hraç Fiyat n Nas l Belirliyoruz?

Do ru Bir Fiyatland rma Politikas Nas l Belirlenebilir?

hrac söz konusu mallar n d piyasalarda pazarlama imkan n belirleyen önemli bir faktör mal n fiyat d r. Do ru bir fiyatland rma politikas , piyasan n özelliklerine, rakiplerin piyasadaki konumlar na ve firman n o ürün için katlanabildi i maliyete ba l d r. Firman n do ru bir fiyatland rma stratejisi belirleyebilmesi için a a daki sorular göz önüne almas gerekmektedir.

hracat dü ünülen mal n potansiyel pazardaki toplam talebi nedir? Talep fiyat de i iklikleri kar s nda ne ölçüde etkilenmektedir? Dü ük bir fiyat uygulamas , ürüne olan talebi artt racak m d r? Fiyat dü ürüldü ünde, piyasadaki rakiplerin tepkisi ne olacakt r? Düsük bir fiyattan çok mal satmak m , yoksa yüksek fiyattan daha az mal satmak m kâr maksimize edecektir? Ba lang çta dü ük bir fiyatla piyasaya girmek, piyasada tutunabilmek için etkili olabilecek midir? Ba lang çta yüksek bir fiyat belirleyerek, piyasadaki mevcut kâr olana n k sa sürede kullanmak, fiyatland rma stratejisine uygun olacak m d r? Dü ük fiyat uygulamas , tüketicilerde kalite ve hizmetin yetersiz oldu u izlenimi b rakabilir mi? Firma gerekti inde, d pazarda daha dü ük bir fiyat uygulayabilecek midir?

Firma, teklif öncesi genel bir de erlendirme yapabilmek amac yla, yapt ihracat maliyet analizi çerçevesinde, bir baz fiyat tesbit etmelidir. Bu fiyat do rultusunda, al c n n önerdi i fiyat de erlendirilip, firma aç s ndan en uygun olan teklif fiyat belirlenebilir. Ihracatç lar m z n, ihraç edecekleri mal n potansiyel pazardaki gerçek sat fiyatlar n tahmin edebilmeleri için, yard mc tablolar olu turulabilir. Hedef pazarlardaki, muhtemel fiyatlar n tahmini, ayn zamanda ihracatç lar m za rekabet üstünlü ü sa layacakt r. hracatç lar m z n bu f rsat yakalayabilmeleri için özellikle uluslararas fiyatlar bilmeleri ve günü gününe uluslararas borsalardan takip etmeleri gerekmektedir. Örne in Almanya'ya sataca m z ya -sebze ve meyveler için Hamburg halindeki fiyatlar n, bu day için Londra, New York borsalar n n, çay için Roterdam borsalar n n takip edilmesi gerekecektir

piyasadaki rekabet fiyat dü ürmeyi gerektirinceye kadar yüksek fiyat uygulamas na devam edebilir. Böyle bir durumda ihracatç . uygulanan fiyat düzeyi k sa dönemde kârlar n maksimizasyonu sonucunu verir. Bu amaçla. Bunu da k sa ya da uzun dönemde gerçekle tirmeyi hedef alabilir. Bu stratejinin uygulanma nedenleri. . çok say da firma için birinci derecede öneme sahiptir. Baz firmalar ba lang çta talep esnekli i az olan ve o mala yüksek bir fiyat ödemeyi göze alan al c lar içinyüksek bir fiyat uygulamas n ve böylece k sa sürede pazardaki mevcut kâr eldeetmeyi hedef alabilirler. kâr amaçl fiyatland rma hedefleri. Firma kâr n mümkün olan en yüksek düzeye ula t rmay amaç edinmi olabilir.Fiyatland rma Stratejileri Kâr maksimizasyonu Genel olarak firmalar kâr elde etmek için faaliyette bulunduklar ndan.

piyasan n talep yap s . b) "Elit" piyasa ihtiyaçlar na cevap verilmesi dü ünüldü ünde tüketici kitlesi daha dar olmakla birlikte daha yüksek kâr marjlar n n sa lanmas mümkün olabilecektir. dünya konjonktürü gibi unsurlar göz önüne al narak saptanmal d r.a) Mal yüksek gelirli tüketicilere hitap edebilir. fiyat n önemli olmas ndan daha çok mal n yenilik göstermesi veya kalitesi önemli olmaktad r. Kâr marj . Mal n fiyat esnekli inin zay f olmas . Öte yandan firma uzun dönemde kâr maksimizasyonu hedefine ula may planl yorsa. . fiyat n dü ük tutabilir ve uzun dönemde pazar pay n geni leterek kâr maksimizasyonuna ula abilir. Bu durumda mal n fiyata kar duyarl l zay f olacak ve göreli olarak mal n kalitesi ve sürekli yenilik göstermesi gibi unsurlar daha fazla önem ta yacakt r. pazar ülkenin kendisine has özellikleri.

Bu gibi durumlarda. Hedefe göre izlenecek fiyatland rma politikas nda ba ar n n ölçüsü. ihracatç rekabete ra men piyasaya girmek için dü ük fiyat uygulamas na gider ve piyasaya yerle tikten sonra fiyat yükseltebilir. her pazara ili kin yeterli bilginin ve fiyat de i meleri kar s nda rakiplerin tepkilerinin ne yönde geli ti ine ili kin deneyimin mevcut olmas na ba l d r. . Pazar pay n n artt r lmas nda ya da rekabetin yo un oldu u bir d pazarda mevcut pazar pay n n korunmas nda fiyat etken bir araç olarak kullan labilir. Sözgelimi uluslararas piyasalarda pazar pay n geni letmeyi ya da mevcut pazar pay n korumay amaç edinmi olabilirler.Pazar pay n n geni letilmesi ya da korunmas Firmalar zaman zaman kâr d nda kalan hedefler de benimseyebilirler.

fiyat k rmas halinde di er sat c lar fazla etkilemeyecek ve sat artt rmak mümkün olacakt r. Örne in Almanya makina ve üretimde uzmanla m kadrosuyla dünya pazarlar nda yüksek bir imaja sahiptir. Tersi durumda ise. fiyat k rma politikas kar s nda di er sat c lar da fiyat k racak ve sonuçta elde edilecek kâr azalacakt r. Bu a amada yüksek fiyatlar dahi sat azaltmamaktad r. . Ürünün kalite aç s ndan liderli i Ihracatç ürünün yüksek kaliteli oldu u konusunda al c y ikna etmek için yüksek bir fiyat politikas izleyebilir.Piyasada kalabilme Ihracatç maliyeti ne olursa olsun dü ük fiyatla sat yaparak cirosunu geni letebilmeyi amaçlayabilir. E er firma mal n büyük üreticilerinden de ilse.

Örne in tra b ça ve tra makinesi birbirini tamamlay c nitelikte ürünlerdir. Tamamlay c mal n i levi Bir mamüle olan talep di er bir mamüle olan talepten do uyorsa. Sözgelimi. . erken nakit sa lama hedefini benimseyebilir. firma as l kâr sa layan mamüllerin sat n artt rmak için di er ürünün fiyat n çok dü ük tutabilir. Pazarlamac tra makinas n dü ük fiyatland r p sat a sundu unda. bir i letme pe in ödeme yapanlara özel indirimler sunarak al c lar ya da distribütörleri erken ödeme yapmalar için motive edebilir.Erken nakit sa lama E er bir firman n nakit problemi varsa ve bu önemli bir sorun olarak kar s na ç k yorsa. Firman n mal grubu içerisinde tamamlay c mal unsuru olan bir mamülü dü ük olarak fiyatland rmas tüketicileri cezbedebilmekte ve dolay s yla her iki ürüne olan talebi art rabilmektedir. tra b ça n n sat lar da artacak ve kâr hedefine ula lm olunacakt r.

Fiyat farkl la t rmas mü teri. Her ne kadar fiyat standardizasyonunu uygulayan firmalar varsa da genellikle standart bir fiyatla çok say da d pazara ula lmas çok güç olmaktad r.Fiyat farkl la t rmas Pazar ve rekabet ko ullar ile di er çevresel faktörler bir ülkeden di erine de i iklik gösterdi ine göre. fiyat farkl la t rmas n n ortaya ç kmas da kaç n lmaz görünmektedir. . mal n türü ya da zaman gibi faktörlerin esas al nmas ile de i ik ekillerde yap labilmektedir.

Bu nedenle. Dolay s yla fiyat k rarak piyasaya girmek zordur. . Ihraç konusu ürünün hedef pazardaki net tüketim de eri a a da belirtildi i ekilde hesaplanmaktad r. Ayr ca bu mallar n i lenmi mamüllerine olan talep giderek geli mekte ve standart vas flar daha fazla önem ta maktad r. pazarlamada mal n kalite ve ambalaj da önem kazanmaktad r.Uluslararas Piyasalarda Fiyatland rmaya Etki Eden Faktörler Talep Firman n yapaca tüketim ara t rmalar n n amac . ithalatla kar lanma oran n ve tüketici tercihlerini ortaya koymakt r. ihraç mal na kar hedef pazarlardaki iç talebin büyüklü ünü. Net tüketim miktar = (iç üretim) + (ithalat miktar ) .(ihracat miktar ) Örne in g da maddelerinde talep genelde kararl d r ve fiyat esnekli i dü üktür.

. mal fabrikadan ç k ta ambalajl olarak al nm ise. hacim. mal n cinsi gözönüne al narak. Söz konusu ihraç mal . ayn firma taraf ndan üretilmi ise o mal n birim maliyeti. Mal birim maliyeti uluslararas fiyatlar (ya da pazar ülke iç fiyatlar ) Birim maliyet ise. Teklif fiyatta söz konusu olan birim maliyet. uzunluk gibi birimlere göre hesaplanabilmektedir. belirli bir süre içinde gerçekle en de i ken ve sabit gider toplam n n yine o süre içinde üretilen toplam ürün say s na bölünmesi suretiyle bulunmaktad r.Maliyet Maliyet fiyat düzeyi belirlemede çok önem ta yan bir unsurdur. fabrikadan ç k maliyeti olacakt r. Örne in. adet. a rl k. ambalaj için ayr bir gider kalemi açmak gerekmeyecektir. Bu nedenle. firman n bir piyasaya girebilmesi için asgari art.

hracatç firma mal n ihraç etti i her d pazarda farkl bir talep e risi ile kar kar ya bulunmaktad r. Enflasyon . ihraç fiyat n n. yukar da belirtilen nedenlerden dolay yurtiçi pazara oranla daha fazla risklidir. Ancak burada unutulmamas gereken husus sorunun ulusal pazarda oldu u kadar basit olmad d r. Varolan risk unsuru sigorta ile ortadan kald r lmaya çal lmaktad r.Durgunluk: Piyasalar aras ndaki farkl enflasyon oranlar . . ülkeleraras ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. al c lar n tercihleri de tavan fiyat belirlemektedir. Enflasyon kadar durgunluk da. ekonomik ko ullar ve ya ama al kanl klar gibi pazara ili kin faktörler ihraç fiyatlar n n tavan s n r n n belirlenmesinde firmaya yard mc olmaktad r. Risk: D pazar. ç pazarda oldu u gibi. bu da elde edilen kâr azaltmaktad r. Durgunluk dönemlerinde fiyat dü ürme politikalar izlenebilmekte.Pazar ko ullar Maliyetler ihraç fiyatlar n n taban s n r n belirlerken. Enflasyonun yüksek oldu u pazarlarda ise fiyat ayarlamalar daha k sa dönemler için yap lmaktad r. farkl dinler. her bir piyasa için ayr ayr fiyat belirlenmesini gerektirmektedir. yurtiçi fiyatlardan daha yüksek olmas na neden olmaktad r. d pazarlarda da pazar n demografik yap s . Mal n sigortalanmas teslim ekline göre ihracatç ya ait olabilmekte ve bu durumda sigorta maliyeti de. mü terilerin örf ve adetleri.

mamülün üretilip sat laca fiyat. rekabet ko ullar n n bilinmesi de gerçek fiyatlar n belirlenmesinde yard mc olmaktad r. . Dolay s yla birbirlerinin fiyat kararlar n da etkileyeceklerinden. Tam rekabet ko ullar nda fiyat pazarda olu tu una göre. Oligopol ko ullar rekabet bask s n n en yüksek oldu u pazar ko ullar ndand r. Bu durumda fiyat belirleyen firma aç s ndan maliyetler önemli bir faktör durumundad r ve fiyatland rma aç s ndan en önemli sorun mamülün maliyetlere göre mevcut pazar fiyat ndan sat l p sat lamayaca d r. Serbestliklerinin derecesi de mamüllerinin farkl la t r lmas yla orant l d r. kendisi de onlar n davran lar ndan etkilenir. Oligopol ko ullar nda firmalardan birinin bir fiyat de i ikli i yapmas . her firma fiyat davran n ayarlarken di er firmalar n fiyat davran lar n da dikkate almak zorundad r. Sözgelimi sat c lardan birisi sat lar n artt rmak için fiyatlar n dü ürürse.Rekabet Maliyet ve talep ko ullar n n bilinmesi firman n taban ve tavan fiyatlar n n belirlenmesine olanak verirken. kalite ve nitelik aç s ndan farkl l klar gösterdi i ya da al c lar yönünde farkl olarak alg land durumlarda sat c firmalar monopol durumuna yakla arak mamüllerine fiyat taban ve tavan aras nda daha fazla serbestlik içinde fiyat saptayabilirler. Ancak üretilen ve sat lan mamüllerin benzer olmad . di erlerini de rekabete te vik ederek ayn yola sürüklemektedir. rakipleri de ayn davran içine girmektedirler. pazar fiyat n n alt nda bir fiyat olacakt r. S n rl say da sat c n n bulundu u oligopolde her firma di erlerinin davran lar n etkiledi i gibi. Fiyat dü ürmeleri giderek endüstride bir fiyat sava biçimine dönü ebilmekte ve bunun sonucunda baz i letmeler pazardan çekilmek zorunda kalabilmektedir.

Oligopol piyasas nda. belli bir sektörün mal ve hizmet talebini kar lar. E er bu firmalar rekabet içerisindeeylem yap yorlarsa 2 firman n yer ald bir oligopole (tak m tekeli) Oligopol Birkaç sat c n n mevcut oldu u piyasa türü. piyasa belli firmalarca payla lm olup. Monopol(Tekelci) . firmalar n mâliyet yap lar na göre kâr marjlar belirlenmektedir.Düopol ```Düopol```. piyasada bir ürünü üreten 2 rakip firman n ve bu firmalar n rekabet içinde olmas durumudur. Türkiye`de uyumlu eylem olarak nitelendirilir ve cezaland r l r. Ancak böyle bir uygulama pek çok ülkede rekabet kanunlar na ayk r say l r. Bu piyasa türünde az say da sat c . E er bir düopolde firmalar beraber uyumlu eylem içinde bulunup beraber fiyatlar kontrol ediyorlarsa bu uygulama tekele benzer.

Ekonomik yönden geli mi ülkelerin paralar nda yap lan devalüasyonlar ihraç mallar n n sat fiyatlar n etkilemektedir. . normal olarak. ihracat kredileri. hracat fiyat na etki eden cari döviz kuru. Ancak. Kur politikas . döviz kuru. vergi iadeleri. ihracat üzerine konan vergiler. ihracat n yöneldi i piyasa için fiyatlar n daha cazip hale getirilmesi amac yla kullan ld nda te vik politikas n n bir arac olmaktad r. Ayr ca. iki piyasa aras ndaki fiyat fark n ortadan kald rmaya yöneliktir. yabanc ülkelerin ihracat olanaklar n geli tirmek amac yla zaman zaman paran n de erini dü ürmeleri fiyatlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmektedir.Döviz kuru politikalar Ülkeden ülkeye de i en farkl kur uygulamalar uluslararas fiyatland rma kararlar üzerinde etkili olmaktad r. girdi ve faiz subvansiyonlar gibi çe itli subvansiyonlar n hesaba kat lmas yla bir Dolarl k ihracattan elde edilen milli para miktar "ihracat n efektif döviz kurunu" göstermektedir.

vs. ithal s n rlamalar . Bir çok geli mi ülke ve AB. hükümetlerin ihraç fiyatlar na müdahalesi gibi iç piyasada ihracatç n n faaliyetlerini s n rlayacak ekilde olabilece i gibi. . anti-damping yasalar. Baz ülkelerde hükümetler ithal mal na ödenecek miktar ile. sözkonusu ithalat n sosyal yarar aras ndaki ili kiyi de erlendirmektedirler. gibi). Bu ülkelerde tüketiciler yüksek bir fiyat ödemeye raz olsalar bile. Yasal ve politik ko ullar. yabanc firmalar n fiyat düzeylerinin kendi iç piyasalar ndaki fiyatlardan daha a a olmas durumuna kar anti-damping uygulamalar ile piyasalar n korumaktad rlar. hükümet sosyal yarar aç s ndan gerekli olmad n ileri sürerek bu tür bir mamüle döviz tahsisini engelleyebilmektedirler.Hükümet politikalar Ülkeden ülkeye de i iklik gösteren yasal ve politik ko ullar ihracatç lar n fiyatlar n istedikleri gibi ya da pazar ko ullar n n gerektirdi i ekilde belirlemelerini engelleyebilmektedir (tarifeler. uluslararas pazarlarda ihracatta her ülkeye göre de i en belli kurallarla faaliyetlerin s n rland r lmas eklinde de olabilmektedir.

Fiyatlar üzerinde etkin olan yönetim politikalar . mamul politikas . da t m kanallar na ili kin politikalar ile reklam vehaberle me politikalar d r. Di er taraftan ülkede ihracata yönelik uygulanmakta olan sübvanse edici veya dolayl te vikler de fiyat belirlemede etkili di er politikalar aras nda bulunmaktad r. i letmenin geçmi teki ve imdiki organizasyon yap s ndan ve yönetim politikalar ndan etkilenmektedir.letme politikalar Fiyatland rma kararlar . .

Ayr ca. o mal n maliyetini olu turmaktad r. teslim ve sigorta giderleri de maliyetin önemli kalemleri aras nda yer almaktad r. F (teslim fiyat ) + F (ula m) + F (depolama) + F(Banka masraflar ) + F(sigorta) + F(da t m) = F(ihraç pazar ndaki fiyat) . F (üretim) + F (kâr marj ) = Teslim Fiyat II. sat . ihracat söz konusu oldu unda. malzeme ve i letme giderleri. hracat Fiyat : I.Ihracat Maliyet Analizi Bir mal n üretimi için kullan lan emek.

500 çift ayakkab n n üretim maliyetinden daha fazlad r. Üretim maliyeti. (kira. üretim miktar artt kça.. amortisman.. Buna "de i ken maliyetler" denmektedir (malzeme giderleri. Fakat çift ba na maliyet. üretim artt kça dü mektedir... "sabit maliyetler"dir. her i letmenin üstlenmek durumunda kald maliyet. birim maliyet dü mektedir. 5000 çift ayakkab n n maliyeti. gerçekle en üretim miktar na göre de i ebilmektedir. Sabit ve de i ken maliyetlerin toplam .. yak t. üretim art na ba l olarak artan maliyetler de bulunmaktad r.Üretim miktar n n art ndan ba ms z olarak. Bir ba ka deyi le. Örne in. bir mal için yap lan "Toplam Maliyet" de erlerini vermektedir. gibi).gibi).. Ayr ca.. emek giderleri. i letme giderleri . enerji giderleri . .

sabit maliyetlerini iç piyasaya yönelik sat larla kar layaca ndan.Basabas fiyat: Bir mal n üretiminden sat a amas na kadar yap lan tüm harcamalar. bu fiyat n üstünde yap lacak her sat ise firmaya kâr sa layacakt r. Ancak konuya uzun dönem aç s ndan yakla lacak olursa: Firman n ihracata yönelmesi halinde. hraç sat maliyetini hesaplarken. mal n dü ük bir kârla ihraç etmek ya da yüksek bir kârla yurtiçi piyasada satmak gibi iki seçenek aras nda optimal bir seçim yapmak zorundad r. firman n yapmas gereken analiz. d piyasaya sürece i her mal için de i ken maliyeti hesaplamakt r. Firma iç piyasaya yöneldi inde k sa dönemde kâr marj yüksek olabilir. ortaya ç kan de er "ba aba fiyat olu turmaktad r. Bu konuda dü ük bir fiyatla firman n ihracata yönelmesi ve bu ihracat n firmaya sa layaca faydalar n incelenmesi gerekmektedir. iç piyasaya sat n yan s ra d piyasalara dü ük kâr marj ile yap lacak sat larla. . marjinal maliyetlerin firmaya getirece i ek yüklere ba l d r. Firma. Firma. Firman n d piyasada fiyatlar hangi düzeye kadar dü ürebilece i. firman n üretim hacmi geni leyecek ve dolay s yla birim ba na ortalama maliyeti dü ecektir. iç piyasa sat lar nda kullan lan metodlardan vazgeçmek gerekmektedir. üretim miktar na bölündü ünde. Sözkonusu fiyat n alt nda yap lacak her sat firmaya zarar.

neden fiyatlar dü ürmek yoluyla ihracata yönelsin? Böylesi bir durum ihracat maliyet analizi yap lmad takdirde.Iç piyasadaki sat lardan istedi i kâr düzeyini elde edebilen bir firma. Ancak. Oysa gerçekte. K saca firma. dü ük fiyat politikalar ndan etkilenmeyebilirler. toplam üretimini artt rmak ve dolay s yla birim maliyeti dü ürmek yoluyla yapt ihracatta. firman n iç piyasaya yönelik üretiminin birim maliyetinden dü üktür. Uluslararas alanda zorlay c bir fiyat politikas izlemeyi hedeflemi bir firma aç s ndan.birim maliyet ile e anlaml olan. toplam kâr marj n yükseltebilecektir. marjinal maliyetlerin olabildi ince dü ük tutulmas yararl olacakt r. uluslararas alanda ün yapm büyük firmalar a a daki nedenlerden ötürü. ba aba fiyat da daha dü ük olacakt r. Bundan dolay . . ihraç ürünlerinin marjinal birim maliyeti. birincil amaçlar kâr elde etmek olan firmalar ihracat yapmaktan al koyacakt r.

‡ Marka ‡ Güvenilir kalite ve hizmet ‡ Da t m kanallar n n iyi olmas ‡ Nitelikli elemanlar n n olmas ‡ Etkili ve çekici ambalajlama Ihraç pazar nda. uzun dönemde d piyasada dampinge yol açabilmektedir. Fakat zorlay c fiyat uygulamalar . ürün kalitesi ve etkili bir pazarlama. dü ük fiyat uygulamalar k sa ya da uzun dönemde elbette etkili bir piyasa arac olabilir. . Ayr ca. pazar pay n n korunmas n sa layabilir.

Sigorta.A. (FOB. ihraç mal n n teslim yerini temel alan sat tiplerini kapsayan Milletleraras Ticaret Odas taraf ndan haz rlanan INCOTERMS'in fiyatlama biçimleri esas al nmaktad r.I. : Gemi Do rultusunda Teslim ‡ F.S.F. : Gemi Bordas nda Teslim ‡ C.O. FAS. CIF gibi). Bu konu ile ilgili olarak. C+F. : Mal Bedeli. Navlun ‡ Ex-Dock : Var Limanda Teslim . D Ticarette Kullan lan Teslim ekilleri: ( hracatç n n ve thalatç n n Yükümlülükleri) ‡ Ex-Factory (EX-Works) : Ticari letmede Teslim ‡ F.B.hracat Fiyat n n Belirlenmesi Fiyat belirlemeleri uluslararas alanda çe itli ekillerde standartla t r lmaya çal lm t r.

Fiyat Belirleme A amalar malatç n n Teklif Fiyat Ambalajlama ve Markalama Ta ma Giderleri Yükleme-Bo altma Giderleri Finansman Giderleri Banka Giderleri Doküman Giderler Genel Giderler FOB Giderler .

Navlun CIF Giderler Var Yurtd Bo altma Giderleri Komisyon Giderleri Sigorta hracatç n n Kâr .

thalat Gümrük Vergi ve Harçlar Var Maliyetleri Gümrük Komisyoncu Bedeli .

thalatç n n Deposuna Tas ma Perakende Fiyat thalatç n n Kar Marj Perakende Kar Marj Tüketiciye Gelen Fiyat .

000 TL+KDV oldu u varsay lacak olursa. bu durumda ambalaj giderlerinin de ayr ca gözönünde tutulmas ve birim ambalaj maliyetinin fiyata eklenmesi gerekmektedir. olacakt r. genelde mal n teklif fiyat içinde kapsanmaktad r. ya da mal ayr bir ambalajla satmak gerekiyorsa. . Ambalajlama ve markalama Ambalajlama giderleri. 1 tonun maliyeti = 35.000 x 1000 kg /175 kg. Örnek: Dökme olarak al nan bir kimyasal maddeden bir varile 175 kg konulabildi i ve bir varilin bedelinin 35. Buna mal faktör maliyeti de denmektedir. Ancak mal dökme veya ambalajs z al nm sa.malatç n n teklif fiyat Mal n fabrikadan al c ya teslim edildi i fiyatt r.

nakliye bedeli ile 40 makine ta t lm t r.000. birim nakliye gideri hesaplanmaktad r. 1. garaja veya havaalan na uzak ise.000/40 her mal n birim fiyat n n belirlemesinde eklenecek tutard r. bu mal n yükleme yerine nakli gerekecektir. havayolu ta mas yla gidecekse.Ta ma giderleri Mal n bulundu u yer. yükleme yap lacak limana. Genelde kamyon ba na ücret al nd nda. ta ma ücreti mevcut mal miktar na bölünerek. hraç edilecek mal. demiryolu veya havayoluyla nakliyesinde yükleme yerine kadar ta nmas nda söz konusudur. . mal do rudan fabrikadan ya da depodan al naca için ek bir nakliye gideri olmayacakt r. Bu tür giderler özellikle mal n deniz yolu. Örnek: 1.000 TL.000.

Kamyonla yap lan sevkiyatlarda. bo altma gider tutar fazlala maktad r. bo altma giderleri özellikle büyük kapasiteli teslimlerde önem kazanmaktad r.Yükleme-bo altma giderleri Mal n ta naca araçta yükleme. Konteynera yüklenebilecek miktara göre birim maliyet fiyata ilave edilmektedir. liman i letmelerinin alm oldu u bir bedel bulunmaktad r. Bu de er ton ba na limana göre de i mektedir. a) Conventional (dökme) gemiler için. imalatç mal kamyon üzerinde teslim edece inden yükleme masraflar sözkonusu olmamaktad r. adet gibi esaslara ba lanabilmektedir. a rl k. bo altma ücretleri hacim. Limanda yap lan yüklemelerde ise. b) Konteyner yüklemelerinde konteyner n büyüklü üne göre de i en de erlerde yükleme bedeli al nmaktad r. Miktar n artmas ile yükleme. Mal n yükleme. .

Fiyat saptarken vade fark n mü terinin de benimseyece i bir tutarda yapmak için en uygun yol. üphesiz mal tutar na ekleyecektir. akreditif bedeli üzerinden de i en oranlarda kar l k almaktad rlar. Firman n daha yüksek bir oran önermesi.Finansman giderleri (Vade fark ) Kredili sat larda vadeye göre ürünün fiyat na eklenecek farklar ihracatç sat politikas na ve mali yap s na göre karar vermelidir. E er firma. o ülkedeki teklif edilen vadeye kar l k gelen faiz hadlerini esas almakt r. . Banka giderleri Ihracat s ras nda veya ihracattan sonra kullan lan ihracat kredilerinin maliyetlerini firma. kredili sat a girmek risk olacakt r. bunu kald ramayacaksa. Türkiye'deki bankalar ihracat hizmetlerinden dolay . mü teriyi bu mal ya iç piyasadan ya da daha uygun di er piyasalardan almaya zorlayacakt r.

Doküman giderleri Ihracat için tescil. lisans. ruhsatname gibi belgelerin temini için yap lan giderler. dola m belgesi vs. Genel giderler Direkt ihraç edilecek malla ilgili ölçme. tartma. men e ehadetnamesi. analiz. .O. maliyeti olu turmaktad r. bunun yan nda bitkisel ve hayvansal ürünlerin ihrac nda istenen belge ve ruhsatnameler için yap lan giderler ve benzerleri bu ba l k alt nda maliyete dahil edilmektedir. gözetme firmalar na verilen giderler bu kapsamdad r. expertiz giderleri. konsolosluk tasdikleri. döküman giderleri. Yukar da belirtilmi gider kalemlerinin toplam F.B.

Sat c . Cost and Freight sözcüklerinin k salt lm olup "mal bedeli ve navlun³ anlam ndad r. Birime dü en navlun miktar n bulmak için hesaplamalar n do ru yap lmas gerekmektedir. Navlun hesaplamas . adet cinsinden sat yap lan bir mal n gerek hacim ve gerekse a rl k olarak navlun hesab n n yap lmas gerekmektedir. . C+F Maliyet (Cost and Freight) = Mal Bedeli + Navlun C+F. gösterilen var yerine mal gönderebilmek için gerekli tüm giderleri kar lamak zorundad r. mal yükleme liman nda geminin küpe tesinden geçti i andan itibaren sat c dan al c ya geçmektedir. ancak malla ilgili tüm zarar ve ziyan rizikolar yla giderlerde meydana gelebilecek herhangi bir artma yükümlülü ü.Navlun (Freight) Mallar n ithalatç ülkeye ta nma giderleridir. Örne in. maliyet kalemlerinin önemli bir k sm n olu turmaktad r.

Insurance and Freight" sözcüklerinin k salt lm olup "Mal Bedeli. firma ad na firman n i lerini takip eden ya da arac l k yapan firmalara ödenen giderler de maliyete kat lmaktad r. komisyon giderleri Yurtd nda firman n temsilci ini yapan.Yurtd acenta. CIF Maliyet (Mal bedeli. sigorta irketleriyle bir sözle me akdederek sigorta primini ödemektedir. Bu terim. Görünmeyen kalemlerin hesaplanmas çok zor olmaktad r. Sat c . C and F'in benzeridir. Bunlar. sigorta ve navlun) CIF. mal n ta nmas esnas nda zarar ve ziyan rizikosuna kar sigorta sa lamak zorundad r. . genellikle kâr n içerisinde eritilmektedirler. Sigorta ve Navlun" anlam ndad r. ancak bu gider kalemlerinin d nda görünmeyen pek çok gider kalemleri de olabilir. genel gider kalemleridir. Mal n cinsine ve sigorta kapsam na göremaliyet de i ebilmektedir. Yukar da aç klanan maddeler. Sigorta stendi i takdirde mallar sigorta yapt r labilir. "Cost. ancak sat c . Görünmeyen gider kalemlerine örnek olarak.

(sat fiyat +di er gelirler)-maliyet=kâr prensibinden hareket edilebilmektedir.Yurt d ve yurtiçi teminat mektubu masraflar Komisyon ödemelerinde döviz al ve döviz sat kur farklar Kamyonun bekleme ücretleri Sat lan mal n. . Sat fiyat ile maliyet aras nda olu an kâr beklentisi. sat fiyat n n tesbitinde etkin rol oynamaktad r. sat fiyat n tesbit ederken. cinsine göre fon kesintileri (varsa mutlaka hesaplamaya dahil edilmektedirler). Sonuç olarak.

.

.

hracatç Firman n Kullanabilece i Fiyatland rma Formu Örne i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful