You are on page 1of 1

Phụ chương .

Phân tích ANOVA về mật số bào tử tổng số (x108 bào tử/gam) của nấm Metarhizium anisopilae trên môi trường xốp sau khi chủng nấm 12 ngày Phụ chương . Phân tích ANOVA về mật số bào tử sống (x108 bào tử/gam) của nấm Metarhizium anisopilae trên môi trường xốp sau khi chủng nấm 12 ngày Phụ chương . Phân tích ANOVA về tỷ lệ sống của nấm Metarhizium anisopilae trên môi trường xốp sau khi chủng nấm 12 ngày Beauveria bassiana Nhà lưới Phụ chương . Phân tích ANOVA độ hữu hiệu của chế phẩm nấm Metarhizium anisopilae đối với sâu ăn tạp trên cải tùa xại sau khi phun 3 ngày, trong điều kiện nhà lưới bộ môn Bảo vệ thực vật, Đại học Cần Thơ, tháng 02-03/2009 Phụ chương . Phân tích ANOVA độ hữu hiệu của chế phẩm nấm Metarhizium anisopilae đối với sâu ăn tạp trên cải tùa xại sau khi phun 6 ngày, trong điều kiện nhà lưới bộ môn Bảo vệ thực vật, Đại học Cần Thơ, tháng 02-03/2009 Phụ chương . Phân tích ANOVA độ hữu hiệu của chế phẩm nấm Metarhizium anisopilae đối với sâu ăn tạp trên cải tùa xại sau khi phun 9 ngày, trong điều kiện nhà lưới bộ môn Bảo vệ thực vật, Đại học Cần Thơ, tháng 02-03/2009 Tương tự nấm Beauveria bassiana