You are on page 1of 143

Yeni Trk Ticaret Kanununun neresinden nasl ve ne zaman balasak?

9 Haziran 2011

Gndem
13:30 13:40 13:40 14:40 14:40 15:00 15:00 - 15:15 15:15 15:45 15:45 16:15 15 45 16 15 16:15 16:45 16:45 17:00 Al konumas Hseyin Grer, Ynetici Ortak, Deloitte Yeni Trk Ticaret Kanunu ve irketim Dr. Stk Anlam Altay, Galatasaray ni., Ticaret Hukuku Anabilim Dal UFRSye g y gei Gkhan Alpman, Denetim Blm Bakan Yardmcs ve Ortak, Deloitte Kahve Molas Yeni TTK ve Bamsz Denetim Saim stnda, Ortak, Deloitte Altyapmz Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek Cem Sezgin, Ortak, Deloitte Yeni TTKya Hukuki Uyum ve Hazrlk Av. Lerzan Nalbantolu, Direktr, Deloitte Soru - Cevap ve Kapan

2011 Deloitte Trkiye

Hseyin Grer, Ynetici O t k D l itt Y ti i Ortak, Deloitte

2011 Deloitte Trkiye

Dr. Stk Anlam Altay, Galatasaray ni., Ticaret G l t i Ti t Hukuku Anabilim Dal

2011 Deloitte Trkiye

Yeni Trk Ticaret Kanunu ve irketim Geri saym balad

Dr. Anlam Altay Galatasaray ni., Ticaret Hukuku Anabilim Dal y , 9 Haziran 2011

TTKnn etkileyecei ekonomik dzene bak

Borsa irketleri Bankalar B k l ve Si t Sigorta irketleri

Dier Teebbsler

Gerek kii tacirler Adi irketler Kii irketleri Kooperatifler

Halka Ak A.. Tek veya ki Ortakl irketler Aile irketleri


Anonim irketler 116.000

Uyuyan irketler Pay Sahipleri Arasnda htilaf Olan irketler Aktif irketler
Limited Ortaklklar 691.000

2011 Deloitte Trkiye

Gndem
Giri Kurulu Ynetim Kurulu Bamsz Denetim ve lem Denetimi Genel Kurul ve Paysahiplii Haklar Kurumsal Ynetim Limited Ortaklklar Hukuku Ortan ve irketin eitli Aktrlerle likileri zellikli lemler Ticari letme zet
6
2011 Deloitte Trkiye

Kurulu
Kuruluun aamalarna bak

Esas szlemenin hazrlanmas

Ayni sermayeye ve nakdi sermayeye ilikin zellikler

Noterin imza tasdiki ve noter erhi

Ticaret siciline tescil

Kurulu belgelerinin hazrlanmas

Kurucular beyan

lem denetimi

2011 Deloitte Trkiye

Ynetim Kurulu
Yeni TTK ynetsel / finansal anlamda y effaflk g getiriyor y
Web Sitesi Ynetim Kurulu Toplanmas, karar almas
kolaylat zenli, sadk, profesyonel ynetici Yetkileri tekilat ynergesiyle belirleniyor Sorumluluk rejimi aklc biimde dzenlendi
Yetki / Grev Tanmlar Kamunun Aydnlanmas Bamsz Deneti Raporu

Zengin ierik Srekli gncelleme g Ciddi yaptrmlar

Genel Kurul G lK l
Bamsz Denetim

Finansal effaflk

Finansal Tablolar
UFRSye uygun Geree uygun effaf ve izlenebilir

Bamsz Denetim (Srekli) 1 Yllna seilir


Finansal tablolar ve yllk faaliyet raporlarn denetler l: -Standartlara uygunluk -Geree uygunluk yg

Ynetsel effaflk

Yllk Faaliyet Raporu p


Kapsaml Doyurucu UFRSye uygun

Finansal Bilgilerin Denetimi

effaf ynetimden ve effaf finansal yapdan gelen salkl bilgilerle karar verecek Yneticinin de pay sahibinin de bilgi g alma haklar glendirildi Uzmanlardan (denetim) gelen veriler kararlar biimlendirecek

Tekilat ynergesi
Kim kime kar sorumludur Grev ve yetki tanmlamalar

Bamsz Denetinin irketi Bilinlendirmesi

Tamamlayc Denetim

Risklerin Erken Tehisi Komitesi Mevcut riskler


Potansiyel riskler Risk raporlamas

lem Denetimi Geici ve ilem


baznda zel ilemlerin zarar vermeden yaplmas ve bilgilerin korunmas

Ykselen Pay Sahiplii Deeri

lem Denetisi Raporu


8
2011 Deloitte Trkiye

Ynetim Kurulu
Ynetim organnn y p g yaplanmas
Ynetim Kurulunun yaplanmas asndan alternatifler
Tek Ynetici Tzel Kii Ynetici YK ve cra Kurulu mtiyazlar

Ynetim organ (ynetim kurulu) tek bir yeden oluabilir. Bu ynetici, tzel kii veya gerek ki i k kii olabilir. Paysahibi olmas da zorunlu deildir. deildir Bu ynetici, ynetim yetkilerini, ynetim kurulu yesi olmayan k l i l icra kurulu yelerine devredebilir.

Tzel kii, bir anonim ortaklkta bizzat ynetim kurulu yesi olabilecektir. Bu l l kt bir B olaslkta, bi gerek kii, temsilci sfatyla ticaret siciline tescil edilir edilir. sterse, tzel kii, eskisi gibi, kendisi ynetim k l ti kurulu yesi i olmadan yine gerek kiileri ynetim kuruluna setirebilir setirebilir.

Ynetim kurulu, tm ynetim yetkilerini, yetkilerini baz yk yelerine veya yk yesi olmayan bir icra kuruluna (veya tek bir murahhas mdre) devredebilir. Bu olaslkta yk yeleri, gzetim yetkiyi y sorumluluu, y devralanlar ise asli sorumluluk altna girerler.

Eskisi gibi, ynetim kurulunda belirli pay gruplarnn belirli sayda yeyle temsil edilmesine olanak tannyor. (ynetime katlmada imtiyaz) Yeni TTK, bu TTK imtiyaza ilikin alternatifleri aka y dzenliyor.

2011 Deloitte Trkiye

Ynetim Kurulu
Ynetim organnn y p g yaplanmas
Ynetim Kurulu-cra Kurulu etkileimi

cra Kurulunun kurulmas cra Kurulu kurulabilir. YK yetkilerini cra Kuruluna devredebilir.

cra Kurulunun olumas YK yelerinden veya ye olmayanlardan oluabilir.

Kstlamalar ve Yetkiler En az bir YK yesi temsil yetkisine sahip olmaldr hi l l d

Sorumluluk Yetkiler kimdeyse o sorumludur

10

2011 Deloitte Trkiye

Ynetim Kurulu
Ynetim kurulunun ileyii ve y y yneticinin konumu

Toplant Yetersays

Toplanmadan karar alma

Elektronik ortam

Ynetim Kurulunda toplant yetersays hafifletildi. 7 kiilik Ynetim Kurulu Mevcut TTKda 5 kiiyle toplanyor, yeni TTKda 4 kii ile toplanacak. p

Mevcut kural korundu ancak netletirildi. -Tm yelere karar tasla gnderilecek. -Hibir ye, toplant talep etmezse bu yolla karar alnabilecek. -Karar yetersays kadar olumlu oyun gelmesi yeterli olacak.

Ynetim Kurulu elektronik ortamda toplanabilecek. yeler, gvenli elektronik imzalaryla oy kullanabilecekler, bu yntemle karar geerli bir biimde alnabilecek alnabilecek.

11

2011 Deloitte Trkiye

Ynetim Kurulu
Ynetim kurulunun ileyii ve y y yneticinin konumu

Bilgi Alma H kk Bil i Al Hakk

htisas ve Bamszlk hti B lk

zen ve Sadakat S d k t

Sorumluluk S l l k

Yneticinin bilgi alma hakk kapsaml olarak k l l k dzenlendi. Profesyonellik ne karldndan, yneticinin karar alrken gereken bilgilere rahatlkla erimesi gerekiyor.

Ynetim kurulu yelerinin nn yksek i k k renim grmesi aranyor. Bamsz yelik zorunlu tutulmad; ancak tevik ediliyor. ediliyor

Yneticinin irketi tedbirli bir ynetici gibi ve ti i ibi ortaklk menfaatini gzeterek ynetmesi t i ngrlyor.

Temel ilke: Hi kimse kontrol dnda kalan zararlardan sorumlu tutulamaz

Yetki ve sorumluluk Yneticinin ve yaknlarnn irkete arasnda paralellik kuruldu. borlanmas yasaklanyor. yasaklanyor

12

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetim ve ilem denetimi


Yenilikler Ticari defterler tutulurken, Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK) tarafndan yaynlanan UFRSlere uyumlu Trkiye Finansal Raporlama UFRS lere Standartlarna (TFRS) uyma zorunluluu yerine getirilecek. Anonim irketler, limited irketler ve irketler topluluu deneti tarafndan, p uluslararas denetim standartlaryla uyumlu Trkiye Denetim Standartlarna gre denetlenecektir. Denetimin Konusu : Finansal tablolar+ yllk faaliyet raporu Yaplacak olan denetim, risk denetimini de kapsar. Rekabet gc+ evrenselleme hedefleniyor.

13

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetim ve ilem denetimi


Bamsz denetinin seimi ve ilevi Bamsz deneti, GK tarafndan 1 yllna seilir. Bamsz denetiyi, ancak mahkeme grevden alabilir. Bamsz deneti de her durumda istifa edemez. irket ile deneti arasndaki gr ayrlklarn mahkeme giderir. Bamsz denetiminden gememi finansal tablolar ile yllk faaliyet raporlar dzenlenmemi saylacaktr. y
Bamsz denetim; irkete effaflk, gven ve dinamizm getirecektir.

14

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetim ve ilem denetimi


Bamsz denetime hazrlk / denetinin g gr / rotasyon y Bamsz denetime hazrlk
1. irketler muhasebe bak asnda deiiklik y p yapmaldrlar. 2. irketlerde i denetim sistemi oluturulmas ve denetim komitesi kurulmas nerilmektedir.

D Deneti gr: D t i Deneti olumsuz gr verdii t kdi d Y ti K l i tif t i l dii takdirde Ynetim Kurulu istifa etmi saylr, Genel Kurul yeni bir Ynetim Kurulu seer ve olumlu rapor alnana dein mali konularda karar alma yeteneini yitirir. Rotasyon: Bamsz denetim kuruluunun deil, onun 7 yl arka arkaya denetim yapan denetisinin rotasyonu zorunlu tutulmutur.

15

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetim ve ilem denetimi


lem denetimi lem denetimi anonim ve limited ortaklklarn tmnde uygulanacaktr. Ama : zellikli baz ilemlerin hukuka uygun yaplmasn gvence altna almak ve irketin sermayesini, ilgililerin ise haklarn korumaktr. l lem d denetimine t bi olan i l l aadaki gibidir ti i tabi l ilemler d ki ibidi

16

irketin mal varln ve ilgililerin haklarn ilgilendiren baz zel ilemler, ilem denetisinin onayyla d t i i i l gerekletirilebilecektir.

irket kuruluu Birleme Blnme Tr Deitirme (Komandit irkette) hesaplarn incelenmesi Sermaye artrm ve azaltlmas Menkul kymet karlmas Limited ortaklklarda ek demelerin iadesi Limited ortaklklarda ayrlma akesinin belirlenmesi
2011 Deloitte Trkiye

Genel Kurul
Yenilikler

Genel Kurul modern yntemlerle t l l toplantya arlacak

Genel Kurul elektronik ortamda toplanabilecek

Murahhaslar 1 YK yesi bamsz deneti ve d t i ilem denetisi hazr bulunacak Genel Kurul

Oyda imtiyaz kstland. Birikimli oy getirildi. getirildi

Genel Kurulda temsile ilikin yeni yntemler getirildi

Paysahibinin bilgi alma hakk g glendi

17

2011 Deloitte Trkiye

Genel Kurul
Temsil

Bireysel Temsilci ve Tevdi Temsilcisi Bu konuda bir yenilik yok. Paysahibi, diledii kiiyi y , y temsilci olarak genel kurula gnderebilir. Hisse senetlerini saklatt bankay da temsilci olarak genel kurula gnderebilir.

Paysahibinin genel kurulda bir temsilci marifetiyle temsil edilmesi

Yeni Organn temsilcisi

Yeni Bamsz temsilci

Yeni Kurumsal temsilci

18

2011 Deloitte Trkiye

Genel Kurul
Yenilikler
Anonim irkette yetersaylar
1. Olaan 1 Ol toplant l yetersays deimedi. 2. Olaan karar yetersays deimedi. deimedi

8. Rhan hakk, ancak %60n olumlu oyuyla kstlanabilecek. kstlanabilecek

7. Esas szlemede daha ar yetersaylar getirilebilir.

Yetersay: irket iradesinin oluumunu belirler.

3. 3 ki i ti istisnai d i durumda d devreye giren oybirlii kural deimedi.

6. Borsa irketlerinde, 6 B i k tl i d baz kararlar yine hafif yetersaylarla alnacak.

5. Dier anaszleme deiikliklerine dair kural deimedi.

4. Baz kararlar, % 75lik yetersayya baland.

19

2011 Deloitte Trkiye

Genel Kurul
Paysahiplii deerinin y y p ykselmesi

nceleme ve bilgi alma haklar pekiti.

Bireysel haklar/aznlk haklar gvence altna alnd.

Ortak, irketinin kaynaklarndan zgrce yararlanamayacaktr.

Kurumsal ynetim, paysahiplii haklarn glendiriyor.

Aznlk haklar, mahkemeyi daha etkin bir biimde Devreye sokuyor.

Eit ilem ilkesi getirildi. Sermaye daha etkin bir biimde korunuyor.

Aznlk, irketin hakl sebeple feshini dava edebilecek. d d bil k

20

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTKnn klavuzu


Kurumsal ynetim y

Adillik irket organlar, karar alrken, menfaat sahiplerine en az zarar verecek biimde hareket etmelidir.

effaflk Evrensel muhasebe standartlar / bamsz denetim ve ilem denetimi/ bilgi toplumu hizmetleri

Hesap verebilirlik Tekilat ynergesinde, irkette her kademede karlkl sorumluluklar yer alyor

Sorumluluk Yeni TTK, sorumluluk mekanizmalarn rasyonel bir biimde dzenliyor.

21

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTKnn klavuzu


Kurumsal ynetim y
Bilgi Toplumu Hizmetleri: Web sitesinin asgari ierii
irkete kanunen yaplmas gereken ilanlar. Rhan, , deitime, alm, nerilme, deiim oran, ayrlma y karl gibi haklara ilikin kararlar Deerleme raporlar, kurucular beyan, beyan iflas ertelemeye ilikin bilgiler, garantiler, irketin kendi payn edinimleri Deneti, zel , deneti, ilem denetisi raporlar. effaflk ilkesi ve bilgi toplumu asndan aklanmas zorunlu bilgiler Genel kurullara Finansal ait olanlar dhil tablolar ve her trl raporlamalar arlara ait belgeler, g , raporlar, ynetim kurulu aklamalar Yllk faaliyet raporu, kurumsal faaliyet aklamas, yneticilere salanan mali haklar Yetkili kurul ve bakanlklarn konulmasn istedikleri, istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasn ilgilendiren konulara ilikin bilgiler

Pay sahipleri ile ortaklarn menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarn bilinli kullanabilmeleri iin grmelerinin ve bilmelerinin yararl olduu belgeler, bilgiler, aklamalar.
22

Birleme / blnme / tr deitirme, sermaye artrm /azaltm / menkul kymet karlmas gibi ilemlere ilikin her trl belgeler

Bilgi alma kapsamnda sorulan sorular, pay sahibinin aydnlatlmasna yarayan bilgiler

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTKnn klavuzu


Kurumsal ynetim y
Sermayenin korunmasna ilikin dzenlemeler: TTK ile sermayenin korunmas ilkesi, daha etkin gvencelere kavuturuluyor. l k t l
2. O1, Y1, Y2 , Y3 irket kaynaklarn dn veya y y teminat olarak kullanamayacaktr.
BD : Bamsz Denetiler D: lem Denetisi

1. O1 ve arkadalar tarafndan irket kurarken, sermaye arttrlrken deme bankaya yaplacaktr.

3. Y1, Y2 , Y3 irket mal varl zerindeki tm ilemleri kaytlara ve defterlere UFRSye uygun olarak yanstacaktr.

Sermayenin Korunmas
4. BD gerekli grrse Y1, Y2, Y3 risklerin erken tehisi komitesini kuracaktr. 6. Malvarln etkileyen nemli ilemler D tarafndan denetlenmeden gerekletirilmeyecektir.
23

5. Genel Kurulda pay sahipleri irketin gerek ve drst resmini grecek, ona gre oy kullanacaktr.

2011 Deloitte Trkiye

Limited Ortaklklar Hukuku


Yenilikler Tek kii ile kurulabilecek. Ortaklarn sorumluluu: Sermaye borcu+yan edim ykmllkleri+ek deme ykmllkleri Kamu borlarndan doan sorumluluk sryor. letme konusu dndaki ilemler de geerli oluyor.

24

2011 Deloitte Trkiye

Limited Ortaklklar Hukuku


Yeni bir dnem Ortaklar, ortaklk szlemesini anonim irkete nazaran daha zgrce oluturabilecek. Veto haklar, imtiyazlar, intifa senetleri ngrlebilecek. Pay devri olduka kolaylatrld. Ortaklk szlemesinde yan ykmllkler ve ek deme ykmllkleri getirilebilecek. irketten kma ve karlma yeniden dzenlendi.

25

2011 Deloitte Trkiye

Limited Ortaklklar Hukuku


Yeni bir dnem
Yatrmc (Z), Anonim irket mi kursun, Limited irket mi? Anonim irket
50.000 TL esas sermaye/100.000 TL kaytl sermaye ile kuruluyor. Bamsz denetim ve ilem denetimi var. Halka alma imkan var. Pay devri gayet kolayca gerekletirilebilir. Pay devrini snrlandrma imkanlar daraltld. Esas szlemeye konulan opsiyon haklar, nc kiiye kar ileri srlemiyor. Esas szlemede pay sahiplerine yan borlar yklenemez. Ortan kamu borlarndan sorumluluu yok.

Limited irket Li it d i k t
10.000 TL esas sermaye ile kuruluyor. Bamsz denetim ve ilem denetimi var. Halka alma imkan yok. Pay devri, yeni sistemde olduka kolaylatrld. Pay devrini olabildiince kstlamak k d mmkndr. Esas szlemeye konulan opsiyon haklar, nc kiiye kar ileri srlebiliyor. Esas szlemede, yan borlar kolaylkla ngrlebilir. Ortan k O t kamu b l borlarndan sorumluluu var. d l l
2011 Deloitte Trkiye

26

Ortan ve irketin eitli aktrlerle ilikileri

Ortan ve irketin Birbiriyle Olan likisi Ticaret Siciliyle likiler Bankayla likiler y Bamsz Denetiyle likiler lem Denetisiyle likiler Sanayi ve Ticaret Bakanl ile likiler Vergi Dairesi Bakanl ile likiler

27

2011 Deloitte Trkiye

Ortan ve irketin eitli aktrlerle ilikileri


Ortan ve irketin birbiriyle olan ilikisi y
Ortak, irketinin kaynaklarndan zgrce y yararlanamayacaktr. tirak taahhdnden doan bor hari, y , pay sahipleri irkete borlanamayacaktr, meerki, bor, irketle, irketin iletme konusu ve pay sahibinin iletmesi gerei olarak yaplm bulunan bir ilemden domu olsun ve emsalleriyle ayn veya b ll i l benzer artlara tabi tutulsun. l bi l Kr pay avans, TTKda ilk kez yer bulmu olup Sanayi ve Ticaret Bakanlnn ynetmeliiyle dzenlenecektir Bakanl nn dzenlenecektir. Pay devri snrlamalar, ancak irket menfaatinin korunmas ve irketin bamszln korumas amacyla etki y dourabilecektir. Buradaki ama pay sahibinin paylarn olabildiince serbeste devretmesidir. irketler topluluunda, irketin almasn engelleyen, fark edilir sknt yaratan, pervaszca hareket eden kk ortak, en az %90 paya sahip olan hakim irket tarafndan irketten karlabilir.Ayn ekilde karlabilir Ayn ekilde, hakimiyetin ktye kullanlmas halinde, paysahibi, payn hakim irkete satabilecektir.
28
2011 Deloitte Trkiye

irket kaynaklar, ortak tarafndan keyf bir biimde kullanlmayacak.

Ortan ve irketin eitli aktrlerle ilikileri

Ticaret Sicili Ticaret sicili daha gvenli daha dinamik bir gvenli, yapya kavuturuluyor. lem denetimi, belirli ilemlerin ticaret siciline tescilini daha gvenli hale getirecek. Bakanlk ve TOBB nezdinde elektronik veri y bankas kuruluyor. Bamsz Deneti ve lem Denetisi Bamsz denetim ve ilem denetimi effafln ve kurumsal ynetimin hayata geirilmesine byk katk salayacak. irketin bu srelerden fayda salamas iin, i denetim biriminin mutlaka kurulmas gerekmektedir.

Banka irketin kuruluunda ve sermaye artrmlarnda tm demeler banka zerinden gerekletirilecek.

Vergi Dairesi Bakanl Yeni TTK, vergi muhasebesine son veriyor. TTK veriyor Vergi matrah, TMSye gre tutulan hesaplardan yararlanlarak belirlenecek. , g effaflk TMS, vergi denetimine de anlamnda katk salayacak.

29

2011 Deloitte Trkiye

zellikli ilemler

Yeni TTK, yeniden yaplanma modellerini ve tek kiilik ortaklklar ayrntl bir biimde dzenledi. Bu zellikli ilemler, irketlerin yaplanmasnda etkili olacak, giriimcilere alternatif modeller sunacak. zellikli lemler: 1. Tek Kiilik Ortaklklar 2. irketler Topluluu 3. Birlemeler 4. Blnmeler

30

2011 Deloitte Trkiye

zellikli ilemler
Tek kiilik ortaklk
Uygulama alanlar aadaki gibidir: irketler Topluluu (Holding) Dernekler ve Vakflar Gerek kii (K)

Etkin Holding A..

Gzel Sanatlar Kltr Vakf

(L) A..
Gerek Kii (K), (L) A..yi tek bana kurabilir, Hatta tek bana ynetebilir.

E1
A.. A

E2
A.. A

E3
A.. A

zmir Gzel Sanatlar Mzecilik M ecilik Ticaret A..

Special Purpose Vehicles (SPV) Hakim irket, tek kiilik ortaklk sayesinde, bal irketleri kurarken baka bir ortaa ihtiya duymayacaktr. Dernein veya vakfn, irket kurarken baka bir ortaa gereksinimi olmayacaktr.
(M) A.. (M) SPV ( ) (N) A.. (MN) Joint Venture A.. A

(M) A.., (N) A.. ile dorudan ortaklk kurmak yerine, kendisinin tek bana olduu (M) SPVyi SPV yi kurarak bu irketi devreye sokabilir.
2011 Deloitte Trkiye

31

zellikli ilemler
irketler Topluluu p
Genel bak

ETKN HOLDNG A..


Etkin Turizm Yatrmlar San. ve Tic A..
T-1 T1 T-2 T2

Etkin Otomotiv San. ve Tic. A..


O O1 O O2 O O3

Etkin Gda San. ve Tic. A..

Etkin Finans Yatrmlar A..


F-1 F1 F-2 F2 F-3 F3

Etkin naat San. ve Tic. A..

Etkin Ulam San. ve Tic A..

G1

G2

G3

G4

1 -1

2 -2

3 -3

4 -4

5 -5

U1 U-1

U2 U-2

U3 U-3

32

2011 Deloitte Trkiye

zellikli ilemler
irketler Topluluu p
Hakimiyetin ktye kullanlmas

Ktye Kullanma Faaliyetlerine rnekler: Bal irketi, i, varlk, fon, personel, alacak ve bor devri gibi hukuki ilemler yapmaya; krn azaltmaya ya da aktarmaya; mal varln ayn veya kiisel nitelikte haklarla snrlandrmaya; l d kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yklenmeye; demelerde bulunmaya; hakl bir sebep olmakszn tesislerini yenilememeye, yatrmlarn kstlamak, durdurmak gibi verimliliini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya nlemler almaya gelimesini salayacak nlemleri almaktan kanmaya yneltmek
33

Hakimiyeti elinde bulunduran, onu ktye kullanmaya eilimlidir. Montesquieu M t i

2011 Deloitte Trkiye

zellikli ilemler
irketler Topluluu p
Hakimiyetin ktye kullanlmas

Ktye Kullanmann Tipik Grnm Biimleri


F1 Patent Sahibi

Fikri Mlkiyet Yatrmlar A

F1, bir patent hakk edinir. Hakim irket, F1in elindeki patenti, borca batk durumdaki M1e devretmesine karar verir.

F2 Hakim irket M1 Borca batk durumda Makine Sanayi A M2 F1in F1i orta O1 ve alacakls A1, l kl A1 bu ilemden zarara urarlar.

O1 de A1 de, F1in zararnn denkletirilmesini, hakim irketten ve onun ynetim kurulu yelerinden talep edebilir.

M3

Hakim, O1in at davada, hakkaniyetin gerei olarak, O1in paylarnn hakim irkete satn alnmasna karar verebilir.
2011 Deloitte Trkiye

34

zellikli ilemler
Birlemeler Birlemenin aamalar, net bir biimde dzenlenmitir:
Birleme szlemesi Birleme raporunun ilem denetiminden geirilmesi Genel Kurul tarafndan onanmas Ticaret siciline tescil ve ilan Birlemedeki kolaylk, atl irketlerin ortadan kaldrlmasna zemin hazrlayacaktr.

Kolektif irket ve komandit irket devralan irket e irket, de ralan olamayacak. Borca batk durumdaki veya tasfiye halindeki irketin, salkl irketle birlemesine imkan tannmtr tannmtr. Birleme srasnda, ortaklarn durumunun korunmasna (denkletirme akesi) ve irket borlarnn gvence altna alnmasna ynelik hkmler getirilmitir Ortaklarn ve getirilmitir. alacakllarn durumu, birlemeden nceki durumdan daha kt olamayacaktr. Kolaylatrlm birleme getirilmitir. Bir irket veya pay sahibi grubu, baka bir irketin paylarn elinde bulunduruyorsa, birleme, kolay bir ekilde yrtlebilecektir.

35

2011 Deloitte Trkiye

zellikli ilemler
Blnmeler Tam ve ksmi blnme, ilk kez kanunda dzenlenmitir. Sadece sermaye irketleri ve kooperatifler blnebilecektir. Ortaklarn ve irket alacakllarnn korunmas, gvence altna alnmtr. Blnmeye katlan irketlerin tm blnme szlemesi, blnen irket ise ayrca blnme plann hazrlayacaktr. Ayrca her irketin ynetim kurulu, bir blnme raporu hazrlayacaktr hazrlayacaktr. Blnme szlemesi /plan /raporu ilem denetiminden geer. Kendisine blnmeyle bor tahsis edilen irket, birinci derecede, dierleri ikinci derecede sorumludur. kinci derecede sorumlu olanlara ancak belirli koullarda olanlara, bavurulabilir.
36
2011 Deloitte Trkiye

Blnme, ortaklar ve alacakllar koruyacak ekilde tm ynleriyle dzenlenmi ve lem Denetimi devreye D ti i d sokulmutur.

zellikli ilemler
Blnmeler (D) A.. Blnyor Tam Blnme T Bl
Blnme lemi

(G) A.. Blnyor Ksmi Blnme K i Bl


Blnme lemi

D E F H

G I

Blnmeden sonra geriye kalan irketler

Blnmeden sonra geriye kalan irketler

E
(D) A.. ortadan kalkt

F H

G I

37

2011 Deloitte Trkiye

Ticari iletme
Yenilikler Vakflarn tacir sfat yeniden dzenlendi. Bileik faize snrlamalar getirildi. Artk sadece iki taraf tacir olan cari hesap ve dn szlemelerinde bileik faiz uygulanabilecek. Elektronik bildirime (tebligata) ve elektronik faturaya ilikin dzenleme getiriliyor getiriliyor. KEP (kaytl elektronik posta) sistemi, birok ilemde kullanlabilecek.

38

2011 Deloitte Trkiye

Ticari iletme
Yenilikler Ticari iletmenin devri, Borlar Kanununda ve Yeni TTKda yeniden dzenlendi. Kiraclk hakk, ticari iletmeyle birlikte geecek. Ticaret sicili sistemi yenileniyor, gven ilkesi gleniyor. Bakanlk ve TOBB nezdinde elektronik sicil bankas kuruluyor. kuruluyor Ticari defterlerin tutulmas alannda bir devrim: Trkiye Muhasebe Standartlar Ticari muhasebe asndan dzenleme, deerleme ve mahsup kurallar kanunda dzenleniyor. Haksz rekabet konusunda mevcut dzenlemeler daha dinamik bir bak asyla ele alnyor. A Acentelik szlemesine ili ki olarak, acenteyi k t lik l i ilikin l k t i koruyucu hk l getiriliyor. hkmler ti ili

39

2011 Deloitte Trkiye

zet

40

zet
TTK somut olarak neler getiriyor? 1.Kurumsal 1 Kurumsal ynetim; tm parametreleriyle sisteme egemen olacaktr olacaktr. irketler, adil ynetilen, effaf, hesap verebilir ve sorumlu iletmelere dnecektir. 2.effafl, 2 effafl UFRS ve bamsz denetim glendirecektir Dnyaca kabul glendirecektir. grm standartlar uygulama alan bulacaktr. Bamsz Denetim ve lem Denetimi art koulmaktadr. 3.Pay sahibi olmann deeri ykseltilmektedir. 4.irketlerin kuruluu ve y yeniden y p yaplanmas kolaylatrlmakta, ancak daha y , gvenceli hale getirilmektedir. 5.Limited ortaklklar ve anonim ortaklklar mantk olarak yaklatrlmaktadr. y 6.irketler topluluu tm ynleriyle kanuni dzenlemeye kavuturulmaktadr.

41

2011 Deloitte Trkiye

zet
TTK somut olarak neler getiriyor? 7. irketin kuruluu rasyonel, akc, effaf bir sisteme balanyor. 8. Sermayenin korunmas, ok ynl kurallarla gvence altna alnyor. 9. Ynetim yapsnn ve st dzey ynetimin rgtlenmesine ilikin eitli alternatifler getiriliyor. 10. Ortaklar ve yneticiler, irket kaynaklarn kullanamayacaklar. 11. Birlemeler ve blnmeler bata olmak zere yeniden yaplanmalar aka dzenlendi.

42

2011 Deloitte Trkiye

TTK zaman izelgesi

TFRSye gei iin software seimi veya mevcut sistemin gelitirilmesi irket alanlarnn TFRSkonusunda eitilmeye balanmas Denetinin seilmesi

Kapan mali tablolarnn VUKa gre hazrlanmas g gerekiyor. y Stok saym yaplmas

Denetinin seilmesi iin son tarih aksi tarih, takdirde mahkeme denetiyi atyor.

01.01.2012 01.03.2012

01.06.2012 01.09.2012 Mays

31.12.2012 01.01.2013 Mays

01.03.2013

TFRS transition almalarna balanlmas

Web sitesi almalarna ve dier elektronik ilemlere balanlmas (e-imza gibi)

Al mali tablolarnn TFRSye gre yaplmas gerekiyor.

43

2011 Deloitte Trkiye

2011 Deloitte Trkiye

Gkhan Alpman Denetim Bl B k D ti Blm Bakan Yardmcs ve Ortak Deloitte

45

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTK ve UFRS uyumlu TMSye gei

Gkhan Alpman Denetim Blm Bakan Yardmcs ve Ortak 9 Haziran 2011

Trkiyede neler oluyor?


14 ubat 2011 tarihinde yasalaan TTK ile beraber, gerek anonim gerekse limited ortaklklar iin finansal tablolarn 1 Ocak 2013 ten itibaren Trkiye Muhasebe 2013'ten Standartlarna (TMS) gre hazrlanmas zorunluluu getirildi.

TTK Madde 64 68 Defter Tutma ve Envanter hkmleri


Ticari Defterler, TMSye g , y gre, Trke olarak, eksiksiz, doru, zamannda ve dzenli , , , , olarak tutulmaldr Finansal tablolar TMS uyarnca hazrlanmaldr Ticari defterler finansal durum hakknda fikir verebilecek ekilde tutulmaldr Ticari iletmelerin mal varl durumu aka grlmelidir g

47

2011 Deloitte Trkiye

Trkiyede neler oluyor? (devam)


TTK Geici Madde 1 hkmleri
Aadakiler irketler TMS / TFRSyi uygulamakla ykmldrler: Sermaye irketleri ile bunlarn konsolidasyon kapsamna giren itirakleri Halka ak irketler, arac kurumlar, portfy ynetim irketleri ve konsolidasyon kapsamna alnan dier iletmeler iletmeler, Bankalar ile bal ortaklklar, Sigorta ve reasrans irketleri, Bireysel emeklilik irketleri, Aadaki irketler KOBlere zel TFRS hkmlerini uygulamakla ykmldrler: Yukarda belirtilenlerin dnda kalan ve iletme ynetiminde yer almayan iletme sahipleri, sahipleri iletmeye bor verenler ve kredi derecelendirme kurulular gibi d kullanclar iin genel amal finansal tablo dzenleyen iletmeler. TMS/TFRS uygulamay tercih eden KOB tanmndaki iletmelerden tekrar KOB/ TFRS uygulamasna dnmek isteyen iletmeler.

48

2011 Deloitte Trkiye

Trkiyede neler oluyor? (devam)


31.12.2012 itibariyle finansal tablolar eski kanuna gre 1.1.2013 tarihli al finansal tablolar ise TMS (UFRS)ye gre hazrlanm olacak!

TTK Zaman izelgesi


2011 2012
TTK, Temmuz 2012de yrrle girecek.

2013
1O Ocak 2013 itibariyle TMS (UFRS)ye gre defter tutma ve raporlama balayacak. TMS (UFRS) uyarnca mali tablolar li t bl l

TTK, Ocak 2011de yasalat

TMS (UFRS) Dnm ( )

49

2011 Deloitte Trkiye

Dnyada neler oluyor?


UFRS Dnm Dnya Haritas

Kanada 2011 A.B.D. 2015-16 Avrupa Birlii 2005

Rusya 2010

Trkiye 2012 Hindistan 2011

in 2007

Japonya 2015-16

Meksika 2012

Brezilya 2010 Avusturalya 2005 Gney Afrika 2005

UFRS dnmn tamamlad ya da tamamlamak zere. UFRS Dnm planlanmakta Byle bir p y plan y y da bilinmiyor. yok ya y

ili 2009

Yukardaki dnm haritas Mart 2011 tarihi itibariyle hazrlanmtr.

Dnyada 100den fazla lke hali hazrda UFRS dnmn tamamlad ya da tamamlamak zere. Bunlarn iinde Avrupa Birlii ye lkeler, Gney Afrika, Avusturalya, p y , y , y , Hong Kong, Singapur, Malezya, Endonezya ve Tayland var. A.B.D.nin US GAAP ile UFRS arasndaki farklar giderme almalar hzla devam ediyor.
50
2011 Deloitte Trkiye

Tanmlar
Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS) nedir?
2002 ylnda T ki M h l d Trkiye Muhasebe St d tl K l (TMSK) f li t geti. b Standartlar Kurulu faaliyete ti Avrupa Birlii mevzuatyla uyum salamak ve dnya uygulamalarna yakn olabilmek iin UFRSyi benimseme karar ald.

Yani TMS, UFRSnin Trke evirisidir !

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (UFRS) nedir?


Finansal tablolarn hazrlanmas ve sunulmasna ilikin politika ve prensipler btndr Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (International Accounting Standards Board - IASB) tarafndan yaymlanmaktadr.

51

2011 Deloitte Trkiye

TMS (UFRS) ile elde edeceiniz nemli kazanmlar

Doru, anlalabilir,etkin, kaliteli finansal raporlama sistemi IPO/ Gelien letmeler Piyasas (GP) gibi giriimler iin hazr olmak TMS (UFRS) ile elde edeceiniz nemli kazanmlar

Yeni TTKya hazrlk

Yabanc yatrmcnn dikkatini ekebilmek

Btenin uluslararas standartlara gre hazrlanmas imkan

Global operasyonlarla olan entegrasyonun hzlanmas h l Grup iinde standart tek dzen hesap plan

Global piyasalarla kyaslanma imkan

52

2011 Deloitte Trkiye

TMS (UFRS) ve Yasal Mevzuat


Mevcut Yasal Mevzuat 1- Mevcut yasal mevzuatta Ertelenmi Vergi diye bir kavram yok 2- Yasal Mevzuatta Kdem Tazminat ykmll ayrlmyor. 33 Maddi Duran varlklarn amortismanlar VUK tarafndan belirlenmi mrlere gre ayrlr. 44 Ticari alacaklar VUKda defter deeri ile VUK da gsterilir 5-Trev 5 Trev finansal aralar VUKda net deme/ VUK da tahsilat gerekleinceye kadar kaytlara alnmaz TMS (UFRS) 1- TMS (UFRS)de Ertelenmi Vergi diye bir kavram var 2- TMS (UFRS) uyarnca kdem tazminat ykmll ayrmanz gerekecek! 3- TMS (UFRS)de Maddi Duran Varlk iin yararl mr kavram bulunmaktadr. 4- Ticari Alacaklar, TMS (UFRS)d i k t 4 Ti i Al kl (UFRS)de iskonto edilmi maliyeti zerinden gsterilmeleri gerekir. 5 5- TMS (UFRS)de Trev finansal aralar ,irket (UFRS) de trev szlemesine girdii anda makul deerinden kaytlara alnr ve her bilano dneminde yeniden makul deeri hesaplanr. 6-Pazarlama ve promosyon rnleri ,TMS (UFRS)ye gre direk olarak giderletirilmelidir.

6-Pazarlama ve promosyon rnleri VUK da Dier Stoklar hesabnda tutulmaktadr

53

2011 Deloitte Trkiye

4 Admda TMS (UFRS) Dnm!

Adm 1: Dnmn Planlanmas

Adm 2: Proje Ekibinin Belirlenmesi

Adm 3: ERP Sisteminin TMSyle Uyumu Mevcut yazlmn belirlenen gereksinimler il ne k i i l ile oranda rtt? Sistemin yapmas gereken hesaplamalar? Si t d ki h Sistemdeki hesap plan, kayt ileyi mant ve muhasebe defteri yaplar? Sistemdeki l Si t d ki raporlama yaps? leriye dnk ihtiyalar?

Adm 4: TMS (UFRS) Uyarnca Defter Tutulmas ve Mali Tablo Hazrlama TMS (UFRS)nin finansal tablolardaki etkisi? Halihazrda kullanmakta olduunuz yasal mevzuat ile TMS (UFRS) arasndaki farklar? Finansal tablo ile dipnotlarnzn TMS S (UFRS) uyarnca hazrlanmas

Dnme ne zaman balanacak? Dnmn maliyeti nedir? nsan kayna ihtiyac? TMS ( S (UFRS) Mali S) Tablolarn stratejik kararlara etkisi? Dnmn dier departmanlara d t l etkisi?

Proje lideri? Proje yeleri? Kaynak/D Destek? Eitim ihtiyac UFRS bilen kaynak ihtiyac

54

2011 Deloitte Trkiye

Alnan dersler
Trkiye, aralarnda Avrupa Birlii de olmak zere, tm dnyada 100n zerinde lke bu sreten getikten sonra, UFRSye gei yapmak gibi byk bir avantaja sahiptir. Bu lkelerin yaadklar deneyimlerden karabileceimiz nemli derslerden bazlar unlardr: Daima dndnzden uzun srer. irketlerin raporlarnn her bir noktasnn dikkatli bir ekilde incelenmesi gerekecek ve belirlenen deiikliklerin i srelerinde, dier irket d raporlama ilevlerinde ve her yerde giderek artan etkileri olacaktr. Dier lkelerde UFRSyi benimseyen kurulular srekli olarak gerekli sre ve abalar hafife aldklarn bildirmektedir. kli b l h fif ld kl bildi kt di Baarnn anahtar iyi y alanlardr. yi alanlar erkenden grevlendirmek byk nem tar. Bu ii zmenin birok yolu vardr bu alanlar UFRS projesine atanabilir, dier grevleri ile birlikte bu sorumluluklar da stlenebilirler ya da b iki yntemin bir bileimi k llan labilir B kiiler irket al anlar irket a bu ntemin kullanlabilir. Bu alanlar, d hizmet salayclar ya da bunlarn bir bileimi olabilir. Ama Trkiyedeki UFRS yetenek havuzu u an iin o kadar da derin deildir ve nmzdeki birka yl boyunca bu yetenekler iin sert bir rekabet y yaanabilir.
55

2011 Deloitte Trkiye

Alnan dersler (devam)


UFRS dnm sadece bir muhasebe projesi deildir. Ve bu nedenle de, sadece muhasebecilere braklmamaldr. Baar asndan proje ynetimi becerileri d en az muhasebe k b il i de, h b konusundaki bil i bi iki i k d d ki bilgi birikimi kadar nemli olabilir. i b li li li l bili rnein, belirli bir standardn ayrntl etkilerini en iyi saptayabilecek kii ile BT sistemlerindeki deiiklikleri belirleyecek ve nceden grecek kii ayn olmayacaktr. Benzer ekilde, sreler ve kontrollerde yaplacak deiiklikler de, CEO-CFO onaylarnn etkisi aklda tutularak uygun y p , y yg ekilde deerlendirilmeli ve uygulanmaldr. i k t d etkileri kapsaml olabilir. irket d tkil i k l l bili Dier lkelerde yaanan gei srecinde, uzmanlar UFRSnin etkileri konusundaki belirsizliin (belki de ynetimin yetersiz iletiim planlarn yanstacak ekilde) baz irketlerin ( y y p y ) hisse senedi fiyatlarnn dmesine yol aabileceini dnyordu. Gei anahtar performans gstergelerini olduu kadar, finansal tablolarn genel grnmn de ciddi biimde etkileyebilir. Analistlerin kurduklar analiz modellerinde deiiklik yapmalar gerekecektir. gerekecektir

56

2011 Deloitte Trkiye

Alnan dersler (devam)

Ynetiim ve kontrol y yaamsal nem tar. rnein, UFRSnin bu noktadan sonra her denetim komitesinin toplant gndeminde st sralarda yer almayacan dnmek mmkn deildir ve sadece burada da kalmayacaktr. Bir noktaya odaklanmak gerekirse, denetim komitesi yelerinin "finansal bilgileri UFRS gerekirse finansal bilgileri" dnyasnda baz yeler iin gerek bir test olabilir. Bu yaplabilir ! Zorluklar gerektir ama gzmzde bu kadar bytmeye gerek yoktur. Bir organizasyon enerji harcayarak, kendini adayarak ve odaklanarak UFRS maceras iinde yolunu bulabilir harcayarak ve sreteki gerek avantaja ulaabilir. Ezamanl olarak gerek i risklerine odaklanmak, mevcut verimsizlikleri ya da sistem sorunlarn ortadan kaldrmak ve kamuoyuna verilen mesaj glendirmek ve kurumsal iletiimlere yeni bir yz kazandrmak iin dnm srecini bir frsat olarak kullanabilir.

57

2011 Deloitte Trkiye

Organizasyonel taahht
Tm nemli i projelerinde olduu gibi, irket sadece ok sayda rekabet nceliklerinden biri olarak deil, organizasyon ve paydalar asndan byk neme sahip bir proje olarak ele alrsa, UFRS dnm daha etkili olacak ve tam anlamyla baar salanacaktr. l kt
st ynetimin yaklam CEO ve CFO kendilerini i yapma ve i hakknda konuma ekillerini deitirmeye ve UFRSye geie tam olarak adyor mu? Kaynak dalm UFRS dnm projesi sadece kabul edilebilir bir ekilde deil, ayn zamanda iyi bir ekilde yaplabileceinden emin olacak ekilde, yeterince finanse edilecek mi (elbette uygun btelendirme ve sorumluluk parametreleri dahilinde)? Ynetim kurulu ya da denetim komitesi Ynetim kurulu ve denetim komitesi toplantlarda katk salayarak ve UFRS konusundaki bilgi birikimlerini gelitirmek iin uygun admlar atarak bu abalar destekliyor mu? Proje liderlii Proje, organizasyonel taahht ile ilgili doru mesaj gnderecek, uygun kdeme ve itibara sahip bir kii tarafndan etkin bir ekilde ynetiliyor ya da denetleniyor mu?
58 2011 Deloitte Trkiye

2011 Deloitte Trkiye

Kahve Molas

2011 Deloitte Trkiye

Saim stnda Ortak, Deloitte O t k D l itt

61

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTKda Bamsz Denetim

Saim stnda Ortak 9 Haziran 2011

Neleri tartacaz ?

63

Mevcut TTKda Denetim ve Deneti Yeni TTKda Bamsz Denetime Genel Bak TTKda tanmlanan denetiler Bamsz denetime hangi iletmeler tabi olacak? Bamsz denetimi kimler yapabilir? / Kimler yapamaz? Bamsz d B denetiden alnamayacak hi t id l k hizmetler nelerdir? tl l di ? Bamsz denetinin seimini ne zaman, nasl, kim yapar? Mahkemece bamsz deneti atamas hangi durumlarda yaplr? Bamsz deneti grevden alnabilir mi? Bamsz deneti istifa edebilir mi? Bamsz denetiye kar y irketin g grev ve sorumluluklar nelerdir? Bamsz denetinin grev ve sorumlulular nelerdir?
2011 Deloitte Trkiye

Neleri tartacaz?

Bamsz denetimin konusu neleri kapsar? Bamsz denetim hangi standartlara gre yaplacak? Denetim sonucu dzenlenecek denetim raporunda neler yer alacak? Bamsz denetim grleri ve bunlarn dourduu sonular nelerdir? e e bamsz de e arasnda gr ay o u sa e olacak? irket ile ba s deneti a as da g ayrl olursa ne o aca irketler bamsz denetime hazr olmak iin ne yapmallar? zel Deneti nedir, nasl seilir ve ne yapar? nedir lem Denetisi nedir, nasl seilir ve ne yapar?

64

2011 Deloitte Trkiye

Mevcut TTKda Denetim ve Deneti

Murakplar Grevleri Fiili Uygulama Yaptrmlar

65

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTKda Bamsz Denetime genel bak


Yeni TTK, tm iletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularnda TMSK tarafndan yaynlanan UFRSlere uyumlu TFRSlere uyma UFRS lere TFRS lere zorunluluunu getirmektedir. Artk anonim irketin ve irketler topluluunun finansal tablolar deneti tarafndan, uluslararas denetim standartlaryla uyumlu Trkiye Denetim Standartlarna gre denetlenecektir. Ynetim kurulunun yllk faaliyet raporu iinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarl olup olmad ve gerei yanstp y yanstmad da denetim kapsam iinde yeralmaktadr. p y

66

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTKda Bamsz Denetime genel bak Yaplacak olan denetim, irketin varln ve geleceini tehdit eden tehlikeleri tehis sistemlerinin irkette bulunup bulunmadklarn ve gerekli nlemlerin p g alnp alnmadn da ( risk denetimi) kapsayacaktr. Denetinin denetiminden gememi finansal tablolar ile ynetim kurulunun yllk faaliyet raporu dzenlenmemi olarak saylacaktr, yani bu finansal tablolar zerinden kar datm yaplamayacaktr. Tm T sanayilemi lk l l bi lik ayn fi il i lkelerle birlikte finansal raporlama standartlarn l l d l uygulamak ve ayn yorum kurallarna bal olmak Trk iletmelerine uluslararas ve yabanc piyasalarda rekabet gc salayacak ve Trk piyasasna uluslararas nitelik k i l l it lik kazandracaktr. d kt

67

2011 Deloitte Trkiye

TTKda tanmlanan denetiler

1. 2. 3. 3

Bamsz deneti lem denetisi zel deneti ld t i

68

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetime hangi iletmeler tabi olacak?


1. 2. Anonim irketler Limited irketler

Bamsz denetime tabi olacak finansal tablolar; 1. 2. 3. 4. 5. 5 Finansal durum tablosu ( bilano ) Kapsaml gelir tablosu Nakit ak tablosu zkaynak deiim tablosu Dipnotlar

69

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetimi kimler yapabilir? / Kimler yapamaz?

Ortaklar YMM veya SMMM olan bamsz denetim kuruluu Orta ve kk lekli sermaye irketlerinde
Bir veya birden fazla YMM veya SMMM Bamsz denetim kuruluu

Sanayi ve Ticaret Bakanl / Bakanlar Kurulu


Bamsz denetleme kurulularnn kurulu ve alma esaslar Denetleme elemanlarnn nitelikleri

70

2011 Deloitte Trkiye

Kimler irketin bamsz denetisi olamaz? I


Denetlenecek irkette pay sahibi olanlar Denetlenecek irketin yneticisi, alan (son 3 yl dahil) Denetlenecek irket ile balantl bir tzel kiinin kanuni temsilcisi temsilcisi YKr temsilcisi, temsilcisi, yesi, yneticisi, sahibi, %20den fazla pay sahibi D Denetlenecek irketin YKr tl k i k ti YK yesinin veya bi yneticisinin alt veya t soyundan i i bir ti i i i lt st d biri, ei veya nc derece dahil, nc dereceye kadar kan veya kayn hsmysa Denetlenecek irket ile balantl olan veya byle bir irkette %20den fazla pay olan bir iletmede alanlar veya denetisi olaca irkette %20den fazla paya sahip bir gerek kiinin yannda herhangi bir ekilde hizmet verenler Denetlenecek irketin defterlerinin tutulmasnda veya finansal tablolarnn y dzenlenmesinde denetleme dnda faaliyette veya katkda bulunmusa,
71
2011 Deloitte Trkiye

Kimler irketin bamsz denetisi olamaz? - II


Denetlenecek irketin defterlerinin tutulmasnda veya finansal tablolarnn karlmasnda denetleme dnda faaliyette veya katkda bulunduu iin (e) bendine gre deneti olamayacak gerek veya tzel kiinin veya onun ortaklarndan birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, alan, ynetim kurulu yesi, orta, sahibi ya da gerek kii olarak bizzat kendisi ise, (a) il (f) bentlerinde yer alan artlar tad iin deneti olamayan bir denetinin nezdinde alyorsa, Son be yl iinde denetilie ilikin meslek faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamnn %30undan fazlasn denetlenecek irkete veya ona %20den fazla pay %30 undan %20 den ile itirak etmi bulunan irketlere verilen denetleme ve danmanlk faaliyetinden elde etmise ve bunu cari ylda da elde etmesi bekleniyorsa (TRMOB yetkisi) 7 yl snr (2 yl ara)

72

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetiden alnamayacak hizmetler nelerdir?

Deneti, denetleme y p irkete; yapt


Vergi danmanl Vergi denetimi dnda

Danmanlk veya hizmet veremez,


B n bir yavru irketi arac l la yapamaz. Bunu a r araclyla apama

73

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetinin seimini ne zaman, nasl, kim yapar?

Her faaliyet dnemi iin ve mutlaka ilgili faaliyet dnemi bitmeden seilmelidir y g y (faaliyet dneminin 4. ayna kadar) lk uygulama yl olan 2013te 1 Mart 2013e kadar seilmeli Bamsz deneti genel kurul her faaliyet dnemi iin yeniden seer T l l kd Topluluk denetisi ana irketin genel kurulunca seilir t i i i k ti lk l ili Ticaret siciline tescil TTSGde ilan nternet sitesinde ilan

74

2011 Deloitte Trkiye

Mahkemece deneti atanmas - I

Faaliyet dneminin drdnc ayna kadar deneti seilememise, deneti, y y


ynetim kurulunun, her ynetim kurulu yesinin veya herhangi bir p y sahibinin g pay

stemi zerine, irket merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanr. Ayn hkm, seilen denetinin grevi red veya szlemeyi feshetmesi, grevlendirme kararnn iptal olunmas, butlan veya denetinin kanuni olunmas sebeplerle veya dier herhangi bir nedenle grevini yerine getirememesi veya grevini yapmaktan engellenmesi hllerinde de uygulanr. Mahkemenin karar kesindir.

75

2011 Deloitte Trkiye

Mahkemece deneti atanmas - II


irket seilmi bamsz denetiyi grevden alamaz, ancak mahkeme tarafndan grevden alnabilir. Mahkeme tarafndan bamsz deneti atamas
Ynetim kurulu Sermayenin %10unu (halka aksa %5ini) oluturan pay sahiplerinin istemiyle Mahkemenin ilgilileri ve seilmi denetiyi dinlemesi Seilmi denetinin ahsna ilikin hakl bir sebebin gerektirmesi (zellikle tarafl davrandna ilikin bir kukunun varl halinde)

irket merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesi baka bir deneti atayabilir. Grevden alma ve yeni deneti atama davas deneti seiminin TTSGde ilanndan sonra hafta iinde alr. Azln davay aabilmesi iin genel kurulda deneti seimine kar oy vermi, bu oyunu tutanaa geirmi ve seimin yapld genel kurul tarihinden itibaren geriye doru en az aydan beri irketin orta olmas arttr.

76

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz deneti istifa edebilir mi?

Deneti denetleme szlemesini, Sadece hakl bir sebep varsa veya Kendisine kar grevden alnma davas almsa feshedebilir. feshedebilir Gr yazsnn ieriine ilikin fikir ayrlklar ile denetlemenin irkete snrlandrlm olmas veya gr yazs vermekten kanma hakl sebep saylamaz. Denetinin szlemeyi feshi yazl ve gerekeli olmaldr. Deneti fesih tarihine kadar elde ettii sonular genel kurula sunmakla ykmldr. Ynetim kurulu hemen geici bir deneti seer, fesih ihbarn genel kurulun bilgisine sunar, setii denetiyi genel kurulun onayna sunar.

77

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetiye kar irketin grev ve sorumluluklar nelerdir ?


irketin ynetim kurulu, finansal tablolar ve ynetim kurulunun yllk faaliyet raporunu dzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetiye verir. Ynetim kurulu, irketin defterlerinin, yazmalarnn, belgelerinin, varlklarnn, borlarnn, kasasnn, kymetli evraknn, envanterinin incelenerek y denetlenebilmesi iin denetiye gerekli imknlar salar. Deneti ve denetleme konusu erevesinde ilem denetisi ynetim kurulundan Deneti denetisi, kurulundan, kanuna uygun ve zenli bir denetim iin gerekli olan btn bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluturabilecek belgeleri sunmasn ister. Ylsonu denetiminin hazrlklar iin gerektii takdirde, deneti birinci fkrann ikinci ve bu fkrann birinci cmlesinde ngrlen yetkileri finansal tablolarn karlmasndan nce de haizdir haizdir.

78

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetiye kar irketin grev ve sorumluluklar nelerdir ?


Ylsonu denetiminin hazrlklar iin gerektii takdirde, deneti birinci fkrann ikinci ve bu fkrann birinci cmlesinde ngrlen yetkileri finansal tablolarn karlmasndan k l d nce d h i di de haizdir. zenli bir denetim iin gerekli olduu takdirde deneti bu fkrann birinci ve ikinci cmlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana irketler iin de kullanabilir. Konsolide finansal tablolar karttrmakla ykml olan irketin ynetim kurulu, y y , konsolide finansal tablolar denetleyecek denetiye; topluluun finansal tablolarn, topluluk yllk faaliyet raporunu, mnferit irketin finansal tablolarn, irketlerin y ynetim kurullarnn yllk faaliyet raporlarn, bir denetim y p y y p yaplm ise ana irketin ve yavru irketlerin denetim raporlarn vermek zorundadr. Deneti, Deneti birinci fkrann birinci ve ikinci cmlelerinde ngrlen yetkileri ana ve yavru irketler ynnden de kullanabilir.

79

2011 Deloitte Trkiye

Bamsz denetinin grevleri nelerdir?


Bamsz denetinin grevleri; 1- Sermaye irketlerinin finansal tablolarnn Trkiye Muhasebe Standartlarna, TTKya ve Esas szlemenin finansal tablolarar ilikin hkmlerine uygun olarak hazrlanp hazrlanmadna dair gr bildirecek kapsamda denetlenmesi, 2- Ynetim kurulu tarafndan dzenlenen yllk faaliyet raporlarnda yer alan finansal bilgilerin denetlenmesi, 3- irketi tehdit eden risklerin, bunlarn tespit edilmesini salayan sistemlerin mevcut olup olmadnn ve bu konularla ilgili zm nerilerinin Ynetim Kuruluna rapor edilmesi

80

2011 Deloitte Trkiye

Denetilerin sorumluluklar nelerdir?


Bamsz deneti, ilem denetisi ve zel deneti kanuni grevlerinin yerine

getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem irkete hem de pay sahipleri ile irket alacakllarna kar verdikleri zarar dolaysyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar. p Deneti, ilem denetisi ve zel deneti, bunlarn yardmclar ve bamsz denetleme kuruluunun denetleme yapmasna yardmc olan temsilcileri, denetimi drst ve tarafsz bir ekilde yapmak ve sr saklamakla ykmldrler.

81

2011 Deloitte Trkiye

Denetilerin sorumluluklar nelerdir?


Faaliyetleri srasnda rendikleri, denetleme ile ilgili olan i ve iletme

srlarn izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile ykmlerini ihlal edenler irkete ve zarar verdikleri takdirde bal irketlere kar sorumludurlar. Zarar veren kii birden fazla ise sorumluluk mteselsildir.
hmali bulunan kiiler hakknda, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim iin 100.000 TL, pay senetleri borsada ilem gren anonim irketlerde ise 300.000 TLna kadar tazminata hkmedilebilir.

Denetinin bir bamsz denetleme kuruluu olmas hlinde sr saklama ykm bu kurumun ynetim kurulunu ve yelerini ve alanlarn da kapsar.

82

2011 Deloitte Trkiye

Denetim sonucu dzenlenecek denetim raporu - I


Finansal tablolara ilikin verilecek denetim raporunda Denetimin tr, kapsam, nitelii ve sonularn gemi yllarla karlatrmal olarak sunulur, ve aadaki konular aka ifade dili if d edilir: Defter tutma dzeninin, finansal tablolarn ve topluluk finansal tablolarnn, kanun ile y yg esas szlemenin finansal raporlamaya ilikin hkmlerine uygun olup olmad, Denetim kapsamnda istenen bilgi ve belgelerin YK tarafndan eksik olarak sunulup sunulmad ngrlen hesap planna uygun tutulup tutulmad TMS erevesinde, irketin malvarl, finansal ve karllk durumunun resmini geree uygun olarak ve drst bir ekilde yanstp yanstmad Ayrca, irketi tehdit riskleri ve bunlar tespit etmeye ynelik sistemlerin mevcut olmamas halinde, buna ilikin zm nerilerini ieren ayr bir rapor sunulur. Yllk faaliyet raporuna ilikin verilecek denetim raporunda verilen finansal bilgilerin ve bunlara dayal irdelemelerin finansal tablolarla tutarll ve geree uygunluu deerlendirilir.

83

2011 Deloitte Trkiye

Denetim sonucu dzenlenecek denetim raporu - II


Tm raporlar deneti tarafndan imzalanarak, Ynetim Kuruluna sunulur. Sunulacak deneti raporunda olumlu gr dnda aadaki ekillerde de gr verilebilir:

Snrl Olumlu Gr: finansal tablolarn irketin yetkili kurullarnca dzeltilebilecek aykrlklar ierdii ve bu aykrklklarn tablolarda aklanm sonuca etkilerinin kapsaml ve byk olmad durumlarda verilir. Snrlamann konusu, kapsam ve dzeltmenin nasl yaplabilecei snrlandrlm olumlu gr yazsnda aka gsterilir d k t ili x Olumsuz Gr: Snrl olumlu gre yol aan hususlarn finansal tablolar zerindeki tki i i kapsaml ve b k olduu durumlarda verilir. i d ki etkisinin k l byk ld d l d ili Gr Bildirmekten Kanma: irket defterlerinde, denetlemenin yaplmasna ve sonulara varlmasna olanak vermeyen lde b li i likl i l l l l k l d belirsizliklerin bulunmas veya irket tarafndan denetlenecek hususlarda nemli kstlamalarn yaplmas hlinde deneti, bunlar ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bil gerekelerini aklayarak gr vermekten kanabilir. hi l bile, k l i i kl k kt k bili
2011 Deloitte Trkiye

84

Denetim sonucu dzenlenecek denetim raporu - III


Olumsuz gr yazlan veya gr verilmesinden kanlan durumlarda genel kurul, sz konusu finansal tablolara dayanarak, zellikle aklanan kr veya zarar ile dorudan veya d l l bi ekilde il ili olan bi k dolayl bir kild ilgili l bir karar alamaz l Ynetim Kurulu 4 gn iinde Genel Kurulu arr ve istifa eder Yeni Ynetim Kurulu 6 ay iinde olumlu gr alacak ekilde finansal tablolar hazrlatr ve denetim raporu ile birlikte Genel Kurula sunar. Snrl olumlu gr verilen hallerde, Genel Kurul gerekli nlem ve dzeltmeleri de karara balar. Anonim irketin ve topluluun finansal tablolarn dzenlemekle ykml ana irketin ynetim kurulu, bilano gnnden itibaren alt ay iinde; finansal tablolar, ynetim kurulunun yllk faaliyet raporunu, kr datmna ilikin genel kurul kararn, denetinin verdii gr ve genel k l b dii l kurulun buna ili ki k ilikin kararn, Trkiye Ti T ki Ticaret Si ili Gazetesinde Sicili G i d ilan ettirir ve irketin internet sitesine koyar.

85

2011 Deloitte Trkiye

irket ile bamsz deneti arasnda gr ayrl olursa ne olacak?

Deneti ile irket arasnda doan gr ayrlklar hakknda, ynetim kurulunun veya denetinin istemi zerine irketin merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya zerinden karar verir. Dava giderlerinin borlusu irkettir.

86

2011 Deloitte Trkiye

irketler bamsz denetime hazr olmak iin ne yapmallar ?

1. 1 irketler kltrlerinde deiiklik yapmaldrlar Bamsz d denetime hazrlk iin ilk adm olarak iletmelerin irket kltrlerini deitirmeleri ve muhasebe ve finansal raporlamaya gerekli nemi vermeleri gerekmektedir. letme yneticilerinin muhasebe finansman ve vergi konularnda fikir sahibi muhasebe, olmalar, bu konuda eitimler almalar gerekmektedir. u asebe e a s blmlerinde alan e UFRS e o usu da yeterli Muhasebe ve finans b e de a a kiilerin U S ve TTK konusunda yete Eitim almalar ve bamsz denetimin gereklilikleri hakknda bilgi sahibi olmalar salanmaldr.

87

2011 Deloitte Trkiye

irketler bamsz denetime hazr olmak iin ne yapmallar ?

2. irketlerde i denetim sistemi kurulmas gerekmektedir letmelerin bamsz denetime hazr olmalar iin nce kendi iinde bir i denetim sistemi oluturmalar nerilmektedir. denetiler tarafndan yaplan almalar irketin bamsz denetime hazr olmas asndan byk nem tamaktadr. denetilerin gerekletirdikleri almalar bamsz d denetiler iin nemli bir kant kaynadr ve denetilerin ilerini kolaylatrr. Bamsz d denetiler, i denetilerin almalarndan faydalanrlarsa denetim maliyetleri de azalacaktr.

88

2011 Deloitte Trkiye

irketler bamsz denetime hazr olmak iin ne yapmallar ?

3. Denetim Komitesi Kurulmas Bamsz denetime hazr olmak iin atlmas nerilen bir dier adm da denetim komitesi kurulmasdr. Denetim Komitesi fiili olarak denetim yapan bir organ y p g deildir. Bamsz denetim kuruluunun seimi, bamsz denetim szlemelerinin hazrlanarak bamsz denetim srecinin balatlmas ve bamsz denetim kuruluunun h aamadaki almalar d k l her d ki l l denetim k it i i gzetiminde ti komitesinin ti i d gerekletirilmelidir.

89

2011 Deloitte Trkiye

irketler bamsz denetime hazr olmak iin ne yapmallar ?


4. Denetinin Bilgilendirilmesi Denetim firmas iin etkin ve kaliteli bir bamsz d denetim yaplabilmesi iin irketin bamsz denetiye gerekli olan tm bilgileri eksiksiz ve doru olarak sunmak zorundadr. irketler b i k tl bu zorunluluk ile ilgili olarak k di alanlarn eitmek ve deneti il l l k il il ili l k kendi l l it k d t i ile ibirlii yapmalar iin tevik etmek zorundadrlar. Yeni TTK kapsamnda mali tablolarn denetimden gemesi iin sunulamamas durumunda ynetim kurulu sorumlu olmakta ve 3 ay ile 2 yl arasnda hapis cezasna maruz kalabilmektedir.

90

2011 Deloitte Trkiye

irketler bamsz denetime hazr olmak iin ne yapmallar ?


5. Denetim szlemesinin hazrlanmas irketler birlikte alacaklar denetim firmasn setikten sonra deneti ile grmeler yaparak denetimin tr, amac, kapsam, sresi konusunda szleme yapmaldr. leride k bil l id kabilecek sorunlar nleyici bi rol oynamas bakmndan szlemelerin k l l i i bir l b k d l l i hazrlanmas bamsz d denetime hazrlk faaliyetleri arasnda mutlaka yer almaldr. almaldr

91

2011 Deloitte Trkiye

lem denetisi nedir, nasl seilir ve ne yapar?

Anonim ve limited ortaklklarn tmnde kanunda belirtilen ilemler iin tmnde, iin. Bamsz deneti olma koullarn salayanlar yapabilir irketin hesaplarn tutanlar veya bamsz denetisi olamaz

lem denetisinin grevleri; 1- Sermaye irketlerinin kurulu ilemlerinin denetlenmesi, 2- Birleme szlemesi ve birleme raporunun denetlenmesi, p , 3- Blnme szlemesi ve blnme plannn denetlenmesi, 4- Tr deitirme plannn ve tr deitirme raporunun denetlenmesi, p p 5- Sermaye artrmnn ve azaltlmasnn denetlenmesi, 6- Dier ilemlerin denetimi.

92

2011 Deloitte Trkiye

zel deneti nedir, nasl seilir ve ne yapar?


Deneti, irketin hkim irketle veya topluluk irketleriyle ilikileriyle ilgili olarak snrl olumlu gr veya kanma yazs yazmsa Ynetim Kurulu irketin Kurulu, irket in topluluk tarafndan zarar uratldn aklamsa, Asliye Ticaret Mahkemesi, bu ilikiyi incelemek iin zel deneti atayabilir. Bal irketin her pay sahibi, bu konunun akla kavuturulmas amacyla, irket merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden zel deneti atanmasn isteyebilecektir. zel denetim, amaca yararl bir sre iinde ve irket ileri gereksiz yere aksatlmakszn yaplacaktr. Ynetim kurulu, irketin defterlerinin yazmalar dhil yazlarnn kasa, kurulu defterlerinin, yazlarnn, kasa kymetli evrak ve mallar bata olmak zere, varlklarnn incelenmesine izin verecektir. zel deneti, incelemenin sonucu hakknda, irketin srlarn da koruyarak, mahkemeye ayrntl bir rapor verecektir.

93

2011 Deloitte Trkiye

2011 Deloitte Trkiye

Cem Sezgin Ortak, Deloitte O t k D l itt

95

2011 Deloitte Trkiye

Altyapmz Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... l h l i k

Cem Sezgin Ortak 9 Haziran 2011

Yeni TTKya uyum, mevzuat kavrayarak tamamlayabileceimiz bir srecin tesinde; nemli altyapsal deiiklikler getirecek bir dnmdr y p g

D Paydalar

likili Kurumlar

Finans Fonksiyonu

Dier Fonksiyonlar

Hissedarlar

Yasa / Mevzuat

1
Organizasyon ve O i nsan Kayna

2
Sre

3
Veri ve Bilgi

4
Teknoloji ve Sistem

Deiim Ynetimi

97

2011 Deloitte Trkiye

Yeni yapya uyum srecinde, organizasyon ve insan faktr nemli bir unsur olarak karmza kmaktadr

Farkl bir bak as / yaklam Farkl bir yaplanma, farkl sorumluluk ve yetki alanlar Farkl bir bilgi birikimi, yetkinlik ve beceri

1. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7.

Organizasyon yapsndaki deiiklik ihtiyalarnn belirlenmesi Grev, yetki ve sorumluluklarda deiiklik ihtiyalarnn belirlenmesi Yeni karar mekanizmas, delegasyon ve onay ak gereksinimlerinin belirlenmesi Yetkinliklerle ilgili deiiklik ihtiyalarnn belirlenmesi Kadro yaps ile ilgili deiiklik ihtiyalarnn belirlenmesi Performans Ynetimi ile ilgili deiiklik ihtiyalarnn belirlenmesi Eitim ihtiyalarnn belirlenmesi

98

2011 Deloitte Trkiye

Yeni yapya uyum srecinde, organizasyon ve insan faktr nemli bir unsur olarak karmza kmaktadr

1
Organizasyonda Yeni Yaplar ve Mevcut Yapda Deiiklikler Ynetim Kurulu ve Ynetimin rgtlenmesi Dnm Lideri (gei / uyum srecinde) Denetim Komitesi (zorunlu deil) Risklerin Erken Tehisi Komitesi Yatrmc likileri / Kurumsal letiim vb. fonksiyonlarn rol Daha gl bir Raporlama Fonksiyonu VUK bak as yerine TFRS bak as & TFRS yetkinlii kazanm bir M.ler M ler kontrole ynelik yaplanmalar M.ler dndaki birim/yneticilerin de finansal bilgi ve bak asn kazanmalar Grev, Yetki ve Sorumluluklarda Yenilikler Rasyonel Sorumluluk Sistemleri: Kontrol dndaki zararlardan sorumlu tutulmama Grev ve sorumluluklarn net olmas Yetkiler ile sorumluluklarn uyumlu olmas Tekilat Ynergesi (irkette her kademede karlkl sorumluluklar) Ynetim Kurulu ve dier merciler arasnda grev ve yetki dalm ...............
99
2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTK ile birlikte, sadece Mali ler iin deil, tm irket iin i srelerinde farkl bir ileyi sz konusu olacaktr

Farkl i y p ekilleri (daha effaf) yap ( ) Farkl sre aklar ve aktiviteler Farkl kontrol noktalar (kontrol, risk, gzetim, denetim...)

1. 2. 3. 3 4. 5. 6. 7. 8.
100

Yeni prensipler, kurallar, politikalarn belirlenmesi Fonksiyonlar arasnda birlikte alma ekilleri ile ilgili deiiklik gereksinimlerinin belirlenmesi (Mali ler ve Dier Fonksiyonlar) Bamsz D B Deneti ve i k t arasndaki alma ekilleri il il ili d i iklik gereksinimlerinin t i irket d ki l kill i ile ilgili deiiklik k i i l i i belirlenmesi Sreler, i aklar ve aktivetelerle ilgili deiiklik gereksinimlerinin belirlenmesi Kontrol mekanizmas ve noktalarndaki deiiklik gereksinimlerinin belirlenmesi Srelerde risk bak asnn dahil edilmesi y y Elektronik ortamlarda ve yntemlerle yrtlecek sre ve aktivitelerin belirlenmesi Yeni dokmantasyon ihtiyalarnn tanmlanmas
2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTK ile birlikte, sadece Mali ler iin deil, tm irket iin i srelerinde farkl bir ileyi sz konusu olacaktr

2
Srelerde Yeni leyiler ve Mevcut leyite Deiiklikler Ynetim Kurulu ileyi sreleri Proaktif bir Risk Ynetimi sreci (risklerin erken tehisi) denetim sreci / sistemi kontrol sreci / yaps Gzetim sreci (zellikle devredilen yetkiler iin) Bilgi Edinme ve effaflk Sreci (Web sitesi ynetimi ve gncelleme sreci vb.) Szleme ynetimi sreci (Yeni TTK ve TFRS ile uyumlu) Bamsz denetim srecini destekleyecek sreler Mali Tablo, Risk, Faaliyet Raporu iinde yer alan finansal bilgiler , , y p y g Srelerde kurumsal yapya uyum ve dokmantasyon (Kurulu belgeleri vb.) lem denetimine tabi ilemlerin ynetimi (s.alma, birleme, blnme, sermaye hareketleri vs.) sreci Daha detayl raporlama sreleri Yeni yetki, onay, kontrol mekanizmalar perspektifiyle yaplanm sreler ....................

101

2011 Deloitte Trkiye

zellikle raporlama ihtiyalarndaki deiiklikler, veri ve bilgi ile ilgili ihtiyalar da tetikleyecektir y y

Farkl raporlama gereksinimleri Farkl veri / bilgi ihtiyalar Farkl veri dnm ihtiyalar

1.

Raporlama / bildirim gereksinimlerinin belirlenmesi - Bilginin tanmlanmas - Yeni raporlama ihtiyalar - Ezamanl farkl raporlama gereksinimleri

2. 3. 4. 5. 5

Hesaplamalar iin gerekecek verilerin belirlenmesi Veri kategorizasyonu ve envanterinin oluturulmas Yeni veri gereksinimlerini destekleyecek teknoloji sistem ihtiyalarnn belirlenmesi Veri ile ilgili sahipliklerin yeniden tanmlanmas

102

2011 Deloitte Trkiye

zellikle raporlama ihtiyalarndaki deiiklikler, veri ve bilgi ile ilgili ihtiyalar da tetikleyecektir

3
Sadece Veri deil, ayn zamanda bilgi... y g Hissedarlar/paydalar aydnlatabilecek / effaf / denetimi kolay / TFRS ile Uyumlu / Gvenli / Kurumsal Hangi veri gizli hangi veri deil (ticari sr effaflk dengesi) Artan ve Farkllaan Raporlama htiyalar 1. Yllk Faaliyet Raporu 2. TFRS Finansal Tablolar 3. Web Sitesi Bilgileri Ve daha fazlas... TFRS raporlamasndan vergi matrahna gei S kt zg TFRS Sektre TFRS bazl bte, ynetim raporlar TFRS Muhasebe Politikalar ve Uygulamalar Kitap (Ticari muhasebe asndan dzenleme deerleme ve mahsup kurallar) dzenleme, Risklerin izlenmesi ve raporlanmas Bal irketlerle ilikilerin raporlanmas (Topluluk likileri Raporu) irketler Topluluklar iin konsolide finansal denetim ........................
103
2011 Deloitte Trkiye

zellikle raporlama ihtiyalarndaki deiiklikler, veri ve bilgi ile ilgili ihtiyalar da tetikleyecektir y y rnek

104

2011 Deloitte Trkiye

Teknoloji altyaps ve yazlmlar geleneksel olarak en fazla devin karmza kt alanlardr

F kl operasyonel sistemler Farkl l i t l Farkl raporlama, konsolidasyon, i zekas sistemleri Farkl veritabanlar Elektronik ortamda yaplabilecek iler

1. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7.

Sistemde saklanmas gereken veri/bilgilerin belirlenmesi y p g p Sistemin yapmas gereken hesaplamalarn belirlenmesi Sistemdeki hesap plan, kayt ileyi mant ve muhasebe defteri yaplarnn belirlenmesi Sistemdeki veri saklama ve raporlama yapsnn belirlenmesi Elektronik ortamda yaplacak ilerin tanmlanmas Mevcut yazlmn belirlenen gereksinimler ile ne oranda rttnn deerlendirilmesi leriye dnk ihtiyalarn tariflenmesi

105

2011 Deloitte Trkiye

Teknoloji altyaps ve yazlmlar geleneksel olarak en fazla devin karmza kt alanlardr

4
Teknoloji ile ilgili birok dzenleme sz konusu Elektronik Fatura / Tebligat / Arivleme / hale / mza / Kurumsal Ynetiim / Envanter / Ticaret Sicili / Ticaret Defterleri Teknoloji ve Sistem Elektronik ortamda Genel Kurul / Ynetim Kurulu yaplmas KEP (kaytl elektronik posta) sistemi WebSitesi ve Gvenlii Bilgi koruma eriim haklar Bilgileri elektronik ortamda saklama yedekleme saklama, Ticari belgelerde yazma unvan sistemde yeniden dzenleme ............... Sistemlerle ilgili gerekli aksiyonlar alnmal Operasyonel Sistemler Raporlama, Zekas, Konsolidasyon Sistemleri p y Veri tabanlar Yeni deme / kayt tipleri: rnek: Nakdi sermaye demeleri, yneticilere yaplan demeler vb. Ticari Kar Mali Kar aras geilerin sistem zerinde izlenebilirlii ................
106
2011 Deloitte Trkiye

Tm bu deiimler yaanrken, gzard edilmemesi gereken temel unsur deiimi doru ynetebilmektir deiimi ynetebilmek tir

5
Tm bu gei ve uyum srecini nasl ynetmeliyiz?

1. 2. 3. 4. 5.

ve d paydalarn beklentilerinin net bir ekilde tariflenmesi Vizyon Paylam / Bilgilendirme / letiim / Eitim Dnm Liderinin atanmas Vergi bak asndan TTK bak asna geiin salanmas g y , g , , j, p , Organizasyon, grev ve sorumluluklar, sre, teknoloji, raporlama, veri ve dier alanlardaki deiim ihtiyalarnn uyumlu ve doru ekilde ynetilmesi Gei ve uyum srecinin planlanmas

107

2011 Deloitte Trkiye

Altyapy hazr hale getirebilmek adna ana aamadan oluan bir yaklam nermekteyiz
Analiz ve Dnm Yol Haritas (Hazrlk) Tasarm (Uyum)
Dnm Ynetimi
Dnmn bir proje olarak konumlandrlmas Dnm Lideri atanmas D ve i kaynaklarn belirlenmesi Mevcut durumun analizi (farkllk ve hazr olma analizi) Yasalar / Mevzuat Organizasyon & K Grev K, ve Sorumluluklar Yetkilendirme Sre,Politika,Prosedrler Teknoloji / Sistem Veri / Bilgi Kurumsal Ynetim Dokmantasyon Aksiyonlarn belirlenmesi ve nceliklendirilmesi Temel faktrlerin deerlendirilmesi Maliyet, K, Risk, Etki Eitim ihtiyalarnn tespiti Yazlm / sistem seimi Dnm Yol Haritasnn ve Dnm Plannn (takvim) oluturulmas ve duyurulmas
108

Uygulama (Dnm)

Dnm Yol Haritas ve Dnm Plan baz alnarak ilgili tasarmlarn yaplmas: Organizasyon emas Grev ve Sorumluluklar Yetkilendirme Matrisi Sre, Politika, Prosedrler Teknoloji / Sistem Veri Altyaps, Bilgi Ak ve Raporlama Sistematii Gerekletirilen tasarmlarn test edilmesi, gzden geirilmesi ve varsa gerekli revizyonlarn yaplmas lgili eitimlerin alnmas Gei ve Uygulama Plannn oluturulmas Yeni yapnn ve gei plannn duyurulmas

Uygulamann hayata geirilmesi Srekli izleme ve iyiletirme

2011 Deloitte Trkiye

2011 Deloitte Trkiye

Av. Lerzan Nalbantolu, Deloitte D l itt

110

2011 Deloitte Trkiye

Yeni Trk Ticaret Kanununa Hukuki Uyum ve Y l H i H k ki U Yol Haritas

Av. Lerzan Nalbantolu Hukuk Danman

Nereden balayacaz? Nasl balayacaz? Ne zaman balayacaz? Yeni TTK ciddi ykmllkler getirmektedir. Sz konusu ykmllklere hzl uyum salamamz ve kanuni ykmllkleri yerine getirmemiz nemlidir. Bu ykmllkler ile ilgili olarak i tik l ve di k llkl il il ili l k istikrarl dinamik bi bi i d i l ik bir biimde ileyen bi yap bir kurmalyz. Yeni TTK nemli frsatlar da sunmaktadr Bir ok irketin gzden karabilecei sunmaktadr. bu frsatlar deerlendirmek suretiyle nemli kazanlar salayabilir ve irketimizin ve iletmemizin ihtiyalarndan hareketle yeni almlara ynelebiliriz. Sormamz gereken sorular: Hangi sradan ie balamalyz irketlerimiz iin en doru olan yol haritasn nasl izeceiz? Nasl Balayacaz? Ne zaman balayacaz? ..veya en kt ihtimalle en ge ne zaman bitirmeliyiz ?!

112

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTK ile irketimizin, paydalar ve de hissedarlar ile srdrd ilikilerine yenileri katlrken bir ksm da deiecek... y irketlerin nc kiilerle, kurum ve kurulularla olan ilikilerini etkileyecek Ticaret Siciliyle likiler Bankayla likiler y Bamsz Denetiyle likiler lem Denetisiyle likiler Sanayi ve Ticaret Bakanl ile likiler Vergi Dairesi Bakanl ile likiler

irketlerin ortaklar ile ilikilerini etkileyecek Muhasebe sistemini etkileyecek Raporlama sistemini etkileyecek Organizasyon yapsn ve insan kaynaklarn etkileyecek
113
Yeni TTK iin yol haritas 2011 Deloitte Trkiye

Uygulamas Zorunlu olan Deiiklikleri hatrlayalm..... Genel irketin Muhasebe Dzenine likin Ykmllkler Bamsz Denetime ve lem Denetimine zg Ykmllkler Ana szlemenin Yeniden Dzenlenmesine likin Ykmllkler Ynetim rgtlenmesinin Yaplandrlmasna likin Ykmllkler g p Elektronik lemlere zg Ykmllkler irketle Ortann likilerine zg Ykmllkler Sorumluluk Kurallarndan Kaynaklanan Ykmllkler Yeni irket Kuruluundaki Ykmllkler

Ayrca irketler Topluluuna zg Ykmllkler irketin Szlemelerinin Gzden Geirilmesi Haksz Rekabetten K H k R k b tt Kanmaya likin Ykmllkler li ki Yk llkl Acentesi Olan irketlere Ynelik Ykmllkler

114

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Frsatlar hatrlayalm.....

nemli ve acil olan ve karlmamas gereken frsatlar listeler isek... Sermaye Olarak Konulabilecek Unsurlarn Artmas Kaytl Sermaye Sistemine Gei Kuruluta Halka Arz Elektronik lemlerin Salad Avantajlar irket alanlarna Hisse Verilmesi Kr Pay Avans Birlemeler, Blnmeler, Tr Deiiklikleri Tek Kiilik Ortaklklar irketin Kendi Paylarn Edinmesine Ynelik mkanlar

115

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Yol haritamz nasl belirlemeliyiz? Yeni TTKya uyum sreci ve uygulamalar irketinizin uzmanlar ile bir ve birden fazla irket d uzmann ibirliini gerekli klmaktadr. Ayrca, btnsel bir yaklam nem arz etmektedir.
1. Aama: Durum Tesbiti 2. Aama: 2 A Uzman nerileri

3. Aama: Yol Haritasnn belirlenmesi


irketin yol haritas irket yneticileri ve ikinci aamada belirttilen incelemeyi yapan uzmanlar ile hepberaber olarak birlikte belirlenmesi uygun olacaktr.

4. Aama: Yol Haritasnn Ynetimi

irketlerin mali, hukuki ve ticari durumunun tespit edilmesi en nemli balang noktasdr. Yol haritas iinde en nemli iki konunun birincisi TMSye (UFRS) gei ve iki i i d i ikincisi de bamsz denetimdir.

Yeni TTKda yer alan zorunluluklar ve frsatlarn bi i f tl bizim irketimiz iin deerlendirilmesi ve bu kapsamdaki nerileri ieren uzman(lar)n grnn alnmas uygun olacaktr.

irketinizin Yeni TTKya uyumunu salamak amacyla yukarda belirtilen 4 aamann tamamlanmas ve bir TTK uyum lideri atamas uygun olacaktr.

116

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (1) irketin Muhasebe ve Evrak Kayt Dzenine likin Ykmllkler Muhasebeye ilikin teknolojik altyapnn dntrlmesi gerekmektedir. Muhasebe kadrolarnn UFRS eitiminden geirilmesi gerekmektedir. irketin ticari evrak sisteminin elektronik ortamda tutulmaya hazr hale getirilmesi gerekir. Modern bilgi teknolojileri hzla devreye sokulmaldr.

Zamanlama:1 Ocak 2013

117

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (2) Bamsz Denetime ve lem Denetimine zg Ykmllkler Bamsz denetime ve ilem denetimine temel hazrlk UFRS ye uyumlu TMSye hazrlk, UFRSye TMS ye geiin hzla salanmasdr. Evrak ve kayt ynetiminin standardizasyonu da temel ikinci admdr admdr. Hzla i denetim ve risklerin erken tehisi mekanizmalar kurulmaldr.

Zamanlama:1 Ocak 2013

118

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (3) Ana szleme Deiikliklerine zg Ykmllkler Her irketin ana szlemesini TTKnn getirdii ykmllkler k llkl ve yeni imkanlar gzetilerek Yeni TTKya uyumlu hale getirmesi ve ana szlemesini tadil etmesi gerekmektedir.

Zamanlama : En ge 14 Austos 2012 tarihine kadar

119

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (4) Ynetim rgtlenmesine likin Ykmllkler irket ynetim kurulu yelerinin en az drtte biri yksek renim grm y y y g kimselerden seilmelidir. irketin tekilat ynergesi hazrlanmaldr. y g Tekilat ynergesinde ynetim kurulunun st dzey yneticilerin grev tanmlarna ve yetki ayrmlarna yer verilmelidir. Mmkn olduu kadar hzl bir biimde ynetim kurulu yelerinin sorumluluu sigortalanmaldr. Mmknse ynetim kurulunda bamsz ynetim kurulu yelerine yer verilmelidir.

120

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (4) Ynetim rgtlenmesine likin Ykmllkler Ynetim kurulu yelerinizden en az birinin, Trk vatanda ve Trkiyede ikamet y , y etmesi ve irketi temsil yetkisine sahip olmas gerekmektedir. Ynetim kurulu yelerine yaplacak demeler, kstaslar itibariyle ana y y y szlemede ve somut ierii itibariyle genel kurul kararnda belirlenmelidir. Yneticilerin ald cret, huzur hakk, ikramiye, kazan pay gibi tutarlarn toplamnn internet sitesinde ilan edilecei gznnde tutulmaldr. irket yneticilerinin, yaknlarnn ve bu kiilerin ortak olduu irketlerin, irketten dn l d almas yasaklanmaktadr. Y kl kt d Yasak ihl l edilirse, irket alacakllar, yasa k ihlal dili ik t l kl l ihlal eden kiilere bavurabileceklerdir. Bu itibarla, anlan kiilerin irket ile olan dn ve teminat ilikileri tasfiye edilmelidir. irket, ynetim kurulu yelerinin bilgi edinme hakknn karlanmasna zen gstermelidir.

121

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (4) Ynetim rgtlenmesine likin Ykmllkler Ynetim kurulu, ynetim tekilat zerinde st gzetim faaliyetini eksiksiz bir biimde yerine getirmesini salayacak nlemler almaldr (raporlama, bilgi ak vb.) i k t ynetimi yllk faaliyet raporunu, kanunun d yeni k t l irket ti i ll k f li t k ngrd i kstaslara gre hazrlamaldr. B rapor ba ms denetimden geirilmelidir ve irketin internet sitesinde Bu bamsz e yaymlanmaldr.

Zamanlama: 1 Temmuz 2012

122

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (5) Elektronik lemlere zg Ykmllkler irket, gvenli elektronik imza edinmeli, kurulacak olan KEP (kaytl elektronik posta sistemine) ye olmaldr. Yeni TTK ile tm kaytlarn dzenli tutulmasna ve saklanmasna ilikin olarak getirilen kurallar, evrak dzeninn oluturulmasnda dikkate alnmaldr. irketin belgelerinde ve yazmalarnda, ticaret unvan, sicil numaras, merkezi, tacir sermaye irketi ise taahht edilen ve denen sermaye, internet sitesinin adresi ve numaras gsterilmelidir.

123

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar: ACL OLANLAR (5) Elektronik lemlere zg Ykmllkler irketin internet sitesi yoksa bir an nce kurulmal, mevcut ise bu internet sitesi, TTK nn TTKnn ngrd bilgi toplumu verileriyle donatlmal ve srekli gncel tutulmaldr. Z Zamanlama : t l nternet sitesi 01 07 2013 t ihi k d k l l d t it i 01.07.2013 tarihine kadar kurulmalardr.

124

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar : KANUNUN YRRLYLE BRLKTE SZKONUSU OLACAK ZORUNLULUKLAR (6) irketle Pay Sahipleri Arasndaki likilere zg Ykmllkler Sermaye paylarnn banka araclyla denmesi zorunlu tutulmaktadr. Pay senetlerinin baslmas zorunlu hale gelmektedir. Ortan ve yneticinin irketten dn almas yasaklanmaktadr. Ortak irketle piyasa koullarnda ilem yapabilecek irketle mal ve hizmet Ortak, yapabilecek, tedariki ilikisine girebilecektir. Buna karlk irketten piyasa koullar dahilinde dahi dn alamayacaktr. Zamanlama : 1 Temmuz 2012

125

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar : : KANUNUN YRRLYLE BRLKTE SZKONUSU


OLACAK ZORUNLULUKLAR

(7) Sorumluluk Kurallarndan Kaynaklanan Ykmllkler Yeni TTK ile yneticilere ve ortaklara hukuki ve cezai sorumluluk ngren kurallar getirilmektedir. irketler bu kurallar dikkatle incelemeli, idrak etmeli, uygulamalarnda dikkate almaldr. Zamanlama : 1 Temmuz 2012/internet sitesi 1 Temmuz 2013

126

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Genel Zorunluluklar

(8) Yeni irket Kuruluundaki Ykmllkler irket kurma sreci daha ayrntl hale getirilmitir. Sermayenin korunmas fikri n plana kmaktadr kmaktadr. Ana szleme ile birlikte kurucular beyannn hazrlanmas gerekmektedir. Ayni sermayeye ve nakdi sermayeye ilikin zellikler sz konusudur. Kurulu srecinin eksiksiz yrtlmesi iin, ilem denetimi devreye girmektedir. Zamanlama: 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kurulacak bir irket otuz gn iinde tescil ve ilan edilmelidir.

127

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Cezai Yaptrmlar Adli P Para C Cezas


Defter tutma ykmllklerini ihlal edenler, TMSye uymayanlar, defterlerin al ve kapanlarn onaylattrmayanlar, belirli konularda doru beyanda bulunmayanlar ve doru belge dzenlemeyenler, d l l irket kurucularnn geree aykr beyanname tanzimleri, irketten yasaa ramen dn alanlar, Ti Ticaret Sicil mdr t f d t t Si il d tarafndan tescile d il davet t edildii halde kendisine verilen sre iinde tescil isteminde bulunmayan ve kanma sebeplerini de bildirmeyen kiilere idari id i para cezas ngrlmektedir. l kt di

Adli P Para C Cezas ve H i C Hapis Cezas


nternet sitesi kurma veya gncelleme ykmllklerini yerine getirmeyenler (3 aya kadar) Ynetim Kurulu yelerinin irketin gizli bilgilerini saklama ykmllne aykr davrananlar (1 yla kadar), Tescil ve kayt iin bilerek geree aykr beyanda bulunanlar ( aydan iki yla kadar) irketlerin kurulu, sermaye arttrm, azaltlmas veya menkul kymet ihrac ile belge ve taahhtnamalerinin kanuna veya geree aykr olmas (1 yldan 3 yla kadar) Taahht olunmam veya denmemi sermayeyi taahht edilmi veya denmi gibi gstermek ( aydan iki yla kadar) Denetiler tarafndan istenmesine ramen gerekli bilgi ve belgeleri vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarnn grevlerini yapmalarn engelleyenler, fiilleri daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde ( aydan iki yla kadar )

128

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

zel durum ykmllkleri

irketler Topluluuna zg Ykmllkler irketin Szlemelerinin Gzden Geirilmesi Haksz Rekabetten Kanmaya likin Ykmllkler Acentesi Olan irketlere Ynelik Ykmllkler

129

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

zel durum ykmllkleri

(1) irketler Topluluuna zg Ykmllkler Yeni TTK ile geni sorumluluk kurallar getirilmektedir. Hakim irket, hakimiyeti ktye kullanmas halinde sorumlu tutulacaktr irket tutulacaktr. Hakim irket ayn zamanda gven sorumluluu altnda olacaktr. Tm bal irketlerde ynetim kurulu, hakim irketle bal irket arasndaki ilikileri ortaya koyan bir rapor dzenlemelidir. irket, topluluk ii bilgi akn salkl bir biimde salamaldr. Zamanlama: 1 Temmuz 2012

130

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

zel durum ykmllkleri

(2) irketin Taraf Olduu Szlemelerin Gzden Geirilmesi Faiz, temerrt, genel ilem artlar gibi konularda yeni dzenlemeler getirilmektedir. Haksz rekabete ilikin kurallar btnyle yenilenmektedir. S l Szlemelerin, Y i TTK l i Yeni TTKya uyum anlamnda gzden geirilmesi gerekmektedir. l d d i il i k kt di Zamanlama: 1 Temmuz 2012

131

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

zel durum ykmllkleri

(3) Haksz Rekabetten Kanmaya zg Ykmllkler Yeni TTK ile haksz rekabet, batan aa yeniden dzenlenmektedir. Bata aldatc reklam ve sat yntemleri olmak zere zere, irketlerin her trl pazarlama uygulamalarn ve pazar davranlarn haksz rekabetten kanma anlamnda gzden geirmeleri gerekmektedir. Zamanlama: 1 Temmuz 2012

132

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

zel durum ykmllkleri

(4) Acentesi Olan irketlere zg Ykmllkler Yeni TTK ile acentesi olan irketlere (kanunun deyimiyle mvekkillere) eitli ykmllkler getirilmektedir. Sz konusu ykmllklere, portfy tazminat, acenteye getirilen rekabet k tl t ti il k b t kstlamalarna k ll l zg kurallar, acentenin cret hakkna ilikin kurallar rnek olarak gsterilebilir. Zamanlama: 1 Temmuz 2012

133

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Yol Haritas ...en ge tarihler

Deloitte tarafndan hazrlanan ekli takvimlerde yer alan tarihler TTKnn getirdii zorunlu uygulamalara irketlerin hazr olabilmesi iin tavsiye edilen en ge tarihlerdir tarihlerdir. Yol haritamz yukarda aklanan ve Deloitte tarafndan hazrlanan tabloda yer alan tarihlere uygun olarak y p yg yapmasn neririz. kincil mevzuat yaynlandnda irketimizin Yeni TTKya hazr olmas iin nemli tarihler ve detaylar daha da netleecektir.

134

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Yol Haritas ...en ge tarihler


2011 Ay Genel..Alt yap allmas Analiz ve Dnm Yol Haritas (Hazrlk) Dnm Lideri atanmas Mevcut durumun analizi Yasalar / Mevzuat Organizasyon & K Grev ve Sorumluluklar Sreler Teknoloji / Sistem Kurumsal Ynetim Dnm Yol Haritasnn ve Dnm Plannn (takvim) oluturulmas T Tasarm (U (Uyum)Dnm )D Yol Haritas ve Dnm Plan baz alnarak ilgili tasarmlarn yaplmas U Uygulama (D ) l (Dnm) 7 8 9 10 11 12 01 02 3 2012 4 5 6

biti 31-10-2011

Biti 01-01-2012

uygulama
2011 Deloitte Trkiye

135

Yol Haritas...en ge tarihler


2012 Ay 1. irketin Muhasebe ve 1 i k ti M h b Evrak Kayt Dzeni TFRSye gei iin software seimi veya mevcut sistemin t i t i gelitirilmesi 01-01-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

irket alanlarnn TFRSkonusunda eitilmeye balanmas

01-01-2012

TFRS transition almalarna balanlmas

01 03 2012 01-03-2012

Kapan mali tablolarnn VUKa gre hazrlanmas/stok . Al mali tablolarnn TFRSye gre yaplmas

31-12-2012

01-01-2013

136

2011 Deloitte Trkiye

Yol Haritas...en ge tarihler

2012 Ay 2.Bamsz Denetim Bamsz Deneticinin Seimi n alma faaliyetlerinin gerekletirilmesi n planlamann yaplmas Denetim plannn oluturulmas Bamsz Denetim balangc Deneti seilmesi son tarih 01-01-2013 01-03-2013 01-06-2012 01 06 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

137

2011 Deloitte Trkiye

Yol Haritas ...en ge tarihler

2012 Ay 3.Genel ykmllkler Ana szlemenin Yeniden Dzenlenmesine likin Ykmllkler Ynetim rgtlenmesinin Yaplandrlmasna likin Ykmllkler Elektronik lemlere zg Ykmllkler irket Pay Sahipleri likilerine zg Ykmllkler Sorumluluk Kurallarndan Kaynaklanan Ka naklanan Ykmllkler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14-08-2012 01-07-2012

KEP...vs....01-07-2012

internet.. 01-07-2013

01-07-2012

01-07-2012 01 07 2012

138

2011 Deloitte Trkiye

Yol Haritas ...en ge tarihler

2012 Ay 4. zel Ykmllkler irketler Topluluuna zg Ykmllkler irketin Taraf olduu Szlemelerinin Gzden Geirilmesi Haksz Rekabetten Kanmaya likin Ykmllkler Acentesi Olan irketlere Ynelik Ykmllkler 01-07-2012 01-07-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01-07-2012 01-07-2012

139

2011 Deloitte Trkiye

Feragat beyan Sz konusu materyaller ile ieriindeki bilgiler, Deloitte Trkiye tarafndan salanmaktadr ve belirli bir konunun veya konularn ok geni kapsaml bir ekilde ele alnmasndan ziyade genel erevede bilgi vermek amacn tamaktadr. Buna uygun ekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amac, muhasebe, vergi, yatrm, danmanlk alanlarnda veya dier trl profesyonel balamda tavsiye veya hizmet sunmak deildir. Bilgileri kiisel finansal veya ticari kararlarnzda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade konusuna hakim profesyonel bir danmana bavurmanz tavsiye edilir. ziyade, edilir Bu materyaller ile ieriindeki bilgiler, olduklar ekliyle sunulmaktadr ve Deloitte Trkiye, bunlarla ilgili sarih veya zmni bir beyan ve garantide bulunmamaktadr. Yukardakileri snrlamakszn, Deloitte Trkiye, sz konusu materyal ve ieriindeki bilgilerin hata iermediine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karladna dair bir gvence vermemektedir. Deloitte Trkiye, satlabilirlik, mlkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, gvenlik ve doruluk konularndaki garantiler de dahil olmak zere her trl zmni garantiden burada feragat etmektedir. Materyalleri ve ieriindeki bilgileri kullanmnz sonucunda ortaya kabilecek her trl risk tarafnza aittir ve bu kullanmdan kaynaklanan her trl zarara dair risk ve sorumluluu tamamen tarafnzca stlenilmektedir. Deloitte Trkiye, sz konusu kullanmdan dolay, (ihmalkarlk kaynakl olanlar da dahil olmak zere) szlemeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksz fiilden doan her trl zel, dolayl veya arzi zararlardan ve cezai tazminattan dolay sorumlu tutulamaz.

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Yeni TTK iin yol haritas

2011 Deloitte Trkiye

Soru - cevap

142

2011 Deloitte Trkiye