You are on page 1of 24

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/1

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

OBJEKTIF AM :

Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pengenalan kepada windows dan menguruskan fail atau folder dengan Windows Explorer. Di akhir unit ini pelajar akan dapat: Membuka dan menamatkan program Windows 2000 dengan betul dan sistematik. Meneroka kandungan beberapa tetingkap yang terdapat dalam Windows dengan yakin dan berjaya. Mengurus fail dan folder dengan Windows Explorer dan menggunakan fungsi- fungsi Windows Explorer.

OBJEKTIF KHUSUS :

Menggunakan langkah-langkah untuk menyalin, menukar nama, memindah dan menghapuskan fail dan folder.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/2

2.1

MEMULAKAN DAN MENAMATKAN WINDOWS Windows merupakan satu sistem operasi komputer. Kelebihan yang terdapat pada desktop, taskbar dan start menu akan membantu pengguna memulakan dan menamatkan program dengan pantas dan sempurna.

MEMULAKAN WINDOWS Sila buka suis komputer. Tunggu program dilaksanakan. Beberapa mesej akan muncul diikuti dengan logo Windows 98.Utusan Welcome to Windows 98 dipamerkan.Seterusnya paparan desktop akan dipamerkan. Rujuk pada Rajah 2.1(a).

Rajah 2.1(a)

MENAMATKAN WINDOWS

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/3

Klik Start Klik Shut Down

Rajah 2.1(b) Pilih utusan Shut Down The Computer Klik Yes Tunggu beberapa ketika, sehingga mesej Its now safe to turn off your computer. Tutup suis komputer anda.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/4

UNIT 2.1
1. Nyatakan langkah-langkah Windows 2000 dengan teratur. memulakan dan menamatkan program

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/5

UNIT 2.1
1. Sila buka suis komputer. Tunggu program dilaksanakan. Beberapa mesej akan muncul diikuti dengan logo Windows 2000. Klik pada butang Start. Klik pada butang Shut Down.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/6

2.2

MEMAHAMI PERSEKITARAN DESKTOP Pada persekitaran desktop, anda akan dapati ikon-ikon asas desktop seperti My Computer, My Document, Internet Explorer, Recycle Bin, My Briefcase, Network Neighborhood, toolbar Quick Lunch, Microsoft Office Shortcut Bar, Task Schedular, Volume, AntiVirus Auto-Protect , Time and Date. Dengan adanya ikon-ikon utama pada paparan desktop, akan membantu anda memulakan program dengan segera. Pada Rajah 2.2 menunjukkan paparan asas pada desktop.

Rajah 2.2

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/7

UNIT 2.2
1. Buka Program Windows dan jelaskan menu yang terdapat di persekitaran Desktop di bawah.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/8

UNIT 2.2
1. Persekitaran Dekstop terdiri daripada My Computer, Windows Explorer, Internet Explorer, My Document, Outlook Express dan lainlain.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/9

2.3

MEMULAKAN APLIKASI Klik Start. Klik Program . Rujuk pada Rajah 2.3.

Rajah 2.3 Klik pada perisian yang dikehendaki.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/10

UNIT 2.3
1. Anda dikehendaki membuka Aplikasi Microsoft Word bagi menaipkan teks yang diberikan oleh pensyarah.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/11

UNIT 2.3
1. Klik Start. Klik Program . Lihat pada Rajah di bawah.

Klik pada perisian yang dikehendaki

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/12

2.4

MENGGUNAKAN WINDOWS HELP Klik Start Klik Help (Tunggu sehingga skrin Windows Help

dipamerkan) Paparan seperti Rajah 2.4

Rajah 2.4 Anda boleh buat pilihan perkara yang dikehendaki pada paparan Windows Help.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/13

UNIT 2.4
1. Anda dikehendaki membuka menu Windows Help kegunaannya. dan perhatikan

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/14

UNIT 2.4
1. Window Help akan membantu anda menyelesaikan persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang timbul dalam menggunakan program ini dengan berjaya dan berkesan .

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/15

2.5

MENGURUS FAIL DENGAN WINDOWS EXPLORER 2.5.1 Memahami fungsi Windows Explorer Klik Start Klik Program. Rujuk pada Rajah 2.5.1(a)

Rajah 2.5.1(a) Seterusnya paparan Windows Explorer akan dipamerkan seperti pada Rajah 2.5.1(b). Pada paparan Windows Explorer terdapat folder-folder utama di antaranya My Computer, My Document, Internet Exlorer, Network Neighborhood, Recycle Bin dan My Briefcafe.Di dalam folder utama My Computer terdapat folder-folder Floppy A, Local disk (C;),Data disk (D;), Driver (E;), Printers, Control Panel, Dial-Up Networking, Scheduled Tasks dan Web Folders. Fungsi utama Windows Explorer adalah mempamerkan semua kadungan fail-fail yang terdapat dalam storan.Di samping itu juga Windows Explorer ini dapat membantu anda mengurus fail, mencari fail dan melindungi fail anda dengan menyediakan password.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/16

Rajah 2.5.1(b) 2.5.2 Mengetahui langkah-langkah untuk menyalin, menukar nama, memindah dan menghapuskan file dan folder. 2.5.2a Menyalin (Copy) Klik file yang dikehendaki dan serekkan file tersebut ke folder yang dikehendaki.

Atau, klik file yang dikehendaki dan klik butang mouse sebelah kanan, kemudian klik menu copy. Rujuk pada Rajah2.5.2a(i). Gerakkan mouse ke file yang dikehendaki dan klik butang kanan dan klik menu paste. Rujuk pada Rajah2.5.2a(ii).

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/17

Rajah 2.5.2a(i)

Rajah 2.5.2a(ii)

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/18

2.5.2b Menukar nama (Rename) Klik file yang dikehendaki dan klik butang mouse sebelah kanan. Klik menu Rename. Rujuk pada Rajah 2.5.2b Taipkan nama file yang dikehendaki dan klik butang mouse sebelah kiri.

Rajah 2.5.2b

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/19

2.5.2c Memindahkan (Move) Pilih file yang hendak dipindahkan Klip dan seretkan ke folder yang hendak dipindahkan. Atau Memindahkan (Move) dengan menggunakan toolbar. Pilih file yang hendak dipindahkan Klik icon (Cut)

Rajah 2.5.2c(i) Klik pada folder yang hendak dipindahkan. Klik icon (Paste)

Rajah 2.5.2c(ii)

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/20

2.5.2d Menghapuskan (Delete) Pilih file yang hendak dihapuskan. Klik butang kanan mouse. Klik Delete .Rujuk pada Rajah 2.5.2d.

Rajah 2.5.2d

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/21

UNIT 2.5
1. Nyatakan langkah-langkah untuk menyalin fail atau folder. 2. Fail Latihan_satu yang sedia di Rename kepada nama fail lain contoh :Latihan_1 3. Fail Latihan_1 yang sedia ada hendak Delete

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/22

UNIT 2.5
1. Daripada Windows Explorer 2. Klik fail yang dikehendaki dan drag fail tersebut ke folder yang dikehendaki. Atau, klik fail yang dikehendaki dan klik butang tetikus sebelah kanan, kemudian pilih menu copy. Gerakkan tetikus ke fail yang dikehendaki dan klik butang kanan dan pilih menu paste.

Daripada Windows Explorer klik fail yang dikehendaki dan klik butang tetikus sebelah kanan, kemudian pilih menu Rename dan taipkan nama fail Latihan_1

3.

Daripada Windows Explorer Atau, klik fail yang dikehendaki dan klik butang tetikus sebelah kanan, kemudian pilih menu Delete.

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/23

UNIT 2
1. 2. Apakah mungkin berlaku sekiranya anda terus menutup suis komputer tanpa mengikut aturan yang betul. Fail Latihan2 sedia sedia ada anda dikehendaki melakukan aktiviti-aktiviti berikut : menyalin, menukar nama, memindah dan menghapuskan fail

PENGENALAN KEPADA WINDOWS

B1003/UNIT 2/24

UNIT 2
1. 2. Sila rujuk kepada pensyarah Sila rujuk kepada nota