Statisti ka obrada podataka

Upotreba excel-a u statisti koj analizi podataka
UNDP/SRRP Miroslav Divcic

Plan treninga
Predstavljanje u esnika 1. Uvod u statistiku ‡ ta je statistika? ‡ Masovna pojava, uzorak, statisti ko obilje je ‡ Vrste statisti kog istra ivanja 2. Deskriptivna statistika ‡ Frekvencija i distribucije frekvencija ‡ Mjere srednje vrijednosti ‡ Mjere disperzije (raspr enosti) ‡ Mjere asimetrije i spljo tenosti

Miroslav Divcic

UNDP BiH

2

Plan treninga
3. Unos i obrada podataka u excel-u

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Unos podataka u elije Formatiranje, filtriranje i sortiranje Deskriptivna statistika u excel-u Pivot tabele

4. Na ini prezentovanja rezultata analize Tabele Grafikoni Savjeti za pisanje izvje taja

5. Prakti an rad po grupama
Miroslav Divcic UNDP BiH 3

Uvod u statistiku

1. UVOD U STATISTIKU

Miroslav Divcic

UNDP BiH

4

Uvod u statistiku

‡

ta je statistika?

³Ta an zbir neta nih podataka!´ ³Bikini´ (puno pokazuje, a ne otkriva ni ta)! ³Statistike imaju samo jednu vrlinu. Ne sla u se.´ Imre Forbath ³Kada neko stoji jednom nogom na vru oj pe i, a drugom u hladnjaku, statisti ar bi rekao da se taj ovjek prosje no nalazi u ugodnoj temperaturi.´ Walter Heller ³Statistika je bajka razuma.´ Martin Kessel
Miroslav Divcic UNDP BiH 5

grupi e.Uvod u statistiku ‡ ta je statistika? ³Statistika je posebna nau na disciplina koja u svrhu realizacije postavljenih ciljeva istra ivanja na organizovan na in prikuplja.´ Miroslav Divcic UNDP BiH 6 . odabire. te interpretira rezultate provedene analize. prezentuje i vr i analizu informacija ili podataka.

mnogobrojnost.mno tvo. Statisti ka obilje ja su op te osobine elemenata statisti kog skupa po kojima su elementi istovrsni i po kojima se razlikuju.Uvod u statistiku ‡ ta su: masovna pojava.velika koli ina.veliki broj-djeljivost na jedinke) je statisti ki skup istovrsnih elemenata onih koji imaju isto obilje je). Miroslav Divcic UNDP BiH 7 . Uzorak predstavlja podskup masovne pojave koji po svojim karakteristikama vjerno odra ava karakteristike masovne pojave iz koje je izabran (reprezentativan uzorak). statisti ko obilje je i uzorak? Masovna pojava (skup.

pomo u kojeg se uz primjenu odgovaraju ih statisti kih metoda i tehnika donose zaklju ci o itavom statisti kom skupu (populaciji. iju masu podataka organizovano prikuplja. masovnoj pojavi). odabire. grupi e.Uvod u statistiku ‡ Statistika se dijeli na: Deskriptivnu (opisnu) statistiku: temelji se na potpunom obuhvatu statisti kog skupa. Inferencijalna statistika: temelji se na dijelu (uzorku) jedinica izabranih iz cjelovitog statisti kog skupa. prezentuje i interpretira dobijene rezultate analize. Miroslav Divcic UNDP BiH 8 .

Deskriptivna statistika 2. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Miroslav Divcic UNDP BiH 9 .

2. UNDP BiH 10 ‡ ‡ Miroslav Divcic .Deskriptivna statistika ‡ ‡ Analiza svih jedinica statisti kog skupa. Grupisanje i sredivanje statistickih podataka. Prikazivanje statistickih podataka. Rezultat grupisanja i sredjivanja statisti kih podataka jeste statisti ka serija. Statisticka serija predstavlja ure eni skup varijacija obele ja posmatranog statisti kog skupa. Deskriptivna statisticka analiza ima sledece zadatke: 1. Odredivanje osnovnih pokazatelja statistickih serija. 3.

Deskriptivna statistika Ime i prezime Novak Djokovic Predrag Stojakovic Ivo Karlovic Dejan Stankovic Edin Dzeko Nemanja Vidic Hasan Salihamidzic Goran Ivanisevic Safet Susic Goran Trobok Ratomir Mihajlovic .Tocak Jimi Hendrix Broj polozenih ispita 3 1 2 1 3 3 2 2 2 0 4 1 Miroslav Divcic UNDP BiH 11 .

Deskriptivna statistika Broj polozenih ispita (xi) 0 1 2 3 4 Ukupno Broj studenata (fi) 1 3 4 3 1 12 xi*fi 0 3 8 9 4 24 Statisti ko obilje je (kvalitativna strana) Frekvencija (kvantitativna strana) Miroslav Divcic UNDP BiH 12 .

harmonijska i geometrijska sredina Pozicione: Modus i medijana Miroslav Divcic UNDP BiH 13 .Deskriptivna statistika Srednje vrijednosti: ‡ ‡ ‡ Predstavljaju mjere centralne tendencije serije podataka Potpune: Aritmeti ka.

razlikuju se: ‡ ‡ prosta aritmeticka sredina (funkcija u excel-u: average) n x! x1 x2 .....Deskriptivna statistika Aritmeti ka sredina (prosjek): Prema tome da li su podaci grupisani ili ne. x n n ! § xi i !1 Funkcija u excelu: AVERAGE n ponderisana (slo ena. n x! fi ™x1 f2 ™x2 . fn ™xn fi f2 . vagana) aritmeticka sredina. fn ! i!1n § fi i!1 §fi ™xi Miroslav Divcic UNDP BiH 14 ...

. fn ™xn fi f2 ..Deskriptivna statistika Primjer: n x! Broj polozenih ispita (xi) 0 1 2 3 4 Ukupno Miroslav Divcic fi ™x1 f2™x2 .... fn 24 ! ! !2 §fi 12 i !1 n i !1 §fi ™xi Broj studenata (fi) 1 3 4 3 1 12 xi*fi 0 3 8 9 4 24 UNDP BiH 15 U prosjeku studenti su polozili po dva ispita u roku.

Funkcija u excelu: MEDIAN Miroslav Divcic UNDP BiH 16 .Deskriptivna statistika Pozicione srednje vrijednosti: ‡ ‡ Modus predstavlja najzastupljeniji podatak u seriji (podatak sa najve om frekvencijom). Funkcija u excelu: MODE Medijana predstavlja podatak koji dijeli statisti ku seriju na dva jednaka dijela.

5 Broj polozenih ispita (xi) Modus Miroslav Divcic UNDP BiH 17 .5 0 0 0.5 3 2.5 3 3.5 4 3.5 2 1.5 1 Broj Broj polozenih studenata xi*fi (fi) ispita (xi) 0 1 2 3 4 Ukupno 1 3 4 3 1 12 0 3 8 9 4 24 0.Deskriptivna statistika Distribucija frekvencije Broj studenata (fi) 4.5 2 2.5 1 1.5 4 4.

Deskriptivna statistika Grafi ki prikaz pozicionih srednjih vrijednosti: f i 50 % Me Miroslav Divcic 50 % Mo Xi 18 UNDP BiH .

5 4 4.5 1 1.5 3 2.5 4 3.Deskriptivna statistika Distribucija frekvencije Broj studenata (fi) 4.5 3 3.5 1 Broj Broj polozenih studenata xi*fi (fi) ispita (xi) 0 1 2 3 4 Ukupno 1 3 4 3 1 12 0 3 8 9 4 24 0.5 2 2.5 0 0 0.5 Broj polozenih ispita (xi) Modus Miroslav Divcic UNDP BiH 19 .5 2 1.

Deskriptivna statistika Minimalna vrijednost obilje ja Xmin Maksimalna vrijednost obilje ja N/2 Me Xmax 50% jedinica 50% jedinica Miroslav Divcic UNDP BiH 20 .

Funkcija u excelu: STDEV Koeficijent varijacije predstvlja relativnu mjeru raspr enosti podataka oko aritmeti ke sredine.Deskriptivna statistika Mjere disperzije: ‡ Varijansa predstavlja srednje kvadratno odstupanje svih podataka u seriji od aritmeti ke sredine. V ! Miroslav Divcic W x ™ 100 % 21 UNDP BiH . N 2 (xi X )2 § i !1 W ! Q2 ! Funkcija u excelu: VAR N ‡ ‡ Standardna devijacija predstavlja kvadratni korijen iz varijanse.

Funkcija u excelu: SKEW 3 =0 serija je simetri na 3 >0 serija ima levu (pozitivnu)asimetriju 3 <0 serija ima desnu (negativnu)asimetriju Miroslav Divcic UNDP BiH 22 .Deskriptivna statistika Mjere spljo tenosti i asimetri nosti: ‡ ‡ ‡ ‡ Mjerama asimetrije se mjere na ini rasporeda podataka statisti ke serije prema osi simetrije.

Deskriptivna statistika Mjere spljo tenosti i asimetri nosti: ‡ ‡ ‡ ‡ Mjera spljo tenosti daje nam uvid u nivo zaobljenosti i izdu enosti grafi kog prikaza distribucije frekvencija. Miroslav Divcic UNDP BiH 23 . 4 =3 distribucija je normalne visine Funkcija u excelu: 4 >3 distribucija je izdu enog oblika KURT 4 <3 distribucija je spljo tenog oblika.

Miroslav Divcic UNDP BiH 24 . 4 =3 distribucija je normalne visine Funkcija u excelu: 4 >3 distribucija je izdu enog oblika KURT 4 <3 distribucija je spljo tenog oblika.Indeksi Mjere spljo tenosti i asimetri nosti: ‡ ‡ ‡ ‡ Mjera spljo tenosti daje nam uvid u nivo zaobljenosti i izdu enosti grafi kog prikaza distribucije frekvencija.

Miroslav Divcic UNDP BiH 25 .Deskriptivna statistika Mjere spljo tenosti i asimetri nosti: ‡ ‡ ‡ ‡ Mjera spljo tenosti daje nam uvid u nivo zaobljenosti i izdu enosti grafi kog prikaza distribucije frekvencija. 4 =3 distribucija je normalne visine Funkcija u excelu: 4 >3 distribucija je izdu enog oblika KURT 4 <3 distribucija je spljo tenog oblika.

UNOS I OBRADA PODATAKA U EXCEL-U Miroslav Divcic UNDP BiH 26 .Unos i obrada podataka u excel-u 3.

Unos i obrada podataka u excel-u Unos i obrada podataka u excel-u: ‡ ‡ Rezervisanje prve vrste za nazive varijabli (jedna varijabla ± jedna kolona) Uno enje podataka u kolone Miroslav Divcic UNDP BiH 27 .

percentage. valuta. filtriranje. datum. date. sortiranje: ‡ Formatiranje kao broj. procenat. tekst (number.Unos i obrada podataka u excel-u Formatiranje. currency. text) Miroslav Divcic UNDP BiH 28 .

Unos i obrada podataka u excel-u Formatiranje. sortiranje: ‡ Filtriranje nam omogu ava bolju preglednost i sortiranje podataka prema abecednom ili broj anom redu (rastu i ili opadaju i) Miroslav Divcic UNDP BiH 29 . filtriranje.

Unos i obrada podataka u excel-u Deskriptivna statistika u excel-u (korak po korak): Aritmeticka sredina: Miroslav Divcic UNDP BiH 30 .

Unos i obrada podataka u excel-u Deskriptivna statistika u excel-u (korak po korak): Aritmeticka sredina: Miroslav Divcic UNDP BiH 31 .

Unos i obrada podataka u excel-u Deskriptivna statistika u excel-u (korak po korak): Isti postupak i za ostale pokazatelje. Standardna devijacija: STANDEV Varijansa: VAR Modus: MODE Medijana: MEDIAN Koeficijent spljostenosti: KURT Koeficijent asimetrije: SCEW Miroslav Divcic UNDP BiH 32 .

Unos i obrada podataka u excel-u Deskriptivna statistika u excel-u: Miroslav Divcic UNDP BiH 33 .

Unos i obrada podataka u excel-u Deskriptivna statistika u excel-u: Miroslav Divcic UNDP BiH 34 .

87958 0.67 -0.7502 35 .41781 800 800 111.315586 300 690 990 5030 6 116.Unos i obrada podataka u excel-u Deskriptivna statistika u excel-u: Column1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Miroslav Divcic UNDP BiH 838.2505 12376.3333 45.

Pivot tabele 4. PIVOT TABELE Miroslav Divcic UNDP BiH 36 .

) Ozna iti sve podatke koji se namjeravaju prikazati pivot tabelom Miroslav Divcic UNDP BiH 37 . opstini.Pivot tabele Pivot tabele ‡ ‡ Disagregacija podataka (prema polu. starosnoj dobi itd.

Pivot tabele Miroslav Divcic UNDP BiH 38 .

ÄRefresh data³ Dupli klik na pivot data daje cijelu tabelu kopija podataka za taj rezultat Miroslav Divcic UNDP BiH 39 .Pivot tabele Pivot tabele   Odlu iti koje varijable e biti popre no tabelirane. prevu i i ispustiti (Drag & Drop) u redove i kolone (column and row ) ³Value field settings´: odrediti koji rezultat elimo da nam bude prikazan u tabeli Ako ima bilo kakvih promjena u podacima kliknuti na.

Pivot tabele Miroslav Divcic UNDP BiH 40 .

Pivot tabele Primjeri pivot tabela Average of Zarada Pol Total Muski Zenski Grand Total Sum of Zarada Pol Muski Zenski Grand Total Total 1490 1940 3430 745 970 857.44% 56.5 Sum of Zarada Pol Muski Zenski Grand Total Total 43.56% 100.00% Miroslav Divcic UNDP BiH 41 .

Prezentovanje rezultata analize 5.PREZENTOVANJE REZULTATA ANALIZE Miroslav Divcic UNDP BiH 42 .

Grafikoni Miroslav Divcic UNDP BiH 43 .Pivot tabele i grafikoni Na ini prezentovanja rezultata: 1. Tabele 2.

Pivot tabele i grafikoni Prezentovanje podataka   Cilj Prezentovanje je veoma va no Treba da privu e itaoce Podstakne dalje analize   Miroslav Divcic Razmljivo samo po sebi (minimalni napori) Atraktivno u pojavljivanju informativno Relevantno UNDP BiH 44 .

Pivot tabele i grafikoni Tabele     Miroslav Divcic Naslov: koncizan. informativan i kompletan Zaglavlje: vrste i kolone Jedinica mjere: m². oznaka pola u kolonama) ini prezentaciju lak om za pra enje Promovi e lak e upore ivanje razli itih tabela Smanjuje rizik za pogre no razumijevanje UNDP BiH 45 . godine Formatiranje: brojevi sa istim decimalama Izvor podataka: UVIJEK! Oznake i numerisanje: nepromjenjiv izgled (npr.

64% 91. Miroslav Divcic UNDP BiH 46 .11% 5.75% 11.43% Izvor: UDRDP anketa o ov arima.97% 89. 2007.05% 87.57% Mu karci 94.25% 88.95% 12.89% 94.03% 10.Pivot tabele i grafikoni Table 1: Procentualni udio ena i mu karaca po op tinama Pol Op tina ajni e Fo a Gora de Kalinovik Novo Gora de Ustikolina ene 5.36% 8.

ali je bitno da bude uklju ena Skup tabela koji se logi ki treba pojaviti zajedno Miroslav Divcic UNDP BiH 47 . Aneksi  Bilo koja tabela koja nije mogla da prati tekst.Pivot tabele i grafikoni Mora se na i balans izme u ³ elja i mogu nosti´  Da imate tabelu blizu teksta na koji se odnosi. Da ne odvu ete pa nju itaocu sa puno detalja ili zbunjivati ga ostavljalju i velike praznine (nedore enosti) u pisanom tekstu.

po potrebi).Pivot tabele i grafikoni Grafikoni      Miroslav Divcic Jasna vizuelna poruka Precizno predstavljanje jednog otkri a Jednostavni Privla enje pa nje itaoca Naslov Oznake osa (uklju uju i jedinice mjere. fromatirane skale Legenda Natpis na podacima Koristiti boje ili are da se prika u razlike Izvor podataka UNDP BiH 48 .

Pivot tabele i grafikoni Koji grafikon daje najjasniju poruku? Miroslav Divcic UNDP BiH 49 .

Pivot tabele i grafikoni Koji grafikon daje najjasniju poruku? Miroslav Divcic UNDP BiH 50 .

(i i ry). 2005 Li r y y . 2005 % li r % li r o s ir s o s ir s Miroslav Divcic UNDP BiH 51 .(i i ry).Tre a sesija Interpretacija i pisanje Li r Koji grafikon daje najjasniju poruku? y y .

Pivot tabele i grafikoni Grafikoni: Pozitivne osobine   Dobri za saop tavanje nespecifi nih kvantitativnih pore enja Atraktivni za gledanje: ine izvje taj interesantnijim Vjerovatnije je da e vi e privu i itaoca nego tabela sa brojevima Op ti vremenski trendovi mogu biti prikazani i upore eni efikasnije upotrebom linijskih grafikona nego upotrebom tabela Miroslav Divcic UNDP BiH 52 .

Pivot tabele i grafikoni Grafikoni: Negativne osobine  Siroma ni za saop tavanje spefici nih iznosa Dugotrajna i skupa izrada Mo da ne e biti dobro interpretirani: ljudi treba da budu trenirani za interpretaciju ak i najjednostavnijih grafikona Miroslav Divcic UNDP BiH 53 .

statisti kih testova. itd. Koristite podnaslove za struktuiranje sekcija/ tema Bez sa etka teza. UNDP BiH 54 . va projekat itd.Pivot tabele i grafikoni Savjeti za pisanje    Miroslav Divcic Ispri ajte pri u Problematika i teme radije nego opisivanje podataka Prezentujte glavna otkri a Objasnite za to su ta otki a bitna Kako ta otkri a uti u na ljude. metodologije.

Pivot tabele i grafikoni Savjeti za pisanje    Miroslav Divcic Jasan i jednostavan jezik Izbjegavati argon Skra enice bi trebalo objasniti kada se prvi put upotrijebe Veliki brojevi bi trebali biti pisani slovima (npr.7 milion) Brojeve ispod 11 i desetice trebalo bi pisati slovima (jedan. 3. dvadeset.«65) Re enice ne po injati sa brojem Brojevi ne bi trebali da dominiraju nad tekstom UNDP BiH 55 .

Upotreba excel-a u statisti koj obradi podataka Nadam se da ste u ivali! Hvala vam UNDP BiH Miroslav Divcic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful