P. 1
17099384-Jovan-Ducic-Pesme

17099384-Jovan-Ducic-Pesme

|Views: 3|Likes:
Published by Go Wolowitz

More info:

Published by: Go Wolowitz on Jul 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

pdf

text

original

Антологија

СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Јован Дучић
ПЕСМЕ
„Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српске
књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније !"#$%$&'(
)ије дозвољено комерцијално копирање и дистри*уирање овог издања дела+ )осиоци пројекта не
преузимају одговорност за могу,е гре-ке+
.во дигитално издање дозвољава уписивање коментара/ додавање и *рисање делова текста+
)осиоци пројекта не одговарају за преправке и дистри*уцију измењених дела+ .ригинално издање
дела налази се на 0е* сајту 111+2%3+#%+
4556+
Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Јован Дучић
ПЕСМЕ
Садрај
КЊИГА ПРВА: ПЕСМЕ СУНЦА............................................................. .....................2
СЕНКЕ ПО ВОДИ.............................................................. ....................................4
ЗАЛАЗАК СУНЦА.......................................................................................................... ............5
У СУМРАКУ............................................................................................................ ...................7
ПАДАЊЕ ЛИШЋА....................................................................................................... ..............8
АКОРДИ................................................................................................. ................................10
ПОЗНАНСТВО......................................................................................................................... 12
ТИШИНА.............................................................................................. ..................................14
ЈЕДНЕ ВЕЧЕРИ У СУТОН......................................................................................... ................15
ЈАЛАНОВИ.............................................................................................................. ..............1!
ЧЕКАЊЕ......................................................................................................... ........................17
ПОВРАТАК......................................................................................................................... .....18
ЧЕ"ЊА................................................................................................................ ..................1#
НОВЕМАР......................................................................................................... ....................20
МОРСКА ВРА........................................................................................................ ................21
САТ.................................................................................................................................. .......22
ПОНОЋ....................................................................................................................... ............2$
ЗАШТО%.................................................................................................. ...............................24
ПОЕЗИЈА.......................................................................................................................... .......2!
ЗИМСКИ ПАСТЕЛ............................................................................................ .......................27
ПОДНЕ...................................................................................................... .............................28
РИМСКИ СОНЕТ......................................................................................... ............................$0
САМОЋА...................................................................................................................... ...........$1
ЈАДРАНСКИ СОНЕТИ...................................................................................... .....32
ПОРЕД ВОДЕ.................................................................................................................. ........$$
КРАЈ МОРА............................................................................................................................ ..$4
СЕЛО...................................................................................................................... ................$5
ЛЕТО............................................................................................................ ..........................$!
СЛУШАЊЕ...................................................................................................................... ........$7
ДУРОВАЧКИ &'()*'+.........................................................................................................$8
ДАЛМАЦИЈА................................................................................................ ...........................$#
НОЋНИ СТИ,ОВИ.................................................................................... ..............................40
ЈУТРЕЊИ СОНЕТ............................................................................................................ .........41
ЗВЕЗДЕ.................................................................................................... ..............................42
-УАВ............................................................................................................ .......................4$
МЕСЕЧИНА......................................................................................................... ....................44
ВЕЧЕРЊЕ............................................................................................................................... .45
ЈУТАРЊЕ ПЕСМЕ......................................................................................... ........46
ПРИЧА................................................................................................................ ....................47
НАПОН........................................................................................................ ...........................48
ШУМ...................................................................................................................... .................4#
СУСРЕТ...................................................................................................................... .............50
ВЕЧЕРЊЕ ПЕСМЕ................................................................................... .............51
РЕ.РЕН........................................................................................................... .......................52
СУНЦОКРЕТИ................................................................................................ .........................5$
СЕТА............................................................................................................................... ........55
ПЕСМА МРАКА...................................................................................... .................................57
ЧЕКАЊЕ......................................................................................................... ........................58
ПЕСМА.................................................................................................................................. ..5#
МЕ/А................................................................................................................................ ......!0
ЛИРИКА 1943.................................................................................................... .62
ЧОВЕК 0ОВОРИ О0У.................................................................................. ..........................!$
СЕМЕ................................................................................................................. .....................!5
ПУТ............................................................................................................................... ..........!!
ПОО"НА ПЕСМА........................................................................................ .........................!8
СУНЦЕ................................................................................................................ ....................70
СЛУТЊЕ.................................................................................................... .............................71
ПЕСМА.................................................................................................................................. ..72
0ОЗА......................................................................................................... ...........................7$
О0У....................................................................................................................................... 75
НАТПИС............................................................................................................................. .....77
СЕНКА................................................................................................................. ...................78
ЈЕСЕЊА ПЕСМА................................................................................................... ...................80
КО.................................................................................................................. ......................81
ПУСТИЊА..................................................................................................................... ..........8$
НОЋ.................................................................................................................................. ......85
ПЕСМА.................................................................................................................................. ..8!
,ИШЋАНСКО ПРОЛЕЋЕ.................................................................................................. .......88
ТАЈНА................................................................................................... ..................................8#
ПУТНИК...................................................................................................................... ............#1
ЗВЕЗДЕ.................................................................................................... ..............................#$
ПОВРАТАК......................................................................................................................... .....#4
,ИМЕРА.......................................................................................................................... ........#!
СУНЧАНЕ ПЕСМЕ............................................................................... .................98
ПО-Е............................................................................................................................. ........##
СВИТАЊЕ.............................................................................................................. ...............100
СУША..................................................................................................... ..............................101
ЋУК........................................................................................................ ..............................102
ШУМА....................................................................................................................... ............10$
МРАК................................................................................................................... .................104
СУНЦЕ.............................................................................................................. ....................105
КИША...................................................................................................................... .............10!
ОМОРИНА........................................................................................................................... ..107
ОР..................................................................................................... .................................108
ВЕТАР...................................................................................................................... .............10#
НОЋ................................................................................................................................ ......110
АПРИЛ...................................................................................................................... ............111
УКВА.................................................................................................... ..............................112
МРАВИ........................................................................................................................... .......11$
НЕДЕ-А............................................................................................................................ ...114
ДУА И НО!...................................................................... .............................115
ДУША.............................................................................................................. .....................11!
НОСТАЛ0ИЈА................................................................................................. .......................117
НАПОР.......................................................................................................................... ........118
САПУТНИЦИ.......................................................................................................... ...............11#
-УАВ.......................................................................................................... .......................120
СОНАТА........................................................................................................................ ........121
ТАМА................................................................................................................. ...................122
ДОСАДА.......................................................................................................... .....................12$
СТРА,............................................................................................................................. ......124
ЕКСТАЗА................................................................................................. .............................125
ЗАМОР.......................................................................................................................... ........12!
РЕ.РЕН......................................................................................................... .......................127
ВРАЋАЊЕ................................................................................................................ .............128
СНОВИ................................................................................................ .................................12#
КРАЈ............................................................................................................................ ..........1$0
САТИ...................................................................................................... ..............................1$1
СТИ,ОВИ.............................................................................................. ...............................1$2
ПЕСМА................................................................................................................................ ..1$$
СУЗА.............................................................................................................................. .......1$4
РАПСОДИЈА........................................................................................................ ..................1$5
МИР.................................................................................................................... ..................1$!
РАСТАНАК............................................................................................................. ...............1$7
ВЕЧЕ.............................................................................................................................. .......1$8
ИЗМИРЕЊЕ.......................................................................................... ................................1$#
ПУТ............................................................................................................................. ..........140
0АМА................................................................................................................. ...................141
СУСРЕТ.................................................................................................................... .............142
РЕЗИ0НАЦИЈА..................................................................................... .................................14$
СЛУТЊЕ.................................................................................................. .............................144
СРЦЕ.................................................................................................. ..................................145
СИМВОЛ....................................................................................................................... ........14!
РАСПУЋЕ............................................................................................................. .................147
ОПСЕНА.............................................................................................. .................................148
КЊИГА ДРУГА: ПЕСМЕ "У#АВИ И СМРТИ...........................................................149
,ИМЕРА........................................................................................................................ ........151
СРЦЕ.................................................................................................. ..................................15$
"ЕНА.............................................................................................................. .....................155
ЗАВЕТ.......................................................................................................................... .........157
ПЕСМА................................................................................................................................ ..15#
ТАЈНА................................................................................................. ..................................1!1
0НЕЗДО....................................................................................................................... .........1!$
ЛЕПОТА........................................................................................................................ ........1!5
СУТОН............................................................................................................. .....................1!7
ЕСКРАЈНА ПЕСМА.............................................................................................................. .1!#
НАША СРЦА.............................................................................................. ...........................171
МОЈА -УАВ.......................................................................................................... ..............172
ОЧИ..................................................................................................................... .................174
ЧЕДНОСТ............................................................................................. ................................17!
НОМАДИ............................................................................................ ..................................178
ВЕЛИКА НОЋ...................................................................................... .................................180
ЗА ЗВЕЗДАМА.............................................................................................. ........................181
СТВАРАЊЕ................................................................................................. ..........................18$
МИРНА ПЕСМА................................................................................................ .....................185
ТРЕНУЦИ......................................................................................................... .....................187
НЕПРИЈАТЕ-..................................................................................................................... ...18#
КРИЛА................................................................................................................. .................1#1
ПЕСМА -УАВИ.................................................................................. ................................1#$
ПЕСМА СУТОНА.................................................................................................................. ..1#5
ПЕСМА ТИШИНЕ........................................................................................ ..........................1#7
ПЕСМА УМИРАЊА........................................................................................... .....................1##
ПОСЛЕДЊА ПЕСМА................................................................................. ............................201
ПЕСМА................................................................................................................................ ..20$
ЗАОРАВ............................................................................................................. .................20!
ПЕСМЕ СРЦА..................................................................................................... ...................207
ЋУТАЊЕ..................................................................................................... ..........................20#
ПЕСМА "ЕНИ.................................................................................... ..................................210
СУМЊА......................................................................................................................... ........212
СТРО.Е ЈЕДНОЈ "ЕНИ...................................................................................................... ...214
НАЈТУ"НИЈА ПЕСМА...................................................................................... ......................21!
ПЕСМЕ О0У............................................................................................. ...........................218
ПЕСМЕ СМРТИ................................................................................................................ ......221
ПЕСМЕ "ЕНИ.................................................................................................................. .....224
КЊИГА ТРЕ!А: ЦАРСКИ СОНЕТИ........................................................... ..............22$
ЦАРСКИ СОНЕТИ............................................................................. .................229
ЦАРИЦА.............................................................................................................................. ..2$0
ДВООЈ................................................................................................... .............................2$1
ЦАР................................................................................................... ...................................2$2
"ИТИЈЕ............................................................................................................ ....................2$$
ЗАПИС.................................................................................................................... ..............2$4
КОП-АНИЦИ............................................................................................................ ...........2$5
РАДОВИШТЕ.............................................................................................. ..........................2$!
ВЛАДИЧИЦА........................................................................................ ................................2$7
МАНАСТИР................................................................................................. ..........................2$8
ДУРОВНИК........................................................................................................ .................2$#
СЛАВА.................................................................................................................. ................240
ПА"................................................................................................................. ....................241
МОЈА ОТА%#ИНА.................................................................. ............................242
12' 3'&451....................................................................................... ...................................244
МАЋЕДОНИЈА........................................................................................................ ...............24!
,ОРДА...................................................................................................................... ............248
ВАРДАР..................................................................................................... ...........................250
,ЕРЦЕ0ОВИНА................................................................................................ .....................252
,ИМНА ПОЕДНИКА.................................................................................................... ........25$
РЕ0АЛНИЦА.............................................................................................. .........................255
ДУ#РОВАЧКЕ ПОЕМЕ.............................................. .........................................25$
ДУРОВАЧКИ МАДРИ0АЛ................................................................................. ...................25#
ДУРОВАЧКИ ПОКЛИСАР.................................................................................. ..................2!0
ДУРОВАЧКИ ПАСТЕЛ..................................................................................... ....................2!1
ДУРОВАЧКО ВИНО........................................................................................................... ..2!2
ДУРОВАЧКИ КАРНЕВАЛ............................................................................................. ........2!$
ДУРОВАЧКИ ЕПИТА........................................................................................................ ..2!4
ДУРОВАЧКИ АРОК..................................................................................... ......................2!5
ДУРОВАЧКИ СЕНАТОР.................................................................................... ...................2!!
ДУРОВАЧКИ АРЦИИСКУП............................................................................... .................2!7
КЊИГА ЧЕТВРТА: ПЛАВЕ ЛЕГЕНДЕ............................................... .......................268
1............................................................................................................ ..........2$&
ЧОВЕК И ПАС......................................................................................................... ..............271
ЦРНА ПЕСМА................................................................................................................ ........272
СРЦА........................................................................................................ ............................27$
ПРИЧА О ЈАКОМ.............................................................................................. .....................274
НА СТЕНИ........................................................................................................................ .....275
МАЛА ПРИНЦЕЗА.............................................................................................. ...................27!
ВЕЧЕРЊЕ............................................................................................................................. .277
ЈЕДНЕ ВЕДРЕ НОЋИ....................................................................................... ......................278
ДУРОВАЧКА ЈЕСЕН................................................................................................... ..........27#
РАВНОДУШНОСТ....................................................................................... ..........................280
-УАВ.......................................................................................................... .......................281
ДЕЛО............................................................................................................................. .......282
ПРЕ,ИСТОРИЈСКА -УАВ............................................................................... ....................28$
ПРОЛЕТЊА ПЕСМА........................................................................................ ......................284
ВЕЧЕРЊЕ ПЕСМЕ...................................................................................... ...........................285
ЧОВЕК................................................................................................................. .................28!
СУНЦЕ.............................................................................................................. ....................287
2............................................................................................................ ..........288
ОСТРВО ПАПА0АЈА........................................................................................................ .......28#
РУКА........................................................................................................................... ..........2#0
О0ЛЕДАЛА..................................................................................................... ......................2#1
ОТРОВ.............................................................................................................. ....................2#2
ЗО,РА...................................................................................................... ............................2#$
ПРОРОЦИ......................................................................................................... ....................2#4
ДУРОВАЧКА ПЕСМА................................................................................................ ...........2#5
КАЗНА.............................................................................................................. ....................2#!
СВЕТЛОСТ................................................................................................................... .........2#7
СРЕЋА....................................................................................................... ...........................2#8
ПЕСМА О О0У................................................................................................................ .....2##
ДРУ0ОВИ................................................................................................................... ...........$00
ПЕСМА О "ЕНИ................................................................................................. ..................$01
ЈЕВРЕЈСКА ПЕСМА.......................................................................................... ......................$02
СВЕТАЦ.......................................................................................................... ......................$0$
ЗИЗЕМА....................................................................................................................... .........$04
СЕМЕ............................................................................................................... .....................$05
СТАРИ ЗАПИС....................................................................................... ...............................$0!
ПЕСМА ,РИСТУ.............................................................................................. ......................$07
НА РАСКРШЋУ....................................................................................... ..............................$08
ДОДАТАК.......................................................................... .................................3&9
ВРАС.................................................................................................. ................................$10
МОЛИТВА................................................................................................................. ............$12
НА ЦАРЕВ АРАН/ЕЛОВДАН..................................................................................... ............$14
ОСНА............................................................................................................................. .....$1!
ЛИЧКИ МУЧЕНИЦИ.................................................................................... ..........................$18
НА ОАЛИ НЕРЕТВЕ....................................................................................................... ......$20
ВЕЧНОЈ СРИЈИ................................................................................................. ...................$2$
ЈУ0ОСЛАВИЈА...................................................................................... .................................$2!
.РАНЦУСКОЈ.................................................................................................................. ......$28
САТИРА................................................................................................... .............................$$0
НОВА ВЛАДА...................................................................................................................... ..$$2
ПЕСМА................................................................................................................................ ..$$4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
89:;А <=0А> <?@A? @У)BА
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пријат'(и)а
Алекси Шантићу и Атанасији Шоли
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@?)8? <. 0.D:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GАHАGА8 @У)BА
6о* +а,р'но н'+о ра-.а('но -ија/
Сва р',а ,рвава од в'ч'р0'г ара1
Јо* .од)у,ли .оар ,ао да и2+ија
И2а 3рн' *у)' -тари4 ч'тинара5
Н'гд' у да(ини чуј' -' да 4у,ти
Вод'нич,и точа, .ро)у,нути) гла-о)1
Ди) и .ла)'н д'ру н'+о ,ој' +у,ти/
А вод'но 3в'ћ' -.ава над тала-о)5
О.'т ј'дно в'ч'555 И )'ни -' чини
Да н'гд' дал',о/ .р',о трију )ора/
При 2ала-,у -ун3а у .рвој ти*ини/
у +ли-тавој -'н3и -)арагдови4 гора 6
7л'да/ ,ао ч'0а/ н'.о2ната 'на/
С ,руно) и у -јају/ -'ди/ )и-л'ћ на )'555
Т'*,а ј'/ +'-,рајна/ в'чна туга 0'на
На до)а,у ноћи/ ти*ин' и та)'5
Пр'д вртови)а о,'ан -' .руа/
Ра2л'ћ' -' )одро јато гал'+ова1
Кро2 +о,ор' )ртви4 до3в'тали4 руа
8у)ори в'тар туну .'-)у -нова5
$.рти4 2'ни3а .р')а н'+у 2латно)/
Два гиганта С9ин,-а ту -траар' та,о/
До,л' она .лач'1 а 2а )ор-,и) .латно)/
И2н')огло -ун3' 2ала2и/ .ола,о5
И ја ,о)' н' 2на и)'на ни ли3а/
Св' -а) 0'н' )и-ли и-.унио -ад'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
В'рно-т -' 2а,ли0' - ти4 4ладни4 у-ни3а555
Као -)рт -у в'рн' (у+ави +'2 над':
Вај/ н' р'3ит' )и ни,ад; ниј' та,о/
Ни да )ој' -р3' -в' то ла' -'+и/
Ј'р ја +и4 тад .ла,</ ја +и4 в'чно .ла,</
И ни,ад -' ви*' ут'*ио н' +и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
У @УA=А8У
7дв'ла )' туга и )и-ли 2ло-лутн'
у .о('/ дал',о5 Трава .уна ро-'5
Туно -тој' вр+' и2над вод' )утн'/
=ладни в'три )р-' 2'л'н' и) ,о-'5
На 2а.аду н'гд' .олу)ртав +л'-,а
$га*'ног дана 2ад0и +л'ди .ла)'н5
Н')а ј' нада )но) *ирина н'+'-,а/
Мра, 2а-и.а *у)у/ р',у/ 3в'т и ,а)'н5
Ево ј'дно гро+('5 Ту л'' -'(а3и/
До -у-'да -у-'д/ другар до другара1
А до, -' у -воду +ри*у 2ад0и 2ра3и/
По+оно ,а.'ла -тоји ,рај 0и4 -тара5
И дол' у -'лу 2ад0и ог0и 2га-ли 6
Ноћ/ и ту -' -.ава555 А ,< -а+ла-т чудна/
М'> гро+(') и -'ло) јо* ,ривуда -та2а/
Сва +'ла и гола/ ,рат,а/ в'чно +удна5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<АDА9? H:LMА
8орача*' н')а/ 4ладна/ .ор'д )'н'/
7'2 -р'+рн' -у2' у )утно)' о,у1
Крај на- +'4у )ртв' ру' и вр+'н'/
Падало ј' в'ч' на воду *иро,у
Стар' ј'дн' р','5 Њ'н ј' ,ора, +ио
К< ,ора, -а)оћ'/ н'чујан и -'тан5
7'-)о та,о туни1 на- ти*та*' ти4о
И-ти јад +'2 -у2а и +ол и-тов'тан5
Мра, +ол'-н' ноћи 2а-и.а*' .ра4о)
Платан' .о врту/ ј'2'ро .ро2ирно1
На*а -р3а +'4у и-.у0'на -тра4о)
Туда/ гд' -в' та,о у)ира*' )ирно5
И ,ад у то в'ч' *то -в' в'ћ)а )рачи/
При+лии-)о у-та *то л'д'но ћут'/
Вај/ )и о-'ти-)о/ - уа-о)/ да 2начи
И тај -ва,и .о(у+ -)рт ј'дн' )инут'5
Сва,и удар -р3а/ -)рт н'ч'г *то иви:
Сва,а '(а -тр'.и да ћ' н'*то -трти:
$ овај нов')+ар ча)отни и -иви/
Н' .о-тоји Живот другд' н'г у С)рти5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
А8.=D:
3лу*а) у )ирној (у+ича-тој ноћи
"д' *у*т' 2в'2д'1 и )'ни -' чини
Да ч'-то чуј') у н')ој -а)оћи
П'ва0' -9'ра на то.лој в'дрини5
И чуј') ти4о у о-а)и та,о
В'чити *у)ор и2 2')(' и -вода1
И -лу*а) дуго/ н')о и .ола,о/
Т' р'чи ли*ћа и тај говор вода5
И ја ра2у)') т' гла-' *то 4уј'/
Тај ј'2и, 7ића и тај *а.ат -твари555
%'-то -в' -тан'1 јо* -' -а)о чуј'
Ку3а0' )ог -р3а5 Но и-ти удари
%у*' -' *?)о)1 )ирно 2а,у3а*'
$дар 2а ударо)/ и2 -та+ла1 и ја-но
Ку3ну и2 3рн' рого2и и *а*' 6
Ду 3'лог .о(а555 Нај2ад/ )ногогла-но/
Дол'/ .од 2')(о): Н'гд' у ду+ини
Ј'дна,и) рит)о)/ ,ао )у,ло 2воно/
Огро)но -р3' 2ачу -' у т)ини;
$дари )ирно/ ти4о/ )онотоно5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.G)А)@N0.
8ада ј' .о2на4/ н'+о +'*' )утно/
Врти -у )р'ли - +олни) н'-тр.('0')1
Ј'-'0' вод' *у)ил' 2ло-лутно/
И -в' очајно урило 2а )р'0')5
И )ладо-т )оја ниј' ви*' 2нала
@а дан' -тра-ти и тр2а0а 0ина;
$ )оју ду*у 0'на -'н ј' .ала/
7л'да и 4ладна/ ,ао )'-'чина5
"ла- 0'2ин +'*' ,< )у2и,а туг';
И 2ато )и*(а4/ у -лу*а0у )ного)/
Са)о на .ро*ло-т/ на ј'-'ни дуг'/
На 4ладна н'+а/ и на туна 2+ого)5
По(у+а3 0'2ин +'*' ти4 и л'дан/
Мра)орни .о(у+1 а ,о-а јој .лава
Оди-ала ј' -'тан )ири- ј'дан
7о,ора руа ,оји до3в'тава5
И )ного .ута/ у јутра/ +'2 )оћи/
Пр'н') -' ,ао и2 оловни4 у2а;
Ја н' 2на) *та -а) -н'вао т' ноћи/
Али )и очи )утн'/ .ун' -у2а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
N:L:)А
9а+орав('н .р'д'о у .ро.лан,у дуго)/
О+ал' .од т'*,о) ти*ино) и траво)5
Ту в'ч'р0' вод' 4уј' ти4о) туго)/
А ало-н' вр+' *у)' 2а+ораво)5
$ 2'л'ној ја-ној .о)рчини гра0а/
Ту на>') Са)оћу/ у ћута0у в'чно)/
7л'ду/ .о,рај р','1 ту -'ди и -а0а/
И огл'да ли3' у )одрилу р'чно)5
Ко 2на од ,ад та,о5 Но у н')о) долу/
"ла- .ан' ли -а)о у та )'-та чи-та;
Сва ти*ина т'*,о у2да4н' у +олу/
Р'9р'н .ат0' од' од ли-та до ли-та5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
O?D)? 0?P?=: У @УN.)
:'+'-а +'4у )утна и ра2дрта/
Студ'н у н')ој -о+ној .олута)и1
И до.ира*' и2 -а)отног врта
Му2и,а ,и*'5 Ми -)о +или -а)и5
=уја*' н'гд' в'тар о,о вил'
П'-)у о ту2и5 И ја гл'да4 та,о
На 0'но) ч'лу и ли3у од -вил'/
"д' )утно в'ч' у)ир'/ .ола,о5
Ми +'-)о н')и1 али )и -' чини
То в'ч' да -)о у ћута0у дуго)/
Са)и и туни у 4ладној ти*ини/
Сву .ов'-т -р3а р',ли ј'дно друго)5
И тајн' )и-ли +олн' и 2ло-лутн'/
И -тра4 од .ат0а ,оји4 н')а ви*'555
Слу*ајућ та,о т' в'ч'ри )утн'
В'трова .'-)у и )у2и,у ,и*'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
OАБHА).0:
9а*то ноћа- та,о *у)' ја+ланови/
Та,о -тра-но/ чудноA @а*то та,о *у)'A
Жути )'-'3 -.оро 2ала2и 2а 4у)'/
Дал',' и 3рн'/ ,< -лут0'1 и -нови
$ тој )ртвој ноћи .али -у на воду/
К< олово )ирну и -иву/ у )ра,у5
Ја+ланови -а)о ви-о,о у 2ра,у
8у)'/ *у)' чудно/ и др4ћу у -воду5
Са)/ ,рај )ирн' вод'/ у ноћи/ ја -тоји)
К< .ото0и чов',5 @')(о)/ .р')а )'ни/
!'и )оја -'н,а5 Ја -' ноћа- +оји)
С'+'/ и ја -тр'.и) -B) од -вој' -'ни5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P?8А9?
;оћи ћ' и тр'нут .о-л'д0и и -в'ти/
Када ћ')о ј'дно)/ )ирно ч',ајући/
Р'ћи ј'дно друго); в'ћ ј' вр')' )р'ти/
Као *то -' ,а'; в'ћ ј' вр')' ,ући5
$ 4ори2онт .ра2ан гл'дајући тада/
На иви3и гд' -' )ра, и -в'тло-т д'ли/
@а)р2нућ' )ирно -у2а 2ад0'г јада/
Јада *то -' ни,ад/ ни,ад ни-)о -р'ли 6
$ -унчана јутра тра'ћ ј'дно друго
Крај 2'л'ни4 р',а1 или ноћ ,ад +роди/
И до, )'-'чина н'.о)ично/ дуго/
!'и 4ладна/ +'ла/ на 2а-.алој води5
До, ј' .рила2ио ча- .оврат,а -в'ти/
$)орни/ тај -у-р'т в'чно ч',ајући/
Када ћ')о р'ћи; в'ћ ј' вр')' )р'ти/
Као *то -' ,а'; в'ћ ј' вр')' ,ући5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.0=АNА8
2ратић' -' о.'т ,ада ли*ћ' .ан'/
Кад 2а.лачу 4ладни в'три о+ала)а/
Као у-.о)'на на .о)рл' дан'/
7л'да и у 3рно)/ јавић' -' на)а5
Њ'н ћ' )ирни ,ора, да ало-но .рати
8у) ј'-'0и4 вода5 Но -'н,а *то )рачи
Мра)орно јој ч'ло/ ни,о н'ћ' 2нати
От,уда ј' .ала и *та она 2начи5
К< ду*а ј'-'ни/ ,ад на) .ри>' тада/
И-.унић' -тр'.0о) н',ог )ирног јада
На-/ и 4ладн' врт'/ и .рироду +<ну5
А ,ад -тари ,лавир дирн' ру,о) ла,о)/
7ић' 2ву3и 3рни; чинић' -' -ва,о)
Као да .ра4 ноћи .ада .о -алону5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P?Q9А
:'+'-а -у .ра2на1 н')о в'ч' -ла2и/
Н'гд' у ал'ји 2ад0и 2рача, +ли-та/
В'ну- ар4аич,а -а)а ј' на -та2и/
"ола/ и -ва -тидна/ +'2 -)о,вова ли-та5
В'ч' ћ' јој ти4о да о,у.а т'ло
$ )ири-у ру' и у чи-тој ро-и1
М'-'чина )ирно да .о-р'+ри ч'ло/
И .оноћно и0' да .ро-.' .о ,о-и5
"ола/ она ч',а1 а .огл'д/ .ун уди/
Ва.иј' у н'+о/ и -трада/ и )оли:
И до, -тидно о,о у н'+'-а +луди/
%'0о) др4ћу .р-а и удови голи5
Та,о ноћ .рола2и ти4о/ ј'дноли,о/
В'тар )'-'чино) 2а-и.а и в'ј'1
С.и н'+о и 2')(а1 и н' до2на ни,о
Ту .аган-,у (у+ав -р'д )ртв' ал'ј'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).0?AБА=
&а*ирило -' у н')ој ви-ини
Ј'-'0' н'+о/ оловно и .ра2но5
По(а -у .у-та1 вр4 л'дина 0ини4
Сила2и в'ч' до-адно и )ра2но5
Као +ол'-ни3а 4оди +л'да р',а/
С,'л'т вр+а,а надн'о -' на 0у5
%уј' -' ј'3ај и .от)ула ј',а 6
То в'три .лачу ви-о,о у гра0у5
И )ра2 -' 4вата над трули) -тр0и,о)1
Мо,р' -у -та2' и +лат0ави .ути5
В'ч'р0' .ти3' одила2' - ,ри,о)
$ )ртву *у)у5 Дади )ра,1 -в' ћути555
Ја н' 2на) 2а*то -а)о тугу -ниј')/
А нит *то али)/ нити 'ли) друго1
И н' 2на) 2а*то траи) да -' -,риј')/
И н'гд' .лач') дуго/ дуго/ дуго555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A.=@8А 0=БА
3а)а вр+а -тоји над )ор')/ вр4 -в'та/
Ра-.л'ла ј' ,о-у 2'л'ну и дугу/
Наличи на ни)9у ,оја ј' .ро,л'та/
Да .о-тан' дрво и да *у)и тугу5
Слу*а .'-)у гора ,ада јутро руди/
Агонију вод' у в'ч'ри н')'/
Н'.о)ично -тоји та)о гд' -в' +луди;
О+ла3и и в'три/ тала-и и вр')'5
И ту *у)и - 0и)а/ дајући/ .ола,о/
Мору ,оју грану/ в'тру ли-та, ,оји;
И/ ,< -р3'/ -'+' ,идајући та,о/
Туно *у)и ивот5 6 Са)а вр+а -тоји555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@АN
;ан +ол'-тан/ )утан/ н'+о н'.ро2ирно5
Над +'2+ојно) водо) )ир в'ч'р0и +'*'5
%а-овни, н'вид(ив н'гд' и2+и )ирно;
Тад .ото0' ру' лагано .о)р'*'5
И ,ад о.'т и2+и; - то.ола -' ра-у
@ад0' )ртво ли*ћ'5 Мир ј' на -в' -тран'5
До, .онова ,у3ну; ти4о у то) ча-у
Ј'дно гн'2до .ад' ви-о,о -а гран'5
Но -,рив'но 2воно ,ад .од -водо) л'дни)/
И о.'т -' 2ачу и2 то.ола -тари/
Сва долина -тра4о) и-.уни -' ј'дни)/
И уа-но) -тр'.0о)/ и .ани,о) -твари5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.).M
) -о+и )у2'ја глу4о ноћно до+а5
Пр'д гранитни) Мар-о) ту -тра-на и гола
Игра +а4ант,и0а5 Ту лиј' Нио+а
Мра)орн' и 4ладн' -у2' в'чног +ола5
Ту -илно и +олно .од уј'до) гуј'
Рв' -' !ао,он5 На ,а)'ну ,руто)
С'ди -,ру*'н Еди.555 Мир ј' да -' чуј'
"д' .рола2и ти4о )инут 2а )инуто)5
Али - 3рн' ,ул' ,о+ан и .от)уо
"ла- .оноћног 2вона одј',ну у т)ини 6
Н'гд' и2 дворан' дуг -' у2да4 чуо
$ )ра,у/ у н')ој -туд'ној ти*ини5
Пр'нула -' нагло -ва дворана ова;
Сва, о-'ти да ј' туд' у -а)оћи
"ладијатор ј'дан у)ро ов' ноћи/
Млад/ -ру*'н/ и ра0'н в'ћ два'-т в',ова5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GАLN.R
8ао -,ру*'н +ра)ан *то -а -тра4о) чува
$рну/ *то .ра4 драги4 .о,ојни,а ,риј'/
7'2+онич,а ру,а да ј' н' ра2+иј'/
И .'.'о -в'ти в'тар н' ра2дува 6
Му2о/ 2а*то и )и н' чува-)о та,о
Ср3' -а .'.'ло) .о,ојни,B )илиA
Ни,о н' +и 2нао да -)о туни +или/
Да -и ти ј'3ала/ и ја да -а) .ла,<5
Ј'р ,а,о ј' -в'та и ч'дна +'-,рајно
Туга *то -' ни,ад ниј' р'чју р',ла/
8то ј' -а)о ти4о у -у2у .от',ла/
$ +л'дилу ли3а јавила -' тајно5
Ка,о ли ј' -р'ћна ду*а ,оја 2над'
7ити -в'т 2а -'+'/ ,< 2в'2да н'+'-,а/
7ач'на у -в')ир *то -а)отна +л'-,а/
До, -в'това ,рај 0' +луд' )иријад'5
И )ора -в'тло-ти -јај' и тр'.'р'/
В', 2а в',о) тон' у .ро-тран-тва -јајна 6
А 0'н +ол и ивот о-тали -у тајна
@а +'-,рајни .ро-тор и в'чит' -9'р'5
И 2а*то н' о-та твоја ,0ига )ала
К< гро+ -иро)а4а/ гро+ +'2 и-ториј'/
Ког у -в'то) )иру о-,рвнула ниј'
Ни +'2+она грд0а/ ни +'-тидна 4вала:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.?G:OА
+ирна ,ао )ра)ор/ 4ладна ,ао -'на/
Ти -и +л'до ти4о д'војч' *то -н'ва5
Пу-ти .'-)а други4 н',а +уд' 'на/
Која .о н'чи-ти) ули3а)а .'ва5
Ја н' )'ћ') на т' >ин>ув' -а тра,о)/
Н'го ут' ру' у т' ,о-' дуг';
7уди одв'ћ л'.а да -' -ви>а* -ва,о)/
Одв'ћ горда да +и ив'ла 2а друг'5
7уди одв'ћ туна -а -о.-тв'ни4 јада/
Да +и и*ла и,ад да т'*и* ,о -трада/
А ч'дна/ да води* го)ил' *то нагл'5
И -тој равноду*на/ до, о,о твог т'ла/
М'-то ,ит0а-тог и ра-,о*ног од'ла/
!'+ди -а)о .ра)'н тајан-тв'н' )агл'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
CC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
G:A@8: <А@N?H
9гур'на на -н'гу -'о-,а ,а.'ла
@'+' у-р'д гро+(а5 Н'+'-а -у +'ла5
Ниот,уд ни в'тра да -' јави *у)о)/
И 2а.лач' гд'год 2а ,р-то)/ 2а 4у)о)5
Нити -)р2ло 2воно ча- да ,у3н' ,оји/
$,оч'но/ )ирно/ јо* -,а2а(,а -тоји/
По,а2ујућ та,о -р'д долин' н')'
Сат/ ,ада ј' нај2ад у)рло и вр')'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
CE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.D)?
:ад о-трво) .уни) ч').р'-а и +ора/
Младо/ ,ру.но -ун3' .ри/ .уно .ла)а1
И тр'.ти над *у)о) и над о+ала)а
Слан и )одар )ири- .рол'т0'га )ора5
Cу+ича-т' гор'/ гранитн'/ до -вода/
@р3ал' -' у дну1 )ирно и +'2 .'н'/
Повр*ина *у*ти и 3'лива -т'н'1
Свод -' -в'тли то.ал/ -та,л'н/ и2над вода5
Пра4 -унчани тр'.ти над и-.рани) .'-,о)/
И -р'+рни гал'+ .он',ад -' види/
Св'тлу3а над водо)5 И )ири*у 4риди
Мири-о) од ри+а и )одриј') вр'-,о)5
Св' ј' та,о ти4о5 И у )ојој ду*и
Проду'но види) ово )ирно )ор';
8у)' ол'андра/ (у+ича-т' гор'/
И +л'д о+2ор *то -' .рот'' и .у*и5
Н')о -тој' у 0ој -р'+рна-т'/ родн'
О+ал' и врти1 и -в'тли и .али
Младо/ ,ру.но -ун3'1 и н' *у*т' нали 6
"ал'+ јо* -в'тлу3а5 Мир5 Свуда ј' .одн'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
CF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=:A@8: @.)?N
<ро+ на А.ији
С.ава D'3илија М'т'ла/ јо* -.ава/
Сто година .р'-.и и -то нови4 2ачн'5
П'ва .тић и2 итB и ,о-ач и2 травB/
А ни*та да .р'н' тр'.ави3' .лачн'5
$ )ра, +'ла -тада -а 4у)ова -4од'1
"олу+и и2 .о(а +'' и-.р'д -'н'1
А.ијо) -' врат' л'гиј' *то вод'
Кра(' од и-то,а/ и .(ач,у/ и .л'н'5
Очи D'3илиј' )о,ри4 тр'.ави3а/
Од -в'г о,р'нут' -ад гл'дају другд'1
Нит и4 .р'ну тру+' ни гла- ноћни4 .ти3а5
Сто година )ирно она .р'>' -вугд';
!'.ота ј' -)рти +'2 -воји4 грани3а555
А )о,р' -у очи о,р'нут' другд'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
CI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@АA.MА
='и р',а ра-ута у )ра,у/
Мртва/ +'ла5 Н' чуј') да .р-,а
Ни тала-ић и2)'> гу-ти4 тр-,а/
Ни .тић р'чни гд'год у вр+а,у5
Са)о др4т' у .ровидној т)ини
Дв'Eтри 2в'2д' +'л' у дну -вода1
И ди' -' и2над н')и4 вода
Dрн -илу'т *у)' у ви-ини5
До, +ли-ну*' н'+'-а у ча-у/
И *у) чудан .ро>' .о -а)оћи/
Мири- ли.а долино) -' ра-у;
Ј'дна ду*а )ину .о-р'д ноћи555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
CJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
OАD=А)@8: @.)?N:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
CK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.=?D 0.D?
Са 7онинова
>ут )'-'ч'в -р'+рн ни2 )ор' -' види/
!'и +'-,оначан вр4 2а-.али4 вала5
Мир5 @ад0и ј' тала- до*ао до 4риди/
@а.(у-нуо -'тно и у)ро ,рај ала5
Ноћ )ири*' туно ч').р'-ово) -)оло)5
Н'+о .'.'(а-то5 И ,о.но и вода
К< да ноћа- ди*у н',и) чудни) +оло)/
Ти4а туга в'ј' -а дал',ог -вода555
А -то -р3а ноћа- ,у3ају у )'ни/
И 3'ло )и +ић' +уди -' и ди'
%а-о) н',ој 2в'2ди/ а ча- ,а,вој 'ни5
Св' ,и.и у )'ни/ ,< .ли)а ,ад -ти';
Као -ад да .о-та4: До,л' 2в'2д' +род'
Ј'дн' +'2и)'н' ноћи/ .ор'д вод'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
E5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8=АO A.=А
И2 7о,'
=ав ,а)'ни ј'дан и2 )л'тач,и4 дана
О2+и(ан и )рачан јо* на тргу -'ди/
На о+али )ора5 Слу*а *у) Јадрана/
И гд' в', 2а в',о) н'о-'тно -л'ди5
Стар и )ала,-ао/ и -а гриво) -'до)/
Он ј' т'*,' *а.' 2арио ду+о,о/
До,л' )ирно дри у о+2ору +л'до)
Свој )ра)орни .огл'д и -туд'но о,о5
До>у град-,а д'3а -а в'-'ли) .л'-,о)/
Дра' га/ и ја*у/ и 2а-и.(у .'-,о)/
И +ију га -воји) .у*,а)а од 2ова5
До, он )ирно гл'да на )ор'/ и ч',а
Да галиј' -тар' види и2 дал',а/
8то одо*' н',ад .р' )ного в',ова5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
E7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@?H.
И2 Тр-т'ног
2иторог -' )'-'3 2а.л'о у гра0у
Стари4 ,'-т'нова1 ноћ -в'тла и .лава5
К< н')ирна -ав'-т *то .рви .ут -.ава/
Та,о -.ава )ор' у н')о) +ли-та0у5
%').р'-ова *у)а +диј'1 )'-'3 на 0у
Си.а -вој' 4ладно -р'+ро1 од-ијава
Модро л'т0' и0' -а ви-о,и4 трава5
@ати) ,ри,5 То ,ри,ну +у(ина на .а0у5
Ри+ар-,о -'о3' .ол'гло на -т'ну/
И -и*ло у 2атон1 и ,ро2 )аглу )л'чну
Ј'два -' на2ир'/ ,< ,ро2 у-.о)'ну5
Св' ј' утонуло у ти*ину в'чну5
Ни *у)а/ ни гла-а1 -а)о ј'дноли,о
И2+ија ча-овни, ,ог н' чуј' ни,о5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
E4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
H?N.
И2 ду+ровач,' Жу.'
7,ић'ну ло2о) и 3в'ћ') од )а,а/
Ср'о -а) ј' ј'дно)/ ј'дног вр'лог дн'ва5
На .учини )агла .ровидна и ла,а/
$ врућо)' иту .р'.'ли3а .'ва5
И2 вод' и ,о.на оди-а*' л'то
Мири-о) и ватро)5 Т'-н' -та2' +'4у
Пун' ,о-ова3а5 В'-'ло ј' 3в'т<
Турчина, у 0'но) говору и -)'4у5
Она ј' ,рај )'н' тада ,орачала/
Стра-на ,ао л'то/ .ор'д )ирни4 вала/
Полив'ни4 то.ли) +оја)а и -јај')5
Вај: И )ладо-т .ро>'/ ,< -ун3' над гај'):
Са)о јо* у )'ни ти -и и -ад та,а;
$ ,о-и ти и-ти 3в'тови од )а,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
EC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@HУLА9?
И2 Ду+ровни,а
8ада .адн' в'ч' .овр4 вод' .лав'/
И 2а-в'тл' Мл'чни Пути и2 дал',а/
Тада ,ао .ти3а и2 -вог гн'2да )',а/
Св' од )а4овин' и од )ор-,' трав'/
Пр4н' )оја ду*а5 И '(' *то дав'/
И +ију/ и )ор'/ јо* од .а)тив',а/
Њу и2)а)' та,о у ту2и +'2 л',а555
до, .оноћн' 2в'2д' *у)' и2над глав'5
К< -вил'ни 3рни ноћни гал'+/ та,о
Моја ду*а .ада на тала-/ .ола,о/
И 2а-.и у -воји) -у2а)а/ ,< д'т'5
А ,ад ј' .ро+уди -р'+рна-та 2ора/
$ 0ој ва- дан *у)и ноћна .'-)а )ора/
Пуна ј'дн' +олн' н'ут'*н' -'т'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
EE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: STUVWT
?ај дан та,о туно 2вонила -у 2вона/
7олну н',у .'-)у и2 )'талног грла5
На-р'д ,ат'драл' л'ала ј' она/
Као Илу2ија ,оја ј' у)рла5
Та,о .лава/ туна5 $ +'ло) од'лу/
!'гла ј' )'> ру' и )иртино 3в'ћ'5
Р'дови вла-т'л' на дуго) о.'лу
Стојали -у н')о и драли -в'ћ'5
$ о,ни)а 3р,в' ти4о/ н'о-'тно/
Поч' дан да га-н'/ ,ад -вр*и*' -'тно
Дуг' +олн' .-ал)' -в'*т'ни3и -'ди5
А .ола2а, ,ада 2а.'ва*' 2вона/
И ,ад )ирно ,овч'г .одиго*' +л'ди/
Тада/ ,ао у -ну/ о-)'4ну -' она5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
EF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DАHAАB:OА
И2 С.лита
3а ,а.'л' ј'дн'/ -а -тарог вр4ун3а/
Полагано 2вони5 Св' ј' )ирно та,о5
На вода)а л'и ,рв в'ч'р0'г -ун3а/
Ди)и -'/ и 4лади/ и )р2н' .ола,о5
Ал+атро- ј' ј'дан ,руио над водо)/
@алутао а)о ,о 2на - ,ога )ора5
И .ла)'н до, 4вата ,рвавиј') -водо)/
И .у*и и2 )одри4 )а-линови4 гора/
"ордо/ -а дал',о ра*ир'ни) ,рило)/
Круа*' ал+атро-555 7'*' у .ор9ири/
Сав .о,рив'н 2лато) и .ур.урно) -вило);
И2гл'да ду4 -тра-ни Дио,л'3ијана
Над драги) -' )ор') дал)атин-,и) *ири/
$ -унчано в'ч' ј'дног Dар-,ог Дана5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
EI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).M): @N:X.0:
Код Св'тог Ја,ова у Ду+ровни,у
6а воли) ноћи/ 0ин' )утн' 2+ор'/
И 0ин' ти*ин'/ и 0ин' олуј'1
Њин' 3рн' р',' ,ада -'тно 4уј'
Своју .'-)у та)ну и дугу/ до 2ор'5
Сва,и 3в'та,/ ,а)'н/ тала-/ ли-т -а гор'/
8у)' у тој .'-)и/ и *а.ћу и -труј'1
И )оја -' ду*а ја-но у 0ој чуј'/
Као н',о та)но н'вид(иво )ор'5
Ја -а) д'о ноћи5 Над водо) и 4у)о)
Кад јутр'0и в'три -воји) +лаги) *у)о)
Пога-' лагано +'л' 2в'2д' 0'н' 6
Она *у)и 2+ого) у одла-,у нагло)/
И увија туно/ ,< 3в'ћ' и -т'н'/
Мој' )рачно ли3' -у2а)а и )агло)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
EJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
OУN=?9: @.)?N
Код 3р,в' Св5 "о-.' од Мило-р>а
+ири*у ја-)ини и )одри -' ловор/
$ -р'+рно) јутру јо* -.авају али1
Ду+о,о у *,о(у чуо -' ј' говор;
То 2+ора4у .рви .ро+у>'ни вали5
И о-'ћа) гд' -' +уди/ ти4и) *у)о)/
$-.авана ду*а -твари о,о )'н'5
И )ири*' )ор' ри+о)1 до, 2а 4у)о)
Свод -' -та,ли/ *ири/ )ру и 2ад0' -'н'555
@на)/ н',ад ,< д'т'/ у -вита0' 2ор'/
И-ти) ови) .ут') -илаа4 на )ор'/
И -вагда )' -р'о н'-тр.(ив *у) вала5
%уј') и -ад; 4уји и-.од о*три4 ала
И-ти -ти4/ јо* и-ти *то )' н',ад -р'т' 6
Сти4 и2 -тро9' ,о 2на ,ада 2а.оч'т'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
EK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
G0?GD?
С о-трва !о.уда
2и-о,о у гра0у )ирно гор' 2в'2д'/
И *иро,а .'-)а )ора у ти*ини
%уј' -' о,о на-1 и ти гла-и ј'2д'
К< да ро-а .ада у -р'+рној т)ини5
$ 0'ну -а) ,о-у у.л'тао -тра-но
Мо,р' ноћн' ру'5 Пут') .уни) 2ова/
Ја јој (у+(а4 3'ло ово в'ч' ја-но
Очи .ун' 2в'2да и у-та -ти4ова5
Св' ј' *у)но/ -јајно1 и лиј' и2 гра0а
Св'тло-т/ ,< .ада0' н',' +'л' ,и*'1
Ма-линова *у)а у да(ини -а0а555
А )ор' ј' .уно 2в'2да/ .а и4 0и*'/
И .о алу н')о)/ .ра2но) и +'2 -'н'/
Котр(а и4 -ву ноћ/ ,< .'-а, и .'н'555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
E6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
YУБА0
И2 Стона на П'('*3у
3тоји .у-та 3р,ва +'2 гла-а и 2вона/
Су)рачна и 4ладна -ву ноћ и дан 3'ли/
А у на.у*т'ној и н')ој ,а.'ли
Са)а .лач' +л'да ало-на )адона5
Ка. 2а ,а.(о) ,ли2и ни2а )рачн' -т'н'1
А ,ро2 ра2но+ојна о,на ј'два до-.'
М'-'3/ да н'чујно 4ладно -р'+ро .ро-.'
По нога)а -в'т' н'ут'*н' 'н'5
Ту -' влан' -'н,' .руају и .у2'1
Св' во0а на дуг' )олитв' и -у2'5
Мир ј' н') и л'д'н5 Са)а +ди )адона5
Та,о н'ут'*на твоја (у+ав5 Она
7ди у ду*и и -ад/ очајно/ +'2 3и(а;
А +л'да јој ру,а и -ад +лаго-и(а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
F5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A?@?P:)А
На !а.аду
+'-'чина .адн' на -тарин-,и )ра)ор
8иро,и4 т'ра3а/ и .о ч').р'-и)а
Њ'ног -тарог врта5 Ти4 -' чуј' а)ор;
То на о+ала)а )р' .оноћна .ли)а5
А )оја ј' драга туна -ва,о в'ч'
И ,ада 2а.лачу ноћн' ,а)'лиј'/
@а.лач' и она1 -у2а *то .от'ч'/
Ни,о н' 2на *та ј'/ ни *та она ,риј'5
До,л' +олно *у)и и2над та)ни4 вода
Ти4а .'-)а -9'ра у ду+ини -вода/
И .од вртови)а до, у)ир' .ли)а5
А ,ад .роговори/ у тој ноћи/ гд' -'
7уд' -а)о -лут0'/ тај гла- 0'2ин и)а
Н'в'-'ли )ири- в'ч'р0' 3и.р'-'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
F7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?P?=9?
И2 Dавтата
9ара-ло о-трво у *у)и олива/
К< 3рн гал'+ л'и на-р'д )ор-,и4 вала5
До, в'ч'р0а )агла и2над н')и4 ала
Пада/ ,< 2а+орав/ н'чујна и -ива5
П'ну*и -' тала- и )ирно 3'лива
Слано 3рно -т'0' на ру+у о+ала5
Види) вр4 2вони,а1 то 3р,ви3а )ала
Вири и2 )а-лина/ то.ола и ива5
О.'т ноћ +'2 )ира5 И -ад и2 дал',а/
В'ч'р0'га 2вона ,ад -' чуј' ј',а/
По)и0') т' - +олно) -у2о) *то -' рони5
Н')/ на и2гу+('но) валу/ на-р'д вод'/
Прв' -'н,' ноћи до, ра-ту и +род'555
А - о-трва туно 2вони/ 2вони/ 2вони555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
F4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
FC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
OУNА=9? <?@A?
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
FE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
FF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<=:PА
7 .лоду 2+ори 3в'т *то .адн'/
И р',а о 4у3и .ли)B1
О ог0у -ун3а 2в'2д' 4ладн'/
А -утон о -вита0и)а5
О-)'4 2а -ла-ти +'-,оначн'/
И ,рило 2а .ро-тор -в'та1
О в'чној -р'ћи очи .лачн'1
Пад 2+ори 2а трију)9 л'та5
И )ир гд' 2р0' )ра,а нич'/
Да -ав *у) -9'рB таји555
@в'2д' *то .адну/ то -у .рич'
Да и -)рт 2на да -јаји5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
FI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А<.)
9ава.и ,ли3а; 'ли) нићи/
И2 )ра,а/ до вр4ун3а:
И2 .р-ли4 груди ја ћу дићи
Најл'.*у 4и)ну -ун3а5
@ава.и ,рило; да -' роди)/
И2 -тра*ног )уч'0а ,рви:
@в'2да)а )ирни) да 2а+роди)/
На -ун3' да -тигн') .рви5
@ава.и -у2а; вај/ да ,ан')
И2 +ола ,оји гр3а:
Дон'ћу на -в'т/ ,ада .ан')/
Прву в'-т (уд-,ог -р3а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
FJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
LУA
>о>' *у) - гор' ја-'нова/
Дад' га *у)и ј'лB/
И +у,ви +у,ва/ 2ови 2ова/
Пр'ну -' .рирода 3'ла5
7иво(' -тадо ди' главу;
6 Ј' ли то .'-)а о )оћиA
8'ва чу 4и)ну н'+у .лаву/
7у(ина )у2и,у ноћи5
Ја-тр'+ -' тр'; 'то лова:
И 2'3; 2ар лова3 4итиA
@в'2да .о)и-ли; гл'/ ноћ - нова:
А гро+; о/ да ли -витиA
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
FK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У@=?N
6'дн' -' ноћи +'*' -р'ла/
На ј'дној 2рачној -та2и/
Ду*а у н'+о *то -' .'ла/
и анг'л *то на -в'т -ла2и5
Анг'л и-.рича .ричу -јајну
8та -у н'+'-,и врти/
А ду*а 3'л' 2')(' тајну;
Магију (у+ави и -)рти5
И о-)'4ну -' анг'л .ото)
На 3ар-тво в'чни4 2ра,а1
Ду*а 2а.ла,а 2а л'.ото)
Игр' -в'тло-ти и )ра,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
F6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?P?=9? <?@A?
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
I5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
I7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=?Z=?)
9над') 2а н')' -утон'/
Кад -ав *у) 2')(' н'-тан' F
"д' -р3' 2а ча- .р'-тан'/
А ду*а 2ав', утон'5
@над') 2а ноћи 2в'2дан'/
"д' -' -ва -в'тло-т .ролиј'/
Да ча*у туг' долиј'/
Про,а' +ола +'2дан'5
@на) (у+ав ,ад -' у-'ли
$ -р3а -јајн' .алач'/
Па туна .'-)а ра-.лач'/
Радо-на .'-)а у3в'ли5
@над') 2а ча-' ча)отн'/
Ј'-'ни гор,'/ 2гру'н';
Св' -твари -тој' 2дру'н'/
Са)о -у ду*' -а)отн'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
I4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У)B.8=?N:
) туно) о,у -ун3о,р'та/
8то н')о .рати н'+а +луд0'/
Ту -у -в' '>и овог -в'та/
Сва н'-.о,ој-тва и -в' уд0'5
8G)' у -тра4у -во) од )ра,а;
H7ог ј' .о)ало -в' *то 2Bри1
И -в'тло-ти ј' ј'дна 2ра,а
М'ра и 3'на -вију -твари:555
Св' ј' *то иви на дну т)ин'
С .ро,л'т-тво) н')и) на -в'т .ало 6
Св' *то н' гл'да у ви-ин'/
И ниј' ј'дно) 2а-ијало:555I
С и-то,а ,ра(и/ о+уч'ни
$ т'*,о 2лато/ -тој' .лачни1
И р'3и -ун3а/ на-.ра) -'ни
Про-јач,и ва.' у ча- )рачни5
Т' тун' очи -ун3о,р'та
$ )о) -у -р3у отвор'н' 6
Али -у -ун3а на,рај -в'та/
И ти4о -ла2' )ра, и -'н'5
По)р'ћ' ноћа- *иро) врти/
Двор'ди -јајни4 -ун3о,р'та/
Али ћ' +ити у тој -)рти
Сва ар,а -ун3а овог -в'та5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
IC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@?NА
5 давно траг (уди ,уд н'-та/
Јо* *иро) .о .о(и)а .лину 6
Сав гор,и )ир .'-)' *то .р'-та/
И )ири- 'тв' *то )ину5
И давно )ра, .адн' в'ћ вани/
И 2ад0и ли, -твари -' 2атр' 6
А 3врч3и од -ун3а .ијани
Јо* ,личу 2а .одн' од ватр'5
Св' трај' на в'ли,ој 0иви/
Св' ј'дно) *то -у2а на) 2али1
Ј'р -то,ратни ивот .роиви
Св' оно 2а чи)' -' али5
И -р3а )ру/ тро*на )'> -ви)а/
И та*та и .ротивур'чна 6
Но оно *то на дну 0и4 и)а/
Св' -а)о -у д'лови в'чна5
И трај' -в'/ ,ао и2 ,л'тв'/
Кро2 .ра2на и .'чална )'-та 6
Сав )ири- дал',' 'тв'/
И гор,и )ир -в'га *то н'-та5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
IE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА A=А8А
3в' вој-,' ноћи ј'2д'/
@а-тав' )ра,а ви4ор'1
В'тар ј' ра2н'о 2в'2д'
И 2ад0' ли*ћ' -а гор'5
Поноћни 3рни .'тли
В'ћ -у -' три.ут чули1
$ лу3и 9ар н' -в'тли
"д' +род )ој )ирно трули5
Dрни ћ' в'тар да .ири/
И ,и*' .адаћ' 3рн'/
до, дан на о,но 2авири
С д'ти0и) очи)а -рн'5
Н'*то *то ва.и на)а
Одув', и +'2 )оћи/
На да(0и) о+ала)а
$)р'ћ' ов' ноћи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
IF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P?8А9?
;уго -' у .ото,у ,у.а
Јутар0а 2в'2да1 в'ћ 2Bри/
А -вуд јо* -тра*на/ и глу.а/
И н')а а.атија -твари5
Про*л' -у 2в'2д' и -ати1
И тала-и .од лу,о) )о-та1
А -ву ноћ ја ч',а4 да -врати
Н',ог -вог н'2наног го-та5
Сва ,о.(а јутра ду н'+а/
Сва .латна дана .о долу555
А о+'д од вина и 4л'+а/
И ла).а/ јо* на )о) -толу555
Да ли ј' )огао .роћи
Мој .раг у 2а)р,лој 3'-тиA
%',а) и ч',а) -в' ноћи
Тог .утни,а - н',о) в'-ти5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
II
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
52гу+и4 у то) н')иру
Другов' и -в' галиј'5
Који ј' -ат у -в')ируA
Дан или .оноћ/ *та ли ј'A
Ду+о,' ли -у .ут') ти)/
"о-.од'/ твој' .ровал':
7у-иј' - +л'-,о) ,ра('в-,и)/
@латн' )' ча*' тровал'5
Сун3и)а твоји) о.иј'н/
Сјај') н'+'-,и4 равни3а/
Н' 2на4 2а твоју 2а),у/ -'н/
Дно твоји4 гну-ни4 та)ни3а5
И ,ад -' от,ри .ута0а
Сва -ун3а гд' -у 2а.ала/
На )ору твога ћута0а
Као дад ноћ ј' ,а.ала5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
IJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A?[А
8ада -' јав' на 3рти/
На ,рају туг' и .ира/
Ви-о,' .ланин' -)рти/
И 4ладна ј'2'ра )ира 6
Ко ч',а на )'>иA О/ та
Најв'ћа тајна *то трај';
"рани3а дв'ју л'.ота
И дв'ју -уј'та: 8та ј'A
То н')о ра-,р*ћ' в'ра/
Мо-т +ач'н и2)'>у -р'ћа/
Та )'>а дв'ју 4и)'ра 6
Н'г ивот и -)рт ј' в'ћа:
@на)/ чува +'2гла-на и3а
Св' 2ву,' н'+а и -в'та/
И 3рна .оноћна ,ли3а
Св' +ој' -унчаног л'та555
А -тра*на )'>а *та 2начи/
8то д'ли .о,р'т од )ираA
8у)на ј' р',а/ ,ад -)рачи/
Од -воји4 о+ала *ира5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
IK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
I6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
H:=:8А 76EC
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
J5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
J7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P.0?8 ;.0.=: Б.;У
9на) да -и -,рив'н у )ори)а -ја0а5
Али т' -тигн' ду4 ,оји т' -лути1
Н'+о и 2')(а н' )огу т' чути/
А у на)а ј' твој гла- од .о-та0а5
Ј'дино ти -и *то ј' .ротур'чно 6
Кад -и у -р3у да ни-и у -в'-ти555
На ,о) -' )о-ту и,ад )огу -р'-ти
Св')оћ и н')оћ/ .рола2но и в'чно:
Води ли .ут на* , т'+и/ да ли водиA
Крај и .оч'та, 6 ј' ли то -в' ј'дноA
Ко .'чат' ти чува н'.овр'дно/
Ко твоји) -тра*ни) грани3а)а 4одиA
Ј'-)о ли ,ао у и-,он-,' -ат'
Нали, на твој' о+личј' и дана-A
А,о ли ни-)о/ ,а,ва туга 2а на-/
А,о ли ј'-)о/ ,а,ва +'да 2а т'5
Мој ду4 чов',ов от,уд ј' и *та ј'A
Твој д'о или .ротивно-т од т'+' 6
Ј'р тр'ћ' н')а: Крај твог ог0а 2'+'/
И )р,н' ,рај твог -в'тила *то -јај'5
Са)отан -вугд' и .р'д -ви) у -тра4у/
Страна3 у -во)' и т'лу и -в'ту:
И -)рт и ивот у и-то)' да4у;
В'чно ван -'+' тра'ћ -воју )'ту5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
J4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@?A?
) +ра2ду +а3и4 -')' ,'дра/
Т' н'.о+'дн' -в'т' -ри/
Кој'г у -воду н'+а в'дра
Нит олуј -ру*и нит гро) -.ри5
$ -в'тло јутро тога дана/
7а3ајућ -')'/ р',о4; 6 7уди
$ )ојој +ра2ди ,рв титана/
Ид'ја -ил' -ва у груди:
$ .ро-тор +ач'н гла- *то -тр')и/
Да га н'+'-а +уду .уна:
И р'ч *то ни,ад н' 2ан')и/
И в'чно +удна +оја -труна5
А ,ао .'-ни,/ ти ћ'* +ити
Страна3 у -в'ту и у гори;
Од о-а)а -' *то у-4ити/
Од 4ладни4 2в'2да *то -агори5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
JC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<УN
;а .о>') у2 р',у/ -в' до вр'ла/
Да 2на) и и2вор и у*ћ':
Али )' нај2ад и ноћ -р'ла/
А 3рно тр0' -в' гу*ћ'5
Падн' ли 2в'2да - н')и) )ра,о)/
И од' и2 -'н' у -'ну/
Ср3' -' дигн' 0'ни) тра,о);
Ка )'-ту от,уда ,р'ну5
"д' ј' тај -в'тли и2вор/ *та ј'
Та и-тина .рва/ дал',аA
Н' води ни*та у т' ,рај':
Св' ду+(а и 3р0а ј' р',а5
Да нај2ад - чи-тог 2а4вати) вр'ла:
Да -.оји) и2вор и у*ћ':
Али )' нај2ад и ноћ -р'ла/
А 3рно тр0' -в' гу*ћ'5
Та,о -'ли3а јато гладно/
Св' )ор' .р'*ав*и 2рачио/
Падн' .о тр0у; 2а 0и) 4ладно/
А .р'д 0и) н')о и )рачно5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
JE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.Б.Q)А <?@AА
:а ч')у 2ида) 3р,ву/ на ч')A
На -т'ни/ .'-,у или +латуA
!ичи ли -тра*ни анг'л - )ач')
Судији )о)' или +ратуA
На )о-ту )'>у о+ала)а/
@+у0'н и ,рвав од -вог лан3а/
Кога ћу ноћа- -р'-ти -а)а 6
$+иј3у или до+рог -тран3аA
"о-.од'/ 2на) ти ,ли3у чудну
у -в') )о) до+ру и у ,вару/
Ј'р огл'да* -' )'ни у дну 6
Као н'+'-а у +унару5
С'н,а ј' твоја дан *то 2ари/
А ја т' трага) у ча- -ва,и;
О +о' ув', н'ј'дна,и/
И дру,чији у -ва,ој -твари:
=оћ'* да -а2на) ду4о) 4оли)
Св' 2а),' .ут') 2ли) и .рави)/
И2дај-тво друга ,ој'г воли)/
И ла у -р'ћи ,оју -лави)5
Али ја -тоји) -р3а .ра2на/
@а -ва,у тајну 2ла и до+ра1
Ру,у ј' )оју -на*ла ,а2на
@а .лод' ,ој' и н' .о+ра45
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
JF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
И-,у*ит'(у/ .ун -а) -тра4а/
По +'-.ућу и +лату -тида1
С)р2ава) од твог то.лог да4а/
$ т)и +'2 -в'-ти/ 2лу +'2 вида5
Али -а) н'вин/ ј'р ја -трада)1
И чи-т ј'р ч',а) дан от,рића1
И новора>ан ј'р -' нада)1
И .ијан -а)о од твог .ића:
=ули) у )и-ли ,оју роди)/
А то+о) тр'.т' )ој' -трун';
Н' види) .ута ,оји) 4оди)/
Али -у очи т'+' .ун'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
JI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У)B?
8ро2 )ој -Bд р',а т'ч'/
Св'та и о+а-јана1
$вир' -ва у в'ч'/
И2вир' -ва и2 дана1
Св'тла р'ч 7ог *то р'ч'
Да .лоди тло =анана5
Виноград )ој у -трани/
И тр'*0' в'ћ у 3в'ту5
Одо2гор у ча- рани
@а2ори 3'ло) -в'ту:
Туд' -' +ију 2а на-
В'чито Јуч' и Дана-5
На .'-,у )ога врта/
Ра2лив'н -ав у 2лату/
По -унчано)' -ату
Ј'дан 2ра, - н'+а +луди;
И равноду*но 3рта
Пут 2')(' и в', (уди5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
JJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@HУN9?
?ај 2а)ор +'2 -на и +'2 .о)оћи/
7'2 '(' 2а .ир и 2а ловор';
$ ов' )ој' гор,' .оноћи
Св' -лут0' до>у да .роговор'5
@а то+о) трага) ,ро2 -в' .родор'/
Ж'но/ 2ли) )ор') -лут0' туч'на 6
$ )'-'ч'в' -в'тл' одор'
И )агл' 2в'2да -ва о+уч'на5
При,а2' -ву ноћ -ла2' - тавана/
Сто ноа )ој' ру,' тр'+ају:
Ноћа- )' ,ро2 )ра,/ ,ао "авана/
На ра-,р*ћи)а )а-,' вр'+ају5
Ка,о -у та)н' ноћи 2в'2дан'/
И -тра*н' 2а),' .ра2ни4 .ута0а:
Ка,о -у .ун' р'до) +'2дан'/
И ,а,о ,о+ни гла-и ћута0а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
JK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
:оћ ј' нај'дно) .ала 3рна/
Као .од ,рило) гавранови)5
7'л' ћ' ру' - о*трог трна
Да .лану рано - дано) нови)5
$чаур'на +у+а ћути/
И .р'д' -вилу 2а .ла*т Dара1
@а.али*' -' Мл'чни Пути/
И .р'.уни -' -р'+ро) +ара5
@рно у )ра,у урно ,лија/
Да га и2ра-т' 3'ла *у)а:
А на )о) .уту -а)а -ија
Су)0а/ то -ун3' )ога у)а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
J6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
;.GБА
8ад .ро>у дани/ ,о ћ' 2нати
Да ,а' .ов'-т о 0и)а 6
Прола2' ,ао луди -вати/
На +'ли) и +'-ни) ,о0и)а5
Ја ра-у4 .'-)у ,ао )ор'/
Сви од 0' 2вуч' гај'ви1
И +лага ,оја у дну гор'
%ува4у (ути 2)ај'ви555
Мину -а -војо) -вито) 3'ло)
И (у+ав - 0'ни) +оли)а/
Са .а'ви)а и -а в'ло)/
Плачна у 2латни) ,оли)а5
А ,рв јо* .уна '>и +'-н' 6
Ж'> )ача и ,ад )ируј': 6
Да -ва,о) ча*о) о .од тр'-н'/
Као ,ад тиран .ируј'5
Као да у -јај )оји4 вода
Јо* -у2а ниј' ,анула/
И да ј' јутро- - )ладог -вода
Први .ут 2ора -ванула5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
K5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Б.;У
:и,ад -' ни-а) на т' +а3ио ,а)'но)/
Нити у -во)' ду4у твој -јај одри3ао1
И -вој .ут .р'>о4 3'о -а твоји) 2на)'но)/
Свугд' -а) т'+' 2вао и -вуд т' ,ли3ао5
И2 -вију -твари ти -и у )'н' гл'дао/
Твој гро),и гла- -а) чуо у )ор-,о) ћута0у555
С +оло) .р'д ног' твој' -вагда -' .р'дао/
Са)о 2а твоји) и*,о) -л'дио .ута0у5
А од т'+' -' ни,ад ни-а) одвајао/
Стога и н' +'4 -а)а3 у дну -ви4 о-а)а555
@+ог т'+' -а) -' ,л'о и 2а т' ,ајао/
Кад .адн' гор,о в'ч' .о гор-,и) ,о-а)а5
$ )а*ти -а) ти +'л' -вуд 3р,в' 2идао1
И 2а )олитв' -а) твој' у 2вона 2вонио1
@а твога +лагог Сина и ја -а) ридао1
И >авола -а) 3рног - твог ,р-та гонио5
А ти *то -а2да -ун3а и .лод орани3'/
7ио -и -а)о Слут0а/ +олна и -травична;
Ј'р -ва,а И-тина ду4а 2над' 2а грани3'/
Ј'дино на*а Слут0а -тоји +'2гранична5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
K7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)АN<:@
3 )ора на чијој 3рној .лочи
Сва )ирна -ун3а -'дају/
До на +р'г -)рти/ - ,ога очи
На о+а -в'та гл'дају 6
Понор .о .онор/ гд' год -ину
С н'+'-,' -в'тл' чи-тин'555
До, .утић ј'дно) нај2ад )ину
И2)'>у -на и и-тин'5
Вај/ ни*та ви*' да н' .р'н'
Тај .у4ор -на и 2а)ора/
П'0и -' ти4о/ 2и)2'л'н'/
$2 .лочу +л'дог )ра)ора5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
K4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@?)8А
5д' -'н )оја .ор'д )'н'/
Ог0'на -а+ла-т и Jин )одар1
Пр'да )но) ,ао во> +'2 -)'н'/
Као +ир 2а )но)/ н') и +одар5
Пр'д *у)о) .р'-та да )' .рати/
@а *у)о) в'ћ )' о.'т ч',а1
Пр'д .раг ћ' 3р,в' 2+у0'н -тати 6
Тај .р'ди-,он-,и -тра4 чов',а5
Тај 2на, *то )р,н' и *то -јај'/
Тај говор н'+а р'чју та)но):
До,л' ћ' ићи и *то трај' 6
Та гор,а игра -ун3а -а )но)A
Св' ћ' .од н'+о) да(' -јати/
А -'н и чов',/ два +ли2ан3а/
На ра-,р*ћу ћ' н',о) -тати
Да о+а 2+а3' т'р'т лан3а555
Но траић' -'/ до, дан -ија/
Дв' -уд+' в'чно -ј'ди0'н';
С'н,а од 2')(' +'2)'рнија/
И чов', ла,*и и од -'н'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
KC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
O?@?9А <?@AА
>рви в'три - 3в'ћа но-'
Св' .'т'(,у .о .'т'(,у/
С'ли3' 2а гор-,' ,о-'/
И 2в'2д' 2а 3рну р',у5
А ни*та )' н' .огл'да
Јо* ј'дан.ут1 -в' н'-тај'/
Св' -' удно овд' .р'да
Овој -)рти ,оја -јај'5
Св' -у очи 2а-'0'н'
Ти4ог )р'0а то) л'.ото)1
И -ва,а -твар *то -' ,р'н'/
@ауди да у)р' .ото)5
Вај/ 2на -а)о ду4 чов',а
И 2а ивот и 2а )р'0а;
Дв' о+ал' у-4ић'0а/
Кој' .лоди и-та р',а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
KE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8.Б
3р3' -а -воји) 2латни) ,(учи)а
7иј' у +рав' та)н' ,а.иј'/
"д' ћути 2ла и н'до,учи)а
И-тина )оја ,оја ва.иј'5
А ла -а у-та ,оја .о(у+и)
KОтров у 2латној ча*и .рич'-ти/
$+иј3а - )ач') -воји) -тогу+и)L
Мрачи -в' .ут' )ој' нич'-ти5
Сјаји дан )'> 3рни) +ори)а/
Мр,н' ноћ и2)'> +'ли4 ,ринова/
7оји ли, тр'.ти на -ви) )ори)а/
Сва,и ча- -в')ир нич' и2нова5
А в'ру )оју 3р,ва у+ила/
А )оју -у)0у -тра4 2ал'дио/
$-та )' лаи -а)о (у+ила/
И2дајни, -а)о 2а )но) -л'дио5
Мој -' ду4 +ој'г вина на.иј'/
Ср3' -' -в'тој р'чи отвори/
А +ди) .р'д -тра*но) +раво) ,а.иј'/
Као .р'д градо) гд' -у 2лотвори5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
KF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<У@N:9А
;ивови -ун3а/ ,ао в'три/
Прола2' овуд - н'+а врућ'г/
И )ину гор,' р'чи дв'Eтри
Проро,а н'гд' ва.ијућ'г5
Ноћ овуд -вугд' -)рћу 2а-.'1
Али в'ћ јутро)/ дан +'2 гла-а
Св' (у+ичи3' Пар)' ра-.'/
И -в'тл' ру' и2 8ира-а5
И)а и на тлу очајно)'
$в', ,а. 7оја ,оја ,а.и/
И ,рво'дни ,ри, Сало)'/
И ј'дан .роро, ,оји ва.и5
Нигд' ни .у-то* ниј' -а)а/
Свуд -р3' (уд-,о -'+' -'ј'/
Свуд -' у-'ли (уд-,а ча)а 6
Св' -' на на*ој ,рви гр'ј'5
Свуда гд' до>' +ол чов',а/
И-.уни .онор ,оји 2ја.и;
Од ј'дн' -у2' ти-ућ р',а:
И -вуд .о ј'дан .роро, ва.и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
KI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).M
>адају -утони .рви .лави/
И 2в'2да в'ћ 2рачи - р'чног дна5
@а-и.а - то.ола )ир .о трави555
Ан>'ли в'-лају +ар,' -на5
Н'-тај' и - дано) д'о )'н'/
Пути)а н'2нани) ,уд и -в'555
!агано ,ао *то и 3в'т в'н'/
$)иру ј'-'ни 4ладн'/ 2л'5
А ,ада у тр'нут н',и ,а-ни
Св' -твари 2а'л' 2ад0'г -на 6
Пр'д ,и) ћ' .оћи да н'гд' 2а-.и
!'д'на 2в'2да -а р'чног днаA
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
KJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
<о-.од )' -'ја 3'ло вр')'/
И -вуд -а) нова р'ч и 2на)'н 6
$ +'ло) 4л'+у .рво -')'/
$ твр>ава)а .рви ,а)'н5
И .рви .о(у+ 2а(у+('ни4/
И но у ру3и 4ара)иј'/
И )олитва и2 -р3а -)'рни4/
И -ан на .'-,у гладн' 2)иј'5
"о-.од )' -'ја .р'гр*ти)а
По(') *то в'чна -ун3а .лав'/
Да +уд') 0'гов 2на, )'> -ви)а/
Њ'гова 2латна тру+а -лав'5
И +родоло) у о-вит в'дар/
И очајни,ов ,ри, 2а -наго)1
И на !и+ану -јајни ,'дар/
И -тра*на вој-,а .р'д Картаго)5
"о-.од )' -'ја 3'ло) *а,о)
$ ча-у -в'тлу и гол')у/
Да +уд') јутро дану -ва,о)/
И 0'гов гла- и ,(уч у -в')у5
На .у-то) .уту ато) .ра4а/
$ н'+у -унч'в ,руг и -ли,а/
Жиа, у до)у -иро)а4а/
Су2а у о,у )уч'ни,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
KK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
X:LMА)@8. <=.H?M?
2иди, -' ,рв(у -ав 2ару+ио/
Први ,о- .'ва тан,о и та0'5
Адају Св'ти Mор>' у+ио/
Ср'+рни) ,о.(') +а* у -вита0'5
Крај 3р,в' ч').р'- 3рн 2агу-тио/
=ри-тово јаг0' ов3а родила/
И Св'ти Мар,о орла .у-тио/
И Св'ти Тодор -вог ,ро,одила5
"олу+и3а у -ун3у -инула/
Са ли*ћа ,а.(у -в'т' ариј'555
Два а.о-тола туд -у )инула
С .ору,о) -ина чи-т' Мариј'5
Крај р',' 2рач' +'ли ,ринови/
Пада -но. 2ра,а - н'+а -р'дин';
И -ја ор'ол в'чни и нови
Јаг0'та *то гр' .р',о л'дин'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
K6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
NАO)А
8ад )ину )'-'3 ут 2а ,о-а)а/
Тада - н'+'-,и4 3рни4 л'дина/ 6
Као ,а. .ад' та р'ч ј'дина;
Тад .ој)и4 *та ј' )оја о-а)а555
И .ој)и4 ,ао от'т чари)а/
8та 2начи -тра4 )ој )'>у -твари)а5
Ра2виј' јутро ,ао .ла)'н'/
=и(аду +'ли4 ,рила .о )ору/
А -в'тло) 2')(о) .ро-.' 2на)'н'/
И р'чи -вуд .о +'ло) )ра)ору5
Тад -у .р'д тајно) *то ј' )орила/
Сва у-та -твари .роговорила5
Творч'/ ,ро2 олуј и ,ро2 ћута0'/
Слу*а) -в' твој' -јајн' гла-ов'1
А ч',а) ,ад -в' )ин'* .ута0'/
По(') ,ро2 на*' -в'тл' ,ла-ов'/
Крај .ута , )'ни ато)у -,рив'но)/
Да .ри>'* у т' ча-ов';
И о-лови* )' .рави) и)'но)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
65
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<УN):8
6а -а) тај .утни, *то ј' ,р'нуо
$ .р'ди-,он-,о .рво -вита0'/
@а .ут') ув', .ут .ро)'нуо
М'> 2в'2да)а ,ро2 в'чно -,ита0'5
$ -)рт и ивот/ тр'н и траја0'/
И2 о+ли,а у о+ли, 4од'ћи/
В'чити .о,р'т ,ад и -таја0'/
И ув', нов у новој од'ћи5
$ олуј -ун3а и у )ра,ов'/
Као Р'ч чи-та н',ад +ач'на/
Сви4 .рао+ли,а но-'ћ 2на,ов';
С ,раја до на ,рај нит .ровлач'на5
С'јач и -')'/ р'ч и о+личј'/
Од .ра.оч'т,а и-то нач'ло1
@а,она и-ти4 4ладно 2аточј' 6
И ј'дно у -в') *то -' 2ач'ло5
Али у .ат0и в'чни4 .ро)'на/
Св')оћни: ду4 )ој -ада на.иј'
@а .рви) јутро) ти) +'2 .о)'на/
@а чи-ти) .раго) .рв' ,а.иј'5
Про>о4 -в' -вој' -тра*н' .ута0'
@в'2д' и )рава1 - то+о) 4од'ћи/
Сав ,руг о+и>о41 .о2на4 ћута0'
Ствари у 0иној -јајној од'ћи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
67
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Сад о.'т ,у3а) на ти) врати)а
Са ,оји4 .о>о41 о.'т ва.иј')/
Кли3а ивота н'.оврати)а/
На .рво) вр'лу да -' на.иј'):
Да -тр'ла - другог ,о.на +ач'на/
Ко 2на 2а ,оју ,о+ и2лив'на/
Врати -' - овог .ута -)рач'на 6
Сво) -тр'л3у ,о) и н' 2на и)'на5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
64
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
G0?GD?
8ад н'+о 2а-ја .рво в'ч'/
%у -' гла- 2в'2д' - видо,руга;
6 Ја -ја) 2а -р'ћн'/ ј'дна р'ч'5
6 А ја 2а +'дн'/ ,а' друга5
6 Ја ,ра('ви)а/ 2+ори тр'ћа5
6 Ја 4'роји)а5 6 А ја ро+(у5
6 Ја 2а(у+('ни): 6 А најв'ћа;
6 А ја 2а дугу ноћ на гро+(у5
6 А ја ћу/ чу -' и2 тог *у)а/
Св'тло-ти та*т' дати р',у;
Као 7оан-тво/ та ,о+ у)а/
8то -јаји -а)о у чов',у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
6C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.0=АNА8
8ад )ој .ра4/ Творч'/ )ирно .р'>'
$ гру)'н глин' у''н'/
Тад н'ћ' ви*' +ити )'>'
И2)'>у т'+' и и2)'> )'н'5
Кад -вр*и ро.-тво два нач'ла
Ду4а и т'ла/ 2ла и до+ра/
Па*ћ' тад у2а -ви4 .оч'ла
$ 2ад0ој +'р+и ,оју о+ра45
И .о-тајући +'2о+личан/
На .оврат,у -во) -таро) .уту 6
Т'+и ћу +ити о.'т -личан/
И .рво) дану и )инуту5
Но-'ћ у *а3и .р'гр*т -ун3а/
$ 2'ни3а)а н'+а ,о)ад/
Сићи ћ' нај2ад -а вр4ун3а
Тај а-трални и в'чни но)ад:
Као у -јају новог дана/
Дирнута ,рило) в'тра +лага/
"ранчи3а )ирт' 2а0и4ана
Н' о-тавив*и нигд' трага5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
6E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
X:A?=А
>а)ти) т' .ут' ,уд -а) ј'дрио
Мори)а *то -у в'чно 2рачила1
%ији -' види, ув', в'дрио/
А -лут0а ни,ад н' .о)рачила5
Тај ар4и.'лаг гд' -у 3в'тала
Т', от,рив'на .о(а ру)'на/
И 4и)'рична јата -л'тала
На )ладу +ра2ду .рвог гру)'на5
"д' н'.ро4одн' *у)-,' .агод'
Др' у н'+у 2вучн' -водов'1
"д' дају/ ,ао -в'тл' јагод'/
Св' тајн' -ун3а -вој' .лодов'5
Први .ут н'+о ту 2а-ијало
На (уд-,у -р'ћу и на +олов'1
=оди-)о туд гд' -в' ј' ,лијало/
Са)о 7ог и ја ,ро2 т' долов'555
Ја одо4 да(' нови) лу,а)а/
До 2в'2да +род ј' )ој у2л'тао;
А дри) и -ад јо* у ру,а)а
Н',и 3в'т 3рн *то ту ј' 3в'тао5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
6F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
6I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У)PА)? <?@A?
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
6J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
6K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.Y?
6'ч)'на ута .о(а 2р'ла/
Р'чни -' .лића, 2рачи1
Ку.ина -ја -унчана/ вр'ла/
Ту 2)ија ,о*у(у -влачи5
Пут .ра*(ив ,уд -' )равB вуч'
@а ч'то) 3рна ч'та1
Ж'л'2ну и3у 3врча, -уч'/
Најдуу овог л'та5
И -,а,ава3а )ину јато555
С то.ола ја-тр'+ )лади
7а3и у -унч'в -јај и 2лато
Свој ,ри, в'чит' глади5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
66
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@0:NА9?
6утар0и -тр0и, )ори -лана/
И2 .о(а н'*то т'*,о ва.и/
То .лит,у р',у дави +рана
И ,ида ј'т,и на.ор -лани5
М'> на-и.и)а вртлог 4учи1
И ,ао гро),а о+'-т Jина/
Под т'*,о) -т'но) *то -' )учи/
И2 гротла -тигну гла-и )лина5
На +р'гу и2над )о,рог ,р*а
Први 2ра, -унч'в т', -' роди/
И н'в'-'ло 2ал'.р*а/
И уга-н' на .лит,ој води5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
755
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@УLА
2'ћ )'-'3и)а ога0 дади/
Пр'.у,лу 2')(у )ори -у*а1
Нај2ад ћ' -ун3' -ад да 2ади
@а)рли гајић о-,ору*а5
Сув .ото, ,рај ,ог )ртво ћути/
7'2 гла-а и +'2 .ра)а ди)а/
С'о3'1 -а)о 2лато) ути
Ти,ва .о вр'ли) вртови)а5
Св' 'га )ори ,ао чу)а1
Долина .уна н')ог -тра4а1
$ .о(у на-р'д +'лог дру)а
В'*ти3а ди' -ту+ од .ра4а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
757
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
MУ8
:ад -)р',о) .рва 2в'2да +ли-ну/
%у -' ћу,1 н'гд' вода 2а-ја5
Под ,и*о) )ра,а али ,и-ну/
О)ара дуну - 3рна ,ла-ја5
$ .оноћ ћ' на глу4о) ,о.ну
В'ч'ра- у*та. да -' роди1
И ј'дра ноћи да -' .о.ну1
И ва2ду*а-ти .о>у +роди5
Св' вој-,' )ра,а ,ад от.лов'
С.ра) )'-'ч'вог н')ог лу,а/
Овд' ћ' +олно јо* да 2ов'
@а,а-лу 2в'2ду гла-ић ћу,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
754
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
LУAА
3ва -ун3') *у)а и-.у0'на/
Мири*' 2ра, од новог )'да/
Жути -' )лади *и.раг ,л'на/
$ н'+о .рви ,о2ла3 гл'да5
$2 -та+ла ур' вој-,' +у+а/
Жагор -' -вуда -тра*но чуј'
Од ,(уна/ -врдла/ дл'та/ 2у+а1
Пау3и .р'ду/ д'тлић ,(уј'5
А Н'д'(а у *у)и -'ла/
%',а ,ад .рви од)ор до-.'/
Да *иро) .о(а +р2о .ро-.'
Крвави4 +ул,и )ора 3'ла5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A=А8
5д' р'д 3рни4 ја+ланова
Сву ноћ ,ро2 )рачно .о(' ита5
Крај .ута н'гд' 4у,ну -ова/
М'-'3 -' јави и2а рита5
Мра, т'ч' гу-т ,ро2 3рну драчу1
Тала-ић ,ли2ну и-.од гра+а5
Нај2ад -' оча- н'гд' 2ачу
Први -лавуј и .рва а+а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У)B?
:а иту .ла)ти јара вр'ла/
Јули ћ' -в' да 2атр'1
Дитира)+ -ун3у .'ва .ч'ла 6
Св' р'чи од -а)' ватр'5
Н' ч'2н' +рдо да4 да на>'/
Нит *у)а 2а -'н ва.и1
И р',а .р' но -ун3' 2а>'
Ж'ли да у)р' до ,а.и5
С.р')а -' ,ла-ј' -в' да .адн'/
И ли*ћ' .р'д ног' .а0у1
Да 2')(а дана- удно 2надн'
@а л'.у -)рт у -ја0у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8:LА
:'д'(у дана дад ро)и0а/
Корито р'чно .уно )у(а1
До-адно/ гор,о1 и дан ти0а/
Као ла).а +'2 ,а.и у(а5
По -тр'ја)а .о ва2дан чучи
"олу+(' јато/ до, н' 3р,н'1
Пр(ава вода од-вуд 4учи/
И в'ћ од .одн' ти4о )р,н'5
О,на -' га-'1 и ноћ 2ија
Ј'2ива5 Канда у т' до+и 6
На .рагу -тоји в'-ни, ,о+и/
А 2идови -у .уни 2)ија5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.A.=:)А
>р'.у,ла 2')(а 'дна ва.и/
Од ИлинEдана ога0 .ри1
Корито р'чно .ра2но 2ја.и/
Ј'два -' ли-т на грани дри5
Ни да4 да .у-ти *у)а н' -)'1
В'ч'1 2ра, .р'.ун -л'.и4 )и*а1
Жа+о,р'чина .уна .'-)'555
Ноћа- ћ' нај2ад .а-ти ,и*а5
Југ 3рн и -'ва1 но/ нај'дно)/
Дад .р'>' .р',о виногради555
И +ли-ну .р')а -'лу +'дно)
Крвава/ -тра*на/ 2в'2да глади5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Б.=
<ол') и )рачан/ н'в'-'ло/
Стоји/ +'2и)'н ,ао трав,а1
$ 0')у 4учи гор-,о вр'ло/
И ноћу .р'-.и ј'дна чав,а5
$-а)('н в'чно/ -тра*на гр)'н/
$ .рви -унч'в тр'нут -ја0а/
Ни2 о2ар'ну +а3и -тр)'н
Dрни -'н -вога очаја0а5
А ноћу н'+у 2ави4ори/
Кад 2на да +олно -в' 2ан')(' 6
И 2в'2да)а .о -ву ноћ 2+ори
"ор,' -а)оћ' ов' 2')('5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
75K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?NА=
>р'ну -' ,ао .тић у J+уну
Пла*(иви .рви да4 и -труја1
Но т', *то -и>' +рдо/ груну/
И огла-и -' -ав олуја5
На )очварној -' и2ви 0иви1
Он 6 )алоча- *то -' -.л'т'
$ ру.3у 'н'/ ,о0-,ој гриви 6
$ н'+о - ,ри,о) -ад .ол'т'5
Сва гора .ад'555 -)р2ну р',а555
Али в'ћ од)а4/ .р'д ноћ глу4у/
$ *у.(у тр-,у 2ал'л',а/
И у)р' на ј'дно) ли-ту -у4у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
756
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).M
2'ћ -ја Ку)ов-,а Сла)а555
Ј'јина/ -ва од -вил'/
И - ватро) у 2'ни3а)а/
Ди' -' л'то) вил'5
С 3'лога н'+о-,лона
7ли-ну у ј'дно) тр'ну/
Да +и .о 2')(и она
7а3ила -воју -'ну555
И -.а2и/ .о,рај .ута/
Са н',ог .а0а трула;
Сав ,о-)о- да 2аћута
Да +и -' она чула5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
775
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
А<=:H
;ад )ину ,ао .о-л' гат,'1
Свод -личи .о(у .уно) руа1
Ода-вуд гла-и див(' .ат,'/
@'л'но +рдо .уно -.уа5
@ад0и .ра) )агл' н'гд' .у*и/
Кро2 )очвар ври*т' луда јата1
Жут .ото, - +р'га .'-а, ру*и/
Сунч'во 2лато -ја и2 +лата5
С.ра) -вода 2рачна и ду+о,а
Јутро- -' роди/ - .'-)о) а+'/
$ ча*и .рв' ви-и+а+'/
А.рил/ - два ,ру.на )одра о,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
777
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
БУ80А
@'ло ј' н'+о у 0у -тало/
С'н,' јој ,ао .ровалиј'1
И -в' ј' .о(' 2а 0у )ало/
И .ото, )рава и2 0' лиј'5
Прола2' ,ро2 0у -јајн' вр''/
И ј'дан 3рни р'9р'н 2лоћи1
Ј'јина ј'дна ту -ад л''
Новог и -тра*ног 3ара ноћи5
Стоји .од -ун3') ,ој' дади
Твр>ава у-р'д .о(а нага5
А гро) ј'дан.ут ,ад ј' 2ади/
Н'-таћ' ,ао +ог/ +'2 трага5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
774
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A=А0:
3в' .ут') ,оји води -лави/
Кр'ну*' ,ао вој-,' )ра,а5
7ић' -' дана- ,ао лави
$ ноћи ту>'г )рави0а,а5
$чинић' га о.*ти) гро+о)/
Свуд о-тавив*и -)рт и -'н,'1
Пон'ћ' -вој' )ртв' -о+о)/
И ново +лаго/ и -в' 'н,'5
А вратић' -' )ирно тада/
Св' ,ао р',' ,ој' .лав'/ 6
До,л' 2а ,рвав 2а.ад .ада
Кру.но и -тра*но -ун3' -лав'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)?D?YА
2'ћ 2ора -р'+ри 4у),' ри>'1
По>о*' нај2ад н'+о) -)'ло
Сва +'ла -тада јутра1 -и>'
И Н'д'(а у н')о -'ло5
$ 3р,ви )ирно дра -в'ћу1
На ра-,р*ћу/ у 4учно) долу/
Додола та ј'/ -ва у 3в'ћу/
Играла ту у -ва,о) ,олу5
$ ,а-ну .оноћ ,р'ну ,ући/
Кад у*та. 2а-ја и2 .ланина1
И од' т'*,о .о-рћући/
Од -ун3а и од новог вина5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУLА : ).M
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУLА
9а*то .лач'*/ драга/ -ву ноћ и дан 3'о;
И2гу+('на -р'ћа јо* ј' ув', -р'ћа:
И тај јад у ду*и *то т' на 0у -'ћа/
То ј' ј'дан 0'2ин 2ао-тали д'о5
Н' дај )утној -у2и на -у)орно о,о;
Ср'ћа ни,ад н' )р'/ ни онда ,ад )ин'5
Тај '4о ,ог ј'два чуј'* и2 да(ин'/
То јо* она 2+ори у т'+и ду+о,о 6
$ -а)отн' ноћи/ ,ад ало-но *у)'
Р',' .ун' 2в'2да/ гор' .ун' -'на555
До -лу4а та .'-)а н' до.ир' 0'на/
Но ду*а ј' -лути/ чуј'/ и ра2у)'555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).@NАH;:OА
6'-'0' .о.одн' )р' у 2ав'-а)а/
Туно 3вили в'тар и2 дал',ог гра0а5
Мир5 То ј' -в'чани тр'нут ,ад -' -а0а5
И ,ад ду*а 4оћ' да о-тан' -а)а5
%'-то у т' -ат' -а -у2о) у о,у
Ја о-'ћа) ти4о у +оли)а дуги);
Св' ј' .о,идано -а )но) и -а други)/
И ч',а) одн',уд нову р'ч ду+о,у/
И до,л' -' д'л' -в'тло-ти и т)ин'/
И ноћ .ада ,ао .аучина )',а;
Св' нNт.Oва 4учна )у2и,а ти*ин':
Св' надви-и н')и гла- ,оји -' ч',а:555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
77K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А<.=
8ада )' 2а)ори равноду*но/ +'дно
Вр')'/ у ча-и)а +'2+ојни) и -иви)/
Ра>а )и -' '(а; ја +и4 да доиви)
Или -р'ћу или н'-р'ћу/ -в'ј'дно5
И та та)на '(а н'гд' у дну груди
Ра-т'/ ,< .о.лава ,а,в' )рачн' -'н'5
И -ва,ога јутра +удна ј' .р' )'н'1
И ч'-то 2агр'ј'/ и ч'-то 2а-туди5
$ ду*и 2а-в'тли555 ,ој' ј' то до+а;
@ора или в'ч'A Пла) *то ј' 2а+ли-то1
8та ј'A Ми-ли) (у+ав/ а оно ј' 2ло+а:555
А )'ни -' чини та,о ј'дно и-то555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
776
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@А<УN):B:
3в' 2а -воји) .ут')/ ја -а) удно 4т'о
Св' 2а -воји) .ут'): Али 2а)ан )у,';
На ра-,р*ћу -ва,о) ув', -а) -' -р'о
С ,аи.р-то) ,о+ни) н'вид(ив' ру,'5
=т'до4 у -во) -р3у да гла- -'+' чуј')/
А ја чу4 у -лу4у гла- ,о 2на од ,уда555
=т'до4 да -' от)')/ да -н'ва)/ да -нуј');
Дру*тво н'вид(иви4 .ратило )' -вуда555
Ја гд' -а)A 2ава.и45 Мој' д'ло гд' ј'A
Кога -л'ди) в'чно/ н'-в'-но и -тра-ноA
И у )'ни -а)о) ,оли,о ј' )'н'A
Коли,оA555 Св' ћути5 А4: то ј' уа-но5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
745
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
YУБА0
6' ли ово (у+ав/ или +олна ј'дна
Потр'+а да (у+и)A Ова '(а .лава/
Ј' ли '(а -р3а )оћнога и ч'днаA
Или на.ор ду*' ,оја )ала,-аваA
Ј' ли ово 'на ,оју (у+и)/ 2+и(аA
ИлP -'н на .рола-,у .р',о )ога .ута/
Ту)ара0' )и-ли +'2 -в'-ти и 3и(а/
И -в' д'ло ј'дног +олнога )инута:
Н' 2на)1 но на )'>и тога -на и јав'/
Види) )ој' -р3' да ч'2н' и .ати5
И -у2' ,ад до>у/ ран' 2а,рвав' 6
Ја ни онда од тог ни*та н'ћу 2нати5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
747
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@.)АNА
Aт'до4 да )и (у+ав и)а ли3' -р'тно/
Као р'чна ни)9а/ чиј' вла-и дуг'
В'-'ло 3рвQн'1 али +'*' -'тно/
И ,о-' јој +'4у та)н'/ ,< у Туг'5
=т'до4 да 2а.'ва) )лад дитира)+ -р'ћ'/
А ја најтунију и-.'ва4 .о')у1
Почн') да -' нада)/ а о-'ти) в'ћ'
Н',у -лут0у давну/ 2а-.алу и н')у5
Та,о нову '(у .рати -у2а -тара1
Та,о нова (у+ав у ча-и)а 4оли)
Н'о-'тно ран' -тарин-,' отвара 6
Па )' -тра4 да 'ли)/ и уа- да воли)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
744
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
NАAА
52а ја+ланова јо* ни -ад н' ути
@адо3н'ли )'-'35 Јо* -а 3рни4 трава
Дува та)ни в'трић5 Ка,о -тра*но ћути
Прол'ћ' у ноћи/ .рол'ћ' *то -.ава555
А и2 +л'дог н'+а у тој н')ој т)ини/
%'-то ,< да ти4о 3рни -н'г .оврви5
Ка,во ,о+но в'ч': $ +олној ти*ини
%ини )и -' чуј') 4у,у -вој' ,рви5
%уј') у дну ду*' гла- н',а,ав -'тно/
К< гла- у ду+ини ноћи5 То ј' -а)о
Ј'дна )утна '(а .ро*ла н'о-'тно/
Ко +и 2нао 2а чи)/ ,о +и 2нао ,а)о5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D.@АDА
@'ло .о-л'.одн' на )о) .рагу -'ди
До-ада/ и гл'да нала,ћ'на )'н'5
Очи -у јој )утн'/ ч'личн'/ -туд'н'/
А у-н' 2а)р2л' и о+ра2и +л'ди5
Н' чуј' -' ни,ад да .о)ути да4о)
Ни тр'нут ти*ин' 2а то 3'ло до+а5
Дан у)ир' )ирно; а )оја ј' -о+а
И-.у0'на чудни) -лут0а)а и -тра4о)5
И н')о и -.оро о-лу*,уј' тада
Н',у та)ну ј'-'н у ду*и/ гд' та,о
Дан га-н' +'2 туг'/ +'2 -в'-ти/ .ола,о555
И чуј')/ у )'ни ли-т 2а ли-то) .ада5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@N=АX
9а*то воли) та,о -в' оно *то )ин'/
И радо-т/ и +ол'A С ,а,во) '(о) та)но)
Ја ла,о)о -лу*а) тај гла- и2 да(ин'/
И .огл'да) на .ут ,оји о-та 2а )но)A
Ка,ва ј' то в'2а и2)'> ду*' -ада/
И ти4 дана *то -у .рот',ли/ ,< водаA
@а*то в'ћ)а воли) в'ч' ,ој' .ада/
Но .ур.урну ,и*у и2 јутр'0'г -водаA
%'-то )и -' чини да ,< ноћна .ли)а/
Св' у )'ни *у)и од -.о)'на -иви;
И да )и ј' -р3' .р'.уно/ и и)а
Стра4 да ид' да(' и да *то доиви5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
?8@NАGА
7-таћ' дал',о 2а )но) ови .ути/
Н'-таћ' и ов' -у2' ,уд и друг'/
Ја ћу нов' '(' у -во) -р3у чути/
Као нов' ла-т'5 $ в'ч'ри дуг'/
Пра4 -р'+рни4 2в'2да до, лагано .ада/
И - 3в'ћа -' ди' -вила/ ,ао ,о-'/
Моја нова (у+ав родић' -' тада
Као нови ли-та, и нова ,а. ро-'5
И ,рај друг' 'н' ја ћу да -' нада)/
И да -вој' -р3' ра-и.а) и гу+и);
И о.'т )и-л'ћи да .рви .ут -трада)/
И .рви .ут 'ли)/ и .рви .ут (у+и)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GАA.=
7чи -у ти дана- .ун' то.л' тајн'/
По .о(у+а3 и)а у .огл'ду -ва,о)1
И и)а у гла-у туно)/ н'ј'дна,о)/
О+'ћа0' -р'ћ' нов' и +'-,рајн'5
До-та/ јадна 'но/ -в' ј' 2алуд: До-та:
Ми -)о ј'дно друго) давно -в' в'ћ дали5
Пога-и)о ла).' .ира: Као вали/
Св' ј' в'ћ .рот',ло/ и нич'г н' о-та555
Јо* ј'дан дан -а)о 4т'ли +и -во) -наго)/
Ј'дан/ -а)о ј'дан: Вај/ до, -'/ -в' +р'/
Кро2 ,о+ну ноћ чуј' ,а,о +'-но р'
Пар 2ли4 3рни4 ,о0а/ в'ћ -.р')ни4/ .р'д .раго)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=?Z=?)
3н'вај/ да увиди* да .рола2ни -нови
Јо* нај+ли' -тој' .о-тојаној -р'ћи1
Да н' .ита* ни,ад/ 2а*то јади ови/
А н' ,оји други/ а н' ,оји тр'ћи5
Cу+и/ (у+и -илно/ ув', и-тов'тан/
$ (у+ави -а)о ти ћ'* ја-но 2нати;
Ка,о )ало тр'+а да -' +уд' -р'тан/
И -то .ута )а0' да -' в'чно .ати5
И у)ри/ да -.а-'* в'рова0' чи-то/
Да -и ,адгод -тао .р'д и-тино) голо);
И да у ивоту ни-и ј'дно и-то
Ј'дно) 2вао -р'ћо)/ а други .ут +оло)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
74K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0=АMА9?
8ад )и о.'т до>'*/ ти )и .ри>и тада/
Али н' ,< 'на *то ч'2н' и воли/
Н'го ,ао -'-тра +рату ,оји -трада/
Тра'ћ )',о) ру,о) )'-то гд' га +оли5
Пуна но-талгиј' +'2над'н'/ дуг'/
Н' -'ћај )' ни,ад да +и )огла доћи
@адо3н'ла радо-т и2 ду+ин' туг'/
К< .оноћно -ун3' и2 ду+ин' ноћи5
Ј'р ти н' 2на*/ +'дна: ,ро2 -в' дан' дуг'
Да т' во(а4 )'-то ,о 2на ,ој' 'н':
$ тво) чару (у+(а4 -ав чар н',' друг'555
И ти +'*' -а)о -'н н'чиј' -'н'555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
746
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@).0:
2ај: ,а,о то +оли р'ћи ј'дно 2+ого):
И ,оли,а рана отвори -' тајна/
Кад и 2а толи,о) на*о) -у2о) )ного)/
О.'т .адн' ј'дна -у2а о.ро*тајна5
На.р'д: Али ,уда/ и ,а)о/ и 2а*тоA
И 2ар ув', и-то/ и -в' та,о в'чноA
Па ,а,о то и.а, +оли н'и2л'чно
Кад -вр*и -н'ва0'/ и .ра2но/ и та*то555
И о+а)р' -нага/ и 2ан')и в'ра/
До, '> та)ног -р3а .о-тај' -в' в'ћа1
Тад види* да ч'-то/ ,оли,о и -р'ћа/
Вр'ди ј'дна то.ла и л'.а 4и)'ра5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7C5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8=АO
Aоћу у тво) -р3у/ .о-л' та)ни4 јада/
Да о-тави) ј'дну но-талгију дугу;
Па -в' ,ада .ро>'/ да -' -'ћа* тада
Са +оло) на -р'ћу/ - радо*ћу на тугу5
=оћу )оја (у+ав/ ,ад -в' ј'дно) .адн'/
Да у т'+и у)р'/ ,ао у дан -иви
8то )р' гр)'н руа; )ири- ,оји дадн'/
То ј' +олна ду*а ,оја га надиви5
И ,ад ови дани 2а -вагда .ро4уј'/
И ,ад о.'т 4т'дн'* чути )ој' и)'/
=оћу да -' оно у тво) -р3у чуј'
К< *а.ат .о(у.3а и у2ди-ај ри)'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7C7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@АN:
8а,о +р2о иви): Ка,о -ати дуги
Прола2'/ ,< +'л' .ти3'5 Нит 2на4 -а)о
%и) -у .ов'2ани ј'дан дан 2а други/
Нити ,ад 2а.ита4; 2а*то -в'/ и ,а)оA
$ нога)а -9ин,-а .р'-.и) -ва,' ноћи/
Са -р3') *то ниј' ни -р'ћно/ ни .лачно/
@а -в' *то ј' .ро*ло и -в' *то ћ' .роћи;
Ј'р -ва,и ј' тр'нут н'*то +'-,оначно5
Ја н' и)а4 ни,ад ни )инут' н')'/
Да .ита) ,уд од' у2да4 *то одл'ћ';
Толи,о ј' ув', +ило ,рат,о вр')'
И2)'>у дв' -у2' и и2)'> дв' -р'ћ'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7C4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@N:X.0:
7в' )ирн' .'-)' о-'нч'н' јадо)/
То -у '4о р'чи *то -' ни-у р',л'/
Туг' *то ј' ра-ла и у)рла ,радо)/
И -у2а *то ни-у ни,ада .от',л'5
$ ду+о,о в'ч'/ ,ад уга-ну -та2'/
Ду*а )ртвог дана/ -у)орна/ јо* 4оди/
И *у)и; ,< та)н'/ и-,идан' 9ра2'
Му2и,' у в'тру/ у гра0у/ .о води5
Тад -' јави '4о н'.а)ћ'ног јада/
И +ол н',' давно .р'+ол'л' ран'555
Но ,а,о ј' -р3у/ ни,о н' 2на тада/
@адо3н'ла -у2а ,ад .о>' да ,ан'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7CC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
>р'нућ' -' о.'т )оја ду*а -'тна555
Мода 2рача, -ун3а/ нај)а0и *у) гор'/
До-та ћ' јој +ити .а да +уд' -р'тна/
И да -' ра2лиј' 2вучна/ ,ао )ор'5
Прићи ћ' )и н'но у дани)а ови)/
Као илу2ија до+ра/ н',а 'на1
И радо-но тада .о 2в'2да)а нови)
Траићу -вој у-уд 2а нова вр')'на5
На нову о+алу ја ћу ного) -тати/
Да у ново) ру4у 2ага2и) у 3в'ћ'555
Та,о јадна ду*а ни,ад н'ћ' 2нати
"д' +'*' ,рај +ола/ гд' .оч'та, -р'ћ'555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7CE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@УGА
8< ј'-'0а *у)а та,о у)ира*'
D'о ј'дан ивот ти4о и н'чујно5
И јо* но-'ћ -р3' и '(но и +ујно/
Ми -)о о-'ћали 2ад0' дан' на*'5
Мотр'ћи у ,о+ни -и)вол *то -' ди'/
Ду*а на) -' )р2ла и тровала туго)1
И др'ћ -в' чвр*ћ' ру,у ј'дно друго)/
Ми -)о ,орачали ра-,р*ћу/ -в' +ли'5
Ми -)о -воју -у2у ,рили у то) ча-у/
Ону -у2у ч'дну/ -в'ту/ н'у)рлу;
Но она -' -вагда јав(ала у грлу/
И ув', -' туно ра-ула у гла-у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7CF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=А<@.D:OА
;а )и ј' да (у+и) ,ао н',ад .риј' 6
7'2 над' и -р'ћ'1 вај: да )и ј' )оћи
И-.унити о.'т 3'л' -вој' ноћи
Су2а)а и -лут0о) ,ојој ,он3а ниј'5
Да )и ј' да воли) ,ао .р'/ .ун )рачн'
И -вир'.' -ла-ти да .ати) и -трада)1
И уивајући у +олу *то 2ада)/
Да н' (у+и) очи н'го ,ад -у .лачн'5
Да )и ј' да воли) -р3')/ ,ој' тајно
Св' но-'ћи -у)0у -тра*нију и в'ћу/
Н' 2на 2а врлину/ ј'р н' 2на 2а -р'ћу/
И *то )р2и +олно/ ј'р (у+и очајно5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7CI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A:=
Aт'о +и4 да 2над') (у+и) ли и -ада 6
И да до+ра н',а -в'тло-т .родр' -'ни/
И ти*ину овог у)ир'ног јада/
И .адн' на та)н' .ут'в' у )'ни5
Да 2на) од ,уд ти*ти на дну ду*' тајно
Н',и )ир *то *у)и/ и .'-)а *то ћути/
До,/ ,< 2ад0' .ти3' ,ро2 в'ч' +'-,рајно/
Очајно -' ур' 2а,а-ли )инути5
Нит *то ви*' 'ли) и нити *то 4оћу/
Нит 2на -у2а -а)а ,< н',ад да лиј'/
Да туга нара-т'/ ,ао р',а ноћу555
А -в' )ода 2ато *то (у+и) ,< .риј'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7CJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=А@NА)А8
7.'т -а) т' -р'о та)ну/ .уну -'т' 6
7рани* н'вид(ивој -у2и да .от'ч'1
К< -'н +'2над'дни/ та,о/ јадно д'т'/
Ти +'*' .ор'д на- 3'ло ј'дно в'ч'5
Св' +'*' одавна н'-тало )'> на)и/
И (у+ав/ и )р0а5 А на*' дв' -тран'
Ду*' о-'ћа4у/ и.а,/ ,< у та)и;
Ки.' дв'Eтри -у2' јо* н'и-.ла,ан'5
И н'гда*0'г -р3а/ ни,ад н'р'ч'на/
Притај'на/ та)на/ р'ч 4т'д' .от'ћи555
А ,ад .о>' ,ао +'2над'дна -'на 6
Ни,ад )ода ни-)о +или +ли' -р'ћи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7CK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?P?
+р' .ото0а -в'тло-т и .о-тај' -)'>а/
О,то+ар-,о -ун3' га-н' и2а 4у)а555
А твоја ј' ду*а .уна +олног *у)а/
Т'*,а -у2а -тала у дну та)ни4 в'>а5
До, у тво)' врту дан очајно ти0а1
$ та)ној -' -'н3и ра-.ла,ал' ч'-)'1
8у)и гора/ ,ао ро-а да ро)и0а/
А у т'+и 4уј' ри)' )ој' .'-)'555
=уј' та)н' ри)'/ ,< )и-тично вр'ло/
Кро2 ли*ћ'/ и 2в'2д'/ и -'н *то јо* .ада;
$ -ва,о)' -ти4у и)а -у2а јада/
$ -ва,у ј' -тро9у л'гло -р3' 3'ло5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7C6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
:GA:=?9?
5 ,ада т' ивот +олно ра2очара/
И ,ада .р'-тану и '('/ и -нови;
Оно *то на) врати ј'дна -у2а -тара/
Вр'ди ј'дан ивот н'2нани и нови5
Па)ти *то ј' .ро*ло/ - .уно в'р' н')'/
Кро2 -в' дан' дуги4 -трада0а и )'нB;
%увај -воју .ро*ло-т 2а -у)орно вр')'
Кад -' иви -а)о јо* од у-.о)'на5
Па ћ'* да 2а.ита* ј'дно)/ и н'надно 6
На*то -а)о -у2'/ на*то +оли -а)оA
И *та да и,ад али -р3' јадно/
Када ј' -в' на*'/ -в' *то о-'ћа)о:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7E5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<УN
;а )и ј' да на>') нови рита) н',и/
И горду -.о-о+но-т ,ојој н' 2на) и)'/
Да -вагда +'2 -тра4а .ут .р'>') дал',и 6
Пут од ј'дног +ола до 0'гов' ри)'5
И да )оја )и-< ни,ад н' 2алута
$ то) -во)' ча-у -в'чану и р'т,у/
$в', -в'ту ватру но-'ћ 3'лог .ута/
В'ли,у и -в'тлу/ ,ао у 2ач'т,у5
И да на,рај .'-)' н' о-'ти) тада
7ол' ,ој' ни*та н' )о' да -.р'чи;
$ ду*и о-тан' јо* толи,о јада/
@а ,ој' н')а)о ни -у2'/ ни р'чи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7E7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
;АAА
:': та +олна (у+ав ,оју -р3' на*'
Сад ,ун' у -во)' очаја0у дуго)/
7'*' )ода )р0а ,оја на- враћа*'
$в', у 2агр(ај ,о+ни ј'дно друго)5
Ми -)о -' (у+или )р0о) у то до+а/
%'0иво) и та)но) )р0о)5 Вај: *то )учно
7'*'/ ,ада ј'дно) н'-та и та 2ло+а
Која на- дра*' дотл' н'ра2лучно5
Нај2ад/ -ти-а, ру,' +'2над'дан/ л'дан:
И )и тад )'тну-)о у очају )ного) 6
D'лу -воју ду*у у .о(у+а3 ј'дан/
И -ав отров )р0' у .о-л'д0' 2+ого)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7E4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У@=?N
B',а-)о -' дуго/ а ,ад -)о -' -р'ли/
Дала -и )и ру,у и .о*ла -и -а )но)5
И идући -та2о) н'ја-но) и та)но)/
И-,али -)о -ун3а и -р'ћ' -)о 4т'ли5
О+ој' -)о -тра-но в'ровали тада
Да -' +'-)о на*ли5 И )и ни-)о 2нали
Коли,о -)о +или у)орни и .али
Од -у)0B и давно .р'ив('ни4 јада555
И 2а нав', ,ад -' ра-та-)о/ и та,о
Ст'ућ -вој' -р3' ру,а)а о+')а/
Оти*ла -и .лачна/ 2а)р2ла и н')а/
К< *то +'*' до*ла/ туно и .ола,о5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7EC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=?G:;)АB:OА
:' .ро,уни ни,ад то .ри-у-тво јада/
$ в'ч'ри глу4'/ ,рај )ртвог ог0и*та5
Ј'р ,а,о ј' .ра2но на*' -р3'/ ,ада
Н')а у ивоту да о.лач' ни*та5
Твој +ол +'*' и2вор -в' твој' чи-тот'1
Он ј' твоја )ладо-т/ л'.ота/ и тајна1
Н' .ро,уни тр'нут ,оји ти -в' от';
Са)о -и у .ат0и .о-тала +'-,рајна5
И о-ло+о>'ној од -)рти/ +'2 у2а
@а -в' о,о -'+' 6 -ад нови .ут -ија;
Кад .о2на)о чари .о,ајнич,и4 -у2а/
Тад .о-тан' (у+ав ј'дна р'лигија5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7EE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@HУN9?
8а,о вр')' т'ч' тро)о и +'2лично/
И +олна -' -лут0а .очи0' да +уди;
Да и о-'ћаји -тар'/ ,ао (уди/
И -в' ј'дно друго) да ј' та,о -лично5
Ов' +'-ани3' нов'/ ра-тр2ан'/
%ини )и -' и-т' ,ао -тари +оли1
И -в' нов' -у2' *то )алоча- .роли/
К< -у2' од јуч'/ ,< -у2' од лан'5
И -ва ова (у+ав ,оју -р3' -ниј'
8то -' чини та,о и )лада/ и нова 6
Св' ј' о-в'тнич,и 9анто) -тари4 -нова;
Ко+ни '4о р'чи и2р'ч'ни4 .риј'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7EF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@=B?
3р'*ћ')о -' о.'т/ ,о 2на гд' и ,ада/
Н'надно и нагло јавић'* -' )'ни 6
Мода ,ад у ду*и +олно 2а-туд'ни/
И у -р3у .очн' .рви -н'г да .ада5
На у-на)а на*и) .они,нути н'ћ'
Ни .р',ор/ ни 4вала1 нити туга нова
8то н' о-та ви*' од н'гда*0и4 -нова
Ни ,а.(а горчин'/ ни тр'нута, -р'ћ'5
Али -таро) -тра*ћу .огл'да) ли у т';
То нов' (у+ави јав(а -' гла- -)'о:
Ј'р *то -р3' 4оћ'/ то ј' 0'гов д'о 6
$в', нови д'о од нов' )инут'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7EI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@:A0.H
<л'да) твој' ,ру.н' очи 2а(у+('н'/
"д' -ја ватра 6 ,о 2на 6 гр'*на или -в'та5
Св'ј'дно (у+и* ли другог или )'н';
Ти (у+и* н'вино ,ао 3в'т *то 3в'та5
Cу+ав +и ти )оја +ила 2аточ'0'/
$ тво) +'2гранично)/ грани3а и )'та1
Та,ва/ в'чна 'но/ ,ро2 ивот и )р'0'
$ -лави ин-тин,та ти -и -а)о -в'та5
Ти -и -ат од ,ој'г н'+о 2ару)'ни/
Си)вол в'ћи н'го +ол (уд-,и *то гр3а1
И ти -и +оан-тву +лиа н'го )'ни;
Ви*' 2а,он -в'та/ н'го 2а,он -р3а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7EJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=А@<УM?
6а н' 2на) ра-,р*ћ' на ,о) -)о -' -р'ли/
Н',ад/ ,ао -тран3и/ -а два ра2на .ута1
Кад нит -)о то 2нали/ и нити то 4т'ли/
Ј'дног +'2и)'ног и -тра*ног )инута5
Као у дворани огл'далB/ и ти
Сад у -ва,ој )и-ли +орави* .о ј'дна5
И 3'ла и-т,ана и2 -унчани4 нити/
Као ,ру.но ј'дро -тоји*/ н'догл'дна5
=оћ'* ли о-тати или .роћиA Куда
Ид' твоја +ра2даA Ка,во -')' ,лија
Пут') твог триу)9аA И да ли ј' -вуда
Са)о та)ни +'2дан гд' твој 9ар 2а-ијаA
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7EK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.<@?)А
?и -и ,ао 2в'2да ј'дног јутра -лав'/
А у )'ни о-та ,ао 3рна рана1
Ти -и три-та вр'ла *то +руј' и .лав' 6
Да -ва +уду ј'дна -у2а отрована5
7'*' ,ао 3ар-,а галија ,ро2 .'н'/
С гла-о) о .о+'ди1 +'*' у ча- 2ор'
=и)на 2')(' -ун3у1 а -а)о 2а )'н' 6
Р'д 3рни4 2а-тава *то ,ро2 )ра, ви4ор'5
Ру,а ти ј' +'ла )',а ,ао 3в'ћ'/
А )оја о-тад' -ва о,рвав('на5
От,уд -и и ,о -и/ ни,о 2нати н'ћ';
Cу+ав или )р0а/ -уд+а или 'на5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7E6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7F5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
89:;А D=У;А> <?@A? YУБА0: : @A=N:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7F7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пријат'(у
Сло+одану Јовановићу
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7F4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7FC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
X:A?=А
:'вид(иво) -ун3у .руа) удн' ру,'/
И отвара) -р3' н',о) ,ога ниј'1
Ду*а )и ј' .уна )рачн' 4ар)ониј'/
Којој ни,ад ни-а) -а-лу*ао 2ву,'5
Про-тор' -а) .ра2н' на-'лио -о+о)/
И ра-уо -'+'/ ,< орион -јајан/
$ н',и -в'т -р3B и ду*B/ +'-,рајан1
И иви) над -тра4о) и л'+ди) над до+о)5
Од и-тин' -а) -тра*нији и в'ћи;
Нити )' *то вр'>а и нити *то +оли5
Моја удна ду*а н'и2)'рно воли1
И -ва,и )ој ,ора,/ то ј' ,ора, -р'ћи5
Почн') јутро) онд' гд' в'ч'ро) 2а-та/
$в', др'ћ чвр-то ,рај' 2латн' нити1
И )ој дан +'2)'ран у-4ић'но -вити/
С .'-)о) јата +олно ра-.'вани4 ла-та5
И до, но-и) '(у отровану -воју/
Као .л'- 2ли4 вила ивот *у)и/ врви1
И -в' и)а рита) )ој' 'дн' ,рви/
И -в' )оји4 -нова и)а -тра*ну +оју5
И та,о/ .ун та)н' н'ви>'н' в'р'/
Ид') ,о+но) -та2о) *то ј' ув', и-та 6
К< 2ло,о+но -ун3'/ до, у )'ни +ли-та
На-)'јано ли3' в'чит' =и)'р'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7FE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@=B?
+ој' та)но -р3'/ то ј' д'о -в'га 6
Са 2в'2да)а тр'.ти/ 4уји - в'трови)а1
И онда ,ад -тоји +'2гла-но )'> -ви)а/
Ј'дан гро),и '4о ћути у дну 0'га5
На о+али )ор-,ој )ој' -р3' и)а
Жа)ор н',ог вала *то в'чито .лин'1
8то чува -в'г )ора 2ву,' и горчин'/
И -ву 4у,у давно н'-танули4 .ли)а5
$ 2ала2а, 2в'2да и2над та)ног 4у)а/
Кро2 -ан .оју .ти3' у ду+о,ој -'ни1
А +'2+рој -' гн'2да од2ив(у у )'ни/
И трагични одј', 2а)р,нули4 *у)а555
И то 2вучно -р3' ,ада ј'дно) 2а-.'/
Свој +ол от,у3ав*и -илни) рит)о) -в'га/
Н'ћ' +ити -тра*ног .р'-тан,а 2а 0'га;
$ 2ву, и у -в'тло-т -в' ћ' да -' ра-.'5
$в', 2а(у+('но у в'чно-т/ до, +руј'
Њи)' -јајн' -9'р'/ -тра-но и дал',о555
И ,ад очарано ,у3н' -р3' н',о/
То ј' )ој' -р3' *то -' о.'т чуј'555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7FF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Q?)А
6а -н'ва) о 'ни/ в'ћој но -в' 'н'/
%ија ћ' л'.ота +ити тајна -ви)а/
8то ј' ,ао +оји да4 у .ро-тори)а/
Који н' дотач' ни,ог о-и) )'н'5
Њ'н чар да ј' )ој' в'ли,о от,рић'1
Да )ирно .ри-у-тво т' чуд'-н' 'н'
Н' ра2у)' ви*' ни,о о-и) )'н'/
О-и) )ој' в'чно очарано +ић'5
И .р'д чијо) гордо) л'.ото) од -вију
Са)о ја отвори4 очи очаран'/
И -р3' ,< 3рни 3в'т и2 глу4' -тран'/
Н'вид(ив' ,а.и до, на 0'га лију5
И 0'на л'.ота/ та,о н'догл'дна/
Н'о+'*ча*ћ'на 4вала)а глу.а,B/
Да о+и>' ти4о/ ,ао -но.(' 2ра,а/
Св' та)н' .ут'в' ду*'/ -а)о ј'дн'5
И ја ,(учар чудн' л'.от'/ да - тајно)
Ср'ћо) види) ја-но да ј' ова 'на
Од и-тога -в'тлог т,ива начи0'на
Од ,ога и +олни )ој -ан о +'-,рајно)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7FI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GА0?N
&'ч' )и )ој Твора3 у в'ли,о јутро;
%ов'ч'/ дигни -' и јави у .лоти5
И у -вој та*тој и .у-тој наготи/
Иди ,о+но) -та2о) ,оју +уд'* утро5
7ић'* -илни, -в')у ,ад и ртва -вач')1
Жив'ћ' у т'+и и-ти ча-/ 6 2нај чуда/ 6
Проро,/ ла,рдија*/ ,ра( и 0'гов луда/
Ро+ - лан3') о врату/ и о-в'тни, - )ач')5
Но +ић'* н'в'ран и +олу и -р'ћи1
Су)0а ћ' ти дој,у отровану дати1
И +'2 то.л' в'р' ти ћ'* )'н' 2вати/
И +'2 .рав' -у)0' )'н' -' одр'ћи5
Свагда/ ,ао ,рила/ т' -у)0' +'-,рајн'
Над -вачи) ћ' т'+' да др' ви-о,о/
До,л' н' 2атвори* +олно -вој' о,о
На )'>и в'чит' и-тин' и тајн'5
Та,о/ ,ао одј', у -а)отну гору/
Вратић' -' .ут') ,оји )'ни води/
Твој ду4/ -ав о,у.ан у в'чној -ло+оди 6
Као 3рна .ти3а у -унчано) )ору5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7FJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
:и,ад н' 2на) ,уд ћ' нова .'-)а 4т'ти/
Новој -р'ћи или +олу -тар' ран'1
Да ,ао )олитва у н'+о .ол'ти/
Или ,ао ,а.(а отрова да ,ан'5
Са)о чуј') .о,лич у дну ду4а -вога/
Као в'-т .ророч,у/ ,ро2 ноћ/ - +р'га .у-та1
И ја чуј') +лаг' р'чи в'читога
Ка,о )и .рола2' ,ро2 -р3' и у-та5
Тад -в' ,анда 2над') .ој)ити и р'ћи/
И .ога>а) тајну -,рив'ну од -вију;
Да .р'твори) у -ти4 +ол од -в'га в'ћи/
И јад у )олитву и у 4ар)онију5
И (у+ав *то ч'2н'/ и ј'д *то -' гну*а/
Св' ј' -а)о .'-)а; до, )р' у ду+ини
Сва у чудну -в'тло-т о+уч'на ду*а 6
Као 2в'2да *то -' ра-.ада у т)ини5
И до, -' у )иру т,а в'чито т,иво/
=уји гла- -твара0а и рита) ра-ула/
И до, у т' -ат' јо* -тра-но и иво
Св' -а2нају )оја о.иј'на чула 6
Ја 2на) да н'-тај') у *G)у *то +луди/
Са -ва,и) ,ора,о) ,оји) нога ,рочи;
Стран 2а .раву -р'ћу и .рави +ол (уди 6
$.ирући , н'+у 2ачу>'н' очи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7FK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
NАO)А
:а*' дв' (у+ави .ун' ,о+н' )оћи/
Од -вију -,рив'н'/ ив' у -во) -тиду/
Као .од 2в'2да)а/ 2а-.али у ноћи/
Два )ирна .ауна на -тарин-,о) 2иду5
Криј') -воју (у+ав ,ао )р0у други 6
И-то) -ило) лаи и -ви) .одло-ти)а1
Као други -та,ло отрова/ -вој дуги
Свој +ол +'2ут'*ни ја ,риј') )'> -ви)а5
Коли,о ј' *у)ан '4о )ој' лаи/
Да н' .р'ну ни,ог удар3и )ог -р3а:
И ,оли,о )ира у р'чи гд' гр3а
D'ла ј'дна ду*а и -ан од -в'г драи:
Сва ј' )оја радо-т 2нати +ол да -,риј')1
Сва )удро-т/ (у+ави дати и2гл'д 2ло+'1
Врлина/ да .р'2р') -у2' ,ој' лиј')/
И .о,а') -р3' ,ао .ра2н' -о+'5
И та,о дв' на*' (у+ави очајн'/
Огрнут' лају в'чито) и ни-,о)/
Стој' н')и4 у-та у дну на*' тајн' 6
Два 3рна .ауна на 2иду -тарин-,о)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7F6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
;)?GD.
>л'т') -вој' гн'2до и2над ва*' глав'/
То.лиј' од гн'2да у орла и ла-т'1
В'тар от)' грану или вла,но трав'/
А/ ,< 3в'т Jинов-,и/ оно и.а, ра-т'5
Св' )у )ирн' 2в'2д' -в'тл' ,ад -' -)р,н'/
И .уно ј' -ун3а/ ,ао ча*а вина1
@)ија на .о .ута 2а-тан' да 3р,н'/
Др'ћ )ртви .огл'д .ут на*и4 ви-ина5
$ гн'2ду ћ' +ити -в' ћута0' *у)B/
И -в' .'-)' р',B у јутру ,ад -вићу/
И -ав -тра-ни )ири- - ра-3в'тани4 4у)а 6
До,л' 2латно .'рј' ра-т' )о)' тићу5
Пл'т') -вој' гн'2до ви-о,о над ва)а/
А јо* ни,о н' 2на )'-то тога гн'2да 6
Оно ид' ,ао *то над о+ала)а
Путуј' у н'+у и2гу+('на 2в'2да5
И .о )ирно) .уту од )'н' до 7ога/
Ид' чудно гн'2до/ ,ао +ај,а гола1
А -ви 2ву3и отуд *то до.ру до ,ога/
То ј' гла- јо* ни,ад н'чув'ног +ола5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7I5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
H?<.NА
:а )о)' у2глав(у -ву ноћ )ири-а4у
%'0иво и -лат,о твој' та)н' ,о-'/
До, -' *а.ат чуо ,ао .'-)а ро-'/
И дуг' 2а,л'тв' у очајно) да4у5
А ја и.а, н' 2на) 2а радо-т и -р'ћу1
Ја -' +оји) твој' .од)у,л' !'.от'/
Да о-в'ту ј'дно) н' 2атраи в'ћу
@а -вир'.а .рава *то јој други от'5
7лаго-и(а* ро.-тво и т'го+н' у2'/
Срд' ти ј' .уно н'+'-,ога .ла)а/
И -и*ла -а )но) до .ат0' и -ра)а/
И .ролила -и нај-в'тиј' -у2'5
А -тр'.и) .р'д твојо) .од)у,ло) !'.ото) 6
Да н' дигн' ј'дно)/ ,ао гладна вила/
До, ало-на -р3а и н' -лут' о то)/
Два -воја у -у2' 2а)оч'на ,рила5
И до, (у+ав гори -ви) '(а)а 0'ни)/
И ноћ т'ч' дуга/ )ири-ава/ -о+на/
Крај на-/ ,ао -уа0/ +ди чудна и ,о+на
!'.ота/ - очи)а в'чно 2а)и*('ни)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7I7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@УN.)
6а т' воли) ј'дни) аро) н'в'-'ли)/
И -у)0о) у тугу и л'.оту јада1
Ср'ћа ,оју и)а) уни*тава -ада
7'-,оначну другу -р'ћу ,оју 'ли)5
@а,ла0а* )и -ун3'/ а дала -и -а)а
Сто очију )о)' -р3у/ и -в' .ут'
Ду*и/ да +и и.а, -ви н'-тали у т'/
Као и2гу+('ни 2ву, у долина)а5
И -то во(а ,ао +'ли4 јата , југу/
Да -ва на твој о-трв .адну очарана1
И -то в'ра да ти -л'д' ј'дног дана 6
К< -то +л'д' д'3' у литију дугу5
Дигла -и -то )р0а да -траар'/ ,ао
Сто 3рни4 ј'дрила/ -ва .р'д твојо) лу,о)555
И та,о )о) да4у .рин'ла -и ру,о)
Dв'т твог +ића ,ру.ан/ отрован и 2ао5
И -во) -тра*ћу .рв' и .о-л'д0' 'н'/
Влада* )ојо) ду*о)/ -во) и -вагда1 -лична
Суд+и/ та,о и ти/ -илна/ н'.о)ична/
Стоји* и2)'> )'н' и -в'г о,о )'н'5
До, и2 -у4' -т'н' +иј' нова вода/
И .лави 3в'тови и2 -тарога .а0а/
И -ијају ,ао у -B) дан .о-та0а
Сва 2в'2дана ,ола -а в'ли,ог -вода5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7I4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Моју (у+ав та)ну ,ао )ра, у ч'-ти/
Ја и-.уни4 )р0о)/ ,аја0') и -тра4о) 6
Но '> 2а и2дај-тво) .р'твори -' )а4о)
Сва у нови 2ав'т и -ла-т и-.ов'-ти5
Та,о гор,о .ада н',о в'ч' +л'до
На -в' )ој' .ут'/ +олно/ .о -в' до+а/
Ду+о,о у )'ни; до, (у+ав и 2ло+а/
Као два ан>'ла/ .оју на.ор'до5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7IC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Б?@8=АO)А <?@AА
2и *то -' јо* ни-т' јавили и2 гн'2дB/
%ија -р3а тр'.т' јо* у ,а.(и ро-'/
%ију -тра-ну ду*у јо* в'трови но-'/
И чији да4 то.ли -труји - )ирни4 2в'2да 6
Кад н'+ројн' очи отворит'/ ,ада
Пруит' -.ра) -ун3а +'2+рој -воји4 ру,а/
Св' *у)' +'2 ,он3а и )ора +'2 лу,а
Ва* -в'тли дола2а, .о2дравић' тада5
И -ви .о.лав('ни у -унчаној ,и*и/
Та)о/ гд' )алоча-/ у тр'нути -тра*н'/
@+а3и-)о од'ћу и -андал' .ра*н'/
Стајаћ'т' +о(и/ -илнији и ви*и5
Та,о о.иј'ни в'ћ од .рв' ча*'/
$ ',-та2и 2ву,а и -јаја *то .лин' 6
Пруић'т' +ра2ду да -вир'.о )ин'
Њиво)/ гд' јо* ча)и 2и)-,о 2рно на*'5
Али ,о ћ' тада +ити )'>у ва)а
$ тај дан +'2 -у)0'/ +'2 +ола/ +'2 -'н'/
Н'вид(иво) нити .рив'2ан 2а )'н'/
Да одвој'н -тан' )'>у 4и(ада)аA
И ,ао ја н',ад у дани)а ови)/
$ в'ч'р0ој н')ој агонији )ора/
Да дон'-'/ )рачну/ ,ао .'-)у +ора/
Стару .'-)у туг' )'> (уди)а нови)A
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7IE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Да и-.у0'н дуги) -утоно) и -тра4о)/
Пото)а, )ог +ола/ -тра-но ,ао и ја/
Дигн' -вој гла-/ -јајан/ ,ао *то -' -ија
Мл'чни Пут .о,рив'н у-ијани) .ра4о)555
Но то) в'чно) +олу и тој та)ној -р'ћи
И р'ч ј'дну нову а,о +уд' дао 6
Ко ћ' 2нати да -а) н',ад и*ч'2ао
Ј'р ту р'ч чуд'-ну н' у)'до4 р'ћи:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7IF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)АLА @=BА
8о 2атвара ва*' очи н'+рој'н'/
Ср3а/ -р3а/ -р3аA И ,уда -' ра-.'/
Кад -' -ва,о од ва- 2атвори и 2а-.'/
Ва* -в'т од -в'г в'ћи и ла,*и од -'н'5
И от,уд на ов' +р'гов'/ ,уд ,ој'
Падат'/ о -р3а/ ,ао ви4ор вила/
И -унчат' та)на и в'ли,а ,рила/
7'2у)но .ијући -в' 2ву,' и +ој'5
$ )у2и3и -в'га *то о,о ва- т'ч'/
Сва -т' ув', .уна -а)о в'читога/
А )р'т'/ о -р3а/ -р3а: И 2ар -тога
И)а -р'ћ' 2а ва-/ -р3аA ј'дно р'ч';
H7'-,рајн' -у на*' -р'ћ' н'+рој'н'/
На тој )'>и и2)'> в'чног и тр'нут,а;
Ј'р/ )а -)рт и +ила у дну на*'г ,ут,а 6
Св'т ј' -а)о оно ,ој' у на- -тан'5I
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7II
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A.OА YУБА0
3ва ј' )оја ду*а и-.у0'на то+о)/
Као та)на гора -туд'но) ти*ино)1
Као )ор-,о +'2дно н'.ровидно) т)ино)1
Као в'чни .о,р'т н'вид(иви) до+о)5
И та,о +'-,рајна/ и -илна/ и ,о+на/
Т'ч'* )ојо) ,рв(у5 Ж'на или )а*таA
Али твога да4а .р'.уно ј' -ва*та/
Свугд' -и .ри-утна/ -в')у и-тодо+на5
Кад .о+'л' 2в'2д'/ у -утон/ над луго)/
Ра>а* -' у )'ни ,ао -ун3' ноћи/
И у )о)' т'лу др4ти* у -а)оћи/
Ра-.а('на ог0') или -)р2ла туго)5
На тво) та)но) )ору л'.от' и ,о+и/
D'ло )ој' +ић' то ј' тр'.'т -'н'1
О (у+('на 'но/ -илнија од )'н' 6
Ти -труји* ,ро2 )ој' в'н' у -в' до+и5
Као )рачна тајна л'и* у дну )'н'/
И )ој гла- ј' '4о твог ћута0а5 Ја т'
Ни н' види) гд' -и/ а -в' дуг' -ат'
Од т'+' -у )ој' очи 2а-'0'н'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7IJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.P:
4'-,оначн' твој' очи/ )лада 'но/
Дв' дуг' в'ч'ри у .у-ти0и )ора1
Дв' -у)орн' +ај,' *то у2н')ир'но
И)ају *у) -лут0' у грана)а +ора/
Дв' )ирн' галиј' - 3рни) 2а-тава)а1
Дв' 'н' у 3рно)/ на )олитви/ н')'1
Дв' .оноћн' р',' ,ро2 ,рај' од ,B)а1
Два гла-ни,а +ола ,оји ,ро2 ноћ -тр')'5
Очи )ој' 'н'/ )рачни трију)9 .лоти/
Кој' в'чно) туго) о.иј'н' +'4у/
Свој -у .ро-тор на*л' у 0'ној чи-тоти/
А -вој чар н'+'-,и у 0'но)' гр'4у5
Од -у2а .ро-ути4 у в'ли,а +д'0а/
Т' +'-,рајн' очи -ијају -' -тога/
Дал',и) и чудни) -јај') у-4ић'0а/
Као н',' очи *то вид'*' 7ога5
%увају на -војој +'-,оначној )р'и
Св' та)н' ',-та2' -нова ,ој' -а0а/
Очи н'.р'гл'дн'/ на чиј') дну л'и
В'ли,а и )рачна -а+ла-т очаја0а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7IK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P?D).@N
;о,л' -.ава*/ ј'дна ру,а н'вид(ива
7рино -ву ноћ ваја твој' )ал' дој,'/
7ри*' и .о.рав(а/ и вуч'/ и -лива/
Кр'ћ' )ирн' 3рт' и .рави увој,'5
И .о-тав(а +ој' - в'чит' .ал'т'
На вр4 дој,и и на у-н' на-)'*'н'1
Т,а )р'и3у о,а .уну 2ла и -'т'1
Пр'д' вла- и ги+(' тала-' и -'н'/
И у ду*у -и.а -уј'ту1 и -)'ло
Сво) )агијо) -.ола о2ари вр4ун3'5
И до, гради -вој' н'и2)'рно д'ло/
При-тиу ј' јутра и .одн'вно -ун3'5
Али .р-ти ру,'/ н'2нан' и чудн'/
Н' )ирују5 @алуд; у т'лу ду+о,о
Н' ври јо* )лад отров '(' н'ра-удн':
Ни гла- да 2а-у2и/ ни .ота)ни о,о5
Та,о равноду*на/ )ирна/ ти -и -тала
И2)'> -в'г и )'н'1 -а -тра4о) да н' +и
С'н,а -у)0' на т'/ ,ао .оро,/ .ала 6
Да ни-и над -вачи)/ и 3и( -а)а -'+и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7I6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).AАD:
7чи -у )и ,ао очи у но)ада/
Сун3и)а +'2+ројни) в'чно о.иј'н';
7ран' да и4 у)ор јуч'ра0и -влада/
А в'ћ нов .ут )отр' н'-.о,ојн' 2'н'5
='роји .о,р'та/ но)ади/ над н',и)
7р'го) та,о 2ур' у види, .ун ди)а/
$ )утној и -тра*ној '>и 2а дал',и)/
И у в'чно) -во)' +оју - .ро-тори)а555
Про-торо) на.ито/ )ој' -рд' гл'да
Сјај нови4 н'+'-а и 9ата)органа1
Ра-.лач' га -ва,о -ун3' ,ој' -'да/
И ра-.'ва јутро -ва,ог новог дана5
Сто очију -воји4 )оја ду*а -)'ла
Отвара .р'д н',о) 2')(о) н'догл'дно)1
Ни,ад н' 2а4вати два.ут - и-тог вр'ла/
И два -на ни,ада на у2глав(у ј'дно)5
Као да )' ув', - другу -трану р','
%',а )оја -р'ћа/ ,ао в'рна 'на/
8то у.р'да тугу (у+ави дал','
$ нит од .р'-ли3' до 2латног вр'т'на5
И ,ао да л'и и2а +р'га та)о
7олно на-лућ'на )оја -тра*на тајна;
Ј'р -ва,а -твар ,оју ду*а дирн' -а)о/
Као она -а)а/ .о-тај' +'-,рајна5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7J5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Очи -у )и ,ао очи у но)ада/
@в'2да очаја0а у ,оји) ј' -јала1
И в'ли,а -у2а ,оја и2 0и4 .ада/
Н' .о2над' ни,ад 2')(у гд' ј' .ала5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7J7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?H:8А ).M
8ад г'ниј' ноћи на ,рили)а -јајни)/
Крили)а од ватр'/ .р',о р',' )ину/
Н'вид(ива вода у-4ић'но -ину/
И 2а.'ва гла-о) +олни) и +'-,рајни)5
Кад .оноћни в'тар .ор'д гор' глу4'
Про>' и отр'-' т'*,и )ра, -а гра0а/
Као -тра-на .'-)а удног у)ира0а/
%у -' гла- )у2и,' и2 тр-ти,' -у4'5
Кад 2а .о(') .уни) 3рн' д'т'лин'
Поч'*' вла*ићи да +л'д' и -ла2'/
Мртво ли*ћ' .оч' да .ада на -та2'/
И ,ао 3рн у2да4 да и2+и и2 т)ин'5
Сад/ у ово дуго в'ч' ,ој' .ати/
D'ла )оја ду*а 2атр'.'ри гола/
А ч'ло) у)орни) од труда и +ола/
С)рт ј' .р'*ла ру,о)/ )',о)/ ,ао )ати5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7J4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GА G0?GDАAА
)+ри-аћу - у-та )учну ,а. горчин' 6
И ,ао ,ра('вић и2 -тарин-,' +ај,'/
Поћи ћу 2а гла-о) *то 2ов' и2 т)ин'/
Као гла-и давно н'-танул' )ај,'5
С очи)а в'ћ .уни) 2в'2да *то ћ' доћи/
Ја ћу да -' .у-ти) у то )ор' та)'1
И 2аиграћ' у -војој -а)оћи
Срд' од ч',а0а и од -р'ћ' -а)'5
Дал',о ћу .оћи од т' ,о+н' гор'/
"д' очајно -лу*а4/ .о -в' ноћи .ун'/
Да -то вр'ла -у)0' ало-но ро)ор'
"ла-о) ,оји ј'3а и .'-)о) *то ,ун'5
И 2а ј'дро) ,ој' н' 2на да ,ривуда/
Мор'.лова3Eвит'2 .о н'2наној води
От,риваћ' о-трв .о о-трв/ да -вуда
Огла-и -' ,ра(') и да(' 2а+роди5
Мој 2)ај н'.о+'дни +ић' на )о) *титу/
И )ој' ћ' и)' +ити на )о) )ачу1
И водићу гордо -воју -јајну -виту 6
Идући 2а гла-о) *то -' ј'дно) 2ачу5
И )инућу ноћу ,рај твоји4 о+ала/
До, рон'ћи -у2' и н' -лути* о то)1
И .оћи дал',о .р',о та)ни4 вала 6
Св' у +олној '>и 2а ново) л'.ото)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7JC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
И ,ад .адн')/ нај2ад/ ни,о н'ћ' 2нати
Мој очаран 2ад0и о-)'4 да .рочита1
!и3') .о+'дни,а ра2+лудно ћ' -јати
Сун3' 2аро+('но у 2р3алу *тита5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7JE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@N0А=А9?
:и-у т' гла-ни3и огла-или )'ни/
Нити чу4 ,ора,' твој' и2 дал',а1
И н' 2на) ,ад +'*' в'ћ )инута н',а
Кад -' )ој ду4 на.и твој' -в'тл' -'ни5
Ј'р ти -и .о-тала у )'ни/ и +ила
Ми-ао и-,он-,а *то нај2ад одн')('/
@латна нит и2 -т'н'/ и -')' и2 2')('/
И )а4 у ра)'ну јо* н'ни,лог ,рила5
Ти ни,ад н' .о2на тај .ут вијугави/
Пут ,оји) и2вана доводи унутра/
И ,оји) -в' )ора да -' врати -утра1
Као 3в'т у )ору/ у )'ни -' јави5
И2 )ог -на .они,ла/ и ти +'*' та*та1
Плод )ога .оро,а/ ,рволочно ј'т,а1
Плод )и-ли/ и ти -и +ила +'2 -вр*'т,а1
Плод )оји4 -уј'та/ .одлија од -ва*та5
Плод )оји4 -а)оћа/ +'*' .уна -'т'1
Плод )р0B/ у-та ти +'4у отрована1
И .лод )оји4 -у)0а/ ти -и .р'*ла/ -трана/
Сав .ут - .лач') ,ао и2гу+('но д'т'5
Но 3в'т -на отровног н' .р'-та да -и*':
И ја у)р'4 у ча- ,ад -' +'*' 4т'ло
@ад0а ,а.(а ,рви/ ,оју н')а4 ви*'/
Да о,онча) л'.о и 2ло,о+но д'ло5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7JF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A:=)А <?@AА
) 2'ни3' )' н'.р'-тано гл'да;
8та траи у )оји) очи)а та 'наA
Сјај )агиј-,и н',ог -ун3а ,ој' -'да 6
Ј'дну другу 'ну и друга вр')'наA
Ј'р 2а(у+('н .огл'д 'н' до+ро види
$ очи)а на*и)/ ,ро2 -иву ду+ину/
Св' трагов' ,оји) н'.ријат'( )ину/
И 0'гов -'н ,ао та)ни -'н на 4риди5
Дуго -ја на о,у туго) в'чно )ладо)
!и, 'н' *то га ј' очарала ј'дно)1
@ато ј'дна 'на 2на ,ад .о>' ,радо)
Погл'д 2а од+'гло) и 2а н'догл'дно)5
Од .ро*ло-ти ј' ду*а на.рав('на1
Сли,' -у .о 3в'ћу 2ра, -ун3а од јуч'1
Од -вач'га ј' .ала н',а -'на1
И у-а4л' р',' и -ад н'гд' 4уч'5
А на*' (у+ави *то -у давно .ал'/
Као .о+иј'на јата на .< .ута/
Јо* ив' ивото) -вог .рвог )инута
$ очи)а *то -у н',ад ра-.ла,ал'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7JI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
N=?)УB:
?а (у+ав +'2 3и(а и +'2 -утрадана/
@ла -'-тра в'чно-ти/ у +'-у -в'г 4итног
Но-и 2на, најв'ћ' ,о+и *то ј' 2нана;
Сав уа- .рола2ног и +ол н'у)итног5
Тај -в')ир на-ли,ан на валу *то +'га/
Сав .о,р'т .ро-торB у тр'.та0у ли-та 6
Cу+ав ј' +'2 -утра в'чнија од -в'га;
Ј'р и .о-л' -)рти јо* ј' ув', и-та5
Та (у+ав *то у)р' у на.ону вр'лу/
Мач -,р4ан на -а)и) вр4ови)а твр>а/
И)а .о+'днич,у гордо-т на -во) ч'лу;
Ј'р у)р' у -јају .р' н'го 2ар>а/
Она .ро>' ду*о) ,ао и2 дал',а
@алутал' .ти3' у -в'тло-ти )аја1
$ .'-)и -у 0иној гла-и други4 р',а/
И на ,рили)а и) -ун3' другог ,раја5
И она н'-тај' .р' в'-'л' 'тв'/
$в', н'ув'ла у -в')у *то в'н'/
7'2 -вога 2ав'та и +'2 -вој' ,л'тв' 6
$ л'.оти р'чи ј'дно) и2р'ч'н'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7JJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)?<=:OАN?Y
+ој н'.ријат'(у -а два о,а ар,а/
С нои)а у отров 2а)оч'ни)/ гд' -иA
Ти .р'д чији) ду4о) .адн' -ва,а вар,а/
И о *тит чији -' ра2+ију -ви +'-и:
!'.и/ -илни/ гро2ни: '(ан -а) т' и ја/
Да +ан'* .од )а-,о) друга или го-та1
Да та,ав/ .олуE+ог/ .оловину 2)ија/
Вр'+а* )' ,ро2 ли*ћ' и ч',а* ,рај )о-та5
Да )и )и-ли 2нат' ј'дини +ог и ти1
Да т' 2а л'>и)а о-'ћа)/ на )иру1
Да ни р'ч ни .огл'д н' )огу ти -,рити1
Да 2на* гд' ј' отвор на )о)' .ан3иру5
И )оја ноћи*та/ и .рат0у на дру)у1
И )ој траг на .'-,у/ и )ој -'н на 2иду1
И ,ао *то (у+ав 2рачи ј'дно) у)у/
Да -вир'.а )р0а -в'тли тво)' виду5
О-вајач/ 2лочина3/ и 4'рој )'> на)а/
Да т' -лав' (уди и нуд' -' 'н'1
Твој +род да - в'ли,и) 2латни) ,атар,а)а
Пун -јајни4 4орова .рола2и ,ро2 .'н'5
Да )ог +ога )р2и* ј'дно) )р0о) 4оло)/
Да -' гну*а* )ој' )удро-ти; и +ла'н/
Да )оју о*три3у 4вата* ру,о) голо)1
Да 2на* да ћу +ити и-)'јан и 2га'н5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7JK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Н', -' -а)о ј'дан - ра-,р*ћа *иро,а
Врати -а ,рваво) ру,ави3о); 4оди:
Мој н'.ријат'(у - два в'ли,а о,а/
Сви -у .ути .ра2ни и )ра, ј' на води5
Да т' види)/ -тра*ни: "лу4' -у )и ноћи
7'2 твоји4 ,ора,а; в'чно/ н'.р',идно/
7'2 т'+' ћу +ити +'дан и +'2 )оћи/
Мали/ и уни'н/ и .о+'>'н -тидно5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7J6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8=:HА
='т'ти/ л'т'ти/ л'т'ти ви-о,о/
Н'2нано) .ро-тору ,ао -таро) другу/
Витлати -' ,ао о)а>ијан -о,о/
И у)р'ти/ -јајан/ у -унчано) ,ругу5
%ути -а)о 2а)а4 -вој у .ро-тори)а 6
Му2и,у -вог ,рила: И на -а)о) ,рају/
Свој траг и2гу+ити и 3и( )'>у -ви)а/
И*ч'2нув*и та,о у н'+у и -јају5
Да )и '> о-'т' ,о+ну и -в' ви*у
Очи *то -у туд' дуго -в'тло-т .ил'/
Као вир дв' ов3' -а руно) од -вил'/
Као ,рв дв' ноћн' -а+ла-ти *то -и*у5
Да н' .а)ти) ни-,о ро>'0' .од )ра,о)1
Да ,ао гн'в -в'тло-т -ва и-.уни )'н'1
Да -а) ,ао ,о.(') .ро'т -ва,и) 2ра,о)/
Ту гд' гор' в'чн' .одн'ви +'2 -'н'5
И -тра*на ра-,р*ћа -уна3а/ и .ути
Куд олуј -в'тло-ти н'.р',идно ид'/
Кро2 н')и .р'д'о гд' влада и ћути
7ог ,оји у+ија очи ,ад га вид'5
Да -а)о - ви-ина 2а .онор' 2надн')/
7а3ив*и у .ро-тор ,он3' -воји4 ила1
И л'ти) в'чито/ и л'ти) до, .адн')
Са)о .од т'р'то) о2ар'ни4 ,рила5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7K5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА YУБА0:
3вој ј'дини ивот ти иви* у )'ни1
Да +уд'* о-'ћај и -ан ти -' -а2да1
Н' траи) на .уту твој ли, на-лућ'ни 6
Дал',о ван т'+' ид' твоја +ра2да5
Очи -у ти 2ато да о.лод' 2ву,'/
И гла- да )олитву у -р3и)а роди1
Сав .о,р'т и2гл'да 2а)а4 твој' ру,'1
Ти -ја* у -твари)а ,ао дан у води5
Твој ј' да4 да -')' н' -)р2н' у 0иви1
Твоја (у+ав да +и +ило .о+оно-ти1
Твоја равноду*но-т/ да )о' да иви
"ордо-т очаја0а и гор,и чар 2ло-ти5
Ти ни-и у -'+и ј'р ти н')а ,раја1
Твој говор .очи0' )у2и,у -ви4 вода1
Р'чи -у ти ,он3и у т,иву -в'г -јаја1
Ид'*/ ,< )олитва/ од 2')(' до -вода5
И ти -и нач'ло в'ћ)а н'го +ић'555
Ноћ да +ли-ну 2в'2д'1 2а)а4 .о+'дни,а/
Да +уд' .о+'да555 !'.ота/ от,рић'/
Пр' н'го )о) ду4у +'*' р'ч и -ли,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7K7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА @УN.)А
3утони +'2 *у)а твоји4 ,орачаји/
И та)а +'2 твога *а.ата/ и -ати
Први ,ад -' н')а ви*' *та да таји555
Прв' .ра2н' -та2' ,ро2 рого2 и влати5
Ова чар ч',а0а .ра2ни4 и +'2 )Rн':
Н',ад +'4у у ча- )'-'ч'вог -ја0а
Са)о ду4 и очи то+о) и-.у0'н' 6
А -ад т' ј' .уна -ва ноћ очаја0а5
Н',ад чу4 твој ,ора, или *у) од'ла/
А -ад т' ноћ но-и у -ва,о) -во) *у)у1
@в'2д' у .о,р'ту1 )ирна -в'тло-т +'ла
$ -ви) .ри,а2и)а на 2а)р,ло) 4у)у5
Н')а твоји4 -то.а .ут') *то ,р-тари/
Али ти -ад ид'* -в'тли) .ро-тори)а1
И твој .'чат ,о+ни -ад но-' -в' -твари1
Твој' -у -ад очи у вода)а -ви)а5
@на) да н'ћ'* доћи/ а ч',а)1 и )а*т'
Н'.о2нат' -р'ћ' ра-ту у ноћ н')у1
Н'ћу ви*' чути твој' р'чи та*т'/
Да твој гла- -в')оћни о-'ти) у -в')у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7K4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА N:L:)?
9+ори) ти н'-талој/ до, ало-но .лави
Мртви -јај )'-'ч'в на .ланин-,ој рти5
Ти -и јо* у2а )'1 врата -у (у+ави
$в', отвор'на/ ,ао врата -)рти5
Р'чи н'-лу*ан'/ ви л'.от' чи-т'/
И-тин' у 2рачно) н'.орочно) ру4у:
Р'чи у -а)оћи очаја0а/ ви -т'
С'тни говор - 7ого)/ 0'гов гла- у ду4у5
И2 -)рти у ивот н'.р',идно 4оди*;
@а )ој -ан у)рла/ иви* у )о) +олу1
Мр'* у )ојој в'ри/ у -у)0и -' роди*1
7'дну/ а ,ро2 -у2у ја т' види) 4олу:
И2 )ог +лаго-лова .р'*ла -и у ,л'тву/
И +ол одри3а0а1 твој в', -вагда трај'555
В'чно -')' -.р')а -воју в'чну 'тву/
Cу+ав -' 2арич' и ,ада -' ,ај'5
Та,о -' о+нав(а* в'чна/ н'-авладна/
И новора>ана у )ојој -а)оћи555
До, 2вучни -утони .адају и 4ладна
Св'тло-т .рви4 2в'2да/ ти -' т,а* од ноћи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7KC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА УA:=А9А
(у+ави у)иру +'2 2+ого)/ -р'д 0ин'
Агониј' дуг'/ н')'/ н'.ри-ту.н'555
Ничу и )ру у -вој л'.оти ти*ин'/
И ,ри*о) 2атвор' -вој' очи ,ру.н'5
@ар в'чита ниј' (у+ав/ ,ао ду*аA
@ар најл'.*и д'о ду*' ниј' в'чанA
На )ори)а -)рти вал ,оји .'ну*а/
$ ноћи)а -)рти )ла2 -унчани т'чанA555
Када 3в'т ув'н'/ нова 2в'2да +ли-н'5
Но .огл'д у)рли4 (у+ави ,уд гл'даA
Мору иду р','/ 2')(и гор' ли-н'/
А (у+ав ћута0у - у-на)а од л'да5
Мру у ј'дној р'чи *то -' ниј' р',ла/
А у ,ојој +'*' -то вр'ла ивота555
Та,о јата 2в'2да *то -у .ро-тор -',ла/
Мру у ,а.и ро-' на ли-тићу .лота5
Од (у+ави на*и4 в'ћ' -у ти*ин'555
Ти*ина ј' )ати (у+ави1 и та,а
Као голу+и3' од -'+' и4 вин'/
И о.'т у ру,' враћа јој -' -ва,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7KE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<.@H?D9А <?@AА
4ол ј' дао овој (у+ави горчину/
!'.оту и тајну1 )рачна -у)0а )оја;
Сав .ро-тор и уа-1 ,о+ и очај; 0ину
Св')оћ1 2ад0а -у2а; н'+а -'да) +оја5
Нит 2над' 2а вино у ,у.и од 2лата/
Нити 2а .о(у+а3 у 2а,л'тви1 -а)а/
Муч,и ,ао 2лотвор/ у*ла ј' на врата/
С но')/ н' у ру3и/ в'ћ у 2'ни3а)а5
Њ'н ј' .ла*т -унчани )ода т,иво лаи1
!а - ти4 у-та ,а2а р'ч најду+(у 0'н'
Стра*н' )и-т'риј'1 но до, удар траи/
Св' 3в'та .од 0'но) ного) ,уда ,р'н'5
Ј'р од твог отрова )ој -ан +'*' јачи;
Твој -а) .оја- т,ао од -унчани4 )ла2а/
И ти -и -в'тлила1 ј'р -в')у ,уд 2рачи
Мој' -ун3' дадн' -ија0' ',-та2а5
Своју в'ру на>о4 у -во) -ну о в'ри555
Твој но н' у+ија н'го +ли-та +ли-то)555
Ј'р ти +'*' тр'нут у )ојој 4и)'ри/
Мој -ан о до+роти и в'ра о чи-то)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7KF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
6'дни) и-ти) .ут') н'-таћ'т' о+' 6
Ти и )оја )ладо-т/ ли3а н'в'-'ла/
И - .'чато) гор,ог .ро,л'т-тва -р'д ч'ла/
Као н'ут'*н' дв' ,ћ'ри Нио+'5
И ,ад нај2ад .адн' 2ад0а -тра*на -'на/
@наћу н'у)итног очаја0а радо-т;
Да и)а -то -р'ћа/ али ј'дна )ладо-т1
Стотину (у+ави/ али ј'дна 'на5
Та,о/ ,ао 2в'2д' у ло,ви на дру)у/
$)р'ћ' та (у+ав у -во) -тиду )ного)/
С ј'дно) 3рно) рано) у -р3у и у)у 6
В'ћ - .рви) .о(у.3') и -а .рви) 2+ого)5
До, ,ру.ни -в'ћ0а3и догор'ли га-ну1
Ра2+иј'н' ча*' и-.ит'1 до, )одру
Своју -'н јо* +а3а* на 2ав'-у ја-ну1
До, јо* иг твог т'ла види) на -во) одру5
Као да ј' -а)о )ој' -р3' 4т'ло
Да 2лурадо .о2на дан ,оји т' от'/
И та н')а .ат0а да .о-тан' вр'ло
Мој' в'личин' и твој' л'.от'5
Пић' )ога т'ла и -в'тло-т )ог ду4а/
Мог -о.-тв'ног гла-а одј', у дну дола/
Н',ад .ра2ни, )оји4 очију и -лу4а/
Да -ад +уд'* тајна горчин' и +ола5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7KI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ти у ,ојој (у+(а4 -воју илу2ију/
Свој -ан о (у+ави и -ан о л'.оти/
И н',у р'ч -тра*ну ,а2ану у .лоти/
А ,оју ја .ој)и) -илниј' од -вију5
@а)р,нућ'* +олно -а ,о+и)а -ви)а/
$ дну )ој' -у)0' и ,аја0а ,рута/
Као да т' нагло -тигла на .о .ута
Ноћ *то -илно дади )ра, .о +р'гови)а5
И -то.' у .'-,у и2+ри-аћ' на*'
И-ти то.ли в'тар/ ,оји н'но -ви)а/
Н'чујан/ отвара -р3' 3в'тови)а/
Да нов' -в'тло-ти налиј' у ча*'5
Мој ћ' -' дан нови да јави - вр4ун3а 6
И ,ао *то н',ад .лов(а*' .о ,алу/
@аиграћ' -р3' на -в'тло-ти валу/
Као 3в'т очаран/ отвор'н -.ра) -ун3а5
И ја ћу да види)/ и2 ј'2ив' -'н'
Кад и2л'т' +'ла ра-.'вана јата/
И ,а,о ј' -лична та -р'ћа и2 +лата
7оги0и ро>'ној и2 -унчан' .'н'5
Сва,и *у) да -'ћа твог ћута0а1 -ва,а
Т)ина о.о)'н' на -в'тло-т твог гла-а1
Да ј' -р3' .уно -в' твоји4 ,ора,а1
Да на -вач') л'и -'н,а твога -та-а5
$в', н'2а-итно/ )ој' -р3' 4оћ'
И 2ад0у ,а. ча*' јо* н'и-.иј'н'555
Два -у ,о+на вр'ла чов',ов' 2лоћ';
Cу+ав -.ра) +оан-тва и (у+ав -.ра) 'н'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7KJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GАБ.=А0
9а+орав ј' )ирно у)ира0' -р3а/
7'2ду*но и +олно одри3а0' ћут,'1
Пр'2риви да4 -)рти у ду*и *то гр3а1
@а+орав то 2начи )р'ти на тр'нут,'5
Ко 2на -у2' -твBри ,ој' о-тави*'A
Дво-тру,у -)рт гро+(а гд' -у2а н' ,а.иA
7ол и)'нB ,оја н' .о)и0у ви*'A
Кри, 2а+орав('ни4 (у+ави *то ва.иA
И -тра*но ћута0' нат.и-а -а -т'н'/
8то .о-та н'чит(ивA И .ро,л'т-тво н')о
Р'чи/ *то -ад ча)'/ н'.роту)ач'н'A
Тугу трав' .ут') ,уд -ад н' ид')оA
Ко 2на .лач идола .од 2')(о)A Ко 2над'
Кл'тву )олитава 2а)у,ли4A И ран'
Н'.а)ћ'н' -р'ћ' и .р'-тал' над'A
И горчину ј'дн' -у2' у+ри-ан'A
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7KK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@A? @=BА
:'-тати у н'ч') ,ој' -р3' вол'/
$)р'ти у н'ч') +'-)ртно): Свог )ача
7а3ити .р'д ног' н',' )оћи 4ол'
8то ј' и од ру,' 4'рој'в' јача5
7ити .р'д +'-,рајни) у2ви*'ног -итан1
И тра'ћи гор,о -р'ћу )'>у на)а/
В'ровати нај2ад/ у ча- н'у)итан/
Да ј' -ан .ор',ло -ви)а и-тина)а5
Но тај о-трв -ун3а -а) .ронаћи1 -јајни
Dи( -вију 3и('ва и -в'г в'читога:
Р'ћи -во)' -р3у да ј' -в'т +'-,рајни/
Ј'дно до+ро 2а -'/ ван (уди и 7ога5
До+ро/ н' 2најући да и)а до+рота:
=ра+ро/ н' .о2нав*и ловор ни и2)ирн':
%и-то/ и н' чув*и да и)а чи-тота;
Ср3'/ ,ао -ун3'/ да 2лBти *то дирн'5
И -јајно и -лично -а)о -војој )'ти/
Као о2ар'но -унчани) а.рило)/
Св' .ут'в' -у)0' та,о да надл'ти 6
Н' дирнув*и 2')(у дру,ч' н'го ,рило)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
7K6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
MУNА9?
7-тал' -у -тра*н' р'чи н'р'ч'н'/
Са)о твој' очи/ )ирн' ,ао т)ина/
Он' -у гл'дал' и -лу*ал' )'н'1
Мој +ол на тво) у4у .'ва*' ти*ина5
Ка,ва 4и)на -р3а/ та р'ч н'р'ч'на:
Та р'ч *то н' .о2на +'-.ућа ни +луд0':
Кад ти*ина 2+ори )'-то на-/ р'ч 0'на
И)а -ву чи-тоту -на и +олн' уд0'5
Та +лага )у2и,а (у+ави *то ћути/
И)а )ир )олитв' у ду+ини ду4а;
Ни,ада -' р'чју лаи н' .о)ути/
Нит -' гла- .орочни дирн' на*'г -лу4а5
Ид'ја у н')и ,а)'н увајана1
В'ра -ва у -у2и *то н'ћ' да ,B.и1
Та 2а,л'тва *то ј' у н'2нан ча- дана1
И најви*и 2а,он +ола ,оји ва.и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
765
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА Q?):
?и -и )ој тр'нута,/ и )ој -'н/ и -јајна
Моја р'ч у *у)у1 )ој ,ора,/ и +луд0а1
Са)о -и л'.ота ,оли,о -и тајна1
И -а)о и-тина ,оли,о -и уд0а5
О-тај н'до-тина/ н')а и дал',а 6
Ј'р ј' -ан о -р'ћи ви*и н'го -р'ћа5
7уди +'-.овратна/ ,ао )ладо-т1 н',а
Твоја -'н и '4о +уду -в' *то -'ћа5
Ср3' и)а .ов'-т у -у2и *то л'ва1
$ в'ли,о) +олу (у+ав -воју )'ту1
И-тина ј' -а)о *то ду*а .ро-н'ва1
По(у+а3 ј' -у-р'т најв'ћи на -в'ту5
Од )ог .риви>'0а ти -и 3'ла т,ана/
Твој ј' .ла*т -унчани од )ог -на и-.р'д'н1
Ти +'*' )и-ао )оја очарана1
Си)вол -ви4 та*тина .ора2ан и л'д'н/
А ти н' .о-тоји* нит -и .о-тојала1
Ро>'на у )ојој ти*ини и ча)и/
На -ун3у )ог -р3а ти -и -а)о -јала;
Ј'р -в' *то (у+и)о -творили -)о -а)и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
767
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@УA9А
+оја -у)0а -тра-на/ и -в'тла/ и .лодна/
Мој' друго +ић' и други вид1 ј'т,а/
7рани ,оју ча*у да и-.иј') до дна/
И да ,оју -р'ћу .о2на) до -вр*'т,а5
Мој' -р3' дри .р-ти)а од л'да/
И )ој ду4 на.аја ,аја0') +'2 )'р'1
Мој .огл'д у н'+о да очајно гл'да/
Да )р2и) +'2 -наг' и (у+и) +'2 в'р'5
Но она о+а-ја )ој у) о+'-на'н/
И дад' )о) ду4у/ -ла+о) ,ао -ла),а/
Сто ,ру.ни4 очију/ да о2ар'н/ +ла'н/
Мин' -ва,и .онор и 2на гд' ј' 2а),а5
И да ј' до+рота/ одри3а0'1 и да
$ 2а,л'тви и)а и2дај-тва и -ра)а1
И у .о+'да)а .ора2а и -тида1
Ни-,' +'2+оно-ти у -ви) )олитва)а5
И у чи-тој в'ри/ .ра2нов'рја1 да ј'
Cу+ав -'+ичнија н'го на*' 2лоћ'1
И ,оли,о лаи на*' -у2' тај'/
И )рачни4 2ав'ра 2а)у,л' -а)оћ'5
Та,о о-ло+о>'н и -'+' и други4/
"л'да) ,а,о .ада и .о-л'д0а у2а555
И горд -а) у ча-у и-,у*'0а дуги4
8то +ар н' 2ај'3а) ,ад )и .о>' -у2а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
764
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@N=.Z? O?D).O Q?):
<л'даћу твој -јајни -'н на тала-и)а/
И -то.' на .'-,у1 - јутро) на вр4ун3у/
Као .рво гн'2до +удно )'>у -ви)а/
Ја т' .'ва) ,ао 4и)ну 2')(' Сун3у5
Ти -и и-,ра )ога )ача .о+'днога1
Сто )у2ич,и4 вр'ла *то +руј' и .лав'1
Погл'д ,оји 4оћ' да -агл'да 7ога1
П'4ар и2 ,ог .иј') -тра*но .ић' Слав'5
Кро2 та)ну ј' .у-то* )ој' ,рило -',ло/
"д' -ад -ја твој .о,р'т и твоја р'ч 2ари1
И ,ао да -в')у ти +'*' .ор',ло/
Сун3' *то )и от,ри )'-то -вију -твари5
Св' вод' .о-та*' 2а од-'в твог -та-а/
Про-тор/ да и)адн'* ду*у 2ачу>'ну/
Мир та)ни4 долина 2а '4о твог гла-а/
Сун3' да на -в'ту +а3и* -воју -'ну5
Ти -и ,ао ла>а - ,ру.ни) ј'дрила)а/
8то но-и .одн'+(а други4 ,о.на1 о/ ти/
8то -'/ н'у)итна/ јави )'>у на)а
Да да* -вој да4 2')(и и -вој гла- л'.оти5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)АONУQ):OА <?@AА
9на) 2а н'и2)'рн' и +олн' -а)оћ'/
Кад -ат )р' н'чујно/ ,ао 3в'т *то в'н'/
И ,ад -р3' .ра2но .р'-тај' да 4оћ'
Ни в'н3' .о+'д' ни (у+ави 'н'5
@на) 2а н'.ро4одн' -а)оћ' +'2 да4а/
Кад ,он3и -а -вачи) .адну .о,идани/
И у ,оји) -р3' 2а-тан' од -тра4а1
Кад -в')у о,о на- и2гл'да)о -трани5
Кад на- очи -твари равноду*но )отр'/
И ду*а .р'д -о+о) .р'-трав('на -тан'1
И -о.-тв'на .ов'-т ,ад -' 3'ла .отр'1
И ,ад ј' од л'да -у2а ,оја ,ан'5
Ни -')' у +ра2ди/ ни -то.а на .уту/
И ,а,о ј' т'*,а -'на ,оју вуч'):
Канда ту>' -р3' +иј' у )о) ,утуA
Св' -в'тл' .алат' ивота .од ,(уч'):555
Вај/ ,оли,о .ута у)ир')оA Ко +и
@нао 2а -в' т)ин' .од -ун3'): И 2на ли
И,о -ва +'-.ућа у -утону до+иA555
И ,а,о -)о ч'-то очи 2атварали555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@A? Б.;У
S
3 ,ој' -' о+ал' у,р3а4/ о Силни/
$ то јутро ,ао у .оч'та, -.'ваA
И *та до.рино-и твојој в'личини
Тај )ој ато) +ач'н у -јај ј'дног дн'ваA
%и) ћ' да о-наи 4ор ,оји) т' -лав'/
Мој -ла+и гла- -у)0'1 и чи) да .ојача
Сјај -уна3а *то т' н'.р',идно .лав'/
Жиа, оног ,оји у т)ини ,орачаA
"о-.од'/ ,оји )' .о-'ја и 2али/
@а*то +'ја4 нуан у -в'ту и .у,уA
Про>о4 .ут и вид'4 -в' -') т'+'5 Али
Кад год )ој +род нагн'/ на>') твоју ру,у5
SS
Ти ,оји ни .о ч') ни-и на)а -личан/
Ни -воји) о+ра2о)/ ни )и*(у/ ни д'ло)/
Који у .о,р'ту -тоји* н'.о)ичан/
И -тра*ан и )рачан .од -унчани) в'ло):
Дао -и )и очи да ти види) д'ло/
И -лу4 -ав твог гла-а да на.ој'н +уд'1
Но да 3'лог в',а одрич') т' -)'ло/
При)и4 ду4 )удра3а/ д'т'та и луд'5
И да ни,ад -тра*ни н' види) ти .р'-то/
Ти )и дад' -у)0' )утно о,о ово1
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Но да в'чно .ита) 2а твој траг и )'-то/
$-ади )и +'дно -р3' чов',ово5
SSS
Када т' н' на>о4 у -у)рачно) долу/
Траи4 т' на +р'гу1 и н' нала2'ћи
Твој у2ро, и ра2лог у (уд-,о)' +олу/
Траи4 твој' +лаго .ри-у-тво у -р'ћи5
Ј'-и ли у -тра*ној ,ата-тро9и 2в'2да/
Или 4ар)онији -в'тло-тиA О 7о'/
@ар -и -ав у до+ру/ у )иру -ви4 гн'2да/
До, н'гд' 2лочина3 о*три -вој' но'A
@на) и2 твој' в'н' да т',у -ва )ора/
@на) од твога да4а да .роли-та *у)а 6
А о-та н'до2ван на ва.ај -вог -твора;
Ср'ћа на*'г -р3а и ,о+ на*'г у)а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@A? @A=N:
S
6'дино -и ,ој' ни-)о и2)и-лили:
Над -во) игро) ду4а -а)а -тоји* -)'ло:
Стварнија од -а)' -тварно-ти1 у -или
Свој' н'га3иј'/ +ић' и нач'ло5
О.*та/ -в'о+и)на1 и -утон и 2ора/
Ти -и у -в')иру ј'дино ч'г и)а:
Ти -и и Да и Н'1 а у тајни )ора
На вр4у -и -в'тло-т/ )ра, у .онори)а5
И ,ао .о в'тру ла,о .'рј' .тичј'/
$ т'+и -' ,р'ћу -в'тови и +ића;
Живот ниј' друго до твој' наличј'/
Твоја друга +итно-т -ав трију)9 ра2вића5
SS
До .о-л'д0'г од -ви4 твоји4 о+руч'ва
Сви .ла*(иви 2на3и +ива0а и -)'ра/
Св' ј' твоја игра: Свуд очајно .'ва
Пу, -ир'нB твоји4 у .ра2нини -9'ра5
Ти -и у дну )оћн' ,ли3' ,оја ,лија/
Поја) и р'*'0'1 ти дри* у ру3и/
К< *то .онор дри +родов' у лу3и/
Сав -в'т +'2гранични4 -уна3а *то -ија5
Ти -и .овод и 3и(1 и -травична )ај,а
Сви4 )рачни4 ,онтра-та и -ви4 .риви>'0а;
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ј'дина и-тина и ј'дина +ај,а1
@+ир -вију -и)вола/ игра -вију 4т'0а5
SSS
Ти -и одри3а0' 7ога ,оји и)а
Свој и2вор у .равди1 и +оан-тва чија
Су*тина ј' )ило-т1 -воји) 2а,они)а
Порич'* да и)а 3и( и 4ар)онија5
Ј'р .равда и )ило-т/ -ав -у .оја) 7ога;
"д' ј' 3и( ван до+раA "д' ј' 4ар)онија/
О-и) у (у+авиA И 2на, в'читога/
А,о н' у -р'ћи -в')ираA 6 Свуд 2ија
Твој .онор и 2лочин1 -вуд -у твоји .ути
7'-)и-ла и -тра4а1 -а)у/ у2ви*'ну
Над -вачи)/ ду4 (уд-,и -а)о т'+' -лути;
Мај,у ,оја ра>а и -в'тло-т и -'ну5
ST
Но .р'д равноду*ни -в')ир *то га ,очи
Мир твоји4 нач'ла/ -тан' +ол чов',а
$-а)('н .р'д -вачи):555 И 2+у0'н' очи
На та)ној )ати3и твоји4 н')и4 р',а5
Стоји (уд-,о -р3'/ та очајна )'ра
Ствари у ,о-)о-у5 Крај ј' -ви4 дил')а/
Кона3 -ви4 .ита0а и -уд+а -ви4 в'ра;
Ј'-и ли ти -а)о или т'+' н')а5
И до, ј' -в' )рачна +'2ув'тно-т -т'гла/
И)а ј'дно )'-то гд' ј' .р-ла у2а;
То ј' гор,и .ро-тор у ,оји ј' л'гла
Та на*а -а)отна и и-,он-,а -у2а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
76K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@A? Q?):
S
4оги0о/ ,оја -и/ о4ола и .р',а
Са ј'дног н'2наног ра-,р*ћа гол')а/
Први .ут и2а*ла .р'д очи чов',а
Др'ћи дв' дој,' у ру,а)а дв')а 6
И огла-ила -' ,ро2 )ра, .рв' 2ор'
Крво'дни) твоји) ,и,ото)1 до, врућа
!уч -ун3а -.ава*' у -утону гор'/
$ на.ору +олно) .рвога -ванућа5
Т'+' .огл'да*' очи -вију -твари1
Твој -тав у2' (и(ан у в'ли,о) врту1
Сун3' да у твоји) ,о-а)а 2аари1
7л'ди )ра)ор 2а4т' твоју чудну 3рту5
SS
И -ва твоји) гла-о) .ро2+ори*' вр'ла1
Мор' у2' -јајну ги.,о-т твој' .ути1
Твој .о,р'т -ва .о(а валовна и 2р'ла1
И твој гла- -ва гн'2да ,оја ћ' -' чути5
Dв'ћ' у2' +оју твоји) отрови)а1
И -јај твог о-)'4а у2' +л'-а, )аја;
Твоја ј' л'.ота у -твари)а -ви)а/
Твој ,о+ни чар н')а и)'на ни ,раја5
Св' .ро+уди *у)о) твоји4 ,орачај и/
И -в')у -и дала -)и-ао и 3'ну1
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
766
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Сва тајна 2а,она у т'+и -' таји/
Као 2латни ,он3и .рот',ли ,ро2 -т'ну5
SSS
Ти -и лу,а гд' -' -авију -ва ј'дра/
Пут ,уд +'-.овратно .р'>' нога на*а/
И -'да) вла*ића ј'дног јутра в'дра/
По-л'д0а )олитва и .о-л'д0а ча*а5
Друг и н'.ријат'(/ и2даја и в'ра/
На* д'о и ,онтра-т1 -и)вол -в'га +ола/
И -и)вол -ви4 -р'ћа1 2а+луда и )'ра
Сви4 .онора -р3а и н'р'да -.ола5
И отров и .рич'-т у -р3у и ду4у/
Свуд -'+и до-л'дна/ +'2 )'>' и -т'га;
Ид'ја у +'ло) н'.орочно) ру4у/
Са)о+итни 2а,он дигнут и2над -в'га5
ST
Ти -и .рин3и. ,оји и ру*и и гради/
Ду4 +оји у -ва,ој и -труни и 3рти1
И в'тар *то 4учи на о+али глади/
И 0ива *то .лоди у .р'д'лу -)рти5
Н'.р',идни и2вор .оно-а и -тида/
И в'чно +'-.ућ' ,уд -' 2а,орача1
Ти -и очарано о,о -в'га вида/
И в'на3 )а-лин' и дра(' )ача5
Прва р'ч ј' твоја ,(уч и .рва тајна
Св'г +ола на 2')(и1 у твој врч -' -а-.у
Св' ,рви и -у2'1 .у-ти0о +'-,рајна/
Сун3а очаја0а гд' грану и 2а-.у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
455
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
457
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
89:;А N=?MА> BА=@8: @.)?N:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
454
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пријат'(у
др Воји-лаву Д5 Марин,овићу
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
BА=@8: @.)?N:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
BА=:BА
?и -и л'.а на*а 3ари3а у ,руни/
С д'-'т ду+ровач,и4 .а'ва1 и гр'ј'
С т'+' -јај драгу(а *то дон'*' .уни
$ Котор +родови - Ки.ра и Мор'ј'5
Орли од +и-'ра л'' .о тво) -,уту/
Кр-ти .о -ти4ару/ и -а9ири врато)1
Мири-' И-то,а о-тав(а* .о .уту1
Твога ,о0а вод' .от,ована 2лато)5
Св' 3р,в' у 3ар-тву твој' и)' 2+ор'/
И на*' в'л)о' и на*и ва-али
"л'дају т' - ч'0о) и -а -тра4о) двор'/
До, ти гл'да* ,ао .а .ла*(ив и )али/
Ка,о ј'дна +рига/ тан,а ,ао .ара/
Пр'>' .р',о ч'ла ,руни-аног Dара5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D0.Б.O
:ај.р' -вог -о,ола .у-ти Војновићу/
@ати) ,н'2 Радића .р4ну 2латна -тр'ла1
И тад о.а2и*' и Dар и вла-т'ла
Да -тр'ла н' )о' да .ро)а,н' тићу5
Три.ут +'-н' ,о0' о+у,о*' тад'/
Под т'*,и) о,ло.о) у -р'+рн' .'н'1
И ,ад 3аричина ру,ави3а .ад'/
Војновић ј' ,о.(') ди' -а ар'н'5
Три.ут -'ди вит'2 ,а .л')ићу .лаву
Јури*а/ до, +а3и )ач -,р4ан у траву/
И до, .од 0и) .ад' т'*,и ,о0 .ро+од'н5
Тад дад' )ладићу ,ћ'р,у .уну чара/
И -а -'+' дар' в'ли,ога 3ара;
@латни .а- 2а С'р'2 и +ур)у 2а Вод'н5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
45K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
BА=
@'о дан -унчани 2вон' +учна 2вона/
Сва ј' При2р'н град-,а отворио врата/
Кад јави*' тру+' да и2 Ави0она
Стиу .о,ли-ари/ три .а.-,а .р'лата5
Од )ора гд' ра-ту ли)уни и нард'/
Сви) .ут') -таја4у/ ,ао )ирн' ј'л'/
Dар-,и ,о.(ани3и/ -тр'л3и/ 4ал'+ард'1
Dар .ри)и )и-ију на врата ,а.'л'5
@ати) у дворани/ Dар/ логот'т 3ар-,и/
И -ва -јајна -вита/ -таја4у до, -рочи
По2драв на латин-,о) )удри +и-,у. +ар-,и5
И).'ратор н'+у .одигнув*и очи/
Св'чано на .и-)у ту .р'ло)и -ада
П'чат' над -тра*но) -уд+о) Dариграда5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
456
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Q:N:O?
>и-ана у "рад3у/ -ли,ана у Жичи/
$ Мл'3и)а т'*,и) 2лато) о,ивана/
К0ига о .р'т3и)а/ ,оја 3ар-тво дичи 6
О.'т ј' 3ар чита три ноћи и дана5
И ,ру.н' 2'ни3' ,ој' .о)но уч'/
Н' вид' в'ч'ри ни .ур.урну 2ору/
Ни ,ад три војвод' дон'-о*' ,(уч'
"рада =ри-то.о(а на 7'ло)' )ору5
И ,ао )у2и,а на .оноћној р'3и/
Сва -лова .'вају .р'т,' *то -у +или/
Кра('ви и .и-3и/ војвод' и -в'3и5
И ,ад -,ло.и очи на тигру и -вили/
И).'ратор вид' ,а,о .р'>' -водо)
Стра*ни -'н Н')а0' .о+'днич,и) 4одо)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
475
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GА<:@
>о)'ни/ "о-.од'/ ра+а Олив'ра
Д'-.оту !'-нова и Овч'га .о(а/
И АнуEМарију/ и д'3у1 и во(а
Твоја +уди +лага ,ао твоја в'ра5
Дад' 4ра)у -'ла/ 2а-'о,'/ .а*'1
На -тари )лин врати и2 @л'тов-,' воду1
Дад' у('/ та)јан/ и од'д' на*'1
!и, Панто,ратора у в'ли,о) -воду5
$ -р'+ро о,ова +'2+рој -в'ти4 -ли,а;
Св' у в'чну -лаву +лагов'рног 3ара
Ст'9ана/ ,ад дад' 3ар-тву @а,они,а5
Пов'ли -то +д'0а5 6 "аврил/ -луга =ри-та/
Ка2а/ а 2а.и-а4/ >а, и2 =ил'ндара/
Ја/ Ј' )ногогр'*ни5 $ 4и(аду три-та555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
477
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8.<YА):B:
3тоји тута0 ,о0-,и4 о,ло.а и 2в',а
Пан3ира5 В'ћ .одн' .ада на вр4ун3'5
Dар гл'да/ јо* врв'/ -тра*ни и2 дал',а 6
Сва,и у -во) *титу но-и ј'дно -ун3'5
Ка3иг' од туча1 вла-т'лин-,и *л')и
С .аунови) .'рј')1 на ру,а)а -ви)а
Т'*,' ру,ави3'1 -т'г 2а -т'го) -тр')и 6
Сто нови4 .о+'да в'ћ 4уч' у 0и)а5
До, над Пауни)а +ли-ну 2ад0а 2ра,а
$ 2лату ј'днога ,о0а и јуна,а 6
То д'-.от Олив'р од !'-нова/ )ину5
По-ут драгу(и)а у ру3и )у -ину
Т'*,и ,р-т 2а Солун/ ,ад .адн' од )ача;
Св'то) Ди)итрију .о,лон о-вајача5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
474
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=АD.0:LN?
8ад 3ар Канта,у2'н +'*' го-то) 3ара/
С ,и)вала и 4ар9а -в' )у2и,а в'ја/
С +рон2ани4 троно*3а )ири-и и2 ара/
С )л'тач,и4 2р3ала од-'в .олил'ја5
@латно -у>' .уно ри+' - 7'лог )ора5
И2 Ср')а 9а2ани/ див(ач и2 Пирина/
"ро>' и2 Пр'в'2'1 р'д 2латни4 а)9ора
Сви4 .ића и2 Стона и тр'+и0-,и4 вина5
С дру*тво) -воји) глу)а3 До+ро-ав и2 =у)а
Дад' три .р'д-тав'; -'да) дана *у)а
Про>о*' у го2+и -в'тлијој од и*та5
Кад дал',о +'*' го-т од Радови*та/
@а .рво) тр.'2о)/ -а) у -во)' -,у.у/
Дв' )у гор,' -у2' .адо*' у ,у.у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0HАD:P:BА
7вд' л'и Д'-.а/ владичи3а/ 'на
Војвод' Драго*а555 ив' два'-т л'та555
С,утоно*а -в'тл' Dари3' и 0'на
ДрGга у врлини и див('0у -в'та5
Јо* н' вид' 3ар-тво ти4 а2дија1 нити
Ви2ант ти4 +и-'ра1 нит -'тниј' 2ву,'
И2ви ,о -а 4ар9'1 нит )ога*' +ити
Сн'г на Рилу +'(и н'го 0'н' ру,'5
Али ув', туно +'*' -р3' Д'-.'555
Подари и,он' 3р,ви Ар4анг'ла/
@латн' ,анд'ла+р' Пр'чи-тој ,од Пр'-.'/
Два товара +лага и двад'-'т -'ла
Dр,ви у !'-нову555 С,ло.и очи -'тн'/
$ и-4од у*та.а/ ј'дн' ноћи л'т0'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
AА)А@N:=
@ар 2ида )ана-тир Св'ти4 Ар4анг'ла/
На води 7и-три3и дуг 4и(аду 4вата1
Силни -у )у -ту+и од ал+а-тра +'ла/
Т')'(и од -р'+ра/ 2идови од 2лата5
Пр'-то Патријар4ов од о.ала1 .р'-то
Dар'в од ру+ина/ -тоји на два 2в'ра1
@а д'-'т влади,а од +и-'ра )'-то1
Сто ,'дрови4 -тола 2а -то ,алу>'ра5
Свуд грч,и )о2аи, и )л'тач,а 9р'-,а/
$ о,ни)а -трау -трB' ар4анг'ли/
И2 -вију -водова )ири*' и +л'-,а5
А .рви .ут 2вона 2а2вонић' три-та/
Кад и2 Dариграда врати -' Dар -)'ли/
И т'*,и )ач -.у-ти у .одној' =ри-та5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0):8
3ав у 2лату/ титан/ ри> и )одра о,а/
Dар -лу*а р'ч Кн'2а у В'ли,о) в'ћу5
$ лу3и .ур.урна ј'дрила *иро,а/
D'ло )ор' .лин' .о-уто у 3в'ћу5
Dар-,и вит'2ови/ ,н''ви го-.ари/
Ј'дни .р')а други)/ ,ад -' )у,ло 2ачу
Пла*(ива р'ч Кн'2а1 и )лади и -тари
Сви др' .огл'д' на 3ар'во) )ачу5
Ковао га Нова, и2 =во-на1 -'нт'н3'
Пи-а Ву, и2 Ри-на1 Сардо и2 Uир'н3'
О*трио га на -во) точилу да -'ва5
7алча, ј' од ј'дног .р'т,а 7'нв'нута/
Р'2ан три годин'1 и три га ј' .ута
Отрово) тровао Ср> и2 "орнич'ва5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@HА0А
>од С'р'2о) -ву ноћ .'ва вој-,а 3ар-,а1
Дана- -лави Dар'/ а 2а 3ар-,и) -толо)
Сва вла-т'ла и -ва +раћа 4ил'ндар-,а1
Dари3а .од ,руно) ,ао ор'оло)5
Ту ,н'2 од Дриво-та/ и ,н'2 у Авлони
Ва-алE,ра( 7угар-,'/ +ач'н' .од иго/
Н')ач,и рит'ри/ 9ранач,и +арони/
И ,н'2 Ј'ро 7унић и гро9 Моч'ниго5
"о-.один Олив'р/ то 3ар'во о,о/
И Пр'(у+/ )ач 3ар'в/ јави*' ви-о,о
Да ј' Т'-алија -ва .ала 2а в'ч'5
А )ол+у 2а Dар-тво ,ад Патријар4 р'ч'/
Дворана 2а+ли-та ,ао -ун3') 3'ла;
На ра)'ну Dар' дри Ар4анг'ла5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<АQ
) .аа Мило*а очи од -)арагда/
Ру,а од ал+а-тра и вла-и од лана1
Пауни 3ари3' .р'-р'ћу га -вагда/
Dар-,и лави .ију и2 0'говог длана5
"ла- )у т'ч' ,ао -вил'н нит/ .ола,о/
П'ва0' ј' д'т' учило од вил'1
Но ни,о н' влада 2латни) но') та,о/
$ о+ла,у -тр'(а утв' 2лато,рил'5
И 3аричин .ау Мило* О+илићу/
@+ори -а 2в'2да)а *то над градо) .лов'/
И -ва,и гла- 2')(' он -лу*а +'2 да4а5
Али од Ко-ова .о>' ли .ра) .ра4а/
@атр'.'ри 3'ло -р3' -о,олићу/
Отвор' -' *иро) очи -)арагдов'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
47K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A.OА .NА\Б:)А
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
476
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пријат'(у
Милану Владаново) Mор>'вићу
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
445
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
447
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
]^T _TS`a]
?вој' -ун3' но-' -ад на 2а-тава)а/
Ти иви* у +'-но) .оно-у -инова1
Твој' -в'тло н'+о .он'ли -)о - на)а/
И 2ор' да 2рач' на .ути)а -нова5
Јо* -и у2 на-/ -в'та )ај,о/ ,оју )уч';
Св' -у твој' )у0' у )ач'ва -'ву/
Св' у на*ој ,рви твој' р',' 4уч'/
Сви в'три у на*') о-в'тнич,о) гн'ву5
Ми -)о твој' +ић' и твоја -уд+ина/
$дара3 твог -р3а у -в')иру5 В'чна/
Твој ј' уд'- .и-ан на ч'лу твог -ина/
На )ач 0'гов р'ч ти -тра*на/ н'и2р'чна5
Мл',о) -вој' дој,' на- -и отровала/
$ +олу и -лави да +уд')о .рви1
Ј'р -у два +ли2ан3а *то -и на -в'т дала 6
Муч'ни, и 4'рој/ ,а. -у2' и ,рви5
Ти -и 2на, у н'+у и -в'тло-т у ноћи/
Кол'в,о и гро+'/ у од'ћи -ун3а1
Ти -и гор,и 2ав'т -трада0а и )оћи/
Ј'дини .ут ,оји води до вр4ун3а5
Ми -)о твој' тру+' .о+'д'/ и вали
Твог ог0'ног )ора и -унчани4 р',а;
Ми -)о/ до+ра )ај,о/ они *то -у дали
Свагда ,а.(у ,рви 2а ,а. твога )л',а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
444
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
AАM?D.):OА
) -ва,ој .ланини и)а* -вога 2)аја/
И вил' +родар,' .о,рај -вију р',а/
На -ва,о) ра-,р*ћу .о ј'дан ,ра( ч',а/
И -тарин-,и на.'в .о(и)а +'2 ,раја5
Св' 2а -ун3') ,ао народи *то -'л'/
Иду д'3а .ут') ,уд -у .ро*ли -тари/
С н'вид(иво) 2в'2до) у о,у *то ари/
С 0ино) -тра*но) р'чи навр4 у-н' вр'л'5
@а-тав' ви4ор' )ра,о)/ ,ао ,л'тв'1
Дал',и .утни3и иду друг 2а друго)
$ .о(а гд' н',ад 3ар во>а*' .луго)/
И на*' 3ари3' .'ва4у у2 'тв'5
И уну3и иду ,уд -у и*ли д'ди/
На ,а)'ну и-то) о*трили -у )ач'1
И -тра*ну л'гију/ и од гн'ва јач'/
Води -јај дал',' 3ар-,' .ро.ов'ди5
Прола2' 2а-тав' .ути*та дал',а1
Сутра ћ' да -'вну -а+(' отрован'555
Но л'гија гд' ћ' нај.о-л' да -тан'A
На -ва,о) ра-,р*ћу .о ј'дан ,ра( ч',а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
X.=DА
+и ни-)о .о2нали ва- .о 2а-тава)а/
Ни ва*' 4'рој' од лавова (ућ';
Св' на ,ол'ни)а ву,ли -т' -' , на)а
Но-'ћ )ач у+и3' и луч .али,ућ'5
7'2 +у,ти0а ид' та вој-,а *то ћути/
Поар -'лB -в'тли 2а )ар*'в' горд'555
Ва*' гро),' 4и)н' н' чу*' на) .ути;
Н')о у+ијају д'3а -тар' 4орд'5
Поло)и-т' ви*' ,ол'в,и/ о -ра)а:
Н'го 4'роји)а отвори-т' ра,B5
Подави-т' ви*' 0и4 у .о-т'(а)а/
Н'го *то -т' у ,рв -ру*или јуна,а5
$2'ли -т' очи 9р'-,а)а -а -вода/
"лав' ,и.ови)а 4'ројB и2 +ај,'1
С.рили -т' -')' у -тра4у од .лода/
И р'ч у+ијали у+ијајућ )ај,'5
Пр'-ити -' 2')(а од ,рвавог вала/
Али ва) .о+'да н' о-в'тли ли3';
Ј'р лавор н' нич' - +у0и*та и ,ала/
Он ј' 2а 4'рој' а н' 2а у+и3'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0А=DА=
5 у-та .роро,B и )и*3а јуна,B/
На.и*' -' -наго) твој' -в'т' ,а.и5
Сад ,ро2 на*а -р3а иду ,ру.ни -ла.и
Твоји4 -в'тли4 -труја и ог0'ни4 2ра,а5
Свој 4л'+ и ловор' 2алили -)о то+о)1
Молитва и 4и)на/ о+' -у т' .ун'1
Пун' -у т' на*и ва.аји и -трун'1
Као Мл'чни Пути -јаји* на*и) до+о)5
$2'ли -)о гордо у -вој' тро9'ј'
Св' твој' ог0'н' 2а-тав' и )ач'/
О.л'нили твој' -)арагд' *то 2рач'/
И твој' )ати3' ра2в'ли у л'ј'5
Овд' -' +ора4у .р'т3и - .ото)3и)а;
!авови од туча )отр' ив' лав'1
Дв' твој' о+ал' дв' -у на*' -лав';
Ми -)о .о+'дни3и +'2)'рни над -ви)а5
Т'ча*' и2 3ар-,' л'г'нд'/ а -ада
Ро+уј'* у .ричи о на)а1 и гру+и
С'н на*и4 л'гија -ад на т'+' .ада1
Св' твој' в'тров' но-и)о у тру+и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
X?=B?;.0:)А
:а*и ћ' и) в'три .'.'о ра2н'ти/
С.раћ')о -а -т'н' .оган' и) -то.';
@а+оли -)о ,о.(' на в'ли,ој )'ти/
Сад ј' .ут на* нали, на -унчан' -но.'5
Па*ћ' .аучина на )ач'в' гру+'/
А -,ро)но ћ' рало о.'т да 2а-в'тли1
И ,ао *то јури* -ад огла-' тру+'/
$ран,' ћ' )ирн' да јав(ају .'тли5
И .оћи ћ' , -лави од)а4 од .оч'т,а
Нов .ород -в' траго) на*и4 л'гиона/
7ла'н/ у ,ол'в3и он чу ,а,о .р'т,а
Прати у л'г'нду гла- .о+'дни4 2вона5
@наћ' да ј' -а)о она 2')(а -в'тла
"д' ни,ад јо* ниј' .ала -у2а -ра)а1
"д' -у д'3а на )ач и)' о3а )'тла
8то иви у 4и)ни и у )олитва)а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
X:A)А <.Б?D):8А
>о+'да ћ' .р'ћи -в' .ут'в' на*'/
И огл'днути -' у дну -вију р',а1
$)ирући) дати ,а. и2 -вој' ча*'/
А новоро>'ни) ,а. отровног )л',а5
Ова и-та .о(а *то ,рв ј'дни4 2али/
$родић' други) .рич'*ћ') и 4л'+о)1
И траг ови4 и-ти4 *то -у дана- .али/
Вид'ћ' -' -утра ,а,о -в'тл' н'+о)5
Ј'р до3ниј' ,ру.ни ог0'ви да .лану/
Тр'+а и-,ра они4 *то у)ру у -јају1
Са)о 2ор' ,ој' и2 очаја -вану/
Про,ау гро+ .р'т,а и .ут нара*тају5
Ј'р ј' отаJ+ина -а)о оно ,уда
На* 2ној .адн' гд' ј' ,рв оч'ва .ала1
И .лод +лаго-лов'н ра>а -а)о груда
"д' -у )ач 2а4р>ан д'3а и-,о.ала5
Са)о +у,ти0а)а 2+ори -' ,ро2 т)ин'1
$ 2р3алу )ача +удућно-т -' -ли,а1
Пр',о .али4 иду .ути в'личин'1
Слава/ то ј' -тра*но -ун3' )уч'ни,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Б=?;АH):BА
7.раћ')о то+о) очи на*ој д'3и/
И ч'ло .роро,а у тр'нути -уд0'/
Р',о ,оја .о-та у )ач'ва 2в'3и
Св'тло) )'>о) и2)'> и-тин' и +луд0'5
Као варни3а -и и2+ила и2 )ача/
И -вој .ут .ро-',ла и2)'>у два до+а1
И дигла -в' ог0' и2 -вог -јајног дро+а/
Да +и ј'дан народ 2нао ,уд ,орача5
Водо ва.ијући4 у в'ли,ој ноћи/
О-в'т('ни) .ут') -ада ид' .л')'1
На ру,а)а .уни) .о+'днич,' )оћи
Но-и -вој' родно н'+о/ ,ао -л')'5
Св'та р',о гд' -' огл'днула -лава/
О)а>ијан народ дон'о ј' на т'/
С .о+оно*ћу р'3а и гордо*ћу лава/
Свој' +'л' орл' и -вој' .'нат'5
Твој луч -'вну да -' уди ор'ола1
И но-и*/ до јуч' н'.о2ната ни,о)/
Св' -унчан' )р'' и 2в'2дана ,ола1
И ври* .од ог0и*т') и .од ртв'ни,о)5
Као твој' др'ло *то н' 2на да -,р'н'/
И )'>' -у -р3а н')'н(ив'/ .р',';
На*а ду*а и)а +оју на*' -т'н'/
И на*а ,рв т'ч' ,уд и на*' р','5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
44K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
446
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8? <.?A?
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4C5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пријат'(у
Милану Ра,ићу
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4C7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4C4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: AАD=:;АH
2'ч'ра-/ "о-.о>о/ у Кн'2а на +алу/
Играћ')о о.'т +урни вал-/ ,< .риј'/
С радо*ћу на ли3у )инућ')о -алу/
Као да ни,ад ни*та +ило ниј'5
А 2ати) ћ' доћи в'-'ли ,адрили/
Му2и,а ћ' -тра-на да 4уји/ ,< +ура1
"о-.о>' ћ' +ити у )л'тач,ој -вили/
"о-.ода у ру4у од 3рног в'лура5
@ати) ћ' вла-т'ла у 2+ор' да тону;
Мла>и о јуна*тву/ .'-ни*тву/ и вину/
Старији о н'+у/ о -таро) Платону/
И о -,ола-ти3и/ Св'то) Авгу-тину5
Ми ћ')о/ )'>ути)/ -'-ти у дну -ал'
$ )',' 9от'('/ н' -лу*ајућ т'2у/
И на.и-аћу ва)/ 4итро ,< од *ал'/
Ј'дан туни -он'т на ва*у л'.'2у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4CC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: <.8H:@А=
9и)и/ ти-ућ *'-т -то555 K-ад -в'ј'дно ,ој'L/
М'нч'тић/ .о,ли-ар/ +'*' у В'р-а(у/
Да учини -)'рно .одвор'0' -вој'
!ују %'трнај-то)/ )ило-тиво) ,ра(у5
$ ча-т .о-лани,а р'.у+ли,' -тар'/
И -в'тлога го-та/ драли -у +или
Тад у Трианону +ри(антну -оар'/
С тру.о) Молиј'ра/ )у2и,о) од !или5
Сву ноћ на.удран' )ар,и2и3' )ал'
На вр4 3и.'ли3а -атин-,и4 и 9ини4
Игра4у )'ну'т1 и )ири- ду -ал'
В'ја*' ,< в'тар од л'.'2а 0ини45
До, ј' го-т/ )'>ути)/ .р'*ао у 2+ору
С ј'дни) ,ардинало)/ .ун р'чит' -ил'/
D'ло -та0' 3р,в' на Јадран-,о) )ору;
Св' )и-л'ћ на ј'дну 3и.'лу од -вил'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4CE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: <А@N?H
<о-.один 7артоло/ вла-т'лин - По-ата/
VWXYWZ [\ ]YZW^]_ и >а, Сала)ан,'/
С чи.,а-то) ,< .'на ја,о) о,о врата/
От)'ног )орала/ ћуди врло тан,'5
По2нат ј' 9ило-о9/ (у+авни, над -ви)а/
И .'-ни,/ ,ад тр'+а5 "о-.ар 7артол'о/
По+'дила3 -р3а и на дво+оји)а 6
Ј'дног дана -.а2и да ј' .о-т< +'о5
До,л' јо* у -во)' .р-лу,у од -вил'
По ,ој' .и-а)3' о.а2и да и)а/
И )алу )ара)у/ ,о 2на ,ој' вил'/
Пуну .о(у+а3а и .уну .ар9и)а5
=т'д' да -' -нуди и да -у2' ра-.'/
Но +'*' у ур+и5 7р2о он ј' -'о;
H"о-.о>о ,онт'-а/ ноћа-555 ,ад -в' 2а-.'/
Доћи ћу5 `aa[W/ XbZb5 7артол'о5I
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4CF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8. 0:).
+ор' н'.о)ично/ )ирно ,ао -р)а/
!'а*' .р'д врто)5 Са)о )ла2 9онтана
Пр-,а5 До, и2 )одрог лаворовог гр)а
Вири +лудно ли3' )ра)орнога .ана5
%у -' -тра-на -вир,а5 @ати) дру*тво 3'ло
Јави -' у врту1 -ва -у ли3а 0ина
7ила ра2драгана1 -в' +'*' в'-'ло
По-л' до+рог руч,а и .'р9идног вина5
И .оч'*' игр'/ -в' - н'ни) дарE)аро)/
И2в'-на .о)'т0а на-ту.и у чину;
Ту ,а.'тан .-ал)' 3итира -а аро)/
А до)ини,ана3 -вира )андолину555
"о-.о>и3а Ана д' До3'/ в'ћ -'да/
%ув'на -а -троги4 врлина и тона/
О,ру'на јато) да)а/ .ри.ов'да
Ј'дну .лаву .ричу и2 Д',а)'рона5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4CI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: 8А=)?0АH
7гро)ан ,арн'вал/ ,ао )ор' *у)но/
Про-у -' на Страдун1 и ни тр'н да )ин'/
Си.(у в'ћ у +ит3и *то .оч' +'2у)но
Кон9'ти/ .о(у.3и/ 3в'ћ'/ -'р.'нтин'5
С)'4/ ,ли3а0'/ агор од 4и(ад' )а-,а5
И 2ати)/ нај'дно)/ ј'дна тр'нут ти4а;
То до)ино K.'-ни,L го-.о>а)а ла-,а
С дв'Eтри (у.,' -тро9' и 9риволна -ти4а5
Жагор5 @ати) о.'т два до)ина )лада
Ка2а*' дијалог .ун н'-та*н' *ал'5
@аигра ј'>у.,а/ нага555 А )ра, .ада1
Св'т - ,ли3а0') .али *ар'н' 9'рал'5
Али ,ад гла- -ти' да у)риј' Ката/
Млада удови3а/ в'-т +'ја*' ,о+на;
Св' ули3' +'4у .у-т' 2а .о -ата555
И -в' .о,ри туга и ти*ина гро+на555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4CJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: ?<:NАZ
7ва -тара ,ућа -а гр+о) -тарин-,и)/
С +ал,оно) на Страдун/ гд' )ири*у -ад'
"один' и трул' 4одни3и)а ни-,и)/
7'*' н',ад ,ућа ,н'2а Па-,а @ад'5
Па-,о @ад' +'*' ал4и)ичар1 да('/
По2нат .итагори-т/ 2в'2дар/ )ор'.лова3/
Mа, -лавног Ванини5 6 Пучанин/ -ин *ва('/
По-та .л')ић у)о)/ а ,н'2о) 2а нова35
!'то.и-и ,ау; 7'*' )удро-т -а)а555
Сто годи*та ив(' 2а )у2' и .ар'555
Но -ла-т 'н-,ог т'ла н' .о2на/ од -ра)а
$)р'555 -'д ,о ов3а/ )ал'н ,ао јар'555
Е.ита9; HТу л'и Па-,о @ад'/ )или
Кн'2555 и та,о да('/ у-.о)'н' ја-н':
Ј'дини од (уди - ,и) -у ув', +или
Сви )у'ви до+ри и -в' 'н' ча-н'5I
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4CK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: БА=.8
3'ла ј' 2а -тари +'ли .ијанино/
До, у врту -.оро .ада )ра, и ,и*а5
Ка)ин о-в'т(ава го+л'н' и ино1
О-'ћа -' )ири- руа и -лат,и*а5
Слу*а -'ду го-.у -а)а3 у т' -ат'
Стари ,н'2 "'талдић/ 0'н (у+авни, .рви5
О врату )у ви-и ,р-т Анун3ијат'/
М'> .р-ти)а +ур)ут у2+у>'но )рви5
Пр' три'-т година555 гл' и .'-)а и-та:
И ,н'2 и2(у+ив*и 0'н' очи о+'/
Понуди јој ру,у Kтради3ија чи-та:L
Мину*' 2а 2а-тор од -.аваћ' -о+'5
А о.р'2но тада 2а 0и)а/ у ча-у/
Два )ала и +'ла А)ора - ,а)ина
На.рави*' ј'дну н'во(ну гри)а-у555
До, )ра, - ,и*о) .ада/ -'тно/ вр4 Jардина5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4C6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: @?)АN.=
<о-.ар Са+о/ .л')ић/ н',ад >а, 7оло0'/
$в', - .'ро) ноја и ново) .'ри,о)/
С ру4о) од в'лура .уног 9ин' во0'/
И - )ач') *то ви-и л'.*' н'го и,о)5
Мног' -вој' )и-ли +а3ио ј' -')'/
И 4ра+ро ј' +риг' .р'+родио )ног';
Пола в',а о.*т' но-ио ј' +р')'/
И толи,о и-то но-ио ј' рог'5
Ј'дну ноћ вратив -' и2 В'ли,ог в'ћа/
По-л' р'чи ,ој' -в' 2на*' да .л'н'/
При .ла)'ну дв'ју догор'ли4 -в'ћа
От,ри (у+авни,а у лони3и 'н'5
Отад го-.ар Са+о -нуд'но ,орача/
По Страдуну ,оји агори у т)у*и;
Код ,ућ' ј' (ута о+'-ио )ача/
А на ули3и ј' о+'-ио у*и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4E5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8: А=B:Б:@8У<
>од .лочо) у 3р,ви о,ана *ар'ни4/
$ )итри/ .од т'*,и) .о,рово) од 2лата/
С.и )лад - гр+ови)а .л')ић-,и) .о -т'ни/
Ар3и+и-,у. Марин/ -в'ти .от'-тата5
Јо* ј' .а.-,и .р-т'н на ру3и *то ,лону
Од )лади4 го-.о>а (у+('на толи,о1
И давно -' ви*' н' чу на а)вону
Он/ ,ог -ви гл'да4у а н' -лу*а ни,о5
Ж'н' н' в'рују од ,ад 0'га ниј'/
И - .лач') од-тој' 0'гова о.'ла 6
"д' )у'ви .лат' .о )олитв' двиј';
Ј'дну 2а )ир ду*'/ другу 2а )ир т'ла5
Путнич'/ ,ада -' о.'т врати* до)у/
И у то.лој -р'ћи и јаду -туд'ну/
Ти .ри-луи -в'то) Марину1 и , то)у
Cу+и -вога +ли0'г и 0'гову 'ну5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4E7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4E4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
89:;А P?N0=NА> <HА0? H?;?)D?
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4EC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пријат'(у
Иви &и.и,у
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4EE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4EF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
7+
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4EI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P.0?8 : <А@
3 .оч'т,а ј' .адала тан,а/ -итна/ 3рна ,и*а5 Ал.иј-,и) .ут') и2над
ј'2'ра .'о -а) -' т' в'ч'ри на +р'г5 Ки*а ј' 2ати) н'о-'тно ра-ла/ .о-тајала ,ру.0а/
3р0а и л'д'нија/ а .ут ј' ула2ио -в' ду+(' у )о,ру .о)рчину и ј'дну н'вид(иву *у)у5
Наличио ј' на .ут ,оји води у други -в'т5
Нај'дно) -' 2ачу *у)/ 4од5 На )али) ал.иј-,и) ,оли)а на ,оји)а -' но-и
4рана/ +или -у у.р'гнути чов', и .а-5 Ниј'дан )' ниј' о-'тио 2а -о+о)/ ј'р ј' ноћ +ила
*у)на и 2ато *то -у +или у)орни5 7'ла .ара и2 0и4ови4 у-та и -а т'ла ди2ала -' у
ј'дно) 2ај'днич,о) .ра)'ну )агл'5
Кола -у на.орно од)и3ала на.р'д5 Они -у и*ли )ирно/ .огнути и 2адувани5
Сва,и ј' од 0и4 )и-лио -воју )и-ао/ +ринуо -воју +ригу/ и ву,ао -вој д'о т'р'та5 $
долини -у -' ру*или .р(ави .ото3и и *у)или н'в'-'ло5
А ,ада -,р'ну*' у .о)рчину/ ниј' -' ви*' ра-.о2навао чов', од .-а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4EJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
B=)А <?@AА
?о ј' +ило до, она +'*' најл'.*а и најтунија 'на у )рачно)
Е-,оријалу1 то ј' +ило о+ично у дуг' дан'/ у вртови)а гд' -у ив'ли -ун3о,р'ти/ .уни
+олн' но-талгиј'5
Кад -у -' - .рол'ћа враћал' ла-т' у -во)' ,алу>'рич,о) од'лу од -вил'
3рно+'л'/ .'вал' -у јој н',и та)ни на.'в - )ора5
П'вал' -у јој/ ј'р ј' она вол'ла 0и4ову чудну .'-)у/ и ј'р и) ј' давала и2 -вој'
3рн' ру,ави3' н',о -итно 2р0' -а дал',и4 о-трва/ да јој )огу .о 3'о дан .'вати о Ту2и5
А ,ада ј'/ .рви .ут о+уч'на у +'лу -вилу/ -а два )иртина 3в'та у ру3и/
от.очинула .од -р'+рни) )ра)оро)/ над ,оји) ј' )р,и ч').р'- *у)ио дуги) 3рни)
*у)о)/ 6
Она 2а'ли да чуј' ј'дан р'9р'н Ср'ћ'/ -а)о ј'дан5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4EK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@=BА
?о +'*' ј'дн' ноћи/ ,оја ј' +ила )ода нај3р0а од -ви4 ноћи5 Ј'два -'
нагла*авао в'тар ,оји и2гл'да ,ао да но-и -о+о) н',и )рачни ди) и -в' 2а-и.а 3рни)
.'.'ло)5
$ -во) гн'2ду од ,оно.(' и -у4ог гра0а л'ао ј' на јаји)а -тари дв'-тагоди*0и
гавран и -.авао 2и)-,и) -но)5 Њ'гова -тара ,рв 2агр'вала ј' јаја .од 0и)/ у ,оји)а -у
-' .ола,о 2ачи0ала три 3рна ивота5
Дв'-тагоди*0и гавран -ву ноћ -н'ва )утни -ан о н'ч') *то ј' +ило .р' два
в',а5 Сн'вао ј' о .рво) -во) .ол'ту -а гн'2да/ у н'+о/ у -ун3'5 Сн'вао ј' о .рво) т'лу
на ,ој' ј' .ао/ .о,рај н',ог дру)а/ на л'т0ој '2и5
Он ј' ту .ао - ,ли,та0')/ - н'.о2нато) радо*ћу/ и 2арио од)а4 -вој ,(ун/
о*тар ,ао ч'ли,5 Он ј' отварао .оудно -в' нов' и нов' ран'/ *иро,'/ -в''/ л'.'5
Кли,тао ј' ,ао д'т'/ 2овући/ л'.р*ајући ,ао .рви л'.тир/ ,ада иглича-ти) ,(уно)
у4вати 2а ј'дно 4ладно и у,оч'но -р3'555
То ј' +ило .р' дв'-та година5
Стари гавран/ у-.аван -ада у гн'2ду/ о-'ти ,а,о -' у 0')у у2+уди -ав +'-
ин-тин,та/ и ,а,о навали ,рв ,ао в'тар и ,ао .ла)'н5 Од тога у о.на)а јај'та .од 0и)
.р'ну*' -' и -лат,о 2атр'.'ри*' т', 2ач'ти ивоти555
Три )ала нова -р3а 2а,у3а*' у2+у>'но и удари*' н'одо(иво у .о)рчини5 Они
удари*' в'-'ло ,ао три нова ча-овни,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4E6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<=:PА . OА8.A
:а ј'дно) и-то) лан3у/ чвр-то в'2ани 2а ру,' и 2а врат/ +ила -у два
ро+ија*а/ ј'дан ја,и и ј'дан -ла+и5 Сла+и ј' )и-лио на ро.-тво/ и +ио ј' туан/ а ја,и
ј' )и-лио на -ло+оду/ и +ио ј' в'дар5 Ја,и ј' 4т'о н',оли,о .ута да ј'дни) на.оно)
.о3'.а гво>' и .о+'гн'/ али ј' то -ла+ог давило/ ,рвавило/ у-)рћавало5
Ј'дн' ноћи ја,и ј' +дио5 Ми-лио ј' на -воја +рда/ гд' ј' до-,ора 4одио -илан и
-вир'. ,ао .рирода1 гд' -у га -' +ојали в'.рови1 гд' ј' о,рвав('ни) ру,а)а и*ао до
орлов-,и4 гн'2да/ -тар' давио и )лад' ,рао1 и ода,л' ј' ру*ио -т'н'/ да у .онори)а
чуј' 0и4ову -)рт1 и гд' ј' ив'о -илан/ ра2у2дан и *у)ан/ ,ао водо.ад5
Ноћ ј' +ила та)на и -траари -у -.авали5 Н'одо(ива илу2ија -ло+од' и-.уни
0'гов -вир'.и ду45 "во>' -' на.' и .о3'.а5 Он јурну .р',о удав('ног другара/ .р',о
-траарB/ .р',о .о(а - 3рно) траво)/ .р',о р',' - 3рно) водо)/ у ,оју -' +а3и ,ао
)лада/ -тра-на 2в'р/ и до4вати 2а -ло+одну о+алу5 И2а 0'гови4 гора и2гр'ја ,ру.ан/
,рвав/ .оноћни )'-'35
Њ'га ј' Природа доч',ала -а о-)'4о)/ -а радо*ћу/ -а ра*ир'ни) ру,а)а/ -а
+лаго-лово)5 Ј'р она н' 2на 2а .равду н'го 2а -илу5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4F5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А @N?):
7луја/ у ноћи/ на ј'дно) уда('но) .р'дгорју на о,'ану5 Му0'
о-в'т(авају на -т'ни ,оја и2 ви-ин' о+ала .онир' у +'2дан/ 3рну ,ао очаја0'/ огро)но
дрв'но ра-.'ћ'/ .одигнуто ту од )ор'.лова3а5 Ра-.'ти С.а-ит'( дри ви-о,о -вој'
,рвав' ру,' .р'д )рачни) .ро-тори)а5
"ро)ови .адају над 0и) и и-.од 0'гови4 ногу/ одно-'ћи читав' -.ратов'
ра2+иј'ног гранита/ ,оји -' - 4у,о) ру*' у 3рну воду *то трагично 4учи у )ра,у5 $
да(ини у 4ори2онту/ диго*' -' 3рв'ни .ла)'ни -ту+ови; то -у )у0' 2а.алил' н',у
огро)ну *у)у н'гд' на .р'дгорју5
Дол'/ и-.од о+рон,а на ,о)' ј' -таро ра-.'ћ'/ чују -' +олни гла-ови; ,ао да 3'о
народ д'3' )р' на.ијући у -т'0у и у *,о('ви)а5 И ,ао да у тој .ра2ној вод'ној ноћи
.'ва н',и 3рни 4ор чија -' -вир'.а .'-)а ра2+ија у н',и) -водови)а од ,а)'на5 Јау,
ј' )ора +олан и -тра*ан/ и )у0' у див(ој радо-ти .родиру н'+о555 То в'ч' и2гл'да
.о-л'д0' од -вију в'ч'ри5
Мирно/ на -т'ни/ -тоји огро)но ра-.'ћ'5 И -ва,и .ут ,ад -'вн'/ -ва,и .ут ,ао да
-' отвор' он' ,рвав' ру,'/ ви-о,о у н'+у1 и2гл'да да о+у4ватају у -воја наручја -в'
.ро-тор' у тој л'д'ној ноћи5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4F7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
AАHА <=:)B?GА
+ала .рин3'2а/ чиј' -у ,о-' и)ал' +оју )'-'ч'в' -в'тло-ти/ чији ј'
.огл'д +ио )одар/ и чији ј' гла- и)ао )ири- ути4 руа/ 6 )ала .рин3'2а ј' у)орна
од ивота/ и она ј' туна5
Она ј' на -воји) *иро,и) )ра)орни) т'ра3а)а над )ор')/ .ор'д огро)ни4
ва2а у ,оји)а -у )ирно у)ирал' 0'2ин' ,ри2ант')'/ .ла,ала ,радо)и3' у дуг' )утн'
в'ч'ри5 Н'ја-на но-талгија и н'и2в'-на туга у)арал' -у 0'ну ,рв и 0'но т'ло/ ,оји -у
+или и-ти ,ао ,рв и т'ло у (и(ана5
И у то.л' ноћи/ ,ада ј' ва2ду4 .ун 2латн' 2в'2дан' .ра*ин'/ и до, на )рачни)
2идови)а -.авају )ирни .аунови/ и ,ада -ви 3в'тови отварају -воја -р3а/ отварало -' и
-р3' )ал' .рин3'2'5 @ато -у т' ноћи +ил' та,о .ун' туг' и то.лот'5
А ,ада ј' у)рла/ н'чујно и -.о,ојно/ ,ао *то -у .оу)ирал' 0'2ин' ,ри2ант')'/
дуго -у -а ,ат'драл' .'вала -тара 2вона5 "ла-ови ти4 2вона +или -у )ирни и -в'чани
,ао гла-ови давно .о)рли4 -в'*т'ни,а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4F4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?P?=9?
+ала/ -н'на -'о-,а 3р,ва/ на рудини/ .о,рај гро2ничав' 2'л'н' р','5
Рудина ј' н'огра>'на/ .уна трав'/ и на 0ој .а-' ј'дан ,ру.ан )лад )агара35 $ трави
л'и н',оли,о огро)ни4 на.у*т'ни4 -т'ћа,а/ )ода гро+ови ,а,в' .атар'н-,'
го-.од'5 Магара3 лагано чу.,а траву/ о,о -тари4 2на)'0а и .л')ић,и4 гр+ова5
Та,о 3'о дан5 Нај2ад -ун3' у>' )'>у .ланин' и .ро-у на р',у -вој .о-л'д0и
,рвав 2ра,5 С'(а,E3р,в'6 0а, 2атр'-' у тор0у )ало в'ч'р0' 2воно/ ,ој' одј',ну
)ного,ратно у о+ли0ој 3рној -)рч'вој *у)и5 Р',а -' лагано га-ила5
Магара3 .оди' главу/ ,ру.ан и -илан5 Два 0'гова )о,ра/ -в'тла/ *иро,а о,а
2агл'да*' -' н'-в'-но у долину ,оја ј' +ила .уна 2ву,а5 Тада он .у-ти -вој гла- гадан/
-иров/ ра.ав/ али .ун )ладо-ти/ -ил' и н',ог див('г/ н'одо(ивог в'-'(а *то ј' ив5
И/ ,ао .о+они гла- 2вона/ и тај -' гла- .оди' у н'+о5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4FC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
O?D)? 0?D=? ).M:
4или -у 2а*ли вла*ићи и )'-'3/ и +ила ј' .оноћ5 "ро+ С.а-ит'('в
+'лио -' у .ровидној т)ини/ и о,о 0'га -у л'али ри)-,и војни3и5 $ врту/ у ,о)' ј'
+ило .уно -и,о)ора и та)ари-а/ +ило ј' )ирно5 Мири- ја-)ина )'*ао -' -а
(у+ича-то) -в'тло-ти ноћи у ,ојој ј' -.авао )ртви -ин 7оји5
Војни3и -у +или .о-.али5 Њи4ово оруј' и *л')ови -в'тлили -у о,о гро+а5
Њи4ово ди-а0' гу+ило -' у на.орно) ди-а0у -твари и +и(а/ ,ој' -' чуј' у ноћи ,ада
2а>у вла*ићи и )'-'35
Са)о ј'дан војни,/ нај)ла>и од -вију/ ниј' -.авао5 Он ј' -лу*ао ноћ/ и )и-лио
на !идију/ на )алу и л'.у !идију - ону -трану .'-,а и )ора/ у ј'дно) ри+ар-,о) -'лу
на уто) Ти+ру1 на !идију -а у-на)а ,ој' -у и)ал' +оју .о(у.3а/ и очи)а ,ој' -у
и)ал' +оју -тра-ти1 на !идију -а ,ојо) ј' .роводио дан' .рв' )ладо-ти/ он .л'тући
-вој' )р''/ а она .л'тући -вој' ,отари3'5
Ми-лио ј' -ад овд' на 0у/ Ан,у- Мар3'лину-/ -ин Кају-ов/ и у2'о ј' 2а ру,у/
о+орио ј' на -вој *тит/ и +а3ио -' на 0'на влана .р-а5 И до, -в' -.ава/ он ј' у4ватио
2а +'ло грло/ 2арио јој ду+о,о 2у+' у 0/ ду+о,о/ да ј' ударила ,рв/ и она -' .оч'ла
,идати у -тра-ти/ +олови)а/ .оуди5 @ати) јој ј' на*ао )ала у-та/ ра-.а('на у
ру)'ној гро2ни3и/ и .рити-нуо на 0и4 ј'дан .о(у+а3/ -а)о ј'дан/ али +'-,оначно дуг
и ,рвав5 Вид'о ј' у то) ча-у 2а)р,ли Ти+ар на чијој ј' )ати3и .ливао в'ли,и *тит
јул-,ог )'-'3а5
Ноћ ј' овд' )'>ути) +ивала -в' (у+ича-тија1 2в'2д' -у 2ала2ил'1 у да(ини -'
ди2ао )ирни и дуги *у)/ ,ао 4уја0' *у)' или 4уја0' вод'555 "ро+ С.а-ит'('в л'ао ј'
.ор'д 0'га/ н'о.а'н и )иран/ у ти*ини5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4FE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8А O?@?)
In questa tomba oscura...
В__YcWd_\5
3а)/ на ,а)ину/ у )л'тач,ој ва2и/ у)ир' ј'дан +у,'т ути4 руа5 Њ'гова
ј' -)рт .уна то.лот' и 0'гова ду*а *то одла2и/ .уна ј' )ири-а1 2ато ј' -о+а )ири-на и
то.ла5
Сви -у 2идови .о,рив'ни огл'дали)а ,оја -у )у,ла од ј'-'0'г дана5 $ -ви)а -'
0и)а огл'да -та- ј'дног .лавог вла-т'лина и2 .ортр'та у ,ру.но) о,виру/ у ј'дно)
углу5 6 Жут' ру' у)иру лагано у -тарој ва2и5
На -точићу од -лонов' ,о-ти -тоји у -р'+рној ,утији ра-ут .ра4 2а ,о-у и ли3'/
,ао да га ј' -ад на.у-тила "о-.о>а ,оју -у јуч' -.у-тили у гро+5 6 Жут' ру' у)иру
2а+орав('н' и .у*тају лагано -воју )ири-ну ду*у555
А у .ро2ор'/ .р'д ,оји) -тој' р'дови 3рни4 ч').р'-а/ +иј' ј'-'0а ,и*а5 Она +иј'
.он',ад они) трагични) рит)о) и л'д'ни) ,а.(а)а ,ао ,и*а *то .ада .о 4ладни)
)ра)орни) .лоча)а на гро+(у/ а .он',ад у2+у>'но/ радо-но/ -тра-но/ ,ао ,и*а *то
+иј' у .ро2ор' двој' 2а(у+('ни45
Жут' ру' у)иру очајно у -о+и/ у ,оју -' н'ћ' ви*' вратити ј'дна 'на у 3рно)/
,оја ј' +ила ув', туна5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4FF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=А0).DУL).@N
?' ноћи/ у 2вонари ј'дн' ,ат'драл'/ .ор'д гот-,и4 2вона/ -'д'о ј' М'9и-то
+л'д и н')5 Њ'гов' -туд'н' очи од ч'ли,а +ил' -у у.рт' на огро)ни град/ 2ал'>'н у
ј'дно) -тра*но) -ну5 Стотин' .ра2ни4 )о-това гурили -у -' над +'ло) р',о) у ,ојој ј'
ти0ало н',оли,о 2в'2да5 Ноћ ј' +ила -туд'на и туна5
М'9и-то -'>а*' и-то она,о гро2ан и +л'д ,ао н',ад над Т'+о)/ над Вавилоно)
и Ј'ру-али)о)/ у -ат' 0и4ов' .ро.а-ти5 $ та)но) и н'.о)ично) ва2ду4у о,о 0'га
-тр*ил' -у тан,' гот-,' 3р,в'/ у ,оји)а ј' т' ноћи +ио ута)нич'н ј'дан н')оћан 7ог5
Али ј' М'9и-то о,л'вао да учини и,а,во ново 2ло5
Ј' ли -' у 0')у .р'нуо гла- н',ада*0'г до+рог 4'руви)а/ гла- (у+авиA И он/
,оји ј' -тајао и2ван -в'га и .ротив -в'га/ ј' ли о-'тио -ад да -' нај2ад враћа у в'читу/
ти4у и то.лу =ар)онијуA Или ј'/ на.ротив/ т' ноћи -)и*(ао -воју нај-тра*нију
оргију/ -воју најв'личан-тв'нију .о')у Ра2ор'0аA
Н'/ н'.о)ичан и н')/ у -туд'ној ноћи +'2 н'+а/ .ор'д 2аглув'ли4 2вона/ он о-'ти
-р3' .ра2но и )ало5 $ 0')у н' +'*' ви*' ни (у+ави ни )р0'1 у 0')у +'*' -ада
-а)о -туд'на Равноду*но-т/ ,ао 2'л'но )ор' отрова и учи5 И М'9и-то .о2на то
н'.о2нато о-'ћа0' равноду*но-ти ,ој' ни,ада ниј' и)ао ни 7ог ни Сатана/ и ,ој' ј'
-а)о о-'ћа0' %ов',ово5
Тада +ог 2ла увид' -ву ду+ину .они'0а и о-'ти нај-вир'.ији од -ви4 +олова5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4FI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
YУБА0
6'дн' ноћи у ду+ини о,'ана/ у ј'дној долини .о,рив'ној алга)а/ .ро+удио -'
ј'дан )лад .оли.5 Свуд о,о 0'га владала ј' ду+о,а вод'на ти*ина5 То ј' +ило )'-то
в'читог -туд'ног )ира и глу4' н'.о)ично-ти5
Вода ј' +ила у ви-ини н'*то +'лича-та/ -р'+рна1 )ора да ј' ви-о,о на .овр*ини
+ила .ала т'*,а ,и*а )'-'чин'5
Т' ноћи )лади -'н-уални .оли. о-'ти .рви .ут у -воји) )и,ро-,о.-,и) в'на)а
ј'дну дугу ватр'ну -трују/ -тра-т од ,ој' ј' 2адр4тао у +'-ани3и/ и о-'тио ч'0у
н'.о2нату и -лат,у5 Он -' у4вати лагано 2а н',и .р'д)'т5 То ј' +ио ј'дан )али 2латни
.р-т'н у )',и) алга)а555
Вода -' -в'тлила у ви-ини/ ва(да од )ноги4 2в'2да5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4FJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D?H.
<л'да) ,а,о 3рни *у)-,и .ау, 3'ло .о-л' .одн' т,а на та)но)
чворнато) -та-у ј'дног .р'-тар'лог дрв'та -воју *иро,у )р'у5 Он т,а н'у)орно и
н'.р'-тано5 Ситни ,он3и ,ој' и-.р'да/ и2ла2' и2 0'гови4 груди/ и2 -р3а/ и 0'гово
т,иво .о-тај' -в' чвр*ћ' и -в' л'.*'5
8у)а ј' .уна то.лот' и 2ву,а5 По 0ој 2'л'н,а-та -унчана -в'тло-т .ада -а
',-та2о)5 @а то вр')' читави )али 4орови и2 ли*ћа .рат' рит)ично тога )рачнога
у)'тни,а/ тога н'у)орнога т,ача5 А он .р'д' -в' в'-'лиј'/ -в' -тра-ниј'/ -в'
н'-тр.(ивиј'/ .рав'ћи .о -во)' т,а0у н'ра2у)(ив' и чудн' 9игур'5
Dрни *у)-,и .ау, 2над' ли *та 2начи та 0'гова у)'тно-тA @над' ли да и-.р'да
2а),уA Ко 2на5 Али ј' н')оћан да -' у2дри и)ало/ да )ала,*' и 2а тр'нута,5 Та,о тај
)али арти-та и-.р'да удно и2 -воји4 груди/ и2 -р3а/ и2 +олног и )агловитог -на и
во(' 2а -твара0')5
Он у -вој' т,иво ут,ива ,ончић' *то -' и2вијају и2 тан,и4 гла-ова -а гн'2да555 И
у.р'да у -воју )р'у -јајн' -унчан' ,он3' *то .адају и2 н'+а555 И в'2' -вој' 3рт''
*то и2ла2' и2 0'гов' )рачн' и н'над)а*н' 'н'ргиј' ,оја 4оћ' -авр*'н-тво и
.о-л'д0у р'ч )удро-ти и о+ли,а555
А ,ад ј' -в' +ило готово/ он -' 6 ,ао Твора3 н',ада 6 +ла'но 2агл'да у -вој'
-вил'но д'ло5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4FK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<=?X:@N.=:O@8А YУБА0
:а ј'дној ,а)'ној равни3и над .оноро)/ на н',о) .ланин-,о) 4р+ату/
у4ваћ'ни -у +или у -тра4овити ,о*та3 .р'4и-ториј-,и чов', и горила5 Подј'дна,о
-вир'.и и -илни ло)или -у -' у то) очајно) 2агр(ају у ,о)' тр'+а да у)р' ј'дан од
0и4 двој'5
То ј' +ило 2+ог чов',ов' 'н'/ ,оја ј' -тајала на -т'ни .ор'д 0и4 -а ј'дни)
,рвави) 3в'то) у у-ти)а/ и гл'дала (у+о)орног )уа у о-в'ти5 Н')а/ 2ара-ла у дла,у/
и гадна/ драла ј' она на очајни) +ор3и)а -вој .огл'д .ун н'-в'-ног 2адово(-тва5
Н'гд' у да(ини чуо -' *у); )ода *у) )ладог 2'л'ног )ора/ или *у) -тада
)а)ута у ,а,вој о+ли0ој *у)и5 Н'+о ј' +ило .уно -в'тло-ти/ -тра-ти и .оуд'/ и ,ао
да ј' и2 0'га .адала н',а н'чујна а2урна ,и*а5
А ,ада -' о,рвав('ни и и2н')огли рвачи/ учинив*и -вој 2ад0и +'2над'ни
на.ор/ -урва*' о+оји3а у .онор 2а 0и)а/ 0и4ов -' .ад ниј' чуо/ толи,о ј' .онор +ио
+'-,оначан5 Ж'н,а/ -а ,рвави) 3в'то) у -воји) руни) у-ти)а/ о-)'4ну -' ти4о
ј'дни) н'ни) о-)'ј,о)5
То ј' +ио .рви о-)'4 ј'дн' Uрин' и у и-то вр')' .рви о-)'4 ј'дн' О9'лиј'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4F6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<=.H?N9А <?@AА
Cиро,о гро+(' на о+али/ ,од варо*и/ +ило ј' тај дан .уно -ун3а/ )ири-а и
+оја5 "ро+ови -у 2а2'л'н'ли .од)ла>'ни и +'4у в'-'ли5 Мор' ј' *у)ило -а -тра*ћу у
гра0у 3рни4 ч').р'-а ,оји +'4у у2н')ир'ни5 И2 в'ли,ог (у+ича-тог н'+а .ада н',а
то.ла -'н-уална влага5
Мра)ор .о 4у),а)а +огати4 -в'тлио ј' у радо-но) -р'+ру5 7у-'0' .о гро+ови)а
у+оги4 +ли-тало ј' у јутар0и) -)арагди)а5 На +л'до) ли3у .о,ој' )ирн' -тату'
2а-тал' +'4у .о-л'д0' -у2'5 Св' др4ти/ о-'ћа/ ди*'/ и .руа ру,' .р')а -ун3у5
"ро+ови ,ао да и)ају -р3'/ н',о в'ли,о та)но -р3'/ ,ој' удара н'-тр.(иво/
2а(у+('но5
Коли,о ивота/ )ладо-ти и -наг' тај дан )'>у гро+ови)а: И2гл'да то ,ао
.ра2ни, гро+ова5 На-лу*,уј' -' н',и *у) и на2ир' .о,р'т5 О-'ћа -' да4/ и .о )ирни)
-та2а)а .од )о,ри) 3в'ћ')/ .ров'јава ч'0а5 %уј' -' рита)5 Св' .рои)а н',а )ирна
и +олна радо-т/ у2н')ир'но/ .оудно5
До )и*и3а у вланој ја)и/ ј'дан )лади радни, ,о.а нов наруч'ни гро+ и у2
рита) )оти,' .'ву*и ј'дну (у+авну .'-)у5
Н'дал',о од 0'га у ј'дан гр) .ад' јато 3рни4 ,о-ова5 И2над 0'га у в'ли,о)
-ун3у .рол'ти +'ло јато голу+ова5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4I5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?P?=9? <?@A?
7турив*и -вој' огро)но ,а)'но рало/ и-.рави -' Ада)5 При 3рв'но)
в'ч'р0') -ун3у ,ој' ј' 2ала2ило/ .ад' .о 2')(и 0'гов т'*,и и дуги -'н/ ,ао -'н
,ру.нога ја+лана у )одро) .*'нично) .о(у5
И2 в'ли,и4 одва('ни4 груда и *иро,и4 +ра2да ди2ао -' )ири- )лад' и -тра-н'
@')('5 И2 в'ч'р0'г -вода .адала ј' -итна .ур.урна .ра*ина и ,рвавила орани3у5
Ада) +а3и -вој )рачни и +рини .огл'д .о видо,ругу ,оји ј' +ио у .ла)'ну и ди)у5
Свуд ј' владала )ртва -а)оћа и -вир'.а ти*ина5
Ева ј' 2а то вр')' -'д'ла у -'н3и то.ола .ор'д ј'дног 2'л'ног и2вора5 Њ'н' -у
,о-' .адал' .о -очној трави/ и 0'н ј' -лу4 +ио о.иј'н рит)о) вод' и2 вр'ла/ ,оји ј' +ио
.ун .оуд'5
Она гл'да*' Ада)а/ -а чији4 ј' *иро,и4 ,о*чани4 груди и )и*и3а +ри2гао
вр'о и ,ру.ан 2ној5 И2 0'говог огро)ног )р,ог т'ла ди2ала -' тан,а .лавича-та )агла/
,ао -а )о,р' -т'н'5 7ио ј' )лад/ +ујан/ огро)ан5 и/ нали, на н'о+у2дани рита) и2
и2вора/ у 0'ни) .р-и)а ди' -' и у2+ур,а дуг и та)ан *у) ,рви5
И/ ,ао -иви ли-т то.ол'/ Ева 2адр4та5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4I7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
P.0?8
:а .ј'д'-талу -'ди )ај,а од +рон2' и доји -ина -војо) т'*,о) )р,о)
дој,о)5 О-'ћа -' ,а,о 'л'2но )л',о -труји и ула2и у д'ти0' т'ло од )'тала/ и ,а,о
д'т' ра-т' и +уја -илно5
Ка,во чудно одојч': Када оно -и>' и2 наручја )ајчиног и .о-тан' чов',/ ,оли,о
ћ' в'личан-тво од -наг' да .о,а' у ивоту5 Њ'гово гво2д'но -рд' 2а2в'чаћ' у додиру
- јади)а/ трију)9ално ,ао *то 2в'ч' )ач'ви5 Њ'гови) .ут'ви)а ћ' да .'вају 4орови
.о,лони,а5
Ј'дног дана д'т' ј' .о-тало чов',5 $ 0'гови) в'на)а у2рујавала -' -илна
'л'2на ,рв5 О 0'гов' .р-и ра2+ијали -у -' јади и .адали -,р*'ни .р'д 0'гов' ног'5
По+'днич,и и гордо -тајао ј' )'>у го)ила)а5 Cуди -у га -' +ојали/ ј'р ј' +ио -тра*ан/
а 'н' -у га вол'л'/ ј'р ј' +ио -вир'.5
То ј' +ио ј'дини чов', ,оји ниј' .о2нао јад'5 Али иа,о и4 он ниј' на*ао ван -'+'/
он и4 на>' у -'+и; он о-'ти да и)а ду*у5 Она га ј' )учила -воји) н'одо(иви)
.ита0и)а и ра2ј'дала 0'гово )'тално -р3'5 Ми-ли -у и*л' дно) 0'говог ду4а
о-тав(ајући трагов' отрова и -туд'ни/ ,ао 2)иј'5
Он ј' и)ао ду*у/ и она га ј' .рогонила ,ао -)ртн' и ни*тавн'5 Силан )'>у
други)а/ он ј' +ио -итан .р'д -о+о)555
Тада ј' о-'тио ,оли,о и)а -тра*ног +ола у то)'; н' +ити ,ао о-тали/ а +ити и.а,
-а)о чов',5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4I4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@У)B?
&одио -' на Јон-,о) )ору/ на о+ала)а .уни) -ун3а/ та)ни4 вртова и
+л'ди4 -татуа/ и/ ,ао гал'+/ о,у.ао -' у а2уру/ -в'тло-ти и )ири-у в'чито 2агр'јани4
вода5 Мај,а га ј' ч'-то но-ила .о -туд'ни) -'н,а)а дрв'ћа чиј' ј' ли*ћ' и)ало )ири-
-на5
Н'-р'ћни .'-ни,: Д'т'то) ј' оти*ао у ,рај гд' ј' н'+о +л'до и -)р2ло/ на ,о)'
гори +'ло и 4ладно -ун3'/ и .о чији) о+ала)а .лачу в'трови5 И ј'дна )и-ао/ ,ао рана/
о.о)и0ала га ј' на 0'гову -унчану јон-,у о+алу/ та)н' вртов' и +л'д' -тату'5 И
2ај'дно - тала-и)а и в'трови)а/ он ј' .ла,ао гор,о и н'ут'*но на алови)а
)'лан4оличног ту>'г )ора5
Та,о )ного година5 И ,ад -у 0'гов' ,о-'/ .лав' ,ао ув'ло ли*ћ'/ .о-тал' +'л'1
,ада -у 0'гов' -тра-н' и в'ли,' очи/ н',ада 2'л'н' ,ао ли)уново ли*ћ'/ .о-тал'
)утн'1 и ,ада ј' у -воји) в'на)а о-'тио ј'-'н ,оја ви*' н')а -вог .рол'ћа/ он -'
вратио на -вој' -унчан' о+ал' Јон-,ог )ора5
Св' ј' та)о +ило ,ао и .р'5 Али он ниј' ви*' +ио онај и-ти5 И ниј' )огао да
.о2на т' -унчан' о+ал' родног ,раја5 7олно/ он 2атвори очи и .огл'да у -'+'5 И гл'/
та)о он вид' -в' она,о ,ао *то ј' +ило н',ад1 н'.р'гл'дн' о+ал' -а дрв'ћ') и
-'н,а)а/ ,ој' -у и*л' до ,раја -в'та1 и +л'д' -тату' у ,оји)а ј' у2рујано -трујила +'ла
,рв -тра*ћу и 2ано-о)1 и ј'дно огро)но -ун3' ,ој' ј' и2гл'дало в'ћ' н'го -в')ир5 Оно
ј' давало .ро-тор' -воду/ -јај и о+ли,' -твари)а/ ја-ноћу и чи-тоту )и-ли)а/ и
.о2лаћивало -в' ,уда ј' .ало5
То ј' +ило -ун3' ,ој' -' н' ра>а на и-то,у -в'та/ Сун3' Младо-ти/ ,ој' и2ла2и и
2ала2и на грани3а)а ,ој' -у *ир' од -вију .ро-торB/ -ун3' ,ој' ј' давало ду+ину
н'+'-,о) -воду/ +оју .р'д'лу/ тр'.та0' 2в'2да)а/ л'.оту -тра-ти и ,о+и у очи)а 'н'1
и ,ој' ј' -ада -в'тлило јо* -а)о ду+о,о у в'ч'р0') -утону ј'дн' ду*'5
Ј'р -твари и)ају она,ав и2гл'д ,а,ав и) дад' на*а ду*а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4IC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
4+
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4IE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.@N=0. <А<А;АOА
7-трво +'2 (уди/ у .р'д'лу )ора ,уда +родови ни,ад ни-у .ро*ли5 На
то) о-трву -ијају *у)' ,ао *иро,и .ла)'нови у н'+у5 То ј' од н'и2+ројни4 јата
.а.агаја -а ватр'ни) +оја)а чиј' )а4а0' ,рили)а дај' о-трву и2гл'д -тра*ног
.оара5 Под ноћ/ та јата -тој' н'.о)ично .о гра0у и 2')(и/ и гл'дају -воји) 4ладни)
очи)а 2а.а('ни 4ори2онт на чијој 3рти 2ала2' и и2ла2' )ирна и равноду*на -ун3а5
7родоло) ј' и2+а3ио на то о-трво -а)о 0и4 двој' 2а(у+('ни45 Они -у +или .рво
чов'чан-тво и .рви ,ра('в-,и .ар тог новог -в'та5 На о-трву ј' она .о-тала 0'гова
'на/ дав*и )у -вој' т'ло и ду*у5 Али чов', р'ч'; Ж'на и)а ду*у/ т'ло и .ро*ло-т5
Дај )и и .ро*ло-т:
Али чов', ниј' )огао ни,ад -а2нати 0'ну и-тину/ ј'р и2)'>у 0и4 и -тар'
.о-тој+ин' +'*' -ад н'.ро4одно )ор'5 Њ'гов' -у)0' .оч'*' ра-ти -ва,и) дано)5 На
-ви)а ра-,р-ни3а)а )ртвог о-трва р'>а4у -' 9анто)и 0'н' .ро*ло-ти5 7р2о и4 -'
и-.уни*' -в' *у)' ,ао вој-,а)а/ и -в' вод' ,ао ав'ти0а)а/ и 3'ло о-трво .о-та 2а 0и4
т'-но ,ао твр>ава5 Тада он .оч' да и4 гони/ дан и ноћ/ .о .о(ана)а и гора)а/ -воји)
,ра('в-,и) )ач') и -воји) дуги) ,о.(') див(ач,ог +ор3а5 О+арао и4 ј' у го)ила)а
ни2 -тр)'ни1 нат'ривао у воду гд' и4 ј' давио1 2атварао у .'ћин' гд' и4 ј' 2а2и>ивао1 и
.адао ј' .р')ор'н/ ли3') 2')(и/ ,рвави4 ру,а/ и -а и-ту.('ни) оруј')5
Сун3а -у 2ала2ила .р'д 4ладни) 2'ни3а)а .а.агаја од чиј'г -у ар,ог .'рја -в'
*у)' и2гл'дал' ,ао у .оару5 Али .рви чов', и .рви ,ра( о-трва .олуд'о ј' од
-тра4а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4IF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
=У8А
>о )ра)орни) -т'.'ни3а)а ,ој' -ила2' у )ор'/ о,ру'на народо)/ л'.а
'на По+'дио3а ч',а .оврата, у лу,у 0'гов' галиј' -а .ур.урни) ј'дри)а5 Пор'д
0'ни4 ногу о+уч'ни4 у 2лато л'' два -ува дугач,а 4рта -а ути) очи)а5
Када -' галија .ојавила на -ун3у/ вид'о -' он у 2латно) о,ло.у/ )лад/ др'ћи у
ј'дној ру3и 2а-таву С.а-ит'(а а у другој ви-о,и )ач5 @а 0и) -у у.ловили -ви
2аро+('ни +родови -а вој-,ово>а)а н'.ријат'(-,и)/ о,овани) у 'л'2о/ и - .л'но)
2а р'.у+ли,у и 2а 0'гову драгу5
Кад -' .о.'о у2 -т'.'ни3' на ,оји)а -' -р'о -а "о-.о>о)/ народ ј' .о2драв(ао
По+'дио3а - у-,ли3и)а/ +а3ајући )у ру' и )ирт'/ и .ро-ув*и -у2'5
А ,ад )у ј' она .руила ру,у/ 4ладну ,ао л'д/ н'вид(иво и .рви .ут ј' тада
,лонула )и*и3а ,оја ј' .о,орила И-то,5 Идући 2ати) ,ро2 -јај/ ,ли3а0' и .('-а,/
.ро*ли -у 2ај'дно/ ру,у .од ру,у/ По+'дила3 и И2даји3а5
Мирно -у 4одили .ор'д 0и4 два -у4а дугач,а 4рта -а ути) очи)а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4II
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.;H?DАHА
Aт'ла ј' да види -воју в'ли,у л'.оту/ али ниј' +ило огл'дала на -в'ту5
Тад р'ч' -во)' драго); Отвори )и твој' в'ли,' 2'ни3' да види) -воју л'.оту5
В'ли,' 2'ни3' чов',а ,оји (у+и отвори*' -воја -јајна огл'дала5 Ж'на и2вади и2
-вој' ,о-' 3в'ћ' и чиод'/ огрну -' вла-и)а ,ао -'н,о)/ и 2а,ли,та од радо-ти5
И .оч' да игра ,ао .ла)'н/ ,ао 2ра3и/ ,ао -'н,'/ ,ао ито/ ,ао тала-и/ ,ао
2)иј'/ ,ао )ач,'/ ,ао ноћн' -а+ла-ти5
И у тој радо-ној и див(ој игри/ она ра2+и огл'дала5 А ,ада ј' ра2+ила та
огл'дала/ ниј' ви*' 2нала ,а,ва ј'/ ј' ли л'.а или ј' одвратна5 Ј'р ј' у .о)рча0у ти4
огл'дала н'-тала и она -а)а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4IJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.N=.0
3атра. ј' ,а2ао +лудни3и да отруј' .'-ни,а и2 Су-ијан' ,оји )у -' руга5
6 Отруј га/ -в'*т'ни3' (у+ави/ ј'р )и -' руга5 А,о га отруј'*/ даћу ти 2латан
.оја- и -'да) најл'.*и4 .аунова и2 )ога .ар,а/ и )ога ,о0а/ и )ога ,увара5 Он 4оћ'
да )и )'тн' на главу ,а.у од 4артиј' и на )'н' о+'-и .ра.ор3' луда,а5 Он -' руга
)о)' *л')у и )о) *титу5 Кад +'-'ди) народу ,оји .лач' од у2+у>'0а/ он )и -' -)'ј'
ј'дини5 Отруј га/ -в'*т'ни3' (у+ави/ и ја ћу ти дати галију на )ору и дворов' у .о(у5
Ј'р ,ад )ој гн'в од' у народ да )у .о,а') )оју -илу и да га ,а2ни)/ .ролив*и
0'гову ,рв/ и 2а.алив*и 0'гову 'тву/ и от'в*и 0'гов' 'н'/ о-'ћа) на -'+и .огл'д
гордог .р'2ира0а -а)о тог ј'дног чов',а5 Отруј га/ даћу ти ј'дан град и најл'.*и
,а)'н и2 )ог '2ла5
Али та 'на ниј' 2нала ,а,о -' труј'5
Тада -атра. р'ч'; 6 !аи га5 Каи )у да -и 'на ,оју -у .рот'рали 2+ог врлин'
и2 н',' дал',' 2')(' у ,ојој -' врлина .рогони/ и он ћ' т' -аа('вати5 Каи )у да -и
)уч'ни3а/ и он ћ' т' вол'ти5 Погл'дај га -воји) -тра*ни) очи)а и .о,аи )у -вој'
л'.о т'ло/ и он ћ' -а0ати о т'+и5 $2)и -вој' в'лов'/ и -вој' гривн'/ и -вој' )ири-'/ и
играј )у/ и он ћ' т' .о'л'ти5 Али н')ој .р'-тати н'го лаи и да('/ лаи н'.р'-тано/
лаи ув',5
И он ћ' у)р'ти -а)о од т' ј'дн' .о)и-ли; 2а*то на- лау н' -а)о они ,оји на-
)р2' н'го и они ,ој' )и (у+и)о5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4IK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
G.X=А
>утни, ј' -р'о у .рво) -утону на )ор-,ој о+али )ладу и 3рну 'ну/ ,оја
.р')а 2в'2ди/ *то у тај )а4 +ли-ну на 2а.аду/ у2' -вој' дв' гол' 3рн' и т'*,' дој,' у
ру,' и .оч' говорити )олитву/ др'ћи н'.о)ично очи на .лан'ти5
То ј' +ила )олитва @о4ри/ ,оја ј' +оги0а - та,о и-то 3рни) и т'*,и) дој,а)а5
@о4ра -ва,о в'ч' *а(' -воју 2в'2ду да .ри)и 2а 0у )олитву -ви4 'на у .у-ти0и чиј'
т'ло уди чов',а5
Сутрадан у -утон/ на тој и-тој о+али/ л'ала ј' она у наручју тога .утни,а
-тран3а5 Али/ н'-р'ћни3а/ ниј' .о2дравила/ др'ћи -вој' дој,' у ру,а)а/ и2ла2а,
@в'2д'/ ј'р -у јој очи +ил' .о)рчал' од 0'гови4 .о(у+а3а5
Та,о ј' -трана3 +ио одвојио 'ну од 0'ног +оан-тва5 @ато )у ј' 'на дала н',о
гро>' од ,ога ј' )орао у)р'ти .р' н'го увр'>'на @в'2да 2а>' у .у-ти0и5 Ј'р ј' @о4ра
-вир'.а и н' +и јој ви*' на о+алу -лала -ва,о в'ч' другог чов',а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4I6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<=.=.B:
>р'д -'ло) -' јавио .роро, и2 н',' друг' 2')('5 О,о 0'га -у -' о,у.ила
д'3а/ .-и и ,о,о*и5 С'о-,а луда +ио ј' .ри то)' доч',у/ и .отрчао у -'ло да јави
дола2а, .роро,а5 Ка2ао ј' да .роро, и)а +раду ,оја +л'*ти ,ао -ун3'/ и очи ,ао у
,урја,а/ и ног' ,ао у .ат,'/ и да ни,о н' ра2у)' о ч')у говори5
Али ј' у -'лу +ио в'ћ ј'дан .роро, ,оји ј' и2гл'дао л'.*'/ и ,ој'г -у ра2у)'вала
и д'3а и ивоти0'5
С'о-,а +удала ј' тада .р'длоио да -' -а-тав' два .роро,а ,ао два .'тла ,оји
тр'+а да -' +ор' .р'д -в'то)5 Сви р',о*' да ћ' оди-та +ити -)'*но/ ј'р 0и4ов .роро,
и2 -'ла н'ћ' )оћи гл'дати -унчану +раду оног другог/ и да ћ' -' .р'-травити .р'д
0'гови) ,урјач,и) очи)а/ и да ћ' +ити 2га'н .од ного) ,оја ј' ,ао нога у .ат,'5
Али -' .роро3и ни-у .оту,ли ,ао .'тлови5
О+а -у говорили о До+ру и о+а и-,р'но в'ровали; и -р'ли -' на .уту и-тин' ,оја
ј' ув', ј'дна5 М'>ути) +ила ј' н'д'(а/ и народ ј' +ио до*ао да -' -)'ј'/ а н' да
)удруј'/ и ниј' оч',ивао ни*та друго5 =т'о ј' да види -а)о ,а,о ј'дан .роро, .ада у
.ра*ину .од ногу другога ,оја ј' ,ао нога у .ат,'/ и да -' -)'ј' о+оји3и5
Проро3и -у и да(' говорили на ра-,р*ћу .р'д -'ло)/ али -у о+адва +р2о о-тали
-а)и5 Први ј' одатл' .о+'гао луда/ отрчав*и у -'ло/ нај,раћо) -та2о)/ јур'ћи ј'дно
,уч'5
D'о народ -' +р2о ,р'нуо 2а +удало)5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4J5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУБ=.0АP8А <?@AА
2'ли,о в'ћ' дон'ло ј' 2а,он да чланови у+огог .л')-тва )огу .ро-ити .о
граду/ али -а )а-,о) на ли3у5 И-ти дан ј' на тајна врата и2и*ла !у3а и2 -вој'
)ра)орн' .алат' у ,ојој ниј' +ило ви*' 4л'+а5 Под )а-,о) на ли3у оти*ла ј' да -тан'
на )о-т ,оји д'ли град од .р'дгра>а5
7ила ј' .ри,рила -вој' в'ли,' -јајн' .лав' ,о-' ,ој' +ли-тају ,ао .ра2нични
,ра('в-,и огртач и .о ,оји)а +и ј' .о2нао 3'о град5 Пруила ј' ,а го)или -воју у 3рну
ру,ави3у о+уч'ну ручи3у на чиј') ј' длану +ило и-.и-ано да ћ' .о-л'д0и .ото)3и
,н''ва и .о+'дио3а ,од Е.идаура +ити .ро-ја3и5
Пучани -у на тај длан о-тав(али -р'+ро а вла-т'лини 2лато5 Првог дана ј'
.о2нала у го)или даровао3а ј'дног .л')ића ,оји ј' +ио друг 0'2иног д'ти0-тва/ ,ада
ј' -а *иро,и4 т'ра3а .у*тала .ти3' да .о 0и4ово) л'ту види ,о ћ' од 0и4 двој' +ити
-р'ћнији5 Другог дана ј' .ри)ила )ило-ти0у другог .л')ића ,оји ниј' и)ао д'-ну
ру,у ј'р ј' и2гу+ио у ј'дно) од )ноги4 дво+оја на ,оји)а -' +орио 2+ог 0'5 Они ј' ни-у
.р'.о2нали5
Али тр'ћи дан ј' .ри)ила )ило-ти0у од ј'дног вла-т'лина ,оји +'*' .рви
чов', .р'д ,и) на.р'ча3 2атр'.'ри и 0'но -р3' и 0'на дој,а5 Она ниј' 2нала ,о ј' он5
Али ј' 2адрала 0'гов 2латни, ,оји јој ј' тр'+ао да ,у.и н',оли,о ,а.и отрова5
Сутрадан/ трид'-'т .л')ића у 3рно) но-или -у на ру,а)а ,овч'г на ,о)' -у +или
гр+ови ,н''ва и .о+'дио3а ,од Е.идаура/ и у ,о)' ј' л'ала !у3а/ .о,рив'на -војо)
.лаво) ,о-о)/ ,оја ј' +ли-тала ,ао .ра2нични ,ра('в-,и огртач5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4J7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8АG)А
:арод -' -а-тао у *у)и да -уди 'ну ,оја ј' и2н'в'рила )уа/
.р'варила и (у+авни,а/ и у+ила 0'гово д'т' у утро+и5
Ма4овина ј' +ли-тала у -ун3у5 "рли3' -у .'вал' у гра0у5 Мири-ал' -у јагод'5
Народ ј' и2а+рао 2а -удиј' ј'дног -тар3а -а -'ди) вла-и)а ,оји ј' +ио )удра3/ и
ј'дног д'ча,а -а .лаво) ,о-о) ,оји ј' +ио ,о.ил'5 Ж'на ј' -тајала у го)или и -)'јала
-' народу/ и ругала -' та,ви) 0'гови) -удија)а5
Ж'на ниј' в'ровала у 7ога/ и ниј' ра2у)'вала р'чи )удра3а5 А ниј' в'ровала ни
у (у+ав/ и ниј' ра2у)'вала -у2' д'ча,а5 Ниј' в'ровала ни у .рироду ,оја -' -в'ти/ и
ниј' -лу*ала ,ад -у јој говорили о д'т'ту ,ој' ј' дала на -в'т/ +'2 0'говог гла-ића/ -
)ртво) ру,о) на -р3у5
Тај ј' народ +ио -трог и о-удио ј' 'ну да о-тан' в'2ана гола 2а -та+ло у *у)и да
ј' ноћу ра2н'-у 2в'рови5 Она ј' )олила -а)о да јој о-тав' 0'н' >'рдан' од лани4
драгу(а ,оји -у -ијали ,ао >'рдани у ,ра(и3'5
$ .оноћ ј' и2гр'јао )'-'3/ ,ру.ан ,ао адаја5
$ *у)у -' ,ри*о) вратио д'ч,о и одр'*ио +лудни3у5 Она ј' д'ч,у и2вадила о+а
0'гова .лава о,а да н' +и вид'о на ,оју ћ' -трану она отићи5 О врат )у ј' о+'-ила ј'дан
-вој лани >'рдан и .о-лала га у град да ,а' )удра3у; да она -луи 2а,они)а
.рирод' а н' 2а,они)а (уд-,и)5 Ј'р ј' радо-т у ,о-)о-у .р'ча н'го -р'ћа )'>у
(уди)а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4J4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@0?NH.@N
?ај чов', ј' ч',ао у 2в'2дари да у 2одија,у +ли-н' ј'дна 2в'2да ,оју ћ' он
у4ватити у -воја огл'дала/ и ,оја ћ' +ити 0'гово от,рив'0'5 Она ћ' .он'ти 0'гово и)'
,ро2 .ро-тор' н'+а ,ао *то +и га 0'гово д'т' но-ило ,ро2 ули3' града5
Сва,' годин' у и-т' ноћи ч',ао ј' он да -' .ролиј' -в'тло-т тог н'.о2натог
.оноћног -ун3а/ ,ој' ј' -лутио/ и у ,ој' ј' -а)о он в'ровао/ и ,ој' ћ' .роћи .ут') ,оји)
ј' до-ад .ро*ла -а)о 0'гова у2н')ир'на ду*а5
"один' и 2в'2д' -у .рола2ил'/ а 0'гов ду4 +ио ј' ув', 2а-'0'н то) -в'тло*ћу
2в'2д' ,оја ниј' 4т'ла да и2и>' и2 -вој' тајн'5 Њ'гов' очи +ил' -у 2а-'0'н' то)
)одро) .лан'то) ,оја -' н'гд' ,у.ала у )ору -вог -о.-тв'ног -ија0а/ +'2+рино/ ,ао
)лада 'на у тала-и)а ,ој' ни,о н' види и ни,о н' вр'+а5 Али ј' он ч',ао да -' та
2в'2да .о.н' на ј'дну одр'>'ну тач,у у -в')иру/ ,ао на -т'.'ни3' -вог .р'-тола5
Та,о ј' .ро*ао 3'о ивот тог чов',а 2а(у+('ног у 2в'2ду5
Али он ј' у)ро -р'ћан ј'р ј' 3'о ивот ив'о у -в'тло-ти 2в'2д' ,оја ј' +ила
л'.*а и в'ћа н'го -в' друг' 2в'2д'; 2ато *то ј' -в'тлила а ниј' ни .о-тојала5
Њ'на -в'тло-т ј' +ила толи,а да тај чов', ни,ад у ивоту ниј' 2нао ни 2а
)рачну *у)у ни 2а та)ну -та2у5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4JC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@=?MА
Cиро,и) .ут') ,оји т' в'ч'ри и2 града во>а*' у .о('/ и*ла ј' *ар'на
го)ила .рат'ћи ј'дног чов',а ,ој'га ,рвни3и тр'+а да о+'-'5 Ни,о ниј' 2нао ј' ли
о-у>'ни, +ио 2ли,ова3 или )уч'ни,5 "о)ила ј' и*ла радо-но 2ато *то -у )ноги 4т'ли
да догра+' до3ниј' .о ,о)адић ,оно.3а ,оји) ј' 2адав('н ,рива3/ ј'р ,ау да та,ав
,о)адић доно-и други)а -р'ћу5
В'ч'р0' *'в' -у/ +''ћи .р'д го)ило)/ ди2ал' -' у -врдлу над ито)/ и ,ао
-јајн' и3' .рола2или -у 0ини гла-ови ,ро2 ва2ду4 .ун .ур.урн' .ра*ин' и агора5
Ј'дни -у 4т'ли ,оно.а3 да +и и) о2дравио +ол'-ни,/ други да +и и)али 4л'+а/
тр'ћи да )у -тада н' -атр' .о)ор/ а ч'тврти да )у -' врат' ла>' ,ој' ј' .о-лао на )ор'5
Тај дан -ви -у и*ли у .о(' ,ао на ,лад'на3 -р'ћ'5
Кад ј' .ор'д дру)а и2да4нуо о+'*'ни,/ го)ила ј' гра+ила 2а ,оно.а3/ )анито/
,ао *то -' .р')рли од '>и гра+' 2а ,а. вод'5 Ј'дно д'војч'/ ,ој' ј' +ило 2а(у+('но/
.олу,рвави) ру,а)а 2гра+и ,о)адић ,оно.3а и .рити*т' га на у-н'5 На очи јој
удари*' -у2' радо-ти и у-4ић'0а5
Кад -' враћа4у у град/ +ио ј' в'ћ .ао )ра,5 !о,в' у .о(у +ил' -у .ун' 2в'2да и
а+а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4JE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА . Б.;У
) тој 2')(и -луио ј' Св'*т'ни, Сун3а/ ј'р ј' ту народ в'ровао да -в'
до+ро и л'.ота дола2' од -в'тло-ти5 Али ј' ту н'+о +ило та)но ,ао ча>/ а )ор' -иво ,ао
.'.'о5
Али у ,ра('в-тву ,ој' ј' +ило од)а4 до т' 2')('/ н'+о ј' +ило -јајно/ и )ор' ј'
+ило в'-'ло/ а народ ј' о+оавао 2)ију5
Пр',о р',' ,оја ј' д'лила ов' дв' 2')(' ра2говара4у два чов',а;
6 Ми иви)о у )ра,у а о+оава)о Сун3' ,ој' н'ћ' да на- огр'ј'5 Ви ивит' у
2')(и ,оја ј' -ва на -ун3у/ и гд' 2ру -ви .лодови/ и гд' -у 'н' л'.'/ а о+оават'
@)ију5 Пун' -у 2)ија -в' ва*' трав'/ и вод'/ и 2идови ва*и4 ,ућа/ и он' ва- .ој'до*'5
7оан-тва -у 2ла и -вир'.а5 =ајд' да и4 о+ори)о и да траи)о друга5
Али чу*' ово о-тали (уди и2 два ,ра('в-тва/ и .ојури*' на о+алу/ и у+и*' ова
два +унтовни,а5
А ни-у 2нали да -у ова два чов',а +или в'ли,и ,ао два +оан-тва; ј'р -у +или
ј'дини ,оји -у у -во) н'-.о,ој-тву на2р'ли дола2а, новог 7ога5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4JF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D=У;.0:
8ад -' ,ро2 4у,у ноћног .ланин-,ог в'тра чуло да н',о и .о тр'ћи .ут
2а,у3а на врата/ до)аћин -' ди' да види ,о ј'5 $ -тра*ној ноћи чуло -' ,а,о лају
ли-и3'5
%ов', ,оји ј' +ио и2гу+ио .ут у .о)рчини/ и -,лонио -' овд' од 2ла вр')'на/ н'
.р'.о2на у до)аћину чов',а ,оји )у ј' н',ада у,рао 'ну и .-'то5 А до)аћин ј' о.'т
вид'о у -тран3а -а)о 0'гову т'*,у тор+у ,оја ј' и2гл'дала .уна нов3а5
Пр',оноћ/ дигну -' до)аћин и 0'гова 'на/ 2адан' .утни,а и у2)у )у тор+у5
Ни 'на ниј' .о2нала -вог н',ада0'г )уа5 Али ј' .-'то .о2нало -вог
н',ада0'г друга5 Оно )у ј' дуго ли2ало -то.'/ и урлало над 0и) - .и*та0') и -а
-у2а)а5
Ј'р 'на и)а ин-тин,ат -.ола а н' ин-тин,ат .ријат'(-тва5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4JI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА . Q?):
D'но ј' -р3' .уно о9и3ира ,ао ,ула у Да)а-,у/ и тргова3а ,ао .ија3а
у 7агдаду/ и лани4 арти-та ,ао лу,а у Да)а-,у5
Њ'ни ј' (у+авни3и .о-и.ају )ири-и)а и2 Ја9'/ и ,ит' .'рј') и2 7ру-'/ и
в'*ају јој >'рдан' и2 Са)ар'/ и 2аливају ј' вино) -а Ки.ра5 На но,т' ру,а и нога )'ћу
јој ру)'ни +а,а) и2 Ангор'5
А она ј' н',ад +ила ,ра(и3а у ј'дној 2')(и - ону -трану .'-,а5 Кад -у ј'
.рот'рали/ н'-р'ћа ј' дов'ла у овај град гд' ј' до*ла идући -тотину дана 2а н'чији)
дро)'дари)а5
На .'-,у 3'ли) .ут') ,уд ј' .ро*ла/ о-тал' -у -вуда 0'н' -итн' -то.' налив'н'
-ун3')/ ,ао )ал' ло,в' налив'н' и-то.('ни) -р'+ро)5
Кад ј' у ули3и тог града -р'ла ј'дног -тран3а/ .о2над' у 0')у -вог .рвог
(у+авни,а и2 н'гда*0'г -вог ,ра('в-тва5 Он ј' јо* но-ио на -во) .ал3у 0'н т'*,и
.р-т'н5
Тада -' 2а3'р',а ,ао +лудни3а/ и 2а.ла,а ти4о/ ,ао ,ра(и3а5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4JJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
O?0=?O@8А <?@AА
D'н' -у очи ,ао двој' д'3'/ о+уч'ни у .лаво/ ,оја -' др' 2а ру,у/ и
.'вају .-ала) 3ара Давида5
Њ'н' -у у-н' ,ао дв' р'чи +и+лиј' ,ој' ј' на.и-ао .роро, ,ад -' вратио и2
.у-ти0' у ,ојој ј' ра2говарао - 7ого)5
Њ'н' р'чи -у ти4'/ и ,ад она .очн' да и4 и2говара/ то и2гл'да ,ао .ада0' 2в'2да
на ј'2'ру "'н'2ар'ту5
Њ'н ј' ,ора, +лаг/ и она ид' о+ор'ни4 очију/ )и-л'ћи на -вој 2латни .оја-/ -вој'
.аунов'/ и 4ладну )'-'чину ,оју ј' ј'дно) вид'ла на .ланини Сини-5
Ј'р ј' Е-тира ,ћи .оглави3' и2 )ога .л')'на/ и2 3ар-,' ло2'5
И до, ја -траари) ноћу .р'д 0'ни) *аторо)/ у)ирући од .оуд'/ она -.ава
др'ћи )'>у .р-ти)а два -р'+рна 3в'та ја-)ина5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4JK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@0?NАB
:оћни) .ут')/ +'ли) и .ра*(иви)/ враћао -' -в'та3 и2 града у
.ланину гд' ј' +ила 0'гова ,ол'+а5 С 0и) ј' и*ао -а)о 0'гов )р*ави )агара3 ,оји
ниј' ј'о ни*та 3'о дан до, ј' -в'та3 говорио уч'ћи (уд' )ило-ти и -тра4у од 7ога/ а н'
до+ив*и ни -B) ни од ,ога ни .арч' 4л'+а5
Ду4 -в'тит'('в +ио ј' и-.у0'н в'ли,и) и-тина)а/ и он ниј' о-'ћао да .о-рћ' од
глади5 7ли2у ј'дног ра-,р*ћа вид' ,а,о -' от,ид' - н'+а ј'дна 2в'2да/ -и>' - .ланин'
и .р'>' р',у/ и .рич',а га на ра-,р*ћу5
Ду*а -в'тит'(а о2ари -' 0'ни) -јај')/ и он +ла'но .руи ру,у ,ојо) ј' 3'о
дан у,а2ивао на 7ога5 @в'2да -и>' на 0'гов длан и о+а-ја 3'лу ноћ5
Св'та3 -' +а3и на 2')(у .р'д ти) 2на,о) - н'+а/ и 2ати) -' ,р'ну 2а 2в'2до)
,оја -' и-ти) .ут') врати у н'+о5
Сутрадан -у га .рола2ни3и на*ли )ртвог ,рај .ута - длано) ,оји ј' јо* +ио
отвор'н5 Пов'ли -у в'-'ло 0'говог )агар3а ,оји -' 3'лу ноћ на.а-ао и -ад радо-но
.отрчао 2а 0и4ово) )агари3о)5 На длан -тар3а о-тавили -у .а(иво ,а)'н да н'
.о-тан' ву,одла, и да н' .о)ори о,олину5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4J6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
G:G?AА
9и2')а и)а тр+у4 ,ао *тит 3ар'в о ,оји -' ра2+ију -ви јури*и
н'.ријат'(а5
7радави3' -у на 0'ни) груди)а ,ао дв' ,ру.н' ,а.и ,рви ра0'н' лави3'5
$ 0'ни) 2'ни3а)а гор' *иро,' ватр' ,ао .оар у ,ој') ј' н'.ријат'( -.рио
-ву на*у 'тву од 8а-а до "а)ар'5
Њ'но т'ло -' .овија од ,(уч'ва ,рви ,ао р',а Атари- ,оја ј' .уна 2)ија5
Али ,ад .од в'ч' .ро>' и-.од 0'ни4 вртова н',о .ур.урно ј'дро и 2ачуј' -' н',а
туна -вирала 6
Она 2а.лач' н'но ,ао ,о*ута ,оју ј' .ро+удио 2рача, )'-'3а у *у)и5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4K5
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@?A?
7н ј' -'јао и .'вао/ и -'јао и .'вао5 Он ј' -'јао 3рно и +'ло -')' -вога
-на5 То.ли .рол'т0и в'трови -у )ири-али/ и +лаг' а.рил-,' ,и*' уливал' -' у 0'гов'
-р'+рн' +ра2д'5 Пу-ти0а ћ' -' .о-л' тога .о,рити 3в'ћ') и ру)'ни) .лодови)а5 Свуд
ћ' +ити ,ла-ј' до .оја-а и *у)' до н'+а5
И он ј' и*ао -в' да(' 2а -ун3') и 2в'2да)а/ и -'јао у .у-то*и и .'вао у ти*ини5
Ниј' -' о-вртао и2а -'+'/ и н' +и ви*' 2нао .ут да -' врати на -вој' ог0и*т'5
Ниј' )и-лио да ли ћ' в'тар одн'ти -')' у р',у/ и јутар0и )ра2 .о+ити )лад'
,ли3'5 Ниј' )и-лио да ли ћ' доћи 3рн' и +'л' .ти3' и .о2о+ати у -јајни) +ра2да)а
3рно и +'ло -')'5 Он ј' и*ао -в' да('/ и -'јао/ и .'вао5
Али ,ад -' 0'гов гла- уга-ио и ру,а )ала,-ала/ и ,ад ј' .о*ао да -' врати от,уд
ј' до*ао/ он -' и2гу+и у )ору -вог ,ла-ја ,оја ј' -а) .о-'јао/ и у .о)рчини *у)а ,ој' ј'
-а) .одигао555 И2)'>у 0'га и 3'лог -в'та -тајала ј' -ад/ ви-о,о до н'+а/ отровна
в'г'та3ија 0'говог -на5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4K7
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@NА=: GА<:@
+ор' ћ' ти говорити о 7'-,рајно-ти/ н'+о о %и-тоти/ а )рачни
ч').р'-и о Ту2и5 6 А ти ћ'* р'ћи )ору и н'+у и ч').р'-и)а; HМоја (у+ав и)а у -'+и и
ва*у +'-,рајно-т/ и ва*у чи-тоту/ и ва*у тугу5 Ј'р 2ато *то ва- ј' )оја ду*а
о+оавала/ она -' -а2дала од оног *то ј' о+оавала5I
@в'2д' ћ' ти говорити о В'чно-ти/ а 2ор' о Св'тло-ти5 6 А ти ћ'* одговорити
2в'2да)а и 2ора)а; HИ2 )ој' (у+ави -' ра>ају )л'чни .ут'ви и н'+'-,а ,ола/ и )ирна
-вита0а на .ланини5 Ј'р ва*а в'чно-т и ва*а -в'тло-т ни-у друго н'го атри+ути
(у+ави5I
В'ч'р0и -утони говорић' ти о С)рти/ а ти*ин' о @а+ораву5 6 А ти ћ'*
одговорити -утони)а и ти*ина)а; HИ)а н'*то *то н' у)ир' 2а (уд-,о -р3'/ а то ј'
н'ра-удна али н'над)а*на в'ра у н'р'ално и н')огућно5 И и)а н'*то *то -тоји
и2над -уд+ин' чов',а/ а то ј' Cу+ав ,оја ј'/ ,ао и С)рт/ ув', -л'.а )оћ .рирод'/ а н'
3и( чов'чј' -р'ћ' или н'-р'ћ'5I
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4K4
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА X=:@NУ
?и ћ'* о-тати -а)а3 на ј'2'ру на ,ој') -и .ро.ов'дао у+оги) ри+ари)а
да ј' -р'ћа у -ироти0и а -.а- у (у+ави5 Н'-таћ' 4ри*ћана на 2')(и5 Твој' -' и)' н'ћ'
ви*' и2говарати .о 3р,ва)а нити ћ' т' ,о 2а *то )олити5 Од и-то,а до 2а.ада .'ваћ'
4орови ново) -ину н'+'-,о) ,оји ћ' дон'ти другу и-тину 2а друг' (уд'5
Али ти ћ'* о-тати и ,ад 4ри*ћани +уду н'-тали -а 2')('5 И ,ад и2ра-т' тр0'
на .ут'ви)а -ви4 твоји4 )уч'ни,а/ ти ћ'* ј'дини ив'ти/ .лаво,о-и и (у.,и
)ладићу/ ј'р -и .рви у,а2ивао на .ут'в' -р3а ,ао на .ут'в' +ој'5
О-таћ'*/ али вид'в*и да ј' 'ван>'(' +ило н'дово(но5 Ј'р ниј' 7ог 2а (уд' у
.о-тигнутој и-тини н'го у в'чито) тра'0у5 Т'+' ћ' -ви на.у-тити ј'р -и в'ровао да
-и га на*ао5 7ог ј' -тра*ан -а)о у -лут0и и н'и2)'ран -а)о у оч',ива0у5
И ,ад т' -' -ви (уди +уду одр',ли/ и ,ада т' јо* ј'дно) +уду -ви и-)'јали/
о-таћ' јо* .'-ни3и да ти -' див'5 И в'чита Магдал'на +ри-аћ' и да(' -воји) ,о-а)а
твој' ,рвав' ног'5 Ј'р ћ' о-тати у .а)'ти -а)о оно *то ј' о-тало у (уд-,о) -р3у5
Ти -и -војо) и-тино) -а)о ограничио н'*то *то ј' н'огранич'но1 и говорио
*то ј' н'и2р'3иво5 Али -и -воји) рана)а .о,а2ао оно *то ј' +оан-,о у чов',у5 и 2ато/
иа,о ни-и от,рио 7ога/ ти -и га .о-в'дочио5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4KC
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А =А@8=LMУ
8о0ани, ј' .р'јурио )о-тов' на води/ *у)' у .о)рчини/ и .ровалиј' у
.ланини5 Јурио ј' да јави -во) граду да ид' н'.ријат'( да га 2а.али5
На ј'дно) в'ч'р0') ра-,р*ћу/ н'дал',о од града/ 2адрала ј' у)орног .утни,а
ј'дна )лада 'на и дала )у вод' да -' на.иј'5 Она -' у-4ити л'.ото) чов',а/ +а3и
2латни .оја- у траву/ и/ о.иј'на/ .руи ру,' .р')а 0')у5
Пров'ли -у ту ноћ у *у)и/ гд' ј' .утни, нај2ад 2а-.ао ду+о,и) -но) .ор'д
)лад' 'н' ,оја ј' +дила5 Она ј' до+ро чула ,ада 2атут0а н'гд' 2')(а .р',о ,ој' ј'
.р'трчала н'.ријат'(-,а ,о0и3а у .рав3у града5
И ч',ала ј' 'на равноду*но да -' .ојави .оар 0и4овог града и о-в'тли *у)у/
да +и .ро+удила -вог драгог и .о,а2ала )у на груди)а -вој' гривн' ,ој' ниј' у )ра,у
вид'о/ и -вој' очи 2'л'н' ,ао дв' ,у.ин' у ,оји)а -' л'гу 2)иј'5
Ж'на н' види +оан-тво ,ад и2)'>у +оан-тва и 0' -тан' чов',5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4KE
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4KF
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D.DАNА8
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4KI
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4KJ
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0=БА@
:о-и/ -р.-,а р',о/ ,рв на*и4 -инова/
Ј'р ,рвав' р',' -вуд -у на*' )'>'1
Мач'ви у+иј3а -ви -у и-тог ,ова 6
Сад но-и уну,' ,уд но-а*' .р'>'5
При)и ,рв н'јачи у -в'тл' ти .'н'/
Сто .ута ј' 2а т' и .р' у)ирала;
Да ј' н' .олочу .оган' 4иј'н'/
Да н' )'тну у 0у отрова и ,ала5
На*' -у .о+'д' и 2а-тав' на*'
Твој в'ли,и 2ав'т гордо-ти и +'-а 6
Ј'дин' у т'+и *то -' огл'да*'/
И ј'дин' овд' дигл' до н'+'-а5
7'*' тада -лавна а -ад -и и -в'та/
П'вај -ва ,рвава ,ро2 0ив' и луг'5
На*а 2в'2да -лав' -ад и да(' 3в'та;
Пр' -вачији -у0и н'г ичиј' -луг'5
Но-и )ора ,рви да и4 н' .о,раду/
Но-и/ р',о -р.-,а/ ,рв н'вини4 ртви;
Радо-н' .о+'д' 4'роји на) даду/
Али -тра*ну .равду и2војују )ртви5
ef5 о,то+ар ghig5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
ej5 о,то+ра ghigL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4KK
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
A.H:N0А
>о)илуј/ Св')оћни/ н'вин' *то гину/
Т'+и -у .ру'н' 0ин' чи-т' ру,';
@а Твоју -у они .али в'личину/
На Твој 2на, .рин'ли -в' -у2' и )у,'5
Сва,а +'*' 2а Т' рана ,оја ти*та/
А -ва,а р'ч '4о Твога -тра*ног -лова;
И -ада Ти ,личу -а)о - гу+или*та/
И -ад -у на) гро+(а в'ћа од градова5
7лаго-лови/ 7лаги/ он' *то -у .али
Под но ,риво,л'т3а у .одној' ,р-та/
Ни в'ли,и .р'т3и ни-у друго 2нали
Ти) .ут') у -'н3и Твог в'ли,ог .р-та5
7лаго-лови/ До+ри/ 0и4ов траг *то -јаји/
Тру+у )ртви4 ув', .уну Твога да4а5
И на в'чној +ра2ди 0ини4 ,орачаји/
Мач )ртви4 .о2лаћ'н 2лато) твога .ра4а5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
gk5 -'.т')+ра ghieL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
4K6
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А BА=?0 А=А)[?H.0DА)
9а твоју Славу/ -в'тли Dар'/
8то и -ад влада* у на)а/
Који чува)о -лав' -тар'
$ )олитви и на -труна)а:
Али ј' 3рно до+а 2а на-
От,ад ј' ово ,о('но;
Св' ј' на .а2ар .о*ло дана-/
Св' -лав('но и во('но5
@а твоју Славу/ -в'тли Dар'/
Н',а -ва, .'4ар .о.иј' 6
Ј'р -у -.о.ал' .ут' -тар'
@)иј' и (ут' *,ор.иј'555
Куда -у .ро*ли -ви тро9'ји
С вој-,а)а твоји) -)'ли)а/
Сад -тој' -луг' и ла,'ји
Сви - о+ор'ни) ч'ли)а5
@а твоју Славу/ -в'тли Dар'/
Dар' над три)а )ори)а:
@ли р'3и дана- .рич'-т ,вар'1
"у+а ј' у -ви) тори)а555
Над твоји) 3ар-тво) )ра, -' *ири/
В'трови 3рни дувају;
Сад на*у -ав'-т +ран' +ири/
!у.'и +лаго чувају5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
lf5 д'3')+ра ghieL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
465
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Б.@)А
5 ови т'/ Св'тла/ иду да .родаду;
Сви т' во>и вод' од трга до трга:
Са)о на .а2ару твоју 3'ну 2наду/
Твоју -нагу )'р' .о т'р'ту ,врга555
О 2')(о -твор'на 2а -в'тл' )'гдан'/
$в', -и на т'2ги -ра)ни4 тргова3а1
Сви .родају твој' ,ра('в' и +ан'/
Крв твоји4 -инова/ и 2ав'т ота3а5
Дрину/ .ор'д и-т' и +ра2д' и -'тв'/
И2)'>у два .лућа у и-то)' да4у 6
Дв' р'чи и2 и-т' )олитв' и ,л'тв'/
Два ан>'л-,а ,рила у и-то) 2а)а4у555
$в', .ротив +ор3а/ лу.' од .оч'т,а1
$в', у отрову нои и-,увани1
И .ротив 2а-тав' интрига и -.л'т,а1
$в', од тргов3а да т' 4'рој +рани:
Јо* в'2аног вод' -тар3а Вујадина/
П'3ија и "олу+ -ад -у .ра4 и -'на/
П'тра Мр,о0ића .о,рила ј' т)ина;
Св'тла ј' л'г'нда на трг и2н'-'на5
$ Ро)анији ћ' Старина Новач'
И Пив(анин 7ајо у (уто) Дро+0а,у/
@алуд до4ватити 2а 2'л'н' )ач';
Подли ћ' -' .а2ар да -вр*и у )ра,у:
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
467
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
А у тво) -у н'+у -в' )олитв' на*'/
О в'чна .р'д-трао и -лави и .лачу:
%и-та 7оја ,а.(о и2 2ав'тн' ча*'/
Св'то на*' -лово .и-ано на )ачу:
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
gg5 јануара ghilL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
464
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
H:P8: AУP?):B:
3тр'(ају и -ад на -ви) .о(и)а/
Пор'д -ви4 .ута -тој' в'*ала1
Падају +о(и -в' 2а +о(и)а/
С тло) -р.-,и) ,рв -' -р.-,а -)'*ала5
Кро2 ноћ -' р'до) 3р,в' 2аар' 6
Св'3и -у - на)а 2лочин .одн'ли1
Свуд .о .ути)а -л'.и -траар'/
И очи -у и) други одн'ли5
Сви)а -у +'л' ру,' .р'+или/
Да и4 у н'+о н' +и ди2али/
Св'ту р'ч -р.-,у -вуд -у тр'+или/
Као 4иј'н' ,рв -у ли2али5
Свуд -у -а ,р-то) вој-,' 4одил'/
Пратили - 3р,в' 2вучни 2вонови1
И - )олитво) -у во>и водили 6
mZb nZW \Wopq 4уч' долови5
А о-в'тни, ј' ртву .ратио:
@а )уч'ни,о) иду 4'роји:
Пут н'вини4 ј' 7ог .о2латио;
Са)о -' гро+(' )ртви4 .р'+роји555
ghil5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
gl5 -'.т')+ра ghilL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А .БАH: )?=?N0?
:а *,ртој овој груди и -увој .одини/
"д' ра-т' -а)о тр0' и -т'на ра.ава/
Н')а ни )рав да до>' у гладној години/
Овд' и (ута 2)ија од глади -,а.ава5
На о+али -' овој у ,л'тви гр3ало/
И -в' )олитв' ни,л' у -у2и .атни,а1
Али ти/ -в'та р',о/ ту +'*' 2р3ало
Сва,о)' на*') .лугу и *титу ратни,а5
И -ила2'ћи 4учна -а 3рн' .ланин'/
С.ирала 2ној -а ч'ла и ,рв на -'чиву1
8у)ила .'-)у 3ар-тва и .ричу давнин'1
=ладила ,о-ов-,у рану јо* н'2ал'чиву5
Ти (у+ичи3у .оји* у *у)и -,ровиту5
И ,а.(у ро-' ра>а* у 'дној лати3и5
И -ав ј' -вод н'+'-,и у тво)' ,ориту/
И -ва 2в'2дана ,ола на твојој )ати3и5
А дана- -ва ру)'на од ,рви д'ти0'/
Т'ч'* у )ор' .'-)' и )ит о 3ари)а;
@ај'дно -тр'(а4у овд' (уд' и -в'ти0'/
Траг -у +ри-али овд' нови) и -тари)а5
@')(о најл'.*и) -ун3') ,оја -и 2лаћ'на/
Ни иа, ви*' н')а* од твоји4 -в'тила:
Ново) ,рвни,у -во)' -ада -и .лаћ'на/
Али и 2ав'то) нови) о.'т .о-в'тила5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
На гладној о+али овој ,уда -)о .атили/
И од .рвог -' дана -а +'до) -.ојили/
Нај.р' -у и2роди твоји +лато) т' +латили/
А и2даји3' твој' ,рв(у о+ојили5
Крвав' 2ор' -вићу .о .ра2ни) -'ли)а/
Крваво и2гр'ва -ун3' у див(и) 4ај,а)а/
А јо* ти .р'дач,и4 ,о.(а и)а .о др'ли)а/
О -в'та -тара р',о -лавна у +ај,а)а5
Ти вуч'* -ада овуд -унчан' одор'/
$ -ра)н' врт' .одли4 и ,риво,л'т3и)а1
И ,рв н'вини4 но-и* ,ро2 -тра*н' .родор' 6
А .'ва* на.'в -лав' о на*и) .р'т3и)а5
Ни,ад у )ор' гор,о твој )ла2 н' увир'/
В'ћ ,ао Мл'чни Пути -јаји -а -ун3и)а:
Нити .од н'+о) -тра*ни) ,а. -р3а у)ир'
8то дај' .ов'-т 2')(и и )ит вр4ун3и)а5
ghil5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
eh5 о,то+ра ghilL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?P).O @=Б:O:
Bувај -'/ )ој род'/ -воји4 -тран.ути3а/
Ј'р .ут н'и2в'-ни ув', ј' .ут враји5
Н' +ој -' ја-тр'+а н'го ,у,ави3а/
Н' +ој -' лаова н'го 0ин' лаи5
7ог н',а т' -.а-' твоји4 -.а-ила3а/
На -ва,о)' углу и)а и4 .о ј'дан5
Пр'2ри )удро-т глу.и4 и глу.о-т )удра3а:
Но твог и2дајни,а +ић' ув', 'дан5
Као гро) ћ'* наћи -вога .ута/
И ,ао нит 2латна .ро+ити ,ро2 -т'ну5
@ар 4ра+ро-т .олтрона да ти -нагу -.ута/
И да но 2лочин3а .ро-.' 2ад0у в'ну:
Ко-ов-,и вит'2и .рви .ут -у 2нали
@а вој-,у у+и3а *то ћ' да и4 -р'т';
@а гну-но јуна*тво они4 *то -у ,лали
$ .о-т'(и -тар3а/ у ,ол'в3и д'т'5
@а-таву ид'ј' у ру3и .одла3а:
М'-то )ач *то -в'тли/ ув', но *то .ара:
7ор3а *то -' +лато) )'-то ,о.(') +а3а/
Јуна,а *то .(ач,а и р'3а *то 4ара:
@а-таву у -ра)ни 2лочин 2а)оч'ну1
Сло+оду у -'н3и ту>и4 +ајон'та1
ОтаJ+ину 3'лу у .(ач3и и .л'ну1
$ ,рвавој ру3и гд' ј' .рич'-т -в'та5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46I
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пр'2ри (у+ав .одли4 и +рат-тво у+и3а5
И р'ч в'роло)ни4 и ча-т ,л'в'тни,а:
Но-и/ род' -лавни/ тај )ач +'2 ,ори3а 6
@на)'н ,р-тоно-3а и 7ој'г војни,а:
Да +и *тит А4илов +ио -лав' в'ћ'/
Са) 7ог ='9аи-то- од' 2а ,овача:
И ти/ род' -р.-,и/ 2нај да ни,ад н'ћ'
Но у+и3' -тићи дуину твог )ача5
@нај/ -а)о и2 ,рви 4'роја -' ра>а
@в'2да .утово>а 2а дал',' .ут'555
В'тро) н'+а ид' )уч'нич,а ла>а/
Су2' -у н'вини4 до н'+а дигнут'555
ghil5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
ek5 јуна ghiiL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46J
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
OУ;.@HА0:OА
6 А.рил/ ghig 6
8о-ов-,и 4'роји/ *та )и-лит' 2а на-/
7'2 на*'г Мило*а и ч'-титог 3араA
"д' -у на*' вој-,' и 2а-тав' дана-;
@а +родоло) +'*' дово(на и +ара:
Славни Н')а0ићи/ гд' -у ва*' ,ул'/
С'да) ва*и4 ,ула гро*а и ду,атаA
Ри2ни3' -' ва*' у -итно ра-ул' 6
На твр>ави -ва -у отвор'на врата5
Сви на*и +унари р'до) отровани/
$ ,андилу у('/ .рич'-т у .утиру1
Кро2 на*' +'д')' -ви -у .ути 2нани
На*') и2дајни,у и ту>')у +иру5
Интригу +'-тидну ид'јо) -у 2вали/
А ла .од ид'ал .родавали роду1
7орили -' -тидно в'ли,и и )али/
Ру*'ћи 2а,он' да -.а-у -ло+оду555
На трг -у -ра)от' и2н'ли )'> -ви)а/
Сав'-т гра>анина и .оно- војни,а1
@а-тав' .рода*' +'дни) Ј'вр'ји)а/
Мо*ти -в'ти4 ,ра(а и ,рв Муч'ни,а5
Ј'р ј' ,л'тва ова +оан-,ог .ор',ла/
Против на- ј' .ао -вир'.и )ач - н'+а1
Од 7ој' ј' ру,' рана *то ј' .',ла/
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
46K
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Од 7ој'г ј' т'-та )рва 3рног 4л'+а5
$ твр>ави до-та и2дајни, и ј'дан/
Дово(ан и ,(учић од најтвр>'г града:
Са) Ар4анг'л -ру*и +'д') н'.о+'дан
С ,ог 2а-тава ча-ти .рва ј' *то .ада5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
gi5 јануара ghilL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
466
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Z=А)BУ@8.O
5 на*' .л')' очајно 2'+'
На овој л'д'ној ,и*и;
Ни-у !авали -ви ,од т'+'/
И)а)о и )и -вој Ви*и5
$в', ј' до*ла гора -)'на/
$в', ту> +ир на -траи:
"лу.о-т ј' твр>а од -ви4 В'рд'на/
А В'рд'н -ла+ији од лаи555
М'-то 4'роја/ тргов3и 9ра2'
"ро),иј' од -ви4 2вона1
Жандари .о-'ли Uо*ов' -та2'/
И ров' -ви4 +ата(она5
Сад )ар-'('2а .р'дводи -то.'/
И - Марн' у+ојн' тру+'/
r'лату до, -' до .а0а .о.'
"д' главу Uран3у-,ој ру+'5
И )и -)о луч на другој -трани/
Пр'д-траа и )ач .рава 6
И у на- .одли адво,ат +рани
8то .р'>' +ра0а*' -лава:
И )и и)а)о т' !авал'/
И)а)о и твој' Ви*' 6
И +ру,' ,ој' н' +и -.рал'
Ни,а,в' 7ој' ,и*'5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C55
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
gs5 јануара ghilL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C57
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@АN:=А
9на)о ва- до+ро/ .ро9ит'ри/
И ва- .о вр4у и ва- дол' 6
$в', н'в'рн' -ва,ој в'ри/
$в', - .р'2р'0') 2а -в' +ол'5
@на)о ва- до+ро .ро9ит'р'5
И д'3у ни*чи4/ о "о-.од'1
@а -ва,и .ол'т - .уно )'р'/
$ -ва,о вино - )ало вод'5
@а -ва,у -в'тло-т ви -т' -л'.и/
Са)о у т)ини .рогл'дат'1
Од -в'га -у ва) дуи J'.и/
Тачни -т' -ви у 3рн' -ат'5
Своји4 р'*'0а и ид'ја/
Своји4 нач'ла и)ат' и ви 6
Кад год -' н',о) ру*и -тр'ја/
И га-и -в'ћа гд' ,о иви5
Св' -' ,у.уј' и -в' .рода5
$в', -т' тачни 2а .а2ар';
Кад ј' на тргу и ча-т рода/
И трију)9 нов и -лав' -тар'5
Крај ло,в' ,рви )уч'ни,а/
И ту и)ат' -воја )н'0а555
@а ,о).ро)и- ј' ва*а ,ли,а/
И у )ра, 2ад0'г .о,ол'0а555
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C54
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
До, на*' врт' )ори -лана/
Ва- )ирно -ун3' и -ад гр'ј';
Ва)а ј' т'*,о +'2 ,и*о+рана/
А ла,о ва) ј' +'2 ид'ј'5
ghil5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
ej5 -'.т')+ра ghilL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C5C
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).0А 0HАDА
3лавно -' дру*тво о.'т -вр-та/
Јутро- и)а)о нову владу/
И од три .р-та и - .'т .р-та
Краћи4 и дуи4/ то -ви 2наду5
С >ил,о*и)а -у в'л')они/
Сло+оду -ви да +ран' ,о('):
Сви ћ' да +уду у 2лу -лони/
И 2а,он +ран' +'2а,о0')555
Програ) ј' H+рат-,о и2)ир'0'I/
И равно.равно-т у 2лу -ва,о);
7ич нов 2а ново јавно )н'0'/
Стално-т на .уту нао.а,о)5
Дравни +уJ'т +'2 .о,рића5
Савр*'н трију)9 равнот''5
Мини-тар -ва,о) .о2нат ,ића/
8то -а)о 2латна јаја л''5
Од -ад ћ' ићи ,а,о ва(а;
Н')ају 2а*то да и4 ,рив'/
Сви ћ' да у)ру 2а -вог Кра(а5
А -ви 2а нова3 да .оив'5
ghil5
KHА)'ри,ан-,и Ср+о+ранI/
lg5 јула ghiiL
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C5E
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<?@AА
+ој до+ри род'/ -ви -у лагали/
И твој -у види, -ав .о)рачили1
@а -војо) -р'ћо) -а)о трагали/
И -вуда ,рали и -в' тлачили5
И )'-то )л',а/ ,рв -у -и-али/
$ -трада0и)а твоји) дуги)а5
Твој' -у -в'тло и)' +ри-али/
Да н' 2на* ,о -и )'>у други)а5
С у+и3а)а -у 3р,в' -тварали/
И - и2дајни,о) горд' твр>ав'1
$ 2а,л'тви т' -ва,ој варали/
На води дигли )о-т' р>ав':
На 2гари*ту ти др' говор'/
На гу+или*ту .одло .ирују/
На +у0и*ти)а -ад' ловор'555
И )ртв' уч' -ад да )ирују5
Мој до+ри род'/ -ви -у р>ави/
Ва.ај твој н' чују *то тугуј':
И2дајни, и -ад јо* у твр>ави/
С у+и3о) ртва -ада другуј'5
!о)ан ј'/ род'/ )о-т на .ровали/
Свуд -у у .рич'-т отров -тавили555
С лу.'о) -в' -у нов3' ,овали/
С ,риво,л'тни,о) 2ав'т .равили5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C5F
АНТО!О"ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ghil5
ПЕСМЕ # ЈОВАН Д$%И&
C5I

Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Јован Дучић

ПЕСМЕ

„Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српске књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније Microsoft® Није дозвољено комерцијално копирање и дистрибуирање овог издања дела. Носиоци пројекта не преузимају одговорност за могуће грешке. Ово дигитално издање дозвољава уписивање коментара, додавање и брисање делова текста. Носиоци пројекта не одговарају за преправке и дистрибуцију измењених дела. Оригинално издање дела налази се на Веб сајту www.ask.rs. 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->