You are on page 1of 1

Wartość pieniądza w czasie – zadania

Zadanie 1 Kwota 1000 zł jest zainwestowana w depozyt bankowy na okres 2 lat. Oprocentowanie depozytu wynosi 12%. Proszę obliczyć przyszłą wartość dla różnych rodzajów kapitalizacji: prostej, rocznej, kwartalnej, ciągłej. Zadanie 2 Proszę wyznaczyć efektywne stopy procentowe przy stopie nominalnej 8% dla kapitalizacji: rocznej, miesięcznej, dziennej (zakładając 365 dni w roku) i ciągłej. Zadanie 3 Po urodzeniu dziecka rodzice zamierzają ulokować pieniądze na lokacie oprocentowanej 7% rocznie, z kapitalizacją odsetek raz do roku. Jaką kwotę muszą ulokować teraz aby za 18 lat dziecko dysponowało kwotą 400 000 zł? Zadanie 4 Stopa inflacji w skali rocznej wyniosła 3 %. Natomiast stopa procentowa, wedle której bank naliczał odsetki od wkładów na rachunkach bieżących 1 % rocznie, a na rachunkach terminowych 4,5 % rocznie. Ile wynoszą stopy realne? Zadanie 5(NPV) Inwestor rozważa zakup maszyny za 400 000 zł. Prognozowane przepływy pieniężne (po odjęciu kosztów operacyjnych) wyniosą: 100 000 zł po pierwszym roku, 200 000 zł po drugim roku, 300 000 zł po trzecim. Koszt kapitału to 12 %. Jakie będzie NPV inwestycji? Czy inwestor podejmie inwestycję? Zadanie 6 W wyniku inwestycji spodziewamy się otrzymać trzy przepływy pieniężne: po roku 2000 zł, po dwóch latach 2500 zł, po trzech latach 2800 zł. Wymagana stopa zwrotu jest zmienna i w kolejnych latach wynosi: 8%, 8,5%, 9%. Jaka jest bieżąca wartość tej inwestycji? Zadanie 7 Inwestycja polega na wpłacaniu na depozyt bankowy kilku kwot co trzy miesiące (pierwsza wpłata następuje za trzy miesiące). Kapitalizacja jest kwartalna, a oprocentowanie depozytu zmienia się co kwartał i wynosi kolejno: 8%, 8,2%, 8,4%, 7,8%. Kolejno wpłacane są kwoty: 100 zł, 300 zł, 200 zł, 250 zł. Proszę wyznaczyć przyszłą wartość po upływie roku.