You are on page 1of 2

Rezumat

Mediul urban n care popula ia locuie te, activeaz , se instruie te, i ntre ine, dezvolta sau reface capacitatea de ac iune, este limitat la dimensiunile spa iului urban care trebuie distribuit echitabil ntre toate formele de existen a men ionate, rezervndu-se, totodat , i o cot necesar satisfacerii cerin elor de comunicare i deplasare ntre diferitele arii care se constituie n spa iul rutier urban. Cre terea spectaculoas a traficului rutier care nso e te dezvoltarea activit ilor urbane nu poate fi satisf cut spa iului rutier. Eficienta eforturilor de mbun t ire n acest domeniu este condi ionat de abordarea sistemic a elementelor ce compun un sistem de trafic rutier. Aceast lucrare i propune sa implementeze algoritmi de modelare a comportamentului unei ma ini necesari unui simulator de trafic. n acela i timp i propune s implementa i Algoritmi proiecta i modeleze acesti algoritmi pentru a putea fi i n CUDA pentru mic orarea timpului de simulare. in cont de urm toarele aspecte: ; de o cre tere corespunz toare a

Spa iul necesar pentru a frna; Spa iul necesar pentru a frna n caz de urgen Viteza maxim constructiv a unei ma ini; Viteza maxim cu care o ma in poate circula pe acel segment de drum; Spa iul necesar pentru a accelera o ma in ; in cont de urm toarele aspecte: Tehnologia CUDA pune la dispozi ia programatorului un compilator care este o extensie a limbajului de programare C Managementul asupra procesorului pe care ruleaz un thread este implementat automat, programatorul neavnd acces la acest nivel. Simulatorul nu poate fi testat pe module fiind nevoie finalizarea implementarii. Cu alte cuvinte dac se omite ceva sau un modul este proiectat gre it este foarte greu de identificat problema neexistnd un debug.

Modelarea acestor algoritmi trebuie s

n partea de fundamentare teoretic

este prezentat

tehnologia nvidia CUDA , i instrumentele

arhitectura acesteia, detalii despre despre arhitectur , modul de func ionare pe care programatorul le are la dispozi ie pentru implementare.

n parte de proiectare sunt prezenta i si explica i algoritmi de modelare a comportamentului unei ma ini. Sunt prezenta i urm torii algoritmi: Deplasarea unei ma ini. Accelerarea unei ma ini. Frnarea unei ma ini. Dep sirea unei ma ini. Preselec ia n intersec ie Traversarea unei intersec ii.

n partea de implementare este prezentat solu ia g sit pentru modelarea acestor algoritmi pentru tehnologia CUDA. Sunt prezentate toate module si cum acestea interac ioneaz ntre ele. Deasemenea sunt prezentate conflictele care apar ntre thread-uri rezolvate acestea. Sunt prezentate structurile necesare implemt rii n cuda, accesul acestora si rela iile dintre ele. Leg tura dintre interfa a de C sharp i aplica ia CUDA se realizeaza prin i diferite intermediul unui dll care acceseaz func iile necesare lans rii n execu ie a simul rii. Sunt prezentate testele pe diferitele grade de umplere ale simulatorului c t statistici. i cum sunt