i h c Kinh t TP.

HCM

CHÀO M NG CÁC H C VIÊN THAM GIA L P H C
³K n ng giao ti p ´

PH N 2: QUÁ TRÌNH GIAO TI P

CH

NG 6

PH N H I

PH N H I
‡ K N NG NGHE ‡ Trông b n nh th nào-B n c m th y và suy ngh nh th nào-Ph i nói gì. ‡ K N NG C ‡ S l nh h i qua c-t c c ‡ K N NG PH N H I ‡ Th hi n ph n h i-Ti p nh n ph n h i

Quy trình giao ti p
Nhieãu Mã hoá

MÔI TR

NG

Thông i p

Nhieã u

Gi i mã

Ng

ig i

Ng

i nh n

Gi i mã

Mã hoá

Ph n h i

K N NG NGHE

1. K n ng L ng nghe
Nghe
Ph i h c ( u tiên- Cu i cùng) Ph i s d ng (Nhi u nh t- Ít nh t) c d y (Nhi u nh t- Ít nh t)

Nói

c

Vi t

Nghe và l ng nghe
ng c m T p trung Ch n l c Gi v Ph t l

Phân bi t nghe và l ng nghe

Nghe
Ch s d ng tai Ti n trình v t lý, không nh n th c c

L ng nghe
S d ng tai nghe và trí óc
Gi i thích âm thanh, ti ng n Thông tin, ch n l c, gi l i và lo i b

Nghe âm thanh vang

Nghe và c g ng hi u thông n tai tin c a ng i nói Ph i chú ý nghe, gi i thích và hi u v n Ti n trình n ng ng, c n th i gian và n l c

Ti p nh n âm thanh theo ph n ph n x v t lý Ti n trình th ng

L ng nghe là gì
³Quá trình thu nh n, s p x p ngh a và áp l i nh ng thông i p c nói ra b ng l i ho c không b ng l i.´

(1996, International Listening Association)

L ng nghe
L i ích
Tìm ki m, ch n l c, phân lo i và l u tr thông tin (4Ss - Search, Sift, Sort and Store) Th hi n s tôn tr ng Phát hi n s mâu thu n Phát hi n nh ng i m then ch t có giá tr ánh giá hi u bi t

Huy n tho i v l ng nghe
L ng nghe k t n i v i trí thông minh L ng nghe không th h c nghe (Hearing) L ng nghe là b n n ng L ng nghe có ngh a là ang ng ý c L ng nghe (Listening) gi ng nh

Nh ng rào c n c a l ng nghe
nh h Môi tr ng b i ng i nói/ di n gi : hình
dáng, trang ph c, phong cách«

ng xung quanh: ti ng n, chuông i n c a ng i nghe:

tho i, ai ó i ngang«

Nh ng c m xúc và thái
T c gi n, b c d c,

Thiên v , thành ki n T cao Phán xét tr c, l ng nghe sau

Thói quen l ng nghe
Không t t
L ãng c m xúc chi ph i V i vàng phán xét B r i trí, không t nh táo Không ghi chép ho c ghi chép m i th B quan nh ng thành ph n khó hi u B phí l i th th i gian suy ngh

T t
Ch m chú Nh n bi t và ki m soát c m xúc L ng nghe toàn b thông i p tr c khi phán xét T nh táo Ghi chép nh ng ý chính Yêu c u gi i thích T n d ng l i th th i gian suy ngh

L ng nghe ch
Th hi n cho ng c a b n:

ng và hi u qu
i nói
i nói bi t s chú ý

1.T p trung s chú ý vào ng

Hãy b t u b ng m t thái tích c c và nhi t tình Duy trì giao ti p b ng ánh m t ng n và th ng xuyên Ch n cách di n t b ng i u b

L ng nghe ch
1.T p trung s nói

ng và hi u qu
chú ý vào ng
ng phù h p

i

T o m t môi tr
quá xa t

Duy trì m t kho ng cách h p lý gi a b n và ng i nói: không quá g n ho c Không các tác ng làm phân tán hay ng t quãng: chuông i n tho i, i
ng th ba

G b t t c các rào c n h u hình gi a b n và ng i nói: m t ng tài li u, bàn
quá l n

L ng nghe ch
2. Khuy n khích it

ng và hi u qu
ng nói

T oc h i i t ng bày t hay trình bày: a ra nh ng khuy n khích b ng l i và không b ng l i
S d ng nh ng c ch tích c c và h tr : g t u, v m t t p trung, gi ng i u, ghi chép Nói nh ng câu b tr

H i th m dò m t cách l ch s
S d ng câu h i: câu h i óng, m Tránh ng t l i ng i nói

L ng nghe ch

ng và hi u qu

. Ph n h i l i nh ng gì ã nghe
Di n gi i: Nói l i nh ng ý chính ã nghe c Làm rõ: Nói l i s hi u bi t c a b n ki m tra
xem có úng ý ng i nói hay không ti p t c ng

Tóm t t l i: Nêu ra nh ng ý chính
th o lu n ho c k t thúc th o lu n sau n i dung c a thông i p

Thông c m: Ph n h i l i nh ng tình c m

L ng nghe
Nguyên t c c a vi c l ng nghe hi u qu
1. Tìm ki m nh ng vùng l i ích. 2. Không chú tr ng vào nh ng l i c a phát bi u. 3. Không v i phán quy t. 4. L ng nghe nh ng ý t ng. 5. Ghi chép. 6. Ph n ng tích c c. 7. Ch ng l i s l ãng. 8. Thách th c nh ng suy ngh . 9. Làm t ng hi u bi t v i s suy ngh tích c c khi nghe. 10. Giúp và khuy n khích ng i nói

K N NG

C

‡ Hai ph ng pháp c tích c c ‡ t câu h i ‡ Dùng k thu t g i nh

T CÂU H I: Các l ai câu h i trong khi c 1. Câu h i ghi nh 2. Câu h i gi i thích 3. Câu h i áp d ng chuy n khái ni m ra i u ki n thông th ng 4. Câu h i phân tích áp d ng nh ng giai an h p lý trong quá trình t t ng 5. Câu h i t ng h p thông tin l i t o ra ý t ng m i 6. Câu h i l ng giá, òi h i ph i phán óan

DÙNG K THU T G I NH ‡ K thu t này có th thu c kh n ng c a trí não (nh b n tóm t t c th hi n trong suy ngh c a b n) hay c vi t ra (nh ghi chú hay g ch d i) ‡ K thu t này bao g m 3 thành ph n: 1. B c c 2. Ghi chú 3. Tóm t t

T C C Hãy th suy ngh v s li u tài li u c n c sau: ‡ B n ghi nh , th t , báo cáo 120.000 ‡ 30% hai nh t báo 435.000 ‡ 80% t t p chí ngh nghi p 150.000 ‡ 50% hai t p chí tin t c 45.000 ‡ 25% quy n sách 30.000 ‡ 50% t p chí gi i trí 30.000 ‡ T ng c ng 815.000 N ut c c: 250 t / phút=>56gi /tu n => 8gi /ngày

‡ PH NG PHÁP SARAS Survey: Kh o sát Analyze: Phân tích Read at the appropriate speed: thích h p`

cv it c

‡ ‡

KH O SÁT Kh o sát có ngh a là xem tr c tài li u b ng cách c vài m c k l ng và l t nhanh các ph n còn l i. ‡ T p trung vào 3 i m : 1. Ph n u 2. Ph n cu i 3. B c c

PHÂN TÍCH CV IT C THÍCH H P ‡ c l t qua ‡ c bình th ng ‡ c k l ng

PH
(3) cl M c ích nv Thí d K x o c Bi t ý t

NG PHÁP SARAS
(1)KH O SÁT (2)PHÂN TÍCH CV IT C t nhanh ng chính Ýt ph Dòng Bài h c hay gi i quy t công vi c Nh p i u n i tâm c ng bách (1) c tài li u t ng quát (2)Nâng cao s trung t p THÍCH H P c bình th ng ck l ng

ng chính và

Ý t ng chính, ph và chi ti t Câu Bài h c hay báo cáo S d ng hi u qu s chú ý b ng m t c tài li u khó

Trang hay c t Báo , t p chí (1)Mô hình ngón tay (2)Nh p i u ng ai hi n b t bu c (1) ýt cl t bi t ng chính c

Công d ng

(2)Xem tr (3)Ôn l i

‡ Ph ng pháp ³ nh p i u ng ai hi n b t bu c´- Khi b n c l t nhanh. B n h y ch n m t nh p i u và theo u i nó b t k nh p i u nào.

Mô hình ngón tay

K N NG PH N H I
‡ VAI TRÒ: ‡ Thu th p nhi u thông tin h n ‡ Linh h at trong cách ng x v i nhi u i t ng khác nhau ‡ Ng i khác s ch p nh n ph n h i c a b n n u b n sãn lòng ch p nh n ph n h i c ah ‡ T ng thêm kh n ng tham gia t p th ‡ Duy trì m i liên h t t h n

‡ TH C HI N PH N H I ‡ Hai ph ng pháp: Nói - Vi t NÓI 

Có th dùng nh ng câu h i tr c ti p Có th nh n xét ngôn ng c ch c a h Có th ph n h i ngay câu h i c a h Có th ch theo chi u h
ng ch m d t câu chuy n ng tích c c

VI T Có nhi u th i gian l a ch n t ng thích h p Có th trình bày chi ti t h n Có th cung c p các tài li u l u tr b sung T o c h i cho i t ng có nhi u th i gian xem xét k nh ng ph n h i c a b n

Ph n h i
Dù b n ph n h i d i hình th c nói hay vi t u ph i t trên hai tiêu chu n c a hi u qu : 1. Lòng tin c y 2. S hi u bi t

Ph n h i
Ng i g i và ng i nh n c n:

± Nh t trí v nh ng m c tiêu ± Có ng c mang tính xây d ng

± Chú tr ng vào s tôn tr ng

Ph n h i
a ra ph n h i 
Nên c th h n là chung chung Mô t , không phán quy t Th o lu n v nh ng i u ng i nh n có th hành ng Ch n m t ho c hai i m mà ng i nh n quan tâm Không gi u nh ng ph n h i tiêu c c n u có liên quan Tránh nh ng suy lu n v ng c , d nh, ho c c m xúc Gi i h n ph n h i vào nh ng i u mình bi t là ch c ch n Th i i m là quan tr ng

‡ TI P NH N PH N H I ‡ Tránh thái phòng ‡ Trao i thông tin, ý ki n m t cách tích c c ‡ ng xem s phê bình ý t ng nh ch trích b n thân b n ‡ Hi u rõ n i tâm c a ng i giao ti p ‡ Không nên t v t c th i m t cách máy móc

Ph n h i
Ng i nh n ph n h i
± C i m v i nh ng i u b n nghe c ± N u có th , nên ghi chép l i ± ngh cho nh ng ví d c th , n u th y c n ± Phán quy t v ph n h i trên c s ng i a ra ph n h i

Ph n h i
B c u cho vi c xây d ng
±

a ra ph n h i

a ra nh ng ngh , nh ng l i khuyên ± ngh nh ng l i khuyên, óng góp ± Ch p nh n và t ch i nh ng óng góp và l i khuyên

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful