Vlada Republike Hrvatske

Izvješće o ispunjavanju obveza iz poglavlja 33. Financijske i proraĉunske odredbe

Zagreb, 21. travnja 2011.

IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU OBVEZA IZ POGLAVLJA 33. FINANCIJSKE I PRORAĈUNSKE ODREDBE za razdoblje od 19. prosinca 2007. godine (formalno otvaranje pregovora o poglavlju 33.) do 21. travnja 2011. godine

Na četvrtom sastanku MeĎuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na razini zamjenika/glavnih pregovarača održanom u Bruxellesu, 19. prosinca 2007. godine, formalno je otvoreno poglavlje 33. Financijske i proračunske odredbe. U Zajedničkom stajalištu Europske unije za navedeno poglavlje utvrĎeno je jedno mjerilo za privremeno zatvaranje poglavlja:  Hrvatska treba ojačati svoju administrativnu sposobnost i pripremiti proceduralna pravila kako bi, od datuma pristupanja, osigurala ispravno izračunavanje, planiranje, obračunavanje, prikupljanje, uplaćivanje, kontrolu i izvještavanje Europske unije o vlastitim sredstvima u skladu s pravnom stečevinom.

Ne postoje značajnije razlike izmeĎu hrvatskog sustava i sustava Europske unije glede osnovnih načela i institucija vezanih za primjenu sustava vlastitih sredstava. U Hrvatskoj postoji odgovarajući institucionalni okvir za uspostavu učinkovitog sustava vlastitih sredstava. MeĎutim, od otvaranja poglavlja bilo je potrebno dodatno ojačati sve tehničke i administrativne preduvjete kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Pravnu stečevinu Europske unije u poglavlju 33. Financijske i proračunske odredbe čine gotovo isključivo pravni akti koji su izravno primjenjivi u državama članicama te ne postoji obveza za njihovim prenošenjem u nacionalno zakonodavstvo. Kako je sustav vlastitih sredstava u odreĎenoj mjeri povezan s poglavljima 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, 16. Porezi, 18. Statistika, 29. Carinska unija te 32. Financijski nadzor, usklaĎivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira s pravnom stečevinom Europske unije provodilo se i u sklopu navedenih poglavlja. Od otvaranja pregovora o pristupanju o poglavlju 33., Hrvatska je poduzela niz aktivnosti i mjera radi ispunjavanja mjerila utvrĎenih za privremeno zatvaranje ovoga poglavlja, o čemu su službe Europske komisije bile redovito informirane. Ovo je završno, sveobuhvatno Izvješće koje prikazuje sve aktivnosti i mjere koje je Hrvatska poduzela s ciljem ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske i Zajedničkog stajališta EU za poglavlje 33., uključujući i utvrĎeno mjerilo za zatvaranje poglavlja.

1

1. OPĆI ADMINISTRATIVNI UVJETI NA PODRUĈJU VLASTITIH SREDSTAVA

U skladu sa zakonodavstvom Europske unije i preporukama Europske komisije, u okviru Ministarstva financija, Zavoda za makroekonomske analize i planiranje, u prosincu 2006. godine, osnovan je Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije koji predstavlja koordinacijsku jedinicu koja u pretpristupnom razdoblju koordinira sve aktivnosti svih institucija uključenih u sustav vlastitih sredstava Europske unije u Hrvatskoj, kako bi se osigurala potpuna spremnost za ispunjavanje obveza vezano za vlastita sredstva nakon pristupanja Europskoj uniji. Nadalje, Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije obavlja poslove koji se odnose na tehničku pripremu za preuzimanje poslova koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji, te poslove uspostave administrativnih kapaciteta, izrade procedura, definiranja i kreiranja baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna te koordinacije, suradnje i izvještavanja Europske unije povezano s vlastitim sredstvima Europske unije. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije organizirat će i koordinirati sustav vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj te ga prilagoĎavati sukladno izmjenama u pravnoj stečevini EU, koordinirati izračune vlastitih sredstava EU, koordinirati redovite uplate udjela Republike Hrvatske po osnovi vlastitih sredstava EU, izraĎivati projekcije uplata vlastitih sredstva u proračun EU te djelovati kao jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije po svim pitanjima vezanim uz vlastita sredstva EU. U pogledu jačanja administrativnih sposobnosti u području koordinacije sustava vlastitih sredstava Europske unije, u 2008. godini izvršeno je daljnje kadrovsko popunjavanje Odjela za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije. TakoĎer, kontinuirano se provodilo proučavanje iskustava koordinacijskih jedinica te cjelokupnog sustava vlastitih sredstava ostalih zemalja članica Europske unije kroz tehničke konzultacije. Nadalje, s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava administriranja vlastitih sredstava u Hrvatskoj, u siječnju 2008. godine formirana je radna skupina te su definirane procedure rada iste. U radnu skupinu uključeni su predstavnici svih institucija/ustrojstvenih jedinica uključenih u uspostavu sustava: Ministarstvo financija (Carinska uprava, Porezna uprava, Državna riznica, Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), Državni zavod za statistiku i Hrvatska narodna banka. Kao rezultat njihova učinkovitog rada Hrvatska je Europskoj komisiji na njen zahtjev 29. veljače 2008. godine dostavila odgovore na Upitnik o sposobnosti ispunjavanja administrativnih uvjeta iz područja vlastitih sredstava EU kako bi se utvrdilo trenutno stanje administrativnih sposobnosti i tijek priprema Hrvatske za pravilnu primjenu sustava. U okviru upitnika, izraĎena je i prva simulacija A i B računa za tradicionalna vlastita sredstva za zadnje tromjesečje 2007. godine. TakoĎer, 16. i 17. travnja 2008. godine u Zagrebu održana je radionica Europske komisije na kojoj su sudjelovali hrvatski stručnjaci iz državnih institucija uključenih u sustav vlastitih sredstva s ciljem pružanja tehničke pomoći za svaku vrstu vlastitih sredstava, ali i procjene trenutne administrativne sposobnosti. Radionica je doprinijela dubljem razumijevanju cijelog

2

sustava vlastitih sredstava EU, te povećanju sposobnosti za izradu izračuna i projekcija na području vlastitih sredstava. U svrhu ispunjavanja obveza iz pregovora u poglavlju 33. Financijske i proračunske odredbe, te potpunog usklaĎivanja zakonodavnog i institucionalnog okvira s pravnom stečevinom EU, Republika Hrvatska je izradila Akcijski plan za uspostavu sustava administriranja vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila dana 31. srpnja 2008. godine, te je isti dostavljen Europskoj komisiji. Akcijski plan izraĎen je prema svakom području sustava vlastitih sredstva EU, a uključuje ciljeve, planirane aktivnosti koje se moraju provesti kako bi se ispunili ti ciljevi, nadležna tijela i rokove provedbe navedenih aktivnosti. U skladu sa zahtjevom Europske komisije, Hrvatska je na tromjesečnoj razini bila obvezna dostavljati Izvješća o napretku u provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana. Sukladno tome, u studenome 2008. godine Europskoj komisiji dostavljeno je prvo Izvješće o napretku u provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana za razdoblje kolovoz-listopad 2008. TakoĎer, Izvješća o napretku u provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana dostavljaju se i Vladi Republike Hrvatske na polugodišnjoj razini. Nastavno na preporuku Europske komisije s promatračke misije za tradicionalna vlastita sredstva, održane u travnju 2009. godine, izraĎene su Izmjene i dopune Akcijskog plana, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 28. svibnja 2009. godine. Nakon usvojenih Izmjena i dopuna Akcijskog plana Hrvatska na dvomjesečnoj razini izvještava Europsku komisiju o napretku u provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana. U pogledu uspostave učinkovitog sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj, koji će omogućiti ispravno izračunavanje, prognoziranje, obračunavanje, plaćanje, kontrolu i izvještavanje Europske unije o vlastitim sredstvima u skladu s pravnom stečevinom od dana pristupanja, proveden je twinning light projekt „Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije“ u okviru programa IPA 2007. Svrha twinning light projekta bila je jačanje administrativne sposobnosti i priprema proceduralnih pravila za učinkovitu koordinaciju i funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Hrvatskoj, koji će omogućiti ispravnu primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava EU. Projekt se sastojao od tri komponente: 1. Razvoj zakonodavnog i institucionalnog okvira, 2. Definiranje procedura i modela za sustav administriranja vlastitih sredstava EU i 3. Razvoj ljudskih potencijala. Službeni početak implementacije projekta bio je u rujnu 2009. godine. U provedbi projekta sudjelovale su sve institucije uključene u uspostavu sustava vlastitih sredstava Europske unije u Hrvatskoj: Ministarstvo financija (Carinska uprava, Porezna uprava, Državna riznica, Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije), Agencija za plaćanja, Državni zavod za statistiku i Hrvatska narodna banka. Projekt je uspješno završen 17. lipnja 2010. godine. Uspješnom provedbom projekta osigurana je uspostava učinkovitog sustava vlastitih sredstava Europske unije u Hrvatskoj, koji će omogućiti ispravno izračunavanje, prognoziranje, obračunavanje, plaćanje, kontrolu i izvještavanje Europske unije o vlastitim sredstvima u skladu s pravnom stečevinom od dana pristupanja. MeĎu najznačajnijim rezultatima projekta su: izraĎen Priručnik za sustav administriranja vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj, izraĎeni modeli za procjenu vlastitih sredstava i izračun proračunskih ravnoteža, definirane procedure i funkcionalne veze izmeĎu institucija uključenih u sustav vlastitih sredstava u Hrvatskoj, kao i obučeno osoblje u svim institucijama koje su bile uključene u provedbu projekta. Vezano za otvaranje računa za vlastita sredstva na ime Europske komisije kod Hrvatske narodne banke, u IV. tromjesečju 2008. godine izraĎen je materijal vezan uz otvaranje i

3

operacije po računu za vlastita sredstva za rukovodstvo Hrvatske narodne banke. Nakon dobivenog mišljenja Europske komisije, Hrvatski sabor je 19. lipnja 2008. godine usvojio novi Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN 75/08), koji je u primjeni od 9. srpnja 2008. godine, a koji, meĎu ostalim, ureĎuje pitanje otvaranja računa Europske komisije.

4

2. TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA

Vezano uz tradicionalna vlastita sredstva (u daljnjem tekstu: TVS) od carina, u pogledu zakonodavnih aktivnosti, izmjenom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 127/07) izvršena je izmjena organizacije Službe za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata na način da je organizirana nova ustrojstvena jedinica, čime je povećana administrativna sposobnost s ciljem osiguravanja ispravnog i točnog izračuna, ubiranja i plaćanja carinskih prihoda u skladu sa zahtjevima Europske unije. Nadalje, izmjenom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 29/09) izvršena je izmjena organizacije Službe za financije na način da je ustrojen Odsjek za izvješćivanje zadužen za organizaciju poslova koji se odnose na tehničkotehnološku pripremu za uspostavu propisanog izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji, te za izradu procedura, definiranje i kreiranje potrebnih baza podataka, izradu simulacija preliminarnih izračuna, koordinacije, suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije. TakoĎer, navedenom Uredbom, u Carinskoj upravi, Središnjem uredu u Službi za nadzor, Odjelu za provjere, odnosno u carinarnicama u Odjelima za nadzor – Odsjecima za provjere, dodan je opis poslova vezan uz aktivnosti prikupljanja i kreiranja izvješća o prijevarama i nepravilnostima (eng. OWNRES), a koja se odnose na tradicionalna vlastita sredstva Europske unije. Hrvatski sabor donio je 9. svibnja 2008. godine Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona (NN 60/08). Najznačajnija pitanja koja su ureĎena predmetnim zakonom su:  Polaganje jamstva u tranzitu (provoznom postupku): preciznije, regulacija načela obveze jamstva kao prepreke tranzitne procedure, kao i uvoĎenje mogućnosti smanjenja iznosa jamstva ili mogućnosti izuzimanja za ključna načela (odredbe) pouzdanim osobama u zakonitoj carinskoj proceduri. PredviĎena je mogućnost da Vlada RH propiše posebne mjere u izvanrednim okolnostima, što se odnosi na privremenu zabranu upotrebe zajedničkih jamstava u smanjenom iznosu, bez obzira na vrstu robe i privremenu zabranu zajedničkih jamstava za robu koja je bila evidentirana kao predmet velikih prijevara;  Računovodstveno knjiženje i vremenski rokovi za unos duga, usklaĎivanje odredaba za unos duga u evidencije (knjiženje), u dijelu koji se odnosi na vremenske rokove unosa (knjiženja) i u skladu s odgovarajućim vremenskim rokovima ustanovljenim u pravnoj stečevini EU. U tu svrhu uneseni su ispravci za dotične vremenske rokove u slučaju kada je unijeto više iznosa duga odjednom (zbirno knjiženje) i nesigurnosti glede izraza «knjiženje odjednom» su uklonjene. TakoĎer, propisan je duži period u kojem regulirani vremenski rokovi knjiženja mogu biti produženi, od sadašnjeg maksimalnog vremenskog roka od 8 dana na 14 dana, što je takoĎer u skladu s odgovarajućom pravnom stečevinom EU;  Vremenski rok za plaćanje carinskog duga, sukladno predviĎenim obvezama i vremenskim rokovima za usklaĎivanje s pravnom stečevinom EU, usklaĎen je na način da umjesto važećeg vremenskog roka od 30 dana, za plaćanje je propisan maksimalan vremenski rok od 10 dana, računajući od dana kada je dužnik obaviješten o dugu;  Odgoda plaćanja i druge pogodnosti; uvoĎenje mogućnosti da Carinska uprava dodijeli odgodu plaćanja do 30 dana pouzdanim gospodarstvenicima, sukladno propisanim odredbama i na njihov zahtjev, ali uz obvezu polaganja osiguranja za namirenje duga. Uz mogućnost odobravanja odgode, uvedena je i mogućnost odobravanja drugih pogodnosti, koje su takoĎer uvjetovane obvezom polaganja osiguranja te dodatno obvezom plaćanja

5

kamata. Prema tome, navedenim izmjenama i dopunama Carinskog zakona, u skladu s odgovarajućim odredbama EU, propisane su općenite odredbe za odgodu plaćanja i vrste postupaka koji mogu biti primijenjeni u odobravanju odgode plaćanja, dok je regulacija posebnih uvjeta za odobrenje propisana u carinskim provedbenim propisima. Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, donesena je i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona (NN 70/08). Navedenim izmjenama i dopunama usklaĎene su odredbe koje ureĎuju nepovlašteno podrijetlo te su izmijenjene odredbe koje propisuju da prilaganje Deklaracije o carinskoj vrijednosti nije obavezno za pošiljke vrijednosti do 5.000 eura, povećanjem vrijednosti na 10.000 eura, sukladno Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93. Preostali dio izmjena i dopuna bio je uvjetovan potrebom dodatnog usklaĎivanja odredaba što ureĎuju provozni postupak, osobito u dijelu koji ureĎuje jamstveni sustav u nacionalnom provoznom postupku, sa odgovarajućim odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 i odredbama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku iz 1987. godine, te potrebom uspostave provedbenih odredaba sukladnih odgovarajućim izmjenama Carinskog zakona kojim su izvršene izmjene odredaba što ureĎuju rokove plaćanja carinskog duga odnosno propisuju mogućnost odobravanja odgode na rok od 30 dana. Nadalje, sukladno obvezi iz Akcijskog plana vezanoj uz izmjene odredbi Carinskog zakona u smislu preuzimanja odredbi članka 220. stavka 2. točke b. Carinskog zakonika Zajednice, Hrvatski sabor je 3. travnja 2009. godine donio Zakon o izmjeni Carinskog zakona (NN 45/09) kojim su navedene odredbe u cijelosti preuzete u hrvatski carinsko – pravni sustav. Naime, odredbama navedenog Zakona o izmjeni Carinskog zakona cjelovito su novelirane odredbe članka 224. Carinskog zakona čime su iste u potpunosti usklaĎene sa odredbama Carinskog zakonika Zajednice koje ureĎuju naknadno knjiženje svote carinskog duga. Vezano za usklaĎivanje sustava otpisa carinskog duga s člankom 17. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednice, kako je izmijenjena i dopunjena, donošenjem novog Općeg poreznog zakona (NN 147/08) u prosincu 2008. godine na razini nacionalnog pravnog ureĎenja u cijelosti je na odgovarajući način normativno ureĎen sustav otpisa carinskog duga sukladno odredbi članka 17. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednice, kako je izmijenjena i dopunjena. O otpisu dospjelog carinskog duga, sukladno odredbi članku 137. Općeg poreznog zakona, rješenjem odlučuje čelnik poreznog tijela, odnosno ravnatelj Carinske uprave. Osim navedene odredbe članka 137. Općeg poreznog zakona, koja specifično ureĎuje institut otpisa dospjelog carinskog duga, Opći porezni zakon sadrži i opću odredbu (članak 120.) koja i Vladi Republike Hrvatske omogućuje da na prijedlog ministra financija donese odluku o otpisu carinskog duga. U okviru Carinske uprave, u kolovozu 2008. godine, uspostavljen je projektni tim za provoĎenje aktivnosti iz Akcijskog plana. U pogledu uspostave informacijskog sustava i postupaka za voĎenje računa A i B, isti je intenzivno radio na definiranju i uspostavi nužnih postupaka za voĎenje A i B računa TVS-a u skladu sa svojim zaduženjima. Nadalje, u listopadu 2008. godine, s ciljem razumijevanja računovodstva TVS-a preko A i B računa, izvršena je usporedba dobre prakse, sukladno stečenim iskustvima iz radnih posjeta državama članicama Europske unije. U studenom 2008. godine provedena je inicijalna snimka stanja vezano uz zaduženja koja nisu naplaćena već je za iste upućen zahtjev za prisilnu naplatu

6

Poreznoj upravi. Izvršeno je selektiranje evidentiranih zaduženja i razduženja. Tijekom prosinca 2008. godine izvršene su planirane aktivnosti vezane za definiranje prihoda radi identifikacije vrste prihoda računa A i B, tj. odvajanje računovodstvenih prihoda prema: iznosima obaveza pokrivenih jamstvom, iznosima obaveza koji nisu pokriveni jamstvom te iznosima osporavanih obaveza. IzraĎena je i simulacija A i B računa za TVS za III. i IV. tromjesečje 2008. godine te je zadnja proslijeĎena Europskoj komisiji. U IV. tromjesečju 2009. godine izraĎena je simulacija A i B računa za TVS za III. tromjesečje 2009. godine. Vježba simulacije A i B računa za posljednje tromjesečje 2009. godine dostavljena je Jedinici Opće uprave za proračun BUDG/B/3 dva tjedna prije promatračkog posjeta Europske komisije održanog u svibnju 2010. godine, u skladu sa zahtjevom Europske komisije. Nadalje, izraĎen je Aplikativni podsustav „A i B računi – Simulacija - Izvještaji u Cognosu“. Postoji glavni upit koji sadrži, ovisno o upisanim kriterijima, zbirne podatke za pojedini račun te vrstu sredstava. Zavisni izvještaji sadrže podatke za pojedinu vrstu detaljnog prikaza. Upiti se pokreću iz 'glavnog' izvještaja te je moguće dobiti detaljne podatke prema grupama, pozivu na broj, vrsti dokumenta. Simulacije su se kontinuirano izraĎivale kroz aplikaciju u predprodukcijskoj okolini, a od srpnja 2010. godine izraĎuju se u produkcijskoj okolini aplikacije A i B računa. TakoĎer, izraĎena je OWNRES simulacija izvješća s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti koji uključuju TVS u iznosu većem od 10.000 eura te je ista proslijeĎena Europskoj komisiji 23. lipnja 2009. godine. Nadalje, izraĎen je i Dodatak I kao sastavni dio obrasca za izvješćivanje s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti. U isti se unose podaci o zaplijenjenim količinama cigareta s opisom slučaja, utvrĎenim količinama zaplijenjene robe, uključujući i procjenu vrijednosti robe te opis postupka s robom nakon zaplijene. U I. tromjesečju 2010. godine izraĎena je simulacija Godišnjeg izvješća temeljem članka 17. stavka 5. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000, kako je izmijenjena i dopunjena. U izvješće se unose podaci o ukupnom broju prihvaćenih jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD-a), o broju provedenih inspekcijskih nadzora kao i o ukupnom broju ovlaštenih carinskih službenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. IzraĎen je prijedlog Izvješća o otkrivenim slučajevima prijevara i nepravilnosti koje se odnose na prava veća od 10.000 eura. TakoĎer, u I. tromjesečju 2010. godine izraĎena je analiza izvješća s opisom otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti te je definirano postupno uvoĎenje obveze istovjetnog načina izvješćivanja za cjelokupno carinsko područje Republike Hrvatske. IzraĎen je nacrt Izvješća o utvrĎenim obvezama u naknadnim kontrolama, a za koje ne postoji osiguranje carinskog duga te će se nakon prikupljenih podataka izraditi ažuriranje i analiza istih. Nadalje, uspostavljen je sustav izvješćivanja o utvrĎenim obvezama u naknadnim kontrolama, a za koje ne postoji osiguranje carinskog duga na način da je obveza svih carinarnica - Odjela za nadzor, Odsjeka za provjere da svaki mjesec do 5. u mjesecu za prethodni mjesec dostavljaju Izvješće o radu. U izvješće se unose podaci o tvrtci u kojoj je obavljen nadzor, predmetu kontrole, novoutvrĎenim obvezama te pokrenutim prekršajnim ili kaznenim prijavama. Na temelju mjesečnih izvješća, Carinska uprava, Središnji ured, Služba za nadzor objedinjava podatke i sastavlja mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o radu za Carinsku upravu. Carinska uprava, Služba za nadzor i Odjeli za nadzor unutar mjesno nadležnih carinarnica provode kontinuirani nadzor u prostorijama carinskih obveznika. Zabilježen je kontinuirani rast kontrola kod ovlaštenih primatelja i pošiljatelja u sjedištu tvrtke kao i rast broja kontrola

7

vezanih uz provjeru carinske vrijednosti, podrijetla, razvrstavanja robe u carinsku tarifu te carinskih postupaka s gospodarskim učinkom. Služba za nadzor provodi aktivnosti vezane uz popunjavanje ustrojstvenih jedinica koje se bave provoĎenjem poreznih nadzora sa dovoljnim brojem stručnih kadrova uključujući i provoĎenje edukacije ovlaštenih carinskih službenika. Nadalje, u sklopu PHARE 2005 programa provodio se projekt TARIC, u okviru kojeg je razvijen nacionalni TARIC sustav. Projekt je završio u svibnju 2009. U okviru PHARE 2006 ITMS projekta (provedba od veljače 2009. do travnja 2010. godine) TARIC aplikacija je nadograĎena na TARIC 3 verziju. Uspostavom TARIC-a biti će omogućen, izmeĎu ostalog, prihvat i primjena antidampinških mjera s danom pristupa Europskoj uniji. TakoĎer, izvršene su i organizacijske promjene kojima se u okviru Odjela za carinsku tarifu uspostavio Odsjek za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku. Djelokrug rada tog odsjeka odnosi se na praćenje i implementaciju antidampinških propisa čime će se osigurati i potrebni administrativni kapaciteti u tom području. Provedba projekta NCTS – Twinning potpora upravljanju, čija je svrha jačanje operativne sposobnosti Carinske uprave u Republici Hrvatskoj u upravljanju projektima, pružanje podrške hrvatskoj Carinskoj upravi u upravljanju NCTS IT projektima s ciljem osiguranja pune usklaĎenosti i interoperabilnosti hrvatskog carinskog IT sustava sa sustavima u zemljama članicama EU, završila je 9. travnja 2009. godine. Ukupna provedba projekta je bila uspješna te su ostvareni svi predviĎeni rezultati. Glavna postignuća su: Carinska uprava Republike Hrvatske udovoljava zahtjevima za pristupanje EU i onima iz nacionalne strategije implementacije interoperabilnosti na području NCTS-a; hrvatska provozna aplikacija NCTS uspješno je ispitana (uz korištenje STTA testnog alata). Nadalje, u razdoblju 20. - 23. travnja 2009. godine održana je promatračka misija Europske komisije vezana za tradicionalna vlastita sredstva, kojom je Europska komisija detaljno ispitala hrvatski sustav u cilju usklaĎivanja hrvatskog sustava s pravilima iz područja vlastitih sredstava Europske unije. U pogledu razvoja ljudskih resursa, edukacije i stručnog usavršavanja predstavnici Carinske uprave su, u obliku tehničkih konzultacija, proučavali strukture sustava vlastitih sredstava, procedura i iskustava i u drugim zemljama članicama EU. U prosincu 2010. godine projektni tim izradio je prijedlog edukacije vezane uz uspostavu sustava tradicionalnih vlastitih sredstava EU u RH i korištenje Aplikacije za upravljanje A i B računima, sukladno aktivnostima iz Akcijskog plana, s planom realizacije koji obuhvaća sve ustrojstvene jedinice Carinske uprave. Sukladno planu i programu izobrazbe u ožujku 2011. godine provedena je edukacija službenika carinarnice Split, Zadar i Šibenik iz područja tradicionalnih vlastitih sredstava. Službenici navedenih carinarnica upoznati su sa sustavom tradicionalnih vlastitih sredstava, provedenim aktivnostima Projektnog tima, Carinskim priručnikom o sustavu tradicionalnih vlastitih sredstava (carina) EU u RH, Proceduralnom uputom o sustavu tradicionalnih vlastitih sredstava (carina) EU u RH, Korisničkom uputom za služenje aplikacijom posebnih računa A i B, razvojem automatiziranog informacijskog sustava računa A i B, integracijom računa A i B u postojeći računovodstveni sustav te sastavljanjem potrebnih izvješća, OWNRES programom te iskustvima iz do sada provedenog testiranja i implementacije računa A i B u postojeći računovodstveni sustav u pilot centru Carinarnice Zagreb. Nadalje, izraĎen je nacrt proceduralne Upute o evidentiranju prava Zajednice i postupcima izvještavanja TVS-a u kojoj su specificirani izvori TVS-a, računi TVS-a (A, B), nastanak

8

potraživanja, rokovi za knjiženje, razgraničenje knjiženja u Carinskoj upravi, obrasci za različita izvješća za potrebe Carinske uprave. Tijekom 2010. godine, kroz provedbene aktivnosti unutar twinning light projekta “Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije“, završena je konačna verzija iste te je proslijeĎena na mišljenje nadležnim stručnim službama. Nakon pribavljanja mišljenja i dodatnog razmatranja, izraĎena je dopunjena verzija. U pogledu postupka osuvremenjivanja postojećih informacijskih i računalnih sustava, izraĎena je specifikacija funkcionalnih zahtjeva za dogradnju postojeće aplikacije TVS-a za utvrĎivanje carinskih pristojbi u A i B računima te automatsku izradu završnih računa koji se koriste za izračun carina koje se daju na raspolaganje proračunu Europske unije. Uvažavajući primjedbe Europske komisije s održane promatračke misije 2009. godine, Upravi za proračun Europske komisije upućen je u studenom 2009. godine korisnički zahtjev za dogradnju postojeće IT aplikacije A i B računa, na kontrolu, komentare i sugestije. Specifikacija poslovnih zahtjeva od strane projektnog tima Carinske uprave izraĎena je i dostavljena ugovornom partneru na komentare i daljnju analizu i razradu. Faza izrade funkcionalnih zahtjeva koji sadrže plan realizacije projekta, sve osnovne podatke o projektu i dokumentaciju rezultata projekta je završena te je izraĎen detaljan dokument. Vezano za dogradnju postojećeg IS za izradu automatskog sastavljanja izvješća računa A i B u formatu propisanom u Odluci Komisije 97/245/EZ, na temelju dokumenta funkcionalnih zahtjeva za dogradnju postojeće aplikacije izraĎena je projektna dokumentacija (vizija i specifikacija zahtjeva) upravljanja računima A i B. Nakon prihvaćene projektne dokumentacije od strane Projektnog tima, ugovorni partner pristupio je razvoju same aplikacije koja će omogućavati utvrĎivanje i knjiženje na račun A i B kao i izradu automatskog sastavljanja propisanih izvješća. Funkcionalno testiranje aplikacije A i B računa provedeno je početkom lipnja 2010. godine na temelju Use Case specifikacija te upute za korištenje aplikacije. Testiranje je uspješno završeno 28. lipnja 2010. godine. Aplikacija je od srpnja 2010. godine u produkciji i pilot carinarnica Zagreb priprema podatke za A i B račune kao i za automatsko sastavljanje propisanih izvješća, sukladno Odluci Komisije 2009/504/EZ, Euratom. Tijekom rada s produkcijskim podacima uočena je potreba za poboljšanjem navedene aplikacije te su ugovornom partneru u kolovozu 2010. godine dostavljene specifikacije zahtjeva za doradu koje je ugovorni partner ispunio, te je isporučena nova verzija aplikacije. TakoĎer, tijekom listopada 2010. dostavljen je novi zahtjev za doradu. U carinarnici Zagreb, u okviru pilot projekta, vrše se daljnja, kontinuirana testiranja aplikacije u radnom okruženju, slijedom čega se ugovornom partneru i nadalje podnose zahtjevi za razvojem i doradom Aplikacije za upravljanje A i B računima. Nakon provedene edukacije službenika carinarnica Split, Zadar i Šibenik, Aplikacija za upravljanje A i B računima spuštena je na korištenje u navedene carinarnice tijekom ožujka 2011. godine te se u okviru pilot projekta vrše potrebna ažuriranja i testiranja, kao i simulacije A i B računa. U Carinskoj upravi 13. listopada 2010. održana je promatračka misija Opće uprave za proračun sa svrhom stjecanja neposrednog i detaljnog uvida EK u djelovanje novo-razvijene IT aplikacije na području TVS-a za izradu automatskog sastavljanja izvješća A i B računa. U pilot Carinarnici Zagreb izvršena je provjera rezultata probnog korištenja Aplikacije kao i mjesečnih izvadaka računa A za lipanj, srpanj i kolovoz 2010. godine te pregled tromjesečnog izvatka računa B za iste mjesece. Uz razvoj spomenute aplikacije, Carinska uprava je izradila Priručnik o sustavu tradicionalnih vlastitih sredstava EU u RH, Proceduralnu uputu o evidentiranju iznosa na koje Zajednica ima pravo i Korisničku uputu za služenje aplikacijom

9

posebnih računa A i B. Na navedene dokumente kao i na funkcionalnost Aplikacije A i B računa dobiveno je pozitivno mišljenje. Analiza pravnog okvira i ostale relevantne dokumentacije koja će poslužiti kao temelj za izradu interne upute za postupanje u vezi sa otpisom nenaplativih dugova provedena je i u okviru aktivnosti twinning light projekta “Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije“. U listopadu 2010. godine izraĎena je radna verzija Upute o provedbi postupka otpisa tradicionalnih vlastitih sredstava. U siječnju 2011. godine izraĎen je prijedlog verzije 1.2 Upute o provedbi postupka otpisa TVS, u kojoj su detaljnije razraĎena potrebna postupanja. U tijeku su aktivnosti vezane za unaprjeĎenje izraĎene verzije i izradu ažurirane verzije navedene Upute. U pogledu tradicionalnih vlastitih sredstava od šećera, u razdoblju 16. – 19. veljače 2009. u Republici Hrvatskoj boravili su predstavnici Europske komisije, koji su zajedno s predstavnicima iz Agencije za plaćanja odabranih od strane Europske komisije održali misiju s ciljem snimanja stanja spremnosti za punopravnu uspostavu Agencije za plaćanja. U razdoblju odvijanja ove misije, dana 20. veljače 2009. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja koji je 9. ožujka 2009. godine objavljen u Narodnim novinama (NN 30/09). Osim navedenog, Vlada Republike Hrvatske je u veljači 2009. usvojila dva dokumenta: Provedbeni plan uspostave Agencije za plaćanja i IACS-a u Republici Hrvatskoj te Akcijski plan usklaĎivanja s ureĎenjem tržišta poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji koji su početkom travnja 2009. godine prezentirani predstavnicima Europske komisije u Bruxellesu. U razdoblju 7. - 9. srpnja 2009. godine održana je Revizijska misija Europske komisije, na kojoj je dio bio posvećen području šećera. Dodatno, 4. - 5. listopada 2010. godine održana je revizorska „monitoring“ misija predstavnika Europske komisije - Opće uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj (EK-DG AGRI) u svrhu pregleda napretka u uspostavi zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda kao jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj. Statut Agencije za plaćanja usvojen je 15. listopada 2009. godine. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, koji je usvojen od strane Upravnog vijeća 20. studenog 2009. godine, u Sektoru za tržišnu potporu ustrojena su 3 odjela: Odjel za trgovinske mjere, Odjel za intervencije na tržištu – stočarstvo i Odjel za intervencije na tržištu – bilinogojstvo, koji će provoditi sve mjere unutarnjeg tržišta s područja biljne proizvodnje uključujući i šećer. Upravno vijeće usvojilo je 16. prosinca 2009. godine Pravilnik o pravima i obvezama zaposlenika. Dana 18. prosinca 2009. godine izvršena je registracija Agencije za plaćanja pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta izvršeno je premještanje zaposlenika iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Agenciju za plaćanja kao i raspored postojećih zaposlenika iz Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u Agenciju za plaćanja. U siječnju 2010. godine raspisan je natječaj za 66 službenika za popunu radnih mjesta u Agenciji za plaćanja. Temeljem navedenog natječaja, u travnju 2010. godine izvršeno je popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Agenciji za plaćanja te je imenovana Ravnateljica Agencije za plaćanja. TakoĎer, u lipnju 2010. godine raspisan je i drugi natječaj za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za plaćanja za 45 djelatnika. U studenom 2010. godine izvršen je izbor kandidata te je u Agenciji izvršeno dodatno kadrovsko popunjavanje.

10

U okviru provedbe twinning light projekta “Jačanje administrativne sposobnosti za primjenu pravila iz područja vlastitih sredstava Europske unije“ intenzivno se provodila edukacija djelatnika za provedbu sustava pristojbi za šećer. U sklopu IPA 2008 FPP RAC, Agenciji za plaćanja odobren je projekt pod nazivom „Potpora provedbi zajedničke organizacije poljoprivrednog tržišta“. Jedna od komponenti predmetnog projekta je sektor šećera sa aktivnostima vezanim uz punu provedbu svih mjera zajedničke organizacije tržišta u tom sektoru. Projekt je službeno započeo 18. studenog 2010. godine. Od tada su održane četiri misije za sektor šećera. U pogledu donošenja nacionalnih propisa o ureĎenju tržišnog reda za šećer, tijekom 2009. godine izraĎen je nacrt Zakona o ureĎenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je bio proslijeĎen na očitovanje u Europsku komisiju. Po dobivenim očitovanjima od strane Europske komisije, koja su ugraĎena u nacrt Zakona, Zakon o ureĎenju tržišta poljoprivrednih proizvoda donesen je 2. prosinca 2009. godine (NN 149/09). Tijekom 2010. godine završena je izrada Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera te je isti donesen u srpnju 2010. godine i objavljen 4. kolovoza 2010. godine (NN 95/10). TakoĎer, napravljeni su prvi nacrti Priručnika za proizvodnju šećera u okviru kvota i Priručnika za carry forward šećer i industrijski šećer. TakoĎer, u tijeku je osnivanje Povjerenstva za izradu Pravilnika o provoĎenju sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera.

11

3. VLASTITA SREDSTVA TEMELJENA NA POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Glede vlastitih sredstava na osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), tijekom III. tromjesečja 2008. godine intenzivno se radilo na izradi prve simulacije izvješća o PDV-u i na ispunjavanju Upitnika za ponderiranu prosječnu stopu, što je ujedno bila obveza Hrvatske sukladno zahtjevu Europske komisije nakon radionice održane u travnju 2008. godine. Izvršeno je prikupljanje, analiza i obrada svih podataka potrebnih za izradu izračuna prosječne ponderirane stope i simulacije Izvješća o PDV-u te je kreiran upitnik (prvenstveno za korisnike državnog proračuna - primjerice škole, bolnice, dječji vrtići – da bi se što kvalitetnije mogli odrediti proizvodi s 0%, 10% i 22% PDV-a) za potrebe izračuna prosječne ponderirane stope. Prva simulacija Izvješća o PDV-u za 2007. godinu dostavljena je Europskoj komisiji 1. listopada 2008. godine. U razdoblju 8.-10. lipnja 2009. u Zagrebu je održana kontrolna misija, pod vodstvom stručnjaka Europske komisije (EUROSTAT, DG BUDGET), povodom simulacijske vježbe za vlastita sredstva temeljena na PDV-u, tijekom koje su stručnjaci Europske komisije detaljno preispitali i raspravili s hrvatskim stručnjacima (Državni zavod za statistiku, Porezna uprava) najvažnije dijelove simulacije Izvješća o PDV-u za 2007. godinu. Nadalje, Državni zavod za statistiku tijekom 2009. godine imao je projekt s Ekonomskim institutom iz Zagreba, vezan uz izradu/kreiranje upitnika o strukturi inputa potrebnih za izračun intermedijarne potrošnje u okviru Tablica ponude i uporabe. Svrha projekta bila je dobivanje ponderacijske strukture za izračun prosječne stope PDV-a, s obzirom na postojanje diferenciranih stopa koje su tada bile 0%, 10% i 22%. Vezano za usklaĎivanje Zakona o porezu na dodanu vrijednost s pravnom stečevinom Europske unije, tijekom 2008. godine obavljale su se pripremne radnje za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U području usklaĎivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, sukladno Pregovaračkom stajalištu za poglavlje 16. Porezi i rokovima iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2009. te obvezama iz Akcijskog plana, Hrvatski sabor je 10. srpnja 2009. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 87/09). Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su stupile na snagu 1. siječnja 2010. godine uskladila su se sljedeća područja s odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ: - ukinute su odredbe o paušalnom oporezivanju reprezentacije i sredstava za osobni prijevoz te je propisano ograničenje prava na odbitak pretporeza za navedene troškove koji nisu u cijelosti poslovni troškovi; - propisano je besplatno davanje uzoraka i poklona male vrijednosti (do 80,00 kuna) kao isporuke koje ne podliježu oporezivanju; - propisano je mjesto oporezivanja prema sjedištu poduzeća primatelja za telekomunikacijske usluge, elektronički obavljene usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te omogućavanje pristupa do sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava; - propisano je da se porezna osnovica kod uvoza utvrĎuje na način da su u nju uključeni svi troškovi do prvog mjesta odredišta u skladu s odredbom članka 86. Direktive Vijeća 2006/112/EZ; - propisano je porezno osloboĎenje bez prava na odbitak pretporeza za: univerzalne poštanske usluge i isporuke poštanskih maraka; usluge bolničke dijagnostike, liječenja i

12

-

-

-

zdravstvene njege i isporuke dobara povezane s liječenjem, usluge i isporuke dobara doktora medicine, stomatologije ili dentalne medicine, medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, psihologa i usluge biokemijskih laboratorija; isporuke organa, tkiva i stanica, krvi i majčinog mlijeka, usluge zubnih tehničara u okviru svoje prakse i isporuke zubnih nadomjestaka koje obavljaju zubni tehničari i stomatolozi; usluge udruženja osoba koje obavljaju za svoje članove; usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi; usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži; obrazovanje djece i mladeži, stručno obrazovanje ili prekvalifikaciju odraslih; nastavu koju privatno održavaju nastavnici; usluge i isporuke neprofitnih organizacija u korist svojih članova za članarinu; usluge u kulturi; usluge i isporuke obavljene od strane neprofitnih organizacija i javnih ustanova u svezi s priredbama organiziranima za prikupljanje sredstava isključivo u njihovu korist; pretplatu za obavljanje djelatnosti javnog radija i televizije; prireĎivanje igara na sreću; financijske usluge bez obzira tko ih obavlja, uz pravo izbora za oporezivanje poreznog obveznika pri odobravanju kredita koji je vezan za isporuke dobara i usluga; promet zlatnih poluga koji obavlja Hrvatska narodna banka; propisana su dodatna osloboĎenja od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara koja se odobravaju u vrijednosti, količini i uz uvjete propisane carinskim propisima, a neka osloboĎenja su ukinuta kao što je osloboĎenje od plaćanja PDV-a za usluge prijevoza što ih u tuzemstvu pri uvozu dobara obave Hrvatske željeznice, uvoz doniranih dobara i uvoz dobara koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija; propisano je osloboĎenje za opskrbu plovila, osim isporuke goriva, koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru, isporuke goriva i dobara za opskrbu ratnih brodova i isporuke, preinake, popravci i održavanje plovila; propisano je osloboĎenje za isporuke, preinake, popravke, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje letjelica kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na meĎunarodnim linijama, kao i isporuke goriva i dobara za opskrbu za potrebe tih letjelica; ukinuto je porezno osloboĎenje s pravom na odbitak pretporeza za usluge i isporuke obavljene inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz; ukinuto je porezno osloboĎenje za isporuke dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija; ukinuta je obveza plaćanja poreza na izvozne isporuke koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju; propisana su osloboĎenja za isporuke dobara i obavljene usluge meĎunarodnim organizacijama koje kao takve priznaje RH i članovima tih organizacija; propisan je poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička, djela, kolekcionarske ili antikne predmete; propisano je osloboĎenje od PDV-a pri izvozu dobara koja putnici koji nemaju prebivalište niti boravište na području Republike Hrvatske u okviru putničkog prometa; propisan je povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima u skladu s odredbama članka 171. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i Direktive Vijeća 86/560/EEZ; propisan je razmjerni odbitak pretporeza za poduzetnike koji istovremeno obavljaju isporuke za koje je dopušten odbitak pretporeza i isporuke za koje je isključen odbitak pretporeza.

Najkasnije s danom pristupanja EU, Republika Hrvatska će: - uključiti slobodne zone u područje Republike Hrvatske na kojem se primjenjuje Zakon o PDV-u, - ukinuti porezno osloboĎenje za isporuke dobara i usluga samostalnih umjetnika,

13

-

-

-

propisati da je mjesto oporezivanja za isporuke dobara koja se isporučuju putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području Zajednice ili bilo koje mreže priključene na takav sustav te isporuke električne energije, grijanja ili hlaĎenja preko mreža za grijanje ili hlaĎenje poreznom obvezniku preprodavatelju, mjesto gdje taj preprodavatelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojima se dobra isporučuju, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište, za obveznike koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama propisati pravo na odbitak pretporeza sukladno Direktivi Vijeća 2006/112/EZ,, propisati posebne postupke za oporezivanje turističkih agencija isto kao i poseban postupak za oporezivanje investicijskog zlata; uskladiti odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07) u dijelu koji se odnosi na carinske i porezne olakšice, uskladiti odredbe Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02) u dijelu koji se odnosi na primjenu osloboĎenja od plaćanja PDV-a za nabavu predmeta koje vjerske zajednice primaju od vjerskih zajednica iz drugih država, te drugih stranih pravnih i fizičkih osoba, a koje vjerskoj zajednici te svećenicima i drugim vjerskim službenicima služe za obavljanje vjerskih poslova, ukinuti stopu od nula posto za odreĎena dobra i usluge (kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, znanstveni časopisi) te uvesti sniženu stopu u skladu s mogućnostima koje pruža Direktiva Vijeća 2006/112/EZ, uskladiti odredbe koje se odnose na ubiranje PDV-a u uvjetima Zajedničkog tržišta.

Najkasnije s danom 1. siječnja 2015. godine Republika Hrvatska će propisati osloboĎenje od PDV-a za isporuke graĎevina i zemljišta na kojem se nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja, uz mogućnost opcije za oporezivanje, te propisati oporezivanje graĎevina i zemljišta na kojem se one nalaze prije prvog nastanjenja. Do tog datuma, tijekom prijelaznog razdoblja, koje završava s 31. prosincem 2014. godine (Zajedničko stajalište Europske unije o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju za Poglavlje 16: Oporezivanje od 19. svibnja 2010.), Republika Hrvatska će nastaviti oslobaĎati od plaćanja PDV-a graĎevinsko zemljište sa ili bez izgraĎene graĎevine na njemu te zadržati postojeći sustav prava na odbitak pretporeza koji se u Hrvatskoj primjenjuje na sve isporuke vezane uz izgradnju graĎevina na graĎevinskom zemljištu. Hrvatski sabor je 30. srpnja 2009. godine donio Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 94/09) kojim je izmijenjena odredba o stopi poreza na dodanu vrijednost sa 22% na 23% s primjenom od 1. kolovoza 2009. godine. Nadalje, u prosincu 2009. godine donesen je Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09), kojim se podrobnije ureĎuje primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Nacrt Prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je usklaĎen sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ upućen je 7. listopada 2010. godine Europskoj komisiji na neformalno mišljenje.

14

4. VLASTITA SREDSTVA TEMELJENA NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U pogledu podataka o bruto domaćem proizvodu i podataka o bruto nacionalnom dohotku (BDP – BND podataka) važnih za vlastita sredstva temeljena na BND-u radilo se na usklaĎivanju hrvatskih BDP – BND podataka u metodološkom smislu, sukladno standardu Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (eng. European System of Accounts; ESA 95) te je u 2008. godini Eurostatu poslan dokument Izvori i metode obračuna bruto nacionalnog dohotka (eng. GNI Inventory) na mišljenje. Nadalje, u 2008. godini intenzivno se radilo i na nadopuni onih elemenata Opisa metoda i izvora za izračun bruto nacionalnog dohotka (engl. Methods and Sources, GNI Inventory) koji su uvjet za ispunjavanje mjerila za zatvaranje Europske komisije u području Nacionalnih računa, a koji su detaljno razraĎeni u poglavlju: 18. Statistika. U svibnju 2008. godine u Državnom zavodu za statistiku održana je promatračka misija Eurostata tijekom koje je dogovoren radni sastanak u Eurostatu (26. - 27. svibnja 2008. godine) vezan uz dovršetak posla na punoj usklaĎenosti BND-a sa ESA-om 95. Do kraja rujna 2008. izvršeno je usklaĎivanje BDP – BND podataka, kontrola usklaĎenosti metodologija za izračun podataka sukladno Europskom sustavu nacionalnih računa, uključivanje neobuhvata BDP-a na sve tri strane obračuna BDP-a te metodološko usklaĎivanje BDP – BND podataka. U ožujku 2009. godine poslani su metodološko usklaĎeni BDP – BND podaci u Eurostat te ažurirana i nadopunjena metodologija „Opisa metoda i izvora za izračun bruto nacionalnog dohotka“ (eng. Methods and Sources, GNI Inventory). U rujnu 2009. godine u Državnom zavodu za statistiku pripremalo se i radilo na obrascima, a od listopada do prosinca 2009. godine provelo se istraživanje o intermedijranoj potrošnji za djelatnosti u uslužnom sektoru (od graĎevinarstva na dalje prema NKD 2002), čiji će podaci pomoći da se do kraja 2010. godine završe tablice ponude i uporabe za 2004. godinu, a koje su bitne za budući rad na izračunu prosječne ponderirane stope (PPS-a). Na temelju velike revizije godišnjeg BDP – BND-a, koja je napravljena 2009. godine, te za koju su podaci poslani u Eurostat, tijekom 2010. godine radilo se na manjoj reviziji BDP – BND-a u seriji godina 1995. - 2007. Svrha navedene revizije je poboljšanje kvalitete hrvatskog bruto domaćeg proizvoda i bruto nacionalnog dohotka, tj. približavanje načina obračuna ove dvije ključne makroekonomske varijable zahtjevima ESA 95, a revizija se provodila u dogovoru s Eurostatom. Nakon što je Državni zavod za statistiku, revizijom BDP-a iz 2009. godine, učinio hrvatski BDP i BND dovoljno obuhvatnima da mogu poslužiti za dimenzioniranje tzv. „Četvrtih izvora“ („Četvrti izvori“ sastoje se od BND-a koji mora biti po obuhvatu usporediv sa svim članicama EU) te tako ispunio uvjete iz zatvarajućih mjerila za poglavlje 18. Statistika, u dijelu nacionalnih računa, stekli su se uvjeti za zatvaranje poglavlja 18., što je službeno i učinjeno. MeĎutim, Državni zavod za statistiku i dalje radi na približavanju kvalitete nacionalnih računa zahtjevima ESA 95. Revizija u 2010. godini je završena, a rezultati iste su objavljeni na internet stranicama Državnog zavoda za statistiku u obliku Priopćenja krajem prosinca 2010. godine. Ova revizija bitno će približiti proces izračuna dva razmatrana ključna makroekonomska agregata praksi svih zemalja Europske unije te time bitno unaprijediti usporedivost statističke podloge na temelju koje će se voditi financijska politika EU u bilateralnim odnosima s Hrvatskom (uplate Hrvatske u EU proračun i opseg sredstava koje će Hrvatska moći povući iz europskih fondova). Mjera se sastoji od šest aktivnosti, tj. sastavnica BDP-a – BND-a, koje su sve

15

opisane u dokumentu „Izvori i metode obračuna bruto nacionalnog dohotka“ iz ožujka 2009. Svih šest aktivnosti je navedeno u poglavlju 2.4 navedenog dokumenta pod naslovom: “Planirana poboljšanja“ (uključivanje potrošnje dugotrajne imovine državnih netržišnih proizvoĎača, uključivanje rezultata Ekonomskih računa za poljoprivredu u nacionalne račune kako bi se zamijenili dosada korišteni jednostavni izračuni, vrednovanje usluga osiguranja prema ESA 95, vrednovanje proizvodnje netržišnih proizvoĎača prema ESA 95 koji zadovoljavaju 50% ESA 95 standarda, uključivanje proizvodnje softvera za vlastiti račun, provjera veličine unakrsnih grupa za naknade zaposlenima koristeći broj zaposlenih i osiguravanje točnog vrednovanja koje uključuje poreze i socijalne doprinose). Tijekom 2010. godine, kao dio već spomenute revizije, primijenio se tablični pristup na rashodnoj strani BDP-a, na sve rashodne komponente; s posebnim naglaskom na potrošnju kućanstava kao najveću komponentu. Na temelju istraživanja o meĎufaznoj potrošnji provedenog u drugoj polovici 2009., za uslužne djelatnosti, (NKD-45-93), nastavio se rad na bilanciranju tablica ponuda i uporaba, u tekućim cijenama, za 2004. godinu. Ovisno o rezultatima bilanciranja i o vremenu koje će biti nužno za kvalitetno bilanciranje po redcima i stupcima tablica ponuda i uporaba, u narednoj godini nastojat će se izraditi simetrične InputOutput tablice u tekućim cijenama, primjenom tehnologije djelatnosti. Nastavno na prije navedeno, Državni zavod za statistiku krajem 2010. godine izradio je prve radne tablice ponude i uporabe za 2004. godinu u tekućim cijenama, a koje su bitne za budući rad na izračunu prosječne ponderirane stope (PPS-a).

16

5. PROTOKOL O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA (PPI) EU Vezano za usklaĎivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u pogledu osloboĎenja po članku 23. Direktive 92/12/EZ i Uredbe (EZ) br. 31/96, te članku 151. stavku 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (PDV), nakon dobivenih očitovanja od strane tijela državne uprave i Europske komisije, 3. srpnja 2009. godine donesen je Zakon o trošarinama (NN 83/09). Istim se propisuju izuzeća od plaćanja trošarina za isporuke trošarinskih proizvoda u okviru diplomatskih i konzularnih odnosa, za potrebe meĎunarodnih organizacija, pripadnike oružanih snaga NATO-a koji nisu iz države članice u kojoj je nastala obveza plaćanja trošarine te pratećeg civilnog osoblja i opskrbu menzi i kantina, te za uporabu prema sporazumima s trećim državama (nečlanice), i meĎunarodnim organizacijama, pod uvjetom da se isti odnose i na osloboĎenje od PDV-a. Dana 1. listopada 2009. godine Opća uprava za proračun Europske komisije (DG Budget) proslijedila je Republici Hrvatskoj prvi nacrt Sporazuma o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj. Nakon nekoliko krugova konzultacija sa službama Europske komisije, Hrvatska je 8. rujna 2010. godine izvijestila Europsku komisiju o pristanku na predložene metode direktnog izuzeća od plaćanja PDV-a i trošarina unutar Zajednice te kod lokalne kupovine dobara i usluga, kako je navedeno u nacrtu teksta Sporazuma, kao i na predloženu graničnu vrijednost (prag) na jednom računu za kupovine dobara i usluga za koje će se izuzeće provoditi u slučajevima kada je Hrvatska država članica domaćin (prag je postavljen na 100 eura, uključujući PDV). Trenutno, Hrvatska čeka konačni prijedlog nacrta Sporazuma od službi Europske komisije (konačni nacrt treba pokriti sve dogovorene elemente, kao i nekoliko posljednjih otvorenih tehničkih pitanja). U svjetlu gore navedenog, postupak za sklapanje Sporazuma o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj bi uskoro trebao ući u završnu fazu.

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful