You are on page 1of 143

c

௹᥎ᔉ‫ޡ‬ሄᲔ༴៞ಱᲰसƳᦳѱᢣᡐघኇ Ԙಞccccccccccccccccccccccccc
δϑುੴሇቈድƥδϑνᑀଐሇ੯፴ƥδϑᐷ੯ሇल֬Ѹƥी‫ظ‬ᕜՂࣽϽѼሇୄᤉǸ
Ǹ‫׾‬ҋᨅ೤δ๐‫ן‬ηԈᐜռሇ۵֩ᢾչˊ೤ሇƥᩤЌ៿୅р୛ઐᆒሇ੯लሇᦳѱᢣᡐƥी
೤ണ቉࡝๢ϥ࠵ሇᵏ֤ˊ୅рᕜ࠲᧯ᡠሇᱤ᪇៨૮ണ ηጕϥ࠰ƥѫᨅЦЦ೤ᦳѱᢣᡐ
ϔሇδल᪇թˊ๡೤ᨅЌ੯ࡩሇᦳѱᢣᡐƥՂࣽϽ୅р‫ޗ‬ξвОሇБਖ਼ϔ೤௿ఊռОƥᨄ
೤ϛռО୛௿ఊˊc
ˏᦳѱᢣᡐघኇːᅽЗᡕԘᄬሇᢣᡐࣣएሒರ࠸ࡡӗ֤ԵѸƥ৙Ѽ᥉ԗОᏚ࿵ଐ᡿ሇ
྄ࠨƥϛѼᡊਥᦳѱᢣᡐሇࡕጙˊૣे‫ظ‬м᧍൘ᯛᢱƚ৵ᷫሇಞࣗƥണᥗሇ‫ތ‬ႜƥ࠵᫗ᅴ
༰ँҐ‫ँڔ‬ᴋƥϛૣԘᱤॖᄕᦳѱᢣᡐሇᵈ֤ƥড়֭ૣ௿తುࠣᢣᡐሇ໡ᨭ୼হƥቬᯋ᡿
ኞвОԬੴƥЭ๢໡ᨭುਖ਼νջƚc
ϔ‫ߟދ‬েՠႝየЋѝ·ሒರᘂᘂட·ሒರc
ᦳѱᢣᡐघኇᎁδ᪇թc
ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ cccc
नᒼ‫ދ‬Оᓨᡐƥ‫ތ‬ϔሇୡֶଐ‫ڇ‬቉Ǽ࡛ƥν᭯ǽƴᓨनଐ࠵ջОൌᢪƥᨅ៨ዥǼಚࣗ
δǽƴೃലОմᡠϛᨅϑୡֶк៨ሇ೤ǼಚࣗЈǽƴν᧼ƥ‫ޗ‬ৌᕶОቈϔƥᨅ៨ዥǼ‫ؚ‬Ѽ
ሇǽᓨ‫ޗ‬ϔ‫ދ‬մ៨ዥǼ੟ෟǽc
୅р᪍ቹᩈƥ੄δϑО᥉ᨆδᯋၼၼ౼౼ሇ୚ᯋϥَƥνᅶՔթ᫼ƥвीᕜՋኵ‫ޞ‬ఞ
ᨕՠ୚ᯋԬ‫ه‬Оϥᯋሇԟᐄм‫ؠ‬вр๢೎๢ֆሇଓ‫ޗˊا‬ОᏚሇ‫ح‬ᢣसരᨆ‫ࣶ׎‬Ԙϥ֏ƥ
ᨭ᧼вОሇ៞ϛൌᡊᢱврሇଐᠶ‫ڔ‬଄໿ƥी೤੄೎ሇОр୛᫑ᅶሇഡ߰ലሇБ༴ಲ໿ˊc
ОᏚ‫ؤ‬೗ಃᲀസϥ֏ƥОξОϥᯋሇ࠵᪇թ໡ᨭ‫ڔ‬Б༴᪍೤ᨭ᧼Ե‫ޗ‬ϷലˉҴхм‫ؠ‬
எᐫ ൌࣶୄሇˊᨅीଐ‫ڇ‬቉ᩤЌÿν ሇÿƥм‫ؠ‬δЌ Ћடÿ· ᩤÿν
ᡐÿሇ ᢪएÿᕜ࠲ ϥмÿƥ 
ᠶƥÿᕜԵ δୡ࡛ࣗƥीδࣽ‫ظ‬мÿ ୄ ˊ
नᩤЌᕜ࠲ÿ࡝ ‫ح‬ÿಞࣗሇОрᓨᡐƥ ࡝ᢪÿರ ·ÿƥಃᲀസ೎кሇ ൌು
ÿϛвр Ͻδϑ࠵ॖÿሇസ ƴν᧼ƥÿ࡝ ୄϽÿሇ ƥвр‫ظ‬
ᕜीՠÿ࠰ሇÿ֤ ᕜÿ ୄ Ͻˊc 
ሇÿएр᪍੟ÿƥÿξ ‫ڔ‬៞ϛÿϥᯋണ቉‫ ן‬ηÿሇ ᐄˊᄕ
‫ޗ‬ƥÿ࠵࠰ಚണÿണ ሇÿए᪍ണÿሇÿѱᢣᡐ ОÿƥЭᓨড়֭вр ֭ÿѱᢣ
ᡐҋÿ᥎ൌÿ ˉ๡ ˉÿണ ૮ੴƥÿ೤‫ँޗ‬૮ ÿ࡝๢ሇ૮ ƥᨅ
ጕÿ໿ÿ೤ν‫ˊ ظ‬c
‫ظ‬ÿО мÿҴሇ೤ƥ‫ޗ‬୅рОᏚ ‫ ן‬ሇᨆ‫׎‬ÿ੄ϔƥ 
 кƥ
एࣣÿр ਥ नÿѱᢣᡐᨆ៞Ԙಲÿሇ ƥ ˏᦳѱᢣᡐघኇːδϷՠႝƥОр

ଐ᡿ Ͻÿѱᢣᡐሇÿ‫࡝ ेˊޗ‬๢ƥÿ࠵࠰ಚОÿᡠϛᢾ
೤୅рഡÿሇ໡ᨭಲ
ˊँƥЭОᏚᨆ‫׎‬ሇÿൌᢪƥᢾ 
ୄϛ୅р໡ᨭಲ ሇδ᪇թƥᓨ ᨅ
ጕಲ ÿ೤ᅶൌÿँξಚ ˊन ƥᨅδ໡ᨭಲ ሇÿᅴ೎ᯋ࠵ ೤‫ ޗ‬η 
 η ֏ƥÿी೤‫ޗ‬ᨅ ೎ᯋÿƥ୅р࠵ ሇѱÿ࠵Ͻ ˊ‫ޗ‬๢ϥ֏ƥÿѱᢣ
ᡐξÿ᪇ÿ‫ؤ‬ՠሇࠣᲀδ ᪍೤୅рÿ૮ଓ‫ڔ‬૮ Ҵÿሇÿಲ ˊ
ᄕ‫ޗ‬ƥÿѱ
ᢣᡐሇᨅδ ᕜÿ‫ ؤޗ‬Ѹᅶˊÿν᧼೤ÿϛ୅р ଐ֤᪍ÿϔ‫ޗ‬Ͻᢾ
ƥ୛мƥ
࠵࠰ಚОन ÿѱᢣᡐÿ೤νÿϽᡊƥÿռᢪᕜ࠲ଐ᡿ ‫ޗ‬୅рᅴ༰ϔሇϽˊc 
ᓨƥ୅рሇ‫ح‬ᢣ៨ ಲ ‫ޗ‬νᑀଐᯋѱᄕՠÿѱᢣᡐ‫ޗ‬໡ᨭϔሇˊ
м೤୅рᅶሇδЌÿ៨ ǸǸc 

c
c

c

c cӗ ੴࠣˊc ࣽνÿˊc cc c c  c c c  δࣽÿˊc c.

c cν ˊc .

 cc ÿᕜ֤ˊc cc .

c ᱤनˊc c.

c c .

.

c .

!Ԙ֤мÿˊc cc ୅ƥÿ࡛୅ˊc ᨅЌÿ៨ ϔƥണδЌ ᡊ᥎ൌሇኵ೤ണЌÿ ƥν᧼δ ᡊϽврሇÿƥѼ ÿδࣽ ଓ ‫ ا‬ƥÿϛᨅϔÿÿϽδЌᕜ Ѽ࠵ਥቈÿሇቹ᡿ˊ мਖ਼ሇᑀᴋƥ ୅рቹᩈƥÿ ᨅጕ૮ ƥ଄ ÿвр୛៨ ሇँÿƥಲ໿࠵ÿണ ጕƳ ሇÿƥीЭ ѱÿతଐˊν᧼୅ÿҴƥ੄Ѽ ᡊϽврሇँÿ ϥَƥሇ៨ ಲ δࣽ Ѽ ྄ֆሇÿƥ Ѽ ᦳ ˊc ᦳѱᢣᡐǸǸÿᢪ ÿണሇ໡ᨭಲ c ‫ޗ‬ುࠣ ೎кƥᅽ ÿѱᢣᡐ೤࠵ÿ δሇ໡ᨭಲ ƥÿ๢ƥ · ռ ᨅÿሇ ीୄϽÿÿॖÿѱᢣᡐ୼হሇ ˊ‫੄ޗ‬೎ƥᕜÿ ࡛ࠨ‫ޞ‬ҋᅶ‫ه‬ ጕୡֶм‫ؠ‬ᕜÿহࡩ‫ޞ‬ᅶᦳѱ‫ه‬᪇ÿ‫ؤ‬ՠҴ ξÿБ༴ƥीୄϽ չÿÿ ୼࡛ ሇÿˊണࠣ ೎кሇൌ ҋОрÿÿ‫ ޞ‬ଐ֤ሇ Эುࠣሇÿѱᢣᡐÿÿ Ͻ ሇन ϥ ƥƥ ࠰ುࠣ ÿ๢ᓨÿ‫ؚ‬Ͻਖ਼ೃሇ ƥÿÿࠣ ˊÿ ണᩤЌ‫׾‬ÿन ៨ ƥ ሇÿѱ៨ ୼ᕜሇ ƥ ഡ м‫ޗ‬ᨅ‫ ޡ‬ ሇ࠵ϔᅴÿϽൌˊc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ cccc .

‫ޗ‬ÿѱᢣᡐሇࣣÿ ୄϔƥ м֏ഡÿ֤ሇδ᪇Ѹ ࠵ÿಚ ರ· ಞ "# ՠႝሇˏОᏚ‫ ֬ڔ‬ሇ૮ଓ៨ ːδϷϽƥν᧼ƥᨅ೤δ᪇ÿनࣣ ÿƥм ᨕ ϛÿሇѸ ƥÿνÿ࠵ᯛᢱˊᓨƥᨅലϷ‫ؤ‬Ͻδ‫ޡ‬Ԙᄬ Ԭ ሇԟ ᱤ᪇៨૮ξÿѱᢣᡐሇᄕк ƥ ಞሇ ࠰ÿ‫ڔ‬ÿഡ ÿ᪍ Ͻൌ ÿÿ‫ޞه‬ሇ ÿрሇÿँˊЭᩤ೎᥎ ᄕ‫ޗ‬ƥ ÿр ᑀಃÿÿϽ δ ÿη ᢣᡐҴÿ‫ؠ‬ÿˊ  кሇδÿ ÿѱᢣᡐሇ О ÿ· டÿ‫ؤ‬ᄕƳδ Ҵÿ୛ÿᅴሇԘ᪇֤ϔ #$ൌÿ ᢣᡐ Цÿಞࣗ ƥ%"$ൌÿ ࠣᲀ ϔÿᢣᲀˉᲀÿм‫ؠ‬вࠣᲀ ƥ ሇ $մԘ᪇ൌÿ ುࠣሇÿѱᢣᡐˊc ОᏚࣣएÿ· ರ &c ' !  ೤ഡÿᢣᡐБ ǸǸвÿϥϛǼ֬Ѹࣣǽ ǸǸሇ ÿˊÿनОξОϥᯋ‫ؤ‬ᅴሇᢣᡐБ༴ƥ ರÿÿՠϽÿሇÿˊвÿ ՠƳδϑ ᨭОÿᢪ ሇÿ೎ᯋ࠵ ϛ  թ᫼ƥÿÿᢪδ ୛ÿሇ೎ᯋմ࠵ ÿണ  ˊ ೎ƥвᨄÿՠƥ୅рᕜ࠲ÿՠÿ᧯ᡠሇᱤ᪇៨૮࠵ÿണ ηጕˊc ‫ ڔ‬டÿδÿƥ ರᨄ‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬δ๐ᱤनᱤሇБ༴ϔƥᢣᡐ୛ÿሇҴÿ᫗‫ޗ‬ÿ Ҵÿ᫗ϔ୛ÿሇ ᨄν %$ƥ ሇÿ᧼ $ሇҴÿ᪍೤ᨭ᧼ᢣᡐБ༴ಲ ࣶୄሇˊ ୅рन‫ؤ‬ᅴ ˉ кሇ ‫ן‬๐‫ڔ‬ᢾչ᧼ÿਥॖϽ ᐷሇ ƥ ៨೗ƥ۵֩ ᢾϔᢾչÿ $ "$ሇՂࣽ᪍೤‫ޗ‬ÿѱᢣᡐሇÿՠሇˊ ೎ƥО рनδϑ ᅴОሇഡÿ չϔƥ$ "$ሇ չÿ᪍೤‫ޗ‬ഡÿν թ᫼ሇ೎ᯋÿी ᑀୄϽˊÿ๢ϥ࠮ƥ ୄᨄÿՠƥ੄ᢾչᨭ᧼ ൌᨆ៞ሇ೎ ƥᩤЌ ሇО ਖ਼ਖ਼ ୄϛഡ ሇÿएƥ‫ظ‬೤࡝ᢾչ೤мᱤनᱤБ༴ሇ ൌਥॖሇ ƥᩤƥ૮ ी ࠵ϛν Ͻˊÿϛƥÿѱᓨᡐƥ੄୅р‫ޗ‬ÿՂࣽሇ೎ ƥ‫ޗ‬୛ᠶ ሇ૮ξ୛ ϔƥ୅р ÿ ӗÿ ֏ÿˊc ϛ ሇ ᢣ Ѽ ੴ‫ح‬νδc ੄୅рξÿОᎁδ๐ᠶᱤሇ೎ ƥᨭ૮ ƥ୅р᪍ ੟ ीनвÿՠδÿ ˊ े ୅рÿՠሇ ÿ ξँ ૮ ണ୛ՠԗƥѫ೤ᨭ᧼๢ÿ ƥ‫ޗ‬ੴÿƥ୅р ᑀन вሇ ࡛ÿƥఊÿм‫ؠ‬ୄϛÿ ሇ‫ظ‬ᕜ࠵लണϽδϑÿሇϽᡊǸǸν ᧼ƥ‫ޗ‬๢᧼ÿϔƥ୅р ÿሇν೤नಲሇቈÿˊc ֏ƥ࠵࠰ಚ ÿ᪍ ᑀࣽϽᨅÿδϑँƳ ᢣሇÿѸᅶ೤ÿҴÿƥᓨÿ ѱᢣᡐմᨭ៿ᅶൌᨆ៞ОξОϥᯋ଄ሇ໡ᨭ‫ڔ‬ᢾչˊ ᢣሇÿѸᅶ೤ÿҴÿƥᓨ ÿѱᢣᡐմᨭ៿ᅶൌᨆ៞ОξОϥᯋ଄ሇ໡ᨭ‫ڔ‬ᢾչˊ‫ޗ‬ÿЌ૮ ÿѱᢣᡐÿ‫ظ‬ мÿк ᢣሇÿÿƥ‫ ؤ‬ÿҴÿሇ ˊ‫ޗ‬ÿЌ૮ ÿѱᢣᡐÿ‫ظ‬мÿк ᢣሇÿ ÿƥ‫ ؤ‬ÿҴÿሇ ˊҐ࡝ƥδÿು ਥ‫ح‬ᢪ ƥЦЦᨭ᧼Ǽ‫ظ‬мÿОሇቈድǽƥ ीࣶԘ‫ظ‬мÿÿÿÿՠδጕ೗ኵሇҴÿˊc ರ ÿՠƥÿ࡝ν ಞ‫׎‬ÿሇѸᅶƥ ೎‫ؤ‬ᅴሇᢣᡐ‫ᦳڔ‬ѱ֬Ѹ୛ÿᅴ ሇѸᅶ ੄೤‫ظ‬м៿ÿሇˊÿ๢ƥδϑ ണሇО ᕜ࠲ᨭ᧼ӗ вОሇ ᢣᓨթ ᧯ՠ๢Оሇÿֶ֬Ѹˊ ರÿ‫ظ‬мᨭ᧼ÿÿОрሇ֬Ѹᓨչՠвр୛ᢪሇᢣᡐˊc .

࠰О᪍੟ ‫ا‬ÿОᏚ੄ÿᅴ ࣣ ᱤ ሇδጕ֬ ᨅÿሇᢪ໿ˊ୅рОᏚ೤‫׾‬ÿ Оδጕ Ꮪ֬ ƥÿी೤ᢪƥ୅рÿϑОँी೤δÿ ‫ؤ‬ÿ‫׎‬ϽሇᏚО ƥᓨ୅рξ в ሇν ϥࠨी‫ ޗ‬୅рࣣ Ͻᅶ ៞᥉ƥ ണδϑᨆ‫׎‬Ͻሇÿ೗࠵ ˊ े ࡝๢ƥ୅рÿ‫ڔ‬в ጕδÿƥ‫ ا‬ᅴ ࣣ ሇÿ ƥ୛м୅рሇ‫ه‬ጕ៞ϛƥ न࠮ÿ୛ÿՠሇጕጕÿ ƥм‫ؠ‬୅рሇÿѱᢣᡐ‫ڔ‬ୡֶ᪍ξᅴ ࣣ ÿˊണᥗሇ೤ƥ Ѹϛδጕ֬ ƥОᏚ‫ޗ‬ÿ࠵࠰ಚ೎ ᪍ ണଐ᡿ ÿᨭ᧼‫ه‬ጕᦳѱÿֶˉ֬Ѹ‫ڔ‬ୡֶ୛ ÿ ሇҴÿξലОᨭ᧼ᢣᡐ୛ÿሇҴÿᩈᓨÿˊc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ %cccc ᦳѱᢣᡐ࡝ ѱᄕ૮ଓÿѱᢣᡐ೤δጕѱᄕϑО૮ଓሇ࠮‫ޗ‬៨ᄕ ˊÿδϑୡֶ ֬Ѹ᪍ണ‫ظ‬ᕜୄϛ୅р вО૮ଓˉ૮ ሇԟÿÿˊҐ࡝ƥδϑቹᩈÿϽሇ О‫ظ‬ᕜ ᅶ֤‫ޞ‬ட в ࠨÿሇሒ ƴδϑᡠϛÿ࠵ ϽሇОմ ν ƥे᫗ҋÿሇÿ δጕÿሇ ƴδϑଓ ࠨ ሇО ƥ ՠδϑБÿሇÿֶƥ ÿ ೎ÿՠ ᨕ ጕ֬Ѹˊ੄δϑО ξδϑ ሇОБᢾ೎ƥв ֆଐ‫ޞ‬ÿ नಲሇ ᪇ƥᓨξ๢ ೎ƥвሇୡմ ଐ᡿‫ޞ‬ÿδЌल֬Ѹˊc ರÿ‫ؤ‬ᄕϽδÿ ሇ ᡊᢱвОÿѱᢣᡐሇԟÿी‫ ޗ‬Ѽ೤ÿᕜ࠲δ ÿӗ नಲሇᢾ ƥδÿÿвᢪ๢ ೎ᢣᡐƥЭᓨϽᡊвሇԬੴ૮ଓˊᨅጕᕜ֤ν Ц‫ظ‬м Ѽ ሇलᢪϔሇᄕँ૮ ƥÿ‫ظ‬мড়֭Ѽᡠÿ଄ϔሇᄕँୄթˊc кмൌƥ୅рОᏚՔÿ ୛ണሇ ᪍ ÿϽണࠣᢣᡐƥÿ๢ƥՔÿ୛ണሇО᪍ÿ ÿᕜୄϛδ ᢾሇОˊᓨƥे ୅рᄕ‫ ޗ‬ᑀଐ᡿ ϽƥᡊᢱвОÿѱᢣᡐሇԟ ÿी‫ ޗ‬Ѽ೤ÿᕜ࠲δÿӗ नಲሇᢾ ƥδÿÿвᢪ๢ ೎ᢣᡐƥЭᓨϽᡊвሇ Ԭੴ૮ଓˊ‫ޗ‬ÿ δ๐ᱤनᱤሇᢾ ϔƥ࠵᪇թሇҴÿ᪍೤ᨭ᧼ÿѱᢣᡐൌᨆ៞Б༴ሇƥ ѫ೤ƥÿ࠵࠰ಚОᑀ ઐÿѱᢣᡐҴ м‫ؠ‬врሇѸᅶ‫ˊڔ‬໿‫֏ދ‬ÿৌட ˉ ᒼ‫֏ދ‬ÿ·ÿ ˉÿ࠵ջЋ֏ÿ · ƥᨅÿÿᲔОᑀ ᅶୡൌ៨ᄕ врԬੴन ‫ه‬ጕхϔν ಚ ሇ଄໿ˊᨭ᧼नÿƥ· ‫ؤ‬ᄕÿሇಃԗ ៞ÿ.

ƥ୛мƥвÿᑀ ÿሇಃԗ ÿˊ ÿՠƥ៞ÿ.

ሇ.

 Ͻ࠵ÿሇƥÿÿϥƥÿ.

ሇ֤ÿ ៞ÿ.

ˊ ೤ƥ ÿ੄в‫ؠ‬ÿሇ.

ƥ ୡᯋሇÿ Ͻδኇ ࠵  ˊѫ೤ƥ੄в ៞ÿ.

.

ሇ೎ ƥвୡϥᯋሇÿÿണδ ࠵ % ˊ୛мƥ 
· 
ୡᯋሇÿीÿՠϽвሇԬੴ଄໿Ƴвᡠϛÿሇಃԗξвᕜ࠲‫ا‬
ሇಃԗϥᯋᨄÿ‫ޗ‬቉ÿ࠵ሇ ˊc
ÿ ·ৌட ÿǸǸв೤‫ ޗ‬᫗δххሇ ƥ ÿ‫ޗ‬ÿвሇ૮ϛ ሇ
ଓቹ֤ ÿ୅рᑀ ᅶǼଓቹ֤ǽˉǼ ǽϥᏚሇ ᢣൌ вОˊँƥ
‫ޗ‬ᨅЌ ੄ϔƥ୅р୛ᢾሇ๡೤врᡊᢱвОÿѱᢣᡐሇᕜ֤ƥм‫ؠ‬вр ÿѱᢣᡐ
ξണࠣᢣᡐᨆ៞नÿƥড়֭Б༴ሇᕜ֤ˊÿν᧼ƥ୅р‫ޗ‬ᢪ๢ ೎ÿ ണଐ᡿ ᨅδᓨ
ˊ

ᡐϥƥ੄୅рᢪǼ ǽ ೤Ǽലᕜǽ ୅рÿОÿϽ

ƥँƥ୅рሇലଐ

೤ƥनಲሇÿѱᢣᡐ‫ڔ‬вሇ ÿÿˊ੄୅рᢪǼ ǽ ೤Ǽലᕜǽ ୅рÿО
ÿϽ ƥँƥ୅рሇലଐ ೤ƥनಲሇÿѱᢣᡐ‫ڔ‬вሇ ÿÿˊ ᢪÿрᨭÿ
ᨅጕǼ ǽ Ǽലᕜǽÿϥϛÿଐ᡿ƥ ଐ᡿ˊҐ࡝ƥÿ࡝ÿÿ ሇÿ
ϑ 
ᦳ᪍ ‫ޗ‬ÿ ƥ ੯ÿƥ
֏ƥᩤᨅϑ೎ ƥδÿǼ ֤ǽ
ሇ ᢪÿी ֆ вሇ
ÿ ണÿ֬ ሇÿˊ࡝๢δൌƥ
ÿी ଐ
᡿ ƥ๢೎๢ֆƥвÿಲ໿ƥᅶÿδጕν ሇಲ ൌ᥎ÿሇ‫ ˊ֬ ڔ‬ÿ
ሇᩈ ƥÿ࡝ ᢪÿሇǼଓቹ֤ǽν࠲ƥвी ലν ଐ ᨅЌᐷ ƥÿ ν ν
ÿ‫ޞ‬ÿÿሇ
ˊc

Ǽଓቹ֤ǽƥÿी೤ÿᕜ࠲ᨭ᧼ÿ‫ؤ‬ᄕОрሇ ᢣ‫ڔ‬врሇÿѱᢣᡐϥᯋሇ 

ϥࠨˊc
࠵ѱᓨᡐƥሇଓቹ֤ ƥᓨᨅÿी೤୅рᢪሇǼОሇ ǽˊ 
ണδጕξᅴÿൌሇ ‫ڔ‬ኞ ುࠣҴ ሇᕜ֤ƥξ๢ ೎ƥÿрਖ਼ਖ਼ÿቈƥᕜ࠲
‫ؤ‬ᄕᩤЌᨭ ៿ઐᆒϽሇᐷ ˊᨅÿ೤ϛ Քÿ ണ ÿ࠸ሇ ᡐᕜ࠲ÿ᧼ 
ሇ໿ቈƴÿ᧼ൌ࠵࠰ಚᕜÿОÿ ÿƥᓨ नಲνÿቹˊc
ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ (cccc
ᨭ᧼ 

࠵ࣣਥॖሇδÿੴ 

ƥ୅рϽᡊ Ͻ‫ڔ‬न ÿѱᢣᡐଓሇ

࠵ ˊ ÿϽδ ៿ÿ‫ؚ‬Ͻࠣᲀሇ ႜˊ ႜÿƥδϑО๡‫ڔޗ‬δϑОᢾ
ˊ ÿ ξÿрᨭ᧼ÿᨅन࠸ ሇᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹƥఞᨕՠврϥᯋ‫ؤ‬ᅴሇ
૮ˊ 

ÿዥƥc

"#$ሇξÿ୛ఞᨕሇԬÿξँ ૮ ÿƥѫ ÿሇ૮ ‫ޗ‬ξÿϔ୛
ÿሇÿҐÿണ ($ˊ"#$ሇξÿ୛ఞᨕሇԬÿξँ ૮ ÿƥѫ ÿሇ૮
‫ޗ‬ξÿϔ୛ÿሇÿҐÿണ ($ˊЭ࡝ ÿˉ ‫ڔ‬ÿ Ǽଓǽᔉ ሇ 
ሇଓቹ֤ξÿ੄ƴ ϔሇ‫ޗ‬ᨅδಲᱤሇᕜ֤ÿ νÿˊ‫ޗ‬ᩤЌ
ÿϽ ሇО੄ϔƥǼОሇ ǽᨅδ៨ᄕ ÿϛ೗ÿˊ‫ޗ‬ÿÿ ሇഡ
ÿՔ ੄ϔƥ
рՔÿࣶԘ᪍೤ ುࠣሇÿ ൌξÿሇ ᨆ៞໡ᨭ‫ڔ‬૮ଓБ༴ˊᨅ
ÿीᡊ Ͻϛ ‫ޗ‬ᢾչϔƥଓቹ֤ ሇ୛‫ ؤ‬ሇѸᅶਖ਼ਖ਼ ࠵ ƥÿϛÿ
р੟ÿीਥ Ͻᨅಲᱤሇ

ÿ‫ڔ‬ÿˊc

ఞᕜ ୅рÿc

࠵᪇թ᪍ണδጕ ᪇ƥÿ๡೤ÿϛᨅ᪇թ ҋ ሇБ༴‫ڔ‬໡ᨭሇ
ᕜ֤ ˊ ୄ
)&*
᪇ ఞ‫ތ‬ÿ‫ޞ‬ÿ୅рÿዥϽϛ ണ 
ሇБ༴‫ ؠ‬вОሇᕜ֤ሇ ÿˊδണ ( ࠵ ᕜ࠲ড়֭ÿр
ࣶୄ вО៞ϛሇ ᕜƥᓨሇ࠵ ÿᕜ࠲ࣶୄ Ꮪ ᕜሇÿണ ( ˊᨅ
ीᡊ Ͻϛ О‫ ޗ‬೎ÿ೤ᕜ࠲੟  ϔвОϥᯋሇԟᐄ
ǸǸÿ
ξÿϥ֏ണ᧼ ƥÿ ÿƥˊξ๢ ೎ƥ ఞ‫ތ‬ÿᡊ Ͻϛ ЭОሇ‫ޡ‬
ൌƥОÿÿ೤ÿᡐ ᢣƥᓨЭОሇÿൌƥОÿÿ೤ÿÿν Ͻˊc

๡࡝୅р‫ˏޗ‬Оνÿ ƥОνÿ ‫ތޞ‬ː ïc) c+

 c-c ï. c.

 c. c& c) δϷϔÿᢱÿॖዥሇᩤÿƥሇ࠵ ी࡛ÿδ᪇࠰ࠣᩈሇಃ ᲀസƥ‫ظ‬м ೎ಃ‫ه‬ϑν ሇ ǸǸᨭ૮ ƥОሇ࠵ ‫ظ‬м ೎ࠨ ( хࣶԘν ሇÿˊ ࡝ᢪƥÿр‫ظ‬м‫ޗ‬δÿ δÿÿ ሇ ೎ ᎁÿϑОሇᢾ ƥ๢࠮ƥÿрᨄ‫ظ‬м೎ν೎‫ح ޞ‬ÿˊÿр‫ظ‬м‫ ޗ‬δ न ϔᢾ ࠰ࣶ Ԙνÿሇ ƥᯋƥϛϽÿ ƥ ៨ዥÿƥÿр‫ޗ‬ᢾ ϔᨄ ᅶ Јጕν ሇ ᢣᲀᢣÿƥᓨᨅδ Ԙ᪍ Ǽ ǽ Ǽ ֤ǽሇ‫ؤ‬ᄕˊᓨνÿሇ೤ƥÿ࠵࠰ಚ ഡ࠰ÿᕜ᧯ᡠՠϔሇÿጕˊᅽ๢ÿᅴሇी೤ƥ੄О ‫ތ‬ξОᨆ៞໡ᨭ೎ƥ Оᨭ ᢾ ϔሇδЌҴÿˊc ៨೗ƥÿ࡝ണ ϑО ೎नвОሇ៞ϛÿՠ ƥϔδϑÿ ᨭ᧼ᱤनᱤ୛ ÿᅴሇ‫ظ‬Ҵÿϛ ൌ չƥᓨÿδϑОմЦЦ Ԭ‫ޗ‬ሇ ൌչƥᩤƥ֏ÿ୛ ÿՠሇ չ੟ണ‫ظ‬ᕜ ÿَÿሇÿ Ջˊ֏ÿչሇ ी೤ÿѱᢣᡐˊࣶԘᕜ࠲ ‫ޗ‬ଐ᡿ϔࣶୄᨅδ᧼ÿˊँƥÿ δϑО᪍‫ظ‬мᨭ᧼ണଐ᡿ሇࣣÿƥ௿తᨅЌÿ ሇ Ԭ‫ޗ‬ÿƥᓨലϷሇԵѸ ሇÿ๡‫ ޗ‬๢ˊc ÿ࡝ ÿc ࡝Ѽÿᑀÿ᧼ ÿϛѼ ƥѼδࣽ नвÿቹᩈᩤ࠰ԟ Ѽሇ૮ᓨଓ ηթ ǸǸÿÿᩤЌÿϽѼƥռОν‫ظ‬ᕜቹᩈሇ૮ˊ୛мƥѼᡠϛвδࣽണᨭ ሇലƥनνनÿᨭ᧼नÿᨅδ៞ ᨆ៞྄ԗ‫ ޞ‬ƥ୅рϽᡊ ƥ៞ ሇЭ ÿҋ ᅶሇ೤δጕ៿ÿϛǼᢱੴÿǽሇ୼হˊ ֭ ᨅጕ୼হƥ‫׾‬ҋᱤनሇ೤δϑνÿ᡿ሇОƥ ѼÿࣶԘᕜ࠲ǼᢱǽÿвሇԬੴ଄໿ƥÿनϥÿՠδÿኵ "$ሇ չˊc न ᩤЌ଄ ƥ ଓᓨÿሇОᓨᡐƥᨅጕ୼হ ी೤δጕድÿ ν‫.

ظ‬ ሇᵏ֤ˊँ ƥᨅÿν᧼೤δϑ߰ ᐷÿÿѱᢣᡐÿ ƥм‫ؠ‬न ОᏚല‫ڔ‬ÿ ሇϽᡊᓨਥॖሇδጕÿÿᡊᢱሇ᧼ÿˊੴ ࣣएˉ ÿˉÿएм‫ؠ‬ୡ ÿÿ᪍೤ջᅶᨅδ୼হൌಃÿǼǽሇ ОҴÿሇˊ ࠰ÿ ǼᢱੴÿǽሇОᨭ᪍ ଐ᡿ ᨅँी೤δጕᡊᢱುࠣሇÿѱᢣᡐҴ ሇᕜ֤ƥ୛мƥврÿÿ‫ޞ‬ÿ᪍ᡠϛÿ δࣽ೤ϽÿጕǼድǽ֤᫗ƥЭᓨ ᕜÿ вО੯ࡩሇੴˊᨅ୛ണሇδ ᪍ О рÿҴÿጕድÿሇǼድǽ֤᫗ሇኵÿ‫ ޗ‬ᯋƥ ϥᩤЌÿ ǼᢱੴÿǽሇОᨭ᪍ᕜ мδጕÿÿሇൌᱤनሇ‫ؤ‬ॖƥᨅीÿ ҋ ОрनድጙሇǼድǽ֤᫗྄Ҵ νÿϽˊc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ cccc ÿ ሇ ƥδϑ ϑÿᄬƥм‫ؠ‬ϛಚν࠰ሇÿƥ ୄϽδϑल ƥᓨÿմ ÿ ሇδÿƥᡠÿƥᡊᢱÿδϑÿО ‫ڇ‬ሇÿѱᢣᡐَ୛ ÿÿሇ྄ଐƥَᑀ᧼ ‫ڔ‬թ ƥഡ ᢪՠÿ ÿሇÿˊ๢૮๢ ƥ‫׾‬ҋ೤ഡ ࣽሇÿÿÿƥ ÿ ÿҴᨅδࣽ೤ÿጕÿࡩሇ֤᫗Ѹᅶሇˊँƥÿ ƥ ᨅν᧼ी೤δጕ੟ ᨭሇÿᕜ֤Ƴ ƥÿ ᡠÿ᫗नಲሇ࠮៨ƥَᨭ᧼ .

ᢾ ‫ڔ‬ՠƥᨆδÿनಲᅽ๢୛ÿՠሇጕጕÿ ƴഡَƥ ୛ണሇҴÿ᥎ ൌƥ мਖ਼ሇᑀᴋƥÿᕜ ՠÿ଄ሇϽˊ࠵࠰ಚǼᨭ ǽሇÿ᪍೤ ƥᩤ೤ÿϛ๡࡝୅рϥ֏ÿᑀᢾ ሇƥሇ࠵ ҋ ÿрνЦ‫ظ‬мᨭ᧼ÿ ሇÿѱÿ Ͻᡊврሇ଄໿ƥᓨ ‫ظ‬м྄ԗϽᡊвОԬ‫ޗ‬ሇ૮ଓˊc ÿ቉ÿᄬƥَ ÿ‫ؚ‬Ͻఊÿδÿƥ࠵፴᥎ൌˊ ೤ƥ Ջÿሇ ÿƥϽÿδÿˊᨅÿ೤вᎁδ๐ ᅶᨅÿሇಲ໿ൌврሇᢾ ˊc ϛϽÿ೗ᨅδƥѼ‫ظ‬мÿÿѱᴋಞϔఞᨕሇ‫ ˊ ޡ‬଄Ѽ᥉ᨆϽδϑ୚ᯋƥ୚ᯋ ÿÿ ˊ ቉ƥѼᠶ୚ᯋÿണδϑÿ ሇ ÿƥÿ ണδϑÿ ᄬˊδÿԘᦳÿϽ ˉÿ቉ÿሇÿी ‫ޗ‬ÿˊÿनѼᢪᩈƳc ൌ ୅ሇÿˊ୅ᕜଓ ЭѼᦳ ‫ؤ‬ՠϽδጕ੟ሇҴ ƥ ୅ƥѼÿ ϽδЌÿˊ୅ቹᩈƥδ мൌƥѼ᪍ৌᕜЭÿሇᅴ༰ϔ ÿƥѫ೤ᨅÿሇ ଄໿ണ೎ ÿ ν ँ ˊ୛мƥѼ ÿƥ୅ ᕜνᕜ вр ÿÿ๢ ϥ࠮ƥ୅ᨄቹᩈƥѼᨅϑОണ೎ ᥎ൌ ÿ ϛОÿ‫ڔ‬ƥ ࡛ Б ƥѫ೤ണ೎ ÿ Ԭÿˉ ˊ‫ޗ‬ᅴ༰‫.

ڔ‬ѸϔƥѼνЦᕜ࠲‫ޞ‬ƥᓨ ÿቹᩈ νᕜ‫ޗ‬ುÿ ሇ૮ ᧍ ÿҴÿሇ୛ᠶ୛ÿˊϛ๢ƥѼଓ ੟ ˊѼνδୄ νሇ ƥν᧼ƥÿ࡝‫.

ا‬ÿ ÿሇ᧼թ ƥѼ ᦳνÿ‫ˊޗ‬Ѽ੟଄‫ڔ‬ ᩤЌഡÿघሇ ‫ڔ‬एОթЗÿԬੴ྄ࠨሇጙघƥѫ೤ ᧼ ࠮ÿ ᧼‫ ޞ‬ਥÿ ÿν೤ϑ೗ÿሇՂࣽˊ๢೎๢ֆƥണδϑÿ Եࣗ ϛǼǽሇОՠᄕ‫ޗ‬ϽѼሇᅴ ༰ϥϔƥÿ नѼÿᅴϽ࠵ሇƴ๢࠮ƥδϑՠᅴ δÿሇО ‫ޗ‬ϑÿÿѼ ‫ؤ‬ՠ Ѽÿ֬ηթሇ ˊÿѼ࠮៨᥎ൌ ണƥÿ ÿÿƥѫँѼሇԬੴ Ͻ ƥ๡ÿϛ࡝๢ƥണ೎ Ѽ᥎ൌണЌÿÿνƴണ೎ Ѽÿᨄ ଓ ੟ ƥνቹᩈÿሇՂࣽ‫ ڔ‬೤ÿ๡ኵˊc ÿÿÿ୅рनѼሇթ ÿ δϑО ֭ Ջኵ ÿ ៨೗ƥc Ǽᢱੴÿǽ୛ÿ ሇҴÿƥϔՋኵ᪇թ‫ޗ‬Ԙ᪇Ҵÿϔ୛ÿሇÿҐ ᨭ "$ˊÿ δϑО ֭ Ǽᢱੴÿǽ୛ÿ ሇҴÿƥϔՋኵ᪇թ‫ޗ‬Ԙ᪇Ҵÿϔ ୛ÿሇÿҐᨭ "$ˊ ሇÿᕜ֤ҋѼν ᭯᧼ÿ ᨭ᧼ÿѱᢣᡐƥᱤ᪇៨૮м ‫ؠ‬в֬Ѹ‫ڔ‬ድ૮୛ÿሇҴÿƥ Ԭሇÿƥ ድጙÿሇᲀ‫ ڔ‬ƥ ୅рÿѼδࣽ ֆᦳϛδ ᢪ ‫ޞ‬ണࠣሇÿƚν᧼ƥ୅рԵѸ๢Ϸሇ ሇÿ ν೤ሇ଄ÿѼୄϛδ ÿˊ୅рÿ೤଄ ѼቹᩈƥѼࣶԘ‫ظ‬м ᩤЌÿδÿƥ ᡊᢱвОሇੴƥÿՠኵሇչˊc ᅴˉÿᨄ೤َሇಞ‫ ׎‬c ੄Ѽ ֏ሇ೎ ƥѼ ೎  ƥᨄ೤ ÿ࠵࠰ಚОÿÿÿ ƥδ ᪍ು໿ֆÿᨅδˊᄕ‫ޗ‬ƥीѼ ÿሇ ֏ƥَƥթռ ጕ᪇ÿֶˊѼ೤ν೤ ϔሇδጕÿֶ Ѽ ੟ .

± ƥᓨÿδጕണЌռ ÿണÿ ÿዥƥՂࣽѼÿӗÿ ÿƥ୛мƥ δᅴƥѼሇᨅጕଓ᪍ν ‫ؤ‬ᅴÿ ˊc ጕÿֶሇ೤୅рѱԬሇ߰ ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ cccc #$ሇОÿ ÿሇ  ˊc ϛϽ ÿುࠣሇÿѱᢣᡐÿ೤δጕξᅴÿൌሇലƥᨄ೤δጕᨭ᧼߰ÿÿሇ ƥ ೤ᢪᨅ೤δጕᨭ᧼َࣣÿ୛௿తሇ୼ᕜƥ୅рਥॖϽ ࠰ ‫ؠ‬ÿԟሇÿˊ ᨭ᧼ÿО ᅽ ÿ೗ƥврು໿ᨭ᧼َሇ‫ࣣظ‬ÿಲ໿ൌ௿తÿѱᢣᡐ ሇ ៞ϛ‫ڔ‬ÿ‫ޞه‬ᅴ༰ ν ಞ‫׎‬ϥϔሇОрሇᦳֶ֬Ѹƥ୅рಃÿϽ࠵᫗ሇҴÿˊÿ๢ϥ ࠮ƥ୅рᨄनОᏚሇÿ ‫ڔ‬ƥਥॖϽᐷÿሇ ƥÿ᪍ÿ ੟࠰ÿሇˊc ÿ ๢ÿ ÿዥƥണЌᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬ѸണᏚռϥթˊҐ࡝ƥ࠵࠰ಚ Ꮪ֬ ሇ δᅴൌीϽ ሇᕜ֤ƥᨅी៨೗ ೤δጕξᅴÿൌሇ ೤ᨭ᧼߰ÿÿሇ ᕜ֤ˊ‫ދ‬ÿࣣए · ÿ‫ؤ‬ᄕƥᩤЌᅴÿÿм‫ؠ‬ᅴÿ೗ሇ ᅴൌी ੯፴ƥࣶԘು ᑀ᧼َሇࣣÿ‫ˊڔ‬ᨅδँᢪ೗੯፴ÿ೤δጕᅴሇലᕜˊᨭ᧼न ᅴ༰ ЈጕࣶԘν ሇಞ‫׎‬ÿϔሇОሇᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹᨆ៞ ƥÿ /0 ˉ ‫ڔ‬ÿ៨ዥƥвр ಞ୛ՠሇÿЌ៨૮֬Ѹÿᅴ୛ÿሇÿˊвр‫ؤ‬ ᄕƥÿÿ‫ޗ‬቉ಞ‫ ׎‬ƥѫ೤Орᅶൌ៨ዥ૮ଓሇᩤЌ߰ലሇᱤ᪇៨૮೤ÿ ሇˊᨅ δ‫ؤ‬ᄕ вр ՠϽδϑƳᨅЌ߰ലሇᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹδࣽÿ೤ξᅴÿൌሇലᕜÿ Ԙᄬ‫ه‬ጕಞ‫׎‬ϥᯋሇ ÿÿ೤ƥѫ೤ƥÿ‫ޞه‬୛ҋᅶሇ߰ലÿѱᢣᡐÿ ೤ÿ ሇˊc ÿЌᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹሇୄÿ೤ÿϛَሇಞ‫ ׎‬ƥᨄ೤ÿϛÿୄÿƥ ೤ᅽ ߰ÿÿ୛ÿƥᅽ ଐᠶνδƥࣣÿÿÿÿ‫هޗ‬ጕ ‫ˊڔ‬ÿҐൌᢪƥ ࠵࠰ಚОÿ َƥ ‫ޗ‬ୡୡ ƥᓨ࠵᪇թሇО࡛ÿÿƥÿ ÿ᫼૮ ୡୡˊᨅी៨೗ƥc न δϑ֬ѸƥОрÿ ҋᅶ ƥᓨОрմÿӗÿ ҋᅶ ˊन δϑ֬ѸƥОрÿ ҋᅶ ƥᓨОрմÿӗÿ ҋᅶ ˊ‫ޗ‬δ ሇ ᩈ ƥ੄ОξОनᱤÿÿᓨ᧼೎ƥОᨭ ÿሇᦳѱ੯੯ÿОᨅÿӗÿƥ ᓨОմ ലᕜ‫ ޞ‬ਥОƥЭᓨÿनಲ ÿሇ ᪇ˊᩤƥОሇᨅጕÿ ÿ೤ᅴሇലᕜƥᨄ೤ÿ‫ ޗ‬вОᨅÿÿϥَƥ νቹνϔࣣ ሇδጕ୼ᕜ ÿc ᦳѱ߰ല֬Ѹሇÿᅴ c ࠵࠰ಚ߰ലሇБ༴ÿ ᪍೤Ԙÿᨭᅶሇˊ੄Ор೎ƥвр ੯፴ƴ੄врଓ ሇ೎ ƥвр ÿ ᓨˊ‫࠰࠵ޗ‬ಚ૮ ƥÿᨭ᪍೤ᅶൌ៨ዥ Ǽÿ ǽ ࣽƥ៨ᄕ ी೤ ÿˊÿ੟ണ‫ظ‬ᕜ೤δጕᅴሇലᕜ֬Ѹƥÿϛᩤ Ќᅴൌीÿ೗ሇОÿÿ ҋᅶᨅδ֬Ѹˊ‫ڔ‬ÿδÿƥ ÿÿ೤δጕ ሇ֬Ѹƥÿ ξÿÿÿƥ៨ዥǼÿनǽ ÿࣽˊᓨξÿν ሇ೤ƥ ÿ‫ظ‬ᕜ೤О‫ޗ‬ÿ ೎ᨭ᧼َ ˊc .

ሇࣣÿ୛௿తሇδጕ֬Ѹˊ੄ÿϽϥَƥвр ᅶ ÿሇಲ ÿ ሇ୚ƥ Эᓨ ÿ ÿˊ੄ल Ͻмَƥврी ᅶ ÿሇಲ ൌÿ ÿሇ ˊ ೤ƥνቹνϔƥ р੟ ीࣣ Ͻᅶ ÿൌ៨ዥ ÿ ÿࣽвОሇÿ໿‫ڔ‬଄ˊc ‫ޗ‬ÿ ೎ሇ᧼ÿϔƥ୅рࣣ Ͻᅶ ÿᨅጕ֬Ѹൌ៨ዥǼÿनǽˊc ‫ޗ‬ОᏚሇᨆ‫׎‬ÿÿ੄ϔƥδЌᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹሇ ‫ظ‬мδ ᢪƥ࠵࠰ಚ ֬ ᅶ੯፴ᨅጕ៨૮ൌÿ ሇҴ ƥѫन ૮ξ ುԟƥÿሇ೤δጕ៨ዥÿ‫ڔ‬ ሇҴ ˊc ೎ˊÿ࡝ Ꮪ֬ ᓨᡐƥᨅጕ៨ ÿ‫ ڔ‬ÿᨅ ጕᱤ᪇៨૮ÿ ֬ ᯋሇÿ៞ϛƥÿ೤в Ꮪ֬ ᑀ ҋᅶሇഡ ሇ៨૮ϥδˊ֬ ᅶÿൌ नಲƥÿ࡝ണ ƥвр ᅶÿሇ ൌÿÿ ÿनಲˊनОᏚᓨᡐƥÿ୅рÿν ֬ ᩤÿᅶൌÿनಲƥ ѫ೤ƥ୅р‫ޗ‬ОᏚሇᦳ ÿ‫ؤ‬ᄕϽᏚሇ៨૮‫֬ڔ‬Ѹˊc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ #cccc ОᏚ‫ ֬ڔ‬ሇÿǸǸѼ ν ଄‫ڔ‬врϔሇÿ δϑ ÿ‫ظ‬мҋ ᪇ ԗÿ࠰ሇÿ ƥЭᓨϛ ÿÿ࡛Ջƥᓨ‫ ޗ‬Ꮪ֬ ሇÿϔƥᨅδ֬Ѹଐ‫ޗ‬ в‫ޡޗ‬ÿƥ଄‫׎‬ᡊ‫ ׾‬ሇƥ ሇَ ೤ ÿሇˊनОᏚᓨᡐƥᨅ δ֬Ѹᨭ೤ᅽ ᓨ᥎ሇˊ੄δϑОଓ ÿሇᦳѱ ੴ ‫ ا‬Ͻƥ ೤ᡠ ϛÿν๡ኵ೎ƥÿ ༴ՠᨅጕ៨૮ˊc Ԙᄬᨭᅶሇ៨૮‫֬ڔ‬Ѹÿ៨ዥ Эˉÿÿ ÿÿ೤δϑ੟ ሇÿѱ֬ѸˊО рÿƥմᢪ೗врνቹᩈƥ ÿν೗ሄѼ୛ᢪሇԬÿˊÿÿν೤δϑ δሇ ֬Ѹƥ ᓨ೤ÿÿÿϑÿሇ᪇թƳÿਥୡ௿м៨ዥୡϔÿ ണ ÿ ƴಃÿмÿÿ ν‫ا‬ÿƴ ᥎ ሇ֬Ѹലᦳÿ೤δϑᨭᅶሇ៨૮ƥ೤δጕ៨ዥ Эሇ ಲ ˊξ ണࠣሇ ᢣδÿƥണЌÿ ሇÿѱᢣᡐҴ ÿ ÿϛಞ‫ ׎‬ሇÿᓨ៨ዥν ሇÿ ˊδϑ֬Ѹ‫ޗ‬ÿδࣽሇಞ‫׎‬ϔÿ ੟ ƥᓨ ៨ଐ೗ኵƥᓨƥÿ࡝ÿ ÿδጕಞ ‫੄׎‬ϔƥ੟ണ‫ظ‬ᕜीÿ೤δϑ ണÿ ଐሇ ሇ֬Ѹƥÿ៨ ሇଐ ࣶԘν ϥ֏ሇÿˊ୅р ‫َ ޗ‬ሇᎁЈ፣ϔÿಞ‫ ׎‬ξÿѱᢣᡐϥᯋሇԟ ˊc ๡ኵᡊᢱᦳѱᢣᡐሇÿ࠵ մ մδƳÿ‫ޞ‬ ᩤी೤ ÿϑ៨૮ ֬Ѹթਥൌƥ‫ޗ‬ઐвÿ ᡊÿࣣÿᑀ δϑഡÿሇ᭯ ƥ ᐄሇ៨૮ ֬Ѹм‫࠵ؠ‬ሇ૮ ƥ ÿˉႜᱤ‫ޞ‬ᡊᢱвОሇÿѱᢣᡐˊ ࡝ᢪƥ ÿ୛៨ዥሇÿണ੟࠰ƥÿᢪÿˉν ኵࣽˉ‫ؚ‬ÿˉÿˉ ÿÿ ƥ୛мƥѱÿ ੄ÿՂ ೎‫ؤ‬ᅴሇв ៨૮‫֬ڔ‬Ѹˊ‫ڔ‬ᢪ δÿƥÿѱᢣᡐÿണ ˉ ‫ڔ‬ÿϥթƥÿδϑ៨૮ ֬Ѹी࡛ ÿδϑ ƥᓨÿδϑ ሇÿ᪍ν೤δሇˊҐ࡝ƥ‫ ޗ‬ᢣϔƥǼ ǽδ ी ÿണጕᡊ ƥϔÿ ሇ֬Ѹˉ ሇÿ‫ˉڇ‬Ꮪ ሇÿˉ‫ح‬ሇÿ ˉ‫׎‬м‫ˊ ؠ‬c .

ÿ๢ƥÿണ੄Ѽÿδϑ ᢣ ÿƥÿ‫ڔ‬в ᢣδ᥎ ᡊ೎ƥѼ ᕜÿ ÿ ᨅϑ ᢣሇѱÿˊмǼ ǽሇ ՠᄕሇ֬Ѹ ៨૮៿ÿϛÿѱᢣᡐƥी࡛ÿ ୅р࡝଄ᢪδ ƥीÿÿᅶÿϑ ᢣൌ ᕜÿ‫ޞ‬៨ ᢪ ሇ ሇˊ‫ظ‬мᨅ ᢪƥ࡝δϑОᕜ࠲ᢱÿುࠣሇÿѱᢣᡐ ƥÿ Ջኵ‫ ޞ‬врᅶണࠣሇ ൌƥᩤƥвሇǼଓቹ֤ǽδࣽ੟ƥ ÿᢪвሇǼ ǽδࣽ੟ ˊc ᢣ៨ ՠ ÿ‫ظ‬м៨ዥνኵࣽሇଐƥѫ೤ÿ‫ظ‬мୄ೤δϑ‫ؚ‬ÿሇ֬Ѹˊc Ѽ ണ ᨅϑО вОሇÿѱᢣᡐˊc ሇ୛мƥ࡝Ѽ଄ÿÿՋኵሇҴÿƥी ÿ‫ޞ‬ൌÿ ੄୅рଓ ುÿƥ ೤ണ ֤ሇ೎ ƥ୅р ν‫ ޞ‬ÿδϑ ÿ࠰ϑ֬Ѹˊν ÿ‫ ޞ‬ÿ‫ ؤ‬ÿ‫ؤ‬ी೤ᨅጕ૮ ୅рഡᠶሇδጕ៨ ಲ ƥ‫ظ‬೤ƥÿ࡝ν в ֬Ѹ ៨૮ƥ ÿሇ֬Ѹ੟ണ‫ظ‬ᕜ៨ዥᨅϑОੴϔ੟ ƥ ೤νኵࣽˊОрϥ୛м ‫ޗ‬ᨅÿሇ૮ ÿՠ ÿ‫ ؤ‬ÿ ÿ᪇ሇ֬ѸƥࣶԘ೤ÿϛ੄врᨄ೤ϑल ሇ೎ ƥв рሇ ी೤ᅶᨅÿሇಲ ൌÿÿврሇˊc ϛϽÿ೗‫ޗ‬ᡊᢱÿѱᢣᡐሇ᧼ÿϔ ᡊಲ ሇ ƥ୅рՠϽδጕᠶሇÿ ÿ֬Ѹˊ੄Ор ണ ୛ ሇ ᢣ೎ƥ ՠᨅÿሇδϑÿֶƳ੄नಲሇᡐ ÿು໿ᢪ ÿ೎ƥৌடÿ· ी ՠᨅc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ "cccc ÿሇÿֶc ഡᠶሇ֬Ѹी೤ ୡÿ ƥᅶ ÿ ቉ ƥ ÿ δጕÿ ሇÿֶÿ‫ޗ‬ ƥᓨ ሇÿϑୡÿմ๡࡛ ˊÿ࠮ƥ БÿƥᓨÿмᏚሇ ÿֶ ֏ δጕሇ ƥξ๢ ೎ƥвሇÿ‫ ڔ‬δጕሇÿֶ δጕÿࣽ ν ሇ ˊጕጕ᪍៨೗ ÿ ᑀन୛ ሇԬÿÿՠϽÿ ሇ ˊ ÿᨭ᧼ᨅδÿሇÿѱᢣᡐǼǽƥी೤଄ नಲǼ୅नѼሇ νଓ ᥗǽˉǼ୅ν ଐѼሇᢪ໿ǽ Ǽÿ୅नѼሇ ੟νଐƥѫ೤୅๡‫ޗ‬ÿ֤ ÿÿሇ ν૮ ǽˊc մ Ƴ ÿδÿc ៨೗ƥᨭ᧼ುࠣᢣᡐÿሇҴÿ୛ÿᅴሇ֤೤ണࠣ ᢣሇЈˊᓨ ੄ ϑ ν ሇОᨆ៞ᱤनᱤБ༴ሇ೎ ƥÿ੄ᨅ ϑО᪍೤Оሇ೎ ƥÿрՔÿ Ԙ᪇ ುࠣሇÿѱᢣᡐᨆ៞Б༴ƥᓨು ᢣ୛ÿሇҴÿˊc ࡝Ѽ೤δ ÿƥ‫ޗ‬ÿ๐ ϔƥѼ ÿÿ ൌ‫ؤ‬៨вनѼ ᢪԬÿሇ ଐᠶƥᓨвÿᢪƥвÿνÿ Ѽሇÿƥᩤƥвᨭ᧼ÿѱᢣᡐ୛ÿሇҴÿी ξ вሇ ᢣ៨ଐÿƥÿी೤ᢪƥ ጕᢣᡐ୛៨ ሇଐࣶԘδÿˊѫ೤ƥÿ࡝в‫ح‬ÿ .

៨ዥÿ Ѽሇ ƥѫ೤ƥвᨭ᧼ÿѱᢣᡐ୛ÿሇҴÿÿ࡝๢ƥᩤƥвी੟‫ظ‬ᕜ೤ ‫ޗ‬ÿ ˊc ੄δϑОሇ ᢣξвሇÿѱᢣᡐÿሇ೎ ƥ ‫ތ‬ႜϔሇОÿϛଓ ࠵᪍ ઐвሇ ᢣଐˊc ᓨÿՠϽᨅÿሇ֬Ѹƥÿ଄ÿÿc ੄Ѽᠶδÿ‫ޗ‬ َሇÿएδÿҴੴ ‫ޞ‬ÿÿрᢪƥвണ࠰ ᧍ Оሇଐᠶƥÿÿδࣽ ੴ‫ا‬врሇÿ.

ƴδÿ ÿሇ ֏ мዥ ƥÿ ੯ չˉଐሇ ƥᩤƥѼᨄ ÿҴвሇᢪÿ ÿÿ࡝ в ‫ތ‬ᅶÿ૮ ԟ ϥ૮ሇ‫ح‬ൌÿ֬Ѽƥÿ ᨄν೎‫ޞ‬ᅶୡ ÿ мѼሇ ଐƥᩤƥѼ೤ÿ ‫៿ޞ‬вሇᡐ៞୛ ÿ·ÿÿᑀÿ ᧼δϑ Ґˊ ҐϔƥÿО вƥÿሇ ᅴ༰թÿ ˊ‫ޗ‬ᢾ ϔƥᨅÿÿОν‫ ޞ‬ÿሇ ÿÿƥَ ÿ ˊÿଐ Ͻÿሇᨅδುଐ᡿ሇल֬Ѹƥв੟ÿᨅଐ‫ڇ‬ ቉ÿˊ୛мƥ੄ണÿÿÿൌᢪÿሇ ՠᄕ೎ƥÿ ÿνଓ ƥÿϛ δ ᪍‫ޗ‬вሇଐϥϔˊc ÿÿѱᢣᡐƥଐÿѱᢣᡐξണࠣ ᢣሇδÿी࡛ÿ ÿƥᕜ࠲ড়֭ ୅рÿਥÿѱᢣᡐሇƥЭᓨ๡ኵ‫ޞ‬ᡊᢱՠುࠣᢣᡐَሇ๡ÿˊc մÿƳᢣൌ ᡊc न୛ണ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ሇ ᡊ᪍ ‫ؤޗ‬ᅴሇ࠵ൌࣶୄˊҐ࡝ƥ࡝‫ޗ‬δϑ ሇ ƥѼᠶÿϑО ‫ޗ‬δϑ Бÿሇ ÿƥ ֏ƥÿ ‫ޞ‬ ‫ޗ‬δ᥎ˊᩤƥᨅϑ೎ ƥѼी ቹᩈƥвϥ୛мՠᨅጕÿֶƥ੟ണ‫ظ‬ᕜ೤ÿϛв ੟ƥᓨÿν೤ÿϛв଄ÿÿˊѫ೤ƥ࡝೤Ѽ‫ڔ‬ÿОÿÿᓨ ƥᓨѼ ‫ތ‬ÿв ೗ÿሇδЌÿƥ ೤ÿвÿÿጕÿ ‫֩ ڔ‬ƥᱤनѼሇᢪÿƥनಲՠϽδϑ‫ڔ‬ ᱤᩤϑОδÿሇÿֶƴᩤᨅϑ೎ ƥѼ ೗ሄƥनಲँ೤଄ ๢ ѼƥвनѼ ሇ ÿࣽሇƥ ÿᢪвनѼሇÿ੟ÿ ˊc ÿÿѱᢣᡐƥଐÿѱᢣᡐξണࠣ ᢣሇδÿी࡛ÿ ÿƥᕜ࠲ড়֭ ୅рÿਥÿѱᢣᡐሇƥЭᓨ๡ኵ‫ޞ‬ᡊᢱՠುࠣᢣᡐَሇ๡ÿˊലϷϔ୛ᢾ ሇ ୛ണÿѱ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮᪍ ੄೎ሇ૮ ൌ ᡊƥ ೎ƥνƥѼÿ ੄֏ َ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ƥÿ‫ˊޞ‬c ϛ ୅рÿ ÿᅴ ᡊc δϑО࡝‫ڔ‬вОతୡ೎ÿ೤ÿሇ ണ֤ ƥ ÿతୡሇಲ ੟ÿƥÿ೤ ОˊОрी੟ണ‫ظ‬ᕜ ÿ๢ ՠƥв೤δϑሇОˊ‫ޗ‬δ፣ϔƥ୅р ÿണԟతୡሇ୼হƥ ೎ƥ୅рीᕜ೗ሄϔሇ Ͻˊᓨƥÿ࡝ÿОണԟ ƥᩤƥ вÿ੟ണ‫ظ‬ᕜ ᫑ÿᨅጕ᧍ሇతୡಲ ƥЭᓨÿతୡᓨ৙ൌሇÿଓˊ ÿएˉ ᲀएˉ࠮ÿᅴм‫ؠ‬ᩤЌЭሇᔉ թᐷ ÿᅶ ୡሇОƥ‫࠰ޗ‬ಚ૮ ƥв .

р᪍ν‫ڔ‬вОతୡˊѫ೤ƥÿ࡝ν νξвОతୡ೎ƥврी ᫑ÿδጕǼδ৙ᓨ᧼ǽ ሇ᧍ሇతୡಲ ƥЭᓨ ҋÿሇୡν‫ا‬ሇÿ ሇˊc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ 1cccc ണЌОƥᅽ ᦳ቉ሇ ξÿሇᦳ ν ÿ᧼ ƥ੟ണ‫ظ‬ᕜ ÿϛು໿ÿՠ ÿጕ֬ѸᓨÿѱᢣᡐሇҋᅶˊÿҐൌᢪƥሇОᨭ᪍ು໿ÿ᥎ ˊᦳ ÿ ሇОՠ ÿÿሇ ሇƥ ‫ ޗ‬ሇ ೎ ˊѫ೤ƥᨅÿሇÿֶ ռ Оÿᅴδጕ вО ‫ן‬ÿϥ࠮ሇଓƥÿ‫֤ڔ‬ν࠲ƥ୛мƥ‫ޗ‬ÿ ÿр ሇ‫ ا‬ሇ സ ണ‫ظ‬ᕜ ÿвОÿˊÿм ᨅЌ૮ Цÿᅶ ÿಚОƥѫ೤ƥ୅р ೗ሄƥ न ᡊುࠣሇÿѱᢣᡐᓨᡐƥԘᱤᐷÿ‫ޞ‬೤ԟÿሇδˊÿണÿ‫ޞ‬ϽᡊϽϑ Оᕜ֤‫ᦳؠ‬ѱሇ .

नÿѱᢣᡐሇƥ୅р ᕜ๡ኵ‫ޞ‬Ეÿುࠣᢣᡐَሇÿˊc ϛ ሇᦳѱᢣᡐÿ ᡊc ξ ᧍Оÿÿƥ଄๡ኵ ᡊ Оሇᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹÿ೤δхÿ ÿ ሇ૮ƥ ᨅ೤ÿϛ Оᱤ᪇ÿሇ ÿᕜ֤ÿ ᧍О ੟࠰ˊc ࣶୄÿЌ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ሇÿƥм‫ޗؠ‬вОቈϔƥࣶୄ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ሇ೗ÿÿξÿϑО ሇ ÿÿÿԟˊҐ࡝ƥ࡝δϑ ЦЈ ሇ ÿϽ ƥв੟‫ظ‬ᕜ ‫ޗ‬ᢪࣶϥَीֆ ᅶδÿୡ ୡÿÿሇ ˊc ÿ ሇ֬Ѹਖ਼ਖ਼ ƥ ๡‫ޗ‬ᢪ ˊᓨᨅδ֬Ѹÿ੟ണ‫ظ‬ᕜ δϑОሇδᅴƥÿν᧼‫ޗ‬ᨅδ᧼ÿϔࣶୄ֬Ѹሇÿ‫ؤ‬ᅴϽ‫੄ˊ׎‬δϑൌ ሇÿ ᢪ Ͻ ƥвÿ ϥ֏ᩤϑᢪ ሇ ᩤÿƥ ୡÿ ÿˊν᧼ƥξϥ֏ ÿ‫ޞ‬ÿ ν ሇ೤ƥвÿ೤ ୡÿ‫ޗ‬ÿƥ᧍᧍‫ޗޞ‬ÿ቉ˊc ᢪ ሇल ÿ ሇÿ c ୄ َƥОр‫ ޗ‬೎ÿୄሇδÿ ीÿ ሇÿ֬Ѹሇÿÿ ÿ Ͻˊ੄ δ ୄ ОᢪϽ ƥвሇÿ ‫ڔ‬Ј ሇ м‫ؠ‬ÿ ᢪ ೎ሇÿ δδÿƥ ୡÿ ሇಲÿÿ‫ؚ‬ƥी࡛ вሇ࠵ ÿୡ‫ؤ‬ՠϽÿÿƳÿ ƥЭᓨν ᩤЌνँሇ ᢣ ᢪՠ‫ˊح‬ѫ೤ƥഡ ƥвÿ᥎ሇୡÿ ണ‫ޗ‬ ƥᓨ೤‫ ޞ᧍᧍ޗ‬ÿϥَी ಱϽˊᨅी೤δ ୄ О‫ތ ޗ‬ÿ ᡐ೎ᑀ ᅶ ሇδጕÿѱ֬Ѹƥല ‫ڔ‬Ј ÿÿ ሇ֬Ѹ೤δÿሇƥÿν᧼ಲ ‫ؤ‬ᅴϽᓨ ˊc ÿ· ๡ᱤन࠵ ƥÿвр୛ՠሇԟ ·ÿÿರ߰ሇᨅी ៨೗ƥÿ቉Ор ሇ࠵ƥврሇÿѱ֬Ѹ‫ڔ‬ᱤ᪇៨૮ÿीÿϥ ν ᩤ೗ÿƥ୛ мƥ ÿ೤ᡊᢱÿѱ֬Ѹ‫ڔ‬ᱤ᪇៨૮ƥÿ࡝न೤δ Ј ሇ ÿƥᓨν೤δÿЈ ሇ ϔ Оƥᩤ૮ ी ࠰Ͻˊc Ѽᕜ ៨૮ƥÿÿ֬Ѹ c .

 ണО୅рƳǼѼᕜ࠲‫ޗ‬ÿሇÿѱᢣᡐ ÿୡ ÿǽᨭ૮ ൌᢪƥᨅ
ϑሇ ᪍೤ÿࣽሇˊÿϛƥÿ࡝୅рनÿѱᢣᡐ
Ѹÿƥᩤƥ‫ ޗ‬δ೎ᯋ‫ؤ‬ᅴ
ሇÿÿѱ֬Ѹ‫ڔ‬៨ᱤ៨૮ƥÿѱᐷ ୛ÿሇ੯Ҵ м‫ؠ‬୅рሇ ᢣƥᨅÿÿϥᯋ ࣽ
ು໿ ୄδÿˊҐ࡝ƥÿਥሇୡ௿ᨭ៿ᡠϛ೤ँሇÿƥѫ೤੄ѸÿÿनѼᢪϽ ƥ
ÿвᱤ৙੯፴ƥᓨ ÿѼÿਥϽୡ௿ƥѫ೤δЌᐷ੯ሇᦳѱ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮
вሇ ᡐ
νÿÿኞˊвሇÿ‫ظ‬ᕜ लƥв‫ظ‬ᕜ
᥎ ÿ ÿሇ
ƥᓨвÿሇÿմ‫ظ‬
ᕜÿϛ ᓨᆒ੯ണЌ ˊ୛ണᨅЌҴ ୛ÿ ሇҴÿ᪍ξÿਥሇୡ௿‫ڔ‬ሇ੯፴к
៨ሇÿÿ
ˊƥвሇᢾ नƥÿ೤Оƥᨭ᪍ν ÿҴвሇ ˊc
ÿÿÿᓨᡐƥ ϔƥОÿÿ ៿
ÿሇÿѱᢣᡐ୛ƥᓨОᡊᢱÿѱᢣᡐሇ
ᕜ֤ÿОÿδÿˊc
δϑँሇƳᢪ ሇ ᔉÿc
‫ޗ‬୅рਥॖሇδ๐ᱤ

ϔƥδÿᱤ ÿÿ୅рᡊ

Ͻвϥ֏ᩤ

Ѹሇ

ÿˊ

в ୅рƥв ϥ֏ሇ ᕜв ࠲ሇ‫ؤ‬ॖസ ƥѫ೤ᅽ в‫ڔ‬୛ണሇ 
᪍ÿࠨ թ ƥ୛м‫ޗ‬೤ÿਥ ൌᩤए ሇ ƥвδ ണЌÿƥ ੟ 
ƥ
ഡ ÿՠϽᨅϑ
ሇՂࣽˊ ࣶвሇÿᨕَƥδÿᱤ ᢪƥÿሇǼ 
ǽ ÿƥᨅÿ ᔉÿ‫ޗ‬ᢪ ƥᓨ े вनÿሇ֏ÿ ÿᒼν ƥѫ೤ँ ƥ
вÿνᡠ‫ظ‬ᨅÿ ˊᨭ᧼नᱤ ᨆ៞ ֬Ѹÿƥ୅рଐ ƥÿ੄ ֏ÿ 

ᄕՠδጕÿቬ‫׾‬ÿሇ ፴ሇ៨૮ˊc 

ƥᨅÿ ᔉÿሇ

ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ cccc
‫࠰࠵ޗ‬ಚ૮ ƥᨅЌÿÿሇҴ ᪍ ‫ޗ‬ᢪ ÿሇ
ÿᄕՠൌƥѫ೤ÿᄕሇ೎
ᯋϥ ƥ ‫׾‬ÿƥÿ๢ƥ ണ‫᧼ا‬ 
ሇÿÿ࠵᪍ು໿‫ؤ‬ᄕ‫᧯ڔ‬ᡠᨅ
Ќᐷ੯ሇҴ ˊَƥ୅рÿ вሇ֏ÿ ƥ‫ؤ‬ᄕƥᨅÿ ᔉÿ೤ÿϛξв 
ᓨ៿ ਥÿሇˊÿƥвÿҴÿᕜ࠲ᅶ
ÿሇÿѱᢣᡐÿ᧼୅рሇቈÿƥѫ
೤вÿÿሇᐷ੯ÿѱҴ ୅рሇᱤ ‫ؤ‬ᄕϽвሇኞ ƥЭᓨÿϽвሇ ᡐˊc
ᨭ᧼ ᨕÿ

ሇಲ໿ƥ୅рࣶԘᕜ࠲թÿÿѱᢣᡐƥչՠनಲÿ೤ϑ 
ÿˊÿਥୡ௿мዥሇಲ໿ࣣ᥎ൌÿνÿ 

ँሇОƥᨄ೤δϑᢪ

ÿ

ѫ೤δЌᐷ੯ሇᦳѱҴ ƥ
௿తˊc

࡝ᢪÿ࠵ˉ‫ؤ‬ÿˉ

Ѹÿÿሇ

ᡐÿᕜ

ν᧼ƥ‫ޗ‬ÿЌϑ
ÿҐൌᢪƥ‫ޗ‬ÿल

δ ੟ 

ƥ੟ ᨭ᧼ണଐ᡿‫ࣣޞ‬ÿᓨ

ሇ೎ᯋˊc

ÿƥ੄О ണଐ‫ޞ‬ÿ
ÿሇÿѱᢣᡐЭᓨÿ ÿಲᱤሇÿֶˊ 
ᄬल ϔƥÿδÿÿ᪍ ଐÿՠδЌ Ջ࡛ሇ

ÿѱ֬ѸƥЭᓨϛÿ δጕᓨÿ૮ሇ ƥ ‫ڔ‬ÿ ྄ֆሇÿƥഡ
ÿ ÿሇ թˊᓨƥ‫׾‬ҋ೤‫᧼ا‬ 
ሇÿƥÿջᅶ
ÿሇÿѱᢣᡐ 
‫ڔ‬ÿሇ೎ᯋÿν

੟ˊÿϛƥ೎ᯋδƥвሇᩤЌÿѱҴ ी ՠ ࠰ξണ

ƥ

ଐ᡿ሇÿ֬ѸÿሇҴÿˊϛϽ ÿ ÿሇҴÿƥ ࠰ÿएр᪍թ ջᅶ ÿ ሇÿѱᢣᡐƥÿÿᨅಲᱤሇ एˊᓨᩤЌୄ ‫ޞ‬ջᅶ ÿሇÿѱᢣᡐÿ ࠵Ҵÿ‫࡛ڔ‬ ሇÿएрƥ ࡝ᢪ ··‫ڔ‬ᩈ࠸·ৌմᨭ ៿Орᡠϛണÿጕድ ÿሇǼଓ ֤ǽˊc ÿᓨᡐϥƥ଄೎ᯋ‫ޞ‬ջᅶ ÿሇÿѱᢣᡐൌ ÿሇँ଄໿ƥ೤δхթÿ ሇ૮ˊѫ೤ƥ๡࡝୅р‫ޗ‬ಞϔᢾ ሇƥ୅р ᡠ᡿ ƥࣣ ๡ኵ‫ޞ‬ջᅶÿѱᢣᡐ ξвОᨆ៞Б༴ƥÿҋᅶÿ ÿᅴ ᡊሇÿѱᢣᡐƥ ƥÿ ƥҋÿѱᢣᡐ๡ ϛ୅р୛ᅶƥᨅन୅рÿϑОᓨᡐ᪍೤ÿ੄ ÿሇˊթ‫ ؤ‬ÿѱᢣᡐሇÿֶ ҋ୅рξвОሇÿࠨ ÿ ƥÿ ҋ୅рÿ ÿ ÿ ៿вО୛‫ا‬ƥᓨᨅÿ ๡೤୅рÿԵ๢Ϸሇ ࡝ ሇϥδˊc ୄϛᦳѱᢣᡐᡊᢱ एc Ѽÿÿሇी೤ÿ ՠ թ᫼ሇ೎ᯋൌ ‫ࣣڔ‬ÿвОሇÿѱᢣᡐƥξ๢ ೎ƥ ÿनÿᦳሇÿѱᢣᡐÿ δጕÿ྄ԗሇᡠ᡿ˊ ೤ണОՠᄕƥണО Бਖ਼ሇ‫ޞ‬ಲƥी೤୅ рࣣÿÿѱᢣᡐሇ࡛‫ޡ‬୛ˊ‫ޗ‬സ‫ޡ‬ƥОрਖ਼ਖ਼ ÿੴϔሇÿˉˉˉ м ‫ڔ ؠ‬в‫ه‬ጕ૮ଓᨭ᧼ÿѱᢣᡐሇ ਥ‫ޞ‬៨ᄕՠൌƥÿ๢ƥ଄ÿОрሇᱤ᪇ ៨૮‫֬ڔ‬Ѹƥസ‫ޗँޡ‬೤δϑ ࡛ν᧼ሇ‫ޞ‬ಲϽˊÿ๢ϥ࠮ƥ ÿ ˉ۵ ᢾм‫هؠ‬ ጕÿ ÿ᪍೤ࣣÿ‫ ڔ‬вОÿѱᢣᡐሇ࠵࡛സ ˊ੄Ѽ๡ୄϛδ ᡊᢱÿѱᢣᡐሇ एϥَƥѼ‫ظ‬м‫ ޗ‬ሇ೎ ƥ δϑÿ ƥَÿ᪍νÿƥीᩤÿÿ ‫ޞ‬ ‫ޗ‬ᩤƥÿξ Орሇÿѱᢣᡐƥÿврሇੴˊ୅଄ƥᩤ ೤δϑᒼࡩሇÿ ˊc ξ ÿÿƥᄕкОᏚᡊᢱÿѱᢣᡐሇᕜ֤ँ‫ޗ‬೤ Ͻƥÿϛ୅р ᪍ÿϔ‫ޗ‬Ͻണࠣሇ ᢣ ˊc ଐ֤Ԙ ÿ ÿ‫ظ‬мୄϛ୅рࣣÿÿѱᢣᡐሇ࡛ড়ୡˊ੄୅р ሇ೎ ƥ‫ظ‬м ࠣᲀ ԟഡलƥ ቉ÿᨭ᧼ÿ ᱤ‫ ؚ‬ᡊÿ૮ˊَƥ ᲀ᫗ÿƥ ÿनÿ ૮ሇÿ‫ڔ‬չ೤ÿՋኵˊᨭ᧼ᨅÿሇÿƥ੟ ƥѼी ‫ؤ‬ᄕÿࣶԘ‫ظ‬м Оδÿƥ ‫׾‬ҋ೤‫ ޗ‬ണࠣᲀሇ૮ ƥÿᕜ࠲ ᡊ ሇԘ᪇Ԭÿˊc ࣣÿᡊᢱвОሇÿѱᢣᡐνЦᕜ࠲ ୅рÿ Ջኵ‫ޞ‬೗ሄвОఊÿ‫ڔ‬ÿ ሇಲ໿ƥ ᓨ ÿണᨭ᧼ࣣÿƥ୅р ᕜଐ᡿ ँврन ୅рሇಲ໿ξन ᨅЌ֩ሇಲ໿ÿು ռˊᓨ ഡሇ೤ƥࣣÿ‫ڔ‬Ͻᡊÿѱᢣᡐᕜ࠲ ୅рÿ ԟੴ‫ޗڔ‬ÿвОሇଓ‫ڔا‬૮ ˊc ᎁδ፣ଐ‫ޗ‬ᡐ࠮ cccc ᄕ‫ޗ‬ƥየ ÿࣣᲔ ՠᄕϽδϑԘಱሇᔉ ǸǸÿѱᢣᡐÿएˊ๡࡝ Ꮪÿए ÿ ÿ ‫ؠ‬៞ϛδÿƥÿѱᢣᡐÿए ੟ᡠ‫ޞ‬ÿÿОᏚሇÿδϑುࠣ ሇ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ƥੴÿ ᯋሇ‫ه‬ጕ Ҵÿƥÿ ‫ޗ‬ϔˊ‫ ࠵هޗ‬ÿ ϔƥ .

ÿ࡝‫ ޗˉ ޗ‬ϔˉ‫ޗ‬ÿ ÿм‫ؠ‬ÿ О Б༴‫ؤ‬ᅴሇ‫ޞ‬ಲƥÿѱᢣᡐÿए᪍ ࠵Ͻቈƥᐷÿ቉ᦳÿሇÿδϑОˊврᡠ‫ࣣޞ‬ÿ‫ ڔ‬Орሇÿδϑ֬Ѹ‫ڔ‬៨ ૮ƥÿᕜ࠲न рሇ‫ه‬ጕ៞ϛଐണÿ྄ԗሇϽᡊ‫ڔ‬ᡠ᡿ƥЭᓨँᄕഡ ሇ ሇǸ Ǹÿ ँˉթ‫ޞ‬Ͻᡊÿƥ௿త вОԟᐄሇ࡛ಲ໿ˊc ÿएξᢾÿሇռ೤ÿÿc ֏ÿᨭୡ δ‫ڔ‬δ ƥᓨَÿմÿണδˊc ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ࡝ ջᅶୡ௿ÿ ఊÿ c ‫ޗ‬кƥОрᅶॖਥሇୡ௿ൌ៨ዥÿÿര‫ޗ‬ୡϔ ÿ ೤Ћ੄ ᨅए ԟᐄ ሇᎁδƥ୛мƥвৌᕜ࠵ए δϑ࡛ÿˊ੄ÿ Ћ੄ÿδÿ ÿÿ ೎ƥвÿ૮‫ޞ‬ξ рδδతୡƥ ೎੯፴቉ÿनಲÿÿଐˊᦳ %  1 ሇЋ੄ÿ.

.

ƥᓨ ቉ ѱƥ ‫ ؚ‬೤δÿୄ ሇ ԟЭ Оˊ ೎ÿ୛ÿ.

ሇతୡੴ ƥЋ੄ ‫ޞ‬తÿÿ ሇୡƥᅶ֤‫ ޞ‬ ቉ˊँ ƥвతୡሇ֤೤࡝๢ϥ࠵ƥм ÿ ÿϛ৙቉ÿƥୡÿ᪍ՠᄕϽ ሇÿ ƥᓨ ࠰О‫ޗ‬ξвతୡϥَ᪍ ୡ៿త ᅴÿˊc ೤ƥണሇ ‫ޗ‬ξЋ੄తୡ೎ÿ Ͻ ƥÿ଄‫ڔ‬вδՂˊ࠵࠰ಚ૮ ƥОрᨭ᪍ ӗÿ мᨄሇБ ಲ ƥν᧼ƥОрᨭ ᷫƥ ÿˊ ೤ƥЋ੄ᨆԗᨅए َνÿƥണδጕᢪ໿‫ ޗ‬ϔÿਥϽƥǼഡ࡛‫ڔ‬ ᩤϑಱൌሇЋ੄ δࣽÿǸǸв‫ظ‬ν೤ϑ࡛ ሇОÿƚǽÿ Эൌνᨅÿᡠ ϛƥѫ೤ ÿሇ ಚሇ ÿϛˊc ÿ๢ᓨे᫗ ÿξЋ੄ሇƥᓨ‫ޗ‬ᨅए ÿƥ᧼ ँƥ୅ϥ୛м‫ޗ‬ᎁ ፣ਥÿϥ೎ ࠵एᢪᨅϑƥी೤଄ ࠵एƳುѼ೤ϑ ÿÿሇОƥ࡝ÿୡÿሇ Оˉᢪδν ሇᕜОˉ ೤ϛϽ ᅴᓨ ÿሇ ᨭ ОƥѼ᪍ ೗ሄ୅рሇୡ‫ޗ‬ೃБਖ਼੄ϔሇˊണ೎ ƥϛϽ ড়֭ ÿᲔ സƥ୅р ν νÿ֬ ՠÿሇୡмዥ ࡛ƥ ÿÿ‫ޞ‬ÿਥୡ௿ƥՠÿ ഡَሇˊ‫ظ‬೤ƥν ÿÿƥ᪍Ѽƥ‫ן‬ηνᅶÿሇୡÿ ƥÿνÿ Ҵୡीᕜÿ ୡÿᑀ ሇ᭯ ˊÿϛƥc ÿ࡝Ѽ.

Ͻÿሇୡƥᩤƥξ๢ ೎ƥѼÿीÿ‫ؚ‬Ͻनврሇఊÿ ˊc ‫ޗ‬ОᏚᨆ‫׎‬ሇ᧼ÿ੄ϔƥ୅рሇୡÿᑀ‫ ؤ‬ϽԟሇѸᅶƥÿ๢ƥୡξ ࠵ ϥᯋሇ ᐄÿՠϽᦳѱሇвÿ ᪇ÿˊᓨƥ੄୅рξвОᨆ៞໡ᨭξБ༴ሇ ೎ ƥ੟ÿണО ‫ ؚ‬ଐÿୡሇ֬Ѹƥ ೤ԟతୡሇಲ ƥÿन๢ мᐷሇ ˊ‫ظ‬೤ƥѼрቹᩈ ÿξвОᠶᱤϥÿሇᩤՔುԟ ሇతୡ֬Ѹƥᕜ࠲ÿዥ َѼ‫ޗ‬ξनಲሇБਖ਼ϔ୛ÿ ሇ‫ޞ‬ÿм‫ؠ‬Ѽрಲϥᯋ Ԙ ƥᨄ೤ÿᕜ Эनಲƥ ֤ሇÿƳÿѼ೤ᕜ࠲ ೤Ѽ ᫑ÿୡ ÿఊÿ ÿc .

ÿмൌƥδᠶ ÿਥሇୡ௿ƥОрਖ਼ਖ਼ी ଄ ˉँˉ м‫ؠ‬ÿᨅЌ ÿÿ ሇ ˊ೎ ೃƥ ࠰ÿሇ ᪍ Ор ୡ௿ÿ ੴÿሇÿÿм ዥƴ໿ ƥÿОÿÿ᥎ୡ௿мÿँÿÿ ሇँƴ‫ޗ‬ÿ.

ÿ ೤࠮ՠ ᩈ೎ƥ ÿрᨭ᪍ ୡ ˏÿᑀːƥَ ୡ ÿÿмዥ ሇ ੴ‫ڔ‬ÿˊÿ࡝Ѽ଄ ቹᩈनಲ೤ÿмनƥഡ ˉ ೎ÿ೤ഡണሇಲ໿ी೤ÿвሇୡ௿֬Ѹˊ୅р࠵ ÿ᪍ÿᠶ ᧼ᨅÿሇ૮ Ƴδÿ ϥَƥ ᤉሇलÿᨭ ՠ ÿƥÿջÿ៨ዥÿ ÿ ˊँƥ୅р‫ޗ‬ÿሇᦳ ÿ‫ظ‬мÿ Ꮪሇ֬Ѹƥÿν᧼ƥ୅рҋᅶሇ೤ୡ ௿ƥᓨν೤ ÿˊОрᨭ ᅶॖਥሇˉδ Ͻሇୡ௿ൌ៨ዥÿሇଐƥ ÿ ቹन ಲÿÿುଐˊc ሇलÿ ࡝ ՠ ÿмዥ ࡛ˊОմ ՠÿሇୡ௿ˊc ቹनಲሇଐc ϛϽ៨ዥÿሇÿሄ ÿॖዥÿᦳሇଐƥОрᨭ ÿਥୡ௿ƥÿनಲᢪδЌǼ୅ ÿ᧼ǽƥǼ࡝೤୅ÿ᭯Ͻƥ୅ᩈÿǽ ÿǼሄ Ѽ ǽϥᏚሇ ˊ‫ޗ‬Орਥ ੴ ƥ ÿ଄ᢪ ሇ೎ ƥвр੟‫ظ‬ᕜ ‫ޗ‬ುଐᯋՠԘ᪇ ᪇թୡ௿ˊξ࠵࠰ಚÿ ੯लҴÿሇÿѱ֬ѸδÿƥᨅࣶԘ೤δϑଐ᡿ሇ֬Ѹˊᓨ੄Ѽ ᨅÿሇ֬ѸƥѼሇ Ǽ ǽी Ѽƥв ണÿ ˊc ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ǼÿҴ୅ƥ୅೤ϑᅴǽc ÿ੄ рÿϽ ƥ Ͻÿ૮ƥврᨭ᪍ ÿÿሇୡ‫ ˊَᦳޗ‬ÿሇ ᩈ ƥÿ࡝δϑОÿÿരÿƥ੄вᱤन ሇÿ೎ƥϛϽ ሇ៞ ƥν ቹᩈвξвОÿνÿሇँƥв੟ണ‫ظ‬ᕜ ‫ޗ‬ÿ ՠሇ೎ÿୡ‫حޗ‬ÿ ÿƥ ÿՠδϑБÿ ֏ሇÿֶˊѫ೤ƥвሇᨅδ֬Ѹÿᓨ в ‫ޗ‬ÿ ˊ੄δϑО଄ ÿሇ೎ ƥÿᨭ ֆଐ‫ޞ‬ÿÿᨅϑƥ ೤ᢾвξ ϥುԟᐄሇ ƥξ๢ ೎ƥÿ੟‫ظ‬ᕜᨄ ÿδЌвሇ૮ƥЭᓨթ नಲሇଐ֤ˊc ು‫ ޗ‬ƥОр᪍ ണଐ‫ޞ‬ Оሇ ᡐᨭ ֭ ॖਥሇୡ௿ൌ៨ዥÿሇ‫ڔ‬c ៿ÿሇÿѱᢣᡐ୛ՠÿˊc Оմᅶ ൌÿÿᢪ ೎ሇÿ૮ ˊୡ ‫ح‬ÿƳÿ ѱƥ๢ ೎๢ֆƥвν଄ᢪ ‫ޗ‬δЌ ÿϔƥ р ÿƥ੄ÿÿÿÿᨕ ÿ ሇ ᅽ೎ƥδࣽᡠÿÿୡሇδÿδ֬ˊÿϛƥÿ࡝नಲ ÿሇ ᅽୄƥ врᨭ ÿሇୡ௿ नಲሇÿϥԬˊ‫ޞޗ‬ᢪՠ ÿሇ ᅽᨅδ᧼ÿ ϔƥОрÿϽÿᨕ ᅽƥᨭᨄ ÿՠδЌୡ᪇֬Ѹÿ ν೎‫ޞ‬ՠÿሇ௿ੴˊν᧼ƥ ÿ࡝नಲÿ೤଄ÿՠ ᅽÿОƥв‫ظ‬ᕜÿ ᢪՠ ÿሇδÿ ƥѫ೤ ÿ ሇୡ ᥎ൌƥ ÿОሇÿˊc .

ୡÿ ÿ ÿc ‫ح‬ÿϥϔÿ೤Орÿÿ ሇδጕÿֶƥ‫ظ‬೤ƥѼቹᩈᨅϑÿֶَሇ ੄Оՠᨅϑÿֶሇ೎ ƥвँ೤଄ ๢ Ѽƥвÿν଄ ԗ ᨅ๐ሇᢾ ϔ ൌˊÿѱᓨᡐƥ୅рᨭ᧼ୡ௿୛‫ؤ‬ՠሇǼҴ ǽ࠰ ᦳѱሇв᪇ÿƥ୛мୡ௿ी࡛ ÿ୅рÿѱᢣᡐሇ‫ࠣؤ‬৙ƥ੄୅р ÿ᪍ᢪνՠൌϽˊc ‫ދ‬ ୡ᥎ൌ ÿ δÿ೎ƥी࡛ ೤៿О Ͻ ƥ ᨭᅶሇୡ௿៞ÿÿc ണЌО‫ظ‬ᕜ ϽƥǼ࡝୅‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ÿνÿୡ᥎ൌƥᩤƥОр೤ν೤ी ÿҴ୅ᢪሇ Ͻ ÿǽ ‫ظ‬м೤ࣽሇƥÿ‫ظ‬м೤ÿࣽሇˊÿ࡝Ѽᢪሇ೤ϑÿÿÿሇ ࠵ ኞ ÿՠƥ‫׾‬ҋѼՠϽÿሇୡ௿ƥѼሇ ÿν ÿҴѼƥÿϛѼ‫ޗ‬ᢪ ሇ ೎ᨄ ÿՠвሇ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ˊ࡝Ѽሇ νँƥᩤᨅЌ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮୛ÿ ሇҴÿ ी ξÿਥሇୡ௿୛к៨ሇÿÿÿˊ࡝๢δൌƥѼሇ ᡐÿीνÿÿኞϽˊν᧼ƥ ÿÿୡрм‫ؠ‬ᩤЌᑀ‫᧼ا‬ ሇÿ ÿᕜ࠲ᨭ᧼ÿƥ ലುଐ᡿ሇÿѱᢣᡐ ÿϛണଐ᡿ሇ֬Ѹƥϛÿሇണࠣ ᢣ ֩ƥҋÿሇ ᡐು ᥎ൌƥᨄ೤᥎ൌƥ ᪍೤ᩤሇು ƥÿÿνˊЭջᅶÿѱᢣᡐ៞ÿᨅδൌᢪƥÿÿୡрÿሇ୼ হƥвр៞ÿୄ ሇՔी࠵ˊc Ǽ੄୅ Ͻƥν ௿ˊc Ǽ ᒼ ሇ೎ ƥѼᨄ ᩤ೎ƥ୅νЦ δ࡝ÿਖ਼‫ ޞ‬୅ ѼǽƥвÿᢪƥǼᓨ ᨄ ÿǽÿᩈƥ ೎ÿਥϽୡ ᄕ‫ޗ‬ᨅÿƥѼԵ૮ Ϸˊǽc ÿ໿մc ѫ೤ƥ੄୅рξвОБᢾ೎ƥ ୡ௿ ಲሇÿϥԬƥᨅδϑ ሇ֬Ѹሇ ኵണ‫ظ‬ᕜ ୅р᥎ൌÿ ÿ ƥҋ୅рÿ ÿሇҴᡕˊν᧼ƥണᥗሇ೤ƥ੄ ᨅδ֬ѸÿÿୄÿОሇÿϥَƥᨅϑОᢪ ሇՔÿीÿϥ࠵࠵ ÿϽˊ ࠰О᪍‫ؤ‬ ᄕ੄ÿሇୡ नಲሇÿϥԬ೎ƥᢪ ÿीୄϽδхν‫ظ‬ᕜࣶୄሇÿ֩ƥᓨ ÿᨅδሇ ÿी೤୛ ሇÿ໿մˊ࡝ѼनвО ണÿ ƥࣶԘ೤ÿनƥ ᩤƥѼÿी ੟ÿ‫ ޞ‬ÿሇୡ ‫࠮ޗ‬ᱤƥν᧼ƥ੄Ѽሇୡ ᦳѱϥ࠮೎ƥ Ѽ ‫ؤ‬ᄕƥ଄‫ ޗ‬δ೎ᯋᢪՠδϑÿОҴ ሇ ᎁ ƥँ‫ޗ‬೤δхÿ੄ÿ ሇ૮ˊc ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత %cccc ÿҐൌᢪƥ࡝Ѽ ണО଄ ÿƥՠ ÿƥѼ੟ണ‫ظ‬ᕜी Бÿ ֏ˊν᧼ƥे ÿ ૮᪍ ‫ؤ‬ᅴƥѫ೤ÿѼՠϽ ÿሇÿֶƥδጕÿሇଓ ᓨᅴˊᓨ ƥÿ࡝Ѽ‫ޗ‬ξвОБᢾሇ ೎ƥ ÿሇୡÿ नಲሇÿϥԬƥᩤ ುϔƥѼÿ नಲୄδጕੴ νЦണ֭ ሇ ֤ƥÿҋвᢪ ˊ नಲÿѼÿ ÿሇҴÿƥÿ ᕜ࠲ ᢪƥ ሇୡ௿ вनѼÿ ˊc .

ୡ௿ሇ֤᫗‫ޗ‬୅рᅶൌÿÿѱᢣᡐҴ ሇ‫ه‬ϑᦳѱ᪇ÿ੄ϔƥୡ௿೤ഡÿ ៿୅р ୛ઐሇƥѫ೤ƥѸᅶÿ೤ഡ࠵ሇˊ୅рᅶൌÿÿѱᢣᡐҴ ሇ‫ه‬ϑᦳѱ᪇ÿ੄ϔƥ ୡ௿೤ഡÿ ៿୅р୛ઐሇƥѫ೤ƥѸᅶÿ೤ഡ࠵ሇˊ੄୅рϛвОÿዥ ‫ؤ‬ ÿƥм‫ؠ‬ξвОతୡሇ೎ ƥ୅рԬੴሇδЌ଄໿ਖ਼ਖ਼ ᨭ᧼ୡ௿៨ᄕՠൌˊÿҋ ᅶಲ໿ ੄ƥҋᅶÿࣶԘ‫ظ‬мջᅶୡ௿ሇ֤᫗ƥν ֤ƥीᕜÿುࠣÿ‫ޞ‬ ÿ ሇ ሇˊc ֭ୡ௿ൌÿ ÿዥሇ֬ѸÿണÿጕƳୡੴÿ ˉୡੴ м‫ؠ‬ണδ ୡÿ‫࠮ޗ‬ሇ తÿ ˊᨅÿጕÿֶሇν ϥࠨ୅р‫ظ‬мᨭ᧼ᱤᨅϑҐൌ м ᡊƳÿಲᢪƥѼ ÿ О ᥎ÿÿƥَ ÿδϑ‫ޞ‬ಲ‫ ˊؚ‬୅р଄δƥÿ࡝Ѽ‫ޗ‬ÿ ᨅ ÿÿÿሇ᧼ÿϔƥѼሇᢣᲀᢣÿƥѼᢪሇ м‫ؠ‬Ѽሇᱤ᪇៨૮᪍ ണÿ ‫׎‬ƥÿണѼୡ ௿ሇ֬Ѹ‫ޗ‬ν‫ؤޞ‬ᅴƥᩤƥ૮ ‫ؤ‬ᅴÿÿሇ‫ ׎‬ÿc ୡੴÿ ೤δጕᅶൌ៨ዥÿˉ Э‫ ڔ‬ଐሇୡֶƴ ೎ƥᨅÿ೤ÿÿÿ೎ᅶሇ δጕ៨ ϥଐሇ֬ѸˊЭОᏚየ ሇ‫ؤ‬ॖÿൌƥОрᨭм๢ൌ ቹनಲƳ୅ሇ ୡϔÿ ണˊ੄ѼÿÿОՠÿ֬ÿ ሇ ೎ƥनಲࣽν ÿϛѼሇ ᓨണଓ ണ ֤ƥÿν ÿ๢ᓨണ៿ÿሇଓˊν᧼ƥÿ࡝Ѽ‫ޗ‬ᢪ ሇ ೎ƥᨄÿണୡ᪇֬Ѹƥ ᩤ૮ ी࠵νÿ Ͻˊ࡝ѼৌвОਥ‫ح‬ᢪ ƥѼ‫ظ‬мÿв ՠୡƥՠδϑୡੴÿ ሇୡֶмዥǼᢾ ሇÿБǽƥЭᓨ ቹनಲѼৌвᕜÿѼሇᢾ ƥᓨѼÿ ᑀÿ ࡛Ͻ‫ޗ‬ൌሇᢾ ϔ੄ ‫ޗ‬ᑀÿϽ ‫ ן‬ሇ ሇՋˊୡੴÿ c2cುଐୡੴ c2c c ‫ؤڔ‬ॖϥَƥୡੴÿ ᨅδୡֶ ᅴՠϽνÿѱƥÿ᥎δÿ ୡÿмୡ௿ዥОƥм‫ ؠ‬ୡ௿ ੴ‫ح‬ϥ ी᪍೤ᨅδୡֶሇ ᅴÿ ˊc ν᧼ƥδ Ѽ ୡ௿ÿ᧼ൌƥՠୡੴ ሇୡֶƥѼ‫ޗ‬नಲቈϔሇ ी ֆ ࠵ˊीÿ ᱤᩤϑ नಲሇҐൌᢪ ˊ੄Ѽ‫ޗ‬ᢪ ೎ҋᅶϽୡੴ ሇୡֶƥ नಲνЦ ଓ Ѽ೤‫ޗ‬ÿв ᨅх᥉ƥᓨ ੟ണ‫ظ‬ᕜ ᅴՠδጕÿ ੴ ˊν᧼ƥᨅጕÿ ੴ ᔉÿᐜռൌՂࣽሇˊc ሇÿᅴഡ ᨄ೤ᅽѼ‫ڔ‬नಲϥᯋሇԟᐄƥ ೤Ѽξв‫.

ޗ‬Ѹϔሇ ÿୡ௿ƥҋ ലÿ ሇୡੴ ˊᨅÿδϑ ሇୡֶሇ‫׎‬ᕜ࠲ÿ вОनѼሇ໿‫ˊڔ‬c ÿ࡝Ѽ‫ڔ‬नಲሇᦳ ‫ޞڔ‬ÿÿƥ੄Ѽनвՠᨅϑ ÿÿՠϽୡੴ ሇ֬Ѹƥ ᩤƥв‫ظ‬ᕜ ÿѼሇ ˊѫ೤ƥ ÿሇ ƥ࡝Ѽҋᅶሇ೤ୡੴÿ ሇୡֶƥв ी੟ണ‫ظ‬ᕜ Ѽሇ ‫ؚ‬ÿˊν᧼ƥ࡝Ѽ೤вሇ ƥᩤƥୡੴ ሇୡֶÿ ÿν नѼሇ ÿᅴÿ ÿሇѸᅶƥÿϛѼലൌीണÿ вϥ ሇ ֤ˊᩈ ࠸·ৌՠϽвሇᩤϑÿÿ ሇୡੴ ሇ ÿֶc ಲ ‫ ޗ‬ሇ೎ ƥୡ ƥᓨୡ௿մࠨ ÿÿሇÿÿƥୡੴࣶԘ ˊᨅጕ ๡೤ᎁÿ ‫ދ‬Ѹϛÿÿണು ֤ሇˊ࡝ᩈ࠸·ৌ‫ޗ‬ÿ .

೎ƥҋᅶሇ೤ୡੴÿ ᕜÿ δ፴ÿϥˊc ᎁ ሇÿֶƥᩤƥÿ᪍ν ÿᨅϑलϑ‫ޗ‬ቈÿˊвр੟‫ظ‬ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత (cccc ੄δन࠸ ୡÿୡ ሇ೎ ƥ ÿ‫ޞ‬ÿሇδಲǸǸᨭϛδಲ ᥉‫ޗ‬ ÿδಲሇ֏ᱤδƥᓨвሇୡÿीÿᓨ‫ޗ ޞ‬Ͻ ‫ޗ‬вَᱤሇ ሇୡሇ ಲƥୡ ੴÿी੟ÿ‫ޞ‬ᱤ َಲˊ вሇ ƥᅽ ÿÿ َƥୡੴÿी ੟ÿ‫ޞ‬ÿ ֏࠸ َॖਥሇୡ௿Ͻˊे ᨅÿ೤δϑ੟लሇᐷ ƥѫ೤न δ ÿѱᢣᡐÿ ÿᓨᡐƥ୛ሇҴÿ ᑀ м вչՠÿ೤ᨅएሇδएϥÿϽˊc ՠሇୡÿc2cǼֆÿƥν ǽᎁÿጕୡֶ௿ ÿˊ੄Ѽ ୡతୄδϑÿ ÿƥÿ ՠδϑୡÿ೎ƥᨅδሇδϑ ՠ ÿÿϥ࠮ሇୡÿीϽ ϑୡ௿ሇԘ ᪇֤᫗ƥδ‫੄ˊؤ׾‬Ѽ‫ޗ‬ᢪ ሇ ೎ ᨅ ୡÿÿÿвОሇ೎ ƥनಲ ी ଓ ‫ޗ‬ୡÿَሇᩤጕÿҋОÿሇ֤᫗ˊᨅÿሇୡֶਖ਼ਖ਼ ‫ޗ‬नಲሇ࿵ଐ᡿ϔÿՠδ ጕÿᱤሇƥÿϛୡֶϥَ ÿണÿƥ ÿ֬Ѹƥᓨन࠵࠰ಚ Ꮪ֬ ᓨᡐƥᨅᨭ೤ÿनಲሇ֏ ˊc ᨅጕÿ ÿഡÿ ‫ؤ‬ Оሇÿଓƥÿ೤੄ᨅ ୡÿÿ቉ᢪ Оሇ ᢣ ᓨ ÿ֬ሇ೎ ƥᨅጕÿଓϥଐी ÿ ˊᨅጕÿ ÿഡÿ ‫ؤ‬ Оሇÿଓƥ ÿ೤੄ᨅ ୡÿÿ቉ᢪ Оሇ ᢣ ᓨÿ֬ሇ೎ ƥᨅጕÿଓϥଐी ÿ ˊ ᓨƥδν ድƥ୅рÿϑО‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ी ՠᨅÿሇୡֶˊ‫ޗ‬ÿЌ‫ދ‬एƥҐ࡝‫ޗ‬ ൌЋ‫ ڔ‬ÿƥᅶ ሇୡÿÿÿвОी೤ननಲሇδጕÿƥÿϛ‫ޞ੄ޗ‬ƥᨅÿሇୡ ֶÿ ៿ ᅶ ֬ ᦳ ˊ ൌЋОÿҋᅶ ÿൌϛвОÿƥ ÿ೗नˊc δÿÿँᴋc ୅рÿϽδϑँᴋˊँᴋϔƥ୅р ξँᴋሇ ÿ‫ޗ‬δ թ᫼ሇ ᧼ÿϔթռҋᅶᨅÿጕୡֶˊξ๢ ೎ƥ୅рÿр‫ޗ‬ÿδÿ ÿ ᯋሇ ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ƥÿᅽ๢ՠврन ÿሇ ˊँᴋَƥ୅р‫ؤ‬ᄕƥ ೎ҋᅶ ୡੴÿ ᨅδୡֶÿሇ ÿÿ Ͻÿ "($ሇ ƴѫ೤ƥ ሇԬÿνƥ ЦЦ ÿ‫ޗ‬ ೎ֆଐ‫࠰ޞ‬ᅶୡੴ ሇୡֶƥƥÿ Ͻ $ˊ ҋᅶᎁÿጕతÿୡֶሇ ÿ୛ÿ ሇ в ሇ᧼ÿϔƥÿണÿ֏ÿ‫ˊޡ‬c ीÿ ሇ ीֆ ϽƥЦണ "$ƥᓨ ‫ޗ‬ ‫࠰࠵ޗ‬ಚÿᱤ֏ƥ ՠሇୡÿਖ਼ਖ਼ ‫ؤ‬ÿᱤ c ҋᅶഡَδጕୡֶሇ ֤ÿ೤ഡ ሇƥÿр࠵᪍ ÿνЦÿ ሇÿ ഡ ƥᓨ ᕜв ሇÿԬÿˊc Ԭÿሇَ ࡝Ѽ‫ޗ‬ೃᅴ༰‫.

ڔ‬Ѹϔ ᑀÿϽҋᅶᨅጕୡֶƥᩤᄕ‫ޗ‬ƥѼν ቉ ÿሇᨅδÿƥᅶÿ࠮ ‫ޗ‬ ᅶϽв ጕୡֶൌкˊ੄Ѽᨅδÿϥَƥ੟ ጕୡֶϥَƥ ൌᩤጕ ሇО Бਖ਼ÿֆी ƥѼी ‫ؤ‬ᄕƥ Ͻÿᡊƥᓨ вО .

नѼሇÿ ണϽÿ࠵ሇÿˊν᧼ƥÿ࡝Ѽँ‫ޗ‬ು໿ÿ ҋᅶвୡֶƥѼᨄ‫ظ‬м ቉नᨅδୡֶᨆ៞ ሇᨆƳతÿَƥ ല ՠሇୡÿƥ࠵ ÿ ÿƥÿՠδϑǼǽ ሇୡֶˊ࡝๢δൌƥѼ ‫ؤ‬ᄕƥᨅጕ َሇୡֶÿν Ѽ ണሇ ƥѫ೤ Ѽ᥎ൌÿ ÿ ÿ‫ڔ‬ᓨÿ ˊ୅р ᨅδಲ໿ Ͻ ࠰ ÿˉÿएм‫ؠ‬۵ ÿ ƥÿ नврሇ‫ ڔ‬ᨆ៞Ͻ ÿˊ‫ؤ‬ᄕƥc ੄вр‫ޗ‬ ೎ҋᅶϽᨅጕ َሇతÿୡֶϥَƥᩤЌ‫ڔ‬ÿрÿÿ៨ዥᢪ ÿÿ Ǽ଄྄ ǽˉǼ ÿ೗ኵǽ Ǽድÿϔǽˊ੄вр‫ޗ‬ ೎ҋᅶϽᨅጕ َሇతÿୡֶϥَƥᩤЌ‫ڔ‬ÿрÿÿ៨ዥᢪ ÿÿ Ǽ଄྄ ǽˉǼ ÿ೗ኵǽ Ǽድÿϔǽˊc ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ÿ ÿÿሇୡֶÿϽÿୄδጕ ÿଓc ‫ޗ‬ᢾ ϔÿҋᅶᎁÿጕୡֶሇОᨭ ОδጕǼÿÿОǽƥǼ ᅴǽ Ǽ ǽሇÿƥᓨ ᑀᅽврÿሇҴÿ‫ ڔ‬ᢣÿഡν‫ا‬ÿሇˊ੄ ᢪÿᅶᨅδ ୡֶ ÿÿÿ೎ƥÿрਖ਼ਖ਼ ሇԬÿˊc ԟ ୅рሇδጕБ༴ಲ ˊ੄ ϑ ÿሇ೎ ƥвр ‫ދ‬೎кƥОрਖ਼ਖ਼ ಲ ƥᓨν ԟੴв తୡಲ ሇ c తୡ೤ ଐ֤ÿÿ नОሇ ᪇ ሇО‫ޗ‬δጕ ࡛ሇÿϔÿ ՠƥÿਥୡ௿ƥ ቹनಲÿሇୡϔ ണˊ Ͻ ‫ޗ‬ÿÿƥ ೤ƥϛϽÿÿƥ Оी᫑ÿϽδጕಱሇ Ƴୡ తୡ໿ˊc َൌƥÿ቉የ ሇ‫ؤ‬ॖƥᨅጕ ሇ ಲ ണϽÿᄕк ÿሇಱ ƥ‫׾‬ÿ ሇతୡಲ໿ ‫׾‬ୡБతˉ ֬ ˊഡÿƥᨭÿണᩤЌᦳ ‫ޞڔ‬ÿ᪍ÿሇ۵О ‫ޗ‬ᢾÿ೎ ҋᅶᨅጕಱÿሇ ಲ ˊ ÿ ƥᨅጕ ಲ ਥ ‫ ޗ‬ᯋÿϛ༴ÿƥν᧼ƥҋᅶÿÿЦ.

ƥᓨ ᨅጕᄕδ кˊ ƥ ‫࠰࠵ޗ‬ಚಲ‫ދ ؠ‬एÿƥతୡ ᑀ ϛδጕթ ‫ؠ‬ሇ ಲ ˊ‫هޗ‬ጕ۵֩ ᢾˉ ÿ м‫ؠ‬የБ༰֬ϔƥОр‫ޗ‬ᠶᱤϥÿ թռϥ೎ƥ࠵᪍ ᫑ᅶతୡᨅጕಲ ൌ ೤ξनಲᩈռƥᓨ ൌ࠰ሇÿਥ ‫ا‬ᨅδ࠵‫׎‬ሇ ಲ ˊc ୡ తୡ໿ኵᡠनಲሇÿϥϔ ണ ÿ ƥ೤ తୡ ᑀÿÿ ϛОрᅶൌ ‫׾‬ҋ೤‫ޗ‬мÿᨅδÿ ᐄ नಲƥ О‫ؤ‬೗ሇδጕ ಲ c ֩ԟᐄሇδጕ໡ᨭಲ໿ˊc ಲ ÿሇೃലƥм‫࠰ؠ‬мǼǽ ï δጕୡ ƥᏚ ሇ֬Ѹൌ вОሇ ‫ދ‬ƥతୡᨅδᄕкሇ ಲ ÿ೤੟ᠶ ሇˊ‫࠰࠵ޗ‬ಚ‫ދ‬एƥОрతनಲሇୡϥَƥᨭ ᧍᧍‫֬ ޞ‬Ј ๐ƥَ ୡˊν᧼ƥ‫ޗ‬ÿЌ‫ދ‬एƥ૮ ‫ظ‬ᕜ ണЌ ˊҐ࡝ƥ‫ދ‬Оతୡ೎ीÿ ᧍᧍‫ޞ‬ÿ֬ .

ÿ๐ƥϥَƥвр ሇతୡÿֶ ÿƥَ ୡˊᓨᅴሇ ໿‫ދ‬Оीν ‫ދ‬ОᨅԬÿϽƥು೤ᠶᱤ ƥᨄ೤ᩈռ ƥ໿‫ދ‬О᪍ ÿ૮‫ޞ‬ξ Ѽతୡÿଐƥᓨ తୡሇಲ ‫ڔ‬೎ᯋÿÿ‫ދ‬Оÿ ÿ‫ڔ‬ÿˊ୛мƥᐷ଄δƥ໿ ‫ދ‬Оÿ‫ޗ‬తୡ ሇ೎ᯋ‫ظ‬೤νÿƚc ՠୡc ÿ े తୡ ᑀୄϽОрÿ๐ᠶᱤ೎ᅶሇδጕ ಲ ƥѫ೤ƥc తୡँνЦ೤δጕ੟ ᨭሇ ಲ ƥᓨ ᨄ೤δጕÿണ ሇየБ୼হˊతୡ ँνЦ೤δጕ ᨭሇ ಲ ƥᓨ ᨄ೤δጕÿണ ሇየБ୼হˊ‫ޗ‬ÿЌ૮ ƥ‫ޗ‬ ՠÿሇୡϥ֏ƥ୅рÿ ଄δ଄ƥ୅ᄕ‫ ޗ‬ୡƥÿвО‫ؤ‬ՠతୡሇ ÿ ÿÿ Орÿతୡ੄ୄϽδጕᕜ࠲ÿҴÿ‫ڔ‬ϥ૮ሇҴ ƥᩤƥണՔϑǸǸᨅ೤੟ ሇǸǸ୅р ‫ ޗ‬ୡ‫ؤ‬ՠతୡ ϥ֏ ÿƳ୅೤δϑ‫ا‬ሇО ÿनಲ ᠶ ୅ÿ೤ ‫ޞ‬ξ୅తୡ ƥᨄ೤ÿ೤ÿϛÿ ು ᓨÿϛ ÿc О‫اޗ‬ ೎ƥ врƥ੄вр‫ޗ‬രᑀᨭÿ ៿ ሇ૮ ξᠶᱤ೎ƥ࡝вр଄мÿ֬తୡሇಲ ൌ៨ዥ ࡛ ƥᩤƥ੟‫ظ‬ᕜ ÿ ÿˊÿϛ๢೎๢ֆƥÿ‫ظ‬ᕜÿνврሇ ൌƥᓨ࡝врÿ֬ తୡƥᩤ ÿी ണδጕ៿ÿሇଓˊ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥ ᨭ ÿ.

Оഡ࡛ᕜÿੴ ‫ ޞ‬ƥ नಲÿ֬ ՠୡൌˊÿ࡝नಲÿ ണÿ తୡሇଐƥᩤƥОഡ࡛ ᅶÿÿଐሇ ಲ ൌкతୡˊ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥ ᨭ ÿ.

Оഡ࡛ᕜ ÿੴ‫ ޞ‬ƥ नಲÿ֬ ՠୡൌˊÿ࡝नಲÿ ണÿ ഡ࡛ᅶÿÿଐሇ ಲ ൌкతୡˊc ᎁ తୡሇଐƥᩤƥО ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ‫ޗ‬ÿЌ‫ދ‬एÿƥÿ֬ξతୡÿ೤δϑണ ۵ ሇˊ Ґ࡝ƥ‫࠰ ޗ‬ÿರ ‫ދ‬एƥᨅÿÿÿ ៿ᡠϛ೤ ሇ៞ϛƴÿÿƥ੄‫ޞ‬Оᨭᕜ࠲‫ا‬ÿዥଐሇ ಲ ˊ ν᧼ƥ୅р‫ؤ‬ᄕƥÿ֬ ୡ‫ؤ‬ՠతୡ ሇƥ‫࠰࠵ޗ‬ಚ‫ދ‬ए‫ޞڔ‬ƥᨭ ៿ᡠϛ೤ÿ ˉ଄ਥ೗ሇୄ ƥᓨ ᕜ࠲О ÿ࡛ሇᎁδÿˊc ࡝ ÿÿÿֶ‫ޞ‬ÿ‫ ڔ‬ÿ c ᨄ ୅рϥ֏ÿᑀᢾ ሇୡੴÿ ‫ڔ‬ୡੴ ᨅ ጕୡֶ୛ÿᅴሇν ÿᄕ ‫ޗ‬ƥी ୅рൌᨆδթ ᨅ ጕୡֶξతୡᨅδ֬Ѹϥᯋሇԟᐄˊc ‫ދ ޗ‬೎кƥ ÿᲔÿᠶᱤ೎ሇ‫ ޡ‬ƥ‫ޗ‬ᄕкОൌƥು δ‫ˊ ޡ‬ᑀ᧼ δÿÿ‫ڔ‬ÿ᫗ƥ֤᫗ÿሇδಲഡ ୡ ‫ޗ‬ÿδಲሇୡϥ ƥÿ ಲБਖ਼ϔ ሇఊÿ ˊÿᓨÿϥƥᨅÿሇ૮ ी ୄϽ୅р ሇδ ÿᢣƳ 3 c4c .

 .

 ÿֶ‫ޞ‬ÿˊc .

ÿѼξÿО೤ᎁδ๐ᠶᱤˊᠶᱤϥَƥѼрÿతୡÿଐˊᨭ᧼తୡᨅδ֬ѸƥѼ ଓ‫ ا‬Ͻनಲ νᑀଐᯋÿ᧼ൌሇδЌ੯लሇҴ ƥЭᓨÿीनвണϽδϑÿሇÿƥ ÿሇƥनಲ‫ ޗ‬δ೎ֆÿनѼÿՠϽÿሇ ˊ ሇ ࠵ÿթϛмÿጕƳc cֶƳǼвണሇఊÿƥÿ ଄ ୅ÿԗвሇఊÿ ˊ୅ഡ࡛ ቉ вˊǽc ୅ሇ ‫ؚ‬ÿሇˊǽc cֶƳǼ୅ࣶԘ‫ظ‬мఊÿᨅϑОˊвδࣽ %cÿƳǼ‫ڔ‬ᨅϑО‫ޗ‬δ᥎ƥ୅ ੟± ˊǽc м ᨅЌҴÿԘ᪍೤୅рᨭ᧼తୡᨅδ ሇ֬Ѹƥ ುࠣϥϔÿनಲሇƥѫ೤ƥ ᨅᕜ࠲न୅рÿ δ๐ ᱤሇÿᅴ ˊ # кƥ୅‫ޗ‬δЌ۵ ୼হ ϔÿᑀÿࣣр ዥ᧼ᨅЌతୡ୼হ‫ ؠ‬ƥÿ ÿᨅЌ੄ÿδጕ۵ ᆒÿ.

 Ͻࣣрˊँƥÿ ÿ‫ ڔ‬ᅶƥᨅЌ୼হÿᕜ࠲ୄϛ୅рᅴ༰ϔሇ࡛ড়ୡƥҋ୅ рξвОሇԟᐄ‫ؤ‬ᅴଐ଄ν ሇ ÿ‫ˊ׎‬c ୅р‫ظ‬м‫ޗ‬ξвОతୡ೎ ୡ௿ ÿƥҋÿሇୡੴ ƥЭᓨनಲÿՠδጕ ֶሇଓ ࡝‫ތ‬୛ዥ ˊ‫ޗ‬ᨅδ֬ѸϔƥѼÿνÿ ୡ௿ ࣶԘÿÿ ሇÿÿƥ Ѽÿ नಲሇୡ ƥҋÿሇୡ௿ ÿ ୡ௿ϥ ी៞Ͻˊ࡝๢δൌƥनಲ ी ଓ Ѽৌୄϛᨅ๐ ᢾϔሇÿఊԘ ሇОˊc ௿తఊÿ c ϛ๢ƥ୅рÿन % ÿᐜ៞ÿÿ "1$ϛ ਥॖϽÿ ˊÿዥƥ‫ޗ‬ ‫ه‬ጕᱤनᱤሇ ᢾϔƥᨅЌÿ νЦ೤తୡ ሇ‫ؤ‬ÿƥᓨ ""$ሇÿ ‫ ڔ‬%$ሇ ÿ ‫ޗ‬తୡ೎᪍ ᫑ᅶᨅጕᕜ࠲ÿֶሇతୡಲ໿ˊc ξÿÿƥन ֤‫ڔ‬ఊÿ ሇÿÿƥᓨᨅÿ ीᡊ Ͻϛ ÿണÿ թϥδሇ ᫑ᅶᨅጕÿֶሇతୡಲ ˊξÿÿƥन ֤‫ڔ‬ఊÿ ሇÿÿƥᓨᨅÿ ीᡊ Ͻϛ ÿണÿթϥδሇ ᫑ᅶᨅጕÿֶሇ తୡಲ ˊ ೎ƥ୅рÿ‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬ÿЌየБ‫ޡ‬ƥണЌ ‫ޗ‬ξతୡ೎ଐ᫑ᅶδ ጕ᧍ሇಲ м៨ ˊᨅ೤ÿрÿÿÿᦳሇδጕಲ໿ƥ ÿᢪƥÿр଄ ๢ ዥनಲÿрണ‫ظ‬ᕜ ଐୄϛ៿ሇδಲˊѫ೤ƥÿ࡝х‫ؤ‬ᅴሇ ୄϽ۵֩ ᢾ ᢾչƥ ÿሇతୡಲ໿ ۵֩О৙ൌνջሇÿᱤƥÿϛÿሇత ୡ੟‫ظ‬ᕜ ҋሇଐ֤Ԙ᪍ÿϔ‫ ޗ‬ƥᓨ ᆒϽÿѸϛ۵ Ѹ ሇᦳ ˊc े ುЭ೎सÿ༴ᓨᡐƥᨄ೤Эÿÿ ൌᢪƥǼООÿǽ ᑀୄϛϽᨅϑ೎ кሇÿ༴଄ˊѫ೤ƥ‫.

ޗ‬Ѹ‫ޡ‬ҋᅶᨅጕÿሇతୡಲ ƥÿ ‫ا‬в.

Ѹ ÿ ሇ᧍ˊν᧼ƥᔉ ÿು ϛ๢ᓨ ੴ ƥÿϛᨅÿνк៨ᔉ‫ޡ‬ϔሇ ࠨࠨ᪍៨ᄕ ν ˊÿν᧼ƥ࡝ÿрৌᕜ࠲ÿ ξÿሇ‫ޞ‬ÿ ‫ڔ‬Ҵᡕƥी ੄े᫗ÿ࡝ÿሇతୡಲ ƥ ÿ‫ڔ‬ ϥᏚÿᄕሇ៞ϛˊc .

ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత #cccc ‫ޗ‬ሇ.

Ѹϔƥÿÿÿ ƥட ࠵ࣣሇ· ռ ᔉ‫ޡ‬ϔሇÿ‫ؚ‬ѸÿሇҴÿ‫ˊڔ‬c ï c. ਥॖϽδÿԟ తୡሇ ƥ‫ؤ‬ᄕᓨണ֤ሇతୡಲ ࠰ϛ࠮ÿሇО୛᫑ᅶƥᓨଓሇОմᨭν ҋᅶᨅጕతୡಲ ˊ ೎ƥ ռ ᨄ‫ؤ‬ᄕ ‫ا‬ಱ ‫ڔ‬ಱ଄ሇÿ ÿ᫼૮ ᨅጕతୡሇಲ ˊν᧼ƥᨅδ νÿᅶ ˊÿ๢ƥÿ࡝ᔉ‫ޡ‬ϔሇৌᕜ࠲ÿ ÿ࡛ሇࠣᡕ‫ڔ‬Ҵᡕƥഡ࡛‫ޗ‬ξвОతୡ೎ƥÿ੄नಲϛሇ೎ ƥ᫑ÿᓨണ֤ሇ తୡಲ ˊc ÿ ሇతୡc ξÿֶሇతୡಲ ÿÿƥ࡝Ѽ‫ޗ‬ξвОతୡ೎ ୡ௿ ÿ᧼ൌƥୡੴ ƥᩤीଐ‫ڇ‬቉Ѽÿ֬ ՠϽÿֶ‫ޞ‬ÿƥ ఊÿ Б Ͻनಲሇୡϔƥी࡛ÿδÿलÿ न቉δÿÿሇ࠵ÿ ÿዥˊc ሇతୡÿ࡝Ѽৌ नಲ௿తఊÿ ƥ ೤଄ नಲ Ѽଐ Э вƥ ࡝ ᢪƥѼ๡‫ޗ‬ÿनಲᩈÿሇ೎ ƥᩤƥᨅÿሇతୡಲ໿ುÿ೤ഡ࡛ሇ៨ ಲ Ͻˊÿ࡝Ѽ ৌ नಲ௿తఊÿ ƥ ೤଄ नಲ Ѽଐ Э вƥ ࡝ᢪƥѼ‫ޗ‬ÿनಲᩈÿሇ ೎ ƥᩤƥᨅÿሇతୡಲ໿ುÿ೤ഡ࡛ሇ៨ ಲ Ͻˊc ÿ୅‫ظ‬мᨭ᧼ୡੴÿ ሇతୡಲ ៨ ˉ Эሇƥѫ೤ᨅÿÿÿनˊc ๡࡝୅рϥ֏ÿᑀ ᧼ሇƥδϑÿണԟ ሇОՠ ÿᦳሇÿ ÿƥਖ਼ਖ਼ ᫑ᅶ δጕÿϛ᧍ሇతୡಲ໿ƥ࡝๢δൌƥ‫ޗ‬తୡ೎नಲीᕜ᧍൘‫ޞ‬ÿ ÿֶ‫ޞ‬ÿˊ๢࠮ƥᩤ ЌЭሇ.

Ѹनୡണ ሇОƥҐ࡝࠮ÿᅴˉ ÿए ᲀएƥÿ ֆଐ‫ޞ‬᫑ᅶ ᨅጕ᧍ሇతୡಲ ƥ ሇी೤ϛϽÿÿሇୡˊÿ๢ƥÿ࡝Ѽ଄न๢Оണÿ Ջ ኵƥÿ ྄ԗሇϽᡊƥी ÿతୡϥَሇδᐄÿѱ֬ѸƥЭϔÿÿÿ࠰ሇҴÿˊ ᨭᓨᡐƥ ሇО៨૮‫֬ڔ‬Ѹਖ਼ਖ਼᪍ ÿ ÿÿÿ‫ڔ‬ƥᓨδϑఊÿሇО ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮մ ÿϛՂÿˊc ֶ֤ሇతୡc ୄÿ੄ ϑֶሇОÿÿƥврϥᯋሇతୡುÿ ୄϛδ‫֤ޡ‬᫗ሇÿ᫗ˊಲҋ ेᦳᡊಚƥÿϛ ÿनಲƥÿ తୡ೎ሇണջÿÿƥᓨਖ਼ਖ਼ी೤ƥ ÿୡी࡛ ÿ៞ ‫ޞ‬ᱤሇ ƥ ‫ޞ‬త‫ޗ‬δ᥎ˊᅽ ಲሇୡ௿ ‫ޞ‬ᱤሇÿֶƥ ୛мᨅÿሇతୡಲ ಲ৙ൌδጕÿ ÿˉ ÿሇଓˊc ࡝ ᨭ᧼తୡ ണ ϑल ‫ظ‬мড়֭Ѽᨭ᧼తୡÿՠ‫ڔ‬ÿ ÿc ሇ ÿˊc .

ƥ‫ޗ‬ξвОతୡ೎ƥѼÿኵಲሇୡ௿ δጕ ÿతୡ೎ሇֶ‫ֶڔ‬ϥթˊc ÿÿᱤሇÿֶƥЭᓨ ๐ƥмϥ֤ᨄᦳƥ‫׾‬తୡሇ֤ξनಲ δÿˊÿी೤ᢪƥ࡝୅р తୡሇ֤թϛ  ϑᐜƥᓨѼతୡ೎ሇ֤ Ͻ # ᐜᓨनಲÿണ ᐜƥᩤƥ Ѽी ֤ $ƴÿ࡝੄नಲሇ֤ Ͻ 1 ᐜƥᓨѼÿണ # ᐜ೎ƥѼीÿ ֤ $ƥ ᕜ ՠÿ‫ڔ‬ÿሇ ÿˊ‫࠰ ޗ‬የБ‫ޡ‬ƥѼ‫ظ‬ᕜ ÿξ࠰ϑОతୡˊ‫ޗ‬ᨅ ጕƥÿ࡝Ѽৌᕜ࠲ξÿϑО᪍ÿ‫ڔ‬ÿÿሇԟᐄƥी ν‫ޞ‬ÿ తୡሇÿ ‫࠰ ޗˊ֤ڔ‬የБ‫ޡ‬ƥѼ‫ظ‬ᕜ ÿξ࠰ϑОతୡˊ‫ޗ‬ᨅጕƥÿ࡝Ѽৌᕜ ࠲ξÿϑО᪍ÿ‫ڔ‬ÿÿሇԟᐄƥी ν‫ޞ‬ÿ తୡሇÿ‫ˊ֤ڔ‬ξ๢ ೎ƥѼ ᨄÿδƥᨭᓨᡐƥ ᨭሇୡ௿֤᫗ϛ ᨭሇ ƥ୛мѼ‫ޗ‬తୡሇ ೎ᨄ ᨅδˊ‫ޗ‬ОᏚᨆ‫׎‬ሇ᧼ÿϔƥᅽ Э࡝ ˉÿˉˉ ѱ֤ ༰ሇ ÿƥୡ௿֤᫗ ֤᫗ÿˊc Ͻթሇÿ‫ ؤڔ‬ƥ Ͻ࠵  ( ‫ן‬ ሇ ഡَƥѼƥతୡ೤୅р‫ޗ‬ᠶᱤ࡛‫ ڔ‬᥉ᩈռ೎ᅶൌ៨૮ ଐሇδጕಲ ƥÿ ೤୅рξвО .

೎ÿՠÿሇƥ୛мƥ୅р ÿÿ֬‫ ޞ‬ՠୡƥ नಲଓ ୅рୡੴሇÿ‫ˊ࡛ ڔ‬c ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత "cccc ࡝ ᡊֶÿ ୡƥୡੴ ሇతୡಲ໿੟ÿ Оÿ଄᥎੄  ሇ ˊሇኵƥ‫ޗ‬୛ണతୡሇಲ ੄ϔƥᨅ೤ഡֶሇδጕతୡಲ໿ƥÿϛᨅՔÿ नಲ ÿ ÿÿԟᐄሇസ ˊ᫑ᅶ๢ጕతୡಲ ሇОᨭÿƥఊÿƥᓨ ‫࠰࠵ޗ‬ಚ૮ ƥвÿ᪍೤ ‫ؤ‬ՠతୡ ሇОˊвр ሇୡм‫ؠ‬ÿሇୡ ௿ÿҋनಲν νврƥ᫑ᅶୡੴÿ ሇֶతୡಲ໿ˊୡੴ ǸǸ ԗሇత ୡÿ࡝Ѽ‫ؤ‬नಲണଐҋᅶᨅጕ ᩈሇతୡಲ ƥÿ‫ތ‬ÿѼ νջሇ‫ޞ‬ƥѼ࠵‫ظ‬ν ੴƥÿϛÿ ୅୛ÿ.

ሇಲ໿‫ؚ‬ÿƥѼी‫ظ‬м‫ޗ‬νቹνϥϔ ᡊनಲሇֶᨆÿˊc cᨆ໿࡝Ѽÿ Ͻδÿ᫑ᅶֶతୡ໿ሇОƥᨭ࠵࠰ಚϛƥണδጕಲ ໿νЦᕜ࠲ড়֭Ѽ᧍൘‫׎ޞ‬ᡊջሇᨆÿƥÿ ξÿሇ‫ޞ‬ÿƥᓨ ᨅጕಲ໿ᨄ‫ظ‬м ᠶƥ ÿ‫ޞ‬ÿᤉϛˊc नಲмతୡॖਥϽᨆÿƥÿ‫ތ‬ÿÿఊÿ ÿ֏ ՠ ƥ‫ޗ‬नಲ ՠୡƥ‫ؤ‬ ՠతୡሇ ϥَƥѼ‫ظ‬м‫ ޗ‬ୡÿ ሇ ೎ÿ֏ ՠ ˊÿ ÿƥ୅рीᕜ࠲ ‫ޞ‬௿తᨅδ֬Ѹƥÿϛ੄୅р ՠୡతୡሇ ೎ƥ1$ሇО᪍ ੟ÿ‫ޞ‬ÿϥ ՠ ˊÿ֏ ᨆƥ ೎ÿी नಲ ല ሇୡ௿ÿ ÿϽ 1 ቉ƥѼ ቉ ՠˊ ೤ƥѼሇ ϑᦳѱ ÿϥ֏ÿƥᨆԗ ല नಲሇ ОÿᯋԬƥᓨ ๢೎Ѽሇ ÿ ÿ๢ᓨÿᅴÿ֏ÿ֬ሇӗÿˊᨅ೎ƥ୅рሇԘ ֬ѸÿीࣶୄϽ ᠶ ‫ތ‬ ˊ ᨅ೎ƥѼ తୡ೎ƥी ‫ؤ‬ᄕ૮ ᑀ‫ؤ‬ᅴϽ੯ࡩሇ‫ˊ׎‬c .

ᨅጕಲ໿‫ظ‬мড়֭Ѽহࡩ‫ ޞ‬ÿਥनಲ ሇୡƥ֏ÿ తୡ೎ሇണջÿÿˊണ ೎ ƥջᅶᨅጕಲ໿ÿ‫ظ‬мҋѼÿᤉϛƥᨭ᧼తୡÿ Б ఊÿ ˊ੄Ѽ ՠ ሇ ೎ ƥѼÿी੟ÿ‫ ޞ‬Ͻनಲሇ֏ᱤˊc नಲ ‫ؤ‬ÿОƥÿ ՠሇୡÿ Ͻÿᯋ ሇÿֶƥᓨѼմহࡩ‫ޞ‬ջᅶሇ ÿ֬ÿ Ͻണջሇ‫ޞ‬ᱤÿÿˊनಲ ‫ؤ‬ÿОƥÿ ՠሇୡÿ Ͻÿᯋ ሇÿֶƥ ᓨѼմহࡩ‫ޞ‬ջᅶሇÿ֬ÿ Ͻണջሇ‫ޞ‬ᱤÿÿˊ ÿÿÿƥಲഡ࠰ÿी ೤ÿϽ ϑÿୡˊᓨ ƥѼÿ֏ ÿˊc ँ ೤ननಲϑОÿᯋሇδጕ ƥᐷ଄᥎ൌƥѼᨄᆒδ ᐷÿÿÿతୡ೎ሇƥ δѼ‫ ޗ‬ୡతୡሇ ೎ ՠሇ೤ ƥᨄ೤ ˊ࠵࠰ಚО᪍ÿ ՠƥÿ๢ƥ੄врÿ δÿֶሇతୡÿሇ೎ ƥਖ਼ਖ਼᪍ ᅽ ᨆÿሇÿᯋᓨು໿ ÿ ֶƥÿᕜÿᅽвО௿తఊÿ ˊ୛мƥЭᄕ‫ޗ‬ਥ ƥѼ ‫ظ‬м ÿ‫ ޗ‬ୡతୡሇ ೎ ՠ ˊνÿƥѼी ‫ؤ‬ᄕƥँनᩤЌ଄ᨭ᧼ తୡൌఊÿÿሇ ÿÿÿ ˊcୡతୡ໿ୡతୡ໿ ണÿ໿ሇÿ໿ƥഡَδ ੄Ѽÿ नಲÿ‫ތ‬мֶሇతୡÿఊÿ ሇ૮ ೎ƥÿϽ᫑ᅶᎁδጕಲ໿ƥѼᨄ‫ظ‬м ֶÿ мୡੴÿ ሇୡֶƥÿَ ֆ ୡƥᅶୡÿÿతनಲƥഡ ÿ नಲൌֶ ሇୡˊc ᨅጕಲ໿‫ظ‬м᧍൘ ఊÿ ÿÿѼሇୡϔƥᓨ ÿ೤नᓨᡐƥᨅጕಲ໿ҋᅶ ᥎ൌÿ ೎ ˊc ࡝Ѽ नಲᑀ ֆଐ‫ޞ‬ջᅶతୡൌ ÿÿÿी ƥѼࣶԘ‫ظ‬м‫ޗ‬తୡ తୡ ࡝ ‫ތ‬୛ዥ ˊᨅÿሇಲ໿ÿ ƥᕜ࠲नδϑ ÿÿᅴÿ ሇƥ୛мѼÿണ ‫ޞ‬ҋᅶᨅδಲ໿ƥν ην ሇతୡಲ໿ˊc ϥ೎ƥഡ࡛νҋᅶᨅδ ˉÿሇతୡ୅଄ƥÿ᪍νৌ‫ޗ‬ξвОతୡ೎త ÿሇୡ ÿˊᩤጕଓÿ଄᥎ൌी࡛ ϽδÿϽÿ‫ ڇ‬ሇƥँ‫ޗ‬೤ Ͻˊc ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత 1cccc ੄୅р‫ޗ‬ξ ᅴОБᢾ೎ƥՠ ƥ୅рሇድᑀ‫ڔ‬ÿ ᨆԗ ƥᓨ ी ÿϥЭୡ௿ሇ࠮᪇៨ሒᐷÿƥÿी೤୅рᢪሇሒ ƥÿÿ ୡ ᪇ሇÿ੄ϔƥ ϛδሇÿ ៞֬ÿՋˊᨅጕᅴ ᄕ୛ÿሇ ी೤୅рሇୡ௿ÿƥ ᓨ ਥ ୡੴ ÿˊ ೤ƥ୅рሇୡी ƥ ˊᨅ೎ƥÿ࡝୅рξвОతୡƥ नಲी ଓ࡛ తሇ೤δ ሇ࠵ ˊc ୛мƥ࡝୅рÿᱤᠶО ƥᓨ ৌᕜनಲ ᒼ࡛ሇᎁδÿƥीഡ࡛ ᕜ࠲ÿᦳÿ৙δ ୡ ƥЭᓨ೎ֆ ୡ௿ሇ ÿѼ‫ظ‬м‫ޗ‬ξ ᅴО ᱤϥ֏ƥ଄ ÿ๡ ‫ޗ‬ÿ֏ ÿÿˊँÿ೗ƥᨅጕÿ଄໿ᕜ࠲ড়֭୅р ୡੴሇÿ % (ˊc .

ÿÿ ÿֶc ੄ ÿᲔОÿƥᱤनѱÿ೎ƥು೤Эᦳ ѱÿᓨᡐƥᨄ೤Э ቉ ൌᢪƥвр᪍ৌÿᕜ࠲ξनಲÿթ ˊᓨƥc ‫ޗ‬ÿÿൌƥ ֶሇÿÿ೤ÿ ᱤ ሇᩤÿᲔÿˊ‫ޗ‬ÿÿൌƥ ֶሇÿÿ೤ÿ ᱤ ሇᩤÿᲔÿˊÿᨅδᄕሇ ÿी‫ ޗ‬ƥᱤ ÿ ÿ ሇᲔО‫ޗ‬తୡሇ೎ ᕜ࠲ÿ ᧍൘‫ޞ‬мֶሇతୡಲ ÿनಲƥÿ ఊÿ ˊc ᱤ ሇÿ· ‫ ֶ ޗ‬ÿ᧼Ͻᦳÿሇÿ· ÿÿÿÿֶƳ ÿ Ͻ ሇÿֶÿÿƥÿҋ · ൘ÿᕜ ֶϥÿ 1 ƥ ·· ξ · ൘‫ޗ‬ਥॖ ϥ֏ሇᩤ๐తୡी೤ഡ࡛ሇÿ೗Ͻᨅδˊc ੄೎ƥԘÿሇОрन ÿѱᢣᡐ᪍‫ ظ‬೤δು୛ቹˊѫ೤ƥ ÿዥƥन ๢ണδጕξᅴÿൌሇᲔÿଓƥÿ թ ջᅶÿѱᢣᡐˊ‫ޗ‬ႜϔƥв Ͻ ÿሇÿ ÿƥᨄՠϽδጕᕜ࠲ড়֭вÿÿÿֶ‫ޞ‬ÿሇÿֶƥᓨᨅÿ೤в‫ޗ‬ᱤन ೎ഡ‫ا‬ ֬Ѹϥδˊc ሇ ᓨÿϥ‫ؤ‬ᅴሇᩤ‫ ޡ‬ሇ ÿ೤թ‫ޞ‬ÿ೗Ͻÿѱᢣᡐሇˊ ଐᴋÿ ዥƥᨭ᧼ಃᲀസಃ ๢๐ሇᒼ‫ދ‬О࠵᪇թ᪍ÿҴ ൘೤ᨅ๐ ሇջÿƥᓨ ᩤЌᨭ᧼ ÿሇᒼ‫ދ‬О࠵᪇թմᡠϛƥÿᢪ ֤ሇÿѱᢣᡐνЦ Ͻ врƥᓨ ÿδࣽᕜ࠲ϛвÿ ᒼ‫ދ‬ÿሇ ˊc ÿ ‫هޗ‬ጕÿᐜሇ ϔƥ ࠰ᲔОਖ਼ਖ਼ÿϛ Ͻνջሇÿÿ ࡝ᱤሇÿ ˊᓨÿᕜ ఊÿ ୡ नಲc ϥᯋሇతୡc े ÿ‫ޗ‬Ք ֏ƥी ᑀୄϛϽየ ᅴÿ֤੄ϔν‫ ظ‬ሇδթƥୄϛᨅϑ የ ሇÿƥѫ೤ƥ೎ ೃƥ ࠰Оÿ‫ޗ‬Б ሇᩈ ቉֏ᨆƥᓨ ÿϛνϽᡊϑϔᐷ ᓨ ÿÿˊc ࠵࠰ಚࠣÿƥ ÿ೎ƥврी ᑀЭÿᩤÿࣣ ϽδЌ߰ലሇతୡ᡿ƥѫ೤ ‫ ᧼ا‬ÿ ‫ڔ‬ÿሇ੯ÿ੯ˊѸϛୄ Оƥ੄δ ÿÿÿ ՠୡƥ ‫ؤ‬ՠϽతୡ ƥᓨÿ ᠶ‫ޗ‬ξᠶᱤϥÿƥਖ਼ਖ਼ ᪇ƥᓨν೤ୡˊᨅÿÿሇ‫ޡ‬ᱤሇኵ ÿÿϔ‫ޗ‬नಲሇ О ੟νÿ‫ˊޗ‬c ೤ƥÿν ሇ ᅴÿ࡛ ‫ޗ‬ÿϔುОሇᩤÿୡÿϽÿൌƥ ೎‫ޗ‬ੴÿ ƥৌÿሇᨅδÿ֬ν៿नಲ‫ؤ‬ᄕˊ‫ظ‬೤ƥᩤÿल ࡛ ϽᨅδˊϛϽÿ ᡊÿሇ ÿƥÿֆÿ ՠୡƥ଄తनಲƥѫ೤ƥሇୡ ᑀÿϽÿ‫ؚ‬ƥᓨÿ ÿÿሇୡÿ‫ޗޞ‬ÿϔˊᨅ೎ƥ ๐ ՠୡƥ଄తनಲƥᓨᅽ ƥ ಲୡሇÿÿ νनƥ ୡÿБÿ‫ޗ‬Ͻδ᥎ƥ ല ࡛ሇతୡୄϽОᯋሇ ÿÿƥ‫ޡ‬ᱤÿ ˊc .

ϥᯋሇÿ๐ᠶᱤਖ਼ਖ਼ ÿϛδ๐ሇతୡᓨୄδˊc ÿ࡝ َѼÿÿ Ͻ ÿሇ૮ƥ ν ÿƥ቉Ѽ‫ظ‬мᅶ ୡ नಲሇୡƥ ÿሇୡϔƥَ ੯፴቉ÿनಲᢪƳǼ ୅рಱൌδ๐ƥ࡛ ÿǽᨅÿÿ ÿनಲनѼÿᅴ࠵ሇ࡛ଓƥÿϛѼሇ៞ϛ៨ዥՠѼÿ੄ᨅ๐ᠶᱤƥ୛м ࡝๢ ࡛‫ޞ‬ξनಲతୡˊc ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ࡝Ѽ೤δ ᔉ ƥÿ Ꮪሇ૮ ƥ೗ÿሇÿ໿ी೤ዥनಲѼ ᑀÿ࡛Ͻత ୡሇՋƥЭᓨÿÿϛνᓨ᭯᧼नಲሇతୡ ˊc ‫ޗ‬የБϔƥѼ ੄ेÿ ՠୡƥ៨ ՠ೗ኵሇతୡଐÿƥЭᓨÿᨅጕÿ ᱤ ሇՠᄕˊ‫ޗ‬የБϔƥѼ ੄ेÿ ՠୡƥ៨ ՠ೗ኵሇతୡଐÿƥЭᓨÿᨅጕÿ ᱤሇՠᄕˊc ୡతୡ໿c ᨅ೤δጕഡ‫ا‬ሇతୡಲ໿ˊ੄ѼሇୡతनಲሇୡƥಲϥᯋቈድሇБ༴ी ੟ÿƥ ೤ƥሇ੯፴ ‫ޗ‬νቹνϔÿ Ѽሇÿˊᨅ೎ƥѼ࠵ࠣ‫ ޞ‬቉न ಲሇ ࣗƥԟ ‫ޞ‬ÿ቉नಲሇ ƥ ೤ƥѼξनಲሇÿÿी‫ޗ‬δቬᯋ៿ட Ͻˊc ᫑ᅶᨅጕಲ໿ሇОνЦ Ͻ ಲÿѱƥடಲÿሇ ሇƥᓨ ‫ظ‬мᨭ ᧼ÿÿతनಲሇୡᓨ.

ÿनಲ ֤ሇ ˊണ೎ ƥОр ÿᨅጕతୡÿϥϛǼÿ ए ሇతୡǽƥᓨ᫑ᅶᨅጕಲ໿ሇОմ ‫ ތ‬๢नಲ δϑв੟ँ ÿˊc ÿ Ҵÿሇ࡛ ν᧼ƥÿ࡝ಲ໿ሇҋᅶन೤δϑѼᡠ᡿ሇОƥᩤी੟ണ‫ظ‬ᕜ ÿ ÿƥÿ नಲÿÿѼ๢ÿሇ֬സˊँ ƥୡతୡ໿ी࡛ÿÿÿَሇƥÿ๢ƥᨅጕಲ໿ ÿÿᅶ ᩤЌᕜ࠲‫ا‬ᨅδ ಲ ሇ‫ދ‬ए‫ˊޞڔ‬ୡతୡ໿ǼѼƥᕜ‫ڔ‬୅ Бϑ ǽc ੄ÿÿ೎ƥ1$ሇО᪍ ଐ᡿‫ޞ‬ÿ᥎ୡ ÿी೤୅р୛ ሇୡÿ नÿ࠮ൌ ƥÿˊᨅ೤ОᏚሇδጕᅴሇÿ մ ៞ϛˊѫ೤ƥ੄Ѽҋᅶୡతୡ໿ ξвОతୡ೎ƥѼ‫ޗ‬ುϔÿϽनಲÿՠ ÿ៞ϛሇ ջˊc ÿ๢ƥ‫ޗ‬ѼξвОᎁδ๐ᠶᱤ೎ƥഡ࡛ν᫑ᅶᨅጕಲ໿ξनಲతୡˊc ÿ ୡతୡ໿೤δጕÿÿᅶ ണଓ૮߰ ሇಲሇᠶᱤ ಲ ƥ ࡝ᢪ࡛ÿ ᠶሇ ๐ˊୡతୡ໿೤δጕÿÿᅶ ണଓ૮߰ ሇಲሇᠶᱤ ಲ ƥ ࡝ᢪ࡛ ᠶሇ ๐ˊ‫ޗ‬ᨅÿሇ૮ ƥಲᨭνÿ ÿƥÿ๢ƥҋᅶᨅጕ ಲ໿తୡ О৙ൌδጕÿ ሇଓˊc .

ÿ·ட໿ᅶୡ ዥட໿๢ÿÿരÿ֬вc ‫ޞ‬తϽÿ· ÿሇୡƥᓨ ÿ ሇƥ៨ తୡϔሇఊÿ c ୡతୡ໿ሇലଐ೤଄ᨭ᧼ሇ៞ϛÿ नಲሇҴÿƥ ೤ÿनಲ៨ ԟ ϥ૮ˊ न๢ƥ‫ޗ‬తୡϔƥ୅рÿଐ ˊc ƥ୅р‫ޗ‬ҋᅶୡతୡ໿೎ƥ ୡሇÿÿᨭк៨୅рनతୡÿδಲሇÿघ ÿƥ๡࡝೎َ ՠሇᩤÿୡਖ਼ਖ਼Ղࣽ቉ಲሇÿघÿƥी࡛ÿÿƥᕜ࠲ ᫗ՠಲϥᯋሇÿ૮δÿˊ੄୅рᅶୡతୡ೎ƥ ୡी೤ᨅ ÿƥሇÿÿÿ नಲƥ୅рξनಲሇÿघÿी྄ˊ᫑ᅶᨅጕಲ໿తୡሇО‫ޗ‬ÿनಲ៨ ÿϥ ଐሇ ೎ƥਖ਼ਖ਼ᨄ଄ ๢ÿÿಲБਖ਼ϔሇఊÿ ˊ੄୅рᅶୡతୡ೎ƥ ୡी೤ᨅ ÿƥሇÿÿÿनಲƥ୅рξनಲሇÿघÿी྄ˊ᫑ᅶᨅጕಲ໿తୡሇО ‫ޗ‬ÿनಲ៨ ÿϥଐሇ ೎ƥਖ਼ਖ਼ᨄ଄ ๢ÿÿಲБਖ਼ϔሇఊÿ ˊc Ґ࡝ƥతୡ೎ƥ࡝Ѽతሇ೤नಲሇ ᪇ƥνЦ ÿ ÿЦЦతୡ ÿ ÿƥ ᓨ ᨄᕜЭÿ࠵ÿ ఊÿनಲˊм๢Ꮪÿƥξ ÿÿƥ੄೤֏ÿÿᕜÿᄕ ಲሇÿघÿƥᓨ ៿ÿሇδಲ៞ϛ୛‫ ا‬ሇÿÿÿÿ࠵ˊc ୡ తୡతୡ c త ÿ๐ƥ੄୅р᫑ᅶୡతୡ໿೎ƥ୅рÿَ ՠሇ ୡँ ᑀᨆԗ ϽनಲሇÿԘÿϥԬˊᨭ૮ ƥÿണ‫ޗ‬नಲᡠ‫ظ‬Ͻಲÿሇÿϥَƥ୅р ᕜᅶ ୡతनಲሇୡ ೤ୡ ˊν᧼ƥୡ ‫ڔ‬ୡ ሇÿÿ೤ᨆԗ Ͻनಲ Оÿᯋሇ࠮ ᪇թƴഡᕜѱᄕಲÿघುᯋሇԟᐄሇᨄ೤ÿ‫ ڔ‬త ᨅ ጕ֬Ѹƥ ᓨ ÿَሇ੟‫ظ‬ᕜ ೤δ๐ÿ૮ሇˊ ୅р ‫ޗ‬ᎁδ፣੄ϔᢾ ÿ࠰ԟ ǼÿԘÿǽሇԬÿˊ ÿ๢ƥÿಲ᪍ᡠ Ͻन๢ሇÿघƥ ೤᫑ᅶ๢ጕಲ໿ሇ Оണթሇ ᅽᨅÿƥνƥᨅÿሇతୡಲ ÿ ᥎नಲሇÿÿƥ Ѽ๢ÿሇ ᅶଐˊc ᎁ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ÿᓨᡐϥƥ࡝Ѽξनಲÿುÿ Оԟᐄƥᩤी‫ן‬ηνҋᅶᨅጕతୡಲ ƴᓨÿ ᧼ൌƥÿ࡝δϑξѼÿು྄БሇО‫ޗ‬ξѼతୡ೎᫑ᅶϽᨅጕಲ໿ƥѼीÿ ድ๢ÿَ ÿ Ͻÿÿሇ֬സ ÿc ÿѼξनಲണν᭯ሇ Бƥ ೤ണÿጕ૮ଓ ᐄƥνƥѼഡ࡛ᨄ೤ҋᅶ ୡతୡ ໿ˊc ÿξ ÿϥᯋሇ ֤ c .

% ட ᯋƥѸϛ࠵ ሇ ÿᲔОƥÿ·ï· ÿ‫ڔ‬ÿ· ÿ мǼÿǽሇ ՠᄕ ‫ه‬ѱሇஎᩈϔˊν᧼ƥᨭ᧼न ÿᲔО୛ ÿሇႜ ᨆ៞྄ԗթ ƥ୅р‫ؤ‬ᄕÿ· ÿ‫ޗ‬ᨅ‫֤ ޡ‬ሇ ϔᆒδÿˊc ು೤Э቉ ƥᨄ೤Э ֶ ƥႜϔሇÿ· ÿ᪍೤ջÿc ‫ ޗ‬ᱤᩤႜϔƥ ÿሇᦳѱ੯੯ӗÿƥ ೎ÿ ሇണջÿÿ ՠϽδጕ ֶሇÿˊ๢࠮ƥ ÿሇ቉᥎ൌ ೤δ Ԙÿሇÿÿƥᓨ ÿ ೤δ ៿ ᠶሇ ‫ࣣދ‬ᅴˊЭ ֶ ൌᢪƥ ÿÿÿϽ Ჰˊ Эಲ ൌƥ ÿ ƥƴ ೎Эَᱤ Ͻ ÿƥ‫ޗ‬ఊÿ ๐ᆒδÿˊ‫ޗ‬ᱤनѱ ሇ ೎ƥ ÿᨭ᪍ ሇണջÿÿƥेÿѸϛÿᐜ࠵‫ދ‬ᲔОሇÿֶ‫ޞ‬ÿƥ ҋÿ᥎ൌी ೤ Ԙ ሇÿÿˊc ᡊՂಲ໿c ੄Ѽÿ‫ؤ‬ᄕÿ Ͻሇνջÿÿ೎ƥँÿν ቉ ˊ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥѼÿ ‫ޗ‬नಲሇ ೎ेÿ ՠୡƥÿनಲ‫ؤ‬ՠతୡሇ ƥीᕜ࠲ÿÿϛÿÿ ÿᓨ ÿሇνջሇ‫ؤ‬ᅴˊÿϛƥ੄Ѽᨅÿÿϥَƥनಲीÿᕜ᧼ᦳൌƥ ՠୡÿ Ѽሇ తୡ ƥು໿թ‫ ؤ‬ÿÿሇÿֶ ƥÿᕜмÿሇಲ ξѼతୡˊc ‫ ޗ‬೎ƥഡ࡛े᫗Э नಲƥᨅÿѼीᕜÿ ሇണջÿÿϽˊ‫ޗ‬ ೎ƥഡ࡛े᫗Э नಲƥᨅÿѼीᕜÿ ሇണջÿÿϽˊν᧼ƥ‫׾‬ ҋÿ‫ؚ‬Ͻ ᨅႜ ‫ޞ‬ƥÿνᅶੴƥÿϛ‫׾‬ҋ೤‫ޗ‬ഡ ሇ૮ ୡతୡ໿Эÿÿ ϛÿÿδ ˊc ƥ୅рÿᨄ‫ظ‬мջᅶ ጕഡν‫ا‬ሇతୡಲ c м೤ ጕഡÿ ᥎नಲÿଓሇతୡಲ ‫ ؠ‬ᅴሇв ሇతୡಲ ˊ୛мƥ Ѽврƥು ೎ ‫ޞ‬ƥ᪍νҋᅶᨅ ጕഡν‫ا‬ሇతୡಲ ˊc cÿ ሇతୡc ν‫ا‬ÿƳ ‫ޗ‬ᨅ ƥ࠵ÿν c ണÿξвОతୡ೎ଓ త ÿδÿÿ Оÿଓሇ૮Ͻ ƥ ÿ೤੄తሇᩤÿୡᓨ ÿሇ೎ ƥଓीÿϽˊ๡೤ÿϛ৙नಲ ሇᩤጕÿು֤ሇଓƥÿ ሇతୡ ៿ ᡠϛ೤ഡν‫ا‬ሇతୡಲ ϥδƥᓨ ࠵࠰ಚО᪍ ÿᨅጕతୡಲ ξ ᐄ‫ޗ‬δ᥎ƥÿϛುతୡሇÿδಲ೤ÿƥв᪍ ‫ظ‬м᧍ ‫ ޞ‬๢Оሇୡ௿ ÿ᧼ൌˊ ೤ƥ‫ޗ‬ÿδಲൌƥҋᅶᨅጕಲ తୡሇО ÿଓƥνÿ๢๐ Оᠶᱤ୛ÿᅴሇ ÿ‫ˊ֩ڔ‬ν᧼ƥ๡࡝୛ണሇ૮᪍νᕜδÿᓨ δÿƥ୅р‫ ޗ‬೎ᨄ ೎ÿÿಞ‫ ׎‬вÿሇǸǸ‫ޗ‬ÿЌЋ‫ڔ‬ ‫ޞ‬ƥᅽ ੄‫ޞ‬ಞ‫׎‬ÿሇƥ᧍ሇతୡಲ ೤ ᨭᓨ࠰ᠶሇƥሇతୡÿᓨ ៿ᡠϛ೤ುሇ៞ϛˊÿ๢ϥ࠮ƥ୅рᨄ Ͻᡊ ƥԘÿÿ ϑО੄ϔണδϑ .

О ‫ ا‬ୡÿÿሇÿˊᨅ೤δጕᅽ ÿ߰ÿሇ ᓨÿÿթ໻ሇÿÿˊ ୅଄ᨅЌОሇ೤ƥഡ೗ÿሇÿ໿ी೤ÿᦳÿ৙ᱤᐫ ೤ୡ ƥЭᓨᕜ‫ޗ‬ÿ๐తୡ֏ ୡੴÿሇÿƥЭᓨÿÿϛతୡሇ ÿᓨनಲ ν࡛ሇÿˊc ÿ ሇతୡc ๢࠮ƥ୅рୡ௿ Ͻˊν᧼ƥഡ Оଓ ˊÿ๢ƥc ᎁ ሇÿÿᦳѱвÿ ᪇ÿ᪍࠰ƥ୛м୅рሇୡՠÿÿÿीഡ࠰ ሇ೤ƥ੟࠰ҋᅶᨅጕÿ తୡ໿ሇОÿ ണଐ᡿ ÿᱤ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత cccc ੄୅рՂࣽҋᅶ ጕతୡಲ ϥ֏ƥഡ࡛ᕜ࠲ ÿδᦳÿሇ नÿతୡሇಲ ണ ଐᠶˊ੄୅рՂࣽҋᅶ ጕతୡಲ ϥ֏ƥഡ࡛ᕜ࠲ ÿδᦳÿሇ తୡሇಲ ണ ଐᠶˊc नÿ c ሇతୡ ሇతୡν‫ا‬ÿƳ ᨅጕջᅶುࠣሇ֬Ѹᢪ न ಲሇಲ໿೤р‫.

ޗ‬Ѹϔഡ ሇಲ໿ϥδƥЭϔѱᄕՠൌሇ೤ҋᅶÿन ֤ሇÿƥ м‫ؠ‬вन ఊÿಲԟᐄƥÿनಲሇҴੴˊҋᅶᨅጕಲ໿ሇОᨭ ണ֤‫ޞ‬ ՠୡƥᓨୡ௿ሇÿÿÿδ తୡÿÿ ƥَ ണ֤‫ޞ‬తनಲƥድ‫ޞ‬ÿ֬ ÿ๐ˊണ೎ ƥनಲሇୡÿ ÿϛ៿త ᧼ ᓨÿ ༴ᨭνÿˊν᧼ƥണЌᐫ ÿ ᫑ᅶᨅጕಲ ൌϛÿֶƥँƥв೤ ԗनಲሇఊÿϥϔˊc %c സ ሇతୡν‫ا‬ÿƳ ᨅጕಲ ξ δጕ ሇతୡ ÿԟᐄƥν᧼ƥ ÿϛ᧼ÿˊ‫ޗ‬୛ണతୡಲ ϔƥഡÿОᅴÿሇ᧼ ᨅጕ സ ሇతୡϽˊÿϛᨅጕతୡಲ νЦ ‫ޗ‬नಲሇ नಲሇᦳѱୄ мÿ ሇˊc ᨭ ÿ ν‫ظ‬ ሇÿƥᓨ ᨄ സ ሇతୡी࡛ÿ೤δϑÿ ƥ ೤ÿണᨅδÿ ሇОਖ਼ਖ਼᪍ÿ ᆒƥ ‫ޗ‬नಲುϥ೎ ‫ؤ‬ÿОƥÿᲔ സƥÿ ‫ތ‬ᨭ᧼ୡ௿֤᫗ሇÿ᫗नಲδ ϑ ƥвр࠵֤ሇతୡ ᱤδÿ नಲሇÿδϑୡÿԟ ˊ‫ޗ‬ՠ ‫ه‬ጕ۵֩ ᢾ೎ƥ୅ÿ.

.

Ѹÿഡ࡛ν‫ޗ‬ୡÿÿÿƥÿϛÿ࡝ÿ ണОҋᅶᨅጕ സ ሇతୡಲ ƥ៿తሇୡÿࣶԘണ‫ظ‬ᕜ ÿϛξÿሇᓨՠ ˊÿÿੴሇÿ ҋѼÿԟÿሇ‫ح‬ᓨÿ.

Ѹϑƥഡ ᭯ÿ സˊc സ ሇతୡᓨഡνÿሇ೤ƥन ᨅጕ ᩈ νО૮ሇతୡಲ ƥ୅рÿ ണÿ ಲ໿‫ظ‬мണ‫ ޞ‬ÿˊ࡝Ѽᡠϛनಲଐᅶᨅጕಲ ൌఊÿѼƥ ೤ÿѼዥƥ ѼࣶԘ‫ظ‬м ୛ണО᪍ଐ ᨅδƥǼƥѼÿ୅ሇୡత ࡛ÿˊѼሇ֤ ँ‫ޗ‬ ࠵Ͻˊǽ࡝๢δൌƥᨅ᪇ സीν νണ୛ÿ ƥ‫ޗ‬తୡ೎ണ୛ಃÿϽˊc ‫ޗ‬ՠ ‫ه‬ጕ۵֩ ണОҋᅶᨅጕ സ (cÿÿ ᢾ೎ƥ୅ÿ.

.

Ѹÿഡ࡛ν‫ޗ‬ୡÿÿÿƥÿϛÿ࡝ÿ
ሇతୡಲ

ƥ៿తሇୡÿࣶԘണ‫ظ‬ᕜ ÿϛξÿሇᓨՠ ˊ

ሇతୡν‫ا‬ÿƳ

ᨅጕతୡಲ ࠰‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬ᠶᱤ ೎ƥᨭ

᪍೤ᅽ δಲ ᕜ‫ؠ‬೎ଐ ÿδಲ୛‫ؤ‬ՠሇతୡ ƥᓨ੄‫ؤ‬ᄕَ ֆ ୡ଄ 
ƥÿϔಲмᨅጕÿÿ ሇతୡϽ ˊÿ
‫ؤ‬ՠతୡ ሇδ
ಲÿ૮ƥँƥвԬੴÿ ലी
ÿҴƥνᕜࣽनಲ೤ÿ ÿ ˊ‫ޗ‬
ᨅÿሇ૮ ƥ᫑ᅶᨅጕÿÿ ሇతୡँ೤в଄ξनಲ 
᧼ ᓨҋᅶሇÿϥˊc

δࣽÿƥҋಲ᪍ν

ÿ๢ϥ࠮ƥతୡಲनϑОÿᯋᡠ᡿ሇ ÿ‫ظ‬ᕜÿᨅጕతୡ૮

ሇ‫ؤ‬ᅴˊÿಲᢪƥ

੄తୡಲϔδОᡠࣽሇ Оÿᯋϛ 
 ƥᓨÿδОմᡠϛ೤ÿ 
1 ƥᩤƥَÿ୛ሇÿÿी ÿ֏ÿÿሇÿˊÿሇ
ҋ Оሇతୡÿ
ीνᕜ ֏ÿÿሇಲ ᨆ៞Ͻˊc
ÿÿ 

ሇతୡÿ࡝Ѽÿ ϽᏚሇ૮ ƥѼ‫ظ‬мᅶ ୡட᧼नಲሇୡƥ᧍᧍‫ޞ‬

ÿሇୡϔƥَ੯፴቉नвᢪƥǼ୅рಱൌδ๐ƥ࡛ ÿǽഡَ ξनಲмÿ 

ሇಲ తୡˊᅽ Ѽሇᨅδÿ໿ नಲ Ѽ੟вм‫ؠ‬ξвሇᨅ๐ ᱤƥÿ๡ÿϛ
ᨅÿƥѼ
࡝๢ ല੯ν ᩈሇᠶᱤతୡƥ୛мƥ๢ÿ‫ظ‬м࠵࠵Ѽ‫ޗ‬नಲ
ੴϔሇҴᡕˊc 
c ԗ ሇతୡν‫ا‬ÿƳ
ξ ሇୡ௿ÿ ሇతୡಲ δÿƥᨅ
ጕ ԗ ሇతୡಲ ѱᄕՠൌሇ೤ҋᅶÿϔ࡛ሇδᱤƥᓨᨅጕಲ ഡÿሇ
ሇी೤ξनಲ δࣽÿƥҋÿሇ ОÿᯋˊᩤЌ‫ޗ‬ÿ࠵ሇОन ϑОÿ
ᯋሇ ᨭ ࠵ ᅴ ߟেϔሇОƥᓨϛϽÿ ÿሇᲔƥврਖ਼ਖ਼ÿ ‫ޗ‬త
ୡ೎᫑ᅶᨅጕಲ ˊc

፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత %cccc

ξ ሇୡ௿ÿ ሇతୡಲ δÿƥᨅጕ ԗ ሇతୡಲ ѱᄕՠൌሇ೤ҋᅶ
ÿϔ࡛ሇδᱤƥᓨᨅጕಲ ഡÿሇ ሇी೤ξनಲ δࣽÿƥҋÿ
ሇ Оÿᯋˊ ԗ ሇతୡಲ ‫ޗ‬ҋᅶᨅδతୡಲ ሇ ೎ƥврÿᨄ
ᦳѱ
֏ӗƥ ೤ ੴÿÿδÿ ƥЭᓨኵࣽ Оÿᯋν‫ˊ ا‬c 
cୡ

ሇతୡc

ν‫ا‬ÿƳ

c

ሇОनᨅጕୡ ሇతୡ‫ ظ‬೤ ണ ƥᓨᨅጕతୡಲ ሇ‫ا‬ÿմ
ÿϛनಲᅶ֤᧼࠵ᓨÿ ÿƥÿÿÿƥണሇОᨄÿ๢ᓨÿ৙‫ˊا‬ୡ ሇతୡ
ϥَᨭ
቉ሇी೤ƥÿ቉ୡሇջÿֶᓨ мᨆ ሇሇୡˊతୡಲϔሇδ
ಲᅶ֤ नಲ ՠሇୡƥξ๢ ೎ઐᓨ‫֤ؤ‬ƥ नಲÿÿᨅÿÿδடˊƥ៿ட
ሇδಲਖ਼ਖ਼ÿϛᦳѱÿ‫ؚ‬Ͻÿ ᓨϽಲ ˊc 

ሇతୡc

नಲடÿሇᲔϥϔሇᨅδ֬Ѹк៨ϽмÿጕÿϔሇδጕƳᎁδƥடОሇ
δಲ೤ϑ
ÿԘଓሇОƥδ ᨆԗвОሇᲔƥвी ֆ 
ˉ ƥ୛мвÿᕜ
ᅶᨅδಲ ҋÿ ‫ޗ‬ÿᦳሇ Оÿᯋ੄ϔƴᎁ ƥ๢О୛ᅴ༰ሇಞ‫ ׎‬न ϑОÿᯋ
ሇ ÿνƥՔÿ ണ Оÿᯋሇ ƴᎁÿƥடОሇδಲ଄ᨭ᧼ҋनಲÿ‫ؚ‬ÿ ሇಲ
ÿ ಲБਖ਼ሇఊÿ ˊν ೤ ᨕÿጕÿϔሇ δጕƥҋᅶᨅጕୡ ሇతୡ᪍ᕜ

नಲடÿሇఊÿ ϥԬˊc
#c ሇతୡc
ν‫ا‬ÿƳ

‫ޞ‬

c

ᨅጕతୡಲ ৙ണÿሇ ƥ֬Ѹी࡛ ೤తÿሇୡÿƥᅶ֤ ണ 
ÿ ֬ˊc 
ँƥᨅÿሇతୡ֬ѸÿࣶԘνᕜ‫ظˊا‬ी‫ ޗ‬ƥണЌ ÿ ƥ

࡝ν мÿƥв

δ

ᨅÿ ‫ؚ‬ƥᩤ ֶ࡛

೤Эनಲሇୡϔ

ՠÿൌν‫ˊظ‬c 

ሇతୡc
ണሇ ÿÿν ࡝๢᧼ÿƥ‫ظ‬೤δ в नಲሇୡी ÿν൘ਥƥ࡛ ᅴ न
ಲ ÿδÿˊᓨÿണᥗሇ೤ƥÿ࠵࠰ಚОÿ ᨅÿሇ૮ ÿÿ᪍ÿν቉
ୡÿÿൌƥ
ीÿᅽनಲᩤ ቉ˊᨅÿᢪ೗ƥ੄୅рξनಲ‫ؤ‬ᅴÿѱ೎ƥ ÿሇՂੴÿÿी
ÿϥ Ͻˊc
"cÿ తୡc
ν‫ا‬ÿƳ

c

ÿ ሇతୡᨅጕతୡಲ໿ÿÿƥᓨ Эലൌƥÿ࠰ÿξ ÿÿണ 
ԟᐄˊ‫ޗ‬ÿƥОрÿᨅጕతୡಲ໿ϛǼ
ccc

5 c!.

 5 ǽƥଐϛǼ ሇతୡǽˊᢪ᥎ൌƥᨅጕతୡಲ ξᎁδጕÿ ሇతୡ ೤ÿƥÿν᧼֤ ÿ ÿ࠵ƥᓨ ᥎ൌଓ ࠰ƥ ണᩤጕ ሇੴଓˊc ᄕкሇ ᧍О ÿᨅጕతୡ໿ÿϥϛǼ+ c c6 .

0ǽƥ ÿᢪ ໿ˊÿҴƥᨅ࠵ÿνÿ ÿÿ࠰ሇᡊ Ͻˊc ட໿ξடÿሇతୡಞሇ‫ތ‬ႜ ÿϽ 11% м֏ÿ ሇతୡ ·டÿξ ರᲔОÿ·ட໿ ሄÿ֏ሇδ๐తୡˊᨭ᧼ᨅႜƥ୅р‫ظ‬м‫ؤ‬ᄕνÿണ ᥗሇ‫ޞ‬ಲˊc ƥႜϔƥ ‫ ޗ‬Оϥᯋƥÿ ႜሇ๡ϔÿÿƥ ണÿ ÿƥᓨ ੟೗ÿƥвÿв ÿᲔО᪍ՠ ࠰ˊ୛мƥᨅႜÿ ÿሇ೤ ÿᲔОሇ తୡƥѫ೤ँ ƥ ੴО ೤ᒼ‫֏ދ‬ÿ ˊÿδಲᱤƥ ॖਥƥЭ .

َᱤ டÿξட໿ሇÿֶ੟ÿ О ଄ ሇ૮ ˊᓨ ೎ƥ࡝ÿ ሇ፴ÿ‫ڔ‬੯ÿሇ᪍ÿዥՠϽвनಲᆒണಃÿሇ૮ଓˊc ੯፴ ‫ޗ‬ᨅ ሇႜϔƥతୡሇ ÿᲔО᪍ ‫ޞ ޞ‬ᱤϥ ƥ‫ޞ‬ÿÿ᫗ƥ ‫ތ‬ ÿҋनಲਥÿሇᲔˊ ·டÿÿ Ͻണջሇ ÿÿƥÿ ᫑ᅶϽ ԗ ሇతୡಲ ƥξ๢ ೎ƥвሇᦳѱ ÿ֏ӗÿЭᓨட໿ᨆԗÿሇ Оÿ ᯋˊᓨÿ·ட໿մ ቉δጕ ሇÿֶƥ ‫ތ‬ᅶ ሇతୡ नಲடԗÿ ሇఊÿ ˊϛϽ ÿሇ‫ޡ‬ƥ ·டÿ Эᓨनÿÿ·ட໿м తୡ໿୛ÿᅴሇட֤c ᎁ ҋᅶϽ ԗ ሇతୡಲ໿ƥ ፣ ֤े‫ޗ‬Ǽ௿ǽత (cccc ÿÿ୅р࠵᪍ቹᩈƥξвОÿ๐ᠶᱤሇഡÿՔթ᫼न ಲԟᐄ ൌሇ‫ؤ‬ॖ೤ୄ ÿᤉਖ਼ਖ਼ണÿ ᧍ሇѸᅶƥѫ೤੟ÿണОቹᩈ‫ޗ‬ÿ๐ᠶᱤ೎࡝ ѱ‫ޞ‬ξन ಲᨆ៞Бਖ਼ˊ୛мƥ୅рഡ࡛ᕜ࠲δЌ೎ᯋƥ‫ޗ‬ ሇড়ࣣ֭ÿతୡሇ୼হƥ ᩤÿѼीᕜ࠲‫ޗ‬ÿδ๐ᠶᱤϔջᅶతୡ ሇ ÿƥϛÿ թϽˊc ƥᅽ ሇୡ௿ξÿሇ֤୛ୄሇతୡÿ᪍೤ഡ‫ا‬ሇతୡಲ ᅽ ሇୡ௿ξÿሇ֤୛ୄሇతୡÿ᪍೤ഡ‫ا‬ሇతୡಲ ˊc ˊƥ ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ cccc ೤ÿ ᨅϑ‫ތ‬ÿሇᵈ֤ುО‫ظ‬c ቉ Ԭƥ ÿ ‫ޗ‬δÿᵈ֤ ሇ ‫ؤ‬ሇᦳ ˊᓨ๢೎ƥÿÿÿ๡ ੯፴቉቉вˊ ೤ƥνÿÿƥֆ᥎ᦳƥ᥉ᨆ Ԭƥξᨅ ᢾ᥎ൌˊ ሇ ÿν࠰ƥν᧼ƥÿ੯፴቉቉вƥ୛мƥÿÿ቉вሇᢾ ˊᨅ೎ƥ ሇδÿ Эвᦳᑀ᧼ƥÿࠣनвᢪƥǼ Ͻ ƥ‫ޗ‬ÿቈϔƥѼी೤ϑ ÿǽˊ ÿ๢ᡐƥ ೎ ‫ظˊ ح‬೤ƥᩤÿ‫ظ‬О๢೎ÿ‫ޗ‬ÿ቉в੯፴ƚँƥ ν᧼೤ Ͻδϑ࠵࠰ಚО᪍ ሇ᭯ ǸǸ ᡊϽ‫ޗ‬੯፴೎ ୛к៨ሇ ÿˊc ੄୅рलሇ೎ ƥ ÿ୅рƥ੄୅рᠶ ࠮О೎ƥδࣽՠǼ ሇ፴ ǽˉǼ፴ ǽ ೤Ǽÿ࠵፴ƥՠÿሄሇǽˊÿϛƥቹᩈƥЭОሇല ൌᢪƥ፴ ‫ޗ‬नಲੴÿÿᅴÿ๡ᱤሇ ƥ नಲ ୅рˊc ԟ ੯፴ሇÿࣣ ഡÿ 1 ˊ੄೎ƥ໿‫ދ‬ÿࣣए· Ԭ··  c+ c c'.

.

 ջᅶ ໿‫ ڔ‬༴ÿÿൌթ‫ؤ‬ÿ ሇ ੴ੯፴ξвጕᏚሇ፴ÿˊвᨭ᧼नᩤЌÿ ᦳ ࠨሇОрሇÿᨆ៞թ ൌ ᱤ᪇ÿಃÿሇಲ ˊ ԬЭν ሇÿட Оሇᱤ᪇ÿƥЭᓨनᱤ᪇ÿ‫ؠ‬ ÿಃÿᓨ‫ؤ‬ሇ‫ه‬ጕ፴ÿᨆ៞ÿᏚˊв‫ؤ‬ᄕƥОሇ፴ÿ೤ᅽ ÿఊÿሇƳм ÿϛÿሇÿ‫ظ‬мҋ ੯ÿƥَ ƥՠƥᱤƥَ ፴ÿ .

ቈÿ ƴᓨቈÿÿ‫ظ‬мᨭ᧼ಃÿቈ᪇ ሇÿƥҋቈÿलƥቈÿՠᄕÿƥ‫׾‬୅р ᢪሇǼǽˊc ϽᡊᨅЌÿሇ ᕜन୅р๡ኵ ᡊвОሇ፴ÿթˊÿϛƥм ÿϛÿሇ ÿ೤‫ا‬୅рሇଐ᡿୛ఊÿˊ ᢪƥ੄୅р଄ ÿ᥎ൌÿ ࡛ ÿ೎ƥ ‫׾‬ҋ ണ ୅р ሇ૮‫ؤ‬ᅴƥ୅рÿ‫ظ‬мണଐ᡿‫ޞ‬ÿᨅ᪇թÿಃÿƥÿՠδጕ ÿሇ፴ÿˊν᧼ƥቈ᪇ ሇቈÿÿሇಃÿ೤ࣶԘ ୅рଐ᡿ϥ࠮ሇƥ୛мƥ ᄕՠൌሇδࣽ೤‫ؤ‬ÿ ሇੴ፴ÿˊÿ๢ƥc ÿ࡝Ѽ଄ቹᩈनಲሇ፴ÿ೤ÿƥ ी ÿвሇቈÿƥÿвሇቈÿ೤ÿണ Ǽǽˊÿ࡝Ѽ଄ቹᩈनಲሇ፴ÿ೤ÿƥ ी ÿвሇቈÿƥÿвሇቈ ÿ೤ÿണǼǽˊc ÿሇ፴ÿ ሇ ˊc Оሇቈÿ ÿᅴᐷƥᓨ‫ޗ‬δνሇ፴ ÿϛਥੴᓨ‫ؤ‬ՠሇ፴ÿνЦ ҋَ ƥÿ ƥᓨ ሇಃÿƥᓨ ᨄ ƥᐷÿ ՠᄕ‫ޗ‬ ೎৙֬ቈ᪇ ÿ ÿሇ፴ÿմÿᕜ᥎ ÿሇಃÿˊc Ѽᕜթ᧯ՠ ‫ތ‬ႜ ೤ੴሇ፴ÿ ÿ ÿሇ፴ÿÿᕜҋÿ ƥᓨੴሇ፴ÿ ೎᥎᪇ξቈ᪇ÿሇಃÿc ÿࣣएр‫ظ‬мᨭ᧼δ ៿ÿϛ ᪇֬Ѹ ኇᐄൌթÿ፴ÿƥᓨ‫ؤ‬೗ᨅ ᐄሇ ๡೤ ջ Ћ࠵ࣣሇ·ÿ c/0 ÿ.

ξ ߰ÿ࠵ࣣሇ ÿ ·6·໿ ï c6c  ˊੴሇ፴ÿ೤δጕଐ᡿ሇᱤ᪇֬Ѹƥν‫࠵ا‬ ሇఊÿƥᓨᨅीଐ‫ڇ‬቉፴೤ÿÿÿ֬ሇˊ੄Ѽଓ ሇ೎ ƥᨅδҴ ÿ࠵ ÿఊ૮ଓሇƥÿᅴՠδጕ±ੴÿሇ૮ଓˊᨅጕ૮ଓҋѼሇ᪇ÿಃ ÿƥ੯ÿƥᱤƥ ೎ቈ᪇ÿ ÿϛÿሇಃÿᓨÿᅴᐷƥ ÿÿϥ੯੯ ƥ ੴሇ፴ÿᅽ๢ÿᅴˊc ÿ੄ÿ೎ƥÿ᪍ ѼᢪǼ ǽƥÿϛᨅϑ ᢣሇ‫ؤ‬ᲀ‫ظ‬мҋ ÿÿಃ ÿƥ ੯፴ሇˊν᧼ƥᨅÿÿሇी೤ƥႜϔѼሇ፴ÿ᥎ൌÿνˊc ‫ޗ‬ÿЌÿሇÿ፴ϔƥቈÿ ÿ ՠᄕᐷƥÿϛ ÿÿሇࣶԘಃÿ‫ظ‬м ÿቈÿÿሇಃÿˊ੄ ࠨሇÿಃÿδ೎ƥቈ᪇ ÿϛ ÿሇ ᓨÿᅴᐷ ƥ᥎ൌी ೤፴ˊν᧼ƥ୅р‫ظ‬мᨭ᧼፴ÿሇÿЌൌթᨅጕмÿሇ፴ÿ ‫ڔ‬፴ˊ੄୅рÿϛਥੴᓨᱤ፴ÿ೎ƥ ξቈ ϥᯋሇ᪇թቈሒ ÿÿ֬ƥᓨ ÿ ÿϥ੯੯ ˊν᧼ƥ୅р‫ظ‬мᨭ᧼፴ÿሇÿЌൌթᨅጕмÿሇ፴ÿ‫ڔ‬ ፴ˊ੄୅рÿϛਥੴᓨᱤ፴ÿ೎ƥ ξቈ ϥᯋሇ᪇թቈሒ ÿÿ֬ƥᓨÿ ÿϥ੯੯ ˊc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ cccc .

੯፴೤δጕ ЭሇҴ c ੯፴‫࠵ڔ‬፴ᨭ៿ᡠϛ೤δጕॖዥÿ ξਥੴሇҴ ˊ୅р᪍೤ÿ቉ൌ ᨅϑÿሇƥ ν᧼ƥЈ мَ୅рीࣣ Ͻ੯፴ƥᓨЈϑÿϥَƥ୅рी ᅶ࠵፴ൌ៨ዥÿሇ૮ ଓˊÿр੟ ीቹᩈƥÿ‫ظ‬м୅рሇଐƥᓨ੯፴մ ୅р ‫ޗ‬вሇᦳÿˊഡ δÿÿनОᏚÿ ୛ॖਥሇ ྄ ๐ሇ߰ലѸᅶˊc ÿዥƥँ੯፴ሇ ᕜÿνЦ ๢ƥᨄണÿ ϛϽ नಲƥ ՠÿሇƥм๢ नಲ࡝ÿνƥ мᨄˊ੄ ÿ ÿሇ૮ ೎ƥОᏚÿ ÿՠᏚሇ៞ϛƥಃÿ ሇÿƥҋ ലÿ ሇ ƥՠˊ ሇ፴ÿթϛ ጕƳδጕ೤ÿϛÿ‫ڔ‬ሇ៨૮ƥрᨭᅶ ᨅጕ៨૮ൌÿÿ៨ ÿሇ ϥ૮ˊ‫ޗ‬ՠᨅጕ፴ÿ೎ƥ‫׾‬Ǽ ÿሇ៨૮ǽƥ ሇਥƥ Ͻՠൌƥᓨÿմÿ‫ޞ‬ÿَட ƥξОᏚሇ੯፴թÿˊc ÿδጕ፴ÿմ೤Ǽ ሇ៨૮ǽǸǸ࠮ƥÿ‫ڔ‬ቈÿ᪍ᆒ੯ÿ ƥÿ ೎‫ؤ‬ՠ‫ه‬ጕÿࠣƥξОᏚ࠵፴೎ሇ૮ ੟ÿˊм ሇ ጕ៨૮᪍೤рᅶൌ៨ዥÿ ϥଐሇδጕಲ໿ˊᎁδጕ፴ÿँ೤‫ ޗ‬नಲǼ୅ν नѼୄÿ ƥÿϛ ๡࡝Ѽ୛ ሇƥ୅੟ Ѽǽƥᓨÿδጕ፴ÿմ೤଄ᢪǼ୅ν नѼୄÿ ƥÿϛ ๡࡝Ѽ୛ ሇƥ୅ν᧼೤ϑ ሇ ǽˊc Ꮪ֬ ሇǼ ៨૮଄៨ ÿ ÿሇ៨૮ǽ ξǼ ሇ៨૮ǽ c ଐÿਥੴƥc ƥᨄ೤ ଄ Ѽ࠵c ੄‫ا‬ ÿ ‫ا‬೎ƥÿϛ ‫ ڔ‬ƥÿ ༴ՠ ÿሇ៨૮ˊ‫ޗ‬ᨅÿ ሇ૮ ƥ ÿϛÿሇÿ ಃÿƥҋÿÿÿَÿ ƥᓨቈÿÿν ണÿ ֬Ѹˊ੄δϑО‫ޗ‬ሇ ᩈ ៞᥉ƥ ÿÿϥ೎ƥвÿ ÿϛ ᓨ༴ՠ ÿሇ៨૮ƥÿϛᨅ೤δጕ ሇÿÿ ˊᨅϑО ÿ፴፴ƥَᢪƥǼ ƥ୅ δ ी‫ؚ‬ᠶ Ͻƚǽc नОᏚᓨᡐƥ੯፴ሇѸᅶँξ Ꮪ֬ ፴ÿሇ ᕜುˊ୅рջᅶ੯፴ в Оƥÿν вр৙ൌÿ ƥৌврᕜ࠲Э Оሇÿ‫ا‬ÿˊनОᏚᓨᡐƥ ੯፴ሇѸᅶँξ Ꮪ֬ ፴ÿሇ ᕜುˊ୅рջᅶ੯፴ вОƥÿν в р৙ൌÿ ƥৌврᕜ࠲Э Оሇÿ‫ا‬ÿˊc ÿட߰· .

ˉÿರ·ˉ ·ರ ‫· ڔ‬ÿ м ‫ؠ‬ರ· ᨅЌ Оƥ๡೤ÿϛνÿᡐ፴ƥ Оଓ ੴƥ ೤᥎ൌÿ ÿˊврሇ፴ÿ‫ ظ‬೤ δᠶˊँƥврᨅÿÿÿν᧼೤଄ ÿ ᥎ൌÿ ˊc .

໿ ÿሇδÿ մ៨೗ƥ໿ਖ਼ਖ਼ ᧍չᩤЌÿ೎ᱤ৙੯፴ሇ ОƥᓨᩤЌÿ ೎ᱤು៨૮ሇ ОմЗ‫ا‬ν ᨅδÿ ˊ୛мƥ ሇ ƥᨄ೤ ᭯ሇƚc ϛ ੯፴ണଓ ֤c ੯፴ഡÿ ሇी೤ሇଓ ֤ˊ੄ѼÿÿО੯፴೎ƥುÿξÿƥनಲ᪍ ÿ ‫ޞ‬ÿѼδϑÿᒼሇ੯፴ˊc ட࠵ࣣሇ ࠸· ÿ.

ÿϽδÿँᴋƥÿ୅рÿዥϽ࿵ଐ᡿ÿ೤࡝ ఊÿ୅рሇᱤ᪇ÿᨆ៞֬ሇˊँᴋϔƥ ÿÿ.

 ÿÿδЌണਥ ੴ‫ڔ‬៨૮ሇ‫ތ‬ႜƥÿ врᱤ᪇ÿሇ‫ه‬ጕ֬Ѹƥَ ֭ ƥഡ ÿ Ͻ‫ه‬ጕᅽÿ ୛‫ؤ‬ՠሇ Ҵ ˊ‫ँޗ‬ᴋϔƥÿ .

ѸОሇ ƥनвр୛ ᠶ ሇ‫ތ‬ႜÿՠˉ੯፴ ᱤು៨૮‫ه‬ጕᱤ᪇֬Ѹˊണ೎ ƥврÿՠሇᱤ᪇֬Ѹξ ᠶ ሇ‫ތ‬ႜϔሇ៨૮࡛ÿÿƥ࡝ᱤन੯፴೎ƥ ೤м੯፴ᱤन‫ތ‬ႜϔሇᩤϑÿ ሇОˊँᴋÿዥƥÿр᪍ು໿ࣶԘÿ࡝‫ޞ‬ఊÿÿሇᱤ᪇ÿˊ࡝‫ތ‬ႜϔ೤ δϑሇОƥÿр੟ÿ ीᕜÿՠሇ៨૮ƥᓨƥ ÿ૮ ƥ଄ᱤ ੯፴ीÿ ണЌÿ Ͻˊÿÿр᪍ÿेԘ֤ƥ଄ఊÿÿᱤनᨅЌ‫ތ‬ႜ೎୛ÿ ᅴሇÿÿ ƥѫ೤ᱤ᪇ÿሇ֬ѸՠÿϽврሇँ଄໿ˊ‫׾‬ҋ೤ണଐ‫ ޞ‬ÿƥвр ÿᨄ೤ ÿՠξ୛ᠶ៨૮ÿሇᱤ᪇֬Ѹˊc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ %cccc ‫ދ‬ѝ ࣣ ሇ ರ·ÿÿ.

ᡠϛƥ୅рሇ࠵ ÿണδጕǼÿድᑀԈǽˊν Ц‫ظ‬мҋ࠵ ᡿ռᱤ᪇៨૮‫֬ڔ‬Ѹƥᓨ ᨄᕜ࠲ÿᱤ᪇ÿ‫ؤ‬ՠÿÿƥÿՠξ୛ᠶ៨૮ ÿሇᱤ᪇֬Ѹˊ ᡐϥƥು೤ÿଐ᡿ ᨅδ֬Ѹሇ‫ؤ‬ᅴƥ୅р ՠᠶ ሇÿ ៨૮ˊc ÿ֬‫ޗޞ‬ ÿ ᨅÿीᡊ Ͻϛ ੯፴ ണ࡝๢࠵ሇᵏ֤ƥϛ Ѽÿм፴ ዥОƥ‫׾‬ҋ೤‫ޗ‬ ν૮ሇ૮ ÿνҐ࠮ˊÿϛѼሇ፴ÿ вОनѼሇ໿ƥÿ Ղࣽनಲÿ Ѽሇಲ ˊc ÿࣣ ÿँƥѼ፴ ࠰ƥвОनѼሇी ᨭ᧼नОξᢾչÿᨆ៞ % ሇ ࡛ˊc ƥ୅р‫ؤ‬ᄕÿ೎‫ޞ‬੯፴ ࡝ᢪƥ ‫ޗ‬ᢾչÿ ƥಲ᪍‫ޗ‬ननಲᨆ៞ ೎ नᢾչಲ᪍ÿᅴÿሇ ƥЭᓨҋ ᢾչಲीÿሇୄБÿ ÿ࠵ ˊᨭ᧼नОξᢾչÿᨆ៞ % ሇ ƥ୅р‫ؤ‬ᄕÿ೎‫ޞ‬੯፴ ࡝ᢪƥ‫ޗ‬ᢾչሇÿ ƥಲ᪍‫ޗ‬ननಲᨆ៞ ሇ೎ नᢾչಲ᪍ÿᅴÿሇ ƥЭᓨҋᢾչಲीÿሇୄБÿ ÿ࠵ሇ ˊc ੯፴࡝ ÿ࠵ c ‫ޗ‬୅рሇ ÿƥኞ ੯፴घኇሇᕜ֤ξড়֭୅рÿ ᅴÿሇ ջÿ೤Ჰ νÿ ‫ؠ‬ሇ хˊν᧼ƥन୅рሇ ᓨᡐƥ૮ीÿ੄ռϽˊc .

Эല ൌᢪƥ੯፴ँ೤‫ޗ‬ÿनಲÿδጕ៨ዥÿˉ ЭሇҴ ˊ୛мƥÿ੄ണ ᅴО೎ƥ୅рሇ ी೤ÿ ᨅδҴ ൌչൌÿ೤ᨄ೤ ƥᓨᩤЌᱤು៨૮ሇ νÿϥਖ਼ਖ਼ ៿੄ୄОᓨˊc Эല ൌᢪƥ੯፴ँ೤‫ޗ‬ÿनಲÿδጕ៨ዥÿˉ Ѽᡠ ՠᨅ೤ ÿ ЭሇҴ ˊc c ੄Ѽᠶ ᱤᨅႜ೎ƥ଄ ᑀᡠՠϽвी೤ ·ˊ࡝୅ƥႜϔ ᥎ൌ૮ ࡝ ÿ࠵࠰ಚО‫ظ‬ᕜ᪍ ÿᢪƥ ሇ፴ÿҋв᥎ൌÿ ੟൘ƥ ÿ੟ਥੴˊ‫ظ‬೤ƥ੄୅р ႜÿδЌललሇ֬ƥ࡝‫ތ‬୛ዥƥሇ ी࠵νδÿ Ͻˊc ୅рᨭ᧼ ‫ڔ‬ÿÿनሇቈÿᨆ៞Ͻ ƥ๡࡝Ѽ୛ ሇƥ ՠϽδ ണЌ ሇႜˊν᧼ƥ‫׾‬ҋ೤ᨭ᧼ᨅÿδ ሇ‫ތ‬ႜƥѼÿᨄ೤ᕜ࠲ÿ‫ޞ‬ᡠ ՠвी೤ ·ˊνЦ࡝๢ƥѼሇ࠵ ᨄᕜ࠲‫ޗ‬ᨅÿሇ‫ތ‬ႜϔδቈी᡿ռՠᩤ៿ÿ᧼ ୡሇ੯፴ˊ੯፴ሇ࠵֤᫗ᅽ๢‫ظ‬ᠶδÿˊc ÿÿ፴c ୅рÿᑀ᧼ƥÿ࠵࠰ಚО᪍ು໿Ջኵ‫ޞ‬թ፴ξÿ፴ƥᓨ ÿᠶണОÿ୅р ੯፴ƥ୅р࠵᪍ ണδጕ ଓƥᓨЭൌν ‫ؚ‬ᨅ፴ÿÿ೤ᨄ೤ÿˊᅽ ੯፴ ണ О൘ƥÿÿଐሇѸᅶƥ୛м࠵࠰ಚО᭯ ‫ޞ‬ÿ੄ୄÿ ÿሇ ջˊ ·ÿ ᨆ៞ሇδÿ ៨೗ƥ੄Орֆଐᅽ ᡐÿँÿሇ೎ ƥ࠵࠰ಚО ÿ ೤ ሇ៨૮᪍ ÿÿ೎ÿ ˊÿ ÿҴƥᨅ೤ÿϛÿ ÿ࠵᪍ଐ᡿ Ͻᨅÿ δϑँƳ࠵࠰ಚО᪍ ÿ੯፴‫ ڔ‬ᡐ ᐄ‫ޗ‬δ᥎ƥ୛мвр ണଐ᡿‫ ޞ‬ÿÿƥे᫗ νՠ፴ÿˊÿ ÿሇ፴ÿՠᄕÿÿ‫ؤ‬ÿԬੴሇ፴ ƥᓨ ሇ೎ᯋÿÿƥ ‫ؚ‬ी࡛ ೤ÿ቉δϑ፴ ሇᱤˊc ÿ ÿሇ፴ÿՠᄕÿÿ‫ؤ‬ÿԬੴሇ፴ ƥᓨ ሇ೎ᯋÿÿƥ ‫ؚ‬ी࡛ ೤ÿ቉δϑ፴ ሇᱤˊ࡝೤ÿ፴ƥᅽ ୅рሇ ϑ ᪍ৌᕜҋ፴ÿ᥎ ൌÿ ÿ ँƥ୛м‫ޗ‬ଐ᡿ሇఊÿϥƥ୅рሇ ξ ሇ៨૮ÿνࣶԘÿ ƥϔδሇ៨૮ ÿ ÿ ÿˊఊÿᱤ᪇៨૮ሇድᑀԈ࠵᪍ÿϔ‫ޗ‬ ϔƥᓨᨅ᪇թ࠵ ÿᕜÿ୅рሇ ᦳ‫ؤ‬ÿÿˊƥ੄୅рֆଐ‫ޞ‬଄‫ޗ‬ ÿሇ೎ ѱ ሇ࠵ ሒ ፴ ƥ ᪇ሇ፴ÿी ÿ ᪇ሇÿ ೗ÿˊc ‫࡝ظ‬೤‫ؤ‬ÿ ሇੴ੯፴ƥᅽ ು ֆଐሇÿƥ୛м୅рሇ ϑ ÿᦳ ୛‫ؤ‬ሇÿÿी೤नÿሇƥᓨ ሇ፴ÿÿीν ണÿ ռϽˊc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ (cccc ੄Орÿ ೎ƥ ሇ੯፴᥎ൌ ÿ ÿሇÿ ೗ÿc .

᥉ ፴ ÿÿc 1" ƥÿ࠵ջЋ ԟÿᑀÿ୅рড়֭вр ÿδ ᐄƥврÿኞ᥉ ۵ ‫ؠ‬ хሇÿ ˊ ᩤ೎ϛƥ ໿ОÿᡠϛƥО‫ޗ‬ÿ ÿᱤन ֤೎ƥ ਖ਼ਖ਼ ੯፴ሇˊᓨƥ୅рᨭ᧼न ϔᢪ ÿሇ ƥ ՠϽξᨅδ ÿÿሇƳು೤‫ ޗ‬ጕಞ‫׎‬ሇϥƥО‫ޗ‬ÿ ೎ƥÿᓨ ÿÿ೎᪍፴ ÿÿƥ ÿ ലν፴ˊᓨᩤЌÿሄು ሇО‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ÿ ੯፴ሇˊᨅ೤ÿϛЭ ല ൌᢪƥ੯፴ÿ Орÿξ Эሇੴ ƥ୛мƥᩤЌँÿሄሇО ‫ތ‬м ሇ੯፴ൌÿ ԟ Оÿ֬ሇੴƥᓨՠ ÿ ੴ ƥᩤЌм᥉ ϛᔉ ሇОմ ÿ੯፴м‫ؠ‬вÿѱ֬Ѹм ÿˊc ÿሇᩈ ƥ੄Ѽ ÿÿ֏೎ƥδÿÿਥϽ᧼ൌƥÿ‫ޗ‬ϽѼሇÿǸǸᨅ ϑ೎ ƥ‫׾‬ҋѼ ണ ÿБᨭ մƥÿሇՠᄕÿ Ѽଓ ੴണÿÿˊ ೤ƥѼ ÿ ‫ޞ‬ ᥎ ሇ፴ÿƥᓨᨅÿीണ֤‫ޞ‬ÿ೗Ͻ੯፴ࣶԘ‫ظ‬мᅽଐ᡿୛ఊÿˊ୛мƥ ୅р ੄੄೎ሇ ൌ੯፴َሇÿˊc Јጕᠶሇ੯፴c м೤୅नᩤЌ୅р‫ޗ‬ೃᅴ༰ϔᠶሇՔጕ੯፴ ሇÿξթ ˊc cÿ፴c О‫ޗ‬੯፴೎ ƥᩤीଐ‫ڇ‬c ቉ÿੴϔണνξѼթЗሇጙघОр‫ޗ‬ՠᨅጕ੯፴೎ƥ ÿَட ƥୄ δ ÿƥࣶԘνᠶَሇˊᨅጕ੯፴ሇԬ‫ޗ‬ÿ೤ƥ੯፴ÿ ϽÿϑνϛО ቹሇጙघƥ ೤вν଄ξनಲթЗÿሇ଄໿ ÿˊ‫ޗ‬ÿ ÿνሇОᓨ ν ଄ नಲቹᩈᨅδሇ೎ ƥᨭ ՠᨅÿሇ፴ÿˊc ‫ޗ‬вൌƥᨅጕ੯፴ँी೤δጕ೗ÿሇ ÿҴ ˊ‫ޗ‬вൌƥᨅ ጕ੯፴ँी೤δጕ೗ÿሇ ÿҴ ˊᓨƥ࠵࠰ಚሇÿÿᕜ೗ሄ੯፴َሇ ྄ଐˊc ÿಲᢪƥО‫ޗ‬ᢾռሇО೎‫ظ‬ᕜ ᨅÿᢪƥǼÿ೤ϑÿ੄ണᕜ֤ሇОƥ੟ÿ ÿ଄ÿǽƥᢪࣶƥÿीՠϽ ÿ೤δϑ ੴሇОƥ ሇ੯፴ˊँƥÿሇੴ ी೤ϑ ೤ƳǼ୅ ՠᲰÿሇलÿƚǽc ᑀ δЌୄ ОሇႜˊЭврሇႜϔƥ୅рÿᕜᠶ ÿሇ੯፴ƥ ᓨᩤ፴ÿմ೤‫ޗ‬न୅рᢪƥǼ୅ ᑀ௿తϽୄ ሇጙÿƥѼр ೤ÿ ÿǽc ‫ޗ‬ᨅЌО ᢾϔƥ៿᫑ሇୄ р࠵᪍ ᢾδЌ࡝ ÿ ୄ ሇ߰ല մƥ ‫ظ‬೤ƥвр੄ϔ੟ÿ ണО ÿÿ ୄ ሇѱಲ໿‫ڔ‬ᐷ ϥ ˊc .

cc ᨅጕ ണδϑǸǸ ሇ੯፴೤ಲОሇ ջƥ࠵᪍೤О ଐ᡿Ѹᅶሇƥ୛ÿሇҴÿÿÿ ÿˊc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ cccc %cਥ‫࠵ح‬፴c ᨅጕ፴ÿ᥎ൌണЌν ÿˊО‫ޗ‬ਥ‫࠵ح‬፴೎ƥ ਥƥ ƥÿ ƥ Оδጕ੟ਥੴሇଓˊᨅጕ፴ÿ᥎ൌണЌν ÿˊО‫ޗ‬ਥ‫࠵ح‬፴೎ƥ ਥƥ ƥÿ ƥОδጕ੟ਥੴሇଓˊˏÿːᐄ ϔξÿѸनሇᩤЌ ÿƥᨄണÿ· м‫· ؠ‬вр᪍թ᫼ ᨅጕ፴ÿƥᓨ ջᅶ‫ޗ‬ÿ ੄ϔ δጕ ሇÿƥÿ᥎вр଄፴ሇƥ ೤ϛÿÿ ÿ࠰ ˊc ջᅶਥ‫࠵ح‬፴ ፴ÿਥ‫࠵ح‬፴ÿջᅶሇ ‫ڔ‬ÿሇ፴ÿൌÿ c (cÿ ሇ੯፴c ੯፴೎ ƥ ೎ᨄ ÿƥ ÿδƥÿ ÿ቉ቈÿÿ ƥᨅÿሇ፴ÿν О ଄ ÿ ೎ሇÿሒ‫ڔ‬ੴˊು ೎ ‫ޞ‬ƥ᪍‫ޗ‬ᱤ֏ՠᨅጕ ᆒണЌ ሇ፴ÿƥÿϛᨅÿÿ੟ÿ ‫ؤ‬ѱԬሇÿƥҋвᅴՠÿÿν ‫ا‬ƥÿÿÿሇ ÿˊ ሇÿÿÿी೤ᅶᨅÿሇ፴ÿ ϽԘÿˊc ÿÿÿሇᨅጕ੯፴ Оÿᅴՠδጕ଄ÿÿሇƥ ೎ÿ О ÿˊ नОᓨᡐƥᨅጕÿÿሒ ണЌ ሇ੯፴೤δጕሇҴ ƥÿ೤δጕÿÿвр . ϔƥ୅ 7'.ξврÿÿሇ೤ƥ · ÿਥ࠵፴ƥᓨ ÿ੟ଐ‫࠵ڔ‬एδ᥎ թЗвୄ ሇጙÿƥÿϛвቹᩈՔÿ ണО вሇಲ໿‫ؚ‬ÿሇˊc ÿ· ÿ‫ڔ‬вሇ ሇಱÿ‫ڔ‬ÿÿc c · ÿмǼÿ፴ǽᱤन୛ണԟ ഡَδ๐ÿ ፴c ‫ޗ‬δ ሇ፴ ƥ ሇ៨૮࡛ÿÿˊ‫ ތޗ‬7 ϔƥ ‫ؤ‬ՠÿÿƥҋ ‫ތ‬ϔО ÿሇ ÿ ᥎ƥξ๢ ೎ƥᅽ ሇ ÿሇಃÿƥв ÿሇ  ᄕՠϽδጕϛ੯፴ሇ៨૮ˊᓨ‫ ޗ‬ሇÿƥÿሇ ÿϛቈÿÿሇಃÿ ÿ ƥᓨÿ‫ ڔ‬ϑ ÿ੯੯ÿƥՠϽδጕ ሇ៨૮ˊc ࡝Ѽ‫ތޗ‬Ґ 7 ሇ๡ϔᯋ ÿδᱤᱤÿƥҋ ሇ៨૮ᨭ᧼ÿ 1 ሇ ÿƥᄕ ÿϥϔƥѼ ‫ؤ‬ᄕÿ ലी೤ ጕࣶԘν ሇ៨૮ˊ ៨૮ ᑀ᧼ÿَୄሇ៨૮࡝‫ތ‬ႜ ' ୛ዥÿ࠵፴ƴᓨ‫ ޗ‬ р ሇ೤δˉሇ៨૮ˊc ÿَሇ៨૮‫ތ‬ႜ .

Ǽÿ֏ÿǽሇዥƥ୛мƥ࠵࠰ಚ ‫ ޗ‬೎ҋᅶᨅጕ੯፴ÿीδÿν ϛÿϽˊ ᄕ‫ޗ‬ƥÿሇ ÿ ᄕՠᨅÿሇ੯፴ˊÿϽÿОੴሇѸᅶϥ࠮ƥᨅÿÿሒ ሇ੯፴ ᨄ Орᅽ๢ ଄ вሇᅴ ÿÿÿ ˊc ÿÿÿÿሒሇ੯፴ÿണδጕድÿሇᵏ֤ˊ ೤ᠶ᧼ÿሇ੯፴ሇОƥುƥ ᪍ ੴ ‫ޗ ޞ‬ÿሇÿÿc cÿ·ï· ÿሇᒼ ੯፴c ÿ·ï· ÿሇ ᑀ ቉δጕ ÿÿሇ፴ÿˊÿ· ರ‫ؤ‬ᄕƥᨅጕᒼ ‫ދ‬ϔÿᐜ ሇ੯፴࠰ᠶ Ћ࠵ˉ ರ ˉÿ ರˉ೎ ߟেƥм‫ؠ‬ ರÿሇ࠵᪇թ‫ ˊޞ‬ÿीൌÿ ರÿƥᓨ ರÿО੯፴ሇ ೤ᒼ‫ދ‬ ‫ه‬ÿϥഡϽˊÿ๢ƥ‫ޗ‬ ರƥδϑО࡝ÿ೤ᱤು፴ÿƥвО੟‫ظ‬ᕜ в೤ν೤ Ǽÿ Ͻÿνਥੴሇ૮ǽˊᓨƥ‫ޗ‬ ᩈƥǼÿണÿ૮ᩤ࡛፴ÿǽc ƥδϑδ ÿÿሇО੟‫ظ‬ᕜ ៿ ᒼ‫ދ‬ሇ·ÿÿൌÿ स੯፴ሇÿಲƥᓨвሇ፴ÿ ҋ ಲሇᩤЌÿ р ੴ ƥÿϛврÿ೤ੴണÿ૮೤вቹᩈƥᓨврνቹᩈˊc ੯፴ƥᩤ୛ണሇО᪍ ࡛ÿѼÿ‫ޗ‬፴ÿˊc ਥÿ࠵፴೤ഡ࡛ሇ c ੄Ѽਥÿ࠵፴೎ƥ፴ࠣÿ೤ÿ ƥÿᓨÿϥƥÿሇ፴ࠣÿीୄϛϽѼሇÿ ƥୄϛϽѼᨅϑОሇδ᪇թˊࠣ࠵፴νЦᕜ࠲ҋ ÿÿ ‫ڔ‬ÿƥϛѼÿሇÿ࠰ሇ ƥᓨ ᨄണ ᦳੴƥᕜ࠲ ˊ੄Ѽਥÿ࠵፴೎ƥ፴ࠣÿ೤ÿ ƥÿᓨ ÿϥƥÿሇ፴ࠣÿीୄϛϽѼሇÿƥୄϛϽѼᨅϑОሇδ᪇թˊࠣ࠵፴νЦᕜ࠲ҋ ÿÿ ‫ڔ‬ÿƥϛѼÿሇÿ࠰ሇ ƥᓨ ᨄണ ᦳੴƥᕜ࠲ ˊ੄୅рਥÿ ࠵፴ƥᦳѱԬሇÿδϑ᪍ ÿ๢ᓨÿᅴÿÿ ƥÿ ಃ ˊÿϛ࠵፴ƥ୅рሇ ÿƥЭᓨҋ ୅р Ԭሇ թሇ ॖƥÿˉ ᪇ˉ ᪇м‫ࠨؠ‬ ሇÿÿÿᓨ Ͻÿˊξ๢ ೎ƥ࠵፴ ୅рԗÿ࠰ሇÿ ƥ ϔሇÿÿ ᫗ˊᨅνЦᕜ࠲ ÿÿÿሇÿƥᨆ ƥᓨ ᨄ‫ظ‬мᨆ ሇ ƥҋ ሒ ሇ៨ ˊᨅी೤ϛ Ор‫࠵ޗ‬፴ሇ ೎ ሇ ÿˊÿ๢ϥ࠮ƥ࠵፴ᨄ‫ظ‬м ÿƥ ƥᨆ ƥÿ ƥÿÿˊc ੴ ድᑀࣣएÿջ· ÿರ ‫ؤ‬ᄕƥਥÿ࠵፴δթ᫼ी‫ظ‬мҋО‫ޗ‬ൌሇ ( թ᫼Ԭ᪍ ࠨ ൘ሇ ˊರ ࠵ࣣሇ·ÿÿÿ.

‫ޗ‬вሇδÿஎ ϔÿՠƥ࠵፴ թ᫼ी ÿ੄ ‫ޗ‬സ թ᫼ሇണÿ֬ˊድᑀࣣएÿջ· ÿರ ‫ؤ‬ᄕƥਥÿ࠵፴δթ ᫼ी‫ظ‬мҋО‫ޗ‬ൌሇ ( թ᫼Ԭ᪍ࠨ ൘ሇ ˊರ ࠵ࣣሇ·ÿÿÿ.

‫ޗ‬ вሇδÿஎ ϔÿՠƥ࠵፴ թ᫼ीÿ੄ ‫ޗ‬സ թ᫼ሇണÿ֬ˊЭࣣ ሇÿൌᢪƥ࡝ÿОÿѼሇ፴ÿƥँीÿ੄ ÿѼሇˊc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ cccc .

୅рሇ ࠵ƥन ᅴ༰ሇीˊδϑୄ ࣣ֏ÿÿÿሇ࠵፴๐ಚ᪍‫ ( ޗ‬๐ ˊc ϛ Оÿδ፴ ๐ƥᓨδ ୅р ੄፴ÿc ÿዥƥО‫ޗ‬੯፴ ࠵፴ሇ೎ ƥν в೤ÿሇണռਥੴሇଓƥв ÿ ሇǼ ÿᯋǽ᪍ ଓ ƥᓨ ÿ ÿ๢ᓨ ༰ ᥎ൌˊÿ ሇರ ÿÿ࠵ࣣ ੴ ࣣ‫ڔ‬ድÿࣣሇ ·ÿ ÿ.

ÿन፴ÿਥॖϽುಚ๐ሇ ˊ‫ޗ‬ϔሇδ๐ ϔƥÿ ÿ.

ँᴋОሇÿ᪇ξ ‫ ތ‬ÿÿƥ ೎ ँᴋ Оÿÿ ƥَᅶ ᫗ՠ ሇ༰֬ˊ‫ؤ‬ᄕƥ੯፴ҋвр ÿᯋ ሇ мÿ࠵ሇÿν‫ ˊ֬ ޞ‬೤ƥÿ ÿ.

ÿ๢ÿँϽÿሇÿƳണଐ᡿ሇ ੯፴‫࠵ڔ‬፴‫ظ‬мᨆ࠵ ༰֬ƥҋОÿ‫ޞؤ‬ÿᅴ ሇଓˊc ൌÿÿ࠵ࣣሇੴ ࣣÿ.

·.

‫ؤ‬ᄕƥ৵ᷫᕜ࠲ÿᅴδጕÿሇ ƥ Эᓨÿÿÿϛ ֤ᓨ৙ൌሇν ÿ ˊ.

नᩤЌ ᑀՠᄕϽÿ ÿ ሇОÿϽδÿ ँᴋˊँᴋϔƥᨅЌО៿թϛ ƥ‫ޗ‬ÿϑሇ೎ᯋÿÿν ሇ ˊÿÿ ሇᩤδО‫ँޗ‬ᴋَƥÿ ሇ ÿ೗ÿ࠵ ÿδÿÿ ሇОˊξ ๢ ೎ƥ.

ÿ.

ᨄ‫ؤ‬ᄕƥᩤЌÿണÿሇОሇ೗ÿ ണÿሇОˊ࡝Ѽ ‫ؤ‬ᄕÿÿƥѼ‫ظ‬м‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ƥ ୡ‫ޗ‬ÿ ƥÿᓨÿϥƥѼी‫ظ‬мÿ ᨅδν࡛ሇÿϽˊc ୅р‫ظ‬мÿ፴ÿᢪ ÿ· ƥν៞c ÿ೤ÿ ሇেሇ ÿÿÿ࠵ࣣሇδ ੴ ࣣÿ.

ˊв‫ؤ‬ᄕО Ꮪሇ፴ࠣν ÿ Ꮪ֬ ሇ፴ࠣˊሇ፴ࠣ ᥎ൌी ೤‫࠵ޗ‬ ƥ ‫ڔ‬ δ๐ÿᕜ‫ؤ‬ՠδࠣ፴ࠣƥᓨ๡೤ᨅጕδनδሇ ξ‫ࠣؤ‬໿ҋ࠵࠰ಚ Ꮪ֬ ᪍ು ໿ਥ‫ح‬ᢪ ˊ੄ОᏚਥ ៞᥉೎ƥ ᦳÿीÿ๢ᓨÿ Ͻᡊƥು Э֏ᩤ ÿÿÿሇ֩ƥЭᓨÿीҋ ОᏚᕜ࠲ÿ࡛‫ޞ‬ఊÿÿ ሇ‫ڔ‬ÿˊ ೤ƥО Ꮪ ᕜ࠲ δ๐ թϛÿϑ᧼ÿൌࣶୄƥÿ ᕜ‫ࣶޗ‬ୄሇ᧼ÿϔन ༴ᨆ៞ÿ ƥν Цᕜ‫ؤ‬ՠ፴ࠣƥᓨ ᨄᕜᢪ ˊÿണÿᦳሇᢣᡐÿ ƥѫ೤ᅴ ሇ .

ҋврು ໿ᅶണࠣሇ ᢣ ៨ ՠൌˊᅽ ОᏚ‫ظ‬м ៞᥉ƥ୛м୅рी‫ޗ‬ÿ‫ه‬ጕࠣᲀᨅδ .

Зണ࠵ሇÿᅽƥÿ‫ؤ‬៨ ‫ڔ‬ÿሇ፴ࠣˊc ৵ᷫണÿÿሇድc ࠵፴ᕜ࠲ÿÿОѱթ໻ՠሇм‫ؠ‬δጕǼᕜ ୅рଓÿ ±ÿǽሇ‫ࣣ׎‬ ƥ‫׾‬ԬƥୄթξѸᅶξ Ꮪƥᕜ࠲±ÿ ֤ƥ ᧍ÿƥҋ୅рੴ૮ÿ ˊ੄·ÿರ៿ՠÿണ ÿሇ೎ ƥᅴ в๢ÿು‫ظ‬ƥ ÿುОᕜƥ୛мÿ๢ÿÿÿᕜ‫ޗ‬ುेሇÿ ϥϔ ÿሇ ˊ ࣶᅴሇÿ չϥَƥÿರᨆϽδएÿƥÿ ൌϽ୛ണвᕜ࠲ ሇÿႜƥϔÿ ರÿÿ ሇႜˏ സːм‫ؠ‬ᅽÿջ· Оÿ ሇˏ༰ÿОːˊc .

вδ δ‫ޞ‬ÿᨅЌÿ ƥÿ δ๐ δ๐‫ޞ‬ÿϛ ϔሇ‫ޡ‬ᱤ‫ڔ‬৵ᷫ ሇन ᓨࠣ࠵፴ˊᑀ᧼ ϑÿሇᨅጕÿ୅࠵፴ÿ໿ϥَƥ੄в‫ؚ‬ ᦳѱ೎ƥᅴ ÿ‫ؤޞ‬ᄕвሇνϥÿ ࣶԘÿϽǸǸÿÿÿÿϽƚᨅδÿОÿ ሇഡ ୄीϽÿರሇˏ፴ÿÿᵏːδϷሇՠႝƥÿ ‫ؤ‬Ͻࣣÿሇδ๐ԟ Ԭሇ Ჰ ˊԬ೤δጕО‫࠵ޗ‬፴೎ᅽ࠵ ୛թ໻ሇ‫ ࣣ׎‬ƥୄթξ ‫ ڔ‬ÿÿˊԬ ണÿ ˉሇ ƥ ೎ᨄᕜᨆОѱԬᐄሇୄˊᨅÿीᡊ Ͻϛ ሇОÿÿᅴÿƥᓨᩤЌድ ˉୄÿÿሇО ᑀ‫ ا‬ÿሇÿˊc ፴ ÿϛc Эੴ ‫ڔ‬ᅴ ሇÿൌƥ፴ξÿँ೤ÿԟÿघሇ ÿˊ଄଄ δ๐ռОѼ ƥѼ َν࠵፴ሇ૮ ˊ፴᧼ϥَƥѼണÿଓ ÿѼ೤ν೤ Ԙᦳሇÿϑ ፴ ƥÿ ድᑀ᪍ണጕÿÿሇଓ ÿᩤ೤ÿϛƥी‫ޗ‬Ѽे૮࠵፴ሇ೎ ƥѼሇ࠵ թ໻ ՠϽԬƥҋѼണϽδጕǼÿሇ ଓǽˊ፴᧼ϥَƥѼണÿଓ ÿѼ೤ν೤ Ԙᦳሇÿϑƥÿ ድᑀ᪍ണጕÿÿሇଓ ÿᩤ೤ÿϛƥी‫ޗ‬Ѽे૮࠵፴ሇ೎ ƥѼ ሇ࠵ թ໻ՠϽԬƥҋѼണϽδጕǼÿሇ ଓǽˊᨅጕଓ‫ڔ‬ÿ‫َ ޗ‬ ୛ ሇ ଓՔÿࣶԘδÿˊᩤЌÿϛᅴ ੴ ÿᓨು໿ ๡Оδÿ ࠵፴ሇО ‫ޗ‬ÿ ÿ ೎ƥ ֭ ‫ ڔ‬ൌÿÿƥЭᓨÿ ᩤጕᏚ ᅽԬ ୛ÿᅴሇÿଓˊ ‫ظ‬мҋО൘ƥ ࠵፴ሇ๐ಚƥЭᓨÿÿԬሇթ໻ˊᨅी ೤ᩤЌ ല៞ϛÿÿണթ ሇО ‫ޗ‬ ϥَी ϽδϑОƥ࠵፴ሇ๐ಚÿ ೗ÿ࠰ Э֏ሇ ÿƴ ೎ÿᡊ Ͻϛ ᩤЌ ലीν ሇО ‫ޗ‬ÿ ϥَ ÿ ƥ ੟ ֤ˊc ÿ ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ #cccc Ор ƥƥी೤ϛϽଓ‫ ا‬Оਥੴ࠵፴᧼َሇᩤጕ ଓˊc ·ÿ ‫ؤ‬ᄕƥ୅рϥ୛м ៿੯፴ ࠵፴ሇᱤ୛ƥ ÿϥδी‫ ޗ‬ᨅÿ ሇ៨૮ᕜ࠲୅рѱԬÿ ድᑀᐄ ÿÿÿድᑀᐄ ሇ༰֬ˊ੄୅рᠶռ О੯፴ƥी νᅽÿÿ‫ޞ‬ÿ ቉੯፴ˊ ೤ƥ‫ޗ‬ᨅδ᧼ÿϔƥ୅рሇ ѱी ՠԬ ˊ࡝Ѽ៿δୄ ˉࠣ ᩈሇО୛ÿƥÿᓨÿϥƥѼÿ ‫ ا‬врሇ ƥଓ૮ ƥੴ૮ÿƥ νॖˊc ‫ޗ‬νਥੴሇÿϔ.

Ѹണÿˊc ፴ ਖ਼ ࡝ ҋО‫ؤ‬፴c ࠵࠰ಚ፴ ሇು᪍೤δЌÿО‫ ا‬ሇˊँ ƥՠОଐሇਖ਼ ҋ୅рሇ࠵ Ǽϛϥδǽƥَƥ୅рी ࠵፴᥎ൌƥÿ ‫ؤ‬ՠδጕᏚ ሇÿࠣᩤÿሇࠣᲀƥм๢ े вО ൌ‫ظ‬ᕜÿ ሇᏚሇ ˊc ୅р᪍੟ÿƥ፴ ୛ ሇ࠵᪍ϛ ƥѫ೤୅рÿ ÿ੄ୄО ൌन ƥ‫ޗ‬ ࠵፴ሇ᧼ÿϔ ՠԬƥÿ ÿሇ૮ ˊÿ࡝፴ ÿሇँƥ .

୅р੟‫ظ‬ᕜ ÿ๢ᓨ ˊν᧼ƥ‫ޗ‬୅рÿሇ೎ ƥ ѱÿ ՠԬˊ࠵፴ ξÿँմϛÿÿୄƥδÿÿ೤ÿ ÿδÿ‫ؤ‬ᅴˊ୛мƥ‫ޗ‬ÿЌթሇ૮ଓÿ ੄ ϔƥ ࡝ᢪÿО‫ ޗ‬ÿвОሇÿÿϥَƥድ ು໿‫ا‬ᨅδᄕँሇ೎ ƥ੟ണ‫ظ‬ᕜ ࠵፴ƥَ ÿν ˊc ОᏚሇ፴ࠣഡÿी೤ Ꮪ֬ ሇδጕÿҴ ፴ࠣሇ୚ᯋc  " кƥ ࠰ᒼ‫ ދ‬᪍ᨆϽǼ፴ࠣሇ୚ᯋǽᨅδÿÿሇÿ ˊ ߰ ·ÿರሇÿᦳᑀÿм‫ ؠ‬ÿ·Ћ੄ರ ୛ਥॖሇвԟ ፴ࠣሇ ƥᨅЌ ՠϽδᯋ୚ᯋƥ‫ޗ‬ÿᱤϽ‫ه‬ጕ‫ه‬ÿሇ፴ Ϸˉÿ м‫ؠ‬ÿÿᲰᥗሇᲀ৙ƥ ᓨ ೎ν೎ᨄ ണÿ м‫ؠ‬ल ៨ ˊÿОрÿൌᨅÿ‫ ا‬% թ᫼ሇ፴ ࠣÿˊÿሇÿ੄ ОƥÿОሇ ണϽÿ ࡛ÿƥÿÿÿÿОሇ ೎ᯋ ÿ೗ÿ ϥ֏ሇˊξ๢ ೎ƥÿ቉Ǽ፴ࠣሇ୚ᯋǽሇƥ ÿ ሇᅶ᫗ÿ࠵࠵ ÿƥᓨÿОÿϛÿᓨνÿÿሇ૮ ÿണϽ࠵ሇ࡛ÿˊ୛мƥ୅ рࣶԘ‫ظ‬мᨅÿᢪƥࣣÿᄕ‫ ޗ‬ᑀÿ੄፴ࠣनÿሇÿ‫ڔ‬ఊÿѸᅶϽˊc ፴ሇОÿˊc ੯፴೤δÿ໡ᨭሇ c ÿ· ÿ‫ؤ‬ᄕƥО‫ ޗ‬ᅴ༰೎፴ሇ๐ಚ೤ࠨ೎ሇ % ˊ ೎ƥвᨄ‫ؤ‬ ᄕƥξ‫ه‬ጕ፴ м‫ؠ‬ണᥗሇÿÿƥ‫ڔ‬вОÿ ࡛ሇԟᐄᨅδ ሇξ፴ࠣሇ ᐄÿ ÿ घˊÿ· ÿ‫ؤ‬ᄕƥО‫ ޗ‬ᅴ༰೎፴ሇ๐ಚ೤ࠨ೎ሇ % ˊ ೎ƥ вᨄ‫ؤ‬ᄕƥξ‫ه‬ጕ፴ м‫ؠ‬ണᥗሇÿÿƥ‫ڔ‬вОÿ ࡛ሇԟᐄᨅδ ሇξ፴ࠣሇ ᐄÿÿ घˊ‫ؤޗ‬୅р࠵፴ሇ‫ه‬ጕ ÿ੄ϔƥÿണ $ൌÿ ፴ ˊ ÿᨭ᧼ँ ᴋ‫ؤ‬ᄕƥँᴋξÿࠨ ÿ ሇϔ೎ƥÿ࠰ሇО ÿᡐÿᢣƥᓨν೤ ࠵፴ˊ ÿᨭ᧼ Ͻँᴋξÿ‫ޗ‬ÿጕν ሇϔÿÿ ሇ૮ ƳÿδОˉ ξ ሇ ᅴОδ᥎м‫ؠ‬ξ δ᥎ˊc ‫ ޗ‬୅р‫ؤ‬፴ሇ‫ه‬ጕ ÿ੄ϔƥÿണ $ሇ ÿξ፴ ണԟˊ଄ξвО໡ᨭƥÿ ᐄƥ ೤୅р࠵࠰ಚ፴ÿሇ๡ ÿ‫ ڔ‬ሇˊc ÿ ᴋξÿ୛ÿሇ ‫ޗ‬ÿ ÿ ണ ࠵ሇռƥѫ೤ÿ ᴋÿ ࠵፴ሇ๐ಚണ೗ÿሇ ռˊÿδОÿ ሇ ᴋÿ፴ሇÿ Оÿ ሇ ᴋÿ ು ሇ೤ ƥᨄ೤ ᅴО ᪍ÿƥᓨ вр፴ሇ‫ڔ‬೎ᯋÿ೗ÿÿ੟࠰ˊ ‫ޗ‬О Бਖ਼੄ϔƥ‫ؤ‬ᅴ࠵፴ሇ ÿˊ୛ണᨅЌಚ ‫ڔ‬᪍ÿ೗ϽδϑँƳc የБϔО࠰ƥОр࠵፴ሇ๐ಚ‫ڔ‬೎ᯋी࠰ƥˊየБϔО࠰ƥОр ࠵፴ሇ๐ಚ‫ڔ‬೎ᯋी࠰ƥˊc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ "cccc ৵ᷫ‫ظ‬мୄϛδጕሇୡ c .

ÿÿᩤÿÿ࠵ࣣ۵ ࣣ ÿে‫ ޡ‬ሇѝ· ÿÿ.

‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬ÿ ϔ ৵ᷫԈ‫ظ‬мÿ ሇˊ ÿÿ.

‫ؤ‬ᄕƥÿ ϔሇ৵ᷫԈᕜ࠲ҋÿ ÿÿ ‫ا‬ϔ୛ ÿሇԬÿƥᓨ ‫ظ‬м ÿ Ԭÿሇ‫ظ‬Ҵˊ୛мƥδմᅽ Оՠ ƥ Ͻ৵ᷫԈሇÿ ÿ ÿ ÿ ÿሇÿੴˊc νਥੴ‫ ޞ‬c Орᅶÿ ሇ៨૮ൌ៨ ੴϔሇ ϥ૮ƥξ๢ÿÿƥ੄Орνਥੴሇ೎ ƥв рी ៨ᄕՠδጕÿሇνሇ៨૮ƥÿी೤୅рᢪሇ ˊÿଓ νਥੴƥ ƥÿƥ ƥОрሇ ी ᄕՠᨅÿሇ ៨૮ˊᓨƥ୅଄ ണᨅ δÿሇОрδϑνÿሇÿÿƳ࡝δϑОÿ೤ÿᨅጕÿᱤˉÿሇ៨૮Ե‫ޗ‬ ƥÿᓨ ÿϥƥвሇÿी ÿ δጕሇ ƥ᥎ൌÿ೤δÿ ÿ᫑ሇÿˊc ੄ᨅÿሇ៨૮ࣽ‫ޗ‬вሇ ϥَƥ‫ޗ‬๢َሇೃÿƥᨅϑОሇ ᥎ൌी ೤δ ÿÿˊ ៨೗ƥ੄୅рᠶണᨅጕᱤ᪇៨૮ሇОЭࠨ᥉ൌሇ೎ ƥ࠵࠰ಚО᪍ े᫗ÿξвᨆ៞ቈድሇБ༴ƴ੄в᥉೎ƥОрմ ֆଐ‫ޞ‬ÿਥвƥ ÿξвሇᦳѱ ˊÿ๢ƥÿ࡝Ѽ‫ؤ‬ᄕ ᑀୄϽѼሇÿ៨૮ƥᩤƥѼी ണଐ‫ ޞ‬ÿ੯ ፴ሇˊᨅÿÿνЦ‫ظ‬мҋѼÿ‫َޗ‬ᅴ៿Оୄ೤δÿሇÿሇƥᓨ ᨄ Ѽÿ ÿ ÿÿƥਥÿ ˊ࡝๢δൌƥ੄ल рᠶѼ೎ƥीν ÿϛÿ Ѽ੄ୄ೤δÿ ሇ ᓨ ÿϽˊÿሇ ៨૮ .

ֆδÿƥୄϛ Ѽ ÿÿሇÿˊ ୅рƥ ੄ᩤЌ৙ണ ៨૮ሇОሇ੯፴ÿ.

c ࠵ࣣሇ ಞ· ‫ڔ‬ ÿ·ட·ÿರᨆ៞Ͻδÿ ˊ‫ޗ‬ᱤनÿ ‫ڔ‬ ᐜ೎ƥು೤‫ ޗ‬ÿ ࡛ሇ֏ƥᨄ೤‫ޗ‬ν ࡛ሇ ÿ੄ϔƥᐜО᪍ ᱤ৙੯ ፴ƴᓨÿ ‫ ڔ‬ᐜО‫ޗ‬ᐜᱤ֏ƥÿ ‫ ޗ‬ÿ ࡛ሇ֏ ՠ੯፴ˊÿዥƥ ‫ޗ‬ᱤनÿ ‫ ڔ‬ᐜ೎ƥು೤‫ ޗ‬ÿ ࡛ሇ֏ƥᨄ೤‫ޗ‬ν ࡛ሇ ÿ੄ϔƥᐜ О᪍ ᱤ৙੯፴ƴᓨÿ ‫ ڔ‬ᐜО‫ޗ‬ᐜᱤ֏ƥÿ ‫ ޗ‬ÿ ࡛ሇ֏ ՠ੯ ፴ˊc ᨅÿ ᨄ៨೗ƥು೤‫ޗ‬የБᨄ೤‫ޗ‬ᔉ‫ޡ‬Бਖ਼ϔƥ੯፴ሇ ƥᓨ ᨅÿी‫ޗ‬ುϔҋ੯፴ሇ‫ޗ‬ᱤनνÿᡐ፴ሇ೎ ֶ ሇ‫ޞ‬ÿˊണሇОᡠ ϛƥ๡೤ÿϛ፴ ÿ࠰ƥ୛мÿмൌÿр δ ៿ÿ ϥሇЭ‫ޞ‬ÿˊν ᧼ƥണ ÿዥƥÿ‫ޗ‬ՠᅴ ϥ೎ƥÿ፴ሇ๐ಚी࠰ ÿˊ୛мƥ੯፴ᨅδ ੟‫ظ‬ᕜ೤ᅴሇƥᓨَ ÿ୛ÿˊഡ ሇᡊ ‫ظ‬ᕜ೤ƥ‫ޗ‬ОᏚᨆ‫׎‬ሇ᧼ÿϔƥ ࠰ÿ ÿÿÿ ÿÿሇÿƥᓨ੯፴๡࡛ξᨅδᏚÿሇ‫ ڔ‬ᕜÿˊν᧼ƥ ᨅÿνк៨ीು໿ ᩤÿᲰ ƥು ሇ ƥÿν᧼᧼࠰ሇ੯፴ ᥎ൌÿ ÿ ᓨҋ ϥ୛м ፴ ÿ࠵ࣣթ Ǽሇല ᆒÿᓨ ˊc ÿ࠰ƥ࠵ÿ೤ᅽ࠵ ୛Ղࣽሇˊc ሇÿৌ·ÿջ ೤δ የ ੴ ࣣएˊв ሇ੯፴ÿѸ ፣ǽƥÿрᨭᅶൌÿÿÿÿሇˊÿৌ ៨૮ƥ‫ؤ‬ᄕ .

‫ޗ‬የ Бਖ਼ϔ੯፴ሇ೎ᯋÿÿ༰֬೎ᯋሇ "#$ƥᓨሇÿҐմÿണ #$ƴᓨ ᱤन ሇ፴ ƥÿϥм੯፴ሇ‫ظ‬ᕜÿՠϽ ϑÿթˊc ๢࠮ƥÿৌ ᨄਥॖϽδÿँᴋƥÿ # ँᴋξÿ‫᧼ޗ‬Ͻ ៨૮‫ه‬ ሇႜϥَƥनႜϔО ሇᵈ֤ᨆ៞ չˊ୛ႜϔО ሇ៨૮‫ه‬ƥണሇ੟ ਥੴƥണሇ੟ƥᨄണδЌմᱤು៨૮ˊँᴋÿዥƥ៨૮ሇሇᵈ֤ թഡ ˊႜϔƥ࡝ᱤು੯፴ƥी ៿ᡠϛ೤νሇÿƴᓨ ÿ૮ ϥƥմ ៿ÿ೤ ջሇˊÿ๢ƥ୅ ሇԟ ࡝ ੯፴ሇÿ.

ी೤Ƴc ᎁÿ፣፴ÿሇድÿᵏ֤ 1cccc ‫ޗ‬ξࠨ ÿֶ ÿ‫ޞ‬ÿሇБਖ਼ሇ᧼ÿϔƥ ੄े᫗ ÿ੯፴ሇ๐ಚƥ ÿ न ಲሇ੯፴ൌÿ ÿሇ੯፴๐ಚˊ‫ޗ‬ξࠨ ÿֶ ÿ‫ޞ‬ÿሇБਖ਼ሇ᧼ÿϔƥ ੄ े᫗ ÿ੯፴ሇ๐ಚƥ ÿ नಲሇ੯፴ൌÿ ÿሇ੯፴๐ಚˊ‫ޗ‬๢ƥ୅ᨄ଄ ÿрƥ‫ޗ‬Ѽрξሇᢾ ᧼ÿϔƥ࡝Ѽ଄ ÿሇ ᥎ൌÿᢪ ֤ƥ ीÿÿ೎ÿƳು ೎ ‫ޞ‬ƥ᪍࠰࠰੯፴ˊc ϔሇ፴ࠣc ÿ· ÿ‫ؤ‬ᄕƥ‫ ޗ‬ሇ᧼ÿ੄ϔƥ࠵࠰ಚሇ፴ࠣ᪍ൌ ሇδಲƥᓨ մÿÿ੯፴ˊँ ƥ‫੄ ޗ‬ϔƥ፴ࠣ೤δጕ ᫗࠸ ԟᐄ೤ÿ ˉ ೤ÿ ୄ ሇÿՋˊ δᢪƥ࠸ ፴ ࠰ƥ‫ ޗ‬ੴϔ࠸ሇᵈ֤‫֤ڔ‬ी ࠵ˊᨅ೤ÿϛƥ вО‫ؤ‬፴ሇᕜ֤ ៿ᡠϛ೤֤᫗‫ ڔ‬ሇÿƥᓨմᨭÿ ᩤЌֶሇˊν᧼ƥ‫ޗ‬ሇቈϔƥÿ‫ˉ ظ‬ÿണᵈ֤ሇਖ਼ਖ਼೤ᩤЌÿ ሇˊ ೎ƥ ÿᨄ‫ؤ‬ᄕƥ ᅶ፴ࠣൌÿ ᐜƥᓨ ᐜմ ν᧼ƥвÿÿν፴ ൌ ᐄÿᦳሇÿֶˊc ‫ؤ‬፴ ៨೗ƥ ‫ޗ‬ÿᡠϛണ֤ሇᱤ֏፴ࠣÿÿƥᓨմᨭ៿ᩤЌ‫ޗ‬ ÿᱤ֏੯፴ሇ୛ˊc ᨅÿीᡊ Ͻϛ ‫! ޗ‬ሇ᧼ÿϔ ÿ ᩤЌണ৵ᷫଓሇОϽˊ࡝ δϑОᢪǼвᲰᥗƥ୅р ϑ ᪍‫ޗ‬ ࠵፴ǽƥÿሇᡐϥଐᨭ೤ƥᩤϑО ϑ ᪍‫ޗ‬ÿ፴ƥᓨÿմ៿вሇ৵ᷫ୛ÿ֬ƥ፴Ͻδϑ ˊc ЭОሇ‫ޡ‬ՠ‫ؤ‬ƥ࡝вᢪδϑО੟ണ৵ᷫଓƥвሇଐÿν೤ᢪÿ੟ ᢪ፴ ᓨ೤ᢪÿ ‫ޗ‬в ፴ ሇ೎ ࠵፴ˊc Эÿ྄δ ሇÿൌƥОрÿÿÿ੄ÿ‫ޗ‬ξሇБਖ਼ϔ৵ᷫሇƥ ÿ๢ƥϛϽ ÿ‫ޗ‬ੴ ϔሇ‫ޞڔ‬ÿƥвр ࠵᫗ሇ೎ᯋ‫ޗ‬ξв Оÿᢪ፴ ˊᓨ ƥ੄ÿδϑО ፴ ਥ፴ሇ ೎ƥ ࠰О᪍ ÿ๢ ᓨनвੴᅴÿˊÿ೤੄ണ‫ ޡޗ‬ᨄ៿в ࠵፴ሇ೎ ƥਖ਼ਖ਼‫ޗ‬ᨅÿሇ૮ ƥ ÿϥ૮ी ᐜϛˊ‫ޗ‬врൌƥቈ֏ᨅϑए ÿ ी೤ δϑƥᢪሇ᪍೤Ќು δν࡛፴ሇƥÿ‫ޡޗ‬ሇ᪍៿в ν‫ˊ ظ‬୛мƥОрÿ೗ሄሇ ƥ .

δी೤ƥन࠵࠰ಚᓨᡐƥሇᵈ֤ξврሇ৵ᷫÿୄ๡ÿˊν᧼ƥÿሇ೤ƥ َሇࣣÿ‫ँڔ‬ÿࣶԘ‫ظ‬мҋÿ О᪍ ৵ᷫ᥎ൌˊc δϑОቈϔሇОˊÿ ‫ތ‬ႜϛ δОƥѫ೤‫ޗ‬ൌƥᕜ ੯፴ሇ೤‫ތ‬ϔሇƥᓨν೤ ‫ތ‬ÿc ÿрᱤ ੄ѼÿвОՠ፴ÿሇ ೎ƥनಲᨭ᪍ ÿмδϑ ÿ ሇ፴ ˊ࡝๢δൌƥՠ ÿ ሇѸᅶƥಲੴϔ᪍ ÿᅴՠδጕननಲሇ࡛ଓˊ ÿँƥ ᱤ೎ƥ ಲ࡝᪍ᱤ፴ÿƥीᕜ࠲ҋÿ࠵࠰ಚሇ ᢾ᪍ᕜᨆ៞ ÿ ջƥ ᢾሇ೎ᯋÿ ÿन ƥᓨ ᢾഡَᨭÿᕜÿ नಲ᪍ÿ ണջሇƥҋಲԟᐄÿᨆδˊᓨ଄ ÿ ᨅ୛ണሇδ ƥѼÿÿሇी೤ ‫ޞ‬ॖÿሇ፴ ƥÿ ੯፴ୄϛÿሇδጕ ᅴ༰ÿˊc ഡَƥ୅଄ ࠵एሇ೤ƥണ៨೗ƥ੯፴‫ڔ‬፴ࠣᕜ࠲ÿ᥎δᩈሇ ƥ ড়֭୅рሇᦳѱनÿ࠮ൌሇ‫ه‬ጕÿƥᨆÿሇÿˊÿ๢ϥ࠮ƥ੯፴ᨄ೤୅рᅴ༰‫ڔ‬ .

Ѹሇ࡛ ƥᕜ࠲ড়֭୅рÿÿሇ‫ه‬ጕÿ‫ڔ‬଄໿ƥϛ୅рÿ ÿ࠰ሇ рሇᅴ༰ÿ ࠰ÿ࠰ˊc ƥ৵ᷫ೤ᡊՂδ ᦳѱᢣᡐघኇᎁ ᪇թc ᎁ፣ୡሇҴ cccc ÿ੄ଓ ሇη ˊƥ৵ᷫ೤ᡊՂδ ƥҋ୅ ሇη ˊc ണ ƥОрी ᅶୡÿᦳƥÿϛᨅÿሇ֬Ѹ‫ظ‬мÿврሇ ƥ врԬੴሇÿԘଓмϛÿሇᦳѱҴ c ÿ‫ޗ‬೎кƥ୅рሇ ी ᑀࣣ Ͻ ‫ َ ޗ‬ÿሇÿಲ໿ˊ੄୅р ᨄ೤ ሇ೎ ƥδ ଓണ ƥ୅рी ֆ ࡝ÿˉÿˉएࣽ ѱ ሇÿَᱤˊc ÿ቉୅рÿÿ࠵ƥᨅጕÿ ी ÿሇ֬Ѹÿÿϥ ᥎ൌˊ мَƥ୅ рी ᑀνᕜ м֏ᩤÿ ÿÿَϽƥ ೤ƥ୅рÿÿࣣ Ͻ Бÿ ֏ൌÿÿሇ֬Ѹˊ੄ ൌ ሇ೎ ƥ୅р ࣣ Ͻÿƥቹᩈ‫ظ‬мᨭ᧼ ൘ୡм‫ؠ‬ÿмБÿሇ֬Ѹൌ ᨅδ֬ѸሇÿƥЭᓨÿ୅рԬੴ ሇ ˊc ÿ቉ ൌ࠵ƥ‫ޗ‬୅рሇֆଐÿϥƥ ֏ᨅδ֬Ѹሇÿÿ ൌν೗ÿˊν᧼ƥÿ੄ଓ ണ ƥ ÿ νÿ ሇ૮೎ƥ୅р᪍ ଐ᡿‫ޞ‬ δÿ ÿୡБÿ ֏ƥᅶÿሇÿѱୄδᩈᦳѱÿƥÿÿ࠮ൌሇ ƥЭ ᓨ ÿÿሇ ሇˊБÿ ֏ሇ‫ظ‬мÿੴÿˉ ᨅЌሇᅴƥ୛ мƥᨅδ֬Ѹ੟‫ظ‬ᕜ೤ÿОᏚᅴሇലᕜˊ‫ޗڔ‬ÿ ๡ᱤᨆÿሇ೎ ƥÿ ÿ ՠ ÿሇ֬Ѹൌÿÿˊν ÿÿƥണδх૮೤‫ظ‬мࣽሇƳc .

੄δϑОଓ νÿ଄ÿÿƥ ν‫ا‬вОଐᠶሇ೎ ƥв੟‫ظ‬ᕜ Бÿƥ ֏ƥ ๢ ቹनಲвണЌ νÿˊ੄δϑОଓ νÿ଄ÿÿ ƥ ν‫ا‬вОଐᠶሇ೎ ƥв੟‫ظ‬ᕜ Бÿƥ ֏ƥ ๢ ቹनಲ вണЌ νÿˊc Бÿ नÿᦳୄc ᒼ‫ ދ‬ÿÿनᨅδ֬Ѹሇ ÿዥՠϽδЌÿϛÿОੴሇˊ ᯋƥδξ ሇÿ Ͻδᐄሇ ÿˊᯋƥÿÿξÿ Оሇ ƥ ‫ڔ‬ሇÿ ƥνÿ ƥÿν ֏ƥे᫗мδጕ൘ሇÿ ֶ ÿˊ‫ ޗ‬ÿϥَƥ ОϽÿÿÿन ÿԬÿሇ௿తÿм‫ؠ‬ вലОन๢๐ ÿሇ଄໿‫ڔ‬ÿˊϥَƥ О ÿ ᎁ ÿᨆ៞Ͻ ÿԬÿሇ ᴋƥ ÿሇԬÿÿࣶԘδÿˊδν ሇ೤ƥ‫ ޗ‬Оሇ ƥᨅЌÿ‫ޗ‬ ÿሇ೎ ᪍ ÿ᥎ ƥ ೎ Бÿ ֏ˊँᴋÿዥƥξᎁδ ÿ൘ሇÿÿÿƥᎁ ÿ୛௿తሇ ÿԬÿÿ %"$ˊξ๢ ೎ƥврन ÿ‫ؠ‬ Ԭÿሇÿÿÿ ֆˉˊc ੄Ѽ Бÿ 1"1 ֏೎ƥѼሇ‫ظ‬Ҵÿ ÿϥ࠵࠵ ˊc ƥ‫ ޗ‬๐ν ሇ ੄ϔƥ୅рनξ ሇ ÿÿਥॖϽ ÿሇँᴋ ˊഡ ƥ୅р‫ؤ‬ᄕँᴋՔÿࣶԘδÿˊᨅ๐ሇँᴋ ୅рƥ࡝ ÿሇ δጕБÿሇÿֶƥᨅी៨೗๢Оÿνÿ Оሇÿƥᓨ ƥвሇଐ֤ ÿ ᑀÿÿ Ͻ ϥ࠮ሇв ᪍ ണ ୡሇÿƥЭᓨҋ Бÿ Ǽ± ϥ ˊ๡ÿϛ࡝๢ƥ୅рÿ.

‫ه‬ϑ ϔੴ‫ޗ‬ÿÿ О‫ظ‬м ୡ൘‫ޞ‬ÿ ୡϥ ƥЭᓨ ÿୡ ֏ᨅδÿֶ‫ؤ‬ᅴሇÿˊc ǽሇÿֶc ᨅÿƥണሇО ᢪϽƥ Бÿ ֏ ᑀୄϽврሇÿ֬Ѹƥÿϛᨅÿ ሇÿֶ вр ੟± ˊँƥОሇÿ δጕÿֶ᪍೤ξԬੴሇ଄໿ÿन ሇˊÿी ೤ᢪƥ࡝ѼनÿО ÿണÿࣽሇÿ ƥ ÿѼ ലीÿണδጕÿሇੴ ƥᩤƥ੄Ѽ Бÿ рБᢾÿሇ೎ ՠ ֏ሇ೎ ƥѼी ଓ੟± ÿሇÿֶƥᩤѼी ണЌռ ÿ‫ˊޗ‬ᓨƥ࡝Ѽ‫ޗ‬ξ Ͻˊc ƥ୛ണሇÿѱᢣᡐ୛ÿሇҴÿƥು೤नಃÿᓨᡐƥᨄ೤न‫ؤ‬ÿᓨᡐƥ ᪍೤δÿሇˊ੄Ѽ ‫ޗ‬ᱤनÿО೎ ƥ Бÿ ֏ሇÿֶ‫ظ‬ᕜ Ѽ ੟Ǽ± ǽˊѫ೤ƥ ៨೗ƥᱤनᨅÿሇÿֶ೎ƥनಲनѼሇÿ ÿ೤ÿࣽ ÿ ሇˊ୛мƥ୅଄ ‫ه‬ÿᢱÿሇी೤ು ೎ ‫ޞ‬ƥѼ᪍ े᫗ÿÿՠБÿሇ ֬ѸƥÿѼֆଐ‫ޞ‬଄ ቹनಲƥѼÿν ଐвሇÿƥ ÿᢪѼν଄ξϔˊc ᎁ፣ୡሇҴ cccc .

ÿ ƥѼ Бÿሇ֬Ѹ Ѽ ੟± ƥѫ೤ƥвО ÿ๢ᓨᡠϛѼν ࡛ƥ мˊc ռ c ሇୡ ÿԬƥᓨሇୡմÿÿˊ ÿԬሇୡҋ ‫ޗ‬Ջ‫ ڔ‬೎ᕜ࠲ÿ Ջኵƥᓨᆒ੯ÿ࠮ਥሇୡմҋ ÿрᕜ‫ ޗ‬ ೎ÿ ÿ ˊÿ๢ϥ࠮ƥϥᯋᨄണδϑണᥗሇᄕƳ੄‫ޗ‬ੴ ሇᦳÿ೎ƥÿ рሇୡ δጕÿ ਥሇÿֶƴᓨ੄ÿрᱤनሇ೤৙ണ ᆒƥ ‫ޗ‬ÿрቈϔು ֤ሇ೎ƥÿрմ੟ണ‫ظ‬ᕜ ՠ ಞϔÿ ሇÿֶǸǸБÿ ֏ˊc ÿԬሇୡҋОр‫ظ‬м  ÿ Ջƴÿ࠮ਥሇୡմᕜ࠲ҋÿр ÿ࡛c Бÿ ֏c ੄Ѽ Бÿ ֏ƥी࡛ÿ‫ޗ‬Ѽξनಲϥᯋÿ᥎Ͻδᩈ ƥ Ѽνሇ О ‫࠮ޗ‬ÿˊ੄Ѽ Бÿ ֏ƥी࡛ÿ‫ޗ‬Ѽξनಲϥᯋÿ᥎Ͻδᩈ ƥ ѼνሇО ‫࠮ޗ‬ÿˊБÿ ֏ሇÿֶണ੟࠰ጕƥ୅р ‫ޗ‬ ಞϔनՔጕഡᠶሇÿֶᨆ៞ÿ‫ڔ‬թ ˊБÿ ֏ሇÿֶ‫ޗ‬ОξОሇБ༴ϔÿ ੄ ƥᓨ ÿ‫ޞه‬नᨅδÿֶሇ ᡊÿՔÿࣶԘÿ Ƴÿˉÿࣽ ˊ‫ޗ‬δЌ ࡝ÿ֭ ˉ ‫ޡ‬୛м‫ؠ‬О ሇ᧼ÿϔƥ୅р ๢ ᅴሇО р‫ޗ‬ଓ νኵࣽ νÿԘሇ೎ ՠᨅÿሇÿֶˊc ୅ÿᑀ ᧼ല‫ޞ‬ÿ.

୛ÿ៞ሇδ๐ ˊᨅ๐ሇ ी೤ਥ‫ؤ‬ÿ‫ޗ‬ਥ‫ؤ‬ ᧼ÿϔሇÿˊ୛ണξ ሇਥ‫ؤ‬ÿ᪍ ‫ޗ‬୚ᯋሇδƥᓨǼ‫׎‬Оǽմ ‫ޗ‬୚ᯋ ሇÿδˊ‫ޗ‬ਥ ሇ೎ ƥ ಚሇξ Оሇୡࠨ Бÿ ƴ੄ਥ‫ؤ‬ÿ ‫ؤ‬ᡐ೎ƥǼ‫׎‬Оǽϔ ᨅδÿֶሇОಚÿ ÿ Ͻ 1$ƴᓨ੄Ǽ‫׎‬ Оǽਥ ‫ؤ‬ᡐƥՔÿ୛ണሇਥ‫ؤ‬ÿ᪍ՠϽБÿሇÿֶˊc Бÿ ֏ƥвν ᧍ ‫ޞ‬᥉ՠÿሇÿƥᓨѼÿ੟ ᨅδᄕ៨೗ƥ੄Орन୛ ԗϔc ሇԬÿ ÿࣽ ÿሇ೎ ƥᨭ ÿՠБÿ ሇ֬Ѹˊc ࠰ ÿϥ୛м ᕜୄ ‫ ޞ‬Ҵÿÿÿƥी೤ÿϛвр ണ ଐ ÿрБ ÿሇÿֶˊ ࠰ ÿϥ୛м ᕜୄ ‫ ޞ‬Ҵÿÿÿƥी೤ÿϛвр ണ ଐ ÿрБÿሇÿֶˊᓨണᑀᴋሇ ᢪÿ᪍ቹᩈƥ੄врሇÿՠϽᨅÿሇÿֶƥ ᩤीଐ‫ڇ‬቉врÿ δ ᕜ ࡛ሇǼኞǽƥ ÿ‫ޗ‬ÿξÿϥᯋሇƥ ᅶÿ࡛ÿಱሇಲ ÿሇଐ֤ƥврሇ ÿƥ ലሇÿࣽÿϛࣽˊc .

ÿ๢ƥ੄ѼξвОБᢾ೎ƥ࡝ नಲՠϽБÿሇÿֶƥᩤѼी ֆ ଐ᡿ ÿ೤ν೤ᢪϽδЌξनಲÿν ሇ ˊ‫ޗ‬ᨅÿሇ૮ ƥ‫׾‬ҋनಲ‫ح‬ÿ ៨ዥ ÿ ѼሇÿƥѼÿ ᑀ ണ ᢾ ÿ‫ؚ‬Ͻˊÿϛƥвሇÿѱᢣᡐ ᑀ੟೗ኵ ‫ ޞ‬ѼƥвÿνÿୄѼሇ ˊँी೤ƥÿѱᢣᡐÿണࠣሇ ᢣÿ ँ‫ˊ ظ‬c ÿनಲБÿሇ ണ൘ਥƥвीν ലÿࣽሇÿˊc ᨅ೎ƥѼሇ ÿी೤ÿՠनಲՠᨅጕÿֶሇ ÿƥनÿƥे ҋनಲÿֶƥ ÿˊÿϛƥ๢೎๢ֆƥनಲሇÿξ֬ѸࣶԘ೤ÿÿୄሇԟᐄƳÿࣽሇՂࣽ Ͻÿሇÿֶƥᓨ ᨅδÿֶ ҋੴϔÿࣽሇ м ‫ˊ ڔ‬c ᡊՂಲ໿c ണδϑÿ ണሇಲ໿ƥ‫ظ‬мড়Ѽ᧍᧍൘൘ᡊਥनಲБÿሇƳÿδх вత቉ƥ ೤ÿδх૮ вÿˊ ࡝ᢪƥѼ‫ظ‬м‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ƥᱤሇ рδÿˉ δലϷˉδലୡÿˉδхÿ ƥ ೤ врÿδЌÿ ƥЭᓨҋ вр ണസ Бÿ ˊ ೎ƥѼሇᨅЌ ÿ ÿҋврν ν ᦳѱ֏ӗƥЭᓨҋврು໿ξѼ δ ࣽÿˊ୛ണሇᨅδ ುÿ೤଄ рᕜ࠲мδጕÿ ਥሇÿֶ Ѽሇᢾ ƥᓨ ᨅÿÿሇ ሇी೤ৌврᕜ࠲мÿ ਥሇ‫ا‬Ѽሇଐᠶ‫ˊ ڔ‬c ᎁ፣ୡሇҴ ÿ๢ϥ࠮ƥ‫ޗ‬Ѽᢪ %cccc ሇ ೎ƥ नಲᦳѱ֏ӗƥÿδЌ‫ظ‬ሇ ಞхƥÿ೤δጕ ണሇᡊਥनಲБÿሇƥÿनಲ ਥੴ ሇ࡛ಲ໿ˊξ๢ ೎ƥѼÿ‫ظ‬мδÿᆒ੯ÿ ֏ӗƥ ՠୡ ƥୡ௿ÿ ÿᢪƥǼ୅ ՠൌѼണ଄ᩤƥѼ ୅ƥѼ଄Ͻᡊÿ ÿǽ ÿƥǼѼଐ࡝ ÿǽَƥѼ ƥ ೤ ᦳѱÿَ ƥ м๢ዥनಲÿ вр‫ؤ‬ᡐϽˊᨭ᧼ୡ௿ᨅδುࠣሇÿѱᢣᡐƥѼÿሇҴÿी೤ƥѼৌ врᕜ࠲ÿ ƥÿϛѼ ᑀ мÿ ሇୡ௿៨೗Ͻÿሇ‫ˊޡ‬c Ǽ୅଄Ѽƥ୅ϛÿÿ቉ᨅЌÿˉ м‫ؠ‬लÿ Ѽᢪ ÿǽδÿÿ νᩈƥୡϔϽ‫ه‬ጕሇв᥎ൌी ೤δÿ࡛ϽሇÿˊǼռ቉ ƥ୅ ‫ޗ‬ൌሇᢾ ϔÿᨅϑˊǽᢾչк៨ÿᢪˊc ‫هޗ‬ጕ ‫ࣣڔ‬ÿϔƥ ÿ ᪍ Э‫ڔ‬ᢾչ.

Ѹሇࣣƥ‫ޗ‬ÿ Ջ ÿ ᢾչनϥ୛м ՠБÿሇÿֶሇ๡ ÿϥ֏ƥÿ ᢪ‫ڔ‬ÿÿഡ ᪍ÿ ೤ ÿÿδ‫ޡ‬ÿˊ‫ޗ‬੟࠰೎ ƥÿ๡೤ÿϛઐϽÿÿᨭ᧼Бÿᨅδÿѱᢣᡐ ୛ÿሇँҴÿ вनѼሇÿ ᢣ ÿࣽሇ ࠵࠰ಚО᪍ ണ‫ؤ‬ᄕÿ ÿँ Ͻвр ÿሇँ ᅽˊ‫ޗ‬੟࠰೎ ƥÿ๡೤ÿϛઐϽÿÿᨭ᧼Бÿ ᨅδÿѱᢣᡐ୛ÿሇँҴÿ вनѼሇÿ ᢣ ÿࣽሇ ࠵࠰ಚО ᪍ ണ‫ؤ‬ᄕÿÿँ Ͻвр ÿሇँ ᅽˊc తÿ ሇБÿÿֶc .

 ÿ ֏ƥc తƥᨅδ֬Ѹc к៨ሇଐ੄δϑО‫ ޗ‬Бÿ ֏ሇ ೎ƥ ÿୡÿ ‫ޞ‬ÿୄÿÿ ƥᩤी៨ዥ๢೎ሇвÿϽണÿ੄ሇଐ᡿ϥ࠮ƥᨄ৙ണթ೗ÿሇଐˊ ࡝ ೎вሇ ᨄ ണ ሇ੯፴ƥ ÿÿՠϽ ˉ ሇ៨૮ƥ ᩤƥൌሇ‫ ح‬ϥ ƥ ೤ÿ ÿሇÿी੟ണ‫ظ‬ᕜ ‫ޗ‬୛ ˊ‫ޗ‬ᨅϑ೎ ƥ࡝ ᥎ÿ ሇ ÿ୅рᨄνÿƥᩤƥ੄֩ϥ ी೤ᅶδጕÿϛÿ‫ڔ‬ሇಲ໿ÿՠÿन ಲ૮ ÿ֬ሇ ല ÿƥ ೎ÿÿनಲ૮ ƥᨆδ‫ˊ׎‬੟೗ÿƥ‫ތ‬ϔሇО ᆒ‫ڇ‬ᩈ ƥണ੟ሇᨆÿଐÿˊc త ሇБÿÿֶc త ሇБÿ໿ƳÿዥՠϽ๢Оሇνÿξ ƥዥϽв ν Ѽÿሇÿ ᨅ೤ÿδጕБÿሇಲ ƥഡ࠵ሇी೤‫ޗ‬Бÿ ֏ሇ ೎ƥ ÿୡ ÿδÿୡሇ ƥ࠵ϽБÿ ሇሇ֤᫗ƥҋᨅδÿֶÿ ÿƥЭᓨ ᕜ࠲ÿ ണ‫ޞ‬ÿОѱሇ ᪇ˊണ೎ ƥᅽ ୡతୡሇ֤ ᧼࠵ƥм Ͻ ƥЭᓨҋ ୡሇୡÿ‫ڔ‬ÿԟ ᪍ᄕՠÿሄሇ૮ ˊОр‫ظ‬мᨭ᧼ᨅጕÿ୅ ሇБÿ໿ൌÿÿˉÿˊᨅጕБÿ໿࠰ᠶ ‫ޗ‬ ÿ ÿሇ ÿО‫ؠ‬एˊÿ๢ϥ࠮ƥᎁδ๐ ÿֶмÿᦳሇÿԘଓˊc త സሇ ‫ޗ‬ സ᥎ ೎ÿ ՠᨅÿሇ ሇБÿ໿к៨ሇ೤δጕÿˉÿÿˉ ሇੴ ˊ త ሇБÿ໿к ៨ሇ೤δጕÿˉÿÿˉ ሇੴ ˊ‫ޗ‬໿ ƥ ੟‫ظ‬ᕜ Бÿ໿ƥᓨ៿ մ࠰ ᫑ᅶ త ሇБÿ໿ˊc ᫑ᅶ ಞϔሇతÿ ሇ 6 .

c ОрБÿ ֏ሇÿֶ ‫ ا‬ϑОᦳ ሇˊδϑണᦳ ണ‫ޞ‬ÿሇО੟ÿ ‫ޗ‬Оᱤ֏ՠБÿሇÿֶƥ ๢ ቹвОǼ୅δ᪍ν ƥ୛м୅ ÿሇ ᦳѱ  ϥƥ νÿвОሇÿǽƥЭᓨѱᄕвሇᦳ ‫ ڔ‬᫗ˊc ÿಲᢪƥδए ÿ៞Ͻδ๐࠵ÿሇ ༰֬ˊ༰֬ᯋƥՔÿಱൌሇ.

៿ᠶ ሇÿᑀ ˊÿᑀ мୡ௿ ሇಲ ξврÿδతୡÿଐƥϥَƥвണଐ᡿‫َޞ‬ÿ Քƥξвр δࣽሇÿƥ ϛδኇ ࠵ δ ˊξ๢ ೎ƥв ୡ൘‫ ޞ‬ ᦳѱ ƥ ೤ ջ ÿᩤÿƥୡతୡ‫ َᦳޗ‬ѱᄕᦳ ሇ ƴ ÿƥв δÿୡ ୡ‫حޗ‬ÿÿ ៨ዥв ÿÿԗ ˊು࡝ ƥв᪍੟ÿ ՠБÿ ֏ሇÿֶƥм  Оଓвÿ‫ޡ‬ ሇ ÿˊc ᎁ፣ୡሇҴ (cccc .

ξÿᑀ ࡛ÿÿሇ೤ƥᅽ ᱤनሇ೤ ሇ ƥಱൌሇՔÿ.

‫ޗ‬ξ త᧼ୡ ϥَƥ ÿϛ ᓨÿՠБÿ ֏ ξϥᏚሇÿֶˊು೤ ƥᨄ೤ಱ ൌሇ.

ƥÿϛврሇ֬Ѹ‫ڔ‬ÿֶ᪍ξÿᦳሇᦳ ÿƥ୛мᨅ๐ሇ ᱤ ಲ᪍ թ ˊѫ೤ƥ࡝ÿᑀ ᠶሇ೤δÿ֏ÿು᫗ሇ ÿƥᓨᨅÿ ᧍Оմᡠϛ ÿन ሇ ν ÿᑀ ƥÿ ᨅδ଄໿ᨭ᧼ÿѱᢣᡐѱᄕϽՠൌƥ ᩤврᠶᱤሇ૮ ÿÿ ÿ૮ሇ੟‫ظ‬ᕜ ೤ᨅÿƳ੄ Оթռмÿሇֶ ಲ໿ÿ‫ޞ‬తୡϥَƥ ÿ੟‫ظ‬ᕜ ‫ ޗ‬Бÿ ֏ሇ ೎ƥ ୡሇ ÿ ‫࠮ޗ‬ᱤ ÿ ሇÿֶˊc ÿ ሇ ÿǸǸՠ ሇੴ ˊν᧼ƥÿ๢ୡֶሇОÿÿ੄ÿҴƥ ÿÿ੟ෟ ࡝ÿО‫ޗ‬Бÿሇ ೎ƥՠÿ ሇ࠵ ÿƥᨅी៨ዥ๢Оÿ୅ଓ ࡛ƥ ÿ੟ෟƥδ े‫ޗ‬௿తϔˊ‫ޗ‬вᢪ ሇ᧼ÿϔƥвᨄ ᅶ ϑ࠵ ÿൌÿÿᢪ ሇ ˊ୅‫ ޗ‬ಞϔÿᑀ ᧼ƥ ÿÿ ሇୡֶк៨ÿୡֶሇОթÿҴƥᓨБÿሇ մᕜ࠲ÿÿ୅ƥОмÿԘሇଓˊc ੄Ор଄ÿÿƥ ೎ ଄ÿनಲ៨ዥÿ ϥଐ೎ƥਖ਼ਖ਼ ᫑ÿδጕनÿሇ ÿƥÿी೤ᢪƥᦳѱ ሇ֬Ѹ‫ڔ‬ÿֶࣶԘδÿˊ‫ޗ‬ᨅÿሇ ÿϥƥврሇÿࣶ Ԙࠨ δጕ ሇ ƥ᥎ൌी࡛ вр๡‫៿ ޗ‬ОÿˊᓨᩤЌണÿੴ ଄ ఊÿδ ሇОմᨭ ᫑ÿδጕνनÿሇ ÿƥ‫ᦳ׾‬ѱ ሇ֬Ѹ‫ڔ‬ÿֶÿνÿ ˊc ÿÿвОሇᡠ‫ڔظ‬ÿ c ௿తϽᡊᢱÿѱᢣᡐሇᕜ֤ƥѼीᕜ࠲‫ޗ‬नಲÿ‫ح‬ᢪՠνջ ѼሇՂࣽϥ֏ƥǼ ǽ സƥǼኞǽनಲሇੴƥЭᓨҋ Ѽണ ሇ೎ᯋൌ ÿνջ ᱤƥनಲሇ଄໿ˊ ੄ѼÿвОÿÿሇÿ ƥ‫ࠣޗ‬೎ƥ࡝Ѽ‫ؤ‬ᄕनಲ Бÿ ֏ƥᓨ࠵ ÿմ ÿ ሇÿֶ‫࠮ޗ‬ᱤƥ ೎ᨄ ണв៨ዥࣽଐሇ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ˊᩤƥ ๢೎๢ֆƥѼ࠵‫ظ‬мੴ‫ޞ‬ÿनಲՠ ϥᏚሇ ƥÿϛÿ ണਥ‫ح‬ƥѫ೤न ಲ ᑀ ÿሇଐÿᨭ᧼ÿѱᢣᡐ៨ δÿ Ͻˊν᧼ƥ ÿሇ૮ ƥÿ࡝न ಲՠϽతÿ ሇБÿÿֶƥᓨ ᱤು៨૮ƥᓨѼ ‫ޗ‬๢೎ÿвՠᨆδሇ ƥ ᩤƥÿϽÿÿÿϥ࠮ƥѼ࠵ÿν ÿ вሇˊ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥഡ೗ÿሇÿ ໿ी೤‫ޗ‬नಲ೗ኵ៨ዥ ÿϥ֏ƥᨭ᧼ሇಲ ቹनಲ ÿሇँ ᅽˊ࡝न ಲनѼሇ ÿՠϽ‫ح‬ÿ ሇÿࣽƥᩤƥѼνЦ੟ вሇ଄໿ƥᓨ ‫ޗ‬नಲቈÿƥ Ѽ ‫ތ‬вՂࣽሇጕጕÿᨄ ÿ ÿ ᆒƥОмÿÿОሇଓˊ௿తϽᡊᢱ ÿѱᢣᡐሇᕜ֤ƥѼीᕜ࠲‫ޗ‬नಲÿ‫ح‬ᢪՠνջ ѼሇՂࣽϥ֏ƥǼ ǽ സƥǼኞǽ नಲሇੴƥЭᓨҋ Ѽണ ሇ೎ᯋൌ ÿνջ ᱤƥनಲሇ଄໿ˊc ࡝Ѽ‫ظ‬м‫ޗ‬नಲᢪǼνǽϥ֏вሇੴƥѼीണസ ˊc ν ሇಲ໿ൌ ÿ ᩤЌÿണ ᦳ ሇО੟ÿ ÿՠБÿሇ֬Ѹƥÿϛврሇ‫ ڔ‬ ᑀ мÿврሇᦳѱˊҐ࡝ƥÿሇ֩.

ѸО੟ÿ Бÿ ֏ƥÿϽ੄ .

врÿ ೎ˊÿ੄೎ƥврᨭ తÿƥм๢ÿ‫ ޞ‬୛ണሇОƳ ണв рሇ ƥÿ᪍νᕜврሇÿÿˊc ÿc ‫ޗ‬୅рलሇ೎ ƥÿ੄୅рÿ Ͻሇ૮ƥ ೤ࠨ ሇÿϥϔƥ୅рሇ ÿОी ୅рᨆврሇÿϔƥ ೤୅рδϑÿሇƥм๢±ÿ୅рˉ νÿሇ૮ ˊ࠵мَƥ੄୅рଓ νÿሇ೎ ƥ୅р ሇ֬Ѹൌÿ ÿˊν᧼ƥᨅ೎ሇ୅рਖ਼ਖ਼ν Бÿƥ ֏ƥЭᓨ ୛ണሇО᪍ ୅ рԬੴሇ ˊc ᎁ፣ୡሇҴ cccc ᨭᓨᡐƥ ᅶδጕÿϛ ሇಲ ൌ ᨅጕ᧼ ೗ÿሇÿѱᢣᡐƥ࡝ Б ÿ ֏ሇÿֶƥ‫׾‬ÿҋᅶδÿୡƥᨅÿୡ‫ᦳޗ‬ѱ֏᪇َ ÿδÿୡƥЭ ᓨ‫ޗ‬ÿξनಲϥᯋୄδᩈ ƥ ÿनಲሇᨆԗƥ᥎ൌी࡛ ೤‫ޗ‬ÿˊОр ‫ ޗ‬δЌየБ༰֬ .

Ѹ .

೎ƥ ÿϛξвОԟᐄᅴÿ ÿҴᓨᅶᨅጕ БÿሇÿֶҋÿξвО δࣽሇÿˊОр‫ ޗ‬δЌየБ༰֬ .

Ѹ .

೎ƥ ÿϛξвОԟᐄᅴÿ ÿҴᓨᅶᨅጕ БÿሇÿֶҋÿξвО δ ࣽሇÿˊ‫ ޗ‬ሇÿϔƥ࡝ണՠϽᨅÿሇÿֶƥᩤी៨ዥÿ଄ ᦳÿ ሇОÿÿ୅ଓǼ ࡛ǽˊc ᨅጕÿ୅ ሇಲ ƥҋÿÿ଄᥎Ͻल೎ ÿÿ೎ሇᩤጕÿ±ÿሇଓ ÿ తÿ୅ ሇБÿሇಲ ξᆒണν Ƴвр ÿሇ ᆒ੯֏ÿƥୡ‫ᦳޗ‬ѱ֏ಲÿ తˊОр‫ޗ‬ Ე ‫ؤ‬៨ ೎ƥᑀ ᫑ᅶᨅÿ ሇÿֶൌᱤÿÿˊണᥗሇ೤ƥ੄О‫ؤ‬ᄕÿሇÿட Ͻ೎ƥϛνÿƥÿ ᅶ ୡÿѱˊ֬Ѹξ୅р‫ޗ‬ᨅÿ୛ᢾ ሇÿֶՔÿࣶԘδÿƥ୛м୅рÿÿᨅጕÿֶÿ ϛǼÿ తǽˊᅽ ‫ޗ‬ᨅጕÿֶÿୡሇÿÿ‫ظ‬мড়֭ÿÿሇǼ᪇ÿǽ ‫ڔ ا‬ƥ୛мᨅጕÿֶਖ਼ਖ਼ᕜ࠲ОÿᦳሇÿԘଓˊc ๢࠮ƥ‫֭ޗ‬ ՠ ջ‫ ح‬ Ეÿየ ջሇОϔƥ୅рÿ ÿÿֶሇОрˊврሇᨅδÿֶѱᄕՠϽᦳϛֶѱƥврԬੴሇ‫ڔ‬ νÿƴ ೎ƥᨅÿሇÿֶÿ੟ÿ ÿ᥎вОሇÿϥੴƥ Оᅴՠড়֭врሇ଄໿ˊ ᩈ࠸·ৌ‫ޗ‬ՠ ‫ه‬ጕ ༰֬೎ÿ ᫑ᅶᨅÿሇÿֶƥЭᓨÿвᦳϛÿ ണδ ሇ.

ˊc Орਖ਼ਖ਼ ቉֤ÿврᡠϛÿഡc ÿ ഡ ‫ا‬ÿሇ᪇ÿ࡝ ቹየ ༴ሇԬੴνÿc ണЌОᅽ ᦳ ƥ ν‫ޞ‬ՠᄕ‫هޗ‬ጕ‫ه‬ÿሇ ÿएˉ Ом‫ؠ‬ ‫ޡ‬ƥ ࡝ᢪÿୄˉ ೗ƥᓨврሇδᡐδ៞ीÿϥԘ᪍ ‫ ޗ‬ሇቈ֏ˊ ν᧼ƥвр᪍ৌᕜÿÿഡ࡛ሇδᱤॖᄕÿˊ врԬੴሇ ૮ ƥ ೤νÿ .

Ҵሇੴ ƥврմৌᕜ࠲ ྄࡛ƥഡ࡛ÿ О᪍‫ؤ‬ᄕνϽˊ୛мƥврਖ਼ਖ਼ ջ ᅶᑀ᧼ǼÿÿǽَሇБÿሇÿֶൌÿԬੴሇ ‫ ڔ‬ƥЭᓨ‫ޗ‬ᱤनÿ೎ᕜ ࠲៨ᄕ ÿҴˉ ˉണఊÿ֤ˊc ϛϽν вОÿ ÿԬੴሇ଄໿ƥврν ᨭОᩤÿ Бÿ ֏ൌÿÿƥᓨ೤ δÿୡ᧍൘‫ޗޞ‬ÿδÿୡϥ ƥ ÿƥвр ᅶୡ‫ؚ‬ ୡÿˉୡ ˉୡ៨ˉÿÿ‫ح‬ξÿδÿୡണሇ ˊᓨी‫ޗ‬вр ᨅЌ ሇ ೎ƥሇୡ੟ÿ‫ޞ‬ी‫ޗ‬врξनಲϥᯋୄϽδᩈ ƥᓨврԬੴሇÿԘ ଓÿीᓨᅴϽˊँƥ О‫ڔ‬୅рδÿƥ‫ޡ ޗ‬ÿ ଓ c ÿ ୅рᑀ ƥᩤЌÿÿണÿሇ р ‫ޗ‬Оÿ࠰ሇ୚ᯋ ÿ ࠵ሇ᧼ÿϔ ÿሇÿÿˊँ ƥврν᧼೤଄ ๢ÿÿ  ϥሇ ੴ ˊ ÿ м ଐƥѼी ‫ؤ‬ᄕƥÿ ÿᨅδ֬Ѹ ᑀୄϽರÿሇÿ֬Ѹˊು ೎ƥÿвՠ ༰֬ƥ‫ޗ‬Оሇϥƥರÿ᪍ ƥЭᓨÿ δጕÿԘሇଓˊc ÿ‫ޞ‬ÿ ÿሇÿ ರÿÿ ÿሇ֬Ѹ ՠc ϽвԬੴሇνÿѼ‫ظ‬ᕜ ᡠϛƥ‫᧼ޗ‬Ͻ ϑϥÿሇÿᅴ༰ϥَƥ ರÿᨅÿሇÿО ÿी ᑀÿϽՠ ‫ه‬ጕ࠵ÿየ ༰֬ƥ‫ا‬О ሇƥ ÿ ÿ Ͻᱤन࠵೎ሇ ੴ ˊ‫ظ‬೤ƥರÿᩤᐷ੯ሇБÿሇ֬Ѹ ÿՠ‫ ޗ‬ᱤ֏ƥвÿ‫ڔ‬୅рÿ Оδÿ ଓ νÿƥଓ ÿԘଓˊc ᎁ፣ୡሇҴ cccc ࡝δϑОଓ νÿƥ ೤ଐ᡿ ÿሇ࠮៨ ៞ϛണ୛νÿƥв੟‫ظ‬ᕜÿ ν ‫ޞ‬ÿ ៨৙ƥ ÿƥୡ తƥ ÿƥ ೤ÿÿ ‫ظ‬мҋ‫֏ ޗ‬Бÿሇ֬ Ѹˊc ‫ޗ‬ÿ៞۵֩ .

೎ƥᩤЌ ÿԘଓሇᔉ‫ޡ‬ᨭ ᅶୡ ಞÿƥ ೤ ಞх ‫֏ ޗ‬ಲ໿ൌÿԬੴሇ νÿ૮ ˊ‫ޗ‬ÿ៞۵֩ .

೎ƥᩤЌ ÿԘଓሇᔉ ‫ޡ‬ᨭ ᅶୡ ಞÿƥ ೤ ಞх ‫֏ ޗ‬ಲ໿ൌÿԬੴሇ νÿ૮ ˊ ‫ ޗ‬ണሇÿÿൌƥврሇᨅδ֬Ѹುÿ ᑀ ϽԬੴሇ଄໿ƥÿϛᨅÿሇ֬ ѸÿϽÿνÿ‫ ڔ‬૮ ƥनврᓨᡐÿುÿ ँ ଐˊ೎ОൌОਖ਼ሇÿ ‫ޡ‬ ୛᪍೤୅рÿвОሇ࡛‫ˊࠨؚ‬ÿಲᢪƥᩤЌ᧼࠵ ÿÿÿሇ ‫ ؠ‬ÿ Ე ሇОрƥी೤୅рÿሇनˊc ᅴрƥм ÿÿÿᓨᡐƥᅶൌÿԬੴ૮ ሇ֬Ѹीÿ ÿ ƥÿ ν ‫ؤ‬ᄕϽˊÿϛƥ ࡝ÿрଐ᡿ ÿሇ ៨ ៞ϛണ୛νÿƥ ೤ଓ νÿҴƥОрࣶԘ‫ظ‬м ୡÿ ÿÿᦳ ୡÿƴᓨ‫ޗ‬ୡϔ ᓨν ÿՠ೗ÿሇ֬Ѹˊÿ੄ՠᄕ‫ ޗ‬ᱤ֏೎ƥÿ ÿ δϑÿ ೤తδƥմ೤ ሄÿഡᠶሇ ϥ δˊ୅଄ƥሇÿÿÿνÿᅶୡÿൌ࡝ˉ‫׎‬ÿ ˉҴᅶм‫ ؠ‬ .

ϥᏚÿᦳ ƚँ ƥୡÿν᧼೤ÿ‫ ޗ‬೎ᅶൌÿҴÿሇδጕಲ ˊ‫ޗ‬ÿ๐࠮ ՠ੄ϔƥÿÿÿрी ଐ ƥ੄ÿ଄៞ႜֆƥ ೤ ÿ ƥ ᥎ᦳਥƥм‫ؠ‬଄ ÿቈ֏ÿϑОሇए೎ƥÿ᪍ ᨭ᧼ୡÿÿÿЭр‫ؤ‬ՠҴ ƥᓨᨅÿሇҴ ֏َ  ๐ˊc мᐷ੯ሇ֬Ѹൌ੄.

ሇಲ໿ണ੟࠰ጕƥϔഡᠶሇδጕी೤ᅶୡత ˊмᐷ੯ሇ֬Ѹൌ੄.

ሇಲ໿ണ੟࠰ጕƥϔഡᠶሇδጕी೤ᅶୡత ˊ଄᥎ƥѼÿÿÿδÿୡी ࠲Ͻƥ‫ظ‬೤ƥ࡝Ѽᅶ ÿୡÿƥѼሇ ÿी੟ÿ‫֏ ޗޞ‬ୄϽδᩈ ƥ ᩤЌ ѼଓνÿԘሇО Ԙ᪍ ÿ ϥ࠮ˊᨅÿሇಲ ÿ ഡν ˊᨅጕÿ୅ÿሇÿѱ֬Ѹ੟ ƥՔÿ୛ണሇ О᪍ÿᑀᅶ ᧼ƥÿν᧼੟ÿ ണОଐ᡿ ๢ÿሇ๡ ሇϥ୛‫ˊޗ‬c мୡÿ੄.

ୡతሇ֬Ѹ៨ዥ๢Оണÿቹϥ೗হᅶÿc ‫ޗ‬ᢾ ƥÿ೎‫ޞ‬ϔδƥϛनಲ ‫حظ‬ሇÿ ‫ڔ‬ੴƥ‫᧍ޗ‬൘ሇÿϔᐷ ÿनಲƥÿസÿвሇᢾչଐÿƥᨅ೤δጕÿ੄হࡩሇᢾչ୼হˊc नಲ‫ࣶ ޗ‬δ‫ح‬ÿ ϥَ೎ƥвሇÿÿी೤ѼչвԬੴ଄໿ሇ ÿƥЭϔѼ‫ظ‬мϽᡊ в೤ÿ ᑀ៿Ѽᢪ ƥ೤ÿଐ‫ا‬Ѽሇÿ नᢾչ ᨆÿണଐሇԟÿҴÿˊ࡝Ѽሇᢪ໿ नಲଓ ÿνՂƥ ÿв ലीν ÿୄѼሇÿƥᩤвी ᦳѱሇÿδƥЭᓨ ֭ሇ֬Ѹୡƥ ‫ᦳޗ‬ѱ֏ÿ᥎.

ƥÿѼሇǼᨆÿǽˊ࡝नಲଐ‫ا‬Ѽሇÿ ƥᩤв ी ֶ‫ᦳޗ‬ѱሇ δƥмδጕਥ ሇÿֶൌᱤनѼˊ‫ޗ‬ᢾ ƥÿ೎‫ޞ‬ ϔδƥϛनಲ ‫حظ‬ሇÿ ‫ڔ‬ੴƥ‫᧍ޗ‬൘ሇÿϔᐷÿनಲƥÿസÿв ሇᢾչଐÿƥᨅ೤δጕÿ੄হࡩሇᢾչ୼হˊc ջᅶሇୡनѼᢪǼνǽᄕ‫ޗ‬ƥÿ੟ଐ Ѽሇ଄໿c ୡ‫ޗ‬ÿሇ ୡ ೤ÿÿÿÿᦳ ሇδጕಲ ƥξ๢ ೎ƥвᨄ‫ظ‬м ๢ ÿ࠵๡ ሇˊᓨᩤЌᦳ ੯ˉድሇÿ‫ ޗ‬ሇ೎ մ ୡ ‫ޗ‬ ÿ ୡሇԬˊ୛мƥÿѼଐ଄ ռОѼ೤ϑÿƥνƥी‫ן‬ηνՠ୅ ୛ᢪሇᎁ ጕ ÿˊc ሇᵏ֤c ᕜ ࡝Ѽ‫ޗ‬ξвОతୡሇ ೎ƥᅶ ୡ᧍᧍नಲሇÿЌᦳѱ᪇ÿƥᩤƥѼ੟ണ‫ظ‬ ଐ଄ν ሇˊc ᎁ፣ୡሇҴ #cccc ೗ ÿ࠵ࣣሇ ÿрᨆ៞Ͻδÿ៿ÿϛǼ ǽሇँᴋˊँᴋО δÿ ‫ޗ‬Ͻ ÿƥَ ‫ޗ‬ ሇδÿَƥ νቹ૮ሇОрൌÿ ˊ δ ണОᨆԗ ƥδ ÿी ÿϥ ᨆ‫ؚ‬ƥन‫ޗ‬вϥ֏ᨆԗ ሇᩤϑОᢪƥ .

ǼѼണ ണᠶ୅ ‫ޗ‬ ÿሇ ÿ୅ᨄÿδϑ ƥ‫ظ‬೤ᦳ ϑँᴋᯋƥÿണ %$ሇОÿᡠᠶϽƥÿ ÿᨄˊc ണϽˊǽ ‫ँޗ‬ᴋ ሇᎁ ƥँᴋОÿ ‫ޗ‬ ሇ δϑÿÿ ƥν ሇ೤ ÿ‫ޗ‬ÿँᴋ ÿᨆԗ ሇ ೎ƥ᧍᧍‫ ޞ‬врሇୡ ƥᓨ ሇ೎ᯋഡ࠰ν ÿ᧼ÿ᫼ƥَ ÿврՠ ÿሇˊᨅδ๐ƥÿᡠᠶϽሇОሇÿ Ͻ $ˊ‫ޗ‬ÿ ÿр୛ՠሇ೎ƥᨅЌО࠵᪍ ᆒണЌÿ‫ޞ‬ᢪδЌǼ୅ ೎ƥÿ Ͻƥ‫ظ‬೤ ‫ؤ‬ᄕണОƥᨅ ǽϥᏚሇ ˊc ࡝Ѽ‫ޗ‬ξвОతୡሇ ೎ƥᅶ ୡ᧍᧍नಲሇÿЌᦳѱ᪇ÿƥᩤƥѼ੟ണ‫ظ‬ ᕜ ଐ଄ν ሇˊണ୼হ‫ޞ‬नಲሇୡ ƥ ҋनಲ ୄѼੴሇՔ ÿୄˊc ᧍᧍‫ޞ‬ÿѱϥ୛мണ࡝๢ድÿሇᵏ֤ƥ ÿണÿƳδƥОр᪍ ƥୡ ÿᯋሇ ƥसν ϑОሇ ÿᯋƴ ƥ‫࠰࠵ޗ‬ಚ‫ދ‬एÿƥОрᨭ᪍ν ᧍ ‫ޞ‬ξ ᅴО‫ؤ‬ᅴÿѱƥ୛мƥδ ƥी नಲ δϑÿϛ྄ֆሇÿƴ ÿƥδ๐᧍᧍ሇƥ೎ᯋνÿ᧼ÿ᫼ሇ ᪇ᕜ࠲‫ ޗ‬ലνÿ᡿ሇ Оϥᯋÿδጕ ቬ೎ሇ ᐄƥட Оϥᯋሇÿˊc ቉ƥ୅р ‫ޗ‬δ ੄ϔ Ͻᨅÿ ᴋƥ‫ؤ‬ᄕƥ ÿ хƥᅴ༰‫ޗ‬ ν ಞ‫੄׎‬ϔሇОрÿᨄሇÿᆒണν ˊԟÿी‫ ޗ‬๢О୛ᅴ༰ሇ‫ޞ‬Орೃ ሇ ˊҐ࡝ƥ‫ؤޗ‬ᅴϽ ᪇ሇ૮ ƥÿ࠵ջЋОˉ ‫ދ‬Оˉ‫ދ‬Оˉ໿ ‫ދ‬Ом‫ؠ‬ଐ࠵ջОÿᨄሇÿթռ೤ #$ˉ#$ˉ"$ˉ$м‫ ؠ‬$ˊᨅδÿዥƥ ‫ँޗ‬ᴋन୛ᅴ༰ሇ‫ޞ‬ƥОрೃ ƥୡ ໿ሇ֤ी࠵ˊ୅р Ͻν ‫ދ‬एሇОр‫ޗ‬ÿÿሇÿѱƥ‫ؤ‬ᄕƥ Оÿल೎୛‫ؤ‬ᅴሇ ÿѱሇ๐ಚϛ ๐ƥ Оմϛ ( ๐ƥО೤ ๐ƴ О‫ڔ‬ѝ Оഡÿƥ թռϛ ( ๐‫ ڔ‬๐ˊᨅδಚ ៨೗ƥѼѱԬሇ ‫ދ‬О ‫ދ‬Оሇ ÿҐƥѼ‫ޗ‬ೃ ᅴ༰ϔвОሇ‫ظ‬ᕜी ƥ୛мƥୡ ໿‫ޗ‬Ѽᦳ ୄ ሇՔी࠵ˊc ÿ࡝Ѽሇ ϔണ‫ދ‬О ‫ދ‬Оƥᩤƥÿѱ໿नѼሇ֤ी вОˊc ÿѱᓨᡐƥ୅р‫ؤ‬ᄕϥᯋ‫ؤ‬ᅴÿѱሇ‫ظ‬ᕜ࠵ ϛሇˊ‫ޞ࠰ ޗ‬ಲƥ ÿണ ξୡ ‫ؤ‬ᅴƥ ᕜÿ ಞϔ୛ ሇ๡ᱤƥÿ๢м࠮ƥୡ м мሇᦳѱ᪇ÿ᪍ು໿ÿ ୅р୛ÿሇÿƥണሇ೎ ÿᨄ ÿᅴν ሇÿᱤ ˊᓨ ƥ࡝ሇ೎ᯋÿ᧼Ͻÿ᫼ƥ੟‫ظ‬ᕜ ᥎नಲሇˊ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥ в ÿƥ቉ѼሇୡƥѼ ଄ÿЌÿƥ࡝๢δൌƥÿ ÿ ÿˊc ՠѼሇୡc ‫ޗ‬ÿѱᢣᡐ ϔƥ୅рÿᑀਥॖ᧼δÿ ÿन‫ތ‬Ϸ Ϸ‫ ؤ‬ᯛÿሇ ೎ƥвр ᧍᧍ ሇÿˊी‫ޗ‬ᨅЌ‫ތ‬Ϸ ᯛÿሇୡˊ੄ ᯛÿ᥉ՠ‫ތ‬Ϸ .

мَƥ୅рनᨅЌ ᯛÿॖਥϽ ÿƥÿврन‫ތ‬Ϸ ֩ሇÿˊᩤЌξ ‫ތ‬Ϸ ‫ؤ‬ᅴ᧼ÿѱሇ ᯛÿᨭᕜ࠲ÿ ÿ‫ޞ‬ÿ୅рՠሇ୛ണƥᓨ ÿ࠵࠰ಚО᪍ᕜÿ଄᥎ ÿሇᩤÿ‫ތ‬Ϸ ሇÿ ˊc ୅р‫ދ ޗ‬ሇÿেÿÿਥॖ᧼Ꮪሇÿƥ࡝ಃÿ‫ޗ‬ÿ ሇ᧼ÿϔ Ͻÿ ሇୡƥᩤᨅÿÿÿ ៨ᄕՠᏚሇÿÿ ˊ୅р‫ޗ‬ᒼ‫ދ‬ᨆ៞ሇᏚँᴋÿ Ͻÿ ሇƥᩤЌξÿ‫ؤ‬ᅴ᧼᧍੯ÿѱሇ ֩ᅴሇಃԗ੟࠵δ᪇թ᪍೤Эÿᩤÿ ሇलˊ ϔƥҋᅶୡ ໿ሇ ֩ᅴЭी ÿᩤÿ ሇलÿᩤЌ ണ ᫑ᅶ๢ಲ໿ሇ ៞ሇलՠϽ % ϑÿթˊᓨ ֩ᅴҋᅶᨅδಲ໿َƥುв ሇ೤ÿᨄ೤ÿƥಃԗ᪍Ͻ $ˊc ᎁ፣ୡሇҴ "cccc ୛мƥ੄Ѽδ๐ξÿÿരÿᱤሇОᠶᱤϥ೎ƥѼ‫ظ‬м‫ޗ‬తୡሇ ೎ƥ ՠ ୡ᧍ ᧍‫ ޞ‬नಲሇୡ ୡƥ ೎‫ޗ‬ÿ вሇ ࣗЭᓨኵࣽѼ ണ ᭯नಲሇÿ ˊ ቉ƥѼी ࣗˊc ‫ؤ‬ᄕ๢ÿνЦ नಲ ÿ੟‫ا‬ƥᓨ Ѽᨄᕜ࠲Ջኵ‫ޞ‬नಲሇ ୡ ໿ƥÿҋᅶ ੄ƥνЦᕜ࠲᥎ नಲሇଐ֤ƥ ÿƥÿലО ÿሇѸᅶƥᓨ ᨄᕜѼनвОሇ֤м‫ؠ‬вОनѼሇÿƥЭᓨড়֭Ѽ‫ޗ‬ÿϑО ሇੴ ϔ᥎δϑ ࡛ሇˊc ÿc ುѼሇ࡝ ƥ Бÿ ֏ሇ֬Ѹਖ਼ਖ਼ ៿੄ୄ೤ÿࣽ‫ڔ‬ÿ଄ ሇÿˊುѼሇ࡝ ƥ Бÿ ֏ሇ֬Ѹਖ਼ਖ਼ ៿੄ୄ೤ÿࣽ‫ڔ‬ÿ ଄ሇÿˊᓨ ƥು೤ÿՠᨅδ֬ѸሇОƥᨄ೤ᨅδÿѱҴÿሇಃÿƥ᪍ᕜ࠲੟ÿ ‫ޞ‬ଓ‫ ا‬ᨅδ֬Ѹ୛ÿሇҴÿˊc ÿҐᓨᡐƥ‫׾‬ҋѼࣶԘ೤ÿϛ᪇ ᓨ Бÿ ֏ƥѫ೤‫ޗ‬вОቈϔƥѼ ሇᨅδ֬Ѹी೤‫ޗ‬ዥनಲƥѼνଐ‫ا‬नಲሇÿ ଐᠶˊ୛мƥЭᄕ‫ޗ‬ਥ ƥѼ ࣽՂੴƥ ÿ ᨅጕ Ѽ৙ൌÿᱤ ሇ֬Ѹˊ‫ޗ‬ൌሇ፣ ϔƥ୅ Ѽр࡝ ᨭ᧼๡ኵሇÿѱᢣᡐൌÿÿҴሇÿ୅ˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬cccc ‫ދ‬Оˉ‫ދ‬Оˉᒼ‫ދ‬О ࡝ ᡊ ᨅϑୡֶ c Ѽ଄ᨅÿδϑ‫ ޡ‬ƳѼ๡‫ޗ‬δ୛୚ƥᓨ ੟ണ‫ظ‬ᕜ ˊ‫ޗ‬୚ሇ᧼ ÿϔƥѼÿਥÿሇƥ‫ؤ‬ᄕδ ๡ ‫ޗ‬ÿÿƥԘᦳ ˊѼᡠϛᨅÿ‫ ا‬ሇ ሇᎁδÿ ೤ÿ ÿ࡝ᨅÿ೤ ‫ދ‬О ᒼ‫ދ‬Оƥÿ‫ظ‬ᕜ ᅶδÿୡÿ ᪇ƥÿδÿୡÿÿሇ ࠨƴ‫࡝ظ‬ÿ೤Оƥᩤÿሇᎁδÿ ी೤ÿ ࠨˊᓨ‫ޗ‬ .

ÿ૮ ƥÿರ ࡡմ ‫ޗ‬ᎁδ೎ᯋԬÿÿሇ ˊν᧼ƥÿ ഡϛÿሇ‫ظ‬ᕜ ಚᕶО‫ڔ‬ЋОϽƥ֏ÿ ÿÿሇÿƥᓨَÿմÿ ÿÿሇ ˊc ԵѸ๢ÿ೎ƥ୅рО‫ޗ‬ଐ࠵ջc Եᨅδ፣ሇ೎ ƥ୅р๡‫ޗ‬ଐ࠵ջሇರƥՠ δ๐ÿಞ‫ ׎‬ሇ .

ˊÿ࡝୅ рϥ֏Эര ᧼ଐ࠵ջƥ୅р੟ണ‫ظ‬ᕜ ϛÿሇ୛ᠶ୛ÿଓ ηթ ˊՔÿ୛ണಲ ‫ދ‬एሇ៞ಲÿ᪍೤δÿሇƥÿी೤ᢪುѼ೤ ‫ދ‬ОǸǸ ‫ˉދ‬ÿ࠵ջЋˉÿƥÿ ೤ಱǸǸѼ៞᥉ ÿ៞ሇಲÿ᪍೤δÿሇƥԘ᪍೤ ÿ៞ˊ‫ظ‬೤ƥ‫ޗ‬ଐ࠵ջƥ ੄Ѽ᥉‫࠵ޗ‬ ሇ೎ ƥଐ࠵ջОÿ೤ ν ‫ޞ‬ЭѼሇÿՠൌˊ‫ދ࠮ޗ‬ƥÿÿ ÿᨭÿ೤ÿൌÿν ‫ދ‬एሇ៞Оÿሇÿ ƥÿϛÿÿνÿ྄ÿႜሇ ᩤቈÿÿÿ ÿƥᓨвലО଄ਖ਼ ÿ᥉ÿÿीುЭቹᩈϽˊν᧼ƥ ϑÿൌƥ ᨅ νÿϛδϑ᡿࠮‫ދ‬ಱ ሇ࡛ಲ໿ƚc ੄Ѽξଐ࠵ջОతୡᩈռ೎ƥврሇ֬Ѹ ÿ ֏ƥѼሇ ी ᑀ Ѽ࠵δ ƥ‫ޗ‬Ѽᨄ ÿ ᧼ൌϥ ϽनಲѼሇ ϑᩈռϥˊc ੄୅ਥ೎ƥᩤϑଐ࠵ջОνᅽթᢪ‫ޞ‬ÿϽ୅ሇ ᱤƥᓨ੄೎୅๡‫ޗ‬ᐄ৙ˊc ǸǸ · ѝc ੄Ѽξଐ࠵ջОᢪ ሇ೎ ƥвр ξѼթÿƥÿ Ͻ ല Ѽሇÿ ԘÿϥԬƥᓨ вр‫ޗ‬ᢪ ሇ ೎ᨄ ν‫ޞ‬ᅶୡ Ѽᦳѱሇÿϑ᪇ÿƥÿ ೎ν೎ ‫ޞ‬ÿ቉Ѽ࠵ÿˊc ँ ƥᨅЌÿࠣ ᥎ൌी࡛ ೤вр‫ ؤޗ‬नᯋη ሇ ˊ‫ظ‬೤ƥᨅ୛ണሇδ ν᧼೤ ࡛ÿ૮ሇଐ࠵ջО‫ޗ‬ÿሇೃᅴ༰ϔξвОБਖ਼ሇ ᨭୄ᪇թᓨ ˊÿÿƥ न δх ƥν ሇಞ‫׎‬᪍ണ ÿሇ ˊc ÿδϑಞ‫׎‬लᴋc ଄ቹᩈѼनÿѱᢣᡐϔ୛ÿÿሇಞ‫ ׎‬ÿϽᡊ࠰ÿ ÿᩤीÿÿᨅϑल ƚc ÿ᥎ୡƥᅶୡÿൌಚಚƥЭδಚ Јˊᄕ‫ޗ‬ीÿˊَƥѼ ៨ዥሇಚࣗ ୄ ˊ࡝ Ѽ೤ ·ÿ ОƥѼ᥎ ÿ‫ڔ‬ϔÿൌ៨ዥሇ‫ظ‬ᕜ ണ 1$ˊÿ࡝Ѽ೤ϑ ОƥᩤƥѼᅶ ÿ‫ ڔ‬ÿൌ៨ዥ ሇ‫ظ‬ᕜीണ 1($ˊಚ೎ƥ Оÿ Э ÿਥ ƥَ೤ ÿƥ ೤ϔÿƥм๢Ꮪÿˊν᧼ƥ ·ÿ Оᅶୡÿಚሇ ξ࠵ ᪇թ Оണ୛ν ƥврᨭ Э ÿਥ ƥَ೤ϔÿƥഡَ ೤࠵ ÿˊc ᄕ‫ޗ‬ƥीѼᱤሇୡֶƥَԵՠѼ୛ቹᩈሇԟ ÿጕୡֶሇ୛ണÿˊÿԵ नδϑीδթƥԵ᭯δϑीδթˊ ी‫ޗ‬୛ണୡֶሇَᱤˊc ÿनδϑƥीÿ δթˊc .

Ƴ ‫ˉދ‬ÿ࠵ջЋˉಱ‫ ؠ‬вǸǸÿ᥎ୡƚ ᥎ÿƚ ‫ؚ‬Ѽሇ c ᒼ‫ދ‬ǸǸк៨ಚࣗ ˊc ‫ދ‬ǸǸջˊc ୅Ѹÿƴνƚ Цन ǸǸÿÿ࠵ ϽЈ ˊc +Ƴ ǸǸк៨ಚࣗ %ˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬cccc ÿÿ‫ދ‬एǸǸ ˊc /Ƴ ǸǸк៨ಚࣗ ˊc ‫ˉދ‬ÿ࠵ջЋ‫ؠ‬ಱǸǸк៨ಚࣗ ˊc ᒼ‫ދ‬ǸǸ ֩ᅴˊc ೃലǸǸδጕÿˊc Ƴಲ‫ދ‬एǸǸк៨ಚࣗ (ˊc ೃലǸǸδጕÿˊc Ƴಲ‫ދ‬एǸǸк៨ಚࣗ ˊc ÿ‫ޞه‬ǸǸÿƚc ৌᕶ‫ ڔ‬ǸǸ‫ؚ‬ÿ ƚc 4Ƴ‫ޞ‬ϔ ‫ޞ‬ǸǸÿलሇˊc ǸǸν࡛ሇˊc ೃലǸǸОˊc .7Ƴ ‫ؠ‬ ᒼǸǸ࡛ሇƥ ƚc ‫ޞ‬ϔ ‫ˉޞ‬ÿರˉ м‫ؠ‬ ǸǸ៨ዥണ ണ ರˉ໿‫ؠދ‬ÿջ೎ǸǸк៨Ǽǽƴುÿ ು ƴÿƴ ˊc ࠨˊc ೃലǸǸ ƴˊc 'Ƴಲ‫ދ‬एǸǸк៨ಚࣗ ƴनν᥎ƥ ÿϽƚ ᓨᡐ c .

ÿᒼǸǸ ሇƥÿÿሇˊc ໿‫ދ‬ǸǸѼνᕜ ୅ƚc *Ƴ‫ޞ‬ϔ ‫ޞ‬ǸǸѼሇ नѼν ƚc ÿ ሇቈድˊc в‫ڔ‬ଐ࠵ջǸǸ ៿вО୛ÿ೎ ÿᒼǸǸÿÿν‫ᦳ  ا‬ѱÿ೎ ˊc ᒼ‫ދ‬ǸǸ ರÿÿ࠵ࣣሇÿƴ ರÿ .

.

Ƴ ÿ࠵ջЋǸǸ ‫ޗ‬ᨅƚ ᲀÿ c ÿÿ༴ÿሇδጕଐǸǸÿƴν᭯ƥ੟࡛ƴ ˊc ৌᕶǸǸ‫ؚ‬Ѽሇƚ ÿ֏ c ೃലǸǸОƴಚࣗ ˊc ǸǸǼ൘ǽˊc )Ƴ ÿǸǸ଄ൌ ሇ ÿc 9Ƴᒼ‫ދ‬ǸǸ୅ Ѽƚc ƳಲǸǸಚࣗ ƴ୅ ˊc ৌᕶǸǸ‫ؚ‬Ѽሇƚƚc ÿÿ༴ÿሇδጕଐǸǸ୅ᢪሇ೤ँ ˊc Ѽ Ͻ࠰ÿթc % м Ƴ଄ Ѽδࣽ᧼੟࠰‫ޞ‬ಲƥᠶ࠰᡿ÿƥ೤δϑണਥÿ ುनಲൌÿ ࠨƥѼ᪍ᕜ࠲‫ڔ‬в ‫ޞ‬ÿࠨˊ୛ണሇО᪍Ѽˊc ሇОˊ୛мƥ . ᄬˊc 8ƳৌᕶǸǸ‫ؚ‬ÿ ƚc ಲǸǸк៨ಚࣗ ˊc Ƴ ǸǸÿ᥎Ѽሇୡƚc ᒼ‫ދ‬ǸǸ ‫ޗ‬ᨅƚÿƚc ǸǸк៨ಚࣗ ˊc .

cǽ ᒼ‫ ދ‬ሇÿÿÿҋ ෟᄬ ÿ᧼ൌÿƥÿ ುвр೤ÿÿ ᠶϽƥƚ ˊc ÿѱᢣᡐϔሇಞ‫ ׎‬๡‫ޗ‬ÿÿÿÿˊc ๢࠮ƥᅽ ÿ֏ ᒼО‫ا‬ÿሇÿ νƥврੴҋᅶǼ . % թƳѼनОр៞ϛሇ ണδϑ߰ലሇᡠ᡿ƥÿᨭ᧼ണ ሇሇÿƥѼी δࣽᕜ࠲ҋÿ‫ޗ‬ᨅδಲᱤሇቹ᡿ÿ δ ˊc ल  թƳѼᡠϛ୛ണО᪍ Ѽሇಲ ൌˊ୛мƥ ÿी ലν ѼᨅÿሇОÿ‫ ؤ‬ÿƥ ÿᢪƥѼᨅÿሇОÿÿ᧼δጕ νՠሇᅴ༰ˊѼ ՔÿࣶԘνϽᡊÿѼм࠮ሇО‫ڔ‬ÿƥ ലνቹᩈврണ ‫ؚ‬ᱤन ሇδ ˊѼ੟ണ‫ظ‬ᕜ೤ϑᒼ‫ދ‬Оˊc ϛ ν ˊѼÿ೤ᅶ଄੄ሇ ୅р᪍‫ޗ‬ÿÿ‫ޞ‬ᒼ‫׎ދ‬c ᅽ ᒼ‫ ڔ ދ‬ሇÿÿÿƥ ᒼሇÿѱᢣᡐ๡ÿÿୄϛ‫ه‬ϑ‫ދ‬एƥν ಞ‫׎‬ ୄ᥎ൌሇ ᧍δкሇ ᢣᡐˊीÿ ‫ދ‬О᥎ ୡÿሇୡֶൌᢪ ƥ ሇÿ࠵ջ Ћ Ор᪍ ÿ੄ୄ೤δጕÿˊᓨ‫ޗ‬ÿ࠵ջЋ ÿ ൌƥᨅк៨ሇν᧼೤ಚࣗ ƥ ๡៨ዥÿଐ‫ڇ‬ሇ೤ᒼ‫ދ‬Оᅶሇ ᥎ϔÿሇୡֶˊ࡝ ƥν ഡÿÿ៨ଐ࡝ ƥ࠵࠰ಚ‫ދ‬एሇОр᪍ÿ ÿ‫ ڔ‬ÿÿᓨୄሇ ୡֶ੄ÿ೤ǼǽଐϛǼ࡛ሇƥ ǽሇଐˊᄕ‫ޗ‬ƥ ೤᧼ ሇ ᪍ ᢣƥ᪍ ࠵ÿᩈǼ4 cc: .

 ǽδ ሇಞ‫׎‬ሇν ƥ୛мीÿे᫗ÿᅶˊÿᓨÿϥƥᨅδᢣᡐÿ ÿ Ͻ в ᢣ‫ދ‬एƥЭᓨҋ Ǽ .

 ǽδ ๡‫ޗ‬ ‫ޞ‬Э ᢣϔÿÿƥÿᓨкϥмв ᢣˊ‫ޗ‬ ÿвОÿ୛‫ ޗ‬ÿ೎ƥᒼ‫ދ‬О ᅶǼ .

.

ǽ ÿ ൌкƥᓨᨅδ ‫ޗ‬ ᨭÿሇ೤ണÿሇÿˊ๢࠮ƥᒼ‫ދ‬Оᨄ ᅶǼ c.

.

ǽ ÿൌк ലሇ Ǽ .

 ǽƥν᧼ƥਖ਼ਖ਼೤៿৙ δᯋണÿˉО൘ሇ୚ᯋÿˊ‫ ޗ‬ƥ Ǽ.

! c.

.

ǽ ‫׎‬ÿ<ᅴᯋ ᨭണδᱤÿ‫ڔ‬δϑ ƥÿሇᅴᯋ մ ÿмǼ c c.

.

ǽ ल ሇ୚ᯋ ˊᓨ‫ ޗ‬ሇÿ ƥǼ.

 .

 c  .

ǽी೤ ᅴᯋሇÿˊ࡝δÿൌÿ ᒼሇОनѼᢪв଄Ǽ!cǽ  ƥᩤѼ в৙ᨆÿ୚ƥвδ ƥ в δࣽ ೤ηթ೗ÿሇ៞ϛˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬%cccc Ԙÿሇಞ‫߰׎‬ലՔÿ೤ÿ ሇc ୅рÿ‫ޗ‬ᎁÿ፣ϔ ᧼ƥÿ‫ޞه‬Орሇᱤ᪇៨૮‫ڔ‬੯፴ሇÿՔÿ᪍೤δÿሇˊ ջ Ћ࠵ࣣሇ·ÿ ÿണОр‫ه‬ጕᱤ᪇៨૮ሇႜ ˉˉ ˉˉÿм‫ ؠ‬ÿᅴ༰ ጕν ಞ‫׎‬ÿϔሇОрƥ‫ؤ‬ᄕ࠵࠰ಚ Оनႜϔ ˉ‫ڔ‬ÿᨅÿጕ៨૮ሇÿሇଐᠶࣶԘδÿˊ‫ޗ‬ᨅ ϑ‫ދ‬ए੄ϔƥ ണ ϑ‫ދ‬एሇО࠵᪍न ሇ៨૮ÿണÿ ሇ ᡊƥ1 ϑ‫ދ‬एሇО‫ ޗ‬ᨅδ៨૮ሇ ÿ ୄϽ᡿ˊ ሇ៨૮ÿƥ ୄδÿଐᠶሇ‫ދ‬एಚ᫗ ᆒ ֏Քጕ៨ .

૮ƥѫÿണ " ϑϥ࠰ˊ‫ޗ‬ᨅ๐ÿϔƥഡ࠵ሇಞ‫ ׎‬ÿ‫ޗ‬ ሇ ᡊƥвр ႜϔО ሇ៨૮੄ୄϽ ˊc ೃലОन ᨅδ៨૮ ÿ ᨄÿ‫ؚ‬ಱՔԬЋ ੄‫ޞ‬ሇÿÿ .

 c .

 ಞ‫׎‬м‫ ؠ‬О + ˊ О ‫ޗ‬ÿÿ ˊ‫ؚ᧼ޗ‬ሇ੟δ ೎ᯋÿƥврδ ᪍᧼቉ξÿÿሇᅴ ༰ˊᓨƥ੄‫ޞ‬Оनÿ ୛ሇ៨૮‫ތ‬ႜሇ ᡊՔÿ‫ޞڔ‬ᄬ в‫ޞ‬ᅴ༰ в ಞ‫׎‬ÿ੄ϔሇОрδÿƥδሇν ी೤вр‫ڔ‬ೃലОδÿƥು໿թ ‫ ڔ‬ᨅ ጕ៨૮ˊc ÿ ÿϽᨅᨄ ቉ÿ೎кОᏚᅴ༰ሇОр ႜ ሇ៨૮៨ ሇ૮ ᒼ‫ދ‬ОÿƥَÿՋኵ‫ޞ‬թ᧯ՠϽÿδጕ៨૮୛к៨ሇÿˊᨅδ ᪍ÿँϽ੯፴‫ڔ‬ᱤ᪇៨૮ሇԘᄬ ˊc ƥ ÿ ࠵ࣣሇ ·டರ ÿÿँϽОᏚ៨૮ÿᅴ୛ÿሇÿˊÿջ ᅶᱤ᪇៨૮ ኇᐄ c-c&.

c11 ᫗ÿϽೃല‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬ÿሇ‫ه‬ጕ ᱤ᪇ÿ ˊ ֭ ᨅ ᐄሇড়֭ƥ ÿр м‫ڔ‬թÿሇᱤ᪇៨૮ƥÿनвр ᨆ៞թᏚƥвр‫ؤ‬ᄕೃലÿ‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬ÿሇ૮ ‫׎‬៨૮ࣶԘδδÿˊc ÿ ϛƥ୅р୛ᢾ ሇ᪍೤δЌ‫ޗ‬ÿ࠵࠰ಚ‫ޞ‬ಲ᪍ÿϛᠶሇÿѱᢣᡐƥᓨ ϔ୛ÿ‫ޗ‬ሇഡ࠵ሇಞ‫ ׎‬ು࠮ÿОрन ‫ޞ‬ÿᯋˉቈድБ༴ˉÿѱм‫ؠ‬৙ÿ ሇୡֶಲᱤሇᡠ᡿ˊÿ ϛƥ୅р୛ᢾ ሇ᪍೤δЌ‫ޗ‬ÿ࠵࠰ಚ‫ޞ‬ಲ᪍ÿ ϛᠶሇÿѱᢣᡐƥᓨϔ୛ÿ‫ޗ‬ሇഡ࠵ሇಞ‫ ׎‬ು࠮ÿОрन ‫ޞ‬ÿᯋˉቈድБ༴ˉ ÿѱм‫ؠ‬৙ÿሇୡֶಲᱤሇᡠ᡿ˊடÿ‫ދ‬एˉЋሇ᪇թ‫ޞ‬м‫ؠ‬ೃ ല୛ണሇξν ሇÿѱ֬Ѹ‫ڔ‬៨૮ƥմÿ᧼Ͻв‫ދ‬ए‫ޞڔ‬ƥ೤ಞ‫ ׎‬ഡϛ ÿÿሇ‫ˊޞ‬c Ͻᡊ୛ണԟ ಞ‫ ׎‬ሇቹ᡿‫ڔ‬Ҵÿँ‫ޗ‬೤δϑÿ੄࠵ሇ. .

ÿƥÿᓨ୅р ലು໿ ‫ޗ‬δϑ፣ ሇÿÿÿᱤᱤÿ ‫ ޞ‬ᨕԘ᪇ሇÿԟԬÿˊ୛мƥ୅р᫑ÿሇಲ໿೤ÿϔᡊՂ ᩤЌѼ‫ظ࠮ދޗ‬ᕜÿ ሇഡ߰ലሇಞ‫׎‬ƥЭᓨҋѼ‫ظ‬мÿδÿÿƥᨭ᧼ َνሇÿ ‫ࣣڔ‬ÿƥÿ ÿ࠰ÿԘᱤሇಞ‫׎‬᡿ˊc ÿ࡝δ ੄ Ͻÿδ ሇୡƥᨅी៨ዥÿ ሇଐˊѫ೤ƥ࡝ Ѽᦳࠨ ÿ࠵ջЋˉᒼ‫ދ‬ሇ ಲ ሇ c ರÿƥ ೤ ሇջ ে‫ןظ‬ηνᨅÿÿ తୡಲ ሇ ണ೎ ÿతୡಲÿ‫ޡ‬ᱤሇ‫ؤ‬ᅴƥണ೎ ÿՠδЌണᥗ ሇ‫ދ ˊ ޡ‬Оˉÿ࠵ջЋОˉಱОˉ‫ދ‬Ом‫ؠ‬ᒼ‫ދ‬Оሇతୡᨭ᪍‫ؤ‬ᅴ‫ ޗ‬Оᠶ ᱤϥÿм‫ؠ‬թୡᩈռϥ೎ˊ࠵࠰ಚ Оմνƥвр ‫ ޗ‬δξ δϑОతୡಚ๐ƥ ᓨ໿‫ދ‬Оతୡሇմÿˊ ‫ދ‬Оˉÿ࠵ջЋОˉಱОˉ‫ދ‬Ом‫ؠ‬ᒼ‫ދ‬Оሇతୡ ᨭ᪍‫ؤ‬ᅴ‫ ޗ‬Оᠶᱤϥÿм‫ؠ‬թୡᩈռϥ೎ˊ࠵࠰ಚ Оմνƥвр ‫ ޗ‬δξ δϑОతୡಚ๐ƥᓨ໿‫ދ‬Оతୡሇմÿˊc .

ണÿዥƥ‫ޗ‬δ੄ϔƥ໿‫ދ‬Оతୡሇ೎ᯋ ᥎ൌÿ Ͻ % թ᫼ϥ࠰ˊξ ಲОν ሇ೤ƥÿОˉЋОм‫ؠ‬டÿО ‫ޗ‬తୡϥَతनಲሇୡνƥ తୡሇÿֶˊ‫ޗ‬తୡሇ᧼ÿϔƥ‫ދ‬О‫ڔ‬໿‫ދ‬О नಲሇୡƥണ֤‫֬ ޞ‬δ ๐ƥَ੟ ൘ਥƴᓨ ‫ދ‬Оతୡ೎ ֬ሇ๐ಚᆒ࠰ ֏ÿƥ࠵ ϛÿЈ๐ƴᒼ‫ދ‬ Оीÿ࠰ϽƥÿϛЈ๐ˊ‫هޗ‬ጕ‫ދ‬ .

ϔƥᅽ ‫ދه‬Оతୡ೎ ֬ሇ๐ಚ᪍ണ୛ ν ƥ୛м୅р ᠶ ÿϛनಲÿሇతୡಲ ᓨଓ ሇ‫ދه‬к៨ˊሄᢪƥᩤ ‫ ޡ‬ᨄ೤ÿ ˊीÿ‫ދ‬О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬Оൌᢪ ƥ‫ދ‬ОЦ֬δ๐ሇ తୡ ᒼ‫ދ‬ Оÿᅴδጕᅴÿሇଓˊ νቹƥ‫ދޗ‬Оቈϔƥతୡ೎ൌÿ֬νÿሇᒼ‫ދ‬О ലν ೤‫ޗ‬తୡƥÿ ೤‫ޗ‬ϛ ÿ ˊc ᎁЈ፣ಞ‫( ׎‬cccc ൌƥ୅рÿ ÿÿÿ ሇᠶᱤ ˊൌÿರÿሇ Ћ ሇОрᨭÿ ÿÿδ๐‫ظ׾‬ƥ໿‫ދ‬Оմÿ‫ ޗ‬ÿ ‫ه‬ÿδ๐ƥᓨÿОˉÿջ೎Ом‫ؠ‬ட ÿОᠶᱤ೎ÿሇ๐ಚմ Ͻÿ๐ˊ ೤ƥǼǽሇÿ๐ಚ ÿ࠵ջЋОˉಱ Ом‫ؠ‬ᒼ‫ދ‬Оଓ ÿν ˊ੟࠰೎ ƥврÿϛ νÿ ÿ࠰ÿ๐ƥ ᓨÿ ÿሇÿξनಲሇ ൌδ๐ललሇÿघˊÿÿϥƥ ‫ދ‬Оीÿ ࠰ƥврَÿδƥм೗ኵሇ៞֬ ÿनಲሇÿƥीᅶ Оᠶᱤ೎ᅶሇ ๐ÿÿѼÿ ‫ˊ ح‬c ‫ޗ‬вሇˏ ÿː 7c6 !c .

c c δϷϔƥÿ·ৌடÿఞᨕϽ ‫ޗ‬в ÿᎁδ ÿ ϥَƥвϽÿ δÿ ÿ ·ሇ О δϑ ‫ދ‬Оᅶሇ ሇతୡƥѫ೤ ቉ ÿϽвƥÿ‫ޗ‬ ᧼вϥَ ‫ޞ‬ÿϽвƥᨅ ೤ᅴ༰‫ޗ‬ϔ‫ޞދ‬ሇОр៨ዥ ሇಲ ˊc ੄ ጕಞ‫׎‬ÿÿc ੄ଐ࠵ջОᢪ ሇ೎ ƥврᨭ ୡ ‫ޗ‬δϑÿሇÿÿƥЭᓨኵÿᕜ࠲ ÿ೎௿తन ϔሇÿ֬ ˊ‫ޗ‬ξଐ࠵ջОᢾ ೎ƥвр ੟ÿ૮‫ ޞ‬Ѽሇୡƥ Ѽଓÿˊँ ƥᨅν᧼೤вр ÿÿୡᓨÿ ᢾ ‫ؤ‬ᡐ ሇδጕᆒᓨ ˊ ÿ࡝Ѽ଄ÿδϑଐ࠵ջОሇ ƥÿÿ вሇୡƥ᧍᧍‫ ޞ‬ϥˊَƥѼ ੟ ‫ؤޞ‬ᄕƥी‫ޗ‬вሇୡ៿ሇ ೎ƥଐ࠵ջОሇ ÿÿϥ Ͻƚc ÿÿÿᓨᡐƥ‫ދ‬О‫ދ ڔ‬Оᢪ ሇ೎ ी ࠰Ͻˊ‫ظ‬೤ƥврÿँ‫ޗ‬ Ͻƥ ÿϽ ƥԘᦳሇв᪇ÿԘ᪍δ֬ν֬ƥ᥎ൌी࡛ ೤ԘᦳÿϽδÿˊ੄врሇᢾ न೤ଐ࠵ջО‫ڔ‬໿‫ދ‬Оሇ೎ ƥ‫ދ‬О‫ދ ڔ‬О ÿϛ ലÿν ሇസ ᓨ ÿ ੟ˊc врᢾ ሇ‫ ޡ‬ਖ਼ਖ਼೤ᨅÿሇƳ໿‫ދ‬Оδÿᢪƥδÿᅶ֏‫ڔ‬ୡÿՠ‫ه‬ጕ‫ه‬ÿሇ֬Ѹ ‫ڔ‬ÿֶƥଐ࠵ջОմÿ Ԙᦳሇÿδÿ᪍ξ Ͻᢾ ੄ϔƥ ೤ƥ‫ظ‬ÿሇ ‫ދ‬О ‫ދڔ‬Оÿᕜδ֬ν֬‫ޗޞ‬ᩤƥ቉नᱤሇᩤϑО‫ح‬ÿˉୡÿ ‫ ޞ‬ᢪƥᓨÿ մÿᕜቈ ‫ ޞ‬቉ˊc .

‫ޗ‬ᢾ‫ދ‬ ֩ሇ᧼ÿϔƥ ೤δϑ लν᧼ሇୡֶƥ ഡνᑀଐᯋሇ֬Ѹƥ᪍ Ѽϥ֏୛Ѹሇδ Ջƥ࡝ੴሇÿÿƥ ሇм‫࡛ ؠ‬ሇ.

ƥÿቬᯋ ༴ˊ‫ޗ‬ᢾ‫ދ‬ ֩ሇ᧼ÿϔƥ ೤δϑ लν᧼ሇୡֶƥ ഡνᑀଐᯋሇ֬Ѹƥ᪍ Ѽϥ֏୛Ѹሇδ Ջƥ࡝ੴሇÿÿƥ ሇм‫࡛ ؠ‬ሇ.

ƥÿቬᯋ ༴ˊ୅р‫( ޗ‬% ϑ‫ދ‬एթռਥॖሇ ៨೗ƥ ᒼОन ಞ‫ ׎‬ሇଓഡ ƥ ‫ދ‬О ÿَˊÿ "$ሇ ᒼО᪍ ണÿƥᩤी៨ዥврЭരÿՠ᧼‫ދ‬ƥ୛мвр न ‫ ދ‬ÿѱᢣᡐቹ᡿ሇ ÿÿीୄϽ૮ ϥϔሇ૮Ͻˊc ‫׾‬ҋ೤ᄕÿᒼ‫ދ‬ÿÿ·ï· ÿƥвÿ೤ϛϽՠ‫ދ‬ᨆ៞‫ދ‬ƥ Ͻÿˊ ‫ظ‬೤ƥξ ᒼОν ƥ ‫ދ‬ОՠሇОಚ‫ڔ‬᪍ν ƥ‫ظ‬ϛÿврÿ ‫ ڔ‬ᒼОδ ÿሇ᭯ ᢣᡐƥᢪ ÿ ÿी‫ޗ‬ ‫ދ‬Оՠ‫َދ‬ÿ ണሇ ‫ ދ‬ሇᅴ༰Ƴҋᅶ ‫ ދ‬ሇÿѱ ᢣƥЗ‫ ދ ا‬ሇÿ ƴᓨनв‫ދ‬एሇಞ‫ˉ׎‬ᅴ༰‫ڔ‬ÿÿುˊँƥ ÿ࠵࠰ಚሇ࠮‫ދ‬Оÿν ѼξврБ༴೎δࣽҋᅶврሇ ᢣˊ‫ظ‬೤ƥc ࡝Ѽν ᢪ࠮ᢣƥଐδ೎ᯋࣣÿ੄‫ޞ‬ሇಞ‫׎‬ƥ௿త੄‫ޞ‬ОሇδЌ߰ലᅴ༰ ÿ‫ڔ‬᡿ƥÿᓨ вр ᒼ࡛ᓨ྄ֆሇÿˊ࡝Ѽν ᢪ࠮ᢣƥଐδ೎ ᯋࣣÿ੄‫ޞ‬ሇಞ‫׎‬ƥ௿త੄‫ޞ‬ОሇδЌ߰ലᅴ༰ÿ‫ڔ‬᡿ƥÿᓨ вр ᒼ࡛ᓨ྄ ֆሇÿˊÿϛƥѼሇ៞ϛ ᑀ ϽврƳѼ੟врሇಞ‫ˊ׎‬c ‫ދ‬Оc ሇ ሇ֬Ѹ‫ޗ‬ ‫ދ‬О੄ϔթᠶˊврᨅÿÿ೤ϛϽᕜ࠲ÿ࡛ఊÿ ᪇ÿƥ Эᓨ ÿᱤ᪇៨૮ሇ‫ؤ‬ᅴƥे‫ظ‬ᕜ‫ޞ‬ν ୛ണሇ૮ ᪍Ե‫ޗ‬ ˊ ‫ދ‬Оሇᨅδᱤ᪇֬Ѹ ੟ÿ О ˉ૮ Ԭÿሇÿˊ11# ƥ‫ޗ‬ÿÿÿሇՠ ϔƥ ‫ޗ‬ÿ ϥَሇÿÿ ջ ˉರˉ ÿм‫ؠ‬ƥν ᓨ Ԙ᪍ Ͻᨅδ ᥎ ሇ៨૮ˊÿν᧼ƥ‫ޗ‬ᩤЌ ϥ࠮ሇ‫ދ‬एÿƥОр ᡠϛᨅÿሇ៨૮ ലνՠв рनÿϥÿണÿ ଓ૮ሇ༴ƥÿ врन ÿሇ‫ؚ‬ÿು ࠰ÿˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬cccc ᅽ ࠰ ÿջ ሇ ÿƥ‫ތ‬ϔሇᨅδ៨૮ୄϛϽ੄೎ᦳ ሇƥᓨ ೎ ೃƥ ‫ދ‬О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬Оÿ‫ޗ‬ҋᅶÿջ ÿ೤ᨅδ៨૮ሇк៨О ϥδˊᨅÿ‫ދ‬ÿሇ ੟लˊÿ੄ÿϛв ೎ƥв᪍ÿՠᨅÿሇ៨૮ƥ࡝๢δൌƥвሇ ᥎ൌ ीÿ ÿलϽˊν᧼ƥ‫ ޗ‬ሇ ‫ދ‬ƥ‫ދ‬ÿሇᨅδÿÿᓨҋ ल ୄϛϽ੄೎δ ጕᦳ ሇˊ೎ ೃƥÿ੄врଓ ៿‫ޞ‬ÿ ÿሇО୛ÿ೎ƥ ‫ދ‬Оÿ ᅶ ᥎ሇ៨૮ൌ៨ዥੴϔሇνƥξ๢ ೎ƥврਖ਼ਖ਼ᨄ νÿ‫ޞ‬ÿቈˊೃലОc ϛƥ‫ޗ‬ᨅϑ‫ޞ‬ᄬ ᨄണδϑ‫ޞ‬ಲሇОр‫ޗ‬ᠶᱤ೎ÿνతୡƥÿνҋᅶÿƥ ÿν ሇᠶᱤ ಲ ˊᨅϑ‫ޞ‬ಲी೤ೃലˊ‫ޗ‬ᩤÿƥм ୛ണ‫ؤ‬ᅴϽÿѱ ሇ֬Ѹ᪍ ៿ϛνሇ៞ϛˊೃലОмÿѸϛÿ๐ᠶᱤ೎ሇ ಲ ƥᓨሇÿ մÿՂ ᦳ ሇ ˊ‫ޞ‬ÿሇОƥሇÿीलƴ‫ޞ‬ÿ ሇОƥሇÿ .

ी࠵ˊÿ๐ᠶᱤ೎ƥОрᨭ ÿБ ‫ه‬ÿሇᦳ ƥмÿ੄ሇÿÿˊc ႜƥَ ‫ޗ‬ೃലƥδࣽኵѼሇ ࡛ƥδ ν ሇ᪍೤Ѽሇˊc नಲሇᦳ ƥ ቉ ˊቹᩈƥೃലОÿ๐ÿƥഡ ੄ೃലО नಲᢪ ሇ೎ ƥврᨭ δጕÿ ‫׎‬ሇ፴ÿƥÿ ÿƥ ೎ᨄ ÿՠδЌν ሇࠣᲀƥᓨᨅ୛ണሇδ ‫ޗ‬в‫ދ‬ए‫ޞڔ‬᪍ು໿ ÿ ಞ‫ˊ ׎‬ೃലОᨅÿÿሇ ሇÿണδϑƥी೤ÿѼÿ ‫ˊؚ‬ѫ೤ᒼ‫ދ‬О‫ڔ‬ Оᨭ न๢ÿᅴ ᡊƥ мϛÿሇÿ Ͻनಲሇÿ ˊc Ор‫ޗ‬៨ዥǼࣽ‫ڔ‬ÿ ǽϥଐ೎ƥഡ ሇ៨ዥಲ ी೤ÿˊν᧼ƥᨅÿÿ ϥ ᓨՋሇ ˊОр‫ޗ‬៨ዥǼࣽ‫ڔ‬ÿ ǽϥଐ೎ƥഡ ሇ៨ዥಲ ी೤ÿˊ ν᧼ƥᨅÿÿϥ ᓨՋሇ ˊ ջЋОनÿÿሇ ᡊीξ୅рÿÿƥ ᓨೃലОմÿᨅ੄ୄϽδጕ ሇÿ֬ѸˊδϑೃലО‫׾‬ҋÿνÿ Ѽ୛ᢪሇԬÿƥ вÿÿ ᅶǼࣽǽሇ ൌÿѼ ‫׾‬ೃᢣϔሇǼÿǽ Эᓨ Ѽᕜ࠲ÿᢪ‫ˊؚ‬ ੄ೃലОᢪǼ࡛ሇƥ ǽሇ೎ ƥврਖ਼ਖ਼೤଄ ѼǼ೤ሇƥ୅ ϽѼᢪሇ ǽƥ ᓨν೤୅рᨭ୛ ᡊሇǼनሇƥ୅ ଐѼሇÿǽˊÿÿಲᢪƥÿ࡝Ѽδ ೃലОƥ ǼѼν ଐ୅ሇÿƥनνनÿǽ‫׾‬ҋвν ଐѼሇÿƥвᨭÿ ÿƥَᢪ Ǽÿǽˊँƥ ೃലಞ‫׎‬ൌ ᡊƥвሇଐी೤Ǽ ᭯ƥѼᢪनϽƥ୅ν ଐѼሇᢪ ໿ˊǽc ๢࠮ƥೃലОÿᱤ ੟ƥ୛мвр଄ՠϽδ ᢪ ሇ մƥЭᓨÿϽÿ ϛᢪǼνǽᓨ вО Ͻᱤƥ ೤े᫗νᩤЌ ‫ظ‬ᕜ೤ÿࣽሇˊೃലО ᅶ Ǽᨅँ‫ޗ‬೤੟ÿ ǽƥ ೤Ǽ୅р न๢ॖਥѱሇ ǽൌкᢪǼνǽˊ୛мƥ੄ Ѽ врᨅÿᢪሇ೎ ƥѼी ೗ሄँвሇലଐ೤଄ ѼƥǼ Ͻ ƥÿ᪍ռ ϽˊѼᨄ೤ÿए ˊǽc ÿÿ֬Ѹሇಞ‫׎‬ c О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬Оᅶୡ ‫ޗ‬ ༴ሇÿ֬ƥ ᱤᐫൌÿÿƥᓨЋО‫ڔ‬ೃലОմ ುÿÿ‫ޞ‬ÿᅽÿ δÿ ÿ ‫ˊ ޞ‬ು࡝ ƥ‫ޗ‬вОቈÿƥᨅ᪍೤δጕǼν ÿÿǽሇ֬ѸˊѼ‫ן‬ηνलᨅδ֬Ѹϔ୛ÿ‫ޗ‬ሇಞ‫ˊ ׎‬Քϑϥ֏ƥᨅÿ୛ ÿሇ ी೤ ÿ .

ˊ‫੄ޗ‬೎ሇ ƥ ÿी࡛ÿᄕ‫ޗ‬ሇ ÿƥδጕ َƥᅴᨄՔՔϛሇÿˊ୛мƥÿÿОрмÿ ಞ೗ᅴሇಲ ൌ ‫ڔ‬ÿÿƥЭᓨÿÿሇᨆδÿˊᨅी೤ಲО नÿ‫ ޞ‬ሇÿ ࡝๢ሇ ÿƥδО‫ ޗ‬ÿÿሇ ೎ƥ੟‫ظ‬ᕜ ÿ ÿ ÿˊ୛мƥδ ‫ؤ‬ᄕѼ ണÿ๢֬ѸሇƥОр ÿ.

δÿѼƥᩤ ֶी࡛ Ѽδ ी ÿ ÿÿ врδÿˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬cccc .

ೃÿÿሇ៞ϛ೤᧼‫ ؚ‬ÿ༴៞ሇˊc ÿ࡝ಲ‫ދ‬ÿÿÿᦳѱᴋ᧼ ୛৙ൌሇጕጕ ƥ୅଄ƥᄕкሇಲО‫ޗ‬ᱤन ÿ‫ ޞ‬ᨅδ֬Ѹ೎ÿ ៨ᄕՠ‫ڔ‬ಲОδÿÿሇÿ ˊ‫ظ‬๡ÿϛಲሇÿϔÿ ണ ᑀÿ᧼ᨅδÿƥ୛м੄ೃലОᠶÿО ÿÿ‫ޗ‬ÿሇୡ ϔƥَ ୡ ÿÿ ሇ‫ح‬ÿÿሇ೎ ƥврᩤጕÿ ሇÿδÿνЋ ಲОᠶ ಲОÿ‫ ޞ‬೎ሇ៨૮ƚ न ‫ދ‬Оÿᦳÿ৙ୡ ƥÿ ϥ‫ޗ‬ ‫ح‬ÿÿሇÿƥೃലОδÿνмϛƥ ÿണЌνδÿˊ‫ޗ‬врൌƥ ‫ދ‬Оሇᨅδ៞ϛƥी࡛ ೤ÿО੟ÿ‫ޗޞ‬ ‫ح‬ÿÿϽ ᅴᐫƥÿ‫࠵ ޞ‬एв‫ظ‬мÿ೎ÿÿ ೤ ÿ୛ˊc ЋОᡠϛƥ๡ኵሇÿÿሇಲ໿ी೤ ÿ ‫ ޞޗ‬ƥᓨ вр ᨅδಲ໿ ÿಲОሇୡ ໿ÿ ƥѫ೤ƥЋОሇᨅδÿ ಲО‫ ڔ‬О ˊᨅ ÿीᡊ Ͻϛ ੄ЋОξ О ಲОሇ۵֩ᢾչਖ਼ਖ਼ ÿϛ֏ÿሇδ๐लଓ ᓨм ÿᤉ Ͻˊ୛мƥ୅଄ ಲᢱÿሇी೤ƥνÿϛЋОÿÿሇÿᓨÿ ƥ ᨄണƥ‫ן‬ην੄቉ೃലОሇᱤÿÿƚc ÿጕഡᠶሇ ಞ‫׎‬Б ୡֶc ൌƥ୅р न‫ه‬ጕಞ‫׎‬न ÿѱᢣᡐሇν Ѹδÿललሇÿƥÿ ÿ࠵ए ÿÿጕᠶୡֶሇҋᅶಲ໿‫ڔ‬Ԭ‫ޗ‬ÿˊᨅÿጕୡֶթռ೤Ƴ ୡֶƥ᥎࠵ ÿм ‫ ؠ‬6 ÿୡֶˊc c ୡֶǸǸǼǽc 1 ÿƥᒼ‫ދ‬எᐫÿ᥎Ͻδм ࠵Եࣗ к៨ ϑ ሇᲰÿƥÿ๡೤ÿϛᨅ δᲰÿሇ༴៞ƥᒼ‫ދ‬Оਥ ҋᅶᨅδୡֶƥᓨᨅδୡֶÿ ÿ‫ޗ‬в៞ ‫ڔ‬Ე༴ÿ᥎ൌƥ ୄϛϽ੄೎Ჰ δ೎ሇÿѱᢣᡐˊन ᨅδୡֶ୛៨ዥሇǼǽδ ഡÿ୛к៨ሇ ೤ ÿƥ࠵एᢪÿˊണሇОᡠϛк៨ሇ೤៿ ԵϛǼ.

c0.

 ǽሇǼc.

 ǽ ࣶԘ๡ኵ ƥѫണሇОᡠϛ ೤ÿ᧼ൌԵሇǼǽǸǸǼ0.

0=.

 ǽ न ಲ ˊc नಲОᓨᡐƥ ୡֶǼǽ៨ዥǼδ ƥ࡛ሇǽƴೃലОմÿ੄ୄǼ ǽሇÿƴ໿‫ދ‬Оᡠϛᨅδୡֶк៨Ǽǽƴᓨ О‫ڔ‬ ሇୡֶc Оմÿ੄ୄδጕÿ ÿδጕԟ δ ᥎ሇᢪ໿մ೤ƥ ँ೤Ǽc .

.

0ǽ ሇÿԵˊ1 ሇδ๐ᒼ‫ދ‬ÿ ੄ϔƥണδÿ ÿ ÿ · · ѝƥвीՠᅴ ÿሇ ˊ ೤ƥвሇ ÿᅶǼc .

.

0ǽൌÿ вƥÿ м๢ϛ ୄϽδϑÿ᪇ൌ вˊَൌƥᨅδÿ ीୄϽвሇ ‫ ح‬ϥδˊc ੟೗ÿሇƥЭ ϔሇࣗ ‫ދ‬ ˊ‫ޗ‬୛ണሇ ൌƥ ୡֶϔ ÿξ ÿ୛ୄሇк៨ሇी೤Ǽǽδ ᢣ‫ދ‬एϔƥǼǽδ ୛к៨ሇÿ࠵᪍೤δÿሇˊ ᒼ ሇÿÿƥᨅδୡֶ‫ؠ‬ÿ ÿÿ Ͻÿ ሇв‫ދ‬ए‫ˊޞڔ‬ν᧼ƥ‫ޗ‬ .

ÿЌ‫ޞ‬ಲƥᨅδୡֶÿ ണÿЌሇÿ‫ڔ‬ÿˊ‫ޗ‬୛ണሇ ᢣ‫ދ‬एϔƥǼǽδ ୛ к៨ሇÿ࠵᪍೤δÿሇˊ ᒼ‫ ދ‬ሇÿÿƥᨅδୡֶ‫ؠ‬ÿ ÿÿ Ͻ ÿ ሇв‫ދ‬ए‫ˊޞڔ‬ν᧼ƥ‫ޗ‬ÿЌ‫ޞ‬ಲƥᨅδୡֶÿ ണÿЌሇÿ‫ڔ‬ÿˊ Ґ࡝ƥ‫ޗ‬໿‫ڔދ‬ÿջ೎ƥ ᨄ‫ظ‬м៨ዥǼǽ Ǽδು୛ണǽˊണδ๐‫ ޗ‬ƥÿƥ ੄ ÿ ୅р ÿϥَƥвϽ୅рδ ƥǼ*c c c>ǽ ǼѼрनᨅ ÿଐ ÿǽ ୅рϽвδϑǼǽሇୡֶˊ୅๡଄ ሇ೎ ƥв ÿᢪƥ Ǽÿƥ࡝Ѽр νଐƥࣶԘ‫ظ‬м δǽÿƥв ᡊϽ୅рሇǼǽୡֶƥ ᓨÿ੄ୄϽǼǽ Ǽδು೤ࠨƥುÿǽሇଐˊ ᢪƥвᡠϛ୅рвᨅϑ ୡֶƥ೤଄ вƥ୅рνᨅÿˊc ࡝ѼᅶǼǽሇୡֶൌÿÿ໿‫ދ‬ÿÿ ÿƥв੟ണ‫ظ‬ᕜ ࠵ƥÿ ν ૮‫ ޞ‬Ѽ ՠ ˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬#cccc ‫ޗ‬ೃലƥ ୡֶ៨ዥǼ ǽˊ࡝Ѽ‫ޗ‬ೃലЭ۵೎नೃലОÿϽǼǽሇୡֶƥ ᩤв੟ണ‫ظ‬ᕜ ÿѼሇᨅδୡֶ੄ୄ೤Ѽÿв"#ሇ៨ዥˊ‫ޗ‬ÿЌ‫ޞ‬ϔ ‫ދ‬एƥОр ᅶᨅδୡֶൌ៨ዥǼ ǽƥᓨ ੄‫ޞ‬ሇОᨄᨭᅶൌÿÿϑО೤ ˊ࡝ Ѽनδ ৌᕶÿǼǽୡֶƥв ᡠϛѼ଄ вѼ೤ ƥ ÿѼÿв੄ୄϽ ˊ‫ ޗ‬Оቈϔƥᨅδୡֶ৙ണሇÿƥÿϛᨅк៨Ǽÿǽˊ‫ޗ‬டÿ‫ދ‬ एƥᨅδୡֶÿ੟ÿᠶƥÿϛ੄‫ޞ‬Оनሇ ᡊϛǼ ǽ Ǽ ༴ǽሇଐˊc  кƥ · ൘‫ ੄ޗ‬ϛᒼ‫ދ‬ÿϥ֏ƥÿᑀ᧼டᒼ‫ދ‬ƥ ലଐ೤ᒼ࡛ሇƥвৌᕜ࠲ᨭ᧼๢๐ÿ‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬ξடᒼ‫ދ‬एϥᯋሇ ԟᐄˊ੄в᥉ՠ സÿ೎ƥ ൘ÿ੄‫ ޞ‬ሇОÿՠδϑᒼ‫ ދ‬ሇǼǽୡֶмዥ ࡛ˊƥ вη η ണ଄ ሇ೤ƥᱤሇОрनвࠣδႜˊ ൘νቹᩈடᒼ‫ޞ‬ξᒼ‫ދ‬ሇÿѱᢣᡐ‫ޗ‬ ÿЌ‫ޞ‬ಲണ቉ϥռˊ‫ޞ੄ޗ‬ОቈϔƥǼǽሇୡֶк៨ሇଐ೤ǼѼी೤δÿˊǽc ÿ࡝Ѽᑀ ‫ދ‬ ៞ƥഡÿԘሇಲ໿ी೤ÿ δϑ‫ޞ‬ಲƥѼीÿ੄‫ޞ‬Оԟ ÿ ୡֶሇÿԟቹ᡿ƥЭᓨÿ‫ؤ‬ᅴÿ ‫ظ‬ᕜሇÿ‫ˊ ޡ‬ÿ࡝Ѽᑀ ‫ ދ‬៞ƥഡÿԘሇಲ ໿ी೤ÿ δϑ‫ޞ‬ಲƥѼीÿ੄‫ޞ‬Оԟ ÿୡֶሇÿԟቹ᡿ƥЭᓨÿ‫ؤ‬ᅴÿ ‫ظ‬ ᕜሇÿ‫ˊ ޡ‬c c᥎࠵ ÿc ‫ޗ‬ᩤЌ྄‫ދ ا‬ሇ‫ދ‬ए‫ޞڔ‬ƥ ƥ᥎ ÿሇୡֶÿÿϽÿጕÿƳ ࡝ᢪˉÿ࠵ջЋˉᒼ‫ˉދ‬ÿˉಱ м‫ؠ‬ಱ ƥᩤЌÿሇ ៞ÿ ÿൌਖ਼ሇ ÿÿÿՠᨅδୡֶƥଐ‫ ޗ‬ቹÿÿሇസ୅଄ÿƴ๐ƥ៨ዥǼ࡛ƥν᭯ƥ ǽƥ ξǼǽୡֶÿƴഡَƥÿ࡝Ор ᥎ ÿƥᩤᨅÿሇୡֶ৙ണÿሇƥ ៨ዥǼÿ᥎ୡǽ Ǽीᨅ቉ǽˊ‫ޗ‬ÿЌ‫ދ‬एƥҐ࡝ৌᕶƥÿ֏ሇ ÿ࠵࠰೤‫ޗ‬ᢪनಲ Ǽ࠰Ͻሇǽƚc .

‫ן‬ην‫ޗ‬ৌᕶ᥎࠵ ÿÿˊc ๡࡝୅р‫ޗ‬ϥ֏ÿᑀ ᧼ሇƥ੄ Оᅶୡÿಚ೎ƥ᥎ሇ ÿ៨ዥǼǽƥ ÿ៨ዥǼǽƴᓨ࠵࠰ಚ ᢣ‫ދ‬एሇО‫ޗ‬ಚಚ೎ᨭᅶ ÿൌÿкǼǽƥϔÿ៨ዥ Ǽǽƥ‫ޗ‬ᨅጕ֏ƥ੄вр᥎ ÿሇ೎ ƥвр଄៨ዥሇ೤Ǽǽˊc ᨅÿሇୡֶ‫ظ‬м៨ዥǼ࡛ǽˉǼǽˉǼÿ᥎ୡǽ Ǽीᨅÿ ǽˊν ሇ‫ޞ‬न ᨅδୡֶሇ ᡊ‫ه‬νÿ c%c6 ÿୡֶc ‫ޗ‬ÿ࠵ջЋˉಱм‫ؠ‬ ‫ދ‬एƥᨅÿሇୡֶ੟ᠶƥଐ೤Ǽÿ᥎ୡ ᥎ ÿǽˊ ᯋƥᅽ ÿರ ·ÿሇÿƥᅶᨅδୡֶൌк៨ջÿÿ‫ޗ‬ÿ‫ދه‬Ჰ ៞᥎ൌˊν᧼ƥ੄ÿ᥎ ୡÿሇ೎ ƥвሇୡ௿೤ÿ࠮ሇˊÿ࡝ᢪ ÿÿ๢ୡֶ ೎ƥ ୡ௿ᱤÿÿƥᨅδୡֶሇଐीࣶԘϽƥୄϽδጕ৙ണ༴ሇÿଐ‫ڇ‬ ሇୡֶˊc ᒼ‫ދ‬О ÿᨅδୡֶ੄ୄǼǽƥ‫ދ‬О ᡠϛᨅ೤Ǽջǽሇÿƥᓨ ‫ދ‬Оմÿ ੄ୄǼ‫ؚ‬Ѽሇǽᨅδୡֶሇ᥎‫ظ‬м Քϑм֏ሇ ‫ދ‬ÿୡˊ੄ÿୡр ᨆÿ೎ƥвр๡೤ᅶ ÿ‫ڔ‬ϔÿൌÿሇˊ‫੄ޗ‬೎ƥनδ ୼ ÿሇÿୡᓨᡐƥ ഡ࠵ሇÿᤉÿν೤៿नಲÿÿƥᓨ೤ୄϛनಲሇ ƥЭᓨÿ‫ؚ‬Ͻᅶ ÿ‫ڔ‬ϔÿ‫ؤ‬ሇസ ˊ ೤ƥᅶ ÿ‫ڔ‬ϔÿ୛ୄሇ 6 ࣗÿୡֶ੟ ‫੄ ދ ޗ‬ϔ༴ÿਥൌƥୄϛвр ‫ ޗ‬ϔᅶൌÿÿОሇδጕÿƥଐϛǼѼÿ ണÿᤉ୅ƥÿƚ୅ÿ‫ظ‬мᅶ୅ሇ ϑ ୡÿൌ‫ؤ‬ƚǽc ᓨƥ‫ ޗ‬ሇ᪇թ‫ޞ‬ƥୡ௿ÿԬሇ 6 ÿୡֶÿ‫ظ‬м៨ዥǼջǽሇଐˊᓨƥ ‫ ޗ‬ሇ᪇թ‫ޞ‬ƥୡ௿ÿԬሇ 6 ÿୡֶÿ‫ظ‬м៨ዥǼջǽሇଐˊÿ๢ƥ੄δϑ ‫ދ‬Оᅶᨅÿሇୡֶÿδ ‫ދ‬ОǼÿ᥎ୡ ᥎ÿǽሇ೎ ƥ‫ދ‬О੟ണ‫ظ‬ᕜ ᡠϛ ೤в‫ޗ‬ÿϔÿϽ ˊÿ๢ϥ࠮ƥ6 ÿୡֶ‫ ޗ‬ሇÿЌ‫ޞ‬ಲÿ‫ظ‬м៨ዥǼಚࣗ ǽƥ୛ мƥ੄ ‫ދ‬Оˉᒼ‫ދ‬О ÿ࠵ջЋО଄ᅶᨅÿሇୡֶൌδ ൌÿ ሇ ೎ƥ вр‫ظ‬ᕜ ണЌÿˊν᧼ƥÿ ÿሇ೤ƥврÿ‫ظ‬м ಱ ሇ ˊc ᎁЈ፣ಞ‫" ׎‬cccc ᨄ೤νОр‫ޗ‬ᢾ ሇ᧼ÿϔƥ೤ÿ ÿϛनಲξ‫ؤ‬ᅴϽᦳѱᓨᅴ ƥ ᨅࣶԘÿՂ ๢Оሇಞ‫ˊ ׎‬Ґ࡝ƥ໿‫ދ‬О‫ڔ‬ଐ࠵ջОी੟ÿ ‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ƥν ξनಲ‫ؤ‬ᅴᦳѱˊᓨ ‫ދ‬Оÿ ÿÿÿƥे᫗νξनಲ‫ؤ‬ᅴᦳѱƥÿ в೤‫࠰ޗ‬ÿᱤ֏ᨆ៞ѱÿˊÿᒼ‫ޗ֬ ؠ‬ÿᄬ թϥَƥ᪍ ξ ൌ δϑÿघሇƥ ೤ᅶ ÿÿ ሇಲ ൌ ÿሇ թˊᨅÿሇ֬Ѹ‫ޗ‬ÿÿ ᨄ ࠰๐ˊ‫ا‬๢ƥ ࠰ൌÿ ‫ˉދ‬ÿ࠵ջЋм‫ؠ‬ಱሇ֬ÿ ‫ޗ‬Ꮪሇ૮ ÿՠ ÿሇÿ ˊν᧼ƥδ врਥϽÿ‫ޞޡ‬ƥδ ᪍ÿ Ͻ ƥᨅЌÿ࠵ ջЋОˉ ‫ދ‬О‫ڔ‬ಱО ಱ ៞ÿሇǼÿνǽ մˊc .

ÿണ‫ ޡ֬ޗ‬ƥ ‫ދ‬О ÿϛ ሇᨆᄬ թᓨξвО‫ؤ‬ᅴÿघˊвр᫑ ÿሇಲ ‫ظ‬ᕜ೤ÿ૮ሇƥÿᱤƥÿ‫ظ‬ᕜ ೤ഡ ሇ᧍ नಲˊν᧼ƥÿ࡝ ୄϽ ƥѼ δ ÿሇ֬ѸƥѼ ी ቹᩈണÿÿሇَˊc ·ÿ ÿÿᑀ‫ދ࠰ ޗ‬एਥॖ᧼ԟ Орϥᯋሇ ƥÿ Ͻ δϑल೎Ԭν ‫ދ‬एሇОрᦳѱሇ๐ಚƳ࠰‫ " ه‬๐ƥ ๐ƥѝ ๐ˊc  ๐ƥÿ ᨭ᧼ м‫ؠ‬ÿሇÿᦳѱ ƥ୅рÿՠϽᨅÿδ៨ƥ៨ϔՠϽÿ‫ؤ‬ ᅴᦳѱሇ‫ދ‬ए ÿм‫ؠ‬ᩤЌБਖ਼ϔνÿ‫ؤ‬ᅴᦳѱሇ‫ދ‬ए ÿƳν‫ދ‬ ÿೃല ‫ދ‬໿‫ދ‬ᒼ‫ ڔދ‬ÿ࠵ଐ࠵ջÿ࠵ջЋৌᕶಱ Ћϔ .

Ћሇ᪇թ‫ދ‬ए‫ޞڔ‬ ÿರರÿሇ Ћಞ‫׎‬ÿ ೤࡝ ‫ؤ‬ᅴሇ‫ޗ‬ÿಞ‫׎‬ÿ ᨅÿ୼ᕜ ƥᒼ‫ދ‬О೤੄ϥುÿሇᎁδ ˊ๡࡝୅ϥ֏ÿᑀ ᧼ሇƥÿ࠵࠰ಚᒼ‫ދ‬О ᪍ ണÿƥᓨ вр࠵᪍ᡠϛᨅϑÿ в‫ދ‬एОрሇ ಲ ‫࡛ڔ‬ÿԘ᪍‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬ Оδδÿˊ‫ތ‬ϔሇÿ·ï· ÿीÿՠϽв୛ ሇ ÿÿᒼ .

.

 ᄬሇÿୡֶмዥ ˊ ÿ᥎ሇ ÿ‫ڔ‬ल ÿթռк៨ ÿˊ࠵࠰ಚᒼ‫ދ‬О ᪍೗ሄᨅδୡֶሇÿˊc ‫ޗ‬ଐ࠵ջОቈϔƥ‫ތ‬ϔ୛ॖዥሇᒼ‫ ދ‬ᄬሇÿୡֶ৙ണ ೗ሇÿଐ‫ޗڇ‬ଐ ࠵ջƥᨅδୡֶَሇÿ೤Ǽÿ ሇОǽƥ୛мƥОрᨭ ๢ൌ ÿÿƥ вሇ ξвОണ ˊ1" ƥ ᒼ‫ދ‬О‫ޞ੄៿ ޗ‬ÿƥÿ ी೤вр ‫ ޗ‬ÿ࠮ ÿƥÿ ҋᅶϽᨅδν ሇୡֶˊँ ƥᨅ ᒼ‫ދ‬Оν᧼೤ ‫ޗ‬ Ͻ ᄬ‫ޗ‬ᒼ‫ދ‬ÿ ÿջሇÿÿϥَƥÿν‫ޞ ؠ‬мврᡠϛഡÿሇಲ ϛ ᄬ ջᓨ ˊÿƥврሇ‫ڔ‬ÿ૮ ണÿ֬ ‫ޗ‬ÿÿሇÿÿˊc ÿ୅р‫ޗ‬ξвОЭ .

Ѹਖ਼ൌሇ೎ ƥÿ࡝नಲÿ ѱƥÿ թ៨ᄕՠ ϽनÿሇƥᨅνЦ ୅рଓ±ÿƥᓨ ಲሇБਖ਼ÿ ÿ ‫ ڔ‬ջˊ ୛мƥ୅࠵एሇ ҋᅶƥ Ѽᕜണസ ी೤ƥ੄Ѽൌ δϑ ᅴሇ‫ދ‬ϥَƥ े᫗ ÿÿѱᢣᡐሇ ÿ ੄‫ޞ‬О࡝ ҋᅶᨅδುࠣሇᢣᡐƥÿ ๢௿తϑϔࡕࡩˊ๢ ࠮ƥᨄണδϑಲ໿ᕜ࠲ড়֭Ѽࣣÿ‫ ڔ‬ᡊν ‫ދ‬एÿѱᢣᡐϔ୛ÿ‫ޗ‬ሇಞ‫ˊ ׎‬Ѽ‫ظ‬м ಃÿδЌ࠮‫ ދ‬ƥَ‫ޗ‬ԟࠣᲀϥَÿ ÿˊν᧼ƥѼδƥÿ೎े᫗ν ࣗˊ‫ ޗ‬ണÿ ࠣᲀ‫ڔ‬ಞࣗዥሇ֏ƥѼ‫ظ‬м ቉Цᨭ᧼О ሇ៨૮‫֬ڔ‬Ѹൌ ÿ ‫ڔ‬ÿÿ૮ሇ‫ؤ‬ॖˊَƥ ÿਥࠣᲀ ÿࣗƥ Ѽሇ ೤ÿ๡ኵƥЭϔѱ ÿѱᢣᡐϔሇಞ‫ؠ ׎‬ҋᅶ୼হˊc ᎁЈ፣ಞ‫ ׎‬1cccc ੄Ѽൌ δϑ ᅴሇ‫ދ‬ϥَƥ े᫗ ÿÿѱᢣᡐሇҋᅶƥ ੄‫ޞ‬О࡝ ҋᅶᨅδುࠣሇᢣᡐƥÿ ϔƥνᕜኵࣽ੄‫ޞ‬ሇ Ѽᕜണസ ÿ ๢௿తϑϔሇࡕࡩˊÿ࡝Ѽᦳࠨ ᅴሇಞ‫׎‬ϥ ƥᩤीÿÿ੄‫ޞ‬ОƥврϛѼÿዥ ˊc .

ᅽ ಞ‫ ׎‬ሇÿƥनÿѱᢣᡐሇ ᡊ੟‫ظ‬ᕜ Ѽ.

ԗÿሇ‫ˊޞ‬୛мƥ೗ÿ ሇÿ໿ी೤Ѽ ‫ޗ‬नвОሇÿѱᢣᡐ‫֬ڔ‬Ѹϥ֏ƥ नಲሇಞ‫ ׎‬ƥЭ ᓨÿÿᅴν ሇ ˊc ࡝Ѽᑀᨆ៞ ‫ ދ‬៞ƥ୅ÿѼÿ · ರሇˏᦳֶᢣƳ‫ظ‬៞ξ ሇ ᦳѱᢣᡐː  ! ?+.

cc@.

.

c.

c'.

 c7.c.

c c!.

ƥc8.

c ï -.

cՠႝ δϷˊ‫ޗ‬Ϸϔƥ ರÿϽÿ᧼ηጕν ሇÿѱ֬Ѹ‫ޞهڔ‬ሇ ಞ‫׎‬ÿˊ ֭ ᨅലϷƥѼ࠵‫ظ‬м᧍൘ÿ࡝‫ ޞ‬ÿ‫ދه‬ƥᓨν ੴÿѱᢣᡐ‫ڔ‬ ಞ‫ ׎‬Ѽ৙ൌሇጕጕÿˊc ᎁ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ cccc " ƥÿ · ·࠵‫ޗ‬Ϸ୚ÿϛÿኞ ୛Ѹሇÿ ˊϔƥÿኞ ՠϽ вᩤÿÿ ሇÿሇୡ ‫ح‬ÿሇÿֶˊвሇᨅδ֬Ѹÿ೤ÿϛ ÿሇÿ୛ÿƥ ᨄ೤в଄ ๢ ቹОƥвξÿࠨ ÿ੄ÿ c Оሇୡ ണ # लÿƥϔÿϽୡ ࠨሇ " ÿ ሇÿˊ୅рୡ᪇ ሇÿᨭ᧼δϑÿ ሇÿ৙ ÿÿƥ ÿሇட ൌࣶୄԟ ሇ‫ه‬ጕ༰֬ˊÿ ࣣएрÿी ᑀ‫ؤ‬ᄕƥОᏚୡξ࠵ ϥᯋሇድᑀԟ ࠰ Оѱሇв᪇ÿƥ୛мƥ ୡሇ֬Ѹ ୡֶਖ਼ਖ਼ᕜ࠲Ջኵᐷÿ‫ޞ‬ÿՠ୅рԬੴሇ૮ ˊξ๢ ೎ƥᅽ ୅р ᨭ ୡÿ ᦳѱϥ֏ƥ୛мୡ᪇ሇ֬Ѹ ᐷ੯ƥ᪍੟ÿ ीᕜÿ ˊc ‫ޗ‬ೃᅴ༰ϔƥÿ࠵࠰ಚО᪍ണՔϑÿ୛ണሇÿሇୡ᪇֬Ѹ ୡֶˊҐ࡝ƥ ÿ੄ Ǽÿኞ ǽƥОрሇ ÿी ᄕՠᨅÿδϑОሇƳвሇୡ ‫ᦳ ޗ‬ ሇ‫ح‬ÿÿƥÿՠδϑÿ ᥎ሇ࠵ ÿˊണሇОÿᨄ ÿÿ ዥᨅδ֬Ѹƥ ೤ नÿኞ ᨅδ֬Ѹሇ ÿÿδÿƥᓨ ሇԬÿմ࠵ लƥು೤δЌ ᯋÿᢪ ‫ ڔ‬ÿˊÿ࡝ᢪÿኞ ÿണሇ ÿƴ ÿƥвሇᨅδ֬Ѹँ೤‫ޗ‬ୡ៨ ‫ ؤ‬ƴ вണν‫ ظ‬Оሇሒ ÿˊ ÿണОᡠϛƥ‫ޗ‬ᩤϑ೎кƥ ୡ ᨆ‫ح‬ÿ೤δጕνሇ៞ϛƥ ᓨÿኞ ๡೤ ๢ÿÿÿሇ ˊÿᨄണОᢪвϥ୛мᨅÿÿ೤ÿϛÿϽƴ ೤ÿϛвሇୡണÿƥ୛м᥎ൌˊ๢࠮ƥᨄണᢪв‫ޗ‬ԬÿϽδϑƥ೎ν೎ ी ୡᨆ‫ ؚ‬δ ƥَ δ ƴᓨÿδ᪇թОմᡠϛᨅ೤ÿኞ ÿÿሇδጕಲ ˊ ÿ๢ϥ࠮ƥണОÿᢪᩤ೤ÿϛ ୡÿƥ୛м врᨆϽ‫ح‬ÿˊc ँ ƥँሇ ೤ᨅÿሇƳ#%" ƥÿኞ सരՠᅴϥ೎ƥÿ · ՠႝϽδലϷƥ ϛˏ ༴የ ៞ϛÿÿːˊ‫ޗ‬ϷϔƥѸÿ೤ᨅÿఞᨕ֬ѸሇƳ Ǽୡ ‫ح‬ÿሇÿֶ೤δጕᠶሇ֬Ѹƥ࠰ᠶ ‫࡛ ᧼ا‬ÿሇ ˊÿֶ‫ޗ‬ѱᄕ ሇ ÿϥÿƥ ÿ ՠϽ‫࡛ ᧼ا‬ÿሇврÿ ѱሇ Ჰˊǽc ୛мƥ੄ÿኞ ᠶмÿֶՠᄕ ϔሇÿ೎ƥ‫ޞ‬नᢪƥǼÿ ሇ࠵ƥѼ೤ Ͻᡊ୅Ͻˊǽ୛мƥÿ ֶˊc ƥᨅ೤δጕᕜ࠲ѱᄕҋᅶÿᦳ ሇÿ .

ᨭ᧼‫ه‬ጕÿϷ ƥ୅р‫ؤ‬ᄕƥᨅδÿֶÿνᕜࣶԘÿϥϛÿኞ ሇÿ֬Ѹˊ ँ ƥ ሇÿኞ ÿ ϔሇᨅδÿֶÿν೤ ँሇ֬Ѹ୛ÿƥᓨ೤ÿ ࣶୄϽᨅÿÿ ƥᓨᨅδÿֶÿ೤ÿ ‫ؚ‬ሇˊᓨƥ в ണ଄ ሇ೤ƥᨅ ÿ ‫حޗ‬ÿÿሇୡЭ๢ࠣ ˊν᧼ƥᨅ ೤ᢪ೗ÿ ֶξ ሇᦳ ϥᯋሇ घԟᐄˊc ÿኞ  ੟ ƥЦ  ( "  ࠵ · ·࠵྄ ᨅδÿ ( ƥ‫ظ‬೤ᨅÿϔሇв᥎ൌÿ᧼Ͻ ˊc হǼୡǽᕜᡐc ‫ן‬ÿ ൌƥ೎ÿ$ƥየ ÿƥÿണδ Б ໿մ ÿՂࣽϽв‫ޗ‬ᢾ ϔ‫ؤ‬ᡐ ሇ َ ˊc Ѽሇᦳ ƥ ࠵ƥвО‫ޗ‬Ѽᢪ ೎ ണƥО‫ޗ‬የ ϔሇ‫ޞ‬ ᷫሇÿी࠵ˊѼሇᦳ ƥ ࠵ƥвО‫ޗ‬Ѽᢪ ೎ ᷫሇÿी࠵ˊÿҐൌᢪƥ ÿ ीÿᑀണ᧼ ᨅÿδ Ƴδϑᦳ ੯ሇОÿϛÿϽÿÿ࠵ ሇ ᢣᓨ៿չࠨˊc ƥ୅р୛ᅴ༰ሇየ ᡐÿᅽƥÿ ଄‫ؤ‬៨ÿÿሇО᪍‫ظ‬мÿ୛ᡐˊ ‫ˉދ ޗ‬ÿ࠵ջЋм‫ؠ‬ᒼ‫ދ‬ƥണሇОϛϽ‫ؤ‬៨ÿሇÿƥÿ ‫ޞ‬ÿÿ ÿ ሇ‫ؤ‬ᡐƥ ÿÿϛ ÿनଐᠶᓨनÿ ÿрሇ ˊ‫ޗ‬Оሇቈÿƥврሇᨅ δ៞ϛÿ᪍੟ ᨭƥ ണÿռϥࠨˊ% ƥ ‫ ދ‬ÿ ÿीட ÿ ‫ޗ‬ ‫ؤ‬៨ ᎁ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ cccc ‫ޗ‬ ࠰‫ދ‬एƥୡሇδ࠵Ѹᅶी೤੄Ǽ ሇÿ ǽƥ‫ޗ‬ᢾ ϔ᥎ ᢾ ÿÿ ೎ƥीÿ‫᧼ا‬๢Ǽÿǽˊc ÿ ሇѸᅶˊഡ ҋᅶǼÿୡǽᨅδ֬Ѹሇ೤ଐ࠵ջО‫ڔ‬໿‫ދ‬Оˊᨅ ϑ‫ދ‬एሇО៿ ᡠ ϛ೤ÿ ‫ޗ‬ᢾ ϔୡҋᅶഡሇǼୡᢣÿǽˊν᧼ƥᨅÿሇ૮ ‫ދ ޗ‬ÿϥ ÿƥÿϛ ‫ދ‬Оᡠϛᢪ ೎ୡ᪇֬Ѹ᧼࠰೤δጕνሇ៞ϛƥÿണᩤЌ ÿÿሇО ᨅÿˊc ‫ޗ‬ଐ࠵ջОൌƥՂࣽ‫ؤ‬ᡐሇ َ ँ‫ޗ‬೤δϑ ν᧼ሇϽƥ଄‫ؤ‬ᡐሇО ÿÿ᥎ୡƥीᕜ࠲‫ؤ‬៨ÿሇÿϽˊᓨвОᠶ ƥी ୡ ୡ‫َᦳޗ‬ƥ ÿ ‫ˊ ޞ‬୛мƥ࡝Ѽ଄नଐ࠵ջО‫ؤ‬៨ÿሇ໿ƥഡ ೎ÿ೤ഡണሇಲ໿ ी೤ÿ᥎Ѽሇୡˊ੄ƥѼࣶԘ‫ظ‬м቉नಲƥ ÿୡˊν᧼ƥÿ࡝Ѽ‫ؤ‬ᄕनಲണ଄ ‫ؤ‬ᡐሇӗÿᓨѼ๢೎ ν଄Бՠ‫ؤ‬ᡐ ƥᩤƥണδϑल ‫ظ‬мহࡩ‫ޞ‬ড়֭Ѽୄ ‫ ޞ‬ नಲਥ‫ح‬Ƴ᧍᧍ вሇୡƥЭᓨҋвು໿ÿୡ‫ؤ‬ᡐˊ ࠰О᪍ᡠϛƥଐ࠵ջО‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ƥϥ୛м ξनಲ‫ؤ‬ᅴÿѱƥࣶԘ೤ÿϛᅴÿ૮ ࡛୛ÿˊ‫ظ‬೤ƥ ँ ƥଐ࠵ջОᨅÿÿሇ ÿ୛ᡐˊc ሇÿണδϑƥᩤी೤.

ÿनಲሇୡ᪇༰֬ƥЭᓨҋÿᕜ࠲ .

‫ޗ‬ᨅδ፣ÿƥ୅р Ѹˊc ଄ ÿᢱÿрÿδЌഡᠶ ҋᅶ ଐ࠵ջОν‫ؤ‬ᡐሇಲ໿੟ ഡÿሇୡ᪇‫ ࠵ؠ‬ÿሇ֬ Ƴ вሇୡ‫ˊَᦳޗ‬c ୡϥᯋሇÿസc ੄δϑОनϥ֏ሇÿᨆ៞ÿ೎ƥÿ ÿƥѼीᕜ೗ϽвनᨅЌÿሇϑО Ƴӗÿ ๢ƥ ണ୛ ƥᨄ೤ÿनˊОр‫ޗ‬Ѹÿÿ ሇ೎ ƥᑀ ÿਥδÿୡ ሇୡ௿ƥÿᨕϔሇδϑÿƥَƥ੄ᢾ ÿδϑÿ೎ƥОр δÿୡൌÿୡ ֶˊc ᨭൌᢪƥÿ ᅶୡሇО ‫ޗ‬ᢾ ÿ୛ ሇÿ೎ᅶୡмୡֶൌᢪ೗ƥ ᓨ рմ࡛ÿÿˊᨭൌᢪƥÿ ᅶୡሇО ‫ޗ‬ᢾ ୡмୡֶൌᢪ೗ƥᓨ рմ࡛ÿÿˊc ÿ୛ ሇÿ೎ᅶ ୡሇѸᅶƳc ᓨ ᢾ ሇ ೎ҋᅶ‫ه‬ጕୡֶൌ֭ᢪ೗νЦ‫ظ‬мनಲሇଐ֤ƥ ᢾ ᨄᕜ࠲ ྄ξᢾ ሇϑОन๢๐ᢾ Ԭÿሇˊc ሇƥ ‫ދ‬ÿರ࠵ࣣሇ ÿÿ· ‫·ڔ‬ ीÿन๢ᨆ៞᧼δÿँᴋ ˊ ँᴋϔƥÿр δЌᕜ ሇᨭ೗ሇƥ ࡝ᢪ ƥल ‫ڔ‬ ሇÿनÿ࠵ÿ ರˊÿᨅЌሇԬÿÿ ƥѫ೤ ᨕሇಲ໿ᆒണν ƥണ ሇÿᨕÿ ‫ ޗ‬ሇ ೎ÿм ᅴ֬ሇ֬Ѹൌ៨ᄕ‫ˊ ޡ‬Ґ࡝ƥᅶୡሇ ÿ֬ ൌ ዥሇ֬Ѹƥᅶୡ ୡƥᓨണሇÿᨕÿ ണÿ ÿ‫ؤ‬ൌ៨ዥÿᲰസƥм‫ؠ‬ᅶਥሇୡൌሇÿ ֬Ѹˊթ᫼َƥᨭ᧼ ƥँᴋО‫ؤ‬ᄕƥ ᨕÿ࡝‫ޗ‬ ሇ᧼ÿϔÿണୡ᪇֬Ѹƥ न ᐷ ሇ௿తÿ೤ᩤЌ ሇ ÿр୛௿తሇÿˊᅽ๢ÿँϽୡ᪇֬Ѹᕜ࠲ÿ ୅рन ÿх ሇ֤ˊc ൌƥ୅ न ጕೃᅴ༰ξ.

Ѹϔഡᠶሇୡֶ ୡ᪇֬Ѹƥÿनвр୛к៨ ሇÿ‫ڔ‬ҋᅶಲ໿ॖਥթ ‫ڔ‬ÿˊc Ǽÿ௿ǽc Ǽÿ௿ǽᨅδ֬c Ѹ៨ዥ๢Оುÿ ሇੴ૮֏ ƥδÿ ൌ ୅एƥξ୅р۵᫗‫׾‬ ൌሇÿ ˊ‫ޗ‬ᢾ ᧼ÿϔƥÿδ ᦳѱ ‫ޗ‬ÿ ƥ፴ ‫ޞ‬቉୅р࠸ࡡÿƥÿ ν ÿ‫ޞ‬ୡ௿ƥ‫ࠣ࠵ޞ‬ᢪƥǼѼрቹᩈ ƥ୅ ν ೗ी‫ؚ‬ƚǽँƥÿÿ ᪍νᅶᢪƥ୅рी ᑀϽÿሇੴƥÿϛÿᩤǼÿ௿ǽሇ֬Ѹी ᑀ ÿÿν ‫ ؠ‬ሇੴ૮м‫ؠ‬ÿनÿሇು.

 Ԙ᪍ÿ‫ ޞ‬Ͻ୅рˊОр ᅶୡ௿ሇ֬ .

Ѹൌ៨ नÿδ ሇ ϥ૮ˊϥ֏ƥОр ሇी೤ৌᕜ࠲ՠδϑनÿണջሇಚࣗˊc ᎁ ÿ ௿ੴϥԬƥÿ ƥ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ %cccc Ор ᅶୡ௿ሇ֬Ѹൌ៨ नÿδ ሇ ϥ૮ˊϥ֏ƥОр ÿ ௿ੴϥԬƥÿ ƥ ሇी೤ৌᕜ࠲ՠδϑनÿണջሇಚࣗˊ ሇ ÿ О δÿ቉ୡϔሇ ƥδÿᢪƥǼᄕ‫ޗ‬ƥ ୅рՠδÿ ÿƥ вሇ ᠶ ƚǽ ሇੴ‫ޞ‬ÿᨆᑀ ሇÿ ϥَƥ ല తሇ ୡ ൘ਥϽƥÿ ਥ νÿ‫ޞ‬ƥَ‫ࠣ࠵ޞ‬ ƥǼ୅рಃ Ͻδϑ࠵ ƚǽν᧼ƥ੄δÿ ֩ᅴ‫ ׾ޗ‬ÿϥ֏᥉ Ѽሇᦳÿƥ቉ୡ௿ƥनѼᢪǼૣᨄ଄ ÿ ƥ ᅴǽሇ೎ ƥѼ‫ظ‬νмϛв࡝๢ÿ ‫ޞ‬଄ϛѼ ֩ˊँ ƥ๢೎в ሇ ँ೤ ϥଐν‫ޗ‬ ƥвሇ๡ ሇ೤ৌѼᕜвδಚ ‫ظ‬ÿሇलˊc ๢࠮ƥОрୡ௿ሇÿᨄዥϽврᡠϛÿ ୄϛ๢๐ ᢾሇ‫ ا‬ÿˊÿಲᢪƥ Ѽ଄ ୚ƥൌ Ͻδए୚ÿᑀ ˊ੄Ѽÿᨕࣶ୚ ϥَƥ୚ÿᑀОδÿ ÿ‫ޞ‬ୡ௿ƥδÿᢪƥǼ ࡛Ͻƥ୅ୡÿीണδ Ѽ଄ሇ୚ƚǽ‫ޗ‬ᨅÿƥ୚ÿᑀ Оৌᨭ᧼ᨅδ֬Ѹ ѼቹᩈѼ ೤ᨅÿϔሇ‫ ا‬ÿˊ ଄δƥ࡝ÿ᧼ൌƥ ੄в‫ޗ‬ᢪᨅ ሇ೎ ƥвୡ௿ሇÿթÿ ƥѼሇଓ ÿÿ ÿc Б Ѽ੟‫ظ‬ᕜ в ϽδЌ૮ƥണЌ.

ÿƥ ሇ‫ ا‬ÿ೤вÿƥᓨν೤Ѽˊc ÿƥѼÿ вৌ๢๐ ୡ௿ሇÿዥՠϽÿ๢֬Ѹÿੴ ੄ϔሇ‫ ا‬ÿˊc Ǽ୅ Ѽÿ ǽc ÿ ᪍ ÿЭ.

ѸОδϑ ሇಲ໿Ƴ‫ޗ‬ÿՋÿఞᨕÿ ÿ ֩ሇ೎ ƥഡ࡛ᕜÿмୡ௿ሇ֬Ѹƥᓨ ÿδࣽ ƥм‫ؤ‬Ջÿ ሇੴ ˊ࡝ÿδÿ ÿ‫ޞ‬ୡୡ௿ƥδÿᢪǼ ୅Ѽണÿƚǽᩤƥ ᨅी៨ዥвৌᕜ࠲ δЌÿвଐሇ࡛۵ ƥᓨвሇଐÿ੟ˊ࡝ÿδ ÿ ÿ‫ޞ‬ୡୡ௿ƥδÿᢪǼ ୅Ѽണÿƚǽᩤƥᨅी៨ዥвৌᕜ࠲ δЌÿвଐሇ࡛۵ ƥᓨвሇଐÿ੟ˊc ഡَƥ୅଄ÿሇ೤ƥ ᡊÿϑ֬Ѹሇÿ᪍νᕜਥሇҋᅶ ˊ‫ޗ‬δϑ ሇÿƥ੄ѼᠶÿО‫ޗ‬ÿÿνÿ‫ޞ‬ÿୡ೎ƥѼ‫ظ‬ν଄੄‫ޞ‬ᡠϛв๡‫ ޗ‬ ÿሇ ൌƥÿϛ๢೎ሇвϥ୛мᨅÿÿƥν᧼೤ÿϛвଓ ੟ˊc ୡÿc Ǽ୅рࣽᕜ ሇǽОрᨭ ᅶ ÿ ÿ‫ ڔ‬ÿÿሇ֬Ѹൌÿ ƥ ೤៨ ÿ ሇଐˊÿϛƥᨅδ֬Ѹξᅶୡÿÿሇ֬Ѹँ‫ޗ‬೤ ÿϽˊᩤЌ ‫࠵ޗ‬ ÿÿሇОᑀ δÿÿ቉Ǽδƥÿ۵‫( ޡ‬$ǽƥδÿ ÿÿሇ .

ÿ‫ ڔ‬ÿሇÿˊ੄ÿОÿ ೎ƥвÿ ‫ޗ‬ᢪǼᕜνᕜ ೎ƥδÿÿᦳÿሇ ÿՠᨅδ֬Ѹˊc ԟ ϛᨅ ᨅδୡֶƥ୅ሇÿ.

೤ƥδࣽνनδÿ вр ଄ ÿЌξ ണԟሇÿᱤÿ଄ˊc ሇ ୅ ǽሇ ÿÿᨅδ֬Ѹƥÿ తୡc ഡÿƥᅽ Ор‫ޗ‬ÿᨅδ֬Ѹሇ ೎᪍೤ᱤ৙੯፴ƥ୛мᨅδ֬Ѹी៿੄ÿϽҴ ੴሇˊᓨƥണδ๐ƥ୅рÿ Ͻδÿ Ͻᅴଐሇᢾչÿˊी‫ޗ‬вÿ୅рఞᨕ ሇᑀÿሇ᧼ÿϔƥ୅р‫ؤ‬ᄕƥÿ቉ఞᨕхሇ྄ԗƥвሇୡÿÿత‫ޗ‬Ͻδ᥎ƥᓨ త ƥм вሇୡÿ᪍ਥ ÿሄˊвత ࡝๢ϥ ƥм ‫ؚ‬вሇ ÿୡी࡛ ៿ ‫ޗ‬Ͻδ᥎δÿƥ֬ÿν ˊ ೤ƥ୅рᨅ ቹᩈƥ తୡሇ֬Ѹѱᄕሇँ೤δጕ ÿÿˉ ሇੴ ƥ ೤δጕÿˉÿࣽሇˊ๢࠮ƥᨅδ֬Ѹÿ೤ ሄÿ‫ޗ‬ՠ ÿм‫ ؠ‬༰֬೎ഡᅶሇୡֶϥδˊ‫ޗ‬ÿᨅδ֬Ѹ೎ƥÿᨭ త ሇୡÿÿ‫ޗޞ‬ÿϥ ˊc ÿ᥎ሇୡ࡝త‫ޗ‬Ͻδ᥎ƥ‫׾‬ҋÿ๢֬Ѹÿᱤ৙੯፴ƥÿ ᤉଓc ᎁ мÿੴϔሇÿ ξ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ (cccc ᢾչ एѝÿξÿÿᑀÿनᨅδ֬Ѹਥॖ᧼ ÿ ˊÿዥƥ࡝ണ О‫ޗ‬ᢾչϔҋᅶϽ֬Ѹƥմ៨ዥ๢О ᑀണϽᤉଓˊᨅीଐ‫ڇ‬቉ƥ‫ޗ‬вሇੴϔƥ ξÿሇÿਥ ˊc ᨭൌᢪƥОр ‫ޗ‬ଓ ÿሇ ᢪ ֤ƥ ೤ᡠϛÿ ᑀ‫ޗ‬๢๐ᢾչϔ ᤉ ሇ೎ ƥÿՠ తୡሇ֬ѸˊᨭൌᢪƥОр ‫ޗ‬ଓ ÿሇ ÿ ᑀ‫ޗ‬๢๐ᢾչϔ ᤉሇ೎ ƥÿՠ తୡሇ֬Ѹˊc ÿ ᪇త ᢪ ֤ƥ ೤ᡠϛ తୡሇ֬Ѹ࠵ÿണÿጕÿֶƳ ୡÿ ᪇ƥَత ƴ ୡ ‫ޗ‬ÿ ƥَత ƴ೎ƥୡ‫ޗ‬ल ֏త ˊ‫ᦳޗ‬ѱሇϔᯋ᪇ÿత ሇୡ‫ᦳޗ‬ѱሇ ሇୡc ୅р‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬ᨅδ֬Ѹϔƥୡÿÿሇ ξ๢Оੴ ᤉଓሇÿണթघ ሇԟᐄˊ ᡐϥƥ੄δϑО ÿୡ ੟ᓨ ୡ తሇ೎ ƥ‫׾‬ୡÿ ᦳѱሇϔ ᯋ᪇ÿ೎ƥ଄ξвണᨆδሇ໡ᨭी ੟ÿ ˊÿÿÿᓨᡐƥ੄вሇୡÿ ᦳѱ ᪇ሇ೎ ᠶ ‫ ތ‬ƥ଄ξвБ༴ी ÿ ÿ ÿ ˊ୛мƥδ Ѽ‫ؤ‬ᄕनಲ ୡ ϽǼÿǽϥϔƥीÿ ኞᡊвᩤЌÿ֬Ѹδÿƥֆ᫑ÿ៞֬ƥᅶ୼হᡊਥ ല ‫ޗ‬δ᥎ሇୡÿˊҐ࡝ƥѼ‫ظ‬мϛврÿ ƥ вδЌ‫ظ‬мత‫ޗ‬ୡÿሇ ˊ νƥ తሇୡी ‫ڔ‬Бÿሇδÿƥ Ѽሇ୛ണÿ‫ڔ‬଄໿Ԙ᪍ ϥ࠮ˊc ୡֶc .

ЭലϷਥÿ๢ƥ୅δ ᪍‫ޗ‬ÿनÿѱ֬Ѹሇ ᡊνਥ ƥी࡛ ÿ ണ‫ ޗ‬ÿ ണѱሇÿδÿˊ୛мƥ୅р ÿδϑ֬Ѹ᪍ᨄ ‫ؤ‬ᄕሇ ϔ ‫ ؚ‬ᡊˊν᧼ƥುÿनƥ ሇୡֶी೤ մሇδ Ґ࠮ˊ୛ ୡֶƥÿ ी೤ δÿୡሇÿÿन ‫᧍᧍ޞ‬ÿδÿୡሇÿ᪇ÿƥୄδϑ ሇୡֶƥी ࡛ ೤ÿ.

ÿÿሇ ˊѼ‫ظ‬м ᨭ᧼ÿÿ‫ޗ‬δ᥎ሇ ÿୡÿԬ ÿ࠮ƥᓨÿ ਥሇୡÿ ୡ௿ी ೤δÿ࠵ÿ๡‫ޗ‬ÿ ÿ .

ˊc ୅рᨭ᧼ÿ‫ؤ‬ᄕƥc ሇୡֶᑀՠᄕ‫ ޗ‬ᐜϥᯋሇБᢾϔƥᓨᨅδୡֶк៨ሇ೤Ҵੴ ೤δጕÿ Ҵሇˊ ሇୡֶᑀՠᄕ‫ ޗ‬ᐜϥᯋሇБᢾϔƥᓨᨅδୡֶк៨ሇ೤Ҵੴ ೤ δጕÿҴሇˊ੄ ᐜÿᐜƥ ೤‫ޗ‬ᐜÿ.

೎ƥᨭ᪍ ‫ޗ‬ᢪ ೎ҋᅶᨅδ ୡֶˊЭ ˉм‫ؠ‬ ÿ.

ѸሇОÿ೤नᨅδୡֶ૮ണ᫼ˊÿҴሇ О ᑀ ҋᅶᨅδୡֶƥм๢ѱᄕврሇᦳ ‫ڔ‬ÿҴˊвनÿሇ ੟ണҴੴ ҋᅶ ୡֶሇОണ೎ ᨄ ϛδጕ ሇୡֶƥ ‫ ތ‬ÿ᥎ൌी ηᕜሇ ˊ ÿѱᢪൌƥ࡝Ѽ଄ᢪ नಲƥ ೤ÿ вОनѼሇҴੴƥѼी ੄े᫗ÿҋᅶ ሇୡֶƥÿϛᨅδୡֶണ೎ Оୄδጕÿ ଐˉ ÿ࠵ሇଓˊc ν᧼ƥ࡝Ѽ଄ҋÿ᥎ൌÿ ড়֭Ѽˊc ࡝Ѽ଄ᢪ नಲƥ ÿϛᨅδୡֶണ೎ ÿ·Ћ੄ರ᥎ൌी ണୄ ƥÿҴ ƥᩤ ሇୡֶ ᕜ࠲ ೤ÿ вОनѼሇҴੴƥѼी ੄े᫗ÿҋᅶ ሇୡֶƥ Оୄδጕÿ ଐˉ ÿ࠵ሇଓˊണ೎ ƥৌட ‫ڔ‬ ೤ηᕜሇ c ջᅶ ୡֶÿc ଄ᨅÿδϑ‫ ޡ‬ƳѼ๡‫ ދޗ‬ƥᄕ‫ޗ‬ƥÿ Ѽ᥉ ϽˊѼሇୡ‫ ޗ‬ÿ֬ƥ ഡَƥѼ ୡÿ‫ޗ‬ϔሇδÿ ƥѼ᥉ሇ ी೤ˊᨅ೎ƥѼ‫ؤ‬ᄕनୡᆒണЌ᧍ ൘‫ޞ‬ÿَ ‫ޗ‬Ͻÿ ƥ ೎ÿՠϽ ሇୡֶˊÿಲÿ᪍ ᢪƥѫ೤ଐ Ͻ ᨅδሇѼ ೎ी೗ሄϽƥѼሇᨅ नಲᡠϛջ ᑀे‫ޗ‬௿తϔˊ୛мƥѼ੄ഡ ೗ÿሇᆒी೤ δ ˊ ೤ƥѼ ୡЭᨅÿ ÿਥƥ Ͻÿδÿ ƥᓨᨅ ೎ƥѼሇनୡÿֆ ϽÿֶƥÿՠϽ తୡƥ ೤Бÿ ֏ሇ֬Ѹˊᨅी៨ ዥвÿቹು໿ЭѼሇᨅ ੄ϔÿ ˊᩤƥѼᨄÿ ÿी೤Ͻƚc ᎁ ᢪ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ cccc ÿѱᢪൌƥ ୡֶթϛ ጕƳÿ᥎ሇ ƥОрᨭ ‫ؤޗ‬៨ÿሇÿଐᠶ ೎ҋᅶୡֶƴሇ ƥҋᅶୡֶÿ๡‫ ޗ‬вОሇÿ‫ڔ‬ᢾ ˊc ÿÿᓨᡐƥÿ ÿሇ֬Ѹᨭ О ҋᅶሇ ୡֶˊÿ᥎ሇ ÿ࠵ሇÿˊc ୡֶ࡝ÿмÿ᪇੯੯َ .

ÿ ሇୡֶ೤δጕ๡ᱤሇÿѱҴ ƥѫ೤ÿ ÿ‫ظ‬мᅶ ÿ ÿࣽሇ‫ޡ‬ ϥϔƥᓨ ᨭ ៿Ор ᡊˊ ࡝ᢪƥѼ๡‫ޗ‬ÿÿЌОÿᨕÿሇÿƥᓨ नಲϔሇ ࠰Оÿᨭ᧼δЌ֬Ѹ‫ڔ‬ୡֶࣽϽѼሇÿᨕƥҐ࡝ୡ௿ÿਥˉᦳѱ֏ӗˉÿˊ ᓨƥी‫ޗ‬Ѽሇÿᨕ‫׾‬ ሇ೎ ƥണЌОਥ ՠϽ ሇୡֶˊc ሇ ‫ޗ‬ᨅÿሇ૮ ƥѼी ੄ÿࠨ Ͻˊ࡝੄ѼÿÿОሇᡊՂ ೎ƥनಲ೤‫ޗ‬ÿՠвδЌࣽሇୡֶ ֬ѸϥَƥՠϽ ሇୡֶƥᩤƥ ಲ Ѽ࠵‫ظ‬мੴ‫ޞ‬ÿѼሇÿᨕƥÿ ՠǼ ǽˊ δጕ૮ ᓨᡐƥ࡝नಲÿ ÿϽδЌÿࣽሇୡֶ ֬Ѹƥ ࡝Бÿƥÿ᥎ ƥ ೤ᅶୡÿϽ ড়ƥَ ՠϽ ሇୡֶˊᩤƥᨅी៨ዥвൌ੟‫ظ‬ᕜ नѼᢪǼνǽƥЭᓨ Ѽሇᢾ ˊc ‫ޗ‬м ጕ૮ ੄ϔƥ ୡֶሇÿ᪍ÿ ƥ᪍к៨Ҵੴƥᓨƥनണ୛ν ƥ୛м ÿ ϑÿν ሇˊ୛мƥ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥ ୡֶϥ֏ሇ֬Ѹ‫ڔ‬ ᐷ ೤Ղࣽഡ ሇԟÿˊc लc ୅рሇୡÿ೤ÿ ᦳ֏ƥᓨврሇδÿδ֬᪍ ୅рԬੴሇ૮ ‫ڔ‬଄໿ˊÿ ണᩤδ᪇թÿѱᢣᡐ௿త᥎ൌሇኵ೤ണÿ ƥѫ೤ୡሇÿѱᢣᡐմνˊc ࣣ ᡊᢱୡሇÿѱᢣᡐνЦ Ѽÿ ÿ ÿҴƥᓨ ƥ ᨄᕜ࠲Ѽÿᦳሇୄीଓƥ ÿÿÿ࠰ሇջˊÿ% ÿƥ୅рÿϑО᪍ࣶԘണ‫ظ‬ᕜୄϛୡ᪇ÿѱᢣᡐ࠵ƥ ‫ޞ‬ఊÿୡሇÿÿ‫ڔ‬врሇ֬Ѹƥթջᅶÿδϑ֬Ѹ‫ڔ‬ୡֶˊࣣ ᡊᢱୡሇÿѱᢣᡐ νЦ Ѽÿ ÿ ÿ ÿҴƥᓨ ᨄᕜ࠲Ѽÿᦳሇୄीଓƥÿÿÿ࠰ሇջˊc ሇÿֶc ᨅδ֬Ѹലᦳÿುÿ ÿᱤƥ‫ޗ‬ÿੴ ሇन៨ ଐ೎ƥᨄᕜ‫ ؤ‬ÿሇ๡ᱤ ˊҋᅶᨅδÿֶሇ࠰ϛм‫ ؠ‬ÿƥврᨭ᪍೤ ๢ൌੴ ሇ ଐ֤ˊÿ࡝नᱤሇÿ ÿੴ֬೎ƥ νᅽÿÿ‫ ޞ‬δÿୡ‫ޗ‬ÿδÿୡ ƥ َᅶୡ ƥ੯੯ ÿƥ ÿनಲˊᩤ૮ी࡛ ೤ÿÿሇ ੄ୄϽ‫ޗ‬ ÿ ሇᒼ.

ÿ ƥ Ͻनಲሇᱤ֏ƥৌвᕜᐷᐷ ‫ˊڇ‬c ሇÿֶƳϛϽ៨ዥӗ ϥଐƥÿ ÿሇ Ͻ ‫ؚ‬c ࡝Ѽ଄ÿ࡛ˉ नಲƥᨅÿሇÿֶδࣽν Ѽÿˊc ࡝Ѽ଄ÿ࡛ˉ नಲƥᨅÿሇÿֶδࣽν Ѽÿˊ ୡ‫َᦳޗ‬c ‫ޗ‬ᱤनѱ ೎ƥ м‫ؠ‬ÿЌÿୄ᪍ ÿ‫ޞ‬ՠ δϑÿ ֶƳ ÿ ƥ ੯੯ ᥎ƥୡ త቉‫هˊَᦳޗ‬ÿᲔОм‫ؠ‬ÿୄÿ᪍न ᨅδÿֶ ണ ˊÿ๢ϥ࠮ƥÿሇƥ‫ޗ‬Ԙ ÿ‫ޡ‬ ÿሇ ƥ ᯛᐜ᪇ሇ .

ᐜ ƥм‫ؠ‬ÿ ՠᨅδÿֶˊc ÿˉണδࣽ ሇО‫.

ޗ‬Ѹ ᱤन೎ᨭ᪍ ÿ‫ޞ‬ ು೤Э֏ᱤƥᨄ೤Эَᱤƥᨅጕÿֶ᪍ᕜϛО δጕ ˉÿҴሇଓᨅδÿ ֶÿ೤ξ ˉҴੴ‫֤ڔ‬᫗ÿ ÿÿˊՠᨅጕÿֶሇОᨭ ଐ᡿‫ ޞ‬ÿˉ ‫ا‬ÿ ሇ ᪇ˉੴÿˉÿ᪇м‫ؠ‬ÿ ‫࠮ޗ‬ᱤƥЭᓨÿዥՠÿು୛ÿሇ ᫗‫ڔ‬ ˊᑀ ᴋ ୅ƥ‫֤ ޗ‬ሇϔҋᅶᨅδÿֶƥ ࡝ᢪ‫ا‬எᐫÿ᫑೎ƥ ‫ޗ‬ ÿ ೎ƥᕜ࠲ Ѽÿ ÿ ണҴੴƥÿ ˊc ୅рÿᑀξ ໿സԟሇ.

ѸО᧼δ ೎ᯋˊѸᯋƥ୅р‫ؤ‬ᄕƥҋᅶᨅδÿ ֶሇ࠰ϛ ണÿ৙ሇ ໿Оƥᓨ вр࠵᪍ ƥ ÿ᥎ൌÿ ÿ ࠵ˊണ೎ врᨄ м ϛ ੴƥണ ‫َ֏ޞ‬ ˊᓨÿሇрմ੟ÿ᫑ᅶ ᨅδÿֶƥврÿ ÿ‫ޞ‬ ᦳѱሇ ƥ ೤ᅶ࠵ ÿୡሇÿ৙ˊ ÿᦳÿ৙ሇ ᑀթ‫ޞ‬ѱᄕϽᦳ ሇ ƥ୛мвр ലνÿ ֭ ୡ‫ޗ‬ ᦳَሇÿֶൌѱᄕÿᦳሇ ջˊ‫َᦳޗ‬ሇୡƥδÿୡ Ͻc ᎁ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ cccc ÿδÿୡሇୡ c ν᧼ƥ࡝‫َᦳޗ‬ሇୡν೤త‫ޗ‬δ᥎ƥᓨ೤δୡ ÿδÿୡሇୡ ƥᩤ៨ ଐ‫ڇ‬ीξୡత‫َᦳޗ‬ሇÿֶ࠵νδÿϽˊc ୡ ሇ తୡ ሇ֬Ѹÿ቉๢ОԬੴϽᤉଓƥৌᕜ࠲ ๢֬Ѹൌÿÿఊ ˊత ሇ֬Ѹÿ቉๢ОԬੴϽᤉଓƥৌᕜ࠲ ๢֬Ѹൌÿÿఊ ˊ଄଄ƥୡ ‫َᦳޗ‬ƥδÿୡ ࠮ÿሇᨆÿ ÿc త ÿδÿୡሇୡ ୡƥνी೤଄ ֭ሇୡൌ  ሇୡ໿c తÿδÿୡሇᩤÿୡ తሇÿÿƥ๢Оੴϔሇᤉଓ ૮ ीˊ ‫ތ‬ϔሇᩤϑОੴϔनÿఊሇÿ଄ ÿ ‫ތ‬ϔሇО ÿ ƥÿϛвతୡሇÿÿ ᑀ Эୡ ÿ Ͻ ÿ ˊᨅδÿֶѱᄕՠϽ៨૮ሇ ƳǼ ࡛Ѽÿ ƚǽc ଐƥѼ‫࠰ ޗ‬Оᦳ ᪍ᕜ‫ؤ‬ᄕ ᨕ ጕ త ሇୡಲ ƥ ࡝ᢪƥ‫ޗ‬໿ ࠮ÿᠶሇ ៿ ಲƥᨆԗ ÿሇм‫ ؠ‬ÿ ᅴሇÿОˊвр ৌᨭ᧼ᨅδ֬ѸൌൌÿԬੴሇ ૮ ƥÿᦳሇÿÿ֤ˊ࡝Ѽ‫ؤ‬ᄕÿÿÿՠ Ͻᨅÿሇ֬ѸƥᩤƥѼν ÿ δَୡሇÿÿƥ ୄୡతୡሇ ˊ୅ÿƥ ᨅδललሇीᕜ Ѽଓÿ ÿҴˊc ୡ ԗ ‫ح‬ÿƥÿc ÿ‫࠮ޗ‬ᱤ ÿണԟሇୡֶc .

๡࡝୅‫֏ޗ‬ᱤ ᧼ሇƥ࠵ ÿ቉ ‫ڔ‬ÿֶˊ‫ޗ‬ୡÿÿÿƥ ÿк៨ሇ೤֤᫗ ‫ڔ‬ÿ୅ƥᓨξ ÿണԟሇÿѱᢣᡐÿᨭ৙ണÿÿሇଐ‫ޗڇ‬ÿᱤˊ୅рÿᅶ ÿൌ ѱᄕÿᦳሇֶ‫ޞ‬ÿƥм‫ ؠ‬ണୄ ሇÿҴੴ ೤৙ണ ᆒሇ ੴˊν᧼ƥ‫ޗ‬ ࠰ÿѱᢣᡐ੄ϔƥ ÿሇ֬Ѹ ᐜᢣᡐƥᨭÿÿв֬Ѹ ୡֶൌҋᅶ‫ڔ‬ ᡊˊ ÿሇ֬Ѹਖ਼ਖ਼᪍೤ ሇƥ ೤৙ണ๡ᱤ ሇˊᩤЌÿᡠϛ੟ǼÿǽሇОᑀ ‫ޗ‬৙ണÿᦳሇÿ֬Ѹϔҋᅶƥ ๢ѱᄕÿሇξν ˊОрनÿଓ ᥗሇ ՠ࠵ ÿˊ๢࠮ƥ቉ ᦳ ሇОÿ ᑀՠÿሇ ÿƥᓨ ༴ÿᩤÿᦳ ੯ሇОմ੟ÿ ᨅÿÿˊರÿ ୡ ԗ‫ح‬ÿƥÿ c ÿ‫࠮ޗ‬ᱤ ଐ֤ƥѱᄕврᦳ ‫ޗ‬ ÿୡֶሇОÿм ϛ ੴƥ֏َ ƥЭᓨвОሇ ሇ‫ڔ‬ξν ˊc ‫ح‬ÿ࠮ሇ ÿc ᨅጕ֬Ѹ੟ᠶˊ ೤ଓÿОδƥ ೤ࠨ ÿֶ‫ޞ‬ÿሇОƥುƥ᪍ ‫ޗ‬νᑀଐᯋÿՠᨅÿሇ֬Ѹˊᨅጕ֬Ѹ੟ᠶˊ ೤ଓÿОδƥ ೤ࠨ ÿֶ‫ޞ‬ ÿሇОƥುƥ᪍ ‫ޗ‬νᑀଐᯋÿՠᨅÿሇ֬Ѹˊರÿी੟ᨅÿÿƥм๢ ॖᄕՠÿ ሇÿఊᕜ֤ˊ‫ޗ‬ÿ ÿƥ р ‫ޗ‬ÿ.

.

Ѹ೎ҋᅶᨅδ֬Ѹƥᓨ ੄ ν‫ޗ‬ሇ೎ ƥδᐜሇÿ О‫ޗ‬ÿ೎ÿ δÿ ୡ ‫حޗ‬ÿÿÿ ÿ‫ޗ‬ ࠮ᱤˊ‫ظ‬೤ƥᐜр࠵᪍ν‫ ޗ‬ᱤ֏ՠᨅÿሇÿֶˊδ ÿÿ ሇ੄Орሇ ᢣᡐҴÿξÿѱᢣᡐÿ ೎ƥ ÿሇ֬Ѹी ࠮೗ÿˊीÿൌᢪ ƥ੄вδÿ ÿÿ ƥᅶδጕ᧍ˉ ሇࠣᲀᢪᩈǼ‫ه‬ÿ ƥм‫ޗ‬ሇ ᠶൌǽƥδ ÿՠϽÿሇ ÿƥ ೎ᅶδጕǼÿǽሇቈÿ᫗቉ቈ֏ሇ ˊሇᨅδÿ໿ ੟‫ظ‬ᕜ  δጕ‫ح‬νनੴƥ ᓨνँሇÿˊ࡝଄мÿÿ‫ڔ‬ሇ ÿ֬ ƥв ਥ ƥ ‫ޞ‬᥉ÿ ƥÿਥÿሇ௿ੴƥᦳѱ੯੯֏ ƥЭ ᓨÿÿՠ ሇ࠵ˊc ǼѼÿ೤ϑÿ೗ˉँሇОˊǽÿണЌ ଐ‫ޞ‬ᢪᩈˊc Ǽÿÿ ᢪˊǽc ƥ ᅴˊǽÿОÿᢪƥǼν᧼ƥÿ୅ ᑀ‫᧼ؤ‬ƥीδࣽ ँ ँ ՠ ÿѱᄕՠϽ๢ОÿҴ‫ڔ‬Оδሇÿֶੴ ണ೎ ƥОр ୡ ‫َᦳޗ‬ሇ‫ح‬ ÿÿƥÿÿ࠵ ÿ ‫࠮ޗ‬ᱤ ᠶ‫ ތ‬ƥी࡛ вр଄ÿÿሇÿֶ‫ ڔ‬ջ ᥎ൌδÿˊ  км֏ƥՔÿ੟ÿണ ҋᅶÿണ ÿ֬Ѹ‫ޗ‬Ԭሇୡֶƥ َൌр ਥ ቉ÿƥÿ ‫ޗ‬የ ϔÿ ൌ࠰ሇ ջƥᨅЌ֬Ѹ ਥ ‫ޗ‬ϔ༴៞᥎ൌˊc ᎁ ፣ÿǼୡǽǼÿǽ #cccc ÿδጕᠶሇॖ ÿሇ֬Ѹी೤ Бÿ ֏ƥୡÿ ƥѫ ÿ ‫ޗ‬Ͻ࠮ᱤˊ֬ѸÿÿϽ ÿƥÿᢪ೗ÿ๢֬ѸሇОÿ‫ ޗ‬ÿࣽሇੴ Бÿ ሇ ƥ ᨭ᧼࠮ሇ ÿѱᄕՠϽ๢Оሇÿੴ ˊмᨅጕಲ ሇО‫ޗ‬ᢪ .

ሇ೎ ᨭ ν༰֬ ֏َ֬ᦳѱˊc ÿƴᓨÿ࡝врࠨ ሇÿֶ೎ƥврਖ਼ਖ਼ÿ м ϛ ੴƥ ÿв᫑ÿϽሇÿൌᱤनѼƥѫԬੴሇÿଓÿ‫ޗ‬Ǽÿÿ೤ÿ቉୅ ÿǽÿ๢ϥ࠮ƥ୅р ÿÿ‫ظ‬мᅶ ÿൌ៨ዥ ˉ ν ϥଐƥᓨᅶ໿ÿ੟ ƥ ी೤ᅶ ÿÿÿÿОˊҐ࡝ƥδÿÿ ሇ࠸ी੟‫ظ‬ᕜ ᅶ ÿÿ቉ÿሇ ƥ َᢪδЌǼÿÿ೤ᩤÿƥ ǽϥᏚሇ ƥᓨਖ਼ਖ਼೤ൌξ ሇδÿ ˊ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥ࠸֬ሇ ÿ៨ዥሇी೤δጕ ሇଐˊÿ๢ƥᨅጕᅶ ÿ ൌÿÿनಲሇୡֶᨭ ÿ᥎ሇÿƥÿ੄ÿᨅδୡֶሇОϛ೎ˊे ണ ೎ ÿ ᅶᨅÿሇୡֶൌÿÿÿνሇОƥѫ೤ƥÿѱᓨᡐƥҋᅶᨄ೤੟ ሇˊ ÿ‫ן‬ÿ ‫ޗ‬ ൌƥ࠵ ÿδ ᪍៿੄ୄ೤ ‫֤ڔ‬᫗ሇˊc ೎кƥОрᨭᅶ᥎ ࠵ ÿሇ֬Ѹൌթռ៨ዥÿሇᅴ ÿˊ‫ޗ‬ ೎кƥОрᨭᅶ᥎ ࠵ ÿሇ֬Ѹൌթռ៨ዥÿሇᅴ ÿˊ‫׾‬ҋ ണ‫᧼ا‬ ÿ ሇ ƥОрÿࣶԘ‫ظ‬мÿ ലᕜൌኞᡊÿ ᡊ࠵ ÿ֬Ѹሇÿˊν᧼ƥ ‫ޗ‬ᢱ᧼ലϷϥَƥѼ ੄೗ሄƥᄕ‫ޗ‬ሇѼνЦᕜ࠲Ջኵ‫ޞ‬ኞᡊ࠵ ÿሇ֬Ѹघኇƥᓨ ᨄ ÿ֬‫ ޞ‬ÿ๡ኵ‫ޞ‬ҋᅶᨅЌघኇƥ врÿ࡛‫ޞ‬ϛÿ ֩ˊc ᦳѱᢣᡐघኇᎁÿ᪇թc ᎁ፣ୡ ᱤन ᪇ሇҴ ሇÿ· cccc ƥѼ в‫ޗ‬଄ÿ ࡝ѼनᦳÿሇÿδϑО᪍ ᡐƥᩤ ीᢪÿƥᩤൌ Ѽ ÿ c ÿÿَ ÿ ÿѼÿ೤଄ ÿ ‫ؤ‬ᅴÿ૮ ÿ୅рν ÿҐ ଄δˊc ƳǼÿ ࡛ˊ ƥѼᨅϑδು೤ࠨሇ ˊǽc δÿनÿᢪƳǼƥଓÿૣሇ ÿƚÿ࠮ƥ ‫ظ‬೤ണδनОሇƚǽc ୅ ᢪδ ƥૣ δÿन ᢪƳǼ࠰ÿૣড়୅ˊÿƥૣሇÿ‫ँ࠲ظ‬ଓሇˊ‫ૣظ‬ ሇÿ‫ؤ‬೤៿ ϑሇ ‫ؤ‬Ͻ ÿǽc Ѽन ᢪƳc Ǽ ๐ᠶ ૣƥ ࠰ ᡐᢣሇ ੄δÿѼƥǼᨅ Ѽ ˊǽc ÿ ୅᥎ൌÿ ੟ ÿǽc ÿÿÿ ÿc ࡝Ѽ೤δÿ᡿೎֩ሇƥѼࣽ ÿ࡛ˊѫ೤Ѽ‫ظ‬ᕜ ‫ޗ‬ੴÿ଄Ƴ Ǽ᥎ൌν‫ظ‬νԟᨅ ÿሇƥÿᕜѼሇ‫ڔ‬ÿÿ ࠰Ͻˊǽc .

 ƥÿϛሇ ሇ೤ÿռОƥ ν ÿÿሇँϽОрሇੴˊc ÿÿዥƥ Ǽᢪ ǽሇОÿ ᡐνÿሇОÿ‫ا‬ƥ Орੴÿ೗ሄᩤЌОᢪ ሇÿ೤ ˊ Ǽ ଐሇ ᡐǽν ሇ೤ƥǼଐሇ ᡐǽ ) .࡝Ѽÿ೤नÿδϑО᪍ ᡐνÿƥᩤѼ ࣽ ୄϛδϑÿሇОƥÿണ‫ظ‬ᕜ៿ ᨆድÿ ÿϽ๢ÿᅴˊണሇ ᡐ೤δጕƥᕜ࠲ Орϥᯋ ࡛ሇ የБԟᐄˊ୅рÿᨅጕ ᡐϛǼ ଐሇ ᡐǽ ï c.

c. մ೤ÿᩤጕ ϛϽÿÿδ ջᓨ ଐ ÿвОሇ ᡐˊc ᡐÿc ‫ޗ‬Орÿ ሇ೎ ƥഡν‫ ظ‬ሇҴÿਖ਼ਖ਼ൌÿ Орഡÿ ÿ୅ఊÿሇ᪇թƥҐ࡝ᢣ ᡐˊ‫ޗ‬Орÿ ሇ೎ ƥഡν‫ ظ‬ሇҴÿਖ਼ਖ਼ൌÿ Орഡÿ ÿ୅ఊÿሇ᪇թƥҐ࡝ᢣ ᡐƥÿϛ೤‫ظ‬м៿ÿ ÿሇˊᓨഡÿ Ҵሇÿմ೤Орଐ᡿ሇୡֶƥÿϛᨅδ ᪇թ೤੟ ֆଐఊÿሇˊᢪ ೎୛ÿՠሇଐ᡿ÿ ƥਖ਼ਖ਼ी೤ÿϛᢪ ÿ૮ ሇ֬ ᓨ‫ؤ‬ሇˊc ÿ࠵ࣣರ ሇࣣÿÿ·ÿᑀन न࠸ࡡॖਥÿ ƥÿ ᨅЌ࠸ࡡξᎁÿОᨆ៞Бᢾˊв ÿթϥδሇÿन៨ᄕՠ༰ÿ‫ ظ‬ሇ ÿƥÿÿթϥδሇÿनॖᄕ೗ሇᱤƥÿሇÿनմÿ៨ᄕँሇÿ୅ˊ ÿَƥ୛ണሇÿन᪍៿ ÿБᢾ‫ޡ‬ᱤሇ ƥÿÿՠÿ‫ޗ‬Бᢾϔ୛ᢪሇ ƥ ν ೤࠰੯ν ᩈሇ ᪍ ÿՠൌˊണЌ ÿ೤ ଐሇ ᡐˊÿ࡝‫ޗ‬ᢾ‫ؠ‬ÿϑÿ ÿÿሇО೎ƥࠣÿ੟ᨅϑОƴണЌ ሇ೗ˊc ीÿ ᧼ÿδƥҐ࡝ ÿÿ೤ÿϑ ÿѱᓨᡐƥ‫ؤ‬ᄕ ሇÿनÿÿթ᫼ ᢪ ÿϑ ˊᓨˏᒼ‫ދ‬ ᢪँ ሇᨅδː @ c+c7 c@.

c@ c@ ሇѸÿÿರ· ᨭ᧼न ‫࠰ן‬ ÿᒼ‫ދ‬Оሇ᫑ƥ‫ؤ‬ᄕ 1 ሇ᫑नν ೤‫ޗ‬एᨄ೤‫ ޗ‬ÿ᪍ᑀÿ ˊc ᢪ ÿ೤ഡ ሇ ƥÿѼ೤δϑࣶᒼುሇÿ ÿˊc ǸǸ8 c ᩤƥÿÿ ᕜ᡿ኞռОሇ ᡐ ÿ೤ नಲÿÿ ሇᨄ೤ÿണ୛ሇድ૮ ÿᡠ᡿ÿ ೎ሇᠶୡֶƥϽᡊ៨ᄕÿÿˉÿ‫ڔ‬ሇÿֶƥ೤ഡണᅶሇδЌÿ୼ হˊ‫ޗ‬ല፣ϔૣ ࣣ ሇᦳѱᢣᡐƥᕜ࠲ ૣÿ ռОሇԬੴÿˊ ᨄ೤ ୅рЭ ᡐᢪ᥎ˊc ÿÿÿ೗ሇc ‫ތ‬ϔᨅÿÿ቉ᩤЌ ˉ ˉ ᡐሇОˊᨅጕ ሇмୡ ᪇ሇ֬Ѹी೤Ор‫ޗ‬ÿ ೎ഡ߰ലሇÿ ˊ ᓨᡐϥƥ੄୅р ˉ ռОÿ .

ÿÿᢪ ೎ƥ୅рÿ νᑀଐ‫ޞ‬ᅶୡÿÿሇˉቈÿ ˉ ᡐc ᎁ፣ୡ ੄Ор ᪇ሇҴ ˉ cccc ÿ೎ƥ ᅶୡÿÿሇ ÿˊ ˊᨅ೤៨ዥврν଄ ÿ ᩤЌ‫ ظ‬ሇ૮ˊᨅጕÿֶÿ೤ÿ‫ޞه‬ሇОр‫ ޗ‬ᢪǼ1ǽ  хَν ᓨ ÿՠሇÿ ˊc ๡࡝୅рϥ֏୛ÿ᧼ሇᩤÿƥÿ‫ޗ‬ᢪ ೎ਖ਼ਖ਼ թ೗ÿ‫ޞ‬ᅶୡ ÿሇ ˊ ÿ࡝ƥ੄δϑ ÿ ሇ೎ ƥв ᅶδÿୡÿ ÿୡÿ቉ÿሇƥ ‫ ތ‬ᩤЌ ν Эÿ ՠൌˊ࡝вν଄ ሇ ƥв ᅶୡ ÿሇƥ ᩤЌ ࠣ ᨆÿˊ࡝в ϽÿЌ‫ ظ‬ሇƥвी ᅶୡ ÿୡÿÿሇቈÿˊ ᓨ੄вÿÿ࠵мَƥᨅЌୡֶी ÿᓨ ൌν ˊѫ೤‫ޗ‬ÿÿሇ ᡐ ÿÿ ÿሇ೎ ƥвÿ ÿՠᨅЌଐ᡿ሇୡֶˊc ᨅЌୡֶÿ ÿÿ ÿÿሇണ቉घ ሇԟᐄˊರ·ÿರÿᑀ‫ޗ‬ÿ੄ ϔॖਥÿ ƥвÿрÿ ÿÿ ‫ ޡ‬ƥ ÿनÿО எÿ૮ˊÿዥƥξँ૮ ÿ ሇÿÿÿƥᢪ ሇÿÿÿՠᅶୡ ᪇ሇ֬ѸˊО‫ڔ‬О‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ᪍ ÿÿሇթ໻᫗ƥѫ೤ᨅδਖ਼ਖ਼ÿ‫ޗ‬Оᦳ ണ୛៨ᄕƥÿϛврሇ ҋÿÿ ‫ح‬ÿሇ֬Ѹÿ ೗ÿˊc Ǽ୅ ᩤϑОϥᯋ೤ÿሄሇˊǽᨅÿÿए ቉ÿሇÿƥδÿÿÿ቉‫ح‬ÿδÿ ᢪᩈˊc ๡࡝ലϷਥÿ୛ᨕƥ୅р ϑ‫ޞ‬թ ‫ه‬ጕ‫ه‬ÿሇୡֶƥÿ թռÿвр ÿሇ ଐˊᓨ‫ޗ‬ᄕँᅴ༰ϔƥОр୛ÿՠሇୡֶÿÿ೤ δሇˊÿδϑୡֶ᪍೤࠵ሇ ᦳѱᢣᡐѱᐄሇδ᪇թƥी ‫ ޗ‬ϑ ϔδϑϑሇ δÿƥ୅рνЦᡠ᡿ ξ ϥᯋሇÿ ԟᐄƥᨄᨭ᧼ ಞÿత ϑ ሇଐˊ੄δϑОᅶୡ ÿ ሇ ೎ƥÿνδࣽी៨ዥв‫ޗ‬ÿ ˊᨅጕୡֶÿ೤ᢪ೗в‫ظ‬ᕜണଐ ÿЌҴÿƥᓨᨭ᧼ ᨆδÿвሇвୡֶƥѼी‫ظ‬мኵࣽ ÿÿÿÿሇ ˊ୛мƥÿÿ‫ޞ‬ᡊᢱ ϑୡֶ೤ሇˊc ÿ୅рνᕜ ÿ ϑሇୡֶ ÿᱤ᪇៨૮չռО೤ÿ‫ޗ‬ÿ ƥѫÿᐄ‫ޞ‬ ௿తδЌ๢ÿԟሇୡֶƥी ࠵࠵᡿ኞ ᡐሇՔˊÿ୅рνᕜ ÿ ϑሇ ୡֶ ÿᱤ᪇៨૮չռО೤ÿ‫ޗ‬ÿ ƥѫÿᐄ‫ޞ‬௿తδЌ๢ÿԟሇୡֶƥी ࠵ ࠵᡿ኞ ᡐሇՔˊc ೤࡝ ‫ޗ‬ ÿሇc ‫ތ‬ÿ ᡐ೎ƥОрሇ ುÿണ቉ഡϛሇѸᅶˊ୅рᨭ᧼੯፴ˉÿ‫ڔ‬ÿቈ ÿൌÿÿÿƥѫ೤νÿሇ೤ƥ୅рሇᦳѱᢣᡐು໿‫ڔ‬ᱤ᪇៨૮ δÿƥÿ೤‫ޗ‬ν .

ᑀଐᯋ Ͻÿˊ୅рሇ ÿνÿቹˊc ᪇ν‫ ޞ‬ՠँሇ‫ڔ‬૮ ƥᓨ‫࠰࠵ޗ‬ಚ೎ ୅р δ.

ᓨ᧼ሇÿÿᢪ቉Ԭੴ૮ଓሇ ˊc ‫ތ‬ÿδϑ ᡐ ÿÿϑ ÿ੄୅р ᓨൌሇ ÿ೎ƥ୅рሇ ी ՠᄕቬᯋሇ ÿÿˊ ռОᅶୡ ÿ‫ ޞ‬Ͻδÿƥ୅рᡠϛᩤ೤ÿϛвሇÿ‫੄ˊؤ‬Ор ‫ޗ‬ÿ೎ᅶୡÿ቉ÿሇ ড়ƥ୅рмϛᩤ೤नᢾ ುÿԗ ƥ νÿÿОएੴÿ ᑀÿϥˊ ÿ࡝ƥδϑОÿռОÿÿ‫ ڔ‬ሇԟᐄ࡝ ƥ‫ظ‬ÿ๐вδ ሇ ࣗƥвሇ ÿी ‫ޗ‬ቬᯋƥ.

᧼δϑν ሇÿ፴ˊᨅϑ֬Ѹ ֆ ୅рÿ вԬੴሇँଓ‫ˊا‬c Оኵँ೤ᅴሇǼÿ ‫ˏޗ‬ϛÿО एǽc ÿ ƥО ÿÿː ՠႝ ᨅലϷϔƥ୅рᠶ᡿Ͻ О೤࡝ ÿОÿÿᡐÿƥÿ ᨭ᧼ÿ੄ሇ ൌÿఊвОˊᨅጕÿᕜ‫ޗ‬ल ᦳ ѱᄕՠൌˊҐ࡝ƥल ሇቈ‫ظ‬мᢪൌीൌƥᓨ ÿᨄᕜᨭ᧼ࠣ࠵ÿ‫ؤ‬ вሇल ቉ÿδ᥎ÿˊc ÿ ˏᢱੴÿː )  ሇѸÿ · 5 c .

 ÿᑀीО р࡝ ÿ ᨆ៞᧼ϛЈϑÿሇ ƥഡَÿՠОÿ ሇÿÿ Оˊÿ‫ؤ‬ᄕ Оᕜ࠲ ÿϛ ሇ ᡐƥᓨОÿ ᢪδЌ ሇ ƥÿ࡝Ǽ୅᭯᧼Ͻ ÿǽƥ ÿǼ୅ሇୡസ Ͻƥ୛м ᕜѼÿ ǽϥᏚˊÿᨄ‫ؤ‬ᄕണᵈ֤ሇОÿ࠮៨ÿ ሇ Оÿÿ ÿ вОሇҴˊᨅδ‫ظ‬мᡊ ϛÿᩤЌᲔÿƥ࡝ ··‫ڔ‬ÿ · ᕜ࠲ÿÿÿሇ୛Ѹ୛ϛ ‫ا‬ሇ ˊc ᎁ፣ୡ ϛÿÿ ᪇ሇҴ %cccc ࡝๢ÿ c ୅р‫ޗ‬ᎁÿ፣ÿᑀᢪ᧼ƥ࠵᪇թО᪍ᡠϛ੄δϑОÿ ሇ೎ ƥв ‫ظ‬ÿ ՠሇÿÿƥОрÿ ሇ೎ ፴ÿÿÿˊc ÿ ሇÿ ೤ᦳѱᢣᡐ ी‫ޗ‬ ÿÿ೎፴ÿÿ࠰ˊ ƥ୅рሇ࿵ଐ᡿೤ÿᓨሇƥು໿‫ ڔ‬୛ᢪሇ घˊÿ ሇÿ ी‫ ޗ‬ƥ୅рሇ࿵ଐ᡿೤ÿᓨሇƥು໿‫ ڔ‬୛ ᢪሇ δÿƥ ೤ᦳѱᢣᡐ घˊ୛мᩤЌ੟ÿᢪ ሇОƥν врሇ ОҴ ƥ᪍੟ÿ ៿ОÿˊЭврᢪ ሇᩤδֆਥ ƥврሇᦳѱᢣᡐीδ ᡐνÿሇҴÿƥᨅЌҴÿ Оଓ вр ണ ˊc ‫ޗ‬ ϑÿ δÿƥ ሇ᧼ÿϔƥОрሇ࿵ଐ᡿ δ ࡝ ÿ ÿዥՠξ ‫ؤ‬ՠ ሇᕜ᫗ƥЭᓨ‫ؤ‬ξ‫ح‬ÿᢣᡐ ÿሇୡֶˊᔉ ᢪ ÿƥÿ࡝ÿएˉˉ ‫ ڔ‬ÿƥвр ሇѱƥ ᡐ ು‫ ˊ ظ‬೤Орÿÿ៿врሇᵈ֤୛ ƥδ ÿÿÿ ԗ ᡐሇ.

ˊc .

ᨅЌᔉ ᢪ ÿδ ᨭ᧼ ጕಲ ᨅÿሇˊ ƥвр‫ظ‬мÿ ÿξ ᡐ ᕜ࠲ ୄδÿሇÿ‫ڔ‬ୡֶƥѫᨅጕಲ ÿÿÿ ᑀᴋ ᕜ ˊ๐ƥвр‫ظ‬ м ÿÿሇୡֶƥ ÿ‫ޗ‬ÿ ሇ೎ ν༴ՠÿ ๡ᱤ ÿÿᱤሇÿƥѫᨅδ ÿνÿ ÿ ˊc ÿ ÿीÿОҴ ሇᢪ ÿƥ๡࡝  ୼δÿˊc ν ÿϑ ሇँᴋƳᱤनᱤ‫ ޞ‬ռОδϑੴ ሇ ƥ ೎ണଐ᡿‫ ޞ‬ÿ୛ ണሇÿѱ֬ѸˊѼ ‫ؤ‬ᄕƥ‫׾‬ҋѼఊÿϽÿÿ೗ÿሇÿѱ֬Ѹƥѫ೤ುಚᐷ੯ሇ֬Ѹÿ ଐ᡿‫ ޞ‬ՠൌˊÿ࡝ᱤ᪇ÿሇ ֬ƥÿሇ ‫ڔ‬ಃÿƥՠÿˉ ƥÿቈሇ Эÿթ᫼ ๐ ÿթ᫼ ๐ƥ୛ണᨅЌᐷ੯ሇᦳѱÿ ᪍ÿዥՠѼ‫ޗ‬ÿ ˊᨭ ᧼ ÿÿസƥ୅р ‫ؤ‬ᄕᨅЌ੯ࡩሇᦳѱҴ ÿ ‫ޗ‬ቬᯋ ƥÿണᩤЌᔉ ሇ᫑ÿˉ ए ÿÿ֤ռሇО ᕜ࠲ÿ ˊc ੟೗ÿƥ࡝Ѽ଄ ᡐν៿О᡿ኞƥᩤी ໿ ÿሇᦳѱˊ୅р О‫ޗ‬ ‫ا‬ÿ೎ƥ೤ ‫࠮ޗ‬ሇÿ ƥ೤ࠨ‫ޗ‬ÿƥвሇ ϑᦳѱ᪍‫ޗ‬ÿ ሇÿ Ԭƥ‫ޗ‬ᨅጕ૮ вሇ ᡐÿÿÿ ៿ÿˊÿᦳѱ᪇թ‫៿ޞ‬ƥÿ࡝ ‫ޗ‬δÿَᱤƥ ÿᱤ֏ണδᩈ ÿ೤δÿƥᩤÿ ी ÿ ࠰ˊÿ๢ƥഡ ÿሇÿ ᩈ᧼ ‫ ڔ‬хϽˊc ‫ޗ‬ÿ ೎ഡᠶሇ ጕୡֶc cᅶୡÿ c ᅶୡÿ ሇୡֶଐ᡿‫ޞ‬ᅶୡÿ ƥ៨ዥÿ ÿ ‫ތ‬ ÿÿᢪՠᩤЌ ണ೎ Ор೤ᅶՔ ୡÿ ÿ తሇÿÿÿ቉ƥѫଐ᪍೤δÿሇˊc ണሇО ÿൌÿÿÿ ሇୡֶˊÿ࡝୅р‫  ޗ‬ሇÿ  ÿÿ ሇ ƥвр‫ڔޗ‬в ÿ ÿƥ ÿ‫ا‬ÿ೎ƥीÿՠ ᨅÿሇ֬Ѹˊc ଐ᡿‫ޞ‬ᅶୡÿ ƥ៨ዥÿ ᨅЌОሇ ÿ‫ޗ‬नÿ ࡝δϑО‫ޗ‬ᢪ ÿ ‫ ތ‬ÿÿᢪՠᩤЌ ˊ ೤ÿр ˊc ሇ೎ ÿÿሇƥᩤв੟‫ظ‬ᕜ೤‫ޗ‬ÿ ˊ࡝‫ޗ‬Ѽᢪ ሇ೎ ƥвОÿ቉ÿሇƥᩤी៨ዥврᡠϛѼ‫ظ‬ᕜ ϽÿЌ૮ˊन .

ሇ‫ؤ‬ᡐО ൌᢪƥ࡝‫ؤޗ‬ᡐሇ೎ ണ ÿ቉ƥᩤδࣽ೤ഡÿвνÿሇୡֶϥδˊÿ ᨅጕ ૮ ƥв ÿ‫ؤ‬ᡐÿ ÿ ƥǼ࠵एണÿ ÿǽ ÿǼ୅‫ؤ‬ᄕണሇ ν ÿ ୅ሇÿƥ ୅рδ᥎ÿδ ˊǽᨅÿी‫ظ‬м рՠÿሇ.

ƥ‫ؤ‬ᡐ ÿÿണസ ൌᡊ ÿሇ‫ޡ‬ÿ ÿ ሇˊÿ ଐሇ೤ƥ р‫֏ ޗ‬Б ÿሇ֬Ѹƥξÿ ሇୡֶണ቉ÿ ሇÿˊc ˊ .

ᅶୡÿ ी࡝ ÿ ÿ‫֏ޗ‬ᢪǼǽሇୡֶδÿƥ᪍೤δጕ៨ዥ ᡐˉν ÿОሇୡֶˊǼǽሇୡֶ೤ न ÿՠሇÿ֬ˊ੄ ୄϛୄ Ом َƥᨅϑୡֶ೤врνÿଐ៨ Ԭੴሇ଄໿ˊሇ೤ƥѼ ೗ሄᨅϑୡֶଐ‫ڇ‬቉ ռОनѼണ୛ ˊc ᎁ፣ୡ ᪇ሇҴ (cccc ࡝‫ ޗ‬೎кƥѼሇ ÿÿᑀनѼÿ᧼ᨅϑୡֶƥᩤᄕ‫ޗ‬Ѹϛୄ Оሇ Ѽƥ೤೎ ࡛࡛ÿÿδϽ c ÿc ÿሇୡֶc ÿሇୡֶδ ೤ᅶୡ‫ޗ‬ÿሇ੟ ‫ޞ‬Քƥണ೎ÿÿ೤ᆒ੯᧍ƥ ՔÿÿО мˊО‫ޗ‬ÿᨅϑୡֶ೎ÿОሇ֬Ѹÿÿलƥ ሇÿÿˊc ೤ϛϽÿ ୅р ÿδƥ ÿሇୡֶÿвሇᦳѱᢣᡐൌᨆ៞ᡊᢱƥണ೎ рÿՠᨅϑ֬Ѹÿ೤ÿϛ᧼ ÿଓ ˊc О ᒼ‫ދ‬ÿ ሇ ξ‫ڇ‬ÿξ ߰ ሇÿࣣएр‫ؤ‬ᄕƥ੄Орÿ ሇ೎ ƥδ ጕ ϛ .

ሇ‫ ࣣ׎‬ी ៿ ՠൌƥЭᓨ᥎ÿԬ᪇ሇᐷÿˊÿࣣएрᨄ ᨭ᧼‫ظ‬мÿዥᦳѱԬ᪇ ༴᫗ሇ ୄ ƥÿዥՠ ÿ ÿϛÿ ᓨ ˊᨅÿ ୼ÿÿዥОрሇÿ‫ޗ‬ÿ ᧼ÿϔ ÿϛ ༴᫗ ᓨ࠵ƥÿࣣएр ᨅጕᄕ ϛǼሒ߰ࡕ ǽˊ ÿÿƥЭᓨ‫ؤ‬ÿሇድᑀÿÿՠÿሇଓ ƥ ೤Орÿᕜ ‫ޞ‬ᅶୡÿм±ÿ‫ؤ‬ሇÿ ˊc े ÿˊ Ѽು໿ᅶቈ ÿ ሇÿƥѫᨅሇኵ೤‫ ؤ‬ÿᨅδୡֶሇ ÿƥc ੄δϑОࠨ‫ޗ‬νÿˉ ÿሇ૮ ϥϔ೎ƥвሇÿ ೎ÿ ˊ੄δ ϑОࠨ‫ޗ‬νÿˉ ÿሇ૮ ϥϔ೎ƥвሇÿ ÿ ˊc Ǽ୅ξᩤϑО ࠸྄ԗ Ͻÿ· ᄕ ᢪ ണԟᐄǽᒼ‫ދ‬ሇድᑀࣣÿ·ৌ‫ڔ‬ድÿࣣÿರ· ी·ÿÿರ߰ ÿхÿ ÿᨕሇÿ ƥвр‫ؤ‬ ೎੟ÿ ÿሇÿˊѫ೤ƥÿ δÿ ƥвሇÿी ‫ ޗ‬ᡐ ՠ‫ح‬ϥ֏νᑀଐ‫ޞ‬੯੯δƥᓨ ÿթ᫼ δ๐ÿƥ‫ޗ‬ÿᨕÿ ᯋ ÿሇÿ ಚ ๐ϥ࠰ˊ ÿÿࣣएթ ᩈƥξ ÿሇ૮ ÿÿƥÿ ँ‫ޞ‬ ÿƥвीࣶԘν ÿሇÿˊջᅶОѱÿ ÿസƥ୅р ‫ؤ‬ᄕ੄Оÿ ሇ೎ ƥврሇÿÿ ՠᄕ ሇᄕˊ р ሇÿƥኵ ᡠв೤ÿ‫ޗ‬ÿ ƥᓨν ՠ࡝мᨅᏚÿሇˊc ᩈƳǼ ᅴƥϛÿल  ÿǽc .

ÿ· ÿ๡୅‫ ظ‬ണ %cÿÿ ÿƳǼѼ୛ᢪሇल ೤ÿଐÿᕜνᕜѼϛल δϑࣽ ᩤЌल δ᥎ ˊǽc ÿ ೤๡ሇÿ‫ؤ‬c ࡝δϑОሇÿ‫ޗ‬๡૮ ‫ؤ‬ƥᩤв ÿÿᅶ֤‫ޞ‬ÿƥÿ೤ᨭ᧼ ÿ ᕜÿÿÿሇଓƥᓨν ÿሇୡֶÿ೤᧍᧍δ ᩤ ˊ‫ڔ‬ÿ ሇୡֶδÿƥᢪ ÿ ÿଐ‫ڇ‬቉в‫ޗ‬ÿÿሇ ƥ ÿÿՠᨅϑୡֶմᢪ೗в नᢪ ÿሇ ᢣ៨ዥÿÿˊ ሇÿ‫ؤ‬ਖ਼ਖ਼ÿ ‫ؤ‬Орÿ ÿᨅϑ δሇୡ ֶƥᓨ ‫ڔ‬Ор ϑन ሇԬÿˉ‫ڔ‬ ണÿ ᐄˊ୅ν଄c (cቈÿc ‫ޗ‬ᩤÿÿÿ೗ሇϔƥണδÿ ОрǼ ǽˊ੄δϑल ν଄ᠶÿ ÿ೎ƥв ᅶୡÿÿሇቈÿˊ੄δϑୄ О ÿхÿО ‫ح‬ሇ૮೎ƥв੟ ‫ظ‬ᕜÿՠቈÿሇୡֶˊ࠵ ᨭ᧼ቈÿሇୡֶÿ‫ ތ‬ቈÿ ÿˉÿÿ‫ڔ‬ÿО νÿ ሇ૮ƥ ÿ೤ÿᱤनᩤϑ๡‫ اޗ‬ÿሇОˊО‫ޗ‬ÿᨅϑୡֶ೎ਖ਼ਖ਼ ҋ ÿቈÿƴ࡝в ‫ތ‬ÿδϑ࠵ ƥմ੟‫ظ‬ᕜÿ ÿÿռࠨˊÿÿᓨᡐƥОÿÿ ÿՠቈÿሇୡֶƥÿрδ ÿ೤‫ޗ‬ቈÿಲÿ‫᧍᧍ޞ‬δ ˊО‫ޗ‬ÿᨅϑୡֶ೎ਖ਼ ਖ਼ ҋ ÿቈÿƴ࡝в ‫ތ‬ÿδϑ࠵ ƥմ੟‫ظ‬ᕜÿ ÿÿռࠨˊÿÿᓨᡐƥ Оÿÿÿՠቈÿሇୡֶƥÿрδ ÿ೤‫ޗ‬ቈÿಲÿ‫᧍᧍ޞ‬δ ˊᨅδಲᱤ೤ÿ ϛÿᲰ .

ÿÿрÿՠ ሇୡֶƥÿδಲᱤÿ೤ϛϽÿ ÿÿˊν᧼ƥ‫ڔ‬Оδ ÿƥОрÿ ೎ÿ ᎁ፣ୡ ÿ ÿÿδÿƥм ਥ ᪇ሇҴ Оሇ ˊc cccc Ǽ ቈᢪ ǽ . c .

c.

c ೤ᠶሇδϑᢣˊᨅϑᢣѱᄕϽδᐄ ሇᦳѱᢣᡐƥÿ ሇˉ ሇ፴ÿ‫ڔ‬ቈÿሇ֬Ѹˊ рᅶ ቈÿሇୡֶ៨ᄕО ሇ ˊ‫ޗ‬୛ ሇ ϥƥҐ࡝ ‫ދ‬ƥ੄Орν଄नѼ ੴ೎ƥ ਖ਼ਖ਼ÿ ᅶᨅϑୡֶ мÿˊc c c ୅р ଄δϑ‫ޡ‬ ˊѼनÿОᢪƳǼᨅϑÿ‫ˊ ࠰ן‬ǽनಲմ ቉ÿ ሇƥÿÿÿÿδƥᢪᩈƳǼ‫ظ‬ᨅन୅ൌᢪÿ೤੟࠵δ ˊǽ‫ޗ‬ᨅÿƥ ሇୡֶी៨ዥՠ ОǼ ǽሇÿ‫ތ‬ƥ‫׾‬ᨭ᧼ᅶୡ ÿட ൌ ÿ ᩤЌνԗሇ ᢣˊ୅р‫֏ޗ‬ᱤ ᧼ƥल ϛϽÿÿ ሇ ᅶ ÿୡ ÿሇƥ ሇୡֶմ೤ᨅδÿѱᢣᡐሇୄОႝലˊ ሇୡֶÿണ࠰ ጕ‫׎‬ƥÿَƥÿÿ ᨆᩈÿᱤÿƥட ƥÿ ϑÿ֏ ಲ ƥˊc ୅ν଄ ੄Ор ÿ ᑀ ሇ֬Ѹˊc ࠲࠰Ͻƥ ÿ଄ਥ‫ح‬ᢪ ೎ƥÿ‫ظ‬ᕜ ÿՠ .

‫ ڔ‬ÿሇୡֶδÿƥ ÿଐ‫ڇ‬቉੄О๡ࠨ‫ ޗ‬ሇ ϔˊ‫ ڔ‬ÿ ሇୡֶδÿƥ ÿଐ‫ڇ‬቉੄О๡ࠨ‫ ޗ‬ሇ ϔˊರÿ‫ޗ‬ԗÿ.

ሇ୚ᯋƥ ÿᑀ᧼ၼ౼ሇО೎ƥÿՠ ‫ڔ‬ÿሇୡֶˊᨅЌ֬Ѹÿዥՠ вԬੴ νÿሇ૮ ˊᓨ୅рЭര‫ޗ‬ႜ ÿ೤ ÿƥ ರÿ‫ޗ‬ÿन ÿԘ घሇÿԬÿՠᨅЌୡֶˊc ѫ೤ƥ‫ޗ‬ଐ࠵ջƥ ሇ֬Ѹᨭ៿ОрϛО ሇ៨ᄕƥÿ៿੄ÿ ሇˊνኵࣽሇ៨ᄕ c ÿc ÿሇୡֶ೤Ƴᅶ ÿ ᨭ೤ᅶൌԵࣗሇᩤÿୡሇ ÿ ÿᱤÿ ಲሇᩤˊ୅р ÿ ՠሇ೤ƥОрÿ๐ÿᨅϑୡֶƥ ÿᨭ Ј๐ˊ ÿ֬ሇ๐ಚ੟ÿ ÿ Ј๐ ÿ࠰ Ј๐ˊᨅϑୡֶ೤ÿ‫ڔ‬νኵࣽሇ៨ᄕƥ ੄О‫ޗ‬ᢪƥǼ୅ν ኵࣽ೤ÿᡠ Ѽሇଐᠶˊǽ੄‫ح‬ÿᢣᡐ‫ڔ‬ᨅϑୡֶνδÿ೎ƥ ࠮೗ÿˊÿ࡝ƥÿϑОᢪǼ୅ ᡊѼሇଓ‫ا‬ǽƥѫ ೎в‫ޗ‬ ୅р‫ظ‬мࣽƥँ вÿ ണ ᡊˊc #cட ÿƥᩤ Ეc ÿ ҋଓሇᱤ᪇ξÿ᪇ድᑀÿᅴÿሇଓƥ ೤Орν νᨭ᧼ ÿ ሇ֬Ѹÿÿᨅጕνÿˊರ·ÿರ೤ഡ ‫ؤ‬ᄕᨅጕᄕሇÿࣣएϥδˊᨅጕᄕ νЦᕜᡊ ϛÿОр‫ޗ‬ÿሇ೎ ÿƥᨄᕜᡊ ϛÿÿ ÿ‫ޗ‬ੴ ᡐ ៿᡿ኞ೎ƥी ட Ეˊᨅ೤ÿϛÿ ÿδ ଓ Оሇÿÿƥሇ ी ҋÿν ÿˊc Ე‫࡛ ح‬ÿc ੄δϑОଓ ÿÿᤉሇ೎ ƥÿ ᅶ֤ Ე ÿሇÿƥ࡛ ÿ ሇÿ ÿᨆ ÿƥੴÿሇÿ ˊ੄Ѽ ണОÿᨅϑ֬Ѹ೎ƥѼν नвᢪƥǼÿ Ѽ ᢪδƥ࡛ ÿǽ ÿǼѼണ ी ᢪ ƥ៞ ÿǽᨅÿሇ ᨅϑÿ‫ތ‬ÿ ሇОՠвሇ ˊc "cୡÿ‫ޗ‬ϥᯋc ୡÿ‫ޗ‬ϥᯋሇୡֶƥξÿ ೎к ÿሇÿണ቉घ ሇԟᐄƥ೤࿵ଐ᡿ ÿन ÿÿÿሇÿԘଓሇÿˊОр‫ޗ‬ଓ‫ا‬ ֤ሇ૮ ÿՠᨅϑୡֶˊ ÿሇ ÿ ÿÿ‫ޗ‬ÿƥѸϛ ÿÿሇк ƥᓨୄ Оմ៨ᄕϛÿୡÿ‫ޗ‬ ϥᯋƥ ÿˉ ቉ˉÿ቉ ˉ ቈÿ ˉ ‫ˊح‬c ÿÿԘଓሇ៨ᄕc ࠵᪇թᅶୡሇ֬Ѹ᪍ξÿ ‫ ڔ‬ÿണԟƥѫ೤ ୡÿ‫ޗ‬ϥᯋሇୡֶ ÿ೤ԬੴÿÿԘଓሇδጕ࠮‫ޗ‬៨ᄕˊ୛мƥÿ ÿՠᨅϑୡֶሇОƥν вÿ‫ڔ‬ ÿƥᨅ ೤ÿሇÿ ˊ࠵᪇թᅶୡሇ֬Ѹ᪍ξÿ ‫ ڔ‬ÿണԟƥѫ೤ .

ୡÿ‫ޗ‬ϥᯋሇୡֶÿ೤ԬੴÿÿԘଓሇδጕ࠮‫ޗ‬៨ᄕˊ୛мƥÿ ÿՠᨅϑୡ ֶሇОƥν вÿ‫ڔ‬ÿƥᨅ ೤ÿሇÿ ˊc ᎁ፣ୡ ᪇ሇҴ cccc ‫ڔ‬ÿÿሇୡֶc ୅рᡠϛƥδϑÿሇ ᢪएᅴीÿണሇÿ֤ƥᕜ࠲ቹᩈ р ೎ÿ ƥ ೎ᥗˊδϑᕜሇО‫ظ‬мՋኵ‫ޞ‬չ೤ÿϔϽሇǼÿ ǽ Ǽÿ ǽ೤ ൌ៞ࣣÿ༴៞ሇδϑ ƥ ᓨᡐϥी೤Ǽÿǽƥÿ‫᧼ޗ‬ÿ ϔᕜ࠲ÿ‫ؤ‬ሇ ˊ ƥÿ ÿÿ Оሇᥗ୛‫ˊޗ‬ÿ ሇଓ մ೤ÿδϑ ÿ О᪍ÿ֤ÿሇƥÿϛᩤ ÿрनÿሇ ÿ ÿ ƥ мՠÿᡐႜᢣƥÿ೤ÿ‫ޞ‬ÿˊÿሇ೤ƥc ണ࠵᫗ሇᅶୡ ‫ ڔ‬ሇᦳѱᢣᡐƥ‫ظ‬м៿੄Ѹ᫗вО૮ ÿሇÿˊ ണ࠵᫗ሇᅶୡ ‫ ڔ‬ሇᦳѱᢣᡐƥ‫ظ‬м៿੄ÿ᫗вО૮ ÿሇÿˊᨭ᧼ ࣣÿᨅЌᦳѱᢣᡐƥОр‫ؤޗ‬ᡐ᧼ÿϔीᕜ࠲չÿሇ៨ᄕ೤ÿ ÿˊc ÿc ᅶୡ ቉ ÿƥмc νलੴ ቉c ੄ ÿՠᅶୡ ቉ÿሇ֬Ѹ೎ƥ៨ዥврੴϔ ᑀÿᅴϽÿ૮ ƥᅶୡѸϛ ƥी೤ϛϽν ÿ ‫ؚ‬ƥмÿ‫ޗ‬νቹνϔ ቉ˊ рሇÿÿξୡ ÿ᪇ሇÿԟˊδ ൌᢪƥഡਥ Орÿ ᅶδϑ࠵ ÿ቉ ƥَÿ቉ÿÿ ሇƥÿÿୄᅶ ϑÿÿ ˊ੄ᥗ ሇ೎ ƥОр ᅶୡ௿ࣶԘ‫ޞ‬ ÿ ÿÿ ࡝ ‫ތ‬୛ዥ ˊഡϛÿሇᦳѱҴ մ೤ᅶ ÿୡδ᥎቉ÿƥ ೎ÿࠣ࠵ Ѹˊc ੟࠰ᔉ ᢪए мϛ ᅶୡÿ ÿᱤ‫ڔ‬ᅶ ‫ޞ ᧍ޞ‬ƥ೤ÿ૮ ሇÿ ƥँ ƥᨅЌ֬Ѹ೤ ሇ៨ᄕˊ੄Ѽ‫ޗ‬δ࠵ ᱤ֏‫ؤ‬ᡐ೎ƥ࡝ ᨅЌᦳѱ ᢣᡐÿሇҴÿƥी ണᆒ‫ޞ‬᫑ÿÿЌ ƥ ᩤЌ ቉ÿᱤ‫ڔ‬ÿ቉‫ޞ‬ሇ  ଐ֤ÿϔ Ѽሇ ϔൌƥÿ ᨅЌ ሇÿᱤÿ ÿ вሇ ˊδ ണ ೎ÿՠ៨ዥÿ‫ ڔ‬ሇୡֶƥᩤी೤‫ ޗ‬ δÿ न Ǽνˊǽ ÿƳǼѼ ሇ೎ ᢪ Оƥ೤ ÿǽc ÿÿˊc Ǽᩤƥीν‫ޗ‬୅ ሇ೎ ᢪ ˊǽ ᢪᩈˊc ሇ೎ Ͻˊc .

ୡÿ‫ ڔ‬ሇÿÿՂ ÿνÿˊc ሇ ÿണ࠰ƥ ÿ ƥ៨ዥ ሇੴ ÿ ࠨƥᨭᨄ ÿ᥎ൌˊ੄Орਥ ሇୡֶc ሇୡֶ೤ తሇୡ‫ޗ‬ नᢪ Оሇ ÿ‫ؚ‬ᥗƥᓨՠ ଄Ѹଓᥗሇÿ೎ƥᨅϑୡֶी ÿÿ ‫ؤ‬ᅴ‫ˊ׎‬ÿ቉ÿ ൌƥ ല᧍ ቉ ᪇ሇୡ ÿÿୄϛϽÿ᪇ሇ ˊ੄Орਥ न ᢪ Оሇ ÿ‫ؚ‬ᥗƥᓨՠ ଄Ѹଓᥗሇÿ೎ƥᨅϑୡֶी ÿÿ‫ؤ‬ᅴ ‫ˊ׎‬ÿ቉ÿ ൌƥ ല᧍ ቉ ᪇ሇୡ ÿÿୄϛϽÿ᪇ሇ ˊc ៨ᄕՠᥗሇୡֶƳÿ᪇ ቉ ሇÿֶƥୡ᧍᧍‫ ޗ ޞ‬c Ԭੴÿണν ሇଐᠶ‫ ޗ‬ሇÿ‫ؤ‬៨ ುᥗሇஎ ೎ƥ੟࠰ϔ О ᅶᨅϑୡֶ ՠδÿÿണᥗሇÿˊѫ೤नврൌᢪƥνÿሇ೤ÿвр ୡѸϛÿ ᪇ሇ ƥν ೤᫑ÿ ጕÿֶƥᨅÿሇ֬Ѹ᪍ врሇੴˊ ೤ÿ੟‫ظ‬ᕜ ᡠϛᨅЌᑀ рϑ ƥ ÿ೤ ÿÿቹᩈਖ਼ ˊ࡝Орÿ೤ÿୡ᧍᧍‫ޞ‬ ‫ ޗ‬ƥᓨν೤Ѹϛÿ᪇ሇ ƥी೤๡ଓᥗሇ៨ᄕˊÿÿᨅ೎ ÿ᥎ൌƥ ቉ ƥ ೎ÿ࠵ ÿÿ‫ ޗ‬ƥी៨ዥ ÿሇԬੴÿᅴϽξᢪ Оν ÿÿÿሇ ଐᠶˊണ೎ ÿ቉.

ሇ ƥ ÿ‫ظ‬ᕜᨄ ᅶ ÿቈÿˊc ᨅጕÿֶ៿ ᡠϛ೤ ԗ ሇÿ ƥѫᅶм ÿ᪇ሇ࠵ ÿ ÿዥՠ ÿ ሇˊँƥᦳѱᢣᡐÿ नОрሇ૮ ୄƥ࡝Ор ᨅϑÿֶሇ೎ᯋ ƥᩤвੴϔ ሇी ÿˊÿ๢ƥᢪ О‫ ޗ‬ᨅÿሇҴ мَƥ ണ୛֬Ѹƥ ೤ ৙ԗ๡‫ޗ‬ᨆ៞ሇ ϥϔƥ ೤ϔÿሇ‫ؤ‬ᡐˊ୅рÿδ ϑ ሇÿ֬Ƴÿÿδÿƥᩤÿണ.

ሇ ƥহࡩ‫ ޞ‬вÿሇÿֶƥ ᨅÿ ҋвሇÿϥ‫ؤ‬ᅴÿˊв ᑀ Ͻƥ ÿࣶԘνଓᥗc ᎁ፣ୡ ᪇ሇҴ #cccc ሇ.

ˏ଄ÿːॖዥϽ଄ÿ.

ԗ ሇÿƴᓨᦳѱሇÿֶ‫ ڔ‬቉ÿ᪇ ሇୡƥֆՠ଄ÿሇδᱤᢪ ሇ ÿണδϑൌÿ ࠮ሇО ୅р ሇᔉ ÿƥ୅рϛ๢ÿ Ͻδ๐ᱤ ˊ‫ޗ‬ᱤ ᨆ៞ሇ᧼ÿϔƥᨅϑОሇ‫ڔ‬ ÿ Бÿሇÿֶƥÿዥՠδጕሇƥᓨ в੟ÿᅶୡ௿ÿՠÿ ୡֶƥቈድÿÿ೤ νࣽˊ੟೗ÿ‫ޗ‬вੴÿÿണÿጕ ƥѫ೤‫ޗ‬ᱤ ਥ ሇ ƥ୅рᨄ ണ௿త ࠲ሇҴÿൌչᨅЌÿሇÿѱᢣᡐ୛ ÿሇଐˊَƥ୅рÿвϽδЌƥ ‫ތ‬Ͻᡊвм֏‫ޗ‬एÿ.

Ѹ೎ሇ ÿƥѫв‫ޗ‬ÿሇ ೎ÿՠ࠵᫗ቈÿ‫ ڔ‬ÿ ሇୡֶƥᓨ ೤δÿ ÿሇድ૮ˊഡ ୅р ണᅶвƥÿϛвሇÿѱᢣᡐξв ୛៨ ሇҴÿÿÿˊَƥ୅рՠ ࡛ÿੴƥξᨅϑ ÿ‫࠮ ޗ‬ሇÿОÿ Ͻ ᐄˊँÿ೗ƥᨅÿ ÿ‫ޗ‬ᱤ ೎ሇኵÿϽ ÿሇ.

Ѹᑀÿˊв ᡠϛƥ‫࠮ދ‬ ሇ ÿ ν ࠵ ‫ ޞ‬ÿ ƥÿÿሇÿО ÿ୛ണҴÿˊᓨ୅р࡝ઐ ϽÿѱᢣᡐÿሇҴ ƥ੟‫ظ‬ᕜी ᭯ ‫ޞ‬ÿϽвˊc .

ÿ мَ࡝ണസ ‫ޗ‬Оᱤ֏‫ؤ‬ᡐሇ ƥѼν ‫ ޗ‬ᨕÿሇ ೎ᐷÿ ᱤሇ ƥѼ ‫ؤ‬ᄕ࠵᪇թ ‫ ޗ‬ሇ᧼ÿϔƥ᪍ δÿୡ‫ ޗ‬ÿƥᨅଐ‫ڇ‬቉ вр๡ࠨ‫੄ޗ‬ϔˊÿ቉Ѽሇ ࠣƥ рीѼሇÿՠଐᠶ‫ڔ‬ÿ.

೎ƥ рਖ਼ਖ਼ ÿሇୡֶƥÿᓨᅶୡÿ ˊᨅδѱᢣᡐ೤៨ዥвр๡‫࡝ ޗ‬ ÿՠՂࣽˊc ࠵᪇թ ‫ޗ‬ ሇ᧼ÿϔƥ᪍ δÿୡ‫ޗ‬ ÿƥᨅଐ‫ڇ‬቉вр๡ࠨ‫ޗ‬ ੄ϔˊc ๡‫ ࡝ ޗ‬ÿՂࣽÿ ୡֶሇႝല੄ рÿ ቉ ࡝ ÿՂࣽ ೎ƥврൌሇୡֶी ࠮ƥÿϛᩤਖ਼ਖ਼ÿዥ቉вр ՠࣽᨄ೤ÿࣽሇÿ ˊᨅϑ೎ Ѽഡ ᫑ÿሇᆒी೤ ‫ޞ‬ÿƥÿ֤ÿврሇÿѱᢣᡐ୛ÿ ሇҴÿˊ ÿ࡝ƥ ‫ޗ‬ÿ ϥَƥ‫ڔ‬๢Бÿƥ ÿَ ‫ޞ‬ÿ቉ÿƥᩤв੟ ‫ظ‬ᕜՠÿनሇଐᠶˊ ೤ƥ ֭ՋኵሇÿչƥѼ‫ظ‬м സ ‫ ؤ‬ƥÿሇ ÿϔഡണᢪ ֤ሇ᪇թˊ೤ ռО ᑀՠÿनଐᠶ ᨆ៞ሇ ƥᩤ࠵एीÿ ୄδÿϽˊc ࡝ ‫ޗ‬ÿՠÿ ሇୡֶَƥ±ॖᦳѱ֏ӗƥ ೤ÿ᥎ϽѼሇ࡝ÿ .

Ϸˉ ᴋÿലϥᏚሇ ƥᩤвണ‫ظ‬ᕜՠࣽሇଐᠶˊѼࣶԘ‫ظ‬м ᨅЌÿѱᢣ ᡐϛ नѼሇÿ៨ዥᷫ ƥÿ ੴ࠵ ‫ޞ‬ÿ‫ؤ‬៨ÿሇᠶᡊˊc ÿÿሇୡֶÿν೤୛ണО‫ޗ‬ണሇୡֶϥَी ቉ÿՠÿ ሇ֬ѸˊണЌ৙ ቈÿሇО ÿቈÿÿൌƥᅶ ቉δሇቈÿ ƥᷫᷫ ƴണЌሇО ‫࡝ ޗ‬ ÿՂࣽ೎ÿÿ‫ ޞ‬ՠδ‫ˊح‬ᨅЌÿѱᢣᡐ᪍೤ÿÿሇ៨ᄕˊ੄ѼÿÿϑО ଐᠶƥ ᓨвÿ ÿୡÿ‫ޗ‬ϔᯋƥᩤी៨ዥвᨄ‫ޗ‬ÿƥÿÿ࠰ሇ೎ᯋ ÿҴÿড় ֭вÿՠՂࣽˊÿ‫ޗ‬ϔሇƥϛвሇÿÿϽÿሇ ‫ح‬ƥ в νÿᩤ ‫ޞ‬ՠ ˊc ÿ೤ሇୡֶƥÿ೤ ࡝ ÿՂࣽሇୡֶണ೎ ƥОр ೎ÿՠÿሇୡֶˉ ሇୡֶ‫ڔ‬ÿՂࣽሇୡֶƥᨅЌν ሇୡֶк៨Ͻୄ੄Оଐᠶሇν ˊ࡝ ‫ތ‬ ୛ዥƥሇୡֶല ೤ ୡ ‫> ޗ‬c2A 0B ᢪ & ÿ .

><Bሇୡֶξÿ ሇୡֶ ೎ՠᄕƥ៨ᄕՠᨅϑО๡ ‫ޗ‬δÿ‫ؤ‬ᡐÿሇ.

ƥδÿÿÿሇˊሇୡֶξÿ ሇୡֶ ೎ՠᄕƥ ៨ᄕՠᨅϑО๡‫ޗ‬δÿ‫ؤ‬ᡐÿሇ.

ƥδÿÿÿሇˊc ੄ ਥ न‫ؤ‬ᡐОሇ ÿ‫ؚ‬ᥗ೎ƥी ÿÿ ‫ޗ‬ୡ ÿˊ‫ތ‬ϔሇО๡೤࡝ ๢ƥे ቉ሇୡֶƥѫ೤ÿ቉ᥗ ÿƥ࠵ ÿ ᑀୄϛϽÿ᪇ሇ ˊc ᎁ፣ୡ ᪇ሇҴ "cccc ሇୡֶˉÿՂࣽሇୡֶ‫ڔ‬ÿሇୡֶƥÿÿᓨϛδ· ÿ 7.

c !C  ๡‫ޗ‬ ÿሇ໿ƥδሇ ÿ Оᐷ‫ޞ‬ӗ ‫ڔ‬቉c .

َÿ‫ ڔ‬ÿ᪇ሇୡֶc ᨅϑୡֶ៨ዥƳǼc ೤ÿǽc Ǽ c c c 0ǽ‫ࣗޗ‬ᱤଐ ೤ÿƥѫᨅ ᢣ೤ᅶൌÿÿÿሇО‫ڔ‬ÿ ሇˊÿξÿÿሇО‫ڔ‬ϥᯋϛÿᕜ࠲ ԟᐄ ÿᨅ೤ÿϛ੄Ѽ ÿϑО੟ÿ ÿ೎ƥÿَᱤ੯लሇÿी ᄕ ǸǸ୅рᑀ ϥÿϛ ሒÿˊᨅጕᦳ ѱ ሇÿ ೤Э೎кൌሇˊ‫ޗ‬ОᏚᨄ ണᨆ‫׎‬ϛ ៞᥉ሇÿОϥ֏ƥᦳ᪍ ണ቉ÿघሇ ‫ؤ‬ড়֭ƥ‫ޗ‬ଓ‫ ا‬ÿ೎ƥÿَᱤሇÿᄕՠ ƥЭᓨҋ ‫ؤ‬᥎ൌˊᄕ‫ޗ‬ƥ୅р‫ޗ‬ÿሇᦳ ÿᕜᠶ ᨅጕÿ ƥ੄δÿÿ៿ÿ δÿÿണଐሇÿÿ೎ƥÿَᱤሇ ी ᥎ൌˊन ୅рОᏚൌᢪƥ‫ ڔ‬ ᪍ ÿَᱤ᥎δႜ ሒÿƥ ୅рണÿሇଓˊ୛мƥ୅рÿᕜᅶୡ ƥмÿÿᦳѱሇνÿˊc ᩤ ୅р଄δƥÿ࡝Ѽ ÿռОড়ѼÿхलƥвÿᨅϽˊَƥ ੄Ѽÿв᥎૮ÿ ÿÿ೎ƥв੟‫ظ‬ᕜ ᅶୡ ቉֏ ÿَÿƥÿ೤ᅶ ÿÿ ሇಲ ៨ዥ ‫ڔ‬ÿଐˊे ᅶୡ ÿ᪇ሇ֬Ѹ៿ϛሇƥѫԟÿሇ೤ ᐷÿनಲ ሇ೤֏ᨄ೤َÿˊ࡝в ቉ÿሇ֏ƥᩤᢪ೗вनÿሇÿ ണռ‫ޗ‬ଐƥÿν ੴѼ ÿˊ‫࡝ظ‬в ÿሇ೤َÿƥᩤी៨ዥѼሇ ᑀ вሇÿَᱤ᥎Ͻ ሒÿˊ୛мƥÿв೤‫ ޗ‬ÿÿƥѫвሇੴÿँ ೤‫ޗ‬Ѽˊc ᅶୡ ÿƥ ÿሇc ᒼ‫ދ‬ᢾչ ሇ ·ѝÿ ᅴ‫ؤ‬ᄕƥ‫ ޗ‬ÿሇÿ᪇೎ƥÿ َÿ ሇО੟‫ظ‬ᕜϑÿϛԬÿ ÿϛОÿÿֆ ƴᓨᩤЌÿ ֏ሇОմ‫ظ‬ᕜÿ ࠮ÿ ᓨ ÿ ÿࠨ ࠰ˊ‫ ޗ‬ÿሇÿ᪇೎ƥÿ َÿሇО੟‫ظ‬ᕜϑÿϛԬÿ ÿ ϛОÿÿֆ ƴᓨᩤЌÿ ֏ሇОմ‫ظ‬ᕜÿ ࠮ÿᓨ ÿ ÿࠨ ࠰ˊc ଄‫ޗ‬ν ሇ૮Ջኵᡊᢱᅶୡÿ᪇ሇᦳѱᢣᡐƥ ᑀ᧼ሇÿƥ ÿ ሇÿ֤ˊ࡝Ѽ‫ޗ‬ᅴ༰ϔ ռОÿՠᅶୡÿ᪇ሇୡֶƥ࡛೤‫ޗ‬ല፣ϔ୛ÿ ᧼ሇƥᩤѼണ ᅽᡠϛвሇԬੴ ቉ÿЌÿᱤሇ଄໿ˊc ೤ƥᨅϑÿᱤሇ଄໿೤ÿ ÿ‫ظ‬ᕜ೤ÿÿˉ ˉνኵࣽˉÿˉ ƥ ÿÿी೤ÿ ˊ๡ᕜѱᄕÿÿሇ‫ޞ‬ಲी‫ ࡝ ޗ‬ኵᡠᩤϑÿᱤሇ଄໿ ೤ÿˊ଄ ÿ ᨅδƥഡ࡛೤ᐷÿनಲሇÿδϑୡֶƥÿ Э ѱ ൌթ вԬੴሇँ଄ ໿ˊc ϛÿÿ೤ᤉ c ୅рണδÿ ÿሇ ሇ೎ ƥÿÿ‫ޞ‬ᅶ ƥв‫ˊ ދ‬ണδ๐ƥ୅р‫ڔޗ‬вδ᥎ സ ÿϽԘ᧼ÿƥÿ नв‫ ޗ‬೎ሇᦳѱᢣᡐᨆ៞թ ˊc .

 ৙ÿዥƥ‫ޗ‬ÿϔƥÿनδ ሇ᥉໿ ണÿతƥी ÿՠ ÿ ÿϥᏚሇୡֶˊ୅рᨄ‫ؤ‬ᄕƥ੄नୡ ÿ ƥÿ ÿ֬ᨅ ೎ƥሇ ᦳѱᢣᡐÿ ՠвनᨅ ሇ֬ÿÿണÿÿሇ଄໿ˊ࡝в ÿ‫ظ‬мन Ͻ ᨅ ƥ ÿ೤ ᑀ଄࡛Ͻ नሇ໿ƥᩤвሇÿी ൘ ‫ޗޞ‬δ᥎ƥÿዥՠÿҴ ሇÿƴÿÿƥ࡝вन๢ುÿతƥ ÿνৌनୡ᥉ᨅ ƥвी ᅶୡÿ ƥ ೤ட ˉ ÿˊc ୅рÿᨅЌ‫ظ‬мϛनୡÿչሇୡֶƥ Ͻ‫ ދ‬लሇвୄˊ੟ ƥ࠵᪇թО᪍ᕜᨭ᧼ሇᦳѱᢣᡐՋኵÿвሇ଄໿ƥÿ ÿ‫ظ‬ÿሇÿ ႜ ν ˊÿ‫ظ‬ÿሇ೤ƥ ᪍៿‫ޗ‬ÿÿƥÿϛ୅р ണÿᨅലϷв᧼ˊc ᎁ፣ୡ ᪇ሇҴ 1cccc ଐ୅рϽδϑᱤ ‫ڔ‬ ÿሇÿÿ ‫ ޡ‬ƥÿ ᨆ៞Ͻ ˊ‫ޗ‬ᱤ ՠδϑَƥ ÿ ᅶୡ Ͻÿሇ‫ڔ‬ÿˊвሇᨅϑୡֶ ϽՔ ᫼ሇ೎ᯋƥَ ಱÿ Ͻ᧍൘ÿሇÿƥਥ ÿˊᓨ Эᨅ೎᥎ƥв ቉ਥሇᦳѱÿֶƳ࠵ሇ ೤൘ਥሇƥୡ௿ÿᑀÿՠ֬Ѹƥÿ೎ν‫ޞ‬ ÿƥÿ ᦳѱ֏ӗˊᨅ࠰៨ᄕƥ୅рᡠϛᩤϑሇ֬Ѹँ‫ޗ‬ണЌƥ‫ڔ‬ ϑ૮ࣶԘνˊَƥ੄࠵एδ᥎ÿ ೎ƥ୅рᩤÿ ÿƥϛÿ ՠ ᅶୡሇ֬Ѹˊ ÿᢪƥ੄ᱤ ÿвՠ೎ƥвᡠϛണ ጕÿಲ Ƴδ ጕ೤ÿሇÿƥÿδጕ೤ÿሇÿ ˊв‫ޗ‬ÿ࡝ÿՠÿሇÿƥᱤ न๢ ണ ÿ ೎ƥνቹν‫ޞ‬ᅶୡϽ ˊᓨ੄вਥ ÿሇÿ ಲ َƥୡÿᓨ ‫ޞ‬Ͻൌƥಱÿ Ͻਥ൘ ሇᦳѱ ˊǼ࡝᫑ᅶÿሇÿಲ ƥᱤ ണÿÿሇÿ ÿǽЦЦ೤‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬δቬϥᯋሇÿƥÿϽ ÿÿՠᅶୡሇ ୡֶˊc ᨅϑҐᢪ೗‫ޗ‬ᄕँᅴ༰ϔƥᅶୡÿ᪇ሇୡֶ೤࠰ÿ ୅р৙ÿ᭯ ሇˊᅶୡÿ᪇ሇୡֶ೤࠰ÿ ៿ ሇˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ ៿ ᢱƥÿ‫ظ‬ᕜᅽ๢ ᢱƥÿ‫ظ‬ᕜᅽ๢ ୅р৙ÿ᭯ cccc ൌണЌОሇቈÿണ ÿሇ ᕜc ‫ޗ‬ОᏚ‫ؤ‬ॖሇÿϔƥቈÿδ ೤୅рഡϛԟሇƥनОᏚ៞ϛÿୄ ሇÿୄϛ୅рᑀ ሇˊ ሇ ÿണ೎ᕜ࠲ఊÿᢾ ሇ ᱤˊc ÿ࡝ƥ੄ÿϑОᢪǼвᅶթ᧍ÿሇቈድ቉୅ǽƥीÿዥՠБᢾन‫ ޗ‬ሇ ˊᓨ੄ѼनռОᢪƥǼ‫ޗ‬Ѽᢪ ሇ೎ ๡୅ሇቈÿƚǽᩤी៨ዥѼÿÿв‫ޗ‬ÿ ˊ ‫ޗ‬ᱤनᱤሇБᢾϔƥ୅рሇ ࠵᪇թ೎ᯋ᪍ÿ ‫ޗ‬नಲሇ ƥ୛мቈÿ୛ÿሇҴÿƥ ೤ᕜ࠲ড়֭୅рᡊᢱनಲξ଄໿ሇഡ ջˊ੄Орÿ๐ᠶᱤሇ೎ ƥ ‫ޗ‬੟ ሇ೎ ᯋÿୄनಱ ሇᎁδÿƥᓨᨅϑÿÿÿՂ Орሇቈÿ୛ ሇˊc .

‫ޗ‬୅рሇᅴ༰ϔƥξቈÿണԟሇÿ ÿƥÿ࡝ǼÿनᩤϑО ᓨǽˉ Ǽвሇቈÿ.

.

‫ؤ‬ǽˉǼÿണ቉δ࠵࠵ሇ࡝ÿ ሇቈÿǽˉǼвሇቈÿሇǽˉ Ǽÿሇቈÿ೤ᵈ֤ ǽˉǼÿ νᕜᅶቈድÿϽᩤϑОǽˉǼÿሇቈÿሇǽˉ Ǽв୅ሇቈድǽˊ୅р‫ޗ‬ఞᨕռОሇቈÿ೎ƥÿ ᅶ ࠵᫗ሇÿ ˊҐ࡝ƥ ·ÿ ᒼ‫ ދ‬ ሇቈÿˉ Оሇቈÿˉ ሇቈÿˉ ÿ ሇˉ ÿÿሇˉÿ ሇˉድጙሇˉሇˉ ሇˉሇˉÿሇˉÿଐሇˉ νОሇˉሇቈÿƥˊ୅р‫ޗ‬ҋᅶᨅЌ ᢣ೎ÿ ണଐ᡿ ୅р೤ नಲÿ ሇ࠵लм‫ؠ‬ÿ ѱሇಲ ƥ ՠᨅЌÿሇˊ‫ޗ‬୅рሇÿѱᢣᡐÿƥቈÿ୛ÿሇҴ ೤ഡണÿÿ೤ഡϛՋኵሇƥÿϛ೤ÿ ᦳѱଓ‫ا‬ሇ ƥᓨ ÿሇ֬೤ˉ ÿˉν‫ا‬ଐ᡿ఊÿሇˊ‫ޗ‬୅рሇÿѱᢣᡐÿƥቈÿ୛ÿሇҴ ೤ഡണÿÿ೤ഡϛՋ ኵሇƥÿϛ೤ÿ ᦳѱଓ‫ا‬ሇ ƥᓨ ÿሇ֬೤ˉÿˉν‫ا‬ଐ᡿ఊÿሇˊc ÿ c ‫ޗ‬ÿ ሇÿ хƥÿ቉‫ڔ‬૮ Эÿÿÿÿƥÿी ᅽ ÿÿಃÿƥ ÿϥ ˊ੄Орࠨ‫ޗ‬ሇ ϔ೎ƥÿ ÿ ࠵ˊÿÿƥ࡝Орࠨ ‫ޗ‬ᅴ ÿвÿሇ૮ ϔ೎ƥÿी ಃÿƥୄ୅рÿ೎ᢪሇǼ࡝लÿ ሇቈ ÿǽ ÿ೤Ǽ ቈǽˊÿሇቈÿਖ਼ਖ਼ÿОƥÿϛሇÿ‫ ޗ‬೎Оሇଓ ÿ ೗ÿˊc ࡝ÿቈድ Оc ÿ ࠵ࣣੴ ࣣᐄሇ֏ᐄÿÿÿ ·ರ೤δÿÿ֬ Ეሇ ƥв ‫ؤ‬ᄕÿሇ࠵ल೤ᅽОр૮ ሇ ѱ Ղࣽሇˊδ ൌᢪƥ੄Ор न૮ ണÿÿѸ ᅶሇ೎ƥÿी ˊರ‫ؤ‬ᄕƥÿ೤ÿÿ๡ሇОƥν ೤Оᨄ೤Оƥ ÿвр ೗ሇ எƥÿ ƴѫÿ ೗ሇ எƥÿी ಃÿˊ ੄Ор ÿОੴ૮ÿ ೤ሇ೎ƥÿÿ ÿᅴᏚÿ ˊÿ࡝ƥ ᒼ ‫ڔ‬ ÿÿО೎ÿ ƴÿϥƥ ÿÿ‫ڔ‬ ‫ޡ‬ᱤ೎ÿ ಃÿˊರᨄÿՠƥÿ ሇ ÿξੴ ༰֬घ ÿԟˊ࡝Ор๡‫ޗ‬ÿ֤ᡊՂÿϑ ƥᩤ੄ᨅϑ ഡ ÿ ೎ƥÿी .

 ˊc ୅р ÿ ԗϽ۵ Ეƥÿ ÿ೗Ͻÿሇ ÿÿ ÿ ÿണ ֤ƥЭᓨÿሇӗÿˊ୛мƥ୅рÿ ႜ ሇÿ ÿ࠵δЌƥी ᕜണ‫ޞ‬ÿ ሇ᫗ˊÿ೤ᕜ࠲ ᪇Եÿÿሇÿ ÿ எƥ᪍‫ظ‬м ᅶ ᨅδ ୄƥҐ࡝‫׎‬ÿ ˉÿ‫ؤ‬ÿ ‫ڔ‬೎ˊc δϑୄ ሇ Ґ೤ƥ‫ޗ‬ ༰֬ϔƥ୅рᨭ᧼ ÿ ÿୡÿ ሇÿ ƥҋ ÿሇ ᫗Ͻ ( ˊδϑୄ ሇ Ґ೤ƥ‫ޗ‬ ༰֬ϔƥ୅р ᨭ᧼ ÿ ÿୡÿ δႜ Ѽ ሇÿ ƥҋ ÿሇ ÿണ֤ c ᫗Ͻ ( ˊc .

ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ cccc ‫ ޗ‬ᯋƥቈÿ೤ഡᕜÿድሇˊОрቈ᪇‫׎‬ÿƥÿ೤ϛϽÿ ՠቈÿሇ ድ᫑ˊ࡝δϑО଄δϑОሇଐƥÿी ‫ޗ‬ᩤϑО೎ÿ ƥᓨᨅ ϑО੟‫ظ‬ᕜ ੴν ‫ޞ‬ᢱÿО‫ؤ‬ՠሇҴ ˊϛÿ ሇÿÿÿ೤‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬ÿ ሇ‫ޞ‬ಲ ÿÿ ी೤ ˊ‫ޗ‬੯ሇÿϔƥОрሇÿ νᅽÿÿ‫ ޞ‬ƥЭ ᓨ ÿÿሇ ϑО ÿÿᅴ֤ƥୄी ሇ ૮ˊc ੄δϑО៿δϑО೎ƥвᦳ ϑ᪇ÿሇ ࠵ ÿ ÿc ੄૮!р྄૮‫ ޞ‬ÿ೎ƥвр೤‫ޗ‬νቹν‫ ޞ‬ÿनಲÿ ሇҴ ƥᓨ ๢᪍ ៿नಲ ሇÿÿ‫ؤ‬ՠሇ૮ ˊc ÿÿዥƥ੄Орÿ૮ ೎ƥÿ ࠵ ሇÿˊᓨОрմ೤ ‫ޗ‬ ‫ڔ‬ÿ ሇ‫ތ‬ႜ೎ƥÿ ഡϛ೗ÿˊÿ‫ڔ‬ÿሇÿÿୄ Оሇÿ ࠵ƥᓨ ÿണ ‫ޡޗ‬ƥврሇÿी ሇ ƥ༴ՠುÿÿሇድ ૮ƥЭᓨᕜ࠲ൌ ሇ ԟˊᨅÿी೤ÿ ഡ࡛ሇÿÿ೤ÿÿÿ ሇ ÿ ୄÿ࠵ ሇ ÿˊc ÿᨄÿዥƥ ռОÿ ሇОƥÿሇÿÿ ÿ ‫ؤޞ‬ᅴ ˊÿО‫ޗ‬ ᒼ‫ތ‬ႜ೎ƥÿ᪍ ՠᄕ ሇᄕƥѫ ÿಃÿሇᒼ‫ތ‬ႜÿ᥎ൌƥОᨄ೤‫ޗ‬ ÿ ሇᒼ‫ތ‬ႜ೎ƥÿ ÿˊc ÿ c ଓቹÿ ሇᕜ֤೤ ξ࠵ ÿԟ ሇƥᓨ ࣶԘ ÿ‫ؤ‬ሇÿ ƥν‫ا‬ÿÿଐ ሇఊÿˊ଄ ᨅδƥν ᅶѼሇୡᱤሇ‫' ތ‬ƥَ ѼᦳÿሇÿϑО ቉ ‫ ތ‬7 ϔሇǼÿǽˊႜֆϥَ вÿ ÿ ‫ ' ތ‬ƥᨅ೎Ѽी ‫ؤ‬ᄕвሇÿϛϽÿ ‫ ' ތ‬ϔሇǼÿǽᓨÿᅴϽ ሇᄕˊÿϛвሇ࠵ ᡠϛᨅǼቈÿǽ๡቉вƥᓨ ÿ ੟ണ֤ˊc Оሇÿ ሇÿÿОÿ ƥÿ࠵ ଓቹ नಲሇÿ‫ ޗ‬ƥОሇÿ ी ÿÿᅴÿ ƥЭᓨÿᄕ‫ ڔ‬ÿ ሇˊОሇÿ ሇÿÿОÿ ƥÿ ࠵ ଓቹ नಲሇÿ‫ ޗ‬ƥОሇÿी ÿÿᅴÿ ƥЭᓨÿᄕ‫ ڔ‬ÿ ሇˊc 7'cc ರÿᑀᅶЈÿ‫ތ‬ႜᨆ៞ÿÿ ƥ‫ތ‬ႜթռ೤δϑѱОˉδϑѱОˉ δϑÿˉδ ÿ‫ڔ‬ÿ ሇˉδÿᲰ ˊ ξÿሇࣶԘδÿƳО‫ޗ‬ ѱО೎ÿ ഡ೗ÿƴ ሇÿմ೤‫ ޗ‬ѱО೎ ഡ࠵ƴ ᓨО೤‫ޗ‬ ೎ÿ ƥ๐೤ѱОˊc .

୅рÿᑀ ᐫ एξÿδጕÿ ˊ ᧼ÿÿዥƥÿᨅЌ एሇनୡр৙ ÿƥ एሇी ࠵࠵ ˊÿ࡝ƥ‫ޗ‬ÿ ೎ƥ࡝ÿϑ नୡδ Ͻϑ 7ƥв੟‫ظ‬ᕜ νÿ‫ޞ‬ÿ ÿ ˊണᑀᴋሇएᕜ࠲‫ޞ‬ÿ ᨅጕ‫׎‬ƥ ೤‫ޗ‬ᨅδÿν ÿ Ҵÿƥ୛мƥ‫׾‬ҋ೤ᐫ ੟࠵ሇÿˊ‫ظ‬೤δ ÿ ÿƥÿीν एÿ ÿÿ೎ÿ ÿϽˊc Ор੟ÿीቹᩈÿÿ ᧼ÿᡊᢱռОሇԬੴˊϔ‫ދ‬кሇ ۵‫ڔޗ‬ÿÿᨄ ೎ƥ ᐷÿÿሇÿ೤ÿ‫ˊ ޗ‬Քϑ֏ƥ рÿᑀ ҋÿ࠵ƥЭᓨ ÿ᥎ൌÿ ÿÿˊc ୡ࠵·ሇ ϔδϑቈÿሇÿδ ࠨ ÿቈÿνδÿƥδÿ೤ÿƥÿδÿ೤ ƥᓨ ሇ ˊᨅጕ૮ ៿ÿϛ ÿƥ‫ؤ‬ᅴሇÿ࠵ÿ ϛ ˊሇቈÿ೤ ണ ÿᨆቈÿÿƥ ೎ δϑ ÿ ሇ ᦳ c ‫ޗ‬ ᢪሇ೤ƥc ռОБ༴଄໿ ÿ೤ᢾչ೎ƥǼ࡛࡛቉नಲሇቈÿǽˊ‫ ޗ‬ռОБ༴଄໿ ÿ೤ᢾչ೎ƥǼ࡛࡛቉नಲሇቈÿǽˊѫ೤୅р ÿ࡛ሇÿ໿೤Ǽ࡛࡛቉नಲሇ ÿǽƥÿϛÿ ÿврੴϔഡँሇଓ‫ ا‬Ѽˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ ೤ÿÿc О ÿ %cccc ࠵ࣣሇ·ÿ·ÿ.

 .

c'.

=.

 ÿᑀÿ᧼ᨅÿሇँᴋƳв О ÿ ሇႜÿν ሇँᴋनƥѫ೤ÿÿ ᪍ÿᕜ ቈ᪇ƥÿˉ ‫ڔ‬ቈ ÿмሇ୛ണ᪇ÿ᪍៿ÿϽˊَƥ ँᴋन вр୛ ሇႜƥϛႜ ሇÿО ÿÿሇੴ ƥÿ࡝Ǽ ࡛ǽˉǼ൘ǽˉǼνÿ࡛ଐǽˉǼ ǽƴ ÿ๢ϥ࠮ƥँᴋनᨄչႜÿО ሇੴ ༰֬ƥÿ࡝ǼÿѼሇ ÿǽ ೤Ǽÿ вОሇԟ ǽˊc ࡝ Э ൌᢪƥ ࣶୄሇ ƥ๡ኵ ೤ ˊѫ ೤ᨅϑँᴋ୛ሇ ᩈ ÿƥОрሇÿୄ೤नϽ 1 ϑƥОрሇୄ೤ ϑˊᨅϑ៨೗ƥν ೤Оᨄ೤Оƥन ቈÿ୛ÿሇҴ ƥ᪍δࣽሇᡊᢱ ᕜ֤ƥᓨ ᡊᢱÿѱᢣᡐሇᕜ֤ÿÿƥОрᨄ೤ÿ ൌᢪƥОр‫ޗ‬ᨅ๐ँᴋϔ δ๐ୄϛϽÿÿˊc ๡ኵÿతቈ᪇Ҵ ˊν᧼ƥÿሇ ÿࣣएр ÿು໿ᡊ ቈ᪇Ҵÿ೤ÿÿ៿ÿ ‫ڔ‬ᡊᢱሇƥврÿቹᩈОᏚᕜ࠲ÿ ᨅδˊÿÿÿሇО ᨅጕÿÿՔÿԘ᪇ϛ ‫ޗ‬ᨅ๐ँᴋϔሇ թഡ ˊᅽ๢ÿƥ ÿÿÿÿሇ࠵ ᡊᢱÿѱᢣᡐሇᕜ֤ˊ୛мƥ‫׾‬ҋ೤ÿ۵ *D ሇÿÿÿ ÿƥÿ੟ ‫ڔ‬вОÿ๡ሇየБ ˊc ОᏚሇቈÿc .

‫ޗ‬୛ണሇ Ꮪ֬ ϔƥÿണОᏚሇቈÿ‫ޗ‬ÿϥ࠮ᨄണቈሄˊ‫׾‬ҋ೤ξОᏚഡϛ ሇƥврሇቈÿÿ೤ ሇˊ୅р ቈሄÿѸ ˊ ሇÿ‫ ޗ‬Ор‫ظ‬мÿ ሇ‫׎‬ƥЭᓨড়֭Ор ÿ ᡊ‫ڔ‬Б༴ƥÿϛ ୛ ÿሇಲÿਖ਼ਖ਼ξОрሇ૮ घ ÿԟˊОሇ࠵ ÿОሇ࠵ ÿ ᲔÿвОሇ૮ଓƥ๡ÿ࡝๢ƥОሇ ᱤÿÿ ÿОሇ࠵δЌˊሇቈÿ ቈሄƥᨅҋ ሇ р мÿврሇ ˊᨅ δᕜ࠲࠵‫ޞ‬ÿ ሇୄ ƥÿϛ рು໿չÿ೤ÿ ᑀ៿‫ؤ‬ᄕˊc ‫ޗ‬୛ണሇ Ꮪ֬ ϔƥÿണОᏚሇቈÿണ೗ÿሇቈሄˊc ᧍ c ᧍ ᧍ ೤‫ޗ‬ÿ ࠨÿОÿ ሇÿֶƥЭ೎кਥ ीÿÿ‫៿ޞ‬ҋ ᅶˊᨅϑ֬ѸሇÿνЦᨭ៞ Ԙÿƥᓨ ीÿ‫ڔ‬ÿ ᅶᨅϑ֬Ѹÿ ƥᅽ ๢‫ظ‬ᠶ᧍ ሇ֬Ѹ೤ᅴሇˊÿ ÿ‫᧍᧍ޞ‬δ ƥቬᯋَ ÿ ÿƥᨅϑ֬Ѹ ೤ϛϽÿռОሇଐ֤ ÿሇ ƥ Оए೗ሄÿ๡‫ޗ‬ÿв࡛ˊᨅϑÿֶÿണೃ ലಞ‫׎‬ν‫ˊا‬ÿ ÿ‫᧍᧍ޞ‬δ ƥቬᯋَ ÿ ÿƥᨅϑ֬Ѹ೤ϛϽÿռОሇ ଐ֤ ÿሇ ƥ Оए೗ሄÿ๡‫ޗ‬ÿв࡛ˊᨅϑÿֶÿണೃലಞ‫׎‬ν‫ˊا‬ ‫ޗ‬ೃലОቈÿƥᨅ೤δϑν ᓨ ሇ֬Ѹƥÿᨄ៿ᡠϛÿണ೗ኵሇዥˊc न ሇО᧍ ƥ೤δጕଐ᡿ሇÿ ˊᨅ៨ዥѼनՠᄕ‫ޗ‬ᱤ֏ሇᨅϑО ണ ሇˊᓨ ᨅϑ֬Ѹ੟‫ظ‬ᕜξ ‫ ڔ‬ሇ૮ ÿԟƥीѼ‫ޗ‬ᢪǼᠶ ૣ೤ ୅ ǽƥÿ‫ظ‬м ᡊϛǼ୅ ÿૣƥÿ नૣ੟ണ࡛ଓǽˊ୅рν नᓨ ᧼ሇ ᅴОм‫ؠ‬ÿÿÿሇОÿՠᨅϑ֬Ѹˊ࡝ռО‫ޗ‬ᠶ Ѽሇδ ᩤ ƥᩤी៨ዥв‫ظ‬ᕜÿണሇ૮ ˊc ണनѼ᧍ δϑ ሇँᴋी Ѽଓ‫ ا‬ᨅϑ֬Ѹሇᵏ֤Ƴ‫.

࠵ ޗ‬ሇ‫ؤ‬ ቉ƥनÿδ ϑ᧼ሇО᪍ÿՠ᧍ ሇ֬ѸƴѼ ‫ؤ‬ᄕνЦ୛ണО᪍ мÿ ሇ֬Ѹÿ Ѽƥÿ ᨄ ണδЌОÿ֬᥉᧼ൌ‫ڔ‬Ѽ ˊc δ ࡝Ѽвƥीÿв᧍ ƴ࡝Ѽ଄ вѼƥᨄ೤ÿв᧍ ˊᨅ‫ظ‬೤ Ջմˊ࡝Ѽвƥीÿв᧍ ƴ࡝Ѽ଄ вѼƥᨄ೤ÿв᧍ ˊᨅ‫ظ‬೤δ Ջմˊc ࠵ቈÿc ϛϽÿвО៨ዥÿሇ ÿÿƥОр ÿՠ ሇ֬Ѹˊÿϥƥ ሇ֬Ѹմ೤ Эÿሇ៨ᄕˊ -  ‫ؤ‬ᄕÿЌጕᏚሇ‫ڔ‬ÿ ᅶᨅ Ќ֬Ѹ៨ዥÿ ሇÿˊврᨄÿՠƥണଐ ሇ֬Ѹ ৙ൌδጕ Эሇଓƥ ᓨണଐ ሇОմ ៿ᡠϛണÿ੄ሇ ᆒƥ‫ޗ‬ᨅδ ‫ڔ‬ОᏚሇଓࣶ Ԙδÿˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ (cccc .

ሇ ·ÿዥՠÿÿ ሇÿˊᓨÿ ሇ մ ÿರ· ᥎ൌÿണ ᆒˊሇÿ ƥÿ О ੟ƥ ണδጕ ϥν‫ؚ‬ሇ ‫ˏޗ‬ϛÿО ÿ ƥО ÿÿːᨅലϷϔƥ୅рÿᑀఞᨕ᧼О೤࡝ ջᅶ ሇ֬Ѹƥহࡩ‫ޞ‬ҋÿሇቈÿ࠵ƥÿ ቈÿሇ े᫗ÿሇቈÿƥÿ ՠδÿ‫ ظ‬ሇÿÿ ˊᨅϑ ÿनОണƥÿϛᨅᕜ О ՠ࠵᫗ÿ ƥЭᓨÿ‫ؤ‬О֤ÿÿОሇˊ੟࠰О ÿ ÿƥَᅶಱՠ ÿˊᨅ೤ϛϽ ÿ ÿƥÿዥՠ Эሇÿƥÿϛÿр࿵ଐ᡿ÿቹᩈƥᨅÿÿ ᕜОˊᓨО࡝ ÿሇ ƥࣽ Э ഡሇ᪇թਥ ˊвр ÿ ÿ ƥ ቈÿÿ ÿƥÿՠδጕÿണଓሇˊc ··ሇ ണ቉ÿÿሇ ƥ ቉ÿ ሇ ƥᨅ вሇ ÿ೤ᕜ৙ рδጕ ‫ދ‬ ሇଓˊ࡝в ÿರ·ᩤÿƥ቉δनÿ घ 'ሇ ƥ ी ࠵࠵ÿв‫ ޗ‬ÿϔሇ ֤ˊc ቈÿÿ ሇÿֶ੯੯‫ ޞ‬ÿ‫ؚ‬ƥቈÿਖ਼ ˊÿÿ྄ቹᨅÿሇÿֶണÿÿሇ ֤‫ ޗ‬ÿሇ೎ ᥎ቈÿਖ਼ ƥ೤ÿδጕ៨ዥ Эÿሇÿֶˊ‫ ޗ‬ÿሇ೎ ᥎ ቈÿਖ਼ ƥ೤ÿδጕ៨ዥ Эÿሇÿֶˊᨅጕÿֶ ÿनОണ֤ƥÿϛᨅ ቈÿÿ ÿ࠵ᓨ О᥎ൌ ϑ ˊᨅጕੴ ÿ ‫ظ‬мᨅÿᡊ Ƴल ሇᦳÿ ୄ О ࠰ƥ୛м‫ޗ‬ୄ О೎ ᥎ቈÿਖ਼ ƴÿᓨÿϥƥν ೤Оᨄ೤Оƥ ᪍ ៿ᨅጕÿሇ ÿ‫ؤ‬ՠᏚ ሇ૮ଓÿ ˊc ‫ ޗ‬ÿ സ೎ƥÿÿÿᅶǼቈÿÿ ǽሇÿֶ Ԙÿሇ ૮ ੯੯ Ԭಃƥ ᥎ቈÿÿ ƥՠᐷሇÿƥᨅϑÿֶՔÿ ᑀ៿ÿÿÿ ÿ‫׎‬Ͻˊᨅ ጕ ሇÿֶ‫ؤ‬Ͻୄ‫ ן‬ηОሇÿ ϥ૮ƥռ೤੄Орᡠϛÿÿÿ ‫ދ‬ ÿሇÿ೎ƥÿ೤ৌᕜ δÿÿÿˊᨅÿδጕ៨ዥ ЭሇÿֶƥОрÿ೎ÿν ണଐ᡿‫ؚޞ‬ÿƥѫ೤࠵एੴÿ᪍ÿƥÿÿՠᨅÿሇÿֶी ಃ ÿሇˊ࡝ Оሇÿ૮ ·ÿÿଓሇ࠵ˊÿቹᩈƥÿ೤‫ޗ‬࿵ଐ᡿ÿቹ ᩈÿÿሇᦳѱᢣᡐᕜ࠲ Оು໿ ‫ޗ‬ቈሒሇ ೎ ᥎ ƥ ਖ਼ ƥ ੯ˊՔϑмൌƥОр᪍ᅶᨅጕÿֶॖᄕÿଓ ϛଓድрሇÿ ƥÿ࡝ Эሇˊᨅÿሇÿֶ ᑀୄ ·ˉ ட· ջˉ·ರᨭˊc νЦ೤ ‫ڔ‬ቈ ϥᯋሇÿीϽᨅϑÿֶሇᵈ֤ƥÿОሇᨄണᩤ ሇ ቈድˊണಱሇ ÿዥƥ‫ޗ‬ÿൌ ֏ሇᩤδቬᯋƥОሇ ᑀ ՠᄕᨅጕ៨૮ˊc ǸǸѼሇ ÿ ÿണ੄ ϑО๢ቈድÿБ೎ƥ ೤๡ୄϽ ÿ໡ ᨭ‫ڔ‬Б༴ሇ߰ ˊÿണ੄ ϑО๢ቈድÿБ೎ƥ ೤๡ୄϽ ÿ໡ᨭ‫ڔ‬Б༴ሇ߰ ˊ‫ޗ‬୅р‫ڔ‬ռОБᢾ೎ƥണሇО ৙୅р± ÿ ሇଓƥണሇОմ ÿ୅р ν ÿƥÿᨄണδЌО ୅р ν‫ظ‬ҴˊᨅЌଓሇÿᅴ᪍೤Эቈድਥ ሇƥᓨ ਖ਼ ਖ਼ÿՂ ˊc नಲ୅рሇ೎ᯋണ࠰ ÿᱤन୅рሇ ƥनಲണ቉ÿÿሇÿ ƥ .

‫ދ‬ሇ · ᅴ೤δÿ የ ੴ ࣣ‫ڔ‬ÿѱᢣᡐ୼হሇ ˊв‫ؤ‬ᄕ ᒼО‫ޗ‬๢Бᢾሇ᧼ÿϔƥÿ ണ ሇ೎ᯋÿ  ቉नಲሇ ˊᨅϔ ÿÿᢪ ೎ƥनಲሇ೎ᯋ ÿ ( ƴ ռОᢪ ೎ƥनಲሇ೎ᯋ ÿ # ƴᓨБᢾ೎ಲ๢ नሇ೎ᯋ ÿ % ˊሇÿዥƥОрሇÿ๐ ÿ  1 ƥಲ नÿ  " ˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ cccc ୅р‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬Бᢾϔƥ ÿБሇ ÿ ੟࠵ƥഡ ሇÿÿᢾ ೎ᯋሇ ƴ ᓨഡሇմ೤ ƥÿी೤Бᢾሇ ϑО ࠨ ቈድÿБሇ ˊ ÿБ೎ᯋሇ ÿՂ ξБᢾሇनм‫ؠ‬๢ሇಞ‫ˊ ׎‬δ ൌᢪƥ੄୅р‫ڔ‬ռОᢪ ೎ƥ ണ (  ሇ೎ᯋÿƥ୅р ‫ڔ‬नಲ ÿƴᓨ‫ ޗ‬ռОᢪ ೎ƥᨅϑÿҐ " ˊѫ೤ƥᨅϑ ÿνᨭ៞ Ԙÿƥ‫ޗ‬ೃല‫ڔ‬ÿЌЋˉÿᒼ‫ދ‬एƥ೎ᯋሇ ៿ᡠϛ೤ ÿÿሇ៞ϛˊೃലО‫ڔޗ‬ռОБᢾ೎ƥ ÿÿδ ೤ ቉नಲሇÿ᪇ÿˊ࡝೤नೃലಞ‫׎‬νϽᡊሇ ᒼОƥ ᨅÿሇ૮ δࣽ ÿ੄ νÿˊc ᨄ‫ؤ‬ᄕƥ‫ ޗ‬ϑО ÿБᢾ೎ƥ࡝ 7 ੟ 'ƥᩤ 7 ी ᑀÿ ' ‫ؚ‬ ሇ ˊᨅጕሇ 'ѱ 7 नÿሇ࡛ଓƥ୛м ' ÿ ÿÿஎ 7 ሇ ˊᨅÿी೤ᢪƥ‫࠵ޗ‬᪇թಞ‫ ׎‬ƥ࡝଄‫ڔ‬вОÿ᥎‫ڔ‬ ࡛ሇԟᐄƥी ‫ޗ‬ᢾ ೎࠰ÿनಲஎмሇ ƥᨅϑ೎ᯋÿҐÿ  # ˊᨅÿ ሇÿ໿δࣽ БᢾननѼÿᅴ࡛ଓˊÿϥƥ࡝‫ڔޗ‬ռОᢾ ೎ ÿƥनಲ ሇ೎ᯋᨄν ÿթϥδƥᩤनಲनѼÿᅴνҴÿଓƥÿी ÿ‫ظ‬ÿሇϽˊᨅ ೎ÿ ᢪ೗ƥϛÿ୅р‫ޗ‬۵֩ᢾչ೎νᕜÿÿƥÿϛᨅ नಲᡠϛ୅р೤ ቉ÿႜሇ ÿÿ ቉врƥ೤ ‫ޗ‬ÿႜَÿÿврሇ ˊc ÿϛ Оÿሇ ƥвÿϽᨅϑОƴ‫ظ‬в ണ଄ ƥ َሇО ीν ÿϽˊc ‫࠰࠵ڔ‬ಚвሇÿѱᢣᡐδÿƥनಲሇ៞ϛÿ ν ‫ޞ‬ሇಞ‫ˊ ׎‬ ‫ޗ‬ϛѼሇÿÿϥ֏ƥÿνಞ‫ ׎‬ᨆ៞᫗ˊ࡝‫ؚ‬в‫ޞ‬ ៞ƥҐ࡝ ೃലᨅÿሇ‫ދ‬एƥഡÿԘሇÿ໿ी೤ ѼƥѼÿीÿஎм ÿሇ ˊc ѼሇÿОƥв‫ޗ‬ᢾ ೎ÿÿ቉ ੄ ϑО‫ޗ‬Бᢾϔÿᅴᎁδ๐ ೎ƥਖ਼ਖ਼೤ֶሇδಲ ÿÿÿਥˊ੄ ϑО‫ޗ‬Бᢾϔÿᅴᎁδ๐ ೎ƥਖ਼ਖ਼೤ֶሇδಲ ÿÿÿਥˊᨅÿीᢪ೗ƥ नಲሇÿƥ೤мδጕ੯ࡩሇಲ ÿ ՠ ሇଐ‫࡝ˊڇ‬೤੄नಲ៨ ÿሇ ଐᠶ ÿÿ೎ƥѼÿÿ‫ޞ‬नಲƥᩤी៨ዥѼν ଐвሇ໿ˊÿѼ‫ڔ‬δϑ‫ޞ‬ÿÿ ѼሇОᢾ ƥҐ࡝Ѽሇ ƥ‫ޗ‬Ѽ଄៨ ÿनଐᠶ೎ƥѼी‫ظ‬мÿвሇ೎ᯋட ÿ ÿ೎ δƥᨅÿвी ೗ኵ‫ޞ‬ଓ Ѽሇˊ੄ƥ࡝Ѽᨄ଄ÿሇ ƥ ीν ೤ᨅ Ͻˊc .

‫ޗ‬ѱÿÿ ƥቈÿ c ୅рϽδѱÿÿ֏ਖ਼ѱÿÿ ƥÿврξᨅÿሇѱÿÿ ᡠ᡿ƥÿ ÿБᢾሇ‫ޡ‬ᱤϽൌˊ୛ണሇѱÿО᪍ÿᡠƥвр੟ ఊÿÿሇ νਖ਼ѱÿÿሇᦳƥᓨ ÿÿ‫ޞ‬ÿዥвр‫ޗ‬Бᢾ᧼ÿϔ ሇ ռ೗ ÿˊξϥÿÿሇ೤ƥОр᪍ᢪÿ ണᑀÿᨅÿሇÿƥЭ ϔÿ‫ظ‬м ੟ÿണ Оണଐ᡿‫ޞ‬ ÿБᢾनሇѱˊᨅ೤ÿϛОሇ ೤ ሇƥ୛мврÿ๡ ֏ಲሇ ‫ ڔ‬ÿÿ ÿሇᕜ֤ Оˊѫ೤ƥ࠵᪇թОሇÿ ‫ڔ‬ ᪍ν‫ؠ‬Оƥ๡ÿ࡝๢ƥОрÿ೤੟ ‫ ڔ ˉޗ‬ÿÿ ÿ଄ ሇˊОሇ ੟࠵ƥ ÿቈÿሇ ÿᕜÿ࠮ ॖ ( ƥᨅ ÿीଐ‫ڇ‬቉ƥ੄Ор᥎ൌ๡቉नಲሇ ᪇೎ƥ੟‫ظ‬ᕜ ÿ ˊc ೎‫ޗ‬ÿनಲᦳ ÿÿሇ Оሇ ੟࠵ƥ ÿቈÿሇ ÿᕜÿ࠮ ॖ ( ƥᨅÿी ଐ‫ڇ‬቉ƥ੄Ор᥎ൌ๡቉नಲሇ ᪇೎ƥ੟‫ظ‬ᕜ ೎‫ޗ‬ÿनಲᦳ ÿÿሇÿ ˊ‫ޗ‬ᨅÿƥँ ‫ޗ‬ᩤÿƥᨅी೤ÿሇ Оሇÿֶc Оሇଐ֤c ÿÿ ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ cccc ੄δϑОन୚ᯋÿδሇÿϑОÿᅴᥗ೎ƥÿ ണଐξᨅϑОቈድÿБƥм Оሇଐˊᨭÿ О ÿ᫼ƥَ ÿਥÿ ቈ ˊОᡠϛ ᨅÿሇ ᑀ ࠲೗ÿ៨ Ͻÿሇ ϥੴ‫ ڔ‬Эϥଐˊᓨƥൌÿÿರ࠵ࣣሇ · ୛ÿሇँᴋ៨೗ƥ࠵᪇թО᪍ ᡊᢱОҴ ሇᕜ֤ƥ୛м Оᨭÿ ‫ؤ‬ՠÿ๐Ҵ ƥÿ ÿδ ሇО ᕜണ୛ƴनÿ ÿ ሇОƥ Оÿÿ ๐ƴ୅рÿν ÿണᩤጕَቹَሇОƥÿО Ј๐ ÿЈ๐м ˊ੄О ϽОሇଐَ֤ƥÿਖ਼ਖ਼ लÿ‫ޞ‬ÿՠ᧍ ሇ֬Ѹƥ ೎ᨄν੯੯࠵ÿሇቈÿƥОÿϛ೗ኵሇ Ҵ ˊc ƥ‫ޗ‬ÿ ÿ ÿሇО೎ƥÿሇಲ໿೤ ᥉ О ֏ƥᱤनᱤ‫ޞ‬नв ᢪƳǼѼ࡛ƥ୅नѼሇଓ੟νƚǽc ÿ ÿ࠵᪍ Ѽሇቈÿc ୅р‫֏ޗ‬ᱤÿᑀᢪ᧼ƥ੟࠰О‫ޗ‬ÿ ሇ೎ ÿ ÿÿδƥቈድÿνࣽˊϛϽᴋ ÿᨅδƥ୅рÿϽδँᴋˊ୅рÿ ँᴋन‫ޗ‬Бᢾ᧼ÿϔÿनಲÿ ƥÿ ÿ ϑ Бᢾ‫ޡ‬ᱤϽൌˊَƥ‫ޗ‬Б༴ ÿ ƥ୅р ξ ÿÿᨅЌ ƥÿ ÿՠвр ୛᡿ኞሇ ᡐˊഡ ୅р੟ ƥÿ ÿሇ៨ᄕξ୅рᨭ୛ÿ଄ሇν δÿˊ࠵ ÿണ % ሇÿ ÿ‫ޗ‬ÿ ೎ቈድÿƥᨅ᪇թÿ ÿሇ ᡐÿഡÿ ៿᡿ኞˊ ണ " ሇ ᡐ᪍៿ ÿ ୄÿϽՠൌƥϔሇୄ ÿÿδЌˊв # ሇÿ ÿ ‫ޗ‬ÿ ೎᪍ ࣽ‫ޞ‬቉ᩤϑ‫ظ‬ÿሇ‫ا‬ÿОƥ врቹᩈ ÿሇ៨ᄕ ÿÿÿƥ .

୛м᫑ÿÿᩈᓨ៞ϥሇÿ໿ÿ៿቉ˊврሇÿ໿ሇኵ೤नሇˊ‫ޗ‬ᨅ᪇թÿ ÿ੄ϔƥ ÿÿണ ሇ ᡐ៿᡿ኞƥϔ᡿ኞ ᡐሇୄ Цണ‫ظ‬ÿሇ ƥմ೤ % ˊ‫᧯ޗ‬ռࠣᲀሇ‫ˉ׎‬ÿሇ м‫ؠ‬вÿಲᱤƥОሇ ᪍ Оƴ ᓨ๡೤ᨅЌᐷ ÿ ÿՠ ˊᨅϑँᴋᢪ೗ƥc νᕜÿ ੄Ѹ᧯ռ ᡐሇδ ƥ୅р вሇୡֶξÿÿՠչˊ νᕜÿ ੄ÿ᧯ռ ᡐሇδ ƥ୅р вሇୡֶξÿÿՠչˊc ‫ޗ‬ռО‫ڔ‬ѼБᢾሇ᧼ÿϔƥ࡝नಲξѼ ÿБሇ೎ᯋÿ᧼ÿթϥ ƥδ ଐ‫ڇ‬቉ ጕ‫ظ‬ᕜƳᎁδጕ‫ظ‬ᕜ೤ƥв ѼթᲰᥗᓨണᵈ֤ƥ࡝೤ᨅÿሇ вሇÿ ƴ ᎁ ጕ‫ظ‬ᕜ೤ƥвनѼÿണଐƥ ೤ÿѼÿሇҴ ƥ‫ޗ‬ᨅጕ૮ вሇÿ ಃ ÿˊ๡࡝୅р ሇᩤÿƥОÿᡊᢱÿҴ ƥ୛мÿрᕜ࠲թՠनಲ ೤࡛ଐᨄ೤ ଐˊѫ೤ƥОр‫ޗ‬ᨅδಲᱤँ‫୼ޗ‬ν࡝ˊᨅÿी೤ϛÿ࠵᪇թО ು໿ О ሇ៨૮չÿрሇੴ૮ƥÿνቹᩈО೤ÿ ᨄ೤δϑÿÿሇ ௿ˊc ࡝ врδϑÿሇƥ ÿÿ‫ڔ‬c ÿÿ ೤ ሇ៨ዥƥՔÿ୛ണሇ Ꮪ֬ ᪍ᡠ ᨅδᦳѱᢣᡐˊ࡝δÿ ॖዥሇ֤ ÿ଄‫ؤ‬ՠÿƥी ÿ ÿÿ‫ ޞ‬቉ÿनˊϛϽÿ‫ا‬ÿƥ ଓ‫ ا‬ሇल ÿ ÿਥƥÿ ÿᦳѱÿୄδƥ ÿ᥎ൌÿ ÿ ˊc ÿࣣ ៨೗ƥ๡೤࠵ ϔሇ ᅴലᕜƥҋ Ꮪ֬ ៨ᄕՠ ሇÿˊ‫ޗ‬ÿ ࿵‫ޗ‬ሇ೎ƥ୅рÿ े‫ظ‬ᕜ‫ޞ‬ÿ ᦳѱƥÿ࡝ÿˉୡ ÿᦳѱˉ ÿˉ ÿˉ ÿ֏ мÿƥÿ Э‫ޞ‬ÿÿδˊᨅЌÿֶ ÿÿሇ ࠵ ‫ؤ‬ՠǼᡊÿÿǽሇÿÿƥ ೤៿ÿÿ‫ظ‬мÿ ሇÿϽˊc ÿÿ ÿलƥᨅᕜ ÿÿሇ࠵ ‫ؤ‬ՠǼᡊÿÿǽሇÿÿˊc ‫ޗ‬Ѽÿϛ ᭯ᓨ‫ ا‬ሇ ೎ƥѼी‫ظ‬м᫑ᅶ ᨕÿֶ ሇ ૮ˊѫ೤ƥ ࡝೤‫ ޗ‬ÿÿÿƥᩤ ሇÿÿᓨ ᥎ ÿ ÿሇˊÿѼ‫ޗ‬ ÿδО៞೎ÿ δνÿνሇОƥᨅϑ೎ ࡝៨ᄕՠ ሇÿƥी ÿ‫ؤ‬ᨅЌ Оሇÿˊÿÿƥ࡝Ѽ νÿ‫࠵ޞ‬ÿਖ਼֏᥉ƥୡ‫ ڔ‬ÿ࠵ሇ֬Ѹÿƥ ÿ ƥÿዥՠÿണÿ୅ÿሇᕜ֤ƥᩤЌ ÿलÿᓨ ÿᅴÿ૮ ƥ ν ᧍ ᎁ Ѽˊc ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ #cccc ÿc ÿሇÿ੟ ÿƥ‫ظ‬ᕜ೤៨ዥଓᥗƥÿ‫ظ‬ᕜ೤៨ዥνኵࣽƥÿ೤៨ዥଐˊ ࡝Ор‫ ޗ‬ÿಲሇ ೎ƥ ੯੯ ÿᱤ৙፴ÿƥᩤी೤੟ണᥗሇ៨ᄕƥ ϔሇОрᑀ ϥѸϛ ሇҴ ƥռ೤Оˊc .

࡝ÿሇ ÿ቉ ሇ ˉ ሇÿ ÿடሇÿƥᩤी៨ዥ ÿˉ ଐ ÿչሇˊ࡝ÿሇ ÿ቉ ሇ ˉ ሇÿ ÿடሇÿƥᩤ ी៨ዥ ÿˉଐ ÿչሇˊc ÿቈሇᯋÿc ‫ޗ‬๡ᓨ൘ሇ ƥОрሇቈÿÿթ᫼ ÿ " ๐ƥÿ๐ÿቈ೎ቈÿ ሇ೎ ᯋÿണթϥδˊѫ೤ÿࠨ‫֤ ޗ‬ÿÿ࠵ሇ ƥÿ࡝ÿ ሇ೎ ƥОрÿቈÿሇ ी੟‫ظ‬ᕜÿ ˊ ቈÿν଄Ѽÿቈሇᯋÿ೤ÿОр‫ޗ‬ÿ๐ÿቈ೎ƥቈÿ ሇ೎ᯋ ๡૮ ሇթϥδˊᨅጕ֬Ѹ ଐ᡿ሇ៞ϛƥ೤Орሇ࠵ ÿ ‫ ތ‬ቈ֏ሇОᨆԗÿሇÿƥÿϛврଓÿˉುᥗ ೤ᡠϛÿОδˊ࡝ ണОनѼÿՠᨅÿሇ֬Ѹƥᩤीଐ‫ڇ‬቉в ᑀ ໿‫ ا‬Ѽÿ ‫ؚ‬ƥ୛мвÿ๐ÿ ቈ೎ቈÿ ÿ᫼ÿÿሇ೎ᯋƥ ѼЭвሇÿϔÿÿˊ࡝вሇቈÿδ ቉ƥᩤी៨ዥвሇÿ ÿ ᑀࣶԘ ണ Ѽሇÿ‫ޗ‬Ͻˊc ÿÿ࠵ሇОνЦᅶÿቈሇᯋÿൌÿዥÿОδሇÿƥണ೎ ᨄ ÿَ ÿѼδϑ೎ᯋሇˊᨭᨅጕÿֶ೤ᅶൌ៨ ÿሇƥѫ೤੄Орᡠϛÿ ണ‫ا‬ ണሇ೎ƥÿ ÿՠᨅϑ֬Ѹˊÿሇൌᢪƥÿቈሇᯋÿᨄ೤ ಲಞ‫׎‬ ሇÿѱᢣᡐƥռ೤ ᢣ‫ދ‬एÿÿᡠ೤ ༴የ ሇОрƥᑀÿՠᨅϑ֬Ѹˊ࡝‫ޗ‬Ѽ‫ڔ‬ ռОБᢾሇ᧼ÿϔƥनಲÿቈሇ ੟ ƥᩤीଐ‫ڇ‬቉Ѽሇ៨ᄕν࠲ƥÿ᫑ ÿಱሇᆒÿ‫ؤ‬नಲሇᥗˊc ࡝‫ޗ‬Ѽ‫ڔ‬ռОБᢾሇ᧼ÿϔƥनಲÿቈሇ ੟ ƥᩤीଐ‫ڇ‬቉Ѽሇ៨ᄕν ࠲ƥÿ᫑ÿಱሇᆒÿ‫ؤ‬नಲሇᥗˊ࡝ѼᡠϛनಲᨅÿÿЦЦÿ೤ՠ ƥ ᩤѼν ᨅÿሇÿ Ƴ੄नಲᎁÿ๐ ÿᎁ๐೎ᯋ቉ቈÿ೎ƥ ÿ‫ޞ‬ÿ ÿ ÿÿÿ֬δˊᨅÿƥ੄вр ਥቈÿ೎ƥी ÿᅴ᭯ƥмϛѼÿÿνᠶϽƴ ÿᓨ ‫ޗ‬ÿ Ѽƥᨅδࣽ вр ν᧍ˊ࡝ Ѽᢾ ሇОδÿν ν ‫ޞ‬ ÿቈƥδÿÿÿÿ᥎Ͻ ƥᩤѼࣶԘ‫ظ‬мᡠࣽѼрϥᯋሇ໡ᨭÿᤉϽˊc c ੄Орሇ  ࠨ೎ƥ୅рᨭᡠϛ೤‫ޗ‬ÿ ϑ୚ᯋሇ ƥѫँ ᨅ೤࠵ ‫ޗ‬ÿ ÿሇÿ ी ‫ڔ‬ÿᨅϑ֬Ѹሇ֬സδÿ ˊ୛мƥ ሇድ૮೤Орन ቈ֏ሇО ÿԘଓሇ៨ᄕˊc ੄Ѽ‫ڔ‬δϑռÿÿሇОᢪ ೎ƥѼലᕜ‫ ޞ‬଄ռሇ‫ޞ‬ಲƥ ÿ‫ظ‬ᕜÿᨅϑО ሇÿ໿ˊѫ೤ÿϛ୅р࠵࠰ಚО᪍ቹᩈƥ ÿÿв‫ޞ‬ಲ೤नᢾ ÿ‫ؚ‬ᥗሇ៨ᄕƥ नಲଓ‫ ا‬ÿÿሇÿˊ୛мƥϛϽÿ᥎नಲሇν ƥ୅р ÿ ‫ޞ‬቉ᨅ ϑÿÿሇᢾ नƥÿ ᅶ ሇ੯፴ ՠ੟ଓᥗሇÿˊᨅÿሇ៞ϛी ୅рϥ ֏᧼ሇᩤЌÿ ÿδÿƥ᪍೤ջᅶ ÿБᓨ ÿÿ ᱤ᪇‫ࣣ ޞ‬c ÿ‫ظ‬Ҵˊc .

ഡ ‫ޗ‬ᱤनᱤሇБ༴ϔƥࣣ ‫ޗ‬ÿ૮ नಲᱤ᪇‫ᦳڔ‬ѱሇ ϑ᪇ÿƥ ሇБ༴ÿᅴ࠵ˊc न ‫ޗ‬Ѽᢱࣶδ ԬÿَƥѼֆ δ ୅рÿѼሇ୼হˊѼ ‫ؤޞ‬ᄕƥᨅЌ ୼হሇኵѸᅶ ˊѼ࠵ÿÿδ ሇ೎ᯋൌÿᨅЌ୼হƥَᨅЌ୼হीᕜୄϛ Ѽ‫ޗ‬ೃБਖ਼ϔᅶሇ୼ᕜϽˊc ሇ ߰ല cየБ‫ޡ‬ሇ ‫ظ‬мթϛÿᏚƳየБ‫ޡ‬ሇ ˉ ‫ڔ‬៨ ֤ሇ ˊc c ᨭየБϔ ÿሇ୅рሇँᴋ៨೗ƥ‫ ޗ‬ᨭሇየБ༰֬ϔƥÿሇ ÿ ÿϔ‫ޗ‬ᅽनಲሇ ÿቈÿ‫ ڔ‬ୄሇÿÿԬƥ࠵ ണ 1 ሇ೎ᯋÿ ᪍ÿ ‫ޗ‬ ᨅϑÿÿˊ‫ ޗ‬ᨭሇየБ༰֬ϔƥÿሇ ÿÿϔ‫ޗ‬ᅽनಲሇ ÿቈÿ‫ڔ‬ ୄሇÿÿԬƥ࠵ ണ 1 ሇ೎ᯋÿ ᪍ÿ ‫ޗ‬ᨅϑÿÿˊ୅рᨭ೤‫ޗ‬ು ଓሇÿ ÿᨅϑƥᓨ ƥ୅рሇ ÿ ୅р ണ ᆒˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ नಲ ÿੴƥᡠϛ "cccc c ሇ c ੄ ϑОЭÿሇÿÿÿ᥉೎ƥвр ੟ ‫ ޞ‬नಲሇ ‫ڔ‬вÿ ሇᦳѱ᪇ ÿƥмչनಲሇռƥَᎁ ቈ೤ ᫗ÿननಲሇᥗണ࠰࠵ˊᨅጕ৙ണዥ ሇ ୛ ÿሇ᪇ÿδ ೤Эनಲሇ ቈϥᯋਖ਼ ƥδ мሇᦳѱ᪇ÿˊ ‫ޗ‬ÿÿÿ೎ƥ ÿሇ‫ظ‬ᕜ೤δϑÿÿƥᅽ ÿቈÿ‫ ڔ‬᪇ୄƴᓨ‫ޗ‬ÿ ÿÿ೎ƥ մ‫ظ‬ᕜÿ ᪇ÿÿ ሇ᪇ÿˊc ሇ ୛ ÿሇ‫ޞ‬৙О‫ڔ‬О᪍ᨭ᧼ᨅጕ ሇ ÿनಲ៨ ÿሇ ᥗƥᓨनಲ࡝ÿनቈ֏ሇО੟ണ࡛ଓƥी ÿஎмÿ ሇˊे ੟࠰О᪍ÿᡠƥ ѫᨭ᧼ സሇँƥ୅р‫ؤ‬ᄕ࠵᪇թО᪍೤‫ޗ‬ռОᦳѱ ÿ ቈَƥ ÿ ÿ ‫ޗ‬नಲሇ ƥ ी೤ ƥÿണ቉ᨅÿሇലᕜÿ ˊc ࡝֏୛ᨕƥОÿሇ ૮ ƥी ᑀЭÿ ÿрᕜ࠲δቈОሇԘᦳƥ‫ޗ‬नಲು໿ሇ ‫ޞ‬ÿनಲϽϑÿÿˊ‫ظ‬ÿОÿണ ƥ୛мвр‫ޗ‬ ÿ᫗ОԘᦳ ೎ƥ ሇÿ֬ռ೗ÿˊᨅÿी೤ϛÿО‫ޗ‬ÿ‫ڔ‬ОÿБᩈ ೎ƥ ÿϛ ‫ޗ‬Оᦳ νÿթ‫ ޞ‬ൌ ‫ؚ‬ᓨ ˊÿÿƥОрी੟ÿÿ ᨅÿሇÿ े ÿÿዥОሇቈÿँÿОÿνÿթ ሇኵƥÿν೤ОÿОÿ ࡛ƥᨅ᪍Оሇ вр‫ا‬Ͻ࡛ሇ ˊc Оÿሇ ଐ‫ڇ‬቉ÿν ៿ƴОሇ ଐ‫ڇ‬቉ÿ᪍ ៿c .

‫ޗ‬Бᢾ೎ÿ ÿ‫ޞ‬ƥन О‫ڔ‬Оണ቉ν ሇÿˊनОൌᢪƥᨅÿሇ֬ Ѹ៨ዥв଄ ࡛࡛ᨅϑОˊनОൌᢪƥᨅ‫ظ‬ᕜണÿƳδ೤ ᐷᨅϑ Оƴ ೤м ሇ ÿОÿՠÿ ሇҴ ˊc ϛÿОÿ೤੟ ‫ڔ‬О๢न ÿÿϛቈÿν೤‫ޗ‬ ᪇ ˊc %cሇ c ଄नಲሇÿ๡ϔϽᎁÿÿቈÿƥÿѼሇ ÿÿ଄ሇᎁÿÿቈÿξв ÿ ቈÿ୛ୄሇÿÿԬˊᨅጕ୛ୄሇ೤ вОଓ Ѽሇ‫ظڔ‬Ҵˊ ÿᨅϑᕜ࠲c ÿᅴሇଓᨅጕሇνЦ ҋ ÿ թƥᓨ ᕜ ᩤЌÿÿሇО ֆ ˊ Ѽሇ ሇଓˊc ࣽᨅϑÿÿƥ៿Ѽ ቉ሇОी ണ ‫ڔ‬ÿ Ѽሇ ࣽᨅϑÿÿƥ៿Ѽ ቉ሇОी ണ ‫ڔ‬ÿሇଓˊÿ Ѽνÿ ÿ नಲቈ᪇мሇƥ ÿଓी ÿврˊ‫ ࡛ ޗ‬೤ሇ‫ޡ‬ ƥ‫ן‬ην᫑ÿᨅጕሇ ˊѫ೤࡝Ѽ଄ÿÿƥ ÿണÿОÿ೤ Оƥᩤीՠᨅϑ ಚ ˊδࣽ ˊc ሇc ൌ ࡝Ѽሇቈÿ᥎ൌÿ ÿ‫ ڔ‬ÿÿು֤ƥ୅рÿ.

Ѽÿᨅጕሇƥ ÿÿሇଓˊ੄Ѽ‫ظ‬ᕜ‫ ا‬ռОሇÿ೎ƥ ቉νÿቈƥÿ ÿÿ नಲሇቈÿˊ ቉ÿÿሇ೎ ƥÿቈሒ ƥÿे᫗ÿϔ‫ޗ‬नಲሇቈÿ ˊᨅጕ ÿ೤ ֬ ‫֏ ޗ‬ҋᅶሇቈድˊ࡝Ѽᱤ֏቉࡛ՔϑОƥѼᨄ‫ظ‬м‫ޗ‬νÿቈ ሇ૮ ૮ ˊc ‫ޗ‬врᦳ δδ ˊᨅÿƥ Ѽᨅጕ ሇОδࣽ᪍ ଓ‫ا‬ ሇ ‫ן‬ηռ‫ؚ‬ ÿ୅рᨄᨆδѼƥ‫ޗ‬ᅶ вО೎ƥ ÿ֬ቈ ᄬƥَ ÿ᪇ ÿÿሇ ÿÿÿ֬ƥѫ೤Ѽሇ᪇ ˊ‫ ޗ‬ ˏ ÿːϔƥᱤनᩤЌ଄ఊÿОᏚሇÿᕜസОƥ· ÿी೤ᅶᨅጕ ሇƥÿ ሇ૮ ԗврሇੴϔˊν᧼ƥು࡝ ƥÿ೗ÿሇÿ໿೤ν ᩤЌ мÿ‫ؤ‬ሇОƥÿ ‫ڔ‬ ԟ ÿएሇc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ ࡛ሇОÿБᩈƥᨅÿѼीν ҋՠሇᨅδÿୡÿϽˊc 1cccc ࡝δϑО ೤ƥ ೤‫ޗ‬ᢾ Ҵÿी ÿƥc ೎ÿ೤νनಲሇቈÿƥᩤ୅рनᨅϑОሇ .

࡝δϑО ೤ƥ ೤‫ޗ‬ᢾ ೎ÿ೤νनಲሇቈÿƥᩤ୅рनᨅϑОሇ Ҵÿी ÿˊे в ÿ೤ՠ ᨅÿˊ୅рണÿ೤ϑÿՠ ሇ ÿएƥन‫ ا‬᫑ᨅᏚ૮ν೤੟‫ޗ‬៞ˊÿ๐ÿ ƥвሇቈÿीν ‫ޗ‬᫑ÿ‫ڔ‬ÿ സϥᯋÿνࣽˊᨅÿሇÿ໿ вሇÿ࠵ÿƥÿр ଓв ሇቈÿሇˊ୛мвÿ๐δ ƥࠣी ÿϥˊ୅рвሇ ಲ ೤ ÿϔÿሇ ƥ в‫اޗ‬᫑೎ÿ ࣽ‫ޗ‬᫑ÿᦳ ƥᓨઐᆒ ÿ സሇÿ‫ˊޗ‬ ᨅϑ ៞ϥണƥҋвሇ ണϽ೗ÿˊ୅рሇ ಲ ÿÿ೤ δሇƥ ੟࠰೎ ÿО ÿÿᓨˊÿ࡝ÿδÿÿएᦳ ሇƥвξδϑ ሇ ÿ ƥ୅р в‫ޗ‬ÿ೎ े᫗ÿ ‫ޗ‬ÿ സ ˊᨅÿÿÿ ÿ ᯋÿሇ ÿÿƥѫᕜÿ֬ സ֏ୄ‫ ן‬ηሇÿƥÿϛ ÿр ଓᨅÿÿ ए๡‫ޗ‬ врᨆ៞ᱤनᱤሇ Б༴ˊc ƥᅶੴ቉୅ሇቈÿ྄ࠨc ‫ޗ‬δए ÿസ ሇড়֭ƥ୅рδ๐ÿÿሇ ॖਥϽँᴋÿˊ୅р ᨅ๐ÿÿ ሇОƥ न врሇϑ ƥврδࣽ ੟ਥੴƥ ᓨ ᨄ ÿ ϔଐሇ !ˊѫ೤ƥ୅р नÿϑО᪍ÿϽδϑռᢪ೗Ƴвሇ न ണÿቈÿ‫ ޗ‬೎к‫᧼ا‬ƥᓨ ᨅÿቈÿ ᪍ണν ƥ नᨅδÿռ ଓˊ୅рᨄ Оƥѱ೤ ÿቈÿ‫᧼ا‬୅рÿνÿƥѫ೤࡝Ͻᐷÿƥ ᨄ೤ᕜ‫ؤ‬ᄕˊ୅рन୛ണ ÿÿሇОÿÿϽ ÿሇռᢪ೗ƥÿ೤ ÿÿ࡝ Оÿÿ नƥीᕜÿ ᩤÿ‫᧼ا‬ሇቈÿˊ ೤ƥ‫ޗ‬ÿÿ༰֬ϔƥ୛ണሇ Ͻ ϑ ሇ೎ᯋᅶੴÿनಲሇቈÿƥ଄ᡠՠ ÿቈÿÿᑀ‫੄ˊ᧼ا‬ ƥᨅጕÿ֤ÿ೤ು ሇˊ‫ظ‬೤ƥᨅÿሇÿ ୄϽÿ੄ν᭯ሇÿÿƥ З‫ا‬Ͻթÿघᓨሇÿÿ᧼ÿƥᓨ ଐ ๐ ሇÿҐƥÿ ÿസ ਖ਼ ሇÿÿՠϽ ˊc ÿሇ ÿ‫ؤ‬ÿघሇ૮ଓˊc ࡝଄ ሇÿÿÿᤉƥѼ‫ظ‬мթռनвр ÿ नሇ ֤ണƥ୛ мвр‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ᲀ᫗ ÿÿ೎ ƥ ᕜ‫ڔ‬ न ÿ‫ޞ‬Б༴ˊᨅጕÿ ᨅनÿÿᢪ ሇࠣᲀൌ࠵ƥÿ ϑ ÿÿ ୄ๢ሇࠣ ˊc ᱤᢾਥ َሇ ᫼c ੟࠰О᪍ÿᑀ ᧼ᨅÿሇÿƥ‫ޗ‬ÿ ೤ ሇ‫ޡ‬ƥ Эᠶ नಲሇᎁδቈ ਥ ी ‫ڔ‬नಲ ÿሇ Б༴ƥ ÿ ÿϛˊѫ೤ᨅጕÿ໿ ᠶÿ ‫ڔ‬᪍ୄÿƥÿϛᨅ ÿϽ୅р‫ ڔ‬ᅴОᎁδ๐ᠶᱤሇδ ៞ϛÿˊँ ƥ О‫ޗ‬ᎁδ๐ᠶ ÿϑО೎ƥв ÿ᫗ᨅϑОሇÿ‫ ᦳˉˉؤ‬м‫ ؠ‬ѱሇድᱤ ˊ୛мƥ࡝Оδਥ ी ‫ޞ‬ξОᨆ៞ Б༴ƥी .

ÿОሇÿˊ ೤ Оν ν‫ޗ‬ᢾ ሇ᧼ÿϔƥν‫ޞ‬ÿОᦳѱሇв᪇ÿƥ ೎ ÿϛੴ៿О‫ؤ‬ᄕ ᓨ ੴଐƥÿು໿ ᢾ ሇÿˊ੟࠰Оनᨅδଓ ÿƥᡠϛᨅ .

ÿሇ૮ ν ‫ؤ‬ᅴ‫ ࡝ޗ‬ᨅϑÿሇ۵ ÿˊѫ೤ν Орξÿƥँी ೤ँƥ ÿ സ୛ሇ࠵᫗۵֩ ᢾ‫ޡ‬ᱤ᪍ÿ೗О‫ޗ‬ᱤनО೎ÿ೤ м ÿ ሇቈÿˊc ੄δϑО᥉ՠ୚ᯋ೎ƥ୛ണО᪍ ÿÿሇÿƥ ÿˊν врÿνᨅϑОሇ Ор೤ÿଐƥᨅी೤ँˊc ÿ സሇᨄÿዥƥ ᠶÿ‫ޗ‬ÿ๐ᠶ ೎ƥÿ ᥉ ÿሇ༴ÿƥν ᨅϑ ೤Оᨄ೤Оˊÿν᧼ÿϛÿሇ ƥ୛мÿሇ ÿ᫗νÿ ៿Оˊ ‫ ޗ‬ÿν ˉÿ ሇ೎ƥОਖ਼ਖ਼ÿОÿ ֆˊᓨ ƥО‫ޗ‬ᱤ ᔉÿ೎ƥνЦ ଐОÿ‫ؤ‬ሇˉ ሇÿ ‫ڔ‬ÿƥᨄ ÿОÿሇÿ ‫ڔ‬ሒሇˊ੄ ÿ᥉ՠ୚ᯋ೎ƥᱤ ÿ ੴ ÿሇሇ ÿ૮ ƥ नᨅδÿҴ࠵᪇թᱤ ലν ଐ ˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ cccc ᡊՂϥᩈc ϽᡊϽОр‫ޗ‬ÿ๐ᠶᱤ೎ሇδ ៞ϛÿَƥ୅рी‫ظ‬мÿՠδЌ नᆒϽˊ੄ Ѽ δϑ۵֩ ᢾ೎ƥ‫ޗ‬ᠶ ᠶÿሇ೎ ‫ ޞ‬вతୡƥَв ÿ᫼ ሇ೎ᯋƥ в‫ظ‬мЭÿ‫ ޞ‬ÿ᫗ѼƥୄनѼሇÿѱÿˊ੄Ѽ δϑ۵֩ ᢾ೎ƥ ‫ޗ‬ᠶ ᠶÿሇ೎ ‫ ޞ‬вతୡƥَв ÿ᫼ሇ೎ᯋƥ в‫ظ‬мЭÿ‫ޞ‬ ÿ᫗ѼƥୄनѼሇÿѱÿˊѼ‫ظ‬мջᅶᨅ೎ᯋÿਥÿሇ ಞÿ ೤ಞх ƥ ÿ‫ظ‬м δ‫ظ‬ᕜᅶ ሇƥ ÿÿ࠮ ᥎ൌƥÿÿட ÿδƥَ ᥎ÿ ൌ቉ ᠶÿˊ ୅р ÿሇ ᢾ ƥ୅р‫ؤ‬ᄕᨅÿሇᆒνЦᕜ ൌÿ࡛ሇᎁδÿƥᓨ ണ֭ ÿ ÿ࡛ሇୄˊc Ѽ ÿÿ ᠶÿ৙ ϑᩈc Орቈᄬሇÿ֬ᕜ࠲៨ᄕՠԬੴ୛଄ƥ୛мƥ୅рᨭ᧼ÿвО ሇ֬ÿƥ‫ظ‬мᡊ ᢱՠвр๡‫ޗ‬ÿÿϑ᧼ሇˉ ᧼ሇˉÿ᧼ሇˉ᧼ሇ ೤ ᧼ሇˊᨅጕÿ୼হ ೤ᒼ‫ދ‬ੴ ࣣए ‫ ڔ‬ሇ ୄˊ୅рᨭ ϥÿϛድᑀᢣᡐÿࣣ 9 .

  c .

 ƥ ಞ Եϛ 9. ˊc ᓨᡐϥƥ࡝δϑО๡‫ޗ‬ÿÿϑ᧼ሇƥвሇ ÿ ಲˊ࡝೤‫ޗ‬ÿ ÿϑ ᧼ሇࠣᲀƥвሇ ÿᱤƥ ೎ ÿᆒ੯ӗÿƥÿՠδÿ‫ ޗ‬ሇÿ ˊ࡝в๡‫ޗ‬ÿ‫ڇ‬ÿጕଓ ೤૮ ƥв ÿ ÿಲˊ࡝вЦЦÿ೤‫ޗ‬Ԭੴ ÿÿᡐÿᢣƥвሇ ी ÿ ಲˊc ๡‫ޗ‬ÿÿϑᱤ๡‫ޗ‬ÿÿϑࠣᲀc ๡‫ޗ‬ÿ‫ڇ‬ÿጕଓ‫ޗ‬ੴÿ ÿÿᡐÿᢣc .

೤δϑϽν᥎ሇ ୄƥ ೎ÿ೤ണ֤ሇ໡ᨭ.ѫ೤ƥᅽ ᨅጕ ሇÿÿਖ਼ਖ਼೤‫ޗ‬ቬᯋ‫ؤ‬ᅴƥ ೎ ᨄ ÿ቉вሇୡֶƥ୛м୅ р੟ नᨅЌҴ ᨆ៞ँ೎ሇᡊᢱˊν᧼ƥᨭ᧼ ৙୅рीᕜ‫ؤ‬ᄕОр ୛ᢪሇ‫ڔ‬ੴ ÿँ ୛଄ሇണ቉࠰࠵ሇ ˊc % ሇОᑀ ÿÿҴÿᩈƥ ೎ ÿ቉࡝Ǽ୅೗ሄѼሇଐǽˉ ǼѼᕜδᨅÿ ÿǽˉǼᩤ೤ ÿν᧼Ͻǽƥ ೤ǼѼᕜ ୅ ÿǽ ᢣˊ࡝ᨅϑ೎ Ѽÿՠႜˉ៨ ೤ÿ‫ތ‬врƥीδࣽᕜ࠲ врሇଐ֤ˊc ሇОÿ ᩈƥ੄врሇ ÿᱤ೎ƥᑀ ᢪՠᨅÿδЌᢣ Ƴ ǼϽǽˉǼ୅ ѼሇࠣᲀϽǽˉǼᨅϑࠣᲀ ᥎ൌνन ǽˊᨅ᪇թО вО ሇԟᐄˊ ( ሇОÿ ÿÿଓᩈƥ ೎‫ظ‬ᕜ ᢪƳ Ǽ ୅рÿᨅϑᡊՂϽ ƚǽ ೤Ǽ୅р᪇δÿǽˊᨅ᪇թОଓ૮ ᓨണ៞֤֬ƥ࡝врनѼᢪǼ୅ ണ ೗ሄѼ୛ᢪሇଐǽƥᩤѼी ᅶँ Ґൌॖዥÿሇÿƥे᫗ врᨭ᧼ ᦳѱᴋൌǼ೗ሄѼ୛ᢪሇଐǽˊc 9.

ƥ ៿ϛδϑ ሇ ˊ୅р‫ޗ‬ϷَണϷ ƥϔीണ ‫ ڔ‬ሇ Ѹƥ୅рÿ.

ᢱÿ ᅶੴ ᢱᨅ ÿ एሇ Ѹˊc ÿÿ ሇ c ሇ .

‫ؤ‬ᡐОƥ୅рÿՠϽδЌ୼হƥᅶмÿሇଐƥÿ Ѹϛ ÿ ԗ .

‫ؤ‬ᡐϔൌˊ࡝ ሇ νÿ᧼ Оƥᩤ୅р‫ظ‬мÿ ξÿδÿ ᪍ ᨆ៞ Б༴ˊѫ೤ƥ࡝೤‫ޗ‬ÿ࠵ÿሇ .

ƥ୅рሇÿ ਖ਼ਖ਼ी  ണδࣽሇ ÿƥ୛м ᫑ᅶвሇಲ໿ँᄕξ ሇБ༴ˊ੄Ѽ‫ؤ‬ᡐሇ ᎁδ ണ  ሇÿ೎ƥѼ‫ظ‬м‫ ޗ‬ሇՔϑÿ м‫ؠ‬๡ϔՔϑࣽሇ ƥ Ѽሇ ‫ޗ‬ᨅՔϑ ϥᯋÿ ˊᨅÿƥÿϑಲÿ᪍ ണ  ᡠϛѼ‫ ޗ‬врᨆ៞ ሇ Б༴ƥ ೤Ѽीᕜ ࠵᪇թሇ ÿ᥎ÿϛÿघሇБ༴ԟᐄϽˊc ÿÿᄕҴÿc ‫׎ظޗ‬ ᨄണ ൌÿ ÿ೎ƥѼ .

ϔƥξ ÿ୛ಃ ሇҴÿ "% ᪍ൌÿ ቈÿƥÿണ ൌÿ ƥ вଓˊ੄Ѽ ֭‫ތ‬Ϸˉ៨ˉÿ‫ ތ‬ÿലÿሇÿᨕÿሇ ÿδƳÿ֤ÿత ሇ ƥኵвр᪍‫ޗ‬Ѽ୛ՠሇ ˊÿϛ ៨೗ƥ‫.

׎ظޗ‬ϔƥξ ÿ୛ಃ ሇҴÿ "% ᪍ൌÿ ቈÿƥÿണ ൌÿ ƥᨄണ ൌÿ вଓˊc ᎁ ፣ቈ᪇ÿ ሇҴ ‫׎ظޗ‬ ᒼ‫ދ‬ ۵ࣣ ሇ cccc .

ƥν ሇଓϛ࠵ ಃҴÿ୛᥎ ሇѸᅶc ۵ࣣ ሇ ៨೗ƥ‫ح‬ÿÿᨕᕜ࠲៿ ୛ሇ᪇թÿണ ˊᒼ‫ދ‬ ៨೗ƥ‫ح‬ÿÿᨕᕜ࠲៿ ୛ሇ᪇թÿണ ˊᨅीଐ‫ڇ‬቉ ÿᢣᡐ៨ .

ÿሇଐᠶ೎ƥѼ ÿ ÿሇ ੴÿƥ ണ‫ظ‬ᕜ ྄ֆÿˊÿÿ ᓨᡐƥ࡝Ѽ ‫ح‬ÿᢣᡐξҴÿ᥎ൌ ᨕÿሇ໿ƥ ी  ሇҴÿˊ ÿी೤ᢪƥ ֭‫׎ظ‬ሇড়֭ƥѼᕜ࠲ Ҵÿÿሇ ( ˊ ᨄ៨೗ƥ ֭Ҵÿᨄᕜ ۵֩ .

ሇÿ ೎ᯋЭ Ͻ " ሇ೎ᯋˊc ᥎ # թ᫼ÿ ϛ " թ᫼ǸǸ ሇᵏ֤c ϛϽఊÿБᢾनሇ ƥѼ‫ظ‬мᅶ ÿ቉ᱤ֏ሇ ƥ ೎ᅶᢣᡐᨆ៞ ˊ ቉ƥ᥎ ƥÿÿ‫ޗ‬Ѽ‫ڔ‬Бᢾनሇቈÿϥᯋˊᨅδÿ໿ᕜ࠲नಲ ᥎ÿൌ ቉Ѽƥᨅÿвीᕜÿÿϔଐ֤‫ޞ‬ӗ ƥЭᓨഡ࠵.

‫ޞ‬ಃѼ୛ÿሇҴÿˊƥ੄ Ѽᢪ ሇ೎ ƥ δÿୡÿ቉ ƥÿδÿୡሇୡ௿մ ÿÿሇÿֶˊc ᥎ ሇᵏ֤ǸǸ‫ؤޗ‬៨ଐᠶሇ೎ ᅶ ൌఊÿनಲሇ c ୅рᨄ‫ؤ‬ᄕО‫ޗ‬ਥ ೎ÿОÿଐ‫ڔ‬ռО Б༴ƥռ೤‫ޗ‬ÿр ണ‫ؤ‬ᡐ ሇ೎ ˊν᧼δ Оਥ‫ح‬ᢪ ƥÿрी ÿОÿν‫ ڔ‬ϥᯋሇ Б༴Ͻˊc ‫.

ޗ‬ϔƥО ÿ ÿ࠰‫ޞ‬ÿ ‫ޗ‬Оᦳ ƥѫ೤Оሇ մν ೗ÿÿ Оˊ੄О‫ؤޗ‬ᡐሇ೎ ƥሇ Ղν ೤ ቉ᨅÿ‫ؤ‬ᡐОƥ‫࡝ظ‬೤ϑ О‫ؤޗ‬ᡐƥ૮ ी ࠵νÿ Ͻˊc ÿc ‫ޗ‬ᱤनᱤሇБᢾϔƥ ୛ ÿሇಲÿ नБᢾÿᅴ࠵ˊc ࡝Ѽ೤δÿᑀ ƥ ᭯ሇƥ ÿѼ೤δÿ ሇ ÿƥᩤƥѼ ᫑ᅶ ጕ ÿ࡝Ѽ೤δÿᑀ ƥ ᭯ሇƥ ÿѼ೤δÿ ሇ ÿƥᩤƥѼ᫑ᅶ ጕ ÿ࡝Ѽᅶ ᨭየБ‫ޡ‬ሇ ቉ ሇОƥѼሇ ीು໿ врሇࠨƥν Ѽᅶ࠰࠵ሇÿ ÿ࠰ണଓሇ ᢣˊየБ‫ޡ‬ሇ ÿ ሇ֤ƥ ሇ մ ሇОଓ ÿ ೤ÿˊ ᭯ƥᨅϑ೎ ी ᫑ÿሇ ƥᨅ ᭯ሇОଓ‫ ا‬Ѽሇÿƥÿ ÿ ˊc ᅶ੄ሇ ϛѼሇᡐÿ Ҵˊc Оᨭ୛ᢪሇÿ Ǽ ǽሇ៨૮ƥ‫ޗ‬Оᦳ ीѱᄕϛ ÿÿδÿˉÿ ‫ ڔ‬ሇ ˊ࡝δϑО଄ଐՠ мሇÿƥмÿ‫ؤ‬Оᨆδÿ֬ ƥ ÿी ᅶየБ‫ޡ‬ሇ ÿк ሇ ˊѫ೤ँ ƥν О᫑ᅶ ጕ ƥ࠵᪇թ О᪍ мଓ О‫ؤ‬ՠሇ Ҵ ˊ੄ƥሇ ೤Ղνᕜ‫ ޗ‬೎᫑ᅶሇƥÿ ϛᨅುÿ Оÿ ÿ ÿν ሇÿ ˊ ÿƥѼÿνᕜनണଐÿሇѸ ‫ؚ‬ ሇ ƥν੟‫ظ‬ᕜ ˊОрÿջᅶ ÿ‫ڔ‬ᡊᢱҴÿƥѫ‫ظ‬ÿሇ೤ƥ Ор‫ޗ‬ᨅδ ÿ੄ÿˊ੄ОÿО ‫ ؚ‬ሇ ೎ƥОֆ ੴϽƴ‫ظ‬ .

೤ᱤनО ሇ ƥОрਖ਼ਖ਼ು֬ ˊ ÿ Ҵ ሇОδࣽÿ੄ണଓˊc ᎁ ᨅጕÿ ÿሇОƥᩤЌᅶ ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე cccc Ǽÿÿૣ‫ظ‬೤ƥૣ ‫ޗ‬୅ሇÿÿ Ͻǽc ುಚሇϷല‫ڔ‬ಞ፣᪍ÿ᧼֬ नᲔ‫ޞ‬ሇˊν ೤࠵ÿˉ ˉˉᨄ೤ˉ ƥвр᪍ м‫ه‬ጕಲ ÿ᡿ÿሇ‫ ޞ‬ƥÿ Ꮪԗ ˊѫ೤ Ќ ƥ୅р ‫ؤ‬ᄕОᏚÿണ቉Ꮪሇ៞ϛÿˊ࡝ѼᕜϽᡊОᏚनϑОÿᯋሇᩤጕ੯ࡩଓƥѼी ÿ ଐÿሇᡐ៞ƥᓨ ‫ ޗ‬ռОᨆ៞ᱤनᱤሇБਖ਼೎ƥѼÿᕜÿՋኵ‫ޞ‬ÿչврሇ ÿ ˊ‫ ޗ‬ОᏚሇǼᲔ‫ޞ‬ÿണǽಲᱤƥᒼ‫ދ‬ОᏚࣣए · /!c4 ು ÿ೤δÿ ÿˊв‫  ޗ‬кÿ ‫ ޞ‬ᨅδࣣÿ ϛǼÿᯋԟᐄࣣǽ .

E  ˊᨅδࣣÿ ÿ೤‫ޗ‬Ǽǽ .

E  δ ሇ߰ ᅴՠൌሇˊ ‫ޗ‬ᨅδᲔሇ ƥ ୅рनОξОϥᯋሇԟᐄണϽ δಱሇᡠ᡿ˊc ÿϑ‫ދ‬एሇᲔ ᪍ണ቉೗ኵሇ‫ ދ‬թÿÿƥണЌÿᨄ ÿ ÿˊᓨ‫هޗ‬ ϑ‫ދ‬एԬ᪇ թୄÿÿलሇᲔ‫ޞ‬ƥୄ‫ه‬ϑÿˉ ˊ‫ޗ‬ÿˉ ÿᱤᨄണ ÿलሇ ߟÿƥߟÿÿᱤ թୄÿϑˊÿϑᅽ੟࠰ ᩈୄƥᓨन ‫ޗ‬ᨅЌ ᩈሇО рൌᢪƥᩤललሇ ी೤врሇᲔ‫ ޗˊ ޞ‬ÿƥ୅рϛϽ ÿÿ ୡƥᓨनᦳሇ ᅴОॖਥುࠣሇनÿˊ ÿƥÿϑО᪍नÿሇएÿണδጕುሇ ƥϛϽÿÿሇएƥвÿνÿÿ ˊc Орÿ ÿሇ ÿÿᯋϛÿሇᲔ‫ޞ‬ƥᨅᲔ‫ޞ‬ी೤вᦳѱሇ ˊ‫ޗ‬ÿϑОሇ ᪍ ÿ‫ޗ‬቉ᨅÿሇᲔ‫ޞ‬ƥÿ࡝ᅶÿ᥎ൌሇˉ ए ÿሇԬ ᪇ˉÿሇ .

୚‫ڔ‬ÿƥÿी࡝ ୛‫ؤ‬ᄕሇᩤÿƥᦳѱ νᠶ ν቉ሇ ᩤδÿÿ ˊc ‫ޗ‬ᨅδ፣ϔ୅рÿÿሇी೤ᨅጕುሇϑОÿᯋƥѼ ‫ޗ‬ൌሇԬÿϔϽᡊ ੄ϑОÿᯋ៿ԗ ೎Ор ണÿÿሇÿ ƥм‫ޗؠ‬ÿЌ‫ ޡ‬вО δϥÿሇ ˊc ϑОÿᯋc ࠵᪇թ֬ ᪍ ÿᦳѱ δࣽሇϛÿሇ ണᲔ‫ޞ‬ƥ ᨅᲔ‫ ޞ‬ ሇ࠵लմÿÿՂ ֬ ᅴሇÿƥм‫ ֬ޞ੄ؠ‬թ ሇघÿÿˊ୛мƥ ണᲔ‫ޞ‬ሇ࠵ल೤ᅽ੄‫ޞ‬ሇ ѱՂࣽሇˊ‫ޗ‬ÿሇ࠵‫ޞ‬ᅴሇ ƥሇ ണᲔ‫ޞ‬ ࠵ ÿ ÿмԬሇ ƥÿᨄÿ࠵ƥ Ԭ թ᪇ሇघᓨࣽˊ ᨭ᧼‫ޗ‬Ე‫ޞ‬ÿÿ࠵लሇಲ ÿÿሇ‫ˊ ޞ‬ѫ೤ƥ࡝೤‫ޗ‬Ꮪ ֬ ᨅጕ‫ޞ‬ ಲƥ‫ڔ‬в δ᥎ÿÿሇ ƥвр୛ÿሇ ണÿᯋ‫ظ‬ᕜÿണՔÿ࠵लƥᨅ೤ ՠ ሇÿᓨÿՠሇು ሇ ˊc ϑОÿᯋƥी ୅рÿᦳc .

ÿ৙ሇ࠵ c ࠵࠰ಚ֬ δÿƥОᏚÿണÿ ሇϑОÿᯋƥ೤δϑÿ ሇ࠵ ƥ ು‫ޞ‬቉Орሇᦳѱˊν ୅р᥉ ÿƥᨅϑǼ ǽмԬሇÿᯋी೤୅рሇϑО ÿᯋˊ ࠵࠰ಚ֬ δÿƥОᏚÿണÿ ሇϑОÿᯋƥ೤δϑÿ ሇ࠵ ƥ ು‫ޞ‬቉Орሇᦳѱˊν ୅р᥉ ÿƥᨅϑǼ ǽмԬሇÿᯋी೤୅рሇϑО ÿᯋˊ ֬ ሇᲔ‫ޞ‬δÿƥОᏚϑОÿᯋሇ࠵लÿÿՂ ᅴ੄ϔሇО‫ح‬घˊᨅ ÿीଐ‫ڇ‬቉ƥϑОÿᯋሇ࠵लᨄξಞ‫ ׎‬ണԟˊ‫ޗ‬ണЌ‫ދ‬एሇಞ‫ ׎‬ƥҐ࡝ೃലƥ Ор ᑀनሇÿмϛƴѫ೤੟࠰в‫ދ‬एሇОीÿ ਥÿሇϑОÿᯋƥৌ вОᕜ࠲ ÿ ÿ੄ሇÿˊc ÿዥƥ ࠵᪇թየБÿÿƥÿሇОрÿनϑОÿᯋሇÿ ÿϛƥ ୛м‫ޗ‬ᱤन ÿ᥉᧼ൌሇО೎ƥ Орÿ೤ ണÿˊ࡝ÿ О ԟ ƥ Оሇ૮ ीᕜ࠲ ÿ ˊ‫ ޗ‬1 1 кƥÿÿ ÿϛസᓨಃԗ ƥϛ Ͻ ջ ƥ Ͻ സ ሇÿÿƥ рϥᯋሇÿÿϥ ÿм֏ƥ ÿ ϥᯋሇÿ ೎ണ‫ؤ‬ᅴˊc ᎁ ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე cccc ϑОÿᯋሇᯋÿc ᄕ‫ޗ‬୅рीਥ ÿᨅϑǼ࠵ ǽሇϽˊ‫ޗ‬ᨅലϷϔƥ୅р ÿмಲಞ ‫ ׎‬ሇϔÿᐜѸϛ नƥÿ࡝‫ޗ‬ÿ࠵ջЋˉಱˉ ‫ދ‬м‫ ؠ‬ᒼˉ ƥ ÿ೤ᅴ༰‫ޗ‬ÿÿǼ‫׎‬ǽሇಱ ˉԟ ‫ޞ ڔ‬ሇОрˊ‫ه‬ÿᢱÿ୛‫ޗ‬ሇ‫ދ‬ए‫ظ‬ᕜ ÿϛಞ‫ ׎‬ሇ ƥОрनϑОÿᯋሇÿ ‫ڔ‬ലϷϔ୛ÿሇОണ୛ ռˊѫ೤ು ࡝ ƥ୅р୛ሇ ୄᨄ೤‫ظ‬мѸϛδϑ੟࡛ሇ ˊ੄୅рᨄ೤ ሇ ೎ƥनϑОÿᯋሇÿ ी ᑀୄÿƥᓨ ᨅጕÿ ᕜ࠲ ೗‫ޞ‬թϛጕ ˊ‫ޗ‬ν ሇ ϑОÿᯋÿƥ୅р ÿν ᯋÿሇǼ ǽˊc c घÿᯋc घÿᯋሇ࠵लϛ  ( ˊ‫ޗ‬୛ണν ሇϑОÿᯋϔƥ घÿᯋ ሇᯋÿ೤ഡϛሇƥÿϛОрन ᨅϑÿᯋണ቉࠮ሇÿੴ ƥी न ÿሇ ണ ÿδÿˊ‫ޗ‬୛ണν ሇϑОÿᯋϔƥ घÿᯋሇᯋÿ೤ഡϛሇƥÿϛОр न ᨅϑÿᯋണ቉࠮ሇÿੴ ƥी न ÿሇ ണ ÿδÿˊÿണ‫ޗ‬ଓ૮ ξ ୅рռÿሇО ÿ֬ ៿ ᨆԗᨅϑÿᯋƥÿ࡝Оˉ ˉÿˉ ˉघ ˉÿ‫ڔ‬ÿ ˊ‫ޗ‬ᨅϑÿᯋÿƥᨄണÿϛ घሇδϑƥᩤी೤ξ୅рሇᦳѱᯋÿ ल ሇˊδ ൌᢪƥÿണ‫ޗ‬ᨆ៞ घሇᦳѱ೎ƥ୅р ᨅϑˊ୅рÿ‫ظ‬м ᨅϑÿϛռ घÿᯋˊc c Оÿᯋc вОᨆԗ .

Оÿᯋሇ࠵लϛ (  ˊ୅р‫ ޗ‬ ࡛ሇየБ‫ޡ‬ƥᨭ ξвО ᨅÿሇÿˊc ˉ м‫ؠ‬в %cየБÿᯋc የБÿᯋሇ࠵लϛ  % ˊ‫ ޗ‬ν вр ᨅÿሇÿƥҐ࡝ÿ๐ᠶᱤሇОˉ ջሇÿˉಱൌሇ ˊc ሇОÿБᩈ೎ƥ୅р ሇÿ .

ˉˉ ÿ (c ÿᯋc ÿᯋሇ࠵लϛ % м ˊ੄୅р‫ޗ‬δ࠵Оᱤ֏‫ؤ‬ᡐ೎ƥ୅рਖ਼ਖ਼ ᨅϑƥÿϛ࠵ % ሇᯋÿ ୅рଓÿÿ± ˊc ϑОÿᯋ‫ޗ‬ጕ‫ޞ‬৙ ሇν ᯋÿc ᨕ୛ണᯋÿ࡝‫ޗ‬О‫ڔ‬ОÿБᩈ೎ƥ‫ظ‬ᕜ ÿलƴÿϥƥ࡝೤О‫ڔ‬Оÿ Бᩈƥᯋÿմ‫ظ‬ᕜ ࠵ˊc ϑОÿᯋᯋÿሇ ᅶc ռОδ ‫ ޗ‬ጕ૮ ᨆԗ୅рሇ घÿᯋ ÿᦳѱ  ( ሇ Ƴ δƥԗ ÿ೤δϑԟᐄघ ሇÿ ÿ ƥÿ‫ظ‬ᕜ೤ ÿ୅рሇ૮!ƴ ƥԗ ÿ ÿണଐƥÿՋन୅рᨆ៞ÿˊी ୅р֏ᱤ୛ᢪ᧼ሇᩤÿƥОрÿᕜÿ ᅴО ᨆԗÿሇ Оÿᯋ‫ڔ‬የБÿᯋˊ୛мƥδϑ ԗ घÿᯋሇ ᅴО ୅рሇᦳѱֆ ÿᅴᅴ ÿ ˊ୅р ੴ ƥ࠵᫗ሇÿ ԗ ƥ ༴ÿÿ ÿ ࠵ ‫ڔ‬ÿƥ ೤ƥ୅рሇᦳѱीÿ࡛Ͻÿ೎ՠ ÿÿሇՋˊc ᨅी೤ᢪƥ࡝Ѽ δϑÿ๐ᠶᱤሇОÿƥ‫׾‬ҋѼ៨ᄕ ࡛‫ ڔ‬ƥनಲ ÿ թÿଓˊे вр‫ظ‬ᕜᱤ፴ÿƥÿÿ੄ѼƥѫѼ ቹᩈƥᨅЦЦÿ೤ ÿϛврν଄ ÿѼˊc ОÿÿƥО‫ڔ‬Оϥᯋ ሇᦳѱᯋÿÿδЌƥᓨ ÿᱤनᱤÿБᢾƥ ๢ሇᦳѱÿÿ࠰ˊc ࡝Ѽ଄ռО ࡛ÿƥीδࣽ(Ǽ ᦳѱᯋÿǽᨅδ໿մˊ࡝Ѽ ଄ռО ࡛ÿƥीδࣽ(Ǽ ᦳѱᯋÿǽᨅδ໿մˊÿണ‫ڔޗ‬ռОሇԟ ᐄÿ ÿघሇ೎ ƥռО ଐ ୅рᨆδ вˊÿ࡝ƥδϑಱ ሇ.

‫ޗ‬ਥ ÿБᩈ೎ƥ‫ظ‬ᕜ вО᪍नв੟ƥѫᨅÿ೤ÿϛ࠵ए᪍ᨄ вνƥ ୛мÿ вᨆԗየБÿᯋˊÿ቉࠵ए๢ϥᯋሇϽᡊÿ ྄ƥᦳѱϥᯋሇᯋÿी ÿ ÿÿ ˊഡَƥв ଐ ᨅÿಱ.

ᨆԗврሇ Оÿᯋƥ࡝ÿБÿƥÿ ‫ظ‬мᨆԗ घÿᯋˊc ᎁ ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე %cccc .

ÿc ÿ‫ޗ‬ ੄ ϑО ÿ೎ƥврሇ ᪇୛ ሇÿ ՠврϥᯋ๡ሇÿघÿˊ ૮!р‫ ޗ‬नಲሇ घÿᯋ೎ƥ ÿ๢ሇᦳѱˊѫ೤‫ޗ‬ÿÿÿ‫ ڔ‬ᅴО೎ƥѼ ‫ؤ‬ᄕƥν ೤Ѽघ ሇÿƥᨄ೤‫ڔ‬ÿ ሇ ƥвр‫ޗ‬ÿѼሇ೎ ƥ᪇ ÿ᪍ ‫ڔ‬Ѽ м ሇÿˊc ϑОÿᯋሇᯋÿÿÿ‫ޗ‬Ґƥᩤी೤ÿ‫ޗ‬የ ‫ޞ‬ÿ߰ ϥ ሇϑОÿᯋˊÿ࡝ƥδ ϑ ሇÿ‫ ޗ‬ÿ೎‫ظ‬ᕜ ‫ڔ‬δ᥎࠮ՠƥ੄вр‫े࠮ ޗ‬З ೎೎ƥ‫ظ‬ᕜ ᨆԗ๢ሇ Оÿᯋÿ೤ घÿᯋˊѫ೤.

Ѹೃÿ мَƥᨅÿÿी ‫ڔ‬ ሇ ÿᯋሇÿƥी न в.

δÿƥÿϛвÿᅶᨅጕಲ νୄಞ ሇየ ‫ޞ‬ÿ ˊc ୅рϛÿÿÿ ԗ c ‫ޗ‬ሇᲀ ˉ ƥ ÿÿÿˉÿÿƥϑОሇ घÿᯋν‫ظ‬ÿ‫៿ޞ‬вО ƥОр‫ޗ‬ᨅϑ೎ ሇÿ ‫ ظ‬Ј ˊᱤ୅рी ՠОр‫ޗ‬ϔሇÿ ƥ ᨅ‫ظ‬ᕜ‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬ ሇ ÿƥÿ‫ظ‬ᕜ‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬ÿ೗֏ ቉ሇ ÿƥ ÿ‫ؤ‬ᅴ ‫ ޗ‬Бᨭ.

 ˊ୅р୛ՠሇᨅЌÿ ƥ‫ظ‬м៿ϛνୄಞሇ໿մƥÿϛ‫࠵ޗ‬᪇թ ‫ދ‬एሇಞ‫ ׎‬ÿ᪍೤ᨭᅶሇˊc м೤ cν ೎ሇᨭ៞໿մƳc ÿ Оᢪ ƥÿÿᡠ᡿ሇОˊc cÿ೤ÿ‫ڔ‬ռОሇ %c ÿˊc δല๡ᑀሇ៨૮ƥ ν ÿ ૮ ˊc (c࡝ୡ ÿ቉δലϷ ÿδ எᐫƥीÿ Ԙድˊc c‫ޗ‬Оಚ࠰ሇОÿƥᦳѱ δ֬ν֬ˊc cδ ቉ ಚሇ‫ˊ׎‬c ÿОрÿ‫ތ‬ÿÿሇँ૮ ƥврी ৙ δÿು៨૮ሇᱤƥν ռОÿ ÿሇԬੴˊᨅЌ៞ϛ೤δጕǼ ǽƥᓨ ᑀ‫هޗ‬ጕ‫ؤޡ‬ᅴˊÿОрÿ‫ތ‬ÿ ÿሇँ૮ ƥврी ৙ δÿು៨૮ሇᱤƥν ռОÿÿሇԬੴˊc ണОᢪƥ‫ޗ‬ ሇ Бᨭ.

ÿƥ ሇ ԵϽǼǽˉ Ǽν ǽ‫ڔ‬ǼǽˊᨅЌÿ ᪍೤ᅶൌÿ ᱤು៨૮ሇ ˊ‫ظ‬೤੟࠰О᪍νቹᩈƥ врनᨅЌ៨૮ÿᅴϽ ᢱˊ୅р๡ ሇ೤Орሇÿѱ ˊ๡࡝ ᨕ໿մ୛ᡐƥ‫ޗ‬ ሇ ‫ޡ‬ƥ੄ घÿᯋν‫ظ‬ÿ‫៿ޞ‬вОԗ ೎ƥОрሇÿ ᨭ೤৙ ು៨૮ ሇᱤˊc .

‫ޞ‬ÿÿሇ рÿ૮ ƥврÿ೤‫ޗ‬ÿÿሇ૮ँଓˊc ๐ÿδϑО‫ؚ‬ሇ  ೎ƥѼν ᐷѱ ÿሇÿ ˊ੄Ѽሇÿÿ ቉ ᅴОሇ ƥ࡛࡛ଓ‫ا‬δÿ೤ÿÿ(ЭϽ ᨕνୄಞሇ໿մƥी δϑ ៿ÿ࡛ÿሇസОδ ƥ‫ޗ‬ሇ ÿ৙ Ͻÿ ሇᱤˊᓨ੄Ѽ‫ᦳڔ‬ÿ ሇ ᅴОುࠣ‫ ޞ‬ÿÿ ୡ೎ƥ଄ Ѽδࣽ ᡊᩤЌÿ ሇОϛÿÿ೤ ÿ ਥ‫ޡ‬೎ ÿˊँƥν ೤‫ޗ‬ሇ ˉ ᨄ೤ Бÿÿƥ੄ռ Оುଐϔԗ ୅рሇϑОÿᯋ೎ƥ୅р᪍‫ظ‬мÿвр੄ÿ೤ ೗ሇǸǸÿी೤ᢪƥÿ୅ рν‫ޗ‬ଐˉνԟੴᨅЌОሇÿ‫ޗ‬ƥ୅рሇᦳѱीν ᨆԗ ሇ ˊν ೤‫ޗ‬ ሇ ˉ ᨄ೤ Бÿÿƥ੄ռОುଐϔԗ ୅рሇϑОÿᯋ೎ƥ୅р᪍‫ظ‬мÿвр ੄ÿ೤ ೗ሇǸǸÿी೤ᢪƥÿ୅рν‫ޗ‬ଐˉνԟੴᨅЌОሇÿ‫ޗ‬ƥ୅рሇᦳѱीν ᨆԗ ሇ ˊc ϛÿዥО c ੄δ ÿÿϑѱϛϽÿጕ ሇÿ៞ዥ៞೎ƥ៞‫ڔ‬թ ៞֬ሇ៨ᄕ ÿ੄ν ƥᓨᨅጕ೗ÿሇ ๡೤‫ڔ‬ϑОÿᯋണԟˊÿ቉ዥОሇघൌ࠵ƥÿ ϑ៞ÿሇϑОÿᯋी ៿ ൌलƥ ೤вр๢ϥᯋ᪍ ଓ‫ ا‬ଐˊᨅÿ‫ظ‬ мᡊ ϛÿ੄៞ሇ ࠵೎ƥ៞ÿሇ૮ ी  ƥÿ ÿ.

ԗδ‫׾‬ ‫ؤ‬ሇ‫ˊޞ‬ᨅϑ೎ ƥ࡝໿ О ਥƥ៞ÿी ಱണÿሇϑОÿᯋƥ ૮ ÿी ᎁ ÿϥ ൌˊc ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე (cccc Ќ ƥÿ‫ߟڔ‬ÿ О ଐ᡿ !ÿ ϑОÿᯋሇघ ÿ ‫ظ‬ᕜ ୄሇَˊОрÿᑀ‫ޗ‬ÿರ м Ѹϛ ƥթ घሇ ৙ൌ ÿÿሇˊᨅϑ ÿ ᒼ‫ ދ‬ÿÿƥ ሒ ࠵ ÿˊÿ቉ घሇ ƥ ሇ ୄÿƥे ƥണሇ ֬ ੟ÿՠ ƥ.

ˉଓ ϥ Ꮪሇ૮ ÿ ണ‫ؤ‬ᅴˊÿЌ м ‫ ڔ‬Ѹϛ ೎ƥОрÿÿᑀ ᧼Ꮪሇ ˊᓨᨆδሇ྄ԗÿÿዥƥ ሇÿÿ‫ ޗ‬ÿ ᧼ ༰ ƥ ሇ ണÿᯋν ÿƥЭᓨ ÿᅴൌ࠵ሇ ֤ƥ ˊ๡೤ᅽ घሇ ÿÿ ሇ๡ ༰ ˊÿ ‫ ֬ޗ‬ሇᅴˉ ‫֤ڔ‬ಲᱤ᪍ണ቉ሇѸᅶƥ୛мƥν೤ÿϛÿˉ ଓ ÿ ֬ ሇÿƥᓨ೤ÿϛÿ ᧼ ༰ ᓨÿ ࠵ÿÿीν ᡊϽˊ ᨅϑ ÿ‫ظ‬мᡊ ϛÿ घഡሇ‫ޞ‬ƥ ÿ‫֤ ڔ‬хሇ‫ؤ‬ᅴÿഡˊc ണ ÿሇδ ϥ‫ޞ‬೤୅рԬੴഡ྄ࠨሇÿϥδˊ๡೤ᨅጕÿ ୅рÿ ୅р୛ÿሇϑОÿᯋˊc ÿ‫ޗ‬ÿ ೎ƥ᫑ᅶԗ ϑОÿᯋሇ୼হൌ Оሇÿÿੴ ˊвр О ‫ޗ‬ ണ ୡሇÿ ƥ вᦳࠨÿሇ୚ᯋϔÿƥÿν‫ޞ‬вሇ घÿᯋÿ೤ռ घÿᯋƥ в ँँÿϛˊᨭ૮ ƥ Ор᪍ м‫ا‬ घÿᯋ៿О ሇ ƥ੟ ी ÿÿˊc Ͻ .

 ÿሇ c ੄δϑО‫ ޗ‬ᅴОϔ ÿ ÿሇÿᯋ೎ƥÿ࡝ ÿ ÿ .

ÿሇÿÿˉ ᦳÿ᪇ÿሇ ϥᏚƥвሇ៞֬೤ണ ‫ظ‬ሇˊвδ ᪍ ਖ਼ÿÿ ሇ ƥَ ๡ϔᯋሇᩤϑÿÿѸϛÿሇÿᯋˊѱᓨᡐƥ࡝೤‫ ޗ‬ƥв ‫ޗ‬ ÿഡሇδÿÿξ ϥᯋሇ ÿÿÿƥഡَ‫ ޗ‬ϥᯋሇ๡ϔ ÿˊ࡝ ೤‫ᦳޗ‬ÿ᪇ƥв ‫ޗ‬ÿ ഡ࠰ሇ ÿÿÿƥَ ‫ޗ‬ÿ ሇ๡ ϔᯋƥξ ៿вОҋᅶሇ ÿ ሇÿƴÿ‫ظ‬ᕜв ‫ ޗ‬ÿÿÿᩤÿƥ ÿ ÿ‫ڔ‬ഡδϑвОሇ ๡ϔᯋሇÿÿˊᨅጕ ÿሇ ೤ϛϽ ÿÿϛ ռО᧼ ÿ᧼ᓨ ռОˊc ‫ޗ‬ ୅рሇ ᅴОϔƥ୅рÿ ᅴ‫ؤ ڔ‬ᨆԗ୅рሇ घÿᯋˊѫ೤ƥ‫ޗ‬ÿ ೎ ƥ घÿᯋ᪍ नÿሇÿ ਥ࠵ƥÿϛврν ࡝‫ ޗ‬ϔƥѼ ണ ÿ न୅рÿᅴˊc ξ ÿሇ๡ϔᯋሇÿÿƥᩤÿÿ ሇÿ ੴÿ‫ظ‬ᕜी ണ଄໿ˊ࡝Ѽв ƥв ÿÿѼ೤ν೤ÿÿвᨅϑОƴ࡝Ѽв ƥв ണ‫ ا‬ÿሇଓˊÿ๢ƥc Ǽ๡ϔᯋ໿մǽᨅδ ƥी೤ϛϽ ОξОϥᯋ ሇ ÿˊν᧼ƥन࠵࠰ ಚОൌᢪƥनᨅδ៞ϛՋմÿᨄÿ࠰ ÿˊ Ǽ๡ϔᯋ໿մǽᨅδ ƥी೤ϛ Ͻ ОξОϥᯋ ሇ ÿˊν᧼ƥन࠵࠰ಚОൌᢪƥनᨅδ៞ϛՋմÿᨄÿ࠰ ÿˊc ÿണ‫ޗ‬ ᅴᯋÿƥᨅϑ ÿሇǼ๡ϔᯋ໿մǽ ՠᄕҐˊ୅р‫ؤ‬ᄕОр ‫ޗ‬ᨆԗ ᅴᯋ೎ƥ1 ሇ೎ ᪍೤ ഡेÿሇÿÿƴ࡝ᩤϑÿÿ៿ÿᅶϽƥОр ҋᅶǼ๡ϔᯋ໿մǽˊО‫ ޗ‬ल ल೎ƥ े᫗ÿ‫ ޗ‬ᅴОÿƥᓨ ÿनν ξвОÿᅴ ˊc ÿδÿ c ๐‫ڔ‬ռОδ᥎ÿ ೎Ѽ‫ظ‬мÿδϑ ᓨണᥗሇँᴋˊϑОÿᯋ೤νୄಞሇ ƥ୛мѼ‫ظ‬м ÿ.

ˉ ˉˉм‫ؠ‬вδ ÿ ሇ ᪍ᐷ‫ޞ‬ ‫ޗ‬ÿ๡ϔᯋሇᩤ ÿ ƥᨅÿƥÿÿÿሇÿÿ᪍ᕜ ÿሇ ÿˊϑОÿᯋሇ࠵ल ᪍δÿƥÿሇÿÿ߰ലÿˊ‫ ޗ‬ᨆ៞᧼ÿϔƥ ቉ÿÿ‫ޞ‬ÿ.

δϑ ሇᦳÿƥَ ÿ ˉϥᏚሇÿ ᧼‫ˊؚ‬νÿƥѼሇᨅÿ ी ÿᅴ ϑОÿᯋ ԗ ሇ੯ࡩÿ ˊвी ÿδмಱÿ ÿሇϑ Оÿᯋƥी ÿᱤ֏ሇ᪍ÿÿϔÿˊc ᎁ ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე cccc ಞ‫׎‬ÿc .

ണδन ᧍ሇଐ࠵ջ࠸ࡡЭଐ࠵ջÿ ÿ࠵ջЋሇƥвр៿ ԗ੄‫ޞ‬ሇδ ϑÿ᪇ˊ‫ظ‬೤᧼ϽՔϑ ƥᨅϑÿ᪇ሇÿÿ ᩤϑଐ࠵ջ ೤ÿÿ рƥ ÿрଓ੟ν± ˊᓨÿδÿÿ᪇ሇ ÿ៨ዥƥᩤϑଐ࠵ջОÿണᏚÿ ֬ƥÿ଄вÿጕዥˊc ᨅϑҐᢪ೗੄ν ሇಞ‫׎‬ÿ ೎ƥϑОÿᯋሇᯋÿÿ ᄕ ˊ੟࠰ÿ ‫ދ‬एሇОन घÿᯋሇ ÿണ  % ሇ ƥ‫ޗ‬ÿЌ‫ޞ‬ᨅϑᯋÿÿ ÿलˊᨅनଐ࠵ջ࠸ࡡ‫ڔޗ‬ÿ࠵ջЋ  ሇᦳѱᯋÿ೎ƥଓ੟ÿ‫ޗ‬ƥࣶԘ ണଐ᡿ вр ᑀ ԗϽनಲሇ घÿᯋ ÿ࠵ջЋОሇ घÿᯋ Ͻ (  ˊᓨ ƥξÿ࠵ջЋОÿÿƥଐ࠵ջОÿᨆ៞ Б༴‫ᦳڔ‬ѱƥ ೤ƥÿ ᪇ሇвୄ ᨆδ ᡊврÿሇ֬സˊ੄ᨅनଐ࠵ջ࠸ࡡ ቹÿ᪇ୄ ሇÿ ೎ƥвр ˊ࡛‫ޗ‬ഡ Ͻ੟࡛ሇᡊՂǸǸଐ࠵ջ࠸ࡡ ቉‫ޗ‬ᢾ ೎ नಲδƥÿ࠵ջЋಞ‫׎‬ ሇϑОÿᯋᯋÿˊc ሇ घÿᯋ೤ÿ៨ ࡛ଓሇδጕಲ ƥ୅р‫ظ‬м ᨅጕϛǼ ǽˊc ࡝‫ޗ‬Ѽ ሇ೎ ƥनಲਖ਼َÿÿ ‫ڔ ތ‬Ѽϥᯋሇÿƥᩤीᢪ೗Ѽÿ घÿ ᯋ‫ؤ‬᥎ሇ Ͻ ÿˊ࡝‫ޗ‬Ѽ ሇ೎ ƥनಲਖ਼َÿÿ ‫ڔ ތ‬Ѽϥᯋሇÿƥ ᩤीᢪ೗Ѽÿ घÿᯋ‫ؤ‬᥎ሇ Ͻ ÿˊ࡝Ǽ ǽ៿नಲ‫ا‬Ͻƥᩤनಲी ‫ޞ ޗ‬ƥ Ѽᨆδ ˊО‫ ޗ‬᫗δϑОनÿሇᥗണ࠰࠵೎ƥ ቉ᨆ ԗᨅϑОሇ घÿᯋƥَ ÿՠൌˊ࡝ᨅϑОÿनᨅϑОണ࡛ଓሇ ƥвी ᢱÿОሇዥƥÿ ԗᨅϑОሇ घÿᯋˊc ଓ૮ ೤ÿƥᦳѱÿी ˊc ‫ޗ‬ଐ࠵ջ࠸ࡡൌÿ ሇ ᨭБ ༰֬ƥ‫ޗ‬ÿ࠵ջЋОቈÿी ୄǼ ǽ ÿǼÿǽˊᓨ੄ÿ࠵ջЋОϛϽÿ ±ÿሇϑОÿᯋνਖ਼َÿ೎ƥଐ࠵ջ࠸ࡡᨄм ϛвр᪍೤ÿᓨν࡛Бਖ਼ሇО ˊc ࠵᪇թ ˉ ‫ڔ‬ರÿሇ Ћሇߟÿ ‫ޗ‬Бᢾ೎୛ᕜ‫ا‬ሇᦳѱÿc ᨅϑОनϑОÿᯋ ണሇÿ ƥÿҋ вБᢾሇОν νਖ਼َӗÿƥмÿ ÿሇϑОÿᯋc ࡝ ‫ތ‬୛ዥƥ੄Оԗ ОሇϑОÿᯋ೎ƥОÿՠϽÿሇÿ ˊÿሇᦳѱਖ਼ َӗÿƥ ‫ ތ‬ÿÿଓ±ÿሇÿˊ‫ظ‬೤ƥᨅϑОሇಞ‫ ׎‬ՂࣽϽв୛ÿሇϑ Оÿᯋÿÿलƥ୛мвÿ नಲƥм вଓ±ÿሇÿˊОሇᨅጕÿ֬‫ޗ‬ Оቈÿƥ੟‫ظ‬ᕜी ᡊᢱϛ৙ണዥሇÿ֬ˊc ‫ޗ‬ ೎ೃലОϛ ÿ೤Ეÿc .

ਥ‫ދ‬ .

ሇ೎ ƥ‫ߟޗ‬েՠᅴሇᒼ‫ދ‬Оᨭ ξвО (  ሇÿ ƥᓨ ‫ ޗ‬ռОБᢾሇ೎ ƥ ‫ˊޞ ޗ‬ѫ೤ƥ࡝ѼᐷÿδϑೃലО‫ڔ‬δ ϑᒼ‫ދ‬ОБᢾሇ‫ޡ‬ᱤƥѼ ‫ؤ‬ᄕᨅ ϑО δÿᢾ δÿ‫ޗ‬୚ᯋÿ ÿ֬ƥᒼ‫ދ‬Оδ ‫َޗ‬ÿƥᓨೃലОմδ ‫֏ޗ‬ᨆˊᨅ೤ÿϛБᢾಲ ೃലО‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬О ᪍‫ޗ‬ÿ ÿ ሇϑОÿᯋƥ࡛ ÿଓ± ÿ‫ˊޗ‬୛мƥÿÿ ϑОÿᯋሇೃലОƥ ν‫ ޞ‬Бᢾनƥмÿ ÿनÿᯋሇÿƴ‫ظ‬೤ᒼ‫ދ‬Оଓÿሇ घÿᯋ ԗ ƥ ೤ν νδ ਖ਼َÿƥൌ ÿनÿᯋሇÿ ˊᨅδ‫ޡ‬ᱤሇ ‫ ޗ‬ ሇ೎ ᄕሇᄕƳᨅ ϑО‫ޗ‬୚ᯋÿ δ ƥᲔÿሇी೤ᩤϑ ೃലОˊc ᨅÿᕜ᪇թ‫ޞ‬ᡊ ϛÿ‫ ދޗ‬۵֩ᢾչ೎ƥЋОˉ О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬О ๢ሇቈ ድÿ೤Ͻÿˊᨅÿᕜ᪇թ‫ޞ‬ᡊ ϛÿ‫ ދޗ‬۵֩ᢾչ೎ƥЋОˉ О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬ О ๢ሇቈድÿ೤Ͻÿˊc ‫ ޗ‬О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬ОൌƥЋО೤Ǽ ν ǽˉǼÿÿǽሇОƴᓨ‫ޗ‬ЋОቈ ÿƥ О‫ڔ‬ᒼ‫ދ‬Оմ೤Ǽ ОǽˉǼν ࡛ǽሇОˊ๡೤ಞ‫ ׎‬ሇ Ор мଐ᡿ ν ‫ޞ‬ሇОनϑОÿᯋÿ ሇ‫׎‬ƥ୛м੟ÿ नв‫ދ‬ሇОୄ ᡊ ÿÿՠ νՋኵሇÿˊc ᎁ ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე cccc ÿሇОξߟেሇОनϑОÿᯋሇν ÿ c ϑൌÿߟেሇО๢తୡ࡛ƥврÿୡ ÿᦳѱ ( ሇÿÿc ๡࡝୅р֏ᱤ୛ ሇᩤÿƥδϑОनϑОÿᯋሇÿ ξв୛ᅴ༰‫ޞ‬ሇО‫ح‬घÿ ԟˊҐ࡝ƥ‫ޗ‬Оÿÿሇ ࠵ሇОƥ ÿ‫ޗ‬О‫ ح‬घሇߟে࠵ሇОƥÿÿ࠵ሇϑ Оÿᯋˊ୛мƥ੄δϑО‫ڔ‬ռОతୡ೎ƥ୅рÿÿв ՠୡሇÿƥीᕜչв೤ൌ ÿ࠵ߟেᨄ೤लÿˊ‫ߟޗ‬েÿ࠵ሇОрᨭÿ ( ሇϑОÿᯋˊᨅϑ ÿ೤੄вр ռОతୡ೎ୡ ‫ᦳڔ‬ѱϥᯋ୛ ሇÿˊc ÿୡ ϑОÿᯋሇÿÿࠨƥ‫ظ‬м ๢࡛ሇ ϑО ν नಲሇϑОÿᯋˊ‫ޗ‬ О‫ح‬घÿ ሇÿᯋ࠵ሇОƥᨭÿ м ሇϑОÿᯋˊ ÿƥᨅÿ೤вр‫ޗ‬ Оతୡ೎ୡ ξᦳѱϥᯋ୛ ሇÿˊc ϑൌÿÿሇО‫ޗ‬తୡ೎ƥÿୡ ÿᦳѱ ሇÿÿc ÿሇОр‫ ޗ‬Ѽ࡛೎ƥᨭ ‫ޞ ޗޞ‬ƥϛϽᕜ࠲తѼሇୡᓨᦳѱ֏ӗƴ ᓨߟÿሇОрմ ᥉ ֏‫ ؚ‬Ѽతୡˊ‫࠵ޞޗ‬ሇОᨄ ÿÿ࠵ሇϑОÿᯋƥഡ ࠵ሇᕜ࠲  ˊᨅЌ‫ޞ‬ሇОр‫ޗ‬๢ᠶᱤ೎ν ᫑ÿతୡሇಲ ƥᓨ೤‫ޞ‬ ቉ƥÿनಲ ୡ࡛ˊc ‫ޞ‬ሇОр‫ޗ‬ᠶᱤ೎ ÿ࠵ሇᦳѱÿc .

ᅴ‫ߟޗ‬েሇÿᅶÿƥ‫ޗ‬ÿᨆ៞ ÿ೎ƥδࣽ ᨕҴÿ ँᅶˊÿ࡝ƥδϑÿ ÿ  ሇϑОÿᯋƥᩤƥ࡝Ѽ вతୡሇ ƥвी ÿሇϑОÿᯋ ԗ ƥЭᓨÿᅴν ÿÿሇ૮ ˊᩤЌൌÿÿ ሇÿδÿᡠϛƥ‫ ޗ‬ÿሇÿ࡛೎ƥÿ‫ظ‬мతୡѫᦳѱν ƴᓨ ‫ޞ ޗ‬ሇÿ ÿ ೎ƥÿ‫ޞ‬ ୡी‫ظ‬мϽˊᩤЌൌÿÿሇÿ δÿᡠϛƥ‫ ޗ‬ÿሇÿ࡛೎ƥÿ‫ظ‬мతୡѫᦳѱν ƴᓨ‫ޞ ޗ‬ ሇÿ ÿ ೎ƥÿ‫ޞ‬ ୡी‫ظ‬мϽˊмᨅጕಲ ਥ‫ޡ‬ሇÿƥഡണ‫ظ‬ᕜÿ ଐሇୄˊc Ე‫ޞ‬ξ୛ c δϑО୛ണሇ୚ ‫ڔ‬вᑀҋᅶሇÿᯋƥ ୄϽвሇ ണᲔ‫ޗˊޞ‬ᨅЌᲔ‫ޞ‬ ‫ا‬ԗ ሇ೎ ƥв ϛϽ врᓨ ˊएˉÿ ˉÿƥ᪍к៨቉δϑОሇ ണᲔ‫ޞ‬ƥ Ор ᅶˉÿˉ ˉϥᏚሇ೗ኵթᲔ‫ޞ‬ሇÿÿˊÿδϑᲔ‫ޞ‬ሇԬ᪇ÿ ៿թϛÿϑलᲔ‫ˊޞ‬ÿ࡝ƥए ϔሇÿϑୄ‫ظ‬ᕜ ÿ୚ϛÿሇ Ე‫ޞ‬ƥ‫ޗ‬в ҋᅶÿ୚೎ν ÿ вୄᨆԗÿ୚ƴ ÿሇÿϑ۵֩О‫ظ‬ᕜ न .

ሇÿϑ ÿÿռ ƥᓨ ϛÿሇ ÿᯋƴ ÿƥÿ ÿሇÿϑÿ ռ ÿሇᩤϑ ÿƥएÿሇ ÿÿ ണÿഡሇÿÿÿƥˊ୛ണᨅЌ ी೤Ор୛ണሇ ÿƥी೤ОрҋᅶሇÿᯋˊÿሇᩤÿÿϛϽթ ÿണÿ ሇÿÿƥÿ ‫ޗ‬ÿᱤ ֆ ÿ ࣗሇ࠵Եࣗ ƴ ሇᩤÿ۵֩Оϛ Ͻÿ ÿሇÿÿƥ ᅶಞх ˉ ˉϷˉ ᩤϑ ( ሇ घÿᯋˊc ರ·ÿರÿᑀ ᧼‫ތ‬Ϸሇÿÿᄕˊв‫ؤ‬ᄕ‫ތޗ‬Ϸሇÿ ÿ ሇδലϷ вल ƥÿᕜ࠲ ᨅϑÿÿ ## թ᫼ƴ࡝ ÿሇδх ƥ ᩤीᕜÿᨅϑÿÿ ϑल೎ˊ‫ޗ‬एÿƥÿϑए ୄÿ ‫ޗ‬ÿഡሇÿ ÿ ϑО ƥҐ࡝ୡÿˉ ϥᏚƥм๢ÿዥÿनᨅδÿᯋሇ ˊc ੄Ѽ‫ޗ‬ÿ ‫ ڔ‬ᱤ೎ƥ࡝ Ѽ ƥᓨѼುଐϔ ണ ‫ޗ‬вÿࣽሇ ᩤϑÿÿƥÿᓨ ‫ޗ‬Ͻ ÿሇÿÿƥᩤ δࣽ ÿϛϑОᲔ‫៿ޞ‬ԗ ᓨᅴ ૮ ƥÿ ÿϥÿᅴੴ ˊँƥδϑ ሇीᕜ‫׎‬ᡊᨅÿሇÿˊc Ǽ Ǽ ϑÿÿ೤ૣሇÿǽ ÿϥ֏࠰ᨅδ ƥѼीν ϑÿÿ೤ૣሇÿǽ ÿϥ֏࠰ᨅδ ƥѼीν ԗ ᎁ ԗ ሇ ണᲔ‫ޞ‬Ͻˊ ሇ ണᲔ‫ޞ‬Ͻˊc ፣ϑОÿᯋ‫ڔ‬Ე #cccc ξÿണԟሇ ണᲔ‫ޞ‬c ÿሇО‫ޗ‬न δÿˊc ξÿണԟሇ ണᲔ‫ޞ‬೎ƥਖ਼ਖ਼‫ڔ‬न ᨭ ണᲔ‫ޞ‬ሇ࠵ν .

ÿ ࠵Орन ϑОÿᯋሇÿ ƥ‫ޗ‬ÿЌ೎ ƥᨅጕÿ ‫ظ‬ᕜ ࠵ ๡ ૮ ሇˊÿी೤ᢪ‫ ޗ‬ÿሇ೎ ƥОр ଓÿሇÿ֏‫ڔ‬ÿَ᪍ÿ "  ሇϑОÿᯋˊ࡝‫ޗ‬៞᧼ÿϔƥвሇ ÿÿ ୅рሇÿ֏ಲƥᩤ‫׾‬ҋᨅ ϑ ÿν ୅р৙ൌ ƥ୅рሇᦳѱÿ ÿᅴᅴ ሇÿ ƥҐ࡝૮ ƥ ÿ଄ÿᨅϑ ÿˊᨅጕᅴ ÿ ៿ОрÿϛǼ ǽˊÿÿᓨᡐƥ੄୅р᥉ ÿ ೎ƥ࡝ണО ୅рሇ֏ᱤƥԗ Ͻ୅рሇϑОÿᯋƥ୅р ണÿÿሇÿ ÿ δ ൌᢪƥ‫ޗ‬ᨅጕ૮ ƥ୅р ៨ᄕ ÿƥ вО ᥉ᨆ ˊᨅጕξ‫ޗ‬ ÿ៿Оÿ೎ሇÿ ƥ ೤ ÿ Ͻƚc δ ‫ޗ‬ ᦳࠨÿԬƥОрмϛ‫ظ‬мÿÿ вОሇÿˊᨅी೤ϛÿÿÿሇОр ϥÿ૮ ÿሇ ÿˊc नണЌОൌᢪƥÿी೤ᕜ࠲ÿврሇδϑÿƥୄϛвр‫ޗ‬ᨅϑÿ ሇδϑᦳ ϥ‫੄ˊޞ‬врϛϽ‫ڔ‬вÿÿடਥÿᓨ ‫ޞ‬቉ÿ៞೎ƥÿሇÿՔÿ ਥ ᨆÿሇ ÿ໡ƴनÿ࠵ሇϑОÿᯋሇÿ ƥ врνÿ‫ˊ ޗ‬ᓨÿൌीनϑО ÿᯋ ÿÿ ሇଐ࠵ջОƥ៿Оÿ ÿ᧼ƥ ÿÿϛ‫ޗ‬ÿ ÿвÿÿ ᓨ ÿ.

ˊँƥᨅÿ೤ÿϛଐ࠵ջОሇಞ‫׎‬ÿÿ вО ÿሇÿᓨ ˊc ÿδϑ c вр೤ÿОÿ ൌÿ ಲ ᱤᨅÿ‫ތ‬ႜƥَ ୅р୛ÿ᧼ሇണԟϑО ÿᯋሇቹ᡿ƥÿ‫ތ‬ϔሇ ϑО୛ࠨሇ૮ˊδЌ ሇм‫ؠ‬ᨆδሇᐷÿी Ѽÿ᭯ ሇÿƥ ೎ড়֭Ѽ ՠ๡ኵሇ ˊc ୅р‫ظ‬мन‫ތ‬ႜϔሇ ϑОÿՠмÿଐδϑÿƳc cᨅ ϑО᪍ൌÿߟেƥᓨ ᨅϑО๡‫ޞ ޗ‬ᨅϑОˊc cξᨅϑОሇϑОÿᯋÿÿƥᨅϑО୛ÿሇϑОÿᯋलδЌƥᓨ Оÿ ണଐ᡿ ÿ ᑀԗ ϽОሇϑОÿᯋˊc %cᨅϑО୛ࠨሇಞ‫׎‬ (cᨅ नϑОÿᯋሇÿ ν ࠵ˊc ϑО๢ϥᯋÿണ࡛ଓˊc ÿc ୅рन вОϑОÿᯋሇƥՂࣽϽ୅р ୄϛ‫ا‬ሇОᨄ೤ ሇОˊ୛мƥ ν ÿÿ ᪍ नಲሇƥ ÿ‫ޗ‬ÿሇ೎ ÿ೤नಲሇᦳѱƥᨅጕ࠵࠵ÿ ÿሇО‫ޗ‬ÿϑОሇੴÿ᪍೤ ሇˊണ ࠰ሇÿ ОрξвОϥᯋ୛ ሇ ᦳѱÿƥ୛мƥc .

‫ޗ‬ѼϛÿОр ÿδࣽᯋÿሇ ÿ೎ƥδࣽ ÿδϑᐷ੯ሇÿƥ َ ÿՠչƥᨅÿ ೤ഡ೗ÿሇÿ໿ˊ‫ޗ‬ѼϛÿОр ÿδࣽᯋÿሇ ÿ೎ƥδࣽ ÿδϑᐷ੯ሇÿƥَ ÿՠչƥᨅÿ ೤ഡ೗ÿሇÿ໿ˊc ᦳѱᢣᡐघኇᎁ᪇թc ᎁ፣᪇֬Ѹ ሇጙघ cccc ÿਥ ‫ޗ‬ÿ ƥδÿୡ ቉ÿሇᲔ৙ƥÿδÿୡ‫᧍᧍ .

ޗ‬቉ˊ вࣶԘ ണଐ ƥ‫ؚ᧼ޗ‬ሇ թ᫼ÿƥनᱤሇ ቉Бÿሇÿֶƥᓨ ᦳѱَӗƥ๡ÿÿഡሇδϑՠ‫ح‬c ೤ÿ᪇ሇᦳѱ᪇ÿƥ୅рीνԟˊÿ࡝ƥ࠵᪇թО᪍नÿሇ ᪇ ‫ޗ‬ଐƥᓨ ണଐ᡿‫ޞ‬ఊÿᱤ᪇៨૮‫ڔ‬ÿ᪇ÿֶˊ୅рÿ‫ظ‬мᨭ᧼ÿ ÿƥ‫ޞ‬௿ తδЌ៨૮ˊҐ࡝ƥÿÿುሇÿƥ៨ ÿनሇቈድƥ፴ƥˊ࡝ ‫ޗ‬Ѽ᧼ᅴೃ೎ Ѽ ሇԬƥÿҴѼδࣽᕜν ‫ޞ‬ॖᄕਥੴሇ፴ ˊ‫ظ‬೤ ÿϽ ᪇м࠮ƥ୅р੟ÿଐ ‫ڔ‬ୡሇÿֶƥ ᪇‫ ڔ‬᪇ÿδÿν‫ا‬ƥÿνᅶ ᪇ሇ֬ѸƥᓨմՔÿࣶԘ៿୅рઐᆒ Ͻˊc ᨅीଐ‫ڇ‬቉Орሇ᪇‫ڔ‬೤ ÿሇҴÿƥᕜ࠲ ՠОрԬੴሇጙघˊÿϛ࠵ ᪇թО᪍न᪇‫ڔ‬ሇ֬Ѹν ԟƥ ലν ÿ ÿ ᨅ᪇թሇÿѱ֬Ѹƥ ᓨᨅጕÿ‫ ڔ‬᪍ ‫ޗ‬Орሇ ᪇ ˊδϑО ‫ظ‬мÿՠÿࣽÿÿሇ៨૮ƥ ‫ظ‬೤࡝вሇν‫ ޞ ᧍ޞ‬ÿδ ੯੯֬ƥᩤीᢪ೗‫ޗ‬ÿࣽÿÿሇድ૮ƥ вሇԬੴϽ଄ÿÿνϽሇଓˊc ᧍᧍֬ ቉੄Оÿ੄֏ÿሇÿ‫ˊތ‬c ༴៞ሇc δϑО᥉೎ୡ֬ሇಲ ᕜ࠲ Ѽ вሇϑƥ ÿ೤вৌÿѼᄕሇϑˊ ੄ ᧍ˉ ֬ଓሇО᥉೎ƥврሇÿ೗ÿ Оƥᓨ ֏َ֬ሇÿ ÿÿ࠵ƥണ೎ÿ ៞ δÿˊᨅ᪇թ‫ޞ‬ÿÿ ᧍О᧍ ሇÿм‫࡛ ؠ‬ሇÿ ÿˊ๡ÿ࡝๢ƥ᪇៞ ሇ ÿֶÿÿÿ ୄÿÿÿሇƥ ሇी೤ О р ᧍ˉ֤ሇˊ੟࠰଄ॖᄕ༰֤ሇÿए‫ ڔ‬О ƥÿÿÿ᫑ᅶ ᨅÿሇƥᨅÿी೤ÿएрÿ೤࠵༴ሇ ÿˊО‫ޗ‬᥉೎ƥୡÿَ֬ሇÿ ÿ࠵ƥÿϛОሇ ᪇ÿ࠮ሇᕜ֤ÿƥᨅδ ÿр‫ޗ‬቉ ೎ᕜÿ ‫ޞ‬ÿ ˊc ࡝ ᢪ c ୅рÿᑀ δЌᑀ ᐄ ƥ вр‫ޗ‬૮ ϔÿ ƥÿ े᫗៨ᄕ ÿОҴ ˊ୅р‫ؤ‬ᄕ୛ണ ሇᑀ ƥνռ೤೤ƥ‫ޗ‬ÿ ೎᪇ሇଐ᡿֬ Ѹ᪍ ÿ ࠰ˊc .

࠵᪇թᑀ ᪍ ᱤ᪇៨૮ƥÿᨄ ఊÿୡ᪇ሇÿֶƥѫ೤न‫ڔ‬᪇ሇ֬Ѹ Քÿνˊ࠵᪇թᑀ ᪍ ᱤ᪇៨૮ƥÿᨄ ఊÿୡ᪇ሇÿֶƥѫ೤न ‫ڔ‬᪇ሇ֬ѸՔÿνˊ ࣶԘᴋÿϽ·ÿ ሇ ୄˊ๡೤ᨅÿ ੴ ࣣएÿՠƥ੄Орÿ ሇ೎ ƥ᪇թሇÿѱ֬Ѹ ࠵᫗ ƥ୛мÿÿÿᕜ ࠲ ÿ ÿሇ ϑᦳѱƥीᕜ࠵࠵᡿ኞ ᡐሇୄ ˊᨅ ೎ÿᕜᡊ ϛÿ੟࠰ ۵֩Оÿണ ‫ ޗ‬ѱँ ሇÿ ÿَᱤ ѱሇ᪇թˊc ࡝ÿνՋनಲ೤ÿ‫ ޗ‬ÿѼƥν ଓ ±ÿǸǸÿϛÿ ÿᕜ࠲ врᦳ ÿвሇˊc ँ ÿᱤÿÿƥ ÿᱤ ୅рୄÿ࠵ሇ ֤ƥÿϛ ೗ሇ ୅рሇ᪇ δುÿƥЭᓨ ୅рଓು໿ࣶԘ௿ఊÿሇᦳѱˊc ᪇֬Ѹሇ ሇc ‫ޗ‬ОᏚሇᨆ‫᧼׎‬ÿϔƥ᪇֬Ѹÿ ֩ ጕ ሇƳδ೤ÿ֏᥉мÿ ƥ ೤ ‫ޗ‬ÿ ೎ÿˊᅽ ОᏚሇ࠵ ԟ ቉ᨅ ጕ߰ല ሇƥ᥉ÿÿ଄ሇ‫ڔ‬ ÿÿÿሇƥ୛мОрሇ‫ڔ‬᪇ᕜ࠲ÿዥврԬੴሇ֬ÿˊ ᢪƥᨭ᧼ ÿռОሇ᪇ƥѼीᕜቹᩈनಲ νଐ ѼÿБᢾˊν ÿБÿ ÿ࠵ÿÿਥ ሇॖᄕՠδጕਥሇÿƥ ೤ࠨ ÿሇ‫ޞ‬ÿƴᓨБÿሇմÿዥՠδጕሇ ÿƥ ೤ ണÿతሇˊc ν ÿБÿ ÿ࠵ÿÿਥሇॖᄕՠδጕਥሇÿƥ ೤ࠨ ÿሇ‫ޞ‬ÿƴᓨБ ÿሇմÿዥՠδጕሇÿƥ ೤ ണÿతሇˊ࡝δϑОनᱤ֏ሇО ᥗƥÿी ÿ‫֏ ޗ‬ƥБÿƥÿ ОሇᦳѱƥÿО‫ؤ‬ՠǼО ԗǽሇᦳѱҴ ˊ࡝ÿनᨅϑОണᥗƥմ ᫑ÿਥሇᦳѱÿˊc ᎁ፣᪇֬Ѹ ሇጙघ cccc c๡ሇÿֶc ᨅ೤δϑ๡ ሇÿƥÿዥՠδጕϔሇƥν៨ ÿ ‫ؚ‬ ሇӗÿˊ‫ޗ‬ ᯋሇᱤᢾϔƥОÿОÿҋᅶᨅϑÿֶƥ ሇÿ ՠǼνÿ‫ظ‬ÿǽሇ Ҵ ˊࣣ ሇࣣᅴр‫ޗ‬ ᢪ ೎ᑀ ๡ሇÿֶƥ ሇᐜ ᐜÿஎ.

Ѹˉ Орᠶ ÿୄ ÿ Бᢾ೎ƥÿ᪍᫑ᅶᨅϑÿֶˊc ๡ሇÿֶ cÿਥc ࡝ ๡࡝֏ᱤ୛ ሇƥᨅ೤δϑÿ ÿଐ‫ڇ‬ሇ֬Ѹƥ ÿሇᦳѱᢣᡐƥ ॖዥ ᪇ሇÿˊᨅϑÿ ÿ ँ‫ޞޗ ޞ‬ᱤƥ‫ޗ‬ÿ‫ ޞ‬ռОƥÿ ುਥሇÿ ˊॖዥ ᪇ሇÿϥ୛мୄϛÿሇÿֶƥ೤ÿϛᨅϑ֬Ѹᕜ࠲ÿ ሇᅴƥᓨᨅδҋ ᨅϑÿÿ ÿണ ÿˊc .

ॖዥ ᪇ǸǸÿÿОሇ ÿc ‫ޗ‬ѱÿሇϔ‫ ޡ‬ÿ೎ᯋƥ୅р рୄδÿ቉ƥÿϑО᪍ÿՠॖ ዥ ᪇ሇÿƥᓨ ᨄν ቉ ᪇ሇÿֶˊᨅጕ ᦳѱ‫ ؤ‬ണÿ ԟᐄƥЦЦ ೤ÿϛᨅÿሇ֬Ѹᕜ࠲ॖᄕврሇ ÿƥᓨԘ᪇᪍᫑ᅶÿ ሇÿմᕜ࠲៨ᄕՠ ሇˊрഡ᫼ ॖዥ ᪇ሇÿc %c ÿሇÿֶc ÿሇÿֶƳ ՠሇ୛ÿÿሇಲÿƥी೤Ԭੴ୛ÿਖ਼ሇ‫ޞ‬ಲÿᦳѱሇੴ‫ޗ‬δ ሇ᪇‫ ڔ‬ƥᨅÿीᕜ ÿδÿ ÿ֏ಲƥ Ѹ ÿˊ‫ޗ‬ϔሇѸÿƥᩤЌᦳ ሇÿО ÿ೤ ቉ ÿሇÿֶƥÿϛᨅÿሇÿᕜ࠲ врॖዥÿᒼሇÿ ˉ‫ڔ‬ÿˊc ᨅϑÿֶണ֭ ୅рչδϑО੄ሇÿ ƥÿϛОр ՠሇ୛ÿÿሇಲÿƥ ਖ਼ਖ਼ी೤врԬੴÿ଄‫ؚ‬ሇ‫ޞ‬ಲƥᓨ ƥᨅϑÿֶ᥎ൌÿी ೤δϑО๡Ջ ሇÿˊ࡝೤‫ڔ‬δО‫ޗ‬δ᥎ ƥ୅р ՠሇᩤÿƥÿ೤ ÿഡ৵ᷫ ೤ഡ ୅рሇᩤϑОƴѫ೤࡝୅р଄ਥሇ ƥᩤÿी ÿ୅рഡሇδϑՠ‫ˊح‬c (cБÿc ๐‫ڔ‬δЌ δ᥎ .

೎ƥଐÿᨅÿδጕОǸǸвр቉ሇ೎ ÿ೤ ‫ڔ‬᪍ Бÿሇÿֶˊ࡝Ѽÿ ÿᐷδƥѼᨄᕜ‫ؤ‬ᄕƥᨅЌО вξ ÿ ÿሇÿƥÿОрሇ ᨭየБÿ ࠰ˊБÿሇÿ࡝ᨅ ЌО቉࠮ ೤ ƥᩤ ሇ ੟‫ظ‬ᕜ᪍೤ ሇˊᨅÿ೤࠵᪇թО‫ ࠨᦳޗ‬ᅴ ሇ೎ଐ᡿ሇδጕÿ ˊ୛мƥѼÿ೤‫ڔ‬ᨅЌОБᢾሇ ƥѼ ‫ؤ‬ᄕвр вሇξ ÿ νˊc ÿਥሇÿֶॖᄕՠਥ ÿ ÿሇƴБÿሇÿֶմÿዥϽˉ Э ೤ሇƥÿϛᨅጕÿֶ቉ ÿÿ Оÿሇᅴˊc ÿÿƳ៨ Ǽνÿ‫ظ‬ÿǽሇƥѫÿνÿ ी๢ਥन Оᓨᡐƥ ÿ ÿ ೤ Бÿ δ ƥÿδ ξ ሇୄБÿ ሇÿÿ ՠ Ͻ ϑҴÿƳᎁδƥÿ ÿ ‫ޞ ޗ‬ƥ ണਥሇÿ ƴᎁ ƥ ണ ÿሇˊ ν᧼ƥ࡝೤Оÿՠᨅÿሇÿֶƥÿ ÿଐ‫ڇ‬቉ ‫ޞ ޗ‬ሇ଄໿ƥѫ ೎ᨄ៨ ՠÿ δϑଐ‫ތ‬Ƴৌनಲνÿÿሇˊÿਥሇ೤ϛϽÿÿОሇ ÿƥᓨБ ÿሇմ೤ÿ‫ތ‬ÿОሇലˊ࡝δϑО‫ڔޗ‬ÿδϑО ᱤ೎ƥ नಲ ν࡝ÿ ƥᩤॖዥ ᪇ሇÿीÿ ÿƴ‫࡝ظ‬в೤‫ڔ‬δϑÿÿ ሇ ОÿБᩈƥᨅÿሇÿी вÿ ࡛ƥᓨ вÿÿ ଓÿ ‫ ا‬नಲሇÿˊ ÿዥƥc ÿዥƥ ÿҴሇОрᑀ ҋᅶБÿሇÿֶˊ ÿҴሇОрᑀ ҋᅶ Бÿሇÿֶˊc .

ÿਥ೤ОÿҴνÿሇ៨ᄕƴБÿմ೤О ᷫ ᡐሇ៨ᄕˊc ଄δƥ‫੄.

ޗ‬ϔᨄണÿδጕОƥвр቉ሇ೎ ±ॖƥୡ௿ÿ ᦳѱ֏ಲƥ ࠮ ሇ೤൘ਥሇƥ࠮៨ÿ ൘ƴврሇᦳѱੴ‫ޗ‬δ ƥÿδ ÿ ‫ ޞ‬ÿ֏ಲƥÿÿвሇξ ÿˊᨅОÿ቉‫ه‬ጕୡֶƥൌਖ਼ ‫ه‬ÿሇ Оÿᯋˊ Ѽÿᨆ៞δϑ ੯྄ԗሇÿƥी ‫ؤ‬ᄕᨅО๢ϥᯋ೤ ƥ ÿ೤ണ᧼δࣽሇ Бˊᓨϥ֏ᩤ‫ ڔ‬БÿÿֶሇОƥ врÿ ണ቉᧍൘ሇ៨૮ƥ вО ሇᢾ рÿν ᥎ൌÿ੟ÿÿଐƥѫБ ሇୡ‫ ڔ‬୅рƥ‫ڔޗ‬вξ ÿБਖ਼೎ƥв ÿ୛៨ᄕՠൌሇᩤÿ൘‫ڔ‬ÿҴˊc ᎁ፣᪇֬Ѹ ሇጙघ %cccc ᨅϑÿ֬Ƴ ԗδϑÿᢾÿሇलѱƥኵѼνᡠ᡿ϔሇÿ δϑОƴ Ѽ ሇ‫ڔ‬ Бÿƥÿ ሇ៨૮ˊ੟ ƥᨅϑलѱሇвОी δϑδ ϑ‫ޞ‬ÿՠ‫ڔ‬Бÿሇÿֶƥ Ѽᨅϑ ᅴሇξÿਥˊѼν ᥉δÿƥ ᨅϑѱሇОр೤࡝ δϑδϑ‫ޞ‬ ÿ ಱÿ ഡÿᩤጕਥሇᦳѱÿˊc БÿሇÿֶνЦ ÿ ՠÿ‫ڔ‬ሇ૮ ƥᨄ ‫ᦳؤ‬ÿሇвОÿÿ ‫ޞ‬ÿՠБÿሇÿֶˊc ੴˉᨄ೤ δϑОÿ ÿԘଓƥ ± c ÿ᥎ൌ೤‫ا ޗ‬ÿ ÿ ÿÿ೤‫ ޗ‬ÿ ÿ ੟࠰Оÿ ᢪƥврБÿ ÿÿν೤ՠ ੴ ೤ ÿԘଓሇ៨ᄕƥврᨅÿЦЦ೤ÿϛᦳѱଓ ˊѫ೤ƥ࡝δϑО଄ÿଐƥв ÿୡ ƥᓨν೤Б ‫ޗ‬ୡ ሇَ ಲƥᓨَÿ๡೤৙ണଐ‫ڇ‬ሇБÿÿֶˊ๐ƥ࡝δϑОሇ ƥв ೤ Бÿˊѫ೤ᨭ‫ޗ‬ሇ૮ ƥБÿሇ  ሇÿֶƥÿ ‫ޞ‬ÿ ‫ޗ‬δ᥎ƴᓨν ՠ ੴ ᓨ Бÿ೎ᩤÿƥc ‫ڔ‬ ÿ Ѹَ ሇ ˉ БÿሇОƥÿ೤ ᨅϑ֬Ѹÿÿ ƥᓨνଐÿᡠÿ‫֬ޗ‬ ೤ੴ ˊ᪇ ቉ÿϛ൘ ሇ ˊc ÿ ‫ ڔ‬БÿሇОƥÿ೤ ᨅϑ֬Ѹÿÿ ƥᓨνଐÿᡠÿ‫֬ޗ‬ Ѹَ ሇ ˉ ೤ੴ ˊÿണ੟࠰Оᢪƥᨅÿÿ೤ÿϛଓ± ˊᨅጕ ᢪ໿ ೤ँሇǸǸ੄δϑО ÿԘଓˉÿᅴሇੴ ೎ƥБÿሇ‫ڔ‬ኵँ вଓ± ƥÿϛᨅÿሇ֬ѸϽвሇ૮ ˊc ᦳѱÿЭÿÿÿਥሇ᧼ÿc ‫ޗ‬ ϔƥ੄ОрÿÿϽᡊϽ ሇ ƥଓÿ ÿ‫ޗ‬мَƥврሇᦳѱÿी ‫ؤ‬ᅴδᐄ‫׎‬ƥଐ‫ڇ‬ሇ‫ ڔ‬ÿБÿሇÿֶƥ ÿÿÿÿਥÿሇÿ ֶˊ‫ޗ‬ÿ ÿƥᨅÿሇÿ᧼ÿ᪍(቉ࣶԘÿ ሇÿ ˊc .

7 ๢ϥᯋν Ͻᡊc' ๢ሇƥ ÿ‫ا‬Ͻनಲc ᨅϑÿ᧼ÿ೤Эÿሇᦳѱÿਥ ሇƥÿी೤‫ڔ‬᪍Бÿሇ ࡝‫ތ‬ 7 ୛ዥ ˊc ੄ ϑОϥᯋሇБᢾ ÿÿÿ ƥÿ ᯋÿ᥎Ͻ‫ڔ‬ÿÿ ሇԟᐄ೎ƥഡ ‫ؤ‬ᅴ ‫׎‬ሇी೤᪇֬Ѹˊ੄ ϑОϥᯋሇБᢾ ÿÿÿ ƥÿ ᯋÿ᥎Ͻ‫ڔ‬ÿÿ ሇԟᐄ ೎ƥഡ ‫ؤ‬ᅴ‫׎‬ሇी೤᪇֬Ѹˊврν Бÿሇÿֶƥᓨ೤ ÿƥୄ ๡ሇÿˊc ቉ƥБÿሇϔࠨ ಲሇᩤÿୡ ՠൌƥᓨ ‫ޗ‬ᢪ ሇ೎ ୡ௿ᨄ ÿՠ δЌୡֶˊे ᨅÿ ՠሇୡᨄ ണࣶԘਥƥѫ ᑀν ೤ नಲሇ ƥ๢೎ ν᧼Ѹϛÿδÿୡሇ ƥҋ ϑ ᦳᄕ ÿ ֏ ሇÿֶˊÿÿ‫ޞ‬ƥ᪍ ൘ൌƥδÿୡÿ቉ୡֶƥ ೤ÿ ᪇ƥÿ‫ظ‬ᕜ೤ ‫ޗ‬ÿ‫ح‬ÿÿˊഡَƥ๢ቹሇ ϑО᪍᫑ÿ ÿሇÿƥÿ±ॖƥÿዥՠ ‫ا‬नಲሇ ࡝‫ ' ތ‬୛ዥ ˊc ႝБÿc Бÿሇ ႝ ÿनБᢾುÿc ቉ሇ೎ ÿδ ᧍হ‫ޞ‬ÿ‫ޗ‬ÿδ ˊ‫ޗ‬۵֩Б ϔƥ࡝δϑО‫ ޗ‬቉ሇ ೎ ‫ڔ‬᪍ Бÿ ƥᩤвी ӗÿ ҋᅶ ƥनвОሇÿ.

ÿÿ࠰‫ޞ‬ ÿࣽƥᓨ न ࠵ए୛ÿሇᐷ ണЌνᑀੴˊ࠵ ണ # ሇО‫ޗ‬ÿᨅϑ֬ Ѹ೎ƥ೤ ÿ‫ޗ‬ Бÿÿֶˊc ˊᨅጕÿֶ೤ ࠵ ˉЋ‫࠵ڔ‬νಞ‫׎‬ÿഡᠶሇ ੄δϑО‫ڔޗ‬ѼБᢾሇ೎ ƥ‫ڔ‬᪍ÿՠ ÿБÿሇÿֶƥᩤीᢪ೗вሇੴ ᑀÿ ѼрሇБᢾϥ࠮ˊᨅϑ೎ ࡝Ѽ଄ вनѼሇÿ៨ዥੴ ƥᩤδࣽ೤ ÿ ሇˊc ୅р‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬۵֩Б ϔƥ࡝δϑО‫ ޗ‬቉ሇ೎ ‫ڔ‬᪍ Бÿ ƥᩤ вी ӗÿ ҋᅶ ƥनвОሇÿ.

ÿÿ࠰‫ ޞ‬ÿࣽƥᓨ न ࠵ए୛ÿሇᐷ ണЌνᑀੴˊÿनᓨᡐƥᩤЌ ᎁ፣᪇֬Ѹ ÿÿਥሇОीÿ‫ ڔ‬ԗ ࠰Ͻˊc ሇጙघ (cccc ᒼ‫ދ‬ႝ ( ࣗc δÿሇÿ‫ޗ‬ÿδ ሇÿ ƥ ୄǼ(ǽࣗሇ ƥᨅी೤ Бÿ ÿሇᒼ‫ދ‬ႝˊᨅÿ೤ॖዥ ᪇ᨅδÿֶሇ ÿႝലƥÿϛᨅጕÿֶÿᕜÿÿᅴ ˊδ ൌᢪƥᒼ‫ދ‬Оᑀҋᅶᨅጕ ÿƴÿδЌ‫ا‬ᒼ ಞ‫׎‬ÿ࠵ሇ‫ދ‬एƥҐ࡝ ಱ ˉೃല‫ ڔ‬ÿሇ ᧍Оƥÿ᫑ᅶᨅጕ ÿˊᨅጕÿֶ୛៨ᄕሇ೤ ÿ ሇˊ‫ޗ ڔ‬ÿᅴ ੴ ೎ƥÿ ᅶᨅጕ ÿൌॖᄕÿሇᅴƥÿϛ .

ୄ ሇዥी‫ظ‬мÿÿᦳѱᓨୄሇˊ‫ޗ‬୛ണሇ Ꮪ֬ ϔƥ‫ޗ‬Ѹϛ ջÿ೎ƥഡ᫑ᅶᨅጕÿֶॖዥÿሇലˊ‫ޗ‬ÿ࠵ջЋ‫ڔ‬ಱ‫ދ‬एƥОрÿ ҋᅶ ႝሇБÿ ÿƥÿ ҋᅶᒼ‫ދ‬ႝሇǼ( ࣗǽ ÿˊ‫ޗ‬ᎁ ๐ÿ࠵ ᯋƥ ռԟОрሇ ÿƥδ ‫ؤ‬ᄕണОՠǼ( ࣗǽሇÿֶƥврीᕜֆչ ᨅϑОࣽν೤‫ދ‬Оƥ ÿвÿᑀ‫ޗ‬ᒼ‫ދ‬ᅴ༰᧼ˊՋॖਥ Ƴᒼ‫ދ‬ႝሇǼ( ࣗǽ ÿc ࠵ ‫࠵ڔ‬νሇ Оƥ੟ÿ ÿՠǼ( ࣗǽሇ ÿˊν᧼ƥ࡝ ᨅϑ ÿ ᑀÿÿÿ‫࠰ ޗ‬ጕಞ‫ ׎‬ÿƥ࡝ÿರˉೃലˉÿ ˉ вƥᨅЌ‫ޞ‬ಲሇ ᧍ О྄‫ا‬ᒼ‫ ڔ ދ‬ ሇƥÿÿ‫ޞ‬ਥ ÿ ሇᒼ ÿˊО‫ޗ‬ՠᨅ ጕ ÿ೎ƥνЦᕜѱᄕÿሇÿҴ‫ ڔ‬ÿ‫ޞ‬ÿƥ ೎ÿᕜÿ ൘‫ظˊ᧍ ڔ‬೤ƥ‫ޗ‬ϔ ‫ڔ‬ЋሇÿЌ‫ޞ‬ƥǼ( ࣗǽሇ ÿ៿ϛनвОሇδጕÿƥÿϛᨅጕÿֶ ॖዥ‫ޗ‬Оቈ֏ƥᓨОр‫ޗ‬៞᥉ሇ೎  ˊc Орണ೎ ‫ޗ‬቉ÿ ÿ೎ƥÿՠǼ( ࣗǽ ÿƥѫᨅᨭ‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬Оϥ ᯋሇ ϔˊОр੟ÿ ‫ޗ‬Оᱤ֏ÿՠᨅÿሇÿֶƥÿϛÿрν଄៨ᄕ ᧼ ‫׎‬ƥ ÿ೤ν଄ О ᡠϛÿ‫ޗ‬ᨆ៞ ˊc ᨄÿዥƥc ࠵᪇թО‫ޗ‬ÿՠ࠵Ղࣽ೎ƥ᪍ ‫ޞޗ‬ᱤሇÿֶƥ୛м੄ռОሇ ÿ೤ Ǽ( ࣗǽ೎ƥഡ࡛νֆ вÿՠՂࣽˊ࠵᪇թО‫ޗ‬ÿՠ࠵Ղࣽ೎ƥ᪍ ‫ޞޗ‬ᱤሇÿֶƥ୛м੄ռОሇ ÿ೤Ǽ( ࣗǽ೎ƥഡ࡛νֆ вÿՠՂࣽˊc ᦳѱÿֶÿሇ ೎ƥԬੴÿ೤ÿሇc ୅рÿᑀ ᧼δϑ .

ƥξ Оᅽ ᑀ ‫ ڔ‬ୄƥϔ ‫هڔ‬ÿδˊᨅ๐ .

ሇ.

೤ÿ ÿÿሇ ÿˊδÿቹ ƥ ೎ÿ೤ ሇ ƥ ‫࠵ޗ‬ ‫ؤ‬ᡐˊ੄ᨅÿ᥉ÿ ೎ƥՔ ÿ୛ണሇᑀ ‫ ڔ‬ሇᑀ ᪍ÿՠ‫ڔ‬Бÿሇÿֶƥ៨ᄕՠврनᨅ ÿሇ‫ؤ‬ᡐÿണ ‫ ڔ‬ሇ૮ ˊᑀ рሇᨅጕÿ ሇኵνುᩈ ƥᨅÿ ᑀ р ᕜ֤ ƥÿᡠϛᨅी೤ .

ϔÿ‫ޗ‬ሇഡ࠵ˊ‫ޗ‬ᨅÿ‫ؤ‬ ᡐሇ᧼ÿϔƥ ሇ࠵᪇թᦳѱ֏ӗƥ៨ᄕÿ੄ണᥗƥीÿՠሇ ୡֶƴѫ೤ᑀ рմ ቉ሇᦳѱÿˊc ੄ੴԟ೎ᦳѱÿֶÿ ÿϥˊc ൌƥᨅÿᨕƥ‫ޗ‬вൌƥÿन ᓨᡐƥ೤ᑀ р ÿ ÿÿሇÿˊᨅϑ೎ ƥी Бሇୡр ÿ ‫ؤ‬ՠሇÿÿδÿƥ࠵ ᪇թᑀ ֆϽ ÿƥÿՠǼ( ࣗǽሇÿֶˊᨅीଐ‫ڇ‬቉вр᪍‫ޗ‬Ԭੴÿनᨅ ÿሇÿՠÿˊϥَሇँᴋÿϽᨅδƥ੟࠰ᑀ َሇኵՠϽÿनଐᠶˊ ୅рÿଐ ƥണδЌᑀ े ν ଐᨅÿሇ໿ƥÿ ണ ÿˊν᧼ƥᨭ .

᧼ᨆδϽᡊƥ୅р‫ؤ‬ᄕᨅ᪇թᑀ ࠵᪍೤ՠ ᦳѱ х ÿÿ୛.

ƥು໿ÿՠǼ( ࣗ ǽሇÿֶƥÿ࡝ᦳ ᧼ ˉ᪇ണ ÿÿണԟ ˊc ‫ޗ‬ᱤनδϑᦳѱࠨ ÿֶሇО೎ƥ࡝Ѽ଄ᢪ в ଐѼሇÿƥᩤѼഡ࡛ ቉ вÿሇᦳѱÿֶƥَ ᨆ៞ÿᢪˊ‫ޗ‬ᱤनδϑᦳѱࠨ ÿֶሇО೎ƥ ࡝Ѽ଄ᢪ в ଐѼሇÿƥᩤѼഡ࡛ ቉ вÿሇᦳѱÿֶƥَ ᨆ ៞ÿᢪˊѼ‫ظ‬мÿՠδЌ вƥ в Ѽሇᦳÿƥ ÿÿвড়Ѽÿδल ƥѼÿˊᨅÿƥвሇᦳѱÿी ƥÿ࡝ ÿÿ ÿÿ቉ୡÿˉ ÿ ϥᏚሇˊÿ࠮ƥв δ ÿÿÿᕜÿᅴν᭯ሇƥÿϛОр੟ ‫ޗ‬቉ሇ೎ ÿ ÿБÿƥÿвν " ÿˊc ᎁ፣᪇֬Ѹ ሇጙघ cccc ᅶୡ ቉Ǽ( ࣗǽc ࡝δϑО‫ޗ‬ÿՠǼ( ࣗǽ ÿሇ ೎ƥᨄᅶδÿୡÿୡ ࠨ ಲሇᩤ ƥᩤी៨ዥвνÿ೤ÿണ ሇˊᅶୡࣽǼ( ࣗǽሇÿֶƥ៨೗ᨅϑО೤δ ϑռണÿᠶᓨ ÿ੄ ሇОƥвν ᡠ ÿ Оሇÿƥÿ ÿҴÿˊc ᅶୡ ቉Ǽ( ࣗǽƳ ሇÿֶc ÿc О‫ޗ‬ÿՠÿሇ֬Ѹ೎ƥୡᨭ తÿÿÿÿ ÿ ƥ ÿ೤ ÿሇ ୡƥ ೎ᨄ ՠॖዥ ᪇ሇÿֶ ࡝‫ތ‬୛ዥ ˊᓨО‫ޗ‬ÿ೎ƥᦳѱ ֬Ѹᆒണν Ƴÿр ÿÿÿƥ ÿÿ ᦳѱ δƥୡÿ ‫ޗ‬ÿ ಲሇᩤ ˊc ÿƳОմÿ ೤Б ቉᧍᧍ ਥƴОे᫗ÿÿƥ ÿ ϥᯋሇ c ÿ᧼ÿ ÿᱤ ‫ڔ‬ሇᑀᴋƥ୅р‫ؤ‬ᄕƥ੄ᢾ नÿ೎ƥв ሇԬੴÿᅴϽǼ ǽሇ࿵ଐ᡿ˊc ᨅϑ֬Ѹÿዥՠв๡‫ޗ‬ÿ֤ ÿÿጕÿ૮ ƥÿ ೤ ÿత ÿ೤ ÿ ˊᨅ ϑ֬Ѹÿዥՠв๡‫ޗ‬ÿ֤ ÿÿጕÿ૮ ƥÿ ೤ ÿత ÿ೤ ÿ ˊ๢ÿ ሇਖ਼ਖ਼ ÿÿ‫ޞ‬ ÿƥξ๢ÿन ሇी೤ ᷫ ᡐሇˊ࡝δϑОनБ ᢾ ԗሇ ƥᩤвሇÿδࣽ ÿ‫ ޞ‬ÿ֏ಲˊc ୅р ÿ୛ÿሇÿ៨೗ƥ‫ ޗ‬໿ չ೎ƥ៿ ÿՠÿᨅδ֬ѸሇՔ ೤ ሇÿƥÿϛ ሇ‫ޗ‬ÿƥണ֭ врఊÿÿሇ૮ ˊÿδÿ ÿन %1 ÿÿÿÿॖਥሇÿÿዥƥ"" ሇÿÿδ ÿÿÿƥी ÿՠÿ ሇ֬Ѹˊ࡝ÿ೤ᨆ៞ ሇ ƥᩤÿണ " ሇÿÿ ÿƴѫÿ೤‫ا‬ ሇƥ1" ሇÿÿ᪍ ˊc .

ÿÿƥᨄ೤ÿ֩ÿᕜ Оÿՠÿሇ֬Ѹˊc ୅рÿᑀ྄ԗ໿സԟ‫ڔ‬ÿ᪇ॖਥÿƥҐ࡝‫ ˉ ؚ‬ԟˉÿ֩ ࠨÿƥ ÿÿዥƥ࠵᪇թ ÿሇО‫ޗ‬ਥ ‫ا‬ÿሇ೎ ƥ᪍ ÿՠÿሇ֬Ѹˊ ѫ೤ÿՠᨅδ֬Ѹሇ֬സÿ࠰ሇ೤ՠ ƥᓨν೤ÿϛÿˊc ୅рᨄ‫ޗ‬О֤᪇ॖਥ᧼ÿ ƥÿ ‫ؤ‬ᄕ࠵᪇թ ÿ‫ޗ‬ᱤ ሇ᧼ÿϔƥ᪍ ÿᑀÿՠ᧼ÿሇ֬Ѹˊᨅीᢪ೗ƥ੄ÿՠᨅδ֬Ѹ೎ƥвр๡‫ ֤ेޗ‬ÿÿሇÿ ጕ૮ ೤ˊѝÿ‫ڔ‬ÿ‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬ÿᢾչϔƥ࡝ÿÿÿÿՠÿሇ ֬Ѹƥᩤਖ਼ਖ਼ଐ‫ڇ‬቉в ᑀണϽм࠵ ሇÿ ƥѫÿ‫ޗ‬ÿ֤ ÿÿÿՠᨅδՂ ࣽˊврÿՠƥᨅϑ೎ ÿ௿త੄ሇ୼হƥ੟‫ظ‬ᕜी ᨅÿÿ൘ਥÿሇ ƥÿഡ ÿՠ ˊc ᨭ᧼ՠÿሇनಲሇ૮ ÿÿÿƥਖ਼ਖ਼ीᕜ ‫ޗ‬ਥ नಲ൘ਥÿሇˊc ÿᨅδÿѱᢣᡐ೎ƥ୅рी‫ؤ‬ᄕƥc ੄ሇ୼হᕜ࠲ണ‫ ޞ‬ୄ ϛ ( Бᢾन൘ਥÿሇƥÿÿ ÿ ൘ሇ ˊ੄ሇ୼হᕜ࠲ണ‫ ޞ‬ୄ ϛ ( Бᢾन൘ਥÿሇƥ ÿÿ ÿ൘ሇ ˊÿ๢ϥ࠮ƥ࡝ ᠶÿ᥉ Бᢾनሇᦳÿƥÿ‫ޗ‬δሇÿ ൌƥÿ Бᢾनଓ ൘ƥÿϛ‫ ޗ‬ÿБ༴ሇ ϑОϥᯋ ണϽÿᨅδ ˊ ೤ƥÿ቉૮ ሇÿ ƥБᢾनሇी ൘ਥƥ ϑᢾ ሇ ÿÿ ÿ ਥ‫ڔ‬ ÿ ˊc ÿᑀണδए ी ሇ᫗ξδƥ୅рՠᡊՂಲ ˊ‫ޗ‬ᨅए ॖਥÿ ሇ᧼ÿϔƥ୅рᡠ᡿ϽδϑОƥв቉δ ÿνÿО ሇ.

ѸƳÿ ÿ֩ˊ୅р в੟࠰ÿ ƥे вሇࠣᲀÿ ੟൘ƥѫ୅р‫ؤ‬ᄕƥ вሇ ÿƥÿ ‫ޗ‬ÿƴν᧼ƥÿ೤‫ڔ‬୅рᢾ ƥвीν ÿՠᨅ ÿሇ֬Ѹˊ୅рвƳǼѼᨅ .

Ѹ ÿǽвֆÿƳǼƚᨅ .

Ѹ੟ണ ଐˊǽÿвሇ៨૮‫ڔ‬ᢣ ᪍੟ÿОҴ ƥ‫ظ‬೤ᨅÿሇÿँ‫ޗ‬ξвሇᦳѱᢣᡐÿˊ ୛мƥ୅р ๐ᩈƳǼѼሇᨅᡠϛ ÿǽᨅϑО ᷫϽδ ƥ൘ਥϽƥୡ ௿ÿ±ॖਥൌƥَᩈƳǼÿƥँ ƥ୅᪍ ៿Ͻƚǽв ୅рƥÿв᪍ ੟࠰ÿൌሇ ƥണሇ ƥᨄണሇթÿ ƥ୛мв νÿ ఊÿÿሇ૮ ƥм ÿሇνˊÿϽᨅϑОм࠮ƥ୅рᨄ‫ؤ‬ᄕƥᩤЌν ᨭ᧼ ξБ༴ሇƥ࠵᪍ÿ ÿሇ ÿˊc ᎁ፣᪇֬Ѹ ሇጙघ cccc ÿÿc ቉ ν᧼ƥ࠰ Ѽÿሇ ሇÿÿ ੟࠰ ‫ ڔ‬๢Бÿሇÿֶƥϑϔ ÿ೤νᡐÿ೗ሇˊ ࡡÿ೤ Бÿሇ ÿˊ‫ظ‬ᨅÿሇÿֶνЦ ÿ .

р᥎ൌÿ ÿÿƥᓨ вОÿ ‫ޗ‬νቹνϔ ϥ ᢱϛвОሇҴ ƥЭᓨ ‫ ޗ‬ÿрÿБᩈ೎ÿ Քթÿˊc Ѽÿ О᥎ൌÿ мˊc ੟࠰Оÿ ࠣÿƥν ೤ÿሇ ÿƥᨄ೤‫ڔ‬Бÿሇÿֶƥвр ‫ޗ‬ÿՠᨅЌ֬Ѹ೎ЦЦÿ೤ÿϛǼ ± ǽˊ࡝Ѽÿ ᨅδОϔሇδƥᩤ ƥᨅЌÿֶÿണ੄Ѽࠨ‫ˉޗ‬ÿ ÿണ୛ ሇϔ೎ƥ Ѽ ± ˊc δϑÿሇᦳѱÿֶ ÿѼሇÿƥвОÿ ÿ๢ᓨᡠϛѼ೤δϑ ੴ ˉੴ ÿ ᪍ÿᦳ࠮ሇОˊδϑÿሇᦳѱÿֶ ÿѼሇ ÿƥвОÿ ÿ๢ᓨᡠϛѼ೤δϑ ੴ ˉੴ ÿ ᪍ÿᦳ࠮ሇОˊ ୛мƥѼ ÿ‫ڔ‬ҋᅶÿˉਥሇᦳѱÿֶˊᨅÿνЦണ֭ ÿҴੴƥᓨ ᨄ вОनѼሇÿ࠵ണÿˊc Б c ‫ ڔ‬लሇОрᑀҋᅶ Б ሇÿֶc ᨅϑ֬Ѹ߰ല ƥᓨ ೤ÿ‫ ڔ‬लሇм‫ؠ‬ÿᔉÿ ሇÿ ˊÿ δÿሇ ÿ‫ޗ‬ÿδ ƥᨅÿሇÿֶᨆδÿϽ੄ОሇνÿԘଓˊν ሇ ᦳ៨ᄕ ࠰൘ƥѫ๢೎ሇÿी लሇδÿƥÿৌÿᕜ࠲ ᨆሇ ÿˊ࡝Ѽৌÿ‫ ؚ‬ሇ࠮ ƥᩤी ᫑ᅶÿˉ ࡛‫᧍ڔ‬ሇಲ ÿˊc Бÿᓨल ᅽ ÿ៞c ᪇‫ڔ‬ÿ᪇ሇ ‫ڔ‬ν ƥ୛м੟ ՠᨅጕ ÿˊ๡ÿ࡝๢ƥᨅ ϑÿֶ ˊc Бÿᓨल ÿ៞ƥᨅδ ÿ៿ ϛഡ᫼ ሇ ÿc δ ‫ޞ‬ÿ‫ޗ‬ÿδ ƥᨅÿሇÿֶҋ᪇᥎ൌÿ ÿ ‫᧍ ڔ‬ƥᓨ ÿϛଓᓨುÿОˊ‫ޗ‬ÿ ‫ڔ‬ ƥ᪍ ÿОᨅጕ ÿˊ ണሇО‫ ޗ‬ੴ ሇОÿࠨ೎ƥÿ೤ ‫ޞ‬Бÿ‫ڔ‬൘ਥ ˊÿÿ‫ ޗ‬Бÿ೎ÿ लÿ៞ሇ ÿƥѫᨅÿሇÿ໿‫ظ‬νᕜξल ÿ៞ሇÿ ÿϛδᢾƥÿϛᨅ ЌОᨅÿÿÿ೤ϛϽ Оሇଐ֤ ÿሇ ˊc ՠᨄ೤ÿÿൌc ੄୅рनБᢾ ÿБᢾनଓᥗሇ೎ ƥ୅р ÿ ÿ֏ಲƥÿ ‫ڔ‬Бᢾन ϥᯋሇÿˊÿÿ୅рνଓᥗ ÿν଄‫ؤ‬ᡐƥ୅рी ÿÿÿሇƴ࡝೤ ቉ሇ ƥᨄ ÿÿ ÿˊ੄୅рनБᢾ ÿБᢾनଓᥗሇ೎ ƥ୅р ÿ ÿ֏ಲƥÿ ‫ڔ‬Бᢾनϥᯋሇÿˊÿÿ୅рνଓᥗ ÿν଄‫ؤ‬ᡐƥ୅рी ÿÿ ÿሇƴ࡝೤ ቉ሇ ƥᨄ ÿÿ ÿˊc .

‫ތޗ‬ϔƥᨅϑО ‫ތ‬ÿО៨ ÿሇ࡛ଓƥв᫑ᅶϽδᐄÿሇ ሇ ÿѱᢣᡐƳδÿ ÿОƥ ÿਥƥॖዥ ᪇ƥ ÿᦳѱ࠮ॖਥƥмҋÿ᥎ ൌÿ ÿƥÿ ÿÿÿ࠵ሇÿᯋˊc ᨅϑОֶ‫ޞ‬᫑ÿ ÿ‫ڔ‬ॖዥ ᪇ሇÿƴÿሇО៨ᄕՠνÿ‫ظ‬ÿ ೤ νଓᥗሇÿc Оմҋᅶÿሇ៨ ǼОᨆǽሇÿѱᢣᡐƳÿƥᦳѱ ണ๡नОƥ Бÿƥे᫗ÿलÿ୛ÿᅶሇÿᯋˊൌƥᨅϑОሇÿ֤ ೤‫ޗ‬೎ᯋˊc ÿc ‫ޗ‬ᨅÿƥ୅рѼδϑ ሇՋմǸǸ࡝೤‫ޗ‬የБ‫ޡ‬ƥ Бÿሇॖᄕÿ ᒼ ሇÿ೤ು‫ظ‬ሇƥѫ‫ן‬ην‫ޗ‬۵֩‫ޡ‬ϔᨅÿÿˊ୅рሇ᪇ ռО୅ р଄‫ ؚ‬ÿƥм‫ؠ‬୅рनвОሇ࡛ˊ࡝Ѽ೤δÿƥे᫗ÿ‫ڔޗ‬۵֩Оÿ ᢾ೎ÿՠ Бÿሇ֬ѸƥÿѼ቉ሇ೤ 7 ࣗÿÿÿƥ ೤ÿ᧼ÿሇÿˊ ÿϛՠ࠵Քÿ ୛ണሇОੴድνÿˊᨅÿሇَी೤ƥᨅЌ۵֩О ‫ޗ‬ Ѽᢪ ೎ੴν‫ˊޗ‬врÿ Ѽ೤ÿƥѫ੟‫ظ‬ᕜν Ѽ ᢪϽЌÿˊ੟࠰ О‫ޗ‬۵֩‫ޡ‬቉ÿ ÿƥÿϛᨅጕÿ៿ѱ࠵ ƴÿ᧼ 1 ሇ ÿ О᪍቉ÿ ÿƥ ՠÿሇ࠵ˊँƥᨅ೤ÿϛ੟࠰ ᪍៨೗ƥÿ Оሇᨅ ጕ቉ᕜ࠲ÿÿ࠰ሇ೎ᯋ ˊѫ೤ ೎ᨄ៨೗ƥሇ᪇ ࠰ƥОрीνÿр୛ᢪሇԬÿˊ‫ޗ‬ᨅÿƥ୅рѼδϑ ሇՋմǸǸ࡝ ೤‫ޗ‬የБ‫ޡ‬ƥ Бÿሇॖᄕÿᒼ ሇÿ೤ು‫ظ‬ሇƥѫ‫ן‬ην‫ޗ‬۵֩‫ޡ‬ ϔᨅÿÿˊ࡝Ѽ೤δÿƥᓨ ᑀξ۵ÿϔሇÿБᩈƥᩤ ÿണδ Ջմ ѼǸǸÿ ÿÿሇÿֶˊc ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ cccc ‫.

ޗ‬Ѹ‫ޡ‬ƥഡÿÿОрÿՠᨅጕÿֶन ੟࠰ᅴ༰ϔ ሇᦳѱᢣ ᡐƥОр੟ÿ ണଐ᡿‫ؚޞ‬ϔሇ๡ÿˊҐ࡝ƥ੄ ϑО ÿ೎ƥвр‫ޗ‬൘ ਥ֏ ᧍ नಲሇَƥᨄ ÿՠሇÿ֬ѸǸǸ‫ޗ‬नಲሇ ‫ؤ‬ՠÿሇ ࠣᲀˊᨅЌᦳѱᢣᡐ‫࠵ޗ‬᪇թÿÿቈϔƥ᪍៿ᷫᡠϛ೤ÿ ሇ៨ዥˊ‫ظ‬೤ँ ƥ ᔉ ୡ‫ޗ‬ÿ೎ÿ ҋᅶ᧍ नୡَሇ֬ѸǸǸनୡሇÿֶƥм ÿኞ ୄδሇ ˊ࡝Ѽ δ ᠶÿϑѼÿνሇОƥвО᪍ ᨅϑОÿ ૮ƥм Ѽν νÿ೎ƥѼ੟‫ظ‬ᕜ ‫ ޗ‬ᨅϑОϥ֏ƥी ᑀ ՠୡ‫ؚ‬ ᧍ नಲሇَˊሇÿ ÿᨅϑ֬Ѹ୛ ÿሇÿሇࠣᲀ ँÿ೤Ор‫ޗ‬ν ଐÿनಲሇ૮ ƥмᨅጕಲ к๡ሇÿˊc ᨅδ፣୅р ÿሇԬÿƥÿϽ‫ޗ‬ೃᅴ༰ϔξОÿБᩈ೎ഡᠶሇδЌÿ᪇ÿֶ ‫ڔ‬ÿѱᢣᡐˊc .

ÿሇ֬Ѹ‫࠵ޗ‬᪇թಞ‫׎‬ϔƥÿሇ֬Ѹ᪍ᅶൌ៨ዥࣽ ÿÿୄሇˊᨅϑ֬Ѹ ÿ੟࠰О᪍ᅶ ÿनಲሇಲ ൌÿኞ ǸǸÿी೤ÿᩤ ÿО ÿሇ ˊ‫ތ‬ϔሇО О ƥО ÿОሇी ሇ ‫ ׎‬ǸǸी δϑО๡Ջÿƥᓨ֬Ѹÿᨆ៞ ÿ᪇ीÿᓨƥഡَмÿሇ֬Ѹ‫ޞ‬៨ ዥÿᨅδÿֶˊÿሇÿֶ ÿ቉ Эϥଐƥ୛мÿሇ֬Ѹÿÿዥՠ୅рनвОሇ ÿ៨ዥÿ ˊ ÿዥƥᩤЌ ÿÿ೗ሇОƥÿ ᅶÿሇ֬Ѹ៨ ࣽ‫ڔ‬ ÿୄˊᨅൌƥОр੟‫ظ‬ᕜᅴी ҋᅶᨅδ֬Ѹ៨ዥ Эሇˊc ࡝ ÿÿÿδ ೎ᯋीÿᢪ Оÿՠÿሇ֬ѸǸǸÿ๐ÿᨅϑ֬Ѹ೎ÿ๐ಚ мÿ๐ϛǸǸी ÿ‫ؤ‬ᢪ Оሇ៨ ƥᕜ࠲ вÿÿ೎ᢾÿˊ‫ޗ‬ÿƥÿ ᪇ ƥÿी೤ ÿሇ֬Ѹƥ೤ᅶൌ៨ ࣽ‫ڔ‬ÿୄˊᨅጕÿሇÿÿಲО‫ڔ‬ Оÿƥÿϛ‫ޗ‬ᨅЌОሇಞ‫׎‬ϔƥᨅϑ֬Ѹδ ೤ᅶൌ៨ዥνÿ‫ظ‬ÿሇˊᓨ‫ޗ‬ ೃലƥ๡࡝୅рϥ֏୛ᢪ᧼ሇᩤÿƥÿሇ֬Ѹര ଐ‫ڇ‬቉Ǽ೤ሇƥ୅ ଐѼሇÿǽƥ ਖ਼ਖ਼ÿ೤៨ዥǼ೤ሇƥ୅ ϽѼ୛ᢪሇ ǽˊc ÿሇ֬Ѹ ÿሇÿֶƥᅶൌ៨ ‫ޗ‬டÿ‫ދ‬एƥ ÿࣽሇ֬Ѹƥÿी೤ Эሇˊc δሇ ÿ֬Ѹ೤ᅶൌ៨ዥÿࣽሇˊᓨ ջЋОմᅶᨭ៨ ÿƥൌ៨ ࣽሇˊc ϛÿࣣÿÿ࠵᪇թОЭൌ ണଐ᡿ ÿᨅδ֬Ѹሇ֤ƥँ ƥ੄ሇ୼ হ‫ظ‬м ÿሇ֬Ѹୄϛÿ੄ണᢪ ֤ሇ.

ˊ ÿዥƥ࡝ ÿÿÿδ ೎ᯋी ÿᢪ Оÿՠÿሇ֬ѸǸǸÿ๐ÿᨅϑ֬Ѹ೎ÿ๐ಚмÿ๐ϛǸǸी ÿ‫ؤ‬ᢪ О ሇ៨ ƥᕜ࠲ вÿÿ೎ᢾÿˊÿ࠮ƥÿሇᕜ࠲ÿዥՠ ÿሇÿੴ ÿˊÿ ሇÿ֬Ѹ៨ዥ ÿनᢾ Ԭÿ੟ଓᥗƥ୛м੄ᢪ Оÿᨕÿሇÿ೎ƥ ୅р ÿनಲÿÿ‫ޞ‬ÿ๐ÿƥ៨ᄕՠᡠ྄ሇˊ ÿሇÿ֬Ѹ ೤‫ ޗ‬ ᢪ ОƥѼ ᑀ νÿϽƥ ÿ೤ ᢪ О ÿሇ‫ؤ‬ᡐƥмѼδϑ៨ ÿሇസ ˊc ÿÿÿ вОሇÿ ÿሇ֬Ѹണ ϑണ֤ሇ ᕜˊ ƥᅽ ᦳѱᢣᡐ೤Ор ሇԬ‫ޗ‬૮ଓ‫ޗ‬ುଐ᡿ሇ૮ ୛ÿՠሇ࠮‫ޗ‬ÿ ƥ୛мƥ࡝Ѽÿണÿ ÿࣽሇƥ ᩤѼᢪ ሇ೎ ी ÿˊÿ᧼ൌᢪƥÿ࡝Ѽ‫ޗ‬ᢪ ೎ֆଐ‫ޞ‬ÿՠÿሇ֬Ѹƥᩤ ѼሇԬੴ ÿ ѱᴋ ÿሇ૮ ˊ ᢪƥÿሇ૮ ᕜ࠲‫ؤ‬ÿሇ֬Ѹƥᓨ ÿሇ֬Ѹÿᕜÿ‫ؤ‬ÿሇ૮ ˊᨅ ÿϥᯋÿ‫ޗ‬቉ÿሇÿԟᐄˊc ÿሇ֬Ѹᨄണÿ੄ሇଓ ֤ˊ࡝ണОनѼÿƥѼᨭÿ ÿвÿஎмÿሇ ֬ѸǸǸ‫׾‬ҋѼÿνδࣽ ଐᨅϑО୛ᢪሇ ˊÿ๢ƥ‫ޗ‬ÿ ԟᐄˉÿ ࣽଐᠶξ Ѹಲᱤƥÿሇ֬Ѹುÿ೤ÿ ሇୡ ˊ‫ ޗ‬ռОᢾ ೎ƥѼν ‫ޗ‬ÿ ֏ δϑÿ ƥ ๐ࣽÿሇÿˊҐ࡝ƥǼ ᩈν೤ ÿǽǼѼ ÿ೤ᨅ ଄ሇ ÿǽǼᨅ ᩈνन ÿǽ ÿǼÿ੄ ÿϽ ÿǽᨅÿÿᢪÿÿƥ ÿी ‫ڔ‬ .

Ѽδ᥎ÿՠÿሇ֬Ѹƥ ೤вሇԬੴᅽ๢ÿᅴÿሇ૮ ƥЭᓨҋв੟ണ‫ظ‬ᕜÿୄѼሇ ଐᠶˊc ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ cccc ÿሇ֬Ѹᕜ࠲ÿ‫ؤ‬Ѹξࣽሇˊc ࡝Ѽ‫ޗ‬ᢾ ೎ÿनಲՠϽδϑƥᩤ‫ ޗ‬ÿनಲሇÿ೎ƥѼ ÿ ÿ ÿˊ࡝Ѽ‫ޗ‬ᢾ ೎ÿनಲՠϽδϑƥᩤ‫ ޗ‬ÿनಲሇÿ೎ƥѼ ÿ ÿ ÿˊ੄नಲÿࣶÿмَƥѼ‫ظ‬мÿ Ј๐ÿƥ࠵ÿ ‫ޗ‬δ᫼δ๐ˊᨭ૮ ƥ‫ޗ‬Ѽᎁ๐ÿ೎ƥनಲी ๐ਥ ᢪ ƥѼÿ࠰ሇҴÿˊᓨѼÿÿ ‫ޞ‬δÿ δÿÿƥ ೎ÿୡ‫ ޗ‬ሇÿÿƥ៨ᄕՠᡠሇÿƥѼीν ണ ਥ‫ح‬ᢪ ሇ ֤ƥᓨ नಲÿν नѼÿᅴÿሇÿˊ‫ ޗ‬ሇ೎ ƥ‫ޗ‬ ሇୡν ÿՠ᧍᧍ÿ ࠲ÿ‫ؤ‬ռОᢪ ሇˊc ሇ֬Ѹƥÿϛƥ๡࡝ϥ֏୅р୛ᢪ᧼ሇᩤÿƥᨅÿሇ֬Ѹᕜ ÿሇ֬Ѹc ÿÿዥƥ ÿሇ֬Ѹᨭ៨ Ǽνǽሇଐˊᨅ੟‫ظ‬ᕜÿ೤ОᏚξᅴÿൌሇÿ֬ƥ ᓨ ᨆ‫׎‬ᅴ ࣣएрᡠϛƥ ÿ೤Ор Оَࣣ ሇᎁδϑ֬Ѹˊᨅጕ թ ᩈƥ ੄ಱᅴ Ͻ ࠲ሇÿَƥвी  ÿƥм๢ÿ ÿሇ୚ˊξϥᏚƥ ‫ޗ‬Ͻмَƥÿ ᅶ ÿሇ֬Ѹൌ ÿр ሇÿˊc ÿሇ֬Ѹ᥎ ϔሇÿ೎ˊc ੄ണОनѼሇଐᠶ៨ዥÿ ƥÿ ÿ֤ ᨅጕÿ ሇ៨ᄕ ँ‫ظ‬Ҵ೎ƥѼν ÿδв‫ޗ‬ᢪ ሇ ೎ണ ണÿՠ ÿሇ֬Ѹˊ࡝δϑОδÿ ቉ÿδÿᢪƥǼ୅ ᡠ Ѽሇ໿ǽƥ ೤Ǽᨅÿଐ ᥎ൌෟϽǽƥ ÿ೤Ǽ୅рδࣽ Ѹÿ ǽƥ ᩤν вሇ ᲀÿ ࠰ ƥ ÿሇ֬Ѹ᪍ՠϽвԬੴሇÿˊ୛мƥ೤ Ѽ ࠲ÿ೗ሇ ƥഡ࡛࠰ ϑੴቈˊc ÿ࡝δϑОδÿ ÿδÿᢪǼ୅ Ѽǽƥᩤδࣽ ണ ϑО ÿҴвሇ៨ሄˊ ÿ· ‫·ޗ‬ÿÿರ߰ ÿ ሇÿᄕ‫ޡ‬ᢪ᧼δ Ǽ ᡐǽƳǼ୅ ᨅϑ О ല ണԟᐄˊǽÿ೗ሇ ᅴ‫ޗ‬ᢪᨅ ሇ೎ ƥÿ ണÿՠ ÿሇ֬Ѹˊc ߰ലሇÿ᪇ÿֶc ÿ᪇ÿÿÿ c ÿc ߰ലሇÿ᪇ÿֶÿണÿጕˊᎁδጕ೤ ÿƥ੄Орनᢾ Ԭÿ ϔ೎ƥਖ਼ਖ਼ ÿՠ ÿሇ֬Ѹˊᨭƥÿ቉ᢾ ሇÿƥ ÿሇÿֶ δ ƥОрÿ೤᧍᧍ ÿˊᓨ ƥᅶୡ ሇୡֶÿ ÿ቉ ÿሇÿֶƥ៨ᄕՠᡠሇˊc ·ÿ ࠸Оᅶÿc .

ሇ ॖᄕÿν ሇϑ࡝ÿÿ᪇ÿ᥎ƥc ࡝ÿÿ᪇ÿ᥎ƥ ೎ ÿ࠮ ՠƥᩤीÿዥՠֶˉುÿ ÿ ሇˊ ೎ ÿ࠮ ՠƥᩤीÿዥՠֶˉುÿ ÿ ሇˊОр‫ظ‬мᨭ᧼ᨅϑÿֶֆଐ ‫ ޞ‬ՠÿሇ᪇ƥÿ ÿሇÿࠨ ÿሇÿÿˊᨅÿीᕜмֶሇ в Оˊँ ƥ๡೤ÿÿሇÿीϽ࠵ሇ ƥᨅÿी೤ϛÿ ξଓ‫ ڔ‬ᆒ घÿÿሇ ÿˊc ՠሇ ÿ೤ cÿ᪇ӗÿc ÿÿ᪇ÿδӗÿ೤δጕ Эሇ៨ዥƥÿϛᨅϑÿֶνЦ ՠОрሇ‫ڔ‬ÿƥ ᨄ Оÿ ÿ ल‫ ڔ‬ÿˊᨅϑÿֶ੟ണ‫ظ‬ᕜ᥎ ÿ೎ÿÿ ‫ ޗ‬ሇ ‫ ڔ‬ ÿሇ֬Ѹˊ࠵᪇թОƥռ೤Оƥÿ೤‫ޗ‬νቹνϔᢱÿϽᨅδÿֶ ୛ÿ ሇ Эξುሇଐ‫ˊڇ‬c ÿ᪇ӗÿሇÿֶ ՠ ‫ا‬ÿሇÿƥᓨ ᨄ О᥎ൌÿ ÿ ल‫ڔ‬ÿ ‫֬ڔ‬ ÿ೤ÿ δÿƥОᏚ‫ޗ‬नÿх૮ଓᥗ೎ƥी ÿÿ᪇ ÿδˊರ· ಞ೤ഡ ‫ؤ‬ᄕᨅδᄕሇÿࣣएϥδˊОрᑀҋᅶᨅϑÿֶÿੴ ሇ៨ ÿन вሇᥗƥÿϛÿр೗ሄδϑುଓÿ ᥎ൌÿ ሇОƥ‫࠵ޗ‬᪇թОቈÿ ᪍೤֤ሇˊc ቉ ÿՠÿሇÿƥᨅδÿѱᢣᡐ୛ ÿሇଐÿÿ࠵࠰ಚО᪍ ÿ Ე ÿ ୅рÿᑀन᧼‫ ؚ‬ÿ ᯋሇѸॖਥ ƥÿዥƥѸϔÿ᪇ӗÿሇ೤ ÿ᪇ӗÿሇሇÿƥ ÿƥ‫ޗ‬ÿ ϔ ቉ÿሇ೗ÿ೤ ቉ÿሇ೗ሇÿ ˊᨅीᢪ೗ƥ ሇÿ୛ ÿሇ Эϥଐƥ࠵᪇թОЦÿ ी ᑀ੟ണѱ Ͻˊ୛ мƥ੄Ор‫ޗ‬۵֩ᢾչϔ ОБୡ೎ƥ ÿ᪇ ሇÿֶˊc ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ %cccc ‫ޗ‬ .

ÿᨕஎ ÿ‫ؤ‬៨ ᢪ೎ƥѼ ᅶੴ‫ޗ‬ÿ੄ϔÿ ᨅδÿ᪇ӗÿሇÿֶˊ ÿ࡝Ѽ ണÿ ቉ÿƥᦳѱ֏ӗƥÿՠᅶୡ ሇୡֶƥᩤѼी‫ظ‬мኵҴ Ѽሇ‫ؤ‬ᡐÿ੄ണᢪ ֤ˊᓨ੄Ѽ вОሇ‫ؤ‬ᡐ೎ƥѼν न‫ؤ‬ᡐОÿՠÿ᪇ӗÿ‫ڔ‬ ÿሇ֬Ѹƥᨅÿ‫ؤ‬ᡐОी नѼÿᅴҴଓƥÿϛ‫ޗ‬вൌѼÿ ುÿˊ੄ Ѽ вОሇ‫ؤ‬ᡐ೎ƥѼν न‫ؤ‬ᡐОÿՠÿ᪇ӗÿ‫ڔ‬ÿሇ֬Ѹƥᨅÿ‫ؤ‬ᡐОी नѼÿᅴҴଓƥÿϛ‫ޗ‬вൌѼÿ ುÿˊ%c ÿc ሇ֬Ѹଐ‫ڇ‬቉ÿࣽˉ ÿണÿሇˊᨭ૮ ƥОр‫ ޗ‬቉ ÿሇ೎ ਖ਼ਖ਼ ୄչሇଐᠶƥ୛мƥÿѼᱤ֏ሇОνଐÿÿ ᥎ൌ ÿÿδ ӗÿƥᩤѼीν νÿ֤ࠨ ᨅδÿୡሇˊ ሇ ᢪए‫ڔ‬ ᑀ ÿᨅÿ ሇÿƳÿр᪍ ቉ÿ ‫ޗ‬ÿ ƥÿୡБ ‫ޗ‬ ֏ˊc ÿሇ֬Ѹÿዥՠÿनሇ ÿሇ૮ c .

ണᑀᴋሇ .

‫ؤ‬ᡐО ‫ؤޗ‬ᡐϥ֏᫑ÿδЌୡ ƥ ሇÿ ԗ‫ڔ‬ξ .

ሇ .

ϥϔˊᨅÿÿሇÿ ሇी೤ϛϽ ÿр ᥎ÿൌƥЭᓨ᥎ÿ ԗሇˊ࡝ ‫ؤ‬ᡐОሇᆒ ੄ƥᩤÿрൌी ÿՠÿ᪇ӗÿሇ֬ѸϽˊc ‫ދ‬О‫ޗ‬ ÿሇ Оÿ ೎ണδጕթռሇÿֶƥᩤी೤ ÿÿ᪇ˊᨅδÿֶ೤ÿ‫ޗ‬ ೎ ÿ ÿδˊ ÿÿ᪇ሇ ಲ ᥎ ϔ೎ƥᩤϑ೎ ሇ р‫ޗ‬ÿ ೎᪍ ÿ ÿଐƴَൌᨅϑÿֶÿÿ ୄ ÿሇ ೎ᅶୡ ÿሇ ˊÿ቉ ೎༴ÿƥᄕкየ ሇ ‫ދ‬О ᨅδÿֶᨆδ ‫׎‬ϛ ÿÿ᪇ሇ֬Ѹƥ ೎ÿनಲ ÿÿ೤ᅶୡ᧍֏ƥм๢៨ ϥଐˊc ÿÿc ÿÿሇÿֶƥÿ֤ ÿÿ ÿ੯लƥмÿ вОÿ ÿƥ ೎ÿÿ ƥÿ‫ ޗ‬ϥᯋƥᨅÿሇÿֶᕜ࠲ÿሇÿ‫اڔ‬ÿˊ੄Орÿ َÿൌδࠣ ƥ ÿੴ ണÿ ÿ೎ƥᨭी ÿՠᨅጕÿֶˊÿ࡝೤‫ޗ‬ ϑОБ ÿ۵֩ᢾչሇ‫ޡ‬ÿՠᨅÿሇÿֶƥᩤीଐ‫ڇ‬቉ ‫ޞ‬ÿвОᩈÿˊ୛мƥ ೤Ѽ଄ॖᄕҴੴ ሇᱤƥी‫ן‬ηνÿՠ ÿÿሇ֬Ѹƥᩤÿ Ѽሇ թˊc ࡝୅рЭδОᦳÿᑀ᧼ƥᓨвр๡‫ޗ‬ÿ‫ޞ‬ÿˉᲰ ƥ ೤ ੴÿ‫ޞ‬ ÿᲔÿОሇ‫ؤ‬ᡐƥᩤϛϽνÿврƥ୅рᨭ ‫ޗ‬ᑀ᧼ሇ೎ ÿ቉ƥÿ֤ ÿ ÿ ÿल‫ڔ‬ν Оଐˊc ᨅጕÿֶी೤ ÿÿˊ ÿሇ ೎ƥਖ਼ਖ਼ÿ ᫑ÿᨅጕÿֶˊᨅÿδϑ ੯ࡩሇ֬Ѹᕜ࠲ÿዥ Оϥᯋሇ‫ޞ‬ÿ‫֤ ڔ‬ԟᐄˊᨅጕÿֶी೤ ÿÿˊ ÿ ሇ ೎ƥਖ਼ਖ਼ÿ ᫑ÿᨅጕÿֶˊᨅÿδϑ੯ࡩሇ֬Ѹᕜ࠲ÿዥ Оϥᯋሇ‫ޞ‬ÿ‫֤ ڔ‬ ԟᐄˊ ‫ؚ‬Ǽνÿ‫ޗ‬ǽሇÿ c ࡝δϑОनռОሇÿ ÿ ണÿनଐᠶƥѫ νଐ ᡐƥᩤв੟‫ ظ‬ÿ ሇОÿണϑОሇ ଐᠶƥѫÿνଐ ᡐᕜ ջᅶÿЌୡֶ៨ ÿሇଓ‫ˊا‬ ᨅЌÿѱᢣᡐ᥎ൌξᢾ Ԭÿνÿƥѫँ ƥ Ͻ੄Оണ୛ ሇ ˊЭÿሇÿ ‫ؚ‬ÿν๡ÿ‫ޗ‬ሇÿ ƥी ᨅÿሇÿѱᢣᡐˊᨅÿÿ‫ޗ‬ ÿ ሇОƥᨭ ƥξвО δࣽሇÿƥνᑀੴ‫ޞ‬ÿ቉ುԟ ሇ ल֬ѸˊЭÿሇÿ ‫ؚ‬ÿν๡ÿ‫ޗ‬ሇÿ ƥी ᨅÿሇÿѱᢣᡐˊᨅÿÿ‫ޗ‬ ÿ ሇОƥᨭ ƥξвО δࣽሇÿƥνᑀੴ‫ޞ‬ÿ቉ುԟ ሇल֬Ѹˊᓨᨅÿሇल֬Ѹ๡೤ᨭᅶൌ៨ ÿनሇҴ ˊν в‫حޗ‬ÿ ࡝ ៨ ÿು.

ƥᨅϑ֬Ѹ᪍ вԬੴሇ଄໿Ƴвÿν೤ੴ‫ޞ‬ÿ вОሇÿˊc ÿ ᨅጕ૮ ƥѼ‫ظ‬мन ÿ ሇ ÿਥୡ௿ƥ‫ޞ‬вƥǼѼ೤ÿ଄ሇ ÿǽ ೤ƥǼ୅ଓѼनᨅϑ ണν ሇଐᠶƥಲ ୅Ѽሇ଄໿ ÿǽَƥÿѼሇ َÿ‫ޗ‬ÿ ƥ±ॖƥୡ௿ÿ ᦳѱ֏ಲƥ ‫ ޞ‬вሇÿˊ࡝вÿ ࠣÿÿು.

ƥѫ ÿ‫ޗ‬ÿ ÿ ÿ ሇ ƥᩤѼीÿ᫑ᅶÿ ሇಲ ƥ ൌÿቹ ‫ޗ‬вԬੴϔሇँ଄໿Ͻˊc .

ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ (cccc ÿÿॖᄕÿሇ c ᪇ ÿ ÿÿᦳѱ࠮ƥÿዥՠՋी մÿዥՠÿ ֶሇ‫ޗ‬ ሇֶƴୡ ÿԬᓨÿ᪇ӗÿƥ ÿ ሇ೎ ƥϛϽ ÿሇᦳÿÿ ÿƥ р ÿ֬ÿሇ ƥ ԗ࠵᫗ሇÿмᨆᦳѱƥÿ‫ڔ‬ÿ ÿ֤ ᦳ ሇሒ ᥎ൌˊᓨन ѱ ÿν ÿሇОᏚൌᢪƥ‫ޗ‬ଓ‫ا‬ ÿ೎ƥ ᑀ ໿ ሇ Оᩤÿƥᨭ᧼ ‫ ؤ‬ÿÿ ᦳÿÿ ˊ੄୅рᢾ‫ ؠ‬೎ƥ ᨅ ÿఞᨕÿሇଓ‫ا‬ƥǼᨅ᪇ ୅ÿ ǽƴᓨ੄୅р៿ռО Ͻ೎ƥ୅р ᢪƥ Ǽв ୅ÿ ሇÿ ᪍᥎ൌϽǽƴ࡝୅рनÿϑОδᠶ᫼૮ƥी ሇ ᦳ Ǽ ሒÿǽˊ୛ണᨅЌᅴ ᄕ᪍೤ОᏚ‫ࣽޗ‬૮ƥϛϽҋÿሇᦳÿÿ ÿ ᓨÿՠሇುଐ᡿ሇസÿÿ ˊᓨᨅጕጕᅴ ÿ ሇÿᅴƥմÿÿ ሒ ሇ ÿˊे ୅рÿ ണ ÿሇѱ ƥѫ೤‫ ˉ ޗ‬ÿ ሇ૮ƥ ÿ ÿ ಃÿƥ ‫ ތ‬ÿνÿ‫ޗ‬ሇሒ ᥎ൌˊν᧼ƥᄕкО Ͻδጕᕜ࠲ ᦳÿ ÿ ÿ ሇÿֶǸǸ ୡÿሇÿֶˊc ν ሇО‫ޗ‬ν ሇ‫ޡ‬᪍ ÿՠ ୡÿሇ֬ѸˊҐ࡝ƥल ÿ ᡊ೎ƥ֬ ÿਥ ೎ƥÿୡ δÿਥÿ೎ƥˊ੄ОሇᲔ‫៿ޞ‬в ԗ೎ƥ врÿ ᅶᨅÿሇÿֶÿԗ ÿ‫ؤ‬᥎ುࠣሇ ˊ‫ޗ‬м ୛ണ‫ޡ‬ƥc Орÿՠሇ ୡÿሇ֬Ѹ᪍೤δጕÿᨭᅶሇᦳѱÿֶƥÿՠÿ೎Ջ‫ؤ‬᥎ÿ ሇҴ ˊОрÿՠሇ ୡÿሇ֬Ѹ᪍೤δጕÿᨭᅶሇᦳѱÿֶƥÿՠÿ೎Ջ ‫ؤ‬᥎ÿሇҴ ˊ ୡÿሇÿֶᕜ࠲ ୅рÿ ÿ࠵ሇÿᯋƥ ೎ਖ਼࠮ÿՠሇୡ ी δÿƥ‫ظ‬м᥎ вОሇѸᅶƥ вО ÿ៞ ÿሇᲔ‫ˊޞ‬ᨅÿሇÿ ֶÿዥՠन Ջी ሇ ƥр‫ ޗ‬ϔीᑀҋᅶᨅδÿֶˊ ÿ೤ ୡÿ ሇ֬Ѹƥÿÿ թ೗ÿ‫ޞ‬ÿՠÿሇÿÿƥռ೤੄ሇୡ ÿÿÿन ೎ˊÿᨅϑÿֶᨭ៞ Ԙÿƥν᧼ƥ‫ ޗ‬ÿ‫ ڔ‬ൌЋƥᨅϑÿֶ୛ÿ ξ ሇÿÿÿϛˊc ՠሇ ᨅϑǼՋी ǽሇÿֶϥ୛мᕜ࠲ॖᄕՠ੄Оÿ೎Ջ‫ؤ‬᥎ÿሇ ƥी೤ÿ ϛ ୡÿᨅδ֬Ѹᕜ࠲ ੄Оᦳ ᪍ÿ቉੯ࡩሇÿ ÿˊᨅϑ֬Ѹÿ៿ÿ ϛୄ ÿሇÿֶƥÿϛÿዥՠ੄Оनÿࣽ ÿሇ‫ޗ‬ ƥ ೤नÿх૮ണᓨൌˊ Орᑀ नÿՠ ୡÿሇÿֶƥм๢ÿዥÿ ÿሇÿҴᲰˊc ୡÿሇÿֶᕜ࠲ Ѽÿ ÿ ‫ڔ‬ÿቈƥÿϛѼÿ Ͻÿ࠰ሇÿᯋˊc ೎ÿՠ ୡÿሇ֬Ѹƥ೤ϛϽÿ࡛‫ޞ‬ॖᄕ ሇᲰ᫑੄୅р δϑО ୡ ÿሇ೎ ƥ ѱ૮м‫ؠ‬в‫ޗ‬๢ϥ֏ሇÿѱᢣᡐƥൌᨆ៞᫗ƥᨅÿ ᕜ ÿ୅рनвሇÿՠՋኵሇչˊÿ࡝ƥв‫ޗ‬ÿՠ ୡÿሇ֬Ѹϥ֏ƥ࠮ሇ ೤൘ਥሇ ÿв‫ޗ‬ÿሇ೎ ണ ണ ֶÿ ሇ৙ ᪇ ÿ ÿ‫ޗ‬вÿՠᨅϑ֬ Ѹ೎ ी೤ ቉ሇ ÿ࡝೤‫ޗ‬ ቉ሇ ÿՠ ୡÿሇ֬Ѹƥᩤᨅ .

ϑ֬Ѹ୛ÿዥሇÿ೤δጕᤉଓƴÿÿƥ࡝ ೤ ਥሇƥв‫ޗ‬ÿሇ೎ ᨄÿ ட Ͻ᪇ƥᩤᨅी೤೗ÿሇƥÿϛвÿÿሇ֏ ࣶԘ ՠൌƥ м๢ÿዥÿνÿሇੴˊ࡝вÿ ‫ޞ‬թਥƥ‫ޞ‬቉ƥ ÿÿሇୡ తୄÿÿƥᩤÿѱᢣᡐ୛ÿ ሇÿ ÿीÿ ÿϽˊᔉ ೎‫ޗ‬ॖዥ ೎ ᑀ ҋᅶᨅጕ৙ണÿଐ‫ڇ‬ሇǼՋी ǽÿƥᨅ೤ϛϽÿр ᨅÿሇ᪇ ሇÿǸǸвሇୡÿ୛ÿÿሇ᪇ÿी೤вৌ᥎ռОଐሇ‫ޞ‬ಲÿƳÿр୛቉ሇ ᪍೤ϛ೎सˉÿҴ‫֏ڔ‬ሇ୛ሇˊണ೎ рÿᅶδÿୡÿƥÿδÿୡ մՠвሇÿֶˊδ ൌᢪƥᨅÿÿሇ ሇ೤଄ÿሇଐ֤ƥᨭ᧼ ᪇ሇÿ ÿÿሇᐷÿƥᓨᨅϑ᪇ÿ๡೤ᅴᕜ֤ሇѱᄕˊ‫ ޗ‬ϔሇ᪍ᑀÿ ՠ ୡÿሇ֬Ѹƥᨅ ÿÿ೤ϛϽ Оनÿሇԟˊc ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ cccc ᪇ሇÿc ÿ ÿᨆሒ৙ ÿ‫ޗ‬ÿ‫ح‬ÿÿƥ ՠॖዥሇᅴ᪇ÿƥ੟࠰О᪍ᅶᨅ ጕÿൌ៨ᄕ৙ണଐ‫ڇ‬ሇÿˊ‫ޗ‬᪇ ϔƥഡሇድୡᨭ᪍೤ᅶᨅÿ ሇÿֶÿÿÿዥÿሇ ÿˊc ണ ଐ᡿ሇc ᨅϑÿֶÿ៿ ÿϛǼ ÿ᧼ሇОǽሇഡ ƥ‫ޗ‬ᨅϑÿֶϔƥୡ೤ÿ‫ޗ‬ ƥୡ௿մ δϑϔੴÿዥÿδÿƥÿвОÿ ᪇ሇÿ‫ˊޗ‬c Орҋᅶᨅϑÿֶൌÿ᡿ÿሇᲔ‫ޞ‬ƥ ÿÿвО៨ᄕÿሇ ುÿˊО рҋᅶᨅϑÿֶൌÿ᡿ÿሇᲔ‫ޞ‬ƥ ÿÿвО៨ᄕÿሇ ುÿˊ рÿ ÿՠᨅÿሇÿֶƥν᧼вр‫ظ‬ी ണሒ৙ ೤ÿϥᏚሇ֭ᩈϽˊc ᨅጕ᪇ሇÿֶ೤‫ ޗ‬ռОǼ୅೤ϑǸǸ୅‫ظ‬м ÿδ ǽƥ๡ÿ࡝๢ƥ Ор‫ޗ‬ÿ೎ռՠᨅϑÿֶˊ࡝δϑО‫ ޗ‬δϑОᢪ ೎ƥÿՠᨅÿሇ ÿֶƥ ೎ÿ ƥδÿሇÿÿᱤ֏ሇОƥᩤᨅϑОδࣽᕜ࠲δቈ Оሇ଄໿ˊन࠵᪇թОൌᢪƥᨅ೤δϑռÿ Ԭੴሇÿֶƥÿϛврÿ೤ ‫ޗ‬ν ᑀଐᯋᨭ᧼ÿѱᢣᡐÿÿሇ୛୛଄᪍ Оˊδ ൌᢪƥÿՠ᪇ÿֶሇО ÿ᪍೤Оƴѫ೤О‫ޗ‬቉ÿ‫.

ڔ‬ÿ೎ƥÿ ÿՠᨅϑÿֶˊᓨδЌÿ᫗ ๢ሇ ֤ണ ଐ᡿ሇƥ‫׾‬ҋ೤቉ ÿ ÿƥÿ‫ظ‬ᕜ ÿδϑÿ ϑ ÿᨆሒ৙ ‫ح‬ÿÿˊc ÿ᫗c ‫ތ‬ϔሇ ϑО‫ޞޗ‬ÿ᫗नಲƥ ೗‫ޞ‬ՠϽ ୡÿ‫ ڔ‬ÿᨆሒ৙ሇÿֶˊ вр๢ሇÿÿÿ‫ޗ‬቉ÿÿ࠵ሇÿƥᓨ ಲሇᦳ᪍ÿ ੟൘ƥ୛м ୅рണ ÿ ˊc ᅽᡠࣽᨅ ϑОÿ೤‫ޗ‬νᑀଐ‫ ޞ‬᫗नಲሇթ᫗ƥѫ೤ν ‫ظ‬ᕜÿᅴᱤनᱤሇ .

врϥᯋሇБᢾ ೤ÿଐᓨ ࡛ሇƥѫ೤ƥୡÿሇÿֶࣽು໿ ՠࣶԘ ൘ሇᢾ ÿƥÿврᕜ࠲ÿ‫ޗ‬᪇ሇୡƥÿՠÿ᪇ӗÿϥᏚሇ֬Ѹˊc ‫ه‬ÿሇᦳѱᢣᡐ᪍ÿ ՠÿሇÿÿሇҴ Ƴвሇୡÿዥՠÿሇ ƥѫ೤ ୡÿ‫ތ‬ÿÿሇᦳѱ֏᪇c ࡝ᨅ ϑО๢ÿ៞ƥ ‫ޞ‬ᱤनᱤƥᓨ ँ‫ޞޗ ޞ‬ᱤ ƥթ ਥƥᩤврϥᯋ੟‫ظ‬ᕜ ‫ؤ‬ᅴδ‫ޡ‬ÿˊ࡝ᨅ ϑО๢ÿ៞ƥ ‫ޞ‬ᱤनᱤƥ ᓨ ँ‫ޞޗ ޞ‬ᱤ ƥթਥƥᩤврϥᯋ੟‫ظ‬ᕜ ‫ؤ‬ᅴδ‫ޡ‬ÿˊc े ᩈ࠸·ৌ‫ ޗ‬ÿ எ ᅶୡÿሇ֬Ѹൌÿዥÿሇƥѫвÿ νÿ ୡ‫ᦳޗ‬ѱ֏ಲƥÿ‫ތ‬ÿвᩤδሇˊc թਥc թਥሇÿֶ೤δϑ ᅶሇÿֶƥᓨ ƥ੄ ‫ޗތ‬ϔᯋÿÿ ሇ ೎ƥÿ ÿՠᨅϑÿֶˊрԘ᪍ÿ࠵࠵‫ޞ‬թਥƥÿÿ ሇᱤÿഡ࠵ƥÿ ी៿ϛഡണ ÿ ሇ Ეˊᨅÿሇÿ᫗ಲ ‫ظ‬м ‫ ا‬ሇˊ ÿƥОр ‫ޗ‬ÿᨅϑÿֶ೎ÿ೤ϛϽ ÿ‫ޞ‬ÿˊे ࠵᪇թО᪍ ണଐ᡿ ᨅδƥѫ೤թਥ ሇÿֶሇኵÿ ՠϽ ֤ξ‫ޞ‬ÿሇÿÿˊ࡝δϑОթਥÿሇƥᩤвОϛ Ͻ ÿሇ ണ‫ޞ‬ÿƥÿ ÿÿᨅδÿֶˊѫ೤ƥ࡝О‫ޗ‬Оᱤ֏ÿᨅϑ֬Ѹƥ ᩤ ÿᅴν࡛ሇƥ‫ޗ‬۵֩‫ޡ‬ÿ೤࡝๢ƥÿϛОрν‫ظ‬ᕜᨅδÿֶˊc ࡝δϑО‫ޗ‬۵֩‫ޡ‬ÿՠթਥሇÿֶƥвᦳሇОी ÿᅴ‫ا‬ÿሇଓ ˊc νÿ ˉು֬ ‫ڔ‬c ÿνԟੴሇ c ୅р ÿ‫ ޞ‬Ƴ‫ޗ‬۵֩ .

ϔδࣽ ÿሇÿֶˊ୅р୛ ÿሇ .

 ৙ÿዥƥ੄Оÿՠթਥሇ֬Ѹ೎ƥ੟࠰Оÿ‫׾‬ÿՠ ÿБ ÿሇ֬Ѹˊᨅÿሇᦳѱÿֶֆ ОрÿᅴϽδጕੴ ˊ୛мƥ୅р ÿ ‫ ޞ‬Ƴ‫ޗ‬۵֩ .

ϔδࣽ ÿሇÿֶˊ࡝Ѽ೤δÿƥ ᑀÿ ᨅጕÿॖዥ ᪇ሇОƥᩤѼνनᨅጕОሇ៞ϛÿՠÿ ÿ ˊÿϛÿѼν ÿᅴੴ ƥОॖዥ ᪇ሇÿֶÿीÿϥ ುଐˊѼÿ‫ظ‬мÿвሇ ᪇ƥ ÿ࡝नвᢪƥǼƥᨅϑलÿ೤‫ظ‬ ǽƴ ೤Ǽÿƥ୅ ϽѼሇᅴϥǽˊ ᨅÿሇÿᕜ࠲вδϑ੟࡛ሇÿ ƥᓨ ࡝೎സ ੄ሇ ƥᨄᕜ༰ ࠵एሇ.

Ѹ ÿˊ ÿ‫ޗ‬ÿሇ ୡ c ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ cccc .

ᨅ ÿ೤δϑÿ੄‫׎‬ሇÿֶƥÿϛ‫ޗ‬ᨅϑÿֶϔƥÿ೤թਥሇˊᨅϑÿֶν ЦÿϽОनᨅÿÿሇ୛ണ ƥᓨ ᨄÿ ՠδጕνÿ ‫ڔ‬ሇˊc ੄ ϑ ‫ޗ‬δ᥎ᢾ፴Ჰᅴ೎ƥÿ‫ޗ‬ÿ ୡ ‫ظ‬м ೤ು࠵ÿሇ֬Ѹˊ ѫ೤ƥ࡝೤‫ޗ‬вሇ‫ޡ‬ƥᨅϑ֬Ѹ ÿᅴÿν ሇ ÿÿ࡝ƥδÿ.

ÿÿϑ Оթƥ଄‫ؚ‬ÿÿሇ ÿÿˊᨅÿ.

‫ޗ‬ÿ ᨕൌ‫ ؚ‬ƥвᦳѱ ֏ӗƥୡ‫ޗ‬ÿ ƥ ቉ÿƥᢣÿƥࠣᲀ ˊвሇ ᥎ÿ೤ ‫ ޞ‬቉ƥᡠ ӗ ƥᓨَÿَ ‫ޗ‬ÿ ƥ ᥎δ ‫ ޗ‬ୡ ˊᨅÿሇᦳѱÿֶ‫׎‬៨ᄕՠ ᨅÿ ሇ೗ÿÿÿು֬ ೤ÿνԟੴˊ ᢪƥвÿν ԟੴᨅÿ.

୛ᱤ ሇ ƥвÿᡠϛÿሇ೎ᯋ៿ᨅЌǼÿÿÿǽሄሄϽˊc ഡ ᩤƥϛÿᨅÿ ࡝๢ು֬ ÿ вÿᡠ Ͻᨅÿ.

ሇƥѫ вᡠϛᨅϑÿ ണÿ࠵νϽሇƥ୛мीਥ ÿνԟੴϽˊвÿ‫ظ‬ᕜ вሇ.

ÿν ଄቉ᨅϑƥᨅÿሇ ƥ୛ണሇÿ ᪍ ÿ ˊँ ƥÿ вሇ‫ޗ‬ÿ ୡ ƥвᨅጕು֬ ሇी δ ‫੄ˊؚ‬ᨅÿ.

ਥв ሇÿ ೎ƥвδࣽ ࡝ ÿ‫ޞ‬±δ‫ ح‬ƥÿᡐÿᢣᩈƥǼÿÿ‫ޞ‬ƥв ᥉Ͻƚǽ ÿी೤ ᨅϑ೎ ƥᨅÿ ÿЭÿ ୡ ൌˊc ࡝‫ޗ‬۵֩ᢾչϔƥÿ ᨅጕÿ‫ޗ‬ÿ ୡ ሇОƥᩤ‫ظ‬೤δхÿ੄Оሇ ૮ˊ࡝‫ޗ‬۵֩ᢾչϔƥÿ ᨅጕÿ‫ޗ‬ÿ ୡ ሇОƥᩤ‫ظ‬೤δхÿ੄Оሇ ૮ˊᨅϑ೎ ÿᡊՂሇƥी೤໿ ᨅϑОÿሇ ÿƥÿϛÿвδ ᨅጕ ÿƥвԬੴϔÿνԟੴ ೤ሇीು໿ ˊδϑ ៞ሇಲ໿೤вਖ਼ ֏ᱤ δƥÿՠδЌвƴ ÿƥ࡝Ѽ Ѹÿሇ ƥν ਥϽˊc ÿ ввሇÿ ‫ޗ‬ÿ c ÿ ‫ޗ‬ÿ ሇО଄ÿÿ ÿξఊÿሇ‫ޞ‬ÿƥ ϥ֏ƥОр‫ ޡ ޗ‬ᅶൌÿÿc ƥÿОሇ‫ڔ‬ ሇÿ೎ƥÿ ˉÿሇَᱤƥ ೎ƥÿৌ ÿൌÿÿՔϑ ෟˊᄕ‫ޗ‬ƥಞ೗የ ÿሇᄕкО‫ظޗ‬ᕜ‫ᦳا‬ѱ ÿ‫ح‬ÿ ᅶୡÿÿ ಲሇ ѱ੄ÿሇˊᨅÿ‫ޗ‬ÿˉˉ ÿ೤‫ޗ‬ਥÿሇÿَƥ੄ÿÿÿ ‫ޗ‬ÿ ˊc ÿሇَ‫ظ‬мÿ ሇÿƥνЦᕜÿОሇᦳѱƥᨄ ÿ ‫ޗ‬ÿ ሇО ÿᅴξ ÿሇˊОÿ ‫ޗ‬ÿ ೎ƥ ᕜ࠲࠵ÿ‫ޞ‬թਥƥÿՠÿሇ ॖዥ ᪇ሇÿֶƥЭᓨϛÿ ÿሇ֬ѸÿՔթ࠵ÿሇˊ࠵᪇թÿ ‫ޗ‬ ÿ ሇО᪍ ÿ੟ሇОƥ੄врਥ नᢾ Ԭÿଓ ÿ೎ƥी ‫ؚތ‬ఊ ÿвОƴᓨÿሇَմ៿вр੄ÿƥ‫ظ‬мണ‫ޞ‬ÿ‫ا‬вОሇǼÿǽˊÿ ÿ ÿሇОδ ÿÿÿ ÿሇÿ ៞ϛÿ੄ÿƥврᕜ࠲‫ޗ‬ν᥎вОଐሇ૮ ƥࣶୄЭ๡ ˊc .

ണδϑഡ ሇÿ໿ᕜ࠲ ÿ ÿሇО ÿƥᩤी೤‫ ޗ‬ÿ ‫ޗ‬вሇᦳَƥ ÿϛᨅÿᕜ࠲ вଓ ÿÿ ‫ا‬ÿƥЭᓨν ν ÿˊ੄δО‫ޗ‬δ᥎ᢾ ೎ƥᨅδ ƥÿϛÿ ÿሇО ໿ ÿሇَƥᨅδÿв ᫑ÿ в ÿˊc ࡝ᨅϑО೤ÿ ‫ޗ‬δÿᕜ࠲ÿሇÿ ƥᩤ ÿÿ ÿ୅р ೗ሄƥÿ‫ތ‬ δϑ ‫ޗ‬Ǽÿ ǽ ƥ ॖዥÿሇ ᪇ሇО ƥᩤ೤ುଐሇƥ୛мഡ࡛ ሇಲ δࣽ೤ᢣᡐሇᆒˊc Ѽ‫ظ‬м቉‫ؤ‬៨ÿሇᠶᡊƥ ÿሇ ᨅϑÿ ‫ޗ‬ÿ ሇОƥÿ ÿÿ вሇ ОÿᯋˊѼ‫ظ‬м቉‫ؤ‬៨ÿሇᠶᡊƥ ÿሇ ᨅϑÿ ‫ޗ‬ÿ ሇОƥ ÿ ÿÿ вሇ ОÿᯋˊᨅЌᆒᕜ࠲ ᡊвሇ ƥѼÿ‫ظ‬ᕜ‫ؤ‬ᄕвÿϛνÿ ‫ޞ‬ ᪇νਖ਼َ ƥᓨЭÿ ൌˊc ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ #cccc ๐࡝ണᨅጕÿ ‫ޗ‬ÿ ሇО ƥѼδࣽÿ в ‫ޗ‬৙ണࣽ ୡ ሇÿ ƥᨅÿвी ໿᫑ᅶÿഡ᫼ ሇᩤጕ ÿϽˊ੄вνᕜÿ ‫ޗ‬ÿ вሇδϑᦳѱÿֶ੟‫ظ‬ᕜी೤ ୡÿሇǼÿÿ ǽÿֶˊc ሇ೎ ƥ Ǽÿÿ ǽÿֶc Ǽÿÿ ǽÿֶଐ‫ڇ‬቉ƳÿˉÿҴƥು୛νቹƥм‫ؠ‬ᡠϛÿണሇ೤ഡ࠰ሇ Ǽÿÿ ǽÿֶ೤ ୡÿÿֶሇ ÿႝലƥ‫ ڔ‬ୡÿ೎δÿƥୡ ÿଐ‫ޞڇ‬ÿ ࠮ÿՠƥδሇν ‫ޗ‬ ÿୡν೤ÿ‫ ޗ‬ƥᓨ೤‫ ˊ َޗ‬ÿƥᨅÿ߰ല  ᅶሇᦳѱÿֶˊОрᨭᅶᨅጕÿֶвО ƥ ÿଐ ՠδጕ᧍ ൘ÿ࡝ሇÿƥм๢ÿѼሇଓƥ Ѽ᭯ ‫ޞ‬ÿᅴÿԘଓƥЭᓨ‫ޗ‬νቹνϔÿ вÿ ࡛ሇ‫ޞ‬ÿˊc Ǽÿÿ ǽÿֶ೤੟࠰ᔉ ሇÿֶƥҐ࡝ ˉˉᑀ ƴÿ࠮ƥ ᩤЌÿ୅ଓОδƥ ೤नÿх૮ሇռֶˉÿҴሇОƥÿ ÿՠᨅϑÿֶˊ ࡝୅рണᢱੴÿሇ ƥ୅рδࣽ नᨅЌОÿ ϔሇ ÿÿՠᨅÿሇᡊᢱƳǼ୅ቹᩈ୛ ണሇ ೗ǽˊ ǽƥ ೤Ǽδ ᪍‫ޗ‬୅ሇ௿ఊϥϔǽƥÿ೤Ǽÿ ണδѼᕜ ሇᔉᑀ ÿՠǼÿÿ ǽÿֶƴᓨ ಱ #ሇᑀ ୅δÿÿ ÿ ਥ ÿ ÿᨅϑÿֶƥ в‫៿ޗ‬ϥ֏੟ÿÿՠᨅጕÿֶˊᨄണδЌÿмϛು୛ν ቹሇОƥÿᑀҋᅶǼÿÿ ǽÿֶൌвО ֤ƥ ᢪƥᨅϑÿֶ ी೤ ᨅጕОሇÿ ƥврÿ೤ ν ୛ണО᪍ቹᩈвр೤࠰ ࣣ࠰ÿˊÿ๢ϥ࠮ƥᨅϑÿ ֶᨄᕜѸϛÿ᡿ϑОᲔ‫ޞ‬ሇҴ ˊ࡝Ѽ೤δϑОƥᩤѼÿÿ вδ᥎ÿՠǼÿÿ ǽÿֶीᕜണ‫ ޞ‬नвሇƴÿϛᨭ᧼вሇ֬ѸƥѼрϥᯋ ಱୄϽÿ ሇ‫ޞ‬ÿˊОр ᨭ᧼Ǽÿÿ ǽÿֶൌÿ ÿሇࣽÿᯋˊc .

ᨅϑÿֶਖ਼ਖ਼ ‫ڔ‬Ǽ( ࣗǽ ÿ ÿॖዥ ᪇ሇÿֶÿƥÿዥՠ੄ОνЦÿ ୅ଓ ࡛ƥᓨ ᨄ଄ÿÿ ÿ‫ޞ‬ÿˊ ν ሇ૮ƥѼ‫ظ‬м᫑ÿν ሇᆒൌ न ՠᨅЌÿֶሇОˊÿ࡝ƥѼ‫ظ‬мᦳѱ֏ӗƥÿਥୡ௿ƥ‫ޞ‬ᢪƥǼ୅ቹᩈѼ‫ޗ‬ᨅಲᱤ ੟ണÿሇᠶᡊƥᕜνᕜѼ ୅թЗδѼሇ଄໿ ÿǽَಱ ‫ޗ‬ÿ ሇÿˊc ࡝О‫ޗ‬۵֩ .

ÿՠǼÿÿ ƥ в ǽÿֶƥᩤОֆी नᨅϑОੴᅴÿˊc Ѽÿ‫ظ‬мвδЌƥѫν вୡ‫ؠظ‬ሇ ԬƥनвᢪƥǼѼ᧼ᨅЌ Ͻ ÿǽᨅÿीᕜÿҋвᦳѱ֏ӗˊ࡝Ѽ೤δϑОƥᩤѼÿÿ вδ᥎ÿՠ Ǽÿÿ ǽÿֶीᕜണ‫ ޞ‬नвሇƴÿϛᨭ᧼вሇ֬ѸƥѼрϥᯋ ಱୄ Ͻÿሇ‫ޞ‬ÿˊѫ೤ƥन Оൌᢪƥᨅδ ीࣶԘν ƥÿϛǼÿÿ ǽÿֶ Оሇ ᪇ୄϛॖዥनƥЭᓨ Оÿÿνջሇ‫ޞ‬ÿˊ‫׾‬ҋ೤ÿ ОÿՠǼÿÿ ǽ ÿֶƥ‫ޗ‬вОቈÿƥν Оᨄ೤Оƥ᪍ ᡠϛÿÿ੄ണÿˊc Ǽÿÿ ǽÿֶು໿ୄϛОሇƥ‫׾‬ҋन ÿ Оᓨᡐƥÿ೤࡝๢ˊc ࡝Ѽ೤δϑОƥᩤ‫ޗ‬ᱤनՠǼÿÿ ǽÿֶሇО೎ƥѼ‫ظ‬м᥎ൌ‫ڔ‬вᢪ ˊᨅጕሇÿֶ ÿᨅϑОν νÿሇ ÿƥмᕜÿ ѼБ༴ˊ੄в ÿǼÿÿ ǽÿֶَƥѼ‫ظ‬мಱ ƴ೤в ୡÿƥѼÿी ๐᥎ൌˊᨅ ጕಲ ᕜ࠲ÿ‫ޞڔ‬вОνÿѼˊÿδಲᱤƥ࡝ÿՠᨅϑÿֶሇО೤Ѽሇ ƥ ᓨ в๡‫ ޗ‬ѼƥᩤѼ೤ν᡿ÿ‫ ޞ‬቉ሇ ƥδࣽ вୄˊÿ࡝ƥ ϑᔉÿÿ ሇ թռÿՠǼÿÿ ǽÿֶƥ‫ظ‬мÿዥврϥᯋሇÿ‫ޞ‬ÿˊ‫ظ‬ ࣣᅴ೤न ÿՠᨅϑÿֶƥᩤ ν‫ˊ ؤ‬c ሇ ‫ޗ‬δϑ ƥ୅р‫ؤ‬ᄕ % ÿᑀ ϔƥണ # ÿᑀ ᑀ‫ޗ‬врሇ ೤ ᱤ֏ÿՠǼÿÿ ǽÿֶƴ‫ظ‬δ ᱤनÿሇ ᐜƥврी੟ÿÿՠᨅϑÿֶˊÿÿƥ ੄‫ ڔ‬ᐜÿࠨ೎ƥᨅЌᑀ ÿ‫ظ‬ᕜÿՠሇ೤ÿ ‫ ڔ‬Эሇᦳѱÿֶˊc ᎁδ፣ÿጕᠶÿֶ "cccc Ջी ሇ ÿՋी ሇ ÿ೤ᢾչк៨ഡࣣ ᧯ᡠሇÿֶϥδˊՋी ሇ ÿ೤ᢾչк៨ഡࣣ ᧯ᡠሇÿֶϥδˊÿҐൌᢪƥÿѼϛनಲՠϽδϑÿ.

ƥ࡝ नಲ‫ࣶ ޗ‬ѼሇÿᨕَÿՠՋी ሇ ÿƥᓨ Бᢾሇ ÿ ÿ੄ ƥᩤᨅϑ೎ Ѽ‫ظ‬м࠵ ‫ޞ‬ÿनಲሇ଄໿ˊѼ࠰ᕜ࠲ ࣽሇÿˊc ៨ዥՋी ሇᑀ ÿ୅рᨭ᧼ ÿ‫ؤ‬ᄕƥ‫ޗ‬ÿ ÿÿ۵ ሇ೎ ƥ࡝‫ޗ‬ÿ ሇ֬Ѹ ࡝ ÿՠՂࣽሇÿֶ ϥَƥ ቉ÿՠՋी ሇ ÿƥᩤࣽÿሇՔ ÿ᧼δˊÿÿƥ࡝‫ޗ‬ଐᠶϥ َƥ ೤ÿ ƥÿᓨБÿሇ ƥᨅᅴଐ੟‫ظ‬ᕜीᢾνୄˊν᧼ƥÿϔ ሇОÿ ᫑ÿՋी ሇ ÿƥÿ೤вр୛Ջሇ೤вδЌǸǸÿѼÿ $࠮‫ˊؚ‬ .

୛мƥϛϽϽᡊռОሇँଐ‫ތ‬ƥ୅рÿÿ੄Оϥ֏୛ÿ ሇÿѱᢣᡐƥᨆ៞ չˊc ᥎ÿሇÿֶՋी ሇÿֶÿÿ ՠ ᢾሇˊ៨ ᨅጕሇÿѱᢣᡐÿ ᦳѱ֏ӗƥୡթռ‫ ޗ‬ϑÿ ƥ ÿᦳѱ֏ӗሇ ೎ ÿୡ ÿሇᱤƥी ‫ޗ‬ϔ ᥎ሇ֬δÿˊ‫ޗ‬Ѽ‫ڔ‬ռОБᢾሇ᧼ÿϔƥÿѼ врÿՠϽᨅ ÿሇ֬ѸƥᩤѼഡ࡛ಱврनѼ୛ÿሇ۵ ÿᅴᥗƥ ÿ ÿ ሇಲ ÿÿѼрሇ ÿƥ ᢾˊc ‫ه‬ी‫ه‬ÿƥÿƥਥ Ƴ ‫ޗ‬᥎ ǸǸՋ ᱤ ᢾ ÿᨅδ፣୛ÿ ሇÿѱᢣᡐ᪍೤੟ÿ ᧯᡿ሇƥÿϛᨅϔ࠵᪇թᦳѱÿֶሇ༰֬ ᪍ÿÿ࠵ˊѼνЦ ᡊᨅЌÿѱᢣᡐ୛ ÿሇଐƥÿԟÿሇ೤ƥѼ ÿ֤ мਖ਼ᅴ༰ÿϔᩤЌ ÿሇᦳѱÿֶƥ ೎ÿᩤЌᕜ࠲ѼÿÿÿୄሇᦳѱÿֶƥᨅÿѼ ᕜÿ Б༴ξ໡ᨭˊÿԟÿሇ೤ƥѼ ÿ֤ мਖ਼ᅴ༰ÿϔᩤЌÿሇᦳѱÿֶƥ ೎ ÿᩤЌᕜ࠲ѼÿÿÿୄሇᦳѱÿֶƥᨅÿѼ ᕜÿ Б༴ξ໡ᨭˊc ᎁ ፣== ÿ ԟᐄሇ.

c ᨅЌОሇ࠮៨᥎ൌࣶԘδÿƥ቉ ÿሇ ƥÿ቉ вр੄ϔሇÿδϑО᪍ ѼƥǼ୅р೤‫ه ه‬ሇÿǽc ୅р‫ޗ‬ ᅴОᎁδ๐ÿБᩈ೎ƥ ÿሇ៨૮‫ڔ‬ÿѱᢣᡐƥѫ೤ ÿ‫ޞ‬ÿᨅЌОन ÿ ೤ੴᨄ೤ÿଐˊ ᨅጕੴ ‫ڔ‬੟࠰֬ ÿƥ֬ рՠ ᅴሇലᕜƥÿ ÿչÿ੄ሇࠨˊ ᨭ୅р ᐷÿ᫗नಲሇᦳѱƥÿвр೤ÿ Ǽǽÿሇᦳѱÿֶˊÿϛƥन ๢ሇÿѱᢣᡐᨆ៞ƥᕜ࠲ୄϛಲБਖ਼ሇδጕÿƥк៨቉๢ሇ ÿ‫ا‬м‫ؠ‬ ԟᐄሇÿƴν᧼‫ޗ‬ᄕँᅴ༰ϔƥ୅р੟ÿଐ᡿ ᨅጕ੯ࡩሇǼǽˊँ ƥЭ ೎ਥ ƥी೤ОᏚሇδጕየБ.

ƥᕜ࠲ড়֭୅рሇ ୄ ‫ ޞ‬ԗ ᅴ ༰ϥϔˊνЦ࡝๢ƥᨄ೤ഡϛ ሇࣣÿಲ໿ϥδˊc ÿ ೤ഡÿ ሇ៞ϛϥδƳÿδϑОÿ ƥвᦳÿሇᩤЌОी ÿÿ ‫ޞ‬ÿ ˊÿ· ÿ‫ؤ‬ᄕƥÿ ሇÿ ƥм Ѽÿνÿ ռОÿ ÿ ണО࠵ ƥѼ᪍ νÿ᥎ ൌˊÿᑀണОՠƥОрÿ ೤ϛ Ͻᦳѱ ÿÿ᫗ƥѫ೤ᄕ‫ޗ‬୅рᡠϛƥÿ ೤δጕ៞ϛƥᕜ࠲ ОξОϥᯋ ÿ᥎ ԟᐄƥÿÿᅴÿ ˊᨅጕ ÿÿᅶ ‫ˊ ڔ‬c ሇ ѸϛОƥ࡝вОሇ቉ƥᩤ‫ظ‬ी Ͻ࠵ˊѫ೤࡝ ՠ δϑ ƥвр੟‫ظ‬ᕜ ୄϛϥБˊc ϑО቉ ÿ ᧍ሇರÿ‫ ڔ‬ջ ÿÿ᥉c ሇÿࣶԘδÿሇ៞ϛುࠣ‫ޞ‬៨ ቉ᨅÿሇÿƳǼ቉୅ ƥ୅ Ѽδÿˊ୅ рണ቉ÿ ሇଓ‫ا‬ƥ୅рሇÿࣶԘδÿˊǽᨅÿी೤ϛÿОр ‫ޗ‬ ᥎ÿƥ ೎ ᲀ δ ƥÿੴ֤ÿՠǼОǽሇ ÿˊन Оϔሇδƥ៞ϛ .

ξвО δÿᕜ࠲ԬੴሇÿԘଓˊξ๢Ꮪሇ೤ƥ੄ሇОрÿ ೎ƥ врÿ ÿÿሇƴ๡ÿ࡝๢ƥ੟࠰ÿ೎ϑ ሇОƥδ ᦳࠨᨅÿሇ ÿ ÿ ሇੴˊc Орनሇÿ೤ ሇ߰ ˊν ೤‫ ޗ‬ÿƥᨄ೤‫ޗ‬ᒼÿˉ ÿ៞ƥÿ೤‫ޗ‬ ϔƥ ‫ ޗ‬ϔሇОр᪍ ÿ‫ޞ‬ξм֏Эരᠶ᧼ˉ ൌÿ੟‫ظ‬ᕜν ᠶሇ ᅴОѸƥ๢ੴν ‫(ޞ‬νୄಞሇ៞ϛ ˊᒼ‫ދ‬घ ࠵ࣣሇ ÿ ࠸· ÿÿৌÿ.

‫ؤ‬ᄕƥвОሇ೤࠵ ሇδጕലᕜÿ ƥÿϛξвОѸᕜ࠲ ϑѱ৙ൌÿ࠰ሇ ˉÿ࡛ሇ м‫ؠ‬ÿ ÿሇᑀ‫ؤ‬ॖˊᨅ ÿᕜ࠲ᡊ ϛÿ ᩤЌन թ ണሇ‫ދ‬एƥҐ࡝ ‫ ڔދˉދ‬ƥ᪍ÿᑀ೎ÿ ÿ ÿ‫ޞ‬ÿˊc ሇ៞ϛᕜ࠲вО৙‫ؚ‬ÿੴሇଓˊ‫ ޗ‬ÿ ԟᐄᨅδಲᱤƥÿÿ೤ ണ֤ሇ.

ˊሇ៞ϛᕜ࠲вО৙‫ؚ‬ÿੴሇଓˊ‫ ޗ‬ÿ ԟᐄᨅδಲᱤƥ ÿÿ೤ണ֤ሇ.

ˊ୅рᨭ᧼ ÿ ‫ؤ‬ᄕƥሇ៞ϛ‫ظ‬м ೎ÿቈÿˉ ࠵ÿ‫ ڔ‬ƥÿ೤ ೎ ÿˊᨅ೤ÿОଓ ν‫.

ظ‬ƥÿϛᨅ੯लሇᦳ ѱÿֶƥОр೤ν‫ظ‬ᕜണଐ᡿‫ؚޞ‬ሇˊc ሇÿc नÿѱᢣᡐ ᄕሇ ÿዥƥ࡝Ор๢ϥᯋണ቉ÿሇ૮ ƥ ೤ണÿ ሇƥврी੟‫ظ‬ᕜ ÿÿᅴ࡛ଓƥᓨ ਥ नಲሇÿѱᢣᡐм‫ؠ‬ᱤ᪇៨૮ˊc вО δϑ ৙ˊँ ѱ ᕜ‫ڔ‬ੴ ÿˊc Ǽ ǽ೤ОξОϥᯋሇδϑ ৙ˊ вО Ǽ ǽ೤ОξОϥᯋሇ ƥ੄୅рᨄ೤ÿϔሇ೎ƥी ᑀਥ ࣣÿǼ ǽǸǸ୅рሇᦳ ᪍ े᫗ξ ÿ δÿˊ୛мƥ‫ظ‬мᢪ೤ОᏚξᅴÿൌሇδጕӗ ੄δन૮!ԗ ೎ƥ୅рᑀ ‫ؤ‬ᄕ ಲÿ೤ ೎ÿՠÿጕ֬Ѹƥी вр‫ ޗ‬ÿδÿˊÿ࡝ƥ੄ ਖ਼ÿϽδ࠵‫ح‬ ೎ƥ ी ÿሇ ÿƴ ÿ੄ ᢪࣶ ೎ƥ ी ড়вᢪՠ ˊ ÿ࡝ƥ੄ ଓ‫ا‬ ᑀ֏ ÿ೎ƥ ी ռ଄হ ֤ƴÿ೤੄ ଓ ೎ƥ ÿˊc नಲሇÿѱᢣᡐ‫ڔ‬ᱤ᪇៨૮ÿዥՠδÿሇÿc ÿƥ ೎ÿ‫ظ‬мണ‫ޞ‬ϔδಲÿÿδಲÿ Ჰ੄δϑО Ǽÿ೤ ǽƥ ೤नвОǼ੟ണ࡛ଓǽ೎ƥвÿ ണଐ᡿ ๡೤ሇ៞ϛ‫ ڔ‬ሇᦳѱ֬Ѹ вÿᅴϽᨅÿሇଓ‫ˊا‬ÿಲᢪƥ೤δϑОÿ ƥв‫ ޗ‬ÿ ÿ೎ƥ δࣽ ଓνÿ‫ޗ‬ƥÿϛвÿ೤ੴÿ вОν ˊ੄δОδ᥎‫ ؚ‬೎ƥ࠵ए ሇ೎ ÿÿ ռОƥ ÿሇ ռОϽÿˊǼѼÿ ÿǽвр δÿÿδÿ ˊᨅÿीᢪ೗ƥ‫ޗ‬ ሇ೎ ƥ ᲀᕜ࠲‫ ؤ‬੟࡛ሇ ᅶ ǸǸÿϛᕜ࠲ ૮!рδ᥎ ÿᲀሇ ˊc .

ኵ ᐷÿሇ៞ϛc ᒼ‫ދ‬ሇੴÿ࠮ÿᅴ ·ࡕ ‫ޗ‬नੴÿÿÿÿÿॖਥᐄ َƥ Ͻ δЌ О‫ؤ‬ᄕˊвÿՠƥ‫ڔ‬Оѱሇ࠵᪇թвδÿƥੴÿሇᐷÿÿÿണ ᕜƥ ᓨ ๡ÿ࡝๢ƥണЌÿОÿᕜ࠲ѱᴋ ੴÿÿÿᑀണ᧼ሇ૮ ˊÿÿОଓ ν‫ظ‬ .

ሇ೤ƥвᨄ‫ؤ‬ᄕδЌੴÿÿÿÿÿÿ ÿՠ‫ڔ‬ÿδδÿሇୡֶ‫ڔ‬ÿƥे в рϥ֏Эരÿᱤˊвഡَÿᩈƥÿ೤ੴÿሇᐷÿÿÿОሇ࠵ ‫ؤ‬ՠÿÿƥЭᓨҋÿ ОÿՠϽÿሇÿѱᢣᡐˊξ๢ÿन ሇ೤ƥᩤЌÿÿድᑀᐄÿሇОƥҐ࡝ÿÿ ÿÿƥвр ണвО៞ϛሇᕜ֤ƥᨅÿीÿврು໿ξвОᨆ៞ÿ໡ᨭˊ ÿ ሇ૮ ÿᕜ‫ޗ‬ ÿᦳ ՠᄕƳ ሇОνᕜÿÿሇᦳѱ֬Ѹ‫حڔ‬ÿᢣᡐƥ୛м‫ޗ‬ᨅ ጕ૮ врÿीÿν‫ظ‬ᕜвОሇ֬Ѹˊc ᅽ ÿѱᢣᡐξԬੴ૮ ÿ‫ޗ‬቉ÿሇÿԟᐄƥ୛мƥÿѼണଐ᡿‫ޞ‬ҋᅶࣽሇ ᦳѱÿֶƥᩤѼीᕜଓ‫ ا‬ξᨅጕᦳѱÿֶÿ ÿሇ૮ ˊҐ࡝ƥ࡝Ѽ੟ÿҴƥᩤ Ѽ‫ظ‬ᕜ ುଐ᡿‫ޞ‬ҋᅶ ÿ៨ᄕÿሇÿҴƴѫ೤ƥ࡝Ѽണଐ᡿‫ޞ‬ÿՠ ÿƥѼ ÿѱ ÿ ÿҴሇଓƥᓨ вОÿ ᡠϛѼ೤δϑÿҴሇОˊ୛мƥണ ଐ᡿‫ޞ‬ռОሇÿѱᢣᡐ‫ᦳڔ‬ѱÿƥÿीୄϛ ÿ ԟᐄሇ៞ϥണሇಲ໿ˊc О‫ڔ‬О‫ ޗ‬ሇ ռc ÿರ࠵ࣣሇ ÿÿ·‫ؤ‬ᄕƥc Оലᕜ‫ޞ‬вОሇՔƥ೤ОвОՔሇˊОലᕜ‫ޞ‬ вОሇՔƥ೤ОвОՔሇˊвᨄÿՠƥОÿ Оሇÿѱ ᢣᡐƥѫ࡝ О‫ؚ‬Оሇୡֶ ÿÿƥОδࣽ ଓ ࠨ‫ޗ‬ÿˊc թÿǸǸÿв๡ ࡝δϑОᢪƥÿǼ ǽÿЌОÿν ଐ࠵एሇÿƥᩤᨅጕν ଐሇሇ ኵ೤ÿᅶቈÿՠൌሇˊÿδࣽ೤‫ؤ‬ᄕണЌОሇÿѱᢣᡐξ࠵एሇÿÿνÿδÿƴÿ ‫ظ‬ᕜᨄÿ ƥᨅ᪇թОмνвОÿѱᢣᡐሇಲ ƥൌ៨ᄕÿν ଐሇˊ Орϛÿᕜ࠲Ǽ ǽвОሇթ ˉˉÿ ÿ ÿन࠵᪇թОൌᢪƥᨅ ጕᕜ֤᪍ÿвр ηթˊÿϛОሇ࠵ ν ÿÿᐷ ƥвр мᡊᢱвО‫ޗ‬ÿ ѱᢣᡐಲᱤሇ੯ल֬Ѹƥÿν ണଐ᡿‫᧯ޞ‬ᡠÿϑО៞ϛሇ ˊc ๡࡝୅р‫ˏޗ‬ϛÿОνӗ ƥОν ‫ތޞ‬ːᨅലϷϔ୛ ሇᩤÿƥО‫ڔ‬ Оሇ࠵ ÿ‫ޗ‬቉ÿ ሇ ࠵ ƥврջᅶᱤ᪇៨૮‫ڔ‬ÿѱᢣᡐ៨ ૮ଓሇಲ ÿ੟ νδÿˊഡϛÿሇी೤ƥδϑО‫ޗ‬ӗ ÿδϑОᢪ ሇ೎ ƥÿ‫ޗ‬᫼ϥԬÿ ‫ظ‬мÿՠ ጕÿሇᱤ᪇៨૮ˊᨅЌᱤ᪇៨૮ÿ೤ᢪ О૮ ሇÿƥ ೎ÿᕜÿ᧼ൌ ᢪ Оሇଓ‫ˊا‬ÿϛƥӗ ሇО ‫ޗ‬ᢪ О୛៨ ሇ૮ ˊ‫࠮ ޗ‬Оൌƥ ᢪ О୛ᨕሇ૮ƥѸϛБᢾಲሇ ϑО᪍ÿᑀÿᦳᑀÿ᧼δÿˊc .

О‫ޗ‬ӗ ռОᢪ ೎ƥ ᨭ᧼ᢪ Оሇᢣÿÿ ᢣሇ๡ÿƥᨄ नಲሇ ÿѱᢣᡐൌଓ‫ا‬ᢪ Оሇ૮ ˊ୛мƥО࡝ৌОሇଐƥ଄ Оनÿ ሇᢪଓᥗÿᡠӗ ሇ ƥीռ ‫ޗ‬ᢣÿ‫ڔ‬ÿѱᢣᡐಲᱤ.

࠸ˊ࠵᪇թО ‫ޗ‬ӗ Оᢪ ೎ƥ᪍νቹᩈÿОÿÿሇᱤ᪇៨૮ƴѫ೤ƥ࡝Оᕜ࠲ ᩈሇ ƥीδࣽ‫ظ‬м࠵࠵ÿ‫ޗ‬Оੴ ϔሇˊc ๢ ੟࠰О᪍ᢪƥǼ࡝Оሇ៨૮ƥÿδࣽ ᢪ୅ ÿϽƚǽѫ೤୅рሇÿ ÿዥƥ࡝О‫ޗ‬ӗ Оᢪ ೎Оሇᱤ᪇៨૮ƥᩤОᨭ ᡠϛᨅϑОѱ ÿˉÿ೗ˉ৵ᷫ‫ڔ‬ണ֤ˊc ୅р ൌОሇᱤ᪇៨૮ˊО୛ᕜÿՠሇᱤ᪇៨૮ν‫ؠ‬ОሇÿթϥδˊО ᨭÿ ቉ ƥ‫ޡ ޗ‬ÿ࡝๢ƴÿϛ‫ޗ‬ОᏚᨆ‫᧼׎‬ÿϔƥО ᑀÿ ÿ ÿሇ૮ ƥм‫ا‬ Ԭੴ૮ ᅴОሇÿˊÿ࠮ƥОÿৌᨭ᧼ᱤು៨૮ሇ ƥÿዥÿ ሇᕜ֤ˊᨅÿी೤࠵᪇թО‫ޗ‬ӗ ռОᢾ ೎ƥ᪍࡝ δÿ.

ሇ ÿˊc Оÿ‫ޗ‬۵֩‫ ޡ‬ÿϛሇ៨૮ƥОрी ӗÿ ÿՠᨅÿሇչƳᨅ೤ δϑÿ೗ˉസ‫ ڔ‬ÿሇОˊО‫ޗ‬ӗ ೎৙ ÿሇᱤƥᕜ࠲ врÿ δጕÿఊ ଓƥѫ೤ᨅÿνଐ‫ڇ‬቉Оѱ ν ૮ ‫ँˊ׎‬ ƥ ᪇ ఞሇÿዥƥО୛ଓ ‫ ا‬ሇ૮ ‫ڔ׎‬Оδÿƥÿ೤Оÿ֤ÿ ૮ ࠮ˊc ࡝Ѽ೤ОƥѼÿÿc ᦳѱÿሇԟÿ‫ ޗ‬ƥѼ ೗ኵδƳОν೤ᅶ ᪇ൌ៨ ÿሇƥ ᓨ೤ᅶᦳѱˊ࠵᪇թО᪍ᡠϛƥОᩤÿሇ ೤δх੟ÿ ሇ૮ˊѫ೤ƥ੄ Ѽ‫ڔ‬О‫ޗ‬δ᥎ሇ೎ ƥѼÿνÿᨅÿˊ࡝Ѽ೤δϑОƥѼÿÿ ÿÿሇᱤ ᪇៨૮ƥ ÿνÿ ଓ૮᧼ ÿ ೤вО৙ൌÿଓƥᨅी ࠲Ͻˊഡሇ೤ƥ ࡝Ѽ ÿሇֆଐ‫ظ‬ᕜ ៿ОƥᩤѼ ֆÿᨅÿˊ೤ÿ๢ᓨÿ ᅴ ᡊƥᩤѼ ÿ‫ا‬ሇ࠰೤ÿ ሇَƥОрÿ ᡠϛѼ೤ϑǼ ǽ ÿ Ǽ ࠵ ǽˊОÿ‫ޗ‬۵֩‫ ޡ‬ÿϛሇ៨૮ƥОрी ӗÿ ÿՠᨅÿሇչ Ƴᨅ೤δϑÿ೗ˉസ‫ڔ‬ О‫ڔ‬О ೎ ࡝ ÿሇОˊc ÿ c ϑО‫ޗ‬δ᥎ᅴ༰Ͻ੟೎ᯋƥᓨ ๢ԟᐄ ƥᩤврी ൌÿ ˊᨅ೤ÿϛвр๢ሇᱤ᪇៨૮ƥ ೤ÿ቉೎ᯋሇ༴ÿƥвр ÿ ᪇ÿሇ ÿी ୄÿሇ ˊᨅÿሇ ƥ‫׾‬ҋ࠸ࡡ ОЈ ੟࠵ƥѫвр‫ޗ‬ႜ ÿ ÿ ƥÿϛврണ቉δÿሇ፴ÿˊc ÿ ೎ ፴ÿƥÿմ ࠸c ࡡሇÿीುÿϥࠨÿᑀ ሇ ÿǸǸÿ ÿ ÿc َሇ ࠸ࡡ‫ڔ‬врሇ .

‫ ޗ‬ƥÿ‫ࣣ࠵ ތ‬ሇੴ ࣣए · ‫ڔ‬вሇ р‫ؤ‬ᄕƥ࡝ ࠸ ϔሇδಲνЦνÿδಲÿሇ៨૮ƥᨄм᧍ÿሇድ૮नಲÿÿƥᨅÿሇ ी੟ÿ ᥉ÿÿᤉˊÿϛƥξ ! ÿÿሇ៨૮ƥ ല੯፴቉ሇ !૮ ‫ ا‬ ƥे ୅р ᨅጕಲ᪍੟ ÿሇÿ ଐ᡿ ˊc ÿ c ‫ޗ‬ണЌОሇÿ ᦳ ƥÿᕜѱᄕᨅጕ៞ϛˊÿ୅рÿ ണᨅጕଐ᡿ƥѫኵँ੟ ࠰О᪍ ÿ ÿ ‫࠮ޗ‬ ÿÿ ሇÿ ƥ ÿ᥎ൌᕜ࠲ÿÿϑሇÿ ˊc ϛϽᴋÿᨅδÿƥ୅рν ᱤՔϑ‫ތ‬ҐƳc ୅р ÿÿ ሇÿ ണÿࣣÿc ϑ଄໿ÿሇО๐‫ ؚ‬የБÿ ÿሇБᢾनÿՠ ೤೎ƥѼ‫ظ‬мଐÿδണ࠰ÿО ÿሇୡֶξÿˊ੄δϑОनÿδϑОሇ଄໿‫ڔ‬៨ዥÿ ೎ƥ ᨭ᧼नಲሇ֬Ѹीᕜÿ ՠᨅጕÿ ሇÿÿˊᨅीᨅϑО‫ޗ‬ುࠣ‫ ޞ‬नಲƥ Ǽ๡࡝Ѽ୛ ሇᩤÿƥ୅ Ѽሇ଄໿ࣶԘδÿˊǽc ‫࠵ޗ‬ÿ ϔƥ‫ޞ‬ÿഡሇᩤϑОÿ೤ ՠᎁδሇОƥᓨَвО ÿÿ ᨆƥᓨ δ ÿ(‫ޞ‬ÿ ሇ ˊ‫࠵ޗ‬ÿ ϔƥ‫ޞ‬ÿഡሇᩤϑОÿ೤ ՠᎁδሇОƥ ᓨَвО ÿÿ ᨆƥᓨ δ ÿ(‫ޞ‬ÿ ሇ ˊc м ‫ތ‬ϛҐƥ‫ތ‬ϔሇ ϑО๡‫֏ ޗ‬ÿˊвр‫ ޗ‬ÿनಲሇÿֶƥ୛м ୅рണ ᅽᡠϛƥврन๡‫ޗ‬ᢾሇ ണ቉ÿሇ໿‫ڔ‬ଓ‫࡝ˊا‬ϔδϑОÿՠ ሇÿֶƥ ÿੴ ÿδÿ ƥÿδϑОी ቉ˊ࡝ϔδϑОÿδÿୡ ᨆ‫ح‬ÿÿƥᩤÿδϑО ÿÿ ᨅÿˊÿврሇÿᕜ࠲ ୄδÿƥᨅጕ ÿ ሇ ी δ ‫ˊؚ‬c ៞ϛ‫ؤ‬ᅴ‫ޗ‬ ೤‫ޞ‬ÿÿ ሇОрϥᯋƥ୅рÿᑀ ࠸ࡡ Оണ቉ ÿ ሇˉÿ‫ ڔ‬ÿˊÿ·࠸‫ؤ‬ᄕƥ ᅴОϥᯋ ֆଐÿनಲሇÿֶˊc े ÿÿ‫ڔ‬ৌட ÿन୛ÿሇÿᅴϽթ ֶƥᨅÿዥՠвр๢ϥᯋሇ ÿࠣᲀሇc ƥѫврÿ቉नಲሇÿ ϛϽÿᨆδÿ ÿሇм‫ؠ‬ ‫ ڔ‬ሇԟᐄƥሇ ࠣᲀƥ ÿᢣ ˉࠣÿˉᢣÿƥÿÿᲀ᪍ࣶԘÿ ƥᨅी೤୅рᨭ୛ᢪሇǼ ǽˊ ϑ δÿሇО‫ޗ‬δ᥎ᢾ ೎ƥी࡝ ‫ࠣ ޗ‬δÿˊѼ‫ظ‬ᕜᑀ ᨅÿሇ૮ƥᢪ О ‫ޗ‬ᅶୡ ÿ቉ ƥᓨ ÿմᅶÿሇಲ ‫ڔ‬቉вሇ ˊᨭ૮ ƥनÿᑀ ÿ ᴋሇ ൌᢪƥ๢ϥᯋनᦳѱÿֶሇ ൌÿƥÿϛврਖ਼ਖ਼ᕜ࠲ÿ नಲ ሇƥᨅϑ೎ ƥनࠣᲀ ሇीୄϛвр ԟᐄሇÿಲ ˊc .

Ղν ÿሇᢣÿÿвО ˊ ÿዥƥ࡝ÿ ᢣÿÿÿ ሇОƥОрᨭ ണǼ ÿଓǽˊδϑОᢪ ሇᢣÿƥÿዥՠвሇ࠵ ണଐ᡿‫ ࠨޞ‬Ҵÿሇᨆˊ୛мƥc ୅р े᫗‫ڔ‬вО δÿሇᢣÿƥ ÿÿвОሇᢣÿ δЌƥ ೎в рሇࠣÿ‫ڔ‬ᢣ ˊ୅р े᫗‫ڔ‬вО δÿሇᢣÿƥ ÿÿвОሇᢣÿ δЌƥ ೎врሇࠣÿ‫ڔ‬ᢣ ˊ੄୅р଄ᨭ᧼ ռОÿ ೎ƥǼ ƥÿϛ‫ޗ‬ ੄ϔࠣᲀी೤Ѽδᕜ࠲ᅶൌБ༴ሇ.

ˊc ണଐ᡿‫ ޞ‬ ǽी ԟ ÿc ᡊ៞ϛሇÿ೤ÿѱᢣᡐࣣÿϔഡϛሇÿϥδƥÿϛᨅ೤вОÿ୅р ÿ ࡛ଓሇഡÿᓨ ᠶሇಲ ˊ ÿƥ୅рÿ‫ظ‬мᨭ᧼вОሇÿѱᢣᡐƥ ᓨ‫ ޞ‬врଓ‫ ا‬୅рሇ ଐˊc ᨭ᧼ռОሇÿѱᢣᡐൌ вሇᡠ c ࡝δÿ ξδϑÿÿ ሇ.

ÿÿ ԟᐄƥÿ ՠ᧍൘ሇᢾ ÿƥ ᩤв‫ظ‬мᨭ᧼ᨅϑ.

ሇÿѱᢣᡐൌ ᨅϑ ሇˊξ๢Ꮪƥδϑ༰ ᨆሇ .

‫ ޗ‬ÿ ሇÿ೎ƥϛϽÿ ÿ៨ዥÿୄሇଐᠶƥÿ ሇÿѱᢣᡐˊϽᡊ ᨅЌቹ᡿мَƥѼी‫ظ‬мᨭ᧼вО៨ ÿ૮ ሇୡֶ ÿƥൌвОन Ѽୄሇÿˊδ ൌᢪƥѼሇ៞ϛ ৙вОÿᓨ൘ሇੴƥÿϛвᕜ࠲Ǽ ǽѼᡠ вሇÿˊδ ൌᢪƥѼሇ៞ϛ ৙вОÿᓨ൘ሇੴƥÿϛ вᕜ࠲Ǽ ǽѼᡠ вሇÿˊc ᑀ ÿሇ៞ϛϛÿ࠵ሇ៨ᄕ‫ޗ‬вОሇÿѱᢣᡐϥ֏ƥѼᨄ೤  δѼрϥᯋሇԟᐄˊ୅рν ÿᨅÿδϑҐƳδϑᔉÿÿሇ ᔉ ՠϽ ሇ ƥᑀ ÿَᨅÿᔉ ÿ ᱤᢾ๢ˊ੄ᨅÿᔉ᥉ᨆᑀ ሇÿ َƥᑀ ೤в ƥَीÿՠϽǼÿÿ ǽ‫ڔ‬Ǽ( ࣗǽÿሇ ÿƥм๢ÿᨅ ÿᔉÿዥÿОδˉÿ ÿሇ‫ޞ‬ÿˊᨅϑ೎ ƥ࡝ᨅÿᔉᑀ ሇÿѱᢣ ᡐƥᩤ ሇ ᨄᕜ࠲ ÿc ᨅÿᔉᢪ ሇ‫ڔ‬ᢣ ᪍ÿ੄ÿƥᑀ ÿ ÿϛвሇ៞ϛᓨÿᅴ៿ ÿሇଓˊᨅÿᔉሇ ੟‫ظ‬ᕜÿ๢ᓨÿÿ‫ˊ ظ‬ᨅϑҐᢪ೗ƥᱤनᩤЌ ÿ ÿÿሇОврണ቉ÿ ሇᦳѱÿֶƥᓨ ๢ሇᦳѱᯋÿ੟लˊᨅᢪ೗врϥᯋ೤ ԟᐄƥ࠵ÿϛϽÿሇ ሇ๡Ջδ᥎‫ ؚ‬ÿϑ۵֩ .

೎ƥ៞ϛᕜ࠲नᨅጕО ÿᅴÿଓƥÿ ᡊврОδሇÿÿˊ੟࠰ ˉ‫ڔ‬ᑀ ᪍Ом ϔುО ሇଓƥврÿ೤‫ޞޗ‬ÿÿ ሇОᱤ֏ÿՠሇÿѱᢣᡐˊѼÿÿврሇÿֶƥ ीᕜ࠲ врЯÿÿ ƥЭᓨÿҋврÿሇᦳѱÿֶˊѫ೤ƥᨅδ ‫ן‬ηνᕜᅶ ÿሇ ᦳ ˊc ÿÿc .

ÿዥƥ੄δϑѱϔሇᲔÿՠࣽሇୡֶ‫ڔ‬ÿ೎ƥвሇी ᨆ៞ƥ ᓨ ៞ϛδ ᨄ ‫ޞ‬ÿ ᓨÿ‫ؤ‬ᅴˊ ÿዥƥ੄δϑѱϔሇᲔÿ ՠࣽሇୡֶ‫ڔ‬ÿ೎ƥвሇी ᨆ៞ƥᓨ ៞ϛδ ᨄ ‫ޞ‬ÿ ᓨÿ‫ؤ‬ᅴˊ ÿƥ‫ޗ‬ᨆԗ୚ᯋ೎ƥᲔਖ਼ਖ਼ÿ೤ѱϔᎁδϑ ԗ࠵ሇОƥвሇÿ ÿδ ᪍೤‫ˉؤ‬ÿ ÿሇÿ᪇ÿƥᓨν೤ࠨ ๡ϔᯋሇÿÿˊ੄ О ᥉ᨆ .

೎ƥᨭÿ೤‫ޞ‬ÿഡሇᩤϑОഡ ˊᓨ੄ξ Оीÿ೎ƥ δ ÿ ೤ ‫.

ޗ‬ÿሇÿƥᓨ ξϥᯋሇÿഡˊ࡝ ÿՠϽǼÿÿ ǽ ÿƥвሇ ϛϽ ÿÿ‫ޗ‬ѱϔሇ‫ޞ‬ÿƥ੟‫ظ‬ᕜÿ ቉ˊξ Оϥᯋÿᅴ ÿ ሇᄕ೎ƥѼഡണ‫ظ‬ᕜᠶ ᨅጕ៞ϛሇ‫ؤ‬ᅴƥÿϛвр೤мሇಲ ៨ ÿሇ ˊ୛мƥᨅÿ‫ظ‬м Ѽᕜ࠲֏ÿչ‫੄.

ޗ‬ϔ ЌО नѼ ÿୄƥ ЌО մ ÿनˊc ÿ· ᧼‫ظؚ‬м ೤Ԙÿഡണ ֤ሇОƥѫ೤੄ᦳÿሇৌடÿÿՠÿϑÿ ֶ೎ƥвÿ νÿ‫ޞ‬ƥᓨ ‫ޗ‬врୡடୡ ៞೎ƥৌடÿሇୡᨭࠨ Ეÿሇ ÿÿc न ᢾչሇୄрൌᢪƥ೤δϑÿ੄ν᭯ሇᆒˊರᲔƥடᆒ੯ َδƥ ÿÿƴ% ƥ੄ட ਥ мَƥÿ· ÿਥ ÿ· ÿሇᦳѱÿֶƥÿ࠵ ÿᨆሒ৙ÿन ᢾչሇୄрൌᢪƥ೤δϑÿ੄ν᭯ሇ ᆒˊୄр‫ظ‬мÿ ࣽƥ੄‫ؤ‬ᡐО‫ޗ‬ÿᨕሇ೎ ÿՠδϑୡֶ ÿδጕᦳѱÿ೎ƥ୛ ണሇୄी ቉ˊᨅÿሇÿ໿νЦ ϑÿ ƥᓨ ᕜ࠲ Ѽрሇ नୡÿᅴ ÿሇ૮ ƥвр ‫ޞ‬ÿՠ ÿ ϛÿνनˊc ଄ ÿÿണνनƥे вр‫ظ‬ᕜ ໿Ջኵ ੄Ѽÿδन࠸ࡡÿÿጕ଄໿ˉÿ ೤ ֩೎ƥଐÿврϥϔ೤ÿ‫ޗ‬ÿƥ ÿϛᨅ‫ظ‬мÿዥՠए ֤ÿ࠵ ÿᕜ࠲ÿՠഡ ՂࣽሇО ೤࠸ᨄ೤ ˊ࡝ ÿՠÿЌ֬Ѹƥν ᨅЌ֬Ѹണ࠰ᐷ੯ƥ࡝БÿˉୡÿБ ೤ÿՠሇ ÿֶƥÿᨅϑО ቉ƥᩤѼी‫ظ‬мኵࣽ ᨅϑОÿՠՂࣽ೤ುଐሇǸǸ ÿϛв ലी ണÿՂࣽሇ ֤ˊc ÿc ੄ռОÿՠÿጕᦳѱÿֶ೎ƥѼണÿጕ Ƴઐᆒƥÿՠν ሇᦳѱÿֶƥ ೤ ˊռОሇÿѱᢣᡐƥᕜ࠲ врଓ‫ ا‬ÿ៿ƥᓨ ᕜ࠲ϛ๢ϥᯋሇБਖ਼ ÿδጕ ৙ˊᨭᨅጕᄕ ‫ޗ‬ м‫ޞؠ‬ÿÿ ሇОϥᯋÿᓨ‫ؤޞ‬ᅴˊξ๢ÿन ሇ೤ƥ୅рν ÿνሇО ೤ ᅴОሇÿѱᢣᡐƥÿ࡝‫ ޗ‬ᯋÿ ሇОƥ ೤‫ޗ‬ ೎ᠶ ሇОˊc вОሇÿѱᢣᡐ‫ࠣڔ‬ᲀᢣÿƥ೤ᕜ࠲ ÿÿ ԟᐄሇഡണ֤ሇಲ ϥδˊ ‫ޗ‬ᎁδ๐ᠶ δϑО೎ƥѼ‫ظ‬мвሇ ÿˉѱˉᦳѱ ÿሇÿˉୡֶˉ៨૮м‫ؠ‬ ࠣÿˊᅶνϽ࠰೎ᯋƥвी ଓƥ‫ޗ‬Ѽᦳ ണδЌв੟ሇǸǸв ÿѼఞᨕ .

ϛδϑǼÿ‫ڔ‬ǽሇОˊᨅ೤ÿϛв‫ޗ‬Ѽሇᦳ Ͻÿሇˊν᧼୅р Ѽδ Ƴ‫ޗ‬ξಱ ᱤ೎ƥν᧼ÿ‫ޞ‬ਥ вሇÿѱᢣᡐƥÿϛÿЭˏᦳѱᢣᡐːᨅല Ϸሇᎁδႝᱤмَƥ੟࠰О᪍ਥ ᡠ᡿ ᨅδᆒƥÿᨄണÿ᧼δÿηÿಃ Ͻξ๢ÿԟሇ ˊ੄ռОÿՠÿጕᦳѱÿֶ೎ƥѼണÿጕ Ƴઐᆒƥÿՠν ሇᦳѱÿֶƥ ೤ˊᕜ࠲Ѽ৙ൌ ሇÿஎƥѫ೤ƥ੄δϑОÿՠ៨ ÿ ૮ ሇÿѱᢣᡐ೎ƥѼՂν ˊˉቈÿˉÿሇድጙҴ c .