You are on page 1of 1

ANGAJAMENT DE PLATA Subscrisa S.C. Romanian Self Services S.R.L, (Beneficiarul) cu sediul în Bacau, str Calea Republicii, nr. 206, bl….., sc. ....

, ap….., judetul Bacau, avand codul unic de inregistrare RO10070909 IBAN si numarul de ordine in registrul comertului J04/1185/1997 cod ................................................................................... deschis

la ..............................................., reprezentata de dl./dna. .................................................. in calitate de........................., identificat/a cu BI/CI seria .......... nr. …….........., emis/a de .... …………....... la data de …...………....., CNP ………................................, in baza delegatiei nr............/......................, isi asuma obligatia ferma si irevocabila sa plateasca societatii RCS & RDS S.A. suma de 2042.24 reprezentand contravaloarea abonamentului serviciilor de acces la Internet si/sau de telefonie, aferenta: Totodata beneficiarul se obliga sa achite in fiecare luna,pe langa suma aratata mai sus si factura aferenta lunii respective(curente).
-

Facturii nr. 41883068 din 20.12.2010

emise in baza Contractului de furnizare servicii dedicate Internet/comunicatii de date IP si acces la reteaua RCS & RDS nr. 7341000216 / 10.05.2005 si a Contractului de furnizare servicii de telefonie nr. 7347000248 / 10.05.2005 Subscrisa S.C. Romanian Self Services S.R.L. se obliga sa achite contravaloarea integrala a abonamentului, respectiv sa plateasca societatii RCS & RDS S.A. suma de 2042,32 lei (douamiipatruzecisidoilei treizecisidoibani), in termen de cel mult ........... (..............) astfel: 682,24 lei la data de 15.03.2011, 680 lei la data de 15.04.2011, 680 lei la data de 10.05.2011. Totodata se obliga sa restituie societatii RCS & RDS S.A. toate echipamentele primite in custodie (.............................................) in stare corespunzatoare, in conformitate cu obligatiile contractuale, in caz contrar isi asuma obligatia de a achita clauza penala prevazuta in contract sau contravaloarea acestora. In cazul neindeplinirii intocmai a obligatiilor asumate Beneficiarul va suporta rigorile legii. Data: 04.05.2011 SC Romanian Self Services SRL. Prin ..................................