You are on page 1of 24

LUT CA QUC HI NC CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM S 34/2002/QH10 NGY 02 THNG 4 NM 2002 V T CHC VIN KIM ST NHN DN

Cn c vo Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung theo Ngh quyt s 51/2001/QH10 ngy 25 thng 12 nm 2001 ca Quc hi kho X, k hp th 10; Lut ny quy nh v t chc v hot ng ca Vin kim st nhn dn.

CHNG I NH NG Q UY NH CHUNG

iu 1 Vin kim st nhn dn thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php theo quy nh ca Hin php v php lut. Vin kim st nhn dn ti cao thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php, gp phn bo m cho php lut c chp hnh nghim chnh v thng nht. Cc Vin kim st nhn dn a phng thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php a phng mnh. Cc Vin kim st qun s thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php theo quy nh ca php lut.

iu 2 Trong phm vi chc nng ca mnh, Vin kim st nhn dn c nhim v gp phn bo v php ch x hi ch ngha, bo v ch x hi ch ngha v quyn lm ch ca nhn dn, bo v ti sn ca Nh nc, ca tp th, bo v tnh mng, sc kho, ti sn, t do, danh d v nhn phm ca cng dn, bo m mi hnh vi xm phm li ch ca Nh nc, ca tp th, quyn v li ch hp php ca cng dn u phi c x l theo php lut.

iu 3 Vin kim st nhn dn thc hin chc nng, nhim v bng nhng cng tc sau y: 1. Thc hnh quyn cng t v kim st vic tun theo php lut trong vic iu tra cc v n hnh s ca cc c quan iu tra v cc c quan khc c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra; 2. iu tra mt s loi ti xm phm hot ng t php m ngi phm ti l cn b thuc cc c quan t php; 3. Thc hnh quyn cng t v kim st vic tun theo php lut trong vic xt x cc v n hnh s; 4. Kim st vic gii quyt cc v n dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut; 5. Kim st vic tun theo php lut trong vic thi hnh bn n, quyt nh ca To n nhn dn; 6. Kim st vic tun theo php lut trong vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t.

iu 4 Vin kim st nhn dn c trch nhim tip nhn v gii quyt kp thi cc khiu ni, t co thuc thm quyn; kim st vic gii quyt khiu ni, t

co v cc hot ng t php ca cc c quan t php theo quy nh ca php lut.

iu 5 Vin kim st nhn dn c trch nhim tip nhn cc tin bo, t gic v ti phm do cc c quan, t chc, n v v trang nhn dn v c nhn chuyn n. Vin kim st nhn dn chu trch nhim thc hin vic thng k ti phm. Trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh, cc c quan tin hnh t tng khc c trch nhim phi hp vi Vin kim st nhn dn trong vic thc hin nhim v ny.

iu 6 Khi thc hin chc nng, nhim v ca mnh, Vin kim st nhn dn c quyn ra quyt nh, khng ngh, kin ngh, yu cu v chu trch nhim trc php lut v cc vn bn . Trong trng hp cc vn bn ni trn tri php lut th tu theo tnh cht v mc sai phm m ngi ra vn bn b x l k lut hoc truy cu trch nhim hnh s. Cc quyt nh, khng ngh, kin ngh, yu cu ca Vin kim st nhn dn phi c cc c quan, t chc, n v v c nhn c lin quan thc hin nghim chnh theo quy nh ca php lut.

iu 7 Trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh, Vin kim st nhn dn c trch nhim phi hp vi cc c quan To n, Cng an, Thanh tra, T php, cc c quan khc ca Nh nc, U ban Mt trn T quc v cc t chc thnh vin ca Mt trn, cc n v v trang nhn dn phng nga v chng ti phm c hiu qu, x l kp thi, nghim minh cc loi ti phm

v vi phm php lut trong hot ng t php; tuyn truyn, gio dc php lut; xy dng php lut; o to, bi dng cn b; nghin cu ti phm v vi phm php lut.

iu 8 Vin kim st nhn dn do Vin trng lnh o. Vin trng Vin kim st nhn dn cp di chu s lnh o ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp trn; Vin trng Vin kim st nhn dn cc a phng, Vin trng Vin kim st qun s cc cp chu s lnh o thng nht ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Vin kim st nhn dn cp trn c trch nhim kim tra, pht hin, khc phc kp thi v x l nghim minh vi phm php lut ca Vin kim st nhn dn cp di. Vin trng Vin kim st nhn dn cp trn c quyn rt, nh ch hoc hu b cc quyt nh khng c cn c v tri php lut ca Vin kim st nhn dn cp di. Ti Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng, Vin kim st qun s trung ng, Vin kim st qun s qun khu v tng ng thnh lp U ban kim st tho lun v quyt nh theo a s nhng vn quan trng theo quy nh ca Lut ny.

iu 9 Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao do Quc hi bu, min nhim, bi nhim theo ngh ca Ch tch nc; chu s gim st ca Quc hi, chu trch nhim v bo co cng tc trc Quc hi; trong thi gian Quc hi khng hp th chu trch nhim v bo co cng tc trc U ban thng v Quc hi v Ch tch nc; tr li cht vn, kin ngh, yu cu ca i biu Quc hi. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao do Ch tch nc b nhim, min nhim, cch chc theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao.

Vin trng, Ph Vin trng, Kim st vin Vin kim st nhn dn a phng, Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng, Vin trng, Ph Vin trng, Kim st vin Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc, iu tra vin Vin kim st nhn dn ti cao do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc. Vin trng Vin kim st nhn dn a phng chu s gim st ca Hi ng nhn dn cng cp; chu trch nhim bo co cng tc trc Hi ng nhn dn; tr li cht vn, kin ngh, yu cu ca i biu Hi ng nhn dn. Ph Vin trng gip Vin trng lm nhim v theo s phn cng ca Vin trng. Khi Vin trng vng mt, mt Ph Vin trng c Vin trng u nhim thay mt lnh o cng tc ca Vin kim st. Ph Vin trng chu trch nhim trc Vin trng v nhim v c giao.

iu 10 Vin kim st nhn dn ti cao c trch nhim o to, bi dng nghip v kim st, qun l i ng cn b, Kim st vin, iu tra vin nhm thc hin y trch nhim ca mnh, xy dng ngnh kim st trong sch, vng mnh.

iu 11 Kim st vin, iu tra vin phi tn trng v chu s gim st ca nhn dn. Trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh cc c quan nh nc, t chc, n v v trang nhn dn v c nhn c trch nhim to iu kin Kim st vin, iu tra vin thc hin nhim v. Nghim cm mi hnh vi gy cn tr Kim st vin, iu tra vin thc hin nhim v.

CHNG I I TH C HNH Q UYN C NG T V KI M ST I U TRA CC V N H NH S

iu 12 Vin kim st nhn dn thc hnh quyn cng t v kim st vic tun theo php lut trong vic iu tra cc v n hnh s ca cc c quan iu tra v cc c quan khc c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra, nhm bo m: 1. Mi hnh vi phm ti u phi c khi t, iu tra v x l kp thi, khng lt ti phm v ngi phm ti, khng lm oan ngi v ti; 2. Khng ngi no b khi t, b bt, b tm gi, tm giam, b hn ch cc quyn cng dn, b xm phm tnh mng, sc kho, ti sn, t do, danh d v nhn phm mt cch tri php lut; 3. Vic iu tra phi khch quan, ton din, y , chnh xc, ng php lut; nhng vi phm php lut trong qu trnh iu tra phi c pht hin, khc phc kp thi v x l nghim minh; 4. Vic truy cu trch nhim hnh s i vi b can phi c cn c v ng php lut.

iu 13 Khi thc hnh quyn cng t trong giai on iu tra, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Khi t v n hnh s, khi t b can; yu cu c quan iu tra khi t hoc thay i quyt nh khi t v n hnh s, khi t b can; 2. ra yu cu iu tra v yu cu c quan iu tra tin hnh iu tra; trc tip tin hnh mt s hot ng iu tra theo quy nh ca php lut;

3. Yu cu Th trng c quan iu tra thay i iu tra vin theo quy nh ca php lut; nu hnh vi ca iu tra vin c du hiu ti phm th khi t v hnh s; 4. Quyt nh p dng, thay i, hu b bin php bt, tm gi, tm giam v cc bin php ngn chn khc, ph chun, khng ph chun cc quyt nh ca c quan iu tra theo quy nh ca php lut; 5. Hu b cc quyt nh tri php lut ca c quan iu tra; 6. Quyt nh vic truy t b can; quyt nh nh ch hoc tm nh ch iu tra; nh ch hoc tm nh ch v n.

iu 14 Khi thc hin cng tc kim st iu tra, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Kim st vic khi t; kim st cc hot ng iu tra v vic lp h s v n ca c quan iu tra; 2. Kim st vic tun theo php lut ca nhng ngi tham gia t tng; 3. Gii quyt cc tranh chp v thm quyn iu tra theo quy nh ca php lut; 4. Yu cu c quan iu tra khc phc cc vi phm php lut trong hot ng iu tra; yu cu Th trng c quan iu tra x l nghim minh iu tra vin vi phm php lut trong khi tin hnh iu tra; 5. Kin ngh vi c quan, t chc v n v hu quan p dng cc bin php phng nga ti phm v vi phm php lut.

iu 15 1. Vin trng, Ph Vin trng, Kim st vin phi nghim chnh thc hin nhng quy nh ca php lut v phi chu trch nhim v nhng hnh vi, quyt nh ca mnh trong vic khi t, bt, giam, gi, truy t v cc quyt nh khc theo quy nh ca php lut.

2. C quan iu tra, cc c quan, t chc, n v v trang nhn dn v c nhn c lin quan c trch nhim thc hin nghim chnh cc quyt nh v yu cu ca Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut.

CHNG I I I TH C HNH Q UYN C NG T V KI M ST XT X CC V N H NH S

iu 16 Trong giai on xt x cc v n hnh s, Vin kim st nhn dn c trch nhim thc hnh quyn cng t, bo m vic truy t ng ngi, ng ti, ng php lut, khng lt ti phm v ngi phm ti; kim st vic xt x cc v n hnh s, nhm bo m vic xt x ng php lut, nghim minh, kp thi.

iu 17 Khi thc hnh quyn cng t trong giai on xt x cc v n hnh s, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. c co trng, quyt nh ca Vin kim st nhn dn lin quan n vic gii quyt v n ti phin to; 2. Thc hin vic lun ti i vi b co ti phin to s thm, pht biu quan im v vic gii quyt v n ti phin to phc thm; tranh lun vi ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khc ti phin to s thm, phc thm; 3. Pht biu quan im ca Vin kim st nhn dn v vic gii quyt v n ti phin to gim c thm, ti thm.

iu 18 Khi thc hin cng tc kim st xt x cc v n hnh s, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Kim st vic tun theo php lut trong hot ng xt x ca To n nhn dn; 2. Kim st vic tun theo php lut ca nhng ngi tham gia t tng; 3. Kim st cc bn n v quyt nh ca To n nhn dn theo quy nh ca php lut; 4. Yu cu To n nhn dn cng cp v cp di chuyn h s nhng v n hnh s xem xt, quyt nh vic khng ngh.

iu 19 Khi thc hnh quyn cng t v kim st xt x cc v n hnh s, Vin kim st nhn dn c quyn khng ngh theo th tc phc thm, gim c thm, ti thm cc bn n, quyt nh ca To n nhn dn theo quy nh ca php lut; kin ngh vi To n nhn dn cng cp v cp di khc phc vi phm trong vic xt x; kin ngh vi c quan, t chc, n v hu quan p dng cc bin php phng nga ti phm v vi phm php lut; nu c du hiu ti phm th khi t v hnh s.

CHNG I V KI M ST VI C G I I Q UYT CC V N DN S, H N NHN V G I A NH, HNH CH NH, KI NH T , L AO NG V NH NG VI C KHC T HEO Q UY NH CA PHP LUT

iu 20 Vin kim st nhn dn kim st vic gii quyt cc v n dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut nhm bo m vic gii quyt cc v n ng php lut, kp thi.

iu 21 Khi kim st vic gii quyt cc v n dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Kim st vic th l, lp h s v n; yu cu To n nhn dn hoc t mnh xc minh nhng vn cn lm sng t nhm gii quyt ng n v n; 2. Khi t v n theo quy nh ca php lut; 3. Tham gia cc phin to v pht biu quan im ca Vin kim st nhn dn v vic gii quyt v n; 4. Kim st vic tun theo php lut trong hot ng xt x ca To n nhn dn; 5. Kim st vic tun theo php lut ca nhng ngi tham gia t tng; 6. Kim st cc bn n v quyt nh ca To n nhn dn; 7. Yu cu To n nhn dn p dng nhng bin php khn cp tm thi theo quy nh ca php lut; 8. Yu cu To n nhn dn cng cp v cp di chuyn h s nhng v n dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut xem xt, quyt nh vic khng ngh.

iu 22 Khi kim st vic gii quyt cc v n dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut, Vin kim st nhn dn c quyn khng ngh theo th tc phc thm, gim c thm, ti thm cc bn n, quyt nh ca To n nhn dn theo quy nh ca php lut; kin ngh vi To n nhn dn cng cp v cp di khc phc nhng vi phm php lut trong vic gii quyt cc v n; nu c du hiu ti phm th khi t v hnh s.

CHNG V KI M ST VI C T HI HNH N iu 23 Vin kim st nhn dn kim st vic tun theo php lut ca To n nhn dn, c quan thi hnh n, Chp hnh vin, c quan, t chc, n v v c nhn c lin quan trong vic thi hnh bn n, quyt nh c hiu lc php lut v nhng bn n, quyt nh c thi hnh ngay theo quy nh ca php lut nhm bo m cc bn n, quyt nh c thi hnh ng php lut, y , kp thi.

iu 24 Khi thc hin cng tc kim st thi hnh n, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Yu cu To n nhn dn, c quan thi hnh n cng cp v cp di, Chp hnh vin, cc c quan, t chc, n v v c nhn c lin quan n vic thi hnh n: a) Ra quyt nh thi hnh n ng quy nh ca php lut; b) T kim tra vic thi hnh bn n, quyt nh c hiu lc php lut v nhng bn n, quyt nh c thi hnh ngay theo quy nh ca php lut v thng bo kt qu kim tra cho Vin kim st nhn dn;

c) Thi hnh bn n, quyt nh c hiu lc php lut v nhng bn n, quyt nh c thi hnh ngay theo quy nh ca php lut; d) Cung cp h s, ti liu, vt chng c lin quan n vic thi hnh n; 2. Trc tip kim st vic tun theo php lut trong vic thi hnh n ca c quan thi hnh n cng cp v cp di, Chp hnh vin, cc c quan, t chc, n v v c nhn c lin quan v vic gii quyt khng co, khiu ni, t co i vi vic thi hnh n; 3. Tham gia vic xt gim thi hn chp hnh hnh pht, xo n tch; 4. ngh min chp hnh hnh pht theo quy nh ca php lut; 5. Khng ngh vi To n nhn dn, c quan thi hnh n cng cp v cp di, Chp hnh vin, c quan, t chc, n v c trch nhim trong vic thi hnh n; yu cu nh ch vic thi hnh n, sa i hoc bi b quyt nh c vi phm php lut trong vic thi hnh n, chm dt vic lm vi phm php lut trong vic thi hnh n; nu c du hiu ti phm th khi t v hnh s; trong trng hp do php lut quy nh th khi t v dn s.

iu 25 To n nhn dn, c quan thi hnh n, Chp hnh vin, c quan, t chc, n v v c nhn c lin quan n vic thi hnh n c trch nhim thc hin cc yu cu quy nh ti khon 1 iu 24 ca Lut ny trong thi hn ba mi ngy, k t ngy nhn c yu cu. i vi khng ngh quy nh ti khon 5 iu 24 ca Lut ny, To n nhn dn, c quan thi hnh n, Chp hnh vin, c quan, t chc, n v v c nhn c lin quan c trch nhim tr li trong thi hn mi lm ngy, k t ngy nhn c khng ngh.

CHNG VI KI M ST VI C T M G I , T M G I AM , Q UN L V G I O DC NG I CHP HNH N PHT T

iu 26 Vin kim st nhn dn kim st vic tun theo php lut ca cc c quan, n v v ngi c trch nhim trong vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t, nhm bo m: 1. Vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t theo ng quy nh ca php lut; 2. Ch tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t c chp hnh nghim chnh; 3. Tnh mng, ti sn, danh d, nhn phm ca ngi b tm gi, tm giam, ngi chp hnh n pht t v cc quyn khc ca h khng b php lut tc b c tn trng.

iu 27 Khi thc hin cng tc kim st vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t, Vin kim st nhn dn c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Thng k v bt thng trc tip kim st ti nh tm gi, tri tm giam v tri giam; 2. Kim tra h s, ti liu ca c quan cng cp v cp di c trch nhim tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t; gp, hi ngi b tm gi, tm giam v ngi chp hnh n pht t v vic giam, gi; 3. Tip nhn v gii quyt khiu ni, t co v vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t;

4. Yu cu c quan cng cp v cp di qun l ni tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t kim tra nhng ni v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; 5. Yu cu c quan cng cp, cp di v ngi c trch nhim thng bo tnh hnh tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t; tr li v quyt nh, bin php hoc vic lm vi phm php lut trong vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t; 6. Khng ngh vi c quan cng cp v cp di yu cu nh ch vic thi hnh, sa i hoc bi b quyt nh c vi phm php lut trong vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t, chm dt vic lm vi phm php lut v yu cu x l ngi vi phm php lut.

iu 28 Trong qu trnh kim st vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t, Vin kim st nhn dn c trch nhim: 1. Pht hin v x l kp thi cc trng hp oan, sai trong tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t; quyt nh tr t do ngay cho ngi b tm gi, tm giam, ngi ang chp hnh n pht t khng c cn c v tri php lut; 2. Khi pht hin c du hiu ti phm trong vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t th khi t hoc yu cu c quan iu tra khi t v hnh s.

iu 29 C quan, n v v ngi c trch nhim trong vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t phi chuyn cho Vin kim st nhn dn khiu ni, t co ca ngi b tm gi, tm giam, ngi chp hnh n pht t trong thi hn 24 gi, k t khi nhn c khiu ni, t co.

i vi cc yu cu quy nh ti cc khon 4 v 5 iu 27 ca Lut ny, c quan, n v v ngi c trch nhim phi tr li trong thi hn ba mi ngy, k t ngy nhn c yu cu. i vi quyt nh quy nh ti khon 1 iu 28 ca Lut ny, c quan, n v hoc ngi c trch nhim phi chp hnh ngay; nu khng nht tr vi quyt nh th vn phi chp hnh, nhng c quyn khiu ni ln Vin kim st nhn dn cp trn trc tip. Trong thi hn mi ngy, k t ngy nhn c khiu ni, Vin trng Vin kim st nhn dn cp trn trc tip phi gii quyt. i vi khng ngh quy nh ti khon 6 iu 27 ca Lut ny, c quan, n v hu quan c trch nhim tr li trong thi hn mi lm ngy, k t ngy nhn c khng ngh; nu khng nht tr vi khng ngh th c quan, n v hu quan c quyn khiu ni ln Vin kim st nhn dn cp trn trc tip; Vin kim st nhn dn cp trn trc tip phi gii quyt trong thi hn mi lm ngy, k t ngy nhn c khiu ni. Quyt nh ca Vin kim st nhn dn cp trn trc tip phi c chp hnh.

CHNG VI I T CH C CA VI N KI M ST NHN DN

iu 30 H thng Vin kim st nhn dn gm c: 1. Vin kim st nhn dn ti cao; 2. Cc Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng; 3. Cc Vin kim st nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh; 4. Cc Vin kim st qun s.

iu 31 1. C cu t chc ca Vin kim st nhn dn ti cao gm c: a) U ban kim st, cc Cc, V, Vin, Vn phng v Trng o to, bi dng nghip v kim st; b) Vin kim st qun s trung ng. 2. Vin kim st nhn dn ti cao gm c Vin trng, cc Ph Vin trng, cc Kim st vin v cc iu tra vin.

iu 32 1. U ban kim st Vin kim st nhn dn ti cao gm c: a) Vin trng; b) Cc Ph Vin trng; c) Mt s Kim st vin do U ban thng v Quc hi quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 2. U ban kim st Vin kim st nhn dn ti cao hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn quan trng sau y: a) Phng hng, nhim v, k hoch cng tc ca ton ngnh; b) D n lut, php lnh trnh Quc hi, U ban thng v Quc hi; bo co ca Vin kim st nhn dn ti cao trnh Quc hi, U ban thng v Quc hi v Ch tch nc; c) B my lm vic ca Vin kim st nhn dn ti cao; d) Bo co ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao trnh U ban thng v Quc hi v nhng kin ca Vin trng khng nht tr vi ngh quyt ca Hi ng thm phn To n nhn dn ti cao; kin ngh ca Vin kim st nhn dn ti cao v vic u tranh phng nga v chng ti phm gi Th tng Chnh ph; nhng v n hnh s, dn s, hn nhn v

gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng quan trng, nhng vn quan trng khc do t nht mt phn ba tng s thnh vin U ban kim st yu cu. Ngh quyt ca U ban kim st phi c qu na tng s thnh vin biu quyt tn thnh; trong trng hp biu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. Nu Vin trng khng nht tr vi kin ca a s thnh vin U ban kim st th thc hin theo quyt nh ca a s, nhng c quyn bo co U ban thng v Quc hi hoc Ch tch nc.

iu 33 Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao c nhng nhim v v quyn hn sau y: 1. Lnh o vic thc hin nhim v, k hoch cng tc kim st v xy dng Vin kim st nhn dn v mi mt; quyt nh nhng vn v cng tc kim st khng thuc thm quyn ca U ban kim st; 2. Ban hnh quyt nh, ch th, thng t, iu l, quy ch, ch cng tc p dng i vi ngnh kim st; 3. Ch o, kim tra hot ng ca Vin kim st nhn dn v Vin kim st qun s cc cp, cng tc o to, bi dng cn b ca ngnh kim st; 4. Quy nh b my lm vic ca Vin kim st nhn dn ti cao v trnh U ban thng v Quc hi ph chun; quyt nh b my lm vic ca Vin kim st nhn dn a phng; quy nh b my lm vic ca Vin kim st qun s sau khi thng nht vi B trng B quc phng v trnh U ban thng v Quc hi ph chun; 5. Ch o vic xy dng v trnh d n lut, d n php lnh theo quy nh ca php lut; ngh U ban thng v Quc hi gii thch Hin php, lut, php lnh khi thy cn thit cho vic p dng thng nht php lut; 6. Trnh Ch tch nc kin ca mnh v nhng trng hp ngi b kt n xin n gim n t hnh; 7. T chc vic thng k ti phm;

8. Tham d cc phin hp ca Hi ng thm phn To n nhn dn ti cao bn v vic hng dn p dng thng nht php lut.

iu 34 1. C cu t chc ca Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng gm c U ban kim st, cc phng v Vn phng. 2. Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng gm c Vin trng, cc Ph Vin trng v cc Kim st vin.

iu 35 1. U ban kim st Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng gm c: a) Vin trng; b) Cc Ph Vin trng; c) Mt s Kim st vin do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 2. U ban kim st Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn quan trng sau y: a) Vic thc hin phng hng, nhim v, k hoch cng tc, ch th, thng t v quyt nh ca Vin kim st nhn dn ti cao; b) Bo co tng kt cng tc vi Vin kim st nhn dn ti cao; bo co cng tc trc Hi ng nhn dn cng cp; c) Nhng v n hnh s, dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng quan trng;

d) Nhng vn quan trng khc do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quy nh. Ngh quyt ca U ban kim st phi c qu na tng s thnh vin U ban kim st biu quyt tn thnh; trong trng hp biu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. Nu Vin trng khng nht tr vi kin ca a s thnh vin U ban kim st th thc hin theo quyt nh ca a s, nhng c quyn bo co Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Vin trng Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng quyt nh nhng vn khng thuc thm quyn ca U ban kim st.

iu 36 1. Vin kim st nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh gm c cc b phn cng tc v b my gip vic do Vin trng, cc Ph Vin trng ph trch. 2. Vin kim st nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh gm c Vin trng, cc Ph Vin trng v cc Kim st vin.

CHNG VI I I VI N KI M ST Q UN S

iu 37 Cc Vin kim st qun s c t chc trong Qun i nhn dn Vit Nam thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php theo quy nh ca php lut.

iu 38 Cc Vin kim st qun s gm c Vin kim st qun s trung ng, Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc. Cn c vo nhim v ca qun i trong tng thi k, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao thng nht vi B trng B quc phng v trnh U ban thng v Quc hi quyt nh vic thnh lp Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc.

iu 39 Vin kim st qun s trung ng thuc c cu Vin kim st nhn dn ti cao. Vin trng Vin kim st qun s trung ng l Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao, c nhim v ch o hot ng ca Vin kim st qun s cc cp, chu trch nhim v bo co cng tc kim st trong Qun i trc Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao.

iu 40 Qun nhn, cng chc v cng nhn quc phng lm vic Vin kim st qun s c cc quyn v ngha v theo ch ca Qun i; c hng ch ph cp i vi ngnh kim st.

iu 41 T chc v hot ng ca cc Vin kim st qun s, vic gim st i vi hot ng ca cc Vin kim st qun s do U ban thng v Quc hi quy nh.

CHNG I X KI M ST VI N V I U TRA VI N

iu 42 1. Kim st vin c b nhim theo quy nh ca php lut lm nhim v thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php. 2. iu tra vin ca Vin kim st nhn dn ti cao c b nhim theo quy nh ca php lut lm nhim v iu tra ti phm.

iu 43 Cng dn Vit Nam trung thnh vi T quc v Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, c phm cht, o c tt, lim khit v trung thc, c trnh c nhn lut, c o to v nghip v kim st, iu tra, c tinh thn kin quyt bo v php ch x hi ch ngha, c thi gian lm cng tc thc tin theo quy nh ca php lut, c sc kho bo m hon thnh nhim v c giao, th c th c b nhim lm Kim st vin, iu tra vin. Tiu chun c th, Hi ng tuyn chn v quy ch tuyn chn Kim st vin v iu tra vin do U ban thng v Quc hi quy nh.

iu 44 Nhim k ca Kim st vin, iu tra vin l nm nm.

iu 45 1. Khi thc hin nhim v, quyn hn do Vin trng phn cng, Kim st vin phi tun theo php lut v chu s ch o trc tip ca Vin trng Vin kim st cp mnh, s lnh o thng nht ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao.

Nhim v, quyn hn c th ca Kim st vin do Php lnh v Kim st vin Vin kim st nhn dn quy nh. 2. Khi thc hin nhim v, quyn hn do Th trng c quan iu tra phn cng, iu tra vin phi tun theo php lut v chu s ch o trc tip ca Th trng c quan iu tra, s lnh o thng nht ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Nhim v, quyn hn ca iu tra vin do php lut quy nh.

iu 46 1. Vin trng, Ph Vin trng, Kim st vin, Th trng c quan iu tra, iu tra vin phi chu trch nhim trc php lut v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh; nu c hnh vi vi phm php lut th tu theo tnh cht, mc vi phm m b x l k lut hoc truy cu trch nhim hnh s theo quy nh ca php lut. 2. Vin trng, Ph Vin trng, Kim st vin, Th trng c quan iu tra, iu tra vin trong khi thc hin nhim v, quyn hn m gy ra thit hi th Vin kim st nhn dn ni nhng ngi cng tc phi c trch nhim bi thng v nhng ngi gy ra thit hi c trch nhim bi hon cho Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut.

CHNG X BO M HO T NG CA VI N KI M ST NHN DN

iu 47 1. Tng bin ch, s lng Kim st vin, iu tra vin ca Vin kim st nhn dn do U ban thng v Quc hi quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao.

Cn c vo tng bin ch do U ban thng v Quc hi quyt nh, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh bin ch ca Vin kim st cc a phng v cc n v trc thuc Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Bin ch, s lng Kim st vin, iu tra vin ca Vin kim st qun s do U ban thng v Quc hi quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao sau khi thng nht vi B trng B quc phng.

iu 48 Ch tin lng, ph cp, giy chng minh, trang phc i vi cn b ngnh kim st v ch u tin i vi Kim st vin, iu tra vin khi thc hin nhim v do U ban thng v Quc hi quy nh.

iu 49 1. Kinh ph hot ng ca Vin kim st nhn dn do Vin kim st nhn dn ti cao lp d ton v ngh Chnh ph trnh Quc hi quyt nh. 2. Kinh ph hot ng ca Vin kim st qun s do B quc phng phi hp vi Vin kim st nhn dn ti cao lp d ton v ngh Chnh ph trnh Quc hi quyt nh. 3. Vic qun l, cp v s dng kinh ph c thc hin theo php lut v ngn sch nh nc. 4. Nh nc u tin u t pht trin cng ngh thng tin v cc phng tin khc bo m cho ngnh kim st nhn dn thc hin tt chc nng, nhim v ca mnh.

CHNG XI I U KHO N THI HNH

iu 50 Lut ny thay th Lut t chc Vin kim st nhn dn ngy 07 thng 10 nm 1992. Nhng quy nh trc y tri vi Lut ny u bi b.

Lut ny c Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam kho X, k hp th 11 thng qua ngy 02 thng 4 nm 2002.