ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ

ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ. 10/2011
συνεδριάσεως του Δημοτικού ΢υμβουλίου Αγράφων
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Αριθμός Απόφασης
64/2011

Περίληψη
Θέμα 1ο: Χήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους
2011.

΢το Κερασοχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος, σήμερα
την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό ΢υμβούλιο Αγράφων, μετά από την αριθμ. 6918/20-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου
(άρθρο 67 Ν. 3852/10), που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Δημοτικό ΢ύμβουλο.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα
24, παρισταμένου και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Σάτση, ήτοι:
1.

ΠΑΡΟΝΣΕ΢
Σσιώλης Δημήτριος (Πρόεδρος)

2.

Δημητρόπουλος Φρήστος

3.

Μιχόπουλος Ευθύμιος

4.

Υουρλίγκα Κλεάνθη

5.

Μπακούσης Αθανάσιος

6.

Κοφίνη Αναστασία

7.

Βελαέτης Δημήτριος

8.

Παπαδήμος Παναγιώτης

9.

Κακός Θωμάς

10.

Διώτη Όλγα

11.

Υούκας Νικόλαος

12.

Υεγγούλη Βασιλική

13.

΢βερώνης Σαξιάρχης

14.

Φαλιμούρδας Δημήτριος

15.

Βούρτσας Δημήτριος

16.

Μπαμπαλής Θεόδωρος

17.

Σσιάμης Θεόδωρος

18.

Κίτσιος Γεώργιος

19.

Σελώνης Λεωνίδας

20.

Παπαθανάσης Απόστολος

21.

Κατσιάδας Θεόδωρος

22.

Γκορόγιας Παναγιώτης

23.

Μάκκας Κωνσταντίνος

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΣΕ΢
Ζαχαράκης Παναγιώτης
Κατσιφός Ευάγγελος
Σόλης Γεώργιος
Γεωργίου Νικόλαος

΢τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Σοπικών Κοινοτήτων Κωστούλας
Δημήτριος Αγράφων, Παρθένης Ιωάννης Βραγγιανών, Ιωάννου Γεώργιος (Γάκιας) Επινιανών,
Πέτσας Γεώργιος Κέδρων, Πλατής Σαξιάρχης Κερασοχωρίου, Νταλλής Υώτιος Λεπιανών,
Παπαροϊδάμης Αθανάσιος Λημερίου, Κατσιάδας Επαμεινώνδας Λιθοχωρίου, Καραγιάννης
Δημήτριος Παλαιοκατούνας, Μπατσούλας Πέτρος Σριποτάμου, και Σσιτσικάος Φρήστος
Σροβάτου, καθώς και οι Εκπρόσωποι των Σοπικών Κοινοτήτων, Μαντής Παντελής Βίνιανης,
Μπλέντζος Κωνσταντίνος Δάφνης, Καραντζιούνης Δημήτριος Επισκοπής, Ρεσίτης Κωνσταντίνος
΢ιβίστας. και Καρανίκας Ηλίας Φρύσως,
Δεν παραβρέθηκαν οι πρόεδροι, Κόκοτος Ευθύμιος Ανατολικής Υραγκίστας, Κώτσιας Θεόδωρος
Βαλαώρας, Γερονίκου Αλίκη Βούλπης, Γκούρας ΢ταύρος Γρανίτσας, Μπαλωμένος Παύλος

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ
Μαράθου, Κολοκώτσιος Παναγιώτης Μοναστηρακίου, Μώκα Δήμητρα Νέου Αργυρίου,
Κοντοβάς Κωνσταντίνος Παλαιοχωρίου, Κοινοτήτων Σσιούνης Λάμπρος Πρασιάς Μπαστάνης
Ελευθέριος Ραπτοπούλου, Γκιόλιας Αθανάσιος Σοπολιάνων καθώς και οι Εκπρόσωποι των
Σοπικών Κοινοτήτων Σάκης Φρήστος Αγίου Δημητρίου, Γρανίτσας Κωνσταντίνος Μαραθιά,
΢κόνδρας Νικόλαος Μαυρομμάτας και Κωστίκος Βασίλειος Σριδένδρου αν και νόμιμα
εκλήθησαν.
΢τη συνεδρίαση παρευρέθη και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Σάκης για την τήρηση
των πρακτικών.
Θέμα 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011

Εισηγητής ο κ. Δημητρόπουλος Φρήστος
΢ύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Σο Σεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως
παράρτημα.
2. ΢ε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών
τους.
3. Με απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται
τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. ΢ε περίπτωση
που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του
συντάσσεται με βάση αυτό.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του
δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και
του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί
στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5.Έως τις 30 ΢επτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη
προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
6.΢υνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από
το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και
δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν
τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος
δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής
επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για
έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι
υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί
έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων
υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο
Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον
προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
8.΢τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του
σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του
Τπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική
κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος
αυτής με βάση τον πληθυσμό. Τπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ
είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
74452/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΤΠ.Ε΢.Α&Η.Δ. ενώ η
σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την
74449/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΤΠ.Ε΢.Α&Η.Δ. κατ’
εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010.
΢ύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του
Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό
τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.
2.΢τον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις
και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και
ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω
προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται,
εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον
προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν
στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών".
΢ύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΤΠΕ΢ΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος 2011,
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Σεχνικό
Πρόγραμμα. ΢υνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για
το έτος 2011.

΢ύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΤΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΥΕΚ 141/09.02.2011
τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες,
αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84
παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι
διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010.
Η εκτελεστική Επιτροπή με την απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του
προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010.
Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με
την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο
και υπέβαλλε στο Δημοτικό ΢υμβούλιο με την υπ’ αριθ. 12/2011 απόφασή της.
΢ύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΤΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΥΕΚ 141/09.02.2011
τεύχος Β’)
«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για
μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2011
Σο Δ.΢. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
την ΚΤΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΥΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ
την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΤΠ.Ε΢.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις
Δημοτικές Ενότητες
την Αποφ. ΤΠΕ΢ΑΗΔ 5694/3.2.2011
την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΥΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΤΠ.Ε΢.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές
κοινότητες.
Σην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο
του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
Σο σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων του έτους 2011, όπως
συντάχθηκε με την αριθ. 12/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και
Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία
Α. Χηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2011, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο
κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧ΢Η Δ΢ΟΓΧΝ (I)
0
01
02
03
04
05
06
07

ΣΑΚΣΙΚΑ Δ΢ΟΓΑ
ΠΡΟ΢ΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑ
Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑ
Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔ΢Ι
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙ΢ΦΟΡΔ΢
Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢
ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ Δ΢ΟΓΑ

3.443.014,34
33.444,56
50.000,00
188.077,78
294.057,00
40.143,00
2.833.292,00
4.000,00

1
11
12
13
14
15
16

ΔΚΣΑΚΣΑ Δ΢ΟΓΑ
Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΙΗ΢Η ΚΙΝΗΣΗ΢ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ΢ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑ΢
ΔΚΣΑΚΣΔ΢ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΙ΢
ΓΧΡΔΔ΢ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ΢ - ΚΛΗΡΟΓΟ΢ΙΔ΢
ΠΡΟ΢ΑΤΞΗ΢ΔΙ΢ - ΠΡΟ΢ΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ Δ΢ΟΓΑ

10.783.079,09
25.000,00
361.171,00
10.346.908,09
0,00
50.000,00
0,00

2
21
22

Δ΢ΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔ
Δ΢ΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΙΚΑ
Δ΢ΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ

0,00
0,00
0,00

3
31
32

ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗ΢ΔΙ΢ ΑΠΌ Π.Ο.Δ.
ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ
ΔΙ΢ΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ Δ΢ΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ

362.399,00
0,00
362.399,00

4
41
42

ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙ΢ΣΡ
ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ
ΔΠΙ΢ΣΡΟΦΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΧΝ

160.000,00
160.000,00
0,00

5
511
512

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα
Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα

195.945,51
42.819,21
153.126,30

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

14.944.437,94

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧ΢Η ΓΑΠΑΝΧΝ
Έξοδα

7.317.146,21

60

Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού

1.684.626,40

61

Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν

62

Παποσέρ ηπίηυν

63

Φόποι ηέλη

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

553.069,88

65

Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημόζιαρ πίζηευρ

218.751,72

66

Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν

6

670.695,60
1.525.524,07
16.500,00

1.111.778,54

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ
67

Πληπυμέρ Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ

68

Λοιπά έξοδα

7

Δπενδύζειρ

71

Αγοπέρ κηιπίυν ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν

73

Έπγα

74

Μελέηερ Έπεςνερ πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ

75

Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ)

8

Πληπυμέρ Π.Ο.Δ. Αποδόζειρ και πποβλέτειρ

316.303,55

81

Πληπυμέρ Π.Ο.Δ.

168.303,55

82

Αποδόζειρ

148.000,00

85

Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ

9

Αποθεμαηικό

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

1.524.200,00
12.000,00
7.138.837,46
143.000,00
6.726.656,46
269.181,00
0,00

0,00
172.150,72

14.944.437,94

Β. Σο κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον
Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.
Γ. ΢υνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή,
εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο
δήμος.
Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα
διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
Ε. ΢την παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ο ΢υνημμένος
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ΢

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

Πποϋπολογιζμόρ
Δζόδυν
Οικονομικού Δηοςρ
2011

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 2 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

0111.

0

ΣΑΚΣΙΚΑ Δ΢ΟΓΑ

01

ΠΡΟ΢ΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑ

011

Μιζθώμαηα

Μηζζώκαηα από αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ)

10.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 011

10.000,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο

1.200,00
1.200,00

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

9.068,56

0,00

9.068,56

0,00

Έζοδα από εκμεηάλλεςζη εδάθοςρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ και
κοινόσπηζηυν σώπυν
Σέιε θαη δηθαηώκαηα από εκπνξνπαλεγύξεηο, παδάξηα θαη ιαηθέο αγνξέο
(άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958)
Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν 2130/93)

0,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

4.363,80

19.376,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 012
΢ύνολο ηος ΚΑ: 01

10.000,00
20.000,00

24.376,00
33.444,56

0,00
0,00

50.000,00

0,00

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

95.221,38

0,00

95.221,38

0,00

012
0122.
0125.

0211.

0311.

02

Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑ

021

Σόκοι κεθαλαίυν

Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο

12.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 021
΢ύνολο ηος ΚΑ: 02

12.000,00
12.000,00

03

Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

031

Τπηπεζίερ καθαπιόηηηαρ και ηλεκηποθυηιζμού

4.671,73
4.671,73

20.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 031

20.000,00

8.757,91

Σέινο ύδξεπζεο 30.000,00

26.912,70

80.449,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 032

30.000,00

033
0331.

4.671,73

Σέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (άξζξν 25 Ν 1828/89)
032

0322.

4.363,80
5.563,80

Τπηπεζία ςδπεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958)

26.912,70

0,00
80.449,00

0,00

5.259,40

0,00

5.259,40

0,00

Τπηπεζία απδεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958)

Γηθαηώκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 033

0,00

034

8.757,91

Τπηπεζία αποσέηεςζηρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958)

0,00
0,00

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 3 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

0342.

Σέιε ρξήζεσο ππνλόκσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ: 034
΢ύνολο ηος ΚΑ: 03

0412.

04

Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔ΢ΙΧΝ

041

Έζοδα νεκποηαθείυν (άπθπο 4 ΑΝ 582/1968, άπθπο 3 Ν 547/1977)
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 041

0,00

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο
0,00
0,00
35.670,61

0,00
0,00

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

7.148,00

0,00

7.148,00
188.077,78

0,00
0,00

9.490,00

0,00

9.490,00

0,00

61.000,00

0,00

61.000,00

0,00

Έζοδα από ηέλορ Ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ

Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν 2130/93)

9.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 044

9.000,00

046

12.065,87
12.065,87

Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα

0462.

Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1900/90)

0468.

Σέινο αδεηώλ νηθνδνκώλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958)

0469.

Σέινο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (άξζξν 38 Ν 2773/99)

΢ύνολο ηος ΚΑ: 046
΢ύνολο ηος ΚΑ: 04

0512.

0,00
50.000,00

Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ
044

0441.

0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙ΢ΦΟΡΔ΢

051

Φόποι

10.000,00

14.656,98

73.067,00

0,00

1.000,00

136,85

500,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

223.567,00
294.057,00

0,00
0,00

40.143,00

0,00

40.143,00
40.143,00

0,00
0,00

11.000,00
20.000,00

14.793,83
26.859,70

Φόξνο δύζνπ (άξζξν 9 ΝΓ 703/70, άξζξν 12 Ν 1080/80)

7.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 051
΢ύνολο ηος ΚΑ: 05

7.000,00
7.000,00

8.052,90
8.052,90

766.911,20

585.570,25

2.708.292,00

0,00

75.000,00

27.496,09

125.000,00

0,00

2.833.292,00

0,00

06

Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢

061

Από θεζμοθεηημένοςρ Πόποςρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών

0611.

ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν 1828/89)

0614.

ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο θαη
β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν 1946/91)
΢ύνολο ηος ΚΑ: 061

841.911,20

8.052,90

613.066,34

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 4 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

΢ύνολο ηος ΚΑ: 06

0716.

1111.

07

ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ Δ΢ΟΓΑ

071

Λοιπά ηακηικά έζοδα

Έζνδα από παξάβνια αδεηώλ παξακνλήο αιινδαπώλ (άξζξν 16 Ν
2946/2001)
΢ύνολο ηος ΚΑ: 071
΢ύνολο ηος ΚΑ: 07
΢ύνολο ηος ΚΑ: 0

1

ΔΚΣΑΚΣΑ Δ΢ΟΓΑ

11

Δ΢ΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΙΗ΢Η ΚΙΝΗΣΗ΢ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ΢ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑ΢

111

Έζοδα από εκποίηζη ακινήηυν

841.911,20

4.000,00
4.000,00
4.000,00
954.911,20

Δθπνίεζε νηθνπέδσλ ζε άζηεγνπο δεκόηεο (άξζξν 249 ΓΚΚ)

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 111
΢ύνολο ηος ΚΑ: 11

0,00
0,00

12

ΔΚΣΑΚΣΔ΢ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ
ΓΑΠΑΝΧΝ

121

Δπισοπηγήζειρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών

1214.

Λοιπέρ επισοπηγήζειρ

1214.001

Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ΢ΓΓΑ γηα θάιπςε δαπαλσλ ΚΔΠ

1214.005

Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ΢ΓΓΑ γηα ην πξνζσπηθό Μεξηθήο Απαζρόιεζεο

΢ύνολο ηος ΚΑ: 1214
΢ύνολο ηος ΚΑ: 121
΢ύνολο ηος ΚΑ: 12
13

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΙ΢

131

Δπισοπηγήζειρ από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για επενδςηικέρ δαπάνερ

Κενηπικοί αςηοηελείρ πόποι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν
(΢ΑΣΑ)
Κεληξηθνί απηνηειείο πόξνη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (΢ΑΣΑ)

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο
613.066,34

495,64
495,64
495,64
694.380,72

0,00
0,00
0,00

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

2.833.292,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00
4.000,00
3.443.014,34

0,00
0,00
0,00

25.000,00

0,00

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

80.000,00

38.442,25

123.000,00

0,00

0,00

0,00

238.171,00

0,00

361.171,00
361.171,00
361.171,00

0,00
0,00
0,00

1.586.611,79

0,00

80.000,00
80.000,00
80.000,00

38.442,25
38.442,25
38.442,25

1311.
1311.001

0,00

0,00

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 5 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

213.696,59

488.094,96

0,00

1311.003

Δπηρνξήγεζεηο γηα ηελ εμόθιεζε ησλ πάζεο θύζεσο νθεηθιώλ ηνπ Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ πξνο ηνπο ΟΣΑ
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΢ΑΣΑ 2010

0,00

0,00

802.000,00

0,00

1311.004

Έθηαηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα νθεηιέο Καπνδηζηξηαθώλ Γήκσλ

0,00

0,00

635.314,02

0,00

3.512.020,77

0,00

1311.002

΢ύνολο ηος ΚΑ: 1311
1313.

0,00

213.696,59

Δπισοπηγήζειρ από ηο ππόγπαμμα ΘΗ΢ΔΑ΢ ( άπθπα 6-12 Ν 3274/2004)

Αλάπιαζε-Αλάδεημε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Γήκνπ
Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Άξδεπζε ζηε ζέζε ΢ειίζηα Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

320.100,00

0,00

0,00

0,00

22.491,76

0,00

1313.003

Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ Σξίδελδξνπ Γ.Γ.
Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θαη Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

11.900,00

0,00

1313.004

Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ
Σξίδελδξνπ Γ.Γ. Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ Σξίδελδξνπ
Γ.Γ. Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ
Σξίδελδξνπ Γ.Γ. Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ Γ.Γ.
Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ
Δπηληαλώλ Γ.Γ. Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ
Γ.Γ. Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ
Δπηληαλώλ Γ.Γ. Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
΢ηαηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ Γ.Γ.
Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αληηπιεκκπξηθό-Καηαζθεπή γέθπξαο ζηνλ
νηθηζκό ΢ακαξίνπ Γ.Γ. Δπηληαλώλ, Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ
Απεξαληίσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε, εθζπγρξνληζκόο αξδεπηηθώλ
δηθηύσλ Γήκνπ Απεξαληίσλ(εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Τδξνγεσινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε, εθζπγρξνληζκόο αξδεπηηθώλ
δηθηύσλ Γήκνπ Απεξαληίσλ(εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ) (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

3.808,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

3.808,00

0,00

0,00

0,00

4.760,00

0,00

0,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

6.545,00

0,00

0,00

0,00

4.760,00

0,00

0,00

0,00

3.570,00

0,00

1313.001
1313.002

1313.005
1313.006

1313.007
1313.008

1313.009
1313.010

1313.011
1313.012
1313.013
1313.014
1313.015

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 6 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

3.570,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

1313.019

Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε, εθζπγρξνληζκόο
αξδεπηηθώλ δηθηύσλ Γήκνπ Απεξαληίσλ(εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ)
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Γεσινγηθή αλαγλσξηζηηθή θαη πεξηβαληνιινγηθή κειέηε Σ.Γ. Σνπνιηάλσλ
(Λεηςπδξία) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Γεσινγηθή αλαγλσξηζηηθή θαη πεξηβαληνιινγηθή κειέηε Σ.Γ. Βειαώξαο
(Λεηςπδξία) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Αλάπιαζε πιαηεηώλ Ηηέαο & Γαθλνύιαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

33.443,79

0,00

1313.020

Δζσηεξηθή νδνπνηία Γ.Γ. Πξαζηάο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

82.429,27

0,00

1313.021

Βειηηώζεηο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Γ.Γ. Ραπηνπνύινπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

69.780,17

0,00

1313.022

Ύδξεπζε Γήκνπ Αζπξνπνηάκνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

285.064,89

0,00

1313.023

Καηαζθεπή πιαηείαο Γ.Γ. Ραπηνπνύινπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

68.592,69

0,00

1313.024

Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ Κξέληεο-Κεξαζνρσξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

1.312,15

0,00

1313.025

Αλαθάηληζε θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Αγ. Γεκεηξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

9,06

0,00

1313.026

Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ νηθηζκνύ Κξέληεο Γ.Γ. Κεξαζνρσξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

72.520,00

0,00

1313.027

Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Γ.Γ. Γάθλεο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

20.098,01

0,00

1313.029

Βειηίσζε πδξεύζεσλ νηθηζκνύ Κξέληεο Γ.Γ. Κεξαζνρσξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

8.888,00

0,00

1313.030

0,00

0,00

9.520,00

0,00

1313.031

Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε ζύληαμε ζρεδίσλ εθαξκνγήο & ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο γηα ην έξγν Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Γάθλεο
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Σ.Γ. Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

291.643,58

0,00

1313.032

Γηακόξθσζε-Αλάδεημε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

266.500,00

0,00

1313.033

Δζσηεξηθή νδνπνηία Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

145.806,84

0,00

1313.034

Γαζνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ πιεζίνλ
γέθπξαο Σαηάξλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
΢ηαηηθή κειέηε δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ έξγνπ Αλάπιαζε
πεξηβάιινληνο ρώξνπ πιεζίνλ γέθπξαο Σαηάξλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αλαβάζκηζε-αλάπιαζε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ
Σ.Γ. Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αλαβάζκηζε-αλάπιαζε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ
Σ.Γ. Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Γεσηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φαξγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

3.927,00

0,00

0,00

0,00

2.073,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1313.016

1313.017
1313.018

1313.035
1313.036
1313.037
1313.038

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 7 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

1313.039
1313.040
1313.041
1313.042
1313.043
1313.044
1313.045

1319.001
1319.002

Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φαξγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Τδξαπιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο
Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Σ.Γ. Γπηηθήο,
Αλαηνιηθήο Φξαγθίζηαο θαη Παιαηνθαηνύλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Τδξαπιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Σ.Γ. Γπηηθήο,
Αλαηνιηθήο Φξαγθίζηαο θαη Παιαηνθαηνύλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Σ.Γ. Γπηηθήο,
Αλαηνιηθήο Φξαγθίζηαο θαη Παιαηνθαηνύλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
΢ύνολο ηος ΚΑ: 1313
1319.
Λοιπά ειδικά ππογπάμμαηα
Αλάπιαζε-αλάδεημε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Αγξάθσλ, Δπηληαλώλ,
Σξίδελδξνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΟΠΑΑΥ-ΟΠΔΚΔΠΔ)
Αγξνηηθή νδνπνηία Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΟΠΑΑΥ-ΟΠΔΚΔΠΔ)

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

0,00

1.857.861,21

0,00

0,00

137.387,20

0,00

378.000,00

0,00

130.601,50

0,00

122.000,00

45.952,83

105.061,13

0,00

0,00

0,00

88.551,97

0,00

63.412,48

58.262,47

56.713,06

0,00

0,00

0,00

370.219,06

0,00

43.423,00

0,00

15.289,57

0,00

40.000,00

33.668,71

8.316,37

0,00

70.000,00

0,00

490.527,00

0,00

0,00

0,00

495.153,00

0,00

0,00

0,00

136.406,26

0,00

0,00
0,00

0,00

1319.004

Αλάπιαζε-Αλάδεημε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ (ΟΠΑΑΥΟΠΔΚΔΠΔ)
Αλάδεημε ρώξνπ πεγώλ Πιαηαλνξέκαηνο Γ.Γ. Λεκεξίνπ (ΟΠΑΑΥ-ΟΠΔΚΔΠΔ)

1319.005

Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο ζην Γ.Γ. Βνύιπεο (ΟΠΑΑΥ-ΟΠΔΚΔΠΔ)

1319.006

Αλάπιαζε ρώξσλ Γ.Γ. Γήκνπ Αζπξνπνηάκνπ (ΟΠΑΑΥ-ΟΠΔΚΔΠΔ)

1319.007

1319.011

Καηαζθεπή γεπέδνπ κπάζθεη-βόιιεπ ζην Γ.Γ. Κεξαζνρσξίνπ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΑ
ΔΡΓΑ)
Αλάπιαζε-αλάδεημε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Γπη. Φξαγθίζηαο (ΟΠΑΑΥΟΠΔΚΔΠΔ)
Αλαβάζκηζε-Δμνπιηζκόο πθηζηάκελνπ Πνιπδύλακνπ Πεξηθεξεηαθνύ Ηαηξείνπ
Γξαλίηζαο Γήκνπ Απεξαληίσλ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)
Καηαζθεπή αίζνπζαο πνιιαπιώλ εθδειώζεσλ ζην Γ.Γ. Γξαλίηζαο (ΠΔΠΔΠΣΑ)
Δγγεηνβειηησηηθά-Αληηπιεκκπξηθά έξγα Γήκνπ Απεξαληίσλ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

1319.012

Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Σξηπνηάκνπ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

123.000,00

0,00

1319.013

Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Γάθλεο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

430.500,00

0,00

1319.014

Βειηίσζε πδξεύζεσλ Γ.Γ. Υξύζσο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

144.000,00

0,00

1319.003

1319.008
1319.009
1319.010

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 8 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

1319.015

Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

446.500,00

0,00

1319.016

Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη αλάδεημε παιαηώλ ιίζηλσλ αισληώλ Γ.Γ.
Κεξαζνρσξίνπ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)
Πξνζηαζία θαη αλάδεημε πδξόκπινπ θαη δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο Υώξνπ
ζηελ Σ.Κ. Υξύζσο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)
΢ύνολο ηος ΚΑ: 1319
΢ύνολο ηος ΚΑ: 131
132
Λοιπέρ Δπισοπηγήζειρ για επενδύζειρ και έπγα

0,00

0,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

104.000,00

0,00

3.637.226,12
9.007.108,10

0,00
0,00

1319.017

1327.
1327.001
1327.002
1327.003
1327.004

716.835,48
716.835,48

137.884,01
351.580,60

Λοιπέρ Δπισοπηγήζειρ για επενδύζειρ και έπγα

΢πληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γπη. Φξαγθίζηαο, Αλαη. Φξαγθίζηαο-Αγ.
Γεσξγίνπ (Ο.΢.Κ.)
Γηακόξθσζε απιείνπ ρώξνπ θαη θαηαζθεπή ππνζηέγνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ
Πνηακηάο Γπη. Φξαγθίζηαο (Ν.Α.)
Καηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα απιείνπ ρώξνπ ΣΔΔ θαη Γπκλαζίνπ Γπη.
Φξαγθίζηαο (Ν.Α.)
Δπηρνξήγεζε γηα ΢ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο
(΢ΥΟΟΑΠ)
΢ύνολο ηος ΚΑ: 1327
΢ύνολο ηος ΚΑ: 132
΢ύνολο ηος ΚΑ: 13

15

ΠΡΟ΢ΑΤΞΗ΢ΔΙ΢ - ΠΡΟ΢ΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151

Πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα

0,00

0,00

10.300,00

0,00

0,00

0,00

7.999,99

0,00

0,00

0,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

1.312.000,00

0,00

1.339.799,99
1.339.799,99
10.346.908,09

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
716.835,48

0,00
0,00
351.580,60

1511.

Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, άξζξν 16
Ν 2130/93)

1.500,00

1.665,28

2.000,00

0,00

1512.

Πξόζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67 (άξζξν 31 Ν 2130/93)

1.500,00

371,04

3.000,00

0,00

1516.

Έζνδα από δηάθνξεο θαηαινγηζηηθέο απνθάζεηο

0,00

0,00

45.000,00

0,00

50.000,00
50.000,00
10.783.079,09

0,00
0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 151
΢ύνολο ηος ΚΑ: 15
΢ύνολο ηος ΚΑ: 1
3
ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗ΢ΔΙ΢ ΑΠΌ Π.Ο.Δ.
32

ΔΙ΢ΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ Δ΢ΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ

3.000,00
3.000,00
799.835,48

2.036,32
2.036,32
392.059,17

ΑΔΑ:
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα : 9 από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

3211.

Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα καηά ηα παπελθόνηα
οικονομικά έηη ηακηικά έζοδα
Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ

3212.
3213.
3214.
3215.

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

321

8.585,57

8.585,57

178.610,00

0,00

Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο

20.305,01

20.305,01

160.781,00

0,00

Σέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο

760,00

760,00

16.724,00

0,00

Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο

0,00

0,00

4.839,00

0,00

Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο

0,00

0,00

1.445,00

0,00

362.399,00
362.399,00
362.399,00

0,00
0,00
0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 321
΢ύνολο ηος ΚΑ: 32
΢ύνολο ηος ΚΑ: 3
4
ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ
ΔΠΙ΢ΣΡΟΦΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΧΝ

4111.

41

ΔΙ΢ΠΡΆΞΔΙ΢ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ

411

΢ςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ

Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο

9.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 411

9.000,00

412
4121.

29.650,58
29.650,58
29.650,58

29.650,58
29.650,58
29.650,58

4.903,47
4.903,47

Φόποι και λοιπέρ επιβαπύνζειρ

Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ

12.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 412

12.000,00

3.303,24

17.288,70

38.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

15.607,31

18.000,00

0,00

3.303,24

413

Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ

4131.

Διζθοπέρ ζε αζθαλιζηικούρ οπγανιζμούρ και ηαμεία

4131.001

ΣΤΓΚΤ

25.000,00

4131.004

Σ΢ΜΔΓΔ

0,00

4131.005

ΗΚΑ

30.000,00

4131.006

ΣΑΓΚΤ - ΣΔΑΓΤ Α΢Φ.

8.000,00

4.630,55

20.000,00

4131.008

ΣΑΓΚΤ - ΣΠΓΤ

1.105,06

16.000,00

0,00

4.000,00

΢ύνολο ηος ΚΑ: 4131

67.000,00

38.631,62

104.000,00

0,00

0,00

ΑΔΑ:: 10
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 10

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ
Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ Δ΢ΟΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθένηα
μέσπι 31/12/2010

΢ύνολο ηος ΚΑ: 413
΢ύνολο ηος ΚΑ: 41
΢ύνολο ηος ΚΑ: 4
5
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ

511 .

51

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ΢ ΥΡΗ΢Η΢

511

Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα

Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα

87.211,29

΢ύνολο ηος ΚΑ: 511

87.211,29

512
512 .

67.000,00
88.000,00
88.000,00

Βεβαιυθένηα
Φηθιζθένηα από ηο
μέσπι 31/12/2010
΢ςμβούλιο
38.631,62
46.838,33
46.838,33

87.211,29
87.211,29

Δγκπιθένηα από
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

104.000,00
160.000,00
160.000,00

0,00
0,00
0,00

42.819,21

0,00

42.819,21

0,00

153.126,30

0,00

153.126,30
195.945,51
195.945,51

0,00
0,00
0,00

14.944.437,94

0,00

Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα

Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα

΢ύνολο ηος ΚΑ: 512
΢ύνολο ηος ΚΑ: 51
΢ύνολο ηος ΚΑ: 5
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011

74.628,03
74.628,03
161.839,32
161.839,32

2.034.236,58

74.628,12
74.628,12
161.839,41
161.839,41

1.324.768,21

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩ6Α-Φ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ΢

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

Πποϋπολογιζμόρ
Γαπανών
Οικονομικού Δηοςρ
2011

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
2 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

00-

.

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

ΓΔΝΗΚΔ΢ ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢

00-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

00-60 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ

00-603 .

Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ

00-6031.

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβαλνληαη βαζ. Μηζζνο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη
εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)
Δηδηθνί ΢πλεξγάηεο

00-6031.001

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6031.
00-603

0,00

0,00
0,00

0,00

74.000,00

0,00

0,00
0,00

74.000,00
74.000,00

0,00
0,00

00-605 .

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

00-6053.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ

0,00

0,00

20.040,00

0,00

00-6056.

Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61
θαη 33 ΝΓ 5441/66)
Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ (άξζξν 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΓ 4260/61
θαη 33 ΝΓ 5441/66)
Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ (άξζξν 3 Ν 1726/44, 30 Ν)

0,00

0,00

90.963,00

0,00

00-6056.001
00-6056.002

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6056.
00-605

00-607 .

Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ

00-6073.

Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη
ζεκηλάξηα
Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη
ζεκηλάξηα

00-6073.002

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6073.
00-607
00-60

0,00

0,00

30.321,00

0,00

0,00
0,00

121.284,00
141.324,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
1.000,00
216.324,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

00-61 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ

00-611 .

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ

00-6111.

Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

00-6116.

Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ

0,00

0,00

5.000,00

0,00

00-6117.
00-6117.001

Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ
ειεύζεξνπ επαγγεικαηία
Έιεγρνο απνγξαθήο από νξθσηό ινγηζηή

0,00

0,00

15.000,00

0,00

00-6117.002

Έιεγρνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 από νξθσην ινγηζηή

0,00

0,00

11.000,00

0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
3 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

00-6117.003

Ακνηβή Σερληθνύ Αζθαιείαο & Γηαηξνύ Δξγαζίαο

0,00

0,00

5.000,00

0,00

00-6117.004

Ακνηβή νξθσηνύ ινγηζηή γηα έλαξμε ρξήζεο 2011

0,00

0,00

3.000,00

0,00

00-6117.005

Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Γεκνηηθώλ ελνηήησλ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

00-6117.006

Τπνζηήξημε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00
0,00

56.500,00
71.500,00

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6117.
00-611

0,00
0,00

00-612 .

Γαπάλεο αηξεηώλ

00-6121.

0,00

209.171,00

260.000,00

0,00

00-6122.

Έμνδα παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ έμνδα παξάηαζεο δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ
θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 175
ΓΚΚ)
Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηώλ ΢πκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ)

00-6122.001

ΑΠΟΕΖΜΗΧ΢Ζ Γ.΢. ΓΗΑ ΣΖΝ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ΢ ΢Δ ΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ Γ.΢.

0,00

0,00

35.000,00

0,00

00-6122.002

ΑΠΟΕΖΜΗΧ΢Ζ ΣΟΠ. ΢ΤΜΒ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ΢ ΢Δ ΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢ΔΗ΢

0,00

0,00

45.000,00

0,00

00-6122.003

Απνδεκηώζε κειώλ Γ.΢. θαη Δπηηξνπώλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο

0,00

0,00

20.000,00

0,00

00-6122.004

Απνδεκίσζε κειώλ Γεκ/θήο Δπηηξνπήο & Γ.΢. (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.045,60

0,00

0,00

106.045,60

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6122.

0,00

00-6123.

Έμνδα θίλεζεο πξνέδξσλ ηνπηθώλ ΢πκβνπιίσλ (άξζξν 4 Ν 2539/97)

0,00

0,00

147.600,00

0,00

00-6125.

Λνηπέο απνδεκηώζεηο θαη έμνδα αηξεηώλ

0,00

0,00

2.000,00

0,00

00-6126.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ
ζε αηξεηνύο

0,00

0,00

14.750,00

0,00

209.171,00

530.395,60

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-612

00-613 .

Ακνηβέο ηξίησλ κε Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ

00-6134.

Απνδεκίσζε κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-613

00-615 .

Δμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο

00-6152.

Έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ Δηζπξαθηόξσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-615

00-616 .

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

00-6161.

Τινπνίεζε ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο

00-6161.001

Τινπνίεζε ζύκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε Γήκν Καξπελεζίνπ γηα
"ΒΟΖΘΔΗΑ ΢ΣΟ ΢ΠΗΣΗ"

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6161.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
4 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

00-616
00-61

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
209.171,00
648.395,60
0,00

00-62 .

ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΧΝ

00-622 .

Δπηθνηλσλίεο

00-6221.

Σαρπδξνκηθά ηέιε

0,00

0,00

10.000,00

0,00

00-6222.

Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ

0,00

0,00

40.000,00

0,00

00-6223.

Κηλεηή Σειεθσλία (1600 ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

11.000,00

0,00

00-6224.

Λνηπεο Δπηθνηλσλίεο (courier)

0,00

0,00

3.000,00

0,00

00-6226.

Πξνκήζεηα θαξηώλ

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

65.000,00
65.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-622
00-62

00-64 .

ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

00-642 .

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ

00-6421.

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ(10.000,00
ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-642

0,00

00-643 .

Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο

00-6431.

Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ

0,00

0,00

2.000,00

0,00

00-6433.

Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαοθπζηθώλ
πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ
Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

00-6434.

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-643

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00
0,00

00-644 .

΢πλέδξηα θαη ενξηέο

00-6441.

΢πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο

0,00

0,00

2.000,00

00-6443.

Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-644

00-645 .

΢πλδξνκέο

00-6451.

΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα

00-6451.001

΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (10.000,00
΢ΑΣΑ 2011)
΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

00-6451.002

0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
5 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

00-6451.003

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα(ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6451.

00-6452.

΢πλδξνκέο Internet

00-6452.004

΢πλδξνκή Γήκνζλεη

΢ύνολο ηος ΚΑ:
00-6453.

00-6452.

΢πλδξνκή ζην θέληξν πξόιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ ΑΛΚΤΟΝΖ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-645

00-646 .

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

00-6463.

Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-646

00-649 .

Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο

00-6492.

Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή
ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ
Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή
ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ
Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή
ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ (ΠΑΛΑΗΧΝ ΟΦΔΗΛΧΝ) (40.039,60 ΢ΑΣΑ 2011)

00-6492.001
00-6492.002

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6492.

00-6495.

Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο

00-6495.001

Αλαλέσζε ζύκβαζεο Σειεταηξηθήο παξαθνινύζεζεο από 1-10-2010 εσο 1-112011 κε ηελ CARDIO EXPRESS (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6495.
00-649
00-64

00-65 .

Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο

00-652 .

Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο (Γάλεηα γηα θάιπςε
επελδπηηθώλ δαπαλώλ)
Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ

00-6526.

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
00-67 .
00-671 .

00-652
00-65

Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο. Παξαρσξήζεηο Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο
Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
0,00

0,00
0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

505,20

0,00

0,00

20.655,20

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

27.655,20

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

219.620,88

213.554,68

0,00

219.620,88

363.554,68

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
219.620,88
219.620,88

660,00
364.214,68
445.869,88

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218.751,72

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

218.751,72
218.751,72

0,00
0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
6 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

00-6711.

Απόδνζε ζε ΢ρνιηθέο Δπηηξνπέο

00-6715.

Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ

00-6715.003

Δπηρνξήγεζε ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6715.
00-671

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
125.000,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00
0,00

700,00
125.700,00

0,00
0,00

00-673 .

Πξνεξαηηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο

00-6734.

Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (20.000,00
ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)
Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία

0,00

0,00

40.000,00

0,00

Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (20.000,00
ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)
Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

40.000,00

0,00

00-6735.
00-6735.001
00-6735.002

΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6735.

00-6736.

Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ

00-6736.002

Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε Γήκν Καξπελεζίνπ γηα
δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα έξγσλ
Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ΢ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο
Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο (΢ΥΟΟΑΠ)

00-6736.003

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

00-6736.
00-673
00-67

00-68 .

Λνηπά έμνδα

00-682 .

Δθηαθηα έμνδα

00-6821.

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
10-

.

00-682
00-68
00-6
00

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ΢ ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢

10-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

10-60 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ

10-601 .

Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

41.500,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1.312.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.317.000,00
1.398.500,00
1.524.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
428.791,88
428.791,88

12.000,00
12.000,00
3.130.541,20
3.130.541,20

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
7 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

10-6011.001

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)
Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ

0,00

0,00

282.659,00

10-6011.002

Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΠ

0,00

0,00

91.391,00

0,00

0,00

374.050,00

0,00

10-6011.

΢ύνολο ηος ΚΑ:
10-6012.
10-6012.001

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη
λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο
Λεμηαξρηθά - Πξαθηηθά- Δπίδνκα δηαρεηξηζηηθώλ ιαζώλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
10-604 .
10-6041.
10-6041.001
10-6041.002
10-6041.003

10-6011.

10-6012.
10-601

Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ,
εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.)
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6041.
10-604

0,00

0,00

0,00

0,00

77.500,00

0,00

0,00
0,00

77.500,00
451.550,00

0,00
0,00

0,00

0,00

51.089,00

0,00

0,00

0,00

16.457,00

0,00

0,00

0,00

181.932,00

0,00

0,00
0,00

249.478,00
249.478,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10-605 .

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

10-6051.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

10-6051.001

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

0,00

0,00

41.323,00

0,00

10-6051.002

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΚΔΠ)

0,00

0,00

10.361,80

0,00

0,00

51.684,80

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6051.

0,00

10-6054.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ

10-6054.001

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ζπκβαζηνύρσλ

0,00

0,00

11.543,00

10-6054.002

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Μεξηθή Απαζρόιεζε

0,00

0,00

56.239,00

0,00

0,00
0,00

67.782,00
119.466,80

0,00
0,00

0,00

1.000,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6054.
10-605

10-606 .

Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ

10-6063.

Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θ.ι.π.)

0,00
0,00
0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
8 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

10-606
10-60

10-61 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ

10-611 .

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ

10-6111.

Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ (5.000,00 ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-611
10-61

10-62 .

ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΧΝ

10-623 .

Δλνίθηα - Μηζζώκαηα

10-6232.

Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-623

10-625 .

Αζθάιηζηξα

10-6253.

Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-625

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
821.494,80
0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

10-626 .

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο

10-6261.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ

0,00

0,00

7.000,00

0,00

10-6263.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10-6264.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ

10-6264.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή Ζ/Τ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10-6264.002

΢πληήξεζε θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ

0,00

0,00

5.000,00

0,00

10-6264.003

΢πληήξεζε & επηζθεπή Ζ/Τ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

196,80

0,00

10-6264.004

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.999,96

0,00

0,00

19.196,76

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6264.

10-6266.

΢πληήξεζε Δθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ

10-6266.001

Τπνζηήξεμε ζπληήξεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6266.
10-626

10-627 .

Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ)

10-6277.

Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα

10-6277.001

Γαπάλεο απνιύκαλζεο δεκνηηθώλ αηζνπζώλ θαη θαηαζηεκάησλ θαη Γήκνπ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00
0,00

6.000,00
42.196,76

0,00
0,00

0,00

7.000,00

0,00

ΑΔΑ:
΢ελίδα :4Α3ΑΩ6Α-Φ
9 από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

10-6277.
10-627
10-62

10-63 .

ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ

10-632 .

Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ

10-6321.

Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-632
10-63

10-64 .

ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

10-642 .

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδίσλ

10-6422.

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-642

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
71.196,76
0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
6.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00
0,00

10-646 .

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

10-6461.

Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

0,00

0,00

2.000,00

10-6462.

Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-646
10-64

10-66 .

ΓΑΠΑΝΔ΢ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ΢ ΑΝΑΛΧ΢ΗΜΧΝ

10-661 .

Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο

10-6611.

Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ

10-6612.

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ

10-6612.001

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

10-6612.002

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.800,00

0,00

10-6612.003

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.673,48

0,00

10-6612.004

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

979,98

0,00

10-6612.005

Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

4.991,84

0,00

0,00

24.445,30

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6612.

0,00

10-6613.

Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ

10-6613.001

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΠΟ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

10-6613.002

Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνξγάλσζεο θαη πνιιαπιώλ Δθηππώζεσλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

7.849,64

0,00

ΑΔΑ:: 10
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

10-6613.003
10-6613.004

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6613.

10-6614.

Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ (10.000,00 ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

10-6615.

Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο

10-6615.001

ΔΚΣΤΠΧ΢ΔΗ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΒΗΒΛΗΟΓΔΣΖ΢ΔΗ΢

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6615.
10-661

10-663 .

Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο

10-6633.

Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ)

10-6633.001

Πξνκήζεηα πιηθώλ ππξόζβεζεο

΢ύνολο ηος ΚΑ:
10-6634.

10-6633.

Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηαο θαη εππξεπηζκνύ (5.000,00
ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-663

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

639,60

0,00

0,00

0,00

600,40

0,00

0,00

24.089,64

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00
0,00

7.000,00
74.534,94

0,00
0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00
0,00

10-664 .

Καύζηκα θαη ιηπαληηθά

10-6641.

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ

0,00

0,00

30.000,00

10-6643.

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

10.009,37

0,00

0,00
0,00

10.009,37
10.009,37

0,00
0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-664

10-665 .

Τιηθό εθηππώζεσλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπσλ εξγαζηώλ

10-6654.

Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ

10-6654.001

Πξνκήζεηα επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Γήκνπ
Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6654.
10-665

10-666 .

Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ

10-6661.

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-666

10-667 .

Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ

10-6671.

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ

10-6671.001

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

ΑΔΑ:: 11
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

10-6671.002

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.500,02

0,00

10-6671.003

Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

897,34

0,00

10-6671.004

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

4.419,49

0,00

0,00
0,00

21.816,85
21.816,85

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-6671.
10-667

10-669 .

Λνηπέο πξνκήζεηεο

10-6691.

Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

10-669
10-66
10-6

0,00
0,00
0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.000,00
219.361,16
1.133.052,72

0,00
0,00
0,00

10-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

10-71 .

ΑΓΟΡΔ΢ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΠΑΓΗΧΝ

10-713 .

Πξνκήζεηεο παγίσλ

10-7131.

Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο

0,00

0,00

6.000,00

0,00

10-7133.

Έπηπια ζθέπε

0,00

0,00

7.000,00

0,00

10-7134.

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

23.000,00
23.000,00
23.000,00
1.156.052,72

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

60.988,00

0,00

0,00

60.988,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
15-

.

10-713
10-71
10-7
10

ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ΢ ΠΟΛΗΣ.

15-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

15-60 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ

15-601 .

Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ

15-6011.

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-601

15-605 .

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

15-6051.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-605
15-60

0,00
0,00

0,00

5.153,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.153,00
66.141,00

0,00
0,00

ΑΔΑ:: 12
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

15-62 .

ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΧΝ

15-623 .

Δλνίθηα - Μηζζώκαηα

15-6232.

Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ

15-6232.001

Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ

0,00

0,00

9.000,00

0,00

15-6232.002

Δλνίθηα ηαηξείνπ ζε νίθεκα ηνπ ΟΣΔ από 2007 έσο 2010 (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

10.609,00

0,00

0,00

19.609,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00
0,00

2.000,00
21.609,00

0,00
0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.000,00
28.609,00

0,00
0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00

15.000,00
75.000,00

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6232.

15-6236.

Λνηπά κηζζώκαηα

15-6236.001

Μεηαθνξά λεπίσλ παηδηθνύ ζηαζκνύ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6236.
15-623

15-626 .

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο

15-6261.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-626
15-62

15-64 .

ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

15-647 .

Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ

15-6471.

Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

15-6471.001

Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 2011 (3.000,00 ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6471.

15-6472.

Έμνδα αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

15-6472.003

Έμνδα αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (5.000,00 ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6472.
15-647

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15-648 .

Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ

15-6481.

Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ

15-6481.001

Πξνκήζεηα εηδώλ αξηνπνηείνπ

0,00

0,00

1.700,00

0,00

15-6481.002

Πξνκήζεηα εηδώλ καγεηξίνπ θαη εζηίαζεο

0,00

0,00

1.000,00

0,00

15-6481.003

Πξνκήζεηα εηδώλ θξενπσιείνπ

0,00

0,00

3.000,00

0,00

15-6481.004

Πξνκήζεηα εηδώλ ηξνθίκσλ παληνπσιείνπ

0,00

0,00

5.000,00

0,00

15-6481.005

Πξνκήζεηα εηδώλ νπσξνπσιείνπ

0,00

0,00

2.500,00

0,00

ΑΔΑ:: 13
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

15-6481.006

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

Πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ πξνηόλησλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6481.
15-648
15-64

15-66 .

ΓΑΠΑΝΔ΢ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ΢ ΑΝΑΛΧ΢ΗΜΧΝ

15-663 .

Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηαο

15-6633.

Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ)

15-6633.001

Πξνκήζεηα πιηθώλ ππξόζβεζεο

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6633.
15-663

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.200,00
15.200,00
90.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00

15-665 .

Τιηθό εθηππώζεσλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπσλ εξγαζηώλ

15-6654.

Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ

15-6654.001

Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ παηδηθνύ ζηαζκνύ

0,00

0,00

2.000,00

15-6654.002

Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ πιηθνύ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00

17.000,00
17.000,00

0,00
0,00

0,00

4.114,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6654.
15-665

15-666 .

Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ

15-6662.

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ

15-6662.001

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πεξίθξαμεο παηδηθώλ ραξώλ Γήκνπ Αγξάθσλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα εηδώλ παηδηθήο ραξάο (΢ΑΣΑ2011)

15-6662.002

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6662.
15-666

15-668 .

Τιηθά θαξκαθείνπ

15-6681.

Τιηθά θαξκαθείνπ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-668

15-669 .

Λνηπέο πξνκήζεηεο

15-6691.

Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ

15-6691.001

Πξνκήζεηα βεγγαιηθώλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο πξσηνρξνληάο ζηα ηνπηθά
Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-6691.
15-669

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00

19.114,00
19.114,00

0,00
0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

738,00

0,00

0,00
0,00

738,00
738,00

0,00
0,00

ΑΔΑ:: 14
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

15-66
15-6

15-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

15-71 .

ΑΓΟΡΔ΢ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΠΑΓΗΧΝ

15-713 .

Πξνκήζεηεο παγίσλ

15-7133.

Έπηπια ζθέπε

15-7133.001

Πξνκήζεηα παγθάθηα (΢ΑΣΑ 2011)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-7133.

15-7135.

Λνηπόο εμνπιηζκόο

15-7135.001

Πξνκήζεηα θηόζθηα (΢ΑΣΑ 2011)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-7135.
15-713
15-71

15-73 .

ΔΡΓΑ

15-732 .

Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

15-7322.

Πιαηείεο πάξθα παηδόηνπνη

15-7322.001

Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θαη ρώξνο αζινπαηδηώλ ζην Σ.Γ. Λεκεξίνπ (΢ΑΣΑ
2011)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-7322.

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
49.852,00
0,00
0,00
0,00
234.802,00
0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

24.948,15

0,00

0,00

24.948,15

0,00

15.289,57

0,00

0,00

15-7326.

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο

15-7326.001

Καηαζθεπή γεπέδνπ κπάζθεη-βόιιεπ ζην Γ.Γ. Κεξαζνρσξίνπ (ΟΛΤΜΠΗΑΚΑ
ΔΡΓΑ)
Καηαζθεπή γεπέδνπ 5Υ5 (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

0,00

0,00

10.346,90

0,00

Καηαζθεπή γεπέδνπ 5Υ5 Σ.Γ. Βνύιπεο (58.800,00 ΢ΑΣΑ 2011 θαη 58.800,00
ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

117.600,00

0,00

0,00
0,00

143.236,47
168.184,62

0,00
0,00

15-7326.002
15-7326.003

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-7326.
15-732

15-733 .

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

15-7336.

Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο

15-7336.001

Βειηηώζεηο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Γ.Γ. Ραπηνπνύινπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

15-7336.
15-733

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

69.780,17

0,00

0,00
0,00

69.780,17
69.780,17

0,00
0,00

ΑΔΑ:: 15
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
20-

.

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

15-73
15-7
15

ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ΢ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗ΢ΜΟΤ

20-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

20-60 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ

20-601 .

Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ

20-6011.

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-601

20-602 .

Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ

20-6021.

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
20-604 .
20-6041.

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
237.964,79
0,00
0,00
0,00
267.964,79
0,00
0,00
0,00
502.766,79
0,00

20-602

Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ,
εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.)
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-604

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.968,00

0,00

0,00

80.968,00

0,00

0,00

90.809,00

0,00

0,00

90.809,00

0,00

0,00

49.425,00

0,00

0,00

49.425,00

0,00

20-605 .

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

20-6051.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

20-6052.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ

0,00

0,00

20.789,00

0,00

20-6054.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-605

20-606 .

Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ

20-6061.

Παξνρέο έλδπζεο (ελδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-606
20-60

20-62 .

ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΧΝ

20-621 .

Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

20-6211.

Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-621

0,00

0,00

0,00

6.429,00

0,00

0,00

37.218,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
260.420,00

0,00
0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

ΑΔΑ:: 16
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

20-626 .

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο

20-6262.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ

20-6262.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή θάδσλ απνξξηκκάησλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

20-6262.002

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Αγξάθσλ
(ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)
΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Απεξαληίσλ
(ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)
΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ
(΢ΑΣΑ 2011)
΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βίληαλεο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (΢ΑΣΑ
2011)
Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη κεηαθνξά ζηεξεώλ απνβιήησλ θαηά
απνθνπίλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

51.900,00

0,00

0,00

1.500,60

0,00

0,00
0,00

1.500,60
53.400,60

0,00
0,00

20-6262.003
20-6262.004
20-6262.005
20-6262.006
20-6262.007

΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-6262.

20-6264.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ

20-6264.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή Γεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζην Γ.Γ. Βξαγγηαλσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-6264.
20-626

0,00
0,00

0,00
0,00

20-627 .

Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ)

20-6277.

Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα

20-6277.001

Καζαξηζκόο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Ραπηνπνύινπ

0,00

0,00

900,00

0,00

20-6277.002

Καζαξηζκόο θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ
Γαθλνύιαο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Νένπ
Αξγπξίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Οηθηζκνύ
Κάησ Ραπηνπνύινπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Λεπηαλώλ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Πξαζηάο

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκώλ
Φνπζηαλώλ-Βαζηιεζίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ
Κξέληεο

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.003
20-6277.004
20-6277.005
20-6277.006
20-6277.007
20-6277.008

ΑΔΑ:: 17
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.010

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Κεξαζνρσξίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Βίληαλεο

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.011

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Γάθλεο

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.012

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Μαπξνκκάηαο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Υξύζσο

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Αγίνπ
Γεκεηξίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Γπηηθήο
Φξαγθίζηαο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Αλαηνιηθήο Φξαγθίζηαο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Δπηζθνπήο

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Παιαηνθαηνύλαο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Σξηπνηάκνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Μαξαζηά

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Οηθηζκνύ
Σζνύθαο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Παιαηνρσξίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Αγξάθσλ

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Βξαγγηαλώλ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Δπηληαλώλ

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.027

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Μνλαζηεξαθίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Σξίδελδξνπ

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.028

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Σξνβάηνπ

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.029

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Μαξάζνπ

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.030

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.031

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Οηθηζκνύ
΢άηθαο
Καζαξηζκόο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Γξαλίηζαο

0,00

0,00

3.000,00

0,00

20-6277.032

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Σ.Κ. Βαιαώξαο

0,00

0,00

900,00

0,00

20-6277.009

20-6277.013
20-6277.014
20-6277.015
20-6277.016
20-6277.017
20-6277.018
20-6277.019
20-6277.020
20-6277.021
20-6277.022
20-6277.023
20-6277.024
20-6277.025
20-6277.026

ΑΔΑ:: 18
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.034

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Ληζνρσξίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Λεκεξίνπ

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.035

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Βνύιπεο

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.036

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.039

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Οηθηζκνύ
Κάησ Πνηακηάο
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Οηθηζκνύ
Λνγγηηζίνπ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ.
Σνπόιηαλσλ
Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Σ.Κ. Βαιαώξαο

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.040

Καζαξηζκόο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Σ.Κ. Κέδξσλ

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.041

Καζαξηζκόο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Κέδξσλ

0,00

0,00

800,00

0,00

20-6277.042

Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ η.δ. Δπηζθνπήο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

42.200,00
42.200,00
345.600,60

0,00
0,00
0,00

20-6277.033

20-6277.037
20-6277.038

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-6277.
20-627
20-62

20-66 .

ΓΑΠΑΝΔ΢ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ΢ ΑΝΑΛΧ΢ΗΜΧΝ

20-666 .

Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ

20-6662.

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ

20-6662.001

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ Γ.Δ. Αγξάθσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20-6662.002

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ Γ.Δ. Απεξαληίσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20-6662.003

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

20-6662.004

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ Γ.Δ. Βίληαλεο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

8.000,00

0,00

20-6662.005

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

20-6662.006

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Γ.Δ. Αγξάθσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20-6662.007

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Γ.Δ. Απεξαληίσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20-6662.008

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

20-6662.009

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Γ.Δ. Βίληαλεο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

20-6662.010

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
0,00

106.000,00
106.000,00

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-6662.
20-666

0,00
0,00

ΑΔΑ:: 19
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

20-66
20-6

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
106.000,00
0,00
0,00
0,00
712.020,60
0,00

20-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

20-71 .

ΑΓΟΡΔ΢ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΠΑΓΗΧΝ

20-713 .

Πξνκήζεηεο παγίσλ

20-7135.

Λνηπόο εμνπιηζκόο

20-7135.001

Πξνκήζεηα θαιαζηώλ απνξξηκάησλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

8.000,00

0,00

20-7135.002

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

23.000,00
23.000,00
23.000,00

0,00
0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

20-7135.
20-713
20-71

20-73 .

ΔΡΓΑ

20-732 .

Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

20-7325.

Δγθαηαζηάζεηο ει/ζκνύ θνηλήο ρξήζεο

20-7325.001

Δπεθηάζεηο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ (100.000,00 ΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

150.000,00

0,00

20-7325.002

Δπέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ Ηηέαο Ραπηνπνύινπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

20-7325.003

Δπέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ Κέδξσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

20-7325.004

Δπέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζην Κεξακαξηώ Ραπηνπνύινπ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

175.800,00
175.800,00
175.800,00
198.800,00
910.820,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
25-

.

20-7325.
20-732
20-73
20-7
20

ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ ΤΓΡΔΤ΢Ζ΢ ΑΡΓΡΔΤ΢Ζ΢ ΑΠΟΥΔΣΔΤ΢Ζ΢

25-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

25-62 .

ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΧΝ

25-626 .

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο

25-6262.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ

25-6262.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ

0,00

0,00

60.000,00

0,00

25-6262.002

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

ΑΔΑ:: 20
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

25-6262.003

΢πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Αγξάθσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.004

΢πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Απεξαληίσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.005

΢πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.006

΢πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Βίληαλεο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.007

΢πληήξεζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.008

΢πληήξεζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Αγξάθσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.009

΢πληήξεζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Απεξαληίσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.010

΢πληήξεζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.011

΢πληήξεζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Βίληαλεο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.012

΢πληήξεζε δηθηύσλ άξδεπζεο Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

25-6262.013

΢πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ άξδεπζεο Νένπ Αξγπξίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

151.900,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-6262.

25-6264.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ

25-6264.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αληιηνζηαζίνπ Δπηληαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-6264.
25-626

25-627 .

Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ)

25-6276.

Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

25-6277.

Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα

25-6277.001

Γαπάλεο απόθξαμεσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-6277.
25-627
25-62

25-64 .

ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

25-641 .

Έμνδα κεηαθνξώλ

25-6414.

Μεηαθνξέο ελ γέλεη

25-6414.001

Μεηαθνξά λεξνύ γηα αλεθνδηαζκό δεμακελώλ Γήκνπ (΢ΑΣΑ 2011)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-6414.
25-641
25-64

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00
0,00

2.000,00
153.900,00

0,00
0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00
20.000,00
173.900,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.000,00
7.000,00
7.000,00

0,00
0,00
0,00

ΑΔΑ:: 21
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

25-66 .

ΓΑΠΑΝΔ΢ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ΢ ΑΝΑΛΧ΢ΗΜΧΝ

25-666 .

Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ

25-6662.

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ

25-6662.001

Πξνκήζεηα πδξεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Αγξάθσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.002

Πξνκήζεηα πδξεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Απεξαληίσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.003

Πξνκήζεηα πδξεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.004

Πξνκήζεηα πδξεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

25-6662.005

Πξνκήζεηα πδξεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Βίληαλεο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

25-6662.006

Πξνκήζεηα αξδεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Αγξάθσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.007

Πξνκήζεηα αξδεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Απεξαληηώλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.008

Πξνκήζεηα αξδεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.009

Πξνκήζεηα αξδεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Βίληαλεο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

25-6662.010

Πξνκήζεηα αξδεπηηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

25-6662.011

Πξνκήζεηα πιηθώλ αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.022

Πξνκήζεηα κεηαιιηθήο Γεμακελήο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25-6662.023

Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ εγθαηαζηάζεσλ Ύδξεπζεο θαη Άξδεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα πιηθώλ επηδηόξζσζεο πδξνκάζηεπζεο ιόγσ ζενκεληώλ ζηνλ νηθηζκό
Βαιαξίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα Γεμακελώλ Απνζήθεπζεο θαπζίκσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

194,40

0,00

0,00

0,00

222,91

0,00

0,00

0,00

708,48

0,00

0,00

0,00

1.894,89

0,00

Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ εγθαηαζηάζεσλ Ύδξεπζεο θαη Άξδεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.936,00

0,00

0,00

0,00

633,31

0,00

0,00

0,00

2.102,61

0,00

0,00

0,00

847,30

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

172.539,90
172.539,90
172.539,90
353.439,90

0,00
0,00
0,00
0,00

25-6662.024
25-6662.025
25-6662.026
25-6662.027
25-6662.028
25-6662.029
25-6662.030

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-6662.
25-666
25-66
25-6

ΑΔΑ:: 22
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

25-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

25-71 .

ΑΓΟΡΔ΢ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΠΑΓΗΧΝ

25-713 .

Πξνκήζεηεο παγίσλ

25-7131.

Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο

25-7135.

Λνηπόο εμνπιηζκόο

25-7135.001

Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζηδεξντζηώλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-7135.
25-713
25-71

25-73 .

ΔΡΓΑ

25-731 .

Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ

25-7312.

Γαπάλεο θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο

25-7312.001

Άξδεπζε ζηε ζέζε ΢ειίζηα Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-7312.
25-731

25-732 .

Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

25-7326.

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο

25-7326.001

Ύδξεπζε Γήκνπ Αζπξνπνηάκνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-7326.
25-732

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

22.491,76

0,00

0,00
0,00

22.491,76
22.491,76

0,00
0,00

0,00

285.064,89

0,00

0,00
0,00

285.064,89
285.064,89

0,00
0,00

25-733 .

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

25-7336.

Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο

25-7336.001

Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ νηθηζκνύ Κξέληεο Γ.Γ. Κεξαζνρσξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

72.520,00

0,00

25-7336.002

Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Γ.Γ. Γάθλεο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

20.098,01

0,00

25-7336.003

Βειηίσζε πδξεύζεσλ νηθηζκνύ Κξέληεο Γ.Γ. Κεξαζνρσξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

8.888,00

0,00

25-7336.004

Ύδξεπζε Κάησ Μαξαζηά (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

3.500,00

0,00

25-7336.005

Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Σξηπνηάκνπ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

123.000,00

0,00

25-7336.006

Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Κ. Γάθλεο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

430.500,00

0,00

25-7336.007

Βειηίσζε πδξεύζεσλ Γ.Γ. Υξύζσο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

144.000,00

0,00

25-7336.008

Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

446.500,00

0,00

ΑΔΑ:: 23
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

25-7336.009
25-7336.010
25-7336.011

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

Απνπεξάησζε δηεπζέηεζεο νκβξίσλ πδάησλ ξέκα Μειηά Λεπηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Γηεπζέηεζε όκβξησλ πδάησλ ζην Παιηνρώξη Ραπηνπνύινπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

0,00

Αληηθαηάζηαζε Γηθηύνπ Ύδξεπζεο νηθηζκνύ Βξαγγηαλώλ Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

25-7336.
25-733
25-73

25-74 .

ΜΔΛΔΣΔ΢, ΔΡΔΤΝΔ΢, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΔ΢ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢

25-741 .

Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο

25-7411.

Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ

25-7411.001

Γεσηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Τδξαπιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο
Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ύδξεπζεο Σ.Γ. Δπηζθνπήο Γήκνπ
Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Σ.Γ. Γπηηθήο,
Αλαηνιηθήο Φξαγθίζηαο θαη Παιαηνθαηνύλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Τδξαπιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Σ.Γ. Γπηηθήο, Αλαηνιηθήο
Φξαγθίζηαο θαη Παιαηνθαηνύλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε απνρεηεύζεσλ Σ.Γ. Γπηηθήο,
Αλαηνιηθήο Φξαγθίζηαο θαη Παιαηνθαηνύλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

25-7411.002
25-7411.003
25-7411.004
25-7411.005
25-7411.006
25-7411.007
25-7411.008

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
30-

.

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

25-7411.
25-741
25-74
25-7
25

ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

30-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

30-60 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ

30-601 .

Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
12.000,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

14.843,35

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.282.749,36
1.282.749,36
1.590.306,01

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51.000,00
51.000,00
51.000,00
1.671.306,01
2.024.745,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ΑΔΑ:: 24
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

30-6011.

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
30-604 .
30-6041.

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

30-601

Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ,
εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θ.ι.π.)
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-604

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
0,00

0,00

0,00

0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

150.716,00

0,00

0,00

150.716,00

0,00

0,00

90.559,00

0,00

0,00

90.559,00

0,00
0,00

30-605 .

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

30-6051.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

0,00

0,00

19.901,00

30-6054.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ

0,00

0,00

19.331,00

0,00

0,00

39.232,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-605

0,00

30-606 .

Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ

30-6063.

Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θ.ι.π.)

0,00

0,00

3.000,00

0,00

30-6064.

Υνξήγεζε επηδόηεζεο αγνξάο θαηνηθίαο ζε πξνβιεκαηηθή πεξηνρή
(ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

9.448,60

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.448,60
292.955,60

0,00
0,00

0,00

0,00

12.300,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.300,00
12.300,00
12.300,00

0,00
0,00
0,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-606
30-60

30-61 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ

30-611 .

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ

30-6112.

Ακνηβέο ηερληθώλ

30-6112.001

Παξνρή Σερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη πινπνίεζε
πξάμεσλ ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ΢ΠΑ
2007-2013

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6112.
30-611
30-61

30-62 .

ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΧΝ

30-625 .

Αζθάιηζηξα

30-6252.

Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ

0,00

0,00

4.000,00

30-6253.

Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-625

30-626 .

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο

30-6262.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ

0,00

ΑΔΑ:: 25
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-6262.001

Καζαξηζκνί νδνπνηία Γήκνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

150.000,00

0,00

30-6262.002

Απνθαηάζηαζε πξνζβαζηκόηεηαο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.003

Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.004

Γηεπζέηεζε Πνηακώλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.005

Γηεπζέηεζε Υεηκκάξσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.006

Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.007

Βειηίσζε πξνζπειαζηκόηεηαο ιόγσ θαηαθξεκλίζεσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.008

΢πληήξεζε ρσκαηεξήο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.009

Δπηρσκάησζε απνξξηκκάησλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.010

Γηάλνημε αληηππξηθήο δώλεο πιεζίνλ ρσκαηεξήο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.011

Γηαπιάηπλζε νδώλ κε ζθπξί (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.012

΢πληήξεζε πδξνκάζηεπζεο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.013

Άξζε θαηαπηώζεσλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6262.014

Καζαξηζκόο δξόκνπ Αζθάθα – Μπιό (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

30-6262.015

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Κξηζάξηα – Έιαηνο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.016

0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.018

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ νηθηζκνύ Γέλδξνπ – Γεθύξη Καθνύ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ νηθηζκνύ ΢ηαλάδεο - Λάθα Μαιακνύιε Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Κξαλνύιεο – Μπνξκπνηζηιηά (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.000,00

0,00

30-6262.019

Καζαξηζκόο δξόκνπ Άγξαθα - Καιή Μειηά – Νηηράιηα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.500,00

0,00

30-6262.020

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Παιηνθαξπά - Κνπξακαο - Αζθάθα Σξηδέλδξνπ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ νηθηζκνύ Φηέξεο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Γηαζηαύξσζε Βεξδειίγθν – Άλεκνο Γήκνπ
Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ Γηαζηαύξσζε Σξηδέλδξνπ – Ξύια Κόθθαιε (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Κξαβαξηέτθα – Μνπζηαθέτθα νηθηζκνύ Κνπζηέζαο
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ ζέζε Κιηκαηάθη (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1.980,00

0,00

΢πληήξεζε δξόκνπ ζέζε Αιώλη Κξαβαξίηε νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Σόβξα – Κεξαζηά (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.017

30-6262.021
30-6262.022
30-6262.023
30-6262.024
30-6262.025
30-6262.026
30-6262.027

ΑΔΑ:: 26
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-6262.028

΢πληήξεζε δξόκνπ Σξίδελδξν – Κιαξάθη (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.029

Καζαξηζκόο δξόκνπ νηθηζκνύ Γέλδξνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.030

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ πξνο Υνληέτθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.200,00

0,00

30-6262.031

΢πληήξεζε δξόκνπ Βξαγγηαλά - Καιπβάθηα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.100,00

0,00

30-6262.032

Καζαξηζκόο δξόκνπ Μπηδέξη - Αγία Βαξβάξα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.033

Άξζε θαηαπηώζεσλ θεληξηθήο νδνπνηίαο νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ ζέζε ΢αινκλήκαηα – ΢ύρληθν - Φνύξθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.760,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.036

΢πληήξεζε δξόκνπ Παιηνκάληξη – Καξαθξύδη νηθηζκνύ Κνπζηέζαο Γ.Γ.
Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ Γ.Γ. Σξνβάηνπ πξνο Κνηξώλα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.000,00

0,00

30-6262.037

Καζαξηζκόο δξόκνπ Βαξβαξηάδα – Απηδηά (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.038

Καζαξηζκόο δξόκνπ Κσλζηαληίλα – Καξβαζαξάο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.039

Καζαξηζκόο δξόκνπ ΢ηαπξόο – Φηιόξαρε Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

4.000,00

0,00

30-6262.040

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ νηθηζκνύ Υηόλνπ Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.500,00

0,00

30-6262.041

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Βξαγγηαλά – Άγηνο Νηθόιανο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.042

΢πληήξεζε δξόκνπ Δπηληαλά – Γξνζέια (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.043

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.044

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Παιηνθαξπά – Γηαζηαύξσζε Σξηδέλδξνπ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ Άγξαθα – Κνθνηόο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

4.300,00

0,00

30-6262.045

΢πληήξεζε δξόκνπ νηθηζκνύ ΢ύρληθνπ Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.046

Καζαξηζκόο δξόκνπ Μπάθα – Καξαθξύδη νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Σξνβάηνπ – Σξία ΢ύλνξα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.049

Καζαξηζκόο θεληξηθνύ δξόκνπ νηθηζκνύ Βαιαξίνπ – Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε δξόκνπ νηθηζκνύ ΢άτθαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.050

Καζαξηζκόο δξόκνπ Κνηξώλα – Κνθθηλόιαθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.051

Άξζε θαηαπηώζεσλ νηθηζκνύ Παξακεξίηαο Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.052

Καζαξηζκόο δξόκνπ Μάξαζνο – Κνθνηόο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.053

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Άγξαθα – Αγία Κπξηαθή (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.054

΢πληήξεζε δξόκνπ Σξνβάηνπ – Κνπζηέζα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.034
30-6262.035

30-6262.047
30-6262.048

ΑΔΑ:: 27
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-6262.055

Καζαξηζκόο δξόκνπ Βαξβαξηάδα – ΢ηύινο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.056

Καζαξηζκόο δξόκνπ Δπηληαλά – Απηδηά – Μέξζα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.057

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.058

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Κξαληέο – Ρόγγη νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε δξόκνπ Σξίδελδξν – Αζπξόξεκα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.059

Καζαξηζκόο δξόκνπ Καπθηά – Μηζνλύρη Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.060

0,00

0,00

3.240,00

0,00

30-6262.061

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Βαξβαξηάδα – Απηδηά – Μαξάζνπ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε νδνπνηίαο Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.062

Καζαξηζκόο δξόκσλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.063

΢πληήξεζε νδνπνηίαο νηθηζκώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.064

Καζαξηζκόο δξόκσλ Γ.Γ. Δπηληαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.065

΢πληήξεζε νδνπνηίαο νηθηζκώλ Γ.Γ. Δπηληαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.950,00

0,00

30-6262.066

Καζαξηζκόο δξόκσλ Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.067

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ ΢θάιεο – Καξπά Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε νδνπνηίαο Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

30-6262.071

Καζαξηζκόο δξόκνπ ΢ηαζκόο – ΢νπθιεξί – Καξαθξίδη Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Άξζε θαηαπηώζεσλ θεληξηθνύ δξόκνπ Καξβαζαξάο – Άγξαθα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε δξόκνπ νηθηζκνύ ΢ύρληθνπ Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.072

Καζαξηζκόο Γξόκνπ Μπάθα – ΢ακάξη νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.073

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ νηθηζκνύ Βαιαξίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.074

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.075

Καζαξηζκόο δξόκνπ Αγία Παξαζθεπή – Πιαιήζηξα νηθηζκνύ Βαιαξίνπ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ δηαζηαύξσζε Βξαγγηαλώλ – Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.076

΢πληήξεζε δξόκνπ νηθηζκνύ ΢άτθαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-6262.077

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Άγξαθα – Κακάξηα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.500,00

0,00

30-6262.078

0,00

0,00

24.994,43

0,00

30-6262.079

Καζαξηζκόο δξόκσλ ζηα Γ.Γ. Μαξάζνπ & Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο θαη απνςίισζε ζθνππηδόηνπνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.000,00

0,00

30-6262.080

Καζαξηζκόο δεκ. Υώξσλ θαη δξόκσλ Κξέληεο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.300,00

0,00

30-6262.081

Καζαξηζκόο αγξνηηθώλ δξόκσλ Κξέληεο – Παιαηάο Κξέληεο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.000,00

0,00

30-6262.068
30-6262.069
30-6262.070

ΑΔΑ:: 28
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

Καζαξηζκόο αγξνηηθώλ δξόκσλ Γάθλεο – Μαπξνκκάηαο – ΢ηαπξόο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο δξόκνπ ζθνππηδόηνπνπ – επηρσκάησζε (ΠΑΛΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

Καζαξηζκόο αγξ. δξόκσλ Κξέληεο από πιεκκύξεο , θαηνιηζζήζεηο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο αγξνηηθώλ δξόκσλ από πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο Υξύζσο –
Αγίνπ Γεκεηξίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο αγξνηηθώλ δξόκσλ από πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο Βίληαλε –
Παιαηά Βίληαλε – Κνηίληζζα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Δπηρσκάησζε δαζηθώλ δξόκσλ από πιεκκύξεο ζηε Γάθλε (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

5.900,00

0,00

30-6262.090

Καζαξηζκόο αγξ. & δαζηθώλ δξόκσλ από πιεκκύξεο & θαηνιηζζήζεηο
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καζαξηζκόο αγξ. & δαζηθώλ δξόκσλ από πιεκκύξεο & θαηνιηζζήζεηο
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πιαθόζηξσζε ζθαιηώλ έλαληη δεκαξρείνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.000,00

0,00

30-6262.091

΢πληήξεζε δξόκνπ Σξίδελδξν – ΢ηαπξόο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00

713.799,43

0,00
0,00

30-6262.082
30-6262.083
30-6262.084
30-6262.085
30-6262.086
30-6262.087
30-6262.088
30-6262.089

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6262.

0,00

30-6263.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ

30-6263.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ

0,00

0,00

15.000,00

30-6263.002

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

2.141,33

0,00

0,00

17.141,33

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6263.

0,00

30-6264.

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ

30-6264.001

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηειενπηηθώλ αλακεηαδνηώλ Γ.Δ. Αγξάθσλ
(ΠΑΡΑΚΡΑΝΣΖΘΔΝΣΑ)
Δπηζθεπή ηειενπηηθώλ αλακεηαδνηώλ Γ.Δ. Απεξαληίσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

30-6264.006

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηειενπηηθώλ αλακεηαδνηώλ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ
(΢ΑΣΑ 2011)
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηειενπηηθώλ αλακεηαδνηώλ Γ.Δ. Βίληαλεο
(ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηειενπηηθώλ αλακεηαδνηώλ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο
(ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)
΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ έξγνπ

0,00

0,00

40.000,00

0,00

30-6264.007

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

299,00

0,00

30-6264.008

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

4.797,00

0,00

30-6264.009

΢πληήξεζε Αλακεηαδνηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ – ΢άτθαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.800,00

0,00

30-6264.010

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

266,20

0,00

30-6264.002
30-6264.003
30-6264.004
30-6264.005

ΑΔΑ:: 29
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

30-6264.011

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6264.
30-626

30-627 .

Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ)

30-6277.

Λνηπεο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα

30-6277.001

Γαπάλεο εμέηαζεο θαηαιιειόηεηαο λεξνύ Δπηζθνπήο

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6277.
30-627
30-62

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
0,00

0,00
0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

3.517,80

0,00

0,00
0,00

100.680,00
831.620,76

0,00
0,00

0,00

0,00

596,95

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

596,95
596,95
841.217,71

0,00
0,00
0,00

30-63 .

ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ

30-632 .

Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ

30-6321.

Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ

0,00

0,00

4.000,00

0,00

30-6322.

Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ

0,00

0,00

4.000,00

0,00

30-6323.

Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.500,00
10.500,00

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-632
30-63

30-64 .

ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

30-646 .

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

30-6462.

Γεκνζίεπζε πξνθπξήμεσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-646
30-64

30-66 .

ΓΑΠΑΝΔ΢ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ΢ ΑΝΑΛΧ΢ΗΜΧΝ

30-664 .

Καύζηκα θαη ιηπαληηθά

30-6641.

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ

30-6641.002

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη
κεραλεκάησλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6641.
30-664

30-666 .

Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ

30-6661.

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ

30-6661.001

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Αγξάθσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00
0,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

ΑΔΑ:: 30
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-6661.002

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Απεξαληίσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

14.000,00

0,00

30-6661.003

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Αζπξνπνηάκνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6661.004

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Βίληαλεο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΡΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

6.000,00

0,00

30-6661.005

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Δ. Φξαγθίζηαο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

30-6661.006

Πξνκήζεηα Ξπιείαο (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6661.007

Πξνκήζεηα κνθεηώλ-θνπξηίλσλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6661.008

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6661.009

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ η.δ. Παιαηνρσξίνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6661.

0,00

0,00

0,00

5.341,00

0,00

0,00

107.341,00

0,00

30-6662.

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ

30-6662.001

Πξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6662.002

Πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

30-6662.003

Πξνκήζεηα δεμακελήο ππξαζθάιεηαο Υσκαηεξήο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-6662.004

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνύ θαπζηήξα παιαηνύ Γεκαξρείνπ Γήκνπ
Αγξάθσλ(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηερληθώλ θηελνηξνθηθώλ δξόκσλ
Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πιαθόζηξσζεο ρώξνπ Γ. ΢ρνιείνπ θαη
βνεζεηηθώλ ρώξσλ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ εξγαιείσλ εξγαηώλ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα ηζηκεληνζσιήλσλ γηα θαηαζθεπή νρεηώλ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πιαθόζηξσζεο πιαηείαο Αγίσλ Θενδώξσλ
Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην Γ.Γ.
Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

442,80

0,00

0,00

0,00

8.138,00

0,00

0,00

0,00

7.316,63

0,00

0,00

0,00

199,41

0,00

0,00

0,00

10.017,15

0,00

0,00

0,00

7.794,51

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

380,00

0,00

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηερληθώλ θεληξηθνύ δξόκνπ
Βαξβαξηάδα – Παιηνθαξπά (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηζηκεληόζηξσζεο δξόκνπ νηθηζκνύ
Κνπζηέζαο θαη ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πιεζίνλ εθθιεζηάο Αγ. Απνζηόισλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα πιηθώλ αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ Κνπζηέζαο
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην Γ.Γ.
Δπηληαλώλ θαη ζηε ζέζε Κακάξηα Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

13.300,00

0,00

0,00

0,00

13.300,00

0,00

0,00

0,00

9.058,94

0,00

0,00

0,00

8.255,00

0,00

30-6662.005
30-6662.006
30-6662.007
30-6662.008
30-6662.009
30-6662.010
30-6662.011
30-6662.012
30-6662.014

30-6662.015
30-6662.016

ΑΔΑ:: 31
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

0,00

900,48

0,00

0,00

0,00

1.107,00

0,00

0,00

0,00

8.831,40

0,00

0,00

0,00

3.510,42

0,00

0,00

0,00

8.337,19

0,00

0,00

0,00

5.800,67

0,00

0,00

0,00

12.027,68

0,00

30-6662.024

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ επηδηόξζσζεο πδξνκάζηεπζεο νηθηζκνύ
Καβάθηα Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ επηζθεπήο θαινξηθέξ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα μπιείαο θαη θεξακηδηώλ θαηαζθεπήο ζηέγεο Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ
Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ απνθαηάζηαζεο δεκηάο ιόγσ ζενκεληώλ ζην
δξόκν νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γηακόξθσζεο πξναύιηνπ ρώξνπ θαη επηζθεπή
ζηέγεο Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ ΢άτθαο Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξναύιηνπ
ρώξνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ νηθηζκνύ Κνπζηέζαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ επηζθεπήο ζηέγεο θνηλνηηθνύ γξαθείνπ
Βξαγγηαλώλ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Οηθνδνκηθά πιηθά κε ηα παξειθόκελα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

461,03

0,00

30-6662.025

Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο αλακεηαδνηώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.844,90

0,00

0,00
0,00

161.023,21
268.364,21

0,00
0,00

30-6662.017
30-6662.018
30-6662.019
30-6662.020
30-6662.021
30-6662.022
30-6662.023

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6662.
30-666

0,00
0,00

30-667 .

Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ

30-6671.

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ

30-6671.001

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6671.002

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ κεραλεκάησλ έξγνπ Γ.Δ Αγξάθσλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6671.003

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ κεραλεκάησλ έξγνπ Γ.Δ Απεξαληίσλ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6671.004

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ κεραλεκάησλ έξγνπ Γ.Δ Αζπξνπνηάκνπ

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6671.005

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ κεραλεκάησλ έξγνπ Γ.Δ Βίληαλεο

0,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6671.006

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ απνξξηκκαηνθόξσλ

0,00

0,00

9.000,00

0,00

30-6671.007

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

615,96

0,00

0,00

59.615,96

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6671.

0,00

30-6672.

Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ

30-6672.001

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε αλακεηαδνηώλ Γ.Δ. Αγξάθσλ

0,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6672.002

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ζπληήξεζε αλακεηαδνηώλ Γήκνπ

0,00

0,00

8.000,00

0,00

30-6672.004

Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.242,63

0,00

30-6672.005

Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

806,45

0,00

30-6672.006

΢πληήξεζε Αλακεηαδνηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ – ΢άτθαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.800,00

0,00

ΑΔΑ:: 32
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-6672.007

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

266,20

30-6672.008

Αληαιιαθηηθά απνξξηκκαηνθόξνπ απηνθηλήηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

2.930,03

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

34.045,31
93.661,27
542.025,48
1.703.998,79

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-6672.
30-667
30-66
30-6

0,00

30-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

30-71 .

ΑΓΟΡΔ΢ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΠΑΓΗΧΝ

30-713 .

Πξνκήζεηεο παγίσλ

30-7135.

Λνηπόο εμνπιηζκόο

30-7135.001

Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

15.000,00

30-7135.002

Πξνκήζεηα πνξηνπαξαζύξσλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ (ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΑ)

0,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

28.000,00
28.000,00
28.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

495.153,00

0,00

0,00

495.153,00

0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7135.
30-713
30-71

30-73 .

ΔΡΓΑ

30-732 .

Γαπάλεο θαηαζθεπήο παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

30-7321.

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο

30-7321.001

Καηαζθεπή αίζνπζαο πνιιαπιώλ εθδειώζεσλ ζην Γ.Γ. Γξαλίηζαο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7321.

0,00

30-7322.

Πιαηείεο πάξθα παηδόηνπνη

30-7322.001

Καηαζθεπή πιαηείαο Γ.Γ. Ραπηνπνύινπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

68.592,69

30-7322.002

Γηακόξθσζε πιαηείαο Λνγγηηζίνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

2.619,80

0,00

0,00

71.212,49

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7322.

0,00

30-7323.

Οδνί - νδνζηξώκαηα

30-7323.001

Δζσηεξηθή νδνπνηία Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

145.806,84

0,00

30-7323.002

Δζσηεξηθή νδνπνηία Γ.Γ. Πξαζηάο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

82.429,27

0,00

30-7323.003

΢πλέρηζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κέδξσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

30-7323.004

Δζσηεξηθή νδνπνηία Γαθλνύιαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

30-7323.005

Γηάλνημε δξόκνπ από ζέζε Πύξγνο εσο νηθία Μαξίαο Μπνύξαο Γ.Γ. Μαξάζνπ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

23.794,46

0,00

ΑΔΑ:: 33
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

30-7323.
30-732

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
270.930,57
0,00
0,00
0,00
837.296,06
0,00

30-733 .

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

30-7331.

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο

30-7331.001

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΢ΑΣΑ 2011

0,00

732.772,50

602.397,50

0,00

30-7331.002

0,00

0,00

22.871,42

0,00

0,00

0,00

10.300,00

0,00

30-7331.004

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖ΢Ζ΢ ΠΑ΢Ζ΢ ΦΤ΢ΔΧ΢ ΟΦΔΗΛΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΜΗΚΟΤ
ΓΖΜΟ΢ΗΟΤ ΠΡΟ΢ ΟΣΑ
΢πληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γπη. Φξαγθίζηαο, Αλαη. Φξαγθίζηαο-Αγ. Γεσξγίνπ
(Ο.΢.Κ.)
Αλαθαίληζε αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ Κεξαζνρσξίνπ

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-7331.005

Τδξαπιηθέο εξγαζίεο δεκνηηθνύ αίζνπζαο Κεξαζνρσξίνπ

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-7331.006

Αλαβάζκηζε-Δμνπιηζκόο πθηζηάκελνπ Πνιπδύλακνπ Πεξηθεξεηαθνύ Ηαηξείνπ
Γξαλίηζαο Γήκνπ Απεξαληίσλ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

490.527,00

0,00

732.772,50

1.140.095,92

0,00
0,00

30-7331.003

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7331.

0,00

30-7332.

Πιαηείεο πάξθα παηδόηνπνη

30-7332.001

Αλάπιαζε πιαηεηώλ Ηηέαο & Γαθλνύιαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

33.443,79

30-7332.002

Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο ζην Γ.Γ. Βνύιπεο (ΟΠΑΑΥ)

0,00

0,00

56.713,06

0,00

0,00

90.156,85

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7332.

0,00

30-7333.

Οδνί - νδνζηξώκαηα

30-7333.001

Αγξνηηθή νδνπνηία Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΟΠΑΑΥ)

0,00

0,00

130.601,50

0,00

30-7333.002

Σζηκεληόζηξσζε δξόκνπ ζην Παιαηνρώξη (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

30-7333.003

Γηαπιάηπλζε δξόκνπ Παιηνρώξη-Σζηξλώθα-Ηηέα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

30-7333.004

΢πληήξεζε δξόκνπ Λαθνύια- Μέγα Κάκπνο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

30-7333.005

Βειηίσζε δξόκνπ Μνλαζηεξάθη – Φνύξθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.006

Βειηίσζε θεληξηθνύ δξόκνπ Γ.Γ. Δπηληαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.500,00

0,00

30-7333.007

Βειηίσζε δξόκνπ ΢άτθα - Νηάια (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.008

Βειηίσζε δξόκνπ νηθηζκνύ Καβάθηα Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.009

Βειηίσζε δξόκνπ Άγξαθα - Γαπξνιηζηάδα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.000,00

0,00

30-7333.010

Βειηίσζε δξόκνπ Καξβαζαξάο – Άγξαθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.011

Βειηίσζε δξόκνπ Βαξβαξηάδα – ΢έινο Μαξάζνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.012

Βειηίσζε νδνπνηίαο Βαξβαξηάδα – Άγξαθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.013

Βειηίσζε δξόκνπ Σξηδέλδξνπ – Ατ – Ληάο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.710,00

0,00

ΑΔΑ:: 34
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-7333.014

Βειηίσζε δξόκνπ Σξίδελδξν – Κξύα Βξύζε (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.745,00

0,00

30-7333.015

Βειηίσζε δξόκνπ Μνλαζηεξάθη – Φηέξε (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.016

Βειηίσζε δξόκνπ νηθηζκνύ Κνπζηέζαο Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.017

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.018

Βειηίσζε θεληξηθνύ δξόκνπ Καξβαζαξάο – Γηαζηαύξσζε Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Βειηίσζε δξόκνπ Γ.Γ. Σξηδέλδξνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.019

Βειηίσζε βαηόηεηαο νδηθνύ δηθηύνπ Κεξαζνρώξη- Μάξαζνο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.020

Βειηίσζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.021

0,00

0,00

6.360,00

0,00

30-7333.022

Βειηίσζε δξόκνπ Άγηνο Θεόδσξνο – Καβάθηα Γ.Γ. Σξνβάηνπ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Βειηίσζε δξόκνπ Βαξβαξηάδα – Καξβαζαξάο – Κνηζίζηα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

30-7333.023

Πιαθόζηξσζε ηκήκαηνο δξόκνπ ζην Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

11.800,00

0,00

30-7333.024

Πιαθόζηξσζε δξόκνπ από νηθία Λάκπξνπ Απνζηόινπ εσο Κνπηξνκάλν Κσλ/λν
Γ.Γ. Δπηληαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ πξνο Παιηό Υσξηό Παιαηνθαηνύλαο (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

12.403,57

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

295.845,07

0,00

30-7333.025

΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7333.

0,00

30-7336.

Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο

30-7336.001

Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Κεξαζνρσξίνπ

0,00

0,00

7.000,00

0,00

30-7336.002

0,00

0,00

320.100,00

0,00

30-7336.003

Αλάπιαζε-Αλάδεημε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Γήκνπ
Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νηθηζκνύ Κξέληεο-Κεξαζνρσξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

1.312,15

0,00

30-7336.004

Αλαθάηληζε θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Αγ. Γεκεηξίνπ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

9,06

0,00

30-7336.005

Γηακόξθσζε απιείνπ ρώξνπ θαη θαηαζθεπή ππνζηέγνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ
Πνηακηάο Γπη. Φξαγθίζηαο (Ν.Α.)
Καηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα απιείνπ ρώξνπ ΣΔΔ θαη Γπκλαζίνπ Γπη.
Φξαγθίζηαο (Ν.Α.)
Δπελδύζεηο Σ.Γ. Ληζνρσξίνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

7.999,99

0,00

0,00

0,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

11.999,99

0,00

΢πληήξεζε επηζθεπή απνζήθεο γηα ζηέγαζε κόληκνπ ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ
(΢ΑΣΑ 2011)
Αλάπιαζε ρώξνπ πιεζίνλ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Σ.Γ. Σξηπνηάκνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

69.960,00

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

137.387,20

0,00

30-7336.011

Αλάπιαζε-Αλάδεημε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Αγξάθσλ, Δπηληαλώλ,
Σξίδελδξνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΟΠΑΑΥ)
Αλάπιαζε-Αλάδεημε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ (ΟΠΑΑΥ)

0,00

0,00

105.061,13

0,00

30-7336.012

Αλάδεημε ρώξνπ πεγώλ Πιαηαλνξέκαηνο Γ.Γ. Λεκεξίνπ (ΟΠΑΑΥ)

0,00

0,00

88.551,97

0,00

30-7336.013

Αλάπιαζε ρώξσλ Γ.Γ. Γήκνπ Αζπξνπνηάκνπ (ΟΠΑΑΥ)

0,00

0,00

370.219,06

0,00

30-7336.006
30-7336.007
30-7336.008
30-7336.009
30-7336.010

ΑΔΑ:: 35
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-7336.014

Αλάπιαζε-Αλάδεημε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Γπη. Φξαγθίζηαο (ΟΠΑΑΥ)

0,00

0,00

8.316,37

0,00

30-7336.015

Δγγεηνβειηησηηθά-Αληηπιεκκπξηθά έξγα Γήκνπ Απεξαληίσλ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)

0,00

0,00

136.406,26

0,00

30-7336.016

Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη αλάδεημε παιαηώλ ιίζηλσλ αισληώλ Γ.Γ.
Κεξαζνρσξίνπ (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)
Πξνζηαζία θαη αλάδεημε πδξόκπινπ θαη δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο Υώξνπ
ζηελ Σ.Κ. Υξύζσο (ΠΔΠ-ΔΠΣΑ)
Καηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην λεθξνηαθείν Λεπηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

355.000,00

0,00

0,00

0,00

104.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

30-7336.020

Σνηρίν αληηζηήξημεο θάησζελ νηθίαο Γεσξγίνπ Φιώηζηνπ ιόγσ θαηνιίζζεζεο
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο θάησζελ νηθίαο Λόδηνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.900,00

0,00

30-7336.021

Σνηρίν αληηζηήξημεο ζην λεθξνηαθείν Κέδξσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

30-7336.022

Καζαξηζκόο & αξκνιόγεκα παιαηώλ ηνίρσλ Ραπηνπνύινπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

12.000,00

0,00

30-7336.023

Άξζε θαηαπηώζεσλ δξόκνπ Κξαληέο – Κιεθηόβξπζε νηθηζκνύ Κνπζηέζαο
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
732.772,50
732.772,50

1.801.048,18
3.327.146,02
4.164.442,08

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

3.808,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

3.808,00

0,00

0,00

0,00

4.760,00

0,00

30-7336.017
30-7336.018
30-7336.019

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

30-7336.
30-733
30-73

30-74 .

ΜΔΛΔΣΔ΢, ΔΡΔΤΝΔ΢, ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΔ΢ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢

30-741 .

Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο

30-7411.

Μειέηεο έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ

30-7411.001

Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ Σξίδελδξνπ Γ.Γ.
Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ
Σξίδελδξνπ Γ.Γ. Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ Σξίδελδξνπ
Γ.Γ. Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή Αλάπιαζε νηθηζκνύ
Σξίδελδξνπ Γ.Γ. Σξίδελδξνπ θαη νηθηζκώλ ΢άηθαο θα Κακαξηώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ Γ.Γ.
Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ
Γ.Γ. Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ Γ.Γ.
Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

30-7411.002

30-7411.003
30-7411.004

30-7411.005
30-7411.006
30-7411.007

ΑΔΑ:: 36
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

30-7411.008

Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ
Δπηληαλώλ Γ.Γ. Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

2.380,00

0,00

30-7411.009

΢ηαηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ΢πλνιηθή αλάπιαζε νηθηζκνύ Δπηληαλώλ Γ.Γ.
Δπηληαλώλ θαη Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αληηπιεκκπξηθό-Καηαζθεπή γέθπξαο ζηνλ
νηθηζκό ΢ακαξίνπ Γ.Γ. Δπηληαλώλ, Γήκνπ Αγξάθσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ
Απεξαληίσλ (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε, εθζπγρξνληζκόο αξδεπηηθώλ
δηθηύσλ Γήκνπ Απεξαληίσλ(εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Τδξνγεσινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε, εθζπγρξνληζκόο αξδεπηηθώλ
δηθηύσλ Γήκνπ Απεξαληίσλ(εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Βειηίσζε, εθζπγρξνληζκόο αξδεπηηθώλ
δηθηύσλ Γήκνπ Απεξαληίσλ(εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ) (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

6.545,00

0,00

0,00

0,00

4.760,00

0,00

0,00

0,00

3.570,00

0,00

0,00

0,00

3.570,00

0,00

Γεσινγηθή αλαγλσξηζηηθή θαη πεξηβαληνιινγηθή κειέηε Σ.Γ. Σνπνιηάλσλ
(Λεηςπδξία) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Γεσινγηθή αλαγλσξηζηηθή θαη πεξηβαληνιινγηθή κειέηε Σ.Γ. Βειαώξαο
(Λεηςπδξία) (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε ζύληαμε ζρεδίσλ εθαξκνγήο & ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο γηα ην έξγν Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Γάθλεο
(ΘΖ΢ΔΑ΢)
Γαζνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ πιεζίνλ
γέθπξαο Σαηάξλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
΢ηαηηθή κειέηε δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ έξγνπ Αλάπιαζε
πεξηβάιινληνο ρώξνπ πιεζίνλ γέθπξαο Σαηάξλαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Σνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αλαβάζκηζε-αλάπιαζε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ
Σ.Γ. Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)
Αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ Αλαβάζκηζε-αλάπιαζε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ
Σ.Γ. Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

9.520,00

0,00

0,00

0,00

3.927,00

0,00

0,00

0,00

2.073,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

118.181,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

30-7411.010
30-7411.011
30-7411.012
30-7411.013
30-7411.014

30-7411.015
30-7411.016
30-7411.017

30-7411.018
30-7411.019
30-7411.020
30-7411.021

΢ύνολο ηος ΚΑ:
30-7412.
30-7413.

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
35-

.

30-7411.

Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε ηερληθώλ έξγσλ (πιελ
θηηξίσλ) (11.774,84 ΠΑΡΑΚΑΣΖΘΔΝΣΑ)
Λνηπέο κειέηεο (18.774,84 ΢ΑΣΑ 2011)

30-741
30-74
30-7
30

ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ ΠΡΑ΢ΗΝΟΤ

0,00
0,00
0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
732.772,50
732.772,50

218.181,00
218.181,00
4.410.623,08
6.114.621,87

0,00
0,00
0,00
0,00

ΑΔΑ:: 37
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

35-6 .

ΔΞΟΓΑ ΥΡΖ΢Ζ΢

35-60 .

ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΤ

35-601 .

Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ

35-6011.

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)

΢ύνολο ηος ΚΑ:

35-601

35-605 .

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

35-6051.

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

35-605
35-60

35-66 .

ΓΑΠΑΝΔ΢ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ΢ ΑΝΑΛΧ΢ΗΜΧΝ

35-665 .

Τιηθό εθηππώζεσλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπσλ εξγαζηώλ

35-6654.

Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ

35-6654.001

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

35-6654.
35-665

35-667 .

Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ

35-6672.

Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

35-667

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

0,00

0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

22.978,00

0,00

0,00

22.978,00

0,00

0,00

0,00

4.313,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.313,00
27.291,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00
0,00

3.000,00
3.000,00

0,00
0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00
0,00

35-669 .

Λνηπέο πξνκήζεηεο

35-6692.

Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ

0,00

0,00

15.000,00

35-6693.

Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.000,00
22.000,00
49.291,00

0,00
0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

35-669
35-66
35-6

35-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

35-71 .

ΑΓΟΡΔ΢ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΠΑΓΗΧΝ

35-713 .

Πξνκήζεηεο παγίσλ

35-7131.

Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

35-713
35-71

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.000,00
9.000,00

0,00
0,00

ΑΔΑ:: 38
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
70-

.

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

35-7
35

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
58.291,00
0,00

ΛΟΗΠΔ΢ ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢

70-7 .

ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢

70-73 .

ΔΡΓΑ

70-733 .

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο

70-7336.

Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο

70-7336.001

Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Γ. Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

291.643,58

0,00

70-7336.002

Γηακόξθσζε-Αλάδεημε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ Γήκνπ Φξαγθίζηαο (ΘΖ΢ΔΑ΢)

0,00

0,00

266.500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

558.143,58
558.143,58
558.143,58
558.143,58
558.143,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

70-7336.
70-733
70-73
70-7
70

-8 .

ΠΛΖΡΧΜΔ΢ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ΢ ΑΠΟΓΟ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ΢

-81 .

ΠΛΖΡΧΜΔ΢ ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΔΧΝ (Π.Ο.Δ.)

-811 .

Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ)

-8115.

Γηάθνξα έμνδα

-8115.001

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή αληιηνζηαζίνπ Δπηληαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.162,00

-8115.002

Δπ. επηηήξεζε ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο πνηόηεηαο 9001:2000 (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.428,00

0,00

0,00

2.590,00

0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:

-8115.

0,00

-8116.

Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ

-8116.001

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

11.800,00

0,00

-8116.002

Πξνκήζεηα πιηθώλ απνρέηεπζεο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

2.714,00

0,00

-8116.003

Πξνκήζεηα πιηθώλ θαιισπηζκνύ πιαηείαο Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

6.608,00

0,00

-8116.004

Πξνκήζεηα πιηθώλ θαιισπηζκνύ πιαηείαο Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

4.804,45

0,00

-8116.005

0,00

0,00

3.073,84

0,00

-8116.006

Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.808,00

0,00

-8116.007

Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ Γ.Γ. Βξαγγηαλώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

1.509,75

0,00

-8116.008

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

349,86

0,00

ΑΔΑ:: 39
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
0,00

0,00

-8116.010

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη Ληπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

-8116.011

Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

-8116.012

΢πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

-8116.013

-8116.009

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη
552,16

0,00

0,00

410,55

0,00

0,00

3.173,73

0,00

0,00

0,00

440,30

0,00

΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο –πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα ζην πεξηνδηθό
« ΢ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑ΢ 2007 » (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Σαρπδξνκηθά ηέιε ζηελ SPEEDEX (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

250,80

0,00

0,00

0,00

396,09

0,00

Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Σαρπδξνκηθά ηέιε (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

2.601,09

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

362,95

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

627,62

0,00

0,00

0,00

250,80

0,00

0,00

0,00

11.882,15

0,00

-8116.022

΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ θαη Γεπέδσλ Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

173,50

0,00

-8116.023

Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο δηθηύνπ νηθηζκνύ Κσλζηαληίλαο (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

7.072,88

0,00

-8116.024

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

319,50

0,00

-8116.025

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

3.311,69

0,00

-8116.026

Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

136,00

0,00

-8116.027

Πξνκήζεηα εηδώλ γηα αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γ.Γ. Μνλαζηεξαθίνπ θαη
Σξηδέλδξνπ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
΢πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Καηαζθεπή ηακπειώλ θαη πηλαθίδσλ ζηα Γ.Γ Σξηδέλδξνπ θαη Σξνβάηνπ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

9.448,60

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

2.403,80

0,00

0,00

79.032,11

0,00

-8116.014
-8116.015
-8116.016
-8116.017
-8116.018
-8116.019
-8116.020
-8116.021

-8116.028
-8116.029

΢ύνολο ηος ΚΑ:

-8116.

0,00

-8117.

Λνηπά έμνδα

-8117.001

Πξνκήζεηα ιεπθσκάησλ

0,00

0,00

7.800,00

0,00

-8117.003

Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαο πξνζώπσλ θαη
αληηπξνζσπεηώλ (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

642,60

0,00

ΑΔΑ:: 40
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

-8117.004

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ
(ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

-8117.
-811

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010
0,00

0,00
0,00

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

0,00

192,78

0,00

0,00
0,00

8.635,38
90.257,49

0,00
0,00

-812 .

Πιεξσκέο επελδπηηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ)

-8122.

Έξγα

-8122.001

Καζαξηζκνί δξόκσλ Κέδξσλ & Νένπ Αξγπξίνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

-8122.002

Καζαξηζκνί δξόκσλ Λεπηαλώλ-Ηηέαο (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

-8122.003

Υαιηθόζηξσζε δξόκσλ Γ.Γ. Ραπηνπνύινπ & Κέδξσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

-8122.004

Δζσηεξηθή νδνπνηία ζην Γ.Γ. Κέδξσλ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

-8122.005

Οινθιήξσζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Βαζηιεζίνπ (΢ΑΣΑ 2011)

0,00

0,00

6.925,00

0,00

-8122.006

Γηάλνημε δξόκνπ πξνο Άγην Νηθόιαν Γ.Γ. Αγξάθσλ(ππόι. 1ν Λνγαξηαζκνύ εηώλ
2001-2002) (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Οινθιήξσζε πηεξπγόηνηρνπ Γεμηνύ βάζξνπ θαη Γεκηνπξγία πξόζβαζεο ζηε
ζέζε Αζθάθα(ππόι. 1ν Λνγαξηαζκνύ έηνπο 2003) (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Οινθιήξσζε πηεξπγόηνηρνπ Αξηζηεξνύ βάζξνπ θαη Γεκηνπξγία πξόζβαζεο
ζηελ γέθπξα ζηε ζέζε Αζθάθα (ΠΑΛΑΗΑ ΟΦΔΗΛΖ)
Οινθιήξσζε ρώξνπ ζηέγαζεο Γ. Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)
Γηαπιάηπλζε δξόκνπ πεξηνρήο Αγίνπ Παληειεήκνλα Γ.Γ. Αγξάθσλ (ΠΑΛΑΗΑ
ΟΦΔΗΛΖ)

0,00

0,00

5.195,32

0,00

0,00

0,00

4.807,27

0,00

0,00

0,00

11.732,27

0,00

0,00

0,00

9.567,60

0,00

0,00

0,00

12.118,60

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

78.046,06
78.046,06
168.303,55

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

-8122.007
-8122.008
-8122.009
-8122.010

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

-8122.
-812
-81

-82 .

ΛΟΗΠΔ΢ ΑΠΟΓΟ΢ΔΗ΢

-821 .

Απόδνζε ζπληαμηνδνηηθώλ εηζθνξώλ

-8211.

Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα
παξάζηαζεο

΢ύνολο ηος ΚΑ:

-821

-822 .

Απόδνζε θόξσλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσο

-8221.

Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ

΢ύνολο ηος ΚΑ:

-822

-823 .

Απόδνζε Αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ

-8231.

Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία

0,00
0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

ΑΔΑ:: 41
4Α3ΑΩ6Α-Φ
΢ελίδα
από 41

ΓΗΜΟ΢ ΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2011
Κυδικόρ Απιθμόρ

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2010
Γιαμοπθυθείζερ
Δνηαλθείζερ
μέσπι 31/12/2010
μέσπι 31/12/2010

ΣΙΣΛΟ΢ ΓΑΠΑΝΗ΢

ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝ.ΔΣΟ΢ 2011
Φηθιζθείζερ από
Δγκπιθείζερ από
ηο ΢ςμβούλιο
Αποκενηπ.Γιοίκηζη

-8231.001

Απόδνζε εηζθνξώλ ΣΤΓΚΤ

0,00

0,00

38.000,00

0,00

-8231.004

Απόδνζε εηζθνξώλ ΗΚΑ

0,00

0,00

18.000,00

0,00

-8231.005

ΣΑΓΚΤ - ΣΔΑΓΤ Α΢Φ.

0,00

0,00

20.000,00

0,00

-8231.007

ΣΑΓΚΤ - ΣΠΓΤ

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

92.000,00
92.000,00
148.000,00
316.303,55

0,00
0,00
0,00
0,00

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

-8231.
-823
-82
-8

-9 .

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ

-91 .
-911 .

ΠΟ΢Ο ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΟ ΓΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧ΢Ζ ΣΧΝ ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΗ΢ΣΧ΢ΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΜΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΢ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ
Απνζεκαηηθό

-9111.

Απνζεκαηηθό

΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:
΢ύνολο ηος ΚΑ:

-911
-91
-9

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

0,00

0,00

172.150,72

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

172.150,72
172.150,72
172.150,72

0,00
0,00
0,00

14.944.437,94

0,00

0,00

1.161.564,38

΢την παρούσα απόφαση οι κύριοι Μπαμπαλής Θεόδωρος, Σσιάμης Θεόδωρος, Κίτσιος Γεώργιος, Παπαθανάσης Απόστολος, Κατσιάδας Θεόδωρος και
Μάκκας Κωνσταντίνος ψήφισαν τα έσοδα ενώ από τις δαπάνες ψηφίζουν μόνο τις δαπάνες μισθοδοσίας, διοικητικών λειτουργιών πλην των καυσίμων,
Ο κύριος Γκορόγιας Παναγιώτης, δεν ψηφίζει τις δαπάνες διότι δεν προβλέπονται Δαπάνες για Έκτακτές ανάγκες,
Ο κύριος Σελώνης Λεωνίδας δεν ψηφίζει τα έργα – προμήθειες και γενικά όλες τις οφειλές των προηγούμενων οικονομικών ετών.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 64/2011
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης η οποία διήρκησε μια (1) ώρα.
΢υντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Σα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Σ.΢.Τ.
Σσιώλης Δημήτριος

Δημήτριος Σάτσης

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful