You are on page 1of 7

Panie, przyszed e do wszystkich. Je com przynios e wolno , p acz cym rado , a sk conemu wiatu pokj.

Uczy e nas, jak z ruin budowa nowy wiat. B d c Bogiem obmywa e stopy cz owieka. By e wszystkim dla wszystkich. W dzie naucza e odwa nych, a wieczorem przyj e Nikodema. Ludziom z marginesu spo ecznego podawa e Bosk d o prosz c, by wrcili do Ojca. Jada e z celnikami, dyskutowa e z faryzeuszami.Chryste, wsp czesny cz owiek nie mniej ni wtedy chce pozna cel swego ycia, pragnie szcz cia, mi o ci i pokoju. wiat potrzebuje serca. Zapal w m odych umys ach entuzjazm Bo ej mi o ci, sprawiedliwo ci i aski. Po lij ich do ludzi wszystkich ras i przekona , aby powiedzieli im o Twojej mi o ci. Daj im odwag pierwszych Aposto w, aby wiadczyli yciem, e nale do Ciebie, e zawierzyli Twojej Mi o ci. Niech przyk adem swego ycia naucz ludzi podawa d onie do zgody, dzieli dach, chleb i serce. Niech przez ich g oszenie s owa zobaczy wiat ubstwo betlejemskiej groty, Moje powo anie w trzech literach Twe r ce sp kane od pracy, a wreszcie krzy Golgoty, i przekona si , co uczyni e , by my znowu mogli by dzie mi Boga. Powo ani, by wiadczy o Tobie przed ca ym wiatem, niech daj z siebie wszystko, na co ich sta . Powo anym uka tragiczny kontrast komfortowych willi i n dzy robotniczych przedmie . Poka im chorych, kaleki, bezrobotnych i ich g oduj ce rodziny, poka skrzywdzonych niesprawiedliwymi prawami. Ka im walczy o godno cz owieka, o poszanowanie jego prawa do wolno ci osobistej i samostanowienia. Poka im wreszcie, e ewangelizacja rozpoczyna si na kolanach przed Tob , ktry jeste ponad wszystkim i poza ktrym nie ma nic. Spraw, by cz owiek pozna , e za mi o p aci si mi o ci . Ty, o Panie, ktry powo ujesz do Winnicy swojej, wzbud w wielu sercach entuzjazm Twojej Mi o ci, aby zapragn li Ci kocha bez granic i Tobie oddali swoj m odzie cz mi o . Daj im moc, aby wyrzekli si tego, co przyziemne, wiadczyli swym yciem o Tobie. Niech przez ich pos ugiwanie pozna wiat, e zgrzeszy , nie odpowiadaj c na Bo Mi o , najpe niej objawion w Tobie, Nauczycielu ludzko ci. Powo anych za utwierdzaj w mi o ci, prawdzie i nadziei, aby wszyscy poznali i wielbili naszego Ojca, Ktry z Tob yje i krluje w jedno ci z Duchem wi tym dzi i na wielki wiekw. Amen

SOP

SOP Mija y godziny, dni a w ko cu miesi ce.Boga jak blisko nie by o tak nie mapomy la emkilka minut przed rozpocz ciem ostatniej mszy oazowej w roku formacyjnym 2009/2010. Jeszcze nie wiedzia em, e by o to najwi ksze k amstwo padaj ce z moich ust. Wcze niej b dz cy teraz g osz cy. W tym artykule/ wiadectwie chcia bym opowiedzie Wam, drodzy czytelnicy o moim powo aniu. Trudnym, w skotorowym wi cym na ca e ycie. Jednak niezniewalaj cym, wr cz przeciwnie, daj cym wolno i ycie, nie te tutaj, na ziemi, lecz te wieczne, w niebie. Dobrze ja tutaj sobie gadu, gadu a wy pewnie nie wiecie kim ja w ogle jestem! Nazywam si Karol Berger, w momencie pisania tego dokumentu mam 19 lat, nie zda em jeszcze matury, czeka mnie ona za rok. Dlaczego? Bo wybra em technikum a tutaj edukacja trwa cztery lata. Dzisiaj b dziecie mogli dowiedzie si o najwi kszej przygodzie mojego ycia, ktre tak naprawd przybra o kolorw dopiero rok temu, podczas pierwszych rekolekcji SOP-u. Ale od pocz tku.Wszystko zacz o si niepozornie, bo kto by pomy la , e ze zwyk ego buntu nastolatka mo e wynikn tak powa na sprawa, ktra przetrwa a a nawet ci gle si rozwija a do dnia dzisiejszego.Rozwa ana na bie co, odpowiednio podlewana i piel gnowana owocuje ma ym podekscytowaniem, ch ci do dzia ania i si na ka dy kolejny dzie . Mowa tutaj o wspomnianym ju wcze niej powo aniu, ktre to wyda o swe zal ki dok adnie rok temu, podczas mojej niepos uszno ci ks. Krzysztofowi.Ksi dz Krzysztof Biela lat 28, opiekun oazy m odzie y w Brz czkowicach, troskliwy tata i sumienny kap an, wietny kierownik duchowy i wszechstronnie utalentowany dobry duch parafii, m odzie y i nie tylko. Karol Berger, czyli ja, nieskoordynowany cz owiek z lekkim ADHD.My la , e by najwa niejszy, szuka Boga nawet u wr bity Macieja czy na Allegro. Niestety bez skutku. W roku 2010 nie chcia pojecha na rekolekcje oazowe, bardzo wa ne w ca ej formacji gdy ko cz ce pozytywnie rok formowania si . Efekt ostre ultimatum ze strony duchownej, odpowied bunt, skutek przegrana, ale o tym p niej. Wracaj c do sprawy, o czym ja to. Aha ju wiem. Ostatnie spotkanie oazowe, rozdanie kart wyjazdowych i pami tne do dzi wezwanie na dywanik, ktre trwa o dobr godzin . Pusty pokoik pod probostwem, st , dwa krzes a, lampa, figury Jezusa i wi tych i On, osoba budz ca mj l k, Ksi dz Krzysztof. Brakowa o tylko protokolanta z z owrogo wydaj c d wi ki maszyn do pisania. Zaczyna si . Pytanie uno, dlaczego nie jedziesz? No przecie mwi ksi dzu, ete wakacje mam w ca o ci zaj te. Najpierw wyjazd z rodzicami, p niej wesele kuzyna, p niej tutaj zacz a si ju litania mej twrczo ci spontanicznej. Trzeba by o w ko cu co wymy li , jakie Bahamy, Karaiby, piramidy, przecie pr dzej czy p niej ktra ze stron ulegnie.

SOP Na pewno nie b d to ja!Przecie mam tyle uroku osobistego, e Ksi dz bez problemu uzna moje migawki za prawd i odpu ci. Ja sobie spokojnie wymy la em, a wszystko po to by uwolni si od 15 dni mord gi z nie wiadomo jakimi wirusami, moherami itd. itp.etc. Niestety sprawa si ryp a Ponios em sromotn kl sk (oczywi cie by a to kl ska za panowania krlichama i egoisty, ktrzy zapanowa w moim yciu). Z biegiem czasu i dyskusji atmosfera zacz a si zag szcza a ton rozmowy stawa si coraz to bardziej powa ny. Zorientowa em si o tym dopiero po wszystkim, gdy p k a przys owiowa struna, us ysza em z ust Ksi dza straszne s owa, do dzi budz we mnie groz . Us ysza em mianowicie: Karol, albo jedziesz gdzie na rekolekcje albo si egnamy Te s owa bola y mnie bardziej ni uderzenie dziewczyny, kiedy to przez zupe ny przypadek powiedzia em Jej e ma iloraz inteligencji rwny pojemno ci silnika Ferrari,ale elektrycznego No sk d mia em wiedzie e zna si na samochodach!?W mojej g owie natychmiast pojawi o si czerwone wiate ko i transparent ,,Przebra a si miarka, rekolekcje albo ,,narka. Pewny siebie i swojej pot gi odpar em ,,spoko i triumfalnie wyszed em z pokoju, jak zwykle wkurzony i obra ony na ca y wiat. Pomy la em fajnie Panie Bo e, jak zwykle mnie wystawi e , ja tu co niedziel latam jak g upi za Tob do Ko cio a, chodz na oaz , jestem ministrantem, skrobi mamie ziemniaki i czyszcz toalet a ty mi nie chcesz pomc? Ok, zobaczymy, jak Bg Kubie, tak Kuba Bogu. I rzeczywi cie jak powiedzia em tak by o ( na szcz cie tylko ze strony Kuby, czyli mojej) obrazi em si na Boga. Ale w g bi serca po opadni ciu emocji powsta a pro ba, daj mi szans . Pomy la em, no ok, jak ju tak si prosisz to dam Ci jeszcze jedn , ale ostatni szans , nic wi cej!Je li chcesz mi co powiedzie to mw, jestem otwarty na wszystkie Twe znaki. Nie trzeba by o du o czasu a Bg odpowiedzia . Nie spektakularnie w kadzidle czy w ognisku, ktre rozpali a oaza, ale na zwyk ej kartce papieru. Tutaj znowu wracamy na Brz czkowick parafi , a dok adnie na ko cwk agapy. Wzorem lat poprzednich ka dy oazowicz mg sobie wylosowa karteczk z cytatem z Pisma wi tego. Ja te sobie wzi em, a co, nie b d gorszy ni inni. Oczywi cie jak to ja, w mi dzyczasie zapomnia em o mojej umowie z Panem Bogiem. Schowa em j do kieszeni i zaraz pobieg em pogada z kole ankami. Pomy licie sobie teraz, co ten Karol wyprawia!? Niech przeczyta t karteczk , pewnie b dzie tam jaka z ota my l, wskazwka, co do dalszego post powania! A co b dzie je li Wam powiem, e nie pisa o na niej nic ciekawego, albo jeszcze gorzej, e j zgubi em? Na szcz cie nie musicie si o to martwi gdy ani jej nie zapodzia em ani nie pisa o na niej co bezwarto ciowego dla Karolka potworka. Teraz, gdy to pisz zdaj sobie powoli spraw , e bardzo d ug ma ten Bg w drwk ze mn . W ko cu jednak przyszed czas po egnania, odprowadzania,

SOP wspominania, umawiania spotka we wakacje. Kiedy to wszystko min o, emocje opad y, wrci em do domu. Pad em wyko czony na ko i wpatruj c si w r aniec, ktry wisia na cianie powiedzia em g o no, no Bo e, czas Ci si sko czy , niestety FOSZEK b dzie, wcale Ci na mnie nie zale y no i mwi c szczerze olewk widz z Twojej strony w stosunku do mnie. W tym samym momencie przypomnia em sobie o karteczce. Wyj em j z kieszeni i po przeczytaniu jej szcz ka obi a mi si o koniec ka,no co tu du o mwi po prostu zamurowa o mnie. Wygl da em pewnie niczym pi kny Apollo, tyle, e z wi kszymi gabarytami i kartoflowatym nosem. To, co pisa o na kartce na zawsze mnie odmieni o a pisa o mianowicie to:

,,Ja pjd przed tob i nierwno ci wyg adz a eby wiedzia , e Ja jestem Jahwe, ktry ci wo am po imieniu
No nie mo liwe! Bg ze mn si skontaktowa ! Hurra! Od jutra odmawiam brewiarz, modl si w ka dej wolnej chwili dnia, chodz na Msz codziennie, nawet po dwa razy, jestem grzeczny u o ony, mi y i w ogle. Rzeczywi cie tak by o! Jedynym problemem, e tylko przez 3 mo e 4 dni. Co nie halo z tym ca ym radowaniem si , co jest nie tak! Tylko co? Zastanawia mo na si d ugo i snu rozleg e wnioski, lecz ka dy wie, e po pewnym czasie to, co sztuczne i wymuszone si wypala. Fachowa nazwa takiego czego to s omiany zapa . Co do s omy. Wakacje si zacz y, Ksi dz wyw drowa gdzie na Jasn Gr , ja nudzi em si , pi c do 12, przegl daj c internet, graj c w Simsy. Trzeba by o jako zabi nud . Z mojego plany bycia wi tym nic nie wysz o wi c lepiej dla nas obojga drogo Bo e b dzie to e ja b d sobie y swoim trybem a Ty tam sobie u gry b dziesz polowa sobie na kolejnego ,, wi tego inaczej Nieub agalnie zbli a si termin powrotu pielgrzymw z Jasnej Gry, tym samym powrt mego utrapienia. Po przyj ciu pielgrzymw, pierwsze pytanie Ksi dza nie by o zwi zane z moim zdrowiem, moimi poczynaniami przez wakacje. Brzmia o troszk samolubnie. To co z rekolekcjami? Odpowiedzia em, e nie wiem, jednak ca y czas my l , mo e Benedyktyni albo Franciszkanie. A mo e SOP, zaproponowa i tym samym przerwa me wypociny. Ze zdziwieniem na twarzy zapyta em, a c to takiego? Salwatoria ski O rodek Powo a , je dzi ech tam za bajtla Karlik! Tutaj objawi a si gwara ksi cia, ktr , nie wiedzie czemu tak t umi w sobie, ale to ju inna sprawa. Jutro se przeczytosz jak wywiesza plakat. No ok, ale gdzie on b dzie wisie ? No u was tam na gazetce. Jak dane s owo by o, tak czyn zrobiony by . Nast pnego dnia wisia ju pi kny,kolorowy, l ni cy i pachn cy plakat Salwatorianw. Og by

SOP bez zastrze e . No mo ejednym, ale za to wielkim,terminy, ktrenijak pasowa y do mojego czasu ,,wolnego. Turnus pi karski? odpada, przecie ja pi ki kopn nie umiem, turnus w drowny? no bez przesady, chyba, e ja b d jako cel finalny w drowcw gdzie na ko cu szlaku. Mj wzrok b dzi a nagle na samiu kim ko cu widz Bagno. O ciekawa nazwa, c to b dzie? Turnus spa, turnus p ywacki a mo e kurs garncarski? Czytam dalej Seminarium, oooo, co to, to nie. 24h modlitwy z przerwami na niadanie, w dobrych porywach wiatru obiad to nie dla mnie. Ja tam wol towarzystwo ludzi, nie zamkni cie w celach zakonnych, lubi sobie poje , nie korzenie obgryza no i jeszcze czasami na telewizor popatrze a nie s ucha aci skiego dialektu klerykw i gra w szachy. Wiem, ja te teraz, gdy wspomn sobie mj wczesny tok my lenia to a mia i zarazem, z mojej g upoty, p aka mi si chce. No, ale c , z wielkim wysi kiem i grymaszeniem wybra em Bagno. Ksi dz wszystko za atwi , ja mia em tylko wsi do poci gu, ale czy byle jakiego? Mija y kolejne dni a w ko cu przyszed ten wyczekiwany dzie wyjazdu na rekolekcje. Poci g o godzinie 6 rano za bardzo nie dodawa zach ty, ale jako e rodzice za atwili pierwsz klas , wstyd by o by nie jecha w takim luksusie. Luksusie, ktry okaza si by tylko w mojej wyobra ni. Okaza o si , e wagon pierwszej klasy nie zosta doczepiony do sk adu a cena biletu b dzie zwrcona. Na szcz cie jakim cudem uda o mi si trafi do wagonu bez przedzia owego. Wygodnie zaj em swe miejsce i ju mia em zasypia , gdy nagle us ysza em wrzask kobiety. Krzyyyysieeeeeek! Z rok si nie widzieli my! Ale teraz ju b dziemy razem, ble, ble, ble, chod siadaj! O kurcz nie ma jak ze sob siedzie ! C b dziemy musieli siedzie osobno, ale szkoda. Oj Gosia nie martw si b d do Ciebie chodzi . Jako e siedzia em sam, a g upio tak siedzie samemu, a co dopiero z Gosi , ktra st skniona swego ukochanego pewnie szlocha i narzeka b dzie e musi siedzie bez niego. Wzi o mnie na mi osierdzie zawo a em ow zakochan par i zaproponowa em e ust pi im miejsca. Ma o by brakowa o a ich szcz cie doprowadzi oby do tego, e og oszony zosta bym bohaterem poci gu, ludzie zacz liby klaska a od kierownika sk adu otrzyma bym do ywotni bilet na wagony klasy biznes. Grzecznie podzi kowa em za te wszystkie udogodnienia i cudem uciek em z ramion Gosi szukaj c wolnego miejsca. Doszed em jednak do wniosku, e jedynym wolnym by o to przy siostrze zakonnej, ale my l o jej towarzystwie i zanudzaniu przez 4h drogi bardziej zach ca a mnie do znalezienia sobie miejsca na ziemi albo zakwaterowania si w toalecie. No c postanowi em zosta ,,hardcorem i wybra em to miejsce. Siostra okaza a si na tyle sympatyczna i mi a, e wstyd mi by o mojego toku my lenia. Dosz o nawet do tego, e chcia em przed u y sobie tras do Szczecina, bo tam poci g ko czy

SOP bieg. Jednakmoja podr zako czy a si w Obornikach l skich. Tam mia em przesi si do minibusa. Czeka em i czeka em. W ko cu moj g ow ogarn a my l, e pewnie zepsu si gdzie na trasie i nie przyjedzie. 10 km do Bagna, ja sam, z wielk waliz nie dawa o mi wiele optymizmu, pewnie umr na trasie z wycie czenia, albo porwie mnie czarne BMW. Jednak wprzeb ysku geniuszu zacz em pyta ludzi jak dojecha do Bagna. Mili pa stwo odparli, e najlepiej poci giem, zaraz pewnie odje d a ostatni, wi c prosz si pospieszy odparli. Nie zd y em nawet powiedzie dzi kuj a znajdowa em si ju przy kasie. Pani niezmiernie wolnym ruchem r ki wyda a mi bilet do Osoli, poprosi a te abym si pospieszy gdy poci g ju jest na peronie i zaraz Panu odjedzie. Pop dzi em jak strza a, zostawiaj c przy kasie 10z a na dodatek wywracaj c si przy poci gu bole nie si t uk c, jednak Victoria! Zd y em! Jestem genialny! Wysiad em gdzie mia em wysi i moim oczom ukaza a si ma a stacyjka, w dodatku bezludna. Nie by o, kogo zapyta si , w jakim kierunku zmierza . Jedynie co, to by o zda mi si na moj m sk intuicj . Pierwszy raz w yciu mnie nie zawiod a. Pewnie dlatego e poprosi em Ducha wi tego o pomoc. Poszed em w prawo, kilka minut mojej w drwki zaowocowa o spotkaniem kolejnych SOPowiczw. Jeden z nich dzisiaj niestety ca kowicie si zagubi na swojej cie ce, drugi z nich jest moim dobrym znajomym. Tocz c ciekaw dyskusj na temat naszej wiary i sposobie ycia, dotarli my do malowniczej wsi o jeszcze bardziej malowniczej nazwie Bagno. To tutaj si wszystko zacz o, powo anie rozkwit o, znalaz em to, czego szuka em. Bo jak to powiedzia w. Jan: ,,Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego s yszysz, lecz nie wiesz, sk d przychodzi i dok d pod a. Tak jest z ka dym, ktry narodzi si z Ducha"
Dzisiaj jest ju inaczej ni wcze niej, powy sze s owa sta y si moj dewiz yciow a wszystko idzie w dobrym kierunku. Bo jak to uj em podczas egnania si w Bagni e; wcze niej wiedzia em tylko gdzie jad , dzi ju wiem, kim chc zosta . Ale o tym i o innym ju w nast pnej cz ci ktra pojawi si niebawem, bo mam nadziej po moich kolejnych rekolekcjach w Bagnie.

Z Panem Bogiem! Karol Berger

SOP

Na koniec jeszcze lista podzi kowa ;) Jako e odchodzi z naszej parafii Ksi dz Mateusz to dzi kuj mu za trzy lata wspania ej znajomo ci. Za to e opiekowa si nami, ministrantami, e pomimo ma ych problemw zawsze umieli my je za egna i dalej ze sob wsp pracowa . Dzi kuj za g ow pe n pomys w, za u miech, za kawa y i za to e by e drogi Ksi e! Oby tam we Wodzis awiu l skim Ksi dz mia si tak dobrze jak u nas ;) Dzi kuj tak e Ksi z parafii za pomoc w rozeznawaniu powo ania i za kszta towanie go wraz z SOP-em. Dzi kuj za inspiracj do napisania tego Duchowi wi temu, no i zapomnia em dopisa e busik nie dojecha bo by a niedziela a w soboty i niedziele w Obornikach busy ani PKS-y nie kursuj ;) Dzi kuj przyjacio om i kolegom za ocen moich wypocin. By bym zapomnia dzi kuj Ks. Krzysztofowi za upr i za to e jest, ale te podzi kowania nale si tak e Wam drodzy czytelnicy. Dzi ki e jeste cie wszyscy!!!

No i najwa niejsze! Dzi kuj Bogu za to e by , jest i b dzie i e walczy o mnie. Nie sam a z ca rzesz wi tych no i oczywi cie z Maryj . Dzi kuj za to e nie odpu cili cie!

Related Interests