KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CAO H C CHUYÊN NGÀNH: VI SINH V T H C Mã s Cao h c Nghiên c u sinh Stt Ph n 1: Ki n th c chung 1. 2. 3.

Tri t h c Ngo i ng Phương pháp lu n nghiên c u khoa h c Tên Môn h c 60 42 40 62 42 40 01 S vht 21 6 12 3

Ph n 2: Ki n th c chuyên ngành I 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. II 16. 17. 18. 19. 20. 21. Môn h c b t bu c Tài nguyên sinh v t Sinh h c t bào Sinh h c phân t eukaryote Mi n d ch h c K thu t di truy n Virút h c Di truy n h c vi sinh v t Sinh thái h c vi sinh v t Bi n dư ng năng lư ng và v t ch t Vi sinh th c ph m Công ngh sinh h c Th c t p chuyên ngành vi sinh Môn h c t ch n Seminar Ti n hóa và h th ng h c phân t vi sinh v t S a d ng vi sinh v t và khai thác ngu n gen vi sinh v t vi sinh v t 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 25

Sinh h c phân t trong lĩnh v c s c kh e Ho t tính vi sinh v t trong các h sinh thái và vi sinh v t h c môi trư ng Vi sinh và s n ph m ph c v i s ng

Ph n 3: Lu n văn th c sĩ

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful