TR

NG

I H C KINH T QU C DÂN NG M I VÀ KINH T QU C T

KHOA TH

ÁN MÔN H C
TÀI: NH H NG C A V N HÓA M HO T T I CÔNG TY TOYOTA NH T B N TM

NG TRÊN

Gi ng viên h Mã sinh viên: L p: Khóa:

ng d n:

TS. àm Quang Vinh Nguy n V n M nh CQ501696 Kinh doanh qu c t 50-B 50

Sinh viên th c hi n:

N m 2011.
2

L IM

U

Tính c p thi t c a

tài i ã quen v i khái ni m v n hóa và nh h ng c a ng qu n ng

G n ây ch c h n m i ng m i ng tr i còn t ng

nhân t này t i s thành công hay th t b i c a m t doanh nghi p. Nh ng ch c h n i m i m v i khái ni m v n hóa qu c t và ho t a v n hóa c a các công ty qu c t , công ty a qu c gia « c bi t trong hoàn

c nh h i nh p kinh t qu c t và toàn c u hóa ang lên , tr thành m t xu h n i tr i và vô cùng c p thi t hi n nay m i doanh nghi p nói riêng. Thì v n gi i và v n càng c t

i v i các qu c gia nói chung và c ng nh t gia v i tính hóc búa , ngang ó tìm ra các gi i pháp thích

y c p thi t v i các doanh nghi p l n c ng nh nh . Nhu c u tìm hi u v này và các tình hu ng áp d ng th c t

h p áp d ng vào doanh nghi p c a mình c a các doanh nghi p là r t l n. Nh ng trên báo trí chuyên , các bên h c thu t c ng ch a có m t bài nào c th và th t tài này. s phù h p mang tính h th ng v M c ích nghiên c u tài này ch y u nh m m c ích nghiên c u môi tr gia(c th là M ) nh h ty Toyota Nh t b n ) ho t pháp, khuy n ngh ng và kinh doanh t i n ng v n hóa c a m t qu c c ngoài ( công a ra các gi i c ó. T ó

ng nh th nào t i các doanh nghi p n

công ty ó khai thác

c các l i th do v n hóa mang l i, ng v n hóa n c s t i mang l i.

m t khác kh c ph c các khó kh n do môi tr Nhi m v nghiên c u Thu th p các thông tin v môi tr xem xét, phân tích b ng các ph c a môi tr

ng v n hóa liên quan ng pháp ã l a ch n t

nv n

c n nghiên c u nh h ng
3

ó ch ra s

ng v n hóa ó t i doanh nghi p. Nghiên c u

xu t các gi i pháp.

án bao g m các ch ng: i m và nh ng khó ng I: Khái quát v v n hóa và th hi u tiêu dùng c a ng kh n c ng nh thu n l i nó mang l i cho công ty Toyota. a ra trên. Ph n này mô t tình hu ng Ch tài. ng III: Bài h c kinh nghi m và gi i pháp nh m nâng cao kh n ng c nh tranh cho các công ty Vi t Nam. Ph ng c a v n hóa M t i vi c thâm nh p xe h i M c a ng pháp nghiên c u ng pháp lu n nghiên c u c a ch ngh a Mác ± Lê Nin v duy tài còn áp d ng các ph ng pháp ng pháp phân tích t i bàn. ng nghiên c u: v n hóa tiêu dùng xe h i c a ng Ph m vi nghiên c u: tác Toyota. tài d a trên ph v t bi n ch ng và duy v t l ch s .it it ng ph m vi nghiên c u iM . ph K tc uc a Ch ng pháp so sánh. di n gi i và quy n p. nh ng thu n l i và khó kh n i Ph n này phân tích tình hu ng ã v i Toyota và ánh giá các các hành Ch ng c a Toyota. ng II: Phân tích quá trình v t qua các khó kh n c a Toyota. Ngoài ra nghiên c u khác nh : Ph th ng kê. 4 . ph ng pháp t ng h p. Cùng v i nh ng v n t ra i v i Toyota.

Toyota hi n là nhà s n xu t ô tô l n nh t th gi i. Toyota là t p oàn duy nh t c a Nh t B n và c ng là duy nh t c a châu Á n m trong ³Top ten´ c a nh ng t p 5 . 1. hai ngành Toyoda thì cái tên Sakichi Toyoda c a ng v trí trang tr ng nh t. Mãi cu i i. L ch s hình thành hãng Toyota Nh t B n. n Nh t B n là ng i ta ngh ngay o góp ph n t o nên th ng hi u made in Japan n i ti ng. mà là con nhà s n xu t ô tô ang l i m t v i m t trong nh ng v thu h i xe. v i doanh thu g n 180 t USD. N m 2005. Sakichi Toyoda m i b t u ngh ng n n chuy n s n xu t ôtô. Và trong phòng truy n th ng c a t p oàn Toyota. cùng v i các nhà qu n lý l ng danh ã làm nên th c t ng hi u Toyota n i ti ng nh Kiichiro Toyoda hay Eiji i u tiên sáng l p ra t p oàn này n hàng i n t và ôtô. B n thân Sakichi Toyoda lúc còn s ng c ng không ngh r ng cái doanh nghi p con con mà ông thành l p và xây d ng nên sau này ã tr thành t p oàn Toyota s n xu t ôtô l n nh t c a Nh t B n và l n th nhì trên th gi i. Khái quát chung v công ty Toyota và Toyota B c M . Và Nói công nghi p ch t p oàn s n xu t ôtô s 1 c a Nh t B n là t p oàn Toyota.CH NG I: KHÁI QUÁT V V N HÓA VÀ TH HI U TIÊU DÙNG C A NG IM VÀ CÔNG TY TOYOTA NH T B N I. hi u thêm v trí này không tr i nhung. chúng ta cùng tìm hi u v quá trình hình thành và phát tri n c a t p oàn hùng m nh này. nh ng con ng i nv ng dài và nhi u tr ng i. c thành l p b i Sakichi Toyoda vào n m« t i «Nh t B n. bê b i ch t ng l n nh t trong l ch s .

Nhà máy u tiên c a Toyota B c 1986. u tìm Toyota b t Volkswagen c a mình:N m 1975. t ra cái tên Toyota b ng cách thay ch cái ³d´ b ng ch cái ³t´ ng hi u Toyota xu t hi n và tr thành m t trong nh ng bi u i dân Nh t B n. vào n m 1989. Toyota gi i thi u Lexus LS 400. Quá trình thâm nh p c a Toyota vào th tr B c kh i u gian nan: N l c Toyopet vào n m 1958. và ây là m t u có nh ng n th thành công quan tr ng c a Toyota. N m 2002 b t khi u n i u tiên c a ng i tiêu dùng v tình tr ng phanh xe Camry không n. Th ng hi u Toyota ng hi u hàng u th gi i. N m u tiên ã yêu c u .400 xe vào n m 1965. th trong tên g i Toyoda. N m 1969. c th y rõ i con N m 1936.oàn có qui mô l n nh t. Toyota b t Corolla t Nh t vào M và xu t trên tM . t M là m u u tiên c a Toyota trên n v i th tr ng M n m 1964 c u c a nhà u nh p kh u xe u tiên Toyota s n t t doanh s 6. S hi u qu trong kinh doanh c a Toyota nh t con s l i nhu n kh ng l lên t i 11 t USD trong n m 2005. C quan an toàn giao thông qu c gia M (NHTSA) l n Toyota thu h i xe do h th ng ki m soát t c M khánh thành m u xe h ng sang Georgetown vào n m 1988. có giá tr hàng ch c t i. sau khi ti p qu n công ty Toyoda c a Sakichi Toyoda. là ni m t hào c a m i ng hi n luôn là m t trong nh ng th USD. B và c u kh i s c:Toyota a m u Corona ng xe h i B c M . ng trai Kiichiro ã K t t ng v ó. nh ng không thành công. 6 . N m 1997. u tiên c a t p oàn t i M . Toyota v tr thành th ng hi u xe nh p kh u bán ch y nh t t i M . Toyota ra m t m u xe hybrid x ngi n Prius và l i là m t thành công r c r . 2. ánh d u thành công b n n m 1985 nó tr thành m u xe c v th s n xu t ô tô Nh t B n này t i M .

m t cán b thu c i thân ã thi t m ng trên chi c Lexus ES do xe t ng t c ngoài t m ki m soát.8 Camry và Lexus.1. Toyota ³M hoá´ và m m t nhà máy m i 2006. II. V n hóa tiêu dùng hàng lo t l n c chú tr ng nghiên c u h i th p niên 20. ý t Eddie Bernays là ng và món hàng h mua. i ng này ã tr nên thông d ng nh ng i u tiên nh n m nh m i liên k t gi a tình c m con ng 7 . NHTSA m m t cu c i u tra Texas s n xu t xe bán t i c l n vào n m tr thành nhà s n xu t ô tô l n nh t i v i các xe Camry. Toyota m tri u xe Lexus và Toyota t ng t c ngoài ki m soát. d n t i vi c thu h i th m sàn xe i tu n tra ng cao t c bang i 2009 i thuê t thu h i 3. Toyota v t General Motors (GM) th gi i vào n m 2007. V n hóa th hi u tiêu dùng c a ng c a v n hóa a s c t c. Nhân v t ó là Eddie Bernays. i bi u tiêu bi u cho n n v n hóa M là m t n cá nhân. Khái quát v n hóa và th hi u tiêu dùng xe h i c a ng tháo b th m sàn có th ch t vào chân ga khi n xe iM . là iM . Eddie Bernays nh n ra r ng mu n bán hàng. 1. Khái quát v v n hóa và th hi u tiêu dùng c a ng 1. ta không th nh m vào lý trí c a khách hàng. mà ph i t o c m giác anh s c m th y vui thú h n khi mua nó. i mà sau này sáng t o nên t ³public relations´. t c là PR hay ti ng ng g i là Giao t nhân s . Khi nói do m t ng Vi t th n M thì ta ph i nói t i m t n u tiên c có n n v n hóa tiêu dùng. C ng trong n m 2007. Camry Solara và Lexus ES phiên b n 2002-2003. NHTSA ti n hành i u tra v n th m sàn ch t vào chân ga California cùng 3 ng m t s xe Toyota. Ngày nay. T c là không th nói anh nên mua cái món hàng nào ó. i M nói chung. Tháng 11/2009.T ng lai phát tri n c a Toyota: N m 2004. Tháng 8/2009.

nýt ng khi ph n ng m i u thu c là h ang Th là Bernays ngh ngay ki m soát c àn ông. Ng àn ông không thích. nói: "B n th c ám ông v i cái c m us ng h các cô gái này. ho c có khuynh h ng bi u l a thích. kh u hi u qu ng cáo. V n hóa M không nh m vào m t l p thi u s g i là tinh hoa (elite) mà dành cho a s các nhóm trong xã h i. T i M .ch ngh a tiêu th g n hàng hóa mà quý v mua v i c m giác sung s ng ± thí d nh t do. h nh phúc." ng th n t do v i m t tay ôm ng n C m giác h nh phúc. t o nên m t v n hóa v s ti p th t o nên m t ngh thu t ánh ham mu n. Toàn b n n kinh t i mua thêm nhi u hàng hóa. Bernays. Eddie Bernays là cháu c a Sigmunf Freud. vào thay i. ã tr ti n cho m t nhóm thi u n hút thu c nh m t bi u t t do´. Thông i p v n hóa là mua. mu n có thêm nhi u n a.M t trong nh ng thách th c l n nh t c a Eddie Bernays h i th p niên 20 là làm sao chiêu d a s ph n hãy hút thu c. ng thuy t phân tâm h c. M i s c i m i. m t i u mà phái n không làm vì i khai sinh ra i này n h i ý ki n c a m t nhà phân tâm h c. chiêu ng vào c m xúc. và ông b o ông thu c lá t ng tr ng cho quy n l c c a àn ông. Ng b n s c c a h qua các nhãn hi u mà h tiêu dùng c a M ph thu c vào vi c ng khác các n i M bi u l . thí d Coca r i Pepsi. Ông chu n b s n c m t ³ng n u c c a i t ng làm vi c chung v i Eddie Bernays. ng t ng t ng c a t do. mua n a. vào vi c thêm nhi u c ng i M hi u i h c Texas: 8 th ti p di n. Peter Strauss. V y ph i ch ng t v n hóa c khác? Richard Pells là giáo s thu c khoa l ch s . . B n nên ng mình ch ng ki n các cô gái tr hút thu c tr u in hình t t v t do mà b t kì ai ng h l công b ng nh trên m i t gi y b c c a M u c. trong h châm l a d p l Ph c sinh t i New York. T n d ng ý t ng v gi i phóng ph n . mua mãi.

Tôi ngh i t t s chi n ó là i u khi n v n hóa M tr nên h p d n. t p chí hay internet. ó là châu Âu luôn có c m giác v n hóa c a h là cao quý h n so v i M . i u này không có ngh a phim hay âm nh c M không nói v nh ng ng n gi n. M t khía c nh trong thái Âu b M chi m m t v trí trung tâm c a cán cân quy n l c k t "Nh ng còn m t khía c nh khác có ngu n g c xa x a h n. Khi ó. m t liên quan t i s c m nh chính tr và m t khác là bài M c a châu Âu xu t phát t vi c châu nh th chi n. i nh là ng th t b i. T t nhiên hai y u t chính tr và v n hóa g n k t ch t ch v i nhau. Tôi ngh ch ³thành công´ r t quan tr ng M ."Nh ng cái hình nh v m t n n v n hóa v c b n là l c quan ã s n xu t ra các b phim v i thông i p khá th ng." c s c m nh chính tr c a M trên 9 ." Giáo s Richard Crockatt gi i thích vì sao gi i trí th c châu Âu r t nhi u ng i lên ti ng ch trích v n hóa M . c h i v n hóa M là gì. hay ít nh t là gi i e d a là vì v n hóa M không nh m vào m t l p thi u s g i là tinh hoa (elite) mà dành cho a s các nhóm trong xã h i. h ngh t i âm nh c." v n hóa." Nh ng n m 1920 có th xem là b t c a v n hóa u cho giai o n bành tr ng ra th gi i i chúng M . c m th y b v n hóa M i khi i châu Âu. nó ph n ánh m t l i s ng sung túc và thành công. "Nó liên quan t i phong cách. châu Âu ã t thái tr coi th ng M nh ng nó khác thái ây g n v i s gi n d tr bài M hi n nay ch s coi th ng v n hóa M gi ng qu c t . "Có hai v n c n nói." . Ngay t th k 19. phim nh. t 60% t i 90% s phim chi u t i các r p hi u v v n hóa i châu Âu là phim M ."M t trong nh ng lý do mà theo tôi khi n ng trí th c a s ng ó.

10 . th i th 2. N ng V n hóa tiêu dùng xe h i c a ng iM . h n th r t nhi u. tâm lý c a ng phía sau h n là lo i xe uôi cong. Th nh t. ch có 14% s khách hàng ã mua xe t ti n chuy n i nh ng chi c xe c c a mình l y nh ng chi c xe m i g n trên mình logo sang tr ng nh Audi. Nh ng th hi u tiêu dùng xe h i c a i M thích ki u xe ³truy n th ng´ có c l . N n v n hóa tiêu dùng M là n n v n hóa tiêu dùng mang tính an toàn cao. theo th ng kê. i M th ng nh m vào ch y u t p chung vào th tr ng l u.2. M t b ph n không nh ng ki u xe a r ng. các hàng hóa nói chung và các m t hàng xe h i nói riêng mu n xâm nh p vào th tr ng M thì ph i áp ng nh ng yêu c u v an toàn. Jaguar. k thu t r t cao. nh t là xe h i. a s c t c. hi m và d ng các khoa h c và công ngh m i nh t. th hi u c a mình vào các c.1. Ho c n u là nh ng chi c BMW hay Mercedes thì ó là nh ng m u xe nh h n. Lexus. th hi u c a ng i M thì các hãng cong ph i áp ng ng xe h i t m chinh ph c Ng nh ng ng nh ng yêu c u kh t khe khác. ki u cách và có các màu s c riêng. Th hi u tiêu dùng xe h i c a M m t s n m g n ây có ang có xu h D ng thay i. i l n trong th hi u tiêu dùng xe h i c a ng i i ây là m t vài thay tiêu dùng M . BMW. vào k ngh ng i mua s m cu i n m nay. i m i và v n hóa a c M v i s phát tri n n ng ng không ng ng d ng. Nh ng xe ng ng. luôn h i M xó ph n ng c p ch a hành lý ng t i cái m i. khách hàng không còn m nh tay chi tiêu cho nh ng món hàng xa x . N m nay. Th c t cho th y nhi u khách hàng ã chuy n sang ch n nh ng m u xe giá r . Cadillac. Còn c nhu c u. Th tr ng M ang có nh ng bi n ng m i. Infiniti. trung và t m th c tr ng này là phù h p v i m c thu nh p cao c a i M nh m s thích. i dân M .

hãng xe Toyota ang ph i . chi c Acura TSX có giá 30.000 USD ang là c ó c a chi c Acura TL có giá 35. r h n nh ng chi c xe cùng lo i c a châu Âu hay Nh t B n t 5. chi m v trí tr USD. Nh ng n m tr k . ch h p v i nh ng ng i n i tr già. quan tr ng h n M c ng nh nhi u n tr ng tiêu dùng béo b và c châu Âu khác. C ng nh là thu c xe sang.Lincoln. Gi chinh ph c khách hàng tr h n. M u xe m i 40-50 tu i. Th ng kê cho th y nh ng ng i n hình trong s tu i r t thích mác xe này.000 Trong k mua s m cu i n m nay.000 USD chi c Genesis có giá 44. Không ph i v y mà nhi u công ty. chi c Genesis ang t 15. là m t th y ti m n ng. Buick ang t ng b ó là chi c LaCrosse m i. t p oàn l n ã ph i th t b i n ng n khi thâm nh p th tr hàng và phá s n. t ng 4% so v i n m 2006.000 USD. nh ng Genesis có giá r h n xe cùng lo i c a các hãng xe khác n 25. Mercedes và Porsche. Joan Sher. H coi ây c ng là c ây. v i nhi u m u xe m i.000 USD.000 V i Hyundai. c cho là r t phù h p v i nh ng ch nhân c thi t k t i 27. nh p nh ng m u xe nh . ây. ch m t chuy n sang l y Giorgia ây ch thích (Ohio). ph i ch u các cu c ki n t ng c a khách ng mà tòa án phán quy t. doanh s bán xe h i sang tr ng t i M gi m t i 27%. Quan tr ng h n. Nh ng mác xe khác ang c nhi u khách hàng chú ý là Buick và Hyundai.000 USD. nh ng l i r h n so v i Audi hay BMW. ã quy t i lý bán xe h i không mua chi c SUV Mercedes GL 450 có giá 60. cho bi t c a hàng c a ông gi m u xe bán ch y nh t. nh ng chi c xe Buick b ánh giá là có ki u dáng c i trên 70 c nh ng mác xe sang.000 USD. chi c xe USD n 20. V i l i i m t v i tình tr ng 11 tính a an toàn cao. m t c này c bán v i giá chi c sedan sang tr ng. iêu ng v các kho n b i th chân phanh và h th ng an toàn. Th hai. T i ây. Nh ng l i là n n v n hóa tiêu dùng v i ng này. Rick Case.000 USD c coi là m t ³hi n t ng´ t i M . m t khách hàng M . chuyên bán xe Acura và Audi.

Th ba. trong ph n này có hai Toyota Nh t B n ph n nh . i dân ti t ki m nhiên li u và không th i các khí M c ng ang là xu h ng chung và n i tr i hi n nay. Tóm t t ch ng I: Ch ng này g m có hai ph n chính: Ph n 1: gi i thi u khái quát hóa v it ng nghiên c u c a bài lu n này.en t i l n nh t trong l ch s phát tri n c a mình c ng nh l ch s phát tri n c a ngành công nghi p ôtô th gi i. m t ph n gi i thi u v quá trình hình thành và phát tri n c a Toyota. xe k t h p c gas và i n ít phát th i các khí ng hi u ng nhà kính. t m lên. m t ph n gi i thi u tóm t t và khái quát v quá trình thâm nh p c a Toyota vào th tr ng M . Làm gi m các tác nhân gây ra hi n t các m u xe ch y i n. nh h ng t i s phát tri n b n v ng c a nhân lo i. nh ng c i m chính c a th hi u tiêu dùng xe h i c a ng 12 . Các hãng xe h i l n c ng ng hàng lo t ã chú ý t i nhu c u này c a khách hàng b ng cách tung ra th tr c h i ra môi tr làm cho trái ng. Ph n 2: Trình bày khái quát v v n hóa c a M t p chung vào v n hóa iM . tiêu dùng. xu h ng tiêu dùng các m t hàng tiêu dùng thân thi n v i môi tr c h i ra môi tr ng c a các ng ng. cháy khí gas.

chinh ph c các id ng c a các anh tràng cao. Cho ng nh . Th hi u tiêu dùng xe h i c a ng i l p. Nói còn Ng n tinh th n ti t ki m và ch m ch làm vi c thì châu Âu có n il p ó c nh ng khác bi t và khó kh n ó ã gây ra cho Toyota nh ng v n các khía c nh sau: i M và ng i Nh t nh ng khác bi t c c. Trong khi ó nh ng ng M nào c ng v y ch u nh h i tiêu dùng M thu c t ng ng i cao l n. i di n c a n n v n hóa Âu M n ng Nh ng khác bi t và ng ông. Mà nó còn nh h i Nh t. thích h p i v i nh ng m u xe to và có ki u dáng a d ng h n nhi u. c s n xu t ra th ng c Nh t. hành n c th hi u tiêu dùng và thói quen s n xu t Các m u xe li u u vào c ng ng ti t ki m nhiên li u t i ta. thích du th ng. M t i di n c a v n hóa c kính và huy n bí ng và y sáo i l p. Chính y u t này ã tác ng c a ng m nh m không ch c a ng n tinh th n làm vi c.b i mi n Tây. gì ng. Nên khi làm n h p tác không th không g p nh ng khác bi t và ch ra thì chúng ta cùng i nghiên c u các khác bi t và 1. Các nguyên v t c a d ng b i chúng c s d ng m t cách hi u qu và ti t ki m nh t có th . H n th n a.CH PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH V I. a chu ng ng và núi 13 . m t là t do. ph V n NG II: T QUA CÁC KHÓ KH N C A TOYOTA t ra v i Toyota i l p. b t kì ng ph u l u tính tình phóng khoáng. châu Á ch c không ph i ai khác ó là n i Nh t. cách suy ngh . ki u dáng không nên các m u xe h i c a Nh t th ph i áp ng các tiêu chu n v ti t ki m.

V n hóa t ch c cá nhân (M ) và t p th (Nh t B n). a chu ng nh ng màu s c sáng. Nên m u xe phù h p v i h là nh ng m u xe to. Màu tr ng chu ng Nh t c ng v y c ng có nh ng kiêng c m và c coi là màu c a hoàng gia. Chúng ta có th hi u quy lu t này theo ng c a các y u vô hình các ngh a sau: s thành công c a m t công vi c s ch u nh h y u t h u hình thu n túy (lu t pháp. quy t c và lu t l vô hình ngoài y u t lu t pháp và pháp lu t. quân át pích«) hay sai l m c ng v y s .cao.. màu c a ch ng I. Ch c h n ai tham gia h c t p nghiên c u các ngành h c kinh t hay tham gia vào các ho t ng kinh doanh và qu n lý d u bi t t i m t quy lu t n i ti ng và v n ng kinh doanh th c ti n hi n nay. ó ng c a 20% là các c quy t nh b i 14 c áp d ng r t nhi u. Y u t m u s c c ng có r t nhi u cách hi u và quy các n n v n hóa: nh th ng th ng h n ch s d ng m u này. th hi u tiêu dùng xe h i c a ng và b i u ch nh b i v n hóa c a c ng ng kinh doanh nào c ng v y khi nó di n ra trên m t c ng c s t i. nh t là nh ng màu s c c áo mà b kiêng k 2. S là không thâm nh p và ho t nghiên c u nh ng tác ng ng i M . B t c ho t ng n a ph y khi nghiên c u nh h ng c a Toyota trên ng và nh h ng c a v n hóa M t i quá trình t M mà chúng ta l i ch t p trung ng c a v n hóa. có nghe nh ng ti ng g m g c a các ng c khi m i l n l ng c kh o và h thích t ra ng.. c coi là màu c a tang tóc«và các màu s c th m m u thì r t Nh t B n. M có m t n n v n c khác. th m thì các n nh hàm n khác nhau gi a i dân o h i thì Thái Lan màu vàng là màu c a Hoàng gia các ng c theo n n v n hóa l i r t a chu ng màu xanh lá cây. h giá tr . thì nó s ch u nh h ng. hay c th h n ó là nh ng h giá tr . Ng ã phân tích iM hóa a s c t c.« a chu ng màu s c riêng. hi u qu trong ho t là quy lu t 20/80 (hình minh h a i).) và 80% là do tác (v n hóa. Trong khi ó nh cao tính t do. kh e các n m nh.

cách th c làm vi c. t y theo m c ích ng d ng c a m i ng b ng trôi. c nh ng giá tr t ch c truy n th ng c a mình. ó là m t v n c s trung thành c a các nhân viên. môi tr ình và truy n th ng r t cao. coi tr ng tinh th n. trong i làm vi c c a mình m t nhân viên có th là cách th c khác nhau. Ng cách l chuy n nhi u ch làm vi c khác nhau và v i nhi u công vi c khác nhau. n su t . coi tr ng hi u qu h n c m c tiêu. Hình 1: Nguyên lý t ng b ng Hình 2: Quy t c 80/20 ng ph i vào t ng l nh v c c th . l n còn 80% nh ng sai l m nh ch là tác tr «còn nhi u cách hi u. có . a chu ng s l phép cách ng s m t ng làm vi c có tính gia i. s nhi t 15 hóa công ty mang tính gia ình. u tiên c a ánh giá cao tinh th n chung thành v i t ch c. h m t công vi c và t ch c s g n li n v i m t cá nhân Nên khi thâm nh p th tr Toyota ó là làm nh th nào thác Nh ng v n gi ng và ho t dung hòa ng t i M thì khó kh n c nh ng s khác bi t trên và khai c t t nh ng u i m c a n n v n hóa cá nhân c a các nhân viên M . Trong l nh v c v n hóa kinh doanh c ng v y ta c ng có nguyên lý t ng Ng iM t cao tính t ch cá nhân. các v trí i Nh t thì cao v n hóa t p th .20% nh ng sai làm chính. tinh th n cá nhân.

t nh ng c ng thay c nh ng m c tiêu trinh ph c th tr nh ng n m c a th k 21. ng I thì công vi c kinh u c a mình t tr II. Chính nh ng giá tr ã làm lên thành công c a nh ng công ty ó. Ph i ng xe h i bán ra trên thi tr i m t v i v thu h i xe bê b i nh t trong l ch s hình thành và phát tri n c n nay. S l ng xe h i bán ra t i i ph n nào nh ng nét v n hóa t ch c em l i k t qu t t và v kh n do s khác bi t v v n hóa ã phân tích ã th c s th tr ng M luôn t ng qua các n m: t xa m c mong 16 .tình làm vi c c a h . c g ng v Nh ã trình bày trên ph n 2 c a m c I thu c ch doanh c a Toyota t i M th c s kh i s c t nh ng n m c a th p k 90s và ch t p trung vào các giai o n t n m 1989-1997 và giai o n 2000-2005. Toyota c ng không n m ngoài ngo i l Nguy c suy gi m s n l hi u tiêu dùng nêu trên. Toyota ã c i ti n r t nhi u v m t k thu t c ng nh trên nêu ra. ng M do s thay i th Nh t B n. Do nh ng h n ch v thu th p s li u thì chúng tôi c ng ng M giàu có và ti m n ng áp ng và kh c ph c nh ng khó y khó tính này. t qua th thách c a Toyota n t i thành công´. Quá trình v ³Không c i ti n là ch t. Và nh ng s c i ti n ó i.

V i trên 156. Camry tr thành m u xe bán ch y nh t t i M b n n m liên ti p và tám l n trong su t 9 n m qua. Bi u 2: S l ng xe Toyota bán ra t i M giai o n 2000-2005.895 nhân t quan tr ng c M trong sáu n m liên ti p. t ng s l nv ng bán ra là n v xe trong n m 2005.Bi u 1: S l ng xe Toyota bán ra t i M giai o n 1989-1998. c bán ra.485 l p lên k l c c a n m. Scion là m t 17 . Lexus ti p t c gi ngôi v v a nó nh là nhãn hi u xe h ng sang bán ch y nh t n 302.

897 28.544 341.274 818.720 3 390.167 325.876 230.254 15.449 83. c bán v i s l ng Và sau ây là b ng s li u c th cho t ng lo i.934 24.474 836. dòng xe nh th nào qua các n m: B ng 1: S l ng các dòng xe Toyota bán ra t i M giai o n 2000-2005 Toyota & Lexus total retail sales US incl.990 36.703 95.296 50.710 0 426.091 2005 1.138.961 104.450 65.705 20.893 0 434.627 3.936 2004 3.464 245.029 4. Fleet and Hawaii Toyota Division Car Sales Echo Corolla Celica Supra Camry Avalon MR2 Spyder Prius Scion xA Scion xB Scion tC Total Toyota Cars Lexus Car Sales ES 300 ES 330 41.460 2.005 6.078 7.406 2 422.184 47.145 69.556 2002 30.621 53.033 54.013 28.847 71.110 869.762 75.Bi u 3: S l ng xe Toyota SUV bán ra t i M giai o n 2000-2005.962 6.991 24.156 52.477 14.161 8.916 67.415 1.911 2.859 254.062 965.290 3.130 18 .119 2003 26.233 5.899 333.320 44.318 780 107.856 0 413.166 2000 48.037 74.562 2001 42.113 0 431.023 35.360 22.577 871.

401 302.615 90.212 133.711 26.894 88.951 94.755 9.360 819.831 99.426 86.914 1.140 67.650 15.699 7.204 109.237 955.155 147.314 114.846 698.820 995.031 126.339 108.193 31.559 126.458 20.228 2.043 8.174 6.393 112.420 106.018 234.529 295.328 1.708 6.293 685.777 111.606.895 19 .409 4.747 161.119 70.807 5.752 70.725 985.250 86.356 103.863 270.948 61.499 73.789 151.231 2.037 9.543 1.316 255.326 19.187 434.306 149.226 1.445 247.923 92.828 1.518 103.613 22.746 785.509 9.559 259.272 9.983 9.261 14.026 113.360 27.109 9.986 32.568 68.295 9 100.368 90.417 807.441 972.137 53.384 770.134 6.067 481.101.484 265.540 101.012 151.591 68.601 77.486 137.376 92.960 105.490 1.273 154.904 523.972 136.957.517.870 45.933 161.797 958.154 159.671 67.320 77.271 14.935 870.555 34.263 168.110 7 14.271 223.983 0 108.669 970.308 120.122 287.348 9.077 6.596 646.462 14.221 26.130 1.871 450 181 21.333 251.158 15.114 541.531 151.292 1.289.380 70.911 100.772.522.749 541.628 152.778 58.881 61.835 23.963 84.797 80.908 101.848 4.775 151.715 31.797 0 15.413.830 137.190 72.788 2.895 10.470 737.614 91.732 89.846 35.927 8.168 206.921 6.925 294.469 86.574 427.145 80.864 104.940 1.LS 430 SC 300 SC 430 GS 300 GS 430 IS 300 Total Lexus Cars Total Cars Toyota & Lexus Toyota Division Truck Sales Sienna RAV4 4Runner Highlander Land Cruiser Sequoia Total SUV 4x2 Tacoma 4x4 Tacoma Total Tacoma T100 Tundra Total Pickup Total Toyota Trucks Lexus Truck Sales LX 470 GX 470 RX 300/400h Total Lexus Trucks Total Trucks Toyota & Lexus Total Toyota Division Total Lexus Division 15.366 132.236 67.915 86.078 13.298 11.305 61.

luôn c u .Total Toyota 1.866. v v n hóa.314 2. nh ng h giá tr c a ã thành công.296 (ngu n Toyota Motor company) V i nh ng c g ng và n l c c a mình Toyota ã l p lên k l c c a chính mình. c úng v n t và khác bi t v mà là bài h c và kinh nghi m v n hóa.060. nhi u n m liên ti p hãng là bán ra ng i bi u s m t cho nh ng hãng xe ngo i có s n l ã tr thành m t th tr d i: ng u t i M .254 1. B t c s thành công nào c ng c n có s c g ng và tr giá b ng nhi u bài h c kinh nghi m u c a Toyota t i th tr h ti n lên tìm ra ó là v n ng M c ng không thành ng t i thành công. S th t b i ó không làm cho h n n nòng. V i tinh th n c a ng và mình i Nh t luôn luôn t m t i t ng chi ti t.260.756.619. 20 . S kh i ng c a Toyota n m 1998.741. c th qua s li u Bi u 4: T l các ph n th tr III. công ty ã tim ra v n ti n v i tinh th n trách nhi m và lòng t tôn dân t c cao thích ng và thành công và th c s h a ra các gi i pháp c i ti n v k thu t. Và M ng th c s l n và quan tr ng c a Toyota. H v xung ã công nh trong m .049 2. mà h ánh giá và nh n nh ã b th t b i.205 1. ánh giá t giá.127 1.

ng này g m ba ph n chính: ph n 1: v v n hóa c a M và Nh t và các th thách khó kh n v n hóa t p th c a Nh t. nó g m s t qua các th thách c a . Ph n 3: khác bi t v v n hóa tiêu dùng và s khác bi t v n n v n hóa cá nhân c a M và Toyota thông qua các s li u và b ng bi u. có bao g m phân tích và nh n d ng v n a ra các ánh giá chung và khái quát v v n 21 . Ph n 2: Mô t quá trình v .Tóm t t ch Ch ng II: a ra phân tích sâu h n v s khác bi t t ra v i Toyota.

các h giá tr c a c ng xung dùng. ng. K t h p nh ng u i m c a các n n v n hóa. Cách ti p th s n ph m n nh ng ng có các giá tr riêng c a riêng mình. Bài h c ã c rút ra t ví d c a Toyota là chúng ta ph i ti m hi u nghiên v n hóa c a n c mà ta mu n h ng t i. c c ng kinh Trong môi tr c bi t là nh ng giào c n th gi m thi u hóa. Và v n ng kinh doanh trong ó có môi tr t ra là nh ng khó kh n do s khác bi t ng lu t pháp và v n hóa. c bi t là ng s n ng v n hóa liên quan tr c ti p ng c a ng n nh ng ho t a ph ng c u th t k nh ng v n nh ng y u t c a môi tr xu t kinh doanh c a nh . không xung ng v n hóa riêng có và th c s nt ng. ng m i ã và ang ngày càng ng m i n c ngoài. tiêu dùng. Thì nhi u doanh nghi p có nguy n v ng m r ng môi tr doanh. Bài h c kinh nghi m ng kinh doanh qu c t ng m i th ang ngày càng phát tri n nh hi n nay. th hi u tiêu dùng hàng hóa s n ph m ó. các thói quen mua hàng. t o ra hi u qu cao và môi 22 . tìm ki m nh ng c h i c a mình trên các th tr bi t là các th tr v môi tr ng phát tri n. Xây d ng ph tr c m t môi tr ng v n hóa doanh nghi p c a riêng mình trong ó v i h giá tr v n hóa a t c a s n ph m n v n hóa c a c ng tránh nh ng ó a ra các i tiêu a ph ng«T c i ti n v s n ph m cho phù h p.CH NG III: N NG BÀI H C KINH NGHI M VÀ GI I PHÁP NH M NÂNG CAO KH C NH TRANH CHO CÔNG TY TOYOTA I.

Công ty c ng nên chú tr ng cho vi c xây d ng cho mình m t môi tr ng. c ngoài.II. i. a ph ng. Toyota là m ví d thành công. Ki n ngh gi i pháp. hi u qu riêng có c a doanh nghi p. nh ng c ng không ít ví d v s th t b i c a các công ty l n nh ng xem nh nh ng v n hóa làm vi c n ng doanh t i môi tr . Vi c kinh ng n ng c a v n hóa s t i. ng v n ó gây d ng gây ra.Các doanh nghi p c n có b ph n nghiên c u th tr có th nghiên c u nh ng y u t nh p th tr vào m t th tr ng ó và c n chú tr ng h n ng m i tránh nh ng th t b i không áng có do s thi u hi u bi t này. T c ngoài không tránh c s tác c lòng chung thành và tinh th n nhi t tình làm vi c c a nhân viên. ng riêng c a mình nh h ng n doanh nghi p c a mình khi thâm n y u t v n hóa trong khi thâm nh p . cho nên doanh nghi p c n ti p thu nh ng tinh th n t t có cái nhìn thân thi n và tôn tr ng i u ó tuy nh thôi nh ng c ng p c a v n hóa i v i v n hóa c a các nhân viên n làm cho b n thành công ngoài mong 23 .

Và tôi c ng xin chân thành c m n s h àm Quang Vinh ã giúp tôi th c hi n . ng quan tâm. 24 . án này. Do nh ng h n i vi t ch có th ch v ki n th c c ng nh nh ng ngu n tài li u tham kh o.K T LU N tài nghiên c u v v n hóa th hi u tiêu dùng xe h i c a ng tác ng c a nó n ho t nh ng khó kh n và chinh ph c th tr vi t c ph n nào c a v n i M và nh ng t qua ng c a công ty Toyota t i M và quá trình v ng M c a công ty Toyota. r t mong s chia s và óng góp c a các quý v ng d n nhi t tình và quý báu c a TS.

Danh sách b ng bi u và hình v : Hình 1: Nguyên lý t ng b ng.. Hình 2: Quy t c 80/20«««««««««15 Bi u Bi u Bi u 1: S l 2: S l 3: S l ng xe Toyota bán ra t i M giai o n 1989-1998«««.Toyota Motor Sales (TMS).Forbes magazine. 2011.Toyota corporation ± www.50 n m Toyota t i M .com .com .S.com .vn . www..com .The economist magazine. U.Toyota ±Nh ng cung b c th ng tr m . Calif.. www..C n ác m ng c a Toyota .toyota.toyota.wikipedia.A. www.com .vietbao.. www. . (Coal Geology).www.18 ng c a Toyota n m 1998«««««««.pressroom.«18 ng các dòng xe Toyota bán ra t i M giai o n 2000-2005«..Danh m c tài li u tham kh o .tin247.17 ng xe Toyota bán ra t i M giai o n 2000-2005««««17 ng xe Toyota SUV bán ra t i M giai o n 2000-2005.Toyota Reports 2009 May sales.20 B ng 1: S l Bi u 4: T l các ph n th tr 25 . TORRANCE.Toyota Reports 2011 February sales results..coalgeology. March 4. Inc.

..... 13 2......3 NG I: ........ c g ng v ................... ........... Khái quát chung v công ty Toyota và Toyota B c M ............ 5 I.......................................................................... .... Khái quát v n hóa và th hi u tiêu dùng xe h i c a ng 1................... 5 2........ Th hi u tiêu dùng xe h i c a ng l p.......... 14 II................... 6 i M ................ 16 26 ³Không c i ti n là ch t.................................. V n t ra v i Toyota ....................... 7 ng II.. 16 n t i thành công´.............................. 13 i M và ng i Nh t nh ng khác bi t i 1............. .........M cL c L IM CH U ............................................... Quá trình thâm nh p c a Toyota vào th tr ng xe h i B c M ....................................................... V n hóa t ch c cá nhân (M ) và t p th (Nh t B n)....................... 13 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH V I............................... 7 i M ... .. Quá trình v t qua th thách c a Toyota ........................... 5 1................................................................................................................... Th hi u tiêu dùng xe h i c a M m t s n m g n ây có ang có xu h thay i................................... .............................. L ch s hình thành hãng Toyota Nh t B n.............................................................................................. .............. 12 Tóm t t ch CH NG II: ......5 IM VÀ KHÁI QUÁT V V N HÓA VÀ TH HI U TIÊU DÙNG C A NG CÔNG TY TOYOTA NH T B N .................................. 13 T QUA CÁC KHÓ KH N C A TOYOTA .... .................................................................................... Khái quát v v n hóa và th hi u tiêu dùng c a ng 2........... 10 ng I: . ......................

................................................................. 21 NG III: .......................................................................................................... Bài h c kinh nghi m ................. Ki n ngh gi i pháp........................III.......................... 22 N NG BÀI H C KINH NGHI M VÀ GI I PHÁP NH M NÂNG CAO KH C NH TRANH CHO CÔNG TY TOYOTA .............................................. ........................................ 25 Danh sách b ng bi u và hình v : ................ 24 Danh m c tài li u tham kh o ......................... Tóm CH ánh giá ............................................. 25 27 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 t t ch ng II: ............... 23 K T LU N .......................................... 22 I........................................ 22 II..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful