Curriculum vitae

Personas dati
Anita Sniedzina, dzim.1986. gada 15. maiiä Rïgä
dzïvo Rïgä, Kalnciema ielä 1, LV-1067, tälr. 625 .......
latviete, LR pilsone

Izglïtïba
No 2005. studiias LU Ekonomikas Iakultätë
2001.-2004. Rïgas 102. vidusskola
Darba pieredze
2007. - paslaik SIA .Latviias Statoil" pärdevëia degvielas uzpildes staciiä
Papildu izglïtïba, kursi
2007. Mäcïbu centrs .Skola", datorapmäcïbas kursi Power Point. Corel Draw. apliecïba.
'alodu prasmes
latviesu valoda - dzimtä
krievu un anglu valoda - brïvi


09.11.2007.
/Paraksts/

!.7.898.

     .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful