တ႐ုတ္AစုိးရAား ေရကာတာစီ

ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္
ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္

စာAမွ
စာAမွတ
တ္ -္ -၅/၂၀၁၁
/၂၀၁၁ (+၉ဖြ
(+ ၉ဖြဲ႕)ဲ႕)

တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသု
်ားသုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္

စာAမွတ္ ။
ရက္စြဲ

။ ၅/၂၀၁၁ (+ ၉ ဖြဲ႕)
။ ၀၄. ၀၇. ၂၀၁၁

တ႐ုတ္AစုိးရAား ေရကာတာစီ
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္
ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္
တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္
၁။ ယေန႔ AေျခAေနတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္Aတြင္း၌ Uီးသိန္းစိန္Aစုိးရက ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ Aေကာင္
Aထည္ ေဖၚရန္Aတြက္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္Aေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ထုိးစစ္မ်ား
ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ Aသက္AုိးAိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနရသည္ကုိ ကမၻာက
သိျမင္ေနၾကပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံAတြင္းသုိ႔ AလုံးAရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားေၾကာင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ထုိးစစ္မ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးကုိ တကမၻာလုံးထက္ တ႐ုတ္Aစုိးရက ပုိမုိသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။
၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ႀကီးမ်ားသည္ ေျမာက္မွ ေတာင္သုိ႔ စီးဆင္းသည့္ ျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္Aျပင္ ျမန္မာျပည္သူ
တုိ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာေသာ Eရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မီွခုိရပ္တည္ ရွင္သန္ခဲ့ၾက
ရပါသည္။ ယေန႔ တ႐ုတ္Aစုိးရသည္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ Aသက္AုိးAိမ္တို႔ကုိ လုံးဝ ငွဲ႔ကြက္ ေထာက္ထားျခင္း
မရွိဘဲ၊ Uီးသိန္းစိန္Aစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကခ်င္ျပည္နယ္Aတြင္းတြင္ Eရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ ပိတ္ဆုိ႔၍ ေရကာတာ
စီမံကိန္းမ်ားကုိ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနပါသည္။
၃။ ထုိသုိ႔ တ႐ုတ္AစုိးရAေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔က ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ လက္ရွိ Uီးသိန္းစိန္ AစုိးရAပါA၀င္
စစ္Aစုိးရ Aဆက္ဆက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မိမိတုိ႔ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားတခုတည္းကုိသာၾကည့္၍ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ

တ႐ုတ္AစုိးရAား ေရကာတာစီ
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္
ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္
တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္

Page 1

တ႐ုတ္AစုိးရAား ေရကာတာစီ
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္
ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္

စာAမွတ္ - /၂၀၁၁ (+၉ဖြဲ႕)

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္

တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသု
်ားသုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္

Eရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ

မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ

ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ဘဝကုိ

မစာနာရာ

လစ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေနပါသည္။
၄။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္AစုိးရAေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏Aက်ဳိးကုိ ငွ႔က
ဲ ြက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံAတြင္း၌ ဝင္ေရာက္
လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ လုံးဝ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္Aတြက္ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လုံးကုိယ္စား မိမိတုိ႔
Aင္Aားစုမ်ားက တ႐ုတ္AစုိးရAား ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။
၅။ Aိမ္နီးနားခ်င္း ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝကုိ စာနာေသာAားျဖင့္
Uီးသိန္းစိန္ စစ္Aစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားAား ရပ္တန္႔ေပးရန္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံAား လက္နက္ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားAား ရပ္တန္႔ေပးရန္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ Uီးသိန္းစိန္ Aစုိးရဘက္မွ ပူးေပါင္းရပ္တည္ေပးကာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္
ေနမႈမ်ားAား ရပ္တန္႔ေပးရန္၊
တုိ႔Aတြက္ တ႐ုတ္Aစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိေပးၾကပါရန္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကုိလည္း ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ကုိယ္စား မိမိတုိ႔
Aင္Aားစုမ်ားက ေလးေလးနက္နက္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားAပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိငငံ
္ငလ
ံ ုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုAဖြဲ႕ႀကီး
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

ရကၡAလင္းတန္း

ရန္ကုန္တုိင္းAတြင္း ဒီမုိကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား Aင္Aားစု
ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားAဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ရခုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

၂၀၀၇မ်ိ
၂၀၀၇မ်ိဳးဆက္
းဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္မ်ားသမဂၢ

Aေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

တ႐ုတ္AစုိးရAား ေရကာတာစီ
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္
ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္
တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္

Page 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful