You are on page 1of 37

I.

1 GENERALITĂŢI Parte din caracteristica definitorie a unui proiect este faptul că întotdeauna se termină, şi se termină având un rezultat – un produs, un serviciu, ceva. Calitatea acestui rezultat este extrem de importantă deoarece, dacă exigenţele de calitate propuse sau impuse nu sunt îndeplinite, s-ar putea ca tot efortul depus pe parcursul proiectului să fi fost în van. O definiţie simplă a calităţii ar fi “nivelul la care cerinţele proiectului se regăsesc în rezultat”. O convingere, care se intâlneşte des, este că, managementul calităţii se reduce la verificarea finală a rezultatelor – dacă e satisfăcător, foarte bine, dacă nu – se reface sau repară. Întrebarea esenţială este urmatoarea: ce e mai eficient, să previi un defect, sau să îl repari? În multe cazuri, prevenţia ar fi de preferat, dar combinaţia celor două acţiuni este de fapt ideală. Prin combinare se reuşeşte imbunătăţirea şi perfecţionarea procesului de execuţie a proiectului însuşi, şi implicit al rezultatului, incluzând identificarea defectelor şi poate a cauzelor acelor defecte. Managementul calităţii este o activitate care însoţeşte parcursul proiectului, pe toată durata lui. Practica recomandată este destul de simplă în teorie, activităţile necesare împărţindu-se în trei mari categorii: 1. Definirea exigenţelor de calitate – de fapt, se cere răspunsul la o intrebare simplă: ce standarde de calitate trebuie să îndeplinescă rezultatul proiectului meu? 2. Îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a execuţiei proiectului, pe toată durata proiectului 3. Inspecţia rezultatelor Imbunătăţirea execuţiei se bazează pe rezultatele furnizate în mod continuu de controlul si măsurarea rezultatelor, măsurarea deviaţiilor de la norme şi identificarea defectelor, feedbackul fiind absolut necesar, dat fiind că de multe ori corectarea execuţiei se face empiric.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

1

Organizaţia care asigură mediul în care se dezvoltă proiectul, are un mare cuvânt de spus despre felul în care este privită, controlată şi implementată calitatea, acest fapt având în primul rand o explicaţie pur financiară: investiţiile în definirea şi implementarea procedurilor de management al calităţii se fac în mod uzual centralizat, fiind mult prea costisitor ca fiecare proiect în parte să implementeze un program propriu. Responsabilitatea asigurării calităţii cade în mare parte pe umerii Project Manager-ului: cu toate că toţi participanţii la proiect cooperează pentru atingerea standardului de calitate propus, Project Manager-ul este cel care asigură cadrul pentru a creea calitate, în primul rând prin punerea la dispoziţie a resurselor necesare. Să nu uitam că, atunci când un proiect tinde să ramână fără fonduri, timpul rămas converge spre insuficient, sau lista se umple repede cu prea multe cerinţe, de multe ori primul sacrificat este exact calitatea.

I.2 CALITATEA – ŢEL STRATEGIC AL UNEI COMPANII Calitatea integrală a realizării unui proiect este un criteriu decizional privind succesul în cadrul concurenţei. Din această cauză, companiile promovează un management specific fiecăreia. Important este ca toţi angajaţii să fie conştientizaţi, pentru ca astfel să poată fi asigurată o permanentă îmbunătăţire şi înnoire a tuturor proceselor economice şi tranzacţionale, ca şi îndeplinirea în cât mai mare măsură a cerinţelor clienţilor. Calitatea şi asigurarea calităţii trebuie să devină ţeluri strategice ale companiilor de construcţii, deoarece numai în acest fel pot fi asigurate satisfacerea clienţilor şi totodată realizarea pe termen lung, cu costuri scăzute a produselor şi cu respectarea normelor de protecţie ale mediului înconjurător în cadrul procesului de producţie. Orientarea strategică a proiectelor unei companii de construcţii se ghidează în primul rând după următoarele scopuri: • • • creare de valoare (proiectul îşi aduce aportul la succesul economic al companiei); productivitate (reducerea costurilor şi aducerea productivităţii personalului la cote asemănătoare cu cele ale unor proiecte similare); calitate ( livrarea de proiecte de cea mai înaltă calitate, atragerea de clienţi).
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 2

Un plan pentru realizarea calităţii trebuie să conţină specificaţiile valabile pentru un proiect, referitoare la coordonarea verificării unei siguranţe structurate a calităţii. În el se va insera o serie de cerinţe din punctul de vedere al managementului calităţii, de care mai târziu, în cadrul implementării proiectului va trebui să se ţină seama. Răspunzător pentru realizarea acestui plan al calităţii va fi conducătorul proiectului. Planul calităţii este documentul care precizează practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea, realizarea şi, după caz, în exploatarea construcţiei respective. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementari tehnice şi clauze contractuale, în condiţii rationale de cost şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. Următoarele funcţiuni trebuie îndeplinite pentru realizarea politicii calităţii: • planificarea calităţii: - cercetarea exigenţelor privind calitatea; - stabilirea criteriilor de calitate; - realizarea concretă a respectivelor produse (servicii) în funcţie de cerinţele clienţilor. • orientarea calităţii: pentru a fi îndeplinite cerinţele de calitate, deosebit de importantă este planificarea calităţii, în faza elaborării planului, ea servind astfel ca orientare preventivă a calităţii, deoarece greşeli în planificare atrag după sine greşeli la executare; • • urmărirea calităţii: criteriile de calitate stabilite în faza de planificare sunt raportate la executarea acestora la momentul respectiv; îmbunătăţirea calităţii (se urmăreşte realizarea scopurilor): - creşterea eficienţei activităţilor şi a proceselor tehnologice;
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 3

aplicabile.orientarea calităţii. • • • • . procese-verbale de avizare pentru lucrări şi documentaţiile tehnice de proiectare. întocmite. . . certificate de conformitate a calităţii produselor. .Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 4 . condiţiile referitoare la sistemul calităţii. organizarea aferentă sistemului.planificarea calităţii. directoare pentru definirea şi obţinerea calităţii.îmbunătăţirea produselor. documente şi înregistrări privind calitatea: certificate de calitate. ţinute la zi şi revizuite periodic: • documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. Elemente principale de conţinut ale conducerii şi asigurarii calităţii sunt: • • • programul de asigurare a calităţii. strategie. • siguranţa calităţii proiectelor: în cadrul proiectelor calitatea acestora va fi asigurată prin sistemul de urmărire permanentă a asigurării calităţii: . Elaborarea şi aplicarea-sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate şi definite prin urmatoarele documente principale. documente ale programului de asigurare a calităţii.creşterea motivaţiei angajaţilor prin siguranţa locului de muncă. potrivit contractelor încheiate între părţi. organizare . rapoarte de verificare şi analizare. Programul de asigurare a calitatii stabileşte dispozitiile specifice. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate.. buletine de încercări.creşterea productivităţii. Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurării calităţii politica. . precizând obiectivele. resursele şi secvenţele activităţilor legate de calitate.verificarea calităţii.cât şi pentru asigurarea externă a calităţii. conducere. procese-verbale de control. regulile de operare.

. analizarea şi evaluarea sistemului.documente.• procese-verbale de lucrări ascunse. dacă aceasta este cerută prin contract. informări. planuri şi rapoarte de audit. dări de seamă periodice. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. în funcţie de categoria de • • • • • importanţă a construcţiilor sau de complexitatea şi de importanţa unor lucrări. atestat. faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii. în cadrul unei organizări corespunzatoare a activităţii executantului. ca şi pentru fazele determinante . diverse alte documente referitoare la calitate. controlul documentelor şi al datelor. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. pentru: o o o construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. construcţii având categoria de importanţă normală. definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9001.analiza sistemului. • prin planul calităţii. finanţate din alte surse. spre exemplu: rapoarte tehnice. analiza contractului. controlul proiectării. finanţate de la bugetul de stat.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 5 . astfel: • prin sistemul calităţii.puncte de oprire şi de recepţii parţiale. sunt urmatoarele: • • • • • responsabilitatea managementului . rapoarte privind neconformităţile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se aplică. întocmit şi aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. rapoarte de control şi verificare privind calitatea. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria • 9001. construcţii având categoria de importanţă normală. sistemul calităţii . procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate. adaptate specificului construcţiilor.

Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 6 . inspecţii (control) şi încercări. identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării). acţiunile corective şi preventive.3 CERTIFICAREA ISO 9001 – SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII “Nu uitaţi că a preveni. inteligenţă. economie de timp şi bani!” Orice companie care are un sistem de management ISO funcţional şi implementat conform cerinţelor din standard beneficiază incontestabil de un mare număr de efecte pozitive.• • • • • • • • • • • • • • • aprovionarea. este de la sine înţeleasă. Dispunând de un astfel de sistem de management furnizarea continuă de servicii şi produse ale căror calitate nu se mai pune la îndoială. auditurile interne ale calităţii. . tehnicile statistice. controlul proceselor. înseamnă eficienţă. măsurare şi încercare. controlul echipamentelor de inspecţie. Mai mult se îndeplineşte obligaţia legală pentru firmele care vor să participe la licitaţii publice. controlul produsului furnizat de client. Certificare ISO înseamnă pentru orice tip de companie dovada că sistemul şi politica internă îndeplineşte standarde internaţionale. service şi urmărirea comportării lucrărilor. depozitarea. ambalarea. stadiul inspecţiilor (controlului) şi al încercărilor. controlul înregistrarilor calităţii. manipularea. instruirea. controlul produsului (lucrării) neconform. în loc de a corecta. I. conservarea şi livrarea.

Avantaje certificare ISO pentru o companie de construcţii: • • • • • • • • • • calificarea superioară a personalului. certificarea ISO devine un element indispensabil pentru funcţionarea companiei pe plan naţional şi internaţional. în funcţie de nevoile firmei. Avantaje ISO precum conformitatea cu reglementările legislative. Se obţine un consistent capital de imagine în faţa clienţilor. creşterea eficienţe şi a eficacităţii. a producţiei şi a vânzărilor. adaptarea activă la schimbările pieţei. crearea unei imagini mai bune în raport cu concurenţa pot fi oportunităţi importante pentru dezvoltarea unei firme. Implementarea standardelor ISO va asigura soluţii personalizate pentru controlul şi îmbunătăţirea continuă a procesului de producţie. îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţii. reducerea costurilor. al implementării politicii Uniunii Europene şi la nivelul ţării noastre.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 7 • • .Cui se adresează certificarea ISO . îmbunătăţirea continuă a sistemului propriu de management. pastrarea poziţiei de piaţă. posibilitatea creşterii constante a profitului prin sporirea numărului de clienţi. Satisfacţia clienţilor nu este de altfel unicul beneficiu rezultat din implementarea unui sistem de management conform certificării ISO. dar şi siguranţa privind estimarea randamentul în perspectivă. Certificarea ISO se adresează tuturor firmelor care doresc să activeze în câştig şi sunt gata să investească pentru a-şi monitoriza. câştigarea încrederii partenerilor de pe piaţa internă şi internaţională. creşterea satisfacţiei clienţilor. mărirea cifrei de afaceri.In contextul actual. . acesta având numeroase alte beneficii concrete în optimizarea producţiei şi a costurilor. noi oportunităţi pe piaţă. controla şi optimiza activitatea. respectiv a celui de muncă. îmbunătăţirea imaginii firmei.

acest protocol include efectuarea unui audit ISO care verifică dacă aplicarea standardului conduce la o gestionare eficientă a proceselor afacerii. Implementarea ISO 9001 include un protocol care permite verificarea pe o bază repetitivă a eficacităţii standardului. Îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri . cu scopul creşterii eficienţei generale a companiei.• • • economisirea de timp şi bani. . ISO pretinde ca ultima opţiune este cea mai populară datorită percepţiei de credibilitate datorate unei agenţii de certificare independentă. Performanţa dovedită prin ISO 9001 . După implementare ISO şi după dobândirea certificatului ISO compania însăşi va realiza • câte avantaje aduce un astfel de sistem de management. ISO 9001 are ca obiectiv îmbunătăţirea satisfacţiei consumatorilor în raport cu furnizorii. certifică clienţilor că societatea funcţionează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional. unde se pune accentul pe crearea de produse care satisfac aşteptările consumatorilor.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 8 . În afara acestuia mai sunt şi alte beneficii care au potenţialul de a face o afacere mai viabilă sau chiar mai profitabilă. Printre alte protocoale incluse în procesul de implementare ISO se numară auditurile efectuate de clienţi sau cele efectuate de un organism certificator. transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei.presupune existenta unei structuri organizaţionale solide pentru a asigura eficienţa Standardele din seria ISO 9001 includ o abordare sistemică în gestionarea proceselor unei organizaţii. evitarea erorilor în locul corectării lor. asigurand revenirea acestora şi repetarea actului de achiziţie. Avantajul evident al certificării ISO 9001 constă în creşterea abilităţii firmei de a satisface nevoile consumatorilor. Potrivit site-ului organizaţiei.ISO 9001 este o strategie de management care îmbunătăţeşte relaţiile de afaceri ale unei companii Punerea în practică a acestui standard ISO poate fi considerată o strategie de afaceri.

ISO 9001 cultivă relaţiile durabile de afaceri cu cei mai buni furnizori Aplicarea standardului ISO 9001 îmbunătăţeşte relaţiile companiei cu furnizorii deoarece printre cerinţele incluse în aplicarea acestuia se numară şi urmărirea şi identificarea erorilor din cadrul activităţii de producţie. Mai puţine erori de producţie . Odată ce afacerea primeste certificarea ISO 9001 iar procesele interne sunt definite. Îmbunătăţirea relaţiilor cu furnizorii şi consumatorii .producţia standardizată şi fluidă duce la creşterea eficienţei şi mărirea veniturilor În ciuda faptului că ISO 9001 creează anumite inconveniente legate de aspectele financiare şi de timp presupuse de procesul de certificare. Activarea pe o bază standardizată se reflectă imediat în creşterea productivităţii companiei. Astfel se poate determina uşor dacă apar neconformităţi în cadrul materiei prime folosite în producţie sau de-a lungul procesului de fabricaţie.cunoşterea impactului activităţii individuale asupra companiei duce la creşterea moralului lucrătorului O activitate de producţie fluidă şi eficientă îmbunătăţeşte moralul angajaţilor prin crearea de atribuţii de serviciu tangibile. proceduri de instruire şi o imagine bine definită a impactului individual asupra activităţii generale a companiei.Creşterea eficienţei şi a veniturilor . iar acesta duce la creşterea veniturilor. totuşi avantajele pe termen lung depaşesc cu mult costurile pe termen scurt. în consecinţă va creşte eficienţa generală prin reducerea timpului alocat instruirii.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 9 . . Chiar şi cele mai mici schimbări trebuie documentate pentru a asigura eficienţa maximă. cu impact asupra activităţii de ansamblu a companiei. Ca parte a implementarii ISO 9001 compania dezvoltă sarcini şi responsabilităţi pentru muncitori. operationalizate şi standardizate.cerinţele ISO 9001 presupun eliminarea din producţie a proceselor redundante ISO 9001 micşorează numarul de erori de producţie prin fluidizarea proceselor şi documentarea orcăror modificări care apar în cadrul aparatului de producţie. Ridicarea moralului . obiective pentru management.

4.L PROIECTANŢI DE SPECIALITATE: ARHITECTURĂ – S.L . Clientela firmei va avea încredere în continuarea afacerii cu o companie certificată ISO 9001 deoarece acest standard de calitate. ARHITECT DESIGN S. sugerează eficienţa.1 GENERALITĂŢI ANTREPRENOR GENERAL: S.L INSTALAŢII – S.R.C.R.Altă cerinţă importantă a standardului se referă la documentarea şi înregistrarea surselor de materii prime. Aceste două acţiuni presupun ca organizaţia să facă o anchetă internă riguroasă şi temeinică înaintea acuzării furnizorului de livrare de materie primă sub normele de calitate agreate. I. catalogarea şi împărţirea pe loturi a acesteia.R. pentru identifcarea şi remedierea facilă a tuturor eventualelor neconformităţi.4 PLAN DE URMARIRE A CALITĂŢII I. de calitate – astfel asigurându-se satisfarea superioară a consumatorilor.C.L REZISTENŢĂ – S.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 10 .C. obiectivul de maximă întiietate a ISO 9001. Ca o consecinţă a acestui set de măsuri se minimizează schimbările negative ce pot aparea în aparatul de producţie ducând la erori de fabricaţie.C. INVEST CONSTRUCT S. H&H INSTAL S.L INVESTITOR (Beneficiar): BĂIŞAN IOAN PROIECTANT GENERAL: S. ISO 9001 necesită efectuarea de înregistrări uşor de regăsit a tuturor acestor tipuri de acţiuni.R. universal acceptat. care au ca obiectiv creştrea responsabilităţii angajaţilor. temeinicie şi servicii dedicate.R. INVEST CONSTRUCT S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S. ducând implicit la cultivarea unor relaţii pe termen lung fructuoase şi mutual avantajoase cu companiile care livrează cele mai bune materiale.

R. H&H INSTAL S.R. INVEST CONSTRUCT S. H&H INSTAL S./data Telefon Numele si prenumele Telefon S.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 11 .R./domenii nr. BIADOR S./data SUBANTREPRENOR SEF PUNCT DE LUCRU SPECIALITATEA INSTALATII TERMICE INSTALATII ELECTRICE INSTALATII SANITARE Denumire Contract nr.R./data Telefon RTE (INSTALATOR AUTORIZAT) Atestat Decizie de Numle si (Aut.L S.L RESPONSABIL DE CONTRACT SPECIALITATEA CONSTRUCTII INSTALATII SANITARE INSTALATII TERMICE INSTALATII ELECTRICE Numele si prenumele Decizia de numire nr.R.C.L S.4.C.L S. DPV CONSTRUCT S.L Telefon VERIFICATOR DE PROIECT ATESTAT Numele si prenumele Atestat nr.C. H&H INSTAL S.R. SANO-TECH S.PROIECTANT SPECIALITATEA NR.C.R.C.C.L S.C. ARHITECT DESIGN S.L S.R./domenii Telefon REZISTENTA ARHITECTURA ELECTRICE SANITARE TERMICE 34/2011 25/2011 19/2011 19/2011 23/2011 EXECUTANT: S. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.L I.L S.C. Numele si PROIECT prenumele FIRMA S.R.C.) numire Telefon prenumele nr.2 SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE .

Principii fundamentale şi vocabular SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calităţii.Sisteme de management al calităţii. pentru realizarea lucrării.3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ • • • • • • • • • • • • • • • Manualul Sistemului de Management Intregrat al calităţii SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. HG 273/1994 – Regulament privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă HG 300/2006 privind şantierele temporare şi mobile . Legea 50/1991 – privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii (republicată). Cerinte SR OHSAS 18002:2009 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.4. Linii directoare pentru planurile calităţii SR ISO 10006:2005 . SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 12 . Linii directoare referitoare la principii. aplicat pentru lucrarea de faţă. mediu şi sănătate şi securitate în muncă – şi modul de aplicare a cerintelor SR EN ISO 9001:2008. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. H. Specificarea procedurilor care se aplica şi resursele alocate de către cine şi când. Cerinţe cu ghid de utilizare SR EN ISO 14004:2005 – Sisteme de management de mediu.G nr 766/1997 – Regulament privind calitatea în construcţii. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. sisteme şi tehnici de aplicare SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.calitate. Domeniul de aplicare: construcţii I.Scopul Descrierea sistemului de management integrat .

crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Faza de lucru si/sau categoria de lucrari Lucrari de pamant (sapaturi.4. imbunatatiri teren fundare) Realizare fundatii din beton Realizare hidroizolatii Structura de rezistenta din beton armat Structura de rezistenta din zidarie portanta Realizare sarpanta si montare invelitoare Realizare finisaje interioare-exterioare Retele electrice interioare Alimentarea cu energie electrica Retea de alimentare cu apa Retea de canalizare menajera Instalatii termince Retea de canalizare pluvial Amenajari exterioare Alei pietonale exterioare . cu Plansele nr.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 13 . caietelor de sarcini. umpluturi . Proiect nr. proiectelor şi fişelor tehnologice.• • • Normativ C 56/85 si C 56/02 privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente Proiecte de execuţie Documentaţie de licitaţie Caietul de sarcini Decizii manageriale • • I.4 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE REFERINŢĂ A LUCRĂRII Identificarea pe faze de lucru sau categorii de lucrări a proiectelor şi detaliilor de execuţie. Caiet de sarcini Nr. etc.

4. crt 1 Denumirea procesului Executarea Lucrarilor de trasare . procedurile generale.I.5 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Definiţii În cuprinsul planului de urmarire a calităţii sunt valabile: • • definiţiile din standardele de referenţă. procedurile operationale.4.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL Cod PTE 14 .6 METODELE DE LUCRU – PROCEDURI TEHNICE DE EXECUŢIE Nr. procedurile tehnice de execuţie. definiţiile interne din manualele de management integrat. interacţiunile de lucru Abrevieri SMI = Sistem de Management Integrat MSMI = Manualul Sistemului de Management Integrat PTE = Prcedură Tehnică de Execuţie PVRC = Proces verbal de recepţie calitativă ISC = Inspectoratul de Stat în Construcţii CQ = Controlul calităţii FD = Faza determinantă PQ = Planul calităţii SSM = Sănătate şi securitate în muncă RNC = Raport de neconformitate RTE = Responsabil Tehnic cu Execuţia DDE = Detalii de execuţie I.

pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor. montării.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Executarea organizarii lucrarilor de constructii montaj Executarea lucrarilor de sapaturi Executarea lucrarilor de umpluturi si compactari Executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Fasonarea si montarea otelului beton pentru structurile de beton armat Executarea lucrarilor pentru sudarea armaturilor de otel beton Executia lucrarilor din beton simplu si beton armat Executia lucrarilor de hidroizolatii Cofrarea structurilor de beton armat Montarea carcaselor de armatura pentru stalpisori. centuri si grinzi Turnarea betonului Executarea lucrarilor de zidarie de caramida Montarea tamplariei Executarea lucrarilor de tencuieli Executarea pardoseliilor calde/reci Executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Montarea unui termosistem cu tencuiala decorativa pentru exterior Executarea lucrarilor de vopsitorii pe confectii metalice Executarea instalatiilor electrice interioare Realizarea conexiunilor in tablouri electrice Realizarea instalatiilor apa-canal Realizarea instalatiilor termice I. . Planul de management de trafic conţine de asemenea documentele scrise necesare obţinerii aprobării închiderii şi/sau instituirii restricţiilor de circulaţie. întreţinerii şi completării operative a mijloacelor de semnalizare rutieră temporară. inclusive destinate desfăşurării traficului rutier în condiţiile de siguranţă sunt menţionate în Planul de Management de Trafic.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 15 . schemele de semnalizare rutieră temporară pentru toate situaţiile ce apar în decursul execuţiei lucrărilor.4. obligativitatea realizării. pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor. modul de organizare şi supraveghere a circulaţiei. Schema detaliată a închiderii circulaţiei va fi depusă la autoriităţile competente.7 GESTIONAREA TRAFICULUI Obligaţiile şi responsabilităţile care revin factorilor responsabili.

urmând a fi instruiţi muncitorii în acest sens. Se vor incheia protocoalele privind sănătarea şi securitatea în muncă între constructor şi beneficiar.8 SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ Identificarea riscurilor privind sănătarea şi securitatea în muncă este un process continuu de detectare a surselor sau situaţiilor cu potenţial de a răni/îmbolnăvi. Pentru lucrarea de faţă se întocmeşte planul privind sănătatea şi securitatea în muncă de către coordonatorul de sănătarea şi securitatea în muncă numit de beneficiar. a gravităţii consecinţelor pericolului. precum şi cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sunt prezentate în planul de securitate şi sănătate în muncă întocmi pentru lucrare. dăuna proprietăţii sau mediului de muncă. De asemenea se vor aplica pe parcursul execuţiei lucrărilor instrucţiunile proprii privind sănătatea şi securitatea în muncă elaborate de către societăţile executante. orice activitate nouă fiind analizată prin prisma efectelor pe care le poate produce asupra sănătăţii şi securităţii muncii. precum şi cu toţi subantreprenorii (dacă aceştia există).III. în conformitate cu procedura generală riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională. In cazul cercetării accidentelor de muncă în care sunt implicaţi angajaţii de la mai multe societăţi. Riscurile ce pot să apară la executarea lucrărilor de construcţii în subteran şi la suprafaţă. înregistrarea raportată a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se face de societatea la care este angajat accidentatul. în conformitate cu cap. sectinuea I din HG 300/2006 privind şantierele temporare şi mobile. cercetarea.I.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 16 . se va face de o comisie mixtă formată din .4. precum şi planul propriu privind sănătarea şi securitatea în muncă al antreprenorului general. măsurile de protecţie care trebuie luate pentru reducerea lor de către executant pe şantier. Declararea. indifferent de cauzele şi/sau vinovaţii de producerea accidentului.

Pentru anunţuri şi informări se va înfiinţa un avizier care va fi consultat zilnic de responsabilii de contract. I. iar cele privind situaţiile de urgenţă în “Fişa individuala de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă”.9 RESURSE UMANE Necesarul de resurse umane pentru lucrare Personalul de execuţie va fi instruit pe baza specificaţiilor tehnice din caietele de sarcini elaborate de proiectant. a fişelor tehnice de securitate pentru substanţele periculoase. locului de munca La schimbarea conditiilor de munca 17 sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă . Intruire privind protectia Semestrial mediului 4. Tot personalul aflat pe şantier va fi informat operativ despre schimbarea condiţiilor de lucru sau despre executarea unor activităţi care pun în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Instruirea privind Semestrial Lunar La schimb. Instruirile efectuate cu personalul de execuţie vor fi înregistrate în procese verbale de instruire ce se vor anexa în prezentul plan.reprezentanţi ai societăţilor respective. a PTE-urilor şi instrucţiunilor de lucru şi de sănătate şi securitate în muncă proprii ale asociatilor. La cercetarea accidentelor de muncă va participa obligatoriu şi coordonatorul în materie de securitate şi sănătate numit angajator. Respectarea Planului Calităţii 2. Respectare procedurilor Cine va fi instruit? Cine face instruirea? Responsabil de Manager de proiect contract Sef departament CQ Responsabil de Contract Personal de executie Responsabil de Contract Personalul de Executie Personalul din Subordine Manager de proiect Sef departament CQ Responsabil de contract Manager de proiect Responsabil SSM Responsabil de contract Responasabil de contract Termen (perioada) Semestrial tehnice de executie 3. elaborate de furnizori.4. Scopul instruirii 1. a instrucţiunilor de utilizare din agremente tehnice pentru material.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL . în “Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă”.

la termenele stabilite. .urmareşte tratarea reclamaţiilor de la clientul Băişan Ioan. . .Atribuţii şi responsabilităţi Responsabilitatea şi autoritatea în cadrul organizaţiei rezultă din fişele postului şi documentele sistemului de management integrat ale fiecărei societăţi. a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor. . . . . . de respectarea documentaţiei tehnice de execuţie şi a normativelor tehnice. O parte dintre acestea se regasesc în tabelul de mai jos: Funcţia Director general Responsabilitatea şi autoritatea antreprenorului general .Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 18 Manager .răspunde la soluţionarea neconformităţilor.sesizează inginerul asupra necomformităţiilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte.poartă întreaga corespondenta de execuţie a lucrărilor cu clienţii (problema .verifică respectarea cerinţelor de calitate de către furnizorii de material şi verifică menţinerea înregistrarilor referitoare la monitorizarea acestora de către responsabilul de contract. subcontractori etc. în vederea soluţionării .are obligaţia de a verifica modul de efectuare a înregistrărilor calităţii de către responsabilul de contract şi modul de înregistrare a acestora în planul calităţii.răspunde de aducerea la îndeplinire.răspunde de corespondenţa dintre materialele prevăzute în documentaţia tehnică şi cele cuprinse în devizul-ofertă. colaboratori. .factori de răspundere.solicită aprobarea subcontractorilor de către inginer şi ţine întreaga corespondenţă cu aceştia.verifică calitatea lucrărilor executate a subcontractorilor şi respectarea detaliilor de execuţie .răspunde de elaborarea şi existenţa la punctul de lucru a planului calităţii pentru lucrare. numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant. a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie. asigurând toate condiţiile tehnico-materiale pentru executarea în bune condiţii a lucrărilor. asociaţi. .stabileşte răspunderile tuturor participanţilor la procesul de producţie .in conformitate cu prevederile legale în vigoare. .coordonează procesul de planificare a producţiei .răspunde de aplicarea corectă şi întocmai a procedurilor tehnice de execuţie de către responsabilul de contract.verifică existenţa aprobării de către inginer a tuturor materialelor puse în operă. precum şi gestionarea probelor-martor. .

. lipsa materialelor furnizate de client.întocmeşte şi ţine la zi registrul de evidenţă lucrărilor de construcţii.răspunde de respectarea programului lucrărilor pentru contract.semnează şi ştampilează înregistrările calităţii pentru inspecţiile şi verificările la care participă. -răspunde de implementarea soluţiilor stabilite prin: a. .).răspunde pentru realizarea nivelului de calitate conform cerinţelor. . .are obligaţia de a emite comanda către laborator pentru prelevare probe de la punctul de lucru şi de a transmite Condica de Betoane la laborator pentru a fi înscrise rezultatele încercărilor pentru aceste probe. .) procedurile tehnice de execuţie aplicabile la lucrări.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 19 Responsabil de contract Responsabil tehnic cu execuţia atestat . stagnarea producţiei din cauza proiectelor. în scris.admite execuţia lucrărilor exclusive pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie avizate de verificatorii de proiecte atestaţi.propune. . . . . c.opreşte şi execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea acestora numai după remediere.răspunde de respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă. forţa de muncă.răspunde de respectarea programului de lucrări întocmit şi agreat de beneficiarul Băişan Ioan. . . conducătorului societăţii măsuri de oprire a execuţiei lucrărilor în toate cazurile în care necomformităţile constatate conduc la neasigurarea cerinţelor. . .răspunde de menţinerea înregistrărilor calităţii conform cerinţelor specifice. .întocmeşte şi revizuieşte programul lucrărilor.răspunde de aplicarea prevederilor din planul calităţii şi efectuează înregistrările prevazute în acesta. procedurile de realizare a lucrărilor.răspunde de aplicarea prevederilor din Planul Calităţii. .este numit de directorul general şi se subordonează în mod direct acestuia . situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului pe şantier.verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie. .completează la zi jurnalul de şantier.pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării proiectelor.) documentaţiile tehnice de execuţie elaborate de proiectant b. . . pe care îl coordonează şi de care răspunde.exercită în numele conducerii societăţii un control sistematic asupra calităţii lucrarilor în construcţii. planurile de verificare a execuţiei şi proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor. .întocmeşte şi transmite săptămânal şi lunar necesarele de material. .) norme şi normativele în vigoare. .proiect aparută pe timpul execuţiei. utilaje şi transport. -solicită aprobarea de către inginer a materialelor ce urmează a fi puse în operă.întocmeşte şi transmite zilnic prin e-mail comenzile de betoane. cerinte suplimentare ale clienţilor etc.

sănătatea si securitatea muncii prin care se asigură desfaşurarea activităţilor în condiţii planificate în concordanţă cu politica.ia măsuri de eliminare din execuţie a produselor care nu corespund documentaţiei tehnice şi prescripţiilor în vigoare.participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii.. . . . a prevederilor “legii nr 10/1995 privind calitatea în construcţii” cu privire la utilizarea de produse tradiţionale.verifică utilizarea numai de materiale şi echipamente pentru care s-au emis certificate de conformitate. . obiectivele şi programele de mediu ale organizaţiei. toate constatările şi măsurile calităţii. şi a organelor sale teritoriale şi verifică aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de aceştia.participă la inspecţiile efectuate de organele I.exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementarile tehnice si “planul calitatii” adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calităţii. cu participarea beneficiarului sau organismelor abilitate. conducătorul societatii privind deficienţele de ordin calitativ constatate. .verifică respectarea de către factorii implicaţi.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 20 . în documentele stabilite prin “sistemul propriu de asigurare a calităţii” adoptat de agentul economic.raspunde de verificarea calităţii remedierilor executate. . . Cerinţe referitoare la produs Categoria de importanţă a construcţiei: C (clădire normală) Documentele cele mai importante pentru definirea cerinţelor sunt: .4.verifică modul cum se păstrează înregistrările calităţii produselor aprovizionate . .informează operativ.C.S.verifică întocmirea în timp real a documentelor cărţii tehnice a construcţiei. Pentru activităţile indentificate s-au elaborate proceduri tehnice de execuţie. Planificarea realizării produsului Execuţia obiectivului se derulează conform graficelor de execuţie a lucrării şi a contractului încheiat cu investitorul.înscrie.verifică modul în care se face recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţii. . .10 REALIZAREA PRODUSULUI CONTROL OPERATIONAL a). în vederea dispunerii de măsuri. I. instrucţiuni de lucru referitoare la cerinţele de mediu.

Respectarea prevederilor: – – – – – Cerinţe explicite: – – – – – – – Verificarea de către client a produselor aprovizionate.– – – Cerinţe implicite: cereri explicite formulate de client. Prevederi privind proprietatea clientului (produse furnizate de client). cereri de ofertă descriind aşteptările clienţilor. Normativelor în vigoare şi a instrucţiunilor tehnice. Cerinţe suplimentare faţă de prevederile normative. comenzi. Proiectare şi dezvoltare . Verificări/încercări suplimentare faţă de prevederile normativelor. Proiectului de execuie. b). Verificarea de către client la furnizora produselor aprovizionate. Planului de control al proiectantului privind fazele determinante. cerinte implicite. Caietului de sarcini. Cerinţe privind audituri. Explicarea acestor cerinte : Cerinţele clienţilor au fost analizate în momentul întocmirii ofertei şi a încheierii contractului de execuţie. Eventualele diferenţe între condiţiile iniţiale ale ofertei şi cerinţele formulate de client pe parcursul execuţiei lucrărilor prin dispoziţii de şantier elaborate de proiectant se soluţionează de comun acord.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 21 . Altele. Planului privind sănătatea şi securitatea în muncă. privind trasabilitatea. rezultate din regulamentări.

Aprovizionare Necesarul de resurse materiale prentru lucrare este stabilit în faza de ofertare.C Existenţa în Plan coordonator privind sănătatea şi securitatea în muncă Corelarea necesară de betoane cu nomenclatorul de betoane al staţiei de preparare Controlul modificării proiectului Orice modificare faţă de prevederile proiectului se admite numai pe baza dispoziţie de şantier. Verificarea documentatiei elaborate de proiectant ETAPE DE VERIFICARE A DOCUMENTATIE Corelare documentaţie de execuţie cu documentaţia de licitaţie Corelare planşe rezistenţă cu arhitectură Corelare planşe construcţii cu instalaţii Corelare piese scrise cu piese desenate Existenţă stampilă verificator de proiect pentru rezistenţă şi stabilitate Existenţa detaliilor de execuţie necesare Existenţa Planului de urmărire şi control al proiectantului Existenţa Programului de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 22 .S. Dispoziţia de şantier va fi înregistrată pentru întocmirea devizului de lucrări suplimentare/ note de renunţare. program de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I. elaborate de către proiectant şi acceptată de beneficiar. c).Documentaţia elaborată de proiectant se predă spre avizare beneficiarului şi constă în caietele de sarcini. CONFORM NECONFORM NEAPLICABIL . proiectul de execuţie vizat de verificatori.C şi dispoziţiile de şantier elaborate pe parcursul execuţiei. planul de urmărire şi control al proiectantului. părţi scrise şi părţi desenate.S.

Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 23 . probe suplimentare indicate de inginer. este necesar şi agrementul tehnic complet (inclusiv caracteristicile tehnice şi instrucţiunile de utilizare). măsurătorilor sau testării. Cerinte generale pentru produsele aprovizionate Toate produsele aprovizionate trebuie să corespundă cu specificaţiile de aprovizionare. inspecţiei. Se va încheia un proces verbal. Pentru materiale vor fi verificate cel puţin următoarele: . Fiecare proba va fi etichetată cu menţiunea originii şi a locului de utilizare în lucrare. Dacă în urma examinării. Atunci când se consideră necesar.Executantul va efectua preluari de mostre şi testări după cum sunt acestea necesare pentru a se asigura că lucrările sunt derulate în conformitate cu cerintele din planşe si specificaţii primite. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către executant. Verificarea produsului aprovizionat Înainte de folosirea materialelor la lucrări. executantul va transmite spre consimţământul inginerului urmatoarele probe de materiale şi informaţii relevante: – – probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract. se indentifică materiale ca fiind deficente sau în alt fel neconforme cu prevederile contractului. să aibă aplicat marcajul CE. toate pe cheltuiala antreprenorului. Produsele aprovizionate trebuie să fie însoţite de documente de atestare a conformităţii. În momentul primirii materialelor aprovizionate la punctele de lucru. iar rezultatul verficării se trece în “Registrul de recepţie calitativă a materialelor” înainte de introducerea acestora în lucrare şi numai pe baza documentelor de atestare a calităţii care însoţesc materialele. inginerul poate respinde aceste materiale. Acesta va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins este remediat. în contractele cu furnizorii se includ clauze referitoare la accesul liber la furnizor a reprezentantului societăţii sau a clientului pentru efectuarea de audite. iar pentru cele de import sau produse în Romania pentru care nu există reglementari la nivel naţional. acestea vor fi verificate. precum şi pentru inspectări ale produselor pe flux şi/sau pe final.

dacă toate testele privind deteriorările. procedurilor de execuţie şi a procesului tehnologic privind execuţia se va desfasura pe întreaga durată a lucrărilor. d). planeitate. responsabilul tehnic cu execuţia (RTE) şi controlul calităţii (CQ). sunt validate intern. plante).• • • Sunt depozitate şi manipulate în condiţii corespunzătoare astfel încât să se evite Au fost livrate împreună cu declaraţiile de conformitate care trebuie să certifice În cazul în care au fost fabricate la locul de punere în operă. demonstrarea calităţii au fost efectuate – betoanele şi mortarele provenind din staţii centralizate (chiar dacă acestea sunt atestate) pot să fie utilizate doar dacă trasnportul acestora este însoţit de documentele care prezintă caracteristicile de compoziţie şi fizicomecanice ale materialelor livrate. În cazul în care există procese necesare a fi validate se va completa tabelul următor: Nr. Validarea proceselor de producţie Procesele care implică materiale şi/sau tehnologii noi sau îmbunătăţite pe baza experienţelor acumulate de personalul tehnic. Controlul operaţional pentru mediu se asigură în conformitate cu Planul de protecţie a mediului. Corespondenţa cu prevederile proiectului. Modul de realizare a legăturilor cu alte elemente constructive sau instalaţii adiacente. Producţia şi furnizarea de servicii Menţinerea sub control a procesului de realizare a lucrărilor Menţinerea sub control a procesului de producţie. Controlul operaţional pentru sănătatea şi securitatea în muncă se asigură prin aplicarea instrucţiunilor privind sănătatea şi securitatea în muncă şi controlul proceselor de producţie. Denumirea procesului Departament Termen Proces verbal 24 . a reţetelor. • • • • Aspectul şi examinarea vizuală generală. se realizează prin aplicarea prevederilor din procedurile tehnice de execuţie şi prin autocontrol şi control ierarhic efectuat de către managerul de proiect.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL . Controlul materialelor utilizate. corespondenţa cu prevederile normelor. Elementele geometrice (grosime.

Normativ C56/85 şi C56/02 – privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente. Documente cerute prin reglementări: Cine îl pastează până la depunerea în cartea tehnică a construcţiei sau în dosarul de istoric Se păstrează la punctul de lucru. Crt. Responsabilitatea de a defini şi valida procesele speciale. 2.Crt. Tipul înregistrări necesare a fi efectuate pe parcursul desfăşurării procesului. prin conţinutul cărţii tehnice a construcţiei. 1. B “Documentaţia tehnică privind execuţia”. DENUMIREA DOCUMENTULUI Planul calităţii Planul de protecţia mediului Planul de sănătate şi De unde provine (cum se întocmeşte) Sunt elaborate de managerul de proiect în colaborare cu dep. precum şi pentru elaborarea de proceduri tehnice de execuţie pentru efectuarea lucrărilor. – – – Legea 10/95 – privind calitatea în construcţii. cap. revine managerului de proiect în colaborare cu departamentul CQ.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 25 . necesar a fi validat Responsabil Validare nr. 1. Nota: Documentaţia rezultată în urma validării acestor procese cuprinde: • • • • Criteriile care au stat la baza analizei şi validării procesului. Modul de desfaşurare a procesului propriu-zis. Specificaţia tehnică privind produsele din oţel utilizate ca armătură completările şi modificările aduse de Ordinul 275/2009. Identitate şi trasabilitate Cerintele privind asigurarea trasabilităţi lucrărilor de construcţii rezultă din: – HG 273/1994 “Regulament privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii”. ST 009-05 –cu Nr. Echipamentul şi calificarea personalului pentru execuţie.SMI şi se fac înregistrarile pe întreg parcursul execuţiei de către responsabilul de .

Se transmite la laboratoarele de încercări. Se întocmeşte la predarea–primirea amplasamentului. Se păstrează la punctul de lucru. 14. Note de constatare a Se întocmeşte de către organul de organelor de control control. 9. la care participa responsabilul de contract + topometrist autorizat. 10. Se păstrează la punctul de lucru. Contracte. pe parcursul execuţiei lucrării. Se păstrează la punctul de lucru. CQ şi o xerocopie la punctul de lucru. PV de admitere a Se întocmeşte de către reprez. Se păstrează la punctul de lucru. la recepţia lucrărilor ce devin lucrări ascunse ascunse. 4. în dosarul privind execuţia lucrării.2. 18. Se păstrează la punctul de lucru. Pregatire Programare 26 . 12. 17. PVRC (recepţie Se întocmesc de către responsabilul de calitativă) / PV de contract. la laborator. ISC. PV de prelevare probe Se întocmeşte la prelevarea probelor la locul de punere în operă. Comanda de încercări Se întocmeşte de către responsabilul de contract. a conformităţii materialelor Registru de montare a Se întocmeşte de către responsabilul de elementelor prefabricate contract. Se păstrează la punctul de lucru. aprovizionare. 7. 6. la punctul de lucru şi la dep. Se păstrează la punctul de lucru. Comanda de beton Se întocmeşte de către responsabilul de contract/managerul de proiect. Condica de betoane Se întocmeşte de către responsabilul de contract. Se păstrează la punctul de lucru. Se vizează de către inginer zilnic. securitate în muncă Ordinul de începere a lucrărilor Jurnalul de şanier PV de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment contract. la fazelor determinante recepţia lucrărilor desemnate ca faze determinante. la punctul de lucru şi 1 ex.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL Se păstrează la punctul de lucru. Aviz de expediţie a Se întocmeşte de către staţia de betonului betoane. pe parcursul execuţiei lucrării. 3. 11. Se primeste de la compartimentul de Programare Pregătire Lucrari. beneficiarului şi proiectant după caz. Se păstrează la dep. Documente de atestare Se primesc de la dep. 15. Rezultatul încercărilor Se primesc de la laboratoarele de efectuate încercări sub formă de rapoarte de încercări. împreuna cu reprez. împreună cu proiectantul. 13. PV de trasare Se întocmeşte la trasarea lucrărilor. Se păstrează la dep. Se păstrează 1 ex. Se transmite la staţia de betoane. Se păstrează la punctul de lucru. Se întocmeşte de către responsabilul de contract Se păstrează la punctul de lucru. 8. Se păstrează la punctul de lucru. Dispoziţii de santier Se întocmeşte de către proiectant şi se transmit prin reprez. pe parcursul execuţiei lucrării. Registrul de recepţie Se întocmeşte de către responsabilul de calitativă a materialelor contract. 5. la care participă de regulă managerul de proiect sau responsabilul de contract. de către laborator. beneficiarului la sediul Transilvania Construct . 16.

Alte documente necesare a fi întocmite: Nr.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 27 . după care se predă dep. încheiat PV Observaţii NOTA: Orice situaţie care conduce la pierderea capabilităţii de utilizare a unui astfel de produs se va raporta clientului. Urmărire Deconectare. Cine îl păstrează Se păstrează la punctul de lucru pe timpul execuţiei lucrării. Se întocmesc de către şeful punctului de lucru Se predau lunar responsabilului SSM Proprietatea clientului Nr. Financiar contabilitate Se predau lunar responsabilului SSM 2. Se verifică de către dep. Financiar contabilitate lunar. 1.19. la dep. Denumirea Documentului Fişe de magazine De unde provine (cum se întocmeşte) Se întocmesc de către gestionar sau de către responsabilul de contract în cazul în care are atributii de gestiune. Păstrarea Produsului . 1. Situaţii de lucrări Se întocmeşte de către dep. Proprietatea clientului (produsul furnizat de client) Amplasament Recepţie Cum? Predare-Primire Doc. 2. Lista deşeurilor identificate Se întocmesc de către gestionar sau de către responsabilul de contract în cazul în care are atributii de gestiune. Crt. Bonuri de consum 3. Crt. În documentele încheiate între client-furnizor se precizează că verificarea efectuată de antreprenor asupra produsului nu anulează obligaţia producătorului de a furniza un produs conform cu cerinţele specificate. Urmarire Deconectare Se păstrează 1 ex.

S. 4. La elaborarea Planului calităţii. Ideea de ordine este aceea de a conserva nivelul calităţii lucrărilor în condiţii de deplină siguranţă până la predarea definitivă a imobilului către client. 2. a materialelor aprovizionate pentru realizarea lucrărilor. situatii Doc de referinta Contract Doc.Pentru menţinerea caracteristicilor calitative. pe baza documentaţiei de execuţie şi a normativelor in vigoare s-au identificat următoarele: INSPECŢII produselor) ŞI ÎNCERCĂRI (Procedura generală–Monitorizarea şi măsurarea Program de inspectii Nr. Monitorizarea şi măsurarea produsului Monitorizarea şi măsurarea produsului se realizează prin inspecţiile şi încercările efectuate pe parcusul execuţiei.C atât la terminarea lucrărilor de conservare cât şi la reluarea lucrărilor. Proiect OS Proiect OS PTE. Etape de verificare Operatii tehnologice Predare-primire amplasament Organizare de santier Asigurarea securitatii traficului pietonal si auto in zona lucrarilor Intruire tehnico profesionala. 3. În cazul în care din diferite motive execuţia lucrărilor se va întrerupe pentru o perioada mai îndelungata. 1. B x x x Cine va participa PR E IS C RT X C Q E x x x x x x x x x Document care se va incheia PV predare amplasament Mentiune in jurnalul de santier Mentiune in jurnalul de santier PV instruire. Exec.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL . se vor respecta instrucţiunile de depozitare/conservare şi se vor inspecta periodic produsele depozitate pe baza termenelor de valabilitate date de furnizori. Inspecţiile şi încercările finale se efectuează pentru a se verifica conformitatea produsului cu condiţiile şi cerinţele clientului. se va face conservarea acestora pe baza unui proiect de conservare a lucrărilor şi se va anunţa I. Crt. 28 . Criteriile de acceptare sunt cele definite în documentele şi datele prevazute în contract şi ofertă. d-nul Băişan Ioan.

standarde. Trasare 6. 9. fisa de instruire SSM si situatii de urgent PV trasare x x x x PV receptia calitativa 7. neconformitate . x x x x x PV receptie CS. PTE. CS instructiuni ssm.Exec.Exec. elevatie armare + cofrare Doc. verificarea standarde. x x x Comanda de punctual de lucru CS. calitatii stasuri si lucrarilor ce normative in devin ascunse vigoare Prelevarea probe de beton si mortar la Doc. 11. ARHITECTURA Fundatii. standard. CS. normative si standard aplicabile Doc. stasuri si normative in vigoare Doc. PTE.Exec. x Raport CS.Exec. stasuri si normative in vigoare Aspect beton dupa decofrare Doc. PTE. INFRASTRUCTURA SI STRUCTURA DE REZISTENTA. 10. calitativa standarde. betoane starndarde.Exec.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 29 . PTE. incercare beton standarde.Exec.Exec. x x Condica de CS. stasuri si normative in vigoare Punerea in opera beton Doc. proiectia mediului si sanatate si securitate in munca personal 5. Verificarea pregatirii executiei sapaturii: -executia sprijinirilor -colectarea si evacuarea apelor (precipitatii + surse accidentale) Doc. x x x x PV pentru CS. CS. PTE. PTE. stasuri si normative in vigoare Defecte de betonare Doc. 8.de urgent. stasuri si normative in vigoare x x x x x completare in jurnalul de santier.Exec. PTE.

stasuri si . standarde. CS. 16.12.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse. stasuri si normative in vigoare 13. standarde. CS.Exec. standarde. CS. standarde. PTE. CS.Exec. standarde. CS. PV receptie calitativa PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.Exec. stasuri si normative in vigoare Prelevarea probe de beton si mortar la Doc.Exec. Realizare hidroizolatie standarde. centuri.Exec. standarde. PTE. stasuri si normative in vigoare Doc. 18. Doc. 17. stasuri si normative in vigoare Doc. stasuri si normative in vigoare Punerea in opera beton Doc. PTE. Umpluturi compactate 14. PTE. PTE. stasuri si normative in vigoare Aspect beton dupa decofrare Doc. stasuri si normative in vigoare Armare + Cofrare placa peste parter Doc. Armare + Cofrare structura parter/ mansarda (stalpi. standarde. PTE. PTE.Exec. grinzi) 15. punctual de lucru CS.Exec. buletine probe laborator PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse Comanda de incercare beton Condica de betoane PV receptie calitativa 30 . CS.

stasuri si normative in vigoare Doc. CS. stasuri si normative in vigoare Doc.Exec. standarde.Exec. PV receptie calitativa PV receptie calitativa 25.CS.Exec. CS.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL . stasuri si normative in vigoare Doc. standarde. PTE. PTE. PTE. PTE.Exec. stasuri si normative in vigoare Doc. Montaj tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV trasare. Raport neconformitate PV receptie calitativa. Defecte de betonare 20. registru de evident prefabricate PV receptie calitativa 23. standarde. PV receptie calitativa PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse. stasuri si normative in vigoare Doc. CS.Exec.Exec. CS. Zidarii exterioare si de compartimentare 21. CS. PTE. CS. vata minerala) normative in vigoare Doc.Exec. Executia invelitorii din tabla cutata PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse. Receptie suprastructura de rezistenta 22. Pardoseli gresie/parchet lemn masiv . standarde.19. stasuri si normative in vigoare Doc. standarde. PV 31 26.Exec. stasuri si normative in vigoare Doc.standard e. PTE. Executie sarpantei din lemn 24. Termoizolatii (polistiren 10 cm. PTE. standarde.

standarde. CS. parapeti – confectii metalice/ inox PV receptie calitativa. Trasarea lucrarilor Lucrari alei Montare dale alei 3. CS. Verificarea suprafetei support si trasarea lucrarii Aplicarea produselor ceramice/ parchet lemn masiv. PTE. stasuri si normative in vigoare receptie calitativa 27. Verificarea calitatii lucrarilor. CS. PTE. standarde.Aplicarea produselor ceramice. PTE. buletine examinare vizuala suduri 1.Exec.Exec. standarde. CS. standarde. stasuri si normative in vigoare PV trasare. PV receptie calitativa 29. CS. stasuri si normative in vigoare Doc. standarde.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL PV trasare PV receptie calitativa PV receptie 32 . stasuri si normative in vigoare Doc. Incheierea lucrari AMENAJARI EXTERIOARE Doc.Exec. Protejarea zonelor finalizate. Placarea peretilor cu produse ceramice (faianta) . Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse/PV receptie calitativa PV receptie calitativa 30. .Exec. stasuri si normative in vigoare . 2. PTE.Exec Doc. CS.Verificarea calitatii lucrarilor Gletuirea tavanelor/Peretilor Doc. standarde.Exec.Verificarea suprafetei suport si trasarea lucrarii .- Aplicare strat support. PTE. stasuri si normative in vigoare Doc. PTE. 28.

2. Verificarea cotei sapaturii pentru Doc. PV trasare PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV proba presiune la rece PV proba la presiune la cald PV receptie calitativa PV etanseitate PV receptie calitativa PV trasare PV proba presiune PV receptie calitativa PV receptie 33 3. 8. 4. cald si la rece Proba de eficacitate a instalatiei Doc.exec.exec. Doc. Doc.exec.exec.exec. 10.exec.exec. 11.exec.exec . Doc. Doc. conductele din exteriorul cladirii Asternerea stratului de nisip pentru conductele din exteriorul cladirii Umpluturi compactate Doc. 7. INSTALATII TEHNICO-SANITARE. INSTALATII CU INCALZIRE INTERIOARA Trasarea lucrarilor Doc. corpurilor de incalzire. reglajul instalatiei Predarea instalatiei Doc. DE APA SI CANALIZARE Trasarea lucrarilor Doc. 6. 9. Doc.exec. 5. Doc. Probe de presiune ale instalatiilor la Doc.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL .exec.exec.exec. Verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse Proba de etanseitate a tuburilor/tevilor Proba de incercare a etanseitatii la presiunea la rece Proba la incercare a etanseitatii si rezistentei la cald Verificarea aliniamentelor si pantelor prin nivelment al conductelor de canalizare din exteriorul cladirii Proba de incercare a etanseitatii canalizarilor exterioare Proba generala a instalatiei cu obiecte sanitare montate Doc. 2. 3. 1.calitativa 1. 4.exec. Doc.exec.

exec. .exec.calitativa 1. 4.exec. 2. Lucrari ascunse (pozarea coloanelor.4. PV trasare PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV receptie calitativa PV receptie calitativa PV receptie calitativa PV incercare prize de pamant PV receptie calitativa 3.exec. cabluri. Pozarea cablurilor de bransament Doc.exec. Doc. electric Verificarea functionarii instalatiei Doc. 5. prize de pamant) Buletine de incercare pentru: Doc. conductorilor. HG 273 HG 273 Doc. Incercarea prizelor de pamant Predarea instalatiei Doc. 7.exec. HG 273 PV receptie la terminarea lucrarilor PV predarea primire documente PV receptie finala NOTA: Programul de inspecţii şi încercări se va completa cu programele de verificări şi faze determinante întocmite de proiectanţi şi avizate ISC. 1. 3. echipamente.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 34 . 6.exec. baterii acumulatori. INSTALATII ELECTRICE Trasarea lucrarilor Doc. I. Doc.exec.11 DISPOZITIVE DE MASURARE SI MONITORIZARE Dispozitivele de măsurare şi monitorizare din cadrul şantierelor şi laboratoarelor sunt mentinute sub control.exec. motoare. 2. Receptia la terminarea lucrarilor Predarea cartea constructiei Receptie finala RECEPTIA LUCRARILOR Doc.

Dacă inginerul nu a a pariticipat la teste. Stabilirea corecţiilor. forţa de muncă. utilaje. Atunci când rezultatele testetelor sunt corespunzătoare. instrumente. asistenţă. inginerul va aproba buletine de încercare ale antreprenorului sau va emite un certificat care va confirma rezultatul testelor. inspecţiei. iar atunci când este posibil se va marca şi/sau se va izola. materiale sau lucrări. Antreprenorul va transmite cu promptitudine inginerului rapoate privind rezultatul testelor. eletricitate.12 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Materialele şi utilajele care necesită montaj sunt verificate la primire.Antreprenorul va furniza aparate. se vor respinge aceste echipamente. neconformităţi. . Pentru delimitarea unui spaţiu în care s-au consemnat neconformităţi se vor utiliza inscripţionări de avertizare. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura ca produsul respins să fie remediat şi să îndeplinească cerinţele contractului. Antreprenorul va conveni cu inginerul data şi locul pentru efetuarea testelor spefice pentru echipamente. măsurătorilor sau testării.4. a acţiunilor corective şi preventive se fac de către proiectant cu aprobarea clientului în cazul unor neconformităţi generate de cauze interne. cu actiunile corective/preventive stabilite şi cu situaţia implementării şi eficienţei acestor acţiuni şi stabileşte măsuri de prevenire a repetării neconformităţilor. I. materiale sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevedererile contractului. dependente de executant. înainte de a fi puse în operă pentru a se asigura ca sunt conforme cu condiţiile specificate. caiete de sarcini şi proceduri.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 35 . Produsele la care se constată deficienţe. sunt tratate conform procedurilor referitoare la produse neconforme şi se acceptă numai după înlăturarea neconformităţilor şi reinspectarea lor.necesare pentru efectuarea eficienţei testelor specificate. se identifică echipamente. Produsul identificat ca neconform se va documenta şi localiza prin PV de recepţie calitativă şi/sau prin raport de neconformitate. documente şi alte informaţii. Trecerea la o nouă fază de execuţie nu este permisă decât după finalizarea inspecţiilor şi încercărilor cerute prin specificaţii. Dacă în urma examinării. combustibil. materiale şi personal calificat cu experienţa corespunzatoare . Conducerea este informată şi analizează rapoartele cu situaţia neconformităţilor pe cauze. se consideră că a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute. prin transmiterea unei înştiinţări motivate către antreprenor. materiale şi alte părţi ale lucrării.

ca parte integrată din cartea tehnică şi se păstrează pe întreaga durată de existenţă a cladirii. Acţiuni corective şi preventive Acţiunile corective şi/sau preventive care se impun pe parcursul execuţiei lucrărilor. serviciilor.spaţiu în care funcţionează principiile liberei circulaţii a produselor.I. sunt date care stau la baza unor analize planificate. proceduri şi structuri dedicate . persoanelor. iar atunci când specificul lucrărilor impune: lucrări de categorie de importanţă deosebită sau excepţională. capitalurilor şi în care există o amplă legislatie precum şi numeroase standarde.4.etc. efetuate pe parcursul execuţiei lucrărilor.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 36 . rezultă măsurile care sunt necesare şi modul de alocare a resurselor necesare în vederea aplicării acestor măsuri. LISTA ANEXELOR Nr..14 CONCLUZII Perspectiva integrării Romaniei în Comunitatea Economică Europeană. .. această analiză se face la intervale mai scurte de timp (uneori zilnic) şi dacă este cazul cu participarea investitorului şi a proiectantului. Denumirea si continutul anexei Crt. În urma analizei efectuate.13 ANALIZA DATELOR Înregistrările calităţii referitoare la modul de realizare a produsului. vor fi documentate şi se va urmări eficacitatea acestora. Jurnalul de santier 2. Această analiză se efectuează săptămânal.. termene de execuţie foarte scurte.4. inclusiv încadrarea în termenele contractuale.. NOTA: Prezentul plan se predă beneficiarului la recepţia lucrărilor. Nr de pagini ale anexei Data inregistari Cine a inregistat ? (Numele si semnatura) I. independente de control ierarhic efectuat şi au ca scop asigurarea că sunt corect planificate şi asigurate resursele necesare realizării lucrărilor astfel încât să se poată realiza nivelul calităţii. 1. cerut. tehnologii noi şi/sau pretenţioase.

furnizori de materiale şi utilaje. calitatea este impusă de: . firma executantă trebuie să asigure beneficiarul că utilizează procedurile operaţionale.arhitect. În condiţiile înteţirii fără precedent a concurenţei pe piaţa construcţiilor. Asigurarea calităţii constă în evaluarea performanţelor înregistrate în realizarea proiectului. a locuinţei unifamiliale. apare şi se agravează atât problema menţinerii clientelei existente cât şi cea a obţinerii de noi clienţi. Prin planul calităţii. . .client. . . instrucţiunile de verificări şi încercări. specificaţiile de lucru.experţi verificatori de proiect.antreprenrul general.Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 37 .supravegherii pieţei şi protejării consumatorilor – ne obligă să acordăm o mult mai mare atenţie calităţii produselor/serviciilor şi calităţii proceselor din care acestea provin. totodată dorindu-se a se da clientului garanţia că se livrează constant calitatea dorită. Prin acest plan al calităţii se doreşte îmbunătăţirea eficacităţii proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei. pentru asigurarea satisfacerii standardelor de calitate considerate relevante. proceduri şi structuri dedicate supravegherii. . în concordanţă cu cerinţele sistemului calităţii actual. În proiectul prezentat pe lângă standarde. .proiectant. asigurînd totodată îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului.