You are on page 1of 5

N TP VT L 11 HKII

1. Khi nim t thng? Biu thc? cc trng hp c bit?


- T thng ru r = B.S .cos ( = n.B )

- Cc trng hp c bit : =0 max = BS 0 min = BS = 180 =0 = 900 Nu c N vng dy = B.S .N .cos Dng in cm ng xut hin trong mch kn c chiu sao cho t trng cm ng c tc dng chng li s bin thin ca t thng ban u qua mch kn u r ur u : B Bc u r ur u : B Bc Dng in cm ng xut hin trong b mt cc khi kim loi do chuyn ng trong mt t trng hoc c t trong mt t trng bin thin gi l dng in Foucault Mt s ng dng: o B phanh in t ca t hng nng o Dng c o in , un nng kim loi

2. nh lut Lenxo v chiu ca dng in cm ng


-

3. Dng in Fuco. K vi ng dng


-

4. Sut in ng cm ng. nh lut Faraday ( nh lut cm ng in t). Chuyn ho nng lng trong hin tng cm ng in t.
Sut in ng cm ng l sut in ng sinh ra dng in cm ng. nh lut Faraday : ln sut in ng cm ng xut hin trong mch kn t l thun vi tc bin thin ca t thng qua mch kn : o c = t Bn cht ca hin tng cm ng in t l qu trnh chuyn ho c nng thnh in nng Mt mch kn c cng dng in I gy ra mt t trng, t trng gy ra t thng gi l t thng ring ca mch. o = LI
7 Cm ng t trong ng dy : L = 4 .10

5. Khi nim t thng ring? Biu thc?

6. Cc biu thc:
N .I l t cm ca ng dy:

o C li khng kh : L = 4 .107 o C li st : L = 4 . .107

N2 .S l

N2 .S l

7. Hin tng t cm l g?
L hin tng cm ng in t xy ra trong mt mch c dng in m s bin thin t thng qua mch c gy ra bi s bin thin ca cng dng in trong mch . n nh th no khi : a. ng kho K b. Ngt K a. n 1 sng ln ngay con n 2 sng t t b. n 1 tt ngay cn n 2 bng ln trc khi tc

8. Biu thc sc in ng t cm:


tc = L.
I t

9. Nng lng t trng ca ng dy t cm? Biu thc?


L nng lng c tch lu trong ng dy t cm khi c dng in chy qua 1 o W = LI 2 2 Thu knh l mt khi cht trong sut , gii hn bi hai mt cong, thng l hai mt cu, mt trong hai mt c th l mt thng o TKHT : ra knh mng, phn gia dy TK li o TKPK: ra knh dy, phn gia mng YK lm Qui c v du : o Vt tht : d>0 nh tht d >0 o Vt o : d<0 nh o d<0 TKHT : f >0 D>0 TKPK : f <0 D < 0 Nu chm tia ti song song trc chnh ca mt thu knh th chm tia l s hi t, hoc ko di hi t v mt im F nm trn trc chnh ca thu knh , gi l tiu im nh chnh ca thu knh Trc chnh ca thu kinh th vung gc vi thu kinh v qua quang tm O Tia ti i qua quang tm O th tia l truyn thng Tia sng ti song song trc chnh, tia l hoc ng ko di tia l qua F tiu im nh chnh Tia sng ti ( hoc ng ko di tia ti) qua F th tia l song song trc chnh Tia ti song song trc ph th tia l qua tiu im nh ph

10. nh ngha thu knh? Phn loi? Qui c v du?


-

11. nh ngha tiu im nh chnh ca thu knh? nh ngha tr chnh ca thu knh?

12. ng i ca cc tia sng c bit qua thu knh

13.Cng thc thu knh :


d .d ' f = d +d' 1 1 1 d '. f = + d= f d d' d ' f df d'= d f d =d=2f k=1 - thu tinh th tng ng TKHT - mng li c vai tr nh phim ca my nh d ' k= d k= f f d f d' k= f k>0 : nh v vt cng chiu k<0 : nh v vt khc chiu

AB = k AB V tr c bit nh cao bng vt

14. Cu to ca mt t ngoi vo ? B phn no tng t TK? B phn no tng t mn nh?


- Cu to mt : + gic mc ( mng gic) + thu dch + lng en ( tu dn tc) + con ngi + thu tinh th + dch thu tinh + vng mc ( mng li) . im vng V im m M

15. S iu tit ca mt l g? im cc cn? cc vin? gii hn nhn r ca mt? cng thc bin thin t ca mt.
- S iu tit ca mt l s thay i cong ca thu tinh th thay i tiu c( t) ca n cho nh ca vt cn quan st hin r trn vng mc. - im cc cn: (Cc) im gn mt nht m vt t ti m mt phi iu tit ti a. Tiu c ca thu tinh th nh nht - im cc vin (Cv) l im xa mt nht, vt t ti mt nhn r khng cn iu tit, mt khng c tt Cv v cc. - Khong t Cc n Cv gi l gii hn nhn r ca mt. 1 1 - bin thin t ca mt : D = OCc OCv

16. Gc trng vt l g? Mng sut phn li mt l g? Gi tr trung bnh?


- Gc trng vt l gc to bi 2 tia sng i t 2 u A v B ca vt qua quang tm O vo mt AB tan = OA - Nng sut phn ly ca mt : l gc trong nh nht min gia hai im A v B m mt cn c th phn bit c 2 im . Khi A v B nm trn 2 t bo nhy sng cnh nhau - Nng sut phn ly thuc tng mt, trung bnh min 1' 1/ 3500 rad

17. Khi nim mt cn ? c im? cch khc phc?

- Mt cn th l mt khi khng iu tit , tiu im nh chnh ca thu tinh th nm trc vng mc. (f max < OV) - c im: + Cv gn hn mt bnh thng ( <2m) + Cc ca mt rt gn mt

+ Mt cn th khng nhn r vt xa Cch khc phc: o Mt cn th eo knh phn k c t thch hp sao cho nhn vt v cc qua knh cho nh o hin ln im cc vin ca mt, khi mt nhn r nh ny m khng phi iu tit. Fk= -Ocv + l

18. Khi nim mt vin? c im? Cch khc phc


- Mt vin th l mt khng iu tit tiu im nh chnh ca thu tinh th nm sau vng mc (f max > OV) - c im: + Mt vin th nhn vt v cc phi iu tit + Cc mt vin xa hn mt thng ( OCv > 25 cm ) + Cv o sau mt - Cch khc phc: o eo TKHT c t thch hp 19. Mt lo l g? Cch khc phc. - im cc cn Cc di xa mt. Mt khng tt, mt cn hay mt vin th khi ln tui c tt lo th - Cch khc phc : + eo TKHT nh ngi vin th + Mt cn khi ln tui thng phi : eo TKPK nhn xa eo TKHT nhn gn

20. nh ngha s bi gic.


- S bi gic ca mt dng c quang b tr cho mt l t s ca mt gc trng nh ca mt vt qua dng c vi gc trng trc tip vt khi t im cc cn ca mt ( 0 ) tan v , gc nh G= = 0 tan 0 0

21. Cu to (nh ngha) knh lp v cng dng ca n


- Knh lp l mt TKHT c tiu c ngn ( vi cm) - Cng dng : b tr mt quan st cc vt nh bng cch to nh ln hn vt (tng gc trng nh ln) sao cho nh nm trong gii hn nhn r ca mt.

22. Cch to nh qua knh lp :


- Vt nm trong tiu c ca knh - Khi quan st nh mt v tr no , gi l ngm chng v tr - Ngm chng Cc : iu chnh nh AB cho bi knh lp hin ln im cc cn ca mt - Ngm chng Cv : iu chnh nh AB cho bi knh lp hin ln im cc vin ca mt - Ngm chng v cc : iu chnh nh AB cho bi knh lp hin ln v cc ( mt thng Cv v cc) 23. Cng thc tnh s bi gic ca knh lp : D 1. Tng qut : G = k d ' +l 2. Ngm chng Cc Gc = kc = 3. Ngm chng Cv dc f d 'c f = = dc f dc f

OCc d 'v + l 4. Ngm chng v cc D OCc G = = f f Gv = kv . Gtm = 0.25 f ( m)

24. S bi gic ph thuc vo :


- mt ca mi ngi v cch ngm chng ca mt ngi .