You are on page 1of 2

IT{CE LARIAPREZESA RADYMINISTRW

tpr-: -

*F

DO 5PRI

EIURO PI:I-NOMOCN|KA PRFZESARADY MINISTRW

hw-+
Kra

PRZEWOD GRT.JPY ROBCZT ,"ZAGADNI BNI.PRAWN(F.HISTORYC:AjEiI(ULTIJRA pA.b1rqcp'

PII-NE Warw*nra, dn. 10 stycania 201I r.

Frotokl ze spotkania przygotowtwczego do posiedzenia grupy roboe.zej prmipcit. ,n7,*gqdnicnis. pr*wno-hirtolyczne/tr(lrltura Wareztwn, I(PR.fil[, SaIa Okreglgo Stsfu,S sfyenria 201L rGlfnmym,,celem spotkania arrganiiowancgo Frzez K. Misz.czaka DSnektora tsiura PRM ds, f,ialogu Mieds:rnsrodowegsr $rspdlFd:rewodnice4cego grupy roboczej ,"ZagEdnieaia pmwnoiutoryczne/I(ulnua pamiqci*, b-vlo prz,ygotowauie do prlsko-niemieekiph rozuaw nt- sytuaeji pclskiej grupy narodowej rv RPH, ktre odbtdq sit dn, 1Sstyczria br. w Berlinie. Ucess;hrjq- rycrkania,.c{rF,i1i z4ge_dnie5ria,ktore beda.,w ra*rach bloku ,,Kultura pamiqcil'te matem rozrrrw z parrrerami niemieckiml Proponowrurr agend* pierwszcgo posiedzenin grupy rohowj hirtorycmr /I(ultura pamigci' :

-Zagadnisnia prawuo-

t , Podne6lenie przvjaaei i dobrosasirtz.kisj wsplpracy polsko - nienriackiej2. Podricsieaie kwest ,,politycmej" rchabilitacji {przrx. Bundesag) cz.}onkdw dawny*h
J, I

oryonlzncji polskiej grupy rnrodowej w Niemczech i ich uzrrsaia ya ofiary pE rtflrczej dzinalnofci syste,mu narodows-socjalietycanego. 'l'wcrzeniE polskioh miajsc pamiEci naradowgj ,w RFN. Przedstawienie stronie niernieckiej list - ju isrriejepycb. ale arriedbanych miejsc pamiqci. Skor4ntarric z pomocy polskich konsulatw w RFh{ lub Fndy Ochrcny Pamiqci WEtk i Mqczef,ttrrua Frzl' Isknlizacji takieh miejsc, a takzr zmr6csrie siq do strotry niemieckiej o wsprcie w tworzeniu katatogu nicjsc pamipci. Utwrrue,uie ce-ntrrm dokumentalnego rv Domu Polskiun rv Bocburn, ktdre docelowo mogtoby zasta zintegrownne z sy$emorn muzew wNadren Ptnocaqi-Wcotfalii. Inicjat5rwa szr.z*glaego upamiEbrienia Potakdw wipzionych i nordon'anych w nazi;;towskim obozie koncentracyjnyn ,"Sachseuhauserr", ltr1m zgirtglo w ezasie w wojry n4iwigcej Polak6w. Sprawdzenie ezy z.grgfiadf. Palakdw w ezasic II wojny

$vtatow'cj jest dostatccznic upamiEtniona na te,renie RFN, mrlaszcza n rerenie oL oz6w konceutracyjnych. Ulworzenie prografiru u'yniany specjalistow zajmuj4cych siq kultura pamipci (p'acowuikw instyttrcji muzcalnychi miejsc pamiqcil. dla naukowca/badteza ww. tcnatyki. Z ,rgaaizacja polonijna, a w jego realizacjq a Wsp6lpracy Polsko,Niemieckiej". iracji postaaowierl traktatoerych w zakresip pn'w doLycz4cych rnnicjszaici narodowych oraz huestia rekeurpensar.(sugestia, by nie poruszaCtego lennfltu na pocz4tku roan6w).

Uczes'lnicy zgodzili srq aezygnowad ze stosowaaia okre$leni* ,,nrniejszo(0 polska" i u5nua,tenninologii nvystpujqcejw traktaciei Bardz-t prosz o sformulowanie i przeslanie do dn. 13.01 uwag do protokofu na uclre$; mkosk cz@jprrn.gov.pl.

Oprac-: J- Mi;harek, doradca Sek- SL BPDM KpR-lr4