Siniša Đuranović Zlatko Lazičić

TAKTIKA U RUKOMETU

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

TAKTIKA označava sposobnost djelotvorne primjene motoričkih znanja u rješavanju situacijskih problema tokom takmičarske aktivnosti.
SPORTAŠEVA TAKTIČKA EFIKASNOST IZRAVNO OVISI O: BROJU I RAZINI PROGRAMA TAKTIČKOG DJELOVANJA STEPENU USVOJENOSTI TEHNIČKIH ELEMENATA RAZINI SPECIFIČNIH KONDICIONIH SPOSOBNOSTI

TAKTIKA IGRE U NAPADU INDIVIDUALNA GRUPNA podbacivanje dupli pas ili povratna lopta ukrštanje sa i bez lopte KOLEKTIVNA

bez lopte s loptom

kolektivni kontranapad
napad na organizovanu odbranu napad na organizovanu odbranu sa igračem više napad na organizovanu odbranu sa igračem manje napad smanjenim brojem igrača na jednako brojnu organizovanu odbranu

TAKTIKA

blokade grupni kontranapad ekran odvlačenje

TAKTIKA IGRE U ODBRANI INDIVIDUALNA pokrivanje igrača oduzimanje lopte presjecanje ometanje blokiranje lopte sprečavanje igrača

kombinacije napada

GRUPNA
preuzimanje grupni izlazak na oduzimanje lopte

KOLEKTIVNA
kolektivno sprečavanje igra u odbrani sa igračem više igra u odbrani sa igračem više igra u odbrani sa smanjenim brojem igrača u odnosu na jednak broj napadača kolektivni izlazak na oduzimanje lopte

grupno sprečavanje kontranapada
saradnja odbrane sa golmanom u pokrivanju gola

individualno sprečavanje kontr.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

SREDSTVA TAKTIKE SU: ELEMENTI TEHNIKE IGRE ELEMENTI FIZIĈKE (KONDICIONE) PRIPREMLJENOSTI ELEMENTI PSIHOLOŠE PRIPREMLJENOSTI ELEMENTI TEORIJSKE PRIPREMLJENOSTI IGRAĈA
TAKTIKA IGRE DIJELI SE NA TAKTIKA IGRE U NAPADU TAKTIKA IGRE U ODBRANI KAKO U NAPADU, TAKO I U ODBRANI TAKTIKA IGRE MOŢE BITI: INDIVIDUALNA GRUPNA (NE SVI IGRAĈI) KOLEKTIVNA

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

Taktika igre INDIVIDUALNA je kada jedan igraĉ samostalno pronalazi i primjenjuje rješenja u odreĊenoj situaciji.

GRUPNA je ako ta rješenja pronalaze dva ili više
igraĉa, ali ne svi.

KOLEKTIVNA je ako svi igraĉi jednog sastava
zajedniĉki primjenjuju odreĊeno rješenje.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

TAKTIKA IGRE U NAPADU
Napad je faza igre u kojoj sastav posjeduje loptu. Poĉinje u trenutku dolaska u posjed lopte i traje tako dugo dok se akcija napada ne završi, odnosno, dok se lopta ne izgubi. Cilj napada je da se smišljenim akcijama postigne

zgoditak.

Ponekad napadaĉi u dugotrajnom zadrţavanju lopte “fingiraju” aktivnost kako bi saĉuvali postignuti rezultat ili da bi zadrţavanjem igre primili što manje golova. Tu taktiku obiĉno primjenjuju slabiji sastavi.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

INDIVIDUALNA TAKTIKA NAPADA Igraĉ taktiĉki individualno djeluje od trenutka kada samostalnom odlukom izabere i u igri primijeni takav element tehnike igre koji smatra najpovoljnijim rješenjem za trenutaĉnu situaciju. SREDSTVA INDIVIDUALNE TAKTIKE NAPADA U UŢEM SMISLU SU:

utrĉavanja i pretrĉavanja)

ELEMENTI TEHNIKE IGRE BEZ LOPTE (otkrivanja, ELEMENTI TEHNIKE IGRE S LOPTOM (dodavanja,

hvatanja i šutiranja, zatim kretanja igraĉa s loptom i varke u napadu)

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

U individualnu taktiku napada ubraja se i INDIVIDUALNI KONTRANAPAD, a u skladu sa psihiĉkom pripremljenošću i

ponašanjem igraĉa u takmiĉarskoj situaciji, mogu se ubrojati i ODNOS IGRAĈA PREMA SUDIJI, PROTIVNIKU I PUBLICI te ISKORIŠTAVANJE KLIMATSKIH USLOVA i sl.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

GRUPNA TAKTIKA NAPADA
Elementom grupne taktike napada smatra se akcija u kojoj u rješavanju odreĊene situacije igre, zajedniĉki sudjeluju barem dva ili više, ali ne i svi igraĉi jednog sastava ELEMENTI GRUPNE TAKTIKE NAPADA JESU: POVRATNA LOPTA (DVOSTRUKO DODAVANJE) ILI DUPLI PAS UKRŠTANJE (S LOPTOM, BEZ LOPTE) BLOKADA (OKOMITA, DIJAGONALNA, NASUPROTNA, LAŢNA) EKRAN GRUPNI KONTRANAPAD ODVLAĈENJE KOMBINACIJE NAPADA U KOJIMA

NE SUDJELUJU SVI IGRAĈI

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

KOLEKTIVNA TAKTIKA NAPADA
KOLEKTIVNIM AKTIVNOSTIMA U NAPADU PRIPADAJU: KOLEKTIVNI KONTRANAPAD

PRIPREME ZA NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU
NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU S IGRAČEM VIŠE

NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU S IGRAČEM
MANJE NAPAD SA SMANJENIM BROJEM NAPADAČA NA JEDNAKOBROJNU ORGANIZOVANU ODBRANU

Handball action.mp4

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

RAZVIJANJE NAPADA

Napad poĉinje u trenutku dolaska u posjed lopte i razvija se prema slijedećim fazama: PRVA FAZA NAPADA – KONTRANAPAD DRUGA FAZA NAPADA – PRIPREMA ZA NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU TREĆA FAZA NAPADA – NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

NAPAD NA ORGANIZOVANU OBRANU
U fazi napada na organizovanu odbranu koriste se razliĉiti sistem igre. Sistem igre unaprijed je utvrĊen

raspored igraĉa i naĉin igranja jednog sastava u obrani ili u napadu. Prema tome u rukometu postoje napadaĉki i odbrambeni sistem igre.
POSTOJE TRI OSNOVNA SISTEMA IGRE U NAPADU:
SISTEM IGRE BEZ KRUŢNOG NAPADAĈA SISTEM IGRE S JEDNIM KRUŢNIM NAPADAĈEM SISTEM IGRE S DVA KRUŢNA NAPADAĈA

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

PRINCIPI NAPADA
ŠIRINA NAPADA

DUBINA NAPADA
BRZINA LOPTE

PROMJENA RITMA I TEMPA IGRE U
NAPADU POKRETLJIVOST NAPADAČA OPTIMALNO TRAJANJE NAPADA

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

ŠIRINA NAPADA
Pod širinom napada razumije se tako organizovana igra napadaĉa u kojoj se lopta kreće od krila do krila i u kojoj je svaki igraĉ sa svog igraĉkog mjesta opasan po protivniĉki gol. To posebno vrijedi za efikasnost krilnih igraĉa iz širokih pozicija.

DUBINA NAPADA
Princip dubine zahtijeva da se vanjski napadaĉi u osnovnom rasporedu nalaze na udaljenosti od 12 do 14 m od protivniĉkog gola. Ovaj se princip potpuno poštuje tek onda kada su vanjski napadaĉi sposobni s udaljenosti 9-10 m postići pogodak, zatim kada su iz pozicije vanjskih napadaĉa sposobni za suradnju s igraĉima na crti, kao i kada znaju stvarati prilike za pogodak svojim krilnim igraĉima.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

BRZINA LOPTE
Princip brzine lopte zahtijeva da pojedini igraĉ ne zadrţava loptu kod sebe, već da se brzom igrom, najbolje bez udaranja loptom od tlo, ostvari takav kolektivan napad u kojem punim intenzitetom sudjeluje svih 6 igraĉa jednog sastava

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

PROMJENA RITMA I TEMPA IGRE U NAPADU
Princip promjene ritma i tempa igre utemeljen je na igri po fazama, kada se faza pripreme naizmjeniĉno smjenjuje s fazom napada na organizovanu obranu. Ovako taktiĉki organizovana aktivnost napadaĉa omogućuje dugotrajniju provedbu napada s obzirom na stepen pripremljenosti igraĉa i s obzirom na pravila igre. Ako je ovaj princip aktivnosti igraĉa zadovoljen, a uz stalnu prijetnju protivniĉkom golu, duţina napada neće pravilima ograniĉena. Stoga u fazama pripreme napada treba jasno pokazati odreĊenu raznovrsnost aktivnosti, a trajanje pojedinih faza pripreme na smiju trajati predugo.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

POKRETLJIVOST NAPADAČA
Princip taktiĉki pravilno organizovana pokretljivosti napadaĉa sastoji se od niza uzastopnih ubadanja, izmjena mjesta i odvlaĉenja vanjskih napadaĉa u suradnji s krilima i kruţnim napadaĉem, s loptom i bez nje. Ta se pokretljivost proširuje još i uzimanjem zaleta, ukrštanjem i kretanjem po putanji male ili velike osmice. A sve to s ciljem da se jedan napadaĉ, barem na trenutak oslobodi i zaštiti od igraĉa iz protivniĉke obrane, što onda koristi za šut ili za ulazak u protivniĉku obranu, odnosno prolaz i skok u golmanov prostor. Druga je mogućnost kolektivnom varkom odvlaĉenja navesti odbranu da se koncentrišu na naizgled ugroţenom dijelu zone. Tada se brzim prebacivanjem lopte na drugu stranu, gdje je odbrana razrijeĊena, moţe stvoriti prilika za pogodak. Prema tome, princip pokretljivosti igraĉa u napadu jedan je od temeljnih uvjeta za efikasnost napadaĉa.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

OPTIMALNO TRAJANJE NAPADA
Princip optimalnog trajanja napada traţi od igraĉa sposobnosti za organizaciju aktivnog i svrsishodnog napada u skladu s vlastitim mogućnostima, a u odnosu na kvalitetu protivnika, kao i s obzirom na tok igre i trenutaĉni rezultat. To znaĉi da igraĉ mora biti sposoban ocijeniti je li situacija povoljna za realizaciju pogodka. Smatra se da je efikasan onaj igraĉ koji iz tri udarca na gol postigne bar dva pogodka.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

TAKTIKA IGRE U ODBRANI
Odbrana je faza igre u kojoj sastav ne posjeduje loptu. Izravni cilj odbrane jest sprijeĉiti protivnika da postigne pogodak,
odnosno da osvoji odbijenu ili odbranjenu loptu.
Odbrana poĉinje u trenutku gubitka lopte. Proces prelaza, transformacije iz napada u organizovanu odbranu razvija se po sledećim fazama: Sprjeĉavanje kontranapada Igra u neorganizovanoj odbrani Igra u organizovanoj odbrani Iznimke redoslijeda su postignuti pogodak, poĉetak utakmice i drugog poluvremena.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

TAKTIKA IGRE U ODBRANI
INDIVIDUALNA TAKTIKA ODBRANE GRUPNA TAKTIKA ODBRANE KOLEKTIVNA TAKTIKA ODBRANE

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

INDIVIDUALNA TAKTIKA ODBRANE
POKRIVANJE IGRAČA

ODUZIMANJE LOPTE
PRESJECANJE OMETANJE BLOKIRANJE LOPTE SPRJEČAVANJE IGRAČA

INDIVIDUALNO SPRJEČAVANJE KONTR.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

GRUPNA TAKTIKA ODBRANE
PREUZIMANJE GRUPNI IZLAZAK NA ODUZIMANJE LOPTE

GRUPNO SPRJEČAVANJE KONTRANAPADA
SARADNJA ODBRANE SA GOLMANOM U POKRIVANJU GOLA

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

KOLEKTIVNA TAKTIKA ODBRANE
KOLEKTIVNO SPREČAVANJE KONTRANAPADA IGRA U ODBRANI S IGRAČEM MANJE IGRA U ODBRANI S IGRAČEM VIŠE IGRA U ODBRANI SA SMANJENIM BROJEM

IGRAČA U ODNOSU NA JEDNAK BROJ
NAPADAČA KOLEKTIVNI IZLAZAK NA ODUZIMANJE LOPTE SISTEM IGRE U OBRANI

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

SISTEM IGRE U ODBRANI
SISTEM INDIVIDUALNE ODBRANE

SISTEM ZONSKE ODBRANE
SISTEM KOMBINIRANE ODBRANE

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

SISTEM INDIVIDUALNE ODBRANE

DEFENZIVNA INDIVIDUALNA ODBRANA POLUOAENZIVNA INDIVIDUALNA ODBRANA OFANZIVNA INDIVIDUALNA ODBRANA

PRESSING

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

SISTEM ZONSKE ODBRANE

VARIJANTA ZONSKE ODBRANE 6:0

VARIJANTA ZONSKE ODBRANE 5:1
VARIJANTA ZONSKE ODBRANE 4:2

VARIJANTA ZONSKE ODBRANE 3:2:1
VARIJANTA ZONSKE ODBRANE 3:3

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

SISTEM KOMBINOVANE ODBRANE

KOMBINOVANA ODBRANA 5+1

KOMBINOVANA ODBRANA 5+1 (indijanac)
KOMBINOVANA ODBRANA 4+2 KOMBINOVANA ODBRANA 1+5 KOMBINOVANA ODBRANA 4:1+1

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

FAKTORI O KOJIMA OVISI PRIMJEREN NAČIN IGRE U ODBRANI:

Morfološke,motoričke i intelektualne sposobnosti vlastitih i protivničkih igrača Karakteristike protivničkog napada Nivo tehničko- taktičkog znanja protivničkog sastava u napadu Objektivna snaga protivnika (jači ili slabiji) Trenutni rezultat na utakmici (kretanje)
OSNOVNI ZADACI:

Sprječavanje protivnika da postigne pogodak Sprječavanje kontranapada

Prekid organizovane igre u napadu

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

PRINCIPI IGRE U FAZI ODBRANE:

Princip postavljanja licem prema lopti

(suncokret)
Princip zatvaranja prostora igrača u napadu za prolaz prema golu Princip zatvaranja prostora za prolaz lopte prema golu Princip gustoće Princip dubine

Princip širine

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

VJEŢBE PRIPREME ZA NAPAD NA ORGANIZOVANU ODBRANU 6:0
PREBROJAVANJE (VIŠAK,”UBADANJE”)
MALA UNUTRAŠNJA OSMICA MALA VANJSKA OSMICA

VELIKA UNUTRAŠNJA OSMICA ITD.

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

VRSTE NAPADA NA ZONSKU ODBRANU 3:2:1
ODVLAĈENJA

krilnih igraĉa s loptom (bekova)
krilnih igraĉa bez lopte (bekova) srednjih igraĉa bez lopte (prednjeg centra) srednjih igraĉa s loptom (prednjeg centra) vanjskih igraĉa s loptom (halfa)

vanjskih igraĉa bez lopte (halfa)

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

BLOKADE
okomite nasuprotne

dijagonalne
UKRŠTANJE jednostruka dvostruka POVRATNE LOPTE stvaranje viška napadaĉa UBADANJA stvaranje viška napadaĉa

ELEMENTI TAKTIKE RUKOMETA

DRUGE KOMBINACIJE
“EKRAN” ZA LIJEVOG VANJSKOG “EKRAN” ZA SREDNJEG NAPADAĈA “LJEVAK” ZA SREDNJEG NAPADAĈA “LJEVAK” ZA KRILO “EKRAN” ZA KRILO NASUPROTNA BLOKADA PROTIV FLASTERA

Hvala

na
paţnji

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful