P. 1
An Thai Group

An Thai Group

|Views: 4|Likes:
Published by Loi Do

More info:

Published by: Loi Do on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

Slide 1.

1

K HO CH TRUY N THÔNG TR C TUY N ANTHAIGROUP

NV

XU T: NETVIETONLINE

Slide 1.2

N I DUNG
M c tiêu chi n l c i t ng m c tiêu Thông i p K ho ch hành ng Th i gian th c hi n Ngân sách

www.netvietonline.com ² web design & internet marketing

Slide 1.3

M C TIÊU CHI N L

C

Nâng cao giá tr th ng hi u Nâng cao kh n ng ti p c n khách hàng T ng c ng kh n ng c nh tranh Truy n t i hình nh, thông tin c a công ty n v i khách hàng T ng m c nh n bi t n công ty thông qua vi c t ng traffic n v i website chính c a công ty
www.netvietonline.com ² web design & internet marketing

4 IT NG KHÁCH HÀNG Các c a hàng chuyên kinh doanh café Siêu th Quán café Công ty môi gi i trong và ngoài n c Ng i tiêu dùng Các công ty s n xu t s n ph m v i ph li u có ính kèm café www.Slide 1.com ² web design & internet marketing .netvietonline.

com ² web design & internet marketing .5 THÔNG I P D dàng l a ch n theo s thích và th hi u c a cá nhân: H ng n ng i dùng cu i dành cho các s n ph m óng gói. Nhà s n xu t và xu t kh u café chuyên nghi p: Th hi n kh n ng cung ng café cho th tr ng v i uy tín v ch t l ng và d ch v khách hàng www.Slide 1.netvietonline.

Slide 1.6 GI I PHÁP XÂY D NG L I WEB ANTHAIGROUP .

Slide 1.netvietonline.7 N I DUNG Hi n tr ng M c tiêu tri n khai l i gi i pháp Gi i pháp tri n khai www.com ² web design & internet marketing .

Slide 1.netvietonline.com ² web design & internet marketing . khó c cho khách hàng www.8 HI N TR NG Ph n trang ch th hi n 1 t p oàn v i các công ty con Ch là 1 nhà s n xu t café Th hi n uy tín c a công ty thông qua cúp vàng c ón nh n N i dung không c c p nh t th ng xuyên Font ch nh .

Slide 1.netvietonline.com ² web design & internet marketing .9 M C TIÊU TRI N KHAI L I Gi I PHÁP n gi n hoá website Th hi n c dòng s n ph m n i b t c a T p oàn Khách hàng d dàng ti p c n các dòng s n ph m c ng nh th c hi n thao tác t hàng tr c tuy n Công b c nh ng s ki n c a công ty Cung c p thông tin giá c s n ph m cho khách hàng b ng tài kho n ng nh p Qu n lý thông tin & Giao d ch v i khách hàng D dàng c p nh t và thêm các thông tin m i www.

10 CAFÉ HOÀ TAN CAFÉ H T RANG ANTHAIGROUP CAFÉ S A 3 IN 1 CAFÉ B T CTY CAFÉ HOÀ TAN AN THÁI CTY TH NG M I AN THÁI CTY SÀI GÒN AN THÁI CTY CNSH AN THÁI QU N LÝ KHÁCH HÀNG C U TRÚC L I WEBSITE .Slide 1.

com ² web design & internet marketing n hàng .Slide 1.netvietonline.11 MENU C A WEBSITE Trang ch Gi i thi u S n ph m n v thành viên S ki n ± Tin t c Café 360 C h i ngh nghi p Ki m tra Th vi n H th ng phân ph i Liên h www.

Slide 1. V i cách th hi n này s giúp cho khách hàng d dàng ti p c n v i t ng s n ph m c ng nh vi c xây d ng th ng hi u t ng s n ph m d dàng h n. Bên c nh ó n u khách hàng mu n xem n v thành viên thì s xem trong menu liên k t. Ngôn ng khách hàng l a ch n nhanh chóng www.com ² web design & internet marketing .12 TRANG CH Xây d ng l i website c a AnThaiGroup v i cách th c th hi n là nh ng dòng s n ph m café c a T p oàn cung c p bao g m: † Cà phê h t rang † Cà phê b t † Cà phê hòa tan † Cà phê s a 3 trong 1.netvietonline.

netvietonline.13 Gi I THI U Gi i thi u thông tin v n i dung sau: † Thông AnThaiGroup v i các i p c a giám c † L ch s hình thành & Phát tri n † T m nhìn & S m nh †S b máy qu n lý † nh h ng phát tri n † Thành tích & Gi i th ng www.com ² web design & internet marketing .Slide 1.

14 S N PH M Th hi n các dòng s n ph m café c a AnThaiGroup: † Cà phê h t rang † Cà phê b t † Cà phê hòa tan † Cà phê s a 3 trong 1. www. Khi th c hi n n hàng s có xác nh n c th . V i m i dòng s n ph m s cho phép khách hàng th c hi n giao d ch qua website. Cho phép khách hàng truy c p xem b ng giá b ng tài kho n c a ng i mua hàng.netvietonline.com ² web design & internet marketing .Slide 1.

15 N V THÀNH VIÊN Danh sách các công ty con c a AnThaiGroup M i công ty con khi truy c p s có 1 microsite cho phép gi i thi u v công ty.netvietonline. l nh v c ho t ng.Slide 1. thông tin liên h c a công ty www.com ² web design & internet marketing .

Slide 1.netvietonline.16 TIN T C ± S Ki N Danh sách tin t c & S ki n chung và c a công ty v i các m c nh : † Th tr ng café † Tin th i s † Tin Doanh nghi p www.com ² web design & internet marketing .

com ² web design & internet marketing .Slide 1.netvietonline.17 CAFÉ 360 Thông tin chung v café nh : † Café & Cu c s ng † Quán café † Ch m sóc & Ch bi n www.

Slide 1.netvietonline.18 C H I NGH NGHI P n Thông tin tuy n d ng c a t p oàn và các v thành viên v i menu nh sau: † Thông tin chung † Tin tuy n d ng †H ng d n n p h s † N p h s tr c tuy n www.com ² web design & internet marketing .

netvietonline. www.Slide 1.19 KI M TRA N HÀNG Sau khi khách hàng ng mua hàng tr c tuy n v i s l ng và n giá thì h th ng s xu t cho khách hàng 1 n hàng khách hàng xác nh n. M i n hàng s có 1 mã s giúp cho khách hàng d dàng theo dõi tình tr ng n hàng s c c p nh t trên h th ng qu n tr thông qua h th ng qu n lý khách hàng.com ² web design & internet marketing .

Slide 1.com ² web design & internet marketing .20 TH † Th VI N vi n hình nh Thông tin v t li u c a công ty nh : † TVC †Ý ki n khách hàng www.netvietonline.

com ² web design & internet marketing .netvietonline.21 H TH NG PHÂN PH I Thông tin v các n v phân ph i cl c theo t nh thành ph Các n v phân ph i s có thông tin liên h khách hàng d dàng ti p c n v i s n ph m c a AnThaiGroup www.Slide 1.

Slide 1.22 LIÊN H Thông tin liên h v i AnThaiGroup Bi u m u liên h v i công ty v i các thông tin nh : †H & tên ng i liên h † a ch † i n tho i † Email † Ch † N i dung liên h . www.com ² web design & internet marketing .netvietonline.«.

Cài t tên mi n. Tìm hi u và phân tích yêu c u 2. hosting và cài t Website.Slide 1. X lý d li u và test 5. Thi t k và l p trình t ng phân h 4. 6.23 TH I GIAN & CHI PHÍ TH I GIAN STT M c 1. H ng d n và t p hu n s d ng T NG C NG (C) Th i gian 5 ngày 20 ngày 25 ngày 10 ngày 1 ngày 2 ngày 63 ngày CHI PHÍ D TÍNH: 2500 USD . Thi t k giao di n(Demo trang Home) 3.

Slide 1.24 GI I PHÁP QU NG BÁ TR C TUY N .

SOCIAL MEDIA MARKETING SEO .

công ty Twitter: a nh ng bài vi t m i nh t.26 SOCIAL MEDIA MARKETING Di n àn † KPIs: 50 di n àn n i b t và post 30 bài/tháng † Forum Seeding: 5 di n àn Facebook † Facebook Ads † Facebook Fanpage Linkedin: Xây d ng và k t n i v i các chuyên gia. s n ph m c a công ty .Slide 1.

.Slide 1.27 SEARCH ENGINE OPTIMZATION Nâng h ng Top 5 Google cho các t khoá liên quan n café cho Th tr ng qu c t và trong n c sau 6 tháng th c hi n.

N m v trí trang nh t khi gõ t vietnam coffee company và 1 s t khác .

29 Google Adwords Hi u qu v m t chi phí nh : † Ch tr phí khi có ng i click chu t † ph cao † Có th ch n v trí.Slide 1. th i gian xu t hi n qu ng cáo Qu ng cáo xu t hi n t i ây .

† T l m email: 3 ± 10%/ l n g i .000 emails/ l n g i. S d ng nh m m c ích xây d ng th ng hi u KPIs: †G i email hàng tu n v i l ng kho ng 20.30 EMAIL MARKETING Ti p c n c v i 1 s l ng l n khách hàng.Slide 1.

Slide 1.31 QU NG CÁO TRÊN B2B. B2C B2B: †M ng: Alibaba và các m ng B2B t i Vi t Nam † KPIs: 3 ± 5 website/ gian hàng B2C: † Các m ng B2C t i các n c h ng n xu t kh u và VN † KPIs n c ngoài: 5 website/gian hàng † KPIs trong n c: 5 website/gian hàng .

222 Website: netvietonline.dt@netvietonline.111 / (08) 625.com .29.LIÊN H T n L i (Mr) Email: loi.com Mobile: 0938 932 946 Tel: (08) 625.29.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->