ART.

55
Definirea veniturilor din salarii
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute
de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a
unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de
venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică,
stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi
ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor
la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;
d
1
) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform
prevederilor legii societăţilor comerciale;
d
2
) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în
baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin
subscripţie publică;
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de
administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de
cenzori;
g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de
asigurări sociale;
i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe
profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru
salariaţii din instituţiile publice;
j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite
administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea
generală a acţionarilor;
j
1
) sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de
inflaţie;
j
2
) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de
neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea
impunerii.
Norme metodoIog¡ce ( catre art. 55 aI. 2)
(3) Avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate
menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:
a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în
scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;
b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop
personal;
f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt
beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele
obligatorii;
h) tichete-cadou acordate potrivit legii.
Norme metodoIog¡ce (catre art. 55 aI. 3)
(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în
înţelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile
proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor,
cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al
salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte
persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia
Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi
cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care
valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150
lei.
Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor
prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor
legi speciale şi finanţate din buget; Norme metodoIog¡ce (catre art. 55 aI. 4a)
b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
Norme metodoIog¡ce (catre art. 55 aI. 4b)
c) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii,
potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin cadrul
normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei
de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale; Norme metodoIog¡ce
(catre art. 55 aI. 4c)
d) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor
publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi
de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor
drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de
echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare; Norme metodoIog¡ce (catre art.
55 aI. 4e)
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care
angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui
abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă
contravaloarea chiriei, conform legii;
g) sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a
indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate,
în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele
juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit peste limita de
2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;
y Q categor¡a cheItu¡eI¡Ior de deIegare Ġ¡ detaĠare se cupr¡QG cheItu¡eI¡Ie cu traQsportuI,
cazarea, precum Ġ¡ ¡QGHmQLzaĤLa GH GHOHJarH ĠL GH GHWaĠarH iQ Ĥarù ĠL iQ sWrùLQùWaWH,
sWabLOLWù poWrLYLW OHJLL.
h) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare
în interesul serviciului;
y 3rLQ chHOWuLHOL GH muWarH iQ LQWHrHsuO sHrYLcLuOuL sH iQĤHOHJH chHOWuLHOLOH cu WraQsporWuO
pHrsoQaO ĠL aO mHmbrLORr GH famLOLH aL aQJa|aWuOuL, prHcum ĠL aO buQurLORr GLQ JRspRGùrLH,
cu RcazLa muWùrLL saOarLaWuOuL iQWr-R aOWù ORcaOLWaWH GHcâW cHa GH GRmLcLOLu, iQ sLWuaĤLa iQ
carH, pRWrLYLW OHJLL, sH GHcRQWHazù GH aQJa|aWRr.
i) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate
situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea
studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi
mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi
stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul
de muncă;
y 6uQW cRQsLGHraWH YHQLWurL QHLmpRzabLOH LQGHmQLzaĤLLOH GH LQsWaOarH ĠL muWarH prLmLWH GH
bHQHfLcLarLL GH asWfHO GH YHQLWurL, acRrGaWH iQ cRQfRrmLWaWH cu prHYHGHrLOH OHJLORr spHcLaOH.
k
1
) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat;
l) veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator;
încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi al ministrului finanţelor publice;
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente
desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie
veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România
sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de
desfăşurare a activităţii în străinătate;
n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea
angajatului legată de activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator;
o) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele
telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la
momentul exercitării acestora;
r) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda
practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite.

(5) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se
impozitează.

ART. 56
Deducere personală
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din
venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună
a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.
(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până
la 1.000 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 250 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 350 lei;
- pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 450 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 550 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei şi
3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se
acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,
impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.
(4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând
deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.
(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi
întreţinuţi.
(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea
contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute.
Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:
a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în
zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane;
b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi
din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor
viticole şi pomicole, indiferent de suprafaţă.
(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului
trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.
Norme metodoIog¡ce (catre art. 56)

ART. 57
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se
reţine la sursă de către plătitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
echivalentul în lei a 400 euro;
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a
acestora;
(2
1
) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru
perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la
data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din
salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din
impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în
condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
(5) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal
competent.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
Norme metodoIog¡ce (catre art. 57)

ART. 58
Termen de plată a impozitului
Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine
impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.
Norme metodoIog¡ce (catre art. 58)

ART. 58
1

Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea şi creditarea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ
Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007. Contribuabilul
poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, cheltuielile efectuate
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, în limita
unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligaţia acordării acestei deduceri revine organului fiscal
competent şi procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

ART. 59
Fişe fiscale
(1) Informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fişele
fiscale.
(2) Plătitorul de venituri are obligaţia să completeze formularele prevăzute la alin. (1), pe
întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor. Plătitorul este obligat să păstreze fişele fiscale pe întreaga
durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi
a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul şi conţinutul formularelor se aprobă
prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Norme metodoIog¡ce (catre art. 59)

ART. 60
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
(1) Contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub formă de
salarii din străinătate, precum şi persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a
activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, le sunt
aplicabile prevederile prezentului articol.
(2) Orice contribuabil prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a declara şi de a plăti impozit lunar la
bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct
sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileşte potrivit art. 57.
(3) Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele
organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice
străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajaţii
acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind
calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplică
contribuabililor, în cazul în care opţiunea de mai sus este formulată şi comunicată organului fiscal
competent.
(4) Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea,
potrivit alin. (1), este obligată să ofere informaţii organului fiscal competent referitoare la data începerii
desfăşurării activităţii de către contribuabil şi, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la
data producerii evenimentului, cu excepţia situaţiei în care îndeplineşte obligaţia privind calculul,
reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (3).
Norme metodoIog¡ce (catre art. 60)

k) orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor în vederea impunerii. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUWDO.

hran . b) cazare. la momentul pl ii primei respective. îns nu sunt limitate la: a) utilizarea oric rui bun. inclusiv a unui vehicul de orice tip. folosite în scopul personal. (1) i (2) includ. cu excep ia deplas rii pe distan dus-întors de la domiciliu la locul de munc . primite în leg tur cu o activitate men ionat la alin. (4). din patrimoniul afacerii. precum i alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pre mai mic decât pre ul pie ei. e) abonamentele i costul convorbirilor telefonice. inclusiv cartelele telefonice. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUWDO. g) primele de asigurare pl tite de c tre suportator pentru salaria ii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii. personal pentru munci casnice. în scop personal. c) împrumuturi nerambursabile. f) permise de c l torie pe orice mijloace de transport. h) tichete-cadou acordate potrivit legii. în scop personal. (3) Avantajele. altele decât cele obligatorii. îmbr c minte. cu excep ia celor prev zute la alin. d) anularea unei crean e a angajatorului asupra angajatului.

în m sura în care valoarea cadoului oferit fiec rei persoane. dac aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale i finan ate din buget. ajutoarele pentru pierderi produse în gospod riile proprii ca urmare a calamit ilor naturale. ajutoarele pentru bolile grave i incurabile. cu ocazia Pa telui. precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. acordate de angajator pentru salaria ii proprii sau alte persoane. contravaloarea transportului la i de la locul de munc al salariatului. inclusiv transportul pentru salaria ii proprii i membrii de familie ai acestora. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angaja ilor. cu orice ocazie din cele de mai sus. nu dep e te 150 lei. Nu sunt incluse în veniturile salariale i nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prev zute mai sus. (4) Urm toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale i nu sunt impozabile. Cr ciunului i a s rb torilor similare ale altor culte religioase. zilei de 1 iunie. veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salaria ilor. în în elesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de înmormântare. cadourile oferite salariatelor. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUWDOD. astfel cum este prev zut în contractul de munc . ajutoarele pentru na tere. realizate de persoane fizice. costul presta iilor pentru tratament i odihn .

în conformitate cu legisla ia în vigoare. b) drepturile de hran acordate de angajatori angaja ilor. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUWDOE.

potrivit reparti iei de serviciu. precum i compensarea diferen ei . numirii conform legii sau specificit ii activit ii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate. ordine public i siguran na ional . compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de ap rare na ional . c) contravaloarea folosin ei locuin ei de serviciu sau a locuin ei din incinta unit ii.

conform legilor speciale. suportat de persoana fizic . 1RUPH PHWRGRORJLFH FDWUHDUWDOF.de chirie.

în conformitate cu legisla ia în vigoare. 1RUPH PHWRGRORJLFH FDWUH DUW DOH. a medicamentelor i materialelor igienico-sanitare. precum i a uniformelor obligatorii i a drepturilor de echipament. a echipamentului individual de protec ie i de lucru. a angaja ilor consulari i diplomatici care lucreaz în afara rii. a altor drepturi de protec ie a muncii. d) cazarea i contravaloarea chiriei pentru locuin ele puse la dispozi ia oficialit ilor publice. e) contravaloarea echipamentelor tehnice. a alimenta iei de protec ie. ce se acord potrivit legisla iei în vigoare.

în care î i au locul de munc . f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angaja ii î i au domiciliul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora. Fac excep ie veniturile salariale pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România . l) veniturile din salarii. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. y 6XQW FRQVLGHUDWH YHQLWXUL QHLPSR]DELOH LQGHPQL]D LLOH GH LQVWDODUH L PXWDUH SULPLWH GH EHQHILFLDULLGHDVWIHOGHYHQLWXULDFRUGDWH¯QFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHOHJLORUVSHFLDOH k1) veniturile din salarii realizate de c tre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. în primul an de activitate dup absolvirea studiilor. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice f r scop patrimonial i de alte entit i nepl titoare de impozit pe profit peste limita de 2. personalului din institu iile publice i celor care î i stabilesc domiciliul în localit i din zone defavorizate. pentru situa iile în care nu se asigur locuin sau nu se suport contravaloarea chiriei. la nivelul unui abonament lunar. al ministrului comunica iilor i tehnologiei informa iei i al ministrului finan elor publice. la încadrarea într-o unitate situat într-o alt localitate decât cea de domiciliu. conform legii.5 ori indemniza ia acordat salaria ilor din institu iile publice. în limita unui salariu de baz la angajare. ca urmare a activit ii de creare de programe pentru calculator. pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului. potrivit dispozi iilor legale. y 3ULQ FKHOWXLHOL GH PXWDUH ¯Q LQWHUHVXO VHUYLFLXOXL VH ¯Q HOHJH FKHOWXLHOLOH FX WUDQVSRUWXO SHUVRQDO LDOPHPEULORUGHIDPLOLHDLDQJDMDWXOXLSUHFXP LDOEXQXULORUGLQJRVSRGÄULH FX RFD]LD PXWÄULL VDODULDWXOXL ¯QWUR DOWÄ ORFDOLWDWH GHF£W FHD GH GRPLFLOLX ¯Q VLWXD LD ¯Q FDUHSRWULYLWOHJLLVHGHFRQWHD]ÄGHDQJDMDWRU i) indemniza iile de instalare ce se acord o singur dat . precum i indemniza iile de instalare i mutare acordate. stabilite potrivit legii. potrivit legilor speciale. în interesul serviciului. în ar i în str in tate. g) sumele primite de angaja i pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare a indemniza iei primite pe perioada deleg rii i deta rii în alt localitate. solidarit ii sociale i familiei. încadrarea în activitatea de crea ie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii. m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activit i dependente desf urate într-un stat str in. y Q FDWHJRULD FKHOWXLHOLORU GH GHOHJDUH L GHWD DUH VH FXSULQG FKHOWXLHOLOH FX WUDQVSRUWXO FD]DUHD SUHFXP L LQGHPQL]D LD GH GHOHJDUH L GH GHWD DUH ¯Q DUÄ L ¯Q VWUÄLQÄWDWH VWDELOLWÄSRWULYLWOHJLL h) sumele primite.

250 lei.000 lei inclusiv. r) diferen a favorabil dintre dobânda preferen ial stabilit prin negociere i dobânda practicat pe pia .pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în între inere . o) costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor telefonice. ale c rei venituri.650 lei.sau are sediul permanent în România. . . Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.pentru contribuabilii care au dou persoane în între inere . (1) lit. pentru credite i depozite. . care sunt impozabile indiferent de perioada de desf urare a activit ii în str in tate. impozabile i neimpozabile.pentru contribuabilii care nu au persoane în între inere . p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan. 56 Deducere personal (1) Persoanele fizice prev zute la art.000 lei. efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu. deducerile personale sunt degresive fa de cele de mai sus i se stabilesc prin ordin al ministrului finan elor publice. i imputate salariatului în cauz nu se . inclusiv. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub form de deducere personal . Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii de peste 3. (3) Persoana în între inere poate fi so ia/so ul.pentru contribuabilii care au o persoan în între inere . .000. a) i alin.450 lei. (2) Deducerea personal se acord pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pân la 1. suma reprezentând deducerea personal se atribuie unui singur contribuabil. conform în elegerii între p r i.000 lei nu se acord deducerea personal . rudele contribuabilului sau ale so ului/so iei acestuia pân la gradul al doilea inclusiv. n) cheltuielile efectuate de angajator pentru preg tirea profesional i perfec ionarea angajatului legat de activitatea desf urat de acesta pentru angajator. acordat pentru fiecare lun a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afl func ia de baz .01 lei i 3. nu dep esc 250 lei lunar. ART. 40 alin. inclusiv cartelele telefonice.550 lei.pentru contribuabilii care au trei persoane în între inere . la momentul acord rii i la momentul exercit rii acestora. (4) În cazul în care o persoan este între inut de mai mul i contribuabili. copiii sau al i membri de familie. astfel: .350 lei. (5) Avantajele primite în bani i în natur impoziteaz .

în vârst de pân la 18 ani împlini i. plantelor decorative i ciupercilor. de peste 10. (6) Suma reprezentând deducerea personal se acord pentru persoanele aflate în între inerea contribuabilului. precum i din exploatarea pepinierelor viticole i pomicole. pentru acea perioad impozabil din anul fiscal în care acestea au fost între inute. legumelor i zarzavaturilor în sere. Perioada se rotunje te la luni întregi în favoarea contribuabilului.(5) Copiii minori. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUW. potrivit legii. ai contribuabilului sunt considera i între inu i. (7) Nu sunt considerate persoane aflate în între inere: a) persoanele fizice care de in terenuri agricole i silvice în suprafa zonele colinare i de es i de peste 20. în solarii special destinate acestor scopuri i/sau în sistem irigat. (8) Deducerea personal determinat potrivit prezentului articol nu se acord personalului trimis în misiune permanent în str in tate. indiferent de suprafa . din cultivarea i din valorificarea arbu tilor.000 mp în b) persoanele fizice care ob in venituri din cultivarea i din valorificarea florilor.000 mp în zonele montane.

(1) se determin astfel: a) la locul unde se afl func ia de baz . final. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar. b) pentru veniturile ob inute în celelalte cazuri. (21) În cazul veniturilor din salarii i/sau al diferen elor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen între venitul net din salarii. în i se . astfel încât la nivelul anului s nu se dep easc echivalentul în lei a 400 euro.cotiza ia sindical pl tit în luna respectiv . prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen între venitul brut i contribu iile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. . calculat prin deducerea din venitul brut a contribu iilor obligatorii aferente unei luni. conform legii.contribu iile la fondurile de pensii facultative. (2) Impozitul lunar prev zut la alin. . ART. i urm toarele: . impozitul se calculeaz i se re ine la data efectu rii pl ii. care se calculeaz re ine la surs de c tre pl titorii de venituri.deducerea personal acordat pentru luna respectiv .

unit ilor de cult. pentru fiecare contribuabil. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUW. (5) Obliga ia calcul rii. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. conform legii. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destina iei unei sume reprezentând pân la 2% din impozitul stabilit la alin. (3). (4) revine organului fiscal competent. precum i pentru acordarea de burse private. (3) Pl titorul este obligat s determine valoarea total a impozitului anual pe veniturile din salarii.conformitate cu reglement rile legale în vigoare privind veniturile realizate în afara func iei de baz la data pl ii. i se vireaz pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care s-au pl tit. (4) i (5) se stabile te prin ordin al ministrului finan elor publice. pentru sus inerea entit ilor nonprofit care se înfiin eaz i func ioneaz în condi iile legii. re inerii i vir rii acestei sume prev zute la alin.

1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUW. 58 Termen de plat a impozitului Pl titorii de salarii i de venituri asimilate salariilor au obliga ia de a calcula i de a re ine impozitul aferent veniturilor fiec rei luni la data efectu rii pl ii acestor venituri. precum i de a-l vira la bugetul de stat pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se pl tesc aceste venituri. ART.

potrivit prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. ART. privind economisirea i creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Deducerea sumelor pentru economisirea i creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. ART. în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. 59 Fi e fiscale (1) Informa iile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fi ele fiscale. Obliga ia acord rii acestei deduceri revine organului fiscal competent i procedura de aplicare se stabile te prin ordin al ministrului economiei i finan elor. cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 227/2007. conform prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 99/2006. 99/2006 privind institu iile de credit i adecvarea capitalului. 581 Deducerea sumelor economisite. 227/2007. potrivit legii. Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. . ob inute la func ia de baz .

1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUW.(2) Pl titorul de venituri are obliga ia s completeze formularele prev zute la alin. Pl titorul este obligat s p streze fi ele fiscale pe întreaga durat a angaj rii i s transmit organului fiscal competent o copie. pân în ultima zi a lunii februarie a anului curent. pe întreaga durat de efectuare a pl ii salariilor. (1). Modelul i con inutul formularelor se aprob prin ordin al ministrului finan elor publice. pentru anul fiscal expirat. pentru fiecare an.

juridic sau orice alt entitate la care contribuabilul î i desf oar activitatea. precum i persoanelor fizice române care ob in venituri din salarii. re inerea i virarea impozitului pe veniturile din salarii. s îndeplineasc obliga iile privind calculul. care realizeaz venituri din salarii impozabile în România. potrivit alin. le sunt aplicabile prevederile prezentului articol. autorizate potrivit legii s î i desf oare activitatea în România. Prevederile alin. re inerea i virarea impozitului pe veniturile din salarii. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. pot opta ca pentru angaja ii acestora. a încet rii acesteia. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale (1) Contribuabililor care î i desf oar activitatea în România i care ob in venituri sub form de salarii din str in tate. potrivit alin. 57. (2) nu se aplic contribuabililor. pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care s-a realizat venitul. este obligat s ofere informa ii organului fiscal competent referitoare la data începerii desf ur rii activit ii de c tre contribuabil i. 1RUPHPHWRGRORJLFH FDWUHDUW. Impozitul aferent unei luni se stabile te potrivit art. ART. respectiv. ca urmare a activit ii desf urate la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate în România. (4) Persoana fizic . (2) Orice contribuabil prev zut la alin. (1). cu excep ia situa iei în care îndepline te obliga ia privind calculul. precum i reprezentan ele organismelor interna ionale ori reprezentan ele societ ilor comerciale i ale organiza iilor economice str ine. direct sau printr-un reprezentant fiscal. (1) are obliga ia de a declara i de a pl ti impozit lunar la bugetul de stat. (3). în cazul în care op iunea de mai sus este formulat i comunicat organului fiscal competent. (3) Misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate în România.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful