You are on page 1of 7
RECONDI IONAREA ARBORILOR NETEZI I ÎN TREPTE PRIN RECTIFICARE 1. Scopul lucr rii Lucrarea are drept scop familiarizarea studen ilor cu metodele de rectificare a arborilor netezi i în trepte i cu modul în care parametrii regimului de a chiere influen eaz rugozitatea suprafe elor prelucrate. 2. Considera ii teoretice În construc ia de ma ini în general grupa de piese din clasa arbori este foarte r spândit . Fabricarea i recondi ionarea lor în func ie de condi iile concrete în care func ioneaz se face diferen iat, îns în general, se folosesc anumite metode de prelucrare, în baza unui traseu tehnologic devenit clasic. Fiind axe netede opera ia de rectificare se execut în cele mai bune condi ii pe ma ini de rectificat f r vârfuri, prelucrarea efectuându-se în baza schemei prezentate în fig. 1. Fig. 1. Rectificarea f r centre Ma ina de rectificat f r vârfuri este prezentat cu dou discuri abrazive, dintre care unul este discul abraziv a chietor (1) iar cel lalt este discul abraziv conduc tor (2). Piesa (3) se a eaz pe linealul sau rigla de conducere (4) i se sprijin pe discul conduc tor, fiind antrenat în mi carea de rota ie cu o vitez periferic rezultant din vitezele periferice ale celor dou discuri abrazive. Acestea din urm se rotesc în acela i sens. Prelucrarea pe ma inile de rectificat f r vârfuri se poate realiza fie prin trecere (în care caz piesa este antrenat în mi carea de avans longitudinal - paralel cu axa discului abraziv a chietor - prin înclinarea axei discului conduc tor cu un anumit num r de grade în func ie de natura prelucr rii), sau prin p trundere, la care în spatele linealului de conducere se a eaz un opritor, prelucrarea efectuându -se prin deplasarea discului conduc tor cu linealul i piesa spre discul abraziv a chietor. Fixarea piesei în opritor se realizeaz prin înclinarea u oar a discului abraziv, conduc tor, cu circa 0,5 °... 1 °. Atât rectificarea de degro are cât i rectificarea de finisare se execut pe ma ini de rectificat f r vârfuri (fig. 2) prin metoda avansului longitudinal i transversal, diferind prin natura discului abraziv a chietor i prin regimul de a chiere. Rectificarea cu avans transversal este procedeul care permite s se prelucreze arbori în trepte i profila i. Pentru rectificarea de degro are se recomand un adaos de prelucrare pe diametru de 0,08...0,12 mm, cu discuri abrazive cu liant ceramic, granula ia 40...25, cu duritate N, O, P. Pentru rectificarea de finisare, adaosul de prelucrare pe diametru se recomand de 0,03.. .0,05 mm, folosindu-se discuri abrazive cu liant ceramic, mai frecvent îns cu liant de vulcanit (cauciuc) cu granula ia de 6...5 i duritatea N, O. Viteza periferic a discului abraziv a chietor este de 25.. .30 m/sec, iar viteza periferic a piesei de 14... 16 m/min. Avansul longitudinal se realizeaz prin înclinarea axei discului abraziv conduc tor, pentru rectificarea de degro are cu 5...6°, iar pentru rectificarea de finisare cu maximum 1...2C. Opera ia de rectificare a arborilor netezi i în trepte în vederea prelucr rii la dimensiunea ini ial sau la treapt de repara ie se mai poate executa i pe ma ini de rectificat rotund exterior dup schemele prezentate în fig. 3. Piesa (1) fixat între vârfurile ma inii de rectificat este antrenat în mi carea de rota ie de antrenorul (2). Pentru realizarea rectific rii, piesa are mi carea de rota ie cu viteza periferic (Vp - 15-30 m/min), discul abraziv având de asemenea o mi care de rota ie cu o vitez periferic de 30 m/s. Mi carea de avans longitudinal s, în mm/c.d pentru prelucrarea piesei pe toat lungimea, o are fie discul abraziv fie piesa; în marea majoritate a cazurilor, piesa. Mi carea de avans transversal St în mm/rot, pentru îndep rtarea adaosului de prelucrare, o are discul abraziv. Avansul longitudinal se calculeaz în frac iuni din l imea discului abraziv cu rela ia: Sx=p-B [mm/rot] (1) în care: P este coeficient care reprezint avansul longitudinal, în frac iuni din l imea discului abraziv, având valori diferite pentru rectificarea de degro are i de finisare; B - l imea discului abraziv, în mm. Avansul transversal (SÄ mm) se poate realiza fie pe o curs simpl , fie pe o cursa dubl a discului abraziv, pe lungimea piesei. Parametrii regimului de a chiere care influen eaz rugozitatea suprafe ei Fig. 2. Ma in de rectificat f r vârfuri î«Sfî? ®£m Fig. 3. Rectificarea rotund exterioar la rectificare sunt: viteza periferic a discului abraziv (V), viteza periferic a piesei (Vp), avansul longitudinal (Sj) i avansul transversal sau adâncimea de p trundere (St). Pentru aceia i cantitate de material sau randament de a chiere, rugozitatea suprafe elor se îmbun t e te prin cre terea vitezei de a chiere (50-100 m/s), iar cu cât viteza periferic a piesei este mai mare, cu atât mai mare este rugozitatea suprafe ei atunci când ceilal i parametri r mân neschimba i. Mic orarea avansului longitudinal duce la mic orarea rugozit ii iar cre terea adâncimii de p trundere St determin cre terea rugozit ii suprafe elor. 3. Utilaj, aparatur i materiale - Ma in de rectificat f r vârfuri; - ma in de rectificat rotund exterior cu prinderea piesei între vârfuri; - disc abraziv; - arbori de prelucrat; - profilometru de laborator; - hârtie milimetric , micrometru, ubler, instrument de calcul. 4. Desf urarea lucr rii - Se verific func ionarea corect a ma inilor de rectificat. - Se îndreapt discul abraziv cu diamant, folosind un avans longitudinal al diametrului de 0,01 mm/rot i o adâncime de p trundere de 0,05 mm. - Se execut 5 probe de prelucrare pe ma ina de rectificat f r centre cu înclinarea riglei de ghidare de la 1 - 6° i un adaos de prelucrare de 0,08 mm. - Se modific apoi tura ia discului de antrenare, executându-se alte 5 probe cu unghiul de înclinare al riglei de 2° i adaosul de prelucrare de 0,05 mm. - Se fixeaz antrenorul pe pies i apoi aceasta între vârfurile ma inii de rectificat rotund exterior. - Se porne te mi carea de rota ie a piesei i apoi a discului abraziv; se apropie u or discul abraziv de pies pân apar primele scântei; se d drumul la lichidul de r cire i se ac ioneaz de maneta avansului longitudinal al mesei. - Se prelucreaz un num r de curse duble în a a fel încât s existe garan ia c piesa s-a prelucrat pe toat lungimea (8... 12 treceri). Prima serie de încerc ri se face men ionând constant tura ia, viteza discului abraziv i adâncimea de p trundere modificând viteza de avans a piesei. Se vor folosi cinci viteze de avans diferite, determinate cu rela ia: 7 V"Ä=² [mm/min] *P unde: Lc este lungimea cursei mesei, în mm; tp - este timpul în care se realizeaz lungimea cursei, în min. Se vor prelucra piese cu viteze de avans corespunz toare timpilor de 30 s, 20 s, 15 s, 10 s i 5 s. A doua serie de încerc ri se face modificând viteza de rota ie a piesei prin modificarea tara iei i men inând ceilal i parametri constan i. A treia serie de încerc ri se face modificând adâncimea de p trundere din 5 în 5 micrometri, pân la t = 0,030 mm/c.d, ceilal i parametri r mânând constan i. Valorile parametrilor regimului de a chiere la care se va lucra vor fi indicate de conduc torul lucr rii. Dup efectuarea seriilor de încerc ri, se m soar rugozitatea suprafe elor pieselor prelucrate i se traseaz curbele de varia ie a rugozit ii Ra func ie de viteza de avans a piesei, de viteza de rota ie a piesei i de adâncimea de p trundere. 5. Interpretarea rezultatelor. Concluzii - Cu ajutorul rezultatelor ob inute se întocmesc graficele de varia ie a rugozit ii suprafe elor func ie de parametrul variabil al regimului de a chiere. Se vor men iona urm toarele; - care este cauza dependen ei între rugozitatea suprafe elor i parametrul variabil cercetat; - care este contribu ia caracteristicilor discului abraziv întrebuin at în formarea rugozit ii suprafe ei; - care sunt concluziile ce se desprind privind influen a parametrilor regimului de a chiere asupra rugozit ii suprafe ei rectificate prin cele dou procedee de prelucrare. BIBLIOGRAFIE 1. Pico C. .a.: Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin a chiere, Editura Universitas, Chi in u, 1992; 2.' * * * Cartea tehnic a ma inii de rectificat f r centre EFC 1, Titan Bucure ti; 3. * * * Cartea tehnic a ma inii de rectificat rotund exterior RO-80, U.M.G.Cugir. : ! ; 40