P. 1
Bölgesel Göstergeler TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

Bölgesel Göstergeler TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

|Views: 240|Likes:
Published by Uğur Özkan

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2011

pdf

text

original

TÜİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜİK
ISSN 1307-0894
BÖLGESEL
GÖSTERGELER
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
2010
BÖLGESEL
GÖSTERGELER
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
I
JUkKlYf lSJAJlSJlK KUkUMU
TÜİK
8ÖLC£S£L
CÖS1£kC£L£k
1k81 Zon¿uldak, Karabük, 8artìn
2010
8ÖLGfSfL GÖSJfkGfLfk Jk81 Zongu|dak, Karabuk, 8artrn
lstatistiki veri ve bil¿i istekleri için
8il¿i 0agìtìm Crubu
1el: + (312) 410 02 15 - 410 02 44
faks: + (312) 417 04 32
Yayìn istekleri için
0õner Sermaye l¶letmesi
1el: + (312) 425 34 23 - 410 05 9ó - 410 02 85
faks: + (312) 417 58 8ó
Yayìn içerigine yõnelik sorularìnìz için
1ûlK Zon¿uldak 8õl¿e Müdürlügü
1el: + (372) 253 79 70
Je|: + (372) 253 42 ó7
faks: + (372) 253 71 28
lnternet
http:]]www.tuik.¿ov.tr
£-posta
bil¿i©tuik.¿ov.tr
Yayìn No
3559

lSSN
1307-0894

1ürkiye lstatistik Kurumu
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-ANKAkA ] 1ûkKlY£
8u yayìnìn 5846 Sayìlì fikir ve Sanat £serleri Kanununa ¿õre her hakkì 1ürkiye lstatistik Kurumu 8a¶kanlìgìna
aittir. Cerçek veya tüzel ki¶iler tarafìndan izinsiz çogaltìlamaz ve dagìtìlamaz.
1ürkiye lstatistik Kurumu Matbaasì, Ankara
1el: 0312 410 01 64 ¯ faks: 0312 418 50 82
Mayìs 2011
MTB: 2011-411-170 Adet
2010
ISBN 978-975-19-5072-7
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
III
Önsöz
ÖNSÖZ
Türkiye statistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yapısı ile ilgili sayım ve
aratırmalardan elde ettii bilgileri, bata kamu kurum ve kuruluları ve aratırmacılar olmak üzere
kamuoyunun kullanımına sunmaktadır.
Yayınlar, tutarlılık, zamanlılık, effaflık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet
sunumu ilkelerine göre hazırlanmaktadır.
Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasına paralel olarak,
üretilen istatistiklerin iyiletirilmesi, gelitirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanması, bölgelerin sosyo-
ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birlii Bölgesel
statistik Sistemi’ne uygun karılatırılabilir istatistiki veri tabanı oluturulması amacıyla, ülke genelinde
statistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (BBS) tanımlanmı, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge
Tekilatları’nın güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyapı kurulmutur. Yerel
düzeyde kalkınma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacaktır. Bu yayında yer alan bölgesel veriler
BBS’ye göre sınıflandırılmıtır.
Bölgesel düzeyde ayrıntılı verilerin üretilmesi, kayıtlara dayalı verilerin gelitirilmesine balıdır. Ulusal
kayıt sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜK tarafından yürütülen faaliyetler devam etmektedir.
Bölgesel düzeyde veri talebinin yükseklii göz önünde bulundurularak hazırlanan bu yayın, deiik
zamanlarda yayınlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her aamadaki karar alıcı ve kullanıcılara
kolaylık ve zaman tasarrufu salayacaktır. Bu yayın, aynı zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri
hizmetteki gelimeleri ve eksiklikleri tesbit etmek amacıyla, üretilen verileri göstergelere dönütürerek
karar almada kolaylık salayacak, BBS’ye göre Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan 2. düzeyde
TR81 bölgesi bilgilerini içermektedir. Ayrıca yayında, kullanıcıların karılatırma yapabilmelerini salamak
üzere TR811 (Zonguldak), TR812 (Karabük) ve TR813 (Bartın) 3. düzeyde bölge birimleri olan illerin
göstergelerine de yer verilmektedir.
Yayının tüm kullanıcılara kolaylık salamasını ve faydalı olmasını dilerim.
A. Ömer TOPRAK
Bakan V.
A. Ömer TOPRAK
Başkan V.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
V
Sayfa
Önsöz III
çindekiler V
Açıklama VII
Genel Bilgiler IX
1. Temel Göstergeler 1
2. Nüfus ve Sosyal Yapı 29
Nüfus Eilimleri ve Demografi 36
Salık 54
Eitim 56
Kültür 61
Adalet 65
Seçim 71
Çevre 73
gücü 77
Gelir Daılımı 80
Tüketim Harcamaları 81
3. Ekonomik Yapı 82
Milli Gelir 87
Dı Ticaret 88
Fiyat ve Endeksler 90
statistikleri 91
Enerji 93
naat 94
Ulatırma 96
Tarım 99
Turizm 109
Ek
1. Veri Kaynakları 111
2. lgili Bilgilere Ulamak çin… 112
ÇNDEKLER
İçindekiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
VI
Simge ve Ksaltmalar
... Bilgi elde edilememitir
- Bilgi yoktur
(*) 5429 sayl Kanun gerei gizlilik ilkesine göre istatistiki birim says üçten az
olduu için birimlere ilikin bilgiler verilememitir.
0 Kullanlan birimin yarsndan azdr
TL Türk Liras
$ ABD Dolar
BBS statistiki Bölge Birimleri Snflandrmas
TÜK Türkiye statistik Kurumu
TÜFE Tüketici Fiyatlar Endeksi
GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasla
GSKD Gayri Safi Katma Deer
2009/’10 01/10/2009 ile 31/09/2010 arasndaki örenim dönemi
% 20’lik
gelir grubu
Toplam hane gelirlerinin küçükten büyüe doru sralanarak, hanehalk
saylarnn 5 eit parçaya bölünmek suretiyle gelir gruplarnn oluturulmas
ISIC Rev 3 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi Snflamas
CPA Faaliyetlere Göre Ürünlerin statistiki Snflamas
2008/’09 2008’de balayan ve 2009’da biten sezon yl


Simge ve Kısaltmalar
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
VII
AÇIKLAMA
1. Giri
Bölgesel düzeyde kullanıcı talebi dikkate alınarak seçilen belirli deiken ve göstergelerden oluan
bu yayın kullanıcıların bölgesel veriye daha kolay ulaabilmesi amacıyla hazırlanmıtır. Ayrıca grafiklerle
verinin daha kolay anlaılabilmesi amaçlanmıtır.
2. Kapsam
Yayın, 2000 yılından balayarak mevcut en son yıl verilerini içermekte, TR81 2. düzey bölgesi
(Zonguldak, Karabük, Bartın) ile TR811 (Zonguldak), TR812 (Karabük) ve TR813 (Bartın) 3. düzey illerinin
yanında, BBS 2. düzey (26 Bölge), BBS 3. düzey (81 il) göstergelerini kapsamaktadır.
3. Veri Kaynakları
Yayında sunulan verilerin önemli bir kısmı Türkiye statistik Kurumunun çalımaları ya da ilgili
kurumlarla yapılan ibirlii ile elde edilmitir. Bir bölümü ise ilgili kurumunların yayınlarından olduu gibi
alınmıtır. Yayının ilk kısmında bu verilerden yararlanılarak göstergeler hesaplanmıtır.
Veri Güncelleme:
Bu yayında yer alan verilerin son güncelleme tarihi 21/03/2011’dir.
4. Sınıflamalar
statistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
Bölgesel istatistiklerin toplanması, gelitirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması,
bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birlii Bölgesel statistik Sistemine uygun,
karılatırılabilir istatistiki veri tabanı oluturulması amacıyla ülke çapında statistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması tanımlanmıtır.
statistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller 3. düzey olarak tanımlanmı; ekonomik, sosyal ve
corafi yönden benzerlik gösteren komu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de
dikkate alınarak 1. düzey ve 2. düzey olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarik statistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması yapılmıtır.
Buna göre:
1. düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmı olup, 12 adettir.
2. düzey: 3. düzeydeki komu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmı olup, 26 adettir.
3. düzey: l düzeyinde 81 adet statistiki Bölge Birimi yer almaktadır. Her il bir statistiki Bölge
Birimini tanımlamaktadır.
Sınıflandırmaya ilikin ayrıntılı bilgi statistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması tablosunda
verilmektedir.
Açıklama
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
VIII
TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak
(Tekirda, TR211 Tekirda Karabük, TR812 Karabük
Edirne, TR212 Edirne Bartn) TR813 Bartn
Bat Krklareli ) TR213 Krklareli Bat (Kastamonu, TR821 Kastamonu
Marmara ( Balkesir, TR221 Balkesir Çankr, TR822 Çankr
Çanakkale ) TR222 Çanakkale Sinop) TR823 Sinop
TR31 (zmir) TR310 zmir (Samsun, TR831 Samsun
(Aydn, TR321 Aydn Tokat, TR832 Tokat
Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum
Mula) TR323 Mula Amasya) TR834 Amasya
(Manisa, TR331 Manisa (Trabzon TR901 Trabzon
Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Ordu, TR902 Ordu
Kütahya, TR333 Kütahya Dou Giresun, TR903 Giresun
Uak) TR334 Uak Karadeniz Rize, TR904 Rize
(Bursa, TR411 Bursa Artvin, TR905 Artvin
Eskiehir, TR412 Eskiehir Gümühane) TR906 Gümühane
Bilecik ) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum
Dou ( Kocaeli, TR421 Kocaeli Erzincan, TRA12 Erzincan
Marmara Sakarya, TR422 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt
Düzce TR423 Düzce Kuzeydou (Ar, TRA21 Ar
Bolu, TR424 Bolu Anadolu Kars, TRA22 Kars
Yalova ) TR425 Yalova Idr, TRA23 Idr
Bat TR51 ( Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan
TR5 Anadolu ( Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya
Karaman) TR522 Karaman Elaz, TRB12 Elaz
( Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl
Isparta, TR612 Isparta Ortadou Tunceli ) TRB14 Tunceli
Burdur) TR613 Burdur Anadolu (Van, TRB21 Van
TR62 (Adana, TR621 Adana Mu, TRB22 Mu
Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis
TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari
Kahramanmara TR632 Kahramanmara (Gaziantep, TRC11 Gaziantep
Osmaniye) TR633 Osmaniye Adyaman, TRC12 Adyaman
TR71 (Krkkale, TR711 Krkkale Kilis ) TRC13 Kilis
Aksaray, TR712 Aksaray (anlurfa, TRC21 anlurfa
Nide, TR713 Nide Güneydou Diyarbakr ) TRC22 Diyarbakr
Orta Nevehir, TR714 Nevehir Anadolu (Mardin, TRC31 Mardin
Anadolu Krehir) TR715 Krehir Batman, TRC32 Batman
TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri rnak, TRC33 rnak
Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt
Yozgat) TR723 Yozgat Top 12 26 81
Karadeniz
TRC2
TRC3
Ege
TR52
TRB
TRB1
TR33
TR9 TR90
TR6 Akdeniz
TR61
TRB2
TRC
TRC1
TR7
TR4
TR41
TRA
TRA1
TR42
TRA2
TR Türkiye
TR8
TR81
TR2
TR21
TR82
TR22
TR3
TR83
TR32
statistiki Bölge Birimleri Snflamas (BBS)
1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey
Açıklama
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
IX
GENEL BLGLER
Bölge Zonguldak, Karabük ve Bartn olmak üzere üç ilden olumaktadr.
Bat Karadeniz Bölgesinde yer alan bölge, 9 499 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %
1,2’sine denk gelmektedir. Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi (2010 Sonuçlar) verilerine göre bölgenin
kilometrekareye 109 kii olan nüfus younluu, 96 olan ülke nüfus younluunun üstündedir.
Bölge genellikle bol yal bir iklime sahiptir.
ZONGULDAK
Tarihçe
Kent M.Ö. 550 dolaylarnda Dor boylarnn buradaki "Mariandyn" olarak adlandrlan yerleik halk
egemenlikleri altna almasyla kurulmutur.
M.Ö.VI. yüzyl ortalarnda (560) bir ksm Megarallar ve Boiotiallar burada güçlü bir Yunan kolonisi
kurmular ve yöre bu dönemde Ereli Herakleia Pontika adn almtr.
Kentin antik adnn menei, Yunan mitolojisinin efsanevi kahraman Herakles'e dayanmaktadr.
Grekçe olan Herakles ad, zamanla halk arasnda "Ereli" biçimine dönümütür. M.Ö. 2. yüzylda Bithynia
Krall egemenliine giren kent, M.Ö. 1. yüzylda Romallar tarafndan ele geçirilmitir. Daha sonra Bizans,
Ceneviz ve Osmanl egemenliine giren kent, Osmanl döneminde "Bender-i Ereli" olarak adlandrlmtr.
Zengin takömürü yataklar ve limanyla Kurtulu Sava srasnda stratejik açdan büyük önem tayan ve
milli mücadele yllarnda Franszlar tarafndan igal edilen Ereli, 18 Haziran 1920'de Fransz igalinden
kurtulmutur.
Corafi Durum
Zonguldak, Karadeniz’e bat ve kuzeyden kys olan bir ildir. Yüzölçümü 3 310 km²’dir. Karadeniz
kylarndan balayan il topraklar, kuzeyden Karadeniz, kuzeydoudan Bartn, doudan Karabük,
güneyden Bolu, batdan Düzce illeriyle çevrilidir.
Zonguldak ili çok engebeli bir arazi yapsna sahip olup; il alannn % 56’s dalarla, % 31’i platolarla
ve % 13’ü ovalarla kapldr. Akarsu vadileriyle yer yer derin bir biçimde parçalanm olan il topraklar orta
yükseklikteki dalk alanlardan oluur. Bol yal bir iklime sahip olan Zonguldak, yerüstü su kaynaklar
bakmndan oldukça zengindir. lde Filyos Çay dnda büyük akarsu olmamakla birlikte, çok sayda akarsu
vardr. Dalar kyya kout üç sra oluturduundan ky ile iç kesimler arasnda ulam güçleir. Kyya
yakn yükseltilerin oluturduu da srasnn altnda zengin takömürü yataklar vardr.
Zonguldak ili lman Karadeniz ikliminin etkisi altndadr. Her mevsimi yal ve lk olan Zonguldak’ta
kurak mevsime rastlanlmamaktadr. En fazla ya sonbahar ve k mevsimlerinde görülmektedir. lde
mevsimler ve gece-gündüz arasnda önemli bir scaklk fark bulunmamaktadr. Denizden iç kesimlere
Genel Bilgiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
X
doru gidildikçe, iklim biraz daha sertleir. Yıllık ortalama sıcaklıklarda il genelinde önemli bir farklılama
yoktur.
l topraklarının % 52’si ormanlık alan olup, bunun % 88’i koru, % 12’si baltalık orman niteliindedir.
Ülkemiz ormanları içerisinde zengin bir tür çeitlilii ile doal arboretum konumunda olan yöre
ormanlarında kayın, mee, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılaaç bata olmak üzere % 70’i yapraklı;
gürgen, karaçam, sarıçam, kızılçam ve sahil çamı türleriyle % 30’u ine yapraklı ormanlardır. Her mevsimi
yaılı geçen yörenin yükseklikleri ine yapraklı (köknar, çam), daha aaıları yayvan yapraklı (kayın,
mee, kestane, karaaaç, ıhlamur, kavak, akarsu kenarları da kavak, söüt aaçlarıyla kaplıdır.
dari ve Sosyo - Ekonomik Durum
Zonguldak ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 619 703 kiidir.
Nüfusun 287 321 kiisi ehirlerde yaarken, 332 382 kiisi belde ve köylerde yaamaktadır. ehirde
yaayanların oranı % 46, köyde yaayanların oranı % 54’tür. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il
merkezi nüfusu 109 081, ilin nüfus younluu ise km² baına 188 kiidir. Nüfus bakımından en büyük
ilçeleri sırasıyla Merkez, Ereli ve Çaycuma’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçe ise Gökçebey’dir.
Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi, Ereli, en küçük ilçesi ise Alaplı’dır.
Zonguldak‘daki ilçe sayısı 6, belediye sayısı 31 ve köy sayısı ise 374’tür.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kiilik kazanmıtır.
Zonguldak ili ehirleme oranı ve yıllık nüfus artı hızı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır.
Kii baına gayri safi yurtiçi hasıla, sanayi i kolunda çalıanların toplam istihdama oranı ve tarım kolunda
çalıanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.
Zonguldak ilde bulunan doal kaynakların yönlendirdii bir ekonomik yapı göstermektedir.
Zonguldak, yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak’ta takömüründen baka,
alüminyum (boksit), demir, manganez, barit, dolamit, kalker, kuvarsit, iferton yatakları bulunmaktadır.
Bunlardan manganez, kalker ve iferton yatakları iletilmektedir.
Türkiye'nin en büyük demir çelik kuruluu ve tek entegre yassı çelik üreticisi Zonguldak ilinde
bulunmaktadır. lde yer alan dier sanayi kolları kaıt, tula, seramik, çimento, gemi inasıdır.
lin tarımsal potansiyelini oluturan zirai faaliyetleri hububat (buday, arpa, mısır vb.) yetitiricilii,
meyve (fındık, çilek, elma vb.) yetitiricilii ve sebzecilik (yazlık ve kılık) yanında patates ve ayçiçei gibi
sanayi bitkileri oluturmaktadır. Ayrıca son yıllarda gelien örtü altı yetitiricilii tarımsal yapıda giderek
artan bir öneme sahip olmaktadır.
Genel Bilgiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
XI
KARABÜK
Tarihçe
1927 tarihinde Zonguldak'a balı bir ilçe durumuna getirilen Safranbolu'nun bir köyünün 13 hanelik
bir mahallesi olan Karabük, 1 Haziran 1934 tarihinde Ankara-Zonguldak demir yolunun açılmasıyla
bugünkü istasyonun olduu yere bir ad verilmesi gerektiinde bu 13 hanelik köyün adının verilmesi uygun
görülmü, böylece Karabük adı resmen ilk kez T.C. Devlet Demir Yolları haritasında geçmeye balamı ve
kullanılmıtır. 1937 yılına kadar 13 hanelik bir mahalle iken 3 Nisan 1937 yılında Demir-Çelik fabrikasının
temelinin atılmasıyla Karabük Türkiye'de ve dünyada adını kısa zamanda duyurmutur.
Corafi Durum
Yüzölçümü 4 109 km² olan Karabük, kuzeyde Bartın, kuzeydou ve douda Kastamonu,
güneydouda Çankırı, güneybatıda Bolu, batıda Zonguldak illeriyle komudur.
En önemli akarsuyu Filyos Çayı olan Karabük'ün dier önemli akarsuları ise Araç, Soanlı ve
Eskipazar Çayları'dır. lde corafi yapı engebeli olup büyük düzlükler görülmemektedir. Vadi tabanlarında
geni olmamakla birlikte tarıma müsait araziler bulunmaktadır. Nüfusun büyük kısmı vadi tabanlarına
yakın alanlarda kümelenmitir. Karabük, etrafı yüksek tepelerle çevrili, havza karakteri gösterir. Dalar,
Kuzey Anadolu Daları’nın bir parçası olduundan kıvrımlı yapıdadır ve 2000 m. yükseklii geçmezler.
Karabük’te çok sayıda yayla vardır. Karabük, Eskipazar, Yenice arasında kalan Sorkun Yaylası
balıcalarındandır. Doal güzellikteki yerekillerinden kanyonlar, daha çok Safranbolu’da, kalker (kireçtaı)
tabakalarının derin biçimde yarılmasıyla olumutur. Kanyonların balıcaları; ncekaya Kanyonu, Düzce
(Kirpe) Kanyonu, Tokatlı ve Sakaralan’dır. Karabük’te ayrı bir güzellii olan, çok sayıda maara
bulunmaktadır. Bunlardan önemli olanlarının baında, Bulak ve Hızar (Mencilis) maaraları gelir. Bunlar,
turizm deeri olan, karstik oluumlu maaralardır. Karabük’te büyük doal göl yoktur.
Karabük’te kısmen Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yalnız Karabük, kıyıdan içeride
kaldıı için, Karadeniz’in nemli havasından yeterince yararlanamamakta karasal iklimin özellikleri daha aır
basmaktadır.
Daların geni yer kapladıı Karabük’te ormanlar yaygındır. lin yüzölçümünün yaklaık % 60’ı
ormanlarla kaplıdır. Merkez lçe, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ormanların gür olduu alanlardır.
Buralardaki yüksek kesimler ormanlarla kaplıdır. Aaç yetime sınırının üzerinde ise yüksek da çayırları
yer almaktadır. lin en yüksek daı olan Keltepe’de, 700-800 m’ye kadar kızılçam, sonraki yükseltilerde
göknar, temel aaç türleridir. 1 700 m’ye kadar karıık ormanlar yer alırken, bu yükseltiden sonra yüksek
da çayırları bulunur. Burada kekik ve adaçayı en çok göze çarpan bitkidir. l genelinde, karasal iklimin
daha fazla hissedildii alanlarda mee öne çıkmıtır. Eflani çevresinde çayır ve otlaklar da geni yer
kaplar. Yenice ormanları, çok sayıda aaç türünü barındırır. Gökpınar mevkiinde dört hektarlık alan “Açık
Hava Orman Müzesi” olarak belirlenmitir. Yenice Irmaı vadisinde lokal bir Akdeniz ikliminin mevcudiyeti
buralarda ladin, sandal, erguvan, menengiç gibi maki türlerinin yetimesini salar. Yenice ormanları ve
Keltepe’de yaygın olarak bulunan imir ve porsuk ayrı bir öneme sahiptir.
Genel Bilgiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
XII
dari ve Sosyo - Ekonomik Durum
Karabük ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 227 610 kiidir.
Nüfusun 177 189 kiisi ehirlerde yaarken, 50 421 kiisi belde ve köylerde yaamaktadır. ehirde
yaayanların oranı % 78, köyde yaayanların oranı % 22’dir. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il
merkezi nüfusu 108 710, ilin nüfus younluu ise km² baına 55 kiidir. Nüfus bakımından en büyük
ilçeleri sırasıyla Merkez, Safranbolu ve Yenice’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi, Safranbolu,
nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçe ise Ovacık’tır.
Karabük‘teki ilçe sayısı 6, belediye sayısı 8 ve köy sayısı ise 270’dir.
Karabük Üniversitesi 2007 yılında kurulmutur.
Karabük ili yıllık nüfus artı hızı, kii baına gayri safi yurtiçi hasıla ve tarım kolunda çalıanların
toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. ehirleme oranı ve sanayi i
kolunda çalıanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.
Karabük'ün sosyo-ekonomik yapısını oluturan faktörlerin içinde en önemlisi demir-çelik
iletmeleridir ve Karabük ekonomisinin lokomotifliini sürdürmektedir. Kentin sosyo-ekonomik geliiminde
önem arz eden hususiyetlerden bir dieri ise tekstil ve konfeksiyon sektörüdür. Üretilen malların tamamı
yurt dıına ihraç edilmektedir. Bunun dıında orman envali gelirleri yüksektir. lçelerin ekonomik yapısı
daha ziyade ormana balıdır. Safranbolu ayrıca kültür ve turizmle de kalkınmaktadır. Ev pansiyonculuu
da ciddi ölçüde gelimitir. l, kültür turizminden de payını almaktadır.
BARTIN
Tarihçe
Bartın ve çevresine ilk yerleenler hakkında kesin bilgiler bulunmamakla beraber, yörenin ilk
yerleenlerinin yöreye M.Ö. 14. yüzyılda gelen Gaskalar oldugu düünülmektedir. Hitit mparatorluu’nun
önemli bir güç haline gelmeye balamasıyla beraber bölgedeki Gaska hâkimiyeti sona ermitir. Hitit
mparatorluu’nun yıkılmasından sonra Lydialılar, Persler, Makedonyalılar, Bithynia Krallıı ve Romalılar
yöreye hâkim olmulardır. Roma döneminde, Bartın’ın askeri ve ekonomik nedenlerden dolayı önem
kazandıı bilinmektedir. Roma mparatorluu M.S. 395’te ikiye ayrıldıında yörenin Dou Roma toprakları
içerisinde kaldıı görülür. Bu dönemden sonra yörede Bizans etkinliinin sürdüü, 13. yüzyılda Türklerin
Anadolu’ya gelmesinden sonra Bartın ve çevresinin Candaroulları Beylii’nin hâkimiyetine girdii
bilinmektedir.
1395’te Yıldırım Bayezid, Bartın’ı Candaroulları Beylii’nden almakla beraber Amasra’da bulunan
Ceneviz kolonisi tesirini sürdürmü, Amasra 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı
hâkimiyetine geçmitir.
Bartın, 1924’te Zonguldak’ın ilçesi, 1991’de ise il olmutur.
Genel Bilgiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
XIII
Corafi Durum
Bartın kuzeyini 59 km’lik sahil eridiyle Karadeniz çevrelerken, douda Kastamonu, dou ve
güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komudur. Yüzölçümü 2 080 km²’dir. l merkezinin rakımı
25 m’dir.
Dalar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere doru sarp ve kayalıktır. En önemli daları;
Alada, Kocada, Karada, Kayaardı, Karasu ve Arıt dalarıdır. Bartın Irmaı ve kolları tarafından derin bir
biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar
artmaktadır. Bartın’ın en önemli akarsuyu, kente adını veren Bartın ırmaıdır. Bartın ırmaının iki ana
kolunu oluturan Kocaçay ve Kocanazçayı, Bartın merkezinde Gazhane Burnu’nda birleip 14 km yol kat
ederek Boaz mevkisinde Karadeniz’e ulamaktadır.
Bartın’da yazları sıcak, kıları serin geçen ılıman deniz iklimi (karadeniz iklimi) hüküm sürmektedir.
Denize yakınlıı ve pek yüksek olmayan da sıralarının kıyıya paralel oluu, genellikle kıyı eridi üzerinde
sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve Balkanlar’dan gelen hava kütlelerinin etkisine neden
olmaktadır.
Bartın’daki ormanlık alanlar, bitki ve aaç türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden
Türkiye'nin en ilginç ve en zengin ormanlık alanlarındandır. Bu itibarla, Kastamonu ve Bartın il sınırları
içinde bulunan Küre Dalarının batı kesimi, Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu-Bartın-Küre Daları Milli
Parkı olarak kabul edilmitir. Bartın’ın bitki örtüsünde geni yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve ine
yapraklı aaçlardan oluur. Sahil boyunca 600 m. yükseklie kadar olan alanın karakteristik aaçları;
mee, kayın ve gürgendir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; kayın, kestane, köknar ve
çam türleri, sahil eridinde de ceviz, kestane ve fındık plantasyonları yaygındır.
dari ve Sosyo - Ekonomik Durum
Bartın ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 187 758 kiidir.
Nüfusun 63 984 kiisi ehirlerde yaarken, 123 774 kiisi belde ve köylerde yaamaktadır. ehirde
yaayanların oranı % 34, köyde yaayanların oranı % 66 ’dır. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il
merkezi nüfusu 52 470, ilin nüfus younluu ise km² baına 90 kiidir. Nüfus ve yüzölçümü bakımından
en büyük ilçesi Merkez ilçedir. Nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi ise Kurucaile’dir. Dier iki
ilçesi Amasra ve Ulus’tur.
Bartın‘daki ilçe sayısı 4, belediye sayısı 9 ve köy sayısı ise 262’dir.
Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmutur
Bartın ili ehirleme oranı, kii baına gayri safi yurtiçi hasıla ve sanayi i kolunda çalıanların
toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Yıllık nüfus artı hızı ve tarım
kolunda çalıanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.
Bartın’da bitkisel üretim anlamında en çok yem bitkileri ve hububat üretimi yapılmakta olup, bunu
meyve ve sebze üretimi takip etmektedir. lde küçükba ve büyükba hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık
yapılmaktadır. Genel olarak polikültür tarımın yapıldıı Bartın’da gerek bitkisel üretim ve gerekse de
Genel Bilgiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
XIV
hayvansal üretim noktasında ürün çeitlilii vardır. Bartın'ın ılıman iklimi tarım için çok uygundur. Ancak
tarım arazilerinin küçük parçalar halinde çok daınık ve yer yer engebeli olması makineli tarım yapılmasını
zorlatırmakta, bu da tarımın yeterince gelimesini engellemektedir. Yörede hakim ekonomik sektör olan
kömür, tarımdan gelir elde etme düüncesini arka plana itmitir.
Kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında yer alan Bartın, sanayilemesini henüz
tamamlayamamıtır. stihdamın Amasra ve Zonguldak kömür ocaklarında younlaması dier kollardaki
sanayilemenin uzun süre geri planda kalmasına yol açmıtır. Takömürü müessesinin yanı sıra çimento
fabrikası ve orman iletmesi ile kamunun balattıı sanayileme süreci Bartın'ın il olmasından sonra özel
sektör yatırımları ile devam etmitir.
Bölgenin sahil kesiminde Tarlaazı, Amasra, Kurucaile ve Arıt yöreleri geni kömür damarlarıyla
kaplıdır. M.T.A. tarafından yapılan tespitlere göre yörede kuvarsit, iferton, yapı taları, dolomit, marna
alçıtaı, kil yatakları, volkanik ta ve inaat kumları çeidinden zengin maden yatakları vardır. Bu maddeler
asitik reflekter, kiremit, tula ve çimento sanayinin hammadde ve katkı maddelerini oluturmakta ve yöre
özgün tula sanayinin kalitesinin yüksek olmasını salamaktadır. Ulus yöresindeki oldukça sert ve deiik
renkteki mermer yatakları önemli bir potansiyel içermektedir.
Genel Bilgiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
1
Temel Göstergeler
Sayfa
Açıklama 2
Grafik
1.1 ehir-köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oran, 2010 4
1.2 Nüfus younluu, 2010 4
1.3 Toplam ya bamllk oran, 2010 5
1.4 Yllk nüfus art hz, 2009-2010 5
1.5 Öretmen bana düen örenci says (ilköretim), 2010/2011 6
1.6 Yüz bin kii bana düen hastane yatak says, 2007 6
1.7 Belediyelerde kii bana temin edilen günlük su miktar, 2008 7
1.8 Kii bana toplam elektrik tüketimi, 2009 7
1.9 Kii bana GSKD, 2008 8
1.10 gücü göstergeleri, 2010 8
1.11 Çalan saylarnn Türkiye toplam içindeki pay, 2008 9
1.12 Maa ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay, 2008 9
1.13 Kii bana bitkisel üretim deeri, 2009 10
1.14 Kii bana canl hayvanlar deerleri, 2009 10
1.15 Kii bana d ticaret, 2009 11
1.16 TÜFE-Bir önceki yln ayn ayna göre deiim oran (%), 2010 11
Tablo
1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sralamalar 12
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar 19
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2
Temel Göstergeler
1. TEMEL GÖSTERGELER
Bu bölümde bölgedeki gelimelere ait temel göstergeler BBS 2. düzey (26 bölge) ve BBS 3.
düzey (81 il) ayrımında verilmitir.
Kii baına göstergeler hesaplanırken her bir düzey için ilgili yıla ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS) nüfus sayım sonuçları kullanılmıtır.
Tanım ve Kavramlar
Nüfus artı hızı: Birbirini izleyen iki sayımın kesin sonuçlarına dayanılarak, doal artı
baıntısının yardımı ile hesaplanmaktadır. Doal artı baıntısının gösterimi öyledir:
P
n
=P
o
.e
rn
Bu baıntıdaki terimlerden:
P
n
: iki ardıl sayımdan ikincisini,
P
o
: iki ardıl sayımdan birincisini,
e : 2.7182818 (sabit sayı),
n : iki sayım arasında bulunan zaman birimi sayısını,
r : iki sayım arasında, zaman birimi içerisindeki nüfus artı hızını göstermektedir.
Nüfus younluu: Bir kilometrekareye düen nüfustur. Nüfus younluu hesaplanırken göl
hariç yüzölçümü verileri kullanılmıtır.
ehir nüfusu: l ve ilçe merkezleri belediye sınırları içindeki nüfustur.
Köy nüfusu: Belde ve köylerdeki nüfustur.
Ya: Kiinin bitirmi (tamamlamı) olduu yatır.
Cinsiyet oranı: Her 100 kadın için erkek sayısıdır.
Toplam ya baımlılık oranı: “15-64” ya grubundaki her 100 kii için “0-14” ve “65 ve daha
yukarı” ya gruplarındaki kii sayısıdır.
(0-14 yataki nüfus)+(65 ve daha yukarı ya grubundaki nüfus)
Baımlılık Oranı= ------------------------------------------------------------------------------------------ * 100
(15-64) yataki nüfus
Net göç: Belirli bir alanın aldıı göç ile verdii göç arasındaki farktır. Belirli bir alanın aldıı göç
verdiinden fazla ise net göç pozitif, verdii göç aldıı göçten fazla ise net göç negatiftir.
Net Göç Hızı: Göç edebilecek her bin kii için net göç sayısıdır.
gücüne katılma oranı: gücünün kurumsal olmayan çalıma çaındaki nüfus içindeki
oranıdır.
sizlik oranı: gücündeki her 100 kii içinde isiz olanlarının sayısıdır. Bir baka deyile, isiz
hanehalkı nüfusunun igücüne oranıdır.
hracat: Bir ülkede yerleik kii ve kurumların dier ülkelere mal satmasıdır.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
3
Temel Göstergeler
thalat: Bir ülkede yerleik kii ve kurumların dier ülkelerden mal satın almasıdır.
Bölgesel Kii Baına Gayrisafi Katma Deer: Bölgesel gayrisafi katma deerin yıl ortası
bölge nüfusuna bölünmesi ile elde edilen deerdir.
Yerel Birim: Corafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilikin faaliyetleri ya da
bunların bir kısmını yürüten bir giriim ya da giriimin bir parçasıdır.
Yerel birim giriimin; merkez, büro, maaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocaı, antiye, otel,
lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi corafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki yerleik olan
bölümüdür. Bu yerde ekonomik faaliyet tek ve aynı giriim için bir ya da daha çok kiinin tam gün ya
da kısmi olarak çalımasıyla yürütülür. Giriim merkezinin bulunduu yer de bir yerel birimdir.
Çalıanlar Sayısı: Ücretle çalıanların yıllık ortalama sayısına i sahibi ve ortaklarla, ücretsiz
çalıan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunur.
Maa ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yapılan i karılıında, bordroda sayılan (evde
çalıanlar dahil) bütün kiilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam karılıklar olarak tanımlanır.
Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıtıı
ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanmı olan olaydır.
Belediyelerde kii baı temin edilen günlük su miktarı: Belediyeler tarafından içme ve
kullanma suyu ebekesi ile daıtılmak üzere temin edilen günlük ortalama su miktarının, içme ve
kullanma suyu ebekesine balı nüfusa oranıdır.
lköretim: 1997/`98 öretim yılından önce ilkokullarda 5 yıllık zorunlu eitim uygulanmakta,
6-10 ya grubundaki çocukları kapsamakta idi. 18.08.1997 tarihinde çıkan 4306 sayılı yasa ile
1997/`98 öretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköretime geçilmitir. Devlet okulları
parasızdır. Bu okulları bitirenlere ilköretim diploması verilmektedir. lköretim 6-13 ya grubundaki
çocukların eitimini kapsamaktadır.
Halk kütüphaneleri: Kadın, erkek, her yata, her düzeyde ve her meslekten okuyucunun
çeitli konularda hazırlanmı eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını salayan, hizmet
verdikleri bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanda kalkınmasına yardımcı kaynak oluturan
kurumlardır.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
4
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
5
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
6
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
7
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
9
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
10
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
11
Temel Göstergeler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
12
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey {26 bölge) gösterge ve sıralamaları
{%) Sıra Sıra Sıra {‰) Sıra Sıra
TR Türkiye 76,3 - 96 - 48,9 - 15,9 - 101,0 -
TR10 stanbul 99,0 1 2 551 1 41,7 23 26,0 2 100,8 14
TR21 Tekirda, Edirne, Kırklareli 67,5 11 82 12 40,5 25 6,2 18 103,0 6
TR22 Balıkesir, Çanakkale 58,7 19 68 17 43,0 20 15,3 11 102,9 7
TR31 zmir 91,3 3 329 2 39,5 26 20,6 7 101,1 11
TR32 Aydın, Denizli, Mula 57,7 20 85 11 44,7 18 11,5 12 100,9 13
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 63,2 14 67 18 44,9 17 21,7 5 104,1 3
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 88,0 4 126 8 42,1 22 24,6 4 101,1 11
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 80,4 6 161 4 45,1 16 16,4 9 100,7 15
TR51 Ankara 97,3 2 195 3 41,0 24 25,7 3 99,5 20
TR52 Konya, Karaman 73,3 9 47 21 52,1 9 9,8 14 98,0 26
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 69,4 10 75 14 43,1 19 35,4 1 105,2 2
TR62 Adana, Mersin 83,5 5 127 7 48,5 15 8,1 15 99,1 22
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 57,5 21 129 6 56,1 7 15,7 10 103,1 5
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Kırehir
62,5 17 48 20 51,5 12 -5,7 26 98,2 24
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 75,1 8 39 23 51,6 11 11,3 13 101,9 9
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın 51,1 24 109 9 42,4 21 S,0 16 100,1 1S
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 55,5 23 28 25 53,5 8 -4,0 24 98,3 23
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 64,0 13 73 15 49,7 14 0,4 21 99,4 21
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
56,2 22 72 16 50,3 13 -4,2 25 98,2 24
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 61,9 18 26 26 56,8 6 5,9 19 102,7 8
TRA2 Arı, Kars, Idır, Ardahan 46,6 26 38 24 70,4 4 -1,9 23 106,2 1
TRB1 Malatya, Elazı, Bingöl, Tunceli 65,6 12 45 22 51,9 10 -0,7 22 99,6 19
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 48,9 25 49 19 77,1 2 5,1 20 103,8 4
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 80,1 7 158 5 64,3 5 21,2 6 100,6 16
TRC2 anlıurfa, Diyarbakır 63,1 15 94 10 76,5 3 20,1 8 100,3 17
TRC3 Mardin, Batman, ırnak, Siirt 63,1 15 76 13 81,5 1 8,0 16 101,2 10
Not. 1. Nüfus younluu için göl hariç alanlar kullanılmıtır.
2. 31/12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilmitir.
3. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar
uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)nda yerleim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari balılık, tüzel kiilik ve isim deiiklikleri dikkate alınmıtır.
Cinsiyet oranı
2010
ehir nüfusunun
toplam nüfus
içindeki oranı
2010
Nüfus
younluu
2010
Toplam ya
baımlılık oranı
2010
Yıllık nüfus
artı hızı
2009-2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
13
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey {26 bölge) gösterge ve sıralamaları {devam)
Binde Sıra Sıra Sıra Sıra
TR Türkiye - - 21 - 262 - 275 -
TR10 stanbul 7,8 3 27 2 258 16 27 26
TR21 Tekirda, Edirne, Kırklareli 7,8 3 20 9 284 11 393 9
TR22 Balıkesir, Çanakkale 1,7 8 16 24 266 14 342 13
TR31 zmir 2,9 7 18 15 302 10 86 25
TR32 Aydın, Denizli, Mula 1,7 8 17 18 219 20 461 7
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak -5,1 15 17 18 282 12 364 11
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 5,7 5 20 9 279 13 198 22
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 5,3 6 20 9 242 17 156 23
TR51 Ankara 10,4 1 19 12 359 3 128 24
TR52 Konya, Karaman -4,6 13 19 12 264 15 427 8
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 8,4 2 18 15 336 5 302 17
TR62 Adana, Mersin -1,5 11 21 7 241 18 248 21
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye -3,8 12 21 7 152 24 282 19
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Kırehir
-13,8 25 17 18 237 19 778 1
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat -5,9 17 19 12 307 9 314 16
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın -S,1 19 17 1S 33S 4 271 20
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop -9,3 21 16 24 312 8 767 2
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -12,8 24 17 18 319 7 494 6
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
-9,0 20 16 24 325 6 505 5
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -10,6 22 17 18 364 2 584 3
TRA2 Arı, Kars, Idır, Ardahan -16,4 26 23 6 115 25 288 18
TRB1 Malatya, Elazı, Bingöl, Tunceli -7,0 18 18 15 379 1 547 4
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari -10,8 23 26 3 161 23 367 10
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis -1,1 10 25 4 183 21 331 15
TRC2 anlıurfa, Diyarbakır -4,7 14 29 1 172 22 339 14
TRC3 Mardin, Batman, ırnak, Siirt -5,6 16 25 4 115 25 360 12
Kaynak: (1) Milli Eitim Bakanlıı
(2) Salık Bakanlıı
(3)Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüü
Net göç hızı
2009-2010
lköretimde
öretmen
baına örenci
sayısı
{1)
2010-2011
Yüz bin kii
baına hastane
yatak sayısı
{2)
2007
Bin kii baına halk
kütüphanelerinden
yararlanma sayısı
{3)
2009
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
14
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sralamalar (devam)
(litre/
kii-gün) Sra (kWh) Sra Sra Sra
TR Türkiye 215 - 2 162 - 102 - 1 457 -
TR10 stanbul 147 26 2 257 9 137 3 977 22
TR21 Tekirda, Edirne, Krklareli 197 22 4 755 1 97 10 1 553 14
TR22 Balkesir, Çanakkale 226 17 3 193 5 107 7 2 019 3
TR31 zmir 173 23 3 469 3 129 4 1 687 11
TR32 Aydn, Denizli, Mula 283 4 2 056 10 127 5 2 137 2
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 228 15 1 795 15 96 12 1 860 6
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 170 24 2 945 6 108 6 1 723 10
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 280 5 4 321 2 89 16 1 937 5
TR51 Ankara 210 21 1 852 13 194 1 1 970 4
TR52 Konya, Karaman 227 16 1 970 12 106 8 1 738 9
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 301 3 2 546 8 141 2 2 500 1
TR62 Adana, Mersin 248 10 1 811 14 93 14 1 668 12
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 213 20 2 919 7 76 18 1 168 20
TR71
Krkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Krehir
242 12 1 675 16 91 15 1 750 8
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 251 9 1 654 17 97 10 1 549 15
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 214 19 3 426 4 103 9 1 362 17
TR82 Kastamonu, Çankr,Sinop 248 10 1 438 18 95 13 1 834 7
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 264 7 1 323 19 84 17 1 571 13
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
258 8 1 283 20 60 20 1 424 16
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 303 2 1 073 22 56 22 1 272 18
TRA2 Ar, Kars, Idr, Ardahan 218 18 642 26 21 24 714 24
TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 230 14 1 268 21 60 20 1 172 19
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 310 1 653 25 19 25 648 25
TRC1 Gaziantep, Adyaman, Kilis 269 6 2 033 11 67 19 1 167 21
TRC2 anlurfa, Diyarbakr 236 13 759 24 36 23 753 23
TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 170 24 923 23 19 25 521 26
Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Datm Anonim irketi
(5) Emniyet Genel Müdürlüü
(6) Emniyet Genel Müdürlüü, Jandarma Genel Komutanl
Belediyelerde kii
bana temin edilen
günlük su miktar
2008
Kii bana
toplam elektrik
tüketimi
(4)
2009
Bir milyon nüfusta
trafik kaza says
(6)
2008
Bin kii bana
otomobil says
(5)
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
15
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sralamalar (devam)
($) Sra (%) Sra (%) Sra
TR Türkiye 9 384 - 11,9 - 48,8 -
TR10 stanbul 14 591 1 14,3 4 47,8 17
TR21 Tekirda, Edirne, Krklareli 12 243 5 9,8 19 54,6 5
TR22 Balkesir, Çanakkale 9 000 9 7,7 22 48,3 15
TR31 zmir 11 568 6 15,1 3 50,1 13
TR32 Aydn, Denizli, Mula 9 076 8 11,9 11 54,8 4
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 8 256 11 7,6 23 48,2 16
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 12 983 3 10,1 17 47,1 19
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 13 265 2 13,0 8 50,3 12
TR51 Ankara 12 598 4 12,1 9 46,7 20
TR52 Konya, Karaman 7 213 13 8,4 20 51,5 9
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 10 334 7 10,7 15 57,6 2
TR62 Adana, Mersin 7 363 12 16,7 2 52,9 6
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 5 937 19 13,6 6 49,3 14
TR71
Krkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Krehir
6 789 17 10,1 17 46,3 21
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 6 813 16 13,7 5 44,2 23
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 8 734 10 10,8 14 52,2 8
TR82 Kastamonu, Çankr,Sinop 6 676 18 8,3 21 55,3 3
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 6 914 15 7,2 24 50,6 11
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
7 059 14 6,1 26 58,2 1
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 5 520 20 6,2 25 52,8 7
TRA2 Ar, Kars, Idr, Ardahan 3 601 25 10,3 16 50,9 10
TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 5 517 21 11,9 11 47,4 18
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 3 419 26 17,0 1 43,9 24
TRC1 Gaziantep, Adyaman, Kilis 4 597 22 12,1 9 44,8 22
TRC2 anlurfa, Diyarbakr 3 724 24 13,1 7 33,5 26
TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 3 812 23 11,8 13 36,0 25
Kii bana Gayri Safi
Katma Deer
2008
sizlik oran
2010
gücüne katlma oran
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
16
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey {26 bölge) gösterge ve sıralamaları {devam)
{%) Sıra {%) Sıra {%) Sıra {%) Sıra
TR Türkiye 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -
TR10 stanbul 23,7 1 31,1 1 38,8 1 35,2 1
TR21 Tekirda, Edirne, Kırklareli 2,3 18 2,5 12 2,3 10 2,5 8
TR22 Balıkesir, Çanakkale 2,6 16 1,7 17 1,2 18 1,6 13
TR31 zmir 6,5 3 6,3 3 6,5 4 5,0 5
TR32 Aydın, Denizli, Mula 4,9 5 4,0 7 2,8 8 2,1 10
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 4,0 9 3,2 9 2,6 9 2,1 10
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 5,0 4 6,3 3 7,0 3 6,9 4
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4,2 8 5,1 5 6,5 4 9,1 3
TR51 Ankara 6,9 2 8,7 2 10,4 2 13,8 2
TR52 Konya, Karaman 3,0 13 2,6 10 1,6 13 1,4 14
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 4,5 7 4,1 6 2,9 6 3,6 6
TR62 Adana, Mersin 4,6 6 3,7 8 2,9 6 3,1 7
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 3,2 12 2,4 13 1,7 12 2,4 9
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Kırehir
1,8 19 1,2 20 1,0 19 1,0 18
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 2,7 15 2,6 10 1,9 11 1,4 14
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,3 22 1,2 20 1,4 15 1,2 16
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 0,9 24 0,6 25 0,4 24 0,4 24
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 3,4 10 2,4 13 1,4 15 1,2 16
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
3,3 11 2,3 15 1,5 14 1,0 18
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,9 24 0,7 24 0,5 23 0,4 24
TRA2 Arı, Kars, Idır, Ardahan 0,8 26 0,5 26 0,3 26 0,2 26
TRB1 Malatya, Elazı, Bingöl, Tunceli 1,7 20 1,3 19 0,9 21 0,6 22
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 1,4 21 0,8 22 0,4 24 0,7 21
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 2,8 14 2,2 16 1,3 17 1,8 12
TRC2 anlıurfa, Diyarbakır 2,5 17 1,7 17 1,0 19 0,5 23
TRC3 Mardin, Batman, ırnak, Siirt 1,2 23 0,8 22 0,6 22 0,8 20
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Maddi mallara ilikin
brüt yatırımların
Türkiye toplamı
içindeki payı
Maa ve ücretlerin
Türkiye toplamı
içindeki payı
Sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri, 200S
Yerel birim
sayılarının Türkiye
toplamı içindeki
payı
Çalıan sayılarının
Türkiye toplamı
içindeki payı
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
17
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sralamalar (devam)
(TL) Sra (TL) Sra (TL) Sra
TR Türkiye 941 - 388 - 367 -
TR10 stanbul 18 26 16 26 25 26
TR21 Tekirda, Edirne, Krklareli 1 505 8 683 6 512 9
TR22 Balkesir, Çanakkale 1 766 5 1 087 3 1 645 1
TR31 zmir 692 18 293 20 464 13
TR32 Aydn, Denizli, Mula 1 596 7 551 12 467 11
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 1 490 9 665 7 771 3
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 991 14 283 21 293 17
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 638 20 399 16 1 184 2
TR51 Ankara 460 22 114 25 144 23
TR52 Konya, Karaman 1 807 3 600 9 579 6
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 2 494 1 377 17 283 18
TR62 Adana, Mersin 1 771 4 240 22 212 21
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 1 334 10 237 23 172 22
TR71
Krkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Krehir
1 986 2 627 8 467 11
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 859 15 590 10 433 14
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 366 24 403 15 232 19
TR82 Kastamonu, Çankr,Sinop 1 184 11 989 4 743 4
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1 599 6 561 11 470 10
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
1 048 13 298 19 363 16
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 551 21 1 148 2 611 5
TRA2 Ar, Kars, Idr, Ardahan 455 23 1 687 1 536 7
TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 757 16 537 13 518 8
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 295 25 809 5 368 15
TRC1 Gaziantep, Adyaman, Kilis 676 19 176 24 111 25
TRC2 anlurfa, Diyarbakr 1 178 12 442 14 216 20
TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 707 17 344 18 123 24
Kii bana bitkisel
üretim deeri
2009
Kii bana canl
hayvanlar deeri
2009
Kii bana hayvansal
ürünler deeri
2009
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
1S
Temel Göstergeler
1.1 BBS ikinci düzey {26 bölge) gösterge ve sıralamaları {devam)
{$) Sıra {$) Sıra {%) Sıra
TR Türkiye 1 942 - 1 408 - 6,4 -
TR10 stanbul 6 098 1 4 300 1 5,4 26
TR21 Tekirda, Edirne, Kırklareli 410 12 427 15 7,1 11
TR22 Balıkesir, Çanakkale 205 16 279 18 7,6 8
TR31 zmir 1 620 5 1 582 4 7,3 10
TR32 Aydın, Denizli, Mula 523 10 814 7 7,0 15
TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uak 274 14 449 13 7,7 5
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 2 150 4 2 750 2 6,5 20
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4 836 2 2 018 3 5,6 25
TR51 Ankara 3 545 3 1 056 6 6,3 21
TR52 Konya, Karaman 282 13 396 16 8,4 2
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 199 17 344 17 6,1 23
TR62 Adana, Mersin 643 9 590 10 7,1 11
TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 1 113 7 628 8 7,1 11
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Nide, Nevehir,
Kırehir
99 18 154 23 7,9 4
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 474 11 435 14 7,7 5
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın 1 572 6 49S 12 6,3 21
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 68 21 162 21 7,6 8
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 210 15 163 20 6,6 19
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümühane
88 19 569 11 7,0 15
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 56 22 32 26 8,2 3
TRA2 Arı, Kars, Idır, Ardahan 43 25 111 24 8,8 1
TRB1 Malatya, Elazı, Bingöl, Tunceli 52 23 155 22 7,0 15
TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 13 26 212 19 7,1 11
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 925 8 1 281 5 6,8 18
TRC2 anlıurfa, Diyarbakır 70 20 78 25 7,7 5
TRC3 Mardin, Batman, ırnak, Siirt 49 24 596 9 5,9 24
(7) hracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarının balı olduu ile göre oluturulmutur.
Kii baına ithalat
{7)
2009
Kii baına ihracat
{7)
2009
TÜFE - Bir önceki yılın aynı
ayına göre deiim oranı
{Aralık 2010JAralık 2009)
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
19
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey {S1 il) gösterge ve sıralamaları
{%) Sıra Sıra Sıra {‰) Sıra Sıra
TR Türkiye 76,3 - 96 - 48,9 - 15,9 - 101,0 -
TR100 stanbul 99,0 1 2 551 1 41,7 70 26,0 13 100,8 36
TR211 Tekirda 68,4 26 126 16 41,0 73 18,7 21 103,9 19
TR212 Edirne 67,1 29 64 35 39,6 79 -12,8 74 101,1 33
TR213 Kırklareli 65,9 33 53 49 40,4 76 -1,2 56 102,8 26
TR221 Balıkesir 60,3 47 81 29 44,1 61 10,7 30 100,9 35
TR222 Çanakkale 54,9 59 49 56 40,6 75 26,2 12 108,0 5
TR310 zmir 91,3 4 329 3 39,5 80 20,6 20 101,1 33
TR321 Aydın 59,5 50 126 16 45,2 60 10,9 29 100,2 42
TR322 Denizli 68,8 24 80 31 45,6 58 5,9 41 99,2 56
TR323 Mula 42,8 77 64 35 43,0 66 18,7 21 103,6 23
TR331 Manisa 67,0 30 105 21 42,9 67 35,1 5 107,3 7
TR332 Afyonkarahisar 52,4 67 49 56 51,7 37 -5,4 63 97,8 71
TR333 Kütahya 65,0 36 49 56 41,3 72 32,2 6 107,3 7
TR334 Uak 66,7 31 63 37 46,2 56 6,4 39 98,9 59
TR411 Bursa 88,6 6 250 5 43,2 65 21,3 19 99,6 48
TR412 Eskiehir 89,2 5 55 44 39,7 78 12,1 27 97,9 69
TR413 Bilecik 76,9 13 52 50 37,4 81 109,2 1 132,8 1
TR421 Kocaeli 93,6 3 432 2 43,6 63 24,5 15 102,1 29
TR422 Sakarya 74,1 14 180 10 46,7 53 13,0 25 100,0 44
TR423 Düzce 57,4 55 132 15 47,4 50 9,0 34 98,8 61
TR424 Bolu 62,7 39 33 68 46,6 54 -1,2 56 97,6 74
TR425 Yalova 68,4 26 241 7 44,1 61 6,0 40 99,6 48
TR510 Ankara 97,3 2 195 8 41,0 73 25,7 14 99,5 51
TR521 Konya 73,8 15 52 50 52,0 36 10,6 31 97,9 69
TR522 Karaman 68,7 25 26 73 52,8 30 3,3 49 98,5 62
TR611 Antalya 70,4 21 95 23 43,3 64 30,1 9 102,6 27
TR612 Isparta 69,4 23 54 47 40,1 77 63,3 2 117,8 2
TR613 Burdur 61,6 43 38 63 46,6 54 28,7 10 104,6 16
TR621 Adana 88,1 8 150 13 49,1 44 11,1 28 99,2 56
TR622 Mersin 77,7 12 106 20 47,7 47 4,3 45 98,9 59
TR631 Hatay 50,2 73 254 4 53,8 28 22,0 18 104,4 18
TR632 Kahramanmara 61,0 45 73 32 60,1 17 7,0 38 102,4 28
TR633 Osmaniye 72,4 18 153 12 55,0 24 15,6 23 100,6 40
TR711 Kırıkkale 84,3 10 61 40 46,2 56 -15,0 75 99,2 56
TR712 Aksaray 60,4 46 50 54 54,0 25 1,6 51 98,1 66
TR713 Nide 48,3 74 46 61 56,2 21 -5,9 65 98,3 65
TR714 Nevehir 54,6 60 52 50 51,7 37 -6,0 66 97,1 79
TR715 Kırehir 70,6 20 35 64 46,9 51 -5,5 64 98,4 64
TR721 Kayseri 86,2 9 72 33 50,8 41 23,6 17 101,4 31
TR722 Sivas 67,6 28 22 75 51,6 39 14,1 24 104,6 16
Not. 1. Nüfus younluu için göl hariç alanlar kullanılmıtır.
2. 31/12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilmitir.
3. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar
uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)nda yerleim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari balılık, tüzel kiilik ve isim deiiklikleri dikkate alınmıtır.
ehir nüfusunun
toplam nüfus içindeki
oranı
2010
Nüfus
younluu
2010
Toplam ya
baımlılık oranı
2010
Yıllık nüfus artı
hızı
2009-2010
Cinsiyet oranı
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
20
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey {S1 il) gösterge ve sıralamaları {devam)
{%) Sıra Sıra Sıra {‰) Sıra Sıra
TR723 Yozgat 56,4 56 34 67 53,9 26 -23,4 78 99,8 47
TRS11 Zonguldak 46,4 76 1SS 9 41,4 71 -0,2 54 9S,5 62
TRS12 Karabük 77,9 11 55 44 42,S 6S 40,6 4 10S,0 5
TRS13 Bartın 34,1 S0 90 24 45,5 59 -3,7 60 96,0 S1
TR821 Kastamonu 54,0 65 27 72 52,3 33 3,9 47 98,1 66
TR822 Çankırı 61,6 43 24 74 53,7 29 -32,7 80 99,4 52
TR823 Sinop 52,9 66 35 64 55,6 22 8,0 37 97,6 74
TR831 Samsun 65,2 35 138 14 48,2 45 2,1 50 98,0 68
TR832 Tokat 58,9 51 62 39 51,2 40 -10,9 73 100,8 36
TR833 Çorum 66,3 32 42 62 52,8 30 -9,9 71 97,8 71
TR834 Amasya 65,6 34 59 43 47,5 49 31,9 7 104,9 14
TR901 Trabzon 54,4 62 164 11 47,9 46 -1,9 58 97,5 76
TR902 Ordu 56,2 57 121 18 52,5 32 -6,0 66 99,3 53
TR903 Giresun 58,5 53 61 40 52,1 35 -6,2 68 97,3 77
TR904 Rize 61,8 42 81 29 47,7 47 0,2 53 96,7 80
TR905 Artvin 54,6 60 22 75 50,6 42 -5,0 62 99,9 45
TR906 Gümühane 47,2 75 20 78 53,9 26 -10,4 72 100,7 39
TRA11 Erzurum 63,7 38 30 70 60,0 18 -6,6 69 100,1 43
TRA12 Erzincan 59,6 49 19 80 46,8 52 53,2 3 112,1 4
TRA13 Bayburt 50,4 72 20 78 55,5 23 -4,0 61 103,7 21
TRA21 Arı 50,9 71 47 59 79,9 4 8,1 36 107,3 7
TRA22 Kars 40,9 78 30 70 62,7 15 -15,7 76 105,4 11
TRA23 Idır 51,8 69 51 53 65,0 13 5,1 43 105,0 12
TRA24 Ardahan 32,0 81 22 75 58,0 19 -25,4 79 105,0 12
TRB11 Malatya 64,8 37 63 37 52,2 34 5,1 43 99,3 53
TRB12 Elazı 72,5 17 65 34 50,2 43 3,6 48 97,3 77
TRB13 Bingöl 54,1 63 31 69 57,9 20 -2,3 59 101,8 30
TRB14 Tunceli 62,0 41 10 81 42,5 69 -79,7 81 112,8 3
TRB21 Van 52,1 68 54 47 77,7 7 12,7 26 103,2 25
TRB22 Mu 35,3 79 50 54 79,7 5 5,9 41 103,7 21
TRB23 Bitlis 51,3 70 47 59 75,8 9 0,9 52 104,8 15
TRB24 Hakkari 54,1 63 35 64 72,5 10 -21,5 77 105,5 10
TRC11 Gaziantep 88,3 7 249 6 65,5 12 28,1 11 101,2 32
TRC12 Adıyaman 58,8 52 84 28 60,9 16 4,2 46 99,6 48
TRC13 Kilis 69,8 22 86 26 64,8 14 8,4 35 97,7 73
TRC21 anlıurfa 55,5 58 89 25 83,4 3 30,3 8 99,9 45
TRC22 Diyarbakır 71,3 19 102 22 69,6 11 9,2 32 100,8 36
TRC31 Mardin 57,6 54 85 27 76,8 8 9,1 33 99,3 53
TRC32 Batman 73,2 16 110 19 79,1 6 24,2 16 100,3 41
TRC33 ırnak 62,7 39 60 42 91,7 1 -0,7 55 103,9 19
TRC34 Siirt 60,3 47 55 44 84,0 2 -9,7 70 103,6 23
ehir nüfusunun
toplam nüfus içindeki
oranı
2010
Nüfus
younluu
2010
Toplam ya
baımlılık oranı
2010
Yıllık nüfus artı
hızı
2009-2010
Cinsiyet oranı
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
21
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey {S1 il) gösterge ve sıralamaları {devam)
Binde Sıra Sıra Sıra Sıra
TR Türkiye - - 21 - 262 - 275 -
TR100 stanbul 7,8 6 27 6 258 37 27 81
TR211 Tekirda 15,0 1 22 14 207 55 184 70
TR212 Edirne -2,1 30 16 56 459 3 513 23
TR213 Kırklareli 2,3 16 19 30 243 42 745 9
TR221 Balıkesir 1,4 20 17 45 277 28 306 57
TR222 Çanakkale 2,4 14 15 72 241 43 428 35
TR310 zmir 2,9 12 18 35 302 23 86 79
TR321 Aydın 0,1 24 17 45 217 51 509 24
TR322 Denizli -1,7 28 17 45 211 52 549 20
TR323 Mula 7,7 7 16 56 231 46 300 58
TR331 Manisa -2,5 32 18 35 260 35 413 38
TR332 Afyonkarahisar -9,5 58 17 45 337 15 253 65
TR333 Kütahya -7,8 53 16 56 268 32 447 30
TR334 Uak -1,7 28 16 56 278 27 261 64
TR411 Bursa 5,9 10 21 18 257 39 128 75
TR412 Eskiehir 6,4 8 18 35 391 9 371 44
TR413 Bilecik 0,8 22 18 35 146 71 443 32
TR421 Kocaeli 9,7 4 21 18 235 44 96 78
TR422 Sakarya 1,9 18 20 21 189 58 192 69
TR423 Düzce 2,7 13 17 45 272 30 203 67
TR424 Bolu -0,2 26 16 56 453 4 381 41
TR425 Yalova -2,6 33 16 56 184 61 76 80
TR510 Ankara 10,4 3 19 30 359 12 128 75
TR521 Konya -4,4 37 20 21 264 33 431 34
TR522 Karaman -6,2 43 18 35 263 34 388 39
TR611 Antalya 12,8 2 20 21 247 40 176 73
TR612 Isparta -7,2 49 16 56 735 1 592 15
TR613 Burdur 2,1 17 14 79 298 24 776 8
TR621 Adana -2,1 30 23 12 259 36 197 68
TR622 Mersin -0,8 27 20 21 218 49 313 54
TR631 Hatay -2,7 34 21 18 141 74 180 72
TR632 Kahramanmara -7,1 48 22 14 158 68 356 48
TR633 Osmaniye -0,1 25 20 21 175 64 428 35
TR711 Kırıkkale -24,1 78 17 45 364 10 643 13
TR712 Aksaray -8,1 56 19 30 210 53 466 28
TR713 Nide -14,9 72 16 56 208 54 324 52
TR714 Nevehir -11,0 63 16 56 181 62 1 201 3
TR715 Kırehir -12,3 67 14 79 235 44 1 629 1
TR721 Kayseri 6,1 9 20 21 281 26 181 71
TR722 Sivas -12,2 66 18 35 421 5 580 16
Kaynak: (1) Milli Eitim Bakanlıı
(2) Salık Bakanlıı
(3) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüü
Yüz bin kii
baına hastane
yatak sayısı
{2)
2007
Bin kii baına halk
kütüphanelerinden
yararlanma sayısı
{3)
2009
Net göç hızı
2009-2010
lköretimde
öretmen baına
örenci sayısı
{1)
2010-2011
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
22
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey {S1 il) gösterge ve sıralamaları {devam)
Binde Sıra Sıra Sıra Sıra
TR723 Yozgat -27,8 80 17 45 218 49 299 59
TRS11 Zonguldak -12,1 65 1S 35 34S 13 174 74
TRS12 Karabük 0,6 23 16 56 364 10 492 27
TRS13 Bartın -5,1 39 16 56 272 30 334 50
TR821 Kastamonu -4,5 38 16 56 312 19 373 43
TR822 Çankırı -35,2 81 18 35 319 18 1 490 2
TR823 Sinop 5,2 11 17 45 305 20 808 6
TR831 Samsun -7,5 51 18 35 341 14 310 56
TR832 Tokat -24,9 79 16 56 276 29 507 25
TR833 Çorum -15,6 73 17 45 332 16 1 005 4
TR834 Amasya -6,0 42 15 72 292 25 323 53
TR901 Trabzon -9,7 59 15 72 398 8 341 49
TR902 Ordu -11,5 64 18 35 258 37 424 37
TR903 Giresun -7,2 49 16 56 303 21 973 5
TR904 Rize -5,5 41 15 72 330 17 359 47
TR905 Artvin -5,3 40 15 72 410 7 667 11
TR906 Gümühane -9,8 60 16 56 229 47 560 18
TRA11 Erzurum -16,0 74 17 45 413 6 576 17
TRA12 Erzincan 8,2 5 15 72 246 41 662 12
TRA13 Bayburt -10,6 62 16 56 196 57 442 33
TRA21 Arı -14,7 70 29 2 91 78 273 62
TRA22 Kars -22,1 77 19 30 123 76 291 61
TRA23 Idır -9,1 57 20 21 159 67 266 63
TRA24 Ardahan -21,3 76 15 72 138 75 387 40
TRB11 Malatya -7,6 52 17 45 303 21 535 22
TRB12 Elazı -7,0 47 19 30 608 2 642 14
TRB13 Bingöl -7,8 53 20 21 171 65 331 51
TRB14 Tunceli 1,9 18 10 81 179 63 676 10
TRB21 Van -7,8 53 29 2 189 58 111 77
TRB22 Mu -14,8 71 25 8 155 69 791 7
TRB23 Bitlis -13,7 69 22 14 145 72 503 26
TRB24 Hakkari -12,7 68 26 7 83 79 547 21
TRC11 Gaziantep 2,4 14 28 4 198 56 298 60
TRC12 Adıyaman -10,1 61 20 21 147 70 376 42
TRC13 Kilis -6,2 43 22 14 160 66 552 19
TRC21 anlıurfa -3,0 35 34 1 123 76 364 45
TRC22 Diyarbakır -6,6 45 25 8 223 48 311 55
TRC31 Mardin -6,7 46 24 11 80 80 362 46
TRC32 Batman 1,4 20 25 8 186 60 221 66
TRC33 ırnak -4,2 36 28 4 75 81 456 29
TRC34 Siirt -16,7 75 23 12 145 72 447 30
Yüz bin kii
baına hastane
yatak sayısı
{2)
2007
Bin kii baına halk
kütüphanelerinden
yararlanan sayısı
{3)
2009
Net göç hızı
2009-2010
lköretimde
öretmen baına
örenci sayısı
{1)
2010-2011
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
23
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar (devam)
(litre/
kii-gün) Sra (KWh) Sra Sra Sra
TR Türkiye 215 - 2 162 - 102 - 1 457 -
TR100 stanbul 147 79 2 257 23 137 5 977 65
TR211 Tekirda 191 68 5 986 3 91 35 1 521 43
TR212 Edirne 155 78 2 264 21 105 19 1 530 42
TR213 Krklareli 258 27 4 816 4 102 23 1 653 36
TR221 Balkesir 224 49 1 891 31 109 16 2 038 11
TR222 Çanakkale 230 45 6 299 2 103 22 1 973 13
TR310 zmir 173 74 3 469 8 129 7 1 687 34
TR321 Aydn 235 44 1 565 42 109 16 1 728 31
TR322 Denizli 276 17 2 289 20 127 8 1 817 22
TR323 Mula 361 3 2 386 17 149 2 3 007 1
TR331 Manisa 202 62 1 799 37 92 32 1 881 19
TR332 Afyonkarahisar 252 31 1 445 46 77 44 1 983 12
TR333 Kütahya 239 39 1 756 38 117 11 1 642 38
TR334 Uak 262 25 2 582 15 116 14 1 889 18
TR411 Bursa 166 75 2 990 11 104 20 1 547 40
TR412 Eskiehir 175 72 2 297 19 132 6 2 172 8
TR413 Bilecik 205 61 4 800 5 78 42 2 293 7
TR421 Kocaeli 248 34 6 638 1 83 41 1 747 27
TR422 Sakarya 273 18 2 082 24 90 37 1 850 20
TR423 Düzce 258 27 1 918 30 88 39 2 444 6
TR424 Bolu 214 55 2 655 13 117 11 2 774 2
TR425 Yalova 681 1 2 640 14 84 40 1 773 25
TR510 Ankara 210 58 1 852 36 194 1 1 970 14
TR521 Konya 222 50 1 967 27 107 18 1 714 33
TR522 Karaman 278 16 2 002 26 101 24 1 942 15
TR611 Antalya 313 7 2 437 16 147 3 2 631 4
TR612 Isparta 268 21 2 259 22 117 11 1 895 17
TR613 Burdur 263 24 3 852 7 139 4 2 510 5
TR621 Adana 249 33 1 879 33 94 30 1 454 45
TR622 Mersin 248 34 1 725 39 92 32 1 939 16
TR631 Hatay 184 71 3 398 10 76 45 1 017 63
TR632 Kahramanmara 250 32 2 685 12 69 53 1 096 61
TR633 Osmaniye 217 53 1 961 28 90 37 1 784 24
TR711 Krkkale 292 13 1 861 35 91 35 2 076 10
TR712 Aksaray 226 47 1 265 53 92 32 1 684 35
TR713 Nide 221 51 2 024 25 71 50 1 593 39
TR714 Nevehir 216 54 1 876 34 104 20 1 715 32
TR715 Krehir 266 22 1 346 51 101 24 1 733 29
TR721 Kayseri 219 52 1 885 32 119 9 1 521 43
TR722 Sivas 293 11 1 658 41 76 45 1 741 28
Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Datm Anonim irket
(5) Emniyet Genel Müdürlüü
(6) Emniyet Genel Müdürlüü, Jandarma Genel Komutanl
Belediyelerde kii bana
temin edilen günlük su
miktar
2008
Kii bana toplam
elektrik tüketimi
(4)
2009
Bir milyon nüfusta trafik
kaza says
(6)
2008
Bin kii bana
otomobil says
(5)
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
24
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar (devam)
(litre/
kii-gün) Sra (KWh) Sra Sra Sra
TR723 Yozgat 290 14 1 077 60 67 55 1 367 51
TR811 Zonguldak 208 60 4 053 6 99 26 1 266 58
TR812 Karabük 190 69 3 409 9 119 9 1 646 37
TR813 Bartn 304 8 1 380 49 97 28 1 349 53
TR821 Kastamonu 239 39 1 714 40 110 15 1 759 26
TR822 Çankr 264 23 1 171 56 64 56 2 732 3
TR823 Sinop 245 37 1 190 54 94 30 1 180 59
TR831 Samsun 295 10 1 542 43 78 42 1 538 41
TR832 Tokat 273 18 997 64 75 48 1 312 54
TR833 Çorum 192 65 1 159 57 97 28 1 843 21
TR834 Amasya 256 29 1 379 50 99 26 1 733 29
TR901 Trabzon 345 4 1 281 52 70 52 1 379 49
TR902 Ordu 210 58 1 180 55 58 57 1 411 47
TR903 Giresun 228 46 1 000 63 55 60 1 449 46
TR904 Rize 199 63 1 932 29 58 57 1 374 50
TR905 Artvin 261 26 1 477 45 57 59 1 405 48
TR906 Gümühane 226 47 947 67 43 66 1 812 23
TRA11 Erzurum 304 8 1 083 59 51 62 1 028 62
TRA12 Erzincan 316 6 1 124 58 76 45 2 136 9
TRA13 Bayburt 246 36 822 70 49 63 1 361 52
TRA21 Ar 211 57 534 81 16 78 633 75
TRA22 Kars 245 37 844 69 27 67 750 70
TRA23 Idr 162 77 588 79 24 70 891 68
TRA24 Ardahan 322 5 700 74 22 73 704 72
TRB11 Malatya 271 20 1 388 48 69 53 1 285 55
TRB12 Elaz 192 65 1 485 44 71 50 1 278 56
TRB13 Bingöl 192 65 547 80 18 76 679 73
TRB14 Tunceli 197 64 982 65 25 69 1 006 64
TRB21 Van 378 2 626 78 23 72 647 74
TRB22 Mu 238 41 696 75 16 78 448 81
TRB23 Bitlis 293 11 692 76
19 75
927 66
TRB24 Hakkari 175 72 642 77
11 80
615 76
TRC11 Gaziantep 289 15 2 329 18
75 48
1 268 57
TRC12 Adyaman 213 56 1 420 47
49 63
899 67
TRC13 Kilis 185 70 970 66
52 61
1 108 60
TRC21 anlurfa 236 42 780 71
45 65
715 71
TRC22 Diyarbakr 236 42 736 73
26 68
793 69
TRC31 Mardin 165 76 1 016 62
22 73
524 78
TRC32 Batman 254 30 849 68
24 70
556 77
TRC33 rnak 105 81 777 72
8 81
501 79
TRC34 Siirt 131 80 1 025 61 18 76 487 80
Belediyelerde kii bana
temin edilen günlük su
miktar
2008
Kii bana toplam
elektrik tüketimi
(4)
2009
Bir milyon nüfusta trafik
kaza says
(6)
2008
Bin kii bana
otomobil says
(5)
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
25
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar (devam)
(%) Sra ($) Sra ($) Sra
TR Türkiye
14,0
- 1 942 - 1 408 -
TR100 stanbul
16,8 17
6 098 2 4 300 1
TR211 Tekirda
11,9 45
605 14 617 22
TR212 Edirne
13,4 36
212 28 236 40
TR213 Krklareli
13,6 33
185 31 206 42
TR221 Balkesir
9,1 57
271 24 320 31
TR222 Çanakkale
7,3 65
47 57 180 45
TR310 zmir
16,2 19
1 620 7 1 582 7
TR321 Aydn
16,4 18
130 37 434 25
TR322 Denizli
13,2 37
1 238 9 1 714 6
TR323 Mula
12,1 43
177 33 241 38
TR331 Manisa
11,7 46
449 17 685 18
TR332 Afyonkarahisar
10,8 50
58 52 297 33
TR333 Kütahya
9,1 57
143 35 178 46
TR334 Uak
12,0 44
255 25 289 34
TR411 Bursa
14,7 27
2 776 4 3 551 2
TR412 Eskiehir
15,2 24
547 15 738 16
TR413 Bilecik
8,5 59
235 27 162 50
TR421 Kocaeli
17,0 14
9 424 1 3 007 3
TR422 Sakarya
11,0 48
1 055 10 1 999 4
TR423 Düzce
14,6 28
148 34 192 43
TR424 Bolu
11,5 47
366 21 168 48
TR425 Yalova
17,8 10
184 32 166 49
TR510 Ankara
13,6 33
3 545 3 1 056 11
TR521 Konya
10,8 50
293 22 369 28
TR522 Karaman
7,5 63
187 30 628 21
TR611 Antalya
12,7 41
240 26 341 29
TR612 Isparta
10,5 52
77 47 177 47
TR613 Burdur
5,1 77
89 43 642 19
TR621 Adana
26,5 1
821 13 551 23
TR622 Mersin
17,6 12
420 18 639 20
TR631 Hatay
19,0 6
1 877 6 979 12
TR632 Kahramanmara
16,0 21
526 16 415 27
TR633 Osmaniye
19,4 4
60 51 21 70
TR711 Krkkale
19,3 5
8 73 22 69
TR712 Aksaray
13,1 39
84 44 150 51
TR713 Nide
13,8 32
45 59 107 53
TR714 Nevehir
9,9 55
50 55 73 61
TR715 Krehir
15,6 22
385 19 500 24
TR721 Kayseri
14,1 31
831 12 800 14
TR722 Sivas 13,2 37 137 36 59 63
(7) hracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile göre oluturulmutur.
Kii bana ihracat
(7)
2009
sizlik oran
2009
Kii bana ithalat
(7)
2009
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
26
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar (devam)
(%) Sra ($) Sra ($) Sra
TR723 Yozgat
11,0 48
29 64 19 71
TR811 Zonguldak
7,3 65
2 244 5 707 17
TR812 Karabük
8,4 60
979 11 266 36
TR813 Bartn
6,4 72
47 57 78 59
TR821 Kastamonu
7,3 65
106 40 230 41
TR822 Çankr
9,5 56
44 60 99 55
TR823 Sinop
10,4 53
21 66 100 54
TR831 Samsun
7,3 65
384 20 243 37
TR832 Tokat
5,9 74
22 65 35 66
TR833 Çorum
6,3 73
126 38 183 44
TR834 Amasya
6,9 69
40 61 67 62
TR901 Trabzon
6,6 70
106 40 1 066 10
TR902 Ordu
5,9 74
95 42 284 35
TR903 Giresun
6,5 71
15 69 241 38
TR904 Rize
4,6 78
51 54 813 13
TR905 Artvin
5,6 76
293 22 332 30
TR906 Gümühane
4,4 80
0 79 1 79
TRA11 Erzurum
7,9 61
74 48 31 68
TRA12 Erzincan
7,6 62
6 75 46 65
TRA13 Bayburt
4,5 79
12 71 2 78
TRA21 Ar
10,1 54
84 44 82 57
TRA22 Kars
7,4 64
3 77 1 79
TRA23 Idr
12,6 42
14 70 434 25
TRA24 Ardahan
4,2 81
0 79 17 72
TRB11 Malatya
14,6 28
64 50 300 32
TRB12 Elaz
18,1 8
68 49 55 64
TRB13 Bingöl
17,8 10
1 78 6 76
TRB14 Tunceli
18,6 7
0 79 0 81
TRB21 Van
15,6 22
12 71 17 72
TRB22 Mu
16,2 19
8 73 16 74
TRB23 Bitlis
14,3 30
4 76 9 75
TRB24 Hakkari
19,7 3
33 62 1 554 8
TRC11 Gaziantep
17,4 13
1 287 8 1 786 5
TRC12 Adyaman
17,9 9
57 53 99 55
TRC13 Kilis
14,9 25
212 28 135 52
TRC21 anlurfa
17,0 14
121 39 80 58
TRC22 Diyarbakr
20,6 2
16 68 76 60
TRC31 Mardin
12,8 40
81 46 745 15
TRC32 Batman
13,5 35
31 63 33 67
TRC33 rnak
17,0 14
17 67 1 411 9
TRC34 Siirt 14,8 26 48 56 3 77
Kii bana ihracat
(7)
2009
sizlik oran
2009
Kii bana ithalat
(7)
2009
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
27
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar (devam)
(TL) Sra (TL) Sra (TL) Sra
TR Türkiye 941 - 388 - 367 -
TR100 stanbul 18 81 16 81 25 81
TR211 Tekirda 959 46 460 51 408 41
TR212 Edirne 2 747 2 977 17 719 14
TR213 Krklareli 1 316 32 859 19 510 29
TR221 Balkesir 1 444 26 1 086 12 2 042 2
TR222 Çanakkale 2 532 6 1 088 11 698 15
TR310 zmir 692 60 293 62 464 33
TR321 Aydn 1 473 25 673 31 522 26
TR322 Denizli 1 543 21 500 45 341 49
TR323 Mula 1 808 15 462 50 546 25
TR331 Manisa 1 785 17 471 48 884 9
TR332 Afyonkarahisar 1 411 28 983 16 1 088 6
TR333 Kütahya 981 43 645 33 343 48
TR334 Uak 1 355 31 805 21 386 42
TR411 Bursa 956 47 190 73 239 62
TR412 Eskiehir 869 52 519 44 380 43
TR413 Bilecik 1 883 14 572 40 642 18
TR421 Kocaeli 197 79 134 77 249 60
TR422 Sakarya 1 101 38 541 43 1 346 4
TR423 Düzce 965 45 276 64 251 59
TR424 Bolu 1 098 39 1 829 3 7 798 1
TR425 Yalova 825 56 77 80 194 69
TR510 Ankara 460 68 114 78 144 73
TR521 Konya 1 493 24 602 36 591 23
TR522 Karaman 4 505 1 586 38 475 31
TR611 Antalya 2 596 3 190 73 164 71
TR612 Isparta 2 510 7 498 46 364 45
TR613 Burdur 1 691 18 1 597 4 1 050 7
TR621 Adana 1 255 34 233 70 219 63
TR622 Mersin 2 421 8 248 69 205 66
TR631 Hatay 1 444 26 176 75 126 78
TR632 Kahramanmara 1 237 35 262 67 204 67
TR633 Osmaniye 1 211 36 369 57 244 61
TR711 Krkkale 966 44 465 49 314 54
TR712 Aksaray 2 071 13 835 20 577 24
TR713 Nide 2 534 5 641 34 452 34
TR714 Nevehir 2 135 10 374 54 320 53
TR715 Krehir 2 106 12 777 23 681 16
TR721 Kayseri 592 63 447 52 425 40
TR722 Sivas 837 53 744 27 436 38
Kii bana bitkisel üretim deeri
2009
Kii bana canl hayvanlar
deeri
2009
Kii bana hayvansal
ürünler deeri
2009
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2S
Temel Göstergeler
1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sralamalar (devam)
(TL) Sra (TL) Sra (TL) Sra
TR723 Yozgat 1 551 20 741 28 451 35
TR811 Zonguldak 287 78 370 56 148 72
TR812 Karabük 300 77 200 72 266 58
TR813 Bartn 703 59 747 26 470 32
TR821 Kastamonu 1 146 37 1 151 8 665 17
TR822 Çankr 1 562 19 951 18 1 144 5
TR823 Sinop 903 49 733 30 512 28
TR831 Samsun 1 368 30 371 55 334 51
TR832 Tokat 1 805 16 655 32 338 50
TR833 Çorum 1 311 33 765 25 784 10
TR834 Amasya 2 569 4 775 24 728 13
TR901 Trabzon 674 61 231 71 313 55
TR902 Ordu 873 51 257 68 349 47
TR903 Giresun 1 040 41 299 61 373 44
TR904 Rize 2 165 9 89 79 196 68
TR905 Artvin 1 389 29 635 35 641 19
TR906 Gümühane 1 059 40 987 15 768 12
TRA11 Erzurum 305 76 1 149 9 607 21
TRA12 Erzincan 1 502 22 991 14 522 26
TRA13 Bayburt 391 70 1 580 5 902 8
TRA21 Ar 320 75 1 067 13 312 56
TRA22 Kars 504 66 2 301 2 599 22
TRA23 Idr 829 55 1 280 6 334 51
TRA24 Ardahan 347 72 3 718 1 1 814 3
TRB11 Malatya 952 48 376 53 436 38
TRB12 Elaz 719 57 574 39 625 20
TRB13 Bingöl 333 74 737 29 437 37
TRB14 Tunceli 579 64 1 109 10 780 11
TRB21 Van 133 80 795 22 298 57
TRB22 Mu 425 69 1 174 7 490 30
TRB23 Bitlis 368 71 592 37 448 36
TRB24 Hakkari 643 62 571 41 350 46
TRC11 Gaziantep 556 65 135 76 86 80
TRC12 Adyaman 717 58 271 66 174 70
TRC13 Kilis 2 112 11 279 63 144 73
TRC21 anlurfa 1 501 23 553 42 213 65
TRC22 Diyarbakr 835 54 324 59 219 63
TRC31 Mardin 1 018 42 324 59 129 76
TRC32 Batman 339 73 348 58 99 79
TRC33 rnak 465 67 272 65 128 77
TRC34 Siirt 896 50 490 47 143 75
Kii bana bitkisel üretim deeri
2009
Kii bana canl hayvanlar
deeri
2009
Kii bana hayvansal
ürünler deeri
2009
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
29
Nüfus ve Sosyal Yapı
Sayfa
Açıklama 31
Tablo
Nüfus Eilimleri ve Demografi
2.1 Cinsiyet ve ya grubuna göre nüfus, 2009-2010 36
2.2 ehir ve köy nüfusu, 2009-2010 38
2.3 Belediye, ilçe ve köy sayısı, 2009-2010 38
2.4 Medeni duruma göre nüfus (15+ ya), 2009-2010 39
2.5 Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus(6+ ya), 2009-2010 40
2.6 Bitirilen eitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus(15+ ya), 2009-2010 41
2.7 Cinsiyet ve ya grubuna göre ölüm sayısı, 2001-2008 43
2.8 Ya gruplarına göre evlenme sayısı, 2003-2009 46
2.9 Ya gruplarına göre boanma sayısı, 2003-2009 48
2.10 Evlilik süresine göre boanmalar, 2003-2009 50
2.11 Cinsiyet ve ya grubuna göre intihar eden sayısı, 2002-2009 51
Salık
2.12 Kamu ve özel hastane ve hastane yatak sayısı, 2004-2007 54
2.13 Salık personeli sayısı, 2000-2006 55
Eitim
2.14 Eitim seviyesine göre okul, öretmen ve örenci sayıları 2002-2011 56
2.15 Öretmen baına düen örenci sayıları, 2002-2011 58
2.16 Yükseköretim kurumlarında kendi biriminde görevli
öretim elemanı sayısı, 2002-2010 59
2.17 Yükseköretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde
örenci sayıları, 2002-2010 60
Kültür
2.18 Halk kütüphanesi, kitap ve yararlanma sayısı, 2002-2009 61
2.19 Müzeler, mevcut eserler ve ziyaretçi sayısı, 2002-2009 62
2.20 Sinema salonu, gösteri ve seyirci sayısı, 2002-2009 63
2.21 Tiyatro salonu, gösteri ve seyirci sayısı, 2001-2009 64
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
30
Nüfus ve Sosyal Yapı
Sayfa
Tablo
Adalet
2.22 Türlerine göre ceza infaz kurumu sayısı, 2001-2008 65
2.23 Suçun ilendii yerleim yeri ve eitim durumuna göre ceza infaz kurumuna
giren hükümlüler, 2001-2008 66
2.24 Suçun ilendii yerleim yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren
hükümlüler, 2003-2008 67
Seçim
2.25 Belediye bakanlıı seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2009 71
2.26 Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2007 72
2.27 Halk oylaması sonuçları, 2010 72
Çevre
2.28 Belediye atıksu istatistikleri, 2002-2008 73
2.29 çme ve kullanma suyu ebekesi ve arıtma tesisleri, 2002-2008 74
2.30 Atık istatistikleri, 2001-2008 76
gücü
2.31 Kurumsal olmayan sivil nüfusun yıllara göre igücü durumu (15+ ya), 2009-2010 77
2.32 stihdam edilenlerin sektörel daılımı (15+ ya), 2009-2010 77
2.33 arama süresine göre isizler (15+ ya), 2009-2010 78
2.34 Eitim durumuna göre igücü, isiz, istihdam durumu (15+ ya), 2009-2010 78
2.35 stihdam edilenlerin yıllara göre iteki durumu (15+ ya), 2009-2010 79
2.36 gücüne dahil olmayanların yıllara göre igücüne dahil olmama nedenleri
(15+ ya), 2009-2010 79
Gelir Daılımı
2.37 Gelir daılımı, 2003 80
Tüketim Harcamaları
2.38 Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının daılımı, 2004-2009 81
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
31
Nüfus ve Sosyal Yapı
2. NÜFUS VE SOSYAL YAPI
Bu bölümde bölgenin nüfusuna ait veriler, 2009 ve 2010 yl Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi sonuçlarna
aittir.
Tanm ve Kavramlar
2.1 Nüfus Eilimleri ve Demografi
ehir nüfusu: l ve ilçe merkezleri belediye snrlar içindeki nüfustur.
Köy nüfusu: Belde ve köylerdeki nüfustur.
Evlenme : Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmeye ehil erkek ve kadnn, yetkili kanuni merci önünde
yapm olduklar çift tarafl bir akittir.
Boanma: Erkek ile kadnn, yeni bir evlenme yapacak ekilde hukuki bir kararla evliliklerini tamamen
sona erdirmeleridir.
ntihar: Kiinin psiik tabakalarnda meydana gelen bir iç çatma sonucunda, kendi kendini, bilerek ve
isteyerek öldürme eklidir.
Ölüm: Canl doum olay gerçekletikten sonraki herhangi bir zamanda, yaamsal fonksiyonlarn
tamamen yitirilmesidir.
2.2 Salk
Hekim: En az ortaöretimden sonra 6 yllk tp örenimini bitirenlere hekim denir. Özel alanlarda belirli bir
süre ihtisas yapm olanlara ise mütehasss (uzman hekim) denir.
Salk memuru: lköretim üzerine 4 yllk lise ile ortaöretim üzerine 2 yllk ön lisans ve 4 yllk lisans
düzeyinde toplum sal bölümünden mezun salk meslek mensubudur.
Not: 2007 ylnda yaymlanan 5634 sayl Hemirelik Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun
hükümleri dorultusunda; salk memurluu hemirelie edeer tutularak salk memurluu program
hemirelik programyla birletirilmi olup salk memurluu eitimi sonlandrlmtr.
Ebe: lköretim üzerine 4 yllk lise ile ortaöretim üzerine 2 yllk ön lisans ve 4 yllk lisans düzeyinde
ebelik bölümünden mezun salk meslek mensubudur.
Not: Lise ve ön lisans düzeyinde ebelik eitimi devam etmemektedir.
Hemire: lköretim üzerine 4 yllk lise ile ortaöretim üzerine 2 yllk ön lisans ve 4 yllk lisans
düzeyinde hemirelik bölümünden mezun salk meslek mensubudur.
Not: 2007 ylnda yaymlanan 5634 sayl Hemirelik Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun
hükümleri dorultusunda; hemirelik eitimi lisans düzeyinde tanmlanmakta olup geçici maddeyle 2012
yl sonuna kadar lise düzeyinde eitime devam edilecei belirtilmektedir.
Ön lisans düzeyinde hemirelik eitimi devam etmemektedir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
32
Nüfus ve Sosyal Yapı
Hastane: Yatrlarak veya ayakta hasta muayene ve tedavi eden, gerekli shhi ve fenni artlara uygun
kurululardr.
2.3 Eitim
Örenci: Örenim görmek amacyla ders alan, bir bilim ve sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericilii
altnda belli bir konuda çalan veya özel ders alan kimse.
Okulöncesi eitim: stee bal olarak zorunlu ilköretim çana gelmemi 3-5 ya grubundaki
çocuklarn eitimini kapsar.

lköretim: 1997/’98 öretim ylndan önce ilkokullarda 5 yllk zorunlu eitim uygulanmakta, 6–10 ya
grubundaki çocuklar kapsamaktadr. 18.08.1997 tarihinde çkan 4306 sayl yasa ile 1997/’98 öretim ylndan
itibaren 8 yllk kesintisiz zorunlu ilköretime geçilmitir. Bu okullar bitirenlere ilköretim diplomas verilmektedir.
lköretim 6-13 ya grubundaki çocuklarn eitimini kapsamaktadr.
Ortaöretim: lköretime dayal, en az üç yllk genel, mesleki ve teknik öretim kurumlarnn tümünü
kapsar.
2.4 Kültür
Kütüphane: Bünyesinde kitap, süreli yaynlar ile dier tüm basl ve yazl malzemelerin teknik yöntemler
ile tasnif edilerek topland, korunduu, belirli kurallar içinde halkn kullanmna açk olan yerlerdir.
Müzeler: Müzeler tarih öncesi ve sonrasnn kültür ve sanat deerine sahip her türlü tanr ve tanmaz
eserlerinin korunup tantld yerlerdir.
2.5 Seçim
Siyasi Parti: Anayasa ve kanunlara uygun olarak, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük
ve programlarnda belirlenen görüleri dorultusunda çalmalar ve açk propagandalar ile milli iradenin
olumasn salayarak, demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çada medeniyet seviyesine
ulamas amacn güden ve ülke çapnda faaliyet göstermek üzere tekilatlanan tüzel kiilie sahip kurulutur.
Seçmen: 18 yan dolduran ve seçmen kütüüne kaytl her Türk vatanda seçmendir.
Milletvekili Says: 2839 sayl Milletvekili Kanunu’nun 3. maddesi 4125 Sayl Kanun’un 8. maddesi ile
deitirilerek, 450 olan milletvekili says, 1995 Milletvekili Genel Seçimi’nde 550’ye çkarlmtr.
Toplam Geçerli Oy Says: Bir siyasi partinin, seçim çevrelerinden ald geçerli toplam oyu ile gümrük
kaplarndan ald oy toplam, o siyasi partinin yurt genelinde ald toplam geçerli oy saysn ifade etmektedir.
2.6 Çevre
çme ve kullanma suyu ebekesi: nsanlarn günlük faaliyetlerinde içme, ykanma ve temizlik
ihtiyaçlar için kullandklar suyun datm için kullanlan borulu sistemdir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
33
Nüfus ve Sosyal Yapı
Kanalizasyon ebekesi: Atksular toplamaya, uzaklatrmaya ve artma tesislerine ya da dearj edilen
yere iletmeye yarayan birbirleriyle balantl boru ya da kanallardan oluan sistemdir.
Artma Tesisi: Atksu içerisinde kirlilie neden olan yabanc maddelerin deiik metodlarla (fiziksel,
kimyasal, biyolojik) atksudan uzaklatrld birimlere denir.
2.7 gücü
Kurumsal olmayan sivil nüfus: Okul, yurt, otel, çocuk yuvas, huzurevi, hastane, hapishane, kla ya
da orduevinde ikamet edenler dnda kalan nüfustur.
gücü: stihdam edilenler ile isizlerin oluturduu tüm nüfusu kapsar.
stihdam edilenler: banda olanlar ve ibanda olmayanlar grubuna dahil olan kurumsal olmayan
çalma çandaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur.
siz: Referans dönemi içinde istihdamda olmayan (kar karl, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak
hiç bir ite çalmam ve böyle bir i ile balants olmayan) kiilerden i aramak için son üç ay içinde i arama
kanallarndan en az birini kullanm ve 15 gün içinde iba yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalma
çandaki fertler isiz nüfusa dahildirler. Ayrca; i bulmu ya da kendi iini kurmu ancak, ie balamak ya da
iba yapmak için çeitli eksikliklerini tamamlamak amacyla bekleyenlerden 15 gün içinde, iba yapabilecek
kiiler de isiz nüfus kapsamna dahildirler.
gücüne dahil olmayan nüfus: siz veya istihdamda olmayan kurumsal olmayan çalma çandaki
nüfustur. Bu grup da kendi arasnda gruplara ayrlr. arayp, son üç ayda i arama kanal kullanmayanlar:
aradn ve 15 gün içerisinde iba yapabileceini, ancak referans döneminde son üç ayda aktif olarak herhangi
bir i arama kanaln kullanmadn belirten kiilerdir. aramayp, iba yapmaya hazr olanlar: Ankette iki ayr
grupta ölçülmektedir. 1) bulma ümidi olmayanlar: Bölgede i bulunmadna veya bölgede kendisine uygun i
olmadna inand ya da nereden i arayacan bilmedii için i aramayp, ancak i ba yapmaya hazr
olduunu belirten kiilerdir. 2) Dier: Mevsimlik çalma, ev kadn olma, örencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve
çalamaz halde olma gibi nedenlerle i aramayp ancak iba yapmaya hazr olduunu belirten kiilerdir.
Mevsimlik çalanlar: Mevsimlik çalmas nedeniyle i aramayan ve i ba yapmaya hazr olmayan
kiilerdir.
Ev ileriyle megul: Kendi evinde ev ileriyle megul olmas nedeniyle i aramayan ve i ba yapmaya
hazr olmayan kiilerdir.
Eitim/Öretime devam ediyor: Bir örenim kurumuna veya kursa devam etmesi nedeniyle i
aramayan ve i ba yapmaya hazr olmayan kiilerdir.
Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluundan emekli olduu için i aramayan ve i ba yapmaya hazr
olmayan kiilerdir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
34
Nüfus ve Sosyal Yapı
Çalamaz halde: Bedensel özür, hastalk veya yallk nedeniyle i aramayan ve i ba yapmaya hazr
olmayan kiilerdir.
gücüne katlma oran: gücünün kurumsal olmayan çalma çandaki nüfus içindeki orandr.
sizlik oran: gücündeki her 100 kii içinde isiz olanlarnn saysdr. Bir baka deyile, isiz hanehalk
nüfusunun igücüne orandr.
2.8 Gelir dalm
Hanehalk: Aralarnda akrabalk ba bulunsun ya da bulunmasn ayn konutta veya konutlarda, ayn
konutun bir bölümünde yaayan, kazanç ve masraflarn ayrmayan, hanehalk hizmet ve yönetimine katlan bir
veya birden fazla kiiden oluan topluluk.
Hanehalk ferdi: Hanehalkn meydana getiren topluluun her bir üyesidir. Bununla birlikte askerde,
hapiste olanlar ve huzurevlerinde kalan yallar ve yurtta kalan örenciler, hanede kal süresi ne olursa olsun
misafirler ve hanehalkndan evlenme, askere gitme, çalmaya gitme gibi sebeplerle kesin olarak ayrlanlar
hanehalk ferdi olarak kapsanmamaktadr.
Hanehalk kullanlabilir gelirine göre sral % 20’lik gruplar: Anket kapsamnda görüme yaplan
tüm hanelerin son bir ylda elde ettii toplam kullanlabilir hanehalk gelirleri; her ay için farkl bir referans
dönemini içermesi ve tüm gelirlerin karlatrlabilir olmas amacyla inflate edilerek yl sonuna (Aralk ayna)
çekilmitir. Daha sonra, elde edilen hanehalk kullanlabilir yllk gelirleri küçükten büyüe doru sralanm,
haneler 5 eit parçaya bölünmek suretiyle % 20’lik gruplar oluturularak, her bir grubun harcamadan ald pay
hesaplanmtr.
2.9 Tüketim harcamalar
Tüketim harcamas: Hanehalklarnn tüketim amacyla yapm olduklar ve aadaki bileenlerden
oluan aylk ortalama harcama deerleridir:
1. Satn al: Herhangi bir mal ya da hizmete belli bir ücret ödeyerek sahip olmaktr. Hanehalknn anket
aynda kendi ihtiyaçlarn karlamak üzere tüketim amaçl olarak yaptklar satn allar kapsanmtr.
2. Kendi üretiminden tüketim: Hanelerin kendi üretimleri sonucu elde ettikleri maddeleri, ya ürettikleri
gibi ya da ileyerek tüketmeleridir. Örnein; hanehalknn kendi ürettii sütün anket aynda yine süt olarak ya da
peynir yaplarak tüketilen deeri harcama olarak kapsanmtr.
3. Ayni gelirlerden tüketim: Hanede iktisaden faal olan fertlerin çaltklar iyerinde üretilen ya da
sata sunulan mal ve hizmetlerden hanede tüketilenler, ayni gelirlerden tüketim olarak alnmtr. Örnein;
ücretli olarak çalan bir ferde iyerince verilen yiyecek, giyecek vb. maddeler, servis vb. hizmetler ücretlinin elde
ettii ayni gelirden tüketim olarak; iveren ya da kendi hesabna çalan bir ferdin de kendisine ait iyerinde
ürettii ya da satt mallardan hanesine tüketmek üzere getirdikleri ayni gelirden tüketim olarak
deerlendirilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
35
Nüfus ve Sosyal Yapı
4. Hanehalknn özel kii veya kurululara vermek üzere hediye veya yardm eklinde satn
ald mal veya hizmetler: Hanehalk fertleri tarafndan anket ay süresince, özel kii veya kurululara
verilmek üzere (hediye etmek veya yardmda bulunmak amacyla) satn alnan mal ve hizmetlerin deeri
kapsanmtr.
5. Dayankl tüketim harcamalar: Hanehalk tarafndan anket ayn içine alan son bir yl içinde
otomobil, beyaz eya, bilgisayar, televizyon, kamera, mobilya, stma ve soutma sistemi gibi dayankl tüketim
mallarna yaplan harcamalarn aylk ortalama deeri de tüketim harcamas içinde kapsanmtr.
6. zafi kira: Konuta mülkiyet ekli ev sahibi, lojman ve dier (babasna, akrabasna vb. kiilere ait
yerlerde ikamet edip hiç bir ekilde ücret ödemeden ya da çok düük deerde kira ödeyenler) ekilde olan
hanehalknn ikamet ettii konutun kira deeri izafi kira olarak deerlendirilmitir. zafi kira, tüketim harcamas
içinde kapsanmaktadr. zafi kira deeri, benzer özelliklere sahip olan, ayn semtte ve yerleim yerinde kira ile
oturulan konutun kira deeri emsal alnarak hanehalk tarafndan belirlenmektedir.
Hanehalk fertlerinin iyeri amaçl harcamalar ile tüketim d ve yatrm amaçl harcamalar (gayrimenkul
satn al vb.) ise kapsam ddr.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
36
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.1 Cinsiyet ve ya grubuna göre nüfus
[Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi]
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam 0 - 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
TR Türkiye
2009 A 72 561 312 6 155 321 6 201 647 6 502 366 6 234 620 6 280 117 6 508 860 5 911 032 5 505 313 4 676 145
B 36 462 470 3 161 153 3 183 784 3 336 975 3 197 293 3 204 748 3 306 767 2 998 464 2 764 856 2 379 230
C 36 098 842 2 994 168 3 017 863 3 165 391 3 037 327 3 075 369 3 202 093 2 912 568 2 740 457 2 296 915
2010 A 73 722 988 6 178 723 6 131 118 6 568 741 6 277 307 6 267 787 6 437 922 6 209 967 5 566 117 4 594 723
B 37 043 182 3 173 092 3 148 210 3 369 995 3 219 221 3 200 959 3 275 153 3 146 214 2 798 870 2 344 747
C 36 679 806 3 005 631 2 982 908 3 198 746 3 058 086 3 066 828 3 162 769 3 063 753 2 767 247 2 249 976
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2009 A 1 026 825 67 288 70 501 75 107 79 614 82 412 86 387 81 924 76 896 71 400
B 508 272 34 520 36 219 38 381 40 240 42 191 44 039 41 145 37 726 34 479
C 518 553 32 768 34 282 36 726 39 374 40 221 42 348 40 779 39 170 36 921
2010 A 1 035 071 66 236 68 069 74 388 78 387 88 771 83 824 83 170 77 727 69 097
B 517 703 34 020 34 925 38 222 39 849 49 837 43 185 41 859 38 290 33 683
C 517 368 32 216 33 144 36 166 38 538 38 934 40 639 41 311 39 437 35 414
2009 A 619 812 42 398 43 556 45 314 47 923 50 447 54 429 51 481 46 838 43 517
B 306 075 21 648 22 380 23 171 24 021 25 057 27 643 26 148 22 916 20 885
C 313 737 20 750 21 176 22 143 23 902 25 390 26 786 25 333 23 922 22 632
2010 A 619 703 41 704 42 157 44 747 46 561 50 814 52 369 52 088 47 503 41 833
B 307 550 21 427 21 640 22 962 23 386 26 477 26 781 26 411 23 362 20 272
C 312 153 20 277 20 517 21 785 23 175 24 337 25 588 25 677 24 141 21 561
TRS12 Karabük
2009 A 218 564 13 308 14 266 15 941 17 108 17 475 16 672 16 186 16 370 15 493
B 109 389 6 912 7 349 8 277 8 943 9 795 8 622 7 841 8 073 7 638
C 109 175 6 396 6 917 7 664 8 165 7 680 8 050 8 345 8 297 7 855
2010 A 227 610 13 031 13 789 16 021 17 271 24 792 16 747 16 399 16 530 15 068
B 118 200 6 736 7 080 8 347 9 228 17 183 8 957 8 063 8 161 7 469
C 109 410 6 295 6 709 7 674 8 043 7 609 7 790 8 336 8 369 7 599
TRS13 Bartın
2009 A 188 449 11 582 12 679 13 852 14 583 14 490 15 286 14 257 13 688 12 390
B 92 808 5 960 6 490 6 933 7 276 7 339 7 774 7 156 6 737 5 956
C 95 641 5 622 6 189 6 919 7 307 7 151 7 512 7 101 6 951 6 434
2010 A 187 758 11 501 12 123 13 620 14 555 13 165 14 708 14 683 13 694 12 196
B 91 953 5 857 6 205 6 913 7 235 6 177 7 447 7 385 6 767 5 942
C 95 805 5 644 5 918 6 707 7 320 6 988 7 261 7 298 6 927 6 254
TRS11 Zonguldak
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
37
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.1 Cinsiyet ve ya grubuna göre nüfus {devam)
[Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi]
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 S0-S4 S5-S9 90+
TR Türkiye
2009 A 4 469 953 3 725 743 2 945 603 2 361 178 1 723 714 1 323 668 1 145 932 611 703 211 567 66 830
B 2 241 542 1 878 374 1 461 936 1 124 584 803 062 586 824 516 617 228 954 70 842 16 465
C 2 228 411 1 847 369 1 483 667 1 236 594 920 652 736 844 629 315 382 749 140 725 50 365
2010 A 4 700 291 3 706 289 3 264 313 2 491 954 1 807 292 1 420 784 1 118 047 664 301 244 362 72 950
B 2 358 913 1 871 231 1 614 971 1 190 577 848 726 633 016 502 175 245 975 83 179 17 958
C 2 341 378 1 835 058 1 649 342 1 301 377 958 566 787 768 615 872 418 326 161 183 54 992
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2009 A 72 438 67 767 55 917 43 306 31 885 23 378 24 541 12 028 3 183 853
B 34 957 33 423 28 363 20 904 14 791 10 162 10 953 4 540 1 035 204
C 37 481 34 344 27 554 22 402 17 094 13 216 13 588 7 488 2 148 649
2010 A 71 942 67 056 60 767 46 065 33 257 25 258 23 440 13 067 3 646 904
B 34 564 33 036 30 353 22 467 15 596 11 062 10 431 4 908 1 198 218
C 37 378 34 020 30 414 23 598 17 661 14 196 13 009 8 159 2 448 686
2009 A 44 693 41 355 33 073 23 925 16 881 12 848 12 880 6 218 1 613 423
B 21 606 20 450 16 882 11 541 7 755 5 567 5 569 2 264 487 85
C 23 087 20 905 16 191 12 384 9 126 7 281 7 311 3 954 1 126 338
2010 A 44 191 41 361 35 670 25 913 17 515 13 766 12 438 6 828 1 800 445
B 21 273 20 329 17 997 12 639 8 106 5 981 5 400 2 460 553 94
C 22 918 21 032 17 673 13 274 9 409 7 785 7 038 4 368 1 247 351
TRS12 Karabük
2009 A 15 111 14 001 12 140 10 271 8 182 5 697 6 279 2 976 852 236
B 7 356 6 865 6 094 4 962 3 804 2 440 2 960 1 097 293 68
C 7 755 7 136 6 046 5 309 4 378 3 257 3 319 1 879 559 168
2010 A 15 329 13 623 13 126 10 560 8 705 6 212 5 949 3 181 1 029 248
B 7 408 6 716 6 459 5 191 4 112 2 705 2 777 1 185 351 72
C 7 921 6 907 6 667 5 369 4 593 3 507 3 172 1 996 678 176
TRS13 Bartın
2009 A 12 634 12 411 10 704 9 110 6 822 4 833 5 382 2 834 718 194
B 5 995 6 108 5 387 4 401 3 232 2 155 2 424 1 179 255 51
C 6 639 6 303 5 317 4 709 3 590 2 678 2 958 1 655 463 143
2010 A 12 422 12 072 11 971 9 592 7 037 5 280 5 053 3 058 817 211
B 5 883 5 991 5 897 4 637 3 378 2 376 2 254 1 263 294 52
C 6 539 6 081 6 074 4 955 3 659 2 904 2 799 1 795 523 159
TRS11 Zonguldak
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
3S
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.2 ehir ve köy nüfusu
Toplam ehir nüfusu Köy nüfusu ehir Köy
TR Türkiye
2009 72 561 312 54 807 219 17 754 093 75,5 24,5
2010 73 722 988 56 222 356 17 500 632 76,3 23,7
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 1 026 825 511 100 515 725 49,8 50,2
2010 1 035 071 528 494 506 577 51,1 48,9
TR811 Zonguldak
2009 619 812 280 316 339 496 45,2 54,8
2010
619 703
287 321 332 382 46,4 53,6
TR812 Karabük
2009 218 564 167 550 51 014 76,7 23,3
2010 227 610 177 189 50 421 77,8 22,2
TR813 Bartn
2009 188 449 63 234 125 215 33,6 66,4
2010 187 758 63 984 123 774 34,1 65,9
ehir: l ve ilçe merkezleri snrlar içindeki nüfustur.
Köy: l ve ilçe merkezleri snrlar dnda kalan yerleim yerlerindeki nüfustur.
Not. 1. 31/12/2009 ve 31/12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayal Nüfus Kayt Sisteminden elde edilmitir.
2. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüü tarafndan ilgili mevzuat ve
idari kaytlar uyarnca Ulusal Adres Veri Tabannda (UAVT) yerleim yerlerine yönelik olarak yaplan idari ballk, tüzel kiilik ve isim deiiklikleri
dikkate alnmtr.
2.3 Belediye, ilçe ve köy says
Belediye
says
lçe
says
Köy
says
TR Türkiye
2009 2 935 957 34 367
2010 2 934 957 34 402
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 48 16 902
2010 48 16 906
TR811 Zonguldak
2009 31 6 371
2010 31 6 374
TR812 Karabük
2009 8 6 269
2010 8 6 270
TR813 Bartn
2009 9 4 262
2010 9 4 262
Not. 1 . 31/12/2009 ve 31/12/2010 verileridir.
2. Belediye saysnda büyükehir belediyeleri hariçtir.
3. lçe saylarna il merkezleri / merkez ilçeler dahildir.
4. Köy saylarna bo köyler dahildir.
5. l, ilçe, belediye ve köy saylar belirlenirken; Nüfus ve Vatandalk leri Genel Müdürlüü tarafndan ilgili mevzuat ve idari kaytlar uyarnca
Ulusal Adres Veri Tabannda (UAVT) yerleim yerlerine yönelik olarak yaplan idari ballk, tüzel kiilik ve isim deiiklikleri dikkate alnmtr.
ehir ve köy nüfusunun toplam
nüfus içindeki oran (%)
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
39
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.4 Medeni duruma göre nüfus {15 +ya)
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam Hiç evlenmedi Evli Boandı Ei öldü Bilinmeyen
TR Türkiye
2009 A 53 550 830 14 789 619 34 454 747 1 440 440 2 866 024 -
B 26 710 613 8 484 618 17 239 228 581 143 405 624 -
C 26 840 217 6 305 001 17 215 519 859 297 2 460 400 -
2010 A 54 671 391 15 064 319 35 098 388 1 562 082 2 946 602 -
B 27 271 726 8 650 505 17 563 753 639 910 417 558 -
C 27 399 665 6 413 814 17 534 635 922 172 2 529 044 -
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2009 A 813 087 193 797 539 012 24 338 55 940 -
B 398 757 109 000 269 050 11 220 9 487 -
C 414 330 84 797 269 962 13 118 46 453 -
2010 A 825 348 203 140 540 952 24 448 56 808 -
B 410 031 118 577 270 509 11 336 9 609 -
C 415 317 84 563 270 443 13 112 47 199 -
TRS11 Zonguldak
2009 A 487 993 119 708 321 124 15 831 31 330 -
B 238 616 66 113 160 284 7 255 4 964 -
C 249 377 53 595 160 840 8 576 26 366 -
2010 A 490 388 121 079 321 606 15 870 31 833 -
B 241 171 68 219 160 637 7 288 5 027 -
C 249 217 52 860 160 969 8 582 26 806 -
TRS12 Karabük
2009 A 174 986 41 573 116 111 4 112 13 190 -
B 86 819 24 540 58 036 1 862 2 381 -
C 88 167 17 033 58 075 2 250 10 809 -
2010 A 184 696 49 936 117 059 4 293 13 408 -
B 96 000 32 710 58 862 1 995 2 433 -
C 88 696 17 226 58 197 2 298 10 975 -
TRS13 Bartın
2009 A 150 108 32 516 101 777 4 395 11 420 -
B 73 322 18 347 50 730 2 103 2 142 -
C 76 786 14 169 51 047 2 292 9 278 -
2010 A 150 264 32 125 102 287 4 285 11 567 -
B 72 860 17 648 51 010 2 053 2 149 -
C 77 404 14 477 51 277 2 232 9 418 -
Not. Yabancılar kapsama alınmamıtır.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
40
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.5 Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus { 6 +ya )
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam
Okuma yazma
bilmeyen
Okuma yazma
bilen
Bilinmeyen
TR Türkiye
2009 A 65 049 093 4 672 257 57 344 379 3 032 457
B 32 612 307 915 054 30 039 678 1 657 575
C 32 436 786 3 757 203 27 304 701 1 374 882
2010 A 66 133 461 3 825 644 59 525 746 2 782 071
B 33 154 580 700 400 30 983 102 1 471 078
C 32 978 881 3 125 244 28 542 644 1 310 993
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2009 A 945 474 79 366 836 203 29 905
B 466 478 13 436 436 545 16 497
C 478 996 65 930 399 658 13 408
2010 A 954 696 70 304 859 060 25 332
B 476 477 11 789 451 708 12 980
C 478 219 58 515 407 352 12 352
TRS11 Zonguldak
2009 A 568 677 45 823 505 237 17 617
B 279 907 6 926 263 289 9 692
C 288 770 38 897 241 948 7 925
2010 A 569 148 40 776 513 468 14 904
B 281 631 6 060 268 069 7 502
C 287 517 34 716 245 399 7 402
TRS12 Karabük
2009 A 202 539 16 355 180 678 5 506
B 101 087 3 022 94 995 3 070
C 101 452 13 333 85 683 2 436
2010 A 211 757 14 960 191 806 4 991
B 110 029 2 790 104 419 2 820
C 101 728 12 170 87 387 2 171
TRS13 Bartın
2009 A 174 258 17 188 150 288 6 782
B 85 484 3 488 78 261 3 735
C 88 774 13 700 72 027 3 047
2010 A 173 791 14 568 153 786 5 437
B 84 817 2 939 79 220 2 658
C 88 974 11 629 74 566 2 779
Not. Yabancılar kapsama alınmamıtır.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
41
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.6 Bitirilen eitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 15 +ya )
A. Toplam B. Erkek C. Kadn
Toplam
Okuma yazma
bilmeyen
Okuma yazma
bilen fakat bir
okul bitirmeyen
lkokul
mezunu
lköretim
mezunu
Ortaokul veya
dengi okul
mezunu
TR Türkiye
2009 A 53 550 830 4 645 638 3 222 987 18 523 823 6 324 830 2 795 917
B 26 710 613 908 628 1 279 284 8 937 271 3 408 312 1 786 153
C 26 840 217 3 737 010 1 943 703 9 586 552 2 916 518 1 009 764
2010 A 54 671 391 3 812 092 3 208 131 15 709 975 9 662 663 3 127 204
B 27 271 726 697 305 1 171 687 6 973 926 5 497 236 1 946 744
C 27 399 665 3 114 787 2 036 444 8 736 049 4 165 427 1 180 460
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 A 813 087 79 300 46 965 320 253 90 620 40 512
B 398 757 13 409 15 683 153 409 46 883 28 005
C 414 330 65 891 31 282 166 844 43 737 12 507
2010 A 825 348 70 260 46 320 259 432 154 346 43 890
B 410 031 11 772 15 018 109 640 92 477 29 341
C 415 317 58 488 31 302 149 792 61 869 14 549
TR811 Zonguldak
2009 A 487 993 45 786 26 131 191 020 54 633 25 062
B 238 616 6 913 8 439 92 012 28 038 17 090
C 249 377 38 873 17 692 99 008 26 595 7 972
2010 A 490 388 40 750 25 175 156 166 88 805 27 158
B 241 171 6 050 7 724 65 313 53 873 17 947
C 249 217 34 700 17 451 90 853 34 932 9 211
TR812 Karabük
2009 A 174 986 16 330 10 264 66 372 18 107 10 138
B 86 819 3 010 3 317 30 450 9 712 7 195
C 88 167 13 320 6 947 35 922 8 395 2 943
2010 A 184 696 14 943 10 230 53 688 33 619 10 944
B 96 000 2 783 3 671 22 726 20 177 7 474
C 88 696 12 160 6 559 30 962 13 442 3 470
TR813 Bartn
2009 A 150 108 17 184 10 570 62 861 17 880 5 312
B 73 322 3 486 3 927 30 947 9 133 3 720
C 76 786 13 698 6 643 31 914 8 747 1 592
2010 A 150 264 14 567 10 915 49 578 31 922 5 788
B 72 860 2 939 3 623 21 601 18 427 3 920
C 77 404 11 628 7 292 27 977 13 495 1 868
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
42
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.6 Bitirilen eitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus { 15 +ya ) {devam)
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Lise veya dengi
okul mezunu
Yüksekokul veya
fakülte mezunu
Yüksek lisans
mezunu
Doktora
mezunu
Bilinmeyen
TR Türkiye
2009 A 10 379 231 4 320 813 279 268 95 500 2 962 823
B 6 002 688 2 534 434 166 285 61 301 1 626 257
C 4 376 543 1 786 379 112 983 34 199 1 336 566
2010 A 11 374 336 4 566 049 365 791 113 862 2 731 288
B 6 556 319 2 692 405 217 892 70 788 1 447 424
C 4 818 017 1 873 644 147 899 43 074 1 283 864
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2009 A 148 467 54 411 2 174 721 29 664
B 90 320 32 789 1 370 508 16 381
C 58 147 21 622 804 213 13 283
2010 A 165 180 56 915 2 995 894 25 116
B 101 730 34 711 1 892 588 12 862
C 63 450 22 204 1 103 306 12 254
TRS11 Zonguldak
2009 A 93 793 32 321 1 379 447 17 421
B 56 434 18 962 836 297 9 595
C 37 359 13 359 543 150 7 826
2010 A 101 906 33 361 1 790 531 14 746
B 61 699 19 750 1 076 325 7 414
C 40 207 13 611 714 206 7 332
TRS12 Karabük
2009 A 33 936 13 730 456 172 5 481
B 20 975 8 659 309 133 3 059
C 12 961 5 071 147 39 2 422
2010 A 40 577 14 770 748 229 4 948
B 26 179 9 523 503 167 2 797
C 14 398 5 247 245 62 2 151
TRS13 Bartın
2009 A 20 738 8 360 339 102 6 762
B 12 911 5 168 225 78 3 727
C 7 827 3 192 114 24 3 035
2010 A 22 697 8 784 457 134 5 422
B 13 852 5 438 313 96 2 651
C 8 845 3 346 144 38 2 771
Not. Yabancılar kapsama alınmamıtır.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
43
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.7 Cinsiyet ve ya grubuna göre ölüm sayısı
[l ve lçe merkezleri]
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam 0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
Bilin-
meyen
TR Türkiye
2001 A 175 137 14 947 2 915 2 123 3 881 4 489 8 030 15 990 25 690 45 441 51 631 -
B 99 360 8 579 1 639 1 215 2 424 2 948 5 419 11 114 16 904 26 558 22 560 -
C 75 777 6 368 1 276 908 1 457 1 541 2 611 4 876 8 786 18 883 29 071 -
2002 A 175 434 13 125 2 365 1 830 3 351 3 830 7 236 16 181 26 141 45 169 56 206 -
B 98 757 7 573 1 294 1 061 2 024 2 328 4 701 11 167 17 184 26 523 24 902 -
C 76 677 5 552 1 071 769 1 327 1 502 2 535 5 014 8 957 18 646 31 304 -
2003 A 184 330 12 878 2 428 2 000 3 756 4 463 7 756 17 390 27 490 46 423 59 746 -
B 103 082 7 503 1 387 1 160 2 344 2 803 5 018 11 751 17 860 27 021 26 235 -
C 81 248 5 375 1 041 840 1 412 1 660 2 738 5 639 9 630 19 402 33 511 -
2004 A 187 086 11 182 2 190 1 997 3 632 4 411 7 674 16 367 26 549 45 582 62 255 5 247
B 104 852 6 094 1 155 1 141 2 279 2 881 4 988 11 248 17 642 26 790 27 690 2 944
C 82 234 5 088 1 035 856 1 353 1 530 2 686 5 119 8 907 18 792 34 565 2 303
2005 A 197 520 11 004 2 249 2 092 3 543 4 404 7 655 17 302 28 196 47 552 67 876 5 647
B 110 253 6 298 1 213 1 185 2 302 2 869 4 967 11 814 18 614 27 878 29 840 3 273
C 87 267 4 706 1 036 907 1 241 1 535 2 688 5 488 9 582 19 674 38 036 2 374
2006 A 210 146 11 105 2 220 1 993 3 543 4 662 8 029 17 719 29 227 49 080 76 735 5 833
B 116 923 6 423 1 175 1 155 2 332 3 067 5 200 12 131 19 352 28 953 33 822 3 313
C 93 223 4 682 1 045 838 1 211 1 595 2 829 5 588 9 875 20 127 42 913 2 520
2007 A 212 731 11 284 2 015 1 978 3 228 4 544 7 671 17 629 28 693 48 258 80 996 6 435
B 118 059 6 443 1 154 1 144 2 149 2 995 4 984 12 037 19 210 28 504 35 793 3 646
C 94 672 4 841 861 834 1 079 1 549 2 687 5 592 9 483 19 754 45 203 2 789
200S A 215 562 11 030 2 017 1 718 3 109 4 295 7 575 18 015 30 148 46 153 86 523 4 979
B 119 391 6 266 1 103 995 2 012 2 804 4 802 12 259 20 166 27 223 38 982 2 779
C 96 171 4 764 914 723 1 097 1 491 2 773 5 756 9 982 18 930 47 541 2 200
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2001 A 1 555 64 10 6 11 21 52 125 205 488 573 -
B 829 33 7 5 7 11 33 88 124 286 235 -
C 726 31 3 1 4 10 19 37 81 202 338 -
2002 A 2 289 86 6 10 18 21 62 197 318 736 835 -
B 1 264 52 2 3 8 12 36 142 198 435 376 -
C 1 025 34 4 7 10 9 26 55 120 301 459 -
2003 A 2 197 74 8 7 15 22 65 176 322 688 820 -
B 1 174 46 5 4 11 12 37 126 210 382 341 -
C 1 023 28 3 3 4 10 28 50 112 306 479 -
2004 A 2 066 49 10 7 11 19 60 147 277 581 877 28
B 1 099 30 5 4 4 13 32 96 179 334 386 16
C 967 19 5 3 7 6 28 51 98 247 491 12
2005 A 2 156 30 9 11 17 24 45 172 281 602 945 20
B 1 191 19 5 8 13 16 27 126 197 366 406 8
C 965 11 4 3 4 8 18 46 84 236 539 12
2006 A 2 355 42 9 6 12 24 53 166 304 662 1 035 42
B 1 282 29 8 2 9 13 34 112 207 391 448 29
C 1 073 13 1 4 3 11 19 54 97 271 587 13
2007 A 2 459 50 5 3 17 30 68 183 308 655 1 113 27
B 1 311 38 3 2 10 19 47 130 202 366 481 13
C 1 148 12 2 1 7 11 21 53 106 289 632 14
200S A 2 823 53 11 9 18 19 54 191 362 712 1 371 23
B 1 524 24 5 6 8 8 35 137 242 425 623 11
C 1 299 29 6 3 10 11 19 54 120 287 748 12
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
44
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.7 Cinsiyet ve ya grubuna göre ölüm sayısı {devam)
[l ve lçe merkezleri]
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam 0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
Bilin-
meyen
TRS11 Zonguldak
2001 A 620 38 6 1 5 11 27 55 73 183 221 -
B 317 21 5 1 2 7 16 40 43 109 73 -
C 303 17 1 - 3 4 11 15 30 74 148 -
2002 A 1 307 66 3 7 11 15 43 117 180 434 431 -
B 716 42 - 3 4 6 25 85 112 256 183 -
C 591 24 3 4 7 9 18 32 68 178 248 -
2003 A 1 117 48 6 4 8 10 42 111 160 354 374 -
B 615 32 3 3 5 5 22 85 100 192 168 -
C 502 16 3 1 3 5 20 26 60 162 206 -
2004 A 1 037 36 5 6 5 13 35 83 130 298 403 23
B 572 21 3 4 - 8 22 56 83 178 183 14
C 465 15 2 2 5 5 13 27 47 120 220 9
2005 A 1 052 26 6 6 13 17 26 96 158 274 416 14
B 614 15 4 5 10 11 18 75 116 174 181 5
C 438 11 2 1 3 6 8 21 42 100 235 9
2006 A 1 130 26 6 3 12 16 29 96 155 312 446 29
B 627 19 5 2 9 8 18 67 116 183 180 20
C 503 7 1 1 3 8 11 29 39 129 266 9
2007 A 1 341 29 4 2 12 19 45 121 166 354 570 19
B 741 24 3 1 8 13 31 85 108 214 246 8
C 600 5 1 1 4 6 14 36 58 140 324 11
200S A 1 582 41 10 4 12 13 35 119 210 409 714 15
B 850 18 5 3 5 6 24 88 140 241 314 6
C 732 23 5 1 7 7 11 31 70 168 400 9
TRS12 Karabük
2001 A 715 20 2 2 6 7 18 50 97 240 273 -
B 399 10 1 2 5 3 14 36 58 140 130 -
C 316 10 1 - 1 4 4 14 39 100 143 -
2002 A 730 15 3 1 7 5 16 65 103 225 290 -
B 405 8 2 - 4 5 8 45 63 133 137 -
C 325 7 1 1 3 - 8 20 40 92 153 -
2003 A 779 17 1 2 3 6 15 44 125 238 328 -
B 405 10 1 1 3 3 8 26 87 134 132 -
C 374 7 - 1 - 3 7 18 38 104 196 -
2004 A 785 8 3 1 6 5 16 54 112 226 352 2
B 401 5 1 - 4 4 6 34 72 125 150 -
C 384 3 2 1 2 1 10 20 40 101 202 2
2005 A 835 1 1 5 3 6 12 57 94 255 395 6
B 426 1 1 3 2 4 5 37 60 144 166 3
C 409 - - 2 1 2 7 20 34 111 229 3
2006 A 863 11 3 2 - 6 17 45 108 262 400 9
B 469 7 3 - - 4 11 31 66 159 181 7
C 394 4 - 2 - 2 6 14 42 103 219 2
2007 A 828 14 - 1 3 10 17 47 109 224 399 4
B 423 7 - 1 1 5 11 35 76 110 174 3
C 405 7 - - 2 5 6 12 33 114 225 1
200S A 885 10 1 5 6 6 12 53 111 221 456 4
B 481 5 - 3 3 2 8 34 72 130 222 2
C 404 5 1 2 3 4 4 19 39 91 234 2
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
45
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.7 Cinsiyet ve ya grubuna göre ölüm sayısı {devam)
[l ve lçe merkezleri]
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam 0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
Bilin-
meyen
TRS13 Bartın
2001 A 220 6 2 3 - 3 7 20 35 65 79 -
B 113 2 1 2 - 1 3 12 23 37 32 -
C 107 4 1 1 - 2 4 8 12 28 47 -
2002 A 252 5 - 2 - 1 3 15 35 77 114 -
B 143 2 - - - 1 3 12 23 46 56 -
C 109 3 - 2 - - - 3 12 31 58 -
2003 A 301 9 1 1 4 6 8 21 37 96 118 -
B 154 4 1 - 3 4 7 15 23 56 41 -
C 147 5 - 1 1 2 1 6 14 40 77 -
2004 A 244 5 2 - - 1 9 10 35 57 122 3
B 126 4 1 - - 1 4 6 24 31 53 2
C 118 1 1 - - - 5 4 11 26 69 1
2005 A 269 3 2 - 1 1 7 19 29 73 134 -
B 151 3 - - 1 1 4 14 21 48 59 -
C 118 - 2 - - - 3 5 8 25 75 -
2006 A 362 5 - 1 - 2 7 25 41 88 189 4
B 186 3 - - - 1 5 14 25 49 87 2
C 176 2 - 1 - 1 2 11 16 39 102 2
2007 A 290 7 1 - 2 1 6 15 33 77 144 4
B 147 7 - - 1 1 5 10 18 42 61 2
C 143 - 1 - 1 - 1 5 15 35 83 2
200S A 356 2 - - - - 7 19 41 82 201 4
B 193 1 - - - - 3 15 30 54 87 3
C 163 1 - - - - 4 4 11 28 114 1
Not. l ve ilçe merkezlerindeki ölümleri kapsar.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
46
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.S Ya gruplarına göre evlenme sayısı
A. Erkek B. Kadın
Toplam 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
TR Türkiye
2003 A 565 468 18 924 199 060 215 184 74 323 25 446 11 379 6 628 4 267 3 019 2 408 2 111 1 687 1 032 -
B 565 468 147 535 243 954 107 896 35 102 14 801 7 292 3 919 2 188 1 232 768 399 228 154 -
2004 A 615 357 18 111 211 516 237 414 85 995 27 524 12 601 7 110 4 627 3 157 2 422 1 946 1 830 1 104 -
B 615 357 158 080 261 813 120 598 41 779 15 556 8 126 4 211 2 264 1 272 816 423 268 151 -
2005 A 641 241 18 952 214 130 255 566 89 404 27 528 13 244 7 352 4 530 3 440 2 400 2 019 1 626 1 050 -
B 641 241 167 342 265 144 131 322 43 453 15 847 8 501 4 341 2 434 1 390 718 389 225 135 -
2006 A 636 121 18 647 201 822 264 032 85 970 27 202 14 072 7 594 5 543 3 881 2 683 2 063 1 532 1 080 -
B 636 121 163 913 254 430 138 415 42 278 16 077 9 455 4 870 3 172 1 760 874 504 230 143 -
2007 A 638 311 18 315 198 418 269 688 87 497 27 697 13 066 7 628 5 374 3 684 2 427 1 997 1 440 1 080 -
B 638 311 164 087 250 828 143 251 43 311 16 672 9 155 4 806 3 018 1 581 794 448 220 140 -
200S A 641 973 17 830 194 610 264 317 90 898 29 456 13 852 8 529 5 652 3 995 2 673 1 909 1 421 1 391 5 440
B 641 973 157 953 241 925 141 774 44 891 18 179 9 230 5 237 2 996 1 758 872 465 230 157 16 306
2009 A 591 742 16 243 172 563 240 851 87 490 29 469 13 660 9 057 6 073 4 374 2 999 2 128 1 478 1 468 3 889
B 591 742 143 178 217 547 132 455 42 887 18 897 9 065 6 028 3 647 2 147 1 151 577 289 210 13 664
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 A 9 577 576 4 330 3 097 879 275 131 84 52 49 40 31 17 16 -
B 9 577 2 704 4 439 1 638 444 171 65 46 25 16 14 8 1 6 -
2004 A 9 665 520 4 238 3 273 870 278 121 110 73 49 49 33 30 21 -
B 9 665 2 515 4 576 1 687 477 184 91 57 33 15 14 7 7 2 -
2005 A 9 979 492 4 088 3 615 976 321 158 93 74 52 50 26 24 10 -
B 9 979 2 504 4 527 1 951 568 194 94 52 49 21 9 6 3 1 -
2006 A 10 345 441 3 760 3 631 1 074 375 274 216 191 155 110 57 46 15 -
B 10 345 2 385 4 224 2 063 601 280 233 186 156 117 59 29 7 5 -
2007 A 10 074 466 3 870 3 598 1 099 353 180 124 123 107 53 56 31 14 -
B 10 074 2 369 4 239 2 136 644 222 147 108 103 54 25 16 8 3 -
200S A 9 557 371 3 391 3 651 1 079 358 174 131 96 87 59 18 22 15 105
B 9 557 2 143 3 859 2 096 611 248 142 92 66 36 17 10 4 2 231
2009 A 9 538 323 2 735 3 194 1 113 396 320 357 324 294 202 116 67 51 46
B 9 538 1 872 3 203 1 883 642 346 306 342 306 237 157 70 31 14 129
TRS11 Zonguldak
2003 A 5 603 336 2 419 1 848 573 175 82 51 34 28 18 20 9 10 -
B 5 603 1 505 2 601 1 003 296 97 39 27 14 6 6 5 - 4 -
2004 A 5 845 293 2 527 2 003 546 187 75 61 45 28 32 20 18 10 -
B 5 845 1 443 2 821 1 036 286 121 58 35 19 8 9 4 4 1 -
2005 A 6 103 285 2 474 2 216 615 215 99 51 51 33 33 15 12 4 -
B 6 103 1 483 2 765 1 224 367 127 59 25 27 17 5 3 1 - -
2006 A 6 494 275 2 277 2 226 688 252 181 171 138 113 86 47 34 6 -
B 6 494 1 427 2 615 1 281 384 171 166 148 123 98 49 24 6 2 -
2007 A 6 094 286 2 240 2 178 705 226 117 81 85 74 34 40 19 9 -
B 6 094 1 341 2 555 1 317 425 125 100 78 76 39 18 12 6 2 -
200S A 5 960 217 2 085 2 251 717 232 101 81 70 57 35 8 16 10 80
B 5 960 1 259 2 436 1 290 404 154 98 58 46 23 13 4 3 1 171
2009 A 6 192 173 1 690 1 954 708 254 239 280 266 246 168 91 53 35 35
B 6 192 1 090 2 004 1 180 396 236 228 285 261 201 138 56 23 9 85
Kaynak: çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü Merkezi Nüfus daresi Sistemi (MERNS).
Bilin-
meyen
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
47
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.S Ya gruplarına göre evlenme sayısı {devam)
A. Erkek B. Kadın
Toplam 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
TRS12 Karabük
2003 A 1 946 67 826 726 179 57 23 22 12 10 12 6 3 3 -
B 1 946 478 923 379 85 40 13 10 8 2 3 2 1 2 -
2004 A 2 030 76 833 752 204 61 22 26 15 13 10 5 8 5 -
B 2 030 477 954 395 121 38 25 8 5 4 1 2 - - -
2005 A 2 005 60 769 810 204 53 36 26 12 7 10 8 6 4 -
B 2 005 432 939 413 132 41 14 14 14 1 1 2 2 - -
2006 A 1 977 51 684 824 233 66 39 22 19 14 9 4 8 4 -
B 1 977 414 874 454 112 58 29 12 10 3 7 2 - 2 -
2007 A 1 898 39 657 814 219 69 27 20 19 14 6 5 7 2 -
B 1 898 383 815 474 122 50 23 13 8 6 2 1 - 1 -
200S A 1 784 53 582 773 197 73 28 27 13 12 9 9 5 1 2
B 1 784 352 740 450 115 53 21 14 10 4 1 3 - - 21
2009 A 1 692 45 469 713 248 85 36 27 16 19 10 10 7 6 1
B 1 692 323 659 420 135 51 32 18 14 7 6 2 4 2 19
TRS13 Bartın
2003 A 2 028 173 1 085 523 127 43 26 11 6 11 10 5 5 3 -
B 2 028 721 915 256 63 34 13 9 3 8 5 1 - - -
2004 A 1 790 151 878 518 120 30 24 23 13 8 7 8 4 6 -
B 1 790 595 801 256 70 25 8 14 9 3 4 1 3 1 -
2005 A 1 871 147 845 589 157 53 23 16 11 12 7 3 6 2 -
B 1 871 589 823 314 69 26 21 13 8 3 3 1 - 1 -
2006 A 1 874 115 799 581 153 57 54 23 34 28 15 6 4 5 -
B 1 874 544 735 328 105 51 38 26 23 16 3 3 1 1 -
2007 A 2 082 141 973 606 175 58 36 23 19 19 13 11 5 3 -
B 2 082 645 869 345 97 47 24 17 19 9 5 3 2 - -
200S A 1 813 101 724 627 165 53 45 23 13 18 15 1 1 4 23
B 1 813 532 683 356 92 41 23 20 10 9 3 3 1 1 39
2009 A 1 654 105 576 527 157 57 45 50 42 29 24 15 7 10 10
B 1 654 459 540 283 111 59 46 39 31 29 13 12 4 3 25
Bilin-
meyen
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
4S
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.9 Ya gruplarna göre boanma says
A. Erkek B. Kadn
Toplam 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
TR Türkiye
2003 A 92 637 344 6 511 17 920 19 514 15 798 11 925 8 544 5 152 2 765 1 695 1 062 883 524 -
B 92 637 3 223 16 266 19 937 17 112 13 104 9 593 6 222 3 580 1 654 874 605 310 157 -
2004 A 91 022 241 6 149 17 377 19 379 15 276 11 888 8 464 5 277 2 877 1 632 1 085 857 520 -
B 91 022 2 692 15 825 19 860 17 131 12 628 9 499 6 147 3 663 1 786 815 538 292 146 -
2005 A 95 895 234 5 910 18 369 20 379 15 806 12 773 9 184 5 624 3 378 1 698 1 157 824 559 -
B 95 895 2 644 16 177 21 239 18 100 13 101 10 067 6 767 3 936 2 055 920 535 223 131 -
2006 A 93 489 212 5 270 18 396 20 171 15 600 12 689 8 330 5 699 3 136 1 643 1 059 731 553 -
B 93 489 2 294 15 538 21 777 17 935 12 509 9 783 6 114 3 835 1 978 883 475 223 145 -
2007 A 94 219 229 4 927 18 161 20 175 16 382 12 849 8 733 5 884 3 135 1 609 992 603 540 -
B 94 219 2 179 14 904 22 070 18 280 13 408 9 715 6 257 3 907 1 921 804 414 211 149 -
2008 A 99 663 191 4 766 18 213 20 949 17 848 13 416 9 578 6 095 3 419 1 815 955 649 584 1 185
B 99 663 2 229 14 680 21 805 18 829 14 154 10 050 6 731 4 075 2 045 922 410 185 128 3 420
2009 A 114 162 202 4 970 19 259 24 027 21 093 16 027 11 360 7 326 4 084 2 090 1 119 680 740 1 185
B 114 162 2 223 15 768 24 413 22 046 17 235 11 690 8 198 4 753 2 452 1 127 456 204 123 3 474
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2003 A 2 249 16 182 355 375 351 320 248 169 101 69 28 26 9 -
B 2 249 90 313 370 374 342 255 231 139 63 42 15 9 6 -
2004 A 1 872 6 165 306 338 269 245 202 164 72 42 26 25 12 -
B 1 872 54 302 328 314 267 202 188 101 63 26 13 12 2 -
2005 A 1 703 6 129 326 289 248 226 198 120 83 30 21 16 11 -
B 1 703 58 278 336 252 232 198 158 103 57 21 7 2 1 -
2006 A 1 513 5 116 336 307 215 165 142 94 55 40 22 10 6 -
B 1 513 57 255 325 268 190 151 104 81 54 17 6 4 1 -
2007 A 1 648 7 113 311 292 248 200 161 132 100 42 20 17 5 -
B 1 648 35 277 353 277 180 193 142 105 50 23 4 4 5 -
2008 A 1 693 7 87 296 294 264 215 178 139 104 57 20 7 3 22
B 1 693 43 237 298 285 229 186 163 120 68 28 9 2 1 24
2009 A 1 875 3 97 327 372 331 262 167 124 82 48 23 16 12 11
B 1 875 42 264 366 355 287 192 144 77 72 23 9 2 1 41
TR811 Zonguldak
2003 A 1 576 8 118 237 271 241 231 176 131 77 46 22 14 4 -
B 1 576 56 200 253 260 245 190 174 104 48 34 6 3 3 -
2004 A 1 214 4 86 195 218 181 170 134 117 43 24 22 14 6 -
B 1 214 29 177 213 194 180 144 129 69 41 21 9 7 1 -
2005 A 1 101 3 69 194 174 158 157 136 96 64 24 11 11 4 -
B 1 101 35 151 204 154 155 142 120 76 44 17 3 - - -
2006 A 1 007 3 61 218 181 157 108 108 73 44 26 19 5 4 -
B 1 007 31 148 199 178 134 116 78 63 40 12 5 2 1 -
2007 A 1 106 6 74 191 188 169 140 117 100 67 30 11 10 3 -
B 1 106 25 182 220 176 122 138 108 72 39 15 4 2 3 -
2008 A 1 176 4 50 175 196 187 138 142 115 81 48 13 6 3 18
B 1 176 30 142 180 195 159 127 133 99 56 27 6 2 1 19
2009 A 1 173 3 61 192 224 212 166 105 81 56 29 15 13 8 8
B 1 173 26 154 225 221 164 127 101 51 50 19 8 2 - 25
Bilin-
meyen
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
49
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.9 Ya gruplarına göre boanma sayısı {devam)
A. Erkek B. Kadın
Toplam 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
TRS12 Karabük
2003 A 326 4 28 68 54 56 40 31 17 7 9 2 6 4 -
B 326 20 56 59 58 50 32 20 12 7 3 3 3 3 -
2004 A 303 - 37 52 58 45 35 29 13 14 12 2 5 1 -
B 303 9 60 58 64 38 24 19 12 13 2 1 3 - -
2005 A 290 3 23 70 49 54 38 23 9 6 1 6 2 6 -
B 290 8 59 72 53 37 29 11 13 3 2 2 1 - -
2006 A 286 2 27 70 72 24 34 22 15 9 5 3 2 1 -
B 286 17 60 75 44 26 23 18 12 9 1 - 1 - -
2007 A 280 1 23 64 54 44 28 21 16 17 6 2 4 - -
B 280 3 56 76 52 25 30 15 12 5 4 - 2 - -
200S A 282 2 22 62 60 47 37 20 13 12 2 3 - - 2
B 282 7 51 68 55 38 30 15 10 5 - 1 - - 2
2009 A 360 - 21 72 79 61 52 31 16 9 10 4 3 2 -
B 360 10 56 74 73 69 30 20 9 10 2 - - - 7
TRS13 Bartın
2003 A 347 4 36 50 50 54 49 41 21 17 14 4 6 1 -
B 347 14 57 58 56 47 33 37 23 8 5 6 3 - -
2004 A 355 2 42 59 62 43 40 39 34 15 6 2 6 5 -
B 355 16 65 57 56 49 34 40 20 9 3 3 2 1 -
2005 A 312 - 37 62 66 36 31 39 15 13 5 4 3 1 -
B 312 15 68 60 45 40 27 27 14 10 2 2 1 1 -
2006 A 220 - 28 48 54 34 23 12 6 2 9 - 3 1 -
B 220 9 47 51 46 30 12 8 6 5 4 1 1 - -
2007 A 262 - 16 56 50 35 32 23 16 16 6 7 3 2 -
B 262 7 39 57 49 33 25 19 21 6 4 - - 2 -
200S A 235 1 15 59 38 30 40 16 11 11 7 4 1 - 2
B 235 6 44 50 35 32 29 15 11 7 1 2 - - 3
2009 A 342 - 15 63 69 58 44 31 27 17 9 4 - 2 3
B 342 6 54 67 61 54 35 23 17 12 2 1 - 1 9
Bilin-
meyen
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
50
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.10 Evlilik süresine göre boanmalar
Toplam 1 yıldan az 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16+
Bilin-
meyen
TR Türkiye
2003 92 637 4 141 8 665 8 134 6 806 6 035 5 719 19 690 12 587 20 860 -
2004 91 022 3 642 8 719 7 898 7 512 6 185 5 430 19 129 11 833 20 674 -
2005 95 895 4 023 8 946 7 909 7 220 6 735 5 892 20 454 12 900 21 816 -
2006 93 489 3 948 8 862 7 958 7 026 6 220 5 803 20 387 12 660 20 625 -
2007 94 219 3 779 9 231 7 687 6 984 6 214 5 525 20 870 12 757 21 172 -
200S 99 663 3 910 9 672 8 136 7 252 6 681 5 577 21 335 13 863 22 997 240
2009 114 162 4 020 10 439 9 174 8 095 7 379 6 696 23 879 16 628 27 426 426
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 2 249 67 134 143 109 108 107 394 307 880 -
2004 1 872 76 112 112 140 104 87 334 225 682 -
2005 1 703 90 135 108 88 103 85 292 211 591 -
2006 1 513 88 113 114 98 80 95 308 193 424 -
2007 1 648 87 126 97 109 89 91 325 212 512 -
200S 1 693 66 136 127 100 70 79 296 228 589 2
2009 1 875 73 144 141 117 90 94 366 294 555 1
TRS11 Zonguldak
2003 1 576 46 81 89 73 73 73 277 216 648 -
2004 1 214 46 62 71 86 61 54 214 149 471 -
2005 1 101 45 77 64 47 70 52 184 132 430 -
2006 1 007 47 66 61 63 46 60 209 126 329 -
2007 1 106 58 76 62 72 54 60 212 135 377 -
200S 1 176 40 79 84 61 45 52 199 164 451 1
2009 1 173 45 82 96 60 59 59 228 178 365 1
TRS12 Karabük
2003 326 12 33 29 24 14 19 59 49 87 -
2004 303 16 22 23 28 21 13 65 35 80 -
2005 290 22 29 23 26 13 19 56 39 63 -
2006 286 27 29 32 15 16 20 58 33 56 -
2007 280 17 26 16 26 18 15 64 41 57 -
200S 282 15 35 25 25 16 17 48 36 65 -
2009 360 22 31 25 34 21 21 69 56 81 -
TRS13 Bartın
2003 347 9 20 25 12 21 15 58 42 145 -
2004 355 14 28 18 26 22 20 55 41 131 -
2005 312 23 29 21 15 20 14 52 40 98 -
2006 220 14 18 21 20 18 15 41 34 39 -
2007 262 12 24 19 11 17 16 49 36 78 -
200S 235 11 22 18 14 9 10 49 28 73 1
2009 342 6 31 20 23 10 14 69 60 109 -
Kaynak: çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü Merkezi Nüfus daresi Sistemi (MERNS).
Evlilik süresi {yıl)
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
51
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.11 Cinsiyet ve ya grubuna göre intihar eden sayısı
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam - 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 +
Bilin-
meyen
TR Türkiye
2002 A 2 301 73 746 529 379 275 138 101 60 -
B 1 392 30 332 328 274 205 107 74 42 -
C 909 43 414 201 105 70 31 27 18 -
2003 A 2 705 80 922 574 382 301 191 153 102 -
B 1 574 32 416 333 270 219 133 102 69 -
C 1 131 48 506 241 112 82 58 51 33 -
2004 A 2 707 78 850 548 391 292 181 126 98 143
B 1 681 36 422 353 270 218 132 86 74 90
C 1 026 42 428 195 121 74 49 40 24 53
2005 A 2 703 74 759 570 358 336 200 138 109 159
B 1 740 36 385 367 263 261 142 108 78 100
C 963 38 374 203 95 75 58 30 31 59
2006 A 2 829 77 778 576 415 343 214 128 119 179
B 1 782 38 370 373 298 267 152 95 82 107
C 1 047 39 408 203 117 76 62 33 37 72
2007 A 2 793 92 690 604 413 347 199 139 129 180
B 1 808 34 352 408 314 257 145 97 92 109
C 985 58 338 196 99 90 54 42 37 71
200S A 2 816 76 721 544 444 354 219 178 147 133
B 1 924 28 388 355 335 288 179 148 114 89
C 892 48 333 189 109 66 40 30 33 44
2009 A 2 898 95 603 589 480 475 303 180 159 14
B 2 111 49 352 435 390 383 235 134 122 11
C 787 46 251 154 90 92 68 46 37 3
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 A 21 1 3 2 6 3 2 2 2 -
B 16 - 1 1 5 3 2 2 2 -
C 5 1 2 1 1 - - - - -
2003 A 46 1 13 9 10 2 3 6 2 -
B 33 - 10 5 7 2 3 4 2 -
C 13 1 3 4 3 - - 2 - -
2004 A 30 - 8 5 4 4 6 2 - 1
B 15 - 1 4 3 2 2 2 - 1
C 15 - 7 1 1 2 4 - - -
2005 A 38 2 11 5 2 5 1 5 4 3
B 30 - 10 4 1 4 1 4 4 2
C 8 2 1 1 1 1 - 1 - 1
2006 A 55 - 11 8 11 5 5 6 5 4
B 39 - 6 8 9 3 3 5 2 3
C 16 - 5 - 2 2 2 1 3 1
2007 A 54 - 10 12 8 8 3 5 7 1
B 31 - 6 10 5 3 1 3 3 -
C 23 - 4 2 3 5 2 2 4 1
200S A 35 - 8 8 3 2 4 4 1 5
B 30 - 6 6 3 2 4 4 - 5
C 5 - 2 2 - - - - 1 -
2009 A 57 1 4 9 12 11 13 2 5 -
B 34 - 2 4 8 8 9 - 3 -
C 23 1 2 5 4 3 4 2 2 -
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
52
Nüfus Eğilimleri ve Demograh Nüfus ve Sosyal Yapı
2.11 Cinsiyet ve ya grubuna göre intihar eden sayısı {devam)
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam - 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 +
Bilin-
meyen
TRS11 Zonguldak
2002 A 13 - 2 1 5 1 1 1 2 -
B 10 - 1 - 4 1 1 1 2 -
C 3 - 1 1 1 - - - - -
2003 A 27 - 9 5 7 2 2 1 1 -
B 22 - 7 3 6 2 2 1 1 -
C 5 - 2 2 1 - - - - -
2004 A 15 - 4 2 1 3 3 2 - -
B 7 - - 2 1 1 1 2 - -
C 8 - 4 - - 2 2 - - -
2005 A 25 1 10 4 1 4 - 2 2 1
B 20 - 9 3 1 3 - 2 2 -
C 5 1 1 1 - 1 - - - 1
2006 A 33 - 7 6 5 4 4 5 2 -
B 23 - 3 6 4 3 2 4 1 -
C 10 - 4 - 1 1 2 1 1 -
2007 A 34 - 5 7 7 7 1 2 4 1
B 18 - 4 5 5 2 - 1 1 -
C 16 - 1 2 2 5 1 1 3 1
200S A 15 - 2 3 2 1 1 1 1 4
B 13 - 2 2 2 1 1 1 - 4
C 2 - - 1 - - - - 1 -
2009 A 37 - 1 6 9 8 8 1 4 -
B 25 - - 3 7 7 5 - 3 -
C 12 - 1 3 2 1 3 1 1 -
TRS12 Karabük
2002 A 3 - - 1 1 1 - - - -
B 3 - - 1 1 1 - - - -
C - - - - - - - - - -
2003 A 6 - 1 1 - - 1 2 1 -
B 5 - 1 1 - - 1 1 1 -
C 1 - - - - - - 1 - -
2004 A 6 - 1 1 1 - 3 - - -
B 4 - 1 1 1 - 1 - - -
C 2 - - - - - 2 - - -
2005 A 4 - - 1 - - - - 1 2
B 4 - - 1 - - - - 1 2
C - - - - - - - - - -
2006 A 3 - 1 - 1 - - - - 1
B 3 - 1 - 1 - - - - 1
C - - - - - - - - - -
2007 A 7 - 2 3 - - 2 - - -
B 5 - 1 3 - - 1 - - -
C 2 - 1 - - - 1 - - -
200S A 7 - 2 1 - 1 - 2 - 1
B 7 - 2 1 - 1 - 2 - 1
C - - - - - - - - - -
2009 A 10 - 1 1 2 2 2 1 1 -
B 3 - - - 1 1 1 - - -
C 7 - 1 1 1 1 1 1 1 -
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
53
Nüfus ve Sosyal Yapı Nüfus Eğilimleri ve Demograh
2.11 Cinsiyet ve ya grubuna göre intihar eden sayısı {devam)
A. Toplam B. Erkek C. Kadın
Toplam - 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 +
Bilin-
meyen
TRS13 Bartın
2002 A 5 1 1 - - 1 1 1 - -
B 3 - - - - 1 1 1 - -
C 2 1 1 - - - - - - -
2003 A 13 1 3 3 3 - - 3 - -
B 6 - 2 1 1 - - 2 - -
C 7 1 1 2 2 - - 1 - -
2004 A 9 - 3 2 2 1 - - - 1
B 4 - - 1 1 1 - - - 1
C 5 - 3 1 1 - - - - -
2005 A 9 1 1 - 1 1 1 3 1 -
B 6 - 1 - - 1 1 2 1 -
C 3 1 - - 1 - - 1 - -
2006 A 19 - 3 2 5 1 1 1 3 3
B 13 - 2 2 4 - 1 1 1 2
C 6 - 1 - 1 1 - - 2 1
2007 A 13 - 3 2 1 1 - 3 3 -
B 8 - 1 2 - 1 - 2 2 -
C 5 - 2 - 1 - - 1 1 -
200S A 13 - 4 4 1 - 3 1 - -
B 10 - 2 3 1 - 3 1 - -
C 3 - 2 1 - - - - - -
2009 A 10 1 2 2 1 1 3 - - -
B 6 - 2 1 - - 3 - - -
C 4 1 - 1 1 1 - - - -
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
54
Sağlık Nüfus ve Sosyal Yapı
2.12 Kamu ve özel hastane ve hastane yatak sayısı
Hastane
sayısı
Yatak
sayısı
Hastane
sayısı
Yatak
sayısı
Hastane
sayısı
Yatak
sayısı
TR Türkiye
2004 1 175 171 888 922 160 114 253 11 774
2005 1 156 176 785 888 164 446 268 12 339
2006 1 163 180 767 858 167 060 305 13 707
2007 1 276 184 983 911 166 988 365 17 995
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2004 22 3 481 21 3 428 1 53
2005 20 3 568 19 3 515 1 53
2006 20 3 385 19 3 332 1 53
2007 21 3 432 19 3 332 2 100
TRS11 Zonguldak
2004 11 2 305 11 2 305 - -
2005 9 2 327 9 2 327 - -
2006 9 2 094 9 2 094 - -
2007 10 2 141 9 2 094 1 47
TRS12 Karabük
2004 7 763 6 710 1 53
2005 7 796 6 743 1 53
2006 7 796 6 743 1 53
2007 7 796 6 743 1 53
TRS13 Bartın
2004 4 413 4 413 - -
2005 4 445 4 445 - -
2006 4 495 4 495 - -
2007 4 495 4 495 - -
Not. Bilgiler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüünden alınmıtır, Milli Savunma Bakanlıı'na ait hastaneleri kapsamaz.
(1) 14 ubat 2005 tarihli 927 sayılı Salık Bakanlıı makam onayı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Salık Bakanlıı'na devredildiinden
istatistiki veriler Salık Bakanlıı verileri içerisinde yer almıtır.
(2) Kiilere, derneklere, yabancılara ve azınlıklara ait hastaneler özel hastanelerdir.
Toplam Kamu
{1)
Özel
{2)
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
55
Nüfus ve Sosyal Yapı Sağlık
2.13 Salık personeli sayısı
Uzman
hekim
Pratisyen
hekim
Di hekimi
Salık
memuru
Hemire Ebe
TR Türkiye
2000 38 064 47 053 16 002 46 528 71 600 41 590
2001 41 907 48 850 15 866 45 560 75 879 41 158
2002 43 660 51 530 17 108 49 324 79 059 41 513
2003 46 563 51 200 18 073 53 432 82 246 41 273
2004 53 344 50 882 18 363 57 723 82 616 42 649
2005 53 103 53 595 18 771 58 599 83 411 43 429
2006 57 882 56 701 18 213 67 649 87 327 43 301
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2000 389 597 192 828 1 167 690
2001 507 686 201 698 1 498 700
2002 514 800 191 689 1 411 681
2003 545 825 210 756 1 414 664
2004 564 750 199 791 1 499 643
2005 579 739 200 848 1 468 699
2006 589 737 118 844 1 416 677
TRS11 Zonguldak
2000 265 327 121 448 664 399
2001 345 389 132 386 958 413
2002 348 481 124 385 855 392
2003 374 503 139 411 820 375
2004 388 486 134 381 932 345
2005 386 486 121 413 877 385
2006 397 515 42 396 786 361
TRS12 Karabük
2000 75 148 42 218 293 165
2001 91 161 40 188 312 169
2002 99 172 37 192 335 171
2003 101 180 39 204 354 169
2004 100 159 40 248 330 176
2005 119 152 50 252 348 183
2006 117 132 48 267 361 185
TRS13 Bartın
2000 49 122 29 162 210 126
2001 71 136 29 124 228 118
2002 67 147 30 112 221 118
2003 70 142 32 141 240 120
2004 76 105 25 162 237 122
2005 74 101 29 183 243 131
2006 75 90 28 181 269 131
Kaynak: Salık Bakanlıı
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
56
Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı
2.14 Eitim seviyesine göre okul, öretmen ve örenci sayıları
Okul Öretmen Örenci Okul Öretmen Örenci Okul Öretmen Örenci
TR Türkiye
2002J'03 50 216 524 615 13 638 552 8 873 13 356 283 305 35 133 373 303 10 331 645
2003J'04 56 340 549 457 13 838 671 13 285 17 511 344 741 36 114 384 170 10 479 538
2004J'05 58 405 591 054 14 039 609 15 978 22 152 434 771 35 611 401 288 10 565 389
2005J'06 60 964 596 086 14 482 335 18 539 20 910 550 146 34 990 389 859 10 673 935
2006J'07 63 265 615 269 14 874 496 20 675 24 775 640 849 34 656 402 829 10 846 930
2007J'0S 64 879 662 394 14 817 654 22 506 25 901 701 762 34 093 445 452 10 870 570
200SJ'09 66 097 679 373 15 351 849 23 653 29 342 804 765 33 769 453 318 10 709 920
2009J'10 68 904 735 255 16 137 436 26 681 42 716 980 654 33 310 485 677 10 916 643
2010J'11 69 684 774 363 16 845 528 27 606 48 330 1 115 818 32 797 503 328 10 981 100
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002J'03 847 9 798 200 795 158 266 4 746 557 6 639 141 934
2003J'04 956 9 814 192 830 256 316 5 130 555 6 505 137 001
2004J'05 959 10 531 188 296 286 359 6 242 536 6 766 133 660
2005J'06 984 10 544 186 026 306 349 7 699 525 6 604 130 554
2006J'07 994 10 522 188 239 331 392 8 701 506 6 518 129 178
2007J'0S 1 020 10 543 184 499 354 388 9 007 499 6 603 128 045
200SJ'09 1 030 10 585 188 199 365 430 9 635 492 6 613 124 869
2009J'10 1 049 10 742 192 898 395 581 11 268 484 6 809 123 986
2010J'11 1 057 11 145 196 325 409 585 11 787 477 6 836 123 118
TRS11 Zonguldak
2002J'03 471 5 808 123 764 73 160 2 852 327 3 958 86 375
2003J'04 555 5 863 118 807 148 193 2 886 330 3 919 83 663
2004J'05 569 6 202 115 648 162 205 3 467 332 4 015 81 736
2005J'06 594 6 133 113 160 178 202 4 364 331 3 859 79 610
2006J'07 591 6 118 114 914 192 236 5 052 312 3 779 78 724
2007J'0S 608 6 120 112 100 206 244 5 222 310 3 850 78 183
200SJ'09 616 6 056 114 140 215 248 5 650 307 3 840 76 227
2009J'10 627 6 231 116 199 227 306 5 805 306 3 952 76 005
2010J'11 632 6 317 117 955 235 321 6 289 303 3 970 75 153
TRS12 Karabük
2002J'03 130 2 130 41 956 15 61 1 000 85 1 404 29 130
2003J'04 178 2 130 40 756 53 72 1 220 90 1 363 28 267
2004J'05 172 2 327 40 075 57 79 1 495 83 1 426 27 597
2005J'06 180 2 369 40 228 61 84 1 816 82 1 401 27 321
2006J'07 182 2 383 40 688 61 83 1 914 83 1 410 27 211
2007J'0S 185 2 455 40 047 64 89 2 005 79 1 450 26 841
200SJ'09 184 2 547 40 735 64 89 2 080 76 1 490 26 117
2009J'10 194 2 453 42 455 77 154 3 008 73 1 549 25 855
2010J'11 193 2 714 43 495 79 147 2 993 71 1 549 26 084
TRS13 Bartın
2002J'03 246 1 860 35 075 70 45 894 145 1 277 26 429
2003J'04 223 1 821 33 267 55 51 1 024 135 1 223 25 071
2004J'05 218 2 002 32 573 67 75 1 280 121 1 325 24 327
2005J'06 210 2 042 32 638 67 63 1 519 112 1 344 23 623
2006J'07 221 2 021 32 637 78 73 1 735 111 1 329 23 243
2007J'0S 227 1 968 32 352 84 55 1 780 110 1 303 23 021
200SJ'09 230 1 982 33 324 86 93 1 905 109 1 283 22 525
2009J'10 228 2 058 34 244 91 121 2 455 105 1 308 22 126
2010J'11 232 2 114 34 875 95 117 2 505 103 1 317 21 881
Kaynak: Milli Eitim Bakanlıı
Toplam Okul öncesi lköretim
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
57
Nüfus ve Sosyal Yapı Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı Eğitim
2.14 Eitim seviyesine göre okul, öretmen ve örenci sayıları {devam)
Okul Öretmen Örenci Okul Öretmen Örenci
TR Türkiye
2002J'03 2 550 77 253 2 038 027 3 660 60 703 985 575
2003J'04 2 737 79 545 1 963 998 4 204 68 231 1 050 394
2004J'05 2 939 93 209 1 937 055 3 877 74 405 1 102 394
2005J'06 3 406 102 581 2 075 617 4 029 82 736 1 182 637
2006J'07 3 690 103 389 2 142 218 4 244 84 276 1 244 499
2007J'0S 3 830 106 270 1 980 452 4 450 84 771 1 264 870
200SJ'09 4 053 107 789 2 271 900 4 622 88 924 1 565 264
2009J'10 4 067 111 896 2 420 691 4 846 94 966 1 819 448
2010J'11 4 102 118 378 2 676 123 5 179 104 327 2 072 487
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002J'03 47 1 511 33 138 85 1 382 20 977
2003J'04 49 1 516 29 273 96 1 477 21 426
2004J'05 49 1 639 26 988 88 1 767 21 406
2005J'06 62 1 725 25 687 91 1 866 22 086
2006J'07 63 1 744 27 872 94 1 868 22 488
2007J'0S 66 1 717 25 497 101 1 835 21 950
200SJ'09 68 1 726 27 935 105 1 816 25 760
2009J'10 68 1 689 28 869 102 1 663 28 775
2010J'11 67 1 777 29 693 104 1 947 31 727
TRS11 Zonguldak
2002J'03 30 989 21 479 41 701 13 058
2003J'04 30 993 19 230 47 758 13 028
2004J'05 30 1 045 17 574 45 937 12 871
2005J'06 36 1 079 16 133 49 993 13 053
2006J'07 37 1 106 18 174 50 997 12 964
2007J'0S 37 1 065 16 334 55 961 12 361
200SJ'09 38 1 028 17 585 56 940 14 678
2009J'10 39 1 022 18 037 55 951 16 352
2010J'11 39 1 051 18 561 55 975 17 952
TRS12 Karabük
2002J'03 11 320 7 624 19 345 4 202
2003J'04 12 321 6 793 23 374 4 476
2004J'05 12 379 6 344 20 443 4 639
2005J'06 18 417 6 348 19 467 4 743
2006J'07 18 418 6 606 20 472 4 957
2007J'0S 20 440 6 173 22 476 5 028
200SJ'09 21 479 6 855 23 489 5 683
2009J'10 21 443 7 113 23 307 6 479
2010J'11 20 467 7 241 23 551 7 177
TRS13 Bartın
2002J'03 6 202 4 035 25 336 3 717
2003J'04 7 202 3 250 26 345 3 922
2004J'05 7 215 3 070 23 387 3 896
2005J'06 8 229 3 206 23 406 4 290
2006J'07 8 220 3 092 24 399 4 567
2007J'0S 9 212 2 990 24 398 4 561
200SJ'09 9 219 3 495 26 387 5 399
2009J'10 8 224 3 719 24 405 5 944
2010J'11 8 259 3 891 26 421 6 598
Genel
Ortaöretim
Mesleki ve teknik
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
5S
Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı
2.15 Öretmen baına düen örenci sayıları
lköretim Toplam Genel Mesleki ve Teknik
TR Türkiye
2002J'03 28 18 21 15
2003J'04 27 18 22 14
2004J'05 26 16 18 14
2005J'06 27 16 18 13
2006J'07 26 16 18 14
2007J'0S 24 15 16 14
200SJ'09 23 17 18 16
2009J'10 22 18 18 17
2010J'11 21 18 18 18
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002J'03 21 15 17 14
2003J'04 21 15 17 14
2004J'05 19 13 15 12
2005J'06 19 12 13 11
2006J'07 19 13 14 12
2007J'0S 19 12 13 11
200SJ'09 18 13 14 13
2009J'10 17 14 14 14
2010J'11 17 14 13 15
TRS11 Zonguldak
2002J'03 22 17 17 17
2003J'04 21 17 18 16
2004J'05 20 14 15 13
2005J'06 20 13 13 12
2006J'07 20 14 15 12
2007J'0S 19 13 14 12
200SJ'09 19 14 14 14
2009J'10 18 15 15 16
2010J'11 18 15 14 17
TRS12 Karabük
2002J'03 21 15 18 12
2003J'04 20 15 18 12
2004J'05 19 12 15 10
2005J'06 19 11 13 10
2006J'07 19 12 14 10
2007J'0S 18 11 12 10
200SJ'09 17 12 12 11
2009J'10 16 13 14 12
2010J'11 16 12 13 12
TRS13 Bartın
2002J'03 21 12 14 10
2003J'04 20 12 14 11
2004J'05 18 10 12 10
2005J'06 17 11 11 10
2006J'07 17 11 12 11
2007J'0S 17 11 12 11
200SJ'09 17 13 13 13
2009J'10 16 14 13 14
2010J'11 16 14 12 15
Kaynak: Milli Eitim Bakanlıı
Not. 1. Açık ilköretim ve açıköretim lisesi örencileri kapsanmamıtır.
2. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 ve 2010/2011 verilerinde, Toplam öretmen, kadrolu ve sözlemeli öretmenleri kapsar.
Ortaöretim
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
59
Nüfus ve Sosyal Yapı Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı Eğitim
2.16 Yükseköretim kurumlarında kendi biriminde görevli öretim elemanı sayısı
Toplam Yardımcı Dier öretim
öretim elemanı Profesör Doçent Doçent elemanı
{1)
TR Türkiye
2002J'03 76 090 10 187 5 401 12 621 47 881
2003J'04 78 804 10 864 5 298 13 555 49 087
2004J'05 82 096 11 381 5 456 14 461 50 798
2005J'06 84 785 11 841 5 769 15 129 52 046
2006J'07 89 329 12 773 6 150 15 844 54 562
2007J'0S 98 766 13 494 6 867 18 074 60 331
200SJ'09 100 504 13 662 7 360 18 538 60 944
2009J'10 105 427 14 571 7 827 19 783 63 246
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002J'03 573 34 22 223 294
2003J'04 534 32 31 216 255
2004J'05 675 34 37 237 367
2005J'06 608 38 29 233 308
2006J'07 767 43 41 242 441
2007J'0S 951 46 51 271 583
200SJ'09 1 012 49 66 259 638
2009J'10 1 269 59 89 344 777
TRS11 Zonguldak
2002J'03 439 26 14 178 221
2003J'04 407 23 23 168 193
2004J'05 533 25 27 184 297
2005J'06 474 26 23 176 249
2006J'07 608 27 34 185 362
2007J'0S 747 29 42 200 476
200SJ'09 794 32 57 187 518
2009J'10 845 36 68 205 536
TRS12 Karabük
2002J'03 62 1 2 25 34
2003J'04 57 1 3 27 26
2004J'05 70 2 3 31 34
2005J'06 69 3 2 34 30
2006J'07 91 6 3 34 48
2007J'0S 121 6 6 46 63
200SJ'09 138 6 6 46 80
2009J'10 331 12 16 111 192
TRS13 Bartın
2002J'03 72 7 6 20 39
2003J'04 70 8 5 21 36
2004J'05 72 7 7 22 36
2005J'06 65 9 4 23 29
2006J'07 68 10 4 23 31
2007J'0S 83 11 3 25 44
200SJ'09 80 11 3 26 40
2009J'10 93 11 5 28 49
Kaynak: Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi
(1) Dier öretim elemanı: Öretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Aratırma Görevlisi, Çevirici, Eitim Öretim Planlamacısı
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
60
Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı Eğitim Nüfus ve Sosyal Yapı
2.17 Yükseköretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde örenci sayıları
Mezun Okuyan Yeni kayıtlı
TR Türkiye
2002J'03 267 791 1 798 623 567 511
2003J'04 289 579 1 841 546 492 828
2004J'05 296 113 1 969 086 543 035
2005J'06 316 128 2 181 217 603 529
2006J'07 340 599 2 291 762 580 992
2007J'0S 378 818 2 372 136 602 248
200SJ'09 409 023 2 757 828 807 400
2009J'10 447 132 3 322 559 764 042
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002J'03 1 825 13 902 6 053
2003J'04 2 272 15 750 4 958
2004J'05 3 036 17 373 5 541
2005J'06 3 430 19 332 6 063
2006J'07 3 716 20 461 6 021
2007J'0S 4 295 21 189 6 421
200SJ'09 4 563 22 920 7 804
2009J'10 5 159 25 491 8 749
TRS11 Zonguldak
2002J'03 1 340 9 652 3 785
2003J'04 1 654 10 608 3 226
2004J'05 1 895 11 701 3 588
2005J'06 2 099 13 091 3 877
2006J'07 2 331 13 888 4 000
2007J'0S 2 803 14 331 4 215
200SJ'09 2 900 15 082 4 763
2009J'10 3 254 15 644 4 682
TRS12 Karabük
2002J'03 314 2 870 1 442
2003J'04 424 3 497 1 210
2004J'05 657 4 021 1 358
2005J'06 886 4 506 1 537
2006J'07 965 4 742 1 429
2007J'0S 964 4 929 1 464
200SJ'09 1 152 5 739 2 247
2009J'10 1 292 7 202 2 820
TRS13 Bartın
2002J'03 171 1 380 826
2003J'04 194 1 645 522
2004J'05 484 1 651 595
2005J'06 445 1 735 649
2006J'07 420 1 831 592
2007J'0S 528 1 929 742
200SJ'09 511 2 099 794
2009J'10 613 2 645 1 247
Kaynak: Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi
Not. 2005 yılı ve sonrası için Ortadou Teknik Üniversitesi'ne balı Kuzey Kıbrıs Kampüsünde kayıtlı ve okuyan örenci sayıları Türkiye
toplamında verilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
61
Nüfus ve Sosyal Yapı Kültür Nüfus ve Sosyal Yapı Kültür
2.1S Halk kütüphanesi, kitap ve yararlanma sayısı
Kütüphane Kitap Yararlanma Ödünç verilen
sayısı sayısı sayısı materyal sayısı
TR Türkiye
2002 1 275 12 433 310 20 179 482 4 469 847
2003 1 350 12 684 084 17 827 177 4 335 827
2004 1 367 12 984 801 20 516 562 4 261 805
2005 1 144 12 948 460 20 706 526 4 385 926
2006 1 178 12 958 376 21 138 821 4 493 029
2007 1 162 13 198 814 20 228 517 4 401 617
200S 1 156 13 662 483 19 034 750 4 578 792
2009 1 149 14 093 896 19 929 836 5 390 401
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 20 129 454 405 142 96 047
2003 21 134 887 268 550 88 461
2004 21 136 212 224 255 45 967
2005 18 140 351 353 614 72 837
2006 17 135 028 328 330 65 289
2007 17 143 731 269 438 63 533
200S 18 150 843 255 075 83 023
2009 18 173 218 278 398 112 791
TRS11 Zonguldak
2002 10 73 894 193 220 29 522
2003 10 75 878 125 043 28 981
2004 10 75 771 173 437 21 919
2005 9 79 532 196 339 25 772
2006 6 70 985 165 902 33 848
2007 6 74 759 123 320 23 982
200S 6 70 319 102 620 26 747
2009 6 76 591 107 905 37 933
TRS12 Karabük
2002 5 28 830 143 855 36 702
2003 6 29 594 80 906 30 531
2004 6 30 682 - -
2005 6 32 464 107 261 26 473
2006 7 35 371 111 336 17 547
2007 7 37 518 101 936 25 245
200S 8 43 538 97 195 30 396
2009 8 53 947 107 465 39 883
TRS13 Bartın
2002 5 26 730 68 067 29 823
2003 5 29 415 62 601 28 949
2004 5 29 759 50 818 24 048
2005 3 28 355 50 014 20 592
2006 4 28 672 51 092 13 894
2007 4 31 454 44 182 14 306
200S 4 36 986 55 260 25 880
2009 4 42 680 63 028 34 975
Kaynak: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüü
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
62
Kültür Nüfus ve Sosyal Yapı Kültür Nüfus ve Sosyal Yapı
2.19 Müzeler, mevcut eserler ve ziyaretçi sayısı
Müze sayısı Eser mevcudu Ziyaretçi sayısı
TR Türkiye
2002 177 2 744 257 7 471 612
2003 180 2 775 194 8 048 909
2004 176 2 800 643 7 742 421
2005 156 2 790 566 11 118 920
2006 175 2 866 303 9 229 429
2007 165 2 767 149 11 936 591
200S 159 2 989 749 12 422 148
2009 183 3 044 197 14 137 870
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 2 7 456 8 417
2003 2 7 847 20 120
2004 2 8 084 25 164
2005 2 8 830 24 358
2006 2 8 830 27 516
2007 2 9 874 29 133
200S 2 10 787 28 526
2009 2 10 828 28 026
TRS11 Zonguldak
2002 1 4 876 8 417
2003 1 5 061 9 345
2004 1 5 261 8 075
2005 1 6 007 3 817
2006 1 6 007 7 314
2007 1 6 774 5 262
200S 1 7 646 3 044
2009 1 7 655 10 169
TRS12 Karabük
2002 - - -
2003 - - -
2004 - - -
2005 - - -
2006 - - -
2007 - - -
200S - - -
2009 - - -
TRS13 Bartın
2002 1 2 580 -
2003 1 2 786 10 775
2004 1 2 823 17 089
2005 1 2 823 20 541
2006 1 2 823 20 202
2007 1 3 100 23 871
200S 1 3 141 25 482
2009 1 3 173 17 857
Kaynak: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüü
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
63
Nüfus ve Sosyal Yapı Kültür Nüfus ve Sosyal Yapı Kültür
2.20 Sinema salonu, gösteri ve seyirci sayısı
Sinema salonu
sayısı Koltuk sayısı Gösteri sayısı Seyirci sayısı
TR Türkiye
2002 532 134 045 22 529 15 406 597
2003 826 141 839 21 254 14 503 052
2004 822 145 298 26 398 18 670 834
2005 987 152 234 25 076 18 001 466
2006 1 045 153 736 25 297 23 512 599
2007 1 140 161 923 28 733 20 659 569
200S 1 514 212 155 32 003 31 132 231
2009 1 647 229 822 34 947 31 334 447
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 3 1 560 128 79 300
2003 7 2 576 1 066 127 167
2004 7 2 674 303 178 439
2005 8 2 135 178 150 000
2006 11 2 571 345 148 762
2007 15 3 541 557 212 051
200S 16 2 774 582 309 004
2009 24 3 616 977 318 166
TRS11 Zonguldak
2002 1 410 80 40 000
2003 5 1 457 214 84 330
2004 5 1 474 188 83 526
2005 4 937 85 102 000
2006 5 1 000 157 82 262
2007 5 1 531 288 82 382
200S 7 1 531 237 134 814
2009 15 2 375 787 189 072
TRS12 Karabük
2002 1 781 16 1 700
2003 1 750 820 5 150
2004 1 750 43 29 913
2005 2 739 43 13 000
2006 4 1 111 128 36 500
2007 7 1 577 233 83 969
200S 6 807 255 102 190
2009 6 810 115 64 094
TRS13 Bartın
2002 1 369 32 37 600
2003 1 369 32 37 687
2004 1 450 72 65 000
2005 2 459 50 35 000
2006 2 460 60 30 000
2007 3 433 36 45 700
200S 3 436 90 72 000
2009 3 431 75 65 000
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
64
Kültür Nüfus ve Sosyal Yapı Kültür Nüfus ve Sosyal Yapı
2.21 Tiyatro salonu, gösteri ve seyirci sayısı
Tiyatro salonu
sayısı Koltuk sayısı Gösteri sayısı Seyirci sayısı
TR Türkiye
2001J'02 102 40 403 10 271 2 634 841
2002J'03 97 38 253 13 305 2 758 206
2003J'04 115 36 756 12 587 2 567 491
2004J'05 123 46 438 11 453 2 716 251
2005J'06 112 38 175 9 510 2 161 537
2006J'07 130 42 502 10 289 2 419 262
2007J'0S 204 70 924 17 410 3 380 214
200SJ'09 201 80 099 18 803 4 320 729
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2001J'02 3 375 148 13 800
2002J'03 1 112 40 3 000
2003J'04 - - - -
2004J'05 - - - -
2005J'06 - - - -
2006J'07 - - - -
2007J'0S - - - -
200SJ'09 - - - -
TRS11 Zonguldak
2001J'02 1 112 48 3 600
2002J'03 1 112 40 3 000
2003J'04 - - - -
2004J'05 - - - -
2005J'06 - - - -
2006J'07 - - - -
2007J'0S - - - -
200SJ'09 - - - -
TRS12 Karabük
2001J'02 - - - -
2002J'03 - - - -
2003J'04 - - - -
2004J'05 - - - -
2005J'06 - - - -
2006J'07 - - - -
2007J'0S - - - -
200SJ'09 - - - -
TRS13 Bartın
2001J'02 2 263 100 10 200
2002J'03 - - - -
2003J'04 - - - -
2004J'05 - - - -
2005J'06 - - - -
2006J'07 - - - -
2007J'0S - - - -
200SJ'09 - - - -
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
65
Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet
2.22 Türlerine göre ceza infaz kurumu sayısı
Toplam
Kapalı
cezaevi
Açık
cezaevi
Çocuk
ceza ve
ıslahevi
TR Türkiye
2001 561 520 36 5
2002 535 494 36 5
2003 524 482 37 5
2004 523 479 39 5
2005 476 422 47 7
2006 476 419 51 6
2007 462 400 57 5
200S 436 369 61 6
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2001 9 9 - -
2002 9 9 - -
2003 9 9 - -
2004 9 9 - -
2005 9 9 - -
2006 10 9 1 -
2007 9 8 1 -
200S 9 8 1 -
TRS11 Zonguldak
2001 4 4 - -
2002 4 4 - -
2003 4 4 - -
2004 4 4 - -
2005 4 4 - -
2006 4 4 - -
2007 4 4 - -
200S 4 4 - -
TRS12 Karabük
2001 4 4 - -
2002 4 4 - -
2003 4 4 - -
2004 4 4 - -
2005 4 4 - -
2006 5 4 1 -
2007 4 3 1 -
200S 4 3 1 -
TRS13 Bartın
2001 1 1 - -
2002 1 1 - -
2003 1 1 - -
2004 1 1 - -
2005 1 1 - -
2006 1 1 - -
2007 1 1 - -
200S 1 1 - -
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
66
Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı
2.23 Suçun ilendii yerleim yeri ve eitim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Toplam
Okuma
yazma
bilmeyen
Okuryazar
olup bir okul
bitirmeyen lkokul lköretim
Ortaokul ve
dengi
meslek
okulu
Lise ve
dengi
meslek
okulu
Fakülte ve
yüksekokul
TR Türkiye
2001 112 237 2 555 2 614 80 562 - 12 607 11 644 2 255
2002 98 955 2 784 2 405 68 819 - 11 899 10 896 2 152
2003 99 876 2 976 2 442 68 150 82 12 579 11 334 2 313
2004 101 308 3 287 2 407 67 514 276 12 649 12 483 2 692
2005 52 716 1 961 1 746 34 610 198 6 519 6 289 1 393
2006 77 884 2 373 2 053 49 954 754 9 386 10 898 2 466
2007 127 304 3 089 2 397 72 844 9 779 15 283 19 495 4 417
200S 76 607 2 137 1 795 42 683 8 303 8 078 11 049 2 562
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2001 1 608 30 29 1 181 - 166 175 27
2002 1 533 28 30 1 107 - 196 146 26
2003 1 518 26 18 1 068 2 218 158 28
2004 1 538 33 22 1 073 3 207 174 26
2005 680 19 26 467 1 92 63 12
2006 1 238 37 17 778 5 191 174 36
2007 2 168 25 22 1 498 74 211 285 53
200S 1 217 15 16 792 56 121 171 46
TRS11 Zonguldak
2001 919 21 20 665 - 90 107 16
2002 864 12 16 622 - 114 89 11
2003 1 000 14 12 712 2 153 91 16
2004 1 042 22 13 735 2 142 114 14
2005 467 14 16 317 1 70 42 7
2006 809 24 11 509 - 125 114 26
2007 1 316 13 15 898 38 152 167 33
200S 737 5 6 472 32 90 100 32
TRS12 Karabük
2001 279 - 2 207 - 36 28 6
2002 295 1 3 215 - 45 23 8
2003 233 2 2 161 - 28 33 7
2004 302 6 4 199 1 41 44 7
2005 111 1 3 80 - 12 11 4
2006 184 4 4 130 3 20 22 1
2007 508 3 3 368 23 45 58 8
200S 226 3 1 145 13 23 33 8
TRS13 Bartın
2001 410 9 7 309 - 40 40 5
2002 374 15 11 270 - 37 34 7
2003 285 10 4 195 - 37 34 5
2004 194 5 5 139 - 24 16 5
2005 102 4 7 70 - 10 10 1
2006 245 9 2 139 2 46 38 9
2007 344 9 4 232 13 14 60 12
200S 254 7 9 175 11 8 38 6
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
67
Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet
2.24 Suçun ilendii yerleim yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Toplam Öldürme Yaralama Cinsel suçlar
Kiiyi hürriyetinden
yoksun kılma
TR Türkiye
2003 99 876 2 683 6 932 1 491 504
2004 101 308 3 263 7 839 1 913 593
2005 52 716 2 805 7 727 1 243 329
2006 77 884 1 917 6 945 886 263
2007 127 304 3 070 9 551 872 277
200S 76 607 3 447 7 802 986 379
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 1 518 55 95 36 14
2004 1 538 72 120 32 30
2005 680 41 176 25 11
2006 1 238 26 157 27 2
2007 2 168 48 227 19 12
200S 1 217 50 176 28 7
TRS11 Zonguldak
2003 1 000 35 61 24 14
2004 1 042 47 81 24 24
2005 467 26 135 14 5
2006 809 21 127 22 2
2007 1 316 23 117 13 5
200S 737 29 102 16 6
TRS12 Karabük
2003 233 5 17 7 -
2004 302 13 22 2 1
2005 111 6 22 3 -
2006 184 - 16 5 -
2007 508 8 82 5 -
200S 226 7 42 2 -
TRS13 Bartın
2003 285 15 17 5 -
2004 194 12 17 6 5
2005 102 9 19 8 6
2006 245 5 14 - -
2007 344 17 28 1 7
200S 254 14 32 10 1
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
6S
Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı
2.24 Suçun ilendii yerleim yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler{devam)
Hakaret
Hırsızlık ve
yama Dolandırıcılık Zimmet Kaçakçılık
TR Türkiye
2003 247 8 166 2 916 197 916
2004 258 10 445 6 545 255 767
2005 265 8 814 9 582 196 809
2006 1 170 7 714 11 460 105 1 159
2007 1 467 9 905 13 374 138 1 396
200S 1 296 9 476 12 295 111 1 072
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 7 65 30 1 4
2004 4 99 48 10 2
2005 10 85 72 4 3
2006 47 96 91 3 3
2007 49 106 90 3 10
200S 52 70 142 6 6
TRS11 Zonguldak
2003 4 41 17 1 2
2004 2 68 37 7 1
2005 9 66 44 3 2
2006 36 74 73 3 1
2007 18 81 57 3 5
200S 31 46 100 3 4
TRS12 Karabük
2003 2 13 4 - 2
2004 - 21 6 3 1
2005 - 17 22 1 1
2006 9 15 12 - 1
2007 24 13 19 - 2
200S 9 19 25 1 2
TRS13 Bartın
2003 1 11 9 - -
2004 2 10 5 - -
2005 1 2 6 - -
2006 2 7 6 - 1
2007 7 12 14 - 3
200S 12 5 17 2 -
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
69
Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet
2.24 Suçun ilendii yerleim yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler {devam)
Trafik suçları Orman suçları
Ateli silahlar ve
bıçaklar ile ilgili
suçlar
cra iflas
kanununa
muhalefet
Uyuturucu veya uyarıcı
madde imal, ticaret,
kullanma ve satın alma
TR Türkiye
2003 6 074 1 082 2 222 46 761 3 706
2004 6 103 1 081 2 637 40 324 3 772
2005 1 979 1 306 2 684 2 222 1 922
2006 420 986 3 211 24 571 2 377
2007 1 865 1 007 4 109 55 323 4 493
200S 942 480 3 517 18 175 4 199
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 81 25 24 870 15
2004 99 27 29 719 15
2005 42 40 31 19 8
2006 4 39 34 548 15
2007 33 26 43 1 300 20
200S 28 22 36 451 9
TRS11 Zonguldak
2003 46 19 14 580 10
2004 60 15 19 479 11
2005 28 16 26 3 7
2006 4 29 25 279 9
2007 18 16 29 823 17
200S 9 12 25 262 4
TRS12 Karabük
2003 18 5 3 126 1
2004 26 5 1 165 -
2005 11 5 3 2 1
2006 - 5 5 89 2
2007 8 3 7 276 -
200S 7 3 6 83 2
TRS13 Bartın
2003 17 1 7 164 4
2004 13 7 9 75 4
2005 3 19 2 14 -
2006 - 5 4 180 4
2007 7 7 7 201 3
200S 12 7 5 106 3
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
70
Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı Adalet Nüfus ve Sosyal Yapı
2.24 Suçun ilendii yerleim yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler {devam)
Kabahatler
Rüvet,
irtikap ve
sahtecilik Kötü muamele
Askeri Ceza
Kanunu'na
muhalefet Dier suçlar
TR Türkiye
2003 4 160 2 428 - - 9 391
2004 3 625 2 358 - - 9 530
2005 982 1 719 - - 8 132
2006 - 1 787 226 6 093 6 594
2007 - 2 200 455 8 725 9 077
200S - 1 901 192 3 078 7 259
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 93 24 - - 79
2004 97 20 - - 115
2005 21 17 - - 75
2006 - 13 7 7 119
2007 - 16 19 6 141
200S - 13 6 2 113
TRS11 Zonguldak
2003 69 15 - - 48
2004 73 14 - - 80
2005 15 13 - - 55
2006 - 8 7 3 86
2007 - 3 7 2 79
200S - 9 4 2 73
TRS12 Karabük
2003 14 3 - - 13
2004 11 4 - - 21
2005 4 1 - - 12
2006 - 5 - 2 18
2007 - 8 11 4 38
200S - 1 - - 17
TRS13 Bartın
2003 10 6 - - 18
2004 13 2 - - 14
2005 2 3 - - 8
2006 - - - 2 15
2007 - 5 1 - 24
200S - 3 2 - 23
Not. Yabancı ülkelerde suç ileyenler Türkiye toplamına dahil edilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
71
Nüfus ve Sosyal Yapı Seçim Nüfus ve Sosyal Yapı Seçim
2.25 Belediye bakanlıı seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2009
Toplam kayıtlı
seçmen sayısı
Oy kullanan
seçmen sayısı
Katılım
oranı{%)
Bakanlık
sayısı
Demokratik Sol
Parti
TR Türkiye 39 809 274 33 510 343 84,2 2 931 60
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın 470 673 400 300 85,0 48 3
TRS11 Zonguldak 295 194 249 026 84,4 31 3
TRS12 Karabük 122 242 105 434 86,3 8 -
TRS13 Bartın 53 237 45 840 86,1 9 -
Adalet ve
Kalkınma
Partisi
Büyük
Birlik
Partisi
Demokratik
Toplum Partisi
Cumhuriyet
Halk Partisi Demokrat Parti
TR Türkiye 1 453 20 97 513 151
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın 32 - - 9 1
TRS11 Zonguldak 19 - - 7 1
TRS12 Karabük 7 - - - -
TRS13 Bartın 6 - - 2 -
Saadet
Partisi
Milliyetçi
Hareket
Partisi
Dier
partiler Baımsızlar
TR Türkiye 80 485 27 45
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın - 2 - 1
TRS11 Zonguldak - - - 1
TRS12 Karabük - 1 - -
TRS13 Bartın - 1 - -
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Bakanlıı.
Not. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekletirilen Mahalli dareler Seçiminde belediye bakanlıı seçimi iptal edilen yerleim yerlerine ilikin 7 Haziran 2009
tarihinde yenilenen seçim sonuçları dahil edilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
72
Seçim Nüfus ve Sosyal Yapı Seçim Nüfus ve Sosyal Yapı
2.26 Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2007
Seçmen listesinde
yazl olan
seçmen says
Oy kullanan
seçmen says
Katlm oran
(%) Milletvekili says
TR Türkiye 42 799 303 36 056 293 84,2 550
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 711 769 603 919 84,8 10
TR811 Zonguldak 428 129 358 511 83,7 5
TR812 Karabük 151 375 131 045 86,6 3
TR813 Bartn 132 265 114 363 86,5 2
Adalet ve Kalknma
Partisi
Cumhuriyet Halk
Partisi
Milliyetçi
Hareket Partisi Bamszlar
TR Türkiye 341 112 71 26
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 7 3 - -
TR811 Zonguldak 3 2 - -
TR812 Karabük 3 - - -
TR813 Bartn 1 1 - -
Not. 1. Türkiye toplam (TR) Resmi Gazete'den, düzey bilgileri birletirme tutanaklarndan Kurumumuzda hesaplanmtr.
2. Türkiye toplamndaki, toplam kaytl seçmen says ve oy kullanan seçmen saysndaki 228 019 saylk fark, gümrük
kaplarnda oy kullanan seçmen saysdr.
3. Seçmen listesi Yüksek Seçim Kurulu Bakanl'nn elindeki kaytlarn güncelletirilmesi ile oluturulmutur.
2.27 Halk oylamas sonuçlar, 2010
Sandk says
Seçmen
listesinde
yazl olan
seçmen says
Oy kullanan
seçmen says Katlm oran (%)
TR Türkiye 152 006 52 051 828 38 369 099 73,7
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 2 575 758 229 638 136 84,2
TR811 Zonguldak 1 432 455 043 380 435 83,6
TR812 Karabük 642 163 081 136 555 83,7
TR813 Bartn 501 140 105 121 146 86,5
Geçersiz oy oran (%)
Geçerli oy oran
(%) Evet oyu (%) Hayr oyu (%)
TR Türkiye 1,9 98,1 57,9 42,1
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 2,9 97,1 54,0 46,0
TR811 Zonguldak 2,9 97,1 50,0 50,0
TR812 Karabük 2,6 97,4 63,8 36,2
TR813 Bartn 3,5 96,5 55,4 44,6
Not. 1. Seçmen listesi Yüksek Seçim Kurulu Bakanl'nn elindeki kaytlarn güncelletirilmesi ile oluturulmutur.
2. Gümrük kaplar Türkiye toplamna dahildir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
73
Nüfus ve Sosyal Yapı Çevre Nüfus ve Sosyal Yapı Çevre
2.2S Belediye atıksu istatistikleri
Kanalizasyon
ebekesi ile
hizmet verilen
belediye
nüfusunun
toplam belediye
nüfusuna oranı
{%)
Belediyelerde
kanalizasyon
ebekesinden
dearj edilen
atıksu miktarı
{1000
metreküpJyıl)
Belediyeler
tarafından
arıtılan atıksu
miktarı
{1000
metreküpJyıl)
Atıksu arıtma
tesisi ile
hizmet verilen
belediye
nüfusunun
belediye nüfusu
içindeki payı
{%)
Belediye-
lerdeki toplam
atıksu arıtma
tesisi sayısı
Atıksuların toplanması
ve arıtımı için
belediyelerin toplam
yatırım harcamaları
{YTL)
TR Türkiye
2002 83 2 497 657 1 312 379 35 145 105 087 604
2003 85 2 860 980 1 586 550 38 156 238 214 204
2004 86 2 922 783 1 901 040 45 172 297 774 482
2005 … … … … … 314 863 918
2006 87 3 366 894 2 140 494 51 184 773 050 102
2007 … … … … … 1 008 636 957
200S 88 3 261 455 2 251 581 56 236 518 585 047
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 84 33 101 21 134 30 4 880 656
2003 87 33 717 22 001 33 4 727 810
2004 88 34 777 22 873 33 4 739 214
2005 … … … … … 1 029 684
2006 90 35 875 15 873 37 4 267 566
2007 … … … … … 541 231
200S 91 34 227 17 677 43 4 809 500
TRS11 Zonguldak
2002 78 24 341 16 389 26 3 80 629
2003 81 24 675 16 526 26 3 85 228
2004 83 24 877 16 566 26 3 217 275
2005 … … … … … 347 840
2006 86 21 621 9 523 34 3 265 000
2007 … … … … … 507 837
200S 87 20 923 10 368 35 3 793 735
TRS12 Karabük
2002 98 7 130 4 745 54 1 800 027
2003 98 7 196 5 475 62 1 642 582
2004 98 8 074 6 307 62 1 514 315
2005 … … … … … 640 523
2006 97 11 628 6 350 61 1 2 566
2007 … … … … … 33 394
200S 97 8 163 7 309 83 1 15 764
TRS13 Bartın
2002 88 1 631 - - - -
2003 94 1 847 - - - -
2004 94 1 825 - - - 7 624
2005 … … … … … 41 321
2006 94 2 627 - - - -
2007 … … … … … -
200S 94 5 141 - - - -
Not. 1. YTL olarak verilen deer 2001-2004 yıllarında Milyon TL'dir.
2. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
74
Çevre Nüfus ve Sosyal Yapı Çevre Nüfus ve Sosyal Yapı
2.29 çme ve kullanma suyu ebekesi ve arıtma tesisleri
çme ve kullanma suyu
ebekesi ile hizmet verilen
belediye nüfusunun toplam
belediye nüfusuna oranı
{%)
Belediyelerde kii baına
temin edilen günlük su
miktarı
{litreJkii-gün)
Belediyeler tarafından
temin edilen içme ve
kullanma suyu miktarı
{1000 m3Jyıl)
çme ve kullanma suyu
arıtma tesisi ile hizmet
verilen belediye nüfusunun
toplam belediye nüfusuna
oranı
{%)
TR Türkiye
2002 97 256 4 814 597 36
2003 97 259 4 919 977 39
2004 99 255 4 956 435 42
2005 … … … …
2006 98 245 5 163 500 49
2007 … … … …
200S 99 215 4 557 074 50
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 94 289 60 193 26
2003 93 282 58 738 37
2004 98 274 59 831 42
2005 … … … …
2006 97 284 65 537 41
2007 … … … …
200S 97 214 49 680 41
TRS11 Zonguldak
2002 93 292 38 284 39
2003 92 279 36 078 52
2004 98 261 36 320 56
2005 … … … …
2006 96 264 38 089 57
2007 … … … …
200S 97 208 30 304 50
TRS12 Karabük
2002 95 299 16 802 6
2003 98 291 16 884 13
2004 98 292 17 043 22
2005 … … … …
2006 98 346 20 964 19
2007 … … … …
200S 98 190 11 460 17
TRS13 Bartın
2002 93 242 5 106 3
2003 92 278 5 776 10
2004 92 308 6 469 9
2005 … … … …
2006 96 253 6 484 7
2007 … … … …
200S 98 304 7 916 48
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
75
Nüfus ve Sosyal Yapı Çevre Nüfus ve Sosyal Yapı Çevre
2.29 çme ve kullanma suyu ebekesi ve artma tesisleri (devam)
Belediyeler tarafndan artlan
içme ve kullanma suyu miktar
(1000 m
3
/yl)
Belediyelerde içme ve
kullanma suyu ebekesi için
çekilen yüzey suyu miktar
(1000 m
3
/yl)
Belediyelerde içme ve
kullanma suyu ebekesi
için çekilen yeralt suyu
miktar
(1000 m
3
/yl)
Su temini için belediyelerin
toplam yatrm harcamalar
(YTL)
TR Türkiye
2002 1 711 227 2 064 824 2 749 773 118 847 282
2003 1 893 848 2 165 864 2 754 113 129 574 070
2004 2 081 259 2 217 337 2 739 099 265 799 667
2005 … … … 228 910 949
2006 2 426 639 2 381 628 2 781 872 732 019 355
2007 … … … 1 724 218 146
2008 2 131 061 2 220 421
2 336 654
1 465 485 756
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2002 17 659 23 645 36 547 1 760 063
2003 24 298 14 811 43 927 1 499 437
2004 24 265 19 803 40 029 1 545 412
2005 … … … 3 275 713
2006 26 120 5 311 60 226 962 128
2007 … … … 2 249 049
2008 19 840 14 494 35 186 2 913 279
TR811 Zonguldak
2002 16 242 23 141 15 143 318 067
2003 21 155 14 234 21 845 382 276
2004 19 703 19 219 17 101 538 153
2005 … … … 706 211
2006 19 918 4 811 33 278 706 672
2007 … … … 1 119 536
2008 11 604 14 259 16 045 1 485 175
TR812 Karabük
2002 913 - 16 802 1 095 996
2003 2 008 - 16 884 896 668
2004 3 532 - 17 043 836 323
2005 … … … 1 302 496
2006 5 125 - 20 964 138 560
2007 … … … 1 059 952
2008 3 630 - 11 460 755 216
TR813 Bartn
2002 504 504 4 602 346 000
2003 1 135 577 5 198 220 493
2004 1 030 584 5 885 170 936
2005 … … … 1 267 006
2006 1 078 500 5 984 116 896
2007 … … … 69 561
2008 4 606 235 7 681 672 888
Not. 1. YTL olarak verilen deer 2002-2004 yllarnda Milyon TL'dir.
2. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
76
Çevre Nüfus ve Sosyal Yapı Çevre Nüfus ve Sosyal Yapı
2.30 Atık istatistikleri
Kii baı ortalama
belediye atık
miktarı
{kgJkii-gün)
Atık hizmeti
verilen belediye
nüfusunun toplam
nüfusa oranı
{%)
Atık hizmeti verilen
belediye nüfusunun
belediye nüfusuna
oranı
{%)
Belediye
tarafından ya da
belediye adına
toplanan atık
miktarı
{Bin ton)
Çöp depolama
sahalarında
bertaraf edilen
belediye atık
miktarı
{Bin ton)
Dier bertaraf
{çöp depolama
sahası ve
yakma tesisi
hariç)
{Bin ton)
TR Türkiye
2001 1,35 75 95 25 134 24 471 663
2002 1,34 76 97 25 373 24 573 800
2003 1,38 76 97 26 118 25 305 813
2004 1,31 77 97 25 014 24 406 607
2006 1,21 81 98 25 280 24 709 571
200S
1,15 82 99 24 361 23 798 563
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2001 1,69 59 98 371 369 2
2002 1,77 57 96 379 366 13
2003 1,85 59 99 408 408 -
2004 1,9 59 98 418 418 -
2006 1,22 62 96 280 280 1
200S
1,11 63 98 259 259 -
TRS11 Zonguldak
2001 2,08 62 99 289 287 2
2002 2,14 60 95 286 283 3
2003 2,26 62 99 315 315 -
2004 2,31 62 98 322 322 -
2006 1,27 65 97 184 184 -
200S
1,08 66 98 159 159 -
TRS12 Karabük
2001 0,83 71 98 48 48 -
2002 0,92 71 98 53 47 6
2003 0,95 72 99 56 56 -
2004 1,01 71 98 59 59 -
2006 1,05 76 98 63 63 1
200S
1,01 75 97 61 61 -
TRS13 Bartın
2001 1,57 32 95 34 34 -
2002 1,86 31 93 39 36 3
2003 1,68 33 98 37 37 -
2004 1,68 33 97 37 37 -
2006 1,35 36 91 33 33 -
200S
1,50 39 97 39 39 -
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
77
Nüfus ve Sosyal Yapı İşgücü Nüfus ve Sosyal Yapı İşgücü
2.31 Kurumsal olmayan sivil nüfusun yllara göre igücü durumu
[15+ ya]
15 ve daha
yukar
yataki nüfus gücü stihdam siz
gücüne
dahil
olmayan
nüfus
gücüne
katlma
oran
sizlik
oran
stihdam
oran
Tarm d
isizlik
oran
TR Türkiye
2009 51 686 24 748 21 277 3 471 26 938 47,9 14,0 41,2 17,4
2010 52 541 25 641 22 594 3 046 26 901 48,8 11,9 43,0 14,8
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 803 450 417 33 352 56,1 7,3 52,0 13,4
2010 812 424 378 46 388 52,2 10,8 46,6 16,8
2.32 stihdam edilenlerin sektörel dalm
[15+ ya]
Toplam Tarm Sanayi
(1)
Hizmetler Tarm Sanayi
(1)
Hizmetler
(%)
TR Türkiye
2009 21 277 5 240 5 385 24,6 25,3 50,1
2010 22 594 5 683 5 927 25,2 26,2 48,6
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 417 205 86 49,2 20,6 30,2
2010 378 154 88 40,7 23,2 36,2
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
(1) naat sektörü, sanayi sektörü içinde deerlendirilmitir.
137
(%) (Bin)
(Bin)
10 652
10 985
126
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
7S
İşgücü Nüfus ve Sosyal Yapı İşgücü Nüfus ve Sosyal Yapı
2.33 arama süresine göre isizler
[15+ ya]
(Bin kii)
Toplam (Bin) (%) (Bin) (%)
TR Türkiye
2009 3 471 2 593 74,7 878 25,3
2010 3 046 2 176 71,4 870 28,6
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 33 27 81,8 6 18,2
2010 46 34 73,9 12 26,1
Not. 1. kibin kiiden az gözlem deerlerinde örnek büyüklüü güvenilir tahminler için yeterli deildir.
2. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
2.34 Eitim durumuna göre igücü, isiz, istihdam durumu
[15+ ya]
(Bin kii)
Toplam
Okuma-yazma
bilmeyen
Lise alt
eitimliler
Lise ve dengi
meslek okulu Yükseköretim
GÜCÜ
TR Türkiye
2009 24 748 1 089 14 596 5 283 3 780
2010 25 641 1 151 15 195 5 238 4 057
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 450 42 289 74 46
2010 424 31 260 80 53
SZ
TR Türkiye
2009 3 471 87 2 034 891 459
2010 3 046 69 1 768 764 446
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 33 0 17 11 6
2010 46 0 24 13 9
STHDAM
TR Türkiye
2009 21 277 1 002 12 563 4 392 3 321
2010 22 594 1 082 13 427 4 473 3 612
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 417 42 272 63 40
2010 378 31 236 67 44
Not. 1. kibin kiiden az gözlem deerlerinde örnek büyüklüü güvenilir tahminler için yeterli deildir.
2. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
1 yldan az 1 yl ve daha çok
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
79
Nüfus ve Sosyal Yapı İşgücü Nüfus ve Sosyal Yapı İşgücü
2.35 stihdam edilenlerin yllara göre iteki durumu
[15+ ya]
(Bin kii)
Toplam
Ücretli, maal ve
yevmiyeli
veren ve kendi
hesabna
Ücretsiz aile
içisi
TR Türkiye
2009 21 277 12 770 5 638 2 870
2010 22 594 13 762 5 750 3 083
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 417 164 137 116
2010 378 173 117 88
Toplam
Ücretli, maal ve
yevmiyeli
veren ve kendi
hesabna
Ücretsiz aile
içisi
TR Türkiye
2009 5 240 454 2 371 2 416
2010 5 683 527 2 513 2 643
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 205 2 99 105
2010 154 2 74 78
Toplam
Ücretli, maal ve
yevmiyeli
veren ve kendi
hesabna
Ücretsiz aile
içisi
TR Türkiye
2009 16 037 12 316 3 267 454
2010 16 911 13 235 3 237 440
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 212 163 38 11
2010 224 172 42 10
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
2.36 gücüne dahil olmayanlarn yllara göre igücüne dahil olmama nedenleri
[15+ ya]
(Bin kii)
bulma ümidi
olmayanlar Dier
Ev ileriyle
megul
TR Türkiye
2009 26 938 757 1 304 12 101
2010 26 901 716 1 297 11 914
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 352 5 9 151
2010 388 6 18 156
Eitim/
öretime
devam eden Emekli Çalamaz halde Dier
TR Türkiye
2009 3 967 3 622 3 396 1 792
2010 4 122 3 577 3 394 1 882
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2009 54 55 62 15
2010 57 66 62 22
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Tarm d
Tarm
Toplam
Neden
aramayp, çalmaya hazr olanlar
gücüne
dahil olmayan
nüfus
Neden
S0
Gelir Dağılımı Nüfus ve Sosyal Yapı
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2009, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
Gelir Dağılımı Nüfus ve Sosyal Yapı
2.37 Gelir daılımı, 2003
{Milyon TL) {%) {Milyon TL) {%)
Kullanılabilir yıllık gelir 180 304 703 755 100,0 2 023 665 244 100,0
1. % 20 10 809 491 775 6,0 168 306 232 8,3
2. % 20 18 542 882 046 10,3 249 271 165 12,3
3. % 20 26 093 318 941 14,5 313 738 400 15,5
4. % 20 37 741 799 501 20,9 426 354 117 21,1
5. % 20 87 117 211 491 48,3 865 995 331 42,8
Fertlerin elde ettii gelir türleri
Tutar
{Milyon TL) {%)
TR Türkiye Toplam gelir 161 832 014 264 100,0
Maa, ücret 62 560 876 002 38,7
Yevmiye 5 041 943 451 3,1
Toplam müteebbis 51 816 640 084 32,0
Tarım 15 932 430 135 9,8
malat 6 415 956 681 4,0
naat 2 128 781 031 1,3
Ticaret 16 923 324 214 10,5
Hizmet 10 416 148 023 6,4
Mülk gelirleri 10 072 705 226 6,2
Gayrimenkul 5 811 908 567 3,6
Menkul kıymet 4 260 796 659 2,6
Toplam karılıksız 32 339 849 500 20,0
Devletten 28 238 195 744 17,4
Yurt dıından 974 995 541 0,6
Dier 3 126 658 216 1,9
Fertlerin elde ettii gelir türleri
Tutar
{Milyon TL) {%)
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın Toplam gelir 1 849 833 871 100,0
Maa, ücret 758 073 978 41,0
Yevmiye 26 972 355 1,5
Toplam müteebbis 368 526 169 19,9
Tarım 107 290 847 5,8
malat 100 428 601 5,4
naat 15 389 215 0,8
Ticaret 105 994 129 5,7
Hizmet 39 423 378 2,1
Mülk gelirleri 52 737 096 2,9
Gayrimenkul 34 633 003 1,9
Menkul kıymet 18 104 093 1,0
Toplam karılıksız 643 524 273 34,8
Devletten 621 275 168 33,6
Yurt dıından 10 844 335 0,6
Dier 11 404 770 0,6
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
TR
Türkiye
TRS1
Zonguldak, Karabük, Bartın
Gelire göre sıralı
% 20'lik gruplar
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S1
Nüfus ve Sosyal Yapı Tüketim Harcamaları
2.3S Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının daılımı
Toplam
tüketim
harcaması
Gıda ve
alkolsüz
içecekler
Alkollü
içecekler,
sigara ve tütün
Giyim ve
ayakkabı
Konut ve
kira
Mobilya, ev
aletleri ve
bakım
hizmetleri Salık
TR Türkiye
2004 100,0 26,4 4,3 6,5 27,0 6,6 2,2
2005 100,0 24,9 4,1 6,2 25,9 6,8 2,2
2006 100,0 24,8 4,1 5,9 27,2 6,2 2,2
2007 100,0 23,6 4,3 5,9 28,9 5,9 2,4
200S 100,0 22,6 3,8 5,4 29,1 5,8 1,9
2009 100,0 23,0 4,1 5,1 28,2 6,2 1,9
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003-04 100,0 33,3 4,5 6,5 26,4 7,2 1,6
2003-05 100,0 33,4 4,4 5,9 26,5 7,2 2,0
2004-06 100,0 29,0 4,1 6,1 25,6 10,3 1,6
2005-07 100,0 28,4 4,3 5,8 25,2 9,5 1,8
2006-0S 100,0 27,7 5,0 5,5 23,3 8,5 2,1
2007-09 100,0 27,0 4,9 5,5 23,6 7,3 2,2
Ulatırma Haberleme
Elence ve
kültür
Eitim
hizmetleri
Lokanta ve
oteller
Çeitli mal
ve
hizmetler
TR Türkiye
2004 9,5 4,5 2,5 2,1 4,5 3,9
2005 12,6 4,3 2,5 1,9 4,4 4,1
2006 13,1 4,2 2,2 2,1 4,2 4,0
2007 11,1 4,5 2,1 2,5 4,5 4,2
200S 14,1 4,4 2,5 2,0 4,4 4,1
2009 13,6 4,2 2,6 1,9 5,2 4,0
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003-04 8,2 3,9 1,8 0,9 2,3 3,4
2003-05 8,0 3,9 1,7 0,9 2,4 3,8
2004-06 8,7 3,7 2,0 1,1 2,8 5,0
2005-07 9,9 4,0 1,7 1,3 3,2 4,8
2006-0S 11,9 4,1 2,0 1,6 4,2 4,0
2007-09 12,9 4,1 2,1 1,9 4,9 3,7
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S2
Ekonomik Yapı
Sayfa
Açklama 84
Tablo
Milli Gelir
3.1 Cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma deer, iktisadi faaliyet kollarna göre
temel fiyatlarla, 2004-2008 87
D Ticaret
3.2 Ekonomik faaliyetlere göre ihracat, ( ISIC Rev 3), 2004-2009 88
3.3 Ekonomik faaliyetlere göre ithalat, ( ISIC Rev 3), 2004-2009 89
Fiyat ve Endeksler
3.4 Tüketici fiyatlar deiim oranlar (2003=100), 2008-2010 90
statistikleri
3.5 kaytlarna göre giriim saylar, 2009 91
3.6 demografisi, 2003-2009 92
Enerji
3.7 Kullanm yerlerine göre elektrik tüketimi, 2004-2009 93
naat
3.8 Kullanma amacna göre tamamen veya ksmen biten yeni ve ilave yaplar, 2009 94
3.9 Kullanma amacna göre yaplacak yeni ve ilave yaplar, 2009 95
Ulatrma
3.10 Motorlu kara tatlar, 2002-2010 96
3.11 Trafik kazalar, 2001-2008 97
3.12 Yol uzunluklar, 2002-2009 98
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S3
Ekonomik Yapı
Sayfa
Tablo
Tarım
3.13 Alan kullanımı, 2002-2009 99
3.14 Tarımsal üretim deeri, 2002-2009 100
3.15 Tahıllar ve dier bitkisel ürünlerin hasat edilen alanı, 2002-2009 101
3.16 Tahıllar ve dier bitkisel ürünlerin üretimi, 2002-2009 102
3.17 Sebzelerin üretim miktarları, 2002-2009 103
3.18 Meyvelerin üretim miktarları, 2002-2009 104
3.19 Örtü altı sebze ve meyve üretimi, 2002-2009 105
3.20 Niteliklerine göre örtü altı tarım alanları, 2002-2009 106
3.21 Organik tarım, 2005-2009 107
3.22 Tarımsal alet ve makineler, 2002-2009 108
Turizm
3.23 Giri, çıkı kapılarının balı olduu il ve ulaım yoluna göre
giri ve çıkı yapan vatandalar, 2007-2010 109
3.24 Giri, çıkı kapılarının balı olduu il ve ulaım yoluna göre
giri ve çıkı yapan yabancılar, 2007-2010 110
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S4
Ekonomik Yapı
3. EKONOMK YAPI
Bu bölümde, bölgenin ekonomik yapısına ilikin sektörlere ait en güncel veriler tablo halinde
sunulmaktadır.
Tanım ve Kavramlar
3.1 Gayrisafi Katma Deer
Gayrisafi katma deer {GSKD): Bir bölgede yerleik ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu
bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonuncunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) üretim deerinden, bu
üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler (ara tüketim) deerinin çıkarılması sonucu elde
edilen deerdir.
GSKD (temel fiyatlarla)= Çıktı (temel fiyatlarla)- Ara Tüketim (alıcı fiyatlarıyla)
Gayrisafi katma deere ürünler üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonların eklenmesi sonucunda GSYH’ya
ulaılmaktadır.
GSYH = GSKD+ (ürünler üzerindeki vergiler-sübvansiyonlar)
Bölgesel kii baı gayrisafi katma deer: Bölgesel gayrisafi katma deerin yıl ortası bölge
nüfusuna bölünmesi ile elde edilen deerdir.
3.2 Dı Ticaret
hracat: Üretilen mallardan, hammadde ve malzemesini vermek suretiyle dıarıya yaptırılan üretimden
(fason), stoklardan yurtdıına yapılan satılardır. Katma deer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, dier
vergiler dahildir.
thalat: Satın alınan ve tüketilen hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi; üretimde
kullanılmak üzere ithal edilen hammadde, yardımcı madde ve ambalaj hizmetlerinin satın alınan ve tüketilen
maddelerini kapsar. Katma deer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, dier vergiler dahildir.
3.3 Fiyat ve Endeksler
Bir önceki yılın aynı ayına göre deiim oranı: Yıllık deiim olarak da ifade edilen bu oran,
ilgilenilen aydaki fiyatlar genel düzeyinin geçen yılın aynı ayındaki fiyatlar genel düzeyine göre deiimi
göstermektedir. Sadece iki yılın aynı aylarındaki endeksler karılatırıldıı için arada kalan dier aylarda
gerçekleen deiim oranları bu hesaplamaya yansımamaktadır. Endeks formülü aaıda verilmitir.
I: Endeks deeri
t: Cari ay
t-12: Bir önceki yılın aynı ayı
( I
t
/ I
t-12
) * 100 - 100
Oniki aylık ortalamalara göre deiim oranı: Geriye dönük 12 ayın endeks rakamı ortalamasının,
bir önceki 12 aylık endeks rakamı ortalamasına oranı olarak ifade edilmektedir. Bu durumda en son 24 adet
aylık endeks rakamının ileme alınması gerekmektedir. Bu oran, yıl içindeki dier aylardaki fiyat deiim
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S5
Ekonomik Yapı
oranlarn da hesaba katt için enflasyon oranndaki eilimi daha anlaml bir ekilde yanstmaktadr.
Enflasyon oran düük olan ülkeler için oniki aylk ortalamalara göre ya da bir önceki yln ayn ayna göre
deiim orann kullanmak çok farkl sonuçlar getirmemektedir.
I: Endeks deeri
t: Cari ay
d1: Birinci dönem endeksleri ortalamas
(It+ It-1+...+It-11) / 12
d2: kinci dönem endeksleri ortalamas
(It-12+ It-13+...+It-23) / 12
( d1 / d2 ) * 100 - 100
3.4 statistikleri
Birimlere ait faaliyet, adres bilgileri ile çalan says gibi parametreler dinamik olduu ve yl içinde
deiebilecei varsaymyla ihtiyatl kullanlmaldr.
Giriim: Birinci derecede karar alma özerkliine sahip olan, piyasa için mal ve hizmet üreten bir
organizasyon biçimidir. Giriim bir veya birden fazla yerde yine bir ya da birden fazla faaliyet yürütebilir.
Yerel Birim: Corafi olarak tanmlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilikin faaliyetleri ya da bunlarn
bir ksmn yürüten bir birimdir.
Konut: Etraf kapal, tavan örtülmü, bir aile veya bir grup insann dier fertlerden ayr olarak
yaamasna imkan salayan, dorudan doruya sokaa, koridora veya genel bir yere açlan, müstakil bir
kaps olan bina veya binann bir bölümüdür.
Re’sen kapanan ticaret ünvanl iyerleri: Yaplan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmad tespit
edilen ticaret ünvanl iyerlerinin, Ticaret Sicili Tüzüünün 41. maddesine istinaden kaydnn silinmesidir.
3.5 Ulatrma
Tat: Karayolunda insan, hayvan ve yük tamaya yarayan araçlardr. Bunlardan makine gücü ile
yürütülenlere “Motorlu Tat”, insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “Motorsuz Tat” denir.
Otomobil: Yaps itibariyle sürücüsünden baka en çok yedi oturma yeri olan ve insan tamak için
imal edilmi bulunan motorlu tattr. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu tayanlara “Taksi Otomobil”,
adam bana ücretle yolcu tayanlara “Dolmu otomobil”, bunlarn dnda kalan ve 237 Sayl Tat
Kanununa tabi olmayanlara da “Özel Otomobil” denir.
Minibüs: Yaps itibariyle, sürücüsünden baka 8-14 oturma yeri olan ve insan tamak için imal
edilmi bulunan motorlu tattr.
Otobüs: Yaps itibariyle, sürücüsünden baka en az onbe oturma yeri olan ve insan tamak için imal
edilmi bulunan motorlu tattr. Troleybüsler de bu snfa girer.
Kamyonet: zin verilebilen azami yüklü arl 3 500 kg’ geçmeyen ve yük tamak için imal edilmi
motorlu tattr.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S6
Ekonomik Yapı
Kamyon: zin verilebilen azami yüklü aırlıı 3 500 kg’dan fazla olan ve yük taımak için imal edilmi
motorlu taıttır.
Motosiklet: ki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoseri yük
taıyabilecek ekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmı olan ve yolcu taımalarında kullanılmayan üç
tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (Triportör) denir.
Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıtıı ölüm,
yaralanma ve zararla sonuçlanmı olan olaydır.
3.6 Tarım
Üretim: çinde bulunulan üretim yılında ekilen alandan kaldırılacaı tahmin edilen ürün miktarıdır.
Ekilen alan: Sonbahar-Kı ve lkbahar-Yaz ayları ekili yapılan tarla alanını vermektedir.
Hasat edilen alan: Ekilen alandan hasara urayan alan (ekim yapıldıktan sonra kuraklık, hastalık,
tabii afet gibi faktörlerin etkisi sonucu zarar gören ve nedenle hasat edilemeyen alan) çıkarıldıktan sonra
geriye kalan alandır.
Et üretimi: Kesilen hayvan sayısının karkas aırlıkları ile deerlendirilmesinden elde edilir.
Deri üretimi: Kesilen hayvan sayısına, mezbaha ve kombina kesimlerinin %10’u kadar ölü
hayvanlardan elde edilen deriler ilave edilerek hesaplanmaktadır.
Süt üretimi: Saılan hayvan sayısının süt verimleri ile deerlendirilmesinden elde edilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S7
Ekonomik Yapı Milli Gelir
3.1 Cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma deer- iktisadi faaliyet kollarna göre temel fiyatlarla
(Bin TL)
Tarm Pay (%) Sanayi Pay (%)
TR Türkiye
2004 52 997 645 10,7 138 411 772 28,0
2005 60 713 747 10,6 160 331 023 28,0
2006 62 662 754 9,4 188 646 805 28,2
2007 64 331 717 8,5 209 515 201 27,8
2008 72 274 585 8,5 232 475 082 27,2
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2004 502 223 6,7 3 047 038 40,5
2005 546 768 6,1 3 683 786 41,1
2006 527 181 5,1 4 140 785 39,9
2007 609 702 5,7 4 237 790 39,6
2008 622 088 5,5 4 359 069 38,2
Hizmetler Pay (%) Gayrisafi katma deer Pay (%)
TR Türkiye
2004 303 474 641 61,3 494 884 058 100
2005 350 669 700 61,3 571 714 470 100
2006 417 108 706 62,4 668 418 265 100
2007 480 537 624 63,7 754 384 542 100
2008 549 835 548 64,3 854 585 214 100
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2004 3 977 042 52,8 7 526 303 100
2005 4 738 624 52,8 8 969 178 100
2006 5 716 985 55,1 10 384 952 100
2007 5 845 915 54,7 10 693 407 100
2008 6 421 142 56,3 11 402 299 100
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
SS
Ekonomik Yapı Dış Ticaret
3.2 Ekonomik faaliyetlere göre ihracat
(1)(2)
[ ISIC Rev 3]
(Bin ABD Dolar)
Toplam Balkçlk
Dier
sosyal,
toplumsal
ve kiisel
hizmet
faaliyetleri
Elektrik,
gaz ve su
Gayri-
menkul
kiralama
ve i
faaliyetleri malat
Madencilik
ve taocak-
çl
Tarm ve
ormanclk
Toptan ve
pera-
kende
ticaret
TR Türkiye
2004 63 167 153 103 118 1 619 60 173 1 354 59 579 116 649 237 2 541 777 230 758
2005 73 476 408 139 500 926 103 449 258 68 813 408 810 241 3 328 814 279 812
2006 85 534 676 130 858 1 390 123 593 425 80 246 109 1 146 326 3 480 539 405 435
2007 107 271 750 158 252 1 356 168 839 1 399 101 081 873 1 660 895 3 725 213 473 923
2008 132 027 196 240 330 1 675 73 324 1 882 125 187 659 2 155 150 3 936 711 430 465
2009 102 142 613 188 990 2 440 139 740 1 248 95 449 246 1 682 915 4 347 483 330 550
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2004 106 024 280 - - - 102 225 1 836 975 708
2005 128 596 412 - - - 105 636 774 21 281 493
2006 183 084 336 - - - 153 807 1 118 27 021 803
2007 246 594 371 - - - 232 009 757 13 457 -
2008 525 914 838 - - - 499 185 18 838 7 053 -
2009 511 152 900 - - - 501 032 323 8 897 -
TR811 Zonguldak
2004 89 939 280 - - - 87 945 56 949 708
2005 116 856 412 - - - 94 670 - 21 281 493
2006 166 255 336 - - - 138 088 9 27 021 803
2007 224 971 371 - - - 210 919 225 13 457 -
2008 485 983 838 - - - 459 312 18 780 7 053 -
2009 438 429 900 - - - 428 396 253 8 880 -
TR812 Karabük
2004 13 022 - - - - 11 244 1 777 - -
2005 9 187 - - - - 8 414 774 - -
2006 13 915 - - - - 12 805 1 110 - -
2007 17 567 - - - - 17 036 531 - -
2008 30 299 - - - - 30 243 56 - -
2009 58 064 - - - - 57 995 70 - -
TR813 Bartn
2004 3 064 - - - - 3 036 3 25 -
2005 2 553 - - - - 2 553 0 - -
2006 2 915 - - - - 2 915 - - -
2007 4 055 - - - - 4 055 0 - -
2008 9 632 - - - - 9 630 2 - -
2009 14 659 - - - - 14 642 0 17 -
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
(1) Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile göre oluturulmutur.
(2) Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ilin belirsiz olduu firmalarn ihracat-ithalat deerleri Türkiye toplamna eklenmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
S9
Dış Ticaret Ekonomik Yapı
3.3 Ekonomik faaliyetlere göre ithalat
(1)(2)
[ ISIC Rev 3]
(Bin ABD Dolar)
Toplam Balkçlk
Dier
sosyal,
toplumsal
ve kiisel
hizmet
faaliyetleri
Elektrik,
gaz ve su
Gayri-
menkul
kiralama ve
i
faaliyetleri malat
Madencilik
ve taocak-
çl
Tarm ve
ormanclk
Toptan ve
pera-
kende
ticaret
TR Türkiye
2004 97 539 766 7 868 9 923 15 683 867 80 447 302 10 980 937 2 757 392 3 319 794
2005 116 774 151 24 233 15 465 18 208 5 985 94 208 255 16 321 199 2 801 365 3 379 441
2006 139 576 174 32 627 14 551 18 208 1 073 110 378 826 22 033 762 2 902 369 4 194 758
2007 170 062 715 30 935 28 265 21 528 2 395 133 938 136 25 314 075 4 640 577 6 086 804
2008 201 963 574 41 125 32 320 15 492 1 696 150 252 335 35 649 704 6 391 914 9 578 987
2009 140 928 421 31 217 21 564 17 256 1 345 111 030 525 20 624 650 4 593 839 4 608 026
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2004 1 004 810 - 4 - - 674 017 304 829 3 873 22 086
2005 1 569 559 - - - 0 985 454 520 318 5 979 57 808
2006 1 886 247 11 - - 0 1 079 331 748 657 7 419 50 828
2007 1 760 430 - - - 0 980 981 732 745 3 240 43 465
2008 2 470 039 - - - 65 1 248 097 1 111 718 1 552 108 608
2009 1 614 040 - - - - 487 089 1 045 080 813 81 059
TR811 Zonguldak
2004 935 916 - - - - 644 371 269 798 319 21 427
2005 1 441 075 - - - 0 954 392 428 634 726 57 323
2006 1 680 897 11 - - 0 979 220 649 669 1 168 50 828
2007 1 600 043 - - - 0 904 696 651 226 660 43 461
2008 2 191 787 - - - 65 1 107 312 977 658 631 106 121
2009 1 391 055 - - - - 365 731 943 512 813 81 000
TR812 Karabük
2004 61 740 - - - - 26 222 34 848 10 659
2005 118 664 - - - - 26 268 91 594 317 485
2006 189 361 - - - - 93 308 95 936 117 -
2007 143 695 - - - - 66 504 77 188 - 3
2008 270 110 - - - - 133 837 133 787 - 2 486
2009 214 035 - - - - 115 859 98 117 - 59
TR813 Bartn
2004 7 154 - 4 - - 3 423 182 3 544 -
2005 9 820 - - - - 4 794 89 4 936 -
2006 15 989 - - - - 6 802 3 053 6 134 -
2007 16 692 - - - - 9 781 4 331 2 580 -
2008 8 143 - - - - 6 949 273 921 -
2009 8 950 - - - - 5 498 3 452 - -
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
(1) Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile göre oluturulmutur.
(2) Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ilin belirsiz olduu firmalarn ihracat-ithalat deerleri Türkiye toplamna eklenmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
90
Fiyat ve Endeksler Ekonomik Yapı Fiyat ve Endeksler Ekonomik Yapı
3.4 Tüketici fiyatları deiim oranları {2003=100)
{%)
Ana harcama grupları 200S 2009 2010 200S 2009 2010
TR Türkiye
Genel 100,00 10,06 6,53 6,40 10,44 6,25 8,57
Alkollü içecekler ve tütün 5,31 0,32 20,91 24,66 7,07 12,71 34,77
Çeitli mal ve hizmetler 3,97 11,66 13,75 5,51 9,63 12,97 6,99
Eitim 2,48 7,32 5,47 4,25 6,76 5,80 5,39
Elence ve kültür 2,83 6,98 8,92 -2,32 1,95 9,85 2,31
Gıda ve alkolsüz içecekler 27,60 11,90 9,26 7,02 12,79 8,02 10,58
Giyim ve ayakkabı 7,30 -1,54 3,39 4,74 2,49 0,81 4,55
Haberleme 4,94 5,74 3,35 -3,22 1,81 3,44 -0,24
Konut, su, elektrik, gaz ve dier yakıtlar 16,83 22,88 2,31 5,91 19,64 8,82 6,28
Lokanta ve oteller 5,51 13,44 7,31 9,76 13,38 9,15 9,47
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 6,78 10,37 -2,68 3,27 6,89 0,87 2,20
Salık 2,55 2,01 2,44 0,57 0,41 2,94 0,72
Ulatırma 13,90 2,37 7,89 6,78 7,97 0,24 9,63
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
Genel 100,00 11,44 3,43 6,31 12,22 4,18 7,32
Alkollü içecekler ve tütün 5,49 0,20 21,47 25,82 7,56 13,13 34,91
Çeitli mal ve hizmetler 3,45 6,85 10,01 0,71 7,22 8,59 2,88
Eitim 1,66 9,73 3,27 2,63 8,13 6,21 3,03
Elence ve kültür 2,16 7,90 6,30 -2,36 0,94 10,09 -0,56
Gıda ve alkolsüz içecekler 29,76 10,54 6,11 7,73 14,72 4,20 9,72
Giyim ve ayakkabı 7,03 -0,92 1,38 0,82 4,12 1,94 0,13
Haberleme 4,32 6,21 3,14 -1,71 1,44 3,70 0,71
Konut, su, elektrik, gaz ve dier yakıtlar 17,41 27,64 -3,98 6,11 19,46 5,03 4,63
Lokanta ve oteller 4,63 14,18 6,84 8,16 13,95 8,42 8,64
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 10,21 10,32 -3,36 2,53 7,06 0,30 1,64
Salık 2,19 1,77 2,37 0,83 1,97 3,03 0,78
Ulatırma 11,69 5,20 7,28 7,51 13,34 -1,05 8,95
Oniki aylık ortalamalara göre
deiim oranı
Bir önceki yılın aynı ayına
göre deiim oranı
Aırlıklar
2010
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
91
Ekonomik Yapı İş İstatistikleri
3.5 kaytlarna göre giriim saylar, 2009
Toplam
Madencilik ve
taocakçl malat
Elektrik, gaz,
buhar ve scak su
üretimi ve datm naat
TR Türkiye 3 225 462 5 684 405 873 1 867 165 887
TR81
Zonguldak, Karabük,
Bartn
42 797 (*) 4 141 (*) 1 341
TR811 Zonguldak 25 257 100 2 369 (*) 822
TR812 Karabük 9 905 (*) 911 (*) 322
TR813 Bartn 7 635 (*) 861 (*) 197
Toptan ve perakende
ticaret; motorlu
tat, motosiklet,
kiisel ve ev
eyalarnn onarm
Oteller ve
lokantalar
Ulatrma,
depolama ve
haberleme
Mali arac
kurulularn
faaliyetleri
TR Türkiye 1 281 315 261 867 559 157 51 142
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 16 496 4 849 9 813 670
TR811 Zonguldak 9 836 2 906 5 817 302
TR812 Karabük 3 811 853 2 321 272
TR813 Bartn 2 849 1 090 1 675 96
Gayrimenkul
kiralama ve
i faaliyetleri Eitim
Salk ileri ve
sosyal
hizmetler
Dier sosyal,
toplumsal
ve kiisel
hizmet faaliyetleri
TR Türkiye 219 327 12 957 45 819 214 567
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn 1 653 (*) 494 3 062
TR811 Zonguldak 1 007 (*) 315 1 697
TR812 Karabük 419 37 101 839
TR813 Bartn 227 (*) 78 526
Kaynak: Gelir daresi Bakanl
(*) TÜK gizlilik yönetmelii gereince belirlenen gizlilik ilkeleri uyarnca bireysel verinin toplulatrlmas ile oluturulan veri tablosunun
her hangi bir hücresindeki istatistiki birim saysnn üçten az olmas veya birim says üç ve daha fazla olduu halde bir veya iki
birimin hakim durumunda olmas halinde ilgili hücredeki veri gizli kabul edilir. Gizlenmi özel sektör verileri toplamda gösterilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
92
İş İstatistikleri Ekonomik Yapı
3.6 demografisi
Kurulan irket
ve
kooperatiflerin
toplam sayısı
Kurulan irket ve
kooperatiflerin
toplam sermayeleri
{1)
Kapanan irket ve
kooperatiflerin
toplam sayısı
Kurulan ticaret
ünvanlı iyerleri
sayıları
Kapanan ticaret
ünvanlı iyerleri
sayıları
{2)
TR Türkiye
2003 32 259 2 872 952 5 436 33 039 13 229
2004 40 919 4 820 973 7 660 40 540 17 221
2005 47 401 7 717 273 8 886 48 657 17 556
2006 52 699 9 534 726 9 471 52 523 23 342
2007 55 350 12 605 873 9 954 48 673 23 595
200S 49 003 12 338 217 9 578 46 401 37 343
2009 44 472 10 208 570 10 395 44 050 32 419
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2003 198 10 284 31 386 189
2004 235 39 035 34 332 231
2005 332 40 829 55 500 240
2006 419 71 495 58 700 298
2007 410 87 486 44 600 263
200S 358 93 150 36 522 933
2009 288 74 744 59 644 483
TRS11 Zonguldak
2003 117 5 405 17 254 116
2004 154 32 467 18 230 141
2005 236 31 858 26 365 145
2006 272 52 643 36 573 192
2007 243 54 381 21 465 195
200S 204 58 711 14 378 733
2009 179 45 258 24 470 207
TRS12 Karabük
2003 43 2 700 9 59 41
2004 41 3 666 10 47 50
2005 53 3 305 17 46 46
2006 102 12 636 11 65 59
2007 103 16 895 14 71 27
200S 104 24 976 15 75 63
2009 69 17 951 20 80 222
TRS13 Bartın
2003 38 2 179 5 73 32
2004 40 2 902 6 55 40
2005 43 5 666 12 89 49
2006 45 6 216 11 62 47
2007 64 16 210 9 64 41
200S 50 9 463 7 69 137
2009 40 11 535 15 94 54
(1) 2002-2004 yılları arasında birimler Milyar TL, 2005 yılı sonrası ise bin YTL’dir.
(2) 2008 yılında Kapanan Ticaret Ünvanlı yerlerine re'sen kapanan iyerleri de dahildir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
93
Ekonomik Yapı Enerji
3.7 Kullanm yerlerine göre elektrik tüketimi
(MWh)
Toplam
tüketim Resmi daire
Sanayi
iletmesi Ticarethane Mesken
Tarmsal
sulama
Sokak
aydnlatma Dier
TR Türkiye
2004 121 141 852 4 530 734 59 565 929 15 656 151 27 618 960 3 145 816 4 432 528 6 191 734
2005 130 262 759 4 662 719 62 294 219 18 543 784 30 934 976 3 239 603 4 142 988 6 444 470
2006 143 070 499 6 044 797 68 026 712 20 256 384 34 466 042 3 510 013 3 950 372 6 816 178
2007 155 135 260 6 933 182 73 794 540 23 141 161 36 475 825 4 110 541 4 052 642 6 627 369
2008 161 947 528 7 344 252 74 850 263 23 903 332 39 583 598 4 730 976 3 970 228 7 564 880
2009 156 894 070 6 989 641 70 470 076 25 018 856 39 147 505 3 661 805 3 844 834 7 761 353
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2004 2 990 270 40 041 2 276 092 113 031 410 947 1 868 84 811 63 480
2005 3 079 902 50 255 2 348 557 125 154 408 959 1 481 81 923 63 572
2006 3 222 328 76 524 2 383 541 136 476 437 178 1 711 92 044 94 854
2007 3 311 997 109 537 2 437 808 152 763 473 629 1 755 96 073 40 431
2008 3 417 527 122 709 2 428 902 162 773 579 766 1 599 83 131 38 648
2009 3 517 494 96 426 2 545 320 196 710 525 160 1 620 94 577 57 680
TR811 Zonguldak
2004 2 262 233 25 053 1 814 872 70 632 273 768 1 493 47 438 28 977
2005 2 271 942 30 211 1 821 862 76 219 258 855 868 45 867 38 060
2006 2 348 392 54 485 1 826 478 83 116 273 376 975 60 349 49 613
2007 2 392 826 51 359 1 860 775 86 967 298 767 861 62 653 31 443
2008 2 434 195 71 241 1 854 554 88 341 332 558 806 53 441 33 254
2009 2 512 403 70 829 1 911 070 114 197 324 343 779 60 023 31 162
TR812 Karabük
2004 541 743 7 252 404 090 20 219 72 182 124 16 389 21 487
2005 599 119 9 519 446 952 25 653 80 901 200 18 154 17 741
2006 656 858 11 040 489 941 28 407 88 762 442 16 147 22 118
2007 680 315 27 402 503 720 34 461 92 649 493 18 080 3 510
2008 732 298 17 551 507 693 40 120 143 883 453 17 204 5 394
2009 745 085 14 198 546 199 43 067 109 224 454 18 196 13 746
TR813 Bartn
2004 186 294 7 736 57 130 22 180 64 997 251 20 984 13 016
2005 208 841 10 526 79 744 23 282 69 204 413 17 901 7 771
2006 217 078 10 999 67 122 24 952 75 040 294 15 547 23 122
2007 238 856 30 776 73 313 31 335 82 213 401 15 340 5 479
2008 251 034 33 916 66 655 34 312 103 325 340 12 486 -
2009 260 006 11 399 88 051 39 445 91 593 388 16 359 12 772
Kaynak: TEDA, Türkiye Elektrik Datm ve Tüketim statistikleri
Not. 1. antiye tüketimleri sanayi içerisinde yer almaktadr.
2. 2003-2006 yllar arasnda il baznda mevcut olmayan; "büro ve lojman" bilgileri mesken içerisinde, gösterilmitir.
3. 2004-2007 yllar arasnda il baznda mevcut olmayan; sanayi grubunda yer alan "dier bilgiler" sanayi toplam içerisinde gösterilmitir.
4. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
94
İnşaat Ekonomik Yapı
3.S Kullanma amacına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave yapılar, 2009
[Yapı kullanma izin belgelerine göre]
A. Bina sayısı B. Yüzölçümü {m²) C. Daire sayısı
Genel toplam Toplam
Bir daireli
binalar
ki ve daha
fazla daireli
binalar
Halka açık
ikamet
yerleri Toplam
Otel
binaları
TR Türkiye
A 79 577 67 491 18 737 48 491 263 12 086 823
B 80 763 646 60 100 235 3 382 988 56 146 222 571 025 20 663 411 1 904 160
C 404 058 402 591 18 787 383 803 1 1 467 10
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
A 496 385 23 354 8 111 2
B 601 883 444 354 4 795 433 453 6 106 157 529 3 208
C 2 910 2 905 23 2 882 - 5 -
TRS11 Zonguldak
A 311 256 10 244 2 55 1
B 411 151 315 208 1 940 311 915 1 353 95 943 2 324
C 2 119 2 115 10 2 105 - 4 -
TRS12 Karabük
A 126 79 7 67 5 47 1
B 129 324 79 585 1 172 75 210 3 203 49 739 884
C 476 475 7 468 - 1 -
TRS13 Bartın
A 59 50 6 43 1 9 -
B 61 408 49 561 1 683 46 328 1 550 11 847 -
C 315 315 6 309 - - -
Ofis {iyeri)
binaları
Toptan ve
perakende
ticaret
binaları
Trafik ve
iletiim
binaları
Sanayi
binaları ve
depolar
Kamu elence,
eitim,
hastane veya
bakım
kuruluları
binaları
kamet
amaçlı
binalar
dıındaki
dier
binalar
TR Türkiye
A 1 233 5 713 138 2 525 785 869
B 2 051 618 7 172 142 314 820 5 063 465 2 928 538 1 228 668
C 118 1 058 29 144 44 64
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
A 12 47 3 13 12 22
B 12 723 69 497 1 597 28 671 34 412 7 421
C - 3 - 2 - -
TRS11 Zonguldak
A 4 31 2 8 4 5
B 2 933 53 796 658 22 435 11 771 2 026
C - 3 - 1 - -
TRS12 Karabük
A 7 14 - 3 6 16
B 9 148 14 794 - 997 19 451 4 465
C - - - 1 - -
TRS13 Bartın
A 1 2 1 2 2 1
B 642 907 939 5 239 3 190 930
C - - - - - -
kamet amaçlı binalar
kamet amaçlı binalar
dıındaki binalar
kamet amaçlı binalar dıındaki binalar
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
95
Ekonomik Yapı İnşaat
3.9 Kullanma amacına göre yapılacak yeni ve ilave yapılar, 2009
[Yapı ruhsatlarına göre]
A. Bina sayısı B. Yüzölçümü {m²) C. Daire sayısı
Genel toplam Toplam
Bir daireli
binalar
ki ve daha
fazla daireli
binalar
Halka açık
ikamet
yerleri Toplam Otel binaları
TR Türkiye
A
92 342 79 367 19 736 59 285 346 12 975 1 064
B
100 726 544 78 892 949 3 753 485 74 158 683 980 781 21 833 595 1 476 416
C
518 475 516 234 19 733 496 496 5 2 241 43
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
A
652 548 54 489 5 104 2
B
767 091 627 538 12 509 597 314 17 715 139 553 5 824
C
3 844 3 842 54 3 788 - 2 -
TRS11 Zonguldak
A 347 291 28 261 2 56 1
B 419 693 361 204 6 076 353 907 1 221 58 489 2 144
C 2 236 2 234 28 2 206 - 2 -
TRS12 Karabük
A
127 103 9 94 - 24 -
B
182 372 123 096 2 055 121 041 - 59 276 -
C
724 724 9 715 - - -
TRS13 Bartın
A
178 154 17 134 3 24 1
B
165 026 143 238 4 378 122 366 16 494 21 788 3 680
C
884 884 17 867 - - -
Ofis {iyeri)
binaları
Toptan ve
perakende
ticaret
binaları
Trafik ve
iletiim
binaları
Sanayi
binaları ve
depolar
Kamu
elence,
eitim,
hastane veya
bakım
kuruluları
binaları
kamet
amaçlı
binalar
dıındaki
dier binalar
TR Türkiye
A
1 571 4 094 212 2 756 1 330 1 948
B
3 483 742 5 180 246 661 592 4 418 828 5 132 042 1 480 729
C
278 1 602 2 187 47 82
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
A 20 37 1 19 11 14
B 23 422 25 310 54 49 094 27 157 8 692
C - 1 - - - 1
TRS11 Zonguldak
A
11 25 1 3 8 7
B
10 604 11 173 54 2 837 23 995 7 682
C - 1 - - - 1
TRS12 Karabük
A 2 7 - 10 2 3
B 4 153 9 945 - 41 877 3 113 188
C - - - - - -
TRS13 Bartın
A
7 5 - 6 1 4
B
8 665 4 192 - 4 380 49 822
C - - - - - -
kamet amaçlı binalar dıındaki binalar
kamet amaçlı binalar
kamet amaçlı binalar
dıındaki binalar
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
96
Ulaştırma Ekonomik Yapı
3.10 Motorlu kara taıtları
Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon
{1)
Motosiklet
Yol ve i
makineleri
Özel amaçlı
taıtlar Traktör
TR Türkiye
2002 4 600 140 241 700 120 097 875 381 399 025 1 046 907 133 003 58 790 1 180 127
2003 4 700 343 245 394 123 500 973 457 405 034 1 073 415 137 933 60 511 1 184 256
2004 5 400 440 318 954 152 712 1 259 867 647 420 1 218 677 - 28 004 1 210 283
2005 5 772 745 338 539 163 390 1 475 057 676 929 1 441 066 - 30 333 1 247 767
2006 6 140 992 357 523 175 949 1 695 624 709 535 1 822 831 - 34 260 1 290 679
2007 6 472 156 372 601 189 128 1 890 459 729 202 2 003 492 - 38 573 1 327 334
200S 6 796 629 383 548 199 934 2 066 007 744 217 2 181 383 - 35 100 1 358 577
2009 7 093 964 384 053 201 033 2 204 951 727 302 2 303 261 - 34 104 1 368 032
2010 7 544 871 386 973 208 510 2 399 038 726 359 2 389 488 - 35 492 1 404 872
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2002 75 962 6 583 2 550 14 059 8 147 4 610 2 276 591 14 409
2003 77 909 6 685 2 627 15 193 8 160 4 679 2 382 604 15 060
2004 75 231 7 274 2 282 17 619 10 112 5 151 - 478 15 337
2005 79 565 7 640 2 380 19 955 10 182 6 315 - 519 15 792
2006 84 814 7 974 2 652 22 783 10 548 9 467 - 594 16 225
2007 89 909 8 110 2 948 25 204 10 852 10 832 - 701 16 634
200S 94 455 8 250 3 023 27 253 10 869 11 825 - 594 16 951
2009 100 019 8 213 3 110 28 943 10 549 12 471 - 558 17 210
2010 106 832 8 119 3 099 30 622 10 287 12 797 - 596 17 474
TRS11 Zonguldak
2002 57 561 4 270 2 012 10 140 6 356 3 650 1 425 364 8 337
2003 57 874 4 305 2 003 10 857 6 262 3 665 1 471 365 8 157
2004 47 224 4 183 1 574 11 445 6 359 2 854 - 303 8 311
2005 48 937 4 447 1 612 12 926 6 370 3 424 - 320 8 346
2006 51 294 4 619 1 743 14 890 6 502 5 076 - 380 8 375
2007 53 657 4 617 1 981 16 500 6 623 5 826 - 457 8 401
200S 55 720 4 727 2 042 17 690 6 643 6 470 - 357 8 463
2009 58 110 4 759 2 059 18 551 6 405 6 825 - 336 8 478
2010 61 571 4 684 2 004 19 381 6 195 7 061 - 356 8 530
TRS12 Karabük
2002 8 523 839 271 1 801 855 190 422 118 3 356
2003 9 582 864 300 2 011 926 203 465 130 4 050
2004 17 690 1 679 397 3 340 2 395 1 204 - 110 3 990
2005 19 253 1 747 425 3 791 2 487 1 390 - 131 4 198
2006 21 013 1 828 523 4 291 2 645 2 008 - 147 4 446
2007 22 584 1 918 529 4 689 2 767 2 130 - 166 4 652
200S 23 924 1 922 526 5 145 2 777 2 228 - 169 4 725
2009 25 548 1 925 512 5 538 2 757 2 335 - 151 4 784
2010 27 070 1 926 520 6 050 2 737 2 360 - 144 4 802
TRS13 Bartın
2002 9 878 1 474 267 2 118 936 770 429 109 2 716
2003 10 453 1 516 324 2 325 972 811 446 109 2 853
2004 10 317 1 412 311 2 834 1 358 1 093 - 65 3 036
2005 11 375 1 446 343 3 238 1 325 1 501 - 68 3 248
2006 12 507 1 527 386 3 602 1 401 2 383 - 67 3 404
2007 13 668 1 575 438 4 015 1 462 2 876 - 78 3 581
200S 14 811 1 601 455 4 418 1 449 3 127 - 68 3 763
2009 16 361 1 529 539 4 854 1 387 3 311 - 71 3 948
2010 18 191 1 509 575 5 191 1 355 3 376 - 96 4 142
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüü
(1)2004 yılı ve sonrasında "Aır tonajlı yük taıtlarını da kapsar (Çekici, Damperli Kamyon, Tanker, Çöp Kamyonu vb.)".
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
97
Ekonomik Yapı Ulaştırma
3.11 Trafik kazaları
Kaza sayısı Ölü sayısı Yaralı sayısı
TR Türkiye
2001 66 243 4 386 116 203
2002 65 748 4 093 116 412
2003 67 031 3 946 118 214
2004 77 008 4 427 136 437
2005 87 273 4 505 154 086
2006 96 128 4 633 169 080
2007 106 994 5 007 189 057
200S 104 212 4 236 184 468
TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
2001 906 75 1 810
2002 960 89 1 998
2003 934 53 1 933
2004 1 046 74 2 262
2005 1 260 77 2 623
2006 1 270 59 2 538
2007 1 567 89 3 140
200S 1 390 60 2 833
TRS11 Zonguldak
2001 511 49 1 000
2002 485 49 1 022
2003 483 24 993
2004 550 37 1 156
2005 677 39 1 386
2006 701 24 1 420
2007 838 43 1 613
200S 784 33 1 485
TRS12 Karabük
2001 229 18 487
2002 256 18 581
2003 256 15 551
2004 304 25 744
2005 360 27 802
2006 348 30 704
2007 431 39 965
200S 356 19 811
TRS13 Bartın
2001 166 8 323
2002 219 22 395
2003 195 14 389
2004 192 12 362
2005 223 11 435
2006 221 5 414
2007 298 7 562
200S 250 8 537
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüü ve Jandarma Genel Komutanlıı
Not. Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüü kayıtlarından alınan ölümlü veya yaralanmalı kazalardır.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
9S
Ulaştırma Ekonomik Yapı
3.12 Yol uzunluklar
(Km)
l ve devlet yolu Otoyol Köy yolu Demir yolu
TR Türkiye
2002 61 368 1 775 291 202 8 671
2003 61 491 1 832 291 585 8 697
2004 61 814 1 662 285 739 8 697
2005 61 939 1 667 285 632 8 697
2006 61 764 1 908 285 632 8 697
2007 61 912 1 908 286 888 8 697
2008 62 023 1 922 288 013 8 699
2009 62 219 2 036 298 405 9 080
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2002 1 056 - 6 174 202
2003 1 057 - 6 182 202
2004 1 057 - 6 187 202
2005 1 051 - 6 187 202
2006 1 093 - 6 187 202
2007 1 093 - 7 109 202
2008 1 093 - 7 109 203
2009 1 110 - 7 109 189
TR811 Zonguldak
2002 451 - 2 413 82
2003 451 - 2 413 82
2004 451 - 2 413 82
2005 420 - 2 413 82
2006 420 - 2 413 82
2007 420 - 3 192 82
2008 431 - 3 192 83
2009 447 - 3 192 69
TR812 Karabük
2002 330 - 2 133 120
2003 331 - 2 134 120
2004 331 - 2 139 120
2005 359 - 2 139 120
2006 374 - 2 139 120
2007 374 - 2 112 120
2008 363 - 2 112 120
2009 364 - 2 112 120
TR813 Bartn
2002 275 - 1 628 -
2003 275 - 1 635 -
2004 275 - 1 635 -
2005 272 - 1 635 -
2006 299 - 1 635 -
2007 299 - 1 805 -
2008 299 - 1 805 -
2009 299 - 1 805 -
Kaynak: Karayollar Genel Müdürlüü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü, Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüü ve Mahalli dareler Genel Müdürlüü
Not. 1. 13.1.2005 Tarihinde 5286 sayl Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü'nün kaldrlmas hakkndaki kanunun
çkarlmasnn ardndan köy yollarna ilikin veriler derlenememektedir.
2. Belediye snrlar içindeki devlet ve il yollar uzunluklar ile otoyol uzunluklar genel toplama dahil edilmemitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
99
Ekonomik Yapı Tarım
3.13 Alan kullanm
(Hektar)
Toplam Ekilen Nadas Sebze Toplam
Meyveler,
içecek ve
baharat
bitkileri
alan Ba alan
Zeytin
aaçla-
rnn
kaplad
alan
Yem
bitkileri
TR Türkiye
2002 26 579 218 23 905 693 17 935 424 5 040 042 930 227 2 673 525 1 523 525 530 000 620 000 362 300
2003 26 027 240 23 309 890 17 407 680 4 990 882 911 328 2 717 350 1 562 350 530 000 625 000 401 400
2004 26 593 178 23 812 992 17 961 650 4 956 378 894 964 2 780 186 1 616 186 520 000 644 000 808 940
2005 26 606 715 23 775 459 18 005 319 4 876 164 893 976 2 831 256 1 653 256 516 000 662 000 942 410
2006 25 876 271 22 981 020 17 439 699 4 690 841 850 480 2 895 251 1 669 573 513 835 711 843 1 215 933
2007 24 887 394 21 978 693 16 944 960 4 218 947 814 786 2 908 700 1 671 091 484 610 753 000 1 601 022
2008 24 505 223 21 555 242 16 460 257 4 259 190 835 795 2 949 980 1 692 822 482 789 774 370 1 588 746
2009 24 294 681 21 351 696 16 217 421 4 322 963 811 313 2 942 984 1 685 548 479 024 778 413 1 483 527
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2002 176 566 153 670 114 965 33 060 5 645 # 22 896 22 707 187 2 1 358
2003 183 851 152 968 113 351 33 558 6 059 # 30 883 30 697 184 2 1 550
2004 189 598 158 622 122 231 30 540 5 851 # 30 976 30 788 186 2 11 267
2005 186 835 155 665 123 707 25 982 5 976 # 31 170 30 971 197 2 16 218
2006 175 298 143 549 113 279 25 000 5 271 # 31 749 31 616 132 1 19 485
2007 169 107 138 637 105 655 27 677 5 305 # 30 470 30 302 166 2 21 808
2008 170 149 139 440 107 785 26 360 5 295 # 30 709 30 537 171 1 22 637
2009 171 501 140 671 109 126 26 299 5 246 30 830 30 649 179 1 19 934
TR811 Zonguldak
2002 75 657 56 978 51 840 1 862 3 276 18 679 18 647 30 2 349
2003 79 818 53 749 48 152 2 101 3 496 26 069 26 041 26 2 399
2004 79 399 53 212 47 484 2 493 3 235 26 187 26 159 26 2 3 274
2005 79 570 53 359 47 549 2 622 3 188 26 211 26 184 25 2 3 045
2006 70 017 44 217 39 151 2 640 2 426 25 800 25 775 25 1 2 492
2007 63 913 38 989 36 583 - 2 406 24 924 24 898 24 2 2 476
2008 66 210 41 178 38 763 - 2 415 25 032 25 007 24 1 2 639
2009 68 671 43 604 40 558 639 2 407 25 067 25 042 24 1 2 756
TR812 Karabük
2002 63 414 62 666 35 169 26 392 1 105 748 593 155 - 667
2003 60 447 59 890 34 720 24 127 1 043 557 401 156 - 687
2004 63 858 63 301 38 136 24 127 1 038 557 399 158 - 3 122
2005 54 895 54 337 33 800 19 440 1 097 558 388 170 - 5 274
2006 55 177 54 387 33 835 19 440 1 112 790 683 107 - 6 241
2007 56 461 55 999 29 785 24 967 1 247 462 320 142 - 6 910
2008 54 015 53 534 28 627 23 650 1 257 482 335 146 - 6 730
2009 52 966 52 422 28 264 22 950 1 208 545 390 155 - 5 799
TR813 Bartn
2002 37 495 34 026 27 956 4 806 1 264 3 469 3 467 2 - 342
2003 43 586 39 329 30 479 7 330 1 520 4 257 4 255 2 - 464
2004 46 341 42 109 36 611 3 920 1 578 4 232 4 230 2 - 4 871
2005 52 370 47 969 42 358 3 920 1 691 4 401 4 399 2 - 7 899
2006 50 104 44 945 40 293 2 920 1 733 5 158 5 158 1 - 10 752
2007 48 734 43 650 39 288 2 710 1 652 5 084 5 084 - - 12 422
2008 49 924 44 728 40 395 2 710 1 623 5 196 5 195 - - 13 268
2009 49 864 44 646 40 304 2 710 1 632 5 218 5 217 - - 11 379
Not. 1. Bilgi CPA snflandrmasna göre verilmitir.
2. 2004 ylna kadar; msr, fi ve burçan dane ve ot üretimine ait toplam alan, tahl ve baklagillerde gösterilmitir. 2004 ylndan sonra
dane ve ot alanlar ayr olarak derlenmeye balanmtr.
3. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir.
lenen tarm alan
Toplam
ilenen
tarm alan
ve uzun
ömürlü
bitkiler
Uzun ömürlü bitkiler
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
100
Tarım Ekonomik Yapı
3.14 Tarmsal üretim deeri
Bitkisel üretim deeri Canl hayvanlar deeri Hayvansal ürünler deeri
TR Türkiye
2002 32 264 200 10 470 768 9 399 981
2003 40 569 390 14 380 595 13 443 323
2004 45 680 438 18 395 078 15 573 596
2005 50 939 687 20 919 260 16 506 022
2006 54 515 463 22 943 481 18 897 671
2007 56 787 424 24 666 222 22 921 524
2008 66 010 114 25 521 071 23 816 982
2009 68 267 486 28 145 579 26 610 721
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartn
2002 177 025 163 985 95 686
2003 227 439 215 225 163 164
2004 275 488 258 470 175 451
2005 350 487 286 542 156 786
2006 314 216 301 425 214 972
2007 389 030 344 740 275 411
2008 375 996 317 828 232 494
2009 375 590 413 763 238 359
TR811 Zonguldak
2002 97 623 79 775 45 387
2003 122 772 95 512 64 012
2004 149 077 116 331 76 099
2005 186 156 132 759 74 332
2006 170 191 137 679 99 783
2007 224 325 162 615 154 387
2008 188 489 128 084 93 820
2009 177 584 229 383 91 642
TR812 Karabük
2002 33 161 33 984 22 547
2003 41 185 47 696 39 643
2004 45 459 50 319 41 776
2005 66 469 49 248 31 651
2006 46 873 52 693 51 299
2007 57 831 50 653 51 631
2008 63 227 51 734 58 059
2009 65 483 43 624 58 131
TR813 Bartn
2002 46 241 50 226 27 751
2003 63 482 72 016 59 509
2004 80 952 91 821 57 576
2005 97 862 104 535 50 804
2006 97 152 111 054 63 890
2007 106 874 131 472 69 394
2008 124 280 138 010 80 615
2009 132 523 140 756 88 586
Not. 2002-2004 yılları arasında birimler Milyar TL, 2005 yılı sonrası ise Bin TL’dir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
101
Ekonomik Yapı Tarım
3.15 Tahıllar ve dier bitkisel ürünlerin hasat edilen alanı
{Hektar)
Toplam
Parfümeri,
eczacılık
vb.bitkiler,
ekerpancarı
ve yem
bitkileri
tohumları
Patates, kuru
baklagiller,
yenilebilir kök
ve yumrular
Saman ve
ot Tahıllar
Yalı
tohumlar
eker
imalatında
kullanılan
bitkiler
TR Türkiye
2002 17 880 709 285 732 1 551 797 347 708 13 755 690 654 979 371 817
2003 17 327 207 348 751 1 451 573 398 298 13 348 633 644 217 314 463
2004 17 908 439 130 903 1 403 213 806 715 13 786 050 633 155 315 053
2005 17 953 208 125 926 1 330 052 940 727 13 846 254 643 070 335 556
2006 17 401 961 176 619 1 273 524 1 210 762 13 016 224 665 041 323 714
2007 16 651 175 115 211 1 207 264 1 585 729 12 140 519 628 690 298 869
200S 15 520 257 116 781 973 006 1 533 277 11 260 518 674 084 320 731
2009 16 092 831 157 296 939 810 1 473 164 11 960 500 702 066 323 970
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 114 906 2 640 2 486 1 358 107 958 464 -
2003 112 203 2 760 2 416 1 550 104 980 497 -
2004 122 178 124 2 410 11 267 107 772 605 -
2005 123 652 87 2 391 16 218 104 321 635 -
2006 112 114 96 2 010 19 364 89 994 650 -
2007 105 131 594 1 852 21 684 80 385 616 -
200S 105 152 351 1 724 20 613 81 784 680 -
2009 108 027 285 1 772 18 925 86 356 689 -
TRS11 Zonguldak
2002 51 839 411 1 249 349 49 770 60 -
2003 48 152 410 1 232 399 46 052 59 -
2004 47 431 - 1 166 3 274 42 927 64 -
2005 47 494 - 1 149 3 045 43 235 65 -
2006 37 986 - 709 2 371 34 849 57 -
2007 36 163 - 656 2 455 32 995 58 -
200S 38 160 - 653 2 635 34 812 59 -
2009 40 545 - 659 2 750 37 080 56 -
TRS12 Karabük
2002 35 111 2 127 552 667 31 765 - -
2003 34 720 2 247 518 687 31 266 2 -
2004 38 136 124 422 3 122 34 467 1 -
2005 33 800 87 336 5 274 28 102 1 -
2006 33 835 96 388 6 241 27 109 1 -
2007 29 782 594 343 6 910 21 928 8 -
200S 28 627 351 301 6 730 21 202 43 -
2009 28 256 285 307 5 799 21 842 24 -
TRS13 Bartın
2002 27 956 102 685 342 26 423 404 -
2003 29 331 103 666 464 27 662 436 -
2004 36 611 - 822 4 871 30 378 540 -
2005 42 358 - 906 7 899 32 984 569 -
2006 40 293 - 914 10 752 28 036 591 -
2007 39 185 - 854 12 319 25 462 550 -
200S 38 365 - 769 11 248 25 769 578 -
2009 39 226 - 806 10 376 27 435 609 -
Not. 1. lenmemi tütün ve tekstilde kullanılan ham bitkiler toplamda verilmitir.
2. Bilgi CPA sınıflandırmasına göre verilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
102
Tarım Ekonomik Yapı
3.16 Tahıllar ve dier bitkisel ürünlerin üretimi
{Ton)
Toplam
Parfümeri,
eczacılık
vb.bitkiler,
ekerpancarı ve
yem bitkileri
tohumları
Patates, kuru
baklagiller,
yenilebilir kök
ve yumrular Saman ve ot Tahıllar
Yalı
tohumlar
eker
imalatında
kullanılan
bitkiler
TR Türkiye
2002 63 748 349 153 580 6 710 200 5 874 000 30 830 650 2 514 827 16 523 166
2003 59 880 112 175 379 6 737 130 6 117 400 30 806 800 2 387 925 12 622 934
2004 70 475 367 153 290 6 253 860 12 825 151 34 153 910 2 501 419 13 517 241
2005 75 461 494 150 058 5 523 427 14 714 816 36 471 600 2 421 338 15 181 247
2006 77 175 976 208 126 5 828 124 18 180 684 34 642 986 2 789 149 14 452 162
2007 70 286 396 104 427 5 511 082 19 704 455 29 256 990 2 352 383 12 414 715
200S 74 382 684 120 474 5 080 662 21 327 678 29 287 281 2 311 432 15 488 332
2009 80 368 121 174 836 5 527 685 20 698 423 33 577 151 2 396 044 17 274 674
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 249 245 437 19 497 36 634 191 806 871 -
2003 243 172 439 18 419 32 271 191 482 561 -
2004 473 600 290 20 179 244 179 207 924 1 028 -
2005 557 086 198 18 454 326 517 211 017 900 -
2006 521 331 244 14 710 336 103 169 589 685 -
2007 638 482 662 11 739 478 206 147 293 582 -
200S 543 551 420 9 368 374 679 158 524 560 -
2009 553 816 335 11 043 380 809 161 007 622 -
TRS11 Zonguldak
2002 108 377 - 5 922 6 290 96 053 112 -
2003 102 679 - 5 849 7 110 89 663 57 -
2004 124 160 - 5 297 29 251 89 508 104 -
2005 128 077 - 4 493 32 595 90 895 94 -
2006 99 936 - 1 691 30 294 67 870 81 -
2007 83 973 - 1 068 25 893 56 949 63 -
200S 91 771 - 1 017 28 367 62 331 56 -
2009 102 904 - 1 146 33 356 68 355 47 -
TRS12 Karabük
2002 69 468 437 6 386 14 424 48 221 - -
2003 70 791 439 6 896 10 134 53 320 2 -
2004 77 402 290 6 168 12 471 58 471 2 -
2005 78 339 198 4 339 22 004 51 796 2 -
2006 84 700 244 4 067 31 420 48 967 2 -
2007 63 460 662 3 032 18 686 41 074 6 -
200S 64 234 420 2 629 19 005 42 171 9 -
2009 60 212 335 3 019 17 363 39 467 28 -
TRS13 Bartın
2002 71 400 - 7 189 15 920 47 532 759 -
2003 69 702 - 5 674 15 027 48 499 502 -
2004 272 038 - 8 714 202 457 59 945 922 -
2005 350 670 - 9 622 271 918 68 326 804 -
2006 336 695 - 8 952 274 389 52 752 602 -
2007 491 049 - 7 639 433 627 49 270 513 -
200S 387 546 - 5 722 327 307 54 022 495 -
2009 390 700 - 6 878 330 090 53 185 547 -
Not. 1. lenmemi tütün ve Tekstilde kullanılan ham bitkiler toplamda verilmitir.
2. Bilgi CPA sınıflandırmasına göre verilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
103
Ekonomik Yapı Tarım
3.17 Sebzelerin üretim miktarları
{Ton)
Toplam
Kök ve yumru
sebzeler
Meyvesi için yetitirilen
sebzeler
Dier sebzeler {baka
yerde sınıflandırılmamı)
TR Türkiye
2002 25 823 567 3 057 600 21 282 000 1 483 967
2003 25 869 737 2 979 500 21 390 620 1 499 617
2004 25 339 562 3 282 000 20 535 500 1 522 062
2005 26 472 162 3 292 300 21 581 500 1 598 362
2006 25 851 612 2 978 659 21 211 268 1 661 685
2007 25 661 138 3 222 478 20 840 073 1 598 587
200S 27 218 319 3 312 533 22 249 469 1 656 317
2009 26 780 395 3 153 718 21 934 983 1 691 694
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 59 517 7 425 36 941 15 151
2003 60 312 6 896 38 317 15 099
2004 72 908 7 863 47 849 17 196
2005 74 529 7 266 49 670 17 593
2006 71 438 4 900 49 915 16 623
2007 73 276 5 036 51 734 16 506
200S 75 105 4 834 53 423 16 848
2009 77 721 5 109 55 194 17 418
TRS11 Zonguldak
2002 29 582 5 350 17 665 6 567
2003 27 833 4 300 17 159 6 374
2004 28 535 4 481 17 464 6 590
2005 25 693 3 898 15 909 5 886
2006 21 551 2 024 14 695 4 832
2007 19 588 1 812 13 118 4 658
200S 19 895 1 829 13 482 4 584
2009 21 575 1 918 14 675 4 982
TRS12 Karabük
2002 11 141 659 6 768 3 714
2003 12 361 286 8 561 3 514
2004 11 887 230 8 116 3 541
2005 14 124 482 9 221 4 421
2006 16 486 544 11 373 4 569
2007 21 626 993 15 594 5 039
200S 21 877 1 005 15 770 5 102
2009 21 169 986 15 287 4 896
TRS13 Bartın
2002 18 794 1 416 12 508 4 870
2003 20 118 2 310 12 597 5 211
2004 32 486 3 152 22 269 7 065
2005 34 712 2 886 24 540 7 286
2006 33 401 2 332 23 847 7 222
2007 32 062 2 231 23 022 6 809
200S 33 333 2 000 24 171 7 162
2009 34 977 2 205 25 232 7 540
Not. 1. Sebze üretimine, örtüaltı üretimi de dahildir.
2. Bilgi CPA sınıflandırmasına göre verilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
104
Tarım Ekonomik Yapı
3.1S Meyvelerin üretim miktarları
{Ton)
Toplam Üzüm
Muz, incir, avakado
ve kivi
Dier meyveler, ta
çekirdekliler ve
yumuak
çekirdekliler
Zeytin ve dier
sert kabuklular
Baharat
bitkileri
{ilenmemi)
TR Türkiye
2002 14 158 050 3 500 000 347 900 4 289 450 2 643 000 93 000
2003 14 082 670 3 600 000 395 870 5 018 850 1 639 000 72 300
2004 14 133 450 3 500 000 409 400 4 156 550 2 192 000 63 000
2005 15 982 679 3 850 000 443 475 5 474 000 2 035 000 75 200
2006 16 186 193 4 000 063 479 810 4 525 900 2 764 462 74 317
2007 15 555 593 3 612 781 415 432 5 345 972 1 957 695 89 728
200S 16 781 823 3 918 442 426 670 5 557 745 2 664 218 87 555
2009 17 725 300 4 264 720 473 726 5 970 220 2 166 288 233 234
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 71 995 3 601 1 137 42 182 25 075 -
2003 71 985 827 1 131 43 281 26 746 -
2004 74 460 823 995 40 255 32 387 -
2005 79 076 917 1 059 40 140 36 960 -
2006 71 426 1 094 1 132 35 345 33 855 -
2007 85 055 1 109 1 302 33 606 49 038 -
200S 76 998 1 122 1 397 36 073 38 405 -
2009 70 848 844 1 333 37 458 31 206 -
TRS11 Zonguldak
2002 37 707 84 972 17 567 19 084 -
2003 40 692 109 969 18 811 20 803 -
2004 44 005 131 867 16 822 26 185 -
2005 44 073 127 881 16 270 26 795 -
2006 45 716 127 946 17 287 27 356 -
2007 57 653 117 1 080 15 155 41 301 -
200S 48 101 128 1 178 16 858 29 937 -
2009 40 969 127 1 090 16 941 22 811 -
TRS12 Karabük
2002 12 602 3 511 - 8 271 820 -
2003 9 573 712 - 8 127 734 -
2004 10 006 686 - 8 587 733 -
2005 13 628 784 - 8 088 4 756 -
2006 7 573 961 65 5 877 670 -
2007 7 669 987 67 5 687 928 -
200S 7 699 988 66 5 710 935 -
2009 8 524 711 66 6 689 1 058 -
TRS13 Bartın
2002 21 686 6 165 16 344 5 171 -
2003 21 720 6 162 16 343 5 209 -
2004 20 449 6 128 14 846 5 469 -
2005 21 375 6 178 15 782 5 409 -
2006 18 137 6 121 12 181 5 829 -
2007 19 733 5 155 12 764 6 809 -
200S 21 198 6 153 13 505 7 533 -
2009 21 355 6 177 13 828 7 337 -
Not 1. Turunçgiller ve Çay (ya) toplamda verilmitir.
2. Bilgi CPA sınıflandırmasına göre verilmitir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
105
Ekonomik Yapı Tarım
3.19 Örtü altı sebze ve meyve üretimi
{Ton)
Toplam Biber Marul Domates
Fasulye
{taze) Hıyar
Kabak
{sakız) Dier
TR Türkiye
2002 4 271 264 312 144 41 191 1 632 175 20 932 903 360 103 115 1 258 347
2003 4 527 627 315 122 41 148 1 940 494 22 085 976 942 112 445 1 119 391
2004 4 354 230 243 613 44 591 1 960 185 27 063 940 455 106 680 1 031 643
2005 4 465 343 251 731 48 130 2 023 888 25 438 919 856 87 609 1 108 691
2006 4 716 862 313 543 48 255 2 067 738 29 318 1 005 593 82 879 1 169 536
2007 5 052 796 326 247 49 703 2 451 062 31 563 919 765 82 987 1 191 469
200S 5 063 265 328 662 49 133 2 382 731 33 122 916 254 100 693 1 252 670
2009 5 524 777 345 032 45 584 2 657 461 36 570 973 871 119 503 1 346 756
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 9 001 164 597 2 311 706 4 418 357 448
2003 10 103 219 588 2 379 689 5 020 728 480
2004 19 363 813 1 728 5 782 1 051 7 340 921 1 728
2005 22 710 844 2 091 7 266 1 150 7 504 1 506 2 349
2006 22 908 924 2 191 7 803 1 195 7 846 1 603 1 346
2007 24 909 976 2 318 9 669 1 325 8 717 360 1 544
200S 26 379 1 037 2 507 10 160 1 354 9 301 364 1 656
2009 28 094 1 266 2 881 10 474 1 533 9 806 374 1 760
TRS11 Zonguldak
2002 4 873 83 141 950 563 2 682 339 115
2003 5 469 73 129 830 523 3 127 680 107
2004 5 819 87 148 1 021 539 3 308 605 111
2005 6 064 91 160 1 102 556 2 239 1 190 726
2006 5 836 86 157 1 081 561 2 581 1 287 83
2007 4 362 93 168 1 195 594 2 158 32 122
200S 4 388 94 170 1 215 599 2 179 12 119
2009 5 006 150 202 1 466 751 2 283 28 126
TRS12 Karabük
2002 1 544 2 113 398 62 925 - 44
2003 1 666 12 110 459 69 981 - 35
2004 1 587 12 112 440 68 920 - 35
2005 3 261 39 433 1 509 30 1 239 - 11
2006 3 260 39 433 1 509 30 1 239 - 10
2007 5 709 84 549 2 589 141 2 155 12 179
200S 5 806 90 560 2 538 145 2 279 12 182
2009 5 976 88 568 2 613 152 2 363 12 180
TRS13 Bartın
2002 2 584 79 343 963 81 811 18 289
2003 2 968 134 349 1 090 97 912 48 338
2004 11 957 714 1 468 4 321 444 3 112 316 1 582
2005 13 385 714 1 498 4 655 564 4 026 316 1 612
2006 13 812 799 1 601 5 213 604 4 026 316 1 253
2007 14 838 799 1 601 5 885 590 4 404 316 1 243
200S 16 185 853 1 777 6 407 610 4 843 340 1 355
2009 17 112 1 028 2 111 6 395 630 5 160 334 1 454
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
106
Tarım Ekonomik Yapı
3.20 Niteliklerine göre örtü altı tarım alanları
{Dekar)
Toplam Cam sera Plastik sera Yüksek tünel Alçak tünel
TR Türkiye
2002 536 030 64 199 180 385 60 954 230 492
2003 483 244 70 111 166 605 61 088 185 440
2004 477 739 71 695 169 257 66 242 170 545
2005 467 540 65 427 171 043 66 916 164 154
2006 469 081 68 353 182 354 69 834 148 540
2007 494 239 75 793 195 180 65 307 157 959
200S 542 158 82 253 211 680 66 960 181 265
2009 567 180 82 932 220 186 77 046 187 016
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 1 248 - 395 431 422
2003 1 423 - 454 541 428
2004 1 835 - 469 802 564
2005 2 218 2 388 1 266 562
2006 2 341 2 390 1 383 566
2007 2 147 2 407 1 521 217
200S 2 288 2 412 1 604 270
2009 2 369 2 426 1 681 260
TRS11 Zonguldak
2002 824 - 201 209 414
2003 844 - 207 222 415
2004 863 - 222 226 415
2005 1 073 - 361 299 413
2006 1 092 - 363 316 413
2007 682 - 405 255 22
200S 687 - 410 255 22
2009 671 - 424 237 10
TRS12 Karabük
2002 194 - 194 - -
2003 246 - 246 - -
2004 246 - 246 - -
2005 382 2 25 355 -
2006 383 2 25 356 -
2007 391 2 - 389 -
200S 401 2 - 399 -
2009 400 2 - 398 -
TRS13 Bartın
2002 230 - - 222 8
2003 333 - 1 319 13
2004 726 - 1 576 149
2005 763 - 2 612 149
2006 866 - 2 711 153
2007 1 074 - 2 877 195
200S 1 200 - 2 950 248
2009 1 298 - 2 1 046 250
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
107
Ekonomik Yapı Tarım
3.21 Organik tarım
Çiftçi sayısı
Ekilen alan
{Hektar)
Üretim {Ton)
TR Türkiye
2005 9 427 175 076 289 083
2006 8 654 162 131 309 521
2007 10 553 135 359 431 205
200S 9 384 141 752 415 380
2009 11 211 249 722 318 165
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2005 53 217 450
2006 72 262 751
2007 84 347 800
200S 74 878 758
2009 75 242 523
TRS11 Zonguldak
2005 53 217 450
2006 72 262 751
2007 84 347 800
200S 73 278 755
2009 75 242 523
TRS12 Karabük
2005 - - -
2006 - - -
2007 - - -
200S - - -
2009 - - -
TRS13 Bartın
2005 - - -
2006 - - -
2007 - - -
200S 1 600 3
2009 - - -
Not. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
10S
Tarım Ekonomik Yapı
3.22 Tarımsal alet ve makineler
Pulluk
Ekim
makinesi
Gübre
daıtma
makinesi
Seyyar süt
saım
makinesi
Su
pompası
Sabit süt
saım tesisi Biçerdöver Traktör
TR Türkiye
2002 1 324 055 328 560 307 294 102 616 527 343 5 522 11 539 970 083
2003 1 347 644 338 101 316 377 109 728 533 760 5 618 11 721 997 620
2004 1 346 607 344 464 322 280 121 534 546 325 5 637 11 519 1 009 065
2005 1 354 383 343 200 328 515 130 087 554 672 5 571 11 811 1 022 365
2006 1 373 770 351 400 336 411 150 049 561 247 5 763 12 359 1 037 383
2007 1 365 260 357 851 341 399 164 051 580 422 5 749 12 775 1 056 128
200S 1 366 316 367 491 348 438 177 630 596 299 6 216 13 084 1 070 746
2009 1 363 295 376 292 357 196 187 123 591 886 6 714 13 360 1 073 538
TRS1 Zonguldak, Bartın, Karabük
2002 25 736 35 70 442 2 400 9 40 11 406
2003 25 482 51 78 456 2 517 9 40 11 566
2004 25 259 60 96 486 2 678 12 9 12 075
2005 25 009 61 101 541 2 728 14 1 12 341
2006 23 518 61 101 572 2 764 16 2 12 451
2007 23 869 109 124 441 2 807 14 4 12 778
200S 23 036 111 130 464 2 854 24 8 12 950
2009 20 089 121 132 493 2 895 34 12 13 218
TRS11 Zonguldak
2002 9 758 7 5 260 693 3 - 5 035
2003 9 730 7 3 270 721 3 - 5 068
2004 9 617 8 7 285 733 5 - 5 436
2005 9 099 7 11 338 753 7 - 5 427
2006 7 898 7 13 358 776 9 - 5 418
2007 8 202 7 13 227 780 9 - 5 358
200S 7 664 8 14 240 794 9 1 5 396
2009 4 853 10 15 254 803 9 1 5 434
TRS12 Karabük
2002 5 570 28 65 74 531 2 40 3 472
2003 5 419 44 75 80 604 2 40 3 580
2004 5 442 46 87 82 611 2 9 3 591
2005 5 725 48 88 84 619 2 1 3 600
2006 5 435 48 86 92 617 2 2 3 601
2007 5 391 96 109 92 640 - 4 3 793
200S 5 178 97 114 95 640 - 7 3 819
2009 5 154 105 115 102 646 - 10 3 917
TRS13 Bartın
2002 10 408 - - 108 1 176 4 - 2 899
2003 10 333 - - 106 1 192 4 - 2 918
2004 10 200 6 2 119 1 334 5 - 3 048
2005 10 185 6 2 119 1 356 5 - 3 314
2006 10 185 6 2 122 1 371 5 - 3 432
2007 10 276 6 2 122 1 387 5 - 3 627
200S 10 194 6 2 129 1 420 15 - 3 735
2009 10 082 6 2 137 1 446 25 1 3 867
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
109
Ekonomik Yapı Turizm
3.23 Giri, çıkı kapılarının balı olduu il ve ulaım yoluna göre giri ve çıkı yapan vatandalar
A. Havayolu B. Demiryolu C. Karayolu D. Denizyolu
Ulaım yoluna göre giri yapan
vatandalar
Ulaım yoluna göre çıkı yapan
vatandalar
TR Türkiye
2007 A 6 160 021 6 250 261
B 13 076 13 673
C 2 319 114 2 293 220
D 362 577 380 506
200S A 6 529 561 6 713 398
B 13 143 13 439
C 2 779 856 2 772 514
D 368 254 370 170
2009 A 6 451 711 6 642 693
B 10 120 11 037
C 3 449 659 3 499 095
D 330 693 340 350
2010 A 5 987 481 6 023 755
B 10 520 12 157
C 4 551 207 4 587 587
D 372 219 377 318
TRS11 Zonguldak
2007 A - -
B - -
C - -
D 17 157 17 634
200S A - -
B - -
C - -
D 14 199 15 651
2009 A - -
B - -
C - -
D 13 280 13 270
2010 A 2 136 2 599
B - -
C - -
D 11 537 11 377
TRS13 Bartın
2007 A - -
B - -
C - -
D 1 731 2 088
200S A - -
B - -
C - -
D 1 109 1 543
2009 A - -
B - -
C - -
D 1 387 1 658
2010 A - -
B - -
C - -
D 1 169 1 554
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüü
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
110
Turizm Ekonomik Yapı
3.24 Giri, çıkı kapılarının balı olduu il ve ulaım yoluna göre giri ve çıkı yapan yabancılar
A. Havayolu B. Demiryolu C. Karayolu D. Denizyolu E.Günübirlik
Ulaım yoluna göre giri yapan
yabancılar
Ulaım yoluna göre çıkı yapan
yabancılar
TR Türkiye
2007 A 16 807 681 16 681 417
B 68 755 63 439
C 4 721 569 4 524 309
D 650 323 655 333
E 1 092 583 1 092 583
200S A 18 838 735 18 921 565
B 72 320 67 171
C 5 388 308 5 425 201
D 694 644 674 517
E 1 342 670 1 342 670
2009 A 18 959 340 19 130 282
B 69 167 64 117
C 6 029 950 6 143 842
D 447 327 438 406
E 1 571 330 1 571 330
2010 A 19 555 705 19 493 183
B 66 144 61 204
C 6 948 067 6 879 517
D 429 893 444 553
E 1 632 395 1 632 395
TRS11 Zonguldak
2007 A - -
B - -
C - -
D 5 348 5 455
200S A - -
B - -
C - -
D 4 617 4 741
2009 A - -
B - -
C - -
D 6 878 7 729
2010 A 987 1 250
B - -
C - -
D 5 250 6 179
TRS13 Bartın
2007 A - -
B - -
C - -
D 47 43
200S A - -
B - -
C - -
D 55 45
2009 A - -
B - -
C - -
D 66 84
2010 A - -
B - -
C - -
D 21 23
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüü
Not. Tabloda yeralan illerdeki giri ve çıkı kapılarından günübirlik giri ve çıkı yapan yabancı yoktur.
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
111
Ek
Ek: 1. Veri Kaynakları
Milli Eitim Bakanl
Karayollar Genel Müdürlüü http://www.kgm.gov.tr
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü
Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüü
Mahalli dareler Genel Müdürlüü
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüü
Salk Bakanl http://www.saglik.gov.tr
Tarm ve Köy leri Bakanl http://www.tarim.gov.tr
Türkiye Elektrik Datm Anonim irketi
Emniyet Genel Müdürlüü
Jandarma Genel Komutanl
Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi http://www.osym.gov.tr
Kültür ve Turizm Bakanl
Kütüphaneler ve Yaymlar Genel Müdürlüü
Kültür Varlklar ve Müzeler Genel Müdürlüü
Gelir daresi Bakanl
TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2010, TRS1 Zonguldak, Karabük, Bartın
112
Ek Ek
Ek-2
çerik Biçim
Haber Bülteni: Konu ile ilgili güncel bilgilere TÜK web
sayfasnda "Son Haber Bülteni" balndan ulaabilirsiniz.
Haber bültenleri, "Ulusal Veri Yaymlama Takvimi"nde
belirtilen açklanma periyodunda yaymlanmaktadr.

- -
Yayn: lgili e- yaynlar TÜK web sayfasnda "yayn "
bölümünden indirebilir ya da basl yaynlar bilgi sat
bölümünden talep edebilirsiniz.
Yayn içeriklerine ait özet bilgiye web sayfasnda yer alan
"Yaynlar" bölümü ile "TÜK Veriye Eriim ve Yayn
Katolou"ndan ulaabilirsiniz.
Metin
Tablo
Grafik
Harita
Kat
Paper
CD-ROM
PDF
Tablo: Konu ile ilgili özet ve ayrntl tablolara, TÜK web
sayfasnda yer alan "Veri" bal altnda " statistiksel
Tablolar " alt balndan ulaabilirsiniz.

- -
Veri taban: Konu ile ilgili ayrntl bilgilere; TÜK web
sayfasndaki " Veri Tabanlar" balndan ya da web
sayfasnda "Veri" bal altnda " Dinamik Sorgulama " alt
balndan ulaabilirsiniz.
Tablo Excel
PDF
HTML
Mikro veri: Mikro veri CD'leri; her bir istatistik biriminin, gizlilik
ilkelerinin elverdii çerçevede yer verilen bilgileri içerir.
Mikro verileri, TÜK'le karlkl protokol yaparak
salayabilirsiniz.

- -
statistik Bilgi Hatt: Genel bilgilere eriim için, + 90 312 410
0 410 santral numaras çevrilerek, 8 numaras tulayabilirsiniz.
Daha sonra yönlendirmeler sonucunda, istediiniz konuyla ilgili
(1, 2, 3, 4, 5, 6) tulardan birine basarak gerekli bilgileri
alabilrsiniz.

- -
Mobil Telefon: Konunun güncel bilgilerine ulamak için; Servis
Bilgi Hattndan Turkcell, Avea, Vodafone hatl cep telefonu
kullancs iseniz ücretli (kontör deerli) yararlanabilirsiniz.
3737' ye ksa mesaj göndererek çeitli konu ve içerikte bilgileri
örenebilirsiniz.

- -
TRT-Telegün Sayfas: Güncel özet bilgilerine haber bülteni
yaymlama takvimine paralel olarak TRT Telegün (Sayfa: 590)
yaynndan ulaabilirsiniz.

- -
Nitelikleri
lgili bilgilere ulamak için …
Ürün Tanm / Ortam
Var Yok

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->