You are on page 1of 119

DEMOKRATIJA

JE VJERA !!!
ejh Eb Muhammed el-Maqdis
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
2DEMOKRATIJA
JE VJERA !!!


A Uzvieni Allh je rekao:

''A onaj koji eli neku drugu vjeru
mimo islma nee mu biti primljena...''


Napisao:
ejh Eb Muhammed el-MaqdisDEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
3


Recenzija i redaktura prevoda
(poreenje prevoda sa tekstom arapskog originala):
Eb Idrs Husejn


V A N A N A P O M E N A !
Svako kopiranje i umnoavanje ove knjige
ili bilo kojeg njenog dijela bez odobrenja
autora ovog prijevoda je veoma
pohvaljeno i preporuljivo


DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
6

RIJE RECENZENTADraga brao i potovane sestre!

Nema sumnje da ono kroz ta prolazi ummet islma
predstavlja teku situaciju ispunjenu ponienjima,
omalovaavanjima i gaenjem islamske nam vjere i njene
dogme. Cilj je da se uniti i ono malo mna, koje je ostalo kod
muslimana kao rezultat spaavanja islma od strane naih
predaka.

Istini za volju, jedan dio muslimanske omladine danas
zauzima mjesto koje treba zauzeti u odbrani islma i ponosa
muslimana. Meutim, na veliku alost, to su napori koji ne
nailaze na odobrenje dravnih ureenja irom ove planete,
gdje je neprijatelja Uzvienog Allha vie nego li ih mi
moemo pobrojati. Toliko su se nakotili da ih ni dobra
statistika ne moe obuhvatiti i pobrojati, jer se svakog trenutka
pojavljuju neki novi probisveti koji svoju bolest i aroganciju
isprobavaju na muslimanima.

Svakako, najgori su oni sa muslimanskim imenima, koji
nam svakodnevno u ime nekih njihovih demokratskih ciljeva
zabijaju no u lea. Ova garnitura ljudi obuhvata politiare,
biznismene, intelektualne radnike i one ''vrijedne''
''nostradamuse'' sa crvenim fesovima na glavi, koji uporno
zagovaraju vjeru svojih predaka ''hanefijskog mezheba''.

Meutim, oni se ne bave autentinim i originalnim
tumaenjem hanefijske pravne kole, ve islm tumae shodno
svojim potrebama i po nalogu politike elite, sa kojom
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
7
odravaju srdanu i veoma iskrenu prijateljsku vezu. Tolika
zatucanost i umalost intelekta vjerskih voa na prostorima
Balkana nije zabiljeena u naoj historiji. Ali i sa tom glupou
valja izai na kraj, in'Allh.

Meutim, stvar je poela da dobija na negativnom
intenzitetu onog trenutka kada su se ovoj brani ljudi poeli
pridruivati i neki drugi, koji uporno zagovaraju plasman
ispravne islamske 'aqde i oivljavanje sunneta Allhovog
Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem.

Eto, ba taj detalj je veoma diskutabilan. Jer, poruka koju
islm upuuje ovjeanstvu se ne moe razumjeti ako je
zabiljeeno odsustvo pravilne interpretacije tradicije ili
postupka Allhovog Poslanika Muhammeda, sallallhu 'alejhi
we sellem. Upravo iz ovog razloga je cio islamski svijet
pogoen epidemijom novotarija i besmislica koje su direktan
rezultat degenerirane manifestacije islma, izazvane
neznanjem ili pretjerivanjem u tumaenju islamskih pravila i
normi. Historija je nijemi svjedok koliko skupo ns muslimane
kota tako pogrijeno izgraeni pristup islamskoj dogmi.

Uasno je puno sekti i frakcija koje za sebe smatraju da
su upravo oni produhovljeni i istinski predstavnici islma. S
druge strane, vidimo kako se svakodnevno kose s uenjem
islma, duboko uvjereni da je upravo za njih obezbijeena
privilegija Allhovog spasa i Njegove nagrade. Osim praznih i
idiotskih uenja njihovih vo i hod, takvi nemaju nikakvih
dokaza iz Qur'na i sunneta za ono to vjeruju i tvrde. Slijepo
voeni svojim strastima i ubjeenjima, ti neljudi svojim
nastupima samo jo vie poveavaju itekako dubok jaz meu
muslimanima. Ovdje ne govorimo o posebnoj grupi ili
dem'atu, ve govorimo o svima koji na raun islma siju
razdor i smutnju meu muslimanima, a da pritom ne
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
8
razmiljaju o tome kako je jedinstvo muslimana prioritet
svakog iskrenog islamskog praktiara.

Kada govorimo o ovim ljudima, nekako se, samo po sebi,
namjeu pitanja:
''ta ustvari ti ljudi hoe? Da li su oni svjesni da svojim
zagovaranjem direktno brane neistinu i btil, stavljajui sebe u
slubu ejtna!?''

Ovo je nesumnjivo vrijeme velikih iskuenja i smutnji, pa
se zbog toga musliman mora odgovarajue i ponaati u ovom
tekom vaktu. Najvanija odgovornost koju musliman treba
preuzeti jeste da sebi ne dozvoli da zbog postojee situacije
propadne u tminu svoje strasti i da tako od vjere pone
vjerovati i praktikovati ono to mu namee situacija, a ne vjera
islm.

Zar nas Qur'n ne ui:


''Allh vam nareuje pravdu i estitost...''

Gdje je osjeaj odgovornosti pred Uzvienim Allhom
upravo danas, kada je krv muslimana jeftinija od kilograma
krompira na pijaci!? Gdje su ona silna i zvuna imena
muslimanskih velikodostojnika i vjerskih predstavnika!? Oni
su navikli na nekakve konferencije i kongrese, gdje uz ispijanje
skupih, lijepih, ukusnih i odmjereno rashlaenih pia
raspravljaju o goruim problemima ummeta i njegovih
pripadnika? Zamislite samo tu sliku punu ironije i sarkazma,
gdje u velelepnoj sali, ureenoj po zadnjoj modi, sa najboljim
mermerom i najskupljim unutranjim dezenom, grupa
ovodunjalukih perverznjaka u ime islma donosi odluke, koje
se direktno tiu budunosti ummeta... Lijepo dotjerani,
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
9
namirisani i fino raspoloeni, oni jedva ekaju da se ta
mukotrpna debata brzo zavri, da uz svean i luksuzan ruak
''plaljivo'' razmjene svoja ''teka'' i ''gorka'' iskustva, u danima
kada su bili jedini ''muenici u ime vjere''.

Neki od tih idiot moda i ne znaju da su tu u svojstvu
predstavnika dravne politike i njenih prljavih ciljeva, mada
isto sumnjam da oni nisu svjesni toga, dok su drugi itekako
dobro upoznati sa politikom njihovog ministarstva za
unutranje poslove i nesebino pomau sprovoenje tagutsko-
luciferske ideje o ubijanju istinske islamske 'aqde i fizikoj
likvidaciji svakog koji se drzne da svojim trudom i zalaganjem
pomogne vjeru Uzvienog Allha.

Upravo iz ovog razloga smatram da ponueni tekst
knjige koja je pred vama dolazi u pravo vrijeme. Uzimajui u
obzir da su odreeni vjerski slubenici na ovim prostorima
tajili islamsko znanje ili ga jednostavno nisu imali, onda nam
postaje jasno da je sadraj ove knjige jo jedan zraak u tami
neznanja i nepoznavanja islma i izvorne islamske dogme.

Sadraj knjige pojanjava, onima koji imaju pameti, zbog
ega je lijepo biti musliman. Kako li samo ispunjava
zadovoljstvom osjeaj suprotstavljanja lai i demagogiji
idiotskih zagovaraa, koji pozivaju u ouvanje tradicije
slobodoumnosti insna, elei da na taj nain sebi obezbijede
nesmetano upranjavanje svojih strasti.

Iako saeto, ovo djelo voljenog nam brata i potovanog
uenjaka, ejha Eb Muhammeda 'sima el-Maqdisija nam
pojanjava opasnost slijeenja drugih uenja mimo islma.
Takoer se kritiki osvre na glupane sa muslimanskim
imenima koji se svakodnevno kose sa vjerovanjem islma,
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
10
zalaui se za pobijanje er'ata unutar zemalja sa veinskim
muslimanskim stanovnitvom.
4


Veoma senzualno gradi pristup pravilnom shvatanju
argumentacije er'atskih tekstova iz Qur'na i sunneta, te na
taj nain izotrava osjeaj potrebe slijepog i bespogovornog
slijeenja Allhove Velianstvene Rijei. Mislim da itanje ove
knjiice ne ostavlja prostor za diskusiju o punovanosti i punoj
vrijednosti cjelokupnog er'ata.

Molim Uzvienog Allha da nagradi ejha el-Maqdisija, a
i brata Eb Ahmeda, koji se potrudio da ovo djelo ugleda
svjetlo dana i na naem jeziku, te da konano i muslimani
bosanskog govornog podruja upoznaju jo jednu novu
stranicu islma, ije su nam itanje decenijama uskraivali
ljudi koji egoistiki zagovaraju ''vjerski autoritet'' na
prostorima Balkana.

Eb Idrs Husejn
4
Mislim da je termin ''islamske zemlje'' plod kranskog Zapada, jer
na geografskoj karti Arapskog Poluostrva, a i ire, ne postoji drava
sa unutranjim islamskim ureenjem. Zato se ja ovdje sluim gore
spomenutom terminologijom (napomena recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
11


DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
12

RIJE PREVODIOCA NA ENGLESKI JEZIK

U ime Allha

Hvala pripada Allhu, Vjenome, Stvoritelju, Jedinome.

Svjedoim da nema boga osim Allha, Jedinog, Koji ne
prihvata da iko bude partner uz Njega, Koji ne prihvata da iko
bude oboavan mimo Njega, Koji vjerovanje u tewhd ini
svojstvom i odlikom Svojih robova mu'min.

Svjedoim da je na voa i na uzor Muhammed peat
svih poslanika i vjerovjesnika, Allh ga blagoslovio i podario
mu spas, zajedno sa njegovom porodicom, njegovim ashbima
i svima koji ga slijede do Sudnjeg Dana.

A potom:

Proitao sam knjigu ''Demokratija je vjera!!!'' od brata
muwehhida Eb Muhammeda el-Maqdisija, koja je udovoljila
mojoj elji da informiem ljude o ovoj opasnoj propasti.
Propasti, koja je natetila umovima, tewhdu i vjerovanju
mnogih ljudi.

Nakon mnogo ubhi i govor, koje ovi koriste da odobre
ovaj oigledan kufr, ja sam takoer bio sretan zbog jasnoe
pobijanja svakome koji u to vjeruje... na primjer, pomagaima
tgt i sljedbenicima ustanovljenih zakona i uzaludnih
ustava.

Na dragi brat se oslonio u svojem pobijanju na
Qur'n i sunnet i logike dokaze, koje razum moe shvatiti bez
ikakve kontradikcije ili neslaganja. Ja sam dugo vremena
tragao za jasnim pobijanjem, kao to je ovo djelo naeg dragog
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
13
ejha, da pobijem ovu nevjerniku novotariju i ova
mnogoboaka parlamentarna vijea. Ja sam sve to naao u
ovoj vrijednoj knjizi, koja razmatra veoma vanu stvar
mnogoboakih principa i istinite vjere.

Mnogo me je obradovala ova vrijedna knjiga, tako da
sam odluio da je prevedem na engleski jezik, da bih je uinio
dostupnom onima koji ne razumiju arapski jezik, da razdvoje
istinu od lai, uputu od zablude i da bude staza upute
svakome ko eli da slijedi istinu.

Nadam se da e Allh primiti ovo djelo u Njegovo ime.
Sva hvala pripada Allhu, na poetku i na kraju.

Prevodilac na engleski jezik
Eb Muhammed el-MlikDEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
14

U ime Allha, Milostivog, Samilosnog

Zahvala pripada Allhu. Njemu zahvaljujemo, Njemu se
utjeemo i od Njega oprost traimo. Allhu se utjeemo od zla
naih dua i od zla naih loih djela.

Koga Allh uputi on je upuen, a koga On u zabludi
ostavi nee mu nai zatitnika, upuivaa.

Svjedoim da nema boga osim Allha, Jedinog, Koji
nema sudruga. On nam je dovoljan i divan Pomaga.

I svjedoim da je Muhammed Njegov rob i poslanik. On
je na voa i uzor, Allh ga blagoslovio i podario mu spas,
zajedno sa njegovom porodicom, njegovim ashbima i
sljedbenicima do Sudnjeg dana...

A potom:

Ovo su neki papiri koje sam na brzinu napisao prije
murikih, zakonodavnih parlamentarnih izbora, i to iz
razloga jer su ljudi postali opinjeni smutnjom demokratije,
dok njeni branioci u liku bezbonih vladara, onih koji se
odrekoe vjere, tgti, vrijedno raspravljaju o ispravnosti iste.

S druge pak strane, drugi su pokuavali demokratiju
ogrnuti ogrtaem islma, pozivajui u tu teoriju. Tako su
obmanom istinu prikazali lanom, pa nekada demokratiju
nazivaju slobodom, a nekada rom.
5
Ima i takvih koji
vladavinu Jsufa, 'alejhis-selm, smatraju demokratskim
djelovanjem u vladi tadanjeg egipatskog vladara.

5
(ra) vjerska obaveza meusobnog dogovaranja i
savjetovanja unutar muslimanske zajednice (napomena recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
15
Ponekad oni kao primjer koriste sd Negusa, a ponekad
govore o demokratiji kao o ope priznatoj drutvenoj koristi i
zajednikom prioritetu! Oni pred naivnim masama
izvitoperuju istinu sa lai, mijeaju svjetlo sa tamom i irk sa
tewhdom i islmom.
Ali mi smo, uz Allhovu pomo, odgovorili na svaku od
ovih namjetnutih ubhi i dokazali da je demokratija vjera
pored Allhove vjere, i da je to millet razliit od milleta
tewhda. I da njena parlamentarna vijea (skuptine) zapravo
nisu nita drugo do kule irka i tvrave (modernog)
paganizma.

Sve ovo mora biti izbjegnuto da bi se ostvario tewhd,
koji je Allhovo pravo kod Njegovih robova. Mi moramo
sruiti te kule i tvrave, objaviti neprijateljstvo njenim
braniocima mrnjom i dihadom protiv njih. Dokazali smo i to
da se po ovom pitanju niko ne smije proizvoljno iznositi
(idtihad initi), kako to neki kvazi-zagovarai tvrde. Ne, ve
je to oigledan i vidljiv irk i jasan i otkriven kufr, na koji nas
Uzvieni Allh upozorava kroz jete jasnog i nedvosmislenog
znaenja. Protiv takvog kufra i irka je Allhov Odabranik,
sallallhu alejhi ve sellem, ratovao cijelog ivota.

Zato, budi rijeen moj brate muwehhidu da bude
jedan od sljedbenika Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we
sellem, i jedan od njegovih pomagaa, koji napada irk
(mnogobotvo) i njegove sljedbenike. Pouri da se u sjenci ove
neshvaene istine pridrui pobjedonosnoj skupini koja
pomae vjeru Uzvienog Allha, a o kojoj Allhov Odabranik,
sallallhu 'alejhi ve sellem, kae:
''Skupina iz moga ummeta e ustravajati na primjenjivanju
Allhovog zakona i nee im nakoditi oni koji ih na cjedilu
ostave, niti oni koji im se suprotstave, sve dok ne doe
Allhova odredba.''
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
16
Nadam se da e Allh mene i vas uiniti od njih, i
zahvaljujem Allhu na poetku i na kraju.

Eb Muhammed el-Maqdis
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
17


DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
18

POJANJENJE TEMELJNOG NAELA
I VRHUNSKE SVRHE STVARANJA,
OBJAVLJIVANJA NEBESKIH KNJIGA,
POZIVA VJEROVJESNIK, VJERE IBRHMOVE I
NAJVRE VEZE KAO KONCEPT JEDINOG SPASA
Znaj, neka ti se Uzvieni Allh smiluje, da je bt stvari,
temelj i njen oslonac ono to je Allh propisao ovjeku da
naui i da djeluje u suglasnosti s time da uini kufr u tgta
prije nego naui klanjati, davati zekt, prije praktikovanja bilo
kojeg 'ibdeta. Tako e se jedino Uzvienom Allhu ispoljavati
vjera.
Iz tog je razloga Allh stvorio stvorenja, slao poslanike,
objavljivao Knjige i naredio dihd i ehdet (pogibiju) u ime
ove vjere. Zbog ovoga postoji neprijateljstvo izmeu miljenika
er-Rahmna (Milostivog) i sljedbenika ejtna i zbog ovoga e
biti uspostavljena islamska drava i pravedni hilfet. Uzvieni
Allh je rekao:


''Nisam stvorio dinne ni ljude (ni zbog ega drugog), osim
da bi Me oboavali.''
6


To znai: ''Da bi oboavali jedino Mene.''

On je takoer rekao:6
sra edh-Dhrijt, 56. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
19
''Svakom smo narodu poslanika poslali: 'Allhu 'ibdet
inite, a tgta se klonite.' ''
7


Ovo vjerovanje da nema boga osim Allha je osnova
islma. Bez njega nee biti primljena ni da'wa, ni dihd, ni
namz, ni post, ni zekt, ni hadd.

Nemogue je obezbjediti spas od dehennemske vatre
bez pridravanja i praktikovanja ovog detalja, jer je to jedino
ue, za koje nam Allh garantuje da se nee prekinuti. Ostale
komponente vjere i djelovi vjerskog zakonodavstva u sluaju
zanemarivanja ovog detalja nee biti dovoljni za ovjekov
spas od dehennemske vatre. Allh je rekao:

`

''Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Pa ko ne vjeruje u
tgta, a vjeruje u Allha dri se za najvru vezu, koja se
nee prekinuti.''
8


Allh je takoer rekao:
`

''Za one se klone tgta i injenja 'ibdeta njemu, i koji se
Allhu obraaju pa, blago njima! Zato obraduj robove
Moje.''
9


7
sra en-Nahl, 36. jet
8
sra el-Beqare, 256. jet
9
sra ez-Zumer, 17. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
20
Pogledaj samo kako Allh govori o obavezi nevjerovanja
u tgta prije nego to govori o vjerovanju u Njega i
ispovjedanju vjere samo Njemu, Uzvienom, kao to u
oitavanju postojanja samo jednog boga, Allha (L ilhe
illAllh) negacija prethodi potvrivanju. To je upravo
upozorenje na vanost temeljnog naela, to proizilazi iz ove
veze. Vjerovanje u Allha nema nikakve vanosti ako mu ne
prethodi kufr u taguta!
Boanstva u koje ovjek mora kufr uiniti i izbjei
njihovo oboavanje, da bi se drao za najvre ue, nisu samo
kamenje, kipovi, drvee ili kaburovi koji se oboavaju
injenjem sedde, dovom ili zavjetom. Ovo obuhvata vie od
toga. Ono sadri sve to se oboava mimo Allha, u bilo kojem
obliku ispoljavanja pokornosti, a da oboavani ne porie
neispravnost tog oboavanja.
10


Rije ''tgt'' je izvedena od rijei ''tugjn'', to znai
prekoraivanje granice u grijehu prema Allhu i
zanemarivanje svrhe zbog koje Allh stvara ovjeka.

Djela 'ibdeta (oboavanja) su razliita. Ako sedda, ruku,
dova, zakletva i klanje kurbna predstavljaju 'ibdet, onda je i
pokornost u prihvatanju ovozemnih zakonodavstava takoer
'ibdet!

Uzvieni Allh je o kranima rekao:

`

10
Ovo ne obuhvata meleke, poslanike ili dobre ljude koje oboavaju,
sve dok oni odbijaju pravo da budu oboavani ili da budu nazvani
boanstvom, kao to je to sluaj sa 'Is'om, 'alejhis-selm
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
21
''Uzeli su svoje sveenike i svoje monahe za gospodare
mimo Allha.''
11


Iako oni nisu inili seddu niti ruk' svojim sveenicima,
oni su ih slijedili i pokorili su im se u njihovom dozvoljavanju
zabranjenog i u zabranjivanju dozvoljenog! Oni su ih
podravali u tome pa je zbog toga Uzvieni Allh rekao da su
oni njih uzeli za svoje gospodare i bogove, jer je pokornost u
prihvatanju zakonodavstva oblik 'ibdeta, koji nije
dozvoljeno upuivati drugome, osim Njemu, Uzvienom.
Ukoliko ovjek uputi tu vrstu 'ibdeta nekom drugom mimo
Allha, pa makar i po jednom pravnom pitanju takvim
postupkom postaje murik.

Dokaz za to je rasprava koja se desila za vrijeme ivota
Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, izmeu
miljenika er-Rahmna (Milostivog) i sljedbenika ejtna u vezi
zabrane konzumiranja strvine. Murici su eljeli da ubijede
muslimane da ne postoji razlika izmeu ovce koju muslimani
zakolju i one koja sama ugine. Oni su tvrdili da je Allh zaklao
uginulu ovcu. Zato je Allh spustio Svoju presudu i rekao:


''... ako im se pokorite sigurno ete biti murici.''
12


Tako termin tgt obuhvata svakog ko sebe proglasi
zakonodavcem uz ve postojei Allhov zakon. To vai kako
za vladara, tako i za one koji prihvataju njegove zakone. To se
odnosi i na poslanike u zakonodavnoj vlasti i na njihove
zamjenike, koji su isto tako izabrani od strane parlamentaraca.
Tako ovjek prelazi granice koje mu je Allh odredio, jer je on

11
sra et-Tewbe, 31. jet
12
sra el-En'm, 121. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
22
stvoren kao Allhov rob, a njegov mu Gospodar nareuje da
se pokori Njegovom zakonu. Meutim, ovaj je odbio i
uzoholio se, pa je tako preao granice Uzvienog Allha,
prieljkujui pritom da sebe izjednai sa Allhom i da se sa
Njim poistovjeti svojstvom Propisivaa Zakona, a to je odlika
samo Uzvienog Allha.

Ako iko prekorai granice i uini to sebe je uinio
zakonodavnim bogom. Takav e biti jedan od glaveina tgt.
Njegov islm i njegov tewhd nee biti prihvaeni, sve dok ne
porekne tgta i dok se ne odrekne sljedbenika i pomagaa
tgta! Allh je rekao:


''... pa ipak ele da im se pred tgtom sudi, a nareeno im je
da ne vjeruju u njega.''
13


Mudhid je rekao:
''Tgt je ejtan u ljudskom liku, kome se ljudi obraaju za presudu i
koga slijede.''

ejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao:
''... iz ovog razloga, onaj koji sudi bez obraanju na Allhovu Knjigu
je tgt.''
14


Ibnul-Qajjim je rekao:
''...svako ko prekorai svoju granicu, bio oboavan, slijeen, ili mu se
pokorava. Tako, tgt bilo kog naroda je onaj koga oni uine sudijom
mimo Allha i Njegovog Poslanika, ili mu ine 'ibadet mimo Allha,
ili ga slijede bez ikakvog objavljenog dokaza od Allha, ili mu se

13
sra en-Nis', 60. jet
14
''Medm'ul-fetw'', 28. tom, 201. str.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
23
pokoravaju u stvari za koju ne znaju da u sutini tu kategoriju
pokornosti zasluuje samo Allh!''
On je takoer rekao:
''Ko sm sudi ili trai da mu se sudi suprotnim od onoga sa ime je
poslat Muhammed, sallallhu 'alejhi ve sellem presudio je
tgtskim zakonom i zadovoljan je da mu tgt sudi!''
15

Jedan od oboavanih tgta dananjice, u koga svaki
muwehhid mora kufr uiniti, i u njegove sljedbenike, sa ciljem
da slijedi najvru vezu i da bude sauvan od dehennemske
vatre su prolazna, od strane ljudi nainjena boanstva i
samozvani bogovi, koji ljudima propisuju zakone mimo
Uzvienog Allha.
Allh je rekao:
` `

''Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono
to Allh nije naredio? Da nije Rijei prije izreene, meu
njima bi ve bilo presueno.''
16


Oni su se sloili da je propisivanje zakona prvo i
dunost njihovih parlamentarnih vijea. To isto, navodno, vai
i za meunarodne, oblasne i lokalne strukture vlasti. Oni su to
pokazali kroz njihove zakone i ustave, i to je u njihovim
krugovima odve poznato.
17


15
''I'lm el-muweqqi'n'', 1. tom, 50. str.
16
sra e-ra, 21. jet
17
lan 51. kuwajtskog ustava glasi: ''Zakonodavnu vlast vri princ i
parlamentarno vijee.'' lan 25. jordanskog ustava glasi: ''Zakonodavna
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
24
Tako su oni postali bogovi svakome ko im se pokorava i
koji ih slijedi, ili se sa njima slae u ovom kufru i irku, ba kao
to je Allh rekao o kranima kada su oni slijedili svoje
sveenike i monahe.

Sljedbenici dananje demokratije su gori i podliji, jer su
kranski sveenici to inili, ali nisu nastojali da to uine
zakonom ili pravnim sistemom i nisu pisali ustave ili knjige.
Oni, takoer, nisu kanjavali nikoga ko to nije prihvatao ili
praktikovao. Oni, takoer, to nisu koristili da prilagode
Allhovu Knjigu, kao to su to uinili ovi tgti.

Ako si ovo shvatio, onda e shvatiti da je najuzvieniji
korak pridravanja za ovu najvru vezu i najvei nivo kufra
u tgta upravo vrhunac islma ili dihd. Dihd protiv
tgta, njegovih sljedbenika i pomagaa, pokuaj unitavanja
ovog ljudski nainjenog sistema i pokuaj odvraanja ljudi od
'ibdeta njemu i povratak u 'ibdet jedinom Allhu. Mora
postojati deklarisanje i otvoreno istupanje sa istinom, kao to
su to inili Allhovi vjerovjesnici. To je put koji nam je Allh
jasno pokazao kada nam je naredio da prihvatimo Ibrhmovu
vjeru i da se u da'wi ka Allhovoj vjeri drimo njegovog
primjera. On je rekao:

vlast je u rukama kralja i parlamentarnog vijea.'' lan 86. egipatskog
ustava glasi: ''Parlament predstavlja zakonodavnu vlast (autoritet).''
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
25
''Divan uzor za vas je Ibrhm i oni koji su uz njega bili
18

kada su narodu svome rekli: 'Mi s vama nemamo nita, a ni
sa onima koje, mimo Allha, oboavate. Mi vas se odriemo,
i neprijateljstvo i mrnja e izmeu nas ostati sve dok ne
budete u Allha, Njega jedinog, vjerovali!' ''
19


Ovako je znaenje ovih rijei postalo jasno. Obrati panju
kako je Allh zapoeo sa neprijateljstvom prije mrnje.
Neprijateljstvo je vanije, jer ovjek moe mrziti sljedbenike
tgta, ali da ih ne smatra neprijateljima. Tako ovjek nee
izvriti svoju dunost ili obavezu, sve dok ih ne bude mrzio i
uzeo za neprijatelje.

Obrati panju kako Allh spominje njihovo odricanje od
murika prije odricanja od onoga to oni oboavaju, jer je prvo
vanije od drugog. Mnogi ljudi mogu pokazati odricanje od
kamenja, kipova, tgta, ustava, zakona i lanih religija, ali se
ne odriu robova ili pomagaa ovih tgta i bezvijednih vjera.
Zato, on nee ispuniti svoju dunost niti obavezu, ukoliko ne
pokae odricanje od tgtovih robova murika. Tako e
dokazati da se odrekao njihovih beskorisnih vjera i njihovih
oboavanih pojedinaca.
20


Najmanji obavezni korak koji je dunost svakome
mukellefu,
21
bez kojeg se niko ne moe spasiti, je klonjenje od
tgta i izbjegavanje njegovog slijeenja u njegovom irku i
njegovoj lai.

18
Neki mufessiri su rekli da: ''Oni koji su uz njega bili'' znai:
''Njegovi sljedbenici ili poslanici koji su ili njegovim putem''
19
sra el-Mumtehine, 4. jet
21
er'atskom obvezniku, tj. punoljetnom muslimanu (napomena
i zdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
26
Allh je rekao:


''Svakom smo narodu poslanika poslali: 'Allhu 'ibadet
inite, a tgta se klonite!' ''
22


I On je rekao:

`
''...pa budite to dalje od lanih boanstava i izbjegavajte to
vie govor neistiniti.''
23


I On je rekao u vezi Ibrhmove dove:


''...i sauvaj mene i sinove moje od 'ibdeta kipovima.''
24


Ako se ovjek ne kloni tgta na dunjaluku, odbijajui da
mu ini 'ibdet, on e biti jedan od gubitnika na hiretu. Ako
on protrai i izgubi ovu veliku osnovu, nita od vjere mu nee
biti od koristi ni vanosti i on e se pokajati onda kada mu
kajanje nee biti ni od kakve koristi. Onda e on eljeti da se
vrati na ovaj svijet da ispuni ovu veliku obavezu, da prihvati
najvre ue i da slijedi ovu velianstvenu vjeru.

Allh je rekao:

22
sra en-Nahl, 36. jet
23
sra el-Hadd, 30. jet
24
sra Ibrhm, 35. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
27''...kada e se glaveine, za kojima su se drugi povodili,
svojih sljedbenika odrei i kada e veze koje su ih vezale
prekinute biti, i oni patnju doivjeti, kada e sljedbenici
njihovi uzviknuti: 'Da nam je samo da se vratimo, pa da se i
mi njih odreknemo kao to su se oni nas odrekli!' Eto, tako
e Allh njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni
iz vatre nee izlaziti.''
25


Ali oh, prekasno je, nema povratka na ovaj svijet. Pa, ako
eli sigurnost i nadu u Allhovu milost, koju Allh daruje
bogobojaznima, mora se kloniti svih tgta. Odrekni se
njihovog irka sada, ovoga asa!

Niko ih se nee moi odrei na hiretu, izuzev onih koji
su ih se klonili i izbjegavali ih (na dunjluku). Ali, za svakoga
ko je podravao njihovu beskorisnu vjeru i slijedio ih, bie
poziva na hiretu koji e pozvati:
''Svako ko je neto oboavao neka to i slijedi.''

Onaj koji je oboavao Sunce slijedie ga. Onaj koji je
oboavao mjesec slijedie mjesec. Onaj koji je oboavao
tgte njih e slijediti. Sve do momenta kada e se obratiti
vjernicima slijedeim rijeima:
''ta je to vas zadralo, a svi ostali odoe!?'',

Oni e rei:

25
sra el-Beqare, 166. i 167. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
28
''Mi smo se na dunjluku od njih odvojili, a imali smo potrebe za
onim to su oni posjedovali. A uli smo pozivaa koji poziva: 'Neka
svaki narod krene ka onom to je oboavao!' Pa, tako mi sada ekamo
naeg Gospodara!''
26

Pogledaj rijei vjernika:
''Mi smo se na dunjaluku od njih odvojili, a imali smo potrebe za
onim to su oni posjedovali''
Odvojili smo se od njih na dunjaluku, a zaista smo bili
potrebni njihovih dinara, dirhema i njihovog lagodnog
dunjalukog ivota. Pa, kako da se onda ne odvojimo od njih
na ovom najvanijem mjestu!? Ovo su neke smjernice na putu.

Uzvieni Allh je rekao:


''Sakupite nevjernike, one koji su se s njima druili i one
kojima su se klanjali.''
27


''Oni sa kojima su se druili'' znai: Svako ko ih voli,
njihovi pomagai i podravaoci u njihovoj lai.

Onda je Allh rekao:26
Ovo je dio hadtha koji je muttefekun 'alejhi, hadtha o tome da e
vjernici vidjeti svog Gospodara na Sudnjem Danu
27
sra es-Safft, 22. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
29
''I oni e toga dana zajedno na muci biti, jer Mi emo tako sa
mnogobocima postupiti. Kad im se govorilo: 'L ilhe
illAllh (Nema boga osim Allha)!' oni su se oholili''
28


Allhov robe! Ne odbacuj i ne odrii se rijei tewhda, ne
zanemaruj ono to je sadrano u toj rijei i budi uvijek
ponosan pred tom pravednom rijei Allhove jednoe. Ne
zanemaruj slijeenje istine, ne insistiraj na pomaganju tgta,
jer e biti sa onima koji e propasti i skonae zajedno sa
njima!

Budi ubjeen da je Uzvieni Allh potvrdio ispravnost
ovog tewhda i temeljnog naela upravo putem islma. On je
odredio da to bude vjera Njegovih iskrenih robova. Zato ko
god je slijedi vjeru islm njegova e djela biti primljena, a
ko god slijedi neku drugu vjeru mimo islma nee mu biti
prihvaena i on e biti od gubitnik.

Uzvieni Allh kae:

`

''I Ibrhm ostavi u amanet sinovima svojim a i Ja'qb:
'Sinovi moji, Allh vam je odabrao pravu vjeru, i nipoto ne
umirite drugaije nego kao muslimani!' ''
29


I On je rekao:28
sra es-Safft, 33.-35. jet
29
sra el-Beqare, 132. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
30
''A onaj koji eli neku drugu vjeru osim islma nee mu
biti primljena i on e na onome svijetu nastradati.''
30


Budi oprezan da ne ogranii rije ''vjera'' na kranstvo
ili judaizam itd., jer moe slijediti druge navaee religije i
otii u zabludu. To (naziv ''vjera'') ukljuuje svaku religiju,
nain ivota, sistem sda i zakon, koji stvorenja slijede i kojeg
se pridravaju. Sve ove lane religije se moraju napustiti i
kloniti ih se, moramo se odrei njihovih pomagaa i
podravalaca! Neka nam Allh sauva tewhd i vjeru islm!

Allh je rekao, nareujui nam ta da kaemo svim
nevjernicima, sljedbenicima razliitih vjera:


''Reci: 'O nevjernici, ja neu oboavati ono to vi oboavate,
a ni vi neete oboavati Onoga koga ja oboavam. Ja nisam
oboavao ono to ste vi oboavali, a ni vi niste oboavali
Onoga koga ja oboavam. Vama vaa vjera, a meni moja!' ''
31


Svaka religija i ideologija kufra koja propagira nain
ivljenja suprotan i kontradiktoran islmu to je onda njihova
vjera sa kojom su oni zadovoljni Ovo moe ukljuivati
komunizam, socijalizam, sekularizam i ostale novotarske
metode i principe, koje su ljudi izmislili i onda se zadovoljili
da ove ideje budu njihove vjere i ideologije.


30
sra li 'Imrn, 85. jet
31
sra el-Kfirn, 1.-6. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
31
Jedna od ovih vjera je i demokratija. Ona se
suprotstavlja Allhovoj vjeri. Ispred tebe se nalaze osmislene
rijei koje pokazuju zabludu ove uvedene i izmiljene vjere,
kojom su mnogi ljudi fascinirani, ak i mnogi od onih koji
tvrde da je islm njihova vjera, koji tvrde da su muslimani.

Treba znati da je to vjera razliita od vjere tewhda i da
je to jedan od krivih puteva, a ejtn stoji na poetku svih ovih
puteva, pozivajui u dehennemsku vatru... Tako e se kloniti
ove vjere i pozivati ljude da je se i oni klone.

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
32
Ovo je:

OPOMENA DOBRIM VJERNICIMA,
UPOZORENJE NEMARNIMA,
USPOSTAVLJANJE DOKAZA NAD TVRDOGLAVIMA
I OPRAVDANJE PRED GOSPODAROM SVJETOVA!

Demokratija je izmiljena vjera kufra, u kojoj su njeni
kreatori bogovi, a njeni sljedbenici robovi

Trebao bi znati da ovaj blesavi termin ''demokratija'' nije
arapskog, ve grkog porijekla. To je spoj i skraenica od dvije
rijei: ''demos'', to znai narod, i ''kratio'', to znai sud, vlast,
zakonodavstvo... To znai da je jeziki prijevod ove rijei: sd
naroda, vlast naroda ili narodno zakonodavstvo.

Ovo je, prema sljedbenicima demokratije, njena najvea
vrijednost i zbog ovoga je oni slave i hvale. Istovremeno,
upravo te kvalifikacije demokratije se otro suprotstavljaju
islmu i upravo one predstavljaju otro suprotstavljanje
tewhdu (islamskom monoteizmu).

Brate, ti si shvatio da je osnovni princip, zbog kojeg su
stvorena stvorenja, zbog kojeg su objavljene Knjige, zbog kojeg
su slati poslanici ona najvra veza islma, tj. tewhd ili
svjedoenje da je Allh jedini bog, upuivanje 'ibdeta samo
Njemu i izbjegavanje oboavanja drugog pored Njega.
Pokornost u propisivanju zakona je samo jedno od djela
'ibdeta koja moraju biti samo za Allha. U suprotnom, ovjek
e biti murik i gubitnik.

Dakle, ovjek e biti murik, bez obzira na to da li e
spomenutu posebnost islma sprovesti kroz demokratiju jer
u stvarnosti u tom sistemu sd preuzima narod ili veina, to
je najvea elja demokrata, sekularista i onih koji sebe
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
33
pripisuju islmu ili, kao to je to danas, gdje sd posjeduju
glaveine i njihove bande iz redova njihovih porodica, ili
bogati biznismeni, koji posjeduju kapital i medije koji im
omoguuju da dou do parlamenata palata demokratije i do
njihovog boga kralja ili princa, koji ima vlast da raspusti
skuptinu ili ne, kada i kako on eli.

Stoga, s koje god strane prikazali demokratiju, jasno je da
je to sistem kufra u Allha Velianstvenog, irk u Gospodara
nebesa i Zemlje i otro suprotstavljanje vjeri Allhove jednoe,
vjeri svih vjerovjesnik

Ovo tvrdimo iz sljedeih razloga:


PRVO:

To je upravljanje naroda ili zakonodavstvo tgta i nije
Allhovo zakonodavstvo. Allh je Svome Poslaniku, sallallhu
'alejhi we sellem, naredio da sudi po onome to mu je On
objavio i traio da se ne povodi za ljudskim eljama ili za
voljom veine, da ga oni ne obmanu, te da napusti makar dio
onoga to mu Allh objavljuje.

U tom kontekstu je Uzvieni Allh rekao:''I sudi im prema onome to Allh objavljuje, ne povodi se
za prohtjevima njihovim i uvaj ih se da te ne odvrate od
neega to ti Allh objavljuje.''
32


32
sra el-M'ide, 49. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
34
Ovo je vjera tewhda, vjera islm.

Ali u demokratiji, murikoj vjeri, njeni poklonici kau:
''I sudi im prema onome to je prihvaeno od strane naroda, slijedi
njihove prohtjeve i strasti i uvaj se da te neto ne odvrati od onoga
to oni ele i propisuju.''

Oni to kau, a to i jeste ideologija demokratije. Ovo je
kufr koji izvodi iz vjere i oigledan irk, ukoliko oni to
primjene u praksi.

I pored navedenog, njihovo injenino stanje je daleko
gore. Ako neko raspravlja o njihovom stanju, rei e:
''Sudi meu njima po onome to tgt i njegovi odabrani ljudi ele, a
nijedan zakon ne moe biti donesen bez njegovog odobrenja i
saglasnosti.''

Ovo je jasno trajna zabluda i predstavlja agresivno
uputanje u irk Uzvienom Allhu.


DRUGO:

To je sud veine ili sud tgta, u skladu sa ustavom, ali
ne u skladu sa Allhovim zakonom. To sadre knjige njihovih
ustav, koje oni potuju vie nego Qur'n. Oni vie vole sud
ovih ustava nego sud Qur'na, a sud Qur'na treba uvijek biti
potinjen sudu njihovih ustava! Zato zakonodavstvo i sud
ljudi u vjeri demokratije nee biti prihvaen, izuzev ako je
uvrten u njihov ustav, jer je ustav izvor zakona. U vjeri
demokratije nema obzira za jete Qur'na ili za hadthe
Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem. Nije mogue
da oni propiu ijedan zakon u skladu sa jetom Qur'na ili sa
sunnetom Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
35
osim ako se slae sa njihovom svetom knjigom, ustavom. A
moete pitati pravnike, ako u to ne vjerujete.

Allh je rekao:''A ako se u neemu ne slaete obratite se Allhu (Qur'nu)
i Njegovom Poslaniku (sunnetu), ako vjerujete u Allha i
Sudnji Dan. To je za vas najbolje i rjeenje je najljepe.''
33


Ali, vjera demokratije kae:
''A ako se u neemu ne slaete obratite se narodu, njihovoj
skuptini i njihovom kralju, prema laikom zakonu i ustavu!''

Allh je rekao:

''Teko vama i onima kojima se, umjesto Allhu, klanjate!
Zato se ne opametite?''
34

35


Ako bi mase elele da putem demokratske vjere
primjene Allhov zakon, kroz njene zakonodavne murike
skuptine one to nikako ne bi mogle uiniti, izuzev da to
tgt dozvoli, jedino ustavom i kroz njegove tekstove, jer je to
sveta knjiga demokratije. Slobodno moemo rei: To je njihova

33
sra en-Nis', 59. jet
34
sra el-Enbij', 67. jet
35
Allh nas je u Qur'nu obavijestio da su ovo rijei koje je Ibrhm,
'alejhis-selm, rekao svome narodu, nakon to im je pokazao
besmislenost kipova koje su oni oboavali
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
36
Tora i Evanelje, koje su ve izopaili u skladu sa njihovim
prohtjevima.


TREE:

Demokratija je ukleti produkt sekularizma i njegovo
dijete bluda (kopile), jer je sekularizam nevjernika doktrina
koja ima za cilj da vjeru odvoji od vladanja i upravljanja
dravom.

Demokratija je sud veine ili sud tgta, ali nikako nije
sud Velikog i Uzvienog Allha. Ona ne uzima u obzir
Allhov zakon, osim ako se on slae sa tekstom njihovog
ustava, onda sa prohtjevima veine, a prije svega sa strastima
tgta i njegovim glaveinama.

Prema tome, ako bi itav narod, kao cjelina, rekao tgtu
i demokratskim bogovima:
''Mi elimo da sprovedemo Allhov zakon. elimo da sprijeimo da
bilo ko od ljudi, lanovi parlamenta ili vladar, budu zakonodavci.
elimo da primjenimo Allhov zakon na murtedde, bludnike, lopove i
pijanice. elimo da natjeramo ene da nose hidb. elimo da
natjeramo ene i mukarce na estitost. elimo da sprijeimo
bljetavo ispoljavanje, golotinju, nemoral, blud, homoseksualizam i
druge grijehe i razvratnosti...'',

oni bi odmah odgovorili:
''Ovo je suprotno demokratiji i njenoj slobodi.''

Stoga, ovo je sloboda demokratije:
''Biti slobodan od Allhove vjere i Njegovog zakonodavstva i
slobodno prekoraivanje Njegovih granica.''

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
37
Prokleti bili, prokleti bili i prokleti bili sve dok se jezik
ne umori

Ali, zakonodavstvo izmiljenih zakona e biti sauvano u
njihovoj zloj demokratiji i svako ko se sa tim ne slae ili ne
prihvata ova ogranienja bie kanjen.

Stoga, brao u islmu, demokratija je vjera koja je
razliita od Allhove vjere. To je sud tgta, a ne Allha. To je
zakon razliitih prgavih i osornih ''boanstava'', ali ne zakon
Allha, Jednoga, Silnoga.

Svako ko prihvati demokratiju znai da prihvata da se
sudi zakonodavstvom koje je napisano u skladu sa ustavom i
prihvata da se tom zakonodavstvu d prednost nad
zakonodavstvom Allha, Jedinoga, Silnoga.

Propisivao ovjek zakone ili ne, pobjedio on na
murikim izborima ili ne, smo njegovo slaganje sa
muricima u vezi demokratske vjere, njegovo odobravanje da
donoenje zakona i suenje pripada njemu i da uini da njegov
autoritet bude vaniji od Allhove vlasti, Njegove Knjige i
Njegovog zakonodavstva pa to je onaj pravi kufr! Prema
tome, to je oigledna, jasna zabluda i smi irk.

Ljudi u parlamentarnoj demokratiji biraju ove
predstavnike i svaka e grupa ili pleme izabrati ''boga'' od ovih
zakonodavnih ''bogova'', da propisuju zakone prema njihovim
eljama i strastima, a u skladu sa tekstom ustava.

Neki od njih biraju svoje ''bogove'' (svoje lane
zakonodavce, tgte) prema svojoj ideologiji ili nainu
razmiljanja, tako da e postojati bog za ovu grupu, a drugi za
onu. Neki od njih ih biraju po plemenu, pa e postojati bog za
ovu grupu, a fantomski gospodar za onu drugu...
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
38

Takvog boga neki odreuju na osnovu plemenske i
nacionalne pripadnosti pa, ili e vladati bog odreenog
plemena ili oboavani idol drugog plemena. Neko e sebi
izabrati ''selefistikog boga'', neko e sebi odrediti ''ihwnskog
boga''.
36
Neki e sebi odrediti da njihov ''bog'' bude obrijan, a
neki e prihvatiti ''bradatog boga''!
37


Allh je rekao:

` `

''Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono
to Allh nije naredio? Da nije Rijei prije izreene, meu
njima bi ve bilo presueno. A nevjernike, doista, eka
patnja nesnosna.''
3836
Autor aludira na postojee razlike i razilaenja islamskih pokreta u
arapskom drutvu koji, na alost, toleriraju, a neki od njih i
odobravaju postojanje demokratije. Termin ''selefistiki bog'' prije
svega oznaava lojalnost arapskih multi-milionera vladajuim
strukturama arapskog zaliva, dok termin ''ihwnski bog'' oznaava
nepoznavanje er'atske dogme islma i potpuno zanemarivanje
sadrajnog smisla Qur'na i sunneta od strane nekih islamskih
aktivista. Vrijedi napomenuti da u zemljama Arapskog Poluotoka
ljudi lojalni kraljevskim reimima zagovaraju ideju da su upravo oni
jedini predstvanici izvornog selefizma. Ukoliko pogledamo u njihova
djela, koja se otro suprotstavljaju vjerovanju islma po pitanju
negiranja punovanosti vladajuih monarhija u njihovim zemljama,
vidimo da to nema nikakve veze sa istinom (napomena recenzenta).
37
Kritika na raun pripadnika takozvanog selefistikog i ihwnskog
pokreta u zemljama arapskog zaljeva (napomena recenzenta)
38
sra e-ra, 21. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
39
Ovi predstavnici su, zapravo, izabrano oboavani idoli i
proglaeni bogovi koji su postavljeni i ustolieni u njihovim
hramovima, u njihovim murikim svetilitima
(parlamentima). Ovi predstavnici i njihovi sljedbenici uzimaju
demokratiju i njen zakonodavni ustav za svoju vjeru!

Prema njenim tekstovima, oni propisuju i donose
zakone, a njima vlada njihov tgt i idol, njihov zamiljeni
''bog'', koji odobrava njihov zakon ili ga odbija. To je princ,
kralj ili predsjednik. Ovo je, brao moja, stvarnost demokratije
i njene ideologije. Vjere tgta, a ne vjere Allha. Vjere
murikog naroda, a ne vjere Allhovih poslanik. To je
zakonodavstvo razliitih i oprenih ''bogova'', a ne zakon
Allha, Jedinog i Silnog!

Allh kae:
`

''...jesu li bolji raznorazni bogovi ili Allh, Jedini i
Svemoni? Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su
imena koja ste im nadjenuli vi i preci vai - Allh o njima
nikakva dokaza nije objavio.''
39

On je takoer rekao:39
sra Jsuf, 39. i 40. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
40

''Zar pored Allha postoji drugi bog? Kako je Allh visoko
iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju!''
40


Prema tome, mora izabrati:

Allhovu vjeru i Njegov isti zakon, Njegovo blistavo
svjetlo, Njegov pravi put, ili

Vjeru demokratije, njen irk, kufr i njen zatvoren,
iskrivljen put.

Mora izabrati: Sud Allha, Jedinoga, Silnoga, ili sud
tgta.

Allh je rekao:

`

''Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Pa, ko ne vjeruje u
tgta, a vjeruje u Allha, dri se za najvru vezu, koja se
nee prekinuti...''
41


Allh je rekao:


40
sra en-Neml, 63. jet
41
sra el-Beqare, 256. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
41
`

''...i reci: 'Istina dolazi od Gospodara vaeg, pa ko hoe
neka vjeruje, a ko hoe neka ne vjeruje!' Mi smo
nevjernicima pripremili vatru, iji e ih dim sa svih strana
obuhvatiti...''
42


Allh je rekao:` ` `

''Zar pored Allhove ele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili
ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i
Njemu e se vratiti! Reci: 'Mi vjerujemo u Allha i u ono to
se objavljuje nama i u ono to je objavljeno Ibrhmu, i
Ism'lu, i Ishqu, i Ja'qbu, i unucima, i u ono to je dato
Mus'u i 'Is'u i vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi
nikakvu razliku meu njima ne pravimo, i mi se samo
Njemu klanjamo.' A onaj koji eli neku drugu vjeru osim
islma nee mu biti primljena i on e na onom svijetu
nastradati.''
43
42
sra el-Kehf, 29. jet
43
sra li 'Imrn, 83.-85. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
42
ODGOVORI NA NEKE UBHE I DILEME
KOJE PODRAVAJU DEMOKRATIJU

Uzvieni Allh je rekao:` `

''On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su jeti jasni, oni su
glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni ija su srca
pokvarena eljni smutnje i svog tumaenja slijede one
koji su manje jasni. A tumaenje njihovo zna samo Allh.
Oni koji su dobro u nauku upueni govore: 'Mi vjerujemo u
njih, sve je od Gospodara naeg!' A samo razumom obdareni
shvaaju. 'Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da
skrenu, kada si nam ve na Pravi put ukazao, i daruj nam
Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!' ''
44


Allh nam kroz ove jete kazuje da su ljudi, po pitanju
Njegovog zakona, podijeljeni u dvije skupine:

1. Oni koji posjeduju znanje i stabilnost. Oni uzimaju i
vjeruju u sve od Njegovog zakona. Oni shvataju smisao
veze izmeu uoptenog i konkretnog er'atskog teksta
i smisao veze izmeu saetog i iscrpnog (podrobnog).
Ako oni neto ne znaju, oni to vraaju jakim principima

44
sra li 'Imrn, 7. i 8. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
43
i stabilnim osnovama, koje se slau sa uputama
er'ata.

2. Oni koji slijede smutnje i zablude. Takvi slijede
mutebih (nedovoljno jasne jete), tj. one jete iz
Qur'na, koje je potrebno podrobno objasniti. Oni ih
uzimaju da bi irili smutnju. Oni ne slijede ono iscrpno
(podrobno) i oigledno. Tako po pitanju demokratije i
murikih parlamentarnih vijea, takvi ljudi odreene
dogaaje i ubhe prihvataju odvojeno, bez ikakvog
navraanja na osnovne i ve utvrene vjerske principe i
dokazana tumaenja. Tako istinu prikazuju lanom i
svjetlo prekrivaju tamom.

Sada emo mi razmotriti neke od ovih ubhi, pobiti ih i
odgovoriti na njih, uz pomo Vladara, Onoga Koji obilato daje,
Onoga Koji pokree oblake i Koji poraava neposlune.


DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
44
Prva ubha:
JSUF, 'alejhis-selm,
U SLUBI KOD KRALJA EGIPTA

Trebate znati da je ova ubha dola od strane onih koji
nemaju nikakvih dokaza.

Oni kau:

Zar Jsuf nije radio kao ministar za kfirskog kralja, koji
nije primjenjivao Allhov zakon? Stoga, prema njima, uee u
kfirskim vladama je dozvoljeno, takoer i u parlamentarnoj
skuptini, i tako redom...

Mi kaemo, a Allh je Onaj Koji daruje uspjeh:


Prvo:

Dokazivanje ovom ubhom u korist uea u
zakonodavnim parlamentima je neistinito i nevaee, jer ovi
muriki parlamenti opstoje na vjeri koja nije Allhova vjera,
ve je to vjera demokratije, u kojoj se boanstvenost
propisivanja zakonodavstva, zabranjivanja i doputanja
pripisuje samo narodu, a ne Allhu.

Allh je rekao:''A onaj koji eli neku drugu vjeru osim islma nee mu
biti primljena i on e na onome svijetu nastradati.''
45


45
sra li 'Imrn, 85. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
45

Pa, moe li iko tvrditi da je Jsuf slijedio vjeru koja nije
bila Allhova vjera? Ili vjeru koja nije bila vjera njegovih
predaka muwehhida? Ili da se on zakleo da e je potovati? Ili
da e propisivati u skladu sa njom, kao to to danas ine oni
koji su fascinirani ovim parlamentima???

Jsuf je ovo obznanio u vrijeme slabosti, rekavi:
`


` `

` `

''Ja se klonim vjere naroda koji u Allha ne vjeruje i koji
onaj svijet ne priznaje, i ispovijedam vjeru predaka svojih,
Ibrhma i Ishqa i Ja'qba; nama ne prilii da ikoga Allhu
smatramo ravnim. To je Allhova milost prema nama i
ostalim ljudima, ali veina ljudi nije zahvalna. O drugovi
moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allh, Jedini
i Svemoni? Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su
imena koja ste im nadjenuli vi i preci vai Allh o njima
nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allhu, a
On je naredio 'ibdet inite samo Njemu. To je jedino prava
vjera, ali veina ljudi ne zna.''
46


46
sra Jsuf, 37.-40. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
46

Zar je mogue da je on ovo obznanio u vrijeme svoje
slabosti, a onda to krio ili porekao kada je ojaao???
Odgovorite nam, o vi koji zagovarate ''drutvene priznate
koristi''?

Onda, zar ne znate, o vi politiki lideri, da je ministarstvo
izvrna vlast, a da je parlament zakonodavna vlast, i da postoji
velika razlika izmeu njih? Ovdje nikako ne moe biti
pravljeno poreenje.
47
Sada moe biti siguran da Jsufova
pria ne moe biti upotrijebljena kao jasan dokaz za ulazak u
parlamente i za uzimanje uea u njima.

Meutim, dozvolite nam da sa ovim odemo i dalje i da
kaemo da ova pria takoer ne moe biti upotrijebljena ni
kao izgovor za uzimanje uea u ministarstvu, jer oba i
parlament i ministarstvo danas uestvuju u kufru.47
Neki ljudi, koji izjavljuju da su uenjaci, tvrde da je ministarstvo
opasnije od parlamenta. Oni misle da je u parlamentu glavni otpor
vladi, pa oni kroz ovo sredstvo otpora vode borbu, konstitucionalnu
borbu, suprotstavljaju se legalnoj borbi i pobjeuju putem
diplomatske borbe. Oni se prave da ne vide da je donoenje zakona
(zakonodavna vlast) mnogo opasnija od izvrne vlasti. Njihovo
zakonodavstvo (koje oni nazivaju dihdom) i borba ne mogu
postojati, osim u parlamentu, prema ustavu i vjeri demokratije.
Pogledaj lan 24., dio 2. jordanskog ustava. Zakonodavni autoritet
ljudi ne moe biti praktikovan, osim na nain opisan u ustavu... A
lanovi parlamenta su samo predstavnici naroda (vlasnici autoriteta
ustava, kako oni misle)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
47
Drugo:

Pokuaj uporeivanja djelovanja Jsufa, 'alejhis-selm, sa
ueem ljudi, opsjednutih demokratijom, u ministarstvu
lanih vlada koje propisuju uz Allha i bore se protiv
Allhovih miljenika, i pomau Njegovim neprijateljima je
nevaee i neodrivo poreenje, zbog sljedeih razloga:

1. Ko god uestvuje u ministarstvu ovih vlada, koje ne
primjenjuju Allhov zakon, mora potovati njihov izmiljeni
ustav i pokazivati svoju lojalnost i iskrenost tgtu. Tgtu,
u koga nam je Allh naredio da kufr uinimo na
samom poetku.

Allh je rekao:


''... pa ipak ele da im se pred tgtom sudi, a nareeno im je
da ne vjeruju u njega.''
48


Oni se takoer, prije nego mogu direktno ui u ovo
ministarstvo moraju zakleti da e podravati ovo nevjerstvo,
kao to je odreeno u parlamentu.
49
Svaki onaj koji tvrdi da je

48
sra en-Nis', 60. jet
49
lan 43. jordanskog ustava kae:
''Premijer i ministri se moraju, prije nego zaponu svoj rad, zakleti pred
kraljem sljedeom zakletvom: 'Kunem se Allhom Uzvienim da u biti
lojalan (vjeran) i iskren kralju i da u podravati ustav.' '' A u lanu 79.
stoji: ''Svaki lan parlamenta se, prije nego to zapone sa svojim radom,
mora zakleti pred svojim vijeem sljedeom zakletvom: 'Kunem se Allhom
Uzvienim da u biti lojalan (odan) kralju i domovini i podravati ustav,
itd...' '' U kuwajtskom ustavu lanovi 126, 91. Da li je Jsuf inio ita
od toga??? Ne budi obmanut varkom opinjenih ljudi koji kau: ''Mi
se zaklinjemo, ali naa namjera nije da uinimo ita to se suprotstavlja
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
48
Jsuf, plemeniti, sin plemenitog, sina plemenitog... bio takav,
iako ga je Allh pohvalio i o njemu rekao:


''...tako je bilo, da bismo od njega odvratili izdajstvo i
razvrat, jer je on uistinu bio Na iskreni rob.''
50


on e biti nevjernik, on e biti jedan od najgorih ljudi, i
bie otpadnik od vjere. On e biti gori od Iblsa, koji se
raspravljao sa Allhom kada se zakleo, rekavi:

''Tako mi dostojanstva Tvoga, sigurno u ih sve u
stranputicu odvesti, osim Tvojih meu njima robova
iskrenih!''
51


Jsuf, 'alejhis-selm, je uistinu jedan od Allhovih
odabranih robova i on je jedan od predvodnika iskrenih.

2. Svako ko uestvuje u ministarstvu u ovim vladama bilo da
je dao ustavnu zakletvu ili ne prinuen je da se pridrava
laikog, nevjernikog zakona i da se u potpunosti slae sa
njim. On je samo iskreni rob, posluni sluga ideologije

vjeri.'' Trebao bi im rei da zakletva nee biti u skladu sa namjerom
onoga koji se kune, jer da je tako ugovori ljudi bi bili neistiniti i
nepravilni, i bilo bi velikog nereda, korupcije..., kao to je Allhov
poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao u hadthu: ''Zakletva je
prema onome koji od tebe trai da se zakune.'' (hadth biljei
Muslim) Stoga, tvoja zakletva nee biti prema tvojim namjerama.
Bie prema namjerama tgta, koji od tebe trai da se zakune...
50
sra Jsuf, 24. jet
51
sra Sd, 82. i 83. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
49
ljudi koji su ga postavili, sluga istine pomijeane sa
lai, bezbotvom, nepravdom i nevjerstvom.

Da li je Jsuf, 'alejhis-selm, bio ovakav, pa da
prihvatanje pozicija unutar laikih vlada dokazujemo
njegovim djelovanjem?! Ko god da optui Allhovog
poslanika, sina Allhovog poslanika, unuka Allhovog
poslanika, u bilo kom dijelu toga mi ne sumnjamo u njegovo
nevjerstvo i otpadnitvo od islma. On e biti kfir, jer je Allh
rekao:


''Svakom smo narodu poslanika slali: 'Allhu 'ibadet inite,
a klonite se tgta!' ''
52


I ovo je osnovni temelj i najvei interes na dunjluku, po
Jsufu, 'alejhis-selm, i svim poslanicima.

Otuda, da li je razumljivo da on poziva ljude da slijede
Allhov zakon u izobilju i muci, u vrijeme slabosti i nevolje, pa
da to iznenada pobije i postane jedan od murika? Kako je to
mogue, kada ga je Allh nazvao Svojim iskrenim robom?

Neki od mufessira su rekli da jet:


''On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata
svoga, ali je mogao Allhovim doputenjem...''
53
,


52
sra en-Nahl, 36. jet
53
sra Jsuf, 76. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
50
predstavlja dokaz da Jsuf, 'alejhis-selm, nije
primjenjivao kraljev zakon i sistem i da on nije bio primoran
da ga slijedi ili da ga primjenjuje.

Da li se dananja tgtska ministarstva ili njihovi
parlamenti ponaaju poput ovoga? Mislim, da li je situacija
ministra poput situacije ''drave u dravi''? Ako to ne postoji,
ovdje ne moe biti napravljeno nikakvo poreenje.

3. Jsuf, 'alejhis-selm, je uestvovao u ministarstvu podrkom
od Allha.

Allh je rekao:

`
''I tako Mi Jsufu dadosmo vlast u zemlji.''
54


Prema tome, to je podrka od Allha, tako da ni kralj niti
iko drugi nije imao sposobnost ili autoritet da mu naudi ili da
ga otpusti sa njegove dunosti, iako se on suprotstavljao
kralju, njegovom sdu i njegovoj jurisdikciji. Pa, kako ovi
bijednici koji su na poloajima u tgtskim vladama, koji su
marionete u njihovim rukama kako oni uopte mogu biti
uporeivani sa Jsufom, sa njegovim od Allha datim
poloajem i vladajuim autoritetom???

4. Jsuf, 'alejhis-selm, je uestvovao u ministarstvu
kompletnim autoritetom od kralja. Allh je rekao:

''...i poto porazgovara sa njim, ree mu: 'Ti e od danas kod
nas utjecajan i pouzdan biti.' ''
55


54
sra Jsuf, 56. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
51
Bila mu je data neograniena vlast da upravlja svojim
ministarstvom:

`
''I tako Mi Jsufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje
gdje je htio.''
56


On nije imao suparnika, niko ga ne bi pitao o njegovom
radu ili postupcima.

Da li ministarstva tgta imaju ita to se moe uporediti
sa ovim? Ili, jesu li ona samo prividna snaga? Ako ministar
samo ''mrdne repom'' ili uradi neto to se ne slae sa
prinevom ili kraljevom vjerom on e biti uklonjen sa svoje
pozicije. Prema njima, ministar je samo sluga kraljeve ili
prineve politike i on im se mora pokoravati. Njemu nije
dozvoljeno da im bude nepokoran ili da ne bude saglasan sa
ijednom od kraljevih naredbi ili od naredbi ustava, ak i ako se
ona suprotstavlja Allhovom zakonu i Njegovoj vjeri.

Svako ko smatra da je ovo slino Jsufovoj situaciji, on e
istupiti sa velikom, neuvenom stvari. Takav e poiniti kufr u
Allha, negirajui Jusufu, 'alejhis-selm, status iskrenog
Allhovog roba.

Ako zna da Jsufova situacija ne postoji u
ministarstvima tgta dananjice, ti ovdje ne bi trebao praviti
nikakvo poreenje. Prema tome, zagovarai ove propale
teorije moraju ovdje zastati sa svojim brbljanjem i
besmislicama.


55
sra Jsuf, 54. jet
56
sra Jsuf, 56. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
52
Tree:

Jedno od razarajuih opovrgavanja ove ubhe je ono to
su spomenuli neki mufessiri, da je kralj prigrlio islm. Ovo je
prenio Mudhid, uenik Ibn 'Abbsa, Allh bio zadovoljan
njime. Tako bi ovo ponitilo i pobilo svaku argumentaciju
putem kazivanja o Jsufu, 'alejhis-selm.

Ipak, mi ispoljavamo vjeru Allhu, ubjeeni da je
vrijednije slijediti literarno (jeziko) znaenje izvjesnog jeta u
Qur'nu, nego vjerovati u govor stvorenja ili tumaenja koja
nemaju potporu i nemaju argument. Ovo je injenica
ustanovljena Allhovim govorom o Jsufu, 'alejhis-selm:

`
''I eto tako Mi Jsufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji.''
57


Ovaj opti prikaz Uzvieni Allh pojanjava na drugom
mjestu u Qur'nu, kada opisuje stanje vjernika kojima daje
vlast i autoritet:''...one koji e, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu
obavljati i milostinju udjeljivati i koji e nareivati da se
ine dobra djela, a odvraati od nevaljalih. A Allhu se na
kraju sve vraa.''
58


Mi ne sumnjamo da je Jsuf jedan od ovih. On je jedan
od njihovih predvodnika, jedan od onih koji bi ako bi im

57
sra Jsuf, 21. jet
58
sra el-Hadd, 41. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
53
Allh dao vlast u zemlji nareivali dobro i zabranjivali zlo i
grijehe.

Svaki onaj koji poznaje islm ne sumnja da je najvee
njegovo dobro tewhd, koji je bio osnovni temelj u da'wi
Jsufa, 'alejhis-selm, i njegovih predaka, a da je najvee zlo
irk, na koji je Jsuf upozoravao, koji je mrzio i ije je
''gospodare'' i ''bogove'' napadao.

Postoji oigledna indikacija da je Jsuf, nakon to mu je
Allh dao vlast, slijedio vjeru svojih predaka, Ja'qba i
Ibrhma, pozivao ljude u nju i napadao sve to joj se
suprotstavljalo ili se sa njom nije slagalo. On nije izbjegavao
sd Allhovog zakona. On nikome nije pomagao u ne-
primjenjivanju Allhovog zakona. On nije pomagao
''zakonodavcima'', niti oboavanim tgtima. On ih nije
potpomagao, kao to to danas ine ljudi koji su zadovoljni u
njihovim saffovima (redovima).

On takoer nije sa njima uestvovao u njihovom
donoenju zakona, kako to danas ine fascinirani ljudi u
parlamentima. On je poricao i odbacivao njihove postupke i
posao. On je mijenjao njihova zla. On je pozivao u tewhd i
napadao svakoga ko se sa time nije slagao, kao to je Allh
spomenuo. I niko osim podlog kfira nee opisati Jsufa,
'alejhis-selm, opisom suprotnim od gore navedenog opisa.

Sljedei dokaz za to je tumaenje Allhovih rijei:DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
54
''I vladar ree: 'Dovedite mi ga, uzeu ga u svoju svitu'. A
poto porazgovara s njim, ree mu: 'Ti e od danas kod nas
utjecajan i pouzdan biti.' ''
59


ta moe iko misliti o rijeima, kojima je Jsuf govorio
kralju, pa mu se ovaj divio, te mu dao vlast, imajui puno
povjerenje u njega?!

Da li je on raspravljao o sluaju vladareve ene, koji se
zavrio objedolanjivanjem istine? Ili je on moda govorio o
nacionalnom jedinstvu i ekonomskim problemima, ili ta ve?

Niko ne moe tvrditi ono to ne zna, osim ako posjeduje
jasne dokaze. Ako to uini, on e biti laov. Ali tumaenje
jeta:


''...i poto porazgovara s njim...''

se nalazi u Allhovim rijeima:


''Svakom narodu smo poslanika slali: 'Allhu 'ibdet inite,
a tgta se klonite.' ''
60


I Allhovim rijeima:
59
sra Jsuf, 54. jet
60
sra en-Nahl, 36. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
55
''... sigurno je tebi nareeno, kao i onima prije tebe: 'Ako
ikoga Allhu bude pridruivao, tvoja e djela uzaludna biti,
a ti e sigurno izgubiti.' ''
61


I kroz Njegovo kazivanje opisa najvanijih funkcija
Jsufove, 'alejhis-selm, da'we:
`

''... ja se klonim vjere naroda koji u Allha ne vjeruje i koji


onaj svijet ne priznaje, i ispovijedam vjeru predaka svojih,
Ibrhma i Ishqa i Ja'qba; nama ne prilii da ikoga Allhu
smatramo ravnim.''
62


I Njegove rijei:
`

` `

''...da li su bolji raznorazni bogovi ili Allh, Jedini i
Svemoni? Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su
imena koja ste im nadjenuli vi i preci vai Allh o njima
nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allhu, a

61
sra ez-Zumer, 65. jet
62
sra Jsuf, 37. i 38. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
56
On je naredio da 'ibdet inite samo Njemu. To je jedino
prava vjera, ali veina ljudi ne zna.''
63

Stoga, nema sumnje da je to osnova govora Jsufa,
'alejhis-selm, jer je to ispravna vjera i temeljni princip njegove
da'we, njegova vjera i vjera njegovih predaka.

Ako je on nareivao dobro ta to je ono dobro koje je on
(Objavom) poznavao. Ako je odvraao od hravog djela ta
za njega ne postoji loe djelo koje je gore od suprotstavljanja
spomenutom temeljnom naelu njegovog, 'alejhis-selm,
djelovanja.

Ako je ovo prihvaeno kao istinito, a kraljev odgovor
njemu je:


''Ti e od danas kod nas pouzdan i utjecajan biti.''

onda je ovo oigledan dokaz da ga je kralj slijedio,
slagao se sa njim, napustio muriku vjeru i slijedio vjeru
Ibrhma, Ishqa, Ja'qba i Jsufa, 'alejhimus-selm (neka je
selm na sve njih).

Recimo, na primjer, da se u najmanju ruku kralj sa njime
sloio na tewhdu njegovih predaka. On mu je dao slobodu
govora, dozvolio mu da poziva u svoju vjeru i da napada
svakoga ko se ne slae sa njom. I kralj ga nije sprijeio od
injenja svega toga, niti mu je nareivao da ini ita to se
tome suprotstavlja. Postoji, onda, velika razlika izmeu
Jsufove situacije i situacije onih koji su fascinirani tgtima i

63
sra Jsuf, 39. i 40. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
57
njihovim pomagaima u ministarstvima danas, zajedno sa
uesnicima u parlamentarnom zakonodavstvu.
64


64
Ovo se ne suprotstavlja rijeima onoga koji potvruje Njegovim
govorom kroz rijei vjernika iz faraonove porodice:
` `

''Jsuf vam je, jo davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno
sumnjali u ono to vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli:
'Allh vie nece poslije njega poslati poslanika!' '' (sra el-Gfir/el-
Mu'min, 34. jet), zato to:
1) Ovaj jet nije oigledno ukazivanje da se ovdje spomenutim
Jsufom misli na Jsufa ibn Ja'qba. Mogue je da je u
pitanju druga osoba. Neki mufessiri su spomenuli da to nije
Jsuf ibn Ja'qub, rekavi: ''To je Jsuf ibn Efranim ibn Jsuf ibn
Ja'qub, koji je takoer proveo 20 godina kao poslanik'', a ovo se
prenosi od Ibn 'Abbsa; vidi tefsir el-Qurtubija. I ako dokaz
postane samo mogua stvar, dokazivanje njime e i dalje biti
nevalidno.
2) Ako i pretpostavimo da se ovim jetom misli na Jsuf ibn
Ja'qba, 'alejhimus-selm, jet takoer nije oigledno
ukazivanje da kralj nije prigrlio islm, ali se moe odnositi
na sinove Isr'love.
3) jet nije spomenuo oigledan kufr, ali je spomenuo sumnju,
a sumnja moe biti sakrivena u srcu, moe biti sakrivena
neko vrijeme, a onda se pojaviti u drugo vrijeme.
Ako je ovo bila injenica, da je Jsufu data vlast u zemlji i da je on
nareivao svako dobro i zabranjivao svako zlo, kao to smo
spomenuli, on se ne bi sloio, niti bi prihvatio da iko ispolji irk pred
njim, jer je on istovremeno bio namjesnik, sudac i poslanik, i po
njemu je najgore zlo bio irk. Meutim, moda je neko u srcu krio
irk, a ispoljavao mn, zbog straha od pravednog vladara. Ovo je
nifaq (licemjerstvo), ali sa takvim ljudima treba postupati shodno
njihovim postupcima. U rijeima Uzvienog: ''... A kad je on umro,
vi ste rekli: 'Allh vie nece poslije njega poslati poslanika!'' stoji
dokaz njihovog mna, pa makar samo vidljivom manifestacijom. Mi
bismo ovdje rekli da su neki fascinirani ljudi spomenuli vjernika iz
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
58
etvrto:

Ako zna sve ovo, onda si ti siguran da se Jsufovo
uzimanje uea u ministarstvu nije suprotstavljalo tewhdu i
da nije kontriralo Ibrhmovoj vjeri, kao to je to sluaj danas
sa uestvovanjem u njemu.

Pretpostavimo samo da kralj nije prihvatio islm i da je
ostao nevjernik. Pitanje Jsufovog upravljanja bi i dalje bilo
drugorazredna stvar. To ne bi bilo glavno pitanje, jer to ne bi
bilo u suprotnosti sa osnovom vjere, jer Jsuf nije ispoljavao
nikakav kufr niti irk. On nije slijedio nevjernike, niti ijedno
zakonodavstvo mimo Allhovog zakonodavstva. On je ljude
pozivao u tewhd, dok ih je istovremeno odvraao od svega
to mu se suprotstavlja. Uzvieni Allh je o propisima i
naelima i prije islma rekao:


''Svima vama smo zakon i pravac propisali.''
65faraonovog naroda kroz njihove ubhe i rekli: ''On je krio svoje
vjerovanje''. Zato, mi kaemo: Kako moete uporediti ovu stvar sa
priom o tom vjerniku? Postoji velika razlika izmeu prikrivanja
vjerovanja od strane potlaenih i sa druge strane uestvovanja u
kufru, irku i zakonodavnim dogovorima i odobravanja vjere koja
nije Allhova vjera. Moete li dokazati da je ovaj vjernik propisivao
zakone, kao to to vi inite, ili da je uestvovao u suenju po onome
o emu Allh nikakva dokaza nije objavio, ili da se slagao sa
demokratijom ili vjerom koja nije Allhova vjera, kao to to vi inite?
Prvo to dokaite, a onda ga uzmite za dokaz, ili u suprotnom ne
trabunjajte!!!
65
sra el-M'ide, 48. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
59
Pa ak i ako se zakonodavstva poslanik mogu
razlikovati u regulativnim ograncima, oni su jedinstveni po
pitanju tewhda.


Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:
''Mi, skupina vjerovjesnika smo braa; majke su nam
razliite, a vjera nam je ista.''
66


Ovo znai da se oni slau sa osnovom tewhda, sa
razlikama u ograncima vjere i njenim propisima. Stoga, neka
stvar moe biti zabranjena u drugom vjerozakonu, ali e biti
doputena u naem vjerozakonu, kao to je ratni plijen.
Takoer, moda je neto u prethodnom vjerozakonu strogo i
obavezujue, dok u islmu to nema nikakve teine i strogoe.
Zato, nije svaki prijanji zakon zakon za nas, naroito ako se
kosi sa nekim naim zakonom ili se suprotstavlja dokazu iz
naeg er'ata.

U naem er'atu je jasnim dokazom pojanjeno da je
Jsufova, 'alejhis-selm, djelatnost u suprotnosti sa naim
vjerozakonom, pa su tako njegovi postupci nama
nedozvoljeni. Ibn Hibbn u svome ''Sahhu'', a i Eb Ja'la i
Tabern su zabiljeili da je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi
we sellem, rekao:
''Doi e dan kada e vama zavladati vladari manjkave
inteligencije. Oni e najgore ljude postaviti za svoje
savjetnike. Nee voditi brigu o pravovremenom obavljanju
namaza.
67
Niko od vas, ko ovo vidi, ne smije biti njihov

66
hadth je zabiljeio el-Buhr
67
Jedna od odlika pravednog islamskog vladara je i njegovo redovno
prisustvo u dem'atu radi obavljanja dnevnih namaza (napomena
recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
60
rukovodilac, policajac, naplaiva (ubira), niti rizniar
(blagajnik).''

Ono to se, po svemu sudei, ovime misli je da ovi
vladari nisu nevjernici, ve su oni razvratnici i imbecili.

Onaj koji upozorava obino spominje najvei nered i
odvratna djela (onoga na to upozorava). Stoga, da su oni
nevjernici, Allhov poslanik Muhammed, sallallhu 'alejhi we
sellem, bi to napomenuo. Ali njihovi najvei zloini, koje on
ovdje spominje, su pribliavanje sebi najgorih ljudi i odlaganje
namza. Zbog toga Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we
sellem, nikome nije dozvolio da radi za njih kao rizniar
(blagajnik). Prema tome, ako je u naem zakonu zabranjeno i
nedoputeno raditi kao rizniar za nepravedne vladare, kako
moe biti dozvoljeno raditi kao ministar finansija za
nevjernike kraljeve i murike vladare?!

Allh nas obavjetava da je Jsuf kralju rekao:

`
''Postavi me da vodim brigu o stovaritima u zemlji, ja sam
zaista uvaran i znan.''
68


Ovo je istinski argument i oigledan dokaz da se to
odnosi na zakon ranijeg naroda i da je to derogirano u naem
zakonu, er'atu, a Allh najbolje zna.

Ovo bi trebalo biti dovoljno svakome ko eli uputu, ali
onaj koji daje prednost svom prigovoru, miljenju, ljudskom
govoru i priama nad dokazima i argumentima, zasigurno
nee postii uputu:

68
sra Jsuf, 55. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
61


''A onoga koga Allh eli u zabludi ostaviti ti mu Allhovu
naklonost ne moe nikako osigurati.''
69


Na kraju, prije nego zavrimo govor o ovoj ubhi, elimo
da ukaemo na neke od opinjenih ljudi, koji su dokazali irk i
kufr kroz svoja djela u uestvovanju u kfirskim
ministarstvima i muikim parlamentima. Oni mijeaju svoje
ubhe, argumente i izgovore sa govorom ejhul-islma Ibn
Tejmijje o uestvovanju Jsufa, 'alejhis-selm, u ministarstvu.
To je, zapravo, mijeanje istine i lai. Ovo je potvora na ejhul-
islma i ''guranje rijei u usta'', a on nita od toga nije rekao.
On ovu priu nije spomenuo da bi dozvolio uee u
donoenju zakona i kufru, niti za neprimjenjivanje Allhovog
zakona. Ne, mi vjerujemo da su ovaj islamski uenjak, njegova
vjera i njegov um isti od ovih zlih tvrdnji, i da to niko ne bi
mogao rei, izuzev ovih odvratnih ljudi u skorijim vremenima.
Mi ovo kaemo, ak iako nismo proitali njegov govor na ovu
temu, jer nijedna razumna osoba to ne bi rekla.

Pa, kako bi uvaeni uenjak, kakav je Ibn Tejmijje, rekao
to, iako je njegov govor na ovu temu jasan i dobro shvatljiv,
sve u njemu usredsreeno na sprijeavanje veeg od dva zla, i
na postizanje vee od dvije koristi, kada su one suprotstavljene
jedna drugoj. Ti zna da je najvea korist na ovome svijetu
tewhdska korist i da je najvee zlo zlo irka. Spomenuto je
da je Jsuf uinio najbolje od pravde i injenja dobra, kao to je
u ''El-Hisbah'',
70
gdje stoji:
''On je uinio najbolje u pravdi i injenju dobra. On ih je pozivao u
vjerovanje koliko god je mogao.''

69
sra el-M'ide, 41. jet
70
''Medm'ul-fetw'', 28. tom, 68. str.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
62

''Ali je on omoguio pravdu i injenje dobra.''
71


Nigdje nije spomenuto da je Jsuf, 'alejhis-selm,
propisivao zakone uz Allha, niti da je uestvovao u suenju
po ijednom zakonu mimo Allhovog zakona, niti da je slijedio
demokratiju ili neku drugu vjeru, koja se suprotstavlja
Allhovoj vjeri. Zaarani ljudi dananjice mijeaju njegov
govor sa svojim podlim dokazima i lanim ubhama, da bi
opti narod odveli u zabludu. Oni mijeaju istinu sa lai, a
svjetlo sa tamom.

Na voa i vodi kome se vraamo kada imamo razliita
miljenja je samo Objava, Allhov Govor i rijei Allhovog
Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, dok govor svakoga
nakon Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, moe
biti prihvaen ili odbaen. Stoga, ako se ove rijei kako oni
izjavljuju odnose na ejhul-islma (ne dao Allh) ili bilo
kojeg uenjaka koji je vei od njega, mi ga neemo prihvatiti,
sve dok on ne pokae dokaz iz Objave.

Allh kae:


''Reci: 'Ja vas opominjem Objavom!' ''
72


I On kae:


71
''Medm'ul-fetw'', 20. tom, 56. str.
72
sra el-Enbij', 45. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
63
''Ti reci: 'Dokaz svoj dajte, ako je istina to to govorite!' ''
73


Zato, budi svjestan toga, dri se za svoj tewhd. Ne
obraaj panju na zabluujue i lane glasine pomagaa irka i
neprijatelja tewhda. Ne dozvoli da te zabrine to to se njima
suprotstavlja. Budi jedan od ljudi koji slijede Allhovu vjeru,
jedan od onih koje je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we
sellem, opisao rijeima:
''Nee im nauditi oni koji se sa njima ne budu slagali, niti oni
koji ih budu ostavili na cjedilu, dok ne doe Allhova
odredba, a oni su na tome.''73
sra el-Beqare, 111. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
64
Druga ubha:
IAKO NEGUS NIJE PRIMJENJIVAO ALLHOV ZAKON,
BIO JE MUSLIMAN

Sljedbenici prohtjeva i strasti koriste priu o Negusu kao
dokaz, da daju legitimitet radu njihovih zakonodavaca tgta,
bez obzira bili oni vladari, poslanici u parlamentu ili drugo.

Oni kau:
''Negus nije primjenjivao Allhov zakon, nakon to je primio islm,
sve do svoje smrti, pa i pored toga ga je Allhov Poslanik, sallallhu
'alejhi we sellem, nazvao dobrim robom, klanjao mu denzu i traio
od svojih ashba da i oni isto uine.''

Mi u vezi ovoga kaemo, a neka nam je Uzvieni Allh
na pomoi:


Prvo:

Onaj koji dri do ove obmanjujue ubhe prvo mora
er'atskim tekstom nedvosmislene argumentacije dokazati da
Negus nije primjenjivao Allhov zakon nakon to je prihvatio
islm. Ja sam prouavao njihove rijei, ali sam naao samo
jalove tvrdnje i otkria, koje nisu podrane nijednim istinskim
argumentom, niti uvjerljivim dokazom, a Allh je rekao:

''Ti reci: 'Dokaz svoj dajte, ako je istina to to govorite!' ''
7474
sra el-Beqare, 111. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
65
Ako oni ne mogu donijeti dokaz za to, oni nisu iskreni ni
istinoljubivi. Oni su laovi.


Drugo:

I prema nama, a i prema naim protivnicima, injenica je
da je Negus umro prije upotpunjavanja islamskog
zakonodavstva. Umro je prije objavljivanja jeta:''Danas sam vam vjeru vau usavrio, i blagodat Svoju
prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam islm bude
vjera.''
75


Ovaj jet je sputen za vrijeme Oprosnog hadda, ali
Negus je umro prije toga, kao to su spomenuli hfidh Ibn
Kethr
76
i drugi.

Prema tome, primjena Allhovog zakona u to vrijeme je
bilo suenje, slijeenje i rad po onome to je Negusu bilo
poznato od vjere. Da bi upozorenje vailo, mora postojati
direktno dostavljanje qur'nskog teksta.

Uzvieni Allh je rekao:


''A meni se ovaj Qur'n objavljuje i da njime vas i one do
kojih on dopre opominjem.''
77


75
sra el-M'ide, 3. jet
76
Vidi ''El-Bidje wen-Nihje'', 3. tom, 277. str.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
66
Sredstva transporta i komunikacije u to vrijeme nisu bila
kao to su danas. Neki zakoni ne bi postali poznati nekome
prije nego bi prolo nekoliko godina, a ponekad on nikako ne
bi znao neto, sve dok ne bi lino doao do Allhovog
Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem.

Prema tome, vjera je u to vrijeme jo bila nova, a
objavljivanje Qur'na je i dalje bilo u toku. Stoga i
zakonodavstvo jo nije bilo kompletirano.

Ovo je oigledno i jasno iz onoga to Buhr biljei od Ibn
Mes'da da je on rekao:
''Selmili bismo Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, u
namzu, i on bi nam odgovarao; ali nakon to smo se vratili od
Negusa, mi bismo ga pozdravili, ali nam on ne bi odgovorio. Rekao
je:
''Namaz ima svoju svrhu.'' ''

Ashbi koji su bili u Abesniji blizu Negusa, koji su
govorili arapskim jezikom, slijedili su vijesti o Allhovom
Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem, ali nisu znali za
derogaciju govora i pozdravljanja za vrijeme namza, i pored
toga to je namz vana stvar, i pored toga to je Allhov
Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, predvodio ljude u
namzu pet puta u toku dana i noi.

Pa, ta onda rei za druga djela 'ibdeta, propise i fiksne
kazne, koje nisu ponavljane uestalo kao to je to sluaj sa
namzom???

Moe li iko od ovih koji vjeruju u dananji demokratski
irk za sebe tvrditi da do njega nisu doprli Qur'n, islm,

77
sra el-En'm, 19. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
67
vjera, pa da uporedi svoju la sa Negusovom situacijom prije
upotpunjavanja islamskog zakonodavstva???


Tree:

Ako se sloimo sa tim, mora se znati da je Negus
primjenjivao ono to mu je bilo poznato od Allhovog zakona,
i da svako ko tvrdi da nije, nema naina da mu se povjeruje ili
da svoju izjavu uini prihvatljivom bez argumenta:

''Ti reci: 'Dokaz svoj dajte, ako je istina to to govorite!' ''
78


Svi historijski dokazi pokazuju da je on primjenjivao ono
to je znao od Allhovog zakona u to vrijeme.

1. Jedna od stvari Allhovog zakona koje je on morao slijediti u
to doba je bila: ''Realizacija tewhda, vjerovanje u poslanstvo
Muhammeda, sallallhu 'alejhi we sellem, i vjerovanje da je
'Is, 'alejhis-selm, Allhov rob i Njegov poslanik.'' On je
to ostvario, ali da li vi to vidite u njihovim dokazima?
Oni koriste kao dokaz Negusovo pismo koje je on
poslao Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi we
sellem. 'Umer Sulejmn el-Ekar je to spomenuo u
svojoj knjiici
79


2. Njegova prisega na vjernost Allhovom Poslaniku, sallallhu
'alejhi we sellem, i hidra.

78
sra el-Beqare, 111. jet
79
str. 71. ove knjiice postoji u djelu ''Zdul-Me'd'', 3. tom, 60. str.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
68
U prethodnom pismu, na koje je bilo ukazano, Negus
kae ''...da je on dao prisegu Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi
we sellem, i da je njegov sin primio islm putem Da'fera i njegovih
drugova kojima se obavezao na lojalnost islmu''. U pismu stoji da
je on poslao svoga sina Eriha ibn el-Esham ibn Ebdera
Allhovom Poslaniku, sallllahu 'alejhi we sellem. Pismo
takoer ukljuuje i njegove rijei:
''Ako eli da doem, ja u to uiniti, o Allhov Poslanie, jer ja
svjedoim da je ono to govori istina.''

Odmah nakon toga je on umro, ili moda Allhov
Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, nije elio da on to
(hidru ka njemu) uini u to vrijeme. Sve ove stvari nisu jasne i
pria nema stvarni dokaz, niti jasni znak. Zato, neutemeljen
sud o neemu i uzimanje njega za dokaz su nedozvoljeni.
tavie, to e se kositi sa tewhdom i principima vjere.

3. Pomaganje Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem,
i njegove vjere i slijeenje njega.

Negus je pomagao muhdirima koji su uinili hidru u
njegovu zemlju i primio ih kao goste. On im je obezbijedio
sigurnost i zatitu. On ih nije napustio. Nije ih predao
Qurejijama. On nije dozvolio abesinskim kranima da im
naude, iako su oni pokazali svoje istinsko vjerovanje u
pogledu 'Is'a, 'alejhis-selm. Postoji takoer i drugo pismo,
koje je Negus poslao Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi
we sellem ('Umer el-Ekar ga je takoer spomenuo u svojoj
knjiici, na 73. str.), koje sadri i to da je on poslao svoga sina
sa ezdeset ljudi iz abesinskog naroda Allhovom Poslaniku,
sallallhu 'alejhi we sellem, a sve to predstavlja pomaganje i
sljeenje Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem. ak
i pored svega ovoga, 'Umer el-Ekar je pourio kada je u svojoj
prethodno spomenutoj knjiici (73. str.) rekao da Negus nije
primjenivao Allhov zakon, to je la i prevara, potvora na tog
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
69
muwehhida. Ali istina je rei da je on primjenjivao ono to je
znao od Allhovog zakona u to vrijeme.

A svakome ko kae drugaije od ovoga nee se
vjerovati, sve dok ne pokae oigledan dokaz. U suprotnom,
on e biti laov:

''Ti reci: 'Dokaz svoj dajte, ako je istina to to govorite!' ''
80

On nije donio oigledan dokaz, argument za svoju
tvrdnju, ve je slijedio prie iz historije da pokae neki dokaz
ili ono to misli, a svi mi znamo stanje ovih historija. U djelu
''En-Nunijje'', autor el-Kahtn el-Andels, Allh mu se
smilovao, veli:
''Ne prihvataj od historije sve to se prenosi, a ispisano je
ovjekovom rukom. Prihvati samo kazivanja pouzdanih poznavaoca,
onih otroumnih i zrelih staraca!''
Zato emo mi rei: ''Zabetonirajte obelisk, a zatim po
njemu kleite!''

etvrto:

Situacija u prii o Negusu je bila situacija o vladaru koji
je bio nevjernik, a onda je prihvatio islm u vrijeme svoje
vladavine. On je dokazao iskreno prihvatanje islma kroz
potpunu pokornost naredbama Allhovog Poslanika,

80
sra el-Beqare, 111. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
70
sallallhu 'alejhi we sellem. Nakon toga je svog sina, sa nekim
svojim ljudima, poslao Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi
we sellem, i zatraio dozvolu za injenje hidre ka Allhovom
Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem.

To je takoer ukljuivalo ispoljavanje njegovog
pomaganja Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem,
njegove vjere i njegovih sljedbenika. To je takoer ukljuivalo
javno naputanje svake stvari koja se suprotstavljala njegovom
vjerovanju i naputanje sljedbenika vjere predak. On je
pokuao da doe do istine i da naui vjeru sve do svoje smrti,
smrti koja se desila prije upotpunjavanja zakonodavstva i prije
njegovog kompletnog stizanja do njega. Ovo je injenica koja je
potvrena rijeima Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we
sellem (hadthima) i istinitoj predaji koja se tie njega. Mi
izazivamo svakoga ko se sa nama ne slae da dokae ono to
govori. Ali, on mora imati oevidan dokaz, jer nepotvrene
historiske predaje bez vjerodostojnog lanca prenosioca ne
predstavljaju nikakav dokaz.

Situacija sa kojom ovo uporeuju je potpuno neispravna
i razliita situacija, to je prikaz grupe ljudi, koji sebe smatraju
muslimanima, pa ipak ne naputaju ono to se suprotstavlja
islmu. Oni sebe smatraju muslimanima, ali praktikuju i ono
to se suprotstavlja islmu, pa se time jo i ponose!

Oni nisu napustili demokratsku vjeru, kao to je Negus
napustio kransku vjeru. Naprotiv, uporno je hvale i
konstantno pozivaju ljude u tu njihovu iskvarenu religiju. Oni
sebe ine bogovima koji ljudima propisuju zakone, a Uzvieni
Allh o tome nije nita objavio. Oni takoer sarauju sa
svakim ko se sa njima sloi u njihovoj vjeri, kao to su
poslanici u parlamentima ili njihovi ministri. Oni im se
pridruuju u nevjernikom propisivanju zakona, to je
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
71
uinjeno u skladu sa tekstovima laikih ustav. Oni ga slijede i
mrze svakoga ko ga napada ili odbija.

Sve ovo je uinjeno nakon upotpunjenja vjere i nakon to
je do njih dopro Qur'n i sunnet.

Ja te preklinjem, ko god da si:

Da li je pravino uporediti ovu neistinitu, mranu, maglovitu
situaciju sa stanjem ovjeka koji samo to je prihvatio islm, koji je
tragao za istinom i pomagao je prije upotpunjavanja islamskog
zakonodavstva, koje nije doprlo do njega?!
To su dvije potpuno oprene situacije!
Tako mi Allha, niti su jednaki,
niti e se ikad sresti,
sve dok vrhovi
karlinih kostiju ne osjede!
81


Da, oni mogu biti jednaki, ali ne na vagi istine! Takvi
zagovaraju zakidanje pri mjerenju i njima je Allh oduzeo
njihovu mo opaanja. Oni za svoju vjeru prihvatie
demokratiju, religiju oprenu islamskom tewhdu:


`

81
Ponekad je shvatanje primjera iz arapske poezije pomalo
komplikovano zbog razlike u tradicionalnoj upotrebi jezikih
termina i filoloke stilistike izmeu arapskog i bosanskog jezika
(napomena recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
72
''Teko onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru
uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na
litar ili na kantar zakidaju. Kako ne pomisle da e oivljeni
biti, na Dan veliki, na Dan kada e se ljudi zbog Gospodara
svjetova dii!''
82


82
sra el-Mutaffifn, 1.-6. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
73

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
74

Trea ubha:
NAZIVANJE DEMOKRATIJE ROM
DA BI JE PODMJETNULI

Neki slijepci sa mozgom slijepog mia uzimaju Allhov
govor o muwehhidima vjernicima:


''...i koji se o poslovima svojim dogovaraju''
83
,


''...i dogovaraj se s njima...''
84

kao podrku za svoju lanu vjeru, demokratiju. Oni su
svoju truhlu demokratiju nazvali rom (konsultovanjem), da
bi je obojili bojom islma, kako bi je lake odobrili i
podmjetnuli ljudima.

Mi u pogledu ovoga kaemo, a uspjeh je garantovan od
Allha:


Prvo:

Nema koristi u mijenjanju naziva, jer injenice ne mogu
biti promijenjene. Neke misionarske grupe, koje vjeruju u ovu
nevjerniku vjeru, kau:

83
sra e-ra, 38. jet
84
sra li 'Imrn, 159. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
75
''Kada u demokratiju pozivamo i podstiemo, kada za nju i po njoj
radimo, mi zaista vjerujemo u demokratiju kao slobodu rijei!''
85

Takvi samo brbljaju.

Mi im kaemo:

Nije vano ono to mislite, ili to zamiljate (matate),
ve ono to demokratija zaista jeste. Demokratija koju tgt
primjenjuje i kojoj poziva, u ije ime su napravljeni izbori,
propisivanje zakona i suenje u kojem uzimate uea (e biti
prema tome)!

Vi moete obmanjivati narod, ali nikada neete moi
Allha prevariti:


''Licemjeri misle da e Allha prevariti, ali e On njih
prevariti.''
86''Oni pokuavaju prevariti Allha i one koji vjeruju, ali oni i
ne znajui, samo sebe varaju.''
87


85
ak i sloboda rijei kako je u demokratiji nazivaju je lana
kfirska sloboda, jer kada sljedbenici demokratije pozivaju u slobodu
rijei kroz njihovu vjeru, oni jedino ne misle na Allhov govor. Oni
time misle na govor tgta, nevjernika i murika. Sloboda
vjerovanja, otpadnitvo i ovo nevjerstvo mogu biti primijenjeni u
zapadnjakoj demokratiji, ali u arapskoj demokratiji postoji sloboda
svakog nevjerstva, svakog ateizma, ali je islm za njih nepoeljan,
nazadan i protjeran. A najvea elja ovih ljudi je da dospiju do
ljudskih src demokratijom kfirskog Zapada. A kufr je jedna vjera,
samo su kategorije razliite. Zato, budite oprezni!
86
sra en-Nis', 142. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
76

Prema tome, mijenjanje imena stvari ne mijenja njihov
propis (sud o njima). Mijenjanje naziva ne moe dopustiti
zabranjeno, niti pak zabraniti doputeno. Allhov Poslanik,
sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:
''Grupa iz moga ummeta e dozvoljavati vino, nazivajui ga
drugaijim imenima.''
88


Uenjaci i pravnici su proglasili nevjernikom svakog to
psuje tewhd ili mu se suprotstavlja, nazivajui zalaganje za
dominaciju tewhda ideologijom tekfra i hawrida!

Oni svakoga ko odobrava irk ili ga uini, nazivajui ga
drukijim imenom smatraju nevjernikom.
89


Takvi su oni koji vjeru irka i kufra (tj. demokratiju) zovu
''rom'' (konsultovanjem) da bi je dozvolili, odobrili i da bi
ljude pozivali njoj. Dabogda bez traga nestali!


Drugo:

Uporeivanje demokratije murikog naroda sa
muwehhidskom rom (islmskim dogovaranjem) i slinih vijea
re sa kfirskim, grijenim, nepokornim vijeima je podlo
izjednaavanje i lano poreenje.

Odve si shvatio da je parlamentarna skuptina jedna od
palata idolatrije i zamak irka. Tamo se ustoliavaju ''bogovi''
demokratije i razliiti ''gospodari'' i suparnici, koji propisuju

87
sra el-Beqare, 9. jet
88
hadth je zabiljeio imm Ahmed
89
Vidi ''Ed-Durer es-Senijje'', 1. tom, 145. str.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
77
ono to Allh nije dozvolio, u skladu sa njihovim ustavima i
laikim zakonima.
90


Allh je rekao:
`

` `

''Da li su bolji raznorazni bogovi ili Allh, Jedini i
Svemoni? Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su
imena koja ste im nadjenuli vi i preci vai Allh o njima
nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allhu, a
On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava
vjera, ali veina ljudi ne zna.''
91


I On je rekao:

` `
''Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono
to Allh nije naredio?''
92


Prema tome, ovo poreenje je kao poreenje irka sa
tewhdom i kufra sa vjerovanjem (u Allha). To je potvora na

90
lan 25. jordanskog ustava kae: ''Kralj i parlamentarna skuptina su
odgovorni za zakonodavnu vlast.'' A u 51. lanu kuwajtskog ustava
stoji: ''Princ i parlamentarna skuptina su u odgovornosti (dunosti,
zatiti, optereenju) zakonodavne vlasti u skladu sa ustavom.''
91
sra Jsuf, 39. i 40. jet
92
sra e-ra, 21. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
78
Allhovu vjeru i la na Allha. To je mjeavina istine sa
neistinom i tmine sa svjetlom, kao to smo pokazali.

Musliman mora znati da je razlika izmeu re
(konsultovanja) koju je Allh propisao Svojim robovima i
truhle demokratije oigledna razlika poput razlike izmeu
nebesa i Zemlje ili, moe se rei, poput razlike izmeu
Stvoritelja i stvorenog.

Stoga, ra je boanski metod i sistem, a demokratiju je
napravio ovjek, koji je korumpiran strastima.

ra je dio Allhovog zakona, Njegove vjere, a
demokratija je kufr u Allhov zakon i Njegovu vjeru. Ona se
tome suprotstavlja. Konsultovanje mora biti u otsustvu jasnog
er'atskog teksta, ali kada imamo tekst, argument ili presudu,
onda nee biti konsultovanja. Allh je rekao:''Kada Allh i Njegov Poslanik neto odrede, onda ni vjernik
ni vjernica nemaju prava da po svom nahoenju postupe.''
93


Demokratija je pekulacija i podvala u svemu i svaemu i
ona nema nikakve vanosti u er'atskim tekstovima i
Allhovim propisima. itava nadlenost demokratije je
podvrguta sdu naroda, zakonodavstvu ljudi u bilo kojoj
oblasti i sferi njihovog ivota.
94


93
sra el-Ahzb, 36. jet
94
Ovo je sluaj u kfirskoj zapadnoj demokratiji, ali u kfirskoj
arapskoj demokratiji prva i posljednja odluka pripada kralju, princu
ili predsjedniku. Rijei naroda i rijei parlamentarnih poslanika
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
79
Prema tome, oni su je identifikovali putem njihovog
ustava, govorei:
''Narod je izvor svake vlasti.''

Demokratija smatra da je najvei autoritet u postojanju
narod. To je sd veine, zakonodavstvo veine i vjera veine.
Veina dozvoljava i zabranjuje, stoga je veina gospodar i bog
u demokratiji. Meutim, u ri (konsultovanju) je narod ili
veina taj koji je obavezan da se pokorava Allhu i
Njegovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem. A voa
(vladar) nije prinuen da prihvati miljenje veine, niti sd
veine. Veina se mora pokoravati voi, ak i ako grijei,
izuzev ako on poziva u nepokornost (Allhu).
95


Prema tome, vga i ''bog'' u demokratiji je veina. Ona
je izvor svake vlasti. Ali u ri (konsultovanju) nema mjesta
veini. Allh je presudio o veini oiglednom presudom.

On je rekao:''Ako bi se ti pokoravao veini onih koji ive na Zemlji, oni
bi te od Allhova puta odvratili; oni se samo za
pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore.''
96


nemaju nikakvu vrijednost bez odobrenja kralja ili princa, jer on
saziva i rasputa parlament i poigrava se sa njim kako hoe i kada
hoe
95
Budi oprezan, ovo se odnosi samo na muslimanske voe (vladare),
koji primjenjuju Allhov zakon i napadaju Allhove neprijatelje, ali
ne i na kafirske vladare, ili murtede, slijedbenike, brau idova i
krana
96
sra el-En'm, 116. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
80

I On je rekao:


''A veina ljudi, ma koliko ti elio, nee biti vjernici.''
97


I rekao je:

` `
''Ali veina ljudi ne vjeruje u susret sa svojim Gospodarom.''
98


I On je rekao:


''Veina ovih ne vjeruje u Allha, nego druge Njemu smatra
ravnim.''
99


I rekao je:


''ali veina ljudi ne zahvaljuje.''
100


I rekao je:97
sra Jsuf, 103. jet
98
sra er-Rm, 8. jet
99
sra Jsuf, 106. jet
100
sra el-Beqare, 243. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
81
''... ali veina ljudi ne vjeruje.''
101

I rekao je:


''... ali veina ljudi ne zna.''
102


I rekao je:


''... ali veina ljudi nikako nee da vjeruje.''
103


Ovo je Allhov govor, kojega ima i vie nego to nam je
ovdje potrebno, a od govora Allhovog Poslanika, sallallhu
'alejhi we sellem, slijedi:
''Ljudi su poput stada od stotinu kamila, od kojih jedva
moe nai jednu za jahanje.''
104


Takoer se prenosi da je Allhov Poslanik, sallallhu
'alejhi we sellem, rekao:
''Allh e rei: 'O Ademe, odvoji stanovnike dehennema!',
pa e Adem upitati: 'Ko su stanovnici dehennema?', a Allh
e rei: 'Od svake hiljade devet stotina devedeset i devet.'
Zato e tada dijete osijediti, i svaka trudnica e svoj plod
pobaciti, i vidjee ljude pijane, ali oni nee biti pijani, ve e
Allhova kazna strana biti.''
105101
sra er-Ra'd, 1. jet
102
sra Jsuf, 40. jet
103
sra el-Isr', 89. jet
104
hadth su zabiljeili el-Buhr, Muslim i drugi od 'Abdullha ibn
'Umera
105
hadth je zabiljeio el-Buhari u svom ''Sahhu'' od Eb Se'da el-
Hudrija
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
82
Ovo je Allhov zakon, Allhova vjera, koja pokazuje
zabludjelost i dezorijentaciju veine. Zato, Allh presuuje i
kae:


''Sud pripada jedino Allhu''
106


Demokratija i pozivai u demokratiju osporavaju
predavanje Allhovom sudu, Allhovom zakonu. Oni se
protive, govorei:
''Sd pripada veini.''

U vatru sa svakim onim ko ih slijedi i koga veseli njihova
demokratija, koliko mu god brada duga bila, a hlae kratke,
107

ko god to bio.

Mi ovo kaemo na ovom svijetu, ne bi li se oni pokajali i
povratili. Ovo bi za njih bilo bolje, nego da to uju na Sudnjem

106
sra Jsuf, 40. jet
107
Aludira se na podravae tgtskih sistema u prebogatim
arapskim zemljama gdje dobar dio vjerskog ''klera'' bezglavo govori
samo o vanosti pustanja brade i kraenja hlaa kod mukaraca u
skladu sa sunnetom Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we
sellem, to predstavlja islma i mi se sa tim u potpunosti slaemo.
Meutim, gdje su ti vjerski autoriteti da upozore i dignu svoj glas
protiv neprijateljske politike njihovih vlada prema izvornom islmu i
iskrenim islamskim praktiarima! Gdje su oni kada trebaju osuditi
svakodnevnu pljaku na raun ummeta, koja se mjeri milijardama
dolara od strane tamonjih kraljeva i prineva koji su u direktnom
savezu sa okupatorskim zemljama kranskog Zapada!? Da li je u
pitanju rahatluk velikih kua i skupocjenih automobila, pa ni oni kao
''vjerski autoriteti'' ne dozvoljavaju da iko osim njih govori u ime
Allhove vjere ili je puno lake da otrice njihovih maeva okrenu
prema muslimanima, s optubom o nekakvom ''tekfru'' i
''haridizmu''!? (napomena recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
83
Danu, kada ljudi ustanu da uju presudu, kada budu ili
prema vrelu Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem,
a meleki ih budu sprijeavali (odvraali). Bie reeno:
''Oni su promijenili...'',
pa e Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem,
rei:
''Udaljite ih! Udaljite svakog ko je mijenjao (uveo novotarije u
vjeru) nakon mene.''

Prema tome, demokratija njena konstrukcija i znaenje
potie iz zemalja kufra i riddeta (otpadnitva). Ona je
uzgajana u rasadnicima irka i pokvarenjatva u Evropi, gdje
su odvojili vjeru od svakodnevnog ivota. Kroz ovaj izraz je
uspostavljena atmosfera koja je iznijela sve njene otrove i
mahane, iji korijeni nemaju nikakve veze sa vjerovanjem u
Allha i estitou mna.

Demokratija nije mogla utvrditi svoje prisustvo u
zapadnjakom svijetu sve dok nisu razdvojili vjeru od drave.
Tako im je demokratija dozvolila homoseksualizam, blud,
alkohol, mijeanje porijekla podmetanjem tue djece i sve
vrste nemorala, vidljivog i skrivenog. Stoga, svako ko je hvali
ili je poistovjeuje sa rom (konsultovanjem) mora da je jedan
od dvojice, a nikako trei:

ili demokrata nevjernik,
ili neznalica i glupak, koji ne razumije pravu sliku
demokratije.

Tako mi Allha, nisam ja njihov trei niti u biti,
to moe biti samo magarac ili bik!

U ovo vrijeme, postoji mjeavina izraza i spoj
kontradiktornosti. Nije udo to su ejtnovi sljedbenici
fascinirani ovim nevjernikim ideologijama, ali su udni ovi
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
84
koji kau da su muslimani, a i dalje podstiu ovu demokratiju
''farbajui'' je bojom Boijeg zakonodavstva.

Nekad su ljudi bili zavedeni socijalizmom. Zagovarali su
nekakav islamski socijalizam. Prije toga su nacionalizam i
arabizam mjeali sa islmom.

Danas su mnogi od njih ponosni i opinjeni laikim
ustavima. Oni se ne stide da robove ovih ustava nazivaju i
imenuju imenima, kao to su: (pravnici zakona), da bi
ih uporedili sa pravnicima islamskog zakona. Oni koriste iste
izraze koji se koriste u islamskom zakonu, kao to su:
zakonodavac, boanski zakon, zakonski doputeno, nedoputeno,
dozvoljeno, zabranjeno, i sa svim tim, oni misle da su na pravom
putu, upueni. Neka nam je Uzvieni Allh na pomoi! Razlog
tome je nestanak znanja i iskrenih uenjaka, predavanje
odgovornosti onima koji nisu sposobni da je ispune i davanje
prilike glupacima, koji e se svakodnevno sapletati onako
kako ih strasti vode!

Eto, sada je tvoja prilika, niko ti se ne suprotstavlja,
pa oboji se u bijelo ili uto!

O alosti naa za znanjem i uenjacima! O alosti naa za
islmom i njegovim iskrenim d'ijama (pozivaima)!

Tako mi Allha, ova je vjera neshvaena ne samo meu
obinim ljudima, ve i meu mnogim ljudima koji umiljaju da
su muslimani, a ne znaju znaenje rijei ''L ilhe illAllh''
(Nema boga osim Allha).

Oni ne znaju artove (uslove) ovih rijei i ono ime one
obavezuju ovjeka. Mnogi od njih se ovim rijeima danonono
suprotstavljaju, uprljani irkom dananjice. Oni umiljaju da
su muwehhidi i da su pozivai u tewhd.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
85
Oni se moraju vratiti u kolske klupe da naue znaenje i
stvarnost rijei ''L ilhe illAllh'', jer je prva stvar koju je Allh
naredio demovim potomcima da to naue. Da naue
artove ovih rijei i ono to ove rijei ponitava, prije uenja
onoga to ponitava abdest ili namz, jer ni abdest ni namz
nee biti primljeni uz stvari koje ponitavaju rijei ehdeta.
Ako se oni uzohole i okrenu lea jedino e oni biti gubitnici.

Zavriu vrlo vanim govorom pravnika, uenjaka
Ahmeda kira, koji uzvraa ovim obmanjenim ljudima koji
iskrivljuju Allhove rijei i na Njega Uzvienog potvaraju lai,
sluei se jetom:


''... i koji se o poslovima svojim dogovaraju''
108
,

da bi podrali i primjenili nevjerniku demokratiju.

Ahmed kir je u fusnoti svog djela '' 'Umdetut-Tefsr'',
3. dio, margina 64.-65. strane, kada je tumaio Allhove rijei:

''... i dogovaraj se s njima.''
109
,

i drugi jet:

''... i koji se o poslovima svojim dogovaraju.''
110

108
sra e-ra, 38. jet
109
sra li 'Imrn, 159. jet
110
sra e-ra, 38. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
86
rekao sljedee:
''Oni koji se u ovo vrijeme poigravaju s vjerom uenjaci i drugi
uzeli su ove jete kao sredstvo kojim zavode druge simbolinim
tumaenjem, da bi se sloili sa Evropljanima na metodu ustavnog
sistema, i obmanjuju narod, imenujui to demokratskim sistemom.
Tako su ovi obmanjivai uzeli ova dva jeta kao slogan putem kojeg
e varati muslimanske mase i one koji se ipak osjeaju muslimanima.
Oni govore ispravnu rije, ali njome ele btil (la)''.

Oni kau:
''Islm poziva na konsultovanje (dogovaranje)'',

...i rijei sline ovima.

Zaista! Islm poziva u meusobno dogovaranje, ali
kakav je taj dogovor u koji islm poziva? Uzvieni Allh kae
Svome Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem:


''...i dogovaraj se s njima. A kada se odlui, onda se pouzdaj
u Allha.''
111


Znaenje ovog jeta je vrlo jasno i oigledno. Ono ne
zahtijeva nikakav poseban komentar, niti pak moe podnijeti
bilo kakvo simbolino tumaenje. To je naredba Allhovom
Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem, a onda halfi nakon
njega. To je nareenje da razmotri miljenja svojih ashba, koji
su uene osobe, ljudi od mudrosti i inteligencije, da ispita
njihova miljenja na teme i pitanja u kojima moe biti
dogovora i o stvarima oko kojih se moe donijeti sd u
pojedinanim sluajevima. On onda odabire ono ta on misli
da je ispravno, ili je najbolje i najkorisnije, pa se onda odluuje

111
sra li 'Imrn, 159. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
87
da to uini, neuslovljen miljenjima neke skupine, neogranien
nekim posebnim brojem, veinom niti manjinom. Kada se on
odlui, on se pouzdava na Allha jedino, a onda uini ono to
je naumio.

Nije potreban nikakav dokaz niti argument da su ljudi,
kojima je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem,
naredio da se dogovaraju poznati po pobonosti, strogo
praktikujui Allhove zakone. Oni su se bojali Allha,
uspostavljali namz i nareivali zekt. To su bili borci na
Allhovom putu, o kojima je Allhov Poslanik, sallallhu
'alejhi we sellem, rekao:
''Nadam se otroumnim i pronicljivim ljudima meu vama.''

To nisu bili poricatelji, niti su ratovali protiv Allhovog
zakona i vjere. To nisu bili pokvarenjaci koji ine svako loe
djelo. To nisu bili ljudi koji umiljaju da imaju pravo da budu
zakonodavci, ili da izmiljaju zakone koji se ne slau sa
Allhovom vjerom i da unitavaju islamski boanski zakon.

Po koliini tete podravai demokratije
112
su ili kfiri ili
fsici, i njihovo je mjesto pod sabljom ili biem, a ne da se sa
njima neko dogovara ili od njih trai miljenje. A osim toga,
drugi jet jet sre e-ra (Dogovaranje) ima istu jasnou,
bistrinu i nedvosmislenost:
`


112
Misli se na vladare, predsjednike, kraljeve, prineve, predsjednike
politikih partija, uenjake, kao i na parlamentarne skuptine i ostale
jazbine demokratske ideologije (napomena recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
88
''...za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu
obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od
onoga ime smo ih opskrbili udjeljuju...''
113
113
sra e-ra, 38. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
89

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
90

etvrta ubha
UESTVOVANJE ALLHOVOG POSLANIKA,
sallallhu 'alejhi we sellem, U EL-FUDUL ALIJANSI

Neki od njihovih priglupih pojedinaca se oslanjaju na
uee Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, u el-
fudl alijansi (savezu), prije nego to mu je data misija
poslanstva da dozvole i potvrde uee u mnogoboakim
zakonodavnim parlamentima.

Mi u pogledu ovoga kaemo, a Allh daruje uspjeh:

Onaj koji ljude zavodi ovom ubhom ne zna ta znai
el-fudl alijansa (savez) ili samo rie, a ni sam ne zna o emu
govori. Ili pak poznaje istinu, te namjerno ljude zbunjuje
prikazujui im neistinu istinom, da pomijea tmine sa svjetlom
i irk sa islmom.

Jer, kako je spomenuo Ibn Ishq, takoer Ibn Kethr, el-
Qurtub u svom tefsru i ostali, el-fudl savez je bio formiran
kada su se neka plemena Qureja susrela u kui 'Abdullha
ibn Dud'ana, zbog njegove plemike asti i porijekla. Oni su
se sloili i sklopili dogovor da pomognu svakom ugnjetenom
u Mekki, sve dok dhulumar ne obustavi svoju nepravdu i sve
dok oteena strana pravedno ne povrati ono to joj pripada.
Tako su Qurejijje svoj savez nazvale el-fudl savez, to znai
savez vrlin.

Ibn Kethr takoer kae:
''El-fudl savez je bio najasniji savez koji su Arapi poznavali. Prvi
koji je o tome govorio i tome pozivao je bio ez-Zubejr bin
'AbdulMuttalib. Povod formiranja ovog saveza je bio taj da je ovjek
iz Zubejda doao u Mekku sa nekom trgovakom robom. Nju je kupio
El-'As ibn Wa'il, koji, meutim, kasnije odbija da istu otplati. El-
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
91
Zubejd je tada od nekih ljudi el-Ahlafa zatraio da mu pomognu, ali
su oni odbili da napadnu el-'Asa ibn Wa'ila, te su povrh svega
izruili Ez-Zubejdija. Kada je el-Zubejd uvidio zlo cjelokupne
situacije, on se odmah nakon izlaska Sunca uspeo na vrh brdaca Eb
Qubejs, kada su ljudi Qurejija bili na svome skupu oko Ka'be. On je
tada na sav glas povikao:

'O vi to kod svojih ena malaksavate!
Zar ne vidite onog to mu robu otjee u dolini Mekke,
koja prua utoite njenim iteljima i putniku-namjerniku!
Ta, zar je neto zabranjeno onom koji nije od vas,
o vi mukarci, a vi ste k'o kamen do kamena!
Zar neto treba uskratiti onom to mu dostojanstvo pogazie
i potediti pokvarenjake, koji se ukradenim okitie!?'

Ez-Zubejr bin 'AbdulMuttalib je tada ustao i rekao: 'Ovog su
potpuno napustili!' Onda su se porodice Him, Zuhre i Tiam ibn
Murre sastali u kui 'Abdullha ibn Dud'ana. Tako su se nakon
ruka zakleli u svetom mjesecu dhul-qa'de i dogovorili, zaklinjui se
Allhom, da e biti kao jedna pesnica uz potlaenog protiv
dhulumara, sve dok ovaj potlaenom ne vrati njegovo pravo, sve dok
more vlai zemlju i sve dok Thabear i Hear
114
stoje na svom mjestu.
Tako su Qurejije to nazvali hilful-fudl (savez vrlina). Tada su
rekli: 'Ovi su nosioci vrline!' Onda su otili do El-'Asa bin Wa'ila
pa su od njega oduzeli Ez-Zubejdijevu robu i vratili je njemu.''

Qsim ibn Thbit biljei sljedei dogaaj:
''Neki ovjek iz Hath'ama je doao u Mekku da obavi hadd ili
'umru sa svojom kerkom, koja se zvala el-Qatl i bila prelijepa
djevojka. Nebh bin el-Haddd ju je oteo i sakrio. Zato je El-
Hath'am je rekao: 'Ljudi, ko e mi pomoi protiv ovog ovjeka?'
Neko mu je rekao: 'Obrati se vijeu hilful-fudl!', pa je on povikao:
'O, el-fudl savezu!' Nakon toga, sa svih strana su ga okruili ljudi
sa njihovim sabljama, govorei: 'Stigla ti je pomo, na ta se ali?'

114
imena dvije planine pored Mekke
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
92
115
On je rekao: 'Nebh mi je na silu oteo ker!' Onda su oni sa njim
otili, dok nisu stigli do Nebhove kue. On je izaao pred njih, a oni
mu rekoe: 'Izvedi zarobljenicu! Ti zna ko smo mi i ta smo se
obavezali.' On ree: 'Uiniu to, ali ostavite je kod mene makar
jednu no', na to oni rekoe: 'Ne, ni koliko jedan mlaz deve dojilje',
pa ju im je on doveo.''

Povodom ovog plemenitog saveza, Ez-Zubejr, Allh bio
zadovoljan njime, je rekao:

El-Fudl se dogovorio i sloio
da ne ostave dhulumara u Mekki.
Oni su u ovome jedinstveni i sloni,
pa su i susjed i siromaan bezbjedni uz njih.

Ovaj savez i njegova svrha dovoljno govore o
proturjenosti onoga to zagovarai parlamentarnih skuptina
vide kao (er'atski) dokaz (kada govore o dozvoljenosti istih)!

El-Bejheq i el-Humejd biljee da je Allhov Poslanik,
sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:
''Lino sam prisustvovao el-fudl savezu u kui 'Abdullha
ibn Dud'ana, i to mi je bilo drae nego li da sam posjedovao

115
Mi bismo ovo mogli uzeti kao dokaz za dozvolu formiranja
oruane grupe u cilju pomaganja potlaenim i dokaz za dozvolu
uklanjanja zla rukom u vrijeme kada nema islamske drave, niti
islamskog voe. Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je
pohvalio ovaj savez, iako je to bilo u vrijeme nevjernike drave i nije
bilo islamskog voe. Ja kaem: Ako bismo mi ovo upotrijebili kao
dokaz a ovo je njihov argument oni bi nas proglasili novotarima,
napali bi nas i svata bi o nama rekli. Meutim, kada oni ovo
uzimaju kao argument u njihovu korist, da time dozvole zakletvu
kojom e se potovati irk sudjelovanjem u propisivanju zakona u
skladu sa ejtanskim ustavom i neke druge njihove zablude i irkovi,
e onda, to je ono to njihovi ''genijalni'' umovi dozvoljavaju!
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
93
cijelo stado crvenih deva. A kada bi me neko pozvao u takvo
neto u islamu ja bih se tome odmah odazvao!''

El-Humejd je dodao:
''Oni su se sloili da vrate pravo onima kojima pripada i da potlaeni
ne bude ugnjeten od strane dhulumara.''

Mi emo sada upitati ove ljude, rijeima:

O, vi pravnici to proizvoljno izvlaite zakljuke! Gdje to
vidite er'atski dokaz u sluaju el-fudl saveza i u
uestvovanju u vijeu koje propisuje zakone mimo Allha, u
skladu sa ejtnskim ustavom? A lanovi ovog vijea e
otpoeti svoje vijeanje zakletvom da e potovati ustav kufra,
njegov zakon i lojalnost njegovim robovima i tgtima, koji
napadaju Allhove vjere i bore se protiv nje i njenih
sljedbenika, i koji pomau i slijede Allhove neprijatelje i
njihov kufr.

Da li je el-fudl alijansa imala kfirsko, muriko
zakonodavstvo uz Allha i potovanje druge vjere mimo
Allhove vjere, da biste vi uinili va argument istinitim?

Ako kaete:
''Da'',

onda vi tvrdite da je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi
we sellem, uestvovao u kufru i laikom zakonodavstvu i da je
slijedio vjeru koja nije Allhova vjera, i da bi da je bio
pozvan u to (u islmu) se odazvao, kako vi to tvrdite! Ko
god ovo umilja on je sam sebi svjedok ispred ljudi i dinn
da je nevjernik i otpadnik od islma!DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
94
A ako kaete:
''U tome nije bilo kufra ili laikog zakonodavstva, niti ak ikakvog
zla. U tome je samo bilo pomaganje potlaenim i uznemiravanim i
ostale vrline poput ovih'',

kako to onda moete uporeivati sa vijeima kufra,
pokvarenjatva i upropaavajuih grijeha???

Onda im mi postavljamo oigledno pitanje i zahtijevamo
isto, jasno svjedoanstvo za Allhovog Poslanika
Muhammeda, sallallhu 'alejhi we sellem, kroz odgovor na
sljedee pitanje.


''Njihova tvrenja bie zapisana i oni e odgovarati!''
116


Pitanje glasi:
''Ako uesnik u el-fudl savezu ne moe uestvovati, izuzev ako se
zakune da e potovati boanstva el-Lt, el-'Uzza i Ment, i ako se
zakune na odanost nevjernikoj vjeri Qurejija, njenim kipovima i
njenom dahilijjetu, pa (tek) onda da e pomagati potlaene,
nevoljnike i slino tome... ''

Ja vas pitam:
''Da je situacija bila poput toga, da li bi Allhov Poslanik, sallallhu
'alejhi we sellem, uestvovao u tome, ili da li bi se sloio sa tim, da je
on pozvan u neto slino tome u islmu???''

Odgovorite nam, o sljedbenici ''ope priznatih koristi i
odobravanja'', o vi ljudi ''islamskih sveanosti i zabava''!116
sra ez-Zuhruf, 19. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
95
Ako oni kau:
''Da, on bi se sloio sa tim i uestvovao u tome..., i to je ono to se i
desilo'',

onda e islamski ummet biti ist (nevin) od njih i oni od
njega, i tako e razotkriti svoj kufr pred stvorenjima.

A ako oni kau:
''Ne, on to ne bi uinio'',

mi emo rei:
''Ostavite se onda ovih ubhi, neadekvatnih argumenata i besmislica,
te nauite kako treba argumentovati stvari.''


DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
96

Peta ubha
KORIST DA'WE

Oni kau da od uestvovanja u ovim parlamentima ima
mnogo koristi. A neki od njih takoer umiljaju da je sm
parlament korist.

Oni kau:
''To je da'wa Allhu i govor prave rijei.''

Oni su spomenuli:
''Mijenjanje nekih zla, oklanjanje nekih pritisaka sa da'we i d'ij
(pozivaa) ka Allhu.''

Oni su spomenuli:
''Ne preputati ova mjesta i vijea kranima, komunistima i
drugima.''

A neki od njih pretjeruju, pa kau:
''Mi ovo radimo u cilju primjenjivanja Allhovog zakona putem
parlamenta.''

I druga njihova vienja o popravljanju stanja u drutvu,
te jo neki njihovi snovi i strasti vrte se oko te ''koristi''.
117
117
ejhul-islm Ibn Tejmijje ima fetwu po ovom pitanju. On negira
neistinita odobrenja i melioraciju pod izgovorom koristi da'we,
poput ovih. Mi smo taj njegov govor aktualizirali, stavili mu uvod i
neke vane komentare i nazvali ga:
(Dragocjeni savjet protiv Iblsove obmane). Svako ko eli saznati vie
o ovom govoru, moe se na njega obratiti. On je tampan i snimljen
na audio-kasetama od strane nae brae u: Svjetlo za islamske mase
Danska
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
97
Mi u vezi ovoga kaemo, a uspjeh dolazi od Allha:

Prvo ih pitamo:
''Ko ograniava korist Allhovih robova i zna ih u potpunosti?
Allh, Milostivi, Onaj Koji sve dobro zna, ili vi sa vaim
ogranienim stavovima o poboljanju stanja u drutvu i vaim
blesavim odobravanjima?''

Ako oni kau:
''Mi!''

mi im kaemo:
''E onda vama vaa vjera, a nama naa vjera! Mi ne oboavamo
ono to vi oboavate, niti vi oboavate Ono to mi oboavamo.''

Uzvieni Allh je rekao:


''U Knjizi Mi nismo nita izostavili.''
118


I Allh kae, pobijajui ove demokrate i one sline njima:


''Zar ovjek misli da e sm sebi preputen biti, da nee
odgovarati?''
119


I On je takoer rekao:


''Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili?''
120


118
sra el-En'm, 38. jet
119
sra el-Qijme, 36. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
98
Ovako je u naoj vjeri, ali u vjeri demokratije nema
obzira za ove jasne i nedvosmislene jete, jer je prema njima
ovjek sm sebi zakonodavac.

Oni kau:
''Da, ovjek je preputen sm sebi, tek tako. On je slobodan da
odabira i odluuje, i da prihvati ili ne prihvati ono to on eli od
zakonodavstva i religije. Nije vano da li se ovo izmiljeno
zakonodavstvo slae sa Allhovom Knjigom ili ne. Ono to je bitno je
to da to bude u saglasnosti sa ustavom i zakonom, a ne da im
protivrjei.''


''Teko vama i onima koje vi oboavate mimo Allha! Zato
se ne opametite?''
121


A ako oni kau:
''Allh odreuje granice i On ocjenjuje korist najboljom procjenom,
jer On stvara stvorenja i u potpunosti zna njihove koristi:

''On sve dobro zna i o svemu je obavijeten.''
122


mi emo ih upitati:
''ta je najvea korist u postojanju, ono to je Allh naredio u Svojoj
Knjizi, poslao vjerovjesnike da u to pozivaju i zbog koje je naredio
dihd i ehdet (pogibiju)? Islamska drava je utemeljena u ime
toga. ta je to, o 'zagovarai hilfeta'?''
120
sra el-Mu'minn, 115. jet
121
sra el-Enbij', 67. jet
122
sra El-En'm, 103. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
99
Ako oni navedu sporedne koristi i zastrane od temeljnog
naela, mi emo im rei:
''Ostavite se tog trabunjanja i buncanja i sjedite da nauite osnovu
svoje vjere. Nauite znaenje 'L ilhe illAllh', bez ije realizacije i
poznavanja nikakva da'wa, dihd ili ehdet (pogibija) nee biti
prihvaeni.''

A ako kau:
''Najvea korist u postojanju je tewhd i izbjegavanje onoga to mu
se suprotstavlja, kao to je irk.''

mi emo rei:
''Pa, da li je normalno unititi ovu ogromnu korist i sloiti se sa
tgtskom vjerom, koja nije Allhova vjera (tj. demokratijom),
prihvatiti i potovati zakonik koji nije Allhov zakon (tj. ustav) i
slijediti razliite zakonodavne gospodare, koji donose zakone uz
Allha, Jedinog, Silnog? Pa, hoete li unititi najveu korist u
postojanju a to je tewhd i kufr u tgte u ime drugorazrednih,
pretpostavljenih koristi?''

Koja vga, koji um, koji zakon, koja vjera se moe sloiti
sa tim, osim nevjernike demokratske vjere???

Kako se neki od vas usuuju da tvrde da te murike
skuptine ulaze pod (el-meslihul-murseleh)?
123
El-
meslihul-murseleh je, u terminologiji onih koji ih zagovaraju,
samo ono to islm ne anulira, niti na to podstie. Zar vi
smatrate da er'at nije anulirao irk i kufr i da nije ponitio
svaki dn (vjeru) koji se suprotstavlja dni-islmu i svaki millet
koji niti millet tewhda!?


123
(el-meslihul-mursele): neosvjedoene (nepotvrene)
koristi (napomena izdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
100
Zatim, o kakvom vi to kazivanju istine govorite unutar
tih mnogoboakih skuptina a ve ste ''sahranili'' temeljno
naelo islamskog poziva i cjelokupnost duha odve jasne
Istine! Zar se smije sahraniti temeljno naelo i najznaajnije
drutveno blago islma, kako bi se zatim na njegov raun
raspravljalo o ograncima vjere!?

Kada vi raspravljate o ovim ograncima vjere, poput onog
koji eli zabraniti vino, na ta se oslanjate dok to traite i koji
su to vai argumenti na koje se pozivate?

Zar vi govorite:
''Allh kae..., Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem,
kae...'',

Ako tvrdite ovo onda ste slagali! To je zato to religija
demokratije i njen ustav to ne smatraju prihvatljivim, osim ako
u ustavu postoji lan koji to podrava

Nema sumnje da govorite:
''Drugi lan sadri..., i 24. lan..., i 25. lan...'', i ostali zakoni
kufra i grijeha!

Pa, ima li nakon toga jo kufra, irka i bezbonitva???
Da li sljedbenik ovog puta ima osnovu ili vjeru u tewhd
nakon toga???DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
101
''Zar nisi vidio one koji tvrde da vjeruju u ono to se
objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, pa ipak
ele da im se pred tgtom sudi, a nareeno im je da ne
vjeruju u njega. A ejtan eli da ih u veliku zabludu
navede.''
124


Odgovorite nam, da li je mogue propisati zakon ili
zakonodavstvo u ovim paganskim prebivalitima bez ovih
kfirskih, murikih puteva? Odgovorite nam! Pa zar ne
smatrate da samo vi i niko osim vas shvata na koji nain
pribaviti optu korist zajednici!? ak i primjena Allhovog
zakona, za kojim vi unutar tih skuptina ''cmizdrite'', hoete li
ga primjeniti ovim putem!?

Zar ne znate da je to put namjernog ateizma i njegov
orsokak???

Ako bi vam to i uspjelo,
125
pretpostavimo, to ne bi bio
Allhov sud, ve bi to bio sud ustava.
126
Presuda naroda, sud
narodne mse. To ne bi bio Allhov sud, sve dok se vi ne
pokorite Allhovom govoru i Njegovom zakonu i sve dok ne
pokaete poniznu predaju Njemu.

Ali kada je u pitanju pokoravanje vjeri demokratije,
zakonu ustava i sdu naroda to e biti sud tgta, pa ak i
ako se slae sa Allhovom presudom u mnogim stvarima.124
sra en-Nis', 60. jet
125
Tj. ako i uspijete primjeniti Allhov zakon putem parlamenata...
(napomena izdavaa)
126
Tj. zato to ga je izglasala veina, te zato to je Allhov zakon
poniavan od strane ovih ljudi i stavljen na razmatranje od strane
poslanika u parlamentu da li ga primjeniti ili ne (napomena
izdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
102

Allh je rekao:


''Sud pripada jedino Allhu.''
127


Allh nije rekao:
''Sud pripada narodu.''

Allh je rekao:


''I sudi im prema onome to Allh objavljuje.''
128


Allh nije rekao:
''...prema slinom onome to Allh objavljuje.''

Niti je rekao:
''Sudi im prema onome to ustav i zakon obuhvataju.''

Ovo su rijei robova murike demokratije i robova
laikog ustava.

Gdje ste vi? Jeste li jo u svom drijemeu i svojoj staroj
greci? Zakopavate li svoje glave u pijesak? Zar ne vidite
gorka iskustva susjednih drava? Zar niste vidjeli Alir?! Tu je
Kuwajt, tu je Egipat i tako redom. Zar jo niste ubijeeni da je
to nevjernika igra? Zatvorena, nepotena, murika
komedija??? Zar vam jo nije jasno da su ovi parlamenti samo
igre i rukovoenje tgta? On ga otvara i zatvara kako on hoe

127
sra Jsuf, 40. jet
128
sra el-M'ide, 49. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
103
i rasputa ga kada mu to padne na pamet! Nijedan zakon ne
moe biti donijet prije odobrenja tgta.
Pa, zato vi insistirate na ovom oiglednom kufru i
njegovoj oiglednom poniavanju?!

I kroz sve to, vi ete ih uti kako galame i kokodau:
''Kako emo prepustiti ove parlamente komunistima, kranima i
drugim bezbonicima?!''
Ma, Allhovoj srdbi preputamo i jedne i druge!
Allh je rekao:''Neka te ne aloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo
nee Allhu nauditi; Allh ne eli da im d bilo kakvu
nagradu na onome svijetu, i njih eka patnja velika.''
129


Pa, ako ste od redova ovih otpadnika, estitamo vam
vae druenje i meusobno zaklinjanje na lojalnost! Sudjelujte
sa njima u njihovom kufru i irku, ali znajte da to druenje
prelazi granice ovoga svijeta.

To e biti kao to Allh kae u suri en-Nis', nakon to je
upozorio na ovakva vijea, naredio izbjegavanje njihovih sijela
i naredio da se ne sjedi sa njima, zato to e svaki onaj koji
sjedi sa njima biti poput njih, jer je Allh rekao upozoravajui:129
sra li 'Imrn, 176. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
104
''...Zaista e Allh sastaviti zajedno munfiqe i kfire u
dehennemu.''
130

Pa zar ti nije jasno, nakon svega, da je to isti irk i
oigledan kufr? Zar ti ne zna da to nije Allhova vjera i da to
nije vjera tewhda? Pa, zato je onda eli? Ostavi je njima. Da,
napusti je i kloni je se.

Prepusti je sljedbenicima te vjere i slijedi vjeru Ibrhma,
istinskog vjernika. Reci kao to je njegov unuk Jsuf rekao u
vrijeme kada je potlaeno sjedio iza zatvorskih reetaka:
`

''...ja se klonim vjere naroda koji u Allha ne vjeruje i koji


onaj svijet ne priznaje. I slijedim vjeru predaka svojih,
Ibrhma i Ishqa i Ja'qba; nama ne prilii da ikoga Allhu
smatramo ravnim. To je Allhova milost prema nama i
ostalim ljudima, ali veina ljudi nije zahvalna.''
131


O ljudi, klonite se tgta i njegovih parlamenata,
napustite ih i uznevjerujte u njih sve dok su oni na tome!

Ovo je oigledno i jasno svjetlo koje obasjava, ali veina
ljudi ne zna:


130
sra en-Nis', 140. jet
131
sra Jsuf, 37. i 38. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
105


''Mi smo svakom narodu poslanika slali: 'Allha oboavajte,
a klonite se tgta!' I bilo je meu njima onih kojima je
Allh na Pravi put ukazao, a i onih koji su zasluili da
ostanu u zabludi.''
132


I Allh je rekao:
`

` `

''Da li su bolji raznorazni bogovi ili Allh, Jedini i


Svemoni? Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su
imena koja ste im nadjenuli vi i preci vai Allh o njima
nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allhu, a
On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedina prava
vjera, ali veina ljudi ne zna.''
133


Klonite ih se, ostavite ih, napustite njihove sljedbenike i
njihov irk prije nego to bude prekasno, prije nego doe Dan
u kome e ovo biti najvanija stvar. Toga Dana kajanje i
uzdisaji nee nimalo koristiti.

Allh je rekao:

132
sra en-Nahl, 36. jet
133
sra Jsuf, 39. i 40. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
106''...kada e sljedbenici njihovi uzviknuti: 'Da nam je samo da
se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao to su se oni
nas odrekli!' Eto, tako e Allh njima djela njihova po njih
kobnim pokazati i oni iz vatre nee izlaziti.''
134


Napustite ih sada i ako zaista slijedite Ibrhimovu
vjeru i put poslanik recite im ono to mi na kraju ovog
naeg govora kaemo:

O, robovi laikih zakon...,
I laikih ustav...
O, sljedbenici demokratske vjere...
O, zakonodavni ''gospodari''...
Naputamo vas i vau vjeru...
Mi kufr inimo u vas, u va muriki ustav
i u vae paganske parlamente,
i neprijateljstvo i mrnja su izmeu nas i vas,
sve dok ne povjerujete u Allha jedinog...
134
sra el-Beqare, 167. jet
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
107

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
108

Parlamentarne sudbine i njihova kazivanja
RAZMISLITE, O VI KOJI PAMETI IMATE !
135


''Nisam mislio da ono to je Allh propisao kroz Svoju Knjigu i
preko Svog Poslanika Mukammeda, sallallhu 'alejhi we sellem,
zahtijeva saglasnost Allhovih robova. Ali, ja sam iznenada saznao
da Allhov govor ostaje u Qur'nu sa svojom svetou u naim
srcima, sve dok se Allhovi robovi u parlamentu ne sloe da ga uine
zakonom. A ako je odluka Allhovih robova razliita od Allhovog
suda u Qur'nu odluka Allhovih robova e biti zakon i on e biti
primjenjen od strane sudske vlasti, a njegovo sprovoenje e biti
garantovano od strane izvrne vlasti, ak i ako se suprotstavlja
Qur'nu i sunnetu. Dokaz za ovo je da je Allh zabranio vino, a
parlament ga je odobrio i dozvolio. Allh je naredio da potujemo
Njegove granice,
136
a parlament ih je prekrio (oskrnavio). Zato,
zakljuak svega toga je da su odluke parlamenta postale zakon, ak i
u njihovom suprotstavljanju islmu.''

Ovo je saetak govora jednog islamskog uenjaka koji je
proveo ak osam godina kao poslanik u parlamentu.

Taj uenjak-parlamentarac je shvatio potrebu govora sa
minbera i pisanja u novinama. Nakon njegovog dugog
iskustva na putu irenja islma, povealo mu se uvjerenje u
potrebu irenja ove vjere, ali je on osjeao da to nee napraviti
promjenu smu po sebi, te da to nee imati trajnog efekta u
zakonodavnim, pravnim, izvrnim vlastima.


135
Ovo je lanak Ahmed Ibrhm Hidra, koji je tampan u 66. broju
magazina ''El-Bejn'', koga izdaje Islamska Asocijacija u Londonu
136
Primjera radi, kamenovanje oenjenog bludnika ili udate
bludnice, bievanje zbog konzumiranja alkohola, itd. (napomena
recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
109
On je sebe kandidovao za lana parlamenta u potrazi za
novom metodom, putem koje e uzdii Allhovu rije, da na
taj nain sprovede Allhov er'at i da tako izbavi Allhove
robove, potedi ih drutvene lai i konano ih povede u okrilje
islama!

Ovaj uenjak je osvojio lanstvo u parlamentu, uz moto:
Daj mi svoj glas da promijenim ovaj svijet vjerom! Ljudi su mu
dali svoje glasove imajui povjerenja u njega, uprkos
postojeim falsifikacijama i namjetaljkama karakteristiim za
parlamentarne izbore.

On je u parlamentu proveo jo dva poslanika mandata
da bi na koncu izjavio:
''Islamsko obrazloenje je iznad toga da pronae bilo kakvu logiku u
moja dva poslanika mandata!''

Jednog dana je otiao u jedan od ureda Ministarstva
Unutranjih Poslova, kako bi bio pomogao jednom od
njegovih sugraana. Kada je tamo stigao, vidio je pred sobom
tridesetak ena koje sjede na improvizovanim klupama.

Upitao je:
''Koji je njihov grijeh?''

Odgovorni inovnik mu je rekao:
''One su prostitutke i preljubnice''.

Na to je on pitao:
''A gdje su bludnici?'',

jer je to je grijeh koji ne moe biti uinjen drukije, osim
izmeu bludnice i bludnika. Odgovorni inovnik mu je rekao
da je bludnik samo svjedok. On je poinio blud sa njom i on joj
je dao naknadu. Tako e ona biti kanjena zbog primanja
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
110
novca za ''uslugu'', a ne zato to je poinila blud. Onaj koji je
priznao da je bludnik nee biti optuen, jer je pristao da bude
svjedok protiv bludnice. Sa strane zakona, ne uzima se u obzir
priznanje bludnika, ve samo njegovo svjedoenje protiv
bludnice!

Rasrdio se taj uenjak-parlamentarac u ime Allha, a
odgovorni inovnik mu je na to odgovorio:
''Mi samo sprovodimo zakon koji ste vi donijeli i izglasali u
parlamentu.''

Uenjak-parlamenatarac je shvatio da ak i pored toga
to su mase eljele islamski zakon, primijenjen skupa sa
sunnetom Allhovog poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem
elja za primjenom i sprovoenjem islamskog zakona nee biti
postignuta, izuzev kroz parlament, koji oni zovu zakonodavna
vlast, jer sudske vlasti primjenjuju i sprovode samo zakone
koje parlament izdaje, a izvrna vlast ne titi Qur'n, sunnet i
islm. Izuzetak su neke komponente islma, koje parlament
odobrava zbog njihove izvanredne svetosti.

Tako je uenjak-parlamentarac povjerovao da je mogue
ostvariti cilj samo ako uspije ostale lanove parlamenta
ubijediti da je ono to on trai Allhova Rije, rije Njegovog
Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, i sd islama, kako bi ga
oni konano i odobrili.

Uenjak-parlamentarac je zapoeo projekat sa predlog-
zakonom za sprovoenje islamskog kaznenog prava. On je
ponudio projekat o zabrani kamate sa sugestijom rezervne
solucije, zatim zakonski projekat koji e Allhovom zakonu
dati autoritet da cenzurie sredstva javnog informisanja,
zakonski projekat da se sauva svetost ramadna zabranom
javnog krenja posta u toku dana, ienje javnih plaa od
razgoliavanja, a i mnoge druge islamske projekte.
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
111
Postojao je veliki broj lanova parlamenta koji su
potpisali i odobrili ove zakonske projekte sa njim. Onda je
uenjak-parlamentarac otiao da obavi 'umru, zajedno sa
nekim lanovima parlamenta. Kada su stigli to haderul-
esweda, oni su se Allhu obavezali da podre Allhov zakon u
parlamentu. Nakon toga su avionom otputovali do Medne.
Tamo su unutar damije Allhovog Poslanika, sallallhu
'alejhi we sellem, dali rije da e dii svoje glasove kako bi
pomogli Allhov zakon, a da nee slijepo braniti njihovu
raznoliku pripadnost politikim partijama.

Uenjak-parlamentarac je smatrao da su tri organa vlasti
direktno odgovorna to se u dravi kre Allhovi propisi. U to
vrijeme mu je ministar pravde obeao da e mu u narednih
nekoliko mjeseci odgovoriti na date predlog-zakone, ukoliko
on javno ne predloi raspravu o predloenim zakonima.

Ministar pravde nije ispunio ono to je uenjak-
parlamentarac zatraio od njega, te je ovaj zatraio javnu
raspravu i interpelaciju,
137
koja parlamentarnim zakonom
obavezuje ministra da odgovori, osim u sluaju prestanka
mandata ministra unutar dotinog ministarstva ili ako
ministar samovoljno napusti mjesto ministra.

Uenjak-parlamentarac je uporno traio javnu raspravu i
odgovor ministra, ali je vlada stala na strani svog ministra.
Vlada je pokuavala pobiti potrebu ministrovog odgovora, sve
dok upornost uenjaka-parlamentarca nije naterala vladu da

137
Interpelacija (lat. interpellatio) upadica, prekidanje u govoru,
prigovor. U parlamentarnom smislu: pitanje kojim poslanik u
parlamentu trai od vlade ili nekog ministra pismeno ili usmeno
izjanjenje o izvesnoj stvari iz unutranje ili spoljne politike.
Pravniki: sprijeavanje, osporavanje posjeda, prigovor, pozivanje
pred sd (napomena izdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
112
donese odluku o promjeni ministarskog sastava iz kojeg je
iskljuen samo ministar pravde! Njegovim udaljavanjem
automatski otpada i obaveza odgovora na date predlog-
zakone. Tako se taj postupak ponavljao sve dok nije postao
princip parlamentarnog djelovanja!

Uenjak-parlamentarac se ponovo obratio lanovima
parlamentarnog vijea:
''Projekat islamskih zakona je zabiljeen u biljeniku odbora. Neki od
vas su se obavezali Allhu u Dva Sveta Mesdida u Mekki i Medni
da e svoje glasove dati Allhu i Njegovom Poslaniku!''

Tada je od njih zatraio da stave svoje potpise na
predlog-zakon o momentalnom sprovoenju islamskog
er'ata. Oni su se odmah odazvali. Potpisali su ono to je on
od njih zahtijevao i taj je dokumenat pohranjen u arhivu
parlamentarnog vijea. On je u ime svih poslanika potraio
razgledanje islamskog prava i zakonodavstva. Proceduralno je
to isto potraio i predsjednik skuptine koji se prisutnima
obratio rijeima:
''Vlada ima entuzijazma za islm koliko i vi imate, ali ona eli da vi
takoer date ansu politikoj saglasnosti.''

Tada su parlamentarci-potpisnici, oni to Allhu dadoe
rije u Mekki i Medni, pljeskom aplaudirali i prihvatili
predsjednikovu opasku. Tako je potranja za momentalnim
praktikovanjem er'ata propala, a vlada je pobijedila...

Uenjak-parlamentarac je bio skrhan oajem, jer njegovi
napori za primjenu islamskog zakona sa lanovima
parlamenta koje je pozvao nisu urodili plodom. Oni bi se
sloili, a onda bi promijenili svoje miljenje.

Tako se jednog dana zaprepastio predlogom
predsjednika skuptine, koji je prihvatio formiranje javnog
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
113
odbora za registraciju islamskih zakona. On je shvatio
stvarnost ovog poteza i doao je do zakljuka da je vladina
odluka samo prekriva, kojim se eli prekriti javni skandal
gaenja asti naroda i drave. Vladina odluka nije bila u korist
islma.

Uenjak-parlamentarac se sloio, iako je dobro shvatio
konani cilj te ideje. Komitet se sastao, ali uenjak-
parlamentarac u vladi nije video nikakve ozbiljnosti za
primjenu Allhovog zakona, zato to, da je ona eljela
zadovoljstvo Allha, mogla je uraditi neke stvari koje nisu
zahtijevale nikakve procedure. Na primjer, zatvaranje fabrika
za proizvodnju alkohola je moglo biti izvreno jednostavnim
potpisom olovke. Isto je vailo i za prodavnice alkohola.

Postojale su stvari koje su otkrivale sr stvarnosti
vladinog predloga. Sve su se dogodile istovremeno, to je
uenjaku-parlamentarcu dalo za pravo da stekne utisak koji
predstavlja princip u suodnosu sa parlamentom a to je: Nikada
se Allhov zakon nee ostvariti na rukama tih parlamentarnih
skuptina!

Uenjak-parlamentarac se jako iznenadio, a i njegovi
glasai, kada je parlament iznenada rasputen u vrijeme kada
je on bio predsjednik odbora za registraciju islamskih zakona.
On je u toku trideset sjednica ovog odbora, putem rasprava,
zagovarao er'at. I tada, dok je parlament bio rasputen, na
scenu je stupila izuzetno opasna vladina odluka, koja je
direktno zadirala u intimnost graana. Uenjak-parlamentarac
se suprotstavio toj odluci, jer je bila u kontradikciji sa islmom,
a i postojeim ustavom. Meutim, nepisano pravilo kae:
Parlament se moe raspustiti odreenom odlukom ukoliko
drava namjerava da narod prinudi na neki zakon, pa makar
bio u suprotnosti sa islmom!

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
114
Najvanije pravilo na koje se oslanja parlament je
oslikano u rijeima uenjaka-parlamentarca:
''Koliko god mnogo dokaza da sam imao, i ma koliko mnogo da sam
se oslanjao na Qur'n i sunnet, jedna od mahana i nesnosnih
odgovornosti parlamenta je da demokratija donosi odluku kao pravo
apsolutne veine, bez imalo ustruavanja, ak i ako je to suprotno
islmu.''

Uenjak-parlamentarac je osjetio prisustvo opakog
pritiska od strane vlade, predsjednika parlamenta i veinske
vladajue partije. Predsjednitvo parlamenta je pokrenulo
hajku protiv njega i optuilo ga za opstrukciju rada odbora, ali
je on nastavio sa radom i ponudio mnoga pitanja koja nisu bila
diskutovana. On je zahtijevao raspravu o razotkrivanju
mnogih stvari, ali je sve bilo veoma veto pokopano i
zatrpano.

Nakon toga se ponovo povratio upotrebi interpelacije,
koju nije mogue izbjei. Interpelirao
138
je ministre vlade o
upadu drave u er'atske sudove, kancelariju waqufa,
vjerskih obrazovnih institucija, kole za hifdh Qur'ana.
Takoer je traio odgovor na upad drave na islamske
univerzitete i korekciju njihovih nastavnikih programa sa
argumentacijom njihovog ''modernizovanja''! Upitao ih je i o
upadu u damije obznanjivanjem zakona kojim se immima i
hatibima zabranjuje da bilo ime kritikuju odreenu vladinu
odluku ili da kritikuju pojedini zakon kroz vjerska predavanja.
Ko tako postupi bie lien slobode i kanjen, a ukoliko prui
otpor kazna e se udvostruiti i bie odveden u zatvor!

138
Interpelisati (lat. interpellare) prekidati, prekinuti nekoga u
govoru, upadati u rije, smetati. U parlamentarnom smislu: traiti
odgovor ili objanjenje o neemu od nadlenog ministra u
parlamentu. Pravniki: sprijeavati neto, praviti prigovor, zvati pred
sd (napomena izdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
115
Uenjak-parlamentarac je ponudio interpelaciju ministru
turizma, jer su neki studenti u ugostiteljskim kolama bili
prinuivani na degustaciju alkohola. Obzirom na to da su oni
odbili, odmah je dobar dio njih izbaen iz tih kola.

On je ponudio jo jednu interpelaciju ministru
informacija da oisti masmedije (sredstva javnog informisanja)
od prgavosti koje su oduvale moral, vrijednosti i svetosti
islamske tradicije cjelokupne zemlje u kojoj ive.

On je ponudio treu interpelaciju za ministra transporta i
komunikacija, koji je putem primanja mita bez ikakve osnove
dao dozvolu za izgradnju ogromnih privatnih palata. Uenjak-
parlamentarac je bio svjestan da je nudio jednu interpelaciju
nakon druge, i to uzalud bez koristi.
Tako je on na govornici parlamenta optuio predsjednika
skuptine za opsktrukciju. Predsjednik skuptine je poeo
svoju lukavu igru, nudei odgovor na sve tri interpelacije na
samo jednoj sjednici, i pored toga to samo jedna interpelacija
zahtijeva nekoliko sjednica. Predsjednik skuptine je sazvao
parlamentarno vijee vladajue partije, kako bi pobili ove
interpelacije. Tako je prozvan i ministar turizma i tada se
vlada direktno suprotstavila ovom tipu interpelacije. U
zapisniku dnevnog reda stajao je zbunjujui iskaz: optuba
dostavljaa interpelacije na raun ministra koji je pruio suhoparno
prikriven odgovor na postavljeno pitanje.
Ovaj stav je nametnut lanovima parlamenta, koji su
pourili ponititi interpelaciju i time pobili ustavno pravo
dotinog poslanika da prinudi dravu na ''podnoenje
rauna''.

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
116
Nakon toga je oglaena interpelacija ministra
informisanja. I kao to su parlamentarci ''dali zeleno svjetlo''
alkoholu, takoer su identino postupili i sa plesom,
139
i pored
toga to su se obavezali na pomaganje Allha i Njegovog
er'ata! Zatim je pozvan ministar transporta i komunikacija.
Parlamentarci su odmah uvidjeli da se ''njegova ispovjed'' kosi
sa njihovim interesima.

Tada je uenjak-parlamentarac stao ispred govornice
obraajui se prisutnima u sali rijeima:
''O, uvaeni zastupnici, ja nisam oboavalac ranga, ja nisam eljan
smog poloaja, moj moto sa ljudima moje izborne jedinice je bio:
'Dajte mi svoj glas, da promijenimo ovaj svijet vjerom.' Mislio sam
da je nuenje projekata islamskih zakona bilo dovoljno da se ostvari
ova namjera, ali sam shvatio da na parlament ne razmilja ni o
kakvoj primjeni i sprovoenju Allhovog zakona, osim kroz partijske
strasti. Ali je apsolutno van pitanja da ove strasti ine da Allhova
rije dominira u drutvu! Naao sam da je moj put do ovog cilja bio
zatvoren preko vas. Stoga ja obznanjujem moje povlaenje i ostavku
iz ovog parlamenta, nimalo ne alei za lanstvom u njemu.''
Uenjak-parlamentarac je otiao svojoj kui u aprilu 1981.
godine i zasjedanje parlamenta je zavreno. Uenjak-
parlamentarac je napustio parlament, a nakon nekoliko godina
je napustio i ovaj svijet
Parlament je nastavio da sudi, propisuje i izvrava
zakonom koji nije Allhov zakon.


139
Aludira se na televizijske i radio programe, gdje se svakodnevno
puta muzika i samo muzika. Molim Uzvienog Allha da sauva
zdravu pamet vjernika i potedi ih poistovjeivanja s nevjernicima i
grijenicima putem blesavog ejtanskog ritma i ludovanja!
(napomena recenzenta)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
117

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
118

KRATKA BIOGRAFIJA EJHA
EB MUHAMMEDA EL-MAQDISIJA

ejh Eb Muhammed el-Maqdis je roen u Palestin
1387. hidretske (1967. godine), ali se kao dijete, zajedno sa
roditeljima, preselio za Kuwajt, gdje je zavrio osnovnu i
srednju kolu.

Studirao je na ''El-Masuel'' Univerzitetu u 'Irqu, a
potom putovao po Hidzu u potrazi za znanjem. Uio je pred
poznatim uenjacima, meu kojima su i ejh 'Abdul'Azz bin
Bz i ejh Muhammed bin Slih el-'Uthejmn. Bio je
impresioniran knjigama ejhul-islma Ibn Tejmijje, Ibn
Qajjima, ejha Muhammed bin 'AbdulWehhaba i njegovih
potomaka, imma Nedd da'we.

Putovao je u Pakistan i bio u Afgnistnu, gdje je napisao
knjigu ''Millet Ibrhm'', knjigu koja je uzburkala islamsku
omladinu i odgovorila na mnoge ubhe o ''mudrosti'' uenjaka
u njihovom skrivanju Istine i u njihovom boravku uz tgte
murike.

ejh el-Maqdis je veliki borac protiv demokratizacije
muslimanskih zemalja, protiv ljudskih zakona koji se
suprotstavljaju Allhovom zakonu, te poziva u ustanak
protiv vladajuih tirana, izdajnika koji su zajahali na vratove
muslimana.

DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
119
1992. godine se nastanjuje u Jordnu, gdje poinje sa
da'wom u tewhd i odricanje od tgt, njihovih zakona,
pomagaa i branitelja.

Tamo je napisao i svoju poznatu knjigu ''Demokratija je
vjera...'', koja je uzburkala javnost.

Uhapen je u Jordnu 1994. godine, zbog pozivanja u
neposlunost dravnim organima i zbog optube za
organizovanje omladine za prelazak preko granice i izvoenje
oruanih akcija protiv idova na tlu Palestne.
141


U periodu 1995. do 1999. je bio u eliji sa donedavnim
voom irakih mudhida, ejhom Eb Mus'abom ez-
Zarqawijem, Allh mu se smilovao. ejh el-Maqdis je izvrio
snaan uticaj na njega i mediji ga spominju kao Zarqwijevog
''mentora'' ili ''duhovnog vou''. Poznata je izjava ejha Eb
Mus'aba ez-Zarqwija o ejhu Maqdisiju, u kojoj je, izmeu
ostalog, rekao:
''Pravo ejha Maqdisija se cijeni i potuje. On je najprei da se
njegova greka ne spominje. Gotovo da nema muwehhida, a da ejh
Meqdis kod njega nema zaslugu (u njegovoj uputi)...''

Njemake vlasti su u stanu u Hamburgu, u kome su
prethodno boravili mudhidi koji su izveli napad na
Ameriku 11. septembra pronale 18 knjiga i lanaka ejha el-
Maqdisija, zbog ega su ga mnogi povezali sa izvoenjem,
podsticanjem ili, u najmanju ruku, podravanjem ovoga i
ovakvih dogaaja.


141
Pogledajte kako obanin (jordanska vlast) brine o vuku
(idovima), umjesto da vodi brigu o ovcama (muslimanima).
(napomena izdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
120
Odmah nakon napada na Ameriku od 11. septembra
2001. godine, ejh el-Maqdis je izdao fetwu o dozvoljenosti te
akcije i njenoj islamskoj legitimnosti, pa je od jordnskih vlasti
za to ''nagraen'' kaznom od novih 5 godina zatvora.
142


Kada je osloboen nakon 4 godine, 28. juna 2005. godine,
ponovo je uhapen nakon samo 15 dana slobode ovog puta
pod optubom za odravanje bliskih kontakata i vez sa
vostvom irakih mudhida.

Ovaj ejh, koji je u posljednjih 15 godina proveo vie
vremena u tamnici nego na slobodi, ni ne pomilja da
promijeni miljenje, da se povue, da se odrekne svojih
stavova,...

U momentu kada izlazi na slobodu nakon dugogodinje
robije, i mada zna da je pod prismotrom vlasti, on jednostavno
ne moe a da ne stupi u kontakt sa svojom braom
mudhidima.

Obdaren izuzetnom mudrou i rjeitou koja plijeni,
ejh el-Maqdis je rijedak primjer nepokolebljivog borca za
tewhd, borca protiv tiranije i dhulma (nepravde). On je
nasljednik vjerovjesnik koji su podnosili nedae na putu
dostavljanja poslanice oholim dhlimima i umiljenim
glaveinama.

Iako unutar zatvorskih zidina, ejh Maqdis s vremena
na vrijeme uspije da svojim sljedbenicima koji su na slobodi
proslijedi poneko pismo, fetwu ili savjet. Taj materijal obino
bude postavljen na internet stranici njegovih sljedbenika

142
Jo jedan primjer, samo to su ovdje vukovi Amerikanci
(napomena izdavaa)
DEMOKRATIJA JE VJERA ejh Eb Muhammed el-Maqdis
121
www.almaqdese.com ili www.tawhed.ws (''Minber et-Tewhd
wel-Dihd''), koji prouava stanje dihda u svijetu.

Na na jezik su dosad
prevedene njegove knjige: ''Ovo je naa 'aqda'',
''Demokratija je vjera'', ''Millet Ibrhm'', kao i njegovi tekstovi
''Neo-murdije'' u knjizi ''Bolest ird'a'', tekst ''Vjeruj u Allha,
a budi kfir u tgta'', tekst ''Karavan ide, a psi laju'' i dui
intervju sa njim, sve to u knjizi ''Uenjaci nasljednici
vjerovjesnik''.

Takoer je na bosanski jezik prevedena i njegova knjiga
''Uvjeti, uzroci i prepreke tekfra'', kao i knjiga ''Rasvjetljavanje
pogleda i ubhi savremenih murdij''.

Molimo Allha da naim zatvorenim ejhovima podari
hrabrosti i mudrosti na putu nepokolebljivog rada i borbe za
ovu vjeru, i da im podari snage da izdre sva iskuenja i
neugodnosti koje svakodnevno trpe od murikog otpada, kao
to Ga molimo da i nas uputi njihovom shvatanju ove vjere.