You are on page 1of 3

5.

Disciplina: EVALUAREA ECONOMIC I FINANCIAR A NTREPRINDERILOR


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Explica inecesitateaevalu riieconomice ifinanciare a uneintreprinderi. Explica irolulbilan uluicontabilnevaluareaunuiactivsau a uneintreprinderi. Explica idiferen eledintrepre ivaloare. Clasifica idiferiteletipuri de evalu ri. Care esteroluldiagnosticuluinevaluareantreprinderii? Defini ivaloarea de pia . Defini ivaloareajust . Defini ivaloareaactual a unui bun. Defini ivaloarea de origine.

10. Defini ivaloarea de utilizare. 11. Prezenta itreimomente din via antreprinderiin care esteobligatorieevaluareapebaz de expertiz i diagnostic. 12. De ceesteobligatorieevaluareancazulprivatiz riiuneintreprinderi? 13. Obiectivul imijloacele de realizare ale diagnosticuluijuridic. 14. Obiectivul imijloacele de realizare ale diagnosticuluicomercial. 15. Obiectivul imijloacele de realizare ale diagnosticuluitehnic, tehnologic i de exploatare. 16. Obiectivul imijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management iresurseumane. 17. Obiectivele imijloacele de realizare ale diagnosticuluifinanciar-contabil. 18. Rolulbilan uluicontabilndiagnosticul de evaluare. 19. Rolulbilan uluifunc ionalndiagnosticul de evaluare. 20. Care suntpa ii (etapele) ndeterminareaactivului net corectat al uneintreprinderi? 21. Care suntcomponentelefundamentale ale oric reievalu ri de ntreprindere? 22. Care suntmetodele de calcul al activului net corijat al uneintreprinderi? 23. nceconst metodasubstractiv de calcul al activului net corijat? 24. nceconst metodaaditiv de calcul al activului net corijat? 25. Cum se calculeaz valoareasubstan ial brut a uneintreprinderi? Explica isemnifica iaacesteia. 26. Determina iactivul net corij at al uneintreprinderiprinambelemetode, cunoscndurm toareleelemente din bilan ul economic al acesteia (n lei): casa 10.000;banca 150.000;cheltuieli de nfiin are 15.000;cl diri200.000;echipamente 250.000;stocuri 300.000;furnizori 400.000; creditori 80.000;mprumuturibancaret.l. 200.000; capital social 100.000;rezerve 10.000;venituri anticipate 80.000; profit 55.000. 27. Ceeste i cum se determin rata de actualizare?

28. Care sunttehnicile de actualizare? 29. Prezenta itreimetode de determinare a ratei de actualizare. 30. Ceesteactualizarea? 31. Prezenta i iexplica imodul de determinare a costuluicapitaluluiuneintreprinderi. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Cum se determin costulcapitaluluipropriu al uneintreprinderi? Explica irela iadintreriscuri i rata de actualizare. Explica irela iadintreriscuri ivaloareantreprinderii. Explica irela iadintre rata de actualizare ivaloareantreprinderii. Ceestevaloareapatrimonial a uneintreprinderi? Prezenta ictevametode de determinare. Ceestecapacitateabeneficiar a uneintreprinderi icesemnifica ie are nevaluareantreprinderii? Care suntpa ii (etapele) pentrudeterminareacapacit iibeneficiare a uneintreprinderi? Prezenta i iexplica ipatrucorec iice pot fi aduserezultatelor din bilan ulcontabilpentrudeterminareacapacit iibeneficiare. Care suntvarianteleteoretice de calculmatematic al capacit iibeneficiare a uneintreprinderi? Cen elege iprinperioada de referin a uneintreprinderinevaluareaacesteiapebazaperforman elorfinanciare? Defini icapacitateabeneficiar a uneintreprinderi iprezenta iformele de exprimareaacesteia. Cum se determin icesemnifica ie au fluxurile de trezorerienevaluareauneintreprinderi? nceconst metodafluxurilor de disponibilit iactualizate? Care suntcelepatruetape (pa i) nevaluareantreprinderiiprinmetodafluxurilor de disponibilit iactualizate?

40. 41.

42. 43. 44. 45.

46. Cesuntelementeleintangibile ale uneintreprinderi i care suniacestea? 47. Cesuntmetodelecombinate de evaluareantreprinderii inctegrupe se pot clasifica? 48. Cum se evalueaz ac iunilede inute de ntreprindere la capitalulaltorntreprinderi? 49. Cum se evalueaz stocurile din cadruluneintreprinderipentru a determinavaloareaacesteia? 50. Cum se evalueaz crean ele din bilan uluneintreprinderipentru a determinavaloareaacesteia? 51. Cum se evalueaz disponibilit ile din bilan uluneintreprinderipentru a determinavaloareaacesteia? 52. Cum se evalueaz imobiliz rilenecorporale ale uneintreprinderipentrudeterminareavaloriiacesteia? 53. Cum se evalueaz obliga iile din bilan uluneintreprinderipentrudeterminareavaloriiacesteia? 54. Care estestructura standard a unuiraport de evaluare a ntreprinderii? 55. Cum influen eaz raportul de schimb al monedeina ionalevaloareauneintreprinderi? 56. Cum influen eaz modificareapre urilorvaloareauneintreprinderi?

57. Care esterolulbilan ului economic nevaluareauneintreprinderi? 58. Explica iinfluen apoliticilor de amortizareasupravaloriintreprinderii. 59. Cum explica irela iadintrepoliticilecontabile ivaloareantreprinderii? 60. Cen elege iprinvaloareapatrimonial a uneintreprinderi? 61. Cum influen eaz riscul de ar valoareauneintreprinderi? 62. S se determine activul net contabilcorectatpebazaurm toarelorinforma ii (n lei): 63. 64. 65. capital social: 10.000; rezerve: 3.000; rezultatreportat: 5.000; cheltuieli de constituire: 2.000; cheltuieli de cercetare: 10.000, din care 4.000 destinatecre riiunuiproduspentrunlocuireaaltuia care vaie i de pepia anulurm tor; cheltuielinavanspentruabonamente la reviste de specialitate: 1.000.

Care estetratamentulactivelor considerate nafaraexploat riinevaluareauneintreprinderi? Care estedefini ia goodwill-ului? Da iexempleprivindcorec iile care pot fi aplicateactivelorcurentenvedereadetermin riiactivului net contabilcorectat. Care suntlimitelevalorilorpatrimoniale?

66.

67. Determina i rata de capitalizare a uneintreprindericunoscndurm toareleinforma ii: riscurile ntreprinderii rata de baz coeficientul primei de risc cheltuieli financiare venituri financiare datorii financiare (30% din sursele de finan are) cota de impozit pe profit 19% 4% 1,2 1.000 lei 600 lei 4.000 lei 16%