Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Holcim SD Report 2010 72DPI

Holcim SD Report 2010 72DPI

Ratings:
(0)
|Views: 226|Likes:
Published by Nadacia Pontis

More info:

Published by: Nadacia Pontis on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
Prv vdnie
Správ o rvo udržeľnom rozvojiHocim Sovenso 2009 – 2010
Udržeľnprodu vsvbOchrn m efevnevužvnie energieSpoočensángžovnosťOchrnprrodnchzdrojov
 
Správ o rvo udržeľnom rozvoji2
O Holcim Slovensko
Holcim (Slovensko), a.s. je vedúcim výrobcom a dodávateľom sta-vebných materiálov a súvisiacich služieb na Slovensku. Na Sloven-sku prevádzkuje okrem cementárne v Rohožníku na Záhorí aj 29betonární a 4 výrobne kameniva. Stabilne vysokokvalitné cemen-ty, kamenivo a betóny z produkcie Holcim v kombinácii so služ-bami nachádzajú svoje uplatnenie pri výstavbe obytných domov,priemyselných objektov, infraštruktúrnych projektov a výrobeprefabrikátov či strešných krytín. Produkty Holcim boli použité natakých stavbách, akými sú napríklad rýchlostná cesta R1, tunel Si-tina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Ban-skej Bystrici, bratislavský Riverpark, odbavovací terminál vieden-ského letiska Schwechat, DC Tower – najvyššia budova v Rakúsku,ktorá ašpiruje na certifikát LEED, či Soravia Shopping Center, po-lyfunkčný objekt Mlyny v Nitre, Vršianska terasa v Banskej Bystricialebo nový závod Velux v Partizánskom. Holcim sa usiluje nasta-viť štandardy zákazníckej spokojnosti a trvalo udržateľného rozvo- ja v slovenskom stavebnom priemysle.Holcim Slovensko je súčasťou Skupiny Holcim – jedného z po-predných svetových dodávateľov cementu a kameniva. Ďalšieaktivity Skupiny Holcim zahŕňajú dodávky transportbetónu a as-faltu vrátane nadväzujúcich služieb. Skupina Holcim pôsobí voviac než 70 krajinách sveta a zamestnáva približne 80 000 ľudí.
O tejto Sprve
Tretia Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko,ktorú práve držíte v rukách, nadväzuje na predchádzajúce vyda-nie, ktoré sprostredkovalo výsledky za rok 2008. Správa poskytu- je informácie o ekonomických, environmentálnych a spoločen-ských vplyvoch činnosti Holcim Slovensko v oblasti výroby a pre-daja šedého a bieleho cementu, kameniva a transportbetónu.V súlade s prísľubom vydávať tento typ Správy v dvojročných in-tervaloch popisujú dáta v tejto Správe výsledky spoločnosti v ro-koch 2009 a 2010 s využitím doplňujúcich informácií z predchá-dzajúcich rokov.Zverejnené informácie sa týkajú iba Holcim Slovensko ako práv-nickej osoby a neobsahujú údaje za spoločnosti, v ktorých HolcimSlovensko vlastní podiel. Environmentálne vplyvy výroby šedé-ho a bieleho cementu sa vzhľadom na ich značnú rozdielnosťuvádzajú v relevantných prípadoch osobitne. Nad rámec pred-chádzajúceho vydania sú v tejto Správe zahrnuté aj podrobnej-šie informácie o environmentálnych vplyvoch výroby kamenivaa transportbetónu (okrem 4 betonární, ktoré prevádzkuje HolcimSlovensko prostredníctvom Hirostavbet spol. s r.o.).Správa je spracovaná podľa Smerníc reportovania trvalo udrža-teľného rozvoja Global Reporting Initiative G3 (GRI) na úrovni A.Vďaka tomu sú uvedené údaje porovnateľné s údajmi o inýchspoločnostiach, ktoré tiež používajú túto najrozšírenejšiu meto-diku reportovania trvalo udržateľného rozvoja. Viac informáciío metodike použitej pri príprave tejto Správy nájdete v časti Me-todika a overovanie na str. 36.
Strategick členstv a koopercie
Skupina Holcim (Holcim Ltd.) je spoluzakladateľom Iniciatívy precement Svetovej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj (WB-CSD), podporuje Globálnu dohodu (Global Compact) Organizá-cie spojených národov a vytvorila strategické spoločenstvo s Ne-meckou spoločnosťou pre technickú spoluprácu (GTZ), ako aj soSvetovou úniou ochrany prírody (World Conservation Union –– IUCN). Záväzky z týchto partnerstiev Holcim Ltd. sú platné prevšetky spoločnosti Skupiny vrátane Holcim Slovensko.Holcim Slovensko je signatárom Memoranda o spoločenskejzodpovednosti firiem Business Leaders Forum. Holcim Sloven-sko je tiež signatárom a zakladajúcim členom slovenskej národ-nej platformy OSN Global Compact.
Ocenenia od nezvislch inštitúcií 
Skupina Holcim získala v roku 2010 potvrdenie o zaradenído Dow Jones Sustabability Index a opätovne bola zahrnutádo hodnotenia indexu udržateľnosti FTSE4Good.Holcim Slovensko získal za zodpovedný prístup k podnikaniuv predchádzajúcich rokoch celý rad ocenení. V roku 2009 k nimpribudla Národná podnikateľská cena za životné prostredieza druhé miesto v kategórii manažérstvo za „Komplexné riade-nie trvalo udržateľného rozvoja.“
Mapa prevdzok Holcim na Slovensku
 
Obsh
Obsh
Vaše pripomienk alebo otzk očakva:
Peter Robl, senior koordinátor pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim SlovenskoTel.: +421 34 7765 166, Fax: +421 34 7765 101, E-mail: peter.robl@holcim.com
Úvodné slovo predsedu predstavenstva 4Vízia, stratégia a riadenie spoločnosti6Ekonomické vplyvy8Environmentálne vplyvy12Sociálne vplyvy16Prípadové štúdie20Pokrok oproti cieľom32Prehľad hlavných ukazovateľov33Metodika a overovanie36Index ukazovateľov GRI37Slovník pojmov38Ako sa vyrába cement39
Ako čítať túto Sprvu?
Zámerom Holcim Slovensko bolo pripraviť túto Správu s ohľa-dom na potreby rôznych skupín čitateľov. Publikácia nadväzu- je na Správu za rok 2008. Hlavné texty, v ktorých Holcim Slo-vensko popisuje svoje ekonomické, environmentálne a sociálnevplyvy a spôsob riadenia spoločnosti, dopĺňajú prípadové štú-die v samostatnej časti. Číselné údaje v porovnaní viacerých ro-kov sú uvedené v časti Prehľad hlavných ukazovateľov. Indexukazovateľov GRI pomôže čitateľovi nájsť hľadanú informáciu.Schéma výroby cementu a slovník pojmov majú napomôcť zro-zumiteľnosti Správy.
3
Každoročné čistenie lesa na štrkovniach prispievak zvyšovaniu povedomia zamestnancov.Šiestaci z okolitých škôl sa každý rok počas Dňa Zeme vyberúdo prírody a spoznávajú jej netušené tajomstvá.Priebežná rekultivácia íloviska Hrabník – základ budúcejvodnej plochy.
Predaj zmesových cementov sa zvýšil z 59 %v roku 2008 na 72 % v roku 2010Čisté merné emisie CO
2
z výroby šedéhocementu v období 2004 – 2010 klesli o 20 %Tri nové iniciatívy pre lepšiu bezpečnosťa ochranu zdravia pri práciVýroba elektrickej energie z odpadovéhotepla môže potenciálne vykryť 15 %spotreby cementárne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->