You are on page 1of 2

Ostatnio na chwil usiad em przed telewizorem, bo moja siostra co ogl da a i jako tak przyci gn o mnie na chwil .

Po godzi nie ogl dania czego popadnie pojawi a si reklama konkursu SMSowego. Poczu em si obra ony. Dlaczego zosta em obra ony? To by kolejny konkurs typu wy lij sms za jedyne 2z a dostaniesz 1000z !* i ma ymi literkami, po boku ekranu napisane by o co w stylu *potem dostaniesz kolejne trzy pytania, ktre doprowadz Ci do losowania . Wydawa oby si , e to jest normalne. Przecie s tysi ce takich reklam i programw w TV. Ale nikt inteligentny nie da sobie wmwi tych bzdur Skoro w telewizji jest tyle tego badziewia, to znaczy, e producenci kana w telewizyjnych uwa aj osob , ktra ogl da ich program za tempego cz owieka, ktry jednak da sobie wmwi te bzdury. Do tego w a nie wniosku doszed em, kiedy w telewizji pojawi a si kolejna taka reklama. I wtedy bardzo mocno poczu em, e moja inteligencja zosta a ura ona. Wydaj dziesi tki tysi cy z otych, eby nam pokaza co a o nie miesznego, opieraj cego si na ludzkiej naiwno ci i g upocie. Oznacza to, e zak adaj , e grono ludzi ogl daj cych bierz cy kana kupi to co im si pokazuje bo s ciemni i g upi. Tak b dzie to nied ugo wygl da o w Polsce: Ale nie o tym chcia em napisa To o czym pisa em do tej pory tylko powi kszy o moj nienawi do ogl dania telewizji, ktra ju dawno pojawi a si we mnie. Teraz wreszcie zmobilizowa o mnie do napisania tego co za chwil przeczytasz. Jak dzia a reklama? Reklama w telewizji jest bardzo droga, a wi c eby op aca o si j wy wietli musi by bardzo skuteczna. Nad tak reklam pracuj agencje, ktre czerpi swoje sukcesy z lat rozwoju reklamy. eby co sprzeda w jak najwi kszej ilo ci trzeba znale potrzeb w rd jak najwi kszej grupy ludzi, a nast pnie pokaza najlepsze rozwi zanie tego problemu. Wtedy ludzie kupi promowany produkt, eby zaspokoi swoje potrzeby. A je eli potrzeba nie istnieje to co robi reklamy? W a nie o to chodzi, e podstawowych potrzeb jest bardzo niewiele. Wi c reklamy wzbudzaj w nas potrzeby, graj na naszych emocjach. Dzisiejsza reklama dzia a nast puj co: Wzbudzi potrzeb - stworzy problem Teraz masz ju problem, ktry musisz rozwi za Pokaza rozwi zanie problemu - pokaza promowany produkt Gotowe czujesz potrzeb kupienia produktu, poniewa rozwi e on Twj problem , reklama zadzia a a sprzeda ro nie Mo esz pomy le obejrz tylko film o 21 A w trakcie filmu masz przerw na reklamy 10 reklam! Z czego powiedzmy dwie s skierowane w a nie do Ciebie! Po takim filmie, zawieraj cego 5 przerw reklamowych masz dziesi nowych problemw w yciu. Pomy l teraz ile takich reklam dziennie ogl dasz? Ogl danie telewizji jak leci to najgorsze co mo esz robi dla w asnego szcz cia. Po ca ym dniu znasz na pami co pi t reklam , pod piewujesz sobie melodyjki, i kupujesz eby zaspokoi swoje potrzeby . A je eli nie kupisz? To masz dwadzie cia nierozwi zanych problemw, niezaspokojone potrzeby, ktre nie pozwalaj Ci w prowadzeniu w asnego ycia, w spe nianiu w asnych celw. Filmy s cz sto warto ciowe, warto je ogl da . Kiedy chcesz obejrze film to kup go na DVD, nie mwi bo to kradzie :) Id do kina. eby ci ga z internet u,

Najgorszy rodzaj reklamy Wiadomo ci, Fakty Teraz mog e pomy le no nie, teraz to przesadza! Nie ogl da Wiadomo ci?! . Je eli za to my la e o tym ju kiedy to mo esz ju teraz si ze mn zgodzi . Zobacz co to s wiadomo ci. Mwi tylko o tym jak terrory ci zabili pi dziesi t osb gdzie w Afganistanie. Jak w wypadku zgin o dwadzie cioro dzieci. Jaki to mamy najsmutniejszy dzie w roku. Zauwa jak z y masz humor po obejrzeniu Teleexpressu , Faktw , Informacji , Wiadomo ci , Uwagi . Jaki jest cel wzbudzania w spo ecze stwie takich negatywnych emocji? Jaki jest cel w utrzymywaniu ludzi w strachu? Wiem na pewno, e to wietna metoda na wzbudzanie w ludziach potrzeb religijnych, poniewa potem mo na im da nadziej na przysz o . Smutniejsi ludzie chc doda sobie szcz cia kupuj c coraz wi cej reklamowanych produktw. Wi c w smutku maj interes producenci takich rzeczy.

Jest kryzys, a reklama idzie w gr ! Wiem, poniewa siedz poniek d w tej bran y. A jakie korzy ci ma z tego pa stwo? Nie wiem. atwo manipulowa zastraszonymi lud mi. My l , e z tym promowaniem negatywnego nastawienia b dzie jak z papierosami. Historia papierosa Kiedy wi kszo pa stw wiata by o za przemys em tytoniowym, by y to miliardowe korzy ci z akcyz itd. Ale po latach okaza o si , e koszty leczenia i odszkodowa ludzi ktrzy zniszczyli sobie ycie papierosami wielokrotnie przekroczy y zyski z papierosowego biznesu. Teraz Stany Zjednoczone czy Polska promuj rzucanie palenia, wprowadzono naklejki na ka dej paczce Palenie zabija . My l , e skuteczniejsze by o by: Kto pali temu z ryja wali , bo wskazuje na natychmiastowy efekt, a nie mier gdzie w przysz o ci. Wi kszo ludzi nie my li o przysz o ci. Porwnajmy mod na papierosy z mod na nieszcz cie W chwili obecnej nieszcz cie jest bardzo mocno promowane. Jest to metoda na kierowanie poczynaniami ludzi. Za pomoc nieszcz cia wiat mwi Ci: Na kogo masz g osowa reklama wyborcza pokazuje jak jest le, a jak b dzie dobrze po wybraniu jej partii W co masz wierzy religia pokazuje Ci jak le jest na wiecie, a jak b dzie dobrze w przysz ym yciu, ktro Ci zaoferuje Co masz kupi reklama sama wytwarza problemy, a zarazem daje Ci rozwi zanie. Musisz kupi to rozwi zanie. CO MASZ ROBI sumuj c te i inne czynniki mo emy doj do wniosku, e nieszcz cie to bardzo silna bro ! Moda na papierosy si sko czy a, ale czy moda na nieszcz cie si sko czy? A je eli si nie sko czy? Zauwa , e ta moda trzyma w gar ci szary t um. Je eli to czytasz i przyznajesz mi racj to albo ju opu ci e grono ciemnej m asy, albo jeste na dobrej drodze. Trzymaj si takich artyku w takich jak ten na moim i innych blogach, a zobaczysz jak coraz bardziej wiadomym cz owiekiem si stajesz. Zapobiega nieszcz ciu. To jest w a nie podej cie szarych ludzi do ycia. Ale ludzie sukcesu. Ci, ktrzy zarabiaj najle psze pieni dze, maj wok siebie najlepsze kobiety, maj zupe nie inne podej cie do ycia. Odbieg em troch od tematu samej telewizji, ale jak widzisz to wszystko si czy. M drzy ludzie r nie to nazywaj np. Syst em , Matrix , Program spo eczny , atwo jest i tym programem, nie wymaga to wysi ku. Kto wk ada wysi ek w post powanie inaczej ni t um, pracuje nad sob , ma towarzystwo sympatycznych ludzi ten mo e prowadzi ycie szcz liwe. Ostatnie zdanie na temat samej telewizji Producenci telewizyjni uwa aj swoich odbiorcw za ciemnot . Uwa aj NAS za ciemnot . Ja ju nie pozwalam tak si traktowa , bo nie ogl dam telewizji. A Ty?