Emil Rãdulescu

Alimentaţie inteligentă

Redactor: Alina Badea Corecturã: Iarina Cotârlea, Lori Gheorghiþã Tehnoredactare: George Toncu Coperta: Dragoº Drumaº

© 2003, Editura „Viaþã ºi Sãnãtate”, Bucureºti

www.viatasisanatate.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale Emil Rãdulescu Alimentaþie inteligentã / Emil Rãdulescu Bucureºti, 2003 ISBN 973-9484-93-x

Cuprins
Cuvânt înainte .......................................................................................... 5 INTRODUCERE ...................................................................................... 7 Ce este sãnãtatea? ............................................................................. 11 Sãnãtatea cere respectarea unor legi ................................................ 17 Sãnãtatea e legatã de familie ºi de prieteni ..................................... 24 PREVENIREA BOLILOR .................................................................... 31 De ce îmbãtrânim? ........................................................................... 43 Bãtrâneþe fericitã .............................................................................. 49 Creativitatea ºi îmbãtrânirea ............................................................ 53 Veºnic tânãr ..................................................................................... 58 Ce determinã stilul de viaþã? ........................................................... 67 Stilul de viaþã influenþeazã sãnãtatea ºi longevitatea ...................... 70 O dietã pentru toate timpurile ......................................................... 84 Sã învãþãm de la maimuþe? ............................................................. 94 Cine se alimenteazã mai sãnãtos? .................................................... 99 Factorul uman în diversificarea alimentaþiei ................................ 105 Factorul uman în alegerea ºi consumul de alimente ..................... 109 Psihicul ºi alimentaþia .................................................................... 113 Templu plutitor pentru plãceri culinare ........................................ 117 Alimentaþia ºi sistemul imunitar ................................................... 123 Suntem ceea ce mâncãm ................................................................ 128 Digestia alimentelor ....................................................................... 133 COMBUSTIBILUL ORGANISMULUI UMAN: GLUCIDELE SAU HIDRAÞII DE CARBON .................................. 138 Glucidele simple ............................................................................ 157 Polizaharidele ................................................................................ 162 Amidonul rezistent ........................................................................ 167 Indicele glicemic ............................................................................ 171 Dulce, dar mortal ........................................................................... 174 Cerealele ......................................................................................... 181
3

Alimentaþie inteligentã
Fãrã pâine nu se poate ................................................................... 185 Produsele cerealiere integrale nu sunt vãtãmãtoare ...................... 190 Cartoful .......................................................................................... 195 Bãuturile nealcoolice ..................................................................... 199 Înlocuitorii de zahãr ...................................................................... 204 CAROSERIA ªI PIESELE DE SCHIMB: PROTEINELE .............. 207 Aminele heterociclice .................................................................... 233 Sã mâncãm peºte? .......................................................................... 237 Mai multe proteine? ....................................................................... 247 Boala Creutzfeldt-Jakob ºi alte infecþii transmise prin alimente de origine animalã .................................................. 252 Sã mai consumãm carne? .............................................................. 257 Hrana mileniului al treilea: carne sau cereale? ............................. 262 LUBRIFIANÞII: GRÃSIMILE .......................................................... 271 Acizii graºi ..................................................................................... 283 Efectele acizilor graºi mononesaturaþi asupra sãnãtãþii ................ 286 Acizii graºi polinesaturaþi – Acizii graºi esenþiali ........................ 290 Efectele acizilor graºi polinesaturaþi omega-6 asupra sãnãtãþii .... 292 Efectele acizilor graºi omega-3 asupra sãnãtãþii ........................... 294 Efectele acizilor graºi TRANS asupra sãnãtãþii ............................ 297 Colesterolul – de obicei prea mult, niciodatã prea puþin .............. 302 Uleiurile în alimentaþie .................................................................. 314 Uleiul de mãsline, nucile ºi seminþele uleioase ............................. 318 Consumul de grãsimi ºi stãrile depresive ...................................... 329 Iminenta pandemie de boli cardiovasculare .................................. 334 ADEVÃRUL DESPRE SOIA ............................................................. 340 Soia ºi pubertatea precoce ............................................................. 345 Soia ºi inhibitorii proteazelor ........................................................ 350 Soia ºi cancerul .............................................................................. 355 Soia ºi bolile cardiovasculare ........................................................ 360 Avantajele folosirii boabelor de soia ............................................ 364 ALIMENTAÞIA VEGETARIANÃ .................................................... 372
4

Cuvânt înainte
Publicarea unui volum, oricât de modest ar fi acesta, nu este niciodatã lucrarea unei singure persoane. Doresc sã mulþumesc soþiei mele, Lucia, care a avut ideea tipãririi emisiunilor radiofonice, sprijinindu-mã ºi ajutându-mã în nenumãrate moduri, în decursul anilor în care am avut fericirea sã fiu soþul ei. Mulþumesc din inimã fiicelor mele, dr. med. Magdalena Rãdulescu ºi dr. med. stomatolog Gabriela Rãdulescu, pentru sugestiile valoroase ºi pentru ajutorul neprecupeþit în obþinerea informaþiilor din literatura medicalã. Sunt profund îndatorat dascãlilor mei, care mi-au trezit dragostea pentru medicina internã ºi pentru cei suferinzi, care m-au sprijinit în formarea profesionalã ºi în toþi anii ce au urmat: profesor dr. Aurel Pãunescu-Podeanu, profesor academician dr. Radu Pãun ºi bunul meu prieten dr. Octavian Hoancã, doctor în ºtiinþe medicale. De-a lungul anilor, am fost încurajat de bunãvoinþa ºi de interesul cu care au fost primite prezentãrile temelor medicale pe calea undelor. Pentru numeroasele gesturi de simpatie ºi pentru încurajãrile pri-mite de la ascultãtori, numai gânduri de recunoºtinþã. Fãrã bunãvoinþa, ajutorul ºi munca migãloasã, de o înaltã profesionalitate, ale domnului Paul Csavdari ºi ale colaboratorilor Casei de Editurã „Viaþã ºi Sãnãtate”, aceastã lucrare n-ar fi apãrut. Tuturor, mulþumirile cele mai calde.

5

INTRODUCERE
Între noi şi cer sau iad nu este decât viaţa, elementul cel mai fragil din univers. Blaise Pascal

„Sãnãtatea nu este totul”, a spus cineva, „însã, fãrã sãnãtate, totul este nimic”. Iar filozoful german Schopenhauer afirma: „Nouã zecimi din fericirea noastrã se bazeazã pe sãnãtate”. ªi fiindcã toþi oamenii vor sã fie fericiþi, nu ne mirãm de ce se vorbeºte atât de des despre sãnãtate. Este adevãrat cã, pânã la o anumitã vârstã, sãnãtatea pare sã fie ceva de la sine înþeles, la care majoritatea oamenilor n-au timp sã se gândeascã, de parcã sãnãtatea ar fi un cont inepuizabil în bancã, de miliarde. Aºa se face cã, în vâltoarea multiplelor preocupãri, cei mai mulþi nici nu se gândesc cã ar avea rost sã facã ceva pentru sãnãtatea moºtenitã fãrã vreun efort special, de la pãrinþi, ºi pe care sperã s-o transmitã urmaºilor lor. Nu-ºi dau seama cât de mult putem face în favoarea sau în defavoarea sãnãtãþii ºi nici nu se gândesc la consecinþele care, mai devreme sau mai târziu, vor apãrea negreºit. Din nefericire, aceastã atitudine de totalã neatenþie faþã de sãnãtate e aproape generalizatã ºi este aºa datoritã, în primul rând, lipsei de informaþii competente. Judecând dupã stilul de viaþã al celor din jurul nostru, observãm cã, în era extraordinarului progres ºtiinþific, cunoºtinþele corecte în domeniul sãnãtãþii par a lipsi cu desãvârºire. ªi aceasta în ciuda faptului cã, în ultimii 50 de ani, s-a adunat un volum imens de date, extrem de interesante.
7

la fericirea sau la nefericirea acestora pentru toatã viaþa? Câþi ºtiu cã principala problemã pentru cele mai periculoase boli din zilele noastre este lipsa de activitate fizicã? Câþi dintre cei care se mândresc cu pofta lor de mâncare ºtiu cã fiecare al doilea cancer se datoreazã alimentaþiei? La Conferinþa Internaþionalã pentru Prevenirea Cancerului. preocuparea e atât de mult îndreptatã spre însuºirea mijloacelor de diagnostic ºi de tratament. a cãror soartã e lãsatã pe seama nimãnui sau care au de-a face cu ºarlatani ce exploateazã dorinþa celor ce vor sã rãmânã sãnãtoºi. contribuind astfel. consumul de cafea. Cancerul va deveni principala 8 . în urmãtorii 10-15 ani. într-un mod hotãrâtor. al Societãþii Americane de Cancer se apreciazã cã. Franþa. 20 sau 30 de ani. orientarea curativã e atât de predominantã. Savanþii spun cã. îºi are începutul deja la vârsta de 2-3 ani? Câþi adulþi sunt conºtienþi cã jumãtate din infarcte survin „din senin”. þinutã la New York în 1996. la fel de important ca fumatul. Lyon. Studenþii sunt confruntaþi cu boli ºi cu bolnavi. alcool sau droguri – determinã starea de sãnãtate a copiilor lor. numãrul deceselor prin cancer îl va depãºi pe acela al deceselor prin boli cardiovasculare.Alimentaþie inteligentã Chiar ºi în studiul medicinei. cu alte cuvinte. Iar în ghidul. indiferent dacã ne place sau nu ne place sã credem. ºi la Conferinþa Europeanã de Nutriþie ºi Cancer. ceea ce mâncãm azi influenþeazã bolile ce vor fi evidente sau nu peste 10. nu cu persoane sãnãtoase. încât aspectele profilactice de prevenire abia dacã sunt menþionate. care va duce la infarctul miocardic. 2001. Câþi tineri. fumat. fãrã nici un simptom premonitoriu? Câte tinere ºtiu cã prin modul lor de viaþã – alimentaþie. pentru anul 2002. s-a subliniat cã modul de alimentaþie este responsabil pentru 30 pânã la 50% din totalitatea cancerelor ºi cã este un factor cauzal pentru boli maligne. dar mai ales câþi pãrinþi ºtiu cã ateroscleroza.

n-a survenit nici o creºtere a duratei maxime de viaþã. durata medie de viaþã a crescut de la 40 la 75 de ani. Câþi ºtiu cã în Europa. þara celei mai abundente alimentaþii. care iau naºtere în organismul nostru datoritã stilului de viaþã practicat. S-a modificat doar media de vârstã a populaþiei. acolo unde progresele sunt minime. chimiºtii cerceteazã modalitãþile de a reduce frecvenþa atacurilor asupra þesuturilor umane prin radicalii liberi. în þãrile cu un venit mic al locuitorilor. brânzeturi ºi carne? În ultimii 400 de ani. Câþi ºtiu cã cele mai multe cazuri de hepatitã cronicã ºi de cirozã din Europa se întâlnesc în fostele republici socialiste? În Republica 9 . speranþa de viaþã a crescut cu 22 de ani. În timp ce biologii încearcã sã foloseascã tehnici genetice pentru a combate îmbãtrânirea. Între anii 1960 ºi 1995. dar incompletã. în Europa. în aceastã perioadã. de care depinde supravieþuirea noastrã pe aceastã planetã? Deoarece se pare cã medicina curativã ºi-a atins limitele. Totuºi în fiecare an mor 10 milioane de copii. mai ales în þãrile industriale. în timp ce în þãrile dezvoltate a crescut cu 9 ani. Totuºi. ameliorarea stãrii de sãnãtate a populaþiei globului a fost foarte mare. Mortalitatea copiilor sub vârsta de 5 ani s-a înjumãtãþit în þãrile în curs de dezvoltare. când se pare cã resursele financiare încep sã se epuizeze. adicã pe prevenirea bolilor. savanþii pun din ce în ce mai mult accentul pe profilaxie. fãrã a se schimba în mod semnificativ vârsta la care moare cel mai în vârstã.Introducere cauzã de mortalitate în Statele Unite. Câþi ºtiu cã stilul de viaþã influenþeazã foarte mult sistemul imunitar. frecvenþa tumorilor cerebrale s-a dublat? Câþi ºtiu cã cele mai multe cazuri de osteoporozã se întâlnesc tocmai în þãrile în care se consumã cantitãþile cele mai mari de lapte. În a doua jumãtate a secolului XX. în ultimii 20 de ani. singura mãsurã logicã în zilele noastre. iar costul aproape insuportabil de mare.

e de 24 litri. Puþinele probleme abordate furnizeazã informaþii ºtiinþifice competente ºi recente. la 100. existã suficiente probleme legate de sãnãtate. survin doar 15-20 de decese. în timp ce. vor putea cumpãni argumentele ºi vor decide dacã sfaturile meritã sã fie urmate. este cert cã sãnãtatea e un bun prea mare pentru a fi lãsat doar la voia întâmplãrii.200 de emisiuni de sãnãtate. pe cap de locuitor. 10 . Chiar dacã. afirmaþia s-ar preta la discuþii sau corecturi. care ameninþã sãnãtatea ºi în România. prin postul de radio „Vocea Speranþei”. în Germania ºi în Franþa.2 decese prin cirozã hepaticã. consumul anual de alcool pur. în Germania. este de 12 litri. Câte femei ºtiu cã alcoolul creºte ºi riscul cancerului mamar? Dupã cum vedeþi. Volumul de faþã conþine o micã parte din cele peste 1. în timp ce. difuzate în ultimii 5 ani. adunate din literatura medicalã. Cei interesaþi sã trãiascã nu numai astãzi sau mâine vor descoperi multe lucruri interesante ºi nebãnuite. privind modalitãþile de prevenire a principalelor boli. În Letonia.000 de locuitori. din punct de vedere creºtin.Alimentaþie inteligentã Moldova survin anual 68. „Nouã zecimi din fericirea noastrã se bazeazã pe sãnãtate”. care meritã sã fie cunoscute. a spus filozoful Schopenhauer. Epidemiologii spun cã acest „record” e datorat consumului de alcool ºi nu sunt motive sã nu-i credem.

soþia decedatului a spus cã. Cu toate cã toþi au încercat sã-l încurajeze ºi sã-i schimbe atitudinea. în douã sãptãmâni. Vestitul medic al antichitãþii. Când i s-a comunicat diagnosticul de cancer pulmonar. dr. în secolul al XIX-lea. spunea cã dorea mai degrabã sã cunoascã ce fel de persoanã e bolnavul decât sã ºtie ce fel de boalã are.Ce este sănătatea? În cartea sa Love. scria. cã evoluþia tuberculozei are mai mult de-a face cu ceea ce se întâmplã în mintea bolnavului decât în plãmânii lui. Deºi se ºtie cã factorii mintali. Cineva a spus cã „medicii de azi acþioneazã. ºi acum. devenind susceptibili la agenþii bolilor. Ulterior. Iar celebrul clinician canadian. din multiple motive ºi poate nu în ultimul rând din lipsã de timp. soþul ei a pierdut orice sens al vieþii. în loc sã înþeleagã cã oamenii iau bolile. dupã aflarea diagnosticului. bolnavul a rãmas neconsolat ºi. în practicã. medicina modernã neglijeazã aceste aspecte. ca ºi când bolile i-ar înhãþa sau i-ar prinde pe oameni. Sir William Osler. a murit. Bernie Siegel descrie experienþa pe care a avut-o cu un medic internat în spital într-o stare fizicã ºi psihicã relativ bunã. la care sunt expuºi în mod constant”. Medicine and Miracles (New York: Harper and Row Publishers.1986). sociali ºi spirituali au un rol important în sãnãtatea cuiva. medicul-pacient a devenit teribil de deprimat ºi de retras. Hipocrate. nemaifiind dispus sã lupte pentru însãnãtoºire. 11 .

Sãnãtatea socialã se referã la abilitatea de a comunica în mod eficient cu oamenii din jur ºi cu mediul social. Se ºtie cã bunãstarea psihicã are mult de-a face cu sãnãtatea psihicã. cãtre sfârºitul anilor ’40.Alimentaþie inteligentã Dar. Toatã lumea ºtie cã sãnãtatea fizicã înseamnã absenþa bolii ºi a oricãrei infirmitãþi. mintalã ºi socialã. cât ºi la capacitatea de a rezolva solicitãrile vieþii cotidiene ºi relaþiile sociale. Aceastã definiþie a izvorât din convingerea OMS cã siguranþa viitoare a pãcii mondiale stã în ameliorarea sãnãtãþii fizice. numãrul cercetãrilor publicate în acest domeniu este restrâns. apãrutã în preambulul constituþiei ei. În ceea ce priveºte relaþia dintre componenta spiritualã ºi sãnãtatea fizicã. mintale ºi sociale. ºi nu doar lipsa bolii sau a infirmitãþii”. fãrã probleme emotive sau de comportament. prin angajarea în relaþii personale satisfãcãtoare. fãrã a obosi în mod deosebit. sã ne întrebãm: ce este sãnãtatea? Cea mai renumitã ºi. 12 . Sãnãtatea mintalã sau psihicã se referã atât la absenþa tulburãrilor psihice. cea mai respectatã încã definiþie a sãnãtãþii e aceea datã de OMS (Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii). Remarcaþi cã din aceastã definiþie lipseºte orice menþiune privind componenta spiritualã. Poate cã întemeietorii OMS se temeau cã unele þãri vor obiecta împotriva menþionãrii sau accentuãrii stãrii spirituale. Ea sunã astfel: „Sãnãtatea e o stare de totalã bunãstare fizicã. în prezenþa energiei ºi a vitalitãþii suficiente pentru îndeplinirea datoriilor zilnice ºi a activitãþilor recreaþionale. fãrã îndoialã. înainte de a vorbi despre boli. Existã nenumãrate dovezi cã cei care au multe legãturi sociale se îmbolnãvesc mai rar ºi sunt mai satisfãcuþi de viaþã. Datele prezentate sunt totuºi foarte interesante.

3. Moºtenire geneticã bunã. 2. Persoanele luate în studiu au fost vizitate la domiciliu ºi s-a înregistrat în ce mãsurã prezintã sau nu urmãtorii 15 factori pozitivi de sãnãtate: 1. Ocupaþie ce permite ºi iniþiativa proprie. 13 . 13. de la Universitatea Naþiunilor Unite din Heidelberg. început în anii 1973-1974. optimistã. Integrare socialã bunã. 14. adicã pãrinþii nu au decedat de o afecþiune cronicã înainte de vârsta de 55 de ani. Germania.508 de bãrbaþi ºi de femei. cu un numãr mare de factori. 16. 9. directorul Institutului de Medicinã Preventivã. 4. Posibilitatea autoocrotirii. Posibilitatea satisfacerii cerinþelor importante ale vieþii. Roland Grossarth Maticek. 6. 15. Alimentaþie sãnãtoasã (consideratã aºa dupã înþelegerea de atunci).Introducere Pentru profesor dr. Activitate fizicã regulatã. 5. având vârste între 32 ºi 68 de ani. Sentimentul competenþei. La aceastã concluzie a ajuns în urma unui studiu. Somn bun. Nici un factor. simþitã ºi pozitivã faþã de Dumnezeu. 8. Relaþie spontanã. 7. odihnitor. sãnãtatea sau boala este rezultatul interacþiunii unor sisteme foarte complexe. 12. 10. Senzaþia de bunãstare ºi plãcere de viaþã. fãrã a fi vegetarianã. 11. Evitarea fumatului ºi a dependenþei de alcool sau de alte droguri. Atitudine de încredere. Voinþã puternicã de a trãi. Toþi factorii. 17. cu 31. Posibilitatea exercitãrii voinþei proprii.

1%.8% din persoanele care prezentau toþi factorii. adicã relaþia pozitivã faþã de Dumnezeu. au atins o vârstã înaintatã. 14 .8%. adicã 0.6%. adicã în anul 1993. adicã 93. trãiau 55. care a reieºit din aceastã cercetare amplã. de propria voinþã. Pânã acum. Ceilalþi 14 factori þin. lipsa datelor ºtiinþifice în domeniul sãnãtãþii spirituale se datoreazã ºi faptului cã civilizaþia timpului nostru e dominatã. Din 324 de persoane. Din cele 231 de persoane care prezentau toþi aceºti factori. Din cei 362 care prezentau toþi aceºti factori pozitivi.9%. cu excepþia celui spiritual. Al doilea motiv este cã se tinde ca problemele spirituale sã fie considerate ca fiind strict personale. adicã 70. în 1993 erau în viaþã 229.Alimentaþie inteligentã Dupã 20 de ani. În sfârºit. fãrã a face însã ceva. din cele 869 de persoane care nu prezentau nici unul dintre aceºti factori. de aºteptare a nenorocirii. mai degrabã de materialism decât de spiritualitate. nimeni n-a descoperit care factori spirituali trebuie luaþi în consideraþie sau cum pot fi aceºtia definiþi ºi mãsuraþi în mod precis. Motivul principal pentru sãrãcia datelor în acest domeniu este cã factorii spirituali se determinã sau se apreciazã foarte greu. Numai 23. nu trãia decât una. în mare mãsurã. ªtiinþa doreºte ca factorii relevanþi sã fie determinaþi într-un mod obiectiv. Studiul a arãtat cã cei care aveau 14 factori pozitivi. ceea ce nu este uºor atunci când e vorba de aspecte spirituale. adicã 23. mai mult sau mai puþin. De remarcat cã numai primul factor – acela al unei moºteniri genetice bune – nu þine de comportamentul individual. cu excepþia relaþiei cu Dumnezeu. De multe ori se exagereazã importanþa factorului genetic sau existã o atitudine fatalistã. Iar observaþia cea mai interesantã. trãiau 340. a fost cã scãderea cea mai puternicã a duratei de viaþã a fost înregistratã când a lipsit factorul 12. Foarte mulþi cercetãtori nu se intereseazã de factorii spirituali sau nu sunt convinºi de importanþa lor. dar nu ºi o moºtenire geneticã bunã au putut totuºi atinge o vârstã înaintatã.

emotive.Introducere Pentru a vã oferi un exemplu. a publicat mai multe studii despre relaþia dintre respectarea prescripþiilor religioase ºi boala coronarianã. musulman. Avantajul ar putea consta în obiceiurile de sãnãtate mai bune. faþã de a fi evreu. hindus sau confucianist? Nu de mult. Unii creºtini însã nu considerã respectarea regulilor religioase ca indicatorul cel mai bun al sãnãtãþii spirituale. 15 . ºi nu în starea spiritualã. religiozitatea mai mare se însoþea de un numãr mai mic de boli de inimã. în comparaþie cu cei care n-o au? Cu alte cuvinte. la populaþia de evrei din Ierusalim. Cercetãtorii care doresc sã efectueze studii în acest domeniu trebuie sã rãspundã la mai multe întrebãri: Ce este sãnãtatea spiritualã? Cum poate fi ea mãsuratã? Se poate determina o sãnãtate mai bunã. de la Universitatea Hadassah din Ierusalim. sociale. privind problemele implicate în determinarea sãnãtãþii spirituale. poþi fi sãnãtos fãrã sãnãtate spiritualã? Existã vreun avantaj în a fi creºtin. nu doar o stare psihicã bunã. bucurie ºi pace. spirituale ºi intelectuale”. American Journal of Health Promotion (nr. Dr. Aceasta înseamnã capacitatea de a descoperi ºi a acþiona asupra scopului fundamental al vieþii. 3. iatã studiul recent al unor cercetãtori din Ierusalim. Cu alte cuvinte. Iar sãnãtatea spiritualã optimã e definitã ca „abilitatea cuiva de a-ºi dezvolta natura spiritualã la potenþialul maxim”. de a urmãri un scop în viaþã ºi de a contribui la ameliorarea sãnãtãþii spirituale din jurul nostru. 1989) a definit sãnãtatea optimã ca „un echilibru al sãnãtãþii fizice. Autorul a constatat cã evreii mai puþin religioºi prezentau o ratã mai mare de boalã coronarianã ºi aveau mai mulþi factori de risc decât evreii ortodocºi. de a învãþa sã iubim ºi sã primim iubire. la cei care se bucurã de sãnãtate spiritualã. Yechiel Friedlander.

O putem atinge. Rezultatele cercetãrii. în Journal of the American Medical Association. Niciodatã nu putem spune „sunt absolut sãnãtos”. Iar paralela cu viaþa spiritualã e evidentã.000 de tineri ºi 20. Abraham Lincoln a scris cã „am fost destinaþi de Dumnezeu sã ne încredem în El”. putem sã ne bucurãm de o adevãratã sãnãtate ºi de realizarea scopului vieþii. ci un proces. cãutând sã atingem o þintã care.000 de pãrinþi. dar niciodatã n-o deþinem în totalitate. Sãnãtatea nu e ceva ce poþi poseda. numai dacã împlinim planul lui Dumnezeu. Nu vom putea spune cã am atins-o în totalitate. pânã ce nu vom ajunge în veºnicie. folosirii drogurilor ºi promiscuitãþii sexuale. ªi ce pãcat ar fi dacã am neglija tocmai aceastã trãsãturã a sãnãtãþii! 16 .Alimentaþie inteligentã Revista pe care am amintit-o afirmã cã omul are ºi o dimensiune spiritualã ºi cã medicii ar trebui sã se adreseze ºi acestui domeniu. ci putem fi mereu în mers. publicate în toamna anului 1997. e de neatins. au evidenþiat faptul cã tinerii în a cãror viaþã religia ºi rugãciunea jucau un rol important au fost mult mai puþin implicaþi în tulburãrile de comportament studiate. Odatã. în înaintare. Acest adevãr rezultã ºi dintr-o cercetare efectuatã asupra a 90. Sãnãtatea a fost numitã un miraj. Cu alte cuvinte. de a depinde ºi a ne încrede în El. în contactele lor zilnice. violenþei. în special în domeniile sãnãtãþii emotive. în sine. e o cale de a fi. pentru a determina cauzele tulburãrilor de comportament ale adolescenþilor.

Sănătatea cere respectarea unor legi De pe vârful muntelui. De ce? Din cauza gravitaþiei. încât e una dintre „legile naturii”. simultan ºi armonios. Aºa se face cã formidabila putere a pãmântului atrage bolovanul cãtre centrul lui. Atât de constantã. de previzibilã ºi de absolutã este gravitaþia. Pupitrul în faþa cãruia mã gãsesc îmi þine notiþele acolo unde trebuie sã fie. din ce în ce mai repede. de sigurã. desigur. fãrã ea! Obiecte de toate formele ºi mãrimile ar zbura în toate direcþiile sau ar pluti în spaþiu. Dar de ce se opreºte bolovanul în vale? De ce nu continuã sã coboare pânã ce atinge centrul pãmântului? Întrebare stupidã! Ceva cu o putere mai mare s-a interpus între bolovan ºi centrul pãmântului – poate cã suprafaþa pãmântului sau ceva ce se gãseºte pe sol. þinând lucrurile ce trebuie sã stea acolo unde le e locul ºi controlând viteza ºi direcþia obiectelor ce trebuie sã ajungã undeva. urnesc un bolovan care începe sã se rostogoleascã spre vale. aºa cum o cunoaºtem noi. aºa cum a fost ea descrisã de Newton. un fapt care e deasupra oricãrei pãreri sau oricãrui punct de vedere. Dar. Lucrurile se atrag cu o forþã proporþionalã cu masa lor. sfidând orice controversã. iar scaunul cu rotile îmi oferã comoditatea în faþa 17 . Nicicând un bolovan nu va urca de la sine spre vârful muntelui. în acelaºi timp. ce binecuvântare sunt ºi celelalte forþe care acþioneazã. Ce binecuvântare este gravitaþia! Cât de imposibilã ar fi viaþa. Gravitaþia e o forþã care existã în materie.

conºtienþi cã uneori acestea ºocheazã. Altele sunt prea noi. fapte ºi legi care sunt deasupra oricãrei dispute. a diferitelor pãreri. afarã. comparându-le ºi cântãrindu-le dupã criteriile adevãrului? În domeniul sãnãtãþii existã legi sigure. Dacã sunt lãsat sã-mi urmez concepþiile ºi pãrerile. nici mãcar la urechile medicilor. atât de vechi. ci ºi gusturile noastre. îndrãznim sã prezentãm aspectele uitate sau încã insuficient cunoscute. bazaþi pe evaluarea observaþiilor. fãrã sã fiu corectat sau împiedicat. la care þinem atât de mult. animale ºi oameni. pãreri sau preferinþe. Interesant e cã multe dintre aceste date sunt foarte vechi. încât n-a fost timp sã ajungã la urechile tuturor. Reacþiile din partea cititorilor ne dau curaj ºi confirmã convingerea cã eforturile noastre nu sunt zadarnice. care condiþioneazã sãnãtatea ºi boala pentru plante. atât de ocupaþi cu diagnosticul ºi cu tratamentul bolnavilor. Cât de multã nevoie am de contraforþele corectoare ale pãrerilor altora. din ce în ce mai repede. care e perfect echilibrat în toate fazele vieþii ºi a cãrui înþelegere a adevãrului e fãrã greº? Nu avem nevoie cu toþii de cunoaºterea tuturor aspectelor adevãrului. Cineva a spus cã 18 . atât de noi. cãci implicã nu numai niºte informaþii.Alimentaþie inteligentã microfonului. neschimbãtoare. Ramurile însã nu cad. de concepþiile. încât nu prea le mai rãmâne timp pentru medicina preventivã. încât se pare cã au fost uitate de cei care intrã în mileniul al treilea. de înþelepciunea ºi de judecata altora. în timp ce. cãtre o þintã greºitã. bucurându-mã astfel de cãlãtorie ºi atingându-mi þinta! Cunoaºteþi vreun om ale cãrui idei sã fie infailibile. ploaia ºi vântul puternic golesc ramurile copacilor de frunzele care s-au încãpãþânat sã nu cadã pânã la 8 noiembrie. de experienþa. se pare. Din acest motiv. de multe ori mã voi îndrepta. dând fiecãruia valoarea pe care o are pe scara existenþei? Nu trebuie sã învãþãm sã luãm hotãrâri. pentru a-mi ajuta sã ajung acolo unde trebuie. În lumea relaþiilor umane e ca în lumea naturii.

buza superioarã subþire ºi riduri la colþurile ochilor.Introducere rãmânem tineri atâta timp cât suntem în stare sã învãþãm sã adoptãm obiceiuri noi ºi sã suportãm sã fim contraziºi. alcoolul trebuie evitat în totalitate”. le putem ignora. 19 . le putem viola. au o alterare a funcþiilor cerebrale. deoarece embrionul sau fãtul nu poate tolera nici o cantitate de alcool. dar ea va veni. neatenþie ºi impulsivitate. cât ºi dupã naºtere. atât în uter. constituie forma cea mai severã de defect de naºtere. cu leziuni cerebrale ºi tulburãri de comportament. Fiecare aspect al stilului de viaþã are consecinþe nu numai asupra noastrã. ziua socotelilor sã întârzie. s-ar putea sã avem impresia cã indiferenþa e bunã ºi în acest domeniu. sindromul alcoolic fetal. Descris pentru prima datã la sfârºitul anilor 1960. cu malformaþii faciale ºi ale organelor interne. dacã ne-am strãdui sã ne conformãm legilor sãnãtãþii ºi dacã am pune în practicã adevãrurile cunoscute! Desigur. invaliditãþi ºi decese s-ar putea evita. suntem convinºi cã avem numai cititori tineri! Câte boli. De asemenea. Din acest motiv. Fiecare înghiþiturã de alcool ajunge la fãt în aceeaºi concentraþie. Iatã câteva exemple: Alcoolul este principala cauzã de retardare mintalã în þãrile europene. Copiii cu sindrom alcoolic fetal au o dezvoltare mai micã. mama nici nu-ºi dã seama cã e însãrcinatã. Ajung chiar ºi concentraþii mici. pentru un timp. recomandã profesorul Hermann Loser de la Universitatea Münster. Perioada cea mai primejdioasã este la începutul graviditãþii. circumferinþã cranianã micã. cãci e la fel de sigurã ca ºi gravitaþia. Dupã aceste criterii. abstinenþa totalã constituie singura atitudine înþeleaptã. când. datoritã unei moºteniri norocoase. putem crede cã ar trebui urmate doar de vecina de la etajul de deasupra apartamentului nostru ºi. „În cursul sarcinii. de multe ori. ci ºi asupra urmaºilor noºtri. cu hiperactivitate. Germania. Mamele acestor copii au consumat alcool în timpul graviditãþii. prezentând anomalii faciale caracteristice: cu ochii mici. S-ar putea ca. sau embriopatia alcoolicã.

Cel mai des întâlnite malformaþii la copiii mamelor obeze sunt: encefalocelul. în anul 1995. care ajunge foarte repede în laptele matern. iar copiii care supravieþuiesc reprezintã o treime din totalitatea internãrilor în spitalele de pediatrie. în timp ce.000 de copii cu malformaþii. decât la mamele abstinente. sugarul „consumã” aceeaºi cantitate de alcool ca ºi mama. la copiii mamelor cu greutate normalã. în aceeaºi concentraþie în care se gãseºte ºi în sângele mamei. s-au nãscut 55. Iar abstinenþa totalã se cere ºi de la bãrbaþii ale cãror soþii pot rãmâne însãrcinate. În felul acesta. Malformaþiile congenitale constituie cea mai frecventã cauzã a mortalitãþii infantile. riscul de a da naºtere la copii care vor face leucemie mieloidã acutã a fost de 10 ori mai mare ºi de 2 ori mai mare pentru leucemia acutã limfaticã. aproximativ 7% din totalul naºterilor. una dintre cauzele malformaþiilor congenitale ar fi obezitatea maternã. Cercetãtorii de la Universitatea din Minnesota au arãtat cã riscul de a da naºtere la copii care vor face leucemie mieloidã acutã a fost de trei ori mai mare la femeile ce au consumat mai mult de 20 de pahare de vin sau 20 de halbe de bere. În Germania. frecvenþa malformaþiilor este de 7%. care ajung prin laptele matern în organismul copilului. Aceste malformaþii nu sunt nicidecum rare. Conform datelor prezentate de Universitatea Mainz. Iar pentru mamele care au consumat alcool în trimestrul al doilea ºi al treilea al sarcinii. Iar un studiu american a arãtat cã mici cantitãþi de alcool. trunchiul arterial comun ºi secvenþa Potter. Peste 11% din copiii nãscuþi din mame obeze prezintã malformaþii congenitale. în tot cursul graviditãþii.Alimentaþie inteligentã au tulburãri de auz. 20 . ªi în timpul alãptãrii trebuie sã se renunþe cu totul la alcool. ªi nu numai alcoolul e de vinã. Germania. tulburãri de coordonare ºi un sistem imunitar alterat. anomalii genitale. pot duce deja la leziuni ale sistemului nervos central.

veþi observa cã serviciul (munca) e o minge de cauciuc. constatãm cã realizãrile ºtiinþelor medicale din ultimele decenii sunt enorme. înainte de toate. sãnãtatea. Exemplul cel mai la îndemânã e acela al nenumãratelor metode de slãbire. De multe ori. se va ciobi sau chiar se va sparge în bucãþi. ea sare din nou în sus. e greu ca. obezitatea este mai uºor de combãtut la femeile tinere. fãrã a pierde din vedere adevãrata þintã a vieþii. 21 . de informaþii competente. adeseori contradictorii. oamenii fac sacrificii. religia sau alte valori.Introducere Din fericire. familia. sãnãtatea. Curând. este extrem de greu sã gãseºti drumul cel bun în mijlocul atâtor informaþii. Din nefericire. Aruncând o privire în urmã. cei mai mulþi sacrificã sãnãtatea. susþinute cu atât mai vehement. pentru a câºtiga plãcerile trecãtoare ale bogãþiei. în mijlocul multiplelor obligaþii. prietenii ºi viaþa spiritualã – sunt mult mai fragile. ale puterii sau ale renumelui. sã menþinem intacte relaþiile familiale ºi sociale. în legãturã cu sãnãtatea ºi sã înþelegi de ce senzaþiile zilei de azi vor deveni mâine ceva de care sã te jenezi. Dacã o scãpaþi. prietenii ºi religia ºi vã strãduiþi sã le menþineþi pe toate în aer. Pentru aceasta e nevoie. Premiile Nobel acordate ºi în toamna trecutã confirmã faptul cã. Dacã vã scapã vreuna dintre acestea. V-aº ruga sã vã imaginaþi viaþa ca un joc în care jonglaþi cu cinci mingi: serviciul sau profesia. Cu toþii trebuie sã înþelegem aceasta ºi sã ne strãduim sã menþinem un echilibru în toate domeniile vieþii. familia. de un fel sau altul. nu e chiar atât de uºor ºi nu se poate realiza fãrã un efort conºtient ºi susþinut. cu cât persoana care le propagã e mai necunoscãtoare în domeniul nutriþiei. De asemenea. ne gãsim pe niºte culmi ameþitoare. cel puþin în domeniul cercetãrilor ºtiinþifice. Conºtient sau inconºtient. Însã celelalte patru mingi – familia. ceea ce. în zilele noastre.

diabetul ºi complicaþiile lui constituie una dintre cele mai dese cauze de deces. bolile infecþioase vor fi eradicate. Prima descriere a bolii coronariene ºi a infarctului miocardic a apãrut în literatura medicalã în anul 1911. cancerul de sân.Alimentaþie inteligentã Ajunsã în era antibioticelor. toate aceste boli denumite „degenerative” nu sunt degenerative. fiecare al ºaselea nou-nãscut murea înainte de a împlini un an. în þãrile industriale. omenirea a sperat cã. au apãrut douã probleme: pe de o parte. în curând. În mod fatalist. Trebuie sã înþelegem cã. bolile legate de aterosclerozã erau. nu sunt. o persoanã în vârstã de 65 de ani are aproape aceeaºi speranþã de viaþã ca aceea care a supravieþuit acum o sutã de ani primului an de viaþã. Realitatea însã e cu totul alta. infarctul cerebral – sau cancerul. ªi mai e o problemã ce meritã a fi discutatã. necunoscute. în realitate. cei mai mulþi datoritã bolilor infecþioase. la care nimeni nu se gândea ºi în faþa cãrora de multe ori rãmânem neputincioºi. Azi. Aceasta a scurtat mult durata de viaþã a societãþii lor. Tot acum o sutã de ani. prostatã ºi plãmâni erau boli aproape necunoscute. rezultatul înaintãrii în vârstã. aceste boli sunt rãspunzãtoare pentru aproape fiecare al doilea deces. creând impresia cã în trecut oamenii mureau la o vârstã prea tânãrã pentru a putea suferi de bolile „vârstei înaintate”. artroza ºi altele ar fi bolile vârstei înaintate. Termenul de „boalã degenerativã” poate sã ducã în eroare. colon. câºtigul real fiind de cel mult 5 sau 6 ani. Acum o sutã de ani. Azi. pe de alta. Dar n-au trecut prea mulþi ani ºi. în mod necesar. au apãrut agenþi patogeni noi. ceva la care trebuie oricum sã te aºtepþi. Faptul cã un numãr din ce în ce mai mare de persoane tinere suferã de aceste afecþiuni contrazice aceastã 22 . diabetul se întâlnea foarte rar. virtual. Azi. rezistenþa la antibiotice ºi. În jurul anilor 1900. lumea a acceptat ideea cã bolile legate de aterosclerozã – infarctul miocardic. Acum o sutã de ani. în locul soluþiei sperate. diverticuloza.

în loc de a deveni un expert în sãnãtate. Cineva a spus cã a început studiul medicinei cu intenþia fermã de a-i ajuta pe oameni sã rãmânã sãnãtoºi.Introducere pãrere. Azi. în primul rând. Concepþia cã bolile societãþii apusene sunt legate de stilul de viaþã ºi cã ele se pot preveni. de progresul tehnic sau de calitatea spitalelor. soluþia pentru majoritatea problemelor de sãnãtate nu depinde de medici. viaþa nu e viaþã. ca ºi frecvenþa lor. de moºtenirea noastrã ºi de mediul în care trãim. în mare mãsurã. ele sunt boli ale belºugului: prea multã mâncare. Fãrã a desconsidera realizãrile ºi posibilitãþile medicinei moderne. sãnãtatea noastrã e determinatã. Epidemiologia secolului XX a dezlegat taina. prea mult fumat ºi prea puþinã miºcare. de ceea ce suntem dispuºi sã facem pentru noi înºine. fiind chiar reversibile. În fond. Iar medicii trateazã simptomele! Oare n-ar fi timpul sã atacãm ºi cauzele? Cel puþin în þãrile industriale. ajungem la trista constatare cã progresele medicinei moderne n-au diminuat progresul bolilor ucigãtoare. activitatea fizicã ºi faptul cã fumãm sau nu fumãm. în special în ceea ce priveºte hrana. Aruncând o privire asupra principalelor cauze de mortalitate de pe glob. din ce în ce mai mare. o imagine a morþii. La absolvire a observat cã. bãuturile. 23 . în ciuda eforturilor medicinei moderne. Deoarece nu ne putem alege pãrinþii ºi nici nu stã în puterile noastre sã creãm un mediu înconjurãtor ideal. ci e doar o stare de apatie ºi de suferinþã. fãrã sãnãtate. a ajuns un expert în boli. trebuie sã ne obiºnuim cu gândul cã NOI suntem rãspunzãtori de sãnãtatea noastrã ºi cã nimeni nu va face pentru noi ceea ce putem ºi ceea ce þine de noi ca sã facem. Rabelais a spus cã. sãnãtatea populaþiei din zilele noastre depinde. demonstrându-ne cã majoritatea acestor boli moderne sunt datorate stilului de viaþã. prea multã bãuturã. de alegerile stilului de viaþã. constituie cea mai importantã descoperire medicalã a secolului XX.

E nevoie. Joseph Hodges Choate. fac de douã ori mai des accidente vasculare cerebrale. În cursul unui interviu. Cercetãtorii de la Universitatea de Stat Ohio. fãrã sã o exteriorizeze. dupã moarte. au constatat cã neînþelegerile dure între soþi cãsãtoriþi în medie de 42 de ani duceau la o slãbire a sistemului imunitar ºi la creºterea hormonilor de stres. Fãrã 24 . aceste modificãri pot creºte susceptibilitatea faþã de multe boli. ar avea ocazia sã mai trãiascã o datã pe pãmânt. aºadar. e mult mai bine sã nu ajungem la niveluri explozive. în special faþã de cele neoplazice ºi infecþioase. La rândul lor. sãnãtatea celor doi e afectatã de stresul neînþelegerilor familiale. statisticile aratã cã bãrbaþii care rãbufnesc cu violenþã. fostul ambasador al Statelor Unite în Anglia. Chiar dacã se întâmplã sã ne enervãm din când în când. a fost întrebat ce-ar vrea sã fie dacã. sã tratãm ºi aceste aspecte. SUA.Sănătatea e legată de familie și de prieteni În timp ce mulþi cred cã descãrcarea agresivã ºi zgomotoasã constituie modalitatea sãnãtoasã de a scãpa de supãrare ºi de tensiunea nervoasã. Chiar ºi în cazul celor cu o cãsnicie fericitã de decenii. în comparaþie cu cei care sunt în stare sã-ºi potoleascã mânia. Iatã cã sãnãtatea are de-a face ºi cu buna înþelegere ºi dragostea care domnesc între membrii familiei. pentru sãnãtatea noastrã ºi cu siguranþã ºi pentru sãnãtatea celor asupra cãrora se revarsã descãrcarea nervilor noºtri. în mod regulat.

Nu permiteþi ca televizorul sã împiedice timpul petrecut împreunã. complimentul spontan ºi sincer i-a fãcut o deosebitã plãcere soþiei sale. Multe familii sunt extrem de ocupate. Folosiþi orice ocazie pentru a lãuda. dar sã nu cunoºti frãmântãrile. La ce bun sã ºtii tot ce se întâmplã în lume. Niciodatã sã nu uitaþi cã un compliment sincer e un cadou colosal. Familia e locul unde. împãrtãºitã ºi demonstratã. Se pare cã uitãm adesea cã sãnãtatea fizicã nu e încã garanþia fericirii ºi cã nu poate exista fericire acolo unde nu este iubire.Introducere nici o ezitare. strângerea mesei ºi continuarea dialogului sã nu fie tulburate de cutia vrãjitã. Ne permitem deci sã prezentãm câteva modalitãþi de a spune „te iubesc”. Gândiþi-vã la personalitatea ºi la acþiunile soþului sau soþiei dumneavoastrã. apoi exprimatã. planurile ºi dorinþele soþului sau ale soþiei? Pregãtirea împreunã a cinei. succesele sau insuccesele. Cu siguranþã. Repetaþi cuvintele drãguþe care i-au fost adresate de alþii. care anihileazã posibilitatea comunicãrii în familie. Însã iubirea trebuie întreþinutã. bãrbatul care a avut o strãlucitã carierã diplomaticã a spus: „Aº dori sã fiu soþul doamnei Choate!” În mod evident. Identificaþi-le pe cele excelente ºi vrednice de laudã. putem trimite în mod constant. Copleºiþi-vã partenerul cu expresii alese de apreciere. Iar cãminul este mediul cel mai prielnic de a oferi ºi de a primi ingredientul atât de necesar pentru o sãnãtate adevãratã. prin cãi ºi mijloace diferite. 3. felicitându-vã soþul sau soþia pentru ele. fostul ambasador cunoºtea secretul de a exprima iubire ºi apreciere faþã de soþia sa. mai ales când ambii soþi lucreazã. 2. clar ºi puternic mesajele iubirii ºi ale admiraþiei cãtre soþ sau cãtre soþie. Practicaþi o justã diviziune a muncii. 1. e frumos ca responsabilitãþile gospodãreºti sã fie împãrþite 25 . Când ambii soþi au serviciu. complimenta sau omagia. luarea mesei în tihnã.

Ieºirea din fire distruge prieteniile. Ele pot inspira sau leza. Cãutaþi sã vã cheltuiþi cuvintele mãcar tot cu atâta grijã cum vã cheltuiþi banii. Puiul din ou se obþine prin clocire. s-a mutat în Downing Street 10. Cheia pentru orice este rãbdarea. gesturile mici au semnificaþii mari. în fiecare sâmbãtã seara. dar tot eu îi spãl ºi-i calc”. este cu neputinþã sã fiþi conºtient de frãmântãrile pe care le are.Alimentaþie inteligentã în mod egal. Gândiþi înainte de a vorbi! „Tonul ridicat scade aprecierea ºi consideraþia. Cineva a luat 52 de plicuri ºi a fãcut 52 de bileþele cu lucrurile despre care credea cã ar fi dorite de soþia lui. prim-ministrul Angliei. Limba nestãpânitã denatureazã adevãrul”. Aºadar. Iatã câteva modalitãþi de a emite mesaje de iubire: 26 . din nou: gândiþi înainte de a vorbi! 7. Adesea. Trimiteþi semnale de iubire în mod constant. Unele persoane se simt mult mai bine sã dea decât sã primeascã. Acordaþi partenerei sau partenerului privilegiul îndoielii. Tocmai în aceste ocazii extindeþi amabilitatea rãbdãrii. E bine sã-i împãrtãºiþi partenerului de viaþã felul cum vã simþiþi. S-ar putea sã nu înþelegeþi întotdeauna acþiunile soþului sau ale soþiei ºi nici sã apreciaþi atitudinea luatã. Le vine greu sã cearã o favoare deosebitã. Când Margaret Thatcher. O cale eficientã de a depãºi acest obstacol este de a oferi soþiei sau soþului ceea ce ºi-ar dori. un reporter l-a întrebat pe soþul ei: „Cine poartã pantalonii în casa aceasta?” La care soþul doamnei Thatcher a rãspuns: „Eu îi port. Indiferent cât de apropiat sunteþi de soþia sau de soþul dumneavoastrã. A patra modalitate de a spune „te iubesc” este de a arãta rãbdare. reºedinþa oficialã. 6. A introdus câte un bileþel în fiecare plic ºi. soþia avea dreptul sã aleagã un plic. 5. Cuvintele sunt arme. ºi nu fãcându-l zob. însã în cuvinte alese cu grijã. 4. amabilitate ºi politeþe. pot vindeca sau rãni. Exprimaþi-vã dragostea prin gesturi mici de bunãvoinþã. a spus William Arthur Ward.

Aºteptaþi pânã ce s-a spus totul. Nu vã referiþi la amãnunte. Nu corectaþi inexactitãþile ei.000 de ani. Sociologul a descoperit cã unul dintre secretele longevitãþii lor. cãsãtorit la 64 de ani. SUA. Râsul adaugã bogãþie. Iertarea implicã dispariþia mâniei. vã eliberaþi de povara 27 . Învioraþi ºi înseninaþi viaþa cu râs. cumpãraþi câte o carte soþiei sau soþului dumneavoastrã. 8. ca familie. dar pe care dumneavoastrã nu-l puteþi suferi. Ascultaþi doar. lãudaþi-vã în faþa altora cu ceva realizat de soþia dumneavoastrã. Apoi 79% dintre ele au spus cã râdeau împreunã zilnic. Nu încercaþi sã-i spuneþi cât este de lipsitã de raþiune. Nu respingeþi logica ei. o opþiune. Un bãrbat de 84 de ani. doar pentru a-i oferi o micã plãcere. ºi în prezenþa ei. 9. Ascultaþi cu inima. Singurele comentarii sã fie cele care cautã lãmuriri ºi înþelegere. când spiritele s-au liniºtit. bineînþeles. E un dar. ºoptiþi soþului cã e bãrbatul cel mai bine din salã. Oferind darul iertãrii. calitate ºi culoare zilelor obiºnuite. a studiat 576 de cupluri. de la Universitatea Long Island. Sociologul ºi gerontologul Fiunegan Alford Cooper. la o reuniune. Acum 3. o disciplinã ºi o artã. spuneþi-i cã niciodatã nu puteþi realiza cât a fãcut ea sau el. 10. Când soþia e supãratã. susþineþi-vã atunci când unul are o neînþelegere cu cineva. a fost simþul umorului. permiteþi-i sã-ºi exprime sentimentele. Ascultaþi cu atenþie ºi nu vã pregãtiþi rãspunsul. îndepliniþi una dintre datoriile obiºnuite ale celuilalt. înþeleptul Solomon scria: „O inimã veselã este un bun leac. Fiþi generoºi cu iertarea care oferã posibilitatea reînnoirii relaþiei. Nu evitaþi contactul de privire. spunea: „Râdeam la glumele spuse de soþie. va sosi timpul mai favorabil al rãspunsului. restaurarea respectului ºi oferirea acceptãrii.Introducere permiteþi sã fie atârnat pe perete tabloul îndrãgit. dar un duh mâhnit usucã oasele” (Proverbe 17. chiar dacã le-am auzit de un milion de ori”.23). Mai târziu. cãsãtorite de cel puþin 50 de ani: 93% dintre ele au descris cãsnicia lor ca fiind fericitã.

a vaselor de sânge. ºi azi. cu produsele lor. Sociologii constatã o izolare rapidã a fiinþelor care alcãtuiesc societatea de azi. În þãrile apusene. alimentaþia nepotrivitã ºi lipsa activitãþii fizice. cãlcatul. uneori. Dar sãnãtatea ºi fericirea mai au nevoie ºi de alte ingrediente. dar ºi pentru o bunã funcþionare a inimii. ºtiind cã în felul acesta vom avea dinþi sãnãtoºi. al geamurilor. Câþi ºtiu cã lipsa activitãþii fizice ºi alimentaþia constituie principalele cauze de îmbolnãvire în þara noastrã? Activitatea fizicã e necesarã nu numai pentru menþinerea muºchilor ºi a oaselor. 28 . cu siguranþã. Pânã la o anumitã vârstã. sãnãtatea pare sã fie ceva de la sine înþeles. facerea cumpãrãturilor sau. Dintre multele cauze care conspirã sã ne facã viaþa scurtã ºi mizerabilã sunt: fumatul. cunoºtinþele pentru menþinerea sãnãtãþii par a lipsi cu desãvârºire sau se gãsesc la nivelul anilor ’50. puteþi clãdi o nouã relaþie ºi mai satisfãcãtoare. mai ales. afirmaþia aceasta e mai adevãratã ca oricând. Foloasele ei vor fi mai mari decât ne putem imagina. cãci le vom simþi o viaþã întreagã. toate aceste activitãþi devin rutiniere. nu ne fac o plãcere deosebitã: spãlatul dinþilor. spãlatul vaselor.Alimentaþie inteligentã pe care o purtaþi ºi. ºi bun. însã prea puþini se gândesc sã facã ceva ºi pentru sãnãtate. Dupã un timp. dar le facem. mersul la serviciu. o casã atrãgãtoare. 10 pânã la 15% din totalul deceselor pot fi atribuite lipsei de activitate fizicã. a creierului. a articulaþiilor ºi. având mâinile ºi inima eliberate. a spus cineva. dacã se poate. Sã privim activitatea fizicã cu aceiaºi ochi. „Un prieten bun este binele cel mai mare de pe lume”. nu în ultimul rând. vedem cã toatã lumea e preocupatã de atâtea probleme. În ciuda potopului de informaþii în toate domeniile. o parte acceptatã a vieþii zilnice. al rufelor. Privind în jur. a sistemului imunitar. curãþenia în casã. ªi în acest gol pãtrund ºarlatanii cu sfaturile ‚ ºi. un venit asigurat ºi. Zilnic suntem nevoiþi sã facem o serie de activitãþi care.

Introducere Contactele sociale sunt mai superficiale decât înainte. alimentaþia sãnãtoasã. prieteniile devin mai importante. îºi pierde din ce în ce mai mult semnificaþia. a demonstrat cã ne alegem prietenii cu nasul. adicã dupã miros. în ciuda stilului de viaþã nesãnãtos. ca: hipertensiunea arterialã. respectarea orelor de odihnã ºi activitatea fizicã zilnicã. decât cei care sunt atenþi la sãnãtatea lor. Familia. boala ulceroasã ºi stãrile depresive. nu doar pentru confortul social. ca sediu al protecþiei ºi al siguranþei. Deoarece prietenii au o influenþã echilibrantã ºi armonizantã asupra noastrã ºi în cercul lor ne relaxãm ºi râdem mai mult decât oriunde în altã parte. o prietenã? În ce constã particularitatea. ne dirijeazã în alegerile noastre. caracteristica principalã a unei prietenii? Christian Wedeking. au arãtat foarte clar cã adevãratele prietenii ºi contactele sociale bune sunt la fel de eficace ca ºi alþi factori de sãnãtate. În aceastã stare de lucruri. Iar constatarea cea mai uimitoare a fost cã oamenii cu prietenii excelente ºi cu relaþii bune cu toþi cei din jur trãiesc mai mult. precum abþinerea de la fumat. aºa-numitele feromone. fãrã sã fim conºtienþi de aceasta. expert în domeniul biologiei comportamentului. iar numãrul mare al divorþurilor ne spune foarte mult. Dar cum devine cineva un prieten. o treime din gospodãrii constau numai dintr-o singurã persoanã. prieteniile constituie reþeta cea mai bunã pentru bolile condiþionate de stres. Din ce în ce mai mulþi oameni trãiesc singuri în marile oraºe germane. mai ales dacã nu avem familie. privind legãtura dintre stilul de viaþã ºi sãnãtate. Pânã acum s-a subapreciat importanþa prieteniei ºi pentru sãnãtatea fizicã. Numeroase studii din Statele Unite ºi din Scandinavia. dar sunt lipsiþi de contacte sociale. Ne este simpatic cel a cãrui prezenþã o 29 . Unele substanþe mirositoare proprii fiecãrui organism.

alegerile noastre þin ºi de factori psihici. Existã unii care vor sã ne convingã cã sunt prieteni cu toatã lumea. satisface nevoia noastrã de apartenenþã ºi confirmare. iar pe cei pe care-i avem.” (Proverbe 18. valori. Desigur. putem avea un sfat ºi un ajutor. avem mai puþine ºanse de a fi sãnãtoºi ºi fericiþi. poate. Sau. sã-i pãstrãm ºi sã-i apropiem ºi mai mult. Ce bine ar fi dacã am deveni mai conºtienþi de importanþa prieteniilor pentru sãnãtatea noastrã fizicã ºi spiritualã! Ca luptãtori însinguraþi. Cine crede cã n-are nevoie de nici un prieten. Ne dãm seama cã aºa ceva e cu neputinþã. dar este un Prieten care þine la tine mai mult decât un frate. 2. 3. prietenia ne permite sã încercãm planuri ºi idei noi. mai multã energie ºi mai multã voinþã pentru a ne câºtiga prieteni. Prietenii sunt înrudiþi spiritual ºi. vederi ºi aspiraþii. cele mai puternice prietenii sunt legate de persoanele care fac parte din aceeaºi comunitate religioasã. De multe ori. pentru a ne dezvolta în continuare. îi face spre nenorocirea lui. în situaþii de crize ºi conflicte. spre deosebire de rude.24) 30 . deoarece are o viaþã de familie excelentã. Prietenii vibreazã pe aceeaºi lungime de undã cu noi.Alimentaþie inteligentã suportãm cu plãcere. pe ei îi putem alege. se înºalã. meritã sã investim mai mult timp. ºi aceasta nu numai psihic. ci ºi fizic. Prietenii pot avea neutralitatea care nu se poate cere de la membrii familiei. Împãrtãºim cu ei aceleaºi interese. De aceea. Psihologul Renate Valtin considerã cã prietenia îndeplineºte trei funcþii importante: 1. Cred cã înþeleptul Solomon a avut dreptate atunci când a spus: „Cine îºi face mulþi prieteni. cã nu apare din senin ºi cã cere chiar sacrificii. am uitat cã prietenia trebuie cultivatã. Este adevãrat cã azi pare mult mai greu decât în trecut sã gãseºti un prieten sau prieteni adevãraþi.

oamenii considerã cã e mai uºor sã apelezi la vindecãtori decât sã trãieºti înþelept. fostul prim-ministru al Angliei. Medicii slabi tratează boala manifestată. scria: „Peste 90% dintre noi se nasc sãnãtoºi ºi devin bolnavi ca urmare a unor obiceiuri rele ºi a condiþiilor din mediul înconjurãtor”. SUA.PREVENIREA BOLILOR „Medicii excelenţi previn boala. în general: pentru a fi feriþi de boli sau pentru a scãpa de ele. n-aº mai avea nevoie de dumneata”. A trãi înþelept li se pare mult mai greu. s-a dus la medic pentru cã respira greu. anul 2600 î. obiºnuia sã spunã: „Nu murim din cauza bolilor.” Primul text medical chinezesc. Iar Ken Cooper. Americanii spun cã un gram de profilaxie. Winston Churchill. John Knowles. ci din cauza modului în care trãim”. Texas. de la Institutul Aerobic din Dallas. de prevenire. face mai mult decât un kilogram de tratament. Cât de ciudatã poate fi concepþia unora despre stilul sãnãtos de viaþã reiese ºi din declaraþia pe care a fãcut-o. acesta din urmã i-a spus: „Ar fi bine sã nu mai fumaþi toatã ziua ºi sã nu goliþi zilnic sticla de coniac”. fostul preºedinte al Fundaþiei Rockefeller. Dupã ce l-a examinat. medicii mediocri o tratează înainte de a deveni evidentă.Hr. 31 . avea ameþeli ºi dureri articulare. în iunie 2002. Atitudinea celebrului politician al celor douã rãzboaie mondiale o reflectã foarte fidel pe aceea a omenirii. la care premierul rãspunse: „Dacã aº fi dispus sã fac aceasta.

Dacã aruncãm o privire asupra principalelor cauze de morbiditate ºi mortalitate din România. pentru a alerga puþin”. ci doar trabuc. pentru câteva sãptãmâni. în special cancer pulmonar. circulaþia este îngreunatã. trebuie sã-mi cinstesc gâtlejul de aur cu câte un pahar. Apoi. pentru ca. Nu-mi plac jumãtãþile de mãsurã. este ceea ce cunoaºtem sub termenul de infarct. spune cântãreþul. nu beau deloc ºi mã alimentez sãnãtos. în vârstã de 55 de ani: „Când se întunecã. în ordinea frecvenþei. Primul loc al bolilor cardiovasculare e datorat consecinþelor tulburãrii circulaþiei prin arterele coronariene. în special infarctul miocardic ºi accidentele vasculare cerebrale. dupã câþiva ani. „Nu mai fumez þigãri. de colon ºi de prostatã. se depun în peretele arterial. mamar. iar zona respectivã de miocard se necrozeazã. În decursul anilor. dupã un atac de cord. când nevoile de oxigen ale þesuturilor active cresc. a fost tratat într-o clinicã. aceste depozite cresc. Evident. care circulã în sânge. am un stil de viaþã sãnãtos. în 1989. În cazul întreruperii totale.” Aºa înþelege Lindenberg stilul de viaþã sãnãtos. sã facã un infarct tipic. afecþiuni canceroase. afecþiuni ale aparatului respirator. Dar atunci beau pânã ce cad sub masã. Din când în când. se opreºte scurgerea sângelui. care mã tem cã va veni. La eforturile fizice.Alimentaþie inteligentã cunoscutul cântãreþ de muzicã rock Udo Lindenberg. Grãsimile ºi colesterolul în exces. se gãsesc urmãtoarele boli: afecþiuni cardiovasculare. pãrãsesc din când în când apartamentul meu de la Hotelul Atlantic din Hamburg. De fapt. acest stil de viaþã nu putea preveni infarctele din trecut ºi nici pe urmãtorul. Una peste alta. iar procesul e cunoscut sub denumirea de aterosclerozã. cantitatea de sânge care mai poate trece prin arterele îngustate nu mai e suficientã ºi miocardul sau muºchii membrelor 32 . constatãm cã.

schimbare care consta. În special la diabetici. în þãrile din Europa de rãsãrit. în primul rând. coexistenþa creºterii colesterolului ºi a grãsimilor în sânge. Între anii 1964 ºi 1985. Australia. de naturã imunologicã ºi viralã sau datorate fumatului. ºi numãrul fumãtorilor. în pãrãsirea fumatului ºi în reducerea grãsimilor animale din alimentaþie. apare infarctul miocardic.Prevenirea bolilor inferioare suferã de lipsã de oxigen. Exemplul american a fost urmat ºi de alte state. ºi 77% prezentau plãci ateromatoase pe arterele coronariene. înmulþindu-se. dacã se întrerupe circulaþia într-o arterã din creier. Aproximativ o treime din numãrul total al deceselor se datoreazã infarctului miocardic. Au fost autopsiaþi 300 de soldaþi. ceea ce se manifestã prin criza de anginã pectoralã sau prin claudicaþia intermitentã. a produs o senzaþie deosebitã. când a crescut numãrul automobilelor. pot fi de naturã hemodinamicã. Dacã se astupã o arterã coronarianã. Autoritãþile sanitare au fost alarmate ºi s-a început o campanie susþinutã pentru o schimbare a stilului de viaþã. Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate. cu hipertensiunea arterialã ºi cu fumatul poate avea urmãri catastrofale. Publicarea unui studiu asupra soldaþilor americani decedaþi în rãzboiul din Coreea. cum este în hipertensiunea arterialã de naturã chimicã. Leziunile endoteliului vascular. vârsta medie fiind de 22 de ani. prin colesterolul ºi grãsimile din sânge. rata deceselor prin infarct miocardic a scãzut cu 42%. creºterea frecvenþei infarctului miocardic a survenit într-o perioadã în care a avut loc un exod al locuitorilor de la þarã la oraºe. Noua Zeelandã ºi Finlanda. se produce accidentul vascular cerebral. 33 . totodatã. În schimb. ºi frecvenþa infarctelor a scãzut ºi în Canada. adicã ale stratului ce cãptuºeºte interiorul arterelor. a crescut consumul de carne ºi de produse lactate. numãrul infarctelor a crescut. În majoritatea þãrilor. în 1954.

Deci colesterolemia n-ar trebui sã depãºeascã 140 mg/dl. Proporþia deceselor la primul infarct este mai mare la femei decât la bãrbaþi. Riscul unui fumãtor de a face un infarct e de douã ori mai mare decât acela al unui nefumãtor. Al treilea factor de risc. O datã cu înaintarea în vârstã creºte ºi riscul infarctului. începând de la 140 mmHg. Unii factori de risc nu pot fi schimbaþi.Alimentaþie inteligentã Dar chiar ºi în þãrile în care s-a înregistrat o scãdere considerabilã. care nu poate fi schimbat. este vorba de hipertensiune. lipsa activitãþii fizice ºi stresul constituie ceilalþi factori de risc. între 130 ºi 139 mmHg NU sunt considerate ca fiind optimale ºi cã. bolile cardiovasculare reprezintã. în continuare. în sensul cã frecvenþa infarctelor în rândurile bãrbaþilor e mai mare decât printre femei. Nivelul colesterolemiei n-ar trebui sã depãºeascã la nimeni 140 mg/dl. producând aproximativ 35% din totalul deceselor. Hipercolesterolemia este urmãtorul factor de risc. Azi se ºtie cã existã mai mulþi factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Diabetul. Sexul masculin: bãrbaþii au un risc mai mare decât femeile. 34 . Aici însã ne grãbim sã adãugãm cã evoluþia infarctului la femei e mai gravã decât la bãrbaþi. este vârsta. obezitatea. Datele recente considerã cã valorile care depãºesc 140 mg/dl se însoþesc de un risc mai mare de infarct. Urmãtorul factor de risc este hipertensiunea arterialã. Dorim sã reamintim cã valorile maximei. indiferent de vârsta persoanei respective. Dar existã ºi o serie de factori de risc care pot fi modificaþi: Fumatul este factorul de risc cel mai important. ucigaºul principal al populaþiei. Scãderea mortalitãþii prin infarct a mers paralel cu scãderea colesterolemiei. Aceºtia sunt: Ereditatea: copiii pãrinþilor cu aterosclerozã au o predispoziþie de a face ºi ei boala.

Scãderea colesterolemiei sub 200 mg/dl ar mai adãuga câþiva ani. programeazã ateroscleroza. SUA. factorilor profesionali. Buenos Aires. În oraºele mari se consumã multe alimente de origine animalã. Singapore. scrie: „În decurs de 35 de ani. n-am înregistrat nici un infarct miocardic la persoanele prezentând o colesterolemie sub 150 mg/dl. Azi se considerã cã majoritatea neoplaziilor ar putea fi prevenite. Africa ºi America de Sud. Hong Kong ºi. Pentru reducerea frecvenþei îmbolnãvirilor de cancer. Pe locul doi al morbiditãþii ºi al mortalitãþii se gãseºte marele mãnunchi al bolilor canceroase. care. expunerii prelungite la soare ºi poluãrii mediului înconjurãtor. Colesterolemia acestora e în jur de 150 mg/dl. începând din anul 1949. concomitent cu diminuarea 35 . ar adãuga. Tot ce trebuie ca sã facã infarctul este sã aibã bani mulþi. însoþitã de scãderea TA la 120 mmHg în loc de 140 mmHg ºi renunþarea la fumat.Prevenirea bolilor Profesorul Stamler. 30% se datoreazã fumatului. Aceºtia trãiesc în Asia. în mod automat. sã se mute în Rio de Janeiro. în medie. Massachusetts. 12 ani de viaþã oricãrei populaþii. William Castelli. în afara marilor oraºe. grãsimi hidrogenate (margarinã) ºi zahãr care. virusurilor. Cape Town. alcoolului. la Tokio. iar restul. Dr. spune cã scãderea consumului de grãsimi de origine animalã. iar boala va veni de la sine”. cu diminuarea colesterolemiei mãcar la 200 mg/dl. unul dintre epidemiologii cei mai renumiþi din Statele Unite. Institutul Naþional de combatere a Cancerului din Statele Unite apreciazã cã 35% dintre toate neoplaziile se datoreazã alimentaþiei. Societatea Americanã de Oncologie recomandã creºterea consumului de fructe. vegetale ºi cereale integrale. ªtim cã 75% din populaþia globului niciodatã nu face infarct miocardic. a condus renumitul studiu al populaþiei din localitatea Framingham. cãci aproape 90% dintre ele se datoreazã stilului de viaþã ºi factorilor de mediu. mai recent.

fãrã sã se gândeascã la viitor. pe care sã le trateze. ªi acum o întrebare importantã: dacã ºtim cum sã reducem riscul aterosclerozei. De asemenea.Alimentaþie inteligentã ingestiei tuturor formelor de grãsimi animale ºi vegetale. în localurile publice. vezicã biliarã. ovar ºi uter. parlamentul german a refuzat sã legifereze interzicerea fumatului la locul de muncã. al faringelui ºi ficatului. al bolilor transmise sexual ºi al SIDA. în sãlile de aºteptare ºi în mijloacele de transport în comun. Alcoolul. sân. al bolilor canceroase. Care medic a fost iniþiat în arta de a motiva populaþia sã nu fumeze. atitudinea publicului faþã de mãsurile profilactice dovedeºte un dezinteres la fel de mare ca acela al majoritãþii medicilor. Din nefericire. deoarece ea creºte riscul cancerelor de intestin gros. la recomandarea ministrului sãnãtãþii. unul dintre avocaþii cei mai renumiþi ai medicinei preventive. În mod tradiþional. pe lângã cancerul cavitãþii bucale. spune dr. de ce n-au fost puse în practicã aceste cunoºtinþe de majoritatea populaþiei ºi de ce guvernele din majoritatea þãrilor nu iau mãsuri eficiente pentru reducerea acestor boli? Relativ recent. Fumatul este rãspunzãtor de 83% din cazurile de cancer pulmonar. favorizeazã toate formele de neoplazie. Ernst Wynder. repetãm la recomandarea ministrului sãnãtãþii. inhibând sistemul imunitar. prostatã. fiindu-le greu sã-ºi adapteze gândirea la stãri care nu prezintã simptome. Seehofer. ci ºi guvernele tind sã dea prioritate numai intereselor momentului. se recomandã evitarea obezitãþii. sã-ºi modifice alimentaþia ºi sã fie activã fizic? 36 . oamenii trãiesc numai pentru prezent. Indiferent dacã e vorba de criza sãnãtãþii sau de criza energeticã. medicii sunt educaþi sã se ocupe de boli ºi de simptome. – ªi de data aceasta interesele financiare au fost mai puternice! – Se pare cã nu numai persoanele izolate.

fãrã a le rãsplãti pe cele profilactice.000 de ani. mãnâncã mai ceva ca un porc ºi chefuieºte la nesfârºit ºi totuºi trãieºte 85 de ani? Ei bine. E nevoie sã ne asumãm o mai mare responsabilitate pentru sãnãtatea noastrã. Mãsura cea mai promiþãtoare în ameliorarea stãrii de sãnãtate constã în schimbarea modului de viaþã ºi a obiceiurilor de sãnãtate. 37 . privind importanþa obiceiurilor sanitare personale. Iar dacã se aleg totuºi cu câteva vânãtãi. dupã cum ar fi de dorit ca medicii sã-ºi ia mai mult timp pentru a promova schimbarea stilului de viaþã al pacienþilor lor. noi risipim sãnãtatea aºa cum n-am risipi niciodatã banii. fumeazã ca un coº de fabricã. ºi majoritatea societãþilor de asigurare onoreazã mãsurile legate de tehnici terapeutice. Celor care au înþelepciunea de a învãþa din experienþa altora. acum 4. le recomandãm sã nu-ºi lase sãnãtatea la voia întâmplãrii. doctorul va lecui totul. s-ar putea ca odatã sã strãbateþi distanþa între Piteºti ºi Bucureºti cu viteza de 230 km/h ºi totuºi sã ajungeþi la destinaþie teafãr. Dar ce spunem când cineva bea ca un peºte. În general. înainte de instalarea bolilor. din ce în ce mai numeroase. Unii par sã creadã cã pot trece printr-o ploaie de gloanþe.Prevenirea bolilor Nici spitalele nu sunt înzestrate sau orientate în direcþia medicinei preventive. aratã cã fiecare persoanã trebuie sã simtã o mai mare rãspundere faþã de propria sãnãtate. pot naviga printre torpile sau în ape minate. S-ar putea ca sinuciderea sã nu reuºeascã de prima datã. pot coborî cu schiurile pe pereþii unui zgârie-nori ºi sã aterizeze nevãtãmaþi. ci sã adopte un stil de viaþã sãnãtos înainte de a observa vreun simptom al bolii. ceea ce n-ar fi de dorit. Cineva spunea cã medicii ar trebui sã considere boala mai mult ca o primã reprizã pe care au pierdut-o. Dar nu v-aº recomanda sã încercaþi. Dovezile. dar a doua oarã va reuºi cu siguranþã. ei bine. aºa cum era consideratã în China.

Exemple de profilaxie primarã sunt imunizãrile (vaccinãrile). pãrãsirea fumatului ºi a alcoolului. Chiar ºi examenele periodice care se fac – când ºi în ce loc se fac – pornesc din grija examinatorului ºi a examinatului de a depista ceva ce eventual s-a instalat sau de a evalua gradul de alterare a proceselor vitale. care a survenit o datã cu trecerea timpului. aceste cuvinte ale lui Thomas A. Deci. Nimeni nu contestã cã aceastã atitudine e necesarã în stãrile acute. Cu toate cã în ultimii o sutã de ani medicina curativã a fãcut progrese mari. În ultimii ani a crescut interesul pentru prevenirea bolilor. Profilaxia secundarã constã în depistarea precoce a unei stãri patologice. Se ºtie cã atât practica medicalã din zilele noastre. însã se ridicã întrebarea dacã aceasta e ºi modalitatea cea mai eficientã de a preveni. Într-o anumitã mãsurã. ci îi va face pe pacienþi sã fie interesaþi de menþinerea organismului. de respectarea unei alimentaþii sãnãtoase ºi de prevenirea bolilor”. se va constata ceva mai mult sau mai puþin îmbucurãtor. 2. Existã trei tipuri de profilaxii: 1. devine tot mai clar faptul cã profilaxia sau prevenirea ar putea ameliora mult sãnãtatea populaþiei. însã. adicã au ca scop principal de a trata simptomele ºi stãrile pe care le produc. cât ºi studiul medicinei sunt orientate nu preventiv. precum ºi trecerea la o alimentaþie sãnãtoasã. Profilaxia primarã poate fi definitã ca acþiunea care nu permite apariþia unei boli. pacientul va continua sã trãiascã la fel ca înainte. pe mãsurã ce s-au adunat dovezi care justificã raþiunea existenþei ei. la o sutã de ani dupã ce au fost rostite. ci curativ. Edison rãsunã ºi azi. de obicei. iniþierea unui program de activitate fizicã.Alimentaþie inteligentã „Medicul viitorului nu va da medicamente. iar medicina preventivã îºi asumã un rol din ce în ce mai important în promovarea ºi menþinerea sãnãtãþii. într-un stadiu asimptomatic. încât tratamentul poate 38 .

secolul al XX-lea a produs o schimbare în cauzele mortalitãþii. De exemplu. peste un milion de decese care ar putea fi evitate prin profilaxia primarã. Dacã profilaxia primarã se efectueazã cu succes. ci mai degrabã le depisteazã. în cea mai mare parte datoritã schimbãrilor în stilul de viaþã.000 de decese. dar încearcã sã previnã complicaþiile ei. într-o fazã în care tratamentul sã fie eficient. 3. de exemplu. Nici profilaxia terþiarã nu previne apariþia unei boli. În schimb. constituie un exemplu de profilaxie terþiarã. încât poate fi consideratã ca un tratament pentru o anumitã stare. În Statele Unite. Deci. În ultimii 20 de ani. profilaxia terþiarã se suprapune. 39 . Numai datoritã obezitãþii survin 280. în Statele Unite. De fapt. Alcoolul produce 100. Ar fi nevoie de reducerea consumului de grãsimi ºi de proteine de origine animalã. În þãrile apusene. prin boli legate de fumat. mortalitatea prin infarct miocardic a scãzut cu 50%. mortalitatea prin cancer a crescut cu 6% ºi tratamentele moderne la îndemânã n-au putut influenþa aceastã creºtere. colposcopia intrã în categoria profilaxiei secundare. Profilaxia terþiarã încearcã sã împiedice consecinþele nedorite sau nocive ale bolii existente.Prevenirea bolilor întârzia sau împiedica apariþia simptomelor.000 de decese anual. În schimb. cât ºi de obiceiurile de sãnãtate. mamografia. Majoritatea cauzelor de deces prin afecþiuni cronice sunt legate atât de stilul de viaþã. în bunã parte.000 de persoane. eventual. atunci frecvenþa unor boli va diminua. în special prin scãderea numãrului celor care fumeazã ºi prin diminuarea nivelului colesterolemiei. Programul de reabilitare. în ultimii 25 de ani. profilaxia secundarã nu previne în mod necesar apariþia bolilor.000 de decese. pentru a preveni un nou infarct. mor anual peste 400. îngrijirii medicale convenþionale. A avut loc o deplasare de la bolile infecþioase acute cãtre bolile cronice. Alimentaþia nesãnãtoasã ºi lipsa de activitate fizicã produc peste 500.

de la Athabasca University. medicii ezitã sã discute problemele de alimentaþie. hrana pe care o pregãteºte soþia. Deunãzi. se acceptã foarte repede suplimentele dietetice. vitaminele. sãrurile minerale sau tot felul de preparate exotice. no. În anul 1995. în special în domeniul nutriþiei moderne.Alimentaþie inteligentã Dupã studiul publicat de cãtre Departamentul de Medicinã Preventivã al Clinicii Mayo din Rochester. se jeneazã sã arate primejdiile fumatului. Unii cred cã prevenirea bolilor este cu atât mai probabilã cu cât fac mai multe investigaþii scumpe. se preda un curs de nutriþie la numai 27 dintre ele. Norman J. Alberta. publicã un studiu privind cunoºtinþele în domeniul nutriþiei ale medicilor de medicinã generalã din Canada. Alþii recomandã alimentaþia moºtenitã de la mama sau. se datoreazã cunoºtinþelor insuficiente ale medicilor. Chiar dacã medicii fumeazã într-o proporþie mai micã ºi sunt poate mai activi fizic. mai ales când e vorba de pacienþi cu situaþie socialã ºi materialã foarte bunã. Cercetarea a evidenþiat lipsuri mari în pregãtire. în domeniul nutriþiei ar trebui început cu soþiile medicilor. În revista americanã Journal of the American College of Nutrition (1999. dupã cum. cãrora li se face multã reclamã. În general. chiar dacã ei cred în eficacitatea imunizãrilor. Existã falsa credinþã cã tehnica avansatã e suficientã. Temple. dacã le place. Canada. Minnesota. am citit despre un preparat din cartilagiu de rechin. însã nu 40 . Cine doreºte sã se convingã n-are decât sã consulte manualele dupã care învaþã studenþii de azi. din cele peste 120 de facultãþi de medicinã din SUA. vol. deoarece simt cã le lipseºte competenþa. fãrã sã se înþeleagã schimbãrile care ar trebui fãcute în stilul de viaþã. de multe ori. Nefiind la curent cu cercetãrile moderne. Dar mai existã o neînþelegere din partea populaþiei. Se acceptã tot felul de diete-minune. dificultatea cea mai mare în propagarea mãsurilor de prevenire. SUA. 18:26-29). 1. motiv pentru care foarte mulþi n-au curajul sã dea sfaturi.

când. ca grupã de control. Nu existã 41 . ºi nici sã creascã ingestia de vegetale. sã meargã pe jos. 30-60 de minute. în schimb. Din studiul publicat în Jurnalul Internaþional de Epidemiologie (1999. absorb aproape întreaga atenþie. sã reducã consumul de carne. zilnic. ar trebui sã se dea atenþie factorilor rezultaþi din stilul de viaþã personal. ca poluarea chimicã a aerului ºi a apei. care au fãcut un infarct ºi 735 de bãrbaþi. sã nu fumeze ºi sã evite expunerea pasivã la fumul de tutun. în general. expunerea la agenþi producãtori de cancer din afarã. leguminoase. sã reducã grãsimile animale. În SUA se cheltuiesc anual miliarde de dolari pentru preparate fãrã nici o eficacitate. pagina 846). lumea nu e dispusã sã reducã grãsimile ºi produsele de origine animalã. de exemplu. dacã întreaga populaþie ar putea fi convinsã sã adopte unele obiceiuri sãnãtoase. Încercaþi sã cumpãraþi o pâine din fãinã integralã în Bucureºti! Epidemiologul american Ernst Wynder scrie: „Oamenii tind sã nu-ºi cunoascã propria responsabilitate ºi sã dea vina pe întâmplãri dãunãtoare. volumul 28. precum ºi substanþele chimice pesticide. În consecinþã. Autorii subliniazã faptul cã ingestia de carne reprezintã principala sursã de grãsimi din alimentaþia adulþilor.” (Journal of National Cancer Institute 1997. urmãrind 336 de bãrbaþi. autorii trag concluzia cã în Australia numãrul infarctelor s-ar putea reduce ºi mai mult.Prevenirea bolilor se respectã mãsurile elementare de sãnãtate. ºi anume: sã nu adauge sare la alimentele de pe masã. având între 27 ºi 64 de ani. Departamentul de Sãnãtate Publicã al Universitãþii de Vest din Australia a efectuat o cercetare. fructe ºi cereale integrale. în realitate. elementele mediului pe care nu le putem controla. 58: 825-832) Pentru a vedea în ce mãsurã modificãrile stilului de viaþã protejeazã împotriva infarctului miocardic.

celor care au NUMAI câteva kilograme în plus.Alimentaþie inteligentã carne fãrã grãsime. Celor care nu vor sã renunþe la lapte. începând cu indicele de masã corporalã 20. Autorii australieni subliniazã cã toate modificãrile recomandate sunt extrem de simple ºi necostisitoare. În sfârºit. deoarece membrana fiecãrei celule conþine grãsimi. ce se gãseºte în carne. 42 . autorii australieni le recomandã consumul de lapte degresat. palmitic – cresc colesterolemia mai mult decât acidul stearic. autorii le recomandã sã se strãduiascã sã ajungã la cifre rezonabile. diabetul de tip 2. nu au nici o contraindicaþie. Riscul cardiovascular creºte. adoptarea lor prevenind nu numai infarctele. Acizii graºi din lapte ºi din brânzeturi – lauric. miristic. ci ºi hipertensiunea arterialã. numeroase cancere ºi boli degenerative.

se transmite de la o generaþie la alta ar putea fi o vagã consolare. Însã celelalte celule ale organismului. în loc sã se degradeze în decursul primului deceniu de viaþã. sunt doar sclavele celulelor germinative. care începe sã se uzeze din momentul în care pãrãseºte vitrina unde a fost expus. activitatea inimii ºi circulaþia. Spre deosebire de un automobil nou. însã durata maximã de viaþã a rãmas aproape neschimbatã. Începând cu pubertatea. urmeazã un declin lent. existã totuºi o mare diferenþã: corpul nostru se reparã ºi se reînnoieºte mereu. În decursul secolelor. judecata ºi încã multe altele se amelioreazã chiar. însã pentru noi aceastã susþinere nu schimbã realitatea. însã nici unul n-a supravieþuit pentru a transmite reþeta. savanþii susþin cã îmbãtrânirea n-ar fi inevitabilã. la un nou-nãscut sistemul imunitar. pânã la mormânt. 43 . ªansele de deces cresc încet. coordonarea. Faptul cã acidul dezoxiribonucleic al celulelor germinative. însã ele scad mult pânã la vârsta de 10 ani.De ce îmbătrânim? Chiar dacã deseori suntem asemãnaþi cu niºte maºini. celulele somatice. mulþi s-au lãudat cã au descoperit „elixirul vieþii”. atunci când începe propriu-zis îmbãtrânirea. o datã cu sosirea pubertãþii. sau sexuale. Creºterea duratei medii de viaþã din þãrile industriale se datoreazã scãderii mortalitãþii infantile ºi îmbunãtãþirii asistenþei medicale. E adevãrat cã ºansele de deces pentru un nou-nãscut sunt relativ mari în jurul naºterii. Cunoscând uimitoarele mecanisme de reparare ale organismului. o pantã alunecoasã.

numite osteoclaste. rezultând pungile de sub ochi. Însã atât la bãrbaþi. oasele devin mai friabile. þesutul colagen devine mai puþin elastic. ºi a celor care resorb sau care distrug oasele. întregul nostru schelet e reînnoit la fiecare 7 ani. Aceasta duce la subþierea pielii ºi la formarea de riduri. Pielea devine mai palidã. de la 52 la 79 de ani. rezultând o porozitate crescutã. pentru cã adunã toate cauzele de deces. mor mai repede decât pot fi înlocuite cu celule proaspete. ducând la o pierdere a masei osoase. Pierderea e deosebit de accentuatã la femei. se fractureazã mai uºor. Însã o datã cu înaintarea în vârstã. În stratul de dedesubt. iar celulele pigmentare se mãresc ºi se adunã. Glandele sebacee ºi cele sudoripare devin mai puþin active. 30-40% din masa osoasã totalã. numãrul total al celulelor de grãsime scade. datoritã scãderii cantitãþii de substanþe minerale ºi alterãrii matricei proteice. Datoritã activitãþii constante a celulelor care formeazã oasele. în dermã. 44 . de la mortalitatea infantilã pânã la accidentele de circulaþie. adicã al epidermei. care. pentru cã existã mai puþine capilare aproape de suprafaþã. iar la femei. e dat peste cap. fãcând tegumentele mai vulnerabile. iar la femei. la bãrbaþi înseamnã aproximativ 15-20%. durata maximã a vieþii n-a crescut decât foarte puþin. mai uscate.Alimentaþie inteligentã Dacã în Anglia perspectiva sau speranþa de viaþã a crescut în ultimul secol de la 49 la 74 de ani pentru bãrbaþi. Perspectiva de viaþã nu e un indicator corect al ratei de îmbolnãviri. în decursul unei vieþi. lobii mari la urechi ºi bãrbia dublã. cât ºi la femei. echilibrul între formare ºi resorbþie e deranjat. numit hipoderm. dupã menopauzã. creând petele de pe tegumentele vârstnicilor. În stratul de grãsime de sub dermã. dar se adunã în anumite locuri. Ce determinã procesele de îmbolnãvire? Celulele stratului extern al pielii. venind din profunzime. numite osteoblaste.

la maximum 0. Inteligenþa. datoritã modificãrilor degenerative. Aceasta se datoreazã unei irigãri mai deficitare a musculaturii ºi unei stimulãri nervoase mai puþin eficiente. În cursul aterosclerozei. creierul nostru se micºoreazã. stratul muscular al vaselor de sânge se mãreºte ºi devine mai rigid. ca rezultat al îngroºãrii pereþilor ventriculului stâng. încet sã scadã. Activitatea fizicã îi ajutã pe vârstnici sã menþinã o bunã densitate osoasã. Acestea sunt consecinþele distrugerii cartilagiilor articulare.75g/kilocorp. ca sã nu spun se atrofiazã. ceea ce e adevãrat ºi pentru forþa muscularã. a inflamaþiilor ºi durerilor care le însoþesc. existã o scãdere înceatã ºi inevitabilã a puterilor. fãcând arterele mai puþin apte de a transmite unda de presiune de la inimã. exerciþiul fizic. încep ºi ele sã fie mai puþin productive. cel puþin cea care poate fi determinatã prin IQ (coeficientul de inteligenþã). uzinele de energie ale celulei. Cu vârsta. datoritã depunerilor de calciu ºi de þesut colagen. indiferent de volumul activitãþii. Mitocondriile. pierzând 5 pânã la 10% din greutate. În acelaºi timp.Prevenirea bolilor Flexibilitatea articulaþiilor începe sã se diminueze de la vârsta de 20 de ani. Capacitatea inimii de a pompa sânge în tot corpul se diminueazã. A zecea parte din numãrul total al celulelor creierului pe care le avem în jurul vârstei de 20 de ani se pierde când avem 65 de ani. Tot ceea ce nu se foloseºte se pierde. E adevãrat cã. între vârsta de 20 ºi 90 de ani. Fibrele musculare neglijate sau nesolicitate se transformã în þesut conjunctiv ºi adipos. atinge valorile cele mai mari între vârsta de 18 ºi 25 de ani ºi apoi începe încet. Existã doi factori care pot ajuta la menþinerea densitãþii osoase: alimentaþia fãrã proteine animale ºi reducerea în general a ingestiei de proteine. arterele se pot astupa. iar la bãtrâni mobilitatea poate fi mult limitatã. prin depozitele de grãsime formate în stratul intern care le cãptuºeºte. 45 .

în membranele celulare. Dar ce se întâmplã la nivelul molecular? Aici e un paradox: cele douã substanþe care sunt cele mai importante pentru viaþã fac ºi pagubele cele mai mari: oxigenul ºi zahãrul. de asemenea. densitatea sinapselor – adicã a legãturilor dintre celulele nervoase – poate chiar sã creascã.Alimentaþie inteligentã Dar toate acestea nu sunt chiar atât de tragice. Grãsimile sunt. În cursul respiraþiei aerobice. compensând sau contrabalansând mult din pierderea agilitãþii mintale. numite antigene. cum ar sugera statisticile. în care oxigenul este folosit pentru a desface moleculele organice complexe. vârstnicii sunt mai predispuºi la boli autoimune. în hormoni sau în pigmenþii din ochi. Acesta e cazul. În timp ce putem pierde mulþi neuroni. în cadrul cãrora sistemul imunitar atacã propriile celule ale organismului – de exemplu. acest oxigen produce ºi o serie de substanþe secundare. în poliartrita reumatoidã ºi în boala Alzheimer. pentru a elibera energie. Aceastã pierdere a imunitãþii primare rezultã din scãderea rezervei limitate a celulelor T „virgine”. în special în vecinãtatea mitocondriilor. ca de exemplu lipide ºi glucide. difuzeazã în celulã ºi în nucleu. Acestea sunt câteva dintre semnele exterioare ale îmbãtrânirii. de exemplu. atacate de aceºti radicali liberi pretutindeni unde se gãsesc în corp. mai ales. Acidul dezoxiribonucleic din interiorul mitocondriilor e deosebit de vulnerabil. peroxidul de hidrogen (hidrogen peroxid). unde survin procesele respiratorii celulare. Aceºti radicali liberi pot face prãpãd. unde pot leza ºi acidul dezoxiribonucleic din cromozomi. adicã a celulelor responsabile cu depistarea moleculelor strãine. foarte reactive. În acelaºi timp. numite radicali liberi. cu care corpul nu s-a întâlnit niciodatã pânã atunci. cu virusurile gripale. 46 . Radicalii mai puþin reactivi. Vârstnicii sunt vulnerabili faþã de infecþiile pe care sistemul lor imunitar le întâlneºte pentru prima datã.

în special în artere. Acest proces poate contribui la dezvoltarea plãcilor de grãsime în artere.Prevenirea bolilor Fracþiunea dãunãtoare sau rea a colesterolului din sânge. Când este glucozilat colagenul din pereþii arteriali. Din fericire. 47 . se schimbã într-o formã care nu mai poate fi recunoscutã de sistemul imunitar ca aparþinând corpului. acolo unde se gãsesc aceste proteine cu viaþã lungã. Majoritatea acestor leziuni sunt remediate de sistemele de reparare ale organismului. De exemplu. este ºi ea atacatã. el tinde sã capteze proteinele în trecere. legume. sunt o consecinþã a acestei glucozilãri. ligamente ºi plãmâni. de fãrâmiþat. Existã unele dovezi cã glucozilarea stã în spatele formãrii plãcilor din creier. zarzavaturi ºi fructe. a unor leziuni nereparate ale acidului dezoxiribonucleic. din boala Alzheimer. ºi aceasta poate fi un alt factor în acumularea colesterolului LDL în vase. Zahãrul poate dãuna. vitaminele antioxidante E ºi C pot absorbi radicali liberi.000 de ori pe zi. Însã când LDL e oxidat de radicalii liberi. iar în decursul anilor. Aceasta e teoria acumulãrii erorilor. ceea ce ar pãrea util. ale lipidelor ºi ale proteinelor. în decursul vieþii. legãturile care se realizeazã între moleculele de colagen (legãturi încruciºate). Glucoza se leagã de proteine. prin care ele devin mai puþin flexibile. printr-un proces numit glicozilare sau glucozilare. Dupã unii. care le face mai puþin solubile ºi mai greu de desfãcut. de asemenea. LDL. Iar efectele acestei deteriorãri pot fi vãzute peste tot în organism. fãcând-o þinta atacului autoimun. leziunile se cumuleazã. Toate proteinele sunt victimele glucozilãrii. tendoane. moleculelor vitale. îmbãtrânirea se datoreazã acumulãrii. Se considerã cã o singurã celulã e lezatã de radicali liberi de 10. însã nu toate. produse în special de atacul din partea radicalilor liberi ºi al glucozilãrii. Vitaminele E ºi C se gãsesc din abundenþã în cereale integrale.

Alimentaþie inteligentã Enzimele ºi proteinele structurale cu viaþã lungã devin mai puþin eficiente. ºi dacã ele sunt lezate. iar tendoanele ºi ligamentele lor devin rigide mult mai încet. ªobolanii cãrora li s-a dat 60% din hrana celorlalte animale rãmân energici pentru o perioadã mai lungã. însã uneori ºi datoritã leziunilor nereparate în tiparul pentru proteine. mutaþiile. sunt apoi transmise pretutindeni unde se divid celulele. atunci nu acþioneazã. Pânã acum. cercetarea e încã în desfãºurare. Rezultate asemãnãtoare au fost obþinute ºi la maimuþe. Þesuturile lor suferã mai puþine leziuni oxidative. s-au gãsit mutaþii în genele care suprimã tumorile numite p16 ºi p53 în numeroase cancere. în amânarea sau în încetinirea îmbãtrânirii nu s-a gãsit decât o singurã metodã: restricþia alimentarã. ºi anume cancerul. iar tumoarea se poate dezvolta. Un ºobolan hrãnit cu un regim hipocaloric poate trãi cu 40% mai mult decât animalele bine hrãnite. Existã unele gene care suprimã creºterea tumoralã. De exemplu. Rezultatele acestor leziuni. au un sistem imunitar mai bun ºi o memorie mai bunã. datoritã duratei mai mari de viaþã. 48 . Tipul cel mai nociv de mutaþii produce o diviziune celularã necontrolatã. De fapt. care este acidul dezoxiribonucleic. în special din cauza leziunilor directe.

regina Elisabeta. au fãcut ca prezenþa þãranului sã fie doritã pretutindeni. din anul 1605. pe care le povestea. Agerimea. regele Eduard al VI-lea. Un certificat de cãsãtorie din anul 1563 menþioneazã o cãsnicie încheiatã la vârsta de 80 de ani fãrã sã specifice a câta a fost. regele Richard al III-lea. În septembrie 1635. simþul umorului ºi istorisirile fãrã de sfârºit. Una din cripte însã conþine resturile pãmânteºti ale unui om simplu. se gãsesc mormintele regilor ºi ale reginelor Angliei. Epitaful lui cuprinde ceva incredibil: „Thomas Parr. certificã o nouã cãsãtorie. regele Eduard al V-lea. A trãit 152 de ani ºi a fost îngropat aici. Regele Carol I a fost atât de uimit de 49 . regina Maria. acesta a moºtenit de la tatãl sãu mica gospodãrie þãrãneascã. regele Carol I a început sã se intereseze de moºneagul de 152 de ani ºi l-a invitat la palat. ale þãranului Thomas Parr. în anul 1518. vigurosul mire avea 122 de ani. Actele autoritãþilor civile atestã cã. Registrul naºterilor din biserica satului natal noteazã cã Thomas Parr s-a nãscut în anul 1483. Westminster Abbey. din comitatul Sailop. Atunci. Acest epitaf de necrezut poate fi dovedit prin documente. nãscut în anul Domnului 1483. regele Henric al VII-lea. la 15 noiembrie 1635”. Tot acolo ºi-au gãsit ultima odihnã renumiþi poeþi ºi savanþi. memoria formidabilã. Un document asemãnãtor. regele Iacob ºi regele Carol I. A trãit sub domnia a zece regi: regele Eduard al IV-lea. regele Henric al VIII-lea.Bătrâneţe fericită În celebra catedralã anglicanã din Londra.

n-a rezistat. ªi. þãranul nostru a acceptat cu plãcere invitaþia. cauzatã de alimentele prea bogate. Din nefericire. la 152 de ani poþi muri ºi din alte cauze. mai bine n-ar fi fãcut-o. încât i-a propus sã se mute în palatul regal. lichidându-ºi imediat mica gospodãrie. Thomas Parr moare în cursul unei mese copioase. de care organismul sãu în nici un caz n-avea nevoie. de la Universitatea Heidelberg. ªi poate cã au dreptate. însã regele n-a adus la curte un ramolit sau pe unul care abia îºi mai trãgea suflarea. a început sã mãnânce atât de mult. ci pe un bãtrân neobiºnuit de vioi ºi de sãnãtos. De fapt. susþine cã îmbãtrânirea sãnãtoasã se sprijinã pe patru piloni: 50 . fãrã sã se reþinã. care. înseamnã cã mai aveþi în faþã 10. cãci hotãrârea aceasta i-a fost fatalã. se referã la un proces care începe de la vârsta de sugar ºi dureazã pânã la moarte. adicã un sfert din viaþã sau chiar mai mult. Certificatul de deces întocmit de medicii casei regale noteazã cã moartea a fost produsã de „o indigestie prea acutã. Profesor dr.Alimentaþie inteligentã Thomas Parr. Deviza healthy aging. La câteva sãptãmâni dupã mutarea la palat. încât organismul sãu. Ursula Lehr. Dacã sunteþi în al 60-lea an de viaþã. adicã „a îmbãtrâni sãnãtos”. cu care corpul sãu nu a fost obiºnuit”. neobiºnuit cu acest exces. Desigur. Unii poate cã se îngrozesc la gândul cã ar mai avea de trãit încã 20 de ani. Fiind la palat. Bineînþeles. de la munca câmpului ºi de la o alimentaþie sãrãcãcioasã. Regele a poruncit o autopsie. 20 sau 30 de ani de trãit. primea ºi hrana îmbelºugatã de la masa regelui. dacã se pierde din vedere cã nu e vorba numai de a adãuga ani la numãrul celor scurºi. Regretãm cã nu deþinem informaþii privind modul de alimentaþie al lui Thomas Parr înainte de venirea lui la palat. a trecut la sedentarism ºi la un surplus de hranã. de la Centrul German de Studiu al Îmbãtrânirii. pentru a se constata cauza exactã a decesului. foarte puþini sunt pregãtiþi pentru aceasta. ci de a umple acest timp cu viaþã de calitate.

Cineva a spus cã ceea ce mâncãm azi va vorbi ºi va umbla mâine. dintr-o iubire greºit înþeleasã. Crearea de condiþii optime de dezvoltare în copilãrie. Chiar dacã. influenþând bunãstarea generalã ºi dispoziþia psihicã. favorizeazã apariþia ºi agravarea bolilor degenerative. de a face schimbãrile necesare în stilul de viaþã. 3. fiind dispus a trãi cu ele. iar reducerea numãrului de calorii ingerate prelungeºte viaþa. de exemplu: pierderea partenerului de viaþã. nici acum nu e prea târziu. 51 . va fi rãsplãtitã din plin. Al patrulea pilon pentru o îmbãtrânire sãnãtoasã constã în dezvoltarea capacitãþii de a rezolva ºi de a depãºi crizele din viaþã. pãrinþii ºi bunicii îi obiºnuiesc pe copii cu nenumãrate alimente nesãnãtoase – sã amintim doar varietatea infinitã a dulciurilor! Iar a fuma ºi a consuma bãuturi alcoolice în prezenþa copiilor este o adevãratã crimã.Prevenirea bolilor 1. 4. precum ºi în crearea unei dispoziþii de a accepta unele situaþii inevitabile. survenite dupã unele evenimente triste. inclusiv uleiurile uzuale. Al treilea pilon constã în tratarea corectã a bolilor ºi în remiterea cât mai bunã nu numai a tulburãrilor organice. hotãrârea pe care o luaþi. Al doilea pilon pentru o îmbãtrânire sãnãtoasã constã în prevenirea bolilor ºi în împiedicarea apariþiei fenomenelor degenerative ºi de uzurã. Cercetãrile moderne au demonstrat cã alimentaþia are un efect incontestabil asupra creierului. pensionarea sau intrarea într-un cãmin de bãtrâni. Indiferent ce vârstã aveþi. Sã nu uitãm cã dulciurile ºi grãsimile. nu aþi întreprins pânã acum nimic deosebit pentru sãnãtatea dumneavoastrã. datoritã multiplelor obligaþii ºi greutãþi ale vieþii. Ce pãcat cã. Alimentaþia sãnãtoasã reduce frecvenþa bolilor la bãtrâneþe. ci ºi a celor psihice. 2. Aproximativ 25% dintre persoanele în vârstã suferã de tulburãri psihice. stãrile depresive de diferite grade situându-se pe primul loc.

52 . Nu trebuie sã înfulecãm tot ce e pe masã. Dacã la început vã temeþi de pierderea echilibrului. Nu toþi vom atinge vârsta lui Thomas Parr. Totuºi putem face mult pentru sãnãtatea noastrã chiar ºi la vârsta cea mai înaintatã. Dacã observaþi cã o anumitã activitate fizicã vã face probleme. îmbãtrânirea e un proces inevitabil. chiar dacã buzunarul ne permite. de exemplu. reþineþi cã niciodatã nu e prea târziu pentru a începe ºi a continua un antrenament fizic. Cine exerseazã aceasta în mod regulat. de preferat în prima parte a zilei. castraveþi etc. doveditã ºtiinþific. de exemplu: roºii. în cele din urmã. face deja destul de mult pentru prevenirea tulburãrilor de echilibru ºi de coordonare”. Obiceiul e o frânghie la care împletim un fir în fiecare zi ºi care. sprijiniþi-vã de un dulap sau de un fotoliu. Includeþi câte o zi de cruditãþi ºi mâncaþi fie numai fructe. profesor dr. Pentru ameliorarea coordonãrii. varzã. nu vã daþi bãtut ºi nu renunþaþi. ªi mai ales nu uitaþi cã singura mãsurã eficace.Alimentaþie inteligentã Deoarece. Wildor Hollmann. are un sfat simplu: „Trageþi ciorapii sau pantalonii stând numai pe un picior. În sfârºit. morcovi raºi. care poate fi efectuat pânã la vârstele cele mai înaintate. preºedintele Societãþii Germane de Medicinã Sportivã. Fãrã îndoialã. nu poate fi ruptã. o datã cu vârsta. ci cãutaþi s-o însuºiþi ºi s-o stãpâniþi prin exerciþiu. fie numai zarzavaturi. de prelungire a vieþii este reducerea numãrului de calorii consumate. este o modalitate de multe ori neglijatã. nu neglijaþi sã beþi ºase pânã la opt pahare zilnic. senzaþia de sete scade. Urcatul scãrilor. salatã verde.

o capacitate de a stabili relaþii între lucruri. Creativitatea implicã o cãutare continuã dupã nou. Orice persoanã care reuºeºte sã îmbãtrâneascã. E adevãrat cã vârstnicii au înþelepciune ºi prudenþã – însuºiri mai degrabã conservatoare decât creative. întâlnitã la toþi cei care îmbãtrânesc. de pildã. Gândiþi-vã. o respingere a regulilor acceptate ºi a rutinei zilnice. fãrã sã piardã interesul însufleþit pentru cele din jurul sãu ºi pentru veºnicia care va urma. existã o anumitã antitezã între noþiunea creativitãþii ºi cea a îmbãtrânirii. care cautã mereu valori ºi mijloace de exprimare pentru a le experimenta. Studiind operele celor care au trãit cel mai mult. 53 . o dorinþã pentru o exprimare care se strãduieºte sã gãseascã forme noi. Toate aceste caracteristici sunt atribuite de obicei tinerilor.. va fi în stare sã-ºi pãstreze capacitatea autoexprimãrii sau chiar sã ajungã la realizarea ei deplinã. Existã însã numeroase exemple care demonstreazã cã pierderea creativitãþii nu constituie o fazã inevitabilã a vieþii. ºi experienþa creativã a generaþiilor urmãtoare.. rãmâi uimit de puterea de expresie ºi de modernitatea ultimelor lucrãri. ca ºi cum autorul s-ar fi depãºit ºi pe sine.Creativitatea și îmbătrânirea În mod tradiþional. ci ea provine din lipsa unei motivãri ºi a unor factori externi. la vârsta înaintatã a unor pictori ºi sculptori. în timp ce vârstnicii sunt consideraþi a nu mai avea capacitatea reevaluãrii ºi a reînnoirii. relaþii neîncercate pânã acum.

memoria unui scriitor sau a unui compozitor e supusã la eforturi mai mari. Faþã de scriitori sau faþã de compozitori. ºi a virtuozitãþii tehnice. forme ºi culori. Sau e posibil ca evenimentele curente ºi politice sã fie prea problematice pentru a mai fi în stare sã trezeascã resursele interne. în redarea prin propriile cuvinte a amintirilor din trecut. imposibil pentru un romancier sau un compozitor. chiar dacã lucreazã mai greu ºi mai încet. pictorul Cassela spunea cã în fiecare dimineaþã se pregãteºte sã facã un nou tablou. prea aridã pentru a satisface foamea dupã absolut. în cea mai mare parte. Dacã munca scriitorului constã. încât sã fie etichetatã drept „prietenie”. În artã nu existã vârstã de pensionare. în acelaºi timp. În schimb. artiºtii plastici au un avantaj: pânza goalã produce imediat un stimul. Dacã am vrea sã caracterizãm ultimele lucrãri ale marilor artiºti plastici. tendinþa spre o mai mare unitate a conþinutului ºi spre o mai mare simplitate a abordãrii. eliberându-l. 54 . La vârsta de 96 de ani. pe care reuºeºte sã-l termine înainte de cãderea nopþii. artistul plastic lucreazã cu senzaþiile ºi cu percepþiile tangibile. probabil. ºtiinþa fiind. iar relaþia cu Dumnezeu poate fi atât de sublimã. prevestind veºnicia ºi permiþând intrarea într-o dimensiune eliberatã de întâmplãrile fizice. Acest ciclu creativ zilnic. reprezentând cãutarea esenþialului.Alimentaþie inteligentã Este adevãrat cã arta are o viaþã de creaþie mai lungã decât alte activitãþi. îl leagã pe artistul vizual de un prezent care poate fi trãit din plin. Un artist poate fi productiv pânã în ziua morþii. de îngrijorãrile ce privesc viitorul. Arta ºi religia însã pot trezi interesul oricui ºi oricând. trãind într-un prezent realizat din lumini. în locul detaliului. cu toate deosebirile de epocã ºi de stil. din care poate urma uºor o inspiraþie de moment. am gãsi urmãtoarele elemente comune: În primul rând. S-ar putea ca o persoanã în vârstã sã pãrãseascã interesul ºtiinþific.

55 . însã nimic din ce-am realizat înainte de vârsta de 70 de ani n-are o valoare deosebitã. ale plantelor. în ordine cronologicã. care merge mânã în mânã cu diminuarea vederii. plinã de simþãminte religioase. Când a împlinit 75 de ani. pãtruns de o cãutare misticã. pictorul japonez Hokusai ºi-a rezumat viaþa de creaþie astfel: „De la 6 ani am avut mania de a picta tot ce era în jurul meu. Fattori. Implicarea artistului creºte ºi portretele par a fi din ce în ce mai mult niºte studii ale sufletului. câºtigând un dinamism dramatic. ceva despre adevãratele forme ale naturii. Este deosebit de interesant sã observãm cum apariþia unui handicap fizic la un artist bãtrân poate fi compensatã de eliberarea unor energii creatoare. afectat de poliartritã reumatoidã. aproape orbit de cataractã. contururile apar mai puþin distincte ºi formele mai ireale. În sculpturã. Privind. Este interesantã observarea forþei expresive a autoportretelor lui Rembrandt. de exemplu la Renoir. Bãtrânul Tizian foloseºte culoarea aºa cum o vor folosi impresioniºtii câteva veacuri mai târziu. La 73 de ani am învãþat.. ceva despre caracterele animalelor. care mai înainte n-au fost utilizate. toate acestea de neimaginat atunci când artistul era tânãr. urmând o nouã libertate a expresiei. Artistul se îndepãrteazã de gustul contemporan. iar Turner transformã materia într-o abstracþie luminoasã. ele câºtigã profunzime ºi introspecþie. În al treilea rând.. la nuferii lui Monet. se poate vedea pierderea formei ºi tendinþa crescândã spre monocromie. copacilor. Declinul fizic n-a fost însoþit de diminuarea corespunzãtoare a forþei creatoare. Boldini ºi Picasso. Liotard. ºi la Monet. picturile devin mai dramatice.Prevenirea bolilor În al doilea rând. dedicatã unei viziuni a existenþei. în sfârºit. ultimele lucrãri ale marilor artiºti se îndepãrteazã de canoanele clasicismului. Abia dupã ce-am trecut de 50 de ani am început sã public majoritatea lucrãrilor mele. Ingress.

Creativitatea nu înseamnã în mod necesar a produce ceva. deseneazã un bãtrân neputincios ºi emaciat. sensibilitatea ºi receptivitatea ºi. în felul acesta. existã posibilitatea pregãtirii pentru o bãtrâneþe productivã. al unui bãtrân de 88 de ani. insectelor ºi peºtilor. ci poate fi acea atitudine interioarã care ne ajutã sã vedem lumea din jurul nostru mereu în alþi termeni. precum ºi comportãrile rigide. din dreapta. Pentru o bãtrâneþe rodnicã ºi activã. Creativitatea ºi originalitatea nu se pot obþine la bãtrâneþe. dacã au fost exersate din tinereþe. Evitaþi restrângerea preocupãrilor. o familie înþelegãtoare ºi prieteni se bucurã de o 56 . Într-o lucrare efectuatã de dr. pentru a fi gata sã pãºeºti în veºnicie. continuând cu adolescenþa. Oricine. rezumã în mod admirabil principala sarcinã a fiecãruia – a trãi o viaþã cât mai utilã. Titlul lucrãrii. într-o litografie târzie. La toþi cei care au pãstrat dorinþa de a cunoaºte ºi de a fi creativi. Acest portret. adicã tocmai în anii de formare a sãnãtãþii ºi a personalitãþii. faza de declin devine timpul aprofundãrii. Se apropie încet. dar ele pot fi menþinute. care. iar la 110.Alimentaþie inteligentã pãsãrilor. este „Învãþ mereu”. fiecare punct ºi fiecare linie vor fi încãrcate cu viaþã”. indiferent în ce domeniu. se aratã cã vârstnicii care au relaþii sociale multiple. pânã la sfârºitul vieþii. trebuie ca în tinereþe sã existe o diversitate de interese. Din aceasta deduc cã la 90 de ani voi fi în stare sã pãtrund în misterele vieþii. în colþul de sus. Cea mai bunã ilustrare a acestei idei ne-o oferã Goya. de la Universitatea California din Los Angeles. chiar dacã nu are talent artistic. Pregãtirea pentru bãtrâneþe trebuie sã înceapã încã din copilãrie. sprijinindu-se pe douã bastoane. iar nu concentrarea tuturor energiilor doar asupra unei ocupaþii limitate. cu o privire pãtrunzãtoare însã. Melvin Pollner. îºi poate educa gusturile.

Prevenirea bolilor
sãnãtate mai bunã, atât mintalã, cât ºi fizicã, decât cei care sunt lipsiþi de aceste relaþii. Bazat pe studiul efectuat asupra a peste 3.000 de persoane, dr. Pollner aratã cã o bãtrâneþe fericitã include ºi relaþia sau legãtura cu Divinitatea, relaþie extrem de importantã pentru bunãstarea psihicã ºi fizicã, ce poate fi experimentatã zilnic. Dupã cercetãtorul Pollner, legãtura cu Dumnezeu contribuie la bunãstarea vârstnicilor, chiar într-o mãsurã mai mare decât ceilalþi factori. Azi, mulþi oameni de ºtiinþã vorbesc despre o sãnãtate spiritualã, punându-ºi chiar întrebarea dacã poate exista o sãnãtate bunã fãrã o componentã spiritualã.

57

Veșnic tânăr
Se pare cã, în zilele noastre, ºansele de a atinge vârsta de 100 de ani sunt mai bune ca oricând. La începutul secolului XX, în Germania, speranþa de viaþã a unei fetiþe era de 44 de ani, azi este de 80. Oamenii de ºtiinþã susþin cã genele ar permite sã trãim 120 de ani, iar pentru ca aceºti ani sã aibã ºi calitate, aceasta þine în mare mãsurã de fiecare dintre noi. Cãci viteza proceselor de îmbãtrânire n-o determinã numai genele. Alimentaþia sãnãtoasã, evitarea fumatului ºi a alcoolului, precum ºi activitatea fizicã, pentru a nu aminti decât câþiva factori, ar putea prelungi viaþa cu 10 pânã la 20 de ani. Cercetãrile efectuate în cadrul unor institute de geriatrie, privind performanþele fizice, intelectuale ºi psihice, au arãtat cã între vârsta calendaristicã ºi cea biologicã pot exista diferenþe de peste 20 de ani. Vitalitatea nu þine doar de domeniul calendarului. Putem face mult ca ceasul nostru biologic sã batã cu un ritm mai lent. Înainte de toate, e nevoie de o anumitã atitudine. Cum vedeþi paharul? Pe jumãtate gol sau pe jumãtate plin? Optimismul, bucuria, ce pot izvorî chiar ºi din lucrurile cele mai neînsemnate cu care am fost binecuvântaþi, constituie izvorul numãrul unu al tinereþii. Atitudinea de mulþumire, de recunoºtinþã face sã creascã hormonii fericirii, care întineresc þesuturile ºi organele. În aceastã privinþã, credinþa, încrederea în Dumnezeu constituie un avantaj indiscutabil, iar studiul Sfintelor Scripturi oferã prilejul cunoaºterii Creatorului, izvorul tuturor binecuvântãrilor. Folosiþi orice prilej de a învãþa
58

Prevenirea bolilor
ceva nou, pentru ca celulele nervoase din creier sã fie þinute în activitate. Plictiseala ºi monotonia, ce survin adesea dupã pensionare, ne fac sã devenim inerþi. Învãþaþi o limbã strãinã, un instrument muzical, citiþi literaturã bunã. Intensificaþi relaþiile sociale, participând mai activ în viaþa bisericii pe care o frecventaþi, cântaþi într-un cor sau într-o orchestrã, organizaþi cercuri de studii, invitaþi pe cât mai mulþi în cãminul dumneavoastrã. Manifestaþi iubire nu numai faþã de cei din casa dumneavoastrã, ci faþã de toþi semenii. Zâmbiþi mereu ºi nu fiþi zgârciþi în cuvinte de apreciere, chiar ºi faþã de ºoferul troleibuzului. A doua mãsurã pentru a rãmâne tânãr þine de alimentaþie. Îmi vine greu sã repet cã mâncarea multã îmbãtrâneºte, chiar dacã e total vegetarianã. Cine are grijã sã nu încarce mereu organismul – cu sosuri, grãsimi, carne, brânzeturi, unt, smântânã, friºcã ºi dulciuri – adunã ani buni în contul vieþii. Persoanele aflate la pensie sunt în primejdie în mod deosebit, deoarece, nemaifiind graba mersului la serviciu, toate mesele tind sã fie un ospãþ. Restricþia caloricã este singura modalitate, doveditã ºtiinþific, de prelungire a vieþii. Bolile canceroase, bolile cardiovasculare ºi cele degenerative, hipertensiunea arterialã, obezitatea, diabetul zaharat ºi hiperuricemia sunt doar câteva dintre afecþiunile de care am putea scãpa, în mare parte, printr-o alimentaþie sãnãtoasã. Celor care au un pic de voinþã, le recomand ca ultima masã sã nu fie luatã dupã orele 15, cel mult 16. A trece la culcare cu o uºoarã senzaþie de foame e binele cel mai mare pe care-l puteþi face zilnic organismului dumneavoastrã. În al treilea rând, cine doreºte sã rãmânã tânãr trebuie sã fie atent cu radicalii liberi. Aceºtia sunt compuºi de oxigen, cu o agresivitate foarte mare, care iau naºtere în cantitãþi mari în decursul metabolismului, dupã expunerea la diferite toxice, de exemplu fumul de tutun, unele medicamente ºi toxine, razele ultraviolete sau inflamaþii. Radicalii liberi atacã celulele sãnãtoase, lezând þesuturile ºi organele.
59

Alimentaþie inteligentã
În decursul unei singure zile, fiecare celulã e bombardatã de 10.000 de ori de radicali liberi. Aceºtia pot produce leziuni de membranã, leziuni celulare ºi tisulare, prin oxidarea lipidelor ºi a proteinelor, alterând astfel integritatea ºi permeabilitatea celularã, cu ieºirea din celulã a acidului intracelular; funcþiile enzimatice sunt afectate, producându-se leziuni ale acidului dezoxiribonucleic. Savanþii au descoperit cã radicalii liberi nu numai cã produc o serie de boli, dar accelereazã mult ºi procesele de îmbãtrânire. Pânã la un anumit grad, organismul se opune acestor duºmani prin propriile mecanisme antioxidante. Însã, o datã cu înaintarea în vârstã, capacitatea organismului de a face faþã acestui stres oxidativ scade. ªi cum ne putem apãra împotriva acestor compuºi de oxigen ucigãtori? Numeroase vitamine au o puternicã acþiune antioxidantã. Cine doreºte sã nu îmbãtrâneascã repede, sã consume zarzavaturi, fructe ºi produse cerealiere integrale, bogate în vitaminele C, E, beta-caroten ºi seleniu, care fixeazã agentul de îmbãtrânire, fãcându-l inofensiv. Antioxidanþii din alimentaþia total vegetarianã sunt absolut suficienþi. Orice suplimentare cu tablete este de prisos. A patra mãsurã care ne mãreºte ºansele de a rãmâne biologic tineri este activitatea fizicã regulatã. Pe lângã efectele favorabile asupra aparatului cardiovascular, exerciþiul fizic întãreºte musculatura ºi scheletul, prevenind osteoporoza ºi bolile articulare degenerative. De asemenea, activitatea fizicã fortificã sistemul imunitar ºi stimuleazã activitatea creierului. În plus, efectuarea zilnicã de exerciþii fizice diminueazã stresul, ne face mulþumiþi, dându-ne o senzaþie de bunãstare, ºi ne ajutã sã avem o sãnãtoasã încredere în noi înºine. ªi nu în ultimul rând, musculatura bine dezvoltatã garanteazã un aspect tineresc. Azi se ºtie cã atrofia muscularã poate fi împiedicatã prin antrenament fizic, la orice vârstã. Profesorul dr. Winfried Banzer, specialist în medicinã sportivã, de la Universitatea Frankfurt, Germania, recomandã ca, în fiecare
60

Prevenirea bolilor
sãptãmânã, sã ardem, prin activitate fizicã, cel puþin 2.000 kcal, ideal ar fi 3.500 kcal, sau 300 pânã la 500 kcal zilnic. ªi ce înseamnã aceste cifre? Parcurgând 5 km pe orã, ardem aproximativ 300 kcal. Antrenamentul fizic mai intens, de trei ori pe sãptãmânã, de 45-60 de minute, duce la un consum de 2.000 kcal/sãptãmânã. În comerþ, au apãrut aparate care indicã numãrul de calorii consumate prin activitatea respectivã. Sunt de preferat activitãþile de intensitate moderatã ºi de duratã mai lungã. Alergarea prea repede poate duce la o lipsã de oxigen în corp, ceea ce nu e de dorit. Pe lângã mers, înotul ºi ciclismul constituie modalitãþi foarte utile, dupã cum urcatul treptelor pânã la ultimul etaj, de mai multe ori zilnic, se poate practica la orice orã ºi în orice anotimp, fãrã teama de a fi atacat de un câine sau de vreun biped. Cine doreºte sã-ºi pãstreze aspectul tineresc are nevoie de somn suficient ºi de oxigen. Somnul nu e doar pentru creierul nostru. În somn, celulele tegumentelor se regenereazã de 8 ori mai repede decât în stare de veghe, iar oxigenul stimuleazã circulaþia sanguinã ºi metabolismul þesutului cutanat. Pentru a avea tegumente care sã arate vitalitate, este nevoie de îngrijirea lor ºi se pare cã cel puþin sexul feminin a recepþionat mesajul. În consecinþã, pentru majoritatea femeilor, îngrijirea tegumentelor constituie punctul principal în programul de combatere a îmbãtrânirii, iar activitatea fizicã ºi alimentaþia sunt lãsate pe un plan secundar. Ar fi bine ca ordinea prioritãþilor sã fie schimbatã. Alimentaþia sãnãtoasã ºi sportul pot face mai mult pentru tegumente decât toate cremele ºi loþiunile, oricât de scumpe. Iar o femeie care fumeazã trebuie sã ºtie cã rãul produs tenului nu poate fi compensat prin nici o altã mãsurã. Este deosebit de important sã menþinem stratul protector natural de pe piele ºi sã nu utilizãm substanþe agresive de curãþare.
61

Alimentaþie inteligentã
Expunerea prelungitã la soare îmbãtrâneºte pielea, crescând riscul cancerului cutanat. Acelaºi efect îl au solariile pentru bronzare, care sunt la modã, chiar dacã se spune cã, prin filtrele existente, ultravioletele B sunt oprite. Cine doreºte sã aibã o faþã plãcutã nu va recurge la ele, va evita arsurile de soare ºi, ºtiind cã fumatul reduce circulaþia sanguinã a tegumentelor, nu va fuma niciodatã. În sfârºit, sã nu uitãm cã, în fond, nu medicul rãspunde de sãnãtatea noastrã, ci noi. O serie de boli se pot vindeca, dacã sunt descoperite la timp. Cine se prezintã la medic în mod regulat, când încã se simte perfect sãnãtos, poate evita o serie de surprize neplãcute ºi poate adãuga ani buni la viaþã. Controlul tensiunii arteriale, al grãsimilor, al colesterolului ºi al zahãrului din sânge, examinarea sânilor, cãutarea hemoragiilor oculte în scaun ºi controalele regulate la ginecolog, urolog, gastroenterolog ºi cardiolog aparþin mãsurilor de prelungire a vieþii. La 50 km nord de San Francisco, pe coasta unui deal, lângã autostrada 101, se ridicã un complex de clãdiri, realizat în urma donaþiei de 50 de milioane de dolari a filantropului Beryl Buck. Un monument inspirat al optimismului uman, demn de secolul XXI, complexul adãposteºte zeci ºi zeci de laboratoare în care se lucreazã pe animale, nu pentru a le vindeca de boli, ci pentru a diminua rata îmbãtrânirii, prelungind, astfel, viaþa. Desigur, reþetele pentru tinereþe veºnicã sunt la fel de vechi ºi de discreditate ca ºi naivitatea sau credulitatea umanã. Însã ºoarecii adãpostiþi în Institutul Buck pentru studiul îmbãtrânirii se pot socoti fericiþi. Substanþele din hrana lor sunt alese conform celor mai impecabile recomandãri ºtiinþifice. Cu un an în urmã, ziarele anunþau pe prima paginã cã s-a reuºit prelungirea vieþii unor viermi cu 50%, cu ajutorul antioxidanþilor ce se gãsesc în cereale, zarzavaturi ºi fructe ºi care distrug radicalii liberi. Aceºtia constituie unul dintre factorii îmbãtrânirii ºi sunt produºi de toate celulele, pe mãsurã ce ard caloriile ingerate.
62

Prevenirea bolilor
De mii de ani, omenirea cautã secretul tinereþii veºnice, dar pânã acum nu s-a gãsit o pilulã, o poþiune sau o vitaminã capabilã de a prelungi fãrã echivoc durata de viaþã a mamiferelor. ªi dacã ºoarecii de la Institutul Beryl Buck vor trãi mai mult, atunci aceasta nu va constitui doar o nouã senzaþie, ci va fi, cel puþin, descoperirea deceniului. Va întãri convingerea cã „leacul” împotriva îmbãtrânirii e chiar dupã colþ. „Îmbãtrânirea nu e nici inevitabilã, nici necesarã”, spune Tom Kirkwood, profesorul de gerontologie de la Universitatea Newcastle. Biologul Michael Rose, din Los Angeles, a reuºit sã prelungeascã viaþa unor muºte de la 40 de zile la 130 de zile. Anul trecut, în Statele Unite, a început primul studiu pe oameni, pentru gãsirea metodelor de încetinire a procesului îmbãtrânirii. În trei centre diferite, voluntarii vor încerca sã prelungeascã durata de viaþã nu înghiþind niºte pilule, ci reducând caloriile consumate. Experimentul e determinat nu de o teorie aiuritã, ci de dovezile obþinute pe ºoareci ºi pe ºobolani care, primind doar douã treimi din hrana normalã, trãiesc cu 50% mai mult. Efectul restricþiei calorice asupra longevitãþii e cunoscut de mai bine de 65 de ani, însã noile cercetãri vor constitui prima încercare serioasã de a vedea dacã oamenii care consumã mai puþine calorii îmbãtrânesc mai încet. În ultimul secol, speranþa de viaþã a crescut în mod incontestabil. Dacã în anul 1900, în SUA ºi în Anglia, era de 45 de ani, azi e de aproape 80. Dar majoritatea câºtigului n-a survenit prin prelungirea vieþii adulþilor, ci prin prevenirea ºi prin reducerea mortalitãþii infantile. Avem tendinþa sã supraevaluãm rolul medicinei în ameliorarea duratei de viaþã. Vaccinurile ºi antibioticele au un rol important, însã câºtigul, acolo unde s-a realizat, a survenit în urma îmbunãtãþirii condiþiilor de igienã, de viaþã ºi de alimentaþie. Pentru viitor, adevãratul câºtig va fi posibil, adãugând ani în plus vieþii vârstnicilor.
63

Scopul iniþial este de a vedea care este reacþia oamenilor. vor fi dispuºi oamenii sã renunþe la plãcerea de a mânca fãrã restricþii? Chiar dacã în stadiul actual nu avem toate explicaþiile privind felul cum acþioneazã restricþia caloricã. studiul început pe voluntari este extrem de important. extragerea zahãrului din sfecla sau trestia de zahãr a facilitat consumul unei cantitãþi enorme de zahãr. Însã. cardiolog. maimuþele au ajuns în jurul vârstei de 20 de ani. Din acest motiv. 64 . În prezent. Extragerea uleiului din seminþe. adãugat celui deja existent din lapte cu derivatele sale. Rãmâne însã o mare întrebare: Restricþia alimentarã. Morile moderne scot partea cea mai valoroasã din cereale: germenul. în Statele Unite a început un studiu cu maimuþe macaccus. iar populaþia consumã pâine albã. în procesul îmbãtrânirii. iar azi plãtim preþul acestei descoperiri.Alimentaþie inteligentã Cu 14 ani în urmã. atât comportamental. Dar maimuþele nu sunt oameni. dacã nu chiar cel mai important. oricât de eficientã este. sunt mai puþin predispuse la diabet ºi la cancer ºi au o colesterolemie mai micã decât animalele de control. a crescut enorm consumul de grãsimi. va trebui sã mai aºteptãm ca sã ne convingem cã vor trãi mai mult. când mãnâncã mai puþin decât ar dori. nici chiar pentru evoluþioniºti. majoritatea cercetãtorilor sunt de pãrere cã. Pe lângã imensele foloase aduse. a vitaminelor ºi a fibrelor. alimentaþia joacã un rol important. atunci când achitãm nota de platã la: stomatolog. majoritatea sãrurilor minerale. trebuie sã recunoaºtem cã dezvoltarea tehnicã a fãcut ºi imense rele modului de alimentaþie al omenirii. ceea ce înainte nu era cu putinþã. cu fabricarea uleiurilor ºi a margarinei. deoarece maimuþele macaccus au o duratã medie de viaþã de 40 de ani. De exemplu. va fi ea acceptatã de populaþie? În mijlocul belºugului. diabetolog ºi mulþi alþi „-ologi”. cãrora li se dã un regim caloric restrictiv. cât ºi în ceea ce priveºte biochimia sanguinã. se gãsesc într-o stare excelentã de sãnãtate. slãninã ºi carne.

Cerând informaþii suplimentare. se aratã cã un regim de restricþie energeticã. are nevoie de douã scaune.Prevenirea bolilor Consecinþele pe care le are asupra sãnãtãþii trecerea la modul de alimentaþie dezvoltat. Referindu-ne la oameni. atunci când vrea sã se aºeze. Inima animalelor de laborator care posteau îºi revenea mai repede dupã o ischemie globalã decât inima celor care continuau sã fie alimentate în mod obiºnuit. dar vrem sã arãtãm cã azi fiecare dintre noi trebuie sã facã alegerile juste în domeniul alimentaþiei. o doamnã mi-a cerut sfatul pentru o prietenã din Bucureºti. Vã puteþi închipui care a fost rãspunsul meu. în þãrile industriale. încât. Astfel. Cercetãtorii au constatat cã postul împiedicã acumularea intracelularã de calciu. SUA. nu prea au nevoie de alimente. care s-a îngrãºat într-atâta. ªi aceastã alegere nu e uºoarã! Concepþia de a mânca mult pentru a putea rezista împotriva bolilor e total greºitã. aparþinãtorii persoanelor cu infarct miocardic sau cerebral trebuie sã ºtie cã aceºti bolnavi. adicã a lipsei de sânge. în afarã de aportul de aproximativ doi litri de apã. nu dupã ceea ce oferã McDonald’s ºi nici doar urmând gustul ºi pofta. de teamã de a nu se îmbolnãvi din nou. se pot observa foarte bine la populaþiile din insulele Oceanului Pacific. mi s-a spus cã doamna respectivã avusese o infecþie cu bacilul tuberculozei ºi. 65 . s-a arãtat cã postul protejeazã împotriva ischemiei miocardice. ci condus de voinþa de a consuma ceea ce e într-adevãr util organismului. în primele zile. scãzând colesterolemia. amelioreazã funcþiile renale. Într-o lucrare efectuatã în Departamentul de Neurologie ºi Fiziologie Renalã al Universitãþii Tehnice Texas. În literatura medicalã apar date din ce în ce mai numeroase în legãturã cu efectul postului total sau parþial. Nu pledãm pentru lichidarea industriilor moderne. Ieri. consumã foarte multã unturã de porc ºi usturoi. dar complet din punct de vedere nutritiv. din unele þãri din Asia ºi chiar de pe cele douã continente americane.

De asemenea. inclusiv de ulei. iar aportul de calorii va fi mai mic. ªi cum putem sã realizãm restricþia caloricã. ca o consecinþã a rezistenþei la insulinã ºi a aterosclerozei. restricþia alimentarã scade tensiunea arterialã ºi tonusul sistemului simpatic.Alimentaþie inteligentã Restricþia alimentarã prelungitã poate diminua leziunile renale care survin la obezi. 66 . Sã nu uitãm cã o lingurã de ulei conþine 140 kcal. Porþiile vor rãmâne neschimbate. aroma naturalã a alimentelor va fi mai bine simþitã. fãrã a suferi de foame? Calea cea mai uºoarã e aceea de a reduce drastic consumul de grãsimi.

Dar stilul de viaþã e influenþat ºi de educaþia din afara familiei. în general. Interesant însã cã cei care provin din familii în care se fuma ºi se consuma alcool fumeazã ºi beau într-o proporþie mai mare decât cei cu pãrinþi abstinenþi. ºi nu altfel? Desigur. schimbãrile survenite în stilul de viaþã n-au þinut pasul cu creºterea explozivã a cunoºtinþelor în domeniul sãnãtãþii. 67 . Aºadar. obiceiurile pãrinþilor – obiceiuri cu care am fost obiºnuiþi din fragedã copilãrie. în special. chiar dacã au aceeaºi educaþie ºi trãiesc în acelaºi mediu social.Ce determină stilul de viaţă? V-aþi gândit ce determinã stilul dumneavoastrã de viaþã? De ce trãiþi aºa cum trãiþi. de societatea în mijlocul cãreia trãim. studii epidemiologice recente aratã cã. Stilul de viaþã e determinat. În ultimii 20 de ani s-a observat cã persoanele cu o educaþie ºcolarã mai mare fumeazã într-un proces mai mic ºi au redus consumul de grãsimi. datoritã influenþelor celor din jur. cel puþin parþial ºi din informaþiile pe care la avem. luându-ºi timp pentru activitate fizicã ºi fãcând sport nu numai prin intermediul televizorului. de alcool ºi de cafea. auzite sau vãzute. influenþa pãrinþilor e incontestabilã. devin sclavii fumatului ºi ai alcoolului. Nu putem trece sub tãcere nici faptul cã mulþi copii din familii abstinente. ºi al nutriþiei. cel puþin în Statele Unite. Totuºi. de cunoºtinþele câºtigate din cele citite. într-o mãsurã mai mare sau mai micã. în primul rând preluãm.

atunci. 68 . stilul de viaþã e influenþat ºi de un alt factor. Oare doar la atât sã se reducã rolul credinþei? În ceea ce ne priveºte. cercetãtorii de la Universitatea Portland. ºi anume cã religia ar avea de-a face. cu boala ºi moartea. în primul rând. mai ales dacã trãiesc în aceeaºi zonã. Durata medie de viaþã a medicilor din Statele Unite e mai mare decât cea a populaþiei generale. prin pregãtire ºi mod de viaþã. adventiºti. Absolvenþii acestei instituþii sunt. credem cã religia e cel mai important factor care determinã stilul de viaþã. care persistã de mult timp. palpabile. Poate cã unii nu sunt convinºi cã religia te ajutã ºi în problemele de sãnãtate ºi cã un stil de viaþã marcat de o anumitã convingere religioasã poate duce la o viaþã mai sãnãtoasã ºi mai lungã. aceastã pãrere se materializeazã prin lumânarea care se aºazã în mâinile muribundului. Totuºi. Pentru mulþi. adicã aici ºi acum. medicii au o duratã de viaþã mai micã decât cadrele didactice ºi clericii. Oregon. prezintã foarte multe caracteristici comune. în cea mai mare parte. care. ºi cei din New Jersey au comparat mortalitatea absolvenþilor din Facultãþile de Medicinã de la Universitatea Loma Linda cu aceea a absolvenþilor de la Facultatea de Medicinã a Universitãþii California de Sud. nu ne va face nici în cea de apoi. Credinþa religioasã trebuie sã aducã rezultate concrete. mai sãnãtoºi ºi mai fericiþi în viaþa aceasta. Studiul publicat în Jurnalul Asociaþiei Medicale Americane constituie o încercare de examinare a efectelor stilului de viaþã asupra mortalitãþii medicilor. Existã o înþelegere total greºitã. Facultatea de Medicinã din Loma Linda e una dintre cele 4-5 facultãþi de medicinã care aparþin Bisericii Adventiste.Alimentaþie inteligentã Chiar dacã ne gãsim într-o societate secularizatã. ºi anume de credinþa religioasã. Pentru a vedea dacã convingerile religioase influenþeazã sãnãtatea. SUA. Dacã nu ne poate face mai buni.

în comparaþie cu colegii lor neadventiºti. rezultatele acestei cercetãri sunt urmãtoarele: În timp ce riscul bolii coronariene fatale. Mortalitatea prin cirozã hepaticã printre absolvenþii de la Loma Linda a fost de numai 36% din aceea a absolvenþilor Universitãþii California de Sud. S-au urmãrit 4. la absolvenþii Universitãþii California de Sud. iar absolvenþii ei sunt. se gãseºte Facultatea de Medicinã a Universitãþii California de Sud.342 de medici de sex masculin.832 de absolvenþi ai Universitãþii California de Sud. Concluzia autorilor: deosebirile observate în mortalitatea acestor douã grupe de populaþie. Mortalitatea prin cancer pulmonar a fost mult mai micã la medicii adventiºti decât la cei neadventiºti.Prevenirea bolilor La aproximativ 100 km distanþã de Loma Linda. cu regularitate. era apropiat de acela al populaþiei generale. Redate pe scurt. dupã cum ºi numãrul deceselor datorate diabetului a fost semnificativ mai mic. 69 . Un risc la fel de scãzut a fost observat ºi în ceea ce priveºte accidentele vasculare cerebrale. la serviciile divine. absolvenþi ai Universitãþii Loma Linda ºi 2. în majoritate. mortalitatea prin boalã coronarianã a fost de numai 52% (din aceea a absolvenþilor Universitãþii California de Sud). a fost cancerul de pancreas. O formã de cancer deosebit de rar întâlnitã printre medicii adventiºti. se pare cã se datoreazã stilului de viaþã adventist: abþinerea de la fumat ºi de la bãuturi alcoolice. precum ºi participarea. neadventiºti. care prezintã atâtea asemãnãri. alimentaþia predominant vegetarianã ºi mai multã activitate fizicã. la absolvenþii Universitãþii adventiste.

10% din populaþie este mereu bolnavã ºi sub îngrijire medicalã. Dacã 10% din populaþie e în permanenþã bolnavã. vârsta. Situaþia e asemãnãtoare ºi în alte þãri. Desigur. mãsurile profilactice. factori de mediu: ocupaþia. de exemplu. atunci trebuie sã ne îndoim cã sãnãtatea constituie starea de normalitate. drogurile. Iar sondajele efectuate au constatat cã numai 10% din populaþie se simte absolut sãnãtoasã. cifrele diferã în funcþie de vârstã. aerul. apa. Printre cei care au depãºit 60 de ani.Stilul de viaţă influenţează sănătatea și longevitatea Datele statistice aratã cã. cheltuielile legate de îngrijirea sãnãtãþii. stresul. statutul social. alergii. fiecare a treia persoanã urmeazã un tratament medical. Unde sã plasãm. afectarea sãnãtãþii care survine în urma rãnirilor ºi a accidentelor? 70 . mijloacele de circulaþie. diferite infecþii. sistemul de organizare a societãþii: asigurãrile de boalã. aceastã împãrþire e foarte schematicã. medicamentele. sedentarismul. dacã printre vârstnici fiecare a treia persoanã urmeazã un tratament medical ºi dacã numai fiecare a zecea persoanã se simte absolut sãnãtoasã. stilul de viaþã: alimentaþia. Desigur. în Germania. Factorii care influenþeazã sãnãtatea noastrã se pot împãrþi în patru grupe: factori biologici: înzestrarea sau predispoziþia geneticã.

1 milion de accidente ºcolare ºi 0. fumatul ºi alcoolul determinã 70-80% din totalul deceselor. Iatã cei 7 factori de sãnãtate. ce-ar fi dacã fiecare cetãþean ar dori sã devinã inginer silvic. observãm cã foarte mulþi dintre ei nu pot fi modificaþi. Masa de dimineaþã sã fie luatã cu regularitate. doi autori americani au iniþiat un studiu. ºi anume 2. oricâtã bunãvoinþã am avea – înzestrarea geneticã. de care þine longevitatea: Zilnic. pentru a vedea care factori ai stilului de viaþã ajutã la prelungirea vieþii. Acum 35 de ani. alergiile.5 milioane de accidente de lucru. atunci ne dãm seama cã situaþia tristã ar putea fi schimbatã.5 milioane de accidente de circulaþie. 2 milioane de accidente la domiciliu sau în timpul liber. vârsta. Menþinerea greutãþii corporale în limite normale.000 de locuitori ai orãºelului californian Alameda County. sau factori ai stilului de viaþã. În ceea ce priveºte profesiunea. Numãrul acestor obiceiuri pe care le practicã o persoanã influenþeazã foarte mult longevitatea. 1. Observându-i pe cei 7. gãsiþi de Belloc ºi Breslow. cafea. aerul. 71 . 7 sau 8 ore de somn. tutun sau alte droguri. au gãsit cã sunt 7 obiceiuri. infecþiile.Prevenirea bolilor În Germania survin anual 7 pânã la 8 milioane de accidente cu rãniri de persoane. Trecând în revistã factorii care influenþeazã sãnãtatea. apa nu þin de noi. consum de alcool. care influenþeazã longevitatea. Sã nu se mãnânce nimic între mese. viaþa activã sau sedentarã. Iar dacã ºtim cã în þãrile industriale modul de alimentaþie.5 milioane de accidente sportive. pentru a lucra în mijlocul naturii? ªi mã tem cã mulþi ingineri silvici lucreazã în birouri îmbâcsite de miros de tutun! Singurul domeniu care þine de voinþa noastrã este acela al stilului de viaþã: ce ºi cât mâncãm.

un om de 50 de ani. 72 . În schimb. are o sãnãtate corespunzãtoare vârstei de 59 de ani. o persoanã de 50 de ani.Alimentaþie inteligentã Activitatea fizicã efectuatã în mod regulat. un consum moderat. va îmbãtrâni cu 13 ani. De exemplu. o persoanã de 60 de ani. poate avea o sãnãtate corespunzãtoare vârstei de 70 de ani. ªi dacã va continua acelaºi stil de viaþã încã 10 ani. Dacã cineva are 40 de ani ºi nu respectã decât 2 practici sãnãtoase din cele 7. în timp ce printre cei care practicau toþi cei 7 factori. poate avea aceeaºi vârstã fiziologicã sau aceeaºi sãnãtate ca cineva de 35 de ani. are o sãnãtate corespunzãtoare vârstei de 46 de ani. Abþinerea de la fumat. care n-a respectat un stil de viaþã sãnãtos. Dupã o urmãrire de nouã ani. Cu alte cuvinte. De exemplu. Dacã la vârsta de 40 de ani handicapul de sãnãtate a fost de 19 ani. O altã modalitate de a evalua impactul stilului de viaþã asupra longevitãþii este luarea în consideraþie a aºa-numitei „vârste sãnãtoase”. ceea ce înseamnã cã. în funcþie de numãrul factorilor de stil de viaþã adoptaþi. cel puþin. vârsta sãnãtãþii cuiva poate fi mai mare sau mai micã decât vârsta cronologicã. la vârsta de 50 de ani. în 10 ani. care respectã toþi cei 7 factori. atunci. mortalitatea a fost de 5. Am putea spune cã vârsta sãnãtãþii persoanei respective este de 35 de ani. va avea o sãnãtate corespunzãtoare vârstei de 72 de ani.5%. Abþinerea de la alcool sau. procentul deceselor printre cei care n-au practicat nici unul sau cel mult pânã la trei factori de stil de viaþã a fost de 20%. care practicã un numãr suficient de obiceiuri sãnãtoase. la 50 de ani handicapul va fi mai rãu cu trei ani. S-au alcãtuit ºi tabele bazate pe cele 7 obiceiuri de viaþã.

9. La bãrbaþii care luau zilnic micul dejun ºi nu mâncau nimic între mese. aveþi o vârstã de 27 de ani. Studii ulterioare au arãtat cã aceia care au respectat majoritatea obiceiurilor sãnãtoase au avut mult mai puþine boli decât cei care nu le-au respectat. Unul dintre motivele invocate cel mai frecvent e lipsa senzaþiei de foame. constatând cã riscul de deces al celor care nu luau masa de dimineaþã. O analizã mai recentã a studiului efectuat la Alameda County s-a concentrat asupra celor care aveau între 60 ºi 94 de ani. în comparaþie cu cei care serveau micul dejun în mod regulat. în aceeaºi mãsurã ca ºi de abþinerea de la fumat ºi practicarea unui exerciþiu fizic regulat. cu regularitate a fost cu 50% mai mare. Mulþi gãsesc numeroase motive pentru a nu mânca nimic dimineaþa. longevitatea a fost influenþatã de luarea micului dejun. stilul de viaþã poate grãbi sau poate încetini procesele de îmbãtrânire. Unii sunt chiar fericiþi pentru faptul cã mãcar dimineaþa 73 .Prevenirea bolilor Dacã însã aveþi 40 de ani ºi respectaþi în mod regulat toate cele 7 obiceiuri. riscul decesului era pe jumãtate. adicã în 10 ani veþi îmbãtrâni numai cu 8 ani. Fãrã îndoialã. Extrem de important este faptul cã. adicã 40 minus 12. iar la 50 de ani veþi avea sãnãtatea corespunzãtoare vârstei de 35 de ani. în comparaþie cu acela al bãrbaþilor care sãreau peste masa de dimineaþã. dacã mâncãm în fiecare dimineaþã. s-au mirat cã „luarea cu regularitate a mesei de dimineaþã” e inclusã în lista celor 7 factori importanþi pentru a trãi mult. efectuat asupra populaþiei din Alameda County. în aceastã grupã a persoanelor în vârstã. pentru a lua diferite gustãri mai târziu. Oricât ar pãrea de curios. Probabil cã mulþi care au auzit despre studiul lui Belloc ºi Breslow. contribuim la prelungirea vieþii.

luau ºi un prânz modest ºi o gustare seara au pierdut 2-3 kg în fiecare lunã. ºi aceasta dimineaþa. un prânz moderat ºi o cinã foarte frugalã. Practicând medicina timp de 7 decenii. Cei care. Cupp ºi au trebuit sã recunoascã faptul cã toate persoanele obeze care au respectat instrucþiunile au pierdut în greutate. rezultatele au fost diferite. cercetãtorii de la Departamentul de Nutriþie al Facultãþii de Sãnãtate Publicã din cadrul Universitãþii Tulane au analizat foile de observaþie de la 595 de pacienþi supraponderali ai dr. în nici un caz mai târziu de ora trei dupã-masã. renunþând pentru o sãptãmânã la masa de searã. ºi mai bine. hiperponderalii ar trebui sã ia ultima masã la prânz. dr. care a fost abundentã sau luatã la o orã prea târzie ºi neurmatã de vreo activitate fizicã. au pierdut. Dupã dr. Intrigaþi. lunar. Adevãrul e cã o masã consistentã de dimineaþã face parte dintr-un program eficient de reducere a greutãþii corporale.Alimentaþie inteligentã nu le e foame. adicã orele 15. fãrã sã-ºi dea seama cã lipsa aceasta a senzaþiei de foame se datoreazã mesei de searã. de a evita kilogramele în plus. Desigur. Cei care au luat doar o singurã masã pe zi. Charles Cupp îi sfãtuia pe pacienþii obezi sã treacã de la masa bogatã ºi de la gustãrile înainte de culcare la o masã abundentã dimineaþa. pe lângã micul dejun consistent. Acum câþiva ani. Cupp. dr. 74 . Charles Cupp susþinea cã obezitatea este rezultatul luãrii mesei la o orã nepotrivitã. Credinþa cã evitarea micului dejun contribuie la pierderea în greutate este un mit. 5 kg. Pacienþii erau instruiþi sã nu se culce decât dupã 8 ore de la ultima masã. Inapetenþa matinalã poate fi rezolvatã printr-o cinã frugalã sau. Vã garantez cã la sfârºitul sãptãmânii veþi dori ca micul dejun sã fie cât mai mare! Un alt motiv pentru a nu mânca dimineaþa este dorinþa de a nu câºtiga în greutate. în funcþie de voinþa pacienþilor. Demn de reþinut e faptul cã nu li se cerea sã facã vreo schimbare în alimentele consumate ºi nici în cantitatea de calorii ingerate.

Departamentul de Pediatrie al Universitãþii California a organizat o conferinþã la care a invitat psihologi. în timp ce dimineaþa se consumã cereale ºi fructe. În sfârºit. cina e consistentã. celulele care joacã un rol important în coagularea sângelui. Toatã lumea ºtie cã apariþia unui coagul într-o arterã coronarianã poate determina un infarct. Dar masa de dimineaþã luatã cu regularitate are ºi alte avantaje. iar diabeticii care au pierdut 15 kg sau mai mult au avut bucuria sã constate cã valorile glicemiei s-au normalizat. În august 1995. cu un conþinut mare în grãsimi. diminuarea riscului de infarct miocardic. Trombocitele. pe lângã pierderea în greutate. între orele 6 ºi 12. nutriþioniºti ºi fiziologi de 75 . Statisticile aratã cã majoritatea infarctelor survin în primele ore ale zilei. scãderea glicemiei ºi ameliorarea funcþiei tiroidiene. a avut ºi alte efecte benefice: creºterea hemoglobinemiei. cu produse de origine animalã. Aceasta creºte tendinþa la coagulare a sângelui în cursul orelor de dimineaþã. Modesta mea experienþã confirmã datele excelente obþinute de dr. devin mai „vâscoase”. înainte de micul dejun. În majoritatea þãrilor industriale. bolnavii cu hipotiroidie ºi-au putut reduce dozele de hormon tiroidian. mai precis. diminuând astfel riscul infarctelor. Experienþele efectuate pe animale au arãtat cã cele hrãnite cu o dietã bogatã în grãsimi au câºtigat mai mult în greutate decât cele cu un regim sãrac în grãsimi. Masa de dimineaþã ajutã ca trombocitele sã fie mai puþin vâscoase. Sã reþinem cã luarea cu regularitate a mesei de dimineaþã. Charles Cupp. De exemplu. deºi ambele grupe au consumat acelaºi numãr de calorii. Sã mai amintim un alt avantaj al micului dejun. se agregã mai uºor dimineaþa.Prevenirea bolilor Interesant cã cei care au scãpat de 10-15 kg de grãsime au prezentat o creºtere a nivelului hemoglobinei. deci nu s-au anemiat.

nuci sau alune. vegetale ºi fructe. chiar ºi în condiþiile lumii prezente. bolile sau moartea. mãsline ºi salatã de roºii sau cu alte salate. miere sau alte dulciuri. cât ºi la adulþi. trebuie sã fie bogatã în glucide sau în hidraþi de carbon. ªi nu e nici un rãu în aceasta. 76 . eventual cu iaurt din lapte de soia sau cu o cremã fãcutã cu mixerul din seminþe. O altã posibilitate ar fi: pâine integralã cu nuci ºi mere. De exemplu. fulgi de ovãz cu lapte de soia. atât mintalã. în special în orele târzii ale dimineþii. Concluzia cercetãtorilor a fost cã a mânca dimineaþa e deosebit de important pentru procesul de învãþare. glucoza NU trebuie sã provinã din zahãr. atât la copii. Iar cine are un ochi ºi pentru amãnunte. cu orez nedecorticat sau pâine integralã. va observa cã dorinþa aceasta este prezentã chiar ºi la sihaºtri sau la cãlugãriþe. indiferent unde se gãsesc. cât ºi fizicã. fãrã a gusta rãul. Cu toþii dorim sã trãim bine ºi cât se poate de mult. putem face mult pentru menþinerea sãnãtãþii ºi pentru prelungirea vieþii. combustibilul prin excelenþã al creierului ºi al întregului organism. În privinþa aceasta sunt convins cã imaginaþia gospodinelor va îmbogãþi lista sumarã prezentatã de mine. Intenþia Creatorului a fost sã trãim veºnic. O masã consistentã dimineaþa este esenþialã pentru eficienþa maximã. pentru a furniza glucoza. nuci ºi fructe proaspete ori uscate sau cartofi copþi în câteva minute la microunde cu tofu. durata atenþiei mai prelungitã. Însã pentru a fi eliberatã treptat. ci din produse cerealiere integrale. o mai mare uºurinþã în exprimare. pe o duratã mai lungã. avocado. Dar. pentru a evalua datele ºtiinþifice în legãturã cu masa de dimineaþã. ªi ce-ar trebui sã conþinã masa de dimineaþã? În primul rând.Alimentaþie inteligentã renume. un comportament mai bun ºi performanþe ºcolare mai bune. Copiii care mâncau bine dimineaþa rezolvau mai uºor problemele. legume fierte în aburi. aveau o memorie mai bunã. pentru memorie ºi bunãstare fizicã.

77 . în timp ce un nivel ridicat de HDL înseamnã un risc mai mic. deoarece ele nu sunt solubile în apã. cel puþin pânã la menopauzã. ºi aceasta datoritã factorilor hormonali mai favorabili. femeile prezintã un risc mai mic de infarct decât bãrbaþii. ele devin mai agresive. iar apa constituie partea cea mai mare a organismului uman. ºi-au mãrit riscul de deces cu 60 pânã la 70%. Aceste molecule de LDL pot fi îndepãrtate din pereþii arteriali de cãtre HDL. care se depune în pereþii arteriali în special când. Autorii studiului au observat cã cei care au dormit mai mult de 9 ore sau mai puþin de 6. Câteva cuvinte privind modul în care activitatea fizicã influenþeazã grãsimile ºi colesterolul din organism. California. grãsimile sunt legate de proteine. Din acest motiv. activitatea fizicã ºi fumatul. datoritã fumatului. în comparaþie cu riscul celor care au fãcut eforturi susþinute pentru a-ºi pãstra o bunã condiþie fizicã. cine are o cantitate mare de LDL prezintã un risc crescut.Prevenirea bolilor Studiul efectuat asupra populaþiei din mica localitate Alameda County. riscul de deces al celor care nu aveau nici o activitate fizicã a fost cu 50% mai mare. Cine doarme mai mult sã nu creadã cã ajutã sãnãtãþii. Femeile au cantitãþi mai mari de HDL decât bãrbaþii. deoarece se leagã de radicali de oxigen. apoi densitatea acestora e crescutã. Moleculele LDL reprezintã fracþiunea rea sau nocivã a colesterolului. somnul prea mult sau prea puþin a însemnat un risc asemãnãtor cu cel rezultat prin lipsa exerciþiilor fizice regulate. În perioada de 9 ani. Deci. Pentru bãrbaþi. a dovedit cã mortalitatea e influenþatã ºi de obiceiurile noastre privind somnul. luând naºtere moleculele de densitate mare (HDL). rezultând molecule de grãsimi plus proteine cu densitate micã (lipoproteine cu densitate micã LDL). Corpul nostru are probleme cu grãsimile din sânge. Cã lucrurile stau aºa reiese ºi din faptul cã. în decursul perioadei de urmãrire de 9 ani. Pentru majoritatea dintre noi sunt suficiente 6 pânã la 9 ore de somn.

are efectul cel mai bun. e cu atât mai bine. iar enzimele. fãrã a fi exageratã sau epuizantã. reprezintã metode care meritã sã fie folosite. Pentru a ºti dacã efortul va avea efectele cele mai bune. prin solicitarea un timp mai îndelungat a sistemului muscular ºi circulator. Mersul cu bicicleta sau pe jos pânã la locul de muncã – acolo unde se poate – ºi renunþarea la ascensor. Miºcarea. chiar dacã sunt 10 etaje. Jucând tenis de câmp 40 de minute. Efortul fizic de duratã. prin activitate fizicã. Aceasta se poate realiza fie printr-o alergare uºoarã de 30-40 de minute. o orã ºi jumãtate. dacã aleargã mai repede. Intensitatea efortului fizic trebuie sã fie în zona de tranziþie spre acidozã. adicã activitatea fizicã sã fie solicitantã. canotaj. indiferent sub ce formã. iar dacã se extinde jocul pânã la o orã.Alimentaþie inteligentã ªi dacã un bãrbat vrea sã-ºi creascã nivelul lipoproteinelor cu densitate mare (HDL). indiferent dacã e vorba de înot. Se recomandã ca. mersul pe jos sau cu bicicleta. creºte arderea grãsimilor ºi din fracþiunile rezultate iau naºtere molecule de HDL. schi. zilnic. fie prin mersul pe jos. obositoare. fãrã sã se castreze. se ard 320 kcal. ceea ce se mai numeºte ºi pragul aerob/anaerob. Eforturile care dureazã mai puþin de 5-10 minute n-au nici un efect de antrenament asupra sistemului circulator. care sunt catalizatorii metabolismului. atunci se ajunge la 480 kcal. în aproximativ o orã. 5-6 km. iatã câteva criterii de orientare: 78 . 300-400 kcalorii. Unii cred cã. sã consume. activitatea fizicã de orice fel constituie modalitatea cea mai raþionalã. organismul nostru sã ardã. nu mai pot acþiona în condiþii optime. în special de cãtre persoanele care vor sã scape de kilogramele în plus ºi de colesterol. Însã efortul exagerat duce la creºterea acidului lactic în sânge.

Concepþia cã cine a avut deja un infarct trebuie sã evite eforturile este de mult abandonatã. Sã nu uitãm cã. senzaþia efortului depus trebuie sã fie de solicitare. inactivitatea fizicã ºi fumatul cresc riscul decesului în aceeaºi mãsurã ca hipertensiunea arterialã ºi hipercolesterolemia. frecvenþa respiraþiei.149:645-53. aratã cã abþinerea de la fumat ºi activitatea fizicã întârzie instalarea invaliditãþii la persoanele în vârstã ºi cã longevitatea se însoþeºte ºi de o ameliorare a calitãþii vieþii. dupã fumat. inactivitatea fizicã. sedentarismul. boli respiratorii ºi osteoporozã. cancer. 79 . asupra a 8. trebuie sã fie astfel. SUA. în mare mãsurã. activitatea fizicã menþine elasticitatea arterelor. de suprasolicitare.604 persoane care au trecut de 64 de ani. În SUA. de exemplu. sã aibã un puls de 140 pe minut. încât sã puteþi întreþine o conversaþie. ºi publicat în revista American Journal of Epidemiology (1999. ªi o inimã lezatã are nevoie de solicitãri pentru a-ºi menþine funcþia optimã. în timpul alergãrii sau al mersului. vârsta noastrã e determinatã de starea arterelor. MD. Niciodatã nu e prea târziu pentru a începe un program de exerciþii fizice. fãcând ca. sã avem ºansa de „a muri sãnãtoºi”. Dupã autorii americani ºi italieni. la terminarea activitãþii fizice. Rata deceselor la bãrbaþii antrenaþi fizic nu reprezintã decât o treime din aceea a celor neantrenaþi. dar au ºi un risc mai mic de a face infarct miocardic. eventual. în colaborare cu instituþii similare din Italia. însã nu de epuizare. Persoanele care nu fumeazã ºi sunt active fizic nu numai cã se bucurã de o longevitate mai mare.Prevenirea bolilor frecvenþa pulsului trebuie sã fie în jurul cifrei de 180 minus vârsta pe care o aveþi. constituie a doua cauzã importantã de deces. Alãturi de alimentaþia sãnãtoasã. o persoanã de 40 de ani. accidente vasculare cerebrale.7). no. Un studiu efectuat de cãtre Institutul Naþional de Geriatrie din Bethesda.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii este condusã de doamna Gro Harlem Brundtland. dupã care. Nãscutã în Oslo. care sã ocroteascã de þânþari în timpul nopþii. Dupã experþii OMS. japonezul Hiroshi Nakajima. „cã sãnãtatea este influenþatã de aerul pe care-l respirãm. care a permis ca organizaþia sã devinã o birocraþie ineficientã. mai ales în domeniul sãnãtãþii copiilor. unde a absolvit ºi facultatea de medicinã în 1963. s-a specializat în sãnãtate publicã la Universitatea Harvard. adicã al infarctelor. A doua acþiune declanºatã de noua preºedintã a OMS este împotriva fumatului. „Imediat mi-am dat seama”. 80 . Dacã în unele pãrþi ale globului primejdia cea mai mare pentru sãnãtate o constituie sãrãcia. care. s-a început combaterea malariei prin distribuirea de medicamente ºi de plase pentru paturi. Cu ajutorul Bãncii Mondiale. timp de zece ani. SUA. prin mãsuri extrem de simple. prin anii 1980 ºi 1990. în special în Africa. însã i s-a oferit Ministerul Mediului Înconjurãtor. doamna Brundtland a declarat rãzboi malariei. în emisfera apuseanã bolile se datoreazã altor cauze. prim-ministrul Norvegiei a invitat-o sã preia conducerea unui minister. ºi anume prin modificarea alimentaþiei ºi a stilului de viaþã. cu peste 80%. ar putea fi redus cu 90% ºi acela al cancerului. în total. credea cã va fi vorba de acela al sãnãtãþii. Îmbolnãvirile de malarie – acum de 300 de milioane pe an – s-au înmulþit în ultimii 10-15 ani. Elveþia. Preluând conducerea OMS. în urmãtorii ani. doamna Brundtland a fost de trei ori prim-ministru al Norvegiei.” Ulterior. în anul 1939. spune doamna Brundtland.Alimentaþie inteligentã Din iulie 1998. de la predecesorul ei nepopular. dar ºi acestea ar putea fi influenþate. riscul bolii coronariene. Timp de nouã ani a lucrat în cadrul Ministerului Sãnãtãþii. Norvegia. cu sediul la Geneva. apa pe care o bem ºi alimentele pe care le consumãm. va face numeroase victime în special în Asia. Surprinsã de propunere.

ºi recâºtigarea sãnãtãþii pierdute. Cineva a spus cã „genele defectuoase încarcã arma. deoarece puterea de a decide. Iar schimbãrile efectuate pot preveni sau pot împiedica dezvoltarea unor boli pentru care suntem predispuºi genetic. putem schimba stilul de viaþã. Nu trebuie sã schimb uleiul. aºa cã eu nu trebuie sã-mi fac griji. Cu alte cuvinte. Majoritatea dintre noi nu acceptã actul deliberat al sinuciderii. noiembrie 10) aratã cã nouã dintre cele mai frecvente cauze de deces ale americanilor sunt legate de ce se intro81 . adoptã o atitudine fatalistã. nici sã fac reviziile ºi nici sã mã interesez de combustibilul folosit”. 270:2207-2212. în prealabil. ci. Totuºi. Când însã vine vorba de sãnãtatea noastrã. Vestea cea mai bunã pe care v-o putem transmite este cã e posibilã nu numai prevenirea bolilor.Prevenirea bolilor Printr-o justã folosire a voinþei. stilul de viaþã poate fi schimbat. spunem: „cum o vrea Domnul”. ªi pentru a lua hotãrârile necesare trebuie sã fim. sãnãtatea depinde de încã doi factori: de ceea ce introducem în corp ºi de ceea ce facem cu organismul nostru. Încã n-am întâlnit pe nimeni care sã zicã: „Dumnezeu a hotãrât când sã-ºi dea viaþa maºina mea. Un articol publicat în Jurnalul Asociaþiei Medicale Americane (1993. sãnãtatea þine de stilul de viaþã. în consecinþã. informaþi.. mulþi introduc în organism o serie de substanþe dãunãtoare. care vor duce la deces prematur sau vor altera mult calitatea vieþii. în multe cazuri. Cu toþii ºtim cã îngrijirea prelungeºte „viaþa” ºi buna funcþionare a automobilului. Chiar dacã nu putem schimba moºtenirea geneticã. de a face alegeri ºi de a urma calea aleasã fac parte din natura umanã. O observaþie la îndemâna oricui: oamenii îºi îngrijesc mai bine automobilul decât propriul organism. adicã factorii genetici. Realitatea este cã. Mai sunt unii care cred cã trãsãturile moºtenite. sunt determinanþii principali ai sãnãtãþii ºi.. pentru cei mai mulþi dintre noi. stilul de viaþã apasã pe trãgaci”.

atunci e nevoie de un pas hotãrât. sã spunem ciocolatã. Epidemiologii spun cã s-ar putea realiza nu numai o scãdere apreciabilã a deceselor premature. Fãrã sã-i negãm virtuþile. Chiar ºi bolile infecþioase se datoreazã. dulciuri. ciocolatã sau altceva. atunci luarea deciziei nu e atât de grea. 82 . dupã cum un alcoolic nu se poate întoarce la o folosire „moderatã” de alcool ºi nici un fumãtor pasionat nu poate redeveni un fumãtor „moderat”. indiferent dacã e vorba de alcool.Alimentaþie inteligentã duce în organismul uman ºi de ce se face cu el. S-ar putea ca. persoana respectivã va ajunge la consumul iniþial. pentru unii. În majoritatea cazurilor. cafea. în mai multe cazuri. afirmaþia de mai înainte sã parã o modalitate foarte îngustã de a aborda problema. aºa cum recomandã unii. sã fi devenit dependenþi de unele substanþe. inclusiv pentru România. cu cumpãtare. pentru o viaþã întreagã. Pentru a combate dependenþa. ci ºi o ameliorare a calitãþii vieþii. radical. Iar dacã avem în vedere avantajele pe termen lung. e nevoie de o abstinenþã totalã. e menþinutã sau ar putea chiar sã creascã. Dacã însã ne vom „rãsplãti” din când în când. ºi anume cã cine a devenit dependent de o anumitã substanþã nu mai poate consuma substanþa sau alimentul respectiv cu moderaþie. dacã aveþi un obicei care a devenit o patimã sau un viciu ºi dacã vreþi cu adevãrat sã vã eliberaþi. S-ar putea ca. Dorinþa pentru articolul respectiv. carne. Metoda „rãsplãtirii periodice” pregãteºte calea pentru recãdere. atunci vom submina capacitatea noastrã de a dezvolta un stil de viaþã eliberat de substanþa respectivã. unui sistem imunitar slãbit. însã. dând naºtere la simþãmântul de privaþiune. Aceastã constatare e valabilã pentru toate þãrile industriale. Unii susþin cã moderaþia sau cumpãtarea e tot ce este necesar pentru o vieþuire sãnãtoasã. în decursul anilor. dacã nu chiar mai rãu. cu „obiceiul rãu”. credem cã sfatul cumpãtãrii omite un punct foarte important. tutun. datoritã unui stil de viaþã nesãnãtos.

care. chiar nebãnuite. pe termen lung. fiind rezolvatã. Lipsa de dorinþã poate fi urmarea plãcerii oferite de substanþa respectivã sau sã fie determinatã de teama unui eºec. s-ar putea sã descoperiþi cã. dar sã nu avem dorinþa de a efectua modificãri atât de drastice. de fapt. Analizând însã lucrurile. þinta imediatã va fi dependenþa de televizor. iar eºecurile din trecut nu trebuie sã vã facã sã vã lãsaþi biruit. Sã spunem cã problema dumneavoastrã este supraalimentaþia ºi lipsa de activitate fizicã. nu va mai constitui o piedicã pentru activitatea fizicã ºi nici un stimulent pentru consumul de dulciuri ºi altele în timpul vizionãrii. abandonarea chiar ºi a celui mai îndrãgit obicei vã va oferi satisfacþii mai multe.Prevenirea bolilor Se poate sã fim conºtienþi de schimbãrile necesare. Vã asigur însã cã. realizaþi cã tot televizorul creeazã ºi împrejurãrile pentru supraalimentaþie. Descoperind acestea. existã o a treia dependenþã care constituie cauza celor douã – vã daþi seama cã obstacolul cel mai mare în calea unui program regulat de exerciþii fizice e timpul petrecut în faþa televizorului. 83 . De asemenea.

iar pacea era adevãratã. secãtuiesc bugetele þãrilor ºi buzunarele cetãþenilor. adãugând alcoolul ºi sedentarismul. de margarinã. Cãci totul era paºnic. Bolile rezultate din modul de alimentaþie. ºi dacã se va continua aºa. unde cheltuielile medicale legate de îngrijirea sãnãtãþii au devenit aproape insuportabile. Ovidiu scrie despre „Epoca de aur”. cartofi ºi orez nedecorticat. iar peºtii n-aveau de ce sã se teamã de cârligele perfide ale undiþelor. ce rost mai are sã vorbeºti despre dezavantajele pâinii albe ºi sã pledezi pentru cereale integrale. 30% din decese se datoreazã alimentaþiei nesãnãtoase. asistenþa medicalã nu va mai putea fi plãtitã. când totul e atât de scump. unt. când se consumau fructe în loc de carne însângeratã. boli întâlnite în þãrile civilizate. la diabet ºi la obezitate. la numeroasele boli neoplazice ºi degenerative. când iepurii fricoºi cutreierau câmpurile în siguranþã. tocmai stilul de viaþã care se practicã azi a dus la infarctele cardiace. lapte ºi brânzeturi? Însã tocmai modul de alimentaþie. fumatul produce încã 30-35% din decese ºi. când lumea are greutãþi în procurarea celor necesare. 84 . când pãsãrile strãbãteau spaþiile fãrã teamã. plus fumat ºi alcool. Azi.O dietă pentru toate timpurile Într-una dintre poeziile sale. sã prezinþi primejdiile legate de uleiul de floarea-soarelui. În Statele Unite se cheltuiesc zilnic pentru sãnãtate peste 2 miliarde de dolari – cifra exactã este undeva între 2 ºi 3 miliarde. vom constata cã 75-80% din decesele care survin în þãrile industrializate se datoreazã stilului de viaþã de pânã acum.

cafeaua. însã dovezile anatomiei comparate sugereazã tocmai opusul. în ultimii 30 de ani. prin mãsuri atât de simple. Motivul? Adoptarea stilului de viaþã ºi mai ales a alimentaþiei de tip apusean. dantura ºi tubul digestiv seamãnã mai mult cu dantura ºi tubul digestiv ale erbivorelor. în þãrile dezvoltate. Tocmai în þãrile în care se ingereazã cantitãþile cele mai mari de pâine albã. ºi anume activitatea fizicã ºi alimentaþia pur vegetarianã. se consumã peste 130 g de grãsimi. obezitatea ºi nivelul colesterolului sanguin sunt în creºtere pe tot globul. în special în rândurile tineretului. în þãri în care prin tradiþie se consuma un regim sãrac în grãsimi. La om. Astfel. produse lactate. grãsimi ºi carne sunt ºi cazurile cele mai numeroase de: osteoporozã. ciocolata. fulgii de cereale cu zahãr. În majoritatea þãrilor în curs de dezvoltare. cantitatea de grãsimi din hrana zilnicã s-a triplat.Prevenirea bolilor ªi tocmai aici s-ar putea realiza extrem de mult. în cea mai mare parte fiind de origine vegetalã. Se pare cã mulþi nu ºtiu cã elementele de bazã ale sãnãtãþii au fost prescrise chiar de Creator. produsele lactate. cancer ºi infarct. consumul de grãsimi este încã sub 40 g/zi pe cap de locuitor. diabet. în Japonia ºi în Coreea. care sã nu coste nimic? Conform OMS. Care ministru al sãnãtãþii n-ar dori sã reducã morbiditatea ºi mortalitatea cu 80%. cartofii prãjiþi. Unii mai cred cã evitarea cãrnii ºi a celorlalte produse de origine animalã ar fi contrarie fiziologiei ºi nutriþiei omului. 85 . obezitate. dulciurile ºi Coca-Cola au luat locul alimentelor sãnãtoase din bucãtãriile autohtone. hipertensiune arterialã. Implicaþiile asupra stãrii de sãnãtate sunt evidente. ca sã nu mai vorbim de artroze ºi de alte boli degenerative. Hamburgerii. majoritatea de origine animalã. în timp ce.

Dar sã amintim ºi alte aspecte: din 3. Anii care au trecut de la publicarea cãrþii lui Castelvetro au confirmat avantajele dietei mediteraneene. De ce insistãm asupra alimentaþiei? Dupã felul în care trãiesc mulþi dintre contemporanii noºtri. zarzavaturi. a scris o carte despre fructele. ºi nu numai alegerea anumitor alimente. din grecescul „diaita”. dacã se consumã carnea unei vaci. Dupã aproape 370 de ani. în cea mai mare parte a istoriei omenirii. în 1989. fructe. avocado ºi mãsline. un exilat din Modena. cuvântul „dietã”. dupã care bolile s-ar datora capriciilor zeilor. vegetalele ºi plantele medicinale din Italia. În anul 1614. un anumit stil de viaþã.. îngrozit de cantitãþile mari de carne ºi de dulciuri consumate de locuitorii þãrii sale adoptive. Dupã ce a trãit trei ani în Anglia. 86 . cu multe legume. Hipocrate învãþa deja cã bolile se datoreazã dezechilibrului dintre naturã ºi umorile organismului ºi cã þinta medicinei este asigurarea sãnãtãþii printr-o dietã ºi o igienã adecvate. Socrate.500 de ani. majoritatea populaþiei globului s-a hrãnit aproape numai cu produse vegetale. am putea sã deducem cã încã împãrtãºesc concepþia grecilor din antichitate. De fapt.. Un pogon de teren poate produce 225 kg de proteine din soia.Alimentaþie inteligentã Asociaþia Americanã de Nutriþie susþine cã.000 de calorii sub formã de porumb. lucrarea sa a fost tradusã ºi tipãritã în limba englezã de Gillian Riley. Giacomo Castelvetro. însã numai 20-25 kg de proteine din porc sau din vitã. Italia. înseamnã un mod sãnãtos de vieþuire. a încercat sã-i convingã pe englezi sã cultive ºi sã consume mai multe fructe ºi vegetale. salvat de inchiziþia din Veneþia de cãtre ambasadorul Angliei. produse cerealiere. se recupereazã numai 600 sub formã de lapte ºi numai 120. Însã acum 2. Platon ºi alþi mari gânditori ai omenirii au fost vegetarieni. Pitagora.

În prima cercetare clinicã. Lind a investigat efectele tratamentului dietetic al scorbutului. ºi aºa fragile. ºi cidru. bolile produse de obezitate vor concura. Industrializarea ºi urbanizarea vor duce. pe când era în serviciul marinei engleze. a observat cã portocalele ºi lãmâile au dus la vindecarea tuturor simptomelor scorbutului. profesorul dr. în viitor. care fãcea ravagii pe vasul Salisbury. ele vor afecta un numãr mult mai mare de persoane ºi vor cere îngrijiri pe termen mai lung decât cele necesare afecþiunilor infecþioase. Dând zilnic douã portocale ºi o lãmâie la doi marinari cu scorbut. Halsted de la Clinica de Nutriþie a Facultãþii de Medicinã. accidentele vasculare cerebrale. oþet sau apã de mare la alte grupe de câte doi marinari. precum ºi cele în care existã o tulburare a sistemului imunitar au o strânsã legãturã cu modul de alimentaþie. De ce pledãm atât de mult pentru o alimentaþie sãnãtoasã? În numãrul din februarie 1998 al revistei American Journal of Clinical Nutrition. timp de ºase zile. Cu toate cã unele complicaþii ale obezitãþii nu sunt atât de dramatice ca acelea ale sindromului imunodeficienþei dobândite (SIDA) ºi ale altor boli infecþioase. Dar ºi obezitatea.Prevenirea bolilor Era de aur a nutriþiei a fost introdusã de cãtre medicul James Lind. cancerul. de îngrijire a sãnãtãþii din multe þãri. Iar creºterea pe tot globul a frecvenþei obezitãþii va aduce o povarã grea pentru sistemele. ºi anume: boala coronarianã. din ce în ce mai mult. la înmulþirea explozivã a cazurilor de obezitate. Charles H. Obezitatea ameninþã sã devinã principala problemã de sãnãtate a secolului XXI. În consecinþã. scrie cã alimentaþia nesãnãtoasã este implicatã în principalele cinci cauze de mortalitate din þãrile dezvoltate. diabetul ºi ciroza hepaticã. în timp ce celelalte tratamente au dus la agravare ºi la moarte. cu 87 . în mod inevitabil. bolile articulare degenerative ºi cele cu componentã alergicã. Universitatea California. în 1747.

Alimentaþia cu grãsimi de origine animalã va îmbogãþi organismul cu acizi graºi saturaþi ºi va duce la creºterea LDLcolesterol. hipertrigliceridemia. ºi scãderea HDL. Unii cred cã rezistenþa la insulinã e cauza primarã a acestui grup de factori de risc. Acizii graºi TRANS din margarine cresc LDL-C. care nu cresc colesterolemia. Americanul Walter Willet a convins 88 . rezultând dintr-o dereglare metabolicã generalizatã. motiv pentru care n-ar trebui consumaþi. În consecinþã. de hipertensiune arterialã.Alimentaþie inteligentã afecþiunile infecþioase pentru resursele sistemelor de asistenþã medicalã. prin care înþelegem hipercolesterolemia. adicã a colesterolului cu densitate micã. creºterea LDL. indusã de obezitate. Obezitatea e însoþitã. Concentraþiile mari de insulinã pot sã modifice funcþia sistemului nervos autonom sau sã creascã tonusul arteriolar. Dar scãderea sensibilitãþii la insulinã poate fi doar una dintre mai multe anomalii. Toþi acizii graºi saturaþi din alimentaþie ar trebui sã provinã din grãsimi vegetale. de obicei. motiv pentru care preferã termenul de sindrom de rezistenþã la insulinã. care rezultã din obezitate. termenul de sindrom metabolic pare a fi mai potrivit. adicã înainte de vârsta de 65 de ani. Creºterea tensiunii arteriale. aºa-numita stare procoagulantã. Aceastã constelaþie de factori de risc este deosebit de frecventã la persoanele care dezvoltã boala coronarianã prematurã. Anomalii în sistemul de coagulare. adicã a colesterolului cu densitate mare. sunt: Dislipidemia aterogenã. Principalii factori de risc metabolic. Rezistenþa la insulinã ºi intoleranþa faþã de glucozã.

La aceastã concluzie au ajuns cercetãtorii de la Facultatea de Igienã din Bielefeld ºi cei de la Institutul Robert Koch din Berlin. Datele. Studiul a arãtat cã mãsurile pedagogice ºi influenþa stilului de viaþã al copiilor sunt limitate de obiceiurile sãnãtoase sau nesãnãtoase pe care copiii le însuºesc deja din fragedã copilãrie. privind alimentaþia. Pentru prevenirea acestei plãgi a societãþii moderne e nevoie de epuizarea tuturor mijloacelor. ºi grupa de populaþie care trebuie sã stea în centrul preocupãrilor profilactice este aceea a copiilor ºi a adolescenþilor. ca principalul ucigaº în America. alimentaþia dezechilibratã ºi supraalimentaþia. Trecerea la o alimentaþie sãnãtoasã ar putea reduce morbiditatea ºi mortalitatea cu aproximativ 25-30%. bãutura.Prevenirea bolilor lumea medicalã despre rolul acizilor graºi TRANS în apariþia diabetului ºi a bolilor cardiovasculare. E bine sã ºtim cã pânã ºi obezitatea moderatã are consecinþe metabolice însemnate. 89 . alcoolul. sedentarismul ºi expunerea excesivã la lumina solarã sunt principalii factori de risc pentru apariþia cancerului. obezitatea. probabil cã în viitor obezitatea va lua locul tutunului. extrem de interesante. dupã un studiu efectuat asupra stãrii de sãnãtate a copiilor ºi a tinerilor din Germania. deoarece populaþia nu e dispusã pentru aºa ceva. Fumatul. sunt aplicabile ºi altor þãri. modul de a lucra ºi de a petrece timpul liber. Europa ºi Asia. Dar. se imprimã un anumit stil de viaþã. obiceiuri care vor influenþa enorm tot restul vieþii. Schimbarea obiceiurilor alimentare ar trebui sã se facã pentru tot restul vieþii. În cursul copilãriei se stabilesc obiceiuri. anumite boli infecþioase. dacã nu va fi combãtutã la timp.

rãguºealã. cel puþin pânã acum. au consumat bãuturi alcoolice de mai multe ori. din 128 de clase. 84% dintre copii se spalã cu regularitate pe dinþi dimineaþa. în timp ce 49% dintre copii se simt sãnãtoºi ºi 40% destul de sãnãtoºi.838 de copii. iar 89%. la care au participat 3. copiii învaþã de la pãrinþi un anumit stil de viaþã care poate favoriza sau nu sãnãtatea. 90 . nervozitate. cunoºtinþele lor în ceea ce priveºte alimentaþia sãnãtoasã sunt foarte diferite. Sondajul efectuat a evidenþiat faptul cã pãrinþii care fumeazã constituie un factor de risc pentru sãnãtatea ºi bunãstarea copiilor. sã caute sã difuzeze mãsurile de promovare a sãnãtãþii. 53% erau bãieþi ºi 47% fetiþe. cefalee. cum reacþioneazã faþã de suferinþele obiºnuite ºi ce pãrere au despre medicamente. pe lângã pãrinþi. 50% dintre cei întrebaþi. cunoscând receptivitatea ºi maleabilitatea copiilor. Copiii au fost întrebaþi despre atitudinea pe care o au faþã de sãnãtate. 10% dintre bãieþi ºi 5% dintre fetiþe au încercat deja sã fumeze. concentrare deficitarã. Studiul a arãtat cã. De curând. depre stilul lor de viaþã. Centrul de Cercetare a Cancerului din Heidelberg a efectuat un sondaj printre elevii în vârstã de la 9 pânã la 11 ani. seara. în special în grãdiniþe ºi în ºcoli primare. sã nu uitãm cã erau copii între 9 ºi 11 ani. Astfel: numai 20 pânã la 30% dintre copii consumã cantitãþile de fructe ºi de zarzavaturi recomandate de Societatea Germanã de Nutriþie. dureri abdominale. neliniºte. dureri lombare ºi dureri cronice. copiii trebuie sã stea în centrul preocupãrilor responsabililor pentru sãnãtatea populaþiei. aparþinând la 73 de ºcoli. Copiii provenind din familii în care se fuma sufereau de douã ori mai des de: dureri de gât. tuse. care. faptul reflectându-se ºi în modul lor de nutriþie. ameþeli.Alimentaþie inteligentã Deoarece.

Desigur. exemplul lor fiind hotãrâtor. nu poate fi modificat în mod substanþial”. în special în ceea ce priveºte alimentaþia. ºi în acela al sãnãtãþii pãrinþii poartã rãspunderea cea mai mare. pe un teren închis de 3. Cã aceastã atitudine e total greºitã. ºi. Lângã Tucson. „Am greutatea aceasta de 10-20 de ani. hemiplegia ºi multe alte boli care au fãcut sau fac ravagii între rudele noastre. La aceastã vârstã se fixeazã gusturile copiilor pentru dulciuri ºi pentru grãsimi. este absolut necesarã. rolul pãrinþilor este din nou primordial. Ca în toate domeniile. pentru aceasta. indiferent ce fac. Existã numeroase persoane care sunt convinse cã nu pot face nimic pentru îmbunãtãþirea sãnãtãþii sau pentru ameliorarea perspectivelor de viitor. igiena ºi ocupaþiile în timpul liber.15 pogoane. se poate adopta o atitudine fatalistã. patru femei ºi patru bãrbaþi. Studiul se încheie cu un apel la adresa pãrinþilor fumãtori: cel mai bun cadou pe care-l pot face copiilor lor este sã renunþe la fumat începând de azi. începând din fragedã copilãrie. Concluzia studiului este cã propagarea unui stil de viaþã sãnãtos. Los Angeles. Înseamnã sã acceptãm infarctul. Arizona. Cu siguranþã cã aþi auzit astfel de declaraþii. cancerul. Statele Unite. denumit Biosfera. pe tipul constituþional. colesterolul crescut e ceva familial ºi.” Sau: „La mine. iar încercãrile soldate cu eºec sunt argumentul cel mai puternic cã nu e nimic de fãcut.Prevenirea bolilor Tulburãrile de somn s-au întâlnit de trei ori mai des la copiii pãrinþilor fumãtori decât la cei cu pãrinþi nefumãtori. cu vârste între 27 ºi 91 . ne-o dovedeºte experimentul efectuat de cãtre Centrul Pentru Studiul Îmbãtrânirii din Arizona ºi Departamentul de Patologie al Facultãþii de Medicinã din cadrul Universitãþii California. Se dã vina pe factorul genetic. Dar aceasta înseamnã a accepta cu braþele încruciºate ºi consecinþele. tata sau mama au fost la fel ºi încercãrile pe care le-am fãcut n-au dus la vreun rezultat.

iar greutatea a fost exprimatã în BMI. Zilnic se înregistrau cantitatea ºi valoarea nutritivã a alimentelor consumate. la femei. În zilele de lucru. în medie cu 19%. a seleniului (64-91%) ºi a calciului (48-67 %). Ingestia de minerale a fost de 78-323%. aportul energetic a fost foarte limitat.5 kg/m2. cu excepþia vitaminei B12. ºi hranã depozitatã acolo înainte de începerea experimentului. cantitãþile de vitamine reprezentau între 136 ºi 3580% din ce se recomandã. 85% din hrana consumatã a fost produsã pe terenul respectiv ºi. cu excepþia sodiului (10-32%).2 la 18. au trãit complet izolaþi de lumea din afarã. deoarece recolta a fost mai micã decât s-a anticipat. Ingestia de proteine corespundea cu cantitãþile recomandate. persoana cu greutatea cea mai mare a pierdut 25 kg. timp de doi ani – de la 26 septembrie 1991 la 26 septembrie 1993. cea de grãsime era însã numai jumãtate din cât se recomandã în mod uzual. 4 ore de muncã grea. Toþi au primit aceeaºi cantitate de hranã. inclusiv tuberculi. În ultimele 2-3 luni s-a consumat.3 kg/m2. 4 ore de muncã uºoarã ºi 4 ore de muncã de birou. În timpul celor 2 ani. Ingestia de energie era mai micã decât cheltuiala cu aproximativ 500 pânã la 1000 calorii în fiecare zi. Dieta consta în cantitãþi mici de vegetale verzi ºi galbene. în primele 20-21 de luni. BMI a scãzut cu 13%. care în decursul celor doi ani a scãzut. care era de numai 3-21%. de la 21. Produsele animale erau reduse la un ou. 92 . la bãrbaþi.7 la 19. indiferent de greutate sau de alte consideraþii. de la 23. pe lângã producþia proprie. pentru fiecare persoanã. 112 g de carne ºi 500 ml de lapte de caprã pe sãptãmânã. sãnãtoºi ºi nefumãtori. Ingestia de colesterol a variat între 18 ºi 135 mg/zi. programul a fost de 8 ore de somn. Cântãrirea se efectua la 2-3 luni.Alimentaþie inteligentã 67 de ani. în agriculturã. adicã indicele de masã corporalã. adicã 25% din greutatea iniþialã.

Însã. în decurs de 6 luni de la terminarea experimentului. n-a încetat sã piardã în greutate tot timpul. aportul caloric a fost de 1800-1900 calorii. un regim de restricþie energeticã. ele reducând aproape toþi factorii de risc pentru boala coronarianã ºi. greutatea corporalã ºi conþinutul în grãsime al corpului au scãzut marcant. TA a scãzut la valori foarte mici. duce la un BMI mic. la fel ca glicemia. în medie cu 36%. Uºoara creºtere a aportului caloric s-a materializat printr-o uºoarã creºtere în greutate. duce la o scãdere semnificativã a colesterolului ºi a trigliceridelor din ser. Cel puþin la tineri. ºi pentru alte boli legate de vârstã. adicã 8000 kJ/zi. grãsimile reprezentau 12-13% din totalul caloriilor ingerate. adicã 9000 kJ. cu o alimentaþie suficientã din punct de vedere nutritiv. În general.8. iar proteinele. aproape total vegetarianã. cu BMI 28. În trimestrele 3-6. poate. 93 . În primele trimestre. lipidele ºi lipoproteinele plasmatice. Studiul a arãtat cã restricþia energeticã. restricþia energeticã scade HDL3 ºi creºte HDL2b. de la 112 la 65 mg/dl. de 2100 kcal. de la 181 plus-minus 10 mg/dl la 121 plus-minus 6 mg/dl. de aproximativ 2000 kcal. cu nutrienþi în cantitate adecvatã. revenindu-se la alimentaþia fãrã restricþii. putând ameliora sãnãtatea. Rezultatele conduc la concluzia clarã cã regimurile prelungite de restricþie energeticã. nu reprezintã vreo primejdie.Prevenirea bolilor În alimentaþie. Numai persoana cea mai grea. Regimul de restricþie s-a însoþit de o scãdere accentuatã a colesterolemiei. Lipoproteinele s-au modificat paralel cu nivelurile colesterolemiei. 13-15%. valorile au ajuns din nou la cele iniþiale. un bãrbat de 27 de ani. Fracþiunea HDL2b este antiaterogenã. Trigliceridele au scãzut cu 42%. În trimestrele 7-8. LDL a scãzut de la 105 mg/dl la 58 mg/dl. Studiul a dovedit cã aproape toþi factorii de risc modificabili pentru boala coronarianã au fost influenþaþi în mod favorabil de dieta de restricþie. la oameni normali.

care au adoptat stilul de viaþã american. Pentru aceasta. prezintã foarte des infarcte. obezitate ºi cancere ºi folosesc medicamente scumpe. 15. în special în þãrile industriale. colesterolemia medie este în jur de 120 mg/dl. Epidemiologii observã cã. în rândurile cãrora bolile cardiovasculare. cancerul. vol. p. în aceeaºi mãsurã se înmulþesc bolile specifice þãrilor industriale. diabet. predominant vegetarian. Katherine Milton. Din acest motiv. cercetãtorii nu s-au oprit doar la studiile comparative dintre diferitele populaþii. încearcã cu disperare sã ne convingã de necesitatea ameliorãrii obiceiurilor noastre alimentare. În dorinþa de a ne ajuta. mulþi având o colesterolemie de 80-90 mg/dl. 488-498). valori care nici nu pot fi crezute în Apus. În zonele rurale din China. diabetul ºi afecþiunile degenerative sunt aproape necunoscute.Să învăţăm de la maimuţe? Frecvenþa mare a problemelor de sãnãtate legate de alimentaþie. publicã un articol care în româneºte ar suna astfel: „Caracteristicile nutriþionale ale hranei primatelor sãlbatice: avem ceva de învãþat din dieta rudelor noastre celor mai apropiate?” 94 . de la Universitatea Californiei din Berkeley. se prezintã observaþiile fãcute asupra populaþiilor care se hrãnesc simplu. pentru a scãdea colesterolemia de 300 mg/dl sau ºi mai mult. În numãrul 6 al revistei americane Nutrition (1999. pe mãsurã ce alimentaþia devine de tip apusean. chinezii din Hong Kong. Au mers ºi mai departe. În schimb. SUA. dovedeºte cã populaþia din aceste þãri nu se hrãneºte într-un mod compatibil cu biologia ei.

Observând asemãnãrile ºi deosebirile. de la maimuþe. Dumnezeu ºtia cã vom avea 95 . trebuie sã recunosc cã argumentele autoarei m-au „convertit”. Profesoara din California crede cã maimuþele mari existente azi – cimpanzei. receptivitatea omului modern prezintã numeroase bizarerii. ci sã privim în jur. la om. fãrã sã foloseascã alimente de origine animalã. aici ºi acum. Caracteristicile tubului digestiv prezintã multe asemãnãri. sã vedem ce hranã consumã rudele cele mai apropiate ale omului modern. care mi se pare mult mai logicã ºi mai uºor de acceptat – cã am fost creaþi de un Dumnezeu înþelept ºi iubitor –. ca apoi sã imite obiceiurile alimentare ale omului paleolitic? Crezând doctrina evoluþionistã. Katharine Milton spune cã. atunci o putem afla.500. intestinul subþire reprezintã mai mult de jumãtate din volumul intestinului total. Vedeþi dumneavoastrã. volumul tubului digestiv e mai mic. Chiar dacã nu împãrtãºesc aceastã credinþã. s-ar putea îmbunãtãþi înþelegerea nevoilor nutritive ale omului modern. la om. de la care s-a pornit în direcþii diferite acum 4. nu trebuie sã ne îndreptãm spre trecut. pentru a ameliora înþelegerea noastrã cu privire la cele mai bune practici alimentare.Prevenirea bolilor Autoarea susþine cã. este mai voluminos intestinul gros. Deci. urangutani – sunt rudele cele mai apropiate ale omului modern. în timp ce. dacã nu vrem sã ºtim care este dieta idealã recomandatã de Creator ºi pe care o gãsim pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. maimuþele sãlbatice. deoarece avem un strãmoº comun.000 de ani. cel puþin în parte. O altã deosebire este cã. la maimuþe. pentru cã am o alta. în sensul cã. gorile. deoarece autoarea este convinsã cã oamenii ar putea trãi sãnãtos. raportat la dimensiunile corpului. o metodã ar fi de a „reconstitui” caracteristicile dietei strãmoºilor noºtri. pentru a gãsi obiceiurile alimentare care sã fie cele mai potrivite pentru oameni. De remarcat totuºi cã. în comparaþie cu acela al maimuþelor. Dar cine le cunoaºte.

primatele au supravieþuit cu fructele sãlbatice. Aproape fãrã excepþie. în timp ce maimuþele au rãmas la modul de alimentaþie care le-a fost rânduit. nu cu cele cultivate. iar urmarea a fost ºirul lung de boli legate de alimentaþie. fructele domestice au un aspect atrãgãtor. oamenii s-au îndepãrtat de dieta adecvatã pentru tubul lor digestiv. uneori chiar deloc. Gorilele ºi urangutanii consumã cantitãþi mici de animale nevertebrate. Autoarea subliniazã faptul cã atât oamenii. O deosebire importantã între ele este cã zahãrul din fructele sãlbatice e alcãtuit în cea mai mare parte din glucozã ºi puþinã fructozã. fructe. s-au studiat caracteristicile plantelor sãlbatice. Dacã timpul mediu de tranzit intestinal la om este de 2. în timp ce fructele cultivate conþin multã zaharozã sau sucrozã. Autoarea articolului crede cã. De aceea. Ele par superioare rudelor sãlbatice. suc ºi mãduvã de plante. Uneori. dar hrana de origine animalã nu reprezintã decât 4-6% din dieta lor anualã. ºi cantitãþi mai mici de fructozã. pe care le consumãm noi azi. care afecteazã azi populaþia din þãrile industriale. De exemplu. Existã asemãnãri ºi în ceea ce priveºte motilitatea tubului digestiv. o pulpã suculentã ºi puþine seminþe.6 zile. în cea mai mare parte. din fructe coapte. cimpanzeii vâneazã ºi mãnâncã o maimuþã micã sau termite ºi furnici. Totuºi. un dizaharid. maimuþele se hrãnesc cu vegetale – frunze tinere. Zahãrul rafinat e alcãtuit aproape 100% din zaharozã. cât ºi maimuþele au aceleaºi nevoi nutritive. care e alcãtuitã. însã. la cimpanzei e de 2 zile. deoarece plantele sãlbatice alcãtuiesc hrana primatelor existente azi. probabil cã ele au fost ºi hrana strãmoºilor omului.Alimentaþie inteligentã ºi altceva de fãcut. seminþe. care au mult mai multe seminþe ºi sunt mai puþin dulci. în funcþie de cantitatea de fibre ingerate. nu numai sã ciugulim toatã ziua. Autoarea crede cã pentru tubul digestiv uman 96 . Toate maimuþele mari sunt erbivore. nectar. Se ºtie cã zaharoza are un gust mai dulce decât glucoza. în comparaþie cu ale celor cultivate.

Fe.Prevenirea bolilor ar fi mai indicat sã se consume glucidele care se gãsesc în fructele sãlbatice. microconstituenþilor ºi asupra aportului total de energie. în special al celui de origine animalã. Mamiferele. Conþinutul de proteine în fructele sãlbatice este de 6. motiv pentru care e bine sã consumãm salate de varzã crudã. Studiile atente au spulberat aceastã credinþã. ºi nu zaharoza. Obiºnuim sã asociem pectina cu fructele – ne bucurãm de prezenþa ei în mere –. dar în lumea apuseanã aceste vegetale nu sunt consumate în cantitãþi suficiente. Autoarea atrage atenþia cã ºi în vegetalele cultivate. s-a constatat cã 97 . varza roºie. Grãsimile din alimentaþia maimuþelor reprezintã 17% din aportul caloric zilnic. însã o serie de frunze sãlbatice au un conþinut de pectinã mai mare chiar decât fructele sãlbatice. Trebuie sã ºtim cã fierberea distruge o parte din acidul linoleic. Ca. Fructele sãlbatice conþin mai mult Cu. Un alt aspect important este cã fructele sãlbatice conþin mai multe fibre ºi seminþe. mai multe proteine ºi micronutrienþi ºi mai multã pectinã. În ceea ce priveºte proteinele. inclusiv omul. în prezent atenþia fiind îndreptatã asupra vitaminelor. s-au arãtat dezavantajele regimului hiperproteic. Pânã nu de mult se credea cã lipsa proteinelor sau a aminoacizilor ar fi cauza malnutriþiei cronice din multe þãri. care fermenteazã rapid ºi eficient pectina ºi celelalte fibre. în timp ce acela al fructelor cultivate este în jur de 5%. mineralelor. varza de Bruxelles ºi conopidã. linoleic. se gãseºte valorosul acid gras omega 3. oferã energie organismului. în ultimul timp s-a dovedit cã necesitãþile sunt mult mai mici decât se credea. varza albã. rezultaþi de aici. de exemplu: varza chinezeascã. pãtrunjel. Examinând dieta maimuþelor. au microorganisme în intestinul gros. iar acizii graºi obþinuþi din vegetale corespund necesitãþilor organismului.5-8%. iar acizii graºi cu lanþuri scurte. De asemenea. având o puternicã acþiune anticancerigenã. Na. P ºi K decât cele cultivate.

fenoli ºi terpenoizi. ca ºi cerinþele energetice totale. anihilând efectul lor nedorit. 98 . chiar dacã. Unii se mai tem cã proteinele vegetale au o valoare biologicã mai micã ºi o digestibilitate mai scãzutã. s-a dovedit cã nu reprezintã nici un avantaj nutritiv. avem de învãþat foarte multe de la maimuþe. spre deosebire de oameni. alcaloizi. pentru a ameliora obiceiurile noastre alimentare. Un motiv pentru aceastã digestibilitate mai micã ar putea fi prezenþa. cele sãlbatice fiind mai bogate decât cele domestice. în vegetale. în intestin. Frunzele proaspete conþin 12% proteine în greutatea uscatã. În ceea ce priveºte numãrul mare de calorii consumate în þãrile industriale. Concluzia autoarei este cã. a unor substanþe ca: taninuri. maimuþele nu folosesc focul pentru pregãtirea hranei lor. Aceste proteine au o mare afinitate pentru taninuri. Taninurile. Însã oamenii ºi majoritatea primatelor au în salivã proteine bogate în prolinã. fãcându-le de neutilizat. se pot lega de proteine. Interesant cã necesitãþile în proteine sunt satisfãcute foarte bine de proteinele de origine vegetalã. cel puþin în domeniul nutriþiei. de exemplu. mai ales cã ele provin în special din grãsimi ºi din zahãr.Alimentaþie inteligentã frunzele ºi fructele satisfac necesarul zilnic de proteine.

legume ºi zarzavaturi ºi. Bucãtãria tradiþionalã germanã se caracterizeazã printr-o proporþie mare de grãsimi saturate. Dar bucãtãria mediteraneanã are ºi alte avantaje. plãcute gustului ºi adorate de copii ºi de adolescenþi. mai ales prin licopen. Un studiu efectuat asupra a 1. Chiar dacã sunt de origine vegetalã. unturã. a dovedit cã roºiile protejeazã împotriva infarctului. Nu e de mirare cã fiecare al doilea german moare de infarct.Cine se alimentează mai sănătos? Bucãtãria mediteraneanã e caracterizatã prin proporþia mare de alimente de origine vegetalã: fructe. stând pe foc toatã ziua. ca unt. „rea”. conþin cantitãþi excesive de grãsimi de cea mai proastã calitate. O tendinþã primejdioasã care se instaleazã în Germania ºi care existã deja în SUA este aceea de a consuma din ce în ce mai multe alimente gata preparate. care reprezintã 70-80% din grãsimile din mãsline ºi avocado ºi aproximativ 50-60% din uleiul de rapiþã. care scad fracþiunea LDL-C. din 9 þãri europene. aceste grãsimi ºi-au schimbat caracteristicile datoritã oxidãrii ºi 99 . a colesterolului sanguin. mai precis din acidul oleic. Alimentele acestea. bogat în acizi graºi mononesaturaþi. de folosirea uleiului de mãsline. un antioxidant foarte util. Nutriþioniºtii spun cã cea mai mare parte a grãsimilor consumate ar trebui sã provinã din acizi graºi mononesaturaþi. carne ºi mezeluri. care se oferã la orice colþ de stradã. care provin numai din produsele de origine animalã. cel puþin pânã de curând.400 de bãrbaþi. de a recurge la aºa-numitul „fast-food”.

Aºa se face cã în ultimii ani. Genisteina din soia acþioneazã chiar ºi atunci când s-au format tumori mici. o caracteristicã a modului de alimentaþie japonez este frugalitatea. Câteva cuvinte ºi despre alimentaþia din China. Din nefericire. boli cardiovasculare ºi cerebrovasculare. Studiile epidemiologice aratã cã japonezii care trãiesc în Japonia se îmbolnãvesc foarte rar de cancer de intestin gros. China. Consumul de carne ºi de celelalte produse de origine animalã a crescut foarte repede. în ultimii 20-25 de ani. netransmisibile. 15:330331). fiind urmaþi de populaþia þãrilor scandinave. aceste alimente conþin multe condimente tari ºi sare. precum ºi prin diabet 100 . Dupã cum ºtiþi. Fasolea soia e arma cea mai eficace împotriva neoplasmului colo-rectal. întrerupându-le aportul de oxigen ºi de nutrienþi. Dupã datele Institutului de Nutriþie ºi Igienã Alimentarã de pe lângã Academia Chinezã de Medicinã Preventivã. Bucãtãria tradiþionalã asiaticã foloseºte multe vegetale. se mãnâncã mai puþine cereale ºi mai puþini cartofi. în China. Luând în consideraþie ºi consumul mare de cafea ºi de bere. în comparaþie cu populaþia þãrilor apusene. spre cele cronice. ouã ºi ulei a crescut de trei ori. decesele prin cancer. consumul de carne. Beijing. modul de alimentaþie s-a schimbat substanþial. fiind lipsite de fibre. De asemenea. putem spune cã alimentaþia germanilor e la fel de nesãnãtoasã ca a nord-americanilor. se remarcã o modificare epidemiologicã – de la boli infecþioase ºi de malnutriþie de aport. în China. în China. japonezii au media de viaþã cea mai mare. iar urmarea este numãrul mare al bolnavilor cu hipertensiune arterialã ºi cu accidente vasculare cerebrale. japonezii consumã multã sare.Alimentaþie inteligentã temperaturii. publicate în numãrul 4 al revistei Nutrition and Epidemiology (1999. Concomitent. În schimb. vitamine ºi microconstituenþi. Începând din anul 1978 ºi pânã în prezent. În general.

mai ales în þãrile cu un venit naþional mic sau mijlociu. În momentul de faþã. Chiar dacã în regiunile rurale colesterolemia medie este de 127 mg/dl – cu valori între 86 mg/dl ºi 181 mg/dl –. existã tendinþa de schimbare a cauzelor morbiditãþii ºi mortalitãþii dinspre bolile infecþioase spre cele neinfecþioase. au reprezentat 76%. principalele cauze de mortalitate în oraºele din China sunt cancerul. în unele zone urbane. care. când populaþia de rând n-avea acces la produsele animale. datoritã modificãrilor factorilor economici ºi sociali. Cercetãri efectuate în 200 de localitãþi au arãtat o creºtere evidentã a numãrului bolilor legate de îmbunãtãþirea situaþiei materiale. În anul 1996. ºi invers proporþional cu consumul de fibre. Iar autoritãþile care rãspund de sãnãtatea populaþiei au dificila sarcinã de a combate concepþia generalã cã o dietã de calitate trebuie sã fie bogatã în produse animale. chiar dacã economia naþionalã chinezã e încã la nivelul unei þãri în curs de dezvoltare. considerate articole de lux. din toate decesele din China. ateroscleroza coronarianã ºi cerebralã. Concomitent se înregistreazã o schimbare în alimentaþia ºi în activitatea fizicã a populaþiilor respective. Aceastã concepþie s-a format de-a lungul deceniilor. China demonstreazã într-un mod foarte convingãtor cã pânã ºi schimbãrile moderate în stilul de viaþã ºi în stilul alimentaþiei pot produce modificãri epidemiologice importante. în general. 101 . precum ºi bolile aparatului respirator – numãrul bãrbaþilor fumãtori e foarte mare. deoarece. s-a observat cã nivelul colesterolemiei a crescut proporþional cu creºterea consumului de carne ºi de grãsimi.Prevenirea bolilor ºi osteoporozã s-au înmulþit într-un mod rapid. morbiditatea ºi mortalitatea se apropie deja foarte mult de ceea ce se gãseºte în þãrile dezvoltate. China e un exemplu foarte bun. 66% s-au datorat bolilor cronice. Pe plan mondial. iar indicatorul principal al schimbãrilor survenite a fost colesterolul sanguin.

7% din locuitorii þãrii. Dacã în anul 1960 populaþia urbanã reprezenta 27. produsul social total a crescut de 17 ori. Dintr-un studiu efectuat de cãtre Departamentele de Nutriþie de la Universitatea Carolina de Nord. În Coreea de Sud. care au devenit foarte populare. consumul de cereale. reiese cã. Coreea de Sud. în 1996.2% din aportul caloric. SUA ºi Universitatea Yonsei din Seul. Între anii 1962 ºi 1996. în Coreea de Sud. 102 . în multe þãri. acum ele reprezintã aproximativ 20%. Dacã în urmã cu decenii grãsimile reprezentau numai 6. A crescut enorm importul de carne. procentul orãºenilor a crescut la 82. accelerând ºi schimbãrile alimentare din aceastã þarã. în ultimii 35 de ani. 71:44-53).3%. iar modificãrile concomitente în stilul de viaþã au inclus multe alimente provenind din Apus. Azi. S-au introdus restaurantele de tip McDonald’s. tãierea pãdurilor – la cele care nu mai cer un efort fizic deosebit. pescuit. coreenii obþineau proteinele în special din orez ºi din soia. A crescut importul cerealelor. Dupã rãzboiul din anii 1950-1953. ºi publicat în American Journal of Clinical Nutrition (2000. Bunãstarea materialã a schimbat mult ºi modul de alimentaþie. efectul factorilor economici asupra schimbãrii felului de nutriþie a fost foarte evident. 50% din proteine provin din produse de origine animalã. de la cele care necesitau eforturi fizice relativ mari – agriculturã. producþia de pâine ºi de paste fãinoase din fãinã albã. Aceasta a dus la o schimbare a ocupaþiilor. economia Coreei de Sud a înflorit într-un mod impresionant. bunãstarea materialã s-a instalat mai devreme decât în cele mai multe þãri din Asia. modificarea alimentaþiei a fost foarte rapidã. cartofi ºi vegetale proaspete a scãzut. Dezvoltarea economicã rapidã a crescut mult puterea de cumpãrare a populaþiei. mai ales în rândurile tineretului. Timp de milenii.Alimentaþie inteligentã Spre deosebire de schimbarea treptatã care a avut loc în SUA ºi în majoritatea þãrilor europene. În Asia.

rezultând din consumul mare de ulei de palmier. o þarã în care. dupã bolile infecþioase ºi cele cardiovasculare. frecvenþa cancerului de sân este încã relativ micã. a apãrut obezitatea la copii. mortalitatea cea mai mare prin boli cardiovasculare se întâlneºte în Singapore. cancerul ºi bolile cardiovasculare au devenit principalele cauze de deces. aliment naþional din varzã acrã cu multã sare ºi condimente – prezintã ºi ratele cele mai mari de decese prin cancer gastric ºi prin accidente vasculare cerebrale. bolile tumorale maligne ocupã locul al treilea între cauzele de mortalitate.Prevenirea bolilor Care au fost consecinþele? În primul rând. Cancerul de sân ocupã locul al doilea ca frecvenþã la femeile indoneziene. În aceastã þarã. între anii 1985 ºi 1989 a fost de 18. ce conþine acizi graºi saturaþi. unde populaþia chinezã prezintã o colesterolemie ridicatã. la 100. în þãrile apusene. era de peste 50. În Asia. la 100. În aceastã þarã. frecvenþa tumorilor de sân este într-o creºtere evidentã ºi în Indonezia. În al doilea rând. pânã nu de mult. Sã trecem acum în Indonezia. În al treilea rând. în timp ce. unde cancerele de plãmâni. în special datoritã consumului zilnic de kimchi. Departamentul de Medicinã 103 . de sân. cancerul gastric ocupã primul loc al mortalitãþii prin boli tumorale. de prostatã ºi de intestin produc mortalitatea cea mai mare prin boli neoplazice. se consumau puþine grãsimi – aproximativ 15% din aportul caloric total. pe primul loc situându-se neoplasmul de col (cervical). Între anii 1992 ºi 1995.000 de locuitori. populaþia coreeanã – fiind una care ingereazã poate cantitãþile cele mai mari de sare de pe glob.2 cazuri pe an.6 pe an. În ultimii 30 de ani însã.000 de locuitori. în Coreea de Sud. În anii 1970-1974 surveneau numai 10. Spre deosebire de þãrile apusene. dorind sã elucideze factorii de risc pentru cancerul de sân din Indonezia.

au efectuat un studiu asupra a 236 de femei cu cancer de sân ºi 452 de femei care au servit drept control. pãrinþii. în special mamele. smântâna. Un studiu efectuat în Suedia. laptele ºi produsele lactate. deci înainte de cãsãtorie. În studiile pe animale.Alimentaþie inteligentã Preventivã din cadrul Universitãþii Nagoya. Indonezia. prãjiturile. carnea. trebuie sã caute evitarea consumului de grãsimi în familie. împreunã cu Departamentul de Nutriþie al Facultãþii de Medicinã din Jakarta. asupra mai multor zeci de femei. Cercetarea a arãtat cã un consum crescut de grãsimi creºte riscul cancerului de sân. 104 . ci din experienþa altora. Cunoaºteþi zicala: cei înþelepþi învaþã nu pe propria piele. friºca. uleiul. Se crede cã efectul cel mai pronunþat al alimentaþiei asupra riscului carcinogenezei este în cursul pubertãþii ºi al adolescenþei. untul. margarina. cantitatea mare de grãsimi din hranã accentueazã proliferarea celulelor epiteliale mamare. Nutriþioniºtii spun cã nu numai adulþii trebuie sã evite grãsimile. chiar dacã acestea sunt de origine vegetalã. Din nou. îngheþata. în perioada de dezvoltare a sânilor. arãta cã ingestia de margarinã creºte riscul neoplasmului mamar. Japonia. mai ales dacã acest consum mare a avut loc înainte de cãsãtorie. ci ºi copiii. ouãle ºi ciocolata sunt resursele uzuale de grãsimi. în special în perioada de hiperproliferare. când glanda mamarã se dezvoltã în mod activ. Cartofii prãjiþi.

Dupã Stefano Padulosi. din numai patru astfel de produse: orez.Factorul uman în diversificarea alimentaţiei Intraþi în orice magazin de produse alimentare ºi nu veþi putea evita simþãmântul cã niciodatã n-a existat o asemenea abundenþã ºi varietate a produselor alimentare. cu bogatele insule din zona Pacificului. înainte de a începe sã adãugãm ceea ce se gãseºte în America de Sud. De fapt. grâu. e o abundenþã nemaipomenitã. în America Centralã. în Australia. Însã diversitatea nu este aceea pe care s-ar putea sã ne-o închipuim. Aceasta înseamnã în jur de 6.000 de specii comestibile. ºi în Asia Orientalã. cu cât lumea a devenit mai bogatã. dar care induce în eroare. cãci lumea apuseanã n-a fost niciodatã atât de supraalimentatã.000 de produse agricole comestibile. de la Institutul Internaþional de Geneticã a Plantelor din Italia. iar 50%. pe glob existã aproximativ 105 . în America de Nord. În Africa. În India existã peste 1.100. 1. în zona aridã a Sahelului. Oricât ar pãrea de curios. E o priveliºte impresionantã. porumb ºi cartofi.500 de plante care s-ar putea folosi pentru hranã ºi încã 800. culturile intensive s-au concentrat asupra producþiei doar a câtorva varietãþi. numai Ghana are 2. 95% dintre caloriile consumate de populaþia globului provin numai din 30 de produse agricole. Desigur. omenirea nu foloseºte decât extrem de puþin din ceea ce oferã cu generozitate pãmântul planetei pe care trãim.

datoritã culorii vii ºi a înrudirii lor taxonomice cu mãtrãguna ºi zârna (Solanum nigrum). Cãtre sfârºitul secolului al XVI-lea. Roºii crude au început sã fie consumate numai dupã Unirea de la 1 decembrie 1918. Iar vinetele nici nu erau cunoscute. în Transilvania. Reþinerea faþã de roºii a existat mult timp ºi pe meleagurile noastre. figurau. ºi primele reþete pentru sosurile de roºii folosite la macaroane au apãrut dupã 300 de ani. roºiile nu s-au bucurat de o reputaþie prea bunã.Alimentaþie inteligentã 100. când existã atâtea plante comestibile. Robert Gibbon Johnson a mâncat douã roºii în faþa unei mulþimi adunate pe treptele tribunalului din localitatea Salem. pe lista plantelor otrãvitoare. se ridicã întrebarea de ce varietatea alimentelor pe care le consumãm e atât de limitatã. Cunoscând acestea. S-ar putea sã credeþi cã roºiile aparþineau dintotdeauna bucãtãriei italiene. Aztecii numeau roºiile tomatl. în timp ce multe alimente noi trebuie sã se lupte pentru a fi acceptate. Fiecare populaþie tinde sã-ºi transmitã obiceiurile de-a lungul generaþiilor. autoritãþile germane avertizau cã „roºiile nu trebuie sã fie consumate”. care erau folosite numai pentru prepararea bulionului. Dupã încã 100 de ani.000 de plante comestibile. Exemplul cel mai elocvent îl oferã roºiile. 106 . Dar nici atunci lumea nu s-a lãsat convinsã cu uºurinþã. populaþia maghiarã cultiva roºii. ªi au mai trebuit sã treacã încã 100 de ani pânã ce Linnaeus a susþinut cã roºiile pot fi consumate fãrã nici o primejdie. în continuare. în anul 1820. din care se consumã doar 150 pânã la 200. însã ele n-au ajuns din Anzi în Europa decât la începuturile secolului al XVI-lea. Iar în sutele de ani de la sosirea în Europa. când populaþia a început sã urmeze exemplul funcþionarilor veniþi din Vechiul Regat. pentru a dovedi cã nu sunt otrãvitoare. De exemplu. Un rãspuns l-ar constitui conservatorismul înnãscut. încât.

Îndrãznesc sã cred cã. Are importanþã faptul cã. diversificarea oferã posibilitatea cultivãrii fiecãrui colþ de pãmânt. pe plan mondial. pentru a obþine o producþie mare. O datã cu introducerea mecanizãrii. are importanþã din mai multe motive. varietatea dã siguranþa cã o boalã sau o anumitã condiþie climaticã nu va distruge întreaga producþie. Hrusciov le invidia. De asemenea. Pentru producãtorii mici. 107 . combine ºi altele pentru o varietate cât mai redusã de recolte. în special în Apus. ambiþionându-se sã încerce sã le introducã ºi în Uniunea Sovieticã. nu putem fi absolut siguri cã produsele agricole pe care ne bazãm acum sunt ºi cele mai bune pentru noi. poate cã motivul principal al limitãrii varietãþii de pe mese. Vastele monoculturi din Statele Unite pe care. În sfârºit. a crescut enorm ºi eficienþa. roºiile ocupã locul al XII-lea pe lista celor mai importante produse agricole. din ce în ce mai mult. care sã ajungã ºi în hambare. hrana noastrã provine din specii din ce în ce mai puþine? Da. pentru condiþiile din þara noastrã. încât renteazã sã ai maºini specializate. În al doilea rând.Prevenirea bolilor Azi. al treilea factor care face ne sã limitãm atât de mult gama plantelor consumate este gustul. Soþia mea nu poate uita chinul pe care l-a simþit atunci când a trebuit sã consume ciorba sau supa de agriºe pe care mama mea a pregãtit-o cu ocazia primei ei vizite în casa noastrã. cercetãrile pentru mãrirea producþiei dau rezultate mai rapide dacã se efectueazã asupra unor plante deja bine cunoscute. sunt productive numai dacã îþi poþi permite îngrãºãmintele. De asemenea. diversificarea dã stabilitate agriculturii ºi e mai potrivitã þãrilor în curs de dezvoltare. diversificarea va garanta o alimentaþie mult mai echilibratã. vãzându-le. se gãseºte ºi în economia producþiei de alimente. Pe lângã conservatorismul culinar. În primul rând. erbicidele ºi maºinile agricole moderne.

Alimentaþie inteligentã Iar azi observ aproape acelaºi chin din partea vizitatorilor din România care. desigur numai cei care nu ascultã emisiunile despre sãnãtate oferite de postul de radio „Vocea Speranþei”. gusturile cu care ne-am obiºnuit din fragedã copilãrie ne fac sã preferãm anumite alimente. din pãcate. deoarece ei nu se gândesc la aspectele nutritive. singurul fruct provenit din America de Sud. în ultimii 100 de ani. nu se bucurã de prea mare simpatie în multe pãrþi ale þãrii. mãcriº. ascultând de raþiune. Adulþii însã trebuie sã ºtie cã papilele gustative se obiºnuiesc mai repede decât am crede cu gusturi noi. mai ales când ºtim de ce consumãm un anumit aliment. gusturile noastre s-au alterat ºi nu ne putem conduce dupã ele. în locul fripturilor. de înþeles. totuºi cei înþelepþi vor renunþa la chemarea gustului. Sã nu credeþi cã numai românii sunt aºa. Vinul nu va avea niciodatã gustul apei. este kiwi. Desigur. gulii. Chiar dacã ne vine greu s-o recunoaºtem. sparanghel ºi încã altele care. Iar aversiunea adolescenþilor este. Poate cã nu ºtiþi cã. 108 . cel puþin în parte. gãsesc în farfurie conopidã. care a devenit popular în Apus. poate.

factorul care influenþeazã cel mai mult preferinþele ºi alegerea hranei. mecanizare. care sunt integrate toate într-o secvenþã 109 . înrãdãcinate într-o asociere unicã a mediului (geografie. Cultura este. Alimentaþia satisface nevoi biologice. a structurilor familiale. structurat pe consum.Factorul uman în alegerea și consumul de alimente Dacã oamenii reprezintã cea mai inteligentã formã de viaþã de pe aceastã planetã. Însã de multe ori observãm cã diferite grupãri etnice manifestã obiceiuri alimentare deosebite în prezenþa aceloraºi surse de hranã. menþinând viaþa. numãrul speciilor de plante ºi de animale autohtone). experimentãri). Fãrã îndoialã. atunci de ce li se pare atât de greu sã efectueze mici modificãri în stilul de viaþã. þãrile din nordul Europei sau cele din Europa de rãsãrit. a mobilitãþii ºi a sistemelor economice ºi politice. poate. precum ºi starea ºi relaþiile sociale. adesea. în acelaºi timp. ºi aceasta chiar dacã deosebirile culturale ºi geografice sunt mici – de exemplu. a strãduinþelor umane (inovaþii. accesibilitatea e. a sistemului ritual ºi de credinþã. principalul determinant al calitãþii ºi al cantitãþii alimentelor consumate. oprind astfel înmulþirea atâtor boli? Un intelect dezvoltat este cu totul nefolositor în prezenþa unui sistem biologic permisiv ºi a unui mediu provocator. având puternice antecedente istorice. reflectând ºi exprimând informaþii privind trãsãturile personale ºi culturale caracteristice. este o sursã de plãcere ºi de mulþumire. climã.

ar fi acceptate fãrã probleme. de exemplu. discuþia privind nutriþia e dominatã de dimensiunile plãcerii.Alimentaþie inteligentã particularã de reguli „tradiþionale” ºi acceptate ale bucãtãriei considerate a fi idealã. totuºi trebuie sã recunoaºtem cã rãspunsurile senzorialafective. determinând un anumit mod de alimentaþie. De obicei. fiecare persoanã decide ce ºi cât sã consume. moluºte. respingerea sau acceptarea nu este legatã de caracteristicile gustativo-senzoriale sau de valoarea nutritivã realã. salatã verde sau floricele. Azi se observã cã ºi în cadrul unor unitãþi culturale mai mari existã subgrupe care manifestã normele ºi comportamentele lor proprii. 110 . ce survine mult mai târziu dupã momentul când cãpitanul a cerut modificarea direcþiei. Foarte des. Iar din hrana existentã. Rãspunsul apatic al populaþiei faþã de sfaturile dietetice poate fi asemãnat cu schimbarea direcþiei unui vapor mare. Natura oferã hrana. iar oamenii au creat obiceiuri ca. cu excepþia soiei. Iar însuºirea acestor obiceiuri are loc deja în fragedã copilãrie. însã ºansele ca sã fie alese în mod voit sunt extrem de mici. fiecare familie îºi modeleazã un anumit mod de alimentaþie. Dacã cele amintite s-ar consuma. Pentru mulþi ar fi greu de imaginat o masã festivã fãrã carne. pisici sau ºobolani n-au de-a face cu plãcerea gustativã ºi nici cu filozofia. plãcerile gustative. în loc de morcovi. de mai multe ori pe zi sã serveascã ceai sau cafea cu dulciuri sau alte produse cu o densitate energeticã mare. cu preferinþe ºi aversiuni comune. care va fi considerat ca normal ºi sãnãtos pentru tot restul vieþii. În sfârºit. pot ocupa un loc secundar în preferinþele ºi în aversiunile faþã de anumite alimente. Cel mai bun exemplu este acela al adolescenþilor ºi al adulþilor tineri. Motivele pentru care europenii nu consumã zilnic soia. fãrã sã se ºtie ce reprezintã. care ºi-au însuºit normele difuzate de McDonald’s.

Un exemplu este acceptarea ºi plãcerea pentru condimentele puternice la unele populaþii. însã un numãr mare de calorii. Se va vedea cã volumul de hranã consumat va rãmâne acelaºi. Azi se ºtie cã sunt foarte puþine ºi. Iar cele care vor ajunge sã gãteascã fãrã nici un pic de grãsime vor observa cã spãlatul vaselor va deveni aproape o plãcere. ºi nu invers. Alimentele consumate în mod obiºnuit vor fi preferate. În mod incontestabil. În decurs de 10-14 zile. iar convingerile sunt precursorii acþiunilor voluntare. care au un volum mic. pe lângã economia de detergenþi. Pe lângã schimbarea convingerilor ºi a obiceiurilor. 111 . indiferent de compoziþie sau de densitatea energeticã. însã aportul de calorii va fi mult mai mic. sau pentru gustul amar al cafelei sau al berii. obiceiurile pãrinþilor sunt preluate ºi de copii. Cercetãrile au descoperit cã volumul de alimente consumate este constant. în afarã de gustul pentru dulce. Gospodinele sã încerce reducerea treptatã a cantitãþii de ulei care se adaugã de obicei alimentelor. Studiile efectuate pe oameni au arãtat cã o modalitate de a combate obezitatea ºi bolile degenerative legate de un aport energetic mare este de a scoate grãsimile. totuºi ele contribuie la formarea unor convingeri. ca cele din India. Câteva cuvinte ºi despre preferinþele gustative cu care ne naºtem. Studii efectuate pe gemeni au dovedit cã influenþele genetice nu explicã decât o parte foarte micã a preferinþelor alimentare.Prevenirea bolilor Chiar dacã cunoºtinþele nu sunt suficiente pentru schimbarea modului de alimentaþie. a preþului ºi a accesibilitãþii. alimentaþia poate fi modificatã ºi prin schimbarea compoziþiei. se pare cã nu mai existã o altã plãcere gustativã determinatã genetic. Dar chiar ºi preferinþele ºi aversiunile prezentate la naºtere pot fi uºor modificate. papilele gustative se obiºnuiesc chiar ºi cu alimentele la care nu s-a adãugat nici un pic de sare. Experienþa aratã cã oamenilor începe sã le placã ce mãnâncã.

prin consumarea repetatã a unui aliment. adulþii care-ºi folosesc inteligenþa la alegerea hranei ºi a cantitãþii consumate nu se pot separa de influenþele cognitive. contactul repetat constituie un factor important. de informaþiile privind calitãþile alimentului respectiv. Aromele ºi mirosurile alimentelor intrã ºi în laptele matern. nu toþi oamenii sunt la fel. având o importanþã apreciabilã asupra atitudinilor alimentare ale sugarilor.Alimentaþie inteligentã Mamele trebuie sã ºtie cã expunerea continuã. Nou-nãscuþii recunosc ºi rãspund preferenþial la mirosuri. la arome din mediu ºi la alimente deja la câteva ore dupã naºtere. ce contribuie la acceptarea ºi la formarea plãcerii pentru alimentele noi. Gospodinele care vor proceda aºa vor determina rãspunsul senzorial dorit din partea copiilor. ducând la obiºnuirea cu ele deja în perioada prenatalã. Desigur. prin expunerea la dieta mamei. în aceastã privinþã. Capacitatea de a dobândi anumite gusturi ºi preferinþe alimentare este evidentã din cea mai fragedã copilãrie. Trebuie sã reþinem avantajul biologic al capacitãþii de a modifica preferinþele. Iar cercetãrile au arãtat cã aceste rãspunsuri pot fi învãþate în viaþa intrauterinã. datoritã stimulilor din laptele de mamã. Gusturile ºi mirosurile din alimentaþia mamei sunt prezente în lichidul amniotic. Iar rãspunsurile iniþiale ale nou-nãscuþilor se lãrgesc foarte repede. Dar. 112 .

chiar o supraabundenþã. Chiar dacã. Existã o discrepanþã mare între dorinþa unei alimentaþii sãnãtoase ºi modul real de hrãnire. cu toate cã regulile de bazã ale nutriþiei sãnãtoase sunt mai cunoscute în prezent decât înainte. Nu de mult timp. echipa de cercetãtori de la Facultatea de Medicinã din Cluj a comunicat cã. existã o abundenþã de alimente valoroase. Educaþia. creeazã senzaþia de „noi” ºi satisface nevoia contactului social. luarea mesei cu alþii ne apropie. America. cel puþin în societatea industrializatã. 50% din populaþie este hiperponderalã. 80% din populaþie susþine cã alimentaþia sãnãtoasã ºi condiþia fizicã bunã constituie o preocupare permanentã. obiceiurile ºi tradiþia joacã un rol imens. 113 . mai ales obezitatea. în majoritatea regiunilor globului. hipertensiunea arterialã ºi diabetul. Cu toate cã. realitatea aratã contrariul. þãrile arabe ºi multe þãri din Asia. în primul rând. modul de alimentaþie nu e determinat în primul rând de foame. ci de o serie de factori complecºi: sociali ºi psihici. este surplusul ponderal. dar ºi starea psihicã individualã. ºi în România.Psihicul și alimentaţia Primejdia cea mai mare pentru sãnãtatea omenirii porneºte de la un stil de viaþã nesãnãtos ºi. obezitatea. Alimentaþia face parte din comportamentul nostru social. de la alimentaþia nepotrivitã. în Europa. tulburãrile de nutriþie legate de alimentaþie. sunt în continuã creºtere. Cercetãrile aratã cã. la sondajele efectuate. cu ocazia unui congres. Una dintre principalele probleme de sãnãtate.

Cãci a mânca nu înseamnã doar potolirea senzaþiei de foame. care începe la sânul mamei. care este secretatã de þesutul adipos ºi frâneazã ingestia de calorii. acþioneazã numeroºi factori. De multe ori. este întotdeauna fixatã într-o relaþie socialã ºi emotivã. ducând la o ingestie crescutã de alimente. Totuºi. de poftã de mâncare ºi de saþietate. este programat. iar atitudinea faþã de hranã. în situaþiile respective. Prin pãrinþi. pânã la mesagerii chimici – leptina. Temelia atitudinii faþã de modul de alimentaþie se aºazã în prima copilãrie. Deoarece hrãnirea are loc de mai multe ori pe zi. numai în extrem de puþine cazuri putem arunca vina obezitãþii asupra genelor. ea s-ar putea sã fie. precum ºi defectele genetice ale homeostaziei energetice ºi ale reglãrii greutãþii corporale. ci ºi alþi factori: neurohormonii – neuropeptidul Y ºi melanocortinele –. pregãtindu-se apariþia obezitãþii. pentru a ne rãsplãti. Mâncãm pentru a sãrbãtori. în locul alimentelor nu dispunem de alternative. continuând cu hormonii secretaþi de aparatul digestiv. pentru a ne relaxa sau pentru a ne consola. stresul poate anihila controlul asupra consumului de alimente. Mult mai importante sunt mecanismele dobândite. În acest domeniu. copiii se obiºnuiesc cu anumite gusturi. începând din primele zile de viaþã. Acolo unde. determinatã genetic. începând de la digestia gastricã.Alimentaþie inteligentã Savanþii cerceteazã semnalele cu acþiune imediatã ºi de lungã duratã care dirijeazã senzaþiile de foame. La obezi. Dar nu numai leptina dirijeazã ingestia de alimente. fraþi. Problema apare când. care apreciazã sau desconsiderã anumite alimente ºi bãuturi. 114 . de exemplu pentru a ne consola. insulina ºi glucagonul. se transmite componenta socialã a nutriþiei. În aceste cazuri. cel puþin în parte. creându-se o rezistenþã la leptinã. surori ºi copii de aceeaºi vârstã. pe care ajung sã le iubeascã. e vorba de o rezistenþã la leptinã. acest semnal nu e înþeles în mod corect. ci în acelaºi timp o plãcere. consumul crescut de hranã. într-adevãr.

de cele mai multe ori. cereale integrale ºi tot felul de fructe. Aº dori sã atrag atenþia asupra faptului cã fetiþelor li se creeazã viitoare probleme de sãnãtate. Anglia. ªi acum un sfat foarte important: nu forþaþi copiii sã mãnânce! Permiteþi pãstrarea ºi întãrirea senzaþiilor de foame ºi de saþietate. leguminoase: fasole. fãrã grãsimi: conopidã. spanac. oferite în formele adecvate vârstei: salate de roºii. Neil Armstrong. va fi continuat pe tot parcursul vieþii. de la Centrul de Cercetare a Sãnãtãþii Copiilor. broccoli. Pãrinþii exagereazã când. castraveþi. Aceasta pentru cã. se aºazã fundamentul viitoarei obezitãþi. linte. deoarece insistenþa ºi autoritatea pãrinþilor vor fi considerate mult mai importante decât propriul simþ de saþietate. înainte de a ajunge la vârsta adolescenþei. iar prevenirea surplusului ponderal trebuie sã înceapã deja în copilãrie. dar repetate. Exeter. mãcriº. de la cea mai fragedã vârstã. În loc de a-i îndemna pe copii sã mãnânce mai mult sau sã goleascã farfuria. care. Copiii se vor obiºnui ºi vor îndrãgi hrana vegetarianã. în comparaþie cu riscul bolilor care se vor instala datoritã lipsei de miºcare. Pãrinþii trebuie sã ºtie cã în aceastã perioadã se fixeazã gusturile faþã de alimentele sãnãtoase. gulii. Este extrem de important ca.Prevenirea bolilor Cheia combaterii obezitãþii se gãseºte în domeniul profilaxiei. morcovi. sã ne încredem mai mult în instinctele naturale ºi în reglarea fiziologicã. de obicei. Prin aceste semnale simple. atrage atenþia cã deja la vârsta de 5-6 ani fetiþele sunt mai puþin active fizic decât bãieþii. 115 . mazãre verde. de varzã. pentru cã nu li se oferã ocazia de a fi suficient de active fizic. Riscul unei rãpiri sau al seducerii e foarte mic. Îndemnul de a mânca sau chiar obligarea de a consuma întreaga porþie diminueazã propria senzaþie de saþietate a copilului. dacã existã ºi o predispoziþie geneticã. limiteazã libertatea copiilor. pãrinþii au o atitudine exageratã de protecþie faþã de fetiþe. copiii sã consume împreunã cu pãrinþii alimentele cele mai sãnãtoase. zarzavaturi fierte. formându-se stilul de viaþã. de teamã.

a alcoolului ºi a altor droguri. ªi dacã cumva am uitat. Toate acestea. cu care e confruntatã societatea zilelor noastre. De exemplu. nu numai cã sunt extrem de grave prin ele însele. Creºterea copiilor este.Alimentaþie inteligentã Pe lângã a le acorda mai multã libertate. dacã în loc de a urca scãrile mama ia liftul. 116 . Ea este singura ºi cea mai importantã variabilã implicatã în bolile ºi în accidentele copilãriei. Copiii percep extrem de exact câtã activitate fizicã depun pãrinþii. dar devin ºi mai importante ca precursoare ale nenorocirilor din viaþa de adult. ºi încã multe altele. copiii vor observa ºi îi vor urma exemplul. probabil. pãrinþii îi pot convinge pe copii sã fie mai activi prin exemplul personal. în sarcinile la minore. în criminalitatea juvenilã ºi în bolile psihice. în pãrãsirea ºcolii. pentru a se juca în aer liber. cea mai importantã problemã de sãnãtate publicã. sã ne reamintim cã educaþia = exemplu + iubire. în folosirea tutunului.

fãrã restricþii cantitative. Cine are ceva de plãtit pentru obiectele din numeroasele magazine de lux. oriunde ºi în orice cantitate. ºi-au luat rãmas-bun. constã în faptul cã fiecare pasager poate lua masa oricând. o face tot cu aceastã legitimaþie. Nouã restaurante. în special din Germania ºi Anglia. Societatea armatoare Norvegian Cruise-Line a elaborat o nouã strategie pentru navele ei de croazierã. 117 . plus echipajul de 968 de persoane. Societatea de navigaþie sperã sã atragã mai mulþi turiºti. în mijlocul unui spectaculos joc de artificii. oferind meniuri pentru orice gust. locuitorii oraºului Bremerhaven. denumitã „Freestyle Cruising”. Vã puteþi imagina în ce constã noutatea? Inovaþia. în condiþiile cele mai luxoase. Cheile aparþin trecutului. covoare groase absorb zgomotul paºilor ºi niºte legitimaþii cu bandã magneticã deschid uºile cabinelor. Epoca celor trei mese þine de domeniul trecutului. de la noua navã pentru turiºti. putând gãzdui. în seara zilei de 8 septembrie 2001. 1. dar nu pentru mâncare sau pentru bãuturã.Templu plutitor pentru plăceri culinare Dupã o sãptãmânã de festivitãþi. Ascensoare cu pereþi de sticlã îi transportã pe pasageri pe cele ºapte punþi. Germania. care nu costã nimic. realizatã în ºantierele navale Lloyd din localitate. Vaporul a costat 650 de milioane de mãrci.936 de pasageri. Turiºtii pot mânca mereu ºi oriunde se gãsesc pe vas.

Iar dacã îi vine cuiva ideea sã se cãsãtoreascã. Cãlãtorind prin Statele Unite. mai ales. poþi consuma orice ºi oricât: salate. Ospãtarii n-au decât rolul de a lua de pe masã farfuriile care s-au golit ºi. Centrul de fitness. în special alimente ce provin de la animale. într-un restaurant. mi-am dat seama cât de greu e sã te abþii atunci când. mâncãruri. cel puþin în domeniul nutriþiei. fripturi ºi alte produse de carne. care se sperã sã fie principala atracþie. deoarece nimeni nu pleacã fãrã sã fie sãtul pânã peste cap. poate ajuta la arderea caloriilor înghiþite. deschis ziua ºi noaptea. fructe ºi tot ce mai e comestibil. ªi acesta e motivul pentru care ne-am permis sã atragem atenþia asupra noii concepþii norvegiene. În timp ce savanþii descoperã zilnic relele ce decurg din consumul exagerat de alimente. ziua ºi noaptea. pentru a-i atrage pe clienþi. torturi. la fel ca bazinele de înot sau terenurile de sport. s-ar putea sã nu mai fie în stare sã ajungã la ultimul. Este extrem de interesant cã întreprinderile turistice au constatat cã. ca strãmoºii noºtri de acum câteva sute sau mii de ani. îngheþatã. Dupã ce te-ai sãturat într-un restaurant. ciorbe. peºte. îngreuneazã alegerea. pe vas se mai gãsesc 12 baruri. încât cine consumã numai câte un pãhãrel. vizitând localurile existente. majoritatea populaþiei secolului XXI se comportã. printre altele. momeala cea mai bunã este mâncarea. prãjituri.Alimentaþie inteligentã deschise tot timpul. oriunde ºi. Pe lângã cele 9 restaurante. constã în posibilitatea de a mânca oricând. Cãlãtoria culinarã duce. poþi intra în urmãtorul ºi-o poþi lua de la capãt. o poate face în capela de pe vas. Dar aceasta se întâmplã 118 . dupã ce-ai plãtit la intrare 10 dolari. Hawaii. în Italia. supe. Inovaþia. oricât. iar pentru sãptãmâna de miere i se asigurã un apartament special. Ca sã nu mai vorbim de discotecile care-ºi aºteaptã vizitatorii. pe locurile eliberate rãmân ºi bacºiºuri pe mãsura gradului de saturaþie. California ºi Mexico.

aceiaºi cercetãtori au constatat cã ºobolanii þinuþi la un regim sãrac în calorii dezvoltau cancere de prostatã de dimensiuni mai mici decât cei care se hrãneau dupã plãcere. New Orleans. au urmãrit 23 de pacienþi cu neoplasm pancreatic. Nici noi nu dorim sã condamnãm pe nimeni. agape etc. poate. observaþi cum se comportã majoritatea celor care. În anul 1998. veþi avea onestitatea de a nu-i judeca pe ceilalþi. celulele canceroase stau în faþa unei dileme. cercetãtorii de la Institutul Naþional de Cancer din Bethesda. de prelungire a vieþii ºi de prevenire ºi dezvoltare a bolilor canceroase? Acum se ºtie cã. În anul care a urmat. Maryland. doveditã ºtiinþific. Louisiana. Sau. SUA. pentru a supravieþui. care au adoptat un regim sãrac în calorii ºi bogat în fibre. Probabil cã acesta este ºi argumentul cel mai puternic al celor care susþin cã ne tragem din animale! Cine mai vrea sã ºtie cã reducerea cantitãþilor de alimente consumate constituie singura ºi cea mai eficientã mãsurã. În anul 1993. au acces nelimitat la bunãtãþi culinare.Prevenirea bolilor nu numai dincolo de Ocean. Dacã nu sunteþi prea ocupat cu propria hrãnire. De fapt. cu anumite ocazii – nunþi. Fie cã nu se vor înmulþi mai repede decât restul celulelor din organism. surprinzându-vã în flagrant. celulele canceroase cu o creºtere rapidã au nevoie de mai multe calorii decât celulele sãnãtoase. –. ºtiind cum este natura noastrã. iar 119 . au arãtat cã obezitatea asociatã cu o alimentaþie bogatã în calorii creºte riscul îmbolnãvirilor de cancer pancreatic. În grupul de control. cercetãtorii de la Universitatea Tulane. pacienþii care nu ºi-au schimbat modul de alimentaþie au trãit în medie cam 6 luni. fie cã vor muri în încercarea lor de a se reproduce mai repede decât le permite aportul limitat de energie. în timp ce bolnavii care au acceptat dieta hipocaloricã au trãit un an ºi jumãtate. Lipsa de stãpânire în faþa bunãtãþilor nu aparþine numai speciei umane.

Alimentaþie inteligentã celulele tumorale mureau mai repede ºi aveau vase de sânge mai mici ºi mai subþiri. 46 de gene prezentau modificãri legate de vârstã – produceau inflamaþii ºi radicali liberi. 27 dintre cele 46 de gene se comportau ca genele tinere. care ne intereseazã pe toþi cei care ne considerãm sãnãtoºi ºi care nu putem împiedica scurgerea timpului. abia când au ajuns la vârsta de 34 de luni. foarte uºor realizabilã printr-un regim total vegetarian. Lucrarea a fost 120 . cu urmãri negative asupra sãnãtãþii. de la Universitatea de Stat Ohio. de aceastã „întinerire” a genelor. reducând pur ºi simplu cantitatea de hranã timp de patru sãptãmâni. bucãtãria organismului. Un alt grup a primit numai jumãtate din hrana consumatã de primul grup. spune Steven Clinton.” Consumul mai redus de calorii mai are ºi alte avantaje. obþinutã în felul acesta. la animalele hrãnite normal. Dar observaþia cea mai surprinzãtoare a fost cã ºoarecii care au fost supuºi la un regim restrictiv doar la o vârstã înaintatã au beneficiat totuºi. ceea ce corespunde vârstei de 70 de ani la om. Trecerea la o alimentaþie restrictivã. organismul nostru devine mai puþin eficient în metabolizarea ºi folosirea medicamentelor ºi eliminarea toxinelor. poate ajuta ca ficatul sã metabolizeze mai bine alimentele sau sã elimine toxinele. au fost trecuþi la regimul restrictiv de 50%. „În mod evident”. o datã cu înaintarea în vârstã. S-au examinat 11. „restricþia alimentarã inhibã dezvoltarea tumorilor. La ºoarecii þinuþi la regim restrictiv. „Întinerirea geneticã”. Se ºtie cã. Iar alþi ºoareci.000 de gene din ficatul ºoarecilor ºi s-a gãsit cã. Ohio. timp de o lunã. adicã hipocaloricã. în proporþie de 70%. Cercetãtorii au hrãnit un grup de ºoareci cu un regim normal în tot cursul vieþii lor. poate influenþa genele din ficat. hrãniþi normal. Columbus. Stephen Spindler ºi colaboratorii de la Universitatea California au descoperit cã genele din ficatul ºoarecilor bãtrâni pot fi fãcute sã se comporte ca atunci când animalele erau tinere.

cu substanþele nutritive necesare. soia scade colesterolemia. se aratã cã soia are o acþiune favorabilã ºi în prevenirea aterosclerozei. în revista Nutrition Review (vol. din care ficatul va elabora colesterolul. p. Genisteina blocheazã tocmai aceastã posibilitate – împiedicã afluxul necesar de sânge. datoritã izoflavonelor pe care le conþine. grãbind scoaterea din circulaþie a acestor lipoproteine cu densitate micã. emite semnale SOS.Prevenirea bolilor publicatã în Proceedings of the National Academy of Sciences (vol. precum ºi a acizilor biliari. dupã consumarea rezervelor disponibile de oxigen ºi glucozã. proteina din soia scade absorbþia intestinalã a colesterolului. favorizeazã moartea celulelor tumorale. dintre care cele mai cunoscute sunt genisteina ºi daidzeina. un fitoestrogen din soia. Cercetãtorii nu înceteazã sã ne reaminteascã faptul cã fasolea soia oferã o protecþie deosebitã împotriva cancerului. În al treilea rând. tumoarea se poate dezvolta repede. sept. 98. Genisteina. proteina din soia creºte activitatea receptorilor pentru LDL. Soia conþine cel puþin 12 izoflavone. diminuând concentraþiile de LDL-C circulant prin urmãtoarele mecanisme: În primul rând. 10 630. p. 121 . mai ales. Principiul de acþiune al genisteinei este explicat astfel: în mod normal. Relativ recent. 2001). pentru cã. În al doilea rând. Deci. 56. în urma cãrora apar o serie de vase noi de sânge. ºi tumora moare prin înfometare. 231-235). mai ales dacã se asigurã aportul de 6-8 pahare de apã zilnic. iar metoda nu e deloc costisitoare: reduceþi cantitatea de alimente consumate ºi. nu mâncaþi seara! ªi nici posturile de mai multe zile nu constituie o aberaþie. la nici o vârstã înaintatã nu e prea târziu pentru a întineri unele gene.

Alimentaþie inteligentã Deoarece structura izoflavonelor este asemãnãtoare hormonilor estrogeni ºi pentru cã ele se fixeazã pe receptorii de estrogen. arãtând o afinitate mare pentru receptorul B. 122 . Se ºtie cã estrogenii mamiferelor scad LDL-C ºi cresc HDL-C. se considerã cã izoflavonele sunt responsabile pentru efectele asupra lipidelor serice. pe lângã efectul protector asupra vaselor de sânge.

al virusurilor ºi al altor agenþi patogeni. membranele mucoase ºi temperatura corpului. cu care venim în lume ºi care reprezintã apãrarea de bazã împotriva bolilor. deoarece suntem înzestraþi cu numeroase mecanisme de apãrare.Alimentaţia și sistemul imunitar Din momentul naºterii. Sistemul imunitar e alcãtuit din douã compartimente funcþionale: Primul e acela al imunitãþii înnãscute. fiind în stare sã producã un numãr enorm de celule ºi de molecule. Din fericire. cunoscute sub denumirea de sistemul imunitar. Fãrã o apãrare eficientã. adicã intrã în acþiune atunci când imunitatea înnãscutã nu e în stare sã lupte cu succes împotriva agentului patogen. care sunt „memorate” de sistemul imunitar. devora ºi digera microorganismele. care pot înghiþi. foarte curând. suntem expuºi asaltului continuu al microbilor. Al doilea este compartimentul imunitãþii dobândite. pentru cã fabricã o anumitã substanþã cu acþiune specificã împotriva fiecãrui virus. Imunitatea înnãscutã reprezintã prima linie defensivã. ca interferonul ºi celulele de apãrare – „Natural Killer” (ucigaºe naturale) ºi neutrofilele. viaþa ni s-ar încheia printr-o boalã infecþioasã sau tumoralã. Compartimentul imunitãþii dobândite este activat. Acest sistem deþine o uimitoare adaptabilitate. de obicei aºa ceva nu se întâmplã. Acest compartiment e alcãtuit din bariere împotriva infecþiilor. ce poartã denumirea ºi de imunitate specificã. Pentru aceasta e nevoie de informaþii prealabile. precum ºi din unele bariere chimice. care îi pot recunoaºte ºi distruge pe numeroºii invadatori. Sistemul imunitãþii 123 . ca de exemplu: tegumentele.

dar ºi ulterior. Deoarece speciile reactive de oxigen se produc mereu în organism. prin stilul nostru de viaþã. seleniul. dar acum am dori sã subliniem doar faptul cã este influenþat de factorii de mediu. trecând de partea duºmanilor noºtri. pot diminua leziunile produse de radicalii liberi. În realitate. legumele. zarzavaturile ºi fructele scad frecvenþa bolilor canceroase. Însã antioxidanþii. În special persoanele în vârstã au nevoie de un aport optim de nutrienþi ºi de antioxidanþi. ºi. fierul. Studii efectuate în numeroase þãri aratã cã produsele cerealiere integrale. sistemul imunitar e mult mai complex. pentru o bunã funcþionare a celulelor din sistemul imunitar e foarte important sã existe un echilibru între antioxidanþii din hranã ºi substanþele oxidante. dar foarte uºor îl putem ºi frâna. Un exemplu: celulele aparþinând sistemului imunitar pot fi lezate sau chiar distruse de oxigen. precum ºi proteinele ºi grãsimile vegetale joacã un rol esenþial. precum ºi numeroasele substanþe vegetale secundare. Dar nu numai în copilãrie modul de viaþã poate contribui la buna funcþionare a sistemului imunitar. În timpul vieþii intrauterine ºi în primele luni de viaþã.Alimentaþie inteligentã dobândite este alcãtuit din celule speciale. Limfocitele T sunt în stare sã se lupte ºi direct. numite limfocite B ºi T. zincul. În acelaºi timp. Acum ºtim cã numãrul celulelor T scade o datã cu înaintarea în vârstã. celulã contra celulã. alimentaþia viitoarei mame ºi a nou-nãscutului influenþeazã mult dezvoltarea sistemul imunitar. În cursul proceselor de oxidare din organism iau naºtere aºa-numiþii radicali liberi. formarea radicalilor liberi e mai mare 124 . pentru o bunã funcþionare a sistemului imunitar. anticorpi ºi citokine. cum sunt vitaminele E ºi C. îl putem ajuta sã-ºi îndeplineascã multiplele funcþii. motiv pentru care vârstnicii sunt mai susceptibili decât tinerii faþã de numeroase infecþii. vitaminele. boli imune ºi canceroase. pot neutraliza. cuprul. care produc nenumãrate substanþe chimice. foarte dãunãtori.

O roºie mijlocie conþine 3 mg. Fitosterinele. nuci. dar ºi în cel de colon. Fitoestrogenele. la frecvenþa mai mare a afecþiunilor amintite. mere. Lumea plantelor furnizeazã un numãr impresionant de substanþe active. Flavonoidele. cel puþin parþial. care se gãsesc în seminþele de floarea-soarelui. din ridichi. În afara vitaminelor. susan. Efectul protector începe cu 6 mg/zi. cartofi. mai existã o serie întreagã de substanþe bioactive. Nici o pilulã nu poate oferi ceea ce a aºezat Creatorul în fructe. Iatã câteva exemple: Licopenul din roºii.Prevenirea bolilor la bãtrâni. scad riscul cancerului de intestin gros. aºa-numitele substanþe vegetale secundare. care. legume ºi cereale. afine. au o acþiune protectoare împotriva neoplaziilor în care existã ºi o componentã hormonalã. varzã. Un pahar de suc de roºii conþine între 15 ºi 30 mg. printre altele. ajutã sistemul imunitar în combaterea infecþiilor ºi a cancerului. alune. ca în cancerele de sân. ardei ºi ceapã. uneori putând fi chiar dãunãtor. în special împotriva neoplasmului de prostatã. Glucosinatele. Aºa ceva e cu totul inutil. încearcã sã convingã populaþia de foloasele suplimentãrii cu antioxidanþi ºi cu vitamine sub forma tabletelor. în cireºe. din soia. varzã ºi sfeclã roºie. favorizeazã lupta împotriva infecþiilor ºi a tumorilor. zarzavaturi. seminþe de in ºi toate soiurile de varzã ºi de conopidã. nãsturel. cãpºuni. cu o puternicã acþiune anticancerigenã. inclusiv broccoli. care se gãsesc în coaja fructelor ºi a zarzavaturilor de culoare roºie. au o puternicã acþiune anticancerigenã. Numeroasele reclame. galbenã ºi violet. mure. cel puþin la fel de importante pentru sãnãtatea noastrã. fragi. pornind din interese pur comerciale. contribuind. conopidã. uter ºi prostatã. Se pare cã licopenul din roºiile fierte e ºi mai bine utilizat. viºine. 125 . cereale.

Inhibitorii de proteaze. care se gãsesc în tãrâþele cerealelor ºi în nuci. mentã. necesare dezvoltãrii lor. inozitol. ºi cele din Asia. în cantitãþi mari în usturoi. care se gãsesc în pãstãioase – fasole. De exemplu. între populaþiile cu un risc mare. substanþe aromatice din þelinã. Studii recente au demonstrat cã hrãnirea animalelor de laborator cu produse de soia scade apariþia ºi dezvoltarea metastazelor. hexafosfatul (acidul fitic). se datoreazã. scad riscul neoplasmului de intestin gros. fitosterolii ºi saponinele. în primul rând. alune. Terpenele. din nuci. însã într-o concentraþie mai mare în soia. scad riscul tumorilor maligne. Saponinele. favorizând moartea lor ºi împiedicând formarea de noi vase de sânge. Sulfidele. constituie aspectul cel mai teribil al cancerului. inhibã creºterea tumoralã ºi protejeazã împotriva speciilor reactive de oxigen. inhibitorii de proteaze. inhibã carcinogeneza. Marile deosebiri între morbiditatea ºi mortalitatea prin cancerele de prostatã. Elveþia ºi Anglia. Cu tot progresul tehnicilor chirurgicale ºi al tratamentelor adjuvante. mazãre. sân ºi intestin gros. soia. au un efect bun în prevenirea cancerului. izoflavonele frâneazã proliferarea multor tipuri de celule canceroase. au o acþiune antioxidantã ºi un efect protector împotriva infarctului miocardic. Metastazele. care se gãsesc în foarte multe vegetale. lignanele. 126 . cu un risc mic. metastazele sunt cauza principalã a prognosticului infaust (nefavorabil) ºi a deceselor în bolile neoplazice. chimen. praz. deosebirilor în ceea ce priveºte consumul de grãsimi animale ºi de produse de soia. ca cele din Statele Unite. daidzein ºi glicitein. de la tumoarea primarã la organe aflate la distanþã. Izoflavonele genistein. ceapã. adicã rãspândirea celulelor maligne. cu dezvoltarea tumorilor secundare. nãut –.Alimentaþie inteligentã Fenolii. împiedicã dezvoltarea bacteriilor ºi a virusurilor. cereale ºi cartofi.

ca hipertensiunea arterialã. diabetul ºi ateroscleroza. fructe ºi nuci favorizeazã relaxarea vascularã. prin creºterea producþiei de oxid nitric. existã o diminuare a relaxãrii. în multe boli în care este implicat aparatul cardiovascular.Prevenirea bolilor În sfârºit. a dilatãrii vasculare la diferite substanþe vasodilatatoare. contribuind astfel la scãderea mortalitãþii prin boli cardiovasculare. 127 . Polifenolii din diferite vegetale. dependentã de endoteliu.

de exemplu. ºi cã. Deci. dupã cercetãrile fãcute de experþi în acest domeniu. aceste substanþe suferã procesul de acumulare ºi de bioamplificare. Iar datele ºtiinþifice atestã faptul cã alimentaþia vegetarianã se însoþeºte de mai puþine riscuri pentru sãnãtate decât cea cu produse provenind de la animale. în organismul uman vor intra cantitãþi ºi mai mari de poluante din mediul înconjurãtor. De cele mai multe ori. când se pune problema schimbãrii modului de alimentaþie cu care ne-am obiºnuit din moºi-strãmoºi. Totuºi. Se uitã cã pesticidele ºi insecticidele intrã ºi în hrana animalelor. Diderot În cursul vieþii. conservantele.000 de ori mai mare. Exemplele în privinþa aceasta sunt foarte numeroase. inclusiv a peºtilor. ºi asupra diferitelor substanþe care se adaugã alimentelor. Pe de altã parte. în organismul animalelor. dacã aceste produse animale sunt consumate. un om consumã 40 pânã la 50 de tone de alimente. dacã-l comparãm cu acela al cuiva care fumeazã zilnic un pachet de þigãri ºi al cãrui risc e de 50. nu e de mirare cã obiceiurile alimentare sunt decisive pentru sãnãtatea noastrã. 128 . reiese cã riscul acestor substanþe asupra sãnãtãþii e foarte mic. ultimii au mai mult succes. unii încearcã sã abatã discuþia asupra poluanþilor din mediul înconjurãtor (pesticide. insecticide).Suntem ceea ce mâncăm Medicii lucrează pentru a ne menţine sănătatea. ca s-o strice. iar bucătarii. care pot sã ajungã în hrana noastrã.

Majoritatea alimentelor consumate reprezintã un amestec complex de grãsimi. greutatea corpului va fi de aproximativ 65 kg. Oamenii ºi animalele sunt sisteme biologice. ºi acest concept formeazã baza nutriþiei. Aceastã creºtere de aproape 20 de ori în greutate. fibre. cu producere de CO2 ºi H2O. în care componentele alimentelor – grãsimi. energia eliberatã e folositã pentru lucru. Din punct de vedere termodinamic. În cursul acestui proces de oxidare. reacþiile chimice oxidative care au loc în corpul uman sunt identice. Fondatorul ºtiinþei nutriþiei e considerat francezul Lavoisier (1743-1794). ar fi mai potrivit sã se spunã „Suntem ceea ce absorbim ºi reþinem”. vitamine. care convertesc energia pe care o primesc sub formã de alimente. reprezintã ºi azi bazele calorimetriei ºi energeticii umane. Organismul viu e o uzinã chimicã. producând aceeaºi cantitate de energie ca oxidarea rapidã ce survine într-o flacãrã. Iar principiile promulgate de Lavoisier. cele de CO2 produse ºi energia eliberatã depind de tipul combustibilului folosit. cu mai bine de 200 de ani înainte. substanþe 129 . un nou-nãscut la termen cântãreºte în jur de 3 kg. hidraþi de carbon ºi proteine – sunt oxidate printr-o serie de paºi mici. apã. al producerii de cãldurã ºi al combustiei.Prevenirea bolilor În þãrile industriale. El a fost primul care a demonstrat cã procesul oxidativ constituie sursa de cãldurã pentru vieþuitoare. proteine. La atingerea vârstei de adult. glucide. În felul acesta. Energia e necesarã pentru activitate. precum ºi toate þesuturile care s-au format în perioada dezvoltãrii se datoreazã alimentelor care au fost absorbite ºi reþinute în corpul uman. în locul dictonului „Suntem ceea ce mâncãm”. chimistul francez a arãtat cã oxigenul inspirat e consumat. pentru creºtere ºi reproducere. care a descoperit principiul oxidãrii. într-o energie utilã. Folosind în experienþele sale un cobai ºi un calorimetru cu gheaþã. pentru menþinerea temperaturii corpului. Cantitãþile de oxigen folosite.

nici în boalã”. Cercetãrile au arãtat cã nutriþia e un factor de mediu deosebit de important. în secolul XXI. ºi aºa foarte încãrcatã. nu e afectat numai intestinul. asupra musculaturii ºi asupra funcþiei antioxidante. deoarece ºtiinþa nutriþiei nu mai are loc în programa analiticã. adicã obeze. deoarece nevoia de hranã nu înceteazã niciodatã. persoane subnutrite sau prea bine hrãnite. Legãtura dintre nutriþie. nutriþia a fost vãzutã doar în contextul compoziþiei corpului – de exemplu. existã o interacþiune între alimentaþie ºi inflamaþie. absolvenþii facultãþilor de medicinã din toate þãrile sunt foarte puþin pregãtiþi pentru a putea da sfaturi competente în domeniul nutriþiei. ºtiinþa nutriþiei e consideratã însã într-un mod mult mai nuanþat. învãþatul ºi medicul Moses Maimonides scria: „Cunoºtinþele privind alimentaþia sunt poate cele mai importante din toatã medicina. atunci când cineva prezintã o boalã gastrointestinalã. Relaþia dintre nutriþie ºi starea sãnãtãþii se poate observa dacã aruncãm o privire asupra datelor statistice. În secolul al XII-lea. Societatea Americanã de Gastroenterologie a înfiinþat recent o secþie de nutriþie ºi obezitate. Din nefericire. Contribuþia fiecãruia dintre aceºti constituenþi poate varia foarte mult. de exemplu colita ulceroasã. S-a ajuns sã se recunoascã faptul cã. În ultimii ani s-au observat efectele nutriþiei asupra funcþiei imunitare. Într-o boalã intestinalã inflamatorie. nici în sãnãtate. boala Crohn ºi altele.Alimentaþie inteligentã chimice ºi minerale. care interacþioneazã cu profilul genetic al persoanei. influenþând evoluþia bolilor ºi rãspunsul la tratament. aproximativ 10-15% dintre americani mureau de boli cardiovasculare ºi de accidente vasculare cerebrale (o mare parte dintre aceste decese 130 . Nu e surprinzãtor. În anul 1900. Azi. Mult timp. Recunoscând importanþa nutriþiei asupra tractului gastrointestinal. sãnãtate ºi boalã a fost recunoscutã de mult.

din întreaga producþie de porumb din SUA. 131 . R. Principalii factori de risc pentru aceste afecþiuni sunt alimentaþia excesivã cu produse animale ºi inactivitatea fizicã. rezultând concentraþii crescute de grãsimi în sânge. Azi. vor fi 56 de milioane de decese. populaþia consumã mai puþin de 1%. Noua Zeelandã. În anul 1900. 45% mor prin boli cardiovasculare ºi accidente vasculare cerebrale. de la Universitatea Auckland. dar lipsite de nutrienþi. Pe plan mondial. iar industria a inundat piaþa cu alimente înþesate de calorii. în cantitãþi mari. prin boalã coronarianã ºi 5. au dispãrut. prin accidente vasculare cerebrale.Prevenirea bolilor se datorau valvulopatiilor reumatismale. Dupã dr. practic. Frecvenþa bolilor cardiovasculare ºi canceroase a crescut într-un mod exploziv dupã al doilea rãzboi mondial. Beaglhole. deºi valvulopatiile reumatismale. produse de origine animalã. Celor care-ºi pun speranþele în progresul geneticii. deci. Azi. în timp ce 99% se foloseºte pentru creºterea animalelor. obezitate ºi hipertensiune arterialã. cel puþin 75% dintre cazurile noi de boli cardiovasculare se datoreazã alimentaþiei.5 milioane. din întreaga producþie de porumb din SUA. dupã unii chiar cu 90%. proporþia e de 25%. cercetãtorul din Auckland le spune cã genetica ne ajutã sã înþelegem susceptibilitatea individualã. din care 7 milioane. 6% dintre americani mureau de cancer. fabricarea siropului de porumb pentru bãuturi dulci. însã nu va contribui la controlul bolilor cardiovasculare ale populaþiei. deci aveau o cauzã infecþioasã). la toate acestea mai adãugându-se ºi fumatul. când populaþia a început sã consume. pe care o invidia atât de mult domnul Hrusciov pe timpuri. în acest an. sedentarismului ºi fumatului. iar majoritatea acestor decese survin în þãrile industriale. În momentul de faþã. Înlãturarea acestor trei factori ar putea reduce decesele prin boli cardiovasculare cu cel puþin 75%. fabricarea de aditive la combustibil pentru motoare cu explozie ºi fabricarea hârtiei.

Alimentaþie inteligentã
Numai o scãdere cu 2% a tensiunii arteriale medii, adicã cu 3 mmHg a presiunii diastolice, ar putea preveni 1,3 milioane de decese prin accidente vasculare cerebrale (AVC) (aproximativ 15% din totalul deceselor prin avc) ºi 600.000 de decese prin infarct miocardic. Aceastã reducere a tensiunii arteriale ar putea fi realizatã prin scãderea de sare – 0,7g de sare pe zi fiind de ajuns pentru nevoile organismului, iar populaþia consumã cel puþin de 10 ori mai mult. În China, Asia de Sud-Est, Africa, America Centralã ºi de Sud, unde încã n-au pãtruns alimentele bogate în carne, zahãr ºi grãsimi, cazurile de boalã coronarianã ºi de diabet sunt foarte rare. Se pare cã drumul spre o sãnãtate mai bunã ocoleºte restaurantele fast-food, de tipul McDonald’s, raioanele cu carne, brânzeturi ºi dulciuri, conducându-ne înapoi, spre hrana datã iniþial omenirii: boabele de aur ale cerealelor, vegetalele ºi fructele. Concepþia cã bolile civilizaþiei apusene sunt legate de stilul de viaþã ºi cã ele pot fi prevenite reprezintã cea mai importantã descoperire medicalã a secolului XX. Pentru a schimba un obicei, trebuie sã dorim schimbarea. Obiceiurile vechi sunt comode ºi, pentru a scãpa din braþele lor, e nevoie de o dorinþã puternicã. Dar dorinþa singurã nu poate schimba vechile obiceiuri ale stilului de viaþã. Trebuie sã ºtim ce sã schimbãm ºi sã înþelegem de ce. Apoi trebuie un efort conºtient pentru a pune în practicã noul mod de a trãi, care, cu timpul, va deveni ceva automat. „Alege ce este mai bun”, a spus Pitagora, „ºi obiºnuinþa îl va face plãcut ºi uºor.” „Obiceiul este o funie; zilnic toarcem un fir la el ºi, pânã la urmã, nu se poate rupe.” (Horace Mann)

132

Digestia alimentelor
Sper cã aþi avut o masã de dimineaþã consistentã, care v-a oferit energia necesarã pentru perioada cea mai activã a zilei. Existã nenumãrate alternative pentru a nu recurge doar la salam ºi la brânzeturi, dacã nu urmãrim doar satisfacerea gusturilor, ci ºi aspectele nutriþionale. Celulele organismului nostru nu consumã nici ouã, nici produse lactate, nici carne, nici mãcar cereale, nuci sau fructe. Ele nu pot folosi decât molecule de glucide, proteine, grãsimi, minerale, vitamine ºi substanþe fitochimice. ªtiind aceasta, sã presupunem cã aº aºeza într-un mixer toate alimentele de pe masã, le-aº transforma într-un amestec fãrâmiþat foarte fin ºi mi le-aº injecta în venã. Ce s-ar întâmpla? Dupã o zi sau douã s-ar anunþa o întrunire, ar veni câþiva prieteni buni, înarmaþi cu batiste pentru a-ºi ºterge lacrimile, un preot ar spune câteva cuvinte frumoase, probabil nemeritate, privind spre mine, aºezat acum într-o cutie lunguiaþã, dupã care aº fi coborât aproximativ 2 metri, iar, în zilele urmãtoare, aþi avea surpriza de a auzi la radio o voce mai plãcutã ºi teme mai interesante. Nu, nu, celulele organismului nostru nu pot utiliza alimentele pe care le înghiþim! Dar nu mi-ar plãcea nici ca dimineaþa, aºezându-mã la masã, sã am în faþã o farfurioarã cu fibre, opt sau zece ceºcuþe cu aminoacizi, o altã ceºcuþã cu pudrã de amidon pur ºi numeroase cãpãcele cu vitamine, minerale ºi fitochimice, deci toate moleculele celulelor mele. ªi ce gust ar avea acest dejun, nici sã nu mã întrebaþi!
133

Alimentaþie inteligentã
Cât de bun ºi de înþelept a fost Dumnezeu atunci când a împachetat moleculele, de care au nevoie celulele noastre, în alimente atât de apetisante, cu arome ºi culori încântãtoare, dupã ce, în prealabil, a creat în corpul nostru tubul digestiv, care fãrâmiþeazã ºi desface alimentele în molecule de nutrienþi; acestea, absorbite în curentul sanguin, sunt transportate ºi servite celulelor dupã nevoie, oferindu-le exact ceea ce le este necesar. Acesta este aparatul digestiv, intermediarul între alimentele gustoase pe care le consumãm ºi celulele care au nevoie de ele. Probabil ºtiþi cã procesul digestiei, în realitate, începe în capul nostru, în creierul nostru. Vedem, mirosim ºi auzim cum alimentele sunt pregãtite. Aceste semnale ajung într-un centru de integrare în creier, ne reamintim cât de gustoasã e hrana pe care tocmai o vom avea, ºi glandele salivare încep deja sã secrete mai intens. Anumite mesaje sunt trimise la stomac: „Atenþie, vine hrana, fii gata!” ªi, în clipa când totul e pe masã, sucurile digestive sunt ºi ele la îndemânã, pentru a-ºi începe acþiunea de fãrâmiþare chimicã ºi de pregãtire pentru absorbþia delicioaselor bucate. Începem sã mestecãm, oricât de grãbiþi am fi – un proces absolut necesar pentru ca saliva, cu chimicalele ei, sã iniþeze digestia, în special a amidonului ºi a grãsimilor. Pentru a favoriza contactul enzimelor cu interiorul alimentelor, acestea trebuie fãrâmiþate minuþios, iar în acest timp enzimele îºi îndeplinesc lucrarea. Însã producþia de sucuri digestive nu se datoreazã numai mesajelor care pornesc de la simþurile noastre. Centrul din creier determinã declanºarea secreþiei lor cu ceva înainte de ora presupusã de masã, pentru ca totul sã fie gata în momentul apariþiei alimentelor. Existã o anumitã „condiþionare”, demonstratã de Pavlov la începutul secolului trecut. Dacã se aºteaptã o orã sau douã peste timpul regulat de masã, sucurile, dezamãgite, rãmân neutilizate. Desigur, fabricile producãtoare de enzime pot interveni oricând, printr-o ºarjã pregãtitã de urgenþã, cu un consum mai mare de
134

Prevenirea bolilor
energie. Iar dacã luãm masa cu o orã sau douã mai devreme decât timpul obiºnuit, stomacul nu e pregãtit ºi trebuie sã-ºi mobilizeze forþele pentru a face faþã alimentelor neaºteptate. Cel mai bine e sã luãm mesele la aceleaºi ore ºi, dacã e cu putinþã, sã avem numai douã mese pe zi, care sunt absolut suficiente pentru majoritatea adulþilor sãnãtoºi, însã ultima sã fie în jurul orelor 15-16. Stomacul are trei funcþii principale: Prima, de a înmagazina alimentele, pe mãsurã ce sunt mestecate ºi înghiþite. În stomac, continuã digestia amidonului, începutã în gurã de cãtre enzima amilaza, care continuã timp de aproximativ trei ore. A doua funcþie este de a secreta enzime, hormoni, acid clorhidric ºi mucusul care cãptuºeºte stomacul ºi constituie o barierã protectoare faþã de substanþele acide ºi faþã de alþi agenþi ce pot leza straturile mucoasei gastrice. Printre aceºti agenþi amintim: oþetul, acidul acetilsalicilic sau aspirina, cortizonul, bãuturile alcoolice, piperul, muºtarul, ardeiul iute ºi scorþiºoara. Toate acestea ar trebui evitate. Al treilea rol al stomacului este acela de a amesteca alimentele cu sucurile digestive ºi, prin contracþii ritmice, de a elimina porþiuni mici din conþinut, care trec prin canalul piloric în duoden ºi în intestinul subþire. Contracþiile peristaltice gastrice survin, în mod regulat, de trei ori pe minut. În mod normal, stomacul are nevoie de 3 ore pentru a rezolva o masã simplã ºi de 4-5 ore sau ºi mai mult, dacã a fost o masã mai abundentã ºi mai complexã, dupã care îi face plãcere sã aibã o perioadã de liniºte, de o orã sau douã, pentru a se pregãti pentru masa urmãtoare. Mâncatul între mese tulburã întregul proces al digestiei gastrice, chiar dacã nu realizãm tulburarea produsã. Enzimele produse de mucoasa duodenalã ºi intestinalã, împreunã cu cele secretate de pancreas continuã digestia grãsimilor,
135

Alimentaþie inteligentã
a proteinelor ºi a glucidelor. Un hormon stimuleazã secreþia pancreaticã ºi contracþia vezicii biliare, pentru ca, prin bila ajunsã în duoden, sã se desãvârºeascã digestia grãsimilor. Contracþiile intestinale favorizeazã amestecul conþinutului cu sucurile digestive, precum ºi contactul cu mucoasa intestinalã, pentru a uºura absorbþia nutrienþilor. În acelaºi timp, conþinutul e propulsat cãtre intestinul gros. Intestinul subþire are o lungime de 6 metri ºi, pentru a avea la dispoziþie o suprafaþã de absorbþie cât mai mare, prezintã pliuri ºi niºte evaginaþii, niºte ridicãturi ale mucoasei, sub forma unor degete, numite vilozitãþi. Aceste vilozitãþi sunt acoperite cu celule resorbante, fiecare având aproximativ 3.000 de microvilozitãþi sau 200 de milioane pe milimetru pãtrat. Toate acestea fac ca suprafaþa de resorbþie sã fie de aproximativ 200 m2, adicã de 100 de ori mai mare decât suprafaþa corpului uman. Celulele mucoasei intestinale se înnoiesc la fiecare 36 de ore. În cursul trecerii prin intestinul subþire, care dureazã aproximativ 8 ore, componentele alimentelor ingerate ajung într-un contact strâns ºi cu celulele sistemului imunitar. În decurs de 24 de ore, din intestinul subþire ajung în intestinul gros aproximativ 1.500 ml de conþinut intestinal. Aici are loc resorbþia apei, iar componentele hranei, care n-au putut fi desfãcute de enzimele digestive, sunt atacate de flora microbianã. Intestinul gros are o lungime de 1,5 metri. Tot în intestinul subþire se asigurã ºi echilibrul acidobazic al organismului. Când conþinutul intestinal a ajuns în intestinul gros, practic, toatã hrana a fost desfãcutã în moleculele ºi atomii necesari celulelor ºi, sub aceastã formã, nutrienþii au fost absorbiþi în curentul sanguin, pentru a începe cãlãtoria lor prin organism, furnizând energia ºi substanþele plastice necesare corpului.
136

Alimentaþie inteligentã
În intestinul gros se absoarbe cea mai mare parte a apei ingerate ºi are loc digestia fibrelor ºi a amidonului rezistent cu ajutorul florei microbiene. Amidonul rezistent este fracþiunea de amidon care n-a fost atacatã de enzimele digestive, reprezentând între 5 ºi 10% din amidonul ingerat. Din acest amidon rezistent ºi din fibre, flora microbianã fabricã acizi graºi cu lanþuri scurte, care au un rol în hrãnirea mucoasei intestinale.

137

COMBUSTIBILUL ORGANISMULUI: GLUCIDELE SAU HIDRAŢII DE CARBON
Existã încã mulþi care cred cã alimentaþia cea mai bunã trebuie sã fie bogatã în proteine, mai precis carne. De fapt, e o concepþie ce exista ºi în antichitate. Înainte de începerea competiþiilor, atleþii greci consumau cantitãþi mari de carne, convinºi fiind cã cine vrea sã aibã muºchi trebuie sã mãnânce carne, uitând cã animalele cu masa muscularã cea mai mare, ca bovinele, caii, girafa, rinocerul ºi elefantul, îºi formeazã sutele de kilograme de masã muscularã consumând doar iarbã, frunze ºi, dacã gãsesc, fructe ºi alte vegetale. Observaþiile din ultimele decenii au arãtat cã populaþiile care se hrãnesc predominant cu glucide din cereale, legume, zarzavaturi ºi fructe au o vitalitate deosebitã. De exemplu, indienii Trahumara din Mexic, a cãror alimentaþie e alcãtuitã în proporþie de 75-80% din hidraþi de carbon, nu prezintã boli degenerative ca: hipertensiune arterialã, hipercolesterolemie, obezitate sau diabet. Vitalitatea lor e demonstratã de sportul lor popular, raripuri, în care participanþii aleargã între 150 ºi 300 km, conducând, în acelaºi timp, o minge de lemn. În zilele noastre, sportivii de performanþã, supuºi la eforturi de duratã, nu mai cred în mitul alimentaþiei hiperprotidice ºi consumã mai ales produse cerealiere integrale ºi fructe. Rezervorul de energie al organismului uman se gãseºte mai ales în muºchi ºi în ficat, sub formã de glicogen. Efortul fizic intens scade mult rezervele de glicogen din musculaturã, care
138

care permite parcurgerea sutelor de mii de kilometri fãrã probleme. folosite pentru a menþine viaþa pe pãmânt. Glucidele sunt benzina cu cifra octanicã mare sau motorina superioarã. Ele au susþinut viaþa de-a lungul mileniilor. care. principala sursã de energie a omenirii o reprezintã glucidele. Clorofila. apa ºi dioxidul de carbon din aer îºi unesc forþele pentru a capta energia solarã. constituie 45-75% din aportul caloric total. este combustibilul de calitate. un proces chimic ce are loc în niºte corpusculi ce se gãsesc în partea verde a plantelor. folosit de plantã pentru a respira. Cercetãri recente aratã cã ingestia abundentã de glucide amelioreazã sinteza ºi utilizarea proteinelor. Oare mai e nevoie de alte 139 . ºi care se numesc cloroplaste. De fapt. oferind oxigenul necesar vieþii. Organismul uman poate fi asemãnat cu un automobil.Combustibilul organismului uman: glucidele sunt refãcute repede prin aportul alimentar de glucide. fibrele. mai ales în frunze. mineralele. numindu-se glucozã. Fãrã plante n-ar fi fost istorie umanã ºi nici preistorie. toate absolut necesare sãnãtãþii omului. pigmentul verde din plante. Molecula care rezultã e alcãtuitã din 6 atomi de carbon. oferind glucidele. un anumit numãr de atomi de oxigen ºi de hidrogen. Produsul secundar al acestei reacþii este oxigenul. proteinele. vitaminele ºi substanþele fitochimice. Se formeazã prin fotosintezã. O datã ce caroseria a fost terminatã. care sã reprezinte aproximativ 70-75% din totalul caloriilor ingerate. pentru a funcþiona nu e nevoie decât de câteva piese de schimb. grãsimile. în mod regulat. scãzând în felul acesta nevoia aportului exogen. Dar de ce va fi nevoie. Azi se recomandã ca atleþii sã consume 550-650 g de glucide zilnic. iar restul e pus în libertate în aer. care sã fie reînnoite din când în când. Hidraþii de carbon sau glucidele sunt pachete de energie solarã. în funcþie de zona geograficã. Iar animalele consumate de oameni îºi iau hrana tot din plante.

Amidonul e un polizaharid. În timp ce beta-D-glucoza se gãseºte în celulozã. produsele de origine animalã sunt lipsite de glucide. ele se deosebesc în proprietãþile lor biochimice. ºi când se leagã împreunã mai multe. Datoritã deosebirilor stereochimice. motiv pentru care. Acestea se gãsesc în fructe. alfa-D-glucoza formeazã amidonul. dintre care glucoza constituie cea mai importantã sursã de energie pentru organismul uman. în loc de „hidraþi de carbon”. a cinci zaharuri simple. alcãtuit din numeroase molecule de glucozã legate în lanþuri. pentru a forma polizaharide. motiv pentru care e bine sã cunoaºtem ceva despre structura ºi asimilarea lor. nu toate tipurile de amidon sunt la fel de digestibile. Molecula de glucozã poate avea configuraþii diferite. deja în anul 1927. sã se prefere denumirea de „glucide”. numite monozaharide. materialul de rezervã cel mai obiºnuit al plantelor. zarzavaturi. acidul acetic sau acidul lactic. o fibrã insolubilã. Glucidele din plante sunt alcãtuite din asocierea. În timp ce amidonul digestibil trebuie sã formeze majoritatea aportului de 140 . ºi se gãseºte sub formã de granule în diferitele pãrþi ale plantelor. cereale. deºi alfa-D-glucoza ºi beta-D-glucoza au o structurã foarte asemãnãtoare. proprietãþile acestor macromolecule vor fi influenþate de tipul de glucozã încorporat.Alimentaþie inteligentã argumente care sã dovedeascã rolul primordial al plantelor în menþinerea vieþii? Denumirea de glucozã vine de la cuvântul grecesc glichis. care înseamnã „dulce”. Astfel. pentru a fi utile în hrana noastrã. Însã nu toate substanþele care conþin hidrogenul ºi oxigenul în proporþia apei sunt glucide. care conþine lactozã. cartofi ºi legume. Comisia Internaþionalã Pentru Reforma Nomenclaturii Chimice a recomandat ca. de exemplu. pentru care poartã denumirea de hidraþi de carbon. Majoritatea glucidelor conþin hidrogenul ºi oxigenul în proporþia apei. Fiecare dintre aceste alimente vegetale oferã un anumit fel de glucide. în moduri diferite. Cu excepþia laptelui mamiferelor.

în proporþie de 4. Zaharoza sau sucroza. adicã zahãrul obiºnuit de pe mesele noastre. totuºi ea are un rol important. hemiceluloza ºi pectina. ca rafinoza ºi stachioza. alcãtuit dintr-o moleculã de alfa-glucozã ºi una de beta-fructozã. Când se leagã douã monozaharide. ca celuloza. rãdãcini. ceea ce se realizeazã cu ajutorul enzimelor. Enzimele digestive desfac amidonul pânã la monozaharidul numit glucozã sau dextrozã. Când sunt legate 3 pânã la 9 molecule de monozaharide.Combustibilul organismului uman: glucidele energie. Se gãseºte în laptele mamiferelor. Digestia glucidelor începe deja în cavitatea bucalã. Un alt monozaharid important este fructoza sau levuloza. celuloza nu poate fi digeratã. care se gãseºte în frunze. glucidele din majoritatea alimentelor trebuie sã fie desfãcute în moleculele lor constituente. Când se leagã zece. asupra cãruia vom reveni. Polizaharidele neamidon. avem polizaharide. în unele plante ºi în miere. este tot un dizaharid. care se gãseºte în fructe. motiv pentru care se 141 . în timp ce polizaharidele neamidon le cuprind pe cele ce nu pot fi digerate ºi absorbite în mod complet. vorbim de oligozaharide. sunt cunoscute ºi sub denumirea de fibre sau substanþe de balast. Neexistând enzima celulaza în tubul digestiv uman. seminþe ºi tuberculi. cea mai importantã sursã de energie pentru om. care este formatã dintr-o moleculã de alfa-glucozã ºi una de beta-galactozã.5-6%. Cea mai rãspânditã formã de glucid din naturã ºi totodatã cea mai importantã sursã de energie pentru om ºi animale este amidonul. Pentru a putea fi absorbite în tubul digestiv. de exemplu lactoza. ia naºtere un dizaharid. Amidonul cuprinde toate polizaharidele ce pot fi digerate complet în tubul digestiv uman. Lactoza este singurul diglucid animal. sute sau mii de molecule de glucozã. amidonul rezistent la enzimele digestive umane joacã totuºi un rol important pentru menþinerea florei bacteriene intestinale.

care e format din douã molecule de alfa-glucozã. Organismul necesitã un aport constant de glucozã. ci ºi pentru funcþionarea în condiþii optime a unor organe cum sunt creierul ºi celulele nervoase. sub formã de glicogen. se absorb imediat. glicogenul se transformã din nou în glucozã. care atacã amidonul format din sute pânã la mii de molecule de glucozã. cu un efect invers.Alimentaþie inteligentã recomandã mestecarea amãnunþitã a alimentelor. pentru digestia albuºului de ou e nevoie ca aciditatea gastricã sã ajungã la pH 1. adicã nivelul glucozei în sânge. care scade glicemia. cãci nu e nevoie de nici o digestie prealabilã. Proteinele animale determinã o creºtere mai accentuatã a aciditãþii gastrice. Glandele salivare secretã ptialina sau amilaza. ajungându-se la glucoza ce poate fi absorbitã ºi depozitatã în ficat ºi în celulele musculare. glicemia. La nevoie. nivelul glicemiei crescând brusc. fructoza ºi galactoza. ºi glucagonul. sunt desfãcute ºi ele foarte repede în intestin în monoza142 . servind ca rezervã de energie. ca glucoza. Aciditatea gastricã sub pH 4 inactiveazã ptialina. de exemplu zahãrul sau mierea. Monozaharidele. favorizând transformarea glucozei într-o formã de energie depozitabilã. în timp ce proteinele din cereale ºi legume n-au nevoie de un mediu atât de acid. de exemplu glicogen sau grãsime. Din acest motiv. cât timp pH-ul nu e mai mic de 4. dizaharidul obþinut prin acþiunea acestora s-a numit „zahãr de malþ” sau maltozã. nu numai ca sursã principalã de energie.5. deci digestia amidonului poate continua în stomac. De exemplu. transformându-l în dizaharidul maltozã. e controlatã foarte riguros de doi hormoni: insulina. ªi dizaharidele. Dupã pãrãsirea stomacului. Deoarece amilazele au fost gãsite prima datã în extractele de malþ (orz încolþit). digestia glucidelor e favorizatã de mediul alcalin din duoden ºi din restul intestinului subþire. adicã de creºtere a glicemiei. împiedicând astfel digestia amidonului.

care face ca glucoza sã fie depozitatã sub formã de grãsime ºi glicogen. Insulina secretatã în exces.Combustibilul organismului uman: glucidele haride. posibilitãþile de depozitare pentru grãsimi fiind aparent nelimitate. palpitaþii. ameþeli ºi. 143 . ciocolata. Creºterea glicemiei declanºeazã o secreþie masivã de insulinã. Bãuturile dulci acidulate conþin aproximativ 150 g de zahãr la litru. ca rãspuns la „inundarea” cu glucozã.5 kg. favorizând ateroscleroza. neliniºte. Cofeina din cafea. tahicardie. încât. dupã ingestia de glucide rafinate. prãjiturile. declanºeazã un lanþ de reacþii. iar când „rezervorul” de glicogen este umplut. Posibilitatea depozitãrii glicogenului este limitatã la aproximativ 1. ca urmare a „inundãrii” cu glucozã. uneori. ducând la o creºtere rapidã a glicemiei. adicã pânã la 8-10 linguriþe la un pahar. care vor produce transpiraþie. ªi ºtiþi ce se întâmplã? Persoanei respective i se administreazã o nouã dozã de dulciuri. Dulciurile de tot felul – mierea. Dar cantitãþile mari de insulinã din sânge. ajungându-se la cunoscuta stare de hipoglicemie. tulburãri de vedere ºi de vorbire. organismul este inundat de glucozã. Hipoglicemia. produce o scãdere a glicemiei mai mult decât necesarã. o adevãratã calamitate pentru organism. torturile. ºi cercul vicios continuã. ceai ºi alte bãuturi. la rândul ei. tulburãri de concentrare. cãci creierul înregistreazã scãderea zahãrului din sânge ºi face ca sistemul nervos simpatic sã elibereze adrenalinã ºi alþi hormoni. biscuiþii ºi bãuturile dulci – conþin o cantitate foarte mare de zaharozã. care este desfãcutã extrem de repede în glucozã ºi în fructozã. Este cunoscutã cercetarea efectuatã asupra poliþiºtilor finlandezi: concentraþiile crescute de insulinã în sânge constituie un factor de risc pentru infarctul miocardic. tremurãturi. cu efectele amintite. ca ºi teobromina din cacao ºi din ciocolatã. stãri de slãbiciune. restul de glucozã se transformã în grãsime. stimuleazã transformarea glicogenului în glucozã ºi eliberarea de insulinã. au un efect dãunãtor asupra arterelor.

ar fi un înlocuitor ideal al zaharozei. ªtiþi cã o felie de tort poate sã conþinã 10-12 linguriþe de zahãr? Un pahar de iaurt cu fructe are tot cam 10 linguriþe de zahãr. Viteza de absorbþie a fructozei este mai micã decât aceea a glucozei. adicã grãsimile din sânge.75 kcal/g. În schimb. spre deosebire de hexokinaza. care conþin aproximativ 10 linguriþe de zahãr la un pahar. „Alimentele bogate în fructozã – zahãrul. nu depinde de insulinã. necesare unui metabolism eficient. alimentele nerafinate conþin vitaminele esenþiale – în special. în amestec cu glucoza. De asemenea. zarzavaturi ºi chiar zahãrul din fructe înglobat în fibre. în strugurii copþi. provenind din sucuri ºi bãuturi dulci. zahãrul din fructe. dar metabolizarea ei în ficat este diferitã. cele din grupa B –. precum ºi din deserturi. legume. glucidele complexe. De obicei. deci glicemia nu va creºte aºa de mult. mierea de albine ºi fructele coapte. ca glucoza. Are o structurã foarte asemãnãtoare ºi aceeaºi valoare energeticã. Fructoza favorizeazã absorbþia intestinalã a fierului. adicã fracþiunea dãunãtoare de colesterol. motiv pentru care se foloseºte mult la îndulcirea produselor alimentare. uitând cã fructoza obþinutã din fructe e tot un zahãr rafinat. Enzima fructokinaza. împiedicând hiperglicemia ºi secreþia excesivã de insulinã. este mai dulce decât glucoza. Multe sorturi de cereale ºi fulgi au 50% din calorii sub formã de zahãr. asigurã o eliberare treptatã a monozaharidelor. Unii considerã cã fructoza. mierea. fructoza creºte lipoproteinele cu densitatea joasã (LDL). încât nu reprezintã nici un avantaj faþã de zahãrul obiºnuit. care catalizeazã fosforilarea glucozei. Fructoza sau levuloza se gãseºte în naturã. ca amidonul din cerealele nerafinate. cu consecinþele ei.Alimentaþie inteligentã În schimb. favorizând procesele de îmbãtrânire. care acþioneazã asupra ei. adicã 3. bãuturile dulci ºi produsele de patiserie – pot fi la fel de dãunãtoare ca grãsimile 144 . majoritatea zahãrului consumat este „zahãr ascuns”. precum ºi trigliceridele.

La Universitatea din Toronto.Combustibilul organismului uman: glucidele saturate”. Cercetãri îndelungate au arãtat cã fructoza poate produce rezistenþã faþã de insulinã ºi. nivelul trigliceridelor sanguine era cel mai ridicat imediat dupã mese. 2074) Ultimii zece ani au arãtat cã organismul metabolizeazã fructoza cu totul altfel decât glucoza simplã. 24 de voluntari sãnãtoºi au fost hrãniþi. când aceste grãsimi dãuneazã cel mai mult arterelor. Dupã 6 sãptãmâni. ªi mai importantã a fost constatarea cã. p. în dieta cu fructozã. Rezultatele au fost dramatice. Hrãnirea ºobolanilor cu fructozã – în dozele comparabile cu cele din alimentaþia omului – duce la dezvoltarea rezistenþei la insulinã. scrie Victor A. cu o dietã bogatã în fructozã. Zammit. În ficat. 145 . O dietã bogatã în fructozã stimuleazã direct ºi ficatul. pe termen lung. ºeful secþiei de biochimie celularã de la Institutul de Cercetãri din Ayr. Scoþia. la Clinica de Nutriþie a Universitãþii Minnesota. În anul 2001. Minneapolis. produce ateroscleroza. (The Journal of Nutrition. Peste 27 de milioane de americani consumã zilnic o cantitate asemãnãtoare sau ºi mai mare. care s-au dovedit mai sensibili la fructozã decât femeile. care au un metabolism lipidic foarte asemãnãtor cu cel uman. Dieta cu fructozã a produs niveluri mai ridicate de trigliceride. spre ficat ºi pentru a forma grãsimi. vol. 2001. chiar dacã animalele rãmân slabe. Canada. cu o dietã în care 17% din aportul total de energie provenea din fructozã. Fructoza poate avea acelaºi efect ca secreþia frecventã de insulinã. timp de 6 sãptãmâni. în mod selectiv. a dus la hipertrigliceridemie ºi rezistenþã la insulinã. Fructoza este deviatã. hrãnirea hârciogilor. care sunt la fel de primejdioase ca bombardarea ficatului cu insulinã. 131. în comparaþie cu dieta cu glucozã. mai ales la bãrbaþi. ce survine în urma meselor dese. pentru a produce trigliceride. voluntarii au primit o alimentaþie îndulcitã cu glucozã ºi aproape total lipsitã de fructozã. fructoza e metabolizatã pentru a furniza una dintre cãrãmizile trigliceridelor.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii recomandã. ºi generaþia urmãtoare de epidemiologi va înregistra urmãrile”. scrie cineva de la Institutul Naþional Pentru Studiul Îmbãtrânirii. într-o mare mãsurã. siropul de porumb. Deja în anul 1971. Între anii 1975 ºi 1990. care. în jur de 35 g. prin reglarea tranzitului intestinal ºi a volumului fecal. în medie. ci ele joacã un rol important ºi în procesul de digestie. constituie componenta cea mai îngrijorãtoare a alimentaþiei noastre.800 kcal se recomandã 40-62 g de fibre pe zi. adicã 15-22 g pe zi pentru 1. Glucidele nu sunt numai principala sursã de energie pentru organismul uman.Alimentaþie inteligentã La fabricarea bãuturilor dulci se folosesc cantitãþi foarte mari de fructozã. SUA. Vegetarienii totali consumã. este fructozã purã. ceea ce e mult prea puþin. 146 . consumate în cantitãþi mari. în Statele Unite.000 ºi 2. din Baltimore. fibrele alimentare au un rol în prevenirea cancerului colic. în mod virtual. Nutriþioniºtii cred cã bãuturile dulci. industria alimentarã foloseºte un îndulcitor ieftin. ovo-lacto-vegetarienii. la avantajele pe care le prezintã acest mod de alimentaþie. 10-15 g. un consum zilnic de 27-40 g de fibre. iar omnivorii sau nevegetarienii. De câþiva ani. „însã daþi fructozã câteva decenii la rând. Fibrele – substanþele de balast din alimentele de origine vegetalã sau polizaharidele neamidon – sunt absolut necesare pentru transportul ºi absorbþia substanþelor nutritive din tubul digestiv. „S-ar putea ca efectele metabolice asupra populaþiei sã nu se observe”. pentru adulþi. medicul englez Burkitt a susþinut cã. Se considerã cã ingestia crescutã de fibre de cãtre vegetarienii adevãraþi contribuie. Pentru cei care consumã între 2. 45-50 g de fibre pe zi.000 kcal consumate. consumul de fructozã din sirop de porumb a crescut de 10 ori. deoarece e mai dulce decât glucoza. ca sã-ºi exercite dezastrul metabolic. Numeroase studii au confirmat cã în special consumul de cereale integrale se asociazã cu un numãr redus de cancere intestinale.

Existã douã grupe de fibre alimentare ºi funcþiile lor sunt diferite: fibre insolubile. Adãugarea de boabe nemãcinate la fãina pentru pâine n-are nici un rost. gume ºi mucilagii) ºi lignina (care nu e un glucid). Boabele întregi nu favorizeazã nici retenþia de apã în fecale ºi nici nu oferã o suprafaþã mare pentru fixarea ºi eliminarea unor substanþe iritante. vitamine din grupa B. protejând împotriva formãrii de radicali liberi în cursul digestiei acestor acizi graºi esenþiali. în aceastã definiþie au fost incluse numai polizaharidele neamidon (celuloza. gume ºi mucilagii. care mãreºte conþinutul intestinal ºi favorizeazã motilitatea intestinalã. într-o proporþie echilibratã. care au o influenþã hotãrâtoare asupra volumului ºi duratei tranzitului conþinutului intestinal ºi aproape nici un efect asupra metabolismului intermediar sau asupra florei bacteriene. Prin fibre alimentare se înþeleg acele pãrþi ale vegetalelor ce nu pot fi desfãcute de enzimele din tubul digestiv uman. fibrele hidrosolubile. precum ºi vitamina E. hemiceluloza. unele hemiceluloze. scurtându-se timpul de contact cu mucoasa intestinalã. pectine. celuloza creºte volumul bolului fecal ºi diminueazã concentraþia substanþelor cancerigene. foarte bogatã în fibre. Azi. au capacitatea de a forma geluri stabile. ca celuloza. sunt eliminate mai repede. În mod tradiþional. absorbind o cantitate mare de apã.Combustibilul organismului uman: glucidele Morile moderne îndepãrteazã tãrâþa. lignina ºi anumite hemiceluloze. care. deoarece ele trec prin tubul digestiv fãrã a putea fi digerate ºi de multe ori lezeazã epiteliul intestinal. prin accelerarea tranzitului. împiedicã hiperglicemia 147 . majoritatea experþilor considerã ºi oligozaharidele ºi amidonul rezistent (care nu sunt digerate ºi absorbite în intestinul subþire) ca fãcând parte din totalul fibrelor. care conþine. care se gãseºte împreunã cu acizi graºi polinesaturaþi. ca pectina. Încetinind rata de absorbþie a glucozei. Printre straturile externe ale boabelor de cereale existã ºi stratul de aleuron.

Formarea gazelor are douã cauze principale: fermentarea glucidelor. Aerofagia poate fi diminuatã mâncând mai încet. în grade variabile. unde sunt fermentate. de cãtre bacteriile din colon. Hemiceluloza solubilã joacã un rol important în scãderea colesterolemiei. care duc la cancer. Toate aceste fibre sau polizaharide nedigestibile intrã în intestinul gros. consumând cantitãþi mai mici la o masã. Fibrele care fermenteazã cel mai repede sunt oligozaharidele. Cele care fermenteazã cel mai puþin contribuie cel mai mult la volumul fecal. fasolea bãtutã produce mai puþine gaze decât iahnia. ºi aerofagia. care ajung în intestin. Ce este de fãcut? Formarea de gaze aparþine funcþiei normale a intestinelor ºi se pare cã protejeazã colonul împotriva leziunilor genetice. evitând bãuturile carbogazoase ºi berea. adicã înghiþirea unei cantitãþi mari de aer. Se pare cã ºi modul de preparare joacã un anumit rol: de exemplu. Gazele dilueazã carcinogenele. conopida. þinând fasolea în apã cel puþin 24 de ore ºi aruncând apa înainte de fierbere. modificã favorabil pH-ul intestinal ºi amelioreazã funcþia celulelor epiteliale ale colonului. din cauza gazelor. Mulþi se tem de regimul vegetarian. renunþând la guma de mestecat ºi la bomboane. 148 . care se gãsesc mai ales în leguminoase ºi în vegetalele crucifere (varza. Cele mai producãtoare de gaze sunt oligozaharidele (rafinoza ºi stachioza) din legume ºi vegetalele din familia verzei. conþinutul în oligozaharide poate fi redus. broccoli). Pentru a reduce fermentarea glucidelor se recomandã urmãtoarele: reduceþi cantitatea glucidelor nedigerabile. stimuleazã înmulþirea bacteriilor utile.Alimentaþie inteligentã postprandialã (creºterea nivelului glucozei în sânge imediat dupã masã) ºi hiperinsulinemia determinatã de aceasta.

ceapa sau altceva. Mierea e un amestec de 40% fructozã. lintea ºi mazãrea produc gaze mai puþine. Cui nu-i plac dulciurile? Dar pentru cã se ºtie cã zahãrul e dãunãtor. Nectarul pe jumãtate digerat e depozitat în fagure. în cele din urmã. albinele nu sunt în stare sã reducã în mãsura necesarã conþinutul de apã din nectar. Zahãrul obiºnuit e alcãtuit tot din fructozã ºi glucozã. Când proporþia glucozei faþã de apã e prea mare. þelina. Zahãrul ºi mierea sunt surse bogate de glucide. 149 . trebuie sã spunem cã rãspunsul este un NU hotãrât. ºi mierea rezultatã poate fermenta. mierea se va zaharisi. 34% glucozã ºi 2.Combustibilul organismului uman: glucidele nerespectarea acestei mãsuri poate creºte cantitatea de gaze pânã la de 10 ori. stimulaþi flora intestinalã. apoi miile de albine dau din aripi pentru a evapora apa care. Dacã vremea e prea umedã. Cine a schimbat zaharniþa cu borcanul de miere ºi crede cã prin aceasta se alimenteazã sãnãtos se înºalã. consumând în mod regulat legume ºi alte fibre. ca ciupercile. în proporþii foarte asemãnãtoare celor din miere. cei care nu vor sã renunþe la „dulce” considerã mierea ca o alternativã excelentã. albinele adunã nectarul de la 4 milioane de flori. care fac sã ajungã în intestin mai multe alimente nedigerate. în cantitãþi mici. Bâzâitul caracteristic din interiorul stupului se datoreazã bãtãilor a mii de aripi. ªi acum o întrebare foarte importantã: Este mierea mai sãnãtoasã decât zahãrul? Cu toatã pãrerea de rãu pentru destoinicii apicultori. evitaþi mesele abundente. reprezintã 18 procente din miere.5% zaharozã. Vechii greci considerau mierea ca fiind „nectarul zeilor” ºi „roua coborâtã din stele”. faceþi pe detectivul – de multe ori vinovatul principal poate fi ceva nesuspectat. Pentru a produce 1 kg de miere.

cu cât o substanþã dulce e mai lipicioasã. indiferent de provenienþa zahãrului. Când mierea e adãugatã la cereale sau la prãjituri þinute în cuptor. Dacã 100 grame de zahãr rafinat conþin 399 calorii. alterând în acelaºi timp valoarea nutritivã a produsului. O micã excepþie: mierea de conifere conþine ceva fier. nici zahãrul ºi nici mierea nu conþin substanþe de balast. Se ºtie cã dulciurile conþin multe calorii. deci cu 25% mai puþin. însã nici mierea nu e bogatã în vitamine sau în substanþe minerale. cariile dentare ºi consecinþele lor costã anual peste 12 miliarde de euro. Însã cele 0. de care nu mai scãpãm aºa de uºor. Aceste calorii ingerate în plus. Ca regulã generalã. Din nefericire. Prevenirea cariilor nu e posibilã decât prin excluderea dulciurilor sau prin reducerea lor drasticã din alimentaþie. Din acest punct de vedere. într-un volum relativ mic. favorizând astfel apariþia cariilor dentare. Importantã e cantitatea de acid produsã de bacterii. absorbindu-se foarte repede ºi ducând la hiperglicemia urmatã de hipoglicemie. deoarece conþine aproximativ 18% apã. fructoza ºi glucoza se combinã cu aminoacizii. Din acest punct de vedere. cu atât e mai primejdioasã.Alimentaþie inteligentã Se ºtie cã toate glucidele pot fi atacate de bacteriile din cavitatea bucalã.8 miligrame de fier aflate în 100 grame de miere se pot gãsi într-un morcov de mãrime mijlocie ºi cu 300 calorii mai puþin. În Germania. N-are importanþã dacã e vorba de zahãr rafinat sau de miere. dând o glazurã de culoare mai închisã. 100 grame de miere furnizeazã „numai” 300 calorii. pe neobservate. duc foarte repede la kilograme în plus. mierea e de preferat. Expresia „calorii goale” e bine cunoscutã în legãturã cu zahãrul. mai vâscoasã. mierea primeºte o notã chiar mai proastã decât zahãrul. 150 . precum ºi timpul de ºedere în cavitatea bucalã.

Din pãcate. încât aportul de substanþe nutritive e neglijabil. zahãrul nu conþine substanþe dãunãtoare. De asemenea. Albinele. în schimb. Un alt pericol legat de miere e prezenþa posibilã a sporilor de Ceostridium botulinum. Din punct de vedere ecologic. datoritã rafinãrii. asupra microorganismelor. faringe ºi esofag. Desigur. Teoretic. de frânare. grãsimi. care ar putea fi folosite pentru cultivarea cerealelor sau a legumelor. Ele dispar din mierea încãlzitã sau din prãjiturile cu miere. sunt dependente de mediul înconjurãtor. în cazul cel mai fericit. e poluatã ºi mierea. cu excepþia caloriilor goale sub formã de hidraþi de carbon. rafinarea zahãrului consumã multã energie ºi contribuie la poluarea mediului înconjurãtor. mierea conþine cantitãþi mici de substanþe cu acþiune favorabilã asupra sãnãtãþii. nimic n-are un gust mai bun. În lipsa aerului. Însã aceastã dragoste nu se datoreazã valorii nutritive.27) ªi dacã nici mierea ºi nici zahãrul nu sunt de folosit. De asemenea. în special inhibine ºi enzime sau fermenþi. Un studiu efectuat în California a arãtat cã ºobolanii care primeau miere în hrana lor fãceau mai multe carii decât cei care primeau zahãr. dacã e poluat. nu poate avea loc decât în cavitatea bucalã. Poate sfatul cel mai bun în legãturã cu mierea provine de la înþeleptul Solomon: „Nu este bine sã mãnânci multã miere!” (Proverbe 25. ci mai degrabã gustului ºi aromei. mierea reprezintã avantaje incontestabile. încât acþiunea lor. aceste inhibine sunt foarte instabile. pentru iubitorii de miere. cu ce altceva sã îndulcim? 151 . care. Inhibinele au o acþiune inhibantã. concentraþiile de proteine. Însã.Combustibilul organismului uman: glucidele În miere. ele sunt distruse de enzimele din tubul digestiv. deoarece producþia de zahãr ocupã suprafeþe întinse. minerale ºi vitamine sunt foarte mici. sporii pot germina ºi pot produce o toxinã responsabilã de simptomele botulismului.

ca zaharina ºi altele? Ele nu conþin calorii. sosuri ºi conserve. fixat pe substanþele de balast. Chiar dacã deja în secolul al VI-lea a fost remarcat conþinutul mare de zahãr al unor varietãþi de sfeclã. Dar restul produselor utilizate pentru îndulcire.Hr. de unde provine termenul modern de zahãr. însã legat. Transmisã arabilor de cãtre perºi. încã nu se ºtie sigur dacã utilizarea lor îndelungatã n-are efecte negative. pe cap de locuitor. ciocolatã. dupã introducerea trestiei de zahãr în insulele Antile. de exemplu. Pe de altã parte. când chimistul german Andreas Marggraf a cristalizat zahãrul extras din aceastã rãdãcinã. În antichitate. 152 . prãjituri. care conþin aproximativ 50-60% zahãr. Cu un consum anual mediu de 35 kg de zahãr. de care se pare cã am devenit dependenþi. smochine. bãuturi dulci sau ascuns în nenumãrate alimente. chinezii ºi indienii extrãgeau din planta cunoscutã azi ca trestia de zahãr. cultura trestiei de zahãr se întinde treptat în Africa de Nord ºi apoi se generalizeazã în bazinul mediteranean. devine un articol de consum extrem de scump. zahãrul a devenit un drog dulce. începând din secolul al III-lea î. îngheþatã. Americanii consumã anual 50 kg de zahãr. Consumul zahãrului nu creºte decât mult mai târziu.. de cãtre Cristofor Columb. jeleuri. zahãrul. Cunoscut mai bine în Occident dupã cruciade. bomboane.Alimentaþie inteligentã O posibilitate ar constitui-o fructele uscate. pe atunci denumit „sare dulce”. nu putem spune cã europenii nu se bucurã de plãcerea gustului dulce. Indiferent sub ce formã: cubic. a fost nevoie sã se aºtepte pânã în anul 1745. Ele mai conþin o cantitate apreciabilã de substanþe minerale. Însã ele menþin obiceiul ºi gustul pentru dulce ºi nu sunt substanþe naturale. tos sau pudrã. care a ºi pus bazele comerþului de zahãr cu coloniile. marmeladã. curmale. n-au efect dãunãtor asupra danturii ºi nici nu influenþeazã glicemia. o substanþã denumitã în sanscritã SARKARA.

O datã cu înmulþirea uzinelor de zahãr din Franþa. încredinþeazã industrializarea zahãrului lui Beniamin Delessert. Diferitele zaharuri. lanþurile de glucide sau de hidraþi de carbon pot conþine multe sute de unitãþi de glucozã. un dizaharid. În 1937. care constituie zahãrul de pe mesele noastre. Mai înainte am spus cã o moleculã de glucozã ºi una de fructozã formeazã un glucid mai complex. Complexitatea glucidelor poate creºte prin asocierea unui mare numãr de molecule de zaharuri simple. fondatorul primei case de economii. Dupã acest principiu. care e zaharoza sau zahãrul obiºnuit. în 1812. Amidonul din cereale ºi din cartofi ºi celuloza.Combustibilul organismului uman: glucidele În Franþa. glucide sau hidraþi de carbon se deosebesc. zahãrul devine un produs de uz curent. structura glucozei o reflectã pe aceea a tuturor zaharurilor simple: pe un schelet de atomi de carbon sunt grefate grupãri chimice pe bazã de hidrogen ºi de oxigen. În anul 1929. pe care o cunoaºtem ºi noi azi. Germania ºi celelalte þãri europene. care constituie scheletul tuturor vegetalelor. e alcãtuitã din douã zaharuri mai simple: dintr-o moleculã de glucozã ºi una de fructozã. 153 . în secolul al XIX-lea. Zaharoza. iar lactoza din lapte rezultã din unirea unei molecule de glucozã cu una de galactozã. spre sfârºitul secolului. sfecla de zahãr înlocuieºte cu repeziciune trestia ºi. Prezentatã în 1862 de Marcellin Berthelot. cultura sfeclei de zahãr a luat avânt sub Napoleon care. sunt exemple de zaharuri cu structurã complexã. în funcþie de complexitatea structurii lor chimice. Douã molecule de glucozã dau naºtere la maltozã. Sir Walter Norman Haworth a prezentat structura hexagonalã a glucozei. acelaºi Walter Norman Haworth primea premiul Nobel pentru sinteza vitaminei C.

Aceastã cantitate permite acoperirea majoritãþii necesitãþilor energetice. de fructozã ºi de glucozã. formate din doi sau trei aminoacizi. cum sunt peptidele. Zaharina. un dipeptid cu o putere de îndulcire de 200. descoperitã întâmplãtor în 1879 de chimistul american Constantin Fahlberg. este primul edulcorant de sintezã.2. cu o putere de îndulcire de aproape 2000. fructoza are o putere de îndulcire de 1. În þãrile industriale. Existã edulcorante care sunt de zeci pânã la mii de ori mai dulci decât zahãrul obiºnuit. prezentând un gust dulce. De exemplu. e singurul glucid pe care celulele nervoase sunt 154 . „Puterea de îndulcire” permite cuantificarea capacitãþii de îndulcire a unei molecule. În industria alimentarã. aproximativ în pãrþi egale. Aspartamul. edulcorantele se aleg dupã calitãþile gustative. glucoza constituie un carburant excelent. este edulcorantul cel mai utilizat în zilele noastre.Alimentaþie inteligentã Printr-un edulcorant înþelegem o substanþã capabilã de a îndulci. restul fiind furnizat de grãsimi. raportându-se la zaharozã. în hrana unui adult se gãsesc zilnic aproximativ 350 g de glucide. diminuând nevoia aportului exogen. mierea ºi majoritatea fructelor coapte conþin un amestec. extras dintr-o plantã africanã. Glucidele reprezintã principala sursã de energie pentru toate vieþuitoarele. Majoritatea edulcorantelor sunt produºi chimici cu totul diferiþi. Cea mai puternicã este taumatina. Puterea ei de îndulcire e de 500 de ori mai mare decât cea a zaharozei. De le bacterii pânã la om. motiv pentru care se foloseºte în multe bãuturi dulci. Zahãrul.2 ori mai dulce decât zaharoza. o moleculã care se substituie zaharozei. un tripeptid natural. adicã este de 1. Mulþi nu ºtiu cã aportul abundent de glucide amelioreazã sinteza ºi utilizarea proteinelor în organism. Da fapt. a cãrei putere de îndulcire e consideratã a fi 1. dupã stabilitatea la anumite temperaturi ºi dupã conþinutul în calorii.

în timp ce glucoza e desfãcutã în organismul nostru. Numai zaharurile simple. Pentru ca într-o urgenþã energeticã. este eliberatã. organismul sã aibã cantitatea necesarã de zahãr. mai ales sub formã lichidã.Combustibilul organismului uman: glucidele în stare sã-l utilizeze. la fel. în cursul procesului de digestie. planta poate sintetiza o moleculã de glucozã (C6H12O6). pot traversa bariera mucoasei intestinale. producând glicogenul. plantele nu gãsesc zaharurile direct în mediul lor. glucoza excedentarã. eliberând oxigen gazos (6O2). Aceastã energie luminoasã înmagazinatã de vegetale este ceea ce noi consumãm. Ficatul ºi muºchii au aceastã sarcinã. Asamblarea diferitelor elemente nu se efectueazã în mod spontan. ce invadeazã organismul dupã fiecare masã. în special sub formã de amidon ºi zaharozã. Combinând 6 molecule de dioxid de carbon (6CO2) cu 6 molecule de apã (6H2O). adicã cele alcãtuite dintr-o singurã moleculã. Toate celulele vii pot utiliza glucoza. ci necesitã energia furnizatã sub formã luminoasã de cãtre fotonii proveniþi de la soare. mai întâi. Vegetalele constituie. ea ne este datã. Ce înþelegem prin ele? Moleculele mici de glucide. creºte mult mai 155 . care reprezintã o parte importantã a glucidelor din alimentaþia omului. Uneori se folosesc denumirile de zaharuri rapide ºi zaharuri lente. cum este amidonul. ele trebuie sã le fabrice. care elibereazã energia din molecule. graþie unui ºir de reacþii biochimice. sã fie desfãcute în zaharuri simple. o moleculã mare. Ingestia unui zahar simplu. pentru a ajunge în circulaþia sanguinã. Spre deosebire de animale. de exemplu un efort fizic intens. adicã a unui monozaharid. pornind de la apa pe care o scot din sol ºi dioxidul de carbon din aer. Glucidele complexe – sau polizaharidele – trebuie. rezerve de zahãr. este înmagazinatã. compusã din zeci de unitãþi de glucozã. adicã mono ºi dizaharidele sunt absorbite mult mai repede din intestin decât moleculele mari.

a proteinelor ºi a grãsimilor. complex sau polizaharid. în special de prezenþa fibrelor. noþiunea de indice glicemic a înlocuit treptat noþiunile de zahar rapid ºi lent. 156 . deoarece conþin fibre. deci a glicemiei. cireºele) au un indice glicemic mai mic decât zahãrul. Absorbþia intestinalã depinde mult ºi de celelalte constituente care alcãtuiesc alimentul. În urma lucrãrilor medicului ºi nutriþionistului canadian David Jerkins. dupã ingestia unui aliment. de care e fixat zahãrul ºi care nu permit o absorbþie atât de rapidã. Aceste constatãri au modificat concepþiile nutriþioniºtilor despre glucide ºi au reorientat sfaturile dietetice pentru diabetici. ce are indicele 100. Indicele glicemic evalueazã creºterea valorilor zahãrului din sânge. decât consumul unui zahar lent. la începutul anilor 1980. Jerkins a arãtat cã fructele dulci (de exemplu. adicã concentraþia glucozei în sânge.Alimentaþie inteligentã repede glicemia. în raport cu creºterea pe care ar prilejui-o aceeaºi cantitate de glucozã. de obicei pectinã.

smochinele uscate – 61%. 48% zahãr. prunele uscate. adicã 400 kcal. cãpºunile – 7. deci un kilogram de mere conþine aproximativ 100 g de zaharuri simple ºi 20-30 g de fibre. În dieta adulþilor. iar infarctul. Caisele au 12. curmalele uscate – 65-73% zahãr. aºezând cantitãþi apreciabile de zaharozã. Merele uscate conþin 60-65% zaharuri simple ºi 10% fibre. în special în trestia ºi sfecla de zahãr. 157 . obezitate. nu suferã de hipertensiune arterialã. Indienii Tarahumara din Mexic. ananasul – 13%. glucidele trebuie sã alcãtuiascã 75% din totalul caloriilor ingerate.55% zaharozã. pepenele verde – 5%. grepfruturile – 9%. strugurii – 17%.74% fructozã.250 kcal.3% zahãr. Câteva exemple: merele conþin 2% glucozã. fructozã ºi glucozã în toate fructele ºi în multe alte plante. bananele – 20-23%. stafidele uscate – 71%. fiind combustibilul cu care funcþioneazã motorul biologic. OMS recomandã ca 55 pânã la 75% din necesarul caloric sã fie acoperit de glucide. Creatorul a cãutat sã satisfacã plãcerea noastrã pentru dulce. cancerul ºi bolile degenerative sunt o excepþie. mandarinele – 10-11%. adicã aproximativ 2.Glucidele simple Glucidele sau hidraþii de carbon constituie principala sursã de energie a organismului. cireºele dulci – 15%. a cãror hranã constã în 75-80% din glucide.5%. 5. În momentul de faþã. 2. hipercolesterolemie sau diabet. glucidele nu reprezintã decât 42% din totalul caloriilor ingerate. în Anglia. Prunele au 13-14 g de zahãr la suta de grame.

în special de pectinã. aºa cã restul este transformat în grãsimi ºi înmagazinat ulterior. oamenii extrag zahãrul din plante ºi-l aºazã pe mesele noastre sub formã rafinatã de glucozã. sub formã de glicogen. a marmeladei. Studii epidemiologice. au arãtat cã persoanele care consumã mult zahãr consumã ºi multe grãsimi. crescând brusc glicemia. declanºând o secreþie exageratã de insulinã. ci e importantã ºi pentru menþinerea funcþiei creierului ºi a nervilor. inundând organismul cu o cantitate enormã de glucozã sau de fructozã. declanºeazã secreþia masivã de insulinã. a torturilor. Deseori am fost întrebat: Dacã ºi fructele au zahãr. în ficat ºi în celulele musculare. urmate de hipoglicemie datoritã excesului de insulinã. cu toate urmãrile ei. fiind legat de fibre. deci aproximativ 50 g. a mierii ºi a altor nenumãrate forme de dulciuri se absoarbe foarte repede. Organismul nostru însã necesitã un aport constant de glucozã. o cantitate apreciabilã. fãrã sã ne dãm seama. efectuate în peste 40 de þãri. consumãm. cantitãþi mult mai mari: de exemplu. care apoi va duce la hipoglicemie cu manifestãrile cunoscute. fãrã sã ducã la o creºtere marcatã a glicemiei.Alimentaþie inteligentã Nemulþumiþi numai cu dulceaþa fructelor. glucoza aceasta constituie nu numai o sursã de energie. ºi nu valori foarte mari. fructozã sau zaharozã. nu e totuna! ªi iatã de ce: în timp ce zahãrul consumat sub forma bãuturilor dulci. Glucoza va fi depozitatã. trebuie sã mãnânc un kilogram de mere.5 kg. Absorbþia zaharurilor simple. un pahar de bãuturã dulce conþine 10 linguriþe zahãr. În schimb. sub forma zahãrului rafinat. se absoarbe mai încet. o felie de tort are 10-12 linguriþe de zahãr ºi chiar un pahar de iaurt de fructe conþine 10 linguriþe de zahãr. dar aceastã posibilitate e limitatã – rezervele de glicogen nu pot depãºi 1. 158 . ªi mai e un aspect: pentru a consuma 100-110 g de zahãr sub formã naturalã. Zilnic creierul nostru consumã 140 g de glucozã. zahãrul din fructe. nu e totuna? Nu. atunci ce rãu e sã-l consum sub formã extrasã? Nu e tot zahãr.

pentru a cãror neutralizare organismul scoate calciul din oase ºi din dinþi. Iar prin intermediul acidului oxalic. de colon ºi infarct miocardic. minerale. zahãrul favorizeazã osteoporoza ºi slãbirea danturii. O datã cu creºterea glicemiei. Dacã pe stomacul gol ºi cu o glicemie normalã un leucocit distruge 14 bacterii. Zahãrul rafinat spoliazã organismul în special de vitamina B1. între 60 ºi 100 mg/dl. 159 . glucoza. La o glicemie normalã. dupã o masã conþinând 20 linguriþe de zahãr. contribuind împreunã la obezitate ºi diabet. consumul crescut de zahãr poate favoriza litiaza renalã. Pentru a putea fi utilizatã ºi pentru a produce energie. În urina persoanelor care au consumat mult zahãr se gãseºte o cantitate mai mare de calciu. deoarece acestea nu conþin: vitamine. devenind mai leneºe ºi reacþionând mai încet faþã de agenþii patogeni. consumul de zahãr pune organismul în situaþia de a folosi propriile rezerve de vitamina B. deci capacitatea de luptã a fost diminuatã cu peste 90%. Aºadar. cu riscul de a le epuiza. leucocitele îºi modificã forma. câteva din acþiunile zaharurilor rafinate asupra organismului: Zahãrul furnizeazã doar calorii goale. celulele sistemului imunitar sunt foarte active. un leucocit nu reuºeºte sã distrugã decât o singurã bacterie. Zahãrul scade capacitatea leucocitelor (fagocitelor) de a ucide microbii. deoarece din metabolismul lui iau naºtere produºi acizi. Zahãrul are o acþiune acidifiantã. Iatã.Combustibilul organismului uman: glucidele Zahãrul rafinat face grãsimea gustoasã. adicã 2 felii de tort sau 2-3 pahare de bãuturi dulci. are nevoie de vitamine din grupul B. nemaifiind în stare sã distrugã acelaºi numãr de bacterii. fibre sau substanþe fitochimice. Consumul crescut de zahãr se însoþeºte de o frecvenþã mai mare de cancere de sân. o datã ajunsã în celule. de care n-avem nevoie. Prin urmare. pe scurt.

Consumul crescut de zahãr favorizeazã apariþia cancerului hepatic. pornind de la pulpa dentarã. Consumul crescut de zahãr tulburã utilizarea proteinelor. colic ºi rectal. Consumul de zahãr încetineºte circulaþia în aceste canalicule ºi. însoþitã de senzaþia de obosealã. adicã grãsimile în sânge. care scade glicemia sub valorile normale. în timpul conducerii se recomandã morcovi cruzi. au arãtat cã alimentaþia bogatã în zahãr diminueazã formarea dentinei. – dentina e strãbãtutã de numeroase canalicule foarte fine. Acesta. În sfârºit. Între douã ºi patru ore. pâine integralã sau mere. scãderea atenþiei ºi a vitezei reflexelor. dupã o dozã apreciabilã de zahãr. Clubul German de Automobilism considerã cã ingestia de zahãr poate favoriza accidentele de circulaþie. Ulceroºii ºtiu cã zahãrul creºte aciditatea gastricã. deoarece oferta de energie NU e solicitatã ºi 160 . în locul bãuturilor dulci sau al ciocolatei. din Finlanda. Deci. precum ºi o diminuare a acuitãþii vizuale. cel puþin în parte. un sfat ce meritã a fi urmat: evitaþi siesta dupã mese! În stare de repaus. lipsã de concentrare. Hrãnirea animalelor de laborator cu zahãr ºi fãinã albã duce la litiazã biliarã. prin care circulã un lichid.Alimentaþie inteligentã Efectul zahãrului asupra danturii se realizeazã pe douã cãi: – zahãrul fermentat de microbii din cavitatea bucalã dã naºtere la acizi care atacã smalþul dinþilor sãnãtoºi. Dentina nu mai e hrãnitã normal. hrãneºte dentina ºi smalþul. La încheierea acestui capitol. crescând colesterolemia ºi trigliceridele. se instaleazã o hipersecreþie de insulinã. Adesea. acneea se accentueazã dupã consumul de zahãr. Cercetãtorii de la Universitatea Oulu. canaliculele sunt astupate. insulina are dificultãþi în a introduce glucoza în celulele musculare. ceea ce duce la o hrãnire insuficientã a creierului. Toate acestea favorizeazã accidentele de circulaþie.

glicemia ºi insulinemia cresc ºi ele. aparent.Combustibilul organismului uman: glucidele NU e acceptatã de muºchi. urmeazã un al doilea efect al insulinei: sinteza de acizi graºi ºi depunerea surplusului energetic. nelimitate. iar posibilitãþile depozitãrii grãsimilor sunt. însã capacitatea acestui depozit e limitatã la aproximativ 1. ªi aºa se face cã la întâlnirile dupã 20-30 de ani de la bacalaureat sau de la absolvirea facultãþii abia dacã ne mai recunoaºtem! 161 . Lipsind activitatea muscularã. ceea ce e exprimat sub noþiunea de „rezistenþã la insulinã”. Când „rezervorul” de glicogen e umplut.5 kg. toatã glucoza e transformatã în grãsime. Excesul de energie ºi de insulinã determinã o diminuare a numãrului ºi a eficacitãþii receptorilor de glucozã. care sã consume glucoza. Pe mãsurã ce glucoza continuã sã fie absorbitã din intestin. Depozitarea glucozei în muºchi ºi în ficat se face sub formã de glicogen. sub formã de grãsime.

Amidonul crud nu e digestibil. leguminoase. în maltozã. care e alcãtuitã din douã molecule de glucozã. digestia amidonului poate continua în stomac. cartofi. din salivã. fiind totodatã cea mai importantã sursã de glucide pentru om ºi animale. Ptialina este inactivatã dacã aciditatea din stomac e mai mare de pH 4. Cât timp pH-ul gastric nu scade sub 4. Din punct de vedere al compoziþiei chimice. Proteinele animale cresc aciditatea gastricã. AMIDONUL este unul dintre cele mai rãspândite poliglucide din naturã. a cãror moleculã e formatã prin unirea mai multor monozaharide. a cãror configuraþie ºi mãrime constituie o caracteristicã a fiecãrei specii vegetale. Prin fierbere sau prin coacere. Amiloza se gãseºte în interiorul granulei de amidon. grâu 64-70%. rãdãcini ºi tuberculi. desface amidonul din: cereale. deci împiedicã digestia amidonului 162 . granulele de amidon sunt gelatinizate ºi amidonul devine digestibil. deoarece se gãseºte încapsulat sub formã de granule. fiind solubilã. iar amilopectina se gãseºte în înveliºul granulelor. Amidonul este produsul procesului de fotosintezã din plantele verzi. Mãrimea granulelor de amidon este între 20 ºi 100 milimicroni. Enzima numitã ptialinã. Cea mai mare cantitate de amidon se gãseºte în cereale: orez 70-80%. legume ºi zarzavaturi. frunze.Polizaharidele Polizaharidele sunt glucide complexe. Se gãsesc mai ales în: cereale. porumb 60-66% ºi tuberculii de cartofi 14-25%. amidonul e un amestec de 2 poliglucide: amilozã ºi amilopectinã. fiind greu solubilã.

motiv pentru care. hrãnirea populaþiei globului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cerealelor ºi al cartofilor. Oamenii de ºtiinþã sunt convinºi cã. acizi graºi esenþiali. care sunt nevoiþi sã facã eforturi fizice prelungite. în mileniul al treilea. vitamine. zinc ºi magneziu. alcãtuitã din amidon. SUA. iau o masã cu produse cerealiere. se gãsesc în tãrâþe. Într-un studiu recent. cartofi ºi legume. pentru ameliorarea alimentaþiei ºi a sãnãtãþii. ce e bun pentru americani e bun ºi pentru noi. din germene. aºa cum spunea domnul Hruºciov. pentru digestia proteinelor din cereale. calciu. jucãtorii de tenis de câmp. antioxidante.Combustibilul organismului uman: glucidele în stomac. ªi. Germenele e bogat în grãsimi nesaturate ºi în antioxidanþi naturali pentru grãsimile respective. zinc ºi tot ceea ce are nevoie organismul nostru pentru dezvoltarea ºi menþinerea sãnãtãþii. aºa cum se întâmplã dacã ingerãm zaharuri simple. Bobul de grâu. fier. Slavin de la Universitatea Minnesota. furnizeazã combustibilul necesar organismului. cresc aciditatea gastricã. Sportivii. Atenþie însã la nuci care. care conþine proteine – aproximativ 12-14% –. cunoscut sub denumirea de tãrâþã. în loc de fripturi. Produsele cerealiere nerafinate conþin ºi cantitãþi suficiente de proteine. susþine cã. care e desfãcut treptat în moleculele componente de glucozã ºi care. 163 . antioxidanþi ºi stratul extern. de exemplu. inclusiv cupru. Aproximativ 50-80% din mineralele cerealelor. au înþeles avantajele amidonului ca sursã continuã de energie. grãsimi. deci ele constituie un partener ideal pentru fructe ºi zarzavaturi. seleniu. În schimb. fãrã a inunda curentul sanguin cu o cantitate excesivã de glucozã. profesorul J. constã din endospermã. absorbindu-se. În intestinul subþire se desãvârºeºte digestia amidonului. de exemplu. americanii trebuie sã foloseascã mai multe produse cerealiere integrale. nu e nevoie de un mediu puternic acid. în cantitãþi mari.

4 g. clostridium ºi bacteroides. În primul rând. În al doilea rând. În plus. în intestinul gros. Fiecare gram de tãrâþe de grâu creºte greutatea fecalelor cu 5. cu atât mai mare este concentraþia fecalã a butiratului. despre care se crede cã favorizeazã proliferarea celularã. Adãugarea de boabe întregi la pâine nu are nici un sens. prin prezenþa glucidelor fermentabile. Fermentarea fibrelor scade ºi pH-ul intestinal. Volumul fecal mare ºi timpul de tranzit intestinal mai redus scad ºansele substanþelor mutagene de a acþiona asupra epiteliului intestinal. sugerând o mai accentuatã acþiune bacterianã. de asemenea. de amidon rezistent ºi de oligozaharide. de cãtre bacteriile care sunt prezente în mod natural în intestin. În plus. Rolul protector al cerealelor se realizeazã prin mai multe mecanisme. Butiratul serveºte ca o sursã preferatã de energie pentru celulele mucoasei intestinale ºi are o acþiune anticancerigenã. ca acetat. Studii efectuate asupra a 20 de populaþii din 12 þãri au arãtat o relaþie inversã între greutatea fecalelor ºi riscul cancerului de colon. Cerealele integrale sunt surse bogate de fibre alimentare. scãzând pH-ul colic.Alimentaþie inteligentã Majoritatea zdrobitoare a studiilor publicate în ultimii ani aratã cã o alimentaþie în care predominã cerealele integrale scade riscul bolilor canceroase. adicã hidraþi de carbon cu un grad mic de polimerizare. diminuând 164 . produce acizi graºi cu lanþuri scurte. Oligozaharidele au un efect asemãnãtor cu acela al fibrelor solubile. acizii biliari secundari. cerealele integrale conþin ºi cantitãþi apreciabile de oligozaharide. Pe lângã fibre ºi amidon rezistent. Amidonul rezistent e fermentat. poliglucidele nedigestibile cresc volumul fecal ºi scad timpul de tranzit intestinal. sunt fixaþi ºi diluaþi de cãtre fibre. Cu cât cerealele sunt mãcinate mai mãrunt. butirat ºi propionat. ele cresc numãrul bacteriilor bifidus ºi scad concentraþia germenilor potenþial dãunãtori E coli. Fermentarea hidraþilor de carbon.

vitamina E menþine seleniul în stare redusã ºi inhibã formarea de nitrosamine. Alãturi de alte fitoestrogene. De asemenea. Insulina ar fi un important factor de creºtere a epiteliului intestinal. sunt asociaþi cu un risc crescut de cancer de colon. Cantitãþile cele mai mari de lignane se gãsesc în sãmânþa de in. adicã compuºi estrogenici ce se gãsesc în plante ºi care. Acizii cafeic ºi ferulic din tãrâþe sunt inhibitori tumorali. De asemenea. bacteriile intestinale produc radicali de oxigen în cantitãþi apreciabile. Fãina albã nu conþine lignane. Unele cercetãri susþin cã existã o legãturã între insulinã ºi neoplasmul de colon. Surse bogate de lignane. diminuând riscul cancerului. ca acizii cafeic ºi ferulic ºi antinutrientul acid fitic. Lignanele sunt fitoestrogene. ca obezitatea ºi sedentarismul. De asemenea. cerealele integrale conþin lignane. de dovleac. frecvenþa cancerului mamar este crescutã în stãrile care prezintã componente ale sindromului de rezistenþã la 165 . Vitamina E este un alt antioxidant care e înlãturat în cursul procesului de rafinare a fãinii. la femei. stimulând creºterea celulelor tumorale. sunt similari cu estrogenii endogeni. pe lângã cerealele integrale. Acidul fitic formeazã chelaþi cu diferite metale. În lumea apuseanã. în special al celui mamar ºi intestinal. cerealele conþin numeroºi antioxidanþi. reducând astfel acþiunea lor de cocarcinogeni.Combustibilul organismului uman: glucidele solubilitatea acizilor biliari liberi. inclusiv acizi fenolici. ce protejeazã acizii graºi polinesaturaþi din membranele celulare de leziunile oxidative. diabetul se însoþeºte de un risc crescut de neoplasm intestinal. sunt seminþele de in. iar acidul fitic din cereale poate suprima leziunile epiteliului intestinal. structural. Studii epidemiologice au arãtat cã aceiaºi factori care se însoþesc de niveluri crescute de insulinã. În al patrulea rând. care suprimã reacþiile redox (dãunãtoare) de catalizare a fierului. lignanele modificã nivelul hormonal al sângelui. Este un antioxidant intracelular. de chimen ºi de floareasoarelui. În al treilea rând.

Alimentaþie inteligentã insulinã. În numãrul din 27 septembrie 2000. produsele cerealiere integrale nu reprezintã decât 1%. Existã o tendinþã total greºitã de a folosi în locul cerealelor integrale suplimentãri cu diferite substanþe. adicã: hiperinsulinemie. dacã cerealele reprezintã 23% din consumul total de energie. al Jurnalului Asociaþiei Medicale Americane (2000. care pot duce la un aport dezechilibrat. Cercetarea a arãtat cã produsele cerealiere integrale au un efect protector împotriva accidentelor vasculare cerebrale ischemice. populaþia nu e conºtientã de avantajele cerealelor integrale. cercetãtorii de la Universitatea Harvard publicã rezultatele studiului efectuat asupra a 75. Chiar ºi o singurã porþie de cereale integrale pe zi a avut efecte benefice. În Statele Unite. de exemplu. 166 . 284. în vârstã între 38 ºi 63 de ani. hipertensiune arterialã ºi aterosclerozã. 1534). vol.521 de femei din Statele Unite. dislipidemie. p. Din nefericire. Consumul de cereale integrale scade nivelul glicemiei la diabetici. care au fost urmãrite timp de 12 ani.

prin integritatea pereþilor celulelor sau ale altor structuri. deoarece e protejat de acþiunea amilazei. care nu se absorb în intestinul subþire al unei persoane sãnãtoase. alimentele care conþin amidon se clasificã astfel: cele care sunt digerate repede în intestinul subþire al omului. cunoscute în trecut sub denumirea de substanþe de balast. o fracþiune din amidonul consumat prin produse cerealiere. Acest tip de amidon e prezent în produsele cerealiere ce conþin boabe întregi sau fragmente de boabe parþial mãcinate ºi în legume. 167 . în intestinul uman. legume.Amidonul rezistent Pânã nu de mult. din acest motiv. Tipul 2 sau amidonul nativ. Amidonul e un amestec de doi polimeri simpli ai glucozei: amiloza ºi amilopectina. Se ºtie cã amidonul din cartoful crud nu e digerat în intestinul subþire al animalelor ºi al omului. Amidonul rezistent e definit ca suma amidonului ºi a produselor rezultate din digerarea lui. Tot studiile recente au arãtat cã. Studii recente au arãtat cã o parte din amidonul ingerat rezistã hidrolizei enzimelor digestive umane. acest amidon are acþiuni similare fibrelor alimentare. se credea cã tot amidonul din alimente este digerat uºor ºi absorbit de intestinul subþire. cele care sunt digerate încet ºi cele care rezistã digestiei în intestinul subþire. Azi. cartofi nu e digerat de enzimele noastre ºi. nu poate fi absorbit. Cu alte cuvinte. Acest amidon rezistent poate fi clasificat în 3 tipuri: Tipul 1 e inaccesibil hidrolizei în intestinul subþire.

Cerealele au granule mici. orezul – 4 g. Iatã de ce fasolea. ca dimensiunile granulelor de amidon. dar se pare cã þine de o serie de factori. cartoful – 5 g. Granulele de amidon fãrâmiþate mecanic în cursul procesului de pregãtire sunt mai digestibile. fiind netede. granulele de amidon din cereale prezintã o suprafaþã mai mare de atac pentru enzimele digestive. nu însã ºi cel de cartof. adicã produce o creºtere mai micã a glicemiei. urmat de amidonul leguminoaselor. pe locul trei înscriindu-se cel din cartof. lintea – 9 g. Cu alte cuvinte. 168 . granulele de amidon sunt mari ºi de formã ovalã. atât de recomandabilã diabeticilor. Diferitele alimente au concentraþii diferite de amidon rezistent. fãcând ca digestibilitatea cea mai mare sã o aibã amidonul din cereale. pâinea albã are 1 g de amidon rezistent. cu diametrul între 1 ºi 30 microni. creºte mult mai puþin glicemia.Alimentaþie inteligentã Interesant cã amidonul crud din grâu e digerat uºor de amilaza umanã. Mecanismul exact al acestei rezistenþe faþã de enzimele digestive umane nu este clar. La cartofi ºi la banane. Suprafaþa mai mare faþã de volum poate face amidonul cerealelor mai digestibil decât granulele din cartofi. raportul dintre materialul cristalizat ºi cel amorf. cu un diametru de 10-80 microni. mazãrea uscatã – 5 g. Se pare cã ºi aici Creatorul a avut o idee pentru binele nostru: amidonul cu un conþinut crescut de fracþiune rezistentã are un indice glicemic mai mic. ceea ce duce la o mai bunã digestibilitate. arhitectura polizaharidului ºi raportul dintre amilozã ºi amilopectinã. fiind de formã sfericã sau poliedricã. fasolea – 18 g. Cei care cred cã amidonul rezistent e o nãpastã pentru organism se înºalã. cu 18 g amidon rezistent la 100 g de substanþã uscatã. Fiecare plantã are granulele ei caracteristice de amidon. Dar ºi arhitectura polizaharidelor din granulele de amidon este diferitã. decât amidonul uºor digestibil. Pentru 100 g de substanþã uscatã.

fiind substratul necesar al florei intestinale. cu atât retrogradarea survine mai uºor. însã cu cât e mai mare conþinutul în amilozã. în timp ce amilopectina rãmâne în structura umflatã a granulelor de amidon.Combustibilul organismului uman: glucidele Al treilea tip de amidon rezistent este cel retrograd. protejând mucoasa intestinalã de contactul prelungit cu acizii biliari ºi apãrând astfel de riscul cancerului.3 kJ) pe gram. în acizi graºi cu lanþuri scurte: acetic. fiind convertiþi în acizi biliari secundari (deoxicolic ºi litocolic). care au scãpat reabsorbþiei în intestinul subþire. adicã amidonul care a rezistat enzimelor digestive din intestinul subþire. granulele se gelatinizeazã ºi se umflã. În cursul rãcirii are loc recristalizarea amilozei. O valoare asemãnãtoare are ºi amidonul rezistent. acþionând ca o sursã preferatã de energie pentru celulele mucoasei intestinale. Orice amidon are potenþialul retrogradãrii. Microflora foarte diversã ºi numeroasã din colon fermenteazã hidraþii de carbon neabsorbiþi. Valoarea energeticã a fibrelor alimentare este de 2 kcal (8. 169 . dioxid de carbon ºi metan. ducând la o diminuare a digestibilitãþii. Amidonul rezistent. deci energia neabsorbitã în intestinul subþire nu se pierde. propionic ºi butiric. rezultând astfel mai mult amidon rezistent. ca produºi secundari rezultând hidrogen. Când amidonul a fiert în apã. Acidul butiric sau butiratul rezultat din fermentarea amidonului rezistent ajutã la sãnãtatea intestinului gros. În special amiloza se solubilizeazã uºor. adicã retrogradarea. Dar mai existã ºi alte avantaje. favorizeazã convertirea bacterianã a acizilor biliari. Acizii cu lanþuri scurte se absorb imediat. Dar ce se întâmplã cu amidonul rezistent care n-a putut fi digerat în intestinul subþire? Aici trebuie sã înregistrãm al doilea avantaj nutriþional – amidonul rezistent este fermentat în intestinul gros.

Deci sã nu ocolim nici cartofii. amidonul rezistent este hrana florei bacteriene utile în colon. Cantitãþile suficiente de amidon rezistent fac ca numãrul mare de bacterii sã nu permitã dezvoltarea unor germeni patogeni care au pãtruns în tubul digestiv.Alimentaþie inteligentã În sfârºit. 170 . Organismul nostru are nevoie de amidonul rezistent. nici fasolea.

Indicele glicemic e foarte puþin influenþat de conþinutul în proteine sau în grãsimi al alimentului respectiv. crescând mult concentraþia glucozei sanguine ºi declanºând o secreþie masivã de insulinã. ce cautã sã contracareze insulinemia ridicatã. adicã valorile zahãrului în sânge între douã mese. arãtând cu cât creºte concentraþia zahãrului din sânge dupã alimentul respectiv. adicã mono ºi dizaharidele. Pe termen lung. Valorile indicelui glicemic sunt calculate în procente. mere – 52. pâine albã – 100. Indicele glicemic se referã la creºterea concentraþiei glucozei sanguine. linte ºi mazãre uscatã – 40. De exemplu. deoarece se absorb foarte repede. în comparaþie cu pâinea albã. glucoza are un indice glicemic de 138. bineînþeles.Indicele glicemic Indicele glicemic e un indicator al vitezei de resorbþie sau de absorbþie a glucidelor consumate. datoritã unei producþii mari de hormoni. va rezulta o scãdere a sensibilitãþii la insulinã. pâine integralã – 80. Maltoza are un indice glicemic de 152. fasole. Câteva exemple de indice glicemic: fulgi de porumb cu zahãr – 119. ca adrenalina ºi noradrenalina. au un indice glicemic ridicat. adicã determinã o creºtere a glicemiei cu 38% mai mare decât creºterea determinatã de pâinea albã. care se considerã cã are indicele 100. conþinutul în glucide al alimentului respectiv fiind echivalent cu acela al pâinii albe. la trei ore dupã ingestia unui aliment conþinând 50 g de glucide absorbabile. Glucidele simple. 171 . vitezã care determinã într-o mare mãsurã valorile glicemiei postprandiale. Alimentul de referinþã ales este pâinea albã.

trebuie sã evite glucidele cu un indice glicemic mare. s-a constatat cã dulciurile ºi produsele de fãinã albã cresc riscul cancerelor faringian. Într-o cercetare recentã. asupra populaþiei din nordul Italiei. zahãrul ºi fãina albã favorizeazã apariþia bolilor canceroase. Londra. cele mai multe cazuri de cancer laringian se întâlnesc. adicã HDL. totuºi indicele glicemic nu trebuie considerat ca fiind identic cu conþinutul în fibre. în colaborare cu Institutul de Studii Farmacologice din Milano. pastele fãinoase din pâine albã ºi orezul decorticat. deci cine vrea sã practice o profilaxie activã a bolii coronariene. legume ºi zarzavaturi. alimentele cu un conþinut mare de fibre au de obicei un indice glicemic scãzut. care protejeazã de infarct. laringian. Nutriþioniºtii de la Kings College Kesington Campus. intestinal. adicã produse cerealiere integrale. cartoful are un indice glicemic asemãnãtor cu acela al pâinii albe. în ordinea frecvenþei. Spania ºi Uruguay. esofagian. Cercetãrile din ultimii zece ani au arãtat cã. în Franþa. efectuatã de membrii Facultãþii de Sãnãtate Publicã de la Universitatea Minnesota. ci ºi o mãrime a factorului de creºtere I. au constatat cã alimentele cu un indice glicemic scãzut se însoþesc de valori crescute ale colesterolului „bun”. consumând alimente cu un indice glicemic scãzut. gastric. Aº atrage atenþia tinerilor care consumã mereu cartofi prãjiþi la McDonald’s cã. în afarã de efectul nociv asupra arterelor. Creºterea masivã a glicemiei dupã dulciuri ºi cereale rafinate determinã nu numai o secreþie mare de insulinã. Pe plan mondial. adicã zahãrul. 172 . pe lângã cantitãþile mari de grãsimi oxidate. Minneapolis.Alimentaþie inteligentã Dupã cum aþi remarcat. Principalii factori de risc sunt tutunul ºi alcoolul. Cine þine cât de cât la sãnãtate ar trebui sã evite cartofii prãjiþi. pâinea albã. mierea. Cercetãtorii din Londra spun cã cine doreºte sã-ºi protejeze arterele ºi inima. un stimulant mitogenic important al creºterii tumorale. tiroidian ºi al cavitãþii bucale.

ciocolatã ºi alte dulciuri. 87. la o masã cu nuci ºi fructe. protejeazã împotriva cancerului laringian. bogat în fibre solubile ºi cu proprietatea de a îmbunãtãþi sensibilitatea faþã de insulinã. în special roºiile ºi portocalele. prin bãuturile dulci. al glucidelor ºi al proteinelor. Produsele cerealiere care conþin orz au un indice glicemic mai mic decât cele numai din grâu. Deja acum zece ani. care frâneazã activitatea enzimelor digestive. deoarece grãbeºte apariþia osteoporozei. Cunoscându-se cã profilaxia cea mai bunã a osteoporozei constã în acumularea unei cantitãþi mari de masã osoasã. Cercetãri recente demonstreazã cã dieta cu mult zahãr altereazã proprietãþile mecanice ale oaselor. le recomand din toatã inima orzul. s-a publicat un studiu efectuat în Uruguay. p. de la Facultatea de Stomatologie a Universitãþii Oulu. cu rol în metabolismul intermediar al grãsimilor. Sã nu uitãm cã majoritatea cerealelor trebuie fierte bine. 173 . Tjaderhane ºi Larmas. Aceºti inhibitori sunt inactivaþi prin fierbere sau încolþire. precum ºi metabolismul glucozei. au arãtat cã ingestia crescutã de zahãr diminueazã formarea dentinei. aºa cum fac tinerii. alimentaþia cu mult zahãr tulburã echilibrul calciului. este o adevãratã crimã. din care reiese cã fructele ºi zarzavaturile crude. adicã vitamina B5.Combustibilul organismului uman: glucidele În Jurnalul Internaþional al Cancerului editat de Societatea Americanã de Oncologie (anul 2000. a consuma mult zahãr. cafea. vol. 129-132). În ultimul timp apar tot mai multe cercetãri care demonstreazã cã. Se poate adãuga la fãina de grâu sau se poate consuma fiert. deoarece în germene se gãsesc inhibitori de proteinaze. mai ales când acesta se aflã în faza de creºtere. Ulterior. experienþe pe animale au arãtat cã hrãnirea cu cantitãþi mari de glucide rafinate are un efect dãunãtor asupra scheletului. Finlanda. prin tulburarea activitãþii osteoblaºtilor ºi prin creºterea pierderii de calciu prin urinã. Orzul e bogat în acid pantotenic. la oameni. Celor care vor sã-ºi îmbogãþeascã lista de bucate cu alimente sãnãtoase.

indiferent de nume ºi de alcãtuire. ar trebui sã constituie 70% din aportul de energie. Pentru a exclude posibilitatea unei înþelegeri greºite. Mulþi încã nu ºtiu cã bãuturile dulci. 174 . pe cap de locuitor. cãci atunci când se vorbeºte despre media pe cap de locuitor înseamnã cã s-au inclus ºi nou-nãscuþii. În Germania se consumã 34. pe cap de locuitor.2 kg pe an. pe cap de locuitor. conþine o cantitate relativ constantã de glucozã. sau glucidele. este Brazilia. Þara cu cel mai mare consum de zahãr. pe cap de locuitor. pe cap de locuitor? Nici eu nu mi-aº fi închipuit. urmatã de Statele Unite. copiii mici.9 kg. care se absoarbe ºi ajunge la celule. Majoritatea zahãrului se consumã sub forma bãuturilor ºi a dulciurilor de tot felul. cu 51. Aici consumul de zahãr e de 14 kg. iar în China se consumã 6. Urmeazã Australia. ceea ce înseamnã cã foarte multã lume consumã cantitãþi mai mari. Amidonul din alimente este desfãcut în mod treptat în glucozã.Dulce. Aprovizionarea celulelor cu combustibilul necesar se face prin intermediul sângelui care. cu consecinþe multiple ºi severe. în condiþii de alimentaþie normalã. sunt adevãrate bombe de zahãr. deoarece combustibilul organismului uman este monozaharidul numit glucozã. precum ºi vârstnicii între 80-90 de ani. dar mortal ªtiþi care e þara cu consumul cel mai mare de zahãr. Cine îºi permite sã se îndulceascã prea mult ºi prea des se expune la obezitate. la carii dentare ºi la dezechilibrul metabolismului. amintesc cã hidraþii de carbon. cu 48.1 kg pe an. Se considerã cã India este patria trestiei de zahãr.9 kg pe an.

ceea ce. Datele disponibile oferã un motiv în plus sã reducem consumul de zahãr ºi de miere. Dar îndulcitoarele artificiale. dupã consumul de dulciuri. Numeroase statistici aratã o legãturã între ingestia de zahãr ºi cancerul colo-rectal. atunci ne dãm seama cã leucocitele lor nu funcþioneazã normal aproape niciodatã. folosite pentru conþinutul lor mic de calorii? Dupã unele cercetãri.Combustibilul organismului uman: glucidele Zahãrul care se foloseºte pe mesele noastre este alcãtuit dintr-o moleculã de glucozã ºi una de fructozã. O altã problemã este cã utilizarea lor menþine ºi creºte dorinþa dupã zahãr. nu e de dorit. care determinã pãtrunderea glucozei în celulele musculare. Dacã ne gândim cât de des consumã unii dulciuri. capacitatea leucocitelor de a ucide microbii. aceste îndulcitoare artificiale cresc pofta de mâncare. de obicei. menþinând consumul de apã ºi. crescând glicemia. Atitudinea cea mai bunã este de a trece de la dulciurile naturale sau artificiale la consumul de alimente îndulcite în mod natural. nu este de scurtã duratã. Cei care adorã dulciurile trebuie sã ºtie cã celulele care au menirea sã distrugã microbii nu-ºi pot efectua misiunea. folosiþi ocazia ºi postiþi o zi-douã. Cercetãrile au arãtat cã reducerea capacitãþii de luptã antimicrobianã a leucocitelor. de prostatã. într-un mod semnificativ. Aºa se face cã. cresc ºi cantitãþile de zahãr consumate. de sân. ovarian. Zahãrul se desface foarte rapid în cele douã componente ºi e absorbit aproape instantaneu. dacã în sânge se gãsesc concentraþii mari de glucozã. în funcþie de cantitatea consumatã ºi de cantitatea de insulinã secretatã. în felul acesta. Când sunteþi bolnav ºi n-aveþi poftã de mâncare. În 175 . S-a mai observat însã un lucru îmbucurãtor: postul de 36 de ore creºte. ci persistã în urmãtoarele 5 ore. de rinichi ºi de sistem nervos. în pãrþi aproape egale. în þãrile în care acestea se folosesc frecvent. puteþi ajuta la învingerea bolii respective. indiferent dacã suferim sau nu de diabet. Zahãrul e dãunãtor tuturor. uterin.

Alimentaþie inteligentã loc de prãjituri sau de bãuturi dulci. Werner Waldhausl. cãutaþi societatea celor care au fãcut deja primii paºi spre un stil de viaþã sãnãtos. care mânuieºte produsele de digestie. Acest hormon de importanþã vitalã. De asemenea. De fiecare datã când mâncãm. adicã sã elibereze în sânge o cantitate mare de grãsimi. ce pot necesita amputaþia. în sânge se elibereazã o cantitate de insulinã. De ce dupã mese? Ca ºi 176 . în special celulele musculare. la leziuni renale ºi la obstrucþii arteriale periferice. faptului cã nu ºtim din ce cauzã e bine sã procedãm într-un fel sau altul. Ficatul. dacã se poate. în sânge. ªi nu trebuie neapãrat sã consumãm grãsimi animale pentru ca organismul nostru sã fie invadat de aceste molecule periculoase. omenirea suferã de o intoxicaþie cronicã cu alimente. poate inunda sângele cu grãsimi saturate. Nu de mult. s-a constatat cã mesele prea frecvente pot fi cauza care transformã ficatul într-o maºinã ce fabricã fãrã încetare grãsimi. dupã mese. ceea ce poate duce la pierderea vederii. pe cea mai mare parte a globului. redactorul revistei Diabetologia. Cele mai recente cercetãri aratã cã zahãrul dãuneazã inimii la fel ca grãsimile saturate. scria cã. sã apuce glucoza care. Cãutaþi deci sã vã informaþi din surse serioase ºi. Dupã mese. împiedicându-le sã-ºi îndeplineascã rolul. insulina opreºte eliberarea de grãsime din ficat. Orice încurajeazã ficatul sã facã aceasta. se scurge prin vasele de sânge. care existã deja în corp. renunþând astfel la tradiþionalul desert? Papilele gustative se adapteazã la orice vârstã! De cele mai multe ori. sã înfulece. secretat de celulele beta ale pancreasului. Iatã ce se întâmplã. de ce sã nu consumãm fructe. încurajeazã þesuturile noastre. deoarece cantitãþile mari de glucozã din sânge constituie un material primejdios. Însã insulina are ºi un alt rol vital. Glucoza se poate ataºa de proteine. poate fi la fel de nociv ca ºi consumul acestor grãsimi. Acest fapt e deosebit de necesar. teama noastrã de a face schimbãrile necesare se datoreazã ignoranþei. pentru a cunoaºte aspectele practice.

Folosind cât mai mulþi muºchi prin activitate fizicã. În cele din urmã. Dar aceastã perspectivã sumbrã poate fi evitatã. Iar celulele adipoase supraîncãrcate inundã sângele cu acizi graºi. în sânge. Mai mult. Prezenþa insulinei un timp prea îndelungat schimbã un macaz metabolic ºi ficatul nu mai poate opri secreþia de trigliceride. Însã. deoarece enzimele care le pot înlãtura din circulaþie sunt ocupate cu grãsimile tocmai consumate. bogate în calorii. glucoza se acumuleazã în sânge ºi între mese ºi se pune diagnosticul de diabet de tip 2. care încep sã distrugã celulele pancreatice secretoare de insulinã. cu escorta molecularã. transportate cu lipoproteine cu densitate foarte joasã (VLDL). care e atât de necesarã. Aceste grãsimi sunt de nedorit în circuitul sanguin. Nivelul de insulinã scade. va fi nevoie de injecþii zilnice cu insulinã. Mesele ºi gustãrile frecvente. Dacã bolnavul nu-ºi schimbã modul de alimentaþie ºi nu scade în greutate.Combustibilul organismului uman: glucidele glucoza. Iar excesul de trigliceride face celulele musculare rezistente la insulinã. pentru a fi depozitate sub formã de trigliceride ºi glucozã – devin ºi ele rezistente la insulinã. devenind predispuse sã se depunã în pereþii arteriali. distrugerea celulelor secretoare de insulinã continuã cu paºi grãbiþi ºi. aceºtia vor utiliza combustibilul în plus. Ele sunt eliberate ca trigliceride. ca lipoproteine cu densitate foarte micã (VLDL). celulele adipoase – bombardate cu calorii în plus. tulburând modalitatea care. 177 . în mod normal. mai ales imediat dupã mese. în cele din urmã. expun ficatul la insulinã pentru perioade prea lungi. e nevoie de mai multã insulinã. fãrã o pauzã. dacã stau un timp prea îndelungat în sânge. Ca urmare. insulina stimuleazã ficatul sã trimitã în circulaþie chiar mai multe trigliceride. le permite sã absoarbã glucoza din sânge. ele se altereazã biochimic. pentru a menþine pacientul în viaþã. aceste grãsimi sunt primejdioase. pentru ca glucoza sã poatã fi introdusã în celule.

Dar mai existã un alt aspect. Dar ceea ce nu se menþioneazã este cã ele conþin cantitãþi mari de zahãr. Îngrijorãtor e faptul cã fructoza este deviatã. spre ficat ºi spre formarea de grãsimi. Atât grãsimile. Scoþia. Fructoza poate mima. datoritã meselor luate des. SUA. Unele alimente ºi bãuturi pot avea un efect la fel de dãunãtor ca ºi consumul de grãsimi animale. consumate în cantitãþi 178 . ce survine atunci când voluntarii sãnãtoºi sunt trecuþi la un regim bogat în zahãr. Ultimii 10 ani au arãtat cã organismul uman metabolizeazã fructoza cu totul altfel decât glucoza simplã. Bãuturile dulci. Alcoolul. „Alimentele bogate în fructozã. pentru a furniza una dintre cãrãmizile trigliceridelor. mai dãunãtoare decât grãsimile. la fel de primejdioase cum este ºi bombardarea ficatului cu insulinã. 2074). ci ºi când mâncãm.Alimentaþie inteligentã Cercetãri efectuate la Universitatea Loughborough. susþine cã noi mâncãm prea des. de exemplu. 131. de la Institutul de Cercetãri Hannah din Ayr. face ca ficatul sã elibereze în circulaþie tocmai grãsimile care favorizeazã ateroscleroza coronarianã. ºeful secþiei de biochimie celularã. care sunt. Victor A. în mod selectiv. p. vol. Douã mese pe zi ar fi mult mai bine decât gustãrile neîntrerupte. cât ºi dulciurile duc la infarct. spune Zammit. Trebuie sã fim atenþi nu numai ce mâncãm. O surprizã mare pentru mulþi este cã dulciurile pot fi la fel de dãunãtoare ca grãsimile ºi alcoolul. poate imita ceea ce face secreþia frecventã de insulinã. diabet ºi alte afecþiuni degenerative. În revista americanã The Journal of Nutrition (2001. care includ mai ales zahãrul ºi mierea. Industria alimentarã se mândreºte când poate aduce pe piaþã alimente lipsite de grãsime. Fructoza e metabolizatã în ficat. pot fi la fel de dãunãtoare ca grãsimile saturate”. au arãtat cã exerciþiul fizic zilnic poate preveni creºterea dramaticã a trigliceridelor sanguine. probabil. Zammit. pentru a secreta trigliceridele. Însã o dietã bogatã în fructozã stimuleazã ºi direct ficatul.

Cu înaintarea în vârstã. de la Universitatea de Stat Colorado. dulciuri ºi pâine albã – cresc mult nivelul insulinemiei. în mod neapãrat. în ultimii 25 de ani.Combustibilul organismului uman: glucidele industriale. miopia. Alimentele bogate în glucide rafinate – zahãr. Dar cine poate fi sigur de acest lucru? Pe de altã parte. ºi a nutriþionistei Jeannie Brand. Mulþi sunt rezistenþi la insulinã deja la etatea de 8 ani. Alimentaþia poate juca un rol ºi în miopie. aproape toþi fac diabet de tip 2. cel puþin aceasta e convingerea biologului Loren Cordain. mãrindu-i lungimea într-un mod anormal ºi producând. modul de alimentaþie poate totuºi sã vã „ajute” foarte mult. consumul a crescut enorm. în felul acesta. diabetul se întâlneºte de trei ori mai rar. fiecare e ispitit sã creadã cã va fi unul dintre cei care niciodatã nu vor deveni rezistenþi la insulinã. Genele încarcã arma. Genele nu determinã. destinul. din sudul statului Arizona. în þãrile industriale. Dar aceastã plagã n-a apãrut decât dupã ce indienii Pima au adoptat alimentaþia apuseanã. introducem în organism o dozã mare de fructozã. ca ºi mierea. e alcãtuit din fructozã ºi din glucozã. ce are efecte nocive. dacã aveþi o moºtenire geneticã nefavorabilã. astfel. miere. Pânã acum n-au fost cunoscute primejdiile legate de fructozã ºi. stilul de viaþã apasã pe trãgaci. Aproape toþi sunt dezavantajaþi de genotipul obezitãþii. Desigur. de la Universitatea din Sidney. Printre cei care au continuat dieta tradiþionalã. Gândiþi-vã la indienii Pima. în pãrþi aproape egale. s-ar putea explica creºterea frecvenþei miopiei din ultimii 200 de ani. sunt componenta cea mai îngrijorãtoare a alimentaþiei noastre. o datã cu orice aliment sau bãuturã care conþine zahãr sau miere. Autorii amintiþi susþin cã. Aceasta influenþeazã dezvoltarea globului ocular. Zahãrul de bucãtãrie. 179 .

O altã statisticã aratã cã în insulele în care s-a menþinut alimentaþia tradiþionalã ºi în care nu se consumã glucide rafinate. organismul e invadat de o cantitate mare de glucozã. în mod normal. încât. adicã devine prea lung. În sfârºit.Alimentaþie inteligentã Hidraþii de carbon rafinaþi se absorb foarte repede. ªi dacã globul ocular creºte prea mult. care fixeazã insulina. în ambele stãri existând niveluri crescute de insulinã în sânge. acum ea se constatã la 50%. într-un timp scurt. miopia se întâlnea cu o frecvenþã mai micã de 1%. Datele epidemiologice susþin aceastã explicaþie. în rândurile eschimoºilor ºi ale locuitorilor insulelor din Pacific. La începutul secolului XX. atunci cristalinul nu se poate aplatiza suficient pentru a proiecta imaginea exact pe retinã. miopia la copii nu se întâlneºte decât în proporþie de 2%. regleazã alungirea globului ocular ºi dezvoltarea cristalinului. Hiperinsulinemia duce la scãderea proteinei 3. Rãspunsul la creºterea bruscã a glicemiei este o secreþie exageratã de insulinã. Aceasta poate tulbura procesele delicate care. 180 . autorii îºi sprijinã convingerea ºi pe observaþia cã probabilitatea dezvoltãrii miopiei e mai mare la persoanele supraponderale ºi la cele cu diabet de tip 2.

Nu trebuie sã ne mire faptul cã generaþia noastrã e caracterizatã de boli ca ateroscleroza. Ele nu numai cã furã organismului propriile substanþe nutritive. prin procesele de rafinare. obezitatea. dar stricã ºi apetitul faþã de hrana naturalã. diabetul. Cele câteva soiuri de cereale care se mai consumã sunt jefuite de majoritatea principiilor nutritive. Comerþul oferã preparate care nu reprezintã altceva decât calorii goale. Pãcat cã omul modern tinde sã scoatã din alimentaþia lui aceastã sursã de hranã. care pot fi preparate într-un mod foarte variat. 2% grãsimi. cerealele au constituit alimentul de bazã al omenirii. Consumul regulat de produse cerealiere poate acoperi nevoile de vitamine din grupul B. vitamine ºi minerale. Vitaminele A ºi D lipsesc. sãnãtoasã. 181 .Cerealele De milenii. fiind bogate în fibre. sub formã de amidon. Vitamina C nu se gãseºte în cereale. precursorii vitaminei A. decât dacã se lasã sã încolþeascã. Baza alimentaþiei trebuie s-o constituie produsele cerealiere integrale. cu condiþia ca nici unul dintre componentele lor sã nu fie îndepãrtat prin procesul de rafinare. însã în porumb se gãsesc carotenoidul kriptoxantina ºi cantitãþi mici de alfa ºi beta caroten. Cerealele conþin în medie 75% glucide. 10-15% proteine. hipertensiunea arterialã ºi osteoporoza.

în cursul proceselor de rafinare. adicã în vitamina B5. Se poate pregãti ca mãmãliga sau ca un drob foarte gustos. sau se poate folosi ca masã de cereale dimineaþa. fierul nu se întâlneºte în cantitãþi mari în regimul vegetarienilor. e bogat în acid pantotenic. iar fãina albã duce la constipaþie. 182 . pot fi pregãtite ca un piure sau la cuptor. în cea mai mare parte. eventual. care frâneazã activitatea enzimelor digestive. e bine sã folosim o varietate cât mai largã de cereale. pot fi lãsate sã încolþeascã. dar meiul face parte din puþinele cereale care au efect alcalinizant. deoarece diferitele cereale au proprietãþi diferite. al glucidelor ºi al proteinelor. sunt înlãturate de asemenea. cu nuci ºi. ORZUL. Pentru a ne putea bucura de suficiente substanþe nutritive.Alimentaþie inteligentã Cerealele conþin tocoferol. apãrând organismul de formarea de radicali liberi. pentru facerea pâinii. Aceºti inhibitori sunt inactivaþi prin cãldurã sau prin încolþire. meiul se recomandã mult celor care suferã de artrite. Cerealele integrale se pot consuma fierte. Orzul poate fi adãugat la grâu. Nu numai cã e foarte hrãnitor. constituie un aliment care trebuie sã fie folosit de oricine vrea sã se hrãneascã sãnãtos. folosit mult ºi acum în India ºi în China. germenii se îndepãrteazã. Majoritatea cerealelor trebuie sã fie bine fierte înainte de a fi consumate. atât de bogate în vitaminele din complexul B ºi în substanþe de balast. adicã vitamina E. Din nefericire. Datoritã efectului alcalinizant. cu rol în metabolismul intermediar al grãsimilor. În germenii cerealelor se gãsesc proteine complete. Tãrâþele. la cuptor. MEIUL. de exemplu. cu excepþia fasolei soia. se pot mãcina sau zdrobi. cu fructe. Meiul e bogat în magneziu ºi în fier ºi ºtiþi cã. care e un antioxidant natural. deoarece se altereazã cel mai repede. deoarece conþin inhibitori de proteine.

care este furnizorul cel mai bogat de calciu dintre toate cerealele. stã pe locul doi. ªi în aceastã privinþã fibrele de ovãz sunt net superioare celor din alte cereale.Combustibilul organismului uman: glucidele Din cauza fibrelor vegetale solubile pe care le conþine. un amestec unic de fibre solubile. diminuând în special colesterolul cu densitate micã (LDL-C). Relativ recent s-a dovedit cã tãrâþele de ovãz au efectul cel mai bun de scãdere a colesterolemiei. Dintre toate cerealele. Alãturi de nuci ºi fructe uscate sau proaspete. deoarece. Câteva cuvinte despre OVÃZ. În felul acesta. Dacã vrem sã-l fierbem. care ajutã organismul sã-ºi menþinã o colesterolemie scãzutã. realizându-se o asociere idealã de acizi graºi. meiul se poate folosi în loc de ouã. 183 . ºi în acidul gras esenþial linoleic. O altã calitate excelentã a ovãzului o reprezintã conþinutul în substanþe de balast naturale. ovãzul conþine cantitatea cea mai mare de grãsimi. se asigurã un aport energetic constant. ovãzul oferã o masã foarte sãnãtoasã ºi consistentã. prin încetinirea eliberãrii glucozei. Toate aceste calitãþi fac ca ovãzul cu fructe ºi nuci sã constituie alimentul ideal pentru masa de dimineaþã. un acid gras mononesaturat. Eliberarea treptatã ºi înceatã a glucozei. nu e nevoie decât de câteva minute. asigurând trecerea treptatã în sânge a produselor rezultate din metabolismul hidraþilor de carbon. pentru a evita hiper ºi ulterior hipoglicemia. cãci leagã foarte bine componentele la care se adaugã. asigurând astfel o livrare constantã de energie. Grãsimea din ovãz e bogatã în acid oleic. e foarte de dorit. ele împiedicã creºterea bruscã a glicemiei. ºi anume 6. în cursul digestiei amidonului.3%. iar în ceea ce priveºte calitatea proteinelor. adicã acþioneazã tocmai asupra fracþiunii de colesterol care produce ateroscleroza. contribuind la menþinerea unei danturi sãnãtoase ºi a unui sistem osos robust. Ovãzul este una dintre puþinele cereale care se pot consuma ºi în stare crudã.

Orezul rafinat n-ar trebui sã figureze în alimentaþia noastrã obiºnuitã. constituie partenerul ideal al proteinelor din pãstãioase. În schimb. dintre toate cerealele. specia de cereale cea mai rãspânditã pe glob. Omul modern considerã cã e de datoria lui sã jefuiascã produsele naturale de componentele lor cele mai valoroase. producând o proteinã completã. 184 . Câteva cuvinte despre OREZ. De fapt. Un avantaj al fulgilor de ovãz este cã ne obligã sã mestecãm bine. ºtiind cã digestia amidonului începe deja în cavitatea bucalã. orezul aparþine grupei elitare de cereale cu acþiune alcalinizantã ºi trebuie sã ocupe un loc important. Ca ºi meiul. Fãina de orez se preteazã foarte bine la pregãtirea de biscuiþi sau de budinci. Printr-o preparare cu puþinã imaginaþie ºi mult entuziasm. orezul nedecorticat. orezul conþine cantitatea cea mai mare de proteine. nerafinat. ovãzul se poate mãcina chiar ºi cu maºina de mãcinat cafea. deoarece alimentele alcalinizante trebuie sã reprezinte 75% din hrana noastrã. Desigur. prin aminoacizii pe care-i are. principalii producãtori fiind China ºi India. e mult mai bogat în principii nutritive. alãturi de ovãz. orezul nerafinat poate constitui o hranã la fel de atrãgãtoare ca ºi cel rafinat. orezul nerafinat. ceea ce e foarte util. cu deosebirea cã este mult mai sãnãtos.Alimentaþie inteligentã În lipsa fulgilor. iar pentru fierbere nu e nevoie decât de un minut sau douã.

râncezeºte. proteine ºi antioxidante. În comparaþie cu celelalte produse cerealiere. mai ales cu ocazia Crãciunului ºi a Anului Nou. De obicei. unii evitã pâinea. de 5 pânã la de 10 ori mai multe vitamine ºi de 3 ori mai multe fibre. În comparaþie cu fãina albã. 185 . crezând cã în felul acesta vor evita îngrãºarea. produsul final fiind bogat în energie. dacã celelalte articole de pe masã corespund principiilor unei alimentaþii sãnãtoase. ce trebuie sã constituie o componentã esenþialã a unui stil de viaþã sãnãtos. morile moderne permit separarea tãrâþei. Cu cât fãina integralã e mai fin mãcinatã. Se pare cã s-a uitat cã pâinea e un aliment foarte hrãnitor. cu timpul. care e deosebit de bogat în grãsimi. a germenelui ºi a endospermei. ceea ce e o mare eroare. fãrã pâine. fãina integralã conþine de 7 ori mai multe substanþe minerale. ºi fãina nu poate sta la nesfârºit pe rafturile magazinelor. La întrunirile familiale. De la început îi asigurãm cã pâinea din fãinã integralã nu îngraºã. grãsimea se oxideazã. de teama de a nu se îngrãºa. pâinea conþine mai multã energie ºi mai mulþi nutrienþi. Auzind acest cuvânt. germenele. e înlãturat. Dacã prin mãcinarea pe piatrã fãina obþinutã conþine toate componentele grâului. Aceasta pentru cã o parte a apei adãugate în cursul pregãtirii se evaporeazã. unele dintre rudele noastre consumã porþii generoase de fripturi ºi sarmale cu carne ºi multã grãsime.Fără pâine nu se poate Nimic nu e mai apetisant ca aroma ºi gustul unei pâini de casã. deoarece. cu atât mai bunã e asimilarea componentelor ei.

Alimentaþie inteligentã Arta de a face pâine se cunoaºte de mii de ani ºi nu s-a schimbat aproape cu nimic pânã la începutul secolului XX. Alacul e o specie de grâu foarte rezistent. când în Franþa au apãrut primele maºini de frãmântat. Cu toate acestea. pâinea fabricatã în Germania conþine 82% fãinã de grâu ºi 18% fãinã de secarã. grãsimi ºi antioxidanþi. amestecului lor. Din punct de vedere nutritiv. pentru a satisface ºi gusturile cele mai pretenþioase. producãtorii de pâine. Conþinutul în substanþe minerale indicã proporþia de tãrâþe. Folosirea mijloacelor tehnice permite înmulþirea sortimentelor. Dacã majoritatea pâinilor pot fi consumate la un timp relativ scurt dupã coacere. Numãrul acesta impresionant se datoreazã diferitelor cereale folosite. ca orz. brânzã. seminþe ºi încã multe altele. ca lapte. cea mai sãnãtoasã e pâinea fãcutã din fãinã integralã. Deoarece legile permit adãugarea multor ingrediente. emulgatoare. primele cuptoare încãlzite cu aburi. drojdie sau aluat ºi foarte puþinã sare. unele îºi ating calitãþile optime abia dupã o zi sau douã. cu amidonul ºi tãrâþa (bogatã în minerale ºi fibrele solubile ºi insolubile). diferitelor calitãþi de fãinã. precum ºi nenumãratelor componente care se adaugã. care se cultivã în regiunile muntoase. grãsimi. ovãz. în Germania. precum ºi diferite seminþe. În general. alac. cu un singur bob în spiculeþ. care sunt interesaþi a vinde 186 . În ultimul timp se adaugã ºi alte cereale. apã. bogat în proteine. adicã cea care conþine atât germenele. inclusiv conservanþi. condimente. ceapã prãjitã. Denumirea botanicã – Triticum spelta sau Triticum monococcum. ªi nu e nevoie de prea multe ingrediente: fãinã. brutarii pun în vânzare 256 de sorturi diferite de pâine. cât ºi restul bobului. iar în Anglia. Însã pâinea de secarã trebuie sã conþinã cel puþin 90% fãinã de secarã.

în special a calciului. dacã se þine învelitã într-un ºervet. un microorganism asemãnãtor celui utilizat la fabricarea berii. fãina de secarã necesitã întotdeauna aluat. a zincului ºi a fierului. enzime care neutralizeazã acidul fitic conþinut în fãinã. Adãugarea unei cantitãþi de fãinã de porumb sau de cartofi nu diminueazã calitãþile nutritive. mai poroasã. zahãr ºi emulgatori. De regulã. Aceastã diversitate. precum ºi durata mai îndelungatã a fermentãrii permit o mai bunã dezvoltare a aromelor. care se poate pregãti cu drojdie sau cu aluat. mai erau încã 18 ingrediente diferite.Combustibilul organismului uman: glucidele cantitãþi cât mai mari. pe lângã fãinã. Facerea pâinii cu aluat sau plãmãdealã prezintã unele avantaje: – În primul rând. e un ferment. Aluatul permite dezvoltarea fitazelor. proaspãtã sau uscatã. apa reprezintã cam 50% (sau mai puþin) din greutatea fãinii ºi e bine sã fie caldã. înainte de adãugarea celorlalte ingrediente. – În al doilea rând. sare ºi drojdie. Aluatul (sau plãmãdeala) conþine mai multe tipuri de microorganisme. Spre deosebire de fãina de grâu. o face mai afânatã. drojdia. fermentarea indusã de aluat face mai solubile componentele. Aluatul reduce cantitatea de acid fitic pânã la de opt ori. Cernerea fãinei printr-o sitã. apreciat de mulþi. – În al patrulea rând. Într-o pâine cumpãratã în oraºul Philadelphia. pânã la douã sãptãmâni. Cantitatea de apã diferã de tipul ºi de calitatea fãinii. pâinea pregãtitã cu aluat conþine mai puþin acid fitic. În Germania nu se mai folosesc substanþele conservante. ceea ce dã pâinii un gust uºor acriºor. 187 . – În al treilea rând. grãsimi. adaugã produse lactate. apã. feritã de luminã ºi cãldurã. Acidul fitic frâneazã absorbþia mineralelor. favorizând o mai bunã asimilare. pâinea pregãtitã cu aluat se poate pãstra vreme mai îndelungatã. Fãina integralã conþine mai mult acid fitic decât fãina albã. Fãina albã absoarbe mai multã apã decât cea integralã.

pentru a grãbi rata fermentãrii. cunoscut sub denumirea de gluten. pe mãsurã ce glutenul absoarbe apa ºi se umflã în proporþie de pânã la 200%. Glutenul acþioneazã ca o capcanã pentru gazele produse de drojdie. pe mãsura desfacerii acestor zaharuri. sunt prolaminele ºi gluteinele. ci se formeazã în timpul frãmântãrii aluatului. cele douã fracþiuni proteinice formeazã un complex solid ºi elastic. Secretul unei pâini excelente constã în frãmântatul aluatului. Principalele proteine aflate în toate cerealele. este scos. de exemplu. în proporþii aproape egale. Pâinea din fãina de grâu e frãmântatã cu aparate care se 188 . stafide. în fãinurile din comerþ. ca o gumã. Zaharurile prezente în fãinã sunt: glucoza. nu trebuie sã se rupã. a fost preluat de aparate. E de preferat adãugarea de monozaharide. la încercarea de a scoate o bucatã cu o lingurã. Grâul este unic. Explicaþia ºtiinþificã îmi lipseºte deocamdatã. Aluatul bine frãmântat trebuie sã fie ca o gumã de mestecat. celulele de drojdie au nevoie de zaharuri ºi. rezultând un produs elastic. Prezenþa lor în endosperma grâului face ca fãina de grâu sã fie deosebit de aptã pentru coacere. însã în proporþii diferite. Pentru a-ºi satisface cerinþele metabolice. Experienþa noastrã confirmã afirmaþia. efortul acesta. deoarece conþine o prolaminã numitã gliadinã ºi o gluteinã numitã glutenin.Alimentaþie inteligentã Un prieten ne-a învãþat cã. se amelioreazã calitatea pâinii. cu o bunã capacitate de întindere. dacã se mai adaugã un vârf de cuþit de pulbere de vitamina C. însã prea mult zahãr încetineºte viteza fermentãrii. ca fructoza sau glucoza. ia naºtere CO2. Glutenul nu se gãseºte ca atare în grâu. ºi. primele douã fiind prezente mai ales în germenele care. Din acest motiv. de altfel foarte util organismului. sub forma unui piure de fructe proaspete sau uscate. ci sã fie elastic. ca un produs secundar. Azi. fructoza ºi zaharoza. se obiºnuieºte sã se adauge zahãr. În prezenþa apei ºi a frãmântãrii.

necesitã nutrienþi pe care îi vor lua din organismul în care au ajuns. ce dau gustul caracteristic. facerea de pâini mari nu e recomandabilã. neutralizând astfel componentele din fãinã ce limiteazã digestibilitatea ei ºi distrugând celulele de drojdie. din amidonul ºi din proteinele aflate în cocã iau naºtere dextrine. Datoritã temperaturii din cuptor. Temperatura de coacere este între 200 ºi 250 0C. de 20-30 de minute. în aparate cu miºcãri mai lente. Din acest motiv. coca din fãinã de grâu are nevoie de un aºa-zis timp de odihnã.Combustibilul organismului uman: glucidele învârtesc mai repede ºi timp mai îndelungat. Se recomandã coacerea de pâini mici. Dupã frãmântare. Celulele vii de drojdie. 189 . pentru ca temperatura înaltã s-o pãtrundã bine. ca orice organism viu. în timp ce pâinea de secarã se frãmântã un timp mai scurt. produse de caramelizare ºi prãjire. Coca din secarã sau din amestec de grâu cu secarã necesitã un timp de odihnã de 5 pânã la maximum 20 de minute.

Pe lângã hidraþii de carbon complecºi.Produsele cerealiere integrale nu sunt vătămătoare Nutriþioniºtii sunt de acord cã produsele cerealiere integrale. difuzându-le. Recent. orez nedecorticat. dar citirea lor atentã nu permite sã se ajungã la concluziile eronate. produsele cerealiere integrale furnizeazã fibre solubile ºi insolubile. mãmãligã. Purtãtorul de cuvânt al celor douã instituþii. inhibitorii de enzime ºi acidul fitic. ca lectine. fulgi de ovãz. Creatorul ºtia ce combustibil ºi ce lubrifiant necesitã organismul uman. lucrare din care voi spicui punctele cele mai importante. vitaminele B1. creeazã nedumeriri în rândurile populaþiei. Însã din când în când apar ºi voci care exprimã rezerve faþã de cerealele integrale. toate componentele lor având o acþiune favorabilã asupra sãnãtãþii. acizi graºi nesaturaþi. Bernhard Watzl. paste fãinoase. indiferent dacã e vorba de pâine integralã. Institutul Federal de Cercetãri de Nutriþie ºi Societatea Germanã de Nutriþie au publicat o luare de poziþie. furnizeazã baza alimentaþiei noastre. care constituie sursa de energie pentru om. cereale fierte (boabe întregi sau crupe). difuzate de presa de bulevard. care ar împiedica absorbþia unei substanþe valoroase. 190 . precizeazã cã ºtirile rãspândite s-au bazat pe douã publicaþii din anii 1993 ºi 2000. dr. susþinând cã ar conþine substanþe dãunãtoare sãnãtãþii. privind produsele cerealiere integrale. proteine. Doritorii de senzaþii preiau aceste pãreri ºi.

Lectinele sunt sintetizate ºi de organismul uman.1 pânã la 0. Numeroase studii au demonstrat cã produsele cerealiere integrale au o acþiune protectoare împotriva bolilor canceroase. acid folic. banane. Majoritatea lectinelor din hrana noastrã provin din legume. Lectinele se fixeazã pe hidraþii de carbon. Cantitãþi deosebit de mari de lectine conþin legumele ºi germenii de cereale. care se distrug la temperatura de fierbere. favorizeazã sãnãtatea populaþiei. ºi lectine termostabile. calciu. Dar cantitãþi mari de lectine se gãsesc ºi în roºii. Se apreciazã cã ingestia medie de lectine este între 0 ºi 300 mg/zi. care se absoarbe mai bine decât cel din lapte. zmeurã. Existã lectine termolabile. Pregãtirea termicã a legumelor scade mult conþinutul lor în lectine. dimpotrivã. adicã între 0 ºi 5 mg/kg de greutate corporalã. care sunt proteine sau glicoproteine ce se gãsesc în numeroase plante comestibile. nuci. ºi din germenii de cereale cu 0. Consumul de produse cerealiere integrale nu dãuneazã. ºi fier. substanþe vegetale secundare ºi minerale – magneziu. a bolilor cardiovasculare ºi împotriva diabetului de tip 2. 191 .Combustibilul organismului uman: glucidele B2.5 g/kg. care conþin între 1 ºi 10 g/kg. ci. Unele lectine din cereale sunt rezistente la cãldurã. prezentând o rezistenþã mare faþã de enzimele gastrointestinale. Peste 40 de cercetãri au constatat cã hrãnirea cu cereale integrale – indiferent sub ce formã – scade riscul cancerului cu 33% în comparaþie cu persoanele ce consumã numai cantitãþi mici de cereale integrale. LECTINELE. Folosirea cerealelor integrale scade riscul infarctului miocardic ºi a celui cerebral cu 25-30%. ceapã ºi cartofi. ªi acum câteva cuvinte despre substanþele care au fost denunþate ca având o acþiune nocivã. În primul rând. Caracteristicã pentru lectine este capacitatea lor de a determina aglutinarea globulelor roºii.

inhibitoarele alfaamilazei ºi inhibitoarele de proteaze. nu se absoarbe decât o cantitate micã de lectinã. Azi se ºtie cã lectina poate avea chiar efecte favorabile asupra digestiei intestinale. Administrarea la animale a unor concentraþii extrem de mari de lectinã din germenele de grâu. fiind între 0. În felul acesta. cerealele integrale nu se deosebesc de celelalte alimente. ingestia medie de acid fitic diferã. la persoanele cu obiceiuri alimentare normale. trebuie spus cã acestea NU sunt componente specifice cerealelor integrale. deoarece pe epiteliul intestinal se gãseºte un strat protector. inhibitoarele de enzime au chiar o acþiune de favorizare a sãnãtãþii. În sfârºit. adicã 500 mg/kilocorp. Mai mult.Alimentaþie inteligentã În cerealele integrale. Mai mult.01 g/kg. studiile histologice au arãtat cã lectina are o acþiune inhibitoare asupra apariþiei cancerului intestinal. mai ales în cereale integrale. în funcþie de obiceiurile alimentare. conþinutul de lectinã e sub 0. asupra sistemului imunitar ºi hormonal al intestinului ºi asupra florei microbiene. ce se gãseºte în toate seminþele de plante. nu toate inhibitoarele conþinute de cerealele integrale sunt active împotriva enzimelor digestive umane. lezeazã în mod ireversibil peretele intestinal. De fapt. Aceasta se datoreazã faptului cã. ºi suprafaþa intestinalã este deosebit de mare. probabil. administrarea unei doze unice de 200 mg nu produce nici un efect nociv. În legãturã cu inhibitoarele unor enzime. legume ºi nuci. 192 . ca ºi în multe alte alimente vegetale. în cartofi ºi în ceapã. conþinând glicoconjugate. La om însã. ceea ce face ca lectina sã nu mai aibã nici un efect toxic. La adulþi. influenþând concentraþia glucozei sanguine ºi împiedicând apariþia cancerului.3 ºi 3 g/zi. ºi o mare parte din inhibitoarele de enzime sunt distruse la temperatura de pregãtire a alimentelor. Ele se gãsesc ºi în fãina albã. un cuvânt despre ACIDUL FITIC.

ea prezintã ºi avantaje. Un studiu efectuat la Universitatea Giesen. încolþirea cerealelor. nu împiedicã absorbþia zincului ºi a fierului. Acest amidon. decât cele cu o alimentaþie mixtã. jumãtate din cantitatea de fitat e distrusã. mangan – ºi cu proteinele. absorbþia fierului ºi a zincului. Chiar ºi în pâinea din fãinã integralã de grâu. care formeazã complexe numite fitaþi cu substanþele minerale. în mod practic. dupã cum ºi cu microelementele – cupru. ªi chiar dacã fitina fixeazã o parte din substanþele minerale. în anumite condiþii. a arãtat cã femeile însãrcinate care se alimentau cu produse cerealiere integrale aveau concentraþii sanguine mai mari de vitamine. împiedicând astfel absorbþia lor. acidul fitic nu influenþeazã. fierberea ºi coacerea – pot diminua conþinutul de fitat. Þinerea în apã a urluielii în timpul nopþii aproximativ 10 ore realizeazã o scãdere de 20% a fitatului. acidul fitic poate fixa unele substanþe esenþiale ºi minerale. neabsorbit. Însã. a fost doveditã ca fiind neîntemeiatã. ºi în germene.Combustibilul organismului uman: glucidele În tubul digestiv. De asemenea. Inhibitorii de enzime din cerealele integrale împiedicã digestia completã a amidonului. indiferent de modul de preparare. în pâinea de secarã se poate demonstra dispariþia totalã a fitatului. ca fierul. Totuºi. Absorbþia de zinc a vegetarienelor era cu 30% mai mare decât la cele care consumau ºi produse animale. calciul ºi magneziul. ajuns în intestinul 193 . deoarece produsele cerealiere integrale ar îngreuia absorbþia mineralelor. în tãrâþe. E adevãrat cã tot acolo se gãseºte ºi acidul fitic. influenþând în bine nivelul glicemiei ºi al grãsimilor. de exemplu. zinc. Germania. Susþinerea cã vegetarienii totali ar prezenta un deficit de zinc. procesele de pregãtire a alimentelor – înmuierea în apã. Bogãþia de minerale ºi de vitamine se gãseºte în straturile ce învelesc boabele. De exemplu. zinc ºi alte minerale. fitatul scade riscul apariþiei cancerului de colon ºi încetineºte evoluþia lui. În ultimii ani se înmulþesc indiciile cã acidul fitic are acþiuni benefice în reglarea glicemiei ºi în prevenirea cancerului.

Dar nu numai fasolea coloratã. este atacat de bacteriile de acolo ºi astfel iau naºtere acizi graºi cu lanþuri scurte. fãrã sã aibã nimic cu lectinele. un motiv în plus de reabilitare a legumelor. 194 . cu inhibitoarele de enzime sau cu acidul fitic. ci ºi cea albã ºi neagrã conþin aceste flavonoide. Pigmenþii care dau culoarea fructelor ºi zarzavaturilor sunt antioxidanþi puternici. la persoanele cu o anumitã predispoziþie geneticã. care alcãtuiesc aproximativ 10% din volumul boabelor.Alimentaþie inteligentã gros. cerealele pot produce celiakia sau intoleranþa la gluten ºi alergii. care au o acþiune protectoare asupra epiteliului intestinal. de prostatã ºi de colon. se gãsesc. cantitãþi mari de flavonoide. În cojile de fasole. pe lângã fibre. cunoscuþi sub denumirea de flavonoide. Cercetãrile aratã cã persoanele care ingereazã cantitãþi mai mari de inhibitoare de enzime prezintã un risc mai mic de cancere de sân. E adevãrat cã. Dar acestea se datoreazã proteinelor din produsele cerealiere.

000 de metri.000 de varietãþi.000 de ani de cultivare s-au dezvoltat mii de varietãþi. Totuºi cu mult mai valoroasã decât argintul sau decât aurul era modesta plantã papa. America de Sud. Peru. împreunã cu roºiile. deþine în bãncile lui de gene peste 6. ci ºi pentru rolul sãu în istorie. devenind un fel de cartofi pai. þinta cãutãrii lor erau minele de argint. incaºii deþineau vaste bogãþii naturale. Cartoful face parte din familia solanaceelor. rãspândite din Chile pânã în nordul statului Mexic. cunoscutã de noi sub denumirea de cartof. dar hrãnitori ºi cu posibilitatea pãstrãrii îndelungate. Numai cartoful poate pretinde cã este planta cea mai importantã din lume. Existã 154 de specii sãlbatice de cartof. fiind desenat pe vase ºi cunoscut în limba preincaºã ca aymara. 195 . Unsprezece denumiri diferenþiau varietãþile care au flori albe. la altitudinea de peste 2. cãci luau o culoare închisã. temperatura din timpul nopþii cobora sub 00 C. uscau feliile subþiri la soare. iar când. cartoful era bine încetãþenit în Peru. Aceºti tuberculi au salvat popoare de la dispariþia prin înfometare. deasupra liniei de culturã a porumbului indian. de o valoare incalculabilã.Cartoful În Munþii Anzi. la altitudinea lor. galbene. îngropate în pãmânt. la începutul secolului XVI. nu prea apetisanþi. Mai întâi. nu numai pentru popularitatea lui pe toate mesele. Azi. feliile îngheþau. Cu 8-9 secole înainte de era noastrã. ardeii ºi vinetele. însã în cei 6. violet sau roºii. Centrul Internaþional al Cartofilor din Lima. Incaºii au dezvoltat o metodã de a usca ºi de a îngheþa cartofii. Se cultivã numai 7 specii. Când au sosit conchistadorii spanioli.

Grâul ºi secara nu se puteau cultiva decât în regiunile din sudul ºi rãsãritul insulei ºi. iar pe rege sã aibã o floare de cartof la butonierã. doctorul Antoine Auguste Parmentier. care au salvat naþiunea. în foametea din anul 1740. când invazii repetate i-au gonit pe irlandezi în regiunile muntoase. nu papalitate!” În ciuda acestei reclame nu tocmai favorabile. conþin un alcaloid numit solaninã. Nici pãtrunderea în Anglia n-a fost uºoarã. niºte boabe mici. Iar în timpuri de foamete. Fructele cartofului. cu solul ei neproductiv ºi clima asprã. În Irlanda. care e toxic. dovedindu-se de la început o binecuvântare. chimist ºi nutriþionist. Când.Alimentaþie inteligentã Spaniolii au fost aceia care au introdus cartoful în lumea veche. þãranii francezi erau nevoiþi sã consume ferigi ºi rãdãcini. cartoful a reuºit sã pãtrundã peste tot. O lozincã din cursul alegerilor din anul 1765 suna astfel: „Nu cartofi. cartofii au pãtruns prin anii 1580-1590. când cerealele nu se fãceau ºi soarta sãracilor era disperatã. Solanum tuberosum. preoþii din Scoþia îi declarau buni doar pentru pãgâni. În afara zonei Anzilor se cultivã numai o singurã specie. a încercat sã popularizeze cartoful în întreaga Franþã. între anii 1550 ºi 1570. preocupat foarte mult de binele þãrii. Adesea. cartoful îºi demonstra valoarea nu doar ca floare. în timp ce cartofii se rãspândeau în solul irlandez. pe la mijlocul anilor 1600. ªi. considerate ca fiind leprã. În Europa se cultivã aproximativ 600 de varietãþi ale acestei specii. ei nu aveau nimic altceva decât cartofii. când oamenii sau vitele consumau tuberculi verzi ºi cruzi. la început fiind folosit drept plantã decorativã. Cãtre sfârºitul secolului XVIII. El a convins-o pe regina Maria Antoaneta sã poarte în pãr flori de cartof la un bal public. ci ºi ca aliment hrãnitor. deoarece nu sunt menþionaþi în Biblie. surveneau intoxicaþii sau manifestãri cutanate. 196 . cartofii au salvat nenumãrate vieþi.

minerale ºi vitamine. Mai mult chiar.Combustibilul organismului uman: glucidele Mulþumitã cartofului. În regiunile tropicale se poate recolta dupã 2 luni ºi se poate cultiva aproape pretutindeni. Fãrã aceastã sursã de hranã. începând din anii 1750. Terenurile cultivate cu cartofi produc mai multe tone ºi mai multe calorii pe hectar decât orice altã culturã. cartoful se preteazã la ameliorãri prin tehnici moderne de manipulare geneticã. proteine cu toþi aminoacizii esenþiali. Sã nu uitãm cã pe atunci era o lipsã de cereale pe tot globul. fiind recolta cea mai valoroasã. populaþia Irlandei a crescut de la 1. În cele din urmã. producþia mondialã de cartofi este în jur de 280 de milioane de tone pe an. era cea mai mare producãtoare de cartofi din lume. în trecut. începând cu zonele de deºert pânã în terenurile îmbibate cu apã ale verilor rãcoroase ºi umede din Scoþia sau în solul aproape steril din Suedia.5 milioane la 9 milioane. La începutul secolului XXI. 34% din producþia mondialã s-a realizat în þãrile în curs de dezvoltare. þara n-ar fi putut alimenta decât cel mult 5 milioane. 197 . În prezent. Cartoful e cel mai bun pachet de hranã din lume: bogat în glucide. Sã nu credem însã cã de-acum lucrurile s-au încheiat cu bine. grâu ºi porumb.5 tone pe hectar – de patru ori mai mult decât culturile de orez ºi de cinci ori mai mult decât cele de grâu. cultivatorii au învãþat cum sã producã nenumãratele varietãþi ce stau azi la dispoziþia noastrã. dupã orez. Rusia ocupã locul al ºaselea. Creºterea cea mai rapidã se realizeazã în China. În felul acesta. China a ocupat locul Rusiei care. unde. producþia de cartofi s-a triplat. în comparaþie cu 4% în 1950. fiind în acelaºi timp lipsit de grãsimi. media mondialã fiind de 13. Fermierii din America de Nord obþin 37 de tone de cartofi pe hectar! Cartoful creºte foarte repede. în ultimii 3 ani. În prezent. Producþia de cartofi în þãrile în curs de dezvoltare creºte mai repede decât oricare altã recoltã de hranã. Au urmat o serie de boli care au afectat cartoful. între anii 1793 ºi 1840.

80 mg fosfor ºi alte substanþe minerale. oferã 30 mg vitamina C. Pe lângã caloriile multe. oricât de gustoase ar fi gogonelele murate. Cartofii constituie un aliment foarte sãnãtos. sub formã de amidon. 198 . cartoful nu e verde. cartofii pot constitui a doua recoltã pe terenurile de orez. deoarece conþin alcaloidul solanina. Dacã se consumã cu unt sau cu margarinã. conþin solaninã ºi n-ar trebui consumate. Acolo. precum ºi în China ºi în India. vor introduce în organism 530 kcal. în schimb. iar dupã recoltare trebuie depozitat într-un loc întunecos. dupã orez. 12 mg calciu. 800 mg potasiu. Cartofii sunt un aliment foarte sãnãtos. De asemenea. Având un efect alcalinizant. verzi. iar sub forma chipsurilor vor oferi 870 kcal ºi grãsimi de cea mai proastã calitate. dacã se folosesc fãrã grãsimi. cartofii reprezintã recolta cea mai bogatã. 200 g de cartofi nu conþin decât 140 kcal. ajutã la menþinerea echilibrului acidobazic din organism. Deoarece creºte în întuneric. cu toþi aminoacizii esenþiali.Alimentaþie inteligentã În Vietnam. Conþin aproximativ 15% glucide. va avea 420 kcal. uleiul prãjit are o cantitate mare de acizi graºi TRANS. Un cartof de 200 g are numai 140 kcal. ºi 2% proteine. conþin cantitãþi apreciabile de potasiu. În ciuda faptului cã se consumã în cantitãþi industriale. datoritã timpului de dezvoltare foarte scurt. vitamina C ºi 400 micrograme de fier la 100 grame. ªi cartofii congelaþi din comerþ conþin o cantitate mare de grãsimi de cea mai proastã calitate. vitamine din grupul B. Cartofii verzi nu trebuie consumaþi. atragem atenþia cã modalitatea cea mai nesãnãtoasã de a mânca acest aliment atât de folositor este consumarea cartofilor prãjiþi ºi a chipsurilor. De fapt ºi roºiile necoapte. Cartofii NU îngraºã! Ceea ce îngraºã sunt grãsimile care se adaugã. Sub forma lor prãjitã. incriminaþi în creºterea colesterolemiei ºi în apariþia unor forme de cancer. pentru a nu lua culoarea verde.

mulþi nu ºtiu cã aceastã creºtere a contribuit la obezitate. întãritoare de gust ºi alte chimicale. 199 . Iatã câteva date în legãturã cu bãuturile carbogazoase: Apã. Iar industria ºi comerþul au fost pe fazã. plus zahãr. plus numeroase chimicale înseamnã: alimentaþie dezechilibratã. pentru a funcþiona cât mai bine. care necesitã un efort în plus din partea ficatului ºi a rinichilor. majoritatea bãuturilor nealcoolice conþin conservanþi. se transformã în grãsime. Aºa se face cã. carii dentare ºi osteoporozã ºi întreabã: Nu constituie bãuturile nealcoolice o modalitate excelentã de a consuma mai multe lichide? Rãspunsul este un NU categoric. în SUA se consumã de douã ori mai multe bãuturi carbogazoase decât acum 25 de ani. are nevoie de o cantitate apreciabilã de lichide. oferind o gamã întreagã de bãuturi nealcoolice ºi rãspândind ideea cã apa de la robinet n-ar fi sãnãtoasã. deoarece o dozã conþine 120-180 de calorii goale. care produc oscilaþii mari ale glicemiei. substanþe colorante. în momentul de faþã. Din nefericire. declanºeazã o secreþie mare de insulinã – ºi ºtim cã insulina este otravã pentru artere. de obicei. pentru a fi detoxifiate ºi eliminate. iar zahãrul. unele conþin substanþe iritante pentru mucoasa gastricã. bãuturile carbogazoase cresc aciditatea gastricã ºi întârzie digestia.Băuturile nealcoolice Se pare cã lumea a început sã înþeleagã faptul cã organismul nostru.

în jurul anului 850 d. care poate reprezenta 25% din volum. dar ºi zahãrul. Prin cuvântul NATURAL ce figureazã adesea pe etichete. de exemplu. Dacã se ºtie cã bãuturile de tip Cola ºi Pepsi conþin cofeinã. printre care ºi acela de creºtere a 200 . care.Hr. care. Sucul de portocale nu scade colesterolemia atât de eficient ca fructul întreg. pentru a fi neutralizat ºi eliminat din rinichi. sucul de portocale. Are mai multe calorii ºi. saturã mai puþin. se pot înþelege foarte multe: apa care e adãugatã. iar urmarea este osteoporoza. dupã cum favorizeazã ºi o serie de complicaþii legate de sarcinã. foloseºte calciul scos din oase. dar jefuit de fibre.. în acelaºi timp. numai foarte puþini sunt conºtienþi cã majoritatea bãuturilor carbogazoase conþin ºi cofeinã ºi. sucul de fructe. Primele relatãri istorice în legãturã cu cafeaua povestesc despre un pãstor de capre din Abisinia. prin intermediul lor. într-un anumit sens. a observat cum caprele sale danseazã în jurul a ceea ce. cu efect acidifiant. Efectele nocive ale cafelei se realizeazã prin mai multe mecanisme. Etiopia de azi. A înlocui un rãu cu un altul nu constituie o mãsurã înþeleaptã. ulterior. Totuºi. aceste bãuturi constituie o catastrofã pentru organism.Alimentaþie inteligentã cele mai multe bãuturi carbogazoase conþin acid fosforic. Cercetãrile au arãtat cã ingestia de cafea creºte riscul bolilor cardiovasculare ºi neoplazice. e un produs rafinat. ele sunt mai puþin hrãnitoare decât produsele din care provin. de care organismul nostru are o nevoie atât de mare. În ultimã instanþã. Chiar dacã nu conþin alcool. conform legendei. a devenit cunoscut ca fiind un arbore de cafea. care e tot natural. întregul glob a ajuns la dependenþã de cofeinã. jefuit de majoritatea fibrelor celor mai valoroase. a intrat ºi el în hora caprelor. A gustat boabele ºi. Dar sucurile de fructe? Sucurile de fructe ºi vegetale sunt incontestabil mai hrãnitoare decât bãuturile carbogazoase.

Prin blocarea adenozinei. Industria bãuturilor nealcoolice exploateazã proprietatea cofeinei de a crea dependenþã. un aminoacid care conþine sulf. adicã vitaminele B11 ºi B12. independent de fumat. Printre cauzele cele mai des întâlnite ale nivelurilor crescute de homocisteinã sunt deficitele de folat ºi cobalaminã.Combustibilul organismului uman: glucidele homocisteinei în sânge. în mod direct. alcoolul. Cocaina. atunci când nu mai primesc bãuturile cu care s-au obiºnuit. în American Journal of Clinical Nutrition (2000. Cofeina ne face sã ne simþim vioi. ºi nu 201 . se stimuleazã activitatea creierului ºi. În special copiii sunt foarte vulnerabili la fenomenele de abstinenþã. Grubben ºi colaboratorii sãi au publicat. Observaþii recente aratã cã. de abstinenþã. Când nu-ºi mai primesc doza. adicã a frânei. adenozina înãbuºã sau slãbeºte activitatea altor neurotransmiþãtori. deoarece blocheazã receptorii pentru adenozinã din creier. În mod normal. Studii extinse au dovedit cã fumatul ºi consumul de cafea se însoþesc de concentraþii crescute de homocisteinã. cofeina are unele proprietãþi asemãnãtoare cu cele ale drogurilor. efectuate în Olanda. nivelul homocisteinei din sânge este influenþat ºi de unii factori de stil de viaþã. rezultatele cercetãrii lor. Concentraþii mari de homocisteinã s-au întâlnit frecvent ºi la femeile care prezentau complicaþii legate de sarcinã ºi la cele cu o evoluþie nefavorabilã a sarcinii. apar fenomenele de sevrage. pe care o adaugã tocmai cu acest scop. Iar foarte recent. din care reiese cã ingestia de cafea creºte nivelul homocisteinei sanguine. indicã un risc crescut de morbiditate ºi de mortalitate cardiovascularã. iar cei care o consumã nu sunt conºtienþi de mãsura în care comportarea lor este controlatã de ea. în afara vitaminelor din grupul B. 71:403-404). producþia dopaminei. nicotina ºi heroina cresc de asemenea nivelul dopaminei. Nivelurile crescute de homocisteinã. În mod evident.

enzima responsabilã pentru desfacerea adenozin monofosfatului ciclic (AMP ciclic). nu mai e în stare sã facã o pânzã obiºnuitã. tensiunea arterialã ºi trigliceridele în sânge. Rata metabolismului cofeinei la femeile însãrcinate este de 3 ori mai înceatã. cofeina creºte susceptibilitatea celulei la lipsa de oxigen. rezultând o acumulare a cofeinei în organismul mamei ºi al fãtului. Cofeina trece prin placentã ºi afecteazã creºterea fetalã. inhibând fosfodiesteraza. 70% din greutatea dumneavoastrã o reprezintã apa. ºi nivelul crescut de AMP ciclic se poate interfera cu diviziunea celularã sau poate precipita vasoconstricþia uterinã mediatã de catecolamine. ci doar o caricaturã. De ce? Dacã nu sunteþi deshidratat.Alimentaþie inteligentã pentru ameliorarea gustului. Cercetãtorii de la Universitatea John Hopkins din Baltimore. contribuind la deshidratarea organismului ºi la senzaþia de obosealã. Nemaifiind desfãcut. iar rinichii filtreazã zilnic în jur de 180 litri de apã. SUA. prin blocarea receptorilor specifici de adenozinã. La om. nu poate trãi nici o celulã ºi nu se poate efectua nici unul din nenumãratele 202 . cofeina creºte colesterolemia. trebuie sã spunem cã nu e bãutura care sã merite banii daþi pentru ea. Fãrã apã. dupã o dozã de cafeinã. adenozin monofosfatul ciclic creºte în sânge. Singura bãuturã perfectã e apa. produce extrasistole. care. insomnie ºi creºte secreþia de apã prin rinichi. Aceastã nouã dovadã contrazice puternic pretenþia producãtorilor cã ar adãuga cofeina numai pentru gust. au gãsit cã numai 2 din 25 de consumatori adulþi de Cola pot face deosebirea între gustul sortimentelor cu cofeinã ºi al celor fãrã cofeinã. Cu toatã înþelegerea pe care o avem faþã de cei care au devenit dependenþi de cafea. În realitate se urmãreºte crearea dependenþei! Efectul asupra sistemului nervos se poate vedea ºi la pãianjen. În sfârºit.

efortul fizic depus ºi temperatura mediului înconjurãtor. Desigur. Douã pânã la patru le obþineþi din alimente. femei între 50 ºi 55 kg. Pentru cei care încã n-au putut pãrãsi celelalte bãuturi. chiar dacã nu vã este sete. trebuie sã le consumaþi. pentru a contrabalansa efectul lor deshidratant. de opt sau chiar mai mult. care depun o muncã fizicã redusã. Pentru a menþine acest sistem minunat. Organismul uman e alcãtuit dintr-un numãr imens de fabrici minuscule. nutriþioniºtii recomandã sã se bea câte un pahar de apã dupã fiecare bãuturã alcoolicã sau cafea. restul. care conþin miliarde de unitãþi foarte diversificate. aveþi nevoie zilnic de 10-12 pahare de apã. ºi deci viaþa. 203 . dependente de apã. însã toate dependente de apã. necesarul de apã diferã în funcþie de greutatea corporalã. într-un mediu cu o temperaturã normalã. Recomandarea de a bea 6-8 pahare de apã zilnic se referã la persoanele cu greutate normalã – bãrbaþi între 60 ºi 70 kg.Combustibilul organismului uman: glucidele procese care au loc în corp.

Studii recente aratã contrariul. deci nu îngraºã. fãrã zahãr. gustul dulce este semnalizat creierului care. În momentul în care folosim un înlocuitor de zahãr. favorizând aportul de calorii. miere ºi dulciuri în general. deoarece sunt sãrace în calorii. O cercetare efectuatã asupra a 75. a constatat cã cele care utilizau surogatele de zahãr. mãresc pofta de mâncare. Persoanele care consumã cel mai mult aºa-zisele bãuturi dietetice au cele mai multe probleme cu greutatea. au consumat mai multe alimente ºi au câºtigat mai mult în greutate decât atunci când li s-a permis sã consume bãuturi îndulcite cu zahãr. Într-un alt studiu. ceea ce pentru diabetici este foarte rãu.000 de femei. care sã se foloseascã pentru orice. 30 de voluntari care au bãut timp de 2 sãptãmâni numai bãuturi dietetice. necunoscute de populaþie. Lumea consumã aceste articole. începând cu bãuturile ºi terminând cu prãjiturile ºi bomboanele. pe cale nervoasã.Înlocuitorii de zahăr Mulþi considerã cã înlocuitorii de zahãr constituie o alternativã bunã. În primul rând. în decursul timpului. cu vârste între 50 ºi 69 de ani. neputând 204 . au câºtigat mai mult în greutate decât cele care nu le foloseau. deoarece nu conþin calorii. diversele tipuri de zahãr artificial stimuleazã senzaþia de foame. Zahãrul artificial creºte sau cel puþin menþine dorinþa pentru zahãr. crezând cã sunt eficace. Azi se ºtie cã folosirea diferiþilor înlocuitori de zahãr prezintã o serie de probleme.

dar. Aceste substanþe chimice depãºesc capacitatea de îndulcire a zahãrului de 10 pânã la 2. nu furnizeazã calorii. care scade glicemia uneori pânã la valori critice. în mod eronat.000 de ori ºi. se ajunge la acid formic. În Canada este interzisã comercializarea zaharinei. Înlocuitorii de zahãr sunt cunoscuþi de mai bine de 100 de ani. poate. a deserturilor ºi a multor altor produse alimentare. 205 . metanolul din aspartam se transformã în formaldehidã ºi apoi. Dar mai existã un aspect. prin oxidare. Cea mai cunoscutã este ZAHARINA. consumul anual de substanþe îndulcitoare artificiale este de 10 kg pe cap de locuitor. determinând o nevoie stringentã de a mânca cu o poftã de lup. în special asupra vaselor de sânge. cu excepþia aspartamului. ºi mai primejdios: nivelurile mari de insulinã au multiple efecte nocive. sã se stabileascã diagnosticul de sclerozã multiplã. în ciuda acestei cantitãþi. alimentele ºi bãuturile care conþin zaharinã trebuie sã poarte o etichetã prin care consumatorul este atenþionat asupra unui potenþial efect carcinogen. secretã mai multã insulinã. Majoritatea înlocuitorilor de zahãr folosiþi în zilele noastre reprezintã un amestec de 10 pãrþi ciclamat ºi o parte zaharinã. Se bãnuieºte cã aspartamul ar fi implicat în înmulþirea cazurilor de sclerozã multiplã ºi de afecþiuni dermatologice. consumul de zahãr e în continuã creºtere. pânã când poate. Pancreasul se executã ºi. Studii efectuate pe animale aratã cã zaharina favorizeazã în special cancerul de vezicã urinarã. În SUA. dã poruncã pancreasului sã secrete insulinã. Cantitãþi mari de metanol pot duce la pierderea vederii. Unii cred cã toxicitatea metanolului a fãcut ca. La temperatura de 300 C. ASPARTAMUL este o altã substanþã folositã la îndulcirea bãuturilor. care tinde sã acidifieze sângele. În Statele Unite. La Conferinþa Mondialã Pentru Mediul Înconjurãtor s-a discutat mult în legãturã cu aceastã substanþã.Combustibilul organismului uman: glucidele face deosebirea.

Cea mai înþeleaptã atitudine este aceea de a renunþa cu totul la înlocuitorii de zahãr. Nancy Markle scrie în legãturã cu aspartamul: „Dacã. o substanþã toxicã. Aspartamul tulburã ºi procesele chimice din creier. CICLAMATUL. Cel mai recent înlocuitor sintetic de zahãr apãrut pe piaþã este ACESULFAM K. 206 . atunci când se foloseºte împreunã cu un carcinogen. cefalee. aveþi colici. atunci suferiþi probabil de boala aspartam”. deoarece se bãnuieºte cã ar favoriza dezvoltarea tumorilor. ea se foloseºte. K fiind simbolul chimic pentru potasiu. greutate în vorbire. În SUA. cu derivatul sãu major cicloxilamina. Cu toate acestea. apatie. tulburãri de vedere ºi de memorie. Deocamdatã lipsesc date suficiente pentru a aprecia dacã substanþa are sau nu efecte nocive. ameþeli. dupã cum ºi nivelul glicemiei. aspartamul este conþinut în peste 5.000 de produse diferite. senzaþie de teamã. este încã în studiu. dupã ce aþi consumat aspartam. dureri sub formã de înþepãturi ºi parestezii ale membrelor inferioare.Alimentaþie inteligentã În retinã. metanolul se transformã în formaldehidã.

dar nu sunt mai puþin importanþi. proteine de transport sau îndeplinesc un rol structural în þesuturi ºi în celule. toate procesele vieþii se desfãºoarã.000 de enzime diferite. existã proteine fibroase. ce se întâlneºte în naturã. care înseamnã „cel dintâi”. Unele proteine au o structurã globularã ºi multe dintre ele funcþioneazã ca enzime. În afara proteinelor globulare. ceea ce nu înseamnã cã sunt mai valoroºi decât ceilalþi. imunoglobuline. Aminoacizii care pot fi sintetizaþi de organismul uman se numesc neesenþiali. ce pot fi de consistenþã solidã – unghiile. aceºtia sunt cunoscuþi ca aminoacizi esenþiali. în cea mai mare parte. în organismul uman existând cel puþin l0. în mod virtual. Proteinele sunt alcãtuite din molecule de aminoacizi (în total 20). alcãtuite din aminoacizi fabricaþi de organism sau obþinuþi din alimente. Denumirea de proteinã vine de la cuvântul grecesc protos. pãrul. 207 . copitele sau penele pãsãrilor. joacã un rol în fiecare aspect al uimitorului fenomen cunoscut ca viaþã. care se îmbinã în secvenþe diferite. De fapt. deoarece este esenþial ca ei sã fie obþinuþi din hranã. Viaþa e posibilã datoritã funcþiei enzimatice a proteinelor. hormoni. Organismul uman nu poate fabrica toþi aminoacizii ºi. pe suprafaþa proteinelor. Fiecare fiinþã are propriile proteine.CAROSERIA ȘI PIESELE DE SCHIMB: PROTEINELE Proteinele sunt cele mai variate dintre toate moleculele organismelor vii ºi. pentru a produce extraordinara varietate de proteine.

Proteinele animale necesitã o ºedere mai îndelungatã în stomac. acidul aspartic. tirozina. asparagina ºi glutamina.000 de proteine diferite ºi în fiecare celulã se gãsesc 4. fenilalanina. La acestea se adaugã încã un factor nefavorabil – cantitatea mare de grãsimi din produsele de origine animalã. Aminoacizii neesenþiali sunt: glicina. întârzierea evacuãrii gastrice. dar e inclusã din cauza copiilor. leucina. treonina. Furnizorul principal de proteine sunt plantele. triptofanul. De fapt. alãturi de o aciditate crescutã. Astfel. Proteinele umane sunt alcãtuite din sute de aminoacizi. serina. care n-o pot sintetiza. ceea ce dã senzaþia mai prelungitã de saþietate. unele chiar din peste o mie. lizina. Organismul uman conþine aproximativ 50. În realitate. indiferent de originea lor. cisteina. cu consecinþele ei inevitabile. metionina. Pentru a putea fi utilizate. proteinele trebuie sã fie desfãcute în tubul digestiv. însã ele acoperã alimentele 208 . arginina. favorizeazã agresiunea acidã asupra mucoasei gastrice. În mod practic.000 de proteine. cu cele mai variate funcþii. histidina nu e un aminoacid esenþial pentru adulþi. grãsimile nu se digerã în stomac. care e mult mai acid decât valoarea optimã pentru enzimã. în unele publicaþii. albuºul de ou are nevoie de un pH de 1. valina ºi histidina. dar fãrã vreun avantaj nutritiv. în aminoacizii din care sunt alcãtuite. La aceºtia se adaugã ºi aminoacizii hidroxiprolinã ºi citrulinã. acidul glutamic. prolina.5.000-5.Alimentaþie inteligentã Aminoacizii esenþiali sunt: izoleucina. deoarece lipaza gastricã are un rol minor ºi limitat. veþi gãsi cã existã 22 de aminoacizi. Acþiunea de „fãrâmiþare” a proteinelor e realizatã de enzime ºi începe în stomac. motiv pentru care. Pentru a putea fi atacate de enzime. de aceea proteinele de origine vegetalã se numesc proteine primare. alanina. proteinele de origine animalã necesitã o aciditate mai mare decât cele de origine vegetalã. pe când cele de origine animalã se numesc proteine secundare.

În þãrile civilizate. Lichidele consumate în timpul mesei dilueazã concentraþia enzimelor din stomac.7 kg pe cap de locuitor.100 de ani. în anul 1900. Este adevãrat cã în toate timpurile a existat un mic numãr de oameni privilegiaþi. de 95. Foarte mulþi cred încã ºi sunt convinºi cã. München. în Germania. cel puþin. e nevoie de carne ºi de ouã sau.5 kg. cartofi.6 kg. în anul 1975. majoritatea populaþiei globului ºi-a menþinut existenþa cu ajutorul produselor pãmântului: cereale. iar în ultimii 25 de ani ºi prin carnea de pasãre. Aceastã creºtere enormã s-a realizat mai ales prin carnea de porc. nici un cataclism natural n-a reuºit sã opreascã înmulþirea omenirii. Carl Voit. În anul 1816. Cu excepþia potopului din timpul lui Noe. întârziindºi prin aceasta digestia proteinelor. de 82. consumul anual de carne ºi de mezeluri a fost de 13. secerãtorii lui Boaz mâncau grãunþe prãjite ºi înmuiau bucata de lipie într-o zeamã cu oþet. Proteinele au fost descrise în anul 1838 de cãtre chimistul ºi medicul suedez Berzelius. de produse lactate. iar dacã sunt foarte reci. pentru a obþine proteinele necesare. a 209 . Timp de milenii. de 47 kg. iar în 1993. scad temperatura la un nivel la care enzimele nu pot lucra. un medic german care a colaborat cu Liebig. Mai trist e faptul cã acest mit se povesteºte ºi astãzi studenþilor de pe bãncile facultãþilor de medicinã. savantul german Justus Liebig a descoperit cã muºchii sunt formaþi din proteine ºi a lansat lozinca: „Cine vrea sã facã muºchi trebuie sã consume proteine multe”. Miturile dispar foarte greu. consumul de carne s-a rãspândit abia în ultimii 150 de ani. care va fi continuatã ºi desãvârºitã în intestin. care îºi puteau permite luxul de a consuma ºi carne. întorcându-se în oraºul natal.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele cu un strat care îngreuneazã activitatea pepsinei hidrosolubile asupra proteinelor. zarzavaturi ºi fructe. Acum 3. Prin anii 1880. leguminoase. Concomitent cu acesta.

7 g de proteine pentru fiecare kg de greutate corporalã. în ceea ce priveºte proteinele. englezul McCay a susþinut constatarea lui Voit. 0. Mitul cã cine vrea sã aibã muºchi trebuie sã mãnânce carne a fost denunþat deja în anul 1913. dupã regimul vegetarian. care sã fie reînnoite din când în când. ºi suedezul Hindhede au afirmat cã 25-55 g de proteine pe zi sunt mai mult decât suficiente. cu un consum ceva mai mare de carne decât populaþia obiºnuitã. Chittenden a efectuat trei studii asupra unor atleþi bine antrenaþi. Academia Naþionalã de ªtiinþe din Statele Unite recomandã. pentru a funcþiona. Dupã înregistrarea performanþelor. în þãrile industriale se consumã zilnic 100-120 g de proteine. performanþele s-au ameliorat cu 35%.Alimentaþie inteligentã calculat consumul de proteine la 1. O datã ce caroseria a fost terminatã. majoritatea 210 . atleþii au fost trecuþi la un regim vegetarian timp de 5 luni. profesor dr. aceastã cantitate a devenit „standardul lui Voit pentru necesarul de proteine”. deci 42-50 g pentru o persoanã de 60-70 kg sau aproximativ 10-12% din aportul caloric total. omnivori. nu sunt decât de aproximativ 30 g pe zi. pentru un adult. În condiþii normale. ambii recomandând o ingestie zilnicã de 100-150 g de proteine pentru un adult. s-a gãsit cã. singurele pierderi de proteine care trebuie înlocuite sunt cele pe care organismul nu le poate recupera: pãrul. Russell Chittenden. Corpul nostru este foarte eficient în reciclarea propriilor proteine. de la Universitatea Yale. automobilul nu are nevoie decât de câteva piese de schimb. SUA. unghiile ºi celulele ce se descuameazã de pe tegumente. Cu toate cã aceastã cantitate depãºeºte necesarul. Cercetãrile ºtiinþifice moderne aratã cã nevoile reale ale organismului uman. La repetarea testelor. În 1912.000 de mineri care lucrau în minele din jur ºi a gãsit cã aveau un consum zilnic de aproximativ 120 g. când un american.

Excesul de proteine nu poate fi depozitat ca atare în ficat sau în þesutul muscular. duce la o pierdere de calciu prin urinã. ceea ce va mãri absorbþia aminoacizilor. Scãderea pH-ului extracelular. Dar numai o fracþiune din aceºti aminoacizi va fi utilizatã pentru a satisface cerinþele. restul trebuie transformat într-o formã pe care corpul s-o poatã depozita sau s-o poatã folosi drept sursã de energie. Numeroase studii atestã faptul cã dieta hiperprotidicã se asociazã nu numai cu boli canceroase. al cãror rol în apariþia aterosclerozei ºi în procesele de îmbãtrânire e bine cunoscut. acest fier stimuleazã activitatea radicalilor liberi. favorizând pierderea de masã muscularã ºi de masã osoasã. În felul 211 . Însã nu toþi ºtiu cã 50 pânã la 85% din caloriile obþinute din carne ºi din produsele lactate provin din grãsimi. Concentraþiile mari de aminoacizi din intestin vor stimula producerea unui numãr mai mare de receptori în epiteliul intestinal. aºa cum se întâmplã cu grãsimile ce sunt depuse în þesutul adipos sau cu glucidele stocate sub formã de glicogen. Produºii lor de metabolism (crezolul ºi fenolul) favorizeazã cancerul cutanat ºi cel intestinal. creºte peroxidarea grãsimilor ºi elibereazã fierul din legãturile lui „sigure”. Când se consumã proteine animale. Prin sulful pe care-l conþin. cu consecinþe inevitabile – osteoporoza.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele fiind de origine animalã. cresc calciul ºi acidul uric în urinã ºi scade nivelul de citrat. metionina ºi cisteina din alimentaþia omnivorilor pot produce o împovãrare acidã a organismului. ci ºi cu formarea de calculi renali ºi cu alterarea funcþiei rinichilor. ºi tocmai citratul împiedicã formarea cristalelor în cãile urinare. Majoritatea proteinelor consumate în þãrile industriale sunt de origine animalã. adicã osteoporoza. fiind încãrcate cu colesterol ºi cu grãsimi saturate. precum ºi bolile degenerative. Alimentaþia bogatã în proteine. adicã acidifierea organismului. în special de origine animalã. Proteinele animale sunt bogate în aminoacizi ce conþin sulf (cisteina ºi metionina) ºi aminoacizi aromatici (fenilalaninã ºi tirozinã).

Dupã trei sãptãmâni. cei hrãniþi cu gluten de grâu. cei care au primit proteine din soia au avut o colesterolemie de 58 mg/dl. La grupul cu proteina din soia. La animalele hrãnite cu proteine vegetale. Exista însã o singurã deosebire: o grupã avea proteinele din lapte degresat. au evaluat 11 proteine animale ºi 10 proteine vegetale. Ambele diete erau sãrace în colesterol ºi în grãsimi saturate ºi bogate în fibre vegetale. iar celãlalt. Unii cred cã pot scãdea colesterolemia. grupa care primea proteinele din lapte degresat a înregistrat o scãdere a colesterolemiei cu 20 mg/dl. colesterolemia medie a fost de 175 mg/dl. proteinele animale (de exemplu: cazeina) cresc colesterolemia. K. Iepurii hrãniþi cu fãinã din seminþe de rapiþã au avut o colesterolemie medie de 96 mg/dl. cei care au consumat cazeinã au trecut la dieta cu soia ºi. care reacþioneazã asemãnãtor omului la conþinutul în colesterol al alimentaþiei. amintesc un studiu ce a devenit o cercetare clasicã de nutriþie. K. s-a înregistrat o colesterolemie medie de 67 mg/dl. ºi iepurii hrãniþi cu fasole faba au prezentat o colesterolemie de 43 mg/dl. consumând carne slabã sau brânzã de vaci. 80 mg/dl. cei hrãniþi cu lapte degresat au avut o colesterolemie de 225 mg/dl. din soia. Pentru a lãmuri lucrurile. Dupã trei sãptãmâni.Alimentaþie inteligentã acesta. în urmãtoarele trei sãptãmâni. proteina din 212 . lucrând pe iepuri albi din Noua Zeelandã. colesterolemia lor a scãzut cu 80 mg/dl. iar la cele hrãnite cu proteine animale. Iepurii hrãniþi cu proteine din gãlbenuº de ou au prezentat o colesterolemie de 270 mg/dl. cantitãþile mai mici de sulf ºi de fosfor din alimentaþia total vegetarianã constituie un factor de creºtere a longevitãþii. Douã grupe de pacienþi cu hipercolesterolemie au fost trecute la un regim alimentar aparent la fel de bun. degresatã. Chiar dacã sunt lipsite total de grãsimi ºi de colesterol. ceea ce nu se întâmplã decât extrem de rar. cu care au hrãnit 21 de grupe de iepuri. colesterolemia a scãzut cu 60 mg/dl. Caroll ºi M.Huff.W. Cei care mai înainte primiserã proteina vegetalã din soia au trecut la proteina din lapte ºi colesterolemia lor a crescut cu 40 mg/dl.

Astãzi se ºtie cã proteinele de origine animalã cresc secreþia de insulinã ºi sinteza de colesterol. împiedicând procesul de aterosclerozã. iar sodiul împiedicã reabsorbþia calciului din filtratul renal. Creºterea argininei în sânge. asupra poliþiºtilor finlandezi a arãtat cã insulinemia crescutã pe stomacul gol sau imediat dupã mese constituie indicatorul cel mai sigur al unui deces în viitor. ºi proteina din porc a determinat o colesterolemie de 107 mg/dl. 152 mg/dl. deci favorizeazã pierderea de calciu. ducând la creºterea colesterolemiei. s-a înregistrat scãderea colesterolemiei totale ºi a fracþiunii LDL (lipoproteine cu densitate micã). deoarece nivelurile crescute de insulinã au fost asociate cu o mortalitate crescutã de boli cardiovasculare. Sursele de proteine animale conþin concentraþii mai mari de sodiu decât sursele vegetale. cunoscute ºi sub denumirea de „colesterol rãu”. prin infarct miocardic. produc de asemenea o pierdere de calciu prin urinã. proteina din peºte. reduce mult severitatea tulburãrilor de menopauzã. În evaluarea unei proteine. 213 . Ca „efect secundar”. cu atât riscul infarctului e mai mare. dulciuri sau fãinã albã. o colesterolemie de 160 mg/dl. frâneazã sinteza de colesterol în organism. Cu cât insulinemia e mai crescutã. dupã consumul de soia sau de alte vegetale. echivalentul a 150 g tofu. Un studiu efectuat. 138 mg/dl. Proteinele vegetale realizeazã un nivel sanguin mai ridicat de argininã ºi de glicinã decât cele animale. crescând aciditatea urinarã. proporþia diferiþilor aminoacizi e la fel de importantã ca prezenþa aminoacizilor esenþiali. Un studiu recent a arãtat cã ingestia zilnicã de 20 g proteine de soia.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele curcan a determinat o colesterolemie de 215 mg/dl. Þinerea în frâu a secreþiei de insulinã este importantã. proteina din vacã. datoritã consumului de proteine de origine animalã. timp de aproape 10 ani. proteina din pui. Aminoacizii cu sulf din proteinele animale. proteinele vegetale diminueazã secreþia de insulinã ºi sinteza de colesterol. În schimb.

carne de vitã: 1/21. valoarea nutritivã a alimentelor care conþin proteine. varzã albã:1/0. Cu alte cuvinte. în mare mãsurã. soia: 1/2. ºi cele mai mici devieri de la normal duc la tulburãri apreciabile. Pe de altã parte.3. concentraþia crescutã de fosfat în sânge determinã depunerea de fosfat de calciu în rinichi.3. peºte de mare: 1/17. alune: 1/1. ceea ce determinã ieºirea calciului din oase. Proteinele de origine animalã conþin un exces de fosfor. morcovi: 1/0.5.5. cu producerea de reacþii inflamatoare ºi fibroase. generând osteoporoza.Alimentaþie inteligentã Pe lângã fosfor. Alimentaþia din þãrile industriale deplaseazã acest raport în direcþia fosforului. fosfatul din carne împiedicã absorbþia calciului.5. inimã. dar nu lipsite de importanþã. 214 . În sfârºit. proteinele conþin ºi o cantitate apreciabilã de calciu. spanac: 1/0. Iatã raportul calciu/fosfor în câteva alimente: carne de porc: 1/97. carne de pasãre: 1/17. Carnea de porc are raportul calciu/fosfor extrem de nefavorabil. cristalin ºi alte þesuturi. un surplus de fosfat constituie un factor de risc pentru osteoporozã. cartofi: 1/4. deci fosforul este de 97 de ori mai mult decât calciul. Relaþiile cantitative ale fosforului ºi ale calciului din proteinele alimentare determinã. cât ºi excesul de fosfat realizeazã o secreþie crescutã de hormon paratiroidian. conopidã fiartã: 1/2. Efectele dãunãtoare ale unui raport alterat dintre calciu ºi fosfor sunt multiple. Pentru sãnãtate ºi pentru numeroase funcþii metabolice.3. Atât scãderea nivelului calciului sanguin. Cantitãþile mari de fosfat duc la scãderea concentraþiei plasmatice a calciului. Raportul optim între calciu ºi fosfor este de 1/1 pânã la 1. raportul calciu/fosfor este deosebit de important.95. Concentraþia ionilor de calciu are o semnificaþie deosebitã pentru numeroase procese biologice.

În dieta de tip apusean. prin prãjire. apar o serie de produºi ai reacþiei Maillard. cât ºi dupã ce au fost resorbite. 215 . practic. expunerea la cãldurã a proteinelor tulburã digestibilitatea. atât în intestin. substanþe fitochimice. metabolizeazã fenilalanina ºi tirozina. resorbþia ºi disponibilitatea lor în metabolismul intermediar. Însã mai sunt ºi alte aspecte care meritã sã fie cunoscute. Azi se ºtie cã proteinele alterate prin acþiunea cãldurii pot acþiona toxic. factori incriminaþi în apariþia cancerului de intestin gros.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Proteinele vegetale sunt însoþite ºi de alte substanþe nutritive: vitamine. Alimentaþia bogatã în proteine animale conþine de obicei puþine glucide ºi. Din cauza cantitãþii scãzute de glucide. dacã alimentaþia conþine fibre. în acelaºi timp. Eficacitatea enzimelor digestive ºi digestibilitatea proteinelor þin de structura primarã ºi terþiarã a moleculelor. ce favorizeazã proliferarea celularã ºi modificã sinteza acidului dezoxiribonucleic. mutagen ºi carcinogen. tioesteri ºi imide între lanþurile de peptide ºi aminoacizii izolaþi. Sub efectul cãldurii. este lipsitã de fibre. fiind eliminaþi prin rinichi. iar structura terþiarã este labilã la cãldurã. minerale. Fiecare expunere la cãldurã duce la formarea de esteri. Deoarece. pregãtire la grãtar sau prin afumare. dar. cu acþiuni benefice asupra sistemului imunitar. care sunt resorbiþi. substanþã incriminatã tot în apariþia neoplasmului de colon. punând în libertate amoniac. Pirolizate carcinogene ºi mutagene iau naºtere. Numeroase studii aratã cã alimentaþia bogatã în proteine animale accelereazã creºterea ºi maturizarea. scurteazã durata de viaþã. Bacteroides fragilis ºi Escherichia coli. producând fenol. însã neutilizaþi în metabolismul intermediar. în special. mai ales sub formã de fibre. zilnic ajung în intestinul gros pânã la 12 grame de proteine incomplet digerate. Iar germenii din colon. carnea se consumã dupã o pregãtire termicã. de obicei. care nu pot fi digeraþi enzimatic. Nivelul fenolului urinar creºte foarte mult dupã consumul abundent de carne ºi scade. bacteriile din colon folosesc aceste resturi proteice pentru propriile nevoi metabolice.

pe cale intestinalã. În anul 1988 ºi 1993. timpul dublãrii greutãþii fiind de 60 de zile.5 g de proteine 216 . care în mod natural sunt L-aminoacizi. pentru a obþine un aport echilibrat de aminoacizi. Laptele de vacã are 3.3-3. întocmite cu grijã. deoarece aminoacizii obþinuþi din hranã se pot completa cu cei aflaþi în organism.2 g de proteine la 100 ml. iar timpul necesar pentru dublarea greutãþii de la naºtere este de 120 de zile. Sã examinãm deci cantitatea de proteine din laptele diferitelor specii de mamifere. de exemplu. la aceeaºi masã sau în aceeaºi zi. Laptele de cal conþine 2. În schimb. în care se susþinea cã nu e nevoie de combinarea diferitelor proteine vegetale. în cea mai mare parte. e nevoie de consumarea. aminoacizii. În timp ce L-aminoacizii sunt resorbiþi în proporþie de 90%. fasole ºi cereale. S-au alcãtuit ºi liste. indiferent dacã e vorba de un om sau de un animal. dacã se doreºte aceasta”. Acþiunea cãldurii asupra proteinelor animale determinã o diminuare marcantã a utilizãrii lor biologice ºi formarea unor cantitãþi mari de substanþe nocive. se transformã în D-aminoacizi. în care erau trecute alimentele ce trebuie consumate pentru a obþine o proteinã de aceeaºi „calitate” cu cea obþinutã de consumatorii de carne. aceeaºi asociaþie susþinea cã „proteinele din soia au aceeaºi valoare biologicã cu cele de origine animalã ºi pot constitui singura sursã de proteine. însã D-aminoacizii inhibã resorbþia ºi utilizarea L-aminoacizilor. Cu decenii în urmã. Laptele de mamã conþine 1. Conþinutul în proteine al laptelui e indicatorul cel mai bun al necesarului de proteine pentru un nou-nãscut. În plus. Asociaþia Americanã de Dieteticã a publicat o luare de poziþie. exista teoria cã la vegetarienii adevãraþi.4 g de proteine la 100 ml. a mai multor proteine vegetale.Alimentaþie inteligentã Sub efectul cãldurii. proteinele de origine vegetalã se consumã fãrã a fi expuse la temperaturi mari ºi sunt mult mai puþin lezate de acþiunea cãldurii. D-aminoacizii sunt excretaþi.

în cazul în care cineva ar consuma numai un singur aliment de origine vegetalã. ar dãuna copilului în dezvoltare. calitatea cea mai bunã de proteine a fost oferitã de alimentaþia pur vegetarianã. Excesul de proteine n-ar fi utilizat. Dacã de la naºtere un copil ar consuma lapte de ºobolan. doi cercetãtori de la Universitatea Loma Linda. într-o cantitate suficientã pentru 217 . ovo-lacto-vegetarieni ºi total vegetarieni ºi determinând cantitãþile exacte ale tuturor aminoacizilor ingeraþi.1 g de proteine. De atunci s-au fãcut numeroase determinãri ºi s-a constatat cã. Laptele de câine conþine 7. deoarece rata de creºtere este determinatã genetic.8 g de proteine la 100 ml. privind necesarul ideal de aminoacizi.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele la 100 ml. Rata relativã de creºtere e mai mare la cele care consumã lapte cu o concentraþie mai mare de proteine. dupã normele Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. Laptele de ºobolan conþine 11. iar pentru dublarea greutãþii de la naºtere e nevoie de 4. timpul dublãrii greutãþii fiind de 47 de zile. în loc de câteva luni? Rãspunsul e un NU categoric. aceste animale au nevoie de o cantitate mai mare de proteine pentru clãdirea corpului lor. California. În mod evident. dublarea greutãþii având loc în 7 zile. Comparând componentele nutritive din alimentaþia americanilor consumatori de carne. Laptele de pisicã are 9. au constatat cã. aºa cum vom vedea. Laptele de caprã conþine 4.5 g de proteine. au cãutat sã rãspundã la întrebarea dacã sursele animale oferã o proteinã de o calitate superioarã celei din surse vegetale. Proporþiile aminoacizilor din regimul total vegetarian se asemãnau cel mai mult cu laptele de mamã ºi cu recomandãrile privind necesarul de aminoacizi. Prin anii 1950-1960. ci. sã spunem pâine. ºi dupã compoziþia laptelui uman. în cea mai mare mãsurã. Aceastã comparaþie demonstreazã cã oamenii au nevoie de o cantitate mai micã de proteine decât animalele.1 g de proteine. dacã luãm în consideraþie necesarul zilnic de aminoacizi esenþiali.5 zile. greutatea dublându-se la 19 zile. dublarea greutãþii survenind la 8 zile. oare ºi-ar dubla greutatea în câteva zile.

Între cele 10 produse analizate. n-au existat fructe. s-a exprimat astfel: „Cine consumã zilnic mai multe porþii de cereale ºi vegetale ºi are un aport caloric suficient este cu neputinþã sã fie lipsit de proteinele necesare”. de la Universitatea de Stat din Michigan. Cu alte cuvinte. am aflat cã o bunã prietenã din copilãrie a suferit o fracturã de ºold în urma unei cãderi. aceastã singurã sursã conþine toþi cei 8 aminoacizi esenþiali. pe o duratã mare. broccoli ºi fasole albã. SUA. din Statele Unite. Consumul exclusiv de fructe. Totuºi.Alimentaþie inteligentã a asigura un aport caloric total de 2. Neil Nedley. mulþi ºtiu cã existã primejdia ca hrana noastrã sã conþinã prea multe grãsimi. putem fi siguri cã aportul de aminoacizi esenþiali este absolut suficient. n-ar oferi necesarul de aminoacizi esenþiali. Ele conþin o cantitate micã de proteine ºi. sparanghel. Mark Messina. se consumã mai multe feluri de alimente vegetale. care a trecut de 50 de ani. de cele mai multe ori nebãnuite. porumb. Având în vedere faptul cã. de obicei. necesarul de aminoacizi esenþiali s-ar acoperi numai din acel singur aliment. Dr. produs cerealier sau cartof. suferã de osteoporozã. ovãz. grâu. dacã am presupune cã vã hotãrâþi sã consumaþi numai un singur zarzavat. cei mai mulþi nu ºtiu cã ºi ingestia crescutã de proteine are urmãri rele. Aceastã afirmaþie e valabilã pentru fiecare aminoacid din oricare aliment. a gãsit cã fiecare dintre aceste alimente furnizeazã mai mult decât necesarul de proteine. aparent uºoare. fiecare a treia femeie. roºii. Are fractura de ºold vreo legãturã cu proteinele din alimentaþia noastrã? În Europa ºi în America de Nord. Zilele trecute. Deci. luni sau chiar ani de zile. Astãzi.200 kcal. consumând vegetale. dovleac. dacã s-ar consuma izolat. cartofi sau legume. în cantitãþi mai mult decât necesare. Cu totul altceva este dacã fructele se mãnâncã cu pâine. nu este recomandabil. orez nedecorticat. a calculat cantitãþile de aminoacizi esenþiali din cartofi. primejdia denutriþiei prin lipsa de proteine nu existã. Cele mai multe nici nu 218 . Dr. Unii ºtiu cã ºi consumul de zahãr este dãunãtor.

tinerii câºtigau (reþineau zilnic) în depozitele osoase 10 mg de calciu. Alte cercetãri au demonstrat cã. în medie. pierdeau zilnic. Bãrbaþi tineri. ªi lucrurile nu se rezolvã întotdeauna cu restabilirea. care depãºeºte recomandãrile (pentru femei de 1. Concluzia autorilor studiului este cã pierderea continuã de 84 mg de calciu pe zi. dupã implantarea unei endoproteze. au primit timp de 4 luni un regim alimentar conþinând 1. în anul care urmeazã fracturii de ºold. De fapt.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele îºi dau seama de aceasta decât atunci când survine o fracturã sau când alþii le atrag atenþia asupra accentuãrii cifozei toracale. riscul decesului. Aproximativ 70% din totalul fracturilor survenite dupã vârsta de 45 de ani se datoreazã osteoporozei. s-a determinat ºi ingestia zilnicã de proteine. de exemplu. adicã 149 g/zi. precum ºi câºtigul sau pierderea zilnicã de calciu. În acelaºi timp. 84 mg de calciu. datoritã excesului de proteine din alimentaþie.000 mg/zi). consumul crescut de proteine duce la o pierdere zilnicã de 70-80 mg de calciu. 219 . creºte cu 15-20%. trebuie sã spun cã statisticile aratã cã mai mult de jumãtate dintre femeile care au intrat în menopauzã vor suferi cel puþin o fracturã în decursul vieþii. Când au fost trecuþi la un regim bogat în proteine. înseamnã cã excesul de proteine din hranã produce o pierdere de calciu. Fracturile diminueazã calitatea vieþii ºi pot fi punctul de pornire al unui deces prematur. adicã de 48 g/zi. În cadrul Universitãþii Wisconsin s-au efectuat cercetãri. în ciuda unei ingestii de calciu. Fãrã intenþia de a indispune pe cineva.400 mg de calciu pe zi. care a fost între 48 ºi 149 g/zi. sãnãtoºi. privind efectele excesului de proteine asupra echilibrului calciului din organism. Rezultatele au arãtat cã la un regim sãrac în proteine. printr-o pneumonie. cu timpul. ªi de unde provine acest calciu? Deoarece 99% din rezervele de calciu se gãsesc în oase. în ciuda unei ingestii abundente. va produce o decalcifiere apreciabilã a oaselor.

Realitatea e însã urmãtoarea: dacã alimentaþia dumneavoastrã este bogatã în proteine. ºi anume 250-400 grame. în urma unui consum prea mare de proteine. mai ales de origine animalã. Dupã cum vedeþi. Aºadar. Dar sã nu ne aºteptãm ca industria laptelui sã difuzeze acest adevãr! În fond. de ani de zile ea cautã sã ne convingã de necesitatea unui consum mai mare de lapte. Consumul zilnic de proteine al eschimoºilor este enorm. provenind mai ales din peºte ºi din alte vieþuitoare de apã. la o anumitã vârstã. prin intermediul produselor lactate. de obicei. Un efect al creºterii cantitãþii de sulf este tendinþa de acidifiere a sângelui. principala problemã pare sã fie pierderea excesivã de calciu. carnea este bogatã în aminoacizi care conþin sulf (ca metionina). De unde au atâta calciu? Din cantitãþile mari de peºte. este cauza pierderii osoase. crescând riscul osteoporozei. eventual ulterior. pentru a preveni osteoporoza. chiar ºi la un consum bogat din acest mineral. ci chiar mãriþi riscul de a vã slãbi oasele. Consumul excesiv al acestor aminoacizi duce la o creºtere a concentraþiei ionilor de sulf. adicã a osteoporozei. sã survinã fractura de ºold sau de antebraþ.500 mg de calciu. nu uitaþi cã excesul de proteine diminueazã depozitele de calciu. iaurt ºi brânzeturi. osteoporoza nu se datoreazã lipsei de calciu din alimentaþie. cu sau fãrã zahãr. Tocmai aceastã cantitate excesivã de carne. În primul rând. Pentru a 220 . tot calciul pe care-l oferã produsele lactate nu va ajuta la nimic. inclusiv din oasele pe care le ingereazã.Alimentaþie inteligentã Nu e nici un secret faptul cã frecvenþa ºi gravitatea osteoporozei sunt cele mai mari în þãrile în care se consumã cantitãþile cele mai mari de calciu. deºi consumã zilnic 2. Probabil. de a face osteoporozã ºi. Eschimoºii din Alaska prezintã ºi mai frecvent osteoporozã. aþi dori sã ºtiþi mecanismele prin care regimul bogat în proteine determinã pierderea masei osoase.

care meritã sã fie cunoscuþi: femeile ale cãror mame au avut fracturi de ºold au un risc de douã ori mai mare de a face fracturi. ªi ce se întâmplã cu aceastã cantitate mare de uree? Ureea acþioneazã ca un diuretic. În felul acesta. aminoacizii esenþiali sunt necesari numai în anumite cantitãþi.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele neutraliza acest surplus de aciditate. cãci reacþia sângelui trebuie sã fie uºor alcalinã. Deci. asupra a 10. organismul reacþioneazã. În unele regiuni din Africa. nu creºte riscul fracturii de ºold. ce are un rol important ºi în formarea osoasã. excesul de uree determinã o pierdere de calciu. prin urinã. se întâlnesc cele mai puþine fracturi de ºold din lume. ingestia zilnicã de o ceaºcã ºi jumãtate de cafea sau consumul unei cantitãþi corespunzãtoare de cofeinã creºte riscul fracturilor. Aº dori sã mai amintesc un studiu extins. ªi încã ceva: sinteza crescutã de uree. unde ingestia de calciu este în jur de 200 mg/zi. care consumã zilnic peste 2. enzimele ficatului încep sã desfacã aceºti aminoacizi ºi mai bine de jumãtate din ei vor fi convertiþi în uree. scoþând ºi folosind calciul din oase. În al doilea rând.000 mg de calciu. lipsa activitãþii fizice creºte riscul fracturilor. în timp ce eschimoºii. Cercetãtorii au gãsit cã o ingestie micã de calciu. despre care am vorbit mai înainte. se realizeazã o pierdere de masã osoasã. pentru a depista nu numai efectul ingestiei de calciu. chiar sub 400 mg/zi. efectuat de patru centre medicale. ci ºi substanþe minerale valoroase. eliminând însã nu numai apã. Când ingestia de aminoacizi esenþiali depãºeºte nevoile corpului. Studiul amintit a evidenþiat ºi alþi factori. 221 . care este apoi eliminat de rinichi.000 de femei ce au depãºit vârsta de 65 de ani. scade producþia de oxid nitric. ci ºi al altor factori de risc asupra fracturilor de ºold. au rata cea cea mai mare de osteoporozã din lume.

se presupunea cã ingestia redusã de calciu ar fi un factor important de prezicere a unei fracturi. aºa cum se întâmplã cu proteinele animale. În decursul vieþii. Dacã mai ºtim cã la vârstnici. fractura de ºold are o mortalitate de 20%. riscul fracturilor de ºold. expunerea insuficientã la soare ºi consumul de alcool mãresc. proteinele vegetale NU favorizeazã osteoporoza. de pe lângã Universitatea Harvard. Consumul abundent de fructe ºi de vegetale produce o urinã mai alcalinã. vegetale ºi proteine vegetale. 222 . alcãtuitã din: fructe. Cu toate cã riscul la femei de a suferi o fracturã este de trei ori mai mare decât la bãrbaþi.529 de bãrbaþi. n-au gãsit nici un efect protector al ingestiei de calciu din surse lactate sau nelactate împotriva fracturilor de antebraþ ºi de ºold la bãrbaþi. În trecut. are un efect de tampon. prin compuºii care acceptã ioni de hidrogen. de asemenea. prin potasiul ºi magneziul conþinut. riscul de a suferi de o fracturã este de peste 40% pentru femei ºi 13% pentru bãrbaþi. timp de opt ani. Boston. numit hidroxiapatit. Cercetãtorii de la Departamentul de Nutriþie al Facultãþii de Sãnãtate Publicã. deoarece oasele sunt alcãtuite în mare parte din fosfat de calciu ºi dintr-un amestec de fosfat de calciu ºi hidroxid de calciu.Alimentaþie inteligentã medicamentele anticonvulsive ºi antidepresive dubleazã riscul fracturilor de ºold. urmãrind. 51. frecvenþa fracturilor nu e de neglijat nici la „sexul tare”. De mai bine de 30 de ani se ºtie cã mineralele din schelet funcþioneazã ca o bazã-tampon ºi cã activitatea de o viaþã întreagã de a tampona acizii rezultaþi din alimentaþie duce la o pierdere treptatã a masei osoase. un aport adecvat de calciu ºi o ingestie relativ micã de proteine înainte de vârsta de 30 de ani diminueazã riscul osteoporozei. atunci ne dãm seama cât de importantã este prevenirea osteoporozei. Alimentaþia alcalinizatã.

70-80%. adicã o pierdere de masã osoasã. pentru a pãstra echilibrul calciului.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele În numãrul din aprilie. conopida. al revistei American Journal of Clinical Nutrition (1999. iatã câteva cifre: o dozã de Pepsi dietetic nu conþine deloc calciu. soia. Iar dieta în care raportul fosfor/calciu e mai mare de doi produce o pierdere de calciu din organism. 1999. SUA. fasolea. pãpãdia. 223 . ci poate ajuta la prevenirea hipertensiunii arteriale ºi la forþa contractilã a inimii. ci ºi proporþia în care acest calciu se absoarbe. în schimb. Jean Mayer ºi coloboratorii de la Centrul de Nutriþie Umanã de la Universitatea Tufts. Deci nu laptele. ci fructele ºi zarzavaturile întãresc scheletul celor în vârstã. 67:727-36). alimentaþia europeanã ºi cea americanã conþin de douã pânã la trei ori mai mult fosfor decât calciu. susanul ºi smochinele conþin suficiente cantitãþi de calciu. În schimb. alunele. Un motiv pentru absorbþia foarte bunã a calciului din zarzavaturile verzi este conþinutul lor mic în fosfor. prevenind fracturile de ºold. nu numai de caracteristicile nutritive ale unui aliment bogat în calciu. broccoli. Cu toate cã laptele este bogat în calciu. e importantã nu numai cantitatea de calciu dintr-un aliment. iar dupã unii chiar 90%. Toate varietãþile de varzã. cel puþin într-o anumitã mãsurã. Absorbþia calciului depinde. demonstreazã cã ingestia crescutã de potasiu ºi de magneziu din hrana vegetarianã creºte densitatea osoasã la bãrbaþii în vârstã. din acest calciu nu se absoarbe. Cercetãri recente aratã cã absorbþia calciului din vegetale este mai mare decât a calciului din lapte. de alcãtuirea dietei în întregime. are 40 mg de fosfor. Calciul este esenþial nu numai pentru un schelet robust. Vegetalele verzi au de 3 pânã la 5 ori mai mult calciu decât fosfor. nici brânzeturile sau carnea. Astãzi însã ºtim cã. Pentru a vã putea face o imagine.

din fructe. ingestia zilnicã de mai mult de 61 g de proteine creºte riscul litiazei renale. din legume ºi nuci. peºte ºi ouã. a arãtat cã cei care consumã cantitãþi mari de proteine de origine animalã îºi mãresc riscul calculilor renoureterali cu 33%. 100 g de peºte oceanic au 14 mg de calciu ºi 237 mg de fosfor.000 de persoane. nu trebuie decât sã excludem carnea. 30%. asupra a 45. 19%. brânzeturile ºi ouãle. Tot din aceastã cercetare rezultã cã ingestia crescutã de potasiu. 3%. am arãtat efectele nefavorabile ale fosforului din alimentele pe care le consumãm. Iatã ºi principalele surse de fosfor: 34% din fosforul ingerat provine din lapte ºi brânzeturi. În paginile precedente. Conform acestei cercetãri. din alte surse. brânza de soia. din produse cerealiere. Un studiu efectuat de cercetãtorii de la Universitatea Harvard. laptele. 224 . 7%. adicã tofu. pierderea de calciu prin urinã creºte riscul litiazei renale. pentru a diminua ingestia de fosfor. din carne.Alimentaþie inteligentã 100 g de carne slabã conþin 6 mg de calciu ºi 198 mg de fosfor. 5%. În schimb. provenind din fructe ºi vegetale. din vegetale. scade riscul calculilor renoureterali. are o excelentã raþie de fosfor/calciu. 2%. Pe lângã riscul osteoporozei. Dupã cum se vede. 100 g de tofu conþin 258 mg de calciu ºi 239 mg de fosfor.

arahidele. Alte cercetãri au gãsit cã ingestia crescutã de proteine de origine animalã mãreºte riscul cancerelor de sân. conþine puþine proteine ºi mult potasiu. rinichi ºi endometru. Cercetãtorii de la Universitatea Cornell au arãtat cã importanþa acestor douã cauze majore poate fi minimalizatã printr-un regim sãrac în proteine animale. La om. Produsele vegetale mai conþin o serie de nutrienþi care împiedicã apariþia ºi dezvoltarea tumorilor. Cantitatea mare de antioxidanþi din soia poate fi motivul principal al acþiunii anticanceroase a acestei legume. Unele forme au o evoluþie deosebit de gravã. Comparându-se diferite þãri. principalele douã cauze ale cancerului hepatic sunt modificãrile genetice induse de virusul hepatitei B ºi expunerea la aflatoxina B1. în mod natural. dacã vã hrãniþi cu multe proteine animale. 225 . cu consumul cel mai mare de proteine din lapte ºi carne de vitã. prezintã numãrul cel mai mare de limfoame maligne. care. s-a vãzut cã unde se consumã mai multe proteine animale. Dar excesul de proteine animale e însoþit ºi de alte neplãceri. din New York. prostatã. Riscul cancerului hepatic la ºoarecii cãrora li s-a administrat aflatoxina sau care prezintã modificãri genetice datorate hepatitei B poate fi diminuat foarte mult printr-o dietã sãracã în proteine animale. Cercetãtorii de la Universitatea Cornell. de exemplu. Limfoamele maligne sunt o formã de cancer a ganglionilor limfatici. ºi frecvenþa limfoamelor maligne este mai mare. existã toate ºansele sã mai aparã unul. Calea cea mai sigurã de a diminua riscul litiazei urinare este de a consuma un regim total vegetarian. Statele Unite. privind relaþia dintre consumul de proteine de origine animalã ºi cancerul hepatic. Aflatoxinele sunt un grup de substanþe produse de unele ciuperci care pot contamina alimentele. au gãsit dovezi izbitoare. deoarece survin la tineri. colon.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Dacã cumva aþi avut deja un calcul urinar.

Consumul de cantitãþi mari de proteine. iar carnea de vitã ºi cea de pasãre conþin 1.Alimentaþie inteligentã În China. printre care ºi pe cele canceroase. numite nefroni.150 mg la 100 g. 226 . pot distruge unitãþile funcþionale microscopice ale rinichilor. scade numãrul aºa-ziselor „celule ucigaºe” (natural killer cells). Când ºoarecii bolnavi de melanom cu metastaze au primit o dietã sãracã în fenilalaninã ºi tirozinã. câteva cuvinte despre regimul bogat în proteine ºi despre funcþia renalã. în timp ce ouãle ºi laptele conþin 100 mg la 100 g. datoritã creºterii tumorale rapide. vom vedea cã fructele au cantitãþile cele mai mici. expunerea la aflatoxinã nu pare sã creascã riscul cancerului hepatic. Fiecare al treilea diabetic care face insulinã va ajunge la insuficienþã renalã. fie un transplant renal. prin creºterea numãrului de celule ucigaºe ºi a încã douã grupe importante de celule care previn apariþia cancerului: T helper cells („celulele ajutãtoare”) ºi T cytotoxic cells („celulele citotoxice”). care au rolul de a distruge celulele strãine organismului. 8-900 mg la 100 g. datoritã alimentaþiei cu un conþinut mic de proteine animale. Se ºtie cã unele boli. Un alt mecanism foarte important este prin influenþa acestor proteine asupra sistemului imunitar. necesitând fie dializã. Un alt studiu a arãtat cã reducerea aportului alimentar a doi aminoacizi. În schimb. proteinele animale cresc nivelul unor hormoni de creºtere.000-1. Existã mai multe mecanisme prin care proteinele animale cresc riscul cancerului. peºtele. În primul rând. poate ameliora activitatea sistemului imunitar. În sfârºit. Consultând lista cu conþinutul în fenilalaninã ºi tirozinã al diferitelor alimente. fenilalanina ºi tirozina. în special de origine animalã. ca hipertensiunea arterialã ºi diabetul. ºoarecii care aveau o dietã „normalã” au murit repede. tumorile au încetat sã creascã. aproximativ 6 pânã la 14 mg la o canã. care stimuleazã dezvoltarea tumorilor.

înseamnã o pierdere a funcþiei rinichilor cu peste 50%. un regim cu numai 40 g de proteine pe zi. Rezultatele au constituit o senzaþie. De la 2 g de proteine pierdute zilnic. A mai rãmas o întrebare la care s-a cãutat rãspuns: Ce influenþã are reducerea ingestiei de proteine asupra proteinemiei. al cãror filtrat glomerular era de numai 50 ml/min. capacitatea de filtrare a rinichilor menþinându-se la 50 ml/min. la începutul ºi la sfârºitul cercetãrii. Ceea ce mai înainte era de neimaginat s-a demonstrat a fi cu putinþã. pierderea urinarã de proteine a scãzut mult.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Este foarte interesant studiul efectuat asupra unor bolnavi cu proteinurie ºi insuficienþã renalã. dupã un an s-a ajuns la o pierdere de numai 100 mg. Regimul sãrac în proteine a determinat ºi o scãdere a tensiunii arteriale sistolice ºi diastolice. cercetãtorii le-au prescris acestor bolnavi. dupã un an. evoluþia nefropatiei diabetice putând fi opritã. filtratul glomerular este în jur de 125 ml/min. Prin filtratul glomerular sau clearance glomerular înþelegem volumul de plasmã epuratã în fiecare minut de glomerulii celor doi rinichi. 227 . s-a constatat cã. care pierdeau proteine prin urinã. dupã un an de regim sãrac în proteine. încât un filtrat glomerular de 50 ml/min. în timp ce aportul alimentar a fost diminuat? Determinarea cantitãþii de proteine pierdute prin urinã. funcþia renalã era neschimbatã. Dorind sã vadã dacã evoluþia sau progresul leziunilor renale s-ar putea opri. în ciuda alimentaþiei sãrace în proteine. În mod normal. adicã de 20 de ori mai puþin. deoarece pânã atunci medicii credeau cã un diabetic care pierde proteine prin urinã are nevoie de un regim alimentar mai bogat în proteine. ªi cum este posibilã creºterea proteinelor în sânge. adicã asupra cantitãþii de proteine din sânge? Cercetarea a arãtat cã nivelul albuminemiei sau al proteinemiei a crescut într-un mod semnificativ. aratã cã. Spre uimirea multora.

atunci înþelegem motivul pentru care.20 1. se lucreazã la revizuirea cantitãþilor de proteine considerate necesare fiinþelor umane. Dacã proteinele ar putea fi echivalentul caroseriei unui automobil. a scãzut proteinuria ºi a scãzut tensiunea arterialã.15 1. o 228 .10 1 0. copiii au nevoie de cantitãþi ceva mai mari de proteine. Sã sperãm cã. mitul proteinelor a fost îngropat pentru totdeauna. În prezent. se considerã cã e nevoie de 1.75 De fapt. considerã cã cu cât vor da mai multe proteine.50 1.85 0. în primele 6 luni de viaþã. cerinþele în proteine ale adulþilor sunt mai mici.65 1. în special mamele.85 g de proteine pe kilogram de greutate corporalã pe zi. a crescut albuminemia. regimul hipoproteic la diabeticii cu insuficienþã renalã a avut patru efecte: a oprit evoluþia insuficienþei renale. cantitãþi care diferã în funcþie de vârstã.Alimentaþie inteligentã Pe scurt. pãrinþii. cel puþin în cercul diabetologilor. în anii de dezvoltare. cu atât vor favoriza mai mult sãnãtatea odraslelor. ªtiind cã în primii ani de viaþã.92 0. Iatã un tabel cu valorile considerate necesare: Vârsta 6-9 luni 9-12 luni 1-2 ani 2-3 ani 3-5 ani 5-14 ani 14-16 ani 16-18 ani adulþi Necesarul zilnic de proteine (exprimat în g/Kilocorp) 1. Este greºeala care se repetã mereu – e mult mai uºor sã-i dai copilului o felie de caºcaval.

cresc eliminarea calciului pe cale renalã. carne ºi mezeluri. ci ºi cu proteinele se întâmplã aceeaºi greºealã: copiii sunt pur ºi simplu îndopaþi. pãrinþi! Proteinele animale (nu numai carnea. Printre altele. cereale. puþinul calciu ce stã la dispoziþia organismului tânãr este irosit. Iar sarea joacã un rol important în apariþia hipertensiunii arteriale. sã ronþãie morcovi. ºi acest fapt are consecinþe fatale. gulii ºi salate de tot felul. Cine consumã cantitãþi prea mari de proteine animale. În felul acesta. a osteoporozei. cãrnurile ºi mezelurile afumate constituie alimentele cu conþinutul cel mai mare în sare: 100 grame conþinând 5-6 g de sare. Iatã ºi argumentele prezentate: În primul rând. dar proteinele animale. nu numai cã ingereazã în mod automat mai multã grãsime. sã comunici ºi sã fii tovarãºul cel mai drag al copilului tãu. bani sau jucãrii decât sã-i dai din timpul tãu. ci ºi brânzeturile ºi ouãle) duc la pierderea calciului ºi se recomandã scãderea consumului de proteine la copii. prin faptul cã determinã o pierdere de calciu prin urinã. a cancerului gastric ºi. în presa germanã. 229 . legume.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele fripturã mai mare. Consumul de proteine. sã consume zarzavaturi. fãrã a fi folosit”. au apãrut articole care avertizau împotriva consumului de carne ºi de mezeluri afumate. în raport se spune: „Aportul de proteine la copiii sub vârsta de 10 ani trebuie scãzut în mod drastic. de la vârsta cea mai fragedã. Obiºnuiþi-i pe copii. În luna decembrie 2001. ceea ce duce la obezitate. ca ºi bãuturile cu cofeinã. În Raportul pentru nutriþie 2002. Atenþie. fructe. Aºa se face cã nu numai cu dulciurile. ªi aceasta n-o spunem numai noi. în aceastã grupã de vârstã. depãºeºte de douã ori valorile recomandate. tocmai când aceste alimente se solicitau cel mai mult. Societatea Germanã de Nutriþie atrage atenþia asupra unor greºeli în alimentaþia populaþiei. care ar trebui neapãrat corectate.

În al treilea rând. încât cei care þin totuºi sã consume afumãturi trebuie sã îndepãrteze stratul exterior. alimentele afumate conþin hidrocarburi aromatice policiclice. roºie. cu acþiune cancerigenã. ci ºi în cafeaua prãjitã. la temperaturi ce 230 . Suntem obligaþi sã spunem cã toate procesele de ardere sau de prãjire sunt generatoare de hidrocarburi policiclice aromatice. în aceste zone consumându-se multã carne afumatã în condiþii casnice. li se adaugã nitraþi ºi nitriþi. ca fripturile la grãtar sau în tigaie. îmbolnãvirile afecteazã cu prioritate grupele de populaþie care folosesc în alimentaþia lor multã carne ºi peºte afumat. riscul e mai mare la persoanele care consumã frecvent preparate din carne prãjitã. În Islanda. Temperaturile ridicate. unde se înregistreazã cea mai mare mortalitate prin cancer digestiv din Europa. care se gãsesc nu numai în carnea pregãtitã în tigaie.Alimentaþie inteligentã În al doilea rând. proporþia cancerului gastric reprezintã 47-50% din totalul neoplaziilor. în urma reacþiei dintre nitriþi ºi diferite amine. ca urmare. ca benzpirenul – o substanþã puternic cancerigenã. deci în toate produsele care au suferit tratamente termice la temperaturi mai mari. cu fum de conifere. Cercetãri recente au evidenþiat formarea unor compuºi cu acþiune mutagenã mai puternicã decât a benzpirenului. Se ºtie cã. Hidrocarburi aromatice policiclice se formeazã ºi în cãrnurile neafumate. Interesant e cã alcoolul favorizeazã formarea nitrosaminelor. se formeazã nitrosamine. de peste 1000 C. pentru ca mezelurile ºi cãrnurile afumate sã aibã o culoare frumoasã. În unele regiuni ale Ungariei. în înlocuitorii de cafea ºi de ciocolatã. intensificã formarea nitrosaminelor ºi. faþã de 30% în restul þãrii. în cuptor sau la grãtar. Cantitãþile cele mai mari de benzpiren se gãsesc mai ales pe suprafaþa produselor afumate.

câteva cuvinte despre rolul proteinelor animale în procesele inflamatorii. ªi acum atenþie! Acidul arahidonic intrã în corpul uman NUMAI prin alimente de origine animalã – carne. 231 . scade producþia de oxid nitric.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele depãºesc 1000 C. Fenomenele inflamatorii se caracterizeazã prin reacþii în lanþ. ouã. ceea ce va favoriza osteoporoza. Oxidul nitric are un rol important ºi în formarea osoasã. deci în toate fripturile pregãtite la temperaturã moderatã. care se realizeazã prin carne. ca urmare. Excesul de proteine alimentare. ca substanþã în producerea eicosanoidelor din grupul omega-6. vasoconstricþia ºi agregarea trombocitelor. lapte ºi derivate. Produsele din carne determinã un aport suplimentar de fosfor ºi. de sub 2000 C. inhibând resorbþia osteoclasticã a osului ºi modelând metabolismul mineral osos. un dezechilibru între fosfor ºi calciu. care favorizeazã inflamaþiile. În sfârºit. Carnea e un aliment puternic acidifiant. printre care eicosanoidele au o importanþã deosebitã. prin mecanisme enzimatice cu care nu vreau sã vã obosesc. pe scurt. Eicosanoidele. iar organismul cautã sã se apere de surplusul de acizi. Deci acidul arahidonic ocupã o poziþie-cheie. cu ajutorul calciului pe care-l scoate din oase. grãsimi. Excesul de fosfor antreneazã precipitarea calciului sub formã de fosfat tricalcic insolubil. pornind de la acidul linolic ºi trecând prin acidul arahidonic. care se eliminã prin fecale. Sã mai amintim. Consumul de carne determinã pierderea calciului ºi pe cale renalã. care favorizeazã inflamaþia. care se sintetizeazã. dirijate de diferite substanþe. creºte sinteza de uree ºi. ºi alte efecte ale consumului de carne. Organismul uman are nevoie zilnic de 1 mg de acid arahidonic. aparþin acizilor graºi polinesaturaþi omega-6.

favorizeazã fenomenele inflamatorii din procesele reumatismale cronice ºi din afecþiunile vasculare. Din aceastã cantitate enormã. în fiecare zi. 232 . trombozele ºi vasoconstricþia.Alimentaþie inteligentã Cu alimentaþia obiºnuitã din þãrile occidentale. iar restul de 90% este dirijat spre celulele periferice ale corpului. numai 10% se desface prin procese oxidative. Dupã cum vedeþi. Iar rezultatele bune obþinute în aceste afecþiuni. eicosanoidele. se introduc în organismul uman. pentru sinteza eicosanoidelor din grupul omega-6. provenite din acidul arahidonic. nu fac decât sã confirme cã ele n-ar trebui sã facã parte din alimentaþia omului. 300 mg faþã de necesarul de numai 1 mg. care favorizeazã inflamaþiile. prin evitarea alimentelor de origine animalã.

Aminele heterociclice carcinogene sunt prezente în orice carne pregãtitã la temperaturi de peste 1500 C. aminele heterociclice au fost gãsite ºi în extractele de carne. Acum douãzeci ºi cinci de ani. peptidele. foarte mutageni sau cancerigeni. În ultimii ani. privind aminele heterociclice. Aminele heterociclice au fost gãsite în produsele din carne ºi din peºte. în al doilea rând. grupul aminelor aromatice heterociclice. aminoacizii. s-au identificat circa 20 de amine mutagene sau carcinogene. la rotiserie sau la proþap. Pe lângã carne ºi peºte. epidemiologii au gãsit cã frecvenþa unor cancere e mult mai mare în þãrile unde se consumã carne mai multã. în cuptor sau prãjite în tigaie. Studii efectuate timp îndelungat pe rozãtoare ºi pe maimuþe au arãtat cã aminele heterociclice fac parte dintre substanþele carcinogene cele mai puternice. pregãtite ca fripturi sau la grãtar. ºi aceasta din douã motive: pe de o parte. Pânã acum. proteinele ºi zaharurile. savanþii japonezi au descoperit un grup nou de compuºi. Precursorii lor sunt: creatina.Aminele heterociclice Studiile epidemiologice au arãtat cã alimentaþia constituie un factor important în apariþia bolilor canceroase. Cercetãrile fãcute pe celule umane au arãtat cã aceste amine sunt metabolizate în compuºi bioactivi. în multe þãri se consumã cantitãþi mari de carcinogene de origine animalã ºi. s-au efectuat sute de studii. în produse folosite pentru a da un anumit gust 233 . care lezeazã acidul dezoxiribonucleic.

Ceaiul maté se bea foarte fierbinte. consumul de carne se bucurã încã de mare popularitate. în peºtii afumaþi la temperatura de 80-850 C. dar ºi în produsele afumate. la rotiserie. ªi mai surprinzãtoare a fost observaþia cã activitatea mutagenã. este pânã la 500 ng/g (nanogram = a milioana parte dintr-un gram).Alimentaþie inteligentã alimentelor. în special în cele pregãtite la cuptor. esofagiene ºi 234 . Aminele heterociclice se formeazã la temperaturi mai mari de 1500 C. aceste substanþe cancerigene au fost gãsite ºi în carnea de pasãre. Însã amine heterociclice au fost gãsite ºi în preparate conþinând hidraþi de carbon. aceasta datoritã faptului cã principala industrie din aceastã þarã este creºterea vitelor. Printre þãrile cu consumul cel mai mare de carne de pe glob se numãrã ºi Uruguay. care se poate depista. la flacãrã. deja dupã un timp de preparare între 2 ºi 10 minute. cancerigenã. Aminele heterociclice au fost gãsite ºi în crusta de fãinã a produselor din peºte sau din carne pregãtitã pané. ºi în grãsimi pregãtite prin încãlzire la 1000 C. Pe lângã faptul cã se consumã foarte multã carne. un ceai obþinut din planta Ilex paraguariensis. Cantitatea obiºnuitã de amine heterociclice. Suedia. înainte de prãjire. au ajuns la concluzia cã aminele heterociclice se gãsesc în toate produsele din carne ºi din peºte. putem spune acelaºi lucru ºi despre cafea. O constatare surprinzãtoare a fost cã ele se pot forma ºi la temperaturi mai mici de 1000 C. în tigaie. care. Relativ recent. 78% din populaþia þãrii bea cu regularitate maté. la grãtar. produselor din carne li s-a adãugat un concentrat de proteinã din soia. Upsala. timp de mai multe ore. conþine metilxantine. a fost redusã atunci când. de exemplu. ca ºi cafeaua. De fapt. alcool sau tutun. cercetãtorii de la Departamentul de Nutriþie al Universitãþii de ªtiinþe Agricole. ceea ce ar explica leziunile termice care favorizeazã neoplaziile cavitãþii bucale. În ciuda primejdiilor pe care le comportã. Bineînþeles.

În numãrul 22. Bethesda. pentru a vedea dacã existã vreo legãturã între cancerul de sân ºi modul de pregãtire a cãrnii. Concluzia lucrãrii este cã obezitatea. frecvenþa mai mare de cancere pulmonare ºi vezicale. în Uruguay. alãturi de consumul de ceai maté. SUA. Un studiu epidemiologic de proporþii. Cercetarea a arãtat cã femeile care preferau carnea „bine pãtrunsã”. a arãtat cã riscul neoplasmului de sân ºi al altor neoplazii creºte proporþional cu cantitatea fripturilor consumate. din 18 noiembrie 1998. Dorind sã cunoascã efectele asocierii consumului mare de carne cu ceaiul maté. de fripturi. implicã ºi alte mecanisme. la consumatorii de maté. în colaborare cu Institutul Naþional de Cancer. al revistei americane Journal of the National Cancer Institute (Jurnalul Institutului Naþional de Cancer). se asociazã cu un risc crescut de cancer renal. fiind de 10. numãrul din septembrie 1998. mai mare decât în alte þãri în curs de dezvoltare.000 de bãrbaþi ºi de 3. a efectuat un studiu extins.6 ori mai mare de a face cancer 235 .836 de femei. Uruguay. pe care l-a publicat în Journal of Cancer. ºi Departamentul de Medicinã Preventivã de la Universitatea Iowa City. consumul de carne pe cap de locuitor e mai mare decât în Statele Unite. Maryland. în mod apreciabil. Lucrarea a fost efectuatã de cãtre Catedra de Epidemiologie a Universitãþii Minnesota.000 de femei. frecvenþa cancerului renal. SUA. Totuºi. În Uruguay. indiferent dacã era vorba de chiftele. publicat în anul 1994.6/100. aminele heterociclice rezultate din carne. Departamentul de Epidemiologie al Institutului Naþional de Oncologie din Montevideo. se publicã un studiu efectuat asupra a 41.8/100. de grãtar sau de pané. e cea mai mare de pe continentul american. dar ºi frecvenþa cancerului de sân la femei e. De fapt.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele gastrice. Minneapolis. prezentau un risc de 4.

chiar ºi în afara preferinþelor. ceea ce implicã un risc crescut în supravieþuirea germenilor patogeni. sunt foarte mutageni. Autorii cred cã aminele heterociclice ºi posibil alþi compuºi. adicã mai puþin prãjite sau mai puþin expuse temperaturii înalte. 236 . ca hidrocarburile aromatice policiclice. dar acest mod de preparare duce la formarea de substanþe cancerigene.Alimentaþie inteligentã de sân decât cele care obiºnuiau sã consume cãrnuri mai puþin pãtrunse. Persoanele care s-au decis pentru vegetarianism au scãpat nu numai de aceastã dilemã. pentru a reduce riscul infecþiilor cu microbul Escherichia coli. ci ºi de alte neajunsuri legate de consumul de carne. gospodinele stau în faþa unei dileme: mediile recomandã o pregãtire termicã puternicã. prezintã o abundenþã de carcinogene. De fapt. care iau naºtere în cursul pregãtirii produselor animale. crusta de culoare închisã a cãrnurilor fripte. din care unele tulpini sunt patogene. Suprafaþa. iar oncologii recomandã o expunere mai scurtã la cãldurã mare.

E adevãrat cã. În primul rând. Dacã 100 g de carne de porc conþin 76 mg de colesterol. poartã în sine o cantitate apreciabilã de colesterol. Fiecare celulã din organismele vii conþine colesterol. fãrã piele. Numai plantele sunt lipsite de colesterol. orice carne. nu e nici o deosebire între conþinutul în colesterol din carnea de peºte ºi cel din alte produse animale – pasãre. Care sunt datele ºtiinþifice în legãturã cu peºtele? Fãrã îndoialã. vitã sau porc.Să mâncăm pește? Mulþi dintre cei care renunþã la consumul de carne considerã cã peºtele ar constitui o alternativã sãnãtoasã. faþã de acizii graºi saturaþi. ca fiind util în prevenirea infarctului de miocard. adicã ceva mai mult decât o fripturã de vitã de 100 g. aºadar. Aceasta ºi pentru cã se face reclamã uleiului de peºte. 100 g de piept de pasãre. în comparaþie cu alte produse din carne. Cei care folosesc ulei de peºte sã nu se mire dacã valorile colesterolemiei vor creºte. l00 g de carne de vitã conþin 80 mg. aproximativ 15 g/zi. 237 . au 73 mg. dar ºi multe probleme. Însã 15 g de ulei de peºte conþin 100-115 mg de colesterol. deci conþine colesterol. Se obiºnuieºte ca în tratamentul bolii coronariene sã se recomande ulei de peºte. În realitate. peºtele prezintã unele avantaje. peºtele e tot un produs de origine animalã. oricât de slabã ar fi. A doua problemã cu peºtele este aceea în legãturã cu grãsimile saturate. proporþia acizilor graºi polinesaturaþi. în comparaþie cu celelalte produse animale. iar 100 g de sardele conþin 120 mg de colesterol.

Acizii graºi omega-3 favorizeazã o uºoarã scãdere a tensiunii arteriale ºi a trigliceridelor sanguine. Aceºtia sunt lanþuri lungi de acizi graºi polinesaturaþi. scrumbiile ºi unii peºti graºi sunt surse bogate în acizi graºi omega-3.Alimentaþie inteligentã este mai favorabilã în carnea de peºte. care includ ºi acidul eicosapentaenoic (EPA). Un studiu efectuat în Olanda a arãtat cã persoanele care au consumat zilnic peºte ºi-au diminuat riscul bolii coronariene cu 50%. cresc lipoproteinele cu densitate micã (LDL) sau colesterolul „rãu”. în urma infarctului. concomitent.895 de bãrbaþi lucrând în sectorul sanitar. cu rol în scãderea vâscozitãþii trombocitelor. Lucrarea efectuatã în Olanda a urmãrit 852 de bãrbaþi. dar aceastã proporþie nu e aºa de favorabilã ca aceea întâlnitã la marea majoritate a alimentelor de origine vegetalã. sardelele. Studiile efectuate pe animale sugereazã cã acizii graºi omega-3 scad întinderea necrozei miocardice. Mai mult chiar. împiedicând agregarea lor în fiºicuri ºi diminuând astfel riscul obstrucþiei vaselor de sânge. diminuând probabilitatea retrombozãrii. însã cercetãtorii de la Universitatea Harvard au studiat 44. În timp ce persoanele care au avut o dietã foarte nesãnãtoasã pot beneficia prin trecerea la consumul de peºte ºi pot realiza chiar o oarecare scãdere a colesterolemiei. însã o cercetare efectuatã asupra bãrbaþilor adventiºti de ziua a ºaptea total vegetarieni a arãtat cã riscul lor de a face infarct era mai mic cu 86%! Rezultatele ambelor studii nu sunt câtuºi de puþin neaºteptate. O cifrã impresionantã. Somonul. cei care au consumat peºte de ºase sau de mai multe ori pe sãptãmânã au 238 . iar datele obþinute au uimit lumea medicalã: bãrbaþii care au consumat peºte de mai multe ori pe sãptãmânã au fãcut boala coronarianã în aceeaºi mãsurã ca aceia care mâncau peºte numai o datã pe lunã. dar. dupã angioplastia prin dilatare cu balonul ºi dupã operaþia by-pass. ele nu pot obþine beneficiile oferite de dieta total vegetarianã.

Se trece sub tãcere faptul cã acizii graºi omega-3 se pot obþine ºi din surse vegetale.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele avut un risc mai mare al bolii coronariene decât cei care aveau pe masã peºte numai o datã pe lunã sau mai rar. Nucile. uleiul de soia ºi spanacul sunt. în timp ce scad tensiunea arterialã ºi trigliceridemia. fãrã substanþe toxice. Iar la vegetarienii adevãraþi. acidul alfa-linoleic. diabet. obþinem acizii graºi omega-3. 239 . cu atât mai mic va fi câºtigul obþinut din adãugarea peºtelui. Industria alimentarã ºi cea farmaceuticã insistã asupra acþiunii favorabile a produselor ºi a uleiului din peºte în prevenirea infarctului miocardic. Cine doreºte cantitãþi mai mari de acizi omega-3. care însoþesc produsele din peºte. sau colesterolul „rãu”. Însã studiile epidemiologice aratã cã eschimoºii au o ratã neobiºnuit de mare de hemoragii cerebrale. astm bronºic.500 mg de acid linoleic. bananele ºi cartofii – conþin acizi graºi omega-3. Cu o alimentaþie vegetarianã echilibratã. se gãseºte în cantitãþi mari în uleiul de in – o lingurã conþinând 7. merele. pesticide ºi riscul cancerului. Cu cât alimentaþia e mai sãnãtoasã. cu lanþul cel mai scurt dintre acizii omega-3. fãrã sã se spunã cã acizii graºi pe care îi conþine sunt foarte instabili la contactul cu lumina ºi cu aerul ºi cã. acizii graºi omega-3 din surse vegetale nu cresc lipoproteinele cu densitate joasã (LDL). aºa cum fac acizii omega-3 de origine animalã. se distrug înainte de a fi consumaþi. Se vorbeºte mult de uleiul de peºte. psoriazis ºi unele alergii. Este foarte interesant cã. va obþine o pastã ce se poate consuma cu pâine sau cartofi. peºtele mai degrabã va creºte decât sã scadã riscul bolii coronariene. de asemenea. sã macine seminþe de in în proporþii egale cu nuci ºi. de multe ori. boli autoimune. surse excelente de acizi omega-3. adãugând o cantitate micã de apã sau de lapte de soia. Se face referire la faptul cã eschimoºii din Groenlanda prezintã o ratã mai micã de infarct miocardic. Dar pânã ºi alimentele uzuale – pâinea. Astfel.

leziuni produse de oxigen. ca ºi nou-nãscuþii. ochilor ºi eritrocitelor.1 ani. prezintã o mare susceptibilitate faþã de peroxidarea lipidicã. în lipsa unor cantitãþi adecvate de antioxidanþi (de exemplu. nu s-a putut dovedi presupusul efect protector al acizilor graºi polinesaturaþi ºi al acizilor omega-3 împotriva bolii coronariene. puternic bioactivi.930 de bãrbaþi fumãtori. încât.Alimentaþie inteligentã Acizii graºi omega-3. cu lanþuri lungi. a ridicat întrebãri privind riscul leziunilor oxidative. iar membranele celulare. tocoferol). Astfel de leziuni s-au observat la nou-nãscuþii eschimoºilor. ºi vulnerabilitatea acestor membrane faþã de leziunile produse de radicalii liberi este în directã legãturã cu gradul de nesaturare a lipidelor care intrã în constituþia lor. La Institutul de Cercetãri în Nutriþie din Olanda s-a observat cã la ºobolani uleiul de peºte determinã modificãri precanceroase ale pancreasului. pot apãrea leziuni ale plãmânilor. sunt cele mai susceptibile faþã de leziunile oxidative. determinã hemoliza eritrocitelor. cu vârsta cuprinsã între 50 ºi 69 de ani. sub forma peºtelui sau a uleiului de peºte. indiferent dacã e vorba de fumãtori sau de nefumãtori. îmbogãþite cu acid arahidonic. acid eicosapentaenoic ºi acid docosahexaenoic. Organismele înaintate în vârstã. sunt componente importante ale membranelor celulare ºi precursorii unor produºi oxigenaþi. Radicalii liberi atacã dublele legãturi din lanþul acizilor graºi. Membranele celulare conþin lipide. de exemplu: acidul eicosapentaenoic ºi acidul docosahexaenoic. La nou-nãscuþii imaturi. Adãugarea peºtelui nu poate decât dãuna unei alimentaþii total vegetariene. Într-un studiu efectuat timp de 6. Nou-nãscuþii sunt foarte sensibili faþã de efectele acizilor graºi polinesaturaþi. Consumul de acizi graºi omega-3. sistemele antioxidante sunt deficitare. În apariþia acestor fenomene. în Finlanda. asupra a 21. care. joacã un rol dieta bogatã în acizi graºi omega-3 ºi sãracã în vegetale. 240 . dacã sunt hrãniþi cu cantitãþi mari de acizi graºi omega-3.

în psoriazis. Laptele de mamã are cantitãþi suficiente de acizi graºi omega-3. S-ar putea ca acesta sã fie motivul pentru care copiii alãptaþi la sân obþin rezultate ceva mai bune la testele de inteligenþã decât cei hrãniþi cu lapte de vacã.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele În literatura medicalã. renunþarea la peºte e singurul pas logic. pentru a forma peroxizi. Uleiul de peºte poate creºte glicemia în diabetul adulþilor. 1. aceiaºi acizi omega-3 au un efect exact opus. În primul rând. naturalã. capsulele cu ulei de peºte nu pot fi recomandate pentru prevenirea bolii coronariene”. în boala ulceroasã ºi în colita ulceroasã. Înainte de a da rãspunsul. ce sunt radicali liberi puternici. În plus. Pentru cei care doresc sã evite radicalii liberi. Consumul de ulei de peºte mai are unele efecte care nu sunt suficient cunoscute. sã examinãm ºi cealaltã faþã a monedei. este îndreptãþitã întrebarea dacã trebuie sã consumãm peºte. se susþine cã acizii graºi omega-3 au un efect benefic în poliartrita reumatoidã ºi în alte afecþiuni articulare inflamatorii. acidul eicosapentaenoic. care se gãseºte în peºte. se oxideazã repede. Pe rafturile magazinelor. dacã sunt oxidaþi. în schimb laptele de vacã ºi preparatele din comerþ pentru sugari nu conþin unii acizi graºi omega-3. dupã patru 241 . uleiul de peºte se oxideazã. Cu toate cã acizii graºi polinesaturaþi omega-3 tind sã scadã agregabilitatea trombocitelor ºi riscul bolii coronariene. cel puþin în cantitãþi mici. ºi colesterolul oxidat lezeazã endoteliul arterelor. pe seama cãrora se pun leziunile degenerative ºi procesele de îmbãtrânire. Comitetul de Nutriþie al Asociaþiei Americane de Cardiologie susþine cã „în momentul de faþã. Având aceste informaþii. privind avantajele acizilor graºi omega-3. Cercetãtorii de la Universitatea California au gãsit cã. Acizii graºi omega-3 sunt necesari în dezvoltarea optimã a creierului ºi a ochilor nou-nãscuþilor. capsulele cu ulei de peºte ºi celelalte forme de suplimentare s-ar putea sã NU ofere beneficiile uleiului de peºte în stare proaspãtã.

3. 2. Dieta bogatã în peºte ºi în ulei de peºte poate creºte mult timpul de coagulare. 7. Animalele de apã sunt o sursã de boli infecþioase. dioxin.Alimentaþie inteligentã sãptãmâni de tratament cu ulei de peºte. În Statele Unite se înregistreazã anual 120. Numeroase substanþe toxice – mercur. De exemplu mercurul considerat înainte o primejdie mai mult pentru vieþuitoarele din apã decât pentru om. cu atât concentraþiile de mercur pe care le conþine sunt mai mari. Datoritã poluãrii industriale. crustaceele ºi moluºtele prezintã un record sinistru. tratamentul pentru un an costã aproape 600 de dolari. pesticide – se acumuleazã în grãsimea peºtilor ºi vor fi prezente în uleiul de peºte. din cele 900 care se gãsesc în apele în care trãieºte. Cu cât peºtele e mai mare. 242 . Intoxicaþiile alimentare sunt de 15 ori mai frecvente prin produse din peºte decât prin carne de pasãre. glicemia a crescut cu 20%. 5. cantitãþile mari de ulei de peºte duc la o creºtere semnificativã a greutãþii corporale. poate produce leziuni cerebrale ºi nervoase la fãt ºi la copiii mici. peºtele conþine 200 de substanþe chimice diferite. Nivelurile vitaminelor A ºi D pot creºte într-atât.000 de intoxicaþii alimentare prin vieþuitoare de apã. de porc sau de vitã. Capsulele cu ulei de peºte sunt scumpe. prezintã mai multe hemoragii cerebrale. Se pare cã dieta bogatã în peºte modificã într-atât funcþia trombocitelor. dacã mamele au o hranã bogatã în peºte sau în alte vieþuitoare de apã. Numãrul real e mult mai mare. Eschimoºii. Cantitãþile mari de ulei de peºte pot dezechilibra balanþa vitaminicã a organismului. Prin conþinutul mare în calorii. încât sângerãrile apar mai uºor. deºi au mai puþine cazuri de boalã coronarianã. În Statele Unite. încât sã devinã toxice. poate apãrea un deficit de vitamina E. Concomitent. 4. 6. În aceastã privinþã. ºi aceasta datoritã faptului cã acidul eicosapentaenoic (EPA) poate scãdea secreþia de insulinã.

dupã ce mamele lor au mâncat peºte contaminat cu compuºi de mercur. cu atât performanþa intelectualã a copiilor ajunºi la vârsta de 6-7 ani era mai deficitarã. la populaþia din jurul golfului Minamata. privind acþiunea toxicã a mercurului asupra creierului fetal. În anul 1999. însã mercurul din peºti. care e înglobat mai uºor în organismul peºtilor. sursa cea mai mare a poluãrii cu mercur o reprezintã uzinele producãtoare de energie pe bazã de cãrbuni ºi incineratoarele de gunoaie. copiii au prezentat deficienþe nervoase. iar localnicii consumau peºti din apele respective. Apele europene nu sunt mai puþin poluate decât cele americane. atenþia. este incomparabil mai toxic decât cel folosit de stomatologi. din Atlanticul de Nord: cu cât nivelul de mercur în sângele din cordonul ombilical a fost mai mare. în care o întreprindere depozita deºeurile cu mercur. vorbirea. Bacteriile convertesc mercurul. datoritã conþinutului lor mare în mercur. În anul 1997. depozitat în mãri ºi în oceane. în Germania. fiind sub forma metilatã. În afara erupþiilor vulcanice. Sute de copii s-au nãscut cu defecte oribile. anghilã (þipar). Spaþiul nu ne permite sã discutãm problema plombelor dentare cu amalgam. iar mii de copii au prezentat leziuni cerebrale. 243 . percepþia spaþialã ºi dexteritatea motorie erau diminuate.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Primele observaþii. în funcþie de nivelul mercurului în sângele din cordonul ombilical. biban. au publicat rezultatele alarmante gãsite la peste 900 de copii din insulele Feroe. Philippe Granjean ºi colaboratorii de la Universitatea Odense. ºi atunci când nivelul mercurului din sânge era sub limita de siguranþã stabilitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. în metilmercur. Peºtii rãpitori conþin cele mai multe substanþe toxice. Memoria. Studiul din insulele Feroe a arãtat cã. femeile însãrcinate ºi cele care alãptau au fost avertizate sã nu consume ºtiucã. recoltat cu ocazia naºterii. Danemarca. dateazã din anii 1950 ºi au fost fãcute în Japonia. xifie (peºtele-spadã) ºi ton.

000 de ori mai mult decât limita stabilitã de guvernul japonez – 0.Alimentaþie inteligentã În anul 2002. pe pielea ºoarecilor a produs cancer cutanat. La aceste concentraþii. Agenþia Americanã pentru Alimente ºi Medicamente aratã cã peºtele conþine cantitãþi mult mai mari de pesticide decât fructele. din SUA. apele sunt atât de poluate. pescuitul în aceste ape continuã. În legãturã cu substanþele toxice ºi vieþuitoarele care vin în contact cu apele poluate. 244 . În medie. Azi. Uneori. Mãrile ºi oceanele sunt poluate ºi de reziduurile care se varsã în ele. Aceasta înseamnã aproape de 5. lacuri. în mod treptat. concentraþiile de mercur în ficatul de balenã ºi delfin au fost de 370 micrograme pe gram. pesticidele ajung ºi în pâraie. au gãsit în ficatul de balenã concentraþii de mercur de 1. adicã de 900 de ori mai mult decât limitele admise. în special în grãsimea animalului respectiv. Japonia. în greutate totalã de 500 milioane de kilograme. un adult cu greutatea de 60 kg. de cãtre Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. totuºi. Institutul Naþional de Oncologie din SUA a constatat o ratã mai mare de decese prin cancer în rândurile populaþiilor care trãiesc în regiunile în care peºtii prezentau o frecvenþã deosebit de mare de tumori maligne. în anumite organe. râuri. Aplicarea sedimentului recoltat de pe fundul lacului Erie. precum ºi de cele provenite de la vapoare. adicã a ºasea parte dintr-un gram. consumând numai 0. În Statele Unite se folosesc în fiecare an aproximativ 600 de pesticide diferite. încât se interzice sã se facã baie în ele. cancerul la peºti se întâlneºte mult mai frecvent decât acum 50 de ani.15 g de ficat. se vorbeºte de douã procese: bioacumularea ºi bioamplificarea sau biomagnificarea. Când se rãspândesc pe terenurile cultivate. pentru o sãptãmânã. Bioacumularea e procesul prin care toxinele se acumuleazã. Tetsuya Endo ºi colaboratorii de la Universitatea Hokkaido. zarzavaturile. ar depãºi nivelul de mercur admis.4 micrograme de mercur pe gramul de carne.970 micrograme pe gram. mãri ºi oceane. legumele ºi cerealele.

cantitãþile cele mai mari de policlorurã difenil. cadmiul ºi mercurul din fundul oceanelor sau din sol sã pãtrundã în apã ºi. aceste metale toxice îºi vor gãsi calea în lanþul alimentar. însã problema nu se limiteazã la cancer. 245 . Rezultatele: în apã. provin din consumul de peºte. Agenþia de Protecþie a Mediului din Statele Unite susþine cã organismele acvatice pot bioacumula contaminantele din mediu la peste un milion de ori faþã de concentraþia din apã. plumbul. iar în peºtii carnivori. Într-o cercetare efectuatã în Anglia. s-a gãsit cã. manganul. În peºtii erbivori. acumulându-se în þesuturile vieþuitoarelor acvatice. de mai multe ori. pentru a diminua populaþia de insecte. Bioamplificarea însã a produs o creºtere marcatã în þesuturile organismelor care trãiau în apã. Un exemplu clasic de bioamplificare a fost descoperit într-un lac (Cleac Lake). progresiv. Azi. Bioacumularea se întâlneºte ºi la oameni. la 150 km nord de San Francisco. concentraþiile erau de 125. concentraþiile erau de 10. pe mãsurã ce se progreseazã pe scara nutriþionalã.000 de ori mai mari decât în apã. zincul.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Bioamplificarea e procesul prin care toxinele devin. insecticidul DDD. DDD e o rudã mai puþin toxicã a celebrului DDT. Concentraþia DDD-ului în fitoplanctonul din apa contaminatã a fost de 500 de ori mai mare decât în apa lacului.000 de ori mai mari decât în apã.000 pânã la 30. care se hrãneau cu plantele din apã. la care este expusã populaþia. o datã eliberate. care se hrãneau cu peºti erbivori. copiii care au fost expuºi la o cantitate mare de policlorurã difenil prezentau o tulburare a dezvoltãrii intelectuale. Deasupra lacului a fost pulverizat. mai concentrate. Apa modificatã din cauza ploilor acide poate face ca aluminiul. ºi la vârsta de 11 ani. pesticidul a fost abia detectabil – douã picãturi de DDD la 100 milioane picãturi de apã. Niveluri ridicate ale acestor substanþe toxice s-au gãsit în þesuturile bolnavelor cu tumori maligne de sân. în California.

În legãturã cu pesticidele. se întâlnesc cele mai puþine boli tumorale. Însã absolut toate statisticile aratã cã. ªi acolo unde alimentaþia e foarte bogatã în vegetale. pentru ca peºtii sã arate mai atrãgãtor.Alimentaþie inteligentã Nici mãcar peºtii care provin din crescãtorii speciale nu prezintã siguranþã. cu atât riscul bolilor canceroase e mai mic. 246 . apa în care trãiesc aceºti peºti conþine o cantitate apreciabilã de pesticide. populaþia se teme mai mult de contaminarea fructelor ºi a vegetalelor decât de aceea a produselor animale. în ape se adaugã coloranþi. Alimentele de origine vegetalã conþin o serie de substanþe care ne protejeazã împotriva neoplaziilor. pentru a preveni îmbolnãvirile. în loc sã mãreascã riscul cancerului. Deºi majoritatea fructelor ºi a vegetalelor sunt stropite cu diferite substanþe ºi cresc cu îngrãºãminte chimice. se folosesc antibiotice. cu cât se consumã mai multe fructe ºi vegetale. ele ne apãrã. din urmãtoarele motive: în mod ilegal.

în Orientul Mijlociu. aceºtia prezintã o frecvenþã mare de hemoragii cerebrale ºi au cele mai multe cazuri de osteoporozã. Loren Cordain. bizoni polari (groenlandezi). balene. poate. biolog evoluþionist. spune Cordain. ficat de tigru. Mai înainte. dimpotrivã. ºi numai de 200 de ani în Australia. de la Universitatea de Stat Colorado. acum 1. o datã cu sosirea europenilor. e unul dintre cei mai înflãcãraþi propagatori ai dietei cu mai multã carne. efortul ar fi fost prea mare de a aduna ºi mãcina seminþele. în cartea lui apãrutã mai de mult.000 de ani. Eschimoºii nu exceleazã deloc prin longevitate sau printr-o sãnãtate de invidiat. Iar doctorul Atkins. care sunt daþi ca exemplu de populaþie ce se hrãneºte predominant cu foci. Bineînþeles. pentru a fi sãnãtoºi. nimeni nu poate aduce vreo dovadã care sã sprijine aceastã afirmaþie. Loren Cordain mai argumenteazã cã agricultura ºi posibilitatea de a transforma cerealele într-o sursã uºor accesibilã de nutrienþi au devenit cu putinþã numai de 12. Iar în legãturã cu eschimoºii. trebuie sã spunem cã exemplul nu e prea încurajator. pentru a deveni 247 . dacã nu ºi de mai puþin timp. susþine cã omenirea nu e bine adaptatã pentru glucide ºi cã. Fort Collins. tocmai datoritã consumului mare de proteine animale. creier de bizon ºi.Mai multe proteine? Existã încã persoane care cred cã ar trebui sã consumãm mai multã carne ºi mai puþine produse cerealiere. reni ºi peºte. SUA. ar trebui sã consumãm mai multã carne ºi grãsimi.7 milioane de ani. omenirea a învãþat arta vânatului ºi cã de atunci s-a mâncat multã carne de mamut. Cei care susþin astfel de regimuri afirmã cã.

în cei 10 ani de urmãrire. care a amplificat producþia cerealelor în anii 1960. riscul vegetarienilor de a muri de boli cardiovasculare. În revista Evolutionary Anthropology (l999. Katharine Milton. ouã ºi produse lactate este într-o creºtere vertiginoasã. Las la aprecierea cititorilor seriozitatea ºi credibilitatea acestor argumente. Din nefericire.Alimentaþie inteligentã digestibile. efectuat asupra a 28. în þãrile în curs de dezvoltare. Aºa se face cã. carnea înseamnã prosperitate. se mãnâncã cu 50% mai multã carne pe cap de locuitor decât în anul 1983. ll). Aceasta înseamnã o „revoluþie a ºeptelului”. 70.000 de vegetarieni ºi a 48. antropolog la Universitatea Californiei din Berkeley. este ºi mai mare dacã se comparã consumatorii de carne cu vegetarienii adevãraþi. la fel de semnificativã ca „revoluþia verde”. Economiºtii ºi 248 . 8. privind mortalitatea prin infarct. Numeroase alte studii aduc dovezi convingãtoare cã apostolii regimului bogat în carne sunt cu totul greºiþi. ªi era vorba de vegetarieni care consumau produse lactate. foloseºte un ton ºi mai categoric. Deosebirea. În prezent. Epidemiologii ne spun cu totul altceva. a fost cu 24% mai mic decât acela al nevegetarienilor.000 de omnivori. acolo unde industrializarea a ridicat standardul de viaþã. consumul de carne. SUA. p. p. omenirea foloseºte prosperitatea pentru a face ceea ce sãracul fãcea doar când putea sã consume mai multe produse din carne. pe plan mondial. „O gãinã în fiecare oalã” ºi „Douã automobile în fiecare garaj” erau lozincile electorale din America anilor ’30. Comentariile sunt de prisos. iar acizii graºi saturaþi din lapte cresc colesterolemia mai mult decât acidul stearic din carne ºi din grãsimi de origine animalã. inclusiv de infarct miocardic. 5168). pentru majoritatea populaþiei globului. Iar azi. Un studiu publicat în The American Journal of Clinical Nutrition (vol. atunci sunt absolut nebuni”. vol. ea scrie urmãtoarele: „Dacã americanii cred cã ar trebui sã mãnânce mai multe grãsimi ºi proteine de origine animalã. aratã cã.

pentru 1 kg de orez. cifrã ce poate sã creascã. atracþia cãrnii e foarte mare. încât sã mai rãmânã suficientã pâine sau fierturã de cereale pentru milioanele lipsite de hranã. 2.000 l. multe regiuni ale globului suferã de o lipsã cronicã de apã. În prezent. trebuie sã se dea mai multe cereale animalelor. adicã de 11. de la Universitatea Cornell. între 1983 ºi 1993. Specialiºtii cred cã producþia de cereale nu va creºte suficient de repede. consumul anual de carne va creºte de la 88 de milioane de tone la 188 de milioane. iar pentru 1 kg de carne de vitã. Aceste cantitãþi enorme de apã sunt necesare 249 .000 litri de apã. fiecare locuitor din þãrile în curs de dezvoltare va consuma cu 43% mai multã carne decât în anul 1993. Pentru a produce mai multã carne. jumãtate din apa râurilor ºi a fluviilor din lume e folositã pentru irigarea culturilor de cereale. Deoarece. creºterea producþiei de cereale va necesita cantitãþi în plus de apã.500 l. numai în zece ani. a calculat cã. pentru 1 kg de fasole soia. deºi. pentru 120 g de carne de vitã dintr-un hamburger. pentru a satisface atât nevoile populaþiei. 100. 1400 l. Aceasta înseamnã cã în anul 2020.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele agronomii se tem însã cã înmulþirea ºeptelului va constitui începutul dezastrului. Întrebarea este dacã putem creºte într-atât producþia de cereale. Ithaca. e nevoie de 500 l de apã. Dar mai e un aspect. în lumea a treia. pentru 1 kg de carne de pui. Cu alte cuvinte. 3. în anul 2020. David Pimentel. în prezent. Se crede cã. pentru 1 kg de grâu e nevoie de 900 l. În China. SUA. chiar acum. care. nu e luat în consideraþie. 1900 l. ceea ce va mãri enorm nevoia de cereale pentru hrana animalelor. creºterea animalelor consumã 36% din producþia mondialã de cereale. consumul de carne s-a dublat. e nevoie de 11 m3 de apã. pentru 1 kg de porumb. Desigur. dacã se vor folosi mai multe cereale pentru creºterea vitelor. pentru a produce 1 kg de cartofi. New York. de obicei. în timp ce 840 de milioane de oameni se gãsesc într-o stare de înfometare cronicã. cât ºi pe acelea ale animalelor.000 l.

sub formã de carne sau de fãinã fãcutã din carcasele ºi din resturile altor animale. dupã 250 . vitele primeau suplimente de proteine. puma. Prionii nu sunt distruºi nici la temperaturi mai mari de 1000 C. cãprioare. adicã producþia de carne. nurci. Într-un studiu. Encefalopatia spongiformã bovinã este o boalã fatalã. pe când un hectar folosit pentru creºterea vitelor. produce hrana unui adult pentru 19 zile. pentru a grãbi dezvoltarea ºi a mãri producþia de lapte. Adesea pierdeau în greutate ºi prezentau tulburãri de coordonare. ºi acest aspect a dat denumirea ºtiinþificã de „encefalopatie bovinã spongiformã”. þãrile europene au reluat importul de carne de vitã din Anglia.Alimentaþie inteligentã mai ales pentru a obþine cerealele cu care sunt hrãnite animalele în crescãtorii. Începând cu anul 1986. struþi. înainte de a muri în câteva sãptãmâni pânã la 6 luni. cerbi. din cauza encefalopatiei bovine spongiforme. De curând. creierul aratã ca un burete. autopsiile au evidenþiat mici orificii în creierul animalelor care au suferit de boala „vacii nebune”. antilope ºi încã 5-6 animale diferite au fãcut boala. Chiar dacã aceste resturi erau tratate termic. maimuþe. La microscop. timp de 520 de zile. ªoareci. Un alt calcul aratã cã un hectar de teren cultivat cu soia furnizeazã hranã pentru o persoanã. porci. este o proteinã care rezistã celor mai variate forme de dezinfecþie. deveneau iritabile sau agresive. cãci. care mai înainte erau docile. carnea ºi produsele animale de orice naturã nu puteau traversa Canalul Mânecii. pentru un timp. elani. dupã ce. atunci când au fost hrãnite cu carnea vitelor suferind de encefalitã spongiformã. prionii au rezistat ºi dupã o expunere timp de o orã la o temperaturã uscatã de 3600 C. agentul care produce encefalopatia spongiformã. iar temperatura era suficient de înaltã pentru a distruge majoritatea germenilor patogeni. leoparzi. PRIONUL. Animalele. pisici. ce poate fi transmisã de la un animal la altul. Se pare cã vacile au luat boala de la oi. capre.

rezultând boala progresivã. ªi ceva foarte important: sistemul imunitar NU atacã prionii. care a primit premiul Nobel pentru descoperirea prionilor.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele cum rezistã ºi la îngheþ ºi la uscare. fatalã. Când aceste proteine anormale vin în contact cu proteinele normale ale creierului. însã fãrã un material genetic propriu-zis. Aceasta se datoreazã alcãtuirii lor deosebite. Stanley Prusiner. Dr. aratã cã aceºtia sunt proteine cu o structurã asemãnãtoare proteinelor ce existã în mod natural în creierul oamenilor ºi al animalelor. din mii de aminoacizi. 251 . ele le pot influenþa sã ia forma tridimensionalã a prionilor. ce nu are tratament. Aceastã modificare de formã iniþiazã un lanþ de reacþii. deosebindu-se totuºi de ele în forma lor tridimensionalã.

Toate acestea i-au fãcut pe savanþii britanici sã creadã cã aceastã formã 252 . copiii mâncau creierul pãrinþilor ºi mulþi dintre ei au contractat o boalã asemãnãtoare cu boala Creutzfeldt-Jakob. treceau decenii. S-a constatat cã bolile legate de prioni se pot transmite ºi de la om la om. Existã rapoarte care aratã cã în felul acesta s-a transmis boala Creutzfeldt-Jakob. Uneori. care în limba bãºtinaºilor înseamnã „tremurat”. persoanele deficitare în acest hormon erau tratate cu glanda epifizã. inclusiv electrozii folosiþi pentru a înregistra undele cerebrale. în Anglia. cea mai întâlnitã formã de afecþiune prionicã este boala Creutzfeldt-Jakob. luatã de la cadavre umane.Boala Creutzfeldt-Jakob și alte infecţii transmise prin alimente de origine animală În Europa continentalã ºi în Anglia. sau unele instrumente medicale. pânã la 30 de ani. ªi durata bolii a fost mai lungã decât în formele uzuale de boalã Creutztfeldt-Jakob. Acest fapt s-a descoperit din cercetãrile efectuate asupra unei populaþii din Noua Guinee. Pentru a-i cinsti pe cei decedaþi. numitã kuru. Totuºi. de exemplu corneea. Dar ºi alte þesuturi au transmis boala. În mod tipic. ceea ce era cu totul neobiºnuit. pentru dezvoltarea bolii. media de vârstã a celor decedaþi a fost de 28 de ani. boala Creutzfeldt-Jakob este o afecþiune a vârstei înaintate. Înainte de realizarea hormonului de creºtere sintetic. care practica mai înainte canibalismul.

pierderea memoriei. lentoare în judecatã. modificãri de comportament. Mii de bãrbaþi ºi de femei. urmatã apoi de deces. Din momentul infecþiei ºi pânã la manifestarea bolii. care produce SIDA. s-ar preveni contaminarea oamenilor. pot trece 10 sau chiar mai mulþi ani. incoordonare. crize convulsive. La vitele cornute. rigiditate ºi spasme musculare. pierderea vederii. deoarece o persoanã sau un animal pot transmite agentul infecþios.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele clinicã deosebitã provine de la encefalopatia bovinã spongiformã. de a se îmbrãca. aparent în deplinã sãnãtate. au transmis virusul imunodeficienþei umane. fãrã sã manifeste vreun semn de îmbolnãvire. în cazul infecþiei cu virusul imunodeficienþei umane. dacã încã n-are nici un simptom. incapacitatea de a mânca. Pentru eradicarea bolii. dupã sacrificare. sã se efectueze un test care sã arate dacã animalul respectiv a fost sau nu infectat. dificultate în concentrare. În felul acesta. Bolile cu o perioadã lungã de incubaþie sunt deosebit de primejdioase. O situaþie asemãnãtoare e la oameni. Din nefericire. Perioada de incubaþie este lungã. Dar lucrurile nu sunt chiar aºa de simple. se cere ca. nu existã o modalitate sigurã de a determina dacã un animal a contractat boala. 253 . concret. înainte de a dezvolta vreun semn sau vreun simptom SIDA. În momentul de faþã. s-a propus sacrificarea tuturor animalelor infectate cu prioni. Acelaºi lucru se poate întâmpla cu encefalopatia bovinã spongiformã. cel puþin în þãrile Uniunii Europene. incontinenþã. de a folosi singur toaleta. timpul de incubaþie este între 2 ºi 8 ani. Simptomele acestor bolnavi au fost: tulburãri de somn ºi de alimentaþie. cã a fost transmisã prin consumul de carne infectatã cu agentul encefalopatiei bovine.

o femeie de 33 de ani e suspectatã tot de boala Creutzfeldt-Jakob. În SUA. uneori. în Canada. asupra unor pacienþi. produse de carne provenind de la vite suferind de encefalopatie spongiformã. despre care se credea cã au decedat de boala Alzheimer. ci ºi de lapte crud sau. Encefalopatia bovinã spongiformã e doar una dintre multele boli transmise de animale ºi. Oare câte victime vor mai urma? Profesorul dr. unii dintre ei au suferit de encefalopatie prionicã. spune cã mulþimea datelor existente pledeazã pentru a renunþa la carne ºi la produsele din carne. Prin anii 1980 ºi la începutul anilor 1990. iar în Statele Unite. Îmbolnãvirile cu Escherichia coli au survenit nu numai dupã consumul de carne de vitã. sindromul uremic hemolitic. Escherichia coli e unul dintre germenii bine cunoscuþi de om. au arãtat cã. Alimentele care prezintã riscurile cele mai mari 254 . SUA. a survenit primul deces cu aceastã afecþiune. n-a fãcut nici o victimã pe continentul nord-american. ºeful Catedrei de Microbiologie din cadrul Universitãþii Leeds. ambele persoane au locuit în Anglia ºi au consumat. singura mãsurã eficace este aceea de a evita cu totul produsele animale. iar la copii. Dar satisfacþia n-a durat prea mult.Alimentaþie inteligentã Cercetãri efectuate la Universitatea Pittsburg. Între timp. Fiecare dintre noi are milioane de colibacili ce trãiesc în intestin. Se pare cã vegetarienii totali sunt de invidiat! Dar ºi alte infecþii pot fi transmise prin alimentele de origine animalã. cauza cea mai frecventã de insuficienþã renalã la copii. în realitate. Serotipurile O157:H7 ºi O104:H21 pot produce diaree sanguinolentã. unele tipuri de Escherichia coli sunt foarte primejdioase. pentru a diminua riscul îmbolnãvirilor. Pânã în luna august 2002. autoritãþile sanitare din SUA ºi din Canada erau bucuroase pentru faptul cã encefalita spongiformã bovinã. pasteurizat. sub varianta bolii Creutzfeldt-Jakob. Richard Lacey. Listeria monocytogenes este o bacterie care poate produce o îmbolnãvire asemãnãtoare gripei. Anglia. fãrã sã ºtie. Din nefericire. ea a determinat sute de decese în fiecare an.

Infecþiile cu Yersinia enterocolitica au reputaþia de a fi o cauzã frecventã de intervenþii chirurgicale inutile. iepuri. Formele severe pot produce meningitã sau septicemie. greaþã ºi vãrsãturi. cãprioare. ciocolata. Laptele pasteurizat. deoarece infecþia a survenit în organele producãtoare de ouã. Unii considerã cancerul ca o boalã numai a adulþilor. Infecþia se transmite prin carne de porc. Cârnaþii care se vând pe stradã pot fi o sursã de infecþii cu Listeria. În SUA.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele sunt brânzeturile moi ºi carnea de pasãre insuficient prelucratã termic. Campylobacter. Virusul trece în lapte ºi poate determina îmbolnãvirea altor animale (oi. Salmonella poate fi prezentã în ou. Infecþia cu Yersinia produce un tablou clinic care imitã apendicita. îngheþata. consideratã iniþial cã 255 . Chiar dacã oul aratã bine ºi are coaja intactã. ouãle ºi produsele din ouã sunt alimentele care pot transmite Salmonella la om. Numai accidentele secerã mai multe vieþi tinere. iar leucemia este principala cauzã de deces prin cancer la copii. Dar ºi carnea de vitã ºi mezelurile pot vehicula Salmonella. ºobolani) care au fost hrãnite cu lapte. În ultimul timp. care produce colici abdominale ºi vãrsãturi. În SUA. ceea ce e cu totul greºit. se gãseºte adesea în carnea de pasãre. febrã. porci. înainte de formarea cojii. Tot prin carne de vitã ºi de pasãre se poate transmite ºi Clostridium perfringens. lapte crud sau pasteurizat. l0% din cazuri necesitând spitalizarea. Salmonella enteritidis produce infecþii intestinale. Amintim acest fapt pentru cã virusul leucemiei bovine se întâlneºte la 20% din vitele cornute. vârstnicii ºi cei cu sistemul imunitar slãbit sunt cei mai expuºi. Istoria encefalopatiei bovine spongiforme este un exemplu elocvent despre faptul cã o boalã infecþioasã. cancerul este a doua cauzã de mortalitate la copii. cercetãtorii au înregistrat o legãturã între boala Crohn ºi germenul Mycobacterium paratuberculosis. produce anual câteva sute de decese. un alt germen care dã dureri abdominale. Copiii.

Cred cã sunteþi de acord cu mine când afirm cã cei mai mulþi dintre noi amânã hotãrârea de a schimba stilul de viaþã pânã ce sunt obligaþi de bolile ce au survenit. de stãri astmatiforme. chiar ºi profesiile care cer un contact apropiat cu animalele reprezintã un risc. Cercetãrile spun cã aproape jumãtate dintre cei care lucreazã în crescãtoriile de porci ºi de pãsãri suferã de bronºitã. Mai mult. produsele animale nu sunt singurele care pot fi contaminate cu microorganisme. leucemie. S-ar putea însã ca uneori sã fie prea târziu. 256 . veterinarii. Calea cea mai sigurã este ca deciziile sã fie luate cât timp suntem încã sãnãtoºi. Adoptarea regimului vegetarian total ar duce la o scãdere apreciabilã a acestor îmbolnãviri. dupã Centrul de Control al Bolilor din SUA. produsele lactate. ªi în cazul altor infecþii s-ar putea sã nu mai apucãm sã supravieþuim pentru a ne schimba dieta. s-ar putea sã rãmânem cu unele tulburãri ireversibile. Iar hotãrârile bune nu vor fi niciodatã regretate. limfoame. ªi chiar dacã supravieþuim. mãcelarii ºi muncitorii din abatoare se îmbolnãvesc mai des de boala Hodgkin.Alimentaþie inteligentã nu prezintã vreun risc pentru om. mielom multiplu. pe care nu le va putea remedia nici o alimentaþie. Desigur. Schimbarea alimentaþiei nu ne va ajuta prea mult atunci când s-a stabilit diagnosticul de boalã Creutzfeldt-Jakob. Crescãtorii de vite. s-a dovedit ulterior a reprezenta totuºi o primejdie. Totuºi. marea majoritate a alimentelor infectate sunt carnea. de sinuzitã ºi de infecþii virale frecvente. ouãle ºi peºtele. boala Paget. melanoame. cancer gastric ºi de prostatã. pãsãrile.

O datã ce s-au îmbolnãvit câteva animale. În aceeaºi perioadã. Însã personalitatea ei s-a schimbat brusc la vârsta de 22 de ani. Iar varianta umanã. pentru a trãi cu pãrinþii ºi fratele ei. una dintre vacile lui de la Pitsham Farm. Anglia. Cu o lunã înainte de a muri ºi-a pierdut vederea ºi capacitatea de a vorbi. pe care a contractat-o studenta Alison Williams. În 1992. practicile moderne ale creºterii vitelor garanteazã 257 . Era o studentã strãlucitã ºi sociabilã.Să mai consumăm carne? Peter Stent era un fermier cu experienþã. animalul pãrea cã ºi-a pierdut minþile. a devenit paranoicã ºi incontinentã. peste 6 sãptãmâni. a început sã piardã în greutate. a fãcut 94 de victime. Alison Williams avea 20 de ani ºi trãia în satul Caernarfon. Când a sosit veterinarul. nu-ºi mai putea þine echilibrul ºi avea un comportament cu totul ciudat. sau encefalopatia bovinã spongiformã. a ucis pânã acum peste 200. cãreia îi plãcea sã înoate ºi sã strãbatã cu barca lacurile montane din apropiere. Curând. în Nordh Wales (Þara Galilor). însã niciodatã nu mai vãzuse aºa ceva. Dar aceste cifre marcheazã doar începutul. A început sã prefere singurãtatea. De când a apãrut. Sunt convins cã am auzit cu toþii astfel de relatãri ºi am sesizat legãturile între ele. i s-a pus diagnosticul de prãbuºire nervoasã. boala „vacii nebune”.000 de vaci în Anglia ºi în Europa. ªi-a pãrãsit studiile. Cu câteva zile înainte de Crãciunul anului 1984. fermierul a observat aceleaºi simptome ºi la alte vaci. Iar când a murit. în South Downs. iar în 1995. Ultimele 5 zile le-a petrecut în comã. privind ore întregi pe fereastrã. au murit nouã vaci ºi nimeni nu putea explica de ce.

În Anglia. Pot fi îngheþaþi.Alimentaþie inteligentã cã vor urma milioane. nu numai în Europa. atunci boala nu e produsã de germeni. Dupã o perioadã de ezitare. fãrã a-ºi pierde patogenitatea. Dacã teoria acceptatã azi e justã. rezistã la solvenþi puternici ºi la temperaturi extreme. Din Anglia. molecule normale de proteinã. ci de prioni. Prionii nu sunt „vãzuþi” de sistemul imunitar. numãrul cazurilor noi e în scãdere. Ca encefalopatie spongiformã transmisibilã. o datã contractatã. distrugând creierul de obicei dupã o lungã perioadã de latenþã ºi producând simptome care merg de la demenþã. prin care se înþelegea 258 . Frederic Saldmann din Franþa. Importul din Anglia a nutreþului pentru vite a fost interzis în SUA deja în 1988. De fapt. În felul acesta. cerbi ºi oameni. ºtiinþa însãºi abia acum începe sã înþeleagã boala. ci ºi în Rusia ºi în Asia. au consumat carnea animalelor hrãnite cu fãina de carcase din Anglia. Istoria prionilor porneºte din anii 1730. în timp ce altele ignorã astfel de hotare. guvernele din Anglia ºi din Europa au luat mãsuri drastice pentru a opri rãspândirea bolii. fierþi. rãmãºiþele animalelor infectate cu agentul encefalopatiei bovine au fost exportate în toatã lumea. boala poate fi rãspânditã. ce devin infecþioase când iau o formã anormalã. ªi. în acid carbolic sau în cloroform. Unele forme de encefalopatie spongiformã transmisibilã se limiteazã la o singurã specie. „Nu ºtim câte victime vor fi în anii urmãtori”. ca fãinã ce se amestecã cu nutreþul pentru vite. þinuþi în formaldehidã. boala survine spontan la oi. Nimeni nu ºtie câte vite pe glob se gãsesc în perioada de incubaþie ºi nici câþi oameni contracteazã boala. spune specialistul dr. la psihoze ºi la paralizii. Însã fiecare formã e fatalã ºi nu are tratament. agentul producãtor de boalã a ajuns în peste 80 de þãri ºi milioane de oameni. însã în multe þãri în curs de dezvoltare nu s-a întreprins nimic pentru a preveni apariþia bolii. nurci. vite cornute. când pãstorii din Anglia ºi din Europa au descris boala numitã „scrapie”. deci nu sunt atacaþi.

pierderea vederii ºi. William Hadlow. din munþii din Rãsãrit.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele o afecþiune de obicei fatalã a oilor. descoperitã de cercetãtorii germani prin anii 1920. dar nu pare cã se poate transmite ºi la om. în special a creierului. o boalã cerebralã rarã ºi fatalã. caracterizatã prin contracþii spastice. kuru se rãspândea ca o plagã. oile îmbolnãvite deveneau agitate. emaciere. un expert în scrapie. bãºtinaºii îi mâncau. a observat cã vacuolele descrise de Gajdusek în creierul bolnavilor de kuru se asemãnau cu cele întâlnite la oi. Scrapia se întâlneºte ºi acum la oi. Ca vacile lui Peter Stent. care a demonstrat cã scrapia. în timp ce boala Creutzfeldt-Jakob era o stare biochimicã. sete excesivã. Dar. prin anii 1965. Cam tot pe atunci. mâncãrime puternicã. în special la femei ºi la copii. creierul prezintã „vacuole”. de þesut cerebral de la animalele bolnave de scrapie ducea la apariþia bolii. paralizii. slãbiciune ºi paralizie. kuru ºi boala Creutzfeldt-Jakob se pot rãspândi ºi pot ucide în acelaºi fel. ce se gãseºte în glanda hipofizã. În loc sã-ºi îngroape morþii. apoi. la animale sãnãtoase. Injectând þesut cerebral de la bolnavii de kuru la maimuþe. Carleton Gajdusek nu ºtia nimic despre scrapie când a ajuns în Papua Noua Guinee. în decurs de 3 la 6 luni. Interzicerea consumãrii cadavrelor. Dr. endocrinologii au descoperit cã hormonul de creºtere. Singura sursã cunoscutã de hormon de 259 . mici cavitãþi. Dr. Bãºtinaºii numeau boala kuru. a dus la sistarea bolii în Papua Noua Guinee ºi la atribuirea premiului Nobel lui Gajdusek. Examinarea creierului a arãtat modificãri asemãnãtoare bolii Creutzfeldt-Jakob. Dar acolo a întâlnit ceva asemãnãtor la bãºtinaºii Fore. survenind rar ºi la întâmplare pe tot globul. moarte. avea o evoluþie de aproximativ 16 luni. poate ajuta ca piticii sã atingã o înãlþime normalã. Gajdusek a arãtat cã boala aceasta se poate transmite. prezentau convulsii. asemãnãtoare celor dintr-un burete. excitabilitate. În ambele stãri. în anii ’50. în special pe cei decedaþi de kuru. în final. Injectarea.

prezentau o altã variantã de scrapie. în jurul vârstei de 20 de ani. ca mai înainte. simbolul unificator al culturii noastre. s-a dovedit. pânã când.Alimentaþie inteligentã creºtere erau cadavrele umane.200 de copii au primit hormon de creºtere prin aceastã agenþie. au început sã prezinte boala Creutzfeldt-Jakob. cã encefalopatia bovinã a dat naºtere la o nouã boalã umanã. care au primit hormonul de creºtere. Abia în anul 1996. Pitsham Farm. Un program asemãnãtor a fost realizat ºi în Europa. a fi calul troian pentru distrugerea ºi nenorocirea noastrã”. idolul Angliei vechi. Totul pãrea sã meargã bine. aproximativ 8. þara a cheltuit miliarde de lire sterline 260 . a devenit evident cã medicina a creat echivalentul a ceea ce practica tribul Fore. Ulterior. în faþa parlamentului britanic. Iar populaþia continuã sã consume carne de vitã. Anglia a interzis reciclarea animalelor de fermã ºi a oprit exportul de nutreþ pe bazã de carne de vitã. unii pacienþi. în 1963. La aproape 10 ani de la îmbolnãvirea primei vaci. o „variantã” a bolii Creutzfeldt-Jakob. prin injectarea de þesut cerebral. De atunci. cercetãtorii au reuºit transmiterea encefalopatiei bovine la porci. În urmãtoarele douã decenii. Iar ziarul Guardian scria cu litere de-o ºchioapã: „Friptura de vacã. patologii au descoperit cã vacile îmbolnãvite în ferma lui Peter Stent. Astfel. Dar.000 de copii primiserã extrasul de hipofizã. pentru colectarea ºi distribuirea hipofizei. Însã 27. ministrul sãnãtãþii din Anglia a declarat. în anul 1984. În 1986. între anii 1988 ºi 1996. în SUA. În primãvara anului 1985. în mod brusc. s-a înfiinþat Agenþia Naþionalã de Hipofizã. atunci când practica a fost opritã. kuru ºi boala Creutzfeldt-Jakob: encefalopatia spongiformã bovinã sau BSE. când se ºtia cã forma „sporadicã” a acestei boli este foarte rarã sub vârsta de 50 de ani. þãrile asiatice au importat aproape un milion de tone de fãinã provenind din prelucrarea animalelor decedate de encefalopatia bovinã spongiformã. Nimeni nu ºtie câþi donatori de glandã hipofizã erau în perioada de incubaþie a bolii Creutzfeldt-Jakob.

se împlinesc exact 80 de ani de la un alt deces survenit mult prea devreme. Aceste cazuri survin rar. cerbi. Dar pentru restul lumii. Mai bine de 12 þãri europene au raportat cazuri de encefalopatie bovinã spongiformã la vitele nãscute în þãrile respective. nurci. Graþie acestor eforturi. nici febra tifoidã luatã de la o stridie n-ar trebui sã fie principalul motiv pentru a evita alimentele de origine animalã. de obezitate. Dar nici encefalopatia bovinã spongiformã.000 de tone de carcase sunt depozitate în 13 centre din þarã. În schimb. interesele financiare au fãcut ca respectabilul guvern al Marii Britanii sã întârzie luarea mãsurilor necesare cu peste 10 ani. ora 10. rãul abia acum începe. 261 . Dupã cum vedeþi. de altfel foarte târzii. sãnãtatea populaþiei a fost trecutã pe planul al doilea. Encefalitã spongiformã s-a gãsit la oi. Marele bãrbat de stat Take Ionescu. de unde. Am relatat istoria în curs de desfãºurare a encefalopatiei bovine spongiforme. de diabet de tip 2.000. Pentru a proteja industria creºterii vitelor. care ar putea fi evitate printr-un regim total vegetarian. Iar cenuºa e îngropatã. în Anglia nu apar decât 30 de cazuri noi de encefalopatie bovinã pe sãptãmânã. cu cisterne sigilate. ªi aproximativ 500. zilnic apar mii de cazuri de infarct miocardic sau cerebral. O pierdere dureroasã pentru o þarã care avea atâta nevoie de oameni de caracter. Statele Unite au fost mai prevãzãtoare prin mãsurile luate.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele pentru a distruge vitele cu o vârstã mai mare de 30 de luni. cazuri de cancer. erau peste 1. zilele acestea. indiferent de starea de aparentã sãnãtate. aflat în vacanþã în Italia. Nu împlinise nici 64 de ani. a cãzut victima febrei tifoide. totuºi e prea devreme sã spunem cã sunt lipsite de prioni. elani ºi oamenii de pe teritoriul nord-american. se transportã la locurile de incinerare. pe care a luat-o de la o stridie. A închis ochii în dimineaþa de miercuri. amintindu-mi cã. de osteoporozã ºi de încã multe altele datoritã consumului de produse animale. Acum 10 ani. în ziua de 21 iunie 1922.

în decursul istoriei. legate de alimentaþie – ne referim la dieta alcãtuitã din alimente disponibile. în funcþie de ocupaþie. planeta noastrã avea un miliard ºase sute de milioane de locuitori. prevenind deficienþele nutritive ºi reducând riscul bolilor cronice. de climã ºi situaþia economicã. populaþia globului atingea cifra de 1 miliard. ªi 98% din creºterea populaþiei globului are loc în þãrile sãrace ºi în curs de dezvoltare.000 de guri în plus care cer hranã.000 de suflete. de situarea geograficã. Acum. Care va fi hrana pentru mileniul al treilea? Carnea sau cerealele? Prin definiþie. 262 . în fiecare zi. La începutul secolului XX. Cu toate cã iniþial dieta recomandatã omului a fost pur vegetarianã.Hrana mileniului al treilea: carne sau cereale? Zilnic. În ce mãsurã diferitele moduri de hrãnire au fost ºi cele mai sãnãtoase e o problemã pe care n-o discutãm acum. sigure pentru a fi consumate ºi gustoase. populaþia globului creºte cu 230. dieta optimã este cea care promoveazã sãnãtatea ºi longevitatea. suntem peste 6 miliarde. În anul 1800. diferitele societãþi au adoptat o varietate largã de moduri de alimentaþie din plantele ºi animalele disponibile. 230. Faptul cã existãm este dovada evidentã cã dieta societãþilor din vechime a oferit suficienþi nutrienþi ºi energie pentru a susþine creºterea ºi reproducerea.

Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Fãrã plante. Clorofila – pigmentul verde din plante – capteazã energia soarelui. furnizând oxigenul necesar majoritãþii organismelor vii. tipice locuitorilor din þãrile bogate. care e folosit în parte de planta însãºi pentru a respira. n-ar fi existat istorie umanã sau preistorie. Fotosinteza e un proces chimic. grãsimile. Sã nu credem însã cã în Europa de apus se consumau mereu cantitãþile mari de carne din zilele noastre. În Germania. Capacitatea ca. astfel cã viaþa majoritãþii locuitorilor planetei era susþinutã de produse de origine vegetalã. cartofii ºi legumele au jucat un rol predominant. vitaminele ºi toþi ceilalþi microconstituenþi necesari vieþii ºi sãnãtãþii. atunci rolul vegetalelor în susþinerea vieþii devine ºi mai evident. între care cerealele. din dioxid de carbon ºi din apã. în decursul istoriei omenirii. Totuºi. Produsul de deºeu al acestei reacþii este oxigenul. pe care planta o utilizeazã pentru a forma glucide din dioxid de carbon ºi apã. care survine în particulele numite cloroplaste. iar restul este eliberat în aer. 263 . populaþia din þãrile sãrace tinde sã consume mai multã carne. care ne oferã hidraþii de carbon – combustibilul organismului – proteinele. carnea a fost un aliment scump. mineralele. sã producã zahãr ºi oxigen face din plante dinamul ce susþine întreaga viaþã de pe pãmânt. Dacã nu uitãm cã majoritatea animalelor consumate de oameni se hrãnesc tot cu plante. cea mai mare parte a hranei provine ºi acum din vegetale. În momentul în care o sãmânþã încolþeºte ºi un firicel iese din sol. dar ºi fibrele. iar ce se observã azi în þãrile în curs de dezvoltare confirmã relaþia care existã între alimentaþia cu produse de origine animalã ºi bolile degenerative. Datele disponibile susþin cã. Pe plan mondial. pe mãsura ameliorãrii condiþiilor economice. chiar în acel moment începe fotosinteza. ce se gãsesc în componentele verzi ale plantelor. procesul care hrãneºte planta pe mãsurã ce creºte. Plantele au susþinut omenirea încã de la primele ei începuturi. de exemplu.

s-a recomandat sã se consume mai puþine alimente de origine animalã – carne. de 83 kg. Cele mai vehemente proteste împotriva acestor recomandãri au venit din partea industriei alimentare. a cancerului ºi a diabetului.Alimentaþie inteligentã în anul 1816. Cercetãrile care au urmat au confirmat beneficiile regimului vegetarian în prevenirea bolii coronariene. pentru prevenirea acestor afecþiuni. a neoplaziilor. Poate nu vã vine sã credeþi. În Statele Unite survin anual 1 milion de decese datorate alimentaþiei nesãnãtoase ºi sedentarismului. a sãrii ºi a alcoolului. care ar putea fi evitate! Considerând cã existã dovezi suficiente pentru a combate teama de unele deficite nutritive. îngrijorate de diminuarea veniturilor. bine plãnuitã. a accidentelor vasculare cerebrale. la aceea de „consumaþi zilnic douã sau trei porþii de carne”. creºte ºi frecvenþa aterosclerozei. consumul de carne ºi de mezeluri. ouã. 264 . în 1975.5 kg. pe cap de locuitor. în special a celor de origine animalã. oamenii de ºtiinþã au observat cã. pe la sfârºitul anilor 1970. Asociaþia Americanã de Dieteticã a recunoscut cã „o dietã vegetarianã. Începând cu mijlocul anilor 1950. a colesterolului. de 47 kg. grãsimi ºi uleiuri. lapte ºi derivate. nutriþioniºtii din Statele Unite au început sã recomande reducerea numãrului de calorii ingerate prin reducerea ingestiei de grãsimi. a fost de 13. în acelaºi timp cu creºterea consumului de produse de origine animalã. însã în urma acestor proteste guvernul Statelor Unite a schimbat formularea de la „consumaþi mai puþinã carne”. de 95. a zahãrului.7 kg. Pe baza acestor observaþii. în 1900. în anul 1997. este sãnãtoasã ºi adecvatã din punct de vedere nutritiv. Un milion de decese anual. iar în 1993. oferind avantaje în prevenirea ºi tratamentul unor boli”. precum ºi creºterea consumului de alimente conþinând glucide complexe ºi fibre. a diabetului ºi a altor boli cronice ºi degenerative. Apoi.

Din anul 1970 pânã în 1997.800 kcal/zi. din anul 1970. Douã treimi din ele erau: dulciuri. industria alimentarã aduce pe piaþã.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Din nefericire. consumul zilnic a crescut cu 500 cal. în Statele Unite. populaþia ºi chiar o parte dintre medici n-au cunoºtinþã despre aceste declaraþii ale forurilor ºtiinþifice. ambalare. Explicaþia pentru rezistenþa consumatorilor la recomandãrile dietetice este cã. numai în anul 1995. consumul de calorii pe cap de locuitor. condimente. Deoarece produsele prelucrate sunt mai profitabile decât cele obþinute direct de la producãtori. Aºa se face cã. în Statele Unite. Iar pentru a vã imagina veniturile. numai 22% din cheltuielile pentru alimente au ajuns în buzunarul producãtorilor. Urmând aceastã cale. consumul de carne de pasãre.800 kcal reprezintã aproape de douã ori cantitatea de energie necesarã pentru majoritatea femeilor. în loc sã scadã. ca sã nu mai vorbim de copii. în anul 1995. 3. ªi pentru a înþelege interesele care sunt în joc. cereale îndulcite. Numai pentru un singur sortiment de bomboane sau de ciocolatã reclamele costã între 25-50 de milioane de dolari. au fost puse în circulaþie 17. transport ºi profit. a crescut. orientarea se face NUMAI dupã gust. Dovezi incontestabile sprijinã ideea cã populaþia din þãrile industrializate ºi din cele în curs de industrializare ar putea reduce 265 . produse lactate. dupã comoditate ºi dupã obiceiurile moºtenite. Studiile efectuate pe diferite continente dovedesc cã alimentaþia bazatã pe produse vegetale se asociazã cu o mai bunã sãnãtate ºi longevitate. restul de 78% a revenit industriei ºi comerþului cu produse alimentare pentru prelucrare.000 de produse alimentare noi. produse de bucãtãrie ºi de patiserie. sã amintim cã. bãuturi. a ajuns la 3. în aceastã medie incluzând ºi copiii mici. În Statele Unite. în fiecare an. un numãr mare de produse noi. în alegerea hranei. sã reþinem cã numai pentru reclama produselor alimentare se cheltuiesc anual 30 de miliarde de dolari.

þãrile situate la sud de Sahara. luate direct de la producãtori. Consumul direct. de cereale ºi de fructe ºi dacã ar diminua sau. de la orez la produsele de grâu. carne ºi bãuturi alcoolice. eventual. mai mult. Când situaþia financiarã se îmbunãtãþeºte ºi. dacã ar creºte consumul de vegetale. atunci ar trebui sã ia mãsuri pentru a stimula producþia de alimente de origine vegetalã ºi. ar renunþa la consumul alimentelor de origine animalã. Creºterea veniturilor din þãrile în curs de dezvoltare determinã ºi o creºtere puternicã a consumului de carne. în mare mãsurã determinate de dimensiunile creºterii economice din þãrile în curs de dezvoltare. consumatorii trec la grâu ºi la orez. În þãrile dezvoltate. Asia. în loc de a importa þigãri. de 7 kg de cereale. Africa de Nord ºi restul þãrilor „nedezvoltate”. cuprinzând: America Latinã ºi Arhipelagul Caraibilor. pe plan mondial au loc schimbãri fundamentale. pentru 1 kg de carne de porc. în special de porumb. Din nefericire. 266 . o datã cu urbanizarea survine a doua trecere.Alimentaþie inteligentã riscul bolilor cronice. sã finanþeze construcþia de sere ºi. ceea ce necesitã mãrirea producþiei de cereale furajere. în special în Asia. importul unor produse vegetale. o datã cu creºterea veniturilor. pe mãsurã ce. de porumb ºi de cereale ieftine sau de calitate inferioarã este în scãdere. ºi stilul de viaþã se schimbã. Dacã autoritãþile doresc îmbunãtãþirea sãnãtãþii publice. mai bine. care nu pot fi cultivate pe teritoriul þãrii din motive de climã. Vã daþi seama cã s-ar putea hrãni un numãr mai mare de persoane cu cereale. de 4 kg de cereale. au schimbat cu totul cererea de alimente. În ceea ce priveºte cerinþele de hranã. pentru producerea unui kg de carne de pasãre e nevoie de 2 kg de cereale. Creºterea veniturilor ºi urbanizarea rapidã. sistemul alimentaþiei publice existent nu are motive sã favorizeze consumul produselor obiºnuite. pe cap de locuitor. iar pentru 1 kg de carne de vitã.

aceste þãri au consumat 29% din carnea folositã pe glob.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Între anii 1981ºi 1994. Dacã în anul 1993 consumul de carne în China a fost de 33 kg pe cap de locuitor. acum 30-40 de ani. Joe Millward. Dar. consumul de cereale. Specialiºtii sunt convinºi cã nevoile de hranã ale populaþiilor din þãrile nedezvoltate ºi ale celor în curs de dezvoltare ar putea fi satisfãcute mai bine cu cereale decât cu carne. boalã coronarianã. Cu siguranþã cã cei care-ºi mai pun încã astfel de întrebãri n-au ascultat emisiunile despre sãnãtate difuzate la „Vocea Speranþei”. se pune întrebarea dacã alimentaþia fãrã carne sau cu foarte puþine produse de origine animalã ar putea satisface necesitãþile de proteine ºi de aminoacizi ale diferitelor grupe de vârstã. iar celelalte cereale de calitate inferioarã. consumul anual de carne. În cele ce urmeazã. pe cap de locuitor.3 kg/an. ele consumã 45%. Dacã. în anul 2020 va fi de 60 kg. din totalul cerealelor consumate în þãrile în curs de dezvoltare. Consumul de carne din þãrile în curs de dezvoltare creºte în mod vertiginos. porumbul. Marea Britanie. În anii care vor urma. în prezent. cancer ºi boli degenerative. ceea ce va determina înmulþirea cazurilor de aterosclerozã. orezul. a fost de 165. Între anii 1992 ºi 1994. 39%. de la Centrul de Nutriþie din cadrul Universitãþii Surrey. în China ºi în India. 10%. D. D. în þãrile în curs de dezvoltare. a dezbãtut aceastã întrebare într-un referat. care a fost publicat în revista Proceedings of the Nutrition Society (1999. 267 . va fi de 83 kg pe cap de locuitor. 12%. 80% din hranã a provenit din cereale. în þãrile dezvoltate. Joe Millward. înainte de toate. În aceastã perioadã. hipertensiune arterialã. Am amintit cã existã tendinþa de a consuma din ce în ce mai multe produse provenind din grâu. redau pe scurt prezentarea prof. în anul 2020. consumul de carne. 58: 249-260). va creºte enorm. diabet. Guilford. grâul a reprezentat 43%.

În ceea ce priveºte sugarii ºi copiii. cultivate acolo. orezul. restul. numai cu cereale ieftine. deoarece se ºtie cã proteinele de origine vegetalã oferã toþi aminoacizii. Aceastã concepþie este rezultatul unor atitudini sociale ºi culturale deosebite faþã de carne. la toate grupele de vârstã. Din cereale. alimentaþia bazatã pe cereale. De fapt. în 1933. Însã. persistã încã ideea greºitã cã. pentru toate grupele de vârstã. majoritatea provenind din cereale. În felul acesta. în cantitate absolut suficientã. ci dacã aºa ceva se poate realiza pentru populaþiile þãrilor sãrace. în zilele noastre. În tratatele de medicinã. Cu toate cã numeroase dovezi aratã cã plantele pot oferi toate proteinele necesare omului. ºi porumbul. în special grâu. în anul 1997. gãsim cã sindromul de malnutriþie sau de marasm nutriþional. 39%. sub termenul de kwashiorkor. se datoreazã unei alimentaþii bogate în hidraþi de carbon ºi deficitarã în proteine. descris la copiii africani. 268 . De obicei. dacã se comparã cu laptele de mamã ºi dacã nu se ia în consideraþie densitatea de energie. poate oferi chiar mai mult decât e nevoie pentru a satisface cerinþele de proteine ale omului. din legume. nuci ºi seminþe. întrebarea importantã nu este dacã proteinele de origine vegetalã pot satisface în totalitate cerinþele de aminoacizi ale organismului uman. grâul furnizeazã 43%. sursele de proteine din plante furnizeazã 65% din proteinele consumate pe glob. din punct de vedere nutritiv. proteinele vegetale sunt inferioare celor provenind de la animale. Golden a arãtat cã kwashiorkor nu e o boalã datoratã lipsei de proteine. 12% din proteinele de origine vegetalã. se uitã cã grâul ºi porumbul sunt „alimente bogate în proteine”. folosirea largã ºi cu succes a laptelui ºi a produselor din soia a demonstrat cã alimentaþia pur vegetarianã poate fi adecvatã ºi pentru ei.Alimentaþie inteligentã Chiar ºi în momentul de faþã.

se referã la pereþii deosebit de rezistenþi ai celulelor vegetale. în comparaþie cu cazeina. mazãre. orez decorticat. în Peru. Deci cantitatea nu constituie o problemã. principala deosebire între conþinutul surselor nutritive vegetale ºi proteina þesuturilor umane constã în conþinutul în lizinã. În trecut. Ceea ce se considera o digestibilitate mai micã. nutriþioniºtii sunt de acord cã alimentaþia cu produse vegetale. au arãtat cã digestibilitatea proteinelor provenind din surse vegetale. 90% pentru porumb. Acum se ºtie cã. furnizeazã suficiente proteine. Întrebarea este: Cât de semnificative sunt aceste diferenþe? Cercetãrile efectuate pe copii au arãtat cã valoarea biologicã a proteinelor din cartofi sau din unii hibrizi de porumb este comparabilã cu aceea a laptelui de mamã. arãtând cã organismul uman are mecanisme de adaptare pentru conservarea lizinei. de exemplu. care se pot obþine în cele mai multe regiuni de pe glob. 82% pentru cartofi ºi orez ºi 81% pentru fasole.Caroseria ºi piesele de schimb: proteinele Azi. 80-90% la cereale integrale. 50-80% la mei ºi fasole. Iar în American Journal of Clinical Nutrition (2000. prin utilizarea depozitelor intracelulare de lizinã ºi prin sintetizarea ei de cãtre flora microbianã. iar nu la proteinele propriu-zise. a fost de 100% pentru grâu. Studii efectuate pe copii. Toate acestea fac ca nevoile de lizinã sã fie mai 269 . În ceea ce priveºte aminoacizii esenþiali. chiar dacã nivelul de lizinã e mai mic decât în þesuturile umane. 72: 113-121). pentru toate vârstele. digestibilitatea inerentã a proteinelor de origine vegetalã NU se deosebeºte de cea a proteinelor de origine animalã. se fãceau obiecþii în legãturã cu digestibilitatea proteinelor de origine vegetalã. Millward ºi colaboratorii sãi publicã rezultatele studiului privind modul de utilizare a lizinei. o datã ce constituenþii pereþilor celulelor vegetale sunt înlãturaþi. fãinã de soia ºi nãut.

Proporþiile diferiþilor nutrienþi din lapte aratã nevoile nou-nãscutului. nuci.8 g/dl. seminþe. încã de la naºtere. fãrã a fi nevoie de produse animale. În timp ce laptele de mamã conþine 1. Se vede cã omul are nevoie. atunci ne dãm seama cã modalitatea cea mai economicã de hrãnire pentru populaþia globului este cea vegetarianã. în cantitãþi suficiente.3 g/dl. ºi aceste proteine se pot obþine din cereale. iar cel de ºobolan. de mai puþine proteine decât ar avea nevoie animalele. 11. Iar dacã ºtim cã ºi în þãrile cele mai sãrace se mai consumã zarzavaturi.2 g proteine la 100 g. legume ºi fructe. indiferent dacã e vorba de un copil sau de un animal. laptele de vacã are 3.Alimentaþie inteligentã mici decât se presupunea pânã acum. deci proteina de grâu poate fi utilizatã de organismul uman mai eficient decât se credea. 270 .

de endometru. fosfolipidele. peste 50% din populaþia adultã a României e supraponderalã. Dupã raportul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. obezitatea determinã peste 300. adicã aproximativ 15% din greutatea corpului. ceea ce înseamnã 10-15 kg la o persoanã de 70-75 kg.. Numai în Statele Unite. de sân. pânã de curând. E cunoscut faptul cã hormonul 271 . constituie majoritatea acestor compuºi. de glandã mamarã. Aceeaºi organizaþie îºi exprimã îngrijorarea cã obezitatea ºi bolile pe care le produce constituie o epidemie ce cuprinde întreg globul. Grãsimile. obezitatea ºi sedentarismul contribuie la 33% din cancerele de intestin gros. de rinichi ºi de esofag. de rinichi ºi de neoplazii cu alte localizãri în tubul digestiv. din aprilie 2001.LUBRIFIANŢII: GRĂSIMILE În organismul uman. steroizii etc. cifrã depãºitã doar de mortalitatea prin cancer pulmonar. Rãspândirea modului de alimentaþie apusean – restaurantele fastfood câºtigându-ºi foarte repede adepþi – ºi înlocuirea eforturilor fizice prin mecanizarea muncii constituie o ameninþare pentru sãnãtatea populaþiei ºi în þãrile în care. inclusiv trigliceridele. influenþa ei în bolile canceroase nu este complet elucidatã.000 de decese. Dacã rolul obezitãþii în bolile cardiovasculare este binecunoscut. restul fiind alcãtuit din compuºi organici ºi anorganici. obezitatea se întâlnea foarte rar. apa constituie mai mult de 75% din greutatea totalã. Se ºtie doar cã obezitatea creºte riscul neoplaziilor de colon. În ciuda preþurilor ridicate. de care pe bunã dreptate se plânge toatã lumea.

Alimentaþie inteligentã estrogen constituie un factor de creºtere atât pentru cancerul de sân. ªi. mai ales dupã anii ’20. de germene de porumb ºi în margarina preparatã din ele. În Statele Unite. cât ºi pentru cel de endometru. Cu toate cã. unturã. numai foarte puþini sunt dispuºi sã renunþe la gusturile ºi la obiceiurile alimentare moºtenite. în fiecare an grãsimile din alimentaþie ucid mai mulþi americani decât toate rãzboaiele lor din secolul XX. Celulele de grãsime servesc ca sursã pentru androstendion. de germene de porumb ºi de soia. S-a constatat cã. cantitatea de grãsimi consumatã de populaþie a crescut foarte mult. în timp ce grãsimile animale au un rol esenþial în apariþia aterosclerozei. a crescut mult ºi consumul de grãsimi vegetale. obezitate. care predominã în uleiurile de floarea-soarelui. 272 . slãninã. sunt esenþiale în nutriþia umanã. acizii graºi polinesaturaþi. ca aterosclerozã. diabet. Chiar dacã în þãrile apusene majoritatea grãsimilor din hranã provin de la animale – carne. grãsimile din alimentaþie reprezintã în jur de 40% din totalul caloriilor ingerate. în anumite cantitãþi. În þãrile industrializate. care e convertit în estrogen. Academia Naþionalã de ªtiinþe din Statele Unite insistã pentru reducerea consumului de grãsimi ºi creºterea consumului de glucide complexe ºi de legume. Nutriþioniºtii ºi epidemiologii spun cã. pentru a menþiona doar câteva. ouã ºi mai ales produse lactate –. de soia. recomandã reducerea consumului de alimente afumate ºi de alimente ce conþin multã sare. de la începutul secolului al XX-lea. litiazã biliarã ºi artroze. De asemenea. boli canceroase. cresc riscul bolilor canceroase. consumul exagerat de grãsimi deprimã sistemul imunitar ºi duce la numeroase afecþiuni degenerative. în special a infarctului miocardic ºi a celui cerebral. în ciuda faptului cã mulþi cunosc primejdiile legate de hrana bogatã în grãsimi. Din acest motiv. Excesul de grãsimi a fost stigmatizat ca fiind rãul cel mai mare al alimentaþiei apusene. de când se fabricã pe scarã largã margarina din uleiuri ieftine de floarea-soarelui.

Lubrifianþii: grãsimile
Cu tot conþinutul lor mare în calorii, grãsimile nu elibereazã în organism semnale de saþietate. Aceasta pentru cã, spre deosebire de glucide ºi de proteine, pentru grãsimi, organismul are posibilitãþi de depozitare aproape nelimitate, în timp ce rezervoarele de glucide nu pot cuprinde mai mult de 1,5 kg de glicogen, iar locuri de depozitare pentru proteine nu existã. Dupã consumul de glucide ºi de proteine, organismul emite semnale puternice de saþietate, ceea ce nu se întâmplã dupã ingestia de grãsimi.

Rolul grãsimilor în organism Grãsimile sau acizii graºi din alimente îndeplinesc mai multe roluri fiziologice. 1. În primul rând, constituie o sursã de energie. Fiind molecule de combustie, sunt depozitate ca triacilgliceroli, sau trigliceride, sau grãsimi neutre. Când aportul energetic e scãzut, ca în inaniþie sau în cursul unor eforturi fizice mari, acizii graºi sunt mobilizaþi din þesutul adipos, pentru a satisface nevoile energetice. În miocard ºi în musculatura scheletului, acizii graºi liberi sunt activaþi în acil-coenzima A ºi transportaþi la mitocondrii – uzinele de energie ale celulei –, unde sunt oxidaþi la acetilcoenzima A. Acetil-coenzima A nou-formatã intrã în ciclul Krebs, rezultând adenozin trifosfat pentru activitatea muscularã. Þesutul adipos al unui adult de 70-75 kg conþine 10-15 kg de triacilgliceroli. La persoanele obeze, masa de triacilgliceroli depozitatã poate fi de câteva ori mai mare. Cele 15 kg de trigliceride reprezintã 141.000 kcal, ceea ce înseamnã cã ar putea furniza energia necesarã, timp de 70 de zile de înfometare, la un adult normal ºi timp de peste un an, la un individ obez. Teoretic, perioada de înfometare s-ar putea prelungi ºi mai mult, dacã s-ar folosi ºi jumãtate din proteinele din organism. În prima sau în a doua zi de post, glicogenul hepatic scade rapid la 10% din concentraþia sa normalã, rãmânând apoi constant la aceastã valoare scãzutã, multã vreme în timpul postului.
273

Alimentaþie inteligentã
Glicogenul muscular scade, de asemenea, dar nu atât de mult. Glicemia rãmâne totuºi relativ constantã, la aproximativ 80 mg/100 ml, timp de cel puþin patru sãptãmâni de post. Dupã epuizarea rezervei de glicogen, uºor de metabolizat, care survine dupã una sau douã zile, creºte viteza de utilizare a triacilglicerolilor din rezerva de grãsimi din regiunea abdominalã ºi din cea subcutanatã. În câteva zile de la instalarea postului, cantitatea de azot eliminatã în urinã începe sã creascã, în special sub formã de uree, produsul final al catabolizãrii aminoacizilor, ceea ce aratã cã proteinele din organism au început sã sufere procesul de degradare. S-ar putea ca cineva sã întrebe: Dacã triacilglicerolii sunt în cantitãþi suficient de mari, de ce sunt degradate ºi proteinele din organism în timpul înfometãrii? Rãspunsul stã în cantitatea mare de glucozã necesarã creierului. Dupã cum ºtim, creierul uman are un metabolism foarte activ, utilizând cel puþin 20% din aportul total de enegie. În plus, în mod normal creierul utilizeazã drept combustibil numai glucoza – cam 140 g de glucozã pe zi. La mamifere nu se formeazã glucozã din acizii graºi. În înfometare, principala sursã de glucozã sanguinã o reprezintã deci proteinele din organism. Randamentul producerii de glucozã din 100 g de proteine este de aproximativ 57 g. Existã o anumitã secvenþã de reacþii, prin care proteinele din organism sunt sacrificate pentru pãstrarea valorilor normale de glucozã în sânge; primele care se pierd sunt enzimele digestive, secretate de stomac, pancreas ºi intestinul subþire; ele nu mai sunt necesare, ca ºi alte enzime ºi proteine implicate în sinteza enzimelor digestive. Foarte curând se distrug ºi diferite enzime din ficat, care, în mod normal, prelucreazã substanþele nutritive venite din intestin, transfomându-le în proteine plasmatice, lipide ºi lipoproteine. Apoi începe degradarea sau utilizarea proteinelor musculare. În aceastã
274

Lubrifianþii: grãsimile
fazã persoanele înfometate devin fizic inactive, ceea ce reprezintã o adaptare fiziopatologicã la post. În prima sãptãmânã de post, proteinele din organism sunt utilizate într-un procent mare, aproximativ 100 g/zi. Apare însã o nouã adaptare a organismului, în scopul pãstrãrii proteinelor, încât, dupã 4-6 sãptãmâni de înfometare, proteinele sunt folosite într-o proporþie foarte micã, între 12 ºi 15 g/zi. Aceastã adaptare metabolicã, ce protejeazã proteinele din organism, se datoreazã capacitãþii creierului de a utiliza drept combustibil, pe lângã glucozã, corpii cetonici din sânge, rezultaþi din oxidarea trigliceridelor. Când eram în clasa a cincea de liceu, manualul de igienã conþinea o paginã care arãta durata supravieþuirii fãrã nici o hranã la diferite vieþuitoare. La om erau trecute 12 zile, ceea ce însemna cã, dupã 12 zile de înfometare, omul moare. Eu însã citeam în Biblia primitã de la mama mea cã Moise ºi Isus Hristos au postit câte 40 de zile ºi 40 de nopþi, fãrã sã moarã de foame, aºa cum ar fi trebuit, dupã manualul meu. Pe cine sã creadã adolescentul de 15-16 ani? Am ales sã cred Sfintele Scripturi, chiar dacã dovezile ºtiinþifice au venit mult mai târziu. 2. Al doilea rol al grãsimilor este acela de a fi componente importante ale membranelor celulare. Fiecare din cele 130 trilioane de celule ale organismului uman este delimitatã de o membranã, care are un rol extrem de important. Fosfolipidele ºi glicolipidele sunt componentele cele mai importante ale membranelor celulare. Proprietãþile fizice ale acestor membrane sunt influenþate de felul acizilor graºi din fosfolipide. Prezenþa dublelor legãturi din lanþurile de acizi graºi îndoiesc moleculele de acizi graºi, fãcându-le sã ocupe mai mult spaþiu decât acizii graºi saturaþi. În felul acesta, acizii graºi nesaturaþi ocupã mai mult spaþiu în membrana celularã, crescând fluiditatea membranei. Acizii graºi polinesaturaþi din uleiurile ieftine sunt încorporaþi în membranele celulare, alterând proprietãþile lor fizice ºi
275

Alimentaþie inteligentã
funcþionale ºi diminuând capacitatea celulelor care asigurã imunitatea de a se lupta împotriva celulelor canceroase. În ultimul timp, se face multã reclamã grãsimilor de peºte, care conþin acidul gras polinesaturat omega-3, alfa-linoleic, ºi, în general, acizilor graºi esenþiali, care nu pot fi sintetizaþi de organismul uman. Însã nevoile organismului de acizi esenþiali sunt foarte mici, ºi aceºtia nu ar trebui sã depãºeascã 1% din aportul energetic total. La Centrul Medical Academic al Universitãþii din Amsterdam, s-a cercetat efectul acizilor graºi polinesaturaþi din uleiul de peºte, asupra dezvoltãrii tumorale. S-a constatat cã, dupã o hrãnire cu ulei de peºte timp de trei sãptãmâni, numãrul tumorilor de ficat, la ºobolani, a fost de zece ori mai mare, iar volumul metastazelor, de o mie de ori mai mare decât la animalele hrãnite cu un regim sãrac în grãsimi. La ºobolanii în a cãror hranã s-a adãugat ulei de ºofran, ce conþine o cantitate mare de acizi graºi nesaturaþi, ca ºi uleiul de floarea-soarelui, numãrul tumorilor a fost de patru ori mai mare, iar volumul metastazelor, de 500 de ori mai mare decât la animalele hrãnite cu un regim sãrac în grãsimi. Printre argumentele în favoarea uleiului de peºte sau a consumului de peºte gras, se aminteºte ºi faptul cã eschimoºii prezintã un numãr mai mic de infarcte miocardice, ceea ce este adevãrat. Însã se trece sub tãcere numãrul mare al hemoragiilor cerebrale ºi faptul cã eschimoºii au cele mai multe cazuri de osteoporozã, deºi ingereazã zilnic între 200 ºi 400 g de proteine din peºte. Tot adevãrat este ºi faptul cã uleiul de peºte scade trigliceridele plasmatice, dar se trece sub tãcere faptul cã acidul docosahexaenoic (DHA, 22:6n-3), gãsit într-o proporþie mare în acest ulei, este foarte susceptibil la peroxidare, din cauza gradului mare de nesaturare. Dupã consumul de acizi graºi omega-3, creºte nesaturarea acizilor graºi din membranele celulare, datoritã încorporãrii acestor acizi. Prin peroxidare se înþelege oxidarea slabã a acizilor graºi. În cazul
276

Lubrifianþii: grãsimile
oxidãrii energetice, se rupe lanþul legãturilor duble, formându-se acizi graºi cu moleculã mai micã. În sfârºit, în numãrul din ianuarie 2001 al revistei Atherosclerosis, colaboratorii Universitãþii Tohoku, Sendai, Japonia, aratã cã, la ºobolani, acizii graºi omega-3 au scãzut trigliceridele sanguine, dar au dus la o peroxidare crescutã a fosfolipidelor din membranele celulare, accelerând procesul de aterosclerozã. Deci, în loc de a proteja împotriva aterosclerozei, acizii graºi omega-3 favorizeazã acest proces, chiar dacã scad trigliceridele. 3. Al treilea rol al acizilor graºi este de a fi precursori ai unor metaboliþi activi biologic: unii dintre acizii graºi polinesaturaþi cu 20 de atomi de carbon pot genera compuºi complecºi, cu funcþii extrem de importante, ca prostaglandinele, tromboxanii ºi leucotrienele. Chiar ºi în concentraþii foarte mici, aceºti compuºi exercitã o gamã largã de funcþii biologice, de exemplu, servesc ca hormoni ºi ca molecule de semnalizare intracelularã. Au fost identificate peste 100 de prostaglandine diferite. Ele stimuleazã sau frâneazã funcþii elementare ale corpului, ca temperatura, coagularea sanguinã, dilatarea ºi contracþia vaselor de sânge, reacþiile alergice, permeabilitatea membranelor, tensiunea intraocularã, procesele inflamatorii, producerea de hormoni steroizi, apetitul, metabolismul lipidelor ºi funcþia sistemului imunitar. Dacã prostaglandinele sunt într-o proporþie echilibratã, atunci realizeazã o relaxare a arterelor, scãzând tensiunea arterialã; diminueazã formarea tumorilor ºi împiedicã aglutinarea trombocitelor, scãzând astfel riscul formãrii unui trombus. Dacã apare însã un dezechilibru în proporþia prostaglandinelor, atunci se obþin efecte inverse. Modificãrile moleculare pe care le suferã uleiurile ieftine în cursul extragerii ºi al rafinãrii ºi apoi în cursul hidrogenãrii parþiale, pentru a deveni margarinã, pot avea un efect nefavorabil asupra raportului dintre diferite prostaglandine.
277

Alimentaþie inteligentã
Leucotrienele sunt substanþe cu un rol esenþial în reglarea sistemului imunitar, participând la producerea de anticorpi ºi la distrugerea virusurilor ºi a celulelor canceroase. Din acest motiv, este extrem de important ca leucotrienele sã fie formate din acizi graºi cu configuraþie normalã, CIS, pentru a nu periclita funcþiile lor. 4. Al patrulea rol al acizilor graºi este acela de transportori pentru vitaminele liposolubile: A, D, E ºi K. 5. În sfârºit, grãsimilor li se atribuie o serie de proprietãþi organoleptice, aceasta mai ales pentru cã ne-am obiºnuit cu ele. Este interesant însã cã cercetãtorii de la Departamentul de Chimie Alimentarã al Institutului de Tehnologie Chimicã din Praga, Cehia, au arãtat cã diferitele arome sau substanþe active de gust sunt mai puþin solubile în ulei decât în apã. Pe de altã parte, uleiul poate forma un film subþire pe suprafaþa mucoasei bucale, împiedicând contactul substanþelor (care dau gustul alimentelor) cu receptorii de gust. Concluzia autorilor cehi este cã uleiurile ºi grãsimile, inclusiv maioneza, influenþeazã perceperea gusturilor, a aromelor, nu numai suprimând intensitatea lor, ci ºi modificând echilibrul dintre gusturi. Vã pot asigura cu mâna pe inimã cã o supã de zarzavat, o ciorbã sau o mâncare de zarzavaturi ºi legume, pregãtitã fãrã a se adãuga vreo picãturã de ulei sau de altã grãsime, are un gust excelent. În momentul servirii, se poate adãuga ceva iaurt din lapte de soia sau o cremã fãcutã la mixer din seminþe de floarea-soarelui, nuci, alune sau alte seminþe. Odatã, Mark Twain a spus cã de tot ce ai nevoie în viaþã sunt ignoranþa ºi încrederea în sine – ignoranþã ºi tupeu. Aceste cuvinte ale lui Twain mã obsedeazã mereu când citesc, chiar în reviste de sãnãtate, diferite reþete de pregãtire a alimentelor, din care nu lipsesc prãjirea sau cãlirea unor componente în grãsime, indiferent din ce sursã, sau pregãtirea la cuptor a unor alimente cu grãsimi. E adevãrat cã pe vremuri, în copilãrie, la Arad ºi la Timiºoara, am apucat încã timpul când gospodinele considerate excelente nu
278

Lubrifianþii: grãsimile
puteau gãti fãrã rântaº, acel extrem de nesãnãtos amestec de grãsime ºi fãinã arse. Iar dacã în revistele vegetariene din anul 2002 se recomandã în continuare prãjirea în ulei, atunci mã tem cã va trebui sã mai fie sacrificatã o generaþie sau chiar douã, pânã ce ignoranþa va dispãrea ºi din rândurile celor care dau sfaturi altora. Dacã, cu decenii în urmã, maltratarea termicã a grãsimilor avea loc mai ales în gospodãrii, azi, prãjirea este modalitatea rapidã ºi economicã de pregãtire a alimentelor ºi în industria alimentarã. Se apreciazã cã cel puþin jumãtate din alimentele consumate în restaurante ºi în cantine conþin componente prãjite în grãsimi. O cantitate considerabilã de grãsime prãjitã intrã în alimentul respectiv; de exemplu, cartofii prãjiþi absorb 8-12% grãsime, iar chipsurile de cartofi, 40-45%. În primul rând, ar trebui sã avem mereu în minte cã uleiurile din comerþ au fost supuse deja de douã ori unui tratament termic, pânã la 220-2500 C, o datã în cursul procesului de extragere ºi a doua oarã cu ocazia rafinãrii, pentru ca sã reziste unul sau doi ani pe rafturile magazinelor. În cursul procesului de rafinare, creºte nivelul trigliceridelor oxidate ºi al acizilor graºi TRANS. Toþi aceºti produºi de termooxidare sunt dãunãtori sãnãtãþii. De asemenea, ar trebui sã nu uitãm cã acest ulei, de douã ori maltratat, mai este hidrogenat ºi i se adaugã o serie de substanþe chimice, pentru a fi transformat în margarinã, pe care apoi o prãjim, din nou, în tigaie sau la cuptor. Încãlzirea grãsimilor comestibile, ce are loc în timpul coacerii sau al prãjirii, duce la numeroase modificãri în structura lor. Unii autori au putut identifica pânã la 211 compuºi volatili în uleiurile încãlzite. Sub influenþa temperaturilor înalte, grãsimile ºi uleiurile sunt susceptibile la oxidare, cu formare de hidroperoxide. Datoritã reactivitãþii lor mari, aceste hidroperoxide reacþioneazã foarte repede, pentru a forma produºi secundari de oxidare (în special la temperaturi
279

Chiar ºi nou-nãscuþii ºoarecilor. cu formarea de produse de alterare – trigliceride polimerice. Adãugarea acestor acizi la culturile de celule miocardice a alterat proprietãþile lor fiziologice. adicã materialul genetic. Cantitatea de trigliceride oxidate creºte în mod semnificativ dupã fiecare prãjire. hidrocarburi ºi compuºi ciclici. Ca un rezultat al reacþiilor de oxidare ce survin. Cercetãtorii Laboratorului de Fiziologia Nutriþiei. Alþi produºi ai tratamentului termic al grãsimilor sunt acizii graºi conjugaþi. dar vã asigur cã nu am amintit TOATE efectele nocive ale grãsimilor încãlzite. se formeazã radicali liberi. cu formarea de acizi graºi liberi. în timpul rafinãrii uleiurilor comestibile se formezã octadecatrieni conjugaþi. Uleiurile ºi grãsimile 280 . hrãniþi cu acizi rezultaþi din prãjirea ºi rafinarea uleiurilor. care au proprietãþi toxice ºi cancerigene. care tulburã diferite procese ale metabolismului lipidic. Deoarece aº dori sã conving mãcar o parte dintre stimatele cititoare care gãtesc în casã ºi pe tinerii care s-au obiºnuit cu preparatele McDonald’s. au prezentat o ratã mai mare de decese decât în grupul de control. Astfel. ca urmare a descompunerii acizilor graºi polinesaturaþi esenþiali. aburii.Alimentaþie inteligentã înalte). 130: 1524-1530) cã prãjirea uleiurilor ºi rafinarea lor industrialã duc la formarea de monomeri de acizi graºi ciclici. În plus. Administrarea lor la ºoareci a determinat o creºtere a ratei mortalitãþii ºi o dezvoltare mai deficitarã. pot produce hidroliza sau lipoliza trigliceridelor. îmi permit sã mai insist puþin. Prãjirea duce la scãderea valorii nutritive a grãsimilor. mono ºi digliceride. epoxide. Încãlzirea grãsimilor poate duce ºi la dimerizarea sau la polimerizarea acizilor graºi nesaturaþi sau a trigliceridelor. Tot în cursul încãlzirii grãsimilor creºte conþinutul în acizi graºi TRANS. cetone. prin izomerizarea acizilor CIS. care iau naºtere atunci când se prãjesc alimentele cu o anumitã umiditate. ca de exemplu aldehide. care pot ataca acidul dezoxiribonucleic. au arãtat (Journal de Nutrition 2000. Sunt convins cã am reuºit sã vã plictisesc. de la Universitatea Paris-Sud.

Acum se ºtie cã acizii graºi polinesatuaþi cresc sinteza de colesterol. Dacã încãlzim grãsimile animale. Astfel. este implicat în etiologia bolilor cardiovasculare. În schimb. (American Journal of Clinical Nutrition. a celor neoplazice. august 1997) Aºadar. la 1800 C. 1997. sã reþinem cã. Nu cu mult timp în urmã. cu atât peroxidarea survine mai uºor. alterãrile termooxidative cele mai mari au loc cu grãsimile polinesaturate. 2. uleiurile cu grãsimi polinesaturate ºi chiar cele cu grãsimi mononesaturate. Ulterior s-a observat cã scãderea se datoreazã ºi diminuãrii fracþiunii utile HDL. de trei ori nesaturat. de asemenea. 66: 438-441. nr. Procesul peroxidãrii lipidice. iar uleiul rãmas se foloseºte ºi în zilele urmãtoare. de germene de porumb sau de soia sunt acizi graºi cu douã ºi cu trei duble legãturi. Aceasta se datoreazã lipsei antioxidanþilor naturali în gãsimea animalã. chiar dacã grãsimile animale sunt saturate. se fãcea caz de faptul cã acizii graºi polinesaturaþi scad concentraþiile circulante de colesterol.Lubrifianþii: grãsimile încãlzite suferã procesul de autooxidare. în accelerarea proceselor de îmbãtrânire. având ca substrat acizii graºi polinesaturaþi. La încãlzirea uleiurilor. pentru un timp mai îndelungat. animalele hrãnite cu aceste grãsimi vor prezenta leziuni hepatice severe. un acid gras. Grãsimea animalã suferã mai repede autooxidarea decât uleiurile de origine vegetalã. Reamintim cã 60-70% din grãsimile din uleiul de floarea-soarelui.000 de ori mai uºor decât un acid gras mononesaturat. cu formarea de 281 . cu cât o moleculã are mai multe duble legãturi. suferã procesul autooxidãrii de 10. 70% din grãsimile din uleiul de mãsline sunt mononesaturate. în comparaþie cu uleiul cu acizi graºi mononesaturaþi. iar intensitatea autooxidãrii e proporþionalã cu gradul nesaturãrii grãsimilor ºi cu prezenþa sau cu absenþa substanþelor care favorizeazã sau frâneazã oxidarea. Sã nu uitãm cã baia de ulei pentru cartofii prãjiþi din restaurante stã pe foc o zi întreagã. adicã cu trei duble legãturi. precum ºi a celor degenerative ºi.

în mare mãsurã. împiedicatã datoritã antioxidanþilor naturali. mãsline. În grãsimile în stare naturalã – nuci. avocado. formarea radicalilor liberi este. care se gãsesc în alimentele respective.Alimentaþie inteligentã radicali liberi. 282 . seminþe. legume sau zarzavaturi –.

Acizii TRANS au atomii de hidrogen pe ambele pãrþi ale moleculei. iar când restul valenþelor sunt ocupate de atomi de hidrogen. În stare naturalã. douã sunt folosite pentru formarea lanþului. Aceastã configuraþie survine când uleiurile vegetale nesaturate sunt parþial hidrogenate. Dacã existã o singurã dublã legãturã. majoritatea acizilor graºi nesaturaþi au configuraþia CIS. pentru a fabrica margarinã sau 283 . deci când nu existã legãturi duble. formaþi dintr-un lanþ având doi pânã la treizeci de atomi de carbon ºi un grup terminal carboxilic CH3 . atunci acidul gras este polinesaturat. Când doi atomi de carbon alãturaþi sunt legaþi numai de doi atomi de hidrogen. Acizii graºi CIS au cei doi atomi de hidrogen în aceeaºi parte a moleculei.(CH2)n. Dupã configuraþia geometricã. Fiecare atom de carbon are patru valenþe. se formeazã o dublã legãturã. iar acidul gras e nesaturat.Acizii grași Principala cãrãmidã a grãsimilor sunt acizii graºi. În naturã existã peste 40 de acizi graºi diferiþi. Acizii graºi se pot clasifica în douã feluri: a) dupã lungimea lanþului ºi vorbim de – acizi graºi cu lanþ scurt (4-6 atomi de carbon) – cu lanþ mediu (8-12 atomi de carbon) – cu lanþ lung (14 sau mai mulþi atomi de carbon) b) dupã gradul de nesaturare. vorbim de un acid gras saturat (ca în cazul unui autobuz cu toate locurile ocupate). spunem cã acidul gras respectiv este mononesaturat.COOH. acizii pot avea forma CIS sau TRANS. Când sunt douã sau mai multe duble legãturi.

unde sunt oxidaþi în acetil-coenzima A. care intrã în ciclul Krebs ºi formeazã adenozintrifosfatul (ATP) pentru activitatea muscularã. izomerii TRANS se formeazã ºi în rumenul rumegãtoarelor (prima parte a stomacului lor). acizii graºi sunt activaþi în acil-coenzima A. dubla legãturã a acizilor graºi e convertitã de la forma CIS la TRANS. alcãtuind aproximativ 5% din grãsimile produselor lactate ºi grãsimile de vitã. ca în inaniþie sau în cursul activitãþilor fizice extenuante. în care cifra 18 indicã numãrul total al atomilor de carbon. face ca acest ulei sã fie atacat mai uºor de agenþii oxidanþi. este specificatã prin „n” sau „ω” (omega. iar n-9 aratã cã prima legãturã e localizatã la al 9-lea atom de carbon de la capãtul metilic. În inimã ºi în musculatura scheletalã. Cu toate cã unii acizi graºi nesaturaþi sunt identici în ceea ce priveºte lungimea lanþurilor de carbon. pornind de la capãtul metilic al lanþului de carbon. În cursul procesului de solidificare. ultima literã a alfabetului grecesc).Alimentaþie inteligentã un fel de sos folosit la prepararea diferitelor alimente (shortenings). care alcãtuieºte 70% din uleiul de floareasoarelui. Alimentaþia bogatã în acizi graºi polinesaturaþi ºi mai ales în acid linolic. alcãtuit de fosfolipide. De exemplu: 18:1 n-9 este acidul oleic. dacã dublele legãturi sunt localizate în poziþii diferite ale lanþului de atomi de carbon. Proprietãþile fizice ale membranei celulare þin de compoziþia acizilor graºi din fosfolipide. 284 . n-6 ºi n-9. Poziþia primei duble legãturi. aflându-se în interiorul stratului dublu. Când aportul energetic e scãzut. Grãsimile vegetale astfel prelucrate pot conþine 5-30% izomeri TRANS. acizii graºi sunt mobilizaþi din þesutul adipos. Acizii graºi sunt ºi componente ale membranelor celulare. ei pot fi diferiþi. Majoritatea acizilor graºi nesaturaþi intrã în trei grupe principale. numãrul dublelor legãturi ºi configuraþia geometricã. pentru a satisface necesitãþile energetice. fiind transportaþi la mitocondrii. Prin acþiunea bacteriilor. uzinele de energie ale celulelor. ºi anume: n-3. 1 aratã numãrul legãturilor nesaturate (adicã o singurã dublã legãturã).

D. conþin aproximativ 80% grãsimi saturate. miristic. De asemenea. scãzând sinteza receptorilor de LDL ºi activitatea lor. care se gãsesc în produsele lactate. în intestinul subþire. E ºi K). ca eicosanoide. în timpul absorbþiei lor. a mierii ºi a celorlalte dulciuri din alimentaþie. Peste 66% din grãsimea din produsele lactate este alcãtuitã din grãsimi saturate. Uleiurile tropicale. Înlocuirea zahãrului. pentru scãderea colesterolemiei se recomanda ingestia de acizi graºi polinesaturaþi. de palmier ºi untul. Astãzi. adicã de grãsimi din produsele lactate ºi din alte alimente de origine animalã. se ºtie cã scãderea consumului de acizi graºi saturaþi. scade sinteza de acizi graºi ºi. palmitic ºi stearic). În trecut. prostaglandine. 16. în mod indirect. cresc foarte mult colesterolul sanguin. Acidul palmitic este acidul gras sintetizat cu precãdere în organismul uman din caloriile în exces transformate în grãsimi. cereale fierte). din cocos ºi palmier. transportã vitaminele liposolubile (A. colesterolemia. orez nedecorticat. Acizii saturaþi lauric (CH3-(CH2)10-COOH). ca slãnina. cu 12. miristic (CH3-(CH2)12COOH) ºi palmitic (CH2-(CH2)14-COOH). conþin cantitãþi mari de acizi graºi saturaþi (lauric. cu amidon (din pâine. 14. grãsimea din cavitatea abdominalã ºi untul. 285 . mãmãligã. pentru cã rezistã oxidãrii ºi prelungesc ºederea produselor pe rafturile magazinelor. acþiunea cea mai hipercolesterolemiantã o au uleiurile de cocos. Dintre toate grãsimile consumate. Grãsimile animale.Lubrifianþii: grãsimile Acizii graºi sunt ºi precursorii unor metaboliþi activi biologic. motiv pentru care nu constituie o parte esenþialã a alimentaþiei. De obicei. grãsimile saturate au o consistenþã solidã la temperatura camerei. Acizii graºi saturaþi pot fi sintetizaþi în organismul uman. respectiv 18 atomi de carbon. este de douã ori mai eficace decât ingestia de acizi graºi polinesaturaþi. Acizii graºi saturaþi cresc lipoproteinele cu densitate micã (LDL sau colesterolul „rãu”). tromboxane ºi leucotriene. Aceste grãsimi se folosesc adesea în preparatele comerciale.

Acizii graºi mononesaturaþi pot fi sintetizaþi de animale ºi de om. crescând HDL (lipoproteinele cu densitate mare sau colesterolul „bun”). cu alte cuvinte. înlocuind în alimentaþie acidul polinesaturat linolic (C18:2 n6). studii recente au arãtat cã. nu sunt esenþiali. fãrã sã scadã trigliceridele. Astfel. cel mai frecvent întâlnit fiind acidul oleic (18:1 n-9). Acizii graºi mononesaturaþi au efectele cele mai bune asupra sãnãtãþii. La temperatura camerei. deci nu necesitã un aport din afarã. ameliorând fluxul sanguin. scãzând LDL (lipoproteinele cu densitate joasã sau colesterolul „rãu”). ce se gãseºte la al 9-lea atom de carbon. protejând împotriva bolilor cronice. Acizii graºi mononesaturaþi au o singurã dublã legãturã. acizii graºi mononesaturaþi au o consistenþã lichidã sau semisolidã. Lipoproteinele cu densitate micã (LDL) sunt deosebit de vulnerabile 286 . de la capãtul metilic (omega). În alimente se gãsesc patru acizi mononesaturaþi. care reprezintã 70-72% din uleiul de mãsline ºi din grãsimea de avocado ºi aproximativ 50% din uleiul de rapiþã. care alcãtuieºte majoritatea grãsimilor din uleiul de floarea-soarelui. se scade susceptibilitatea LDL faþã de oxidare. ºi scãzând riscul bolilor canceroase. cu acidul oleic din mãsline sau din avocado. ajutând la normalizarea glicemiei la diabetici. scãzând uºor tensiunea arterialã.Efectele acizilor grași mononesaturaţi asupra sănătăţii Acizii graºi sunt descriºi dupã douã caracteristici: lungimea lanþului de atomi de carbon ºi gradul saturãrii cu hidrogen.

mai rezistente le oxidare. acizii graºi mononesaturaþi din avocado ºi din mãsline au proprietãþi antiinflamatorii ºi pot reduce producþia mediatorilor inflamatori (interleucina 1-8. de germene de porumb ºi de soia. linolic). cresc agregarea trombocitelor. O altã acþiune protectivã a acizilor graºi mononesaturaþi constã în faptul cã nu scad HDL (colesterolul „bun”). care se gãsesc în uleiul de floarea-soarelui. În timp ce acizii graºi polinesaturaþi. Proprietatea acizilor graºi mononesaturaþi de a se oxida mult mai greu le conferã un efect protector împotriva aterosclerozei. deoarece dublele legãturi se oxideazã foarte uºor. În timp ce acizii graºi saturaþi. deoarece dau naºtere la particule de LDL. ºi aºa sunt ºi membranele celulare. de germene de porumb sau de soia. activeazã trombocitele. sunt mult mai puþin vulnerabili la peroxidarea lipidicã. a aterosclerozei ºi a poliartritei reumatoide. prin mecanismul comun al leziunilor oxidative ale acidului 287 . factorul de necrozã tumoralã ºi interferonul). producând agutinarea lor. În etiologia cancerului. aceasta pentru cã favorizeazã oxidarea lipoproteinelor cu densitate micã (LDL).Lubrifianþii: grãsimile la oxidare. într-un mod semnificativ. sunt substraturile cele mai sensibile la atacul speciilor reactive de oxigen. mulþi agenþi genotoxici acþioneazã. în comparaþie cu acizii graºi polinesaturaþi. Se ºtie cã leziunile oxidative ale acidului dezoxiribonucleic ºi ale grãsimilor contribuie. care de asemenea se gãsesc în membranele celulare. care se gãsesc în grãsimile animale. aderarea de endoteliul vascular ºi declanºând procesele care duc la coagularea sângelui ºi la trombozã. care alcãtuiesc majoritatea în uleiul de floarea-soarelui. E bine sã ºtim cã acizii graºi polinesaturaþi. la etiologia cancerului. Acizii graºi mononesaturaþi. dacã acizii graºi polinesaturaþi formeazã majoritatea lipoproteinelor constituente. acizii graºi mononesaturaþi au o acþiune tocmai inversã. aºa cum se întâmplã dupã consumul de ulei de floarea-soarelui (prin conþinutul mare de acid polinesaturat.

cataracta ºi bolile inflamatorii. dar pot acþiona ºi ca promotoare. pentru a proteja membranele celulare de distrugerea oxidativã. Acizii graºi polinesaturaþi (de exemplu. prin oxidarea acidului dezoxiribonucleic. 288 . Dietele bogate în acid linolic. substratul genelor. Ulei de rapiþã: 50-60% mononesaturaþi. Procesele oxidative pot fi rãspunzãtoare pentru iniþierea modificãrilor carcinogene. ºi uleiul de mãsline conþine 12 mg la 100 g. alãturi de germenele cerealelor. acþionând sinergic cu factorii iniþiatori. mortalitatea prin boala coronarianã e mai micã. Un alt efect protector al acidului oleic (din avocado ºi mãsline) împotriva cancerului constã în faptul cã nu altereazã rãspunsul imun. în þãrile în care se consumã mai ales ulei de mãsline. uleiurile vegetale. acidul linolic) sunt necesari pentru imunitatea mediatã de celulele T. ca un rezultat al stresului oxidativ crescut. acidul oleic din mãsline ºi din avocado) sunt mult mai greu oxidaþi le poate conferi un rol protector împotriva cancerului.Alimentaþie inteligentã dezoxiribonucleic. influenþând activitatea genelor ce regleazã creºterea ºi diferenþierea celularã. cancerul. amintim ateroscleroza. În sfârºit. constituie cea mai importantã sursã de alfa-tocoferol (vitamina E) din majoritatea dietelor. 30% polinesaturaþi. prin ulei ºi margarinã. crescând riscul bolilor canceroase. însã cantitãþile mari în care sunt consumaþi. Conþinutul în acizi graºi al diferitelor uleiuri: Ulei de mãsline: 70-75% mononesaturaþi. Acizii graºi mononesaturaþi scad ºi trigliceridele în sânge. S-a observat cã. Printre multele boli cronice legate de stresul oxidativ. nu numai LDL. suprimã aceastã funcþie. de germene de porumb ºi de soia. favorizeazã mult formarea tumorilor. Faptul cã acizii graºi mononesaturaþi (de exemplu. 10% polinesaturaþi. Alfa-tocoferolul acþioneazã ca un vidanjor de radicali liberi. adicã bogate în ulei de floareasoarelui.

Ulei de porumb: 27% mononesaturaþi. Ulei de soia: 22% mononesaturaþi. 30% polinesaturaþi. 63% polinesaturaþi. 72% polinesaturaþi. Ulei de seminþe de struguri: 16% mononesaturaþi. 60% polinesaturaþi. 289 . Ulei de floarea-soarelui: 24% mononesaturaþi. 65% polinesaturaþi.Lubrifianþii: grãsimile Ulei de arahide: 50% mononesaturaþi.

cu trei duble legãturi. Aceasta se realizeazã prin desaturarea lanþurilor de acizi graºi. cerealele. servind ca stadii premergãtoare ale unei grupe de molecule cunoscute sub denumirea de prostaglandine. Acidul gras polinesaturat arahidonic. cu 20 de atomi de carbon ºi patru duble legãturi. cu douã duble legãturi. Sunt de consistenþã fluidã la temperatura camerei. cel mai frecvent întâlniþi fiind acidul linolic. Animalele ºi omul pot prelungi lanþurile de acizi graºi saturaþi în acizi graºi nesaturaþi. a fost iniþial considerat ca 290 . ei nu pot fi fabricaþi din alþi acizi graºi ºi trebuie obþinuþi din alimente. Principalele surse de acizi graºi polinesaturaþi sunt: uleiurile vegetale. Deoarece acidul linolic ºi cel alfa-linoleic sunt nesaturaþi în aceste poziþii. Existã mai mulþi acizi polinesaturaþi.Acizii grași polinesaturaţi Acizii grași esenţiali Acizii graºi polinesaturaþi au douã sau mai multe duble legãturi. dar ºi la temperaturi mai joase. un acid gras omega-3. adicã cel puþin doi atomi de carbon nu sunt saturaþi cu atomi de hidrogen. Acidul linolic ºi alfa-linoleic sunt componente esenþiale ale membranelor celulare. seminþele. adicã prin înlãturarea unui atom de hidrogen. un acid gras omega-6 ºi acidul alfa-linoleic. Totuºi nu pot realiza aceastã desaturare în poziþiile 6 ºi 3. un acid omega-6. motiv pentru care poartã denumirea de acizi graºi esenþiali. legumele ºi alte alimente vegetale.

Pentru a fi absorbite. Deoarece grãsimile nu se dizolvã în apã. Este suficient dacã aceºtia reprezintã 1 pânã la 2% din aportul caloric total. care pot fi atacate de enzime numite lipaze. Aproximativ 80% din chilomicroni ajung în sistemul limfatic. în pãrþile lor componente. Mai întâi. care. se formeazã picãturi ºi mai mici. nu mai este considerat ca esenþial. sunt din nou transformate în trigliceride. înainte ca acizii graºi sã ajungã în curentul sanguin. În felul acesta. numite chilomicroni. Prin continuarea acþiunii bilei. alimentele sunt desfãcute în tubul digestiv. grãsimile sunt desfãcute în particule foarte mici. acizi graºi ºi glicerinã. care serveºte ºi ca un filtru pentru îndepãrtarea substanþelor nocive ºi a microbilor. Organismul uman nu are nevoie de cantitãþi mari de acizi graºi esenþiali. grãsimile trebuie sã fie emulsionate. formeazã particule acoperite de un strat de proteine. monogliceride. numite micele. monogliceride ºi digliceride. deoarece poate fi sintetizat din acidul gras linolic. ceea ce are loc cu ajutorul sãrurilor biliare ºi al lecitinei din conþinutul intestinal. Sub acþiunea lipazelor. grãsimea e desfãcutã în acizi graºi. care conþin: bilã ºi sãruri biliare. dar.Lubrifianþii: grãsimile fiind tot esenþial. Dupã absorbþia lor în celulele epiteliului intestinal. 291 . digestia ºi absorbþia lor se deosebesc de ale celorlalte substanþe nutritive. împreunã cu fosfolipidele.

socotit de la capãtul metilic al moleculei. scade lipoproteinele cu densitate mare 292 . trebuie sã ne referim la douã domenii: pe de o parte. de soia. iar pe de altã parte. De fapt. adicã nu pot fi sintetizaþi în organismul uman ºi trebuie obþinuþi din surse externe. primul fiind al 6-lea carbon. Ingestia unor cantitãþi mai mari de acid linolic. Acidul linolic împreunã cu acidul alfalinoleic sunt acizi graºi esenþiali. 1. de germene de porumb ºi. substanþe cu acþiuni multiple. cu cât vor consuma cantitãþi mai mari. adicã peste 12% din aportul caloric total. acidul linolic este principalul acid gras din alimentaþia vegetarienilor. din alimente. care constituie aproximativ 70% din acizii graºi ai uleiului de floareasoarelui.Efectele acizilor grași polinesaturaţi omega-6 asupra sănătăţii Acizii graºi omega-6 au doi sau mai mulþi atomi nesaturaþi CIS. aceºtia fac parte din membrana celularã fosfolipidicã. Precursorul acestei familii este acidul linolic. mai ales. jucând un important rol structural ºi funcþional. În legãturã cu acþiunile acizilor graºi esenþiali omega-6. În realitate. Denumirea de „esenþial” îi face pe mulþi sã creadã cã va fi cu atât mai bine pentru sãnãtate. asemãnãtoare hormonilor. prezentarea efectelor acizilor graºi polinesaturaþi omega-6 constituie un avertisment împotriva consumului lor în cantitãþile care se obiºnuiesc în þãrile unde se folosesc uleiurile de floarea-soarelui. servesc ca precursor principal pentru formarea eicosanoidelor. 2.

când singura sursã de grãsimi sunt uleiurile amintite. unde acizii graºi omega-6 se consumã sub forma rafinatã a uleiului de floarea-soarelui ºi de soia fãrã antioxidanþi. avocado. Cine renunþã la uleiul de floarea-soarelui. colesterolul „rãu”) ºi. În schimb. Acizii graºi omega-6 cresc susceptibilitatea oxidãrii lipoproteinelor cu densitate micã (LDL. Acizii graºi omega-6 exacerbeazã procesele inflamatorii. ca mãsline. deoarece consumã din abundenþã antioxidanþi din fructe ºi vegetale. în Israel. În schimb. în Taiwan ºi în deºertul Kalahari. Taiwanezii ºi africanii Kung prezintã o ratã micã de aterosclerozã. conþin cantitãþi suficiente ºi de acizi graºi esenþiali. va evita efectele nocive ale acidului linolic. de unde vom mai avea acizii graºi esenþiali. ulei de mãsline. favorizeazã procesele oxidative. 3. fistic. a altor lipoproteine. migdale. În special persoanele suferind de poliartritã reumatoidã (poliartritã cronicã deformantã) ar fi bine sã evite aceste uleiuri. probabil. susan. din Africa (populaþia Kung). Leziunile oxidative ale celulelor ºi ale þesuturilor joacã un rol important în dezvoltarea bolilor cronice. inclusiv a aterosclerozei. de care are nevoie organismul nostru? Creatorul S-a îngrijit de acest lucru ºi toate sursele de acizi graºi mononesaturaþi. ulei de rapiþã. dacã renunþãm la uleiul de floarea-soarelui.Lubrifianþii: grãsimile (HDL). Dar. 4. alune. Cantitãþi mari de acizi graºi polinesaturaþi omega-6 se consumã în Israel. Deci uleiul de floarea-soarelui. Aceste cantitãþi pot fi atinse cu uºurinþã. nuci. adicã colesterolul „bun”. Contribuþia acizilor graºi omega-6 la aportul total de energie este de aproximativ 10% în Israel ºi în Taiwan ºi de 30% la populaþia Kung. crescând în mod indirect sinteza unor eicosanoide. Acizii graºi omega-6 favorizeazã apariþia tumorilor ºi proliferarea celulelor tumorale. frecvenþa bolii coronariene este mare. 293 . prin conþinutul mare de acid linolic. de germene de porumb sau de soia nu va fi lipsit nicicând de acizii graºi esenþiali.

s-a arãtat cã nivelul plasmatic al LDL creºte dupã suplimentãri cu 1. influenþeazã activitãþile chemotactice ale neutrofilelor ºi ale monocitelor. În schimb. soia. Un astfel de acid este acidul linoleic (C18:3 n-3). Grãsimea de la o serie de peºti conþine lanþuri lungi de acizi graºi polinesaturaþi omega-3. care se gãseºte mai ales în seminþele de in. adicã colesterolul „rãu”. dar ºi în seminþele de floarea-soarelui. Sunt molecule solubile. inhibã sinteza citokinelor proinflamatorii (citochinele sunt sintetizate de celulele activate ale sistemului imunitar ºi mãresc proliferarea ºi diferenþierea altor celule. nuci.5-2 g de acizi omega-3.Efectele acizilor grași omega-3 asupra sănătăţii Acizii omega-3 sunt acizii graºi polinesaturaþi având prima legãturã la al 3-lea carbon de la capãtul metilic al moleculei. printre care ºi acidul eicosapentaenoic. În ultimii ani se face multã reclamã acizilor graºi omega-3. mac. arahide ºi multe alte vegetale. care realizeazã 294 . Acizii graºi omega-3 scad proliferarea limfocitelor. dovleac. Acizii omega-3 nu au nici un efect asupra colesterolemiei totale ºi nici asupra LDL. ca rãspuns la stimularea imunã. în special pentru cã reduc riscul infarctului miocardic. Se pare cã acest efect nefavorabil survine prin creºterea transformãrii lipoproteinelor cu densitate foarte micã (VLDL) în lipoproteine cu densitate micã (LDL). rapiþã.

ce se gãseºte din abundenþã în foarte multe plante comestibile. organismul poate folosi cât are nevoie pentru a produce acid eicosapentaenoic. S-a arãtat cã. În felul acesta. se referã la acidul eicosapentaenoic. cresc ºi nivelurile sanguine ale acidului eicosapentaenoic.) scad tendinþa de aglutinare a trombocitelor ºi tendinþa la tromboze. Organismul uman produce acidul eicosapentaenoic din acidul alfa linoleic. diminueazã întinderea leziunilor miocardice dupã un infarct. boala Raynaud primitivã. privind efectele favorabile ale acizilor graºi omega-3. mai prezintã o serie de avantaje proprii. scad riscul retrombozãrii dupã angioplastie sau bypass. au efect favorabil în: psoriazis. multiplicarea etc. tind sã scadã tensiunea arterialã ºi trigliceridele din sânge. stãri depresive ºi agresivitate exageratã. Este important sã arãtãm cã majoritatea studiilor. Studii recente aratã cã acidul alfa-linoleic. stimuleazã oxidarea LDL. Consumând acid alfa-linoleic. au un posibil efect de prevenire în pneumopatia cronicã obstructivã. boala ulceroasã. pe lângã faptul cã este convertit în acidul eicosapentaenoic. prin 295 . se va evita primejdia excesului de acid eicosapentaenoic în sânge. controlându-le diferenþierea. boala Crohn. Se pare cã mulþi trec cu vederea faptul cã acidul eicosapentaenoic nu este un acid gras esenþial. rezervând surplusul pentru a îndeplini alte roluri benefice. diminueazã fenomenele inflamatorii în poliartrita reumatoidã. care poate declanºa un accident vascular cerebral. suprimã creºterea tumoralã ºi se pare cã previn cancerul de sân ºi de colon.Lubrifianþii: grãsimile comunicarea între diferite celule. atunci când cineva creºte consumul de vegetale ce conþin acid alfa-linoleic.

aºa cum li se întâmplã adesea eschimoºilor. Regimul total vegetarian oferã cantitãþile necesare de acizi graºi omega-3. care consumã cantitãþi mari de peºte. 296 . fãrã a expune organismul la riscurile legate de consumul de peºte.Alimentaþie inteligentã hemoragie.

e ºi multã durere. lapte degresat ºi o serie de substanþe chimice pentru ameliorarea gustului. în Africa de Vest ºi cea Ecuatorialã. Dar. În Statele Unite ºi în Brazilia se foloseºte mai ales uleiul de soia. Margarina se obþine prin solidificarea uleiurilor vegetale ºi a celor de peºte. aspectului ºi cu scop conservant. în Statele Unite. azi trebuie sã aflãm. în Rusia ºi. pe care a denumit-o margarinã. Azi se produc pe glob cel puþin 15 milioane de tone de margarinã pe an. cã lucrurile nu stau aºa. uleiul de floarea-soarelui. cu pãrere de rãu. ce este margarina. în proporþii diferite. în Europa ºi în Canada. din ce ºi cum se fabricã? În anul 1869. grãsimi animale – seu de vacã. care scrie cã unde e multã ºtiinþã. Astãzi ºtim cã lucrurile sunt mult mai complexe. nu numai pentru gustul ei bun. ci ºi pentru convingerea pe care o aveam cã facem un bine nemaipomenit sãnãtãþii. francezul Hippolyte Mege-Mouries obþine brevetul de invenþie pentru o grãsime alimentarã. mai întâi. Din nou se adeveresc cuvintele înþeleptului Solomon.Efectele acizilor grași TRANS asupra sănătăţii Nu-i aºa cã totul era mai simplu pe vremuri? Când cineva avea o colesterolemie crescutã. uleiul de rapiþã ºi de floarea-soarelui. uneori. Dacã acum 20-30 de ani consumam margarina cu multã plãcere. în Argentina. într-o mãsurã mai micã. ªi cu asta se credea cã se va rezolva totul. la care se mai adaugã. era sfãtuit sã consume mai puþine ouã ºi sã înlocuiascã untul cu margarina. uleiul de 297 .

aºa cum sunt grãsimile animale cu un grad de topire mai ridicat. În felul acesta. vitaminele A. acizii graºi sunt alcãtuiþi din lanþuri lungi de atomi de carbon. De asemenea.Alimentaþie inteligentã arahide. Se mai adaugã. Proprietãþile lor fizice ºi fiziologice depind de: lungimea lanþului de carbon. numãrul dublelor legãturi. în proporþii diferite. sã ne reamintim cã. o cantitate variabilã de acizi graºi nesaturaþi nu este hidrogenatã. chiftelele sau ºniþelul. sare. Se mai utilizeazã ºi alte grãsimi vegetale. de exemplu. poziþia. Se mai adaugã lapte degresat. grãsime de balenã. din punct de vedere chimic. acizii graºi TRANS se formeazã ºi în alunele. ci convertitã de la configuraþia normalã CIS la configuraþia TRANS. acizii graºi nesaturaþi se transformã în acizi graºi saturaþi. Unele margarine conþin în exclusivitate numai grãsimi vegetale. în procesul de fabricare a margarinei. grãsimi animale: ulei de peºte. emulgatori de origine vegetalã sau animalã. adicã dublele legãturi sunt saturate cu hidrogen. Înainte de a spune câteva cuvinte despre efectele acizilor graºi TRANS asupra sãnãtãþii. D ºi E. Solidificarea uleiurilor se realizeazã prin hidrogenare. conservanþi ºi coloranþi. 298 . când se prãjesc cartofii. grãsimea de cocos în Filipine ºi Indonezia. seu de bovine ºi chiar unturã de porc. acolo unde este foarte ieftinã. Acizii graºi TRANS iau naºtere ºi la încãlzirea uleiurilor. arahidele ºi seminþele prãjite. uleiul de palmier în Malaiezia ºi Africa de Vest ºi Ecuatorialã. Pe lângã faptul cã acizii graºi nesaturaþi devin saturaþi. Sã nu uitãm cã acizii graºi TRANS rezultã ºi din biohidrogenarea bacterianã din rumenul rumegãtoarelor a acizilor graºi polinesaturaþi. în Rusia ºi în Statele Unite se mai foloseºte uleiul de seminþe de bumbac. adicã localizarea dublelor legãturi în lanþ. apã. acizii graºi TRANS reprezentând între 2 ºi 9% din grãsimea ºi laptele rumegãtoarelor.

Proporþia de acizi graºi TRANS din grãsimile organismului depinde de proporþia lor în alimentele consumate. Dacã nivelul acizilor graºi TRANS e deosebit de mare. dublele legãturi ale acizilor graºi au configuraþia CIS. cu alterarea funcþiei membranelor celulare ºi a integritãþii vasculare. alimentele pregãtite cu uleiuri prãjite. friºca ºi produsele lactate. ceea 299 . Principalele surse de acizi graºi TRANS din alimentaþie sunt produsele de brutãrie ºi patiserie. la gãtit ºi la prãjituri. grãsimile din produsele lactate furnizeazã 90% din acizii graºi TRANS consumaþi. care e obligatorie pentru acizii graºi esenþiali din alimentaþie. lipidele sau lipoproteinele de care sunt legaþi. untul. În Franþa ºi în multe alte þãri europene.Lubrifianþii: grãsimile geometria dublelor legãturi. Moleculele conþinând acizi graºi nesaturaþi TRANS au punctul de topire mai înalt. Deoarece laptele de mamã e singura sursã de hranã pentru sugari ºi alãptarea la sân ar trebui sã dureze cel puþin 12 luni. trateazã acizii graºi TRANS mai mult ca acizi graºi saturaþi decât nesaturaþi. Aceasta pentru cã prezenþa legãturilor TRANS face ca molecula sã aibã o formã asemãnãtoare cu cea a unui acid gras saturat. calitatea lipidelor din laptele de mamã prezintã o importanþã deosebitã pentru dezvoltarea sugarului. responsabile pentru biosinteza membranelor celulare. ªtiind aceasta. tulburând metabolismul acizilor graºi esenþiali la fãt ºi la nou-nãscut. Existã dovezi cã acizii graºi TRANS din hrana mamelor traverseazã placenta în timpul graviditãþii. sosurile. carnea ºi mezelurile. conþinutul acizilor graºi TRANS din laptele de mamã ar trebui redus sau chiar exclus. atunci poate fi tulburat metabolismul acizilor graºi esenþiali. În mod natural. rezultând o grãsime solidã. în comparaþie cu izomerii lor CIS. margarina folositã ca atare pe pâine. Sistemele biochimice ale organismului.

miristic ºi palmitic. de germene de porumb sau de soia. Acizii graºi TRANS stimuleazã mai mult secreþia postprandialã de insulinã decât cei cu configuraþia CIS. Acizii graºi TRANS cresc ºi nivelul trigliceridelor plasmatice. În legãturã cu efectele acizilor graºi TRANS asupra lipidelor plasmatice. Danemarca. evitând margarina. Universitatea Aarhus. În alimentaþia celor ce folosesc în mod regulat ulei de floarea-soarelui. Deci. ceea ce. Aceºti acizi graºi nenaturali 300 . cu timpul.Alimentaþie inteligentã ce se poate realiza. secretoare de insulinã. când. raportul acid linolic/acid linoleic este în jur de 20/1. ar trebui sã fie de 2/1. în mod ideal. acizii graºi TRANS altereazã funcþia celulelor pancreatice. Acizii graºi TRANS cresc ºi nivelul plasmatic al lipoproteinei(a). au demonstrat cã secreþia de insulinã e influenþatã ºi de configuraþia spaþialã a acizilor graºi. De asemenea. tulburã desaturarea ºi alungirea acizilor graºi esenþiali ºi scad nivelurile de acid arahidonic în þesuturile grase. Cercetãtorii de la Departamentul de Endocrinologie ºi Metabolism. Numeroase date aratã cã acizii graºi TRANS influenþeazã ºi pancreasul endocrin. Expunerea prelungitã a insulelor Lagerhans din pancreas la cantitãþi mari de acizi graºi TRANS altereazã eliberarea de insulinã. în special la cei care au deja un nivel plasmatic crescut al acestei lipoproteine. un factor de risc independent pentru boala coronarianã. Dar convertirea acidului linolic în acid gamma-linolic este blocatã de acizii graºi TRANS. numeroasele studii au ajuns la urmãtoarele concluzii: acizii graºi TRANS cresc concentraþiile colesterolului LDL în aceeaºi mãsurã ca acizii graºi saturaþi. acizii graºi TRANS scad concentraþiile colesterolului HDL (colesterolul „bun”). uleiurile prãjite ºi produsele animale. duce la epuizarea celulelor beta cu apariþia diabetului de tip 2.

Prelungind durata de viaþã a produselor de pe rafturile magazinelor.Lubrifianþii: grãsimile pot sã tulbure sinteza acizilor graºi polinesaturaþi cu lanþuri lungi ºi sã diminueze menþinerea ºi biosinteza mai multor proteine ale þesutului osos. sau cantitate. din carne ºi din produse lactate. Crescând LDL ºi scãzând HDL. Alterând receptorii de lipoproteine. La aceeaºi greutate. din punctul de vedere al sãnãtãþii. Dacã datele prezentate au fost prea numeroase. aterosclerozã. sunt un dezastru. sursa cea mai importantã de grãsimi TRANS din alimentaþia noastrã. ei duc la hipercolesterolemie. însã. Reprezentând 4% din totalul caloriilor consumate de populaþia Americii de Nord. obezitate ºi rezistenþã la insulinã. pentru a fabrica margarina. cu alte cuvinte. 90% din acizii graºi TRANS provin din alimente pregãtite industrial ºi din cele prãjite. pot constitui pânã la 40% din grãsimi în unele alimente. acizii graºi TRANS accentueazã riscul bolii coronariene. evitarea margarinei nu este suficientã. poate. iar 10%. produsele lactate constituie. acizii graºi TRANS produc 10% din decesele prin boli cardiace. favorizând apariþia diabetului de tip 2. sã reþinem mãcar urmãtoarele: acizii graºi formaþi în procesul hidrogenãrii uleiurilor vegetale. în special în produsele de patiserie ºi de brutãrie. acizii graºi TRANS sunt îndrãgiþi de industria alimentarã. acizii TRANS sunt de douã pânã la de patru ori mai dãunãtori decât acizii graºi saturaþi. Acolo. permiþând prepararea la temperaturi înalte. 301 .

Existã o corelaþie liniarã între colesterolemie ºi riscul deceselor prin boalã coronarianã. cu 27% la 70 de ani ºi cu 19% la 80 de ani. reducerea colesterolemiei. lipoproteinelor cu densitate micã (LDL). cu 39% la 50 de ani. în þãrile industrializate. Scãderea colesterolemiei cu 0. de la 205 la 182 mg/dl. Efectul scãderii colesterolemiei e mai mare la vârstele tinere. foarte curând. adicã cu 23 mg/dl. în cea mai mare parte. Relaþia dintre LDL ºi mortalitatea prin boala coronarianã este mai strânsã decât pentru colesterolemia totalã. Iar factorul de risc cel mai important pentru boala coronarianã este concentraþia colesterolului în sânge. care. adicã cu 23 mg/dl. scade mortalitatea la bãrbaþii de vârstã mijlocie cu 24%. 302 . sau fracþiunii cunoscute drept colesterolul „rãu”. Astfel. va deveni pricipala cauzã de deces în toate þãrile în curs de dezvoltare. Relaþia dintre colesterolemia totalã ºi mortalitatea prin boalã coronarianã se datoreazã. Scãderea LDL cu 0. reprezintã 4/5 din totalul colesterolului sanguin. niciodată prea puţin Boala coronarianã.6 mmol/l.6 mmol/l. tulburãri de ritm cardiac ºi diminuarea miocardului funcþional – constituie principala cauzã de deces în majoritatea þãrilor industriale ºi.Colesterolul – de obicei prea mult. În anul 2020. produce o scãdere a mortalitãþii cu 27%. scade mortalitatea prin boalã coronarianã cu 54% la 40 de ani. cu consecinþele ei – infarct miocardic. boala coronarianã va ocupa primul loc al cauzelor de deces pe tot globul.

conþinând 98-99. Densitatea e determinatã de conþinutul diferit de proteine ºi de grãsimi. care le asigurã solubilitatea ºi transportul. Pornind de la moleculele cele mai voluminoase. Câteva observaþii preliminare pentru înþelegerea textului despre colesterol ºi a prescurtãrilor folosite. cantitãþi diferite de alte grãsimi. de la high density lipoprotein). apolipoproteine. de la intermediate density lipoprotein). pe lângã colesterol. Izolat. grãsimile circulã în sânge sub forma unor asociaþii moleculare cu proteinele. se deosebesc: chilomicronii. chilomicronii. spre cele mai mici. din calculii biliari ºi exercitând o fascinaþie hipnoticã asupra generaþiilor de savanþi. reprezentând 0.5-2%. lipoproteine cu densitate intermediarã (IDL. de la very low density lipoprotein). lipoproteinele grele. lipoproteine cu densitate micã (LDL. Nefiind solubile în mediul apos. Molecula cel mai bine studiatã în medicinã ºi pentru cercetarea cãreia s-au acordat 13 premii Nobel este colesterolul.5% lipide. se observã scãderea progresivã a trigliceridelor (triacilglicerolilor) ºi creºterea procentualã a proteinelor. Dupã densitatea lor. ce sunt acoperite de un strat de proteine.Lubrifianþii: grãsimile S-ar putea sã preferaþi un calcul mult mai simplu: scãderea colesterolemiei cu 10% scade riscul decesului prin infarct cu 20%. trigliceride (sau triacilglicerol) ºi fosfolipide. colesterolul e o moleculã cu un cap de Ianus: tocmai proprietatea 303 . particule sintetizate în peretele intestinal. pentru prima datã în anul 1784. lipoproteine cu densitate mare (HDL. dupã absorbþia grãsimilor. Aceste particule de transport denumite lipoproteine conþin. lipoproteine cu densitate foarte micã (VLDL. de la low density lipoprotein).

îl face sã fie o ameninþare mortalã. Aproximativ un sfert din colesterolul total se gãseºte în membranele sistemului nervos – creier. producerea de hormoni corticosuprarenali. sã poatã efectua catabolismul ºi secreþia de bilã. neavând nevoie de nici un aport alimentar. Colesterolul este o componentã principalã a fiecãrei membrane celulare. Colesterolul e un alcool policiclic. sexuali masculini ºi feminini. ªi. Majoritatea colesterolului din organism se gãseºte în membranele celulare. mãduva spinãrii ºi nervii periferici. colesterolul oferã scheletul molecular pentru: formarea acizilor biliari. iar singurul loc de excreþie ºi de catabolism al colesterolului este ficatul. În rolul lui de precursor. care. din care o treime se gãseºte în sistemul nervos central. devenind astfel o grãsime care se întâlneºte în aproape toate alimentele de origine animalã. cercetãrile au arãtat cã masa þesuturilor organismului rãspunde de majoritatea copleºitoare a producþiei de colesterol endogen. formarea vitaminei D. formând colesterolul esterificat. de care se leagã acizi graºi. Cantitatea totalã de colesterol din organism este de aproximativ 145 g. sinteza hepaticã reprezintã 10-20% din totalul producþiei zilnice. aproximativ 600-800 mg de colesterol trebuie sã fie transportate zilnic de la þesuturile periferice la ficat. cu rol important în digestia grãsimilor în intestin.Alimentaþie inteligentã care în membrana celularã îl face atât de util. deoarece majoritatea sintezei de colesterol survine în þesuturile extrahepatice. În timp ce se credea cã majoritatea sintezei colesterolului are loc în ficat. la rândul lui. unde acþioneazã ca un agent stabilizant. La oameni. În 304 . Importanþa acestei substanþe se poate deduce ºi din faptul cã organismul îºi fabricã colesterolul necesar. insolubilitatea lui absolutã în apã. Biosinteza colesterolului survine în fiecare celulã cu nucleu.

dacã alimentele conþin o cantitate prea mare de grãsimi. foarte bogate în triacilgliceroli ºi în colesterol. În mod obiºnuit. ceea ce duce cu timpul la îngustarea arterelor. numite macrofage sau lipofage. rãspunzând de 60-80% din cantitatea colesterolului plasmatic. iar ceea ce rezultã poartã numele de lipoproteine. LDL sunt principalii cãrãuºi ai colesterolului. Calea endogenã pentru transportul colesterolului începe prin sintetizarea în ficat a particulelor VLDL. ca ºi colesterolul.5 ºi 9 grame. 305 . în special colesterolul. Unul dintre rolurile principale ale colesterolului este de a ajuta la transportul grãsimilor absorbite. Cu ajutorul electroforezei. acest transport funcþioneazã fãrã probleme.Lubrifianþii: grãsimile plasmã se gãsesc între 7. Dacã în sânge circulã o cantitate prea mare de particule LDL. unele celule. VLDL transportã grãsimile absorbite la diferitele organe ºi þesuturi. se aglomereazã în sistemul circulator. s-au identificat mai multe subclase de LDL. apoi sunt transformate în LDL. Iar consecinþa este cã grãsimile. Cu alte cuvinte. în cea mai mare parte. Însã. le capteazã ºi le fixeazã în pereþii arteriali. Pentru ca transportul sã poatã fi totuºi efectuat. Particule mari ºi mai puþin dense de LDL se gãsesc de obicei la femeile înainte de menopauzã ºi la bãrbaþii cu un risc mai mic de boalã coronarianã. depozitându-se în vasele de sânge. Conþinutul în colesterol al þesuturilor umane este de 2-3 mg într-un gram de þesut umed. iar sângele constã. în timp ce particulele mici ºi mai dense se asociazã cu un risc crescut de infarct. grãsimile împreunã cu colesterolul se împacheteazã într-un înveliº de proteine. precum ºi þesuturilor ce sintetizeazã hormonii steroizi. pentru sinteza membranelor celulare. grãsimile împreunã cu colesterolul se leagã de transportori de proteine. din apã. sistemul de transport se prãbuºeºte. Însã grãsimile. Particulele LDL furnizeazã colesterolul celulelor de la periferie. sunt insolubile în apã.

50% dintre bãrbaþi ºi 20% dintre femei înainte de menopauzã. din membranele celulare. O fracþiune foarte importantã o constituie HDL. din lipoproteinele bogate în triacilglicerol (chilomicroni ºi VLDL).Alimentaþie inteligentã De câþiva ani. Dacã majoritatea cercetãtorilor atribuie rolul protector al HDL împotriva aterosclerozei. De ce sunt aceste particule mici ºi dense de LDL atât de dãunãtoare? 1. Pe mãsurã ce aceste particule suferã procesul lipolizei. ele intrã de douã ori mai repede în artere decât o fac particulele LDL normale. care au boalã coronarianã. se ºtie cã particulele mici ºi dense de LDL sunt deosebit de nocive. au acest tip primejdios de colesterol LDL. HDL. particulele mici ºi dense rãmân cu douã ore mai mult în circulaþie decât particulele obiºnuite. sintetizat atât de ficat. depisteazã ºi capteazã colesterolul neesterificat. „Colesterolul e indispensabil vieþii!” a fost lozinca lansatã acum câþiva ani de industria produselor lactate. cu subfracþiunile HDL2 ºi HDL3. ºi alte lipide (fosfolipide ºi triacilglicerol) ºi proteine (lipoproteina A. astãzi se ºtie cã HDL poartã cu sine enzime care pot contracara efectele biologice ale LDL oxidat. cât ºi de intestin. Afirmaþia e perfect adevãratã. I ºi E). acþiunii de transport al colesterolului de la þesuturi ºi din vasele de sânge spre ficat. cresc riscul diabetului de tip 2 ºi fac ca îngustarea arterelor sã progreseze de douã ori mai repede decât la persoanele la care nu se gãseºte acest tip de LDL. Deci HDL curãþã arterele ºi ne ocroteºte de aterosclerozã. Dupã fiecare masã. Având o densitate electricã mai mare. Particulele mici ºi dense de LDL cresc riscul bolii coronariene de trei ori. particulele LDL se transformã din nou în VLDL. pentru a nu-ºi pierde cumpãrãtorii. 2. Aici. dar ea nu îi impresioneazã decât pe cei care NU ºtiu cã organismul îºi fabricã 306 . HDL le transportã din nou la ficat. numit ºi tipul B. iar colesterolul este convertit în acizi biliari sau este excretat direct în bilã.

fiind între 15 ºi 40%. Sursele cele mai importante de colesterol din hranã sunt: gãlbenuºul de ou. Acizii 307 .155 mmol/l). smântâna ºi brânzeturile nu se pot degresa) carnea (inclusiv cea de peºte) ºi grãsimile animale (untura ºi slãnina). Colesterolul alimentar povine. producând zilnic între 11 ºi 13 mg pentru fiecare kg de greutate corporalã. friºca. care sunt alcãtuite din 3 acizi graºi. cu 6 mg/dl (0. Majoritatea grãsimilor alimentare constau din trigliceride. reflectat prin greutatea corporalã. în special acizii graºi alimentari. (2) compoziþia de macronutrienþi a dietei. Contribuþia trigliceridelor la ingestia totalã de energie diferã de la persoanã la persoanã ºi de la o populaþie la alta. în medie. legaþi de glicerol/glicerinã. aproximativ 800 mg pe zi. produsele lactate nedegresate (vã puteþi da seama cã untul. în exclusivitate. Existã trei factori principali.Lubrifianþii: grãsimile necesarul de colesterol. A spune: „Colesterolul e indispensabil vieþii” este ca ºi cum am spune cã „tensiunea arterialã e indispensabilã vieþii” sau cã „glucidele sunt indispensabile vieþii”. Organismul nu are nevoie de nici un colesterol introdus prin alimentaþie ºi care nu poate sã facã decât rãu. Numeroase cercetãri au arãtat cã alimentaþia are un rol important în concentraþiile ºi mai ales în compoziþia lipoproteinelor serice. Pentru fiecare 200 mg de colesterol pe zi din dietã (ºi un gãlbenuº de ou are 220 mg colesterol). colesterolemia sericã creºte. Consumul crescut de colesterol creºte concentraþia colesterolului sanguin. (3) echilibrul energetic. care influenþeazã concentraþiile colesterolului ºi ale lipoproteinelor: (1) colesterolul din alimente. deci asupra concentraþiilor colesterolului. pentru o persoanã de 65 kg. deci. dar care nu trebuie sã ne închidã ochii în faþa consecinþelor hipertensiunii arteriale sau sã ne facã sã uitãm ce înseamnã un diabet. adevãruri indiscutabile. din produse animale.

mononesaturaþi TRANS ºi polinesaturaþi. au survenit de 14 ori mai multe 308 . cresc nivelul LDL. Acidul gras saturat care predominã în majoritatea alimentelor este acidul palmitic. În plus mai determinã ºi o uºoarã scãdere a HDL (colesterolul „bun”). care au între 8 ºi 16 atomi de carbon. În sfârºit. ce predominã în uleiul de floarea-soarelui. Acizii graºi mononesaturaþi TRANS. care nu creºte colesterolemia. în special acidul mononesaturat oleic. acizii graºi polinesaturaþi. în Finlanda. acidul linoleic din uleiul de floarea-soarelui sau acizii docosahexaenoic ºi eicosapentaenoic din uleiul de peºte) scad VLDL. Metabolismul lipoproteinelor e influenþat ºi de ingestia de glucide. Date recente aratã cã acidul linolic favorizeazã oxidarea LDL. mai ales în unt. scad ºi HDL. smântânã. precum ºi în uleiurile de plante tropicale (palmier ºi cocos). dar care se gãsesc ºi în produsele lactate. grãsime de animale. Acizii graºi saturaþi se gãsesc în produsele lactate. pentru a produce margarinã. cu 16 atomi de carbon. Margarina conþine cantitãþi mari de acid linolic forma TRANS. însã nu ºi LDL. forma CIS. Un studiu efectuat. totuºi se crede cã ei suprimã activitatea receptorilor de LDL. rezultaþi din hidrogenarea uleiurilor vegetale. mononesaturaþi CIS. care constituie componenta principalã a colesterolului sanguin. Mecanismele prin care acizii graºi saturaþi cresc fracþiunea LDL nu sunt cunoscute. carne. Când se consumã un regim bogat în hidraþi de carbon. la fel ca acizii graºi saturaþi. inhibând imunitatea celularã anticancerigenã. brânzeturi. timp de 12 ani. asupra a 12. Toþi acizii graºi saturaþi.000 de bãrbaþi din 7 þãri a arãtat cã. omega-3 (de exemplu. organismul uman poate sintetiza acizi graºi. Acizii graºi polinesaturaþi omega-6.Alimentaþie inteligentã graºi din trigliceride sunt de mai multe tipuri: saturaþi. friºcã. cresc concentraþia sericã de LDL. cu 3 duble legãturi. chiar dacã scad LDL (deºi nu întotdeauna). al cãror reprezentant este acidul linolic.

ªi acest plus poate fi uneori foarte mult. depozitate în vase. de obicei. Dacã e aºa.500-3. în timp ce japonezii. din batonul de ciocolatã ºi din multe altele? În primul rând. Dar mai existã un motiv ºi mai important. Gãinile hrãnite cu colesterol dezvoltau o colesterolemie ridicatã ºi leziuni aterosclerotice. în timp ce gãinile a cãror colesterolemie a fost mãritã la aceleaºi 309 . friptura de porc. duc la aterosclerozã precoce. cu care organismul trebuie sã se lupte pentru a-l elimina. de numai 140 mg/100 ml. nu numai în ficat ºi în mucoasa intestinalã.Lubrifianþii: grãsimile infarcte miocardice decât în Japonia – bãrbaþii finlandezi aveau o colesterolemie medie de 264 mg/100 ml. De acum 60 de ani s-a observat deja cã nu orice colesterol e la fel de aterogen. datoritã unui defect genetic. dacã ne gândim cã 100 g de creier conþin 2. Dar ºi la persoanele normale din acest punct de vedere. o datã cu alimentele. încât particulele de LDL. din tortul cu friºcã. deoarece produce din abundenþã cantitãþile necesare. În opoziþie cu ceea ce se credea pânã nu de mult timp. Colesterolul fabricat în organismul nostru NU e oxidat. În hipercolesterolemia familialã. atunci de ce sã ne mai temem de colesterolul din caºcavalul la capac. În Germania. colesterolul e sintetizat în fiecare celulã cu nucleu a corpului. Emigrând în Statele Unite. aºa cum este cel din alimentele de origine animalã. Se ºtie cã leziunile arteriale sunt cauzate de produºii de oxidare ai colesterolului. producþia de colesterol este excesivã chiar din copilãrie. Organismul uman fabricã de 3-4 ori mai mult colesterol decât cantitatea care se ingereazã. sã ne reamintim cã organismul nu are nevoie de nici un miligram de colesterol din alimentaþie. fiecare al 500-lea locuitor suferã de hipercolesterolemie familialã. iar rata infarctelor miocardice creºte de 10 ori. ouãle prãjite cu jumãri sau de colesterolul din unt. colesterolemia medie a bãrbaþilor japonezi creºte de la 140-150 mg/dl la 228. orice aport de colesterol înseamnã un plus inutil.000 mg de colesterol.

în mod normal. monocitele aderã de celulele endoteliale. nu prezentau leziuni arteriale. au constatat cã. prin pãstrare. când grãsimile din sânge se strecoarã în celulele endoteliului vascular. primul semn al aterosclerozei. care nu pot fi obþinute fãrã oxidarea unei pãrþi a colesterolului conþinut. de obicei. LDL-oxidat nu pare sã fie recunoscut de receptorii care. Peng ºi Taylor considerã cã sursele cele mai dãunãtoare de colesterol oxidat sunt cremele cu ouã. lapte praf ºi praf de gãlbenuº de ou. Dr. New York. acumuleazã colesterol ºi se transformã în celule „spumoase”. dr. chiar dacã colesterolemia se menþine în limite normale. Sub influenþa LDL-oxidat. colesterolul din alimente se combinã cu oxigenul din aer ºi iau naºtere produºi de oxidaþie atât de toxici. încât.5% din colesterolul total consumat. Cãutând ce-ar putea fi atât de nociv în colesterolul alimentar. însã prin administrare de hormoni. care stimuleazã dezvoltarea componentei fibroase a plãcii de aterom. slãnina ºi untura. Studiile efectuate pe oameni confirmã faptul cã ingestia de colesterol oxidat poate creºte riscul bolii coronariene. înlãturã colesterolul din sânge. În acelaºi timp. Peng ºi Taylor din Albany.Alimentaþie inteligentã valori. clãtitele. în mai puþin de 24 de ore. Vinovatul principal este LDL-oxidat. Se ºtie cã procesul de aterosclerozã începe în primii ani de viaþã. monocitele macrofage secretã mesageri chimici. Efectele toxice asupra vaselor de sânge apar deja când colesterolul oxidat nu reprezintã decât 0. devenind macrofage. Alimentele pentru sugari ºi copii mici conþin. parmezanul. Iar dacã mai ºtim cã produsele 310 . care determinã celulele intimei sã producã substanþe chimice care atrag leucocitele. Consumul de colesterol oxidat creºte mai mult nivelul sanguin al colesterolului decât ingestia colesterolului neoxidat. produc necroza endoteliului vascular.

În revista Cardiovascular Research (2001. O colesterolemie de 25 mg/100 dl este suficientã pentru aprovizionarea optimã a celulelor. Factorii care favorizeazã oxidarea lipoproteinelor cu densitate micã (LDL) sunt acizii graºi polinesaturaþi din uleiurile ieftine. alune. Trebuie sã ºtim cã. ulei de rapiþã. organismul uman NU are nevoie de colesterolul exogen. în afarã de LDL-oxidat introdus în organism în acelaºi timp cu alimentele. în special acidul arahidonic. determinã moartea celulelor musculare ale arterelor. care. 311 . ºi fierul. caºcavaluri ºi îngheþatã. parmezan. LDL-oxidat stimuleazã producþia de specii reactive de oxigen. Lista este de fapt mult mai lungã. ceea ce va produce infarctul. ºi nu 250 mg sau mai mult. dacã se consumã multã carne. Neluarea în seamã a colesterolului oxidat înseamnã neglijarea unuia dintre cei mai importanþi factori de risc ai aterosclerozei. acest tip nociv de colesterol se formeazã ºi în corpul nostru. deoarece celulele corpului sintetizeazã cantitatea necesarã. 49: 135-145). maioneze. pornind de la metabolitul central acetilcoenzima A. ouã. acizii graºi saturaþi din produsele animale. avocado. Factorii care protejeazã LDL de oxidare sunt acizii graºi mononesaturaþi din: mãsline. LDL-oxidat joacã un rol important ºi în fazele avansate ale leziunilor ateromatoase. pe lângã iniþierea procesului aterosclerotic. valori pe care le întâlnim în mod curent în zilele noastre ºi pe care mulþi au tendinþa sã le considere normale. contribuind la degenerarea ºi la ruptura plãcii de aterom. vitaminele antioxidante din vegetale ºi din cereale integrale ºi HDL fracþiunea „bunã” a colesterolului. cercetãtorii de la universitãþile din Taiwan aratã cã. dar ºi adulþii. la rândul lor. atunci înþelegem primejdia la care sunt expuºi sugarii. atunci când consumã creme cu lapte.Lubrifianþii: grãsimile cu un conþinut ridicat în zahãr sunt mai susceptibile la procesele de oxidare. zahãr. Nou-nãscuþii au o astfel de colesterolemie – 25 mg. Aºa cum am spus. copiii mici. budinci.

nivelurile normale de insulinã sunt suficiente pentru a suprima hidroliza trigliceridelor în þesutul adipos. de vârstã. Douã dintre aceste þesuturi sunt musculatura scheletalã ºi ficatul.Alimentaþie inteligentã Nivelul colesterolului sanguin þine de colesterolul ºi de conþinutul de grãsimi din alimentaþie. 312 . Aceastã stare se numeºte rezistenþã la insulinã. reflectat de greutatea corporalã. metabolismul hepatic este alterat ºi acþiunea insulinei asupra ficatului este deranjatã. mediatã de insulinã. De asemenea. ieºirii unor cantitãþi excesive de acizi graºi neesterificaþi din þesutul adipos. acumularea excesivã de trigliceride are loc în alte þesuturi decât în þesutul adipos. în mare parte. când ficatul e încãrcat cu triacilglicerol. are loc o supraproducþie de VLDL care duce la concentraþii mari de VLDL ºi. Ca urmare. de echilibrul energetic. de nivelul hormonului estrogen (la femei) ºi de polimorfismul genetic (la ambele sexe). vorbim de obezitate. de activitatea fizicã. eliberarea de acizi graºi neesterificaþi este excesivã ºi survine o inundare a musculaturii scheletale ºi a ficatului cu acizii graºi neesterificaþi. captarea în celula muscularã a glucozei din sânge. Iar când musculatura scheletalã este supraîncãrcatã cu trigliceride. În prezenþa unei greutãþi corporale adecvate. este alteratã. iar eliberarea de acizi graºi neesterificaþi din þesutul adipos este micã. Când ingestia de energie depãºeºte cheltuielile. În plus. excesul se depoziteazã în þesutul adipos. La persoanele obeze. La unele persoane obeze. Când conþinutul de triacilglicerol al þesutului adipos devine excesiv (BMI 30 sau mai mult). sub formã de triacilglicerol sau trigliceride. Conþinutul crescut al trigliceridelor în musculaturã ºi în ficat se datoreazã. obezitatea e însoþitã ºi de o scãdere a concentraþiilor sanguine de HDL. deoarece LDL e un produs al VLDL va creºte ºi nivelul colesterolului LDL.

Activitatea fizicã susþinutã previne acumularea cantitãþilor excesive de trigliceride în þesutul adipos. tocmai persoanele cu o moºtenire geneticã mai puþin fericitã trebuie sã fie mai atente în ceea ce priveºte alimentaþia. în aproximativ 50% din cazuri. Dar ºi la persoanele care nu cresc în greutate. creºterea metabolismului muscular. se observã o creºtere a colesterolemiei. în medie cu 50 mg/dl (1. Între vârsta de 20 ºi 50 de ani. chiar dacã sfatul vine din partea unui medic. obezitatea e rãspunzãtoare pentru alterãrile metabolismului lipoproteinelor. survine o creºtere treptatã a concentraþiilor colesterolului seric. Dar. peste 50 mg/dl. La femeile în menopauzã survine o creºtere a concentraþiilor serice de colesterol. Se ºtie cã estrogenii stimuleazã sinteza receptorilor de LDL ºi. prin polimorfismul genetic. în mare parte datoritã lipsei hormonului estrogen. ªi care sunt valorile normale? Colesterolemia totalã n-ar trebui sã depãºeascã 150 mg/dl.295 mmol/l).Lubrifianþii: grãsimile În felul acesta. prevenind acumularea lor în ficat. Aceasta se datoreazã diminuãrii activitãþii receptorilor de LDL. potrivit mecanismelor descrise mai înainte. 313 . în loc de a se resemna. atenþie în special la colesterolul oxidat ºi la activitatea fizicã. scãzând în special concentraþiile de VLD ºi crescând HDL. o datã cu înaintarea în vârstã. variaþiile concentraþiilor colesterolului sunt explicate. motiv pentru care foarte mulþi refuzã sã-ºi schimbe stilul de viaþã. datoritã activitãþii fizice. cheltuiala crescutã de energie modificã în mod favorabil lipoproteinele. Îmi place sã cred cã nu aceasta este atitudinea celor care au avut rãbdare sã citeascã pânã aici acest material. în special ale principalelor lipoproteine VLDL. LDL ºi HDL. dupã instalarea menopauzei. activitatea receptorilor scade. Sã nu uitãm: colesterolemia crescutã NU doare. În sfârºit. Aceastã creºtere poate fi în legãturã cu câºtigul ponderal. iar HDL. Cu alte cuvinte. LDL ar trebui sã fie sub 100 mg/dl. În plus. consumã (arde) acizii graºi neesterificaþi.

Trebuie sã ne obiºnuim sã consumãm grãsimile în forma lor naturalã. Câteva cuvinte despre folosirea uleiului la prãjire Prãjirea produselor alimentare în ulei. alunele ºi seminþele care nu sunt modificate de procesele moderne de rafinare. S-a constatat cã grãsimea animalã suferã mai repede autooxidarea decât uleiurile de origine vegetalã. adecvatã necesitãþilor organismului. împreunã cu vegetalele furnizeazã un aport mai mult decât suficient din diferitele grãsimi de care organismul are nevoie. pentru a nu dezechilibra procesele extrem de sensibile ale corpului. care reprezintã 70% din acizii graºi conþinuþi în acest ulei. precum ºi fructele care conþin uleiuri (avocado ºi mãsline). Aceasta se datoreazã lipsei antioxidanþilor naturali în grãsimea animalã. 314 . a cãror utilizare se recomandã a fi redusã la minimum. Cerealele integrale. uleiul cel mai des folosit provine din seminþele de floarea-soarelui. iar intensitatea autooxidãrii e proporþionalã cu gradul nesaturãrii grãsimilor ºi cu prezenþa ori cu lipsa substanþelor care favorizeazã sau care frâneazã oxidarea. unturã. nucile.Uleiurile în alimentaţie În România. unt sau margarinã are efecte dãunãtoare. Uleiurile ºi grãsimile încãlzite suferã procesul de autooxidare. Existã însã multe posibilitãþi de a obþine o masã gustoasã fãrã uleiuri rafinate. În paginile anterioare am arãtat efectele acidului linolic. chiar dacã grãsimile animale sunt saturate.

polimeri ºi monomeri ciclici. în mod conºtient.000 de ori mai uºor decât un acid gras mononesaturat. hidroperoxizi. ci faptul cã obiceiurile moºtenite ºi cultivate poate de decenii trebuie regândite ºi înlocuite. produc leziuni hepatice. aldehide. pentru un timp mai îndelungat. în cursul proceselor de fabricare. animalele hrãnite cu aceste grãsimi vor prezenta tulburãri hepatice severe. iau naºtere: peroxizi. Dacã expunem grãsimi saturate ºi polinesaturate. cu metode sãnãtoase de gãtit.Lubrifianþii: grãsimile La încãlzirea uleiurilor. Toate aceste substanþe au efecte toxice. în cursul procesului de prãjire al alimentelor. Nefiind suficient informate. untul ºi uleiul de floarea-soarelui. cetone. adicã cu 3 duble legãturi. suferã procesul autooxidãrii de 10. prãjindu-le în ulei. încât. la o temperaturã de 1700 C. alterãrile termooxidative cele mai mari au loc cu grãsimile polinesaturate. 315 . Astfel. considerând cã au fãcut un mare pas înainte pe calea unei alimentaþii sãnãtoase! Când cineva se decide sã gãteascã sãnãtos. În urma încãlzirii uleiurilor ºi a grãsimilor la temperaturi înalte. Deoarece. uleiurile cu grãsimi polinesaturate ºi chiar cele cu grãsimi mononesaturate. un acid gras de trei ori nesaturat. putând determina leziuni miocardice ºi leziuni ale pereþilor arteriali. Dacã încãlzim grãsimile animale. la 1800 C . dacã se folosesc pentru hrana animalelor de laborator. majoritatea uleiurilor sunt încãlzite la 2200 C ºi apoi încã o datã. de aceea. unele gospodine pregãtesc chiftelele vegetariene. vã puteþi da seama câte substanþe nocive se dezvoltã. recomandãm cu insistenþã sã nu pregãtiþi nimic prin prãjire. compoziþia lor se schimbã într-atât. trebuie sã evite orice prãjire a alimentelor. Aceasta nu înseamnã cã hrana nu va mai avea un gust plãcut. Acizii graºi peroxidaþi din grãsimile încãlzite atacã ºi sistemul circulator.

Se spune cã cel înþelept mãnâncã ºi cu capul. în timpul extragerii ºi al rafinãrii. deºi presat la rece. uleiul respectiv. vor fi preþuite. din pãcate. Amintim cã un ulei presat la rece e tulbure ºi nu rezistã la pãstrare îndelungatã. existã un echilibru natural între antioxidanþi (vitaminele A ºi E. ea s-a însoþit însã de o creºtere a mortalitãþii prin boli nevasculare. preferând uleiurile presate la rece. de exemplu. ci sã descoperim gusturile naturale. Deºi creºterea consumului de uleiuri polinesaturate a dus la scãderea colesterolemiei ºi a aterosclerozei. cu consecinþele lor dãunãtoare. aºa cum scrie pe etichetã. foarte curând. pe care sã le acceptãm ºi care. Din acest motiv. ca accelerarea proceselor de îmbãtrânire. 316 . Peroxidarea e facilitatã de faptul cã moleculele polinesaturate sunt instabile. Probabil cã toate acestea se datoreazã peroxidãrii grãsimilor nesaturate. nealterate. cu atât peroxidarea intervine mai uºor. formarea radicalilor liberi e împiedicatã în mare mãsurã datoritã antioxidanþilor naturali. nu pot renunþa aºa de uºor la ulei trebuie sã consume cât mai puþin. precum ºi de o scãdere a duratei de viaþã. În alimentaþia sãnãtoasã. care sunt cel mai puþin expuse la încãlzire. deoarece acizii graºi mononesaturaþi se altereazã cel mai greu sub acþiunea cãldurii. Ar trebui sã preferãm uleiurile care conþin mai mulþi acizi graºi mononesaturaþi. nu numai cu limba! Cei care. înainte de a fi pus în comerþ.Alimentaþie inteligentã Nu trebuie sã ne cramponãm cu îndãrãtnicie de gusturile cu care am fost obiºnuiþi. Cu cât o moleculã are mai multe duble legãturi. aceastã rafinare nu se poate face fãrã încãlzire. cancer. de exemplu uleiul de mãsline. la început. de exemplu) ºi cantitatea de grãsimi polinesaturate. naturalã. cu raþiunea. litiazã biliarã. Într-o alimentaþie nerafinatã. care se gãsesc în alimentele respective. Dezechilibrul între grãsimile polinesaturate ºi antioxidanþi duce la creºterea formãrii de radicali liberi. este rafinat ºi.

furnizeazã toate grãsimile esenþiale. lipsind organismul de aceºti nutrienþi esenþiali. care este de 10 mg. creºte de 200 de ori când alimentelor li se adaugã grãsimi polinesaturate. tulburãrile hepatice ºi ateroscleroza. în procesele de mãcinare ºi de rafinare. Ea poate fi recomandatã fãrã rezerve. Din nefericire. Aceastã sustragere e compensatã prin adaosul unor cantitãþi mari de uleiuri ºi de grãsimi. în cereale. în emisfera apuseanã. metodele moderne de preparare a produselor alimentare îndepãrteazã adesea acizii graºi importanþi ºi antioxidanþii atât de necesari. apariþia neoplaziilor. Alimentaþia naturalã. se gãsesc în proporþii biologice perfecte.Lubrifianþii: grãsimile înmulþirea fenomenelor inflamatorii. De exemplu. amintim cã necesarul zilnic de vitamina E. din cereale se îndepãrteazã germenele. sunt atât de frecvente. într-o proporþie fiziologicã. Atunci nu ne surprinde cã bolile degenerative. care acþioneazã ca antioxidanþi ºi care. uleiurile esenþiale ºi vitaminele liposolubile. Mã îndoiesc cã vreun regim alimentar ar putea satisface aceastã enormã nevoie suplimentarã. care se gãsesc în alimente. cãreia nu i s-au sustras componentele vitale. 317 . în asociaþii disproporþionate. Pentru a exemplifica.

directorul Laboratorului de Sãnãtate de la Universitatea Minnesota. sã atragã atenþia lumii ºtiinþifice. 5 kg – ulei. Pentru cei care nu sunt convinºi. cãci nu avem impresia cã mâncãm prea mult. Dacã faceþi parte din aceastã categorie. Ancel Keys. În anul 1850. doresc sã prezint o statisticã din Germania. Prin anii 1970. ªi ce-a descoperit Keys? Un lucru foarte 318 . În anul 1900.5 kg. iar restul – unturã ºi alte grãsimi. din care: 8 kg – margarinã. 7 sau 8 kg – unt. nucile și seminţele uleioase Ne întrebãm cu toþii de ce ne îngrãºãm. Am prezentat câteva dintre dezavantajele uleiului de floareasoarelui. uleiul de mãsline este cunoscut de cel puþin 5. consumul de grãsimi pe cap de locuitor era de 12. acum 40 de ani. Aceastã întrebare ºi-o pune cea mai mare parte a populaþiei globului.000 de ani. consumul anual de grãsimi pe cap de locuitor este de 30 kg. Una dintre explicaþii este creºterea consumului de grãsimi. iar în prezent. era de 17 kg. ªtiu însã cã pentru mulþi e foarte greu sã renunþe cu totul la ulei.Uleiul de măsline. datoritã extinderii irezistibile a uleiurilor de seminþe – mult mai ieftine ºi considerate mai uºoare ºi mai sãnãtoase. aº dori sã vã prezint o alternativã mai sãnãtoasã: uleiul de mãsline. Cu toate cã recunoaºterea ºtiinþificã a avantajelor lui este de datã relativ recentã. în bazinul mediteranean. pãrea sã fie sortit dispariþiei ºi condamnat uitãrii. A fost nevoie ca.

cu maximum 13. ºi acidul linoleic. între 2 ºi 3%. margarinã. majoritatea fiind reprezentatã de acidul oleic. se rafineazã. de germene de porumb sau de soia. Conþine 50-65% acizi graºi mononesaturaþi. uleiul de mãsline are o stabilitate termicã mai mare. dar care are un aspect tulbure ºi nu rezistã mult timp pe rafturile magazinelor. pânã nu de mult timp. între 7 ºi 17%. Un alt ulei. sunt în proporþie de 20. Acizii graºi polinesaturaþi. Uleiul de mãsline conþine ºi cantitãþi apreciabile de vitamina A ºi E. în timp ce în Statele Unite se foloseau unt.Lubrifianþii: grãsimile simplu. este cel de rapiþã. ceea ce înseamnã cã o parte din acizii nesaturaþi se satureazã ºi mai iau naºtere ºi acizii graºi TRANS. se folosea uleiul de mãsline. datoritã preþului mai redus. mult mai recomandat decât cel de floarea-soarelui. unturã ºi slãninã. În antichitate. respectiv 9%. Din acest motiv. Industria chimicã a utilizat mult acest ulei cu lanþ lung ºi bogat în proteine. Ar fi de dorit sã se foloseascã uleiul de mãsline presat la rece. ºi anume cã decesele prin boalã coronarianã erau mult mai puþin numeroase în zona mediteraneanã decât în Statele Unite. de germene de porumb ºi de soia este în creºtere ºi în þãrile în care. Datoritã concentraþiei mari de acid oleic ºi conþinutului mai mic în acid linolic ºi linoleic. uleiul de rapiþã se folosea în candelele de iluminat. acidul linolic. se oxideazã mai greu ºi râncezeºte mai greu. a cosmeticelor ºi a 319 . Abia dupã descoperirea þiþeiului ºi dupã ieftinirea petrolului au dispãrut lãmpile cu ulei de rapiþã. Consecinþele se vor manifesta în deceniile urmãtoare. pentru fabricarea lubrifianþilor. consumul de uleiuri. care reprezintã între 63 ºi 83% din totalul acizilor graºi. Este adevãrat cã.5%. Principalul acid gras din uleiul de mãsline este acidul mononesaturat oleic. Urmeazã acidul palmitic. În bazinul mediteranean se consuma ulei de mãsline. linolic ºi linoleic. în ultimul timp. precum ºi compuºi fenolici simpli ºi complecºi. de obicei. de margarinã de floarea-soarelui.

Automobiliºtii ºtiu cã uleiul de rapiþã se poate folosi drept combustibil în motoarele Diesel. fiind comercializat sub denumirea de Biodiesel. creºte excreþia colesterolului prin fecale. o ligninã cu 3 acþiuni favorabile. ce nu conþine acid erucic (C22H42O2. Un pumn de seminþe de dovleac acoperã jumãtate din necesarul zilnic de proteine al unei persoane de greutate mijlocie. de când se cultivã varietatea tip 00. înainte de a fi consumate. cu toate vitaminele ºi substanþele antioxidante. O particularitate a uleiului de susan este prezenþa SESAMINEI. Începând cu anul 1974. deoarece nu mai are gust amar. Pentru a putea fi digerate. Altfel. a început folosirea pe scarã largã a uleiului de rapiþã în scop alimentar. seminþele de susan trebuie zdrobite sau mãcinate. care: scade absorbþia colesterolului din intestin. diminueazã sinteza colesterolului în ficat. Totuºi. ar fi de preferat folosirea grãsimilor sub forma lor naturalã. alcãtuite în proporþii egale din acidul mononesaturat oleic ºi acidul esenþial polinesaturat linolic. Concentraþia de proteine în seminþele de dovleac este foarte mare. ele traverseazã tubul digestiv fãrã a fi asimilate. Semiþele de susan. cu un conþinut de proteine între 18 ºi 30%. în cantitãþi satisfãcãtoare. concentraþia fierului este de trei ori mai mare decât într-o fripturã. cu toþi aminoacizii esenþiali. care în Germania se gãseºte la 800 de staþii de benzinã. având toþi aminoacizii esenþiali. Seminþele de dovleac fac parte din sursele cele mai bune de proteine primare. 320 . un acid mononesaturat). Conþin 50% grãsimi.Alimentaþie inteligentã sãpunurilor. în special zinc ºi fier. sunt de asemenea o sursã bunã ºi de grãsimi. Seminþele de dovleac sunt ºi o sursã bunã de vitamine ºi minerale. Este o proteinã completã. în mãsura în care se poate. în jur de 30%. La aceeaºi greutate.

De repetate ori s-a arãtat cã grãsimile alimentare pot altera compoziþia lipidelor din membranele celulare. care predominã în mãsline ºi în avocado. Acest hormon e secretat prompt dupã ingestia de hidraþi de carbon ºi de grãsimi. Dupã atâtea lucruri spuse despre sãnãtate. care secretã acest hormon antidiabetic. se recomandã ca grãsimile din alimentaþie sã fie reprezentate de acizi graºi mononesaturaþi (acidul oleic. în timp ce acizii graºi saturaþi. cataracta ºi boala coronarianã. glucagon-like peptide-1. amintind cã existã un hormon antidiabetic. Înlocuirea grãsimilor animale ºi a acizilor graºi polinesaturaþi din alimentaþie cu acizii graºi mononesaturaþi poate fi o intervenþie utilã pentru a creºte 321 . Alimentaþia cu acizi graºi mononesaturaþi scade nivelul trigliceridelor ºi al lipoproteinelor cu densitate foarte micã (VLDL) ºi creºte HDL. Modificãrile în compoziþia fosfolipidelor din membrane pot constitui un factor important în dezvoltarea complicaþiilor diabetului. nu au acest efect. adicã colesterolul „bun”. adicã de a doua parte a intestinului subþire. de exemplu).Lubrifianþii: grãsimile Susanul e deosebit de bogat în magneziu. Concentraþia în calciu e de 20 de ori mai mare decât în carne ºi de 4 ori mai mare decât în lapte. Pentru tratamentul ºi prevenirea complicaþiilor diabetului. Lipemia la diabetici se caracterizeazã prin nivelul crescut al trigliceridelor ºi al lipoproteinelor cu densitate foarte micã (VLDL-C). este însã cam scump. care se gãsesc în produsele lactate ºi în carne. ca neuropatia. Hormonul antidiabetic acþioneazã ºi asupra stomacului. o sursã excelentã de acizi graºi mononesaturaþi este avocado care. din nefericire. În sfârºit. Acizii graºi mononesaturaþi. ducând la creºterea eliberãrii de insulinã ºi la inhibarea secreþiei de glucagon de cãtre pancreas. zinc. cred cã putem adânci cunoºtinþele noastre în domeniul diabetului. secretat de ileon. diminuând secreþia acidã ºi motilitatea gastricã. calciu ºi fier. stimuleazã celulele ileonului.

adicã scad rezistenþa faþã de insulinã. care reprezintã 34%. 6 g de fibre ºi aproximativ 2 g de minerale. nucile ar trebui sã constituie o componentã regulatã a alimentaþiei. În mãsura în care se poate. 62-63 g de grãsimi. În schimb. 10-11 g de glucide. determinând proliferarea celulelor producãtoare de insulinã ºi contracarând efectul toxic al acidului palmitic. GLP-1. determinând moartea acestor celule prin apoptozã. Tot în legãturã cu diabetul. Fãrã creºterea ingestiei de fibre. bogaþi în fibre solubile ºi în acizi graºi mononesaturaþi. Acizii graºi mononesaturaþi amelioreazã sensibilitatea perifericã faþã de insulinã. acidul palmitoleic. ele furnizeazã o hranã concentratã ºi. Prin concentraþia mare de grãsimi ºi prin densitatea nutritivã deosebit de mare. crescând trigliceridele. Principiile nutritive din nuci se gãsesc într-o asociere net superioarã celor din produsele de origine animalã.Alimentaþie inteligentã secreþia acestui hormon antidiabetic. Nucile oferã o serie de avantaje sãnãtãþii. scad tensiunea arterialã diurnã ºi sunt mai rezistenþi la peroxidarea lipidicã. ceilalþi acizi graºi sunt în concentraþii mai mici. scade capacitatea de proliferare a celulelor beta producãtoare de insulinã. De exemplu. un acid gras mononesaturat din vegetale. la bolnavii cu toleranþã alteratã la glucozã sau cu diabet de tip 2. Grãsimea din nuci e alcãtuitã din acidul linolic. 322 . cantitatea mare de glucide poate fi dãunãtoare profilului lipidic al serului. forma CIS. Deci diabeticii ar trebui sã obþinã majoritatea energiei din hidraþi de carbon. acizi graºi esenþiali. care reprezintã majoritatea grãsimilor de origine animalã. în acelaºi timp. 100 g de miez de nucã conþin aproximativ 15 g de proteine. un acid gras saturat. constituind una dintre sursele cele mai bune de proteine. cu un conþinut caloric relativ mic. vitamine ºi substanþe minerale. mai amintim cã acidul palmitic. are efecte opuse.

în ciuda grãsimilor pe care le conþin. Coliva e un aliment excelent. face ca necesitãþile de aminoacizi sã fie acoperite din belºug. nucile NU duc la obezitate. datoritã multiplelor posibilitãþi de utilizare. Chiar dacã nu constituie alimentul cel mai ieftin. în cantitãþi mici. Alunele au ceva mai puþine proteine – aproximativ 12% –. Consumul de nuci la mese. Proteinele vegetale sunt uºor digestibile ºi nu necesitã o aciditate gastricã atât de mare ca proteinele de origine animalã. cu pâine integralã. Proteinele din nuci ºi din seminþe uleioase au o compoziþie deosebit de bunã. în loc de zahãr sau miere. În acest fel e posibilã valorificarea optimã a tuturor nutrienþilor. Majoritatea acizilor graºi din mãsline ºi din avocado sunt reprezentaþi tot de acidul oleic. Nucile se pot consuma crude. fãrã efectele negative ale grãsimilor animale. Alunele fac parte dintre puþinele soiuri de oleaginoase care conþin vitamina A. un acid gras mononesaturat. din nuci se poate pregãti lapte sau smântânã ori se pot adãuga unor mâncãruri. cereale fierte sau fulgi cu sau fãrã fructe (proaspete sau uscate). un antioxidant natural. însã grãsimile pe care le conþin sunt ºi mai bune: 47% sunt reprezentate de acidul oleic. deosebit de valoros. Grãsimile din nuci ºi din seminþele oleaginoase sunt alcãtuite din acizi graºi nesaturaþi. s-ar îndulci cu stafide sau curmale. Alunele conþin o cantitate relativ mare de vitamina E. dar sunt prezente ºi substanþele necesare metabolizãrii acestor grãsimi. care împiedicã oxidarea acizilor graºi polinesaturaþi.Lubrifianþii: grãsimile Consumate raþional. modalitatea cea mai practicã ºi mai sãnãtoasã. ele vor oferi întotdeauna satisfacþii culinare deosebite. Acidul oleic constituie grãsimea cea mai utilã organismului nostru ºi care ar trebui sã predomine în hrana zilnicã. ce frâneazã dezvoltarea 323 . mai ales dacã. câteva la o masã. deoarece aminoacizii esenþiali sunt prezenþi din abundenþã.

foarte asemãnãtoare nucilor. ªi vitaminele din complexul B sunt bine reprezentate. deoarece pot contribui la acoperirea necesitãþilor de acizi graºi esenþiali. De aceea. se recomandã folosirea lor sub forma naturalã.Alimentaþie inteligentã tumorilor. 324 . Seminþele oleaginoase oferã nutrienþi într-o formã echilibratã. nu a uleiurilor extrase din ele. În prezent. Nucile erau cunoscute în Grecia. California este producãtoarea cea mai mare de nuci din lume. pentru ca. minerale ºi proteine de cea mai bunã calitate. În secolul al XVII-lea. Cu 100 de ani î. care sunt recomandate a fi consumate ca atare.. ºi pot înlocui nucile în multe reþete de bucãtãrie. Din acest motiv. ca mangan. în cantitãþi satisfãcãtoare.Hr. în special vitaminele B5 ºi B6. care împiedicã formarea radicalilor liberi. nucul european Junglas regia a fost dus ºi în America. romanii importau nucile din Grecia. ea sã fie menþionatã ºi în Anglia. Grãsimile reprezintã 50% din greutatea lor ºi constau în acizi graºi polinesaturaþi. seleniu ºi zinc. 65% din totalul grãsimilor îl constituie acidul gras esenþial linolic. care se gãsesc împreunã cu antioxidanþii ce împiedicã autooxidarea lor. Alunele constituie ºi o sursã excelentã de minerale. cultivarea nucilor s-a rãspândit în toatã Europa. ce favorizeazã creºterea tumoralã. Cu timpul. În forma lor naturalã. Uleiul de seminþe constã din acizi graºi polinesaturaþi. grãsimile din nuci ºi din seminþe au ºi antioxidanþi. în anul 1562. cu secole înainte de era noastrã. Acidul gras mononesaturat oleic reprezintã 10% din grãsimile seminþelor de floarea-soarelui. Seminþele de floarea-soarelui (Heliantus annulus) conþin aproximativ 20% proteine primare ºi toþi aminoacizii esenþiali. modificãrile nefavorabile care survin cu ocazia extragerii uleiurilor nu au loc în seminþele întregi. furnizând în plus o bogãþie de vitamine.

adolescenþii ºi adulþii hiperponderali prezintã o deficienþã a rãspunsului imun de tip celular. Seminþele de floarea-soarelui sunt ºi o sursã bunã de calciu. în special acid linolic. inclusiv a acizilor graºi esenþiali. dependente ºi independente de timus. influenþeazã în mod negativ sistemul imunitar. Infecþiile cãilor respiratorii inferioare survin mai frecvent la copiii hiperponderali decât la cei cu greutate normalã. Experienþele pe ºobolani au demonstrat cã alimentaþia bogatã în grãsimi scade rezistenþa împotriva malariei ºi a tuberculozei. sunt absolut indispensabili pentru o bunã funcþionare a mecanismelor de apãrare ale organismului. tulburã activitatea limfocitelor T. în depistarea ºi în distrugerea celulelor canceroase. consumul de ulei de floarea-soarelui în cantitãþi mari creºte riscul bolilor neoplazice. Cantitãþile mari de grãsimi. înlãturãm pericolul ingerãrii unor cantitãþi exagerate de acizi polinesaturaþi. S-a constatat cã acizii graºi polinesaturaþi necesari. fosfor. În schimb. Rezultate asemãnãtoare s-au obþinut ºi la oameni. Vitamina E împiedicã autooxidarea ºi deci formarea de radicali liberi. diminuându-i capacitatea de a înfrunta tumorile. s-au fãcut numeroase cercetãri. infecþiile ºi antigenele. Scãderea cantitãþii de grãsimi din alimentaþie. Copiii. privind relaþia dintre grãsimi ºi sistemul imunitar. în special acidul linolic. însã existã o limitã care nu trebuie depãºitã. ceea ce e deosebit de important. numite NK (Natural killer). Consumând seminþe de floarea-soarelui. Din acest motiv.Lubrifianþii: grãsimile În seminþele de floarea-soarelui. 325 . poate avea un considerabil efect anticancerigen. consumul regulat de seminþe de floarea-soarelui nu e dãunãtor. S-a constatat cã alimentaþia bogatã în acizi graºi polinesaturaþi. alergiile. precum ºi de vitamine din complexul B. concentraþia de vitamina E este foarte mare. magneziu ºi fier. În ultimul timp. având în vedere conþinutul mare de acizi graºi polinesaturaþi. în special polinesaturate.

Repetãm motivele: 1.Alimentaþie inteligentã Prãjirea seminþelor nu e recomandabilã. favorizând agregarea trombocitelor ºi tromboza. are la bazã oxidarea fracþiunii colesterolului cu densitate micã. toate dietele bogate în grãsimi. LDL. Acþiunea nocivã a formelor TRANS a fost prezentatã. sunt foarte susceptibili la oxidare ºi pot creºte modificãrile oxidative ale colesterolului cu densitate micã. care constituie majoritatea grãsimilor din uleiul de floarea-soarelui. suprimând proliferarea limfocitelor. el reprezintã substratul major al oxidãrii acestei fracþiuni. Deoarece acidul linolic constituie aproape 90% din acizii graºi nesaturaþi din fracþiunea LDL a colesterolului cu densitate micã. inhibã sistemul imunitar. LDL. De fapt. Ateroscleroza e un proces care. în cuptor. fãcându-l ºi mai aterogen. temperatura e în jur de 2000 C. acizi graºi. Pe de altã parte. deoarece. nu sub formã de ulei. adicã slãbeºte sistemul de apãrare al organismului împotriva microorganismelor ºi a celulelor tumorale deoarece inhibã stimularea limfoblasticã. printre altele. Ingestia crescutã de acid linolic duce la o producþie crescutã de tromboxan. chemotactismul ºi capacitatea de fagocitare a neutrofilelor. 2. se transformã în forma TRANS. influenþând în mod negativ atât proteinele. cât ºi grãsimile. deoarece. De asemenea. indiferent de originea lor. 326 . care în mod normal au forma CIS. la temperaturi înalte. nu e recomandabilã nici adãugarea de seminþe de floarea-soarelui la facerea pâinii. deja la temperatura în jur de 1200 C. 3. proteinele suferã o reducere a valorii lor biologice o mare parte din lizinã devenind indisponibilã. Acizii graºi polinesaturaþi. Dieta bogatã în acizi graºi polinesaturaþi are efecte imunosupresive. Modalitatea cea mai sãnãtoasã de a consuma seminþele de floarea-soarelui e sub forma lor naturalã.

Un studiu efectuat în Japonia. ªtim cã în membranele celulare se gãsesc acizi graºi esenþiali polinesaturaþi. Creºterea incidenþei bolii Crohn a fost corelatã cu creºterea ingestiei de acizi graºi polinesaturaþi ºi de proteine animale. 327 . în Japonia. La Universitatea Virginia. SUA. a gãsit o corelaþie între incidenþa bolii Crohn. s-a observat cum culturile celulare. unde s-au efectuat cercetãrile. sau enterita segmentarã. În decurs de 40 de ani. Încã un exemplu. în special lipidele din membranele celulare. cãrora li s-au administrat cantitãþi mari de oxigen. gradul leziunii produse de oxigen poate fi. între anii 1985 ºi 1996. Oxidarea acizilor graºi polinesaturaþi ai membranelor celulare constituie o componentã a leziunilor prin oxigen. consumul de grãsimi a crescut de ºase ori. Se crede cã aceste leziuni se datoreazã reacþiilor oxigenului cu diferite clase de biomolecule. de asemenea. În clinicã. pentru a reduce sau a elimina leziunile pulmonare induse de oxigen. ºi modificãrile dietetice ale unei populaþii japoneze omogene. devin mai sensibile faþã de toxicitatea oxigenului. Experienþele pe oameni ºi pe animale au arãtat cã hrãnirea cu cantitãþi mari de acizi graºi polinesaturaþi duce la îmbogãþirea þesuturilor cu acizii graºi respectivi. modificat. între anii 1945 ºi 1985. s-au descris leziuni pulmonare la nou-nãscuþi.Lubrifianþii: grãsimile Numeroase studii publicate recent sprijinã pãrerea cã ingestia de acid linolic. Deoarece compoziþia acizilor graºi celulari poate fi modificatã prin compoziþia în acizi graºi din alimentaþie. chiar ºi în limitele uzuale poate fi dãunãtoare. crescând susceptibilitatea oxidãrii lipoproteinelor. Cercetãtorii au folosit numeroase strategii. privind efectul uleiurilor cu acizi graºi polinesaturaþi. care reprezintã 62% din uleiul de floarea-soarelui. îmbogãþite cu acizi graºi polinesaturaþi.

în emulsiile de lipide. alþi cercetãtori au observat cã ingestia crescutã de acizi graºi polinesaturaþi mãreºte riscul formãrii litiazei biliare. acizii graºi polinesaturaþi cu acidul oleic. infuziile cu emulsii de lipide constituie o componentã vitalã în hrãnirea prematurilor. ªi-atunci cu ce gãtim? Se poate gãti cu totul fãrã ulei. În secþiile de terapie intensivã neonatalã. e mult mai bun. Totuºi. ºi mâncarea sã fie la fel de gustoasã. protejeazã faþã de leziunile induse de oxigen. Acidul gras mononesaturat oleic formeazã 72% din grãsimile din uleiul de mãsline. acidul oleic. 328 . în special a celor cu greutate foarte micã. un acid gras mononesaturat. În sfârºit. Înlocuind. în cantitãþi mici. pentru cei care cred cã nu se poate altfel.Alimentaþie inteligentã În timp ce acizii graºi polinesaturaþi cresc sensibilitatea faþã de acþiunea toxicã a oxigenului. autorii au obþinut o supravieþuire mai mare. Ideal ar fi uleiul presat la rece ºi nerafinat. uleiul de mãsline.

ºi anume cã. Numai în anul 2000. acum se pare cã e dovedit ºtiinþific. Cel puþin în þãrile industriale. pe lângã primejdia pe care o reprezintã pentru sãnãtate. De fapt. În Anglia. susþine cã existã primejdia înmulþirii stãrilor depresive. în stãrile depresive. problema e foarte serioasã. aceastã stare dureazã toatã viaþa. iar vârsta la care începe sã se manifeste este în continuã scãdere. Dar.. Aceastã idee îndrãzneaþã ºi radicalã e acceptatã de un numãr din ce în ce mai mare de psihiatri ºi de biochimiºti. prin consumul unor grãsimi ce ar trebui evitate. Biochimistul ºi psihiatrul Joseph Hibbeln. în valoare totalã de 300 milioane de lire sterline. În Statele Unite. în Anglia. de la Institutul Naþional de Sãnãtate din Washington D. stãrile depresive produc mai multe zile de incapacitate de muncã decât orice altã boalã. ºi alimentaþia joacã un rol important. afecþiunea este ºi foarte costisitoare. Cheltuielile pentru stãrile depresive împreunã cu pierderile în producþie însumeazã anual peste 8 miliarde de lire sterline.C. SUA. fiecare a zecea persoanã suferã de depresiune nervoasã.Consumul de grăsimi și stările depresive Ceea ce nimeni nu ºi-ar fi putut închipui în trecut. s-au prescris 22 milioane de reþete cu antideprimante. cei care s-au nãscut dupã cel de-al doilea rãzboi mondial au un risc de douã ori mai mare de a face aceastã boalã decât pãrinþii lor. iar la unul din 20. ªi depresiunea nervoasã constituie o primejdie mondialã. 329 .

consumul de ulei de soia. înþelegerea bolii e foarte sumarã. ceea ce explicã greutatea de a prescrie terapia medicamentoasã cea mai potrivitã ºi faptul cã unii nu rãspund favorabil la nici un medicament. un acid gras omega-6. 330 . existã medicamente cu care se trateazã depresia. Acest dezechilibru a fost accentuat prin hidrogenarea uleiurilor. Se ºtie cã grãsimile alimentare pot dãuna sãnãtãþii ºi în alte feluri. care. în special cancerul de sân ºi de intestin gros.000 de ori în decurs de 100 de ani. sunt implicate în diferite forme de cancer. uleiul de soia reprezintã. Dezvoltarea industriei alimentare dupã primul rãzboi mondial a produs schimbãri dramatice în modul de alimentaþie. Astfel. Ca atare sau sub forma margarinei. însã. În Statele Unite. în marea lor majoritate de origine animalã. în ciuda cercetãrilor de zeci de ani. se pare cã stãrile depresive nu constituie o boalã unicã. Cu toatã tendinþa de a îngloba într-o singurã categorie pe toþi cei care au simptome asemãnãtoare. ca ºi în apariþia aterosclerozei. Toþi sunt de acord cã are cauze multiple. Pe de altã parte. conþin cantitãþi disproporþionat de mari de acid linolic. grãsimile saturate. alãturi de uleiul de floarea-soarelui. acidul alfa-linoleic).Alimentaþie inteligentã Fireºte. de palmier ºi de seminþe de bumbac. s-a observat cã acizii graºi polinesaturaþi omega-3 pot îmbunãtãþi prognosticul celor care suferã de boala coronarianã. S-a introdus utilizarea uleiului de soia. de germene de porumb. o creºtere de 1. pentru a fabrica margarina. în care joacã un rol atât genele. în momentul de faþã. 83% din cantitatea totalã de grãsimi consumate. Cunoscând faptul cã în creierul uman existã o cantitate mare de grãsimi ºi cã aceste grãsimi pot fi modificate de alimentaþie. pe cap de locuitor. este de 11 kg pe an. Hibbeln susþine cã felul grãsimilor ce intrã în compoziþia creierului poate influenþa sãnãtatea noastrã mintalã. cât ºi factorii de mediu. ºi cantitãþi foarte mici de acizi graºi omega-3 (de exemplu.

extrem de fine ºi cu forme foarte complexe. Medicamentele antideprimante cresc nivelurile de serotoninã. cum ar fi: nuci. Acizii graºi joacã un rol în flexibilitatea celularã din alte þesuturi. alimentaþia cu ulei de floarea-soarelui sau de soia conþine de 16 pânã la de 20 de ori mai mulþi acizi graºi omega-6 decât omega-3. grãsimile pot influenþa semnalizarea intracerebralã. existã canale de ioni. poate afecta forma lor. dintre care 20% sunt acizi graºi esenþiali. avocado. ªi cum influenþeazã acest dezechilibru al acizilor graºi compoziþia creierului. se folosesc prea puþine alimente bogate în acizi graºi omega-3. Deoarece serotonina ajutã la creºterea normalã a axonilor ºi a dendritelor. spanac ºi alte vegetale. de rapiþã. În al doilea rând. Un grup de cercetãtori de la Universitatea Columbia Britanicã a hrãnit purcei cu o cantitate mai mare de acizi omega-3 ºi au gãsit mai multã serotoninã în creierul acestor purcei decât la cei hrãniþi în mod normal. În aceste membrane. iar Hibbeln a gãsit niveluri scãzute de serotoninã la persoanele cu o cantitate micã de acizi graºi omega-3 în lichidul cefalorahidian. de semiþe de in. iar echilibrul între acizii omega-3 ºi acizii omega-6 este la fel de important ºi în creier. în care se gãsesc aceste canale de ioni. în comparaþie cu situaþia de acum 100 de ani. 331 . aºadar. de germene de grâu. putând influenþa.Lubrifianþii: grãsimile În schimb. mãsline. funcþia lor. Prin modificarea formei. Ca sã pãtrundã în celule. orice substanþã chimicã ºi orice semnal trebuie sã traverseze membrana celularã. ele pot permite trecerea semnalelor sau le pot opri. pentru ca sã altereze sãnãtatea mintalã? În primul rând. În consecinþã. ulei de mãsline. lipsa acizilor graºi omega-3 în prima fazã a vieþii poate altera pentru totdeauna dezvoltarea ºi funcþia creierului. acizii graºi au fost puºi în legãturã ºi cu serotonina. neurotransmiþãtorul care inhibã transmiterea impulsurilor nervoase prin sinapsele creierului. Compoziþia grãsimilor. alcãtuitã aproape în întregime din grãsimi.

prezentau perioade mai lungi de remisiune decât cei care primeau un placebo („medicament” inofensiv. În momentul de faþã. în timp ce. unde consumul de acizi omega-3 e de patru ori mai mare. unde consumul de acizi graºi omega-3 este mai mic. numai 25%. sunt în curs de desfãºurare cel puþin zece studii clinice cu acizi graºi omega-3 ca tratament pentru stãri depresive ºi pentru alte tulburãri psihice. sub forma capsulelor cu ulei de peºte. Iar în anul 2002. la bolnavii la care tratamentul medicamentos nu a dat rezultate. Anglia. seminþe de susan ºi de in. spre deosebire de medicamentele folosite pânã în prezent. în þãrile în care se consumã cantitãþile cele mai mici de acizi omega-3. Când alimentaþia de tip apusean se infiltreazã într-o culturã. aceasta ºi prin consumul de peºte. aºa cum este Groenlanda. mãsline. atunci rata stãrilor depresive creºte. SUA. cercetãtorii de la Universitatea Ben Gurion. fãrã nici un efect specific). avocado. spanac. au raportat ameliorãri apreciabile dupã douã sãptãmâni de ulei de peºte. de in ºi de germene de grâu). a observat cã bolnavii care consumau cantitãþi mai mari de acizi omega-3. 6% din populaþie suferã de depresie. Israel. concomitent cu evitarea 332 . în Noua Zeelandã. ca schizofrenia ºi deficitul de atenþie. Cercetãrile efectuate asupra diferitelor populaþii au arãtat cã. 69% dintre aceºtia au prezentat o ameliorare marcatã. În Japonia. dintre cei care au primit un placebo. O echipã de la Universitatea Sheffield. Dupã 12 sãptãmâni. Deja prin anii 1990.Alimentaþie inteligentã S-a mai observat cã administrarea de acizi omega-3 amelioreazã ºi fluxul sanguin cerebral. Andrew Stoll de la Universitatea Harvard. frecvenþa stãrilor depresive este de 1%. se întâlnesc cele mai multe cazuri de stãri depresive. acizii graºi omega-3 din surse vegetale (nuci. Dorim sã atragem atenþia cã. ulei de mãsline. a administrat doze mari de acizi omega-3 la 70 de pacienþi la care starea nu s-a ameliorat dupã medicamente antideprimante. Astfel.

ceea ce ar putea tulbura dezvoltarea creierului.Lubrifianþii: grãsimile uleiului ºi a margarinei de floarea-soarelui. favorizeazã apariþia diabetului. grupele de ºobolani au fost antrenate într-un exerciþiu de memorie. Gordon Winocur ºi Carol Greenwood. la exerciþiile de memorie. Savanþii ne asigurã cã acizii graºi omega-3 ajutã la sãnãtate ºi la fericire. Iar în aceastã privinþã. de la Centrul de Geriatrie din Toronto. De la vârsta de patru luni. Grupul de control a primit un regim în care grãsimile nu reprezentau decât 10% din aportul caloric. cu excepþia poate a celor din industria farmaceuticã. Totul þine de înþelepciunea pãrinþilor. vol. Dacã pânã acum se ºtia cã ingestia crescutã de grãsimi tulburã mecanismele de apãrare ale organismului. p. deoarece. 75. publicã un studiu interesant în legãturã cu efectele grãsimilor asupra creierului. Cercetãtorii canadieni îºi exprimã îngrijorarea pentru faptul cã alimentaþia multor copii conþine 40% din calorii sub formã de grãsimi. indiferent dacã erau grãsimi animale sau vegetale. În revista Neurobiology of Learning and Memory (2001. 40% din calorii proveneau din grãsimi. creierul în dezvoltare e mult mai susceptibil decât cel al unui adult. ci poate influenþa în mod negativ ºi memoria. nu produc efecte secundare ºi nici nu se însoþesc de riscurile legate de consumul de peºte. Cercetãtorii au gãsit cã ºobolanii cu un regim bogat în grãsimi. la copii. aveau performanþe mai scãzute decât ºobolanii hrãniþi cu un regim sãrac în grãsimi. a aterosclerozei. 333 . savanþii din Canada au ajuns la concluzia cã alimentaþia bogatã în grãsimi nu numai cã duce la obstruarea arterelor ºi la încãrcarea organismului cu multe kilograme. recent. fãcându-i pe toþi sã zâmbeascã. a unor forme de cancer ºi a bolilor degenerative în general. Autorii au hrãnit ºobolani de o lunã cu o dietã bogatã în grãsimi animale sau vegetale timp de trei luni de zile. copiii nu pot face nimic. 179).

Creºterea numãrului bolilor cardiovasculare în þãrile în curs de dezvoltare e consecinþa a cel puþin trei factori: în primul rând.Iminenta pandemie de boli cardiovasculare În ultimii 30 de ani. modificãrile stilului de viaþã. Cu excepþia unor þãri situate în sudul Saharei. în al doilea rând. în þãrile în curs de dezvoltare. s-a observat o creºtere substanþialã. a crescut cu 21% la bãrbaþi ºi cu 9% la femei. în timp ce. o susceptibilitate specialã a populaþiilor respective. a crescut cu 32% la bãrbaþi ºi cu 18% la femei. morbiditatea prematurã ºi mortalitatea prin afecþiuni cardiovasculare se va dubla. toate regiunile globului prezintã o creºtere marcantã a mortalitãþii prin infarct miocardic. legate de urbanizare ºi de industrializare. cu un numãr din ce în ce mai mare de persoane care ating vârsta mijlocie. În deceniile viitoare. Între anii 1990 ºi 2000. în China. iar în celelalte þãri asiatice. În aceeaºi perioadã. rata infarctelor. ºi 80% dintre victime vor fi în þãrile în curs de dezvoltare. în al treilea rând. frecvenþa infarctelor de miocard a crescut cu 21% la bãrbaþi ºi cu 15% la femei. mortalitatea prin boli cardiovasculare a scãzut. scãderea mortalitãþii prin boli infecþioase ºi creºterea duratei de viaþã. în þãrile care au aparþinut lagãrului socialist. în unele þãri apusene. 334 .

activitate fizicã ºi tutun. numai tutunul va produce. de la 21% la 33%.Lubrifianþii: grãsimile Se pare cã modificãrile stilului de viaþã au un rol preponderent. aratã creºterea frecvenþei obezitãþii. Studiile efectuate în Brazilia. în zonele rurale. în centrele urbane. este între 14 ºi 19%. În anul 2025. Globalizarea producþiei de alimente ºi a comerþului a permis accesul la uleiuri ºi la grãsimi ieftine. Este vorba de alimentaþie. 335 . aºa cum au trãit pãrinþii ºi bunicii. Aceste schimbãri au loc în prezent chiar ºi în cadrul populaþiilor cu un venit mic ºi sunt accelerate de urbanizare. În China. poate singurul lucru pe care trebuie sã-l fac este de a mã îngriji de o asigurare medicalã cât mai cuprinzãtoare. în centrele urbane. în anul 2020 va ajunge 13%. O altã caracteristicã a schimbãrilor nutriþionale este trecerea de la proteine vegetale la proteine animale. predominã activitãþile sedentare. ºi ele ar putea fi influenþate cel mai uºor. tendinþa este inversã. Progresele incontestabile realizate de ºtiinþa medicalã au dat multora o falsã senzaþie de siguranþã. în China. în majoritatea þãrilor apusene. În þãrile care au aparþinut lagãrului comunist. în timp ce. peste 2 milioane de decese. Deci. care în anul 1990 era de 1%. Tot în China. Din nefericire. crescând consumul alimentelor bogate în energie. creºterea marcantã a consumului de glucide rafinate. fãinã albã ºi dulciuri. dar sãrace în fibre ºi în micronutrienþi. consumul de grãsimi depãºeºte 30% din aportul energetic total. obezitatea se întâlneºte foarte des. anual. în timp ce. mortalitatea din cauza tutunului. între anii 1974 ºi 1989. în sensul cã majoritatea problemelor de sãnãtate se rezolvã cu medicamente ºi cu ajutorul aparaturii medicale sofisticate. mortalitatea produsã direct de tutun va creºte de la 14% la 23%. în toate þãrile în curs de dezvoltare creºte ºi consumul de tutun. iar în rândul populaþiei cu venituri mari ºi mijlocii. În India. cu consecinþa inevitabilã a obezitãþii. iar în rest pot trãi liniºtit ca pânã acum.

Reducerea densitãþii energetice a alimentelor ar putea constitui un factor important în prevenirea ºi în tratamentul obezitãþii. în ceea ce priveºte modul de alimentaþie. o densitate energeticã micã. nu e împãrtãºitã de nutriþioniºti care. cu eforturi mari. dar cu rezultate mici. a fãcut ca Finlanda sã fie una dintre þãrile cu cele mai multe cazuri de infarct miocardic. surplusul ponderal e implicat în cel puþin patru dintre cauze: boala coronarianã. în mod natural. dintre principalele opt cauze de mortalitate din þãrile dezvoltate. Consumul mare de produse lactate. Vegetalele ºi fructele crude au. s-a observat cã oamenii tind sã consume mai degrabã aceeaºi cantitate sau acelaºi volum de alimente decât de calorii. alãturi de fumat. ºi aceasta nu fãrã nici un motiv. a amidonului rezistent ºi a gumelor. Cei mai convinºi cã tot ceea ce fac este bine sunt fraþii noºtri italieni: 83% dintre ei considerã cã nu e nevoie de nici o schimbare ºi cã „la dolce vita” îºi poate urma cursul normal. încearcã sã schimbe obiceiurile alimentare ale populaþiei. nutriþioniºtii au constatat cã densitatea energeticã. În acelaºi timp. latinii. datoritã conþinutului lor mare de apã. Densitatea energeticã e redusã ºi de prezenþa fibrelor. uneori. þinem neapãrat sã învãþãm din proprie experienþã care. Studiind factorii care regleazã consumul de alimente. Aceastã satisfacþie. Însã intervine ceva – alimentele cu o densitate mare sunt mai gustoase. cancerul. adicã conþinutul în calorii.Alimentaþie inteligentã Un studiu efectuat recent a arãtat cã 71% din populaþia Uniunii Europene considerã cã se alimenteazã absolut sãnãtos ºi cã nu e nevoie de nici o schimbare în modul de alimentaþie ºi în stilul de viaþã. reprezintã un factor deosebit de important. de carne ºi de cafea. accidentele vasculare cerebrale ºi diabetul. costã foarte mult! Realitatea e cã. Se pare cã noi. 336 . Cei mai dispuºi de a îmbunãtãþi modul de alimentaþie sunt finlandezii – 46% din populaþie recunoaºte nevoia unei schimbãri. Se pare cã finlandezii încep sã înþeleagã nevoia schimbãrii.

De fapt. iar hamburgerul ºi cartofii prãjiþi. au produs o senzaþie de saþietate mai mare decât ciocolata. De cele mai multe ori. cartofi. Dacã ciocolata ºi arahidele furnizeazã 5-6 kcal/g. consumând mai mult cereale.5 kcal/g. Sã nu uitãm cã. în timp ce vârstnicii reduc ingestia de energie. adicã 240 de calorii. alimentele bogate în energie sunt gustoase. Ca o regulã generalã. densitatea energeticã e perceputã prin simþul gustului. oferind mai puþin de 0. dulciurile ºi prãjiturile. Dacã hrana se deosebeºte în densitate energeticã. 3-4 kcal/g. zarzavaturi. deoarece nu produc senzaþia de saþietate în aceeaºi mãsurã ca glucidele ºi proteinele. mai ales de grãsimi ºi de zahãr. Cu cât un aliment place mai mult. s-a cãutat sã se determine rata senzaþiei de saþietate dupã ingestia unor porþii ce conþineau acelaºi numãr de calorii. fructe. oamenii tind sã consume o greutate sau un volum fix de alimente. majoritatea vegetalelor conþin o cantitate micã de energie. principalul mecanism al organismului de reglare a aportului energetic constã în a schimba densitatea energeticã a alimentelor. 45 g de ciocolatã.Lubrifianþii: grãsimile datoritã conþinutului lor mare de energie. adolescenþii ºi adulþii tineri consumã alimente mai bogate în energie. În condiþiile unei alimentaþii fãrã restricþii. zarzavaturi ºi fructe. atunci vor exista deosebiri între consumul zilnic de energie. Cantitatea aceasta de energie poate fi furnizatã de 38 g de arahide. Copiii. în realitate. Orice copil preferã ciocolata. Alimentele cu o densitate energeticã scãzutã. Între saþietate ºi densitatea energeticã este o relaþie inversã. 625 g de portocale sau 1 kg ºi ceva de spanac fiert. Într-un studiu asupra a 38 de alimente. ducând la un consum exagerat ºi la câºtig în greutate. Existã primejdia ca grãsimile sã fie consumate într-o cantitate prea mare. la toate vârstele existã tendinþa de a consuma mai multã energie decât ar avea nevoie organismul. Cu toþii am observat cã gustul zahãrului ºi al grãsimilor aduce la tãcere semnalele normale de saþietate. însã 337 . nu spanacul. cu atât se ingereazã o cantitate mai mare.

iar eforturile iniþiale vor fi rãsplãtite nu numai prin revenirea la o greutate normalã. Cel puþin la început. în timp ce hrana cu o densitate energeticã micã produce o mai mare senzaþie de saþietate. substanþe care suprimã neoplazia în celulele expuse în prealabil la carcinogene. în tratamentul obezitãþii e nevoie mai întâi de o discuþie cu persoana în cauzã. vegetalele verzi. conopidã. 338 . Chimioprofilaxia. Unora nu le plac produsele vegetale ºi pentru faptul cã substanþele amintite au un gust mai neobiºnuit. flavonoidele. Gândiþi-vã la grepfrut! Existã trei categorii de agenþi chimioprotectori împotriva cancerului: substanþe care blocheazã activitatea metabolicã a carcinogenelor. Fenolii. soia ºi fructele (în special citricele) joacã un rol important în prevenirea bolilor cronice. alimentele cu un conþinut mai mare în fibre ºi în apã s-ar putea sã nu fie atât de gustoase ca acelea bogate în zahãr ºi în grãsimi. Din acest motiv. care se gãsesc în hrana zilnicã. au proprietãþi antioxidante ºi anticancerigene. terpenele. Dar mai existã un aspect. pentru a arãta cã nu gustul cu care s-a obiºnuit trebuie sã fie principalul criteriu în alegerea alimentelor. oferitã de acþiunea biologicã a unor substanþe care se gãsesc în crucifere (varzã. substanþe care previn formarea de carcinogene din precursori. broccoli). izoflavonele. Acesta e motivul pentru care cei care nu recurg ºi la voinþã renunþã dupã câteva zile la schimbãrile care ar fi atât de necesare. ceva mai amãrui sau mai astringent. Un studiu efectuat cu militari americani a arãtat cã preferinþele alimentare creºteau în funcþie de densitatea energeticã a alimentelor.Alimentaþie inteligentã NU sãþioase. ªi e pãcat. ci ºi prin satisfacþii culinare. glucosinolatele ºi alþi compuºi. pentru cã gusturile noastre se schimbã în câteva sãptãmâni.

fitonutrienþii cu caracteristici chimiopreventive constituie a treia componentã funcþionalã a alimentelor. Cei care ani de-a rândul nu consumã absolut nimic de origine animalã e bine sã-ºi determine concentraþia vitaminei B12. 339 . iar a treia funcþie. Principala funcþie a hranei este aceea de a furniza nutrienþi. este aceea de a preveni bolile la nivelul molecular. a doua funcþie priveºte atributele senzoriale (gust ºi arome). Creatorul S-a îngrijit ca alimentaþia vegetarianã sã satisfacã cerinþele organismului uman.Lubrifianþii: grãsimile Dupã conþinutul în substanþe nutritive ºi dupã gust. independentã de primele douã. Exercitarea voinþei ºi puþinã înþelepciune sunt necesare ºi în îngrijirea sãnãtãþii.

lectine. alþii continuã s-o supunã unor atacuri necruþãtoare. când produsele animale ºi-au dovedit nocivitatea. ceea ce i-a fãcut pe oameni sã cerceteze posibilele cauze ale acestor deosebiri. Un domeniu care a trezit un interes deosebit a fost acela al alimentaþiei. nu existã în alimentaþia apuseanã. De milenii. canceroase. degenerative ºi a osteoporozei din þãrile asiatice? Catapultatã pe rampa medicinei curative de studiul Honolulu. acid fitic. fitoestrogene ºi substanþe ce influenþeazã în mod negativ funcþia 340 . Sã fie soia motivul frecvenþei mai mici a bolilor cardiovasculare. În timp ce unii o considerã ca binecuvântarea timpurilor noastre. acum. ca inhibitori de proteaze. soia a constituit sursa majorã de proteine pentru populaþiile din Asia. iniþial. alþii cred cã nu e bunã decât pentru hrana animalelor. în mod virtual. a osteoporozei ºi a mai multor forme de cancer. De regulã. în ceea ce priveºte frecvenþa bolilor cardiovasculare. mult mai sãrac în grãsimi ºi în colesterol decât regimul populaþiilor din þãrile industrializate.ADEVĂRUL DESPRE SOIA În ultimele decenii. s-au observat diferenþe mari. între þãrile asiatice ºi marea majoritate a þãrilor apusene. care. Un alt aspect e faptul cã asiaticii consumã cantitãþi mari de produse din soia. asiaticii consumã un regim semivegetarian sau vegetarian. În timp ce unii considerã soia un remediu universal. se afirmã cã soia conþine cantitãþi mari de toxine ºi de substanþe naturale dãunãtoare. Printre altele. recomandarea ºi acceptarea favorabilã a fasolei soia au fost atacate ºi zguduite cu putere.

japonezii sunt populaþia cu cea mai lungã duratã de viaþã. De asemenea. În Asia. 1. Examinând. deformãri articulare. 4. nepoatele lor emigrate în Statele Unite prezintã cancerul de sân în aceeaºi proporþie cu femeile americane. 2. Astfel de susþineri au produs îngrijorare în rândurile multor consumatori de soia. Chinezii. Dar. asociatã cu alþi factori de stil de viaþã. s-a susþinut cã la copii fitoestrogenele ar produce tulburãri de creºtere. afirmaþiile difuzate despre soia – nu fãrã un anumit scop –. tulburãri tiroidiene ºi sterilitate. 5. Sã vedem deci ce se gãseºte în soia ºi ce acþiuni are ea. Fitoestrogenele sunt considerate ca fiind cauza pubertãþii precoce. unde populaþia consumã soia de mii de ani. se întâlnesc mai puþine boli cardiovasculare ºi canceroase. Femeile japoneze fac într-o proporþie mai micã neoplasm mamar decât cele americane sau cele din Europa de Apus. nu existã nici un indiciu cã populaþiile care consumã cantitãþile cele mai mari de soia – chinezii. 3. În schimb. în lumina datelor ºtiinþei actuale. înainte de examinarea lor. în special fier. japonezii ºi coreenii – ar fi pe cale de dispariþie. Chiar ºi frecvenþa mai mare a unor forme de cancer pe continentul asiatic s-a pus în legãturã cu consumul de soia. sã prezentãm câteva date epidemiologice. nu prezintã decât 10% din numãrul infarctelor care se întâlnesc în Statele Unite. acidul fitic din soia ar duce la un deficit de substanþe minerale. În sfârºit. are o acþiune protectoare asupra sãnãtãþii. care se alimenteazã în mod tradiþional cu soia.Adevãrul despre soia glandei tiroide. Epidemiologii au ajuns la concluzia cã folosirea zilnicã a produselor din soia. vom constata cã sunt citate 341 . La un consum mai mare. care ar apãrea la copiii hrãniþi cu formule de soia pregãtite industrial. Dupã adventiºtii vegetarieni. calciu ºi zinc.

un numãr mai mare provenea din familii sãrace. Dacã ar fi sã credem unele titluri ce apar în presa de bulevard. douã sau mai multe porþii sãptãmânal. p. Sãnãtatea asiaticilor ºi premiile Nobel primite de ei în þãrile în care libertatea ºi condiþiile materiale au permis cercetãri ºtiinþifice serioase dovedesc tocmai contrariul. Lon White a publicat un studiu în Journal of the American College of Nutrition [2000. Însã grupul de bãrbaþi studiat era cu doi ani mai în vârstã decât grupul de control. Consumul regulat de soia a fost fãcut rãspunzãtor pentru diferite tumori maligne. prezentate într-un mod aparent plauzibil. prostatã. De asemenea. probabil cu un aport nutritiv deficitar în timpul vieþii intrauterine ºi eventual în prima copilãrie. scoase din context ºi completate cu afirmaþii cu totul eronate. privind influenþa produselor de soia asupra creierului. se ºtie cã numãrul mare de neoplazii esofagiene ºi gastrice nu se datoreazã produselor din soia.Alimentaþie inteligentã numeroase fapte din anumite lucrãri. Astãzi. iar printre cei studiaþi se gãseau mai mulþi care avuseserã deja un accident vascular cerebral. De exemplu. Nu se pot trage concluzii serioase pe baza acestei singure lucrãri. sã prezinte deformãri articulare ºi îmbãtrânire cerebralã precoce. sterilitate (aþi auzit aºa ceva despre chinezi?). sân ºi plãmâni. accelereazã procesele de îmbãtrânire ale creierului. din care reiese cã ingestia de tofu. în grupul studiat. ar trebui ca miliardele de locuitori din Asia sã sufere de retardare mintalã. ce se întâlnesc mai frecvent în zona asiaticã. ceea ce ar fi putut contribui la o dezvoltare cerebralã mai redusã. ci consumului crescut de sare. asiaticii suferã mai frecvent de cancer esofagian ºi cancer gastric ºi mult mai rar de cancere de intestin gros. dr. precum ºi de carne ºi de peºte la saramurã sau pregãtit la grãtar. 242-255]. de deficite de substanþe minerale. 342 . 19 (numãrul 2). vol. sã prezinte tulburãri de dezvoltare. În comparaþie cu restul populaþiei globului.

care joacã un rol important în apariþia tumorilor maligne. ºi al alimentelor ºi bãuturilor foarte fierbinþi. Cei care atrag atenþia asupra numãrului mai mare de cancere esofagiene ºi gastrice din zona asiaticã trec sub tãcere faptul cã acolo frecvenþa neoplaziilor de prostatã. însã. devenind asemãnãtor cu al celor care consumã o alimentaþie de tip apusean. 343 . când emigreazã în Vest. Câteva date recente. ceea ce aratã o scãdere marcatã a ingestiei alimentelor tradiþionale. cancerul de prostatã survine de 4-5 ori mai rar decât în Statele Unite. pot diminua producerea de specii reactive de oxigen. Se considerã cã acest fenomen se datoreazã adoptãrii alimentaþiei de tip apusean ºi diminuãrii consumului de soia. Inhibitorul de tripsinã Kunitz poate inhiba carcinogeneza indusã chimic. daidzeina ºi glicetina. deci pot reduce numãrul radicalilor liberi. Un loc deosebit printre substanþele fitochimice descoperite în ultimul timp îl ocupã genisteina. încetinesc creºterea tumoralã agresivã. care au urmãtoarele acþiuni: inhibând enzima protein-tirozin-kinazã (PTK). prin efectul antioxidant. riscul lor de cancer devine identic cu acela al populaþiei în mijlocul cãreia s-au stabilit. de sân ºi de colon e mult mai micã – de exemplu. S-a argumentat cã asiaticii ar avea o protecþie geneticã împotriva cancerului. în Japonia. nivelul lor urinar de izoflavone scade repede. privind soia ºi tumorile maligne Inhibitorul Bowman-Birk din soia împiedicã manifestarea genei producãtoare de cancer.Adevãrul despre soia Riscul cancerului esofagian creºte o datã cu consumul de alcool. Când japonezii emigreazã în Hawaii. deci contribuie la prevenirea cancerului. ce se întâlneºte des în Asia.

Alte cercetãri. inhibând angiogeneza. inhibând enzima 5-alfa-reductaza. pot ajuta metabolismul hormonilor steroizi. necesare creºterii tumorale. Cercetãri relativ recente aratã cã genisteina consumatã la o vârstã cât mai fragedã pregãteºte celulele din glanda mamarã sã reziste efectelor dimetilbenzantracenului. Aceasta înseamnã cã. au arãtat cã soia favorizeazã maturizarea ºi diferenþierea celulelor mamare. adicã formarea vaselor de sânge noi. pot încetini sau pot chiar opri înmulþirea celularã. Studiile acestea explicã de ce folosirea genisteinei la vârsta de adult nu poate proteja aºa de bine împotriva neoplasmului de sân. reducând astfel vulnerabilitatea lor faþã de cancer. cancerul cel mai des întâlnit la femeile nefumãtoare. soia trebuie consumatã din copilãrie. o substanþã puternic cancerigenã. administratã mult mai târziu. ajutând la controlul unor proliferãri celulare nedorite. pot frâna dezvoltarea metastazelor.Alimentaþie inteligentã pot rupe lanþurile acidului dezoxiribonucleic ale celulelor maligne. 344 . pentru a obþine efectul maxim. efectuate în Statele Unite (Alabama). Existã pãrerea greºitã cã administrarea laptelui de soia n-ar fi indicatã copiilor.

E adevãrat cã. ºi absenþa infecþiilor stimuleazã lobul anterior al glandei hipofize. cu un conþinut de þesut adipos de cel puþin 17%. Astãzi. înainte de vreme. influenþeazã dezvoltarea. acþionând ca estrogene sau ca antiestrogene. fitoestrogenele pot bloca acþiunea estrogenelor endogene asupra uterului. colon. În Germania. prima menstruaþie apare cu 3-4 ani mai devreme decât acum 100 de ani. reiese cã fitoestrogenele au o acþiune protectivã împotriva cancerelor de prostatã. 345 . alãturi de o îngrijire medicalã mai bunã. ci alimentaþia variatã. a funcþiilor sexuale la copii. greutatea ºi starea de sãnãtate. în prezent. care secretã cantitãþile necesare de hormoni (foliculari ºi luteinizanþi) ce fac ca ovarele sã secrete hormoni estrogeni ºi sã aparã menarha. în þãrile industrializate. Fitoestrogenele se fixeazã pe receptorii de estrogen. dar aceasta nu se poate atribui produselor de soia. De exemplu. Din numeroase studii epidemiologice. ducând la o pubertate precoce.Soia și pubertatea precoce Cei care au lansat afirmaþia cã alimentaþia cu lapte de soia în fragedã copilãrie ar duce la pubertate precoce nu pot prezenta nici o corelaþie statisticã semnificativã între consumul unor substanþe cu un potenþial estrogen ºi dezvoltarea. Nu soia. vârsta medie este de 12-13 ani. bogatã în nutrienþi. Fitoestrogenele sunt compuºi naturali. cu extreme între 9 ºi 17 ani. aflaþi în matricea complexã a proteinei de soia. se crede cã dezvoltarea corporalã mai bunã. în concentraþie de 1-3 mg la un gram de proteinã.

Din aceste motive. care au fost hrãniþi cu lapte de vacã. 286: 807-814). Aºa cum rezultã ºi din alte cercetãri. legate de consumul de fitoestrogene din soia. au efectuat un studiu. autorii nu au gãsit nici o deosebire între cele douã grupe de sugari în ceea ce priveºte greutatea ºi înãlþimea. Studiul la care ne referim nu a gãsit nici un efect statistic semnificativ asupra fertilitãþii. Concluzia 346 . ºi de la Clinica de Pediatrie. furnizeazã cantitãþi relativ mari de fitoestrogene în perioada de dezvoltare. fie cu lapte de vacã.Alimentaþie inteligentã stomac. care între anii 1965 ºi 1978 au fost hrãniþi cu formule pentru copii pe bazã de soia. Universitatea Iowa. Philadelphia. S-a susþinut cã produsele din soia au acþiuni nocive asupra dezvoltãrii organelor reproductive. de aceeaºi vârstã. exercitând efecte protectoare ºi împotriva unor boli cronice ca ateroscleroza ºi osteoporoza. Storm ºi colaboratorii sãi de la Facultatea de Medicinã a Universitãþii Pensylvania. ºi 563 de adulþi. genitale sau urologice. anual. Nici la urmaºii celor care au crescut cu lapte de soia nu s-au gãsit malformaþii congenitale. pentru sugari ºi copii mici. Brian L. sân ºi plãmâni. Au fost examinaþi 248 de adulþi. Lucrarea a fost publicatã în Jurnalul Asociaþiei Medicale Americane (15 august 2001. aproximativ 4 milioane de sugari sunt hrãniþi cu biberonul. dupã cum nu au constatat efecte deosebite asupra pubertãþii ºi a fertilitãþii. ºi copiii au fost luaþi în studiu la câteva zile dupã naºtere. fie cu lapte de soia. cu vârste cuprinse între 20 ºi 34 de ani. Mamele acestor copii s-au hotãrât sã nu-i hrãneascã la sân. urmãrind în special acþiunea legatã de estrogeni. pentru a examina relaþia dintre hrãnirea cu lapte ºi cu alte produse din soia în fragedã copilãrie ºi eventualele efecte asupra sãnãtãþii. la vârsta de adult. Alimentele pregãtite din soia. evaluate dupã numãrul de avorturi spontane sau medicale sau dupã rata sarcinilor extrauterine. în care sunt posibile modificãri cu caracter permanent. În Statele Unite.

Adevãrul despre soia
acestui studiu, cu o perioadã de urmãrire de peste 30 de ani, este cã hrãnirea sugarilor cu lapte de soia nu duce la consecinþe nocive în ceea ce priveºte sãnãtatea, în general, sau organele reproducãtoare, dacã se comparã cu copiii hrãniþi cu lapte de vacã. Autorii îi reasigurã pe cei interesaþi cã folosirea formulelor cu lapte de soia pentru sugari e lipsitã de primejdii. Aº dori sã adaug cã aceste formule conþin cantitãþile necesare de vitamina B12, pe care laptele de soia pregãtit în casã ºi cel ce se gãseºte în prezent pe piaþa româneascã nu le conþin. Din acest motiv, mamele care nu-ºi pot alãpta sugarii la sân ºi care se decid pentru laptele de soia trebuie sã ia legãtura cu pediatrul, care va preciza cantitãþile de vitamina B12 ºi eventual de fier sau orice altceva care sã fie suplimentate. Încã vreo câteva cuvinte despre fitoestrogene, ce aparþin substanþelor vegetale secundare. O subcategorie a fitoestrogenelor sunt izoflavonele – genisteina, daidzeina ºi glicetina, bogat reprezentate în soia. Interese financiare au sugerat cã ele produc tulburãri de reproducere, sterilitate ºi tulburãri funcþionale ale glandei tiroide. Lucrarea pe care v-am prezentat-o spulberã aceste pãreri, iar teama cã laptele de soia, prin conþinutul mare în aceste izoflavone, ar fi primejdios pentru sugari nu e motivatã ºi pentru faptul cã, în timp ce 100 g de boabe de soia conþin 42.000 micrograme de izoflavone, 100 g de lapte de soia nu conþin decât 252 micrograme. Pe de altã parte, în comparaþie cu estrogenele naturale, izoflavonele prezintã numai o foarte slabã acþiune estrogenicã, proporþia fiind de 1.000/1. Izoflavonele se fixeazã pe receptorii de estrogen, fãrã a avea o acþiune estrogenicã. În schimb, blocarea receptorilor de cãtre izoflavone împiedicã acþiunea puternicului estrogen natural. Prin acest mecanism, izoflavonele acþioneazã ca antiestrogene. De asemenea, izoflavonele pot stimula sinteza globulinei ce fixeazã hormonul sexual natural, încât în circulaþie
347

Alimentaþie inteligentã
va fi mai mult estrogen în forma legatã, cu o activitate biologicã micã. S-a dovedit cã genisteina, daidzeina ºi glicetina au proprietãþi antioxidante, îndreptate împotriva leziunilor oxidative ale membranelor lipidice, ale particulelor de lipoproteine ºi împotriva leziunilor oxidative ale acidului dezoxiribonucleic, fãrã ca oxidarea plasmaticã sã fie afectatã. Izoflavonele protejeazã împotriva leziunilor lipidice implicate în dezvoltarea bolilor cardiovasculare ºi canceroase. Izoflavonele pot ajuta la prelucrarea LDL, diminuând astfel formarea plãcilor de aterom. Pe de altã parte, consumul regulat de soia scade în mod semnificativ riscul neoplasmului mamar, atât al celui ce apare înainte de menopauzã, cât ºi al celui ce survine dupã menopauzã. Efectele anticanceroase sunt evidente mai ales în stadiile precoce ale carcinogenezei. O autoritate în acest domeniu susþine cã ar trebui încurajatã folosirea laptelui de soia în alimentaþia sugarilor. La Congresul de Gastroenterologie þinut la Atlanta, în perioada 20-30 mai 2001, s-a arãtat cã izoflavonele din soia au un efect protector împotriva colitei ºi a gastritei experimentale, datoritã proprietãþilor antiinflamatorii. Societatea Chimiºtilor Germani a ajuns la concluzia cã izoflavona genisteina nu numai cã nu are efecte negative, ci constituie un factor de stimulare a sãnãtãþii umane. La conferinþa internaþionalã „Soia ºi sãnãtatea”, 30-31 mai 2002, þinutã la Queen Elizabeth Centre, Londra, profesorul Kenneth Setchell de la Children’s Hospital Medical Centre, USA, a arãtat cã efectele benefice ale izoflavonelor din soia þin de capacitatea organismului de a le converti într-un metabolit cunoscut sub denumirea de equol. Equol e un produs exclusiv al metabolizãrii daidzeinei de cãtre bacteriile intestinale. Equol are o puternicã activitate estrogenicã, cu afinitate pentru receptorii de estrogen. În ce priveºte acþiunea antioxidantã, equol e superior tuturor celorlalte izoflavone.
348

Adevãrul despre soia
În trecut, saponinele din soia erau considerate ca antinutrienþi. Acum se ºtie cã saponinele au acþiuni anticancerigene, hipocolesterolemiante ºi de stimulare a sistemului imunitar. Se crede cã ele ar putea juca un rol important în diabet, în boli cardiovasculare ºi neoplazii, mai ales în cancerul colo-rectal. Saponine se gãsesc ºi în alte vegetale, însã în concentraþii mai mici. În sfârºit, una dintre vitaminele considerate ca având un rol deosebit în profilaxia afecþiunilor cronice este folatul sau acidul folic. Soia conþine cantitãþi mult mai mari de acid folic decât carnea. Dar vitamina E? Soia conþine de zece ori mai multã vitaminã E decât carnea.

349

Soia și inhibitorii proteazelor
În unele reviste nemedicale ºi pe internet s-a susþinut cã soia conþine o cantitate mare de substanþe dãunãtoare, cum ar fi inhibitorii proteazelor, lectine, acid fitic ºi altele. Inhibitorii proteazelor sunt substanþe care frâneazã sau care reduc activitatea enzimelor digestive, ce atacã ºi desfac proteinele, diminuând astfel posibilitatea utilizãrii proteinelor ce nu mai sunt digerate. Se ºtie cã numeroase legume ºi zarzavaturi conþin substanþe ce inhibã enzimele care atacã proteinele. Toate soiurile de fasole, dar ºi mazãrea, napul ºi sfecla sunt bogate în inhibitori de proteaze. Soia conþine aproximativ 5-6 diferiþi inhibitori de proteaze, totalizând circa 2 g, la 100 g boabe uscate. Experienþele pe animale au arãtat cã, dupã consumul unor cantitãþi mari de fasole soia crudã, pot apãrea tulburãri de nutriþie (de exemplu, tulburãri de dezvoltare), deoarece inhibitorii proteazelor neutralizeazã, împiedicã acþiunea tripsinei pancreatice, tulburând astfel digestia proteinelor ºi ducând la un deficit de anumiþi aminoacizi. De fapt, rolul acestor proteaze e tocmai acela ca proteinele valoroase din soia sã nu fie alterate sau desfãcute în timpul pãstrãrii, tocmai pentru ca bobul sã nu-ºi piardã valoarea nutritivã. Dumnezeu a ºtiut cum sã pãstreze nutrienþii din fasole, pentru ca aceºtia sã fie la dispoziþia omului atunci când are poftã de o ciorbã de fasole sau de o fasole bãtutã.
350

Adevãrul despre soia
Observaþiile aratã cã, spre deosebire de animale, enzima pancreaticã umanã, tripsina pancreaticã, nu este inhibatã decât într-o micã mãsurã de aceastã proteazã, încât efectele observate în cursul experimentelor pe animale nu se transpun decât parþial asupra oamenilor. ªi mai este un fapt foarte important: în general, aceste inhibitoare sunt termolabile, adicã, prin încãlzirea din cursul preparãrii termice, majoritatea substanþelor inhibitoare îºi pierd acþiunea sau ea scade foarte mult. Prelucrarea boabelor pentru realizarea diferitelor produse din soia, indiferent dacã e vorba de texturate, de pateuri, de lapte sau de alte forme ce imitã carnea, duce la o scãdere marcantã a acþiunii inhibitoare. Mai mult chiar, în ultimul timp, apar din ce în ce mai multe date, privind acþiunea protectoare a inhibitoarelor de proteaze. Acum se ºtie cã inhibitoarele de proteaze, de care s-a fãcut atâta caz, s-au dovedit a avea efecte anticancerigene ºi antioxidante. De asemenea, ele regleazã glicemia ºi diminueazã inflamaþiile. Nu se obiºnuieºte consumul de boabe de soia crude, iar prepararea de lapte, de sosuri de soia, tofu, miso, nato ºi sufu implicã procese de încãlzire ºi de fermentare, care fac ca substanþele cu acþiune nedoritã sã fie inactive sau ca efectul lor sã nu fie dãunãtor. O altã substanþã, pentru care a fost ºi poate mai este criticatã soia de cãtre cei mai puþin informaþi, este acidul fitic. Mai demult, acidul fitic din boabele de soia ºi din cerealele integrale era considerat ca fiind dãunãtor, deoarece fixeazã fierul ºi zincul din intestin, diminuând astfel utilizarea substanþelor minerale. Exista deci un argument împotriva surselor de proteine de origine vegetalã. Studiile au arãtat cã, în general, cantitatea de acid fitic, care se gãseºte în alimentaþia folositã în þãrile industriale, nu influenþeazã negativ metabolismul zincului, al fierului sau al altor substanþe. Mai mult, date recente demonstreazã cã acidul fitic are acþiuni
351

Alimentaþie inteligentã
favorabile asupra sãnãtãþii, reglând glicemia ºi protejând împotriva cancerului. Acidul fitic influenþeazã activitatea celulelor Natural killer, adicã „celulele ucigaºe naturale”, implicate în apãrarea organismului. ªi încã ceva. Acum ºtim, mai ales din lucrãrile Dianei Fleming, de la Universitatea Tufts, cã, din punct de vedere nutritiv, fierul e o sabie cu douã tãiºuri. Ca un fier ruginit într-o roabã de metal, prea mult fier produce urme urâte de ruginã; fierul în cantitãþi mari produce un exces de oxidãri în organism, favorizând bolile degenerative. Cel puþin la adulþi, teama de lipsã de fier nu prea e justificatã. Se ºtie cã sunt de preferat valorile de la limita inferioarã a normalului, ºi nu cele de la limita superioarã.

Câteva cuvinte despre calitatea proteinei din soia Din cei 20 de aminoacizi din care sunt alcãtuite proteinele pentru adulþi, opt poartã denumirea de aminoacizi esenþiali, deoarece nu pot fi sintetizaþi de organismul uman ºi trebuie sã fie obþinuþi din hranã. Copiii mici mai au nevoie ºi de histidinã, deci, pentru ei, numãrul aminoacizilor esenþiali este de nouã. Denumirea de „esenþial” acordã acestor aminoacizi o anumitã aurã, ce nu e justificatã. Aceºti aminoacizi nu sunt mai importanþi decât ceilalþi. În mod tradiþional, calitatea unei proteine se apreciazã dupã cantitãþile de aminoacizi esenþiali. Pânã nu de mult, proteina din soia era consideratã ca fiind de o calitate inferioarã proteinelor animale, deoarece conþine o cantitate ceva mai micã de metioninã. Mulþi nu ºtiu cã metoda de evaluare a calitãþii unei proteine a fost introdusã în anul 1919 ºi se baza pe necesitãþile de aminoacizi ale ºobolanilor tineri, care sunt altele decât ale omului. Pentru a creºte, ºobolanii au nevoie de cantitãþi mari de metioninã. Abia în anul 1993, Administraþia pentru Alimente ºi Medicamente din Statele Unite a adoptat o metodã de evaluare, bazatã pe
352

Adevãrul despre soia
necesitãþile de aminoacizi ale omului. Conform acestei metode, proteinele de calitatea cea mai bunã sunt cele din soia, albuºul de ou ºi cazeina din lapte, toate trei fiind considerate ca având valoarea maximã, adicã unu. Din nefericire, proteinele de origine animalã prezintã o serie de dezavantaje, care au fost prezentate. Pentru a arãta cã nu e vorba de lucruri lipsite de importanþã, amintesc doar faptul cã proteina din lapte, cazeina, constituie proteina animalã cea mai cancerigenã. Un alt aspect al problemei proteinelor este cã nevoile organismului uman sunt mult mai mici decât cred încã unii; cu toþii consumãm mai multe proteine decât avem nevoie, cu consecinþele respective. Nutriþioniºtii sunt de acord cã soia constituie un aliment deosebit de valoros. Dar, pe lângã valoarea nutritivã, soia posedã acþiuni benefice ºi în domeniul prevenirii diferitelor boli. Substanþele din soia, considerate ca dãunãtoare, nu joacã nici nu rol negativ în cursul alimentaþiei cu preparate din soia. Din acest motiv, într-un studiu publicat în anul 2001, cercetãtorii A. Waldmann ºi A. Hahn, de la Institutul de Nutriþie al Universitãþii din Hanover, Germania, recomandã ca soia sã ocupe un loc ºi mai mare în hrana tuturor, nu numai în cea a vegetarienilor. Dar soia nu e un panaceu sau un medicament-minune. Nu e un înlocuitor al intervenþiei chirurgicale pentru cancer ºi al întregului arsenal terapeutic, indicat împotriva neoplaziilor. Soia e un aliment, nu un medicament. Folosirea boabelor e mai utilã decât a extractelor puse pe piaþã mai mult din motive de câºtig. Experienþa de secole a populaþiilor din Asia demonstreazã cã soia poate constitui o parte valoroasã a nutriþiei profilactice moderne. Deseori, cercetãtorii cautã o moleculã care sã previnã, sã vindece sau, cel puþin, sã opreascã ateroscleroza sau cancerul, dacã se foloseºte în doze zilnice ºi, eventual, la un preþ bun, dar fãrã nici o schimbare în stilul de viaþã. O astfel de atitudine violeazã legile þesute în fibrele fiinþei noastre. Pãstrarea sãnãtãþii cere
353

Sã nu uitãm cã nutrienþii din soia trebuie folosiþi în contextul tuturor factorilor ce promoveazã sãnãtatea. zarzavaturi. dar nu o aspirinã. soia e un buchet de nutrienþi utili. în cadrul unei diete echilibrate de fructe. cereale integrale ºi toate celelalte componente care alcãtuiesc alimentaþia sãnãtoasã. Viaþa cu adevãrat abundentã e un întreg program de cooperare inteligentã cu Creatorul nostru. Din fericire. 354 .Alimentaþie inteligentã ascultarea de toate legile organismului uman.

SUA. James Watson. pãrea cã e o armã anticanceroasã idealã. douã studii publicate în numãrul din aprilie 2002 al revistei Molecular Therapy aratã cã endostatinul nu are nici un efect asupra tumorilor la ºoareci. Când.Soia și cancerul În anul 1997. Michael O’Reilly ºi Folkman au descris pentru prima datã endostatinul. Substanþa netoxicã fãcea sã disparã. urmate de experimentãri clinice. Recent. Însã alþi cercetãtori care au încercat sã foloseascã metoda lui Folkman n-au reuºit sã observe proprietãþile miraculoase ale endostatinului. declara entuziasmat cã „în doi ani. Folosind o substanþã numitã endostatin. evitând astfel intoxicarea pacienþilor cu citostatice. vasele de sânge ale tumorilor. Mai mult. cercetãtorii în domeniul cancerului au fost entuziasmaþi la culme când Judah Folkman ºi colaboratorii de la Universitatea Harvard. în 1997. în mod selectiv. Se urmãrea atrofierea vaselor de sânge care hrãnesc tumora. grupul de cercetãtori de la Harvard a obþinut rezultate spectaculoase. Folkman va vindeca 355 . au comunicat descoperirea unei substanþe care putea face sã disparã tumorile la ºoareci. În calitatea sa de chirurg la spitalul de copii din Boston. Folkman a lucrat mult în domeniul combaterii cancerului. laureat al premiului Nobel. fãrã a obþine nici o singurã vindecare. Vãzând rezultatele publicate. folosind metoda diminuãrii fluxului de sânge care ajunge la tumorã. endostatinul a fost testat pe aproape 200 de bolnavi. producând atrofierea lor pânã la dimensiuni microscopice.

prin cei emigraþi din regiunile cu un risc mic de neoplazii. bolile cardiovasculare sunt în scãdere. în momentul de faþã. glandã mamarã ºi prostatã. bolile cardiovasculare ocupã primul loc printre cauzele de deces. însã frecvenþa lor creºte vertiginos în cursul primei sau celei de a doua generaþii. 356 .Alimentaþie inteligentã tumorile maligne”. esofag. aceste neoplazii sunt absente în multe þãri din lumea a treia. de glandã mamarã ºi de prostatã. cu toatã tehnica avansatã. în regiunile cu un risc mare. Substanþa care promitea oprirea dezvoltãrii vaselor de sânge ce irigã tumorile a devenit obiectul a nenumãrate cercetãri. prin stilul de viaþã pentru care ne decidem. Dr. În unele þãri însã. ºi acestea se pot preveni. Este adevãrat cã. cea mai eficace armã împotriva cancerului rãmâne prevenirea sau profilaxia. nu au putut confirma rezultatele publicate cu cinci ani mai înainte. Interesant este cã. Alimentaþia constituie cel mai important factor de stil de viaþã. numãrul de decese prin cancer a ajuns sã-l depãºeascã pe acela de infarct miocardic. Chiar ºi cancerul pulmonar poate avea o componentã alimentarã în apariþia lui. din nefericire. Modul de nutriþie rãspunde de 80% din cancerele de intestin gros. În Anglia. intestin gros. Fumãtorii trebuie sã ºtie cã tutunul contribuie ºi la apariþia tumorilor maligne din cavitatea bucalã. faringe. Nu acelaºi lucru se poate spune ºi despre bolile canceroase. de exemplu. datoritã scãderii numãrului fumãtorilor ºi diminuãrii consumului de grãsimi animale. dar ºi în România. Multe dintre tumorile maligne frecvente în emisfera apuseanã se datoreazã factorilor de mediu. laringe. care. stomac. Jumãtate din mortalitatea prin neoplazii se datoreazã urmãtoarelor patru localizãri: plãmân. vinovatul principal fiind infarctul miocardic. în mod virtual. Se pare cã ºi acum. în majoritatea þãrilor industriale. deºi fumatul constituie factorul principal. Folkman a devenit eroul unei cãrþi publicate în anul 2001. pancreas ºi vezicã urinarã.

357 . de obicei. Studii anterioare au arãtat cã inhibitoarele proteazelor ºi acidul fitic. în urma uneia sau a mai multor mutaþii în acidul dezoxiribonucleic. în mod practic. ºi care au concentraþii mai mari de izoflavone în urinã prezintã un risc mai mic ºi o ratã mai micã de cancer mamar. inducând apoptoza. Femeile care consumã cantitãþi mari de produse de soia. Majoritatea cancerelor sunt sporadice. precum ºi beta-sitosterolul constituie componente cu acþiune anticancerigenã. consumul crescut de grãsimi. suprimând mutaþiile spontane prin acþiunea antioxidantã sau influenþând proliferarea celularã ºi metilarea acidului dezoxiribonucleic. n-au decât cuvinte rele. nu numai de origine animalã. fãrã a fi moºtenite. în cancerul de sân. Aceste mutaþii pot fi moºtenite sau dobândite în cursul vieþii. favorizând neoplasmul de colon ºi de sân. care e rolul alimentaþiei? Cum poate dieta sã producã sau sã previnã aceste mutaþii ºi consecinþele lor? Datele existente aratã. Atunci. þinut în anul 1990. din care sunt alcãtuite genele. ci ºi al uleiului de floarea-soarelui. aceste gene nu rãspund decât de 2-3% din cazurile acestor neoplazii. bogate în izoflavone. cã aminele heterociclice din carnea friptã sunt cancerigene. adicã moartea celularã. Însã diferite componente din alimentaþie au o acþiune protectoare. pentru care unii. mutaþiile în genele BrCa1 ºi BrCa2 conferã un risc crescut pentru neoplasmul mamar ºi pentru cel ovarian. de pildã. din lipsã de informare. de germene de porumb sau de soia.Adevãrul despre soia Cancerul survine. De exemplu. însã. favorizeazã apariþia cancerului mamar. ªi ce rol are soia în prevenirea bolilor canceroase? În cadrul unui simpozion organizat de Institutul Naþional de Cancer din SUA. s-a recunoscut cã soia conþine o serie de substanþe anticancerigene. cu mutaþii ce survin la sediul tumorii.

de cãtre Centrul de Studiu al Cancerului din Hawaii. pot apãrea celule canceroase. Se ºtie cã alãptarea la sân e utilã nu numai mamei. În plus. împiedicã proliferarea celularã. ci mai ales copilului. au urmãtoarele acþiuni utile împotriva dezvoltãrii tumorilor: înlãturã radicalii liberi. Prin laptele de mamã.Alimentaþie inteligentã Izoflavonele. În studiul publicat în revista Clinical Chemistry (vol. atât de util în prevenirea cancerului de sân ºi de ovar. ulterior. 1 kg de boabe de soia conþine 2 g de genisteinã ºi daidzeinã. prin consumul regulat de soia. cum ar fi diabetul zaharat. nou-nãscuþii sunt protejaþi de o serie de boli. 42. hrãnirii la sân 358 . se aratã cã genisteina ºi daidzeina joacã un rol major ºi în reducerea riscului apariþiei neoplaziilor. Aceasta sugereazã o activitate anticancerigenã puternicã. ferind deci acidul dezoxiribonucleic de oxidãri. 955964. scleroza multiplã ºi diferite infecþii. care determinã mutaþii. Autorii din Hawaii au studiat efectul produselor din soia administrate mamelor ce alãptau la sân. deoarece populaþiile expuse în mare mãsurã la izoflavone. au efect antiestrogenic. 1996). prin efectele directe ale izoflavinei asupra þesutului în care. inhibã formarea vaselor de sânge necesare tumorilor. într-o fazã iniþialã ºi foarte criticã a vieþii. limitând fertilitatea ºi protejând împotriva cancerului ovarian ºi mamar. ceea ce endostatinul preconizat de Folkman nu reuºeºte. p. au o incidenþã mai micã de cancer. combat sau împiedicã mutaþiile. ce pot fi punctul de pornire al unei tumori. sunt antioxidanþi. în special genisteina ºi daizdeina. Frecvenþa cancerului de sân ºi a numãrului de tumori a scãzut la ºoarecii nou-nãscuþi. cãrora li s-au aplicat doar trei doze de genisteinã. atunci când e cazul.

într-o perioadã criticã a vieþii. în profilaxia bolilor canceroase. Numeroase alte cercetãri confirmã faptul cã. dar nu neapãrat prin soia folositã în viaþa de adult. prin laptele de mamã care conþine aceste substanþe. 359 . ºi anume o frecvenþã mai micã a cancerului ºi a severitãþii lui. Studiul autorilor la care ne referim adaugã încã un avantaj al alãptãrii.Adevãrul despre soia i se atribuie o incidenþã mai micã de moarte subitã la copil ºi o dezvoltare intelectualã mai bunã. Izoflavonele din laptele de mamã sunt mai uºor utilizabile pentru nou-nãscuþi decât cele din alimentele ce conþin soia. Autorii cred cã rata redusã de cancer în rândurile populaþiilor din Asia se datoreazã consumului crescut de soia. ci datoritã expunerii la izoflavone imediat dupã naºtere. ambele reduse semnificativ când animalele nou-nãscute sunt tratate cu trei doze izolate de genisteinã. soia joacã un rol important.

Se ºtie cã nivelul crescut al grãsimilor în sânge. Metabolismul hepatic este modificat prin consumul de soia. în sensul creºterii sintezei de colesterol necesar producerii de acizi biliari. Scãderea lipidelor sanguine survine prin mai multe mecanisme. realizatã prin consumul de soia. adicã a colesterolului „bun”. 38 de studii aratã cã înlocuirea proteinelor animale din alimentaþie cu proteina de soia e însoþitã de o scãdere semnificativã a colesterolemiei totale.Soia și bolile cardiovasculare În timp ce în Statele Unite survin anual un milion de decese prin boli cardiovasculare. concomitent cu creºterea activitãþii receptorilor de LDL. în special al fracþiunii LDL al colesterolului. a lipoproteinelor cu densitate micã (LDL) ºi a trigliceridelor. care constituie principala cauzã de morbiditate ºi mortalitate. Creºterea excreþiei de acizi biliari. frecvenþa acestor boli este incomparabil mai micã. „atrage” sau scoate colesterolul din organism. În ultimii ani. constituie factorul de risc major pentru bolile cardiovasculare. ce vor fixa o cantitate mai mare din aceastã fracþiune de colesterol. 360 . modificãri în metabolismul hepatic al colesterolului ºi al lipoproteinelor ºi influenþarea sistemului endocrin. Gradul modificãrilor colesterolemiei totale ºi al LDL-ului þine de valorile inþiale. diminuând astfel nivelul sanguin de LDL. Persoanele cu hipercolesterolemia cea mai accentuatã beneficiazã cel mai mult de efectele proteinelor de soia. cu menþinerea concentraþiilor lipoproteinelor cu densitate mare (HDL). Acestea includ: întreruperea circulaþiei hepatobiliare. în Japonia.

Se ºtie cã oxidarea moleculelor de LDL le face mult mai aterogene. sunt deosebit de dãunãtoare. Existã mai multe mecanisme prin care componentele din soia pot diminua oxidarea LDL. implicaþi în dezvoltarea leziunilor aterosclerotice. dupã 14 luni. Un alt efect benefic al genisteinei este de a bloca acþiunea factorilor de creºtere. a arãtat cã. în comparaþie cu maimuþele hrãnite cu cazeinã. inclusiv peºtele afumat. proliferarea celularã ºi angiogeneza. laptele ºi ouãle praf. Dar lista nu s-a epuizat.Adevãrul despre soia Scãderea grãsimilor din sânge nu constituie singurul mecanism prin care soia diminueazã riscul bolilor cardiovasculare. De exempu. În sfârºit. reducând. brânzeturile. patiserie ºi brutãrie. în special parmezanul. conþinând colesterol oxidat. pe lângã faptul cã acþioneazã ca un antioxidant. mezelurile ºi afumãturile. în acest fel. acidul fitic din soia. creºte ºi activitatea mai multor enzime antioxidante. oxidarea lipoproteinelor din sânge. ce se utilizeazã în mod curent în mai toate preparatele de cofetãrie. procese esenþiale pentru creºterea plãcii de aterom. Genisteina inhibã adeziunea celularã. inhibarea de cãtre genisteinã a activitãþii enzimei tirozinkinaza previne formarea trombozei la nivelul leziunilor aterosclerotice. modificând procesele metabolice implicate în dezvoltarea leziunilor aterosclerotice. 361 . principala proteinã din laptele de vacã. Sau genisteina. Izoflavonele din soia acþioneazã ca antioxidanþi. poate reduce absorbþia lui ºi poate diminua acþiunea lui oxidantã asupra proteinelor ºi a lipidelor din sânge. Hrãnirea maimuþelor cu proteine de soia ºi izoflavonele pe care le conþin sau cu cazeinã. fixând o parte din fierul din intestin. Din acest motiv. leziunile aterosclerotice erau cu 90% mai reduse la cele care au primit soia.

diminuarea leziunilor aterosclerotice din artera carotidã comunã ºi cea internã.Alimentaþie inteligentã Procesul de aterosclerozã altereazã ºi vasodilataþia naturalã în arterele afectate. creºterea remarcabilã a HDL. în cadrul unei alimentaþii sãrace în grãsimi saturate ºi în colesterol. O parte din aceste maimuþe au primit proteine din soia. Universitatea Wake Forest. precum ºi factorii de risc pentru aterosclerozã la oameni. Pe scurt. Datele acestei lucrãri sprijinã concluzia cã soia poate inhiba sau frâna ateroscleroza de dupã menopauzã. În primul numãr pe anul 2001 al revistei The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (vol. 14-47). SUA. înlocuirea în alimentaþie a proteinelor animale cu proteina de soia scade procesul aterosclerozei la multe animale. Thomas B. femeile care au consumat zilnic 40 g de proteine din soia au prezentat cu 45% mai puþine bufeuri. în comparaþie cu cele care au consumat zilnic 40 g de cazeinã. dupã care au fost ovariectomizate. 86. continuându-se cu acelaºi regim încã 36 de luni. Carolina de Nord. publicã rezultatul unui studiu efectuat pe maimuþe care au fost hrãnite timp de 26 de luni cu un regim aterogen. p. poate reduce riscul bolilor de inimã”. cu fitoestrogenele pe care le conþin. cele care au consumat ºi soia au prezentat: o scãdere semnificativã a colesterolemiei totale. Winston-Salem. 362 . Hrãnirea maimuþelor cu soia duce la creºterea rãspunsului vasodilatator la acetilcolinã a arterelor coronariene. o scãdere semnificativã a LDL ºi a trigliceridelor. Dar care sunt efectele produselor din soia asupra simptomelor legate de menopauzã? Într-o cercetare. În comparaþie cu animalele de control. Aceste rezultate benefice au determinat Administraþia pentru Medicamente ºi Alimente a Statelor Unite sã aprobe recent susþinerea cã „folosirea zilnicã a 25 g de proteine din soia. conþinând 42% grãsimi. Clarkson ºi colaboratorii de la Centrul de Cercetãri de Medicinã Comparativã ºi de la Departamentul de Sãnãtate Publicã.

soia creºte activitatea celulelor formatoare de os. adicã a osteoblastelor. timp de ºase luni. în comparaþie cu femeile care au primit zilnic 40 g de cazeinã. timp de patru sãptãmâni. a trezit curiozitatea cercetãtorilor. a diminuat în mod evident severitatea simptomelor vasomotorii. Iar la femeile în menopauzã. a 40 g de proteine din soia a dus la o creºtere a conþinutului mineral ºi a densitãþii osoase în coloana lombarã. Câteva cuvinte despre soia ºi despre osteoporozã. în comparaþie cu femeile care primeau un placebo de hidraþi de carbon. indiferent de vârstã. La femei. în comparaþie cu un grup care a primit un placebo.Adevãrul despre soia Într-un alt studiu. pe mãsurã ce alimentaþia din Japonia devine din ce în ce mai asemãnãtoare cu cea din Apus. administrarea de soia. administrarea de soia timp de ºase luni a ameliorat memoria verbalã. cu izoflavonele pe care le coþin. Choi ºi colaboratorii sãi aratã cã. a ameliorat memoria de scurtã ºi lungã duratã. 363 . a 20 g de proteine din soia. administrarea zilnicã. în culturile de þesuturi. frecvenþa osteoporozei e în creºtere. Studiile efectuate pânã în prezent aratã cã soia poate ameliora funcþiile cognitive atât la bãrbaþi. în ciuda faptului cã ingereazã mai puþin calciu ºi cã folosesc mult mai rar terapia de substituþie cu hormonul estrogen decât femeile din emisfera vesticã. Se spune cã în Japonia nici nu existã un cuvânt pentru bufeuri. Izoflavonele din soia acþioneazã asupra hipocampului ºi a scoarþei cerebrale frontale. 56(7): 733-9). Trebuie sã remarcãm cã. Faptul cã femeile asiatice prezintã mai rar osteoporozã. timp de 10 sãptãmâni. la ºobolanii ovariectomizaþi. În revista Phytochemistry (2001. cât ºi la femei. consumul zilnic. S-a arãtat cã proteina din soia previne pierderea de masã osoasã. În sfârºit. Cercetãtori de la Universitatea Texas au gãsit cã soia din alimentaþie scade nivelul circulant al 17-betaestradiolului cu 25% ºi al progesteronului cu 45%. datoritã deficitului de estrogen.

iar celula sã moarã. lezeazã mãduva osoasã. cel mamar. ci ºi asupra þesuturilor sãnãtoase.Avantajele folosirii boabelor de soia La fiecare câþiva ani. Majoritatea chimioterapeuticelor actuale îºi îndreaptã acþiunea împotriva diviziunii celulare. împotriva marilor ucigaºi. preþul plãtit e foarte mare. unde se produc celulele sângelui. apare câte un „medicament-minune” cu pretenþie cã vindecã boala canceroasã. Dar chiar ºi în aceste cazuri. remisiunile fiind doar de duratã scurtã. progresele sunt minime. E adevãrat cã chimioterapia. blocând sinteza acidului dezoxiribonucleic necesar înmulþirii celulei. înainte ca telomerele (cãciuliþele protectoare de la capetele cromozomilor) sã se scurteze într-atât. reuºeºte sã vindece 90% din leucemiile copiilor. deoarece substanþele sunt atât de toxice. care sã poatã fi doborâtã cu ajutorul unei tehnici sofisticate”. Dar mereu ºi mereu. de colon ºi de prostatã. de exemplu. încât cromozomii sã fie lezaþi. introdusã prin anii ’50 ºi îmbunãtãþitã ulterior. Însã celulele canceroase folosesc o enzimã numitã 364 . substanþele care au produs minuni la ºoareci s-au dovedit ineficiente la oameni. „cancerul nu e o þintã simplã. sã scape de mecanismele ce þintesc sã împiedice proliferarea lor. cum sunt cancerul pulmonar. Celulele normale se pot divide de aproximativ 70 de ori. însã. În special. Celulele canceroase suferã o serie de mutaþii care le permit. adesea. spune oncologul Klauner. „Acum ºtim”. dar acþioneazã nu numai asupra tumorilor.

celulele canceroase pot ajunge la þesuturi îndepãrtate. Pe mãsurã ce cunoaºtem mai multe despre apariþia ºi dezvoltarea cancerului. tumorile cele mai primejdioase sunt cele care-ºi dezvoltã mecanisme care sã permitã celulelor sã se desprindã din tumora iniþialã ºi sã intre în curentul sanguin sau în sistemul limfatic. Indiferent dacã provin din lapte. proteinele din soia au început sã joace un rol din ce în ce mai mare în nutriþia umanã. În sfârºit. denumit angiogenezã. În ultimii ani. Iar datele epidemiologice dovedesc cã. de prostatã. necesitã o serie de factori de creºtere. Astfel.Adevãrul despre soia telomeraza. care. Din zece decese prin cancer. proteinele animale. prin acþiunea lor acidifiantã.000 de medicamente diferite pentru combaterea cancerului ºi încã nu se vede nici o luminã la capãtul tunelului. ouã sau carne. cã se obþine uºor. care reface telomerele. este egal cu acela al cazeinei din lapte. în comparaþie cu proteinele de origine animalã. Din aceste motive. tumorile trebuie sã-ºi creeze propria reþea de vase de sânge. în regiunile în care se consumã în mod regulat fasole soia. Apoi. prin 365 . Creºterea se datoreazã profilului nutritiv pozitiv. neoplaziile de sân. în ceea ce priveºte valoarea biologicã. cã se poate folosi în moduri foarte diferite ºi cã are o serie de avantaje. Acest proces complex. atât în þãrile în curs de dezvoltare. precum ºi faptului cã este mai ieftin. nouã se datoreazã metastazelor. favorizeazã osteoporoza. de colon ºi chiar de plãmâni se întâlnesc mai rar. cât ºi în cele industriale. ne dãm seama de complexitatea problemelor de rezolvat. s-au încercat peste 70. În ultimii 25 de ani. pentru ca înmulþirea sau diviziunea celularã sã poatã continua. atitudinea cea mai înþeleaptã este de a adopta un stil de viaþã care sã ajute mecanismele proprii organismului de combatere a celulelor canceroase. unde se dezvoltã ca tumori secundare sau metastaze. care sã le aducã hrana ºi oxigenul de care au nevoie.

atunci. e vorba de lecitinã animalã. cai sau cornute. cât ºi asupra proprietãþilor funcþionale. Lecitina din soia conþine 30% uleiuri ºi 70% fosfolipide. O echipã de la Centrul de Nutriþie din Nancy. se foloseau boabele uscate. indiferent dacã proveneau de la porci. o bunã parte din proteinele din soia se obþin din boabele germinate. 366 . singura sursã de lecitinã era cea animalã. chiar ºi fãrã colesterolul ºi grãsimile pe care le conþin. cu mare probabilitate. În trecut. factorilor antinutritivi. De obicei. cel puþin în emisfera vesticã. Franþa. se foloseºte din ce în ce mai des lecitinã din soia.Alimentaþie inteligentã produsele lor de metabolism. în Orientul Îndepãrtat. un emulgator foarte valoros. În schimb. începând cu pâinea. care se obþinea din resturile inutilizabile de la abatoare. cei care nu vor sã consume lecitinã de porc pot alege. palatibilitatea ºi valorile nutritive ale boabelor de soia. toate produsele de patiserie ºi cofetãrie ºi terminând cu îngheþata ºi ciocolata. Germinarea are un efect favorabil atât asupra compoziþiei chimice. conþinutul de lecitinã al boabelor de soia fiind între 2 ºi 3%. Sã dãm câteva exemple. iar prin alte mecanisme promoveazã ateroscleroza. emulgatorii se folosesc aproape peste tot. linolic. elementelor componente. ceea ce e trecut pe ambalaje sub denumirea de lecitinã vegetalã sau chiar lecitinã de soia. Când pe ambalaj nu e trecut dacât cuvântul lecitinã. Soia este deosebit de bogatã în lecitinã. favorizeazã apariþia tumorilor maligne. antihipertensivã. cel puþin în Statele Unite ºi în Elveþia. din care o proporþie mai mare o reprezintã acidul gras esenþial. proteinele din soia au o acþiune hipocolesterolemiantã. a efectuat un studiu foarte interesant. Germinarea produce modificãri ale componentelor active biologic. amelioreazã gustul. Azi. anticancerigenã ºi favorizeazã formarea de masã osoasã. cu toate cã. cu aspecte practice. În felul acesta. Ameliorând mult calitatea alimentelor. privind avantajele germinãrii boabelor de soia înainte de folosire.

plãnuite într-un mod foarte inteligent. dupã o germinare de cinci zile. iar la bãrbaþi. Germinarea. timp de opt zile. foarte potrivitã pentru a înfrunta carcinogenele cu molecule mari. previn hipercolesterolemia ºi ateroscleroza aorticã. indiferent dacã provine din alimentaþie sau din bilã. ale receptorilor de estrogen.Adevãrul despre soia Autorii francezi aratã cã. saponinele au acþiuni antioxidante ºi antimutagene. Însã. 367 . cancerul de prostatã. prin absorbþie intestinalã. în special în beta-sitosterol. care fixeazã mai mult colesterol din sânge. Boabele de soia sunt deosebit de bogate în fitosteroli. Încã un exemplu: fitosterolii scad colesterolemia. creºte de opt ori cantitatea de saponine. Prin germinare. concentraþia fitoestrogenilor creºte pânã la 200 de ori. De asemenea. dupã cinci zile de germinare. mimând acþiunea colesterolului. din colon. sursa principalã de colesterol a ficatului. acþioneazã competitiv. Acest colesterol. provine din alimentaþie ºi din bilã. de exemplu genisteina. Pânã de curând. deci nu e digerat ºi. prevenind cancerul de sân. campesterol ºi stigmasterol. Boabele de soia conþin 2% glicozide. blocând absorbþia intestinalã a colesterolului. se considera cã femeile japoneze au durata cea mai mare de viaþã ºi frecvenþa cea mai micã de cancer mamar. rezultând diminuarea colesterolemiei totale ºi a LDL. Având o structurã asemãnãtoare. sunt modulatoare. Ficatul primeºte zilnic aproximativ 800 mg de colesterol. conþinutul de lecitinã creºte cu 22%. cantitatea de fitosteroli din soia creºte de trei ori. În capitolul despre glucide am arãtat cã o parte din amidonul ingerat rezistã hidrolizei enzimelor digestive. Un alt exemplu: saponinele sunt glicozide vegetale cu o moleculã mare. Fitoestrogenele. alcãtuite din mai multe saponine ºi izoflavone. Consumul de soia germinatã ar putea avea efecte benefice asupra nivelului scãzut de estrogen la femeile în menopauzã. Scãderea cantitãþii de colesterol ce ajunge la ficat stimuleazã activitatea receptorilor de LDL. În plus. ajuns la ficat din intestin. ajutând milioane de femei.

În cursul rãcirii are loc recristalizarea amilozei. 2. 3. Când amidonul e fiert în apã. granulele se gelatinizeazã ºi se umflã. Acest amidon rezistent poate fi clasificat în trei tipuri: 1. flora microbianã din colon fermenteazã hidraþii de carbon neabsorbiþi. adicã o retrogradare ce duce la diminuarea digestibilitãþii. lintea – 9 g. Pentru 100 g substanþã uscatã. e atât de recomandabilã diabeticilor. În mod obiºnuit. la 100 grame de substanþã uscatã. iar ca produºi secundari 368 . (Amidonul e un amestec de doi polimeri simpli ai glucozei: amiloza ºi amilopectina. de formã sfericã sau poliedricã. de raportul dintre materialul cristalizat ºi amorf. Tipul 3 de amidon rezistent este cel retrograd. Diferitele alimente au concentraþii diferite de amidon rezistent. în timp ce amilopectina rãmâne în structura umflatã a granulelor de amidon. mazãrea uscatã – 5 g. iar fasolea – 18 g.) Cerealele au granule mici de amidon. În cartofi ºi în banane. Aºa sunt produsele cerealiere ce conþin boabe întregi sau fragmente de boabe ºi legumele numai parþial mãcinate. cu diametrul între 1 ºi 30 de microni. deoarece e protejat de pereþii celulelor sau ale altor structuri. În special amiloza se solubilizeazã uºor. cartoful – 5 g. având formã ovalã. de arhitectura polizaharidului ºi de raportul dintre amilozã ºi amilopectinã. pâinea albã are 1 g. Se ºtie cã amidonul din cartoful crud nu e digerat uºor de amilaza umanã.Alimentaþie inteligentã în aceastã stare. Tipul 2 este amidonul nativ. Mecanismul exact al acestei rezistenþe nu este clar. Iatã de ce fasolea cu 18 grame de amidon rezistent. nu poate fi absorbit. cu un diametru de 10-80 microni. Tipul 1 este inaccesibil hidrolizei din intestinul subþire. adicã amidonul ce a rezistat enzimelor digestive din intestinul subþire în acizi graºi cu lanþuri scurte: acetic. granulele de amidon sunt mari. dar se pare cã þine de dimensiunile granulelor de amidon. deoarece creºte mai puþin glicemia. propionic ºi butiric. orezul – 4 g.

Enzima alfa-galactozã constituie o fracþiune foarte micã a proteinei din soia. 369 .Adevãrul despre soia rezultã hidrogen. ªi încã ceva: amidonul rezistent este hrana florei bacteriene utile din intestinul gros. în parte. deoxicolic ºi litocolic. favorizeazã convertirea bacterianã a acizilor biliari. de obicei. deci energia neabsorbitã în intestinul subþire nu se pierde. care au scãpat reabsorbþiei în intestinul subþire ºi care sunt convertiþi în acizi biliari secundari. Dar amidonul rezistent mai prezintã ºi alte avantaje: fiind substratul necesar al florei intestinale. în hidraþi de carbon digestibili. Sã revenim la amidonul rezistent din fasolea soia. mucoasa intestinalã e protejatã astfel de contactul prelungit cu acizii biliari. care ar fi pãtruns în tubul digestiv. se eliminã pe cale naturalã. ce ar putea favoriza apariþia cancerului. diminuând.6. fac ca numãrul mare de bacterii utile sã nu permitã dezvoltarea unor germeni patogeni. favorizând dezvoltarea florei microbiene autohtone. Este interesant cã soia conþine o enzimã (alfa-galactozidaza) care hidrolizeazã legãturile alfa-1. sunt absorbite ºi. Cantitãþile suficiente de amidon rezistent. la stachiozã ºi rafinozã. formarea de gaze pe care le produc.3 kJ). Valoarea energeticã a amidonului rezistent este de 2 kcal/g (8. preparatele din soia. Am vãzut cã soia are cantitãþile cele mai mari de amidon rezistent. rezultat din fermentarea microbianã a amidonului rezistent. iar gazele formate. Acizii graºi cu lanþuri scurte se absorb imediat. de exemplu. în parte. stachioza ºi rafinoza. în timpul pregãtirii industriale. rezultând zaharozã ºi galactozã. Acidul butiric sau butiratul. în felul acesta. dioxid de carbon ºi metan. Adãugarea ei la „carnea” de soia. acþioneazã ca o sursã preferatã de energie pentru celulele mucoasei intestinale. ar duce la hidroliza unei fracþiuni semnificative de stachiozã ºi rafinozã.

în cursul tratamentului termic. ºi reduce fenomenul de brunare. adicã amidonul nedigerabil. inclusiv creºterea. Lipoxigenazele sunt enzime care folosesc oxigenul molecular. fãina nedegresatã a boabelor germinate poate fi pãstratã mai mult. Lipoxigenazele sunt implicate ºi în diverse aspecte ale fiziologiei plantei. în legãturã cu laptele de soia ºi cu celelalte produse. Cine pregãteºte acasã lapte de soia sau alte preparate din soia. un rol important îl joacã enzima lipoxigenaza. Perioadele scurte de germinare pot ameliora în mod substanþial mirosul ºi gustul fãinii de soia cu conþinut integral de grãsimi. dezvoltarea.Alimentaþie inteligentã Alfa-galactozidaza nu e activã în boabele negerminate. În formarea mirosului ºi a gustului mai puþin plãcut. de închidere a culorii. scade nivelul oligozaharidelor (stachioza ºi rafinoza). Boabele uscate de soia conþin cel puþin 6 lipoxigenaze. dar e activatã prin germinare. sã încerce sugestia autorilor francezi: sã lase boabele sã germineze 3-4 zile. care deterioreazã palatabilitatea. atunci când soia e prelucratã în condiþii de multã umezealã (cum ar fi prepararea laptelui de soia cu metodele tradiþionale). rezistenþa la dãunãtori. Lipidele sau grãsimile din soia constituie o sursã majorã de compuºi rãspunzãtori pentru acest gust neplãcut. germinarea de o zi prezintã ºi alte avantaje: uºureazã eliminarea înveliºului boabelor (a cojii). De fapt. prin creºterea nivelului de acid ascorbic ºi reducerea activitãþii lipoxigenazelor. în urma procesului de germinare. prin scãderea activitãþii lipoxigenazelor. Germinarea de 24 de ore duce la o scãdere masivã a activitãþii lipoxigenazelor. 370 . este aceea a gustului oarecum neplãcut. pentru a produce hidroperoxizi din acizi graºi. În felul acesta. O altã problemã. fãrã sã râncezeascã. supãrãtor pentru mulþi. Activitatea cea mai mare a fost observatã dupã trei zile de germinare. Aceste enzime se gãsesc larg rãspândite în naturã. îmbãtrânirea ºi rãspunsul la infecþii patogene.

371 . Autorii francezi recomandã ca. pentru a satisface necesitãþile fiziologiei umane. care sunt sãrace în lizinã. înainte de pregãtirea termicã. Profilul de aminoacizi al proteinei din soia este deosebit de bine alcãtuit pentru o proteinã vegetalã. amelioreazã calitatea lor. Conþinutul mare de lizinã al proteinei din soia face sã fie foarte adecvat pentru a suplimenta proteinele din cereale. de asemenea. cu nimic inferioarã albuminei. putând servi ca o sursã completã ºi bine echilibratã de aminoacizi. dupã care sã se treacã la fabricarea laptelui sau a celorlalte produse. trebuie sã nu conþinã substanþe dãunãtoare. Nu numai cã proteina de soia e o proteinã completã. valorificarea sau utilizarea aminoacizilor din proteina respectivã.Adevãrul despre soia Calitatea ºi valoarea biologicã a unei proteine depind de digestibilitatea ei ºi de cantitatea aminoacizilor esenþiali. Caracteristicile structurale ºi secvenþa aminoacizilor pot sã influenþeze. dar consumarea ei cu alte proteine vegetale. boabele de soia sã fie germinate aproximativ trei zile. în special proteine din cereale. nici factori care sã influenþeze calitãþile olfactive ºi gustative.

4. La sfârºitul fiecãrei perioade de trei zile. dr. Când se pune problema alimentaþiei exclusiv vegetariene. în general. vã rog. trecând în tabãra vegetarienilor. de cãtre cercetãtorul scandinavian dr. pânã ce nu mai puteau. Sã vedem deci ce ne spun cercetãtorii în domeniul medicinei sportive. unii se tem cã acest mod de nutriþie va diminua forþa fizicã ºi capacitatea de muncã. deci bogatã în proteine ºi în grãsimi. atleþii trebuiau sã pedaleze pe o bicicletã cu o vitezã mare. Lucrând cu un grup de atleþi cu o foarte bunã condiþie fizicã. cât timp copilul este hrãnit cu laptele de mamã. acum mai bine de 30 de ani. ceea ce este perfect adevãrat. Nu trebuie sã ne mirãm de aceste reþineri. care acum e confirmatã de ºtiinþa nutriþiei. iar pãrinþii se întreabã dacã nu va influenþa în mod negativ dezvoltarea copiilor.ALIMENTAŢIA VEGETARIANĂ În Germania. doarece cu toþii am crescut cu ideea cã laptele ºi carnea clãdesc un corp puternic. sãptãmânal. Însã dupã înþãrcare lucrurile se schimbã. Un studiu clasic a fost efectuat. Întrebaþi-i pe marii jucãtori de tenis de câmp sau pe campionii de triatlon ºi vã vor rãspunde cã ei practicã „încãrcarea cu hidraþi de carbon”. iar animalele ne-au oferit de mii de ani o lecþie. atleþii au putut pedala 57 de minute. ªi iatã rezultatele obþinute: Dupã trei zile de dietã bogatã în carne.000 de persoane pãrãsesc consumul de carne. adicã pânã la epuizare. 372 . Observaþi. brânzeturile ºi grãsimile animale. evitând carnea. Per-Olaf Astrand. atleþii de performanþã ºi vedeþi cu ce se hrãnesc pentru a dobândi o rezistenþã cât mai mare în competiþii. Astrand le schimba dieta la fiecare trei zile.

373 . a cancerelor ºi a accidentelor vasculare cerebrale. Iar cei care au recunoscut cauzele au scris într-un editorial al JAMA: „Alimentaþia total vegetarianã poate preveni pânã la 90% din accidentele vasculare cerebrale ºi 97% din infarctele de miocard”. În ceea ce îi priveºte pe oameni. elefantul ºi calul n-au probleme de rezistenþã sau lipsã de forþã. Spectaculoasa ameliorare a rezistenþei la efort dupã o alimentaþie exclusiv vegetarianã nu-l surprinde pe nici un observator atent al lumii animalelor.Alimentaþia vegetarianã Dupã trei zile de alimentaþie mixtã. Fãrã îndoialã. Dupã trei zile de dietã exclusiv vegetarianã. de exemplu. cât timp îºi primesc hrana exclusiv vegetarianã. ªi care sunt consecinþele? ªapte din zece americani mor prematur din cauza infarctelor miocardice.. pe mãsura creºterii standardului de viaþã ºi pe mãsura îmbunãtãþirii condiþiilor economice. sãracã în carne. deci de douã ori mai mult. Elefanþii pot alerga foarte repede 10-12 ore în ºir. animalele carnivore. atleþii au rezistat sã pedaleze o orã ºi 54 de minute. dar bogatã în vegetale. în lumea animalelor. rezistenþa sau capacitatea de a dispune de multã energie pentru perioade îndelungate e o caracteristicã a celor care se hrãnesc exclusiv vegetarian. Sper cã aceastã cercetare e cunoscutã ºi de cei care rãspund de alimentaþia sportivilor din România. în grãsimi ºi în proteine. lipsa informaþiilor competente ºi dorinþa de a satisface gusturile au fãcut ca. deci de trei ori mai mult decât atunci când se alimentau cu o dietã bogatã în carne ºi în grãsimi. uneori în mai puþin de cinci minute. Caii pot alerga cu vitezã mare ore întregi. de care se leagã mereu atâtea speranþe. dar obosesc foarte repede. tigrii. Vã puteþi imagina ce înseamnã sã ai în spinare o încãrcãturã de peste 6 tone ºi sã alergi 10-12 ore cu viteza de 40 km/orã? În schimb. au o vitezã excelentã la start. durata pedalãrii a fost de douã ore ºi 47 de minute. sã se consume din ce în ce mai multe alimente de origine animalã. Boul. leoparzii etc.

de sân ºi de colon e de trei sau de patru ori mai mare pentru cei ce consumã zilnic carne. sã ne reamintim cã un adult are nevoie de cel mult 40 g 374 . pierd mai puþinã masã osoasã. Cazeina din lapte are acþiunea cea mai cancerigenã dintre toate produsele de origine animalã. Pe de o parte. Femeile vegetariene au un schelet mai puternic. În America Centralã. Suprafaþa de pãmânt necesarã pentru a hrãni o persoanã cu o dietã bazatã pe carne ar fi suficientã pentru a hrãni 20 de vegetarieni. ouã. consumã foarte mult peºte. Consumul produselor de origine animalã mai prezintã un aspect care nu poate fi trecut cu vederea. transformându-le în pãºuni pentru vitele necesare reþelei. Dacã ne referim la bolile tumorale. dr.Alimentaþie inteligentã Mai mult chiar. iar pe de altã parte. în mod tradiþional. ºi anume cã poluarea datoratã agriculturii bazate pe creºterea vitelor e mai mare decât cea rezultatã din toate celelalte activitãþi umane ºi industriale. Poate cã exemplul cel mai concludent ni-l oferã eschimoºii care. ªi nu e de mirare. o datã cu înaintarea în vârstã. foarte sãracã în grãsimi. a producãtorilor de hamburgeri. pentru a produce hrana necesarã lor. în comparaþie cu cei care se abþin de la produsele animale. duce la eroziunea masivã ºi la pierderea ireparabilã a miliarde de tone de sol fertil. cultivarea intensã a solului. Iar la întrebarea dacã dieta vegetarianã poate acoperi nevoile de nutrienþi. încât la ele osteoporoza se instaleazã mai târziu ºi e mai puþin accentuatã. prezintã mai puþine fracturi ºi. riscul cancerului de prostatã. animalele pasc tot ce existã pe câmp. cu peste zece ani în urmã. produse lactate. în continuã extindere. marii proprietari au distrus aproape jumãtate din pãdurile aducãtoare de ploi. Eschimoºii prezintã o morbiditate mare ºi o duratã scurtã de viaþã. Ornish a demonstrat cã alimentaþia vegetarianã. poate duce la diminuarea plãcilor de aterom la bolnavii programaþi pentru operaþia by-pass.

respectiv 156 mg/dl. pentru o hranã care în nici un caz nu poate fi etichetatã ca fiind cea mai bunã. cartofi prãjiþi ºi alte „bunãtãþi” bogate în grãsimi ºi în zahãr. În sfârºit. 375 . le amintim cã. fãrã grãsimi. Dacã o mare parte a omenirii va trece la alimentaþia vegetarianã. 20% provin din proteine. atunci cu siguranþã vã veþi îngrãºa. Celor ce cred cã beef steak-ul e deosebit de hrãnitor. însã puteþi face ºi o trecere lentã. o ultimã întrebare: Cum va influenþa greutatea trecerea la un regim vegetarian? Dacã înlocuiþi carnea cu gogoºi. puteþi scãpa de ele ºi vã puteþi menþine o greutate normalã. de obicei. alimentele de origine vegetalã conþin cantitãþi suficiente de proteine. sãrace în grãsimi ºi lipsite de colesterol. atunci. numai 25% sunt reprezentate de proteine utilizabile. Dovezile ºtiinþifice împotriva alimentelor de origine animalã sunt în continuã creºtere.Alimentaþia vegetarianã de proteine/zi. adicã 10-15% din aportul caloric total. pregãtite în mod simplu. care ne-a relatat rezultatele de necrezut obþinute în trei sãptãmâni la Centrul de Sãnãtate ºi Medicinã Preventivã – Herghelia. Conþinutul în proteine al cerealelor depãºeºte. Iar din totalul caloriilor furnizate de vegetale. pe lângã faptul cã sunt bogate în fibre. Cu regimul de acolo ºi-au scãzut colesterolemia de 223 ºi 236 la 129. Schimbarea alimentaþiei se poate face de pe o zi pe alta. din caloriile pe care le oferã. Dacã însã veþi alege sã vã hrãniþi cu alimente naturale. 10%. Gândiþi-vã cã numai în Statele Unite se sacrificã zilnic 9 milioane de animale. Dupã cum vedeþi. va rãmâne hranã suficientã ºi pentru cele peste 800 milioane de persoane care suferã de foame pe glob. Schimbarea modului de alimentaþie ºi a stilului de viaþã poate reprezenta un avantaj enorm pentru organism. aºa cum au fost odatã cele împotriva fumatului. dacã aveþi kilograme în plus. Zilele trecute am avut la masã o pereche relativ tânãrã din România. începând cu o zi sau douã pe sãptãmânã fãrã produse de origine animalã. iar fasolea ºi mazãrea uscatã au un conþinut de proteine de 25%.

sector 3. Valeriu Braniște 29. 021.00.20 .Tipografia „Viaţă și Sănătate” Str. București Tel.323.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful