.oвoк. чтo гoвopят межrдy сoбoй 6[ьlвruие] бaндитьI. 6aндитoв. нтo6ьl тс . кpиеBки бьlди нaми хrе paзpytшеllbt' Мbt взяли 14 тoнн хлебa. Испoлbзyя эToт сoвет' я в гpyппy к^. гpyппa КИM Пoс^е oсT.. 6 гpaнaт и yк€ r за^ 9 кpиевoк с xлебoм. Bзя^ двyх ''МедьникoвЦев : Mapкa .Ц.'Mедьникoвцев'. Я испo^bзoвa^ гpylllly ч^енy гpyпllbl чтo пotlти 'гaкrrм oбpа- Я пpед^o)ки^ нaписaтb писbМa знaкoМbrМ им 6aндитaм.'.Mельникoв.. и pAДЬ Семeнa. и нaoбopoт. и дoбpoBo^btlo ЯBи^oся 74 . Тaк:ке ГopoдЕЦКИИ ltoкaзa^ кРиевкy в стене нa Bьl6y- дoBскoM хrгoРе' где скpbrв..ottпpинесCB.Ur - т.я.'Myxa'' и мo2ttет . '. y кoтopbtх изъЯ^ 39 eдиниц opy?t{иЯ'из кoTopbtx двa пистo. чтo всЯ бoевкa селa Глиннa нbI' Я 34 че^oBекa cИДvlTB се^e..l^ся кa^екotol } H€ Г o oднa нoга ста^a кopoче и кpи- 6ьlлa paз. 17 кoмплектOв неМеЦкoгo oбмyнаиpoвaния' кoтopoе oтдaнo бьrлo гpyппe. т.'БендеpoвцьI'. Boт из 74 челoвeк эTиx-тo задеpжaннbIx нaчa^aсb opгaнизаЦия спецгpyппbl.Гpaй.Bенepoм '. пoве^ сo^дaт сo взBoдoМ зaдepzкal 3) opy2кие y всех 6ьlл0 свoe. 1000 пaтpсlнoв' два пy^еМетaи 7 винr. yйти емy бьlлo некy. к l]ечеpy ^oвитb бандитa.'?llелезHяк . [vтoбьl] yдepж{aTb гpyппy oт paсllaдa.\i Kq}rЮxц этиx - ГopoДЕЦI<ИЙ Петp. гpyПпr .Ц'е^енaнa тpи poя. pyчнblх t]y^емеТa' oстa^bнblе: винтoвки' aBтoМaТbl - ![елylo t{еде^to otlи писa^и писbrt{a к сBoиги знaкoМbtМ' к'. чтo 6ьIвu:ие 6aндитьI кл. . двoе в сxpoне.'Мyхa'' и иx lJbIтaUJитb. oни oбa aгиTиpoвa^и лloдей не paзбегaтbся и честнo слyrкить Co. мне стаl{ет извrстнblМ oт '.oкo'. к^ичкa ''Boлк'' .'Беllдеpol]ЦaМи нтo 6yаyг де^aтb B и все' не сгoвopятся с . пистoлет.. paЦу'|1' [тaк кaк] oт aгеl. кoтopoМy да^и звaние сoтникa. ''Myxa'' Мнe pекoме}lдoвa^'кoгo 6paтb в Гpyппy' и otl Мtlе . я pеtuи^ [с] гpyппoй пpol]есl.й стaницьl Ce.гopьIй Koгдa бьIлa зaкoнченa oпеpaЩv. кaк oн вblздopoвe^' нaпpaви^ нa pабoтy пaспopтистoм в Tapнoпo^b' где ol{ и pa. 46 .pуппьl 6ьlд 6atrдит пpoвеpитb гpyппy в бoro. в схopo- и ott знaет' eму дa^ где' aвтOМaт ктo скpblвaеTсЯ и взвoд сo^дaт' .а'rloэтoМy я eГo v1Ol'rlyсти^ oн пoд yтpo Bеpнy^ся и Мltс paсскaзa^.'МельникoвЦев пoBиToвoй ПpoпaгaЕrдист ..IтyРbt все сo6иparoтся бerкaть зoм: кaлtдoМy пoсTyпit^и сведегlия. Пoсде этoй oпеpaЦии вестЬ o тoМ. активнo 6ьloт 6ьlвruиx тoBapищей. CAPAЕB сгo пoс^е тoгo.Myхa'' Iloпpoси^сясХoдитb дoмoй пoвидaТb poдствеl{Ilиl(oв и кoе-чтo yзЕraтb.oбpoвoльнo яI]^Я^исrJli llaМ.гapший эr'oй I.l^и oтстpе^ивaTbcЯ vIз ГIy^еМетaи aвтoМaToв..'. MьI их всех пербили' схpoн зa6poсaли l.r^ись6 чедoвек и3 пol]итoвoй бoeв.

Бaн.зoBскoгv1ypaйoнy - '. сказали' чтo oнll из пo^е'. 2 CBН и 4 винтoвки.Рyслaн. Пo их дaнньIIt{ 10 днeй paбoтaли 2 бaтадьoнa' в резy^Ьтaте oпepаЦии бьIлo yбитo 59 чeлoвeк бaндитoв и чe^oвек 70. связа^и..l^ '. Тyг жe нeдa^eкo oт этoгo схpoнa 6ьIл втopoй схpoн' гдe сидe^ пovет ''Рyслaнa'.t^blloу6tlлvl.'Беpеза'' тyll и пpoпaгaндисry '. кoтopьIй сpеди eгo Пoчeтa дeзepтиpoв дaprvIеpии и ?кe^aет знaTb' ttет ^и из их кypeня.'Звиpь'.. 72 чe^oвек из дoбpoвoльнo ЯBI{BIIIIiхсяв гpyпгIy бьIли зaвефoвaнbl (списoк их tlмеется в Кoзoвскoм PO НкBД) и с HaцIиIr{изaдaниЯми oTтЦДденЬIв сe^a (в нисле 3тих oтпJддeнньIх бьlд aгеrrг ''Гoд. пpoвoди^и беседy с 5-ю дeсЯтникalvlн - MИKИTtoK и ГoРoДЕЦKИЙ вoш^tl в с/сoветк ''Кpo. 6 чe^oвeк.' нaчa^o пpес^eдoвaтb сeмbи бoйцoв скoгo paйoнa' тaк кaк 6oeвики.l^и и бьlли пеpeвязaнbl.Звepro'.Pез5rнa.Бepeзy''. Cкoдькo бbl^o llзъятo opy. кoтopblе из схpoнa вьIйти oткaзa^исb' мbI Ilх lloдytllи^t{ дblмo[v1' и тaкfi{e oн пoкaзa^ схpoн в vIз ^есy' кoтopoгo вbттaщи^и всю oбстaнoвкy peнтгенoвскoгo кaбинeта. пyлeмeт. я виде^' чтo пеIIIaЯ гpyппa oченb . Oдин иэ зaдep2кaннbrх цIести 6aндитoв. . непoдвиlкнa и мolt(ет де^aтъ нeбoльцrие peйдьI пoэтoмy я пoсoвemва^ся с кoЬ{aндиpaМи гpyппbl и pеI'Ци^дoстaтb ^oцIaдeil н пoвoзки' де^aтb кotlЦ/Io гpyпгry 6ьIлo нецeлесoo6paзнo.raнoм''.llот свoих ''Бepеза'.Я сейчaс нe пoIинЮ.Mаксим''. из схpoнa пo oдHoмy вbr^ез.'Звиpя'. нo oдиtl бaндит BN/teстeсo стaничнbrМ этoгo се^a' к^I{чкa стa. дeзеPгиpов' и их apестoBa^И Д^я вЬIяснeния ^I{чнoсти. pитb нe хoTe^. ДI1^|1 '.х чeлoвeк.l^ .'Рyслaн''. Caм Кoгдa ''Рyслaн'. нaчa^ нa нaс кpнчaтb' чтo мьt сpьtвaеIиeмy paбory.r^исbв здa}rиe cfcoвеta. кoв' с кoтopьIм мbl и пoцr^и в се^o Cюлкo дoстaтb свeдений д^я oпеpaЦии 6aтaльoнoм.13. B седo Cюдкo I\. . бpoси..ЦrЬIскив. нo эти IIIесть бaндитoв д. кoтo- pьrй в этoм paйoне пpoBoдrr^ oПeрaЦии. гдe oI{ нaдpaйoнньIй пpoвoдник нaхoдI{тся B се^e' o}l не зtIает' rr пpицI^a гpyппа ''CБ.'Звиpь. a Taкже Bязaтb вbtxoд. вoйск нeт' пpиех. Bзятo 2кивbIми.Беpезa. сe^bсoветa' oтпpaBr. чтo мbI взялн 6 tЦryк' oдиtl стaнкoвьIй '.сБ. тoх{e нaмендaнт пoвитoвoгo Пpoвoдa ''сБ'' '. MьI oстaви^и пpед.tbIкaк бaндa пpиIlI^и tloчbto - и зaIII^н пpяIvro к пpедсе^bсoветa' y кoтopoгo спpoси^и oбстaнoвкy в сe^e' oн нaп{ скaзa^' чтo в сeде спoкoйнo. ''Звиpь'' и ''PyслaI{'' сpaзy oдин зa дpyгим BbIцr^и из сxpoнa' МИкИTtoК им пoясни^' чтo oн из пoлeвoй жrан.ЯIдих пo oднoп{y бaндитoв.. Haбдoдaя зil спeцгpyппoй. тaнoм MAKAPOBЬIМ' кmopьlй м}Iе дil^ взвoд aвтolиaтчrt.'. скaзa^' чтo6ьl егo пoчет пo oдtloп/ryBьtхottз схpoнa' To я пpикaзa^ связaTb сTaничнoгo '. B Пoдгaйский paйoн гpyппa пolш^a в чис^е 2). ''Рyслaна'' и .. Унre paссветаl^o' кoгдa этих четbtpех . пoвe^ нaс к '.'Звиpя.. . к^ички я егo не пo!иtllo' нaм пoкaзa^ сxpot{' где сидe^ пoчет ''Звиpя''. tl сведeний oт aгенrypbl o нaмеpeнии бе2t{aтbпoстyпir^и всe ^t{ бoлеe и бoлеe.. 6oясь зa свoи сeмЬи' пpиyrtЬI. кoтopylo вblBез^tl на IIIести пoвoзкaх ничегo гoвo.. 1 py.Кpoтa'. . ^oвeк Тoгдa DrьI взя^и 4 aвтoмaта. ^ичнyto B Пoдгайскoм paйoне я связ.6. пoMню' чтo пy^eметoв пoмимo тoгo. ничнoгo ''Kpoт''. cvIДvITB сxpoне Bместe с ''Pyс. 4E 4 . zt|v|Я.CБ. 06 этoм Я пoстaBи^ в извeстнoсть т. гдe действитeль.r^и цеtItIbIe сведeния. кo.' ''Кpoт.' сo сBoим пoчeтoм.' пpoвoдит хoдится в сe^е и сeйчaс oДt|tl L|з гpyппbl бесeдy с дeсятtIPtкaI\аIl сеAa в с/сoвете. и вblpвa^исb...Звиpя'. кoтopoгo я себe взя^ нa связь). лись бежaтb' их l\4oмeнт. a мo?t{ет и 6oльtuе..ив''. 5 челoвек.всe oни 6 ve. схвaти^и' тo дPIтbt' кoтopblе B схpoне вblстpе^oB нe с^btцIa^и.'. кoтopьlй. спецгpyппbI. бьlлo неoбхoдимo вbrвести спецгpyппy из KoзoB. кaк oн гoBopит.l^ся [с] кoмбaтoм 187 кaпи.r.Звиpя.37 49 . 3 пистoлетa. мьI пoдoцt^и к схpoкy' tl otl BbIзв. вoй zкаrцapмеpии Iryрeня ["] p. CAРAЕBA' МtIе пpикaзa^ гpyпгry вblвести в Пoдгaецкий кaк вoйскoBbrМ paзBедчикoм пpн 787 oсБ paйoн и pa6oтaть УHKBf.

B Чepткoвe гpyпгIy дoкoмIl^eктoв. oдин еIдe скpьIвaется). тo сРеди них пoIII^и pa:}гoвopbt' чтo их в Чepткoве p. дBoих пoймaли.l^ с нaми pyгaтb.r^и еще сеIvrЬчe^oBeк' в чис^е кoтopbtx 6ьIди б. ''Кn"дpa'.l^ вeсb кoктиtlгент Coвeтскoй ryб''...нe Bсе yI"Iе^и ездиTb Bеpхoм' Кoгда батальoньl дa и седe^ тpyднo зaниМ.Cтaлb'.a yгpoп{ гpyпПa 6ьlлa в т.в тo вpеIvlЯкoгдa oнa вхoди^a в сe^a пoд видoм бaн. пo eгo дaнI{brп{Ivtbrпpoве^и poтoй oпepaЦию' 6oeвкa . МьI дедaли вид' чтo егo xoтим ПoBеситb' tlo пoтoм пpoсти^и' дa^и еttfy 30 пaлoк v| уцJ!^vt.tдoп/tбaндьI. Кopoпцe . 4 c opун<нeм (впoслeдствиe из них 3. меpиrr кypеHЯ ПOTAI. Bэяв нa пpикpblтие pory aBтoМaтчикoв'я сдe^a^pейд в этo селo Cпецгpyппoй l{oчbto мЬr вoцI^и в се^o пoд вI. естb сe^e и пoвoзки' oстав^енI{bre кaкиIr{^oulади нaм oтвeти^' чтo y нeгo в се^e eсть 15 дoшaдей и 8 пoвo. ''Tpеryб'' paнeньIй yгoнy^ в p. Кoгдa 6oевки yзнit^ll' чтo oни LIДут B Чеpткoв. мьl зaбpa. .lвдblвa^сЯ этoй Ё{е oпepaЦиIl мнe сooбщил I-IКBд [егo] с сoбoй. этy метoдикy' Bвe^и пapo^и пo стaничнblм.'. тt'o гtlвopя. tvlbl пoruли oблaсти' вoцI^и B се^o и спpoси^t{ y пpедсе^ьсoвeтa' без нoчЬК) tt/tьr y нeгo B ^и либo кypенем. oн бьIл стpaшнo эo^ нa бaндитoв I{ д:r^ дaннbtе o rvlесте нaхo2t{дения бaндьl ''Tp". к^. чтo oн }ra нaс llo2rta^yется ^oцraдей.) Haн. Чеpeз нeкoTopoе вpeмя бьlл пoл1. otl вbtд. Этa paскoнсПиpaЦЕя Пo^гIи- чтo ot{ ненaвидI{т Coветскyro B^aсTb и Bсегдa Пoмoгaeт 6aнш. fl . Toт шадeй и пoвoзки мьI зaбpaли. связb. зoк' oстaв^еtlнЬIх кypсtlсм '. кoтopьIй пepедaeт apестoBil^tl Пpедсе^r'сoвета кaк CБ.rзopyжaт и oтпpaвят в ^aгеpb.r^и paс- в кompoй oн oпp. пo дaHI{bItvI спeцгpyппbl' нo пolvtимo этoгo гpyппa пoснl{. Пo дopoге oт Пoдгaец дo Чepткoвa 6 чeдoвек Irз гpyппbl сбеrrraли.lничнotЮ сeлa (клинки егo tIе пoмню).'Рeзyн''. 6pocн*l в кo^oдeц. кoil.tтaм' нaзв.ли егo [тoгдa) мьI зa6paли ^oцIaдей. CAPAЕBA гpyппy пpивезти в Чepткoв и пеpедaтb ее ст. Я oписaд дoвo^Ьнo кPyп}rbre oпеpaции' кoтopьtе пpoвoди. Кopoпeцкoгo РO o тoпl' чтo пpeдсе^bсoветa селa Кoмap)rBкa иDlеет тeс.. и oн никaких дorшaдeй B се^е Яблyнoв B BbIд.'Peзyнoм''..'lен пpик. сЯ зa кypeнeм ''Бьlстpoгo'' и oн ст. oт y6егaющих o6paтнo в 6aндьl 6oeвикoв спеЦгpyпп 6aндитьl УПA 6ьlстpo yз}raли дpyгoм сe^е' Я с poтoй вoIlIе^ в сe^o I{ пpeдсе^bсoBeTa сaМ кo мнe пpи6eжaд с жaлo6oй нa 6aндитoв. зaместI{те^bсoтник '.rгo пepед не бpа. стaничнblx в Пoдгaйскoм' Moнaстьl.r.Рeзyнy'.. Рискoм paйoне. ^исb Мa^a мнoгo сBязtIbIx.'Tpеryбa'' бьlлa ликвидtlpoвaнa. взялн 3 мaдbяpскPrх p}д{}IbtxПy^еrиеTa'oкoдo 20000 пaтpoнoв н 77 6aнднтoв взя^и B п^еtI - скo^Ькo 6ьlдo взятo opy?rrия пoll4иtvloпy^eN{eтoв' нe пoмI{к).rскy' чтo и пoвoзки зaбpaньl ^otIIади ст.IIHИк Гpигopий.Цty lке oбстpеливatoт' Mельникoвскoм и нaцla гpyппa' paбoтaющая в paйoнe. с кoтopbrми oн пoддеp2кивaет пoтoмy' чтo пoчти всe paйoтдельl.Ц! т.l^исb прикpьIтI{я в сe^o Яблyнoв oпеpaцией.х мьl yбили. иN{е^aнескo^Ькo пepeстpе^oк с 6aн. т. Дt'TaNwr. .. .l^исЬ дейстBoBaтb пoд видoIи 6aнд.l^и' в нее пеpед. пpедсеnbсoвеTy ПI.У бaндитoв t0 пapo^b [в] сeлa всeм opгaн}lзoвaннbllи B сe^e' и кaк ^IoдяМ тo^bкo спецгpyппa вхoди^a в се^o' не l.БьIстpoгo'. oн 2t{е Этиx лo. opгаtlизoвa^и спеЦгpyппbr' кoтoРblми пbt. бoевкoй ''Tpеry6a'' и ничeгo o пoяв^ении tlyю сBязb с местнoй бoевки ''Tpеryбa.l^ к^ички бaндитoв. и Boт с этoй гpyппoйoBЧApЕI-lКO пoцlедв Mедьникoвскийpайoн.'Cyм''. Cтaнислaвскoй тo obl^o дoстaтb.tендаtlт }rraндap. чита^ зaпискy . пpeимyщественнo ^aсb Рoвенскoй oблaсти. 17 челoвек 6aндитoв бьIли y6итьI.lмeя тaкoгo пapo^я' тaк eе сp. oпеPyпo^нo&loч.. (Пoсле я егo у6нлl ''Бьlстpoго''.Чapa. 6aнДуtтaм извeстнa. B этo Bpeмя пo пеPепt{ске' в pЕlзнoe вpеI'4я зaхвaтъlвaемoй o6винив eгo B Torи' чтo y бaндrrгoв' I{ailt стil^o t{зBeстнo' vтo paбoтa спеЦгpyпп пoд в^aстrr' oн нaс yBеpЯ^' видoм 6aнI. B сe^e не сooбщaeт. oBЧAPЕHКo' a сaмoll{y paбoтaть с вoйскaми.

. сAРAЕB дa^ Ir{Hеyкaзaние снoвa пpинятb гPyпгry и пеpестpotIтЬ ее pа6ory. чтo oн никaких связей с HKBД }re иЕre^и нe I.'Явиp.rизахвaчeнa' нo oнa кoнllилa жизttb бpoсилaсь в кo^oдец.ty нaпpaв^ениto .'Coкoл. стpaшнo бьIл зoл нa ''CБ. B мoмеrIт oпеpаЦии спеЦгpyппoй я xoтел взятb в c' Ивa. ToB. стoящих }|а yчетe po HКBд' кaк иМек)щих связb с бaндитамv|. a BopoвaП' из сe^ дюдeй. чтo тaк pa6oтa пoйдет и и 19 винтoвoк.. зa6palu '.Taмapa'. пpaви^исb B се^o oльхoвец.'.l^ипpедсe^bсoвеTaсе. дoпpaшIивaтb пoд видoм егo дaннbrп. в сooтветствии пepervtеtlbtтaктики 6aндитoв . y диIvtoстb oбдaвьl н '. дaет yк. . кoтopoмy ска. o6виняя в сIlксoтствe кo. кoтopbtе вIvteсте с чтo знaет сxpoн' где скpbtвaетсЯ пoдpaйoнньlй .Бьlстpoгo''' 6aндитaми кype}rя с кoтopbtми встyпи^и B пеpе.l^и глаза (a '.. Oн дaке. ЧYrтlcЯ. кoв' пepeчис^и^ ее весb сoстaв' вoopyжeние' кpoме этoгo' oн этoiа oпеpaЦии я Bv|Дe^' чтo нoв.rзir^ дroдей ч^еt|oв oУH' пo^o2ltите^bнble peзy^Ьтaтъl' я нaчir^ пepестpaиватb гpyпtly' paсскaзa^' чTo в се^e сyщестByeт вoopy}l{еl{нirя гpyппa юнa. ища бaндитoB.икy ''CБ''. .Mатpoсa. и apестoвbrBaем егo 6ьI гpyппa зaхватa.бoeвики стa^и вopoвaтb' вopoваHнoe пpoдaвaтb и пpoпивaть' t{ спеЦгpJiппa стa^a иМетb вид yгo^oв.'...'Явиpa''. yBез^и eгo B .rя. ^Ioди сп. нтo oн нalvt paссказil^. чTo грyп- зa бeздеяте^btloстb.'..r^и Bи.Ц. век бaндитoв кyщa '.'. кoтopьlй в этиx местaх пpoвoди^ oпеpa- пa си^ьнo paз^o?t{и^aсь. зa нeг() пopyчатся. чтo He tм 6уДeт нaм изtvIенить pa6ory - тaкirя il4eтoдика хopou..CБ. - I{a кpafi{aх и пbянкaх ния беrкaть yхrе нe 6ьlлo... в тoм чис^е oтцa Ёtенbl лa oльxoвЦbl' пo дoрoге из paйцerrгpа мbl егo зaхвати^и' зaвяз. нoй 6aндьl..tе^oи пo^o}fiиTe^b- ^toдll' Bсe.CБ. кoтopbtе B мoМеHт oпеpaции Я пoсoветoв. l{blе стopollbl цьi. пpoвe^и pa6ory. oпpaвдbrвa^ся' B кaкиx сидят дoкaзbrвa^' y6ийствax кoтopble чтo oн oH r{aствo.'сБ.oн пoсoвeтoB€ t ^ взятb тaкl.Maxнo.. т.tHеМед^eHнoпpoBе^и oПеpaцию в се^e Oльxoвец. [и] пo дoпpoсе дoм банд.paзвeдчиЦа бьlлa нaJr..'. Чеpез Haчa^bникa Meльникoвскoгo РO HкBд мbr BbrзB.4yктaми. Ivrнoгo pa6oтaл. схpoнax г^aзarии и дoпpaцI}lвa^и }Ia чеp.CБ''. Peшиди этoт tt{етoдpa6oтьl пoпpo6oвaть. е. дBa oтде^ения пpl.Явиpa'. .Явнp.'6oй. им. 2 aвтoмaтa' пolvtимo этoгo бbl^o yбитo 9 челo. БATЬKO CБ Meльницy сaмoyбийствoм - и тalvt дoпpoсI{^и кaк сиксoтa нa чеpдaке' oн нaм за пpo.. стpе^кy' из Hиx мьl y6или 6 нeлoвeк. кoTopbte за негo rvtoгyг пopy.сБ'. нтo6ьI oтpaфиpoBaтЬ наIIry pа6ory пo этoп. гyг y^oBитЬ нaшIlx дeйствий.нa]цo 6y.Пpe. 52 гpyппy p.lo.сБ. llеpед Bсячески вil^' в кaкиx paсскaзЬlв.Ц!де^и^и Ha тpи oтдe^еHия - oдllo oтд'е^еHие кaк t3 .tмеет. B pезyльтатe кoтopoй пo^Hoстью 6ьtлa задеp2кана 6oеBкa юнaкoB вместе с иx кoмaндI{poм' y ниx бьIдo t|зъяTo 1-й pП IvtaндиpЬI этo oдoбpи^и и скaзa^и.Явнpa'.етвoвсe oткaзaтb- пpицI^и в се^o oльхoвец ся oт нe-Пyстe . oн Bсe' чтo гoвopи^ на . ''Явнp'.lя lt{етoдикa в paбoте спеЦгpyппы' a имeннo действoвaтb пoд видorvl '. ния зaхвaтa. BMeстe с бoевикoм кoтopoгo 6ьlди все зaписи дoпpoсa ''Явнpa. |1 Иx . зil^и' чтo мbt из o6лaстнoгo пpoBoда '.селoсoветa Mbt oтпyсTи^и' а ''Явиpa. 2Kена. Иэ6paл двyх с^едoвaте.a eще тем' чтo бaндprгьl никaк Hе сгt..Ц.rей.. Нo все ?t{е этo pаз^oжeниe и[.'. Из зaчинщикa в гpa6eхtax П^oTсKoГo apестoвil^и' B гpyппе чтo o}r аpестoваH имеI{нo зa гpa6erки _ Рaсскaзaл.l^ся с кoмaндиpaмн спеЦгpyпПbt. пpoвoдник ''CБ'' C этим ?кe пPедседaте^ем Мbl oт. зaхвaтили. бьIдo записaнo' a мbl сдe^.... все пoдTBеPди^ Ha дoпPoсе B вoйсках. пoаpaйoнкylo пpoвoдницy' нo тaм стo^кнy^исb с .' дbI.lя^исb tl }ке^a- ^yчцIe He хoдrтЬ пo сe^aM пoд Bи- цию.' тoдькo так и аелaет).tкpьlваroт paбory oтде^e. 22 6aтaльoнa. Koгда я снoвa стa^ пpиttиМaтb гpyппy' тo yBиде^. Irере- yве^и с сo6oй с зaвязaHнblми сTpoитЬ paбory гpyппbl пoд видotи '.CБ.

l^а. Oнa тaк стaви^a свoи пoкtlзilнl. дaл ей пистo^ет с oт^oМal{l|bIмбoйкoм и oтпpaBи^ Bbrпo^tlЯтbзaдaние.и eЙ. нaзнaчеtl Чсpткoве oнa т02t{е с)лдественьloгo I{ичегo tlе Пoкaзa^a. чтo все BИI\e^И'ГopoДЕЦКИИ' кoтo^aсb pьlй дaл ей пoсидетb в кyкypyзе некoтopoе вpert. кoгдa oнa бyлет 6ежaтb oT liaс' зaдеp}кaTb ее пoд видoм oH yМсp в Koздoвскoй бoльнице.'Haтaлкa'.Как я пpедпo^aгa^. пyстилв селo. Bblш^a чеpез зaднЮto двеpb' пoбьIдa в спpЯтa- в кyкypyзе.CБ'. Я свoе ги}lениескaзa^ т. ''Kиндpат''.Ioсoг^aсoвaннoстис т.. тaк oнo пo^yчи^oсb хaте нескo^bкo Минyт' .' в селе БьIшки в oднoй хaте. сaМ вblllивa^.Ду6. в БеpеrкaньI МbI ее Bез^и тaк. oнa пblтa^acь oблaстнoгo пpoBoдllикa oУH у6е2кaтb из кПз . oбpaщение с ней бьIлo хoporшее.tЯ. да^ зaдaliнe у6vrcь '..l. кaк виднo из инфoPМaции.как 6ьI слyvaйIlo ее зaдеpжaл. Bскopе пoсде этoй пеpестpoйки гpyппa пpoве^a интеpeснyю pa6oтy в Бepеrкaнскoм paйorlе' а иМе}|нo: БьIлo пopyrение т. пo пpибьIтии в Беpежaнbt сде.гopaЯ нa дoпpoсе пoкaзa^a' чтo oнa сBязtlaЯ '. Ha дoпpoсе в 54 пpoсpoни^a двa сpoкa явки и y lleе oстa^ся oдин сpoк' и eс^и oнa егo пpoсpoчит' тo ей бyлеT oчеl{b тPyднo связaтbся [сo] свoим пpoвoдtlикoМ.с гpyппьl ГЛИHCКoГo Hикoлaя l.'Hес. Oнa yкaзьIвa^а' чTo ol{a всTpечaтaсb с бoевикaми теpa. нaтbся и нaйти pеa^изoвaтb вoзмo2t{tloсTl.чтo пo нигt{ Та емy скaзa^a.t зaстaвитЬ дaннbIе' кoтopble oнa ее пpиз- нaги дaст пpи дoпpoсе. ГopoдЕЦКИИ ПoТAtIlHИК сo свoиМ oтде^ением 2t{да^ее ts се^е' пoдвезее к Бьlшкамt. чтo oнa 6yает бежaтb' и в тo Bpем..l' ..неodxoдипtoкaк tиo}t{нoскopее с }tигdyвидетb- lIикaких oпеpaтивнbtх меpoпpиятий пpoвести бьIдo lre^Ьзя.Hестеpa''.oн не Мoг кaк пo^aгaется деplкaтb стBoвa^o дисЦип^инy в гpyпгIе. к^ичкa '. CAPAЕBЬIМ я сМени^. в Беpеrкaнax я oфopМи^ ее веp6oвкy. сAРAЕBA Мне с гpyппoй вbrеxaтb B Бeperкaнский paйoн и тaм искaтЬ pyкoвoдящие центpbt oУH' тaк кaк Пo aгеtlryptlblМ дaннblм и oфициaльtlblМ Мaтеpиa^aМ pyкoвoдствo бaндaми УПA и пoдпo^bем oУH исxoди^o из Беpеrкaнскoгo paйoна. нo oн . oT этих paн Я pеrшил с ней сдедaтb тaк.Дивa^сoтpудtlик oББ HKBд кАГAHOBИЧ. чтo oнa не видe^а всей гpyппьI. скpbtваЯ чтo-тo кpyпнoе.Hестеpa . дaть ей зaдaние y6ить ^aтb . ся' тaк кaк oнa бьIла apестoвaнa HКBf. [тoглa] т.. .пpистpе^и^a из пистo^eтa ми^ициo}Iеpа'ее oxpaняюtдегo' и.. MATBЕЕBЬIM вblехa^и B кaк сиксoткy - дpyгoгo с ней сделaть бьlлo не^ЬзЯ. Koгдa гv{blпpиехати в Бещrкaнbt. B этo вpемя Беpеrttaнским PO бьlлa зaдеp}кaнa сBязнaЯ '.. o6наpyrки^ y }Iее пистo^ет и сpaj}y 2ке Беpеrкaньr eе пoсМoтpeть. и дoпpalЛиBaтb Oтделением зaхBaтa кoмaндoвa^ тpий. Я вместе с пoдtlo^кoвникoм т. ДмиДИДЬ|К вскope пoс^е пеpeстpoйки гpyllпbt на вoйскoвoй ГopoдЕЦКoГo Hа егo Мeстoя нaзнaчи^ Петpa.Я. Tepa [a. Пo дopo. тo oбъявил сиксoткoй. чтo oнa все вp. . Яснo 6ьlлo. кoтopьIй сo мнoto сoг^aси^ся'и мbI peluи^и ее BзЯтЬ в Чеpткoв. фигypa 6ьIлa интеpеснaЯ. ПoТAШHИК Гpигopиil- Bместo eгo 6ьlд кл. )) .Iтo спoсoб- Рaз^o2кеl{иto в гpyппе. кo. пoдпo^кoвник УсCР ее дoпpal.Мoиги сl]язЕlblМ и кrrеpoм мoим яв^Я^исb в 6oевoй oбстaнoвке pезеpвoМ. чтo oЕIa кypbеp Центpa^bнoгo пpoaoд}Iикa oУH . СAРAЕB сoбoй мне пpикaзa^ее зaбpaтьв спецгpyппyи взЯтbс в БеpеrкaньI. MATBЕЕBУ.Haтaдка.'HесBидимoстb ее веp6oвки. 229 oСБ ceлo ^ес. . paзBедке 6ьIл смеpте^bнo palrerr в нory и жиBoT.' B Пo дoгol]opеt|нoсти с кoм. 6rьIлooкpyrкeнo poтoй. oткyдa бoевики ве^и ее к ''Hестеpy.| я 6ьIл yвеpен.'Mуxа''.

Ч"д'' Бyдy'n y нaс B спецгpyппе.t^oсb вbITaIдиTb . кoтopьlй дoПРaцIивil^еe [и ее] ^to^toК. си^и кaк чтo oнa зltaет схPoн в се^е [и] oнa pасск.) oбpaтнo в 6aндьl нeт. ''Чaд. . ''сtlксoтa''.. 6ьlвцrий . Пoслe oпepaЦии пo даннbrМ ''Чa6aнa.'Белoмy''' к кaк paз чePез дe}rb пoдхoди^ пoсдедний сpoк ее Явки B эToт схpoн. Пoкaзaни.tп.Apтeм'' py2кнaя пPoBoдницa зaсTpe^и^ ^ЕГЕTA TУ.е в дoме KOГУTA oпеpaции Пeтpа этo квapтиpa сoдep2кaте^Я схpoнa центpa^Ьнoгo tlpoвoдникa' ''Haтaлкa'' Halvr yказa^a хopoцlo зaМaскиpoвaнньlй схpoн' t] кoтopoм сидe^и двa бoевикa '.Бьlстpoгo''..м вещей.'Чaдa'. ки }Iarшихгa:!eт с бoeвикaми .l^}l' гo 56 }Io наllt^и станкoвьlй пepeписки. }tltltвЬIм' зaсTPе^и^ся...'Чaда. . Mьl paзpьl^и схpoн [и eгo) yд.r^a' Aвryстoвкa' в кoтopoм сt{дЯт oхpa}r}IикI{центpa^ьtloгo пpoBoд. лorцaдей дедo o6стoит так. гpyппoй УПA . не '.. н. y6итьI кoмандylощий южнoй rке бьIл oстaв^ен в спeЦгpyппе' ott дa^ ценнbtе дaннbrе' пo кoтopbrм цельlй месЯц пpoвoди^исb oпepaЦI{и УНKBД и спeцгpyппoй. Kpoмe po^и прoвoдника '. Бepeжaнский pайoн. B кarкдoм се^e' paспo^oжeннorrl вдa^eке oт rцoссейнoй дopoги..'Чa6aн. где в OПpeде^енHoe вpемЯ (пo сpедaм) сo6иpаются бoдьrшие кolvraндиpblУПA. где B сapaс ее yнre дoпpo.ttntи o}Ia встpечaется' и пoтoгvlollи ее Bедyг . otl знaет тaбop. B схpoне мьl oGнapyнrили 6иблиoтекy' мнoгo пицIyщyю paзнblx маIlIиtIкy' 7. oнa Мьl сpaзy 2t{е с poтoй бoйцoв вblехa^и нa ^to^ЮкУ.'.. oкpy2кнoгo peфepентa oУH пo финaнсaм ''Миpoслaвa''. 6aндитaми oстaв^яется т. кoтopьIй в гpyппе игpaeт . . нaзнaчeн 2fie oxpaняeT зaдеp}fiaннblх и пofoloB дoпpoсaх. ''Agгeм.Ц}.чтo oнa всe вpет. никa ''Белoгo''. t{llчегo сyщественtloгo нa дoпpoсе не д.Pьlбaк. [и] п/tbrнемед^енtto вbleхa^и нa мal'Диtlе кoмбaтa..Бедoгo '. ''Миpoслaв' пpoвoдит чI{т.. сy }Iед€ l ^екo oт се^a Лесники. и ''Чaд''. pо^b Пpoвoдникa oн пepвьlй дoпpaцIl{вaeт зaдеp2кaн.'РьIбaк'.'CБ'. Пpиypoнив yс^oв}Ioе вpемЯ' It{bIпpoвe^и oпеpаЦнIo poтoй в peзy^bтaTe кoтopoй 6ьlли "ГopДИ. Toв.'CБ.сБ'. и егo Пpиvем дBa схpoнa [нaxoдились] нa теppитop}rlr Cтaнисдaвскoй и Аьвoвскoй o6дaстей. .raдeнeг. сгope^a' в хaте пoгopе^o мttoгo дoкylvrентoв и ^ЕГЕТA бoльtцая сyl. тaм 6ьIд eгo я/lъютarrт ''Apтем'' и oк.t^а ПpиBe^ ee кo Ь{He.'.. иBа^ гpyппy' из гp)iTIпbI I{ск^к)чIl^двyх 6oевик0в' пpoяв^яю. B се^o Aвryстoвкy' гд.'. еГo дoпpaшивает tlиктo дpyгoй.Чa6aн. из гaeт ''Чaдy Bttнтoвки и otl бьlд взят 2ttивbrlr{.нaстpoeние в гpyппe в нaстo. пoдхrег хary' хoтед беxraть' tlo я егo пoдстpе^и^^ЕГЕ. eдIiннЦ opylкия у| Пpl{нaд^е2rraщиx ''Бeлoмy'. нo B этoм схpo.t зaписа^' скaзa^' чтo пoBедет eе к ПpoBoднI{кy' a и lvtне ПoдтBе PpД^a' чтo paсскa!}blB. нoгo сBoим видo}r и чистbIIr{гaлицийским Bbrгo. . 229 oсБ и спeцгpyппoй. щиx тpyсoстb.Бeдoгo'' не бbtлo. C снa6жeниeм - пpoдyктaми питaния кaк тaк и ^Ioдей. мне paсскaэa^' чтo в ^e.' кoD1eндaнтжaндapгvtеpиикypеня тaк. ''Чaд'' нarvtpaсскiЦra^' чтo oкo^o Беpеrкaн нeдa^екo oт се^a Рaй в схpoне в двoйнoй кpblцIe дo^2кeн 6ьrгь ''Бедьlй'. зaдep2кaн стapruий их oxpaнbl '. ЕHКo..' я eще pa!} пеpестpa. илн yхoдa ящeе вpемя хopoцIee' нaстpoeний пoбeгa (.oн ей зa.r^. с ttl.' lvltlo. a иIr{еннo с^eдoвaте^eм ''Чaбaн'.'CБ''.' и кolvtaндylощий севepнoй гpyппoй УПA HЯ''.'дoBБ. Пo дaн.'. вязa^ г^азa' пpиBез ее в Бepеrкaнbl. в нory дa^ в гpyппy б.ГopoдЕЦКИЙ ей гoвopил. ньlм кoтopoгo я oстaви^ B спецГpyппе' МbI вскpbl^и elДe тpи сxpoнa Це}Iтp:t^bнoгoпpoвoдa oУH I{е задеPlt(. ^I{теpaтypЬl' пy^еIt{ет - Д6дgfi 9 нцх ''Maксимa'. вopoм oн y зaдеp2fiaннoгo pассеиBает Bсякнe пoдoзpeнI{я' чтo . t7 . сAРAЕB oхpaнe.

2 |2 . нi. этoт пpедсe^bсoвeтa. зa чтo ИМИ У нaсе^eния сo6paнньIй IиьI зaяв^Я.Iy' apхiв Poсiйськoi Федеpaцii: ф.tЯт. Taк чтo зa пepестpе^кoй пpoвaливaет сBo}o pa6oтy. нaдo иМeни кaкoй-дибo Tак хлсб. \-yщeсTвеl{}lblМ y нee пoстoяннoй се^aх oстaнaв^ивa^исb где и кyдa вoйскoвoй гpyппbt t8 с rlими мaйopy Coкoлoвy кepiвництвo ствopенoi УПA щoдo к^oпoтaння пPo пPI|сBo€ r rня 3вaння Геpoя Paдянськoгo Corозa зa спеЦгPyпoю з генеpaл-лeйте- сPсP кo^rrrшнiх Tеpнoпiльськoгo нaцioнaлiстiв пiд УHкBс' Bиг^ядoltt 28 сiчня|945 poку пpoхoди^l.r^bникa oтде^eния oББ УHКBД.скoT' свиtlьll' кopoвьr' взятble 6aндитaми . Pепpесивнo-кaPa^bнa систеIrta в Укpai|95'. Il. }to дoпpaluиватb пoпaвtЦyю. Maйop(сoкo^oB) г. 1. _ . 487._ Ь p к. HAЧA^ЬНИкУ Г^ABHoГo УПpAB^ЕHИЯ HкBД сссp Пo БopЬБЕ с БAHдИTИзМOM ГЕHЕpA^-^ЕЙTЕHAНTУ тoв. скoтa знaeт кaждьlй opгa.l oпepгpyппЬI иIvteтb кoннy}o гpyппy' с бaндитaми| ^IoдЬми.Цtlл CБ. фopпry.lьIyзнaем' где. вaть и yrrичтo2кaтb бaндy.'p. спeцгpyllПbt игr{еIот свolo aгентypy' т. гpyппe нe xле6 и тaк2ке нaМ eгo oTпyскaет тe. Гpyппa. _ с. a пpес^едo. гo с^yчaeв.2 2 1 .rкoB и где квapтиpyloт. г0тoвят схpoнbr. тaм. I.'сиксoтoв.Ipeдсе^bсoветa' низaциottнblй скoт скo^bкo сBиней.l пoчетbl яв^яется' (зимoй хoтя 6ьl чe^oвeк 15-16). кoгдa гpyппa стa^кивaeтся всryпaeт и^и rrarrтy Леoнтьевy нaчa^Ьrrнкy Гopшкoвa Coвеpшeннo сeкpетIlo l{едoстaткoN.ZJ. rкe и с xле6oм. иIlфopпtaтopoв вllдoм CБ. пo paйoнaм Tеpнoпoльскoй действyroщaя кotггpo^bнblil вvtД.'.I нoчaми.Z]. Il. 3. пеpеoдевцIисb B смelllaнl{yto фopl}. мaтopoв тaк. |9|7- вЬtезE{aтЬ }Ia oпеpaЦt{и д^я захвaтa зapalrеe нaмечeннbrx o6ьектoв. гдe мo)к. кaкиe .rя aгеI{rypa rlalt{Irвepбyeтся пoд кaк бьI для rIaблloдеllия зa пoведeниeм ''виддидoв'' мьt д^Я инфop- Пpoвoдникoв' де^aеМ видиIr4oстb' чтo Мbl t{aб^юдaeм зa пpoBoдни. 59 . f. _ C.1. нbIх пy^еметoв' 22 aвтoмaтa' [a] oстaльнble BI{нтoвк|4.ля пеpедви}teния гpyппa иМеeт пятb пapнr.У rry.ЛЕOHTЬЕBУ ПpеаoстaвляЮ дoк^aднyю зaпискy нач.1945 ^oшaдeй. oтдаIoT Ha rvrе^btlиЦbl мo^oтb бaндитьI oт Itмени кaкoй.дибo - ме^bник в этиx paйoнaх дeйствyroщей p. пo Tеpнoпoльскoй o6дaсти мaйopa т. eстb ^и бaнднтaм дaeт пpедстaв^ястся вoзмo2кнblм' тaк кaк гpyппa' все-тaки' д^Я вoйскoвьIх oпepaций ма^oчис^еtlнa'oнa в сBoем сoстaве нa знaеT пpo пoд дByx связaHьIbIxBeрхoвblx как eмy paспискy дaем oт нa этoй теppитopиt{. Бiдaс I.l^исb с ненaдeх{нbrN{и Taким oбpaзoм.еprrsaвний oп. o сylдестBoвaнии в сe^aх opгaнизaциot{l{blй пpи пoгpoшraх сeмей тaкoгo eDlся к тaкoМy l. ^емeтчикoв цoB в дoстaтoчllolvl кo^ичесТве гpaнaтbl. дeйствyroщей opгaнизaциoнньlй paспискy спpalllивaем' и oн и кaкoй.l' чтoбbl oни не связ. 4'5_447. _ кнI!гa tPугa.Iх пoвoзoк и нaм 6aндьl. Coкoдo. Чеpткoв бaндьI. виддt'^ЬI oт тaкoй пpoхoди^и' aгентypbl B кaких oстaнoBи^исb' тaкЁ{е yзнaем' ПpoBoднI. Koмандиpьl oтделений ''CБ''.oпoвiднa генеpaл-мaйopa HКBC Гoдoвнoгo yпpaвлiння чтo нет цeлeсooбpaзIlo БьIвaeт мнo- вo вpемя свoей paбoтьr в пеpeстpе^кy I{ пo^yчaется. oсTaнaв^ивatoтся [в] селaх 6лиз paйцеrrгpa. слylaйнo сегoднЯцIний день нмeeт 27 чe^oвек пpи вoopyжeннн 5 pуl. oпy6л. Бoевики гpyтIпbr' oдетЬIe B кpaснoapМейскyro в свoих действ}lях oблaсти кaк неy^oвнмa 6aмДvt. a тaк}кe зa пoчетaми и кyujей. 9478. кaмI. и кoмaндиpoв oтде^ения пистo^еTbtи y всех бoй.

щo дiс пiд впглядoм УПA. Гopшкoв пpoсит зa пpoяв^енньIe o6paзцьI I\. Oд. \нi. Пpo-y Coюзa майopy Coкoлoвy. _ Cпp. зютиl{скoгo pайoна Boдьlнскoй oбдасти.487. кoтpi вiдзнaннлшся в 6opoть6i з нaцioнaдiстнчнrrш пiдпl^nяlt i0 беpезня|945 poку Coвeprшеннoсекpетнo Из Poвнo Пpинятo пo '.{yжeствa'oтBaги и гepoйствa в 6opь6е с yкpaинскo. |9|7-|95'.итьxoдaтайствo o пpисвoении звa. 3веpнення нaчa^ьнrrкa Гoдoвнoгo упPaвJriння пo 6o.стaвJrення кеpiвникa спeц6oiЪкш HКBC. ния Гepoя Coветскoгo tvtoе I\.rне. Haчaдьник 1 oтдeлaryББ HкBд CCсp генеpaл.CTPOI(AЧ гop.Maксим Bopoн'. 0пу6л. 1. . КoмпaнеЦ этo пpеlиo?rrе. - l(g1pa дPугa..r. Peпpеснвнo-КaPanЬrra снстеita в Укpa. Bдaсюк Петp Петpoвич' lt{итeль Oзд.темa в Укpai- c. yбеrкден в неo6хoдим0сти Хoдaтaйствyro пеpeд oтIl. _ C.t спецгpyппьl 6ьи нaзнaче}r кypeннoй УПA . бaHдитoB. сooбщить Barце мнение пo эaтРoнyтoпry вoпpoсy !r в с^)Даe пo^o2ttите^Ьнoгo peшIеI{w| - т.. Я caм тaкfi{е paзде^яет дa и 1юB. мaйopa тoв. пpисвoeнии тoв. в УHКBД My)кесTBa' o6paзцьI тoв. Гopruкoв пpедстaви^ }Ia мoе tllvtядoк^aдrryо зaпискy и Paпopт o paбmе спeЦгpyппы УHKBД 60 представитb нa тoB. Coкoдoвa.: Бiлaс I. 448' 449. Coкoлoвa.tетитb paбory oбдaсти. {. Coкoлoв oтвaги и пpoЯви^ иск^ro. Coкoдoвьlм.Ц. гepoйствa. rrraйopa Coкoлoвa дo звaнrrя Геpoя Paдянськoгo Coюзу Без дaтп Coвepurеннoсекpетнo HApoдFloIvTУKoMИссApУ BI-IyTpЕHHИХдЕ^ Усср ГЕHЕpA^. Haкo' дo сих IIop oн нагpa2кде}I тo^bкo oдниlvI opдеl{oМ. poть6i з 6aндштнзмoм HКBC генеpillr-аrейтенaнтa сPсP Леoнтьевa. oп. 487.: нi. Ceкpeтapь o6кoма КП(0)У генеpa.^ЕЙTЕHAHTУ тoв.}tемеЦки. Киев Генеpaл. Cтpoкaнa пеPед нaчa^ьнllкoм Гoлoвнoгo упPaвJriння пo 6opoть6i з 6aнгенеpaл-аrейтeнaнтoшЛеoнтье. _ Книгa tPугa. Гoprшкoв {.шra сПеЦгpyппaп3 6ьвrцих зaдep?каl{нЬlх и дo6poвoльнo явивцrиxся к наIvt6ilIдI'rDв.вa 06 opгaнизaЦии' гpyппbt' Зa сoздaHrroй вpeмя pa6oтьl читe^bнbte фoplvtиpoвaнии и Dteтoдaх paбoтbl спeЦ- из б. аействyroщeй пoд pyкoBoдстBoI\{ нaчa^bникa oтдe^ения oББ УНкBf..9478.4o шaPкolta вrryтpiшrшiхспpaв yPсP T. o Coкoлoвa нaгpaдньIe п{aтеpиa^br. ние тaкfi(e пoддеp2кивает. _ oп.PФ: ф.209. 6l .9478.A. 448.АЕOHТЬЕBУ B нoябр 1944 toм Рoвенскoй меrкoбл._ Apк. t. Tеpнoпoльскoй ми нaЦIroнa^истalии вoзбy.лейтrнaнтA. сPсP дtlтиtitoit HкBс вим пPo нaгoPoд'2tсеIIIIяoPденaltш кo^иltlнiх oyнiвцiв. Лeoнтьев тoв.A PФ: ф. - Gнс.BЧ'' HAЧA^ЬHИкУ ryББ I-IкBдсссp кoМИссApУ ГoсБЕзoПAсHoсTИ 3 PAHГA тoв. гpyппoйHкBд Уссp и УHКBД Bольшrскoйoбластraopгat{изoЕ.с. Кoмaндиpoп.'Р. Bесьмa тpyднo гreстb все oПepaЦии' пpoведeннbrе т.мaйop A. Coкoлoвy звa}Iия Геpoя Coветскoгo Coroзa Haчaльник ry ББ HКBд сCсp Baми o Boз6yЁrдении вoпpoсa зa бopь6y с yкpаинскo-нeмеЦкиIl{и нaЦиoнa^истaми. Cаpaев ^ичtto' ние. PепpесивIlo-кaPaJrьнa |9'.мaйop тoв. B pапopте тoв. 2tt. Клoпoтaння генеPiur-лейтенaнтa T._ Apк. |9|7 - Бiлaс I. Cтpoкaчa щoдo пPед. 0пу6л.

Бoгдaн'.r^ местo нaхo}ttдeния ''Бoгдaнa. вместe с пpибblBIшIrМи .' кypeннoй вpaн. пo сoвмeстнotvly пpебьIвaнию в ''УПA. 3.l шкo^bl пoдстapцIиt{ УПA Бa.4oМ. в чис^e кoTopbrх ''Мaксимoм Bopoнoм'. f. ствo o6дaстнoгo и кpaeвoгo пpoвoдoв oУН. Tpyп '. ''Кдимa мaндyюlдегo УПA Caвypa''.Koмapa''. oкpyгa УПA сюк Евгениeм Михaйлoвичем.. ''Tвеpаьrй.'KoMAp'. 8 мapта с. oпoзнaн: 63 . с^o2t{итb нaгoтoве opylкие' пpeд.КaрпoвиЧa. ЗaxвaчeньI тpoфeи: n319yn163 3и1a1q3qк ] - f свoей гpyппbr чис^eннoстью 15 че^oBек' пpи ).ля oпepнeкистскoй paбoтьt гpyпПе бьIли пpидaньl 4 чeлoЗu BpеМя свoих действий гpyппoй пpoвeдeн pяд хopotllих oпеpaций пo зaхBaтy и yничтofi{eниIо Beкa oпepсoстaвa НKBД. Бьlвrцим - инстpyктopolt. 2.'Мaкaр1rцq'' 2. Бьrвrц.. Пoтеpь с rraшей стopoнbl нeт. yкaзaннoгo связHoгo напpaви^ся нa 6диздехraщий щrгop в .lя бaндa пpиEя^a мepbl з.'.Maксим Bopoн''. '. кoтopblе' иМеЯ вpeменнo llз дoМa BbrIII^l{ . тpyпbl ''Кapпoвиr'' и '.. . где pаспo^aга^ся p)rкoвoдите^ями УПA. '.' (кpoме '.Maксимa Bopoнa'. г.бьIв.' вbtпo^нитb этo пpeднеизBестн. xo}кдeния Рyкoвoдитrдeй и глaвapей oУH tsbtяBитЬМестa нaи УПA.тo pyкoвoдите^и из . l'aлиции.Maкapeнкo. '. с зaдaчей зaхBaтa paйoннoгo пpoвoдЕIl{ка oУН ^aсти дaнa'. кoтopьIй пoс^е TaкЁ{е вк^toче}l в спeЦгpyпПy Bopoнa.Maкаpeнкo. urим B pезyльтaтe тpyп . rцтaбa Киевскoгo генep.зaпадн.Кpaвнyк Иoсиq oткpol]еннblх с зaдavей пpизнaний вblхoдa бьlл нa pyкoвoд. Hахoдивrцийся нa связи . фaми^ия tIе yстaнoв^енa' пPoисхoдит из . rштa6а orr fi{e пepвьlй зaМеститеAЬ кo.'Бoгдaкy.rхBaта нaшей ^oЁteниe гpyппbl.'Кoмapa'') винa. ''Tимoru'' 5. 4. в xoде кoтopoгo 62 B течение 8-10 J [4apтa с.' ви^' чтo к пpибьIли кaкие.lя. . г.'.'Maксим Bopoн'. гpyПпoй зи oбдастнoгo пpoвoдa C[/H Mихaйлoвин. 3.\o?ttи^и opy?fiнe. и бьrл oпoзHaн: 1. 6gq3н9й paйoннoгo пpoвoдI{икa . пpoпaгaндист кypеня. бaндитaмl poH€ € зIlaв^ичнo .'Бoгдaнa'. Cтельмaщyк [Opиeм Aлександpoвичeм. Пpи этolll з.Мaксимa Bopoна'' oстaнoви^и rraхoдивlllиеся тalr{чaсoвblе и oднo. тaкfi(е' кpoDle ''Mаксимa Bopoнa'' и '. у6нтo tlескo^bкo бaндитoв...Maкаpенкo'.Кapпoвич'' 1.' v|lъЯTlцеф сBЯ. кoмaндиp[oм] сев. г. rrrгaбa гp5rппblУПA ''Дyьвoгo'. нe тepЯя вpеDrel{и'в сoпpoвofi(дeнии УПA. Нa oткaз ''Maксимa Bopoнa. с чaстьlo B нoчь c 4 нa 5 мapтa с. и ''Кoмapoм'' немедлeннo бьIли oпoзHaнbt: . в пoс^eднее BpеIvlяинспeкгop пo вoйскoвoll{y oбеспечению УПA.Пеpед спецгpyппoй . хoдящимся y нaс пoд apeстoЬ{б..Бoгдaнa. тaв^el{bl г. - Пчeдянскнм Baсилием Aнисимoвинeм. хopoшo знaвlциtll ''Кapпoвинa'. '..фаJvти^I{я не yс'т.. рбогал в цггaбe '. .Maксимa 4 qевpаля с. нaч.l^ся бoй.'Maксимa Bopoнa'' бьlлa пoстaвлeнa зaдaчa: дeйствyя пoд Bидoм 6aнд УПA.' пpинял наluy спеЦгpyппy зa пytlкте свЯзи связнoй свoих и yкa3. Линroв Лoкaчeвскoгo paйoнa BoдьIнскoй oб..чaстии нaцIих . BbIIlI^и на 4-х oпеppa6oтникoв и ulефa связи гpaнaт - 10 ццg1qдgagg - oпеpaциIo в х.'Maксимy Bopoнy'. B Ь{olr4ентпpибьIтия спеЦгpyппbl нa paйoнньlй пyнкт .[tлимa C*ypu'.Каpпo. . нaч.Чеpньlй'' 6. '. нач. пoдпo^bЯ oУH и УПA.Бoг.'УПA''..' бьIли дoс. г. Пpи пoахoде к дolиy гpyппy '. . захвaтьI- Baтb их и^и физически yничтo)катb. Poвнo д^Я oпoзнa}Iия. гpyпп УПA ''Рyдь1ц. ''Koмap'. - 661gц11ьlйУПA. бoeпpипaсьl и небoльtшoе кo^ичествo пРoдyктoв...Яpемa'. Бьlв.lнoB^енa.. в peзy^bтaте чегo зaвяз. oбa Tpyпa пpедъяв^Я^исb нa. ..'.. нескo^bкo бaндитoв.'Бoгдaнa'' нa Lreсте нe oкaзa^oсЬ.

нaибoлee oт^t. 1. пpи yчaстии и 4.'oтечествeннoй opаeнoм вoйньt II стeпени.'. Кpaвvyк Иocнфa Mихaйлoвиva.BopoH. Кpaвнyк Иoctl Maксимoвич - бьlд вклroчен B сoстaв специa^bнoй гpyппьI. o РЕЗУЛЬTATAХ oПЕpАJJИЙ сПЕЦГpУППЬI. 2.х oперaтивньlх paбoтникoв HКB. 2. Boтьеp. 1. Пoдpoбнoе oпl{сaние oпеpaции пo yничтolt{eнию ''Kapпo.'УПA'' пектoрoм снa6жrения гpyппЬI пoд кoмaндoBal{иeN' .лeйтенaнт Cтpoкaн Пеpедaл - ' 1 l CoвepЦIе}Iнo секpeтнo вЬIПИскA Из сПЕЦсooБЩЕHИЯ Пo ''BЧ тoв. paнeе знaв.: Бiдaс I. пblтil^исb зaдеpжaTЬ paйoннoгo пpoвoд''$91дд1д''.t 11-ти чeдoвек. Peэgнкa Львa Иoсифoвичa . 1. гf 6. oб^aсти вoзг^aв^Яeмoй 6ьlвluим кypeннbtм УПA ''Bopoнoм''..'Кoмapa'.Maксим. N9474oт 15. Лoкaчeвскoгo p.нa' BoльIнскoй oблaсти. ...ст. ПpиrrялBoлченкo 21 ч.'Mакapенкo. лeЙтeн. orrуол. Усeнкo 4. |9|7_|95'.. гpyпгry за бarцy 64 5--6-1337 Cвязнoй пpедстaвитe^и ''УПA'' г^aBнoгo кoмaндoвaния в. 3... инс. BoзГ^AB^ЯЕMoЙ БЬIBtIlИМttУpЕНHЬIM"MAксИMOM . Mедьникoльry Гepасимoвнy.' '. 71. пoс^е чегo пo ББ генepал. B нoчь нa 5 мapтa 7945 гoдa Maксим сo свoeй гpyппoй .Bgpgц'' B пyнктe связи в селe Аинroв yстaнoBll^' нтo ''Бoгдaн.''Maкapеllкo'' н ДP' Bbrсbr^aloпoчтoй. - poвичеМ и Бopисlок Никoдaeм Емельянoвиvем.1.Kpaснaя op. 466_468.Бoгдaнa''. rпими пo сoвIr. _ с..45 г. Чеpкaсoвa Ивaнa Apсеньевиva м^. Maкapvyк Cтепaнa Hикитoвинa. РЯCHoГo BХ.енoм Звездa'. . 3..' И KpABЧУк ИoсИфoМ MИХAЙ^OBИЧЕM Пo к^ИЧKЕ'.Кpaснoе Знaмя... /oporuyк Пeтpa Никoдaевичa . Peпpесивнo-кaРальнa сисttмa в УкpalЪi.тyкПeтpа Cтепaнoвичa. IIIевчyк н 6ьlвtшими6aндитaми: Иванoм федo. 30 м.'. 2.гo маpтa 7945 гoдa спeцгpyппoй УHкBД Boдьlнскoй ''Мaкси.y6oвoгo. пpибьlли . 6.KOMAp'.3. _ к. Pяснoгo пPo Pезyj\Ьтaтнбoйoвих oпеpaцiй спeц6oiЪкн HкBс пiд вrrглядoм УПA' oчoлroвaцoi кoдrrrцнirrш нaцioнaлiстaмш 29 6еpeзняt945 poку Гaскевич Bлaдимиp. Opаeнoм ''oтечeствeннoй вoйньl I стeпени. лейтенaнтa мил. Нav. . 6ьlл зaдеpжаtl шeф связи oбдaстнoгo 149ц'' пpoвoдa oУH ''Кoмap''...'KapьIм'' Bнпнскa Ь спецпoвiдolt^еIllrя lraPкorta вщ"гpirшнiх спPaв УPсP B.'.. Бopисroк Hикoлая Емельянoвина. 1.' нaхoдитсЯ нa хyтopе ЛинIoв н чтo к нeмy УПA. 2.{ Уссp пo к^ичке - пoс^е дaчи oткpoвeнIrbtх пoкiЦraний иэъявил сoгoкiЦlaтb сoдeйствие в yстaнoв^е||Y|И|| p}кo^aсиe ^иквидaЦии вoдствa oбдaспroгo t{ кpaeвoгo пpoвoдoв OУH. Кpaвтyк 3. BиЧa''. Ивaнoвtlvем. Пporuy Baшегo paзpеtllеHиЯ нa пPедстaв^ение к пpaвите^b- ствeннbllvt нaгpaдal\.зятьй из гЦ/нктa сBЯзу1 пoсчит.Ц.ItIивIlIиxсяв xoде yкaзaннoй oпеpaции' a иIиенtlo: Opаенoм.45r' в селe Линюв.. LШевнyк Ивaнa фeдopoвичa. чис^енtloстью 15 чед. 1. никa OУH .мaйopa гoсбeзoпaснoсти. Еqимoвa Aлексaндpa Ивaнoвичa ст. |994.Кннгa дPyгa. Упpaв^енllя HкBд l 10 мapтa1945 r. дейтенarrгa viИJv1|!t1:r1.f.leстнoмyпpeбьIваник) B УПA.r^ специ пoдве^ ее к хyгоpy где tlахoд}|^ся 65 . Bдaсюк Петpa Пaвлoвивa.

l^bl{oйгpyппoй у6ttтo 6 бoйцoв...[eл УCсp тoв. пистoлетoв 5' гpaнaт 10.Мaкapенкo'' пo сoвМеспroйpаботе в УПA. 20 мapтa с. фаrraсьевиv.9478. '.N|I| 6arцlr-гa.. кoil.Кapпoврч'.Кoма..D(oдиBIIIиI\.. Cтpoкaчa нaча. a тaкrкe бoепpипасьl и oyнoвские дoкyмerrтbr. . Захвaченьt тpoФеи: aвтoмaтoв 3.. впepвьlе пpибьlл tlа явкy и сooб.3. пpи пoпblткe зilGt.'oстaп'' нaпpаB^енaгeнт с зaдaЧeйвнeдpитьсяв юrrtньIйкpa.Чеpньlй'. |994. pабoтник штабa''КдиI. кoтopaя пpед^o2fiи^a. |9|7-|953.aн'' и пpибьIвurие к lrепdy из кoмaндoвarrия ''УПA'.t нa мeстo 27 мaуa c. 453. ^ицa Пpи пoдхoде к хyгopy спeцгpyппa oк.. 4. тите^Ь кolvrандyющегo''УПA. щи^.Максимoм-Bopoнoм'' и poм'.. бьlвrцим qгpаiкей - 6ьlвtuим кoМан. винтoвoк 2..lа Cавypa''...r^bнIlк штa6а гpyппbl УПA ''f. г. _ Cпp.. Ряснoгo B декабpе 7944 roдa Poвенскoй меrкo6лaстнoйoпеpгpyппoй HКB/ Уссp Ha тepритopию Tepнoпoдьскoй o6дaсти . oкaзaлись: 1.taта' вoйскa 18 п 25 6pnraд и oднa спeЦгPyппa' сoстoяIt. orryсл..l!}a^aсь oкpyttеннoй oхpaннoй бoевкoй.Kаpпoвинa'..tbннкуГoлoвнoгo yпPaв^iння пo бopoть6i з 6aндитrrзшoм кoмiсapy леpж6езпекH 3 paнrу Леoнтьевy пpo лiквiдaцiro зa yчaстк) спецбoiЪки ''opлa'' кеpiвнихкaдpiвoУH_ УПA 31 6еpезня|945 poку Coвepшешнo секpетtto Пpинятoпo .. t{аи^bникotи ц. t.- с.Д|.lта в бoю бьи y6lrг oснoвнoй пpoвoдник ю2ttttoгo кpaевoгro пpовoда oУH ''Бopис. . 2. где 6ьlди oпoзн. _ Haчa^ьI{икштaбa УПA.' слo}ttить opy?f{иe.. евoй пpoвoд oуH и yстaнoBитb MесTo paспo^o?t{ения цelrтpa^Ьнoгoпpoвoдa oУH.'BЧ'' Havaльникy ryББ HкBД сссp кor}.yбoвoгo.. ''Tвepдьlй'' . .'Pуlьli. пo^итический вoспитaте^b 6. '.КнигaдPугa. кoмбaтаrлoмгpyппbl уTrA _ . г.Maкapeнкo.tиссapy гoсбезoпaснocтн 3 paнгa тoв._ Ьpк. бьtвruиминспектopoм шкo^ .. Ддя пpoведеI{ия oпеpации пpивJ\eченbl oпeрп. ..3.''.'дoстaви^и Tpyпьl и в г.вoйскoваяoпepaцияс це^bto заxватa и^и yничтo?t{ениЯ yкa!}aннblх вbrцIe пpoвoдt{икoв..: Бiлaс I. - oп..'Bopoнy. 66 к. Cтельмalдrк }opием. кoтopьlе пoс^е orloзнaния'.lнbl н.' с вblездol\. _ кypеHЯ.r^Ьнoпo oкpyгa УПA Бадoк. ..f'yбoвoгo'.'УПA'' пoдстapшIrrr Пимяllским..' и захвaчeн . Kpoмe тoгo' в течeние 27 _28-29 мapтa вo вpeмя yкaзaннoй oпеpaЦии y6итo з. B зaвязaвrпeмся бoю спеЦи. t| ДцУIт.25.45 roдa.[Gpn. . lt(иBbtм рненьй дпrъй адъloтаIrт Moвrсy Aлексанлp }l(}lT€ J lb Bеp6скorо paйoнa Рoвенскoй oбдаспl.м '.УПA. . opгaнизoвaнаи нaчaтачекистскo.oнесення застJiтlttшкa нaPкoмa внрpiIшнiх спPaB УPсP T. 3. Bеpнo: oпеpyпoлнoмoченньlй2 oтДeлeння1 oтдеда ryББ HкBд Cссp .rxвaченo 65 6aндtlтoв - 2 4 4 -" 22 cвязtlьlx 67 . пеpвьlй зaмес.м 28.A PФ: ф. Poвнo.ми и '. gq1gн1rьlйУПA.' иtlспектop вoеннoй пoдгoтoвкI{ УПA..l'. чTo нa теppитopии Кoзевскoгo paйoнa Tepнoпoльскoй oбдaсти нaхoдится юrкньlй кpаевoй пpoвoд oУH' Пo дан"o..''Бoгд. '.Maксит"тy''...oстaп.' 5. 452.'Kаpпoвинa'' . .Климa Caвypa. бьвшиx бшдIfroв пoд кoмarЦoванием B рзyльтaте oпег4g.Зaпаднoй гpyIrпьlУПA пo к^ичкe .кaпиTaнгoсбезoпaснoстиРoмoв 29.. Леoнтьевy /ля Hаpкoма Bнyгpенннx .tвньй сoстaв Hap.Бopиса. g3q3цgй УПA.oстапа.Iися пoд дyroщиN{Cев. Pепpесшвrro-кaрaJrьнaсиcгеDla в Укpaftri. 487.'Maкаpeцц6.45 r.op*.lя из ..бьlвший нач.кypеннoй вpaн . ''Яpeмa. {..'.Tимorц.Iтaба Киевскoго пeнeр. '.

45 г. - l(gцр дPугa. Pyсин''.riстiв шa чoдi 3 Кo.tьнa спстеlta в Укpa. гeнepaл.A'PФ: ф.ЛьlсьIм'' . псеBдoнип{oм Пoслeдний 6oевикoв пoд пoкa!rа^ се6я нa этoй pa6oтe иск^ючитe^bнo с пo^o}ltительнoй стopo}rbt' orr пpив^eкa^cя v| пpив^eкaется yчaстии пoгpaнвoйсками в кoмбинaций paзгpoil..'|994...rпшшirr куpiпнrrru Левoчкorr 26 квiтня |945 poку Coвеpшeннo секpетнo Haнaльникy г^aBнoпoyпpaB^еttltяHKBд ссCp пo ББ кo}rиссapy гoсyдapствeннoй 6езoпaсI{oсти3 paнгa тoв.'. зa пoгpaнич}toЙ лнннeiа 6ьlла пpoвe.. Cpеди y6итьIx oпoзHaнbr_ нaдpaйoнньlйпpoвoдник oУH '. Так. . _ Cпp.'Coкoленкo. и н тен дal{тa' .Peзyльтaтьt дoнесy дoпo^нитеJ\ь}lo. I<. Oпеpaции пpoдo^2lrается.IIIеp шин.. Э1.... в зaместите^я кoп{aндytoщегo нaчa^bникa ^ице: p. фнесенпя зaсЦrпнrrкa lraча^bникa упpaвлiпня HКBC уРсP пo 6opoть6i з Geндrrпrзrrorr кaпiтaнa Bинншченкa геПеPа^.9478.Opeст''.oпepaтивнoй (r9 .'Coкoленкo. pефеpeкгa пoлитическoй пpoпaгандbl '..'o рA с..' пo дaннbrм .гo вoеннoгo oкpyгa УПA .. vr вoeннoгo oкpyгa УПA сoтнr. г... Pепpесrrвrro.. Ivlеpии ''Bopoнa'. .. .'. г.Aеoнтьeвy г. пpедtllествoвir^a opганизaция aгrе}rrypнo. l.. oн ?ttе ''ПoДевoй..oпеpатиBнbtx пoдпo^bя и бaнд УПA. пo^Ьзyется Упpaвлениeм Пoгpaнвoйск HКB. i9t7 _ |9'.). iпi.?llеH'.зaдеp2кaнo 1э1 бaндпoсo6ник н 127 yк^orrяющиxся oT пpизblвa.t УПA Хoдмскoгo oкpy2кнoгo пpoBoдa УoH. '. }lнтендa}Iтa. Пpoведению paции tv|еpoпpиятий вoйскoвoгo пopядкa в этoй oпе.4t/.roвек. ulефa сBязи пpoвoда OУH.).ПлeIшиrrгеp Пpинял . в кoнце Янвapя ll{.45 3. a тaк2ке o д.' ' пo^ итичeск oгo pyкoвoдитедя'.. .Яpoпoлк.- с. ция' oпеpaтивнЬreдoкyментbl }r (pотoснип{ки.Cлyx. Ha oснoвaнии этиx дaннbtх' пo yкaзaнию Hapoднoгo Кo. 455.Цa с..ty oyнoвскoгo пo pядa aгентypнo..Ягoдa'..'ЧеpньIй. 3axвaченьl тpoфeи: вoopy?кениe.Еpемин r. 6oепpипaсbr' pадиoстaн... Укpаинскoгo oкpyгa B кaчестве стаpцIeгo гpyппbl aгентoв . t05't06.rm 6ьlвrшийкypeннoйУПA Лeвoчкo Bасидий 6E Baсильевич' пo I(^ичке ''}opненкo''.пoдeвoй 2fiaндap. oпубл.фк. дед УCCP Ivtиссapa Bнyтpенних нoй 6eзoпaснoсти 3._ oп.r звeдки .Ц. нapкoмa B}гyгpеrrниxде^ Уссp Cтpoкav Пeраaл . Coo6щaю. rrачa^ьrrПкyГoлoвнoгo ушpaвлiння Hl(Bс сPсP вrrгJrядoit УПA лейтенarrту Леoнтьсв5r пpo дiяльнiсть пiд спrЦгРупш HкBс з кoдпцrнiх нaцioна.Cтapьlй. {.454.3.ис^oкaции г^aBнoгo пyнктa сBязи вoeннoгo oкpyгa' вo г^аBе с I'шeфoi{ связи .Baтюгa''.Бy. B нaстoящее Bpемя ис. (oн жrе l{ сoтни УПA пoд кolualrдoвaниеIr{ . _ кoмиссapa гoсyдapстBеt|.lеp'.кaPa.: Бiлaс I. в пepиoд с 7 пo 27 Фeврa^я с. Мoсквa Ha BarцN"-35/1/190_ oт 213.Явилoсь с пoвиннoй 105 че. и дpyгиx истoчникoв 2-гo пoгpaнoтpядa' ст.Z|.Кy}tЬtlu. нaпpимеp. opгмo6pе9еpeнтa'.э5. Hoгo пpoвoдникa aгентa ot{ 2ttе. (oн жe '.. кoп{aндoваtlия ruтa6a 2.'Ягoдa. и пЯтb paйoннoгo мaсштa6a 6aндгдaвapей.'Янкo'.гo paнгa тoвapищa Ряснoгo. .eнa pyкoBoДящегo сoстaвa штa6a 2-гo oпеpaция пo ^иквидagии '..Ky.r^o известнo o местe пpебbrвaния зa пoгpa}rичнoй динией ''$yр. кoмендантa вoеннo. нaчa^Ьникa щта6а oкpyгa oкpy}к.лeйтенaнт Зaм.

.' мoгo с сoт}Iей B тo вpеМя не 6ьlлo.г вс. 2 чeдoвека из чис^а aгеt{тoв - 3-х poeв. дa.'Coкo- пpинимa^a }reпoсpeдствeннoегlaстие в этoй oпеpa^енкo '.1 пo 21. сoстoянoвaтb се6я гpyппoй кoмaндиpoв УПA - дан}toе зaдaние. 182 184 5 -" 60 571чeл.aЦии oкpy}t{Еloгo Этoт плaн oсytдествитb не yд..'. б^агoдapя кoтopoй пеpед pyкoвoдствoм штaбa 2-гo вoeн'.ra. излorкеннaя BbIшIе Гpyппa [Ioвскoгo пoдпo^bя. щей из 2-х кoмандиpoв УПA-''Boстoк''.'Ягoда. 6oевикoв пepешI^и в oкpylкнoй CБ и этo o6стoятельстBo вbl- AгеIlт ''Coкoленкo пo яв^Я^ся сoпpoвoх{дaЮIдим ^егенде гpyппy ''Boстoк''.Boстoк'.гo вoеннoгo oкpyгa УПA-.Co- oднoгo пopгlикa. paДИc. B кoтoрyю вхoди^и: 10 агентoв . B нaчaде феBpa^Яс. нyди^o пoгpaнвoйскa пpисryпитb к пpoведеltиto вoйскoвoй Зaдaние. дaнньlе o6 oбстaнoвке в |tv1|1 у| дoбьIтьIe сaгr. в 6eсед. пo^r{ения пpoдyктoв д^я гpyпrlbI банди. кypеннoй УПA)' чеpез известнbrх еIvtyсвязньIх OУH пpoвo}кдaющий гpyппy кolrlaндиpoв УПA связЬtвaется с oтде^bЕlbtмиpyкoвoдЯщими paбoтникaми ruтаба .Лoц- пo rкенскoй сетке 7l .'Coкoленкo. 6анд УПA и т.' 2. пo^r. тoв УПA и сoпpoвo2кдaвrцей их бoевки. гpyппa Пoс^е сooтветствytoIдей пoд. имея в видy Bo вpемя ее пpисryпиTb к пpoвoдaoУH. кolиеtlдантa бoевки. кoтop. BьIпoлllяя ''Сoкo^еЕlкo aгент B пеpвyto пoд кoМaн- oчеpедb yстaнoви^ местo пpебьIвa}Iия сoтни УПA дoвa}IиеМ Ягoдa.кolибинaции' oсyЩеств^еннoй пpи непoсpедственtloМ }д{aстии .'Имe.' пpoизollt^а изМенa. нo o.гpечи с ней yк^oни^ся' 1'aк кaк сa..2.БУГ'.) и в зaBисимoсти oт пoс^еднeй пpoвoдит те и^и инbIе меpoпpиЯтиЯ' вп^oтb Пpeалoгoм дo ^иквиДaЩИИ д^я этих встpеч oтде^bнblх бьIда ^иц. ^иквид. вblЯсняет y ниx oбстaнoвкy (местoнaхorкдение rrtтa6a.Boстoк'' и кaк ^иЦo. д. гoтoвкtl бьIла пеpе6poшeнa за Пoгpaн^иIlиюс легендoй: '. Тoгда '.tи!t{ знaчиTе^b}|oйстепeни спoсoбствoвaли yспеxy ее пpoведеI1||я. в ^иЦ чис^е кoтopblх нaxoдt.. И I''pУГtl|\4Lj| нoгo oкpyгa УПA aгент '.е с t(oTopЬtМ Bbtясни^ pяд Цеl{I{blx дa}IньIx oб обстaнoвке и yс^oви^сЯ нa встpечy }Iа дpyгoй день.. opганизol]a^ встpечy с кoмеllдallтoм ''CБ.еннoе гpyппoй oт пoгpaнBoйск. кaк tleoбхoдимoстb вbtЯснel{иЯ troвbtх yстaнoвoк oy- 70 oпеpaции си^aми 2-гo пoгpaнoтpядa.'.'Boстoк.'Ягoдa... кoмaндoвaниeм aгентoв-6oевикoB пoд .t^исb: ч^еtIoкpyzкЕloгoпpoвoда oУH' oн 2ке иtlстpyктop пo^ит}^{е6bl oкpyгa ''Битькo'. Cpеди вo^btlo 140чел.Coкoленкo'.{.oбpoвoльнo яви^oсb Убитo BсЕГo ^егeн. изBeстнoе сpеди oyнoBскoгo пoдпo^bя н 6aнI' УПA (бьlвur.l^oсb' так кaк в гpyПпе '. и paзo6^aченo с^едствиеrи pyкoвoдяlдегo сoстaвa oУH-УПA 107 че^oвек.Coкo^иЦaми иМе^ вoзtr4o}кtloстbпoстaвитЬ pяд вoпPoсoв Taкoгo хa^eнкo paктеpa.'Сoкoленкo. paйпpoвoдaoУH мaн .I1|4хIя бьlдo oпoзнaнo зaхвaченнbrх и дoбpo.бoевикoв 2-гo пoгpaнoтpядa' гpyппa 6oевикoв HкBД И paДИcTHкBД с paцией. apестoBaннblх' зaдеpжaннblх' ЯB|1в. г. в oсtloBнoм свoди^oсb к с^едyюЦeМy: Пoсле пepехoдa пoгpaн^инии aгeнт .'БУГ. aге}Iтa Бьlдa сoздaнa гpyппa 6oевикoв в сoстaBе 19 челoвек пoд кoМaЕIдoBaнием''Coкoленкo . как сo'. пpoвoдимoй c. pyкoвoдите^bниЦa ot| }ttе '.rя якoбьl пеpедBигaется в КapпaтьI. сoтни УПA и Хoдмскoгo oкpylffнoЮ пpoвoдa oУH. oкpy}t{lloю пpoвoда ''lopкo.1945 B pезyльтaте этoйoпеpации' гoдa' с тeppитopии Пoльrши: Bьlведенo и apестoвaнo - Зaxвaченo Зaаеpжaнo .Сoкoденкo'. 6oeвки гpyппbt' сoстoящей из кoленкo.

. щее вpеtvlя' 6уaуttl сooтBетствyюltиIt{ oбpазoм o6еспеченa. _ Спp.'Coкoленкo. B це^ях 6езoпaснoсти нaIии 6ьlлa вьlвезенa сеп{Ья 72 CПpABкA с yспеxotll испo^ЬзyeTся и бoевик. ... |994.. Koлинествo apестoвaннbtx пo пaмятll yказaтb не мory. нarшeсoo6. Пpи yнастии нaми тpyпbl этиx бpaтьев нaй. ^ицa пpизblвt|oпo Boзpaстa' пoс^e сooтBeтствyroщей иx пo^иTичeс. l5 . Упpaв^ения HKBд Уссp пo ББ кaпитaн гoсoeзoпaснoсти BинничеItкo 26 aлpeля1945 г. центpа^Dнirя связнaяХoдмскoгo oкpy?кнoгoпpoвo. 4tt-459.oт 4 мapтa 7945 roaa). гдe oнa пpo)rrивaет и в нaстoя.: Бiлaс I. |.. зa eгo pa. бory в наlшy пo^bзУ. зaдepжaнbl и Учaстники BblвeденЬl к нaп{. кoтopbtе яви^исb B opгaнЬt HкBд гpyппbl' a ^иЦa' ке к нaм неизвeстнo их oкpy2кенHЮ. _ к.чaстrrикoв oУH. yчaствyЯ в oпеpaЦияx пo Bblвoдy из зaкopдoHa oтде^Ьнblx ч^енoB oyнoBскoгo пoд.. нaxoдясb B чис^е aгe}I. Пoдbя g 6aнp. aгеIlта мblx' чтo пblтaBцIиxсЯ B с^едстBия пo кoтopЬIм 6ьlли ^иквидиpoвaннblx шIиpol(o бьlди испoлbзoвaньt дaннblе скpblтb значиTe^bl{oй де^aDI oпoзнaнbl свoЮ aHтисoветскyю степеtlи спoсo6ствoвa^o pяд o6lw|Яe. пo дичнoй пpoсь6e '.487. OУHoвскoIt{ пoдпo^bе нaпpaB^яloтся ^е нев вoенкoмaтbl д^я нaпpaв^eния в Кpaснyю Apмию. снстrlta в Укpaoпубл.18. в pезy^bтaтe чегo нaми наМеченo pяд aгеFrypнo-oпеpативнbtх меpoпp r.Дloвiдкaвiдпoвiдa. _ oп.Coкoдeнкo'. Львoв {f.'.. Еще дo yбийствa 6paтьeв.rrtнкoлиrцнix oyriвцiв пpo BикoPПстaння кaPaJrЬIrиIrtrr у бopoть6i пР0ти yсpaiiнськoго нaцioналiстичl|oпo пiдпiдля 26 квiтllя |941 poку Coвеptшеннoсекpeтнo Явивrциеся с пoвиннoй 6aндитьl пpизbIBI{oгoвoзpaстa пoсих oпpoсa o 6андaх.гo oкpyгa . |9|7_195'.'Гай. PФ: ф.. ^иц lдeниe Nе 374/oп .l дoбьlть oyнoвскoшr весblиa пoдпo^bе' ЦеHнbIе даtI. УПA и [в] аpyгих aгенTypнo-oпеpaтивнЬIx Oyнoвскoе .УПA .. _ кннгa дPyгa. зaм. в нaстoящеe BpеIl{я.Oдаpкa'.Coкoденкo. нaн. . o. тиеrr{Ha oпеpaTиBнbIй yreт в РO НкBд. Явvlвtlltаiася с пoвиннoй кoмандньlй сoсTaв УПA и pyкoвo. кoгдa ЯBивtЦиеся с пoвиннoй 6aндитьI пpи дoпpoсax ведyг сe6я не искp€ t lнo' _ пoдвеpгaЮтся apес.'ь.rьнoгo пpaдЬникa HКBс УРсP 3aдoi oPгiшI. Nе 736/oп г. PeпpесиBrro-кaP:rлЬнa iнi.бoевикoв 2-гo кaк aгент-рaзведчик пoгpaнoтpядa' меpoпpиятиях. ''Bиpa. . Из чtlcлa яBивttIихся с пoвиннoй 6aндrгoв сoздaнbl 6oевьIe и o иx яB. деятe^bнoстb' их paзo6лa- l{ пoсе^енa в гopoде Coкa. ry. инспектop пo кaва^еpииштa6a УПA 2. че}lик). тoв. У6цлo егo poднoгo и дBoюpoднoгo бpaтa. _ веpбyются в кaчeстве aгентoв.6ьlвrций пoдпo^I(oBHик пeт^Ioрoвскoйapмии' oкpy2кнoйинспектop пo пoдгoтoвке кадpoв УПA и pЯДa ДpУrИx (см. yбнйствa 6paтьeв aпeнтa пoслeднип{ 6ьIли yстaнoв^eнbt в сe^е Хopo6yв (Пoльrша).Coкoлеttкo'. УПA кoprенда}rт Boeннo._ AP*. денbt' пepeвезенbl ttа t|аlшy стopo}ry и 6ьIли opгаHизoвaнbl их пoxopoнbl.. t4 . Имeroт lvlестo с^yraи.9478. пoдпo^be' }lстя aгeнTy . Зaм. Пpи пpoвеДelИL1 ). И.Coкoденкo''. кoтopЬtе 6удут пpoведенbr в блиrкaйrшeе BpеIvrя.с. Cледствие нble o дa^o eще вoзмolfiнoсть лeйствyюIдеl. кoмaндиpa oкpy2кнoй paзведки дa oУH .lятvlit.'. кoй oбpa6oтки' нaпpaв^яются пo lvteстy 2китe^bства сo взя. .пo^евoйхraндapмеpиt{ УПA.'Coкoленкo'. ''Coкoденкo'.

460. який вдився в 6аrцy aбо пiдпiдля oУH' нe мaв il4o?fiливoстi qЬиннoro зниш3еrrrrяaбo зil(oп^eнHя кepiвникa-вaтarкка. - кнIrгa дРугa. 4) Знищеrrrrя систrми ?t{ивorloзв'яi}I(yoУH.rьнi гpyтlи м._ Apк.45г. чеpез poз.: Бiлaс I. пoмiтнo пoси^и^aсb яBкa з пoвIltlнotс) УПA 74 зв'язкy [l. a пЬнirцe y бoйoвих гpyпax спецiaльнимt{ гpyп.пoлiтичнolo poбoтoro y зaхiдннх oблaстях Укpaiни з пoчaткorv|вecнн 7944 p. 75 .УПA. Aгеrrги-6oй0вики 26 лнпня|945 poку lJiлкoмтaсмнo Нapкoмy внщpiruнiх спpaв CРCР Л.07. Кoмaндyвaв oдин iз кoлиrцнix вaтaлtкiв бaнд УПA' спeЦгpyпolo oпepaтивне кepiвницт. y йoгo завдаlлli бyлa кoмпpoмеl-ацiя a6o мiсцeвoгo пiдпi^^я д^я пoс}I^ешrятa активiзадii вrугpirпньoгo poзк^адy 6аrци a6o йсцeвoi opгarriзацii oУI-I. oyнiвських пiдпiдьникiв тa тих' цJo yхи^Я^исявiд слyrкби в Чepвoнiй Apмii.lдrгизмoм. Беpii пpo дiяльнiсть спеЦгРуп пiд внглядoм УПA oсo6дивoгo пpизнaчeння' пpи oпеpaтивних гpyпax пpи PB HKBс Уpсp. вo спеЦгpyпolo oчo^toвaв влитий дo Ii склaдy oпеpaтивний пpaцiвникHКBд.. чaстиtry цих люаей ми Пoчa^и BикopистoByBaти спoчaткy Як oкpеIt{их31'gt{тi3. |9|7_|953.ЯЩ|4i. Oпy6л..lзвaних tl.УПA.| сoстaв HKBД oУH oбязaтельнo д^Я pаз^o}кенческoй rla^истически испo^bзyетсЯ opгatlaми paбoтьl сpеди бaндитoB и tlаЦиo- нaстpoе[tнoгo ния в сe^aх нa сoбpaниях лений в opгaнbl HКBД }Iaсе^еl{ия B фopме t{x вr'tстyп^е.ск^aдa^исЯ УПA' якi з'явилися з пoвиннoro. B. Беpii p.'' сoтник ''f. с. гpoм зв зtlI{IДення aбo захorЦен}tя 'E}кy' 5) З6иpaння неoбxiднихpoзвiаyвaльнихвiдoмoстeйпеpeд пpoведенrrям ве^tlкиx чg11ig1g6кq- вiйськoвих oпеpaцiй. 3) Пiдведення 6aнд УПA пiд oпеpaтивнийyаap opгaнiв тa вiйськHкBC. Чaсть pyкoвoдящих из OУНoвскoгo пoдпo^.кpиiвoкOУH-УПA.. {A PФ: ф. l.lми oтpиtvfyвfu\изaвдaння пpоtlикaти в oyнiвське пiдпiдля aбo в 6aнди УПA д^я зaхoп. кo.4. 206.Тигp. Еtilтa}ккa6aw Cтвoрнi УHKBс. lдo чaсTTrнaтих' щo з яви^исЯз пoBиннoto. дення a6o фЬиннoго зниIдеIIHя кеpiвникiв oУH.lДI тaкi зaвдaння: 1) Зaxoплення aбo фiзинне з}lищен}lя кepiвних центpiв a6o вaтarккiвoУH. HкBс пpи спецiа. нaпpимep: кypeннoй кoмallдt{p ''[opнeнкo.бoйoвикiв.bя и УПA ^иц нalvtи исПo^bзyетсЯ нa бoевoй pa6oте пo 6opьбе с бш. меI{д.9478. _ Oп. Зuдo" 26. Peпpеспвнo-кaPа^Ьнa iнi. 6) Bиявленняi знищення склaдiв.lп4и. 459. .aнTpaйoнa CБ пpoПaгaндист OУН ''Oстап'' и pяд дpyгих. У тих виtlадк. Nя 8/156451 26.yГlA зв'язкoвиxi ruфiв зв'язкy. кpестbяI{' paспpoстpaнениЯ их з€ l яв- и пpt{зblвoB к бандaм пoс^едoвaтЬ их пp}rМepy. _ Cпp..oн'. Cпeцгpyпи. 487.гaкo2t{дoбpе oзнaйoМ^енa з кoнспipaтиBнигt/tипopядкaМи aI{ти. Беpyни дo yвaги. мaе rшиpoкiзв'я3ки з кеpiвникaмиoyнiвськoгo пiдпiлля i УПA' a . сoв€тсbкoгo пiдпiлля. э тиx 6aнди. 2) Знrпденrrяаpidнrrx6aнд УПA i йсцевих 6oiЪoкoУH i сБ. в opгaни HKBс бaндитiв УПA. Pяс{.гiвoУН.oпoвiднa rraPкoмa внyгpiIшнiх спPaв УPсp нoгo rraPкoму внyтpiшlнiх спpaв сPсP Л.як звичaйнo.lх' кoди arcrrг-бойoвик.Д. _ снстеDta в Укpa.1945 ПOBIДOM^ЕHHЯ Пpo opIЪНI3AЦIto TA pЕзУ^ЬTATИ poБoТИ сПЕЦIA^ЬНИХ ГpУП д^Я БopoTЬБИ 3 oyНIвсЬKИM Б^HДИTИзМoМ У зAХIДHИX oБ^AсTЯХ УкpAiНИ У з opгaнiзoвaним пoстyпoвим poзгpoмoм 6aнд i лiквiдaцiеto пoлiтичнoi меpеrкi oУН y пoеднaннi з пapтiйнo.

tтb вщ 3. f.4ргo6щыса 47 Ърнoпiльсьrса1E 18 31 Piвнeнська 1Ф4 614 . лaтpoнiв.rавсьlса 4 э4 93 56 '0 5 523 .язкy та вaтaхrкiв УПA й oyнiвськoгo пiдпiлля. '.Зa свoiм зoвнitшнiм виг. py*"их кy^eметiв. Б. зaсTyп}lик кoмaнд). дoбpе oбiзнaнi з мiсцeвими yмoBaМи' якi мали ведикий дoсвiд бopoтьби з oyнiвським 6aнДvlтvlзмoм.Bачa УПA кoBникoхpiмoвин - 04. гвtlwiвoк .Ц!нaчeI{I{хзa II^анoм ватalrкiв oУH.УПA: .45 70 .).. дaвa^o мorкливiсть ytrасникaм спецгpyп всЦ/пaти з ниIr.45 52 . i oз6poснняIи' знaнняIr{имiсцевих пo6yгoвих oсoб^ивoс.". Ta6лиця 1.o склaдy кo. У бaгaтьoх випaдкaх дii спeцгpyп ми тiснo yэгoд?fiyвa^и з дЬми aгеrrтiв-внyгpiruникiв.?ttкиoУH. 20/05. paдioстанцiй. мaтiв .79.D(oп^енo тpoфеiв: i}.45 э4 15/06-45 905 . - 1. У внпaдках зaгpoзи poзцlифpoвки aбo немoнrливoстi здiйснення зaхoп^еtrtul з. Унaсдiдoк oпepaтивнoi дiядьнocгi спецгpyп зrrиIдеrroTa з€u(oII^еtIo ?!{ивl{мибaндIтгiв уTlA i OУH-киx пiдгliльrrикiв (Ta6мща 2). мiн . 20/06-45 чис.25 oсi6 1783+1гp. aвтo. У Piвнeнськiй тa Boлинськiй oблaстяx дo ск^адy спецiaльних гpyп в^}lв€ l ^исb тaкolt{ кoлиrцнi пapтизaни.". гpaнaт276.У зв'язкy з тим' tдo кoпшI^eкЦ. ^eгенди бoю oсoбдивий''пoчeт.?кrroi спецгpyпи вхoдI. якi являlоть сo. - з бoкy yнaсникiв спецгpyп зa BесЬ чaс iх iскyвaння не 6yлo нi oдHoгo випaдкy эPaДИ. якi бyли пeрвipенi нa викoнaннi завдaнb лiквiафi oyнiвськoгo 6aнwrrнзl'rУ (y тoплy vислi вбивствнaсе^eння' якe спiвнyвaлo oУH. 29E 463 75 639 72 139 21| 198 69 149 э 31 1216 t47 20|э стaнкoвихкyлeметiв_ 1. мoви i кoнспipaтивним спoсoбoм дiй oсoбoвий склaд спецiaльних гpyп нiним не вiдpiзrrявся вiд бaндитiв УПA. зaлежнo вiд i зaвдaння.t^oсяза пpиl{Ципoм пiабopy aгеrrгiв-6oйoвикiв.1. пpo. - пo^- .poгoбицькa Tеpнoпi.Климa Caвypa. ^ядot\.чaс}Iики спeцгpyп знIrlдyютb oстaннiх.УПA ).кoвпaкiвцi.вaння спеЦгpyп пpoвoдI.45p.rьська Рiвненськa Boдинськa Усьoгo: 26 11 10 2 49 э3 156 219 -". дo тoгo rrr y бaгaтьoх випaдкaх ствopюютЬ тaкe Bpalкeння в oyнiвсbкoll{y сеpeдoвищi i сepед нaсe^еI{ия'щo знищеHня кеpiвникiв oУH-УПA Bеденo 6aндитaми CБ. вцрядaнoгo 6aндитськoгo кеpiвникa.20/04-45 э97 .34. Cпецгpyпи лiквiдaцii Уpсp. oУH oУн Чеpнiвадька 62 62 126 24 24ф ^bsiвська Cтaяiс. aрr.ff} Ж: й с" y пoсi6lпrкЬ Bсдогo Чеpв.tив бeзпoсepeднi кoнтaкти. Bвoди^o в oмaнy aпapaт 2кивoгo зв. aбo oдин iз вiддiлiв УПA. нeЙ. (Taблиця 1).l^ll в бaнди УПA aбo Hазваo6ластi6щДrть-** J3L**"** oyнiвськe пiдпiлля. 20/06. щo Укpaiни дiе 756 спецгpyп iз зaгaльнoю кiдькiстlo yнaсникiв y ttих 7783 oco6tl. кo.х дo 50-ти i бiльцrе oсiб. вiдiгpaвaли й вiдiгpaютb знaчнy po^Ь y спpaвi oyнiвськoгo 6aндtlтнэму в зaхiдниx oблaстях Cтaнoм нa 20 чеpвt{я1945 poку Bсboгo в захiдниx oблaстяx 76 Ta6мця 2.1Ф4 Bолrдrська 173 13 1E5 235 э'] &ъoro 1958 22 19ю 1142 9э За цeй чaс з.38030.772.31. пicтoлeтiв.03. якi пpoник. Haзва oблaстi Кйькiсть зaгa^bнaУ них Пpимiтки Чеpнiвецькa 25 106 Cтaнoм нa Львiвськa Cтaнiсдaвськa f. 20/06..439.72.УПA.".t тей. Уоrгi Bатil.".

Hapкoм вrryгpiurнiх спpaв HКBд Уссp Рясний {s PФ:..1945p. '.'Дo'. a нaстopo2ttенiсть бaндитiв нaстiльки си^I'нa' Iдo нaвiть y спpaвдi oylriвськнх 6aндaх вoни пiдoзpiвaють тaемнi спeцгpyпи. и УПA в oбдастнoй гaзeтe J. Хapaктеpистнкa зaсЦ/ПнIrкa нaчaльннкa yпpaвлiнrrя пo УPсP пiдпoдкoвннкa 6opoтьбi з бaндитнзмolr HкBс ''{.УПA вa2кке.tЯoyнoвскиx Coветскoй . Пoсле ?кенbI.oнa''.. ..apa6aн Mихaил..25.' к в^aстbк)' a тaкЁ{e 6ьIлo oпyбликoвaнo o6pащениe '. PепpесиBнo-кaP. 'Iупa^ нa сoбpaниях пepед нaсe^ениeм' IIpизbIB. сед^oм' нaд^е2кaщая пoвитoвoмyПpoвoдникyoУH''.с.'дoH'' "^ l(^ИЧкЕ ХApAКTЕp ИсTИкA сoТЕHt{oГo УПA Пo poку !. Пoсде пpoведення oпеpaцни ''Дo*. Бiлaсa.oнa. paйoнний p..raс l.2. Гaличскoгo paйoнa.}ките^b с. зaсryпник Boлинськoгo o6дaснoгo кoмеI. _ Ap*. кaк aгитaтoр вьIс. oпyбл.. зaдеpжaния .400. ск^aдa' из кoтopьIх Пo изъятo пo пp oвoдt Iик.f.i. зa - наявнi сПецгpyпи пepефopмoвaнiy великi i дiють вкpaй oбepеrкнo. 15.' и с п o ^ bзo B a ^ с Я кa к вскPbITиto этих ск^aдoв.1945 У зв'язкy з Tим' щo кepiвникaм oУН. Bлюдники У poД.чaстннкafuroУH бaндитoв пpeкpaтитb пaтскaя пpaвдa'. ф.шeф зв. |9|7_ |95'.УПA paйoнa. в^ит в спецгpyппyУHKBД.. Пеpеклaд yкpaiЪськoю I.1944 . ''Дo'. paiнi. ста.r^Ьнa систеI}raв Ук.ro бiльrш oскiльки пpoсyвaннЯ пo зв'язкaх oУH. ypoЁ(eнеЦ 7E B oбдaсти.02. _ Кннгa дPугa.. Teкст вЬIстyп^eния 6есцeльнyto . 8l-97.Пpикap.Цallтa CБ .: Бi.Кoмap'' Ta BикoнyвaЕIl ниМи зaBдaнHя' Укpaиньr. 02.12.rI^ен Boдинськoгo o6дaснoгo пpoвoдy p.CБ''-''Baсидькo'.язкy oбдaснoгo пpoвoдy oУH пpo iснyвat{нЯ спеЦгpyп oстaннiй чaс стBopeнHя ''Cтепaн'' HoIJих сПeцгpyп стtsеннt{кoB стaдo вiдoмo пpипнненo. УПA 24 дeкa6pя 7944 гoд бьlл зaдеprкaн B с. B нaстoящeeвpeмя ''Дo"'.УПA: .01. Нaми пopгreнo нaчa^b}IикyoББ paзpaбoтaтъ laДaЁШeИ 79 .1945 .'f. . Захoпденi спеЦгpyпalvrивaтa}fiки oУH. Bдroдники. B сeлe Bлroдники пo yкaзaнию '.'...9478.f.orr'. _ oп. 1913 гoдa po}кдениЯ.yбoвoгo'' .{oв6yruy''.' odнapyrкeнa и И3ъЯтa в схpoнe веpхoвaя ^oцIaдb с Пpvl. paскoнспиpиpoвaн пеРед oyI{oBскI{мпoдпo^bсl{ I{ в кaчeстBе aгентa испo^ьзoвaть [егo] не пpедстaви^oсЬ BoзIиo2t{нb I м.'Maкapенкo. 25'01. oпyбликoвaннoе в гaзете B пepеBoде нa pyсский язbIк' Bblс^aнo Baм пpи н/pe 267 /oп oт 75. 460_464.l^ Пoкaзaнуlя o6 извeсTнblx eмy пРoдoвo^bствеttнblх ск^aдaх УПA. c. Зaкapпaтскoй Рaxoвскoгo yкpaинец' ?ttенaт. - Билик.f.oнa. . д. . кoтpнй Зaдoi rra кo^нulньoгo сoтеllнoгo УПA стaв спiвпpaЦюBaтн з кaPа^brrнntн oPгalraмП . кaк бoeвик. l.{'oнa'' 6opьбy с нa rvtитингax и oбpащениe. зaниDla^ пo^oжrния кoМaндиpa peзеpвнoй сoтt{и' пo к^ичке ''Дo''. кoмeндaнт .н a вoдчик егo дaннbttvl бьIлo вскpьIтo tlескo^bкo тoI{н paзнoгo 3 пpoдo- вo^bстBия. r. Cтaнисдaвскoй p.'Кyn'' с.''iffJ':J5 . _ Cпp.нaчa^bник цITaбy '.

. Cкoлевскoго f.ro дe.. ДPУг1|х' ник надpaйoннor]ollрoвoдa oyH гpyппьl pa. }п{астникoвoy}|oвскoгoпoдпo^bянa Cтpьlйщnне PA'. oпубл.ня|945 poку сПpABt(A o ХoдЕ БopЬБЬIс БAHдитИзMOM Пo pAйoHAM дpoГoБЬlЧскoЙ oьлдсти B декaбpе месяЦe 06дoтдед HкBд пpoве^ интrРeснylo кoм6инациlo с oднoй спецбoeвкoй из бьIвrцихбaнди'гoв. пoвe^ с нeй 6eсeаy тa. B oУH исToч. CтpьIй'.o6pияньI. _ Oп.. н pяI.487. . 3амeститeдЬ нaчa^bнHкаУББ HкBД УCсp пoдпo^кoвI{икЗaдoя 5 aвryстa 7945 гoдa.Д].\o6pvlяньl.MAзЯк нa дoпрoсжeнy oHKo. сдедoватедь .'. 6oтникoв и вbtхoдa нa o6лaстнoе pyt(oвoдстBooУH paйoн бьIлa нaпpaв^е}|аспеЦ. истpе6итeльнble чaсп{oстtl зyемblе Эти fl$ PФ: ф.oвiдкa секPrтaPя .poгoбьrнскoй oбдасти и Бoдexoвскoro.'сoB o0л.для '. 8l . . oднoвpемeннo были пo^yчeньl дaннbrе' чтo п/tестнbteoy. Pепpесивrro-кaPir^bнaсистclta в Укpa- fiцgгa дРугa.4дя пpoвeдення oпеpaЦии ^иквиДagИИ 7. ти^и нa них 6oевкy CБ сoвмeстнo с pa6oтн}!кa}rиoтдедa ББ Упpaвлeния и пo^yчи^сянeплoхoй peзy^bтaт.oна д^я напpaB^eнияeпo пo н/задaнию в ^егеHдy 3aкapпaтскyro Укpaинy.9478.AР*. Загшатинo. paбсrг. Mьl paспoлaгa^идaннbllr{и'чтo 2кенa oднoпo из aктивних .. 46'.rякoмбинaция: тoв.. лa: f. пpе. HкBд пoстyпиЛIrдaннЬte oт aгентa oББ кo^oBсKoЙ. apестoвана и сoдеp?кится в КП3 Гo НКBД. .MoГИ^A'.t{аст}lик 6aндьl уПA - бьIвший адЬtoт:lнт Irono пpoвoд}lикa oУН ''MopcкoГo'. в кo^ичeстве15 нелoвск. '.tвlllиt\{ ?fiе^aниe всTупитЬ ^ицalvt' бaтa^borrЬI. нoвцbl o2кидaют пpи6ьrпrя нa тeppитopию Cтpьlйскoгo paйoнa спецll:l^bнoй бoeвки CБ вьIrцестoящeйинстaнции oУН аля EO я^bнo oтнoсяlциItlся сeксoтaми к и местHblм насе^ением' в^aсти' Coвgгскoй i.^ИMOHI{A'' пgдlвеpдrut. iнi..скpУT oстaпoс.. 6ьIлa paзpa6oтaнa и пpoвeденa с^едyloщ. aгентypнbllии г{aстникoB ^o. CтpьIйскoгo oкpy2к. t.Цстaв^я^ Уrитьlвaя. 6-| з37 $. вll3вo. нaхoдящei{yся B гopньtx мaссиваx нa стЬtке 3-x pайoнoв: CтpьIйскoгo.204.4. rcrгсянадpайoнньIйpy'(oвoд}ггg\ьсБ '. пoд o6щим рyкoвoдствoм Зaм.гo и ст. ДУMCКИM oтдe^eнияoББ гpyппa 6oйцoв 145 пoлка вв/НКBД. Cтaннслaвскoй o6дaсти. д^я }rасoпеpaтиB.b . g1aнпч}lylo с. .'БoИTУpA'. pyl(oвoд}fге^b CБ пo г.'HoЙ. хyгopa Дyбрвa и Глинки.poгo6нцькoгo oбкoму кП(6)У C. кa6pя 7945 гoдa B Cтpьlйский oжидaeмoй спец6oeвки CБ гpyппa УНКBд пoд ^егeндoй вbrцreстoяlдейинстaнции oУН Bo г^авес нaчa^Ьникoм1.. . oББ кaпитанa тoв. этoй пo .сl(А^ИЧAH. . 464. 203. напprrмеp:задеprrffiнныfi24 вoя6pя 1945 roдa arсгивньIй ). -УПA. BЬtзBaв Иpнну 6 --. Haч. егo эамeститеn. Пyс. _ Cпp.HУMЕP.'БoЙТУ. oб aктивизaЦии oyнoBскиx э^еDleнтoвIlа теppl{тopии Cтpыйскoгo paйoнa.лейтeнакт Cт. Taк. - пpoBeдениЯ paспpaв с к дaнньlе бьIли пepекpbtтbt дpyгими никail{и ll пoкaзaHияrvtи зaдep)rraнHbtx в opгaни. ''БoЙTУP'.: Бiлaс I. дейтенантoм тoв. oББ УHKвд _ м^. |9|7-|951. . ""o ний интеpес' тaк кaк егo 6paт paбoтaет в o6лaстнotvtпpoвoде.Z]. Oлексенкa пPo вшкoPнстaння спец6oiвoк HКBC пiд BигЛяд'ot}tУIrA в бopoть6i пPoтl| укpaihськoгo пaцioшaльt|o. где пpoхoдит oснoвнaя ^Y|t|у|я связи к pyкoвoдствy oбластнoгo пpoвoда oУН.гIo oсй тaIIoBl{чпo псевдo}|иIvfy пopa2кeннblмиoyнoвскиIvrпoдпo^bемнa Cтpыfoдиrrе яв^яютсясе. BAЙсБЕpГA._ с. гдe скpblвa.rерollpv|ЯTИям изъявr.АЕ.tbнoгo Р}лху 3| rpул.

tl paзгoвopн.lяB^яя: '.. зaтем связ.шИHltApЯ'.чaB в oкtto' BbrзBa^a BN4есTe с хary.БoЙTУp.. 8 декa6pя 7945 гoдa спеЦгpyппa в ПеIIIеN{пopЯдке чеpез пo^е тbr^bнoй стopoньI зaцr^a в се^o . .l^.. y6e..IJУMHЬIЙ''.[aлee' oстaBив oднoгo че^oBекa oхpaнятb спецгpyппa нaпpaви^aсb к дoгvry связнoй o6лaстнoгo пpoBoдa oУH .'. Cдедай yь{е^o тaк. B дoгvt.r^истoB apестoвЬlвaют. 6pата . Этa зaпискa чеpез poдстBe}rницy MAзЯK бьlдa пеpедaнa ..пp}tBет^ивo ннe и нoч^ег' oдtlaкo ''[I]УMНЬIИ. пo псeвд.!oчbг{aтеpи.tетитb'чтo ..tнеtlеoбхoдимo пot\.{oбpияltьl и' oстаBиB пpикpblтиe в кo^ttчестBе 10 бoйцoв нa oкpаине се^a' напpa. Boзьми 15 тblсяч' нo кoгдa бyаеtшь идти нa бaзap. чтo я зa дerrbги вьlкyпилaсь.oнимy Ее сaмoй дoмa нe oкaзa^oсb.7920 гoдa po}t{дениЯ'ypo..чaстникaм УПA' смe^o rtaпpaви^ся за .. и вolIIе^ ).БoЙrypA'.rясb oпaснoсти.'БoЙTУрУ.l' чтo Дa^ eн пottятb o вo3Мo)ttlloстI{ eе Bblкyпa из тlopbl\{bl.ивruисb' чтo внеrцний B||Д.'.to?кнoстb ee к N4y}t{yи' пoвеpив пpед^o}t{и^а нaписaтb IlРед^o}ttеHием o вblкyпе.' "y. пoпpoсилихoзяйкy дoМa пoзBaтbдpyгa''БoИTУpA''. с^едyющегo paсскa. нo тaм 6ьIл oбнapy}ttен и зa- 83 . eгo вьlйти с пoбеседoBaв Ha y^иЦy' oт .БoИTУp''.'. I{oгo oyнoвцa пo псевдoнимy '.сексoтьt 6удут ?китb t{ смеятЬ. Hикollry нe гoвopи. не 6oйся.нaши .. B этo Bpемя oст. Петpик! f. Хoзяйкa дo.. 82 . y6едиBlllисb'тгo пиTa.'PoMKo''..' свoи x^oпцbl. . наде^и нa гo^oвУ ll'еllloк..ЯPЕH..Д. вьlйдянa y^ицyи.. B вoзl\. тaк кaк oн идет нa этo тaкlr{е пoдвеpг..'. деp2кaн бoeвкoй CБ..ким oopaзol\.БoИTУp.. пoпpoси^ тaк кaк к HeМy естb oченb вiltt(кoе дe^o Кaк тoдькo '.repнoй цIaпкe и тy^yпе 6eз пoгoн. ссьIлаясbIta срoчнoе . yчaстникисIlецгpyппbltlJyt\4HЬIЙ'' "''Я pЕFl кo..l^bнo и этo пpигoтoвь..r^bнblе де^o к yчaстники спеЦгpyппbll{езaмcтнooкpy2tg^идoм. .'.LIIУMHЬIЙ'..'БoЙTУpOM. fдя oпoзнatlия oH бyаeт имeтb ^e. вbtдaв себя зa спеЦкypbepoв oт paйollнoгo пpoвoдa сБ CтpьIйскoгopaйoнa '.POMКO.{.'ЛAРИсA.LI]УMHЬIЙ.'БoИrypA. Tьl дoлrrreн 6ьlть сaм. MAзЯк. и пoсле пеpвbrх с^oв с тo6oй. сЯ' a честнblx нaциoн. пo qaмилии .f. пoтopoпи^ee.. Bьl. ?tleдaю те6е всегo хoporuегo! Твoя Иpинa. '. и Хoзяйкa дoмa.х чaсoв. мa пoцI^a ..{o6pияньl Cтpьlйскoгo paйoнa.. к Tyг зaпискy сBoеN{y lvty?t{y с ?t{е сIo 6ьlдa нaписaнa зaпискa сoд'еpжaHltЯ: ''Заpавствyй.eлo есть тaкoe' чтo lr. и6o естЬ вoзмo?кнoсть вьIйти.{AHИ^KИB Петрa Mихaйлoвичa.l{и^и oстa^ьньre}^{aстникиспеЦгPyппbl и oбъявиди емy' чтo oн зa. Tьl дo^tttеHB четвеpг бьlть нa 6aзapе пoсле 4.. xлoпцьt"oт '. a тo я нe вьIйдy нa Bo^Io.a. нтoбьl HикTo не зH. .^o}t{ив КO. 2кенеЦ и ?ltl{те^ь селa . t'l]ilя' }to сHега ма^o'. paспo^o?fiиBцrисb зa^a еМy o свoeй лю6ви вblкyпa' сaмa ^ЕoHкo. Я и Укpaина этo oднo Це^oе' неpaзрblBнo связaннoе мфкдy сo6oй.poMКo'.где егo o?t{идil^ . oчевиднo. paсп^aка^ся гopbкими с^еэaми' э.. Интеpеснo oт[.DкеtIIb: '. гдe пo aгe}гrypнblг{ дaннbtм скpbtва^ся ''БoИ.Хopouraя зимa''. . нa этo oн те6e oтвeтит.' ТУp''. вьlшeл нa y^иЦy' eгo oкpy. дет нa 6aзape pirзгoвapивать..l^и eмy pyки.rя peчb пpl{ше^bЦeв впo^не сooтветствyeт ..'. oteнь хopo.БOИTУp.ЯРЕHКO'. oн зaкypит пaпиpoсy' a дa^bIIIевсe тебе paсскaЁ{ет.БoЙTУpУ'' из КПз Bo BpеIl{япеpедачи ПPoдyкToв. и6o oб этoм тo^bкo знaецIb Tь|' я v! тoт мy2I(чина' чтo с тoбoй бy. пpиня^aих' пpед. вylо pyкy за6интoванHyю и тьl пoдoйдецIb к немy и ск. . orцибдись и скopo yбедитесь в угot.I. oн бyает в ?fio^тblх сaпoгaх' в .яpЕНкo чepeз се^o B дpylyЮ спeцгpyппbl г|aстникoм где' пoсЦ. сooбщиBеrvry'чтo B сeлo пpибыди . внлa 5 r{aстникoB спеЦгpyппbt д^яttег^aснoгo изъятия aктив. чдeнa oбдаст}Ioгo пpoвoдa OУH Ф 3aЙдл B хаry..

свoбo. . .БoЙTУРA'.'кУ.. кoтopirя нег^aснo зaдеp2кa^a стаI{I. и нaми HКBf. .. B 4 чaсa }Ioчи спецгpyппа с зaдеpжaннblм poМ'' нaпp.'.lBи^aсb B зapaнее пpигoтoвлeнньIй сxpoн Ha oкpaине г. ния oББ - HKBд ПpoдoллrаяoпеpaЦию'9 декабpяcf r.ГpИзНЬIM.' .[a.\o6pияньl..' и ''сo^oBЕЙ.'Cдедствие.БoИTУрУ. сиди :r.БoИTУpA.r^и po^Ь стaрикoB.rеe '.. CБ Кoпия пpoтoкo^a сдeдoвателем дoпpoсa ''ГРИзHЬIM'' нами пpи^aгaeтся пpи этoм.БoЙTУp'. 85 .нo зaхoди^и в xатЬt и искa^и стal{ичнoгo.'БoЙTУpA''. искpeннo paсскa- нaзвaв и3BесTнI'Iх еlvly з.MAKO.. 6ьlлo пpoвед. . ДУMCKИИ.ГpИзНoГo'. '. .БOдHAP Taк как в нaстoящее вpeмя oпepaтивнoйцeн^ЕHдpA'. Bpеl\. Пoсадив егo нa пoдвoдy' пеpедa^a д^Я кoнвoиpoвaниЯ гpyппе пprrкpblтия.r^ o свoей дeяте^bнoсти в oУH.r^. Пpи o6ьlске бьIлa найденa зaписка oT 2fiеHbt пpeдвapитe^bнo с пpед^oЁ{eниelr{o вbtкyпе еe зa 15. tloсти otl нe пpедстaв^я^' To егo спецгpyппa Tyг }t{е в сe^е чтo с Це^bЮ дадьнейrцегo paсс^едoвal{ия eпo де^a' oн бyает нa пoдвoде нaпpaв^eн в c' . y кoтopoIo l. в связи с opгa..чaстник спеЦгpyппbl''LШУMНЬIИ'. '. чтo в 500. пo псеBдot{имy'.tе}|и Яpoслaв' пo псевдoнигr4y .'' нcJreгaл''. .'ee'..tзъятbr .. 6ьrлoo6ъявленo.енoтoчHo пo п^aнy..x п{етp.кУЦЬIЙ'' пoкaзaл.вayraстника ). Иcпoльзуя этoт дoкyмeнт сдедoвaтедем CБ '.Цraниe oтПpaBитb гpyппе CтpьIйскиx надpайoнньIх paбoттlикoв . дУБ И ЦК ИЙ NIn*^"^ пo^)^{tl^ yк.. нeннo сblгp.. пoкaзaл. yбедившlись' чтo oH нaхoдItтся в pyкax CБ.{...Д. CБ пpoлyr<тьI. pa6oтникoв кoтopble пpoвoдяT рaсс^едoвaнrrе пpичин исчезнoBения '. бoйцoв BB Зaтeм спeцгpylrпa.ЯpЕHкo. Пp.. пoд 6лaгoви.БoИТУp.БoЙTУpA'. ПpибьIв к месry нaзHaченI{'яспецгpyппa Heмеддe}IHoпp}rсry.CoЛoBЕЙ.lчнoгo и тyт 2fiе пpистyllи^a к eгo дoпpoсy' иN4eянaD1еpeниеyстaнoвиTb чеpез нeгo мeстoнaxo2t{дение paбoтникoв нaдpaйoннoгo прoBoда pac. и пpедaтe^bствe..000 py6лeй.|г. дoкylvrе}IтblCБ.'. oУН. деЁtтенarrгmв...4скoм теaтpе 6ьlли нaпpaB^еHbt B се^o в .. CтpьIй.БoЙTУpA. B rD/ти' в зapaнее oбyслoвленнoм tv{есте бьlда сдeлa}Ia зaсaдa си^аrvlи и инсцеI{иpoвaнo нaпaдение нa пoдвoдy и yбийствo с^едoватe^я CБ ''ГpИзHoГo.БoИТУ.rxoт сe^a. чтo емy пpикaзaнo к 11 дe. стaничнoгo сe^a пo псевдoниIlly известнo tr{естoнaхo2t{дение нaдpaйoнньlх ЦЬIЙ. pИ^a PЯД' дoмoв' где их пpиHимir^и Bесbмa paдyшt|o.'БoЙТУР'' не знaет.' 3aкoнчивдoпpoс и пoлyrиви}rтеpесyюЩие нaс дaнньIе.rЯ pаспo^o2ttи^ась в за6poцIеннolv1дolt.\o6pняньl.скpьlвaвrшийсЯ в течеtlиепpoдo^?ките^ьнoгo . чтo в сe^o пpибьlлa гpyппa pyкoвoдящих CБ. в тolvt чис^е пpoтoкo^ дoпpосa кmopьrй бьlд дoстaв^еI{ тyг жe в HKBj.n дoпрoсе пpисyтствoвil^ с^едoBaте^я'. r{aстникoв oyHoвскoгo пoдo^bя. чтo стaничt{ьlй седa lo6plаяньl f'а.KУ!lЬIИ'' скaз. . .reба.нo кyдa иМеHHo. Ivrетpoв двига^aсb гpyппa IIpикpbIтия. деp?кaн бьtвruий сoдep}кaте^bкollспиpативнoй квapтиpbl oУH . ''БoЙТУpУ. КУ!Ь|Й" - .....{oпpoс пpoвoди^ нaч.B нoчь на 9 дeкa6pяcf г. спецгpyппьI . paбoтникoв CБ. 84 Пpи6ьIв в се^o' oни бeзпpепятственHo пеpедBl.r^исb'пРo.tике. '.. oпepгpyппa пpoве^a с^едylolдyю кoм6инaциIo пo егo пеpедaче B opгaнbt HкBд. Bсдед зa спеЦгpyппoй нa pасстoяниe 100 спецгpyппa вьIсTупи^a в нaпpaв^eнvlн с.ЯРЕHКo. Oбнapyхlив гpyппе' егo в oднoй из xaт' oни дir^и знать oб этoМ oпеp. п[I^il к дoпpoсy . бeзyкoриз. Ф . ^oхIt4oтbяx. 6ьlлo пpeдъяв^е}to o6винение с зaгpимllpoBаtlHble пoд ryцy^oв.БoЙTУpA'' . в c. oтде^eвbtдaB себя эa сT.. кoтoрbtх oн o6eспечивa^ пpoдyктами.\o6pияньlв 77 чaсoв Bечeра бьlла l{езaметt{o llапpaв^еHa спеЦгpyппa' кoтop.стаpикoв задaчей вьIявитb кoтoporv{y Hами в гopo.4нbtми пpед^oгa}tи' пpoве.

'КУ[oГo.oбpияньI Cтpьlйскoгo paйoнa. noкa.. 35 кгp. тpyl]bl кoтopbrх сгope^и в сxpoне. 72 дeкa6pя 7945 гoдa. пpи Bскpbtтии кoтopbrх бьlлo o6нapy}кенo и пpи oкaзaНу'|4вoopy}t{еннoгoсoпpoтиBления y6итo 3 6aндитa. чтo oсT€ t ^bнbreтpи yбитьIх 6aнАитa. ^есy' Ha следylощий день сПеЦгpyппa yстaнoви^а пoМoЦника .Ц.oпеpгpyппa пo ''КУЦoГo'' фзo Пpи егo пoкaзatlиЯlи вскpbl^a и yl. yкpblв. oкpy?fiи^a весb двop yсaдьбьI и пoс^е oткaзa 6aнДи.\oбpиянbl. чтo в связи с теМ' чтo сTaничl{blгvtoн нaзнaче}r не- стaнoвкy' тoB дaBHo' 6oлее пoдpo6нo o всеx сxpoнax изBестнo егo пoгиoЩ- t|LlЯ - никy. oбнapylt{е}Iии сxpotia' oпеpгpyllпa. нaдpaйoнa. f.ъЯв^енo oбвиl-lение в tlе}ке^аHиипoкaзaтЬ действительнbtесxpoнbI.t oпoзнанием yстatloв^еt{o.^я oбopoньl.\o6pияньl нaстo^bкo вt{ес^идеМoР. oДу|Hу|э сaмblх aктивнЬtx oy.. 86 6/ .\o6pияньI Чеpез aгентypyи oпpoсoМrкителейхyгopafJyбpaванaми бьIлo yстaнoв^енo.lкнoстb нaдpaйoннoгo pефеpeнтa СБ.БoMБИкA'. Стpьlй.' Спецгpyппa' исПo^bзoвaв } Iи к a' l l a пp a в и^ a с b к yкirзa н н oМ y иМ с хpoн y. 800 tuт. Изъятo две виl{тoBки. I\. У yбитьlx изъятo тpи aвтoмaтa ППLШ и два пистo^етa' пepепpoвеpенЬl чepeз aгенrypy и пoдтвep}кдe}Ibl.l^изаЦиlо в pядb' oУHoвскoЮ пoдпo^bЯ.[oбpияъlьt.yбpaвa.'КУ[oГo. нтo ''KУ![ЬIЙ'. 6paт стaниннoгo сеc. сoпpoтиB^е.'.КУЦЬIЙ' пpед^o}t{и^сBoи yс^yги пoкaзатb xopoцlo oбopy- B сn}д. "СTpИ^Ис'.'скA^ИЧAНA. lllеpстянbtх нитoк.. пpaвитb всех ч^е}loв oУH с. ''HoЙ'.y6paвa Местoнaхo2t{дении Стpьlйскoгo где сxpoнa.. сooбщил. в кaчестBепpoвoд- п y с т b l М. Пoсле этoгo '. . ^ИЧAH'. яB^ЯtoтсЯ:пo псевдoнимy ''СКA- ^и B связи с этим бьlл paзpa6oтaн п^aн пpoведениЯ oпеpaции pyкoвoдитедь CБ пo г. 300 пap пopТянoк..\o6pияньt B се^o Зaпдaтинo в ''aкциями связи с неизBестнbIми в с..\o6pияньl 12 сxpoнoв. . Пoлylенньlе oт '. зaгvlеститe^ь . немеЦкoе oбмyндиpoвa}Iие и двa кгp. .кабpя с/г. f. .'HУMЕP вpеМязarшийпсевдoним oДИH''.l^исb oбнapyжилa сде^aннblМ и зaмaскиpoвaннЬlМ заnся искyсtlo pa6oтники сБ этoт сxpoн. пpеднaзHaченньtй д^Я pyкoвoдствa oУH.\митpнit. . . . дoстaвитb нa х).' тpyпoв двyx бандитoв бьlдo яts^яloтся: Пaвел.Iичтo}t{и^aв c. CтpьIй. ypo?кeнeц и 2ките^b дУБИЦKИЙ '. пo псeвдol|иМy .тop .r^ o пo^yчении им yкaзaний oт paйoннoгo пpoвoдtlикa oУH ''ПTAХ'' нa- и oкpy}ки^a егo.HУMЕPA. ЦЕС^ИB f. мясa. tIа кpbIII-ly и заHять гoспoдстBytolдее и дoвatIrlьlй схpoн.\eiаcтвня спсцгpyппbI в с. 6ьIстpo oценив oб.Cняв егo и тyг }I{едoпpoсиB. a oстa^brlЬIe yничтo2кeнbl l{еlloсpедственнo B схpottе' тaк' кaк вo вpеMЯ o6стpeлa зaгopе^aсb к^yня и вbtтalдитb их из схpoнa нe пpeдстaв^Я^oсb BoзМozttl{blМ. пaтpoнoв' oдtla пoРтaТивIlirЯ пиlllylд. . зaМеститель .КУf[oГo'' дaннbtе o местoнaxo}кдении нa хyгope .00 yгpа спецгpyппa пpи6ьиa нa paнеe paнeньlй нaми и лечивrrrийсяB этoМ схpoне. a зaтеМ. oгoHЬ' в pезy^bтaте кoTo. сдaтbся и oказaннoгo кoт opьlй oкaзa^сЯ вoopy2кенI{oгo иМи oткpbl^a pyжейнo. нoвцев нa теppитopии Cтpьlйщинbl' и в связи с этим иМев- . в 8.' пo псeв. B пoследнее ниМa^ дo^.КУ![oМУ'' бьIлo пpе. кoтopьlйoкaзa^ся paбoним г.пyдeтньIй poгo дBoе из 6aндитoв.paйoнньlхpa6oтникoв CБ 6ьl- Пpoизведенtlbtlt.Ц. нo зaтеМ '. paспo^aгaЯ дaliЕlblМи o х.Iaе oбнapyrкениЯ сxpoнa егo }^{aсTHикaм взoбpaться ^Я^ пo^o2t{еt]Иe Д..paбoтник oкpy2rrнoгoпpoвoдa oУH' дoниМy ''MoГИ^A'. лa. ypo}t{енеЦи }ките^bс.'БoMБИКУ. взo6paвrшихся нa кpbllшy' бьlли yбитьl.'.. нтo yбитьtМи ''HУMЕp.taс^a.Ul IиaшиЕIкa'6 кгp.\у6paвa гpyппbl нa.'KУf[ЬIЙ'' вo вpeМЯ дoпpoсa беrкaл к близле>кaщеtvly нo 6ьlл y6ит. кoтopьIй oкaв к^yне oднoй хaтbl и иtv{с^oдl{oвpeМеннo BbIхoд на кpЬIlшy кAyни' чеМ пoзBo. нa х.\у6paвa СтpьIйскoгo paйoнa пpoдyктbr питaния д^я этих pa6oтникoв.

oдин и:} нliх ся.пpotшy сooб. argивньlй )Д{aстtик УПA.4. в6лrrзи хyтopa' в lца. Cтpьlй пo Пpи вскpьпии схpoнoв бьIлo yби'гo двoе баrrдrтгoB' oк:lзав. нaмIl oпеpaтивнo odpaбoтaн н испo^I'зy. псеBдotlимy ''фЕ/lOP'' пo стaничньlй села f.тeм yстaнoв^енo. чикa' спeцЦypьеpa oбластrroгo пpoвoдаoyH-'. .rя oпеpaциIo' сПeцгpyппa пpибьIла на Ивaн.кpolt4е тoгo.I^aсbв EE ^ес' спеЦ. [o6pняньl.К ЛИ M '. тpи бpaтa Михалкив. нтo yбитьlми яв. пpипaсbl чтo де^El^o l{eвoзDro}кHblм 6лизкo I{aхofi{дeнию Пpи пoдoйти к мeстo.pa!}ведчt{ки''ЯpКo'. Испoдьзoвaв этoгo свЯзнoгo в кaчeстве пpoвoдникa' гpyппa l{aпpaвI.ЯpKo''. щинbl.ппa вoоpyлtенньrх ба}Цитoв' в тollt чис^e ''ЯpКo.rинa х.\у6paвa. Гдe дoди) Teпеpь нaм с Baми пpидется вoдиT eти oтвечaтb пеpед пpoвoдoltit за сoбьгпrя нa Cтpьlйщине'..'. Boвrrя oHисКИB из КpаснoйApмии.'ЯРКo''. .oпpoсoм зaдеp?rtaннoгo' местнbtх rкителей и aгенTypньrМ п). лейтенaнт ''CoЛoBЕЙ.ПTAKA.Aаllte' скpЬIBilется гp). 3aдеpжаrrньlй oкaзaлся мeстrьй fifl{те^b HИKO^AшИH Baсидий. Бyаylи tlег^асtlo задеp}t(анa' oнa бьlда зaкyTal{a B ll^аlдпa^aткy и вIиeсте Itrl^\|cbбaндитьl и' встpетиB с иx стopoнbl вoopy)кеннoе сoпpoтив^eниe у6нлa пять бaндитoв tl oднoгo задep?fia^a. тинo кmopьIй пplr дoпрoсе пoкa!ia^' чтo чеpез с. B уго вpеlvtя' пpодo^2rr.. У OHИCкИBА никa ''ПTA.tз:L\ся сBя:}нbIIvtCтpьlйскoгo '. неl\4ед^eннo oдI{oй rrз эстaфeт 6ьlлo 5rказaнo: Itить' .. псевдorrимy oУH г.{фpавa и ilгеFrypHblм даннbrlt{был зaдеplкaн 6paт стaнl{llнotlo с. из кoтopЬIx в oднoN{ oбоpy.'OCTAП''.'aкции'. цIих вoopy?t{eннoесoпpoтив^eниe. Зaллa.rнa пoдвoдa с прoдyl$aми' кoтopyк) сoпpoвo?fiдii^a pефеpекг санrггapнoй с. Личнoсти yбrггьlх вbtясtlяIoт. Cтpьrйскoгopaйoнa.6 сxpoнoв.вblд.\aлee зaдеplrraнIrblй пoкaзал' чт0 eгo 6paт ''МOpoз.. ется. нa Mестe пo2fiapища бbt^o oбнapy2кенo сгopевIltи.lвI{теnbнblе писbмa и пoдapки д^я рyкoвoдящих pa6oтникoв OУH. схpoнa. 89 . oкpy2rrи^a IЦ..'MOРOзA''.iяtoтся: личньlй кypbеp oблaстнoгo пpoвoда oУH . Kтo винoвник пpeдaтenьства) Ктo пpo.. зABГopo ДHИЙ и бoeцспeцгpyппы oднoвpеменнo вo вpемя пpoведеtlltя oпepaЦI. бьI Meденичскoгo paйoннoгo пpoвoдa OУH пo псевдoшIIиy ''HA.btс.oбpoB^янЬI' Cтpьlйскoгo paйoнa пo псeвдo н и м y'. Пpи oбьIске y нeе бьIли o6нapy2fieнbl эстaфeтbl нa имя paйoннoпo пpoвoдa Mеденичскoгo paйoнa..'MopoзA. и нeрз tlепo yэrra^а' чт0 B лесy. нoм пo^o2t{енI{и и paспoлaгaющий бoдьurими сBязяIvlисpедll py. Kтo yбит на хJrгope ..lхo.Цbl. . физpyк цIкo^. Ми двa aвтoМaтa и тpи винтoBки.демoбрrизoванньIй ryгop Лисoве }l в це^ях пеpeкpьrтия пoкaзaнtй 6paтa.)KA'. . Лисoве. пpo2rffiBaвший нa недегaль. изъятbI эстaфетbI oт pайoнlroгo lrpoBoд- B к пoдpaйoннolv{y pyкoвoдI{телro oУH. пpoве ДeНvЦl oпеpaЦIrи с нaurей сTopotlbl 6ьIли дегкo paненblкoмaндиp BзBoдa 145 пoм<aBB I-IкBд мд. yцIe^ в нarlpaв^eнии хyгoрa Лисoвe Cтpьlйскoгo paйoнa. Oстaвив B се^е Зaплaтинo зirсадy' спецгpyппa Bblеxil^il B х..Ц'oвaннolv1B бepеry pечкl{ (с вxoдoм неpез FIИКo^AtIlИН вoдy). oднoврменнo oк. нe^ег. B тeчениe чaсa нa lvlестe lloж{apищa pвалисЬ гpaнaтbl и 6oе.IЯI'. yсгaяoви^il связ}Ioгo paзвед. пoздp. гдe дo^}tнa нaхoдиTbся гpyппa вoopy2кенtlblx бaндитoв.&I\яpyl(oвoдящегo сoстaвa oУH. f. . 6ылo зaдеp)t{aнo двa бaндrtтa. pa}Ieе скpblBа^ся pyкoвoдllте^ь . B 13 чaсoв Дrя зaсaдoй 6ьIлa зaдеpп{..Iтo y нaс пРoизotllлo.' paйoннoгo пpовoдI{I{кa oУH с Boзчtlкoм дoст. Лисoве.Цa се6я зa 6оевrсy CБ.сBя:}нblе.ктaмY| || MeДнкaмеHтaJvrи'пpeднaзнaчeннblм .l^аtII'в кoтopoм н. кoвoдяIдегo сoстaвa oytloвскoпo пoдпo^bя нa теpplfгopии Cтpьlй.. Зaплaтинo дo^жнa с^eдoватb пoдBoдa с пpoд).'. Пo егo пoкaзaнням 74 декaбpя вскpЬtтo и yttичтoжeнo нa xyгopе Бepeгн Cтpьlйскoгo paйoнa .\ylк.lв^енa в Cтpьrйский Гo HКBд.

' .HУMЕpA. ''НАДИЯ'..oHИсКИB нaми oпеpaтиBнO oбpaбaтьIвaется. с нсй слeДyющaя бьIдo пpиl{ятo где бьIлa paзpбoтaнa pеlllеt{ие' и пpoведенa кoм6ИнaЩу1яi Bo вpемя ее этапиpoвaнияякo6ьt нa теppитopииCкoлевскoгo paйoна бьlлo иHсЦeниpoBaнo tlaПaдеllие нa aвтoмaшIиHy' в кoтopoй с^едoва^a ''H^ДИЯ" с кoнBoеМ' и зaxвaT еe oy}Ioвскoй бoевкoй. t. 2'.'.. Кaвскo Mеденичскoгo paйoна. имеет псевдoниtt.К pеaлизaциип^aнaпpисTупи^и. CтpьIй.' ее в г.зaдеp}кaннblМ эltкaвe- .HA.1. . пaтpoнoв к кpуПнo.rbIшI^еннyю Haдеrкдa. весьмa o6eспo. Пoс^е чегo oHa бbl^a дoстaB^енa B зapal{еe пpигoтoв^eнньIй схpoн и y неe сoздa^oсb пo^нoе BIlечaT^еllие' чтo oнa нaхoдится !ля бoльuleй B pyкaх oyl{oвцев. пo псеBдottиМy Климoвнoй.7925 гoдapo2t{дения.2 яцикa. Cтaнислaвскoйo6дaсти. цrине^ей. чтo в Меденичскoм oсведoм^енa paйoне oт нeе бьlли пoлyненbl дaннblе' аpестoвaнa ее свЯзнaя.' noдвидoм ' ''HA- пpoвoдникoвOУH и pабoтникoвCБ пpoве^идoпpoс ДИИ'' ' инкplrМиниpoваBeй oбвинение в пpедaте^bстве 90 . Д"' paзoблaнения дoстaвитb '.HА[ИИ. пpoтиl]oтaнкoвblх миI{ 1.энкaведиста'. кpесTbЯЕI'чден oУH c 194) гoдa. 91 .. o6paзoBaниесpеднeе' из '. _ oп. 6oевки '. f. Тщaтельнo ьo"u- сblгpaвший poль п^eннoгo пpoиFIстpyктиpoвaннble ''ХМУpЬIЙ''. Oна oкaзaдaсb зaдеp- po HKBд ИBAtt-IкИB Aннoй rкaннoйMеденичским .no yстaнoв^енo'чтo и СБ.' Испoльзyядaннblе''Н^ДИИ" и свя:}I{oй зa кoтoPylo кoB po oytloвцbl пpед^o2t{и^и BbIкyп oднoМy из paбoтни- нaми сoстaв^еt{п^aн меpoпpиятий пo HКBД' oyнoвскoгo пoдпo^bяи бaндгpyrlп нa теppитopии ^иквидЦии Уже Меденичскoгopaйoнa. Koпиto пpoтoкo^aдoпpoса''H^-цИИ'' пpилагaю. СЕKpЕTApЬдpoГoБЬIЧсКoГo oБкoMA КП(о)У (o^ЕкCЕHкo). Этa связнaя нaМи бьlлa yстaнoв^енa.6. B llpoцесс беседьlc "H^ДИЕЙ.rя o всей ес деяте^bнoсти' иMеет сl3язи в сpеде oy. 1695. Гpaнат 12. B хoде дoпpoсa ''H^ДИИ' бo. СИДopЕHKo Бoлехoвo.СТЕПoBOЙ.кaлибеpнoмyпy^емrry .Moplryl{КИ..' Bo вpе1l4язaдеp}кaниЯ oнa r{езaМетIlo пpиl{я^a тaблеткy с ядoМ. BеpнyвuIись в г. ЛисoBе взЯтbrTpoфеи: aвтoМaтoвППШ . Marцинoпис. '.'HAдИЯ'' дaдa pазвеpнyгЬlе пoкaзaниЯ o известнbrх eЙ лисвoей пpaктичeскoй деяте^bl{oстив oУH. B xoде oпеpaции нa х._ AP*. ''tIlУМHЬ|Й'' нaМи aгeнтЬt }toBpемеЕltloпpoве^и oчнyЮ стaвкy с дистoМ пoскo^bкo лp.МopryHКA. _ Спp.. yбедителbнoсти вМесте c "|1^ДИЕЙ'' кoй бьIл ''заxвaчеtl'' спeцpа6oтник' . кoтop.. }loBскoгo rloдпo^bя и ее apестoм кoенa. виt{тoвoк . ей бьlлoизBсстнoo гибели'.oпеpгpyппa Пpисryпи^a к дoпpoсy зaдep2кal{нoЙ "|1^ДИИ. стpblйских pyкoвoдяЩиx paбoтникoв OУH opигiнaл.. чтo oнa яв^Яется: OпpавдьIвaясЬ. oднaкo. Явнo зaпиpaясb l{a с^едстBии и oтказbtвaЯсb oт свoей пpинад^е2t{нoсти к oУH.2. oа. to1-3r5..oнa никaкиxпoкa- зaний нe дa^a.poгoбьIн. изъЯтo 5 челoвек. Цaх и связях с ниi!. ЦtlAГoУ: ф.Iисooбщив o себе.t ДИЯ'. ypo2кенкa Tатьянa..'HOЯ'. стaничнoй с.ГopoДЕЦKA'I фaми^иto нaзвaв вbIN. в связи с чем ей бьlлa oказaнa неoбхoдимaя медицинская пoМ()lдb' и oнa бbl^a сгIaсенa oт сМеpти.

pнl{о ti oil6иtl8п}i!t'ц'tB0!:0 п o. 1 i8 в т .. llсito.. . . 0 оc дosaт6ш c rсоtj:ссд JI сrtn lll. ' ! r o л I lя 0т э l) :( a } iilв U p 0ш r i в $ Ц r . tч ! { O t \ о l] i " i lt ] t :} j )it } r lt 1 tА: -l Ц I . B P€зy^bтaтe кoтopoй 15 oyнoвцев apестoEl. i . l} ! Укр urlнс:н o}i o т р .l р{ . D t llp 0 вoл и т ь б0нд. ll€ 'tl op I Uнti 3tJltl:!r \.tbrх ^ИТoBскoЙ Мет0дaх бopьбьl с бaндrrпrзмoм.'. . сoпpсrгив^еl{*' Сгr'дn' y6rгьur кyстoвoй кoмендаI{т oУH t)сi' ll f. 1 1 .d Ь. B.!lltrпт .loU0 .ii l.1i.. Б c0 э CB o6 ort взяI I iу 8 сyl'{ ш o 1 o.'!ьскofl o9 ш o t l п o t r py к o зo д с . N Ol tс0 ' y. lB п 9 p tt{ оl J o: [. ApестoваннаяCтpийскимГo УHкBД 0I tll)0 д o.Ё!]]лLL-!!!дgдgд 6о. ! с! {oг o opиеrrирвкa o пpиMен. jo к (tl' ! 0 з д lJ! t . tlii. sislI o iijiilдr.}T и x ii?] oс'{ 0в} Rl'п . lбl'I lt!lt11rrгt o п }tк г{и ' : (8 llп t{B I lт ltсoiJ0 . lli 0 0 uo ч ь ei i 9 с в o о OЛ и т1 u.j1! ьAш 2 lJ i! i сooбгlи J ia . li !Jцх r. пo aгентypнblм дaHнbIм бьIл задеprкaн pa. iiI i' ! 1 ь Ё п ят 1 1 y l(orд's сл Gдэвi]т0л ll I l'! l]l! ! п 1 0 t' tv . l( oi)сп e ц ii o lJ I )0и otl6 ..t]0' .x с э6 9 o 1 0 4 б r oц э бoe вo: t r p уппofl yн ( r . ш :t o ' 1 t lу l. лaстей УPсP 9 сiчня |946 pory BсЕM HAЧA^ЬHИкAМ Сoвepшеннo секpетI{o OПЕpATИBHЬIХ сЕкTopoB HкBД.i}.1ol:f}tтoJi шей пoд pyкoвoдсTвoм oпеpaтивнoгo paбoTникa oББ пoд видol\{бoевки CБ.ji о ! : д l) у r u x Ч . ' . U l.* unol-iЬu.no i'J 8}iTTr)}irtlJ..ii. цЬ lry с oi)! c}lац э 6 illilt0 }llio п f .aнилкiвa.(" .. действoвав. li. t к т св -' ' ' -r п в ti . i i . I hс j!8 . iJl 1 Jl' r9 J9 6 rrяск q j { Alsсtoз9HjiDя дooтl{ '} !o} ru скpвlвtliJ ш 9r oся 0 у g l)Ullll . i H . . r }' ! l. цiJttil. 'i6ст0tl8х o!l. тopoи lp oсtl. tJilt ..t . Df ' с с к а а o .tl т а . I llll{ yс Л.')ь 0Eт (j бt)!LE']Ц:ддlЦцr .. п o. l8 д . 9т o яlgя'ie'.i1 u р от.-(Brlr.. D 0 E : lotк ' и ' lto т ly б : tвil 1 1 iJ (. сnЛ з ' lх !(tI itl .r^ ^УПИHУс CБ. 10lt o t j с т U ! t ::ч Ь o { i l а0 r * l л 9l ..aгент ^eсy те^b li ^УПИHУC HKBд. .l. . l о р r r сi 6 : 9 i l .' o свoeй arrтисoветскoй деятельнoсTи' сyществoвaнии B г.0я' чт. С. Гrp(tfliЯ!и л ! .Д[Б Лнтoвськoi РCP пpo дoсвiд вttкoРнстaння спецбoiЪoк пiд виглядoм УПA нa теPrrтoРii зaxiдниx o6. .'слeдoвателю paсск. t. : lп t'сlt зu iorlЬг i l . . j rа. ц Dд .пpедaBедчик oУH и в дoпpolЦен кaк . 1 с ': 'вoсвo'. t 1 r|'o. Е U Ч lt 0 оЕ 9 ti l t} 1 в t .ъ. } p taнF ссp o Eooр yE(tI i'{ lrх Ёrенa скpbrвaвцIегoся oyнoBЦa ДAHИ^KИНA (пpa.". B дoказaте^bсTвo свoeй пpeдaннoсти oyН .lз. jэ ttв 6 я 9 д о н.аi. ч 6 lrJt}l nl0 l]0 I 0 нrl Ьllll 9 i]o. r oпi j: з u : t: : : t. opгaньI HкBд Укpaинскoй CCР пpoаo^.ч 9. . t0 lto 0 п oD ! ! 5 у orт o rtotoр ojl 15 сly нoвцов tj il6 сiol..lьтaтlr .lrдв lt lls з o бliuстл' .д dl. . !taicнltrl ()уIl i l. ! i( .lнстpyктивний дист нaчa^Ьникa Гoлoвнoгo yпpaвлiння пo бopoтьбi з 6aндитизмoм HКBс сPсP генеpaл-лейтенантa Леoнтьевa всiм нaчaлbrrикarrtoпеPaтиBнrrх сектopiв HкBс.v9'l\Y . ^aсти' Bи^bнo f. i:t { Ьit u х iл l( t t ( с o б o ] :t 0 и с . cl . . D i(0 .lе[.г. ^иквидaции BеTскoгo пoдпo^bя и егo вoopyrкенньlx бaнд.|loljfлr lju Ur Un ошl'.i B : )l r i ' l l [)yti l l( о т c :J o il н l} x O t .) пpед^o?t(н^aс^eдoвaте^ю BзЯT 92 сл 0 nу b Jци Ф б oл c6 .r. i .tr'ollств r:o cт oSBш(lR.r |r нf F!. с I il li.. n'ci{ и U $ Y . 3Д п oс1uдlr0s paктеpнblе кoм6инaции' дaвII. оп !. в эш ъ r t{..lt{oи 5 у6urтo пpи oкaзaнии . скoй oблaсти' сoстoявrцей из 6ьlвrшиx 6aндитoв.\У.чЬсt ( o}i ]tj. i( '.r Ё t r lвll 0 l o l}t 0 отн иsU Qljii пoд 0 бooBrilt 0ii. f.уv l'lсцA oв'.п' '!.lиепo^o?t{ите^Ьнblе peзy^bTатbr. сy 1 8 стJ } t coтв .. 0 гiтo o У l{ o I lC Х t ] и U 0Л o . п0 . цр у r ! i0 y сJty I t{ o1 rгцр 6 .i:i п-'.ilt:iltt' o . Бepеrкaнaх oyнoвскoй мoлoдепrнoй oб.в !Еl i.poгoбьlнскoй вp ou. opгaнизaции' ее pyкoвoдите^е и сoсTаBе' а тaкжe oб oyнoв.HкГБ o Dц 6 ц тu o э tst(q _o l' р ЧlJ 0 !i.'Typ''. B декaбpe 7945 roдa 6oевoй гpyппoй УHкBд Tapнoпoль.p 8 тl . ii. {! | сi{: . D .l9 { 0l]:::Il !: l .io R . 1 Ч ilя-r i0 Е ст') : . . т ! ! y rj l! ' tt' x: ly ст rruоil oiiЪ звй tiи с9tlo1. Зa пoсдеднee вpеMя бьtли пpoвeденьt с^eдyющие бoлеe xa- H. .J9аB0trчgl{. t л € с j дOп рuluA i{ 5 0 li hllР ilд aт 0 J]' Ь п и D irroнт H li 3 t r c к в за тэл r . rog ().!Чl !:ll .с .]!llсllJ: зiJд6ltкBli . .'x Ёд oD .ц Ll я llо o D . D I io R р 0з). lx rlrtл tl п : .. iN l]. ' : li' itI {А tI . . скoй opгaнизaЦии в Кopoпецкoм paйoне.n. . B l r Уi r j.8 I|!ioстt l n : ill 1 Iyпiili: a л : 1 )свn o с ll o0il r Jl{T t !сoпe тor ь ii дoяt .?I{aК)т пpoвoдитb агеHTypHo-oпеpaтивнbte кoм6инaции пo al{тисo. t. fl T t{ Бttllо } iоt.сl)9 .. ] l 9 к A б ря 1 0 4 5 I oц o Or t i] г{r T i!l] H LttflI) уiIr IB?o I rш дoи 6e tI дz. {l1 liA ц.Hк.rз. яЬт0. г. Нa oснoвaнwИ JTIIх дaнньD( 6ьlлa прведеHa oпеpация.

aнкoвьIй пy^eМет' М}to}ките^.дя этoi.Kypнaвьrй'' зaдaние вьtпo^tlи^'в свЯзи с чeм егo 6paт 6ьIл . сoсTaB бaндьI. Poвенскoй oблaсти стa^o и3. .'Кypнaвoмy. oстaв^еннblx в tvlестaх Bo^bстBиеМ и o6ещaнo пoс^е вblпo^- Укpaинскoй кytoт Bblстa. B кoтopoМ Haхoди^aсb типoгpаФPIя Львсlвскoгo oблaстнoгoпpoвoдa oУH и ruтa6а 2 вoеннoгooкpyгa УПA. Емy бьlлo пopyченo yбить ГpЕHЯ ^toBAТtoК opг. Гou3aнскoмy po УHКBf. д. . ПpaктикyюTся и тaкие меpoпpиЯTиЯ: oхpaнoй пoд BидoМ вoзtlикoB. нaзвaл с. Кoгдa слепpиrrятьвзяткy' дAHИ^КИHA сoдoвaте^b сoг^aси^ся'.l.| ДpУГaЯ oyнoвскaя ^истoвoк с.r:}aции oУH.bнbtеal]tlapa1'bl.в^eние зilсяд в Мест. вoпpеки иx ^IоBATЮК ?ке^aнию'веpбyeт в бaндy.Dкдeние. и..lнbt HKBд пoслaнo писbг}{o с пpед^o}ке}IиеМкoнспиpaTивtlo явI{Tbся с Епry бьIлa гapaнтиpoвaнa 6eзoпaснoсть. 7 дeкa6pя 7945 roдa oпepaтивllaЯ гpyппa po HКBД. ПyнкTax вbtстaв^Яtoтся зaсaдbl 9t . пoлaгая' чтo еr0 дoпРall. paсскaза^. Пpи rrpoвеаенииoпеpaЦииу6tlтьtpедaктop'.bзyяписbдoм бalцlпов CБ.bТaтb. ''Бoйrгyp''' чm ЯB^ЯетсЯ ч^eнoм oУH.rя Bстpечас бpa. po HKBд бьtл opгaнизoBaнaкoнспиpaтивн. Пoд кличЁoй сoдеp}к. баrцпoсoбникoв и pодстBенни.t цели бьIл Bblдaн aвтoМaт с пaтРoнaМи.Кypнaвьlй'.yбpoвa.. кoтopoмy 6bl^o кoмбинaций. Изуlнв и им бьIлсlпopyrенo пpи tloсещении и.'е бaндитьl..KypvaвьIй' Пpoдoлrкaя сoтpyдl{ичaть с PO HКBД' yстa.. o6щилa Местoнaхo}t{дсние Мy}кa и нallисa^a eМy писbмo' тopoМ пpoси^a зa деtlbги |1^L4!'pУ|'Иe yс^yги opгaнaМ пoМoчb ей oсвoбoдитbся B кo- HкBД из-пoд сTpa?ки. y тpyпoB yбlrгьж банДrгoв. и M.r'ьями ''Зaпoporкцa'. в тoм чис^r нaдpaйoнньlй pеqерrгг CБ и егo зilJvtестt{те^b. apестoвa^a этиx бaн- нoви^ схpoн.сс''. oбмyндиpoвaниеrvt дитbI yничтoil{aЮтся Bьlзьlвaются их y дoмoв вbrстaв^яtoтся некoтopьrх нa тpallспopт местнbIе }ките^и. нa дoпpoс вoзвpaтиBlUимся тpaнспopтbt - ^иквидиpyются. Бaндит яB|1^cяи бьlл зaвеp6oвaн пoд к^ичкoй зaдaниевьI- Кpoме пеpечисnен}lblх в наIllих opие}rтиpoBкax aпеrrrypнo-oпrPa- дитoв и yстaнoBи^a' чтo rra 11 декaбpя 7945 гoдa сo3blваeтсЯ oyнoвский aктиB нa хyгopе f. ССР бандпoв. вьIдaнo деrreжЕtoеBoзнaгp.'ЗaIropoхreц'' Bестнo'нr'o rraдpaйoнньIй чaскoмендaнт''CБ'' To пoсещaет6pатьев П.t 6aндlпов: пoвиннoй в Po. в мест€ l x и т. и дpyп. B сх[хlне изъЯTbl 5 тьlсяч ^кгеparypa' l.lг. скoй oбдасти' нaМети^o для веpбoвки бaндитa.. oсвoбorкден.Д. . вoзвpaщениlо пpи6ьlвruие к мeстнblМ }t{итe^яM' интеpесyrolди - еся знaтЬ сoдеp2кaние дoпpoсoв' B oбеспечиваютсЯ Haпaлaющие с tlpoдoyси^еllнoй и^и зaдеp?ttиBaЮтся. пoд видoМ CБ. ?lioдкевскoе РO УHкBд Львoв.. 6aн- нaсе^еннblх БaндитьI. ДAHИ^КИH.r^ кotlспиpalиBнyЮ квapтиpy' в кo'гopoй нaхoаилсЯ пytlкт сBЯзи oкpy?fiнorо пpoвoдa oУH' a B дaннoе вpеIvtЯвbtпo^}lяеTзaдaние пo Haб^Iодению зa paбсrгoй станичнoй opгaн}. ^ега^и:}oванFrьrх кoв бalrдитoв.'..гaничЕIoгov| ДpУrИх ч^енoB oУH' дAHИ^КИH кoтopblе мoг^и пoдтвepдитb егo пpeдaннoстb opгaнизaции.кy в сyМMе10. К с дoпpoсoB зaсaдbl. нения зaДaНИя oсвoбoдить бpaтa. пoд вии' испo^.lзинoв пmpебo6щестB 94 пpаlсги- пoсле зaвoзa тoвa- poв. з. ^toBAТ[oK y6ить.lгoToBки дpOB в ^есy Bo мнoгих сn}^{aях эти з<lсaдbl дaЮт пo^oжите^b}lblе Резy^. зaаеplкaла {AHИAкИHA Мo }t{еllbt'пРедъяв}r^аoбвинeние B свя:}яxс opгaнaми HкBд.lx веpoятнoгo пoяв^енtl. тивнblх Пpoведеннoй пo угим дaннbllvt oпеpaциeй yбrгo 6 бarцктoв. y М. oпеpaтивнaя гpyпIla. кoтopyto вoзг^aв^я^ 6aндтг ГpЕHЬ' '. y дoмoв Hа теppитopии Львoвскoй o6дaсти д^llте^bнoе вpеIv!'яoпеpиpoBа^a кpyпЕ'аЯ бaндa.lив<lет CБ. слyrкивruий paнеe B Ду|BL1з|1L1 бoестолкнoвений. в кOт0pbIх oстaнaв^иBatoTся }Ia нoчb сoвпapтpaбoтники и вoеl{нoсnyЁ{aщие. .Mapия'. apестoBaннoгo PO HкBД.000 pублeйзa сBoе oсвoбoждеIrие. y дoМoв. 5 декa6pя7945 гoдa 6paтья пo^tlи^и.

rзy oпpaвдbrвaтbся' 3.l^a пpeдседaте^to се^ьпo Гepaсимy.lвЯз. пoдвoдy' кoтop. нa дoпpoсе кoтop€rя пo^нoстьIo 97 . сeла Кpиницa - oнa пеpед.lк To^Ькo пo^eм сrгъexа^иoт paйцеrггpa нa нeскo^bкo сoт метpoв' бoевики з.'Mapийкa.6-t337 Mapии.Сa' oдин из бoевикoв B ФoрIv{ек. oдексенкa секPетapевiIJК кП(б)У M.. orкидaются Baши oбзopbl пo пpoвoдимbtl\4 aгентypнooпepaтивt{blм кoм6инaциям.rя o свoей pa6oте в OУH.lявив' чтo oнa честнo padoтaлa в oУH paбoтaть. Я ee снятr. yстal{oв^енa у. пoсвященнblx вbrбo. 'l . 2. Зaтем oнa 6ьtлa дoстaв^eнa B зapaнee пpигoтoвленньtй схporr' где ей бьIлo o6ъяв^ен0' чтo oнa нaхoдI{тся в pyкaх CБ. oпеpaтивl{ая кoмбинaция. с.lхoдится' a нoчyет нa рaзнbtх кваpти.rзblв. 9 янваpя7946 гoдa. Apк. paсск. тoвapиlдy ХpУЩЕBУ ИHфopMAЦИЯ o paбmе спецгpyппbl УHКBД f. чтo yкaзаЕItlilЯ вЬIIIIе яB^яется гp. гае изoбдиченa кaк aктивн.l^ьнeйrцeм oбязyется тaкже честtlo хre.poгoбьlнскoй o6дaспl 20 аeкa6pя 7945 гoдa.lпtl'гaнa з<lшIe^в ЗAГC и на pyсскorvl язbrке пpeд/\o}ки^Кyлиru Mapии сoбpaться и ^oмaнoм пoехaть с ниМ.t^a'чтo сoстaви^a сПискtl всeгo сoветскoгo и пapтийнoгo aктивa Mедeнинскoгo paйoна' в тoм чI{с^еи po НKBд и НКГБ. . Кyлиru l{aчa^a сР.и бьlлa пpoвeдeнa с^едyloщая ^а aгеЕЦ/pнo. ПoвiдoмленнясекРетap ДporasиЦЬкoгooбкoптукП(6)У C.l^и Кyлиur глaза. Пoявляtou3иеся B этиx нaсe. Этoт сПисoк' сoстaв^енI{blй еro пo за. paх' тpи J. и зaхвaт гpyппoй вoel{нoс^y2t(aщих Кyлиu: бьlла дoстaв^енa в УНКBf'.. l. B щгги бьlдo иt{сЦeниpoвaнo нa 6oeвкy CБ CБ. HAЧA^ЬHИк ryББ НКBД сссp Генеpал-Аейтeнaнт ^ЕoНTЬЕB. майopoм Cамyсь. I.П. B связи с этиIvl oнa бьlскoм Рo 96 HкBд нo в }Ioчнoe дaнкoй Кyлиru M.^y2к.'Haдии'' бьlдo изBeстнo. ХpущoBу пPo дiядьнiсrъ спеЦгРyпHl(Bс пiд виглядoмбoiЪoксБ oУH |7 ciчllя |946 poку Cекpетapro llerrгpальнoгo Кoмитeтa t{.l пoкaзaний задep}кaннoй paйoннoй pефepентки сaнитapнoй с. пyнктaх бaндитские aгитaтopbl ^eннЬIх ^иквидиpyloтся. pa6oтaет иtlфopматop рефepентa CБ Meдe.lя oyнoBкa. _ Cпp. Зaqиксиpoвaв все пoкaзaнЕя Mapни Kyлиru пoд BидoDr гpyппa в нoчb ga 22 декaбpя пoBe^a ee нa Meде^eсo}1 ''нaпaдение. пpoдo^?fiaя oпеpaдиЮ пo Реir^изaциI.AГCa' вpеN{яу ce6я дoмa не н. Мarшннoпис.lя' прoeхав пo pайцerггpy' свepкy^a нa бoкoвyto ltoPolУ. ничскoгo paйoнa пo имени Mapийкa.rн{. 10.'Нaдии'' (o кomрй мьI сoo6щали в бьI MеденичскoN) рйoнa дeсятиднeBнolv1oтчете 25 дeкa6pя). oна зilявI. Tyг и B д. _ 14'2. чтo в Mеденич. Не пpoявив t{икaкoгo беспoкoйствa' oнa сe^a нa Кoпiя.' Устанoвив. ^ичtloгo сoстaвa с yк€ Ц laниeммeстo}кнте^ьствa' их Boopy}кeния |4 ДpУГk|х yстaнoвoчItDlх дaнHbIх. t. _ oп. в Медениvский paйoн 6ылa вo г^aвe с l{aчa^ЬнPtкoмOББ I{aIIpав^енaспецгpyппa УНt(BД Пo пoкaзаниям . Nе 7/6/13 BЕРHo: MAЙop (ЕpMAКoB) ДATo: ф. и к.пoс^e пpoBeДeННЯ l\4итиtlгoв Ir сoбpaний' paм в BepхoвньIйCoвет сCсp. и пpедaте^ьствe ч^eнoвoУH. де^oвoдoм PaйЗ.' ничи.-P.чaстникa спeцгpyппbl днеМ 27 дeкa6pя нa пoдвoде Пoдъeхa^и к ПoIиещению Мeденичскoгo РaйЗAI. .qaнию paйoннoгo pефеpeнтa CБ пo псeвдoниIl{y''Typкмeн. тaк кaк пoдoзpевaeтсЯ в сoтpyдtl}tчествe с opгaнами HКBД. П.

98 сПиски сoветскo-пapтийнoго oт Геpaсимa дaн}Ibtе' 25 aктивa дeкa6pя си^aми oпеpaтивнoгo сoстaва УHКB/.Пpoдun*aя oпеpациIo' спеЦгpyппa 24 дeкa6pя t{aпpaви^aсЬ в се^o Kpиницa Меденичскoгo paйoнa' гдс yстaнoвив дoМ пpeдседaте^Ясе^bпo (Гepaсим Стесь Пaвдoвич' 1904 г.Кpaмap'. oднoврмеIrнo Гepaсим нaзвa^всю oyнoвскyroсeткy пo се^y Kpиницa и свЯзнbIх . сBидете^bстByет тoт фaкт. Кaк тoлькo oн Bbltuе^ и3 дoМy' eмy бьlли 3aвязaнbl г^aзa oткpoBе}itrblм и нa пoдBoде otr бьIл дoстaв^еtl B зapaнее oбopy.евyrшкa сoг^aси^aсb.. чTo яв^яется стapЬlм нaциorra^истorи.Чеpнaя''' r{aстника сrrеЦгpyппbrи свя. и сooбrдил. гo paйoна '. IIoс^е дo^гoгo зaпиpaте^bствa. пo зaдaltиIo pефеpента СБ Меденичскo.'.yportrенсц и }rtите^bсeлa Kpиницa). o нil^ичии сoтpyдtlикoв HКBl.э.связнalr '..'.6еспpeпяTстBеl{нo oткpbr^ иМ двеpb. .rx B сеnе '. пpедсeдате^bсе^bсoветaс.. чтo этo свoи х^oпЦьI.свoи хлoпцьl.чи^apяд пpoдyктoв. yчинeн дoпpoс. polк/\eНИЯ.КopПpибьlв к стaничнoМy в дoм' oни з<tста^иегo сгtящим. чтo нaхoдится в pyкaх CБ. B тo 2ке BpеМя oн инфopМиpoвa^ '. f. aeкa6pя. вo вpемя кoтopoй 1.'Чеp. пpедседaте^eМ се^bПo и aктивнo вbrстyп.Ibl'. чт0 в се^o пpибьии 99 ... yбедиBlllисb. Пoсдeднeе вpеМЯ.зайдя в се^o.ПpoсвитьI'.'.вa yvaстtlикa спецгpyппbI la'lee Геpaсим пoкaзa^'чтo y негo нa квapтиpеиМеетсяск^aд с вeщaМии пpoдyктaМи'зaгoтoв^еннbrМи для paйoнlroйбoевки СБ. Гopoдисскaя М. спpoсPr^ив кpaйru. тaк как сПеЦгPуПпa pаспo^aгa^aдaFIнЬtми' чтo ''Haдия. opганизaцией yкpa}rнских oпе- 6ьlлo зaДеPrканo 15 че^oвек |1 cpеД|l H|.tIет ^и }Iикoг0 IIет' pa!}вeдка веp}ry^aсbв дес.бьlд сrкpетapeм се^bскoгo сoветa. п.. еllJе B 1924 ror]у t.lЯoУH .' пpи вr. Бидьlк Oдьгa .Bместе с ней нaлрвилисb двd .. сoBетскиM aктивис.|х: 2.Тypкменa'' o пеpедви}кeниях oпepaтиBнblх гpyпп чepез се^o Kpиницa.aктивньlй пoсo6ник Bскpьlтo 4 склaдa с пpoдyктaми и 1 скдaд с oдеlкдoй.Haдийки. ^aсb Хoзяин Д..Д. yзнaв.. У Геpaсимa 6ы. Kpиницкий Семен. кoтop. 4.'Typкмeнa'.'.. 6ьlстpo oдe^ся ний. стaничЕl. Кpини. спецгpyппa нaлpaвиnасb в седo Кавське Меденичскoгo paйoна. кoTlopble.. f. B..lя . в се^е' o tlaстpoeннЬrх ^oя^bllo к Coветскoй вдaсти и т.lн встyпи^ в ч^еt.'Тypкменa''.l^ связb oстats^енa Д^я дa^bнeйцIегo paтивнotlo испo^bзoвaни'я B сoстaве спеЦгpyппbl. с изъятbt пo^yченнblе сeле Kpиницa Геpaсим. кaк тo^bкo тBеpдo y6едился. пpoдo^firaя oпеpalJиlo.oвaнньIй сxpoн' гдe пoд BидoМ CБ yrастникarvrи спецгpyппbl e:vryбьlл oбнapyжеllьl и Mеденичскoгo pайo}ia.' oн пpoяB^я^ се6Я.Чеpнoй. и с тoгo пp}Ц}на}IиеМ с.вийськoвьц''. в бьrлa пpoведeнa чекистскo-вoйскoвaя oпеpaЦия. . Кpиницa. Пoсде 3пoг0 спецгpyппа в .t^ нa сo6paниях rкителей селa. д^Я видиМoсти.' зацr^a в o!*1|1|13 дoгиoB.:}нaя .Typкмена'' и дp. чт0 B се^е хaтaх .Кopний'.lя бьlлa зaдepжaнa' Tyг жe дoпpolllенa и в сBя!}и с eе зaшj^и к неМy B дoМ и пpeд^o}t{и^иoдеTbся и пoйти с нигии.Тypкменao н. ^ицax Haскoдькo еМy дoвеpял ''Typкмeн. Пoлрив 0гвет.Тypкмeнa''.сBязtlая Bдoвиченкo Мapия .tездe из сe^a Кpиницa непoсpедственнo oт Peaлнзуя нaЦиoнa^истoв..гo}l.rи I{егo пo^J. нoнью нaпpaвик неМy и' пoсryчaв B oкllo' пoпpoси^a oткpblтb двеpb. где сoпpoвo2кдеrlии связнoй 26 пoпpoси^и девyluкy IIoзватb стаIIt{чнoIЮсеnа пo псеBдoниIvry .. OсlroвньIм oбвинением емy бьIл пpедъЯв^eн якoбbl фaкт пpедaте^bствa paйoннoгo pефepеtlтa сaнитapнoй слyжбьl . Hе дoxoдя метpоB двести дo массиве и lraпpaвиДl в се^а' спецгpyплa paспo^o2ки^асbB ^еснoм сe^o дByх 6оевикoв. вpеМени t{е пopblв. сoсгaв^еttнblе Кyлиrш Mapией.. цa.oмa.. чтo нa квapтиpе y Геpaсимa oн неoднoкpатнo скpblвa^ся.Typкменa. Kpaвец Екaтеpинy пo кдичке тивl{ЬIx сBЯ:}нbIx . нaзвал свoй псевдo '. нaзвilв кaк oдtry и:t саМbrх aк.

1924 юдa po?кдеt{ия. .ttе}tнblе вo вpегtlя дoпpoсa oб aктивньlх ч^енax oУH в}tесте и бaндпoсoбникaх. oopaзoвaHие сpeд. .гII!r в чJ\eнbr oyH' имеj псeвдo B 1943r. ..'f'y6енкo''.'.Iисrj' чтo пpoисxoдкт в paйoнe. 2.. не pазoбpaвц. .'Typкменy..' с пpoсь6oйв 18..'бoдьtuевисTскимl.'t{апaдения' дес. к. пpиlIIе^к месTy paспo^o?ttенияспецгpyппьI с oдниМ че^oвeкoм' Реaлизyя кoтopoгo пpeдстaви^ кaк aктивнoгo oytloвцa' пo псеBдoнимy ''f. 6ьtлo пpедъяв^eнo o6винeние в нeвbrпo^нeнии .lяBи^a. ч^ен oУН. неe. IlевoзIиo2t{нo..ним дeйствyет в тopaя с^едoBa^a с задеpfi{aнHbIми БpaтцeBbIM и Paвинским . связнoй paйoннoгo Рyкoвoдитe^я сБ дo^o?ttи^. .ry Кавське. чтo пepeд . Pyкoвoдите^b спеЦгpyппbt пoтpе6oвaл oт '. У6eдивurись tro вr{ецIнеtvfy B|1ДУt1 paзгoвopy..lне}I t' нory и вoзвpaт}..и нallpaви^ся с ними к месry paспo^ox{енияспеЦlpyппbl lra oкpa- 1944 roдa пo пpикilзанию и}ry се^а.6ьи связньIм' a эатеiltpyl{oвoд}ггrnем боевкисБ.'. 8 скдaдoв с зepнoм и ^|.lниtIнyto хrенскoй сeTки' a тaкfi{е назвa. сoвеplшенt{oyбедивtuись' чтo пepeд.Typкмeна.'Кoрния'' и '.' в paйoнe связь }rapylЦенa и вblзBaтЬ ''Typкмeнa.Typкмeнa'l тpебoвaния 6oевки вbtзвaтb и B l{apyцlении свя. пoсnе чегo пo^}д{t{лпсевдo се^е oxpaнy нa слylaй '. paссказaB' кoгдa пoс^едний paз бьlли вoeнньIe.rггtлей - aктивI{blx п0с06никoв бaндrrгoв' кoтopЬlе имеК}т y сeбя ск^адbl с зepнoМ..bсела Кавське Mеденичскoгo paйoнa. пo псевдo '.пoявлеtlия 6oльцrевикo8'. Bo вpeп4я зaдер2fiat{ньIе бьIди кaкaя. Пиннyк М.Кopний'' ним oyнoBцbl.Кopний'' н.Кoprтий'' и 6ьIл нaзнaчен IroсTyItи^ в Kщснylo звеpхникoв oд}IoвpемeнHo стilllиtlнblм' вblпo^ня^ фyнкции инфopмaтopa СБ пo се. И Bt1l|лпpoв. Зaxвaтив с сo6oй . ''Кopний. вс1). 7924 гoдa pozt<..чтo все paйoннoe pyкoвoдствo..tчис^e: 1.6ьlл p. наxoди^ся дoМa нa из^ечении. '.' дения' ypo?кенец и )Itите^b сe^a кaBсЬкe.. з. oкoнчaния иx дoпpoсa 27 дeкa6pя внoвь бьIдo инс... М.lлo}t{енHbtеддя 6allдитoв.Чеpвa''. часа связн:lя вoзBpaти^aсb с невp1пtеннoй эстaфeтoй и з.зaxвачeньl.тo бoевка CБ.. ваI{ие сpед}rеe' С 1937пo 1941гoдбьIдсимпaтикoм oУH' в 1941 '. ./\17 меспtьIx rк.yбенкo''. aкTивHbtй 6aнднт.'6oeвкy''.'. кo. oпpaвдbtв.y6eнкo.f.'. B aвryсте 100 Paвинскoгo и дoстaв^енbl в УHКBД якoбЬI I. 06еспечlrгь внoвь пpибbIBцIylо 6oевкy пpoдyкTaми и пo свя:lи нeмед2\е}lнo .rе.oпеpaтивнoй кoм6инaцнlt пo Mеденичскoмy paйoнy зaдеpЁ{aнo 92 чrдoвeкa 101 .rзъятbIIvtи y y6итьlх д:lннble' с Бpaтцeвa и бaндитoв.ro apестoBaнo oпеpатиBHilя гpyпIla УHКBД бoдее 20 че^oвек' в тoп. .l!}il^: Затем бьIл дoпрюu-rен6андкт фамидия егo Paвинский филипп Ильич. г. Бьlлo o6нapy}ке}lo v| пpoдoвo^Ьствиeм. нoсти. активньIй 6андит.|poвaнo Bсегo вo вpеIvlя пpoBедeния aгeнтypt{o.|Д|. o6рзo. Cпyстя два . ypo2ке'{ец ll )КllTPJt.хtва^сBяlt}IbtxCБ щйoннoгo пpoвoдa Ha дoпpoсе OУH и ст. кoтopьIй пoк. вЬIзвaтb paйoннoгo пpoвoдникa сБ .00 пpибьггьB ^eс.Kopниto. Пoслс беспpeпятствeннo вbIпo^Hя^ Bсе тpе.ЗaвзятьIй. пa снoвa нaпpаBи^aсЬ в схpoн' гд'е дoпpoси^а кaждoгo B oтде^b. пиpиpoвal{o ''ц311аДeние'' вoиIrскoй гpyппbl нa B пaнике бехtaли нa Tepp}fгopию Cтpийскoгo paйoнa. Mатвииrцин M. ''Kopний.Кopния'' немер\eннo Bbrстaвитb в Apмиro с цeлbю дезrpтиpствa с opy?ttиеМ't{o в феBpa^е1945 r.'Кopний'' бoвaния pyкoвoдите^я Hа слeдyющий день дoкyмеtlтаtvtи. спецгpyп.. неIvlед^еtlнo opгaнизoвir^oхparry в се^е' oбеспечид гpyппy пpoдyктaми' a затeм Haпpaви^ сBязt{yк) с эстaqетoй к . стaнинньIй дo^oП{и^oбстaнoвкy B сe^e. tа дpyгI.'Typкмeнa. пpoвe^a oпеpациto' в хoде кoтopой пo се^y Kавське 6ьI..|KB|.lясb' нa дoпpoсе пoкaзa^: фaмидllя eгo Бpaтцев федop Иванoвин.Каpaлшuин.1944r.Кopний'' зи.'Кopний.'.. Boеrtнoс^y2кaщиМи .. 28 дeкa6pя 1945 r.l^ Pядa низoвbIх paбoтникoв. пo^}.t чтo B связи с aкциями. пo псевдo .r^сяДoмoй..'бoевки.

poгo6ьIн-Caмбop. Z.. opигiнал. ЕqимoвЬllr{ и pK сeкpетapем KП(0)У тoв.Il дo^2l(ньt вbrскoчитb из хатbl' стpе^ятЬ Bсе 6ьlдo тaк и сдe^aнo. oПЕрAЦИЯ. yll!е^ в 6aндУ пpeдсе. 2э-25 1. Cвязньte .Цействyeт бaнда ''Бьlстpoгo''.'. B pядьl Kpаснoй Apмии l!э се^a пpизваt{bt 54 нeл. мtl^llи Хapив Ивaн./|у!'. янваpя/poгoбьнский po HKBд сoвместнoс paй. 3. Ha дpyгylо t|oчb снoва PеlI]и^и пoс^aтb спецгPyПпy B дpy. Bьlявtlть нaстpoение }t{ите^ейсе^a' их oтнolЦеrrиe к сo. с^yil(aщиx' пoBeшенo 9 местньlх rrrителeй. саtи fi(итe^Ь этoпo се^a. с.rrrде. пpoвeдeнHirя в f. ^aцких r02 хoзяйств. a в 6андУ уlllлvl 67 чeл. B нoчь с 23 нa 24 crcцгpуппaв сoстaве9 чедoвек'p. oпepaции 6ыл сoстaв^ен зaM. . pеlшеlto 6ьtлo пpo.. сейчaс lle бьtвают.4. Спp. аo 10 paз бarцитьl гpaбили I|lаг. _ oп.rгo бaндитbt в сe^e бaндитoв pассказbtвil^и нaцIиIt/t ^юдягvt. B paйoнe с.Boйскoвytо кoм6инациto' кoтopая иlr{e^a Це^bto: Ceкpeтapь f. pyктивнoе сoвelдaниe с нeпoсpедственl{blми yчaстI{икaп/tиoпepa. . Чеpез Haсe^eниe селa БpoниЦa yстaнoвитb сBязb с 6aн- пo 3 чедoвекa' oтпpaви^aсb в Бpoницy и зa нoчb ^ивlIIисb oбoшлa дo 100 хaт' кoтopblе зapанее бьIли yкaзаны paйoтдe. хoдящиe aвтoмalllинbl н у6нвaлн сoветских дroдeй. нaч.poгoбнЦЬкo}tуpaйoнi Пiсдя 25 ciчня |946 poку с.lзиH се^ЬIIo.двyх зaдеpжали'.ZJ. чтo этo бaндитьl. B селe 45 ку. вссти oпepaтивr{o. |'1 ^уltBtlДI1poBaнo УчитьIвaя такyю хapaктеpистикy се^a. пo Фa. дaте^"b се^bсoветa Лесик. дpoГoБЬIЧ ветскoй в^aсти и 6aндитaм. Бpoницьl . пpи кoтopblх yбитo 32 чeл. B этo вpeп{я нацtи ввеpх и yдиpaтb. План lнqopмaцiя пpo вiйськoвy oпеpaцiк) пPoтш укpaihськoгo нaцioнaлiстIlчIloгo пiдпiлдя в .poгoбьlнскoгooбкoмa КП(о)У o^ЕKсЕHКo |7 янвapя1946 r. гoй кoнец сe^a и сде^aтb такyю кoм6инaцию: пеpед paссBe. паpтийнo-сoвeтскoгo aктива и вoеI{нo.yдиpaть. B paйoнe Чещз зapeгистpиpoвaнo э7 6андпpoявлений. l. ЦllцгoУ: ф.ИI. дитalvtи. БьIлo пpoведe}roиHст. Цtlи' гдe кaх{дoмy 6ьlдo пoстaв^eнo кoнкpетнoе зaданиe. двa paзa ЯlвЛЯА.Ap*. дoм НКB.aктивнbrx бaндитoв и oyнoвцeв 6oлee 20 бaндитскиx сxpoнoв и вскpbtтo и ск^ilдoв. B сeкгя6pе 1945 с. Haсeлениe сe^a oчeнЬ пaссивtlo yчaстByeт в DtepoпpияTtlях сoвeтских opгaнoB. Пpoтивoпoставитb беднякoв и сеpеднякoв кyлaцкoй нaс. ^юди гo и пpoбyаyг тaм 75-20 }lинyт' rr{имo хaтbl дoлкнa пpoйти гpyппa сo^дaт гаpнизol{a с oпеРyПo^нoмoчeнньIм po HKBд. Бpoницa Tи се^a. B 6oдьurинсвязи стве хат нaших дroдeй встpeча^и пpllвет^иBo' ДУМaя.'B а Boеннbre пoгoнe'' зa 1g. 2'. 2975. ся с пoви}Iнoй и oпять yxoди^ в бaндy. и чepeз Bсe 103 . Hаши бoевики стaли '.l' кoгдa HaцIи зaйдyг нa квapтиpy ?t(t{те^яЛylкeцкo. Baйс6еpгoм' нaчa^bникoм HKBД тoв. Пеpвaя нoчЬ не дa^a oilмдaеМblх peзy^bтaтoв B oтнoцreнии с бaндoй И^у| с oтде^bнЬrми 6aндитaми. тotr. ^юд.poгoбьlнскoм pайoнe кoмoм кП(б)У пpoвеn иrrтеpeснoе меpoпpt{яTl{ев с' Бpoницa. oББ УHкBд po тoв. Кoтtнкo.8-41. тaк кaк тaм стoит гapнизoн. и в pайoне этoпo сe^a oче}IЬ чaстo бандrrгьl o6стрливaли пpo. Бpoницa пpoхoдит uloссе f.Мarцннoпис.

'Кaк rке этo бyдет' I.I{y2t{tloхoдитb и lla сoбpания. тсМ. челoвек.гaв^Яtoтнaс xoдитr. К нaзI{atlен}Io:!ry вpеМени ЯBи^oсb всегo 60-70 бьI мьI в денb вьIбopoв пolш^и в a ес^и пo и llo ^ес' ^rсaМ всем се^aМ вoйскo.l нaсl'o. Пеpед 6oевики дa^и хa- lкителей.Гoгдa tlе хoтяг |4ДтИЦa сoбpartиe. Хoзяйкa пoстaви^a ' хлеб. a хoзяин пoстaви^ пo^. их oтнoluerlие к в^aс1'и и бaндитaм. 4 пapьl сaпoг. Hам гoвopиЛИ. l loвеpив' чтo Этo oaндитbr' B paзгoвopе oн скaзa^: .aющий питb l]oдкy. oтpекoМендoBaв иx сo6paни}O' как u.'.се^o llpoве^и в paспo^o?t{ениe гapнизoнa.. Мaс^o. пpoвеpя^и списки. A пmoм дoбaвили . И в тo }ке BpемЯ пoкaзaтb сoбpaник. изr{aTb кorl- llolЙo- oтвети^' чтo OtI недaв}Io кopoвy oтдa^ . Toгдa пo-сaди^и этих 9 нa HкBд бyаyг слeшrгb за вillvrи и всеМи из6иpaтeлями' чтo [tbl 6y.9 кoмп^ектoв бельл. сaМoгOlry. нтoбьI не пory6lrгь себя и свoЮ сeМblо.8 пoлуrлyбкoв. сaпoги и пид2кaк пoМoг. Из Harши oтBечaли еМy' чтo де^o тaкoе' чтo есnи B се^aх и ^есах пo^нo сotsетoв' тo.vи.bкo 9. кyщй и пp. яйцa. B oбщем. г) Бo втopylо нoчb зaшI^инaruи бoевики к Петpy Кoлoсoвец. Hа сo6pаrrии секpетapb pK КП(6)У тoв.ге. тyт }кe зaчитa^ списoк тeх.идy' чтo пpедстaвите^и 40 чедoвек иx яви^oсb тo^. Ha 12 чaсoв дtul 25 янвapя бьиo нaзнaченo сoбpaние lкитедей Бpoницьl. . тo сpaзy Мoгyг apестoBaTb вaс.rи сlбoulли 6oдее 160 хaт' вeзде пpиниМ€ r ^и с пpивeТOМ и гoстеIIpииMнo' BеpЯ им' чТ0 ot{и бaндитьl.tl сoбpaвшихся пpoxoдит tЦopoх. сoбpали десЯТиxaтникoв. a тo^bкo зaйде. тo чтo }ке нaМ делaтьJ'.'. 2 Пapbl 6<lTинoк. имейте в r. кaк начaтb с6opьI кpестbян' paктеpистикy сoвеTскoй Пеpед д^я УПA. чтo B се^e частo бьlвает бallдa. Hа yлицах бьlлo бeзлroднo' I]иднo бьиo. Пoтoрr oн пoстaви^ еIде пo^-^итpa' нo нaшIи ^итpa питb oткaзa^исb' скaзaв' чтO естb пpикaз пpoвoдa' зaпpе- TивнbIx бaндпoссlбникoB. tд19. сbtp' двyx }кapенblх кyp. Кoлoсoвец Петpo. ^итpoв Haших бoевикoв. стиryциЮ и пO^o}кelrиеo вьIбopaх. ттo кpестbяне .l'o trичегo нe пoдe^aешIb. кoтopblе 3a эти дBе нoчи yгoщaнaших лtoдей. ^и Сeкpeтаpь pасскaзa^ сo6paIlиlo. ^toдеи нaми Бpoницьl. yбeдивruись. тo дo^гO B кaбине нe бyдbте. rry?кнo хoдитb Ila избиpaтельrIьIй yчaстoк' paз oкO^o негo вoйскo.'Hy n ваМ дaм кo2кyх и 300 py6лей деtrbгaМи. нa(Iинatoт тиxo пepегoBapиBaтbся Ме}кдy сo6oй.Д.rтo. Сpеl.г дoк^aд иMr^ цr^bЮ скoМпpoМетиpoвaтb lrеpед 6aнДитaми сaМblх aк- чтo Boзbмете кapaндaшJ и зaчepкнете фaМrr^иЮв бюллетеlrе. нa сoбpаниЯ. сpi1ЗУ |1 вbtxoдитe' пoтorvry. ottи |0 5 . 104 пoМolдникoв сoветскoй B^aсти' зa чтo и o6ъявить им ^yчtllиХ ''6лaI'oдapнoсть. нтoбьl Мbt хoди^и tta избиpaтельIlьlй yнaстoк. чтo ес^и зaМетят' кoней и oбязaли чеpeз чaс o6еспечить ЯBкy oстa^bнbtх дeсятихaтl{икoв и из кa}кдoй хaтъI пo oдrloмy избиpaтелro. Кoтенкo сде^a^ дoк^aд tta теМy oСl итoгах 7945 ceльcкoхoзяйственнoгo гoдa и o задaчaх кpестbЯtl в пoдгoтoвке к вьIбоpам. Haселение бьlлo yBеpеt{o' чтo этo 6ьIди 6aндитьl. делaйгге'I'aк' кaк вaм yдo6неe. кoтopblе пpиниМa^и нaцIих ''бaндитoв. Bьl rке сaМи знaетe' чтo тaкoе HКBд. K нaсy дI{я нa сoбpaнии yrке бьIлo дo 400 из6иpaтелей и 38 десятихaтt{икoв. кoтopblе зa дIJе нo. Э. ч.гo.гo paзгoBop идеT сo ''сBoими х^oгIЦaМи нaчa^ иx yгoщaтb. y кoтopЬIx oни бьtли.гbt' нalllи нaчa^и пpoситb Хoзяин ' нo tloдчеpкнy^' чтo olt и Taк y}t{е Мнoгo Зa две нoчи наlllи в ссле Брницa сoбpали 1500 py6лей ^lOди де[Ibга.lщих 6aндпoсo6никoв. 14 сa\4oГ!try' сa^o.pУЗьЯ i\loи' сoвeтbt l{aГнa^и B се^o вoйскa и зaс. Hyн<'llo дe^aтb так: кoгдa BOзbМете бюллeтени. с oтде^bнblМи се^я- уйти нз хa. г) DoT пpиМеp paзгoBopoв нaшIих теМ кaк Щv| Д^я УПA.етeде^aтb в кaбине вo Bpем'l гo^oсoBal{ия.

1. oп. кретнblx дaннblx' дoбьпьlx спeцгpyппoй. - 1. 2971. Pепpеспвнo.|9''. Co свoей стopоltьt пoддеp2rrив..2o9._ с.Ap*. 107 . 468. Bьlсryпил тaкfite Я1gпв Ивыl' скpbIвавlIIийся с l..tя в ГУББ НкBд дoкyмeнтillvl o деЯте^ь}loсти спeЦгрyппbl'. t. дo rraгoPoдilleнняoРдеrralrнзa успiхrr в 6opoть6i з yсpaiЪсbкшDt нaцioналiстrrчншttl пiдпiллям 30 сiчня |946 poку Coвepurеннo сeкPепro сПpABt(A o БoЕвoЙ гoтoвНoсTИ сПЕЦГpУППЬl. Ha сo6pанt..ra.lю xoдатaйclвo тoв. 469. |9|7 . o. И дaльшe oни зilявЛяJll{' чтo пpoсят y сoветскoй в^aсти пpotЦения н ДaTr-ИI|r| вoзмo2ltнoсть oпpaвдать сe6я. orry6r.o сoбpaния ч^eнbt избиpaтельнoй кoмиссии. 62*66.Ц.Пoтoм тoв. дaлo пo^o2ttитеiЬtlЬlе peзy^bтaтьI. _ Книгa дРутa.tloля 7945 rcдa Рeэyльтaтьt oпеpaции Co6paниe сeJtян с. пpoвeденt{oе нa oсI{oве кoн.'TBЕpдoГo" УHKBд BoAЬlFIскoЙ oБ^AсTи Cссp Пo пoстyпивlllи}r в рirзнoе вpе'. привeденнble в сoo6щeнии HKBД or 29. . Пoслe сo6рния ч^eнbl кзбнpaтельнoй кoмиссrи стaли pery.947E.t у ce6я дoма' где прята^ся в п^aтянoм шкaфy. I-IКвд сCсp Нaчадьникг^aвнoгoyпpaв^енrrя A. Пo пoс. Райкoм паРгrrи пoсJ\tl^ в се^o 5 yпoлнo. Из6иртельный ylaстoк застert. нoмoчeннbllr.Tвердorо''-Кpaвкylt Nе 2116/пl Усср И.^eйтенaнт пo 6opь6eс 6aндитизмon.lteн. Tyг кoтoрble xre нa сo6paнии вЬlстyтIl.l^llсb.lх ^яpllo все нзбиpaтeли се.46 г. Леoнтьев. oни пpизвaли сoбpавIutlхся aктItвнo гo^oсoвaтb зa BЬивrrHyгьIx кaндидатoв.l^и eщe 3 чeлoвeкa.\я пoмoщи в пoдroтoвкe к вьlбopам. дapнoстb'.нoвpемeннo тoв. нa дeжyрt.lивtltихся пр}l пpoвrде}rии 6oевьur oперций )Дастникoв спеЦгрyгIrrы''TверД. мoченнblх д.l^и активнo }^{aствoBilтbв oбществerшoй rкизни седa. Paзвeprryлaсь р6ma aгитaтopoв пo кyп€м.l^ся' а в этoт денb yгpoп{ oн бьlд задeр2rraн yч.|994.lAгoУ: ф. в тoм чис^e пpeдсeдатe^b и сeкpeтaрb' на гIaстке сoвсeм }Ie pа6oтaли. гeнepir^.1. кoтopble lr{yги^и се^o.487.Ц. Maшинoппс IJ.* |<. Кoтeнкo пpедyпРеди^' чтo дaннbtм виднo' чтo жrrге^и сeла Брницa пoс. кoтopьIй в oктябpe lиесяцe 7945 юaa пpнбьlл из Гepмaниу| t| сих пop ^o скpblв.: Бiлас l. фaктьIсooтветствyют действrrгельнoсти.тo неизвeстнble х^oпцbl l{ чтo пoд сидoй opу>||у|Яo}Iи кoрIt. oде2rrдoй и гryскaeт нoчeвaтb. o6opу.rе сoбpaния ст. 2'. apeстoвa^ в се^е 14 челoвек aктиBнblx Pайoтдел НКBд opгaнaм HкBд 6aндпoсo6никoв ll OУНoвцeв' xopoшo извeсTтIo' ктo пott4oгaет бaндитaм пнщeй. нз6нpaтelн нa yчaстoк нe пoкaзbtв. теIr{' кoтopblе якo6ьl активнo пoМoгaют сoвeтскoй в^aсти. кoтopbtе сoзнil^l. Бpoницa. f. Cтркaн нaгpirждении opденаIuи Coюза CCР o наи6oдеe oг^It. Cпp.r.tсb' чтo y них действитeльнo 6bl^и кaкиe. Koтенкo заЧитil^ фaми^ии и o6ъявид ''блaгo.tи^и этиx х^oпцев. Tyг же нa сo6paнии вbtстyпri^и 5 6андпoсo6никoв.oвiдкaпpo 6oйoву гoтoвнiсть спеЦгPупшз кoлrrurнix в зв'язкJr з пPедстirвjrенняllii.lи вbtстyIlи^ так 2ltе Бaй6a Poман._ AР*. и пpивeдelr в пoлный дoваI{ пopядoк.orо''. членiв oуrriвцiв "Tвep. Бай6a эaяви^' чтo oн BI{нoвaт пеpeд poдинoй. yпo^. \/|. пpoсl{^ пpoшerrl{я и пpизbtвir^ тeх' кт0 elдe скрЬtваeтся' явlfтbся с пoвиннoй.кaPa^bнaсиспrнa в Укфhi.t 30 янвapя7946 roдa ДA Pф: ф.oгo'. чтo ot{tl так?l{e скpblв:l^исЬ oт oргaнoв эaяви^ll' сoветскoй в^aсти' а тeпеpb пpoсят пorr{и^oвaния.4.tтb )t{aстке' эa 2 аяя пpовepи^и ce6я в списк. _ Спp.rедним 106 Кoпiя. * oп.

'Рoмa''.'бьIдo ее дoстaBи^и зa се^o в 3apaнее rloдгo1. пpелъявив eй oбвинение a сBЯ3Ях с HКB{'' и в BbtдaчеoдFroгoбaндгlo- oтпечaтaннblе антисoBетские сoбникa..lal<llдих Гpaбoвскyto в пpинад^е2кнoсти к OУH. не бьIлo вoзм<l}t{lloстиПo^yчитr. чтo в rIастoЯUJee вpеМЯ в сe^е Бpaткoвцьl.4е^oвbtесI]язи с paйoнньIм пpoвoд}lикol\' '.rгo действитr^bнo Гpабoв- Бpaткoвцьr '. B дol{e в кoтopoМ пpoпaгaнде paйoннoгo Стpийскoгo ''Зy6 е r r кo.геprсyющис нaс сBязи.Хмидь.l. Гpa6oвскaя oхoтнo сoг^aси^aсb пpoвoдитb их. ста Ir ичr lь Iй се ^ a . их зa сс^o тaк. Хpyщoвy пPo резy^ьтaтrr бopoтьби з укpaiЪськими нaцioнaлiстaмипiд Bиг^ядotlloУH.УПA 6 дютoгo 7946 poку oПЕpAЦИЯ.'Hечaй. Ha дoпpoсе' IlpoизведсIlttoll в схpol{е' Чехpий пoкaзa^' чтo ''Зyбенкo. oбвиllеtlие B свoe oпpaвдaние l-pa6oвскaя pасскaзa^a o свoих связях с пo^ytrенo сooбIдение o тoМ.poгo6иЦbкoгo |t|У кП(6)у с.Кapмелloк' Тoгдa Стpийским Гo НкBД oУН.ДJ.o . в тoM чис^е тo^bкo феpен'гy пpoпaгatrдbI бьIли бьlлo perueнo дoпpoситr) Гpабoвскyкl спецбoевкoй пoд видoМ бoевки CБ.Зyбенкo'' Бpaткoвцьl rro фaМи^ии Хлoпoн и Дуx.. oлексенкa секРетaРевi Цк кП(6)У M. IrpoведеннaЯ Cтpийским гopoтде^oМ НKBД 10 янвapяCтpийским Гo НKBД oт aгеIlта. и егo пoмoщ}lик У них име.t^ нa пиruyщeй и и paсПpoстpaня^ ^исТoBки ^oзyнги t4x в Cтpиrо и Пpи^еГaЮЦих се^ах чеpез }ките^ей се^a .Coм кo '' и paй oн н ь l м p е ф е p с I l т o мС Б ' ' Po мк o . Пoлyнив э1.'. пoМotдl{икa 7925 гoдa стaничt{oгo po?t{де}tия' Пo изъя. изoбди.' . в a чтo6br дoкaзaтb свoю пpавoтy' сooбIJJи^a.oдaтки дo дoпoвiднoi секpетapя .и даl{t{blе' гtастltики спeЦгpyппbl пpoбpались к yкaзан}IoМy дoМy' oЦепи^и егo и пoс^е тIдaте^bнoгo oбbtскa Ilalll^и схpotl' села B кoтopoМ Бpaткoвцьl к^ичке'. и пo oкpy}кaюЩиМ се^aгvt. пpeдъяBив УчИ|||4^|1дoпpoс' oУH eтся ПишyщaЯ Пo Кyllpиянец пo иМеетсЯ схpoн. зтoбьl нe стo^кнyтbся в пyги с oхpaнсlй селa и пaтpy^ЯМи гаpt{изolta. IIее ин. Нa oкpаине селa ГpaбoBскoй зaвязa^и l. B схpollе задrp2кa^и Чехpиil Ивaнa. 24 янвapяCтрийским Гo HKBд 108 Пoсле apесToвaнbl2китс^исе^a 109 ..'Зyбеllкo''.oвaн Пo дaHIIblM'пo^yче}Irtblмoт Дpyгoгo aгентa.t^oсb скpbtтbся' a Гpa6oвскaя бьIла Пoвеpив llашей спец6oевке.^aзaи зaдеp}кaнapa6oтникaмиHKB{.. ПoлyненньIе дaЕIнbrе6ьI..rи пеpeпpoвеpеtrbtнеpез paйoннoI.. fl.lми дaIIlrЬI\4и'rlo не иМeя пpяМblx Фaктoв.paЕIяtoт их пo гopoдy Cтpий ^исToвки. пoкaзa^a' .' якoбьt yд.гbl дoкyментbt' rlpинaд^e?кaщие . I l po B o д а Рaспoдaгaя тaкI. пoпpoсив ее пpoвoдитb oпеpaЦии pечтo ^истoвки.'.' дo^гoе вpеMЯ в этoМ схpot{е печат. пpolзoдника rкeнскoй сетки oУH пO к^ичке кoтopaя бьIла Дolrporuснa 18 Янвapя сttецб<rевкoйпoд видoМ бoевки CБ.o6кo. Нa дoпpoсе ''Poма'. дoпpoсa Чeхpий спецгpyппa иtlсцениpoвa^a o6стpе^ pa6oтникaми Местa стoянки ''бoевки СБ'' пpичеМ HКBД' ''членaм CБ.Хмиль. Cпецгpyппa пoд Bидсlм пpoвoдникa oУH сo свсlей oхpаlroй зarIIлa lla кBapтиpy Гpабoвскoй.o.oB^еllнoе местo' где гIoд стoгoМ сенa eй связЯxс НKBД. pайoнньrм pyкoBoдстBoм местtloгo }t{t{те^яИвaнa llaxoдится pефеprtП Cтpийскoгo paйorla ГpAБoBсКA'I иМеет тeснyю свЯзb с pyкoBoдствoм Cтpийсксlгo рaйoннoгo пpol]oда oУH. чтo ytlитe^bницa се^a БpaткoвцьI скaя иМеет тсснbIе . Caм с aнтисoBетскиe пиlllМaшинкoй пеpеruел B дpyгoе се^сl и пpиМеptlo зa Чaс дo вbllllе^ из схpotla. C этoй Цс^bto 23 янвapя B се^o Бpaткoвцьl бьIдa вьlслatlа сtlеЦгpyllпa вo г^aве с бьlвruим бatlдитoм пo к^ичке ''АимorI- Мaцlинке кa. к^ичке МaцIиHкa' и oни изгoтoв^ЯЮT тat{ нaциoнa^ис- тическиe a пoтoМ paспpoст. к<rтopьIйзa }Ieскo^bкoдней дo этoгo бьIл apест.

.tepнo1000-1500 метpoв дo пpeдпo^aгaе. lIIедшими Bпepеди пpaBo. пo к^ичке Н"д г{aстникаIvlи paспpoстpal{еl{ия oyнoв.Резeц'.) Бopинскoгo paйoнa. ''Бepeзьl''.rвaЯсьиз aвтot{aтoв и виl.lя Py. ^eсy дитoB .lЯBи^' . тoв. peнтy CБ ''Хaнeнкo''. lll . имeет связЬ с 6aндитами и ей известнo lix мeстoнaхo}кдeHие. Этoт 6aндит oкaзa^ся 2китe^емседa Бoтидькa Hижняя Бopинскoгo .lя гpyппa paзвеp. Яв^Яясb невестoй 6aнДнтa Педих Лyки. зaмeтиB пpиблиrкениe oпеpaтивнoй гpyппьl.. нахoдивlllеМyся сo свoей 6oевкoй в в paйoне седа Бaгнoвaтoе. Pьlбченкo. гo кpbl^a oпepгpyппbl. 1' Нaдpaйoнньlй pеqepекг CБ 2.кoвскo. tr{oгo lt{естa наxo?кдениЯ 6aндьl..oпporшенньlй на гиестe paненьlй бaндит yспe^ paсскaзaтЬ' чтo oн 27 янвapя из Cмoжeнскoгo (в paйoне селa ^eсa Cмorке Cлaвскoгo paйoнa) 6ьlл нaпpавлeн pайoннblп{ пpo.'.кoвским po НкBд 6ьlли пoлyнеI{br aгeнryрнblе даt{ньte o тoм' чтo }ките^bнI{Цaселa oстpoв Hoвьrй Py. нy^aсb в бoевoй пopядoк с pасчетoм oхвaтa 6aндьl B кo^Ьцo. PO HкBд Не дoхoдя пpип. .'?1tелезняк'. нaч. Пpи пpoведеI{ии oпеpaции взЯтbI тpoфеи: Бaндитьl Пo к^нчкaм 2 4 aBтoп. paйoнa Миxайдечкo Baсилий пo к^ltчке f.кoвски' pайoтдeлoм HкBд Рy. кoтopbtе }Ia дoпpoсе пpизн. с^eдниe тpи 6aндитa яв^я^исb дичнoй oxpанoй .'?ttелезняк''. пpoBеденtl.Ц. B кaчестBe пpoвoдникa 6ьlл испo^bзoвaн бaндит Бaбинич. Пo. Бандит Ильинaцкий Baсилий' Ё(ите^b сeла Xyсне (мoхr.po. пo к^ичке . Пpи oпoзнaнпtl у6нтьlx 6aн.. oпеpгpyппa oткpbl^a пo бaндитaм oгotlЬ' в peзy^bтaте чeгo 5 бандитoв 6ьlлн у6н. тЬl и сМеpтe^bнo paнен 6aндит' стoявlllуtiа нa пoсry..lx yчaстникoв oУH-УПA.o paйoнa I-ШBЕЦ Aннa.lя 200 ^итеpaтypа oПЕpAЦИЯ. скиx Пpилorrr'ение 2. Пo rryти в се^o Багнoвaтoe 6aндит yмеp.Бpaткoвцьt Хдoпoн vl Дух. "pe.l^и их oт стatlичнoгo се^a Бpaткoвцьr .. вoдI{llкoм oУH с эстаqетoй к нaдpaйoннoмy peфе. Тypкoвскoгo и Cдавскoгo ^есy paйoнoв дис^oциpyeтся 6oeвкa сБ пoд pyкoвoдствoм нaДРaйoннoгo pеферентa CБ пo к^иЧке . 6oйцaми. Усдьlхaв вblстpе^' бaндитьl в кo^ичестsе дo 10 чeлoвек вьlбежали из зем^яHкv| у| cTa^И y6eгaть в глyбь oт.?l{елезняк)) з. пpoизве^ пpедyпpедите^brlblй вьlстpeл. oпеpaтивI{.е Бaбинич paсскaза^' нтo в paйoне сe^а Бaгнoватoe B нa стblке Бopинскoгo.. Пpилoжение 3.'Беpезa'. Пpoдвигaясь в глyбь приIt4еpнoв дByxстaх мeтpoв oт ^eсa' rr..rтo y6итьIе яв^яIoтся: .Лев'.'?tlивЧик''.'Kаpмелюк.Тyp'.lтoвoк. C. Бa6инич ЯB|1^ся с пoвиннoй )t{ите^b сe^a oнyqpий З*"д*n Aнтoнoвич пo Ha дo. a пo^}^{. бьlл oбнapyzкeн чaсoвoй 6aндьI.B.Ц. 4 rr дoкyмeнтbt.tатoB }|еNrецких в!{нтoBoк гpaнат - пaтpoHoB Зaхвaченa pai}нaя oyнoвск. ^есa' 110 стpе^I.tестaнaхo2кдения 6aндьI. кoтopьIй. ''Cтerypa..ливo.Ханенкo''.Д.l^исЬ' чтo ot{и дeйствительl{o paспpoстpаHя^и oyl{oвскиe в ^истoBки гopoде Cтpий.'oвaннbrми пpoдo^lкaeтся oпepaтивtlая pa6oтa пo вскpЬl.'Ханенкo'.. ^истoвoк тию tlх связей д^я apестa дpyгl. Гyсине.Хaненкo''. oПЕpAЦИЯ пo paзгpoмy нaдPaйoннoй бoeвки CБ в БopиI{скoп/tpaйoнe 28 янвapяв Бopинскийpo HKBд бандll.г из Бopинскoгo 6андгpyппьI paйoнa к^ичкe '.' и '. 29 яHBapя Бopинским po HКBД бьlда вьlслaнa в paйoн се^a Бaгнoватoe oпepaтивrlaя гpyппa Из oпеpсoстaвa po НKBд и бoйцoв BB/HкBд пoд o6щим pyкoвoдсTвolr{ зам..

l2E*140. yПo^. ЦllAгoy: ф. . * oп.IIATOХИН 6ьlл oбстpе^я}IIlз ^eстнtlцe aвтoмaтa' в peзy^I. Mаrшинoпнс. нe 6bЦo вoзlvlo?t(нoстIl пo^yчитb oт нee нy2l(нЬIe свeдeния.яPa 8l'i стpiлegькoi днвЬii вну"rpiшrнiх вiйськ гиBс Укpaiнськoгo oкPJцy пo^кoвннкa фaтеевa щoдo пoРarrення спrцгPyпolo 3лoл6унiвсbкoгo paйвiллiлу MдБ УРсP cеPilsaнтa Шaтoхiнa I .46гoдayкa:laннaя (8040) 10 клм. сepжarrгy I. 2.Д. лeйтeнaнт БAБЕНКo.roт po МBд сAМсoHoBA. вblrтyхrденнoгo искaтЬ y6eжищa в сe^е Нoвьrй oстpoв якoбьl ввидy пpес^eдoвaния eгo вoe}Iнbltvt}t'кoтopblми 6ьlл oбнapylrreн в сoсeднe}l сeлe. 21. нaзначен гpyппaпри6ылав Уpвeнa B 23. Haдpайoнньlй пpoвoдник OУН кe ''Bесrrянкa. кoмaндиp El стрлкoвoй ДИBvIэt||1 Mвд Укpaинскoгooкpyгaпo^кoвникфATЕЕB' paссмoтpев 9 cp 446 cп мaтеРи.l^дoзнaниЯпo де^ypaнениясеp2кarrтa po МГБ _ IIIATOХИНA спецгpyппoйЗдoл6yнoвскoгo HAI. мл.Мopoзeнкo'. trz C'p. ''[oзвинкa'' paйoнньlй пpoвoдник женскoй сeтки Y' ^eнbl . y6eдивtпись в пpавдoпoдoбнoст}r.\вa дeзepтиpa Kpaснoй Apмии. вoйти к нeй в дoвepиe и чepeз неe yстaнoвtlтb мeстoнaхo2l{дeниe извeстных ей 6aндитoв и их связн.кoвскoe Рo Ht(Bд paзpa6o. 4.'УTBЕР?кдц19" BB MBд Уo BpИo FIAЧA^ЬFIИI(A Пo^кoBl-lиК _ яХИI\4oBИЧ_ 19aвryстa '. 6ылa нaзнaченa грyппa 6oйцoв чис^еннoстью 5 чeл. дейтенa}Iтoм БAБЕl{кo 8-6. Пo тpe6oвaнию Здoл6yнoвскoгo po д^я pea^изaци}r имeвIIIихся дaннblх 7. Пpи пoдxoдe к I. Бaндитoв 2 чел. oсмaтpивая нaдвoprrbleпoстpoйки. 6ылo peшенo нaпpaвитb в се^O Нoвьlй Toгдa oстpoв i 13 сеpпня|946 poку Jrчaсткoвoгo yтlo^нoьtoчен}Ioгoиз }rrстнblх нrитeдeй пoд видoм бaндитa. 27 янвapя. пoарaйoнньlйгoспoдapяий кoтopbtепрo?fiивaют ^eга^Ьнo и пoдгoтoв^яIoтся к ||эъЯT|1|o.46. Bнснoвoк кoшalrд. Кpoме тoгo' в пpoцeссе pабoтьl с apестoBalrнbtlt{и yстaнoв.. Ns 1 в Пo дeлy paнeнI{ясeрхraнтa9 cp 446 сп ШATOХИНA pезy^bтaтe oбстpela спeцгpyппoй3дoлбyнoвскoгopo fuIГБ. Пoследrrяя.8..t дaннblМи' нo не иI\{еЯвсе ?ttе пpямbtx Фaктoв.r^o пnан пo пpoвeденI. кyда дoлrffiьl 6ьtди пpи6ыть 4 6aндлтa. т.00 7.8.Рaспoдaгая тaкимl. 2975. н нaча^аoсмoтp стpoeний oдt{oгo хoзяйствa.. 416.тaтe чeгo пo^yчи^ РаненIre в }rory н ?ltнвoт.4r7.ou 'oъoк^ЮЧЕtlИЕ Кoпия Cекpетнo экз.t yкpblтbся нa некoтopoе вpen4я. y^ичaюItt{x LUвец в сBязях с 6андитaми.IlAТoХИ.r 3J 7 yсл-blulaв ll3 .rю oпepaцни' в пpoЦессe pеa^иэaцин кoтopoй бьlли apeстoвaнbl: 1. Бoйцьl вo г^aвe с мд.lзвест}IЬtх eй бaндlтгoв и иx связей. Пoлyнив тaкие дaнньtе. с oхoтoй пpедoстaви^a eмy мeстo yкpblтbся y сe6я в стoдo^е' а IIoтoм рaсскaза^a o мrсте нirхo}кдения I.вa связньIх. . г{. 3. rкeнскoй сетки пo к^ич.IlЕЛ: MBд. нoмoченньlй из^o2ttи^ ей лeгендy o неo6хoдимoстl. явивlltисЬ нa квapтиpy LШвец Aнньl. пo^J.. - AР*. Py. НУ пoтpебoва^aсb зa кmopoй oI{ пolttе^к сoсeдн}tllt ^естницa' стрoeния}t н У&a^u^cяДo 30 метpoв oт свoeй гpyппbl. opнгiнaл. tofitнеeЗдoдбyнoв.{.t{}rтЬoт неe сoг^aсиe yкрblтb eгo. oн явитbсЯ l{а кBapтиpy Швец oн дoдrкен был Aнньt. пoд кoмaндoй сepжraнтa oпеpaтивньlм нaчa^bнllкoi. Brryгpеннихвoйск Я.

Пoтiчнoro. вiйськoвoгo пPoкyPoPa вiйськ MBс Укpaih. Cepхtaнт I. спeцгpyТIпbr' дeйствyroщие пoд .нaстoящervfy кol{спиpaтивнo н чeкистски нeсoмI{eннo. BbrкopчевЬIBaниIо oстaткoв бaндrrrcкoгo пoдпo^bя. Bepнo: f. нoвскoпo po МГБ.фATЕЕB - 73 aвrycтa1946 гoдa. пo винe 3дoл6yнoвскoгo po МГБ. есди бьI oн примeня^ся yмнo' пo. бyдyrи paнeнblм' нaчa^ пpoситb пolvtolди' пpи этoшt yпolvlяtly^ фaми^иtо БAБЕНкo' пoс^e этoгo oбстpед нarцей гpyппbt пpекpaтн^ся и бьIдo yстaнoв^е. tl. ХpУЩЕBУ дolцАдНAЯ зAПИсl(A o фaктax гpyбoгo нapyцIенrrя сoвgтскoй эaкoннoсти в деяте^bнoсти т.стpе^b6y. видoм 6aндитoв Этm вeсьмa oстpьIй п{етoд oпepатrвнoй pa6oтьl.oпoвiднa ськoгo oкPJrry пo^кoBlrнкa Г.с. Мaцrннoпцс. llt . сят вpед де^у сoЦи.Ф/нalцей гpyгпoй I{ спеЦгpyппoйЗдoл6y. п/пКoM^HДИP ДИBИЗИИ Пo^KoBHИK . Bозбyдlrгь хoдaтaйствo o пpнB^ечeниик oтветствеtlttoсти yпo^IloмoченнoПo3дoлбyнoвскoгo Po МГБ дейтенантaTИ- CoвеptшенoCекpетнo Гoсбезoпaснoстl{ Укpaинскoй CCP и егo oблaстях УкpаиньI' в це^яx BbtяB. рйruer'ry oднaкo. КorцaPсbкoгo сeкретapeвi M. спецгpyпп МГБ Mинистepствoм 1.24|. ^енa 2. кaк пoкilзblвalог фaктЬl. ХoНoBA. ^к)дbмIl. П. ХиH.пpoвoкaциo}Iн:lя и I{e пoдгoтoв^eннblми pa6oта pядa спеЦгpyпп и дoпyскaеIиble их yчaстник:lми пpoизвo^ и нaси^иЯ tIад lиeст}tblм нaсe^ениeп{' не тo^Ькo }Iе yмная o6дегчaют бopьбy с 6aндrrшзмolr{.IIIеrrня3nКoнЦI( кП(6)У якi шaскуIoтъся нoстi в дiядьвoстi спецгPJrп МДБ УPсP' пiд вiддiдrr УI1A |5 лroтoгo |949 poку ПpoкyparypaCCCP BoeнньIйпpoкypop Boйск МBД Укpaинскoгooкpyгa 15 qeвpaля7949 г. Пo^AГA^ БЬI. Ns 1 сЕКpЕTApto ЦЕtITpA^ЬHoГo кoMИТЕТA KП(б) УкpAИНЬI тoваpищyH. 240. z. Пeрстpeлta ме2fi. н.l^истическoгo стpoите^bстBa в Зaпaдньlx o6дaстях Укpaиньl. нo' чтo стpe^Я^a спецгpyппa 3дoлбyнoвскoгo Рo MГБ пoд кoмaндoйлейтeнarrтa TИХoHoBA. БTУ: ф. спoсo6ств0в:l^ бьt скo.!}aЦ}rн вblс^il^o спeЦгpyппy' этo с нaчa^bникoм Здoлбyнoвскoгo PO нe сo. oпеpaция пo зaхвaTy4 бaндитoв 6ьlлa пpовa. Кoпiя. _ экз. вbl6e2кaли Bo дBop' oсветtl^и мeстнoстb paкетoй' нo oгoнЬ нe пpекpaщa^ся. тaк2fieпpoизolш^aпo вине Здoлбyнoвскoгo Po MГБ. N9 4/001э45 BЬIBOД: 1. 168. Maтеpиaл дoзнa}II4япo де^y пеpестРе^киме?rrдyгpyппoй 9 cp 44 6 cl н спецгpyппoй Заoлбyнoвскoг]o po МГБ пoд кoмaндoй лейтенarrгaТИxoHoBA нaпpaви'гbвoеннoп{y пpокypopy Ду|BL|э||||. вpil}ltескoгo' yкpaинскo-нациoн:l^tlстическoгo пoдпo^ья' Упpaвлениями в Зaпaдньlx ^енttя цIиpoкo пpнмеrrяются т. Ap*. tlo наoбopoт. B pезy^'bтaтечепo pilнеtl сep2!{аllтtIIATo.Д].IIATOХИH. МBД. Co стopoньt нarшей гpyппbl бьIл oткpьlт oтветньIй oгottb из p}^{нoгo гD/^eметa и aвтolиaтoв. Хpущoву пpo гpу6i пoP)i. Устанoвленo'чтo ЗдoлбyнoвскoеPo MГБ имедoтaкиe жe дaнHble г^aсoBilв И IJ|я иx pеil^и.УПA'. yсiotttllяет eе' пoдpьIвalот aвтopитет сoвeтскoй зaкoннoсти и 6eсспopнo нaнo.елoпpoизвoдкте^b 1 oтдедaштaбa BB МBд Уo стapцIинa (ГpИГopЬЕBA). гpyбo.. _ l l4 Cпp..

Участники спецбoeвки пpедyrlред}!^и ч^енoв семьи ПAo тoм' чтo ес^и oнtl пoсмeЮт заявr{тЬ opгa..Jel:!t. дovеpeй ПA\АMAРЧУк .-.9Ц {?rqэ.::l'gJ.? t. ... poт.iliго !i:lг.н сx.l^и' в^ивa^и егo гpyппbl пoдBеРг^и A.3.. n }^.ПA^АMAРЧУ.lявн^и apестoвarrнЬte.tr.шl " ]тo1 9е9эиr }п4I!0' пс-!.сl. C.t lrx дoмa 6aндитaми. Г. Г. Г...)tsLiс .тEJi}I:сcтl:т. .i .i:.rтoбьt oни дa^н пoкa:taния o связи с 6aндитalvttl.".в9!..' пoдвeцIи- Il' тя2ttкo |1э6ИBaя' Пд\"^АMApЧУК З.tl B ii. в.n.l.l. li ? .'чл.l:. 6bl^и связанЬt с гlaстникaми yкpa}!нскoгo нaцнoнanис..). пpo.цlrlfl9itl'.bя.е l :::ё.. a нaoбo. .l:lry пoliгrirэ'тtl!:l.t'.. де^o пo oбвннeнию yк:u}aн.u. и ПА\J^!AMAрЧУк им в нoс вoдy пbrткillvt з. и Пд\^AMAРЧУк з.l' . i].'Чr:сl:эio liэЦIo. тo нaд ними бyает }. и ПдЙAMApЧУк зaстaBи^и A.че}r}IbtхтaкиIr{ пpoвoкaЦиoннbllvr щ/тем ''мaтеpиалoв''. Ha oснoвaнии пo^).' Щ Haпpимep: 1' B мagге 1948 гoд спeцгpyппa' вoзгAaв^яемaяaгенTotl' .Kpьt^aтbll\..il qlioсoостJ -ч ::. якo6br. н.:j:6:-:!:rr со..!f'i).ri(l. Гc': Jaаo:laо нооти y:iэe31lс::сl i:(.:.Ulп. былo пpeкpaщенo.псд.. tFJo'.роlio qpr....:c:тnЯ . Г.с! т! . зaстaв^я^tl пpoдo^2t(tlте^Ьнoeвpeмя стoятb нa нoг:lх и тpeбo. f..}:.!-J'l 7 л rylь:.rд пi!B0. lЦ::тс:<эгo по:пс.:x. 62 лeт.yбpoвиЦкимpo МГБ ПA^AМAРЧУк З. тическoгo пoдпo^bя.ie. B нoчь нa 22 нюля 7948 г. '::ii.. lЕ..r :fi:р. бьlл yстaнoв^еtl и пoстaнoB^eниeм oт 24 сerrгя6pя 1948 г. З.rпr:t.'.c:]o-н:l. ?t(естoкol{стя:}a^aПA^AMAPЧУкА Г... MГБ двarrrдblпoсещa^aдo}r жиTе^яс.:I :.^\]AMAрЧУк ПА'^AMAPЧУк !:1.'lT:е l. 18 пюля 7948 гoдa f. 6ьlли аpeстoвaнbl' пpичeм' кaк з.yбpoвицкoгo p-нa' Рoвенскoй oб^aсти . вo вPеlvlя дoпpoсoB' иx тaкflte избивa^и. 116 tt7 .:"есх:lс. Г.!ll....Ч!в:iitiэ:p сстатшog a..f !я.'вЬЦaвa^и 06винЯя иx в тott.:J 9. Г.внQ.}стt'.0. с5jaстях Уit. ^иЦ 2. ''KpьlлaтьIй. l(A Гopдея Cеpгеeвинa. Г.t.j1т:. дaтьпo.l i. Г.. '.].''ики Пд!\AМAЧУк .il. и ПА\^AMAPЧУК A. !i.l. ) т э :j.irl.:.X. Гpицки. 0 iqкf 'lх ri.й l. B pезyльтaтe вмеulaте^bствa Boeннoй Пpoкypаrypы вoкaЦиoннbtй хapaктеp 06винения Пд\. кaзaния' чтo oни с opгaнalvtи MГБ свяэанbt не 6ьlли. и eгo A..'i. oни opгarraм ГБ yкpaинскиx ^Ioдей''. сoтpyдники paйmдeлa МГБ.lинeнa рaспpaвa.t'эir.el{::f. УMГБ нblх A. и' вblдaвaя се6я зa 6aндrпoв ''УПA''.ti 9 . вали.. cст):ii lreгсд оп.pщtнДЦlдIlцgjД..io: n::].i0 A ЧЁl !яoErPAтrPr сссP пPo||lP0P } l BJI Bulсx yкPAllliс}iaгo oкPуrA iщf'jт/. спeдгpyппoйMГБ из с... g 1. }lш urсторстззц ..с'r нъссa. ^AMAРЧУI{А нaм Coвeтскoй влaсти o пoсещениt. {j::е:. и Г. с::e'-ll'v7'!...Г.ll: l'зд'7il..'l11 ?s 9'.rпo.

УкaзaнньIe в сентябpе 1947 гoдa бьlли не. нaxoди^сянa B pезyльтaтeистязaнийКoT^oBскИЙ из^ече}tии в бoльницec 2l нюляпo 27 aвryстa1948 г. oб этoм свидете^bствyет фaкт o6нapyrкения y yбитoгo бaндитa '. Hе paспoлaгa. скoй деятедЬнoсти не 6ьIл0. этoй rке спецгpyппoй Hи. Федop Леoн.l^исTическolиyпoдпo^bю. 6ьIдa пoдвеpгtlyгaпblткarЙ. пoдвеI'uиB:l^ии тЯlt{кo избивaли. 6ьlли нaнесеttЬt тя}ке^bIе те^еснbtе ПoвpеlкденIlя с яв^еtlиягии сoтpясe}IиЯ Мoзгa и oгvtеpтв^ениеМ мягкиx чеtlии. ткaней тe^a.oпеpaтивньlе кoм6инaции'. a зaтеМ пooчеpед}ro из}Iaси^oBa^и.зaкoннo ^иЦа apестoвaнbt и пoскo^bкy ЕIикaких Матеpиa^oв o6 их aнтисoвет. местньIй ж{ите^bKoТ^oBСКИИ де}I в ^ес в где ее нaцIе^ мy}rr и дoстaBи^ B oo^ЬниЦy' B кoтopoи ^есy' pЕПHИЦKAЯI нaxoди^aсЬ пpoдo^2ките^ьlioевpегия нa из^е- oбвиняя Из пpнвeдeннЬIx вbtlllе пpиМеpoв виднo' чтo действия т. 1931 r.rи}ryaстники спеЦд^я теx ^иц. ^иЦa' бaндитскotvry нaЦиotl. po}кд. MГБ сToЦKoГo СтeпaнaПетpoвина и ДMИTРУК Гpигopьевньl. и над кoтopbr}. действyloт вс^еtryЮ' B pезy^bтaте чегo хtеpтвoй иx пьl MГБ rlpoизвo^a чaсTo яB^яЮтсЯ непpичaстHЬlе к yкpaинскo. кoтopbtМ пoдвеpгa^исЬ дoвoй opгaн пa^кy. дейстBия пpес^едoвa^и Це^b. Hаpяаy с эTиМ с^едyет yказaтb' чтo этoт Метoд paбoтьl opганoв MГБ xopoцlo изBестен OУHoвскoМy пoдпo^bю' кoтo. где B peзy^bтaтe пpименeния незaкoннbrx Метo- тя}ккo ее избивaли' пoдвсtllивa^и ввеpх нoгaми.l дoстaтoчнbrми мaтеpиa^aми' т. B лесy pЕПHИЦКАЯI pЕПHИЦКУto' /oпpalшивaя r{аст}Iики спеЦгpyппbt B aвryсте 1948 гoдa Boеннoй Пpoкyparypoй бьlдo пpекpa. Еl. poе o неМ Пpедyпpe2кдa^oи пpедyпpе2кдaет свoих rraстникoв. чтo. якo6bl. ввoди^и в пo- дoв дoпpoса' вbtнyх(дeньl 6ьlди oгoвopить се6я. 4. oн ветский xapaктеp и' paзyМеется' не мoгyт 6ьlть oпpaвдaнbt B^aсти бaндитoв. 3. чтo B беспoмoщнoм сoстoЯнии PЕПНИЦкA'I ll8 бьlлa бporuенa сТoЦкИИ c 22 сентя6pя7947 гoдaпo яrrвapb7948 roлa 119 . B нoчь нa 23 июля1948 г. гpyпп чини^И нacИ^||я' нaпpимеp: в течеtlие 2 cутoк в ^есy' пpичеМ' в pезy^bтaте спецгpyппbl егo oтпyсти^и' }^{aстЕIики из6иeнпil otl в течеtlvle 7 днeiа нaхoди^сЯ нa стaциo}IapнoМ щенo де^o apестoвaнt{blх ЛьвoвскиМ oб^aстнЬlм Упpaвлeнием из^ечеЕlии в бoльнице. Нaскoдькo 2кестoкиlt. тязaний и yгpoзЬt ^иruе}rиЯ СКoГo дaтb пoкaзallиЯ' чтo o}r яB^Яeтсявpaгoм сoветскoй в^aсти. oни 6ьlди пpoпylДенЬt чеpез спеЦбoевкy МГБ. Екaтеpиньl Пpoаеprкaв MИХA^ЬЧУKA из с. вo Bрегt{я B лесy МИХA^ЬЧУK кoтopoгo егo связblвa^и. Пo зaклroчениlo бoльницьlКoT^oBскoМУ ^. тoй ж{еспецгpyппoй.бьIд с.rибьIли пьtтки. спецгpyп. 6ивaясь тaкиМ пyгем пoкaзaний o свЯзи с 6aндитaми. B чaстнoсти. B. спецгpyпп МГБ нoсят яpкo BblpaЁ{енньlй6андитский' aнTисo- тbевич' спеЦгpyппbl пoдвеpгa^и пblткaМ' гraстники егo в тoМ' чтo y tlегo в дort4е чaстo oстaнaB^ивaются кoтopoгo pa6oтники и3 чис^a сoBпapтaктивa вblдaвa^ opгaнaМ Эти сoвeтскoй пpoвoкaЦиoннblе и в тoM. ttикакими oпеpaтивнbIмисooбparкенияМи. yкa3aннbtе l]btшIе гpaждaHе' свидете^bствyет тoт фaкт.. ф. гp-кa PЕПHИЦКAЯI Пoдвьlсoцкoе6bt^ayведенaв ^ес нa Якoвлевнa. Hе в oтнoцIении гp-нa KoT^oB. yBедеItв 2t{итель с. MИХАЛЬЧУК ^ес инвa^идoтечественнoйвoйньl. пyTеtv| ис- 2кизtlи. яв^Яtoтся тaкlt{е секpетoм п0дo6нbIе '.Пoдвьlсoцкoе Кoзинскoгo p-rra Poвенскoй сr6лaсти6ьIл yве. бьlл пoдBеpгtlyгдoпpoсy. дo. зaставиTb KoT^oB. B нoчь нa 22 иtoля 7948 г.ГoнтьI'' пo^нoгo oTчетa o ПpoвoкaЦиollнblх дeйствияx спецгpyппbI МГБ CКoГo. Ридкив. н.

oт oтдe^Ьньtх тpе6oваниями зaкoнa paсс^едoвaниe.rзaннoe неизвестнbIп{и tr{естo. oгoвopитb себя.ЕMБИЦкИИ ^olllадb' eii{y пpинaд^e?кaщeгo пoгpyэи^ нa пoвoзкy 3 мешка ^tlчнo зеpнa и пoвез этo зеpнo B yк.пpиэнaтельньIе o сBязи иx с 6aндитским пoд. o6paзoвaвцIиxся в pезy^bтaтe физическoгo Boэ. PaссдедoвaниеI}t yстaнoв^енo' чтo в сеllтя6pe 1948 гoдa к неIt{y в дoм яBI{^исb вoopy}rrенньle 6aндитьI и тpe6oвали. oднaкo искyсствеHнotto' пpoвoкaЦиoн}roгo бoевoк идyг дa^blце пo ^иниt{ сoздaния aHтисoBgтскoгo нaциoнil^истнllескoпo пoдпo^I'Я. и яв^яeтся стaнич. I. нтo CTO![KOМУ изBeстнo' чтo егo избивa^и не бaндитьl' a ^ицa' ^o oтнolltеtlиr к opгaнaм MГБ. ^Ioчaет Bьrстyпaя в pо^и yкpaинскЕx tlациoнa^исToв' )ttaстникrr спeц.lltblвaeт с^едствeнн. к сo.lя пpaктикa' eс^и B oTдe^ьнЬrх с^}^IaяxспеgгpyппaМ' П}T€М Hilси^I{я и зaпyтивaния все 2ttеyдaется пo^). Пoслe apестaдЕMБИЦкoГo в BoеннyюПpoкypаrypy яBнAaсЬ eгo 2кенa' кoтopirя сpeди пoсeтитeлeй ве^a paзгoBopЬI o тoм' МГБ.'OУH'.тopa сoбpа. нeиз6ежнo пpoвoкaЦиoнtц. нeскo^ькo дней к дЕМБИЦKoMУ tlескo^bкo чe^oвек вoopy?кенньIх н дaв e}ry вpемеt|v| oДI||1 Cпyстя ^oсb r20 неtfilвестнЬIе' кaк oкajra^oсb yчaстннки спeцгpyппbl oднaкo.t гpyпп в^eчет эa сoбoй дискpeдитaЦню сoветскoй зaкoннoстн.tтo сoстoит в нoй. лa oсвoбoпrденa из пoд стp. спец.rя Зaбoлoтeцким Po MГБ Львoвскoй oбласти. .чaстннки спeц6oевoк и aгитaциeй. нe тo^bкo в 3тoм. oсвoбoжrденl{е из тюрbмbr apeстoвaннЬrх пo lvtaтеprrа^an. бьl oн cpetИ пrитeдeй х). opгal{oв МГБ и вoэмoжrroстb испo^ьзoвания кafi{дoгo т. тoв сo6иpaл д^я ннх зеpнo.ЕMБИЦкoГo C ПoЛHЧ. B связи пoчтисгЦ/стягoд пoс^еих " ДМИТpУK. где в paйoтдел МГБ. дeйствoвали сoтpyдrrики загryгaвцIиe Ir спpoвoциpoвaвцIиe ee мylfia. Пpoцессе paсс^едoвaниЯдe^a бьlлo yстaнoв^eнo'чтo ЗA.Io пpирoдy этих'. 6аrrдrrгaм дЕM- Петp Устинoвиr. BьIсryпaя в po^и 6aндитoв ''УПA'. стa- B пpoцeссe с^едствия вblясttll^oсb. Дeiпcтт. Бoясь P!пРeссии за }lеBbtпo^Ilеt{tlе этиx тpе6oвaний.rlкIr 6ьlли oсвoбo}кдeнЬl. ГД€ . o6paтнлся к нeкoтopbrм Ёtите^яIvtxyгopa с дЕМБИЦКИИ пpoсьбoй сo6paть зеpнo' нo в этol{ емy гpa2кдaне oтк. нтo. apeсTювaнн..пpизнaтельньlx вскpьIBaет пoкaзaннй''. цl{otlа^истами. MГБ ).. 1927 roдa. чтo пoд Bидoм бaндитoв Пoдo6ньIe фaктЬt l{з дeяте^bнoсти спеЦгpyпп MГБ.tlЯнa }1ягкие ткaни тe^a.r д.нaхoди^сЯ нa из^eчeнии в Лoпaтинскoй нapе в}Iyгpeннeй тюpьмьI УМГБ 6oльницe и в стaцнo- пo пoBoдy глyбoкиx и oб.Цra^и. Mapия.tеющие чaс' пpик. 6ьlлa пpoпyщенa чepез спецбoевкy. ^иц пo^bем' тo дo6poсoBестI{oe и пpoвeденнoe в сo0тветствиll с пoкaзaния. нbIм. 10 oкгя6pя 1948 гoда Здoлбyнoвским венскoй oбласти н{итe^b )yгopa БИЦкИИ бьIл apесmваIl Зaгр6ля paйoтдeлoм MГБ зa пoсoбннчествo Здoлбyнoвскoгo paйoнa Po.lзaли сo6paть y хrителeй хyгopa зеPнo и дoстaвитb в yкaзaннoe nilестo. 6ьlл сoставлeн акт o зaдеp2rraнииl.uки зAЦЕpКoBHAЯ po2fiд. B aпpeлe1948 гoдa Львoвским oблyпpaвлeниемMГБ бьI.lкoгo U\yчaя вo Bpaж(еских' aнт}tсoветскиx Це^яx yкрaинскиDrи нa. внoвb явll.\Я них 30 центнepoв xле6a. 9 зaпpяг свolо Бoясь }Iеизвестнbtх. пpoпaгaндoй эa }IимаIoTся aнтисoвeтскoй сеpbезн.. цIиpнblx язв. fi{a^eннк)' да^екo не единичнbI и кaк пoк. МГБ. ЦЕрKOBНAЯ 6удучtl из6итoй и пoд yгpoзoй пoвеIшеttltя' вьlнyrкдeнa 6ьIлa .Д. дЕМБИЦKИИ .'OУH'.lз пoд стp. t2r . дoстaви^и дЕMБИЦкoГo с oтсyтстBIlеIи мaтеpи:r^oв д^я пpедaния сyдy' сToЦКИЙ apестa' нN. o6вннялся в тott/t'чтo пo зaдaнию 6aнД}l.rя oпaснoстb пoдoбнoй деяте^bнoсти эaк.чIrтb '.

Кaк

пoк.lз.l^o pасс^едoвaние' пpoBедetrнoе Упpaвлeниeм

oхpaньtMГБ Кoвельскoй
х{.д. IroдeдyHoГAЧЕBсКoГo
ф. И. И ДpУ|'Y|x,
спеЦгpyппaPoвeнскoгoOбластнoгoУпpaв.
B сoстaве.'.Cтeпoвoгo'', '.Bеpхoвoгo'' t,l дpуruх, дeiаствyя пpoBoкациoннbllvr пyTеtr{' пpoвoди^.l сpеди гpа2rgaн Кo.
зиIlскoгo paйoна, Poвенскoй o6дaсти aнтисoветскyю aгитaЦию'

C. H., кoтopbtев pезy^ьтaтепpeстyпнoгo
H. B. и ГpИЦAЙ
де^ячeствaи пpиryп^eния6дитс^bнoстисo стopo}lblНач-кa
po MГБ мaйopa ЕГopoBA
к yгoлoвнoй oтBетствеHtloстll

ления МГБ

пpив^ечeнbl не 6bt^и.

o$paбaтьIвaлa гp.uкдaн в Haциoн.l^истическoМ дyxе, сoзда^a из
п4естнoгo нaс e^eния aнтисoвeтскyю нaциoнa^истичeскyю гpyпгty

н ГPИ.
Пoлyнив дaннЬlе o пpичaсft|oсти ПApфЕНtol(A
pirзopy2rrению
6oйца
opгaни:}aЦии'
к нaЦиoнir^истическoй
ЦAЙ
ф.,
гpyппbl сan,tooхpatlbt н у6нйcтву гp-ки KУaIИHЕЦ
po
^.
ПAPфЕHЮкA
МГБ мaйopЕГopoB, вblзвa^
Haч-к

B сoст.lве 9 челoвeк, чеpез кoтopylo пpoBoдилa с6op дене2кнbIх
сpeдств и пpoдyктoB питaния' якoбbr, д/\я tly2rrд '.УПA,'.
.'деятeльнoсTb'',
He гoвopя y?ке o Tolvr, чтo пoдo6ная
кoTЮ.
pyю кoe-ктo пbIтается oпpaвдaтb сoo6pа.lкениям oпepaтивнoгo

Рo MГБ и, yстaнoвивв бесeдес ни!vtи'чтo
и ГPИlAЙ
"
и )Д{aстникaмипepеЧисneннЬrx
oни яв^яIoтся opгaнизaт0parvtи

xapaктеpa' пpяMo нaпpaв^ена пpoтив меpoпpиятиЙ пapтнvl lа
пpaвитe^Ьства' пpoвoдимbtх в зaпaднbrх oб^астяx Укpaи.
..o6pa6oтaнньlе..
ttьt' - ктo tиolrteт пopyчитЬсЯ зa тo, .rтo
тa.

ПApфЕH}oк

к}rlvrпpoвoкaциoнньIМ пyгeм

не уilдут из пoд кoнтpo^я
^иЦa'
и не сoвеPцraт терpoРистический акт' дивеpсиIо

opгaнoв MГБ

и^tl иl{oе з^oдеяHие.
Bедь
нoсти

имеют
и

?ttе местo фaктьl, кoгдa' B pезy^bтате 6eспeчпpиTyп^ения бдитeдьнoсTи
сo стopol{bl oтде^ьньIх

paбmникoв

MГБ,

дa?ке

агerrypa

кoнтpo^я opгaнoв гoсyдapственнoй
aHтисoветскoй

MГБ

вbtxoди^а

из

пoд

безoпaсI{oсти и зaнимa^aсb

деятельнoстbю.

Hапpимep:B нoчь нa 13 сентя6pя7948 гoдa в с. Cтавки
Poвенскoгo paйoнa Рoвенскoй oбласти yчaсTникaми aнтисoвет.
скoй нациoн.l^истическoй opганизации
сaмooхpанbl КoBAЛИ|JJИH

6ьи

рaзopyrкен 6oец
и сoвepшel{ теppopистинеский

Bbltше пpестJiтI^ений, тем не MeHеe не apeстoBil^ их, a пo
paтиB}rblм

сooбpaлсенияM'

omyсти^.

п ГPИ|!АИ,

Boспoдьзовilвlшисb

.'oпе.
этим

пpедyпpeдиB o вoзIvto)ttttblх

apестilx дpyг'{x yr{aстъIикoBтeppopистl{Чeскoй гpyппbt' скpbt^исb.
Учaстники спец6oевoк MГБ сoвepшаrcrг oгрб^ения местньD(
гparffдtl}|.Пo сooбщению Koзинскoгo pайпpoкypopa Poвенскoй
o6ласти, B ию^e 1948 гoда нa Tеppитopии paйoнa иrv|ибЬЦи oг.
W|Й Игиl'
Иoсиq, ГpAБoBс
pа6леньl гpаrfiдaне ш BЕЙдA
и дрyгие. Пoдo6ньlе фaKгbI иMe^и lvtесm и в дpyг'аx oбдaстяx
и pайoнaх.
Эти гpaбенrи' кaк И p,pУГИe наpyцIeния сoветскoй зaкoн.
Hoстll oпpaвдbrвaюTся тaк н{е orlерaтивнblми сoo6paжeHня|!||4|1
не тo^bкo pядoвblп,tиpa6oтниками MГБ, нo и саlvltlм Mинист.
кoтopьIй в 6еседе сo мнoй заяви^:
poм Toв. сABЧЕHкO,
',Hедьзя 6oевки пoсbr^aтb в
с кoнсеpвaми. Иx сpaзy хrе
^eс
paсцlифрytот...
Taким o6paзoм, гpa6ежи местнoгo нaсе^еtlttяспeЦбoевкаIt4и

евнoй, явдявrшейся секpетHЬtllt сoтpyдникoп{ opr?Hoв MГБ.
Кaк yстaнoB^еrroпpедвapитe^bнbtMи сy.Д,ебньlмс^едствиеtr{'

paссмaтpивaк)тся' кaк неиз6е}кt{oе з^o и пo^llтические пoс^едсTвия пoдoбньlx эксцeссoв явнo t{едooЦеHиBaются.
Haсидия и гpa6erки, дaх{е сaшlbtй qaкт пoяв^еllия B нaсе.

opгaнизaтopaми даннoй нaциoнa^истическoй гpyппbl v1 у|I|v|ф. яв^Я^исbсек.
Циатopaми у6uЙcтвa гp.ки КУЧИHЕЦ
po
Poвенскoгo
MГБ ^.-ПApфЕHtoк
рeтнbteсoтpyдI{ики

пyl{ктe спец6oевoк, лействylощиx пoд видoм бaндьl,
^еннoм
кaк и дюбoe 6aндитскoе пpoяв^еl{ие, действyeт нa х<итедей
yстpaшaюIдe и несolr4не}lнol,tецtaет Дe^У сoциa^истическoгo

aкT над ?китеnbниЦeй с. Cтaвки кyЧИHЕЦ

122

Анднeй ф"д.-

123

стpoPrте^bства B зaпaднbrx o6^aстях УсCp,

сoздaет y нeкo.

ветскoй зaкoннoсти нaxoдит свoе oтp:Drreниe в с^едстBеннbrх

тopoй части нaсe^eHия

п4нeHиеo тotvt' чтo бaндитскoе
^o2t{l{oe
пoдпo^bе ещe си^bнo' чтo егo с^ед,yет бoяться и т. п.
OУHoвские
бандитьl Teppopизyют гpa}tдaн' lrre^aющиx

де^.rx и Paсс^едyется. Mне к.ut{ется' чтo 6oдьrциHствo фaктoв
иIllеннo не paсс^едyютrя.

BсЦiTIитb в кo^хoзbr' нo ес^и B се^е пoяв^яется не oУHoв.
ская бaнда, a дeйствyющaя пoд BидoIи 6aндьl спец6oeвкa, oт

MГБ

этoгo Пo^o?ttеl{ие llе мeЕяeтся этoм

oтнotltении xаpaктеpeн

следylощий слy.laй:

28 сентя6pя 1948 гoдa в Kaменец.Пoдoдьский гopoтде^
MГБ кoлхoзники с. 3авадье пo тe^eфoкy сooбщили, чтo в
се^е пoяви^aсbвoopy}t(eннаябандa' в сoстaвe 12 нелoвек, кo.
тopirя пoдolш^aк кooпеpатt{вyи кo^xoзнol{yaм6apy, пpoвеpи.
замкll' a зaтеIt{пpoс^едoв.r^aв нaпpав^ениис. Cдo6oдка^a
Pиxтецкaя.
фaкпaчeски эm бьlда не oУНoвская банда, a спецбoевкa
Tеpнoпoльскoгo Oбдастнoго Упpaвлeния MГБ. Хаpaкгеpнo,
чтo этy спeцбoевкy пpи}rя^изa бaндy t{е тo^bкo кo^хoэtlикll'
нo и pa6сrгники lЪменец.Пoдoльскoгo гoрoтдe^aМГБ, oгкy.
,'6андьt.'
нa гpyзoвoй автoмarцине6ьlда нa.
Дa I)я
^иквидaдии
пpaB^енaгpyппa сoтpyднIrкoв и oФицepoв Каменeц.Пoдoль.
скoгo вoeннoгo yчи^ищa MBД.
Этa '.oпepaция,'зaкoнЧи^aсbтеIvt'чт0' в pезy^bтaтe aпapнr|
aвтoмaulинbI бьlли y6итьl oфиЦepЬt _ ст. лейтtнaнт ХAp.

ЧЕНкo И. Г1.и лейтенант
КИРПAЧЕB B. M., а 16
oфицepoви шJoфеp-

сo^дaткoHдpAЦКИЙ

пo^).чи^и

те^еснble пoвpеждeHия.
ПpимepьI

из дeяте^I,Hoстl{ спеЦгpyтlп' пoв^екlllие пpестyп.
нЬIe pезy^ьтaтbt' мo2tttlo 6ьlдo 6ьI пpoдoлкrгb' нo мaтеpи.l^ьl'
кoтopblми

paспo^aгaет Boенная

Бoдьurе тoгo' ес^и Boенная Пpoкyparypa

и стaBит пеpeд

вoпpoсbr o нaк.rзaнии пpeстyпttикoв' гpy6o пoпиpalоIдих
Уссp

сoBетские зaкoнЬr' тo сo стopoньl MГБ

3тo нe наxoдI{т

дo^.?t(нoгoи бьlстpoгo pеaгиpoвaни.я: вbtllскивaк)тся He стo^bкo
гpyбo нapyIшив.
дoк.Eraте^ьствa пpeсryпнoй дeятельнoсти
^иц'
..oп.
tltих з.lкoн' скo^bкo paз^ичнblе пoвoдbr д^я Toгo' чтo6bl
poвеpгrryгь.. qaктЬl,

сooбщенньlе

Boeннoй

и

Пpoкypаrypoй

зilвo^oкититb pасс^едoBaние.
Haпpимep, o фaкгах гpyбейrшего наpyцIeния з:lкot{нoсти спеЦ.
yt\4ГБ
Рoвeнскoй oбдaсти Boенная Пpo'.yp""yp^

бoевкaми

сoo6щила в MГБ

Уссp

eщe в нaча^e oкгя6pя 1948 гoда, нo

TеIr.tнe }lенее' пpестyпHики были aрсгoв.ll{Ьt то^bкo в Фeвpа^e
с. г.' пPllttем дo aр€стa иx Haчa,rьtrик Упpaвreния MГБ пo Рo.
пblт:t^ся '.oпрвеprтцпъ,.
венскoй oбдaсти тов. ЛЕBЧЕHкo
(рaктЬt' вскpblтьlе Boеннoй Прo*yp"'ypoiа
Poвенскoro Oбкoмa

кП(б)У

tl у6ewrrъ секpgгapя
.rro ти фаIflъr,
тов. БЕГMA,

яto6ьl, paссnедoва^исЬ и не H.IIII^ипoдтвеp}rrдения.
* , rlс

opгaньI

MГБ,

пoд

pyкoвoдствolи

пapтии'

пpoвoдят

oгpoмнyю pa6ory пo BbtкopчeBьtBанию oстaткoв yкpaиI{скo.
нaциoн:r^истичeскoгo' бaндитскoгo

пoдпo^bя' в 6opьбе

с

кoтopbtм хopoцIи Bсe сpeдствa и нy?t(нbl xитpoстb и извopoт.
^ивoстb.
Ho, несмoтpя нa сJ\oжн(rcтb oбсганoвки и кoвapнoстb вpaгa'
}Iедoгryстип{bl нapyшeния

пapгIrйнь'x

и

сoветЕкиx

HeдoгryстtlмЬt rrapylllеtlия пoстitt{oв^eния сHк

ссCР

эilкoнoв'
и [K

Пpoкyparypa,
кo}Iечнo' нe
}tсчеpпbtBaет всеx с^Jrчаeв нapyцIени.я сoветскoй зaкoннoсTlt'
дorryскaeп{ьlх спeЦгpyппами. фaктbt' o кoтopЬrх я дoк^адbtваю

BKП(о) oт 77 нoя6pя7939 roм и пoст;ll{oв^ешя
Цt( кП(б)У
oт 23 янвapя1948 гoдa, нa чтo BьI, Hикитa Cepгеевин'нeoд.

Baм,

нoкpaтнo yказbl&r^и.

6ьlли вскpЬIтЬr в пpoцессе pасс^едoвaния кoнкpет}Iblx
с^едстBеннbtx де^' oдIraкo не ка:tlдьlй слyнaй нapyцIеIrия сo.

t24

Пoэтolиy как кoмщ/нt|cT' Д^я кoтopoгo пapтийньle pеruеrrия

r2t

яв^я}oтсЯ нeзblб^ert,tbttvtзaкoнoМ
гoМ o пpиведеtlнblх

?t{изни, я счt,tтaЮ свoиIvr д,o^.

вьIIIIе фaктaх дo^o2кить Baм.

BoЕHHЬlй пpoкypop BoЙск MBд
УкpAИHCкoГo oKpУГA
Пo^KoBНИK |oСTИЦИИ (кolIJAp СКИЙ)
Oтп.2 экз.

i, :..\':.

'.tз;:

.

J

'g

i!r.гil.JД

L

Э к з. Ns1-aд p.
Э к з. Ns 2 в н ap .
aк.

opигiнaл. Marцrrнoпис.

llJAГoУ: ф. l. - oп. 16._ C''p. 68. - Apк. 9_l7.
lнстpукцiя Пpoвoду oУH рrя нaдpaйoнних пpoвiдншкiв щoдo 6opoтьбн 3 aге}rгуPoю HКBC_HкДБ
Без

p. 31. Tiльки дo нaдpaйoнниxпpoвiдникiв
Cтpoгo дoвipoннo!Bниз пoдaти yснo!

дaтн

дo БopoTЬБИ з AГЕНTУpoto НKBд-HкГБ
Iстopiя вчPIтb нaс' tgo нaйгpiзнirшим i нaйжopстoкiцrим вo.
poгюtl,tУкpaiни

бyв i е poсiйський iмпеpiaлiзм, эaгpoн<ytovий

не тiльки пoлiтичним пottевo^еннЯlvt'a^e й iскyвaннro yкpаiн.
ськoi нaцii взaгадi. Пpoти цьoгo iмпepiялiзмy нa пpoтязi вiкiв
вeлa Укpaiнa бopoтьбy, з дoдатним абo вiд'емним вис,riдoм.
Гoстpиx qopм набpaлa ця бopoтьба в oстaннiх чaсaх пo пеp.
rшiй, тa oсo6дивo пo аpyгiй iмпepiяЛстичнiй вiйнi. Iстopиvнe
пpliзнaчення н.l^o}fiи^aнa с).чaсHе пoкoдiнrrя yкpаiнськoi нaцii
пoчесний o6oв'язoк -

завеpIIIити вtlзвo^t'нi змaгaнrrя нalЦI,lх

пpедкiв peвoлloцiйнo-зdpoйним чиI{oм.
Hapoди

Евpoпи i свiry з Be^икt,tм заiнтерсyвaнняIlt

тa пo.

дивoм слiлкyrсгь зa xoдoп.rнaцIих визвo^Ьниx зDIaгaнь. Hезвaжaк)чи нa пеpев.uкaючi сиди вopогa' ми в цiй свящeннiй 6o.
poть6i нe Bг}ry^ись i нe знизилн свoiх пpaпopiв, пpoтrrвнo ,.непoбiдимoгo',
зaхит.l^и пiдвалинaми
CCCP
i ''всемoг}дloгo i

126

127

дивoстей. пpoвoкaтиBнi мe. щoб yнaсники пiдпiльнoi opгaнЬацii не poзyмiли ii. вимop. звipських знytдaнняx тa Мaсoвих apeЩтaх' нaвiть rкi. дiдoм ixньoi po6oти е величeзнi Ё(epтви.язaниx. пaлeннi гoспo.riд aгеЕгypl{y p6oту HКBД- бy.Д. Tpе6a мaти нa yвазi. I ствa в po6oтi HкBд-HКГБ сла6o opiентyсться тa чaстo гpy6o пepeкpyryе дiйснiсть.yвaннi lииpнoгo нaсe^енtlя' пoгo^oв.пoлiцiйнoгo вaний дoсi в свiтi звipський теpop та пiдzri. тoди бopoтьбн. тикoю oпp. Хтo не в наIIlих дoцiнroс вaги i знaчeЕII{яaгенrypи НкBд-I-IКГБ лiтapнo. бo здaе сo6i спpaвy з зaгpoзн peaлiэaцii нaцroi iлеi. зaстoсoBy€ всякi сeрД. Пiзнaння oснoвних шaб.вaти свoю aгенTypнy не зaсoх^a кpoB пoМopдoвaних в Ile пiдвaлинaх Чк. щo пoвoлi пpивoдять здopoвий opгa. Bикaзaдoсь' щo вopoг не rиaв yспiхiв y свoiй po6oтi беэ дiянrrя aгe}Iтуpи.з6poйнoi 6o- дiйдемo дo висtloвкy. Kинeнi нa Укpaiнy сили енкaведис- вiд сaмих пoчaткiв дpyгoi oкyпaцii ЗУЗ взя^исb Ь зaпалoм i незвичaйнoro aктивнiстIo дo пpaцi. непopoзyмiння сyгi po6oти НКBд-HКГБ пpинoситb opгaнiзaцii пoвaжrнi IIIкoди' a зa внвчеt{ня i пЬнaнЕrя Цих метoдiв poбoти пplrхo.Ц.естpoгo пpидep2кyвaтИcЯ эacaё.ники бeэ oг^ядy нa iх якiсть' пpизнaючи po6ory. Heдooцiнювaння. Iстopiя збpoйнo. ^егкoв. нoк i дiтeй. - T2E B щoдeннolшy пrrrггi дoвoдt{тbсЯ нaстo стpiнaти цi rцa6льoни тa iх poзпЬнaвати. ДtffbсЯ нaм дopoгo II^aтити. yзaкoнeнi ''нaйдемoкpaтиннituoto в свiтi кoн.taгeн.lх нa Cи6ip тися.всeoся?I{нoгo. rypa.lвдilними rцaбльoнами. Тoмy ви сail{oгo пoчaткy oкyпaцii yкpaiнськиx зeме^b щe в 1927 p.yмi. лioнiв се^ян тa po6iтникiв нa Укpaiнi a вжe нa циx oч:rх пеpeсyвalотbся нoвi кapтини фiзиннoгo зниIдyBaння yкpaiнськoгo }Iaрoдy' tдo пpoяB^яIoтЬcя в гpaбerках. виBoзaх нa кaтoprtrнi poбo. нoBиx вивoз. тiв та енкaгебнстiв тaннiх чaсaх' a свiдкaми - i4oгIi^и yпaвцIих в pевoлroцiйнo. Haйбiльцrе yBаги пpисBячy€ вopoг aгенЦ/pнo. ститylдiеIo сCсp. Pядaх та iT poлi в нarцiй 6opoтьбi . дapств i фнx сiл.oнбaс i iнrцi тa6opи пpaцi. чJ\eнствo зpoзyпriе як с.ятi кapтини II^aнoBoгo' мaсoвoгo гoлo. дo6pими тi.збpoйних вiддiлaх це paк' чи чaхoткa в здopo. кoнспipaцii тa 9 --. HкBД' ще свiлti lt/toги^ипoмеpцlих Ha зaс^aннях тa кaтop}ltних po6oтaх в си6ipських тyндpax тa тaйгaх' щe свirкi в пaм. pФкимy pозбyаyвaв дo нaйrшиpurиx мo?t{. Cталiн тa йoгo вepxiвкa н.Мoвинax з вopoгoм.'.тoй неpea^bнo спpиймaе i oцiнюe 6opoть6y. Aгeнrypa в пoдiтичнo-пiдпiльнiй opгaнЬaцii тa пoвстaнчo. щo Bopoг стapa€тbся нa кo}кнoмy кpoцi зaкpивaти й lvraск). тa НКB/-HКГБ пpoвoдl{тbся певними первipeними i прaк.r^е2кнooцiнloе нarui зyсил. aбo poзyмiли ми^bнo. ГПУ. ля. HкГБ.uкити r29 . Bис. He дивo.Ц. Bopoг нe oбмeжyеTbся B зaсo6aх aнi метoдaх. з6poйнiй бopoтьбi Гepoiв. пoнесенi нaми в oс.oпеpативнiй льoнiв дoпolvroil{е нaм poзпiзнaти тa викpllти пoдiбнi rцa6льoни (в iнrшoмy зaбapвлeннi) aгекrypнoi пpoдyкцii HкBД- po6oтi HKBд-HKГБ. oт2t{е' Iдo пepruий зaгa^ ч^еrr. Кoли перeглянемo i пepесryдiroсмo цей пepioд бopогь6и. Poбma HкBд-I-IКГБ нe € чимoсb н^дaвичaйниIr{тa нe. нiзм дo пoBнoгo poзк^aдy. 6o HкBд-HКГБ в ^eгкo свoiй aгeнrypнiй po6oтi нa ЗУЗ pyкoBoдРtтbся мaсoвiстto. киltyв вiн на пprrдyIIIення Ta зниIдeнrrя pевoлroцiйнo. ти в f. мo2t{^ивимдo пЬнaнrrя' як Цe дeхт0 yвiurraс. який системy тoтa. щo нaй6iльlllе IlIкoдI{ yчини^a нaп. щo пpoвaдятb дo нaмiveнoi цiлi. BoN{yopгaнiзмi лloдини.'HKBд тa дoкaзa^и всilt{ пoневo^ениь{ i HкГБ нapoдaм свiry мoхsливiсть ведeнкя peвoлroцiйнo. vi poдин.збpoйнoгo xiв викaзaлa нездaтнiсть нaймoгyгнitцих пoлiцiйних aпapaтiв y p)rxy вe^ичeзнi вiйськoвi тa пoлiцiйнi си^и' зaстoсyвaв Heчy- пo6opюваннi згaдaниx pyхiв бeз дoпoмoги aгекrypи. Aгеrгrypнa poбо.6-t 337 Кoди HКГБ.pсвoлloцiйних py. нiй мodiдiзaцii вoеннoзo6oв. lкеннi. веpбoвaна i пpaЦюючa в нaцIих pЯДaх тa нaшoll{y oкpy- poть6и в нaйвarrrчих J. запЬнати t{^еtlствo з oснoвtlими Цi^Jllo феi iнстpyкЦ' нaйбiльrшими цlaбльонa*rн aгeЕrгypи HKBд-HкГБ.

6. iнlцишl гpoзятb BиBoзoм poД|4l1. нпp. з киМ стpiнaеться. Piэнoгo poдa легкorlpoдarrrний e^емеttт (кapiсpoвинi' спекy^яrrти. 7.. 1. кo^и opгaни HКBДHKГБ нa . хoн 6yли 6 нaй6iдьrш квaлiqiкoвaнi мoгли 6 пoдoлaти тaкиМ завдaнням) Чaстиlrнo тaк' а^е oпaнyвaти теpен Bпoвнi нe зyмiли б triкoди без пoстopoьlньoi пoмo. iнвaлiди ЧA i iнrшi. Bиси- Bиttнoto . . сеpeд Якиx oбстaвин. п .I. вiд 1939-41 pp.lиtlи з poбoти.зaвеpбoвaнийв aгенrypy'щo Пo^и.'пo.rкебpaкiв..aгеI{. Koмyнiсти' кoмсoМoльцi тa iнrшi типи.гpацiя. Пpo щo xoдитb циМ aпapaтaм в iхнiй poбoтi) Знaти. Як.). Хoдить iм нe пpo . чи нiм. Taке ^aЮчи . Бyвrui кoмyнiсти i кoмсoмoдьцi.OpГAHIзAЦIЯ AГЕНrypHoi CIТKИ B TЕpЕHI Cepедoвище' з якoгo pекРyry€ т bся aгеl{rypнa сiткa.Це Ще tleпoвниЙ o6сяг poбoти pa- Яких в пеpllly чеpry шyкaс HKBД. Якi хoч тепep спoкiйнi i пpoтидеplкaвlloi дiядьнoстi не пpoяв^яroтb. д^я дoпoМoги в цiй бopoтьбi opгaнiзy€ т bся B кo2кнboМy селi тaемнo . З такoгo iэ якиx сеpедoBиЩ opгaнiзyстьсЯ Цих лtoдей. Гpyшевський i бaгaтo аpyгих).дoва тa нaкaзiв Pяснoгo тa фЬиннoгo теpopy.)' зi стpary. 2. тypЕlo-дotloщиЦbкa сiткa з цивiльнot'o нaсе^ення тa з ч^еI{iB oУH. lIIастbсяв теpеrli в цiлях poзвi4yвaнlrяпiд видoм piзнoгo poлa втiкaчiв.'блaгoнaдьo>t<ний'. 8.' i дo сyдoвo-кapнoi вИпoвiдaль- 5. HКГБ зa }^{aстbв pевoлtoцiйнiй бopoтьбi. пo- чиМ xTo зaймaсться. хви^евo е^емеtlт бy.IивсЯких рoзкa€ н их i згoлorшyючиxся з пoвиtlнoЮ тa з^oв^е}tиxпiд чaс oблaв. Mopальнoслaбкий е^еМeн. Пoвopoтцi з Hiмен. B:\а/lИ. Oтrке. сTapa€ м oсb Bичepпнo Bичис^ити piзнoгo poдa KaTегopii. rdo}t{yгbв мaйбyгl. [oHКГБ кaзiв нa Це МarМo дoситЬ з нarшoi бopoть6и 1920-23 (Troтюнник.y свoiй poбoтi стapaЮтbся вoни виПyскaти сеpед мaси дlодей. p e п pе сlяtvlи . бoiв чи нaскoкiB. п. aбo 6yли вo- свoiх пoмiчникiв.магiкiв. Зapaз в пpaктицi стpiнaсмo бaгатo випaдкiв.I'их oди}tицb.ивiзii. r30 pp. актиt]tlих peвoлroцioнepiв vи iхнiх симпa1цкig.пpoпiдстaвi всЯких звеpllеItb Хpyu. зaвep6oвaнi дo aгентypнoi po6oти щe з нaсiв пеprшoi diльtuoвицькoi oкyпaцii в 1939-41 pp.Де ними в слyrшнийчaс виapеLllтoвaнийтa виBезений. мiстi. з СC. Taкими яB^ЯЮтbся: 1. згoлoц:енi з Iдaloтb Пp()виl.'uJo не видep2кy€ Мopil^bнoгo po}кo настaвленi дo paд. кa десяткiв штaтних енкавeдистiв тa енкaгебистiв. з iнtuиx нa эaхiд. фopмaцiй. Чи вoни. Cвященики тa цеpкoвнaадмiнiс. киненo тa пoтlзopенo сильнi збpoйнi вiддiли вiйськ HКBд-HKГБ в paйoнlrихi oблaснихцентpaxпoвaжнi aгеrlrypнo-oпеpaтивнi тa с^lдчl aпapaти. пo нoстi мorrsнa пoЯсниTи лицlе пoлiтичним мaневpом HKB/пiд с}.ДAябopoть6и з oУH. в^aди в МиFry^oгvry.il - Пpиймiм. Як y встyпi .. 3. щo дiеться в кo2кtloМy седi. п. хтo Iдo гoвopитb.: aршrговaнi чи пoдolrенi HКBД. yвесь цей.Ii. ни пoкapaний.кoнфiскaцiе}o N4aйHa iх пiсдя згo^olllенtlя дoдoмy. Apеrштoвaнiчи пpидеprкaнiopгaнaМиHKBД-HкГБ t3l . lдo в кo}кнoмy paйoнi тa oбдaстi пpaЦЮ€ пo кiль- тoдi 6езсилotoпoкaж{етbся aгеrrтypaHКBд-HKГБ. цiллIo якoгo якнай6iльtш poз^o2кити oУH i УПA.нaсний мoмент. l т. пpo Яких Мaютb ^ицIe певнi дaнi вiднoснo пpoтиpaдЯl{ськoiiхньoi po6oти.lьolиy стaти небезпeчниМи /l^я paд. се6тo. спекyлянтiвi т.-HКГБ йoнниx тa oбдaсниx aгентypнo-oпеpaтивниxтa слiдvих aпapaтiв.непpltтягaнrrЯ дapyBatrЦявини. Згiднo iхнiх тайниХ плaнiв. заслiпленi бiльrшoвицькoto пpoпaгaндoю Iде зa пoльських vaсiв. 4. Heмiсцевийедемент. сеpед з ким пеpеписy€ . пpoститJiтки i т. в кorкнiй хaтi. a oсo6ливoнa ЗУЗ. a6o нa лсгaльнy. гbся' з ким ToBapишIy€ ' дo кoгo хoдитb' ЧиIt{ мorкe бyги trебсзпечний . здoдii. .евaкyйoвaнiнiмцями чи rиадЯpaми (ще зaслaнь з тropем' з влaснiй iнiцiaтивi втiкачi нa зaхiд.f.

нa ськoвo-лiкapсbкoгЮ пеpег^Ядy' пеpебyвaли в тернi дoвrший чaс oдиHЦем. rцкiл i T.. l(ooпе- пoвiдoмлювaти сTa^o opгal{и HКBд-HКГБ paцii. станoвищi. це вищий тип пoвiдoм^lовaчa' ^loдинa' мyдpiшa. Aгенти. звиvaйнo. vи opганiзoвaних людей. Bеpdoвкoto нilзиBaс HКB{-HкГБ зaaнгa- fi{yвal{ня нaмiченoi кaндидarypи дo aгeнтуprloi пpaцi. навiть i скpивaються. нa Bсипи. вiдбились в бoяx. Aвтoмaтичнo пеpевoдиться iх з cf o нa aгeнти внyl-piнники. кorггaкт) пpoBaдитbся.ити'щo всi oдиниЦi з вичис^eниx вгopi категopiй е aгентaми HКB!-HКГБ. нboгo кoнтaкry. гopiй люлeй r сoтttями. дoнolдик'. бll тим звеpнyги на себе спецiaльнy yвary пpoвiдникiв i кo- lIених' кoнцтaбopiв. э тa6opiв пoлo. не мaють з нею безПoсеpед- вaнi чи небpoнipoвaнi.'. з пpaцi.знaйoмi i т. щo. внителi. 11. ни oпеpпpaцiвники paйoнy.Bис^y2кl{иЦbкy poбory слoвa ''сексoт. тa пoясниTи Це Мoх{нa низbким piвнем рaxoвoi виpoблeннoстi дaних oпеpaтивникiв. i iнrшиx. Утiкaчi: з тIоpем' з tlеpеси^bнихпyнктiв.. iх poДLltlL1.пiд чaс Пеpехoдy фpoнTу. ^rопirшдa нa aгентypнo. щoб твеp. oпеpaтиBнa poбoтa з ними (веpбoвка. B нaс загa^bнo в?I{иBa€ п )ся нa oзнaчення ДY|tьL1'Iдo й HKBд-HКГБ. пpaцiвHикtl викoнкoмiв. п. п. Iдo пoвiдoмдювaчaми звичaйнo кеpi\.aгент'.IикaМиopгaнiзaцiйнy poбory 10. 6oти мaе зaвдaнtul пpoдoв2rryBaти пpaЦю в opгaнiзaцiйнoмy сеpедoвищi. п. Тpaп^яtотbся се^a.'poзкyсити. . tt^енaми звичaйrIo }Iе с opгaнiзaцii. (секpетний i oсвiдoмiтель с/o).) внyгpo opгaнiзaцii. вoенкoматiв.'.rеIr. xитaЕIелoвip'я в oУH . тpебa стapaтись пiзнaти ii тa дiйrцли дo ^Юдиtlи' 2.цiдy(сoтнi. мaндиpiв i тим спoсo6oм ви6итися нa вищi opг. B яких piзнoгo poдa пoвopoтцiв тa вичис^eниx пoвищих кaте. B o6^aBax. € д инo пpави^Ьнoro дiсю oбopotlи пеpед Циг. .rкенi tlv|N1v|pУxуl пiдпiлля. ''aгеFlт. poдa зaстеpеfi{eн}rям тa o6еpеrкнiстю. щaблi. п .зaсI{^a€ т ься пИ piзними пpитекстaми (зaгpoзa apецIry' вивoзy i т.Ц. 9. Бo пoвiдoм^ЮBaчнiкoли не зtиo}кенiчoгo дo}Iести дo HкBд-HкГБ' кo^и tlе t\. З oглядy нa свoК) чиседьнiсть цей piа aгентуpИ e lrебезпечний I{е сIзo€ Ю якiстro poбoти. Кoди 6 дo всix зaгa^bнo пiдxoдити з yпеpедlкен[IяN{цим пoкpивд2t{енo б мopaльнo 6aгaтo чес. п. 6poнipo.l poдoМ aге}Irypи € стpoгa кotrспipaцiя..пoвiдoмлtoвaч'. тю (мaсoвiстro). Mи в цiй iнстpyкцii вжrивaтиN. п. Mи вкaзy€ М o нa те' цIo зaки пi^иlII . з IItкo^и' бyли зaгpo^егa^bнoi rкeнi i втек^и в гliдпiлля (гoлoвнo з мiстa). щo paнirш пpaЦювa^a i дaдьruе пpaЦю€ ще в пiдпiл^to чи в вiддiлi УПA 132 i пiсля зaвеpбyвaння дo aгенrypнoi po- та в цiй цiлi вдеp?fiyвal'и з ниМи стaлий кoнтaкт. мoлoчapенb i т. а6o poзбiглись пiд чaс зaсiдoк i пo певнoгvryнaсi дoл1rнилу|cя Дo свoгo вiд.'.це тaсмнi спiвпpaцiвники HКB/HКГБ. Toмy. звинaйнo. дopiг. Пoвiдoмлroвaчi . qiнвiддiлiв. стpибки. f[е в oстaннbotv'y сyпеpeчитb зaсадaМ oпеpaтивнoi poбoти HKBД-HКГБ. vи 6oiвки). aбo тиx' щo rt{аIoтbнrзa. B rlpaктицi стpiнаемo oкpемi випaдки' кoли веpбoвaниx в aгеьгrypнiй po6oтi пoвiдoмлloвaчiв. ![i пoняття не е piвнoзнaчнi i кolt{не з них мa€ свo€ кoнкpеТнe знaченl. ПеpruиМ пpoце^ицIe сoМ aгeЕrrypнoi poбoти HкBд-HKГБ е вepбoвкa aгентa чи пipaцiя пoвiдoмлtованa. Легaльне пpaцюroнi в бiльrшoвицькiй aдмiнiстpaцii. зaл. Зa те пеpед aгеHтoм-вrryгpiнникolистpoгa кoнс. poбiтники piзrloгo poдa зaBoдiв (лiспpoмiв.t с^oвo '. a якpirз чисельнiс.з вoенкoмaтiв пiд чaс вiй. iхнiм зaвдaнням - ^егil^bнorvfy дolloсити пpo oкpемi зaвва. Каrr<еI\{o lдo дo тaких oдиl{иць тpе6a пiдхoдити з пеBlroгo ^ицIe. пiд чaс псpе. зaведенb пpaцi. псpeбyвaютb i пpaцюють вдotиa.tot'TиNrе нiчoгo бaчити.lя.. чaстинl{o мo}ttе 6yги yспiш:нoro. пpиrrятi в члени oУH в пеpioд дpyгоi 6iльruoвицькoi oкyпaцii i т. rpу6имvl rшa6льoнaми тaк. ниx i iдейниx oдиницb. Iнrцi: звiльненi як ''нестpoйoвi. Пpo пpoвaджеЕ(y }IеroTa ri спiвпpaцiвI. щo в багaтboх Bиtlaдкax oднi cf o пpo дpyгиx знaЮтb. Bеpбoвкa. Ми далекi вiд тoгo. пoкaзaти себе iдейнoю i aктивнoю в poбoтi. м. Зaсадoю 133 . п ис iв i т .).lyЮтbpезиденти.

зaчa^o opгaнiзyвaти сBoЮ aгеFrrypy нa тepeнax зУз. ^ення пiльникiв. HкBД-НкГБ ^IoдиHy якoгo HKBД-HКГБ Hе тр6a дo opгaнiзaцii. нiв y пiд2riснихселaх). щo пepeбyвaе |lпpoстyпt{oгo. мaтеpiялiв. пiдмoгa xаpчaМи. пpoмiтyIovих мaтеpiaлiв i тoмy чaстo мyсiлo цi кoмпpo. i тoмy ix випyстилo.B''. зaгpo?fiy€тb сЯ po Дv||1У кaндидaтypи. в^aди.qaбpикyвати. Toмy HкBД-I-IKГБ веp6y€ '. безiдeйнa чи слaбoi вo^roдинa лi.rцантaлtем... .Дитt.Bepбoвкa сBotо aгенrypy пpимyсoм' aбo т. poвiльнo гoди^ися 6 на спiвпpaЦю з HкBд-HКГБ.oдaмo Ще. I. У висдiдi ii poбoти HкBД ся aбo пoгoдитисb нa спiвпpацю..нa oснoвi нetо кoмпpoмiтytoчих дoстав^ениx дaних гpolvtaдян i пo двox дI{яx пеpес^yхaнb ''эвiдьнилo'.. вaе. ськi ''вистyпи. вoлiе пoгoдитисb нa спiвпpацю. rдo6 дaти HKBд'HKГБ кoмпpoмiryюvi мaтерiaли. щo цe е звичaйнi '. a пoвiдoм. i пpoти t34 в пoсiдaннi нa них кoмпpoмiтytоних мaтеpiaлiв тa пpoпoнy€ т b. Цo цiлi ..tи пo кi^Ькoх чи кiдькaнaдЦЯти днях i oпoвiдaIoть. Як вoни ка)ttyтb' пpoTи них . ^roдиrrи Рoдиннoпpиват}loгo тa гpoмaдсЬкoгo ?ttиття.ти yBary.12к ч^енoм opгaнiзaцii i висryпaти зi з61roею в Рy(aх та aктивнo aнгажyaaтись y pсlбoтi.l^o в свo€ I vty poзпopЯд?fiеннi зaмaлo кoм. дo.rлeнiвopганiзaцii.T. Bopo)кo Haстaв^еHихдo pад. зaаpеlIITyBа^o. Haмiченa кaндидary pa 6У. Пiд вив. чи iнrui пoдiбнi tlpoтиpадян. ченi кaндидaTуPИ Нa aгerтта чи пoвiдoмдкtвaчa oсвiдoм^to€ т bся них oсiб.'з^oчиt|и. щoби тllьl спoсoбoм здo6yги кoмпpoмiryюнi матеpiали прoти да- цiеi aгенrypи пo^Ягa€ в тoмy' щo нaмi. м. I I щескaзанo' нa збip кoмпpoмiryюниx матеpiaлiв. rypУ ПpL1 пoмoчi пoпеpеднbo завep6oвaнoi aгенTypи тa з6иpaс B 19э9 p.iегeнди.. якi дoб. ки' щo дeякi лtoди вepтaютb з тюpп.Цeсятки. зв. в iхньolиypoзyмiннi сеpсцe вepбoвкадюдeй з Пiд oкpeсленtlяI\l llpoстyтrнoгo сepедoBиrдaHKBДдoвиIдa. звиvaйнo' 6езxapaктepнa. aбo. aле нaвiть кo2tttlboгo пepесiчtloгo yкpaiнця.. ченtlяIl. Д. iнськi poдини мiстa. на неi якнайбiльцre кoмпpoмiтylоних мaтtpiaлiв. вхoд|. чttм lrap.t зpoзyмiти тpeбa виBчення ii Bдaчi.60 неIo pyкoвoдPттbсяHКBД-HKГБ в свoiй po6mi.tцre мiryюvi данi'.. p)rчи^o HкBД свoiй aгентцi якa piвнoнaснo пpaЦюBir^a в t{изoвиx клiтинаx opгaнiзацii. кoли зaпpoпoнy€тЬся ii спiвпpaцю' вoHa не вiд. хаpактеpy. пеpеxapчyBallня пiд. iх.'не HКBд знaе.Iнакшe кiuк)rчи'HКBд_HКГБ aнгa:кyедo свoеi aгеrrrypнorpoбoти дtoдей пoсеpeд . . 3apaз нa ЗУЗ мaйrrrе нeма€ yкpаiнцiв. Moжемo смiлo твep. щo в бiльtшiй чи мeншiй мipi не 6yв би зaангaхtoваний в pевoлlоцiйнo-пoвстaннoмy pyсi. абo пеpедaчy цих мaтеpiaлiв B сУД. CпецiaльнУ уг.: вep6oвкaпoвiдoмдroвa. a цiллlo яких € зNraскyвaти веp6oвкy тa пoкaзaTи пеpeд HаIt{итипa нeBинtloгo. нIrх ЦеHTpaх Bивчaк)тb дy?fie дeTa^b}lo tIе тl^bки opгаl{lзoвaних людей. Bпpaвдi € випaд. кo^и HКBд нe Drа^o6 кoмпpoмiтyroних мaтеpiaлiв...i. ст:l^o чи в пoблизy сepедoвиIдa.ary зBеpтaЮтb пpи тoмy нa arrтиpaдянсbкy дiядьнiсть. пpoмiryюvих де пiзнiшe. дroвaчiв спoсеpед щpaiнцiв.|TI1з ниIr{и в пoлiтичнi рoзмoви' збиpати вiд них гpouli i хapнi нa пoтpе6и opгaнiзацii.rденiв opгaнiзaцiiчи пiдпiльнoгopyxy (пpим. щo6и в пЬнi.цoгvfyпpoЦесi. щo пеpe6yвaють бдизькo .3 цi/r^ю пpитягtlе}Iня дo вiдпoвiдaдьнoстi тa.' чи oдиницi. a тo й сoтки снкaведистiв i енкaге6истiв пo paйoнних та oбдaс..Dкyвaтисb нa нa- l3t . пpo Щo мoва 6y.t'щo € дy)кe мадo лloдей. як ви.'. 6 6уи.Iloби зaвepбyвати Якyсb дo aгеьrrypнoi пpаr. знaючи' Щo дo6poякiснi мaтеpiали мoжe дaTи iм лtoдинa. {ля пpимipy HaведеМo тaкий випaдoк: в мiсцевoстi '. tr{oви^a. Mи xoчei{o щe нiнoгo звеptt). щoби нa цьoмy тлi 6уьувaтн oбвинyвaнeнrrя пpoflr дaнoi oсoби. кpoмi тoгo. a6o. вiдвiдyвaти iнтелiгеrгп-Ii yкpa. Пpo цlо зaсaдy трбa пам'ятaти. 6yнкpи в гoспoдapствi. BистapvиTb тIpихи^bнeстaв- вiдпoвiднo дo цboгo пiдгoтoвдяетbся' вIlвчaе нaмiнeнy к€lндидa. щo зiстa^и звiдьненi з 6paкy кoм. HкГБ poзyмiе сеpедoBиlделloдeй.aгенrypHoi po6oти HКBд-HKГБ пpи веp6oвцi aгеHтypи lпpoстyпI{olю'. ^l.

oвoi вiдпoвiдaльнoстi (кaтopгa a6o й poзстpiл). opгaни HкBд'-HKГБ pисToвyЮTb i pяд iнruих. пoдачi зiзнaнь пpo свoЮ aнтидеpх{aвнy po6ory зttaниx йoмy oсiб - енкaBедI.1.lTy' T. щo знaс. зв. висoкoiдейtla' a^е тaких B2t{ез TtopМи тa не виПyскaloть.'. цlо веpбoвкy пеpевoди^oHКBд в нaйбiльшiй чaсти чеpез apецlT кa}Iдидarypи. викoцboгo [4етoдy.''пpипеpтa зaд^Я сaп{oгo apешryвaння i без ^IодиlIy шиpruoi плaнoвoстi. зaвеpdoвaнoi iнtuими спoсoбaми. веpбyють без apец.. a y 3в Язкy з тиМ 136 дoбpе зaвеpбyвaB ч^еtlкy opгaнi21.tст Toдoм тiльки вiднoснo мaлoвapтiснoi aгенrypи та в цiлляx МaскyвaннЯ aгенTуpи. щo пo пеpес^yханнi нiчoгo пpo себе i пpo лpyгих не зiзнaли.гЯ. щo вiн пpo тa пpoпoнy€ дo6pовiльнo poзкp}fти свoе вiднotIlеIlHЯ дo пiдпiльнoгo pyxy.qiльтpaцiю.-HКГБ u. в тoмy Bипaдкy. . пpo пеpеенкaвeдист (пoлае) свilкoзaвеpбoвarroМy ^егендy бyвaння i випyщення з тIopМи' якoю вiн випpaвдoByватиIие свiй apеruт i звiльнення.-HКГБ i в пoчaткаxлpyгoi бiльrшo- вдеp2fiyвaння тaсмницi. Bеp6oвка ця вiдбyвaеться тaсМнo i кopoткo. B зaсaдi aктивtlих aгентiв тa нa тaких' нa яких пoк^aдa€ т bся нaдiя нa мaйбyгню aгеFrrypнy po. д^я Мaскyвaння вiд6yгих стpiн з ДeЯKL. ний пpaцiвник HKBf..l^boвy€ йoмy велининy з^oчи}ly' пpoпotlyючи пiсдя тoгo пo- кo^и не apе[Ury€ пoгoдfi{еннoсти. Pirшyяo не звiльнять i не лiквiдyloть стpiльцiв i кoмaндиpiв УПA. кo^и щениМ без веpбoвкll.t^ьнiсть - бyги випy.язaнa дo сиII^е Bсе. ^IодинУ ним i випyщеним. пoгoд}кyстbсЯ зaявy спiвпpaцi тa пpoтoкo^ дoпиTy.45 p.с^iдки пpитягнeннЯ дo сyд. Bище пoдaли ми нaйчaстirце вrкивaний метoд Bepбoвки - Bик^}oчttoвсix членiв OУH. Кpoмi тoгo. спiвпpaцювaти. абo нe с зo6oв.дo веpбoвкa. Якщo тypи HKBд-HKГБ. apешryloть в цiлi пolllиpення свoеi aI. Аroдинa <rpгaнiзoвaнa.Аюдинa. apeшт.енrypнoi сiтки i для замaскyвaння вepбoвa}Iих aге[Iтiв iнrцими спoсoбами. oдеp}t{y€ зaBд€ l нЕlЯ Тa чaс i мiсце пеprшoi стpiнi.Пpактикa Bикaзa^a.. Apеruтo.звинaйнo' деp.' пpoтягoМ пiвгодини. гoдитисb нa спiвпpaцЮ кolllтoм y^aскaв^енrrя. oпсpпpaцiвник HKBf.Пpn ЦboМy зaгpoжy€ piвнoнaснo вивoзolи нa кaтop?t{Hipo6oти y випaдкy не. !4я apryмerrгaцi нaтЯкa€ пpo пoсiдaнrrя кoмпpoмiryIочих мaтеpiaлiв. Aperштoвaнoг"ryз сaМиx пoчaткlв oПеpaтиB.|Hv|. }киTЬсЯдеIдo дoвlIIе. Hе пpиз}Iaтисb мorке тiдьки ^toдина зi стaлевим xapaктеpoМ. зaвеpбoвaниx кoгoсb iз чденiв poДL. пiдписy€ дo кyтa'.l^oсь НКB/. B кoжньoмy apешryBaннi тpебa дoбaчyBaтисb гли6rших пpичин тa цiлей' Звичaйнo. зaцii 137 . Пo сaМopoзкpиттю себтo. гoлiв сiльpaд. пpoведенa Bищепoдaним спoсoбoм.Цеtlь:aбo б1пи заaнгa2кoвa.t^bl{oвl- пoслyгoвy€ т bся тиМ Мe- opгaнiзoвaнa - нeце бyле ^Юдинa poзкpие себе скopo. дa€ дo зpoзyмiнrrя. Biднoснo apеruтiв Мo)кнa ще тyг дoдаTPr' щo HKBД-HКГБ нi- зм. Iснyс lДе евентy.flим же спoсoбoм пoс^yгoвyв.'Л. B 19э9-41 pp. Bеp6oвкa Ця Bиг^ядil^a слi. пеpеПи- 6ory. Bсix арurгoваниx зaбиpaе HКB{ HкГБ на дoпит. пiд пpaцюЮчих ^егa^bHo a6o тасмнo Bик^иI(a€ т bся нa стpiнi пpи пoмoчi пoпеpеднbo чaс всяких pесстpaцiй i пpoвipoк кaдpiB. Toмy й пoяснlоеться масoвiсть веpбoвки aген- зма^boвy€ насдiдки неpoзкpиT. a6o дo paйцeнтpy нa '. та це uJe ^ицlе тaкиМ звiльненrrям Мaскy€ НкBД-HКГБ вepбoBкy apeцrтoвaниx iнtших кaндидaтyp. aбo зaс^a}rигr{нa кaтop?ttнi poбoти vи нaвiть poзстpiляним. Як виглядaе веp6oвкa aгентiв i пoвiдoмлювaчiв) Aperuтoвallиx пiд час oбдaв i наскoкiв дloдей зa6иpaють aбo нa збiplrий пyнкт в селi. пiд чaс кoнфеpснцii i Hapaдaх внителiв. € }Iboгo все знa€ ' зaМaскoвaнa тa [Iе вик^икa€ }кoднoгo пlдoзplнrrя. a^е пo певнoмy чaсi i вoнa зa^oм^lo€ T bся вицькoi дiйснoтi. oднaк цей метoд дoМиМ' тoМy тепеp HкBД-HКГБ сTaв oстaннbo заг. вaнy rкде oднo з дBox pil. пpи всякиx oб^aвax. Kpoмi нa кoлiнi.||у1|1 агентами' Ta д^я пlдlpвaння сaмoгo aвтopитery apецIтoвaних дtoдей в oчaх гpoМaдянствa i Opгaнiзaцii тa Bик^икaннЯ недoвip'я дo ttиx 2ке. сaх.

6oвки - кpaщих вaнi paйцентpaми' н:l^е2t(il^идo згaдaнoi кaтегopii людeй''. якi. Iдo iхaли нa o6лaвy. Пo нaв. 3. Haйчaстirце в?ttиB. ливiстъ. oкyпaцii. p. з6иpaли дarli пpo псиxiкy i xapaктеp кaндидaтa. спoдiвaнi кopистi тa yс^yги. Цe aреulт. 3 пpиxoаoм бoльrueвикiв в |944 p. як piвнo нr бpaкy чaсy Ha ixнlo poзpo6кy i веp6oвкy.Ттo. кpoмi збipки кoмпpoмiтyloчих мaтepiялiв. чи пoвiдoмлIoBачa.. Bсе нr тaки 6iдьrцiсть iз ниx' a 0с06^ивo аpеll. B тoмy нaсi сaни пiд'iхaли пiД сeдo i зaдеplка. Пiдгoтoвкa дo вepбoвки aгеHтa пpoBади^aсь дoвший нaс. Bep6oвкa вiд6yвaвсь пoдiбнo.lенIIJ масoвиx мaсrцтa6aх. 6iльru виpoблeним тa зpyннiluиIr. Пo втечi HкBд. завдяки цiй '.4янськoi дiядьнoсти''.дись Ь пopеIи i вихoдидн нa вo^ю' a . чим тепеp (йrшли нa якiстъ. a I{е нa кiлькiсть).raгeнrypнoi po6oти ii apeшrryвaдн i пo веpбoвцi випyскaли. Biдмiтити тpе6а.спiвпpацi. мoстiйнoсти lt{. l lpи кlнцl тpeoа згaдати пpo т.цiд 3амiToп{ aнтиpa. 138 apеrш.toгaп. 3aвеpбoвaний aгент пpaЦю. {еяким з ниx..tиспoсo6aми' тa€ м нo (бeз apеrштiв i всяких пiдoзpiнь) нaв. сaнtшIr{ зilяви зaaнгiDкyBав дo aгекГypt{oi poбoти.l^иlvlетoд веp. ''apeштoвaнi.l^иBoни t{е бyли aгeнтarr{и'чи пoBiдoм^toвaчaшtиHкBД 3 Пpичи}tи lvlaс- кyвaн}rя цiеi poбoти. Iдoб pyкalvrи нiмецькиx oкy. Зa чaсiв са. пiдсилaнo пiд кaндидaтypy нa aген. З ви6yхoм вiйни пoваrкнirциx aгeнтiB i пoвiдoмдloвачiв HКBf. вep6yвaлo членiв менlш стiйкHХ' ЦJo B3t. yстaнoB^енHя aгентa. зaти кo}Iтакт з з.r^aсb f[я агенrypа HKBД_HКГБ нaйкpащoю. тa пpo свoю в нbolv'y }Цaстb зa чaс нiм. opгaни HКBд г. Iх дeprкaнo пpиМкнениMи .rись. тa pЬнoгo poда пoвiдoмлtoванiв. щo виIдeпoдaниItlи oсo6aми веp6oвaлo Ht(BД чдgцig дo агeнтypнoi пpацi пepеBа2кtlo хtiнoцтвo opганiзaцii. тyвa^o ..' пepeхoди^a з oдrroгo се^a дo . вrrre не звiдьняли.Цpyгoгo i пo лopoзi дiгнали li енкaведистI-r. спpaви. Легенди. lдo нe всi аperштoвaнi i випyщенi пiд чaс вiйни |941 p. з гeстaпoм' здo6yвaти iм пoтpi6нi вiдoмoстi пpo po6ory нiмецькoi aдмiнiстpaцii.4ати на пiдставi дoбpe эaхoва}lиx аpхiвiв стаpil^ися всiми мoхсливи.r^bнol\. деЯким вдa^oсb нaвiть пpeтeнсii дo yнaстi в гpoма^ttlllе дЯнськo-пoлiтиннoмy rкиттi yкpaiнськoгo нaPoдy. щo6 мoгги тa виpo6ити iм в чaс нiмецькoi oкyпaцii зaкpiпитись в oУH ''пеpeслiдyвaних'' сoвiтами..r2к дo чaсy сBoгo вiдсryгry.бiльruoвицькoi в|йнtl 7947. Якщo кандидarypа вiдпoвiдалa Bиn.rв агеtlтypнiй po6oтi. нapoД' a пpи тoмy мaти !v1o2t{. Пo злortrеннi звiry пiдписyвaв нoвy зaявy спiвпpaцi тa стaвaв yстaнoв^еним нa aгеHтa чи пoвiдoмдюBaча.А. пiд oглядoм якoсти yвiиt. a6o як6и ''пpи скaзати' oдHolt{y Boгlrl двl Печl спекти. a ''Л'' пiцrлa дo се^a пo^atoд2fiyвaTи opг. Енкаведисти висiди й пirшди стpiляти вopo}lи' a oпepпpaцiвник зa тoй час списaв з I{ек) нa санЯх зaгальний пpoтoкo^ дoп}rry тa rIiдпи. як зapaз.я. дoвip'я в yкpaiнськoмy нapoлi як Пiд чaс тиx apеruтiв дaвa^и aгентaп{i пoвiдoмдroвачaм тaйний iнстpyктaж i зaвдання в poбoтi AIa чaс нiм. ii.. Ito € ч^eнoм opганiзaцii тa йде пo^aгoдЁryвати opг. oкyпaцii.язaннi кolrтaктy кoxrний aгент i пoBiдoм^toBaч пoBиt{ен 6ув злaтн детaльний звiт iз цiлoсти сyспiльнo. Пaнтlв фlзичнo виниlдyBaTи 1пtp. вaв дo вtl6уxу нiмецькo.. зв.дyloчo: ч^енкa . Пiсля тoгo е}tкaвeдистl' пoсiдади нa сaHки i пoixали нa сliдyloне се^o нa oблaвy. вилoвлювa.tyxoтiли 6 з нуlмlt спiвпpацIoвaти тa п{oг^и 6 вiz]. Загaльнo зaмiненo. цiвник пottpoсиB li сiдaти нa сaнки тa пoчaв llotlpoвaдити poзмoBy зpaзy 2rrapтiвливим To}loм. {o вiн пpo неi знa€ ' тolvry пРизна^aсb.t^ишIеt|oюaгенrypoю 7941.'втiкaти'.{o цьoгo чaсy ми Heoднopа:loвo згадyва^и пpo 139 . дoprreнo зв язaтисb iз гeстапoм. . п..пoлiтичнoгo 2t(иттЯ дaнoгo сepeдoвиIдa' в якoгvryпеpе6yвaв. Якщo нe вiдпoвiдадa. opгaни HкBд вep6yвaли свoю aгeнrypy в It. питaючи кyли i звiдкiля вoнa псpеxoдиTb' пpи чoмy сTBеpдив' щo вoнa Hе МlсЦевa. щo ?rrи^}lнa ''д€ г aдьнo-пiдпiдьниx. yмoвинaх тa кo2кнoчaснo мa^o нaгoдy зyстpiнaтисЬ з eнкaведистаtvrи. спpaви. спiд poзстpiлy. oпеpпpa. ^eГкo Boнa викyлa в poзмoвi. B 19э9-41 pp. B тoмy нaсi HКBl.

poбoти i вкiнцi пiдписав заявy l4l .rя aгентiв.. зв. Чим пoвалtнirций aгeнт чи oп. n4дя пoвiдoмлювaчiв i мaлoвapгiсних arcнтiв € дy?rrе зaгaльнi та пpимiтивнi. З oглядy '{a €мo нa двa poди: a) для aгeнтiв. Bищий пРовц oУH 6yв перкoнaний. зaгa^bнoмy. Ha цьol.Ц.' вiдгryстили еHкaBедисти Дoмiв.. кa яскpaвиx qактiв.rз в mй час не 6yлo в седi.ro.oвaнa. flьогo сan. Легенди д^я aгекгiв е pозpo6ленi дyжe дgтil^bнo' дytre пpав. який зiзнaв нa сдiд. Пoстapaемoсь фaктaми oсвiтдrтги o6a рли ^епeнд. oпеpaтивнi пpaцiвники paйцентpiв poзpoбляють пiсля цих шабдьoнiв пooдинoкi д^я кo2t{llboпo aгентa ^eгeнди чи пoвiдoмлrоBaчa зoкpеtt. I!o6и спpиЯт^ивиx o6стaвин.егенаy цlо зaвеpбoва. 6иць вивvaти.Ц. п.fтirх я з.toгoвечopa ^a' чдeнa '. ний мyсrrгь дет. я пoпaв жrиви}r i здopoвим У pУKI| бoдьIцевикiв.Йo..l^Ь'i впа. .l^идo канцеляpiiчленa oУH '.r^Ьнo BиBчити' щo6и незгpaбним oпoвiдaнням 140 п{yситb }lе пoпсyвaти цi. Oсь oдин Ь них: в 1941 p. мo2t(^иBe.ивoгo бiнIri рйки в Цiдi дезopiснтaцii i виpo6леннязaга^bнoгoпoг^я. дonoдi6нi. зaapештyвaвцIиякoгoсь ч^енaoУH i зaвеp6yвaвrци йoгo дo aгенrypнoi пpaцi.Bенopoм заapецrгyвa^иенкaведисти цiлий пoвiтoвий пpoвiд opгaнiзaцii. нa якoгo дiйснo й цe пцoзpiнrrя.щo6и нe лiквiлyвaтидoвip'я Myситb д.aт]g. нolltеt|}Iядaнoi oсo6и дo спpasи. на^eхtrffbвiдpЬнrrш кoнспipацiю' якa пoдy. а зг^Яднo.ця пoвiдoмлювaчiв. як пeвнi Ht(ГБ B ura6дьoни.ro йoмy нa тoй день вийти з сe^a' a piвнoнaснo зaapешrryffl^orI^ена . щoб ^егeндy pи агeнтypи пiд oгдядoм ii якoстi ми пoдiдя. r llд час вияви^o нlil. Boнa пoлягaе нa вiдзеpкa^еHнtо rypнoi стaнy pеrей та спpяшryвaннiна рoннiх лroдей вiд пpaв. цектpaх) i пеpедаIoтbся в paйцerrгpи.'M''.Ha E{.. a) .. Bтечa: з тюptиt{ неpeз вiкнo' пpo^oмaнy стiнy.Д. зyмiти спoсoби МaскyвaнHЯрбoти HКBД . . якoгo якp. ^eгендy кo. ^епе}rди денiй дroдинi .M. беpyни в Цю yвary oсoбисте вИ. Tим самим тaка ^еге}Iдa бyги так з6y.Aeгeнли д. дo }tboгo I{aсe^енHя' ч^енствa тa пpoвoдy (бaеvкy) пpo пiдстaви йoгo мy пеpeд звiдьненrrям ^eгеI{дy apeшrry' дoпити i спoсi6 звiдьнення. Мене дoстaв^eнo в paйцентp i пo кiдькox дoпl.t. Л. ствi oдин Ь aгентiв Д"' 1квiтня 1945 p. Heqaxoвiй i неoзнaйoм. втена мoгти з тюpми Bтекти _ тpе6a нaдтo з лiкаpнi i т. HKBд. нe веp6yюvи дo aгеrrrypнoi пpaцi. a для 6iдьrцoi пpaвдoпoдбнoстi pe?кисеpoвaнi пpaв.т. Ду|вiу|N||l фaктaми. ^егендy пеpeпoвiдaти. пoвiдoмдroвaч' тиМ сoлiднirце стapa€ т Ься H[(Bд-HКГБ paЦIовaти д^я l{boгo i застaвдяе дo нaймeншиx пoдpo. B нинirцнix oбстaвинaх це е мaйяte нe. пiд час пpoxoдy' пiд час кoнвotо нa дoпит' з мiсця якoiсь пpaцi.oсeлa зaiхaли енкaBедисти тa чepeз гo^oвy сiльpaли пoк^ик. rдo гo^oвHaзасaда.M'... виси^a€ йoгo пoвopoтнo в пiдпiлля. a HКBД. щo n4oг^o6 пoвстати пpи нeзгpaбнoстi Тi бyаoви чи пеpепoBiдaннi. щoби бyлa цiлкoвитo пoдi6нa дo пpaBдIr i не кидaлa нaймeнrцoгo пiдoзpiння.I\4'. oк)iпaцll вкiнцi oсb пoBeдel{o щo: згaданий B спpaвl дет.Hаведемoкiль.з ним пoвopи^иенкаведистинaсамoтi Цiлий дeнь y спpaвaх opгaнЬyвaння кo^гoсгry.l^bнe в}ке стaничнvliа с^lдстBo' 6ув якe aктиBЕlиlll апeнтoм HКBд i всипaв apешImвaнийтoдi пoвiтoвий пpoвiд.ta. Bи Dtaскyвaн}rЯ дягaе тiдьки на зaкprrггi пpaвдиBoгoста}ty' Iloби кpaцJе зpo.roi спpaви. щo пеpе6yвaB B тoпry сeлi зaкoнспipoвaнo на дeгaльнiй стoпi.l^oмaвся' скa:}aв пpo все' щo знaв з opг. б) лeгенди ^егеtlди ^егeнди д. Пpo цeй пРовц знaв пpидеprкaний та станичнийтoгroсe. тaкi oпpaЦboвylоться HкBд^егенди (o6л. якoгo зa це poзстpiлянo.oсь oдин iз 6aгaтьoх фактiв. . якoi пpидеp)кy€тbся HКB{-HкГБ нa кo)t{Holvfy кpoцi свoеi аген.H.тyмiсцi зaмiтиIиoце. МаскyBан}rя(мaскipoвкy) aгеrrrypнoi poбmи HкBДHКГБ. щo пpичиl{oюaрruтiв 6yлa всипa нa '. I.M. a щoби кpiпити.'Р''.рзruиqpyвaTl{ для агеrrгiв € дyx(е вa2fi. yвaги пoстo. пiд час нaскoкy бoльrцевикiв нa l{aшy бoiвкy. po6сrш. щoби вiдяgprгyгивiд цьoгo пiдoзpiння нaказа.

l^y€ нepaз i влaс.f. звiдкiля я пoBинен lta B^aс}ry pyкy Bтекти. згiднo Ь вкaзiвками HКBl.lпитaдi oхopot{нy слyжбy. !lей енкaведист нe знaв пpo п^aнyвaння нач. aле ^иlIIе дaти менi змory дir^bцlе пpaцIовaти нa свo€мy. r42 нa зeIи^Io'a сам п^aнoвoю нaпеpед нaчa^bникoм з HКB Д дopoгoю втiк з кyзнi i пoдaBся в стopot{y дaвнboгo свoгo opгaнiзаgiйнoгo пoстolo''. Cлiаyючoгo дня плaн цей викoнaнo дiйснo. oпoвiдaючи пpo спoсi6 втечi. Пpoтягoм кiлькoх пеpес^yxаHb я мyсiв пpизнатися' 6o 6итo пoвпиBак)тbся' я ttепoмiтнo пoвинeн вийти i пoдатися кyди It{енеttе зfluтplмvl N{Hoюфaктaми. кo?t(Hl. Пo кiлькox дrrях пiсля t\o||L4. якиIr{ на^е}t{aлoся 6 He пpaцi в Pядах opгaнiзaцii. яким пepeпoвiв в детil^яx спoсi6 дoдaнo oднoгo енкaведистa' Цo стa^o нi нa кpoк нe вiдсryпaв вiд мене. а менi д.oбеpехrнi'. oсь xaнllЯ' мoмеHт' кo^и енкaведист.t^bникoм HKBД.. Iloйнo в rцпитaдi IIoчав гo.. .yпaлий стaн здopoB'я пo тифi i лiкаpськo-медичнoi дoпolvtoги вiд УЧХ.кaтoм..'. ^ити тiв пpo мolo po6ory' щo впевнi yзгiднroвaлvrcЯ з пpaвдolo..стopo2tt стoяв y вiдпoвiднoмy вiддa. Boнa o6iщлa дoпotvtoгтименi. яку i.rя oxopoни згo^oсився дo сBoгo сeлa. щo зaвтрa пoBинeн я втiкaти.Ц. щo6 лише нaйбi. дaли мeIri eнкaведисти якiйсь зaстpик i скaзa^и' щo я 6yлy xвopий i лiкyвaтися в tшпитaлi. Ha цнx дloдей пoк^икy€тbся oпiсля aге}lт' як нa свiдкiв. try пpичиHy' a нatц '.. yсмixaroнись.спiвпpацi.Ц. щo спiвнyвa€ тaкимl як я. чиtlникiв.yмaетe. Бyвaють opгaнЬoвaнi HкBд-HкГБ щo зiзнaе oдин iз агентiв: ''Пiд чaс o6лaви пoпав я 2кивl{м в pyкll Hl$д. би не вик^икати пiдoзpiння в pЯдaх Opгaнiзagii..oтeпеpituньoгиy менi пoтpiбнo. гpaючи po^Ь Cлiдчий e}Iкaвeдист висмiяв втенi. щo пoвни^и пpи Цborvtyц. як вoнa oбiцялa. зкpивaк)чи пpo пiдписaнrrя заяви i спiвпpaцi з Hим}l' тa пpoхaв пpи Цboмy нa пi. зaвepOoвaнo }|е}rедo сrriвпpaцi як aгeнтa. xтo ви' не мa€Ir.tйвaш РУХ.звiдьненtш. Tyвaти втечy. не знaв тaкo2t{' щo вiн мa€ стaTи 2t(еpтвolo мoгo '.' стaв йoгo '. Ta тpe6a 143 . yгBеpдити дoвiд дo втiканa. щo iх зyмiв зi6paти.нст. a кo^и цi вrrrе мoгo з^oв^ення i втенi. y мiсgeвих opг.t oдеp2rraв вpaз э д6aйливoю oпiкoю.. a^e щe ДУ. B чaсi пoвеpнeнI{я в се^o' я rr{aвy}ке Tpи стpiнi з HкBд' нa яких пoдaвaв мaте. дaючи эмory (oаним стpiлoм) з6ити авa зaйцi). деннi вiд lr{eнe' си^bниг{ yдаpoм шro^oтaB гo^oвy пoвaлив йoгo ^егeнди ниx лlодей.' _ i пpи тoмy витЯгtryв з . pe2fiисеpoBylочи тaкi HКBд He x{.геpoй.к)чи Ha них' дoдaв: вичис. пaдкУ oпoвiдaння агенTa i свiдкiв тoчнo гoдятbсЯ.Ц.to дoкaзiв вarшoi poбoти). Тyг.мo}rry пaпки кyпy пaпеpiB тa' вкaзJ. бo Bot{а' tt. тiв. мeне з ^иlllе apeшry' який мyсiв бщи алr тaк дil^екo пpавдoпoдi6ниI\{'Цo. як цe 6yлo менi Bкaзaнo нaчa^bникotr/t НкBд. HкBд 2. Хoдилo пpo спoсi6 '.to. Ta тиIvl сalииIvtнe ^иuI й виpo6ити д^я tlboгo в lraцroмy oтoчeннi славy вiдваlrниx i piruyrих тинrневiй пpaцi в кyзнi. Koди мене пpипровaди^I{ на пеpeс^y. piaли. якi пpo цю iнсценiзацilo втечi нiчoгo I{е знaютb. пpийняггя дo ^ицIе aле й пeвнi пoхвaли тa aвaнси я пpoбyвaв нe пpизнaтнcя скpивaк)чoгoся вiд пo6opy в ЧA.геpoiннoгo Bчинкy. B тiй цiлi вiдiслaнo мене дo кyзнi в хapaктеpi пoмiчникa (6ити мoлoтoм). мoеi втечi. щo ми ttе знa€ N . Пo деHb скaffl^a Boнa менi. Hа сaм Bелик- Drене з мiсщ i скaзaв: .rьrшyпpаBдoпoдiбнити тaкy ^eгеIr. стopo2fi бyв безпеpечнo засyд2кений нa смеРтЬ зa oд}Iy пoвa}t. yrrtиваtoни pЬниx мeтoдiв. oдHaчe мiй пoвopoт з pyк HKBд нe [oби виг^ЯдaB пiдoзpiлим. щo6 я чaсoDt не втiк. B тiй цiлi пoчaв Я poзlvloви з oднolo il{едсeстрoю' tIJo кil!l:l^oсЬ дo lr{енe нaдтo пpивiтнoю (rкiнкa еHкaведистa). i. вибpaв слytuний Дo нivoгo. я' пpaцюючи мo^oтoм пpи кoвaлi.toB^яB' € тaкoЮ yкpaiнкolo. кoли вpаз з aгeнтoм втiкaс щe авi_тpн oco6vl. B тoмy ви. нaвiв менi кi:rькa фaк.. вoнa пoстapa€ кiлькa лiтpiв гopiлки. якy дaсть iстpебiтeлям. вгopy. Я 6eэ пepeпyсткtl вийцroв 3 lllпIlт:t^я i пoдався пoстi тa вибивaтись Bгopy.. дroдей. Як пiсдя вttяви^oся' цей енкaвe.

кopистyloчи з нaгoдl{' пoвиI{нaвтiкaти неpeз пoдвip. f./\oв мoйoмy селi. . нoчaснo aгe}ттalшиl{КBд_I{ltгБ..o пoмoчi в тaкiй poбmi нaкaзyr I-IкBд дo6ирaти дюдeй Ь сiткн i спoзa неi. Бyвaють декo^и випaдки' Щo дo oргaнiэyвaнrrя тaкoi . цIoвaтн' I дoк.втeнy. нуliа дllя I-IKBд-НКГБ чaс зaaнгaл$rвaтиiх рця спiвпpaць.. 44 p. Умoвлеt{oг! дI"Iя нa нюгo пiд 6yдинкolt{ тIopп4инa вyлицi. HКBД. пильники i пнлки дo piзанrrя вiкoнниx гpaт. Нквлист сказaв тoдi. нa якy вихoдилo вiкнo з йoгo кeлii. йoн вiн цдg 3iддa.ня вiдниця. ХII.. lgo вlд дрyгoгo пpиxoдy 6iдьrцoвикiв пpagloвав ста.Ц'инoксiльpaди. B .. кРаlЦими свiдкaми пдaнoвoi втeнi. бyлo B тiй мoiм завданням йoмy дoпol. щoб вiн сaм iшoв нaпe.rЬти пoпiд дpoтяHy зaгopoдy.. Пe. ник НKBД. нe звiль.втeЧi'' opгaнЬyе I-IкBд лoдeй з opгaнiзaцii. я.. цtoю з НкBд не вик^икyвaти пiдoзpiнь вiднoснo мoеi oсoби.'пданoванoi втечi.. lt{а^a э тlоpми.toГгll лo цin пiдi6pати сoбi дo пoмoчi кiлькa вк. пpo.. Haс o6идвox зaпрo. peд пepeс^yxatoчиммeнe eнкaвeднстotl{я скaзa^a' щo спiвпpa. Bpaз зi мнoю aPеulтoвaнo oднy мiсцeв} аiвrинy.l йoмy хаpri. apelхтyвa^oмeнe paйoннe енкaBедe в с.' всe 6yд" aгент.l.гинас o6ox oднoмy стpи6кoвi. звiдки дaсть мeнi змory втeкти. lro дiвниl*y' щo нe е зaвеpбoвaнa зa6epe тaкo2ll' щoб 6yлa свiдкoм мoеi втeчi. дe вiн сидiв. втiкaти вy^ицяI!tt{ зa мiстo. ждaдa я з дiвчaтами до.. з^oBи^и пoлoвинi 1945 p. чи з^oв^еtloгoв o6дaвi чденa opгaнЬацii. i пitцли lвУI|xцgflNlи| . в^ади.rзoм чoгo € вI. 6yлa я piвнoraснo aг€нткoю НКBД.'.кoмпpo[ueтylоч}Iми'' мaтepiялaми сyпpoти тLlx oди}IицЬнaйпiзнiIше. нaцr чoдoвiк. дiвчат i oднoгo хJ\olтчиtty'щo l{il^и менi пoмагaти в мoiй poбoтi. Пo пpиiзаi y Pa.rз.дo paйoнy. бo я нe знaю кyдoю frги. вiднoi дOвxrинишнУPoк.'. пiд чaс o6дави в с. a^е зa6eр як ''аpelЦтoваtly'.K.' виг^ядa€ як ypl{вoк якoгoсЬ кpимiнaльнoгo poмaнy. Бyдy"n станиtltlolo з мoйoгo селa. вaд)кeнo в 6y.4. Пpo пoаi6ний випaдoк oсb щo эiзнaе oднa бyвшa paй.lнихмeнi НKB. рiд. який пoвинен бyв зaпpoвадrrги нaс дo канцeляpii. 60 вoни мeнi нiчoгo не зpo6лять.'втeчi.rrявитяг}Ц/внa пoвepх.тямити' щo iнigiaтopoм тaкoi ''втечi. НкBд '. Пpoрrrrисepoвкa тaкoi . перпoвiдaloчн ii свoю тa пoк^нк. Плaн цeй викoналa я .rзaми ''вини'' сyпpoти paд. Пpинoмy тi всi oдиницi е пеpeкoнанi. i мими пolt{lчникaмI1t в мaскyвaннi po6mи HКBд_I-IКГБ oсь oдин iз qaктiв. 3aвepбyвaв мeнe дo феi pобсrm paйoнний нaЧа^b.Щo6и oднaчедати змory K. Кoли вxrе стpи6oк бyлe нaIIеpедi. дe пeрес^yxaнoпooдtlнoкo.roвiдпoвiднo пpoрe2кисe. a в дiйснoстi _ е невiдo. ![eй стpибoк йтиме пoзa. дe xви^eвo мiстився pай.T.rзaтн йoмy. 144 6'ючи iх тaкими нез6итимн дoк.l^aсb'як нa свiдкa.. в pядaх opгaнЬaфi. дoсi неэaaнг.t^и йoмy rшапкy. oднaк я нe пoвt{t{нa6oя.з. Я як opгaнiзoвана рyвaт{ йoгo ^Iодина ''Eг€ ч i..щo викoнyютb яснy тa ще й небeзпечrтypoбory.l}кoвaнихв aгeнrypнiй po6oтi.. Нa дoпкгах вiн згoдився пpa.. пo якotfy вlt{ DtавсгryститисяI{aзeм.дopaдив'' ш'eнi начa^Ьник I-IкBд схoднти в сeла. тися. вpaз з кiлькoмa йoгo сyбрфpектaми..lсл1в згaдaнoг1o вfite нaчa^bника: '.я i пеpe. ^истoпадa бiльuroвики oдI{oпoз pефepекгiв paйoннoгo пpовoдy К. aктoрaми iнсцeнiзaцii ^eгeндн. Пiсля дрyгoгo впpaвo я ма^a ск. Кoли к. щoб нHтb мeнe ТГГ. визвo^яючи''aрulтoвaнoгo'. якi e внre piв.' ви6paвши вiдпoвiдний мoil{ент' сгryстився пo шнypi нa зеIr{^к)'мrr пoд.Пiсля згo^oси^aсbя y свoеi ''втeчУ'' пpoвiдницi. i ЦиIvrидlвчaтa]\itи нoси^. i пoдадa свolo к^ичкy. Пpи oанiй пеpeданi xаpriв пepeда^:lя ilol'ry в кoшикy дoвry силI'lIy ниткy' при пoмoнi якoi вiн oriлyюнoгo в2t(ед. щo 6yла piвнoнаснoaгeнткOюНKBД: 30. Зa мнoto tиolкyгb пoсипaтиея стpiли. якy д^я мiстa aхt дo нaй6диrrrчoгo нЬoпo пpинeсли. дy нaс тa вкirзyватимeдopory с^oвaluи:''впpaвo. влiвo. 3.rа я вiдпo. нa цю дiвчикy. lJe пoтягненltя It{а€ стaти.щo6 тнм спoсoбoм y пoтpi6. Я з хoди^аЩoдня мaйxre дo тюpмIl' де сидiв К. Пiсдя цboгo r 0 -6 -t 3 3 7 t45 . тoчнo' як 6yлo yl!toв^енo. е piвнoнaснo нaй.'.'втечi. B да^bruиxпepeдaчаx пiслa.. i дальrпепpaцIoвaти pirши.

Х..яким HKB.lliдlli^лЯ. Бувaloть зtloвa виtlaдки' lдo се6rе.. де Oстaви^и А. фoтoгpaфyвaлo йoгo вpaз з oд- 4.45 p. дop}^'aеспецiaльlto вarк. зi. д.lовикiвi пpoтягott{двox мiсяцiв пpo }tboгo с^yх зaгинyв. втiк i кpисться нa в^aснy pyкy пеpeд tlatuими i бiдьrшoвикaми. щo згo^olxylоTbся дo нaс' iхtlя спoвiдь с дiйснo щиpoto.45 p. Иoгo зiзlraнtrя бyли нaстiлbки пpаl]дorroдi6нi. f!е . Нa зaкiнчеlltlя дoдaс oднaче.чaсy пpиilк. Зiзнaння Л. б.гечy i т.. бсl yuaсr. щo вiн скaзaв' щo HKB.3. щo йoгo пеpес^yхyвaв.гo нa мiтiнг. якiсть i метoди po6oти наtuих слiдних opгarliв' сrlpяМyвати нarЦy poбory y вiднorшеннiдo poбoти HКBд-HKГБ нa мидьнi pейки.4o тoi степенi. '.tcлуlt{}IикoМ вopoгa i тoмy вiддaс бyли винеpIryюнi .щo poзiйшI^исb'пеpеtllyкa^ивсi гopoди i цiлy нaстинy се^a бiля гoлoви сiльpaди. виПyсти^o з тIopми' pеulтy еIrкaведисr'iв. сo^oмoto i гloдiбними дypничкaМи. плaнyвaння i Bикoнaння втечi. a вкiнцi пpo yкpaiнцем не мO?ке 6утн вт.г' tцo tJсi apсшIйoгo сyбprqеpеtl.г.цей слiдчий зaйruoв iз свoiми ^юдbМи дo дaвнboгo 6yнкpy.l'еpеrкенoйoгo Як в Язня. paй. щo вiн ttе скpивитb дylllеЮ i 6yае чеснo з HКBД випaдкy вorIи (HКB{) пoмiстять знiмвaти. знaйти trе iнсцеrliзyloни в. Tyг tдo е дiйснo бaгaтo чесниx yкpaiнцiв. Biн.oМ з llим y с. aлe Л.ry ки y чaсoписi i тoдi слiднi opгaни oУH йoгo знищать. в лiсi бiля селa {. pеluTa poзiйulлась пo се^y.пiзнaти нarшi сили. tla ЯкoМy тoвalli з K.анiзaцii дoвip'я дo l|их i yмorкливити нa Bикolrlrня дopyчеIlIrЯ HКBД-HKГБ. B tlpoтиBнor!. yвaжaroчи' tдo А. Еrrкаведисти зaiхaди з А. щo йoмy дa}Io змory свoбiднirше пopyцIaтисЯ i не с. poзкaзaB пpo rlaйменrui пoаpoбицi пiдписaння те' UJo HКBД нaказа^o йoмy rlpo все poзкaзaти. 147 . ^loдЬМи зн. втiк нaзaд дo бiльu. 6yцiм.свoto дoлrо i свoс 2ttиттЯв pyки IIpoBoдy Opганiзaцii. вий сoбoю qaкт. п. lтеpеД виiзД.. Cпiльrlo з oIIеpaтиBt{иМ пpaцiвникoм y^o}кенo плaн втенi. чaс-дo.{. Пo мiсяце6iдьtцoвикiв 3a Toгo се^a' де вi. Твеpлимo oд}Iaче' щo цей piд aгеllтiв i iхнi ''дегенди € дy}ке ск^aдниMи тa ^ГpУДt1у1|v1у| дo po3tшифpoвки. зв. t 46 Brке нa пеpцIoмy пеpeс^yхarrнi згoдився Мoг^и. сейчaс пo йoгo втечi. А. змiнив мiсце oсiдкy. вiн ХapaктepистичIlиМ B ЦboМy Bипaдкy r фaк.ги й дoсi гlе BипyЩенi.гpaчiв .'спoвiдь.lи. 12 енкв-дистiв виiхaв нa се^o Х. oдltим с^oBoМ poзкaзyс IJ дeтa^l пpo все. в якoi бyв цей бyнкеp. ЕlиM oпеpaтиBникoМ I]pи oднoМy стo^l' мoв^яв' д^я впеBнення' спiвпpaцю. Пiдi6paвuIи МOМент' кo^и сHкa- ведист вийrшoвдo дpyгoi xaти. зopiснтoвyroчи нaс y Ми^bнiй слa6oстi бiльruoвицькиx слiдчих opгaнiв.l^а.ь в opгaIliзyвalllli шiсi втечi мoглo poзкpити IIKBд i мене зa Це аpеlll'lytJати.Д. Iдo чytoчисb чесtlиМ зaяви спiвпpaцi. щo вoнa triсля p()зчис^енbHкBД tloвиIl}laбyлa зaaвaнсyвaТи в Opгaнiзaцii нa свiй ''пoдвиг''. a тoдi зМo}ке дaти бiльtuе i кpaщиx мaтеpiялiв. Гoлoвним зaвдaнняМ aгентiв.. ливу poбory. якoгo HKBД зa6paлo сейчaс зi сoбolo нa HКBl. дo гo^oBи пiд oпiкol<l oд}roгO енкaBедистa' сiльpa. Miсяць пiзнirше нaглим нaскoкoМ нaкpи^и цей бyнкep i слiдчий вpaз 3 пoстpiлялись.aгеlrти-гpaнi. f. Гoспoдиня.3. Пo кiлькoх дняx вiн oсoбисTo згo^oсивсЯ дo нaшrих слiдчих opгaнiв. втiк неpез вiкнo i скpився нa гopoдaх y кyкypyдзi. a iхня гиa€ 3a зaBдaнЕIязaкpiпити в Opr. - нa сtliвпpaцIo з HКBД. y сyпpoвoдi вiн мaв rlpoМoв^Яти.Дtкaли гpyпи ^. вiйськoвик Л. !ня 7. в якoМy пеPес^yхyBaвА. не скiнчивrци впoвнi зiзнань. незнaннi llaми нaшoгo pyxy в3aгa^l l т. Слiдчий. щo мi>к бiльrшoвиками пiзнaлa Л. ним нa дo. пiднiс pyки' пoпaBши нa oблaвy. Л.r'еIrеpillltrЬoмy сl'aнoвищi.' нoсtlo пiдпiлдя втечi tvtolкнaскaзaти. llo виглядi i гoлoсi.'. i 11. Енкaведист стpiлaми заaлJIpМyвaB звiдьненa 3 apешTy' ^toдинa чи Тaкa' щo вiдпoвiдFloloпpopеxrисеpol]кoю втек^a з тЮpми' згo^oшyrTbся B нaс i пpизнaсться lдиpo щo rl зaaнга}кyвa^o ' HКBД-HKГБ дo aгенrypнoi poбoти.o бyв слyхaний. HaвoдиIиo тyг oлин цiкaзaзнaнy€ М o. Biд''геpoiнi.

yкpaiнцiв. якi дo тoгo чaсy }t{и^и ^егZt^ьнo мiстa).щиpi'. HкBД ля i зaмaскyвaти веpбoвкy' Bивезенo. Завданням циx aгеrrгiв .пrенo. виггyскас йoгo з тиМ' щo вiIr мaе нa дpyгий pаз згo^oситися на HKBf. чoгo вoнa не зpoбилa.. Пoдiбний випадOк пoдa^a al.легендoto. N. йoгo po. ЗaaнгarкуBаBIIIи йoгo дo aгенrypнoi пpaцi. щo й зpoб^енo зaxoдaми opгaнiзaцli тa й aгентки C. зa пoпеpе. if вoporкoгo нaстaв^ення дo бiльrшoвикiв i Сибip 14 8 спpaвнo з дoprrениx iм завдань i неpeз це 6yцiмтo впaли ^исЯ в пiлoзpiння i стали зaгpolкенi apештoМ.ryBтечy в пiдпiл. щo tIе хoче пpoдaвaти Bopoгoвi чесних лtодей Ha дoкaз пpaвдиBoсTi свoix сдiв пoдaлa. сипaв все' щo 3Еraв. 6yли дylке aктивtlиМи в poбoтi opгaнiзaцii.нiмпopoзy.язyвa. i йoмy дop}^rенo певний вiдтинoк opг. висилaс в пiдпiдля свoix здiбнiruиx (гoлoвнo rкiнoцтвo з aгентiв. Iдo poдичaМ iJ невигiдlIo вицJoto oсвiтoto. НКB{ (y дiйснoстi нa лpyгий теpен). дo oблцеrггpy i там пiсля мiнням з ниM. Пo якoМyсЬ нaсi. пpaцi. . нaвiть стpiн з HKBд тa зaЯви^a' Iдo yтек^a в пiдпiлля тoмy. тoмy.в пiдпiлдя.инoЮ нa ToBapисbкiй стoпi. зaapeцIтoвyе ix. HКBД аpеlштyе C.нi дoкaзи. нaми HКB. де poзкirзaв rrpo свiй apеIllт i '. yсyнеIl{oii вiд пpaцi i oкpyrкимo пiдoзpiння- ми} Tyг пoдalto oдин iз рaктiв: B лис. пiсля зiйruлa y пiдпiлля. i yстiйнeнo' щo пpoвiдниця y. Iloби yмo}t{^ивитиЙol. бyлa тoдi в2t{етaкo}t{ aгенткoЮ. а6o пеpеpе}fiисеpoвyЮтb втечy f[я лIoдинa виBoзитb ii poаинy нa кpи€ т bсЯ пеpед 6iльruoвикaми. Пiсля нa'. пpидеp}кaнa на HKBД. якoМyсb нaсi ствеpД. нaкaзyr HкBд нeю в пiдпiлля..{. лroаиtry з Bищol{) oднoгo вищoгo УPяДoв. У.язoк дpyГoгo згo^olllе}l}tяаo HКB{. як ч^ен з 1940 p. зниlдy}oчи дoIденry гoспoдapствo. зiзнaння пoдaвa^a . Пo якoмyсь чaсi нaшими слiдчими opгaнaми виЯв. Тaкi фaкти бyли нaдтo пеpекoн^ивi. пpaцi. iнцrим Bидoм.Ц. щo дpУrиfi paз нe xoтiв гo^oситися тoмy' Iдo спoдiвaвся. виггyскa€ йoгO зa Пoрyкoю чеpез дBa днi тa пo випylдення Мa^a ще кiлькa стpiн з eнкaведистaми.Д. дiйснo бyла з нею нa стpiнi. i лtoдинa з iT poдинaм зiйти piвнoчaсr{o з дoмoвнoстi. Чи тaкa aж{ тaк дa^екo скpив^юдина д?кенa бiдьruoвикaми не знaйдe в нaс лoвipя) Чи Ми мaЮ(tи .пpoлiз.пpaвдля зaкpiплення се6е в opг. зaбиpа€ зaapешIryвa^o й вивездo нa Cибip нa висoкiм пoсry. в пpoтoкoлy. aле НКBl. t49 . Цo C.инyнa irlший теpен тa видyмaнo 060- 5. п. пеpес^yхaнtlя зBl^b}lяс.lЯвив.. Ha зiзнaннях y слiдних opгaнax oУН пpизнa^aся дo Bсboгo' себтo: аpеIllтy' веpбoвки.нескiItчeннийдoпит'' i ди вiд неi видaчi пiдпiльницi C. a свoi . Пo якoмyсь чaсi пepеBoдитb oблaвy в лiсi. ii rre пpидеp}к. oсвiтotо. i деprкить йoгo неpез двa днi нa дoпиTaх. Пpopеrкисеpoвкa тaкoгo схoдfiteннЯ в пiдпiлля 6yвае не paз тaк аpiбнинкoвo oбаyмaнa й викoнaнa' lдo не нaйменtшoгo слiдy пiдo^ицra€ зpiння в aгенrypнiй po6oтi.щo i там вoнa мaлa стpiнi з opгa. всипy пiдпiльниx дtoдей. ^.. щo бyлa apеIuтoвarla нaслiдки 'I.oгo - в сiчнi 7945 p.oтепеpirшнi'. poбory. 6.Iопaдi 1944 p.'нагдя. Пo йoгo poаинy.Ц. як ''зaгpoжe- зaвеp6yваннi випyщенa. чи пiд в. де вiн. B iнrшиx 3нoвa випaдках BипyскaЮтЬ з тtopми' ^toдинy чи тo з oг^Ядy на 6paк кoмпpoмiтylочих Мaтеpiaлiв.l^o. Biн oдt{aчe вrtte He гo^oсиBся дo Цiдi д<-tкiнчeнI{я HКBД' втiк в пiдпiлля i згoдoсився дo наlllих пpoвiдних ниникiв. пеpекиtlеIto у зуzкнil теpен тa дoprrенo дeякy opг.l!я бiльrшoвицькoi адмiнiстpацii. вив. де вoliи мeцIк€ l ^и. щo йoгo хoчyтb завеp6yвaти нa aгентa HКBД. нищитb цiлкoвитo ii гoспoдapствo i т.\ужe частo HКBf. з якoю 6yв ^toд.енткa У.raвзaняти вищий пoсT в Opгaнiзaцii' кopистaючи з знaйoмствa з бyлo в пiдпiллi. Пpoвipенo Пiсля йoгo втечi HКBД стBеpд?кенo. Ilo H3 стpiнax ж{aда.Пiсля Цboгo випaдкy вoдив бiльuroвикiв пo тepенi пoвiтy.' з... Ha пiдкpiплення Тi денo дiйсний стaн спpaви' a сaме: пiд час пеplшoгo apешry i пеpсс^yхaння вiн 6yв 3aвеpбoвaний i пiсдaний з вiдпoвiднoro '.Д.

пpи ^toдЬми' епrзoди зoBсIм нe згадyва^и l спpиTlto B poзмoв.Boни пpихoди^и пo кiлькa paзiв деHнo дo 6юpa тa пpиBaтrloгo пoмеluкaння тa гpoзи^и нaчa^b. Пpo них 6yле мoвa пpи кoмпpoмirylочих lr.44 p.. щo слiдytoнoгo днЯ B тoй сaмий нас пpийдyгь. a нa дoк. ''Я пpaцroвa^a в мiськтoпi.. че: 10. /. не дirr<дaвlllись. ня дo лiкаpя i мirк гoд. я зl{oвy Dralo Bдaвaти пеpе.blше в пiдпiлля як зaсyд?кенa . аo пpaцi я не Bис^aTL. щo пoп{ешкaння зaнятo |vlнoк)'a iнrшoгo вiльнoгo неМa€ ' вoHи схoчyтb бачитись зi мнolо.44 B пpo Tе' щo я € в пoмеrшкaннi. к^iтини тa дoстaв^яти цitlнi д^Я HКBД мaтеpiЯ^и. HКBд нaпp.rх виМиH.к дoвiдaютbся вiд гoспoдинi. Bсi вipили. Кoли я вrкe бyлa в пiдпiллi мя 75.tнoto' aле я ''сxoвaлась. Щo я вдolvtа нe бyаy в?tte спaти.ltсти. Cвoiм агe}Tтaм дar нa кo^ol{l щo6и пpи всяких poзNtoвiD( з opгaнЬoвaними пеpевlpк. p. НKBд rцись вiд гoспoдинi пpo Цю вiзиry.х|.Цyкaти. сiтки дyrке тirшидa. стpaцIенy i скaзaти тe самe.: пpи деякиx pe€ с тpalдшх' пepеBlpк:lх' пЦ ' rliд чaс o6дaв нa лiси i т.rяв^яloчи. 72_73 нe 6yги в 6юpi. rvleцIкaння сBoгo чo^oвlкa' oo эa гvt}lolo l тaм oyдyгb зB язкoМ згo^oситися y свoеi пpoвiлницi в теpенi.X|.lкl вкaзiвки.l^и. Пiсдя мoеi '. ш3o6иoднaне opгaнiзaлoвip'я.X|.втечi.Цoгoвop|1T||cb i спiльнo зi мнolo мешкaти: не зaстaвlДи мене вдoМa.X|. якi як пpацiвники qiн. lдo хoтiли мeне заapецIтyBaти.44 p. никoвi бюpa poзстpiаoм.lиx мaтеpiaлiв. вiддiлy пpoвipятимyгь слyжбoвцiв 6юpo. rvteтoдolr.'легендaх'. скaзaти piвнorк пеpед ними. rиir^а я эi6paти всi свoi pенi та знаним меlti 12. Якщo б я в бrоpo нiкoгo не зaста. пiд лirккoм.вepбовка. не po6или детa^Ьнoгo Tpyсy. Hе смiдa я тaкo)t( xoдити дo малa йти. нiсть вorlи 6улутъ сBapитися з нaчa^bникoм6юpo. .taтepiaлiв i тим пoдi6них кaти i. tr чaс зaсiдoк. Зa мoю l{епpисyг. p. бo сaмi ^a' енкaведисти пiдyгь з 6юpo дo мoсi гoспoдинi i сxo.44 стаpa€тbся тaкo2к набyвaти aгеlггiв i 6ез кoмпpoмiтylо. oпеpпpaцiвник. зaкoнспipoвaне мiсце' 11. спeцiальнo для жiнoцтва..44 p. вiдiйдyтb. зB.ти пo мo?t{^ивoстl висoкo в opг.ля дoкaзy пoдa. щo6и цю спpaBy як слiд нaсвiтдити. 6o енкаведистIl. дoвiдaвrцисьвiд спiвпpaцiвникiвпoпиryвaнням мoеi aдpеси.2кy цiйнi нинники tи. ти apешт oдtloгo членa OУH..l^идo мe}|еда^.rз эa6paтvl зapaз тaки свoi peнi i пepeнeстися Hoчyвaти нa iншe. п.44 p. щo з oг^ядy нa apеlЦти сiтки в мiстi я мyIлy зiйти в пiдпiдля. сЯ' щo я yникrry^a.| Дo 6юpo гoспoдинto' тa poзвiдaла ни ^иtIIе пo Drенe не пpихoдили сoвiти.2.iз яким я кoнтaкryBа^aсbскaзaв мeнi. з}|aючи 1з. lt0 l. для пoвiдoмдювaчiв.X|. y висдiдi нoгo зa6paли мoi энимки. Ми нaвели тyг кiлька фaктiв piзнoгo poда цiкавих ''втeЧ. щo я бyла дiйснo зaгpo2t{енaта' щo poзllJyки зa мнoto не 6yли qiкцiею. пpнЙul^и енкaведисти вoстaнн€ дo пoМeшкaнHя мoйoгo чoлoвiкa тa пеpeве^и oснoвнi тpигoдиннi тpyси. тoй сам час пepе6pанi енкаведисти знoвy пpийцI^и за l. схoчyгЬ мене чe.пiлля.rx кадplв вищими чиt{никaми пpo т.тpе6а 6yаe меlti зpo6ити слiаylо. Я }laю випpoсI{тинaчa^bникa6юpo звiльнен. Кpiм тoгo. Bеpнyвrши дoдoмy i дoвiдав. Як згaдaнo y poзаiлi '. Пovaткoвo 10-13. Дня 21.oсь щo зiзlraдa aгенткa }o. lr . 14-oю. я пpийrшлa дo свoеi гoспoдинi пo peшry peнeй. мyцly скaзaти пеpeстpaцIенo'щo Це певtlo пеpeбpaнi енкaвед. I вгoдoс зa}кaдaroтbмoсi пpиватнoi aдpеси.' НКBД. a пpoвiдниця rкiн.44 щoденrlo вiд poзмoBaх тiдькll в випиTyBa^и пpo менe' а пiзнiIIlе кo^и я згiднo з вкaзiвкaми oпеpaтивникa' ще He зiйrцлa 6yлa в пi. ^егa^bнo чaсHo з opгaнаМиHкBД.Кoди .ХI.ryгь тaм винаймити мo€ пolr{еlltкaнtш. з.^егеI{д'. не пoвиtlнa з'являтись вдoМa пеpeд гoд. Ifl .' аo бюpo i Меruкaння пpихoди^и пеpебpaнi € н каведисти p. Biа лiкapЯ Я пoвepнy B бropo i. щoб . е ще нескiн..t т. щo пеpед пpaцiвникaми в бюpo. чений pяд iнtших пpo звiльненHя з тюprvtи з 6pакy poзpo6люBaних ..ц. тa щo Я схoд. якщo я не з яв^юся дo пpaцi. спiвпpaцююни piвнo. щoб тaм oдеp?кaти пpидiл аo пpацi. Пo тoмy нaсi дo 6ropo зaiадУrьдва цивiльнi сoвiти.

щo y нei ''дoбpа спiдниvка''.l2t{oвa. B ixньoмy звiльненнi тpeбa дo6aнyвaти' щo HкBд-HКГБ бyли дaсi нa ''xaбap. мaлo a6o Й зoвсiм в нaс кaхtyтьl l с. пpoBoдyпriнoцтвa пoвlдolt. щo зaapецrryва^ив кyжiй хатi. Пpo opганЬaцiйнy прцю зi.. Bиясни^a вoнa енкаведистoвi в цей спoсiб. чи слiдчих. l пpи ll пoмoчl зaвеpoyвaTи Дpу*fi'фaкг: в ДII|10.6) Baxrнiu:i гpyпи д^я пoвlдoмлrовaчiв: ^eгeнд 1. apецIтoвaнoсанiтapкy . ^lодей .'пpoвини. Taких. fi{aнoгo )(^oпЦя' щoби цeй пoтBеpдив бioгpaEiзнi дaнi.Цня 20. aбo й кoли бyли' тo нi. € Пр пiапiльнlй pyx в се^i He энaе нiнoro. слa6oзaaнг. п. ни збиpaлa збiжrкя для opганiзадii . чи вoнa пoхoдитb з Цboгo се^a' пoтвеpдив. тpaп^яютbся' згoди^aсb ^юдина спiвпpaцювaти' пpo щo навiть piдrrя звiльHloвaнoгo iа нe дoду.'. ни 6yлa сиN{пaTIt. Звичaйнo. ^юди вoнa звеpt{y^асb э пpoxа}|няIvt дi дo oд}loгo lt. 153 . фaкг. .Ц'llтH. a х^oпчl. щo l{^ик. . .'C'. гaни HKBI. 2.ryсiлaпеpeнесTисb лo тyrкoi xати.нa кoлiнi''. дyptlих.o B нaс дotlедaвна бyли ''мoднi''. Cлiдствo в спpaвi ''C'.i..'Г'' пiд чaс пеpепIrсyпpидеpжaнoч^ен. . Ha пеprшoмyдoпlтгi п}fг. чoгo пpl.tхoдиди i т.Г'.'нe a6o щe взaгaдi бyли дoпlтгyванi''.. It4o?t{^ивo.вiдпyстилo pyкoю i B xвopиx' спpaвi звiдьнювaння дoдoмy''.Aу|мiсцевих лroдeй. Toдi ff з мiсця звi^bнeнo.Пiд rцкoлolо пиTaв ^rодeй. (пiдпiлbHиЦяз чy2ffoгoтepeнy). iхнi вiдпoвiдi згiднo iхнiх пiзнitциx твеpд2l{еl{b 6yли a6o зoвсiм негaтивнi (гpaли ваpягiв.l^ипpo бioгрфiчнi дaнi. Ь якими вiдбyвaе стpiнi в тepeнi. pед iнu. не скaзали. лиrце д^Я мaскyMy€ т Ься' а хaбapi зa6иpаe HкBд-HKГБ a^e це зaсадничo 6yвaе тo. Toдi ii пpимкнyли вpaз з iнruими пprrдep2каними i пpи. хвopyЮчи 19дi нa тиф.вiдпoвiдaла. . To.гplчy з aгенткoю цrгaфeти.45бyлoзвинайнoюстpiвеIoз HКBД..M.менi нoгo лiкapя' t|ачil^bt{икaлiкаpнi: вiдьнo yзHaти xвopих ^ишIе rra дopгIення НкBд''. Taкi '. звинaйнo.. вигrylденнi Ь тrоpми oпoвiда. Boнa пoд.yжемoж.roпчина пoгoдився' i кoди пpийшoв ен.. ^ивo' 152 Щo в Цboмy BипaдкoBl вд. BoДуl.'. п. втiкa.. .ra Ь{alvtaнa Пoдiд.t^ювaчa. чoгo нe ск.tl{y в кiдька гoдин пiзнituе зa6paнo Ha дoпt.4.. Iдo мa^}r 6 пoтвep.l^асЬнa нiчoгo не питали.м.. '. Tакi випaдки' lдo op.пoми^кoвo. звинaйнo. € дoсиTb Dra. 3вiльненrrячеpезпiдкyпствoopгaнiвHкBд-HКГБ' нaчальникiв вiддЫв. Щo вoнa пo. а ixне пpидер2кaння пiд vaс o6дaви чи се. . 20. a6o зaдaютb pяд питaнЬ в poдi: чи 6aчив 6aндepiвцiв' дe' кo^и' скiльки. знaваJ\a слiдyючo: нa П}IтaHнячtl вoнa бyлa сгaниv}Ioю чи нoси^a кoм i llpидеp2rryвa^aсЬ тaких зaсaд.'нiчoгo тo Boни' зBичaйнo. пpи. . якyсb недyry i т. пo знaнy аiвнинy з Цboгo седa. кI{дaючисb дypHoю.46 p..ля.. 6o oстaнньо xвopi^а. хoдl. Bияви^o' щo вoнa 6yлa зaвеp6oвaнa '. звiдьняloть абo нiчoгo нe дoпитytoни. стaвi цiеi Яви^oсb пiзнiruе.poбlтгь НкBд ддя aгекгiв. a за збiж2t{ям йur.rxнy^o несвiдoмих)..l^oсb енкaведистoвi вiдбyги .. roть.-HKГБ 6еpyгь ха6api. щo в ниx в селi пapкaни' a не цIтaxeTи. пiд час oднoi зaсiдки в лiсi ще 10 днiв тoмy rrазад' a пpидep)кaння ''C'' y с. fдя пpимipy нaведctvloслiдyюний 9aкт: . a вoнa. Якщo ^и' ^юдинa дoвший нaс пеpe6yвa^a в pядaх Opгaнiзaцii.Цtil^и. щo ii знaе. щo бaтькo ii пoмep. aбo тaк вимiruaнi. Ta дaBir^и зминaroчi вiдпoвiдi. I!. чи знar xтo iT..{.. як Bи.B тaких випaдкaхвипyщенi. пoданi t{еIo енкaведнстoвi. HедoкаeанняiJ ви}rи з бoкy HКB{-HКГБ не.дегeнди'.. щo HKBД нa них .Д. чи знаtотb oсoбистo Лrоди нiчoгo нe вiдпoвiдaroть. 3.кo^t{вх{e дaнa вання вep6oвки. Звiдьнення чеpез стapiсть. щo6и yхилялись вiд прl{зoвy в ЧA вiдпoвiднo . Звiльненi vеpез бpaк кoмпpoмiryюнихмaтеpiaлiв. f!ей piа сoвий. п. po6oтi i rкiнoк. гo^oB}toсepед мaлoзaмiтних. як BикpyгиTисb еHкaведист пltlloв з Hею дo Iшкo^и.. кaведист i спитaв. нa пoвiдoмдlовaчa.tти i нa пiд.lиx oбстaвин 6yлo A кoли iх i дoпиryва.a6o.' (qaльrпиве зiзнaння) зaвеpбyвaли. Х. u с.tтb з Цьoгo селa.C.45 p.3. Iиaмa пi[I^a зa пpоlцеHиl\{ xлiбoм.ttсцеBoгo видеp. кy paй.дегенди.iх tIих в opг.ta.l^и Ha дoпити дBa paзи.2.

щoби . Бeз сyмнiвy' сrlpaвa кaдpiв в lraшriй Opгaнiзaцii вiаiгpaс пoвa2кнy po^b i тoмy HКBд-HКГБ стapaсться iх дiквiдyвaти.сгlpямo. Aгенти. Дo дpубyги лo певнoi мipи гoi гpyпи агентiв-внyгpiнникiв ми зaчис^lо€ М o тaких aгентiв. 1945 p. кaннi. не тiльки знaдo вичис^ити pяд IJиПaдкiв. . зa^иIшa^и сBoiМ aгентaМ пеpе}IoсиTиoсiдки Ta пpoвaдиTLl ryД|4 opгaнiзo. де вiдбyвaдa стpivy 3 oпеpaтивrrикoм.. щo6 lrа пiдстaвi lIсi Д^я бiльrшяскpaвoгo нaсвiт^енtlяBиItескaзaнo^loдей.i пpo нaс зoвсiм нe opiенryеться aбo opiенryсться сла6o. цJoби Пoвeдiнкolо. a всiмa мorкдИBуIMу| тiв. !lя i загaльнiй спpaвi чaстo зaслiплtoс i з6ивaе з тo^кy нaвiтb висoкoсвiдoмиx i вiдпoвiдaдьних пpaцiвникiв. щo пiлпiльник пpo у{aсTb енкaведистa y вapеннi i пoдaвaннi tlaК) не opiенryвaвся. a y вислiлi не тiльки не poбилo 2кoднoгo скoкy. lдoб нaкpити . них лloдей vи пpoвiдникiв Opгaнiзaцii. Мoжнa щo iз свoсi низькoi oсвiти.пoде . пpацi poзвиватися тa '.незaстyпtlими нa свoix пoстax. Poз6aвлений oпеpaтивник нaкaзaв свoйoму vypi звapити нaй. пpaцьoвитi з peвoлroцiйЦе ^юди нoto псиxiкoro сеpеднboгo i вищoгo oбpaзyвaння.poсти''.'. п. Пiсдя спoсo6y викol{aння пpaцi aгентiв. бo якlДo вoни 6ули 6.II.l^их пpиpoдних здiбнoстей тa opгaнiзaцiйнoi виpoбленoстi не змo}кyтЬ вуl6нт+lcя вгopy тa займaти виu3i кepiвнi стaнoвищa. щo HКB/.). 6o мirк нaМи l{смa€ агеrrтiв чи пoвiдoмлroвaчiв. . a сaМa oстa^aсЬ в пoМеlll.'самoстiйlliстb дaниx oсеpелкiв. ^Ювa^o Декoнспipaтив}lo чyвaTисb якнaйбiдьtшеopгalliзoвal{их ^юдей.. ujсlб цим сп0с060М дaTи aге}ITaм ч33|16 в чaсax най6iльtших бльoкaд теpенiв (квirloПисy кiлькa вiльниx сiл.внyгpiнникiв OУH Мo}кеrиoiх пoдiлити на двi oснoвнi гpyпи.гaкi мiсця.вн5rгpirrlrики oУH. дo якoгo мo2кнa дoвести пoстiйrlиМ нaсичyвaнняМ здopoвих кaдpiв сBo€ I o aгенrypoЮ' вивiн- ск^Янкy l вpaз з aгенткoК) }loсив тa пoдaвaв чеpе3 венти^Ятop дo бyнкpy.aктивнiсть'. ixнiм зaга^bним зaвдaннЯМ € l t4 lt5 . . Тaке дoвip'я зaвoйoвyЮтb Boни }IaдзBичaйнoЮ''aктивlIiстlо.Дo пpoвaдити poбory. Boни гpiзнi д^Я нaс с тиtv{'Igo llpaЦЮIoчи сеpед I{aс с plвtloпpaBниМи ч^еЕIaмитa пoвoдя. щo Мo}t{yгbв оpг. як с^. тo HКB{-HKГБ дo пoтiм дaти iм змory псpеpoстaTи свoix спiвпpaцiвникiв. лiтo. Hа пеpllloМy в бopoтьбi з нaшoю Opгaнiзa- 6iльrшoвицькiй oкyпaцii пpимiнилo HKBД- HКГБ ЦIо засaдy впoвнi. гo пoдa€ t t{o тaкий qaкт: B неpвнi 1945 r..ПpAЦЯ AГЕHrypИ I iT HAC^IДKИ 1. Oснoвним зaBдaнням aгента-lзtl}тpiнllикaне € . сaм t|a^^яв y цiсlо е poзк^aд opгarriзaцii. a пpoтивнo нaвiть yМo)t{^ив. Тor'ry щo цiеi зaсaли не рзyмilогь.lцo HКBд-HКГБ пpo цiлiсть opгaнiзaцiйlroi po6oти дaнoi клiтини i т. а^е 3нa^o пpo бyllкеpи. /. HKГБ € дyptlе цboгo чaсy бyлo 6 нaс нaкpи^o.aк. Тu ц" кyвa^a свoгo llpoвiдникa в 6yнкpi. щoб тaм Moг^o скyп. п. м.lд в нaшиx Pядах' дy?кe чaстo Мo}t{нaпoчyГи вислoви' lIJo' здiбнi. кorlспipyвaтисb lte тpeбa. кyли кaзa^и тень. чи ПpaЦеЮ зaвoдoдiти дoвipя сBoiх зBеpхникiв пpoвiдникiв чи кoМaндиpiв.гb себе l. oчевидtlo. BaнoЮ гtpoти нaцjих вopoгiв. вiд самих пoчaткiв стapir^oсb впихilти всiма мolкливигии Метoдaми тa спoсoбaми в rтyгpo oУH якнaй.ля rIaшroirтiдпiльнoiOpгalliзaцii нaйбiльrшнс6езпечним видoМ aгенrypи € aгенти-Bнyгpiнники. дoByвaIlI{ЯМii нa пpoвiднi мiсця i вpеlllтi пеpе6иpaннЯМкеpМи opганiзaцiйнoi po6oти в свoi pyки. Пеprшa гpyпа aген- квестiя д^Я HкBД-HкГБ плaнi poбoти HКBД-HКГБ B аpyгiй дpyгopяднolo. aгенткa ''Х'' пiд час o6^aви в седi зaMaс- Мoг^o HКBд-HКГБ дiквiдyвaти Opгaнiзaцiю. щo HКBд-HКГБ не змo2t{енaм нiчoгtr зpoбити i т. Тaких стapa€ т bся HкBд спoсoбaми Bисyвaти нa кеpiвнi стaнoвищa. tlpo пooдинoких пpoвiдних дtoдей та спOсiб iх мaскyвaння. ' Як Це tt{и^bl{o твеpдЯTb деякi opгaнiзoвarli сaМa всипа opгaнiзoвa^Iоди.. 6iльrше aгеtггiв-внyгpенникiв.'вiддaнiсть'.B мiзчасi зaбyн- Bаниx € кpoвaний rliдпiльник пoпpoсив y неi нaIo.внyгpiнникiв - мoa^яв.

ra. Iloби Мoгти oПaнyвати кеpiвникa i спiвпpaцiвникiв. пaпеpy). щo вoни лиruе вiддaнoЮ пpaЦеЮ для opганiзaцii змorкy я piвнoнaснo як сдiд вив. i нaпpaвлy не залю6илaся. щo6и кoмy-нeбyаь зi свoix o6'сктiв 1. якoi мiсцe в Opгaнiзaцii бyвaння нoвих aгентiв тa tsикo}ryвaтиниМи спефльнi дOp}^{ення. Ha стpi. з ними спiвпpaцювa.t^а Toч. Я схoди^a y пiдпiлля. Кoли в листoпaдi знaЮтb бaгaтo. щo6и в бyлyroмy бyвaлися в мoйoмy пoмешкaннi.. який пеpедaв мeне Hoвoмy oпеpaтиBникoвi. Хoч. a тих' Щo не з^aМa^исb' Bиаpецrтoвaнo. вiдницi нa r{епевнy пoвелiнкy oсoби. Пo pе€ с Tpyвaннi вiдxoдилa ДoДoN1У' тa в кopидopi цьoгo бy. менi вдaлoся oдеp}кaти пiдpяднy пpaцЮ в oдtloмy з oсеpе. циx зaBдaHb тa д^я BиBltlдyвaння нa пpoвlдне мlсЦе мa^a я бyги на.' o6стaвини. Пpи тoмy зtsеpтaв yвary. пpигoтoв^Яв мeнe мiй oпеpaтивник дo зiйденrrя в пiдпiлля.o aгенrypнoi poбoти. a щo6и це не стa^oся' вiн пoчaв сaМ Мeнe кoкеryвaти. tx деp2rtитbHкBд нa те' Iд06 lхнlМи зBlдoМ^егl}lяМи пpoвipяти aгентiв пеprшoi гpyпи.' я пеpекol{a^aсb. Пpизналaся piвнo2к.). Пpoтягoм кiдькoх мiсяцiв я вtlpo1илa нaЕrня xoч 6и i дpiбних дop}^rень (закyп лiкiв. . Cвapив Ir.lo2tt^ивiсть спiвпpaцi з HКBl. щo я в тoй чaс ^a пpaЦювa^a rде пoBиннa 6yлa в opгaнiзaцiйнiй пpaцi ^ег.. гI.lзyвaти чийсь бyнкеp. i т. a oпiсля i iнrших пpaцiвникiв. Ilorширroвaтинa rliдстaвi iхнiх кoмпpoмiцпониx мaтеpiaлiв aгентypнy сiткy в oУH (u"p- вiть i пoмaгaв не paз нaбyги pенi. Bкiнцi Я пpизнa^aсЯ' щo в 1939 p. мх щкгiв наIUoгo Tеpенy. пoтpi6нi для Opгaнiзaцii.tеI{е Дo oкpемoi кiмнaти. дpyгиx Bис^aнo в пiдпiлля. гoлoвнo зa чaс вiд 1939 p. Тoмy.t7 . B oзнaчений деЕlb я згo^oси^aсb в t{il!}нaчеЕIoмyбyаинкy. ''B мiсяцi веpеснi 1944 p. де зi мнoю бyае ще хТoсb гoвopити. зaвдaнlrя i нaслiдки р. Toмy пoвиннa я стapатисb пеpевикorlyвaти всякi opгaнiзaцiйнi дopгtення. з^oвити кoгoсb i т.звичaйнo aкТиBtlolo' дyrке вiдвarкнoro i пpaцЬoBитoto.Д. a такo?tt пеpекoнyвав piзними дoкaзatvrи'щo всякy цiнy стapaтисЬ oсягrryти мiсце 6iля вищoi пpoвiдницi.aстbся. нaвiть llpo Мo€ llpивaтьre жSL1TTЯ. oпеpaтивник ще з 193941 pp.l^bl{o' пpaцIоBaти так.t. a навiть ви6итись i вище. ний звiт мoсi дiяльнoстi зa нaс нiмецькoi oкyпацii тa oдеpжa. щoб Мoгги зaнЯти пoст свoеi пpoвiлницi. a ваrкнitшиx iз tlиx заoбyги хoч би цiнoro чeсти. не гopдити i звичайнoю пpaЦею. мaлa iх мaти piruаючий вплив нa Bеденtlя спpaв тa щoб на цiй oснoвi Мoг^a я пoвiдoги^яти пpo всe HКBд. Пpи мoiй пoмoчi poзцIифpyвa- лo HKB{ цiлy сiткy мiстa.кiвпpи BищoМy пpoвoлi OУH. ки дyrке ''эaгpoзливi.язyвaтисb в aгентypнiй po6oтi. Тoдi Я oдеp}кa^aвiд свoйoгo olrеpативникa зaвдaння всякиtltи мo2к. Ha циx стpiнах Я зд. I I loб дoпoмoгти мeнi oсягнyги пpoвiдне стaнoвиIде' дикryвaв меIti зaпискy аo мoеi пpoвiдницi.Ц. Taкими зaкидaми бyли мirк iнrцим: бpaк автo.Ц. Bизнaчив стpiнi. Пoк. в якiй Я звеpтa^ayвary пpo. Oпеpативник нaказyвaB зa нa^е}кy дo Opгaнiзaцii. п. з якoi декoгo завepбoвaнo . lдo вiдбyвaлисb B Мo- йoмy пoмеtuкaннi. сидiли еI{кaведисти. I I Io6 яснirше BисвiT^и-Iивrpбoвкy пpацl. пiruлa я дo pе€ с тpaцiйнoгo бюpo в цiлi pесстpaцii.Д. З oг^ядy нa те' щo ввaх{aв енкaведист 3a пpaвдивy i квaлiqiкoвaнy aгеHткy' цей нoвий oпepaTивник yстaнoвиB меl{е в aгеllrypнiй poбoтi. Mене вiдllyщенo дoмiв Ь тиМ' Iдo 3a кiлькa днiв я пoвиннa згo^oситисby певне yМoB^енемiсце. пр який зiзна. Iдo 1944 p.ilrqopмyвaтиHкBД Y пpo все' щo дiсться в Opгaнiзaцii i дoвt ttr 'n п к()^aI{еl.'. менi ствopенo в цiлях мaскipoв.rа atrнткa HKBд.иl{кyпoк^икaнo rt. бyлa зaвеpбoванa opгaнaми НKB. спoсoбaillи oпa}IyBaти. Boни lloчir^и пеpевipяти мoю aвтo6iгpaфiю. а нa.. зaки менi це Bд.ге}rrypи'пoсTapa€мoсь нaсвiтлltги oдин Ь Мнo.B пеpluy чеpгy' кеpiвникa цьo^ивими гo oсеpедкy.Х.{.raх. Кoли я зiйruлa в пiдпiлля. сoбi мirк свoiми спiвпpaцiвникaМи тa звеpxtlикafurи ве^икий 156 кoкеryвaти. де я ма^a зaняти. боти пеpruoi гРyпи a. де стpiнyв Iиeне бyвrший мiй pитетy сеpед ч^eнствa' Bo^oчення з енкaBедисTaIии' Ir. щo вiд.ля yспiruнoi pеaлiзaцii зaвдання нa нaйближчий нaс.tеHезa нeвикo.

в селi pa. Чеpез дoстаpчyBaннЯ МaTсpla^lB пpo ixнi opгalliзaцiйнi oссpсдки тa к^lтиHи вttolllенo poзк^aд Ta гни^b в цiле opгaнiзaцiйне .aвтopитст i мapкy лoбpoi тa сoдiдIloi rrpaцiвIrинки.45 p. З цьoгtl oсеpедкy ствopеtlo бaзy aгенrypи HKBД-HKГБ.. Iдo в двi гoдини oпiсдя стaв вiдкpитий бiльrшoвикaми тa .4. Я пpими^юrочисb дo нboгo.I. щ<r всi Цi вiдoмoс.спrЦiядьнo зaгpoзливi oбстaвини. щo з чеpги М€ l ^o менi yлегtuити змory rrpoдiстaтись ryДИ. лrтги йoгo.yrкеваrкнi мaтеpiали. зaBtsaхrи^aя. я майжrе Ha oчax пiд чaс нaскoкy. Taких фaктiв бyлo й 6iдьrцe.|. a^е B?ке B lllиptЦих мaсruтaбаx.гiлo. B пpoгивнoмy зyстpiнi з oпеpaтивникorvr. вiн 6ез ме}Iе не xo.Iдo вiн лyrке дoк^aднo opiснryсться випaдкy oдеp}кa^aя нaсoнний пopoluoк' який мaлa Bсипaти дo 158 159 .aкoПaнyвaти' щo Я не теpпiлa l]жteoЁ{идarll{Яд^я стpiнi. щo кorкнoi хви^иrlи мaroтb зМory lrе зневтpa^lзyBaти IIpaЦЮ дaнoi клiтини. rypнoi пpaдi я Oдеp?fia^a дopr{еЕItlЯ BИДaтИ в pyKи HKBД' кiлькoх членiв з вищoгo пpовoдy тa yraсникlв opгaнЬaцiйнoгo тiв вiдхoдити. Зaвдяки пpипaдкoвo невмiлiй пoведiltцi oдtIoгo зi сr'pибкiв. щиpiстro. Bollи дсlвoдять дo тaкoгo стaнy poзк^aд Opгaнiзaцii. aлe й кiлькoмa IIoтягtIеrlняМизлiквiдyвaти всiх лroдей з тoгoчaсниМи агентaми вк^}oчЕlo'дo^я яких HKBд-HКГБ бyс. paтивникa. зtlaлa IIpo всi пoстoi i схoвки всiх пpaцiвникiв oсеpедкy. я пеpедa^a Bже д^я HKBд теpiали. якi пеpеписyвaв oсoбистo сaм Tеx. lllo llсpед IjKBд tlеМo}t{^иl]o l. B дaдьшoмy пpoцесi aгенстpемитb дo rypнсli poбoти бaчидa я. з ЯкиМ oневиднo. Чеpез якийсь чaс тaкoi двoличнoi пpaцi я зaпpимiтилa пiд чaс виlllкo^y в чисдi oкoлo 50 oсiб. Рoзyмiеться.. Я зllaлa дy}ке дoк^aднo пpo всi дoвipoнIli спpaви.. poбoтi. гoлyблIонись тa цiлyюни нi6и '. lдo кoди мoйoгo звepхникa мa^и пеpeнести B iнrшийтеpеtl. хa. Цo НКBд'-НКl-Б пoвttoi кoнтpoлi всегo opгattiзaцiйнoгo 2киттЯ. Мене yвaжанo в oсеpедкy зa незaсryпимy.бo xoтiли. нiзaцiйнoi poбoти. неpез мoi pyки IIеpехOди^a Bся lroштa i iнстpyкцii згOpи ts Ilизи i бyла аoвipнoro oсoбolo Мoгo звеpх}lикa. який зyмrв N{ellе.Iiчoгo 3ак[)ити.ги з зaгpoз^ивoi сиryaцii тa тиМ сaМиМ здсlбyl'и сoбi беззaстсpеrкне лoвip'я i зaцiкaвленHЯ Мo€ l o oс060Ю виЩиMи чинникaми opгaнiзацii. Пpи кiнцi свoсi aген. B тiй цiлi ствoploвa^o HКBд. pяryЮчи пpи цboмy свoгo кеpiвника i вarкнiIциx лroдей oсеpедкa.. Зa чaс мoсi вoсьмимiсяннoi llpaцi B ЦtjoМy oсеpедкy' Я зaввaжи^a rIoвний po3к^aд aгеHrypoЮ дaIroгo oсеpедкy.Iисyвaтисb сl]oсto пpolJopl{lстlo. aркytu ПaПеpy. щo я oстaви^a oднy вiдбиткy д^я oпе.l^a 6yнкеp iз звepхникoМ' a нa пиТaннЯ бiльtшoвикiв. yслylкливiсTlо' a дo мy}кчи}r' як звичaйнo' кoкетеpl€ ю ' пoсyненoю в пoтpебi дo нaйдaльше йдyrиx гpallицb. бiльtuoвикiв зaмaскyв. Iдo пo^o^а гpядкy. (Jднoгo paзy' кo^и я зaхoтiлa здoбyги .f[.. в с.45 p. oчевиднo. сера яких 6yлo pяд oсi6 зaс^y}кених тa пoвa}кнo зaaнгaжoвaниx в opг. зp}. a6o не lloдaвa^aдеЯких мaтеpiaлiв. {o rкiнoк пiдхoдила Я flpv1хильнiстro.iя пoдaBa^a oПеpaтивникoвi.t. aби сеpсл них я Мoг^a пol. oсеpедкa. Bсякoгo poдa пoтpiбних д^я oпrpaтивrlикa мaтеpiялiв пpихoди^o меlti дегкo.Т. paктеplliстro. pеф. щoб я IIiдтягнyлася дo Bищoгo Пpoвoдy i poбила тaМ цlo сaг"rypoбсlry.6aлyllpaЦЮ' дaЮчи менi дo зptrзyмiння. шoб дaТи йoмy ''звiт з opгaнеoцiнимi мa.tнiстlo в po6oтi.rи. з зaгpo}кеt|oгoбyнкчaс бльoкaди в днi 14. B пpaЦl oсеpедкlB' a кo^и я зaбyвaла деlIJo скaзaти. a мoi спiвpoбiтники щ}ipo эa мнoto )кa^yBa^и. Заoбyвalltlя зoвсiм не ryp. нapoкoМ poздеp^a нaдorкений нa мaшIинy i мaйже викiнчений 6yв мiй oпеpaтиBник. вiн пpo це зi{aв l llr paз гatlив 3a не.'. щo я тaм poбилa. вiддaнiстto спpaвi i вмiнням ви6poдн.Ц.Ц. тa вoни циМ не зaдoBo^btlя^ися.не. Пiд . геpoiнеto тa звiryвaв вгopy тa пpoПoнyBaв нaгopoдиTи ме}Iе. щo мiй oпrpaTив}tикмaв стpiнi з мoiми спiвгrpaцiвIIикa:\. щo з бiльrшoBикaгt{и тих випaдкiв poбив мене пiсля Miй звеpхник я Мa^a стpiнy. Зa вкaзiвкaМи oпеpaтиBника я кiлькa paзiв вихoди^a UJaс^ивo з Taких зaгpoз^ивиx oпеpaцiй. який вiн менi дopyчив oпlсnЯ з пpoxанняМ спa. в днi 24. я вiдIloвiдa. a paдше мiй oпеpaтиIзЕlик.

repвнi|945 p.Пpи вiлхoаi в пiдпiл. я вага^aсь.l^oсЬoминyти ''Щaстя пoпaсти в бiльlшoвицькipyt<и.все 2tt тilки lllдЕxoм пpиватнo. 16l . Хoч я нe !}:lнимil^il пoсгiйнoгo i oкpесленoгo Якoпoсb ст. Я mдi дoбpe зpoзyмiлa. Пpи кolкнiй стpiнi нaкaзyBaв менi oпеpативHик ^^ДJltq бrпа aкгив}roю в poбoтi.Я ста. Ha пИстaвi мoix всип HKB. B м. щo менi частиннo вдil^oся. дoBих стpiльцiв. Haведемo ма.tстaвитися тa пpoтидiлaти.roядoте. стapaючисbпpи тotvfyBести poзмoвy т.lмим н. Ha пiдстaвi мoiх дoнoсiB вп:l^oтpьoх лодeй opг.в.вiддaца я пoвaжнi пoo\yп'{ HкBд.aпe}гги.дa€Мo _ пo.'.вrryгpirшникiв' a мимo тoгo Ця сoт}lя yв:Dкаnaся дoсить бoез. зaцiйнi pyхи. .teнький пpимip: B oднiй сoгнi 6yлo oкo^o 10 aгeнтiв. в^адolо.Цалятися вiд вiддi. вopoгювi. |зJ 7 з ниlv|и бyли пipванi. 160 нe п{нoк)мiсце тимнaсoвoгoпoст0ю 10 лroдeй iэ пpoво. мaндиpoвi зa6opoнити стpi.rя наказ)rвавмeнi стаpaтисЬзаHяти мiсце 6iля пpoвiдницi rкiнoчoi сiтки..rа эавеp6oвана пИ час peсстpaцii.4i елемеrrm. дy€ пepед pад. я Bе^aенкaвeдистiвна Bсипа. пo дoстapненнi мнoю п{aтepiялiвпpo сiтrсy тернy' в якolvfyя пpaцюBа^a. HкBд мaлo iх зa6paти присп. . зoвнiцItтимвиг^ядoм' кpaсoro i т. HкBД-НКГБ дoситЬ сyвoРo пеPекo}lil^oся' rдo з6poйними вiддiлaми не мofitнa лiквiдyвaти вiддiлiв УПA. якi дoстав^я^ид^я нaс лiки i arrгечкy. Haвiть пpи дoпoмoзi дoситb дo6ре зopгaнЬoвaнoi aгентypнoi сiткн з pя.lllес^it opгaнЬaцii нeo6'пrслeнy цIкoдy.iнtдим стapa^aсьiмпorryвати свorю oсo6oю.. Hа пiдстaвi дoстaв^eниx ь{нolo мaтepiалiв opгани HкBд дy2rrедoк^aднo opiснryвaлися пpo po6ory opг.y. зoваI{иx дlодей сyпpoти poбoти aгeнтypи HKBд_HКГБ' виказaти незафap6oвaнy пpaвдy пpo po^lo aг€}rrypи в нашiй бopoтьбi. a пiзнitше закyпoвyва^a ддя сiтки кaнЦпpи.r2кaдaв вiд мене видачi виrцкiльнorютaбopy.lе мoгтr вiдпoвiднo пpoтl.язки I l _ 6.нal\. вл. i лiки. тим с.. pЬних дiлянoк тa завдЯки нltх poзмoв з opганiзoваними ^IoдЬми декoнспiртивнiй пoвeдiнФ oстaннiь . никiв нaвeдемoзiзнaнrrяaгeнтки '. вався сaм. Аrewrvl. бo я пpaЦювa^a шeфoм зв'язкiв.tx' якиI|{ стapа^aсь свo€ ю opганЬa.{. п.. iмпoьDвaтl виpo6^енl.tим стpiльщм.вiн заявив менi.xapчiв свoйolvryзвеpxникoвii йorю гoстяIr{з вищoгo пpoвoдy' Iдo в тoй час пepебyвaлинa мo€i{y пoстoю. а врзi пmр6и вiддamсь йoмy всефo. ддти 2t{ивимy py'<иНКBД oднoпo з ч.згiднo я мiinа злo6yвaш мaтepiяшr вiдпoвiдним дoрyчeння HкBд пiдxoдoм в poзt{oвirхз opг.i пo лiквiаaцii ii oпepaтивниквис^aвмeне в пiдпi^^я. пpoBoдy. пepirшнядeв'ягимiсячнaaгеrrrypнaпpaЦя мене зoвсiм He oпpа. ^а f. щo y висдyгах. якi Ir{и. спoчaткy на пpивaтнi теIv|и'a в дit^blшolvry пpoцесi пepехoди^a нa opганЬaцiйнi теми.Ц.вrrщpiнники y вiддiлaх УПA. цiйнo цйнoю активнiстю i виpoбленiстro. ви якoгo я xmiла здoбyпа мaтepiяли. Bищeнaведeними фaктalии мtl xoчемo настopo)ttl{тн opгaнi.{1oйнo видaчa та6opy tl{oжeЦе вчинити.loд}roгoнe нaдiятllся вiд HКBД-HКГБ щади.lьцям вi/t.C.Я мaлa спeцiяльнедopг|eн. Moiм завдaнням 6yлo слiдrrm i дoнoсити opгalraм HКBд yсi зaввarкенiopгaнi. сiтки. Рoзмoви цi я пpoвaлилa ^toдьми. клiтин та пpoвiдникiв.вигoBopю. Iloби ви. Haй6iльtuе yвaги пpисBяЧ/вaтиз6нpaннi вiдoмoстей пpо пoстoi opг. щo п.ля хapaктеpистики зaвдal{ь дpyгoi гpyпи aгентiв-вrгyгpiн. . }rя вип}rryвaти спoсepеt yкpaiнськoго нaсe^eннявopolкi pаа.rенiв вI{Iдoпoпpoвoдy' я пoвиннa 6yла залo6rгпl в сoбi. Aлe пpи тoп{y не эaбyвaти й пpo лlодей э вищиx кдiтин та ixнi pyxи. Ta нaвiть сan. 2.ly _ i зв. пpo пoстoi лroдей i на цiй пiдстaвi пpoвaди^и да^bllly poбory aг€rrrypи.ll{oвиIдa в oУH.opганiзaцiй. пoaршrгyвa^oРяд симпaтI. щo6 цим виpoбити сoбi дoвiр'я та пpихильнiсть свoix пpaфвникiв тa звeрхникiв.tк' щo6и ''oб'ект''.цaтнoto' дoситb 6yлo кo. щoби нa бyаy. яким зaвдяки oсoбистоt'fyщастIo та спpият^ивимoбстaвинам ^ише yд. Кoли енкаведист з. Iнaкrцея пiдxoдидадo лloдей п{opа^bнl{x i opгarЬa.lllих tttиBиIrtи.. Чеpез заiснoвaнiнeспpl{ят^ивioбстaвиниЯ ЦboгoHе мoгвикoнaти.tчoкнaцJoПopyxy.

Cтвopeнo . Iии тaки - /ля oiльrш yспiu. oкpемe зaвдaнняy вiддiлaхУПA тa РЯдaxoУH мaшгь po6oтi.oвaнoдoсиTb дo6pе aгентypнy сiткy.aгентaм не цiкaвo 6yлo пoвiдolr. € пoвeoснoв- сTBopити aгентypнy сiткy з У певних тepенaх yкpaiнських зеМе^b дopг{eння opгaнiзy. oднoi нoчi мaли згинyти пpoвiдннки.t^и кoмaндиpиaгенти' дoкiЦryючи мopа^bt{o з. спoсoби poзтal'ЦoBaння. Aлeнти спo. щoб тим спoсoбoм вiддiл yгpaтив бoс. п^aнoвaння нa мaй6yтнс мiсце нaйчaстirцих пoстoiв. Iнrцi poди aгeнтiв-внрpiurникiв: (пpoпaгаHДу!cт|tl.Iхнiмзавдaнням aгенти. Кoли uк цeй aгенrypний oсеpe. Ц"й мoмeнт викopист. rдo хoч I{е зaвд. a y вlдпoвlдlrий чaс i y вiдпoвiд}Ioil{yoтo. щoби HКBf. пpo il. oднaчe пoдaнo дo вiдoмa кoмaнпepeд сссp диpiв.irax УПA гo^oBним ЦeбTo виBчити кotvraндний i кiлькiсний склад вiдцiлy. Bихoдoм У стapaючисb пеpeвoдити Це B жиTтя сис. pp. теpopис3. зaв язyвaвся в 6iй. Згoдoм. щo ргa6iлiтaцiя стapцIиtl УПA мo}t{ливa тiдьки пiсля викoнaння сеpйoзнoi po6oти нa цIкoдy i втiкaти дo бiльtцoвиЦbкttх зaсaдi aгeнти. HКBд' a6o 6улн зaвеpбoвaнi в цюв. виxвaлююvи piвнoчaснo тaктикy i o6iзнaнiсть 163 . спoсo6и хapчyвaння t oДЯry i т. Bсе цe ма. гляднiсть пpoBaдження бopoть6и пpoти Cссp i ii недoцiль. тl.пpl{вe^и дo чaстиHнoгo зil^oмal{ня нa дyсi бaгaтьoх кoмaндиpiв. не poэpiзняIoть хтo чaтI(y aгент' a xтo пoвстa}IeцЬ. .tl. нoro poбoтoю HKB{-HкГБ виIдих кaдpiв УПA. Щo спiвпpа.Tpiruники y вiддi. Baти тaкy сiткy oдеprкa^и пooдинoкi кoмaндиPи. нiсть.l^oмaн}IЯ' пpo вTрaтy вipи в yспiхи цiaльнo викopистoByютЬ пopaзки нaцIих вiддiлiв. ченHl зlтхaютb' нaтякaючи з^егенbкa пpo 6езвигляднiсть нaшoi зa6paтvl apхiBи. п. Зa пiвтopa мiсяця poзбy. Boни aхt зaх^инaютbся'викpикyюни piзнi € f. Iдo знaхoдrr^ися в лiсi i теpeнi. Cпe.rнoi poбoти з УПA НКBд-HКГБ дo i irrтензиBнy poзpo6кy кoмaнднoгo ск^aдy УПA.l^o тих стapцrин пoгoди^oся.Ц. 6o кyлi звинaйнo. УПA тa oУH. тeмaтнчI{o зa пeвниМ II^aнoм.aгеrrгiв.l дpyгi вiддiли УПA.Ц. мoглo iх yспitшнo лiквiдyвaти. здaтнlстb' стapaтисЯ дoвeсти вцдiл дo poэдpi6нeння Ha poi тa poзкинеЕtня тaких пo тepeнi.aвaнo зaвд.'. кpитикyЮчrr iх кoмaндиpiв. aпеHтaMи з iнrцoгo oсеpeдкy.l^и в 1939-41 бiльrшoвицькiй oкyпaцii..ro po6rмся y взa€мoдii з вiйськaми НкBд. Пpaктикa виЯви^a' lдo 6aгaтo вiддiлiв poзгpoм^e- нo зaвдЯкtl тiй poзклaдoвiй aгeнrypнiй po6oтi' зaстoсoвyloчи з НKBl. мaндиplr i вiддiди. в якoмy па.в}l).l^oil4aним кolиaндиpaN. ^toдbмt{ '. Caмoзpoзyмiлo.ropa^ьнез. йoгo yзбpoенrш.l^и й aгeнти. гaнЬyвaння цiсi сiтки HкBд нe виIr/taгa^oтoчtlo Bикoнyвaнrrя aгeнrypнoi po6oти. тaми'. Ha дpyгiй HкBД вiддiли УПA зpo6илo кiдькa 6iдьrциx сtl^bних aкцiй.1xц11.t}lнЯ в oзнaчений дeHb внкoнaти на пpoвiдtrиx лroдeй oУH чи кoмarциpiв УПA aтентaти тa патploтичнl фpaзи.t 6eзвн. щo сBoю po6спy вo}rи дy2t{е зpyчr'o мaскyютb. в якolvfy сaмi пеpебyвaютb' зi скpyтнoгo пo^o?t{еtll{Ямaлa 6yги спiвпpaця нa якy нем. Ц" * НKBд' нiчoгo нe кoцITy€ ' вoни хr pyкoвoдЯтbся l pизик)ДoTb tIе свoiМи' a нaцIи. пеpедaти в. B пepioд op. iхнiм завдaнням € деp2кати даний вiддiл якнaйдoвtЦе нa oднoмy мiсцi. ти вiд бoйoвих aкцiй. пiд дiсaми i paйoнними 3iruliлaми HкBД. aтeнтaти зaBдaнняt\{ t\itaЮтbвl{tsчt{тивiддiл. ти). . вiдтягa. зaпaси aмyнiцii.oквикpитo' HкBд не зpезигнyвa^o з свoгo п^aнy i нaмaгaлoсЯ пoвтopити йoгo Bищезгaданi метoди. кo- нaцIих эмaгaнb' пpo нeпoбopнy с}l^y бiльtцoвикiв i т. 162 бopoтьби. щo6 дaти зIиory opгaнaм HКBд зopгaнiзyвати aгенTypнy сiткy.l^и Haм зaмiтних УДapiв.'u:пiцгryIrкaгeнrypнi oсеpeдки i нaв'язанo iх з 6iдьrцoвикalvlи Мit^и Bикoнaти paйцекгpiв.. стiйoк пiд чaс пoсToiB.L?rrкyзбporo тa дoпoп{orти дiквИyвa.t^яти HКBд пpo вiддiл i йoгo pyхи.1a. бo зaскoчений вiддiд 6opoнився. д.Bнyтpituники пo пpoпaгaндивнiй цIl{pенrrябiльtuoвицькoi пpoпaгaндI{в }raших Рядaх i мirrr нaсе^eнням в цiлi пiдipвaння нaшoi мopaльнoi стiйкoстi y вiддiлax УПA.

: нaсвiтденrш цiеi спpaви пoдa€мo зЬнaнrrя aгегrп<и .Iепpoдoв2t{рати нa мiсgi aгентyptry pо6oтy. щo ^исти нa HKB{ mплy. пе. прo poзгpoм^е}IнЯнaцIoгlo pyЦ/' a всдiд за тш.пя пщipванtlя aвтopl{тетy слiдннx opгaнiв oУH тa кoп. пo вкaзiвкaм oпеpaтивникa' oпoвiдaлa ч^eнaм opгa.C'' aгerrт. пo aтекгaтi втек^и ми в дpyпrй i застpiлив ч^eнa пpoвoдy ..вl*yгpirцникiв.X. B rиrtrдень пЬнirцe чсrгoвий ^еt{Hя лений та дiстaв пpaцю в paйцентpi.lмим зa щиpих i iдейних peвoлlоцioнepiв.вopoга.HкBд нe всe мa€ змory лiквiдyватинaмiчених лroдей.tпpoll. Bикo}raти нaмiчeний aтrнтaт нa висoкoaBтopt{тетних пpoвiдникiв i кoмarциpiв. пiшtли пiд !Jим пoвиннa я бyлa за^oмити 5rкpaiнських pевoлroцioнеpiв тa цивiльне нaсе^eння.).{ytre o6epенrнo poзпoвсtoднloloть ч). зв. згiднo вкaзiвoк ч<rтoвoпo''Б''. стpiлець Ь кyрня ''Б'': ''Пiсля poз6rrггя кypеtlя чспювий Цboгo кypеня '.lв менi дoпoмoгпt йoмy в цЬ.'з B мiсяцi лtlпнi 7945 p.'. peймaються i т.-HкГБ стapa€тbся й дaе зaвдaнHя . З пpинини вiдпoвiдrroi кoнспipацii сxoвкiв i oберlrrнoсгi чденiв opганiзaцii . стpiляння i мop. щoби пo Bикol{aннi aтеHтaтy д.I^ЬII. Biн тaкo}t( кpився. yкpaiнцiв i т. Чсrrовий ''Б'' пoлorrrив }tене нa стйкy. пpo який зЬнaв .. . п. Зi сo6oю 2t{и^ип/tидpylкнo.чaсy стpiнaвся вiн зi п{}loю. i в6rrти в нboгo вipy в yспiх нaшoi бopoтьби. Щo пoпaдa}oтb пiсдя 6oIо дo p5п( бiльrцoвикiв.Б'. пеpеслiдyвaним oргarraми НкBд-НкГБ. нaс в o6лaвi. Я так i зpoбив.тepopистarr{викoнaт{ дopyненi aте}IтaTи мaскoвaню( пiд чaс piзниx o6лaв. . тoнкo i зpysнo.'з пoбaчи^и B чaс згo^olцен}lя пoвиннolо. !Jим спoсoбoм стapaютbсяствopювaти пpигнiченийi пaнiчнийнaстpiй.стpiльця ''M'' зi з6рею. щo вil{ (''Б'') пиruе ^исти пиIцe нapеченoro.olt{y' и lдo я нe 6уву гaнЬaцii тa кoп{aндиpи УПA.(epп<$oть в нaгopoдy тЕм1t наllloi з{lс^yги пepед paд. в^aдolo' зo6oв'язaв нaс дo спецiа.B тiй цin opгilниНКBд-HКГБ засllлаloтьy наruipяди HКBД 0yв я вагaBся дaти нa Це свoю зtloдy. де вo}tи o.. пеpед днeМ згo^otЦeння пoвин.Б. B poзмoвaх пoчaткoвo пpt{Baтнoгo' a пЬнirце opгaнiзфйнoгo щoб пpи тoll{y yхoдt{ти с. Tщ нaсвiтлип{o oдI{tl фaкт. B рзмoвi зi мнoю з:lявив вiн менi. Haслiдки iхньoi po6orн ми вiдкyли i .'Б'' . тa Dta€ рtoвлeний.tiтyвaння iх в oчaх нленiв. зriквiдyвaти дopyченHя пpoпo}ryB. oоiцяв йoмy аoлepil(aти тa€мнrrцю нaшиJ( poзмoв. Hадвopi зaвва}кав я ще llБll oднoгo тoвapицIa чoт0вoю .rьнюt аrcrггiв.З'. я. B pядaх opгaнЬaцii стapaютbся непoмiтнo вик^икaти недoвip'я н}fi}oBrо(нлeнiв дo пpoBoдy' нaвoдЯчи дo тoгo (дoкaз пpaвди) iхнiх слiв. щo мoв^яв' ix це все 60лить. спiльнoпry 6yнкpi. piзнi вндyмaнi бpехнi пpo неiсrryочi пoтягнен}rя пpoвoдy' як Цi^oсти. вечopoм зайrцoв ''Б'' дo IYteне'сказaв зa6paти свolo кoрoткolvfy нaсi дoвф'я звеpхникiв. щo з пoгo^oси^Ilся вищi пpoвiдники Op.45 p.. Bсi oцi свoi веpсii стa. п. . 20. HKBf.х € здo6yтrr в t6t .щo це все пoдaютьвoни в тaкiй фopмi.Б'' кiнець селa i цгг нoгoвий дoвцlий чaс пoвopив з нaми нa цbогo дo бiльruoвицькиx цerrгpiв.. 164 завдilнням якI{. Bсi ми..Б. Cвoю poбoтy пpoвoдятb нa HкBд i пepедaс свo€ю дoвiдaвся я.тки' щo 6iдьtцoвики дy}l{е пoвoдяTbся з TIп|v|у|'щo дo них ^IoдяIro зГo^olцylотDсЯ' a тaкo2tt пpo д6aйливy oпiкy lraд paненимИ.. B poзмoвaх iз тим сaмиIvtзнeoхoтrтTи йoгo дo opгaнiзaцii' дo пpoBoдy.. ''бaндt|Tt|эM'. a сам зi стpiльцем пitцoв пiд вiкнo . 6oiЪ т.. тa Я кpи^исЯ y свoйor'ry сeлi y .yвaнrrяIlевинних лloдей - з6poю тa йтн з ниIu. щo йoгo apeшгг э нolo'. щo вiн € }ra yс^yгaх HКBд Пpи тoму кiлькoх пpовiдникiв oУH. Iшиpи^ая pЬнi вepсii пpo т. Цi^До яскpaвiruoю .. Maйаre щoвечopa ^eгa^bнy зirxoдив вiн дo свoгD сe^a тa чaс. . вoни циIt{ ?l{yРятbся. пoвеgгaти пiсля хilтy' де ст.. п. Кpoмi тoгo. чll пooдI{нoких пpoвiдникiв зoкpемa. щoби мати зaпeвнеtlе tt{иття нa випaдoк з^oв..Ц.Ц.B..пoвиннolo'' нiзaцii. paютbсЯ вolrи пotllиpювaти i мiltl цивiльним нaсe^eнHяп{'щoби зa свoю пpaцю вiдгloвiднi пoсади. зaсiдoк. xаpaктеpy дoкilзyвав мeнi пpo нeдoфьнiсть нauroi бopоть6и.'Б'' зiстав злoв.r дoвiдьнiсть спiвпpф з HКBД-HKГБ. ПЬнirце звipився менi.дo.lгеЕтalи.l^o кЕtilpтиpyвaв ч^ен пpоводy ''З'' (npo йoгo пoстй виrЮвopився в дpylкнiй poзмoвi пеpед чoт0Bим '.Рoзyмiеться.

f. 4. де € сте}ккv|. !]е нeпoвнoлiтнiдiти. н a в с як l в с ипи. скiльки i кyаи пpoxoдитb чеpез се^o нaшoгo вiйськa. З тих пpичиrt HКBД-HKГБ пiдпopядкy€ пoвiдoмлtoвачiв т. Як oзбpo€ н o' де кBapтиpy€ ' звiдки беpе хapнi. чиt{Ilики вiд пpaцi.зaймaвсяз6ipкoroтa дoстaвolоxapнiв. як|1|v1|4 Мoж{нa вимиHyги зaстaви й стiйки. якими вiгl oпiкyвaвся. oсь пpи6лизнo oбсЯг poбoти пеpесivнoгo ди^и чеpез лiси. a д^Я зaМaскyBaнHя po6oти кaзaв дa^bцIе скpивaтися. Bинеpпyючo скaж{еМo'щo Bot|и слiдкytoть. веpбoвaниxзвичaйнимспoсoбoм.пo ЯкoМyсb нaсi HКBl. якиx в oстaннiх чaсах HКBД-HKГБ веpбy€ дo aгеrlrypнoi пpaцi зaвдяки iхнiй спoстеpе2к^ивoстi тa вмiннi зaпaМ Ятaти зaiснyвaнi випaдки.aле i в iхнiх ^иI'Дe мiсцeвoстяxтaкa вe^икa'щo кoHT. стягaв o6лaви i т. Koди тaких людей пoМиrr4oвпеpтих нaМaгaЕIЬ}Iе Bдaстbся HКBд-HKГБ впхaти знoвy B tlyгpo oУH . € спецiяльний piд пoвiдoмдloвaчiв. кypiеpoм. якIдo с' де пеpeбyвaють i хTo сaМe' де € бyнкpи з opг. зв. Ми вrке пoдa^и' щo пoвiдoмдroвaчi ?l{иByTb пpи ^егa^bне свoiх poД. po6oтi). дю6лять пoс^yгoвyвaTися в poзвiдниx цiлях paдимo звеptlyги вiдпoвiднy yBary нa цeй piа пoвiдoмлlовaнiв (не BикopистoByBaтиB opг. де стoять стiйки' чи с в селi opгaнiзoвaнi лtoди. . ''свiй чoлoвiк''. навoдивнarшi вiддiди на бiльrшoвицькiзaсiдки. зв'язкoвий.внyгpirшники.зaстpa. i* дy}ке чaстo opгaнiзyе HКBД-HКI-Б дo пiдпpoвaдrкyвaння бiльu:oвицьких вiддiлiв зaкpитиMи сте2к- тaIи' зaсадниvo немiсцевиМ' к aМи дoмлювaнiв' a oпеpaтиBниМи пpaцiвникaми HKBД-HKГБ кoнтaкT. мaйнoм.щo6и дoказaти тим спoсoбoм. пo^aгoдzкyвaв дopивoчнo тi спpaви вiддiлiв УПA.'6poнipyеться'' (звiльнюсться вiд aктивних пoвiдoмлrовaчiв o6oв'язкyслyrкбив ЧA).инax. п. Яких apешIryютьпiд час oб^aв.чaстo скpивaloTbся'' i слiдкytoтb зa нaцIим pyxoм.лiсниний. Пoвiдoмдtoвачi. кy тaктикy.дoдеpжaнHЯ тa€rt4ницi. Ciткy пoвiаoмлtoвачiвy тих се^aх opгal{Ьyвaлo HкBд'HKГБ . Тaкиx пo вияв^еtlнiiхньoi aгенrypнoi poбoти.'невиннi'. xтo в сeлi стaничний. щo пpoхo166 пpaцЮ}oчих в paйoнax ни ^егa^bне се^aх' якi вдеprкyоть мirк пiдпopядкoвaнoю сoбi сiткoto пoвi- aбo в зaлеrкнoстi вiд пoтpе6и й 6iльruе пpaцiвникiв.Зaвдaнням тaких пoвiдoмлroвaчiвтaкi zк самi. a дpyгиМ o6еpеlкнiсть тa пapтизaнсь. B дiйснoстi rк пoдaвaввiн нa HKBд тoннi iнфopмaцiiпpo лiс. як i пoвiдoмлюванiв. Cпeщrвaryзвеpтa€ HкBдНкГБ нa opгaнiзaцiюсiтки пoвiдoмлtoвaнiвy дiсaх i пiддiсних се^ax. Ду*" чaстo тpaп^Я€ т Ься' щo ч^ениopгaнiзaцii стaroтЬзaлoвлeнii зaвеpбoвaнiopганaмиHKBД-НKГБ дo агeнтypнoi пpaцi як aгенти. Mи викoнали Iде oдин aте}rтaт' в Якoгvryя 6paв чинtтy r{aстb. с^y2киBiнфopмaцiямитa poзвiдну|MИД'aHИN|v|' чиrvlдoкaзyвaB сBoк) вiддaнiсть нaшiй спpавi.це UJепiд чaс пеpехoдyфpoкry opгaнЬyеСMЕpl. ix зaapеruтoвyс. oдин iз тaких пoвiдoмлювaнiв.eхтo yвafi{a€ ' щo зaвеpбoвaнa пo звiдь^юдиtla нeннi йoгo з тlоpМи tIе хoче стpiнaтися з opгaнaгии HкBД- t67 . Ciткa тaкoгo pезидеI{тa нaчис^ю€ вiд 75-20 oci6. Ciткa пoвiдoмлювaчiв не в пiд^iснихсе^. xTo Bapитb iсти.гa дoнoсити. тa пpи тoмy piвнoнaснoскoМпpoмiryвaти щo Boни е poбory HaцIихслiдчих opганiв aбo й без apешry пеpевoдитЬ нa пoвiдoмлювaчiв.il. II шIyвaннЯМ та oбiцянкаМи пpиtlеBo^ю}oтb ск^адaти пpaвдивi зiзнaння . кoнтppoзвiдкaв ЧA. peзиден- пoвiдoмдroвu'".lктoпеpaтивнихпpaцiвникiв HKBД-I-IкГБ Ь нею r фЬичHaнемo?t{^ивiсть. Згiднo тarМних нaкaзiв HкBд-HKГБ всiх зaвepбовaниxi .lx. кo^и впеptltе пpимiнити стpory кoнспipaцiro. кoли. щo пoвiдoмлtoвачi для пiдпiльнoi opгaнi. Пpи кiнцi дoдaмo. пеpeвa}кнo B t{изoвиx клiтинах. щo дitoть нa пpoстopi 5-10 сiл. вiдсепapoвyЮтbopг. a6o пoгpaнвiйськтa пiзнiшe Bсякoгo poаа aкцiй. З oглядy t|а це' щo дiтвoporo дy?fie чaсTo. зaцii тa oзбpoсних вiддiлiв не стpaluнi.

HKГБ

тa стaнe неaктивtloк) в aгеI{TyPI{iйpo6oтi. Mи нe пepe.

чимo, щo тaкиx виiмкiв нeмaе, a^е не тpебa зa цiеi квестii
пpимiнlo.
бpaти rшa6лboнoвo i дo кoнrнoi зaвеpбoвaнoi
^Ioдини
вaти oдIlн i тoй сaмий rцaбльoн. Toмy.тo стaРa^исЬ tt/tинaсвiтдити Пo мo2t{нoстiвсестopoннbo' знaloчи i poзyмiroчи' щo
пpидeplrryвaтися rцaбдьoнy с явищеt\4д^я дroдeй opганiзoвaниx
нездopoBlrм тa Iцкiд,,rивим B opг. poбсгi. Opгaнн

НKBд-

oyBaюTb: сl^bpaдa' дopo2кнa хaтa' кaII^ичкa' зaN{lтнии пyнкт
сepeд пo^Я' вo€ н кoN{aт' фiнвiддiл, iдaдьня, тeaтp i iнrui.
2. Залиrдeння aгентoм чи пoвИoмлк)вaчеIи дoнoщ}IЦbкoгo
мaтepiaлy в нaпeрeд ).lvtoв^eнихмiсцях (дy.',.o, деpеBo' пiд кa.
мeнеIvt,xpестolt4' стapий знищений тaнк сepeд сe^a чи пoля i
багатo iнruнх).
3. Пеpедaчa вЙoмoстeй неpез тpетю oсo6y (6aтькo, мaтip,

HKГБ

сeстpa' 6paт, rкiнкa i т. п.). ![e в тoмy випaдкy' кo^и aгент чи
пoвiдoмлroвaч нe Мaс змoIи вiдлyнитися вiд дoмy vи вiддiлy,

юнi мaтepiaли тiльки тoмy, щoби зaп4aскyвaти зaвеpбoвaних,
BипyIдeних в нaс iз нeзaвepбoвaних. Кpoмi цboгo' HкBД-

щoби не Bик^lrкyвaти пiдoзpiнrrя. B тaкolvfy Bипадкy вiн
пpизнa€тbся кoIt,fyсbзi свoеi poдиt{и пpo всIo poбoтy, пoIIеРе.

пpи звiльнювaннi з тюрN{и дy}кe чaстo вt{пyскaюп'
пpoти яких мaЮтb нaвiть кoмпpoмiry.
нeзавеp6oвaниx'
лIoдeй

випyскаr iх з цiл,rro стBopювaння нeдoвip'я в Opгaнi.
зaцii дo t{их' витвopенtlЯ фepшreнтy мilк нaсе^eннЯм i OpгaнiHкГБ

зaцiеro i тим сaмим вiдipвaння мaс вiд oУH.

Oнeвиднo, щo
пo виrrylденнi з тЮprии нe бy.Ц,e пpaЦювaти з

тaкa

^юдtlнa
зaaнг.Dкoвy€ дo
aгентypoЮ. Дуn" чaстo' щo HKB{-HкГБ
aгентypнoi poбoти ведикi МaсI{ нaсе^енtlя' знaк)чи згopи пpo

ixню 6yаyry неaктивнiсть, тiльки д^я пoпepеднbo згaдyвaнoгo
мaскyBaння тa нa тe, щo6и в бyлy.loмy мoгги ix зa неaктr,rвнiсть фiзиvl{o винIllдyвaтн (висилaти нa Cибip i т. п.).

5. Cпoсo6и кoнтaктyaгенrypиз НKBД-HКГБ.
y poбoтi aгенrypи е спoсi6 кoнтaктy
Baхrним питaнrrЯп{

aгeнтiв i пoвiдoмлtoвaчiв зi свoiми эвepхникaми. Тyг

хoдIlтI)

гo^oвнo пpo:
a)
6)

пеpедaння зi6paних мaтерiалiв,
iнстpyктaж (метoди) в poбoтi,

нoвi дopyнeння в po6oтi (кoнкpетнi зaвдaнrrя).
звеpтaютb в.Dк}Iyyвa.
Пpи цьoмy opгaни HКBд-HKГБ
poбoтi,
в
дисциплiкy i тoчнiсть y стpiнaх,
ry нa кoнспipaцiro
як piвнoнr i qaхoве пiдtшкoлювaнtur тa пoлiтвиxoвyвaння свoеi
в)

aгегlтуpнoi сiтки.
Haйпpoстiruими спoсo6anirи кoнтaкry € :
1. Cтpiнi в ylltoв^енoмy мiсцi. Taкими
168

мiсцями, звиvaйнo,

д2ttytoчи' lllo зa зpaдy цiеi тaемницi мoпte 6yги знищeнa фa
poдинa. B тaких внпaдкax эв'язкoвим бyвaе oсoбa, щo нe ви.
к^икa€ пiдoзpiння й мoжe вiдвiдyвaти мiстo (paйoн) пiд пo.
кpиIllкoto яplvtаpкy' лiкapнi i т. п. Taкий ',зв'язкoвий'' зaxoдить
пpим. дo вi,tиiдy УПA, пpинoситЬ iнr,y, бiлля &lя ч^енa poдIr.
ни, a вiд ньoгo зaбиpar з.Цtдсl^егiдь пpигoтoвaнi мaтеpiали.
4. Пеpедava вiдoмoстей пorцтolo в пoдi6ниx виПil.{,КilХ,3BH.
нaйнo, пaкy€тbся

B кorrBepтy пpигoтoвaнi мaтеpiaлн, aдpесy-

i кидa€ т bсЯ в пotIIтoBy
дo пoтpiбнoгo HКBд-НкГБ
скpиHbкy в селi, a кo^tl тaкoi в селi немa, вiд,нoскться знoвy
..тpетьolo
oсo6oю'. дo пorцтoвoi скptlнbки y мiстi. Ta цей спoсi6 мaдo пpaктикy€тbся.
€ т bся

пiд нaс oблaв i пpovисткa тepенy. lle нaйбiльru
викoристoпpaктикoвaний спoсiб кoнтaкTy. НKBд-НKГБ
5. Cтpiнi

Bytoтb дy2fie чaстo oбдaви пo сe^aх' якi звичaйнo вiдбyвaroгься
кi,rькa paзiв в мiсяць. Рaзoм э вiддiлaми' щo пеpeBoдять тaкi
oбдави чи пpoчrtстки' пo сe^aх, виiздятъ i oпepативнi пpацiв.
ннки HKBд-HкГБ,

якi piзними спoсoбaмн кoнтaктyютbся

зi свoеto aгекЦ/pнoю сiткoto. Звичaйнo,

в цiлях зaмaскoвaння
виг^Ядoм Дo B||ГI|я.ЦУ

po6oти вotlи дoстoсoByютbсЯ звеpхнiм
цiлoгo вiллiлy тaк, щo' ttе знaючи iх oсo6истo' тPyднo iх пiз.
нaтн. Boни'
|2 - 6-|3з1

звинaйнo, захoдятb дo хaт пoвИoмлroвaчiв, дe

169

oдеprrryють пmpiбнi мaтеpiяltи i дalсrгь iнстpyсгalr тa завданItя.
Бyвaе нe pir:l i тaк, щo зaapецIтoвy€тьсЯ чlt пpидеp}l(y€тbся
цивiльних лroдей, a мirк rrими дoнoщикiв, запpoвадxtyетьсяix
всiх pазoм лo сiльpaди чи iнrцoгo бyлинкy i пеpeс,tyryеться
пooдинчo' вигtyскa€тЬся з мiсця дoмiв. Hе paз, гo^oвнo' кo^Il
дoнoщиками е мoлoдi lv{yхtчиHи'пpидеplrry€тl'ся з тaкимI,rпo.
вiдoм.дювaчaмикiлькa цивiльниx лroдей, a пo дopoзi дo paйo.
нy пoвiдoмлювaчaм',yta€ т Ься втекти...
6. Cтpiнi нa кoнспipaтивIrиxквapтиp:lх пpaктикyк}тbсятa.
кoж (цe пеpеB.llltнo вiдбyвaeться пo мiстax). Ha тaкy квap.
тиpy B oзнaчений чaс з.rхoдитb anент' пеpeдar' здoбщi ним
мaтеpia.lи, oдеplfiy€ iнстpyктarrrтa нoвi зaвдaнrrя.
7. Пеpeаaнa матepiaлiв неpeз безпoсepелнiх звepхникiв. B
сe^aх' дe сiткa пoвiдoмлroвaнiвpoзвиненa дoситb CHЛbHo,Мo.
,,ячeйки''
з кiдькox oсi6, якi мixr сo6oю
жyгь 6yпr пoтвopенi
не tl{yсятЬ61ml кoнспipoвaнi, aде кolкний зoкpeмa в,яlкеться
зi свoiми звеpxникalии '.ячeйкiв''' яким i пер.п,aють пoтpi6нi
мaтеpia.lи, a Цl в свoю чеpry oдним iз навeдениx Bище сп(rco.

бiв дo peзидентa чи HKB.{,_HкГБ.
Tpеба вiдмiтити, щo спoсo6и кoктaктiв з aпeнтaми i пoвi.
в
дoм^ювaчaми е пoдiбнi дo сe6е в oснoв€lх. PЬниця €
^иtЦе
тotиy, Цo кoли стpiнi з пoвiдoмлloBaчами вiдбрaroтьCЯ, 3BH.
.'сipoi..
oбстaнoвки, тo стpiнi з апeнгаJии'з oг^ячaйнo, сeр.4,
дy нa yваry i кoнспipацilo po6oти пpисвячy€ HKBД_HKГБ
дoсить дбайливoстi i пepфeкцii y Bикoнaннi. Д/'я мaскyвaння
дyкe нaстo спeцi.
стpiн з aгeнт:lми ствoplo€ HKBд_HКГБ
aД,кy oбстaнoвкy. Haпpим., зaЪдrrтъ в се^o 2_Э дecяткis
eнкaведистiв Ь oxopoнolo' a мiлr ними пo.ulмipaцьки вбpaнi
oпеpaтlвl{ики, якi пiл piзними пpитeкстaми poзIшyrсiвпo сe^y

''нa кo^oнi'., це&гo тaкoi, пpoти якoi тяхlкo нaм lr{aт}rкoп,tпpo.
мiтрoнi мaтеpiaли. У зв,язкy э тим l{il^еlt{итbзвеpтaти yвaty
',пoдi6них''
нa нaйдpi6нiшi випадки сyтичoк' Poзмoв i
'o'"ry
невиHt{l,tхвипaдкiв нaцIиx члeнiв з бoдьrшeвикa"}rи
в u.lмipаць.
ких yбpaнняx i gyqайкаx тa глибoкo iх пpoaналЬyвaти, 60
дy2кe частo пiд тaкoю пoкpиruкoю кpиeтbrя кoнтaкт aгеrrгiв Ь
iхнiми oпеpaтивникaми.fдя пpимipy нaвeдeil{oкiдька фактiв.

..к,.
пpиixaлo
пaрaдесяткiв6iльrшo.
fuя 25.2,44p, лo с.

викiв нa ''oблaвy,.. Bсi 6yли вбpанi oднакoвo' пo. tшмipaцьки.
..M'.'
пpийшли
f,o oднoi хaти' де нa тoй чaс мellrк.r^a aгeнткa
.'вoдки'.,
6iльrшoвики, якi прсил}l в гoспoдtlнi
щoб пoгpiтися.
Кoли

гoспoдt{}lя пoчtl^aсЬ Bипpoulyвaти' щo нeмa€' oдин Ь
(oпеpaтивник)
них
нaкpичав нa неi, щo xoч би спiд зeмдi
взяти'

tv{yситb iТ дiстати. I!o6и
вкiнцi пoзбщися гoспoдинi
,'![e
спитaв' гpЬнo вк.rзyroчи на aгенткy '.M'':
хтo)''. Гoспo.
диня пoча^a tдoсЬ тaIи вияснIoBaти' a сaмa oдягнyлaся i зi
с^oвами '.вlке йдy за вoдкolo'' вийшда з xaти' pадiloчи, щo
yниккy^a нeпpи€tvtнoсти з 6oкy бiдьrцoвикiв '.за нalЦy дiвчи.
нУ',, пPo якy дyмa^a, щo бi,rьшoвики ii Hапевt|o зааpeцrгyютЬ.
Oпеpaтивник, вiд,пpaвивtши peцгIy бiльrшoвикiв нa пoдвip'я,
.,lЦyкa.ltи,.
6yнкepiв, вiдбyвaв спoкiйнo стpiкy з
щoби тaм
aгeьrп{oю. Hе дiаrдавruись пoспoдинi з гopi,rкoto, вийrшoв, a
пoспoдиlrя' вep}ryвши аrк дil^екo пЬнirце дoдolt{y, тiшилася,
щo нarшiй людинi вд;l^oся э6утvl, як к:l*l^a нaxа6нoгo lvtoск:l^я
й oмикyти apeшIЦвaн}rя.

вiдбyваloть стpiнi зi свoiми aгeнтaми.
нaлежrггь
Ha спoсoби кoнтaктy aгеIfrypи HKBд-HKГБ
зBеp}ryп.I oсo6ливy yвary, 6o нa пiдстaвi Цьoгo дy2кe чaстo
мoжнa poзlшифpyватl{кoкгaкти aгeнтypl{' гo^oвtlo веpбoвaнi

..!!',
заixaлa гpyпкa
Дpу*Й випа.It'oк:мя 7.У.45 p. в с.
6iльцroвикiв нa oблавy, в якiй apеш'тyвa^иoкo^o 20 дiвчат тa
зaпpoвaдrr^ивсix дo сiльpaли. Miat iнlцими apеrrrтoвaнoтaкo2tt
.'C'.,
нaцIa
дiвнинкy тoi гoспoдинi, в якoi пер6yвaла aгeнтка
''C''
poзвiдниця. Кoди
гryсти^асяirтн дo сiльpади, щoби виз.
Bo^ити цlo дiвникy, 6o спoдiвarraсястpiнyтl{ свoгo oпepaтrrв.
никa' _ стpiкyлaсь Ь ним в?ffенa свoйoмy пoдвip.i, i вiн, yс.
мiхaюнись, вl{.ясtlив'Iдo пo зaкiнчeннi стpiнi з неto дiвчинa

t70

l2r

t7l

Пpийдe дoдoмy' бo сьoгoднiruнiйaperuтвсiх дiвчaт шe мaскipoвкa цiеi стpiнi.

цe

^и.

fr?t *

дaе нoвий i стparшний oбpaз
пiдлoi poбoти стaлiнськиx пoлiцiйних чинникiв. Bсi rкa>кливi
aкцii, якi пpoвoдятb Bollи пo се^aх' мiстaх i лiсaх, виBoзи po.
Пoвищa

rrarЦa iнстpyкцiя

диrr нa Cибip тIopми' кaтopги' кoнцтa6opи - всe Цe нaпеpед
к)дaп{и' aгентaми i
пiдгoтoвaнe мepзeнниtvlи зpаднI{к:lмt,l пoвiдoмлtoвaчaми.

oстеpiгalо.rи oУH i УПA перл небезпекoк) зi стopoни
агеrггiв i пoвiдoмлloваdв тa фoi пiастyпнoi po6сrги HKBд HKГБ. Boни стapaк)Tbсяпpoлiзти в oУH i УПA, здo6yги
Taп{дoвipи' Пpo Bсе poзвiдaти, щoби oпiсля всe знищити. Bo.
tIи € сiвaчaми недoвipя мiпr кaдpaми OУH, УПA i нapoдoм.
нaмaгa€тbся iатtl pукa в pyкy з нiПцдe HкBд-HKГБ
МeЦbким гестaпoп{'щoби нищитн фiзиннo yкpaiнський нapoд
pyх.
тa peвo^roЦiйнo.пoвстaнний
Hе6езпекa aгенrypнoi po6oтн ве^икa. Пpoвaдити впoвнi
тoдi, кoди
yспituнy бopoтьбy з HКBl', бy,Ц,eмoпsлиBo'
^ицIe
вiдкpитi
УПA
Draтищ/тb
всi члени OpганЬaцii тa сTapцIини
ovi, yмiтимyгь бaнкти пiдсryп зalиaскoвaнonoвopoгa i вмi.
тиIvryгb йoгo викpити.

Tpeба нaвчитисb збepiгaтн вiйськoвi, opгaнiзaцiйнi тaйни.
Пpaцroвaти

й мoвчaти тa зaпеpестaти з.lг.l^bнoi бaлaкaнини

пpo всi спpaвrr pевoлюцiйнoi бopoтьби, 6o це дaе вopoгoвi
Iциpoкe д2rrеpе^o iнфopмaцii. Гoвopити тiдьки пpo нalцy пpoгpaмy' пotllиploвaти iдею i клинi, зa якi ми 6oрмoся. Tpeбa
н.lвчитисb poзpiзняти, хтo свiй, a хгo пер6paний вopoг. Cкpi.
пrгги дoвip'Я to пpoвoдy' яке вopoг нaмaгa€тDся пiдipвати,
сoдiднo й тoчнo викoнyв:lти йorю нaкази. Хm цIиpI{тЬ зневipy
сepeд мaс i недoвipя дo пpoвoдy' сa6oryе й не викoнyе йoгo нак.lзl{, пolllllproе бpеxливi кyп<и i нiсeнiтницi, вiдмoвляетъся вiд
хтo' зaIIIttвIIIись'як миlll

aктивнoi 6opoть6и з HКBД-HкГБ'
172

в нopi, мaprryr дopoгий нaс o пoдaлiк tкиття свoйoгo Hapoдy тa
..I,{aнни,.
пpoвiднoгo aвангapдy' 6eзчиннo i пaсивнo винiкyе
з не.
6a, a6o ''нyrrroi
aгеrгг
HKBд-HкГБ,
бaйдркe,
- це
^aски''
свiдoмий ни несвiдoмий. Пiддa po6oтa HкBД-HKГБ
poз.
кpитa. Кoжний з дoп}щ/Bа}Iих arcrrгiв видaе свoiх спiвпpaцiвни.
кiв, i iх }кдe кapa рвoлloцiйнoгo часy' xoч як вoни rrе мaскyвa.
лмcя 6, де нe скpиваJ\ися 6 - iх всюди дoсяtfiе сyBopокapаIочa
pyкa pевo^юцii. Coбaкaм - сoбaчa сil{egгb, Пoгopдa цiлoгo нapo.
Дy тa гaнь6a навiки. Ti, щo з несвiдoмoстi дaли се6е втягrгyтl,tв
пiастyпнi сiтi, зapaз зpoзyмiли пiрriсть цiеi poбoти i хoкyгь veснo
бopотися в peвoлroцiйних
пpmи HКBf,,
пoвиннi негaйнo
^aвil(
пipвaти з цiсю чopнoю' бpyанolо poбoтoю тa aкTивнo дoпoмoгти
Bиниtдyвaти з кopiнням цей бyp.ян.
Кoпiя.

Мarцинoпнс.

ЦZlABoBУ: ф. 18,1._ oп. t. _ C''p. 238._ Apк.
81-98.

\у6нgькнil. 63.. 73. 84.') .'Baся.' 57 ...Baсилькo.Бе[a]ндеpa'.Лoцмaн'. 121 oZ[eмбiцькнй ... 110 (''Кy..rшшин'') 100.'Кypнавий")94 ''Гperкa. 46.. э6. 59_67. 64.94 . 109 ГpабoвськнЙIвaн 123 ГpaбнaкI.) 110 Бpoнrшгейн-Tpoцький 3 Бaй6a Poмaн 106 Ба.. 89 .|.'22. 74.) Bдaсюк Пeтpo ('.80 ..) 45.'Myхa'. 40 . 99 Гopurкoв4э. |23' .('.61-66 Бiлас Iвaн 6. (.\у6нtдькvlit Миxaйлo 84 ций.Гoлiв. 54 ...'Бyp". 85 Гpiм.) 97-99 Глинський Mикoлa 44..Гpiзний. 4 4 fдeprrtинськнfа |2 fuюнь .!у6oвнf.?llивчик'' 111 81-95. 24' 27 BдoвинeнкoМaplя 99 ''Беpезa. 84 .10э Басroк €вген 63 Baсидьевэ2. 64.73 . gl . 26_29..'86 Галiев Cyлтaн 4 ''Бoplc.Maкoлен.Бoгдaн.g7..'Гopаiенкo.Кa.'47 Бртцeв фeдP (.ro ('.Bopoн.'Зaець.Пoдьoвий.'6. 1o3 "?ltap"30 '.12o .?lleн'. аpа'') 84 "ГaЙ" 72 Бoйкo 12.48.'Дo''' 74.raхoвич4 Baйсбepг81.78 81. 92. 59.Bo^кoв'.90..78-. 6 ''Гpaiа''47 Гpeнь (.') 69 /анилкiв Петpo (.Дo'.. '.30 Гpивaк 8 Гpигoр'евa114 ГpнцaйС.Аpaл...1 Гapкавeць24 Бopисloк Mикoдa 64 Гаскeвич Boлoдимиp ('. ''Стapнiа.. 53 '.) '.p''.Z[oмнiнeв . 174 pнiа'')64 Гaсюк Олeг 76' 17 Гepaсим Cтесь (''Кpaмаp'..\eнiкiн 3. 74.Boевoдa'. 63.".Z[аpaбaнMиxaй. 11o...30 Гpyulевський97 Гyзеев 16 Гуceв 35 Петpo 12o...Бoйryp.\мwtpo (''Hoй'' ) g7.72 . 49..78..\oв6ня.30 . 30 t7t .(.711 ''Bepхoвtliа''722 Бepiя Лавpeнтlfi74 Bинниченкo68.)58.Гorrтa.IMЕI{Hий пoкдаtчик AндpyсенкoМихайлo (. 47 Гa.[мнтpo (.) 78 3авгopoанiй88 3uдo' 7э.'Генеpaлoв'') 69.. 79.' '..Бi^ий..К)^.Maксим 44 Bopoн.. 107 20-22. 80 .) 56 ГopoднськaМ. э3 Бaтькo 'Maхнo.lGра.'69 62.. 60 Гpaбoвськa108. БoяpcькпЙ42 вifi'') 45 Бpaгiн 39 '.Z[yмський ..raнЯpoслaв 15 ''Бoм6ик.10t Бa6eнкo113.Бiтькo. Сropoв723 €pмакoв 96 €pьoмiн 68 €qiмoв oлексaндp64.Щlшк .) . 57 "Bipa" 72 БипtoвськийРoмaн (.Z[opoшщtПeтpo 64 ...)71 44 '.Бистpий'.'57 ГopoдецькийПeтpo (Ду6.\уx 109. 46.{aнкo TaнaciЙ 72 .. 78 Бerмa 725 Baтroгa69 '.\oв6уul'' 79 11. 54 Дм.114 Бpoмбepг3э.65' 66 БoднаpацrикBaсиль 12 Boтьсpvyк Пopo 64 Бoднаp Яpoслaв (.37 Бa6иничo*yфpiй (''Лев'. 44. 56 Boлченкo64 Бiлик oльгa 99 Bopoбйoв Мш<oда(..pyкКатеpинa119.

Kpилатий'. 122 Hoгaчeвськиfа 44-46. 15 Meдьник oльгa64 Mикитroк40 МикrrпокCтещн (.48.' 25' 28 Кpaвзyк Йoс:"n Mиxaйдoвич (. Кyльvицький Рoстислав (.'Кapпoвин'. 48 Мaкаpтyк Cтепaн 64 Maнькoвський9 ''Mapiя'. '.'Mopryнкa'') ('.'Кpин'. ('. IвarшкiвГaннa 91 64-66. 95 Mapкo ('.'Лapисa.. 56 Maзяк Ipина81. 26. 82. 124 Kyлiru Мapй '. 108 .63' 77..Зoзyля. ''Coкoденкo'') 68 Левченкo 125 Легетa('.'78 6э.. 106 '. 82 . КиpпaнoвB...6) 2 .Kyмиtш.'.. 20 Лpкeцький 103 Аyк'янoв 8 Лyпинiс 92 Аювaтюк П.Hестop.Мaкapoв.' 83 Лaтиrцев 4 '. aгeнт HкBс 42 Koвалик l.''Tвepл и й ' .'Мoгилa'..Mayзep. 119 '.Клим'.'Iвaнoв..Зy6енкo... 15.Завзятнfi'.) (''Cтевкo'') 47 lGючик Cтепaн .Кopнiй'.. 88 .. 99-10| 25.96.Maкapенкo'' 6э.27 . 99 ''Кдим Caвyp'.Mopoз.. 115. 81' 87 . 72 101 ''Maтpoс''53 oлексeнкo Cтeпaн 12' 80. 49 КoтлoвськийФеаip 118. 63.)111 Mихaдкiв 89 Mихaльнyкс.Чopнa. 118 Moвка oдeксандp67 .) 99 .Apтем'') 56 Ленiн4 Леoнкo81' 82 Леoкгьев 72.')46 Mapненкoв38 Mатвеев 54 O6yхoв42. 107 ИльiнацькийBaсиль (''Рi.28 Лис Baсиль40 .'Мaхнo'' 44 Meдведев[мнтpo 7 Mедиtц Иoctlп ('.[opненкo.82.117 зець. 78 .Звip'.Оьapкa'..'ЗалЬrшк.' 109 KpaвецьKaтepина('. 45 Mедьник M. 95 ЛюватюкH. лезняк'.48. )7 ''Hoвo6paнeць'' 77 ф. 66 . 55 HiкoдarцинBaсиль 89 Hoвичихiн3э. 59-68..'69 Кунпщькнfi32 Iван109 Kyпpiянець 122 Кщинець ''Кyций''85.78 Koмпaнeць 60 Кoндpaцькпfа124 Кoнoвaлeць€ в ген 5 176 . 92.Haтa^кa'.tюк'' 109.) 46.126 .. 57 Mиxaйдечкo Baсидь (''21t".Кoмap.Mеч'. 54. 64.'Липенкo'' 25. 105. 48.митpo 8 Koвaлlцluпн722 Ko.Mapiйкa'' 96..)25 ''Лимoнкa. 30 Лeвo. 81.4э Mатвiitцин M.89 97.95 ЛюлIoк Пeтpo (''Гoнтa'.Кyк.. 45 Iльiчoв36 ''Кpiт.) Oвнapенкo51 ...28 Кopoтнeнкo40 ''Зaпopoнtеgь''.. 49 Кaгaнoвич54 Kpщiкoв Бopис 7 ''Kapмe. 110 КyзнецoвMикoлa 7 .Mopoзeнкo'' |12 ''Мopський''81 Moчедo Пapacкa 42 Haзapoв 37 .Mayзep'. 30 KoшapськийГ.rкo Baсrrль (.Oкo.'Boвк.' 62.oyнiвець 95 KoстедьникГaвpиiл 14 Зaхapнeнкo 39 Koстeльникtoрiй 14 3aцеpкoвна Mapiя 120 Koтенкo 10э.Mиpoслaв'. Пeтpo 56 Кoлесникoва20 Кoлoсoвець104 .y... 64.Koмаp..) . 49 '...Зaпopoхreцb. 177 .Лeбiдь..) 111 КpиницькийCемен 99 ..) 44. ^iД\я 86 .' 69 Лисюк (.'Mаyзep'')18..... 107 Лесик102 Лесroк24 Лещeнкo (.Ацctlй. 54-56 .

119 . 9 6 .. ![eслЬПaвлo(''Hyмep.Coкoлoвськa.\yкa 111 Пeльвeцькиf1 15 Петлopa 3-5 ^.78 Cабypoв Oлeксандp 20' 30.' 17 ''Cтeпaн'.69 .Чepвa'')101 П. э2. 39.. Палaмap. 60. 9 7 .108 Poмoв 55 Рyаенкo 40.) 46 PезнiкЛeв 64 .. 59-67. (''Cталь. 107 8 6 .56.'26 Пapqeнюк122.'42 Peпницькa Hiнa 118..Poмa.. Oст-ап(.oyнiвeць78 ''Cтeпoвий.Чa6aн. 92. 11l 40. 54. 7 4 '.'oстaп..')48. Петpoв 34 Пивoвap. 3 3 . Гopдй 117 Pик o в3 2 . 89 ФepeннyкIo. ('..Poмaн.86' 89 Пчeлянський Baси.. 708.ПaнEiл. )8 8 .Oстап''. 50 Tpилiссep4 "Typ" 92. gg .' 53 . пoлкoвник6 Coкoлoв. 5|-55.'!у6eнкo'. |24 Хлoпoн109' 110 . 49 Pя6уxiн 39 PяснийB.'Ри6aк'.ryt Mикoдa 8 Cемкyлей 4t CидopeнкoTетяна (..TимoIд..'Хмypий'.9 1 Cyлoплaтoв Пaвдo 5 .Coкoдeнкo" 69-72 Coкoлoв. 57 '.ryrсoлексaндp 40 Пикмaн 39 Пiдкалюк 41 Пiнчylt M. 50 56. 125.Cкaдичaн.. 109 Oниськiв Iвaн 89.. 88 .'Пopox.130 CтoцькийCтепан119.)100. 22.Рyсин.. 57.Рyслaн.'Haдiя. 60. .'Тaмаpa'.'30 Пmашник Гpигopiй (. Гopoаeць кa .'Хaнeнк9.'48. 40' 114 Пpнстaйкo Boлoлимиp11 Пpiц 9 Пpoкoq'ев 39. 55 Пoтiчний Петpo 72. 57 . 40 ''Птax.'Cиpoта'' 30 '.Tрry6'.775.. 87 CтpoканTимoqiй8.Ленiн 3 Усeнкo53 фaтеев113 . 80 ''Coдoвей'.72э Пeлиx .Paвинський Пидип(. 108 Cпиpндoнoв38 Стaлiн 4' 32 ..4| '. 64. 67.Coмкo. oyнiвеgь89 .rь 6э.777 ''Typкмен''97_100 Troгюнник97 Ульянoв.. 51 Cyмaplок 12 ..'Tнrp'' 74 .')81. 111 Cтельмаlщпсtopй ('..Чaд. ''Peн.'' Ha д iя .'(Cтpий) 90 .Cтeпан.'' aпe}IтHкBс 62 .'Cтепoвий'' (Boлинь) 722 .. 42 Сaвчeнкo 123 Caмсoнoв113 Capaев44. 28.TвepЦuil'.. 63 Tихoнoв 114 . 12 . 53 .Kiна.мaйop 12.'PЬy".. Caqpoнeнкo 35 Cгoлaник 35 Cевep.rеrшикгep68 Плoтський53 .Opел.ryrt3.. 102.)51. 65... 6) .'Coкiл.Cyм'.. 90 Хpoленкo27 Хpyщoв5. 41 97. 96.171 Хapiв ldaн ('.Cтепoвий'. 69.'Чаp..108 '. 90 .Opeст.' 81.96.'37 ''Рoмкo. 20. 55 178 Pollн 35 '.120 ''Cтpилiс.'Феаip. 56 Пaламapкyк 117 Pи6ченкo110 П-i*n"p*yц ^.. 87 Cклянський4 Cкoтнiкoв 12 C*py.Бистpиfi'') 702 ХаpнeнкoI.Peз5rн'.Pyдnй'') 61 ..'Cтerypa'..85. paт.70.' 51 ЧеpкaсoвIван64 t79 . 9 0 ..101 Р"д^Cемен(. 69. '. 67 '. 110.'Лимoнка'')81 ''Слух''57 ..'69 '. 27.

.... 112 loдeнич 4 p^зoозь Гeopгiй (''Кoх'')44.) 69.53 (.1"oo^. 43 Шумaк 27 .1|4 Швapцбapд 5 Швейдa Йocнп 723 Швець Aянa 177.90 IJ..27 .'30 Чeхpiй Iвaн (''Xмiль'') 109 Чижoв 8 Чuч6a 33 Чopнeй Baсиль 71' 72 Чopнeй Mapiя 11 '. 712 Шeвтyк Iвaн 64 IlleггпlцькиЙАндpeЙ 74 ШepIшин69 .Oлeксaндp 7 Яgiв Iвaн 106 зMIст .89 69 Яpo.. 85 Яpкiн 9 .'Юpкo'.'Шyмний'. Шншкo 3З Шy6ин 47. 83' 84.Чopний.'Янкo....63 Чyпpинськиfi Пнлнп 35 Шaнкoвськnfi Аeв 7.. .'69 Янув З8.Юзвинкa.Чopннfr.74 ЮxимчyкAнaтoлiй11 'Явip'.Яpкo.45 .. 71 Юpнeнкo..'Яpeмa' 63 Яpем.Яpенкo.Чеpнoв. 75 Шaтoхiн 113.22 . 88. 52' .39 ..ryкBaсидь6 . 70 ..Яpoпoлк.Iyxевин Poмaн74 '.'Illцg16дp'' $f Ши тoв20. 83.

: 2004-2005. Киiв. 2006.2006. . Cepгiйнyк. 2005. . Пpнкаpпaття. B. 8.188 с.T.Листи.704 c.' 2001.iя.oi свiтoвoi вiйни.f.- TABPyЮЧи BизBo^Ьнии ПPAПOP aгектуPштa спецбoiЪoкHКBC_HкдБ .1939-1955.к. B.K.152c. Накдад3000. 3aкеpзoнrrя.. 3. Biйськoвo. 498 с. CимoнПетлoрa.840 с. f'oкyмeнти з yкpaiнськиx apxiвiв i пoльськi пyблiкa. 06д. ськo-yкpaiнсbкoгo кoнqлiкry в poки {pyгoi свiтoвoi вiйни.. Зам. CнмoнПeтлюpai евpействo. B.- К.".576 с..200э. 7.Tpaгeаiя Пoльщi.Cтaттi. ГаpнirypaAхадемiя.Ц'eнтaм. B.B. Cпoмиl{и. Листи. Кoмп'IотеpIIa веРстIсa Mшсoля Cеpгiйчжa. Cеpгiйкyк.. Cеpгiйкyк. 19э9-1955.K.аpк.- 280 с. .Пpoпoнy€ l vto пРид. цii. 15.: Boдинь.. Biддpyкoванo в 3AT "Biпoд".440 c.Пpининнй пepe6iг пoль.. B iм'я мaй6yгньoгo нaцii. К. B.бaти: Boлoднмиp Cеpгiйнук 1.920 c. Cepгiйзyк.6-7337. Cеpгiйкyк.Дl..... B.УкpаiнськиilзДвиr.к.eмi- Пiдписанoдo дpyкy9. Biйськoвo-iстоpиннiпpaцi.5. - к. Bсeвoлoд Пeтpiв. 6. TpaгедiяBoдинi. f. oo.' 2003.1939-1955.Фopмат 84х108/32.. 1941-1955. 9. Пoляки нa Boлинi y poки Дpy.- пoвн.Tехнiчннй PедаIсоP Hatiя Лoгyroва. Cеpгiйvyк.. . 4.. 2. IV. 60. Hoвiтня катopгa.- 740c.66. Bсевoдoд Петpiв.к. 5. . Cеpгiйтyк.pyк oqсeтний.626 c.м. к.rьнiсть пiд внглядoмoУH_УПA 640 c. 2006.08. Biйськoвoпoлoнeнi тa iнтеpнoванi /pyгoi свiтoвoi вiйни. Bnд.iстopнннiпpaцl.Boлинська.' 2004..9.oм.. 200э. 10. 19э91947. к.oкyментн i мaтtpiали пpo opгaнЬaцiю дoпolt{oгиyкpaiнськoro дiaспoporo сry.Умoв' аpy<.oкyменти. вyл.. -T' 1997. гpaнтaм у 1920-2000 poках. 182 183 . 2001..дI( N. вид' аpк. .. yIсpaiнцiв 11. N". - К' 2002.Heскoрнa цepквa.8. .. Як нaс мopи^l{гo^oд.f. HаrutнiпpяllЦинa. 12. Пoдiдltя. 3..

2006.. 3 питaнь пPl{дбaннявищrзaзнaчеrroiлiтеpaтypи зBеPтaтисязa тe^eфoнoмз 8 (044) 253-95-67.236 c.13.B. B.univ. 2005.цa .. .Taнкoвый кopoльРoссии.lriеv. Cepпйнyt.Рuд""ськi пapтизaнИлpoTIloУt{. Cepгiй*y*.152c. 14.к. - к.. е-mail: sеrhijсhuk@mail.УПA. .