You are on page 1of 5

BI TP T LUN CHNG NIT PHOTPHO.

Bi 1: B tc chui phn ng ha hc sau: a) Oxi axit nitric axit photphoric canxi photphat canxi dihidrophotphat. b) + H2SO4, toc + NaOH, to , Mui (A) 1 3 2 Axit 8 (D) (Mu nu) 9 (F) 6 + (K) 7 5 (B) + (K) 4 (C)

Bi 2: Hon thnh cc phng trnh phn ng theo s sau: A1 A2 P cao, to + NaOH A 4 4 (kh) 1 Bit rng phn t A1 gm C, H, O, N vi t l khi lng tng ng l 3:1:4:7 v trong phn t ch c 2 nguyn t nit. Bi 3: Hon thnh cc phn ng sau y v xc nh cc cht ghi bng ch: 450oC A + B C Fe C + HCl D Zn + HCl E + B D + AgNO3 F + G to F A + I + H B + I H Bi 4: B tc, cn bng v gi tn cc cht: a) + HCl Kh A + H2O dd A 2 1 NH3 + CO2 + H2O 2 3 + H2SO4 long A3(kh)

+ NaOH Kh 3

+ HNO3 4

nung 5

D + H2O

b) KMnO4 + PH3 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + H3PO4 + NO. c) Zn + HNO3 Khng thu c sn phm kh. d) + dd A Na2CO3 Fe(OH)3 + B + G 1 2 NH3, k + H2O D H o 3 t ,P

4 5

+ H2SO4 long + NaOH

G (kh) K (kh)

e) A 1 B 2 C 3 A 4 D 5 E 6 A 7 A 8 F 9 G 10 G H

f) NH4HSO4
10 11

NH3
12

9 1

NO Cu
2 7

NO

NO2
8 o

HNO3 ? Br2
5

Al(NO3)3

6 o

HCl g)
A1

Fe(OH)2

Cu(NO3)2 O2
3

NaOH
1

A2

HCl
2

A3

A4

NH3
4

A5

A6

BaCl2
6

A7

AgNO3
7

A8

Vi A1 l hp cht ca S v 2 nguyn t khc, c M = 51 vC. h) NH4NO3


1

N2

2 3

NH3

NH4Cl

NH4NO3

i) Amoniac nit (II) oxit nit ioxit nit nhm nitrua Bi 5: B tc v cn bng cc phn ng oxi ha kh sau bng phng php thng bng electron: a) Fe3O4 + NO3- + H+ NxOy + . b) HxIyOz + H2S I2 + S + H2O c) MnO4- + SO3- + MnO42- + SO42- + d) FexOy + HNO3 NnOm + e) FeS2 + H2SO4 (long) f) As2S3 + HNO3 + H2O g) Al + HNO3 N2O + NO + (T l nN2O : nNO = 1) h) FexOy + H2SO4 (nng) SO2 + i) M2(CO3)n + HNO3 M(NO3)m + NO + j) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 k) FeS + HNO3 NO + SO42- + + l) Fe(OH)2 + HNO3 long + + m) R (ch c mt ha tr n) + HNO3 NO + + n) FeS2 + HNO3 c, nng + + + o) Cu + HCl + NaNO3 + + + p) KMnO4 + KNO2 + H2SO4 + + + + Bi 6: Trong iu kin th nghim c th, Al tc dng vi HNO3 to hn hp kh X gm: NO, NO2 theo phng trnh phn ng: Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO2 + NO + H2O Hy cn bng phng trnh phn ng oxi ha kh cho mi trng hp sau; a) dX/40 = 1,02. b) dX/40 = 1,122. Bi 7: Cho mt ming Al (hoc Zn) vo dung dch cha NaOH v NaNO3 th thy thu c hn hp kh H2 v NH3. Vit cc phng trnh phn ng di dng phn t v dng ion. Gi : NO3- trong mi trng H+ c 2

kh nng oxi ha nh HNO3; NO3- trong mi trng trung tnh khng c kh nng oxi ha; NO3- trong mi trng kim (OH-) c th b Al (hoc Zn) kh n NH3. Bi 8: Ha tan hon ton hn hp FeS2 v FeCO3 trong HNO3 c, nng c dung dch A; hn hp kh NO2 v CO2. Cho dung dch A tc dng vi BaCl2 d c kt ta trng v dung dch B. Cho dung dch B tc dng vi NaOH d c kt ta nu. Vit cc phng trnh phn ng xy ra. Bi 9: Vit cc phng trnh phn ng gia st II xt vi dung dch HNO3 c, nng v cho bit chng thuc loi phn ng oxi ha kh hay trao i. Bi 10: Cho NO2 tc dng vi dung dch KOH d. Sau ly dung dch thu c cho tc dng vi Zn sinh ra hn hp kh NH3 v H2. Vit cc phng trnh phn ng xy ra. Bi 11: Hon thnh nhng chui phn ng sau: + HNO3 O2 Fe3O4 A NO O2 (2) (3) (4) (1) a. . 0 t NO NO2 (4) HNO3 NH4NO2 A (3) (1) (2) b. . 0 t NH4NO3 Ba(NO3)2 A (3) CuO Cu(NO3)2 (1) (2) (4) c. . 0 t NH3 A Al2O3 Al(NO3)3 O2 (3) (1) (2) (4) d. . A NaNO2 NH4NO3 NaOH NaNO3 (1) (3) (4) (2) e. . 0 t P (1) H3PO4 (2) K3PO4 (3) KNO3 A(r) (4) f. . 0 HNO3 H2SO4 CuSO4 Cu(NO3)2 t A(k) (1) (3) (2) (4) g. . 0 t HNO3 (1) Fe(NO3)3 (2) A Cu(NO3)2 CuO (3) (4) h. . 0 t + Mg Zn(NO3)2 NO2 (2) HNO3 A (4) O2 (1) (3) i. . Bi 12: Hon thnh chui phn ng sau: a. Nit nit (II) oxit Nit peoxit nit amoniac amoni nitrat nit. b. Nit amoniac amoni sunfat amoniac nit nit monoxit nit dioxit axit nitric amoni nitrat dinit oxit. c. Amoni nitrit nit nhm nitrua amoniac amoni clorua amoniac. d. Canxi photphat photpho canxi photphua photphin diphotpho pentaoxit axit photphoric natri photphat bc photphat. e. St hydro amoniac ng ng (II) nitrat nit dioxit axit nitric axit photphoric canxi photphat canxi dihydrophotphat. Bi 13: Dn lung kh amoniac vo bnh ng kh cacbonic trong iu kin nhit v p sut cao th thu c sn phm A cha cc nguyn t C, H, O v N vi t l khi lng tng ng l 3:1:4:7 v trong phn t A ch c 2 nguyn t nit. Cho A phn ng vi nc thu c B. Chia B lm 2 phn: Phn 1 tc dng vi H2SO4 long cn phn 2 cho tc dng vi dung dch NaOH. Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng xy ra. Bi 14: Trn 200ml dung dch natri nitrit 3M vi 200ml dung dch amoni clorua 2M, un nng. Tnh VN2 sinh ra, tnh CM cc mui. 3

Bi 15: Trn 4 lt N2 v 14 lt kh H2 trong bnh 4000C vi xc tc, thu c 16,4 lt hn hp kh (cng iu kin). Tnh V (NH3) v hiu sut ca phn ng. Bi 16: Phi dng bao nhiu lt kh N2 v H2 ktc iu ch c 17g NH3, bit hiu sut phn ng l 25%. Cn bao nhiu ml dung dch HCl 0,1M trung ha lng NH3 trn. Bi 17: Bng phng php ha hc hy phn bit cc dung dch: HCl, HNO3 v H2SO4. Bi 18: Bng phng php ha hc hy phn bit cc dung dch: HCl, HNO3, H2SO4 v H3PO4. Bi 19: Bng phng php ha hc hy phn bit cc dung dch sau: NaCl, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, CuSO4. Bi 20: Bng phng php ha hc hy phn bit: amoni sunfat, amoni clorua v natri nitrat. Bi 21: Bng phng php ha hc, ch dng mt ha cht duy nht hy phn bit cc dung dch sau: NaCl, AlCl3, FeCl3, ZnCl2. Bi 22: C 4 l khng dn nhn ng ring bit tng dung dch sau: H3PO4, BaCl2, Na2CO3 v (NH4)2SO4. Ch s dng dung dch HCl hy nu cch phn bit cht ng trong mi l. Bi 23: Cho 1,5 lt amoniac (ktc) i qua ng ng 16g ng (II) oxit nung nng. Sau khi phn ng phn ng hon ton thu c mt cht rn X. a. Tnh khi lng ng (II) oxit b kh. b. Tnh th tch dung dch HCl 2M tc dng vi X. Bi 24: NH3 phn ng c vi tt c cc cht trong dy no? A. H2SO4, PbO, FeO, NaOH. B. HCl, KOH, dd FeCl3, Cl2. C. Fe(OH)2, HNO3, CuO, CuCl2. D. HCl, O2, Cl2, CuO, dd AlCl3. Vit cc phng trnh ha hc ca cc phn ng xy ra trong trng hp em chn. Bi 25: Tm cng thc phn t ca mui amoni photphat v gi tn thng dng ca mui ny bit rng mun thu c 10g mui cn phi dng 20g dung dch axit photphoric 37,11%. Bi 26: Cho 3 ming Zn ging nhau vo 3 cc ng dung dch HNO3 nng khc nhau: - cc 1 c kh khng mu, ha nu trong khng kh. - cc 2 c kh khng mu, khng mi, khng chy, hi nh hn khng kh. - cc 3 khng thy kh thot ra, nhng nu ly dung dch sau khi Zn tan ht cho tc dng vi dung dch NaOH d th thot ra kh c mi khai. Hy vit phng trnh ha hc ca phn ng di dng phn t v ion thu gn. Bi 27: Mt hn hp X gm bt Fe v MgO ha tan va trong dung dch HNO3 to ra 0,112 lt kh ( 27,30C; 6,6 atm) khng mu ha nu ngoi khng kh. Hn hp mui khan thu c nng 10,22g. a.Tnh % khi lng mi cht trong hn hp u. b. Tnh th tch dung dch HNO3 0,8M tham gia phn ng. Bi 28: Cho a gam hn hp Cu v CuO vi t l khi lng 2:3. Hn hp ny khi tc dng ht vi dung dch HNO3 2M (d=1,25) th nhn c 4,48 lt NO (00C, 2atm). Tm a v khi lng dung dch axit nitric cn dng ha tan a gam hn hp trn. Bi 29: Ha tan hon ton 0,368g hn hp Zn v Al cn va 25 lt dung dch HNO3 0,001M. Sau phn ng thu c 3 loi mui. Tnh thnh phn trm theo khi lng mi kim loi trong hn hp v khi lng mui. Bi 30: C 2 ng nghim: - ng 1: ng dung dch KNO3. - ng 2: ng dung dch H2SO4 long. + Cho vo mi ng nghim mt ming vn ng nh. Quan st hin tng. + 2 ng nghim vo nhau v un nh. Quan st hin tng, gii thch v vit phng trnh ha hc ca cc phn ng xy ra. Bi 31: Cn bng cc phn ng oxi ha kh sau: a. Cu2S + HNO3 + + NO2 + b. Fe + HNO3 NxOy + c. FeS + HNO3 NO + d. As2S3 + HNO3 H3AsO4 + NO + H2SO4 e. HNO3 + Zn NO + N2O (nNO:nN2O= 3:1) + 4

f. FexOy + HNO3 NO + Bi 32: Cho 6,4g kim loi A tan ht trong dung dch HNO3 to mui nitrat kim loi ha tr (II) v 4,48 lt kh B (ktc). Kh B l oxit ca nit v dB/H2 = 23. Xc nh A. Bi 33: Cho 7,22g hn hp gm Fe v kim loi M ha tr khng i. Chia hn hp lm 2 phn bng nhau. ha tan ht phn 1 trong dung dch HNO3 thu c 1,792 lt kh NO duy nht (ktc). Ha tan phn 2 trong dung dch HCl d c 2,128 lt kh (ktc). Xc nh M v tnh thnh phn phn trm theo khi lng mi kim loi trong hn hp X. Bi 34: Ha tan hon ton 11,7g bt Zn trong dung dch HNO3 long thu c dung dch A v hn hp kh N2 v N2O c th tch l 0,672 lt (ktc). Thm NaOH d vo dung dch A, un nng th c kh bay ra. Kh ny tc dng va vi 100ml dung dch HCl 0,1M. a.Vit phng trnh ha hc ca cc phn ng xy ra dng phn t v ion rt gn. b. Tnh % th tch N2 v N2O sinh ra. Bi 35: Khi nung 15,04g nitrat ng (II) thy cn li 8,56g cht rn. Tnh % nitrat ng b phn hy v xc nh thnh phn cht rn cn li. Bi 36: Nhit phn hon ton m gam hn hp nhm nitrat v natri nitrat th thu c 1,89g cht rn v 1,064 lt hn hp kh A (ktc). Tnh m v thnh phn % v th tch cc kh trong A. Bi 37: Ti sao khng c trn supephotphat vi vi? Bi 38: Phn m amoni clorua thng ch cha 23% N. a.Tnh khi lng phn bn cung cp 60kg N cho t. b. Tnh hm lng % amoni clorua c trong phn m trn. (S: 161kg 87,9%) Bi 39: Phn superphotphat kp thng ch c 40% P2O5. Tnh hm lng % ca canxi dihydrophotphat trong phn bn ? (S: 65,9%) Bi 40: Phn kali KCl c sn xut t qung sinvinit (l hn hp NaCl v KCl) thng cha 50% K2O. Tnh hm lng % ca KCl trong phn bn ? (S: 70,2%). Bi 41: Superphotphat n c iu ch t mt loi qung c cha 73% Ca3(PO4)2; 26% CaCO3 v 1% SiO2. a.Tnh khi lng dung dch H2SO4 65% tc dng vi 100kg qung trn. b. Superphotphat n thu c gm nhng cht no? Tnh t l % P2O5 trong loi supephotphat n trn. Bi 42: C th iu ch phn hn hp nitrophoka bng cch trn: amoni nitrat, amoni hydrophotphat v kali clorua. Hi cn ly mi cht bao nhiu gam thu c 100kg phn c cha 14% mi thnh phn dinh dng N, P2O5 v K2O.