You are on page 1of 25

GLOSAR

Abacă Placă de piatră plasată deasupra capitelului unei coloane, de formă cel mai adesea pătrată, mai rar octogonală. Absida Spaţiu cu traseu circular, poligonal, rectangular sau, mai rar, lobat, ieşit în rezalit faţă de zidul perimetral al unei biserici. Absida altarului este plasată în axul bisericii, de regulă spre est, comunicând cu nava centrală sau cu naosul, fie direct, fie prin intermediul unui cor sau al transeptului. Există abside laterale (în nordul şi sudul absidei centrale) şi abside tăiate în pereţii nordic şi sudic al bisericilor. Academism Mod de viziune artistică dominată de conformitatea faţă de principiile învăţământului academic bazat pe studiul artei clasice. Uneori se întrebuinţează în sens peiorativ - atunci când este contestată validitatea reţetelor academice de creaţie. Acant Motiv ornamental reprezentând frunza de formă neregulată a plantei deacant. Este utilizat în decoraţia sculpturală a capitelurilor de ordin corintic şi compozit. Acatist / Imn ~ Imn de mulţumire şi de laudă adresat Maicii Domnului, Sfintei Treimi, diferitor sfinţi etc. Cel mai cunoscut este "Acatistul Maicii Domnului" sau "Acatistul Bunei Vestiri" atribuit lui Roman Melodul (sec.VI) şi completat de patriarhul Sergiu al Constantinopolului. Achiropoiet(ă) Imagine (icoană) considerată ca nefiind făcută de mâna omului, obţinută prin amprenta directă a chipului sau a trupului lui Iisus Hristos pe anumit material. Este un termen generic utilizat pentru tipurile iconografice a keramionului, mandylionului, Năframa Veronicii, Giulgiul de la Torino şi pentru unele icoane ale Maicii Domnului, căpătate conform legendelor în mod miraculos, fără a fi pictate de mâna zugravului.

Acoperământul Maicii Domnului Temă iconografică de intercesiune, avându-şi originea în calitatea de palladium (apărare) a oraşului Constantinopol al maforionului Maicii Domnului. Tipul iconografic apare iniţial în Rusia în două versiuni: cea novgorodeană şi cea moscovită. Ulterior, capătă răspândire în arta ortodoxă a altor state. Acoperământul Maicii Domnului figurează în picturile murale de la Suceviţa, Hurezi, Polovragi, Căuşeni etc. Adormirea Maicii Domnului Temă iconografică din ciclul morţii şi glorificării Mariei, inspirată din evangheliile apocrife. Este prezentă de obicei pe peretele de vest al naosurilor bisericilor. Figurează în calitate de temă principală în pictura bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni. Adosat Termen ce marchează situaţia în care două elemente constructive sunt amplasate spate în spate sau atunci când un element constructiv (o coloană, un pilastru) sunt ridicate în faţa altui element mai important, pe care se sprijină. Ajur Tehnică decorativă constând din traforarea de mici străpungeri în plăci de piatră sau de lemn, permiţând pătrunderea luminii. Akinakes Spadă scurtă (sau pumnal) cu unul sau două tăişuri, folosite de sciţi, perşi, sarmaţi şi alte populaţii în sec.VI - III î. de Hristos. Se întâlneşte şi în săpăturile arheologice de pe teritoriul Republicii Moldova. Aliniament 1. Spaţiu jalonat la intervale egale de elemente de acelaşi tip (arbori, statui, fântâni, clădiri, coloane etc.). 2. Rezultatul unei operaţiuni de sistematizare urbană, constând în aducerea la o linie comună a spaţiilor verzi sau a amenajărilor ce le deservesc. Altar 1. Loc sacru destinat depunerii ofrandelor şi oficierii sacrificiilor, existent în diverse credinţe religioase.

1

2. Masă, plasată în centrul sanctuarului, pe care se oficiază liturghia. Altorelief Tip de relief puternic profilat faşă de suprafaţa de fundal, cu tendinţa de desprindere de acesta. Ambrazură 1. Deschidere practicată într-un zid, delimitată de cadrul unei ferestre sau al unei uşi. 2. Spaţiul cuprins între montanţii ferestrei sau uşii. 3. Deschidere practicată într-o amenajare întărită, pentru a permite tragerea cu o armă. Analoghion (Analog) Piesă de mobilier bisericesc, servind pentru sprijinirea cărţilor de cult în timpul lecturilor sau al cântărilor. Ancadrament Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei uşi sau al unei ferestre, în care se fixează sistemul de închidere sau de siguranţă al acestora. Partea dinspre exterior este adesea decorată prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. Angajat(ă) / Coloană ~ Termen care desemnează situaţia specială a unei coloane sau a unui element de sprijin (pilastru) care sunt semiîncastrate într-un zid. Angajat(ă) / Artă ~ Arta care serveşte propagandei ideologice a unei doctrine, program politic etc. Angobă Înveliş de argilă opacă, de obicei colorat diferit de suport, care acoperă vasul ceramic după ce acesta s-a uscat, prin înmuiere într-o suspensie de pulbere fină de argilă dizolvată în apă. Antablement Parte componentă a structurii unui edificiu clasic sau de orientare clasicizantă, plasată pe capitelurile coloanelor sau pilaştrilor, sub fronton. Antablementul este alcătuit din trei părţi: arhitravă, friză şi cornişă.

Arabesc Motiv ornamental de origine arabă alcătuit, exclusiv din combinaţii de linii geometrice şi forme vegetale, dispuse după un anumit ritm, simetric de o parte şi de alta a unui ax. Antropomorf Element decorativ sau figurativ, care are la bază imaginea figurii umane. Arc Element constructiv care are traseul realizat dintr-o curbă sau din combinaţii de curbe. După forma traseului se definesc diferite tipuri de arcuri: 1. Arcul în plin cintru, sau semicircular; 2. Arcul frânt; 3. Arcul în acoladă; 4. Arcul trilobat sau treflat; 5. Arcul polilobat; 6. Arcul turtit sat plat; 7. Arcul supraînălţat; 8. Arcul în potcoavă; 9. Arcul rampant; 10. Arcul butant - arc de sprijin în exterior spre contraforţii catedralelor gotice; 11. Arcul de descărcare; 12. Arcul dublou - arc suplimentar, menit să preia o parte din împingerile unei bolţi în leagăn etc. Arc de triumf Poarta monumentală ridicată, de obicei întru comemorarea unor victorii militare, cu ocazia trecerii cortegiilor triumfale. Apare în antichitatea romană. Porţile sfinte din Chişinău sunt o mostră de arc de triumf, ridicat în stilul empire-ului rus. Arcadă Deschidere practicată intr-un zid, sub un arc, care se sprijină pe montanţi de zidărie sau pe coloane. Arcadă oarbă Tip de arcadă, în care zidul de sub arc nu este pătruns total de gol, creându-se astfel o nişă plată. Arcatură 1. Arcadă mică sau şir de arcadefoarte puţin adâncite adosate unui perete sau părţilor unei construcţii şi care îmbracă forma de arc;

2

alcătuită dintr-o suită de unităţi (bolţari de arc. mai scund şi mai retras decât celelalte.Stile Liberty" sau "Stile Floreale". sală de festivităţi şi reuniuni importante în incinta unor universităţi sau academii. Atic(ă) Etajul terminal. camera principală a casei antice. care uneşte partea superioară a doi sau mai mulţi montanţi. nudă sau seminudă. plasat la baza acoperişului pentru a masca pornirea acestuia. apoi din piatră.) Atriu 1. foarte des ornamentată cu sculpturi. adăpostind vatra. un altar. un amvon sau o statuie. situat deasupra cornişei principale a unei clădiri. în tradiţia românească se utilizează sintagma "Arta 1900". Iniţial "atica" desemna elementul arhitectonic cu structură continuă şi efect decorativ. curte. Baghetă Mulură rotunjită. uneori bogat decorată. La origine. Astăzi. care serveşte drept acoperământ pentru un tron. în cele două Americi. Prin extensie. ionic şi corintic) alcătuieşte partea inferioară a antablementului. pe spate sau pe cap părţile portabile ale edificiului (antablementul. 3 . Când se sprijină pe coloane mai poartă şi denumirea de epistil. balcoanele etc. din zidărie. cărămizi) cu o înălţime constantă. uneori adăugat ulterior clădirii principale. îndeplinind funcţia unei coloane (a unui stâlp sau a unui pilastru). Art nouveau sub denumirea de "Style Modern" a avut o anumită influenţă şi în arhitectura Basarabiei. dispuse orizontal într-o construcţie. Balcon Platformă exterioară cu o latură încastrată întrun zid. Arhitravă Element arhitectonic. Cuvântul provine din limba italiană. 2. Peste stratul de arriccio se aplică stratul superior de intonaco. baluştri sau lesene. cu rost ornamental. folosită singură sau în combinaţie cu alte tipuri de muluri. susţinută de colonete libere sau încastrată pe una dintre laturi în zid. la origine din lemn. Asiză Şir de unităţi constructive (pietre. În ordinele clasice (doric. Arriccio Termen care denumeşte stratul sau straturile interne ce compun tencuiala pentru frescă. comunicând cu interiorul construcţiei prin intermediul uneia sau a mai multor uşi. făcând parte din ornamentica ancadramentelor de uşi şi de ferestre. Arhivoltă Partea frontală a unei arcade. destinată să adăpostească un mormânt. XIX şi începutul secolului XX (primul deceniu) răspândită în toată Europa şi ulterior. delimitată de un parapet metalic sau de zidărie. în Italia . Atlant Statuie masculină."Sezession". Aula 1. Baldachin Lucrare de arhitectură sau de tâmplărie fină. spaţiu semideschis care precedă intrarea într-o clădire somptuoasă. cu rol pur decorativ. cu dezvoltare orizontală. frecvent utilizat în baroc şi clasicism. cărămizi). şi mai târziu. Şir de mici arcade oarbe. formând o bandă continuă. Arcosoliu Nişă acoperită cu o arcadă. în gropniţe sau în corul bisericilor catolice. Marile portaluri romanice şi gotice prezintă o succesiune de arhivolte retrase treptat de la faţa zidului. susţinând pe umeri. Art nouveau Mişcare artistică de la sfârşitul sec. În arhitectura romană. în Austria .2. Aripă Volum lateral sau secundar al unul edificiu. bogat ornamentată. 2. Era săpată în zidul bisericilor. În Germania această mişcare artistică era numită "Jugendstil". sprijinite pe console.

oraş sau biserici întărite. Bazalt Rocă compactă de origine vulcanică. constând dintr-un spaţiu îngust. răspândit în întreaga Europă şi ulterior. Binoclu / Vas ~ Vas care are forma unui binoclu (arheologie). utilizat în general în suite de elemente identice în arhitectură şi decoraţie. de culoare neagră. Belvedere Loc special amenajat sau construcţie independentă (pavilion. Elementul constructiv al unei coloane sau al unui pilastru. sală. Baroc Denumire dată unui stil din istoria artelor plastice. bazilicile au început să fie folosite în calitate de biserici creştine. dimensiuni. cenuşie. constând în turnarea betoanelor în cofraje ale căror nucleu este alcătuit din bare metalice de dimensiuni diferite. puţin profilat faţă de suprafaţa de fundal. Beci Termen cu nuanţă arhaizantă. absida fiind mutată de pe latura lungă pe latura scurtă. Biserică Denumire generică pentru edificiile de cult creştin şi pentru comunităţile de credincioşi. plan 4 . Betonul armat . spre peisaj. Bazilică Tip de edificiu roman civil. delimitat de ziduri înalte prevăzute cu un drum de strajă. unde ea adăposteşte altarul. Conform planificării lor construcţiile bisericeşti pot căpăta forma de: 1. cunoscut încă din antichitate. Basorelief Tip de relief. stuc. Bază 1. desemnând o amenajare specială. încăperilor care serveau drept tainiţe în biserici sau în casele particulare. Beton Conglomerat artificial de materiale diverse (pietricele.tehnică modernă de construcţie. estică a clădirii. stilobat etc. pardoseală. balustradă. amenajare defensivă în faţa intrării principale a unei cetăţi. în Evul Mediu. reziduri de ardezie etc. Başcă Denumire dată în ţările române. Barbacană În arhitectura fortificată. fragmente ceramice. Betonul modern are la bază cimentul. comercial sau ca loc pentru şedinţele tribunalului. soclu. în America Centrală şi de Sud şi chiar în Asia (Filipine). Constă dintr-o sală dreptunghiulară prevăzută în axul uneia dintre latur cu o absidă proeminentă. Începând cu secolul IV după Hristos. cu traseu şicanat. ferestre de tragere şi guri de aruncare. 3. Extremitatea inferioară a coloanei sau a pilastrului.) amplasat în puncte care oferă o deschidere agreabilă. 2. cu fusul mult bombat la partea inferioară. servind ca spaţiu de întrunire. contribuind la definirea stilistică a acestuia. bazilică. 2. care face legătură cu elementul de arhitectură pe care acesta se sprijină: plintă. proporţii şi decor raportate le întregul din care face parte. evoluând până în secolul XVIII. castel. Bandă lombardă Vezi: Lesenă Bandou Brâu cu caracter decorativ. apărut în Italia la mijlocul secolului XVI. la subsolul unei construcţii care în arhitectura civilă particulară este destinat păstrării alimentelor.Balustru Colonetă din piatră.) reunite printr-un liant hidraulic. profile. pentru supravegherea ei şi a curtinelor adiacente. cu forme. În arhitectura medievală prezintă uneori interesante rezolvări planimetrice şi spaţiale. albăstrie. Bastion Amenajare defensivă plasată în unghiul unei fortificaţii pentru întărirea acesteia sau în preajma unei întrări. nisip. gândit ca spaţiu de odihnă şi reculegere. lemn. cu striaţiuni. din piatră sau cărămidă. chioşc etc. folosită în arhitectură şi sculptură (inclusiv în arta reliefului).

Bolniţă Denumire dată construcţiilor care adăposteau un spital sau chiliilor în care erau îngrijiţi bolnavii. Există bosajul "în diamant". este construit un inel de tambur în interiorul căruia sunt dispuse patru arce diagonale ale căror naşteri se află. Elementele constitutive poartă denumirea de bolţari. b. se obţin prin combinarea de tipuri diferite de arce sau chiar a unor b. cu penetraţii etc. Buon fresco Numele dat de italieni "frescei autentice". în sfert de sferă (conică) etc. semicilindrice. 2. Bovindou Tip de fereastră care iese în rezalit faţă de planul zidului. termenul fiind preluat de biserica de mici dimensiuni care era de regulă ridicată în vecinătatea acestor construcţii. sprijinită spre exterior pe console. b. 6. simple: există b. în jumătate de sferă (cupolă).XVIII. în ogivă.central.cadru îngust. Poate avea formă simplă sau profilată. bosajul "rotunjit". b. care fac trecerea de la planul pătrat al arcelor mari la planul circular al turlei. amplasată spre partea carosabilă a străzii şi marcată de blocuri de piatră sau de piese special turnate din beton sau ciment. În amenajările urbane. refugii). realizată cu elemente rezultate din translarea unor arce cu trasee diferite. care separă între ele registre. bosajul de formă "rustucă" etc. Bordură 1. XVII şi de la începutul sec. Bosaj Tip de parament realizat din blocuri de piatră egale ca dimensiuni. Bolţar Fiecare din elementele constructive din piatră ale unui arc sau ale unei bolţi. mănăstirească. Brâu Element al plasticii arhitectonice. personaje respective. acest sens s-a pierdut. în leagăn sau b. 4. sprijinită pe cel puţin doi pereţi laterali. La Chişinău acest sistem de boltire este utilizat în biserica Sf. b. Ulterior. a căror latură frontală este tratată în relief. varul fiind aglutinantul care fixează pigmenţii. Boltă Parte constructivă destinată să acopere un spaţiu. 5 . care delimitează registrele de pe faţadele edificiilor. deasupra cheilor arcelor mari. cărămidă sau alt material. în maniere diferite.Gheorghe (1819). care îşi i-a numele de la domnitorul Constantin Brâncoveanu. Conform tipologiei există bolţi simple. limită a spaţiilor destinate pietonilor (trotuare. cruce greacă. Poate fi realizat în piatră. cruce latină etc. în plin cintru. Bitronconic / Vas ~ Vas care are forma unui trunchi de con dublu (arheologie). În această tehnică murală mortarul final (numit intonaco) se aplică pe zid în ziua execuţiei picturii. plan triconic. Brâncovenesc / Stil ~ Denumire dată artei din Ţara Românească de la sfârşitul sec. Buciardă Ciocan prevăzut cu dinţi deşi.XVII. b. Boltă moldovenească Sistem de boltire folosit în arhitectura religioasă din Moldova în secolele XV . puse în asize regulate. în evantai. Prin acest sistem de boltire se obţine o reducere substanţială a diametrului şi greutăţii tamburului şi cupolei turlei bisericilor. pe o coloană sau pe prelungirile bârnelor care alcătuiesc suportul pavimentului încăperii căreia îi corespunde şi al cărui spaţiu îl prelungeşte spre exterior. în proiecţie verticală. b. scene. 5. A buciarda . imprimându-i-se adâncituri sau şanţuri. realizate prin translarea în spaţiu a unui arc: b.a prelucra cu buciarda piatra de construcţii. Apare pentru prima dată la Pătrăuţi. Bolţile compuse sau complexe. În decoraţie . Potrivit acestui sistem deasupra pandantivelor. cu care se prelucrează piatra de construcţie. în fagure.

capelă plasată intr-un cimitir. 4.spaţiu în care se păstrează în cadrul mănăstirilor osemintele deshumate ale călugărilor decedaţi de mai mult timp. 2. Capelă 1. stâlp sau pilastru. înfăţişând partea superioară a corpului şi. Biserică de mici dimensiuni. etc. aproximativ la nivelul diametrului sau mai sus de acesta. drapată după moda antică sau seminudă. conform legendei .Bust Specie a portretului în pictură şi sculptură. Construcţie anexă a unei biserici mai mari. o emblemă. prin asamblarea artistică a mai multor panouri decorative alcătuind casete. care îndeplineşte într-un edificiu rolul unei coloane. marcând o unitate independentă formată din pătrate precis delimitate de cadre proprii. cu suprafaţa interioară decorată în relief sau realizată dintr-o succesiune de retrageri. unei bolţi sau la pereţii unei mobile mari. din a căror compunere rezultă şi un efect decorativ. având ca sursă considerente de ordin politic. cu care aceasta se încheie. Canon Termen folosit cu înţelesul de normă. Camera mormintelor Vezi: Gropniţă Canelură Şanţ vertical de secţiune semicirculară (rar uşor unghiulară) care decorează de jur-împrejur fusurile coloanelor şi pilaştrilor. izolată sau plasată în interiorul unei alte construcţii. Sistem constructiv . Cărămidă sfântă Una dintre imaginile achiropoiete ale lui Hristos. Termenul canon cuprinde ansamblul regulilor impuse în reprezentarea artistică. cu marginea ondulată. eventual. plasat pe frontispiciul unui edificiu. servind cultului funerar particular.decorativ în care un element central (bloc de piatră feţuită sau bolovan) este plasat într-o zidire mixtă.. de piatră. filosofic sau artistic. religios. Prin asamblarea casetelor se obţine un plafon casetat. lege. Calotă Boltă realizată din cărămidă (mai rar din piatră) reprezentată de porţiunea superioară a unei sfere tăiate de un plan orizontal. marcând punctul cel mai înalt.denumire acordată bisericii mai importante dintr-un oraş în care funcţionează mai multe lăcaşuri de cult. Cariatidă Statuie feminină. Prin extensie . Capelă funerară . "vârful" unui sistem de boltire. Parte constitutivă a unui plafon sau a unei bolţi. o dată cronologică etc. comunicând direct cu acesta şi prevăzută cu un altar propriu. Capitel Piesă componentă a unei coloane. braţele. Cheie de boltă Ultimul bolţar. la origine. gresie sau ceramică. reprezentând partea sa superioară.decorativ folosit la realizarea unui tavan. Catolicon Biserica principală dintr-o mănăstire athonită. de prezenţa nemijlocită a unui scaun episcopal. Cartuş Ancadrament pictat sau sculptat. 6 . purtând în centru o inscripţie. găsită. Casetaj Sistem funcţional . 3. Catedrală Biserică principală legată. 2. care transmite greutatea antablementului fusului coloanei respective.în oraşul Edessa. regulă. deasupra unei uşi. de diferite forme. imprimate pe o cărămidă. Casetă 1. Carelaj Sistem de pavaj constând din asamblarea unor piese pătrate sau poligonale. Capelă-osuar . Tipologic este apropiată de Mandylion.

orizontală a unui acoperiş. destinată să apere gamba piciorului.XX. ieşit de la suprafaţa zidului o dată cu care este construit. nume dat absidelor laterale ale catolicoanelor. care acoperă un spaţiu semicircular (o absidă.) Consolă 1. echilibrat. metal. piatră. În ordinele clasice coloanele aveau de obicei fus. Element arhitectonic din piatră. Există şi contraforţi decorativi. pe care se aşează sculpturi. etc. din anexe gospodăreşti şi o curte. Compoziţie Modalitate specifică de structurare a elementelor unei opere de artă astfel. compusă din casa propriu-zisă. care doar ritmează faţadele. de dimensiuni medii.nume dat 7 . Vezi: Pridvor Chilie Fiecare dintre încăperile de mici dimensiuni locuite de membrii unei comunităţi monahale. Cintru Curbură interioară. servind ca punct inferior de sprijin şi de descărcare. care se constituie în ansambluri independente. Constructivism Mişcare artistică şi curent de idei estetice de la începutul sec. Concă Boltă în sfert de sferă. suspendate pe ziduri exterioare sau interioare. destinat să contribuie la descărcarea forţelor de împingere provenite din sistemul de acoperire a unui spaţiu (bolţi. cu rol funcţional. marcate prin "idealul ingineresc" de precizie. beton. capabil să transmită privitorului ideea şi emoţia artistului.) Poate fi realizată în lemn. Colonadă Succesiune uni-sau pluri-liniară de coloane de acelaşi tip sau de tipuri diferite. obiecte de artă decorativă etc. Coamă Muchia superioară. metal. 2. cu treptele dispuse strâns în jurul unui ax central. Clopotniţă Construcţie de zid sau de lemn. raţionalitate şi logică în elaborarea formelor vizuale. 2. Compozit Ordin arhitectural roman al cărui capitel combină volutele ionice şi frunzele de acant corintice. din sistemul de descărcare şi de contraîmpingeri ale unei bolţi. ceramică). concavă a unui arc sau al unei bolţi. capitel şi (la ordinele ionic şi corintic) . o nişă. la origine. Cnemidă Piesă de armură. Clipeus Element arhitectural constând într-un portret în medalion al unei persoane decedate. Termen preluat din arhitectură pentru diverse tipuri de poliţe din piatră (lemn. piatră sau metal. încât să formeze un ansamblu omogen. Uneori poate fi situată deasupra pronaosului sau exonartexului bisericii.bază. ridicată special în preajma unei biserici pentru a adăposti clopotele. În arhitectura bisericească rusă . uneori şi o grădină sau chiar un parc. Contrafort Element de sprijin exterior. Colimacon Scară în spirală realizată din lemn. Cor 1. unite prin arhitrave ori prin arce. Conac Reşedinţă bisericească sau nobiliară din mediul rural.Cerdac Pridvor (închis cu geamuri) la casele ţărăneşti. rezultând din îmbinarea celor două pante (ape). tavane etc. cărămidă. Coloană Element constructiv vertical. indestructibil. făcând parte. În arhitectura Muntelui Athos.

cu funcţii diferite. servind pentru realizarea unor paramente sau a pavimentelor. Doric / Stil ~ Stil artistic şi ordin în arhitectura Greciei Antice. prezent şi în arta clasicistă şi neoclasicistă. Domus În antichitate . Decoraţie arhitecturală Totalitatea elementelor decorative ale unei construcţii. Curtină În arhitectura fortificată. servind pentru păstrarea veşmintelor liturgice şi a cărţilor sacre. Ctitor Personaj care comandă. facilitând accesul direct în unele încăperi. situat pe latura sudică a acestuia. 8 . spaţiu anexă al altarului. parte a zidului de incintă plasată între două turnuri sau două bastioane. de locuire. cult. ca şi pentru îmbrăcarea oficianţilor în vederea slujbei. Dalaj Tip de paviment alcătuit din dale. ciment etc. respectiv. Cupolă Tip de boltă semisferică sau semisferoidală. preluat de arhitectura Renaşterii. care acoperă spaţii de plan pătrat. susţine din punct de vedere material şi întăreşte juridic ridicarea unui edificiu sau întemeierea unui aşezământ religios.din nevoi funcţionale. Crenel În arhitectura fortificată. de trecere. din interioarele Coridor Spaţiu îngust şi lung. Barocului şi în special de Clasicism şi Neoclasicism. gol al unui parapet. Spaţiu funerar subteran zidit (singular sau pluricelular). Cornişă Element arhitectural ieşit în consolă faţă de planul exterior superior al zidului unei construcţii. Dală Placă de marmură. Corintic Ultimul din ordinele arhitecturii Greciei Antice. Criptă 1..construcţie de plan dreptunghiular cu mai multe încăperi. destinată locuirii. spre interior. Decroş Porţiune de zidărie ieşită în afară sau retrasă puţin faşă de planul peretelui. făcând parte integrantă din acestea. piatră. cu drumuri de strajă. de obicei. reprezentare. realizate în piatră. care oferă apărătorilor posibilitatea de a ţinti asupra atacanţilor fără a fi ei înşişi loviţi. Elevaţie Edificiu de la nivelul solului în sus. Tip de biserică subterană. deci. de formă regulată. considerat în opoziţie cu fundaţiile. Denticuli Motiv ornamental constând dintr-un şir de mici pătrate reliefate faţă de suprafaţa zidului. fie o lărgire.catului superior (etajului) locaşelor ortodoxe. cărămidă sau mortar. la origine acoperită. activităţi publice etc. Echină Mulură semicirculară plasată între partea superioară a fusului coloanei şi abacă. marcând fie o simplă îngroşare . prevăzută. Ecvestră / Statuie ~ Statuie reprezentând o persoană călare. 2. situat între două merloane. realizate o dată cu ridicarea zidurilor şi. formând împreună cu acesta din urmă capitelul doric. organizată în jurul unei încăperi centrale numite atriu. plasată dedesubtul sanctuarului uneia obişnuite. o îngustare a spaţiului interior. Edificiu Construcţie de dimensiuni importante. Diaconicon În Biserica răsăriteană.

Endonartex În arhitectura bizantină. Eneolitic (epoca aramei şi pietrei) .Empire Stil în arhitectura şi arta europeană şi americană apărut la sfârşitul secolului XVIII. Feredeu În trecut sinonim pentru baie turcească. dar aparţinând efectiv acestuia. A durat în Franţa până la 1815-1820. în spaţiul altarului. Factură Manieră specifică în care este lucrată o operă de artă.termen folosit şi în forma de neo-eneolitic. Epistil Vezi: Arhitravă Erker Termen german. argintărie. Entasis Curbare convexă. la interior sau la exterior. în care pigmenţii sunt amestecaţi cu apă şi aplicaţi pe un mortar de var umed (proaspăt tencuit). aflat în afara zidurilor de incintă ale unui oraş. arhitectură. Feston Motiv decorativ constând din o succesiune de mici arce tangente sau încrucişate. faţada principală a unui edificiu. Motiv frecvent în programele iconografice a bisericilor ortodoxe. în intenţia da a da obiectului maximul de stabilitate. fără echivalent exact în alte limbi. pridvor deschis sau închis. Firidă Nişă oarbă. ca rezultat al evoluţiei neoclasicismului. având rolul de spaţiu de conversaţie în casa romană. Euharistie Împărtăşania apostolilor cu pâine (trupul) şi vin (sângele) Mântuitorului. baie publică. Extra-muros Spaţiu construit sau liber. broderie. sau în conca sau pe pereţii absidei centrale. care îi încorporează. Exonartex În bisericile ortodoxe. Fronton Motiv triunghiular sau semicircular încoronând. de la etaj (cu o fereastră mare frontală) terminat la partea inferioară în consolă. tradus uneori româneşte prin "burduf" sau "fereastră cu burduf". Exedră Sală de formă semicirculară sau rectangulară. în general. spaţiu îngust plasat între naos şi pronaosul propriu zis (nartex) sau între acesta din urmă şi pridvor. puţin adâncă. În Rusia Ţaristă acest stil s-a menţinut până în anii 1825-1830. foarte uşoară a fusului unei coloane clasice în zona mediană pentru a compensa deformarea optică. Erker-ul reprezintă continuarea spaţiului interior al unei încăperi importante. mobilier. Extrados Traseul exterior convex al unui arc sau al unei bolţi. Vezi: Entasis 9 . Prin extensie. Fus Partea mediană. practicată în grosimea unui zid. amplasată între bază şi capitel. Frescă Procedeu tehnic folosit în pictura murală. situat de obicei sau în tamburul turlei. cu rol funcţional ori decorativ. verticală a unei coloane sau a unui pilastru. Galb Profil uşor curbat al fusului unei coloane sau al corpului unui vas. Ultima etapă a neoliticului remarcată prin începutul prelucrării metalelor. folosit în miniatură.

având funcţia de a facilita accesul în diferite încăperi ale unei mănăstiri sau biserici ortodoxe. (din limba germană "Glaswand") Gorgan Movilă. Grifon Animal fantastic. Hală Spaţiu amplu. piatră sau metal. cu funcţii simbolice şi decorative. structurat din punct de vedere urbanistic. În arhitectura medievală din Moldova. fie prin intermediul arcelor butante. Gotic. cuprinzând culegeri de texte organizate tematic sau cronologic. stil Denumirea tardivă a stilului. destinat unor activităţi productive sau comerciale. mai mult sau mai puţin coerent. Glaf Porţiune de zidărie reprezentată de grosimea acesteia. comunicând direct cu exteriorul şi acoperit fie cu o boltă fie cu un tavan cu grinzi. de secţiune rectangulară. cu ochiuri de sticlă. un leu şi un vultur. aplicat unor elemente de arhitectură identice. Hagiografie Sursă principală a iconografiei. Glasvand Cadru vitrat alcătuit din o ramă de lemn comparimentată. care fiind plasată orizontal primeşte şi repartizează forţele de descărcare ale zidăriei de deasupra ei în mod egal pe întreaga sa suprafaţă. ocupat de o comunitate umană. cu arcade spre curtea interioară. înlocuind cu totul un perete. Gang boltit. cu părţi fixe şi batanţi mobili. în care se puteau afla unul sau mai multe morminte. 10 . fie direct. XIII-XIV. unde s-a descoperit o vastă necropolă din prima epocă a fierului. 2. arce geminate etc. în special în decoraţia portalurilor.) Gîrlici Spaţiu de acces spre o pivniţă. încăpere cu destinaţie exclusiv funerară (pentru ctitori). sau cea mai mare parte a sa. flori şi fructe legate între ele. Elemente gotice se întâlnesc şi în arhitectura Moldovei medievale. Tip similar de spaţiu. Geminat Adjectiv folosit la plural. pe frontoane. Halou Aureolă Hallstatt Nume dat primei vârste a fierului şi culturii corespunzătoare de pe teritoriul cuprins între nord-vestul peninsulei Balcanice şi Franţa de Est. XII XIII a luat locul stilului romanic în Europa Occidentală şi în Europa Centrală. combinând. Perioada de maximă înflorire se situează în sec.Galerie 1. reprezentând frunze. Grindă Bucată de lemn. dar se manifestă până în sec. înhumări etc. uneori cu funcţii funerare. XVI. corespunzătoare golului unei ferestre sau uşi. în diferite proporţii. pe panouri etc. 2. care în sec. povestind vieţile sfinţilor. care sunt situate alăturat: coloane geminate. Habitat Denumire generică desemnând un spaţiu. Ghirlandă Motiv decorativ în formă de fâşie suplă. Provine de la denumirea localităţii Hallstatt din Austria. unitar. plasată între naosul şi pronaosul bisericilor de mănăstire. folosit în arhitectură (în jurul coloanelor. Gropniţă 1. Termen generic pentru spaţiul rezervat într-o biserică mormintelor. Baza stilului gotic constă în sistemul elastic al construcţiilor în care greutatea boltelor este preluată de un schelet bazat pe încrucişarea de ogive şi pe contraforţi.

un fel de mantie înfăşurată în jurul umerilor. în succesiune cronologică a vieţii lui Iisus Hristos. rectangular. Hersă În arhitectura fortificată. purtată sub himation sau sub hlamidă. care comunică cu încăperile laterale sau cu cele situate la alte nivele. Hol Spaţiu central amplu dintr-un edificiu. a unor personaje din Vechiul Testament. barând calea atacatorilor într-o cetate sau într-un alt edificiu întărit. 2. purtată de împăraţii şi arhiereii bizantini. piesă vestimentară albă sau colorată. a fost folosit în feredeile (băile orientale) de la Orheiul Vechi. deasupra căreia. Hotă Construcţie aşezată deasupra unei surse de gaze pentru a le colecta şi evacua.Han Edificiu public situat în lungul drumurilor sau în localităţi. Pelerină circulară sau semicirculară din ţesătură vopsită cu purpură. al unui ansamblu construit sau al unei aglomerări urbane sau rurale. Spaţiu închis în jurul unui edificiu. Apare în imaginile lui Hristos. apostolilor. cu care comunică prin uşile împărăteşti şi prin perechea de uşi diaconeşti. Hetimasia Motiv din iconografia bizantină şi postbizantină. adesea este aşezat porumbelul (Sfântul Duh). al cărei jet de apă este dirijat vertical în sus. Harnaşament Ansamblul unui echipament necesar strunirii ori înhămării unui cal folosit la călărie sau tracţiune. Havuz Fântână decorativă. Incintă 1. grilaj de lemn. care alunecă pe verticală într-un fel de şanţ special amenajat în ambrazura unei uşi sau al unei porţi. Hipocaust Sistem de încălzire centrală folosit în antichitate şi evul mediu. Impostă Element constructiv de forma unui trunchi de piramidă răsturnat plasat între naşterea unei arcade şi capitelul pe care aceasta se descarcă. de origine orientală. Hristologic / Ciclu ~ Ciclu iconografic cuprinzând ilustrarea. format dintr-un tron monumental pe care este pusă o carte. Denumire dată şi zidului sau construcţiilor care delimitează incinta. Hram Ziua în care se comemorează patronul sau sărbătoarea religioasă de care este legată biserica şi comunitatea religioasă respectivă. de forma dreptunghiulară. fără a se prinde cu agrafă. 11 . care separă sanctuarul (absida altarului) de spaţiul naosului. precedat de vestibul. Himation Veşmânt antic bărbătesc. Hiton (Chiton) În reprezentările iconografice ale lui Hristos şi ale apostolilor. Iconostas Tip de ecran alcătuit dintr-un schelet lemnos sau de zidărie. dându-i caracterul unei unităţi morfofuncţionale independente. destinat adăpostirii călătorilor şi bunurilor lor. Hemiciclu Spaţiu de plan semicrcular sau. Acest sistem se bazează pe circulaţia aerului cald pe sub o podea dublă şi prin pereţi dubli. structurat după un traseu care descrie o jumătate de cerc. Probabil. Mantie amplă din stofă de lână. Hlamidă 1. întreagă sau parţială. Helix Curbă interioară a unei volute dintr-un capitel ionic sau compozit. 2. mai rar. purtată în Grecia şi Roma Antică.

care a fost conservat pe locul descoperirii sale. denumire folosită şa plural. timpane etc. aflat pe parcursul zugrăvirii în stare umedă. în general arheologic. grupuri de arcaturi ale frizelor plasate sub cornişă. găsite întâmplător. Una din denumirile "azuritului". încorporează culorile. Ionic 1. într-o compoziţie. Lacrimar Mulură mică. Isocefalie Modalitatea de a reprezenta. cel puţin parţial. care. Intonaco Termen care denumeşte stratul de la suprafaţa tencuielii de frescă. Lapidar / Semn ~ Însemn incizat în piatra monumentelor. cât şi în Moldova epocii lui Petru Rareş. fixîndu-se pe suport sau fixînd pigmenţii ori alte materii cu care a fost amestecată. Liant Materie aglutinată. frontoane. fragmente de arhitrave. Era folosit în frescă fiind aplicat deasupra unei culori întunecate. Semne lapidare au fost depistate atât în Transilvania.VI până la Hristos în Anatolia şi insulele Mării Egee.) sau cu funcţie decorativă în ansamblurile arhitectonice (coloane. unind. la monumentele gotice. Intrados Traseul interior al unui arc. independente (sculpturi. Lapidar(ă) / Inscripţie ~ Inscripţie săpată în piatră. păstrându-se. Lapidarium Colecţie de piese cioplite în piatră. Intercesor În iconografia creştină. lichidă sau vâscoasă. întregi sau fragmentare. apărut în sec. Albastru deschis. Intercolonament Distanţa existentă între două coloane aflate întro succesiune de elemente similare între navele unei bazilici. din loc în loc. care ritmează la exterior faţadele şi turnurile bisericilor romanice. semnificând apartenenţa unui meşter sau marca personală a acestuia. utilizat în pictura veche de tradiţie bizantină. aplicat unui obiect sau unui obiectiv. Unul din cele trei ordine clasice în arhitectura antică (doric. amplasată sub cornişă. contribuind la iluminarea acesteia. a unui portic etc. Lazur 1. de regulă. Izvod Model folosit odinioară pentru a fi copiat sau preluat liber. al unei arcade sau al unei bolţi. 2.In situ Termen latin. pietre funerare etc. dată Mariei şi lui Ioan Botezătorul. Stil în arta Greciei antice. verticală. mai multe persoane. scobită în piatră. care la rândul său poartă tot numele de "lapidarium". lipsit de capitel şi de bază. Utilizată în tehnica frescei. condiţiile în care a fost adus la lumină. capiteluri baze. ionic şi corintic).). Lesenă Tip de pilastru foarte îngust şi subţire. în special ortodoxă. plasată la cheia unei cupole sau la extremitatea superioară a unei scări în spirală. Lanternon (sau Lanternou. pe verticală. care mijlocesc pe lângă Hristos iertarea pentru păcatele omenirii. descoperite prin săpături arheologice sistematice sau luate din locurile lor de origine pentru a fi protejate şi adăpostite întrun spaţiu special. ale căror capete au toate aceeaşi înălţime. 12 . destinată să favorizeze scurgerea apei pe acesta. Lavra Termen rar folosit pentru a desemna biserica principală a unei mari mănăstiri ortodoxe. 2. capabilă să se solidifice prin uscare. popular în Basarabia "Lanternă") Mică turlă străbătută de ferestre separate prin colonete.

Se înrudeşte cu tema "Năframa Veronicii" apărută în Occident în sec XII-XIII. organizate în şiruri suprapuse aşezate în hemiciclu sau pe trei din laturile sălii de spectacol.) La origine sinonim al cuvântului "lojă". înscris într-un catuş oval sau eliptic. uneori în relief. figurat. În arhitectura contemporană . Motiv decorativ folosit în arhitectură. capiteluri etc.cu funcţie de balcon. Mansardă Spaţiu de locuit situat la nivelul acoperişurilor înalte cu pantă frântă. cu o structură mult simplificată faţă de cea a loggiei clasice. adesea înconjurat de frunziş). pe console. Lotiform / Motiv ~ Ornament în formă de boboc de floare de lotus. preluat din vestimentaţia matroanelor romane. deschisă spre stradă sau spre o grădină prin arcade sprijinite pe coloane.Limes (Lat. Lojă La origine termenul desemna spaţiul bisericii rezervat familiilor nobile şi ctitorilor. încorporată volumului mare al unei clădiri.tip de balcon neieşit în consolă. de obicei ca un halou luminos vertical. delimitată la partea superioară de arcul descris de o arcadă cu traseu semicircular sau frânt (de uşă. acoperă capul şi înfăşoară întregul corp al femeilor sfinte care au trăit în vremea începuturilor creştinismului. imaginile unor personaje (sfinţi). "hotar") Frontieră fortificată a Imperiului Roman. practicată în panta unor acoperişuri înalte.) Maforion Văl amplu. deseori boltită. Porţiune dintr-un zid sau dintr-un panou. compartimentat în una sau mai multe încăperi. din lemn sau piatră. uneori reprezentat fantezist. Încăpere . Lunetă 1. urmând linia şarpantei învelitorii. Frecvent folosit în arhitectura greacă şi neoclasică. Lintel Piesă orizontală. depăşind lateral golul unei uşi. al căror plafon este adesea înclinat. ori chiar de un mic acoperiş propriu mai proeminent. 2. Lucarnă Tip de fereastră de mici dimensiuni. imprimată după propriul chip al acestuia pe o bucată de pânză. protejată de obicei. care se intersectează în unghiuri drepte. 2. Meandru Motiv ornamental continuu. Mandorlă Vechi simbol mistic pentru lumină. considerat inventatorul acestui mod de a folosi spaţiul. folosit în arhitectură pe cheile de boltă. bine luminate. care a primit o imagine a lui Hristos. 13 . de un mic rezalit rectangular sau de o ramă. de altar etc. care în reprezentările pictate şi sculptate. Loggia (It.imagine adevărată. format din linii încrucişate sau frânte. a unor scene sau simboluri. Este piesa vestimentară principală care caracterizează imaginile Maicii Domnului în arta bizantină şi post-bizantină. de portal. delimitând în cadrul unor figuri geometrice circulare. Mascaron Ornament pictat sau sculptat în relief (format dintr-un cap de om sau de animal. Medalion 1. pe care îl închide la partea superioară. Mandylion Temă iconografică având la bază legenda regelui Abgar din Edessa. Sinonim: Vera icon . Este folosit apoi în arhitectura teatrelor. Partea superioară a unui zid intersectat de o boltă cu traseu semicircular sau frânt. frecvent în arta veche egipteană şi în ornamentaţia stilului "Art nouveau". 2. În pictura murală bisericească apare în frize sau succesiuni verticale. pentru a desemna spaţiul compartimentat în celule similare. dar cu înclinaţie mică. destinată să preia împingerile zidăriei de deasupra acestuia. Denumirea provine de la numele arhitectului francez Francois Mansart (15981666). 1. la decorarea plafoanelor şi faţadelor.

fixate laolaltă cu ajutorul cimentului. Metopă Placă de piatră sau teracotă de formă rectangulară.) Consolă mică. Mozaicurile 14 . stăreţie. elemente figurative antropo. de nisip de diferite dimensiuni. partea plină a unui parapet. pentru bărbaţi sau pentru femei. constituită cu acordul unei autorităţi bisericeşti din membri care se obligă să respecte anumite canoane. pietriş mărunţit. plasată sub cornişă. amestecate cu apă). filială a unei mănăstiri (sau episcopii) aflată la o oarecare distanţă faşă de aceasta. Mortarul este necesar pentru legarea şi stabilizarea pieselor care alcătuiesc materialul de construcţie al unui edificiu. succesiuni de profile plasate într-un singur plan sau în planuri diferite. Menolog Ciclu iconografic ortodox foarte amplu.) situat între parterul şi primul etaj al unei clădiri.şi zoo. Monolit Denumirea se referă la orice sculptură de mari dimensiuni realizată în întregime dintr-un singur bloc de piatră. pictat. uneori cioburi mici de cărămidă. Mihrab Nişă decorată indicând direcţia către Mecca. cu latura frontală adesea decorată în relief. Mortar Conglomerat artificial cu compoziţie diferită. Montan Parte verticală a ancadramentului unei uşi sau al unei ferestre. Instituţie religioasă.). legate între ale cu ajutorul unui liant (var.) Basorelief plat. Ansamblul clădirilor care adăpostesc comunitatea monahală. ansamblu statuar-arhitectonic la realizarea căruia intervine colaborarea dintre sculptor şu arhitect. istorice etc. divers colorate. în funcţie de care este organizat spaţiul interior. trapeză. Mînăstire (sau "mănăstire") 1. Există diverse tipuri de monumente (comemorative. Metoh Tip de aşezământ monastic. Se compune în general din: biserica principală. Merlon În arhitectura fortificată. într-o succesiune care începe cu 1 septembrie. formează friza ordinului doric. care urmează paleoliticului. care în alternanţă cu triglifa. marmură etc. Modilion (Fr. de locuit sau destinat altor activităţi (birouri.morfe. funerare. delimitată de golurile a două creneluri. forme vegetale. Meterez Fereastra de tragere situată la partea superioară a zidurilor unei clădiri sau ale unei incinte întărite. Monument Sculptură de exterior de mari dimensiuni. 2. Meplat (Fr. compoziţii geometrice etc. în care opera este constituită din mici fragmente cubice sau prismatice de materiale dure.Megalit Monument preistoric construit dintr-unul sau mai multe blocuri uriaşe de piatră brută descoperite în număr mare pe litoralul atlantic vest-european. uneori chiar în altă ţară. chilii etc. Mezanin Nivel intermediar mai scund. A doua mare perioadă a epocii pietrei cioplite. granule de cărbune. Mezolitic Vârstă mijlocie a epocii de piatră. cuprinzând ilustrarea fiecărei dintre zilele anului bisericesc răsăritean. de arhitectură. comerţ etc. în care trecerea da la suprafaţa suportului de bază la diferite planuri intermediare apare puţin accentuată. având de obicei o decoraţie în relief sau pictată. ciment. Mozaic Procedeu tehnic specific artei murale. capele secundare sau paraclise. granit. adesea decorat cu caneluri. Se întâlneşte în ruinele oraşului Şehr-al-Djeadid din actuala rezervaţie Orheiul Vechi.

Dacă nartexul este situat în exteriorul zidului de faţadă se numeşte exonartex.) Parte a unei biserici de plan dreptunghiular. sau compartimentat: în cazul unei bazilici. Hristos atriumul la bisericile creştine. caracterizată prin importante transformări tehnice. cu scopul măririi rezistenţei unor materiale. rezervat în grosimea unui perete. Neolitic Epoca pietrei noi sau şlefuite.navata). în cazul unei biserici sală. prevăzute pentru interior sau exterior etc. care marchează pornirea desfăşurării în spaţiu a unei bolţi.pot fi pavimentale sau parietale. Necropolă este numit un spaţiu dintr-o biserică. În Evul Mediu nartexul desemna coridorul plasat transversal. prin aceasta teritoriu cu valenţe sacrale. dar separată de acesta prin intermediul iconostasului. făcând parte integrantă din structura bolţilor. situat la intrarea în corpul principal şi separat de navă printr-un zid. asemănător nervurilor gotice. Navă (arhit. cu rol 15 . Mulură Profil reliefat (mai rar scobit). sociale şi cultural artistice. clei. Năframa Veronicii Vezi: Mandylion Necropolă Teritoriu rezervat îngropării morţilor. încăpere centrală destinată cultului. Acest spaţiu poate fi unitar. pronaos şi uneori. faţă de axul bisericii. Denumirea de navă este legată de imaginea simbolică a bisericii . închis sau având formă de portic. ca şi a unor părţi din corpul uman (mână. în secţiune se prezintă ca un tor.) obţinută printr-o amprentă (din ceară moale. Nervură 1. cioplit în piatră.corabie. o scotie. Naos În bisericile ortodoxe. economice. formând un fel de creastă (coastă). diverse răşini sintetice) care formează tiparul negativ în care se toarnă pozitivul. Necropolele erau de două feluri: a) de incineraţie b) de inhumaţie. Neoliticul urmează mezoliticul şi precede eneoliticul. rezervat înmormântărilor. iar în interior endonartex. Naşterea unei bolţi Punct sau linie aflate în plan orizontal la o anumită înălţime a unei construcţii. picior etc. naosul este lărgit prin abside laterale în cazul bisericilor de tip triconc. cuprinsă între sanctuar şi intrare. un listel sau are forma diferitor combinaţii de curbe şi contracurbe. 2. care înlocuieşte. Se manifestă prin imitarea decoraţiei şi posibilităţilor de expresie specifice vechiului stil gotic medieval. Element structural sau ornamental. A durat aproximativ între anii 5500-2500 înainte de Hristos. În arhitectura gotică element profilat. folosit în arhitectura modernă şi în artele decorative. it. preparaţie din praf de ipsos în amestec cu apă. din sec. pe scheletul alcătuit din nervuri se sprijină pânzele de boltă. Nişă Spaţiu de dimensiuni mici sau relativ reduse în raport cu cel al unei încăperi sau cu suprafaţa unui zid. Nartex Portic cu un singur etaj situat în faţa navei bisericii.V d. alcătuit din bolţari. Necropole există din preistorie şi până în prezent. apărut ca o variantă a istorismului caracteristic secolului XIX. De plan pătrat sau dreptunghiular. de aici derivând folosirea termenului de "navă" pentru desemna o biserică ortodoxă de plan dreptunghiular. Nartex este sinonim cu cuvântulpronaos. nef. ronde-bosse. unitară din punct de vedere liturgic cu altarul. denumirea lor modernă fiind în limba română cimitir. Mulaj Reproducere fidelă a unei sculpturi executată în relief. făcând parte din decoraţia arhitecturală sau de mobilier. pritvor (sau exonartex). În cazul bisericilor ortodoxe nava este compartimentată de obicei în naos. şi. Neogotic / Stil ~ Stil internaţional în arhitectură şi artele decorative. (fr. în alternanţă ori în succesiune cu elementele plate.

Antichitatea greacă a cunoscut trei ordine: cel doric. tip de arc diagonal realizat din nervuri de piatră profilate. în arc frânt sau în acoladă. zoomorf sau antropomorf ce are funcţia de a orna. ce se ocupă de producerea recipientelor din argilă. terminat în partea superioară printrun vârf piramidal. dar deseori utilizată pentru a defini arcele frânte ale ferestrelor şi portalelor catedralelor şi bisericilor gotice şi pseudogotice. tehnica de construcţie a zidului sau a pavimentului. Olărie 16 . a unui monument sau a unui edificiu arhitectonic. Denumire incorectă. Olan Piesă ceramică. definind astfel caracteristica unui stil. în care se creau condiţii speciale pentru cultivarea unor plante tropicale. cel mai adesea monolit.funcţional sau decorativ. Ocniţă Nişă de mici dimensiuni. în arhitectura antică romană. situată. De regulă ocniţele alcătuiesc şiruri care înconjoară un edificiu în partea lui superioară. Orangerie Pavilion cu mari suprafeţe vitrate orientate spre sud.) Sistem de părţi portabile şi portante ale edificiilor caracterizat printr-un stil bine definit al proporţiilor şi decoraţiei (în special al coloanelor şi antablementului). cu mâinile ridicate la nivelul umerilor şi depărtate de corp. cu fundul plat. neoclasicist şi empire. numit piramidon. Orologiu Obelisc Monument pe piatră. Redescoperirea ordinelor antice a avut loc în renaştere. Oculus (Lat. la nivelul mansardelor sau al podurilor. reprezentat frontal. având un rol decorativ. 2. asociat cu un adjectiv. Nivel Fiecare dintre planurile orizontale suprapuse care alcătuiesc un edificiu construit pe verticală. Ornament Motiv geometric. de regulă. Orant(ă) Personaj. Opus Termen care. desemnează. cu terminaţie semicirculară. Ogivă 1. dispus vertical.) Deschidere circulară în centrul unei cupole cu diametru foarte mare. Ochi (de bou) Tip de fereastră ovală sau rotundă. cu palmele deschise întruchipând ideea de rugăciune. înalt şi subţire. de la subsol până la mansardă sau pod. amplasate la nivelul muchiilor a două bolţi care se întretaie. de a spori calitatea estetică a unui obiect de artă. contribuind la crearea unui fel de schelet solid pe care se sprijină bolţarii şi se echilibrează forţele de împingere. cel ionic şi cel corintic. Ordin (arhit. fitomorf. pentru a deveni o normă a construcţiilor în stilurile clasicist. străpungând un fronton. care serveşte la realizarea anumitor forme de învelitori (în special la acoperişuri). în funcţie de un anumit ritm şi alternanţă. În arhitectura gotică. în formă de trunchi de piramidă. modificându-le puţin în cadrul ordinelor toscan şi compozit. Opus mixtum Tehnică de construcţie care alternează asize de piatră cu asize de ceramică. cât şi pe verticală. de obicei nesmălţuită. În general nişa este plasată la o anumită înălţime deasupra solului. Romanii au utilizat ordinele greceşti. atât pe orizontală. Meşteşug artistic. prin crearea unui ritm special pe faţade. În pictura medievală este una din atitudinile caracteristice ale Maicii Domnului Platytera. apărut încă în neolitic. Ordonanţă Aranjarea elementelor unei faţade.

arc de triumf etc. conferinţe. Cu toată funcţia secundară. Pandant 1. deasupra volutelor. sculpturi. concerte etc. Sistem de îngrădire a unui spaţiu. care. fixat pe faţada unei clădiri (biserică. 2. sec. grupate pe profiluri. episcopală etc. sânt în relaţie simetrică unele cu altele. Palat 1. permiţând accesul în încăperile acestia. Pantocrator (în traducere "Atotputernicul" sau "Atotţiitorul") În iconografia de tradiţie ortodoxă imaginea lui Iisus Hristos. 17 .). dar aparţinând aceluiaşi ansamblu. cu capul descoperit cu nimb cruciger. constând din succesiunea de pari înfipţi în pământ. XI-XII). corespunzând destinaţiei liturgice şi uneori.Ceas de dimensiuni mari. 2. reliefuri sau ornamente care fac pereche. cinema. Porţiune de zid în forma unui triunghi sferic. în special a edificiilor publice. împreună cu arcele laterale face parte din sistemul de sprijin al tamburului sau calotei. Pandantiv 1. Paleocreştin(ă) / Artă ~ Denumire dată manifestărilor artistice creştine din secolele II-IV după Hristos. legaţi între ei prin bare uşoare sau corzi din material lemnos. Paraclis În cultul ortodox. turn. expoziţii. regală. reprezentat. are toate atributele unei biserici. 2. Paleolitic Epoca pietrei cioplite. primărie. De exemplu: icoana achiropoietă a Maicii Domnului era considerată Palladium al oraşului Constantinopol. sau zona intermediară de odihnă între treptele scărilor. plasat în partea superioară a capitelurilor ionice. Palat de cultură . fie placajul fixat pe cadre de lemn. În arhitectura fortificată . Palmetă Motiv ornamental care imită frunza palmierului sau degetele unei mâini. de unde se exercită o autoritate importantă (imperială. Palisadă 1. şi celei funerare. atârnată de un lanţ sau de o panglică. capelă comunicând cu o biserică sau independentă de aceasta. Construcţie sau ansamblu de edificii cu funcţie reprezentativă. de formă circulară sau pătrată. prima perioadă a dezvoltării istorice a societăţii şi culturii omeneşti. Au ca suport fie pânză întinsă pe şasiu. sânt înfipţi vertical fie pe marginea şanţului. Ornament atârnând dintr-o boltă de piatră sau dintr-un acoperiş de lemn. de obicei. de obicei monahal. Este reprezentat frecvent în calotele bisericilor. în care sânt depozitate oseminte. Palladium Element simbolic învestit cu atributele apărării şi păstrării unor valori spirituale cu largă audienţă publică. iar cel superior are funcţia de capelă funerară. care acoperă spaţiul lor central (naosul). fie alte materiale moderne. Ove Motiv decorativ realizat dintr-un şir de elemente de forma unei semisfere sau a unui semiovoid.). O formă specială de osuar se întâlneşte în arhitectura sud-slavă (capela-osuar de la Mănăstirea Bacikovo.centru în care se desfăşoară. Picturi. Osuar Capelă sau anexă a unei biserici. fie pe coama valului. Bulgaria. domnească. Deseori sânt lucrate în tempera sau în culori vinilice. Panouri (murale) Picturi monumentale de mari dimensiuni. 2. fixate pe pereţii clădirilor. în care primul nivel al construcţiei este reprezentat de osuar. diverse activităţi culturale: teatru. Podoabă purtată la gât.sistem de apărare în care pari înalţi plasaţi la distanţe egale. Palier Planşeu orizontal care marchează fiecare nivel al unei clădiri. binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând Evanghelia închisă (uneori deschisă) în mâna stângă.

Pavilion 1. parc etc. 2. Construcţie independentă. Pastoforii Denumirea generică pentru cele două spaţii de cult anexe ale altarului ortodox: diaconiconul şi proscomidia. realizat din multiple lamele de lemn. realizate din pietre fine. Construcţie independentă. gresie. cărămidă. descărcate pe console.. iar desfăcute şi plasate în zig-zag. destinată unor activităţi specializate în cadrul unor ansambluri cu funcţionalitate socială. de mari dimensiuni. din materiale durabile: piatră. piatră cubică. cu traseu în arc uşor frânt. bolovani egalizaţi. Parapet Construcţie uşoară. ulei. ceramică smălţuită etc. marmură. o comunitate. care delimitează pe una sau pe mai multe laturi o suprafaţă deschisă (balcon. fie de un placaj special menit să înnobileze edificiul. de forme şi dimensiuni diferite (dale. reliefuri (sculptate sau stucate). tempera. cel mai adesea de mici dimensiuni. mozaic. gândit şi realizat adesea şi ca o componenţă decorativă a spaţiului. care la întâlnirea cu pereţii perimetrali ai încăperii. paramente din marmură ori alte pietre. care strânse se suprapun. adiacente câte două. Patină Strat colorat depus pe piatră. cărămizi. Pergolă 18 . Pavaj Strat de dale. marmură. Penetraţie Succesiune de două sau mai multe segmente de boltă. adesea alcătuind compoziţii decorative. Patron Personaj sacru care ia sub ocrotire o persoană. servind pentru locuit temporar sau permanent. Sinonim cu pictură murală saupictură rupestră. acţiunea fiind marcată în primul rând de purtarea numelui acestuia. esplanadă etc. Paravan Ecran mobil. Pardoseală Strat izolator şi protector al solului din interiorul unei clădiri. Parc Grădină publică într-un oraş sau întins spaţiu liber înconjurând o proprietate rurală nobiliară. cu muchii. din mai multe panouri articulate. astfel încât se realizează compoziţii ornamentale. descriu timpane. al căror aspect este dat fie direct de materialul constructiv (piatră. stau în picioare. cu care se acoperă solul străzilor. ca şi de o serie de devoţiuni care îi sânt destinate. puse în operă într-o manieră regulată. Parter Nivel al unei construcţii plasat la cota de călcare din exterior.). separând spaţiul încăperii. pus deasupra unei preparaţii de pământ bătut şi nisip. un edificiu. cărămidă). bronz. grădină. biscuiţi. pod.). Paviment Denumire generică pentru un pavaj sau un dalaj de lux. al curţilor. scară. situată în vecinătatea unor edificii importante. pânză etc. Uneori termenul parc se utilizează şi la desemnarea unor rezervaţii naturale. în curte. Parchet Tip de pardoseală interioară.Parament Fiecare dintre cele două feţe finisate ale unui zid. puţin înaltă. parchet etc.). pentru a-i invoca intercesiunea sau pentru a-i mulţumi pentru cele primite. ocupând un spaţiu redus. pe care le prezintă în mod special lui Dumnezeu. racordate la un plafon.. prin oxidarea survenită în decursul timpului. pentru odihnă sau distracţii. mozaic. aleilor etc. Parietal / Decor ~ Termen generic desemnând orice sistem de decorare a unui perete: pictură (frescă. lemn etc.

Spaţiu exclusiv comercial. imaginea lui Iisus copil binecuvântând. practicată la un nivel convenabil din punctul de vedere al interceptării cât mai multor elemente caracteristice ale acesteia. plafonului. compus din doi masivi enormi simetrici de pietrărie. puţin înaltă.Un fel de tunel deschis alcătuit dintr-o succesiune de coloane sau de stâlpi. sau prin intermediul unor curbe cu rază mică. al cărei acoperiş îl constituie. există mai multe tipuri de perspectivă: aeriană. Pilastru Element al sistemului portant al unei construcţii. pe care se sprijină la partea inferioară un element constructiv (coloană. 2. Poartă Amenajare specială care permite accesul într-o incintă. spre care converg mai multe artere de circulaţie. delimitat de fronturi de case sau de aliniamente de copaci cu funcţii economice. în atitudine de orantă. Pisanie Inscripţie săpată în piatră. amenajare a unui fel de trotuar lat.a unei secţiuni orizontale printr-o construcţie. Spaţiu deschis ţinând de structura urbană a unei localităţi. purtând pe piept. "în zbor de pasăre". în care sunt consemnate date esenţiale privitoare la ctitori. Peron 1. condiţiile ridicării etc. meşteri. angulară. de zidurile perimetrale ale unei încăperi. Stâlp scurt şi gros menit să susţină o mare greutate în cadrul sistemului de sprijin al unui pod. Bază de diferite grosimi. constituind suprafaţa de fixare şi susţinerea a unei sculpturi în rondebosse. Sinonim uneori cu soclu sau cu postament. Succesiune de trepte largi şi lungi. Piedestal Suport pe care se aşează o statuie. uniţi la partea superioară printr-un fel de grilaj de lemn şi alcătuind un eşafodaj pentru plante agăţătoare. Pilier Termen folosit. Plin cintru Sintagmă folosită în raport cu arcele şi bolţile a căror deschidere măsoară 180 de grade. dintre care cea superioară constituie un fel de platformă care precedă intrarea într-o clădire reprezentativă. oblică. ce flancau intrarea. 2. care se racordează direct. perceptivă ş. Element caracteristic al faţadei templului egiptean antic. cornişei etc. în lemn sau pictată. inversă. montată sau realizată direct pe pereţii unei biserici. După modul în care încearcă să sugereze volumul şi spaţiul. 2. În arhitectura construcţiilor care deservesc transporturile. paralelă. orizontală. uneori. stâlp. sociale sau culturale. Plintă 1. Platytera Tip iconografic al Maicii Domnului.de regulă micşorată . care se închide şi se deschide după 19 . Pilon 1. oferind securitate şi permiţând accesul lesnicios în vagoane. plasat de-a lungul liniilor sau între ele. o coloană etc. 2. Planimetrie Reprezentare grafică . pe care îl întăreşte în zona în care se află punctele de descărcare ale bolţii. Plafon Suprafaţă plană. în mare parte destinat producătorilor. cu profil rectangular. într-un medalion sau în centrul unei "slave" simple sau duble. alcătuit dintr-un stâlp de piatră sau de zidărie încastrat într-un zid. pilastru). Vezi: Tavan Plan. reprezentată bust. Piaţă 1. Placă din piatră sau de zidărie. datare. donatori.a. Perspectivă Ansamblul de reguli şi procedee menite să transpună obiectele tridimensionale şi raporturile dintre ele pe suprafaţa plană a unui tablou (pictură sau desen). pentru a desemna stâlpii masivi de zidărie întâlniţi în interiorul unei construcţii. lineară.

lateral. În antichitate. ori cioplită în piatră. relieful adâncit. conceput ca o platformă.a. Tot aici se păstrează vasele sacre şi împărtăşania pentru bolnavi.. . ori din beton.necesităţi. pilastru. stâlp etc. înainte de începerea liturghiei. în care se păstrează moaştele (relicvele) unui sfânt. Conturul unui element 3. care urmează să fie pomeniţi la slujbele religioase. În funcţie de gradul de profilare a formelor faţă de suprafaţa de fundal distingem: altorelieful = relief înalt. construit din piatră. poartă denumirea de "purtate". de regulă acoperită cu o cupolă. combinate cu elemente vegetale sau florale şi cartuşe complicate în cadrul cărora se află picturi sau simple suprafeţe bombate. pentru a adăposti un 20 . Raclă Tip de relicvar de forma unui sicriu. derivat din curbele şi contracurbele unor cochilii. în principal.vii şi morţi . edificiu de plan circular. situată în parte de nord a altarului. În arhitectura ecleziastică precedă spaţiile de cult propriu-zise. mănăstire). Portic Spaţiu. uneori o statuie care beneficiază deja de un soclu propriu sau care nu are soclu. în general. destinat să susţină o coloană. delimitat pe cel puţin una dintre laturi de o suită de coloane unite între ele prin arcade sau antablemente.cel mai adesea arhitectural . Portal Uşa de mari dimensiuni care conferă o notă solemnă intrării. aspectul unui obiect sau al unui personaj privit dintr-o parte. surmontat de o cupolă. o balustradă sau un grilaj. încăpere anexă a altarului sau simplă nişă de dimensiuni mari. la nivelul solului. zid. care face legătura dintre interiorul şi exteriorul unor edificii. Conturul. Proscomidie În bisericile ortodoxe. servind. edificiu etc. Rotondă 1. Postament Element arhitectonic de sprijin.ceea ce face ca formele profilate să fie ataşate unei suprafeţe de fundal. trasate având ca centru fiecare dintre colţurile unui pătrat. de arhitectură. cu un ancadrament bogat sculptat în piatră. Motiv caracteristic decoraţiei gotice. fie din mai multe blocuri. fără ca vreuna din părţile sale să fie alipită unui fond. pietre de forme neobişnuite etc. relieful incizat ş.). Profil 1. de obicei. Relief Tip de sculptură concepută pentru a fi integrată într-un cadru . marcate de reţele fine aurii.ai unui monument (biserică. Rocaille Motiv ornamental. deci a elementelor care. care semnifică principala funcţie a unui element vertical (coloana. zidărie sau lemn. relieful în tehnica meplat. Pomelnic Listă scrisă pe plăci de lemn special pregătite sau pe foi prinse într-o copertă. alcătuită dintr-un cadru fix şi unul sau doi batanţi mobili. fie dintr-un bloc unic. prevăzută.aceea de a contribui la sprijinirea şi descărcarea sistemului de acoperire a unei încăperi. Quadrilob Tip de plan sau motiv decorativ compus din patru arce de cerc. delimitat de regulă de arcade sprijinite pe coloane sau stâlpi de piatră. în care se oficiază o slujbă specială la care se pomenesc ctitorii şi binefăcătorii respectivului locaş. Secţiunea printr-o mulură. de plan circular sau poligonal. Ronde-bosse Tip de sculptură care poate fi privită de jurîmprejur. 2. 2. Biserică de tip central. Portant / Element ~ / Sistem ~ Adjectiv. în care sunt trecute numele ctitorilor şi binefăcătorilor .. basorelieful = relief plat. Pridvor Spaţiu deschis.

Zonă incluzând terenurile arheologice care au valoare naţională sau internaţională din punct de vedere istoric. Se foloseşte. Scotie Mulură concavă reprezentând un segment de cerc. lemn. cruciformă sau fasciculată etc. plintă mulurată. plasată. îndeplinind acelaşi rol ca şi coloana. Stareţie Într-o mănăstire ortodoxă locuinţa rezervată stareţului (stareţei) completată de birouri şi de încăperi oficiale. clei şi o anume cantitate de apă. Stîlp Element constructiv de secţiune rectangulară. care face parte din sistemul portant al unui edificiu. din piatră. dar favorizând jocul puternic de umbre şi lumini. Există statui ecvestre (când modelul este prezentat călare) şi pedestre (când modelul stă în picioare). platformă alcătuită din mai multe trepte sau tip de piedestal deasupra căruia se înălţau coloanele edificiilor. pentru a desemna absidele laterale (de nord şi de sud) ale bisericilor de plan triconc. Stereobat Partea superioară a unei fundaţi. etnografic sau antropologic. de obicei. mănăstire importantă care ţinea direct de jurisdicţia canonică a Patriarhiei din Constantinopol şi al cărei stareţ avea privilegiul de a purta bederniţă. care poate fi modelat cu uşurinţă când este proaspăt. proprie unui anumit loc din teritoriu. Semicalotă Element arhitectonic reprezentând o jumătate de calotă. singură sau în combinaţie cu muluri convexe (toruri) sau drepte. de obicei. vertical. vizibilă deasupra solului. Sînuri Denumire exclusiv românească şi arhaizantă.mormânt de martir. Plan tipic în Basarabia pentru bisericile din cimitire cu hramul "Tuturor Sfinţilor". Vezi: Calotă Semicoloană Tip de coloană angajată sau adosată care are vizibilă. Lucrare a omului sau operă rezultată din conjugarea acţiunilor omului şi naturii cu configuraţie complexă. metal. iar ulterior din cretă. mai mult sau mai puţin construit. neregulat. Stuc Material de o plasticitate deosebită.a. Sit 1. Stilobat În arhitectura clasică. Partea inferioară a stelelor este de obicei rezervată inscripţiilor comemorative. lipsită de muluri. la origine. estetic. Bucăţile astfel obţinute sânt lipite de perete cu un adeziv pe bază de clei. în raport cu peretele din jur. de regulă. Stucatură Ansamblul decoraţiei arhitecturale a unui edificiu sau al ornamentelor aplicate pe diverse 21 . compus. numai o jumătate de circumferinţă. sit urban). de construcţie simplă sau ornamentat. înfăţişând în special o fiinţă umană reprezentată în întregime şi. păstrat total sau parţial în stare naturală (exemple: sit natural. realizat din blocuri de piatră buceardate puternic (bosaje). folosită numai la plural. masiv şi puternic.. din marmură albă şi var stins. Rustica (Rust) Tip de prelucrare a paramentului exterior. Soclu Suport de diferite forme şi dimensiuni. Prin extensie. 2. ori poate fi turnat în matriţe. diverse piese de artă decorativă ş. Statuie Sculptură realizată în ronde-bosse. în poziţie verticală. pe care se construieşte clădirea. pe care se aşează sculpturi. astfel încât să se obţină un relief pronunţat. Stelă Lespede de piatră plasată vertical ca însemn funerar. poligonală. Stavropighie În Evul Mediu. pentru paramentul primului nivel al clădirilor.

aspre etc. Textură Termen pentru a defini calitatea tactilă a unei suprafeţe. Tăietura scândurilor este fie în unghi. formată dintr-o nişă căptuşită cu piatră sau cărămidă. cu acelaşi profil. de tehnica în care se pictează peretele. care comunică direct cu o hotă. Tindă 1. populară. Spaţiul cuprins între lintou şi intradosul arhivoltei care delimitează la partea superioară un portal. încăpere în care se întră direct din exterior. Tor Mulură convexă având în secţiune forma unei jumătăţi de cerc. care precedă principalul spaţiu de locuit. Tîmplă Vezi: Iconostas Tondo Numele generic. înguste de 7-8 cm. în special în Etruria. Şindrilă Material lemnos folosit pentru învelitoare.) şi anumite materii de umplutură. dintr-o încăpere. Tambur 1. Există texturi netede. suprapuse şi unite prin crampoane metalice. 2. având forma unorrondele de piatră.piese de mobilier. Şarpantă Eşafodaj de bârne. Fiecare dintre elementele componente ale fusului unei coloane. 2. 2. Parte a unei turle cuprinsă între bază şi calotă. Vezi: Plafon Tencuială Strat de mortar destinat acoperirii zidurilor. pentru pronaos. Poate fi realizat din piatră sau din o succesiune de cărămizi identice. unde se aflau. cuprins între cornişă şi cele două planuri înclinate care formează frontonul. lustruite. Şemineu Amenajare specială a locului de încălzit cu foc deschis. Intră în decoraţia baghetelor. având forma unor scândurele lungi de cca 30-40 cm. care are la bază folosirea stucului. alcătuit dintr-un liant (var. câte 2-3 odată. străpunsă de ferestre cel puţin în sensul punctelor cardinale. ciment etc. într-o mănăstire sau într-o casă boierească. denumire arhaică. de regulă. În arhitectura ecleziastică. vatra şi ustensilele casnice legate de pregătirea hranei. coloanelor. Tambur de coloană. brâelor. Spaţiul. Tainiţă Spaţiu de mici dimensiuni rezervat în grosimea unor ziduri. servind ca ascunzătoare pentru bunurile preţioase într-un palat domnesc. pentru a repartiza uniform greutatea învelitorii care se sprijină pe el şi pentru a trasa panta şi forma acesteia. Timpan 1. la interior cilindrică. în sistemul de solzi (un rând este acoperit parţial de cel următor. granulate. al operelor de artă pictate sau sculptate care au forma unui medalion rotund ori oval. ale cărui rosturi cad pe mijlocul primului). Tavan Planşeu orizontal care acoperă spaţiul unei încăperi. decorat sau nu cu scene în relief. 22 . forme metalice sau bare de beton armat. care se bat. Torsadă Motiv ornamental în formă de funie răsucită sau de spirală. alese în funcţie de interiorul sau exteriorul clădirii şi în mod expres. transmis prin tradiţie. (Sinonim regional "armatură"). iar la exterior circulară ori poligonală. cu cuie. mai rar a cornişelor. folosit frecvent în arhitectură şi în artele decorative. fie în coadă de rândunică. poligonală sau marcată de o succesiune de firide cu fundul curbat. este o varietate de doric mai îndesat şi mai puţin decorat. soclurilor. Toscan / Ordin ~ Întâlnit în Italia. În arhitectura civilă populară românească.

Plan răspândit în arhitectura de tradiţie bizantină. de forma unui sfert de sferă. Unitate spaţială determinată de 4 puncte de sprijin pe care se descarcă o porţiune de boltă cu o anume independenţă portantă. destinat cultului public. Tumul Movilă de piatră. Treflat / Plan ~ Tip de plan de biserică în care cele trei abside sânt racordate direct între ele la partea estică. în interior. deasupra coloanelor. în cimitire. realizat din lemn. Triforă Tip de fereastră al cărei gol este marcat de trei arcaturi independente. la templul de ordin doric. triglifele marcau capătul bârnelor. folosit în arhitectura orientală (caucaziană. spre deosebire de doric au baze. Tribună Galerie interioară. Trompele se întâlnesc în pronaosul bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni. fier. nord sau sud ale unor biserici. Poţiunea de boltă dintre două puncte de sprijin consecutive. Este mult mai rar decât triconcul. piatră. Uneori troiţele sunt artistic sculptate. Travee 1. Troiţă Obiect de forma unei cruci. La vechile temple dorice de lemn. Tronconic / Vas ~ Vas care are forma unui trunchi de con (arheologie). două din laturile acestuia rămânând decroşate la exteriorul edificiului şi clar marcate 23 . pământ sau piatră cu pământ având rolul dublu de a marca şi de a proteja un Tramă (în urbanism) Se foloseşte sintagma tramă stradalăpentru a desemna reţeaua de căi de comunicaţie. sau a unei jumătăţi de con. sprijinită pe stâlpi sau pe console. tangente la extremitatea inferioară. deşi în vorbirea curentă sînt adesea confundate. plasată la etaj.De obicei fusul coloanei nu are caneluri. siriană) şi în cea bizantină şi post-bizantină pentru a face trecerea de la pătratul planului central al încăperii la baza calotei sau a turlei care încununează acest spaţiu. de muluri. care se sprijină median pe colonete. Corespondent al refectoriului din mănăstirile occidentale. Adesea troiţa este plasată sub un acoperiş sau chiar sub un fel de edicul de lemn sau zid. 2. delimitată de o balustradă. pe laturile de vest. Triglifă Placă de piatră cu trei striuri verticale. Coloanele în acest ordin. la intersecţii. alteori pictate. având diverse destinaţii. Triconc Tip de plan central. plasate în alternanţă cu metope. ci cu laturile pătratului pe care îl delimitează în interior compoziţia spaţială respectivă. Trotuar Tip de amenajare pietonală în lungul unei artere carosabile pentru protecţia pietonilor. Trompă (de colţ) Element constructiv realizat din piese de piatră sau cărămidă. Compoziţia troiţelor include de obicei temaRăstignirea: Hristos crucificat este flancat de Maica Domnului şi Ioan Evanghelistul. în care cele trei abside ale unei biserici nu se racordează între ele (vezi: plan treflat). în mănăstirile răsăritene. Trapeză Sală de mese pentru călugări. Este mai înaltă decât carosabilul şi are. majore şi minore. plasat în lungul drumurilor. iar în partea superioară. o bordură făcută dintr-un material mai rezistent. iar friza antablementului nu este împărţită în metope şi triglife. de obicei. dintr-o localitate sau din o porţiune a acesteia. Treflă Motiv decorativ realizat prin racordarea a trei elemente circulare unite vertical printr-un picioruş. zidită sau realizată dintr-un podium de zidărie dau de lemn. Baza lor este subliniată de un rând de gute (picături) stilizate.

În funcţie de destinaţie întâlnim: villa urbană.de forma unui turn. Villa Locuinţă de mari proporţii ce nu corespunde planimetric unui tip precis. compusă dintr-un număr variabil de camere organizate numai pe parter sau maximum cu 1-2 etaje. de locuinţă. montate într-o reţea de plumb şi susţinute de o armatură de fier. în realitate. constând dintr-o ridicătură barând sau înconjurând un teritoriu locuit. Tehnică decorativă semnalată prima dată în antichitate. constituit din fragmente de sticlă incoloră. cărora le răspund dotări speciale. alături de clădire. de forma unei prisme sau a unui cilindru. suburbană. de flancare. închide sau marchează diferitele părţi ale acesteia. independent. mărginită de o balustradă. Turn Construcţie independentă sau făcând parte dintrun edificiu. De regulă turnul are mai multe niveluri străbătute de goluri (uşi. Turnurile-lanternă prezintă turle străbătute de numeroase ferestre. incorporată ei de la primul nivel. ferestre). Întâlniţi încă din epoca neolitică tumulii sânt foarte răspândiţi. deşi. fiind asociaţi cu riturile de înhumare. dar şi cu flori şi chiar fructe. cât şi cu cele de incinerare. care delimitează. situată la parterul sau la etajul unei clădiri. rustică. de clopotniţă. cu un acoperiş sprijinit de coloane sau stâlpi din piatră. ci reproduce cu multă libertate împărţirile esenţiale ale unui domus. Zidul poate fi realizat din piatră. cărămidă sau din cele două materiale alternate prin mortare de diferite compoziţii şi calităţi. cu o bază mică în raport cu înălţimea. Vitraliu 1. ale anumitor plante. de sticlă colorată în masa ei sau pictată policrom cu culori de email. "vallum") Fortificare simplă de pământ. amplasată. sau adăugată deasupra corpului principal al unui edificiu. Vezi: Vrej Vrej Element decorativ de origine vegetală. Volută Element decorativ de forma unei spirale. deosebirile de concepţie spaţială internă le diferenţiază net. sau în terasă. care utilizează tulpinile unduite sub formă sinusoidală. Există turnuri de apărare. piramidal. Vezi: Limes Verandă Galerie largă. Zid Parte masivă a unei construcţii. cel mai adesea cu frunze. fie preferând versiunea vrejului vegetal.mormânt. Vezi: Gorgan Turlă Parte a unui edificiu . lemn ori metal. cu acoperiş propriu. folosit intens din antichitatea greacă. al cărui spaţiu interior comunică cu cel al încăperii rituale pe care o surmontează. făcând legătura cu peisajul şi servind pentru recreare. de scară. noţiunile de turn şi turlă sânt confundate. În vorbirea curentă. unde îl întâlnim în pereche la capitelul ionic. fixată de zid. Vilă În perioada modernă. destinat ornamentării ferestrelor. până în secolul 20. Vezi: Zvoniţă Val (Lat. adosată ei. Din punct de vedere funcţional zidul poate fi de mai 24 . de volută sau simplu arcuite. fie perpetuând această formă. de regulă locuinţă unifamilială din mediul urban sau de la periferia oraşelor. Panou decorativ transparent. în funcţie de destinaţie. semideschisă sau vitrată. plasate deasupra spaţiului central al edificiilor. uneori un decor interior şi exterior adecvat. conic.în general biserică . traversează sute de kilometri. Pe teritoriul Basarabiei se cunosc mai multe sisteme de fortificaţii al căror element principal este valul. 2. Unele din ele cum sunt Valurile lui Traian. constând în asamblarea de bucăţi de sticlă colorată într-un panou translucid. răspunzând unor cerinţe de confort sporit şi unor necesităţi de reprezentare.

din cărămidă. de interior. a unor valori estetice. de tip rustică etc. printr-un sistem de bârne şi de pârghii. variind în funcţie de epocă şi de loc. cu bosaje. mixtă (din piatră şi cărămidă). din piatră ecarisată. de sprijin. este atârnat câte un clopot. Zvoniţă (Slav. de diafragmă. perimetral ş. alb sau colorat. implicită. în fiecare dintre acestea. de forma unui zid gros. 2. urmărindu-se permanent stabilitatea acestuia şi foarte des. 25 .multe tipuri: de incintă. care la partea superioară este străpuns de mai multe goluri arcuite. fals. Zidărie Modalitatea de a pune în operă materialul constructiv al unui zid. Zugrăveală 1.a. conferirea. După tipul de material şi modalităţile de a-l folosi. Zugrav (zugraf) În terminologia veche românească. materiale plastice).) Termen folosit în Moldova de Nord şi în Basarabia pentru a desemna un tip aparte de clopotniţă. care constituie ultimul finisaj dinspre interior sau de la exteriorul unui zid care este destinat să aibă zidăria aparentă. denumire dată pictorilor muralişti sau de icoane. Există o deosebire între "zugravii de subţire" (pictorii de fresce şi icoane) şi "zugravii de zidărie" (zugravii care realizau lucrul ce necesită mai puţină calificare în decorarea ansamblurilor monumentale). brută cu muchii de piatră prelucrate. amestecat cu apă şi cu un adeziv (clei. de influenţă rusească: clopotele sânt adăpostite într-o construcţie independentă. Veche denumire pentru pictura murală. cu un soclu masiv. zidăria poate fi de mai multe feluri: brută. Strat de var sau humă.