MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 184/23.111.

2010

5

ACTE ALE

ALE ORGANELOR ADMINISTRATIEI ~

DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMAN lEI INSPECTORATUL STATiN CONSTRUqll DE

N pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirlqlntllor de santler
Avand in vedere dispozltlile Ordonantel Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea lnspectoratului de Stat In Ccnstructll-eLS.C., aprobata cu rnodiflcari prin Legea nr, 707/2001, cu rnodiflcarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructil, cu modiflcarile ulterioare, l?iale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, in temeiul art. 5 pet. 24, 28 ~i 29 si al art. 18 pet. 1, 2lj1i 7 din Regulamentul de organizare 9i functlonare a tnspectoratului de Stat In Constructii -I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009, inspectorul general de stat allnspectoratului de Stat in Constructil emite urmatorul ordin:

o RDI

Art. 1. - Se aproba Procedura de 8utorizare .adirigintilor de santler, prevazuta tn anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniel, Partea I.

Art. 3. - La data lntrarii in vigoare a prezentului ardin, Ordinul inspectorului general de stat allnspectoratului de stattn Constructli nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dlriqintilor de santler, publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu modiflcarile 9i cornpletarile ulterioare, se abroqa,

lnspectorut general de stat allnspectoratului de Stat in Constructii, . Edmund-Petru Veress Bucuresti, 11 martie 2010. Nr. 154:

de autorizare a dirigintilor CAPITOLUL I Seop Art. 1. - Prezenta procedure stabileste cadrul normativ privind autorizarea dirigintilor de santier de catre Inspectoratut de Stat in Constructii J.S.C., denurnlta in continuare procedure, in conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 27211994. ' Art. 2. - Procedura stabileste cerintele privind studiile si experienta profesionala a persoanelor care solicita autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilltatile 9i competentele conferite de autorizare, precum sl rnasurile de sanctionare a nerespectarf acestora. Art. 3. - Autarizarea are drept scop evaluarea experientei _profesionale si a cornpetentetor persoanelor care sollclta obtlnerea autorizatiei in vederea desfa9urarii activitatii de diriginte de santler, Art. 4. Autorizarea nu conduce la transferul de responsabiliteti de la persoanele autorizate la organismul de autorizare 9i nu Ie exonereaza pe acestea de obllqatlile ce Ie revin. CAPITOLULII Do;TIeniul de aplieare Art. 5. - (1) Prevederile prezentei proceduri se aplica pentru autorizarea specialistilor; persoane fizice, cetatenl romani sau cetateni ai altar state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiulul Economic European, in vederea prestarii in Romania a activitatii de diriqentie de santler, in mod independent sau ca

PROCEDURA

de santier

angajat aJ unul operator economic de consultants speclallzat, pe tot parcursul Iucrarllor de constructii, potrivit legit (2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac cetatenli romani l?i cetatsnll attar state membre care au dobandit calitatea de diriginte de _9ahtierin alte state membre - calitate certificata de autorltatlle §ompetente recunoscute in acele state 9i recunoscuta Tn Romania. CAP1TOLULIIl Cadrullegal Art. 6. La baza prevederilor cuprinse in prezenta procedura au stat urmatoarele acte normative: - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modiflcarile ulterioare; Legea Tnvatamantului nr. 84/1995, republicata, cu rnoditicarile si completarile ulterioare; - Regulamentut privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu rnodiflcarile ulterioare; - Regulamentul privind controlul de stat al calltatii in construcfii, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 272/1994; _ - Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotsrarea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind cafitatea in constructii, cu rnodlflcarila ulterioare; - R~gulamentul de receptie a lucrarilor de constructil ~i instalatll aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr, 273/1994, cu rnodiflcarile 9i cornpletarilor ulterioare;

industriale 9i agricole 10 ani podurl. aprobata cu rnodlflcar! prin Legea nr.S.>iagricole InginerJe civila Cai ferate.I. transport interes local tunele. Nr.C. cu obliqatii privind asigurarea verlflcarll executlsl corecte a lucrarilor de constructii. .diriginte de sentier . drumuri 9i poduri Constructii civile. industriale 9i agricole Inginerie civila f. . industriale 3 Inginerie civiJa ~i agricole: 1.1. transport pe cablu interes national Drumuri.>idezvoltars rurala Cons!ruqii civile. industriale 9i agricole Inginerie civila . drumuri sl poduri Cai ferate. lnterventllle in timp sl postutilizarea constructiilor.Regulamentul privind urmarlrea comportarf in exploatare.>iconstructli hidrotehnice Constructii civile. . 7. 49/2009 privind Iibertatea de stabilire a prestatorilor de servicii ~i libertatea de a fumiza servicii in Romania. exec:"" 5 I ' 1 2 Consolidiiri Constructll constructll civile. 2.2.e autorizeaza dirigintii de santier. potrivit legii. drumuri 9i pod uri Arnenajari .eutorizetie . tunele. PARTEA I. (2)' Domeniile care .Hotararea Guvernului nr. - industriale categoria de industriale categoria de lnginerie civil a 5ani civile.. .2.>i agricole lmportanta B Constructii aqricole si i'mportanta A Drumuri.I.stat metnbtu .3.4. 8. drumuri si pod uri Amenajarl . de de Inginerie civila 5 ani 3. precum 9i cerintele obligatorii privind speciallzarea sl experienta profesionala tn domeniul executiei constructillor sunt cuprinse Tntabelul urmator: in Studii Cod domeniu Domeniul/subdomeniul de autorizare Domeniul de studii universltare de Ilcenta Specializarea 4 cone. Experienta profaslonala in dorneniul . CAPITOLULV Cerinta ~i domenii de autorizare Termeni utlllzati prezentei proceduri. industriale ~i agricole Inginerie clvlla Amenajsrl . Constructii civile. Inginerie civila industriale 9i agricole 10 ani 2. . Inspectoratul de Stat in Constructii .I. Tn domeniul autorizat.>iconstructii hidrotehnice Constructli civile.menajari ~i constructii hidrotehnice lmbunatatln funciare 9i dezvoltare rurala 8 ani 3. atesta ca 0 persoana este competsnta sa desfasoare activitatea de diriqentie de santier.>iconstructii hidrotehnice Inginerie sanitara si protectia mediului fmbunatatiri funcia're .2010 .. 1. 3.>i poduri Constructli civile. 2. civile. . aprobat prin Hotararea Guvernului nr. piste aviafie. 184/23. poduri.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. la activitatea IV .(1) Poate solicita autorizarea in calitate de diriginte de santier titularul unei diplome de inginer in una dintre specializarile rnentionate Tn tabelul de la alin. - industriale categoria de Inginerie civila 3 ani 2. prin comisia de autorizare.stat membru al Uniunll Eumpena sau al Spatiului Economic European. care da dreptul titularului de a desfasura activitatea corespunzatoare exercttarli activltatii de diriginte de sanfier in domeniul autorizat. industriale 9i agricole lnginerie civila Cai ferate. Drumuri. aviatie. daca tndspllneste conditla de experlenta profesionala in domeniul executiei constructiilor msntionata tn acelasi tabel. drumuri . pod uri.C.autorizare procedura prin care.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae. cu modificarile ulterioare. aviatle.3. transport interes judetean tunele.. Ordonanta Guvernului nr. piste de avlatle.C. de de Drumuri.JJI. 3. tunele.6 MONITORUL OFIC1ALAL ROMANIEI. poduri. Constructii aqrlcole si importanta C Constructli . pe tot parcursul lucrarilor: procedurala In contextul Art. 63/2001 privind lnflintarea Inspectoratului de Stat in Constructil . .1.S. industriale . 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind caJitatea In constructli. 707/2001. (2).. - industriale categoria de Inginerie civila 5 ani civile. piste pe cablu - de de Inginerie civila 5 ani . piste pe cablu - Inginerie civila Cai ferate. CAPITOLUL Art. Constructii si aqricole lmportanta 0 civile.documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat in Constructii . cu modificarile ulterioare. Inginerie clvila transport Constructli pe cablu: civile. Arnenajari ~i constructii hidrotehnice Cai ferate. 2.persoana fizica angajata de catre investitor sau de catre operatori economici de consultanta speclallzati.S. termenii referitori sunt definiti dupa cum urmeaza: .

industriale ~i agricole Inginerie civila Amenajari ~i constructil hidrotehnice Infrastructu ra transportu rilor metropolitane 8 ani nice categoria de Inginerie clvila Arnenajari ~i constructll hidrotehnice Constructll civile. lnstalatti sanitare.1. tramvai Lucrari Inginerie civila Cai ferate.4.ucrari hidrotehnice lmportanta D 3 ani 5. drurnuri si poduri Inginerie sanitara si mediului 5 ani 8. drumuri ?i poduri Amenajari !?i constructll hidrotehnice Constructil civile. metrou. termoventllatli 5 ani 5 ani 8. Nr. industriale !?i agricole 6.3.1. Lucrarl de imbunata!iri funciare Inginerie civila Construe]! civile.2010 4 7 5 4. drumuri ?i poduri Construcfii civile. industriale 9i agricole Ingineria constructiilor Cal ferate. lnstalatii electrice InstaJatfi pentru constructii Instalatii pentru constructii - pompieri 5 ani 8. C~iiferate. industriale 9i agricole Inginerie civila Constructii cai ferate.2.2. industriale 9i agricole lngineria constructiilor Cai ferate. lnstalatii gaze naturale Retele electrice 5 ani Retele termice ?i sanitare Retele de telecomunicatli 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani . 3 PARTEA I.3. 184/23. 8. Lucrarl hidrotehnice - categoria de importanta C Inginerie clvlla 5 ani 5. 9. 5. drumuri ?i pod uri Arnenajari ~i constructs hidrotehnice Constructii civile. industriale sl agricole Ingineria constructlllor Cai ferate. edilitare gospodarie comunala Constructll ~i de Inginerie civila Inginerie civil a Inginerie urbana si dezvoltare reqionala Irnbunatatirl funciare si dezvoltare rurala Inginerie sanltara ?i protectia mediului funciare si dezvoltare rurala 5 ani Amenajarl !?i construetll hidrotehnice 7. - categoria de Inginerie civile Ingineria instalafiilor 10 ani lnstalatii pentru constructii Amenajari ~i constructli hidrotehnice Constructii civile. 5.111. drumuri ~i poduri Arnenajari sl constructll hidrotehnice l. Lucrarl hidrotehnice irnportanta B Lucrarl hidrotehnice lrnportanta A - categoria de Inginerie civil a 5 ani 5.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.

sa 3. registru gestionat de Inspectoratul de Stat in Constructii . . 9. trebuie sa fie titulare pot solicita autorizarea care. 8 alin.2010 CAPITOLUL Procedura VI (3) La domeniile/subdomeniile solicita autorizarea unei diplome de mentionate profsslonala de autorizare: 2.Retele electrice" art. 14.3.Reqistrul dirigintilor de santier".' in vederea desfasurarf temporare a activitatii de dlriqentle de santier. b)-d). cu prevederile Guvernului privind Regulamentului de importanta a constructiilor.2. pe langa declaratla rnentlonata la alin. . redaotata in limba romans. 2. transport pe cabluinteres da dreptul dirigintelui desfasoare judetean" transport pentru avlatle.1.2 . 9. c) copia cartli de identitate sau dovada cetateniei unuia dintre statele membre.Retele de gaze naturale" pot solicita autorizarea conditillor ernisa de rnentlonate autoritatea la art. b) copla documentului ce atesta dobandlrea calitatli de diriginte de santier In statui de origine. redactate in limba romana sau in traducere in limba romana. d) declaratie pe propria raspundere ca nu Ii este interzis dreptul de practicare a actlvitatii de dirigentie de santier in alte state membre. . de instalator autorizat in domeniul energiei. cu conditia respectarii 91 experienta profesionala solicitat.Lucrarl pentru 0 categorie dirigintelui pentru categoriile (3) Tn domeniul transport de de importanta de lrnportanta 3 . de interes local". dupa caz. privind serviciile pe care Ie va presta. 8. 5. trebuie de reglementare sa fie titulare in gaze cornpetenta ale unei legitimatii Recunoasterea calitatii de diriginte de santler obtlnuta in alt stat membru Art. inclusiv pentru subdomeniile poduri. dirigintele de santier este exceptat de la inscrierea In Registrul dirigintilor de santier.2. in domeniul de autorizare inseris pe documentul care atesta calitatea de diriginte de santier.Drumuri.4.Drurnuri.S.(1) Autorizarea consta in declararea candidatului ca fiind admis tn urma sustinerli de catre acesta a examenului de autorizare.C. pe cablu - dirigintelui subdomeniul transport inclusiv 3. - (1) Un specialist poate fi autorizat.(1) Persoanele msntionate la art.Drurnuri. piste de poduri. (2) in temeiul cererii formulate de solicltantil rnentlonati Ia alin. 9. In unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile la art.1.Art. la cererea sa. de interes judetean" piste da dreptul pentru de aviatle. sa desfasoare poduri. de autorizare pe langa de reglementare gaze in domeniul (2) Lasubdomeniile acele valabile persoanele care. de interes de avlatie. tunele.3 . tunele. Nr.C. (1).isc-web. persoane electrician compstenta (1) La subdomeniile de autorizars conditlllor 8. dosarului la secretariatul comisiei teritoriale .Drurnuri. (2) stabilite pe teritoriul Romanlel vor solicita inscrierea in Registrul dirigintiJor de santier in vederea' desfasurarf activltatil de dirigentie de santier. ale unei legitimatii ernlsa de autoritatea energiei.8 MONITORUL OFICIALAL ROMANIE1. 8. obligatoriu In docurnentatia calitatea sl sunt rnentlonate executie. 9. 4. (4) in cazul In care.5 subinginer in una dintre poate autorlzarll in calitate de diriginte de santier 9i titularul specializarile de cel putin sunt definite in de la alin. industriale autorlzatiei da incluslv superioara hldrotehnice". In vederea Inscrierii. daca are 0 experienta constructlilor in tabelul in domeniul Art. 15.3. privind stabilirea unor de cuprins in anexa nr. 5 alin.C. clvile. 11 S8 constituie l?i i?i desfasoara activitat_ea conform Reqularnentului de organizare si functionare a eomisiilor de autorlzare. 9i documente!e rnentionate la alin. 3.. Art.ro Art.aparat central 9i publicat pe site-ul WINW. . 184/23. 2. prin ordin al inspectorului general de stat. CAPITOLUL VII 10 ani.S. -Autorizarea se face de catre Inspectoratu I de Stat Tn Constructii . acesta va inainta lnspectoratulul de Stat in Constructii LS. in conditiile legii.I..S. PARTEA I. tunele. 3 cu modificarile nr. piste de aviatie. 8. pe teritoriul Rornanlel. pe langa indeplinirea autorizat. iar obtinerea autorizatiel 3. (4) Candldatll studii 9i experienta In dorneniul autorizarea specializarea i care lndeplinesc ·fundamental pentru nl?tiinte in care au elaborat pe baza de autorizare.LS.111. 8. 12. avand obliqatla de a inainta Inspectoratului de Statin Constructii .2. 0 declaratie. 7. 8. domeniu/subdomeniu ~i agricole" dreptul prevazute conditillor privind studiile (2) Tn domeniile de autorizare: ~i 5 . 13.1 .I. teza de doctorat fara a mai L' sustlne exarnen.3 "Instalatii indeplinirea naturale. traduse In limba romans.1.4 . 766/1997 pentru aprobarea in constructli. dirigintele de santier solicitant va depune la lnspectoratul de Stat in Constructil I. sollcitantul prevazut la alin. prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale in constructii.C. autorizatiel pentru subdomeniul de santier pe cablu". obtlnerea de santier sa desfasoare activitati poduri. (2) Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr.2. executiel (2).Drurnurl. (3) se afla la prima apllcatle in Romania.(1) Autorizatia ernisa are valabiJitate nelimttata. 10. (2) care exerclta activitatea de diriqentle de santler cu titlu permanent in unul dintre statele membre pot presta in Romania 9i in mod temporar. 11.C. . tunele. recunoaste documentu! care atesta calitatea de diriginte de santier obtlnut in statui de origine sau de provenlenta 9i i11nscrie in Registrul diriginli10r de santler.2.1. Art. (3) Persoanele rnentlonate la art.3 . 5 alin. poduri.3. 5.1 . piste de aviatle. activitati tunele. (2) lit. piste de aviatie. urmatoarels documente. aprobat .Jnstalatil acele la de rnentlonate valabile electrice" 9i 9. (2).2 . Inspectoratul de Statin Constructil -I. . prevazute la fiecare Art. .Drumurl.C. (3). 3. 9.S. (2) Persoanele autorizate sunt inserise in . 6. condltiile privind nivelul pot de profeslonala domeniul si care detin un titlu de doctor inqlneresti" autorizare depus obtine cu de compatibil pod uri. naturale" 9i 9. 8. 9. pe cablu subdomeniul transport de santier pe cablu - pe cablu piste de interes local". obtlnerea national" activitali 3.1 . (4) Categoriile de lrnportanta ale constructlllor conformitate categoriei la Hotararea regulamente ulterioare. in aceasta situatie. tunele. dupa caz: a) cereree-de inserters in registru. 2 "Constructii a constructlllor inferioare. . transport l?i 3.Comisiile de autorizare prevazute la art.

C. aeesta achlta taxa de autorizare 9i transmite dovada achitarii la inspectoratul teritorial in constructli la care a depus dosarul.La examen particlpa persoanele care au de pus dosarul de autorizare. cornpletari 9i clariflcari. Examenele de autorizare se destasoara conform programului de desfasurare publicat pe site-ul www. . 22. 18 alin. Art.isc-web. solicitantul rnentionat la alin.r. 18. prin intermediul Punctului decontact unic.I.C_ . (2) Tn cazul dosarelor incomplete. (3) cel mal tarzlu cu 7 zile inaintea datei de desfasurare a examenului. contacteaza autoritatile competente din statele membre. Inspectoratul de Stat in Constructii .. Art.111. 21. cel mai tarziu cu 3 zile inaintea datei de desfasurare a examenului: a) reprogramarea sesiune de examene consirucut I.iafisat la sediile inspectoratelor teritoriale in constructli eel mai tarziu cu 14 zile inaintea datei de desfasurare a examenului. (2) ~i (4). partlclparli orqanlzata la examen in urrnatoarea de Inspectoratul de Stat in . (1) Analiza dosarului 91 comunic~rea prlvind domeniul.S_C. potrivit legii. . de la data la care acesta devine functional.• ' Art. iar de catre solicitantul cetatean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat in Constructii .isistemul calitaW in ccnstructli si domeniul tehnic pentru care se sollcita autorizarea.S. inspectoratul teritorial in constructii sau I. inclusiv cornplelarile solicitate. in scris. dupa caz.C. (7) In cazul Tn care este necssara verificarea legalitatii unor Art. (1) ~i (3) va notifica Inspectoratul de Stat tn Constructii .2010 9 In cazul in care intervine 0 modificare In ceea ce priveste documentele depuse in conformitate cu aJin.I. (4) Solicitarile care nu indeplinesc cerintele de participare la examen in vederea autorizarii la niciunul dintre domeniile de autorizare solieitate sau eele pentru care nu s-au depus completarile solicltate in termenul mentlonat la aliri.S. sollcita in seris. 23. .aparat central. PARTEAI.Examenul de autorizare se desfasoara in Iimba rornana si consta intr-o lucrare scrisa sl un interviu. CAPITOLUL IX documente dintre cele mentlonate la alin. si care indeplinesc formalltetlle rnentionate Ia art.C. 19.(1) Dosarul de autorizare se depune de catre solicitantul cetatean roman la inspectoratul teritorial In constructii in a csrui raza locuieste sau 19i desfasoara activitatea. .S. D~§fa~urarea examenului de autorizare Art. (6) Declaratia orice mijloace tntsntioneaza prevazuta ~i se la alin.S. (2) Dosarele de autorizare S8 pot depune prin urrnatoarele mijloace: direct. daca in mod temporar activitatea prin de relnnoleste solicitantul sa exercite dirigentie de santier pe teritoriul Romaniei. 184/23. prin posta sau electronic. cu privire la aceasta modificare.S.. 17.MONITORUL (5) OFICIALAL ROMANIEI. 20.(1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial in constructli la care a depus dosarul. Art. respectiv domeniilefsubdomeniile la care soJicitantul tndepllneste conditllle de participare la examen se face in termen de 10 zile de la data tnreglstrarll dosarului. Termenul de depunere a cornpletarilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data sollcltarii acestora. (2). (1) se pot adresa lnstantei de contencios administrativ competente. (2) se restituie solicitantului cu adresa de inaintare. ! . (1) Decizia de neaceeptare a particlparli la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestata la nivelul condueerii Inspectoratului de Stat in Constructii ...C.ro :. (3) poate fi lnaintata anual. (3) Dupa primirea comunicarii privind domeniile la care solicitantul este acceptat sa sustlna examenul. . Art.I. prin intermediul Sistemului Informatic al Pletel Inteme -1M!. . prin care se evaluea~a cunostlntele referitoare la legislatia :. Nr. in termen de 5 zile de la data Inrsqistrarii dosarului.aparat central. in termen de 5 zile de la data primirii dosaruluL (2) Persoanele nemulturnlte de modul de solutionars a contestatlel prevazute la alln.

scrise sl desenate. nu prornoveaza oficial examenul. !?-i procedurilor a 7. interzicerea certificate 13. de Stat in Constructii 9i valabilitatii 25. Nr. solicltantilor Constructll Art. 16. persoanelor site-uII. privind deflclentals de rnasuri. 32.isc-web. diriginti[or !?-i omeniile d cuprinzand de autorizare. caietelor de sarcini 9i ale reqlernentariior tehnice in vigoare. precum 9i a modului de preluare a conditiilor irnpuse de acestea in proiect. . - care au obtinut I 8. Art.ro CAPITOLULX procese-verbale ascunse etc. efectuarea tehnice verlflcarllor. www.C. 184/23. urmarirea in exercitarea executlel urrnatoarele lucrarllor de constructll. de la examenulla 5. a caietelor de sarcini. a seslzarilor sau ale participantllor activitate constructiei privind neconforrnitatile constatate executiei. 17. 27.": (3) Decizia eomisiei teritoriale cornpstenta. verificarea respectsrf tehnologiilor de execotle. PARTEA1. exlstentei exlstentel de faze determinante.Planulul calitatii" sl a procedurilor/lnstructlunilor pentru constructil. . al Inspectoratului de Stat Tn Bibliografia pe site-ul -I. tuturor avizelor. 28. 30. J (1) Eventualele lucratoare contestatlllor contestatii se pot depune de la data afi?arii oficiale de 3 zile examenului de solutionare teritoriale de autorizare. in vederea dispunerii de catre executant de la constructor investitoare/utilizatoare in domeniul verlficarii Art. Rezultatele se afiseaza la sediul inspectoratului de Tn a la care s-a depus dosarul. Art. inform area operative a investitorul ordin calitativ constatate. 26.C. participarea determinante. asigurarea libere de orice sarcina. Autorizatlile se elibereaza examenului de la data afi9arii rezultatelor de Stat in Constructii sernnatura. interzicerea necalificat. pot reveni cu 0 noua cerere dupa 0 perioada de cel corecta a acestora 15. 20. 23. procedee noi neagrementate tehnic. 29. obliqatli: existentel conditiilqr autorizatiel legale santler au precum 9i in 91 !?-i respectarli a dispozltlllor abilitate.S. (2) Solutionarea inspectorului acestora cu prevederile 12.C. acordurilor. verificarea corelarea verificarea prevszute exlstentei a terenului rezervat pentru a fost acceptat sa participe. proiectelor respectarea reqlementarilor care poate fi accesat la adresa de internet: admisi candidatii ~ de cstre verificatori prograrnului vizei expertului Sunt declarati 1 ~ tehnic atestat.ro taxa de autorizare nejustificat nu se restituie Tn care 4. Drepturile ~i obligatiile titularllor de autorlzatli Art. '. lucrarllor 9i intocmirea actelor de receptle. a tehnologiilor pentru realizarea tuturor pieselor constructlilor.10 b) retragerea urmatoarele MONITORUL cererii de autorizare.isc-web.. pentru constructii de conformitate ori fara general de stat. Art. se face de catre 0 comisie nurnlta prin ordinul dlferita de cea 10 zile Tn maximum a contestatillor. 24. 22. pentru examen va f pusa la dispozltia 6. organele 1.S. termen rezultatelor terltorlala a cornisiei lucratoare de la data examenului. urrnarirea dezafectarli si predarea terenului Iucrarilor de organizare acestuia. 10.C. verificarllor prsvazute in reqlementarile intocmite ca urmare a in faze determinante. receptiei la detinatorului secretariatului 25. la instanta de contencios administrativ care nu au promovat examenul de de prevederile proiectelor. procedee si echipamente urmarirea constructiei In conforrnlt-. verificarea 11.2010 (2) Sumele reprezentand cazuri: abssnteaza a} candidatul b) candidatul Art. concordantei amplasamentului executantului. 18.S. echipamente opera. predarea catre executant organizarea de santler. !?-ipot fi ridicate de titulari. autorizare potrivit legii. aplicarea tehnice. participarea tmoreuna cu proiectantul sl cu executantul la trasarea generafa a constructlei 9i la stabifirea barnelor de reper. preluarea predarea acestora 24. verificarea produselor existentel sl respectarea exlstentei documentelor respectiv produselor dsclaratle . studierea proiectului. utilizarii tehnice pentru lucrarea respective: cu privire la calitatea corespondenta calitatii fara noi). in vederea executarii asiqurarii nlvelulul caJitativ de Iucrarl de catre personal lucrarllor ajunse Tn faze putin 6 lunl. 2. 9i si proiectant sl/sau a rnasurllor dispuse de proiectantlde de construire. teritorlal 7. - calitatil in constructii. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere In transmiterea catre proiectant. de solutlonare de conformitate. Candidatii a contestatlilor poate fi atacata in justitie.. verificarea 9. verificarea -a indeplinirii cu toate documentele de santier terminarea termenele de valabilitate. In termen vizat de Inspectoratul In constructli 3 zile lucratoare Art. activitate presteze Speclalistii autorizati pentru au dreptul Tn domeniul persoane de consultants realizarf de sa desfasoare autorizat 9i sa fizice/juridice specializate corecte a de diriqentie aceasta de santier sau socleta] 19. verificarea ale prolectului: 3.S. verificarea cel putin nota Art. su privire la exlstenta atestatl'si acestora. realizarii de la data depunerii agrement tehnic (pentru produse. preluarea documentelor completarea prevazute dintre prevederile 9i a reperelor autorizatiel de nivelment cartii tehnice de reglementarile cu privire la incadrarea a constructiei legale. 31. 14. proprli prin intermediul la pe de lnvestitorului. contestatiel. I. OFICIALAL ROMANIEI. avand cornponenta de examinare. realizarea parcursul interzicerea produse. a lucrarllor ce devin sl de autorizare.: sustinut examenul de la inspectaratul "Registrul autorizate prevazut in docurnentatla tehnlca 9i In reqlementarile in term en de 30 de ztle de catrs Inspectoratul la care au lista la verificarea I.111. verlflcarii dirigin\ii 21. in acest scop vor depune un nou dosar autorizare 9i dovada achitarii taxei de autorizare. sub teritorial in constructii de santier". cuprinse tn proiecte. acolo unde este cazul. se publica pe 9i semnarea documentelor calitatlva de rsspectlv procese-verbale de recsptle utilizarii www.

1--4 fac parte integranta din prezenta procedure. precum 9i in cazul neasiqurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevszut in prolecte.S. . eopia actului de identitate al titularului autorizatlllor si doua fotogr. CAPITOLUL SuspendareaJAnularea Art. prin ordin. [a care au fost emise. central.C. Inspectorul XI suspendate. Nr. (3) Cererea de preschimbare va fi adresata inspectorului general de stat 9i va fi insotita obligatoriu de copii ale autorizatillor de diriginte de santier al carer titular este solicitantul. (1) pot sollclta preschimbarea acestora. (1) In cazul pierderii autorizatll. participe Titularul unei autorizatll anulate nu are dreptuJ sa In domeniulde i la un nou examen de autorizare autorizare Tn care i-a fast anulata autorizatia. eonducerii Inspectoratului de Stat in Constructii . Art. respectiv dupa data primirii ordinului de anulare a autorizatiei. PARTEA I. urmarirea solutionarii obiectillor cuprinse In anexele la procesul-verbal de recsptie la termlnarea lucrarilor 9i Indeplinirii recornandarllor comisiei de receptie. . in urma constataril uneia dintre situatiile prevazute la art. b) titularul a tncalcat oricare Ii revin Tn (2) Incepand cu data intraril In vigoare a prezentei proceduri. la instanta de contencios de stat. . 44. (2) l1tularii autorlzatlllor anulate trebuie sa depuna autorizatia privind la inspectoratul teritorial in constructli care a tntocmlt referatul de anulare. 42. Dirigintii de santier raspund. 10 ani. in seris. din tabelul prevazut cererii sau de [a data primirii este in valoare de 200 lei !?i se cu exceptia domeniilor 8 ~i 9 se sau clariflcarl necesare. respectiv ~ea desfasura activitatea pentru care au inspectoratele teritoriale in constructli. Art.C. Art. prevazut va tine la art. in termen de 10 zile de la primirea cornunicarf anularea. titularul autorlzatiel adreseaza. se Inalnteaza inspectorului al-lnspectoratulul de Stat in Constructii -1. autorizatlllor de (3) Solution area contestatiei se face de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -I..afii In format 3 x 4 cm.LS. anterior vigoare a prezentei proceduri t~i rnentln valabilitatea expirarea terrnenelor pan§. 4 . este cet prevazut sau deteriorarf in unei conformitate cu prevederile legis[atiei 9i ale reqlementarllor tehnice aferente domeniului de autorizare.S. 0 cererer tnsotita de 0 fotografie 3 x 4 ern. .. 36. CAPITOLUL XII general general de stat al Inspectoratului Stat in Constructli I. in cazul neindeplinirii obllqatillor prevazute la art. -Anularea a) tndspllneste autorizatiel se face in sltuatiile in care: in ultimii condifiile pentru a treia suspendare dintre obliqatiile ce Dlspozitil finale (1) Autorizatlile de diriginte de santier emise de intrarii Tn pana 1a lnspectoratul de Stat ln Constructii . comunicarea de suspendare sau de anulare a termen de 10 zlle de la emiterea ordinului de anulare a acesteia. se poate eJibera un duplicat. (1) Inspectoratul de Stat in Constructii general de Tn vederea I. 47. 41. (3) Emiterea duplicatului se face in termen de maximum 14 zile de la data lnreqistrarll eventualelor cornpletari Art.C .S. pentru care aceasta percepe pe subdomenii.111.S. predarea catre investitor a actelor de receptie 9i a cartii tehnice a constructlel. Decizia poate fi ·atacata _in administrativ cornpetenta raza s-a constatat ArtA3. poate dispune.C. suspend area sau anularea autorizatiei de diriginte de santier pentru neindeplinirea obliqatiilor.C. respectiv anulate are dreptul anulare. Art.C - respectarii de catre aparat central si teritoriale din tara. Art.Propunerile privind suspendarea sau anularea autorlzatiel se fac de catre inspectoratul teritorial in constructii. respsctlva. d) titularul exercita activitatea de dirigentle afara dornenlulul de autorizare 9i a categoriei de irnportanta a constructiei pentru care a fast autorizat. 37.S. copia anuntului privind pierderea autorizatiei. caleta de sarcini. dupa caz. 32 nu sunt limitative. c) tltularul desfasoara activitate de diriqentle de santier In in intervalul de timp Tn care autorizatia este suspendata. 36 9i 37. 34. (4) ModM~1 cererii de preschimbare anexa nr. Suspendarea autorizatlel in cazul lncalcarii orlcareia dintre obliga!iile ce fi revin in conformitate cu prevederile art.I. ~ abaterea. Art. 32 se face pe 0 perioada de la 3 [a 6 luni. Art. Tn termen de 14 zile de la data primirii ordinului. Referatul. Art. 46. (2) Contestarea unei autorizatil de suspend are sau sau de anulare a autorizatiei in aparat de suspendare se poate face de catre titularul cauza.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 36.C. pe perioada de suspend are a autorizatiei. (2) in vederea eliberarli duplicatului unei autorizatll. in baza referatului prin care se rnotiveaza propunerea . (1) Tltularul autorizatiel sa conteste ordinului ordinul I constructii. Obliqatlile prevazute la art. 33.. potrivit legH. Art.S. titularii autortzatlilor mentionate la alin. dirigintele de santier putand participa in calitate de reprezentant al investitorului in toate fazele privind realizarea constructiilor. aparut lntr-un ziar local. 32.C. in Iimitele atributiilor stabilite prin reqlementarlle tehnice in fost autorizati.• prlntr-o comisie nurnita prin ordin a[ inspectorului potrivit legi1. la Inspectoratul de Stat in Constructli -I. conform modelului de" 'Stat in Constructli I.C. 184/23. 8 aJin. 35. decizii.s. sau autorizatla deteriorate. Art. 27. i autorizatlllor suspendate. vizat de conducatorul inspectoratului in constructil.2010 11 26.S. titularului autorizatiei si investitorului [a care este . 38. in reqlementarile tehnice in constructii. dupa efectuarea receptlel finale. . 45. In conditlile art. cu consecinte privind obtinerea cerintelor esentlale ale constructiei. . Urrnarlrea aplicarli si controlu[ prevederilor prezentei proceduri se realizeaza Inspectoratul de Stat In Constructii -I. ~ Taxa de autorizare percepe pe domenii de autorizare. (2). -Anexe[e nr. In baza unui referat inaintat de inspectoratul teritorial in constructil In a carul [ustitle.

..' ••••••• ...... diriginplor de ~ant.. lnstalatii electrice instalatil sanitare ~i termoventilatll national judetean local 08.•.. Cai ferate. _.. 1....... o 9... . cu caracter personal destinate indeplinilii atribuvilor legale privind autorizarea publlcarea Registrului dirigin~ilor de sanliar pe stte-ul www. Anexez la prezenta cerere dosarul compus din: Nr. categoria categoria o 8..ro.. tramvai 5....4. piste de avlatie... Consolldari 02.. lnstalatli aferente (categoriile 02............ II •• nr ..... cu dcmlclllul/reseclnta ~. solicit inscrierea la examenul de autorizare ca de santier' pentru domeniile constructii bifate mai jos: o 1...2.2. retele electrice retele term ice 9i sanitare retele de telecornunicatii retele de gaze naturale retele pentru transportul produselor petroliere o 9. sernnata...... Declar pe propria raspundere sa fie publicate pe site-ullnspectoratului ca suntfnu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon 9i adresa de e-mail) de Stat In Constructil -I.4. Lucrari de tmbunatatiri funciare 8.. Lucrari hidrotehnlce: de lrnportanta de lmportanta D C o 9.S...1. Retele: o 4........... de irnportanta de importanta tunele......1..12 MONITORUL OFlCIALAL ROMANIEI.3. II .3.........1 18 Drocedvra INSPECTORATUL TERITORIAL iN CONSTRUCTII SubsemnatuJlSubsemnata. C~i D): categoria de irnportanta B de lmportanta A edilitare ~i de gospodarie constructiilor cornunala de importanta o 2.. ••• . o 9.. de interventie asupra datelor ~i de dreptul de a nu f supus Pentru exercltarea acestor drepturi VB puteli adresa Inspectoratulul de Stat In construepi Cll 0 cerere sensa.. datata ~.......C.. uriuia dintre statele membre ..2.. prslucreaza datele dvs......C..024/2004 in domeniul dupa caz de pentru axecutlei .1.. o 3...3. dreptul de a va adresa . Drumuri..~ . lnstalatll gaze naturale 09. cablu: poduri. II... de interes o 5.... 8 din procedure Copia diplornel de studii ~i a actului de recunoastere/echivslare Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeste resedlnta in Romania..... file Curriculum vitae (conform modelului aprobarea modelului comun european comun european prevazut de curriculum vitae) condltiilor de Hotararea de experienta Guvernului profesionala nr.111.er ~i co caracter personal ~i unel decizii individuale....I....... 0 0 0 0 Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea constructiilor msntlonate la art.. Data Semnatura Inspecloratul de Stat in Construcfil .2010 ANEXANr.2.....S... 677/2001 pentru protscna persoanelor cu privire la prelucrarea datelor libera circulalie a aeestor date..... eu modificiirile ~i coropletarlle unertoare...5. categoria de Importanta D o 5........ _ _ ....1' .•. ~ II I •• II 1' ••••••••••••••••••••••• 11 11·1····· II _'I (adresa cornpleta) in conformitate "Diriginte cu prevederile procedurii de autorizare a dirlqlntllor de santler..... C B transport pe 02... identificat •••••••••••• . B..isc-web.. o 8.....4..... PARTEAI. Constructll A. _ .. categoria o 6.. •••• ..2. cetatenla: ..... 1' •••••• II... o 9....... Confonn Legii nr...... si a documentelor autorizat sau instalator autorizat in gaze naturale 0 Doua fotografii In format 3 x 4 la numerele .. II 1.1...... ••••• seria .... II ••• II ••• _ ••••••• I •••• I ••••••••••• in . 184/23. cod numeric personal .... de interes o 3.. o 5.... Pot fi contactat e-mail de telefon .3....... metrou............ De asernenea....... categoria categoria o 5.3. industriale ~i agricole: 02.. 07.. cu: II •• I.... va este recunoscut justipei. Nr...1.. de interes o 3. dupa caz Copia leqitlrnatlel valabile de electrician em cetatenla a acesteia pe teritoriul Romaniei... beneficiati de dreplul de acres.•. Constructii civile.... II. categoria de importanta A 3..

j en '" 3 '" E ..j!! >ro ::> ~ ""'<:! s s 6: ~ <: § ~ 1:1.111.. 184/23.2010 13 ~ .: z" "'-' t.....:..!Lr.. Nr. v <::.:: J~ en Ql " i8 ):$ :.) c .._ -.. § ~ ~ -e 'E 'w 0 . «e r.:: " ~ ~ g "t! 0. ~:: . -e 0 ~ ~ 5!! (II 0 .::It.. '" ~ ..13 '" ?i 1ij C\I .<.l:! sa ~ ~ ~ 0[3 55 ~ '" ~ :r.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.. " .:.. !!:"! <I) <I) '" .:.. -E o CI "0 '" 2 o. ~~ '<z ~-~ 208 . . PARTEAI..". .: c ctI « ~ ~ x Il.

datata 9i semnata. nr.LS..~·~·di~i~i~til~. co modificarile 9i completiirile ulterloare. s-a dispus: SUSPENDAREA AU TORIZA TIEl pentru 0 perloada de luni. Inspector general de stat.C. cu caractsr personal destinate lndeplinirii atributillor legale privind autorizarea publlcarea Registrului diriginlilor de santier pe slte-ul www.2010 ANEXANr. Conform Legi! nr. autorizatle: ernlsa la data: . . nr. nr. (Se va mentiona inspectoratul tentorial Tna carul raza I?i desfii?oara aclivitatea titularul autorlzatiel. L.14 MONJTORUL OFICIALAL ROMANJEl. Nr.. 154/2010. PARTEA I. vii este recunoscut justi!iei. prelucreaza datele dvs.C. Atasez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorlzatla/autorizatlile al carei/al carer titular sunt.. ANEXANr. nr. 184/23. 3 fa Drocedura ANTETISC Catre (nu rnele titularului autorlzafiel) Spre 9tiinta (investitorulla care este angajat dirigintele de santler) . . de telefon :." Autorlzatia preschimbata a vel ridica de la Inspectoratul Teritorial in Corrstructii.. va diriginlilor de santler ~i cu caracter personal ~i unei decizii individuale. dreptul de a vii adresa . de interven!!e asupra dalelor ~ide dreptul de a nu fi supus Pentru exercitarea aeestor drepturi pUle\i adresa lnspectoratulul de Stat in Constructil cu a cerere scrisa.·d~·~~~·ti·~·~ general de stat aJ Inspectoratului de Stat in Constructil LS. De asemenea. . ~~~~d~. nr.~·~d·~·. autorizatle: emisa la data: .i adresa/adreseJe de e-mail Declar pe propria raspundere ca suntlnu mention ate sa fie publicate pe site-ullnspectoratului Data Sernnatura Domnului Inspector general de stat allnspectoratului de Stat in Constructli Inspectoratul de Stat In Construqii . autorlzatie: ernisa la data: . 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor Iibera clrculatie a acestor date. . . . .ii~·~~·p· P xi·di~·p·.copie de pe actul de identitate sl doua fotografii in format 3 x 4 cm.. tncepand cu data de .~··d~·~~t~~i~~. lncepand cu data de sau ANULAREA AUTORIZA TIEl : . autorlzatle: ernisa la data: . nr. . din cauza nerespectarii ~i·i~·~~~f~~~it~i~·~~ . Ca urmare a analizarii Referatului nr J: prin care se propune suspendarea sau anuJarea Autorizatlel . va rog sa aprobati preschimbarea autortzatiel/autorizatiilor de diriginte de santier al carei/al carer titular sunt 9i pe care Ie rnentlonez mai jos: nr. 4 la procedurii Domnule Inspector general de stat. sunt de acord ca nurnarul/nurnerele de Stat in Constructii -l.111. CNP . autorizatie: emlsa la data: . lntccmit de Inspectoratul de "Diriginte de santier' nr Teritorial in Constructil . beneffclati de dreptul de acces...lsc-web. . Subsemnatul.) Date de contact: Adresa: Telefon: E-mail: .S..C.ro. autorizatie: ernisa la data: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful