P. 1
ZBIRKA_TESTOVA

ZBIRKA_TESTOVA

|Views: 5,888|Likes:
Published by Marko Bošatlić

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Marko Bošatlić on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2015

pdf

text

original

IVEUClllSTE A R HIT E K TON SKi
HA _ 10000 Zagreb,

u

Z),::,~EBtIl FA.: \j l T k
M

r

Kaclceva

26 . II ~ 'J A T S K A

SVEUC1LlSTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKUL TET

yziro:

30102·693

3198

..

'J

~ ,

Z,BIRKA TESTOVA
Zagreb, ozujak 1998.

1"' i

cJ

!

~ .. !

Izdavac: Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu 10000 Zagreb, Kaciceva 26, tel. 4561 253 Za izdavaca: Prof.dr.sc. Hildegard Urednik: Doc. Mladen Josic Pripremili: Mladen Josic~ Renata Waldgoni, Nikoleta Sudeta, Mateo Bilus, RobertoVdovic

Auf Franic

Fotoliti: Boje vremena, Zagreb Naklada: 1000 primjeraka Tisak: Zagraf, Zagreb

umjetnosti i opce kulture Testovi MAT Provjera znanja iz matematike i fizike ". prOljera i provjera likovnih i grafickih arhitekture. ima namjeru obnoviti ovu zbirku testova svake dvije go dine kako bi uvijek bila aktualna i ad koristi u pripremama postupak..H r. umjetnosti nastojanju provjera sposobnosti percepcije prastara i fizike.10000 Zagreb.dr. dia Vrste testova i literatura Uvjeti upisa Testovi CRT Testovi PER Provjera likovnih i grafickih sposobnosti Provjera sposobnosti percepcije prostora I . Prodekan za nastavu Doc.sc.603 .SVEUCILI$TE ARH!TEKTONSKI HR .- i ARHJTEKTONSKJ FAKUL TET SVEUCILJSTA U ZAGREBU. Fakultet. Bojan Baletic. Ovaj broj testova u sklopu razredbenog postupka da se na Fakultet upisu ani mladi ljudi koji nuian je u nasem ce uspjesno savladati tehnicke i likovne zadatke koje struka poput arhitekture pred njih postavlja.~-:_6U FA . V AT S K A ·i .3198 Pred vama je izmjenjeno i dopunjeno izdanje zbirke testova koristenih u poslijednjih nekoliko .". ~ I I Testovi UMJ Provjera poznavanja arhitekture. ziro: 30102 .: UlTET : . odnosno njegovo Povjerenstvo za razredbeni postupak. ZAGREB. Kaa sto ste upoznati razredbeni postupak za upis na Arhitektonski fakultet sastoji se ad cetiri testa koja se pisu kraz dva dana: pravjera znanja iz matematike spasobnasti. KACICEVA 26 . za razredbeni j"i ( I __ ) 1 Svim buducim kandidatima zelim puna uspjeha na nasem razredbenam postupku.. godina u sklopu razredbenog postupka na Arhitektonskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. U Kaciceva 26 Z·. poznavanja i opce kulture.

razred gimnazije) Macan.a: c". do XVIII-.. Vernic: Mikulicie: Parr. razred) TEST MAT LITERA TURA IZ MATEMATIKE I FIZlKE Matematika: Curkovic J. Mirenic-Bacic: Uvod u likovno misljenje (udzbenik za 1.-st. KACICEVA 26 . kao i provjera sposobnosti stvaranja Provjera sposobnosti opazanja i citanja postojecih arhitektonskih novih arhitektonskih prostora iii njihovih odnosa. ZAGREB. Mages: Zemljopis 8 (udZbenik) Filozofi. europskom i svjetskom zemljopisnom prostoru. Vujicie: Povijest . Vemic. Poznavanje osnovnih pojmova i cinjenica iz povijesti (stari. Mirosevic: Hrvatska i svijet od V.elektromagnetizam (udzbenik) Vjezbe iz fizike Fizika2 Fizika 3 (prirucnik) Valovi i cesticc (za III. Hrvatska i svijet I Sanjek. TEST PER PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA prostoraili njihovih odnosa. glazbe. 4.prijevod) Likovna kultura: ~\ . razred gimnazije) + . (prirucnik za 4. razred gimnazije) Peric: Hrvatska i svijet u XX. filozofije i sociologije. st. .J. Veljan: Matematika I (zbirka) Elezovic: Dakic: Rukavina: Rukavina: Dakic: Fizika: Paar: Paar: Mikulicic. razred) k Bacic. tj. razred) Damjanov: Likovna umjetnost 2 (prirucnik za 2-4. TEST UMJ PROV JERA POZNA VANJA ARHITEKTURE. i 3. Osnovna orijentacija u hrvatskom. Munic I. S. Boris Kalin: Povijest filozofije (prirucnik) Arno. Mikulicic: Vujnovic: Matematika 2 (udzbenik) Matematika 2 (zbirka) Matematika 3 (udzbenik) Zbirka zadataka Matematika 4 (zbirka) Fizika 1 (udibenik . 2. Sic. knjizevnosti. UMJETNOSTI I OPCE KUL TURE L Poznavanje osnovnih pojmova i najvainijih podataka iz povijesti arhitekture i likovnih umjetnosti. 5.Pavkovic. Anzenbacher: Filozofija (Skolska knjiga . i XIX. Poviiest: Povijest starog vijeka (prirucnik za I.: FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.Roko : Matematika 1 (udzbenik) . Curkovic I. Poznavanje bitnih podataka iz nacionalne i svjetske poyijesti. kazalista i filma. Poznavanje osnovnih pojmova i cinjenica iz umjetnosti u sirem smislu. (prirucnik za 3. Mirosevic: Hrvatska i svijet u XVIII. Arhitektura i umjetnost kao drustveni fenomen. razred) Kos: Stoljeca govore glazbom 2 (udzbenik za 2.V.prirucnik) Zbirka zadataka Vjezbe iz fizike Gibanje i energija (udzbenik) Fizika .Kalodera-Jelic: Zemljopis 1 (udzbenik) Zemljopis 6 (udzbenik) + . (prirucnik za 2. zapazanja Ocjena graficko-likovnih sposobnosti prostornog prikazivanja projekcije i volumena na plohu. Njiric: Stoljeca govore glazbom I (prirucnik za 1.· Dr. razred) /C ARHITEKTONSKI ~'. srednji i novi vijek). razred gimnazije) Zemliopis: ~:' .Friganovic. Matas: Regie.VRSTE TESTOVA I LlTERATURA TEST CRT PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKlH SPOSOBNOSTI oblikovanja i predodzbe vrsi se provjerom vizualne memorije. razred). 3.J Glazhena kultura: ACelar.Damjanov: Likovna umjetnost 1 (prirucnik za I. Mikulicic: Paar: Krsnik. st. 6.

693 . duzni su do kraja I. !UJ FAi{UlTET 26 .3198 O. Ako je pristupnik zbog izuzetnih okolnosti sprijeccn pristupiti ispitu u vrijeme odrzavanja i provodenje razredbenog duian je uoci ispita odnosno najkasnije dva dana nakon odrzanog ispita 0 tome obavijestiti Arhitektonski fakultet dokumentaciju kojom to potvrduje.god. Pristupnik koji je u tijeku srednjoskolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na drzavnim natjecanjima koja se provode pod nadzorom fakulteta odnosno drzavne strucne organizacije iz podrucja bitnog za studij arhitekture.10000 Zagreb. Raspored i popis pristupnika za polaganje ispita bit ce objavljen u zgradi Fakulteta. Izbor pristupnika za upis na studij obavlja se putem razredbenog po stupka koji se zasniva na: . Zagrebu. potvrdu 0 polozenom ispitu iz hrvatskogjezika. Pristupnici su duzni doci na razredbeni postupak bez posebne obavijesti. ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU. 30 I 02-603-3198.VEliCfllSTE ARHITEKTONSKr HR .r. i dostaviti 4. U 2 . 4561-253. z. postupka. Razredbeni ispit se polaze na Arhitektonskom fakultetu. Na razredbenom postupku pristupnik moze steci maksimalan broj od 1000 bodova s tim da odnos izmedu elemenata provjere znanja i uspjeha u prethodnom obrazovanju iznosi 800:200. i 5. koji se uplacuje na ziro racun Fakulteta 30102-603-3198 s naznakorn "za razredbeni postupak" u iznosu od I 00 Kn f) Prijave za upis podnose se na posebnoj tiskanici Fakulteta i predaju se ilisalju postern na adresu Fakulteta. Kaciceva 26. ZAGREB.provjeri znanja. Zagreb.vrednovanje uspjeha u prethodnom obrazovanju . fax 4828-079. Iz svake pojedine provjere znanja pristupnik rnoze maksimalno ostvariti 200 bodova s tim daje pojedinacni prag 50 bodova. odnosno cerverogodisnjomskolom arhitektonskog ili gradevinskog smjera. OPCI UVJETI RAZREDBENOG POSTUPKA (dio opcih uvjeta za sk. sve svjedodibe stecene u inozemstvu. semestra 'poloziri diferencijalne ispite prerna posebnom rjesenju. ME 3204952. e) Dokaz 0 uplati troskova razredbenog postupka. PRIJA VA ZA RAZREDBENI POSTUPAK Uz prijavu treba priloziti: Fotokopiju domovnice (Hrvati koji nisu drzavljani RH prilazu dokaz 0 hrvatskoj narodnosti) Rodni list Izvomik svjedodzbe 0 zavrsnom ispitu Izvomike svjedodzbi svih razreda srednje skole Pristupnici koji su srednju skolu zavrsili u inozemstvu prilazu i Rjesenje 0 ekvivalenciji stranih svjedodzbi koje izdaje Ministarstvo prosvjete. oslobada se provjere znanja na razredbenom postupku i dodjeljuje rnu se 200 bodova. 1. 3. dosegnutog broja bodova formirat ce se lista uspjesnosti pristupnika prema kojoj ce se upisivati pristupnici. 2. KAGICEVA 26 ·-··-i . 6. I. Temeljem uspjeha na razredbenorn postupku tj. Kaciceva 26.UVJETI UPISA S. tel. smatrat ce se daje odustao od ispita. Ako pristupnik ne pristnpi ispitu uodredeno vrijeme iii ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu. sposobnosti i sklonosti za studij arhitekture Vrednovanje uspjeha u prethodnom obrazovanju utvrduje se prema prosjecnom opcem uspjehu pristupnika. Pristupnik mora donijeti na ispit osobnu iskaznicu (strani drzavljanin putovnicu). Po ovoj ce se osnovi !ista uspjesnosti popunjavati jedino s pristupnicima koji su zavrsni ispit (rnaturu) polozili ove skolske godine. Prema raspisu natjecaja 10% upisne kvote popunjavat ce se samoprema uspjehu na provjeri znanja. a) b) c) d) II_ RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT I.~ :::::r: E B.Ii :-: AT S K A V Kaclceva ziro: 30102 . godinu studija arhitekture za stjecanje visoke strucne spreme obavit ce u zgradi Arhitektonskog fakuiteta. 1997/98) Studij arhitekture mogu upisati osobe sa zavrsenom gimnazijom. Razredbeni postupak za upis u I. Pristupnici koji nemaju zavrsenu odgovarajucu srednju skolu.

po osobnim potrebarna . pristupnika.1997/98 upisivalo se na Arhitektonski . fakultet na study visoke strucne spreme. znanosti i tehnologije. 4. stranih drzavljana. 5. 3. KACICEVA 26 . ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.god. Lista uspjesnosti pristupnika bit ce objavljena na Fakultetu. UPISI 1. Na taj nacin upisivati ce se pristupnici dok se ne popuni broj objavljen u natjecaju. na teret Ministarstva znanosti i tehnologije . ZAGREB. diplornirani inzenjer arhitekture: Broj studenata upisuje se prema odluci Ministarstva sk. U sk. a to pravo stjece slijedeci pristupnik uspjesnosti pristupnika. Na dan upisa pristupniei su duzni donijeti dvije fotografije velicine 4x6 em i izvornik domovnice na uvid. na listi Raspored upisa bit ce objavljen na Fakultetu nakon objavljivanja liste uspjesnosti Pristupnici koji se ne upisu prema rasporedu na odredeni dan gube pravo na upis.UVJETI UPISA III.god. a na prijedlog Arhitektonskog fakulteta za svaku ! i 2.

3. Lista uspjesnosti pristupnika znanosti i tehnologije. fakultet na studij visoke strucne spreme. liste uspjesnosti pristupnika. KACICEVA 26 r . a na prijedlog Arhitektonskog fakulteta za svaku bit ce objavljena na Fakultetu.god.god. Na taj nacin upisivati ce se pristupnici dok se ne popuni broj objavljen u natjecaju. 4. diplomirani inzenjer arhitekture: Broj studenata upisuje se prema odluci Ministarstva sk. 2.po osobnim potrebama . UPISI I. a to pravo stjece slijedeci pristupnik uspjesnosti pristupnika. na Iisti Raspored upisa bit ce objavljen na Fakultetu nakon objavljivanja Pristupnici koji se ne upisu prema rasporedu na odredeni dan gube pravo na upis. 5. Na dan upisa pristupnici ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILtSTA U ZAGREBU.1997/98 upisivalo se na Arhitektonski .na teret Ministarstva znanosti i tehnologije .UVJETI UPISA III. ZAGREB. U sk. su duzni donijeti dvije fotografije velicine 4x6 em i izvornik domovniee na livid.stranih drzavljana.

H R V A T S K A 10000 Zagreb.. Kaciceva ziro: 301 02 ~ 603 ~3198 PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.. _. ._ c lJJ fAKUlTEY 26 .. . KACICEVA 26 l .:• . . ZAGREB." . _ .s V E U C III S T E ARHITEKTONSKI U HR - Z _-.

0" .

Kaciceva FAKULTET 26 .6{)3 .3198 A 1 +--8 ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU.: Perspektivni prikaz kompozicije iz smjera A iii B.- . ZAGREB. Na listovima papira bloka V. te procelja (fasade) iz smjera A i B. List 2.10000 Zagreb.) prikazana u boji i u pojednostavljenim linearnim obrisirna. linearno olovkom nacrtajte: List 1.H :-: V A T S K A iiro: 30112 .: Tlocrt kompozicije yeti od predloska.CEVA 26 J .PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 1 Pred Vamaje Le Corbusierova slika "Le bol rouge" (1919. KAG. S V E U ¢ I LIS T E U ZAGRE!3'lUJ ARHITEKTONSKI HA .

ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. I 36 31 ?{ I ?{ ~&n 20 I> 25 Ii' 00 00 DO DO 00 25 Ii' 200 25 I> 2S s 2S s 2S 120 60 I 12 I Zadatak Nacrtajte suncobran{e) U okruienju za koje mislite daje odgovarajuce.PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 2 Zadatak Nacrtajte linearno u perspektivi iz pjesacke vizure rastvorene Ijestve zadanih dimenzija. ZAGREB. KACICEVA 26 .

H .: :.\" U L T E r HR .----------'_-'- __ • c_ ..5 _.: UJ J FA. i _. 210 62.10000 Zagreb. KAG/CEVA 26 -------------...~... __ ~. Kaciceva 26 ..j " .PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT3 Zadatak Nacrtajte linijski prostorucno u perspektivi skolsku plocu kako je vidite stojeci s njezine straznje strane. [ Zadatak Nacrtajte zarnisljeni iii vee videni radni prostor arhitekta... R H fi r E K TON SKi u . -i. S V E U C II ! S T E A. . _". _ _.------------------------------.3198 - ~ ~ 'I .. .i V AT S K A zirc: 30102 . ZAGREB.J .603 . ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUGILISTA U ZAGREBU.:•.: h 1eo ~ I 15 I-H-~ .

["~: i • . KACICEVA 26 :.. .' ~ . ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILlSTA U ZAGREBU.... ZAGREB. ! I . V zgradu skole koju ste pohadali: a) obris tlocrta zgrade (bez unutamjeg rasporeda) b) perspektivni prikaz . t ". ..__j l ~ I tlocrt I '"~~ Zadatak: Pokusajte po sjecanju nacrtati na listu bloka br.PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 4 !. V..: . . Pred Varna je shcrnatski prikaz tlocrta i pogleda dijela jcdnog gradskog trga.. pokusajte nacrtati perspektivni prikaz tog prostora na listu bloka br. oznacene strelicom u tlocrtu. Zadatak . Iz zadane pozicije. l.

v ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. ..valjak prornjera - a . visekatna stambena zgrada). HR . S V E U (. Pokusajte od tih 5 zadanih elemenata oblikovatiprostornu kompoziciju.EVA 26 .( iJ l T i: r 26 . .kocka stranice velicine a \.683 . olovkom tloert i barem dva pogleda na zamisljenu kompoziciju.10000 Zagreb. KACI(. Nacrtajte na listu bloka br.kvadar velicine 4a x 2a x a ....PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI eRTS Zadatak Pred Vamaje fotografija interiera obiteljske kuce. Na drugom Iistu nacrtajte kompoziciju u perspektivi.i duzina duljine 6a. .H ~ V A T S K A iiro: 30102 . ZAGREB. _ . tako da bude yeti nego na fotografiji. Ucrtajte namjestaj._l .. Zadatak Zadana su 4 jednostavna geometrijska tijela: . V.kvadar velicine 6a x 4a x - 2 i visine 3a V / V / a 2 / . V zadani interier. na listu bloka br.. stambenu kucu koju dobro poznajete (obiteljska kuca na selu iii u gradu. Kaciceva --) f A . Na prvom listu bloka broj V nacrtajte prostorucno. po osobnom izboru. III S TEl.:~' 'i A R H IT E K TON S K.3198' Zadatak Nacrtajte u perspektivi. vikend kuca.

ZAGREB.PROVJERA LlKOVNIH I GRAFICKIH SPOSOBNOSTI CRT 6 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. KACICEVA 26 .

Kaciceva 26 .. KACICEVA 26 .. H n V AT S K A Zlro: 30102 .~: Zagreb.3198 l j ! i ..i .683 .. i'e.~ .: -". PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. .~. • .co..' -i····"~ .. " _'.~.'_"' . '..A R HI HR 0000 -f _. . S V E U" _..j . i.... K T 0 '. ZAGREB.] -v-..-SKI . '._ I" .

r .j. .

Predocite si tijelo dobiveno presavijanjem i ustanovite.. :~ . HR ~ 10000 s-------_==. 48 bodova Zadatak2 Crtez Ia prikazuje razvijeni plast slozenog geometrijskog tijela koji kada se slozi (presavije) po crtkanim linijama daje tijelo kojeg su aksonometrijski prikazi.i .: u L{ ... Otkrijte zakonitost crteza prvog niza i na listu za odgovore prekrizite oznaku kojom je oznacen crtez drugog niza (llA . z odozgo odozdo c r--- X t-- x 3 u. 'iJ' Kac~ceva 26 . ZAGREB. ali mu nedostaje jedan crtez (lD). 10 D Ib Ie ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. . koji od bridova oznaeeni slovima na crtezima Ib i Ie odgovaraju stranicama oznacenim brojevima na crtezu la.lID).j F ... . 5 V E U I L ~S 1 [ C. A R H IT E K TON SKi Zagreb.. KACICEVA 26 ..H :-:V A T S K A ijlO: 30102· 693 "l~198 . . crtezi Ib i Ie. ...: -~ :' .j HA ! • lIB lie liD -.• . c . oj .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 1 ]8 bodova Zadatak 1 Prvi niz crtaza (IA . a koji kompletira niz crteza prvog niza.ID) slozen je po zakonu analogije. . Na listu za odgovore prekrizite slova koja odgovaraju brojevima.

I io io Donja cetiri crteza (lIA . ZAGREB. KACICEVA 26 . Vas je zadatak da otkrijete dva tocna prikaza ploha iz crteza I iz pogleda odozdo ina listu za odgovore prekrizite slova kojima su oni oznaceni.IIlD) prikazuju ukrizene plohe u pogledu odozdo.IIB) i (IIIC . n n m ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER2 Zadatak 3 Crtez I aksonometrijski 32 boda je prikaz dviju ukrizenih kosih ploha u pogledu odozgo i sprijeda. 0'.

. ZAGREB. e I I 0' 0' ..1 I 2 -: ~ 3 4 I I . I ill' IT' l' o.. Kaciteva FAKUL7. SVEU III S T E lUI .•... .. .C A G R E r ~: e HR - ARHITEKTONSKI 10000 Zagreb... 6 I r I __ I . I II ~~ "...693 . "- I . KACJCEVA 26 ..'~ ' . Prvi red crteza prikazuje. Nadalje predocite probadanje papira (svih slojeva) na oznacenom mjestu u fazi III....~ . .. B iii C).. 0. ... cijeli gore opisani postupak.0 : . te odvijanje i rastvaranje tog komadica papira.... I I I 5 ~ .. 1 r-.6) slovo kojim je oznacena slika sa tocnim pclozajem rupica nastalih probadanjem papira.... -1 • t : D71 071 :.1 I I I ' .. :' . I j r 1 _."" I j I r---·· .3198 n~ L23 LJ21 o ... •• _ .. Kao rezultat dobit cete jednu od slika na desnoj strani ovog lista (A.. V I..:-r 26 .. II i III. ~ I ".EE ' '--IJ ~- I I r-... . __. I : I _J • .. l .. ~ r I 2 ._._.\ o I II lIT []j ill 0' . 3 I.-"EJ I I •• .. _ ." or ~ l. za primjer. Vas je zadatak.H A V A T S K A ziro: 30102 ..~ ..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER3 Zadatak 4 48 boda Predocite si presavijanje kvadraticnog komadica papira prerna slikama na lijevoj strani ovog lista a u fazama I. ~4- : 6 DDD DDD DDD DDD DOD DDD A 8 C ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUC/LiSTA U ZAGREBU.. da na listu za odgovore prekrizite za svaki slucaj (l ..

ZAGREB. Slucaj 2: crtezi II' i III' zrcalne su slike perspektivnog prikaza slike u zrcalu odredenog odnosa ovjesene plohe i zrcala (A .F) i perspelctivnih prikaza (II i II) za slucaj I. 0 54 bodova njezinu gornju plohu objesene vertikalne ravnine.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER4 Zadatak 5 Crtezi I (A . Stvarna ploha koja se zrcali nije nacrtana u perspektivi. I II II' A B c m 1[1 o E F ARHITEKTONSKI FAKUlTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Stvarna ploha koja se zrcali nije nacrtana u perspektivi.F). Dvije plohe te Slucaj 1: crtezi II i III su perspektivni prikazi slike u zrcalu odredenog odnosa ovjesene plohe i zrcala (A . KACIGEVA 26 .i zatim vezu tlocrtnih prikaza I (A .F) i zrcalnih slika perspektivnih prikaza (II' i III' ) za slucaj 2.F).F) tlocrtni su prikazi unutrasnjosti suplje prizme i prizme jesu zrcala (podebljana linija). vas je zadatak da otkrijete veze tlocrtnih prikaza I (A .

f(aCiceva F A i~U L T t: T 26 • H r1 V AT S K A iiro: 30102 ·683·3198 .: I I FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. ~~ ': ~·1 ~. KACICEVA 26 .... 10000 Zagreb. .PER 4 SVEutIUSj[ C • -. ARHITEKiOr'JSKi HR . -. 1'\ r-.. ZAGREB.JlC'j C1!QJ 0 [TID OJ ~[[]~ "j Zadatak 2 [TIl 0 [§J @] [Q] [§J [EJ ~ ~ @] [Q] [§J [f] [BJ [K] lliJ @] [QJ W [EJ [8J 0 [ID @][QJ ~ II] [liJ ~ [ru [9 [QJ ~ [f] ~ 0lliJ@] [QJ ~ [[) [~ 0 0 0 0 0 0 I]]D m~~@] W ~[rut@ m~@] Zadatak 5 IT] ~mJ@] w0~~ 0 D D [IJD 0 D D ITJ[ili] [6J [[] @]~ [[] [[] [IJOE] ~ lliJ@][Q]{fJ[] [IJ[illJ ®[ru@] [QJ ~ [] WOO0 [[][?Q] [Q) ffiJ [I] D 0 D [IJD 0 Zadatak 3 D C~I[@J [J] 0TI9~ 0 0 00 1+2+3+4+51 ARHITEKTONSKI 1 .-_- Zadatak 4 [JQJ ~ [@] j.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER5 List za odgovore PER 1 ._ Zadatak 1 .

III B i III C... II B iII C. ZAGREB. ali mu nedostaje jedan crtez (0). -i-. . Zadatak 2 66 bodova Crtez I A. H '-. II a i III a prikazuju plasteve slozenih geometrijskih tijela (predmeta) koji kada se sloze (presaviju) po crtkanim linijama daju tijelo (predmet) kojeg su aksonometrijski prikazi na desnoj strani I B i I C. III B j III C odgovaraju numeriranim stranicama na crtezima plasteva I A. II A i III A i na listu za odgovore prekrizite slova koj a odgovaraju brojevirna. Predocite si presavijanje plasta po crtkanim linijama i ustanovite koji od bridova oznacenim slovima na crtezima I B i I C.__ --l JA 18 iC ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU. .. . II B iII C.__ --i -..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER6 Zab~ak I 20 bodova Prvi TIlZ crteza slozen je nekom zakonitoscu.. Otkrijte zakonitosti niza crteza prvog reda i na listu za odgovore prekrizite slovo kojim je oznacen crtez u drugorn redu a koji kompletira niz crteza prvog reda. KAGICEVA 26 . Jedan crtez drugog reda kompletira prvi red.

.3198 2 d d L-- .- tu /~ fl:9 !(lC ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILlSTA U ZAGREBU. ... ZAGREB. - -_- - - - - - - ~ ~__ ~~ __ ~ __~ =~~~~~~~~.10000 Zagreb.TEi .i.. Kaciceva FA . ..-4-------- o· b b r- I ... 26 • H fl V A T S K A ziro: 30102.Q r--r c c e e 9 r----..i .. ---------~ ITA ~ 118 He .-----.693. ------------- L_ -: . 4 ------- ~:J g~ I( d ell :1 e 0 --3-- "~1 9 c 9 2 -.___.---+----------------+--_---I L.)..-----.f_.-.• .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER7 ARHITEKTONSKI HR .~ __ ."... KACICEVA 26 _=. - _"._.

j L~_. Na listu za odgovore prekrizite vrijeme kojeodgovara nacrtanoj sjcni! D 0 f--f-' A il L.. 2 = 19 (18) sad i 3 = 20 (19) sati i 30 rninuta._.. : !It A . ZAGREB.. B. cetvrti i peti niz (III .--. Cjtlocrti su tih istih prizama s njihovim bacenim sjenama na vodoravne plohe na danasnji dan u tri razlicita vremena: 1 = 13 (12) sati.A...] I _. 2 = ZJZ i 3 = Z.A.A. KACICEVA 26 . _ _j i I c ..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER8 Zadatak 3 54 bodova Prvi niz crteza (I .A. ili smjera I = J.. i i t .--~-~- . B.. B. Treci. 8 n 0 J C 1 ~I 1 1 c27 i "iJ 1 i 11 - f J A IL i J 8 C ~.r SVEUCILISTA U ZAGREBU._ 8 _--... B. FAKUL TET . C). . B. C) i (V .. C) nacrti su kose kvadraticne prizme. c IV jll~----·--l ·---~~l L I _ A 8 c v ARHITEKTONSKI 1_ . C) aksonornetrijski su prikazi tih istih prizama...A. (IV ._. J _-_-_~_ i II ! ~: I I ~. Drugi niz crteza (II ._.L. ...

1 .1 ziro: 30102 ~693 ..10000 Zagreb..~. HR . Trokutasta ploha nije ucrtana.3198 '.> --_ --If III ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. u njoj smjestene trokutaste plohe S oznacenirn smjerom gledanja. Povezite tlocrtne prikaze I (A-H) s perspektivnim prikazima (II i III) te na listu za odgovore prekrizite oznake koje odreduju to vezu. Trokutasta ploha nije ucrtana.>: ------------~. Crtez III je zrcalna slika perspektivnog prikaza slike u zrcalu. ZAGREB. S V E U C J L i ~•2 ARHITEKTONSKI u :... KAGrCEVA 26 .~ 'i .. trokutaste plohe i smjera gledanja... \ I A B c j .. Kaciceva 26 . .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER9 Zadatak 4 60 bodova Crtezi I (A-H) tlocrtni su prikazi odnosa suplje kocke cije su dvije plohe zrcala.~ E: [ 'S FAKULTET .. Crtez II perspektivni je prikaz slike u zrcalu odredenog odnosa zcrala. trokutaste plohe i smjera gledanja...: D D E F G 1\ H .H R V AT S K A -'-.

11"! O]JOD[@] I H I Zadatak4D o ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.PER 9 ZADATAK ID 1 C ZADATAK 3 CD3JOllOlll 10fQ1 0 Zadatak 1 0 CJ B o ZADATAK 2 o o n o ZADATAK II II CJ Zadatak 3 0 R 4 o o Zadatak2D B o o I I IA IE IO]JITfJ[TD] 10IJ[@J!)]f I 111 III [lEJO]JITfJI__J. KACICEVA 26 . ZAGREB.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER10 List za odgovore PER 6 .

ARHITEKTONSKI FAKULTET HR . prekrizite brojeve tih grbova. II svi sucrtezi povijesnih grbova oznaceni brojevima. S V E U (.10000 Zagreb. Kaciceva 26 .. _.Je182 ~ 693 . . ZAGREB.. f t r s : i:: U _.. Jedan raspored je tocan.. KACIGEVA 26 . _ . III pokusajte se sjetiti povijesnih grbova koji su na originalnom grbu (u boji) dani u drugoj interpretaciji boja od povijesnih. pa na listu za odgovore prekrizite broj koji jest povijesni ilirski grb..3198 1 2 3 4 5 3 2 1 4 5 A 5 2 B 3 4 1 1 4 3 2 5 c ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA D U ZAGREBU..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 11 Zadatak I 20 bodova Cetiri pojednostavljena crteza grba Republike Hrvatske imaju krunista s razlicitirn razmjestajern starih povijesnih grbova. Na listovma za odgovore: I prekrizite slovo kojim je taj crtez oznacen.H n V A T S K A ilro: ..

KACICEVA 26 . Crtez iznad fotografije shematski je prikaz toga dijela zgrade sa oznacenim nekim duzinama. Vas je zadatak da na listu za odgovore prekrizite vrijednosti koje po vasem misljenju odgovaraju stvamosti..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 12 Zadatak 2 20 bodova Na fotokopiji fotografije vidite ulazni dio zgrade u cijern crtaonicama upravo polazete razredbeni ispit. V' -rUJ u. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. ZAGREB.

.":_-4'i I I I A B r / J c o II I I I I E F G H III J ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.. Jasno. Oznaceni su s I 2 3 4 5. KACICEVA 26 . SV EU l: I LIS j.. u nizu If od tri razlicite osnovne prizme. /""'~"""''''''''--il ~-+_":':. .H R V AT S K A ziro: 30102 ~603 ~3198 r I . " . u nizu III od cetiri razlicite osnovne prizme..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER13 Zadatak 3 20 bodova Podno ovog teksta nalaze se aksonornetrijski prikazi pet prizmi razlicitih osnovica. Kaciceva FAi{ULTET 26 . osnovne prizme mogu se okretati u svim smjerovima.~ ARHITEKTONSKI HR • 10000 Zagreb. Budite pazljivi! Osnovice sastavljenih prizmi prikazane su u kosoj projekciji bez prikrata. U donjem dijelu lista vidimo aksonometrijske prikaze tri niza prizmi razlicitih osnovica. ZAGREB. . Na !istu za odgovore prekrizite brojeve onih osnovnih prizmi od kojih se sastoje sastavijene prizme. E . pa i zrcalno..r----I /1 I• ( I I I I 1 . Sve su one sastavljene: u nizu Iod dvije razlicite osnovne prizme.... 2 3 4 5 .

a jedan tr.J pogledu odozgo triju prizmi ABC u razlicitorn polozaju prema zamisljenoj horizontalnoj ravnini. KACICEVA 26 'l . Na listu za odgovore prekrizite slave GJjim SU oznaceni prikazi s opisanim karakteristikama. ZAGREB. Jedan je prikaz tocan.jedan dvije greske.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER14 Zadatak 4 45 bodova Gornji crtez je aksonometrijski prika: . Donja cetiri crteza I II []j 1\' p:-i~azuju iste prizme s presjecnicama u pogledu odozdo. p'eske u prikazu prizmi. Presjecnice prizmi i ravuine cnaceni su crtkanom linijorn. s Zr I or!) ~bV ?=l OC A~) I tj) I J r I I J J ----J .. jedan ima jednu gresku. 8 III IV ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.

. te da na listu za odgovore prekrizite slovo koje odgovara slovu kojim je na tlocrtu oznaeen smjer gledanja. KACICEVA 26 . Vas je zadatak da na osnovu gomjih podataka prepoznate perspektivne prikaze (I Il 1II IV V VI). a jedan tocan prikaz nedostaje.:: .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER15 Zadatak 5 35 bodova Prvi crtez jest tlocrt horizontalne ploce i na njoj postavljene dvije ukrizene kose ravnine. Pripazite! Tri su prikaza tocna. tri netocna. Na listu za odgovore pod brojem VII unijeti smjer pogelda koji nedostaje.3198 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU... Kaeiceva c FAKUL TET 26 . U donjem dijelu sest je perspektivnih prikaza.H R V A T S KA ziro: 30182 .603 .u ARHITEKTONSKI HR" 10000 Zagreb. S V EU I lis . ZAGREB.

( 1 II G II H1 III iii : 1/ J 1 2 3\4 .5 m 6 C D E F G H i '0.. 2 A 1---. lADATAK 4 ZADATAK I II III : ~ 1 1 III IV A A 6 C C .5 III III K {..-f.5 7. ZAGREB. i.0 0.. L 1 2..£ C D D ZADAJAK IA I6 IC I0 VII I.2 4 .1 D 1 II 1-'---l-----f"-...( 1 II II E F ..6 A A A C0 III I-LC---i!-=--+--+---I IV V VI 2.5 9. _. i .1 m m m m ~ B 6 B B C C C 0 6..5 . 5 !~i/3!A!¢ ARHIT EKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.0 4..5 . 19.-+-'-I I<'--~+-~-.-of---4 ~¥-=--~-+='" hL--J-..8 2 ...5 6.J ~~"+:-rl--'-\ 0.C..'..5 4. .3 /4.9 5.5 22.0 m m lADATAK 5 tocon A II III IV V VI A netocon 3.5 11.PER 15 -.".0 1.oi.(....PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 16 List za odgovore PER 11 .5 12.A' A B B C0 VIl~~~ ..0 5.1 3 m .5 4.5 1 20..f lADATAK....0 5.5 21.0 5.5 3. KACIGEVA 26 ...J 1/ 1 1 .

_------ .3198 z j Vas je zadatak od cetiri predlozena rjesenja odabrati uno koje prikazuje sjenu i smjer sjene istog stupa na istoj plohi istog dana u 18 sati.H R V A T S K A iiro: 38102 ~603.. Na Iistu za odgovore prekrizite slovo koje oznacava rjesenje..10000 Zagreb. Kaciceva 26 . 23.. KAGICEVA 26 '- \.. A I .. ZAGREB. stupa na horizontalnoj plohi biti ce smjera kakav je prikazan na slici s SVEU(:ILISTE U ZAGRECU ARHITEKTONSKI FAKULTET HR .----------------" c ------~ ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU.PROVJERA SPOSQBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 17 Zadatak I Uskoro. rujna u Zagrebu u 12 sati sjena visokog vertikalnog ispod ovog teksta..

. Na listu za odgovore prekrizite slovo kojim je takav crtei oznacen. EfJ V v i' ~ C 0 c[If A / II (. KACICEVA 26 ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER18 Zadatak 2 Crtezi na stranicama 18 j 19 prikazuju pet skupina jednakih pravokutnih prizmi (opeka) u razlicitim polozaj ima i odnosima. . ~ '-. Zamislite da se nalazite iza takvih skupina i gledate u smjeru oznacenom strelicom. Vas je zadatak da za svaku skupinu nadete crtez koji odgovara onome 5to biste vidjeli.) 1!1 rUJ t2~ B C 0 c!Jj ZAGREB..

~ ___D r. Kaciceva 26 .•. r HR ..... ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILisTA U ZAGREBU... gm Em 8 ~ ... A ~ C ~ ~ to" 8 v ~ ( __...h: .../ riJ0.18 \ » IV cg [-a . 0 ~~S k~.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER19 .<\ l'~U L T E T KA '..H R V AT S F .S:>:: t A R HIT E . C 0 >...--. KAGICEVA 26 . ZAGREB.-\ cbJ Lh f8 C 0 / A .. 10000 iiro: 38102·693·3198 Zagreb.J SVEutH .

----------------- KACIGEVA . Na sarno dva crteza polozaj erne pravokutne plohe je tocan.c.• -_ ·······.. B. D) prikazuju istu prizmu i plohu u pogeldu odozdo. ZAGREB.··-.. j i Donja cetiri crtefa (A.-..PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 20 Zadatak 3 Na gornja dva crteza vidite aksonometrijski prikaz bijele kvadraticne prizme presjecene cmorn pravokutnorn Lijevi crtez prikazuje sve u pogledu odozgo i sprijeda. '-. . plohom. o II t ARHlTEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.~_.c ••••••••••••••••••••• _ .oc. _ 26 <>. Vas je dakle zadatak na listu za odgovore prekriziti slova kojima su oznaceni toeni prikazi pogleda odozdo sprijeda (I) i pogleda odozdo straga (II). dok desni to prikazuje u pogledu odozso i straga. . C.

! I lilA illS un c 1110 I I f.-::.r:~:TE U ::::. ZAGREB.: ::.. S\"] :--"-::: .o(TONSKr . i ... ~~ IIA ~~ illS ~~ lie L- 110 _ ----I i ! ..:.pogled odozdo).-_ na njenim plohama. :":'...~. \-8..wezati rteze gornja dva niza (I II-pogled odozgo) s crtezima donjeg niza (III .U AI R H !T E K TON SKI F )~ [{ u lIE T HA .H .'g teksta prikazuju jednu te istu kocku s razlicitim oznakama .:-: FAKUL TET SVEuCrLlSTA U ZAGREBU.?:2_.. = s'n:utH .~ ~!~I__C I ~I_~ ---~-~---~---- .-::.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 21 Zad. Kaciceva 26 ..: ~-. c Na ::5::.--------~------ ------1 ! . U svim prikazima ista ploha ima G0:::_.~ :: : ~-_-2 11 i II) prikazuju kocku u pogJedu odozgo.''':: .3198 -I I ---..."]V A T S K A ziro: 30102 ..'! IA ____ _b_a I I ."\-c'rr prekrizite slovo koje oznacava tu vezu..----1 J ~--. KACrCEVA 26 .:--.-_ .'\ ISrL : =--". Dor.603 ..'\'Sf-l[8.5:~ _.rik=je kocku u pogledu odozdo. 10000 Zagreb.. -'-'..

. -1 .. I • • II • / 1--'·'.: L..i .. I ·i. Na stranici 8 tri su perspektivna prikaza iste kornpozicije. II. Vas je zadatak da na osnovici grafickih podataka prepoznate perspektivjne prikaze (I... otkrijte koji prikaz nedostaje i oznacite ga kao i ostale. III) i da na Iistu za odgovore prekrizite slovo koje odgovara slovu kojim je u tlocrtu oznacen smjer gledanja. Isto tako.- +-1 - .. ZAGREB. POGLED ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU..jedan prikaz nedostaje. 1. ... KACICEVA 26 .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 22 Zadatak 5 Podno ovog teksta vidite crtei tlocrta i pogleda arhitektonske kompozicije sastavljene od kriinog okvira i cetiri kvadraticne prizme..· .

.. ... .. Kaciceva 26 .\}" \ A R HIT E K TON SKi i' . j .: J. ~~!f HR .- ~---~- ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. \ It.. KACICEVA 26 . ZAGREB...PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 23 Ih "_ .10000 Zagreb. III (_ t L _ ------_.H R V A T S KA iiro: 30102·693·3198 .

.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA PER 24 i :~ • -. ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. KACICEVA 26 l ..''0 . ZAGREB.

. UMJETNOSTI I OPCE KULTURE ...'...' .:i it. . KACICEVA 26 .~ .c'·'·· .. HiT E K T 0 ... 1'-• Kaciceva ..H 11V AT S KA ziro: 30112 ·693 ~3198 ·f PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. HR _ 10000 Zagreb. . Ii. ':_. ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILlSTA U ZAGREBU. ZAGREB. 26 . I.

i i .

Palladija 9. Kipke 2) S.::~.N. T . koji je navisi jadranski otok ? 1) Vis 2) Goli otok 3) Pag 5) Cres 26.: T 26 . pripisuje se ? 1) Aristotelu 2) Zenonu 3) Demokritu 24.. Poznati pravac u talijanskom filmu na eijemje celu bio R. Hollywood je otmjeni dio? 1) San Francisea 2) San Diega 4) Miamija 3) New Orleansa ($os Angelesa 6. Predstavnik Hrvatske na ovogodisnjem 47. Ivekovic 3) G...'~ s for. Plecnik 20..4:5 4) trokut koji su koristili egipatski graditelji kod odredivanja nagiba piramide 5) trokut sa stranicama u omjeru 4:5:6 18.3198 J) Berlina 2) Pariza 3) Beca 4) Lyona 5) Kaira 2_ Mudar.Tolstoj 5. Galeb. Poljska vojska pod vodstvom kralja lana III Sobieskog uz pomoc austrijskih ceta zaustavila je turski prodor u Europu 1683. iskusan i casta~rac. Tri sestre i Visnjik)" je ? 1) Moliere 2) B.Brecht 4) A.Ostrovski 5) L.L.H fl V A T S KA HR . .nttraeitboja je1 \"l»z:elena 2) ervena 3) futa 4) crna 5) plava 13.R. rTEK r 0 [{ . 2) Drakeov prolaz 3) Barentsovo more 4) Baringovo more 5) Tasmanovo more 17. stoljeca? 1) Ch.10000 Zagreb.693 . R H. Martinis 16.Gamiera 5) Pozega 5) Heraklitu 3) gIavni grad Asura . Petereol 5) D. i rornanticnih elemenata. Sempera i Civ. Rietvelda 5) Ville Rotunde A. koja se iz Italije rasirila po Europi je? 1) Art Deco 2) Art Nouveau 3) Akademizam 4) Purizam 5) Manirizam 27. autora "Njemackog requiema" od eije je smrti proteklo 100 godina? 1) J. godine 3) oko 200..Hassenauera 3) W.g ..Palladia 4) IIok 4) Pitagori Q}~Ch. godine @))oko 300. Kada je gradcna Dioklecijanova palaca? 1) oko Kristova rodenja 2) oko ]00. Stilska faza u umjetnosti izmedu kasne Renesanse i Baroka na pomolu.. KAGICEVA 26 . drustva je? J) Nestor '(2) Metuzalem 3) Kolos 4) Gigant 5) Saturn 3. Hoffman 4) A. Schonberga 5) P. Egipatski trokutje? I) istokracan trokut 2) istostranicni trokut 3) trokut sa stranicama u omjeru 3. Gropiusa 4) A. postao je osobito na podrucju komorne gIazbe i solo-pjesme uzorom mnogi kompozitora" eitat je koji se odnosi na njemackog skladatelja. Trbuljak 4) G. Wrighta 4) Kuee Schroder G. 1. Rosselinije? 1) poeticni realizam 2) neorealizarn 3) underground 4) "novi val" 5) film istine 11. Australiju i Nov! Zeland dijeli? 1) Timorsko more ./2) Yukovar 3) Vinkovei 23. Talijan koji iz Firence krene u Milano krenuo je iz Toskane u? 1) Lombardiju 2) Veneto 3) Friuli 4. najstariji i najcasniji prcdstavnik neke ideje. Zgrada stare Opere u Parizu djelo je ? 1) Hellmera i Fellnera 2) G.v.:. nista manje od Shakespearea. zauvijek promijenile kazalisni svijet (Ivanov. Krk je najveci otok na Jadranu.. Scarpa 3) t. Najistocniji grad Hrvatske je? 1) Osijek . Ujak Vanja. Gaudi 5) 14. Sto je izletilo iz Eolovog mijeha ? 1) Dobri duhovi 2) Zli duhovi 4) Vjetrovi 3)Vino 5) Prijamovo blago 7.d. "Ostvarivsi osebujnu sintezu klas. godine "Tvorac samo pet drama koje su.. ziro: KaciCeva I 1 i I r. Koji kapiteI se sastoji od ehinusa i abakusa? 1) dorski 2) jonski 3) korintski 4) romanicki 5) goticki 10. Meandar je: 1) ime babilonskog kralja 4) sistem navodnjavanja (~\omament u obliku neprekinute trake eiji se elemente ponavljaju 5) plod tropske vocke 4) Brae 25. Bijenalu u Veneeiji je? 1) Z. "Kameni lezaj" oblikom prilagoden Ijudskom tijelu nalazi se u kupaonici? 1) Vile Tugendhat M. Brahmsa 2) L.N. Rohea 2) Vile Savoye Le Corbusiera 3) Kuce slapova F. 1) Varsave 2) Beea 3) Budima 4) Krakowa 5) Osijeka 21. kod?. Stanovnik uzajamno nasuprotnih tocaka zemljine kugle je ? 1) Antitip 2) Antigen 3) Antipod 5) Antistes 4) Antidot 8. ZAGREB. "Deklaracija 0 nazivu i polozaju hrvatskog knjizevnog jezika" u obrani nacionalnog integriteta donesena je? 1) 1945 2) 1957 3) 1967 4) ]974 5) 1991 4) Apuliju 5) Lazio 15.. Haussmannov plan pripada urbanoj matrici? 36192 . Mackintosh 2) C. Koji od navedenih arhitekata svojim najvaznijim dijelima ne pripada vremenu pocetka 20. Stara filozofska izjava~:tiSve tece". i= .- . van Beethovena 3) R. Tko izlazi iz skoljke na BottieeIIijevoj slici u Uffizima? 1) Junona 2) Dijana~@Venera 4) Vesta 5) Ceres ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU. UMJ 1 . 22. godine 5) oko 400. Hindemitha 19. Wagnera 4) A. . UMJETNOSTII o=ce ~~'. Bozica pobjede u starogrckoj mitologiji je ? ~ike 2) Demetra 3) Afrodita 4) Hera 5) Perzefona 12. : KULTURE .. :.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE.

Purcell 5) W. UMJETNOSTII OPCE KULTURE UMJ2 '. Dobitnik ovogodisnje nagrade "Vladimir Nazor" za zivotno djelo. "Prsten Niebelunga" je? 1) naslov Wagnerove tetralogije 4) knjizevna trilogija Tolkiena 3) Don Pasquale (!!pon Juan 5) Don Jose 3) sistem tunela kroz Karavanke 2) poznata kruzna prometnica oko Miinchena 5) krunidbeni prsten Ludwiga Bavarskog 50. Karolina i Lujzijana? @'pospieu 5) Vrbovskom 1) Rijeci 2) Senju 3) Karlovcu 47." je? 1) A. gospodo platit cete . Vulas 5) 8. Alesiju 3) F. Tangea 5) Notre-Dame de Rainey A. Kokoschka 3) P. nalazi se na umjetnom trgu. Laurani (Vranjaninu@.M. autor "Razvoja grada kroz stoljeca 1. Mohorovicic 2) J. Mucha 5) O. odakle se kroz prolaz koji je ispod razine trga ulazi unutar. ? 28. Suit 4) B. . Cousteau 4) r.. Britten 4) E. "Kupola je dvostruka: unutrasnja Ijuska je polukruzna i mnogo niza. znarnenita je izreka? 1) 1. Munch 5) H. Leibniza 4) D. Ernst 3) G.stoljeca. Skladatelj "Evite" i "Macaka" je? 1) L. Perreta 29.. Schopenhauera 3) G. " pjeva A. Prema Puskinu Cajkovski sklada operu "Evgenij Onjegin". Mary u Tokyu K. a izmedu nje i vanjske ljuske postoji prazan prostor". izumitelj. Weber 2) M. Oblik crkve je sama gola konstrukcija od prdnapregnutog betona" To je ? 1) Katedrala u Brazilu O. da bi vertikalni kontinuitet prostora i oblik volumena ostao sacuvan. Jagger 4) B.Y..4) hiperbola 5) spirala 42. Descartesa 30. 46. Ivancevic 40. Godard 41. Koja od navedenih gradevina se ne nalazi na Aten~ akropo1i? 1) Erechteion 2) Partenon ~hPanteon 4) Propileji 5) Bram Nike 38. Klimt 3) E. Trintignant 2) lJ. 1) Radovanu 2) A. autor nagradenog filma "Svijet tisine" je? 1) J. Ime kojeg slikara se veze uz likovni pokret "Der Blaue Reiter" (Plavi jahac)? 1) J.. ostvarenim profinjenim osjecajem za prostome i plasticne ritmove U okviru nove ciste koncepcije volumena'' Radi se 0 znamenitom kiparu 15.i))Mostar 5) Osijek 37. Ime kojeg poznatog hrvatskog kipara povezuje Zagreb i Slavonski Bred? (1) I.S.ekolog.L. H.Niemeyera @Notre-Dame du Haut u Ronchampu Le Corbusiera 3) Crkva u Vuoksenniksi A. Miro 2) M. Grosz 44. Humea 5 R. U kojem se gradu sastaju Josefina. ZAGREB. Prvotno pogrdno ime stila kojim se ironizira gradansko umjetnicko razdoblje Srednje Europe u razdoblju od Beckog kongresa 1815.r... ill. godineje? 1) Rokoko 2) Secesija 3) Postmoderna :(ir))Biedermajer 5) Barok 43.. Deskovic 3) K. podrijetlom iz Zadra? . nalazi se u danasnjem ? 1) Egiptu 2) Siriji 3) Jordanu 4) Libanonu 5) lzraelu ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Gradic Nazaret u kojem je zapoceo svoje djelovanje Isus Krist.L. Aalta 4) S. Munch 4) A. KACICEVA 26 . Schreiber f~J. U kojem su se gradu sr ..PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. i revolucija 1848. Macartney 45. Bogart i L Bergman? 1) Rabatu 2) asablanci 3) Veneciji 4) Ateni 5) Moskvi 32. Plutokracija je drzavno uredenje u kojem presudnu ulogu igra? 1) vladavina mudraca 2) vladavina vecine 3) vladavina intelektualaca 4) vladavina bogatih 5) vladavina svecenika 36. Soljan za koji grad? 1) Dubrovnik 2) Vukovar 1 3) Sarajevo (. Jakova u Sibeniku 2) Kapeli Pazzi 3) Taj Mahalu 4) Mihramah dzarniji 5) Panteonu 34. Zajednicki dio krscanskih i zidovskih vjerskih tekstova je ? 1) Biblija 2) Tora CJ)Stari zavjet 4) Novi zavjet 5) Evandelje po Luki 35. Dalmatincu 5) L Duknovic 48. Kanta 2) A. Koje je drugo Cajkovskijevo djelo nastalo takoder po Puskinu? 1) Pikova dama 2) Francesca de Rimini 3) Romeo i Julija 4) Hamlet 5) Scelkuncik 33. "Satrli ste cij eli grad napravili grdan kvar stog yam kazem. "Mislirn dakle postojim" . ". "Najvisi umjetnicki dojam postigao je u zensldm poprsjima . Rousseau 5) J. Kovacic 4) S. Hoffmanom na palaci Stoclet u Bruxellesu je? 1) E. Veliki oceanograf. W. "Seviljski zavodnik" je ? 1) Don Carlos 2) Don Kihot 49. Schiele 2) G. Koja od navedenih krivulja nije presjek stosca i ravnine? F>»: 1) elipsa 2) kruZniea 3) parabola \. Koji je grad od 1756-1776 bio glavni grad Hrvatske'i 1) Varazdin 2) Rijeka 3) Split 4) Osijek 5) Knin 39. Mestrovic 2) B.. Poznati slikar iz razdoblja Secesije koji je suradivao s arhitektom J. Milie 5) R. Rijec je o? 1) Katedrali sv.. Ruzie 31.. Seissel 3) M. Kandinsky .

Donata 3) sv. Ravel 5) Frankfurtu 15. Marka 5) sv. 3) u drugoj polovici 15.. . st. Britten 12.PROVJERA POZNAVANJAARHITEKTURE. Marije kod ~erma djel~. stanovirna 5) New Yorku 5) Krsto Hegedusic 5) Andrije Motovunjanina visini od 17. Strauss 4) B. povrsine 124. Golik 4) A. SteinhofO. Koji od navedenih slikara pripada tzv. registrirana kao izuzetan spornenik fortifikaeijske arh. st. Katarine 2) sv.W. st. Crkva sv. MAAR zavice glas sa krova.rotacije Zemlje oko Sunea 2) rotacije Zemlje oko vlastite osi 3) rotacije Mjeseca oko Zemlje 4) rotacije Zemlje oko Mjeseea 5) nagiba osi Zemlje u odnosu na ravninu rotacije oko Sunea 9. UMJETNOSTII o=ce KULTURE ARHITEKTOi'~SKi HR . Vrdoljak 2) V.Ghibertija. izradena su? 1) krajem 14. unatoc svem oprezu ne moiemo izbjeci. sirine 110 m. Najveca i najmocnija utvrda tzv. 5) Olimpeion 5) Santorini djelo 4. napokon.1i) visekatna starnbena kuca s jedno i dvoetaznim stanovima i unutrasnjom ulieorn 2) visekatna stambena kuca s trosobnim stanovima i vanjskim stubistima 3) visekatna zgrada s jednoetaznim stano virna i centralnom jezgrom 4) jednokatna zgrada s atrijirna i dvoetaznim stanovima 5) zgrada gradena na teras as tom principu s vanjskim stepenieama i dvoetaznim ijednoetaznim m. 4) pocetkom Mjesto gdje se cuvaju posmrtni ostaci znamenitih osoba je? 1) Odeon 2) Buleterion 3) Asklepeion 1) Stromboli 2) Krakatau 3) Etna 4) Panteon @»vezuv 16..Marinkovica? 1) Never More 2) Ruke iYKiklOP 4) Glorija 5) Albatros Crkva arhitekta Viktora Kovacica zove se? 1) sv.je arhitektonski 1) aerobat (' 2)abakus 4) K. Serta 3) R. nisu taka strasno vaine. van Beethoven 2) J. Koliko ima Muza? 1)10 @P 3)7 3) futa 3) Marko Marulic 3) gotike 4)5 @bervena 4) Petar Zoranic 4) renesanse 5)3 5) siva 5) Antun Mihanovic 5) rnanirizma 24. Na tragu Le Corbusierovih puristickih vila nastaju "bijeli" muzeji u Frankfurtu. Karlskirche F. AtlararD4rcifMMitdiGa . Godisnja doba posljedica su? (():. Babaja 5) V. Mimica 3) K. Meiera 4) J. Erupcijom kojeg vulkana su pokopani Pompeji i Herkulaneum? 5. Pendereeky 3) D. Bach 3) R.10000 Zagreb. svoja najznacajnija djela naslikao je u? 1) Rimu 1) Edo Murtic 2) Veneciji 2) Miroslav Kraljevic 3) Becu 3) Slavko Sohaj . Gluck 5) M. Blaza 4) sv.J Ovogodisnje Olirnpijske igre odrzat ce se u? 4) Montrealu I) Seattlu 2) San Pedro 3) San Franciscu @tlanti 8. . Ujednom svijetu gdje ih. Po Andersenovoj prici "Carevo novo ruho" JOOan poznati hrvatski redatelj snimio je film. IZ 4) Parizu 4) Oton Gliha 4) Josipa Dirninica 18. Stosije u Zadru je djelo: 1) predrornanike \~romariike ARHfTEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.H R V A T S K A L 2. Najznacajniji j e? 1) L. "Munchenskom krugu"? 19.. Kojom modernom filozofskom praveu pripada autor ove recenice: "Nase pogreske. Koji su principi arhitektonske organizacije stambene kuce Le Corbusiera u Marseillesu? . Bulajic 11. Holleina nalaze se u? 3) Grazu 4) Becu element? 3) aliteracija 4) aberaeija 5) adet 5) rakom 5) L. 1) Munchenu 2) Salzburgu 14. Pricu 0 Orfeju i Euridici glazbeno je obradilo vise skladatelja. "MAAR . duljine 470 m.3) ytneenta Kastva 20. Amadeo Modigliani. st. 3.~ . UMJ3 Kaciceva 26 . Copeland 2) P. von Erlacha. 1) Mate Balote 2) Antuna Motike \. ZAGREB. L. Kompleks Tad Mahala karakteriziranje prostorno oblikovnim konceptom? 1) stroge geometrijske simetricnosti 2) prirodnog pejsaznog kontinuiteta 3) slobodnih nesimetricnih oblika 4) izrazitih visinskih kaskada 5) urnjetnih brezuliaka 10. Milhaud Wagnera. stoljeca 2) u prvoj polovici 15.L. Holleina "Rajska vrata" krstionice u Firenzi. Anda 2) J.. Stjepana 6. 5) pocetkorn 17. Stirlinga 5) H.000 m2. 7.3198 1) T. KACICEVA 26 .S. Ciklus fresaka u kapeli sv. "alae konkretne glazbe" je preminuIi? 1) A. "kljuc Hrvatske". Onkologijaje grana medicine koja se bavi? 4) probavorn vidom 2)"sluhom 3) tuberkulozom 16. Otae prve hrvatske gramatike je? (I))Bartol Kasic 2) Andrija Kacic-Miosic 26. Cini se da je odredena mjera bezbriine lakoumnosti zdravlja od pretjerano zivcanog straha"] 1) novokantovcima 2) marksizmu 3) pragrnatizmu 4) egzistencijalizmu 5) strukturalizmu 23. kuca Haas H. Grimizna boja je? i) plava 2) zelena 25. Koji od nize navedenih. talijanski slikar. Vrijeme vladavine jednog pape naziva se? pontifikat 2) eelibat Q) 3) eertifikat 4) klerikat 5) kontakt 22.Schaeffer 13. To je? 1) A. nalazi se u? 1) Dubrovniku 2) Klisu 3) Sibeniku 4) Kninu 5) Pazinu 21. na nadmorskoj 342 m. Melkior se mule kod ograde stepenica sto vode u podzemlje" Talco zapocinje R.

veliki hrvatski renesansni filozof. 4) pocetka 20. Maria della Vittoria u Rimu. 31. Kuca Tugendhat u Brnu (1930.grada gla. "Suplja erkva" u Saloni 5) Arena u Puli 49. Fotografija je izum? 1) kraja 18. 3) kraja 19. st.. UMJETNOSTII OPCE KULTURE UMJ4 se od navedenih gradova ne nalazi u Toskani? 2) Pisa 3) Arrezzo 28. Sesta simfonija Ludwiga van Beethovena naziva se? 1) 8kotska 2) Nedovrsena 3) Titan 45. 5) sredina 18. Palaca Ruccellai nalazi se u? tttFirenci 2) Ferrari 3) Veneciji 0). a nacinio ju je? 3) G. Franjo Petrie. Prije pet stoljeca 1496. Loosa 2) A. rodenje u? 1) Cresu 2) Dubrovniku WZadru 4) Pagu 48. Sesta rimska najveca gradevina svoje vrste u svijetu na hrvatskoj obali Jadrana je? 1) Dioklecijanova palaca u Splitu 2) Forum u Parentiumu 4) tzv. 2) ateriranje @Iuniranje 30. 3) Augustov hram u Puli 4) od pocetka (iscrpno)5) od danasnjeg dana 3) na uho iz crkve sv. Mohorovicic 3) Z.Erehtheion se nalazi na? 1) akropoli u Mikeni 2) akropoli u Efezu 46. st. Jakova u Sibeniku bio je i istaknuti kipar 15.L.? 1) Tripun Bokanic 2) Andrija Alesi 3) Juraj Dalmatinac 4) Ivan Duknovic 43.podupire zid zove se? 1) kontrapost 2) kontrada 3) konzola 4) Spanjolskoj 4) kontrafor 5) Japanu 5) kontraeskarpa 5) Blaz Jurjev 42. 8to je transept? 1) glav~~ oltar .) u kojoj njezin autor nastavlja koncepciju zapocetu paviljonom u Barceloni djelo je? 1) A. Giminianu 2) Lucci spustom prema glavnoj gradskoj palaci nalazi se u? 3) Sienni 4) Firenzi 5) Assisiju 2) slika sastavljena od vise dijelova 4) izvrsni organ nekih politickih partija 39. "Ekstaza sv. Kojije egipatski hram terasasto usjecen u stijenu? 3) pecinski hram Ramzesa II (O)hram kraljice Hatsepsut u Deir-el-Bahari 2) Amonov hram u Karnaku 4)hram u Abu Simbelu 5) hram u Luxoru 34. Suic vrtu 5) njemacki mucenik 5) na Cape Canaveral-u 5) R. 33. ZAGREB. Osim kao graditelj katedrale sv. st. della Porta 5) Korculi i· . Gaudija 3) J. Konstruktivni suprematizam se javlja poeetkom 20.L. st. Govoriti ab ovo znaci 1) u srdzbi 50. To je bila? 1) Judita 2) Satir iliti divji covik 3) Istarski razvod 4) Spovid opcena 5) Rocki Misal 44. Knjiga "Graditeljstvo 1) M. Firenca 4) Siena 4) Sieni 4) azuriranje 5) Torino 5) Urbinu 5) asaniranje 29. Zastor "Hrvatski preporod'' u HNK u Zagrebu naslikao je? 4) Kamilo Tompa 5) Vjekoslav Karas (])TJaho Bukovac 2) Emanuel Vidovic 3) Mirko Racki 35. Zatvoreni trg (Piazza del Campo) s amfiteatralnim 1) S. Kojemu je crkvenom redu pripadao J. na cakavstini. st. tiskanaje u Senju glagoljicom prva knjiga na hrvatskomjeziku. Buonarotti govoriti? 2) od reda skulpturalna kompozicija 2) G. Sveti Petar bio je? 1) astronom 2) jeruzalemski biskup (:ij)-imski biskup 4) jedan od autora Novog zavjeta 4) u zooloskom 4) M. Tereze" je 1) M. 2)o. Poliptih je? rfIDstovremeno zvucanje razlicitih ritmickih obrazaca '-3} svojstvo rijeci da ima vise znacenja 5) poznavanje i postivanje vise bogova 40. Serta 4) J. j 38. Plecnika van der Rohea 8"bM.iIi? 1) saturiranje . stoljeca u? 1) Rusiji 2) Cesko] 3) ltaliji 41.. Madema 5) Donatello ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.. Bernini 4) C. st.>~- brod u crkvenom graditeljstvu 47. Pingvin i polarni medvjed mogu se susresti? 1) na Sjevemom polu 2) na Juznom polu 3) na Sjevemom i Juznom polu 37.R. KACIGEVA 26 1 .) napisao je? 2) A.?-og oltara 4) galerija na kOJoJ su smjestene orgulje 3) akropoli u Miletu {Jj)oprecni 4) Jupiter 4) akropoli u Olimpiji 5) Pastoralna 5) akropoli u Ateni 4) pristup u crkveni toranj . Corak . Prelog u Hrvatskoj" (1992. Boskovic? 1) benediktincima 2) franjevcima 3) isusovcirna 4) dominikancima 5) pavlinima 32. Ivancevic 36. g. g.PROVJERA 27~9Ji POZNAVANJA ARHITEKTURE. (!_)Yolovine 19. Slijetanje na Mjesec . Dio gradevine koji konstruktivno pojacava .

..{ U L T E Y 26 . KAGICEVA 26 . _.3198 PROVJERAZNANJA IZ MATEMATIKEI FIZIKE ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUGILISTA U ZAGREBU." . F /.H R V A T S K A ziro: 30102 .~ _) A fI HIT HR· E I( T 0 r~SKI Kaciceva 10000 Zagreb.. c__ . .683 . ZAGREB.

.

3) dodiruje pravac y = x . __t . 7).-:.. a cijaje udaljenost od ishodista 5) (.c._ 0 IJ S xi 5) r . KACtGEVA 26 .693 .2n] je (4). a teziste trokutaje T (3.J3 Jedan kut rombaje 1)4 150 ".X +.J3 - I (2)3 4) 9 je 4) <-3. Pravci x 1)40 = 4) 3 5) 6 -1.. (_X4)J:(_X2)4 ((j)x 4 n+! je 2) iiro: 30102 .1) 3)(3. . L Povrsina rombaje 4) 10 J2) 2.10000 Zagreb. y = -3.> 0 2 ((3))<-3. B (4.::> (0)(3.3) 5)5 2) (13.H nV A TSKA <~ -.3198 -x 4 3) -x 4) x -I CJ a -a a':' . 4) C!f(2.J3 ? 3) 15° 4) 30° 5) 20° ARHtTEKTONSKI FAKULTET SVEUCILtSTA U ZAGREBU. x +y = 2)- 5 omeduju trokutcija je povrsina jednaka 3)42 4)- 79 2 5 c (-. ZAGREB.. •••• .6) 2 2J3 81 -": 2 5) 38 + ( 12..5) /13) Kruznica kojoj je srediste u tocki S (-1.~x-2 .a .. -f3) ...an J) I .7) ..- \~/ aJ2 2 5)~ J2 2 Suma rjesenja jednadzbe 5Jl rsi~xl SIll X 2) iz intervala Jl 3) - /it..~! je 2) a 3) an je Zbroj rjesenja jednadzbe I) 1 X 1 1 1 +-+ =0 x+ 1 2x+ I 2) 2 3) 3 = log3.I..... _/x-5 Koja je od ponudenih funkcija injekcija? nY=~ ~y=~x sin --je 3) Y = 4)y=cosx (5j)y = log x (~ @ 12 2) -- 1) - 1 1 2 2 = 2 cosx 3)~ -J3 2 [O.'.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE ( T"r-.{U L T E T • . I).0] 5) -5 27 je 2) -3 nejednadibe -3) -I 5) 2 Q:!)-2 Skup svihrjesenja 1) < -3. ~ ~ "_ _ r .2) 4) (2. a polumjer upisane kruznice rombaje 3)8 ®.0> Akoje 1 2 X2 .ay = 10 nema rjesenja za a je 1)2 2)3 (~ II..1] 1)-( 7. HR . y 0. 5).. Kaciceva 26 .. I(x + 1) = -... Nadite tree! vrh trokuta! 4)C (2. 3 x .1> 5) <-2.1> 3 2) <-2.3) x-I x-2 x-3 x-3 x-4 27n 2)-- x-5 3)-- x-4 Ix I 4) 1 1. Koliki je siljasti obodni kut tetive kojaje od sredista kruinice udaljena za I) 45" 2) 90° . / 4n 3 4)- 4n 3 5)- 2n 3 Sustav x + 2y = 5... .5))-- /. Kruznica ima polumjer 2. Polumjer kruznice je 1) - 7 2 2) 3) 4 4)3 (~F2 = "1 (/-~ Nadite tocku iz prvog kvadranta kojaje jednako udaljena od pravaca y = '<. 5) 5) C (I.. MAT 1 r: h H t T E KI ~- '. 2) 3)C(I.J3 x. Vrhovi trokuta su A (3.3 . x+1 . tadaje I(x .J3. (150 J 6.

a povrsina trokuta je 12. ~ 1)70N 2)140N 3)60N 4)120N 5)SON ((28)\-' -A~u-to-v-o-zi:-Cb:-Crz--:-in-o-m-S""'4""'kmIh--'':-p-o-h:-Co-r'''''iz-o-n-ta-ln-o-~-e-e-s':"ti-i-u-l-az""'i-u-kru"---z-m-' z-a-v-oJ-:-' .. 4~ m.2 3) -a J6 6 4) - a 3 5)-a Ji 2 U preostalim zadacima akceleraciju sile teze aproksimirajte s 10 -2 .0 em Hi~. Svi pobocni 4) bridovi su medusobno 5)3 okomiti.> Celicna greda je pri temperaturi ooe duga Nadite razliku duljina grede pri 35°C -lSOC (koeficijent linearnog '~ . y= 1200• Nadite volumen koji nastaje rotacijom trokuta oko stranice a. 1) 4 2) S 3) 6 4) 3 5) 7 u trokutu 1) 1 je zadano.=23°.~. (~F3 U trokutuje 1)40n: 3.s/0C). Nadite duljinu trece stranice. ~ = SOD. b = S. Q 4) 1.y=1110 5) ex = 30°. "1= lOso 2)(1.PROVJERA ~~ ZNANJA IZ MATEMATIKE o.:w!!. a = ® J6 . Volumen piramida je 4)-a 5)-a -fi3 38 ~.J2r:0. a = 5. (25. a koefieijent toplinske \l-edljivosti zida je 1. Nadite duljinu stranice b.0 em (40. Nadite naprezanje na kraju uzeta.S em 3) 0.2 em I) 1. I) 1000 W 2) 800 W~~UOO W 4) 1400 W 5) 100 W jij>. Kutovi trokuta su ~). 2) SO 11: 3) 60 n: 4)70n: 5)80n () Svi bridovi uspravne trostrane prizrne su duljine a. Kolika je akceleracija trenje? svakog od utega ako zanemarimo Teret mase 6 kg visi na sredini uzeta duljine 14 m.2 W ImK. a unutrasnja strana je 15°C.J2 . S m Dva utega cije su tezine 1000 N i 1500 N su objesena preko koloture.'Y=105° .=30°.~=46°.J3.. ~. Sredista svih stranica prizme su vrhovi dviju piramida sa zajednickom osnovkom. ~ = 4So."1= 1000 3)ex=2so. ZAGREB. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU. Nadite visinu '"/ 23.fso 4) 60 5) 15° 3) teiiste baze '7 (~ Duljina poboenog piramide..8 em 5) 4. ~ : "I = 4 : 9.•~ . Uze je ucvrsceno na svojim krajevima koji su u horizontali . brida uspravne trostrane 2)4 piramide 3) S iznosi 6. ex: ~ I FIZIKE MAT 2 Za kutove trokuta = I : 2 . "I = 75°.' ® (_!9) Duljine dviju stranica ostrokutnog trokuta su 5 i 6.J3 . y vrijedi. b = 3 . Kut IX je: c.-K--o~l""iki-·-:j-e-n-aJ-·m-an----:~-j -p-ol:-wn~j-er-z-a-v-oJ""'a-k-o-~-i -au-t-o-m-o-ze<:> no razmaknuti savladati bez klizanja (koeficijent trenja izmedu guma j ceste je 0.•! : rastezanja celika je 1O. KACICEVA 26 . Nadite toplinski tok kroz zid.y=90° 0 .fj3 48 zadano..: 3 + .5).. Zanemarite tezinu meta. 1)40m 2)60m 3)S5m 0i145m 5)20m Zid debljine 25 em ima dimenzije 4 m i 2.~=SO°.JX= 24 1 (1. 24.5 m.~=60°.fj 0 Dulj ine stranica trokuta su a = 2 1) 30° 2) 7So . Temperatura vanjske strane zida je -10°C.~ = 4So. Udaljenost 1) -a F3 3 sredista bilo koje strane kocke brida a od glavne dijagonale kocke je r. 4) 3)3 .22.

4] 5) (2.2) i + 5 3) 2 realan? 4) .1 . Punkcija f{x) = a x2 ..J2 -2 Funkcija 1) y = .4] @(4.J i. ako vrijedi 2)a>0 3)a<-- (10 bodova) 1) a < 0 4 4)a>- 7 4 (4 boda) 4 /" n2~ cos 2 ~ cos 1 .H R V A T S J' zrre.. .l)u(I.3] 5) (3.1 1) 0.J2 2) Jl je rastuca na intervalu 3) 4)._!~ /.2] skupu 4) (2. 3Jl _ Jl COS.fOO~~ Zagreb.:_.3) 5) [3.l) Tadaje (5 bodova) 5) (-00..tg 1 (6bodova) ~ \.25 5) 0.J1o] 5)a<-- (6 bodova) 11.+00) eiX-l.1] 5 4) (-00. KACICEVA 26 . ..yo CD ~ Skup svih rjesenja nejednadzbe 1) (-1.i(. FtjesenjejednadZbe 1) [-2x+2J= -3x+8 2) (0.0] (-5. KA (4 boda) HR . j _1 log25 = a.2] 7 5) [1.+oo) (x-It x+1 >0 3) (1.1) [1. K a (.4] (8 bodova) ~~ Ftjesenjejednadzbe 1) -J2x+8 = 2 .4) (7 bodova) 5. su zadane formulama: f(x)=cosx.+00) fig 2) (-I.g(x)=Y.2) 4) [2.0) [0.1] je iz intervala 3) (-1. (gOf{.1 5) -2 (4 boda) (6 bodova) 4)-- .COS-.-t- Funkcije jednako 1) Jl 10.-1] (1. 6 tadaje logV2 jednako 2+a 2)-toga 3 1 4.2x2 + 4x + 3 2) (0.SIn.cos I je (_"3))in 1 + cos 1 4) sin 2 5) . ZAGREB.' 7• FtjesenjejednadZbe Gf'=5 1 (-4.7x + 4a je negativna za svaki realni broj x .3 P + (x .PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE MAT 3 < Q 2.SIn- GO 10 5 10 5 2)1 3) - 1 2 4) .5 2x 4) 0.+00) (-00. i i 0 1-\ r\.ella 26 .+00) (5 bodova) je 1) -21og2 2) 1+-- log4 3) 1 1--Iog4 je 4) 2Iog2 5) -1--log4 (6 bodova) 1 ...2.\ 3Jl Jl .)-(fogXIOg2Jl')-1 -.1 + 2.02 Za koji realni broj x je broj 1) 0 2) I Akoje 1)-- P . .. 30102 ~603 ~3198 2) 0. Nultocka funkcije 1) f (x) 2) = log l-~ x 3)alog2 je iz intervals 2-a 6 5) a (4 boda) + 3) + I 3) [-1.I 5) -- 1 2 ARHITEKTONSKI FAKUL TET SVEUCILISTA U ZAGREBU.sin I 1) cos 2 je 2) .S) 4) -.+00) (1.2M. . U l T E '.Jx +5 pripada 2)(-3. (O~~7 I t: l-) Hi i T E r.J ~ .+00) -'\ . 3.

I °C 4) 0. a najkraca je dz=10. X ::.4. U liftu je vaga na kojoj je predmet. (~Cigla mase 1.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE MAT 4 ctgx 1) -- = "1/c: .01 -c ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU.// U preostalim zadacima akceleraciju sile tew aproksimirajte s l Oms". 10-4KL (4 bcda) t -.2N 3)4. Povrsina plasta tako nastalog krnjeg stosca je (7 bodova) s osnovkom na (10 bodova) /Q64. Slap je visok 8.2 . '2 1 2) 3 2 3) 3 4 4) 5' 4 '5 (10 bodova) 3 >r (~.ax . Na gredi je objesen teret od 20 kg udaljen I m od jednog zida.J5 3) 8 4) 4 .2 kg lezt na horizontalnoj podlozi.:J 0. IS 1 J[ ::. Kut pravilnog mnogakutaje 1)21 2) 22 sjeku se II tocki s apscisom 2. tada je oplosje piramide . Povrsina baze je 2)70n 3)65n @51t 5)85n Brid kocke ima dulj inu 2.6i~mjer osnovice r = 4 i visinu v = 6. (8 bodova) 4) 5. Duljina najkrace stranice trokuta je 3) J3 sin 20° 25 + 3-/3 -&8in20 0 5) 1 (10 bodova) 5) 45 trokut taka dajejedna (10 bodova) 5) njegova /1 -J-l ~ V 21. u podnozju i na vrhu slapa ako se pola mehanicke energije pretvori u unutrasnju energiju (specificni toplinski kapacitet vode je 4200 J kg" K-1)? (8 bodova) ('l))O. Kutovi na toj stranici su 20 i 40°.2 Kl 2) I O-~Kl 3) 10-4 K'! ·C]b1O·5 Kt 5) 1.~. = 165°. tada je smx 1 4) imaju surnu 4) (5 bodova) 1 3 3) -~ 1 ~ sin 2x = .~~~) Najdulja 1)80n izvodnica kosog stosca je d1=20.~ 9 J[ 2) IOn -v .21!) 4 5) -- 1 2 (6 bodova) ~.03°C 3) 0. .J3. y .4N . \raga pokazuje 5.8 kg 1) 4 kg (2»)5 kg 3) 3.4 kg 5) 5.10) 4)(-1. Duljina stranice upisanog trokutaje 1) . - 3n 2 .2 i dira os x u tocki (2. a vrh piramide je srediste gomje baze. Srediste kruznice je 3)(2. 0). KACIGEVA 26 .5 kg 2 .5 2)-1 Kruznica prolazi tockom (-4.4m. c = 10.8 ms". Broj stranica tog mnogokutaje Duljina jedne stranice trokuta je 1)2 sin 40° 2) ~- J3 3 . Nadite vecu od sila kojima greda pritisce zidove.2) 1) (2.8N 5)6N .3 mm. ZAGREB. Kutovi uz vecu osnovicu su 600i 30°.2°e 5) 0. Greda duljine 5 m ima rnasu 80 kg j na krajevirna j e poduprta zidovima. ·1) y -Zx . Kolikije koeficijent linearnog rastezanja? 1) 10. 7) 2) (2. i I i : : Rjesenja jednadzbe l:_:i 1 :i I· 3n 2' 0 2n 3n 5)- 5n 2 (6 bodova) (6 bodova) i avci. U trapezu su osnovice 1) 25 + 2J3 a = 20. Stozac je presjecen ravninom paralelnom udaljenosti 2 od vrha.5) 3) 23 4) 24 0 5) 3 5) (0. QzJLift se dize akceleracijom a = 0. U kocku je upisana uspravna piramida..Jj. (7 bodova) -r >- (7:1! rif5:) 1) 4 + -J5 2) 8 .j '3 3) 19m 1! 3 4) 61l-fj 5) 20n .02°C 2) 0. 5) (6 bodova) 5) 25 (7 bodova) f l. (10 bodova) 1) 560 N 2) 600 N 3) 1000 N 4) 500 N 5) 440 N 29 @ Sipka duljine 2 m se zagrijavanjem za 15°C produJji 0. (5 bodova) 1)4N 2)4.3a = 0. Ako su im baze zajednicke.---" U kuglu polumjera r = I je upisana kocka. Opseg trapeza je 2) 35+ 5-13 3) 4) 42 Osnovica trokuta je a = I. Kolika je rnasa predmeta? .Nadite najmanju horizontalnu silu kojom mozemo pokrenuti ciglu ako je staticki faktor trenja 0. Kolika je razlika temperature vode. Pararnetar a je 3) 2 4) .4 kg. a pripadna visina je v = U trokut je upisan jednakostranicni stranica paralelna osnovici a.Ji3 l!)! . Oplosje kocke je 1) 6 h):l..J5 &iA (I + 15) .2 cos x 2) iz intervala 3) = 4 {O. Kut izmedu tih izvodnica je 60°. 9) 18.. 3) 10 4) 12 5) 9 Uspravni stozac im1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->