Capitolul 1.

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PRINCIPIILE DREPTULUI Cuvântul drept are o sferă semantică extinsă, putând primi, în funcţie de contextul în care este utlizat, mai multe întelesuri. Etimologic, el derivă din latinescul directus care, luat în sens primar, înseamna drept, în linie dreaptă, de-a dreptul. În decursul timpului, forma sonoră s-a conservat acoperind sensul conotativ al etimonului drept. Ceea ce desemnăm prin drept în limba latină avea drept corespondent cuvîntul sanscrit jaus, care semnifică divin, drept, bine. Cuvântul este întâlnit în alte limbi, cum ar fi: fr. droit, it. diritto, sp. derecho , germ. recht, eng. right, desemnând toate aceeaşi noţiune, exprimată în limba română prin drept. Din punct de vedere filosofic, drept este un concept dezvoltat în operele lui Platon şi Aristotel, cu sensul de justiţie, echitate, îndatorirea de a trăi onest şi de a da sau recunoaşte fiecăruia ceea ce îi aparţine sau I se cuvine Din perspectivă juridică, cuvântului drept i se dau mai multe accepţiuni. Într-un prim sens, dreptul este ştiinţa despre drept - ansamblul de idei, noţiuni, categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul cărora acesta poate fi modelat teoretic, aşadar explicat. Domeniul social al dreptului poate fi considerat în acelaşi timp, tehnică sau artă. Ca ansamblu de norme care organizează viaţa în comun, dreptul este o tehnică a convieţuirii sociale, care se prezintă sub diferite ipostaze, cum ar fi: drept subiectiv, drept obiectiv, drept material, drept procesual. Coordonarea conduitelor, realizată prin intemediul normelor dreptului obiectiv, este premisa necesară asigurării coexistenţei libertăţilor individuale putând fi văzut, de asemenea, în două sensuri: ca ansamblu al izvoarelor (aspectul static) şi ca formă de realizare de către autorităţile competente (aspectul dinamic) Dreptul obiectiv ansamblul normelor de conduită care guvernează societatea, a căror respectare este asigurată, la nevoie de forţa de coerciţie a unei autorităţi publice recunoscute, Se creează astfel un homo juridicus, care se conformează dispoziţiilor de drept. În acest sens, dreptul pozitiv este totalitatea normelor juridice active dintr-un stat, ca drept aplicabil şi continuu, obligatoriu şi susceptibil a fi adus la îndeplinire prin coerciţia etatică, exercitată de organe special abilitate. Termenul drept desemnează de asemenea facultatea fiecărui individ de a-şi valorifica sau apăra drepturile subiective faţă terţi. Dreptul material cuprinde totalitatea normelor juridice care disciplinează relaţiile sociale (în sens juridic sub forma raporturilor juridice), iar dreptul procesual reglementează procedura de judecare a litigiilor şi procedeul de executare a hotărârilor pronunţate de autoritatea competentă de soluţionare a conflictelor juridice. Sensul cel mai răspândit al termenului drept este acela de drept obiectiv, în vorbirea juridică, şi de drept subiectiv, în vorbirea curentă, nespecializată. Dreptul poate fi considerat, de asemenea, o artă , ce nu poate omite însa dimensiunea sa ştiinţifică. Ceea ce trebuie semnalat este că normele juridice au ca ultimă finalitate omul, orientarea conduitei sale, înregistrându-se în epoca contemporană o deplasare spre dreptul subiectiv, drepturile omului fiind în centrul preocupărilor juridice, mai ales

teoretice. În istoria culturii s-au elaborat numeroase definiţii pentru noţiunea de drept, distingându-se între conceptul filosofic şi cel juridic. Înca din vechime juristul roman Celsus, citat de Ulpian în Cartea I a Instituţiilor, afirma că dreptul este arta echităţii şi a binelui - jus est ars boni et aequi. Îmbinarea între drept şi morală, aflate într-o stare sincretică în vremurile arhaice, îl va determina pe Ulpian să considere că, trebuie să dezvăluim ideea de bun şi de just, făcând distincţia între drept şi nedrept, între ceea ce e permis şi ceea ce este interzis. Dreptul nu se emancipase înca la acea vreme de sub tutela moralei, scopul lui putând fi atins doar prin respectarea următoarelor principii: honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuere (Ulpian). Definirea dreptului a depins mai întotdeauna de orientarea filosofică. Sintetic, dreptul este ansamblul regulilor sociale instituite sau sancţionate de către o autoritate publică recunoscută de comunitate, de obicei aceasta fiind statul, care exprima voinţa şi interesele generale, asigurate, în aplicarea lor, de forţa de constrângere a acestei autorităţi, prin organele sale competente. Ca fenomen social, dreptul este intim legat de evoluţia societăţii, reflectând stadiile acestei evoluţii. Momentul în care homo sapiens a devenit zoon politikon, cu înclinatii spre apetitus societatis, nu poate fi stabilit cu precizie, dar cert este că dreptul a apărut odată cu exemplarul uman social, din nevoile sale, din fapte, pentru că fără drept viaţa în societate ar fi fost imposibilă. Principiile generale ale dreptului sunt prescripţiile generatoare care stabilesc arhitectura dreptului şi aplicarea sa. Etimologic, noţiunea de principiu vine de la latinescul principium care are sensul de început, obârşie sau element fundamental. Orice principiu este un început pe plan ideatic, o sursă de acţiune. dreptul subiectiv reprezintă prerogativele unui subiect de drept( orice persoană fizică sau juridică), de a avea o conduită sau de a pretinde o anumită conduită celorlalţi, în scopul valorificării sau apărării unui anumit interes, legal protejat conform memorabilei sintagme a lui Celsus: ius est ars boni et aequi. Cap. 2 Noţiunea de principii ale dreptului şi categoriile de principii de drept Principiile de drept sunt reguli de maxima generalitate care sintetizeaza experienta sociala si asigura echilibrul dintre respectarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor. Etimologic, notiunea de principiu vine de la latinescul PRINCIPIUM care are sensul de început, obârsie sau element fundamental.Orice principiu este un început pe plan ideatic, o sursa de actiune. Principiile generale ale dreptului sunt prescriptiile generatoare care stabilesc arhitectura dreptului si aplicarea sa. Un principiu se poate prezenta sub diverse forme: axiome, deductii sau o generalizare a unor fapte concrete. Principiile generale ale dreptului asigura unitatea, omogenitatea, coerenta si capacitatea de dezvoltare a unor relatii asociative. Un principiu de drept este rezultatul experientei sociale, iar utilitatea practica a cunoasterii principiilor generale consta în aceea ca ele traseaza liniile directoare pentru întregul sistem juridic si exercita o actiune constructiva, orientând activitatea legiuitorului. Pe de alta parte, principiile generale au un important rol în administrarea justitiei, deoarece cei abilitati cu aplicarea dreptului trebuie sa cunoasca nu numai norma juridica, ci si spiritul sau, iar principiile dreptului determina tocmai spiritul legilor. In alta ordine de idei, în situatii determinate, principiile de drept tin loc de norma de reglementare. In

consecinta, judecatorul nu poate refuza solutionarea unei cauze, invocând lipsa textului legal, în baza caruia poate judeca, deoarece ar fi învinuit de denegare de dreptate si va solutiona acea pricina în baza principiilor de drept. Actiunea principiilor dreptului are ca rezultat certitudinea garantiei dreptului împotriva imprevizibilitatii normelor coercitive si asigurarea concordantei legilor si oportunitatii lor. Principiile de drept sunt extrase din dispozitiile constitutionale sau sunt deduse pe cale de interpretare din alte norme având rolul de a asigura echilibrul sistemului juridic cu evolutia sociala.

Cap. 3 DELIMITAREA NOTIUNII DE PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI Spre deosebire de conceptele si categoriile juridice, care servesc ca elemente de mijlocire a aplicarii principiilor, principiile dau continut concret categoriilor juridice, asigurându-le functionalitatea. Intre principiile fundamentale de drept si normele juridice delimitarea se face potrivit raportului care exista între întreg si parte, potrivit careia normele juridice se raporteaza în permanenta la principii: " Normele juridice pozitive contin si descriu o mare parte din principiile dreptului; " Principiile dreptului îsi asigura functionalitatea prin respectarea conduitei prescrise prin normele juridice; " Normele juridice au o valoare explicativa mult mai restrânsa fata de valoarea explicativa a princiilor Principiile dreptului se deosebesc si de axiome, maxime sau aforisme juridice, care sunt mici sinteze cu un grad de cuprindere incomparabil mai mic decât al principiilor fundamentale. Cap. 4 PREZENTAREA PRINCIPIILOR GENERALE ALE DREPTULUI Aceasta prezentare sumara are scopul de a ajuta la formarea unei imagini asupra sistemului principiilor dreptului. Acest sistem este format din principiile fundamentale ale dreptului si din principiile de ramura. Principiile de ramura au la baza principiile fundamentale, continuându-le actiunea, amplificând-o la nivelul fiecarei ramuri de drept. Cele mai importante principii ale dreptului sunt: 1. Asigurarea bazelor legale de functionare a statului; 2. Garantarea libertatii si egalitatii indivizilor 3. Principiul responsabilitatii sociale a indivizilor; 4. Principiul echitatii si justitiei. Vom dezvolta pe scurt continutul fiecarui principiu prezentat. ASIGURAREA BAZELOR LEGALE DE FUNCTIONARE A STATULUI ACTIUNEA acestui principiu constituie premisa existentei statului de drept, deoarece caracteristica fundamentala a unui stat de drept o constituie cucerirea pe cale legala a puterii si apoi exercitarea sa în conformitate cu cerintele legalitatii. In statul de drept izvorul oricarei puteri politice trebuie sa fie vointa suverana a

poporului, care trebuie sa-si gaseasca formele juridice de exprimare, astfel încât puterea poporului sa poata functiona în mod real ca o democratie. Guvernarea prin drept implica potentarea virtutilor dreptului, descurajarea si reprimarea tendintelor abuzive, realizarea climatului de echilibru printr-o ordine juridica activa. Poporul trebuie sa aiba garantii constitutionale eficiente, asigurându-se exercitiul separat al puterii pe cele trei planuri:legislativ, executiv si judecatoresc si în acelasi timp interconexiunile si intercontrolul fiecarei componente a puterii. In acest context se poate considera ca actiunea principiului asigurarii bazelor legale de functionare a statului se constituie în premisa existentei statului de drept. GARANTAREA LIBERTATII SI EGALITATII INDIVIZILOR Fundamente ale vietii sociale, libertatea si egalitatea trebuie sa-si gaseasca expresia lor juridica. Nu poate exista egalitate decât între oameni liberi, iar libertatea nu poate exista decât între oameni a caror egalitate este consfiintita juridic. Egalitatea priveste echilibrul vietii sociale, iar libertatea priveste capacitatea oamenilor de a actiona fara oprelisti, dar astfel încât, prin exercitarea drepturilor proprii sa nu fie vatamate drepturile altora. In planul realizarii efective a libertatilor sociale, rolul dreptului se materializeaza prin îngradirea înclinatiilor unor grupuri de a nega altora ceea ce lor nu le place si în înlaturarea tuturor barierelor si discriminarilor care persista în asigurarea sanselor egale de manifestare si progres pentru toti oamenii. Libertatea este una singura, însa caile si formele de manifestare a libertatii sunt numeroase si le corespund diverse drepturi ale individului prevazute în Constitutie, cum ar fi: -libertatea de opinie; -libertatea religioasa; -libertatea de exprimare, etc. PRINCIPIUL RESPONSABILITATII SOCIALE A INDIVIZILOR Responsabilitatea însoteste libertatea, si de aceea, trebuie facuta demarcatia neta între libertate si liberul arbitru. Responsabilitatea este un fenomen social si un act de angajare a individului în procesul interactiunii sociale. Concepând responsabilitatea ca o asumare a raspunderii fata de rezultatul actiunii sociale a omului, se admite ideea ca actiunea sociala este cadrul nemijlocit de manifestare a responsabilitatii, si totodata, ca libertatea este o conditie fundamentala a responsabilitatii. Dreptul nu trebuie sa fie privit si apreciat doar prin efectul sau sanctionator, intervenind pe tarâmul raului deja faptuit, ci trebuie avuta în vedere posibilitatea ca prin continutul prescriptiilor juridice sa contribuie la fundamentarea unei anumite atitudini a indivizilor fata de lege, care presupune grija fata de integritatea valorilor ocrotite de lege.

PRINCIPIUL ECHITATII SI JUSTITIEI. Cuvântul echitate provine din limba latina: ECVITAS - NEPaRTINIRE, CUMPaTARE, DREPTATE. Actiunea principiului echitatii trebuie sa priveasca atât activitatea legiuitorului - în elaborarea actelor normative -, cât si activitatea de interpretare si aplicare a dreptului de catre organele care aplica legea.

Justitia reprezinta acea stare generala a societatii care se realizeaza prin asigurarea pentru fiecare individ în parte si pentru toti impreuna a satisfacerii drepturilor si intereselor legitime. Prin finalitatea sa justitia se situeaza printre principalii factori de consolidare a celor mai importante relatii sociale, deoarece ea întruchipeaza virtutea morala fundamentala, menita sa asigure armonia si pacea sociala, la a caror realizare contribuie deopotriva regulile religioase, morale si juridice. In dreptul roman, justitia se fonda pe principiul moral al dreptatii - HONESTE VIVERE. In ierarhia legilor, în vârful piramidei sunt asezate legile divine, care dau continut legii naturii, iar la baza piramidei stau legile umane. Justitia urmareste ca în tratamentul dintre oameni sa fie exclusa orice disparitate care nu ar fi fondata pe consolidarea drepturilor fiecaruia, astfel ca prescriptiile dreptului pozitiv sunt supuse controlului justitiei. In ipoteza în care apar legi injuste se impune schimbarea lor, eventual a ordinii existente, atunci când aceasta este un obstacol definitiv în realizarea justitiei. FUNCTIILE DREPTULUI Functiile dreptului sunt acele orientari fundamentale ale actiunii mecanismului juridic la îndeplinirea carora participa întregul sistem al dreptului - ramurile, institutiile, normele dreptului - precum si instantele sociale special abilitate cu atributii în domeniul realizarii dreptului. Aceste functii sunt: 1. Functia de institutionalizare sau formalizare juridica a organizarii social-politice a societatii rezida în aceea ca dreptul asigura cadrul de functionare a întregului sistem de organizare sociala. Dreptul, prin normele sale, reglementeaza organizarea exercitarii puterii, încredintarea exercitiului puterii unor categorii de organe pe cele trei planuri:legislativ, executiv si judecatoresc. 2. Functia de conservare, aparare si garantare a valorilor fundamentale ale societatii, care rezida în aceea ca statul ocroteste si garanteaza cu ajutorul dreptului: - ordinea constitutionala; - proprietatea; - drepturile si îndatorile fundamentale ale cetatenilor. 3. Functia de conducere a societatii deriva din faptul ca , în sensul cel mai larg, legea ni se înfatiseaza a fi forma universala de exprimare a celor mai importate deziderate sociale si în acelasi timp, dreptul se circumscrie conceptului de practica sociala si confera norme de reglementare a societatii. Normele juridice sunt acte de decizie si de conducere sociala, fiind expresia concentrata a necesitatilor vietii sociale. 4. Functia normativa a dreptului - este o functie de sinteza, în sensul ca priveste si aspectele importante ale celorlalte functii . aceasta functie deriva din nevoia subordonarii actiunilor individuale fata de conduita tip prescrisa de normele juridice. Mai mult, normativitatea juridica este o componenta a normativitatii sociale , si în consecinta, atât individul, cât si statul, organele sale, persoanele morale îsi desfasoara comportamentul conform rescriptiilor normative ale dreptului .

Concluzii: Principiile de drept reprezintă acele idei călăuzitoare ce se regăsesc în conţinutul normelor juridice, constituind tocmai manifestarea convingerilor legiuitorului asupra cerinţelor obiective ale societăţii. Aceste convingeri conţin două elemente importante: tradiţia, statornicia în timp a unor reguli, precum şi tendinţa continuă de inovaţie, de schimbare profundă. Principiile fundamentale ale dreptului sunt tocmai acele reguli de bază ce stau la temelia sistemului de drept al unei societăţi şi se regăsesc, în mod specific în ramurile juridice care compun dreptul precum şi în normele juridice care alcătuiesc acele ramuri. Principiile fundamentale se desprind din normele juridice. Unele din ele se întâlnesc în toate ramurile de drept, altele însă se regăsesc doar la nivelul unora indiferent de mărimea sferei de aplicabilitate, constituinduse şi ca principii morale ale respectivelor ramuri de drept. La rândul lor şi ramurile de drept au şi ele principii proprii, cu o aplicabilitate limitată şi deosebit de specifică. Cunoaşterea principiilor are o importanţă deosebită în procesul de elaborare a dreptului asigurând unitatea şi coerenţa acesteia, respectiv a normelor şi actelor de reglementare, ca şi în aplicarea dreptului, inclusiv în interpretarea acestuia, mai ales atunci când lipsind reglementări detaliate ori existând lacune legislative, se recurge la ele pentru rezolvarea unei mari diversităţi de situaţii date spre soluţionare organelor de stat. Între principiile fundamentale de drept şi normele juridice delimitarea se face potrivit raportului care există între întreg şi parte, potrivit căruia normele juridice se raportează în permanenţă la principii: normele juridice pozitive conţin şi descriu o mare parte din principiile dreptului; principiile dreptului îşi asigură funcţionalitatea prin respectarea conduitei prescrise prin normele juridice; normele juridice au o valoare explicativă mult mai restrânsă faţă de valoarea explicativă a principiilor; principiile dreptului se deosebesc şi de axiome, maxime sau aforisme juridice, care sunt mici sinteze cu un grad de cuprindere incomparabil mai mic decât al principiilor fundamentale. Din punct de vedere al conţinutului, principiile pot fi de inspiraţie filosofică, politică, socială (principiul separaţiei puterilor în stat, pluralismul politic, pluralismul formelor de proprietate) sau pot avea caracter preponderent tehnico-juridic (principiul legalităţii, al autorităţii lucrului judecat, derogarea legii speciale de la legea generală). Principiile fundamentale ale dreptului sunt: principiul asigurării bazelor legale de funcţionare a statului; principiul libertăţii şi egalităţii; principiul responsabilităţii; principiul echităţii şi justiţiei.

Bibliogarafie.: Tratat de teoria generala a dreptului - Editia a II-a, revazuta si adaugita Prof. univ. dr. ION
CRAIOVAN, Ed. Universul Juridic, 2009

Teoria şi filosofia dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1997 Introducere în Teoria generală a dreptului, Timişoara, 1997

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful