You are on page 1of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem.

MEI 2011 / FASS

ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN


________________________________________________________________________

ABSD2103 SIASAH SYARIYYAH SEMESTER : MEI 2011


ARAHAN KEPADA PELAJAR

________________________________________________________________________

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa pengantar modul bercetak bagi kursus ini. 2. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada myVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz font 12 huruf Times New Roman dan langkau baris 1.5. 3. Tugasan anda hendaklah antara 2500 dan 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. JANGAN MENYALIN SOALAN DAN ARAHAN TUGASAN DALAM JAWAPAN ANDA. 4. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui myVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara online. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 5. Anda hanya boleh menyerahkan tugasan SEKALI sahaja dalam SATU FAIL . 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 28 JUN 2011 10 JULAI 2011. SERAHAN SELEPAS 10 JULAI 2011 TIDAK AKAN DITERIMA. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang memplagiat tugasan orang lain serta mendakwa sebagai hasil kerja sendiri. Plagiat dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali.

Page 1 of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem. MEI 2011 / FASS

PENILAIAN
1. Tugasan ini akan menyumbangkan 30% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik yang diberikan dalam Lampiran. 2. Anda akan dimaklumkan tentang Peperiksaan Akhir Semester bermula. markah tugasan ini sebelum

3.

PLAGIARISME = POTONGAN MARKAH 4. AMARAN : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: Tugasan dengan pertindihan kandungan 10-30% yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi.

Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30% yang sama dengan lain: Markah SIFAR akan diberikan.

Page 2 of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem. MEI 2011 / FASS

SOALAN TUGASAN
Ibn Taymiyyah di dalam bukunya, al-Siasah al-Syariyyah fi Islah al-Rai wa al-Raiyyah (iaitu Siyasah Syar`iyyah dalam mengislah pemimpin dan rakyat), menegaskan Siasah Syariyyah dibina di atas ayat mengenai umara di dalam al-Quran seperti firmanNya yang bermaksud: Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah SWT menyuruh) kamu menghukum dengan adil, sesungguhnya Allah SWT (dengan suruhannya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah s.a.w. dan juga ulil amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan (al-Sunnah) Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. (Surah al-Nisa(4) : 58-59) Berdasarkan firman Allah di atas, bincangkan pengertian siasah syariyyah, tanggungjawab pemimpin dan tanggungjawab rakyat dalam sesebuah negara Islam. Kaitkan perbincangan tersebut dengan prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah. Penulisan anda hendaklah membincangkan perkara-perkara berikut: i. Penerangan pengertian siasah syariyyah yang telah diutarakan oleh cendekiawancendekiawan Islam. ii. Pernyataan tanggungjawab pemimpin dan tanggungjawab rakyat dalam sebuah negara Islam. ii. Pernyataan prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah.

Page 3 of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem. MEI 2011 / FASS

[Jumlah: 30 markah]

Page 4 of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem. MEI 2011 / FASS

RUBRIK TUGASAN
Pember at markah Low 1 Pendahuluan tugasan terlalu umum dan tidak menjurus kepada penerangan terhadap maksud daripada tugasan tersebut Menerangkan pengertian siasah syariyyah, tetapi penerangan tersebut sangat ringkas dan terhad. Fair 2 Pendahuluan ditulis dengan baik tetapi tidak menjurus kepada penerangan terhadap maksud daripada tugasan tersebut Menerangkan pengertian siasah syariyyah dengan olahan yang baik, tetapi penerangannya masih bersifat umum Above average 3 Pendahuluan dinyatakan dengan baik, walaubagaimanapun penerangan terhadap kandungan-kandungan tugasan adalah lemah Excellent 4 Pendahuluan dinyatakan dengan baik serta penerangan terhadap kandungankandungan tugasan adalah baik dan mencukupi Menerangkan pengertian siasah syariyyah dengan olahan yang sangat baik lagi terperinci dengan dinyatakan bahagian bahagian hadith beserta contohnya. Menerangkan LIMA atau lebih tanggungjawab pemimpin dan tanggungjawab rakyat dalam sebuah negara Islam. Pelajar berjaya membuat olahan pembentangan dengan cara yang amat baik beserta contoh yang lengkap. Marka h

Kriteria penilaian 1 Pendahuluan Tugasan

0.5

Menerangkan pengertian siasah syariyyah

Menerangkan pengertian siasah syariyyah dengan olahan yang baik dan terperinci dengan dinyatakan bahagianbahagian hadith.

Menyatakan tanggungjawa b pemimpin dan tanggungjawa b rakyat dalam sebuah negara Islam.

Menerangkan DUA tanggungjawab sahaja daripada tanggungjawabtanggungjawab pemimpin dan tanggungjawabtanggungjawab rakyat dalam sebuah negara Islam.

Menerangkan TIGA tanggungjawab sahaja daripada tanggungjawabtanggungjawab pemimpin dan tanggungjawabtanggungjawab rakyat dalam sebuah negara Islam.

Menerangkan EMPAT tanggungjawab pemimpin dan tanggungjawab rakyat dalam sebuah negara Islam. tetapi olahannya kurang baik dan contoh yang diberi tidak lengkap.

Page 5 of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem. MEI 2011 / FASS

RUBRIK TUGASAN
Pember at markah Low 1 Hanya menyatakan SATU penghuraian sahaja mengenai prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah. Fair 2 Hanya menyatakan DUA penghuraian sahaja mengenai prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah. Penulis juga mengaitkan keduadua prinsip ini dengan mendatangkan dua contoh, tetapi secara umum dan ringkas. Above average 3 Hanya menyatakan TIGA penghuraian sahaja mengenai prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah. Excellent 4 Menyatakan EMPAT atau lebih penghuraian mengenai prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah. Marka h

Kriteria penilaian 4 Pernyataan prinsip perhubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pentadbiran negara dan pengurusan ummah.

12

Penulis juga mengaitkan penghuraian ini dengan membawa satu contoh, tetapi secara umum dan ringkas.

Penulis mengaitkan ketiga-tiga prinsip ini dengan berserta tiga contoh. Kupasannya adalah baik tetapi belum mencapai tahap meneyeluruh.

Penulis berjaya mengaitkan keempatempat prinsip-prinsip ini dengan memberi empat contoh secara terperinci, menyeluruh dan jelas.

Page 6 of 7

TUGASAN & RUBRIK_ ABSD2103 Siasah Syariyyah / Sem. MEI 2011 / FASS

Rubrik Tugasan
Kriteria penilaian 5 Penutup tugasan Pembera t Markah Low 1 Penjelasan yang ditulis sebagai penutup tugasan adalah lemah serta penerangan tidak menjurus kepada perbincangan tentang topik yang ditulis. Penulisan tidak mengikut format yang betul. Fair 2 Penjelasan yang ditulis sebagai penutup tugasan adalah kurang menarik, serta penerangan tidak menjurus kepada perbincangan tentang topik yang ditulis. Above average 3 Penjelasan yang ditulis sebagai penutup tugasan adalah menarik, serta penerangan yang diberikan menjurus kepada perbincangan tentang topik yang ditulis. Excellent 4 Penjelasan yang ditulis sebagai penutup tugasan adalah sangat menarik, serta penerangan yang diberikan menjurus kepada perbincangan tentang topik yang ditulis. Keseluruhan penulisan berpandukan format yang betul. Markah

0.5

Penulisan dilakukan secara baik dengan mengambilkira halhal berikut: Muka hadapan penulisan, Kandungan tulisan, Penandaan muka surat, Penulisan rujukan berpandukan format APA serta hal-hal lain yang bersangkutan.

0.5

Sebahagian penulisan berpandukan format yang betul, dan sebahagiannya salah.

Penulisan berpandukan format yang betul, hanya sebahagiannya kecil sahaja yang kurang tepat.

JUMLAH MARKAH MUKA SURAT TAMAT

30

Page 7 of 7