bé quèc phßng

c«ng ty kstk & tvxd

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè :………../GCT

GiÊy c«ng t¸c

§ång chÝ:……………………………………………………………………………......
….
CÊp bËc:………………………………………………………………………………….

Chøc vô:
…………………………………………………………………………………….
§îc cö ®i:
………………………………………………………………………………....
Cã mang theo:
……………………………………………………………………………...
GiÊy cã gi¸ trÞ hÕt ngµy:……………th¸ng………n¨m 20
Ngµy…….th¸ng ……n¨m 20
Thñ trëng c¬ quan

kª khai hµnh tr×nh
§Õn ®¬n vÞ
Ngµy…….th¸ng …….n¨m 20
§i khái ®¬n vÞ ngµy….. .th¸ng
… ..n¨m 20

§o¹n ®êng
Ph¬ng tiÖn sö dông:
Sè ngµy ®i ®êng:
Sè ngµy lu tró:

Km

§Õn ®¬n vÞ
Ngµy…….th¸ng …….n¨m 20
§i khái ®¬n vÞ ngµy …..th¸ng .
…..n¨m 20

§o¹n ®êng
Ph¬ng tiÖn sö dông:
Sè ngµy ®i ®êng:
Sè ngµy lu tró:

Km

ngµy

ngµy

n¨m 20 §i khái ®¬n vÞ ngµy….…….……....th¸ng ….n¨m 20 §i khái ®¬n vÞ ngµy..ngµy x …………®……………….……….n¨m 20 §o¹n ®êng Ph¬ng tiÖn sö dông: Sè ngµy ®i ®êng: Sè ngµy lu tró: Km §Õn ®¬n vÞ Ngµy…….ngµy x …………®……………….® TiÒn ngñ trä: …...n¨m 20 §o¹n ®êng Ph¬ng tiÖn sö dông: Sè ngµy ®i ®êng: Sè ngµy lu tró: Km DuyÖt thanh to¸n Tæng sè ngµy ®i c«ng t¸c: Tæng sè ngµy t¹m tró: ®……………….th¸ng …….ngµy x ………… Sè ngµy t¹m tró ®îc hëng: ….….n¨m 20 §i khái ®¬n vÞ ngµy…...n¨m 20 §i khái ®¬n vÞ ngµy….§Õn ®¬n vÞ Ngµy……..th¸ng ….n¨m 20 §o¹n ®êng Ph¬ng tiÖn sö dông: Sè ngµy ®i ®êng: Sè ngµy lu tró: Km §Õn ®¬n vÞ Ngµy……..th¸ng …….® TiÒn tµu xe: .th¸ng …….® Sè ngµy ®îc thanh to¸n: ngµy ngµy ngµy ngµy PhÇn thanh to¸n: Sè ngµy ®i ®êng ®îc hëng: ....th¸ng ….th¸ng ……..th¸ng …… n¨m 20 §o¹n ®êng Ph¬ng tiÖn sö dông: Sè ngµy ®i ®êng: Sè ngµy lu tró: Km §Õn ®¬n vÞ Ngµy…….

………………………………………………..-------------------------------------Céng: (B»ng ch÷)…………………………………. Ngµy……… th¸ng………. n¨m 20 Tµi chÝnh ngêi ®i c«ng t¸c thñ trëng ®¬n vÞ ..