Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko 2009 – 2010

Prvé vydanie

Udržateľné produkty a výstavba Spoločenská angažovanosť

Ochrana klímy a efektívne využívanie energie Ochrana prírodných zdrojov

2

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

O Holcim Slovensko Holcim (Slovensko), a.s. je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb na Slovensku. Na Slovensku prevádzkuje okrem cementárne v Rohožníku na Záhorí aj 29 betonární a 4 výrobne kameniva. Stabilne vysokokvalitné cementy, kamenivo a betóny z produkcie Holcim v kombinácii so službami nachádzajú svoje uplatnenie pri výstavbe obytných domov, priemyselných objektov, infraštruktúrnych projektov a výrobe prefabrikátov či strešných krytín. Produkty Holcim boli použité na takých stavbách, akými sú napríklad rýchlostná cesta R1, tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici, bratislavský Riverpark, odbavovací terminál viedenského letiska Schwechat, DC Tower – najvyššia budova v Rakúsku, ktorá ašpiruje na certifikát LEED, či Soravia Shopping Center, polyfunkčný objekt Mlyny v Nitre, Vršianska terasa v Banskej Bystrici alebo nový závod Velux v Partizánskom. Holcim sa usiluje nastaviť štandardy zákazníckej spokojnosti a trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom stavebnom priemysle. Holcim Slovensko je súčasťou Skupiny Holcim – jedného z popredných svetových dodávateľov cementu a kameniva. Ďalšie aktivity Skupiny Holcim zahŕňajú dodávky transportbetónu a asfaltu vrátane nadväzujúcich služieb. Skupina Holcim pôsobí vo viac než 70 krajinách sveta a zamestnáva približne 80 000 ľudí. O tejto Správe Tretia Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko, ktorú práve držíte v rukách, nadväzuje na predchádzajúce vydanie, ktoré sprostredkovalo výsledky za rok 2008. Správa poskytuje informácie o ekonomických, environmentálnych a spoločenských vplyvoch činnosti Holcim Slovensko v oblasti výroby a predaja šedého a bieleho cementu, kameniva a transportbetónu. V súlade s prísľubom vydávať tento typ Správy v dvojročných intervaloch popisujú dáta v tejto Správe výsledky spoločnosti v rokoch 2009 a 2010 s využitím doplňujúcich informácií z predchádzajúcich rokov. Zverejnené informácie sa týkajú iba Holcim Slovensko ako právnickej osoby a neobsahujú údaje za spoločnosti, v ktorých Holcim Slovensko vlastní podiel. Environmentálne vplyvy výroby šedé-

ho a bieleho cementu sa vzhľadom na ich značnú rozdielnosť uvádzajú v relevantných prípadoch osobitne. Nad rámec predchádzajúceho vydania sú v tejto Správe zahrnuté aj podrobnejšie informácie o environmentálnych vplyvoch výroby kameniva a transportbetónu (okrem 4 betonární, ktoré prevádzkuje Holcim Slovensko prostredníctvom Hirostavbet spol. s r.o.). Správa je spracovaná podľa Smerníc reportovania trvalo udržateľného rozvoja Global Reporting Initiative G3 (GRI) na úrovni A. Vďaka tomu sú uvedené údaje porovnateľné s údajmi o iných spoločnostiach, ktoré tiež používajú túto najrozšírenejšiu metodiku reportovania trvalo udržateľného rozvoja. Viac informácií o metodike použitej pri príprave tejto Správy nájdete v časti Metodika a overovanie na str. 36. Strategické členstvá a kooperácie Skupina Holcim (Holcim Ltd.) je spoluzakladateľom Iniciatívy pre cement Svetovej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD), podporuje Globálnu dohodu (Global Compact) Organizácie spojených národov a vytvorila strategické spoločenstvo s Nemeckou spoločnosťou pre technickú spoluprácu (GTZ), ako aj so Svetovou úniou ochrany prírody (World Conservation Union – – IUCN). Záväzky z týchto partnerstiev Holcim Ltd. sú platné pre všetky spoločnosti Skupiny vrátane Holcim Slovensko. Holcim Slovensko je signatárom Memoranda o spoločenskej zodpovednosti firiem Business Leaders Forum. Holcim Slovensko je tiež signatárom a zakladajúcim členom slovenskej národnej platformy OSN Global Compact. Ocenenia od nezávislých inštitúcií Skupina Holcim získala v roku 2010 potvrdenie o zaradení do Dow Jones Sustabability Index a opätovne bola zahrnutá do hodnotenia indexu udržateľnosti FTSE4Good. Holcim Slovensko získal za zodpovedný prístup k podnikaniu v predchádzajúcich rokoch celý rad ocenení. V roku 2009 k nim pribudla Národná podnikateľská cena za životné prostredie za druhé miesto v kategórii manažérstvo za „Komplexné riadenie trvalo udržateľného rozvoja.“

Mapa prevádzok Holcim na Slovensku

Obsah

3

Obsah
Úvodné slovo predsedu predstavenstva Vízia, stratégia a riadenie spoločnosti Ekonomické vplyvy 4 6 8 12 16 20 32 33 36 37 38 39

Predaj zmesových cementov sa zvýšil z 59 % v roku 2008 na 72 % v roku 2010 Čisté merné emisie CO2 z výroby šedého cementu v období 2004 – 2010 klesli o 20 % Tri nové iniciatívy pre lepšiu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Výroba elektrickej energie z odpadového tepla môže potenciálne vykryť 15 % spotreby cementárne

Environmentálne vplyvy Sociálne vplyvy Prípadové štúdie Pokrok oproti cieľom Prehľad hlavných ukazovateľov Metodika a overovanie Index ukazovateľov GRI Slovník pojmov Ako sa vyrába cement

Vaše pripomienky alebo otázky očakáva: Peter Robl, senior koordinátor pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim Slovensko Tel.: +421 34 7765 166, Fax: +421 34 7765 101, E-mail: peter.robl@holcim.com

Ako čítať túto Správu?
Zámerom Holcim Slovensko bolo pripraviť túto Správu s ohľadom na potreby rôznych skupín čitateľov. Publikácia nadväzuje na Správu za rok 2008. Hlavné texty, v ktorých Holcim Slovensko popisuje svoje ekonomické, environmentálne a sociálne vplyvy a spôsob riadenia spoločnosti, dopĺňajú prípadové štúdie v samostatnej časti. Číselné údaje v porovnaní viacerých rokov sú uvedené v časti Prehľad hlavných ukazovateľov. Index ukazovateľov GRI pomôže čitateľovi nájsť hľadanú informáciu. Schéma výroby cementu a slovník pojmov majú napomôcť zrozumiteľnosti Správy.

Každoročné čistenie lesa na štrkovniach prispieva k zvyšovaniu povedomia zamestnancov.

Šiestaci z okolitých škôl sa každý rok počas Dňa Zeme vyberú do prírody a spoznávajú jej netušené tajomstvá.

Priebežná rekultivácia íloviska Hrabník – základ budúcej vodnej plochy.

4

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Úvodné slovo predsedu predstavenstva

Plachetnicu sme udržali v kurze aj počas búrky
Mojou veľkou vášňou je plachtenie po mori. Preto aj firmu rád prirovnávam k plachetnici. Ekonomický vývoj v posledných dvoch rokoch sa vyrovnal tým najsilnejším búrkam, ktoré som zažil na mori, a preto som hrdý, že sa nám podarilo našu plachetnicu – Holcim Slovensko – udržať v kurze. A zostať zodpovednými aj počas krízy. Nová ekonomická realita Na konci roku 2008 bol ešte takmer každý na Slovensku presvedčený, že ekonomická kríza sa tejto krajiny nedotkne. Jar 2009 ukázala, že to bola naivná predstava. V stavebníctve sa kríza prejavila spomalením rozbehnutých a odkladaním nových projektov. Tempo verejných investícií napríklad do infraštruktúry, do ktorých mnohí vkladali nádej, takisto nenabralo obrátky, ktoré by dokázali významnejšie stlmiť vplyv krízy. Práve naopak, ukazuje sa, že veľkých projektov, aké sme na Slovensku zažili pred rokom 2009, bude aj naďalej ako šafranu. Ešte aj v roku 2010 bolo stavebníctvo posledným odvetvím, ktoré na Slovensku zaznamenalo medziročný prepad produkcie. Kým na konci roku 2008 sa zdalo, že slnko nad morom nikdy nezapadá, dnes je jasné, že bude treba ešte veľa času, kým rozoženie všetky mraky. Je však pozitívne, že na Slovensku je ešte stále obrovský priestor a potreba realizovať nové infraštruktúrne projekty, ako aj rekonštruovať obytné budovy s ohľadom na kvalitu bývania či energetickú efektívnosť. Nové výzvy V tejto novej ekonomickej realite bol aj Holcim Slovensko postavený pred nové výzvy. Ako sa správať v čase, keď tržby v roku 2009 klesli o tretinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom? Pre Holcim bolo dôležité zachovať si finančné zdravie ako predpoklad jeho schopnosti byť spoľahlivým partnerom pre svojich zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov či obce, kde pôsobí. Z finančného hľadiska prioritu dostala ziskovosť a cash flow. Boli to neľahké rozhodnutia a zmeny: škrtanie výdavkov na dodávateľské služby, nárast pracovného vyťaženia zamestnancov kvôli insourcovaniu aktivít, ale aj – a to napriek úsiliu ochrániť maximum pracovných miest – prepúšťanie zamestnancov. Výsledkom však je, že Holcim Slovensko aj naďalej platí svojim zamestnancom mzdy v plnej miere a načas, spoľahlivosť úhrady záväzkov je na rovnako dobrej úrovni ako v roku 2008 a Holcim Slovensko vďaka dôvere, ktorú si získal vo vedení Skupiny Holcim, investuje v roku 2011 11 miliónov eur a rokuje o ďalších investíciách za takmer 30 miliónov eur. A výsledkom je aj skutočnosť, že sa posilnil pocit zodpovednosti každého jedného zamestnanca Holcim Slovensko a že svoju prácu dnes nevykonávame ako „pre zamestnávateľa,“ ale ako „pre svoju rodinu.“ Zodpovední aj počas krízy Do prístavu zamieria mnohí už pri trochu silnejšom vetre, o búrke ani nehovoriac. Podobne čas ekonomickej krízy, prirodzene, poskytuje dostatok argumentov pre kompromisy. Som hrdý na to, že Holcim Slovensko si vďaka nasadeniu svojich zamestnancov dokázal nielen zachovať finančné zdravie, ale ani nepoľavil zo svojich aktivít, ktoré možno pokladať za prejav zodpovednosti v podnikaní. Udržali sme si náš kurz. Sústredenie sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ostalo naďalej prioritou a v tejto oblasti naštartoval Holcim Slovensko hneď tri nové iniciatívy. Vo vzdelávaní zamestnancov sa podarilo zachovať rozsah školení na porovnateľnej úrovni ako pred krízou. Viac ako milión eur investoval Holcim Slovensko do ochrany životného prostredia. Na trh sme priniesli celý rad inovácií, ktoré urýchľujú a zlacňujú výstavbu. Pokračovali aj dobrovoľné programy podpory verejnoprospešných projektov. Preto som hrdý na všetkých zamestnancov Holcim, ktorí sa dokázali prispôsobiť novej realite, vydávajú zo seba maximum a do svojej práce vkladajú aj kus svojho srdca. Čo príde potom? Ani dnes nie je ľahké predpovedať, kedy sa stavebná produkcia a výkonnosť celej ekonomiky na Slovensku a v okolitých krajinách vrátia k výkonnosti predkrízových rokov. Vývoj vo viacerých krajinách Európskej únie, ktoré potrebujú pomoc zvonka, je len jedným zo signálov nútiacich k ostražitosti a opatrnosti v predpovediach. Z ekonomického hľadiska Holcim Slovensko preto očakáva, že rok 2011 bude z hľadiska stavebnej produkcie skôr stabilný a že výraznejší rast môžu v nasledujúcich rokoch priniesť najskôr verejné investície do infraštruktúry.

Úvodné slovo

5

Avšak už dnes je určite jasné, že dôjde k zmene v spôsobe, fungovania procesu výstavby. Dôvodom je potreba znižovať environmentálne vplyvy výstavby a prevádzky budov, ktoré sú zdrojom až 40 % celosvetových emisií CO2. Preto sa čoraz častejšie stretávame s dobrovoľným certifikovaním budov podľa princípov udržateľného rozvoja, ako je napríklad LEED alebo PassivHaus. Európska smernica zasa nariaďuje, že po roku 2020 musí mať každá nová budova nulovú uhlíkovú stopu. Preto bude spolupráca medzi jednotlivými aktérmi výstavby čoraz užšia. Už čoskoro budú architekti a projektanti spolupracovať priamo so stavebnými firmami a výrobcami stavebných materiálov, aby sme spoločne stavali budovy, ktoré budú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a v ktorých sa bude lepšie bývať. Holcim Slovensko bude pri tom. Nastúpte na palubu Som presvedčený, že trend prehlbovania spolupráce medzi firmami a jej zainteresovanými skupinami je cesta, ktorou sa zodpovedné firmy vydajú v záujme zvládnuť výzvy budúcich rokov. Holcim Slovensko ako líder vo svojom odvetví chce ísť v tejto oblasti príkladom a hodlá pokračovať v úzkom a konštruktívnom dialógu a v nadväzovaní nových partnerstiev so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, obyvateľmi obcí, v ktorých pôsobí, ale aj s architektmi, projektantmi a zástupcami akademickej obce. Otvorenosť a transparentnosť Holcim Slovensko chceme potvrdiť aj touto, pre nás už treťou Správou o udržateľnom rozvoji. Zároveň ju, prosím, prijmite ako pozvanie nastúpiť na palubu našej plachetnice. Pretože len spoločne chytíme ten dobrý vietor!

Holcim na Slovensku aj v krízovom období obhájil pozíciu lídra medzi výrobcami stavebných materiálov.
Katarína Šebejová, Trend Analyses

Každého, čo dnes bojuje za poctivosť, spravodlivosť , férovosť, považujem za priekopníka. V tomto smere môžem súčasnému vedeniu Holcimu Slovensko zložiť úprimnú poklonu.
Ing. arch. Pavol Kollár, INVEST, spol. s r.o.

Vážim si dlhodobý zodpovedný prístup Holcimu k podnikaniu a najmä naozaj otvorenú komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami.
Beata Hlavčáková riaditeľka Business Leader Forum a programová riaditeľka CSR nadácia pontis

Sociálny dialóg má dlhoročne v Holcim Slovensko vysokú kvalitu. Oceňujem, že je vždy snaha viesť konštruktívnu diskusiu a hľadať riešenia.
Alan Šišinački generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Holcim Slovensko Stanislav Doležal, predseda ZO Integrovaného odborového zväzu Holcim (Slovensko) a.s.

Oceňujem spoluprácu, ktorú máme so spoločnosťou Holcim ako obec, keďže jej vysoká úroveň nie je, žiaľ, na Slovensku bežná.
Mrg. Peter Švaral, starosta obce Rohožník

6

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Vízia, stratégia a riadenie spoločnosti
Princípy trvalo udržateľného rozvoja sú neoddeliteľnou súčasťou vízie, stratégie a organizačnej štruktúry Holcim Slovensko. Týmto princípom zostal Holcim Slovensko verný aj v prostredí poznačenom ekonomickou krízou v rokoch 2009 a 2010.
Pevný v základoch Podnikateľská činnosť Holcim Slovensko má zo svojej podstaty nemalý vplyv na ekonomiku celej krajiny, jeho zákazníkov a dodávateľov, a taktiež životné prostredie a spoločnosť. Podnikať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja (TUR) Holcim preto považuje za nevyhnutný predpoklad svojho úspechu. Len s týmto prístupom si môže Holcim zabezpečiť neformálny súhlas rôznorodých skupín, ktoré svojou činnosťou ovplyvňuje. Holcim Slovensko preto zostal aj v rokoch ekonomickej krízy verný týmto princípom, ktoré sú pevne zakotvené v jeho vízii, poslaní, hodnotách a stratégii. Pozri Diagram: Princípy TUR a Holcim a Diagram: Strategický dom Holcim v Správe za rok 2008, str. 8. V súlade s hodnotami Holcim Slovensko si na roky 2009 a 2010 zvolil 5 strategických priorít: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zákaznícka orientácia, Finačné ciele, Ľudia a Udržateľný rozvoj. Uvedené priority, ktoré sú zladené s víziou, poslaním a hodnotami Holcim, boli rôznymi spôsobmi komunikované dovnútra firmy tak, aby zamestnanci rozumeli nie len jednotlivým prioritám, ale aj tomu, ako oni sami môžu prispieť k ich naplneniu. Diagram: Princípy TUR a Holcim Vízia Holcim Tvoriť základy pre rozvoj spoločnosti. Poslanie Holcim Byť najrešpektovanejšou spoločnosťou vo svojom odbore a vytvárať hodnoty pre všetky zainteresované skupiny. Hodnoty Holcim Strength / Pevnosť Sme silným a spoľahlivým partnerom. Sme čestní a máme pevný charakter. Uprednostňujeme trvalo udržateľný rast pred rýchlymi úspechmi. Performance / Výkonnosť Plníme naše sľuby. Našim zákazníkom ponúkame najlepšie riešenia. Vyžadujeme a poskytujeme vynikajúci výkon. Passion / Nadšenie Usilujeme sa a dbáme: • o našich zamestnancov, ich bezpečnosť a rozvoj, • o náš svet a predovšetkým o komunity, v ktorých žijeme a pracujeme, • o našich zákazníkov a ich úspech.

Vízia, poslanie a hodnoty Holcim sú okrem iného súčasťou zamestnaneckých školení Management Academy.

» Holcim je jednou z firiem, kde sa ukazuje, že spojenie zahraničných investícií, kvalifikovaných ľudí a otvoreného priestoru pre nové technológie je nielen prínosom pre daný región, ale aj pre celú Slovenskú republiku a otvára nám to aj cestu pre export do zahraničia.
Iveta Radičová predsedníčka Vlády SR

Vízie, stratégie a riadenie spoločnosti

7

Zodpovedné riadenie spoločnosti Holcim Slovensko považuje zodpovedné podnikanie v súlade s jeho hodnotami za základ svojej dlhodobej úspešnosti. Na zaistenie takéhoto prístupu zaviedol Holcim Slovensko viacero nástrojov, pri ktorých nezvolil kompromis ani v ostatných dvoch rokoch. Etický kódex a férová konkurencia Etický kódex, platný bez výnimky pre všetkých zamestnancov Holcim Slovensko, stanovuje všeobecný rámec každodenného podnikania a práce. Určuje jasné pravidlá čestnej konkurencie, zákazu korupcie, prijímania a poskytovania darov, nutnosti dvojitého podpisu na všetkých zmluvách či konflikte záujmov. K dodržiavaniu Etického kódexu sa zaviazali všetci zamestnanci Holcim Slovensko pri jeho zavedení v roku 2007. Noví zamestnanci sa s jeho obsahom oboznamujú pri nástupe do zamestnania. Etický kódex nájdete na www.holcim.sk Zamestnanci Holcim Slovensko navyše každoročne absolvujú školenie VCCE zamerané na dodržiavanie pravidiel férovej hospodárskej súťaže. Toto školenie vychádza zo Smernice o férovej konkurencii Skupiny Holcim. Manažérske systémy a prístupy Všetky prevádzky Holcim Slovensko sú certifikované v súlade s normami radu ISO 9001 (kvalita) a OHSAS 18001 (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Cementáreň Rohožník má navyše certifikát ISO 14001 (ochrana životného prostredia). Manažérske prístupy Holcim Slovensko k jednotlivým oblastiam trvalo udržateľného rozvoja sú definované politikami Skupiny Holcim, najmä Etickým kódexom, Environmentálnou politikou, Politikou spoločenskej zodpovednosti a Politikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj Integrovanou

politikou BOZP, ochrany životného prostredia a kvality Holcim Slovensko. Všetky politiky nájdete na www.holcim.sk. Organizačná štruktúra a hodnotenie rizík Organizačná štruktúra relevantná pre riadenie TUR zostala aj napriek ekonomickej kríze tak na úrovni Skupiny Holcim, ako aj Holcim Slovensko v porovnaní s rokom 2008 bez podstatných zmien. Naďalej platí, že v Holcim Slovensko sú pozície pre spoločenskú zodpovednosť, environmentálne riadenie alebo bezpečnosť pri práci zodpovedné priamo niektorému z členov najvyššieho vedenia. Pozri Diagram: Organizačná štruktúra a udržateľný rozvoj. Holcim Slovensko dôkladne vyhodnocuje všetky riziká súvisiace s podnikaním vrátane environmentálnych a sociálnych vplyvov v rámci podnikateľského plánu zostavovaného každoročne, ktorý sa tvorí na obdobie jedného a päť rokov. Priority trvalo udržateľného rozvoja Na úrovni Skupiny Holcim i Holcim Slovensko sú priority v oblasti trvalej udržateľnosti aktuálne definované v štyroch oblastiach: • držateľné produkty a výstavba, U • Ochrana klímy a efektívne využívanie energie, • Ochrana prírodných zdrojov, • Spoločenská angažovanosť (zahŕňa bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prístup k zamestnancom, spoluprácu s komunitami a ľudské práva). Podstata týchto priorít zostáva v porovnaní s rokom 2008 nezmenená napriek mierne pozmenenej formulácii ich názvoslovia. Zvýšenú pozornosť venuje v ostatných dvoch rokoch Holcim najmä ochrane biodiverzity pri ťažbe kameniva a podpore udržateľnej výstavby. Aktivity Holcim Slovensko v rámci jednotlivých priorít sú popísané v tejto Správe.

Diagram: Organizačná štruktúra a udržateľný rozvoj
Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

Riaditeľ pre transportbetón

Riaditeľ pre kamenivo

Riaditeľ predaja a marketingu

Riaditeľ závodu Rohožník

IMS manažér pre segment transportbetónu a kameniva

Senior koordinátor pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu

BOZP technik pre segment cementu

Environmentálny koordinátor

» Priority Holcim Slovensko: • Udržateľné produkty a výstavba, • Ochrana klímy a efektívne využívanie energie, • Ochrana prírodných zdrojov, • Spoločenská angažovanosť.

8

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Ekonomické vplyvy

Holcim Slovensko si aj v rokoch ekonomickej krízy zachoval finančné zdravie. To je predpokladom vytvárania hodnôt pre všetky zainteresované skupiny.
Holcim Slovensko je vedúcim dodávateľom stavebných materiálov na Slovensku. Roky 2009 a 2010 boli v slovenskom stavebníctve významne poznačené ekonomickou krízou. Ešte aj v roku 2010 zaznamenala stavebná výroba podľa Štatistického úradu SR medziročný pokles takmer 5 %. Situáciu ešte k tomu komplikovala devalvácia menových kurzov okolitých krajín, čo zatraktívnilo import stavebných materiálov z Maďarska, Českej republiky a Poľska. Aj v tejto náročnej situácii dokázal Holcim Slovensko obstáť a udržať si finančné zdravie, čo je predpokladom riadneho plnenia jeho záväzkov, ale aj schopnosti investovať do oblastí, ktoré považuje Holcim z hľadiska TUR za prioritné. V roku 2010 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Holcim Slovensko 97,5 milióna eur (v roku 2009: 96,5 mil. eur). Aj v čase klesajúcich objemov predaja a cien dokázal Holcim Slovensko zodpovedným prístupom k riadeniu nákladov, produktovými inováciami a schopnosťou získať nových zákazníkov ochrániť svoju ziskovosť – v roku 2010 dosiahol dokonca 4 %-ný medziročný rast ziskovosti. V roku 2010 predal Holcim Slovensko viac ako 990-tisíc ton šedého a bieleho cementu. Pod vplyvom vývoja postavenia Skupiny Holcim v Maďarsku sa v nasledujúcich rokoch predpokladá zvýšenie exportu šedého cementu a slinku z rohožníckej cementárne. Dobré podnikateľské výsledky znamenajú prínos pre všetky zainteresované skupiny. Pozri Diagram Holcim a tvorba hodnoty pre zainteresované skupiny v roku 2010. Zachovanie ziskovosti sa premieta aj do možnosti realizovať investície do ďalšieho zvyšovania efektivity a ochrany životného prostredia. Pozri str. 12 a 24. Vzťahy so zákazníkmi Zákaznícka orientácia je súčasťou základnej stratégie Holcim. Cement, kamenivo a betón, ako aj služby, dodá-

Holcim a tvorba hodnoty pre zainteresované skupiny v roku 2010

Nepeňažné toky Peňažné toky
Cement, kamenivo, transportbetón

tovary a služby DODÁVatElIa Náklady vstupov 54,4 mil. eur Od dodávateľov nakupujeme: suroviny, služby vrátane dopravy, energie, technologické zariadenia. Platby Holcim Zadržaná hospodárska hodnota 21,5 mil. Eur Úroky kapitál Dane Služby Mzdy Práca Dobrý sused

tržby

ZÁkaZNíCI tržby z predaja 97,5 mil. eur Obchodníci Veľkoobchodníci Maloobchod Producenti transportbetónu Výrobcovia prefabrikátov Stavebné spoločnosti Individuálni zákazníci

Dividendy kapitál

Možnosť podnikať

ZNÁSOBENé NEPRIaME VPlyVy

akCIONÁRI 14,2 mil. eur

VERItElIa

ŠtÁtNa SPRÁVa a SaMOSPRÁVa 477,6 tis. eur PRIaME VPlyVy

ZaMEStNaNCI 14,3 mil. eur

kOMUNIty 184 tis. eur

ZNÁSOBENé NEPRIaME VPlyVy

» Holcim na Slovensku aj v krízovom období obhájil pozíciu lídra medzi výrobcami stavebných materiálov. Princípy trvalej udržateľnosti realizuje už dlhodobo v podobe investícií do ekologickej výroby cementu, betónu i kameniva či do vývoja ekologických produktov, ako sú napríklad zmesové cementy. Oceňujem však, že v ostatnom období sa firma od vlastných technologických riešení posunula smerom k užívateľom svojich produktov a prispieva k šíreniu osvety i praktických príkladov trvalo urdržateľnej výstavby medzi odbornou i laickou verejnosťou.
Katarína Šebejová, TREND Analyses

Ekonomické vplyvy

9

va Holcim Slovensko rôznorodej a rozsiahlej skupine zákazníkov na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. V čase ekonomickej krízy si Holcim Slovensko ešte viac uvedomoval, že jeho úspech je závislý od úspechu jeho zákazníkov. Preto sa v rokoch 2009 a 2010 zameral na upevnenie vzájomných vzťahov a zvýšenie hodnoty, ktorú svojimi výrobkami a službami zákazníkom – stavebným firmám, výrobcom čerstvého betónu, prefabrikátov a strešných krytín či maloobchodníkom – poskytuje. Holcim Slovensko realizoval od konca roku 2009 rozsiahly projekt zameraný na lepšie pochopenie potrieb zákazníkov, ich dôslednejšiu segmentáciu a definovanie spôsobu, ako môže prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti, a tak úspešnosti. Zriadenie Technicko-kompetenčného centra je len jedným z mnohých výstupov uvedeného projektu. Cieľom tohto Centra je poskytovať zákazníkom najmä aplikačné poradenstvo s podporou moderných vlastných laboratórií tak, aby spotrebitelia získali z produktov Holcim maximálnu hodnotu pri optimálnych nákladoch. V roku 2009 navyše posilnil Holcim Slovensko svoju kapacitu v aplikačnom poradenstve akreditovaním svojho betonárskeho laboratória a zriadením laboratória pre kamenivo. Túto svoju kapacitu plánuje Holcim Slovensko posilniť v roku 2011 aj predstavením prvého mobilného betonárskeho laboratória na Slovensku, ktoré umožní zákazníkom na stavbe okamžite reagovať na parametre dodávaného betónu, a tak lepšie zaistiť požadovanú kvalitu stavby. Pozri str. 21. Koncom roku 2009 prišlo v Skupine Holcim aj k reorganizácii predaja bieleho cementu, ktorý sa vyrába v rohožníckej

Vystužený betón Steelpact sa zaobíde bez kari sietí a stavebného dozoru, urýchľuje a zlacňuje výstavbu.

cementárni. Centrálny predaj a marketing v Zürichu úspešne prevzal pod svoj patronát Holcim Slovensko. Tento krok predstavuje z jednej strany novú výzvu, pretože biely cement sa z Rohožníka dodáva do takmer 20 krajín Európy. Z druhej strany znamená tento krok posilnenie dlhodobej ekonomickej úspešnosti, nakoľko sa príjmy z predaja bieleho cementu stali v plnej miere príjmami Holcim Slovensko. Inovácie a trvalo udržateľné produkty Za trvalo udržateľné produkty považuje Holcim tie, ktorých výroba alebo použitie menej zaťažuje životné prostredie, šetrí náklady alebo prináša väčší prospech spoločnosti. Základným konečným produktom cementu a kameniva je betón. Ten je po vode druhým najpoužívanejším materiálom na svete. Pre prirodzené vlastnosti možno betón označiť za produkt, ktorý je príspevkom k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Pozri str. 22.

Dodávky betónu a hydraulických spojív na stavby rýchlostnej cesty R1 ťahali výsledky celej firmy.

» Predaj zmesových cementov sa zvýšil z 59 % v roku 2008 na 72 % v roku 2010.

» Holcim Slovensko plánuje perspektívne investovať okolo 30 miliónov eur do inovatívnych projektov na zlepšenie ochrany životného prostredia.

10

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Výsledkom inovácií Holcim Slovensko sú aj nové špeciálne betónové produkty Steelpact a Floorpact. Stavebníkom šetria čas a náklady, čím prispievajú k efektívnemu rozvoju spoločnosti. Zvyšovanie environmentálnej efektívnosti cementov sa Holcim Slovensko snaží dosiahnuť najmä prostredníctvom náhrady slinku v cemente minerálnymi zložkami. Minerálne zložky sú súčasťou tzv. zmesných cementov, no nevznikajú v cementárni pri výrobe slinku. Práve jej výsledkom sú totiž emisie znečisťujúcich látok vrátane oxidu uhličitého. Ide o vysokopecnú trosku z výroby ocele alebo popolček z elektrární spaľujúcich uhlie. V roku 2008 uviedol Holcim Slovensko na trh tzv. vápencový cement, kde sa slinok nahrádza jemne zomletým prírodným vápencom. Tento, ako aj ďalšie plánované kroky, realizuje Holcim Slovensko s cieľom zachovať si schopnosť vyrábať zmesové cementy v situácii, keď dostupnosť iných minerálnych zložiek nie je stabilná. Slinkový faktor vyrobeného šedého cementu zostal aj v rokoch 2009 a 2010 na úrovni okolo 78 %. Holcim Slovensko musí pri znižovaní slinkového faktoru brať do úvahy špecifiká svojich zákazníkov, u ktorých prechod na zmesové cementy môže byť technologicky náročný, ekonomicky nevýhodný alebo si dokonca vyžadovať investície. Zlepšenie zaznamenal predaj zmesných šedých cementov z 59 % v roku 2008 na 72 % v roku 2010. Pozri graf na tejto strane.

hrúbka klasického poteru

poter Floorpact
S inovatívnym betónom Floorpact dokážu dvaja pracovníci za deň zhotoviť až 800 m2 podláh. Vďaka menšej hrúbke a tým hmotnosti sa môže ukladať aj na stropné konštrukcie starších stavieb.

Cieľom Holcim Slovensko je dosiahnuť slinkový faktor šedého cementu pod 70 % do roku 2014, a tak zmierniť vplyvy na životné prostredie a tiež finančný dopad európskej politiky zameranej na znižovanie emisií CO2 v rokoch 2013 až 2020. Významný nárast zaznamenal Holcim Slovensko aj v predaji špeciálnych spojív na báze cementu. Tie sa používajú na spevnenie podkladových vrstiev pod rôznymi stavbami vrátane cestných komunikácií. Ich použitím sa podstatne znižuje vplyv na životné prostredie. Nie je potrebné vyťažiť a odviesť zeminu z miesta stavby, nie je potrebné vyťažiť a priviesť na miesto stavy prírodné kamenivo na spevnenie podkladovej vrstvy. Tým sa šetria nielen prírodné zdroje, ale aj cesty v okolí stavby a znižujú sa emisie CO2. Udržateľná výstavba Holcim Slovensko si uvedomuje, že životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť neovplyvňuje len sama výroba stavebných materiálov, ale aj ich použitie. Až okolo 40 % celosvetových emisií CO2 z ľudskej činnosti pochádza práve z prevádzkovania budov. Ich zdrojom je spotreba energie na kúrenie, chladenie, osvetlenie, domáce spotrebiče a iné.

Graf: Podiel zmesových cementov na celkovom predaji šedého cementu

80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 2008 2009 2010

» Produktové inovácie a posilnenie aplikačného poradenstva prinášajú úsporu nákladov a času výstavby zákazníkom, ako aj lepšiu ochranu životného prostredia.

Ekonomické vplyvy

11

Preto v prostredí Slovenskej republiky Holcim podporuje aktivity Nadácie Holcim pre udržateľnú výstavbu, ktorej hlavným cieľom je propagovať a oceňovať aplikáciu princípov TUR vo výstavbe. Holcim Slovensko zároveň ako jednu z najväčších výziev najbližšieho desaťročia v stavebníctve vníma širšie uplatnenie certifikačných systémov a sprísňovanie legislatívnych požiadaviek na energetickú efektívnosť budov. Príkladom je smernica Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby všetky nové budovy po roku 2020 mali takmer nulovú uhlíkovú stopu, ale aj dobrovoľné používanie komplexných certifikačných systémov, ako je napríklad LEED. Holcim Slovensko už v roku 2010 dodával cement na stavbu najvyššej rakúskej budovy – DC Tower vo Viedni, ktorá ašpiruje na jednu z úrovní certifikácie práve v systéme LEED. Tento trend si okrem iného vyžiada podstatne užšiu spoluprácu výrobcov stavebných materiálov s architektmi a projektantmi. Preto už v roku 2010 Holcim Slovensko zorganizoval seminár pre architektov a projektantov o udržateľnosti vo výstavbe a v týchto aktivitách plánuje aj v nasledujúcich rokoch pokračovať. Cieľom Holcim Slovensko je v krátkom čase vypracovať stratégiu, ktorou chce reagovať na uvedené trendy.

Cement na výstavbu najvyššej rakúskej budovy DC Tower, ktorá ašpiruje na certifikáciu LEED, pochádza z cementárne v Rohožníku.

Súčasťou úsilia Holcim o širšie uplatnenie princípov TUR pri výstavbe je aj presadzovanie výstavby cemento-betónových vozoviek, ktoré sú bezpečnejšie a na intenzívne využívaných úsekoch z hľadiska celého životného cyklu ekonomicky výhodnejšie ako bežne používané asfaltové vozovky. Pozri str. 30. Vzťahy s dodávateľmi Holcim Slovensko reagoval na nastupujúcu ekonomickú krízu medzi prvými – ešte koncom roku 2008. V snahe ochrániť pracovné miesta sa zameral v prvom rade na zefektívňovanie procesov a presun výkonov z dodávateľských firiem na vlastných zamestnancov. Holcim si uvedomuje, že za posledné dva roky klesla hodnota nákupov u dodávateľov o viac ako polovicu oproti roku 2008. Výsledkom sú však pracovné miesta a schopnosť riadne plniť svoje záväzky voči dodávateľom – ku koncu roku 2010 bolo po lehote splatnosti 9,6 % záväzkov z obchodného styku, čo je na úrovni roku 2008. Platobnú disciplínu na stavebnom trhu ilustruje pritom skutočnosť, že Holcim Slovensko registroval k rovnakému dátumu omeškanie s úhradou až 45 % svojich pohľadávok z obchodného styku. Holcim Slovensko aj naďalej realizuje viac ako 70 % nákupov u dodávateľov so sídlom v SR.

Betonáreň Holcim Slovensko v Prievidzi dosiahla v prvom polroku 2010 najlepšie prevádzkové a finančné parametre v celom východoeurópskom portfóliu betonární Holcim.

» V stavebníctve považujem každý čestný a korektný prístup za prejav profesionality, a taktiež občianskej statočnosti. Verím, že súčasný nedobrý stav sa podarí zmeniť. Otázkou je, či to stihne ešte naša generácia. V tomto som skôr skeptik ako optimista. Preto každého, čo dnes bojuje za poctivosť, spravodlivosť, férovosť, považujem za priekopníka. V tomto smere môžem súčasnému vedeniu Holcimu Slovensko zložiť úprimnú poklonu.
Ing. arch. Pavol Kollár, INVEST, spol. s r.o.

12

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Environmentálne vplyvy

Výroba cementu, kameniva a betónu nevyhnutne vplýva na životné prostredie. Cieľom Holcim Slovensko je preto znižovať množstvo znečisťujúcich látok na jednotku výroby, citlivo a s ohľadom na biodiverzitu využívať prírodné zdroje a zároveň maximalizovať svoj potenciálny príspevok napríklad v oblasti odpadového hospodárstva.
Výroba cementu, ktorý je kľúčovou zložkou užitočného a v súčasnosti nenahraditeľného betónu, je náročná na suroviny a energiu a je zdrojom znečisťujúcich látok. Ťažba kameniva, bez ktorého betón nemožno vyrobiť, mení tvár krajiny. Holcim sa preto usiluje o environmentálnu efektívnosť ako kľúčový nástroj ochrany klímy a prírodných zdrojov, dvoch z jeho priorít v oblasti TUR. Investície do ochrany životného prostredia Pod vplyvom ekonomickej krízy a v záujme zachovania finančného zdravia sa Holcim Slovensko v rokoch 2009 a 2010 zameral predovšetkým na investície do údržby zariadení. Celkový objem investícií sa pohyboval okolo 5 miliónov eur ročne. Do čisto environmentálnych projektov investoval Holcim Slovensko v rokoch 2009 a 2010 359, resp. 615-tisíc eur. Za najvýznamnejšie projekty v cementárni Rohožník možno pokladať inštaláciu zariadení na redukciu emisií HCl (chlórovodík) na oboch výrobných linkách, rekonštrukciu expedície slinku a inštaláciu no- 800 vých prachových filtrov s cieľom znížiť emisie fugitívneho pra800 chu, ale aj pokračovanie v odstraňovaní azbestového oplášte- 700
kg CO2 / t cementového materiálu kg CO2 / t cementového materiálu
700 600 500

nia budov, resp. odstránenie PCB transformátorov a dokončenie likvidácie mazutového hospodárstva. Navyše investoval Holcim Slovensko 635-tisíc eur do protipožiarneho systému skladovacích priestorov a dopravných ciest alternatívnych palív v rámci preventívneho prístupu k ochrane zdravia a životného prostredia. Za zmienku stojí aj vybudovanie zariadenia na recykláciu zvyškového betónu na betonárni Stupava. Schopnosť Holcim Slovensko zodpovedne hospodáriť a ochrániť svoju ziskovosť v rokoch 2009 a 2010 sa premietla do dôvery zo strany vedenia Skupiny Holcim. V roku 2011 plánuje Holcim Slovensko preinvestovať len v cementárni Rohožník 11 miliónov eur zameraných na zlepšenie spoľahlivosti a efektivity výroby (spotreba elektrickej energie pri mletí cementu), ale aj na ochranu životného prostredia a používanie alternatívnych palív v podobe nového dávkovacieho miesta. V čase tvorby tejto Správy Holcim Slovensko rokoval s vedením Skupiny Holcim ešte o ďalších investíciách v hodnote do 30 miliónov eur, ktoré sú založené na inováciách a zlepšia ochranu životného prostredia. Pozri str. 24.

600 Graf: Merné emisie CO2 z výroby cementu

Výroba šedého cementu
800

500

1990 2004 2008 2009 Výroba bieleho cementu 1990 2004 2008 2009 2010 1200
1000 800 600 Merné hrubé emisie 1990

2010

kg CO2 / t cementového materiálu

700 600 500

1990

2004

2008

2009

2010

2004

2008

2009

2010

Merné hrubé emisie Merné čisté emisie

Merné čisté emisie

» Holcim Slovensko znížil čisté merné emisie CO2 z výroby šedého cementu v období rokov 2004 – 2010 o 20 %
Merné hrubé emisie Merné čisté emisie

» V rokoch 2009 a 2010 Holcim Slovensko energeticky zhodnotil 240-tisíc ton odpadov.
Merné hrubé emisie Merné čisté emisie

Environmentálne vplyvy

13

Klimatické zmeny a energia Výroba cementu patrí medzi významné zdroje emisií oxidu uhličitého, ktorý je zodpovedný za globálne otepľovanie. Okolo 60 % emisií CO2 z výroby cementu vzniká pri rozklade vápenca (základná surovina pri výrobe slinku, z ktorého sa následne bez ďalších priamych emisií CO2 vyrába cement). Zvyšných približne 40 % emisií pochádza z výroby tepla, ktoré je pre tento rozklad potrebné. Stratégiou Holcim je preto znižovať obsah slinku v cemente Pozri str. 10, zvyšovať energetickú efektívnosť výroby, používať palivá s nízkym obsahom uhlíka a recyklovať pecný prach. Na zvýšenie energetickej efektívnosti sa Holcim Slovensko zameral v roku 2004 pri rozsiahlej modernizácii linky na výrobu šedého slinku. Mernú spotrebu tepelnej energie v posledných rokoch zvyšuje obsah vody v alternatívnych palivách, na odparenie ktorej je potrebné dodatočné teplo, ale aj znížený objem výroby, čo neumožňuje naplno využiť potenciál efektívnosti. Holcim Slovensko recykluje pecný prach priamo v Rohožníku alebo v spolupráci s inými cementárňami Holcim v Európe. V prípade realizácie projektu Redudust bude Holcim na Slovensku naopak recyklovať pecný (a bypassový) prach aj z iných cementární. Pozri str. 24. Znižovanie emisií CO2 Celkové emisie CO2 z výroby cementu v rohožníckej cementárni v rokoch 2009 a 2010 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prirodzene klesli pod vplyvom nižšej výroby z dôvodu ekonomickej krízy.

Merné emisie (v prepočte na tonu cementového materiálu) v týchto rokoch zaznamenali pokles najmä vďaka zvýšenému podielu alternatívnych palív na báze odpadov. Efekt CO2 neutrálnej biomasy v alternatívnych palivách totiž prevýšil negatívny účinok ich vyššej vlhkosti s negatívnym vplyvom na spotrebu tepelnej energie, a teda aj emisie CO2. Merné emisie CO2 ťahajú dole najmä emisie z výroby šedého cementu, kde sa podarilo výrazným zvýšením podielu alternatívnych palív v roku 2010 zaznamenať viac ako 7 %-ný pokles hrubých, resp. viac ako 20%-ný pokles čistých merných emisií oproti roku 2004, kedy sa modernizovala táto výrobná linka. Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov tiež znamená, že z týchto odpadov nevznikli emisie CO2 pri ich použití v spaľovni. Takéto nepriame úspory za roky 2009 a 2010 predstavujú spolu 233-tisíc ton CO2. Holcim Slovensko plánuje aj naďalej vyvíjať úsilie o znižovanie merných emisií CO2. Okrem iného preto plánuje investíciu, ktorá by mala zvýšiť efektivitu chladiča slinku, a tiež vyvíjať nové zmesové cementy. Holcim Slovensko verí, že aj prostredníctvom nového Technicko-kompetenčného centra dokáže svojim zákazníkom čoraz viac poskytnúť potrebnú podporu a odbornú asistenciu pri prechode na receptúry s využitím cementov s nižším obsahom slinku. Rohožník svetovou špičkou v rámci Skupiny Holcim Podiel alternatívnych palív na výrobe tepla, ktoré je potrebné na výrobu slinku, vzrástol v roku 2010 oproti roku 2008 o 24 % v prípade šedého slinku a o 11 % v prípade bieleho slinku. S viac ako 68, resp. 28 %-ným podielom alternatívnych palív patrí cementáreň Rohožník v tejto oblasti do svetovej špičky v rámci Skupiny Holcim. Pri výrobe cementu tak Holcim Slovensko v rokoch 2009 a 2010 energeticky zhodnotil viac ako 240-tisíc ton odpadov, čo znamená okrem iného aj úsporu približne 160-tisíc ton uhlia, ktoré je neobnoviteľným prírodným zdrojom. Z hľadiska objemu bolo najpoužívanejším palivo SRF, ktorého hlavnou zložkou sú podrvené plastové a iné odpady. Výzvou do budúcnosti zostáva riadenie energetickej náročnosti výroby pri súčasnom vysokom podiele alternatívnych palív na báze odpadov s vyšším obsahom vody. Holcim Slovensko sa tiež zaväzuje postupne zvyšovať podiel alternatívnych palív vyrobených z domácich odpadov. Kľúčovým faktorom v tomto smere je však modernizácia slovenského odpadového hospodárstva smerom k podpore energetického a materiálového zhodnocovania odpadov. Holcim Slovensko v tejto otázke verejne presadzuje prístup, ktorý umožní konkurencieschopnosť energetického a materiálového zhodnocovania odpadov voči skládkovaniu. Pozri str. 28.

Graf: množstvo zhodnotených odpadov a ich podiel na spotrebe tepla

[kt]
140 120 100 80 60 40 20 0 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Objem [kt] TSR* [%]

0%

*TSR (Thermal Substituion Rate) – podiel tepla z alternatívnych palív na celkovej spotrebe tepla pri výrobe slinku

» Vážim si dlhodobý zodpovedný prístup Holcimu k podnikaniu, jeho neustálu snahu znižovať negatívne vplyvy na okolité prostredie s množstvom zaujímavých programov a najmä za naozaj otvorenú komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami. Držím Holcimu palce, aby aj v časoch ekonomického poklesu v stavebníctve mal dostatok síl a prostriedkov na udržanie svojich princípov a programov v oblasti udržateľného rozvoja, a verím, že sa prejavia aj v dlhodobej úspešnosti firmy.

Beata Hlavčáková riaditeľka Business Leader Forum a programová riaditeľka CSR Nadácia Pontis

14

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Seriózny účastník Európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) Holcim Slovensko opieral svoje požiadavky na výšku alokácie na obdobie 2008 až 2012 o trendy vývoja dopytu po cemente, ktoré boli známe v roku 2007. Predpokladalo sa, že menej ako 5 %-ný prebytok emisných kvót v roku 2008 sa v nasledujúcich rokoch premení na ich nedostatok kvôli rastúcemu objemu výroby cementu. Zvýšenie prebytku emisných povoleniek v rokoch 2009 a 2010 zodpovedná poklesu objemu výroby cementu kvôli ekonomickej kríze. Holcim Slovensko obchoduje s emisnými povolenkami prostredníctvom centrálne riadeného systému v Skupine Holcim. Obchodovanie sa opiera sa o skutočnú potrebu emisných kvót. Holcim nerealizuje špekulatívne obchody s emisnými povolenkami. Holcim Slovensko očakáva v treťom obchodovacom období 2013 – 2020 významnejší finančný vplyv alokácie emisných povoleniek z dôvodu nutnosti kvóty nakupovať. Iné vplyvy na kvalitu ovzdušia Za najdôležitejšie iné vplyvy výroby cementu na kvalitu ovzdušia sa pokladajú emisie prachu (TZL, tuhé znečisťujúce látky), oxidov dusíka a síry. Hodnoty týchto emisií, ako aj ďalších znečisťujúcich látok, sa merajú automatickým kontinuálnym systémom a hodnoty sú dostupné online relevantným pracovníkom štátnej správy, denne na emisnom displeji v obci Rohožník a mesačne na webstránke Holcim Slovensko. Emisie niektorých ďalších znečisťujúcich látok sa merajú periodicky. Emisie cementárne Rohožník sú dlhodobo pod limitmi stanovenými platnou legislatívou, resp. v relevantných povoleniach. Pozri graf na vedľajšej strane.

V roku 2010 zaznamenali výraznejší pokles v porovnaní s rokom 2008 celkové emisie prachu, oxidov dusíka, ale aj ťažkých kovov. Uvedené zmeny sú výsledkom opravy prachových filtrov, stabilizácie prevádzky zariadenia Hotdisc a ďalších opatrení, ale aj zmien v zložení suroviny a palív. Holcim Slovensko zabezpečuje tiež pravidelné meranie kvality ovzdušia v Rohožníku. Merania v rokoch 2009 a 2010 preukázali, že namerané hodnoty sú hlboko pod limitnými hodnotami na ochranu zdravia ľudí stanovenými legislatívou. V roku 2011 bude Holcim Slovensko realizovať investíciu do ďalšieho zlepšenia emisií prachu na linke bieleho cementu. Zodpovedná ťažba Holcim Slovensko v roku 2010 vyťažil vo svojich prevádzkach v Rohožníku, Sološnici, Podunajských Biskupiciach, Novom Meste nad Váhom, Remate a vo Veľkých Úľanoch približne 2,4 milióna ton vápenca, ílu, štrku a kameňa na výrobu cementu a na použitie pri výrobe transportbetónu alebo na iné stavebné účely. Holcim ťaží zodpovedne: vytvára fond na rekultivácie, všetky prevádzky majú spracované rekultivačné plány a vykonáva rekultiváciu. V uplynulých dvoch rokoch možno popri priebežnej rekultivácii na viacerých prevádzkach za najväčší rekultivačný projekt pokladať náhradnú výsadbu stromov kvôli zásahu ťažobného priestoru Hrabník pri Sološnici do územia zaradeného do systému Natura 2000. Ťažba prírodného kameniva má okrem vplyvu na zásoby tohto prírodného materiálu a ráz krajiny vplyv aj na biodiverzitu. Pozri str. 25. Vplyvy výroby kameniva a transportbetónu V tejto Správe Holcim Slovensko po prvýkrát zverejňuje aj základné informácie o vplyvoch výroby kameniva a transportbetónu. Za najdôležitejšie vplyvy štrkovní a kameňolomov považuje Holcim Slovensko zásah do krajiny, vplyv na biodiverzitu, povrchové a podzemné vody, prašnosť, hluk a dopravné zaťaženie ciest v okolí prevádzky. Podobné sú aj vplyvy výroby betónu, s podstatne menším vplyvom na ráz krajiny a biodiverzitu, nakoľko žiadna betonáreň Holcim Slovensko sa nenachádza v prostredí s vysokou hodnotou biodiverzity a tiež podstatne menším vplyvom na kvalitu povrchových a podzemných vôd. Všetky novovybudované a rekonštruované betonárne Holcim Slovensko majú nadštandardné vybavenie, ktoré je zamerané aj na znižovanie spotreby vody najmä vďaka aktívnemu využívaniu úžitkovej vody z recyklačných zariadení inštalovaných na 15 prevádzkach. Prašnosť na betonárňach eliminuje celý rad opatrení. V drvivej väčšine betonární Holcim

Graf: Porovnanie verifikovaných emisií a alokácie Holcim Slovensko v rámci EU ETS
100 % 80 % 60 %

2005

2006

2007

2008 2009

2010

Verifikované emisie

Alokácia

» V zhodnocovaní odpadov sa cementáreň Rohožník posunula do svetovej špičky v rámci Skupiny Holcim.

» V roku 2010 zaznamenali výraznejší pokles v porovnaní s rokom 2008 celkové emisie prachu, oxidov dusíka, ale aj ťažkých kovov.

Environmentálne vplyvy

15

Slovensko sa skrápajú a zametajú komunikácie, sú opláštené dopravníkové pásy, zakrytované násypky a presypy, cementové silá sú opatrené prachovými filtrami a ventilmi na zabránenie pretlakovaniu a preplneniu sila. Prašnosť na cementových silách sa periodicky meria. Podobné opatrenia na zníženie prašnosti sa realizujú aj vo výrobniach kameniva Holcim Slovensko. Na tento účel sa používajú stacionárne polievače alebo mobilná cisterna, v prípade kameňolomu Remata dokonca špeciálne vozidlo Holcim Slovensko, ktoré sa stará aj o čistotu susediacej štátnej cesty. Navyše majú tieto prevádzky opatrenia na zaistenie pred znečistením ropnými látkami, pravidelne sa meria kvalita vody a prašnosť, na dvoch zo štyroch prebieha priebežná rekultivácia. Žiadna zo štyroch prevádzok sa nenachádza v environmentálne chránenej oblasti. Prevádzky v Podunajských Biskupiciach a Veľkých Úľanoch sú však umiestnené vo vodohospodárskych chránenej oblasti. V uplynulých dvoch rokoch Holcim Slovensko okrem iného napríklad investoval do modernizácie výrobnej linky na štrkovni v Novom Meste nad Váhom, vybudoval tu protihlukový val a realizoval aj náhradnú výsadbu stromov. V blízkosti prevádzky Remata bolo v záujme zvýšenia bezpečnosti na priľahlých TZL SO2 NOx TOC HF KI verejných komunikáciách v spolupráciHCI s obcou a dopravným K II inšpektorátom osadené dopravné 2009 značenie znižujúce povole2008 2010 Limit nú rýchlosť atálium, kadmium zrkadlá zabezpečujúce lepší prehľad vodičov. K I – ortuť,
K II – arzén, nikel, chróm, kobalt K III – olovo, meď, mangán, antimón, vanád

Každoročné čistenie lesa na štrkovniach prispieva k zvyšovaniu povedomia zamestnancov

K III

Graf: Porovnanie skutočných emisií a emisných limitov (mg/Nm3) Výroba šedého cementu 2010

V súvislosti s plánmi realizovať na štrkovni Podunajské Biskupice v budúcnosti aj tzv. mokrú ťažbu nechal Holcim Slovensko vypracovať niekoľko odborných štúdií o vplyve takejto ťažby na podzemnú vodu. Tie potvrdili, že mokrá ťažba neovplyvní podzemné vody, a teda ani platnosť rozhodnutia EIA. Holcim Slovensko zároveň predstavil urbanistickú štúdiu úpravy predmetného územia po ukončení ťažby na prevádzke Podunajské Biskupice. Urbanistická štúdia pritom na základe dohody účastníkov konania rieši územie, ktorého tri štvrtiny sa nachádzajú mimo parcely Holcim Slovensko, čím poskytuje pohľad na rozvoj tejto oblasti v širších súvislostiach. Okrem už uvedených vplyvov a opatrení na ich minimalizáciu pokladá Holcim Slovensko za dôležité údaje o výrobe kameniva a transportbetónu, ďalej úroveň spotreby energie, emisie CO2 a spotrebu vody, ktoré uvádza v Prehľade hlavných ukazovateľov v tejto Správe.

TZL

SO2

NOx

TOC

HCI 2009

HF 2010

KI Limit

K II

K III

Výroba bieleho cementu 2008 2010

TZL

SO2

NOx 2008

TOC

HCI 2009

HF 2010

KI Limit

K II

K III

Zvyšovanie povedomia zamestnancov V uplynulých dvoch rokoch sa Holcim Slovensko zameral aj na zvyšovanie povedomia zamestnancov v otázkach životného prostredia. Prispelo k tomu posilnenie separovaného zberu odpadov, ale aj pravidelné spoločné jarné a jesenné brigády v cementárni Rohožník či čistenie lesa na štrkovniach v Podunajských Biskupiciach a vo Veľkých Úľanoch. Súčasťou informácií, ktoré sú prezentované na zamestnaneckých fórach dvakrát ročne, sa popri výkonových ukazovateľoch stali aj otázky vplyvu výroby cementu na životné prostredie.

K I – ortuť, tálium, kadmium K II – arzén, nikel, chróm, kobalt K III – olovo, meď, mangán, antimón, vanád

» Keď hovoríme o „zelenej architektúre“, často to spájame napríklad s využívaním prírodných materiálov či na opačnom póle s high-tech riešeniami pre úsporu energie. Takéto stavby vytyčujú vízie, určujú mantinely, sú štandardom budúcnosti - no stále je ich príliš málo na to, aby podstatnejšie ovplyvnili naše prostredie. To nemôžeme povedať o produktoch Holcim - aj párprcentné zlepšenie ich environmentálnych parametrov výrazne pomáha nášmu prostrediu a inovačné trendy spoločnosti nás presviedčajú, že je to trvalý trend smerujúci k udržateľnosti našej výstavby. A ako architektovi mi nedá nespomenúť Holcim Awards - podpora a propagácia udžateľnej architektúry už patria k obrazu spoločnosti Holcim...
TZL SO2 NOx TOC 2008 HCI 2009 HF 2010 KI Limit

Henrich Pifko K II K III Fakulta architektúry STU Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

16

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Sociálne vplyvy

Zamestnanci tvoria hodnoty pre zákazníkov, a preto priamo ovplyvňujú ekonomickú úspešnosť Holcim Slovensko. Obyvatelia v okolí jeho prevádzok zasa Holcim Slovensko dávajú neoficiálne, no o to dôležitejšie oprávnenie podnikať. Holcim sa preto usiluje, aby mali jeho zamestnanci nadštandardné pracovné podmienky a aby sa každý deň vracali domov zdraví. So svojimi susedmi chce viesť otvorený dialóg a aktívne prispievať k rozvoju regiónov, v ktorých pôsobí.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Rizikovosť najmä jeho výrobných prevádzok je dôvodom, prečo pokladá Holcim Slovensko bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) za svoju hlavnú prioritu. Cieľom je dosiahnuť „nulovú úrazovosť“, teda úplne eliminovať úrazy, ktorých dôsledkom sú trvalé následky alebo úmrtie. V čase prípravy tejto Správy bol Holcim Slovensko viac ako 250 dní bez pracovného úrazu s následkom práceneschopnosti. Ešte dlhšie je obdobie bez pracovného úrazu v segmente výroby transportbetónu (posledný úraz v roku 2009) a kameniva (bez úrazu od roku 2004). Celofiremné výsledky za roky 2009 a 2010 však stále nie sú pre Holcim Slovensko uspokojivé. Preto pokračoval Holcim Slovensko v započatých iniciatívach a v uplynulých dvoch rokoch naštartoval ďalšie. Jednou z nich sú školenia a ďalšie aktivity, ktorých cieľom je, aby sa súčasťou každodennej práce v Holcim Slovensko stal prístup SLAM. Táto anglická skratka popisuje jednoduchý postup, ktorý sa bežne používa napríklad pri prechode cez cestu: zastaviť sa, pozrieť sa, zvážiť riziká a spôsoby ich eliminácie a až následne konať. Úsilie o zavedenie prístupu SLAM sa opiera o skutočnosť, že bezpečnosť pri práci je závislá v prevažnej miere od postoja a pozornosti jednotlivých ľudí. Ďalšou novou aktivitou je vybudovanie bezpečnostného parku v cementárni Rohožník. Jedná sa o súbor zariadení, ktoré modelujú situácie, pri ktorých prichádza k najčastejším úrazom. Školením v bezpečnostnom parku majú do leta 2011 prejsť všetci zamestnanci. Holcim Slovensko je pripravený poskytnúť bezpečnostný park na školenia aj svojim partnerom a záujem už prejavilo niekoľko zákazníkov.

O školenie svojich pracovníkov v novom Bezpečnostnom parku prejavili záujem už i zákazníci Holcim Slovensko.

Novinkou je od roku 2010 aj zvýšenie intenzity školení a ďalších aktivít v oblasti BOZP pred zimou, ktorá je vzhľadom na poveternostné podmienky a prebiehajúce opravy na prevádzkach najrizikovejším obdobím roka. Okrem toho spustil Holcim Slovensko iniciatívu Na zdravie, ktorej cieľom je propagovať zdravý životný štýl medzi zamestnancami prostredníctvom voľnočasových aktivít alebo športovania v pracovnom čase, ale aj úpravou menu v závodnej jedálni cementárne Rohožník.

» Sociálny dialóg má v Holcim Slovensko dlhoročne vysokú kvalitu. Samozrejme, existujú oblasti a témy, na ktoré máme ako odborová organizácia a vedenie firmy rozdielny názor. Oceňujem však, že je vždy snaha viesť konštruktívnu diskusiu a hľadať riešenia. Výsledkom sú nadštandardné mzdové a sociálne podmienky, a kvalitné pracovné prostredie, ale aj zvládnutie dopadov krízy dôstojným spôsobom.

Stanislav Doležal predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu Holcim (Slovensko) a.s.

Sociálne vplyvy

17

Na zaistenie bezpečnosti na svojich pracoviskách vynaložil Holcim Slovensko v roku 2010 približne 150-tisíc eur. V snahe o zlepšenie bezpečnosti plánuje Holcim Slovensko aj naďalej pokračovať. V roku 2011 plánuje napríklad v cementárni Rohožník realizovať rozsiahly projekt na zlepšenie oddelenia automobilovej dopravy od pohybu chodcov. Byť preferovaným zamestnávateľom Obdobie ekonomickej krízy znamenalo, prirodzene, aj tlak na zamestnanosť. Holcim Slovensko sa zameral pri znižovaní nákladov v prvom rade na dosahovanie úspor prostredníctvom zefektívňovania procesov a „insourcovania“ aktivít, aby ochránil pokiaľ možno čo najviac pracovných miest. Vplyv krízy aj napriek tomu urýchlil proces optimalizácie v Holcim Slovensko a počet zamestnancov bol v roku 2010 o približne 50 pracovných miest nižší ako v roku 2008. Napriek tomu Holcim Slovensko zostal spoľahlivým zamestnávateľom, ktorý vypláca mzdy načas a v plnej miere, poskytuje medziročný nárast platov v závislosti od individuálneho hodnotenia a poskytuje svojim zamestnancom celý rad hodnotných benefitov vrátane penzijného pripoistenia (175-tisíc eur v roku 2010). Aj v roku 2010 bola priemerná mesačná mzda zamestnancov Holcim Slovensko o viac ako 72 % vyššia ako priemer v slovenskom hospodárstve, priemysle alebo stavebníctve (podľa údajov Štatistického úradu SR). V porovnaní s rokom 2008 sa podarilo zachovať priemerný počet hodín školení a rozvoja zamestnancov na relatívne sta-

bilnej úrovni, avšak pri podstatne nižších nákladoch. Je to výsledok realizácie mnohých školení internými školiteľmi. Najlepším príkladom je program Holcim Management Academy, ktorý sa zameriava na rozvoj manažérskych zručností a na zakorenenie firemných hodnôt. K jeho pôvodne dvom modulom (vedenie ľudí a stratégia) pribudnú v roku 2011 ďalšie dva (výrobno-dodávateľský reťazec a zákaznícka orientácia). Len v roku 2010 sa na školeniach Management Academy, ktoré vedú zamestnanci Holcim Slovensko, zúčastnilo viac ako 160 zamestnancov. Management Academy je príkladom, ako pod vplyvom ekonomickej krízy môžu vzniknúť hodnotné a užitočné iniciatívy. Zlepšeniami prešiel aj nástroj na hodnotenie výkonu zamestnanca a definovanie jeho rozvojových potrieb pod názvom Dialóg. Výsledkom je, že v roku 2010 vzrástol počet zamestnancov, ktorí Dialóg absolvovali, prakticky na 100 %. Holcim Slovensko v súčasnosti pripravuje aj nástroj, ktorý umožní zamestnancom hodnotiť svojich nadriadených. Toto hodnotenie bude zdrojom pre ďalší rozvoj manažérov tak, aby boli nositeľmi hodnôt, ktoré chce Holcim vo svojej kultúre zakoreniť. Príkladom je dávanie spätnej väzby alebo otvorená komunikácia. Vývoj uvedeného hodnotenia iniciovali sami zamestnanci v rámci tzv. Diskusných skupín, ktoré Holcim Slovensko zaviedol ešte v roku 2009. Týchto skupín sa dvakrát do roka zúčastňuje asi 10 % zamestnancov, ktorí zastupujú všetky segmenty, funkcie a úrovne riadenia. Cieľom skupín je identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a navrhnúť adekvátne opatrenia. Medzi ďalšie už realizované opatrenia, ktoré vzišli z Diskusných skupín, patrí nový zamestnanecký časopis ktorý je tvorený viac zdola, ako aj celý rad jednoduchých podujatí, ktoré vytvárajú pocit spolupatričnosti a napomáhajú spolupráci medzi rôznymi oddeleniami a segmentmi. Komunikáciu vedenia so zamestnancami obohatil Holcim Slovensko o tzv. Debaty s Country Managerom a o sekciu otázok a odpovedí v zamestnaneckom časopise. Debaty sú neformálne podujatia zamerané na diskusiu na témy, ktoré zamestnancov zaujímajú a ktoré sa konajú priamo v mieste ich pracoviska, čo je dôležité najmä pre zamestnancov v kamenive a transportbetóne.

Zamestnanecké fóra, Debaty s Country Managerom a Diskusné skupiny vytvárajú priestor pre plnohodnotný dialóg zamestnancov a vedenia firmy.

» Tri nové iniciatívy pre lepšiu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. » Počet hodín školení pre zamestnancov na úrovni porovnateľnej s rokom 2008.

18

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

V čase ekonomickej krízy sa Holcim Slovensko snažil mobilizovať k návrhom úspor, lepšej zákazníckej orientácie alebo bezpečnosti aj svojich zamestnancov prostredníctvom programu Holcim Compass, v ktorom dvakrát do roka oceňuje najlepšie zamestnanecké nápady. V rokoch 2009 a 2010 bolo v rámci Holcim Compass prihlásených 63 nápadov. Vzťahy so zainteresovanými skupinami Holcim Slovensko venuje veľkú pozornosť všetkým zainteresovaným skupinám a pokladá ich za svojich partnerov. Pravdaže, najintenzívnejšie vzťahy pestuje Holcim so zainteresovanými skupinami v okolí svojej najväčšej prevádzky – cementárne Rohožník, ktorá má aj najväčší vplyv na svoje okolie. Vzťahy Holcim Slovensko s okolitými obcami sú dobré. Riešenie svojich vplyvov Holcim Slovensko sa usiluje riešiť svoje vplyvy najmä v oblasti cestnej dopravy v okolí svojich prevádzok. Nemalé finančné prostriedky postupne venoval na vybudovanie spomaľovacích cestných ostrovčekov v Rohožníku. Prvý z nich by sa mal vybudovať v roku 2011. Okrem toho zaistil osadenie svetelného dopravného značenia pri škole vo Veľkých Úľanoch, kde sídli jedna z jeho štrkovní.

Viac ako 700 odberov realizovala Národná trasfúzna stanica počas Kvapky krvi v Holcim Slovensko od roku 2008 .

Holcim Slovensko je naďalej pripravený pomôcť pri rekonštrukcii a rozšírení cesty medzi Rohožníkom a Malackami a pri budovaní obchvatu Rohožníka, k čomu v roku 2008 inicioval vznik konzorcia firiem a samospráv. Žiaľ, je potrebné konštatovať, že s Bratislavským samosprávnym krajom, pod ktorého patronát táto cesta patrí, sa nepodarilo nadviazať dostatočne konštruktívny dialóg. Otvorená komunikácia Pre pravidelný a otvorený dialóg medzi predstaviteľmi obce a cementárne Rohožník sa osvedčila platforma Poradného panelu, na ktorom sa vedenie cementárne viackrát do roka stretáva s mienkotvornými obyvateľmi Rohožníka a diskutuje o témach, ktoré sú predmetom záujmu jednej či oboch strán. V roku 2011 plánuje Holcim Slovensko rozšíriť právomoci Poradného panelu o rozhodovanie o podpore verejnoprospešných projektov v obci Rohožník z prostriedkov Holcim Slovensko.

Letné tábory pre 40 detí zo sociálne slabých rodín zorganizovalo 18 dobrovoľníkov zo združenia DaR na Záhorí aj vďaka podpore Zamestnaneckého fondu v roku 2010.

» Výroba cementu má zo svojej podstaty negatívne vplyvy a platí to, samozrejme, aj pre cementáreň Holcim v Rohožníku. Preto je potrebné zdôrazniť a vyzdvihnúť snahu spoločnosti tieto svoje negatívne pôsobenia minimalizovať. Oceňujem spoluprácu, ktorú máme so spoločnosťou Holcim ako obec, pretože jej vysoká úroveň nie je, žiaľ, na Slovensku bežná. Bez spolupráce so silným partnerom, ktorým pre nás Holcim je, a bez jeho ústretového prístupu, vďaka ktorému má naša obec v ťažkých chvíľach „krytý chrbát“, sme ušetrení niektorých problémov, ktoré majú iné obce na Slovensku.

Mgr. Peter Švaral, starosta obce Rohožník

Sociálne vplyvy

19

V prípade Občianskej kontroly ochrany životného prostredia v cementárni Rohožník, ktorá vznikla z iniciatívy Poradného panelu, prišlo k vymenovaniu a vyškoleniu jej členov a k definovaniu jej hlavného zamerania. Členovia Občianskej kontroly sa hodlajú zamerať najmä na environmentálne vplyvy cementárne z titulu spoluspaľovania odpadov – alternatívnych palív. Do konca roku 2011 plánuje Holcim Slovensko spracovať Plán komunitnej angažovanosti pre každú zo svojich prevádzok a následne tieto plány implementovať. Príspevok k rozvoju regiónov Pokračujúca finančná a materiálna podpora verejnoprospešných projektov zo strany Holcim Slovensko je ďalším dôkazom, že spoločnosť zostala verná princípom trvalo udržateľného rozvoja aj v rokoch ekonomickej krízy. Firme sa podarilo zachovať všetky predošlé programy, hoci celkový objem finančných prostriedkov na podporu verejnoprospešných projektov klesol v roku 2009 približne na úroveň roku 2007. Cieľom Holcim Slovensko je prispievať k zvyšovaniu kvality života svojich zamestnancov, ich rodín a komunít, v ktorých

Šiestaci z okolitých škôl sa každý rok počas Dňa Zeme vyberú do prírody a spoznávajú jej netušené tajomstvá.

žijú. Viac ako 70 % prostriedkov vynaložených v roku 2009 a 2010 na podporu verejnoprospešných projektov bolo analyzovaných s použitím tzv. Social Engagement Scorecard (SES), nástroja na meranie efektívnosti vynaložených prostriedkov. Tento nástroj pomáha porovnať účel použitia prostriedkov s potrebami komunity. O efektívnosti svedčí aj fakt, že výsledky zrealizovaných projektov využíva v regióne okolo Rohožníka približne s 25 000 obyvateľmi takmer 2 000 ľudí priamo a viac ako 20 000 nepriamo. Aj v uplynulých dvoch rokoch sa môže Holcim Slovensko pochváliť transparentnosťou rozhodovania o smerovaní prostriedkov určených na podporu verejnoprospešných projektov. V oboch grantových programoch Holcim Slovensko – Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie a Zamestnanecký fond Holcim – rozhoduje komisia zložená prevažne z nezávislých osôb podľa kritérií, ktoré sú jasne definované a vopred zverejnené. Pokračovala aj spolupráca s neziskovými organizáciami: OZ Jablonka (Deň Zeme), Komunitná nadácia Bratislava (Cena Holcim) a Nadácia Pontis (Zamestnanecký fond).

Tvorivé dielne v centre Materina dúška v Sološnici, podporené zo Zamestnaneckého fondu, navštívilo každý mesiac okolo 100 detí.

» Holcim každoročne transparentným spôsobom podporuje verejnoprospešné projekty, ktoré priamo využíva takmer 10 % obyvateľov regiónu v okolí Rohožníka.

20

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Prípadové štúdie
„Technicko-kompetenčné centrum je o úzkej spolupráci so zákazníkmi, ale v budúcnosti aj s architektmi a projektantmi.“ „Betón znižuje nároky na kúrenie aj klimatizáciu.“ „Redudust, ktorý vyvinuli zamestnanci Holcim Slovensko, má potenciál uplatniť sa na celom svete.“ „Pri správnom prístupe môžu opustené lomy patriť k najhodnotnejším častiam krajiny.“ „Silnou stránkou nášho projektu bola ochota rodičov urobiť niečo pre svoje okolie.“ „Pre adresnú a účinnú pomoc obetiam povodní spojil predajca cementu starostov, obyvateľov a firiem.“ „Rekonštrukcia ihriska na terapeutickú zónu slúži ako vzor pre iné podobné priestory.“ „Holcim Slovensko presadzuje zmeny, ktoré znížia objem skládkovania, podporia zsíkavanie energie a materiálov z odpadov a prinesú zdroje na odstraňovanie environmentálnych záťaží.“ „Pre vysoko frekventované a zaťažované cestné komunikácie sú cementobetónové povrchy najlepším riešením.“

strana 21 strana 22

strana 24

strana 25

strana 26

strana 27

strana 27

strana 28

strana 30

Prípadové štúdie

21

technicko-kompetenčné centrum prináša inovácie, ktoré pomáhajú zákazníkom
Cement, kamenivo i betón a služby od Holcim Slovensko majú ambíciu prispieť k lepšej konkurencieschopnosti ich spotrebiteľov – stavebných firiem, výrobcov čerstvého betónu, prefabrikátov, strešných krytín – či maloobchodníkov. Holcim preto prichádza s produktovými inováciami a novými službami, ktoré jeho zákazníkom šetria náklady alebo umožňujú realizovať celkom nové produkty. Chladenie betónu dusíkom, hydraulické spojivá, brandovaný balený cement, ktorý zákazníkom uľahčuje orientáciu, pohľadový či farebný betón, rozširovanie siete betonární, kde zákazníci budú môcť okrem čerstvého betónu kúpiť na jednom mieste aj podľa požiadaviek namiešané kamenivo či balený cement alebo omietky, špeciálne betóny Steelpact a Floorpact, ktoré stavebníkom šetria čas i peniaze, to všetko sú príklady inovatívneho prístupu Holcim Slovensko. Tempo inovácií v Holcime sa však neustále stupňuje. Zriadenie Technicko-komeptenčného centra v novembri 2010 otvorilo v istom zmysle novú kapitolu. Spoľahnúť sa na odborníkov Technicko-kompetenčné centrum pokladá Holcim za prostriedok úzkej spolupráce so svojimi zákazníkmi, ale v budúcnosti aj s architektmi a projektantmi. Jeho cieľom je poskytovať zákazníkom najmä aplikačné poradenstvo s podporou moderných vlastných laboratórií a špičkových technológov tak, aby spotrebitelia získali z produktov Holcim maximálnu hodnotu pri optimálnych nákladoch. „Našim zákazníkom ponúkame možnosť využiť naše skúsenosti a odbornú technickú podporu priamo v teréne. Odskúšame ich vzorky betónu aj kameniva podľa toho, čo potrebujú, a vieme to zabezpečiť aj priamo na stavbe,“ vysvetľuje Marco Haberhauer, ktorý má Centrum na starosti. „Tiež sa zaoberáme vývojom nových receptúr, aby boli čo najefektívnejšie tak z hľadiska kvality, ako aj ceny. Zároveň ponúkame našim zákazníkom aj optimalizáciu aktuálnych receptúr. Dôležitou službou je školenie zamestnancov našich zákazníkov a ich zákazníkov. Poskytujeme aj rozsiahle portfólio laboratórnych služieb na testovanie betónu a kameniva.” Laboratórium priamo na stavbu Už v roku 2011 si budú môcť stavebníci overiť vlastnosti dodáva- Marco Hauberauer ného betónu priamo na stavbe. Holcim ako prvý na Slovensku totiž poskytne služby mobilného betonárskeho laboratória. Stavebníci tak budú môcť rýchlo reagovať na prípadné odchýlky od očakávaných vlastností, čím sa urýchli výstavba. Vozidlo plne vybavené prenosným laboratóriom s jedným vodičom – technológom – sa dostane priamo na miesto výroby betónu – na stavbu, do betonárne. Vďaka tomu je možné odskúšať kvalitu namiešaného čerstvého betónu v akýchkoľvek vonkajších podmienkach v čase výroby a aplikácie. Mobilné laboratórium dokáže v teréne vykonať 90 % testov, ktoré robí klasické laboratórium. Centrum je pripravené pomôcť „Chceli by sme, aby centrum využívali naši zákazníci, všetky betonárne, projektanti, architekti, všetci, čo prichádzajú do kontaktu s produktmi nášho odvetvia. Chceme tiež ponúknuť naše know-how pri vývoji nových receptúr podľa požiadaviek klientov,“ hovorí Marco Haberhauer a dopĺňa príklady už realizovaných projektov. „So spoločnosťou Duktus v Tirolsku sme spolupracovali pri výrobe potrubí na pitnú vodu. Išlo o veľmi tenké betónové potrubie, kde sa využil len cement, piesok a voda v takých pomeroch, aby konečný efekt bol kvalitný a dostatočne tvrdý. Čerstvý betón sa odlieval v tenkých vrstvách do formy. Okrem toho sa nám za takýto krátky čas podarilo uskutočniť optimalizácie u viacerých zákazníkov na Slovensku.”

22

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Betón ako trvalo udržateľný stavebný materiál?

Výroba betónu a jeho hlavných zložiek – cementu a kameniva, je neodškriepiteľne spojená s vplyvom na životné prostredie. Stavebné drevo, oceľ, sklo a ďalšie stavebné materiály predstavujú alternatívu k betónu. Porovnanie ich vplyvov na životné prostredie je potrebné robiť pre konkrétnu aplikáciu. Niektoré vlastnosti betónu ho však predurčujú na to, aby bol platnou a dlhodobou súčasťou výstavby. Betón a jeho zložky Využitie odpadov. Výroba cementu je neustále efektívnejšia, čím sa znižuje aj jej vplyv na životné prostredie. Navyše sa pri výrobe cementu používajú odpadové materiály z iných odvetví (troska, popolček a pod.), resp. z domácností ako náhrada slinku v cemente alebo ako palivo. Tým sa nielen šetria prírodné zdroje, ale znižuje sa aj množstvo odpadov na skládkach. Ochrana biodiverzity. Ťažba kameniva mení tvár krajiny, no jej správne plánovanie a odborná rekultivácia môže v konečnom dôsledku prispieť k jej kráse a k zvýšeniu biodiverzity. Pozri str. 25. Dostupnosť. Zásoby surovín na výrobu cementu a kameniva sú v celosvetovom meradle obrovské. Vápenec je dokonca najzastúpenejším nerastom na Zemi. Lokálny charakter. Na rozdiel od iných stavebných materiálov, cement aj kamenivo sú výsostne lokálne zdroje. Z miesta výroby sa dopravujú na relatívne krátke vzdialenosti, čo znižuje tak vplyvy nákladnej dopravy, ako aj náklady na prepravu. Betón na stavbe Dlhá životnosť. Skúsenosti s betónovými stavbami dokazujú, že betón je materiál s veľmi dlhou životnosťou. Bežne možno rátať so 100 rokmi životnosti. V skutočnosti je však predpoklad, že betón, ktorý vzhľadom na svoj anorganický charakter nepodlieha pôsobeniu vonkajšieho prostredia tak, ako iné materiály, poskytuje životnosť, ktorú možno merať stáročiami. Recyklovateľnosť. Betón, ktorý už splnil svoju pôvodnú úlohu, možno podrviť a použiť ho ako náhradu prírodného kameniva na výrobu ďalšieho betónu. Odolnosť. Betón je odolný voči väčšine prírodných vplyvov a chemikáliám. Preto je najpoužívanejším materiálom pri výstavbe kanalizačných systémov a čističiek odpadových vôd.

Prístavba centrály IUCN vo švajčiarskom meste Gland využíva betón s redukovaným podielom CO2 emisií, čerstvý, prefabrikovaný, predpnutý, tepelnoizolačný a recyklovaný. Betón tu plní celý rad funkcií – nosnú, tepelnoakumulačnú, zvyšuje priečnu tuhosť, je povrchovou vrstvou múrov a stien a architektonickým prvkom.

Prípadové štúdie

23

Energetická efektívnosť. Overenou prednosťou betónu je jeho tzv. termálna masa. Betón funguje podobne ako napríklad prírodné jazero, ktoré vo svojom okolí zmierňuje rozdiel teplôt cez deň a v noci. V lete betón absorbuje a uchováva teplo z vonkajšieho prostredia a v noci ho postupne uvoľňuje. Tým chráni vnútorné prostredie stavby pred výraznými výkyvmi teploty. V zime sa zasa betón zohrieva z interiéru a uvoľňujúce sa teplo v noci pomáha znižovať náklady na kúrenie. Betón preto znižuje nároky na kúrenie aj klimatizáciu, čím pomáha chrániť klímu a šetriť energiu. Betón a dôsledky zmeny klímy Odolnosť voči povodniam. Voda nepôsobí na betón negatívne. Betón dokonca vo vlhkom prostredí získava na pevnosti. Vo vodnom prostredí absorbuje v dlhodobom horizonte iba malé množstvo vody a neničí sa. Je pevný a vodeodolný, a preto je vhodný aj tam, kde hrozia povodne. Odolnosť voči škodcom a hmyzu. Betón je nejedlý, preto nepriťahuje škodcov a hmyz, ktorý znepríjemňuje život v domoch. Navyše vďaka svojej tvrdosti zostáva pre škodcov a hmyz nepriestupný. Odolnosť voči vetru. Betón je odolný voči nárazom predmetov, ktoré roznáša silný vietor. Dokáže na 100 % odolať vetru o sile hurikánu, na 99 % vetru o sile tornáda.

Recyklovateľnosť: podrvený betón môže nahradiť prírodné kamenivo pri výrobe betónu.

Odolnosť voči požiaru. Betón je nehorľavý. Preto poskytuje ochranu pred požiarom. Schopnosť odrážať svetlo. Betón je v porovnaní s mnohými inými materiálmi svetlej farby. Napríklad v porovnaní s asfaltom znižuje efekt prehrievania mestského prostredia a znižuje tiež nároky na výkonnosť verejného osvetlenia.

Oneskorený nárast teploty

Nižší nárast teploty

15 °C Deň
Vonkajšia teplota Teplota v interiéri s nízkou tepelnoakumulačnou hmotou Teplota v interiéri s vysokou tepelnoakumulačnou hmotou (napr. betón)

Noc

Deň

Energetická efektívnosť Tepelnoakumulačná hmota (termálna masa) betónu tlmí vplyv meniacej sa vonkajšej teploty v interiéri stavby. Oproti iným materiál zaisťuje menšie rozdiely vo vnútornej teplote počas dňa a využitie akumulovaného tepla v noci.

24

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Vyvinuté na Slovensku

Jedinečný projekt pod názvom Redudust bol v čase písania tejto Správy vo fáze finalizácie laboratórnych testov a schvaľovania potrebnej investície na jeho uplatnenie v priemyselných rozmeroch. Riešenie vyvíjané zamestnancami Holcim Slovensko v rohožníckej cementárni reaguje na výzvy energetického zhodnocovania alternatívnych palív a má potenciál nájsť uplatnenie na celom svete. Spoločná výzva Energetické zhodnocovanie alternatívnych palív pri výrobe cememntu prináša nové výzvy. Spoločným menovateľom je okrem iného aj vyšší obsah chlóru tak v surovinovej múke, ako aj v plynných emisiách. Oba problémy riešil Holcim Slovensko v posledných rokoch inštaláciou zariadení na zníženie emisií chlóru a tzv. bypassu. Zariadenie bypass je namontované na linke na výrobu šedého slinku od roku 2007. Bypass odoberá a zachytáva časť predhriatej surovinovej múky ešte pred jej vstupom do rotačnej pece a tým pomáha znižovať obsah chlóru v surovinovej múke, z ktorej sa vyrába slinok, na prípustnú úroveň. Zachytený materiál – tzv. odprašky – sa následne kontrolovane dávkujú do cementu a špeciálnych spojív. Žiaľ, objem odpraškov je vyšší ako množstvo, ktoré možno takýmto dávkovaním recyklovať. Časť odpraškov sa preto podobne recykluje v iných cementárňach Holcim vo východnej Európe. Toto, samozrejme, nie je dlhodobo udržateľný spôsob, najmä ak má podiel alternatívnych palív rásť na rohožnícku úroveň aj v ostatných cementárňach Holcim. Riešenie z Rohožníka Na túto výzvu reaguje projekt Redudust, ktorého princíp je relatívne jednoduchý. Odprašky sa zmiešavajú s vodou, vďaka čomu prebehne chemická reakcia, v ktorej sa nadbytočný chlór chemicky naviaže na iné zlúčeniny. Oddelením vody a jej kryštalizáciou vznikne technická soľ, ktorá je využiteľ-

ná ako posypový materiál pri zimnej údržbe ciest alebo ako súčasť poľnohospodárskych hnojív. Druhým výstupom procesu je v podstate surovinová múka zbavená nadbytočného chlóru, ktorú možno opäť dávkovať do výrobného procesu. Z odpraškov, ktoré sú dnes bremenom a environmentálnym problémom, tak vzniknú dve užitočné suroviny. O načasovaní investície do priemyselnej inštalácie Redudust v Rohožníku – prvej na svete – sa má rozhodnúť v priebehu roku 2011.

» S veľkým potešením som si pozrela ďalšiu novú technológiu, ako produkt vývoja našich ľudí na Slovensku, kde z ťažko využiteľných odpraškov sa má vyrábať technická soľ.“
Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR, po svojej návšteve Redudst laboratória

Do elektrickej siete namiesto do vzduchu S projektom Redudust súvisí aj ďalšia investícia, o ktorej realizácii sa v čase písania tejto Správy rokuje na najvyššej úrovni vedenia Skupiny Holcim. Pri uvedenom procese znižovania obsahu chlóru v odpraškoch totiž treba odpariť vodu. A na to je potrebné teplo. Toto teplo plánuje Holcim Slovensko získavať z nadbytočného tepla odpadových plynov – spalín – z výroby šedého slinku. Spaliny je dnes potrebné chladiť skrápaním vodou, aby bol chránený prachový filter na komíne výrobnej linky. Teplo sa tak doslova vypúšťa hore komínom. Využitím tepla na odparenie vody a zároveň výrobu elektrickej energie vznikne užitočná energia, ktorá zníži potrebu jej výroby v elektrárňach. Potenciálne by sa takto mohlo vyrobiť do 15 % spotreby elektriny v cementárni. To predstavuje približne spotrebu jedného cementového mlynu alebo ročnú spotrebu približne 5 000 troj- až štvorčlenných domácností na Slovensku. Ročne to v prípade cementárne Rohožník predstavuje úsporu okolo 4 000 ton nepriamych emisií CO2. V situácii, keď je elektrická energia na Slovensku jedna z najdrahších v Európskej únii, by tento projekt mal mať okrem environmentálneho aj silný ekonomický rozmer.

Z ťažko použiteľných odpraškov (vpravo) vznikne vďaka projektu Redudust technická soľ (vľavo).

Vývoj prebieha v mobilnom laboratóriu v rohožníckej cementárni.

Prípadové štúdie

25

Ťažba nerastných surovín a biodiverzita
Povrchová ťažba nerastov, dôležitá pre existenciu a rozvoj civilizácie, prináša so sebou aj celý rad negatívnych vplyvov. Významne ovplyvňuje ekologickú stabilitu krajiny, životné a pracovné prostredie a v neposlednom rade aj stratu biotopov. O tom, že strata biotopov nie je nezvratná, nás presviedčajú staré, už opustené ťažobné priestory, ktoré sú v mnohých prípadoch poslednými útočiskami významných chránených druhov pre širšie okolie. Biodiverzita – ekologická poistka Biodiverzita má na fungovanie ekosystémov rovnako veľký vplyv ako klíma alebo pôdne podmienky. Zabrániť poklesu biodiverzity je pre udržateľný rozvoj ľudskej civilizácie rovnako dôležité ako znížiť záťaž civilizačného rastu na životné prostredie. Biodiverzita do určitej miery zaručuje spoľahlivosť a udržateľnosť ekosystému, a teda jeho schopnosť dlhodobo ľuďom poskytovať požadované pôžitky (produkcia potravín a vlákien, opeľovanie, regulácia mikroklímy alebo rekreácia). Ťažba, rekultivácie a biodiverzita Pre ochranu alebo podporu biodiverzity je pri ťažbe a rekultivácii lomov potrebné dodržiavať viaceré odporúčania. • ri správnom prístupe môžu opustené lomy patriť k najhodnotP nejším častiam krajiny. • cenár revitalizácie by mal byť známy pred otvorením lomu. S • ôležitá zásada je odstrániť z lomu po ukončení ťažby všetky buD dovy a technické zariadenia, aby v ňom nevzniklo ďalšie industriálne centrum. Zaujímavá časť lomu by mala byť ponechaná ako prevládajúca zvislá skalná stena. • riebežná revitalizácia zabezpečí, že časť lomu môže byť v dobe P ukončenia ťažby už v dobrom stave.

Na rekultivovanom ílovisku Konopiská plánuje Holcim v spolupráci s obcou Rohožník a mimovládnymi organizáciami vytvoriť náučný a zážitkový chodník.

• priebehu ťažby by prizvaní prírodovedci mali označiť najvhodV nejšie partie lomu, ktoré majú zostať zachované. Treba rátať s tým, že vznikne stanovište (biotop) blízky skalným stepiam a asi aj hniezdisko menej častých druhov vtákov vytlačených z okolitej krajiny. • ekultivácia je aj úlohou pre krajinného architekta. Je potrebné R vyhýbať sa dlhým priamym prvkom – etážam, pravouhlým rohom, veľkým monotónnym stenám. • ry a stromy prídu samy – všeobecne platí, že spontánna reproK dukcia je pomalšia, ale kvalitnejšia. • hľadiska bezpečnosti je nevyhnutné ohradiť lom valom zo zeZ miny alebo kameňa. Do lomu treba priviesť bezpečný chodník kvôli prirodzenej ľudskej zvedavosti. Pri minohorizontových lomoch, akými sú napríklad štrkovne, je okrem už uvedeného potrebné brať do úvahy aj ďalšie odporúčania pre ochranu biodiverzity. • a začiatku rekultivácie ujasniť si cieľ, čo chceme dosiahN nuť, a podľa toho voliť hĺbku vodnej plochy. • re revitalizáciu je mimoriadne dôležité poznať chemizmus P tunajšej vody. • amerať sa na členitosť ťažobnej steny, ktorá vytvára širšiu Z možnosť pre uchytenie väčšieho množstva jedincov, ale aj druhov rastlín a živočíchov. • j vodná vegetácia príde sama. Propagačné orgány vodA ných rastlín sa masovo prenášajú v perí vodného vtáctva. Vodné biotopy sú tiež veľmi dynamické, a preto umelá výsadba nemá opodstatnenie. O úspešnosti rekulktivácie lomov Holcim Slovensko svedčí aj fakt, že územie bývalého íloviska Konopiská je na základe záverov seminárov panónskeho a alpínskeho bioregiónu pripravované na doplnenie do medzinárodnej sústavy chránených území siete NATURA 2000.

Priebežná rekultivácia íloviska Hrabník – základ budúcej vodnej plochy.

Spracované podľa materiálu, ktorý v roku 2008 pripravil Ing. Dušan Valachovič, riaditeľ CHKO Záhorie

26

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Basketbalové koše prebúdzajú občiansku angažovanosť
Holcim Slovensko podporuje verejnoprospešné projekty prostredníctvom grantového programu Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie od roku 2005. Geograficky úzko zameraná podpora v celkovej hodnote takmer 130-tisíc eur si za ten čas našla cestu k 94 projektom v ôsmich obciach v okolí cementárne Rohožník. Príklad projektov, ktoré realizovali Rastislav Balaščík a Miroslav Čermák na malackom sídlisku Juh ukazuje, ako táto dlhodobá podpora Holcim Slovensko prispieva nielen k zlepšeniu vybavenosti tunajších obcí či podpore vzdelávania a voľnočasových aktivít, ale aj k spájaniu jej občanov a prebúdzaniu ich záujmu o dianie v obci a o zlepšovanie kvality života. „S rodičmi sa pravidelne stretávame na ihrisku pre najmenšie detičky, ktoré sa vďaka aktivite rodičov a podpore z Ceny Holcim v roku 2008 podarilo svojpomocne zrekonštruovať. Naše deti odvtedy vyrástli a postupne sa začali z pieskoviska presúvať na asfaltové ihrisko. Uvedomili sme si, že by sme sa mohli opäť spojiť a spoločnými silami sa pokúsiť zrekonštruovať aj basketbalové ihrisko a jeho hraciu plochu. Mesto Malacky snahu rodičov podporilo. Rodičia začali hľadať možnosti ako projekt prefinancovať,“ vysvetľuje Rastislav Balaščík, ktorý na malackom sídlisku Juh s rodinou býva. „V roku 2010 som sa zúčastnili na seminári o Získavaní zdrojov pre Záhorie, ktorý organizoval Holcim. Účasťou na seminári som nadobudol veľa dôležitých informácií a bol to ten pravý impulz, aby sme sa s rodičmi pustili do ďalšieho projektu. Dozvedel som sa o Nadácii Orange a po zaslaní projektu sme získali čiastku 500 eur,“ popisuje začiatky projektu Rastislav Balaščík. Rastislav Balaščík vysvetľuje, ako realizácia projektu spojila obyvateľov sídliska a našla podporu aj na Mestskom úrade Malacky. „V júli sme začali s rekonštrukciou. Objednali sme 4 basketbalové dosky, sieťky a dali vyrobiť oceľové konštrukcie košov. V septembri 2010 sme čiastočne upravili prostredie okolo ihriska. Konáre jedného zo stromov, ktoré zasahovali do hracej plochy ihriska, spílili dobrovoľnícky traja rodičia. V novembri rodičia natreli konštrukcie basketbalových košov povrchovou farbou. Na realizácii sa podieľalo 11 rodín. Spoluúčasť mesta sa prejavila v preprave konštrukcií od výrobcu a uskladnenia počas zimy. Mesto Malacky poskytlo v mesiaci máj 2011 techniku a zamestnanov na bezpečné osadenie konštrukcií basketbalových košov. Mestský úrad tiež zaistil osadenie nových lavičiek a smetných košov a celkovo na projekt prispel sumou 1 700 eur.“ Úsilie tunajších obyvateľov oceňujú ich susedia a vzbudzuje záujem aj u ostatných Malačanov: „Po osadení basketbalových košov začali vo väčšom počte navštevovať ihrisko deti a mladí ľudia, ktorým bol projekt určený. Kladné ohlasy sme zaznamenali aj zo strany rodičov a obyvateľov sídliska. Dokonca rodičia z centra mesta sa zaujímajú, odkiaľ sme získali finančné zdroje na rekonštrukciu.

Rastislav Balaščík

A čo priniesla obyvateľom ich angažovanosť? „Prínos vidím v tom, že v tesnej blízkosti sa nachádzajú dve prekrásne ihriská, kde sú deti pod dohľadom a oddelené od cestnej premávky,“ hovorí Rastislav Balaščík a dodáva: „Silnou stránkou nášho projektu bola ochota rodičov zmeniť a urobiť niečo pre svoje okolie. S Mestským úradom chceme ešte hľadať spôsob, ako vymeniť aj asfaltový povrch na ihrisku. Rekonštrukcia ihriska pre najmenšie deti v roku 2008, ktorá získala podporu z Ceny Holcim, poskytla Rastislavovi Balaščíkovi a Miroslavovi Čermákovi zo sídliska Juh skúsenosti s takýmto typom projektov. V roku 2010 už dokázali svojou iniciatívou strhnúť nielen ochotných susedov, ktorí odviedli kus práce a prispeli aj finančne, ale aj získať finančnú, odbornú a technickú podporu mesta a prebudiť záujem o podobné skrášľovanie svojho okolia aj u ostatných obyvateľov Malaciek. Holcim tak okrem basketbalových košov prispel aj k rozvoju občianskej angažovanosti vo „svojom“ regióne. A to je z pohľadu Holcim Slovensko hlavný dlhodobý prínos Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie.

Rekonštrukcia ihriska v Malackách nielen zlepšila vybavenie sídliska Juh, ale aj spojila jeho občanov a prebúdza ich záujem o dianie v meste a svoje okolie. Článok čerpá zo Záverečnej správy Rastislava Balaščíka k projektu „Rekonštrukcia basketbalového ihriska – KOCKA,“ ktorý realizoval v rokoch 2010 a 2011.

Prípadové štúdie

27

Pomoc obetiam povodní trochu inak
V máji a júni 2010 zasiahli viaceré oblasti Slovenska povodne obrovského rozsahu. Poškodený či zničený majetok vrátane bývania bol len jedným z ich následkov. Ani Holcim Slovensko nezostal stáť bokom a rozhodol sa v rámci svojich možností pomôcť tým, ktorým voda vzala veľmi veľa. Tradičnú finančnú pomoc poskytol Holcim Slovensko štyrom rodinám z východného Slovenska, ktoré vytypovali zamestnanci firmy. Tí medzi sebou zároveň vyzbierali viac ako tisíc eur a celková finančná pomoc Holcim Slovensko tak dosiahla 5 000 eur. Finančnú pomoc zo sociálneho fondu dostali aj vlastní zamestnanci Holcim z prevádzky Remata, ktorých rodiny boli postihnuté povodňami v auguste. S netradičným, no účinným spôsobom pomoci prišiel Peter Laho, predajca šedého cementu Holcim Slovensko. Uvedomil si, že pri odstraňovaní následkov povodní sú produkty ako cement dobrým pomocníkom. Preto sa sústredil poskytnúť aj materiálnu pomoc v regióne medzi Nitrou a Novými Zámkami. V spolupráci so zákazníkmi Holcim Slovensko, firmami Staveg Šurany a Vladap Dolný Oháj poskytol Holcim Slovensko na návrh Petra Laha obyvateľom štyroch postihnutých obcí 50 %-nú zľavu na nákup baleného cementu. Zľavu si ľudia uplatnili cez poukážky, ktoré sa k nim dostali prostredníctvom starostov obcí Dolný Oháj, Hul, Maňa a Kmeťovo. Rozdiel v cene Holcim svojim zákazníkom kompenzoval. Na adresnú a účinnú pomoc obetiam povodní tak predajca cementu vytvoril spoluprácu starostov, obyvateľov a firiem v danom regióne.

terapeutická hracia zóna z farebného betónu
V roku 2010 boli dokončené stavebné práce na rekonštrukcii ihriska v autistickom centre Andreas v Bratislave. S podporou Holcim Slovensko a z jeho farebného betónu tu vzniklo vzorové ihrisko, ktoré slúži ako terapeutická hracia zóna. Vybraná architektonická štúdia navrhnutá študentkou J. Poloreckou je založená na zónovaní areálu pomocou jednoznačne identifikovateľných plôch umožňujúcich ľahkú orientáciu. Zóny sú tvorené formou materiálovo a farebne odlišných „buniek“ s flexibilnou náplňou, ktoré sú navzájom prepojené bezbariérovými trasami umožňujúcimi prekonanie výškových rozdielov. Detail jej práce je zameraný na návrh pieskoviska pre reflektívnu hernú terapiu s využitím taktilnej stimulácie založenej na hmatovom skúmaní rôznorodých povrchov. Na Slovensku i v okolitých krajinách je množstvo organizácií, ktoré potrebujú podobné zariadenia – ihriská, ktorých účelom je poskytovať podnety na telesný a duševný rozvoj detí a mladých ľudí, ktorí sú zdraví, ale aj tých, čo majú špeciálne potreby vyplývajúce z ich zdravotného postihnutia. Ich príklad vznikol v bratislavskom Andrease vďaka spojeniu budúcich užívateľov ihriska, intelektuálneho potenciálu architektov a finančnej a materiálnej pomoci Holcim Slovensko a iných firiem.

28

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Nezahadzujme suroviny a energiu – zmodernizujme odpadové hospodárstvo
Na Slovensku vznikne takmer 11,5 milióna ton odpadov ročne. Viac ako polovica z nich skončí na skládkach. To je takmer 7 miliónov ton premrhaných šancí. Holcim Slovensko presadzuje také zmeny v odpadovom hospodárstve, ktoré znížia objem skládkovania, vytvoria možnosti na väčšie energetické a materiálové zhodnotenie odpadov a zároveň vytvoria finančné zdroje na odstraňovanie environmentálnych záťaží. Podiel skládkovania v prípade komunálneho odpadu dokonca vzrástol zo 78 % v roku 2008 na 82 % v roku 2009. Slovensko sa pritom zaviazalo splniť cieľ EÚ a do roku 2020 dosiahnuť 50 %-nú mieru zhodnocovania komunálneho odpadu. Skládkovanie viac ako polovice odpadov je znakom obrovskej neefektívnosti. Odpad je totiž zdroj surovín a energie. Odpady, ktoré dnes vznikajú v Európe, majú napríklad potenciál pokryť takmer 100 % potreby energie v energeticky náročných odvetviach, ako je výroba ocele, cementu, skla a pod., alebo tri štvrtiny potreby tepla na výrobu elektrickej energie. Rakúsko či Švajčiarsko neskládkujú žiaden komunálny odpad. Sú teda dôkazom, že odpad môže ísť namiesto na skládky na recykláciu, spoluspaľovanie v existujúcich výrobných podnikoch či dokonca do spaľovní, ktoré z neho vyrábajú teplo alebo elektrinu. Prečo to tak nie je aj na Slovensku? Pre tvorcov odpadu na Slovensku je skládkovanie stále najlacnejším spôsobom ako s odpadom naložiť. Obyvatelia, obce i firmy sú len zriedka ochotné platiť viac za recykláciu, energetické zhodnotenie či dokonca spaľovanie odpadu. Tie-

Prípadové štúdie

29

to metódy sú totiž, prirodzene, nákladnejšie ako skládkovanie kvôli vyšším počiatočným investíciám. Cenu skládkovania reguluje štát zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov (č. 17/2004 Z.z.). Dopady súčasného stavu Výsledkom lacného skládkovania odpadov je, že problém sa nerieši, ale iba odkladá. Stále viac odpadu nechávame budúcim generáciám na skládkach. Recyklačný biznis je z hľadiska ekonomickej návratnosti odkázaný na dotácie. Výrobcovia cementu, ktorí používajú palivá na báze odpadov namiesto tradičných fosílnych palív, sú nútení tieto alternatívne palivá dovážať. Elektrická energia a teplo sa vyrába s použitím prírodných palív, ako je napríklad zemný plyn, od dovozu ktorého je Slovensko závislé. Riešenia Pri hľadaní riešení súčasného stavu je dobré sa inšpirovať príkladom iných európskych krajín. Holcim Slovensko presadzuje zavedenie dvoch hlavných opatrení: • bnovenie progresívneho zvyšovania minimálnych poplato kov za uloženie odpadov (zákon č. 17/2004 Z.z.), ktoré sa od roku 2008 nezmenili; • avedenie skládkovacej dane, ktorá by bola príjmom štátz neho rozpočtu (Environmentálneho fondu) a zdrojom fondov na plánované odstraňovanie environmentálnych záťaží. Potenciálne prínosy Zvýšenie nákladov a tým obmedzenie skládkovania odpadov môže vytvoriť viaceré prínosy. Pre životné prostredie to znamená menej odpadu na skládkach a zníženie ťažby prírodných surovín. Pre ekonomiku zníženie závislosti od dovozu prírodných surovín vrátane strategického, no z geopolitického pohľadu nestabilného a drahého zemného plynu pre výrobu tepla pre domácnosti, využitie existujúcich kapacít napríklad v segmente výroby cementu. Hlavne by však vzniklo úplne nové odvetvie zamerané na separáciu a úpravu odpadu pre účely recyklácie a výroby palív na báze odpadov. To znamená odha-

dom tisíc pracovných miest v tomto novom odvetví s dlhodobou perspektívou. O zvýšení pridanej hodnoty pri nakladaní s odpadom nehovoriac. Navrhnuté opatrenia tiež pomôžu Slovenskej republike splniť svoj záväzok voči Európskej únii – do roku 2020 dosiahnuť 50 %-nú mieru zhodnocovania komunálneho odpadu. Na čo čakáme? Zvýšenie ceny skládkovania, prirodzene, znamená vyššiu cenu za nakladanie s odpadom pre jeho tvorcov – firmy aj domácnosti. Holcim si uvedomuje, že to je politicky citlivá téma. No je otázne, ako by sa vyvíjala napríklad cena za teplo pre domácnosti, ak by sa drahý zemný plyn nahradil menej nákladnými palivami z odpadov. Skúsenosti z priemyslu hovoria, že nahradiť prírodné palivá odpadovými je aj ekonomicky výhodné. Navyše všetky skupiny, potenciálne ohrozené zvýšením ceny skládkovania, majú v rukách nástroje na kompenzáciu tohto trendu a na dosiahnutie neutrálneho až pozitívneho vplyvu navrhnutých opatrení. Domácnosti napríklad získajú motiváciu dôslednejšie separovať odpad a tým znížiť objem komunálneho odpadu, ktorého odvoz a likvidácia by mala byť drahšia. Firmy zasa budú pravdepodobne reagovať ďalším zefektívňovaním svojich procesov tak, aby minimalizovali samotný vznik odpadov. Neutrálny a potenciálne až pozitívny vplyv možno dokonca očakávať aj u prevádzkovateľov skládok. Zníženie objemu skládkovaného odpadu bude totiž kompenzované vyššími príjmami za jednotkové množstvo a dodatočným efektom je predĺženie životnosti jednotlivých skládok odpadu. Čistý pozitívny efekt by mali navrhnuté opatrenia na štátny rozpočet, ktorý by získal hľadané prostriedky na odstraňovanie environmentálnych záťaží. Tak či tak je zrejmé, že zvyšovať cenu za skládkovanie je potrebné zavádzať s ohľadom na sociálne dosahy. No lepšia alternatíva neexistuje a začať so zvyšovaním treba čo najskôr. Slovensko už premrhalo času dosť. A každý deň navyše znamená, že ľadom nechávame ležať energiu a materiálový potenciál z takmer 20-tisíc ton odpadov!

Preferencia

Minimalizácia vzniku Materiálové zhodnotenie Využitie energie z odpadov Spaľovanie Skládkovanie

Zneškodnenie

Zhodnotenie

Predchádzanie vzniku

Schéma: Hierarchia odpadového hospodárstva Podpora rôznych spôsobov zhodnocovania odpadov na úkor ich zneškodňovania vrátane skládkovania je plne v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Množstvo odpadov

30

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

kedy začne Slovensko využívať výhody cementobetónových vozoviek?
Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, ale aj Nemecko, Belgicko a Francúzsko využívajú pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest výhody cementobetónových vozoviek. Na Slovensku sa tieto vozovky využívajú zatiaľ iba v tuneloch kvôli požiarnej bezpečnosti a na niektorých väčších križovatkách. Pre vysokofrekventované a zaťažované cestné komunikácie sú cementobetónové povrchy najlepším riešením. Holcim Slovensko preto presadzuje ich širšie uplatnenie aj na Slovensku.

najmä vďaka českej diaľnici D1 medzi Brnom a Prahou, ktorej cementobetónový kryt bol zhotovený zastaranou technológiou v 70. rokoch minulého storočia. Dosiahnutý technologický pokrok tiež priniesol skrátenie doby opráv cementobetónových krytov, vďaka čomu je dnes možné už po 12 hodinách obnoviť dopravu na danom úseku. Cementobetónové vozovky prinášajú v porovnaní s asfaltom aj lepšiu ochranu životného prostredia. Nižší valivý odpor sa odráža na 5 – 7 %-nej úspore pohonných hmôt a následne nižšej emisii výfukových plynov. Pri zimnej údržbe vozoviek sa znižuje spotreba posypových materiálov a soli. Nižšia nehodovosť garantuje nižší únik ropných produktov do podzemných vôd. Nové technológie spôsobujú, že vodiči z hľadiska hlučnosti často ani nezaregistrujú, že idú po cementobetónovej vozovke. Navyše pri výrobe cementu, ktorý je hlavnou zložkou betónu, sa energeticky a materiálovo zhodnocujú odpady, čím sa šetria nenahraditeľné prírodné zdroje a redukuje emisia CO2. V neposlednom rade je betón recyklovateľný a vyrába sa 100 %-ne z domácich surovín, čo znižuje vplyv dopravy na stavbu. Pre užívateľov ciest môžu znamenať cementobetónové kryty ďalšie prínosy. Zvyšuje sa bezpečnosť cestnej premávky vďaka tvarovej stálosti, ktorá zabraňuje aqua-planingu na mokrých vozovkách, ale aj tvorbe koľají pri vysokých letných teplotách. Príspevkom k bezpečnosti je aj svetlejšia farba cementobetónovej vozovky, čím sa zlepšuje viditeľnosť a napríklad v tuneloch znižuje náklady na osvetlenie až o 30 %. Cementobetónové vozovky majú vysokú trvácnosť a nevyžadujú si časté opravy, čo má pozitívny vplyv na redukciu dopravných zápch a tým aj na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky. Skúsenosti z praxe Konkrétne skúsenosti z iných krajín umožňujú podložiť tvrdenia o ekonomickej výhodnosti cementobetónových vozoviek. Napríklad podľa výpočtov Ředitelství silnic a dálnic ČR sú celkové náklady (investičné, opravy a údržba) pri cementobetónových (CB) vozovkách na porovnávaných úsekoch ciest D1

Náplasť na verejné výdavky Naše cesty neboli stavané na súčasnú intenzitu dopravy a záťaž. Preto rastie náročnosť ich údržby, opráv a rekonštrukcie. Cementobetónové kryty ponúkajú ekonomicky, environmentálne aj celospoločensky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Analýza v Českej republike dokázala, že v horizonte 20 rokov boli celkové náklady na diaľničné úseky s cementobetónovým povrchom o 40 až 60 % nižšie ako s asfaltovým povrchom. To predstavuje priamy pozitívny vplyv na verejné výdavky, a teda príspevok k úsiliu znižovať deficit verejných financií. Vlastnosti cementobetónových vozoviek Cementobetónové povrchy sú so svojimi vlastnosťami vhodné pre typy vozoviek a druhy komunikácií. Ich využitie je však z dôvodu vysokej odolnosti voči nadmernému zaťaženiu nevyhnutné na frekventovaných a najviac vyťažených úsekoch cestných komunikácií. Príkladom moderných technológií výstavby cementobetónových vozoviek je diaľnica A6 z Bratislavy – Jaroviec do Viedne. Táto diaľnica vyvracia mýtus o nižšej kvalite cementobetónovej vozovky. Ten na Slovensku vznikol

Prípadové štúdie

31

a D2 po 20, resp. 30 rokov používania o 41 % resp. 65 % nižšie než u porovnateľných ciest s asfaltovým povrchom.1
Celkové náklady – cesta D1 v Českej republike Stavba v prevádzke 017 CB KRYT Brno západní přivaděč – V. Bíteš 1972 – 2002 267,13 407,45 674,58 (59,3 % nákladov na asfaltový kryt) 019 ASFALTOVÁ VOZOVKA Brno jih – Brno západní přivaděč 1976 – 2002 234,00 903,34 1137,34

Investičné náklady (Kčs/m2) Náklady na opravy a údržbu (Kč/m2) Celkové náklady (Kč/m2)

Belgický príklad sa tiež dotýka otázky vyšších investičných nákladov cementobetónových vozoviek. Na ceste E42 sa investičné náklady na 1 km pohybovali v rozpätí približne od 834 000 eur (asfaltová vozovka) do 1 165 000 eur (CB kryt). Relatívne vysoký rozdiel je okrem rôznych parametrov porovnávaných úsekov (napríklad šírka krytu) spôsobený aj tým, že cena ropy, od ktorej sa odvíja cena asfaltu, bola v čase výstavby cesty E42 nízka. Pri súčasných vysokých cenách ropy sú však investičné náklady asfaltových a cementobetónových vozoviek porovnateľné. Slovenský potenciál Na základe zahraničných skúseností a súčasných nákladov na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku možno vypočítať orientačný potenciál úspor, ktoré by výstavbou cementobetónových vozoviek mohla Slovenská republika získať. V čase písania tejto Správy bolo na Slovensku vo výstavbe alebo v príprave 1 340 km diaľnic a rýchlostných ciest. Ak by sa všetky realizovali s cementobetónovým povrchom, možno očakávať, že by z titulu nižších nákladov na údržbu a opravy prišlo k úspore viac ako 50 miliónov eur ročne. Tento jednoduchý, veľmi mechanický, a preto z hľadiska presnosti obmedzený prepočet dostatočne dobre ilustruje potenciálny pozitívny vplyv na verejné výdavky. Z iného pohľadu možno povedať, že potenciálne ročné úspory sú na úrovni investičných nákladov na približne 3 km novej diaľnice. Využitím týchto úspor by sa súčasný plán uviesť v rokoch 2011 až 2014 do užívania spolu 130 km diaľnic a rýchlostných ciest mohol zvýšiť takmer až o 10 % – o ďalších 12 km. Kedy bude na Slovensku prvá cementobetónová diaľnica? Výhody cementobetónových krytov presvedčili mnohé krajiny. Za úvahu preto stojí aj na Slovensku zadávať dodávateľom vypracovanie ponuky nielen na štandardné stavby asfaltových vozoviek, ale aj v alternatíve cementobetónových krytov. Navyše návrhy by sa mali porovnávať nielen z pohľadu okamžitých investičných nákladov, ale aj z pohľadu dlhodobej hospodárnosti, vplyvu na životné prostredie i bezpečnosti a pohodlia pre užívateľov. V neposlednom rade sú tu aj nepriame vplyvy cementobetónových vozoviek. Výroba materiálov pre tieto povrchy je plne pokrytá z domácich surovín, čo má na rozdiel od asfaltu priamy pozitívny vplyv na zahraničnú obchodnú bilanciu Slovenska a udržanie, resp. rast zamestnanosti.

Celkové náklady – cesta D2 v Českej republike Stavba v prevádzke 023 CB KRYT Hustopeče – Břeclav 1980 – 2002 256,04 233,84 489,88 (35,1 % nákladov na asfaltový kryt) 024 ASFALTOVÁ VOZOVKA Břeclav – hranice ČR/SR 1980 – 2002 277,48 1118,31 1395,79

Investičné náklady (Kčs/m2) Náklady na opravy a údržbu (Kč/m2) Celkové náklady (Kč/m2)

Výsledky ďalšej, tentokrát belgickej, štúdie nákladov na výstavbu a údržbu cesty E42 z roku 2001 ukázali, že aj pri vyšších investičných nákladoch na výstavbu CB vozoviek sa ich použite oplatí. Po zarátaní nákladov na údržbu boli cementobetónové úseky cesty E42 po 7 – 10 rokoch lacnejšie ako asfaltové vozovky.2
Tabuľka: Vývoj nákladov na údržbu cesty E42 v sedemročných obdobiach* Náklady na údržbu 1 km v celom 7-ročnom období (tis. €) CB kryt Po 7 rokoch prevádzky Po 14 rokoch prevádzky Po 21 rokoch prevádzky Po 28 rokoch prevádzky Priemerné ročné náklady na 1 km (tis. €) 0 19 38 9 2,3 Asfaltová vozovka 206 185 146 131 23,8

* Každých 7 rokov je potrebné vymeniť asfaltový povrch.

1 Zdroj: Birnbaumová, Ředitelství silnic a dálnic ČR: Zkušenosti s výstavbou cementobetonových krytů v České republice. In: Zborník prednášok z konferencie „Cementobetónové vozovky 2003“, s. 15. 2 Zdroj: www.eupave.eu

32

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Pokrok oproti cieľom

Stav v Holcim Slovensko Oblasť EKONOMICKé VPLyVy Udržateľné produkty a výstavba ENVIRONMENtÁlNE VPlyVy CO2 a využívanie zdrojov Znížiť celosvetový priemer čistých merných emisií CO2 (kg CO2/t cementového materiálu) o 20 % v porovnaní s rokom 1990. Znížiť merné emisie CO2 Holcim Slovensko na úroveň 640 kg CO2/t cementového materiálu. Znížiť celosvetový priemer čistých merných emisií CO2 (kg CO2/t cementového materiálu) o 25 % v porovnaní s rokom 1990. Znížiť slinkový faktor šedého cementu pod 70 % Vplyvy na životné prostredie Znížiť celosvetový priemer merných emisií oxidov dusíka, kysličníka siričitého a prachu o 20 % oproti roku 2004. Cieľové hodnoty pre Holcim Slovensko (g znečisťujúcej látky/t cementového materiálu): tZl < 31; NOx < 775; SO2 < 60 Odstrániť zariadenia obsahujúce PCB SOCIÁlNa VýkONNOSŤ angažovanosť v komunite Vypracovať Plán komunitnej angažovanosti pre jednotlivé prevádzky 2012 >> (súčasťou bude aj mapa zainteresovaných skupín, pôvodne plánovaná na rok 2009) BOZP Znížiť ukazovateľ výskytu úrazov ltIFR aspoň o 30 % ročne v porovnaní s rokom 2004 tak, aby ltIFR bolo menšie než 2. Implementovať elementy prevencie smrteľných úrazov Implementovať systém riadenia pre bezpečnosť dodávateľov Úplne eliminovať pracovné úrazy s následkom práceneschopnosti – dobrovoľný záväzok Holcim Slovensko 2010 2012 2011 2009 >> (4,20) >> >> >> 16, 35 16, 35 16 16, 35 18 – 19 2011 2014 2012* >> (78,4 %) >> tZl = 5,3 NOx = 935,0 SO2 = 87,0) 12 14 9 – 10 2015 2010 (576 kg/t cemementového materiálu) nový cieľ – 13, 33 Vypracovať stratégiu na zvládnutie výziev spojených s dobrovoľnou certifikáciou budov napr. podľa lEED a iniciatívou EÚ 20-20-20 2011 nový cieľ 10 – 11 Cieľ Rok v r. 2010 Strana

Vysvetlivky: >> Prebieha Dosiahnuté * termín posunutý vzhľadom na ekonomickú krízu, ktorá si vynútila dočasné odloženie investícií do zariadení, napr. na redukciu emisií NOx

Prehľad hlavných ukazovateľov

33

Prehľad hlavných ukazovateľov
JEDNOTKA EKONOMICKé VPLyVy Vytvorená ekonomická hodnota Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Výnosy z finančných investícií a predaja aktív Ekonomické benefity pre Holcim a kľúčových partnerov Prevádzkové náklady Mzdy a zamestnanecké výhody Platby poskytovateľom kapitálu Investície do komunít (dobrovoľné dary) Platby štátu (miestne dane) Platby štátu (národné dane) Zadržaná hospodárska hodnota (vytvorená hodnota – benefity) Objem predaja šedého cementu a špeciálnych spojív (t) Objem predaja bieleho cementu (t) Objem predaja transportbetónu (m3) Objem predaja kameniva (t) 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € t t t t EC1 EC 1 EC1 154 948 145 334 9 615 138 654 109 649 14 415 13 895 193,0 482,7 19,9 16 293,8 1 424 000 135 000 418 000 1 333 000 103 798 96 527 7 271 86 690 56 254 14 664 14 602 146,9 512,1 511,0 17 107,7 877 804 114 811 306 512 1 095 250 105 072 97 455 7 617 83 521 54 376 14 332 14 151 184,3 476,9 0,7 21 551,0 870 114 120 079 359 379 1 251 825 GRI 2008 2009 2010

ENVIRONMENTáLNE VPLyVy – výroba šedého cementu Slinkový faktor Merné hrubé emisie CO2 Merné čisté emisie CO2 Celkové hrubé emisie CO2 Celkové čisté emisie CO2 Merná spotreba tepelnej energie Merná spotreba elektrickej energie Emisie TZL Emisie SO2 Emisie NOx Palivový mix podľa množstva vyrobeného tepla Uhlie Petrolkoks Zemný plyn Alternatívne palivá / TSR EN2 55,4 % 0,0 % 0,7 % 43,9 % 30,6 % 12,3 % 0,8 % 56,3 % 20,8 % 11,0 % 0,7 % 67,5 % kg CO2/t cementového materiálu kg CO2/t cementového materiálu t CO2 t CO2 MJ/t slinku kWh/t cementu g/t cementového materiálu g/t cementového materiálu g/t cementového materiálu EN2 EN16 EN16 EN16 EN16 EN3 EN4 EN20 EN20 EN20 78,4 % 630 550 826 143 721 140 3 468 105,4 2,9 29,3 756,2 78,6 % 699 586 710 804 595 502 3 954 109,9 13,5 63,1 902,0 78,3 % 639 539 608 307 512 755 4 238 109,3 6,2 45,4 1 007,2

ENVIRONMENTáLNE VPLyVy – výroba bieleho cementu Slinkový faktor Merné hrubé emisie CO2 Merné čisté emisie CO2 Celkové hrubé emisie CO2 Celkové čisté emisie CO2 Merná spotreba tepelnej energie Merná spotreba elektrickej energie Emisie TZL Emisie SO2 Emisie NOx Palivový mix podľa množstva vyrobeného tepla Petrolkoks Zemný plyn Alternatívne palivá / TSR EN2 49,5 % 33,2 % 17,3 % 44,8 % 29,5 % 25,7 % 51,0 % 20,7 % 28,3 % kg CO2/t cementového materiálu kg CO2/t cementového materiálu t CO2 t CO2 MJ/t slinku kWh/t cementu g/t cementového materiálu g/t cementového materiálu g/t cementového materiálu EN2 EN16 EN16 EN16 EN16 EN3 EN4 EN20 EN20 EN20 92,1 % 989 903 136 171 124 290 6 794 147,8 31,2 401,2 2 002,1 92,4 % 1 008 907 118 509 106 610 6 788 151,2 28,6 433,8 2 024,6 92,8 % 994 899 109 853 99 330 6 435 154,8 9,5 576,5 2 300,2

34

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

JEDNOTKA ENVIRONMENTáLNE VPLyVy – výroba cementu celkom Nepriame emisie CO2 (z výroby spotrebovanej elektrickej energie) Plynné emisie TZL (cieľ*: 31) SO2 (cieľ*: 60) Nox (cieľ*: 775) Celkové emisie TZL SO2 NOx CO TOC HCl HF KI K II K III Druhotné suroviny použité pri výrobe cementu Celkom Sadrovec Vápenec Vysokopecná troska Popolček z elektrární Odprašky Doprava cementu – cestná Doprava cementu – železničná Merná spotreba vody Celková spotreba vody ENVIRONMENTáLNE VPLyVy - VýROBA BETóNU Vytvorená ekonomická hodnota EC1 Spotreba energie Emisie CO2 Spotreba vody ENVIRONMENTáLNE VPLyVy - VýROBA KAMENIVA Spotreba energie Emisie CO2 Spotreba vody MJ/t kg CO2/t l/t MJ/m3 kg CO2/m3 l/m3 l/t cementového materiálu m3/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok g/t cementového materiálu g/t cementového materiálu g/t cementového materiálu t/rok

GRI

2008

2009

2010

EN16 EN20

40 427 25,9 64,3 889,7

30 549 15,1 101,5 1 018,3 17,1 115,2 1 155,4 2 427,9 57,2 10,4 0,84 0,04 0,23 0,00 189 652 22 % 28 % 43 % 4% 3% 92,6 % 7,4 % 290 329 099

29 767 5,3 87,0 935,0 5,7 93,3 997,0 1 971,6 72,7 7,7 0,84 0,02 0,08 0,15 204 272 21 % 36 % 32 % 5% 6% 91,2 % 8,8 % 315 335 209

EN20 37,6 93,2 1 289,3 1 549,6 75,0 10,1 0,55 0,10 0,27 0,51 EN1 312 979 21 % 8% 63 % 4% 3% 90,3 % 9,7 % EN8 EN8 215 312 938

EN3 EN16 EN8

n/a n/a n/a

39,60 2,24 198

34,52 1,93 197

EN3 EN16 EN8

n/a n/a n/a

20,58 1,29 257

16,91 1,04 251

* Vyplývajúci z dobrovoľného záväzku Skupiny Holcim K I - ortuť, tálium, kadmium; K II - arzén, nikel, chróm, kobalt; K III - olovo, meď, mangán, antimón**, vanád** ** od roku 2008

Prehľad hlavných ukazovateľov

35

JEDNOTKA SOCIáLNE VPLyVy Počty zamestnancov Celkový počet pracovníkov na plný úväzok Celkový počet pracovníkov na čiastočný úväzok Počet zamestnancov v cementárni Rohožník % pracovníkov v Rohožníku z celkového počtu Ženy na stredných a vyšších manažérskych pozíciách Muži na stredných a vyšších manažérskych pozíciách Ženy na ostatných pozíciách Muži na ostatných pozíciách Spolu žien Spolu mužov Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím Podiel zamestnancov vo veku do 30 rokov na celkovom počte Podiel zamestnancov vo veku od 30 do 50 rokov na celkovom počte Podiel zamestnancov vo veku nad 50 rokov na celkovom počte Fluktuácia Počet žien Počet mužov Počet zamestnancov do 30 rokov Počet zamestnancov od 30 do 50 rokov Počet zamestnancov nad 50 rokov Mzdy a personálne náklady Personálne náklady (mzdy a zamestnanecké výhody) Priemerná mesačná mzda (okrem miezd cudzincov) Pomer priemernej mzdy žien a mužov na nemanažérskych pozíciách Príspevok na penzijné pripoistenie Školenie a rozvoj zamestnancov Úroveň vrcholových a vedúcich manažérov Stredná úroveň riadenia Ostatní zamestnanci Celkové náklady na školenia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Miera absencie Smrteľné úrazy v Holcim Slovensko Miera početnosti (LTIFR) úrazov Miera závažnosti (LTISR) úrazov Sociálne investície 000 € primerný počet hodín školenia/rok primerný počet hodín školenia/rok primerný počet hodín školenia/rok 000 € 000 € 000 € €

GRI

2008

2009

2010

LA1, LA13 584 0 270 46 % 9 49 112 414 121 463 2 16 % 50 % 33 % LA2 17 44 16 29 16 14 415 1 243 LA14 LA10 35 69 39 977,2 LA7 0,18 % 0 0,88 17,54 EC8 193,0 0,56 % 0 3,97 56,64 146,9* 1,27 % 0 4,20 127,70 184,3 38 97 32 379,1 35 40 36 370,1 108 % 192 17 65 18 32 32 14 664 1 296 108 % 187 10 59 13 38 18 14 332 1 321 116 % 176 539 2 219 41 % 5 32 96 408 101 440 2 11 % 57 % 32 % 533 2 221 41 % 5 34 90 406 95 440 3 11 % 53 % 35 %

* Suma nezahŕňa približne 10 000 € z asignácie dane z príjmu Holcim Slovensko, ktoré boli použité na účely Zamestnaneckého fondu Holcim.

36

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Metodika a overovanie

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a porovnateľnosti zostavil Holcim Slovensko túto Správu podľa Smerníc reportovania trvalo udržateľného rozvoja Global Reporting Initiative G3 v súlade s ich zásadami zodpovednosti, prispôsobivosti, vyváženosti, úplnosti, nezávislosti, technickej dokonalosti a transparentnosti.
Metódy zberu údajov Informácie a údaje sú z týchto zdrojov Holcim Slovensko: • dotazníky Plant Environmental Profile (pre cement, transportbetón a kamenivo), • údaje o zariadeniach a prevádzkové štatistiky z ročných technických výkazov Annual Technical Report pre cement, • informácie o emisiách CO2 z vyššie uvedených zdrojov reportovaných podľa WBCSD/WRI Cement CO2 Protocol, • BOZP dotazník Holcim Slovensko, • CSR dotazník Holcim Slovensko, • účtovné záznamy podľa IFRS metodiky. Hranice systému Rozsah údajov v tejto Správe je definovaný na str. 2 a v odsekoch nižšie. Ekonomické vplyvy Uvedené údaje predstavujú nekonsolidované údaje pre Holcim (Slovensko), a. s. Všetky finančné údaje sa prepočítali podľa oficiálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR kvôli zaisteniu porovnateľnosti dát a očisteniu od kurzových rozdielov. Environmentálne vplyvy Údaje o emisiách CO2 zahŕňajú iba výrobu cementu v Závode Rohožník a sú v súlade s metodikou WBCSD/WRI Carbon Dioxide Protocol. Zdrojom informácií o iných environmentálnych vplyvoch zo segmentu cement, ako aj kamenivo a transportbetón, sú dotazníky Plant Environmental Profile používané Skupinou Holcim. Tieto dotazníky vypĺňajú poverení pracovníci Holcim Slovensko podľa dostupných údajov z meracích prístrojov alebo v obmedzenom množstve prípadov podľa kvalifikovaného odhadu. Údaje o emisiách CO2 za segmenty kameniva a transportbetónu zahŕňajú iba emisie z energie, ktorá sa pri ich výrobe spotrebuje. Nezahŕňajú emisie CO2 z výroby použitého cementu (v prípade transportbetónu) ani emisie z dopravy. Sociálne vplyvy Údaje o pracovníkoch sa zhromažďujú z účtovných záznamov a z oddelenia ľudských zdrojov. Údaje v oblasti BOZP sa zbierajú zo všetkých prevádzok z mesačných výkazov a celoročného prehľadu. Údaje sa delia podľa incidentov v závode a mimo závodu (v súvislosti s logistikou) a priamo alebo nepriamo pokrývajú zamestnávaných pracovníkov, externých poskytovateľov služieb, návštevníkov a ostatných. To je v súlade so Smernicou reportovania WBCSD Cement Sustainability Initiative. Všetky ostatné údaje o sociálnej výkonnosti sa získavajú z CSR dotazníka a účtovných záznamov. Cyklus vydávania správ Holcim Slovensko vydáva Správu o trvalo udržateľnom rozvoji v dvojročných intervaloch. Prvú úplnú správu tohto typu zverejnil Holcim Slovensko za roky 2006 a 2007 ako pilotné vydanie. Údaje o Holcim Slovensko za predchádzajúce obdobia sa konsolidujú v informáciách o trvalo udržateľnom rozvoji skupiny Holcim, ktoré sú k dispozícii na adrese www.holcim.com Najbližšia riadna Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko vyjde v roku 2013. Poradenstvo a overovanie Údaje v tejto správe sú vykázané so zreteľom na zásady otvorenosti a transparentnosti. Správa neprešla externým auditom, no bola a bude konzultovaná s mnohými partnermi a odborníkmi. Budeme radi, ak i vy pošlete svoje pripomienky a komentáre na adresu peter.robl@holcim.com

Index ukazovateľov GRI

37

Index ukazovateľov GRI

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko bola zostavená podľa metodiky Global Reporting Initiative (GRI) G3. Tento základný Index ukazovateľov GRI poskytuje prehľad o ukazovateľoch, ktoré sú uvedené priamo v tejto Správe, a o ich umiestnení v texte. Úplný zoznam ukazovateľov, ako aj informácie o profile a manažérskych prístupoch, je k dispozícii na www.holcim.sk.
Indikátor GRI Ukazovatele ekonomickej výkonnosti EC1. Priama vytvorená a rozdelená ekonomická hodnota vrátane tržieb, prevádzkových nákladov kompenzácií pre zamestnancov, darov a iných komunitných investícií, odloženého zisku a platieb poskytovateľom kapitálu a štátu EC 2 Finančné vplyvy, iné riziká a prínosy pre činnosť organizácie v dôsledku klimatických zmien EC 3 Príspevok na dôchodkové poistenie zamestnancov EC8. Vývoj a vplyv investícií do infraštruktúry a služieb poskytnutých primárne pre verejný prospech prostredníctvom komerčných, neziskových alebo benefičných akcií EN1. Použité materiály s uvedením ich hmotnosti alebo objemu EN2. Percento použitých recyklovaných vstupných materiálov EN3. Spotreba priamej energie s uvedením primárneho energetického zdroja EN4. Spotreba nepriamej energie s uvedením primárneho energetického zdroja EN5. Ušetrená energia v dôsledku zvýšenej úspory a zlepšenia efektivity EN8. Celkový objem odobranej vody s uvedením zdroja EN12. Popis významných vplyvov aktivít, produktov a služieb na biodiverzitu v chránených územiach a územiach mimo chránených území s vysokou biodiverzitou EN16. Celkové priame a nepriame emisie skleníkových plynov s uvedením ich hmotnosti EN18. Iniciatívy na redukciu emisií skleníkových plynov a dosiahnuté redukcie EN20. NOx, SOx a ďalšie signifikantné emisie do ovzdušia s uvedením ich typu a hmotnosti EN26. Iniciatívy na zníženie environmentálnych vplyvov produktov a služieb, rozsah zníženia vplyvu EN30. Celkové výdavky a investície na environmentálnu ochranu podľa typu LA1. Celková pracovná sila podľa typu zamestnania, pracovnej zmluvy a regiónu LA 2 Celkový počet a pomer fluktuácie zamestnancov podľa vekových skupín, pohlavia a regiónu LA7. Množstvo úrazov a chorôb z povolania, stratených a vynechaných dní a počet úmrtí ako následok vplyvu práce podľa regiónov LA8. Vzdelávanie, školenia, poradenstvo, programy prevencie a kontroly rizika, týkajúce sa vážnych ochorení, ktoré sú vhodné pre pracovníkov, ich rodiny alebo členov komunity LA10. Priemerný počet hodín školení počas roka na jedného zamestnanca, podľa kategórie zamestnancov LA 12 Percento zamestnancov, ktorí dostávajú pravidelný prehľad o ich výsledkoch a kariérnom rozvoji LA 13. Zloženie správnych orgánov a rozdelenie zamestnancov do kategórií podľa pohlavia, vekovej skupiny, členstva v minoritných skupinách a ďalších indikátorov diverzity LA 14 Pomer základnej mzdy mužov a žien podľa kategórie zamestnancov PR5. Postupy týkajúce sa spokojnosti zákazníka vrátane výsledkov prieskumov, ktoré hodnotia spokojnosť zákazníka PR6. Programy dodržiavania zákonov, štandardov a dobrovoľných záväzkov vo vzťahu k marketingovej komunikácii vrátane reklamy, podpory predaja a sponzorstva SO1. Podstata, rozsah a efektívnosť akýchkoľvek programov a postupov, ktoré vyhodnocujú a riadia vplyvy činnosti v komunitách v čase začatia prevádzky, jej pokračovania a ukončenia SO3. Percento zamestnancov školených o protikorupčnej politike a zásadách organizácie SO 5 Pozície k verejným politikám a účasť na formovaní verejnej politiky a lobovaní 8, 33 14 17, 35 18 – 19, 26 – 27, 35 10, 34 10, 13, 33 33, 34 33 13 34 14 – 15 12 – 13, 33 – 34 10, 12 – 13 14, 33 – 34 10 – 11 12 35 35 16, 35 17, 35 17, 35 17 35 35 8–9 6–7 19 7 11, 13, 28 – 31 Strana

38

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji

Slovník pojmov

Alternatívne palivá Zdroj tepelnej energie na výrobu slinku vyrobený z odpadov. Betón Materiál vyrobený zmiešaním cementu, vody a kameniva. Cement pôsobí ako spojivo. Priemerný obsah cementu v betóne je 15 %. Bezpečnosť a ochrana zdravia Prístupy a nástroje na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov. Celkové čisté emisie Hrubé emisie s odrátaním nepriamo znížených emisií. Príkladom nepriamo znížených emisií sú emisie CO2 z alternatívnych palív. V prípade, že by ich nepoužila cementáreň, vznikali by emisie na dvoch miestach – v spaľovni zo spaľovania odpadov a v cementárni z horenia fosílnych palív. Celkové hrubé emisie Celkové množstvo emisií CO2 z výroby cementu. Cement Cement je stavebný materiál vyrábaný mletím vypáleného (kalcifikovaného) vápenca na jemný prášok. Používa sa v kombinácii s pieskom, štrkom alebo drveným kameňom a vodou ako spojivo na výrobu betónu. Cementový materiál Látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvorí pastu tuhnúcu pri izbovej teplote. Ekologická efektívnosť Znižovanie náročnosti výroby z hľadiska zdrojov, tzv. vstupných materiálov, prírodných zdrojov a energie v prepočte na objem produkcie. V zásade to znamená robiť viac s menším množstvom zdrojov. Fosílne (tradičné) palivá Neobnoviteľné palivá na báze uhlíka tradične používané pri výrobe cementu vrátane uhlia. Kamenivo Vyťažený materiál (drvený kameň, štrk alebo piesok) je hlavnou objemovou súčasťou betónu. Kamenivo sa používa na výrobu transportbetónu, betónových prefabrikátov a asfaltu, aj ako podklad na stavbu ciest a železníc. Minerálne zložky Súčasti cementu, ktoré nie sú výsledkom výroby slinku. Patrí k nim troska z výroby ocele, popolček z teplární alebo elektrární, prírodný puzolán alebo vápenec. Merné hrubé emisie Celkové hrubé emisie CO2 prepočítané na tonu cementu. Merné čisté emisie Celkové čisté emisie CO2 prepočítané na tonu cementu.

Miera početnosti úrazov s pracovnou neschopnosťou (LTIFR) Vypočíta sa ako počet úrazov s pracovnou neschopnosťou x 1 000 000/ celkový počet odpracovaných a zaplatených hodín. Miera závažnosti úrazov s pracovnou neschopnosťou (LTISR) Vypočíta sa ako počet dní neprítomnosti v práci z dôvodu úrazov s pracovnou neschopnosťou x 1 000 000/celkový počet odpracovaných a zaplatených hodín. Odpad Látka alebo vec, ktorej sa jej majiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. Pec (rotačná, cementárska) Veľká priemyselná pec na výrobu slinku. Zo slinku sa vyrába cement. V tejto správe sa pod pojmom pec vždy myslí rotačná cementárska pec. Portlandský cement Cement obsahujúci približne 95 % mletého slinku a 5 % sadrovca alebo sadry. Slinok Medziprodukt pri výrobe cementu vznikajúci dekarbonizáciou, slinovaním a rýchlym ochladením mletého vápenca. Slinkový faktor Percentuálny podiel slinku v cemente (podľa WBCSD Carbon Dioxide Protocol). Zmesový cement Cement s podielom druhotných cementových materiálov napríklad trosky alebo popolčeka, ktoré v ňom nahrádzajú časť slinku. Spoločenská zodpovednosť (CSR) Záväzok firmy prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, pracovať so svojimi zamestnancami, s ich rodinami, miestnymi komunitami a celou spoločnosťou s cieľom zvyšovať kvalitu ich života. Spoluspracovanie Využitie procesu výroby cementu na recykláciu, opätovné použitie alebo iné disponovanie s odpadmi zo súčasnej výroby cementu v jedinej kombinovanej prevádzke. Transportbetón Betón, ktorý je správne dávkovaným mixom cementu, vody, kameniva a stavebnej chémie prepravovaný v domiešavačoch na miesto určenia. Je jedným z najpoužívanejších stavebných materiálov na svete. Úraz s následkom práceneschopnosti Pracovný úraz, po ktorom zranená osoba nemôže pracovať minimálne jednu celú zmenu alebo jeden celý pracovný deň. WBCSD Carbon Dioxide Protocol Medzinárodne akceptovaná štandardná metodika na monitorovanie a reportovanie emisií CO2 z výroby cementu. Zainteresovaná skupina (stakeholder) Skupina alebo jednotlivec, ktorý môže ovplyvniť alebo je ovplyvnený organizáciou či jej aktivitami.

ako sa vyrába cement

39

ako sa vyrába cement

Z cementárne Rohožník na vašu stavbu

Holcim (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník Slovenská republika www.holcim.sk

© 2011, Holcim (Slovensko) a.s.