Rugãciunea Omoforului Maicii Domnului

Oh ,Preacuratã Fecioarã, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, cu puterea Cinstitului Tãu Omofor, Împãrãteasa cerului şi a pãmântului, Atotputernicã, ajutorul şi Apãrãtoarea ţãrii noastre ! Primeşte aceastã Cântare de laudã şi de mulţumire, de la noi, nevrednicii, robii Tãi, şi înalţã rugãciunile noastre cãtre Tronul Lui Dumnezeu, Fiul Tatãlui şi Fiul Tãu, ca sã fie milostiv nedreptãţilor noastre şi sã adauge Harul Sãu, celor ce cinstesc numele şi Cinstitul Tãu Omofor, şi cu credinţã se închinã Lui, şi Sfintelor, Fãcãtoare de Minuni, Icoanelor Tale. Cãci nu suntem vrednici a fi miluiţi de Dânsul, Fiul Tãu, dacã Tu, Stãpânã, nu-L vei milostivi asupra noastrã, cãci Ţie, Doamnã, Mama noastrã, a creştinilor, toate îţi sunt cu putinţã la El. Pentru aceasta ne rugãm Ţie, ca Unica Acoperitoare a noastrã,cu Cinstitul Tãu Omofor, cea neîndoitã şi grabnicã ajutãtoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugãm Ţie, umbreşte-ne pre noi cu Atotputernicul Tãu Acoperãmânt şi cere de la Fiul Tãu şi Dumnezeul nostru: Pãstorilor Bisericii noastre, cârmã bunã şi dreaptã pentru sufletele noastre; cârmuitorilor de sate şi oraşe, putere de muncã şi înţelepciune; judecãtorilor, dreptate şi necãutare la faţã; învãţãtorilor, minte şi smeritã înţelepciune; soţilor, dragoste şi bunã înţelegere; fiilor, ascultare şi dragoste pãrinteascã; asupriţilor, rãbdare şi încredere în mila Lui Dumnezeu; asupritorilor, fricã de Dumnezeu; celor necãjiţi, mângâiere; celor neînfrânaţi, înfrânare, şi nouã, tuturor, Duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, al milostivirii şi al dreptãţii. Aşa, Doamnã Preasfântã, prin darul Sfântului Tãu Omofor, revarsã-ţi mila Ta asupra neputinciosului Tãu popor, adunã-i pe cei împrãştiaţi, povãţuieşte pe calea cea dreaptã pe cei rãtãciţi, sprijineşte bãtrâneţele noastre, pe tineri fã-i înţelepţi, pe prunci creşte-i, cautã spre noi toţi, cu Puterea

Milostivirii Tale, apãrã-ne, scoate-ne din adâncul pãcatelor noastre şi lumineazã ochii inimilor noastre, spre vederea mântuirii. Milostivã fii nouã, aici, şi acolo, în latura nemurirei celei pãmânteşti, iar la Înfricoşata Judecatã a Fiului Tãu, fii alãturi de noi. Pe cei ce s-au mutat, într-o credinţã şi pocãinţã, dã-le lor sã locuiascã cu toţi îngerii şi sfinţii, cãci Tu, Doamnã, eşti slava celor cereşti şi nãdejdea celor pãmânteşti şi Tu eşti, dupã Dumnezeu, nãdejdea şi apãrãtoarea noastrã, a tuturor celor ce nãzuim întru Tine, şi ne încredinţãm Ţie. Deci ne rugãm Ţie, ca Atotputernicã ajutãtoare, ne predãm pe noi înşine, şi unul pe altul, cu toatã viaţa noastrã, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful