You are on page 1of 18

IZBOR LOKACIJE I SNAGE DG U RADIJALNIM DISTRIBUTIVNIM MRE AMA

Ovaj rad predstavlja metodologiju izbora optimalne snage i lokacije distribuiranih generatora u cilju smanjenja gubitaka aktivne snage u radijalnim distributivnim mre ama.

I UVOD
DG su izvori elektri ne energije povezani direktno na distributivnu mre u. DG mo e biti posmatran kao opcija za smanjenje energetskih problema sa kojima se suo ava energetski sistem i ispunjenje kontinualnog porasta potra nje elektri ne energije Optimalna snaga i lokacija DG dovodi do smanjenja gubitaka snage i pobolj anja naponskih prilika. Neadekvatna lokacija I snaga dovodi do ve;ih gubitaka nego bez DG..

II METODOLOGIJA
Ukupni gubici aktivne snage P, u distributiivnoj mre i sa n grana su dobijeni kao suma gubitaka u pojedinim granama n 2 (P ! 3 J i Ri Ukupni gubici koji poti u od aktivnih i reaktivnih komponenti struja grana mogu biti napisani kao::
(P ! (Pa  (Pr
n 2 ai i !1 n i !1 2 ( ! 3 i J  3 i J ri

i !1

Struje grana fidera su:


With DG 0
1 i

DG

i"k

Without DG

Gubici aktivne snage Pa koji zavise od aktivnih komponenti struja grana postaju::
k n

' a

. ! 3 i ( J ai  I

i !1

Promena gubitaka aktivne snage je:


k ' a 2 ai k 2

S ! (Pa  (P ! 3 Ri J  3 Ri ( J ai  I DG )
i !1 i !1

J i  I DG ' Ji ! J i

iek

J = - ID G 1

Ji= i - ID G i

= - ID G

IDG

I1

Ii

)2  3
i ! k 1

2 J ai i

Maksimalna promena gubitaka se dobija kada se gornja jedna ina diferencira po IDG i izjedna i sa k dS nulom. ! 2 3 (J I )!0
dI

i !1

ai

Maksimalna promena giubitaka je dobijena za struju DG: k

I
!
i !1 k

i J ai

i !1

Odgovraju a aktivna snaga trofaznog DG bi e:


DG

! 3Vk I DG

Korak 1: Izvesti analizu tokova snaga za prvobitni sistem (bez postavljenih DG) Korak 2: Izra unati IDG i snagu DG, koriste i jedna ine (8) i (9) Korak 3: Izra unati ukupne gubitke aktivne snage pomo u jedna ine 5 za svaki vor , postavljaju i DG u taj vor. Korak 4: Izabrati vor za koji imamo najmanje gubitke snage (maksimalnu promenu gubitaka) posle postavljanja DG na optimalnu lokaciju Korak 5: Promeniti ukupnu aktivnu snagu vora selektovanog za postavljanje DG za iznos optimalne snage DG u tom voru. Korak 6: Sprovesti analizu tokova snaga /struja u distributivnoj mre i sa uklju enim DG Korak7: Proveriti da li je vrednost napona unutar dozvoljenih Korak 8: Ako vrednost napona vorova nije u dozvoljenim granicama onda bi DG trebalo izostaviti iz datog vora i procedures se vra a na korak 4

Metodologija prora una optima lne snage i lokacije DG je primenjena na test mre i nazivnog napona Un=12,66kV koja sadr i 32 vora i 32 grane prikazanoj na slici
1 0 1 1 2 20 21 3 5 6 7 2 10 11 12 13 1 30 31 32 15 16 17

III Rezultati simulacije i analize

22 23 2

25 26 27 2

Napon u izvornom voru je U0=12,66kV i na osnovu optere enja, ukupni gubici aktivne snage su P=202,677kW, gubici snage koji zavise od aktivne komponente struje su Pa=135.27kW i gubici snage koji zavise od reaktivne komponente struje su Pr=67.150kW.

Kada su DG dodati jedan po jedan, dobijene lokacije DG su lokalno optimalno re enje ali ne i globalno. Globalno optimalno re enje se dobija ako se vi e DG istovremeno postavlja u sistem.

Optimalna snage DG su u svakom voru:

DG

DG

o c a tio n -

o e

o.

Optimalna lokacija DG je u voru 5 Optimalna snagaf DG je PDG =2,4218 MW Ukupni gubici snage pre postavljanja DG: P=202,677kW, i posle : P=104,2926kW Aktivna komponenta struje prve grane je smanjena sa 178,6348A na 63,6279A. ukupna struja opada sa 210,3644A na 125,6622A (smanjnje 59,97%).

Aktivna komponenta struje du grana, pre i posle postavljanja DG.


200 150

without DG with DG

Ip [A]

100

50

10

15

20

25

30

Branch Num ber

Ip1=178.635A Ip1=63.6279A

Sa smanjnjem struje, gubici aktivne snage u granama su redukovani , i to je pokazano na slici 5. Instalacijom DG ukupni gubici aktivne snage padaju na P=104,2926kW.

Gubici aktivne snage sa i bez DG


it ut DG it DG

( = ( =

. 77k . 9k

[k ]

ranc

u ber

Naponske prilike u test me i sa i bez DG


1,00

Voltage [p.u.]

with DG
0,96

Vmin=0.9131 Vmin=0.9489

without DG

0,92

10

20

30

Node No.

Napon na perifernim vorovima 17 i 32 raste za 3,922% i 3, 896% respektivno.

Gubici aktivne snage za razli ite snage DG u pojedinim vorovima

[k ]

DG

DG

.
DG DG

ode o.

esto je veli ina DG ograni ena. Ako je DG pokretna, postavlja se logi no pitanje gde konektovati DG da se postignu minimalni gubici energije. Istra ivanja se sprovode sa etiri razli ite snage DG (0,5MW, 1MW, 2MW, 3MW). Gubici aktivne snage za etiri razli ite veli ine DG su prikazani na slici 7. O igledno, dopronos DG smanjenju gubitaka puno zavisi od mesta povezivanja DG (DG lokacije). Tako, efikasnost DG najmanje snage raste to je povezan dalje od izvornog vora. DG male snage je najbolje povezati u vor 17 ili 32, najudaljenije vorove. DG snage 2MW i 3MW trebalo bi povezati u vorov 5 i 6. DG snage 3MW povezan u vorovima 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,24,30,31, i 32 pove avaju gubitke. Negativan efekat je ve i ako je DG bli i karajnjem voru.

IV Zaklju ak
Metodologija pronala enja optimalne snage i lokacije DG za maksimlno smanjenje gubitaka aktivne snage u radijalnoj distributivnoj mre i. Ovaj metod je jednostavan, brz daje rezultate zadovoljavaju e ta nosti. Instalacijom DG na optimalnu likaciju, ukupni gubici snage se drasti no smanjuju, a naponsku uslovi se pobolj avaju.