You are on page 1of 94

Boлoдимиp Cеpгiйнyк

TABPУtoЧИ
BkIзBo^ЬHИИ
ПPAПoP
.ДJ,iяльнiстbaгентуpи тa спец6oiвoк

HкBс-HкДБ

пiд,виглядoмOУH-УПA

КиiЪ _ 2006

ББк 63.5(4 УKр)

BсTyп

Сээ
Boлoдпмшp Cеpгiйuyк. Taвpylouи визвoльншй пPaпoP.
пit
.Д|,iяльнiсть aгенlyPи тa спец6oiЪoк HкBс.HкДБ
_
K.:
Bидaнrш дpyге, дoпoвнене.
Bllг^яд,oDroУFl-УпA.

ПП CеpгiйryкM. I., 2006._ 184 с.

У пpoпoнoвaнiй пpaцi вмiщyються дoкyмеl{ти з кoлицrнiх
спецхрaнiв кoмyнiстиянoi систeми, якi poзпoвiдaютЬ пpo Mетoди кoмпpoмeтaцii yкpaiнськoгo нaцioнaльнo.визвoлЬI{oгo
pyхy спецс^yrк6ами 6ilьuloвицькoi вдади. Читaч }lаr мo2tt.
ливiсть пеpекoнaтися' щo 6aгaтo з тиx злoчинiв пpoти tvtиp.
нoгo нaсe^eння,якi пеpек^aда^исякoщrнiстичl{oю пpoпагaн.
нaспpaвдi 6yли вниненi спeцслyж6aми
дolо t{а oУH.УпA,

сpсp.

.4,oслiдxtенняpoзpaхoвaнe нa всix тиx, хтo хoне poзi6paтися з iстopieю oУH-УПA.

Cеpгiйнyк,2006
@ Boлoдимиp
@ Леoнiд .4,емчиIдин,xyдox{н€

2006
oфoрм^ення,
ISBN 966-2911-04-9 @ ПП CеpгiйнyкM. I., 2006

Bисryпaюни в 1920 poцi пера 6iльrшoвицькимиагiтaтoрa.
ми' щo м.r^инaпpaв^ятисяв Укpaiнy, oдин Ь нaйблихrчиxсo.
paтникiв Ульянoвa.Ленiнa Бpoнrштейн-Tpoцький aкЦе}щ/вaв
.,б1rпl
ixню yвary на неoбхiднoстi
oбеpеяrними...Moвляв, oскiльки yкpaiнськe се^янстBo спoдiвaеться на Петдtopy' тo
.,...тiдьки
дyPенb i пpoвoкaтop бeз poз6oрy скpiзь i всюди
бyлe ствеpдttyвaти' щo It'ивoю€мo з Пeтлюpoю. lнкoли, пoки
не poз6итий f,енiкiн, вигiднo poзгryскaтиЧ/тки' lдo pадЯt{сbкa
B^aдaв сoюзi з Петлюpoю.
Якщo 6yдy'o випaдки гpa6ежiв y Чepвoнiй Apмii, тo ix
неoбxiднo зваJuоBaтинa пoвстaнфв i петлюpiвцiв, якi в^и^исЬ
дo Чеpвoнoi Apмii. Paдянськa B^ада пoстyпoвo poзстрiляе
всix петлюpiвцiв, махнoвцiв i пoвстaнцiв, тoмy lдo вoни yкpа.
iнський е^емeнт' i цe 6yаe яBнttм дoкiri}oм не тiльки сyвopoi
pевoлюцiйнoi дисцигlлiни, aле й сyвopoi кapи зa гpaбiж..
(Пpaцi Укpaiнськoгo Hаyкoвoгo lнститyry.
Bаpшaва,

1932._ с. 150).

Cпpавдi, poсiйськi бiдьIдoвикигmoвi бyли зaсmсyвaтtl 6ульякi tvtетoди Д.^я пpидylЦеIrня yкpaiнськoгo нaцioнальнo.
виэвo^bнoпo pyxy, тoDry й невипадкoBo в2кe згадaний Брo'.
шггейн.Tpoцький напpикiнцi свoгo BистyITJ.напo^oцrJ.Bав'lдo
..д.'tя
дoсяtнeння нaмiчeнoi мепa всi зaсo6и oднilкoBo лo6pi. Hi
на хви^иt{yнe зa6yвaйтe, щo Укpailнa мaе б5гп,lнаlll91g, i 113цtoю вoнa 6yае тiльки тoдi, кoли 6удe palлнсbкolo' a Пeтлro.
pa вп6uтuiаз пaм.ятi нapoдy нaзав?t(ди..(там самo. _ с. 150).
oдним з гo^oBниxзaвдaнЬ y бopoтr'6i з пpilгнен}rямyltpаiнсbкoгo наpoдy 6yти гoспoдapeм нa свoiй эемдi Moсквa BBiuка.
кoмпpoмeтaцiю нaцioнaльнo-вl{зBo^Ь}Ioгopy'(y, a6и вц

нboгo - як нi6итo з^oчиннoгo _ вiдвеpнy^исяцtиpoкi мaси.
Пpo пoстiйневrtкoристaння6iльtшoвикaмиpЬниx зaсo6iв кoм.
прoметaфi нацioнaльнo.Boзвo^Ьнt,шpщiв свiлнaть i нещoддвнo

23. нaчeння' B Toг"ryчислi й свoгo Hapодy . pальний аеprr<авнийаpхiв гpoмадсbкиx o6. 7).Мoсква. як тiдьки стaдiнський pе2киМ yсвiдoмив пoryхtний вп^ив oyнiвцiв нa yкpaiнськi мaси./rЯкoмпpoметaцii ytaсникiв Iraцioналiстич}roгo пiдпiлдя спец6oiвoк paдянсbких кap. кoли iм Bд:l^oсяпpидyш}rпr спpсrгиBнaфoнarrьнихoкpaiн кoлиrцньoiiмпepii.r^bниx opганiв пiд вигдядoм УПA.*pzlсtанcbкoп{y сеpy пo nнii ЧК BикoнaтиЦe завдaння. Нaм.{ нyйтe йoгo них.енiкiни.l^bнo.{oкiн. дoп^aтoв'кoтpий дiяв пiд виг^ядoMyкpaiнськoгoнaцioнaлiстa. pAзoM з fдеpltsинсbкиIи. рзпoвiдaв. . PaссекрезенньtйЛе. Бyаь.BизBo^bнoгo pyхy знaчHy чaстиl{y вiддiлiв apмiйськoi кoнтppoз. винy зa якi Moсквa . i кoди вoни йoгo викoнaloтb' Itloаrtнa скa!}aти' щo вoни свoIо пpoвиHy спoк)rryв. замiтaюни тa. 1.irадiя^bнiсть пpoвiдникa yкpaiнськoго tllbвo^bнoпopрry Cимoнa Пeг. CклянськoгoпPo тe.Cвiдченням цboп{y r' зoкpeмa' висryп пеplfloгoсeкpетаpяЦк кП(б)У Mикити Хpyщoвa нa нapaаi секpетapiв o6кoмiв KП(о)У.Нe мo?fiнa rrr дo безкiнечнoстi пoси^aти спецгpyпy iз зaвдaннями' aд2ке це 6aндити. Aлe це бyаe вrке пiсля poзгpoмy гiтлepiвськoi Нiмeччини. - oп.зе^e.С. Caме вiн y сераинi сepпня 1920 poку iнстpyкryвaв засTyпникaгo^oви РевoлюцiйнoiBiйськoвoiРади PСфpp Е. тини цiеi нaцii.. Tpеба iм дaти oднe кoнкpетне зaвдaння. 1996' . loденичi у 1922 poцi Ленiн. ким чиI{ol{слiди свoix злovинiв.якi засo6и в бopотьбi пpoти нaЦloн.еднaнь Укpaiни _ !l'AГoУ: ф.'Cмеpru'. зa.\янaс. пiдвoдити нaс.- 23 тpaвня). зIvtylllе}roпo ^lopи' який пoвipив o6iцянкaм Moскви пpo пpавo нфй нa сal\4oви:t.Пет..ra iнфop. кoли напpикiнцi 7942 poку дo Moскви дiйrц. э1). . пoмiщикiв.4двiн (Кpивий Рiг). ниll. _ Сnp. Пiд виглядoI. тo Пpoвiдникa OУH € в гена Koнoвaльця злiквiдyвaвy Poтepаaмi aгент Ht(Bс Пaвлo Cy. oдин з тиx нацменiв.Cyлтан Гaлiев. РaryIoни зa викopисTaння д. yzке oпllниBlllисb в тropмi. дoги безпечнад. ![я лiнiя бiльuroвицькoi пapтii Ha кoмпpolvleтацiroнaцio.Apк. . (ми пoтiм на них i пеpeклaдемo)пpoйдeмo на 10-20 вepст i пеpевiшaемoкypкyлiв.Ц.I не тiльки в пepioа вiйськoвoi aгрсii. roть ix HeIIpaви^bI{o. кoтpi пpийшли з ПoвиIlнoю. йoгo iнстpyкцii. бiдьrшoBикalr{' oдин лiдеp ..й 6iда Haмaгa^aсяпoвнiстlо пеpек^aстина yкpaiнцiв.визвo^bниx pyхiв poсiйськi 6iдьц:oвикиBва2кaJ\ивипpаBд. i вoни lvto?к).. нaчaдьникiв yпpaвлiнь HкдБ i HкBC зaхiднихoбдастeй Уpcp 15 тpaвня7945 poкy y Львoвi. B. a... Пpемiя 100. У нас iнкoди викopистoвy. якy BoHи вlдpo. с.i неpвoнa.riнoвi як пpедстaвникoвiпащii.poзсекРеченlдoкyмеtlти r0^oвнoгoiхньoгo вoждя Aенiнa. I дo mгo чaсy' дoки }t{итиIvte lt{oжeп{o чeкaти ми не нe зaкiнчитЬся pyx пoBсTaHьпp0ти нaс' спoкoю нa Пiвднi. пербyвaти в eмiгpaцii. Aле якщo в Cимoнa Пeтлropy в Пapиrrti стpiляв свpей LШвapцбapа щo lvtil^o спpиймaтися як lloмстa зa пoгpoми чaс. Ha mй чaс ix oсoбдивoнeпoкo.|670.r^и.uopa. 4 1942.l^btlo-BизBo^bниx pyхiв бyаe Bитpимyвaтисяi в пoдa^bшoМy' пoстiйнo вдoскoнa^rоючисb.. пpoгpaмa якoпo I{естpаtшний ^ишIе Петлropa. i вiдпyстити ix'' ([eнт.).тb мaнкиpyвaти. вiдки Пoнинa^aся ж пoдiбнa дiядьнiсть нaбагaтo paнiruе. peйти дe-небyль кop.000 кapбoвaнцiвза пoвiurенoгo''(тaм сaмo). кoли CРCР мiг кинyги пpoти yкpаiнськoгo нaцioнaльнo.xнix чинoвникiв i бaгатiiв. дfiryва^ив нoвiй фopмi.(ц*.. Лeнiн зaзнaчa€ : .rствopеHня спеЦгpyп з кoлиrцнiх бандитiв (тoбтo тиx yкpaiнськиx нацioналiстiв. зoкpемa' скaзaв: нам He стparшнi. Хpyщoв тoдi вислoBився так: ''Я ввахraю пpaви^ЬHиN. пoпiв. якl{It|чинotvl lr{o?t{нaпoкapaти Лaтвiю тa Естляндiю: ''Нa п^ечax првiдникa пoвстaнцiв пpoти paдянськoi влaди Бaлaxoвича пе.Hiякi /. щo Ha зaсiдaннi ЦK pкП(б) . Aнaлiзyюзи зaпрoпoнoвaнийCкляtlсЬким II^aн poзвиткy . Cтa. Дoрy'"o й Тprrлiс.(AaтьIruев A.бo ixнi пpoгpaми зaсгapiли.oн нa 1 вepсry i пoвiсrrm там 100-1000 l.Д. н.lними. a й mдi. .'Пpeкpaсний плaн. Тaк. Tor'тy Петлlopy неo6xiднo в6wrtl.

лeниx гiтлеpiвських ypяДoвфв.етaльнe вивчення .AГoУ: ф. вaти нa зaхiд.n зaхoпдeний пo^boвoК) жaндаpмеpiсro УПA i нaмагalочисb BpяЦrвaтIr свo€ 2t{иттЯ. 74 сеpпrrянiмцi глyruили6yль. 62.' (цит. дЯнсbкoгo Coloзy I. . вдаючи з себе peйлyroтy пoвсTaнсbкy гpyпy.Д. 1. ooЧсУ (Hьro- Iнrций пpик^ад.Пекдo''(тaмсaмo. ниx пiсeнь. ницi пeнaлi. 169). ylшПp IдeHoюдистЬкoю вiд iменi бyльбiвцiв. линi гpyпи дивеpсаrrгiв пiд кoмандyвilнt{Ям .С. 253. I I IиФкo засToсoвyвa/\ися6iльшoвиЦbкими пagгизанaми й iн. пiдпopядкoвyBaвсятiльки 4-му упpaвдiннro HкДБ сpcp.pадирyвавдo вiн. зa: Бiдaс I.ник yкpаiнськoгo нapoдy'. . Пpo мeтoди opгaнiзaцii тaкиx aкцiй для 6opoтьби з нацio. 1997 - Bип. ни. 4. 'oчy цeвoстi. цiв. a ixнi кoмaндиpи pеry^яp}Io paдиpylотb свorl![y кеpiвництвy пpo дйльнiсть yкpaiнських нaцioнaлiстiв. з:l^иllt.сaqaтoвцi. Oстaннiй.iдiвy щo аiяв пiд виглядoм yкpaiнськиx пoBстaнцiв.кeння яких невiдoме i якi й стaди пpичинorо ix зryби. кoтpi пiд . poзпoвiдaютb дoкyп{eнти щoдo ствopeння 6iльtuoBиЦbкиtv1иПapтизaнaми спецiaльнoгo пiдpaйoнy oУH '.- Кн. 1.х пo тolvty Пестапo зaаpeIIIToBJ. 4.Д. 12. Oдин з тaкиx 6iльtuoвицькиx пiдpoз.1968. никiв нaцioналiстичнoгo пiдпiдля. 1994.- Рiвне. '. .t' Iдo дiялa пiд виг^ядoм yкpaiнських пoвстaн. iхнс з^oчиннvlмvl Дiямуl кoмпpoМетyвaти yкpаiнський зaвдaння нацioнaльнo. 49). кoтpий. (Iз кpи. нaлiстичним пiдпiллям. i 7э. 14). вчeпиBlllи йoмy нa гpyди тaблинкy з нaписoм ''ЗpaД. Boни дoпoмoг^и пoдьoвiй ж<aндapмеpiiУПA зaтpиМaти зpaд?rrекy Kyзнецoвим. в llентpaлbнoМy rштaбi oдpaзy }к yзя^t{ся за poзpoбкy пapтизaнсbкoгo Pyхy CpCp oкpеМoгo п^aнy 6opoтьби пpoти oyнiвсbкиx зaгoнiв. щo з6еpiгaIoтbся зa кopдoнoм' дoзвo^и^и звеpнyти yBary нa rypт бiльruoвицЬкиx паpтизaнiв.lв нa мiсцi вбивствa списки yкpaiнських нацioнaлiстiв (i.rьнoвигry..'..мaцiя пpo Poзгopтaння нa Boлинi збpoйнoгo yкpaiнськoгo нaцioнальнo. зaмopлyвав paйoкy Piв.вa.тrpopисTa Mикoлy Kyзнецoвa. ютt' фopгvfyвaTYrcЯспецвiлаiли пiд вигдядoм бoiвoк УПA.' peЙlУгpyпy'' y Bеpбськor"ry paйoнi i poэбити if в тiй сaмiй мiс. Зoкpeмa.Дуwтpa Mедвeдевa.oкyментiв Укpaiнськoгo rштa6y pyхy дa€ пlдстaвy ствеpд2rryвaти' пapтPtзaнсbкoгo щo й спpaвдi з Цboгo чaсy пepевa?кI{а чaстинa 6iльtцoвl. зiз. a я вiдiйrцoвнa Kypницю 6eз пеpеllIкoд (ЦД. - Ap*.BизBo^bttoгo пiдпiлля. . - С. .tетoю poзк^aденHя нацioналiстичttих фopмyвaнь пpoтивникa нa теpиTopii Укpai.я oбмaнyв нiмцiв.Ч.oкpемoi згaдt(и пoтщбyс Спp. в пepшy vеpry кepiвникiв. - Cпp.'бyль6iвця'' пpoвoдoм кo^иIlltlboгo Бopиса Кpyгiкoва п{apши. Як зil!}Haчав вiдoмий дoслiдник Лев [I-Iанкoвський. Boд.Киiв. 6 6iвцiв. - oп. 1338. pyвa^и Boлиннlo B цtaпкax з тpизyбaми' pев^и нaцioналiстиr. зa пpoпoзиЦl€ ю нaчa^bникa oпеpaтиBl{oгo вiддiлy пo^кoвникa Coкoлoвa 6yлo yxвaленo pirшeння пpo пepeдис^oкaцiю з пoчaткy 1943 poкy чaстиHи 6iльruoвицьких пapтизaHсbких з'еднaнь з Poсii та Бiлopyсi нa Boлинь з t\. яка пpикpи&l^a paдянсbкoпo poзвiдника. Mикoдa Кyзнецoв видaв yсi тaсмницi poзвiдyвальнo-дивеpсiйнoi гpyпи нa чoдi з дейтенaнтoм КpyгiкoвиIr.1953. нoчaс сaме в бiдьrцoвицbкиx пapтизaнсbких зaгoнaх пoчинa. нaнЕЯ Кyзнецoвa. Репpесивнo-кapa^bнa систepta в Укpaiнi. здiйснюtoчи замiDи на Bllсoкoпoстaв. Boни кopисTyв. Гpaбнaк: ''fдвещiеro i спeцiа.lЦbких зaгoнiв тa з'€ д нaнь. - С. дo peнi.lJ\исЯ к^ичкarvtи УПA. 7943 poЦi 2ките^я селa Kаpaгiнкa Mлинiвсbкoгo ненськoi oбдaстi Baсидя Яpeмнyкa. 1917. Oлeксaндp Яporш iз зaгoнy Медведевa. y тpaвнi 7943 poку oтpимaв зaвдaнHяв^итисЯ . пoхoд. f.визвoльний pyх i пpискopювaти лiквiдaцiю ylaс. 13).'Cлавa лo й poзстpiлoвaлo) aбo виryкyвaв Укpaiнi!''. i првoкaтивнa дiядьнiсть нa Bo. rшi пpийoми' пpo oдин з яких эа^ицIивсвЬченrrя Геpoй Pa. щo ймeнyвaлися yкpaiнсbкими' пoчинaЮтb pefiaу. - Apк. 194). Бyдг. де yпiвцi спiймали i йoгo сa}loгo (Biсник Opгaнiзaцii oбopoни Чoтиpьoх Cвoбiд Укpaiни Иopк).

IlПp T. 1.C.p.. /.. тoгo сaмoгo poкy }lеtlсbкoгo oкPУЦ' a з сepедини ^истoпaдa пoвинен бyв зa дoprrенHягvtпiдпoлкoвникa Аyк.С.tarrдyвaннямЧиrкoвa неo6хiднo бyлo ствopити спеЦгpyгry 8 нa чoдi з Яpкiним . дo Cпp.Piвне.гiсть. ньoгo ЛyкaвЦя дo Бaнилoвa шIyкaти '. i кoди пoiли. стaв^явся B се^:D( Гoщaнськoгo paйoнy сoтl{икoм УПA вaкo}t i вимaгaв вiд кoдиrцнix стapшин apмii УHP вyBaти дo Гpи. Cтаpruий серд пpибyлиx скaзaв' Iдo вoни' lvtoв^яв' пpивез. кoгpi нe знa.rx 6yв звинaйний цивiльний oдяг' щo T.ляopгaнiзaцii теpopисTичrrиxaктiв.диrцeнi aгеHтl. енiсть yпiвцiв.янoвa пеpейти B УПA. - Apк. A oт на Boдинi за. - Спp. Пpiц аyжe втirшився. oдин з ниx мoдoдrцийлeйтенантMикoда Cевеpнyк . на чepBoних пapтизaн.l^и aктивiзyвaти свoto дiядьнiсть пpoти oУH. зaгoнiв(ЦдAГoУ: ф. виpitшили зHиrдити ix. 1.rпo^oнeних'щo Dl:l^и в зp1. Iдoб пoчaстyвaти тaких ''roстeй''.t пpoникtгyTи в poзтaulyвaння бoiвки. У квiтнi 7944 poку vеpвoнi пapтизaни дiзнaдися пpo iснy. Пpiц виryкнyв: '.. ки (Iз кpнницiпечaдi.Apк.кepiвництвoм oУH тa CБ oУH (ЦДAГoУ: ф.1994. в пapтизaнсbкolvryз'еднaннi пiд кoп.Ц. 3813. Кoли гoспoаинi нaгoryвa^и' пoзнocнли Й пopoзк^aд.ити спpaвi. 227.Д. кoтpий пpед. мo6iлiзo.l poзпoч..l^oся'аби члeни зaгoнy ''не впихaлисяi стеpеглисяOУH'' (f[еrrгpaльний .'. пpивiтaлися: ''Cдaвa lсyсy Хpисry! Mи шгyкaемo свoiх'.iнrдхraв пo тих сaп{иx нaсе^еtlиx гЦ/нкт. _ Oп.lний чaс poзгoрt{yти свolo дiядьнiсть. Bсi члени 6oiвки УПA пoвipи^и' Iдo це спpaв2fiIri пoв. - Tpe6a зaзнaчити. зyв. вдавu:ись дo хитpoщiв i викopистaвIIIи кiлькoх yкpaiнцiв-гil^ичaн' якi пepeбyв.l^t{ в бiльtuoвицькoмy пapтизaнсЬкoмy зaгoнi. .3paдa!. 3 нaбдиrкeнням paдЯнськo. . 3yстpiвrши 6ойoвикiв. кoтpий спpoбyвaв yчиниTи . дo ск^aдyякoгo. . Oп.Apк. Ha paдoщах вiн дaв вказЬ.и цi^y qipy збpoi i гmoвi пoдiлитися }Iею з 6oiвкoю. ^aB мii бyлo пoмiченo B piх}oпl з eнкaBeдисaaцц 3i11 ^eгкoвикy poз'. palTгoм сxoпI. Ir/tинe бyлo oтpимaнo }кoд}lих вказiвoк Щoдo якиxoсь дiй пiд виг^Ядoмyкpaiнськиx нaцioнaлiстiв. зРaдiли.сBoiх''.'бyль6iвсbких. кi пapтизaни м. Boни пpиveпили сoбi тptlзу6и' нaвaнтaжи^и нa пiдвoдy збpoю й пoдaлися з Гopiru. кy пo хaтaх пpигсrгJвaти o6iд.lкo?tt дoпoМoг^o iм ввeсти в oмaнy мiсцевиx дюдей i таким чинoil.l^и i тiдьки poззиpil^ися на pЬнi 6oки.yЧepвoнoi Ap. УПA.o peнi.lх' вк. 6).- Bнп.пoчaв opганiзoвyвaти y Caм6opi f. невiдoмoгo. '. 1. BaHня пoвстaнськoi бoiвки в Пoленax Cтopoжинeцькoro paйoнy Чеpнiвецькoi oблaстi.147э.Oп. мoBч. але вrкe 6yлo пiзнo зapа. 62.poгoбицькoi oбластi пapTизaнсbкийзагiн. згiднo вкaзiвки нaчa^ЬHикaУI. Taк.r^и на стpaвIl' неpвoнi пapтизaни' зa пoпеpeднboк) стo^aх всi дoмoвденiстlo' poзтaшyB.. .li!yючи нa яв. ixнiй стapruий сiв кoдo Пpiцa. 69.митpa Koвaликa iнстpyкцiеroпpo зaсHyвaннянaцioналiстичнoiopганiзaцii. Упiвeць Maнькoвськнй.tв йoгo зa oдlly pyкy.tи pитopii бaгaтo свoix aгентiв пiд виглядol\. не пiдoзpюloчи нiчoгo аиp бoiвки УПA пiдстyпнoгo. пoвстaнцiв мo^oдb' пiсля пpиxo. 42).r^ися чеpeз oднoгo' a не пiдpяд.Ц. 62. 1941 po$ HкBс зa^ицrи^oнa oкyпoвaнiй гiтлеpiвЦяIl. стaнцi. 156). бo пt тyв piлнy мoвy. Poзвiдaвши чеpез свoiх симпaтикiв y сeлi Лyкaвець Bипrницькoгo paйoнy пpo Hедoстaтню oзбpo. paвлiння Укpaiни .I\и мiсцeвoгю дiалекry. мa^o Bxoдитн дo 20 oсiб.lиненo й з iнrцими дoвipливими tt^енalvrипoвстанськoi 6oiвки. Cкаrкiмo.Цеprкaвний apxiв Bищих opгaнiв B^aдитa yп. Taк самo бyлo в. 98). Ti хс бiдьtцoвицькi пapтизани.r^и свoю дiядьнiсть вж{e з вecнtl 7943 poкy. y тoмy чисдiнaд. щo пlд нaс вiдсryгry Чеpвoнoi Apмii в тe.ЦдABOBУ: ф. згiднo з oдep2кaнoювiд схiдrrякaf. Cтpoканa вiд 17 бepезня 7944 poку. .дe мyсив стaти iнстpyктopoм бoйoвoi пiдгoтoвки Piв. Кoмaн.Haвпaки' пoки Iдo нaкa. f. poзбaлaкалися з Hигии' oскiдьки чy^и сBoro' сiльськy мoвy. Hа пoчaтoк бepезня 7943 poку нu.нiмецькoгo фpo}tтy6iльrшoвиць.' з iнrцoгo 6oкy сxoпив зa дpyry.2' .

Taкi спецгpyтrи' як пpaви^o' ствopювaлись iз чис^a кo^иtuнixyнaсникiв oУH. Apхiвнi мaтepiали свiдчaть. ll . Cтpoкaн вимaгaв вiд yсiх кoмaндиpiв 6iльrшoвиЦbкихпapти. Ha 20 лlогoгo 1950 poкy зa.зaнсЬкиxз. (Фepeнзyк [o.УПA. а й спpичllни^aся дo чис^еHtIих?I{еpтBсеред мrrpнoгo нaсе^ення. 1451. гpyпa пiд чaс Bикo}IaHHя завдa}lb lvtoг^a Bидавaти iз кеpiвнихцeнтpiв oУH-УПA себе зa oдин i дiяти вiд йoгo iмeнi. шlифpсrге^егpaмoю N93288 вiд 15 квiтня |944 poку нaча^bникУI.oмнiнев виrryстtlв \iа у гpyаи мaйrrrецiдий диск. вaнb opгaнaми внyгpituнix спpaв i дepхr6еэпeкизахiдниx o6. зaни. пoтiм стaли п. якi пoказали сe6e в з6poйнiй бopoть6i з бoйoвикaми i дoскoн. який вiдпoвiдaв зa дисциплiкy в нiй i здiйснювaв l0 пpaктичHe кеpiвництвo викoнaнHяDr эавдaнrrя. a тaкo}t(poзкpитгя oкpeмиx епiзoдiв бopoть6и. tuе oкpемi вiдoмoстi стoсoB}lo ЦЬoгo пI{Taння. 51). . бoiвки a6o кеpiвниx центpiв OУH.С' 4э). якi в}fie на6y^и вiдпoвiднoгo дoсвiдy. y пpoцeсi здiйснення зaxoдiв з лiквiдagii пiдпiл. f..визBo^bнol{ypyxoвi.пiдля. тo знaчнy дoпolvroryiм y цьorиy п{aTипoдaTИ ПapTИ.l^oсЬ 150 спецгpyп' дo ск^aдyЯких вхoдl. B apxiвниx мaтеpiалaхс ли.l^o зt|.l^итaктикy i пoвeдiнкy в пiдпiллi. щoб спец. . стaння.o кiнця 7945 poку opгaнaми внyгpirшнiхспpaв i деpхrбeз. Bнлуlенo бiдьшe 1000 oдиниць з6poi.oп.ьнeння тepитopii Укpaiни вiд гiтлepiвсЬкиxзaгapбникiв.стoдo^y' в якiй згopiлo 14 гoдiв )ryдoби. lli спецiальнiгpyпи викo}lyB.'пoсидrгпl зyвaти poзpoбкy oУH заси^aнняaгeЕrypи дo Bищиx ЦeHтpil^btlиxopганiв'' (ЦдАГoУ ф. ^ицrи^oся Узaгaдьненi дaнi Iдoдo дiяльнoстi спецгpyп' як зiri}Haчaвy свo€tt{y дистi дo пo^oви Tимчaсoвoi кoмiсii Bepxoвнoi Ради 1996 poку Укpaiни Aнaтoдiя }oxимнyка вiд 6 ^истoпaдa (Nе5/3.пpи poзфopмyвaннiзaгoнiв oсo6oвий ск^aд y нeo6мeхreнiй кiдькoстi пеpедaти пpедстaвrrикy HкBс'' (тaм сaмo. Бyкoвинськi КapпaTИ У вoгнi пoв..tyвипaдкy дo ск^aдy спецiaльнoi гpyпи Bвoдився oпe. якa 6 Мoг^а кolипpo.oпip.l^}lтltxaTy' дaвцIи чеpry з aвтotvtатa. ^ися. 19 тaких вiддiдiв кiлькiстto 130 oсiб. - Спp.УПA.Чеpнiвцi.4152) зaстyпн}lк гo^oвIl Cлрrrби Безпeки Укpаiни Boлoдимиp Пpистaйкo. . xoп^eння'oдеpжaння свiдчень вiд зaapеurтoвaниxкepiвникiв oУHУПA ul^яxoМдoп}rry iх вiд iменi CБ. . вiдсyгнi. . лaстей lиaсoвo викopt{стoвУBaмrcяспeцiальнi гpyпи пiд ви. B кoх{rroп.xПp T. 1. . 1461. Cтpoкaн нaк. пеpевipкyoпеpaтиBниxдa. Cпeцгpyпa 6yлa бoйoвoto oди}lиЦеto.{o if скдaдy вxoдилo вiд 3 дo 50 чoлoвiк.{'iяльнiсть цих спецгpyп нe тiдьки завдa^a непoпpaвнoгo УДapу пo нaцioнальнo.t^oблизькo 1800 чoдoвiк. 2001.r^и I{их стoсoвнo oсi6. Tак. Зoкpeрlа' зa стaнoil{ нa 1 дипня 7945 poку спeЦгpyпaми лiквiдoванo 1980 }пlасникiвпiдпiлдя.. pативний пpaцiвник. oскiльки нa звi^bненiйвiд гiтдеpiвцiвтеpитopii 6opoть6aз yкpaiнським нaцioналiстичHиIr{пiдпiдлям ве^aся opгalraп{и HKBC. ке кеpiвництвo пoси^и^o дiяльнiстъ.l^tl^истaйню. пеки УPCP викopисToвyB. .toпip 6oйoвикaм.. метoдll дoпитiв в CБ з тим.Apк. меTyBaтиoУH. г^ядoм УПA. Haпеpедoднi пpихoлy Чеpвoнoi Apмii за Збpyн бiльtuoвиць. щo пiсля звi. Тoпr невипадкoвo ЦJифpoте^егpaмoю Ns5897 вtд 26 лrlпня 7944 poку тoй сaмий Т. бyв у6vlтиiанa мiсцi. спеЦгpyпaHкBс y сeлi Bepxнiй Лyкaвець Bиrкницькoгo paйoнy нa Бyкoвинi 22 rpудня 7944 poку внoчi нaпaлa пiд виг^ядolt{6aндepiвцiв нa o6iйстя Bасидя Чopнея.iх зa. пpl{четниxдo oyнiвськoгo пiд.вaв'. Haпpиклaд. пepeкoнaнHянестiйкиx члeнiв oУH i сxи^еtl}tяiх дo явки з пoвlll{нoю.lдo tr{oг^aB пoтpiбний мoIr{ентвчиtlитl.€днaнb активi.Cnp. Bсi iнrцi дoдor. Cпoнaткy зап.193).tyBже не пoвеpнy.Koди дoчкa Чopнея Mapiя кинy^aся бopoнити xary вiд вoгtlю' стaprший гpyпи f.rз). зilxoп^еIlo?ttиBими7742. 62.Apк.'rяoУH тa йoгo збpoйниx фopD'y.

1992. y нiн нa 13 вeрсня 7946 poку гpyпa сo^. тoдi нiчнi ^юди гoстi сказaди вiдпpoвaдити iх дo се^а Явчe. poкirx в 1944-1945 Opгaни НкBс-Hl(дБ pt.'зopнoпoгoнникaми. дitoчи пiд виглядoм бiйцiв УПA. Ha пoнaткy 50. зaйruлa внoчi дo седa Бaxмeнкa нa Cтaнiслaвшинi. пpoдoв2l{yючи Bдaвaти пoвстaнцiв. Зpеrштolо. лег (f. нaxaбнo й 6pyгaльнo.УПA Гoдoвнoгo сpCp пiд ll{аpкolo вiддЫв yпpaвлiнrи пo бopoтьбi гeнepал. нaкинyли йoмy нa цIиro шIl{ypoк (кiлькa paзiв пpиаyrшy. oдексенкa' B paпopтi мaйopа Coкo- ми вirшaемo' Ttl хoчeцr зaBести нaс бiдьtцoBикaм y pyки . Пo дopoзi дo Явчoгo зв'язкoвий зopiенryвaвся' Щo цe _ бiльtшoвики.lсти' писaв Лев Шaнкoвський.83). fдюнь. 6oем та rBa^тyвaнням rкiнoк (f. вoгo вiдrryстили. a й займaлaся poз.tстам Ли. в якiй нiхтo He мeцIкaB. Hiоrгo зaкиrrщi Ь.rfl{е.являлися i зникaли в . py. пiд вигдядoм Пpo дiяльнiстьспeцгpyпHКBC-HКдБ 6oiвoк oУH. щo Hе[.зa . i в самiй Укpaiнi . Бoйкo. зaхiднoyкpaiнсЬкoпo Tepeнy вe^икoю кiдькiстю спеЦгpyп кap. а зв. та в iнrцих дoкyменTax. сидь Бoднapaцteк' Taнaсiй f.зa кop. 50' 51). 1 Цeнтнеpи з6iаrлrя та 10 лiтpiв гopiлки. 44. Cyмaproк (Фepeнчдк [o. 1 .Cnp.еpжaвний apxiвTеpнoпiльськoi Oп. Bдaючи пoвстaнцiв iз. IIlyкаloни '. 2 . пpo tдot зoкpеN{a' iадетъcяв дoпoвiдниx кoМaндyвaння|7:i стpiлeцькoi 6pигaди внy.еpжaвнiсть. кoтpoгo за пpoBoкaтивHl дii пpoти yкpaiнськoгo нaцio. вiдiйrцли..Д. зoвaнoгo спpoтивy yкpаiнськoгo нaцioнaльHo-визBo^bl{oгo Bикopистoвyвaтицi пpи. (БiбЛoтекa Topoнтськoгo yнiвеpсrгеry: тpirшнiх вiйськ HКBс сbкoгo paйoнy Cтaнiсдaвськoi oблaстi не тiдьки прoBoкyва^a мiсцeвe нaсe^е}ltlЯ нa aнтиpaд'lнськi aкцii.'tepвoнoпoгoнникaми. Haпpик^ад. чaстo y виtllивaниx сopoчкaх. стBopюючи тaк звaнi ''пapaш5rг. rдo Haчa^b}Iик э бaндитиэмoм HKBC paдив енк.гелiв.сексoтiв.дeсятки poкiв зvгyлeнi 6yли пoвтоplоBaти' щo нa них H:lIIil^и ''бaндеpи''. 82.. i вiдpaзy хt змiнив пoпepeлнi пoкaзaнHя.6oi'' з тa . Чдeни кuгpi вpяryBaтися' Бyкoвинськi Кapпaти y вoгнi пoвстaнHя. 1.raеде. эaapецrryва^vl 5 oci6. звiдки чеpeз д. Нaсиченiсть C. Boни з. Ч.poгoбицькoгo o6кoмy кП(6)У C. . твopнo викopистaти дoсвiд iхнiх yкpaiнсЬкиx кo. 45). кoтpi peйдyвa^и B тepенi.Bизвo^bнoгo pyхy бyлo пpедстaB^енo дo зBaнHя Геpoя Paд.' i l$06 l3 .toх(}raв ixньoмy седi зaхoватися' вiдпoвiдaлн.{.х poкiв бiльrшoвицькi opгaни бeзпеки вдa.Apк.Ba тиrrsнi iх випyщенo з тим' щoб вoни як викyп дil^и oднy кo.tев.УПA oдpaзyrк пiсля пpиxoдyЧеpвoнoiApмii Tyг деталbнo poзIloBlдa€ т bся в дoпoвiднiй сeкpетapя f. щe дo oднiei пpoвoкaцii.каp:l^blllopгalrи пpoдoв2rryвil^и йoми.язкo.Цbних opганiв 6iльrшoвицькoi влади пpизвoдила й дo сyтичoк мirк ними чеpез неyзпoдlкенiсть дiй. дaтiв внyгpirцнix вiйськ нa чoЛ з сеp}rraнтoмCкoтнiкoвим. ^ися нi зaгoни oУH''.лeйтeнант Леorггь€в тoвськoi PCР oстaннiх. poдиtlи Чopнея. I в ylltoвax незaлerкнoi Укpaiни змoг^и скa:raти пpaвдy i ^иIIIе нaзвaти пpЬвища напaдникiв: f.никiв. 2).Apк.otтyпaрaцIyгl. 15 6epезня 7947 poку пPoвoкaтивнa гpyпa 6iльtuoвикiв y кiлькoстi 15 oсi6.'зpaдникiв'. нa седянськi хaти i гpaбyвали ixнix гoспoдapiв.l^bнo.oмнi. ти oУН. - C.€l}к дo пpидyl'Ilенняopгaнi. де вдaлoся iй спpoвoкyвaти 5 жи. чopа спpoвoкoваI{их' тa зaбpa. в седi Mикитинцяx Кoсiв.C.aнкo. ^oBa' н. P. t2 зaвe^и йoгo дo кpaйньoi xaти в Явчi. веди сe6e ^и .Д. з тpизy6aми нa пiлoткaх. Berштaючисb нoчaми' цi вiддiли нaпaдa. 4.як ти' Bкiнцi загpoзи^и йor'ry смеpтIo' якщo пpo це кoпДyсb ск.l^и в свo€гv{y аpсeналi вrке стiльки yспituних пpийoмiв бopoгь6и пр.lведl. бyли зoдЯгненi в aмepикaнськi oднoстpoi. Haсryпнoгo дня дo се^а пpи6yлo декiлькa емге6истiв з paйoнy. звoди^и '.rи в paйoн. 10. poву. Bа. Чдени спeц6oiвки фoнд Петpa Пoтiчнoгo.'p.нiстpa. xy .aлi. piзних oкo^иЦяx. Нa зaпитaHня' чи lr..янськoгo Coюзy.'. вil^и дo нeпpитoмнoстi) тa гoвop}r^и:''тaких зpa.34э2. o6дастi:ф. f. пoпеpедHьoгo вe.

вo.. яких бiльruoвицькa в^aдa пiдoзpювaлa B сиN{пaTiях дo пiдпiлля.Aюдська Львoм l l laнкoвським.ей..'yкpaiнськi нa.исIIo.r^ьнi й 9Ьиннi тoprypи oбtr. uraнт. 68. чи ''aгенти Bатiкaнy. .с. oчев}lдHo' llе Bиникa€ сyмнiвiв i щoдo тoгo' чotшy сa.tи й УПA нaвiть тaк звaнoi сoцiaлiстиrнoi нoстi на6yли такoгo шиpoкoгo poзIvr.. як нa йoгo викol{aвЦя'.l^и в oднoстpoях бpитaнськoi сBoк) poзмoBy ooЧ- пеpеплiтали ангдiйськими сУ. i смеgп. Пpo це вiдoмo нe тiдьки ^oнo з пiдпiльниx звiтiв oУH' щo пoтpaпили зi Львoвa на Зaxiд. . .Ч. те^bнllк спpиймaв аyrкe тpaгiннo' пpo щo з. Гавpиi..iнiцiатopoп{'' yкpaiнцiв. Oчевиднo. - HКBс xoч син i пpoпaв I{аспpaBдi вiн 6yв знищений opгaнaми пiд чaс вiдсryпy Чepвoнoi apмii в 1941 poЩ. гpекo-катo^иЦbкol Jкpal}Iсbкol Цepкв}r дo пpaвo- вбивствa з 6oкy oУH. Як пpaвилo' нaЬ{aгa^исяpo6tпп Це pyкa}rи тиx сaмих' скaxtiмo.tи д. _ 1969.l^ися й слoвoм.tими aгeнтаIl. oчo^ив pyx зa piapxiею..rяB^яв y кoлi свoix знайoмих. У дoкyментirх з кo^ицrнiх тaемниx аpxiвiв збеpiгaеться ве. не тр6а зaбyвати.пoвеpнeння сдавнoi o. Цboгo сBящeHикa }rе в6ивaли нiякi бyprrryaзнi нaцioнaлiсти.raвa Гaлaнa. лення iнruих нapoдiв.еднaння. 16.Гa. Гaвpиiлa Кoстeдьникa: ф pevi. . . дика кiлькiсть свiдченb пpo тe' як спец6oiвки кapа^Ьt{иx op- It . 1.. . .AГoУ: ф. кyloтb бoльrrreвики'' (там сaмo. бeз сyмнiвy. Гaвpиiлa Кoстeльникa' безвiсти .3. Пopyrшення HкBс-HК{Б г^ядoIи oУH_ oкpеI\. 'дo oкPyry Пo^кoBttllк 6ув сигнaлiзyвати пpo це сeкpетаpевi Цt( кП(б)У Mикитi Хpyщoвy (ЦД. .lrя6aтькa.Oп. щo йoго си. нe бyлo 2t{oднихпpичlll{' oскiдь. Haвпaки.rхy' pilшнix вiйськ спiвpoбiтникaми ни спецбoiвкaми кaр. яке 6 сxвадювa^o це в6ивствo. Iдo зaвдa€ вiдryгнoгo УДapУ пo aвтopитery paдянсbкoi вдaди. 15).rи зaслaбi сyпpoти тиx диявo^bсbкиx мolfiJ\ивoстей.Ч. Пpи цьoмyнагo.lx пoкapaTи' Boн}t знахoди^и свol 2I(eртBисеpeд пopядHиx ^to. хтo дoпoмaгав iм втiдlовaти в 2t{иття п^aни УЯpw|. тaкi пapa. митpопo^итa Ашдpея I I lgгггцЦbцgпo' Якoп{y свяrtеник бyв t4 6езмerrtнo 3i/иaний. Гaвpиi. щo й два iнrциx дiячi ПpиIv{yсoвопo вoзз.'не oбiз. УГK[ з MoскoвсЬкolo пат.BизBo^bttoгo Рyxy Poмaнy IIlyxеви. _ 1968. Meдьник' пotl{еp^изa дy2rrепiдoзpiлих i тaемничиx o6стaвин. знoBy 2tt таки э tvlеTotooчopHити нацioнaлiстичне пiдпiлля. 11. щo пpи6yлa з Киевa. Хo. Д'^Ятaкoгo в. poсiйськi бiдьtцoвики пo тott{yзниЩyвa^и. Ha Boдинi' зoкpеIиa нa ?t{итoмиpщинi. Korшapський змytueннil эaкoн. l I lантaltyвaли йoгo зaapеulтoвaним зa нaлerкнiсть си}loм Бoгд. ни виp. пpoкypop вttyт. .tен{eнa'i нiкгo не мo2t(е 6yтl пoкapaний за те. 24). aби вiн ..r2кyвir^aйoгo. Aле пoчaтoк нiмeцькo. Укpaiнськoгo вiйськoвoгo юстицii Г.УПA вrкe пiд нaс пеptuoi 6iльtuoвицькoi oкyпaцii спeцiaльнa бpигa. тo Це зaнепoкoiдo aвтopiв сценapiю '. 9-17).24). Teпеp. tvfyсимo пotюдитися Ь УГкЦ M. да HКBC. Пельвецький тa пpи€ д HaHЕя a.r^bних opгaнiв пiд ви...Cпp. ки кеpiвникy нaцioнaльнo.{iялoся це в пpaвoс^aвнoi цеpкви.Aр*.С. Усiх тих. (тaм сaмo. кmpий свoгo чaсy нaписaв] спpoмoжнiстb вI{тpиIvfyвaти мop. тo o. apмii i чaстo с^oBaМи (Biсник lIJyтисти Bистyп. нaсе^eння poзгaд:r^o мaнeвpи з пepеoдягrrенням ^oIIIyBil^oся: енкaведистiв в oднoстpoi УПA.paдднськoi вiйни пpипинив цi дo oУH мopaльнi тopTypи o. Д.'вoзз. 6iльIдoBиЦbкa вj\ада пoвеpнy^aся дo Львoва в 1944 Poцl. a й iз тa€п{Hиx дoкyментiв 6iльruoвицькoi влaди..тy бyлo дoбpe вiдoмo вiд сaмoгo o. Barккo Koли скa!}aти' lдo вI]^иtty^o тепep на йoгo зaлoмaння.анoм. ме кoдиrцнiм oyнiвцям дop}^tilЛlсЯ лiквiдaцiя Яpoс.Д.r^и нa сoB€тсbкi opгaни безпеки.'lичинa'.ra Кoстельникa пoч:l^и шarгалryвати шe й двoмa синaми' кoгpi слyхrИrv| B дивЬii '. зa щo oсTaннЬoмy гpoзrr^a смeРтнa кapa. пpaвoславнi спискoпи A. Tа oскiльки в^aсHy po^b y poзгpoмi pцнoi церкBи o. _ С. мoltоtивo. якиtl. .rзнo Bкa!r. Oсь нoмy пpoвiдники yкpaiнськoгo нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлдя. Koс.еднaнrrя. як цe 6yлo внинeнo з пpиil{yсoвoгo .лoм Koстедьнl{кoм в 1948 рoцi.

нa хoдy пpидyмaв iх. . 7945 poку йoмy зaпpoпoнyB.t{ HyBа^и йoгo в poзxiд'. сbкoll. пити дoвiря дo пpoвoдy' яке вoрoг нaмaгa€тbся пiдipвaти. тaк i oкpемих aгентiв.Ц. Пoказoвoю щини oлeгa xy. грaп{y' пolllt. . не бажаючи '. а xгo пеpе6pанийвopoг. в цЬoгvfy € дo^я ypoд2fie'rЦя Аьвiв. як вiн I{aпицIe зпoдolt.l^иписbмoвиx пiдтвepд. Гaсюкa.ty свoiй скapзi нa iм'я Гeнepaльнoгo пpo. Ha дoпlrгi 4 twпня1949 pot<ув t(l. (!/ABOBУ: ф. кoтpi 6yли зaслaнi в yкpaiнський нaцioнaльнo-визвoльний pyx. Тpeбa нaвчитисbpoзpiэнятн. oскi.. 6o Цe дaе вopoгoвi Iшиpoкед2кеpе^oiнqopмацii. - 2 . Зaтим нeзнaйoмцi вiд Гaсroкa з:Dкад. 226.Ц. нiсть цьoгo loнaкa' e}rкaвeдисти внpitшили пpoгtyстити йoгo чe. oдег Гaсюк зрзyмЬ yсe.ryпpед'явн^ипiдписaнийним пpoтoкo^ нiчнoгo дoп}rry. тo бр зaaршrгoвaний мiсцeвим pайвiддiдoмMдБ. пеpегoвoривrци мirrr сo60ro.1. . 38ээ. . I тiльки тoдi.. 266 эв. Hалякaний тaким пoвopoтoм пoдiй.oмими oзбpo€ н иIvlи wУ дltя Oлeгa Гaсroка пpимiщеннi oчi зaпиталtl' чllм вiн мo. 2э8. oдpазy ж 6yв схoп^е.68021.емoжливo' тoдi.^емкiвськo' кypopa сpсp. Зaстеpiгаючи члeнiв oУH i УПA пеpед не6eзпeкoю з 6oкy aгel{тypи' Cлрrt6a Безпеки ввil}кa^a'щo ''пpoва. лiднo й тoчнo викol{yBaтийoгo нaкaзи. Aлe 6yлo вжe пЬнo.гц/стlгт. Пiсая цьoгo )цoпЦя вiдщlстили.rьки дoвести нiчим вiн не мiг. ев дo6ився вiд заapецггокll{oгoCтепанa Cтецькa пoкaзaнb пpo тe' rto нi6rггo oдним з кеpiвникiв oyнiвськoгo пiдпiлля в Львiв. пoмaгa€ yкpaiнським нaцioнaлiстaм. Oлeг Гaсroк. кoли всi члeни opгaнЬaцii та ^иIше стaprxини УПA lvtaтимyгЬ вiдкpитi oнi. пpo який t6 нyв вiд пoлiцaiв y Пoльщi.Cпp. it^ечеpeз кiлькa пoдин' кoли вiн пoвеpгiвея дo мiсщ нoчiвдi. кmpий . xopистoшl oпepнoгo теaтpy' Bстyпив тyгi тeатpaльнoгo мистецтвa.{y н:lпpямi..T. Пoтiм бyв дo тeaтpil^ьнoi сryлii...{y нa ньoпo спpяIv{yва^и пiсmде. Boни зaв'язaли йoмy ^к)дbми. }toп. Гoвopити тiдьки пpo нaцIy пpo. нoщiв .Аpк...хтo свiй.пpи црo'.tploBатицero i клннi' зa якi ми 6opeмoся.6-t33'r oп. 1. з Bедикoмoстiвсbкoгo paйкoмy КП(0)У яким oбгoвoploв:lв пpoгparvry кoнцepтiв.Д'oпrrцвавйoго кiлькa гoди}l тoмy.дypнoп{y пoмиpaти''. аypистiв y мiськoмy Пaлaцi пioнepiв у 1940 poцi. Apк.riстич.Б.. ми самoo6мoB^lовaння' зoкpеIl..{yтеaтpi iмeнi Зaнькoвецькoi € apгист oлег Гaсroк (ЦдAГoУ: ф. ний нeвiд.lитивпoвнi yспirшнy 6opoть6y з HКB. Poзв'язaвцIи в нeвiдoмo. I щoйнo вiн вийшoв вiд сeкpетаpя Львiвськoi o6дaстi. бy.. ський pайoн з кoнцepтoм.тaк пo.tаB пpичетнoстi дo нaцioна. oчi i зaвезли нa oкo^ицto мiстeнкa. oскiльки кo^есo сдiдчoi маrttини закpyпr^oся y вiдпoвiд.l^и BчитисЯ в Киiвськoмy iнсти. a вiдтак зa сфaбpикoвaнимисвiдчeшrями oдег Гaсюк бyв зaсyаtсeний (там саtvto. Пpaцювaти й мoвчaти Ta эaпеpестaTи зaгa^ь}toi6aлaкaнини пpo всi спpaви peвoлroцiйнoТбopoтьби. зaпpoпo. Пеpeмoжeць pесгryблiкaнськoi oлiмпiади нoгo пiдпiлдя. pез спецбoiвкy в тoй нaс. кoди вiн пoixaв y Bеликoмoстiв. кapпатсbкoгo кypiня'. 2ttе дoвeсти' щo не е спiвpoбiтникoм pадянськиx opгaнiв i дo. - Cnp. тo невiдoмi..Oп. Haзвaвши якiсь псевдo.Б Уpсp капiтaнГyзе. пoки Hе пiдпнсяв вiдпoвiднo oФopм^енoгo пpoтoкo^y дoпrl'ry.263. yмiтнмyгь 6aчити пiдстyп зaмaскoвaнoгo вopoгa i вмiтимщь йoгo викprпr. 4. Нe мaючи нiякиx дaних r]po спpaвдi нaцioналiстичrty дiЯл.).видaти виpitшив сe6е зa ч^eнa '. 17 .ганiв di^bцIoвицbкoi B^aди дo6иm^ися пpoвoкaтиBt{иMи lvrетoдa. Cкpi.224-227).oхrньoi сaмoдiядьнoстi. opгaнЬaцiйнi тaйни. кoли вiн випадltoвo пoбачивy кopиаopi oдI{oпoЬ ''oyнiвцiв''. Щo }lе стaнoвилo oсo6ливих тpyд.. сo.. i йoп. нaймoлoдцrий бaндypист вiн 6yв пepевeдений з ?l{oвкви дo Львoвa ддя opгaнiзацii кaпели бaн. 2rrеHbпpo скaзaне . - Apк. x^oпеЦbвиг^ядaвтепеp нi6и свiй сеpeд oтиx ''свoix. Tpeбa нaвчитисb збеpiгaти вiйськoвi.D(yвaти' щo Cлyх<бa 6eзпeки oУH щe pанirшe poзкpи^a пpoвoкaтивtly po^D як спеЦгpyп HкBс_Н[q4.4. Tpeбa вp. 98).

Cлрк6a Безпеки oУH 6yлa пepeкoнaна' щo всix спiв''жде кapa peвo^Iоцiйнoгo нaсy. ще й пЙ чJ.oнt{иxoсеpeдкiв oУH. алe тiльки mдi. гaнiв yxlе зyмiлa пpoлiзти i дo зaкopt.виi}Bo^ьl{otшy pщoвi завдilв i д.сoбa. 1. Akсjе sрсjalnе.'вини.нoюpo6oтoю тa aктиBнo дoпolr{oгтивини. на наlдi pyrtи' rra o6лrrччя. за щo -lм тilка каpа.rи нi6и за симпатii дo сoвiтськoi влади. Хoн ми лo6р знали... Aде меЁ эалам.ltе oскiльки ти кa€цIся. - oп.lв'я цiaтивнoi гpyпи Щoдo пеpехoдy y"ii " Гaвpн. хoтy виспoвi.ця тaвpyваl{нЯi лiквiдaцii нauroгo нaцioнa^bнo. Aле не 3aBжди Це BдaBa^oся' oсoб^ивo)t( тoдi' кo^и aгентypа бiльtшoвицькиxкap. 3613. Oсь oдна з rп. ди дoсЯгHе сyвopoкapaloчapyкa pевoлroцii..ry вдаpив ним o6 стirлсy.'Hе тoпo х^oпrrикa: 6ий мom тaп<а!.. Coбакaм .s.Д.30).ЦеЦb.i'raКoстельникa дo Bтeчi зa кopдoн (Ц4AГoУ: Ф. чa сп. Бaтькo i мати на кoлiнах 6лаrа.. i щo тебе з}ryulyва^и скoiги такий гpiх твoi кoмаrrдt{plt.. УTlA не пeрс.rядoм oУH.' Cкarкiмo. не питillочи' хoче хтoсь iтrr нa вйнy ни нi. 6py. Багam Cnp.' Пirшoв я y цеpквy i ви.'Зенoн..29.ltiт' сmя. 98).* Ti.ФедoРУ''. пpацiвникiв HкBC-HКД. A шr звинyваvyва..цатись.*r над мoги^o|o. схаме}riтbся' шr rrr нiчom не Ьшдri'.Б хoч як вotlи }lе Мaскyвa^ися6. .l^иcя6 _ ix всro.. Зoкрeмa.. я<a пiд мapкoю 6aнлеpЬф у |944_ кo^rrшI{iйсo^дат спеЦqpyШ HKBд.по Ь Bсeвиrrrнiм самi зЬнаroгься y свoix гpiхах. стaвI{I{кбaндеpiвськoгo пpoвoдy oУH.3oйкя нещaсшrх сeстprrчoк тa iх 6атькЬ oстФпriм чaсoм пересniдyloть n'ене вдЕнЬ i внoчi. ствopeний пo^Ьсbкoк) кoп{yнiстичrroк} слyхt6oro 6езпеки в 1948 poцi (Pieсuсh H. Я эа тoй нас рзсгpiляв двoх сeсгprпoк 10_ 12.. якrrх мн в6ива.lкy маpкy .Я. (H"Ф' i аеplкава (к"ъ).). Пaм'ятaймo пpo це. щo несвiдoмoстi дaди се6е втягщ/ти в пiдсryпнi сiтi. щo6 мн пoщадI|^и хoча 6 дiтeй i тtrк не рз5lмiли.. каroться за в.lo... ...ти poкiв.пrнeнi з^oчини i пpoсягь пpо6aчеrшrя. зapaз зpo.Apк.ltiаyеться. Mенi пplвt{Дкylgгbся тi нeщaснi. Чaсro y снax чytо кprfi( нoтнpиpi*loгo х^oпчика: татка! Biн виpвався Ь pyк нашom стapш}fl{ri' пplтгiм щyсltв йom за п.. пpизoвнoпo вilсy за6ирли сll^oю. веспoвiдався. Дe нe скpиB.'Warsсzawa. на сюrлi .. Тoдi сгаpцдrна Bхoпt{в )цomrика за нirfiки i з yсьoгo ll'а. . давaв вiдпoвiднi дopyченIrякеpiвникy OУH Пpикapпaтськoго крro '. пoвиннi нeгaйнo пipвaти з лoцiйниx ^aвaх У незаленgiй Укрiнi нixгo з ylaсrшосiв спецбoЪoк пiд виг.vt. .ягався oсo6лrrвo oцей.rх.гва невиllних лroдeй на Ъpнoпiльщl+li.Crпry. щo лroдeй цiеro нopнoю. i oсь lгпli..tеpTb' пoгopдa цiлoгo нapoдy тa гaнь6a нaвiки. зyмiли пiддiсть цiеi poбoти i xoнyгь нeснo бopoтися в peвo. poсйськe пpaвoс^.r^Ьниxop. . l8 19 .- шкoди Аpк.визвo^b. Мoзoк Ь poз6кгoi гo^oви д}tтиt{и6pизrryв пo :<атiнa нас. Iкri спoвiдi нaс вiд насy з'яв^яtоть(l liа цlп:l^Ьт?lxraзет. tдo rvrrr6шцepiвф). Tак..ЗipЧин. Od Bieruta do OсhaЬa.Hе 6rпi мoгo iм нe бy. aгеrrг I yпpaвлiння MдБ Уpсp y}ке в 2rroвтнi7945 poку ви6paвся з Мюнxeнa дo Укpaiни як пpед. Мав завдaнHя сxIl^иTи Пo^oвyтaк зBанoi IHi. Biдтaк вoнa й спpaвдi дoк^a^aнемil^o зyси^Ь' a6и lдyвaти з кopiнням цeй 6yp'ян. та _ 20M' _ 18 лигпи).ttе.24. 1996... де вн пpo^I{ва^иt{евинI{yкpoв. Boни эацiпeнi. кo^я ти }tалицIеrДy тi сeла. я як свяltеник мo)кy дaти тo6i poзгpirшel+и. aле oкPей з нrtx пеpед зyстpiv.. I дам. Tаких випaдкЬ 6yлo 6аraтo.. Cтaрrький с8яЦеник э6лiрrиlдl yстами пpoltlепmЬ: лякi твoi гpilоt' а. щyвaти з кopiнням цeй бyp'ян. вiн пеpe. (Ьrи дyма.. }|oгopyxy. кro нaспpaвдi пpoвoдrrв oтi кpивавi aкцii. якi прсили в нaс пolдaди' :l^епoщади . Гoлoс . HяЦioнa/rbнo. щo iх сгapurих ддa сшrи пiцlли на qрolrг.. .rи вiд жа:ry i нaвiтъ нe pозрliли' щo вiд6yваетъся. пpосн^и: "Х"o'щi. 1945 pp' пpoвoди^а масoвi в6lвс. вopoги y(paiнсbкoi деpнraвнoстi зyмi^и викopистafl{ I{aс д. Haшa гpyпа пoзбавила ?rsr{ттяне oдин десятoк дroдей.rиix в тoмy. пpoти HKB{.rи нас. пpoвiд oУH нa Зaкepзoннi пiд кеpiвництвoмЛеoнa Лaпiнсbкoгo (.. (тaм сaмo.. mлoвoю.'. poзпoвiспt пpавдy.. э19- lee).

_ oп. Ns 2 7. сeкpeтнo экз Ne- Cпpавкa IIIитoвaoт 21.i4 oтде^.lеxсит вoзвpaтy нepeэ 6 сyтoк в ulифpoтдe^ениe Укp. зaнсbкшх заmнiв o. ЦДlAгoУзф.43зa Ns 5895 из сoo6rценшr Heскoдькo свoиx aгeнтoв внедpeнo нaми B пoдp. кoтpнfi зaсн^a€тbся в yкpaiЪське нфoнaлiстпчне пiдпiлля л. Иэ oтpядaCa6ypoвa Hачa.1 Пoд..с^yЁrи^ в кaзaчиx чaстяx пpoтив. никa' oдt{oвpeмeннo пeрeшe^ нa стopoHy пapтизaн в oтpяд IIIитoвa и сoстoя^ y lrегo бoйцoм aвтoмaтнoй гpyппbt. нам.N9 3190 73 мaя 1943 p. Cтpoкaчу пPo aгентa ''Bo. 69. II mдеда У[шПд сAБУpoB Кoпiя.1I|\ЕH|. фopмиpoванй и их pyкoвoдЯщeм сoстilBе. oyH aгrнтa HкBс сПpABкA .Cпp. PaсruиqpoвaлaКoлесникoвa Oтп.p. Из кoмпpotl{етиpylo.t.Д]pнeсення кoмarrдПPa з'€днaння 6iльшloвнцьких пaprrr. rшгa6a пapтизaнскoгo .Boдкoвy'' пoслaтb нa кypсbl pефepентoв свoиx Чеpез ttегo пo^yчaтb нaвoдки на веpбoвкy среди ^Iодей. ЯTt7Яv| вoзмo2ttнoстll llx пpoведeння.' пoдpo6rьIe даннЬIe 26.7.43 Ng 1438 т.]"ж-l'.62.4виfi{eния Haчaльник цlt{фрoтде^ения(пiлпис нepoзбipливий)..rьникy Укpaинскoгo rцта6a пapтизaнскoгo двtl?ttенl. Шrпoвy o дисnoкаЦии Hад. B дaльнeйrцих дoнeсeннях yкaзblBaтb нaмeчaеrvtbtеll{еpoпpи. Пoдpoбнoсти y IIIg1g3x.l^истoв с цe^Ью зaняпrя 6oлeе oгветственнono пoстa. Ne 1 тoв.я тoв. 12.1.Ьlкoва'. o нeм xopotllиe.. _ oп. Cтpoкaн.r^b}Ioсти.1Я Cнятиe кoпий вoспpeщaeтся сoBЕpI. oгзьtвьI г. l. .-. Marшпнoпшс. 62._ Apк. Дo"цкa 9 дollесенIlя кoilaндrrPa з'еднaння 6iльшroвицькПх пapтизaнськl|х зaгoнiв I...7.25'. Marцrrнoпнс..43 Ne 148 Iнстpукдiя У[IIПP кoмaндlrРy з'€днaння бiльшroвицькиx пaPтизaнськпх зaгoнiв l. Пoлрrrгь m ''Boдкoва.rя 6opoтьбш з ним |2 тpaвня |94| poку УKpAИHс tсаЙ ttпдь ПApTИзAI-IсKoГoДB|.llЕHHo сЕKрЕTHO шИфpoBКA вх. I{aЦиoн:r^истoвB дpyгиx гIyнктaх. 30 мин. lt3. щиx дaннbtх ип{еeт oднo . 20 майop (пiдгпlс неpoз6фливий) [lJAГoУ: ф.35 мнн' Пoстyпилaв шIифpoг.|4o|. зolсРеШa' пPoсJrвaння дo кеpiвництвa ''BoлкoBа'. Bepнo: Зам. Caбуpoва нaчaJьнlll(y ylIIПР T. Экз. Шитoвa дo У[ШПP пpo PoзгoРтaнrrя aгенrуpнoi rrеpexсi в yсpaihськoпу нaцioнaлiстr'rчнorrу пiдпiллi .rзде^ение 2l . Экз.74 мaя 72 чac. Рекoмендoвaтb '.ДoкУMЕHTи .ц'e^eниe Paсruифp. 2 экз. 26 лнпtlя |943 poку Coв. opигiнa.lкoвa. npo. 19 чaс.5. дilнo yGзаI{ие двигaтb к pyt(oвoдствy l{аЦиoн. [IIrпoBy пPo неoбxiдrriсть ствo' Pеl|I|я в yкpaiЪськorту шaцioнaлiстrrчнoшу пiдпiллi власнoi агеrrгypнoi меpежti. _ Apк.C. CТPOI(AЧ Boлкoв нaпpaв^ен пo спeци.r.

. гите нaм B этoм' имеем мнoгo цeннoй нaциoн:l^истическoй ^итepaTypbl. l _ Cпp. { )./ ..t цeннoе и l{y2rrнoеBaм .! i' .r !i c. нaЦиoна^истъl' в чaстнoстll 6ендеpoвцьI' пoс. 62. Э \ 4с с !'.pyкoвoдите и пoмo.: f /.rьнПlqr УtlIПP T. нaми из местнЬIx lttителeй пoд к^ичкoй нeн нaдpaйoннbtll{ рyкoвoд}rтелем. к J с I j| 0 c6 аг. бpать й вьtс^aтb нa кypсbt чeтЬtpех че^oвeк' кoтopbte пoсде кypсoв бyдyг pефеpeкгaми пo Boеtlньlм хoзяйствilМ.бендеpoвЦев' oдин из tll{x' напprrмер' aгент' зaвеpбoвaнньIй . секpетнo ПApTИзAHсКoГo HAЧA^ЬHИкУ LIITAБA дBИfirЕHИя УКpAИHЬl KoMИссApУ ГoсБЕзoПAсHoсTИ дOк^AдHAЯ т. Cтpoкaчу пPo PosгoРтaнIrя aгerrrуpнoi rrеpеxсi в укpaiЪськoшу нaцioнaлiстнннoшy пiдпiл. tt2. 2''. .oнeсеннякepiвнrrкiв 3'€д. oн пo^)Ди^ зaдa}rиe пoдo. l .li lФllдliппP фЕ':fiЕi}. . CTPOКAЧУ гop. .\llJ.ZJ. ( / l.'Bo^кoвa'. y2t{еtlil!}нa. . r t о } iD { y Шrrгoв I Bepнo: 3 aвryстa |943 гoдa Кoпiя.. вреrvrя нaчинaют пpoникaтb из Зaпаднoй УкpaиньI в * *r'$.MOCКBA зAПИсl(A oб aгенrypнoм oбслyпtиBaнии Укpaинских Hациoналистoв Coстaвденo3 авryстa 7943 roдa Укpaинские ^еднeе 22 . ЦllAгoУз ф. x9к)tijl :{к шJNllя'}!Pд / t P о : Еf l ч o l .r:os Если дeлaе[. _ Apк. I ii' r'*.нaння бiльrшoвrrцькrrх пaI}тПtaнськllx зaгoнiв нeчa... P1псoпис.'Boлкoв'. ПoJlI{TИческим и^}l 2l{е бyдyг pa6maть в пoдpaйoне пoд pyкoвoдствoм .oп.ri 3 сеpпня|943 poку Coв.] il$ ..tr"вg'к i d 7.ryтIi.

aвтo.. сloка с ''Boдкoвьlм. .lнblагeнтbt''Липенкo'. Bopи^ с tlиlltи' скil!}il^' чтo oни aгентbr бoльrцевнкoв' никaкoгo зaдaниЯ не д.ry oпеpaтивнoшly pа6mникy Лeщeнкo и рaссI(.Иванoв'' 23 пlol'а 7943 roдa aгeнтbr ''Липeнкo''. Пpoсмoтpeв этo писЬмo' мЬt pеIшI{^иyстpoитb встpенy Ле. a ''Boлкoвy.'Boлкoвy'' ?ffe вp}дrи^и писbмo нa имя пapтизаIrскoгo oтpядa им.' вести пoдпo^I.Ц!zurся (стpyсил). a '.''ИвaнoB'' и''Зaпopоrrrец.l^пoс^едtlеп/ryo с^)rчивцIиIvtся'пoс^е чегo Мbt eго зaвеpбоBil^и пoд кдичкoй '.lя paйoнним пpoвoдoгvt Лroдви.tесяЦe1943 гoдa B сe^o Borrячe (Чиpвoнa Boля) tloстЬ и Tyг 2rrе пPtсbмo Лесюкy бьlвrцие Coвeтскиe paйoньI. Bm.^aг.tи к нoвoбpaнцy.l\еHнo Пoлрив этo' нaми в сe^e Boнячe 6ьtли зaвеpбoвaньl aген. на кypсы pe.Цraк. poжreц'.lн ^toди' oкoнчиBIIIIlе кypсbl' пo^yчtl^и н.lя пapтизaн вoдкoй' тaк lrte oт6иpaть y ниx ^есaм opy}кие' oсo6eннo aвтoмaтbt. a 6ьlд пoстaв^еIl o6 этoм B извест- B июнe N.l\я пo^yченI{я иI{стРyктiDrra рrя дадьнeйrцeй paбoтьI.l^истическaЯ ^и. Лесюк кoнспиpaтиBнo вpyчеrro.{'. Пpи6ьlв Tyдa.lя B yсnoв^eннoе lt/tестo' в ^ес спeЦиа^Ьнo вbtдe^eнI{oгo че^oвекa.' и сoBместнo с '.' и нaпpaв^eнbt' кaк 6ьIлo yr<aзaнo ''BoлкoвЬII. пo^Dскoгo paйoнa (кoпия кoтopoй пpи^aгaется).'Гeнеpa.Ц}нaчение: 2t .rясb и пoднятb тalvt сoздaтb сBoи в^aстbto.Цrнaченнoе вpеtvtя явидся.l^}lсЬ чис^ен.rлoсbвbtс^aтb двyх чe^oвек д. Гopoдницкoгo paйoнa бьиa дoстав^енa нaЦиotl. пoдьнoй нaциolrа^истическoй opгaнизaдl{и в се^e Boняне и тyг ..u( и пеpеtIIедцIеIlo нa нaцry стoporry в vис.. Пopyненo нDt тaкfitе Bbtде^итЬ ещe oднoгo че^oвекa ддя pa6oть| cPeДИ lиo^oдеx(и. Haц. в кoтopoй пpи.ле 70 к.}ryo pабory B oтpяде и вЬIвести из oтpядa нес. . пoс^е oкoнчaния кypсoв (двyхнeдeлoньrх) вoзвpaти.Бeндеpa'' и нaпpaв^eнbl к писaвulеlvfyзaпискy paйoннor'тy пpoвoдy нoвo6paнцy.Mayзеp.Boдкoвьtм.. теpaTyPa и зaпискa' писанн.Cтeпанy'. B угoм пись. Haсе^еHие нa 6opь6y с Co.Boдкoвa'. и ''Запo. лись oбpaтнo с зaдa}rием )rчестЬ нaсe^eниe 6лизлеrкaщих к селy Boняне сe^ и пp}rстyпитb к веpбoвке нaсе^еllttя в oУH н пoдьIскaниIo opy2rffiя' opy2ltие peкoп{eндylOт дoстaвaтЬ y сoBетских пapтизаtt' y6ивaя пoс^едниx в oдинoчкy' пo дopoгaм и и^и' спаllв..l^ й oтпpaвил o6paтнo. кoтopьlй в дyII^o деpевa к^aдет свolo пoчтy' a oт. .r^и зaдaниe ''Mayзеpy..BoлкoвьIм. Хpyrдeва' нauteгo сoединеtlия mв. цeм. пo^ьнЬtе opгaниэaЦии вeтскoй стap.' пop5rнили Bblс^aтb нa кypсbl peферeктoв пoдpaйoнoв тpex че^oвeк. . 6oдьшe идти oтl(. пеРед. Bсе угo tr. paбoгilющIrм сeйчaс в нaциoн€r^истoв' тo2ttе palrее с^y.Boдкoв'' тьI и '.r^ Haм. ме' тo зaвеpбoвaть и егo' a ес^и не сoзнaeтсЯ' apестoвaтb.. нoвoбpaнец пеpвoе BpеIvtяк tlиIl{ oтнeсся иск^loчитe^ьrro oстopo2кI{o' пoгo.rгoбьI вpyчитb ei{y этo писbмo с тaким paсчетoм' чтo ес^и Лeсюк сoзнaется нail{ o пo^)rченнolvrписb. .'Bo^кoв'. и бьIли тепдo Bстpечеtlbt нoвoбpaнцeм (их yгoстили вoдкoй). кo^bкo че^oвeк с aвтoмaтическим opy2rffieм (пyлеметьI.'Boлкoв'' Hиeм oтpядa. нalvtи B тoм ?I{e сeде Borrяче бьии зaвеp6oв. BитЬ сeкpетttyю связb' вblсЬl^. Пoсле вoзвpаlДенltя '.Mayзep. 2ttивtltепoв кiшt:lк..лoв'' Н ДaJvl задill{ие пpистyпкгb к opгaниэ:lЦии пoд. Письмo Ha и}rя Лeсюкa 6ьиo пнсанo нeким Гopкoв.tbloсyщeстB^яеIvt. нaпpaви... мaтьI). Kpoме сегo' пop)rчи^и yстаtlo.Ц/дa пo^)rчaет их.'Бeндepа'' Пpибьlв дoмoй. Укaзaнная и зaпискa пoпil^il к нaЦIеI\{y ^итеpaтypa '. Пpибьlв ryДa. чи^ иIt{явкy. ричнo егtr пpи}rяЛIl бoлeе лyнrше. 24 Пoлyнив эTo писbtvto.Ц}aкoв. . нo чеpе3 неде^ю н.пoд.lзHa. к ним.lх (oткyаа oн и знaет Лeсroкa).' . ме Гopкoвeц пpoси^ Лесюкa пpибьггь с '.Bo^кoв'' всe-тaки B н. зblBil^oсb Haсе^ение встyпaтЬ в oУH и пpeд.. aгelrry ксгopьIй все этo неIvrед. tloстblо сoвeтскиx пaРTизaн' a пoтoп{ д. пoинтеpесoв. сейчaс жe яви^ся к нaшеп. Лесюка' с^ylкивtllегo pa}Iее B к.Цt. зaBеpбoваJ\и пoд кдичкoй . Ha втopoй день Лесюк бьlд пoслaн B се^o Boняче с задa. феpеIrгoB.

}гo неoбxoдимo пoтoп{y'чткl 0т зepa.Boлкoв. Cтpoкaчa кo}taндПPy з'€ д нaння 6iльIшoвпцьких пaPтизaнсЬкttх зaгoнiв l. Kyрьr peфереIrтoв пpoвoди^исb в сe^е lЬeцкa Людвипoль. _ Ьpк. скoгo paйoнa..to пpoBестис^едyющие меpoпpиятия: 1. лiстиннoму пiдпiллi 30 сеpпня|943 poку сoBЕptIlЕHHo сЕКpЕTHo экз.Панрил'.пpoвид.' 6yлр тщбoвaть веpбoвкy в oУH ч^е}roвсpеди пapflr:}a}r и Bbtкaчкy opyЁ{ия |13 atpяДa' нa чтo мьl пoйти не мoжeм. Пoскoлькo с/с '. рьlx<ий.rгo ''Mayзep.чи гдe oн' a пoс^еднeе Bpеrия дaже скir:}. Ilдиo^oгичeскoй и рoзBитoк yкpаинскoй нaциoнir^brroйдyмки. lнстpукцiя нaчa^bникa УlltПP T. 26 utoля 7943 roдa'.\oлннн. с.oднaкo o свoей пеpвoйxoдке в '..вpoдe HкBд'. всe вpelvш спpaшивaют y ''Boлкoвa. oкo}rчит кypсbt pyкoвoдитeлей пoдpaйoнoв' в сe^е Boняче 6yлет opганизoвaн пoдpaйoн пoд нa:rвaниеt\.toкyдa. 62. Пo делy Пo нaстoящеMyдe^y Bам нeoбxoдиtr. Клецкe. с.Mayзеpoм|| этoгo сдe^aтb нe pешили. тepaтypи пoдpoбнo виднa вся деятe^bнoстb и дa^Ьнeйrrtиe мepof|pt|Ят|)|Янa циol{il^истoв. пo видимo}fyстpyс}r^ те paсскaзaтЬв и pa6oтaтьнe хoчeт. тaк2кe бьlд вьIзвaн нa кyрсbl pyкoвoдитeлей пoдpайol{oв' Ho' пpoбив тaм тpи дHя' вoзвpатился oбpaтнo' Taк кaк в видy тoгo' чTo сейчaс pa6oнее вpемя (жнивa). с. 2. кolvfy}rе pасскaзЬIвaет.Boлкoвy'.l^истам не яв^я^ся' тaк кaк емy нeoбхoдIlмo вести лlодей с opy}кием' l{o Drbtпoкa . BиH' с. с. Рoзвитoк yкpaинскoй HаЦиo}|:l^bt|oйдyмки пpепoдaвaте^b' к^ичкa не yстанoв^енa' из Янoвoй .tlи.тo пoс^anи бoльrшевики.. Пpeпoдaвaтели yкaзaн}Ibtх дисЦип^ин 6ьlди с^едyющие: .... Borrяче (нau.rети:1922 гoдa po2t{дения')rчитe^b' спеpeди нет oднoгo зyба. Бoдьчaки. пpимеTbI: сpед}Ieгo poстa' vеpньIй. .Бандepa..oдиH pефеpент пo xoзяйстBy' oдин пo^итичeский. Hoвoселкa.Bo^кoB.пpoвидe.'Мayзep'' Aгент бoдьrце пoкa к нaциoн.. . тoлстьIй. Ns тoв.'Muy..rи). 27 . e. !l[AГoУ: ф.. (шrИToB) KOMAHДИP СoЕДИHЕHИЯ (txУMAК) кoMИссAp сOЕДИHЕHV1Я ПoMoЩHИк KOMAНдИP^ (Хpo^ЕHКo) Пo pAзBЕДКЕ opигiнaл. кypсbt He сoстoя^исb и oт^o?fiеHblHa Hеoпpеде^ен. фepeнт '. пРимеTbr: Ivlo^o.' . ньlй сpoк.2''. приN. Mapининo._ oп.Cамoстiйникi'. нa кoтоpЬlx пpисyтствoв:l^o 15 челoвек из с^eдyющиx се^: с. Бpoнницa и с. к^ичкa не yстанoB^енa' из Koстoпoдя. пo^I{тичeскoй из ПoлтaвьI. Идиoдoгическoй. чите^bHo интеpесyются. ся' oднaкo o зaтвяннoй Baми игр с oУHoвцa Hy2кнoпpeдyпpедитb егo oб oтветствeннoсти зa pазг^arllение. нa пpaвoй pyке нeт yкaзате^bнoгo п. зaписанtlblх tIаlIJими aгеHтaми' кoTopblе пpи сeм при^агaк)тся' а тaкх(e и из пpи^aгaемoй пpи сеIt. B кoнспeктах.tнaЦ^и. Maшинoпrrс..r^и не зpaдникoм вин зpooився нo тoт зaBepи^' чтo нет' зilяB^яя' чтo егo ' видип. т.пop}л{t{. 26 Пoсде тoгo. Кypсьr бьIли paздe^енbl нa тpи oтде^a - пo пoлитинескoй. кaк '.ШИТOBУ .'oт дадьнейrцeйpa6oгьl oткaза^. _ Cпp. нaциoнil^истbt иск^Io.Беспеки'.Пекдo''.'. a oдин рe. l.|2' 13. '. Hизкий. Ceлeщe.. с.r^bЦa. Пpoсим Barших кoнкpетнblх yкaзaний пo дaннoпry вoпpoсy и пoстoяtltloгo pyкoвoдствa этиM. . '. [IIитoBy щoдo викoPистaння aгrнIуPи в yкpaiЪсbкoity нaцioнa. дoй.. peакoэyбьIй.t'. Cа. 6eзoпaснoсти.Mayзepa'' в пpоBидбoдeене пoсЬЦaтb.

IloBIloе в этotr{ вoпpoсe - вЬtЯB^еHие6eз opy}rия й дислoкa.'ПеIс.Ц. Пpopaбoтайте вo. Bпpедь нaсToящеe дe^o иtvlе}loвaть'. вaтЬ oт '. _ pLр. opгaнЬoвaнoi в yкpaiЪсbкolttу нaцioналiстrrчrroiry пiдпiддi Пiсдя | хсoвтня|947 poку ганизaЦии. ''30''aвryстa7943roдa Ne 007689 T... Haвoдoк Ha веpнbrx дroдей в oтpядax.пpoвидa'.'..'''.. Bеpнo: (пiдпис нepoз6ipливий).Ивaнoвьlм.З'.чaе пo^yчени.я нaвoдoк нa ^иЦ' пapтrrзaнскиx oтрядil(' l{емед^eннo o6eспечитb их aгенrypнoй pазpa6oткoй и стaвить }raс в известI{oстt'.яи инстpyкЦий в дaдьнейшем pа6oте и сBязи с сyщесTвytolдими бдизле?rraщиN. 6 q t.. ции пoдпo^bнblx opгaнизaЦии OУHoвцев.3. кoтopbtx дo^fi(eн ^oвек. Marшнrroпшс. дoллtньr oтгoвilpивaтbся oтсyтстBиeIи y них бдизких связей в пapтизaнских oтpядаx и тpe6o. пpoс сoздаHLtя B с. \ 29 . кoнечнo из нaIIrих лrодей. 2E ..oп. Ta.Boдкoв. (. . '... сTpot(AЧ ее. Если ''пpoвнд'' 6улeт нaстaивaтb Нa YrэъЯTYrvroPУ.. AнaлoгичньIe кoм6инaции пpopaбoтaтb с''Aипeнкo. Кoпiя. L!ll. t.Boдкoвa пpoдBигaйте к нoвoбpaнЦy. ''И'' и. oс.. B с^)..'Зaпoporкцeм.Boдкoв'' этoй oРгaнизaЦии дo^Ёteн тpeбoвaтb oт Д/'.tиopгaнизaцPrями.пpoвидa'.. Kpaснa Boля ''opгaНИзa|t|4у|в 5-6 че. B этoм с^гraе ''B''.{ -.емвblясtlятb OУHoвскyro aгеFrгypy в oтpЯ. Пoсле пo^). O дальнeйц:eм дви?ке}tии де^a pеry^яpнo инtpopмиpyйтe. вoopy2кенl{.||tuЯ|1э пapтизaнских oтpядoв и вoopyЁ{elrИЯ зa Их счет opгaнизaЦии' этoгo пoд блaгoвидньll.Caмoстiйникi.62. о > ч с д г. ким пyтеtvt мьI бy. _ CnP. pекolvteндoBaтbнoвo6paнЦy как пoдхoдящиx ддя зак^адки op- .lto'' стaCпнсoк Giльlшoвицькoi aгeнтypнoi меpеlкi нoDrнa l aсoвтrrя |941 poку. . и.|\lg. нirxoдящиxсЯ в дax.r пpед^oгoМ HyrкHo из6егaтb.7Тl.25'.opгaнизaциlo. ''^''.цгoУ:ф.чениЯиIvrсaHкЦии нoвoбpaнцa oбpa6a. тьIвaйте этиx людей и oФopмите .

tAaхбьlл yпmpебvrrъ. . oбяз."-"-. 7. o гttoruеltие Чи Заrtимаемaя po)rrд.\)кlloстb Пoаp. нaпpиМep' нaш ''Bo^кoв. 30-X Bсe pyкo- вoдите^и и сBязнbrе бьlли apестoваньl.- А'pк.|22.392) пoд мapкoй бендеpoвцев' нaвяза^ связb с pyкoBoи связtlblMи 6ендеpoвцев селa Гpaнки Kyгьl. -. пe вf o B/o нс в/o 6yв бyв дO.'- к вoеIt. 10. opгal{и- Генеpа-loв 1920 Пopoх 19B Ле6идь 1900 ?tt. oвсa и Boдки стo^Ькo' чтo oтpяд не в сI.'.Д]. Caбypoвy пpo дiяльнiсть спецбoiвки пiд виглядoм УПA Пiсля l листoпaд.. бьrд opГаllизаЦиott. Пpименaние: кnички Bсей aгенrypbt дaнbl нaциotl. (пiдпис Hеpoзбip^иBий) opигiнaл.oп.'-". 1-ХI oдин с apестoвa}IЬtх' 30 . А a5. _ Cпp.''. в/o 6ьtл станичtlьtй в/o бьtд пoдитичньtй вl o бьtл гoспoдapний в/o бьlд связнoи B/ o 6ьtл пo мo^oдс}кlt B/ o 6ьt.ч^енoв oУH зo вal ]н b lй N9}I9 нa M и Кдичка сПИCoK paйolla ''Пекдo'' нa 1/X-1943 для paзpa6oтки сoг^aснo Baших yкaзaний Гoд Oбразo.oнесення зaнсЬкиx зaгoнiB кoпraн.Генеpaлoв.a|941 poку Генеpaл-майopyтoв. l.p 1912 I'pим 1918 Cиpoта 1910 З.-". 3. Caбypoвy дoHЕCЕHИЕ Пf o им. 6. Б.-. пpибьlвш:ий нa мест() Barшегo yкaзaний (вьlc."ц 1917 Чеpнoв1920 Грсvкa 1922 Зoзyля 1913 вание 5 4 4 э 7 4 6 6 5 5 кл. y них || T. P5rкoпис. кoтopblе Дwтe^я|у|vl дoстaви^и нaм мaс^a.l^}tстaми' . I|п 1. сIиeтaнbl' сo^и' х^eбa. Сталинa.62 .ЦrrРyз'еднalrня o.r пo pазвсдке в/o бьIл вiйськoвик Пoдpaйoннbtй пpoвoдЕIикoУH''Генеpaлoв'. tIрвiдннк бьtл C.253. 8. llJAГoУ: ф. гoдa.. Д. 9.. 2. кolиarrдиpa oдrroгo з GiдьIцoвицЬкrrх пaPти.

lв^еHo в p-н Хoдoрв.280. БpИГAдЬIBB HкBд Уo Пo^KoBHИкУ HOBИЧИХИHУ дoHotIIУ.aтb yкaза}lие в oтнoцIении ньIм гр6иrк0м. Cтадинa Кyницкий Кoм.fгo . a кOMAHдИPУ 17сTp. дpyгой сBЯзнoй... t. . _ Cпp.. I I Iиrцкo д..6.ти чeлoвек'вoз. в apестe зapезir^ся tto2t{oм.rьсвaтa кoшiсapазагoну iменi Хpyщoва ''y гр6еlrсi Рнкoва кеpiвнпцтву3. сoединения.D(oдятс. K. ненськoi o6лaстi Пiсдя i6 лппня|944 poку {r. Пo данньIм f.Apк. дbI в вbrцIеyкaзaннoп{:/reсy' в сooтвeтствии с пpиHятьlм Baми з _ 6-l337 JJ .4.oп. B сeле Пoдrкeче.Cпp. ^еrкиIvtи в }Ioчb14. Poвенским НКBД с Упpавлением ( -{o - з2 t: о .* - t<a r}у) Пpoсим дaнтa пpои:}вoдят и пoвстaнцеB' !fl.ДJyбнiвськorrуpaйoнi Piв.HoBoсo^KИ. в paйoнПЕpЕдЕ^oBсKoгo бpоrшенa AесaЦ/т. . кoтopЬtx oтпp. п/o Кoмиссap пf o нм. Pyкoпнс. Cистемaтичeски эaнrrпIaющиxсЯ ЯB^иЦ' не BxoдЯщиxея в oTpЯдbt Hаrltеtю) сoедиHения. l30.a. Чичбa Кoмиссapy Пpoсим бoмбеrккy. пoдписb пoдписb 3.lкo^oтbсЯ.tх oфиЦеpoв' гry^elltетalии' .lвтoмaтаIl{и' BIltIтoвкaми' BЬl. пbrтir^сЯrвoздем з. Ц4AгoУ: ф.B кo^ичесTве 80. раб0ник УПA.'3a сoедI. тt.rьIпoвицькoпo пaPlrrзiltGbКoпo !}aлo- гapнизoнa Poднну'' Baсrr. . в Hil!!нaчении кolvtеH. .t . oп.tк' 1898 г. . _ Apк.oнесення зaступrrнкa кoмarrдrrPa |7 -i fipигaдшl вrryтpiIшнiх вiйськ Hl(Bс УкpaiЪськoгo oкPyry Бpoмбеpгa кoмalrднPy бpнгaди Hoвичихiнy пРo дiяльнiсть спец6oiвкн HкBс пiд вигдядoм УПA в . в фopМe бендepoвцeв. /' 6улуlн це^btо v|'rbЯtуrяCБ.'3a poдинy Кoм. B селе Гpaнки Кyгьr всеx 6ьIлo зaдеpжaнo 4 н. (Рьrкoв).4.44г.lя тpeмя вoopy?кeннaя кolvtaндиpalvtи в фopмe сoветскt.€днaння пIx) сrrстe}taтrrчнi 3 квiтня|944 poку <t. Coeдинeниятoв.AГoУ: ф. Хpyщoвa (Baсильeв). '.it.+ . Opнгiнaл. t. г^aв^яеlvt.4oнесення кoмaflдrrPa 6i. 25 roдa yporffденt{я с ^еснl.07. и paзньIх HaЦиol{.y6енскoгo po HкBд o сoсpедoтoчении 6ан.l^ис. . пoд BидoгYl ''6yль6овцев'.г^aвнblй связHoй и pyкoBoдIfтe^b. . }Iе считaясb oTpядЬl ввеpенtloпo дaTb oфициil^Ьнoе пoд видolvr дезеPгиPoв с те!и' чт0 нa дaннoй Bам yкirilaние теp.44г.'бaнда'. гoспoдapчиx' сBя:}ltьlх 6aнд УПA. Pукoпнс. t02. с oтpЯдoв Ритopиин.ItIески)( свoдoчей Opигiнал.p п/o им.tнения тoв. 4. .

c ilьчотдil:зд: с :рr ! ffi .::1Тpi*f .llЁЫ}.fl 11: !-l'-!-ч1 . Зaкoнчив пepвичнyюпpoческyпpи пoвтopнoйпpoнескeв oт мeстнЬrхжи.дpоrp чrсп o пA!-rqE'r oanд.-!Doбиt]l.ttportllqД|t цФаюЕп.tизaдaчalvtи нaчa^и oпеpaЦиIo в yкaзaнньrх хyгopax' в pезy^bтaте кpyгoвoгo oцеп^еl|ия и 6дoки. ГO десa.l oф/ dшin.в 4....oл.poтa aвтolиaтчикoв ветстBии с пoстaB^eнrrbt[.j'ч$iи "...'fr l"l ъj а4.ll....с1 6.t.-g .тa Е:>сlrt'-.o..07.ltт('чтпi.rl :l.y. 133 Bинтoвки' poтa aвтolvrат^егких чикoв B кo^ичестве50 чедoвек. (207 oc6) o6щей чис^еннoстbro .1 бо..с'Е)''.joв rЕl-н a )qд!1q'дj r iа' i }rjlr.rt'r}.(ю llо.дotl'l. пoс^aн сo спецзaдaнием' пoс^e чегo opy}ttие BoзBpaЩенo oтpядy' oтpяд бьlл omyщен' tl{нoк) УHкBд Bзят кoмaндиp истpе6ите^Ьнoгo взвoдa ЧУПРЬIHСKИИ фидипп.: пpи^aгаrо... MAРTЬIНOBKA.tаlп..t.}alq оoсrnБ а сг..ч :-!ё5':.ЕffiвЗ**lPffi #ilHffitiii#il.ls юAоцDEЕ '9D.ГУCЕB. чтo B peзy^r. дeйтeнaнт PoДИH.иlrгэЬвrl s'.-. yкirзaнн:rя oрy?t{ие 6ьIдo изъятo. .. Po tlкBд.Jlatlтo.s'rлo 0.i.. .l(Рн _ тDily. peзеpвa вbtсTаB^енbI зaс^oнblв стopoнy ПЕpЕдЕ^ЬсKo. I.-'n.'л.07...li'jlдд r:: 6lt'тoлa. сf 919]II1P ц. oтpяд истpeбителeй Пpи Poвенскoй oблaсти. 1 .lлt ll:. iJбfinск)гo Цl:*1. l(...rr:.l.вЦ.пoЕподIв'Г'tд.iорto.y6енскoе Удoстoвеpениe BЬIBoД.lo c'jП . poBан}rя oтде^bнbrх двopoB с к^yняrvrибьIлa зaдеpх{aHa вbrц|е.('.49 че^oвек'лeйтенант дейтeнaнтсГO^AHИK..loпIlfIЦ/я qa('к .й6 .si ''t(oг*-.cэвl сrшr ц)ваД ряoEЕlt б0610!rЕ! вспa!ьrоDrE|c Eoiб}. г 9. к 3.п rl..l пDрl!0спу ltlц]tlolJl. 1 . в 11.(ю rЭ.|'ilttllli.o oтuтg.llфйDjuql:юI.1в1щi (. эlll.{ 2.44 3-я уcнлeннirя poта зaня^a ИcхoА. HoBoсo^КИ тeлeйo нaхo?t{деHии oББo в сooт.00 16.'. rr .УПA. личньtй сoстaв oт.*9Р'1llж.'oF... яt 4.n' ]P!T*!'}tll..l1lтtoli. .{ aт0Дl{' .а rryлoljяiP'r llJ .ф г.'6aндьl'.iЁ. Цy стоIIlDвtЕD Р&9кvЕЕ утlo'вbдgюlя ч ддя :llr'нrlJi шФiт Iрlgя}E .otэ op:riиg rrozъrцl. К 24. 3t .-r.3 станкoBblx пy^емeтa. Bс^едствиe пpoсpoчeннoгo yдoстoвеpенt{я' пoс^eд. t| Tu ]r .ЪвaтlлolтБiиiЁ o.*. чтo tltox(ет пpивестI| к tt ненy2ltнbtt!' пoтepям.рi: с0 xгг. в:.-!tФ!дtlлl:tl i. 16.ilцriБв:aш..пorпoв lgтцqllgцor.07.тaте oтсyтствия opиeнпlpoвки }rестнblм кaк бандьl ДelПlя opгaнaм' .*:'.I in ri./ЁltliБЕн7 ii*].rI'п tnJlll.44си^aми207 oс6.}Iие пpиHиIиaют opиeнтирyя чекистскo.44 сIi'|t|'t]/| ?0? 0с6.9 гty^еметoв'34 aвтoмaтa.й.!Цц!ч!!.q!!o qаdlD иl ED(.t|tgl|:ntk. св. (l.ryпfr.tf.. 1 Ч9Etsl'"'.o. }!L'.кoмaндиp .44.!PlJ'ЧPo.Boйскoвьlx вoopyх(еннoDry сTo^кHoBeHиto вoйскoвьtе oпеpaций.30 нaчалaсьo6..oнсl+'l.qцTP:-ц11 !.rоо цttЦдolto.00 |5.A.Ц11рIrтч!o oт9}тсEвli oЕrolв1pоlпltt п!иIЕoeштlшrrrвto спolгтryтпF-вl ЖЦlЦ9!4qв{o ".':PlP#*.. нoе пo^o2кениe lдaя oпеPaциЯ пo ^икBИДa|tI|I| BbtrЦеyкaзaннoй . 1. . .пn'ч!9сI..D.'flf. пoс^ед. к ПЕPЕдЕAЬсКoМУ кoнвoиpoван paзбopе yстaнoв^eнo' чтo этoт^ЕсУ. 1 )з ' в Fo.. миtlpoтa - pезеpв.. otпy... ! .rJфi Jrmг:йnrli*rй а ::о!(! ij*]1 йnlritiй f'.t otl9Еl luD в яa eвiп гrr. ..6 :.{..'UDт.44 си^aми poтbt автolr{aтчикoв'Il{инpoтbr.pgl.. .'i ..тnJЕI8. l{двtя шEгtд.фгoнсrиl.ж .iruш..l''?oD'з4 пгт*luтrr.4y'.дalщto lln ст lт !x-т].tэl!Iкбltiuir ill fi!|"УЧx.ЬЁi.Ет вll'! xoшцддE$t xoшцдlD{Dl{t.Еoслc c.oe Пr{i! дoшьdlвrlт и qдщцl /rЬппoйo хoсrплс Efгшlr з.t fi J]!цq+Jut]l.^ oпвpашlrя'qтo бto-вoясвoвtlx l| пoв'ittп.йтr].!фl^цц}lP^ Б!}1гfu{J tl'ЧШ$trшшиlt.оrл4rl l{сxoдIloo lтolqЕш. Cчитаro.185 сAфpoHЕНKo ъ .gнfl IHijffifilf.тt(rцoц'l{Еl бкl rr.T0I'l!lХ пiи0). н:l^llчие спeЦгpyпп чaсти д^я пpoвe.шкt в.tо.?tt{t{eLтД0 зo ч.lIщJ & iцil1o7 :rР-Ч в сэсlвeтстgии с rрипщщi.fln т D o. БoлстeJrьв9rrПlortluoDпaЦ l}Ц.твt ЛГ|tlr щJ:ч9г1 сlр!.в йцЪйoli..].ц l{(тitiоiпrr.lU.. ч{lqtlt Jlц."}qq rючь' t 4 'l tr.!. fiil.:ло. ltcrc!r!o{. . пo^r{и^дaнrrblе стopoнyMAРTЬIHOBкA.т1ЦDухlт' .00 бaндьIв хyг. нийсдaнв .T!}[)tlк^..ii lo{o. tа t t дQ .ЙffG) '"*'ff'. ry. зaп.1 .t)r/.t iт gq t рт .to l Ф сlloцtoJutl3.orэn4д(яor{oтit.iЕl пolтoElon Ф.гo пDилаrnD.rtft че^oвeк' имея Ha Boopyrfieнии.з9цrЕyщ в Daflolпх ffoвcнспoЯ 6J]аrtй tTй to.. tloiгnяв n п {x'Е{ совeт сrи r rfrr|иrii й]тrl ln'rтг.? l r*:.--.6aндa. з0 IIдrlаласЬ oj :дя Jtl|пErдаш|' EltBУltаaаlnrоo'calu:J.ie: ь. yjtoстoЬaцlllи п.!Цrою кrfnо6итiьтцоE) э!вo!д lnво:il чуtl ч Ь"ffiч:* уFяI'ofr9aмo i o nDoФоI eЕ.oттл}t Jтoт oaЭ.pеlllеHllеtr{'B сoстaве 3 СP 9 l{ u J.

14. 83. yк. 2. Ng 002356|". нпкa Hoвrrчиxiнa нaч. сЬкoгo oкPyry пPo неyзгoд. Пoтiчнoгo. вoopy?rrенbt пy^elrlетa. П. 7-2. _ Apк.KOMAHдИpA ПoдПo^KoBHИк чaсти k|зъяTИe IvrестHbIx rкителей). 2.. o }I:l^tlчии 6aнд.07.2'. БTУ: ф.oнесення кoDtaнд. БpИГAдЬI Пo^кoBHИк HAЧA^ЬHИк MAЙop (HOBИЧИХИH) IIJTAБA БpИГAдЬI (I-IAзApOB) oтл.Irpa17-i стpiлецькoi бPигaди ПonКoB. _ Apк. тaк кaк не иск^Ioчеl{а tмЙ ц бeсцельньlх вoзtvlo2ttнoстЬ вoopy?fieнHbtх стo^кHoBе. П pИ^o?ttЕHИЕ: дoк^aдпoдпo^кoвrtикa БPOMБЕPГ. БpИГAдЬI БpoMБЕpГ Koпия Bepl{a. Ha дoкументiс пoмiткa:''Bх.{yбенским po HKBд' ти ж(e яв^яeтся истребитeльнblмoтpядoм Рoвенскoгo oбд. Укpaинскoгo Oкpyгa 22 нloля1944 гoдa Nе 1/092495 экз. П. ?tlелaтeльнo. 5t .44. БTУ: ф.Д[yбнiвськoму paйoнi Piвненськoi o6лaстi лесy (0020) скpьl- 17 CTp. .Й B aдpес 3-Й в дeлoN9 002 opигiнaл. ции бaндитскиx баз и CБ.44 roдa '. НкBд.{. Пporuy yк. oснoвaнии пo^J.r:}arrн. 82. Marшшнoпис.07. Пiсля t6 липня|944 poкy Упpaвлeние 17 стpeлкoвoй бpигадьI Brгyгpенних вoйск HКBl.чaевв дaльнeйrцeм. и^ЬИЧЕB ^ЕЙТЕНAНT Кoпiя. Ns f. Marцинoпис.44гoдa в ПЕpЕДЕ^ЬсKoM ва^aсь 6aндa чис^eннoстью 80 чe^oвeк' Boзг^aB^яем. испo^bзoвaние Этим Boйск.2.44 гoдa yстaнoв^еtlo'чтo .tlt.C'p.6aндьl'' в ПЕРЕДЕ^ЬскИЙ лec 6ьlл д^Я ^иквидaции Ha вЬtс^aн вoйскoвoйoтpядoт 207 oсб и oББO в сoставе185 че^oвек пoд pyкoBoдстBolvt БpoМБЕpГ.7. _ C''p. дeйствyroщиIvr пoд видot\.r^ЬrrикJr внyтpilшнiх вiйськ Укpailн.rrенiсть y викopнстaннi спeц' 6oiЪoк HкBс пiд виглядoм УПA в.r:laтbHavaльникy o6дoтдeдa HКBд Poвенскoй oблaсти нa недoгtyстимoстbпoдo6ньlx с^). B peзyльтaте пpинятblx Iиеp вoopy2кeнI{blxстoлкнoвeний Ir{е?кдy нaцIиIr.нтo6ьI opгaнbl HКBд нo нeзaкoннoе бoлее пpавдoпoдo6.rи вoйскaми . HAЧA^ЬHИк 1 oTДЕ^ЕHИЯ сТ. 1 экэ.бaндa'.t УПA с зaданей ^икBидa.eйствyroщaя АPМИЯ HAЧA^ЬHИKУBHУTpЕHHИХ BoИCК HКBд УKpAИHCKoГo oКpУГA KoПИЯ: HAЧA^ЬHИкУ oБ^ HкBд poBЕHCкoЙ oьлдсти Пo дaнньlм Haчaдьникa po 36 Ht(Bд . сeкpeтнo tvIoeгo зaDlестите^я B peзyльтaTe oпеpaЦин 16. Пoтiчнoгo.чеHнbtxдaннbtx' ptttolo 75.rЯтpeшlЯ oфицеpaМи в сoветскoй фopмe.{y6eнскoгo paйoнa пoдпo^кoBtlикa и истpебите^bl{blм oтpядoм не 6ьlдo.rя в действитe^bl{oс. Haлнчиe спецгрyппв paйoнaxPoвенскoй oблaсти пpивo. ^егкиIr{и IvIи' aвтoмaтaN{I{' винтoBкaN. кOMAHдИP Coв. дит к тoмy' чтo чaстb из ttих пpoизвoдит пpoдoвo^ьстlзvlЯ у| oдe}кдьt (зaявление opиентиpoвir^и сaмЬIм иск^ючиB Boйскoвblе 6eсцельнoe зAM.07. 3. 2кeртв.

ЯHyB сooбщил.гo . N9001479 Coв.м эскадpoнoм бarцгpyпгty.'вьlпoдttяgт pядa т. 38 пo.77' 78.45э0..44 г.8.l^ичиe в этotlt пoсе^ке 6андьl.. ЯHУBA 30. в 16. Львoв.44 г. пoд кoмaндoй нaчa^bникaштаба этoгo oтpядa Toв.Cсср aкцilо кАpПAТСKИЙ oКpУГ Brrннlд)irв.oнесення кoмaндJrвaння l8.ЦoI-IoB пo yтoчнeнии o6стaнoвки дoнес: истpeб. paзopy}ки^ It. 20.8.2э. 30. Бpoдьl.00 30. мaйopСПИpИ. Пmiчнoгo. в дeлo opшгiнa.00 30. йopy Mapченкoвi 6aтaльoнy пPo кaРa^ьну 3oлoчiвськoгo paйвiддiлу Кoлтiв пiд виглядoм УПA HКBД.tp3.r.76. .00 э. . _ lнEoprraцiйне o6oв'язкн C. 6андa нaxoдllтся в дви2ltениинa Coсoв (2050). кpeтapя сe^. секpетнo гop.8. кoMAHдИp Пo^кA (зAХApЧЕНкo) ПoДПo^кoBHИк HAЧA^ЬHИКIIITAБA MAЙop (pЯБУХИН) oт п. вПкoн)irючoгo вiйськ УкpaiЪськoгo кoitaндПРaм з'€ д нaнb oкпPo лiквiдaцiю вiддiлorr CБ спец6oiЪкп HКBC пiд внглядoм УПA в 3дoлбyнiвськorr5rpaйoнi Piвненськoi o6лaстi 7 веpесня |944 poку УПpAB^ЕHИЕ BHУTpЕННИХ BoЙск УкpAиНскoГo oкpУГA 7 ceктя6pя1944 r.. кaк 6y. - пoвiдoмлення тllмчacoвo rraчir^ьникa внyгpiIшнiх P)rrу пojrкoвIlикa Пpoкog'евa Аpк.rза^ нaч. пo apес. цгга6a 3к)г1ooт. 38.79. тyв пoд видoм 6aндгpyппьl с це^Ьlо Bbrявитb н.8.ro эскaдpoнa пo^Jrчи^ сведeния'uтo бaндгpyппaчис^еtlнoстbЮ Дo 70 чед. тpiшrнiх вiйськ HкBс УкpaiЪськoгo oкPyгy генеPa^.44 г.te на Кoл. экз' Ns кOMAHДИpAM сoЕДИHЕЙ BB I{кBд Укр.8. pадbl. нa paссветепpoизве^нaпаденr.'p. 18.44 г. Oлескo.2экз.Ns 27 B пepиoд этиx действий жители Кoлryв paз6erкalись м.Dta. Мarцннoпис. rцтaбa oтрядa ЯHУBA 37 aвrycтa1944 r. oтpяд Зoдoчевскoгo PO HКBд Дo 70 чe^.Д.Цraнии виHoвнbtх НAЧA^ЬHИtryBНУTpЕНHИХ BoЙск I-IКBдУo ГЕHЕpA^. и в 16. чT0 oн задД{иe пщвРrг€Jtbсtва.гo пojrкJr нaчa^bникy Brry.18кп Пo данньtм Упpавrения HкBд Poвенскoй oбдaсм 31.oнoruy.44г. нa aвтoмаItIиtIе пpи двyx т:lнк:rхс задачей: сoвмeстнo с 3.r^bнoгo нкBс нa се^o 1l сеpпня|944 poку сoB. 27.f4 эскадpol{ вblстyпt{^нa встРечy 6aндьI в Caсyв. Ne 1/00465 тoвaть и с дoнесeниеl\{ нaпpaвить к Baм. мнoй из БpoльI бьIл вьIсдaнoтpяд пoд кo. ^иквидиpoватb B 2э. B 19.. мaндoвal{ием tr{oeпoзa}reститеJtямайoра СПИpИ. вtIyтpеI{I{их вoиск гop. П. oКрУГA To^Ькo 9 oд. пo^кy' кoтopьlй пpик.Ц.00 30. oтpяд зaбpaл пpeдсeдaте^я и се. дpyгиIvt сe^aп.r o6ьяснения пoчeN{yot{и этo деJ\аtoт' нач.ля этoЙ Цe^и истpе6.гo эскaлрнa лейrенаrтг ПИКMAH oб этoм с^r{aе бьlлo дoлoаttенo начil^b}lикy urтaбa пo^кoв.етpеaгиpoвaтЬ нaсe^ениe и вЬtяBитb пoсoбникoв 6аrrдьl из tvlестlloгo нaсe^ения.2|.tи^ицl{юи пpoизBе^ стpeль6y. БTУ: ф. кoшla}Iдl.MAйopУToB.8.24 u 25сгp. 1э.44 г. сЕKpЕTНo Экз.tи дotlес^и в Рo I-IКBд Кoгдa вp. (2060) нaпa^а на Koлryв вblpезa^aнaсе^еttltе'oбезopyrкилa истpe6итeльньlйoтpяд Зoлoчeвскoгo Po HKBд. кoтopьtй нaxoди^сЯ B этo вPемя B нllкy тoв.{. MApЧЕHКoBУ f. oбл. Киев.-ЦoHoBA в сoстaвe 25 чeл.вaдpе с 2 э.. БpAГиHУ. чеpез пpeдставитe^яOлесскoгo po HкBД и дoнeсeниякoм€ l ндиpa 1. тр6oва. Пporшy дo^o2l{tfгbзaмнapкoмy o нaк.

'. l. yничтoжeнa спецгpyгшa oББ УHкBд B кo^ичестве 7 челoвек. КOРOTЧЕНкO Д'.to2кнoстииспo^bзoванll. Pуденкa пРo пpoвoкaцiйнi дii пPедстaвнПкiв paдянськoi влaди нa Tep.C''p.10 зa пpoвoкaцнoннbte Дeilcтвvlя. 4l . !JдAгoУ' ф.ля этoй Це^и oI{и oбъявиди ce6я 6aнДepoвцalu}l' нaчa^и хoдитЬ }IoчЬю пo дolvtaм и вестI{ с кpестbяHaмI. Tи и кo}laflдиРyется в Здoл6yнoвский ции нa пpедIvtет зaдеpжaния yказaннblx ^l{ц. pУдЕHKo Ns 02-2491 13. в Tлyстенскoм paйoнe Taрнoпoльскoй o6дaсти пo ч.- испo^нитe^bI{oгo кoмl{тeтa paйoннoгo Coвета деп). сПЕЦсooБlДЕНИЕ 27 aвrycтa с.AИC BaсилияИванoвинa.я 6aндитaми за6paнньlx дoкyмeнтoв B свoих пресTyпHbIx Це^ях' с пo^5пrеrrиемopиен.r^'кaк гpyтIпa Бoйкo велa к вblвoдy' чтo B сe^e Пoсдедниe.12экз. paйoн &[я вblпo^нeния спеЦзaдaния' д^я чегo в etо paспopяlкeнни ll. г. БTУ: ф. - Apк. Opпгiнал.t истрбительнoпo взвoдa Упpaвления HКBд Poвенскoй o6лaс.тaтoв тpyдяЦихся Бoйкo и Ceмкyлeй. и Ceмкyлей пpoкypopoм Tаpнoпoльскoй пpив^eченьl к yгoлoвнoй C''Р.сБ.1944 г. * Оп.aвryстa 7944 roдa в с. П.8. нoпiльщннi lдoдo oyнiвськoгo пiдпiл. пeрoаегoй в фopмy Boeшroс^y2каlдиx Кpaснoй Apмии. BpИo HAЧA^ЬHИкA BHУТpЕHHИХ BoЙск НKBД УKpAИHCKoГo oкpУГA (ПpoкoфЬЕB). Бoйкo opнгiнaл.b yдoстoвepенltя яв^яrтся кoмa}rдиpott. 8t. Пидкалroк.21. Cpoк yдoстoвeренtlя пo 25 сеrггя6pя. пpиexaв в се^o Caдки yк.rя 13 жoвтня |944 poку 40 пo^t{тическoе нaстрoeниe житедeй Caдки. Cпецпoвiлolil^eння пPoкуPoPa УPсP P.Apк. дeнньlй вoинскoй чaстbю кapay^' кoтopьlй пpиHя^ дBигaюlдихся в темнoтe лrодей зa 6aндитoв и oткpbl^ пo }Iим стpе^Ь. pецrи^и' пo tlx oбъясне. o6лaсти Бarцитами y y6rгьIx забpaкьl все дoкyме}Iтbl' в тoм чисде спеЦи.44 г. нe прoBеpив действштeльнoй oбстанoвки' pеltlи. тиpyйте Hачil^Ьникoв гapнизoнoв в paйoнaх Barцей дис^oкa. вpеIl{я в се^e pa6oтникaм HKBД.в кoтoрbtхгoBo. 63.lxoдится 10 6oйцoв a}Iтисoвeтскиe pirзгoвopbl и' tlPvllл н. B видy вoзl\. t006.rзаHнoгo paйoнa. . Bмeсте с пpeдсeдaте^ем сe^bсoвета HoчЬю вьlйпt из дaннoгo ^и сe^a. С. зilяви^ o6 этoм бьlвrшим в тo с пo^}lbllit вoopy?fiеllием. 2 cт. Ук Уссp CЕКpЕTHo Cекpeтаpro ЦK KП(6)У тoв. 54.. Пo^кoBHик oтп. 6y.l^Ьнblе yдoстoвеpeния зil N9 625 oт 25. piЦ}гoвopЬl. '. пpoвеpитb седa Пpедседaтe^Ь се^bсoBетa yс^btrш. Пoтiчнoгo.rхoдится гpyппа бaндитoв. Пpи вьlxoде из се^a oни слрaйнo натo^кнy^исb нa вbrстав. TaйкypьI Злoл6yнoвскoгo paйoнa баrиoй '. B пеpестрe^ке бьlд тяlкелo paнeн pa6oтник HКBД т. f.I аt{тисoветскиe Pvrrcя' чтo прeдъЯвите^.8.10. MaIцинoпнс. pa6oтники Пpoкypop Уссp Гoсyаapственньlй сoветнtlк юстиЦии 2 клaссa p.44 гoд t|а иIvlя ниям' ПИBoBApЧyкА Aлексatцpa Kирrrлoвинaи зa Ns 631 w 25. Marшннoпис. нa иMя.

вoйскoвilя пoдгoтoвкa.Ц.. взятo Мoтгo 25_26 и пpoпaгандистск.lнoro [Gючик Cтепaна нa двop' пpедст:lвI. oluйдя 50 метpoв.Z].Д|.Bишня3 нелoв. генеpaл. сeкpeтнo Нaч.l}to на пpoпя}кeнии 10 км. нiсть спецбoiЪки нa чoлi з Бoяpськнrr пiд вигдядorrr УПA 27 лпcтoпaдa |944 poку Coв.l^ея четoвblltit' и пpoсll^' чгo6ьI oн дoшe^ дo нaцrей сoт}Iи' пoсдeдний сoг^aси^ся.Cadypoвy пРo дiядь.Dвitчeн бинotс.u(oди^I{сb граrraтa и пистo^eт паpa6елyм. Oстaнoвкa . Cт. Cталинa'' LШyбин. 28 oтpяд вЬIезfitaет Уpьlн_Пoдгopoдцbt.t н. Бьlrшки..lдиpoвaниеи с сед. l.. Мarцинoпис. стaни. пo f..итenb гpyrmЬI Бoяpский вьE!ва^ в Пoдгopoдцьl.poгo6пцькiйo6лaстi o.rraйopy Гoprшкoву пpo дiяльнiсть opгaнiзoвaнoi ним з кoлиruнix нaцioнaлiстiв спeЦгPyпrr пiд впглядoш УПA 3 сiчня |945 poку CoвеpIшеннoсeкpетнo ГЕl-IЕpA^. кoтoр:rя дa^a пpoвoдrrикa нa Ямeльницy. Гpyппa. Moнелo Пpaскoвья.lя пpoчeстка Opива oднoвpемеl{}ro пo^Ц/ю пРoчистl(y пpolrзвести не yд..rnbниl$| УHкBс пo.зa ре^ьефa местнoсти' пoс^eдние были yнесeнЬl 6аrцrrгaми в нa}rи з. гРyпгry в кo^ичeствe 15 чедoвeк' кoтop:lя пoйдeт пo.t Пpn apестr Ключик Cтeпaнa. псевдo ''Cтeвкo.Cпp. Кoм. кoтop:rя 6ылa нaпpав^енaнa Кoзoвский paйoн. Ямeльница с задaчeй yстa}Ioвитьсвя. Bьl6yаoв и ![енюв. пo 43 .'. гдe в се^ax Кoнюxи. Bиrшня. t30.poгo6ьlvскoй oбл..A.Hvrzr|няянами бьиa opгaнизoванa бaндгpyппa в кoл{ttествe16 челoвeк пoд ^o}tн.тo пpol{схoдrr^aтaким o6pазoм: B маpтe месяце 7945 гoдa пo Кoзoвскoмy. кa сe^a Ямeльницa Cкoдeвскoгo paйoнa.lя ^етеpаTypa. цoillл дo дейтенaнт O6yxoв. ^яем вIlдoм 6aндгpyппьl пo пepeсeченнoй местнoсти.'rь.\oм. Пpим в Ямeльницy' гpyТtпе yд.MAЙopУToBApИЩУ ГoptIJKoBУ OpгaнизaцияспeцгрyппbloББ УНкBд. нoя6pя паPTизilI{ским oтpядoм ПpoведеI{a чaстичн. Пoс. связа^aсЬ сo связнoй гр. УHКBД. Пpи пpoнисткe задеp}t{aнo 773 чe^oвeкa. хвaтитb нe yдa^oсb из..Д.oнесення стaРпIoгo olrеPутloBI|oвailtеIloгo yпpaвлiння HкBс .ZJ. д/o Opпгiнал.280. Ca6ypoвy Cпeцсoo6щення 25 нoя6pя при вbleзде t{з сe^a Cтеrrявo.ГOУ:ф.lза^ .ЬHoМ дoпPoсе oн пoк.lдoсЬ yстarroвнтb свЯзIlbIх' а тilкxte стaннчllotto' p}rкoвo. oпеpyпo^llo}roченt{ьIй oББ УMКвд зи сo стaннчнbttr{и' чеpeз кoтopЬIx пo вoзtr{o2ttнoстисBЯ!}аться tl yстaнoвитb мeстo t{:D(o?rrде}Iия6aндгpyпп. Oтpядa ''Им.lя pyl(oBoдствoм Бoярскoгo _ пoсдaнa пo мapшpyry Cтеrrявo.reдний нaми aрестoван и omрав^е}l Бopислав.. o тolt' чтo ot{ связill{ с вoеtl}IЬtlr{пoд псевдoниt.oкpaинa Opива._ Apк. в pезy^bтaте пpo. oни o6eзopyrrrили eпo' пpи l{еl. _ oп. IJ{.tol'. Нa праваptlT€Л.мaйopyт. нeмeцкий ^ес' paнeЦ с ра:ltIbIIl{ивeщalvrи' o6г'ryr. Opивa.Ддя cвязvt сo стaничнbtrr{и t{ вbtяв^eния бaнлгpyпп вblдe. Bo вpемя oпеpaции 6ылo pанeнo двa бaнДrга' кoторbtх зa.re пpoвеpки apестoBанo ч^еIIoв УПA 4 чeдoвeка. rшoвиЦbкoгo пaРтизalrсЬкoгo зaroкy [IIy6инa нaч. 27 нoя6pя пapтизaнскиIvt oтpядoм бьIлa пpoведенa пpoчист. 42 Paпopт мaйopa Coкoдoвa генеpал. l0. пoс. чистки 6ьlлo задеprкaнo 36 чe^oвeк' пoс^e пpoвepки бьIли вblпyщeнbl' apeстoвal{нЬlx Heт.opивe 1 чeлoвек.l^oсЬ' тaк кaк селo pаз6pос.poгoбпцькoioблaстi o6yхoвa тa кoпraндПpа 6iль. 9. Беpепraнскoltry и Пoдгайскoмy paйoнaм пpoxoди^a бoльuraя чeкистскo.Рeн. ^olIIадь Зaвep6oвaнoв Cтенявo.

. . Никoдая Г^ИHсKOГO paбсrгaл y нaс' бьи пpoверн.. oн дoбpoвo^bнo яBи^ся' тaкже с ним дodpoвoльнo яBи^ся pyсскийBopoБЬЕB Hикoлaй - .'. Кo Mиxaи^ . .к^. pяд кpaевoк' из кoтopblx пoвblниМa^и Дo э0 че^oвeкбaндитoв. CAPAЕB бalЦrrгoв opгaни:}oватb BoopyrfieнHylо гpyпЦ/' кoтоpaя Bпoс^ед. oI{ в чис^е гpyппьr в 4 чe^oвeка пpopblв€l^ся черeз нaше oЦeII^ение'дBoе из них бьIли ..кл.. Hапpимеp. paзbtскив. гo изъя^и. с из задер?кaнньlх дroдей B гpyпгry.Мeчь''. кд.' ^}o^toKУ oн зaвеp6oвaн в грyппy.Myха..'Boевoдa'.. Петp к^.r^и седa Кoнloxи кoнтpo^иpyя llенrol втopoй этап oпеpaции 6улoв Ha Гдиннaя - Плaвyraя - и Bьl. и н 6ьlлн oснoвoй спeЦгpyппЬt 44 oни с вoискaми изBeстHblе пoIII^и зaдеp?кивaтb свoи связи' вскpblвaтb иM кpаeBки.. N{oими ). и oпятb тaки мe^кие хyTopа' oкpy?кaЮщие эти сe^а..Кox.tдolr{6aндьI пo paйoнaм Tеpнoпoльскoй oбдaспl - чиo\еннocгь угой гpyггIьI че^oвек.CБ.IIЬ кл.Maксим'. pyкoвoдитeлей OУH. нarцeгo аrrеHтa''Бьlстpoго. пy^еrиетaм Ь.Дваст[анкoвьlx]пyлемета двa негt{еЦкиx . 2киBblм..к^. a чтo ot{ знaет' тaк lvlbt6oльшrе егo сaми знaеIr{. ''Кoх.. ск^aд.Ut B сe^aх схo. Boт эти-тo ^loди их сpaзy ?fiе oсвoбoдиди. IOЗOPЗЬ . вopитb с AtoЛ[oКoM Петpoм |1 ДpУГtlv|у|'кoтopbrе y2t{е pa6oтали в oткpbrтyк) с 6oйцaми. кoмaltдиpoм згой гpyппьI т.Ц.. чтo знaет }! чтo яв^я^oсь как бьl чтo oн пopbtвaeт свoto связЬ с бaндитaми и к нaill. 9 запaсньtхстBo^oBк .Ц кo lvlне }ra и дa^ ПopyчеtШrcvB зaдеp2кaннblx rraстки пo^кoвHик т. poнЬr..ltloгopакет' гparraT. дoктopкypеHя'..CБ. o6а дьlмolи вblкypенbI 6ьlли из кpaeвки. B сeле Koнюхи я тo^bкo yспе^ пoдoбpать пять чe^oвек .. БИTевки пoP}^reниемпoдбирть po". дoктop '.'Myry.. tvlе?ккpa. y6еrкaл oт ниx и сaМ oтде^ЬHo скpbtвa^ся oт 6aндитoв и oт нас... oдиH тяlt(е^o paнен. чт06ьl 45 .. '.MГ.7000 пaтpoнoB' 6 винтoвoк. Illaгaзи[IЬt' 6aндитoв .'' 6ьlл кoмендtlнтoьl бoевки '..l 6ьиa в сaмoМ paзгаpе' пpI{ех. кmopьlй paнсе . aктивнo }д{aствoвil^Ha oпepациях и бьlл нескo^.Myxа. я скaзaд. ''Baся''..t6oйцaм. пoкa:tаn где oH ^ечиA ^aзapет' paнel{btx бaндитoв s61д3 |lЗъЯTa 6oдьtцая alттекa' две пo. Я eму ск. Кoгдa oпеpaцI{..Цeт. MЕ^ИI.Бypений''..laя Mалая..Гoнтa.етpaбoгaть пoд мoиIt{ pyltoвoдсTвoм пoд вl.CБ'. двoиx бoйцoв paни^ вaтbся нa гpaнaте' нo гpaнaтa не взopва^aсb' и епo зaхвaти^и нa зем^tо и скa. вoзки N/rедикaментoви зaдеp}кaн егo сaнитap AHдPЮсЕH.Циги дaннblм..l^ пoймaдгoспoдapчегo се^aКoнюxи. нaзHaчен бaндитaми B гvrестнylo бoевкy. .из кoтopo. oн 6ьlл 6oлен чессrгкoй и бьIл paнeн в какoй-тo пеpeстpе^ке с нaцJими вoйскaми и paнa еще tlе зil}ки^a. 6oевиксoтни ''гopлopеГеopгий.' кл'^to^}oк Петp пoка3. B пpoцессе gтoй жe oгIеpaЦии в сe^e Гдиннa 6aндуrт '. пpи6ьlвtших нa съезд.Kpин. хoте^ пoдopнaцIиIr.Я дaл емy Boзмo?к}loстb пoгo.' КoBсKИЙ зoв'.' бoевик бopI{и кypеня Mелиrц Иocиq. мoим oпеpaтивHblм pyкoBoдсTBoIи нa пepвьIй этaп этo oПrpaциIr бьIли [нaпpaвлellьl] двa 6aтальoнa HKB! Пoд 221- 222 6-ньl.B o6щем каrкдьlй из ннх aктивнo зa^oгolvt тoгo' пеpехoдит Пoкaзblвa^ тo. !ышк бьlл задеprкaн .Poмaн. кoтopьlй тoже 6ьIл зачис^eн B спеЦгpyппy.. этo Л[OЛ[oK . oпеpaЦией paснитьrвa^oсb зaxвaтктb евoй съезд '. . '.бейте. кoтopbtе oхвaтblв.bкopaз pitнеtl - егo т. . в этиx сe^aх дo^}t(енбЬr^ пpoхoдитt.нaI. paсстpе^я^ Bсе пaтPoнbl пo у6нтьl. y6ивaйте Iиeня' я всe paвнo Baм ничегo не скаяry'. CAРAЕB пpивези oстaBи^в KoзoвскoмРo НKBД..'MГ'' . нa.Poмa. v| Ме^киe хyгopa.My*u'.. дo^fitнa бьrгъ дo 60_70 CAРAЕB Hазнaчи^ б. кolltендaнт 2кaндаpме. Кoгдa егo пpиве^и кo lvlне' тo o}t ^ег зал '.Дуmpнi'l.Цl:l^' чTo нllктo 6ить егo нe бy.чaсткalvtи 6ьlли седa Beдикaя и Плав1..oкpy}rrнoю пpoвoда '.'Мечь'.. oн 6ьlд к^.OУH. сгвии бy.

.. активнo 6ьloт 6ьlвruиx тoBapищей.Д. Cелo бьlлo oкpy}l{еllo п^oтнbtм кo^bцoМ.'Мyхa'' и иx lJbIтaUJитb.'МельникoвЦев пoBиToвoй ПpoпaгaЕrдист .'БендеpoвцьI'.pуппьl 6ьlд 6atrдит пpoвеpитb гpyппy в бoro. '. '.M е ль н ик o в Ц е B И дeiаcтвtlтс^btlo'эTи двoе ''МедьlrикoвЦеB сblгp.ottпpинесCB. двoе в сxpoне. кoTopbrе бьlди в xaте' ст. Bзя^ двyх ''МедьникoвЦев : Mapкa .Ду6.Myхa'' Iloпpoси^сясХoдитb дoмoй пoвидaТb poдствеl{Ilиl(oв и кoе-чтo yзЕraтb. нтo6ьl тс .я.paнaтаМи' где To?ке у6илн двoих .r^cя стaничньlй 1. пистoлет..Ц'е^енaнa тpи poя. к l]ечеpy ^oвитb бандитa. Пoсде этoй oпеpaЦии вестЬ o тoМ. [vтoбьl] yдepж{aTb гpyппy oт paсllaдa.'Myxa'' и мo2ttет . с. Cpеди яBI.из всей 6oевки селa Глиннoй бьlд не зaдсp2кaн oдин ^етbt че^ol3ек. paЦу'|1' [тaк кaк] oт aгеl.гapший эr'oй I.й стaницьl Ce. CAPAЕB сгo пoс^е тoгo.'?llелезHяк .oкo'.'Mедьникoвцев'. е. кpиеBки бьlди нaми хrе paзpytшеllbt' Мbt взяли 14 тoнн хлебa. Boт из 74 челoвeк эTиx-тo задеpжaннbIx нaчa^aсb opгaнизаЦия спецгpyппbl.Гpaй. '. кoтopьIй пoд денb oпеpaЦии кyдa-тo yrпел.'. и pAДЬ Семeнa. ..l^и oтстpе^ивaTbcЯ vIз ГIy^еМетaи aвтoМaToв. бoе ц 6 o е в к и ' . к^ичкa ''Boлк'' .\i Kq}rЮxц этиx - ГopoДЕЦI<ИЙ Петp.l^ся кa^екotol } H€ Г o oднa нoга ста^a кopoче и кpи- 6ьlлa paз. pyчнblх t]y^емеТa' oстa^bнblе: винтoвки' aBтoМaТbl - ![елylo t{еде^to otlи писa^и писbrt{a к сBoиги знaкoМbtМ' к'. 6 гpaнaт и yк€ r за^ 9 кpиевoк с xлебoм. MьI их всех пербили' схpoн зa6poсaли l. чтo гoвopят межrдy сoбoй 6[ьlвruие] бaндитьI. . yйти емy бьlлo некy. т.Ц.Bенepoм '. четвеpo 6aндитoв бьIли в хaте.oбpoвoльнo яI]^Я^исrJli llaМ. paзлете^aсb пo всемy Кo- 47 . Пеpвoe вpемя я tIе pешa^ся итти с гpyппoй нa 6oевьIе oпe. пoве^ сo^дaт сo взBoдoМ зaдepzкal 3) opy2кие y всех 6ьlл0 свoe. rloпpятaвшисt.. мне стаl{ет извrстнblМ oт '. в. в схopo- и ott знaет' eму дa^ где' aвтOМaт ктo скpblвaеTсЯ и взвoд сo^дaт' .кo..oвoк. и нaoбopoт. и дoбpoBo^btlo ЯBи^oся 74 .. чтo 6ьIвu:ие 6aндитьI кл. Я испo^bзoвa^ гpylllly ч^енy гpyпllbl чтo пotlти 'гaкrrм oбpа- Я пpед^o)ки^ нaписaтb писbМa знaкoМbrМ им 6aндитaм. oтдe^ен|tя' кoМaндoвa^ ''Мy*u'.Гoнтa''. чтo всЯ бoевкa селa Глиннa нbI' Я 34 че^oBекa cИДvlTB се^e. гpyПпr . ''Myxa'' Мнe pекoме}lдoвa^'кoгo 6paтb в Гpyппy' и otl Мtlе .. гpyппbl МьI на зapе }|еo?t{идaннo ЦиIo пo ^иквидaЦии Oкpy}t{и^ихaтy' где бьlл сxpoн. v1З зaдеp}кaннblx 6ьlдo пoдoбpaнo 19 чедoвек BМесте с их кoМal{диpoгvrГ^ИHсНикoлaем.IтyРbt все сo6иparoтся бerкaть зoм: кaлtдoМy пoсTyпit^и сведегlия. y кoтopbtх изъЯ^ 39 eдиниц opy?t{иЯ'из кoTopbtx двa пистo.'. я pеtuи^ [с] гpyппoй пpol]есl. oни oбa aгиTиpoвa^и лloдей не paзбегaтbся и честнo слyrкить Co.)Тopblе пеpедaBa^исb чеpез poднblх.гopьIй Koгдa бьIлa зaкoнченa oпеpaЩv.Mельникoв. BтopbtМ poем МИКИTtoК бoтaет дo сегo вpеМени. гpyппa КИM Пoс^е oсT. 1000 пaтpсlнoв' два пy^еМетaи 7 винr. нтo бyлyг де^aтb ' дoнесyг ''БендеpoвцьI. 46 . 6aндитoв.и oпеpa. кл. бьlв. че^Oвекa' бoльruиrtствo из них яa^я^oсb с oРy}t{иеМ.l^и бoльruyю po^b.а'rloэтoМy я eГo v1Ol'rlyсти^ oн пoд yтpo Bеpнy^ся и Мltс paсскaзa^. бoепpипaсaмИ vl o1у2|1v1еМ.. Испoлbзyя эToт сoвет' я в гpyппy к^. МЬI тo^bкo пo^yчи^инеМнoгo бoеПpипaсoв. кoтOpble }lикol'дa сoветol]a^в гpyпlIе иметb . кaк oн вblздopoвe^' нaпpaви^ нa pабoтy пaспopтистoм в Tapнoпo^b' где ol{ и pa.'.Aгaпa.кл.'. и 3-м poeм ^to^toК oдним Рoеги Cтеqaн - Петp - ..Ur - т. ЧтoбьI ки ''CБ.'' Cт е п oв ь r й . Тaк:ке ГopoдЕЦКИИ ltoкaзa^ кРиевкy в стене нa Bьl6y- дoBскoM хrгoРе' где скpbrв. ветскoй в^aсTи' а Мt{есooбща^и Bсе.'МедьникoвЦbl Пpo ниx цев'.r^ись6 чедoвек и3 пol]итoвoй бoeв. 17 кoмплектOв неМеЦкoгo oбмyнаиpoвaния' кoтopoе oтдaнo бьrлo гpyппe.'Беllдеpol]ЦaМи нтo 6yаyг де^aтb B и все' не сгoвopятся с . кoтopoМy да^и звaние сoтникa.xary сo?кг^и' из спеЦгpyппьI 6ьIл тя}ке^o paнеrr бoец КУАЬЧИЦкИЙ Poстислaв.

Pез5rнa. чтo мbI взялн 6 tЦryк' oдиtl стaнкoвьIй '. Бaн. Haбдoдaя зil спeцгpyппoй.. гдe oI{ нaдpaйoнньIй пpoвoдник нaхoдI{тся B се^e' o}l не зtIает' rr пpицI^a гpyппа ''CБ. пoMню' чтo пy^eметoв пoмимo тoгo. tl сведeний oт aгенrypbl o нaмеpeнии бе2t{aтbпoстyпir^и всe ^t{ бoлеe и бoлеe.. cvIДvITB сxpoне Bместe с ''Pyс.Бepeзy''.' нaчa^o пpес^eдoвaтb сeмbи бoйцoв скoгo paйoнa' тaк кaк 6oeвики.. вoй zкаrцapмеpии Iryрeня ["] p. пoвe^ нaс к '. кoтopьlй. . 2 CBН и 4 винтoвки. кoтopьIй сpеди eгo Пoчeтa дeзepтиpoв дaprvIеpии и ?кe^aет знaTb' ttет ^и из их кypeня.. кoтopylo вblBез^tl на IIIести пoвoзкaх ничегo гoвo. дeзеPгиpов' и их apестoBa^И Д^я вЬIяснeния ^I{чнoсти. Пo их дaнньIIt{ 10 днeй paбoтaли 2 бaтадьoнa' в резy^Ьтaте oпepаЦии бьIлo yбитo 59 чeлoвeк бaндитoв и чe^oвек 70. a мo?t{ет и 6oльtuе. нaчa^ нa нaс кpнчaтb' чтo мьt сpьtвaеIиeмy paбory. ^oвeк Тoгдa DrьI взя^и 4 aвтoмaта.CБ.37 49 .'Звиpя'. кoтopblе из схpoнa вьIйти oткaзa^исb' мbI Ilх lloдytllи^t{ дblмo[v1' и тaкfi{e oн пoкaзa^ схpoн в vIз ^есy' кoтopoгo вbттaщи^и всю oбстaнoвкy peнтгенoвскoгo кaбинeта.t^blloу6tlлvl. и вblpвa^исb.r.'Звиpя. Bзятo 2кивbIми. Caм Кoгдa ''Рyслaн'.'. pитb нe хoTe^. кaк oн гoBopит. 5 челoвек. схвaти^и' тo дPIтbt' кoтopblе B схpoне вblстpе^oB нe с^btцIa^и.Звиpя. гдe действитeль. вoйск нeт' пpиех. лись бежaтb' их l\4oмeнт.'. Cкoдькo бbl^o llзъятo opy. сe^bсoветa' oтпpaBr. мьI пoдoцt^и к схpoкy' tl otl BbIзв. тoх{e нaмендaнт пoвитoвoгo Пpoвoдa ''сБ'' '.r^исbв здa}rиe cfcoвеta.зoBскoгv1ypaйoнy - '. кoтopoгo я себe взя^ нa связь). кoтo- pьrй в этoм paйoне пpoBoдrr^ oПeрaЦии. 6 чe^oвeк..х чeлoвeк. 6oясь зa свoи сeмЬи' пpиyrtЬI. 4E 4 .l^ . 3 пистoлетa.Звepro'. MьI oстaви^и пpед.сБ. ничнoгo ''Kpoт''.. бpoси.'Беpеза'' тyll и пpoпaгaндисry '.l^ся [с] кoмбaтoм 187 кaпи. Унre paссветаl^o' кoгдa этих четbtpех .6. пyлeмeт. B седo Cюдкo I\. непoдвиlкнa и мolt(ет де^aтъ нeбoльцrие peйдьI пoэтoмy я пoсoвemва^ся с кoЬ{aндиpaМи гpyппbl и pеI'Ци^дoстaтb ^oцIaдeil н пoвoзки' де^aтb кotlЦ/Io гpyпгry 6ьIлo нецeлесoo6paзнo. B Пoдгaйский paйoн гpyппa пolш^a в чис^е 2). .llот свoих ''Бepеза'. кo.'Звиpь'.ЦrЬIскив. ^ичнyto B Пoдгайскoм paйoне я связ.'Рyслaн''. Oдин иэ зaдep2кaннbrх цIести 6aндитoв.13.raнoм''.r^и цеtItIbIe сведeния.Рyслaн.Беpезa.. .'Звиpь. спецгpyппbI.Я сейчaс нe пoIинЮ. к^ички я егo не пo!иtllo' нaм пoкaзa^ сxpot{' где сидe^ пoчет ''Звиpя''. сказали' чтo oнll из пo^е'. нo oдиtl бaндит BN/teстeсo стaничнbrМ этoгo се^a' к^I{чкa стa.. из схpoнa пo oдHoмy вbr^ез.всe oни 6 ve. связа^и. бьlлo неoбхoдимo вbrвести спецгpyппy из KoзoB..' сo сBoим пoчeтoм.ЯIдих пo oднoп{y бaндитoв. 06 этoм Я пoстaBи^ в извeстнoсть т.Mаксим''.. ''Звиpь'' и ''PyслaI{'' сpaзy oдин зa дpyгим BbIцr^и из сxpoнa' МИкИTtoК им пoясни^' чтo oн из пoлeвoй жrан. 72 чe^oвек из дoбpoвoльнo ЯBI{BIIIIiхсяв гpyпгIy бьIли зaвефoвaнbl (списoк их tlмеется в Кoзoвскoм PO НкBД) и с HaцIиIr{изaдaниЯми oTтЦДденЬIв сe^a (в нисле 3тих oтпJддeнньIх бьlд aгеrrг ''Гoд. CAРAЕBA' МtIе пpикaзa^ гpyпгry вblвести в Пoдгaецкий кaк вoйскoBbrМ paзBедчикoм пpн 787 oсБ paйoн и pa6oтaть УHKBf. a Taкже Bязaтb вbtxoд. 1 py. пpoвoди^и беседy с 5-ю дeсЯтникalvlн - MИKИTtoK и ГoРoДЕЦKИЙ вoш^tl в с/сoветк ''Кpo. ДI1^|1 '. тaнoм MAKAPOBЬIМ' кmopьlй м}Iе дil^ взвoд aвтolиaтчrt. ''Рyслaна'' и .Кpoтa'.l^и и бьlли пеpeвязaнbl.Звиpя'.ив''.l^ '. скaзa^' чтo6ьl егo пoчет пo oдtloп/ryBьtхottз схpoнa' To я пpикaзa^ связaTb сTaничнoгo '.tbIкaк бaндa пpиIlI^и tloчbto - и зaIII^н пpяIvro к пpедсе^bсoветa' y кoтopoгo спpoси^и oбстaнoвкy в сe^e' oн нaп{ скaзa^' чтo в сeде спoкoйнo. . кoв' с кoтopьIм мbl и пoцr^и в се^o Cюлкo дoстaтb свeдений д^я oпеpaЦии 6aтaльoнoм. я виде^' чтo пеIIIaЯ гpyппa oченb . zt|v|Я.' пpoвoдит хoдится в сe^е и сeйчaс oДt|tl L|з гpyппbl бесeдy с дeсятtIPtкaI\аIl сеAa в с/сoвете.' ''Кpoт. Тyг жe нeдa^eкo oт этoгo схpoнa 6ьIл втopoй схpoн' гдe сидe^ пovет ''Рyслaнa'. нo эти IIIесть бaндитoв д..

Кopoпцe . с кoтopbrми oн пoддеp2кивaет пoтoмy' чтo пoчти всe paйoтдельl.a yгpoп{ гpyпПa 6ьlлa в т. Этa paскoнсПиpaЦЕя Пo^гIи- чтo ot{ ненaвидI{т Coветскyro B^aсTb и Bсегдa Пoмoгaeт 6aнш. стaничнblx в Пoдгaйскoм' Moнaстьl. естb сe^e и пoвoзки' oстав^енI{bre кaкиIr{^oulади нaм oтвeти^' чтo y нeгo в се^e eсть 15 дoшaдей и 8 пoвo.l^ к^ички бaндитoв.IIHИк Гpигopий. 6pocн*l в кo^oдeц.rгo пepед не бpа. взялн 3 мaдbяpскPrх p}д{}IbtxПy^еrиеTa'oкoдo 20000 пaтpoнoв н 77 6aнднтoв взя^и B п^еtI - скo^Ькo 6ьlдo взятo opy?rrия пoll4иtvloпy^eN{eтoв' нe пoмI{к).l^и' в нее пеpед.rзopyжaт и oтпpaвят в ^aгеpb.) Haн. кoтopьIй пepедaeт apестoBil^tl Пpедсе^r'сoвета кaк CБ..l^исb прикpьIтI{я в сe^o Яблyнoв oпеpaцией.l^ с нaми pyгaтb.l^ вeсb кoктиtlгент Coвeтскoй ryб''.l^исЬ дейстBoBaтb пoд видoIи 6aнд. кoil. пpедсеnbсoвеTy ПI.'Peзyнoм''.lничнotЮ сeлa (клинки егo tIе пoмню). тt'o гtlвopя. 17 челoвек 6aндитoв бьIли y6итьI. и Boт с этoй гpyппoйoBЧApЕI-lКO пoцlедв Mедьникoвскийpайoн. opгаtlизoвa^и спеЦгpyппbr' кoтoРblми пbt. Пo дopoге oт Пoдгaец дo Чepткoвa 6 чeдoвек Irз гpyппbl сбеrrraли.. (Пoсле я егo у6нлl ''Бьlстpoго''.нe Bсе yI"Iе^и ездиTb Bеpхoм' Кoгда батальoньl дa и седe^ тpyднo зaниМ.lвдblвa^сЯ этoй Ё{е oпepaЦиIl мнe сooбщил I-IКBд [егo] с сoбoй. oн бьIл стpaшнo эo^ нa бaндитoв I{ д:r^ дaннbtе o rvlесте нaхo2t{дения бaндьl ''Tp".Рeзyнy'. B Чepткoвe гpyпгIy дoкoмIl^eктoв. B этo Bpeмя пo пеPепt{ске' в pЕlзнoe вpеI'4я зaхвaтъlвaемoй o6винив eгo B Torи' чтo y бaндrrгoв' I{ailt стil^o t{зBeстнo' vтo paбoтa спеЦгpyпп пoд в^aстrr' oн нaс yBеpЯ^' видoм 6aнI.Ц! т.r^и paс- в кompoй oн oпp. пo eгo дaнI{brп{Ivtbrпpoве^и poтoй oпepaЦию' 6oeвкa . oн 2t{е Этиx лo. otl вbtд. Toт шадeй и пoвoзки мьI зaбpaли.Чapa. мьl зaбpa. tvlbl пoruли oблaсти' вoцI^и B се^o и спpoси^t{ y пpедсе^ьсoвeтa' без нoчЬК) tt/tьr y нeгo B ^и либo кypенем. Дt'TaNwr. ^исb Мa^a мнoгo сBязtIbIx.. CAPAЕBA гpyппy пpивезти в Чepткoв и пеpедaтb ее ст.tтaм' нaзв. B сe^e не сooбщaeт. Bэяв нa пpикpblтие pory aBтoМaтчикoв'я сдe^a^pейд в этo селo Cпецгpyппoй l{oчbto мЬr вoцI^и в се^o пoд вI. и oн никaких дorшaдeй B се^е Яблyнoв B BbIд. бoевкoй ''Tpеry6a'' и ничeгo o пoяв^ении tlyю сBязb с местнoй бoевки ''Tpеryбa. чита^ зaпискy . пo дaHI{bItvI спeцгpyппbl' нo пolvtимo этoгo гpyппa пoснl{. oдин еIдe скpьIвaется).в тo вpеIvlЯкoгдa oнa вхoди^a в сe^a пoд видoм бaн. 6aнДуtтaм извeстнa.х мьl yбили. к^. fl .. пpeимyщественнo ^aсb Рoвенскoй oблaсти. зaместI{те^bсoтник '. Рискoм paйoне. Cтaнислaвскoй тo obl^o дoстaтb. oт y6егaющих o6paтнo в 6aндьl 6oeвикoв спеЦгpyпп 6aндитьl УПA 6ьlстpo yз}raли дpyгoм сe^е' Я с poтoй вoIlIе^ в сe^o I{ пpeдсе^bсoBeTa сaМ кo мнe пpи6eжaд с жaлo6oй нa 6aндитoв. Я oписaд дoвo^Ьнo кPyп}rbre oпеpaции' кoтopьtе пpoвoди. ''Кn"дpa'.rскy' чтo и пoвoзки зaбpaньl ^otIIади ст.'Cyм''.tендаtlт }rraндap. т. МьI дедaли вид' чтo егo xoтим ПoBеситb' tlo пoтoм пpoсти^и' дa^и еttfy 30 пaлoк v| уцJ!^vt. дBoих пoймaли. Кopoпeцкoгo РO o тoпl' чтo пpeдсе^bсoветa селa Кoмap)rBкa иDlеет тeс. Чеpeз нeкoTopoе вpeмя бьlл пoл1...Цty lке oбстpеливatoт' Mельникoвскoм и нaцla гpyппa' paбoтaющая в paйoнe.'lен пpик. oBЧAPЕHКo' a сaмoll{y paбoтaть с вoйскaми.r.'Рeзyн''.БьIстpoгo'.'Tpеryбa'' бьlлa ликвидtlpoвaнa. чтo oн }ra нaс llo2rta^yется ^oцraдей. . меpиrr кypеHЯ ПOTAI.tдoп/tбaндьI. этy метoдикy' Bвe^и пapo^и пo стaничнblм.. Кoгдa 6oевки yзнit^ll' чтo oни LIДут B Чеpткoв. oпеPyпo^нo&loч. ''Tpеryб'' paнeньIй yгoнy^ в p.Cтaлb'. иN{е^aнескo^Ькo пepeстpе^oк с 6aн. связb.lмeя тaкoгo пapo^я' тaк eе сp. . 4 c opун<нeм (впoслeдствиe из них 3. . сЯ зa кypeнeм ''Бьlстpoгo'' и oн ст.'.ли егo [тoгдa) мьI зa6paли ^oцIaдей.r^и еще сеIvrЬчe^oBeк' в чис^е кoтopbtx 6ьIди б. зoк' oстaв^еtlнЬIх кypсtlсм '.У бaндитoв t0 пapo^b [в] сeлa всeм opгaн}lзoвaннbllи B сe^e' и кaк ^IoдяМ тo^bкo спецгpyппa вхoди^a в се^o' не l. тo сРеди них пoIII^и pa:}гoвopbt' чтo их в Чepткoве p.

Ц. ..rя.Бьlстpoгo''' 6aндитaми кype}rя с кoтopbtми встyпи^и B пеpе..Пpe.селoсoветa Mbt oтпyсTи^и' а ''Явиpa.Явиpa'. нтo6ьI oтpaфиpoBaтЬ наIIry pа6ory пo этoп.tмеет. yBез^и eгo B . Иэ6paл двyх с^едoвaте.. Чеpез Haчa^bникa Meльникoвскoгo РO HкBд мbr BbrзB.CБ.бoeвики стa^и вopoвaтb' вopoваHнoe пpoдaвaтb и пpoпивaть' t{ спеЦгpJiппa стa^a иМетb вид yгo^oв. сAРAЕB дa^ Ir{Hеyкaзaние снoвa пpинятb гPyпгry и пеpестpotIтЬ ее pа6ory. .a eще тем' чтo бaндprгьl никaк Hе сгt.r^и Bи. l{blе стopollbl цьi.l^ся с кoмaндиpaмн спеЦгpyпПbt..tе^oи пo^o}fiиTe^b- ^toдll' Bсe. т. стoящих }|а yчетe po HКBд' кaк иМек)щих связb с бaндитамv|..' тoдькo так и аелaет). B pезyльтатe кoтopoй пo^Hoстью 6ьtлa задеp2кана 6oеBкa юнaкoB вместе с иx кoмaндI{poм' y ниx бьIдo t|зъяTo 1-й pП IvtaндиpЬI этo oдoбpи^и и скaзa^и. зil^и' чтo мbt из o6лaстнoгo пpoBoда '. ^Ioди сп.lя^исb tl }ке^a- ^yчцIe He хoдrтЬ пo сe^aM пoд Bи- цию. стpaшнo бьIл зoл нa ''CБ. Ivrнoгo pa6oтaл.'. и apестoвbrBaем егo 6ьI гpyппa зaхватa.'. кoтopbtе вIvteсте с чтo знaет сxpoн' где скpbtвaетсЯ пoдpaйoнньlй . кoтopoмy ска. Из зaчинщикa в гpa6eхtax П^oTсKoГo apестoвil^и' B гpyппе чтo o}r аpестoваH имеI{нo зa гpa6erки _ Рaсскaзaл. пpoвoдник ''CБ'' C этим ?кe пPедседaте^ем Мbl oт.'.'сБ. все пoдTBеPди^ Ha дoпPoсе B вoйсках.rзir^ дroдей ч^еt|oв oУH' пo^o2ltите^bнble peзy^Ьтaтъl' я нaчir^ пepестpaиватb гpyпtly' paсскaзa^' чTo в се^e сyщестByeт вoopy}l{еl{нirя гpyппa юнa. в тoм чис^е oтцa Ёtенbl лa oльxoвЦbl' пo дoрoге из paйцerrгpа мbl егo зaхвати^и' зaвяз. дaет yк. пpaви^исb B се^o oльхoвец.Ц. чтo He tм 6уДeт нaм изtvIенить pa6ory - тaкirя il4eтoдика хopou. кoтopьlй в этиx местaх пpoвoди^ oпеpa- пa си^ьнo paз^o?t{и^aсь.етвoвсe oткaзaтb- пpицI^и в се^o oльхoвец ся oт нe-Пyстe .. Koгда я снoвa стa^ пpиttиМaтb гpyппy' тo yBиде^. - I{a кpafi{aх и пbянкaх ния беrкaть yхrе нe 6ьlлo.lo.'6oй. oпpaвдbrвa^ся' B кaкиx сидят дoкaзbrвa^' y6ийствax кoтopble чтo oн oH r{aствo.сБ.CБ''. Oн дaке.paзвeдчиЦа бьlлa нaJr. 2Kена. ния зaхвaтa.сБ'. Peшиди этoт tt{етoдpa6oтьl пoпpo6oвaть. Irере- yве^и с сo6oй с зaвязaHнblми сTpoитЬ paбory гpyппbl пoд видotи '.'Явиpa''. a BopoвaП' из сe^ дюдeй. им.Maxнo.Mатpoсa..Ц!де^и^и Ha тpи oтдe^еHия - oдllo oтд'е^еHие кaк t3 . дBa oтде^ения пpl. пoаpaйoнкylo пpoвoдницy' нo тaм стo^кнy^исb с .Taмapa'. ЧYrтlcЯ.. нтo oн нalvt paссказil^. B мoмеrIт oпеpаЦии спеЦгpyппoй я xoтел взятb в c' Ивa. o6виняя в сIlксoтствe кo. стpе^кy' из Hиx мьl y6или 6 нeлoвeк. . чтo oн никaких связей с HKBД }re иЕre^и нe I.'...ty нaпpaв^ениto . BMeстe с бoевикoм кoтopoгo 6ьlди все зaписи дoпpoсa ''Явнpa. y диIvtoстb oбдaвьl н '. ToB. [и] пo дoпpoсе дoм банд. зa6palu '. Нo все ?t{е этo pаз^oжeниe и[. ''Явнp'. кoв' пepeчис^и^ ее весb сoстaв' вoopyжeние' кpoме этoгo' oн этoiа oпеpaЦии я Bv|Дe^' чтo нoв.tкpьlваroт paбory oтде^e.oн пoсoвeтoB€ t ^ взятb тaкl..CБ. кoтopbtе B мoМеHт oпеpaции Я пoсoветoв.. в сooтветствии пepervtеtlbtтaктики 6aндитoв .rизахвaчeнa' нo oнa кoнllилa жизttb бpoсилaсь в кo^oдец. |1 Иx . 22 6aтaльoнa.Явнpa'.Явнp..l^и глаза (a '. oн Bсe' чтo гoвopи^ на .CБ.'Явиp..l^ипpедсe^bсoвеTaсе. чTo грyп- зa бeздеяте^btloстb. кoTopbte за негo rvtoгyг пopy. гyг y^oBитЬ нaшIlx дeйствий..4yктaми. зa нeг() пopyчатся.. llеpед Bсячески вil^' в кaкиx paсскaзЬlв.нa]цo 6y. схpoнax г^aзarии и дoпpaцI}lвa^и }Ia чеp. зaхвaтили. чтo тaк pa6oтa пoйдет и и 19 винтoвoк. бьIдo записaнo' a мbl сдe^.'. век бaндитoв кyщa '. нoй 6aндьl.rей. 52 гpyппy p.tHеМед^eHнoпpoBе^и oПеpaцию в се^e Oльxoвец. ища бaндитoB. дoпpaшIивaтb пoд видoм егo дaннbrп.. БATЬKO CБ Meльницy сaмoyбийствoм - и тalvt дoпpoсI{^и кaк сиксoтa нa чеpдaке' oн нaм за пpo.. пpoвe^и pa6ory.'.' дbI.lя lt{етoдикa в paбoте спеЦгpyппы' a имeннo действoвaтb пoд видorvl '.икy ''CБ''. 2 aвтoмaтa' пolvtимo этoгo бbl^o yбитo 9 челo.'Coкoл. е.

в БеpеrкaньI МbI ее Bез^и тaк.'Haтaлкa'.'HесBидимoстb ее веp6oвки.Как я пpедпo^aгa^.Iтo спoсoб- Рaз^o2кеl{иto в гpyппе. да^ зaдaliнe у6vrcь '.Haтaдка.и eЙ.' B Пo дoгol]opеt|нoсти с кoм.CБ'.. чтo все BИI\e^И'ГopoДЕЦКИИ' кoтo^aсb pьlй дaл ей пoсидетb в кyкypyзе некoтopoе вpert. чтo oнa 6yает бежaтb' и в тo Bpем.Мoиги сl]язЕlblМ и кrrеpoм мoим яв^Я^исb в 6oевoй oбстaнoвке pезеpвoМ.как 6ьI слyvaйIlo ее зaдеpжaл. к^ичкa '. дaл ей пистo^ет с oт^oМal{l|bIмбoйкoм и oтпpaBи^ Bbrпo^tlЯтbзaдaние. тo oбъявил сиксoткoй. [тoглa] т. дaть ей зaдaние y6ить ^aтb .чтo пo нигt{ Та емy скaзa^a. фигypa 6ьIлa интеpеснaЯ. пyстилв селo.'Hес. o6наpyrки^ y }Iее пистo^ет и сpaj}y 2ке Беpеrкaньr eе пoсМoтpeть. MATBЕЕBУ. Я вместе с пoдtlo^кoвникoм т.tЯ. ДмиДИДЬ|К вскope пoс^е пеpeстpoйки гpyllпbt на вoйскoвoй ГopoдЕЦКoГo Hа егo Мeстoя нaзнaчи^ Петpa. в Беpеrкaнax я oфopМи^ ее веp6oвкy. пo пpибьIтии в Беpежaнbt сде. ГopoдЕЦКИИ ПoТAtIlHИК сo свoиМ oтде^ением 2t{да^ее ts се^е' пoдвезее к Бьlшкамt. нo oн . ''Kиндpат''. ся' тaк кaк oнa бьIла apестoвaнa HКBf.пpистpе^и^a из пистo^eтa ми^ициo}Iеpа'ее oxpaняюtдегo' и.Я.| я 6ьIл yвеpен.Ioсoг^aсoвaннoстис т. paзBедке 6ьIл смеpте^bнo palrerr в нory и жиBoT.Hестеpa . и дoпpalЛиBaтb Oтделением зaхBaтa кoмaндoвa^ тpий. чтo oнa все вp... MATBЕЕBЬIM вblехa^и B кaк сиксoткy - дpyгoгo с ней сделaть бьlлo не^ЬзЯ. Я свoе ги}lениескaзa^ т. пoдпo^кoвник УсCР ее дoпpal. Bскopе пoсде этoй пеpестpoйки гpyппa пpoве^a интеpeснyю pa6oтy в Бepеrкaнскoм paйorlе' а иМе}|нo: БьIлo пopyrение т. Tepa [a.t зaстaвитЬ дaннbIе' кoтopble oнa ее пpиз- нaги дaст пpи дoпpoсе. Oнa yкaзьIвa^а' чTo ol{a всTpечaтaсb с бoевикaми теpa. СAРAЕB сoбoй мне пpикaзa^ее зaбpaтьв спецгpyппyи взЯтbс в БеpеrкaньI. Яснo 6ьlлo..Ду6. . Пo дopo. 6rьIлooкpyrкeнo poтoй.неodxoдипtoкaк tиo}t{нoскopее с }tигdyвидетb- lIикaких oпеpaтивнbtх меpoпpиятий пpoвести бьIдo lre^Ьзя. ПoТAШHИК Гpигopиil- Bместo eгo 6ьlд кл. нaзнaчеtl Чсpткoве oнa т02t{е с)лдественьloгo I{ичегo tlе Пoкaзa^a. )) . тaк oнo пo^yчи^oсb хaте нескo^bкo Минyт' .'Mуxа''.с гpyппьl ГЛИHCКoГo Hикoлaя l. чтo oнa не видe^а всей гpyппьI. . кo. oT этих paн Я pеrшил с ней сдедaтb тaк. Ha дoпpoсе в 54 пpoсpoни^a двa сpoкa явки и y lleе oстa^ся oдин сpoк' и eс^и oнa егo пpoсpoчит' тo ей бyлеT oчеl{b тPyднo связaтbся [сo] свoим пpoвoдtlикoМ..' в селе БьIшки в oднoй хaте. кoгдa oнa бyлет 6ежaтb oT liaс' зaдеp}кaTb ее пoд видoм oH yМсp в Koздoвскoй бoльнице. oбpaщение с ней бьIлo хoporшее.Hестеpa''. oткyдa бoевики ве^и ее к ''Hестеpy. . кoтopьIй сo мнoto сoг^aси^ся'и мbI peluи^и ее BзЯтЬ в Чеpткoв.гopaЯ нa дoпpoсе пoкaзa^a' чтo oнa сBязtlaЯ '. Bblш^a чеpез зaднЮto двеpb' пoбьIдa в спpЯтa- в кyкypyзе..oн не Мoг кaк пo^aгaется деplкaтb стBoвa^o дисЦип^инy в гpyпгIе. oнa пblтa^acь oблaстнoгo пpoBoдllикa oУH у6е2кaтb из кПз . CAPAЕBЬIМ я сМени^. кaк виднo из инфoPМaции.l. Oнa тaк стaви^a свoи пoкtlзilнl. сaМ вblllивa^. Koгдa гv{blпpиехати в Бещrкaнbt. сAРAЕBA Мне с гpyппoй вbrеxaтb B Бeperкaнский paйoн и тaм искaтЬ pyкoвoдящие центpbt oУH' тaк кaк Пo aгеtlryptlblМ дaннblм и oфициaльtlblМ Мaтеpиa^aМ pyкoвoдствo бaндaми УПA и пoдпo^bем oУH исxoди^o из Беpеrкaнскoгo paйoна. чтo oЕIa кypbеp Центpa^bнoгo пpoaoд}Iикa oУH . нaтbся и нaйти pеa^изoвaтb вoзмo2t{tloсTl..l' . скpbtваЯ чтo-тo кpyпнoе. 229 oСБ ceлo ^ес.l^а.Дивa^сoтpудtlик oББ HKBд кАГAHOBИЧ. B этo вpемя Беpеrttaнским PO бьlлa зaдеp}кaнa сBязнaЯ '.

ttntи o}Ia встpечaется' и пoтoгvlollи ее Bедyг ..е в дoме KOГУTA oпеpaции Пeтpа этo квapтиpa сoдep2кaте^Я схpoнa центpa^Ьнoгo tlpoвoдникa' ''Haтaлкa'' Halvr yказa^a хopoцlo зaМaскиpoвaнньlй схpoн' t] кoтopoм сидe^и двa бoевикa '.r^. }tltltвЬIм' зaсTPе^и^ся.Бьlстpoгo''. ки }Iarшихгa:!eт с бoeвикaми .'Чaда. B се^o Aвryстoвкy' гд. 229 oсБ и спeцгpyппoй.м вещей. в нory дa^ в гpyппy б. C снa6жeниeм - пpoдyктaми питaния кaк тaк и ^Ioдей.. Kpoмe po^и прoвoдника '. ''Чaд. ''Чaд'' нarvtpaсскiЦra^' чтo oкo^o Беpеrкaн нeдa^екo oт се^a Рaй в схpoне в двoйнoй кpblцIe дo^2кeн 6ьrгь ''Бедьlй'. нaзнaчeн 2fie oxpaняeT зaдеp}fiaннblх и пofoloB дoпpoсaх.' lvltlo. нoгo сBoим видo}r и чистbIIr{гaлицийским Bbrгo. ''Миpoслaв' пpoвoдит чI{т.tп. eдIiннЦ opylкия у| Пpl{нaд^е2rraщиx ''Бeлoмy'.'Чaдa'. где в OПpeде^енHoe вpемЯ (пo сpедaм) сo6иpаются бoдьrшие кolvraндиpblУПA. oнa Мьl сpaзy 2t{е с poтoй бoйцoв вblехa^и нa ^to^ЮкУ. лorцaдей дедo o6стoит так.t зaписа^' скaзa^' чтo пoBедет eе к ПpoBoднI{кy' a и lvtне ПoдтBе PpД^a' чтo paсскa!}blB.'. Mьl paзpьl^и схpoн [и eгo) yд.ГopoдЕЦКИЙ ей гoвopил. вopoм oн y зaдеp2fiaннoгo pассеиBает Bсякнe пoдoзpeнI{я' чтo .. t{llчегo сyщественtloгo нa дoпpoсе не д. сAРAЕB oхpaнe. y6итьI кoмандylощий южнoй rке бьIл oстaв^ен в спeЦгpyппе' ott дa^ ценнbtе дaннbrе' пo кoтopbrм цельlй месЯц пpoвoди^исb oпepaЦI{и УНKBД и спeцгpyппoй. B схpoне мьl oGнapyнrили 6иблиoтекy' мнoгo пицIyщyю paзнblx маIlIиtIкy' 7. нo B этoм схpo.t^а ПpиBe^ ee кo Ь{He.Ц}. кoтopьIй в гpyппе игpaeт . и ''Чaд''. не '. a иIr{еннo с^eдoвaте^eм ''Чaбaн'. ^I{теpaтypЬl' пy^еIt{ет - Д6дgfi 9 нцх ''Maксимa'.'РьIбaк'. ''Agгeм. мне paсскaэa^' чтo в ^e. .r^a' Aвryстoвкa' в кoтopoм сt{дЯт oхpa}r}IикI{центpa^ьtloгo пpoBoд.' кoD1eндaнтжaндapгvtеpиикypеня тaк.raдeнeг. Бepeжaнский pайoн. илн yхoдa ящeе вpемя хopoцIee' нaстpoeний пoбeгa (.чтo oнa всe вpет.'Чa6aн. си^и кaк чтo oнa зltaет схPoн в се^е [и] oнa pасск. никa ''Белoгo''. ЕHКo. [и] п/tbrнемед^енtto вbleхa^и нa мal'Диtlе кoмбaтa.Бедoгo '. Toв.'CБ'. Пoслe oпepaЦии пo даннbrМ ''Чa6aнa.Бeдoгo'' не бbtлo. кoтopьlй дoПРaцIивil^еe [и ее] ^to^toК. пoдхrег хary' хoтед беxraть' tlo я егo пoдстpе^и^^ЕГЕ.' и кolvtaндylощий севepнoй гpyппoй УПA HЯ''. .нaстpoeние в гpyппe в нaстo. щиx тpyсoстb. сy }Iед€ l ^екo oт се^a Лесники.l^}l' гo 56 }Io наllt^и станкoвьlй пepeписки. ''сtlксoтa''.. с ttl. вязa^ г^азa' пpиBез ее в Бepеrкaнbl.Pьlбaк.Чa6aн.t^oсb вbITaIдиTb . pо^b Пpoвoдникa oн пepвьlй дoпpaцIl{вaeт зaдеp2кaн. 6aндитaми oстaв^яется т..'CБ''.'дoBБ. . ньlм кoтopoгo я oстaви^ B спецГpyппе' МbI вскpbl^и elДe тpи сxpoнa Це}Iтp:t^bнoгoпpoвoдa oУH I{е задеPlt(.. гpyппoй УПA .'. .'Белoмy''' к кaк paз чePез дe}rb пoдхoди^ пoсдедний сpoк ее Явки B эToт схpoн. где B сapaс ее yнre дoпpo.Apтeм'' py2кнaя пPoBoдницa зaсTpe^и^ ^ЕГЕTA TУ. и егo Пpиvем дBa схpoнa [нaxoдились] нa теppитop}rlr Cтaнисдaвскoй и Аьвoвскoй o6дaстей. t7 . иBа^ гpyппy' из гp)iTIпbI I{ск^к)чIl^двyх 6oевик0в' пpoяв^яю. otl знaет тaбop..Ч"д'' Бyдy'n y нaс B спецгpyппе.'.. н. Пoкaзaни. тaм 6ьIд eгo я/lъютarrт ''Apтем'' и oк. oкpy2кнoгo peфepентa oУH пo финaнсaм ''Миpoслaвa''..'. Пo дaн.'CБ.oн ей зa. сгope^a' в хaте пoгopе^o мttoгo дoкylvrентoв и ^ЕГЕТA бoльtцая сyl. . зaдep2кaн стapruий их oxpaнbl '.' я eще pa!} пеpестpa.. 6ьlвцrий . B кarкдoм се^e' paспo^oжeннorrl вдa^eке oт rцoссейнoй дopoги.) oбpaтнo в 6aндьl нeт.. еГo дoпpaшивает tlиктo дpyгoй. из гaeт ''Чaдy Bttнтoвки и otl бьlд взят 2ttивbrlr{.сБ'. Пpиypoнив yс^oв}Ioе вpемЯ' It{bIпpoвe^и oпеpаЦнIo poтoй в peзy^bтaTe кoтopoй 6ьlли "ГopДИ.

I нoчaми. 4'5_447. вaть и yrrичтo2кaтb бaндy. _ . Koмандиpьl oтделений ''CБ''. иIlфopпtaтopoв вllдoм CБ.lьIyзнaем' где. пo paйoнaм Tеpнoпoльскoй действyroщaя кotггpo^bнblil вvtД. Il. rкe и с xле6oм.2 |2 .ля пеpедви}teния гpyппa иМеeт пятb пapнr. o сylдестBoвaнии в сe^aх opгaнизaциot{l{blй пpи пoгpoшraх сeмей тaкoгo eDlся к тaкoМy l. _ C. ^емeтчикoв цoB в дoстaтoчllolvl кo^ичесТве гpaнaтbl.rкoB и где квapтиpyloт. и кoмaндиpoв oтде^ения пистo^еTbtи y всех бoй.У rry.l^исb с ненaдeх{нbrN{и Taким oбpaзoм. гpyппe нe xле6 и тaк2ке нaМ eгo oTпyскaет тe. нbIх пy^еметoв' 22 aвтoмaтa' [a] oстaльнble BI{нтoвк|4.l oпepгpyппЬI иIvteтb кoннy}o гpyппy' с бaндитaми| ^IoдЬми. oтдаIoT Ha rvrе^btlиЦbl мo^oтb бaндитьI oт Itмени кaкoй.2 2 1 . 3. дeйствyroщей opгaнизaциoнньlй paспискy спpalllивaем' и oн и кaкoй.Iх пoвoзoк и нaм 6aндьl.Z].Iy' apхiв Poсiйськoi Федеpaцii: ф. этoт пpедсe^bсoвeтa. мaтopoв тaк. зa чтo ИМИ У нaсе^eния сo6paнньIй IиьI зaяв^Я. a тaк}кe зa пoчетaми и кyujей.tЯт. кaмI.l пoчетbl яв^яется' (зимoй хoтя 6ьl чe^oвeк 15-16). г0тoвят схpoнbr. фopпry. гдe мo)к. a пpес^едo. слylaйнo сегoднЯцIний день нмeeт 27 чe^oвек пpи вoopyжeннн 5 pуl. виддt'^ЬI oт тaкoй пpoхoди^и' aгентypbl B кaких oстaнoBи^исb' тaкЁ{е yзнaем' ПpoBoднI.скoT' свиtlьll' кopoвьr' взятble 6aндитaми . Бoевики гpyтIпbr' oдетЬIe B кpaснoapМейскyro в свoих действ}lях oблaсти кaк неy^oвнмa 6aмДvt.oпoвiднa генеpaл-мaйopa HКBC Гoдoвнoгo yпpaвлiння чтo нет цeлeсooбpaзIlo БьIвaeт мнo- вo вpемя свoей paбoтьr в пеpeстpе^кy I{ пo^yчaется. Taк чтo зa пepестpе^кoй пpoвaливaет сBo}o pa6oтy.Ipeдсе^bсoветa' низaциottнblй скoт скo^bкo сBиней. 9478. oпy6л. 1. _ с. _ кнI!гa tPугa.'p. Pепpесивнo-кaPa^bнa систеIrta в Укpai|95'. Il.дибo - ме^bник в этиx paйoнaх дeйствyroщей p. тaм. скoтa знaeт кaждьlй opгa. Чеpткoв бaндьI. Бiдaс I.ZJ.l' чтoбbl oни не связ. f. Maйop(сoкo^oB) г. Coкoдo.1945 ^oшaдeй.'сиксoтoв. I. кoгдa гpyппa стa^кивaeтся всryпaeт и^и rrarrтy Леoнтьевy нaчa^Ьrrнкy Гopшкoвa Coвеpшeннo сeкpетIlo l{едoстaткoN. нaдo иМeни кaкoй-дибo Tак хлсб. спeцгpyllПbt игr{еIот свolo aгентypy' т. пеpеoдевцIисb B смelllaнl{yto фopl}. }to дoпpaluиватb пoпaвtЦyю._ Ь p к. пo Tеpнoпoльскoй o6дaсти мaйopa т. eстb ^и бaнднтaм дaeт пpедстaв^ястся вoзмo2кнblм' тaк кaк гpyппa' все-тaки' д^Я вoйскoвьIх oпepaций ма^oчис^еtlнa'oнa в сBoем сoстaве нa знaеT пpo пoд дByx связaHьIbIxBeрхoвblx как eмy paспискy дaем oт нa этoй теppитopиt{.'.r^bникa oтде^eния oББ УHКBД. нi.ЛЕOHTЬЕBУ ПpеаoстaвляЮ дoк^aднyю зaпискy нач. |9|7- вЬtезE{aтЬ }Ia oпеpaЦt{и д^я захвaтa зapalrеe нaмечeннbrx o6ьектoв.Цtlл CБ.еprrsaвний oп. \-yщeсTвеl{}lblМ y нee пoстoяннoй се^aх oстaнaв^ивa^исb где и кyдa вoйскoвoй гpyппbt t8 с rlими мaйopy Coкoлoвy кepiвництвo ствopенoi УПA щoдo к^oпoтaння пPo пPI|сBo€ r rня 3вaння Геpoя Paдянськoгo Corозa зa спеЦгPyпoю з генеpaл-лeйте- сPсP кo^rrrшнiх Tеpнoпiльськoгo нaцioнaлiстiв пiд УHкBс' Bиг^ядoltt 28 сiчня|945 poку пpoхoди^l.rя aгеI{rypa rlalt{Irвepбyeтся пoд кaк бьI для rIaблloдеllия зa пoведeниeм ''виддидoв'' мьt д^Я инфop- Пpoвoдникoв' де^aеМ видиIr4oстb' чтo Мbl t{aб^юдaeм зa пpoBoдни. oсTaнaв^ивatoтся [в] селaх 6лиз paйцеrrгpa. 487. 59 .1. Гpyппa. HAЧA^ЬНИкУ Г^ABHoГo УПpAB^ЕHИЯ HкBД сссp Пo БopЬБЕ с БAHдИTИзМOM ГЕHЕpA^-^ЕЙTЕHAНTУ тoв. кaкиe . гo с^yчaeв.

4o шaPкolta вrryтpiшrшiхспpaв yPсP T. poть6i з 6aндштнзмoм HКBC генеpillr-аrейтенaнтa сPсP Леoнтьевa. B pапopте тoв. кoтpi вiдзнaннлшся в 6opoть6i з нaцioнaдiстнчнrrш пiдпl^nяlt i0 беpезня|945 poку Coвeprшеннoсекpетнo Из Poвнo Пpинятo пo '. |9|7 - Бiлaс I.A PФ: ф.209. 6l . Клoпoтaння генеPiur-лейтенaнтa T.487.темa в Укpai- c.9478. _ C. гepoйствa._ Apк. Tеpнoпoльскoй ми нaЦIroнa^истalии вoзбy. Coкoлoвa. Haкo' дo сих IIop oн нагpa2кде}I тo^bкo oдниlvI opдеl{oМ.tетитb paбory oбдaсти. Ceкpeтapь o6кoма КП(0)У генеpa.с. oп. _ oп. rrraйopa Coкoлoвa дo звaнrrя Геpoя Paдянськoгo Coюзу Без дaтп Coвepurеннoсекpетнo HApoдFloIvTУKoMИссApУ BI-IyTpЕHHИХдЕ^ Усср ГЕHЕpA^. щo дiс пiд впглядoм УПA. Peпpеснвнo-КaPanЬrra снстеita в Укpa.. Киев Генеpaл. зютиl{скoгo pайoна Boдьlнскoй oбдасти.r.: Бiлaс I.лейтrнaнтA. КoмпaнеЦ этo пpеlиo?rrе._ Apк. _ Cпp. yбеrкден в неo6хoдим0сти Хoдaтaйствyro пеpeд oтIl. o Coкoлoвa нaгpaдньIe п{aтеpиa^br. сooбщить Barце мнение пo эaтРoнyтoпry вoпpoсy !r в с^)Даe пo^o2ttите^Ьнoгo peшIеI{w| - т.{yжeствa'oтBaги и гepoйствa в 6opь6е с yкpaинскo. {.9478. PепpесивIlo-кaPaJrьнa |9'. Cтpoкaчa щoдo пPед.мaйop A.вa 06 opгaнизaЦии' гpyппbt' Зa сoздaHrroй вpeмя pa6oтьl читe^bнbte фoplvtиpoвaнии и Dteтoдaх paбoтbl спeЦ- из б.BЧ'' HAЧA^ЬHИкУ ryББ I-IкBдсссp кoМИссApУ ГoсБЕзoПAсHoсTИ 3 PAHГA тoв.мaйop тoв. - l(g1pa дPугa. пpисвoeнии тoв.стaвJrення кеpiвникa спeц6oiЪкш HКBC. 2tt. Coкoлoв oтвaги и пpoЯви^ иск^ro. 487. в УHКBД My)кесTBa' o6paзцьI тoв. сPсP дtlтиtitoit HкBс вим пPo нaгoPoд'2tсеIIIIяoPденaltш кo^иltlнiх oyнiвцiв. 1. мaйopa тoв.}tемеЦки. t. 0пу6л.CTPOI(AЧ гop. Гoprшкoв {.АЕOHТЬЕBУ B нoябр 1944 toм Рoвенскoй меrкoбл. 0пу6л.Ц.. 448.итьxoдaтайствo o пpисвoении звa. Я caм тaкfi{е paзде^яет дa и 1юB. ние тaкfi(e пoддеp2кивает. _ Книгa tPугa. Coкoдoвa.'Р. Cаpaев ^ичtto' ние.^ЕЙTЕHAHTУ тoв. |9|7-|95'. 3веpнення нaчa^ьнrrкa Гoдoвнoгo упPaвJriння пo 6o. Haчaдьник 1 oтдeлaryББ HкBд CCсp генеpaл. . гpyппoйHкBд Уссp и УHКBД Bольшrскoйoбластraopгat{изoЕ. Coкoлoвy звa}Iия Геpoя Coветскoгo Coroзa Haчaльник ry ББ HКBд сCсp Baми o Boз6yЁrдении вoпpoсa зa бopь6y с yкpаинскo-нeмеЦкиIl{и нaЦиoнa^истaми. Coкoдoвьlм.t спецгpyппьl 6ьи нaзнaче}r кypeннoй УПA . Cтpoкaнa пеPед нaчa^ьнllкoм Гoлoвнoгo упPaвJriння пo 6opoть6i з 6aнгенеpaл-аrейтeнaнтoшЛеoнтье. аействyroщeй пoд pyкoBoдстBoI\{ нaчa^bникa oтдe^ения oББ УНкBf. ния Гepoя Coветскoгo tvtoе I\. Bесьмa тpyднo гreстb все oПepaЦии' пpoведeннbrе т.A. 448' 449. Oд.: нi. Гopшкoв пpoсит зa пpoяв^енньIe o6paзцьI I\.шra сПеЦгpyппaп3 6ьвrцих зaдep?каl{нЬlх и дo6poвoльнo явивцrиxся к наIvt6ilIдI'rDв. Кoмaндиpoп. - Gнс.. \нi. Bдaсюк Петp Петpoвич' lt{итeль Oзд. Лeoнтьев тoв. Гopruкoв пpедстaви^ }Ia мoе tllvtядoк^aдrryо зaпискy и Paпopт o paбmе спeЦгpyппы УHKBД 60 представитb нa тoB. бaHдитoB.rне.Maксим Bopoн'.PФ: ф. Пpo-y Coюзa майopy Coкoлoвy.

Tpyп '..зaпадн.rхBaта нaшей ^oЁteниe гpyппbl. Бьlв.'Кoмapa'') винa. . ''Koмap'. фaми^ия tIе yстaнoв^енa' пPoисхoдит из . 8 мapта с. 2. в peзy^bтaте чегo зaвяз... с^o2t{итb нaгoтoве opylкие' пpeд.'Бoгдaкy. Poвнo д^Я oпoзнa}Iия..Кpaвнyк Иoсиq oткpol]еннblх с зaдavей пpизнaний вblхoдa бьlл нa pyкoвoд.lя бaндa пpиEя^a мepbl з. г. в xoде кoтopoгo 62 B течение 8-10 J [4apтa с. у6нтo tlескo^bкo бaндитoв.'Мaкaр1rцq'' 2.'Maксимy Bopoнy'. Пpи этolll з.' кypeннoй вpaн. rrrгaбa гp5rппblУПA ''Дyьвoгo'.. ..'. Нa oткaз ''Maксимa Bopoнa..Maксимa 4 qевpаля с.. 3. г.'.Maкаpенкo'.' (кpoме '. ствo o6дaстнoгo и кpaeвoгo пpoвoдoв oУН. кoтopblе' иМеЯ вpeменнo llз дoМa BbrIII^l{ .r^ местo нaхo}ttдeния ''Бoгдaнa.Maкapeнкo.Бoгдaнa.Maксим Bopoн''. с чaстьlo B нoчь c 4 нa 5 мapтa с. с зaдaчей зaхBaтa paйoннoгo пpoвoдЕIl{ка oУН ^aсти дaнa'.Каpпo.Пеpед спецгpyппoй . oбa Tpyпa пpедъяв^Я^исb нa. Линroв Лoкaчeвскoгo paйoнa BoдьIнскoй oб. ..[tлимa C*ypu'. 6gq3н9й paйoннoгo пpoвoдI{икa . Cтельмaщyк [Opиeм Aлександpoвичeм.КaрпoвиЧa.ля oпepнeкистскoй paбoтьt гpyпПе бьIли пpидaньl 4 чeлoЗu BpеМя свoих действий гpyппoй пpoвeдeн pяд хopotllих oпеpaций пo зaхBaтy и yничтofi{eниIо Beкa oпepсoстaвa НKBД.' бьIли дoс. где pаспo^aга^ся p)rкoвoдите^ями УПA. BbIIlI^и на 4-х oпеppa6oтникoв и ulефa связи гpaнaт - 10 ццg1qдgagg - oпеpaциIo в х. гpyПпoй зи oбдастнoгo пpoвoдa C[/H Mихaйлoвин.\o?ttи^и opy?fiнe. . ''Tвеpаьrй.чaстии нaцIих . '. Hахoдивrцийся нa связи . Пpи пoахoде к дolиy гpyппy '. г.Яpемa'.' вbtпo^нитb этo пpeднеизBестн.'KoMAp'. .Koмapa''. пpoпaгaндист кypеня. и бьrл oпoзHaн: 1. и ''Кoмapoм'' немедлeннo бьIли oпoзHaнbt: .. кoмaндиp[oм] сев.бьIв. '.' v|lъЯTlцеф сBЯ.тo pyкoвoдите^и из . Бьrвrц. нe тepЯя вpеDrel{и'в сoпpoвofi(дeнии УПA. нaч. кoтopьIй пoс^е TaкЁ{е вк^toче}l в спeЦгpyпПy Bopoнa. тaв^el{bl г.Maксимa Bopoнa'. хoдящимся y нaс пoд apeстoЬ{б..Бoг. тaкfi(е' кpoDle ''Mаксимa Bopoнa'' и '. f. хopoшo знaвlциtll ''Кapпoвинa'. г. urим B pезyльтaтe тpyп . yкaзaннoгo связHoгo напpaви^ся нa 6диздехraщий щrгop в .Кapпoвич'' 1. . нескo^bкo бaндитoв. тpyпbl ''Кapпoвиr'' и '. гpyпп УПA ''Рyдь1ц. рбогал в цггaбe '. Пoтеpь с rraшей стopoнbl нeт. '.' ви^' чтo к пpибьIли кaкие. пo сoвмeстнotvly пpебьIвaнию в ''УПA..Мaксимa Bopoна'' oстaнoви^и rraхoдивlllиеся тalr{чaсoвblе и oднo. пoдпo^bЯ oУH и УПA..'Maксим Bopoн'.l^ся бoй.. бoeпpипaсьl и небoльtшoе кo^ичествo пРoдyктoв. B Ь{olr4ентпpибьIтия спеЦгpyппbl нa paйoнньlй пyнкт . захвaтьI- Baтb их и^и физически yничтo)катb.'. oкpyгa УПA сюк Евгениeм Михaйлoвичем. ЗaxвaчeньI тpoфeи: n319yn163 3и1a1q3qк ] - f свoей гpyппbr чис^eннoстью 15 че^oBек' пpи ). 4. rштa6а orr fi{e пepвьlй зaМеститеAЬ кo. l'aлиции.Чеpньlй'' 6. oпoзнaн: 63 .'Бoгдaнa'' нa Lreсте нe oкaзa^oсЬ.l шкo^bl пoдстapцIиt{ УПA Бa.lя.Maкаpeнкo. '. в пoс^eднее BpеIvlяинспeкгop пo вoйскoвoll{y oбеспечению УПA. нaч.'Бoгдaнa'.фаJvти^I{я не yс'т. xo}кдeния Рyкoвoдитrдeй и глaвapей oУH tsbtяBитЬМестa нaи УПA. в чис^e кoTopbrх ''Мaксимoм Bopoнoм'. Бьlвrцим - инстpyктopolt. rцтaбa Киевскoгo генep.' пpинял наluy спеЦгpyппy зa пytlкте свЯзи связнoй свoих и yкa3.Бoгдaн'. '. вместe с пpибblBIшIrМи .. ''Tимoru'' 5.4oМ. ''Кдимa мaндyюlдегo УПA Caвypa''.'УПA''. 3. - Пчeдянскнм Baсилием Aнисимoвинeм.'Maксимa Bopoнa'' бьlлa пoстaвлeнa зaдaчa: дeйствyя пoд Bидoм 6aнд УПA. бaндитaмl poH€ € зIlaв^ичнo . нач.lнoB^енa. - 661gц11ьlйУПA.

. Усeнкo 4. лейтенaнтa мил. 466_468. Pяснoгo пPo Pезyj\Ьтaтнбoйoвих oпеpaцiй спeц6oiЪкн HкBс пiд вrrглядoм УПA' oчoлroвaцoi кoдrrrцнirrш нaцioнaлiстaмш 29 6еpeзняt945 poку Гaскевич Bлaдимиp. BиЧa''. Бopисroк Hикoлая Емельянoвина.. пpи yчaстии и 4. чис^енtloстью 15 чед.'Mакapенкo..гo маpтa 7945 гoдa спeцгpyппoй УHкBД Boдьlнскoй ''Мaкси.лeйтенaнт Cтpoкaн Пеpедaл - ' 1 l CoвepЦIе}Iнo секpeтнo вЬIПИскA Из сПЕЦсooБЩЕHИЯ Пo ''BЧ тoв.'.'УПA'' пектoрoм снa6жrения гpyппЬI пoд кoмaндoBal{иeN' . Кpaвтyк 3. Bдaсюк Петpa Пaвлoвивa.. oб^aсти вoзг^aв^Яeмoй 6ьlвluим кypeннbtм УПA ''Bopoнoм''.f.r^ специ пoдве^ ее к хyгоpy где tlахoд}|^ся 65 . пoс^е чегo пo ББ генepал.Maксим.. N9474oт 15. Лoкaчeвскoгo p.BopoH. гf 6.. ПpиrrялBoлченкo 21 ч.' И KpABЧУк ИoсИфoМ MИХAЙ^OBИЧЕM Пo к^ИЧKЕ'.Bgpgц'' B пyнктe связи в селe Аинroв yстaнoBll^' нтo ''Бoгдaн. |9|7_|95'.тyкПeтpа Cтепaнoвичa.Ц. никa OУH . Maкapvyк Cтепaнa Hикитoвинa.'. 3. пblтil^исb зaдеpжaTЬ paйoннoгo пpoвoд''$91дд1д''. 1. РЯCHoГo BХ.y6oвoгo. o РЕЗУЛЬTATAХ oПЕpАJJИЙ сПЕЦГpУППЬI... Boтьеp.''Maкapеllкo'' н ДP' Bbrсbr^aloпoчтoй. Чеpкaсoвa Ивaнa Apсеньевиva м^..: Бiдaс I. LШевнyк Ивaнa фeдopoвичa.нa' BoльIнскoй oблaсти.leстнoмyпpeбьIваник) B УПA.ItIивIlIиxсяв xoде yкaзaннoй oпеpaции' a иIиенtlo: Opаенoм. Нav. /oporuyк Пeтpa Никoдaевичa . 2. rпими пo сoвIr. пpибьlли . BoзГ^AB^ЯЕMoЙ БЬIBtIlИМttУpЕНHЬIM"MAксИMOM . paнeе знaв. инс. 6.. B нoчь нa 5 мapтa 7945 гoдa Maксим сo свoeй гpyппoй . Пoдpoбнoе oпl{сaние oпеpaции пo yничтolt{eнию ''Kapпo. Еqимoвa Aлексaндpa Ивaнoвичa ст. 2.' '. Peпpесивнo-кaРальнa сисttмa в УкpalЪi. |994. - poвичеМ и Бopисlок Никoдaeм Емельянoвиvем. 1. дейтенarrгa viИJv1|!t1:r1. _ с. нaибoлee oт^t. Peэgнкa Львa Иoсифoвичa .' нaхoдитсЯ нa хyтopе ЛинIoв н чтo к нeмy УПA. IIIевчyк н 6ьlвtшими6aндитaми: Иванoм федo.t 11-ти чeдoвек. лeЙтeн. .1.зятьй из гЦ/нктa сBЯзу1 пoсчит. 30 м.45r' в селe Линюв.KOMAp'.'. 71.45 г. Opаeнoм ''oтечeствeннoй вoйньl I стeпени. orrуол. 6ьlл зaдеpжаtl шeф связи oбдaстнoгo 149ц'' пpoвoдa oУH ''Кoмap''.Kpaснaя op. 2.'oтечествeннoй opаeнoм вoйньt II стeпени. _ к. .ст..'Кoмapa'..Кннгa дPyгa.х oперaтивньlх paбoтникoв HКB. гpyпгry за бarцy 64 5--6-1337 Cвязнoй пpедстaвитe^и ''УПA'' г^aBнoгo кoмaндoвaния в.'KapьIм'' Bнпнскa Ь спецпoвiдolt^еIllrя lraPкorta вщ"гpirшнiх спPaв УPсP B. 2..{ Уссp пo к^ичке - пoс^е дaчи oткpoвeнIrbtх пoкiЦraний иэъявил сoгoкiЦlaтb сoдeйствие в yстaнoв^е||Y|И|| p}кo^aсиe ^иквидaЦии вoдствa oбдaспroгo t{ кpaeвoгo пpoвoдoв OУH. Ивaнoвtlvем. Упpaв^енllя HкBд l 10 мapтa1945 r. 1. Mедьникoльry Гepасимoвнy. Пporuy Baшегo paзpеtllеHиЯ нa пPедстaв^ение к пpaвите^b- ствeннbllvt нaгpaдal\.мaйopa гoсбeзoпaснoсти.3.. Кpaвнyк Иoctl Maксимoвич - бьlд вклroчен B сoстaв специa^bнoй гpyппьI. 1..Кpaснoе Знaмя. 3.Бoгдaнa''. 1.енoм Звездa'. Кpaвvyк Иocнфa Mихaйлoвиva.

lа Cавypa''. _ Haчa^ьI{икштaбa УПA.tвньй сoстaв Hap.l!}a^aсь oкpyttеннoй oхpaннoй бoевкoй..Tимorц. 487. t| ДцУIт.oстапа. 66 к..D(oдиBIIIиI\...'BЧ'' Havaльникy ryББ HкBД сссp кor}..oнесення застJiтlttшкa нaPкoмa внрpiIшнiх спPaB УPсP T.3.Зaпаднoй гpyIrпьlУПA пo к^ичкe .- с.Maкapeнкo.. '..КнигaдPугa.кypеннoй вpaн .tиссapy гoсбезoпaснocтн 3 paнгa тoв.Maксит"тy''.l^bl{oйгpyппoй у6ttтo 6 бoйцoв.Д|.Кapпoврч'. фаrraсьевиv...lта в бoю бьи y6lrг oснoвнoй пpoвoдник ю2ttttoгo кpaевoгro пpовoда oУH ''Бopис. кoil. где 6ьlди oпoзн. г. пpи пoпblткe зilGt.l'. 4.Бopиса. 452..45 roдa.. orryсл..Iтaба Киевскoго пeнeр. винтoвoк 2.: Бiлaс I. тите^Ь кolvrандyющегo''УПA.' слo}ttить opy?f{иe.бьlвший нач._ Ьpк.lя из . . ''Tвepдьlй'' . |994. Pепpесшвrro-кaрaJrьнaсиcгеDla в Укpaftri. Poвнo..[Gpn.'Kаpпoвинa'' .' иtlспектop вoеннoй пoдгoтoвкI{ УПA.3. '. |9|7-|953. кoтopaя пpед^o2fiи^a.. '.. '.. Kpoмe тoгo' в течeние 27 _28-29 мapтa вo вpeмя yкaзaннoй oпеpaЦии y6итo з.''.' с вblездol\. пистoлетoв 5' гpaнaт 10.yбoвoгo.Климa Caвypa.25. Леoнтьевy /ля Hаpкoма Bнyгpенннx . 453. .. .м '. ^ицa Пpи пoдхoде к хyгopy спeцгpyппa oк.. t.. Cтpoкaчa нaча.' и захвaчeн .. t{аи^bникotи ц.aн'' и пpибьIвurие к lrепdy из кoмaндoвarrия ''УПA'. oкaзaлись: 1. 2..Мaкapенкo'' пo сoвМеспroйpаботе в УПA.N|I| 6arцlr-гa. B зaвязaвrпeмся бoю спеЦи. г.'. . pабoтник штабa''КдиI. ''Яpeмa.'oстaп'' нaпpаB^енaгeнт с зaдaЧeйвнeдpитьсяв юrrtньIйкpa..'Maкаpeцц6.taта' вoйскa 18 п 25 6pnraд и oднa спeЦгPyппa' сoстoяIt. Bеpнo: oпеpyпoлнoмoченньlй2 oтДeлeння1 oтдеда ryББ HкBд Cссp .ми и '. пo^итический вoспитaте^b 6.A PФ: ф.. бьtвruиминспектopoм шкo^ . впepвьlе пpибьlл tlа явкy и сooб. opгaнизoвaнаи нaчaтачекистскo.Максимoм-Bopoнoм'' и poм'.. кoмбaтаrлoмгpyппbl уTrA _ . кoтopьlе пoс^е orloзнaния'.УПA. _ кypеHЯ. 3. - oп. пеpвьlй зaмес. . . евoй пpoвoд oуH и yстaнoBитb MесTo paспo^o?t{ения цelrтpa^Ьнoгoпpoвoдa oУH.. бьlвrцим qгpаiкей - 6ьlвtuим кoМан.'Pуlьli.'Bopoнy. g3q3цgй УПA. 20 мapтa с.Чеpньlй'. gq1gн1rьlйУПA..м 28.oстaп. . бьвшиx бшдIfroв пoд кoмarЦoванием B рзyльтaте oпег4g....r^bнIlк штa6а гpyппbl УПA ''f..r^Ьнoпo oкpyгa УПA Бадoк.[eл УCсp тoв.45 r.9478. Ддя пpoведеI{ия oпеpации пpивJ\eченbl oпeрп.rxвaченo 65 6aндtlтoв - 2 4 4 -" 22 cвязtlьlx 67 . .'дoстaви^и Tpyпьl и в г. Ряснoгo B декабpе 7944 roдa Poвенскoй меrкo6лaстнoйoпеpгpyппoй HКB/ Уссp Ha тepритopию Tepнoпoдьскoй o6дaсти . Захвaченьt тpoФеи: aвтoмaтoв 3.tbннкуГoлoвнoгo yпPaв^iння пo бopoть6i з 6aндитrrзшoм кoмiсapy леpж6езпекH 3 paнrу Леoнтьевy пpo лiквiдaцiro зa yчaстк) спецбoiЪки ''opлa'' кеpiвнихкaдpiвoУH_ УПA 31 6еpезня|945 poку Coвepшешнo секpетtto Пpинятoпo . чTo нa теppитopии Кoзевскoгo paйoнa Tepнoпoльскoй oбдaсти нaхoдится юrкньlй кpаевoй пpoвoд oУH' Пo дан"o.вoйскoваяoпepaцияс це^bto заxватa и^и yничтo?t{ениЯ yкa!}aннblх вbrцIe пpoвoдt{икoв.' 5.кaпиTaнгoсбезoпaснoстиРoмoв 29.Kаpпoвинa'. _ Cпp. a тaкrкe бoепpипасьl и oyнoвские дoкyмerrтbr.Кoма.Iися пoд дyroщиN{Cев.'УПA'' пoдстapшIrrr Пимяllским. {.lнbl н. lt(иBbtм рненьй дпrъй адъloтаIrт Moвrсy Aлексанлp }l(}lT€ J lb Bеp6скorо paйoнa Рoвенскoй oбдаспl. щи^.''Бoгд. Cтельмalдrк }opием.t нa мeстo 27 мaуa c.op*.f'yбoвoгo'.

Peзyльтaтьt дoнесy дoпo^нитеJ\ь}lo. i9t7 _ |9'.. Мoсквa Ha BarцN"-35/1/190_ oт 213.гo paнгa тoвapищa Ряснoгo.ПлeIшиrrгеp Пpинял .A'PФ: ф.Z|.'.. и пЯтb paйoннoгo мaсштa6a 6aндгдaвapей.Цa с.IIIеp шин.'.riстiв шa чoдi 3 Кo.лeйтенaнт Зaм. Coo6щaю. oн ?ttе ''ПoДевoй.ty oyнoвскoгo пo pядa aгентypнo. Hoгo пpoвoдникa aгентa ot{ 2ttе. в зaместите^я кoп{aндytoщегo нaчa^bникa ^ице: p.гo вoеннoгo oкpyгa УПA . кoмендантa вoеннo. Укpаинскoгo oкpyгa B кaчестве стаpцIeгo гpyппbl aгентoв . Oпеpaции пpoдo^2lrается..'Coкoленкo.Бy.rпшшirr куpiпнrrru Левoчкorr 26 квiтня |945 poку Coвеpшeннo секpетнo Haнaльникy г^aBнoпoyпpaB^еttltяHKBд ссCp пo ББ кo}rиссapy гoсyдapствeннoй 6езoпaсI{oсти3 paнгa тoв.454.Еpемин r.ис^oкaции г^aBнoгo пyнктa сBязи вoeннoгo oкpyгa' вo г^аBе с I'шeфoi{ связи . I<. и дpyгиx истoчникoв 2-гo пoгpaнoтpядa' ст.. дед УCCP Ivtиссapa Bнyтpенних нoй 6eзoпaснoсти 3... - l(gцр дPугa. l.' пo дaннbrм .кaPa.. pефеpeкгa пoлитическoй пpoпaгандbl '.' ' пo^ итичeск oгo pyкoвoдитедя'.roвек..'Янкo'.. 6oепpипaсbr' pадиoстaн. пpедtllествoвir^a opганизaция aгrе}rrypнo.. Ha oснoвaнии этиx дaннbtх' пo yкaзaнию Hapoднoгo Кo. B нaстoящее Bpемя ис.Aеoнтьeвy г..Кy}tЬtlu.3.'o рA с._ oп.ЛьlсьIм'' .oпеpатиBнbtx пoдпo^bя и бaнд УПA. Pyсин''...r^o известнo o местe пpебbrвaния зa пoгpa}rичнoй динией ''$yр.oпepaтивнoй (r9 .Яpoпoлк. rrачa^ьrrПкyГoлoвнoгo ушpaвлiння Hl(Bс сPсP вrrгJrядoit УПA лейтенarrту Леoнтьсв5r пpo дiяльнiсть пiд спrЦгРупш HкBс з кoдпцrнiх нaцioна.r звeдки . vr вoeннoгo oкpyгa УПA сoтнr.Явилoсь с пoвиннoй 105 че.). {.. .?llеH'. Cpеди y6итьIx oпoзHaнbr_ нaдpaйoнньlйпpoвoдник oУH '.. 455.45 г.t УПA Хoдмскoгo oкpy2кнoгo пpoBoдa УoH.).'|994...пoдeвoй 2fiaндap.'ЧеpньIй. iпi. нaчa^Ьникa щта6а oкpyгa oкpy}к. в кoнце Янвapя ll{.Ягoдa'.'Coкoленкo..45 3.- с. '.'Ягoдa.: Бiлaс I. Ivlеpии ''Bopoнa'.lеp'. нapкoмa B}гyгpеrrниxде^ Уссp Cтpoкav Пeраaл .rm 6ьlвrшийкypeннoйУПA Лeвoчкo Bасидий 6E Baсильевич' пo I(^ичке ''}opненкo''. a тaк2ке o д. . пo^Ьзyется Упpaвлениeм Пoгpaнвoйск HКB. в пepиoд с 7 пo 27 Фeврa^я с. ulефa сBязи пpoвoда OУH.Ky. г. .tьнa спстеlta в Укpa.. гeнepaл. oпубл.. _ Cпp.э5.Baтюгa''. opгмo6pе9еpeнтa'. Э1. Так. псеBдoнип{oм Пoслeдний 6oевикoв пoд пoкa!rа^ се6я нa этoй pa6oтe иск^ючитe^bнo с пo^o}ltительнoй стopo}rbt' orr пpив^eкa^cя v| пpив^eкaется yчaстии пoгpaнвoйсками в кoмбинaций paзгpoil.eнa pyкoBoДящегo сoстaвa штa6a 2-гo oпеpaция пo ^иквидagии '. Pепpесrrвrro.Cлyx. Пpoведению paции tv|еpoпpиятий вoйскoвoгo пopядкa в этoй oпе. 3axвaченьl тpoфeи: вoopy?кениe...фк. нaпpимеp. ция' oпеpaтивнЬreдoкyментbl }r (pотoснип{ки.Opeст''.9478. t05't06.. (oн жe '. кoп{aндoваtlия ruтa6a 2. }lнтендa}Iтa. (oн жrе l{ сoтни УПA пoд кolualrдoвaниеIr{ .Cтapьlй.зaдеp2кaнo 1э1 бaндпoсo6ник н 127 yк^orrяющиxся oT пpизblвa. зa пoгpaнич}toЙ лнннeiа 6ьlла пpoвe..4t/. и н тен дal{тa' .Ц. .. фнесенпя зaсЦrпнrrкa lraча^bникa упpaвлiпня HКBC уРсP пo 6opoть6i з Geндrrпrзrrorr кaпiтaнa Bинншченкa геПеPа^. г. . _ кoмиссapa гoсyдapстBеt|.

бoевикoв 2-гo пoгpaнoтpядa' гpyппa 6oевикoв HкBД И paДИcTHкBД с paцией. apестoBaннblх' зaдеpжaннblх' ЯB|1в. нyди^o пoгpaнвoйскa пpисryпитb к пpoведеltиto вoйскoвoй Зaдaние.ra. как сo'.'.. 6анд УПA и т. 6oeвки гpyппbt' сoстoящей из кoленкo..tи!t{ знaчиTе^b}|oйстепeни спoсoбствoвaли yспеxy ее пpoведеI1||я. имея в видy Bo вpемя ее пpисryпиTb к пpoвoдaoУH.БУГ'.е с t(oTopЬtМ Bbtясни^ pяд Цеl{I{blx дa}IньIx oб обстaнoвке и yс^oви^сЯ нa встpечy }Iа дpyгoй день. д. И I''pУГtl|\4Lj| нoгo oкpyгa УПA aгент '. B нaчaде феBpa^Яс.' 2.oбpoвoльнo яви^oсb Убитo BсЕГo ^егeн. кypеннoй УПA)' чеpез известнbrх еIvtyсвязньIх OУH пpoвo}кдaющий гpyппy кolrlaндиpoв УПA связЬtвaется с oтде^bЕlbtмиpyкoвoдЯщими paбoтникaми ruтаба . и paзo6^aченo с^едствиеrи pyкoвoдяlдегo сoстaвa oУH-УПA 107 че^oвек.'Имe.aЦии oкpy}t{Еloгo Этoт плaн oсytдествитb не yд. в ^иЦ чис^е кoтopblх нaxoдt. пo^r. aге}Iтa Бьlдa сoздaнa гpyппa 6oевикoв в сoстaBе 19 челoвек пoд кoМaЕIдoBaнием''Coкoленкo . сoтни УПA и Хoдмскoгo oкpylffнoЮ пpoвoдa oУH.Coкoленкo'.'Coкo- пpинимa^a }reпoсpeдствeннoегlaстие в этoй oпеpa^енкo '.t^исb: ч^еtIoкpyzкЕloгoпpoвoда oУH' oн 2ке иtlстpyктop пo^ит}^{е6bl oкpyгa ''Битькo'. дa.Лoц- пo rкенскoй сетке 7l . излorкеннaя BbIшIе Гpyппa [Ioвскoгo пoдпo^bя. paДИc. 2 чeдoвека из чис^а aгеt{тoв - 3-х poeв.'БУГ.l^oсb' так кaк в гpyПпе '..) и в зaBисимoсти oт пoс^еднeй пpoвoдит те и^и инbIе меpoпpиЯтиЯ' вп^oтb Пpeалoгoм дo ^иквиДaЩИИ д^я этих встpеч oтде^bнblх бьIда ^иц. дaнньlе o6 oбстaнoвке в |tv1|1 у| дoбьIтьIe сaгr.Co- oднoгo пopгlикa. pyкoвoдите^bниЦa ot| }ttе '. ^иквид. 6oевикoв пepешI^и в oкpylкнoй CБ и этo o6стoятельстBo вbl- AгеIlт ''Coкoленкo пo яв^Я^ся сoпpoвoх{дaЮIдим ^егенде гpyппy ''Boстoк''.{. opганизol]a^ встpечy с кoмеllдallтoм ''CБ. тoв УПA и сoпpoвo2кдaвrцей их бoевки.гo вoеннoгo oкpyгa УПA-. кoтop. 182 184 5 -" 60 571чeл.Coкo^иЦaми иМе^ вoзtr4o}кtloстbпoстaвитЬ pяд вoпPoсoв Taкoгo хa^eнкo paктеpa.Сoкoденкo'. Cpеди вo^btlo 140чел.2. кoмaндoвaниeм aгентoв-6oевикoB пoд .кolибинaции' oсyЩеств^еннoй пpи непoсpедственtloМ }д{aстии .1945 B pезyльтaте этoйoпеpации' гoдa' с тeppитopии Пoльrши: Bьlведенo и apестoвaнo - Зaxвaченo Зaаеpжaнo . paйпpoвoдaoУH мaн . кaк tleoбхoдимoстb вbtЯснel{иЯ troвbtх yстaнoвoк oy- 70 oпеpaции си^aми 2-гo пoгpaнoтpядa.'Сoкoленкo. сoстoянoвaтb се6я гpyппoй кoмaндиpoв УПA - дан}toе зaдaние. кolиеtlдантa бoевки. BьIпoлllяя ''Сoкo^еЕlкo aгент B пеpвyto пoд кoМaн- oчеpедb yстaнoви^ местo пpебьIвa}Iия сoтни УПA дoвa}IиеМ Ягoдa. в 6eсед.rя якoбьl пеpедBигaется в КapпaтьI. изBeстнoе сpеди oyнoBскoгo пoдпo^bя н 6aнI' УПA (бьlвur. пpoвoдимoй c.. в oсtloBнoм свoди^oсb к с^едyюЦeМy: Пoсле пepехoдa пoгpaн^инии aгeнт .' пpoизollt^а изМенa.1 пo 21. нo o..I1|4хIя бьlдo oпoзнaнo зaхвaченнbrх и дoбpo. oкpy}t{lloю пpoвoда ''lopкo.Boстoк'' и кaк ^иЦo. вblЯсняет y ниx oбстaнoвкy (местoнaхorкдение rrtтa6a. пo^r{ения пpoдyктoв д^я гpyпrlbI банди. щей из 2-х кoмандиpoв УПA-''Boстoк''..'. г. б^агoдapя кoтopoй пеpед pyкoвoдствoм штaбa 2-гo вoeн'. Тoгда '.Boстoк'.' мoгo с сoт}Iей B тo вpеМя не 6ьlлo.'Boстoк.'Ягoдa.еннoе гpyппoй oт пoгpaнBoйск.гpечи с ней yк^oни^ся' 1'aк кaк сa.г вс.'Coкoленкo.. B кoтoрyю вхoди^и: 10 агентoв . гpyппa Пoс^е сooтветствytoIдей пoд. гoтoвкtl бьIла пеpе6poшeнa за Пoгpaн^иIlиюс легендoй: '.'Ягoда.

6ьlвrций пoдпo^I(oBHик пeт^Ioрoвскoйapмии' oкpy2кнoйинспектop пo пoдгoтoвке кадpoв УПA и pЯДa ДpУrИx (см.: Бiлaс I.'Coкoленкo. Зaм. УПA и [в] аpyгих aгенTypнo-oпеpaтивнЬIx Oyнoвскoе . .rrtнкoлиrцнix oyriвцiв пpo BикoPПстaння кaPaJrЬIrиIrtrr у бopoть6i пР0ти yсpaiiнськoго нaцioналiстичl|oпo пiдпiдля 26 квiтllя |941 poку Coвеptшеннoсекpeтнo Явивrциеся с пoвиннoй 6aндитьl пpизbIBI{oгoвoзpaстa пoсих oпpoсa o 6андaх.УПA . .'ь. PeпpесиBrro-кaP:rлЬнa iнi.чaстrrикoв oУH. ''Coкoденкo'. ry. кoмaндиpa oкpy2кнoй paзведки дa oУH . |...18. _ веpбyются в кaчeстве aгентoв. деятe^bнoстb' их paзo6лa- l{ пoсе^енa в гopoде Coкa.'Coкoленкo'.гo oкpyгa .. кoй oбpa6oтки' нaпpaв^яются пo lvteстy 2китe^bства сo взя.rьнoгo пpaдЬникa HКBс УРсP 3aдoi oPгiшI.lятvlit. l5 . yбнйствa 6paтьeв aпeнтa пoслeднип{ 6ьIли yстaнoв^eнbt в сe^е Хopo6yв (Пoльrша). снстrlta в Укpaoпубл. У6цлo егo poднoгo и дBoюpoднoгo бpaтa. нaxoдясb B чис^е aгe}I. кoтopЬtе 6удут пpoведенbr в блиrкaйrшeе BpеIvrя. Львoв {f.Coкoденкo''.с. B це^ях 6езoпaснoсти нaIии 6ьlлa вьlвезенa сеп{Ья 72 CПpABкA с yспеxotll испo^ЬзyeTся и бoевик. нaн. _ Спp.бoевикoв 2-гo кaк aгент-рaзведчик пoгpaнoтpядa' меpoпpиятиях. Cледствие нble o дa^o eще вoзмolfiнoсть лeйствyюIдеl.Coкoденкo.Coкoдeнкo'.'.'. че}lик). И. пo дичнoй пpoсь6e '.l дoбьlть oyнoвскoшr весblиa пoдпo^bе' ЦеHнbIе даtI. в нaстoящеe BpеIl{я. Упpaв^ения HKBд Уссp пo ББ кaпитaн гoсoeзoпaснoсти BинничеItкo 26 aлpeля1945 г. Явvlвtlltаiася с пoвиннoй кoмандньlй сoсTaв УПA и pyкoвo. нarшeсoo6. щее вpеtvlя' 6уaуttl сooтBетствyюltиIt{ oбpазoм o6еспеченa. зaдepжaнbl и Учaстники BblвeденЬl к нaп{..Oдаpкa'. Пpи yнастии нaми тpyпbl этиx бpaтьев нaй. ''Bиpa. Имeroт lvlестo с^yraи. гдe oнa пpo)rrивaет и в нaстoя.Дloвiдкaвiдпoвiдa. ^ицa пpизblвt|oпo Boзpaстa' пoс^e сooтBeтствyroщей иx пo^иTичeс..oт 4 мapтa 7945 roaa). Еще дo yбийствa 6paтьeв.пo^евoйхraндapмеpиt{ УПA. УПA кoprенда}rт Boeннo. кoтopbtе яви^исb B opгaнЬt HкBд гpyппbl' a ^иЦa' ке к нaм неизвeстнo их oкpy2кенHЮ. в pезy^bтaтe чегo нaми наМеченo pяд aгеFrypнo-oпеpативнbtх меpoпp r. 4tt-459.'Гай. тиеrr{Ha oпеpaTиBнbIй yreт в РO НкBд. центpа^Dнirя связнaяХoдмскoгo oкpy?кнoгoпpoвo. кoгдa ЯBивtЦиеся с пoвиннoй 6aндитьI пpи дoпpoсax ведyг сe6я не искp€ t lнo' _ пoдвеpгaЮтся apес. Пoдbя g 6aнp. зa eгo pa. o. бory в наlшy пo^bзУ.Coкoлеttкo'. PФ: ф. тoв._ AP*.. ^иц lдeниe Nе 374/oп . yчaствyЯ в oпеpaЦияx пo Bblвoдy из зaкopдoHa oтде^Ьнblx ч^енoB oyнoBскoгo пoд.. _ oп. t4 . Nе 736/oп г. _ к. инспектop пo кaва^еpииштa6a УПA 2... пoдпo^be' }lстя aгeнTy . |9|7_195'. зaм. _ кннгa дPyгa.9478. Koлинествo apестoвaннbtx пo пaмятll yказaтb не мory. Из чtlcлa яBивttIихся с пoвиннoй 6aндrгoв сoздaнbl 6oевьIe и o иx яB. aгеIlта мblx' чтo пblтaBцIиxсЯ B с^едстBия пo кoтopЬIм 6ьlли ^иквидиpoвaннblx шIиpol(o бьlди испoлbзoвaньt дaннblе скpblтb значиTe^bl{oй де^aDI oпoзнaнbl свoЮ aHтисoветскyю степеtlи спoсo6ствoвa^o pяд o6lw|Яe. ..487. |994. . Пpи пpoвеДelИL1 ). OУHoвскoIt{ пoдпo^bе нaпpaB^яloтся ^е нев вoенкoмaтbl д^я нaпpaв^eния в Кpaснyю Apмию. денbt' пepeвезенbl ttа t|аlшy стopo}ry и 6ьIли opгаHизoвaнbl их пoxopoнbl.

кo. Беpyни дo yвaги. oyнiвських пiдпiдьникiв тa тих' цJo yхи^Я^исявiд слyrкби в Чepвoнiй Apмii. пoмiтнo пoси^и^aсb яBкa з пoвIltlнotс) УПA 74 зв'язкy [l.УПA. Беpii p. Еtilтa}ккa6aw Cтвoрнi УHKBс.lп4и. B.Тигp.bя и УПA ^иц нalvtи исПo^bзyетсЯ нa бoевoй pa6oте пo 6opьбе с бш.пoлiтичнolo poбoтoro y зaхiдннх oблaстях Укpaiни з пoчaткorv|вecнн 7944 p. 206.: Бiлaс I.lх' кoди arcrrг-бойoвик. Nя 8/156451 26. lдo чaсTTrнaтих' щo з яви^исЯз пoBиннoto.бoйoвикiв. 4) Знищеrrrrя систrми ?t{ивorloзв'яi}I(yoУH. a пЬнirцe y бoйoвих гpyпax спецiaльнимt{ гpyп._ Apк. 460.. чaстиtry цих люаей ми Пoчa^и BикopистoByBaти спoчaткy Як oкpеIt{их31'gt{тi3. l.rьнi гpyтlи м. Pяс{. дення a6o фЬиннoго зниIдеIIHя кеpiвникiв oУH. сoв€тсbкoгo пiдпiлля.ЯЩ|4i. Беpii пpo дiяльнiсть спеЦгРуп пiд внглядoм УПA oсo6дивoгo пpизнaчeння' пpи oпеpaтивних гpyпax пpи PB HKBс Уpсp. 3) Пiдведення 6aнд УПA пiд oпеpaтивнийyаap opгaнiв тa вiйськHкBC.. мaе rшиpoкiзв'я3ки з кеpiвникaмиoyнiвськoгo пiдпiлля i УПA' a . в opгaни HKBс бaндитiв УПA. _ Oп. Aгеrrги-6oй0вики 26 лнпня|945 poку lJiлкoмтaсмнo Нapкoмy внщpiruнiх спpaв CРCР Л. y йoгo завдаlлli бyлa кoмпpoмеl-ацiя a6o мiсцeвoгo пiдпi^^я д^я пoс}I^ешrятa активiзадii вrугpirпньoгo poзк^адy 6аrци a6o йсцeвoi opгarriзацii oУI-I. HкBс пpи спецiа.гiвoУН.як звичaйнo. який вдився в 6аrцy aбо пiдпiдля oУH' нe мaв il4o?fiливoстi qЬиннoro зниш3еrrrrяaбo зil(oп^eнHя кepiвникa-вaтarкка. меI{д. .кpиiвoкOУH-УПA.lдrгизмoм. кpестbяI{' paспpoстpaнениЯ их з€ l яв- и пpt{зblвoB к бандaм пoс^едoвaтЬ их пp}rМepy.4. Peпpеспвнo-кaPа^Ьнa iнi. Зuдo" 26.. чеpез poз.lзвaних tl.oн'. Oпy6л.9478. Cпeцгpyпи.'' сoтник ''f.07. У тих виtlадк. 487. 6) Bиявленняi знищення склaдiв.ск^aдa^исЯ УПA' якi з'явилися з пoвиннoro. - кнIrгa дРугa. э тиx 6aнди. с. 459.lми oтpиtvfyвfu\изaвдaння пpоtlикaти в oyнiвське пiдпiдля aбo в 6aнди УПA д^я зaхoп.УПA.Д.yГlA зв'язкoвиxi ruфiв зв'язкy. гpoм зв зtlI{IДення aбo захorЦен}tя 'E}кy' 5) З6иpaння неoбxiднихpoзвiаyвaльнихвiдoмoстeйпеpeд пpoведенrrям ве^tlкиx чg11ig1g6кq- вiйськoвих oпеpaцiй. _ Cпp..oпoвiднa rraPкoмa внyгpiIшнiх спPaв УPсp нoгo rraPкoму внyтpiшlнiх спpaв сPсP Л.45г. Кoмaндyвaв oдин iз кoлиrцнix вaтaлtкiв бaнд УПA' спeЦгpyпolo oпepaтивне кepiвницт.гaкo2t{дoбpе oзнaйoМ^енa з кoнспipaтиBнигt/tипopядкaМи aI{ти. _ снстеDta в Укpa. вo спеЦгpyпolo oчo^toвaв влитий дo Ii склaдy oпеpaтивний пpaцiвникHКBд. нaпpимep: кypeннoй кoмallдt{p ''[opнeнкo. 2) Знrпденrrяаpidнrrx6aнд УПA i йсцевих 6oiЪoкoУH i сБ.aнTpaйoнa CБ пpoПaгaндист OУН ''Oстап'' и pяд дpyгих.lДI тaкi зaвдaння: 1) Зaxoплення aбo фiзинне з}lищен}lя кepiвних центpiв a6o вaтarккiвoУH. |9|7_|953. 75 .1945 ПOBIДOM^ЕHHЯ Пpo opIЪНI3AЦIto TA pЕзУ^ЬTATИ poБoТИ сПЕЦIA^ЬНИХ ГpУП д^Я БopoTЬБИ 3 oyНIвсЬKИM Б^HДИTИзМoМ У зAХIДHИX oБ^AсTЯХ УкpAiНИ У з opгaнiзoвaним пoстyпoвим poзгpoмoм 6aнд i лiквiдaцiеto пoлiтичнoi меpеrкi oУН y пoеднaннi з пapтiйнo. {A PФ: ф.| сoстaв HKBД oУH oбязaтельнo д^Я pаз^o}кенческoй rla^истически испo^bзyетсЯ opгatlaми paбoтьl сpеди бaндитoB и tlаЦиo- нaстpoе[tнoгo ния в сe^aх нa сoбpaниях лений в opгaнbl HКBД }Iaсе^еl{ия B фopме t{x вr'tстyп^е. Чaсть pyкoвoдящих из OУНoвскoгo пoдпo^.

^eгенди бoю oсoбдивий''пoчeт. Haзва oблaстi Кйькiсть зaгa^bнaУ них Пpимiтки Чеpнiвецькa 25 106 Cтaнoм нa Львiвськa Cтaнiсдaвськa f. якi бyли пeрвipенi нa викoнaннi завдaнb лiквiафi oyнiвськoгo 6aнwrrнзl'rУ (y тoплy vислi вбивствнaсе^eння' якe спiвнyвaлo oУH.1Ф4 Bолrдrська 173 13 1E5 235 э'] &ъoro 1958 22 19ю 1142 9э За цeй чaс з.х дo 50-ти i бiльцrе oсiб. aрr.". У Piвнeнськiй тa Boлинськiй oблaстяx дo ск^адy спецiaльних гpyп в^}lв€ l ^исb тaкolt{ кoлиrцнi пapтизaни. дaвa^o мorкливiсть ytrасникaм спецгpyп всЦ/пaти з ниIr. зaсTyп}lик кoмaнд). ^ядot\.45 52 .".Климa Caвypa.t тей.D(oп^енo тpoфеiв: i}.чaс}Iики спeцгpyп знIrlдyютb oстaннiх. кo. 20/05. дo тoгo rrr y бaгaтьoх випaдкaх ствopюютЬ тaкe Bpalкeння в oyнiвсbкoll{y сеpeдoвищi i сepед нaсe^еI{ия'щo знищеHня кеpiвникiв oУH-УПA Bеденo 6aндитaми CБ. paдioстанцiй.79. вцрядaнoгo 6aндитськoгo кеpiвникa.ff} Ж: й с" y пoсi6lпrкЬ Bсдогo Чеpв.4ргo6щыса 47 Ърнoпiльсьrса1E 18 31 Piвнeнська 1Ф4 614 . якi пpoник.34.tтb вщ 3. 20/06-45 чис.45 э4 15/06-45 905 . гвtlwiвoк .вaння спеЦгpyп пpoвoдI. Уоrгi Bатil.20/04-45 э97 . Унaсдiдoк oпepaтивнoi дiядьнocгi спецгpyп зrrиIдеrroTa з€u(oII^еtIo ?!{ивl{мибaндIтгiв уTlA i OУH-киx пiдгliльrrикiв (Ta6мща 2). вiдiгpaвaли й вiдiгpaютb знaчнy po^Ь y спpaвi oyнiвськoгo 6aндtlтнэму в зaхiдниx oблaстях Cтaнoм нa 20 чеpвt{я1945 poку Bсboгo в захiдниx oблaстяx 76 Ta6мця 2.Bачa УПA кoBникoхpiмoвин - 04.rавсьlса 4 э4 93 56 '0 5 523 .rьська Рiвненськa Boдинськa Усьoгo: 26 11 10 2 49 э3 156 219 -".1.?ttкиoУH. Ta6лиця 1.. i oз6poснняIи' знaнняIr{имiсцевих пo6yгoвих oсoб^ивoс.72. Cпецгpyпи лiквiдaцii Уpсp.УПA.".38030.tив бeзпoсepeднi кoнтaкти. пpo. У внпaдках зaгpoзи poзцlифpoвки aбo немoнrливoстi здiйснення зaхoп^еtrtul з.кoвпaкiвцi. 29E 463 75 639 72 139 21| 198 69 149 э 31 1216 t47 20|э стaнкoвихкyлeметiв_ 1. мaтiв .?кrroi спецгpyпи вхoдI. зaлежнo вiд i зaвдaння.". - 1.язкy та вaтaхrкiв УПA й oyнiвськoгo пiдпiлля..Зa свoiм зoвнitшнiм виг. мoви i кoнспipaтивним спoсoбoм дiй oсoбoвий склaд спецiaльних гpyп нiним не вiдpiзrrявся вiд бaндитiв УПA.45p. щo Укpaiни дiе 756 спецгpyп iз зaгaльнoю кiдькiстlo yнaсникiв y ttих 7783 oco6tl.У зв'язкy з тим' tдo кoпшI^eкЦ. aвтo. - пo^- . - з бoкy yнaсникiв спецгpyп зa BесЬ чaс iх iскyвaння не 6yлo нi oдHoгo випaдкy эPaДИ. f. py*"их кy^eметiв.t^oсяза пpиl{Ципoм пiабopy aгеrrгiв-6oйoвикiв.УПA: . пicтoлeтiв.03. дoбpе oбiзнaнi з мiсцeвими yмoBaМи' якi мали ведикий дoсвiд бopoтьби з oyнiвським 6aнДvlтvlзмoм. У бaгaтьoх випaдкaх дii спeцгpyп ми тiснo yэгoд?fiyвa^и з дЬми aгеrrтiв-внyгpiruникiв. (Taблиця 1). лaтpoнiв.772. гpaнaт276. '.Ц!нaчeI{I{хзa II^анoм ватalrкiв oУH.439.).УПA ).45 70 .l^ll в бaнди УПA aбo Hазваo6ластi6щДrть-** J3L**"** oyнiвськe пiдпiлля. 20/06. Bвoди^o в oмaнy aпapaт 2кивoгo зв.25 oсi6 1783+1гp.o склaдy кo. oУH oУн Чеpнiвадька 62 62 126 24 24ф ^bsiвська Cтaяiс. якi являlоть сo. 20/06. aбo oдин iз вiддiлiв УПA.31. мiн . нeЙ.poгoбицькa Tеpнoпi. Б.

Пoсле ?кенbI. a нaстopo2ttенiсть бaндитiв нaстiльки си^I'нa' Iдo нaвiть y спpaвдi oylriвськнх 6aндaх вoни пiдoзpiвaють тaемнi спeцгpyпи. ypoЁ(eнеЦ 7E B oбдaсти. в^ит в спецгpyппyУHKBД. .чaстннкafuroУH бaндитoв пpeкpaтитb пaтскaя пpaвдa'.УПA вa2кке.}ките^b с.'Дo'. и УПA в oбдастнoй гaзeтe J. зaсryпник Boлинськoгo o6дaснoгo кoмеI. УПA 24 дeкa6pя 7944 гoд бьlл зaдеprкaн B с. зaниDla^ пo^oжrния кoМaндиpa peзеpвнoй сoтt{и' пo к^ичке ''Дo''.. ''Дo'. Пoсде пpoведення oпеpaцни ''Дo*. _ Ap*. 460_464. Hapкoм вrryгpiurнiх спpaв HКBд Уссp Рясний {s PФ:. B сeлe Bлroдники пo yкaзaнию '.400.' odнapyrкeнa и И3ъЯтa в схpoнe веpхoвaя ^oцIaдb с Пpvl.oнa.н a вoдчик егo дaннbttvl бьIлo вскpьIтo tlескo^bкo тoI{н paзнoгo 3 пpoдo- вo^bстBия. 15.'Maкapенкo. _ Кннгa дPугa.ro бiльrш oскiльки пpoсyвaннЯ пo зв'язкaх oУH.2.yбoвoгo'' .Кoмap'' Ta BикoнyвaЕIl ниМи зaBдaнHя' Укpaиньr.01. Нaми пopгreнo нaчa^b}IикyoББ paзpaбoтaтъ laДaЁШeИ 79 . 'Iупa^ нa сoбpaниях пepед нaсe^ениeм' IIpизbIB.нaчa^bник цITaбy '.' и с п o ^ bзo B a ^ с Я кa к вскPbITиto этих ск^aдoв.1945p. Бiлaсa.apa6aн Mихaил.f. Гaличскoгo paйoнa.{'oнa'' 6opьбy с нa rvtитингax и oбpащениe. 02. . |9|7_ |95'.. Cтaнисдaвскoй p.oнa. зaдеpжaния . .raс l.25.f. кoтpнй Зaдoi rra кo^нulньoгo сoтеllнoгo УПA стaв спiвпpaЦюBaтн з кaPа^brrнntн oPгalraмП .i. ф. .. oпyбл. зa - наявнi сПецгpyпи пepефopмoвaнiy великi i дiють вкpaй oбepеrкнo. кoмeндaнт .CБ''-''Baсидькo'.. paйoнний p.Пpикap. _ Cпp.orr'.02.'.r^Ьнa систеI}raв Ук. Bдroдники. д.f.'Кyn'' с.1945 . Зaкapпaтскoй Рaxoвскoгo yкpaинец' ?ttенaт. Хapaктеpистнкa зaсЦ/ПнIrкa нaчaльннкa yпpaвлiнrrя пo УPсP пiдпoдкoвннкa 6opoтьбi з бaндитнзмolr HкBс ''{.язкy oбдaснoгo пpoвoдy oУH пpo iснyвat{нЯ спеЦгpyп oстaннiй чaс стBopeнHя ''Cтепaн'' HoIJих сПeцгpyп стtsеннt{кoB стaдo вiдoмo пpипнненo.'дoH'' "^ l(^ИЧкЕ ХApAКTЕp ИсTИкA сoТЕHt{oГo УПA Пo poку !.УПA paйoнa.. paiнi.9478.12.' к в^aстbк)' a тaкЁ{e 6ьIлo oпyбликoвaнo o6pащениe '. 8l-97.tЯoyнoвскиx Coветскoй . Пеpеклaд yкpaiЪськoю I. Teкст вЬIстyп^eния 6есцeльнyto .УПA: .Цallтa CБ .шeф зв. oпyбликoвaннoе в гaзете B пepеBoде нa pyсский язbIк' Bblс^aнo Baм пpи н/pe 267 /oп oт 75. 1913 гoдa po}кдениЯ. ста. кaк aгитaтoр вьIс.1944 .rI^ен Boдинськoгo o6дaснoгo пpoвoдy p.с.l^ Пoкaзaнуlя o6 извeсTнblx eмy пРoдoвo^bствеttнblх ск^aдaх УПA. ск^aдa' из кoтopьIх Пo изъятo пo пp oвoдt Iик. '. _ oп.1945 У зв'язкy з Tим' щo кepiвникaм oУН. кaк бoeвик. r. Bлюдники У poД. l. Захoпденi спеЦгpyпalvrивaтa}fiки oУH. c.: Бi.. PепpесиBнo-кaP.{oв6yruy''.oнa''.. 25'01. - Билик. сед^oм' нaд^е2кaщая пoвитoвoмyПpoвoдникyoУH''.''iffJ':J5 . B нaстoящeeвpeмя ''Дo"'. paскoнспиpиpoвaн пеРед oyI{oBскI{мпoдпo^bсl{ I{ в кaчeстBе aгентa испo^ьзoвaть [егo] не пpедстaви^oсЬ BoзIиo2t{нb I м.'f....

8l . oББ кaпитанa тoв. д^я }rасoпеpaтиB. 3амeститeдЬ нaчa^bнHкаУББ HкBД УCсp пoдпo^кoвI{икЗaдoя 5 aвryстa 7945 гoдa.Цстaв^я^ Уrитьlвaя.\o6pvlяньl. pyl(oвoд}fге^b CБ пo г.для '.'сoB o0л. лa: f. вll3вo.HУMЕP. 6oтникoв и вbtхoдa нa o6лaстнoе pyt(oвoдстBooУH paйoн бьIлa нaпpaв^е}|аспеЦ.9478. CтpьIй'.'. этoй пo . нaхoдящei{yся B гopньtx мaссиваx нa стЬtке 3-x pайoнoв: CтpьIйскoгo.ня|945 poку сПpABt(A o ХoдЕ БopЬБЬIс БAHдитИзMOM Пo pAйoHAM дpoГoБЬlЧскoЙ oьлдсти B декaбpе месяЦe 06дoтдед HкBд пpoве^ интrРeснylo кoм6инациlo с oднoй спецбoeвкoй из бьIвrцихбaнди'гoв. пoд o6щим рyкoвoдствoм Зaм.лейтeнакт Cт. oднoвpемeннo были пo^yчeньl дaннbrе' чтo п/tестнbteoy. ДPУг1|х' ник надpaйoннor]ollрoвoдa oyH гpyппьl pa. .'БoЙТУ. Загшатинo. в кo^ичeстве15 нелoвск. Пyс. . ..tbнoгo Р}лху 3| rpул. напprrмеp:задеprrffiнныfi24 вoя6pя 1945 roдa arсгивньIй ). rcrгсянадpайoнньIйpy'(oвoд}ггg\ьсБ '. _ Oп. Oлексенкa пPo вшкoPнстaння спец6oiвoк HКBC пiд BигЛяд'ot}tУIrA в бopoть6i пPoтl| укpaihськoгo пaцioшaльt|o.t{аст}lик 6aндьl уПA - бьIвший адЬtoт:lнт Irono пpoвoд}lикa oУН ''MopcкoГo'.rякoмбинaция: тoв.ro дe. oпубл.204. 46'. кa6pя 7945 гoдa B Cтpьlйский oжидaeмoй спец6oeвки CБ гpyппa УНКBд пoд ^егeндoй вbrцreстoяlдейинстaнции oУН Bo г^авес нaчa^Ьникoм1. пoвe^ с нeй 6eсeаy тa..poгoбьrнскoй oбдасти и Бoдexoвскoro. . ДУMCКИM oтдe^eнияoББ гpyппa 6oйцoв 145 пoлка вв/НКBД. HкBд пoстyпиЛIrдaннЬte oт aгентa oББ кo^oBсKoЙ..: Бiлaс I. Haч..tвlllиt\{ ?fiе^aниe всTупитЬ ^ицalvt' бaтa^borrЬI.^ИMOHI{A'' пgдlвеpдrut. CтpьIйскoгo oкpy2к.. B oУH исToч.. Mьl paспoлaгa^идaннbllr{и'чтo 2кенa oднoпo из aктивних . |9|7-|951. нoвцbl o2кидaют пpи6ьrпrя нa тeppитopию Cтpьlйскoгo paйoнa спецll:l^bнoй бoeвки CБ вьIrцестoящeйинстaнции oУН аля EO я^bнo oтнoсяlциItlся сeксoтaми к и местHblм насе^ением' в^aсти' Coвgгскoй i. Cкoлевскoго f..487. paбсrг. ти^и нa них 6oевкy CБ сoвмeстнo с pa6oтн}!кa}rиoтдедa ББ Упpaвлeния и пo^yчи^сянeплoхoй peзy^bтaт.'БoИTУpA'. гдe скpblвa. oб aктивизaЦии oyнoBскиx э^еDleнтoвIlа теppl{тopии Cтpыйскoгo paйoнa.'HoЙ.oна д^я напpaB^eнияeпo пo н/задaнию в ^егеHдy 3aкapпaтскyro Укpaинy. сдедoватедь .сl(А^ИЧAH. Taк.o6pияньI. '. пpе. 6-| з37 $.MoГИ^A'.oвiдкa секPrтaPя . - пpoBeдениЯ paспpaв с к дaнньlе бьIли пepекpbtтbt дpyгими никail{и ll пoкaзaHияrvtи зaдep)rraнHbtx в opгaни. н pяI.. ''БoЙTУP'.АЕ. ""o ний интеpес' тaк кaк егo 6paт paбoтaет в o6лaстнotvtпpoвoде.скpУT oстaпoс. 203. Pепpесивrro-кaPir^bнaсистclta в Укpa- fiцgгa дРугa.4дя пpoвeдення oпеpaЦии ^иквиДagИИ 7. истpе6итeльнble чaсп{oстtl зyемblе Эти fl$ PФ: ф. g1aнпч}lylo с.гIo oсй тaIIoBl{чпo псевдo}|иIvfy пopa2кeннblмиoyнoвскиIvrпoдпo^bемнa Cтpыfoдиrrе яв^яютсясе. 6ьIлa paзpa6oтaнa и пpoвeденa с^едyloщ. -УПA. iнi. oББ УHKвд _ м^. t. apестoвана и сoдеp?кится в КП3 Гo НКBД.Д]. егo эамeститеn.poгo6нцькoгo oбкoму кП(6)У C. дейтенантoм тoв. .b . BAЙсБЕpГA. BЬtзBaв Иpнну 6 --.гo и ст._ с.AР*.4. где пpoхoдит oснoвнaя ^Y|t|у|я связи к pyкoвoдствy oбластнoгo пpoвoда oУН. _ Cпp. .Z].MAзЯк нa дoпрoсжeнy oHKo. .rерollpv|ЯTИям изъявr. 464. Cтaннслaвскoй o6дaсти. }п{астникoвoy}|oвскoгoпoдпo^bянa Cтpьlйщnне PA'. хyгopa Дyбрвa и Глинки. aгентypнbllии г{aстникoB ^o.

. oн зaкypит пaпиpoсy' a дa^bIIIевсe тебе paсскaЁ{ет.БoЙrypA'. B этo Bpемя oст.rясb oпaснoсти.l{и^и oстa^ьньre}^{aстникиспеЦгPyппbl и oбъявиди емy' чтo oн зa.DкеtIIb: '... внлa 5 r{aстникoB спеЦгpyппbt д^яttег^aснoгo изъятия aктив.. xлoпцьt"oт '. чтo я зa дerrbги вьlкyпилaсь. деp2кaн бoeвкoй CБ.Д.'. с^едyющегo paсскa. I{oгo oyнoвцa пo псевдoнимy '.r^истoB apестoвЬlвaют..... eгo вьlйти с пoбеседoBaв Ha y^иЦy' oт .. вьlйдянa y^ицyи. наде^и нa гo^oвУ ll'еllloк. ... oteнь хopo..чaB в oкtto' BbrзBa^a BN4есTe с хary. . сЯ' a честнblx нaциoн.'ЛAРИсA. и пoсле пеpвbrх с^oв с тo6oй. y6e. и6o oб этoм тo^bкo знaецIb Tь|' я v! тoт мy2I(чина' чтo с тoбoй бy. Я и Укpaина этo oднo Це^oе' неpaзрblBнo связaннoе мфкдy сo6oй.tнеtlеoбхoдимo пot\. и вolIIе^ ). Cдедай yь{е^o тaк. дет нa 6aзape pirзгoвapивать.яpЕНкo чepeз се^o B дpylyЮ спeцгpyппbl г|aстникoм где' пoсЦ. нтoбьl HикTo не зH. чдeнa oбдаст}Ioгo пpoвoдa OУH Ф 3aЙдл B хаry... paсп^aка^ся гopbкими с^еэaми' э. Boзьми 15 тblсяч' нo кoгдa бyаеtшь идти нa бaзap.tетитb'чтo . MAзЯк. и6o естЬ вoзмo?кнoсть вьIйти. B дoгvt. Петpик! f.rя peчb пpl{ше^bЦeв впo^не сooтветствyeт .'.to?кнoстb ee к N4y}t{yи' пoвеpив пpед^o}t{и^а нaписaтb IlРед^o}ttеHием o вblкyпе.f.'. мa пoцI^a .нaши . . вylо pyкy за6интoванHyю и тьl пoдoйдецIb к немy и ск.БoИTУp.БOИTУp.repнoй цIaпкe и тy^yпе 6eз пoгoн.LI]УMHЬIЙ. Tьl дoлrrreн 6ьlть сaм.. 82 . ссьIлаясbIta срoчнoе . Интеpеснo oт[..LIIУMHЬIЙ'.a.{oбpияltьl и' oстаBиB пpикpblтиe в кo^ttчестBе 10 бoйцoв нa oкpаине се^a' напpa.l^и eмy pyки. нo тaм 6ьIл oбнapy}ttен и зa- 83 .' ТУp''.шИHltApЯ'. . yчaстникисIlецгpyппbltlJyt\4HЬIЙ'' "''Я pЕFl кo. Hикollry нe гoвopи.'.ивruисb' чтo внеrцний B||Д.' свoи x^oпцbl. гдe пo aгe}гrypнblг{ дaннbtм скpbtва^ся ''БoИ.пp}tBет^ивo ннe и нoч^ег' oдtlaкo ''[I]УMНЬIИ. пo qaмилии . paспo^o?fiиBцrисb зa^a еМy o свoeй лю6ви вblкyпa' сaмa ^ЕoHкo.'БoИrypA.7920 гoдa po}t{дениЯ'ypo.{o6pияньl Cтpьlйскoгo paйoнa.. . тaк кaк oн идет нa этo тaкlr{е пoдвеpг.х чaсoв. пo псeвд.POMКO.r^bнblе де^o к yчaстники спеЦгpyппbll{езaмcтнooкpy2tg^идoм.l' чтo Дa^ eн пottятb o вo3Мo)ttlloстI{ eе Bblкyпa из тlopbl\{bl.'БoЙTУpOM.poMКo'.БoИTУp''. вbtдaв себя зa спеЦкypbepoв oт paйollнoгo пpoвoдa сБ CтpьIйскoгopaйoнa '. пoтopoпи^ee..I. B вoзl\.БoЙTУp. y6едиBlllисb'тгo пиTa. '..ЯРЕHКO'.[aлee' oстaBив oднoгo че^oBекa oхpaнятb спецгpyппa нaпpaви^aсb к дoгvry связнoй o6лaстнoгo пpoBoдa oУH .ким oopaзol\. вьlшeл нa y^иЦy' eгo oкpy. не 6oйся. orцибдись и скopo yбедитесь в угot. fдя oпoзнatlия oH бyаeт имeтb ^e.. t'l]ilя' }to сHега ма^o'..'... tl paзгoвopн.чaстникaм УПA' смe^o rtaпpaви^ся за . к Tyг зaпискy сBoеN{y lvty?t{y с ?t{е сIo 6ьlдa нaписaнa зaпискa сoд'еpжaHltЯ: ''Заpавствyй. oчевиднo.^o}t{ив КO.Хopouraя зимa''.lяB^яя: '.{.{AHИ^KИB Петрa Mихaйлoвичa.где егo o?t{идil^ . пpиня^aих' пpед. нa этo oн те6e oтвeтит. Tьl дo^tttеHB четвеpг бьlть нa 6aзapе пoсле 4.. сooбщиBеrvry'чтo B сeлo пpибыди . и Хoзяйкa дoмa.'PoMKo''.eлo есть тaкoe' чтo lr. 6pата .ЯPЕH.. .l^. 2кенеЦ и ?ltl{те^ь селa .БoЙTУpУ'' из КПз Bo BpеIl{япеpедачи ПPoдyкToв. Bьl.' "y.'БoЙTУрУ. a тo я нe вьIйдy нa Bo^Io.!oчbг{aтеpи.l^bнo и этo пpигoтoвь..сексoтьt 6удут ?китb t{ смеятЬ. пoпpoси^ тaк кaк к HeМy естb oченb вiltt(кoе дe^o Кaк тoдькo '. Хoзяйкa дo.oнимy Ее сaмoй дoмa нe oкaзa^oсb. зaтем связ.IJУMHЬIЙ''. Этa зaпискa чеpез poдстBe}rницy MAзЯK бьlдa пеpедaнa .'.. ?tleдaю те6е всегo хoporuегo! Твoя Иpинa. oн бyает в ?fio^тblх сaпoгaх' в .. 8 декa6pя 7945 гoдa спеЦгpyппa в ПеIIIеN{пopЯдке чеpез пo^е тbr^bнoй стopoньI зaцr^a в се^o . пoпpoсилихoзяйкy дoМa пoзBaтbдpyгa''БoИTУpA''.

tе}|и Яpoслaв' пo псевдoнигr4y . бeзyкoриз. ния oББ - HKBд ПpoдoллrаяoпеpaЦию'9 декабpяcf r.БoЙTУРA'. Пp.4нbtми пpед^oгa}tи' пpoве.{. pa6oтникoв кoтopble пpoвoдяT рaсс^едoвaнrrе пpичин исчезнoBения '... в c.. r{aстникoв oyHoвскoгo пoдo^bя. Ф .стаpикoв задaчей вьIявитb кoтoporv{y Hами в гopo. ^oхIt4oтbяx. чтo стaничt{ьlй седa lo6plаяньl f'а. '..'.tике. y кoтopoIo l. деЁtтенarrгmв. 84 Пpи6ьIв в се^o' oни бeзпpепятственHo пеpедBl.ГpИзНoГo'.' .n дoпрoсе пpисyтствoвil^ с^едoBaте^я'.'БoЙТУР'' не знaет. КУ!Ь|Й" - .БoЙTУp'. CтpьIй..БOдHAP Taк как в нaстoящее вpeмя oпepaтивнoйцeн^ЕHдpA'. спецгpyппьI . Пoсадив егo нa пoдвoдy' пеpедa^a д^Я кoнвoиpoвaниЯ гpyппе пprrкpblтия.. .БoЙTУpA'' . сиди :r. дУБ И ЦК ИЙ NIn*^"^ пo^)^{tl^ yк... свoбo. .чaстник спеЦгpyппbl''LШУMНЬIИ'.r^и po^Ь стaрикoB. пoкaзaл... oУН.B нoчь на 9 дeкa6pяcf г.4скoм теaтpе 6ьlли нaпpaB^еHbt B се^o в .БoИTУpA..r^.. искpeннo paсскa- нaзвaв и3BесTнI'Iх еlvly з. . .CoЛoBЕЙ. чтo емy пpикaзaнo к 11 дe.ЯpЕHкo.ГpИзНЬIM.вayraстника ).нo кyдa иМеHHo.reба. 6ьlлo пpoвед. B rD/ти' в зapaнее oбyслoвленнoм tv{есте бьlда сдeлa}Ia зaсaдa си^аrvlи и инсцеI{иpoвaнo нaпaдение нa пoдвoдy и yбийствo с^едoватe^я CБ ''ГpИзHoГo. бoйцoв BB Зaтeм спeцгpylrпa.'БoЙTУpA''.|г.r^ o свoей дeяте^bнoсти в oУH. Oбнapyхlив гpyппе' егo в oднoй из xaт' oни дir^и знать oб этoМ oпеp.Д... tloсти otl нe пpедстaв^я^' To егo спецгpyппa Tyг }t{е в сe^е чтo с Це^bЮ дадьнейrцегo paсс^едoвal{ия eпo де^a' oн бyает нa пoдвoде нaпpaв^eн в c' .' и ''сo^oBЕЙ.'Cдедствие. .lBи^aсb B зapaнее пpигoтoвлeнньIй сxpoн Ha oкpaине г..БoЙTУpA. пoд 6лaгoви. 6ьlлo пpeдъяв^е}to o6винение с зaгpимllpoBаtlHble пoд ryцy^oв.скpьlвaвrшийсЯ в течеtlиепpoдo^?ките^ьнoгo . Иcпoльзуя этoт дoкyмeнт сдедoвaтедем CБ '.x п{етp..tзъятbr . Ivrетpoв двига^aсb гpyппa IIpикpbIтия.lчнoгo и тyт 2fiе пpистyllи^a к eгo дoпpoсy' иN4eянaD1еpeниеyстaнoвиTb чеpез нeгo мeстoнaxo2t{дение paбoтникoв нaдpaйoннoгo прoBoда pac.' 3aкoнчивдoпpoс и пoлyrиви}rтеpесyюЩие нaс дaнньIе.нo зaхoди^и в xатЬt и искa^и стal{ичнoгo.'. yбедившlись' чтo oH нaхoдItтся в pyкax CБ.rеe '. и пpедaтe^bствe.\o6pияньlв 77 чaсoв Bечeра бьlла l{езaметt{o llапpaв^еHa спеЦгpyппa' кoтop.. Bpеl\. Bсдед зa спеЦгpyппoй нa pасстoяниe 100 спецгpyппa вьIсTупи^a в нaпpaв^eнvlн с. деp?кaн бьtвruий сoдep}кaте^bкollспиpативнoй квapтиpbl oУH .БoИTУрУ. paбoтникoв CБ. '. CБ пpoлyr<тьI.БoЙTУpA'. пo псеBдot{имy'. B 4 чaсa }Ioчи спецгpyппа с зaдеpжaннblм poМ'' нaпp. pИ^a PЯД' дoмoв' где их пpиHимir^и Bесbмa paдyшt|o.\o6pняньl. . нeннo сblгp.БoИТУp.. кoтoрbtх oн o6eспечивa^ пpoдyктами. стaничнoгo сe^a пo псевдoниIlly известнo tr{естoнaхo2t{дение нaдpaйoнньlх ЦЬIЙ.KУ!lЬIИ'' скaз. 6ьrлoo6ъявленo.rxoт сe^a. чтo в сe^o пpибьlлa гpyппa pyкoвoдящих CБ. CБ Кoпия пpoтoкo^a сдeдoвателем дoпpoсa ''ГРИзHЬIM'' нами пpи^aгaeтся пpи этoм. и нaми HКBf. кoтopirя нег^aснo зaдеp2кa^a стаI{I.\o6pияньl.'' нcJreгaл''.'кУ. . '. oтде^eвbtдaB себя эa сT. дoкylvrе}IтblCБ. п[I^il к дoпpoсy . ''БoЙТУpУ. ПpибьIв к месry нaзHaченI{'яспецгpyппa Heмеддe}IHoпp}rсry.кУЦЬIЙ'' пoкaзaл.. Пpи o6ьlске бьIлa найденa зaписка oT 2fiеHbt пpeдвapитe^bнo с пpед^oЁ{eниelr{o вbtкyпе еe зa 15.'ee'.БoИТУ. ДУMCKИИ.MAKO... ..ЯРЕHКo...000 py6лeй. чтo в 500. в тolvt чис^е пpoтoкo^ дoпpосa кmopьrй бьlд дoстaв^еI{ тyг жe в HKBj.rЯ pаспo^o2ttи^ась в за6poцIеннolv1дolt.енoтoчHo пo п^aнy. 85 . в связи с opгa.{oпpoс пpoвoди^ нaч.r^исb'пРo.[a. oпepгpyппa пpoве^a с^едylolдyю кoм6инaциIo пo егo пеpедaче B opгaнbt HкBд.Цraниe oтПpaBитb гpyппе CтpьIйскиx надpайoнньIх paбoттlикoв .

l^изаЦиlо в pядb' oУHoвскoЮ пoдпo^bЯ.'БoMБИКУ. сoпpoтиB^е.'КУ[oГo. пpеднaзHaченньtй д^Я pyкoвoдствa oУH. ^ИЧAH'.[oбpияъlьt.. 35 кгp. взo6paвrшихся нa кpbllшy' бьlли yбитьl. мясa.'..t oпoзнанием yстatloв^еt{o.БoMБИкA'. сooбщил.\o6pияньI Чеpез aгентypyи oпpoсoМrкителейхyгopafJyбpaванaми бьIлo yстaнoв^енo. пo псeвдol|иМy . ЦЕС^ИB f.ъЯв^енo oбвиl-lение в tlе}ке^аHиипoкaзaтЬ действительнbtесxpoнbI. ''HoЙ'. сдaтbся и oказaннoгo кoт opьlй oкaзa^сЯ вoopy2кенI{oгo иМи oткpbl^a pyжейнo.HУMЕPA. пaтpoнoв' oдtla пoРтaТивIlirЯ пиlllylд.^я oбopoньl. ..' пo псeв. . чтo oсT€ t ^bнbreтpи yбитьIх 6aнАитa.Cняв егo и тyг }I{едoпpoсиB. oгoHЬ' в pезy^bтaте кoTo.paйoнньlхpa6oтникoв CБ 6ьl- Пpoизведенtlbtlt. tIа кpbIII-ly и заHять гoспoдстBytolдее и дoвatIrlьlй схpoн. нтo ''KУ![ЬIЙ'. a oстa^brlЬIe yничтo2кeнbl l{еlloсpедственнo B схpottе' тaк' кaк вo вpеMЯ o6стpeлa зaгopе^aсb к^yня и вbtтalдитb их из схpoнa нe пpeдстaв^Я^oсb BoзМozttl{blМ...Iaе oбнapyrкениЯ сxpoнa егo }^{aсTHикaм взoбpaться ^Я^ пo^o2t{еt]Иe Д. lllеpстянbtх нитoк. I\.'скA^ИЧAНA. .'. noкa. .taс^a. Пoлylенньlе oт '. кoтopьlйoкaзa^ся paбoним г. немеЦкoе oбмyндиpoвa}Iие и двa кгp. .l^исb oбнapyжилa сде^aннblМ и зaмaскиpoвaннЬlМ заnся искyсtlo pa6oтники сБ этoт сxpoн. 800 tuт.00 yгpа спецгpyппa пpи6ьиa нa paнеe paнeньlй нaми и лечивrrrийсяB этoМ схpoне.\o6pияньl нaстo^bкo вt{ес^идеМoР...oбpияньI Cтpьlйскoгo paйoнa.'HУMЕP вpеМязarшийпсевдoним oДИH''. . CтpьIй.Ul IиaшиЕIкa'6 кгp. 6ьIстpo oценив oб.Iичтo}t{и^aв c. Изъятo две виl{тoBки. пpaвитb всех ч^е}loв oУH с. 6paт стaниннoгo сеc. в 8. ^есy' Ha следylощий день сПеЦгpyппa yстaнoви^а пoМoЦника .\у6paвa СтpьIйскoгo paйoнa пpoдyктbr питaния д^я этих pa6oтникoв.\митpнit. B пoследнее ниМa^ дo^.lкнoстb нaдpaйoннoгo pефеpeнтa СБ.\o6pияньt B се^o Зaпдaтинo в ''aкциями связи с неизBестнbIми в с.paбoтник oкpy2rrнoгoпpoвoдa oУH' дoниМy ''MoГИ^A'. 86 6/ . пpи Bскpbtтии кoтopbrх бьlлo o6нapy}кенo и пpи oкaзaНу'|4вoopy}t{еннoгoсoпpoтиBления y6итo 3 6aндитa..КУ![oМУ'' бьIлo пpе.r^ o пo^yчении им yкaзaний oт paйoннoгo пpoвoдtlикa oУH ''ПTAХ'' нa- и oкpy}ки^a егo.' тpyпoв двyx бандитoв бьlдo яts^яloтся: Пaвел. Пoсле этoгo '. тpyl]bl кoтopbrх сгope^и в сxpoне.тop . . яB^ЯtoтсЯ:пo псевдoнимy ''СКA- ^и B связи с этим бьlл paзpa6oтaн п^aн пpoведениЯ oпеpaции pyкoвoдитедь CБ пo г.yбpaвa.КУf[oГo'' дaннbtе o местoнaxo}кдении нa хyгope .кабpя с/г. . 300 пap пopТянoк. нo зaтеМ '.\eiаcтвня спсцгpyппbI в с. paспo^aгaЯ дaliЕlblМи o х. yкpblв. f. a зaтеМ. Стpьlй. "СTpИ^Ис'. oкpy?fiи^a весb двop yсaдьбьI и пoс^е oткaзa 6aнДи. нoвцев нa теppитopии Cтpьlйщинbl' и в связи с этим иМев- .\у6paвa гpyппbl нa.'КУ[oГo. нaдpaйoнa.\o6pияньl 12 сxpoнoв.'KУf[ЬIЙ'' вo вpeМЯ дoпpoсa беrкaл к близле>кaщеtvly нo 6ьlл y6ит. в кaчестBепpoвoд- п y с т b l М. ypo?кeнeц и 2ките^b дУБИЦKИЙ '.Ц. лa.y6paвa Местoнaхo2t{дении Стpьlйскoгo где сxpoнa. f. У yбитьlx изъятo тpи aвтoмaтa ППLШ и два пистo^етa' пepепpoвеpенЬl чepeз aгенrypy и пoдтвep}кдe}Ibl.' Спецгpyппa' исПo^bзoвaв } Iи к a' l l a пp a в и^ a с b к yкirзa н н oМ y иМ с хpoн y. зaгvlеститe^ь . нa х. ypo}t{енеЦи }ките^bс. oДу|Hу|э сaмblх aктивнЬtx oy. чтo в связи с теМ' чтo сTaничl{blгvtoн нaзнaче}r не- стaнoвкy' тoB дaBHo' 6oлее пoдpo6нo o всеx сxpoнax изBестнo егo пoгиoЩ- t|LlЯ - никy. дoстaвитb нa х). кoтopьIй oкaв к^yне oднoй хaтbl и иtv{с^oдl{oвpeМеннo BbIхoд на кpЬIlшy кAyни' чеМ пoзBo.oпеpгpyппa пo ''КУЦoГo'' фзo Пpи егo пoкaзatlиЯlи вскpbl^a и yl. 72 дeкa6pя 7945 гoдa.пyдeтньIй poгo дBoе из 6aндитoв.КУЦЬIЙ' пpед^o}t{и^сBoи yс^yги пoкaзатb xopoцlo oбopy- B сn}д. oбнapylt{е}Iии сxpotia' oпеpгpyllпa.\oбpиянbl. зaМеститель . нтo yбитьtМи ''HУMЕp.Ц.

физpyк цIкo^. pa}Ieе скpblBа^ся pyкoвoдllте^ь .'aкции'.rинa х. Boвrrя oHисКИB из КpаснoйApмии.'MOРOзA''. B уго вpеlvtя' пpодo^2rr.'ЯРКo''.. . argивньlй )Д{aстtик УПA.' paйoннoгo пpовoдI{I{кa oУH с Boзчtlкoм дoст. гдe дo^}tнa нaхoдиTbся гpyппa вoopy2кенtlblx бaндитoв. кoвoдяIдегo сoстaвa oytloвскoпo пoдпo^bя нa теpplfгopии Cтpьlй.. неl\4ед^eннo oдI{oй rrз эстaфeт 6ьlлo 5rказaнo: Itить' . Лисoве. и нeрз tlепo yэrra^а' чт0 B лесy. пpипaсbl чтo де^El^o l{eвoзDro}кHblм 6лизкo I{aхofi{дeнию Пpи пoдoйти к мeстo.&I\яpyl(oвoдящегo сoстaвa oУH.lвI{теnbнblе писbмa и пoдapки д^я рyкoвoдящих pa6oтникoв OУH. пpoве ДeНvЦl oпеpaЦIrи с нaurей сTopotlbl 6ьIли дегкo paненblкoмaндиp BзBoдa 145 пoм<aBB I-IкBд мд. изъятbI эстaфетbI oт pайoнlroгo lrpoBoд- B к пoдpaйoннolv{y pyкoвoдI{телro oУH.lв^енa в Cтpьrйский Гo HКBд.кpolt4е тoгo.демoбрrизoванньIй ryгop Лисoве }l в це^ях пеpeкpьrтия пoкaзaнtй 6paтa. 6ылo зaдеp)t{aнo двa бaндrtтa.Aаllte' скpЬIBilется гp).lхo. f.Цa се6я зa 6оевrсy CБ. чикa' спeцЦypьеpa oбластrroгo пpoвoдаoyH-'. Ми двa aвтoМaтa и тpи винтoBки.Ц'oвaннolv1B бepеry pечкl{ (с вxoдoм неpез FIИКo^AtIlИН вoдy).pa!}ведчt{ки''ЯpКo'.Цbl.I^aсbв EE ^ес' спеЦ. Бyаylи tlег^асtlo задеp}t(анa' oнa бьlда зaкyTal{a B ll^аlдпa^aткy и вIиeсте Itrl^\|cbбaндитьl и' встpетиB с иx стopoнbl вoopy)кеннoе сoпpoтив^eниe у6нлa пять бaндитoв tl oднoгo задep?fia^a. Oстaвив B се^е Зaплaтинo зirсадy' спецгpyппa Bblеxil^il B х. нa Mестe пo2fiapища бbt^o oбнapy2кенo сгopевIltи. У OHИCкИBА никa ''ПTA. Kтo yбит на хJrгope . . 89 . Личнoсти yбrггьlх вbtясtlяIoт. Гдe дoди) Teпеpь нaм с Baми пpидется вoдиT eти oтвечaтb пеpед пpoвoдoltit за сoбьгпrя нa Cтpьlйщине'. бьI Meденичскoгo paйoннoгo пpoвoдa OУH пo псевдoшIIиy ''HA..btс.{фpавa и ilгеFrypHblм даннbrlt{был зaдеplкaн 6paт стaнl{llнotlo с. Лисoве. нoм пo^o2t{енI{и и paспoлaгaющий бoдьurими сBязяIvlисpедll py. Cтpьlй пo Пpи вскpьпии схpoнoв бьIлo yби'гo двoе баrrдrтгoB' oк:lзав. oкpy2rrи^a IЦ. Зaплaтинo дo^жнa с^eдoватb пoдBoдa с пpoд). нe^ег..4.. . Cтpьrйскoгopaйoнa. схpoнa. тинo кmopьIй пplr дoпрoсе пoкa!ia^' чтo чеpез с.пpotшy сooб.'MopoзA.'.l^аtII'в кoтopoм н.ппa вoоpyлtенньrх ба}Цитoв' в тollt чис^e ''ЯpКo.ЯpKo''. oдин и:} нliх ся..\ylк. тpи бpaтa Михалкив.oпpoсoм зaдеp?rtaннoгo' местнbtх rкителей и aгенTypньrМ п). из кoтopЬIx в oднoN{ oбоpy. Испoдьзoвaв этoгo свЯзнoгo в кaчeстве пpoвoдникa' гpyппa l{aпpaвI.вblд.сBя:}нblе.IЯI'.oбpoB^янЬI' Cтpьlйскoгo paйoнa пo псeвдo н и м y'. щинbl. oднoврменнo oк. псевдorrимy oУH г. Зaллa. B 13 чaсoв Дrя зaсaдoй 6ьIлa зaдеpп{. Пo егo пoкaзaнням 74 декaбpя вскpЬtтo и yttичтoжeнo нa xyгopе Бepeгн Cтpьlйскoгo paйoнa . пoздp.\у6paвa. псеBдotlимy ''фЕ/lOP'' пo стaничньlй села f. yсгaяoви^il связ}Ioгo paзвед. [o6pняньl.rнa пoдвoдa с прoдyl$aми' кoтopyк) сoпpoвo?fiдii^a pефеpекг санrггapнoй с.'OCTAП''.. пpo2rffiBaвший нa недегaль. yцIe^ в нarlpaв^eнии хyгoрa Лисoвe Cтpьlйскoгo paйoнa.\aлee зaдеplrraнIrblй пoкaзал' чт0 eгo 6paт ''МOpoз. лейтенaнт ''CoЛoBЕЙ.'.К ЛИ M '..6 сxpoнoв.ктaмY| || MeДнкaмеHтaJvrи'пpeднaзнaчeннblм .iяtoтся: личньlй кypbеp oблaстнoгo пpoвoда oУH ..ПTAKA. зABГopo ДHИЙ и бoeцспeцгpyппы oднoвpеменнo вo вpемя пpoведеtlltя oпepaЦI. ется.tз:L\ся сBя:}нbIIvtCтpьlйскoгo '. Пpи oбьIске y нeе бьIли o6нapy2fieнbl эстaфeтbl нa имя paйoннoпo пpoвoдa Mеденичскoгo paйoнa.rя oпеpaциIo' сПeцгpyппa пpибьIла на Ивaн. нaмIl oпеpaтивнo odpaбoтaн н испo^I'зy..)KA'. B тeчениe чaсa нa lvlестe lloж{apищa pвалисЬ гpaнaтbl и 6oе.тeм yстaнoв^енo. 3aдеpжаrrньlй oкaзaлся мeстrьй fifl{те^b HИKO^AшИH Baсидий. нтo yбитьlми яв.Iтo y нaс пРoизotllлo. . в6лrrзи хyтopa' в lца. . цIих вoopy?t{eннoесoпpoтив^eниe.. Kтo винoвник пpeдaтenьства) Ктo пpo.

энкaведиста'.2 яцикa. Цaх и связях с ниi!. CтpьIй. Marцинoпис. пaтpoнoв к кpуПнo.. ЛисoBе взЯтbrTpoфеи: aвтoМaтoвППШ .HA. весьмa o6eспo.2. Oна oкaзaдaсb зaдеp- po HKBд ИBAtt-IкИB Aннoй rкaннoйMеденичским . имеет псевдoниtt. B llpoцесс беседьlc "H^ДИЕЙ. 1695.1.'. ей бьlлoизBсстнoo гибели'. СИДopЕHKo Бoлехoвo.oпеpгpyппa Пpисryпи^a к дoпpoсy зaдep2кal{нoЙ "|1^ДИИ. Явнo зaпиpaясb l{a с^едстBии и oтказbtвaЯсb oт свoей пpинад^е2t{нoсти к oУH. 6oевки '. ''НАДИЯ'.rя o всей ес деяте^bнoсти' иMеет сl3язи в сpеде oy. t..HА[ИИ. 2'.HУMЕpA.. }loBскoгo rloдпo^bя и ее apестoм кoенa.'HAдИЯ'' дaдa pазвеpнyгЬlе пoкaзaниЯ o известнbrх eЙ лисвoей пpaктичeскoй деяте^bl{oстив oУH. B xoде oпеpaции нa х. Этa связнaя нaМи бьlлa yстaнoв^енa. 91 . СЕKpЕTApЬдpoГoБЬIЧсКoГo oБкoMA КП(о)У (o^ЕкCЕHкo). чтo oнa яв^Яется: OпpавдьIвaясЬ. кoтop. Пoс^е чегo oHa бbl^a дoстaB^енa B зapal{еe пpигoтoв^eнньIй схpoн и y неe сoздa^oсb пo^нoе BIlечaT^еllие' чтo oнa нaхoдится !ля бoльuleй B pyкaх oyl{oвцев. чтo в Меденичскoм oсведoм^енa paйoне oт нeе бьlли пoлyненbl дaннblе' аpестoвaнa ее свЯзнaя..МopryHКA.СТЕПoBOЙ. изъЯтo 5 челoвек. пpoтиl]oтaнкoвblх миI{ 1. Гpaнат 12.зaдеp}кaннblМ эltкaвe- . ypo2кенкa Tатьянa. виt{тoвoк . кpесTbЯЕI'чден oУH c 194) гoдa.' ее в г. Тщaтельнo ьo"u- сblгpaвший poль п^eннoгo пpoиFIстpyктиpoвaннble ''ХМУpЬIЙ''. Д"' paзoблaнения дoстaвитb '._ AP*. стpblйских pyкoвoдяЩиx paбoтникoв OУH opигiнaл.7925 гoдapo2t{дения. B хoде дoпpoсa ''H^ДИИ' бo.. Koпиto пpoтoкo^aдoпpoса''H^-цИИ'' пpилагaю.t ДИЯ'..К pеaлизaциип^aнaпpисTупи^и. цrине^ей.rbIшI^еннyю Haдеrкдa. ''tIlУМHЬ|Й'' нaМи aгeнтЬt }toBpемеЕltloпpoве^и oчнyЮ стaвкy с дистoМ пoскo^bкo лp.no yстaнoв^енo'чтo и СБ. ' . BеpнyвuIись в г. f.6.' noдвидoм ' ''HA- пpoвoдникoвOУH и pабoтникoвCБ пpoве^идoпpoс ДИИ'' ' инкplrМиниpoваBeй oбвинение в пpедaте^bстве 90 .ГopoДЕЦKA'I фaми^иto нaзвaв вbIN. Кaвскo Mеденичскoгo paйoна.Iисooбщив o себе.кaлибеpнoмyпy^емrry . стaничнoй с. .'HOЯ'. пo псеBдottиМy Климoвнoй.Moplryl{КИ. '..oHИсКИB нaми oпеpaтиBнO oбpaбaтьIвaется. с нсй слeДyющaя бьIдo пpиl{ятo где бьIлa paзpбoтaнa pеlllеt{ие' и пpoведенa кoм6ИнaЩу1яi Bo вpемя ее этапиpoвaнияякo6ьt нa теppитopииCкoлевскoгo paйoна бьlлo иHсЦeниpoBaнo tlaПaдеllие нa aвтoмaшIиHy' в кoтopoй с^едoва^a ''H^ДИЯ" с кoнBoеМ' и зaxвaT еe oy}Ioвскoй бoевкoй. Cтaнислaвскoйo6дaсти.. _ oп. в связи с чем ей бьlлa oказaнa неoбхoдимaя медицинская пoМ()lдb' и oнa бbl^a сгIaсенa oт сМеpти. oа. o6paзoBaниесpеднeе' из '. oднaкo.' Испoльзyядaннblе''Н^ДИИ" и свя:}I{oй зa кoтoPylo кoB po oytloвцbl пpед^o2t{и^и BbIкyп oднoМy из paбoтни- нaми сoстaв^еt{п^aн меpoпpиятий пo HКBД' oyнoвскoгo пoдпo^bяи бaндгpyrlп нa теppитopии ^иквидЦии Уже Меденичскoгopaйoнa. to1-3r5. yбедителbнoсти вМесте c "|1^ДИЕЙ'' кoй бьIл ''заxвaчеtl'' спeцpа6oтник' ..' Bo вpе1l4язaдеp}кaниЯ oнa r{езaМетIlo пpиl{я^a тaблеткy с ядoМ.poгoбьIн.oнa никaкиxпoкa- зaний нe дa^a. ЦtlAГoУ: ф. _ Спp.

аi.д dl. оп !. rog ()..poгoбьlнскoй вp ou. .i:i п-'.пpедaBедчик oУH и в дoпpolЦен кaк . .1i. I llll{ yс Л.j1! ьAш 2 lJ i! i сooбгlи J ia . Зa пoсдеднee вpеMя бьtли пpoвeденьt с^eдyющие бoлеe xa- H.сl)9 . t.l. ' ! r o л I lя 0т э l) :( a } iilв U p 0ш r i в $ Ц r . lli 0 0 uo ч ь ei i 9 с в o о OЛ и т1 u.'Typ''. i( '. Нa oснoвaнwИ JTIIх дaнньD( 6ьlлa прведеHa oпеpация. Df ' с с к а а o . Гrp(tfliЯ!и л ! .ъ. cl .}T и x ii?] oс'{ 0в} Rl'п .tr'ollств r:o cт oSBш(lR. lбl'I lt!lt11rrгt o п }tк г{и ' : (8 llп t{B I lт ltсoiJ0 . l о р r r сi 6 : 9 i l .lз. opгaньI HкBд Укpaинскoй CCР пpoаo^.l9 { 0l]:::Il !: l .(" . сoпpсrгив^еl{*' Сгr'дn' y6rгьur кyстoвoй кoмендаI{т oУH t)сi' ll f. li. .'слeдoвателю paсск.п' '!. . iJl 1 Jl' r9 J9 6 rrяск q j { Alsсtoз9HjiDя дooтl{ '} !o} ru скpвlвtliJ ш 9r oся 0 у g l)Ullll .p 8 тl . цЬ lry с oi)! c}lац э 6 illilt0 }llio п f .lиепo^o?t{ите^Ьнblе peзy^bTатbr.. .) пpед^o?t(н^aс^eдoвaте^ю BзЯT 92 сл 0 nу b Jци Ф б oл c6 . lx rlrtл tl п : ...ilt:iltt' o . С. D t llp 0 вoл и т ь б0нд. . B декaбpe 7945 roдa 6oевoй гpyппoй УHкBд Tapнoпoль. Бepеrкaнaх oyнoвскoй мoлoдепrнoй oб. т ! ! y rj l! ' tt' x: ly ст rruоil oiiЪ звй tiи с9tlo1.loU0 .. ! с! {oг o opиеrrирвкa o пpиMен. .Hк. лaстей УPсP 9 сiчня |946 pory BсЕM HAЧA^ЬHИкAМ Сoвepшеннo секpетI{o OПЕpATИBHЬIХ сЕкTopoB HкBД.]!llсllJ: зiJд6ltкBli . .no i'J 8}iTTr)}irtlJ.'. jo к (tl' ! 0 з д lJ! t . г.lьтaтlr . . sislI o iijiilдr.уv l'lсцA oв'.n. {! | сi{: .l р{ . fl T t{ Бttllо } iоt. iiI i' ! 1 ь Ё п ят 1 1 y l(orд's сл Gдэвi]т0л ll I l'! l]l! ! п 1 0 t' tv . пo aгентypнblм дaHнbIм бьIл задеprкaн pa. . tч ! { O t \ о l] i " i lt ] t :} j )it } r lt 1 tА: -l Ц I . ^aсти' Bи^bнo f. ш :t o ' 1 t lу l.?I{aК)т пpoвoдитb агеHTypHo-oпеpaтивнbte кoм6инaции пo al{тисo.tbrх ^ИТoBскoЙ Мет0дaх бopьбьl с бaндrrпrзмoм.d Ь.ii l. яЬт0. B дoказaте^bсTвo свoeй пpeдaннoсти oyН . 9т o яlgя'ie'..HкГБ o Dц 6 ц тu o э tst(q _o l' р ЧlJ 0 !i. lB п 9 p tt{ оl J o: [. .v9'l\Y . Б c0 э CB o6 ort взяI I iу 8 сyl'{ ш o 1 o. pнl{о ti oil6иtl8п}i!t'ц'tB0!:0 п o..!Чl !:ll .r |r нf F!. Е U Ч lt 0 оЕ 9 ti l t} 1 в t . t 1 r|'o.ч 9.ji о ! : д l) у r u x Ч .lнстpyктивний дист нaчa^Ьникa Гoлoвнoгo yпpaвлiння пo бopoтьбi з 6aндитизмoм HКBс сPсP генеpaл-лейтенантa Леoнтьевa всiм нaчaлbrrикarrtoпеPaтиBнrrх сектopiв HкBс. li !Jцх r. D I io R р 0з). opгaнизaции' ее pyкoвoдите^е и сoсTаBе' а тaкжe oб oyнoв. t л € с j дOп рuluA i{ 5 0 li hllР ilд aт 0 J]' Ь п и D irroнт H li 3 t r c к в за тэл r .i B : )l r i ' l l [)yti l l( о т c :J o il н l} x O t . 10lt o t j с т U ! t ::ч Ь o { i l а0 r * l л 9l . 1 Ч ilя-r i0 Е ст') : . B l r Уi r j. .-(Brlr. llсito.. скoй opгaнизaЦии в Кopoпецкoм paйoне.'!ьскofl o9 ш o t l п o t r py к o зo д с . в эш ъ r t{. 1 1 .|loljfлr lju Ur Un ошl'.ц Ll я llо o D . тopoи lp oсtl. . .1ol:f}tтoJi шей пoд pyкoвoдсTвoм oпеpaтивнoгo paбoTникa oББ пoд видol\{бoевки CБ.r Ё t r lвll 0 l o l}t 0 отн иsU Qljii пoд 0 бooBrilt 0ii.с . 0 гiтo o У l{ o I lC Х t ] и U 0Л o .' o свoeй arrтисoветскoй деятельнoсTи' сyществoвaнии B г. ii.г.t]0' . 1 с ': 'вoсвo'.lt{oи 5 у6urтo пpи oкaзaнии . jэ ttв 6 я 9 д о н. 3Д п oс1uдlr0s paктеpнblе кoм6инaции' дaвII. i H . ] l 9 к A б ря 1 0 4 5 I oц o Or t i] г{r T i!l] H LttflI) уiIr IB?o I rш дoи 6e tI дz. ч 6 lrJt}l nl0 l]0 I 0 нrl Ьllll 9 i]o. ll€ 'tl op I Uнti 3tJltl:!r \.. п0 . 'i6ст0tl8х o!l.lе[. f. B.в !Еl i. l8 д . ' . цiJttil.Ё!]]лLL-!!!дgдgд 6о..8 I|!ioстt l n : ill 1 Iyпiili: a л : 1 )свn o с ll o0il r Jl{T t !сoпe тor ь ii дoяt . j rа. !taicнltrl ()уIl i l.". t.. t к т св -' ' ' -r п в ti . I hс j!8 . 0 оc дosaт6ш c rсоtj:ссд JI сrtn lll.чЬсt ( o}i ]tj.aнилкiвa. l} ! Укр urlнс:н o}i o т р . tJilt . D .J9аB0trчgl{. п o. N Ol tс0 ' y.\У.'x Ёд oD .. i .i}. : lп t'сlt зu iorlЬг i l . сnЛ з ' lх !(tI itl .. l( oi)сп e ц ii o lJ I )0и otl6 . скoй oблaсти' сoстoявrцей из 6ьlвrшиx 6aндитoв. r oпi j: з u : t: : : t. } p taнF ссp o Eooр yE(tI i'{ lrх Ёrенa скpbrвaвцIегoся oyнoBЦa ДAHИ^KИНA (пpa. ^иквидaции BеTскoгo пoдпo^bя и егo вoopyrкенньlx бaнд. действoвав.Д[Б Лнтoвськoi РCP пpo дoсвiд вttкoРнстaння спецбoiЪoк пiд виглядoм УПA нa теPrrтoРii зaxiдниx o6. сy 1 8 стJ } t coтв . r }' ! l. i i .io R . 1 i8 в т . D 0 E : lotк ' и ' lto т ly б : tвil 1 1 iJ (. ApестoваннаяCтpийскимГo УHкBД 0I tll)0 д o.')ь 0Eт (j бt)!LE']Ц:ддlЦцr .* unol-iЬu. {l1 liA ц.aгент ^eсy те^b li ^УПИHУC HKBд.. D i(0 .t .rз. t0 lto 0 п oD ! ! 5 у orт o rtotoр ojl 15 сly нoвцов tj il6 сiol. ..ii. n'ci{ и U $ Y . iN l].x с э6 9 o 1 0 4 б r oц э бoe вo: t r p уппofl yн ( r . цр у r ! i0 y сJty I t{ o1 rгцр 6 .r.r^ ^УПИHУс CБ. ' : li' itI {А tI . i:t { Ьit u х iл l( t t ( с o б o ] :t 0 и с . .lrдв lt lls з o бliuстл' .0я' чт. с I il li. B P€зy^bтaтe кoтopoй 15 oyнoвцев apестoEl.tl т а . U l. ! i( .i1 u р от.!lltrпт . tlii.. ц Dд . i .

.bТaтb. д.. и дpyп.Kypнaвьrй'' зaдaние вьtпo^tlи^'в свЯзи с чeм егo 6paт 6ьIл .bнbtеal]tlapa1'bl. Бaндит яB|1^cяи бьlл зaвеp6oвaн пoд к^ичкoй зaдaниевьI- Кpoме пеpечисnен}lblх в наIllих opие}rтиpoBкax aпеrrrypнo-oпrPa- дитoв и yстaнoBи^a' чтo rra 11 декaбpя 7945 гoдa сo3blваeтсЯ oyнoвский aктиB нa хyгopе f. ''Бoйrгyp''' чm ЯB^ЯетсЯ ч^eнoм oУH. oсвoбorкден. apестoвa^a этиx бaн- нoви^ схpoн.. Изуlнв и им бьIлсlпopyrенo пpи tloсещении и. Кoгдa слепpиrrятьвзяткy' дAHИ^КИHA сoдoвaте^b сoг^aси^ся'.'Кypнaвoмy.lx веpoятнoгo пoяв^енtl.. paсскaза^.lив<lет CБ. в кOт0pbIх oстaнaв^иBatoTся }Ia нoчb сoвпapтpaбoтники и вoеl{нoсnyЁ{aщие.. o6щилa Местoнaхo}t{дсние Мy}кa и нallисa^a eМy писbмo' тopoМ пpoси^a зa деtlbги |1^L4!'pУ|'Иe yс^yги opгaнaМ пoМoчb ей oсвoбoдитbся B кo- HкBД из-пoд сTpa?ки.lнbt HKBд пoслaнo писbг}{o с пpед^o}ке}IиеМкoнспиpaTивtlo явI{Tbся с Епry бьIлa гapaнтиpoвaнa 6eзoпaснoсть. вoзвpaщениlо пpи6ьlвruие к мeстнblМ }t{итe^яM' интеpесyrolди - еся знaтЬ сoдеp2кaние дoпpoсoв' B oбеспечиваютсЯ Haпaлaющие с tlpoдoyси^еllнoй и^и зaдеp?ttиBaЮтся. нения зaДaНИя oсвoбoдить бpaтa. Poвенскoй oблaсти стa^o и3. пoд вии' испo^.Mapия'. 5 декa6pя7945 гoдa 6paтья пo^tlи^и.r:}aции oУH. сoсTaB бaндьI. y дoМoв. вoпpеки иx ^IоBATЮК ?ке^aнию'веpбyeт в бaндy. .| ДpУГaЯ oyнoвскaя ^истoвoк с.yбpoвa.в^eние зilсяд в Мест. и M. Гou3aнскoмy po УHКBf.r'ьями ''Зaпoporкцa'. слyrкивruий paнеe B Ду|BL1з|1L1 бoестолкнoвений.Д.lгoToBки дpOB в ^есy Bo мнoгих сn}^{aях эти з<lсaдbl дaЮт пo^oжите^b}lblе Резy^. в мест€ l x и т. пoлaгая' чтo еr0 дoпРall. po HKBд бьtл opгaнизoBaнaкoнспиpaтивн. oпеpaтивнaя гpyпIla. вьIдaнo деrreжЕtoеBoзнaгp.aнкoвьIй пy^eМет' М}to}ките^.. . нaзвaл с. тивнblх Пpoведеннoй пo угим дaннbllvt oпеpaциeй yбrгo 6 бarцктoв.Dкдeние. 6aн- нaсе^еннblх БaндитьI. в тoм чис^r нaдpaйoнньlй pеqерrгг CБ и егo зilJvtестt{те^b.lг. зaаеplкaла {AHИAкИHA Мo }t{еllbt'пРедъяв}r^аoбвинeние B свя:}яxс opгaнaми HкBд.кy в сyМMе10.r^ кotlспиpalиBнyЮ квapтиpy' в кo'гopoй нaхoаилсЯ пytlкт сBЯзи oкpy?fiнorо пpoвoдa oУH' a B дaннoе вpеIvtЯвbtпo^}lяеTзaдaние пo Haб^Iодению зa paбсrгoй станичнoй opгaн}.. нa дoпpoс вoзвpaтиBlUимся тpaнспopтbt - ^иквидиpyются.'е бaндитьl. кoтopyto вoзг^aв^я^ 6aндтг ГpЕHЬ' '. ?lioдкевскoе РO УHкBд Львoв. . 7 дeкa6pя 7945 roдa oпepaтивllaЯ гpyппa po HКBД.дя этoi. B сх[хlне изъЯTbl 5 тьlсяч ^кгеparypa' l. ССР бандпoв. ПpaктикyюTся и тaкие меpoпpиЯTиЯ: oхpaнoй пoд BидoМ вoзtlикoB. oстaв^еннblx в tvlестaх Bo^bстBиеМ и o6ещaнo пoс^е вblпo^- Укpaинскoй кytoт Bblстa.000 pублeйзa сBoе oсвoбoждеIrие.l. и. К с дoпpoсoB зaсaдbl. з.lзинoв пmpебo6щестB 94 пpаlсги- пoсле зaвoзa тoвa- poв. ^ега^и:}oванFrьrх кoв бalrдитoв. скoй oбдасти' нaМети^o для веpбoвки бaндитa.rя Bстpечас бpa. Емy бьlлo пopyченo yбить ГpЕHЯ ^toBAТtoК opг. кoтopoмy 6bl^o кoмбинaций. Пoд кличЁoй сoдеp}к. B кoтopoМ Haхoди^aсb типoгpаФPIя Львсlвскoгo oблaстнoгoпpoвoдa oУH и ruтa6а 2 вoеннoгooкpyгa УПA. Пpи rrpoвеаенииoпеpaЦииу6tlтьtpедaктop'. ПyнкTax вbtстaв^Яtoтся зaсaдbl 9t . ^toBAТ[oK y6ить. oбмyндиpoвaниеrvt дитbI yничтoil{aЮтся Bьlзьlвaются их y дoмoв вbrстaв^яtoтся некoтopьrх нa тpallспopт местнbIе }ките^и. y тpyпoB yбlrгьж банДrгoв. y М.t цели бьIл Bblдaн aвтoМaт с пaтРoнaМи.t 6aндlпов: пoвиннoй в Po.bзyяписbдoм бalцlпов CБ.'..Кypнaвьlй'.сс''.'ЗaIropoхreц'' Bестнo'нr'o rraдpaйoнньIй чaскoмендaнт''CБ'' To пoсещaет6pатьев П. apестoBaннoгo PO HкBД. ДAHИ^КИH. y дoмoв Hа теppитopии Львoвскoй o6дaсти д^llте^bнoе вpеIv!'яoпеpиpoBа^a кpyпЕ'аЯ бaндa. пoд видoМ CБ.гaничЕIoгov| ДpУrИх ч^енoB oУH' дAHИ^КИH кoтopblе мoг^и пoдтвepдитb егo пpeдaннoстb opгaнизaции. баrцпoсoбникoв и pодстBенни.KypvaвьIй' Пpoдoлrкaя сoтpyдl{ичaть с PO HКBД' yстa.

l пoкaзaний задep}кaннoй paйoннoй pефepентки сaнитapнoй с.и бьlлa пpoвeдeнa с^едyloщая ^а aгеЕЦ/pнo. Не пpoявив t{икaкoгo беспoкoйствa' oнa сe^a нa Кoпiя. нa дoпpoсе кoтop€rя пo^нoстьIo 97 .lпtl'гaнa з<lшIe^в ЗAГC и на pyсскorvl язbrке пpeд/\o}ки^Кyлиru Mapии сoбpaться и ^oмaнoм пoехaть с ниМ. oпеpaтивl{ая кoмбинaция.rзy oпpaвдbrвaтbся' 3.'Mapийкa. t. пoсвященнblx вbrбo. oна зilявI. 'l . orкидaются Baши oбзopbl пo пpoвoдимbtl\4 aгентypнooпepaтивt{blм кoм6инaциям. Nе 7/6/13 BЕРHo: MAЙop (ЕpMAКoB) ДATo: ф. _ oп. ^ичtloгo сoстaвa с yк€ Ц laниeммeстo}кнте^ьствa' их Boopy}кeния |4 ДpУГk|х yстaнoвoчItDlх дaнHbIх. тoвapиlдy ХpУЩЕBУ ИHфopMAЦИЯ o paбmе спецгpyппbl УHКBД f.rзblв. . тaк кaк пoдoзpевaeтсЯ в сoтpyдtl}tчествe с opгaнами HКBД.l^a пpeдседaте^to се^ьпo Гepaсимy.AГCa' вpеN{яу ce6я дoмa не н. _ Cпp. .^y2к. yстal{oв^енa у. ХpущoBу пPo дiядьнiсrъ спеЦгРyпHl(Bс пiд виглядoмбoiЪoксБ oУH |7 ciчllя |946 poку Cекpетapro llerrгpальнoгo Кoмитeтa t{.poгoбьlнскoй o6дaспl 20 аeкa6pя 7945 гoдa.П. paсск.' Устанoвив.lя oyнoBкa.t^a'чтo сoстaви^a сПискtl всeгo сoветскoгo и пapтийнoгo aктивa Mедeнинскoгo paйoна' в тoм чI{с^еи po НKBд и НКГБ.lявив' чтo oнa честнo padoтaлa в oУH paбoтaть. в Медениvский paйoн 6ылa вo г^aвe с l{aчa^ЬнPtкoмOББ I{aIIpав^енaспецгpyппa УНt(BД Пo пoкaзаниям .lк To^Ькo пo^eм сrгъexа^иoт paйцеrггpa нa нeскo^bкo сoт метpoв' бoевики з. Мarшннoпис. Зaтем oнa 6ьtлa дoстaв^eнa B зapaнee пpигoтoвленньtй схporr' где ей бьIлo o6ъяв^ен0' чтo oнa нaхoдI{тся в pyкaх CБ.пoс^e пpoBeДeННЯ l\4итиtlгoв Ir сoбpaний' paм в BepхoвньIйCoвет сCсp. и зaхвaт гpyппoй вoel{нoс^y2t(aщих Кyлиu: бьlла дoстaв^енa в УНКBf'. пoдвoдy' кoтop. _ 14'2.6-t337 Mapии. чтo yкaзаЕItlilЯ вЬIIIIе яB^яется гp. Tyг и B д. и к. B щгги бьlдo иt{сЦeниpoвaнo нa 6oeвкy CБ CБ. I. pa6oтaет иtlфopматop рефepентa CБ Meдe.qaнию paйoннoгo pефеpeнтa CБ пo псeвдoниIl{y''Typкмeн. B связи с этиIvl oнa бьlскoм Рo 96 HкBд нo в }Ioчнoe дaнкoй Кyлиru M. чтo в Mеденич. гае изoбдиченa кaк aктивн. пyнктaх бaндитские aгитaтopbl ^eннЬIх ^иквидиpyloтся. и пpедaте^ьствe ч^eнoвoУH.rя o свoей pa6oте в OУH.'Haдии'' бьlдo изBeстнo. 2. сeла Кpиницa - oнa пеpед. oдексенкa секPетapевiIJК кП(б)У M. Этoт сПисoк' сoстaв^енI{blй еro пo за.lхoдится' a нoчyет нa рaзнbtх кваpти. 9 янваpя7946 гoдa. HAЧA^ЬHИк ryББ НКBД сссp Генеpал-Аейтeнaнт ^ЕoНTЬЕB. Пoявляtou3иеся B этиx нaсe.l^ьнeйrцeм oбязyется тaкже честtlo хre. 10. Apк. ничскoгo paйoнa пo имени Mapийкa.rн{. l.. paх' тpи J. де^oвoдoм PaйЗ. ПoвiдoмленнясекРетap ДporasиЦЬкoгooбкoптукП(6)У C.l^и Кyлиur глaза.lя' прoeхав пo pайцerггpy' свepкy^a нa бoкoвyto ltoPolУ. с.. Зaqиксиpoвaв все пoкaзaнЕя Mapни Kyлиru пoд BидoDr гpyппa в нoчb ga 22 декaбpя пoBe^a ee нa Meде^eсo}1 ''нaпaдение. Я ee снятr. П. пpoдo^?fiaя oпеpaдиЮ пo Реir^изaциI.lвЯз.чaстникa спeцгpyппbl днеМ 27 дeкa6pя нa пoдвoде Пoдъeхa^и к ПoIиещению Мeденичскoгo РaйЗAI.' ничи. майopoм Cамyсь.'Нaдии'' (o кomрй мьI сoo6щали в бьI MеденичскoN) рйoнa дeсятиднeBнolv1oтчете 25 дeкa6pя).-P.Сa' oдин из бoевикoв B ФoрIv{ек. Кyлиru l{aчa^a сР.

Kpиницкий Семен. чт0 B се^е хaтaх . oднoврмеIrнo Гepaсим нaзвa^всю oyнoвскyroсeткy пo се^y Kpиницa и свЯзнbIх .tездe из сe^a Кpиницa непoсpедственнo oт Peaлнзуя нaЦиoнa^истoв. yчинeн дoпpoс.. кaк тo^bкo тBеpдo y6едился. OсlroвньIм oбвинением емy бьIл пpедъЯв^eн якoбbl фaкт пpедaте^bствa paйoннoгo pефepеtlтa сaнитapнoй слyжбьl . нoнью нaпpaвик неМy и' пoсryчaв B oкllo' пoпpoси^a oткpblтb двеpb.Haдийки. yбедиBlllисb. Гopoдисскaя М.yportrенсц и }rtите^bсeлa Kpиницa).вa yvaстtlикa спецгpyппbI la'lee Геpaсим пoкaзa^'чтo y негo нa квapтиpеиМеетсяск^aд с вeщaМии пpoдyктaМи'зaгoтoв^еннbrМи для paйoнlroйбoевки СБ. нaзвал свoй псевдo '..Тypкменa'' o пеpедви}кeниях oпepaтиBнblх гpyпп чepез се^o Kpиницa.oвaнньIй сxpoн' гдe пoд BидoМ CБ yrастникarvrи спецгpyппbl e:vryбьlл oбнapyжеllьl и Mеденичскoгo pайo}ia..КopПpибьlв к стaничнoМy в дoм' oни з<tста^иегo сгtящим.'.э. aeкa6pя. в бьrлa пpoведeнa чекистскo-вoйскoвaя oпеpaЦия.lн встyпи^ в ч^еt. пpедседaте^eМ се^bПo и aктивнo вbrстyп.rи I{егo пo^J. f. и с тoгo пp}Ц}на}IиеМ с.чи^apяд пpoдyктoв. Hе дoxoдя метpоB двести дo массиве и lraпpaвиДl в се^а' спецгpyплa paспo^o2ки^асbB ^еснoм сe^o дByх 6оевикoв. чтo этo свoи х^oпЦьI.Bместе с ней нaлрвилисb двd .aктивньlй пoсo6ник Bскpьlтo 4 склaдa с пpoдyктaми и 1 скдaд с oдеlкдoй.lя бьlлa зaдepжaнa' Tyг жe дoпpolllенa и в сBя!}и с eе зaшj^и к неМy B дoМ и пpeд^o}t{и^иoдеTbся и пoйти с нигии. вpеМени t{е пopblв.lя .гo}l. Пoсдeднeе вpеМЯ.Ibl'. чтo нa квapтиpе y Геpaсимa oн неoднoкpатнo скpblвa^ся. стaничЕl. У Геpaсимa 6ы. . IIoс^е дo^гoгo зaпиpaте^bствa. тaк как сПеЦгPуПпa pаспo^aгa^aдaFIнЬtми' чтo ''Haдия. Кpиницa.:}нaя . B.Тypкменao н...'Typкмeнa'.' зацr^a в o!*1|1|13 дoгиoB. спpoсPr^ив кpaйru.Чеpнaя''' r{aстника сrrеЦгpyппbrи свя.|х: 2.Typкмена'' и дp.Чеpнoй.tIет ^и }Iикoг0 IIет' pa!}вeдка веp}ry^aсbв дес.Кpaмap'. в се^е' o tlaстpoeннЬrх ^oя^bllo к Coветскoй вдaсти и т.бьlд сrкpетapeм се^bскoгo сoветa. пo зaдaltиIo pефеpента СБ Меденичскo. еllJе B 1924 ror]у t. B тo 2ке BpеМя oн инфopМиpoвa^ '. нaзвilв кaк oдtry и:t саМbrх aк.. цa. кoTlopble.Пpoдun*aя oпеpациIo' спеЦгpyппa 24 дeкa6pя t{aпpaви^aсЬ в се^o Kpиницa Меденичскoгo paйoнa' гдс yстaнoвив дoМ пpeдседaте^Ясе^bпo (Гepaсим Стесь Пaвдoвич' 1904 г. спецгpyппa нaлpaвиnасb в седo Кавське Меденичскoгo paйoна. гo paйoна '. чт0 в се^o пpибьии 99 .oмa.l^ связb oстats^енa Д^я дa^bнeйцIегo paтивнotlo испo^bзoвaни'я B сoстaве спеЦгpyппbl.lЯoУH . 98 сПиски сoветскo-пapтийнoго oт Геpaсимa дaн}Ibtе' 25 aктивa дeкa6pя си^aми oпеpaтивнoгo сoстaва УHКB/.. .t^ нa сo6paниях rкителей селa.связнalr '. 6ьlстpo oдe^ся ний.'Тypкменa''. чTo яв^яется стapЬlм нaциorra^истorи.Кopний'. f... Пoлрив 0гвет. где сoпpoвo2кдеrlии связнoй 26 пoпpoси^и девyluкy IIoзватb стаIIt{чнoIЮсеnа пo псеBдoниIvry .зайдя в се^o. кoтop.'Чеp. Пoсде 3пoг0 спецгpyппа в .rx B сеnе '.Тypкмeнa''. polк/\eНИЯ.Typкменa.' пpи вr. ^ицax Haскoдькo еМy дoвеpял ''Typкмeн..'... yзнaв. сBидете^bстByет тoт фaкт. Кpини. пpедсeдате^bсе^bсoветaс.вийськoвьц''. Бидьlк Oдьгa .ПpoсвитьI'.. opганизaцией yкpa}rнских oпе- 6ьlлo зaДеPrканo 15 че^oвек |1 cpеД|l H|.сBязtlая Bдoвиченкo Мapия .6еспpeпяTстBеl{нo oткpbr^ иМ двеpb... сoBетскиM aктивис. сoсгaв^еttнblе Кyлиrш Mapией. чтo нaхoдится в pyкaх CБ.' oн пpoяB^я^ се6Я. с изъятbt пo^yченнblе сeле Kpиницa Геpaсим.'. Кaк тoлькo oн Bbltuе^ и3 дoМy' eмy бьlли 3aвязaнbl г^aзa oткpoBе}itrblм и нa пoдBoде otr бьIл дoстaв^еtl B зapaнее oбopy. ^aсb Хoзяин Д.свoи хлoпцьl. вo вpемя кoтopoй 1. пpoдo^firaя oпеpalJиlo. o нil^ичии сoтpyдtlикoв HКBl. Kpaвец Екaтеpинy пo кдичке тивl{ЬIx сBЯ:}нbIx ..евyrшкa сoг^aси^aсb. и сooбrдил.Д. 4.'. п. д^Я видиМoсти.

'.l^ Pядa низoвbIх paбoтникoв.lяBи^a.. пo псевдo '. ''Kopний. IlевoзIиo2t{нo. к. Пиннyк М. сoвеplшенt{oyбедивtuись' чтo пepeд.lясb' нa дoпpoсе пoкaзa^: фaмидllя eгo Бpaтцев федop Иванoвин..'f'y6енкo''. B aвryсте 100 Paвинскoгo и дoстaв^енbl в УHКBД якoбЬI I.Кopний'' н. пpиlIIе^к месTy paспo^o?ttенияспецгpyппьI с oдниМ че^oвeкoм' Реaлизyя кoтopoгo пpeдстaви^ кaк aктивнoгo oytloвцa' пo псеBдoнимy ''f..'Typкмeнa.'.f. 7924 гoдa pozt<. 6ьtлo пpедъяв^eнo o6винeние в нeвbrпo^нeнии .' дения' ypo?кенец и )Itите^b сe^a кaBсЬкe.'.. '. Зaxвaтив с сo6oй .'t{апaдения' дес. ypo2ке'{ец ll )КllTPJt.ЗaвзятьIй.rе. часа связн:lя вoзBpaти^aсb с невp1пtеннoй эстaфeтoй и з. Пoслс беспpeпятствeннo вbIпo^Hя^ Bсе тpе. активньIй 6андит.Кopний'' зи. неIvlед^еtlнo opгaнизoвir^oхparry в се^е' oбеспечид гpyппy пpoдyктaми' a затeм Haпpaви^ сBязt{yк) с эстaqетoй к . Pyкoвoдите^b спеЦгpyппbt пoтpе6oвaл oт '. .lниtIнyto хrенскoй сeTки' a тaкfi{е назвa. з.6ьи связньIм' a эатеiltpyl{oвoд}ггrnем боевкисБ./\17 меспtьIx rк. aкTивHbtй 6aнднт.Кopний'' ним oyнoBцbl. 2. вс1). У6eдивurись tro вr{ецIнеtvfy B|1ДУt1 paзгoвopy. М..|Д|.l!}il^: Затем бьIл дoпрюu-rен6андкт фамидия егo Paвинский филипп Ильич. И Bt1l|лпpoв. ч^ен oУН.. чтo пepeд .'Кopний'' бoвaния pyкoвoдите^я Hа слeдyющий день дoкyмеtlтаtvtи. 06еспечlrгь внoвь пpибbIBцIylо 6oевкy пpoдyкTaми и пo свя:lи нeмед2\е}lнo .. Mатвииrцин M. пo^}.'6oeвкy''..Kopниto. Bo вpeп4я зaдер2fiat{ньIе бьIди кaкaя.Iисrj' чтo пpoисxoдкт в paйoнe.y6eнкo.. ''Кopний.'Кopний.Чеpвa''. oпpaвдbtв.r^сяДoмoй. пa снoвa нaпpаBи^aсЬ в схpoн' гд'е дoпpoси^а кaждoгo B oтде^b. кoтopьIй пoк. .bсела Кавське Mеденичскoгo paйoнa.tчис^e: 1.зaxвачeньl. 1924 юдa po?кдеt{ия.oпеpaтивнoй кoм6инaцнlt пo Mеденичскoмy paйoнy зaдеpЁ{aнo 92 чrдoвeкa 101 . наxoди^ся дoМa нa из^ечении..lне}I t' нory и вoзвpaт}. г. tа дpyгI.t чтo B связи с aкциями.. 8 скдaдoв с зepнoм и ^|. пpoвe^a oпеpациto' в хoде кoтopой пo се^y Kавське 6ьI.1944r.' с пpoсь6oйв 18. неe.Кoprтий'' и 6ьIл нaзнaчен IroсTyItи^ в Kщснylo звеpхникoв oд}IoвpемeнHo стilllиtlнblм' вblпo^ня^ фyнкции инфopмaтopa СБ пo се.Каpaлшuин.. спецгpyп.и нallpaви^ся с ними к месry paспo^ox{енияспеЦlpyппbl lra oкpa- 1944 roдa пo пpикilзанию и}ry се^а.пoявлеtlия 6oльцrевикo8'. Boеrtнoс^y2кaщиМи . oopaзoвaHие сpeд.'Кoрния'' и '.Typкмeнa'l тpебoвaния 6oевки вbtзвaтb и B l{apyцlении свя...yбенкo''..6ьlл p.' в paйoнe связь }rapylЦенa и вblзBaтЬ ''Typкмeнa.ry Кавське.'бoевки. стaнинньIй дo^oП{и^oбстaнoвкy B сe^e. связнoй paйoннoгo Рyкoвoдитe^я сБ дo^o?ttи^. Cпyстя два ..ro apестoBaнo oпеpатиBHilя гpyпIla УHКBД бoдее 20 че^oвек' в тoп.Кopния'' немер\eннo Bbrстaвитb в Apмиro с цeлbю дезrpтиpствa с opy?ttиеМ't{o в феBpa^е1945 r.гII!r в чJ\eнbr oyH' имеj псeвдo B 1943r.ним дeйствyет в тopaя с^едoBa^a с задеpfi{aнHbIми БpaтцeBbIM и Paвинским . не pазoбpaвц. вЬIзвaтb paйoннoгo пpoвoдникa сБ . пo псевдo .'.rзъятbIIvtи y y6итьlх д:lннble' с Бpaтцeвa и бaндитoв. o6рзo.'бoдьtuевисTскимl.'Typкменy.хtва^сBяlt}IbtxCБ щйoннoгo пpoвoдa Ha дoпpoсе OУH и ст.. oкoнчaния иx дoпpoсa 27 дeкa6pя внoвь бьIдo инс. ваI{ие сpед}rеe' С 1937пo 1941гoдбьIдсимпaтикoм oУH' в 1941 '.. пoсnе чегo пo^}д{t{лпсевдo се^е oxpaнy нa слylaй '.тo бoевка CБ. нoсти. .'.ttе}tнblе вo вpегtlя дoпpoсa oб aктивньlх ч^енax oУH в}tесте и бaндпoсoбникaх. пиpиpoвal{o ''ц311аДeние'' вoиIrскoй гpyппbl нa B пaнике бехtaли нa Tepp}fгopию Cтpийскoгo paйoнa.lлo}t{енHbtеддя 6allдитoв. кo..|poвaнo Bсегo вo вpеIvlя пpoBедeния aгeнтypt{o. .чтo все paйoннoe pyкoвoдствo. paссказaB' кoгдa пoс^едний paз бьlли вoeнньIe.Typкмeна. Бьlлo o6нapy}ке}lo v| пpoдoвo^Ьствиeм. . .rггtлей - aктивI{blx п0с06никoв бaндrrгoв' кoтopЬlе имеК}т y сeбя ск^адbl с зepнoМ. 28 дeкa6pя 1945 r. .|KB|.00 пpибьггьB ^eс.

БьIлo пpoведe}roиHст.yдиpaть. с. Bьlявtlть нaстpoение }t{ите^ейсе^a' их oтнolЦеrrиe к сo. двa paзa ЯlвЛЯА. пpoвeдeнHirя в f. с^yil(aщиx' пoBeшенo 9 местньlх rrrителeй. хoдящиe aвтoмalllинbl н у6нвaлн сoветских дroдeй. янваpя/poгoбьнский po HKBд сoвместнoс paй.l' кoгдa HaцIи зaйдyг нa квapтиpy ?t(t{те^яЛylкeцкo. 2975. yll!е^ в 6aндУ пpeдсе. дoм НКB. гoй кoнец сe^a и сде^aтb такyю кoм6инaцию: пеpед paссBe.'B а Boеннbre пoгoнe'' зa 1g. вссти oпepaтивr{o. тaк кaк тaм стoит гapнизoн. План lнqopмaцiя пpo вiйськoвy oпеpaцiк) пPoтш укpaihськoгo нaцioнaлiстIlчIloгo пiдпiлдя в . opигiнал. B pядьl Kpаснoй Apмии l!э се^a пpизваt{bt 54 нeл. пo Фa. и в pайoне этoпo сe^a oче}IЬ чaстo бандrrгьl o6стрливaли пpo. дaте^"b се^bсoветa Лесик. a в 6андУ уlllлvl 67 чeл. B сeкгя6pе 1945 с. сейчaс lle бьtвают. _ oп.lзиH се^ЬIIo. B этo вpeп{я нацtи ввеpх и yдиpaтb.Il дo^2l(ньt вbrскoчитb из хатbl' стpе^ятЬ Bсе 6ьlдo тaк и сдe^aнo. B paйoнe с..poгo6ьIн-Caмбop. .Ap*. oпepaции 6ыл сoстaв^ен зaM.rгo бaндитbt в сe^e бaндитoв pассказbtвil^и нaцIиIt/t ^юдягvt.ZJ.aктивнbrx бaндитoв и oyнoвцeв 6oлee 20 бaндитскиx сxpoнoв и вскpbtтo и ск^ilдoв. ^юди гo и пpoбyаyг тaм 75-20 }lинyт' rr{имo хaтbl дoлкнa пpoйти гpyппa сo^дaт гаpнизol{a с oпеРyПo^нoмoчeнньIм po HKBд. Hаши бoевики стaли '.poгoбьlнскoгooбкoмa КП(о)У o^ЕKсЕHКo |7 янвapя1946 r.rrrде. Бpoницa пpoхoдит uloссе f. . oПЕрAЦИЯ. pеlшеlto 6ьtлo пpo. саtи fi(итe^Ь этoпo се^a. пpи кoтopblх yбитo 32 чeл.poгoбнЦЬкo}tуpaйoнi Пiсдя 25 ciчня |946 poку с. Пpoтивoпoставитb беднякoв и сеpеднякoв кyлaцкoй нaс. нaч. pyктивнoе сoвelдaниe с нeпoсpедственl{blми yчaстI{икaп/tиoпepa.8-41. 2'.4. Ha дpyгylо t|oчb снoва PеlI]и^и пoс^aтb спецгPyПпy B дpy. Цtlи' гдe кaх{дoмy 6ьlдo пoстaв^eнo кoнкpетнoе зaданиe. B селe 45 ку. ^aцких r02 хoзяйств. тotr./|у!'. мtl^llи Хapив Ивaн. Z. чтo этo бaндитьl. дитalvtи. B нoчь с 23 нa 24 crcцгpуппaв сoстaве9 чедoвек'p.poгoбьlнскoм pайoнe кoмoм кП(б)У пpoвеn иrrтеpeснoе меpoпpt{яTl{ев с' Бpoницa. 3. Пеpвaя нoчЬ не дa^a oilмдaеМblх peзy^bтaтoв B oтнoцreнии с бaндoй И^у| с oтде^bнЬrми 6aндитaми. Бpoницьl . ^юд.двyх зaдеpжали'. 2э-25 1. Baйс6еpгoм' нaчa^bникoм HKBД тoв. паpтийнo-сoвeтскoгo aктива и вoеI{нo. l. ся с пoви}Iнoй и oпять yxoди^ в бaндy.'.ИI. Спp. B paйoнe Чещз зapeгистpиpoвaнo э7 6андпpoявлений. Cвязньte .Boйскoвytо кoм6инациto' кoтopая иlr{e^a Це^bto: Ceкpeтapь f. oББ УHкBд po тoв.Мarцннoпис. Чеpез Haсe^eниe селa БpoниЦa yстaнoвитb сBязb с 6aн- пo 3 чедoвекa' oтпpaви^aсb в Бpoницy и зa нoчb ^ивlIIисb oбoшлa дo 100 хaт' кoтopblе зapанее бьIли yкaзаны paйoтдe. дpoГoБЬIЧ ветскoй в^aсти и 6aндитaм. аo 10 paз бarцитьl гpaбили I|lаг. B 6oдьurинсвязи стве хат нaших дroдeй встpeча^и пpllвет^иBo' ДУМaя. Haсeлениe сe^a oчeнЬ пaссивtlo yчaстByeт в DtepoпpияTtlях сoвeтских opгaнoB. ЕqимoвЬllr{ и pK сeкpетapем KП(0)У тoв. Бpoницa Tи се^a.. Кoтtнкo. и чepeз Bсe 103 . |'1 ^уltBtlДI1poBaнo УчитьIвaя такyю хapaктеpистикy се^a. ЦllцгoУ: ф.Цействyeт бaнда ''Бьlстpoгo''.

тo сpaзy Мoгyг apестoBaTb вaс.ге. Toгдa пo-сaди^и этих 9 нa HкBд бyаyг слeшrгb за вillvrи и всеМи из6иpaтeлями' чтo [tbl 6y.г дoк^aд иMr^ цr^bЮ скoМпpoМетиpoвaтb lrеpед 6aнДитaми сaМblх aк- чтo Boзbмете кapaндaшJ и зaчepкнете фaМrr^иЮв бюллетеlrе.pУЗьЯ i\loи' сoвeтbt l{aГнa^и B се^o вoйскa и зaс. y кoтopЬIx oни бьtли. ттo кpестbяне . 2 Пapbl 6<lTинoк. Из Harши oтBечaли еМy' чтo де^o тaкoе' чтo есnи B се^aх и ^есах пo^нo сotsетoв' тo. К нaзI{atlен}Io:!ry вpеМени ЯBи^oсb всегo 60-70 бьI мьI в денb вьIбopoв пolш^и в a ес^и пo и llo ^ес' ^rсaМ всем се^aМ вoйскo.'. тo чтo }ке нaМ делaтьJ'. челoвек. сbtp' двyx }кapенblх кyp. Hам гoвopиЛИ..Гoгдa tlе хoтяг |4ДтИЦa сoбpartиe.lщих 6aндпoсo6никoв. B oбщем. изr{aTb кorl- llolЙo- oтвети^' чтo OtI недaв}Io кopoвy oтдa^ . нтoбьl Мbt хoди^и tta избиpaтельIlьlй yнaстoк. сaпoги и пид2кaк пoМoг. Ha 12 чaсoв дtul 25 янвapя бьиo нaзнaченo сoбpaние lкитедей Бpoницьl. A пmoм дoбaвили .rи сlбoulли 6oдее 160 хaт' вeзде пpиниМ€ r ^и с пpивeТOМ и гoстеIIpииMнo' BеpЯ им' чТ0 ot{и бaндитьl.гo paзгoBop идеT сo ''сBoими х^oгIЦaМи нaчa^ иx yгoщaтb. Bьl rке сaМи знaетe' чтo тaкoе HКBд. тсМ. ч. их oтнoluerlие к в^aс1'и и бaндитaм.l'o trичегo нe пoдe^aешIb. яйцa. Пoтoрr oн пoстaви^ еIде пo^-^итpa' нo нaшIи ^итpa питb oткaзa^исb' скaзaв' чтO естb пpикaз пpoвoдa' зaпpе- TивнbIx бaндпoссlбникoB.гbt' нalllи нaчa^и пpoситb Хoзяин ' нo tloдчеpкнy^' чтo olt и Taк y}t{е Мнoгo Зa две нoчи наlllи в ссле Брницa сoбpали 1500 py6лей ^lOди де[Ibга. сoбpали десЯТиxaтникoв. 4 пapьl сaпoг. tд19. yбeдивruись. a тo^bкo зaйде. rry?кнo хoдитb Ila избиpaтельrIьIй yчaстoк' paз oкO^o негo вoйскo. Мaс^o.Д.rтo. кyщй и пp.етeде^aтb в кaбине вo Bpем'l гo^oсoBal{ия. кaк начaтb с6opьI кpестbян' paктеpистикy сoвеTскoй Пеpед д^я УПA. нa(Iинatoт тиxo пepегoBapиBaтbся Ме}кдy сo6oй. Кoлoсoвец Петpo. Hа сo6pаrrии секpетapb pK КП(6)У тoв.l нaсl'o. Пеpед 6oевики дa^и хa- lкителей.'Кaк rке этo бyдет' I.се^o llpoве^и в paспo^o?t{ениe гapнизoнa. сaМoгOlry. ^toдеи нaми Бpoницьl. ^и Сeкpeтаpь pасскaзa^ сo6paIlиlo.8 пoлуrлyбкoв. K нaсy дI{я нa сoбpaнии yrке бьIлo дo 400 из6иpaтелей и 38 десятихaтt{икoв. l loвеpив' чтo Этo oaндитbr' B paзгoвopе oн скaзa^: . . пpoвеpя^и списки. сpi1ЗУ |1 вbtxoдитe' пoтorvry. стиryциЮ и пO^o}кelrиеo вьIбopaх. кoтopblе 3a эти дBе нoчи yгoщaнaших лtoдей. с oтде^bнblМи се^я- уйти нз хa. ottи |0 5 . чтo B се^e частo бьlвает бallдa. кoтopblе зa дIJе нo. 14 сa\4oГ!try' сa^o. г) DoT пpиМеp paзгoBopoв нaшIих теМ кaк Щv| Д^я УПA. И в тo }ке BpемЯ пoкaзaтb сoбpaник. oтpекoМендoBaв иx сo6paни}O' как u. нa сoбpаниЯ.9 кoмп^ектoв бельл. делaйгге'I'aк' кaк вaм yдo6неe. 104 пoМolдникoв сoветскoй B^aсти' зa чтo и o6ъявить им ^yчtllиХ ''6лaI'oдapнoсть. Hyн<'llo дe^aтb так: кoгдa BOзbМете бюллeтени.идy' чтo пpедстaвите^и 40 чедoвек иx яви^oсb тo^.aющий питb l]oдкy. Кoтенкo сде^a^ дoк^aд tta теМy oСl итoгах 7945 ceльcкoхoзяйственнoгo гoдa и o задaчaх кpестbЯtl в пoдгoтoвке к вьIбоpам. ^итpoв Haших бoевикoв. тyт }кe зaчитa^ списoк тeх. нтoбьI не пory6lrгь себя и свoЮ сeМblо. чтo ес^и зaМетят' кoней и oбязaли чеpeз чaс o6еспечить ЯBкy oстa^bнbtх дeсятихaтl{икoв и из кa}кдoй хaтъI пo oдrloмy избиpaтелro. тo дo^гO B кaбине нe бyдbте. Hа yлицах бьlлo бeзлroднo' I]иднo бьиo.vи. Сpеl.I{y2t{tloхoдитb и lla сoбpания.tl сoбpaвшихся пpoxoдит tЦopoх.'Hy n ваМ дaм кo2кyх и 300 py6лей деtrbгaМи.bкo 9.гaв^Яtoтнaс xoдитr.'. имейте в r. г) Бo втopylо нoчb зaшI^инaruи бoевики к Петpy Кoлoсoвец. Хoзяйкa пoстaви^a ' хлеб. кoтopblе пpиниМa^и нaцIих ''бaндитoв. a хoзяин пoстaви^ пo^. Э. Haселение бьlлo yBеpеt{o' чтo этo 6ьIди 6aндитьl.гo.

rе сoбpaния ст. И дaльшe oни зilявЛяJll{' чтo пpoсят y сoветскoй в^aсти пpotЦения н ДaTr-ИI|r| вoзмo2ltнoсть oпpaвдать сe6я. Bьlсryпил тaкfite Я1gпв Ивыl' скpbIвавlIIийся с l.'TBЕpдoГo" УHKBд BoAЬlFIскoЙ oБ^AсTи Cссp Пo пoстyпивlllи}r в рirзнoе вpе'. Co свoей стopоltьt пoддеp2rrив.l^и eщe 3 чeлoвeкa.Tвердorо''-Кpaвкylt Nе 2116/пl Усср И. теIr{' кoтopblе якo6ьl активнo пoМoгaют сoвeтскoй в^aсти.. Cпp. мoченнblх д.487. Кoтeнкo пpедyпРеди^' чтo дaннbtм виднo' чтo жrrге^и сeла Брницa пoс.|994. кретнblx дaннblx' дoбьпьlx спeцгpyппoй.tи^и этиx х^oпцев. Tyг же нa сo6paнии вbtстyпri^и 5 6андпoсo6никoв.o сoбpaния ч^eнbt избиpaтельнoй кoмиссии. 62*66. Райкoм паРгrrи пoсJ\tl^ в се^o 5 yпoлнo.: Бiлас l. Пo пoс.кaPa^bнaсиспrнa в Укфhi. пpoсl{^ пpoшerrl{я и пpизbtвir^ тeх' кт0 elдe скрЬtваeтся' явlfтbся с пoвиннoй. Pепpеспвнo.. t. yпo^. \/|. 1.orо''. в тoм чис^e пpeдсeдатe^b и сeкpeтaрb' на гIaстке сoвсeм }Ie pа6oтaли. - 1.lю xoдатaйclвo тoв..lх ^яpllo все нзбиpaтeли се. o6opу. нoмoчeннbllr. o.l^и активнo }^{aствoBilтbв oбществerшoй rкизни седa. 469._ AР*. кoтopble lr{yги^и се^o.lteн.tя в ГУББ НкBд дoкyмeнтillvl o деЯте^ь}loсти спeЦгрyппbl'. Из6иртельный ylaстoк застert. привeденнble в сoo6щeнии HKBД or 29.lи вbtстyIlи^ так 2ltе Бaй6a Poман. нз6нpaтelн нa yчaстoк нe пoкaзbtв. Tyг кoтoрble xre нa сo6paнии вЬlстyтIl. дapнoстb'.tтb )t{aстке' эa 2 аяя пpовepи^и ce6я в списк. гeнepir^. 107 . фaктьIсooтветствyют действrrгельнoсти.Ц. Пoслe сo6рния ч^eнbl кзбнpaтельнoй кoмиссrи стaли pery.t у ce6я дoма' где прята^ся в п^aтянoм шкaфy. дaлo пo^o2ttитеiЬtlЬlе peзy^bтaтьI.тo неизвeстнble х^oпцbl l{ чтo пoд сидoй opу>||у|Яo}Iи кoрIt. orry6r. Бай6a эaяви^' чтo oн BI{нoвaт пеpeд poдинoй. oни пpизвaли сoбpавIutlхся aктItвнo гo^oсoвaтb зa BЬивrrHyгьIx кaндидатoв. дo rraгoPoдilleнняoРдеrralrнзa успiхrr в 6opoть6i з yсpaiЪсbкшDt нaцioналiстrrчншttl пiдпiллям 30 сiчня |946 poку Coвepurеннo сeкPепro сПpABt(A o БoЕвoЙ гoтoвНoсTИ сПЕЦГpУППЬl._ с. чтo ot{tl так?l{e скpblв:l^исЬ oт oргaнoв эaяви^ll' сoветскoй в^aсти' а тeпеpb пpoсят пorr{и^oвaния.r.Ap*. членiв oуrriвцiв "Tвep. 2'. кoтopbtе сoзнil^l.rедним 106 Кoпiя. пpoвeденt{oе нa oсI{oве кoн. Бpoницa.lAгoУ: ф.Пoтoм тoв.947E.oвiдкaпpo 6oйoву гoтoвнiсть спеЦгPупшз кoлrrurнix в зв'язкJr з пPедстirвjrенняllii. oде2rrдoй и гryскaeт нoчeвaтb.2o9. Cтркaн нaгpirждении opденаIuи Coюза CCР o наи6oдеe oг^It. |9|7 .tсb' чтo y них действитeльнo 6bl^и кaкиe.|9''.\я пoмoщи в пoдroтoвкe к вьlбopам.Ц. и пpивeдelr в пoлный дoваI{ пopядoк. Леoнтьев. 2971. .tloля 7945 rcдa Рeэyльтaтьt oпеpaции Co6paниe сeJtян с. кoтopьIй в oктябpe lиесяцe 7945 юaa пpнбьlл из Гepмaниу| t| сих пop ^o скpblв. f. Paзвeprryлaсь р6ma aгитaтopoв пo кyп€м. * oп.^eйтенaнт пo 6opь6eс 6aндитизмon. I-IКвд сCсp Нaчадьникг^aвнoгoyпpaв^енrrя A.1.lивtltихся пр}l пpoвrде}rии 6oевьur oперций )Дастникoв спеЦгрyгIrrы''TверД. Ha сo6pанt. нa дeжyрt.4.oгo'.ra.l^ся' а в этoт денb yгpoп{ oн бьlд задeр2rraн yч. Koтенкo заЧитil^ фaми^ии и o6ъявид ''блaгo.* |<. oп. apeстoвa^ в се^е 14 челoвек aктиBнblx Pайoтдел НКBд opгaнaм HкBд 6aндпoсo6никoв ll OУНoвцeв' xopoшo извeсTтIo' ктo пott4oгaет бaндитaм пнщeй.нoвpемeннo тoв. Maшинoппс IJ. _ Спp.46 г. _ Книгa дРутa. 468.t 30 янвapя7946 roдa ДA Pф: ф.l^llсb.

paЕIяtoт их пo гopoдy Cтpий ^исToвки.ДJ. не бьIлo вoзм<l}t{lloстиПo^yчитr. пpeдъяBив УчИ|||4^|1дoпpoс' oУH eтся ПишyщaЯ Пo Кyllpиянец пo иМеетсЯ схpoн. их зa сс^o тaк.o6кo. ПoлyненньIе дaЕIнbrе6ьI.. B дol{e в кoтopoМ пpoпaгaнде paйoннoгo Стpийскoгo ''Зy6 е r r кo. зтoбьl нe стo^кнyтbся в пyги с oхpaнсlй селa и пaтpy^ЯМи гаpt{изolta. Нa дoпpoсе ''Poма'.и даl{t{blе' гtастltики спeЦгpyппbl пpoбpались к yкaзан}IoМy дoМy' oЦепи^и егo и пoс^е тIдaте^bнoгo oбbtскa Ilalll^и схpotl' села B кoтopoМ Бpaткoвцьl к^ичке'.Хмидь. I l po B o д а Рaспoдaгaя тaкI.УПA 6 дютoгo 7946 poку oПЕpAЦИЯ. Cпецгpyппa пoд Bидсlм пpoвoдникa oУH сo свсlей oхpаlroй зarIIлa lla кBapтиpy Гpабoвскoй. дoпpoсa Чeхpий спецгpyппa иtlсцениpoвa^a o6стpе^ pa6oтникaми Местa стoянки ''бoевки СБ'' пpичеМ HКBД' ''членaм CБ. пpелъявив eй oбвинение a сBЯ3Ях с HКB{'' и в BbtдaчеoдFroгoбaндгlo- oтпечaтaннblе антисoBетские сoбникa.^aзaи зaдеp}кaнapa6oтникaмиHKB{. Пoлyнив э1. fl.lми дaIIlrЬI\4и'rlo не иМeя пpяМblx Фaктoв. IrpoведеннaЯ Cтpийским гopoтде^oМ НKBД 10 янвapяCтpийским Гo НKBД oт aгеIlта..rгo действитr^bнo Гpабoв- Бpaткoвцьr '. в тoM чис^е тo^bкo феpен'гy пpoпaгatrдbI бьIли бьlлo perueнo дoпpoситr) Гpабoвскyкl спецбoевкoй пoд видoМ бoевки CБ.'бьIдo ее дoстaBи^и зa се^o в 3apaнее rloдгo1. пpolзoдника rкeнскoй сетки oУH пO к^ичке кoтopaя бьIла Дolrporuснa 18 Янвapя сttецб<rевкoйпoд видoМ бoевки CБ.'Hечaй. Ha дoпpoсе' IlpoизведсIlttoll в схpol{е' Чехpий пoкaзa^' чтo ''Зyбенкo. 24 янвapяCтрийским Гo HKBд 108 Пoсле apесToвaнbl2китс^исе^a 109 .Зyбенкo'' Бpaткoвцьl rro фaМи^ии Хлoпoн и Дуx. к^ичке МaцIиHкa' и oни изгoтoв^ЯЮT тat{ нaциoнa^ис- тическиe a пoтoМ paспpoст.Хмиль. Нa oкpаине селa ГpaбoBскoй зaвязa^и l.'.. oбвиllеtlие B свoe oпpaвдaние l-pa6oвскaя pасскaзa^a o свoих связях с пo^ytrенo сooбIдение o тoМ.lal<llдих Гpaбoвскyto в пpинад^е2кнoсти к OУH.' якoбьt yд.гbl дoкyментbt' rlpинaд^e?кaщие . и пo oкpy}кaюЩиМ се^aгvt. пoпpoсив ее пpoвoдитb oпеpaЦии pечтo ^истoвки. в a чтo6br дoкaзaтb свoю пpавoтy' сooбIJJи^a.oдaтки дo дoпoвiднoi секpетapя . Хpyщoвy пPo резy^ьтaтrr бopoтьби з укpaiЪськими нaцioнaлiстaмипiд Bиг^ядotlloУH.o .l. пoкaзa^a' . чтo в rIастoЯUJee вpеМЯ в сe^е Бpaткoвцьl.o.'Рoмa''. pайoнньrм pyкoBoдстBoм местtloгo }t{t{те^яИвaнa llaxoдится pефеprtП Cтpийскoгo paйorla ГpAБoBсКA'I иМеет тeснyю свЯзb с pyкoBoдствoм Cтpийсксlгo рaйoннoгo пpol]oда oУH.oвaн Пo дaHIIblM'пo^yче}Irtblмoт Дpyгoгo aгентa. oлексенкa секРетaРевi Цк кП(6)У M..rи пеpeпpoвеpеtrbtнеpез paйoннoI.t^oсb скpbtтbся' a Гpa6oвскaя бьIла Пoвеpив llашей спец6oевке. IIее ин. чтo ytlитe^bницa се^a БpaткoвцьI скaя иМеет тсснbIе .' . C этoй Цс^bto 23 янвapя B се^o Бpaткoвцьl бьIдa вьlслatlа сtlеЦгpyllпa вo г^aве с бьlвruим бatlдитoм пo к^ичке ''АимorI- Мaцlинке кa. Caм с aнтисoBетскиe пиlllМaшинкoй пеpеruел B дpyгoе се^сl и пpиМеptlo зa Чaс дo вbllllе^ из схpotla. к<rтopьIйзa }Ieскo^bкoдней дo этoгo бьIл apест.'.poгo6иЦbкoгo |t|У кП(6)у с. Гpa6oвскaя oхoтнo сoг^aси^aсb пpoвoдитb их.Кapмелloк' Тoгдa Стpийским Гo НкBД oУН.. B схpollе задrp2кa^и Чехpиil Ивaнa. пoМotдl{икa 7925 гoдa стaничt{oгo po?t{де}tия' Пo изъя.Coм кo '' и paй oн н ь l м p е ф е p с I l т o мС Б ' ' Po мк o .' дo^гoе вpеMЯ в этoМ схpot{е печат. ста Ir ичr lь Iй се ^ a . и егo пoмoщ}lик У них име.'Зyбеllкo''.t^ нa пиruyщeй и и paсПpoстpaня^ ^исТoBки ^oзyнги t4x в Cтpиrо и Пpи^еГaЮЦих се^ах чеpез }ките^ей се^a .oB^еllнoе местo' где гIoд стoгoМ сенa eй связЯxс НKBД.геprсyющис нaс сBязи.4е^oвbtесI]язи с paйoнньIм пpoвoд}lикol\' '.. изoбди.

Бa6инич ЯB|1^ся с пoвиннoй )t{ите^b сe^a oнyqpий З*"д*n Aнтoнoвич пo Ha дo.B. peнтy CБ ''Хaнeнкo''.. кoтopьIй.. 4 rr дoкyмeнтbt. Тypкoвскoгo и Cдавскoгo ^есy paйoнoв дис^oциpyeтся 6oeвкa сБ пoд pyкoвoдствoм нaДРaйoннoгo pеферентa CБ пo к^иЧке . PO HкBд Не дoхoдя пpип.'?1tелезняк'. нy^aсb в бoевoй пopядoк с pасчетoм oхвaтa 6aндьl B кo^Ьцo. tr{oгo lt{естa наxo?кдениЯ 6aндьl. тЬl и сМеpтe^bнo paнен 6aндит' стoявlllуtiа нa пoсry..кoвскo.кoвски' pайoтдeлoм HкBд Рy.Ц.'?ttелезняк''.oпporшенньlй на гиестe paненьlй бaндит yспe^ paсскaзaтЬ' чтo oн 27 янвapя из Cмoжeнскoгo (в paйoне селa ^eсa Cмorке Cлaвскoгo paйoнa) 6ьlл нaпpавлeн pайoннblп{ пpo.lя Py. ^eсy дитoB . Пpи oпoзнaнпtl у6нтьlx 6aн..г из Бopинскoгo 6андгpyппьI paйoнa к^ичкe '.lx yчaстникoв oУH-УПA. Пpилoжение 3.Резeц'. a пo^}^{.l^исЬ' чтo ot{и дeйствительl{o paспpoстpаHя^и oyl{oвскиe в ^истoBки гopoде Cтpий.rтo y6итьIе яв^яIoтся: . гo кpbl^a oпepгpyппbl. Пpoдвигaясь в глyбь приIt4еpнoв дByxстaх мeтpoв oт ^eсa' rr. Бандит Ильинaцкий Baсилий' Ё(ите^b сeла Xyсне (мoхr. C. Пo rryти в се^o Багнoвaтoe 6aндит yмеp. пo к^ичке . нaч. Яв^Яясb невестoй 6aнДнтa Педих Лyки. . oпеpгpyппa oткpbl^a пo бaндитaм oгotlЬ' в peзy^bтaте чeгo 5 бандитoв 6ьlлн у6н. "pe.rвaЯсьиз aвтot{aтoв и виl. вoдI{llкoм oУH с эстаqетoй к нaдpaйoннoмy peфе.l^и их oт стatlичнoгo се^a Бpaткoвцьr .Д. ''Бepeзьl''.po.lтoвoк. бьlл oбнapyzкeн чaсoвoй 6aндьI. кoтopbtе }Ia дoпpoсе пpизн..кoвским po НкBд 6ьlли пoлyнеI{br aгeнryрнblе даt{ньte o тoм' чтo }ките^bнI{Цaселa oстpoв Hoвьrй Py. lIIедшими Bпepеди пpaBo.) Бopинскoгo paйoнa..tepнo1000-1500 метpoв дo пpeдпo^aгaе. 29 яHBapя Бopинским po HКBД бьlда вьlслaнa в paйoн се^a Бaгнoватoe oпepaтивrlaя гpyппa Из oпеpсoстaвa po НKBд и бoйцoв BB/HкBд пoд o6щим pyкoвoдсTвolr{ зам. зaмeтиB пpиблиrкениe oпеpaтивнoй гpyппьl. тoв.. с^eдниe тpи 6aндитa яв^я^исb дичнoй oxpанoй .lЯBи^' . oпеpaтивI{.tатoB }|еNrецких в!{нтoBoк гpaнат - пaтpoHoB Зaхвaченa pai}нaя oyнoвск.Ханенкo''. нахoдивlllеМyся сo свoей 6oевкoй в в paйoне седа Бaгнoвaтoе. paйoнa Миxайдечкo Baсилий пo к^ltчке f. . пpoизве^ пpедyпpедите^brlblй вьlстpeл.Хaненкo''. Этoт 6aндит oкaзa^ся 2китe^емседa Бoтидькa Hижняя Бopинскoгo .?l{елезняк)) з.tестaнaхo2кдения 6aндьI. ^есa' 110 стpе^I.'Беpезa'.lя 200 ^итеpaтypа oПЕpAЦИЯ.lя гpyппa paзвеp. Pьlбченкo. пpoBеденtl. oПЕpAЦИЯ пo paзгpoмy нaдPaйoннoй бoeвки CБ в БopиI{скoп/tpaйoнe 28 янвapяв Бopинскийpo HKBд бандll. 1' Нaдpaйoнньlй pеqepекг CБ 2.'Kаpмелюк.Тyp'. ''Cтerypa.Лев'. Гyсине. скиx Пpилorrr'ение 2... Пo. пo к^ичке Н"д г{aстникаIvlи paспpoстpal{еl{ия oyнoв. Усдьlхaв вblстpе^' бaндитьl в кo^ичестsе дo 10 чeлoвек вьlбежали из зем^яHкv| у| cTa^И y6eгaть в глyбь oт.е Бaбинич paсскaза^' нтo в paйoне сe^а Бaгнoватoe B нa стblке Бopинскoгo. имeет связЬ с 6aндитами и ей известнo lix мeстoнaхo}кдeHие. ^истoвoк тию tlх связей д^я apестa дpyгl. lll . 6oйцaми..Ц.'?tlивЧик''. B кaчестBe пpoвoдникa 6ьlл испo^bзoвaн бaндит Бaбинич.' и '.o paйoнa I-ШBЕЦ Aннa.'oвaннbrми пpoдo^lкaeтся oпepaтивtlая pa6oтa пo вскpЬl.'.Бpaткoвцьt Хдoпoн vl Дух.'Ханенкo'.ливo. Пpи пpoведеI{ии oпеpaции взЯтbI тpoфеи: Бaндитьl Пo к^нчкaм 2 4 aBтoп.

яPa 8l'i стpiлegькoi днвЬii вну"rpiшrнiх вiйськ гиBс Укpaiнськoгo oкPJцy пo^кoвннкa фaтеевa щoдo пoРarrення спrцгPyпolo 3лoл6унiвсbкoгo paйвiллiлу MдБ УРсP cеPilsaнтa Шaтoхiнa I . Py. tofitнеeЗдoдбyнoв. * oп. г{.r 3J 7 yсл-blulaв ll3 . лeйтeнaнт БAБЕНКo. пoарaйoнньlйгoспoдapяий кoтopbtепрo?fiивaют ^eга^Ьнo и пoдгoтoв^яIoтся к ||эъЯT|1|o.'УTBЕР?кдц19" BB MBд Уo BpИo FIAЧA^ЬFIИI(A Пo^кoBl-lиК _ яХИI\4oBИЧ_ 19aвryстa '.l^дoзнaниЯпo де^ypaнениясеp2кarrтa po МГБ _ IIIATOХИНA спецгpyппoйЗдoл6yнoвскoгo HAI. Ns 1 в Пo дeлy paнeнI{ясeрхraнтa9 cp 446 сп ШATOХИНA pезy^bтaтe oбстpela спeцгpyппoй3дoлбyнoвскoгopo fuIГБ. oсмaтpивая нaдвoprrbleпoстpoйки.lзвест}IЬtх eй бaндlтгoв и иx связей.вa связньIх. Пoлyнив тaкие дaнньtе.тaтe чeгo пo^yчи^ РаненIre в }rory н ?ltнвoт. . 6ылa нaзнaченa грyппa 6oйцoв чис^еннoстью 5 чeл.46. Кpoме тoгo' в пpoцeссе pабoтьl с apестoBalrнbtlt{и yстaнoв. rкeнскoй сетки пo к^ич. trz C'p. явивlltисЬ нa квapтиpy LШвец Aнньl. нoмoченньlй из^o2ttи^ ей лeгендy o неo6хoдимoстl. Bнснoвoк кoшalrд.Д. opнгiнaл. н нaча^аoсмoтp стpoeний oдt{oгo хoзяйствa.roт po МBд сAМсoHoBA. нaзначен гpyппaпри6ылав Уpвeнa B 23. 2. Бaндитoв 2 чел. 3. Haдpайoнньlй пpoвoдник OУН кe ''Bесrrянкa.кoвскoe Рo Ht(Bд paзpa6o.t{}rтЬoт неe сoг^aсиe yкрblтb eгo. мл. Пo тpe6oвaнию Здoл6yнoвскoгo po д^я pea^изaци}r имeвIIIихся дaннblх 7.ou 'oъoк^ЮЧЕtlИЕ Кoпия Cекpетнo экз.. т.8. 27 янвapя. 21. кoмaндиp El стрлкoвoй ДИBvIэt||1 Mвд Укpaинскoгooкpyгaпo^кoвникфATЕЕB' paссмoтpев 9 cp 446 cп мaтеРи. пoд кoмaндoй сepжraнтa oпеpaтивньlм нaчa^bнllкoi. y^ичaюItt{x LUвец в сBязях с 6андитaми.8.. Бoйцьl вo г^aвe с мд. ЦllAгoy: ф. вblrтyхrденнoгo искaтЬ y6eжищa в сe^е Нoвьrй oстpoв якoбьl ввидy пpес^eдoвaния eгo вoe}Iнbltvt}t'кoтopblми 6ьlл oбнapylrreн в сoсeднe}l сeлe. .46гoдayкa:laннaя (8040) 10 клм. Пoследrrяя. Пpи пoдxoдe к I. y6eдивtпись в пpавдoпoдoбнoст}r. вoйти к нeй в дoвepиe и чepeз неe yстaнoвtlтb мeстoнaхo2l{дeниe извeстных ей 6aндитoв и их связн.. Mаrшинoпнс.t дaннblМи' нo не иI\{еЯвсе ?ttе пpямbtx Фaктoв.. с oхoтoй пpедoстaви^a eмy мeстo yкpblтbся y сe6я в стoдo^е' а IIoтoм рaсскaза^a o мrсте нirхo}кдения I.rю oпepaцни' в пpoЦессe pеa^иэaцин кoтopoй бьlли apeстoвaнbl: 1. НУ пoтpебoва^aсb зa кmopoй oI{ пolttе^к сoсeдн}tllt ^естницa' стрoeния}t н У&a^u^cяДo 30 метpoв oт свoeй гpyппbl. oн явитbсЯ l{а кBapтиpy Швец oн дoдrкен был Aнньt.IlAТoХИ. Brryгpеннихвoйск Я. 6ылo peшенo нaпpaвитb в се^O Нoвьlй Toгдa oстpoв i 13 сеpпня|946 poку Jrчaсткoвoгo yтlo^нoьtoчен}Ioгoиз }rrстнblх нrитeдeй пoд видoм бaндитa. сepжarrгy I. 416. ''[oзвинкa'' paйoнньlй пpoвoдник женскoй сeтки Y' ^eнbl .IIATOХИН 6ьlл oбстpе^я}IIlз ^eстнtlцe aвтoмaтa' в peзy^I. yПo^. l2E*140.4r7. - AР*.\вa дeзepтиpa Kpaснoй Apмии. дейтенa}Iтoм БAБЕl{кo 8-6. пo^J.{. кyда дoлrffiьl 6ьtди пpи6ыть 4 6aндлтa.00 7.Мopoзeнкo'. 4.r^o пnан пo пpoвeденI. 2975.IlЕЛ: MBд.Рaспoдaгая тaкимl. нe 6bЦo вoзlvlo?t(нoстIl пo^yчитb oт нee нy2l(нЬIe свeдeния.t yкpblтbся нa некoтopoе вpen4я.

24|. 168. есди бьI oн примeня^ся yмнo' пo. Cepхtaнт I.нaстoящervfy кol{спиpaтивнo н чeкистски нeсoмI{eннo. вpil}ltескoгo' yкpaинскo-нациoн:l^tlстическoгo пoдпo^ья' Упpaвлениями в Зaпaдньlx ^енttя цIиpoкo пpнмеrrяются т.IIATOХИH. бyдyrи paнeнblм' нaчa^ пpoситb пolvtolди' пpи этoшt yпolvlяtly^ фaми^иtо БAБЕНкo' пoс^e этoгo oбстpед нarцей гpyппbt пpекpaтн^ся и бьIдo yстaнoв^е.пpoвoкaциo}Iн:lя и I{e пoдгoтoв^eннblми pa6oта pядa спеЦгpyпп и дoпyскaеIиble их yчaстник:lми пpoизвo^ и нaси^иЯ tIад lиeст}tblм нaсe^ениeп{' не тo^Ькo }Iе yмная o6дегчaют бopьбy с 6aндrrшзмolr{. Пo^AГA^ БЬI. Bозбyдlrгь хoдaтaйствo o пpнB^ечeниик oтветствеtlttoсти yпo^IloмoченнoПo3дoлбyнoвскoгo Po МГБ дейтенантaTИ- CoвеptшенoCекpетнo Гoсбезoпaснoстl{ Укpaинскoй CCP и егo oблaстях УкpаиньI' в це^яx BbtяB. вiйськoвoгo пPoкyPoPa вiйськ MBс Укpaih. z. BbrкopчевЬIBaниIо oстaткoв бaндrrrcкoгo пoдпo^bя. ХиH. спeцгpyТIпbr' дeйствyroщие пoд ..!}aЦ}rн вblс^il^o спeЦгpyппy' этo с нaчa^bникoм Здoлбyнoвскoгo PO нe сo.IIIеrrня3nКoнЦI( кП(6)У якi шaскуIoтъся нoстi в дiядьвoстi спецгPJrп МДБ УPсP' пiд вiддiдrr УI1A |5 лroтoгo |949 poку ПpoкyparypaCCCP BoeнньIйпpoкypop Boйск МBД Укpaинскoгooкpyгa 15 qeвpaля7949 г. Устанoвленo'чтo ЗдoлбyнoвскoеPo MГБ имедoтaкиe жe дaнHble г^aсoBilв И IJ|я иx pеil^и. ^к)дbмIl.елoпpoизвoдкте^b 1 oтдедaштaбa BB МBд Уo стapцIинa (ГpИГopЬЕBA). КorцaPсbкoгo сeкретapeвi M.УПA'. нoвскoпo po МГБ. yсiotttllяет eе' пoдpьIвalот aвтopитет сoвeтскoй зaкoннoсти и 6eсспopнo нaнo. Co стopoньt нarшей гpyппbl бьIл oткpьlт oтветньIй oгottb из p}^{нoгo гD/^eметa и aвтolиaтoв. _ l l4 Cпp. сят вpед де^у сoЦи.стpе^b6y. Пeрстpeлta ме2fi. видoм 6aндитoв Этm вeсьмa oстpьIй п{етoд oпepатrвнoй pa6oтьl. tlo наoбopoт. спецгpyпп МГБ Mинистepствoм 1. _ экз. БTУ: ф.фATЕЕB - 73 aвrycтa1946 гoдa. ХoНoBA. ^енa 2. 240. N9 4/001э45 BЬIBOД: 1. спoсo6ств0в:l^ бьt скo.Д].oпoвiднa ськoгo oкPJrry пo^кoBlrнкa Г. рйruer'ry oднaкo. нo' чтo стpe^Я^a спецгpyппa 3дoлбyнoвскoгo Рo MГБ пoд кoмaндoйлейтeнarrтa TИХoHoBA. п/пКoM^HДИP ДИBИЗИИ Пo^KoBHИK . Кoпiя. Maтеpиaл дoзнa}II4япo де^y пеpестРе^киме?rrдyгpyппoй 9 cp 44 6 cl н спецгpyппoй Заoлбyнoвскoг]o po МГБ пoд кoмaндoй лейтенarrгaТИxoHoBA нaпpaви'гbвoеннoп{y пpокypopy Ду|BL|э||||. Ns 1 сЕКpЕTApto ЦЕtITpA^ЬHoГo кoMИТЕТA KП(б) УкpAИНЬI тoваpищyH. Ap*. Мaцrннoпцс. МBД. гpyбo. кaк пoкilзblвalог фaктЬl. ХpУЩЕBУ дolцАдНAЯ зAПИсl(A o фaктax гpyбoгo нapyцIенrrя сoвgтскoй эaкoннoсти в деяте^bнoсти т. tl. П. llt . oпеpaция пo зaхвaTy4 бaндитoв 6ьlлa пpовa. Bepнo: f.с. н. Хpущoву пpo гpу6i пoP)i. пo винe 3дoл6yнoвскoгo po МГБ. вbl6e2кaли Bo дBop' oсветtl^и мeстнoстb paкетoй' нo oгoнЬ нe пpекpaщa^ся.l^истическoгo стpoите^bстBa в Зaпaдньlx o6дaстях Укpaиньl.Ф/нalцей гpyгпoй I{ спеЦгpyппoйЗдoл6y. Пoтiчнoro. тaк2fieпpoизolш^aпo вине Здoлбyнoвскoгo Po MГБ. B pезy^'bтaтечепo pilнеtl сep2!{аllтtIIATo..

l.}стt'. пpo.:x. Г. 18 пюля 7948 гoдa f. тическoгo пoдпo^bя.!f'i).t'.. и ПА\^AMAPЧУК A.тEJi}I:сcтl:т. li ? .? t.i:..:j:6:-:!:rr со. tFJo'.. g 1. Гpицки. Ha oснoвaнии пo^).pщtнДЦlдIlцgjД.r :fi:р. с5jaстях Уit. Г. ) т э :j.'l11 ?s 9'.. B нoчь нa 22 нюля 7948 г.u. УMГБ нblх A.yбpoвиЦкимpo МГБ ПA^AМAРЧУк З... бьlл yстaнoв^еtl и пoстaнoB^eниeм oт 24 сerrгя6pя 1948 г.Jel:!t. З.n.rд пi!B0..'i. и' вblдaвaя се6я зa 6aндrпoв ''УПA''. .....el{::f.i0 A ЧЁl !яoErPAтrPr сссP пPo||lP0P } l BJI Bulсx yкPAllliс}iaгo oкPуrA iщf'jт/.iliго !i:lг. .rпr:t.ie.j1т:. н.il qlioсoостJ -ч ::.il..l:.. с::e'-ll'v7'!. Г. ..:J 9.i .' пoдвeцIи- Il' тя2ttкo |1э6ИBaя' Пд\"^АMApЧУК З..сl. n }^.н сx.Г. Г..l.внQ. a нaoбo.. тo нaд ними бyает }.''ики Пд!\AМAЧУк . былo пpeкpaщенo. и eгo A.с'r нъссa.!-J'l 7 л rylь:. i].... poт.f !я. Г. oни opгarraм ГБ yкpaинскиx ^Ioдей''.0.bя.'Чr:сl:эio liэЦIo.lявн^и apестoвarrнЬte. lЕ.].X.ПA^АMAРЧУ.. кaзaния' чтo oни с opгaнalvtи MГБ свяэанbt не 6ьlли. 62 лeт.tl B ii.в9!.. вали. 0 iqкf 'lх ri.3. дovеpeй ПA\АMAРЧУк .. ?t(естoкol{стя:}a^aПA^AMAPЧУкА Г.l' . ^AMAРЧУI{А нaм Coвeтскoй влaсти o пoсещениt.9Ц {?rqэ. B pезyльтaтe вмеulaте^bствa Boeннoй Пpoкypаrypы вoкaЦиoннbtй хapaктеp 06винения Пд\.c:]o-н:l.псд. и Г.'вЬЦaвa^и 06винЯя иx в тott.' Щ Haпpимep: 1' B мagге 1948 гoд спeцгpyппa' вoзгAaв^яемaяaгенTotl' . де^o пo oбвннeнию yк:u}aн. !i.l i.Kpьt^aтbll\. l(A Гopдея Cеpгеeвинa. lЦ::тс:<эгo по:пс.t.tr. f.)tsLiс .. и ПА\J^!AMAрЧУк им в нoс вoдy пbrткillvt з. '::ii.Ulп. ^иЦ 2. ''KpьlлaтьIй. {j::е:.. дaтьпo.:c:тnЯ .t lrx дoмa 6aндитaми.ti 9 .'.io: n::]. Г.. и Пд\^AMAРЧУк з.:. зaстaв^я^tl пpoдo^2t(tlте^Ьнoeвpeмя стoятb нa нoг:lх и тpeбo.-. cст):ii lreгсд оп..ri(l.роlio qpr.:I :.цlrlfl9itl'. сoтpyдники paйmдeлa МГБ.).lинeнa рaспpaвa.ll: l'зд'7il.че}r}IbtхтaкиIr{ пpoвoкaЦиoннbllvr щ/тем ''мaтеpиалoв''.l:lry пoliгrirэ'тtl!:l.::l'gJ.yбpoвицкoгo p-нa' Рoвенскoй oб^aсти .:. и ПдЙAMApЧУк зaстaBи^и A. вo вPеlvlя дoпpoсoB' иx тaкflte избивa^и.rпo.. спeдгpyппoйMГБ из с.t'эir..}:. Гc': Jaаo:laо нооти y:iэe31lс::сl i:(.". Г.е l :::ё.'чл.rтoбьt oни дa^н пoкa:taния o связи с 6aндитalvttl. якo6br.irl.!ll.Ч!в:iitiэ:p сстатшog a. в.Участники спецбoeвки пpедyrlред}!^и ч^енoв семьи ПAo тoм' чтo ес^и oнtl пoсмeЮт заявr{тЬ opгa. MГБ двarrrдblпoсещa^aдo}r жиTе^яс. C. Г..й l.l....l^и' в^ивa^и егo гpyппbl пoдBеРг^и A.. 6bl^и связанЬt с гlaстникaми yкpa}!нскoгo нaцнoнanис. '..:"есх:lс. 116 tt7 .с! т! .'lT:е l.^\]AMAрЧУк ПА'^AMAPЧУк !:1. 6ьlли аpeстoвaнbl' пpичeм' кaк з. }lш urсторстззц .шl " ]тo1 9е9эиr }п4I!0' пс-!.

действyloт вс^еtryЮ' B pезy^bтaте чегo хtеpтвoй иx пьl MГБ rlpoизвo^a чaсTo яB^яЮтсЯ непpичaстHЬlе к yкpaинскo. гp-кa PЕПHИЦКAЯI Пoдвьlсoцкoе6bt^ayведенaв ^ес нa Якoвлевнa. пoдвеI'uиB:l^ии тЯlt{кo избивaли. 4. тязaний и yгpoзЬt ^иruе}rиЯ СКoГo дaтb пoкaзallиЯ' чтo o}r яB^Яeтсявpaгoм сoветскoй в^aсти. Hе paспoлaгa. oб этoм свидете^bствyет фaкт o6нapyrкения y yбитoгo бaндитa '. MГБ сToЦKoГo СтeпaнaПетpoвина и ДMИTРУК Гpигopьевньl. yкa3aннbtе l]btшIе гpaждaHе' свидете^bствyет тoт фaкт. 6ьIдa пoдвеpгtlyгaпblткarЙ. спецгpyп. зaставиTb KoT^oB. ^иЦa' бaндитскotvry нaЦиotl. B. Нaскoдькo 2кестoкиlt. Еl. B нoчь нa 23 июля1948 г. спецгpyпп МГБ нoсят яpкo BblpaЁ{енньlй6андитский' aнTисo- тbевич' спеЦгpyппbl пoдвеpгa^и пblткaМ' гraстники егo в тoМ' чтo y tlегo в дort4е чaстo oстaнaB^ивaются кoтopoгo pa6oтники и3 чис^a сoBпapтaктивa вblдaвa^ opгaнaМ Эти сoвeтскoй пpoвoкaЦиoннblе и в тoM. чтo B беспoмoщнoм сoстoЯнии PЕПНИЦкA'I ll8 бьlлa бporuенa сТoЦкИИ c 22 сентя6pя7947 гoдaпo яrrвapb7948 roлa 119 . тoй ж{еспецгpyппoй. нaxoди^сянa B pезyльтaтeистязaнийКoT^oBскИЙ из^ече}tии в бoльницec 2l нюляпo 27 aвryстa1948 г.бьIд с. якo6bl. 3.. Hе в oтнoцIении гp-нa KoT^oB. ткaней тe^a. кoтopbtМ пoдвеpгa^исЬ дoвoй opгaн пa^кy. дейстBия пpес^едoвa^и Це^b. oн ветский xapaктеp и' paзyМеется' не мoгyт 6ьlть oпpaвдaнbt B^aсти бaндитoв. местньIй ж{ите^bKoТ^oBСКИИ де}I в ^ес в где ее нaцIе^ мy}rr и дoстaBи^ B oo^ЬниЦy' B кoтopoи ^есy' pЕПHИЦKAЯI нaxoди^aсЬ пpoдo^2ките^ьlioевpегия нa из^е- oбвиняя Из пpнвeдeннЬIx вbtlllе пpиМеpoв виднo' чтo действия т.ГoнтьI'' пo^нoгo oTчетa o ПpoвoкaЦиollнblх дeйствияx спецгpyппbI МГБ CКoГo. Екaтеpиньl Пpoаеprкaв MИХA^ЬЧУKA из с. ввoди^и в пo- дoв дoпpoса' вbtнyх(дeньl 6ьlди oгoвopить се6я. где B peзy^bтaтe пpименeния незaкoннbrx Метo- тя}ккo ее избивaли' пoдвсtllивa^и ввеpх нoгaми.зaкoннo ^иЦа apестoвaнbt и пoскo^bкy ЕIикaких Матеpиa^oв o6 их aнтисoвет. этoй rке спецгpyппoй Hи.l дoстaтoчнbrми мaтеpиa^aми' т. Федop Леoн. Ридкив. poе o неМ Пpедyпpe2кдa^oи пpедyпpе2кдaет свoих rraстникoв. бьlл пoдBеpгtlyгдoпpoсy. и над кoтopbr}. 6ивaясь тaкиМ пyгем пoкaзaний o свЯзи с 6aндитaми. ttикакими oпеpaтивнbIмисooбparкенияМи. яв^Яtoтся тaкlt{е секpетoм п0дo6нbIе '. дo.l^исTическolиyпoдпo^bю. скoй деятедЬнoсти не 6ьIл0.rибьIли пьtтки. a зaтеМ пooчеpед}ro из}Iaси^oBa^и. oни 6ьlди пpoпylДенЬt чеpез спеЦбoевкy МГБ. н. 1931 r. чтo. УкaзaнньIe в сентябpе 1947 гoдa бьlли не. вo Bрегt{я B лесy МИХA^ЬЧУK кoтopoгo егo связblвa^и.oпеpaтивньlе кoм6инaции'. ф. B чaстнoсти. 6ьlли нaнесеttЬt тя}ке^bIе те^еснbtе ПoвpеlкденIlя с яв^еtlиягии сoтpясe}IиЯ Мoзгa и oгvtеpтв^ениеМ мягкиx чеtlии. пyTеtv| ис- 2кизtlи. Hаpяаy с эTиМ с^едyет yказaтb' чтo этoт Метoд paбoтьl opганoв MГБ xopoцlo изBестен OУHoвскoМy пoдпo^bю' кoтo. B лесy pЕПHИЦКАЯI pЕПHИЦКУto' /oпpalшивaя r{аст}Iики спеЦгpyппbt B aвryсте 1948 гoдa Boеннoй Пpoкyparypoй бьlдo пpекpa. yBедеItв 2t{итель с.rи}ryaстники спеЦд^я теx ^иц. MИХАЛЬЧУК ^ес инвa^идoтечественнoйвoйньl. B нoчь нa 22 иtoля 7948 г. po}кд. Пo зaклroчениlo бoльницьlКoT^oBскoМУ ^. гpyпп чини^И нacИ^||я' нaпpимеp: в течеtlие 2 cутoк в ^есy' пpичеМ' в pезy^bтaте спецгpyппbl егo oтпyсти^и' }^{aстЕIики из6иeнпil otl в течеtlvle 7 днeiа нaхoди^сЯ нa стaциo}IapнoМ щенo де^o apестoвaнt{blх ЛьвoвскиМ oб^aстнЬlм Упpaвлeнием из^ечеЕlии в бoльнице.Пoдвьlсoцкoе Кoзинскoгo p-rra Poвенскoй сr6лaсти6ьIл yве.

^иц пo^bем' тo дo6poсoBестI{oe и пpoвeденнoe в сo0тветствиll с пoкaзaния. oгoвopитb себя. и яв^яeтся стaнич. o6paтнлся к нeкoтopbrм Ёtите^яIvtxyгopa с дЕМБИЦКИИ пpoсьбoй сo6paть зеpнo' нo в этol{ емy гpa2кдaне oтк.ЕMБИЦкoГo C ПoЛHЧ.ЕMБИЦкИИ ^olllадb' eii{y пpинaд^e?кaщeгo пoгpyэи^ нa пoвoзкy 3 мешка ^tlчнo зеpнa и пoвез этo зеpнo B yк. fi{a^eннк)' да^екo не единичнbI и кaк пoк. цIиpнblx язв.Д. ^Ioчaет Bьrстyпaя в pо^и yкpaинскЕx tlациoнa^исToв' )ttaстникrr спeц. нe тo^bкo в 3тoм.'OУH'. где в paйoтдел МГБ.пpиэнaтельньIе o сBязи иx с 6aндитским пoд. MГБ ).чaстннки спeц6oевoк и aгитaциeй. 10 oкгя6pя 1948 гoда Здoлбyнoвским венскoй oбласти н{итe^b )yгopa БИЦкИИ бьIл apесmваIl Зaгр6ля paйoтдeлoм MГБ зa пoсoбннчествo Здoлбyнoвскoгo paйoнa Po. oсвoбoжrденl{е из тюрbмbr apeстoвaннЬrх пo lvtaтеprrа^an. лa oсвoбoпrденa из пoд стp. тoв сo6иpaл д^я ннх зеpнo. стa- B пpoцeссe с^едствия вblясttll^oсb. 6аrrдrrгaм дЕM- Петp Устинoвиr. к сo.Цra^и.lltblвaeт с^едствeнн.t гpyпп в^eчет эa сoбoй дискpeдитaЦню сoветскoй зaкoннoстн.. . 6ьlлa пpoпyщенa чepез спецбoевкy.lя пpaктикa' eс^и B oTдe^ьнЬrх с^}^IaяxспеgгpyппaМ' П}T€М Hilси^I{я и зaпyтивaния все 2ttеyдaется пo^).нaхoди^сЯ нa из^eчeнии в Лoпaтинскoй нapе в}Iyгpeннeй тюpьмьI УМГБ 6oльницe и в стaцнo- пo пoBoдy глyбoкиx и oб. Mapия.rlкIr 6ьlли oсвoбo}кдeнЬl. B связи пoчтисгЦ/стягoд пoс^еих " ДМИТpУK. B aпpeлe1948 гoдa Львoвским oблyпpaвлeниемMГБ бьI.tтo сoстoит в нoй.tеющие чaс' пpик.. ЦЕрKOBНAЯ 6удучtl из6итoй и пoд yгpoзoй пoвеIшеttltя' вьlнyrкдeнa 6ьIлa . нeиз6ежнo пpoвoкaЦиoнtц. o6вннялся в тott/t'чтo пo зaдaнию 6aнД}l.r д. нeскo^ькo дней к дЕМБИЦKoMУ tlескo^bкo чe^oвек вoopy?кенньIх н дaв e}ry вpемеt|v| oДI||1 Cпyстя ^oсb r20 неtfilвестнЬIе' кaк oкajra^oсb yчaстннки спeцгpyппbl oднaкo. 6ьlл сoставлeн акт o зaдеp2rraнииl..lкoгo U\yчaя вo Bpaж(еских' aнт}tсoветскиx Це^яx yкрaинскиDrи нa.lзaли сo6paть y хrителeй хyгopa зеPнo и дoстaвитb в yкaзaннoe nilестo.Io пpирoдy этих'.пpизнaтельньlx вскpьIBaет пoкaзaннй''. чтo пoд Bидoм бaндитoв Пoдo6ньIe фaктЬt l{з дeяте^bнoсти спеЦгpyпп MГБ. Пpoцессе paсс^едoвaниЯдe^a бьlлo yстaнoв^eнo'чтo ЗA. ГД€ . 1927 roдa. пpoпaгaндoй эa }IимаIoTся aнтисoвeтскoй сеpbезн. Пoслe apестaдЕMБИЦкoГo в BoеннyюПpoкypаrypy яBнAaсЬ eгo 2кенa' кoтopirя сpeди пoсeтитeлeй ве^a paзгoBopЬI o тoм' МГБ.lз пoд стp.rя oпaснoстb пoдoбнoй деяте^bнoсти эaк. дЕМБИЦKИИ . oднaкo искyсствеHнotto' пpoвoкaЦиoн}roгo бoевoк идyг дa^blце пo ^иниt{ сoздaния aHтисoBgтскoгo нaциoнil^истнllескoпo пoдпo^I'Я. opгal{oв МГБ и вoэмoжrroстb испo^ьзoвания кafi{дoгo т. apeсTювaнн. o6paзoвaвцIиxся в pезy^bтaтe физическoгo Boэ. внoвb явll.чIrтb '. дoстaви^и дЕMБИЦкoГo с oтсyтстBIlеIи мaтеpи:r^oв д^я пpедaния сyдy' сToЦКИЙ apестa' нN. нтo CTO![KOМУ изBeстнo' чтo егo избивa^и не бaндитьl' a ^ицa' ^o oтнolltеtlиr к opгaнaм MГБ. oт oтдe^Ьньtх тpе6oваниями зaкoнa paсс^едoвaниe. МГБ. нтo. цl{otlа^истами.\Я них 30 центнepoв xле6a. бьl oн cpetИ пrитeдeй х). 9 зaпpяг свolо Бoясь }Iеизвестнbtх. спец. Дeiпcтт. t2r . I.rя Зaбoлoтeцким Po MГБ Львoвскoй oбласти. PaссдедoвaниеI}t yстaнoв^енo' чтo в сеllтя6pe 1948 гoдa к неIt{y в дoм яBI{^исb вoopy}rrенньle 6aндитьI и тpe6oвали.'OУH'.tlЯнa }1ягкие ткaни тe^a. Бoясь P!пРeссии за }lеBbtпo^Ilеt{tlе этиx тpе6oвaний. нbIм.rзaннoe неизвестнbIп{и tr{естo. дeйствoвали сoтpyдrrики загryгaвцIиe Ir спpoвoциpoвaвцIиe ee мylfia.тopa сoбpа.uки зAЦЕpКoBHAЯ po2fiд. BьIсryпaя в po^и 6aндитoв ''УПA'.

Кaк

пoк.lз.l^o pасс^едoвaние' пpoBедetrнoе Упpaвлeниeм

oхpaньtMГБ Кoвельскoй
х{.д. IroдeдyHoГAЧЕBсКoГo
ф. И. И ДpУ|'Y|x,
спеЦгpyппaPoвeнскoгoOбластнoгoУпpaв.
B сoстaве.'.Cтeпoвoгo'', '.Bеpхoвoгo'' t,l дpуruх, дeiаствyя пpoBoкациoннbllvr пyTеtr{' пpoвoди^.l сpеди гpа2rgaн Кo.
зиIlскoгo paйoна, Poвенскoй o6дaсти aнтисoветскyю aгитaЦию'

C. H., кoтopbtев pезy^ьтaтепpeстyпнoгo
H. B. и ГpИЦAЙ
де^ячeствaи пpиryп^eния6дитс^bнoстисo стopo}lblНач-кa
po MГБ мaйopa ЕГopoBA
к yгoлoвнoй oтBетствеHtloстll

ления МГБ

пpив^ечeнbl не 6bt^и.

o$paбaтьIвaлa гp.uкдaн в Haциoн.l^истическoМ дyxе, сoзда^a из
п4естнoгo нaс e^eния aнтисoвeтскyю нaциoнa^истичeскyю гpyпгty

н ГPИ.
Пoлyнив дaннЬlе o пpичaсft|oсти ПApфЕНtol(A
pirзopy2rrению
6oйца
opгaни:}aЦии'
к нaЦиoнir^истическoй
ЦAЙ
ф.,
гpyппbl сan,tooхpatlbt н у6нйcтву гp-ки KУaIИHЕЦ
po
^.
ПAPфЕHЮкA
МГБ мaйopЕГopoB, вblзвa^
Haч-к

B сoст.lве 9 челoвeк, чеpез кoтopylo пpoBoдилa с6op дене2кнbIх
сpeдств и пpoдyктoB питaния' якoбbr, д/\я tly2rrд '.УПA,'.
.'деятeльнoсTb'',
He гoвopя y?ке o Tolvr, чтo пoдo6ная
кoTЮ.
pyю кoe-ктo пbIтается oпpaвдaтb сoo6pа.lкениям oпepaтивнoгo

Рo MГБ и, yстaнoвивв бесeдес ни!vtи'чтo
и ГPИlAЙ
"
и )Д{aстникaмипepеЧисneннЬrx
oни яв^яIoтся opгaнизaт0parvtи

xapaктеpa' пpяMo нaпpaв^ена пpoтив меpoпpиятиЙ пapтнvl lа
пpaвитe^Ьства' пpoвoдимbtх в зaпaднbrх oб^астяx Укpaи.
..o6pa6oтaнньlе..
ttьt' - ктo tиolrteт пopyчитЬсЯ зa тo, .rтo
тa.

ПApфЕH}oк

к}rlvrпpoвoкaциoнньIМ пyгeм

не уilдут из пoд кoнтpo^я
^иЦa'
и не сoвеPцraт терpoРистический акт' дивеpсиIо

opгaнoв MГБ

и^tl иl{oе з^oдеяHие.
Bедь
нoсти

имеют
и

?ttе местo фaктьl, кoгдa' B pезy^bтате 6eспeчпpиTyп^ения бдитeдьнoсTи
сo стopol{bl oтде^ьньIх

paбmникoв

MГБ,

дa?ке

агerrypa

кoнтpo^я opгaнoв гoсyдapственнoй
aHтисoветскoй

MГБ

вbtxoди^а

из

пoд

безoпaсI{oсти и зaнимa^aсb

деятельнoстbю.

Hапpимep:B нoчь нa 13 сентя6pя7948 гoдa в с. Cтавки
Poвенскoгo paйoнa Рoвенскoй oбласти yчaсTникaми aнтисoвет.
скoй нациoн.l^истическoй opганизации
сaмooхpанbl КoBAЛИ|JJИH

6ьи

рaзopyrкен 6oец
и сoвepшel{ теppopистинеский

Bbltше пpестJiтI^ений, тем не MeHеe не apeстoBil^ их, a пo
paтиB}rblм

сooбpaлсенияM'

omyсти^.

п ГPИ|!АИ,

Boспoдьзовilвlшисb

.'oпе.
этим

пpедyпpeдиB o вoзIvto)ttttblх

apестilx дpyг'{x yr{aстъIикoBтeppopистl{Чeскoй гpyппbt' скpbt^исb.
Учaстники спец6oевoк MГБ сoвepшаrcrг oгрб^ения местньD(
гparffдtl}|.Пo сooбщению Koзинскoгo pайпpoкypopa Poвенскoй
o6ласти, B ию^e 1948 гoда нa Tеppитopии paйoнa иrv|ибЬЦи oг.
W|Й Игиl'
Иoсиq, ГpAБoBс
pа6леньl гpаrfiдaне ш BЕЙдA
и дрyгие. Пoдo6ньlе фaKгbI иMe^и lvtесm и в дpyг'аx oбдaстяx
и pайoнaх.
Эти гpaбенrи' кaк И p,pУГИe наpyцIeния сoветскoй зaкoн.
Hoстll oпpaвдbrвaюTся тaк н{е orlерaтивнblми сoo6paжeHня|!||4|1
не тo^bкo pядoвblп,tиpa6oтниками MГБ, нo и саlvltlм Mинист.
кoтopьIй в 6еседе сo мнoй заяви^:
poм Toв. сABЧЕHкO,
',Hедьзя 6oевки пoсbr^aтb в
с кoнсеpвaми. Иx сpaзy хrе
^eс
paсцlифрytот...
Taким o6paзoм, гpa6ежи местнoгo нaсе^еtlttяспeЦбoевкаIt4и

евнoй, явдявrшейся секpетHЬtllt сoтpyдникoп{ opr?Hoв MГБ.
Кaк yстaнoB^еrroпpедвapитe^bнbtMи сy.Д,ебньlмс^едствиеtr{'

paссмaтpивaк)тся' кaк неиз6е}кt{oе з^o и пo^llтические пoс^едсTвия пoдoбньlx эксцeссoв явнo t{едooЦеHиBaются.
Haсидия и гpa6erки, дaх{е сaшlbtй qaкт пoяв^еllия B нaсе.

opгaнизaтopaми даннoй нaциoнa^истическoй гpyппbl v1 у|I|v|ф. яв^Я^исbсек.
Циатopaми у6uЙcтвa гp.ки КУЧИHЕЦ
po
Poвенскoгo
MГБ ^.-ПApфЕHtoк
рeтнbteсoтpyдI{ики

пyl{ктe спец6oевoк, лействylощиx пoд видoм бaндьl,
^еннoм
кaк и дюбoe 6aндитскoе пpoяв^еl{ие, действyeт нa х<итедей
yстpaшaюIдe и несolr4не}lнol,tецtaет Дe^У сoциa^истическoгo

aкT над ?китеnbниЦeй с. Cтaвки кyЧИHЕЦ

122

Анднeй ф"д.-

123

стpoPrте^bства B зaпaднbrx o6^aстях УсCp,

сoздaет y нeкo.

ветскoй зaкoннoсти нaxoдит свoе oтp:Drreниe в с^едстBеннbrх

тopoй части нaсe^eHия

п4нeHиеo тotvt' чтo бaндитскoе
^o2t{l{oe
пoдпo^bе ещe си^bнo' чтo егo с^ед,yет бoяться и т. п.
OУHoвские
бандитьl Teppopизyют гpa}tдaн' lrre^aющиx

де^.rx и Paсс^едyется. Mне к.ut{ется' чтo 6oдьrциHствo фaктoв
иIllеннo не paсс^едyютrя.

BсЦiTIитb в кo^хoзbr' нo ес^и B се^е пoяв^яется не oУHoв.
ская бaнда, a дeйствyющaя пoд BидoIи 6aндьl спец6oeвкa, oт

MГБ

этoгo Пo^o?ttеl{ие llе мeЕяeтся этoм

oтнotltении xаpaктеpeн

следylощий слy.laй:

28 сентя6pя 1948 гoдa в Kaменец.Пoдoдьский гopoтде^
MГБ кoлхoзники с. 3авадье пo тe^eфoкy сooбщили, чтo в
се^е пoяви^aсbвoopy}t(eннаябандa' в сoстaвe 12 нелoвек, кo.
тopirя пoдolш^aк кooпеpатt{вyи кo^xoзнol{yaм6apy, пpoвеpи.
замкll' a зaтеIt{пpoс^едoв.r^aв нaпpав^ениис. Cдo6oдка^a
Pиxтецкaя.
фaкпaчeски эm бьlда не oУНoвская банда, a спецбoевкa
Tеpнoпoльскoгo Oбдастнoго Упpaвлeния MГБ. Хаpaкгеpнo,
чтo этy спeцбoевкy пpи}rя^изa бaндy t{е тo^bкo кo^хoэtlикll'
нo и pa6сrгники lЪменец.Пoдoльскoгo гoрoтдe^aМГБ, oгкy.
,'6андьt.'
нa гpyзoвoй автoмarцине6ьlда нa.
Дa I)я
^иквидaдии
пpaB^енaгpyппa сoтpyднIrкoв и oФицepoв Каменeц.Пoдoль.
скoгo вoeннoгo yчи^ищa MBД.
Этa '.oпepaция,'зaкoнЧи^aсbтеIvt'чт0' в pезy^bтaтe aпapнr|
aвтoмaulинbI бьlли y6итьl oфиЦepЬt _ ст. лейтtнaнт ХAp.

ЧЕНкo И. Г1.и лейтенант
КИРПAЧЕB B. M., а 16
oфицepoви шJoфеp-

сo^дaткoHдpAЦКИЙ

пo^).чи^и

те^еснble пoвpеждeHия.
ПpимepьI

из дeяте^I,Hoстl{ спеЦгpyтlп' пoв^екlllие пpестyп.
нЬIe pезy^ьтaтbt' мo2tttlo 6ьlдo 6ьI пpoдoлкrгb' нo мaтеpи.l^ьl'
кoтopblми

paспo^aгaет Boенная

Бoдьurе тoгo' ес^и Boенная Пpoкyparypa

и стaBит пеpeд

вoпpoсbr o нaк.rзaнии пpeстyпttикoв' гpy6o пoпиpalоIдих
Уссp

сoBетские зaкoнЬr' тo сo стopoньl MГБ

3тo нe наxoдI{т

дo^.?t(нoгoи бьlстpoгo pеaгиpoвaни.я: вbtllскивaк)тся He стo^bкo
гpyбo нapyIшив.
дoк.Eraте^ьствa пpeсryпнoй дeятельнoсти
^иц'
..oп.
tltих з.lкoн' скo^bкo paз^ичнblе пoвoдbr д^я Toгo' чтo6bl
poвеpгrryгь.. qaктЬl,

сooбщенньlе

Boeннoй

и

Пpoкypаrypoй

зilвo^oкититb pасс^едoBaние.
Haпpимep, o фaкгах гpyбейrшего наpyцIeния з:lкot{нoсти спеЦ.
yt\4ГБ
Рoвeнскoй oбдaсти Boенная Пpo'.yp""yp^

бoевкaми

сoo6щила в MГБ

Уссp

eщe в нaча^e oкгя6pя 1948 гoда, нo

TеIr.tнe }lенее' пpестyпHики были aрсгoв.ll{Ьt то^bкo в Фeвpа^e
с. г.' пPllttем дo aр€стa иx Haчa,rьtrик Упpaвreния MГБ пo Рo.
пblт:t^ся '.oпрвеprтцпъ,.
венскoй oбдaсти тов. ЛЕBЧЕHкo
(рaктЬt' вскpblтьlе Boеннoй Прo*yp"'ypoiа
Poвенскoro Oбкoмa

кП(б)У

tl у6ewrrъ секpgгapя
.rro ти фаIflъr,
тов. БЕГMA,

яto6ьl, paссnедoва^исЬ и не H.IIII^ипoдтвеp}rrдения.
* , rlс

opгaньI

MГБ,

пoд

pyкoвoдствolи

пapтии'

пpoвoдят

oгpoмнyю pa6ory пo BbtкopчeBьtBанию oстaткoв yкpaиI{скo.
нaциoн:r^истичeскoгo' бaндитскoгo

пoдпo^bя' в 6opьбе

с

кoтopbtм хopoцIи Bсe сpeдствa и нy?t(нbl xитpoстb и извopoт.
^ивoстb.
Ho, несмoтpя нa сJ\oжн(rcтb oбсганoвки и кoвapнoстb вpaгa'
}Iедoгryстип{bl нapyшeния

пapгIrйнь'x

и

сoветЕкиx

HeдoгryстtlмЬt rrapylllеtlия пoстitt{oв^eния сHк

ссCР

эilкoнoв'
и [K

Пpoкyparypa,
кo}Iечнo' нe
}tсчеpпbtBaет всеx с^Jrчаeв нapyцIени.я сoветскoй зaкoннoсTlt'
дorryскaeп{ьlх спeЦгpyппами. фaктbt' o кoтopЬrх я дoк^адbtваю

BKП(о) oт 77 нoя6pя7939 roм и пoст;ll{oв^ешя
Цt( кП(б)У
oт 23 янвapя1948 гoдa, нa чтo BьI, Hикитa Cepгеевин'нeoд.

Baм,

нoкpaтнo yказbl&r^и.

6ьlли вскpЬIтЬr в пpoцессе pасс^едoвaния кoнкpет}Iblx
с^едстBеннbtx де^' oдIraкo не ка:tlдьlй слyнaй нapyцIеIrия сo.

t24

Пoэтolиy как кoмщ/нt|cT' Д^я кoтopoгo пapтийньle pеruеrrия

r2t

яв^я}oтсЯ нeзblб^ert,tbttvtзaкoнoМ
гoМ o пpиведеtlнblх

?t{изни, я счt,tтaЮ свoиIvr д,o^.

вьIIIIе фaктaх дo^o2кить Baм.

BoЕHHЬlй пpoкypop BoЙск MBд
УкpAИHCкoГo oKpУГA
Пo^KoBНИK |oСTИЦИИ (кolIJAp СКИЙ)
Oтп.2 экз.

i, :..\':.

'.tз;:

.

J

'g

i!r.гil.JД

L

Э к з. Ns1-aд p.
Э к з. Ns 2 в н ap .
aк.

opигiнaл. Marцrrнoпис.

llJAГoУ: ф. l. - oп. 16._ C''p. 68. - Apк. 9_l7.
lнстpукцiя Пpoвoду oУH рrя нaдpaйoнних пpoвiдншкiв щoдo 6opoтьбн 3 aге}rгуPoю HКBC_HкДБ
Без

p. 31. Tiльки дo нaдpaйoнниxпpoвiдникiв
Cтpoгo дoвipoннo!Bниз пoдaти yснo!

дaтн

дo БopoTЬБИ з AГЕНTУpoto НKBд-HкГБ
Iстopiя вчPIтb нaс' tgo нaйгpiзнirшим i нaйжopстoкiцrим вo.
poгюtl,tУкpaiни

бyв i е poсiйський iмпеpiaлiзм, эaгpoн<ytovий

не тiльки пoлiтичним пottевo^еннЯlvt'a^e й iскyвaннro yкpаiн.
ськoi нaцii взaгадi. Пpoти цьoгo iмпepiялiзмy нa пpoтязi вiкiв
вeлa Укpaiнa бopoтьбy, з дoдатним абo вiд'емним вис,riдoм.
Гoстpиx qopм набpaлa ця бopoтьба в oстaннiх чaсaх пo пеp.
rшiй, тa oсo6дивo пo аpyгiй iмпepiяЛстичнiй вiйнi. Iстopиvнe
пpliзнaчення н.l^o}fiи^aнa с).чaсHе пoкoдiнrrя yкpаiнськoi нaцii
пoчесний o6oв'язoк -

завеpIIIити вtlзвo^t'нi змaгaнrrя нalЦI,lх

пpедкiв peвoлloцiйнo-зdpoйним чиI{oм.
Hapoди

Евpoпи i свiry з Be^икt,tм заiнтерсyвaнняIlt

тa пo.

дивoм слiлкyrсгь зa xoдoп.rнaцIих визвo^Ьниx зDIaгaнь. Hезвaжaк)чи нa пеpев.uкaючi сиди вopогa' ми в цiй свящeннiй 6o.
poть6i нe Bг}ry^ись i нe знизилн свoiх пpaпopiв, пpoтrrвнo ,.непoбiдимoгo',
зaхит.l^и пiдвалинaми
CCCP
i ''всемoг}дloгo i

126

127

yвaннi lииpнoгo нaсe^енtlя' пoгo^oв. тoди бopoтьбн.r^е2кнooцiнloе нarui зyсил. rypa. пoнесенi нaми в oс.язaниx. HкГБ. кoнспipaцii тa 9 --.естpoгo пpидep2кyвaтИcЯ эacaё. веpбoвaна i пpaЦюючa в нaцIих pЯДaх тa нaшoll{y oкpy- poть6и в нaйвarrrчих J. пaлeннi гoспo. тикoю oпp. Heдooцiнювaння. нiзм дo пoBнoгo poзк^aдy. щo нaй6iльlllе IlIкoдI{ yчини^a нaп. дiдoм ixньoi po6oти е величeзнi Ё(epтви. Кoли перeглянемo i пepесryдiroсмo цей пepioд бopогь6и. Тoмy ви сail{oгo пoчaткy oкyпaцii yкpaiнськиx зeме^b щe в 1927 p. непopoзyмiння сyгi po6oти НКBд-HКГБ пpинoситb opгaнiзaцii пoвaжrнi IIIкoди' a зa внвчеt{ня i пЬнaнЕrя Цих метoдiв poбoти пplrхo. Пiзнaння oснoвних шaб. Kинeнi нa Укpaiнy сили енкaведис- вiд сaмих пoчaткiв дpyгoi oкyпaцii ЗУЗ взя^исb Ь зaпалoм i незвичaйнoro aктивнiстIo дo пpaцi. нoк i дiтeй. - T2E B щoдeннolшy пrrrггi дoвoдt{тbсЯ нaстo стpiнaти цi rцa6льoни тa iх poзпЬнaвати.з6poйнoi 6o- дiйдемo дo висtloвкy. Хтo не в наIIlих дoцiнroс вaги i знaчeЕII{яaгенrypи НкBд-I-IКГБ лiтapнo.ники бeэ oг^ядy нa iх якiсть' пpизнaючи po6ory. 6o HкBд-HКГБ в ^eгкo свoiй aгeнrypнiй po6oтi нa ЗУЗ pyкoBoдРtтbся мaсoвiстto.taгeн.riд aгеЕгypl{y p6oту HКBД- бy. щoб yнaсники пiдпiльнoi opгaнЬацii не poзyмiли ii. пpoвoкaтиBнi мe.'. aбo poзyмiли ми^bнo. ГПУ.всeoся?I{нoгo. виBoзaх нa кaтoprtrнi poбo. запЬнати t{^еtlствo з oснoвtlими Цi^Jllo феi iнстpyкЦ' нaйбiльrшими цlaбльонa*rн aгeЕrгypи HKBд-HкГБ. ти в f. Bopoг нe oбмeжyеTbся B зaсo6aх aнi метoдaх. тa НКB/-HКГБ пpoвoдl{тbся певними первipeними i прaк. Aгeнrypa в пoдiтичнo-пiдпiльнiй opгaнЬaцii тa пoвстaнчo. Bис. щo пpoвaдятb дo нaмiveнoi цiлi. з6poйнiй бopoтьбi Гepoiв. тiв та енкaгебнстiв тaннiх чaсaх' a свiдкaми - i4oгIi^и yпaвцIих в pевoлroцiйнo. yзaкoнeнi ''нaйдемoкpaтиннituoto в свiтi кoн. вимop.oпеpативнiй льoнiв дoпolvroil{е нaм poзпiзнaти тa викpllти пoдiбнi rцa6льoни (в iнrшoмy зaбapвлeннi) aгекrypнoi пpoдyкцii HкBД- po6oтi HKBд-HKГБ. дapств i фнx сiл.Ц.тoй неpea^bнo спpиймaе i oцiнюe 6opoть6y. pФкимy pозбyаyвaв дo нaйrшиpurиx мo?t{. Cталiн тa йoгo вepxiвкa н. дивoстей. зaстoсoBy€ всякi сeрД.збpoйних вiддiлaх це paк' чи чaхoткa в здopo. ^егкoв. щo Bopoг стapa€тbся нa кo}кнoмy кpoцi зaкpивaти й lvraск). Iстopiя збpoйнo. ститylдiеIo сCсp.Д. Tpе6a мaти нa yвазi. Poбma HкBд-I-IКГБ нe € чимoсb н^дaвичaйниIr{тa нe.pсвoлloцiйних py. lкеннi. ля.Ц.lвдilними rцaбльoнами. чJ\eнствo зpoзyпriе як с. бo здaе сo6i спpaвy з зaгpoзн peaлiэaцii нaцroi iлеi. Aгеrгrypнa poбо.пoлiцiйнoгo вaний дoсi в свiтi звipський теpop та пiдzri. He дивo.'HKBд тa дoкaзa^и всilt{ пoневo^ениь{ i HкГБ нapoдaм свiry мoхsливiсть ведeнкя peвoлroцiйнo. vi poдин.збpoйнoгo xiв викaзaлa нездaтнiсть нaймoгyгнitцих пoлiцiйних aпapaтiв y p)rxy вe^ичeзнi вiйськoвi тa пoлiцiйнi си^и' зaстoсyвaв Heчy- пo6opюваннi згaдaниx pyхiв бeз дoпoмoги aгекrypи. нoBиx вивoз. HкBД' ще свiлti lt/toги^ипoмеpцlих Ha зaс^aннях тa кaтop}ltних po6oтaх в си6ipських тyндpax тa тaйгaх' щe свirкi в пaм.Мoвинax з вopoгoм. який системy тoтa.uкити r29 . мo2t{^ивимдo пЬнaнrrя' як Цe дeхт0 yвiurraс. нiй мodiдiзaцii вoеннoзo6oв. щo пoвoлi пpивoдять здopoвий opгa. звipських знytдaнняx тa Мaсoвих apeЩтaх' нaвiть rкi. BoN{yopгaнiзмi лloдини. киltyв вiн на пprrдyIIIення Ta зниIдeнrrя pевoлroцiйнo. лioнiв се^ян тa po6iтникiв нa Укpaiнi a вжe нa циx oч:rх пеpeсyвalотbся нoвi кapтини фiзиннoгo зниIдyBaння yкpaiнськoгo }Iaрoдy' tдo пpoяB^яIoтЬcя в гpaбerках.lх нa Cи6ip тися. дo6pими тi. I ствa в po6oтi HкBд-HКГБ сла6o opiентyсться тa чaстo гpy6o пepeкpyryе дiйснiсть.yмi.вaти свoю aгенTypнy не зaсoх^a кpoB пoМopдoвaних в Ile пiдвaлинaх Чк.ятi кapтини II^aнoBoгo' мaсoвoгo гoлo. Haйбiльцrе yBаги пpисBячy€ вopoг aгенЦ/pнo. oт2t{е' Iдo пepruий зaгa^ ч^еrr. ДtffbсЯ нaм дopoгo II^aтити.6-t 337 Кoди HКГБ.oнбaс i iнrцi тa6opи пpaцi. Bикaзaдoсь' щo вopoг не rиaв yспiхiв y свoiй po6oтi беэ дiянrrя aгe}Iтуpи. Pядaх та iT poлi в нarцiй 6opoтьбi .

в кorкнiй хaтi. Якi хoч тепep спoкiйнi i пpoтидеplкaвlloi дiядьнoстi не пpoяв^яroтb. Cвященики тa цеpкoвнaадмiнiс. lдo в кo}кнoмy paйoнi тa oбдaстi пpaЦЮ€ пo кiль- тoдi 6езсилotoпoкaж{етbся aгеrrтypaHКBд-HKГБ. заслiпленi бiльrшoвицькoto пpoпaгaндoю Iде зa пoльських vaсiв. 8.Де ними в слyrшнийчaс виapеLllтoвaнийтa виBезений.: aршrговaнi чи пoдolrенi HКBД. д^я дoпoМoги в цiй бopoтьбi opгaнiзy€ т bся B кo2кнboМy селi тaемнo .магiкiв. з киМ стpiнaеться.-HКГБ йoнниx тa oбдaсниx aгентypнo-oпеpaтивниxтa слiдvих aпapaтiв. Apеrштoвaнiчи пpидеprкaнiopгaнaМиHKBД-HкГБ t3l .дoва тa нaкaзiв Pяснoгo тa фЬиннoгo теpopy.нaсний мoмент. a oсo6ливoнa ЗУЗ. Koмyнiсти' кoмсoМoльцi тa iнrшi типи. се6тo. aбo 6yли вo- свoiх пoмiчникiв. Бyвrui кoмyнiсти i кoмсoмoдьцi.' i дo сyдoвo-кapнoi вИпoвiдaль- 5.пpoпiдстaвi всЯких звеpllеItb Хpyu. Bиси- Bиttнoto . хoн 6yли 6 нaй6iдьrш квaлiqiкoвaнi мoгли 6 пoдoлaти тaкиМ завдaнням) Чaстиlrнo тaк' а^е oпaнyвaти теpен Bпoвнi нe зyмiли б triкoди без пoстopoьlньoi пoмo. [oHКГБ кaзiв нa Це МarМo дoситЬ з нarшoi бopoть6и 1920-23 (Troтюнник. iнlцишl гpoзятb BиBoзoм poД|4l1. r30 pp. фopмaцiй. з iнtuиx нa эaхiд. кa десяткiв штaтних енкавeдистiв тa енкaгебистiв. нпp. сTapa€ м oсb Bичepпнo Bичис^ити piзнoгo poдa KaTегopii. Heмiсцевийедемент.rкебpaкiв. сеpед з ким пеpеписy€ . Mopальнoслaбкий е^еМeн.Це Ще tleпoвниЙ o6сяг poбoти pa- Яких в пеpllly чеpry шyкaс HKBД.'uJo не видep2кy€ Мopil^bнoгo po}кo настaвленi дo paд. B:\а/lИ. бoiв чи нaскoкiB. зaвep6oвaнi дo aгентypнoi po6oти щe з нaсiв пеprшoi diльtuoвицькoi oкyпaцii в 1939-41 pp.OpГAHIзAЦIЯ AГЕНrypHoi CIТKИ B TЕpЕHI Cepедoвище' з якoгo pекРyry€ т bся aгеl{rypнa сiткa. p e п pе сlяtvlи .IивсЯких рoзкa€ н их i згoлorшyючиxся з пoвиtlнoЮ тa з^oв^е}tиxпiд чaс oблaв. Гpyшевський i бaгaтo аpyгих). спекyлянтiвi т.). 7. цiллIo якoгo якнай6iльtш poз^o2кити oУH i УПA.y свoiй poбoтi стapaЮтbся вoни виПyскaти сеpед мaси дlодей. Чи вoни.lьolиy стaти небезпeчниМи /l^я paд. вiд 1939-41 pp. 3.'пo. Taке ^aЮчи . тypЕlo-дotloщиЦbкa сiткa з цивiльнot'o нaсе^ення тa з ч^еI{iB oУH. чи нiм. З такoгo iэ якиx сеpедoBиЩ opгaнiзyстьсЯ Цих лtoдей. пpoститJiтки i т. пo нoстi мorrsнa пoЯсниTи лицlе пoлiтичним мaневpом HKB/пiд с}.. мiстi. пo- чиМ xTo зaймaсться. 1.ДAябopoть6и з oУH. гbся' з ким ToBapишIy€ ' дo кoгo хoдитb' ЧиIt{ мorкe бyги trебсзпечний . актиt]tlих peвoлroцioнepiв vи iхнiх симпa1цкig. Taкими яB^ЯЮтbся: 1. l т.зaвеpбoвaнийв aгенrypy'щo Пo^и.I'их oди}tицb.кoнфiскaцiе}o N4aйHa iх пiсдя згo^olllенtlя дoдoмy. Piэнoгo poдa легкorlpoдarrrний e^емеttт (кapiсpoвинi' спекy^яrrти. a6o нa лсгaльнy. Хoдить iм нe пpo . хтo Iдo гoвopитb. в^aди в МиFry^oгvry. Як y встyпi . HКГБ зa }^{aстbв pевoлtoцiйнiй бopoтьбi. пpo Яких Мaютb ^ицIe певнi дaнi вiднoснo пpoтиpaдЯl{ськoiiхньoi po6oти.lиtlи з poбoти.aгеI{. . з СC. Пoвopoтцi з Hiмен.. Зapaз в пpaктицi стpiнaсмo бaгатo випaдкiв. згoлoц:енi з Iдaloтb Пp()виl. п.f.. п.I. здoдii. iнвaлiди ЧA i iнrшi.Ii. Oтrке. щo дiеться в кo2кtloМy седi. lIIастbсяв теpеrli в цiлях poзвi4yвaнlrяпiд видoм piзнoгo poлa втiкaчiв. Як. . rdo}t{yгbв мaйбyгl.)' зi стpary. Згiднo iхнiх тайниХ плaнiв. Пpo щo xoдитb циМ aпapaтaм в iхнiй poбoтi) Знaти. сеpeд Якиx oбстaвин. 2.ивiзii. п . 4. 6.гpацiя.il - Пpиймiм. хви^евo е^емеtlт бy.'блaгoнaдьo>t<ний'.непpltтягaнrrЯ дapyBatrЦявини. киненo тa пoтlзopенo сильнi збpoйнi вiддiли вiйськ HКBд-HKГБ в paйoнlrихi oблaснихцентpaxпoвaжнi aгеrlrypнo-oпеpaтивнi тa с^lдчl aпapaти. ни пoкapaний. yвесь цей. кo^и opгaни HКBДHKГБ нa .евaкyйoвaнiнiмцями чи rиадЯpaми (ще зaслaнь з тropем' з влaснiй iнiцiaтивi втiкачi нa зaхiд.

з IItкo^и' бyли зaгpo^егa^bнoi rкeнi i втек^и в гliдпiлля (гoлoвнo з мiстa). звинaйнo. Bеpбoвкa.rеIr. зaл.цiдy(сoтнi. . ПеpruиМ пpoце^ицIe сoМ aгeЕrrypнoi poбoти HкBд-HKГБ е вepбoвкa aгентa чи пipaцiя пoвiдoмлtованa. чaстинl{o мo}ttе 6yги yспiш:нoro. Тpaп^яtотbся се^a.lя.ити'щo всi oдиниЦi з вичис^eниx вгopi категopiй е aгентaми HКB!-HКГБ. iх poДLltlL1. пoкaзaти себе iдейнoю i aктивнoю в poбoтi. звиvaйнo. oпеpaтиBнa poбoтa з ними (веpбoвка. зaведенb пpaцi. тю (мaсoвiстro). ни oпеpпpaцiвники paйoнy. ^rопirшдa нa aгентypнo. poдa зaстеpеfi{eн}rям тa o6еpеrкнiстю. qiнвiддiлiв. ![i пoняття не е piвнoзнaчнi i кolt{не з них мa€ свo€ кoнкpеТнe знaченl. п ис iв i т . 6poнipo. rpу6имvl rшa6льoнaми тaк.. м. Aвтoмaтичнo пеpевoдиться iх з cf o нa aгeнти внyl-piнники. дoнolдик'. i iнrшиx. тa пoясниTи Це Мoх{нa низbким piвнем рaxoвoi виpoблeннoстi дaних oпеpaтивникiв. кorггaкт) пpoBaдитbся. Iнrцi: звiльненi як ''нестpoйoвi. стpибки. тpебa стapaтись пiзнaти ii тa дiйrцли дo ^Юдиtlи' 2. (секpетний i oсвiдoмiтель с/o). псpeбyвaютb i пpaцюють вдotиa.. пpиrrятi в члени oУH в пеpioд дpyгоi 6iльruoвицькoi oкyпaцii i т. 9. ''aгеFlт.lyЮтbpезиденти. пiд чaс псpе. Бo пoвiдoм^ЮBaчнiкoли не зtиo}кенiчoгo дo}Iести дo HкBд-HкГБ' кo^и tlе t\. гopiй люлeй r сoтttями. ниx i iдейниx oдиницb. f[е в oстaннbotv'y сyпеpeчитb зaсадaМ oпеpaтивнoi poбoти HKBД-HКГБ.знaйoмi i т. . Легaльне пpaцюroнi в бiльrшoвицькiй aдмiнiстpaцii. Пoвiдoмлroвaчi . щo paнirш пpaЦювa^a i дaдьruе пpaЦю€ ще в пiдпiл^to чи в вiддiлi УПA 132 i пiсля зaвеpбyвaння дo aгенrypнoi po- та в цiй цiлi вдеp?fiyвal'и з ниМи стaлий кoнтaкт. iхнiм зaвдaнням - ^егil^bнorvfy дolloсити пpo oкpемi зaвва. вiдбились в бoяx. rцкiл i T. Ми далекi вiд тoгo. Пpo пpoвaджеЕ(y }IеroTa ri спiвпpaцiвI. п. щo. дopiг. Aгенти. нa Bсипи.'.aгент'. vи opганiзoвaних людей.пoвiдoмлtoвaч'. це вищий тип пoвiдoм^lовaчa' ^loдинa' мyдpiшa.rкенi tlv|N1v|pУxуl пiдпiлля. Toмy. бll тим звеpнyги на себе спецiaльнy yвary пpoвiдникiв i кo- lIених' кoнцтaбopiв.tot'TиNrе нiчoгo бaчити. B o6^aBax. вoенкoматiв. п . не мaють з нею безПoсеpед- вaнi чи небpoнipoвaнi. п.'.Bис^y2кl{иЦbкy poбory слoвa ''сексoт.'poзкyсити.. мoлoчapенb i т. aбo тиx' щo rt{аIoтbнrзa. Iдo пoвiдoмдювaчaми звичaйнo кеpi\. Зaсадoю 133 . Кoди 6 дo всix зaгa^bнo пiдxoдити з yпеpедlкен[IяN{цим пoкpивд2t{енo б мopaльнo 6aгaтo чес. xитaЕIелoвip'я в oУH . п. B нaс загa^bнo в?I{иBa€ п )ся нa oзнaчення ДY|tьL1'Iдo й HKBд-HКГБ. пpaцiвHикtl викoнкoмiв. poбiтники piзrloгo poдa зaBoдiв (лiспpoмiв. станoвищi.l poдoМ aге}Irypи € стpoгa кotrспipaцiя.t с^oвo '. 11.'. 6oти мaе зaвдaнtul пpoдoв2rryBaти пpaЦю в opгaнiзaцiйнoмy сеpедoвищi.) внyгpo opгaнiзaцii.. нboгo кoнтaкry.зaсI{^a€ т ься пИ piзними пpитекстaми (зaгpoзa apецIry' вивoзy i т.). vи 6oiвки). з пpaцi. щo в багaтboх Bиtlaдкax oднi cf o пpo дpyгиx знaЮтb. B rlpaктицi стpiнаемo oкpемi випaдки' кoли веpбoвaниx в aгеьгrypнiй po6oтi пoвiдoмлloвaчiв. а6o poзбiглись пiд чaс зaсiдoк i пo певнoгvryнaсi дoл1rнилу|cя Дo свoгo вiд. З oглядy нa свoК) чиседьнiсть цей piа aгентуpИ e lrебезпечний I{е сIзo€ Ю якiстro poбoти. Зa те пеpед aгеHтoм-вrryгpiнникolистpoгa кoнс.це тaсмнi спiвпpaцiвники HКB/HКГБ. B яких piзнoгo poдa пoвopoтцiв тa вичис^eниx пoвищих кaте.з вoенкoмaтiв пiд чaс вiй. щaблi. внителi. нa ськoвo-лiкapсbкoгЮ пеpег^Ядy' пеpебyвaли в тернi дoвrший чaс oдиHЦем. Bеpdoвкoto нilзиBaс HКB{-HкГБ зaaнгa- fi{yвal{ня нaмiченoi кaндидarypи дo aгeнтуprloi пpaцi. навiть i скpивaються. l(ooпе- пoвiдoмлювaти сTa^o opгal{и HКBд-HКГБ paцii. Mи в цiй iнстpyкцii вжrивaтиN. п. tt^енaми звичaйrIo }Iе с opгaнiзaцii. Каrr<еI\{o lдo дo тaких oдиl{иць тpе6a пiдхoдити з пеBlroгo ^ицIe. э тa6opiв пoлo. п. щoб твеp. Mи вкaзy€ М o нa те' цIo зaки пi^иlII .Ц. € д инo пpави^Ьнoro дiсю oбopotlи пеpед Циг. мaндиpiв i тим спoсo6oм ви6итися нa вищi opг.пiд чaс Пеpехoдy фpoнTу. a якpirз чисельнiс.IикaМиopгaнiзaцiйнy poбory 10. Утiкaчi: з тIоpем' з tlеpеси^bнихпyнктiв.

Пiд вив.rлeнiвopганiзaцii. як ви..3 цi/r^ю пpитягtlе}Iня дo вiдпoвiдaдьнoстi тa. У висдiдi ii poбoти HкBД ся aбo пoгoдитисb нa спiвпpацю. ^l. rypУ ПpL1 пoмoчi пoпеpеднbo завep6oвaнoi aгенTypи тa з6иpaс B 19э9 p. ськi ''вистyпи. пiдмoгa xаpчaМи.rцантaлtем. Д. ченtlяIl.Iloби зaвepбyвати Якyсb дo aгеьrrypнoi пpаr.. на неi якнайбiльцre кoмпpoмiтylоних мaтtpiaлiв. BистapvиTb тIpихи^bнeстaв- вiдпoвiднo дo цboгo пiдгoтoвдяетbся' вIlвчaе нaмiнeнy к€lндидa. м. кo^и HКBд нe Drа^o6 кoмпpoмiтyroних мaтеpiaлiв. щo в бiльtшiй чи мeншiй мipi не 6yв би зaангaхtoваний в pевoлlоцiйнo-пoвстaннoмy pyсi. a пoвiдoм. HкГБ poзyмiе сеpедoBиlделloдeй. пpoмiryюvих де пiзнiшe.'з^oчиt|и. I.'не HКBд знaе. . вoлiе пoгoдитисb нa спiвпpацю. Moжемo смiлo твep.нa oснoвi нetо кoмпpoмiтytoчих дoстав^ениx дaних гpolvtaдян i пo двox дI{яx пеpес^yхaнb ''эвiдьнилo'.цoгvfyпpoЦесi. знaючи' Щo дo6poякiснi мaтеpiали мoжe дaTи iм лtoдинa.aгенrypHoi po6oти HКBд-HKГБ пpи веp6oвцi aгеHтypи lпpoстyпI{olю'. пpoмiтyIovих мaтеpiaлiв i тoмy чaстo мyсiлo цi кoмпpo. ки' щo дeякi лtoди вepтaютb з тюpп.. щoби тllьl спoсoбoм здo6yги кoмпpoмiryюнi матеpiали прoти да- цiеi aгенrypи пo^Ягa€ в тoмy' щo нaмi. Toмy HкBД-I-IKГБ веp6y€ '. Пpo цlо зaсaдy трбa пам'ятaти.i. абo пеpедaчy цих мaтеpiaлiв B сУД. poвiльнo гoди^ися 6 на спiвпpaЦю з HкBд-HКГБ. ^ення пiльникiв.|TI1з ниIr{и в пoлiтичнi рoзмoви' збиpати вiд них гpouli i хapнi нa пoтpе6и opгaнiзацii. щoби нa цьoмy тлi 6уьувaтн oбвинyвaнeнrrя пpoflr дaнoi oсoби.B''. aбo. 6 6уи. rдo6 дaти HKBд'HKГБ кoмпpoмiryюvi мaтерiaли. зaгpo?fiy€тb сЯ po Дv||1У кaндидaтypи. хаpактеpy. iнськi poдини мiстa. нIrх ЦеHTpaх Bивчaк)тb дy?fie дeTa^b}lo tIе тl^bки opгаl{lзoвaних людей.Дитt. Mи xoчei{o щe нiнoгo звеptt). звиvaйнo' 6езxapaктepнa.' чи oдиницi. якi дoб.tи пo кi^Ькoх чи кiдькaнaдЦЯти днях i oпoвiдaIoть. вaе.Dкyвaтисb нa нa- l3t .t'щo € дy)кe мадo лloдей. Bпpaвдi € випaд. дroвaчiв спoсеpед щpaiнцiв. в^aди. CпецiaльнУ уг. I I щескaзанo' нa збip кoмпpoмiryюниx матеpiaлiв. в iхньolиypoзyмiннi сеpсцe вepбoвкадюдeй з Пiд oкpeсленtlяI\l llpoстyтrнoгo сepедoBиrдaHKBДдoвиIдa. .. нiв y пiд2riснихселaх).l^o в свo€ I vty poзпopЯд?fiеннi зaмaлo кoм. iх. a6o.. i тoмy ix випyстилo. ченi кaндидaTуPИ Нa aгerтта чи пoвiдoмдкtвaчa oсвiдoм^to€ т bся них oсiб.Bepбoвкa сBotо aгенrypy пpимyсoм' aбo т. кpoмi тoгo.'. зaаpеlIITyBа^o.rденiв opгaнiзaцiiчи пiдпiльнoгopyxy (пpим. aле нaвiть кo2tttlboгo пepесiчtloгo yкpaiнця.. {ля пpимipy HaведеМo тaкий випaдoк: в мiсцевoстi '. безiдeйнa чи слaбoi вo^roдинa лi. зв.qaбpикyвати. 6yнкpи в гoспoдapствi. вхoд|. дo. i пpoти t34 в пoсiдaннi нa них кoмпpoмiтytоних мaтеpiaлiв тa пpoпoнy€ т b.oдaмo Ще. tr{oви^a.ти yBary. щo пеpe6yвaють бдизькo . Bopo)кo Haстaв^еHихдo pад.T. щo пepeбyвaе |lпpoстyпt{oгo.t зpoзyмiти тpeбa виBчення ii Bдaчi. 3apaз нa ЗУЗ мaйrrrе нeма€ yкpаiнцiв. зaчa^o opгaнiзyвaти сBoЮ aгеFrrypy нa тepeнax зУз. щo цe е звичaйнi '.12к ч^енoм opгaнiзaцii i висryпaти зi з61roею в Рy(aх та aктивнo aнгажyaaтись y pсlбoтi. Як вoни ка)ttyтb' пpoTи них .. a тo й сoтки снкaведистiв i енкaге6истiв пo paйoнних та oбдaс.. чи iнrui пoдiбнi tlpoтиpадян.iегeнди.Iнакшe кiuк)rчи'HКBд_HКГБ aнгa:кyедo свoеi aгеrrrypнorpoбoти дtoдей пoсеpeд .tцre мiryюvi данi'.. a цiллlo яких € зNraскyвaти веp6oвкy тa пoкaзaTи пеpeд HаIt{итипa нeBинtloгo. p)rчи^o HкBД свoiй aгентцi якa piвнoнaснo пpaЦюBir^a в t{изoвиx клiтинаx opгaнiзацii. пеpеxapчyBallня пiд.Цeсятки. чttм lrap. Haмiченa кaндидary pa 6У.. щo зiстa^и звiдьненi з 6paкy кoм. Цo цiлi . пpo Щo мoва 6y.60 неIo pyкoвoдPттbсяHКBД-HKГБ в свoiй po6mi.. вiдвiдyвaти iнтелiгеrгп-Ii yкpa.ary зBеpтaЮтb пpи тoмy нa arrтиpaдянсbкy дiядьнiсть. щo6и в пЬнi. ^roдиrrи Рoдиннoпpиват}loгo тa гpoмaдсЬкoгo ?ttиття. ст:l^o чи в пoблизy сepедoвиIдa.: вep6oвкaпoвiдoмдroвa. мaтеpiялiв. HкBД-НкГБ ^IoдиHy якoгo HKBД-HКГБ Hе тр6a дo opгaнiзaцii. кoли зaпpoпoнy€тЬся ii спiвпpaцю' вoHa не вiд.

та це uJe ^ицlе тaкиМ звiльненrrям Мaскy€ НкBД-HКГБ вepбoBкy apeцrтoвaниx iнtших кaндидaтyp. Kpoмi нa кoлiнi. д^я Мaскyвaння вiд6yгих стpiн з ДeЯKL. пpoведенa Bищепoдaним спoсoбoм.-HКГБ u. зaвеpdoвaнoi iнtuими спoсoбaми. Iснyс lДе евентy.'.l^boвy€ йoмy велининy з^oчи}ly' пpoпotlyючи пiсдя тoгo пo- кo^и не apе[Ury€ пoгoдfi{еннoсти.звинaйнo' деp. Bеp6oвкa Ця Bиг^ядil^a слi. Toмy й пoяснlоеться масoвiсть веpбoвки aген- зма^boвy€ насдiдки неpoзкpиT.дo веpбoвкa. Bеp6oвка ця вiдбyвaеться тaсМнo i кopoткo.flим же спoсoбoм пoс^yгoвyв. пiдписy€ дo кyтa'.-HКГБ i в пoчaткаxлpyгoi бiльrшo- вдеp2fiyвaння тaсмницi. oпсpпpaцiвник HKBf. oдеp}t{y€ зaBд€ l нЕlЯ Тa чaс i мiсце пеprшoi стpiнi.'Л.' пpoтягoМ пiвгодини. a y 3в Язкy з тиМ 136 дoбpе зaвеpбyвaB ч^еtlкy opгaнi21. гoдитисb нa спiвпpaцЮ кolllтoм y^aскaв^енrrя. Pirшyяo не звiльнять i не лiквiдyloть стpiльцiв i кoмaндиpiв УПA. Bсix арurгoваниx зaбиpaе HКB{ HкГБ на дoпит.Пpn ЦboМy зaгpoжy€ piвнoнaснo вивoзolи нa кaтop?t{Hipo6oти y випaдкy не. B кoжньoмy apешryBaннi тpебa дoбaчyBaтисb гли6rших пpичин тa цiлей' Звичaйнo.. сaх. пoдачi зiзнaнь пpo свoЮ aнтидеpх{aвнy po6ory зttaниx йoмy oсiб - енкaBедI. B 19э9-41 pp. !4я apryмerrгaцi нaтЯкa€ пpo пoсiдaнrrя кoмпpoмiryIочих мaтеpiaлiв. гoлiв сiльpaд.гЯ. Аroдинa <rpгaнiзoвaнa. пpи всякиx oб^aвax. пiд пpaцюЮчих ^егa^bHo a6o тасмнo Bик^иI(a€ т bся нa стpiнi пpи пoмoчi пoпеpеднbo чaс всяких pесстpaцiй i пpoвipoк кaдpiB.Цеtlь:aбo б1пи заaнгa2кoвa. Aperштoвaнoг"ryз сaМиx пoчaткlв oПеpaтиB.с^iдки пpитягнeннЯ дo сyд. зaцii 137 . вaнy rкде oднo з дBox pil. спiвпpaцювaти. абo нe с зo6oв.t^ьнiсть - бyги випy. Як виглядaе веp6oвкa aгентiв i пoвiдoмлювaчiв) Aperuтoвallиx пiд час oбдaв i наскoкiв дloдей зa6иpaють aбo нa збiplrий пyнкт в селi. apeшт. ний пpaцiвник HKBf.енrypнoi сiтки i для замaскyвaння вepбoвa}Iих aге[Iтiв iнrцими спoсoбами.язaнa дo сиII^е Bсе. в тoмy Bипaдкy. a^е пo певнoмy чaсi i вoнa зa^oм^lo€ T bся вицькoi дiйснoтi. кo^и щениМ без веpбoвкll. веpбyють без apец. цlо веpбoвкy пеpевoди^oHКBд в нaйбiльшiй чaсти чеpез apецlT кa}Iдидarypи..1. пpo пеpеенкaвeдист (пoлае) свilкoзaвеpбoвarroМy ^егендy бyвaння i випyщення з тIopМи' якoю вiн випpaвдoByватиIие свiй apеruт i звiльнення. B зaсaдi aктивtlих aгентiв тa нa тaких' нa яких пoк^aдa€ т bся нaдiя нa мaйбyгню aгеFrrypнy po. Якщo тypи HKBд-HKГБ. викoцboгo [4етoдy.. пoгoд}кyстbсЯ зaявy спiвпpaцi тa пpoтoкo^ дoпиTy. зaвеpбoвaниx кoгoсb iз чденiв poДL. }киTЬсЯдеIдo дoвlIIе.lTy' T. щo знaс. oднaк цей метoд дoМиМ' тoМy тепеp HкBД-HКГБ сTaв oстaннbo заг.|Hv|. a6o дo paйцeнтpy нa '.tст Toдoм тiльки вiднoснo мaлoвapтiснoi aгенrypи та в цiлляx МaскyвaннЯ aгенTуpи. Bище пoдaли ми нaйчaстirце вrкивaний метoд Bepбoвки - Bик^}oчttoвсix членiв OУH. Кpoмi тoгo.qiльтpaцiю.oвoi вiдпoвiдaльнoстi (кaтopгa a6o й poзстpiл).t^bl{oвl- пoслyгoвy€ т bся тиМ Мe- opгaнiзoвaнa - нeце бyле ^Юдинa poзкpие себе скopo.l^oсь НКB/. щo пo пеpес^yханнi нiчoгo пpo себе i пpo лpyгих не зiзнaли. пiд чaс кoнфеpснцii i Hapaдaх внителiв. висoкoiдейtla' a^е тaких B2t{ез TtopМи тa не виПyскaloть. Пo сaМopoзкpиттю себтo. opгaни HкBд'-HKГБ pисToвyЮTb i pяд iнruих. ^IодинУ ним i випyщеним. пеpеПи- 6ory. . зв. дa€ дo зpoзyмiнrrя.Пpактикa Bикaзa^a. apешryloть в цiлi пolllиpення свoеi aI.||у1|1 агентами' Ta д^я пlдlpвaння сaмoгo aвтopитery apецIтoвaних дtoдей в oчaх гpoМaдянствa i Opгaнiзaцii тa Bик^икaннЯ недoвip'я дo ttиx 2ке.45 p. aбo зaс^a}rигr{нa кaтop?ttнi poбoти vи нaвiть poзстpiляним. Apеruтo. € }Iboгo все знa€ ' зaМaскoвaнa тa [Iе вик^икa€ }кoднoгo пlдoзplнrrя.Аюдинa. Hе пpиз}Iaтисb мorке тiдьки ^toдина зi стaлевим xapaктеpoМ. Biднoснo apеruтiв Мo)кнa ще тyг дoдаTPr' щo HKBД-HКГБ нi- зм. щo вiн пpo тa пpoпoнy€ дo6pовiльнo poзкp}fти свoе вiднotIlеIlHЯ дo пiдпiльнoгo pyxy.''пpипеpтa зaд^Я сaп{oгo apешryвaння i без ^IодиlIy шиpruoi плaнoвoстi.

Цe aреulт. Iх дeprкaнo пpиМкнениMи . 3 пpиxoаoм бoльrueвикiв в |944 p.. Haйчaстirце в?ttиB. Ito € ч^eнoм opганiзaцii тa йде пo^aгoдЁryвати opг. 6iльru виpoблeним тa зpyннiluиIr. Загaльнo зaмiненo.l^иBoни t{е бyли aгeнтarr{и'чи пoBiдoм^toвaчaшtиHкBД 3 Пpичи}tи lvlaс- кyвaн}rя цiеi poбoти.{o цьoгo чaсy ми Heoднopа:loвo згадyва^и пpo 139 .4янськoi дiядьнoсти''.Цpyгoгo i пo лopoзi дiгнали li енкaведистI-r. мoстiйнoсти lt{. Пaнтlв фlзичнo виниlдyBaTи 1пtp. opгaни HкBд вep6yвaли свoю aгeнrypy в It.бiльruoвицькoi в|йнtl 7947.дись Ь пopеIи i вихoдидн нa вo^ю' a . п. p. B тoмy нaсi сaни пiд'iхaли пiД сeдo i зaдеplка. .цiд 3амiToп{ aнтиpa. a6o як6и ''пpи скaзати' oдHolt{y Boгlrl двl Печl спекти. oпеpпpa. Пiдгoтoвкa дo вepбoвки aгеHтa пpoBади^aсь дoвший нaс. тyвa^o . Пo злortrеннi звiry пiдписyвaв нoвy зaявy спiвпpaцi тa стaвaв yстaнoв^еним нa aгеHтa чи пoвiдoмдюBaча.tyxoтiли 6 з нуlмlt спiвпpацIoвaти тa п{oг^и 6 вiz]. якi. дoprreнo зв язaтисb iз гeстапoм. завдяки цiй '. oкyпaцii. ii. нapoД' a пpи тoмy мaти !v1o2t{. пiд oглядoм якoсти yвiиt. opгaни HКBд г. a I{е нa кiлькiсть). дoвip'я в yкpaiнськoмy нapoлi як Пiд чaс тиx apеruтiв дaвa^и aгентaп{i пoвiдoмдroвачaм тaйний iнстpyктaж i зaвдання в poбoтi AIa чaс нiм. цiвник пottpoсиB li сiдaти нa сaнки тa пoчaв llotlpoвaдити poзмoBy зpaзy 2rrapтiвливим To}loм.lенIIJ масoвиx мaсrцтa6aх.. чим тепеp (йrшли нa якiстъ..rв агеtlтypнiй po6oтi..А. Енкаведисти висiди й пirшди стpiляти вopo}lи' a oпepпpaцiвник зa тoй час списaв з I{ек) нa санЯх зaгальний пpoтoкo^ дoп}rry тa rIiдпи. з гeстaпoм' здo6yвaти iм пoтpi6нi вiдoмoстi пpo po6ory нiмецькoi aдмiнiстpaцii. l lpи кlнцl тpeoа згaдати пpo т. ''apeштoвaнi.спiвпpацi. Biдмiтити тpе6а. щo виIдeпoдaниItlи oсo6aми веp6oвaлo Ht(BД чдgцig дo агeнтypнoi пpацi пepеBа2кtlo хtiнoцтвo opганiзaцii..r2к дo чaсy сBoгo вiдсryгry. спpaви. a ''Л'' пiцrлa дo се^a пo^atoд2fiyвaTи opг. Якщo нe вiдпoвiдадa. питaючи кyли i звiдкiля вoнa псpеxoдиTb' пpи чoмy сTBеpдив' щo вoнa Hе МlсЦевa. зв. {o вiн пpo неi знa€ ' тolvry пРизна^aсb. Зa чaсiв са.raгeнrypнoi po6oти ii apeшrryвaдн i пo веpбoвцi випyскaли. тa pЬнoгo poда пoвiдoмлtoванiв. як piвнo нr бpaкy чaсy Ha ixнlo poзpo6кy i веp6oвкy.l^иlvlетoд веp. Bep6oвкa вiд6yвaвсь пoдiбнo. З ви6yхoм вiйни пoваrкнirциx aгeнтiB i пoвiдoмдloвачiв HКBf.t^ишIеt|oюaгенrypoю 7941.дyloчo: ч^енкa . Пo нaв. lдo нe всi аperштoвaнi i випyщенi пiд чaс вiйни |941 p. деЯким вдa^oсb нaвiть пpeтeнсii дo yнaстi в гpoма^ttlllе дЯнськo-пoлiтиннoмy rкиттi yкpaiнськoгo нaPoдy. yстaнoB^енHя aгентa.я. щo ?rrи^}lнa ''д€ г aдьнo-пiдпiдьниx. щo6 мoгги тa виpo6ити iм в чaс нiмецькoi oкyпaцii зaкpiпитись в oУH ''пеpeслiдyвaних'' сoвiтами. сaнtшIr{ зilяви зaaнгiDкyBав дo aгекГypt{oi poбoти.пoлiтичнoгo 2t(иттЯ дaнoгo сepeдoвиIдa' в якoгvryпеpе6yвaв.r^aсb f[я агенrypа HKBД_HКГБ нaйкpащoю. вrrre не звiдьняли. oкyпaцii. спoдiвaнi кopистi тa yс^yги. Легенди. B 19э9-41 pp. вaв дo вtl6уxу нiмецькo. Iдo iхaли нa o6лaвy. Пiсля тoгo е}tкaвeдистl' пoсiдади нa сaHки i пoixали нa сliдyloне се^o нa oблaвy. Пo втечi HкBд. 3aвеpбoвaний aгент пpaЦю. Iдoб pyкalvrи нiмецькиx oкy. пiдсилaнo пiд кaндидaтypy нa aген. 138 apеrш. Bсе нr тaки 6iдьrцiсть iз ниx' a 0с06^ивo аpеll. Якщo кандидarypа вiдпoвiдалa Bиn. 6oвки - кpaщих вaнi paйцентpaми' н:l^е2t(il^идo згaдaнoi кaтегopii людeй''. 3.tиспoсo6aми' тa€ м нo (бeз apеrштiв i всяких пiдoзpiнь) нaв.. тa пpo свoю в нbolv'y }Цaстb зa чaс нiм.'втiкaти'. B тoмy нaсi HКBl. спpaви.. ливiстъ. як зapaз.toгaп.язaннi кolrтaктy кoxrний aгент i пoBiдoм^toBaч пoBиt{ен 6ув злaтн детaльний звiт iз цiлoсти сyспiльнo. кpoмi збipки кoмпpoмiтyloчих мaтepiялiв. зaти кo}Iтакт з з. спiд poзстpiлy.r^bнol\. yмoвинaх тa кo2кнoчaснo мa^o нaгoдy зyстpiнaтисЬ з eнкaведистаtvrи.Ттo. вep6yвaлo членiв менlш стiйкHХ' ЦJo B3t.' пepeхoди^a з oдrroгo се^a дo .rись.4ати на пiдставi дoбpe эaхoва}lиx аpхiвiв стаpil^ися всiми мoхсливи. вилoвлювa. чи пoвiдoмлIoBачa. {еяким з ниx. ^eГкo Boнa викyлa в poзмoвi. з6иpaли дarli пpo псиxiкy i xapaктеp кaндидaтa.

ta.t. а зг^Яднo. зaгa^bнoмy. flьогo сan.щo6и нe лiквiлyвaтидoвip'я Myситb д. rдo гo^oвHaзасaда. . Oсь oдин Ь них: в 1941 p. нolltеt|}Iядaнoi oсo6и дo спpasи. щoби бyлa цiлкoвитo пoдi6нa дo пpaBдIr i не кидaлa нaймeнrцoгo пiдoзpiння. щo пеpе6yвaB B тoпry сeлi зaкoнспipoвaнo на дeгaльнiй стoпi.rя aгентiв. Ha цьol.т. зyмiти спoсoби МaскyвaнHЯрбoти HКBД . б) лeгенди ^егеtlди ^егeнди д. n4дя пoвiдoмлювaчiв i мaлoвapгiсних arcнтiв € дy?rrе зaгaльнi та пpимiтивнi. Мене дoстaв^eнo в paйцентp i пo кiдькox дoпl.M'. мo2t(^иBe.. пoвiдoмдroвaч' тиМ сoлiднirце стapa€ т Ься H[(Bд-HКГБ paЦIовaти д^я l{boгo i застaвдяе дo нaймeншиx пoдpo... якoгo зa це poзстpiлянo.'Р''.. дonoдi6нi. виси^a€ йoгo пoвopoтнo в пiдпiлля.егенаy цlо зaвеpбoва. po6сrш.ця пoвiдoмлювaчiв. якoi пpидеp)кy€тbся HКB{-HкГБ нa кo)t{Holvfy кpoцi свoеi аген.aт]g. Пoстapaемoсь фaктaми oсвiтдrтги o6a рли ^епeнд.'M''.toгoвечopa ^a' чдeнa '.l^Ь'i впа. ний мyсrrгь дет. нe веp6yюvи дo aгеrrrypнoi пpaцi. щo пpичиl{oюaрruтiв 6yлa всипa нa '.' вiдгryстили еHкaBедисти Дoмiв. a для 6iдьrцoi пpaвдoпoдбнoстi pe?кисеpoвaнi пpaв.ивoгo бiнIri рйки в Цiдi дезopiснтaцii i виpo6леннязaга^bнoгoпoг^я. який зiзнaв нa сдiд. щoб ^егeндy pи агeнтypи пiд oгдядoм ii якoстi ми пoдiдя. Пpo цeй пРовц знaв пpидеprкaний та станичнийтoгroсe. . втена мoгти з тюpми Bтекти _ тpе6a нaдтo з лiкаpнi i т. п. пiд час нaскoкy бoльrцевикiв нa l{aшy бoiвкy. oк)iпaцll вкiнцi oсb пoBeдel{o щo: згaданий B спpaвl дет.Йo. Bи Dtaскyвaн}rЯ дягaе тiдьки на зaкprrггi пpaвдиBoгoста}ty' Iloби кpaцJе зpo. Heqaxoвiй i неoзнaйoм.oвaнa. щoби вiдяgprгyгивiд цьoгo пiдoзpiння нaказа. poбoти i вкiнцi пiдписав заявy l4l . a HКBД. a) . дo }tboгo I{aсe^енHя' ч^енствa тa пpoвoдy (бaеvкy) пpo пiдстaви йoгo мy пеpeд звiдьненrrям ^eгеI{дy apeшrry' дoпити i спoсi6 звiдьнення.Aeгeнли д. yвaги пoстo.oсeлa зaiхaли енкaBедисти тa чepeз гo^oвy сiльpaли пoк^ик. ^епе}rди денiй дroдинi . Легенди д^я aгекгiв е pозpo6ленi дyжe дgтil^bнo' дytre пpав. Tим самим тaка ^еге}Iдa бyги так з6y. пiд час пpoxoдy' пiд час кoнвotо нa дoпит' з мiсця якoiсь пpaцi.H.. беpyни в Цю yвary oсoбисте вИ. Чим пoвалtнirций aгeнт чи oп. ^eгендy кo.ro йoмy нa тoй день вийти з сe^a' a piвнoнaснo зaapешrryffl^orI^ена ..rз в mй час не 6yлo в седi.Ha E{. a щoби кpiпити. зaapештyвaвцIиякoгoсь ч^енaoУH i зaвеp6yвaвrци йoгo дo aгенrypнoi пpaцi. кa яскpaвиx qактiв. Bтечa: з тюptиt{ неpeз вiкнo' пpo^oмaнy стiнy. I.r^Ьнo BиBчити' щo6и незгpaбним oпoвiдaнням 140 п{yситb }lе пoпсyвaти цi. ствi oдин Ь aгентiв Д"' 1квiтня 1945 p. . якoгo якp.з ним пoвopи^иенкаведистинaсамoтi Цiлий дeнь y спpaвaх opгaнЬyвaння кo^гoсгry.l^идo канцеляpiiчленa oУH '. HKBд. я пoпaв жrиви}r i здopoвим У pУKI| бoдьIцевикiв.Hаведемoкiль. зв.тyмiсцi зaмiтиIиoце. на^eхtrffbвiдpЬнrrш кoнспipацiю' якa пoдy.fтirх я з. Bищий пРовц oУH 6yв перкoнaний. щo n4oг^o6 пoвстати пpи нeзгpaбнoстi Тi бyаoви чи пеpепoBiдaннi.M. I!o6и спpиЯт^ивиx o6стaвин.M.Bенopoм заapецrгyвa^иенкaведисти цiлий пoвiтoвий пpoвiд opгaнiзaцii. Boнa пoлягaе нa вiдзеpкa^еHнtо rypнoi стaнy pеrей та спpяшryвaннiна рoннiх лroдей вiд пpaв.roi спpaви.ro. Ду|вiу|N||l фaктaми. МаскyBан}rя(мaскipoвкy) aгеrrrypнoi poбmи HкBДHКГБ.Ц. З oглядy '{a €мo нa двa poди: a) для aгeнтiв. 6иць вивvaти.l^oмaвся' скa:}aв пpo все' щo знaв з opг. як пeвнi Ht(ГБ B ura6дьoни. цектpaх) i пеpедаIoтbся в paйцerrгpи. тaкi oпpaЦboвylоться HкBд^егенди (o6л.. ^егендy пеpeпoвiдaти. B нинirцнix oбстaвинaх це е мaйяte нe. Л. нa якoгo дiйснo й цe пцoзpiнrrя.Ц.l^bнe в}ке стaничнvliа с^lдстBo' 6ув якe aктиBЕlиlll апeнтoм HКBд i всипaв apешImвaнийтoдi пoвiтoвий пpoвiд.Д.I\4'. r llд час вияви^o нlil.рзruиqpyвaTl{ для агеrrгiв € дyx(е вa2fi. oпеpaтивнi пpaцiвники paйцентpiв poзpoбляють пiсля цих шабдьoнiв пooдинoкi д^я кo2t{llboпo aгентa ^eгeнди чи пoвiдoмлrоBaчa зoкpеtt.oсь oдин iз 6aгaтьoх фактiв.

щo6 лише нaйбi. яку i. Tyвaти втечy.rьrшyпpаBдoпoдiбнити тaкy ^eгеIr. якиIr{ на^е}t{aлoся 6 He пpaцi в Pядах opгaнiзaцii. oсь xaнllЯ' мoмеHт' кo^и енкaведист.f.. дaючи эмory (oаним стpiлoм) з6ити авa зaйцi).to дoкaзiв вarшoi poбoти). тiв. щo спiвнyвa€ тaкимl як я.. Iloйнo в rцпитaдi IIoчав гo..' стaв йoгo '.to. HкBд 2. пaдкУ oпoвiдaння агенTa i свiдкiв тoчнo гoдятbсЯ. Koди мене пpипровaди^I{ на пеpeс^y. чиtlникiв...rя oxopoни згo^oсився дo сBoгo сeлa. try пpичиHy' a нatц '. a кo^и цi вrrrе мoгo з^oв^ення i втенi. B тoмy ви. а менi д. Cлiаyючoгo дня плaн цей викoнaнo дiйснo. пpийняггя дo ^ицIе aле й пeвнi пoхвaли тa aвaнси я пpoбyвaв нe пpизнaтнcя скpивaк)чoгoся вiд пo6opy в ЧA. r42 нa зeIи^Io'a сам п^aнoвoю нaпеpед нaчa^bникoм з HКB Д дopoгoю втiк з кyзнi i пoдaBся в стopot{y дaвнboгo свoгo opгaнiзаgiйнoгo пoстolo''. Пo кiлькox дrrях пiсля t\o||L4. дroдей.нст. вгopy. кoли вpаз з aгeнтoм втiкaс щe авi_тpн oco6vl.. !lей енкaведист нe знaв пpo п^aнyвaння нач. бo Bot{а' tt. oдHaчe мiй пoвopoт з pyк HKBд нe [oби виг^ЯдaB пiдoзpiлим. щo iх зyмiв зi6paти. щo ми ttе знa€ N . нaвiв менi кi:rькa фaк. Бyвaють opгaнЬoвaнi HкBд-HкГБ щo зiзнaе oдин iз агентiв: ''Пiд чaс o6лaви пoпав я 2кивl{м в pyкll Hl$д.Ц.lпитaдi oхopot{нy слyжбy.l^y€ нepaз i влaс. Ta тpe6a 143 . Boнa o6iщлa дoпotvtoгтименi.tйвaш РУХ.yмaетe. щo6 я чaсoDt не втiк. зaвepOoвaнo }|е}rедo сrriвпpaцi як aгeнтa.t oдеp2rraв вpaз э д6aйливoю oпiкoю.стopo2tt стoяв y вiдпoвiднoмy вiддa. стopo2fi бyв безпеpечнo засyд2кений нa смеРтЬ зa oд}Iy пoвa}t. якi пpo цю iнсценiзацilo втечi нiчoгo I{е знaютb.Ц.звiдьненtш.oтeпеpituньoгиy менi пoтpiбнo. i.' _ i пpи тoмy витЯгtryв з . би не вик^икати пiдoзpiння в pЯдaх Opгaнiзagii. кo?t(Hl. ^ити тiв пpo мolo po6ory' щo впевнi yзгiднroвaлvrcЯ з пpaвдolo.мo}rry пaпки кyпy пaпеpiB тa' вкaзJ. xтo ви' не мa€Ir. мeне з ^иlllе apeшry' який мyсiв бщи алr тaк дil^екo пpавдoпoдi6ниI\{'Цo. не знaв тaкo2t{' щo вiн мa€ стaTи 2t(еpтвolo мoгo '. .toB^яB' € тaкoЮ yкpaiнкolo. гpaючи po^Ь Cлiдчий e}Iкaвeдист висмiяв втенi. Пpoтягoм кiлькoх пеpес^yxаHb я мyсiв пpизнатися' 6o 6итo пoвпиBак)тbся' я ttепoмiтнo пoвинeн вийти i пoдатися кyди It{енеttе зfluтplмvl N{Hoюфaктaми. як вoнa oбiцялa.кaтoм. яким пepeпoвiв в детil^яx спoсi6 дoдaнo oднoгo енкaведистa' Цo стa^o нi нa кpoк нe вiдсryпaв вiд мене. якy дaсть iстpебiтeлям. я' пpaцюючи мo^oтoм пpи кoвaлi.. Ta тиIvl сalииIvtнe ^иuI й виpo6ити д^я tlboгo в lraцroмy oтoчeннi славy вiдваlrниx i piruyrих тинrневiй пpaцi в кyзнi. згiднo Ь вкaзiвками HКBl. B тiй цiлi пoчaв Я poзlvloви з oднolo il{едсeстрoю' tIJo кil!l:l^oсЬ дo lr{енe нaдтo пpивiтнoю (rкiнкa еHкaведистa). piaли. B тiй цiлi вiдiслaнo мене дo кyзнi в хapaктеpi пoмiчникa (6ити мoлoтoм).Ц. як цe 6yлo менi Bкaзaнo нaчa^bникotr/t НкBд. Я 6eэ пepeпyсткtl вийцroв 3 lllпIlт:t^я i пoдався пoстi тa вибивaтись Bгopy. oпoвiдaючи пpo спoсi6 втечi. Ha цнx дloдей пoк^икy€тbся oпiсля aге}lт' як нa свiдкiв. aле ^иlIIе дaти менi змory дir^bцlе пpaцIовaти нa свo€мy. щo зaвтрa пoBинeн я втiкaти.yпaлий стaн здopoB'я пo тифi i лiкаpськo-медичнoi дoпolvtoги вiд УЧХ. вoнa пoстapa€ кiлькa лiтpiв гopiлки.. Hа сaм Bелик- Drене з мiсщ i скaзaв: . B чaсi пoвеpнeнI{я в се^o' я rr{aвy}ке Tpи стpiнi з HкBд' нa яких пoдaвaв мaте.геpoй. Тyг. щo пoвни^и пpи Цborvtyц. Хoдилo пpo спoсi6 '. дaли мeIri eнкaведисти якiйсь зaстpик i скaзa^и' щo я 6yлy xвopий i лiкyвaтися в tшпитaлi.геpoiннoгo Bчинкy.oбеpехrнi'.к)чи Ha них' дoдaв: вичис. yсмixaroнись.спiвпpацi. вибpaв слytuний Дo нivoгo.. Пo деHb скaffl^a Boнa менi. a^e щe ДУ.t^bникoм HKBД. звiдкiля я пoBинен lta B^aс}ry pyкy Bтекти. yrrtиваtoни pЬниx мeтoдiв. pe2fiисеpoBylочи тaкi HКBд He x{. зкpивaк)чи пpo пiдписaнrrя заяви i спiвпpaцi з Hим}l' тa пpoхaв пpи Цboмy нa пi. y мiсgeвих opг. деннi вiд lr{eнe' си^bниг{ yдаpoм шro^oтaB гo^oвy пoвaлив йoгo ^егeнди ниx лlодей.'. yгBеpдити дoвiд дo втiканa. Як пiсдя вttяви^oся' цей енкaвe. мoеi втечi.

пiд чaс o6дави в с. нa якy вихoдилo вiкнo з йoгo кeлii. B да^bruиxпepeдaчаx пiслa. f. Пe. 6yлa я piвнoraснo aг€нткoю НКBД. щo 6yла piвнoнаснoaгeнткOюНKBД: 30. lgo вlд дрyгoгo пpиxoдy 6iдьrцoвикiв пpagloвав ста. рiд.. вiднoi дOвxrинишнУPoк. B . 3aвepбyвaв мeнe дo феi pобсrm paйoнний нaЧа^b. Bpaз зi мнoю aPеulтoвaнo oднy мiсцeв} аiвrинy.K. в pядaх opгaнЬaфi.' ви6paвши вiдпoвiдний мoil{ент' сгryстився пo шнypi нa зеIr{^к)'мrr пoд. Пo пpиiзаi y Pa. тися... Пpинoмy тi всi oдиницi е пеpeкoнанi. peд пepeс^yxatoчиммeнe eнкaвeднстotl{я скaзa^a' щo спiвпpa. е piвнoнaснo нaй.'втечi. Бyвaють декo^и випaдки' Щo дo oргaнiэyвaнrrя тaкoi . дe пeрес^yxaнoпooдtlнoкo.rЬти пoпiд дpoтяHy зaгopoдy. я.'пданoванoi втечi.'втeчi.Ц'инoксiльpaди. aктoрaми iнсцeнiзaцii ^eгeндн. Пpи oанiй пеpeданi xаpriв пepeда^:lя ilol'ry в кoшикy дoвry силI'lIy ниткy' при пoмoнi якoi вiн oriлyюнoгo в2t(ед. Haс o6идвox зaпрo.l}кoвaнихв aгeнrypнiй po6oтi.l йoмy хаpri.4. i мими пolt{lчникaмI1t в мaскyвaннi po6mи HКBд_I-IКГБ oсь oдин iз qaктiв.втeнy. дiвчат i oднoгo хJ\olтчиtty'щo l{il^и менi пoмагaти в мoiй poбoтi. нaцr чoдoвiк. пpo. дe вiн сидiв.кoмпpo[ueтylоч}Iми'' мaтepiялaми сyпpoти тLlx oди}IицЬнaйпiзнiIше. дoсi неэaaнг. з^oBи^и пoлoвинi 1945 p. Пpoрrrrисepoвкa тaкoi ..rз.rзaтн йoмy. який пoвинен бyв зaпpoвадrrги нaс дo канцeляpii. 144 6'ючи iх тaкими нез6итимн дoк. Зa мнoto tиolкyгb пoсипaтиея стpiли. Плaн цeй викoналa я . lt{а^a э тlоpми. i пoдадa свolo к^ичкy.. i пitцли lвУI|xцgflNlи| .T. ник НKBД. ^истoпадa бiльuroвики oдI{oпoз pефepекгiв paйoннoгo пpовoдy К. НкBд './\oв мoйoмy селi. тoчнo' як 6yлo yl!toв^енo. ждaдa я з дiвчaтами до.rrявитяг}Ц/внa пoвepх.ня вiдниця.rзoм чoгo € вI. 3.гинас o6ox oднoмy стpи6кoвi. нуliа дllя I-IKBд-НКГБ чaс зaaнгaл$rвaтиiх рця спiвпpaць.. ХII. a в дiйснoстi _ е невiдo. дe xви^eвo мiстився pай.'.. HКBД. Пiсдя цboгo r 0 -6 -t 3 3 7 t45 . кРаlЦими свiдкaми пдaнoвoi втeнi.Щo6и oднaчедати змory K.Пiсля згo^oси^aсbя y свoеi ''втeчУ'' пpoвiдницi.l.lсл1в згaдaнoг1o вfite нaчa^bника: '. Кoли вxrе стpи6oк бyлe нaIIеpедi.toГгll лo цin пiдi6pати сoбi дo пoмoчi кiлькa вк. 60 вoни мeнi нiчoгo не зpo6лять. вpaз з кiлькoмa йoгo сyбрфpектaми.rа я вiдпo. Пpo пoаi6ний випaдoк oсb щo эiзнaе oднa бyвшa paй. втiкaти вy^ицяI!tt{ зa мiстo. lJe пoтягненltя It{а€ стaти. apelхтyвa^oмeнe paйoннe енкaBедe в с. вaд)кeнo в 6y.тямити' щo iнigiaтopoм тaкoi ''втечi.t^и йoмy rшапкy..я i пеpe.втeЧi'' opгaнЬyе I-IкBд лoдeй з opгaнiзaцii. нe звiль. чи з^oв^еtloгoв o6дaвi чденa opгaнЬацii.' виг^ядa€ як ypl{вoк якoгoсЬ кpимiнaльнoгo poмaнy. цIoвaтн' I дoк.. Нквлист сказaв тoдi. щoб нHтb мeнe ТГГ.o пoмoчi в тaкiй poбmi нaкaзyr I-IкBд дo6ирaти дюдeй Ь сiткн i спoзa неi.щo6 тнм спoсoбoм y пoтpi6. i ЦиIvrидlвчaтa]\itи нoси^. oднaк я нe пoвt{t{нa6oя. a^е зa6eр як ''аpelЦтoваtly'. звiдки дaсть мeнi змory втeкти.дo paйoнy. щoб вiн сaм iшoв нaпe. Кoли к. якy д^я мiстa aхt дo нaй6диrrrчoгo нЬoпo пpинeсли. i дальrпепpaцIoвaти pirши. цtoю з НкBд не вик^икyвaти пiдoзpiнь вiднoснo мoеi oсoби.дopaдив'' ш'eнi начa^Ьник I-IкBд схoднти в сeла. дy нaс тa вкirзyватимeдopory с^oвaluи:''впpaвo. бyлo B тiй мoiм завданням йoмy дoпol. 44 p. пильники i пнлки дo piзанrrя вiкoнниx гpaт.l^aсb'як нa свiдкa.'. нa цю дiвчикy. нoчaснo aгe}ттalшиl{КBд_I{ltгБ. бo я нe знaю кyдoю frги.roвiдпoвiднo пpoрe2кисe.. Нa дoпкгах вiн згoдився пpa.. Умoвлеt{oг! дI"Iя нa нюгo пiд 6yдинкolt{ тIopп4инa вyлицi. кopистyloчи з нaгoдl{' пoвиI{нaвтiкaти неpeз пoдвip. в^ади. Я як opгaнiзoвана рyвaт{ йoгo ^Iодина ''Eг€ ч i. визвo^яючи''aрulтoвaнoгo'. Пiсля дрyгoгo впpaвo я ма^a ск.щo викoнyютb яснy тa ще й небeзпечrтypoбory. ![eй стpибoк йтиме пoзa. .з. якi e внre piв.. lro дiвниl*y' щo нe е зaвеpбoвaнa зa6epe тaкo2ll' щoб 6yлa свiдкoм мoеi втeчi.'.rзaми ''вини'' сyпpoти paд. Бyдy"n станиtltlolo з мoйoгo селa. пo якotfy вlt{ DtавсгryститисяI{aзeм.. влiвo..lнихмeнi НKB. перпoвiдaloчн ii свoю тa пoк^нк.. йoн вiн цдg 3iддa. Я з хoди^аЩoдня мaйxre дo тюpмIl' де сидiв К.' всe 6yд" aгент.

вий сoбoю qaкт. B tlpoтиBнor!.пiзнaти нarшi сили. в лiсi бiля селa {.' нoсtlo пiдпiлдя втечi tvtolкнaскaзaти. llo виглядi i гoлoсi.г.lи. ним нa дo. сейчaс пo йoгo втечi. Енкaведист стpiлaми заaлJIpМyвaB звiдьненa 3 apешTy' ^toдинa чи Тaкa' щo вiдпoвiдFloloпpopеxrисеpol]кoю втек^a з тЮpми' згo^oшyrTbся B нaс i пpизнaсться lдиpo щo rl зaaнга}кyвa^o ' HКBД-HKГБ дo aгенrypнoi poбoти. Cпiльrlo з oIIеpaтиBt{иМ пpaцiвникoм y^o}кенo плaн втенi.o бyв слyхaний.45 p.свoto дoлrо i свoс 2ttиттЯв pyки IIpoBoдy Opганiзaцii. a тoдi зМo}ке дaти бiльtuе i кpaщиx мaтеpiялiв. зopiснтoвyroчи нaс y Ми^bнiй слa6oстi бiльruoвицькиx слiдчих opгaнiв.aгеlrти-гpaнi. Miсяць пiзнirше нaглим нaскoкoМ нaкpи^и цей бyнкep i слiдчий вpaз 3 пoстpiлялись. плaнyвaння i Bикoнaння втечi. 12 енкв-дистiв виiхaв нa се^o Х.'спoвiдь.гo нa мiтiнг. Пiдi6paвuIи МOМент' кo^и сHкa- ведист вийrшoвдo дpyгoi xaти. a iхня гиa€ 3a зaBдaнЕIязaкpiпити в Opr. втiк нaзaд дo бiльu. !ня 7. в якoi бyв цей бyнкеp. щo вoнa triсля p()зчис^енbHкBД tloвиIl}laбyлa зaaвaнсyвaТи в Opгaнiзaцii нa свiй ''пoдвиг''. Иoгo зiзlraнtrя бyли нaстiлbки пpаl]дorroдi6нi. зi.3. ЕlиM oпеpaтиBникoМ I]pи oднoМy стo^l' мoв^яв' д^я впеBнення' спiвпpaцю..чaсy пpиilк. Твеpлимo oд}Iaче' щo цей piд aгеllтiв i iхнi ''дегенди € дy}ке ск^aдниMи тa ^ГpУДt1у1|v1у| дo po3tшифpoвки. Еrrкаведисти зaiхaди з А. дo гo^oBи пiд oпiкol<l oд}roгO енкaBедистa' сiльpa. ливу poбory. незнaннi llaми нaшoгo pyxy в3aгa^l l т. Tyг tдo е дiйснo бaгaтo чесниx yкpaiнцiв. Biн. t 46 Brке нa пеpцIoмy пеpeс^yхarrнi згoдився Мoг^и. 147 .гpaчiв . 6yцiм.Д. б. дop}^'aеспецiaльlto вarк. чaс-дo. - нa сtliвпpaцIo з HКBД. якiсть i метoди po6oти наtuих слiдних opгarliв' сrlpяМyвати нarЦy poбory y вiднorшеннiдo poбoти HКBд-HKГБ нa мидьнi pейки.ь в opгaIliзyвalllli шiсi втечi мoглo poзкpити IIKBд i мене зa Це аpеlll'lytJати. paй. yвaжaroчи' tдo А.гечy i т. aлe Л. Пo кiлькoх дняx вiн oсoбисTo згo^oсивсЯ дo нaшrих слiдчих opгaнiв. HaвoдиIиo тyг oлин цiкaзaзнaнy€ М o. Нa зaкiнчеlltlя дoдaс oднaче.lliдlli^лЯ.4o тoi степенi. Л. Iдo чytoчисb чесtlиМ зaяви спiвпpaцi.lовикiвi пpoтягott{двox мiсяцiв пpo }tboгo с^yх зaгинyв.'.яким HKB.г' tцo tJсi apсшIйoгo сyбprqеpеtl.tcлуlt{}IикoМ вopoгa i тoмy вiддaс бyли винеpIryюнi .ги й дoсi гlе BипyЩенi. щo вiн ttе скpивитb дylllеЮ i 6yае чеснo з HКBД випaдкy вorIи (HКB{) пoмiстять знiмвaти. Гoлoвним зaвдaнняМ aгентiв.. бсl yuaсr. де Oстaви^и А. щo вiн скaзaв' щo HKB. ^loдЬМи зн.3. f. сo^oмoto i гloдiбними дypничкaМи. a вкiнцi пpo yкpaiнцем не мO?ке 6утн вт. Зiзнaння Л. А.45 p. не скiнчивrци впoвнi зiзнань.l'еpеrкенoйoгo Як в Язня. втiк i кpисться нa в^aснy pyкy пеpeд tlatuими i бiдьrшoвикaми. Пo мiсяце6iдьtцoвикiв 3a Toгo се^a' де вi.щo poзiйшI^исb'пеpеtllyкa^ивсi гopoди i цiлy нaстинy се^a бiля гoлoви сiльpaди. i 11.ry ки y чaсoписi i тoдi слiднi opгaни oУH йoгo знищать. щo йoгo пеpес^yхyвaв. y сyпpoвoдi вiн мaв rlpoМoв^Яти. щo мi>к бiльrшoвиками пiзнaлa Л. щo згo^olxylоTbся дo нaс' iхtlя спoвiдь с дiйснo щиpoto. Х. Гoспoдиня. Бувaloть зtloвa виtlaдки' lдo се6rе. знaйти trе iнсцеrliзyloни в.анiзaцii дoвip'я дo l|их i yмorкливити нa Bикolrlrня дopyчеIlIrЯ HКBД-HKГБ. oдltим с^oBoМ poзкaзyс IJ дeтa^l пpo все. д. виПyсти^o з тIopми' pеulтy еIrкaведисr'iв. п. втiк неpез вiкнo i скpився нa гopoдaх y кyкypyдзi. Слiдчий.. якoгo HKBД зa6paлo сейчaс зi сoбolo нa HКBl.{.Дtкaли гpyпи ^. lтеpеД виiзД.r'еIrеpillltrЬoмy сl'aнoвищi. poзкaзaB пpo rlaйменrui пoаpoбицi пiдписaння те' UJo HКBД нaказа^o йoмy rlpo все poзкaзaти.l^а. Biд''геpoiнi.oМ з llим y с. фoтoгpaфyвaлo йoгo вpaз з oд- 4. щo йoмy дa}Io змory свoбiднirше пopyцIaтисЯ i не с. pеluTa poзiйulлась пo се^y. пiднiс pyки' пoпaBши нa oблaвy. вiйськoвик Л.. зв. в якoМy пеPес^yхyBaвА. змiнив мiсце oсiдкy.цей слiдчий зaйruoв iз свoiми ^юдbМи дo дaвнboгo 6yнкpy. вiн ХapaктepистичIlиМ B ЦboМy Bипaдкy r фaк. '. tla ЯкoМy тoвalli з K.. f!е .

Пiсля нa'.Ц.. бyлa тoдi в2t{етaкo}t{ aгенткoЮ. oсвiтotо. yкpaiнцiв.язoк дpyГoгo згo^olllе}l}tяаo HКB{.{. Пpoвipенo Пiсля йoгo втечi HКBД стBеpд?кенo. ii rre пpидеp}к. як ''зaгpoжe- зaвеp6yваннi випyщенa.l^o. щo tIе хoче пpoдaвaти Bopoгoвi чесних лtодей Ha дoкaз пpaвдиBoсTi свoix сдiв пoдaлa. зaбиpа€ зaapешIryвa^o й вивездo нa Cибip нa висoкiм пoсry.. Пo якoМyсЬ нaсi. if вoporкoгo нaстaв^ення дo бiльrшoвикiв i Сибip 14 8 спpaвнo з дoprrениx iм завдань i неpeз це 6yцiмтo впaли ^исЯ в пiлoзpiння i стали зaгpolкенi apештoМ. i yстiйнeнo' щo пpoвiдниця y. aле НКBl. i лtoдинa з iT poдинaм зiйти piвнoчaсr{o з дoмoвнoстi.. йoгo po. як ч^ен з 1940 p. лroаиtry з Bищol{) oднoгo вищoгo УPяДoв. 6. якi дo тoгo чaсy }t{и^и ^егZt^ьнo мiстa). пpaцi. Ha пiдкpiплення Тi денo дiйсний стaн спpaви' a сaме: пiд час пеplшoгo apешry i пеpсс^yхaння вiн 6yв 3aвеpбoвaний i пiсдaний з вiдпoвiднoro '. вив.Д.щиpi'.легендoto.пpaвдля зaкpiплення се6е в opг. a свoi . де poзкirзaв rrpo свiй apеIllт i '. poбory.в пiдпiлдя. де вiн.Iопaдi 1944 p.язyвa. i деprкить йoгo неpез двa днi нa дoпиTaх. Завданням циx aгеrrгiв .ryBтечy в пiдпiл. дo oблцеrггpy i там пiсля мiнням з ниM. пеpес^yхaнtlя зBl^b}lяс.Ц. нaвiть стpiн з HKBд тa зaЯви^a' Iдo yтек^a в пiдпiлля тoмy. ^. пеpекиtlеIto у зуzкнil теpен тa дoprrенo дeякy opг.пpoлiз. Ha зiзнaннях y слiдних opгaнax oУН пpизнa^aся дo Bсboгo' себтo: аpеIllтy' веpбoвки. Пoдiбний випадOк пoдa^a al. Iloби yмo}t{^ивитиЙol. Biн oдt{aчe вrtte He гo^oсиBся дo Цiдi д<-tкiнчeнI{я HКBД' втiк в пiдпiлля i згoдoсився дo наlllих пpoвiдних ниникiв. з якoю 6yв ^toд. п. якoМyсb нaсi ствеpД. t49 .щo i там вoнa мaлa стpiнi з opгa.oтепеpirшнi'. N. чи пiд в.'нагдя. Ilo H3 стpiнax ж{aда. виггyскa€ йoгO зa Пoрyкoю чеpез дBa днi тa пo випylдення Мa^a ще кiлькa стpiн з eнкaведистaми. чoгo вoнa не зpoбилa. HкBД ля i зaмaскyвaти веpбoвкy' Bивезенo.инyнa irlший теpен тa видyмaнo 060- 5.lЯвив. iнцrим Bидoм. 6yли дylке aктивtlиМи в poбoтi opгaнiзaцii. ЗaaнгarкуBаBIIIи йoгo дo aгенrypнoi пpaцi. зaapeцIтoвyе ix. дiйснo бyла з нею нa стpiнi. щo йoгo хoчyтb завеp6yвaти нa aгентa HКBД. де вoliи мeцIк€ l ^и. щo дpУrиfi paз нe xoтiв гo^oситися тoмy' Iдo спoдiвaвся. пiсля зiйruлa y пiдпiлля. а6o пеpеpе}fiисеpoвyЮтb втечy f[я лIoдинa виBoзитb ii poаинy нa кpи€ т bсЯ пеpед 6iльruoвикaми. в пpoтoкoлy. Цo C.\ужe частo HКBf. зниlдy}oчи дoIденry гoспoдapствo.. Пpopеrкисеpoвкa тaкoгo схoдfiteннЯ в пiдпiлля 6yвае не paз тaк аpiбнинкoвo oбаyмaнa й викoнaнa' lдo не нaйменtшoгo слiдy пiдo^ицra€ зpiння в aгенrypнiй po6oтi. пpидеp}кaнa на HKBД. Пo якoмyсь чaсi нaшими слiдчими opгaнaми виЯв. сипaв все' щo 3Еraв.енткa У. виггyскас йoгo з тиМ' щo вiIr мaе нa дpyгий pаз згo^oситися на HKBf. тoмy.пrенo. нaми HКB..Д. нaкaзyr HкBд нeю в пiдпiлля. i йoмy дop}^rенo певний вiдтинoк opг.l!я бiльrшoвицькoi адмiнiстpацii. yсyнеIl{oii вiд пpaцi i oкpyrкимo пiдoзpiння- ми} Tyг пoдalto oдин iз рaктiв: B лис. висилaс в пiдпiдля свoix здiбнiruиx (гoлoвнo rкiнoцтвo з aгентiв. НКB{ (y дiйснoстi нa лpyгий теpен). HКBД аpеlштyе C.oгo - в сiчнi 7945 p.нескiItчeннийдoпит'' i ди вiд неi видaчi пiдпiльницi C. B iнrшиx 3нoвa випaдках BипyскaЮтЬ з тtopми' ^toдинy чи тo з oг^Ядy на 6paк кoмпpoмiтylочих Мaтеpiaлiв. Iдo poдичaМ iJ невигiдlIo вицJoto oсвiтoto. щo бyлa apеIuтoвarla нaслiдки 'I. щo й зpoб^енo зaxoдaми opгaнiзaцli тa й aгентки C.Пiсля Цboгo випaдкy вoдив бiльuroвикiв пo тepенi пoвiтy. всипy пiдпiльниx дtoдей.инoЮ нa ToBapисbкiй стoпi.' з. зa пoпеpе. У. . Тaкi фaкти бyли нaдтo пеpекoн^ивi. Пo йoгo poаинy. Чи тaкa aж{ тaк дa^екo скpив^юдина д?кенa бiдьruoвикaми не знaйдe в нaс лoвipя) Чи Ми мaЮ(tи .. пpaцi. Пo якoмyсь чaсi пepеBoдитb oблaвy в лiсi. нищитb цiлкoвитo ii гoспoдapствo i т.нi дoкaзи.raвзaняти вищий пoсT в Opгaнiзaцii' кopистaючи з знaйoмствa з бyлo в пiдпiллi.нiмпopoзy. зiзнaння пoдaвa^a .

щo з oг^ядy нa apеlЦти сiтки в мiстi я мyIлy зiйти в пiдпiдля. бo сaмi ^a' енкaведисти пiдyгь з 6юpo дo мoсi гoспoдинi i сxo.. дoвiдaвrцисьвiд спiвпpaцiвникiвпoпиryвaнням мoеi aдpеси. ''Я пpaцroвa^a в мiськтoпi. 6o енкаведистIl. щoб тaм oдеp?кaти пpидiл аo пpацi. I вгoдoс зa}кaдaroтbмoсi пpиватнoi aдpеси.2кy цiйнi нинники tи. Bсi вipили. oпеpпpaцiвник. щo слiдytoнoгo днЯ B тoй сaмий нас пpийдyгь.rяв^яloчи.44 p.х|. a нa дoк. . стpaцIенy i скaзaти тe самe. Кpiм тoгo. lr . щo я бyла дiйснo зaгpo2t{енaта' щo poзllJyки зa мнoto не 6yли qiкцiею. щo6и цю спpaBy як слiд нaсвiтдити.blше в пiдпiлля як зaсyд?кенa . п. схoчyгЬ мене чe. че: 10. не дirr<дaвlllись. скaзaти piвнorк пеpед ними. тoй сам час пepе6pанi енкаведисти знoвy пpийцI^и за l.44 p.tнoto' aле я ''сxoвaлась.Boни пpихoди^и пo кiлькa paзiв деHнo дo 6юpa тa пpиBaтrloгo пoмеluкaння тa гpoзи^и нaчa^b. я зl{oвy Dralo Bдaвaти пеpе.' аo бюpo i Меruкaння пpихoди^и пеpебpaнi € н каведисти p.ц. для пoвiдoмдювaчiв.ХI.X|. Пpo них 6yле мoвa пpи кoмпpoмirylочих lr..44 B пpo Tе' щo я € в пoмеrшкaннi. Я }laю випpoсI{тинaчa^bникa6юpo звiльнен.к дoвiдaютbся вiд гoспoдинi.2. rvteтoдolr. rиir^а я эi6paти всi свoi pенi та знаним меlti 12.X|.X|. не po6или детa^Ьнoгo Tpyсy. ти apешт oдtloгo членa OУH. Кoли я вrкe бyлa в пiдпiллi мя 75. Hе смiдa я тaкo)t( xoдити дo малa йти.. 14-oю.Цoгoвop|1T||cb i спiльнo зi мнolo мешкaти: не зaстaвlДи мене вдoМa. щoб . вiддiлy пpoвipятимyгь слyжбoвцiв 6юpo. ^егa^bнo чaсHo з opгaнаМиHкBД.lиx мaтеpiaлiв. Пiсдя мoеi '. p. Як згaдaнo y poзаiлi '.. пpнЙul^и енкaведисти вoстaнн€ дo пoМeшкaнHя мoйoгo чoлoвiкa тa пеpeве^и oснoвнi тpигoдиннi тpyси.44 стаpa€тbся тaкo2к набyвaти aгеlггiв i 6ез кoмпpoмiтylо. нiсть вorlи 6улутъ сBapитися з нaчa^bникoм6юpo.' НКBД. чений pяд iнtших пpo звiльненHя з тюprvtи з 6pакy poзpo6люBaних .rx кадplв вищими чиt{никaми пpo т. Пovaткoвo 10-13.l^и. зaкoнспipoвaне мiсце' 11. з}|aючи 1з. HКBд нaпp. Bеpнyвrши дoдoмy i дoвiдав. /.X|. lt0 l.ля дoкaзy пoдa.l^идo мe}|еда^. Зa мoю l{епpисyг. спiвпpaцююни piвнo. p.rх виМиH.тpе6а 6yаe меlti зpo6ити слiаylо.44 щoденrlo вiд poзмoBaх тiдькll в випиTyBa^и пpo менe' а пiзнiIIlе кo^и я згiднo з вкaзiвкaми oпеpaтивникa' ще He зiйrцлa 6yлa в пi. щo пoп{ешкaння зaнятo |vlнoк)'a iнrшoгo вiльнoгo неМa€ ' вoHи схoчyтb бачитись зi мнolо. никoвi бюpa poзстpiаoм. вiдiйдyтb. Щo я вдolvtа нe бyаy в?tte спaти. ня дo лiкаpя i мirк гoд.44 p.пiлля. Дня 21. сiтки дyrке тirшидa.44 p.: пpи деякиx pe€ с тpalдшх' пepеBlpк:lх' пЦ ' rliд чaс o6дaв нa лiси i т.втечi. я пpийrшлa дo свoеi гoспoдинi пo peшry peнeй.rз эa6paтvl зapaз тaки свoi peнi i пepeнeстися Hoчyвaти нa iншe. щo пеpед пpaцiвникaми в бюpo. якщo я не з яв^юся дo пpaцi.ltсти. тa щo Я схoд. a пpoвiдниця rкiн. Cвoiм агe}Tтaм дar нa кo^ol{l щo6и пpи всяких poзNtoвiD( з opгaнЬoвaними пеpевlpк.Цyкaти. мyцly скaзaти пеpeстpaцIенo'щo Це певtlo пеpeбpaнi енкaвед.oсь щo зiзlraдa aгенткa }o. y висдiдi нoгo зa6paли мoi энимки. 72_73 нe 6yги в 6юpi. пpи ^toдЬми' епrзoди зoBсIм нe згадyва^и l спpиTlto B poзмoв. lдo хoтiли мeне заapецIтyBaти. аo пpaцi я не Bис^aTL. якi як пpацiвники qiн. не пoвиtlнa з'являтись вдoМa пеpeд гoд. з. Ifl . Biа лiкapЯ Я пoвepнy B бropo i.iз яким я кoнтaкryBа^aсbскaзaв мeнi.lкl вкaзiвки. зB. к^iтини тa дoстaв^яти цitlнi д^Я HКBД мaтеpiЯ^и. сЯ' щo я yникrry^a. tr чaс зaсiдoк. ш3o6иoднaне opгaнiзaлoвip'я.Кoди .. пiд лirккoм. е ще нескiн.taтepiaлiв i тим пoдi6них кaти i..t т.ти пo мo?t{^ивoстl висoкo в opг.ryгь тaм винаймити мo€ пolr{еlltкaнtш. rvleцIкaння сBoгo чo^oвlкa' oo эa гvt}lolo l тaм oyдyгb зB язкoМ згo^oситися y свoеi пpoвiлницi в теpенi.| Дo 6юpo гoспoдинto' тa poзвiдaла ни ^иtIIе пo Drенe не пpихoдили сoвiти. Пo тoмy нaсi дo 6ropo зaiадУrьдва цивiльнi сoвiти. спeцiальнo для жiнoцтва.^егеI{д'.'легендaх'. Якщo б я в бrоpo нiкoгo не зaста. НKBд rцись вiд гoспoдинi пpo Цю вiзиry. Ми нaвели тyг кiлька фaктiв piзнoгo poда цiкавих ''втeЧ.вepбовка.

'.l^oсb енкaведистoвi вiдбyги . чи знar xтo iT. чoгo нe ск. 3. B ixньoмy звiльненнi тpeбa дo6aнyвaти' щo HкBд-HКГБ бyли дaсi нa ''xaбap.tти i нa пiд. звiдьняloть абo нiчoгo нe дoпитytoни...iх tIих в opг. Taких. щo6и yхилялись вiд прl{зoвy в ЧA вiдпoвiднo . щo бaтькo ii пoмep. щo HKBД нa них .tтb з Цьoгo селa.'.кo^t{вх{e дaнa вання вep6oвки.. нa пoвiдoмдlовaчa. 153 . ^ивo' 152 Щo в Цboмy BипaдкoBl вд.Г'. fдя пpимipy нaведctvloслiдyюний 9aкт: .. а ixне пpидер2кaння пiд vaс o6дaви чи се. .Пiд rцкoлolо пиTaв ^rодeй. щo ii знaе.t^ювaчa.' (qaльrпиве зiзнaння) зaвеpбyвaли.a6o.. a6o зaдaютb pяд питaнЬ в poдi: чи 6aчив 6aндepiвцiв' дe' кo^и' скiльки.. дyptlих. мaлo a6o Й зoвсiм в нaс кaхtyтьl l с. Ь якими вiдбyвaе стpiнi в тepeнi. щo y нei ''дoбpа спiдниvка''.ra Ь{alvtaнa Пoдiд. стaвi цiеi Яви^oсb пiзнiruе. BoДуl.. l пpи ll пoмoчl зaвеpoyвaTи Дpу*fi'фaкг: в ДII|10. як BикpyгиTисb еHкaведист пltlloв з Hею дo Iшкo^и.45 p. a х^oпчl.o B нaс дotlедaвна бyли ''мoднi''. € дoсиTb Dra. I!. фaкг. звинaйнo. чи знаtотb oсoбистo Лrоди нiчoгo нe вiдпoвiдaroть. ^lодей . кaведист i спитaв. Пpo opганЬaцiйнy прцю зi. чи вoнa пoхoдитb з Цboгo се^a' пoтвеpдив. .. ^юди вoнa звеpt{y^асb э пpoxа}|няIvt дi дo oд}loгo lt.. чoгo пpl. . apецIтoвaнoсанiтapкy . u с. кI{дaючисb дypHoю. iхнi вiдпoвiдi згiднo iхнiх пiзнitциx твеpд2l{еl{b 6yли a6o зoвсiм негaтивнi (гpaли ваpягiв. To. як Bи.м. Cлiдствo в спpaвi ''C'. .l^и Ha дoпити дBa paзи.нa кoлiнi''. Boнa пoд. a за збiж2t{ям йur. It4o?t{^ивo.дегенди. a вoнa.. f!ей piа сoвий. п..ttсцеBoгo видеp. 3вiльненrrячеpезпiдкyпствoopгaнiвHкBд-HКГБ' нaчальникiв вiддЫв. Toдi ii пpимкнyли вpaз з iнruими пprrдep2каними i пpи.{.46 p. щo в ниx в селi пapкaни' a не цIтaxeTи.'нe a6o щe взaгaдi бyли дoпlтгyванi''. 2.rxнy^o несвiдoмих). Iиaмa пi[I^a зa пpоlцеHиl\{ xлiбoм.lиx oбстaвин 6yлo A кoли iх i дoпиryва. хвopyЮчи 19дi нa тиф. якyсb недyry i т. щo l{^ик. ни 6yлa сиN{пaTIt.roпчина пoгoдився' i кoди пpийшoв ен. Х. fi{aнoгo )(^oпЦя' щoби цeй пoтBеpдив бioгpaEiзнi дaнi. чи слiдчих.Д.менi нoгo лiкapя' t|ачil^bt{икaлiкаpнi: вiдьнo yзHaти xвopих ^ишIе rra дopгIення НкBд''. € Пр пiапiльнlй pyx в се^i He энaе нiнoro.45бyлoзвинайнoюстpiвеIoз HКBД.'C'. пiд час oднoi зaсiдки в лiсi ще 10 днiв тoмy rrазад' a пpидep)кaння ''C'' y с.l^ипpo бioгрфiчнi дaнi.Aу|мiсцевих лroдeй. лиrце д^Я мaскyMy€ т Ься' а хaбapi зa6иpаe HкBд-HKГБ a^e це зaсадничo 6yвaе тo. пpoBoдyпriнoцтвa пoвlдolt. п. Звiльненi vеpез бpaк кoмпpoмiryюнихмaтеpiaлiв.'Г'' пiд чaс пеpепIrсyпpидеpжaнoч^ен. слa6oзaaнг. aбo й кoли бyли' тo нi. пoданi t{еIo енкaведнстoвi. Bияви^o' щo вoнa 6yлa зaвеp6oвaнa '.C. Ta дaBir^и зминaroчi вiдпoвiдi. пpи.-HKГБ 6еpyгь ха6api.l2t{oвa.2. .вiдпyстилo pyкoю i B xвopиx' спpaвi звiдьнювaння дoдoмy''. гaни HKBI. кy paй..пoми^кoвo. Tакi випaдки' lдo op. (пiдпiлbHиЦяз чy2ffoгoтepeнy). aбo тaк вимiruaнi. Звiдьнення чеpез стapiсть.B тaких випaдкaхвипyщенi. po6oтi i rкiнoк. . HедoкаeанняiJ ви}rи з бoкy HКB{-HКГБ не.'нiчoгo тo Boни' зBичaйнo. .ta. Toдi ff з мiсця звi^bнeнo. хoдl. пo знaнy аiвнинy з Цboгo седa. вигrylденнi Ь тrоpми oпoвiда. Звичaйнo.i.. . Taкi '. pед iнu. не скaзали.Цtil^и.'пpoвини. гo^oB}toсepед мaлoзaмiтних. ни збиpaлa збiжrкя для opганiзадii .l^асЬнa нiчoгo не питали. п. Ha пеprшoмyдoпlтгi п}fг.6) Baxrнiu:i гpyпи д^я пoвlдoмлrовaчiв: ^eгeнд 1.yжемoж. тpaп^яютbся' згoди^aсb ^юдина спiвпpaцювaти' пpo щo навiть piдrrя звiльHloвaнoгo iа нe дoду.. Якщo ^и' ^юдинa дoвший нaс пеpe6yвa^a в pядaх Opгaнiзaцii.ля.вiдпoвiдaла.tхoдиди i т.Ц'llтH. '.. звинaйнo. Iдo мa^}r 6 пoтвep. 6o oстaнньо xвopi^а.дегeнди'.Цня 20.tl{y в кiдька гoдин пiзнituе зa6paнo Ha дoпt..poбlтгь НкBд ддя aгекгiв. втiкa. 20.M.4..3. Bиясни^a вoнa енкаведистoвi в цей спoсiб. Щo вoнa пo.гplчy з aгенткoю цrгaфeти. roть. знaваJ\a слiдyючo: нa П}IтaHнячtl вoнa бyлa сгaниv}Ioю чи нoси^a кoм i llpидеp2rryвa^aсЬ тaких зaсaд. щo зaapецrryва^ив кyжiй хатi.ryсiлaпеpeнесTисb лo тyrкoi xати.

Boни гpiзнi д^Я нaс с тиtv{'Igo llpaЦЮIoчи сеpед I{aс с plвtloпpaBниМи ч^еЕIaмитa пoвoдя.сгlpямo.гb себе l.II. цJoби Пoвeдiнкolо. кaннi. Дo дpубyги лo певнoi мipи гoi гpyпи агентiв-внyгpiнникiв ми зaчис^lо€ М o тaких aгентiв. Тaке дoвip'я зaвoйoвyЮтb Boни }IaдзBичaйнoЮ''aктивlIiстlо. /. як с^. Мoжнa щo iз свoсi низькoi oсвiти. . чи ПpaЦеЮ зaвoдoдiти дoвipя сBoiх зBеpхникiв пpoвiдникiв чи кoМaндиpiв. Тor'ry щo цiеi зaсaли не рзyмilогь. a сaМa oстa^aсЬ в пoМеlll. не тiльки знaдo вичис^ити pяд IJиПaдкiв. ixнiм зaга^bним зaвдaннЯМ € l t4 lt5 . щo HКBд-HКГБ не змo2t{енaм нiчoгtr зpoбити i т.незaстyпtlими нa свoix пoстax. щo HКB/. Тu ц" кyвa^a свoгo llpoвiдникa в 6yнкpi. лiтo. пpацi poзвиватися тa '. 1945 p. !lя i загaльнiй спpaвi чaстo зaслiплtoс i з6ивaе з тo^кy нaвiтb висoкoсвiдoмиx i вiдпoвiдaдьних пpaцiвникiв. . дoByвaIlI{ЯМii нa пpoвiднi мiсця i вpеlllтi пеpе6иpaннЯМкеpМи opганiзaцiйнoi po6oти в свoi pyки. BaнoЮ гtpoти нaцjих вopoгiв.poсти''. вiд самих пoчaткiв стapir^oсb впихilти всiма мolкливигии Метoдaми тa спoсoбaми в rтyгpo oУH якнaй. бo якlДo вoни 6ули 6.гaкi мiсця.l^их пpиpoдних здiбнoстей тa opгaнiзaцiйнoi виpoбленoстi не змo}кyтЬ вуl6нт+lcя вгopy тa займaти виu3i кepiвнi стaнoвищa. ujсlб цим сп0с060М дaTи aге}ITaм ч33|16 в чaсax най6iльtших бльoкaд теpенiв (квirloПисy кiлькa вiльниx сiл. a всiмa мorкдИBуIMу| тiв. . Oснoвним зaBдaнням aгента-lзtl}тpiнllикaне € . п. сaм t|a^^яв y цiсlо е poзк^aд opгarriзaцii. Пiсдя спoсo6y викol{aння пpaцi aгентiв.. них лloдей vи пpoвiдникiв Opгaнiзaцii.пoде . а^е 3нa^o пpo бyllкеpи. lдoб нaкpити . де вiдбyвaдa стpivy 3 oпеpaтивrrикoм..ПpAЦЯ AГЕHrypИ I iT HAC^IДKИ 1.. Aгенти..aктивнiсть'. aгенткa ''Х'' пiд час o6^aви в седi зaMaс- Мoг^o HКBд-HКГБ дiквiдyвaти Opгaнiзaцiю.ля rIaшroirтiдпiльнoiOpгalliзaцii нaйбiльrшнс6езпечним видoМ aгенrypи € aгенти-Bнyгpiнники. 6o мirк нaМи l{смa€ агеrrтiв чи пoвiдoмлroвaчiв. Hа пеpllloМy в бopoтьбi з нaшoю Opгaнiзa- 6iльrшoвицькiй oкyпaцii пpимiнилo HKBД- HКГБ ЦIо засaдy впoвнi. Пеprшa гpyпа aген- квестiя д^Я HкBД-HкГБ плaнi poбoти HКBД-HКГБ B аpyгiй дpyгopяднolo. м.'самoстiйlliстb дaниx oсеpелкiв. щoби .Дo пpoвaдити poбory. Бeз сyмнiвy' сrlpaвa кaдpiв в lraшriй Opгaнiзaцii вiаiгpaс пoвa2кнy po^b i тoмy HКBд-HКГБ стapaсться iх дiквiдyвaти.внyгpiнникiв OУH Мo}кеrиoiх пoдiлити на двi oснoвнi гpyпи.). a пpoтивнo нaвiть yМo)t{^ив. щo пiлпiльник пpo у{aсTb енкaведистa y вapеннi i пoдaвaннi tlaК) не opiенryвaвся. щoб тaм Moг^o скyп. a y вислiлi не тiльки не poбилo 2кoднoгo скoкy.внyгpiнникiв - мoa^яв.вн5rгpirrlrики oУH.lцo HКBд-HКГБ пpo цiлiсть opгaнiзaцiйlroi po6oти дaнoi клiтини i т. tlpo пooдинoких пpoвiдних дtoдей та спOсiб iх мaскyвaння. гo пoдa€ t t{o тaкий qaкт: B неpвнi 1945 r. ' Як Це tt{и^bl{o твеpдЯTb деякi opгaнiзoвarli сaМa всипа opгaнiзoвa^Iоди.'вiддaнiсть'. тo HКB{-HKГБ дo пoтiм дaти iм змory псpеpoстaTи свoix спiвпpaцiвникiв. п. пpaцьoвитi з peвoлroцiйЦе ^юди нoto псиxiкoro сеpеднboгo i вищoгo oбpaзyвaння.i пpo нaс зoвсiм нe opiенryеться aбo opiенryсться сла6o. ^Ювa^o Декoнспipaтив}lo чyвaTисb якнaйбiдьtшеopгalliзoвal{их ^юдей. oчевидtlo. зa^иIшa^и сBoiМ aгентaМ пеpе}IoсиTиoсiдки Ta пpoвaдиTLl ryД|4 opгaнiзo.'. Poз6aвлений oпеpaтивник нaкaзaв свoйoму vypi звapити нaй. кyли кaзa^и тень. 6iльrше aгеtггiв-внyгpенникiв. щo6 lrа пiдстaвi lIсi Д^я бiльrшяскpaвoгo нaсвiт^енtlяBиItескaзaнo^loдей.lд в нaшиx Pядах' дy?кe чaстo Мo}t{нaпoчyГи вислoви' lIJo' здiбнi. HKГБ € дyptlе цboгo чaсy бyлo 6 нaс нaкpи^o.B мiзчасi зaбyн- Bаниx € кpoвaний rliдпiльник пoпpoсив y неi нaIo. Тaких стapa€ т bся HкBд спoсoбaми Bисyвaти нa кеpiвнi стaнoвищa.aк. щo Мo}t{yгbв оpг. дo якoгo мo2кнa дoвести пoстiйrlиМ нaсичyвaнняМ здopoвих кaдpiв сBo€ I o aгенrypoЮ' вивiн- ск^Янкy l вpaз з aгенткoК) }loсив тa пoдaвaв чеpе3 венти^Ятop дo бyнкpy. кorlспipyвaтисb lte тpeбa.

i т.tеI{е Дo oкpемoi кiмнaти. B oзнaчений деЕlb я згo^oси^aсb в t{il!}нaчеЕIoмyбyаинкy. пpигoтoв^Яв мeнe мiй oпеpaтивник дo зiйденrrя в пiдпiлля. Boни lloчir^и пеpевipяти мoю aвтo6iгpaфiю. щo6и кoмy-нeбyаь зi свoix o6'сктiв 1. Mене вiдllyщенo дoмiв Ь тиМ' Iдo 3a кiлькa днiв я пoвиннa згo^oситисby певне yМoB^енемiсце. Пo pе€ с Tpyвaннi вiдxoдилa ДoДoN1У' тa в кopидopi цьoгo бy. з^oвити кoгoсb i т. який пеpедaв мeне Hoвoмy oпеpaтиBникoвi.Д.иl{кyпoк^икaнo rt. Iloби Мoгти oПaнyвати кеpiвникa i спiвпpaцiвникiв.). Bизнaчив стpiнi.ге}rrypи'пoсTapa€мoсь нaсвiтлltги oдин Ь Мнo. Oпеpативник нaказyвaB зa нa^е}кy дo Opгaнiзaцii. Пpи тoмy зtsеpтaв yвary. ''B мiсяцi веpеснi 1944 p. З oг^ядy нa те' щo ввaх{aв енкaведист 3a пpaвдивy i квaлiqiкoвaнy aгеHткy' цей нoвий oпepaTивник yстaнoвиB меl{е в aгеllrypнiй poбoтi. де зi мнoю бyае ще хТoсb гoвopити.rа atrнткa HKBд. в якiй Я звеpтa^ayвary пpo. з ними спiвпpaцювa.t. дpyгиx Bис^aнo в пiдпiлля. Iдo 1944 p. Ilorширroвaтинa rliдстaвi iхнiх кoмпpoмiцпониx мaтеpiaлiв aгентypнy сiткy в oУH (u"p- вiть i пoмaгaв не paз нaбyги pенi. зaки менi це Bд.'.lзyвaти чийсь бyнкеp. сoбi мirк свoiми спiвпpaцiвникaМи тa звеpxtlикafurи ве^икий 156 кoкеryвaти.. пaпеpy). Кoли в листoпaдi знaЮтb бaгaтo. Тoмy. . Пpoтягoм кiдькoх мiсяцiв я вtlpo1илa нaЕrня xoч 6и i дpiбних дop}^rень (закyп лiкiв. сидiли еI{кaведисти.кiвпpи BищoМy пpoвoлi OУH.Ц. з якoi декoгo завepбoвaнo . Я схoди^a y пiдпiлля. пiruлa я дo pе€ с тpaцiйнoгo бюpo в цiлi pесстpaцii. Пpизналaся piвнo2к. щo вiд.ra. ний звiт мoсi дiяльнoстi зa нaс нiмецькoi oкyпацii тa oдеpжa. гoлoвнo зa чaс вiд 1939 p. бyлa зaвеpбoванa opгaнaми НKB. a oпiсля i iнrших пpaцiвникiв. де стpiнyв Iиeне бyвrший мiй pитетy сеpед ч^eнствa' Bo^oчення з енкaBедисTaIии' Ir. a такo?tt пеpекoнyвав piзними дoкaзatvrи'щo всякy цiнy стapaтисЬ oсягrryти мiсце 6iля вищoi пpoвiдницi. п. a тих' Щo не з^aМa^исb' Bиаpецrтoвaнo.l^bl{o' пpaцIоBaти так. Toмy пoвиннa я стapатисb пеpевикorlyвaти всякi opгaнiзaцiйнi дopгtення.tеHезa нeвикo. i нaпpaвлy не залю6илaся. нaвiть llpo Мo€ llpивaтьre жSL1TTЯ.Д. а нa.звичaйнo aкТиBtlolo' дyrке вiдвarкнoro i пpaцЬoBитoto. щo6и в бyлyroмy бyвaлися в мoйoмy пoмешкaннi.ilrqopмyвaтиHкBД Y пpo все' щo дiсться в Opгaнiзaцii i дoвt ttr 'n п к()^aI{еl. пoтpi6нi для Opгaнiзaцii. Тoдi Я oдеp}кa^aвiд свoйoгo olrеpативникa зaвдaння всякиtltи мo2к. lдo вiдбyвaлисb B Мo- йoмy пoмеtuкaннi. боти пеpruoi гРyпи a. пр який зiзна.Х. менi ствopенo в цiлях мaскipoв. Taкими зaкидaми бyли мirк iнrцим: бpaк автo. щo я в тoй чaс ^a пpaЦювa^a rде пoBиннa 6yлa в opгaнiзaцiйнiй пpaцi ^ег. Пpи мoiй пoмoчi poзцIифpyвa- лo HKB{ цiлy сiткy мiстa. Cвapив Ir.ля yспiruнoi pеaлiзaцii зaвдання нa нaйближчий нaс. щo вoни лиruе вiддaнoЮ пpaЦеЮ для opганiзaцii змorкy я piвнoнaснo як сдiд вив.raх. Ha стpi. tx деp2rtитbHкBд нa те' Iд06 lхнlМи зBlдoМ^егl}lяМи пpoвipяти aгентiв пеprшoi гpyпи.' o6стaвини. гI. якoi мiсцe в Opгaнiзaцii бyвaння нoвих aгентiв тa tsикo}ryвaтиниМи спефльнi дOp}^{ення.' я пеpекol{a^aсb. мaлa iх мaти piruаючий вплив нa Bеденtlя спpaв тa щoб на цiй oснoвi Мoг^a я пoвiдoги^яти пpo всe HКBд. Bкiнцi Я пpизнa^aсЯ' щo в 1939 p.Ц. не гopдити i звичайнoю пpaЦею. менi вдaлoся oдеp}кaти пiдpяднy пpaцЮ в oдtloмy з oсеpе.o aгенrypнoi poбoти. вiдницi нa r{епевнy пoвелiнкy oсoби.язyвaтисb в aгентypнiй po6oтi. Пoк... зaвдaнlrя i нaслiдки р.aстbся.t7 . щoб Мoгги зaнЯти пoст свoеi пpoвiлницi. спoсoбaillи oпa}IyBaти.t^а Toч. ки дyrке ''эaгpoзливi. I I loб дoпoмoгти мeнi oсягнyги пpoвiдне стaнoвиIде' дикryвaв меIti зaпискy аo мoеi пpoвiдницi. a навiть ви6итись i вище. a щo6и це не стa^oся' вiн пoчaв сaМ Мeнe кoкеryвaти. циx зaBдaHb тa д^я BиBltlдyвaння нa пpoвlдне мlсЦе мa^a я бyги на. oпеpaтивник ще з 193941 pp. мх щкгiв наIUoгo Tеpенy. a ваrкнitшиx iз tlиx заoбyги хoч би цiнoro чeсти.{.lo2tt^ивiсть спiвпpaцi з HКBl. Ha циx стpiнах Я зд. Хoч. I I Io6 яснirше BисвiT^и-Iивrpбoвкy пpацl. Кoли я зiйruлa в пiдпiлля.B пеpluy чеpгy' кеpiвникa цьo^ивими гo oсеpедкy. де я ма^a зaняти.

щoб я IIiдтягнyлася дo Bищoгo Пpoвoдy i poбила тaМ цlo сaг"rypoбсlry. щo кorкнoi хви^иrlи мaroтb зМory lrе зневтpa^lзyBaти IIpaЦЮ дaнoi клiтини.|. з зaгpo}кеt|oгoбyнкчaс бльoкaди в днi 14. З цьoгtl oсеpедкy ствopеtlo бaзy aгенrypи HKBД-HKГБ.Т. тa вoни циМ не зaдoBo^btlя^ися. paтивникa. Я зllaлa дy}ке дoк^aднo пpo всi дoвipoнIli спpaви. paктеplliстro.. a6o не lloдaвa^aдеЯких мaтеpiaлiв. aлe й кiлькoмa IIoтягtIеrlняМизлiквiдyвaти всiх лroдей з тoгoчaсниМи агентaми вк^}oчЕlo'дo^я яких HKBд-HКГБ бyс. сера яких 6yлo pяд oсi6 зaс^y}кених тa пoвa}кнo зaaнгaжoвaниx в opг. в с. Зa вкaзiвкaМи oпеpaтиBника я кiлькa paзiв вихoди^a UJaс^ивo з Taких зaгpoз^ивиx oпеpaцiй.Iiчoгo 3ак[)ити.aвтopитст i мapкy лoбpoi тa сoдiдIloi rrpaцiвIrинки. зtlaлa IIpo всi пoстoi i схoвки всiх пpaцiвникiв oсеpедкy.ги з зaгpoз^ивoi сиryaцii тa тиМ сaМиМ здсlбyl'и сoбi беззaстсpеrкне лoвip'я i зaцiкaвленHЯ Мo€ l o oс060Ю виЩиMи чинникaми opгaнiзацii.. бiльtuoвикiв зaмaскyв. гoлyблIонись тa цiлyюни нi6и '.l^a 6yнкеp iз звepхникoМ' a нa пиТaннЯ бiльtшoвикiв.I. lдo кoди мoйoгo звepхникa мa^и пеpeнести B iнrшийтеpеtl.спrЦiядьнo зaгpoзливi oбстaвини. poбoтi. я вiдIloвiдa.rи. aркytu ПaПеpy. Пiд . lllo llсpед IjKBд tlеМo}t{^иl]o l. Чеpез дoстаpчyBaннЯ МaTсpla^lB пpo ixнi opгalliзaцiйнi oссpсдки тa к^lтиHи вttolllенo poзк^aд Ta гни^b в цiле opгaнiзaцiйне . Я пpими^юrочисb дo нboгo. aби сеpсл них я Мoг^a пol. (Jднoгo paзy' кo^и я зaхoтiлa здoбyги . {o rкiнoк пiдхoдила Я flpv1хильнiстro.f[. Заoбyвalltlя зoвсiм не ryp. B тiй цiлi ствoploвa^o HКBд. нapoкoМ poздеp^a нaдorкений нa мaшIинy i мaйже викiнчений 6yв мiй oпеpaтиBник. я майжrе Ha oчax пiд чaс нaскoкy.не. неpез мoi pyки IIеpехOди^a Bся lroштa i iнстpyкцii згOpи ts Ilизи i бyла аoвipнoro oсoбolo Мoгo звеpх}lикa. pяryЮчи пpи цboмy свoгo кеpiвника i вarкнiIциx лroдей oсеpедкa.t. Iдo в двi гoдини oпiсдя стaв вiдкpитий бiльrшoвикaми тa . щo з бiльrшoBикaгt{и тих випaдкiв poбив мене пiсля Miй звеpхник я Мa^a стpiнy. вiн 6ез ме}Iе не xo.гiлo. щo я oстaви^a oднy вiдбиткy д^я oпе. a мoi спiвpoбiтники щ}ipo эa мнoto )кa^yBa^и. a paдше мiй oпеpaтиIзЕlик. щo я тaм poбилa. вiддaнiстto спpaвi i вмiнням ви6poдн.Ц. Taких фaктiв бyлo й 6iдьrцe. щ<r всi Цi вiдoмoс. якi пеpеписyвaв oсoбистo сaм Tеx.'. Iдo пo^o^а гpядкy.45 p. B пpaЦl oсеpедкlB' a кo^и я зaбyвaла деlIJo скaзaти. Пpи кiнцi свoсi aген. нiзaцiйнoi poбoти. шoб дaТи йoмy ''звiт з opгaнеoцiнимi мa. зp}.бo xoтiли.iя пoдaBa^a oПеpaтивникoвi. a^е B?ке B lllиptЦих мaсruтaбаx. Bollи дсlвoдять дo тaкoгo стaнy poзк^aд Opгaнiзaцii.aкoПaнyвaти' щo Я не теpпiлa l]жteoЁ{идarll{Яд^я стpiнi. зaBtsaхrи^aя. oсеpедкa. rypнoi пpaдi я Oдеp?fia^a дopr{еЕItlЯ BИДaтИ в pyKи HKBД' кiлькoх членiв з вищoгo пpовoдy тa yraсникlв opгaнЬaцiйнoгo тiв вiдхoдити. Чеpез якийсь чaс тaкoi двoличнoi пpaцi я зaпpимiтилa пiд чaс виlllкo^y в чисдi oкoлo 50 oсiб.tнiстlo в po6oтi.. щиpiстro. oчевиднo. щo мiй oпrpaTив}tикмaв стpiнi з мoiми спiвгrpaцiвIIикa:\. Цo НКBд'-НКl-Б пoвttoi кoнтpoлi всегo opгattiзaцiйнoгo 2киттЯ. Мене yвaжанo в oсеpедкy зa незaсryпимy. в селi pa. Зa чaс мoсi вoсьмимiсяннoi llpaцi B ЦtjoМy oсеpедкy' Я зaввaжи^a rIoвний po3к^aд aгеHrypoЮ дaIroгo oсеpедкy.. Рoзyмiеться.. хa.4. yслylкливiсTlо' a дo мy}кчи}r' як звичaйнo' кoкетеpl€ ю ' пoсyненoю в пoтpебi дo нaйдaльше йдyrиx гpallицb. я пеpедa^a Bже д^я HKBд теpiали. який зyмrв N{ellе. Зaвдяки пpипaдкoвo невмiлiй пoведiltцi oдtIoгo зi сr'pибкiв.Iисyвaтисb сl]oсto пpolJopl{lстlo. щo з чеpги М€ l ^o менi yлегtuити змory rrpoдiстaтись ryДИ. лrтги йoгo. який вiн менi дopyчив oпlсnЯ з пpoxанняМ спa. pеф. вiн пpo це зi{aв l llr paз гatlив 3a не.yrкеваrкнi мaтеpiали. з ЯкиМ oневиднo. Bсякoгo poдa пoтpiбних д^я oпrpaтивrlикa мaтеpiялiв пpихoди^o меlti дегкo. геpoiнеto тa звiryвaв вгopy тa пpoПoнyBaв нaгopoдиTи ме}Iе.45 p. B пpoгивнoмy зyстpiнi з oпеpaтивникorvr.6aлyllpaЦЮ' дaЮчи менi дo зptrзyмiння.Ц. B дaдьшoмy пpoцесi aгенстpемитb дo rypнсli poбoти бaчидa я. в днi 24.Iдo вiн лyrке дoк^aднo opiснryсться випaдкy oдеp}кa^aя нaсoнний пopoluoк' який мaлa Bсипaти дo 158 159 .

HкBд мaлo iх зa6paти присп.aпe}гги. Пpи кolкнiй стpiнi нaкaзyBaв менi oпеpативHик ^^ДJltq бrпа aкгив}roю в poбoтi. Haй6iльtuе yвaги пpисBяЧ/вaтиз6нpaннi вiдoмoстей пpо пoстoi opг. Moiм завдaнням 6yлo слiдrrm i дoнoсити opгalraм HКBд yсi зaввarкенiopгaнi.tчoкнaцJoПopyxy. ддти 2t{ивимy py'<иНКBД oднoпo з ч. зoвнiцItтимвиг^ядoм' кpaсoro i т. пoaршrгyвa^oРяд симпaтI. iмпoьDвaтl виpo6^енl. 16l .{1oйнo видaчa та6opy tl{oжeЦе вчинити.repвнi|945 p.ля хapaктеpистики зaвдal{ь дpyгoi гpyпи aгентiв-вrгyгpiн. пpoBoдy. щo менi частиннo вдil^oся. Haвiть пpи дoпoмoзi дoситb дo6ре зopгaнЬoвaнoi aгентypнoi сiткн з pя.lьцям вi/t.opганiзaцiй.цaтнoto' дoситb 6yлo кo. пo дoстapненнi мнoю п{aтepiялiвпpo сiтrсy тернy' в якolvfyя пpaцюBа^a.C. а врзi пmр6и вiддamсь йoмy всефo. цiйнo цйнoю активнiстю i виpoбленiстro. 2. зoваI{иx дlодей сyпpoти poбoти aгeнтypи HKBд_HКГБ' виказaти незафap6oвaнy пpaвдy пpo po^lo aг€}rrypи в нашiй бopoтьбi.язки I l _ 6. зaцiйнi pyхи.все 2tt тilки lllдЕxoм пpиватнo.tстaвитися тa пpoтидiлaти. п. щo п. pЬних дiлянoк тa завдЯки нltх poзмoв з opганiзoваними ^IoдЬми декoнспiртивнiй пoвeдiнФ oстaннiь . якi дoстав^я^ид^я нaс лiки i arrгечкy. спoчaткy на пpивaтнi теIv|и'a в дit^blшolvry пpoцесi пepехoди^a нa opганЬaцiйнi теми. Аrewrvl.ll{oвиIдa в oУH. вopoгювi. стapaючисbпpи тotvfyBести poзмoвy т. ^а f. Iнaкrцея пiдxoдидадo лloдей п{opа^bнl{x i opгarЬa.вrryгpirшникiв' a мимo тoгo Ця сoт}lя yв:Dкаnaся дoсить бoез. Hа пiдстaвi дoстaв^eниx ь{нolo мaтepiалiв opгани HкBд дy2rrедoк^aднo opiснryвaлися пpo po6ory opг.Пpи вiлхoаi в пiдпiл. дoBих стpiльцiв.'. клiтин та пpoвiдникiв. щo y висдyгах.дa€Мo _ пo.lе мoгтr вiдпoвiднo пpoтl. пepirшнядeв'ягимiсячнaaгеrrrypнaпpaЦя мене зoвсiм He oпpа.згiднo я мiinа злo6yвaш мaтepiяшr вiдпoвiдним дoрyчeння HкBд пiдxoдoм в poзt{oвirхз opг.tим стpiльщм. a пiзнitше закyпoвyва^a ддя сiтки кaнЦпpи. я Bе^aенкaвeдистiвна Bсипа.Я ста. Кoли енкаведист з.нal\. я вага^aсь.y. вався сaм. }rя вип}rryвaти спoсepеt yкpaiнськoго нaсe^eннявopolкi pаа.roядoте. ... Ha пiдстaвi мoiх дoнoсiB вп:l^oтpьoх лодeй opг.lllес^it opгaнЬaцii нeo6'пrслeнy цIкoдy.lllих tttиBиIrtи.tx' якиI|{ стapа^aсь свo€ ю opганЬa. 160 нe п{нoк)мiсце тимнaсoвoгoпoст0ю 10 лroдeй iэ пpoво.вiн заявив менi.lмим н.l^oсЬoминyти ''Щaстя пoпaсти в бiльlшoвицькipyt<и. ви якoгo я xmiла здoбyпа мaтepiяли. Чеpез заiснoвaнiнeспpl{ят^ивioбстaвиниЯ ЦboгoHе мoгвикoнaти.xapчiв свoйolvryзвеpxникoвii йorю гoстяIr{з вищoгo пpoвoдy' Iдo в тoй час пepебyвaлинa мo€i{y пoстoю. вл.. мaндиpoвi зa6opoнити стpi. i лiки. тим с.ly _ i зв.вrrщpiнники y вiддiлaх УПA. никiв нaвeдемoзiзнaнrrяaгeнтки '. HкBД-НКГБ дoситЬ сyвoРo пеPекo}lil^oся' rдo з6poйними вiддiлaми не мofitнa лiквiдyвaти вiддiлiв УПA.r2кaдaв вiд мене видачi виrцкiльнorютaбopy.tк' щo6и ''oб'ект''. Ta нaвiть сan.i пo лiквiаaцii ii oпepaтивниквис^aвмeне в пiдпi^^я. B м.4i елемеrrm. бo я пpaЦювa^a шeфoм зв'язкiв.Я мaлa спeцiяльнедopг|eн. Haведемo ма.rя наказ)rвавмeнi стаpaтисЬзаHяти мiсце 6iля пpoвiдницi rкiнoчoi сiтки.iнtдим стapa^aсьiмпorryвати свorю oсo6oю. щo6 цим виpoбити сoбi дoвiр'я та пpихильнiсть свoix пpaфвникiв тa звeрхникiв.вигoBopю.. Хoч я нe !}:lнимil^il пoсгiйнoгo i oкpесленoгo Якoпoсb ст.Цалятися вiд вiддi.. дy€ пepед pад. якi Ir{и. сiтки. |зJ 7 з ниlv|и бyли пipванi. Aлe пpи тoп{y не эaбyвaти й пpo лlодей э вищиx кдiтин та ixнi pyxи.teнький пpимip: B oднiй сoгнi 6yлo oкo^o 10 aгeнтiв.Ц. Рoзмoви цi я пpoвaлилa ^toдьми. Я mдi дoбpe зpoзyмiлa. Iloби ви.{. пpo пoстoi лroдей i на цiй пiдстaвi пpoвaди^и да^bllly poбory aг€rrrypи.вiддaца я пoвaжнi пoo\yп'{ HкBд. . Bищeнaведeними фaктalии мtl xoчемo настopo)ttl{тн opгaнi. .loд}roгoнe нaдiятllся вiд HКBД-HКГБ щади.rенiв вI{Iдoпoпpoвoдy' я пoвиннa 6yла залo6rгпl в сoбi. в^адolо. яким зaвдяки oсoбистоt'fyщастIo та спpият^ивимoбстaвинам ^ише yд.в.rа эавеp6oвана пИ час peсстpaцii. Ha пИстaвi мoix всип HKB. щoби нa бyаy.

162 бopoтьби.aгеrrгiв. д. Boни aхt зaх^инaютbся'викpикyюни piзнi € f. B пepioд op.l^и й aгeнти. кo- нaцIих эмaгaнb' пpo нeпoбopнy с}l^y бiльtцoвикiв i т. Iнrцi poди aгeнтiв-внрpiurникiв: (пpoпaгаHДу!cт|tl. a y вlдпoвlдlrий чaс i y вiдпoвiд}Ioil{yoтo. пpo il. € пoвeoснoв- сTBopити aгентypнy сiткy з У певних тepенaх yкpaiнських зеМе^b дopг{eння opгaнiзy.aвaнo зaвд.Tpiruники y вiддi.oвaнoдoсиTb дo6pе aгентypнy сiткy. в якolvfy сaмi пеpебyвaютb' зi скpyтнoгo пo^o?t{еtll{Ямaлa 6yги спiвпpaця нa якy нем. нiсть. тeмaтнчI{o зa пeвниМ II^aнoм. щoб тим спoсoбoм вiддiл yгpaтив бoс. . виxвaлююvи piвнoчaснo тaктикy i o6iзнaнiсть 163 . мaндиplr i вiддiди.l^o тих стapцrин пoгoди^oся.1a. Зa пiвтopa мiсяця poзбy. п^aнoвaння нa мaй6yтнс мiсце нaйчaстirцих пoстoiв. aтeнтaти зaBдaнняt\{ t\itaЮтbвl{tsчt{тивiддiл.l дpyгi вiддiли УПA. спoсo6и хapчyвaння t oДЯry i т. гaнЬyвaння цiсi сiтки HкBд нe виIr/taгa^oтoчtlo Bикoнyвaнrrя aгeнrypнoi po6oти. Cпe.rнoi poбoти з УПA НКBд-HКГБ дo i irrтензиBнy poзpo6кy кoмaнднoгo ск^aдy УПA. Щo спiвпpа. oднoi нoчi мaли згинyти пpoвiдннки.Iхнiмзавдaнням aгенти. мoглo iх yспitшнo лiквiдyвaти. нoro poбoтoю HKB{-HкГБ виIдих кaдpiв УПA. oкpемe зaвдaнняy вiддiлaхУПA тa РЯдaxoУH мaшгь po6oтi.L?rrкyзбporo тa дoпoп{orти дiквИyвa. 6o кyлi звинaйнo. вiдтягa. щo ргa6iлiтaцiя стapцIиtl УПA мo}t{ливa тiдьки пiсля викoнaння сеpйoзнoi po6oти нa цIкoдy i втiкaти дo бiльtцoвиЦbкttх зaсaдi aгeнти. пеpедaти в. кpитикyЮчrr iх кoмaндиpiв. бo зaскoчений вiддiд 6opoнився.l^oмaн}IЯ' пpo вTрaтy вipи в yспiхи цiaльнo викopистoByютЬ пopaзки нaцIих вiддiлiв. зaв язyвaвся в 6iй. Iдo знaхoдrr^ися в лiсi i теpeнi.t}lнЯ в oзнaчений дeHb внкoнaти на пpoвiдtrиx лroдeй oУH чи кoмarциpiв УПA aтентaти тa патploтичнl фpaзи. Cтвopeнo . Ц" * НKBд' нiчoгo нe кoцITy€ ' вoни хr pyкoвoдЯтbся l pизик)ДoTb tIе свoiМи' a нaцIи.'u:пiцгryIrкaгeнrypнi oсеpeдки i нaв'язанo iх з 6iдьrцoвикalvlи Мit^и Bикoнaти paйцекгpiв.Ц. Bсе цe ма. не poэpiзняIoть хтo чaтI(y aгент' a xтo пoвстa}IeцЬ.irax УПA гo^oBним ЦeбTo виBчити кotvraндний i кiлькiсний склад вiдцiлy..l^oil4aним кolиaндиpaN. п.ropa^ьнез.oквикpитo' HкBд не зpезигнyвa^o з свoгo п^aнy i нaмaгaлoсЯ пoвтopити йoгo Bищезгaданi метoди. гляднiсть пpoBaдження бopoть6и пpoти Cссp i ii недoцiль. тl.t^и кoмaндиpиaгенти' дoкiЦryючи мopа^bt{o з.l^и Haм зaмiтних УДapiв.t^яти HКBд пpo вiддiл i йoгo pyхи. ^toдbмt{ '.t 6eзвн. Кoли uк цeй aгенrypний oсеpe. спoсoби poзтal'ЦoBaння. Ц"й мoмeнт викopист. rдo хoч I{е зaвд. в якoмy па.Ц. iхнiм завдaнням € деp2кати даний вiддiл якнaйдoвtЦе нa oднoмy мiсцi.tl. Ha дpyгiй HкBД вiддiли УПA зpo6илo кiдькa 6iдьrциx сtl^bних aкцiй.aгентaм не цiкaвo 6yлo пoвiдolr. Baти тaкy сiткy oдеprкa^и пooдинoкi кoмaндиPи. Aлeнти спo. aпеHтaMи з iнrцoгo oсеpeдкy. Caмoзpoзyмiлo.пpl{вe^и дo чaстиHнoгo зil^oмal{ня нa дyсi бaгaтьoх кoмaндиpiв. здaтнlстb' стapaтисЯ дoвeсти вцдiл дo poэдpi6нeння Ha poi тa poзкинеЕtня тaких пo тepeнi. . Iии тaки - /ля oiльrш yспiu. щo сBoю po6спy вo}rи дy2t{е зpyчr'o мaскyютb.в}l).Bнyтpituники пo пpoпaгaндивнiй цIl{pенrrябiльtuoвицькoi пpoпaгaндI{в }raших Рядaх i мirrr нaсе^eнням в цiлi пiдipвaння нaшoi мopaльнoi стiйкoстi y вiддiлax УПA. стiйoк пiд чaс пoсToiB.. йoгo yзбpoенrш. ченHl зlтхaютb' нaтякaючи з^егенbкa пpo 6езвигляднiсть нaшoi зa6paтvl apхiBи. Згoдoм. тaми'. щoби HКBf. УПA тa oУH. Bихoдoм У стapaючисb пеpeвoдити Це B жиTтя сис.1xц11. ти вiд бoйoвих aкцiй. пiд дiсaми i paйoнними 3iruliлaми HкBД.'.l^и в 1939-41 бiльrшoвицькiй oкyпaцii. Пpaктикa виЯви^a' lдo 6aгaтo вiддiлiв poзгpoм^e- нo зaвдЯкtl тiй poзклaдoвiй aгeнrypнiй po6oтi' зaстoсoвyloчи з НKBl. зaпaси aмyнiцii. теpopис3. HКBд' a6o 6улн зaвеpбoвaнi в цюв.ro po6rмся y взa€мoдii з вiйськaми НкBд. pp. щo6 дaти зIиory opгaнaм HКBд зopгaнiзyвати aгенTypнy сiткy. ти). oднaчe пoдaнo дo вiдoмa кoмaнпepeд сссp диpiв.

щo йoгo apeшгг э нolo'..{ytre o6epенrнo poзпoвсtoднloloть ч). пе. B rиrtrдень пЬнirцe чсrгoвий ^еt{Hя лений та дiстaв пpaцю в paйцентpi. a сам зi стpiльцем пitцoв пiд вiкнo .. п. тa Dta€ рtoвлeний.yвaнrrяIlевинних лloдей - з6poю тa йтн з ниIu. xаpaктеpy дoкilзyвав мeнi пpo нeдoфьнiсть нauroi бopоть6и.. зв.: нaсвiтденrш цiеi спpaви пoдa€мo зЬнaнrrя aгегrп<и .вopoга.r дoвiдьнiсть спiвпpф з HКBД-HKГБ. щoби пo Bикol{aннi aтеHтaтy д.Рoзyмiеться. п.X. стpiляння i мop. i в6rrти в нboгo вipy в yспiх нaшoi бopoтьби.'.тки' щo 6iдьtцoвики дy}l{е пoвoдяTbся з TIп|v|у|'щo дo них ^IoдяIro зГo^olцylотDсЯ' a тaкo2tt пpo д6aйливy oпiкy lraд paненимИ. . Bсi ми. oоiцяв йoмy аoлepil(aти тa€мнrrцю нaшиJ( poзмoв.Б'' кiнець селa i цгг нoгoвий дoвцlий чaс пoвopив з нaми нa цbогo дo бiльruoвицькиx цerrгpiв. пеpеслiдyвaним oргarraми НкBд-НкГБ.стpiльця ''M'' зi з6рею. пpo який зЬнaв .'з B мiсяцi лtlпнi 7945 p.45 p..B...). З пpинини вiдпoвiдrroi кoнспipацii сxoвкiв i oберlrrнoсгi чденiв opганiзaцii . 20. щo вil{ (''Б'') пиruе ^исти пиIцe нapеченoro. я. пo вкaзiвкaм oпеpaтивникa' oпoвiдaлa ч^eнaм opгa. щo мoв^яв' ix це все 60лить. Hадвopi зaвва}кав я ще llБll oднoгo тoвapицIa чoт0вoю .дo. paютbсЯ вolrи пotllиpювaти i мiltl цивiльним нaсe^eнHяп{'щoби зa свoю пpaцю вiдгloвiднi пoсади. 164 завдilнням якI{.З'. B рзмoвi зi мнoю з:lявив вiн менi. Цi^До яскpaвiruoю ..'Б'' . Bикo}raти нaмiчeний aтrнтaт нa висoкoaBтopt{тетних пpoвiдникiв i кoмarциpiв. Чсrrовий ''Б'' пoлorrrив }tене нa стйкy.щo це все пoдaютьвoни в тaкiй фopмi. зaсiдoк.(epп<$oть в нaгopoдy тЕм1t наllloi з{lс^yги пepед paд.Б. щo ^исти нa HKB{ mплy. Biн тaкo}t( кpився.l^o кЕtilpтиpyвaв ч^ен пpоводy ''З'' (npo йoгo пoстй виrЮвopився в дpylкнiй poзмoвi пеpед чoт0Bим '. Кpoмi тoгo. . Cвoю poбoтy пpoвoдятb нa HкBд i пepедaс свo€ю дoвiдaвся я. Зi сo6oю 2t{и^ип/tидpylкнo... де вo}tи o. щo з пoгo^oси^Ilся вищi пpoвiдники Op.tiтyвaння iх в oчaх нленiв.пoвиннolo'' нiзaцii.B тiй цin opгilниНКBд-HКГБ засllлаloтьy наruipяди HКBД 0yв я вагaBся дaти нa Це свoю зtloдy..Ц. прo poзгpoм^е}IнЯнaцIoгlo pyЦ/' a всдiд за тш. щo вiн € }ra yс^yгaх HКBд Пpи тoму кiлькoх пpовiдникiв oУH.lгеЕтalи.. пoвеgгaти пiсля хilтy' де ст. пеpед днeМ згo^otЦeння пoвин. пo aтекгaтi втек^и ми в дpyпrй i застpiлив ч^eнa пpoвoдy . тoнкo i зpysнo. чll пooдI{нoких пpoвiдникiв зoкpемa.I^ЬII. вечopoм зайrцoв ''Б'' дo IYteне'сказaв зa6paти свolo кoрoткolvfy нaсi дoвф'я звеpхникiв. ПЬнirце звipився менi.Б.вl*yгpirцникiв.Iепpoдoв2t{рати нa мiсgi aгентyptry pо6oтy. B poзмoвaх пoчaткoвo пpt{Baтнoгo' a пЬнirце opгaнiзфйнoгo щoб пpи тoll{y yхoдt{ти с. щoби мати зaпeвнеtlе tt{иття нa випaдoк з^oв.Ц. стpiлець Ь кyрня ''Б'': ''Пiсля poз6rrггя кypеtlя чспювий Цboгo кypеня '. п. !Jим спoсoбoм стapaютbсяствopювaти пpигнiченийi пaнiчнийнaстpiй. HKBf.'з пoбaчи^и B чaс згo^olцен}lя пoвиннolо. . Iшиpи^ая pЬнi вepсii пpo т.rьнюt аrcrггiв. peймaються i т.х € здo6yтrr в t6t . спiльнoпry 6yнкpi. в^aдolo' зo6oв'язaв нaс дo спецiа. Щo пoпaдa}oтb пiсдя 6oIо дo p5п( бiльrцoвикiв. нaс в o6лaвi. B pядaх opгaнЬaцii стapaютbся непoмiтнo вик^икaти недoвip'я н}fi}oBrо(нлeнiв дo пpoBoдy' нaвoдЯчи дo тoгo (дoкaз пpaвди) iхнiх слiв.пя пщipванtlя aвтopl{тетy слiдннx opгaнiв oУH тa кoп. .'Б'' зiстав злoв. piзнi вндyмaнi бpехнi пpo неiсrryочi пoтягнен}rя пpoвoдy' як Цi^oсти. 6oiЪ т. Я так i зpoбив.-HкГБ стapa€тbся й дaе зaвдaнHя . Bсi oцi свoi веpсii стa.lв менi дoпoмoгпt йoмy в цЬ.HкBд нe всe мa€ змory лiквiдyватинaмiчених лroдей.чaсy стpiнaвся вiн зi п{}loю. зriквiдyвaти дopyченHя пpoпo}ryB. пiшtли пiд !Jим пoвиннa я бyлa за^oмити 5rкpaiнських pевoлroцioнеpiв тa цивiльне нaсе^eння. Maйаre щoвечopa ^eгa^bнy зirxoдив вiн дo свoгD сe^a тa чaс.C'' aгerrт.. ''бaндt|Tt|эM'.olt{y' и lдo я нe 6уву гaнЬaцii тa кoп{aндиpи УПA. згiднo вкaзiвoк ч<rтoвoпo''Б''.tпpoll.Б'. B poзмoвaх iз тим сaмиIvtзнeoхoтrтTи йoгo дo opгaнiзaцii' дo пpoBoдy.lмим зa щиpих i iдейних peвoлlоцioнepiв.. тa Я кpи^исЯ y свoйor'ry сeлi y . Tщ нaсвiтлип{o oдI{tl фaкт. yкpaiнцiв i т. вoни циIt{ ?l{yРятbся. Haслiдки iхньoi po6orн ми вiдкyли i .тepopистarr{викoнaт{ дopyненi aте}IтaTи мaскoвaню( пiд чaс piзниx o6лaв.

кypiеpoм. Ми вrке пoдa^и' щo пoвiдoмдroвaчi ?l{иByTb пpи ^егa^bне свoiх poД. щo пoвiдoмлtoвачi для пiдпiльнoi opгaнi. po6oтi). зaцii тa oзбpoсних вiддiлiв не стpaluнi. як|1|v1|4 Мoж{нa вимиHyги зaстaви й стiйки. мaйнoм. a д^Я зaМaскyBaнHя po6oти кaзaв дa^bцIе скpивaтися.il. II шIyвaннЯМ та oбiцянкаМи пpиtlеBo^ю}oтb ск^адaти пpaвдивi зiзнaння . Пoвiдoмдtoвачi. стягaв o6лaви i т. вiдсепapoвyЮтbopг. Тaкиx пo вияв^еtlнiiхньoi aгенrypнoi poбoти. З oглядy t|а це' щo дiтвoporo дy?fie чaсTo. € спецiяльний piд пoвiдoмдloвaчiв.инax.дoдеpжaнHЯ тa€rt4ницi. oдин iз тaких пoвiдoмлювaнiв. Cпeщrвaryзвеpтa€ HкBдНкГБ нa opгaнiзaцiюсiтки пoвiдoмлtoвaнiвy дiсaх i пiддiсних се^ax.'невиннi'. кoли. як i пoвiдoмлюванiв. ''свiй чoлoвiк''. якIдo с' де пеpeбyвaють i хTo сaМe' де € бyнкpи з opг. де € сте}ккv|. зв. a дpyгиМ o6еpеlкнiсть тa пapтизaнсь. Koди тaких людей пoМиrr4oвпеpтих нaМaгaЕIЬ}Iе Bдaстbся HКBд-HKГБ впхaти знoвy B tlyгpo oУH . Як oзбpo€ н o' де кBapтиpy€ ' звiдки беpе хapнi. пo^aгoдzкyвaв дopивoчнo тi спpaви вiддiлiв УПA. навoдивнarшi вiддiди на бiльrшoвицькiзaсiдки. Пpи кiнцi дoдaмo. i* дy}ке чaстo opгaнiзyе HКBД-HКI-Б дo пiдпpoвaдrкyвaння бiльu:oвицьких вiддiлiв зaкpитиMи сте2к- тaIи' зaсадниvo немiсцевиМ' к aМи дoмлювaнiв' a oпеpaтиBниМи пpaцiвникaми HKBД-HKГБ кoнтaкT. Ciткa тaкoгo pезидеI{тa нaчис^ю€ вiд 75-20 oci6.пo ЯкoМyсb нaсi HКBl. peзиден- пoвiдoмдroвu'". oсь пpи6лизнo oбсЯг poбoти пеpесivнoгo ди^и чеpез лiси. Ciткy пoвiаoмлtoвачiвy тих се^aх opгal{Ьyвaлo HкBд'HKГБ . скiльки i кyаи пpoxoдитb чеpез се^o нaшoгo вiйськa.lx. с^y2киBiнфopмaцiямитa poзвiдну|MИД'aHИN|v|' чиrvlдoкaзyвaB сBoк) вiддaнiсть нaшiй спpавi. Ду*" чaстo тpaп^Я€ т Ься' щo ч^ениopгaнiзaцii стaroтЬзaлoвлeнii зaвеpбoвaнiopганaмиHKBД-НKГБ дo агeнтypнoi пpaцi як aгенти.'6poнipyеться'' (звiльнюсться вiд aктивних пoвiдoмлrовaчiв o6oв'язкyслyrкбив ЧA). щo дitoть нa пpoстopi 5-10 сiл. дю6лять пoс^yгoвyвaTися в poзвiдниx цiлях paдимo звеptlyги вiдпoвiднy yBary нa цeй piа пoвiдoмлlовaнiв (не BикopистoByBaтиB opг. !]е нeпoвнoлiтнiдiти. якиx в oстaннiх чaсах HКBД-HKГБ веpбy€ дo aгеrlrypнoi пpaцi зaвдяки iхнiй спoстеpе2к^ивoстi тa вмiннi зaпaМ Ятaти зaiснyвaнi випaдки. B дiйснoстi rк пoдaвaввiн нa HKBд тoннi iнфopмaцiiпpo лiс. пеpeвa}кнo B t{изoвиx клiтинах. f. чиt{Ilики вiд пpaцi. З тих пpичиrt HКBД-HKГБ пiдпopядкy€ пoвiдoмлtoвачiв т. Згiднo тarМних нaкaзiв HкBд-HKГБ всiх зaвepбовaниxi . зв'язкoвий.lктoпеpaтивнихпpaцiвникiв HKBД-I-IкГБ Ь нею r фЬичHaнемo?t{^ивiсть. 4. ix зaapеruтoвyс. п.зaймaвсяз6ipкoroтa дoстaвolоxapнiв.гa дoнoсити.Зaвдaнням тaких пoвiдoмлroвaчiвтaкi zк самi. кoнтppoзвiдкaв ЧA.чaстo скpивaloTbся'' i слiдкytoтb зa нaцIим pyxoм. Bинеpпyючo скaж{еМo'щo Bot|и слiдкytoть.зaстpa. щo пpoхo166 пpaцЮ}oчих в paйoнax ни ^егa^bне се^aх' якi вдеprкyоть мirк пiдпopядкoвaнoю сoбi сiткoto пoвi- aбo в зaлеrкнoстi вiд пoтpе6и й 6iльruе пpaцiвникiв.це UJепiд чaс пеpехoдyфpoкry opгaнЬyеСMЕpl.aле i в iхнiх ^иI'Дe мiсцeвoстяxтaкa вe^икa'щo кoHT.лiсниний.щo6и дoказaти тим спoсoбoм. Ciткa пoвiдoмлювaчiв не в пiд^iснихсе^. кo^и впеptltе пpимiнити стpory кoнспipaцiro.внyгpirшники. веpбoвaниxзвичaйнимспoсoбoм. тa пpи тoмy piвнoнaснoскoМпpoмiryвaти щo Boни е poбory HaцIихслiдчих opганiв aбo й без apешry пеpевoдитЬ нa пoвiдoмлювaчiв. xтo в сeлi стaничний. якими вiгl oпiкyвaвся.eхтo yвafi{a€ ' щo зaвеpбoвaнa пo звiдь^юдиtla нeннi йoгo з тlоpМи tIе хoче стpiнaтися з opгaнaгии HкBД- t67 . a6o пoгpaнвiйськтa пiзнiшe Bсякoгo poаа aкцiй. де стoять стiйки' чи с в селi opгaнiзoвaнi лtoди. xTo Bapитb iсти. Mи викoнали Iде oдин aте}rтaт' в Якoгvryя 6paв чинtтy r{aстb. н a в с як l в с ипи. кy тaктикy. . Яких apешIryютьпiд час oб^aв.

HKГБ

тa стaнe неaктивtloк) в aгеI{TyPI{iйpo6oтi. Mи нe пepe.

чимo, щo тaкиx виiмкiв нeмaе, a^е не тpебa зa цiеi квестii
пpимiнlo.
бpaти rшa6лboнoвo i дo кoнrнoi зaвеpбoвaнoi
^Ioдини
вaти oдIlн i тoй сaмий rцaбльoн. Toмy.тo стaРa^исЬ tt/tинaсвiтдити Пo мo2t{нoстiвсестopoннbo' знaloчи i poзyмiroчи' щo
пpидeplrryвaтися rцaбдьoнy с явищеt\4д^я дroдeй opганiзoвaниx
нездopoBlrм тa Iцкiд,,rивим B opг. poбсгi. Opгaнн

НKBд-

oyBaюTb: сl^bpaдa' дopo2кнa хaтa' кaII^ичкa' зaN{lтнии пyнкт
сepeд пo^Я' вo€ н кoN{aт' фiнвiддiл, iдaдьня, тeaтp i iнrui.
2. Залиrдeння aгентoм чи пoвИoмлк)вaчеIи дoнoщ}IЦbкoгo
мaтepiaлy в нaпeрeд ).lvtoв^eнихмiсцях (дy.',.o, деpеBo' пiд кa.
мeнеIvt,xpестolt4' стapий знищений тaнк сepeд сe^a чи пoля i
багатo iнruнх).
3. Пеpедaчa вЙoмoстeй неpез тpетю oсo6y (6aтькo, мaтip,

HKГБ

сeстpa' 6paт, rкiнкa i т. п.). ![e в тoмy випaдкy' кo^и aгент чи
пoвiдoмлroвaч нe Мaс змoIи вiдлyнитися вiд дoмy vи вiддiлy,

юнi мaтepiaли тiльки тoмy, щoби зaп4aскyвaти зaвеpбoвaних,
BипyIдeних в нaс iз нeзaвepбoвaних. Кpoмi цboгo' HкBД-

щoби не Bик^lrкyвaти пiдoзpiнrrя. B тaкolvfy Bипадкy вiн
пpизнa€тbся кoIt,fyсbзi свoеi poдиt{и пpo всIo poбoтy, пoIIеРе.

пpи звiльнювaннi з тюрN{и дy}кe чaстo вt{пyскaюп'
пpoти яких мaЮтb нaвiть кoмпpoмiry.
нeзавеp6oвaниx'
лIoдeй

випyскаr iх з цiл,rro стBopювaння нeдoвip'я в Opгaнi.
зaцii дo t{их' витвopенtlЯ фepшreнтy мilк нaсе^eннЯм i OpгaнiHкГБ

зaцiеro i тим сaмим вiдipвaння мaс вiд oУH.

Oнeвиднo, щo
пo виrrylденнi з тЮprии нe бy.Ц,e пpaЦювaти з

тaкa

^юдtlнa
зaaнг.Dкoвy€ дo
aгентypoЮ. Дуn" чaстo' щo HKB{-HкГБ
aгентypнoi poбoти ведикi МaсI{ нaсе^енtlя' знaк)чи згopи пpo

ixню 6yаyry неaктивнiсть, тiльки д^я пoпepеднbo згaдyвaнoгo
мaскyBaння тa нa тe, щo6и в бyлy.loмy мoгги ix зa неaктr,rвнiсть фiзиvl{o винIllдyвaтн (висилaти нa Cибip i т. п.).

5. Cпoсo6и кoнтaктyaгенrypиз НKBД-HКГБ.
y poбoтi aгенrypи е спoсi6 кoнтaктy
Baхrним питaнrrЯп{

aгeнтiв i пoвiдoмлtoвaчiв зi свoiми эвepхникaми. Тyг

хoдIlтI)

гo^oвнo пpo:
a)
6)

пеpедaння зi6paних мaтерiалiв,
iнстpyктaж (метoди) в poбoтi,

нoвi дopyнeння в po6oтi (кoнкpетнi зaвдaнrrя).
звеpтaютb в.Dк}Iyyвa.
Пpи цьoмy opгaни HКBд-HKГБ
poбoтi,
в
дисциплiкy i тoчнiсть y стpiнaх,
ry нa кoнспipaцiro
як piвнoнr i qaхoве пiдtшкoлювaнtur тa пoлiтвиxoвyвaння свoеi
в)

aгегlтуpнoi сiтки.
Haйпpoстiruими спoсo6anirи кoнтaкry € :
1. Cтpiнi в ylltoв^енoмy мiсцi. Taкими
168

мiсцями, звиvaйнo,

д2ttytoчи' lllo зa зpaдy цiеi тaемницi мoпte 6yги знищeнa фa
poдинa. B тaких внпaдкax эв'язкoвим бyвaе oсoбa, щo нe ви.
к^икa€ пiдoзpiння й мoжe вiдвiдyвaти мiстo (paйoн) пiд пo.
кpиIllкoto яplvtаpкy' лiкapнi i т. п. Taкий ',зв'язкoвий'' зaxoдить
пpим. дo вi,tиiдy УПA, пpинoситЬ iнr,y, бiлля &lя ч^енa poдIr.
ни, a вiд ньoгo зaбиpar з.Цtдсl^егiдь пpигoтoвaнi мaтеpiали.
4. Пеpедava вiдoмoстей пorцтolo в пoдi6ниx виПil.{,КilХ,3BH.
нaйнo, пaкy€тbся

B кorrBepтy пpигoтoвaнi мaтеpiaлн, aдpесy-

i кидa€ т bсЯ в пotIIтoBy
дo пoтpiбнoгo HКBд-НкГБ
скpиHbкy в селi, a кo^tl тaкoi в селi немa, вiд,нoскться знoвy
..тpетьolo
oсo6oю'. дo пorцтoвoi скptlнbки y мiстi. Ta цей спoсi6 мaдo пpaктикy€тbся.
€ т bся

пiд нaс oблaв i пpovисткa тepенy. lle нaйбiльru
викoристoпpaктикoвaний спoсiб кoнтaкTy. НKBд-НKГБ
5. Cтpiнi

Bytoтb дy2fie чaстo oбдaви пo сe^aх' якi звичaйнo вiдбyвaroгься
кi,rькa paзiв в мiсяць. Рaзoм э вiддiлaми' щo пеpeBoдять тaкi
oбдави чи пpoчrtстки' пo сe^aх, виiздятъ i oпepативнi пpацiв.
ннки HKBд-HкГБ,

якi piзними спoсoбaмн кoнтaктyютbся

зi свoеto aгекЦ/pнoю сiткoto. Звичaйнo,

в цiлях зaмaскoвaння
виг^Ядoм Дo B||ГI|я.ЦУ

po6oти вotlи дoстoсoByютbсЯ звеpхнiм
цiлoгo вiллiлy тaк, щo' ttе знaючи iх oсo6истo' тPyднo iх пiз.
нaтн. Boни'
|2 - 6-|3з1

звинaйнo, захoдятb дo хaт пoвИoмлroвaчiв, дe

169

oдеprrryють пmpiбнi мaтеpiяltи i дalсrгь iнстpyсгalr тa завданItя.
Бyвaе нe pir:l i тaк, щo зaapецIтoвy€тьсЯ чlt пpидеp}l(y€тbся
цивiльних лroдей, a мirк rrими дoнoщикiв, запpoвадxtyетьсяix
всiх pазoм лo сiльpaди чи iнrцoгo бyлинкy i пеpeс,tyryеться
пooдинчo' вигtyскa€тЬся з мiсця дoмiв. Hе paз, гo^oвнo' кo^Il
дoнoщиками е мoлoдi lv{yхtчиHи'пpидеplrry€тl'ся з тaкимI,rпo.
вiдoм.дювaчaмикiлькa цивiльниx лroдей, a пo дopoзi дo paйo.
нy пoвiдoмлювaчaм',yta€ т Ься втекти...
6. Cтpiнi нa кoнспipaтивIrиxквapтиp:lх пpaктикyк}тbсятa.
кoж (цe пеpеB.llltнo вiдбyвaeться пo мiстax). Ha тaкy квap.
тиpy B oзнaчений чaс з.rхoдитb anент' пеpeдar' здoбщi ним
мaтеpia.lи, oдеplfiy€ iнстpyктarrrтa нoвi зaвдaнrrя.
7. Пеpeаaнa матepiaлiв неpeз безпoсepелнiх звepхникiв. B
сe^aх' дe сiткa пoвiдoмлroвaнiвpoзвиненa дoситb CHЛbHo,Мo.
,,ячeйки''
з кiдькox oсi6, якi мixr сo6oю
жyгь 6yпr пoтвopенi
не tl{yсятЬ61ml кoнспipoвaнi, aде кolкний зoкpeмa в,яlкеться
зi свoiми звеpxникalии '.ячeйкiв''' яким i пер.п,aють пoтpi6нi
мaтеpia.lи, a Цl в свoю чеpry oдним iз навeдениx Bище сп(rco.

бiв дo peзидентa чи HKB.{,_HкГБ.
Tpеба вiдмiтити, щo спoсo6и кoктaктiв з aпeнтaми i пoвi.
в
дoм^ювaчaми е пoдiбнi дo сe6е в oснoв€lх. PЬниця €
^иtЦе
тotиy, Цo кoли стpiнi з пoвiдoмлloBaчами вiдбрaroтьCЯ, 3BH.
.'сipoi..
oбстaнoвки, тo стpiнi з апeнгаJии'з oг^ячaйнo, сeр.4,
дy нa yваry i кoнспipацilo po6oти пpисвячy€ HKBД_HKГБ
дoсить дбайливoстi i пepфeкцii y Bикoнaннi. Д/'я мaскyвaння
дyкe нaстo спeцi.
стpiн з aгeнт:lми ствoplo€ HKBд_HКГБ
aД,кy oбстaнoвкy. Haпpим., зaЪдrrтъ в се^o 2_Э дecяткis
eнкaведистiв Ь oxopoнolo' a мiлr ними пo.ulмipaцьки вбpaнi
oпеpaтlвl{ики, якi пiл piзними пpитeкстaми poзIшyrсiвпo сe^y

''нa кo^oнi'., це&гo тaкoi, пpoти якoi тяхlкo нaм lr{aт}rкoп,tпpo.
мiтрoнi мaтеpiaли. У зв,язкy э тим l{il^еlt{итbзвеpтaти yвaty
',пoдi6них''
нa нaйдpi6нiшi випадки сyтичoк' Poзмoв i
'o'"ry
невиHt{l,tхвипaдкiв нaцIиx члeнiв з бoдьrшeвикa"}rи
в u.lмipаць.
ких yбpaнняx i gyqайкаx тa глибoкo iх пpoaналЬyвaти, 60
дy2кe частo пiд тaкoю пoкpиruкoю кpиeтbrя кoнтaкт aгеrrгiв Ь
iхнiми oпеpaтивникaми.fдя пpимipy нaвeдeil{oкiдька фактiв.

..к,.
пpиixaлo
пaрaдесяткiв6iльrшo.
fuя 25.2,44p, лo с.

викiв нa ''oблaвy,.. Bсi 6yли вбpанi oднакoвo' пo. tшмipaцьки.
..M'.'
пpийшли
f,o oднoi хaти' де нa тoй чaс мellrк.r^a aгeнткa
.'вoдки'.,
6iльrшoвики, якi прсил}l в гoспoдtlнi
щoб пoгpiтися.
Кoли

гoспoдt{}lя пoчtl^aсЬ Bипpoulyвaти' щo нeмa€' oдин Ь
(oпеpaтивник)
них
нaкpичав нa неi, щo xoч би спiд зeмдi
взяти'

tv{yситb iТ дiстати. I!o6и
вкiнцi пoзбщися гoспoдинi
,'![e
спитaв' гpЬнo вк.rзyroчи на aгенткy '.M'':
хтo)''. Гoспo.
диня пoча^a tдoсЬ тaIи вияснIoBaти' a сaмa oдягнyлaся i зi
с^oвами '.вlке йдy за вoдкolo'' вийшда з xaти' pадiloчи, щo
yниккy^a нeпpи€tvtнoсти з 6oкy бiдьrцoвикiв '.за нalЦy дiвчи.
нУ',, пPo якy дyмa^a, щo бi,rьшoвики ii Hапевt|o зааpeцrгyютЬ.
Oпеpaтивник, вiд,пpaвивtши peцгIy бiльrшoвикiв нa пoдвip'я,
.,lЦyкa.ltи,.
6yнкepiв, вiдбyвaв спoкiйнo стpiкy з
щoби тaм
aгeьrп{oю. Hе дiаrдавruись пoспoдинi з гopi,rкoto, вийrшoв, a
пoспoдиlrя' вep}ryвши аrк дil^екo пЬнirце дoдolt{y, тiшилася,
щo нarшiй людинi вд;l^oся э6утvl, як к:l*l^a нaxа6нoгo lvtoск:l^я
й oмикyти apeшIЦвaн}rя.

вiдбyваloть стpiнi зi свoiми aгeнтaми.
нaлежrггь
Ha спoсoби кoнтaктy aгеIfrypи HKBд-HKГБ
зBеp}ryп.I oсo6ливy yвary, 6o нa пiдстaвi Цьoгo дy2кe чaстo
мoжнa poзlшифpyватl{кoкгaкти aгeнтypl{' гo^oвtlo веpбoвaнi

..!!',
заixaлa гpyпкa
Дpу*Й випа.It'oк:мя 7.У.45 p. в с.
6iльцroвикiв нa oблавy, в якiй apеш'тyвa^иoкo^o 20 дiвчат тa
зaпpoвaдrr^ивсix дo сiльpaли. Miat iнlцими apеrrrтoвaнoтaкo2tt
.'C'.,
нaцIa
дiвнинкy тoi гoспoдинi, в якoi пер6yвaла aгeнтка
''C''
poзвiдниця. Кoди
гryсти^асяirтн дo сiльpади, щoби виз.
Bo^ити цlo дiвникy, 6o спoдiвarraсястpiнyтl{ свoгo oпepaтrrв.
никa' _ стpiкyлaсь Ь ним в?ffенa свoйoмy пoдвip.i, i вiн, yс.
мiхaюнись, вl{.ясtlив'Iдo пo зaкiнчeннi стpiнi з неto дiвчинa

t70

l2r

t7l

Пpийдe дoдoмy' бo сьoгoднiruнiйaperuтвсiх дiвчaт шe мaскipoвкa цiеi стpiнi.

цe

^и.

fr?t *

дaе нoвий i стparшний oбpaз
пiдлoi poбoти стaлiнськиx пoлiцiйних чинникiв. Bсi rкa>кливi
aкцii, якi пpoвoдятb Bollи пo се^aх' мiстaх i лiсaх, виBoзи po.
Пoвищa

rrarЦa iнстpyкцiя

диrr нa Cибip тIopми' кaтopги' кoнцтa6opи - всe Цe нaпеpед
к)дaп{и' aгентaми i
пiдгoтoвaнe мepзeнниtvlи зpаднI{к:lмt,l пoвiдoмлtoвaчaми.

oстеpiгalо.rи oУH i УПA перл небезпекoк) зi стopoни
агеrггiв i пoвiдoмлloваdв тa фoi пiастyпнoi po6сrги HKBд HKГБ. Boни стapaк)Tbсяпpoлiзти в oУH i УПA, здo6yги
Taп{дoвipи' Пpo Bсе poзвiдaти, щoби oпiсля всe знищити. Bo.
tIи € сiвaчaми недoвipя мiпr кaдpaми OУH, УПA i нapoдoм.
нaмaгa€тbся iатtl pукa в pyкy з нiПцдe HкBд-HKГБ
МeЦbким гестaпoп{'щoби нищитн фiзиннo yкpaiнський нapoд
pyх.
тa peвo^roЦiйнo.пoвстaнний
Hе6езпекa aгенrypнoi po6oтн ве^икa. Пpoвaдити впoвнi
тoдi, кoди
yспituнy бopoтьбy з HКBl', бy,Ц,eмoпsлиBo'
^ицIe
вiдкpитi
УПA
Draтищ/тb
всi члени OpганЬaцii тa сTapцIини
ovi, yмiтимyгь бaнкти пiдсryп зalиaскoвaнonoвopoгa i вмi.
тиIvryгb йoгo викpити.

Tpeба нaвчитисb збepiгaтн вiйськoвi, opгaнiзaцiйнi тaйни.
Пpaцroвaти

й мoвчaти тa зaпеpестaти з.lг.l^bнoi бaлaкaнини

пpo всi спpaвrr pевoлюцiйнoi бopoтьби, 6o це дaе вopoгoвi
Iциpoкe д2rrеpе^o iнфopмaцii. Гoвopити тiдьки пpo нalцy пpoгpaмy' пotllиploвaти iдею i клинi, зa якi ми 6oрмoся. Tpeбa
н.lвчитисb poзpiзняти, хтo свiй, a хгo пер6paний вopoг. Cкpi.
пrгги дoвip'Я to пpoвoдy' яке вopoг нaмaгa€тDся пiдipвати,
сoдiднo й тoчнo викoнyв:lти йorю нaкази. Хm цIиpI{тЬ зневipy
сepeд мaс i недoвipя дo пpoвoдy' сa6oryе й не викoнyе йoгo нак.lзl{, пolllllproе бpеxливi кyп<и i нiсeнiтницi, вiдмoвляетъся вiд
хтo' зaIIIttвIIIись'як миlll

aктивнoi 6opoть6и з HКBД-HкГБ'
172

в нopi, мaprryr дopoгий нaс o пoдaлiк tкиття свoйoгo Hapoдy тa
..I,{aнни,.
пpoвiднoгo aвангapдy' 6eзчиннo i пaсивнo винiкyе
з не.
6a, a6o ''нyrrroi
aгеrгг
HKBд-HкГБ,
бaйдркe,
- це
^aски''
свiдoмий ни несвiдoмий. Пiддa po6oтa HкBД-HKГБ
poз.
кpитa. Кoжний з дoп}щ/Bа}Iих arcrrгiв видaе свoiх спiвпpaцiвни.
кiв, i iх }кдe кapa рвoлloцiйнoгo часy' xoч як вoни rrе мaскyвa.
лмcя 6, де нe скpиваJ\ися 6 - iх всюди дoсяtfiе сyBopокapаIочa
pyкa pевo^юцii. Coбaкaм - сoбaчa сil{egгb, Пoгopдa цiлoгo нapo.
Дy тa гaнь6a навiки. Ti, щo з несвiдoмoстi дaли се6е втягrгyтl,tв
пiастyпнi сiтi, зapaз зpoзyмiли пiрriсть цiеi poбoти i хoкyгь veснo
бopотися в peвoлroцiйних
пpmи HКBf,,
пoвиннi негaйнo
^aвil(
пipвaти з цiсю чopнoю' бpyанolо poбoтoю тa aкTивнo дoпoмoгти
Bиниtдyвaти з кopiнням цей бyp.ян.
Кoпiя.

Мarцинoпнс.

ЦZlABoBУ: ф. 18,1._ oп. t. _ C''p. 238._ Apк.
81-98.

78-.?llивчик'' 111 81-95.Гoлiв. 99 Гopurкoв4э.80 ..Bopoн. 40 ..'Дo''' 74.raнЯpoслaв 15 ''Бoм6ик.) 110 Бpoнrшгейн-Tpoцький 3 Бaй6a Poмaн 106 Ба..Z[oмнiнeв . '.)71 44 '..37 Бa6иничo*yфpiй (''Лев'...'Baся. 1o3 "?ltap"30 '.78 81.Бiтькo.1 Гapкавeць24 Бopисloк Mикoдa 64 Гаскeвич Boлoдимиp ('..Z[opoшщtПeтpo 64 . |23' .61-66 Бiлас Iвaн 6.К)^.'Зaець. 30 t7t .Лoцмaн'.'47 Бртцeв фeдP (.Пoдьoвий..' '.'Бyp".30 Гpивaк 8 Гpигoр'евa114 ГpнцaйС.Boевoдa'.10э Басroк €вген 63 Baсидьевэ2..Bo^кoв'. 53 '.10t Бa6eнкo113. 57 "Bipa" 72 БипtoвськийРoмaн (.) '.'6...lGра.') .) 56 ГopoднськaМ.\у6нgькнil.|. э6. 85 Гpiм.Бoгдaн. 174 pнiа'')64 Гaсюк Олeг 76' 17 Гepaсим Cтесь (''Кpaмаp'.12o .. БoяpcькпЙ42 вifi'') 45 Бpaгiн 39 '..72 .Maксим 44 Bopoн.g7.)58.94 .) 45.{aнкo TaнaciЙ 72 .Гpiзний. 84 .. gl . аpа'') 84 "ГaЙ" 72 Бoйкo 12. 89 . 107 20-22. 84.114 Бpoмбepг3э. 121 oZ[eмбiцькнй .pyкКатеpинa119.. 92.(.78. 46.) Bдaсюк Пeтpo ('.\мwtpo (''Hoй'' ) g7. 74.. 109 ГpабoвськнЙIвaн 123 ГpaбнaкI. 47 Гa.' 57 ... 11o.) 78 3авгopoанiй88 3uдo' 7э.'57 ГopoдецькийПeтpo (Ду6.Z[аpaбaнMиxaй.'86 Галiев Cyлтaн 4 ''Бoplc.Baсилькo. 26_29.73 .30 . 59.raхoвич4 Baйсбepг81.'Кypнавий")94 ''Гperкa. (. 63. 4 4 fдeprrtинськнfа |2 fuюнь .65' 66 БoднаpацrикBaсиль 12 Boтьсpvyк Пopo 64 Бoднаp Яpoслaв (. 46.\у6нtдькvlit Миxaйлo 84 ций..'Гopаiенкo.[мнтpo (. 79... 54 Дм. э3 Бaтькo 'Maхнo. 24' 27 BдoвинeнкoМaplя 99 ''Беpезa.?lleн'..Maкoлен.IMЕI{Hий пoкдаtчик AндpyсенкoМихайлo (..48. 78 Бerмa 725 Baтroгa69 '.\уx 109. 56 Boлченкo64 Бiлик oльгa 99 Bopoбйoв Мш<oда(..Бе[a]ндеpa'.'Myхa'.p''.Гorrтa. 49..Кa.) 97-99 Глинський Mикoлa 44.711 ''Bepхoвtliа''722 Бepiя Лавpeнтlfi74 Bинниченкo68..90.. 44.Z[yмський .ro ('... 73..'Генеpaлoв'') 69.Бi^ий. 64.!у6oвнf.'22.Бистpий'. 6 ''Гpaiа''47 Гpeнь (. 59_67...Бoйryp. 63..Дo'. 110 (''Кy. ''Стapнiа.\oв6ня.".('.'69 62.30 Гpyulевський97 Гyзеев 16 Гуceв 35 Петpo 12o. 60 Гpaбoвськa108. 80 .\oв6уul'' 79 11. 64. 54 .\eнiкiн 3. 74.Щlшк . Сropoв723 €pмакoв 96 €pьoмiн 68 €qiмoв oлексaндp64..Аpaл..') 69 /анилкiв Петpo (..) .rшшин'') 100.

.27 . 118 Moвка oдeксандp67 .78 Koмпaнeць 60 Кoндpaцькпfа124 Кoнoвaлeць€ в ген 5 176 .' 109 KpaвецьKaтepина('. 57 Mиxaйдечкo Baсидь (''21t".48.. 92.Mayзep.) 99 .) (''Cтевкo'') 47 lGючик Cтепaн ..[opненкo.'78 6э.Haтa^кa'. 49 КoтлoвськийФеаip 118.89 97.6) 2 . 59-68.' 25' 28 Кpaвзyк Йoс:"n Mиxaйдoвич (. 95 ЛюватюкH..Mapiйкa'' 96.. 177 . 48 Мaкаpтyк Cтепaн 64 Maнькoвський9 ''Mapiя'..)111 Mихaдкiв 89 Mихaльнyкс.')46 Mapненкoв38 Mатвеев 54 O6yхoв42.Mayзep'. 56 Maзяк Ipина81.Кoмap..126 . 107 Лесик102 Лесroк24 Лещeнкo (.'Mаyзep'')18.Зy6енкo. КиpпaнoвB.. 107 ИльiнацькийBaсиль (''Рi.28 Лис Baсиль40 .Кyк.) 44. 49 Кaгaнoвич54 Kpщiкoв Бopис 7 ''Kapмe. 82. 81' 87 . 81. 99 ''Кдим Caвyp'.Зaпopoхreцb.) 46. 119 '.митpo 8 Koвaлlцluпн722 Ko.48.Оьapкa'.... 49 '.4э Mатвiitцин M. ^iД\я 86 .'Mopryнкa'') ('.'Липенкo'' 25.. 124 Kyлiru Мapй '. ('.'Мoгилa'...Maкapенкo'' 6э.117 зець.)25 ''Лимoнкa. Пeтpo 56 Кoлесникoва20 Кoлoсoвець104 . 54-56 . 115.96. 15. Kpилатий'....Зoзyля. 54.'Кapпoвин'.Мaкapoв. 55 HiкoдarцинBaсиль 89 Hoвичихiн3э.Kyмиtш.y. 64.95 ЛюлIoк Пeтpo (''Гoнтa'. 88 .Клим'. лезняк'.) Oвнapенкo51 .63' 77.Завзятнfi'..'Iвaнoв. 26. 82 ..' 62.tюк'' 109. 30 Лeвo.rкo Baсrrль (.Лeбiдь. 48..28 Кopoтнeнкo40 ''Зaпopoнtеgь''. ''Coкoденкo'') 68 Левченкo 125 Легетa('. 63.Apтем'') 56 Ленiн4 Леoнкo81' 82 Леoкгьев 72. 64.Кopнiй'.) 111 КpиницькийCемен 99 .Koмаp.Mopoзeнкo'' |12 ''Мopський''81 Moчедo Пapacкa 42 Haзapoв 37 .Oкo. 45 Mедьник M.'Кpин'. 72 101 ''Maтpoс''53 oлексeнкo Cтeпaн 12' 80.. 78 .Звip'... 106 '. 45 Iльiчoв36 ''Кpiт. 15 Meдьник oльгa64 Mикитroк40 МикrrпокCтещн (.' 83 Лaтиrцев 4 '..'. 105.) . aгeнт HкBс 42 Koвалик l.Mиpoслaв'. 122 Hoгaчeвськиfа 44-46.82. 66 .'Мaхнo'' 44 Meдведев[мнтpo 7 Mедиtц Иoctlп ('. 30 KoшapськийГ.'Boвк.. 108 . )7 ''Hoвo6paнeць'' 77 ф. 99-10| 25.Ацctlй. '...'Лapисa.Hестop. 110 КyзнецoвMикoлa 7 .'ЗалЬrшк. IвarшкiвГaннa 91 64-66.. Кyльvицький Рoстислав (.Mopoз..''Tвepл и й ' . 95 Mapкo ('... 20 Лpкeцький 103 Аyк'янoв 8 Лyпинiс 92 Аювaтюк П.'69 Кунпщькнfi32 Iван109 Kyпpiянець 122 Кщинець ''Кyций''85.Чopнa.Mеч'.' 69 Лисюк (..oyнiвець 95 KoстедьникГaвpиiл 14 Зaхapнeнкo 39 Koстeльникtoрiй 14 3aцеpкoвна Mapiя 120 Koтенкo 10э.

..Чa6aн.9 1 Cyлoплaтoв Пaвдo 5 . 107 8 6 .78 Cабypoв Oлeксандp 20' 30.. . 54.130 CтoцькийCтепан119.Рyслaн. 87 CтpoканTимoqiй8...Tрry6'. 27.'Cтerypa'.Cyм'. 69. 59-67.oyнiвeць78 ''Cтeпoвий. 50 Tpилiссep4 "Typ" 92.'Чаp.777 ''Typкмен''97_100 Troгюнник97 Ульянoв.'Cтепoвий'' (Boлинь) 722 ..' 53 ..70..119 ..'PЬy". ('.. Петpoв 34 Пивoвap.Oстап''.'oстaп. 57. 55 178 Pollн 35 '.'26 Пapqeнюк122.Бистpиfi'') 702 ХаpнeнкoI.. 55 Пoтiчний Петpo 72.'Coкiл.86' 89 Пчeлянський Baси. 63 Tихoнoв 114 .Coкoдeнкo" 69-72 Coкoлoв.120 ''Cтpилiс.'Тaмаpa'.Чepвa'')101 П.. 40' 114 Пpнстaйкo Boлoлимиp11 Пpiц 9 Пpoкoq'ев 39..'!у6eнкo'.85.'' Ha д iя . 109 Oниськiв Iвaн 89. 11l 40. 40 ''Птax. ''Peн.мaйop 12.)51..' 51 ЧеpкaсoвIван64 t79 . 53 .'Хмypий'. '. 9 6 .96.rь 6э. 90 Хpoленкo27 Хpyщoв5. ![eслЬПaвлo(''Hyмep. 88 .'Haдiя.'Хaнeнк9..Paвинський Пидип(. 92.' 17 ''Cтeпaн'. 89 ФepeннyкIo. 60.56. Палaмap.Pyдnй'') 61 .Чaд.Poмaн. 57 '. 7 4 '. 20.. Oст-ап(.72э Пeлиx . 50 56...')81. 56 Пaламapкyк 117 Pи6ченкo110 П-i*n"p*yц ^. 22.TвepЦuil'.ryt Mикoдa 8 Cемкyлей 4t CидopeнкoTетяна (. 65. 3 3 .. 111 Cтельмаlщпсtopй ('.')48.'(Cтpий) 90 .Рyсин.ryrt3. 90 .Kiна.'Лимoнка'')81 ''Слух''57 .. 708. э2. 41 97.'37 ''Рoмкo.'30 Пmашник Гpигopiй (.' 81. 96.Poмa. 69. пoлкoвник6 Coкoлoв.108 Poмoв 55 Рyаенкo 40. 57 .ПaнEiл.69 .Coмкo. Гopoаeць кa ...'42 Peпницькa Hiнa 118. 102. 39. 49 Pя6уxiн 39 PяснийB. 80 ''Coдoвей'.Opел.. Caqpoнeнкo 35 Cгoлaник 35 Cевep. gg ..'Ри6aк'.Cтепoвий'.Cтeпан.rеrшикгep68 Плoтський53 ..ryrсoлексaндp 40 Пикмaн 39 Пiдкалюк 41 Пiнчylt M.)100. 12 .. )8 8 .Ленiн 3 Усeнкo53 фaтеев113 .) 46 PезнiкЛeв 64 . 28. 110.171 Хapiв ldaн ('.. Гopдй 117 Pик o в3 2 . 125. 87 Cклянський4 Cкoтнiкoв 12 C*py. oyнiвеgь89 . 9 0 .101 Р"д^Cемен(. 60.'48. 6) . paт. |24 Хлoпoн109' 110 .. 51 Cyмaplок 12 .TимoIд.Peз5rн'.'Tнrp'' 74 .. (''Cталь. 67 '.Opeст. 108 Cпиpндoнoв38 Стaлiн 4' 32 . 67.'Феаip.\yкa 111 Пeльвeцькиf1 15 Петлopa 3-5 ^.Cкaдичaн.775.'Пopox.. 5|-55.'Cиpoта'' 30 '.'' aпe}IтHкBс 62 . 42 Сaвчeнкo 123 Caмсoнoв113 Capaев44.4| '.. 9 7 .'69 '.108 '.Coкoлoвськa. 64.

'30 Чeхpiй Iвaн (''Xмiль'') 109 Чижoв 8 Чuч6a 33 Чopнeй Baсиль 71' 72 Чopнeй Mapiя 11 '. 70 .'Юpкo'. . 52' .53 (...27 ..Чopний.Oлeксaндp 7 Яgiв Iвaн 106 зMIст .74 ЮxимчyкAнaтoлiй11 'Явip'. 75 Шaтoхiн 113.'Illцg16дp'' $f Ши тoв20.. 71 Юpнeнкo..1"oo^.90 IJ.Яpкo....45 .. 85 Яpкiн 9 .1|4 Швapцбapд 5 Швейдa Йocнп 723 Швець Aянa 177.Чopннfr.'Янкo.22 . 712 Шeвтyк Iвaн 64 IlleггпlцькиЙАндpeЙ 74 ШepIшин69 .63 Чyпpинськиfi Пнлнп 35 Шaнкoвськnfi Аeв 7.. 83' 84.Юзвинкa.Яpoпoлк..39 .'Яpeмa' 63 Яpем.) 69.Яpенкo..'69 Янув З8.ryкBaсидь6 .'Шyмний'..89 69 Яpo. 88.Iyxевин Poмaн74 '. 112 loдeнич 4 p^зoозь Гeopгiй (''Кoх'')44.Чеpнoв. 83.. 43 Шумaк 27 . Шншкo 3З Шy6ин 47.

Bсевoдoд Петpiв.. Biйськoвoпoлoнeнi тa iнтеpнoванi /pyгoi свiтoвoi вiйни.' 2004. 60. CнмoнПeтлюpai евpействo.- 280 с.. HаrutнiпpяllЦинa. 3. Кoмп'IотеpIIa веРстIсa Mшсoля Cеpгiйчжa. 19э91947.920 c. .Умoв' аpy<.- К. Bnд.к. 06д. 2006. .oм.' 2001.. Листи. B.дI( N.Boлинська. вид' аpк.152c..: Boдинь.8.626 c.08.Листи.f.9.iя.: 2004-2005.. 10..704 c. ГаpнirypaAхадемiя.5. Пpнкаpпaття.840 с. . CимoнПетлoрa. B. 19э9-1955.T. B.200э. yIсpaiнцiв 11. Hoвiтня катopгa. B.. Накдад3000.. 3.iстopнннiпpaцl.. 6. гpaнтaм у 1920-2000 poках. Cepгiйзyк.K. Bсeвoлoд Пeтpiв. 7.Дl.Пpoпoнy€ l vto пРид. Cеpгiйтyк.1939-1955. Cеpгiйкyк. 2.м. 5. Киiв.188 с.2006. B..к. B.к. 200э.- пoвн. Cepгiйнyк.Cтaттi. 8. Пoдiдltя.' 2003.K. Biйськoвo. - К' 2002. Зам. Пoляки нa Boлинi y poки Дpy.- TABPyЮЧи BизBo^Ьнии ПPAПOP aгектуPштa спецбoiЪoкHКBC_HкдБ . ськo-yкpaiнсbкoгo кoнqлiкry в poки {pyгoi свiтoвoi вiйни.6-7337.Tpaгeаiя Пoльщi.1939-1955. к. . Cеpгiйкyк. 12. Cеpгiйvyк. 4.576 с.Ц'eнтaм. 2005.oкyменти. 1941-1955.oi свiтoвoi вiйни. Cеpгiйкyк.rьнiсть пiд внглядoмoУH_УПA 640 c.- 740c. .Heскoрнa цepквa.. Як нaс мopи^l{гo^oд.. цii. . IV. 498 с. oo.аpк.f.".440 c.. Biддpyкoванo в 3AT "Biпoд"..eмi- Пiдписанoдo дpyкy9.Пpининнй пepe6iг пoль. f. - к.. Cпoмиl{и. .. 182 183 .бaти: Boлoднмиp Cеpгiйнук 1. 2006. TpaгедiяBoдинi. -T' 1997. 9. f'oкyмeнти з yкpaiнськиx apxiвiв i пoльськi пyблiкa. К. N". 3aкеpзoнrrя.oкyментн i мaтtpiали пpo opгaнЬaцiю дoпolt{oгиyкpaiнськoro дiaспoporo сry. вyл. Biйськoвo-iстоpиннiпpaцi..B.Tехнiчннй PедаIсоP Hatiя Лoгyroва.66.pyк oqсeтний.. к. 2001.Фopмат 84х108/32. B iм'я мaй6yгньoгo нaцii.. 15.УкpаiнськиilзДвиr..

Cepгiй*y*.lriеv.цa .B. 14.univ.152c.Рuд""ськi пapтизaнИлpoTIloУt{.Taнкoвый кopoльРoссии. - к. . 2006. 2005..к..236 c..УПA. Cepпйнyt. B.13. . е-mail: sеrhijсhuk@mail. 3 питaнь пPl{дбaннявищrзaзнaчеrroiлiтеpaтypи зBеPтaтисязa тe^eфoнoмз 8 (044) 253-95-67.