BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tajuk Pancang tanda Pemeriksaan tapak bina Pengambilan kerja pekerja-pekerja Pematuhan kepada ordinan kerja 1955 Hari dan waktu bekerja Kemungkinan membayar gaji Pegawai penguasa mempunyai akses kepada kerja Perubahan Pengukuran dan penilaian kerja termasuk perubahan Wang kos prima dan wang peruntukan sementara Menanggung rugi kerajaan mengenai kecederaan diri dan kerosakan harta benda

Muka surat 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Insuran terhadap kecederaan diri dan kerosakan harta benda Pembayaran kepada kontraktor dan perakuan interim Perakuan muktamad Penamatan pengambilan kerja kontraktor Timbangtara Gantirugi kerana tak siap Kelambatan dan lanjutan masa Kecacatan selepas siap Pampasan pekerja Akta keselamatan sosial pekerja 1969 Insuran pekerja

15 16 18 20 25 30 31 35 37 39 41

1

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PANCANG TANDA

Pengenalan Pernahkah anda mendengar perkataan Pancang Tanda? Mungkin sebelum ini anda mendengar melihat papan tanda. Pancang tanda adalah sempadan bagi sesuatu kawasan atau tanda aras bagi sesuatu ketinggian.

Pegawai Penguasa hendaklah menentukan apa±apa aras, batu sempadan dan apa±apa titik rujukan lain yang mungkin dikehendaki bagi melaksanakan Kerja, dan hendaklah memberi kepada Kontraktor apa±apa maklumat yang membolehkan Kontraktor memancang tanda Kerja di aras bumi. Kontraktor hendaklah bertanggungjawab atas apa± apa kesilapan yang berbangkit daripada pemancangan tanda yang tidak tepat yang dibuatnya sendiri dan hendaklah dengan sepenuhnya, atas perbelanjaannya sendiri meminda apa±apa kesilapan yang berbangkit daripadanya.
Pancang Tanda

Huraian Fasal 14 : Pancang Tanda

Kontraktor hendaklah mendapat maklumat dari Pegawai Penguasa mengenai aras, batu sempadan sebarang rujukan yang lain bagi membolehkan kerja dapat dilaksanakan tanpa sebarang kesilapan. Sekiranya kesilapan berlaku, disebabkan maklumat tidak tepat, maka Kontraktor adalah bertanggungjawab sepenuhnya diatas perbelanjaan meminda atau perkara yang berbangkit daripadanya.

Masalah Yang Mungkin Berlaku Sekiranya Kontraktor melakukan kesilapan didalam pemancangan tanda

berkemungkinan kawasan tapak bina tersebut akan memasuki kawasan yang bukan hak Kerajaan. Masalah pendakwaan akan ditimbulkan dari pihak yang terbabit. Gantirugi mungkin akan dituntut dan perbelanjaan disebabkan masalah yang berbangkit akan ditanggung oleh kontraktor sepenuhnya.

2

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PEMERIKSAAN TAPAK BINA

Pengenalan Kenapa perlunya pemeriksaan dibuat ditapak bina ? Untuk mengelakkan masalah yang mungkin berlaku dan berisiko tinggi. Contohnya pemendapan tanah boleh mengakibatkan kemalangan jiwa.

Kontraktor hendaklah disifatkan telah memeriksa dan meneliti Tapak Bina dan sekitarnya dan berpuas hati dengan sendirinya sebelum
Pemeriksaan tapak bina

menyerahkan tendernya tentang jenis bumi dan tanah bawah, bentuk dan jenis Tapak Bina, takat dan jenis kerja, bahan dan menyiapkan Kerja, cara±cara perhubungan dengan dan akses ke Tapak Bina, tempat tinggal yang mungkin dikehendakinya dan pada amnya hendaklah mendapatkan baginya sendiri segala maklumat yang perlu tenta risiko, luar ng jangkaan dan segala hal±keadaan yang mempengaruhi dan menjejaskan tendernya. Apa± apa maklumat atau dokumen yang diberikan atau dimajukan oleh Kerajaan kepada barang±barang yang perlu bagi

Kontraktor tidak akan melepaskan Kontraktor daripada obligasinya dibawah pe runtukan± peruntukan Fasal ini. Kerajaan tidak akan memberi waranti bagi maklumat atau dokumen tersebut samada dari segi ketepatan atau kecukupan atau dari segi cara

bagaimana ianya hendak ditafsirkan atau dari apa jua segi lain sekalipun dan Kontra ktor hendaklah menggunakan dan mentafsirkannya atas risikonya sendiri sepenuhnya.

Huraian Fasal 15 : Pemeriksaan Tapak Bina

Sebelum Kontraktor menyerahkan tendernya, Kontraktor terlebih dahulu diminta untuk membuat lawatan ke Tapak Bina. Segala maklumat yang berkaitan dengan

pembinaan yang mana mungkin tidak dapat dijelaskan dalam pelan dan dokumen tawaran diterangkan ditapak bina. Maklumat tersebut adalah mengenai jenis tanah permukaan dan tanah bawah, keadaan tapak bina samada berpaya atau tanah gambut, bahan dan barangbarang yang perlu bagi perlaksanaan kerja, perhubungan dan jalan masuk ke tapak, tempat tinggal yang mungkin dikehendaki, maklumat tentang risiko, perkara luar jangkaan dan hal-hal yang akan mempengaruhi dan menjejaskan tendernya. Pihak kerajaan tidak akan memberi waranti tentang maklumat tersebut yang akan melepaskan Kontraktor dari obligasinya. Segala penafsiran kontraktor ketepatannya adalah diatas risiko kontraktor sepenuhnya. dari segi
3

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Masalah Yang Mungkin Berlaku Pada kebiasaanya lawatan ke Tapak Bina akan membantu Kontraktor untuk

mengetahui keadaan tapak bina dan segala perkara yang timbul boleh boleh dikemukakan. Kontraktor akan dapat menjangkakan perkara±perkara yang berisiko yang mungkin

berlaku. Oleh sebab itu, maklumat yang diberikan hendaklah digunakan bagi mengelak perkara tersebut. Contohnya pemendapan tanah yang boleh mengakibatkan keretakan pada dinding bangunan disebabkan pembinaan pada tapak tanah gambut. Kontraktor akan menanggung sepenuhnya risiko tersebut.

4

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PENGAMBILAN KERJA PEKERJA-PEKERJA Pengenalan Pihak kontraktor memerlukan pekerja untuk melaksanakan kerja-kerja ditapak bina. Dalam menguruskan pekerja ditapakbina kontraktor perlu mematuhi beberapa perkara penting dalam melakukan tugas tersebut. Dalam Fasal 16 akan dibincang secara terperinci perkara ini yang merangkumi sub fasal (a), (b), (c), (d), (e) dan (f). 

Huraian Subfasal (a) Warganegara Malaysia Kontraktor hendaklah mengambil kerja hanya warganegara Malaysia sebagai pekerjapekerja dan sekiranya Kontraktor boleh membuktikan dengan memuaskan hati P.P. bahawa warganegara Malaysia tidak boleh didapati, maka Kontraktor boleh mengambil pekerja-pekerja yang bukan warganegara Malaysia tetapi tertakluk kepada kelulusan Kementrian Buruh.  Huraian subfasal (b) Nisbah pekerja Nisbah pekerja yang hendak diambil oleh Kontraktor hendaklah mencerminkan nisbah perkauman sebagaimana ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa dan nisbah ini boleh diubah hanya dengan persetujuan bertulis dari P.P.  Huraian subfasal(c) Butir-butir mengenai buruh Apabila kerja dimulakan, Kontraktor hendaklah menyenggarakan di Tapak Bina suatu daftar kemaskini yang mengandungi butir-butir mengenai semua pekerja yang diambil kerja olehnya mengikut kehendak-kehendak Ordinan Kerja 1955, Akta Kerja (Sekatan) 1968 dan peraturan-peraturan Keselamatan Dalam Negeri (Pendaftaran Buruh) 1960 atau apa-apa ubahsuaian atau pengkanunan semula undang-undang itu.  Huraian subfasal(d) Sumber buruh Semua pekerja yang diambil bekerja hendaklah diambil dari Daerah di mana kerja itu terletak. Peruntukan ini boleh diubah hanya dengan persetujuan bertulis daripada P.P.  Program Latihan di Tapak Bina Kontraktor hendaklah apabila dikehendaki oleh kerajaan mengambil kerja pelatih-pelatih yang disediakan oleh Jabatan Tenaga Rakyat, Kementrian Buruh bagi tujuan memberi latihan di tapak Bina.
5

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PEMATUHAN KEPADA ORDINAN KERJA 1955,DLL

Pengenalan
Dalam fasal ini diterangkan perhubungan pihak kontraktor dengan sub kontraktor mengenai pekerja. Fasal ini juga perlu dibaca dengan Akta-akta yang lain seperti Akta Kerja (Sekatan) 1968, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan lain-lain.

Huraian fasal 17 Pematuhan Kepada Ordinan Kerja 1955, dll.

Kontraktor Utama, Subkontraktor Dinamakan dan subkontraktornya (termasuk subkontraktor ³buruh sahaja´) hendaklah mematuhi semua kehendak Ordinan Kerja 1955, Akta Kerja (Sekatan) 1968, Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 atau apa-apa ubahsuaian atau pengkanunan berhubung dengan pengambilan kerja pekerja-pekerja. Kontraktor juga tidak berhak terhadap apa-apa tuntutan bagi apa-apa jua kos dan bayaran tambahan berhubung dengan pematuhan syaratsyarat ini.

6

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

HARI DAN WAKTU BEKERJA

Pengenalan
Sekarang marilah kita terus merujuk pada Fasal 18 untuk menentukan hari dan waktu bekerja seperti yang ditakrifkan dalam kontrak.

Huraian Fasal 18 Hari Dan Waktu Kerja Kontraktor hendaklah mematuhi sepenuhnya semua kehendak Ordinan Kerja 1955 dimana kerja tidak boleh dijalankan pada hari rehat mingguan, hari kelepasan yang

diiktirafkan dan diantara pukul enam dan enam pagi esoknya. Kontraktor juga hendaklah menanggung apa-apa jua kos untuk memenuhi kehendak-kehendak itu.

7

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

KEMUNGKIRAN MEMBAYAR GAJI

pengenalan Secara umumnya pihak kontraktor adalah bertanggungjawab untuk pembayaran kepada setiap pekerja yang berkerja dibawahnya. Disebabkan dalam tempoh pembinaan yang melibatkan banyak pihak berkemungkinan ada juga gaji pekerja tidak melalui pihak kontraktor utama sahaja. Di dalam Fasal ini akan dibincangkan kaedah pembayaran yang dibuat melalui kontrak ini.

Huraian Fasal 21: Kemungkiran Membayar Gaji

Sekiranya Kontraktor mungkir untuk membayar apa-pa wang berkenaan dengan gaji yang mana tuntutan telah difailkan di Pejabat Buruh atau pembayaran mengenai Caruman kumpulan Wang Simpanan Pekerja bagi mana ± mana pekerja yang diambil kerja oleh Kontraktor atau subkontaktornya (termasuk ³buruh sahaja´) dan subkontraktor Dinamakan maka setelah P.P. berpuas hati dengan bukti yang diberi kepadanya bayaran tersebut hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah Buruh atau Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dari mana-mana wang yang kena dibayar kepada Kontraktor.

8

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PEGAWAI PENGUASA MEMPUNYAI AKSES KEPADA KERJA, DLL.

Pengenalan Pegawai Penguasa (P.P) adalah seseorang yang paling berkuasa ditapakbina. Dibawah Fasal ini, P.P boleh memasuki tapakbina pada bila-bila masa yang munasabah untuk membuat pemeriksaan terhadap kerja. Kerjasama yang sepenuhnya perlu diberi oleh pihak kontraktor terhadap P.P. atau wakil P.P.

Huraian Fasal 23 : Pegawai Penguasa Mempunyai Akses Kepada Kerja, dll.

Pegawai Penguasa adalah orang berkuasa untuk menyelia dan memberi arahan dalam sesuatu projek dan diberi kuasa atas kerja-kerja di tapak bina, bengkel-bengkel, bahanbahan dan barang-barang yang dipunyai oleh kontraktor, subkontraktor Dinamakan dan pembekal Dinamakan di dalam sesuatu projek. P.P atau wakilnya juga mempunyai kuasa akses atau kebenaran untuk ke tapak bina, untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan kontrak atau ke tempat kerja subkontraktor dinamakan atau pembekal dinamakan yang terlibat dalam kontrak pada setiap masa yang munasabah.

9

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PERUBAHAN

pengenalan Tempoh pembinaan selalu melibatkan masa yang lama dan memerlukan perubahan untuk kesempurnaan pembinaan tersebut. Dalam Fasal ini membolehkan perubahan dilakukan tanpa membatalkan kontrak yang telah ditandatangani. Tetapi perubahan yang berlaku perlu mengikut beberapa prosidur yang telah ditetapkan.

Huraian Fasal 24 subfasal(a) Kuasa memberi arahan dan pengesahan kemudiannya

Semasa kerja dalam pembinaan ianya mungkin diubah atau berubah untuk kesesuaian dengan tapak bina atau kehendak-kehendak piawaian terbaru ataupun untuk menampung kekurangan dalam rekabentuk atau apa-apa perubahan yang diperlukan. Perubahan-perubahan mungkin berpunca daripada arahan yang dikeluarkan oleh P.P. yang diberi kuasa berbuat demikian oleh peruntukan syarat-syarat kontrak. Untuk memastikan keberkesanan pentadbiran kontrak, P.P mewakilkan kuasa untuk mengeluarkan arahan perubahan kerja kepada wakil P.P. Utama atau wakil P.P. pakar.

Semua arahan yang melibatkan perubahan kerja hendaklah diberi secara bertulis samada arahan tersebut dikeluarkan secara lisan terlebih dahulu ataupun tidak. Borang yang digunakan untuk perubahan adalah JKR 203U/82. Jika arahan lisan dikeluarkan ianya mestilah membuat pengesahan bertulis menurut Fasal 5(c).

10

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PENGUKURAN DAN PENILAIAN KERJA TERMASUK PERUBAHAN Untuk membolehkan pembayaran kepada pihak kontraktor terhadap kerja yang telah disiapkan pengukuran perlu dilakukan untuk membolehkan perakuan interim dikeluarkan untuk menentukan jumlah bayaran yang sepatutnya dibayar kepada kontraktor. Dalam kerja yang tersebut penilaian akan dibuat terhadap perubahan samada perlu ditambah atau dikurangkan terhadap Jumlah Harga Kontrak (J.H.K.)

Huraian Fasal 25 subfasal(a) Penilaian Perubahan
Segala perubahan yang dibenarkan atau disahkan oleh P.P. hendaklah diukur dan dinilai. Sebelum penilaian dibuat, P.P. perlu memberi notis atau surat kepada kontraktor mengenai perkara tersebut. Perkara tersebut biasanya dimaklumkan kepada pihak kontraktor atau wakil kontraktor semasa mesyuarat tapak. Satu salinan mengenainya perlu dihantar kepada kontraktor sebelum tarikh perakuan kerja dikeluarkan.Setelah pengukuran atau penilaian perubahan disahkan atau diluluskan oleh P.P. semua kerja perubahan perlu diukur dan dinilai secepat mungkin kecuali jika sifat kerja itu hanya membolehkannya diukur dengan tepat setelah siap dilaksanakan.

Huraian Fasal 25 subfasal(b) Kuantiti yang muktamad
Bagi maksud pengukuran semula kuantiti kerja hendaklah dinyatakan ³sementara atau ´ sekiranya kuantiti muktamad hendaklah dipersetujui terlebih dahulu. Penilaian perubahan hendaklah dibuat mengikut kaedah-kedah berikut: i. Jadual Kadar Harga ± digunakan keatas kerja yang sama jenis dan dilaksanakan dalam keadaan yang sama dengan kerja yang dinyatakan harganya dalam senarai kuantiti dan kadar harga. ii. Persetujuan kadar harga ± satu kadar harga yang telah dipersetujui oleh kedua -dua pihak iaitu P.P. dan kontraktor bagi digunakan dalam kadar harga bagi sesuatu penilaian kerja dimana butiran bagi kerja tersebut tidak sama atau tidak dinyatakan dalam jadual kadar harga atau kadar harga dalam senarai kuantiti. iii. Kadar Harga Dalam Senarai Kuantiti ± digunakan bagi kerja yang ditinggalkan , jika peninggalan itu mengubah dengan besarnya baki butiran kerja yang dijalankan atau dinilai di bawah kaedah (ii) subfasal ini.

11

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Huraian Fasal 25 subfasal(c) Kuantiti sementara
Kuantiti Kerja yang dinyatakan sebagai ³sementara´ dalam Senarai Kuantiti hendaklah dibuat penilaian pengukuran semula. Amaun yang akan dibayar kepada Kontraktor berkenaan dengan kerja tersebut hendaklah ditentukan dengan mengukur semula dan menilai ke atas Kerja apa-apa perubahan yang dibenarkan atau disahkan kemudiannya oleh P.P. secara bertulis dibawah Fasal 24. Penilaian pengukuran semula mengikut kaedah (i) dan (ii) subfasal ini.

Huraian Fasal 25 subfasal(d) Kerja Hari
Kontraktor hendaklah dibenarkan mendapat kerja-hari dengan ditambah 15% termasuk kos bagi menggunakan loji, alat, peranca, penyeliaan dan keuntungan biasa. Ko ntraktor hendaklah mengemukakan baucar, resit dan buku gaji dan bahan yang digunakan kepada P.P. tidak melebihi setelah kerja dijalankan.

Huraian Fasal 25 subfasal(e) Ukuran
Untuk melakukan kerja-kerja pengukuran, terlebih dahulu P.P. akan memberi notis yang munasabah kepada Kontraktor, dan Kontraktor akan hadir atau menghantar seorang ejen yang berkelayakan untuk membantu P.P. Sekiranya Kontraktor tidak hadir atau cuai, pengukuran tetap dilakukan oleh P.P. dan pengukuran tersebut dikira pengukuran yang betul bagi kerja tersebut. Satu salinan senarai ukuran berkenaan akan diberikan kepada Kontraktor.

Huraian Fasal 25 subfasal(f) Penyelarasan Jumlah Harga Kontrak
Bagi penyelarasan, Jumlah Harga Kontrak akan ditambah atau dipotong mengikut mana yang berkenaan.

12

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

WANG KOS PRIMA DAN WANG PERUNTUKAN SEMENTARA

Pengenalan Dalam fasal ini anda akan dijelaskan dua jenis wang peruntukan yang disediakan dalam kontrak binaan untuk memudahkan perjalanan projek pembinaan. Secara umumnya peruntukan ini adalah mengelakan Jumlah Harga Kontrak (J.H.K.) yang telah ditandatangani tidak terlalu berbeza dengan J.H.K yang terakhir sekiranya terdapat perkara-perkara diluar jangkaan berlaku dalam tempoh pembinaan.

Huraian Fasal 30(a) Takrif dan pembayaran Wang Kos Prima. Wang Kos Prima adalah wang yang diperuntukkan bagi kerja atau perkhidmatan yang akan dilaksanakan oleh subkontraktor Dinamakan, atau bagi bahan atau barang yang akan didapatkan daripada Pembekal Dinamakan. Peruntukkan tersebut perlu dipotong untuk pembayaran kepada kontraktor sebagi untung dan /atau caj layanan mengikut kadar atau harga yang mungkin telah diletakkan harga oleh Kontraktor dalam Senarai Kuantiti.

Huraian Fasal 30(b) Takrif dan pembayaran Wang Peruntukkan Sementara Wang Peruntukkan Sementara adalah sejumlah wang yang diperuntukan bagi kerja atau bekalan barang-barang atau bahan yang sama sekali tidak diramal, ditetapkan atau dihuraikan semasa dokumen tender dikeluarkan. Jumlah wang itu boleh dibelanjakan pada bila-bila masa dan sebanyak apa-apa amaun seperti yang diarahkan oleh P.P. Sekiranya tidak digunakan, akan ditolak dari Jumlah harga Kontrak.

Huraian Fasal 30(c) Penukaran Wang Peruntukkan Sementara Wang K.P.
P.P. boleh memutuskan apa-apa kerja yang akan dilaksanakan, atau bahan atau barang yang akan dibekalkan diperuntukkan dibawah Wang Peruntukkan Sementara sebagai butiran Wang Kos Prima.

Huraian Fasal 30(d) Wang Kos Prima yang baginya Kontraktor dibenar mentender.
Kontraktor dibenarkan mentender kerja bagi Wang Kos Prima dan sekiranya disetujuterima, tender tersebut hendaklah termasuk keuntungan dan caj layanan. Peruntukkan keuntungan dan caj layanan dalam subfasal (a) syarat-syarat ini tidak akan digunakan.

13

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

MENANGGUNG RUGI KERAJAAN MENGENAI KECEDERAAN DIRI DAN KEROSAKAN HARTA BENDA

Pengenalan
Pernahkah anda mendengar kemalangan berlaku ditapakbina? Kemalangan mungkin mengakibatkan kecederaan atau kemalangan jiwa. Sekiranya keadaan ini berlaku bagaimanakah untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

Huraian Fasal 32 subfasal (a) Kecederaan kepada diri Kontraktor hendaklah bertanggungjawab keatas apa-apa kerosakan, perbelanjaan, liabiliti, kerugian, tuntutan atau prosiding yang berbangkit disisi common law atau statut berkenaan dengan kecederaan diri atau kematian dalam perlaksanaan kerja ini.

Huraian Fasal 32 subfasal (b) Kerosakan kepada harta Kontraktor hendaklah bertanggungjawab keatas apa-apa kerosakan, perbelanjaan, liabiliti, kerugian, tuntutan atau prosiding yang disebabkan apa-apa jua jenis bencana atau

kerosakan kepada harta tanah atau harta diri (termasuk Kerja dan apa -apa harta Kerajaan yang lain) termasuk pengkhidmat atau ejen Kontraktor atau mana-mana subkontraktor dinamakan atau selainnya dengan syarat disebabkan oleh kecuaian, peninggalan, pecah kontrak atau kemungkiran.

Huraian Fasal 32 subfasal (c) Kecuaian Kerajaan atau P.P. Gantirugi yang diberikan dibawah subfasal (a) dan (b) syarat-syarat ini tidak boleh dikecewakan atau dikurangkan disebabkan oleh kecuaian atau peninggalan dipihak Kerajaan atau P.P. atau wakil P.P.

14

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

INSURAN TERHADAP KECEDERAAN DIRI DAN KEROSAKAN HARTA BENDA

Pengenalan
Pihak kontraktor mesti mengambil Insuran terhadap pekerja-pekerja dan juga terhadap harta benda di tapakbina.Insuran ini biasanya dijelaskan sebelum kerja-kerja pembinaan dilakukan oleh pihak kontraktor. Kontraktor hendaklah mengemukakan resit-resit pembayaran kepada pihak majikan terhadap bayaran yang telah dilakukan.

Huraian Fasal 33 subfasal (a) Mengambil insurans
Sebelum memulakan apa-apa kerja dibawah Kontrak ini, kontraktor hendaklah mengambil dan menyenggarakan (mengawasi dan menyemak) apa -apa insuran yang perlu diambil olehnya. Insuran tersebut turut merangkumi skop kerja yang melibatkan subkontraktor dinamakan atau selainnya. Insuran yang diambil hendaklah melindungi:
y

Kecederaan diri atau kematian yang berbangkit dari atau dalam masa atau disebabkan

oleh perlaksanaan kerja.
y

Bencana atau kerosakan kepada harta tanah atau harta diri yang berbangkit dari atau

dalm melaksanakan kerja.
y

Disebabkan oleh apa-apa kecuaian, pecah kontrak atau kemungkiran di pihak

kontraktor atau mana-mana subkontraktor dinamakan atau selainnya atau mana -mana pengkhidmat atau ejen kontraktor.

Huraian Fasal 33 subfasal (b) Mengemukakan Polisi
Insuran yang diambil menurut subfasal (a) syarat-syarat ini, hendaklah diambil dan disenggara atas nama Kerajaan dan Kontraktor atau subkontraktor dinamakan atau selainnya. Tempoh berkuatkuasa insuran hendaklah merangkumi seluruh tempoh pembinaan termasuk Tempoh Liabiliti Kecacatan. Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P., polisi atau polisipolisi insuran berserta resit premium yang telah dibayar sama ada P.P. meminta ataupun tidak. Ini bertujuan untuk memastikan serta mengesahkan bahawa tempoh lindungan insuran bagi Kerja masih sah(valid) dan mengikut peraturan yang sepatutnya.

Huraian Fasal 33 subfasal(c) Kemungkinan membaharui insurans
Jika sekiranya kontraktor atau mana-mana subkontraktor dinamakan atau selainnya tidak membaharui insuran seperti mana perlu menurut syarta-syarat kontrak, Kerajaan atau P.P. bagi pihak kerajaan boleh membaharui apa-apa insuran dan bayaran akan dipotong dari jumlah wang yang kena dibayar kepada kontraktor sama dengan amaun yang dibayar bagi premium.

15

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PEMBAYARAN KEPADA KONTRAKTOR DAN PERAKUAN INTERIM

Pengenalan Pada amnya fasal ini memperuntukkan pembayaran yang perlu dibuat kepada kontraktor keatas kerja yang dilaksanakan dan keatas barang atau bahan yang telah diserah hantar ke tempat kerja kerana kebanyakkan kerja pembinaan melibatkan jumlah wang yang besar dan memakan masa yang panjang. Pembayaran akan dibuat melalui Perakuan Interim yang dibuat dengan satu borang yang standard Borang JKR 56 (semakan 88) Lampiran 15A.

Sub Fasal (a) Penilaian dibuat selepas kontraktor telah melaksanakan kerja dimana kerja telah mencapai satu nilai yang ditetapkan atau disebut dalam kontrak termasuk bahan atau barang tak pasang yang diserah hantar ke tapak bina sebelum atau pada hari penilaian dibuat. Penilaian pertama akan dibuat setelah kontraktor siap kerja antara 10 % - 15 % daripada nilai seperti mana disebut dalam lampiran syarat kontrak. Selepas keluar Perakuan Interim Pertama, penilaian seterusnya dibuat setiap hari atau kerap mengikut budibicara Pegawai Penguasa tetapi ia tidak bermaksud yang Perakuan interim perlu dikeluarkan pada setiap kali penilaian dibuat.

Sub Fasal (b) Perakuan Interim hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas daripada penilaian padansetiap bulan dibuat dan menyatakan jumlah amaun yang kena dibayar oleh kerajaan kepada kontraktor. Syarat bagi mengeluarkan Perakuan Interim Pertama; a) Nilai bahan dan barang tak pasang ditapak b) Nilai kerja dan bahan oleh kontraktor dinamakan dan pembekal dinamakan c) Pelarasan turun naik harga bahan/barang d) Kerja lebih masa untuk wakil JKR tapak (site agent)

Sub fasal (c) Pembayaran akan dibuat secara berperingkat-peringkat dengan jumlah pembayaran bergantung kepada anggaran nilai kerja sebenar yang telah dilaksanakan. Amaun yang perlu dibayar tertakluk kepada kerja yang telah dilaksanakan dan 90 % daripada nilai bahan dan barang tak pasang yang diserah hantar ke tapakbina semasa pe nilaian dibuat. Ia 16 juga perlu menyatakan nilai-nilai perubahan kerja dan µ overtime¶ (site agent).

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub fasal (d) Kerajaan akan membuat pembayaran kepada kontraktor mengikut amaun yang terdapat dalam Perakuan Interim dalam jangka masa yang terdapat dalam Lampiranlampiran kepada syarat-syarat kontrak ( Jika tidak disebutkan, maka dalam masa 30 hari) selepas Perakuan Interim dikeluarkan. Prosedur asas untuk penilaian interim/penyediaan Perakuan Interim ( prosedur ini tidak dinyatakan dalam fasal tetapi sebagai prosedur yang dijalankan) a) Perlu mendapat persetujuan kedua-dua pihak bagi menetapkan tarikh bagi setiap penilaian yang akan dibuat. Semua pihak yang terlibat perlulsh dimaklumkan. b) Penilaian yang pertama perlulah dibuat mengikut tempoh yang dihadkan dala m lampiran syarat kontrak. Jika tidak dinyatakan, ia perlulah dibuat tidak lewat dari satu bulan selepas tarikh milik tapak bina. Dan penilaian yang seterusnya dibuat sekurang-kurangnya sekali sebulan. c) Kaedah penilaian perlulah dipersetujui oleh kedua-dua pihak iaitu Pegawai Penguasa dan kontraktor. d) Penilaian kerja termasuklah kerja-kerja awalan yang telah siap. e) Penilaian juga termasuk kerja-kerja perubahan. f) Kontraktor hendaklah mengemukakan satu senarai bahan/barang tak pasang yang dilindungi dan hanya mengambil 90% dari nilai bahan/barang tak pasang. g) Penilaian hendaklah dibuat oleh wakil Pegawai Penguasa dan hendaklah disampaikan kepada Pegawai Penguasa dan wakil Pegawai Penguasa Pakar (Jurukur bahan) pada atau selepas penilaian dibuat. h) Pelarasan Jumlah Harga Kontrak (J.H.K) hendaklah dibuat jika terdapat kerjakerja perubahan. i) Pembayaran kepada kontraktor dinamakan/pembekal dinamakan dibuat secara terus dari kerajaan dan hanya perlu dimaklumkan kepada Kontraktor Utama.

17

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PERAKUAN MUKTAMAD

Pengenalan Perakuan Muktamad merupakan satu perakuan yang dikeluarkan oleh kerajaan kepada kontraktor yang menyatakan jumlah baki terakhir yang masih belum dibayar kepada kontraktor.

Sub fasal(a) ± Mengemukan Dokumen Tuntutan Kontraktor mestilah membuat apa-apa tuntutan kepada kerajaan tidak lewat daripada 3 bulan selepas penyiapan kerja yang praktikal. Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor mengemukakan semua butir-butiran maklumat mengenai semua tuntutan yang perlu dibuat secara bertulis.

Sub fasal(b) ± Perakuan Muktamad Pegawai Penguasa hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad dalam tempoh;
y y

3 bulan selepas tamatnya Liabiliti Kecacatan. ATAU 3 bulan selepas dikeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (dimana diambil dari tarikh yang terkemudian)

Sub fasal(c) ± Jumlah Wang Yang Hendak Diperakui Dalam Perakuan Muktamad Jumlah wang yang hendak diperakui dalam perakuan muktamad hendaklah

mengambil kira semua pelarasan jumlah harga kontrak untuk perubahan, tuntutan kontraktor dan lain-lain pelarasan (contohnya disebabkan oleh susut nilai) dan juga bayaran yang telah dibayar kepada kontraktor dan sub kontraktor/pembekal dinamakan dan lain-lain yang berkaitan dengan kontrak.

18

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub fasal(d) ± Syarat-syarat Mengeluarkan Perakuan Muktamad Syarat-syarat untuk mengeluarkan Perakuan Muktamad ini hendaklah dipatuhi oleh Pegawai Penguasa dan syarat-syarat ini ialah:
y

Akuan Statutori/Surat Sumpah melalui Pesuruhjaya Sumpah oleh atau bagi pihak kontraktor. ATAU

y

Surat Perakuan yang ditandatangani oleh atau bagi pihak Ketua Pengarah Buruh. Akuan ini dikeluarkan bertujuan untuk menunjukkan bahawa pekerja yang diambil bekerja oleh kontraktor dan termasuk dengan pekerja sub kontraktor telah menerima upah atau lain-lain bayaran semasa perlaksanaan ini hingga tamat projek.

19

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR

Pengenalan Secara amnya, sesuatu kerja hendaklah berjalan dengan lancar dan tidak boleh

diberhentikan tanpa sebarang sebab yang munasabah walaupun ada lanjutan masa. Apabila terbukti dengan nyata yang kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja atau telah menyatakan keengganannya untuk menyiapkan kerja maka kerja kontraktor perlu ditamatkan. Sebelum perakuan penamatan kerja kontraktor, satu notis niat perlu dikeluarkan kepada kontraktor terlebih dahulu.

Sub fasal (a) Perkara yang menyebabkan Pegawai Penguasa mengambil tindakan: Kes Kemungkiran Jika kontraktor melakukan kemungkiran mengenai mana-mana satu atau lebih daripada perkara berikut:
y

Jika tanpa sebab yang munasabah ia menggantungkan perjalanan seluruh atau mana-mana bahagian kerja sebelum siapnya kerja.

y y

Jika ia gagal meneruskan kerja dengan mengikut aturannya. Jika ia gagal melaksanakan kerja mengikut kontrak dan cuai menunaikan obligasinya.

y

Jika ia mungkir dan berulangkali cuai mematuhi sesuatu notis bertulis dari Pegawai Penguasa untuk mengganti atau menukar apa-apa kerja yang cacat aatau bahan/barang yang tak sesuai.

y

Jika ia tidak mematuhi peruntukkan Fasal 27 (a),(c) dan (d) mengenai sub sewa dan penyerahak.

Notis niat hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu dimana kontraktor diberi tempoh 14 hari untuk meremedikan.Jika masih berterusan barulah notis penamatan di hantar secara pos berdaftar atau serah hantaran yang direkodkan yang menyatakan kemungkiran.

20

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub fasal (b) Kes Kebangkrapan Jika kontraktor melakukan kebangkrapan mengenai:
y y

Melakukan sesuatu perbuatan kebangkrapan. Menjadi tak solven atau membuat penyelesaian dengan pemiutangpemiutangnya dan membuat perkiraan dengan mereka itu.

y

Sebagai satu syarikat yang menghadapi perintah mahkamah (perintah penggulungan)

y

Mempunyai seorang likuidator, penerima atau pengurus sementara bagi urusan atau pengusahaannya yang dilantik dengan wajar atau menyerahkan pemilikan supaya diambil oleh atau bagi pihak pemiutang-pemiutangnya dengan gadaian terapung akan apa-apa harta yang terkandung dalam gadaian terapung atau tertakluk padanya. Pihak kerajaan tidak perlu hantar notis niat tetapi terus sahaja menghantar notis penamatan kerja. Pertimbangan yang perlu diambil kira untuk memutuskan penamatan pengambilan kerja kontraktor:

y

Dimana kontraktor menyebabkan dirinya berterusan tidak berupaya untuk meneruskan dan menyiapkan kerja, perkara mudah yang perlu dilakukan oleh kontraktor ialah menamatkan kerja kontraktor.

y

Dimana kontraktor ingkar atau gagal menunaikan obligasinya terutamanya kontraktor gagal meneruskan kerja dengan tekun, keputusan pengambilan kontraktor harus ditamatkan.

y

Didalam memutuskan samada pengambilan kontraktor perlu ditamatkan pertimbangan dibuat berdasarkan kepentingan majikan, pentadbiran serta implikasinya dari segi social dan politik. Walau bagaimanapin yujuan utamaadalah untuk memastikan kerja tersebut disiapkan dalam masa yang ditetapkan.

Prosedur sebelum kontrak dimansuhkan: Kerajaan memberi amaran sebelum kerja tamat kepada kontraktor atas kemungkiran dalam tempoh 14 hari supaya kontraktor dapat mengambil langkah sewajarnya.

14 hari
21

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Jika tidak ada tindakan atau langkah-langkah positif dari kontraktor, Pegawai Penguasa hantar notis niat untuk tamat kontrak secara pos berdaftar.

14 hari

Jika masih lagi tiada tindakan dari kontraktor, notis penamatan kerja dihantar secara pos berdaftar dan kontrak akan dimansuhkan . Tindakan seterusnya:
y y

Kontraktor baru akan dilantik oleh kerajaan. Penilaian serta kos kerugian dituntut daripada kontraktor lama tidak lewat dari 3 bulan.

y

Kerajaan keluarkan Perakuan Muktamad sebagai kontrak yang ditamatkan pengambilan kerja kontraktor.

y

Sekiranya kontraktor gagal mematuhi tuntutan tersebut walaupun telah diberi peringatan, kerajaan akan mengambil tindakan sewajarnya merujuk kepada penasihat undang-undang Kementrian Kerja Raya.

Sub fasal(c) ± Kesan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

Sub fasal (c)(i) Tindakan segera Pegawai Penguasa:
y y y

Majikan akan mengambil alih tapakbina dengan serta merta. Kontraktor hendaklah memberhentikan aktiviti dengan serta-merta. Kontraktor hendaklah meninggalkan segala bangunan sementara termasuk bahan/barang tak pasang ditapakbina kecuali sekiranya diarahkan secara bertulis daripada Pegawai Penguasa untuk dipindahkan dalam masa tertentu.

y

Memindahkan semua kakitangan dan pekerja dari tapakbina.

22

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub fasal (c)(ii), (iii) & (iv) Tindakan selanjutnya oleh kerajaan:
y y

Kerajaan boleh menyiapkan kerja itu sendiri atau disiapkan oleh orang lain. Kontraktor hendaklah menyerahkan hak atau kuasa kepada kerajaan atau majikan keatas semua urusan perjanjian mengenai pembekalan barang @ bahan @ perlaksanaan kerja @ projek sebagaimana dinyatakan dalam projek.

y

Menyenaraikan dan mengarahkan kontraktor untuk dipindahkan apa-apa perkara yang dinyatakan dalam sub fasal c (iv).

y

Kontraktor hendaklah membayar apa-apa kerosakan @ kerugian kepada kerajaan/majikan jika Pegawai Penguasa telah mengeluarkan satu Perakuan Muktamad mengenai amaun yang kena dibayar selepas kontraktor yang baru dilantik.

y

Menyediakan perkiraan akan kos-kos yang perlu dituntut bagi menyiapkan kerja yang telah ditamatkan.(contohnya Kos panggil semula tawaran)

y

Mengenakan tindakan disiplin kepada kontraktor (contonhya Disenarai hitam kontraktor tersebut).

Sub fasal(c)(v) & (vi) Apabila kontraktor yang baru dilantik kerajaan akan membuat penilaian terhadap kos dan/atau kerosakan dan satu tuntutan akan dibuat kepada kontraktor asal dimana tuntutan akan dibuat tidak lewat daripada 9 bulan daripada tarikh penamatan pengambilan kerjanya yang mana kerajaan akan mengeluarkan satu perakuan yang disebut Perakuan Muktamad sebagai kontrak yang ditamatkan pengambilan kerja kontraktor. Sekiranya kontraktor gagal untuk memenuhi tuntutan tersebut walaupun telah diberi beberapa perinngatan, kerajaan akan mengambil tindakan undang-undang dengan merujuk kepada penasihat undang-undang Kementrian Kerja Raya.

23

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Perkara yang terdapat dalam Perakuan Muktamad: (a) Kos Penyiapan:
y y

Jumlah bayaran interim yang telah dibayar kepada kontraktor asal. Jumlah bayaran yang kena dibayar kepada sub k0ntraktor Dinamakan dan Pembekal Dinamakan dan lain-lain.

y

Jumlah Harga Kontrak (J.H.K) yang baru iaitu bayaran yang kena dibayar kepada kontraktor lain untuk menyiapkan kerja.

y

Jumlah kos kerugian kepada kerajaan akibat projek tidak dapat disiapkan termasuk kos pengawasan ke atas kerja atau projek yang perlu disiapkan dimana kos ini dikira dari tarikh pengambilan kerja kontraktor ditamatkan sehingga Tarikh Siap Kerja oleh kontraktor yang baru.

y

Caj ³On Cost´ akan dikenakan keatas kontraktor asal bagi maksud membayar balik kos pentadbiran yang ditanggung oleh majikan kerana memanggil semula tender. Nilai caj ini biasanya telah dipersetujui (10 % daripada Jumlah Harga Kontrak yang baru atau jumlah kos yang dibayar kepada kontraktor baru atau orang lain yang menyiapkan kerja yang terbengkalai).

(b) Harga Kontrak Asal Terlaras:
y Jumlah Harga Kontrak asal y Nilai Bersih pelarasan Jumlah Harga Kontrak asal. y Potongan gantirugi tertentu dan ditetapkan yang dikenakan terhadap kontrak asal. y Potongan lain yang boleh dikenakan oleh kerajaan dibawah kontrak (contohnya

Memperbaharui insuran iaitu bayaran premium).

24

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

TIMBANGTARA

Pengenalan Timbangtara bolehlah didefinasikan sebagai satu proses penyelesaian masalah atau

pertikaian yang berlaku selepas Pegawai Penguasa tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul yang dibuat diluar mahkamah yang mana dirujuk kepada penimbangtara. Proses timbangtara tidak terhad kepada kes-kes dalam pembinaan sahaja tetapi boleh juga untuk kes-kes yang lain.

Sub fasal (a) Perkara-perkara yang boleh dirujuk kepada Penimbantara:
y y

Perselisihan/pertikaian yang berbangkit dari penafsiran kontrak. Perselisihan/pertikaian yang berbangkit dari apa-apa hal atau perkara dalam apa jua bentuk yang timbul dibawah kontrak.

y

Perselisihan/pertikaian yang berbangkit dari penahanan oleh Pegawai Penguasa sesuatu perakuan yang didakwa oleh kontraktor yang beliau berhak untuk mendapatkannya.

Sub fasal (b) Keputusan Pegawai Penguasa mengenai salah satu pertelingkahan diatas hendaklah mengikat kedua-dua pihak hingga siap kerja. Samada kontraktor berpuashati atau tidak mengenai keputusan Pegawai Penguasa, dia mestilah meneruskan kerja sehingga siap. Setelah siap kerja barulah perkara tersebut boleh dirujuk kepada penimbangtara.

Sub fasal (c) Aturcara bagi merujuk kepada proses timbangtara:
y

Semua pertikaian hendaklah dibawa kepada Pegawai Penguasa terlebih dahulu.

y

Keputusan Pegawai Penguasa mestilah dibuat secara bertulis dalam tempoh 45 hari selepas tarikh notis dari kontraktor. Jika tiada keputusan dari Pegawai Penguasa atau kontraktor tidak berpuashati, kontraktor hendaklah merujuk kes tersebut kepada penimbangtara untuk menyelesaikannya.
25

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Contoh aliran proses Timbangtara:

Tarikh surat Kontraktor 15/5/2001

45 hari untuk P.P membuat keputusan

Tiada keputusan 30/6/2001

Ada keputusan

45 hari

Kontraktor setuju

tak setuju Kontraktor boleh membawa Kes kepada Timbangtara Untuk didaftarkan

Kes selesai 45 hari untuk bincang dengan Pegawai Penguasa

26

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub fasal (d) ± Rujukan kepada timbangtara tidak boleh dimulakan sehingga selepas penyiapan Kerja Rujukan itu, kecuali perselisihan atau pertikaian dibawah Fasal 52 tidak boleh dimulakan, melainkan dengan persetujuan bertulis Kerajaan dan Kontraktor.

Sub fasal (e), (f) & (g) ± Kuasa Penimbangtara, Budibicara Penimbangtara berkenaan kos dan award dan award peimbangtara adalah muktamad

y

Penimbangtara berhak mengkaji atau menyemak perakuan, pendapat, notisnotis, permintaan-permintaan atau keputusan yang telah dibuat.

y

Penimbangtara berhak menentukan semua perkara-perkara yang menjadi pertikaian diserah kepadanya jika dikehendakinya.

y y

Penimbangtara berhak menentukan kos perkhidmatan. Penimbangtara berhak menentukan siapa, kepada siapa dan bagaimana kos perkhidmatan hendak dibayar.

y

Keputusan yang hendak dibuat adalah muktamad dan mengikat kedua-dua pihak.

Sub fasal (h) ± Pelantik Penimbangtara Jika Penimbangtara mati atau tidak sanggup atau tidak berupaya bertindak, kerajaan atau kontraktor , dengan persetujuan bersama melantik orang lain sebagai penimbangtara. Jika Kerajaan dan Kontraktor tidak mencapai persetujuan dalam perlantikan

penimbangtara berkenaan, seorang lain yang dinamakan dalam lampiran syarat syarat ini hendaklah dilantik.

Sub fasal (i) ± Akta Timbangtara 1952 Rujukan yang dibuat adalah rujukan kepada Timbangtara dalam Akta Timbangtara 1952 (sem. 1972)

27

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

BON PERLAKSANAAN

Sub fasal(a), (b), (c) & (d)

Merupakan sejumlah wang tahanan atau wang cagaran yang mana jumlahnya adalah 5 % daripada Jumlah Harga Kontrak. Ia boleh dikemukakan dalam bentuk tunai, deposit bank, gerenti bank atau draf bank @ satu gantian insurans. (Rujuk KPKR 94, Bon Perlaksanaan bentuk dikemukakan adalah dalam bank gerenti sahaja). Bon Perlaksanaan ini mestilah diserahkan kepada kerajaan atas nama Pegawai Penguasa Projek (Kerajaan) dan Kontraktor Dinamakan. Ia merupakan syarat terdahulu sebelum memulakan kerja. Bon perlaksanaan hendaklah ditetapkan sah dan terus sah dan berkuatkuasa bagi sesuatu tempoh sebagaimana yang diperuntukkan dalam Gerenti Bank atau Gerenti Insurans yang diluluskan. Pihak kerajaan akan membuat potongan sekiranya berlaku apaapa perlanggaran kontraktor terhadap obligasinya. Sekiranya tidak, Bon perlaksanaan akan dipulangkan balik kepada kontraktor setelah diberi Perakuan Siap Membaiki Kecacatan bagi seluruh Kerja.

Kepentingan Bon Perlaksanaan Kepada Kontraktor
y

Bagi menjamin kesungguhan kontraktor yang kerja itu akan dibuat dengan sepenuhnya dan sempurna.( sekurang-kurangnya kerja kontraktor mencapai tahap yang paling minima).

y

Sekiranya kontraktor ingin memohon wang pendahuluan, bon perlaksanaan boleh digunakan sebagai jaminan.

28

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Kepentingan Bon Perlaksanaan Kepada Kerajaan Atau Majikan
y y

Bagi menjamin kepentingan majikan dan kerajaan. Jika kontraktor tak dapat membayar kepada subkontraktor, kerajaan boleh membayarnya dengan menggunakan bon perlaksanaan ini.

y

Boleh digunakan apabila kontraktor tak melaksanakan kontrak atau melakukan apa-apa pelanggaran terhadap obligasinya.( pecah kontrak)

y

Sekiranya kos untuk membaiki kecacatan selepas siap melebihi bagi menanggung kerugian bayaran kemajuan yang akhir untuk kontraktor.

y

Sekiranya berlaku penamatan kontrak, kerajaan boleh menggunakan bon perlaksanaan bagi menanggung kerugian dan untuk caj-caj untuk memanggil semula tender.

y

Sekiranya kontraktor terpaksa membayar denda atau gantirugi yang melebihi daripada bayaran kemajuan akhir yang diterimanya.

y

Bon Perlaksanaan akan dipulangkan atau diberi semula kepada kontraktor selepas Perakuan Siap Membaiki kecacatan.

29

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

GANTI RUGI KERANA TAK SIAP

Merupakan satu denda yang dikenakan kepada kontraktor selam tempoh kerja tersebut dalam keadaan begitu dan tak siap. Ianya dikenakan kerana kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja setelah tamat tempoh kontrak atau setelah tamat Tempoh Lanjutan Masa atau sehingga pada tarikh siap yang telah diberikan oleh Pegawai Penguasa yang mana sepatutnya pada pendapat Pegawai Penguasa kerja tersebut telah disiapkan. Maka, kerugian atau gantirugi yang dialami oleh kerajaan akibat daripada kelambatan tersebut adalah ditanggung oleh kontraktor dimana kerugian atau gantirugi ini akan didapatkan semula daripada kontraktor melalui gantirugi tertentu dan gantirugi ditetapkan (Dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat Kontrak)

30

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA

Pengenalan Kelambatan adalah suatu kerja yang dilambatkan atau terlambat yang melebihi tarikh siap yang dinyatakan seperti dalam Dokumen Kontrak manakal Lanjutan masa adalah tempoh masa yang diberi oleh kerajaan kepada kontraktor apabila kerja tidak dapat disiapkan pada tarikh yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak di man sebab-sebab kelambatan itu diluar kawalannya atau diluar jangkaan. Lanjuta masa bertujuan untuk kontraktor menyiapkan projek berkenaan mengikut tempoh masa yang diluluskan oleh kerajaan tanpa dikenakan apa-apa gantirugi atau denda.

Sub Fasal (a) Disebabkan oeh µ Force Majeure¶ (Act of God) iaitu sesuatu perkara yang berlaku diluar jangkaan seperti jerebu, ribut dan lain-lain kejadian diluar jangkaan.

Sub Fasal (b) Keadaan atau keburukan cuaca luar biasa seperti hujan batu, salji, kemarau, banjir kilat, ribut petir dan puting beliung.

Sub Fasal (c) Arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Penguasa yang berbangkit dari pertikaian dengan tuan punya tanah yang berhampiran dengan tapak bina sehingga mengakibatkan projek tergendala dan bukan disebabkan oleh kecuaian kontraktor.

Sub Fasal (d) Sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan kepada kerja-kerja yang disebabkan oleh perkara-perkara diluar jangkaan seperti kebakaran, letupan, tanah runtuh, tangki pecah, radas dan paip pecah, kapaludara dan lain-lain alat udara atau artikel yang gugur dari udara, rusuhan dan kekacauan awam.

Sub Fasal (e) Arahan-arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan bersabit perubahan kerja bercanggah dalam atau antara Dokumen Kontrak.
31

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub Fasal (f) Kontraktor tidak menerima dalam masa yang wajar daripada Pegawai Penguasa arahan-arahan, pelan-pelan, aras-aras yang diperlukan dan sebagainya atau arahan berkenaan dengan penamaan Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

Sub Fasal (g) Kelambatan memberi Milik Tapak (Prosedur pemilikan tapakbina rujuk Fasal 38)

Sub Fasal (h) Kelambatan berpunca daripada penyatuan pekerja-pekerja setempat seperti mogok atau tutup pintu yang melibatkan mana-mana TRED yang diguna khidmat keatas kerja. (TRED ± Persatuan yang diiktiraf oleh Malaysia)

Sub Fasal (i) Kelambatan oleh pihak artisan (pakar), tukang-tukang atau orang lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja-kerja yang tidak menjadi sebahagian dalam kontrak.

Sub Fasal (j) Kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal olehnya untuk mendapatkan apa-apa barang atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja.

32

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub Fasal (k) Kelambatan oleh Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

Perkara-perkara penting sebelum Sijil Lanjutan Masa dikeleuarkan:
o Kontraktor hanya berhak mendapat lanjutan masa sekiranya ia telah sentiasa

berusaha dengan sedaya upayanya untuk mengelakkan kelambatan dan telah membuat apa-apa yang dikehendaki dengan munasabahnya oleh Pegawai Penguasa.
o Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk menyatakan secara bertulis

sebab-sebab kelambatan tersebut kepada Pegawai Penguasa sejurus berlakunya kelambatan.
o Setiap rayuan dan permohonan daripada kontraktor untuk lanjutan masa mestilah

dikaji oleh Pegawai Penguasa dan majikan akan punca-punca berlakunya kelambatan tersebut, dimana hanya kelambatan sebenar sahaja yang perlu dinilaikan semasa mengira tempoh tersebut yang mana ianya akan dinilai berdasarkan program atau perancangan kerja kontraktor dan hubung kait operasi kerja dengan keseluruhan kerja.
o Kelambatan kerja boleh dinilai melalui Carta Kemajuan Kerja dimana jika

kontraktor ketinggalan dari jadual, beliau mesti diarahkan untuk memberi tunjuk sebab mengapa kerjanya terlambat.
o Tempoh bagi sesuatu lanjutan masa, hanya akan ditentukan oleh AJK

kelambatan dan Lanjutan masa.
o Jika Pegawai Penguasa berpuas hati dengan alasan-alasan kelambatan tersebut

maka

lanjutan

masa akan diberikan dengan

menggunakan µPerakuan

Kelambatan¶ dan µPerakuan Lanjutan Masa¶ iaitu Borang JKR 203 T pindaan 4/83. Peraakuan Kelambatan dan Perakuan Lanjutan Masa ini mestilah diserahkan sebelum Tarikh Siap Kerja.

33

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Maklumat-maklumat yang mesti diberikan oleh Pegawai Penguasa semasa menge mukan Perakuan Lanjutan Masa untuk diluluskan:
y y

Butiran-butiran bagaimana tempoh lanjutan masa yang dicadangkan dihitung. Dimana kerajaan bertanggungjawab keatas kelambatan itu, nyatakan samada sebab kelambatan itu telah diatasi dan jika tidak nyatakan langkah-langkah yang sedanga diambil untuk mengatasinya.

y

Dimana kerajaan bertanggungjawab keatas kelambatan, nyatakan samada kontraktor ada atau akan menuntut kerugian dan perbelanjaan tambahan dan jika µYA¶ akan dibuat anggaran. Anggaran ini dibuat oleh Pegawai Penguasa.

y

Satu huraian kemajuan kerja yang telah dicapai oleh kontraktor pada tarikh perakuan hendaklah disediakan dan tentukan baki kerja yang hendak dijalankan.

y

Nyatakan samada kontraktor boleh menyiapkan kerja pada tarikh siap lanjutan yang dicadangkan dan jika tidak, nyatakan tarikh anggarannya.

Setelah perakuan tersebut diluluskan salinan asal hendaklah dihantar kepada kontraktor, satu salinan mengenainya mestilah diedarkan kepada pihak -pihak tertentu seperti mana yang disenaraikan dalam perakuan dan juga ditambah kepada yang berikutnya. 1. 2. P.K.K (Pusat Khidmat Kontraktor). Jurukur bahan yang terlibat dalam pembinaan.

Pegawai-pegawai yang berkuasa mengesahkan Perakuan Lanjutan Masa: 1. 2. 3. 4. 5. Ketua Pengarah Kerjaraya Timbalan Pengarah Kerjaraya. Pengarah Cawangan JKR. Ketua Pengarah Negeri. Ketua Unit Khas.

34

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

KECACATAN SELEPAS SIAP

Subfasal(a) ± Tempoh Liabiliti Kecacatan Tempoh Liabiliti Kecacatan adalah 12 bulan (projek yang melebihi RM50,000.00) seperti yang dinyatakan didalam dokumen kontrak selepas tarikh penyiapan kerja yang praktikal yang diberikan kepada kontraktor oleh Pegawai Penguasa dimana kecacatan, ketidaksempurnaan atau kekurangan atau apap-apa jua kerosakan lain yang mungkin kelihatan dan juga disebabkan oleh bahan atau barang-barang atau mutu hasil kerja hendaklah disempurnakan oleh kontraktor sebaik mungkin.

Subfasal(b) ± Jadual Kecacatan Jika terdapat apa-apa kecacatan atau ketidaksempurnaan yang berlaku, Pegawai Penguasa hendaklah mengemukan Jadual Kecacatan yang akan diserah-hantar kepada kontraktortidak lewat dari empat belas (14) hari selepas tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan. Kontraktor atas kosnya sendiri akan memperbaiki kecacatan atau ketidaksempurnaan dalam masa yang berpatutan tetapi tidak lebih dari tiga(3) bulan selepas penerimaan jadual tersebut. Pegawai Penguasa tidak dibenarkan mengeluarkan apa-apa arahan berhubung dengan kecacatan selepas Jadual Kecacatan dikeluarkan atau selepas 14 hari tamatnya Tempoh Liabiliti Kecacatan mengikut mana yang terkemudian.

Subfasal(c) ± Kemungkiran Kontraktor Jika kontraktor tidak mematuhi subfasal (a) & (b), bahan atau kerja yang terjejas boleh diperbaiki oleh Pegawai Penguasa dengan cara yang patut dan kos yang ditanggung hendaklah dipotong dari baki wang yang akan dibayar kepada kontraktor atau dari Bon Perlaksanaan atau sebagai suatu wang tuntutan tertentu.

Subfasal(d) ± Kuasa-kuasa Tambahan Pegawai Penguasa Jika pada pendapat Pegawai Penguasa tidak mudah untuk kontraktor

memperbaikinya maka kesusutan kerja akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa dan kaedah pembayaran sama seperti dalam subfasal (c).
35

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Subfasal(e) ± Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Apabila pada pendapat Pegawai Penguasa , kontraktor telah memperbaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa kerosakan yang perlu diperbaiki atau Pegawai Penguasa menganggap projek itu telah siap, Pegawai Penguasa mengeluarkan satu perakuan dimana perakuan ini disebut ³ Perakuan Siap Membaiki Kecacatan.´

Tempoh Pembinaan

Tempoh Liabiliti Kecacatan

Jadual Kecacatan

Tempoh Membaiki Kecacatan

Penyiapan kerja Secara Praktikal

(12 bulan)

(14 hari)

(3 Bulan)

Tempoh pembinaan + Tempoh Liabiliti Kecacatan + 14 Hari + Tempoh Membaiki Kecacatan Perakuan Membaiki Kecacatan dikeluarkan

Tempoh Liabiliti Kecacatan merupakan satu jaminan untuk majikan bahawa mutu bahan atau barang dan kerja yang dilaksanakan adalah baik dan mengikut piawai yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Penyiapan Kerja Secara Praktikal ialah apabila kerja itu telah mencapai satu tahap penyiapan dimana ia dapat menemui fungsi pengguna. Walaupun terdapat sedikit kekecutan atau ketidaksempurnaan tetapi tidak mengurangkan keselesaan penggunanya.

36

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

PAMPASAN PEKERJA Pengenalan Pampasan biasanya merupakan sejumlah wang atau kemudahan yang akan diperolehi disebabkan sesuatu perkara berlaku keatas pekerja. Ia bertujuan untuk melindungi semua pekerja kontraktor atau pegawai-pegawai kerajaan dan juga pengkhidmat jika berlaku kemalangan di tapakbina.

Sub Fasal (a) Menanggung rugi Kerajaan Kontraktor hendaklah menanggung segala liability kerajaan dan pegawaipegawainya atau pengkhidmat-pengkhidmat dan berbangkit dari tuntutan-tuntutan dan tiap-tiap pekerja dibawah ordinan Pampasan Pekerja 1952 dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

Sub Fasal (b)(i) Mengambil Insuran Kontraktor hendaklah mengambil suatu polisi atau polisi-polisi insurans atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktor dari syarikat insurans yang diluluskan sebelum

memulakan apa-apa Kerja di bawah kontrak ini. Insurans tersebut mestilah melindungi liability Kontraktor dan pekerja-pekerjanya dan sub kontraktor Dinamakan dan pekerjapekerjanya.

Sub Fasal (b) (ii) Endosmen Endosmen A ± Adalah difahami dan dipersetujui bahawa sekiranya mana-mana pekerja yang dilindungi dibawah insurans, atau mana-mana orang tanggungandibawah Ordinan Pampasan Pekerja yang berkuatkuasa di Malaysia kerana kecederaan diri atau kematian atau penyakit yang didapati semasa bekerja, syarikat hendaklah menanggung rugi terhadap tuntutandan apa-apa kos, caj dan perbelanjaan berkenaan dengannya. Dengan syarat bahawa syarikat adalah berhak menjalankan dan mengawal sendiri semua prosiding berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang dilindungi oleh Endosmen ini. Endosmen B - Adalah difahami dan dipersetujui bahawa tanggung rugi yang diberi untuk melindungi liability disisi undang-undang setakat tuntutan-tuntutan di bawah Ordinan Pampasan Pekerja yang berkuatkuasa di Malaysia sahaja.
37

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub Fasal (c) Kontraktor membayar semua premium dari masa kesemasa pada hari pertama primium itu sepatutnya dibayar bagi seluruh tempoh pembinaan dan di sepanjang Tempoh Liabiliti Kecacatan bagi apa-apa tuntutan yang disebabkan oleh Kontraktor semasa kerja dilakukan olehnya. Menjadi tugas kontraktor premium yang dibayar samada diminta atau tidak. untuk mengemukakan resit-resit, bagi

Sub Fasal (d) Jika kontraktor gagal mematuhi terma-terma Syarat ini, pihak kerajaan boleh: i. menahan sejumlah wang dari apa-apa wang yang kena dibayar kepada kontraktor bagi menjelaskan apa-apa tuntutan pampas an yang dibuat oleh pekerja-pekerja yang sepatutnya ditanggung oleh syarikat insuran jika kontraktor tidak melakukan kemungkiran. ii. Membayar apa-apa premium yang telah genap masanya dibayar dan masih belum dibayar.

Sub Fasal (e) Syarat ini tidak boleh disalah tafsir sebagai mengenepikan atau mengubahsuai hak Kerajaan untuk tidak tanggung rugi oleh kontraktor.

38

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969

Pengenalan Pernahkah anda terbaca mengenai PERKESO ? PERKESO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja adalah bertujuan untuk mengadakan faedah-faedah bagi pekerja sekiranya pekerja mendapat bencana kerja termasuk penyakit kidmat dan peruntukan-peruntukan lain.

Fasal 35 Sub Fasal (a) Pendaftaran dengan PERKESO Akta Keselamatan Pekerja 1969 memperuntukkan perlindungan bagi pekerja-pekerja yang diambil bekerja dalam Kerja dan Kontraktor hendaklah mrndaftarkan pekerjapekerjanyadan mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial(PERKESO) dimana Skim itu dilaksanakan. Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P. Nombor Kod dan Nombor-nombor Keselamatan Sosial semua pekerja di Tapak Bina untuk diperiksa.

Sub Fasal (b) Kontraktor hendaklah membayar semua carum dari semasa kesemasa pada hari pertama carum itu sepatutnya dibayar. Menjadi tugas Kontraktor untuk mengemukakan kepada p.P kad carum atau baucer setem sebagai bukti pembayaran carum itu samada diminta atau tidak.

39

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub Fasal (c) Jika kontraktor melakukan kemungkiran dan perlanggaran dalam mematuhi terma-terma Fasal ini: i. menahan sejumlah wang dari apa-apa wang yang kena dibayar kepada kontraktor bagi menjelaskan apa-apa tuntutan pampasan yang dibuat oleh pekerja-pekerja yang sepatutnya ditanggung oleh Skim PERKESO jika kontraktor tidak melakukan kemungkiran. ii. Membayar apa-apa carum yang telah genap masanya dibayar dan masih belum dibayar dengan memotong apa-apa wang yang akan dibayar kepada Kontraktor.

Fasal 35 Sub Fasal (d) Syarat ini tidak boleh disalah tafsir sebagai mengenepikan atau mengubahsuai hak Kerajaan untuk tidaktanggung rugi oleh kontraktor mengenai semua pampasan,kos dan apajua perbelanjaan lain disebabkan kemungkiran kontraktor.

40

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

INSURAN PEKERJA

Pengenalan Apakah perbezaan Pampasan Pekerja dengan Insuran Pekerja? Pampasan pekerja lebih tertumpu kepada pekerja manakala Insuran Pekerja merupakan Insuran yang merangkumi kerja-kerja @ bahan-bahan @ barang-barang yang berada ditapakbina sehingga siap keseluruhan kerja kontraktor itu sehinggalah Sijil Siap Membaiki Kecacatan dikeluarkan.

Sub Fasal (a)

Kontraktor hendaklah mengambil insurans atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktor terhadap kerugian dan kerosakan oleh sebab kebakaran, petir, letupan, ribut, taufan, banjir,tanah menurun, tangki air pecah atau melimpah, radas atau paip, kapal udara dan alat-alat udara lain atau artikel yang gugur dari kapal udara, rusuhan dan kekacauan awam, semua kerja dan semua bahan yang diletakkan di tempat kerja. Insuran tidak termasuk bangunan sementara, loji, alat dan kelengkapan yang dipunyai atau disewa oleh kontraktor. Jangkamasa Insuran tersebut mestilah sehingga siapnya seluruh kerja , walaupun ada perkiraan bagi siap berbahagian-bahagian atau Pendudukan Separa oleh Kerajaan.

Sub Fasal (b) Syarikat Insuran tersebut mestilah diluluskan oleh Pegawai Penguasa dan menjadi kewajipan kontraktor untuk mengemukakan polisi-polisi dan resit-resit dengan premium yang telah dibayar.

Sub Fasal (c) Kemungkiran membaharui Insuran Sekiranya Kontraktor tidak membaharui Insurans, Kerajaan atau P.P. boleh

membaharui insuran dan membayar premium insurans itu dari mana-mana wang yang sepatutnya kepada kontraktor atau genap masanya kepada kontraktor.

41

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A

Sub Fasal (d)
Jika berlaku kerugian atau kerosakan kepada Kerja tau bahan atau barang-barang tak pasang, kontraktor hendaklah dengan usaha yang wajar memulihkan, mengganti atau

membaikinya,mengalih dan melupuskan apa-apa puin dan terus menjalankan dan menyiapkan kerja itu walaupun penyelesaian Insuran belum lagi disiapkan.Semua bayaran hendaklah melalui Kerajaan dan Kontraktor akan mendapat bayaran secara ansuran. Kontraktor tidak berhak mendapat bayaran selain daripada wang yang diterima di bawah Insurans tersebut.

42

| MUHAMAD SYAZWAN BIN SUTERIS

15DKA10F1118

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful