You are on page 1of 36

GENEL KATALOG 10 General Catalogue

1

TANITMA Önceleri elektrik yüksek gerilim tesisatlarý için kablo baþlýklarý, Kimya Sanayý tesisleri için çeþitli makina imal eden firmamýz Redüktör imaline 1967 yýlýnda baþlamýþtýr. Bugün Türkiye’nin en büyük fabrikalarýndan en küçük atelyelerine kadar her köþesinde binlerce ZET Redüktörü çalýþmaktadýr. Türk iþçisinin emeði ve yerli sermayenin bir araya gelerek ürettiði % 100 yerli Zet Redüktörleri hergün daha kaliteli üretimi ile Redüktör sanayiinde önder olma durumunu korumak amacýndadýr. Zet Redüktör uzun yýllarýn tecrübeleri ile üretimini genel maksatlara uygun biçimde geliþtirip iki ve üç kademeli helisel diþlili redüktörler olarak standart hale getirmiþtir. Standart tip iki kademeli Z.F.T. tipi Redüktörler ile üç kademeli 3KU3KF-3KT tipi Redüktörleri 0.34 HP güçden 40 HP güce kadar -5 d/d’dan 400 d/d’ya kadar seri olarak üretmektedir. Ayrýca firmamýz sonsuz vidalý Redüktörleri de bir kademeli ve iki kademeli modeller olarak standartlaþtýrmýþ ve seri olarak üretmektedir. Z.F.T. ve S. tipi Redüktörler, elektrik motoru ile direkt akuple ayaklý veya flanþlý baðlantýya uygun veya motorsuz olarak da imal edilen Redüktörlerdir. Seri imalatýmýz dýþýnda aðýr seri bir, iki, üç ve dört kademeli giriþ ve çýkýþ milleri birbirine paralel olan ayrýca giriþ mili çýkýþ miline 90°dik ve çýkýþ mili yatay düzleme paralel veya çýkýþ mili yatay düzleme dik konumda olan Redüktörleri de üretim programýna almýþtýr. Aðýr seri bu Redüktörler maliyetleri yüksek olduðundan ancak sipariþ üzerine imal edilmektedir. Ayrýca müþterilerimizin özel istekleri ve deðiþik konstrüksiyonlu Redüktörler adete bakýlmaksýzýn proje çalýþmasý yapýlarak imal edilmektedir. ZET Redüktörleri müþterilerine anýnda hizmet etmeyi prensip edinmiþ bu maksatla Z.F.T. ve S. tipi Redüktörlerin en çok kullanýlan modellerin deðiþik güç ve devir sayýlarýnda olmak üzere 1500 adet’lik bir stok planlamasý ile üretimini sürdürmektedir. Kataloðumuzda her tipin birden fazla modelini, Gücü giriþ ve çýkýþ devir sayýlarýný, Tahvil oranlarýný gösteren seçme çizelgeleri ve boyut belirtme çizelgeleri mevcuttur. Seri imalat kapsamýna giren Redüktörler bol yedek parçalýdýr. Stok mevcudu kalmayan Redüktörler çok kýsa sürede imal edilip müþteriye teslim edilmektedir.

INTRODUCTION Producing cable heads for high-voltage electric establishments and various machines for chemical industry institutions previously, we began to produce reducers in 1967. Today in everywhere, from the biggest factories to the smallest w o r k s h o p s o f Tu r k e y m o r e t h a n t h o u s a n d s Z reducers are in operation. Combining Turkish workmanship and the local capital 100 % Turkish made Z reducers have the aim to be the leader in the reducer industry, producing with more quality everyday. With its rich experience “ZET Reducer” has developed its production according to common needs by standardizing its reducers as double and triple reduction helical gearings. ZET Reducer is producing standart type double reduction 3KU-3KF-3KT type Reducers from 0.34 HP up to 40 HP from 5 R.P up to 400 R.P Our firm has alsostandardized .M. .M. worm gear reducers ad single and double reduction models and is mass producing these regularly. The Z.F.T. and S. type reducers are either produced without motor or they are suitable to flange mounted connection. Except our regular production the following reducers are also in our manufacturing program. Heavy series single, double, triple and quadruple reduction reducers with high speed shaft and output shaft in the same line. Reducers with high speed shaft perpendicular to output shaft are also being manufactured. Heavyseries, because of their higher prices are manufactured only on order. Special orders from our customers are being considered. Disregarding the size of the order. One of ZET Reducer’s aim is to be ready to serve its customers immediatly. For this purpose it is continueing its production with a stock of 1500 of its mostly used Z.F.T. and S. type reducers, at different R.P.M. and power. In our catalogue one can find more than one model of each type, power input and -output R.P.M. selection tables that show reduction ratios and dimensions tables. Reducers that are produced im a range series have plenty of spare parts. Also reducers not available in stocks are produced in a very short time for our customers.

2

ÝÇÝNDEKÝLER TANITMA MÝLUCU ÇEKTÝRME VÝDASI SEÇÝM ESASLARI ÇALIÞTIRMA KONUMLARI TEKNÝK BÝLGÝLER REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON Z-ZF-ZT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ Z TÝPÝ REDÜKTÖRLER ZT TÝPÝ REDÜKTÖRLER ZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2KZ-2KZF-2KZT-FT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 2KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2KZT TÝPÝ REDÜKTÖRLER FT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3KZ-3KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 3KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 4KZ-4KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 4KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 4KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3KU-3KF-3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3KU-3KF-3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 3KU TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3KF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 5KU-5KF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 5KU TÝPÝ REDÜKTÖRLER 5KF TÝPÝ REDÜKTÖRLER PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 1KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 1 KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 2KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 2KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 3KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 3KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 4KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 4KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 2KB-3KB-4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN ÇALIÞTIRILMA KONUMLARI 2KB-2KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 2KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 3KB-3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 3KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Contents Introduction Center bores Selection of the right gearbox Working positions Technic al informations Construction of reducers Power reduction ratio table of Z-ZF-ZT type reducers Z type reducers ZT type reducers ZF type reducers Power reduction ratio table of 2KZ-2KZF-2KZT-FT type reducers 2KZ type reducers 2KZF type reducers 2KZT type reducers FT type reducers Power reduction ratio table of 3KZ-3KZF type reducers 3KZ type reducers 3KZF type reducers Power reduction ratio table of 4KZ-4KZ type reducers 4KZ type reducers 4KZF type reducers 3KU-3KF-3KT type reducers Power reduction ratio table of 3KU-3KF-3KT type reducers 3KU type reducers 3KF type reducers 3KT type reducers Power reduction ratio table of 5KU-5KF type reducers 5KU type reducers 5KF type reducers Parallel shaft reducers Working positions Power reduction ratio table of 1KA type parallel shaft reducers 1KA type parallel shaft reducers Power reduction ratio table of 2KA type parallel shaft reducers 2KA type parallel shaft reducers Power reduction ratio table of 3KA type parallel shaft reducers 3KA type parallel shaft reducers Power reduction ratio table of 4KA type parallel shaft reducers 4KA type parallel shaft reducers 2KB-3KB-4KB type bevel helical reducers Working positions KB type bevel helical reducers Power reduction ratio table of 2KB-2KBF type bevel helical reducers 2KB type bevel helical reducers Power reduction ratio table of 3KB-3KBF type bevel helical reducers 3KB type bevel helical reducers Power reduction ratio table of 4KB type bevel helical reducers 4KB type bevel helical reducers 2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

3

brake lining and eldro brake releaser (*) Eldro protecting brake and coupling dimensions Hydraulic coupling One way lock Shrink disc Brakes with electro-magnetic shose Electro-magnetic brake 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 92 93 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 4 .GERDÝRME VE DENGELEME KOLLU 2KD ÞAFTA GEÇMELÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ ÞAFTA GEÇMELÝ AYAKLI TÝP REDÜKTÖRLER ÇIKIÞ MÝLLÝ (ÝÇÝ DELÝK MÝL) ÇIKIÞ MÝLLÝ AYAKLI TÝP REDÜKTÖRLER SONSUZ VÝDALI REDÜKTÖRLER TANITMA ÇALIÞTIRMA KONUMLARI S TÝPÝ REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON S TÝPÝ REDÜKTÖRLERDE GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ MÝL ÇIKIÞLI S TÝPÝ REDÜKTÖRLER MÝL ÇIKIÞLI MOTORLU S TÝPÝ REDÜKTÖRLER MÝL ÇIKIÞLI MOTORSUZ S TÝPÝ REDÜKTÖRLER AÐIR SERÝ S TÝPÝ REDÜKTÖRLER FLANÞLI SERÝ SF TÝPÝ REDÜKTÖRLER SD TÝPÝ REDÜKTÖRLER SV TÝPÝ REDÜKTÖRLER SE TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ SE BOYUT ÇÝZELGESÝ SR TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ SR BOYUT ÇÝZELGESÝ SN TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ SN BOYUT ÇÝZELGESÝ KOVAN ÇIKIÞ MÝLLÝ S TÝPÝ MOTORLU REDÜKTÖRLER 3 FAZLI ASENKRON MOTORLARIN BOYUTLARI ELASTÝK KAPLÝN SEÇME TABLOSU ELASTÝK KAPLÝN PERNOLU ELASTÝK KAPLÝN SEÇME TABLOSU PERNOLU ELASTÝK KAPLÝN PABUÇLU BALATALI FREN ELDRO FREN ÇÖZÜCÜLÜ (*) ELDRO’YU KORUYUCU FREN VE ÞASÝ FREN KASNAK VE KAPLÝN BOYUTLARI HÝDROLÝK KAVRAMA GERÝ DÖNMEZ KÝLÝT TERTÝBATI RÝNG FEDER HALKA KAMA ELEKTRO MANYETÝK BALATALI FREN ELEKTRO MANYETÝK FREN MÜMESSÝLÝMÝZ OLDUÐUMUZ ÝTHAL SONSUZ VÝDALI REDEKTÖRLER ELÝBEL DÝÞLÝ REDEKTÖRLER HÝDROLÝK VARYATÖRLER 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 92 93 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 111-115 116-121 122-132 KM-2KBF-3KBF type bevel helical reducers Power reduction ratio table of KM type bevel helical reducers KM type bevel helical reducers 2KBF type bevel helical reducers 3KBF type bevel helical reducers Power reduction ratio table of D type bevel helical reducers D type bevel helical reducers Special construction reducers Power reduction ratio table of 2KH type parallel shaft reducers 2KH type parallel shaft reducers Power reduction ratio table of shaft mounted reducers Shaft mounted reducers with tension and balance arm Power reduction ratio table 2KD type of shaft mounted reducers Shaft and foot mounted reducers output shaft (hollow shaft) Output shaft foot mounted reducers Wormgear reducers Introduction Working positions Construction of S type reducers Power reduction ratio table of S type reducers S type reducers S type motor reducers S type reducers without motor S type reducers heavy type SF type range of flange mounted reducers SD type reducers SV type reducers Power reduction ratio table of SE type reducers Dimensions of SE type Power reduction ratio table of SR type reducers Dimensions of SR type Power reduction ratio table of SN type reducers Dimensions of SN type S type motor reducers Dimensions of non-synchronized tri-phase motors Fexible coupling selection table Fexible coupling Fexible coupling selection table Fexible coupling Shoe brakes.KM-2KBF-3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER KM TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ KM TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 2KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER D TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ D TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER ÖZEL KONSTRÜKSÝYONLU REDÜKTÖRLER 2KH TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 2KH TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER ÞAFTA GEÇMELÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ ÞAFT REDÜKTÖRLER .

25 17.25 20....030 + 0......025 0 + 0.Dimensions of the center bores MÝL ÇAPLARI Shaft Diameters d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 125 MÝL TOLERANSLARI Shaft Tolerances ÖLÇÜLER Dimensions mm d1 4.5 26 32 32 32 39 39 39 39 39 39 39 48 48 48 48 48 mm l3 16 25 25 38 45 45 45 53 53 53 53 53 53 53 63 63 63 63 63 k6 m6 5 ...80 81..013 + 0.5 16.4 8.180 ÇEKTÝRME VÝDA DELÝÐÝNE AÝT ÖLÇÜLER .035 0 + 0.3 8..75 13.....2 6....002 + 0.4 13 17 17 17 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 mm d4 8 12 12 18 24 24 24 29 29 29 29 29 29 29 35 35 35 35 35 mm l1 4.015 + 0...25 17.....5 5....5 20.035 + 0.25 17...5 20.015 d 18.120 121.GÝRÝÞ VE ÇIKIÞ MÝLLERÝ UCUNA ÇEKTÝRME VÝDASI ÖLÇÜLERÝ VE MÝL ÇAPLARINA AÝT TOLERANSLAR Dimensions of center bores of the input and output shafts and tolerances of shaft diameters TOLERANS CETVELÝ .5 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 mm l2 11 16..040 + 0.040 0 ÇAKMA GEÇME m6 Interference Fitting TUTUK GEÇME Tight Fitting k6 + 0.5 5...7 10 13.002 + 0.75 13....30 31...25 17.5 20.50 51...011 + 0...5 mm d2 M5 M8 M8 M 12 M 16 M 16 M 16 M 20 M 20 M 20 M 20 M 20 M 20 M 20 M 24 M 24 M 24 M 24 M 24 mm d3 5..25 17.25 17..018 + 0......7 6..030 0 + 0.Tolerance Table ÇAPLAR Diameters DELÝK MÝL TOLERANSI TOLERANSI Shaft Tolerances Bore Tolerances H7 + 0.....75 17..021 0 + 0.....5 20..

0 Factor (k1) : Daily operating period Factor (k2) : The type of Power and Working machine Factor (k3) : Working amount per hour Standrt Rating for reducer is found out with N=Nnom x k HP k1 FAKTÖRÜ .4 1.8 1. o (k1) faktörü : Günlük çalýþtýrýlma süresi o (k2) faktörü : Güç ve iþ makinasýnýn çeþiti.4 1.06 1 60 1.5 0.Table 1 24 1.4 1. Günde 8 saat devamlý çalýþmasý ve Elektrik motoru ile tahrik edilmesi halinde geçerlidir.Tablodaki deðerler Redüktörlerin 20 C ortam sýcaklýðýnda.06 1 1 20 1.4 6 .ÝÞLETME ÝÇÝN UYGUN REDÜKTÖRLERÝN SEÇÝM ESASLARI Selection of the Right Gearbox .25 1.12 1.Ýþletme þartlarý yukarýdaki durumdan farklý durum gösterirse Tahrik edilecek makinanýn Nominal gücü (K) iþletme faktörü ile çalýþýr. 8 hour running without stopping ambiend temperature 20 C and being driven with electric motor.25 1.12 1.Table 2 3-1 SÝLÝNDÝRLÝ MOTOR 3-1 Horsepower motor 1.12 TABLO 3 .12 1.Factor k2 TAHRÝK MAKÝNASI . The service factor (K) is exuivalent to the multiplication of (k1. Böylece gerekli güç tespit edilir.Prime mover ELEKTRÝK MOTORU Electrical motor BUHAR TÜRBÝNÝ Steam turbine GRUP 1 Group 1 GRUP I-II Group GRUP II Group GRUP III Group GRUP II-III Group 1 1.Table 3 180NÝN ÜZERÝ above 180 1.06 180 1.6 1.12 TABLO 1 . .6 1.k2.4 1.8 2 0.Factor k1 GÜNLÜK ÇALIÞTIRMA SÜRESÝ SAAT/GÜN Daily working period hour/day k1 0.25 k2 FAKTÖRÜ .6 1.8 TABLO 2 . In case of a change in operating conditions the nominal raating of the driving machine must be multiplied by the service factor (K) to obtain the standart rating.k3) factors. o (k3) faktörü : Saatteki çalýþma miktarý.12 1.9 8 1 16 1. Uygun redüktör gücü: N = N nom x k olarak bulunur.8 2 k3 FAKTÖRÜ . schockfree.6 4-6 SÝLÝNDÝRLÝ MOTOR 4-6 Horsepower motor SU TÜRBÝNÝ Water turbine 1. HP 0 The rating on the table are valid only if the following conditions are met.4 1.Factor k3 BÝR SAATLÝK ÇALIÞTIRMA MÝKTARI (KERE) Working amount per hour (times) I II III 1 1 1 1 6 1. darbesiz olarak.6 1.25 1.

LÝNYÝT KÖMÜRÜ) SÜRME MAKÝNASI KIRICI SANTRÝFÜJ HALDEN ASANSÖRLERÝ VÝNÇ EÐÝMLÝ ASANSÖR AYIRMA KALBURU DEÐÝRMEN PANZER TAÞIYICI ZÝNCÝRLÝ TAÞIYICI KAÞIKLI TARAK DENGELEYÝCI MOLOZ KÖPRÜSÜ KEPÇELÝ ÇARIKLI TARAK ZÝNCÝRLÝ KOVALI TARAK YARDIMCI TAÞIMA MAKÝNASI LEVHALI ÝLETME BANDI SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ POMPA BANTLI TAÞIYICI HAZNELÝ VAGON SALYANGOZ TAÞIYICI SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ ZÝNCÝRLÝ YOL ZÝNCÝRLÝ TAÞIYICI LEVHALI ÝLETME BANDI KOVALI ELEVATÖR DÖNEN TABAK BANTLI TAÞIYICI TRANSPORT BANDI KÝMYA SANAYÝ DEÐÝRMEN SALYANGOZ TAÞIYICI KARIÞTIRICI KOVALI ELEVATOR BANTLI TAÞIYICI KARIÞTIRMA DÜZENÝ TAÞIYICI VE YÜKLEYÝCÝLER HALATLI ÝLETÝCÝ KOVALI ELEVATOR SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ DÖNEN TABAK TIRTIL BANDLI TAÞIYICI DAÝRE TAÞIYICI SALYANGOZ TAÞIYICI BANTLI TAÞIYICI CEPLÝ TAÞIYICI HAZNELÝ VAGON II III II-III II I-III III GRUP III Production of machines Elevator Paper machines Press Kubber cylinders Crusher Plastic machines Vibrating machine Crane Elevator with buckets Textile machinery Pump Sieves Sprining wheel Cenveyor belt Mining Driving machine Transport machine Centrifuge Halden elevators Winch Slope elevator Seperating sieve Mill Panzer carrier Carrier with chain Dredge Balancer Rubble bridge Dredge with buckets Dredge with chain buckets Auxilary transport machine Transport belt with frame Vibrating transporter Pump Conveyor belt Transport belt with frame Worm screw transporter Vibrating screw transporter Chain belt Transport with chain Transport belt with frame Elevator with buckets Turning plate Conveyor belt Transport belt Chemical industry Mill Worm screw transporter Mixer Elevator with buckets Conveyor belt Mixing setup Transporter and loaders Rope transporter Elevator with buckets Vibrating transporter Turning plate Chainsaw tooth belt carrier Circle carrier Worm screw transporter Conveyor belt Pocket transporter Wagon KALDIRMA MAKÝNALARI KEPÇE KEPÇELÝ KALDIRICI KOVALI KALDIRICI KOLLU VÝNÇ KÖPRÜ VE KRENLER DÖNER VÝNÇLER MIKNATISLI KALDIRICI KANCALI KALDIRICI GEZER VERGEL VÝNÇ DÖKÜMHANE CEVHER YÜKLEYÝCÝ KEPÇELÝ YÜKLEYÝCÝ EÐÝK ASANSÖR POTA ASANSÖRÜ KONÝK DEÐÝRMEN CEVHER ARABASI TAÞIYICI CURUF KIRICI CURUF DEÐÝRMENÝ OCAK ASANSÖRÜ HAZNELÝ VAGON DÖNER TABAK BANTLI TAÞIYICI YÜKSEK FIRIN ÜFLEYÝCÝSÝ KÖZ BANDI VANTÝLATÖR KUVVET MAKÝNALARI PÝSTONLU POMPA HAZNELÝ VAGON KOVALI ELEVATÖR PERVANELÝ POMPA TRANSPORT BANDI ÇELÝK ÇEKME MAKÝNALARI DIÞARI SÜRME BANDLI ÝLETÝCÝ SAC YOL ERÝTME MIKNATISI SOÐUK ÇEKME DEVÝRÝCÝ KONVERTER OCAK KAPISI ÝLETÝCÝ SICAK MAKAS HAM DEMÝR KARIÞTIRMA MAKARALI YOL YIÐMA ÝLETÝCÝ ENÝNE TRANSPORT BANTLI TRANSPORT ASKILI YOL DAÝRE ÝLETÝCÝ ÞEKER FABRÝKALARI DÝLÝM MAKÝNASI PÝÞÝRME APARATI YIKAMA TAMBURU ÇÝMENTO FABRIKASI OCAK ÇEVÝRME KONÝK DEÐÝRMEN KURUTMA TAMBURU III II-III III II I I-III III II-III III GRUP III II-III II Lift machines Ladle Ladle lifter Bucket lifter Hand operated winch Bridge and cranes Turning winch Magnetic crane Crane with a hook Portable crane Founpry Ure loader Ladle loader Cruible elevator Elevator Conical mill Ure car carrier Ash crusher Ash mill Furnace elevator Wagon Turning plate Conveyor belt High furnace blower Embers belt Fan Power machines Piston pump Wagon Elevator with buckets Fan pump Conveyor belt Teel and drawing machines Pusher Conveyor belt Iron tape machine Melting magnet Cold drawing machine Over turning machine Converter Furnace door transporter Hot cutter Raw iron mixer Pulley tape machine Heap transporter Redial transport Conveyor belt Hanging tape machine Circle transporter Sugar plants Slicing machines Cooking apparatus Washing cylinder Cement plant Furnace rotator Conical mill Drying cylinder II-III I-III II-III II II-III II I-II II-III II II 7 .ÝÞ MAKÝNALARININ GRUPLANDIRILMASI .Classification of working machines MAKÝNA ÝMALAT ASANSÖR KAÐIT MAKÝNALARI PRES KAUÇUK VALSLERÝ KIRICI PLASTÝK MAKÝNALARI SÝLKME MAKÝNASI KREN KOVALI ELEVATOR TEKSTÝL MAKÝNALARI POMPA ELEK ÇIKRIK BANDLI TAÞIYICI MADENCÝLÝK (MADEN KÖMÜRÜ.

P. Factor (k3) is obtained from table 3.5=35. Ortalama güç ihtiyacý Elektrik motoru devri Çýkýþ devri Tahvil oraný Günlük çalýþma süresi Çevre sýcaklýðý : : : : : : 25 HP dýr. Bu gücü veren redüktör büyüklüðü tablodan yukarý doðru çýkýlarak okunur.P. Maximum operating amount: 6 times per hour. Tahrik edecek makinanýn cinsi için (k2) faktörü tablo 2 den okunur.P. Kataloðumuzdaki güç tablosundan tahvil oranýna bakarak redüktör çeþidi seçilir. Gerekli güç: N=k2. The size will be selected from power table.P.12x1=1. En yakýn rakam 35 HP dir. 20°C dýr. 8 .k2. 1500/42. EXAMPLE A parallel shaft reducer will be used to operate a conveyer belt. Output R. Thus it is model (3KA).M. First one should search for 32 HP or the closest value higher.M. Thus the correct reducer is (3KA500). 25=32HP olarak bulunur.25 . Öyle ise çeþit (3KA) modelidir.M.k3 k=1:12x1. Giriþ ve çýkýþ milleri birbirine paralel redüktör (KA) tipidir.k2.25 olarak belirlenir.Nnom N=1.M.5 olur.25 .Güç tablosundan büyüklük seçilecektir. n2=42. Önce 32 HP veya bir üstü aranýr. Approximate power need Electric motor R. First the service factor (k) should be determined for 16 hours working period: Factor (k1) is obtained from table 1. n1=1500 d/d dýr. 25=32HP The type of reducer is selected from the reduction ratio of power table for example: (KA) type reducers are reducers with input and output shafts parallel to each other. The type of driving machine factor (k2) is obtained from table 2. Þöyleki. 1500/42. Aranýlan redüktör (3KA500) modelidir.ÖRNEK Paralel milli bir redüktör bantlý ileticinin çalýþtýrýlmasýnda kullanýlacaktýr. Önce iþletme faktörü (k) belirlenir.5 16 hours 20°C Maksimum çalýþtýrma miktarý: Saatte 6 keredir. 16 saatlik çalýþma süresi için. Diþli kademe sayýsý tahvil oranýna bakarak (3 kademeli) bir redüktördür. Saatteki çalýþtýrma miktarý (k3) faktörü tablo 3 den okunur. So the service factor is: k= k1.5=35. The size of the reducer with this power is obtained from reduction ratio table. Böylece iþletme faktörü: k= k1. It is a reducer with 3 reduction stages according to the reduction ratio.5 d/d dýr. 16 saat.Nnom N=1. Reduction ratio Daily operating period Ambient temperature : : : : : : 25 HP n1=1500 R.25 Required power: N=k2.12x1=1. The closest value is 35 HP.5 R. n2=42.k3 k=1:12x1. (k1) faktörü tablo 1 den okunur.

0 Z4F4-T4 2.50 Z2-F2-T2 0.0 Z5F5-T5 2.ÇALIÞTIRMA KONUMLARI Working positions YETERLÝ YAÐ MÝKTARI Adequate lubricant amount Model Litre Z1-F1-T1 0.5 9 .0 Z7F7-T7 5.5 Z6F6-T6 3.75 Z3F3-T3 1.

Bu durumda kaplin baðlantýsýnýn tam olarak eksende olmasýna bilhassa dikkat edilmelidir. the reducer must be cleaned with motorin and then new oil should be filled. Because of the correct selection of wall-thickness right desing of bearings and with support bars housing are rigid.95 Dört kademe için verim 0.4140 or with quality cromium steel. Shafts have center holes and are constructed suitably according to the strength requirements. The external surfaces of these gears are hardened with induction technique.97 0. Küçük tip redüktörlere (Mobil Gear 630) nolu veya muadili yaðý doldurularak teslimat yapýlýr. Mukavemet açýsýndan diþlilerin diþ dipleri profil kaydýrma ile kalýnlaþtýrýlmaktadýr. MONTAJ: ZET redüktörleri iþ makinasýna alýn diþli. effeciency effeciency effeciency effeciency for for for for 1 2 3 4 reduction reduction reduction reduction is is is is 0.1.8 . Each pinion and gear is manufactured with the measurements on technical drawings and tolerances very sensitively. The output shafts are usually produced with Ç. oil level indicator. DÝÞLÝLER: Bütün redüktörler helisel diþli mekanizmalardýr. millerin gövde çýkýþlarýnda ise kauçuklu ve yay baskýlý yað ve toz sýzdýrmaz keçeler ile sýzdýrmazlýk tam olarak saðlanýr. you should avoid sudden impacts that will force the shaft bearings.985 Ýki kademe için verim 0. It is advised to use flexible coupling. Mil uçlarýna metrik ölçülü çektirme vidasý ve punta yuvasý açýlmýþtýr. Miller mukavemet deðerlerine uygun olan konstrüksiyon ve ölçülerdedir. THE FIRST OIL CHANGE: Should be made after 500 operating hours.1050) kalitede malzemeden giriþ mili ise ( Ç . The wheel and shafts are mounted in precise hydraulic presses. kaldýrma halkalarý.95 0. GEARS: All reducers are manufactured with helical gears.5) for each reduction stage. rulman yuvalarýnýn güçlü dizayný ve destek kaburgalarý ile oldukça rijittir. Isýl iþlem sonrasý meydana gelen salgý ve düzgünsüzlükler taþlama iþlemi ile sýfýrlanýr.6 mm SD. diþ yüzeyleri alýþtýrýlýr. EFFICENCY: The efficiency of helical gears with bearings should be accepted as (% 98. MÝLLER: Giriþ mili ve çýkýþ mili ve kama yuvalarý standartlara uygun ölçü ve toleranslardadýr. by rubber seals in shafts. So. Housings consist of 2 parts.5) olarak kabul edilmelidir. The gears are heat treated to a hardness of 55-60 HRc with a thickness of 0. Gövdeler iki parçalýdýr böylece montaj ve demontaj iþlemi basitleþtirilmiþtir. stable and free from vibration. The bearings are lubricated with grease during mounting. diþ ölçüleri hassas diþli mikrometreleri ile kontrol edilir. Gears are manufactured in the gear cutting machine with nound off technique.94’tür. YAÐLAMA: Genellikle daldýrmalý usülde yaðlama yapýlmaktadýr. Gears with larger dimensions are either made with Ç. reducers we use tapered roller or spherical roller bearings. The roughnesses occurred in heat treating are grounded. zincir diþli. Bu çarklarýn diþ yüzeyleri ayrýca Ýndüksiyon metodu ile sertleþtirilir. quiet performance and capability of carrying more load. ÝLK YAÐ DEÐÝÞÝMÝ: Redüktörlerin iþletmeye alýnýþýný müteakip 500 iþ saatinden sonra yapýlmaktadýr. gözetleme pencereleri mevcuttur. The housing is equipped with oil fill and drainage tap.4140 kalitede diþli malzemesidir yada Krom alaþýmlý kaliteli çelik döküm malzemedir. For strength purposes. kayýþ kasnak veya elastik kaplin ile baðlanabilir. SHAFTS: High speed shafts output shaftsand keyways are made according to standard dimensions and tolerances. SIZDIRMAZLIK: Gövde ve kapak baðlantýlarýnda contalama ile. Diþliler azdýrma freze tezgahlarýnda yuvarlanma metoduna göre açýlmaktadýr. VERÝM: Helisel alýn diþlili rulman yataklý redüktörlerin her kademesi için verim (% 98. Giriþ veya çýkýþ millerinden herhangi birine bir eleman takýlýrken millerin yataklarýný zorlayacak darbelerden kaçýnýlmalýdýr. In big heavy work. This technique has superior advantages because the gear will have smoother surface. Their measurements are controlled with precise micrometers. Büyük tip aðýr hizmet redüktörlerinde konik veya fýçý masuralý rulman yataklardýr. fazla yük taþýmasý bakýmýndan üstündür.6 mm SD ölçülerinde sertleþtirilmektedir. Ýkinci yað deðiþimi ve müteakip deðiþmeler 3000 iþ saatinden sonra yapýlmalýdýr. elastik kaplin kullanýlmasý tavsiyemizdir. sessiz çalýþmasý. Subsequent oil changes are made after each 3000 hour operation. the coupling attachment should be exactly on line.94 SEALING: The sealing is achieved by gaskets in housing and cover. Helical gears are preferable because of the contact of the multiple gears. stabildir. Reducers are sold already filled with “Mobil Gear 630” oil. Diþ yüzeyleri sementasyon ýsýl iþlemine tabi tutularak 55+60 HRc arasýnda ve 0.97 Üç kademe için verim 0. Yataklar montaj sýrasýnda gerektiði kadar gresle önceden yaðlanmaktadýr. Her diþli pinyon ve çark teknik resim ölçü ve toleranslarýnda hassas olarak iþlenir.8620 BEARINGS: Our bearings have a long working life under heavy working conditions and they are able to meet thrust and radial loads. LUBRICATION: Dip lubrication is used generally in oiling. 10 . Büyük ebatlý çarklar ya Ç. Gövdeler cidar kalýnlýklarýnýn uygun seçimi. 8 6 2 0 ) k a l i t e d e m a l z e m e d e n i m a l e d i l m e k t e d i r. Helisel diþliler ayný anda birden fazla diþlinin temasý. the lower section of the gears are thickened by profile slipping method. Gövde üzerinde yað doldurma ve boþaltma tapalarý. Çýkýþ mili genellikle (Ç.TEKNÝK BÝLGÝLER: GÖVDELER: Redüktör gövdeleri gri pik döküm malzemeden imal edilmektedir. Yeterli yað miktarý yað seviye göstergelerinin orta çizgisine kadar konan miktardýr. titreþimleri iletmez. Oil should be filled until the line on the indicator. MOUNTING: ZET reducers can be attached to driving machines with a single chain sprocked-belt pulley or a flexible coupling. Küçük tiplerde bunlar genellikle bilyalý rulmanlardýr. In small type reducers there are usually ball bearings. itina ile monte edilirler. By joining an additional part to input or output shafts. Bu metod ile imal edilen diþlinin dýþ yüzeyleri oldukça düzgündür. TECHNICAL INFORMATION: HOUSINGS: Reducer housings are made out of grey perlictic cast-iron. Þöyleki: Bir kademe için verim 0. In this case.1060 quality material and the input shafts are made with Ç. lifting ring and observation windows. After draining the first oil. YATAKLAR: Aðýr iþletme þartlarýnda uzun müddet kullanýlabilecek ömre sahip eksenel ve radyal yükleri karþýlayabilen rulman yataklardýr.8 ÷ 1. therefore mounting and dismounting are simplified. By spring forced seals reducers obtain an excellent sealing against dust and leakage. Ýlk yað boþaltýlmalý motorin ile temizlik yapýlmalý sonra yeni yað doldurulmalýdýr. Çark ve mil geçmeleri hassas toleranslý alýþtýrmadýr.985 0. yað seviye göstergesi.

REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON Construction of Reducers 2 KZ TÝPÝ 2 KZF TÝPÝ 2 KZT TÝPÝ 11 .

4 14 9.5 2.85 3 3.4 4.5 8.9 5.5 12.9 16.8 7.3 8.96 13.5 1.34 0.6 8.6 1.6 18.9 1.3 6.05 1.26 2.7 10.2 2.5 6.93 11.56 1.8 9.9 0.45 Reduction Ratio 2 .1 3.47 0.07 6 4.75 1.8 3.34 3.83 3.2 11.ÇIKIÞ ORANI DEVÝR SAYISI d/d Reduction Ratio i Input .9 7.9 7.7 7.4 20.5.75 4 4.2 1.52 3.8 7.2 4.5 1.9 2.6 5.1 7.5 3.13 0.TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC .1 5.6 6.2 3.3 13 8.6 11 8.72 2.1 6.3 9.3 4.2 1.3 7.5 2.9 5.2 9.2 2.5 7 5.7 2 3.56 6.66 3.05 0.6 2.86 1.5 7.7 16.4 1.1 13.61 5 5.2 0.4 1.1 9.85 1.5 2.Model of reducer 05 1 2 3 4 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) .3 5.2 22.8 11.9 3.1 6.5 2.8 9.97 1.8 8.1 5.4 17.5 6.3 2.1 2.67 5.2 2.0 2.7 5.8 3.6 1.1 4 2.45 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 750 500 375 700 467 350 650 435 326 600 400 300 575 385 288 550 368 276 525 350 263 500 333 250 475 317 238 450 300 225 425 284 213 400 266 200 375 250 187 350 233 175 325 216 162 300 200 150 275 183 137 3.4 1.3 2.8 7.7 5 9.1 1.9 5.85 2.9 1.5 12.7 5.5 6.4 4.3 6.3 2.P.1 1.6 1.98 0.Z-ZF-ZT .7 3.6 2.3 7.3 15.5 5.3 5.7 12 .2 10 6.9 4.6 3 2 1.93 3.7 6.8 14.8 3.TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of Z-ZF-ZT .1 1.7 15.6 2.5 13 24.8 1. n1 n2 REDÜKTÖR MODELÝ .5 4.5 10.M.8 1.4 1.71 1.3 1.1 2.8 7.7 6.4 2.4 8.9 10.14 2.8 1.Type Reducers TAHVÝL ORANI 2 .5.3 12.5 6.28 4.8 4.40 2.1 17.5 20 13.25 26 17.28 0.9 2 1.27 1.9 14 10.3 4.5 1.7 8.1 6.6 9.44 1.33 3.3 10 6.3 12.8 1.5 4.4 7.4 2.8 2.13 2.8 4.28 4.1 5.7 1.5 3.3 2.45 TAHVÝL GÝRÝÞ .6 2.5 2.1 11.74 3.25 3.Output Speeds R.5 10 19 12.6 4.4 1 2 1.3 2.1 1.3 2.74 3.71 5.4 4.4 7 5.14 2.4 3.4 16.8 1.6 1.15 3.2 1.1 2.3 7.8 12.4 1.2 8.12 4.Input power (HP) 2 2.7 5 3.66 2.3 15.25 11.5 11 8.6 10.91 1.7 13 8.7 1.4 8.12 3.2 0.3 9.15 7.32 1.3 6.6 9.5 5.6 10.4 11.74 8.35 11.7 14.7 1.3 4.8 9.4 10.9 5.

9 32.Z-TÝPÝ REDÜKTÖRLER Z-Type Reducers Z-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of Z-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model Z 05 Z1 Z2 Z3 Z4 a 95 105 130 150 165 b 135 160 180 220 250 c 18 22 22 22 25 d 22 25 30 40 50 e f g 58 84 91 h 60 76 90 h1 k1 l 40 60 70 90 100 m 35 50 60 80 90 p 182 226 263 303 348 s 10 12 12 14 14 t 8 8 8 12 14 u 25 27.1 53.9 43.5 130 165 140 200 160 224 185 270 220 310 110 186 136 205 165 222 185 259 215 304 107 100 127 119 13 .

5 27.9 43.ZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLER ZT-Type Reducers ZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of ZT-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model ZT 05 ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 a 95 105 130 150 165 b 135 160 180 220 250 c 18 22 22 22 25 d1 15 22 25 30 35 d2 22 25 30 40 50 e 130 140 160 185 220 f1 165 g1 80 g2 58 84 91 h 60 76 90 h1 110 136 165 185 215 k 233 309 356 401 448 l1 30 50 60 65 80 l2 40 60 70 90 100 m1 25 45 50 55 70 m2 35 50 60 80 90 p 181 225 263 303 348 s 10 12 12 14 14 t1 5 6 8 8 10 t2 8 8 8 12 14 u1 17.1 38.9 32.9 32.5 107 100 127 119 14 .9 27.2 u2 25 200 120 224 135 270 144 310 156 24.3 53.

ZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER ZF-Type Reducers ZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of ZF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model ZF 1 ZF 2 ZF 3 ZF 4 a 130 165 215 265 c 12 15 16 17 d 25 30 40 50 e 160 200 250 300 f f1 g 68 78 98 h 150 177 203 k 278 303 337 l 60 70 90 m 50 60 80 90 j 4 4 4 4 s 12 13 15 17 t 8 8 12 14 u 27.5 B 45 45 45 45 Delik Adet 4 4 4 4 110 180 130 204 180 236 230 276 107 234 404 100 15 .1 53.9 43.9 32.

5 1.8 1.2 16.4 13 8.6 2.8 3 5.6 1 0.5 41.7 75 50 37.48 11.34 0.8 0.1 5.3 7 12.3 2.8 5.6 4.9 39 26 19 34 23 17 31 20 15 28 18 13 25 16 12 22 14 11.5 7.3 0.45 6.2 0.41 1.6 7.7 1.12 1.2 1.5 4.52 0.6 2.18 0.4 2.8 3.2 1.6 1.3 5.46 0.8 0.6 1.2 6.9 0.27 0.6 11. 2KZF.9 11.4 16 .8 42.2 14.58 1 0.5 2. 2KZT.8 5.3 60 40 30 53.2KZ.50 0.7 1.8 10.5 4.6 8.3 .8 1.3 5.73 0.43 0.8 0.M.4 4.54 0.8 8.1 1.56 0.8 15.8 1.7 3 2 1.2 150 100 75 134 89 67 120 80 60 106 71 53.6 1.7 10.31 0.1 3.63 0.8 10.2 9.5 4.8 2.9 1.5 94 62.26 0.21 0.2 12.ÇIKIÞ ORANI DEVÝR SAYISI d/d Reduction Ratio i 5 5.3 22.8 3.9 1.6 3 2 1.6 30 20 15 23.3 2.16 5 3.3 1.8 3.43 1.5 2.35 0.4 1.8 3.52 0.2 4 2.2 2.8 3.9 1.1 2.8 1.8 2.85 0.7 7.3 2.2 1.8 8.1 2 1.5 67 44.5 6.5 6.5 3 2.1 3.1 6.4 1.Model of reducer 05 1 2 3 4 5 6 7 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) .3 6.6 1.8 2.4 5.8 3.8 5.8 5.4 1.8 1.70 Reduction Ratio 6.3 3.2 2.5 8.3 3.2 6.72 1.7 33.TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of 2KZ.4 1.3 7.6 6.58 0.7 3.5 4.9 5.6 1.4 4.5 1.9 2.7 1.8 5.8 1.4 2.3 0.2 5.1 0.32 0.9 1.9 3.6 1.8 7.2 5.7 2.36 0.24 0.5 14 16 18 20 22.5 7.1 6.2 12.5 2.2 6.7 0.7 1.4 2.65 0.9 5.6 33.4 4.3 .4 11.8 2.8 3.51 0.5 8.5 4.6 1.1 1.8 5.2 10 6.8 14 9.32 0.5 1 0.5 83.P.9 0.75 0.7 5.41 0.Input power (HP) 2.56 1 0.58 0. 2KZT.8 4.1 9.8 5.6 1.6 3.81 0.2 7. FT .6 4.7 5.5 4.34 0.8 7.5 2.1 1.3 6.6 3.29 0.8 3.1 7.5 2.5 28.9 21.2 11 8.4 2.1 8 9 10 11.8 6.2 0.47 0.5 1.1 3.3 3.3 3.1 2.28 0.4 4.8 1.2 21.5 47.7 10.65 0.3 4.Output Speeds R.6 5 8.5 11.05 25 17 12 23 15 11 20 13 10 18 12 9 16 10 8 14 9 7 12.TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC .4 1 1.4 18.6 8.92 0.2 9.63 1.52 20.6 2.6 4.3 1 1.5 35.1 1.9 0.1 1.90 0.5 25 18.0 0.1 2.7 2.1 3.4 0.6 1.1 14 10.7 0.1 1.2 2.2 9.48 0.4 6.2 17 11 8. n1 n2 REDÜKTÖR MODELÝ .4 4.3 1.4 2.4 1.3 2.2 0.2 2.4 7 5.1 2.8 4.5 40 45 50 63 71 Input .9 1.6 4.9 1.25 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 300 200 150 275 183 137 240 159 120 211 141 107 187 125 94 167 111 83.2 9 16.2 5.36 0.5 55.7 15.8 1.2 3.6 13.1 4.7 26.2 4.4 0.3 2.3 2.13 0.7 10.1 4.7 1.6 0.45 0.4 4.2 2.4 0.6 2.8 1.71 0.41 0. FT .7 0.1 6.39 0.2 3.7 2 3.60 0.70 TAHVÝL GÝRÝÞ .2 2.1 0.3 1.2 0.4 3.15 0.6 4.Type Reducers TAHVÝL ORANI 6.3 1 1.5 33 22 16 29 19 14 26 17 13 23 15 11 20 13 10 18 12 9 16 11 8 15 10 7.8 5.4 1.75 1.2 0.7 4.8 10.4 6 4 3 5.36 0.4 25 28 35.7 6.1 3. 2KZF.8 1.5 0.4 3.96 0.2 0.1 0.6 1.9 1.9 2.9 1.5 8.7 1.75 0.8 3.1 37.2 5.9 3.1 0.4 2.5 3.2 6.38 0.4 1.8 9.6 2.1 2.1 4.9 1.

M.Varies according to the HP and R.1 53.5 130 165 140 200 160 224 185 270 220 310 250 340 255 360 300 450 107 185 127 215 149 250 152 277 155 350 304 100 340 110 368 120 407 130 (1)* MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .2 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2 KZ-Type Reducers 2 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZ-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 2KZ 05 2 KZ 1 2 KZ 2 2 KZ 3 2 KZ 4 2 KZ 5 2 KZ 6 2 KZ 7 a 95 105 130 150 165 185 210 250 b 135 160 180 220 250 275 290 370 c 18 22 22 22 25 30 30 35 d 22 25 30 40 50 55 60 70 e f g 58 84 91 h 110 136 165 kr 186 205 222 259 l 40 60 70 90 m 35 50 60 80 90 100 110 120 p 182 226 263 303 348 405 447 558 s 10 12 12 14 14 16 18 20 t 8 8 8 12 14 16 18 20 u 25 27. 17 .9 32.P.9 43.2 74.7 64.5 58.

Varies according to the HP and R.2 74.5 58.9 32.9 43.2 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2 KZF-Type Reducers 2 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 2 KZF 05 2 KZF 1 2 KZF 2 2 KZF 3 2 KZF 4 2 KZF 5 2 KZF 6 2 KZF 7 a 115 130 165 215 265 300 350 400 c 12 12 15 16 17 20 22 30 d 22 25 30 40 50 55 60 70 e 140 160 200 250 300 350 400 450 f 95 f1 142 g 43 68 78 98 h 110 150 177 203 k 240 278 303 337 l 40 50 70 90 m 35 50 60 80 90 100 110 120 j 3 4 4 4 4 5 5 5 s 9 12 13 15 17 19 22 22 t 8 8 8 12 14 16 18 20 u 25 27. 18 .M.P.1 53.5 B 45 45 45 45 45 45 45 30 Delik Adet 4 4 4 4 4 4 4 6 110 180 130 204 180 236 230 275 250 310 300 340 350 420 107 234 119 270 133 300 140 350 404 100 417 110 474 120 530 130 MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .7 64.

Varies according to the HP and R.7 155 64. 19 .M.5 210 110 100 120 110 130 120 MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .P.9 110 43.2 180 74.1 125 53.2 KZF-TÝPÝ (ÇIKIÞ MÝLÝ KOVAN TÝP YATAKLI) REDÜKTÖRLER 2 KZF-Type Reducers 2 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 2 KZF 2 2 KZF 3 2 KZF 4 2 KZF 5 2 KZF 6 2 KZF 7 a 165 215 265 300 350 400 c 15 16 17 20 22 30 d 30 40 50 55 60 70 e 200 250 300 350 400 450 f f1 h k l 70 90 100 m 60 80 90 j 4 4 4 5 5 5 s 13 15 17 19 22 22 t 8 12 14 16 18 20 u D H 240 270 300 340 400 480 B 45 45 45 45 45 30 Delik Adet 4 4 4 4 4 6 130 204 180 236 230 276 250 310 300 340 350 420 177 313 203 347 234 414 270 427 300 484 350 540 32.5 140 58.

5 64.5 43.9 43.1 38.9 32.2 48.7 48.1 58.9 27.5 74.2 u2 25 200 120 224 135 270 144 310 156 340 188 360 185 450 197 24.3 53.5 27.2 KZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2 KZT-Type Reducers 2 KZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZT-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 2 KZT 05 2 KZT 1 2 KZT 2 2 KZT 3 2 KZT 4 2 KZT 5 2 KZT 6 2 KZT 7 a 95 105 130 150 165 185 210 250 b 135 160 180 220 250 275 290 370 c 18 22 22 22 25 30 30 35 d1 15 22 25 30 35 40 45 45 d2 22 25 30 40 50 55 60 70 e 130 140 160 185 220 250 255 300 f 165 g1 80 g2 58 84 91 h 110 136 165 k 233 309 356 401 448 532 547 602 l1 30 50 60 65 80 90 l2 40 60 70 90 100 110 m1 25 45 50 55 70 80 90 100 m2 35 50 60 80 90 100 110 120 p 181 226 263 303 348 405 447 558 s 10 12 12 14 14 16 18 20 t1 5 6 8 8 10 12 14 14 t2 8 8 8 12 14 16 18 20 u1 17.5 107 185 127 215 149 250 152 277 155 350 100 120 110 130 20 .9 32.

5 43.1 38.9 43.3 53.5 27.5 64.1 58.9 27.7 48.FT-TÝPÝ REDÜKTÖRLER FT-Type Reducers FT-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of FT-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model FT 1 FT 2 FT 3 FT 4 FT 5 FT 6 FT 7 a 130 165 215 265 300 350 400 c 12 15 16 17 20 22 30 d1 22 25 30 35 40 45 45 d2 25 30 40 50 55 60 70 e f f1 180 204 236 g 68 78 98 h k l1 50 60 65 80 90 100 100 l2 60 70 90 100 110 120 m1 45 50 55 70 80 90 m2 50 60 80 90 100 110 120 s 12 13 15 17 19 22 22 t1 6 8 8 10 12 14 14 t2 8 8 12 14 16 18 20 u1 u2 B 45 45 45 45 45 45 30 Delik Adet 4 4 4 4 4 4 6 160 110 200 130 250 180 300 230 350 250 400 300 450 350 150 363 177 403 203 449 234 513 270 563 300 615 350 690 24.5 74.9 32.9 32.5 276 107 310 119 340 133 420 140 130 100 21 .2 48.

3 2.5 9.9 1.31 0.6 1.9 2.65 1.3 45 50 63 71 80 90 100 112 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 33.8 13 8.1 6.13 0.1 14.20 0.23 0.55 0.1 1.8 6.9 3.26 3.9 6.17 1.2 5.25 0.M.6 5.7 2.33 0.19 0.7 3.7 6.3 6.61 1.22 0.9 0.75 0.46 3.43 1.9 1.63 1.10 0.5 1 0.5 3.45 0.51 0.64 0.68 0.7 0.3 2.4 3.7 2.13 0.50 0.2 3.29 0.41 0.32 0.45 0.9 4.75 3.112 Reduction Ratio 45 .72 0.7 1.75 0.54 0.12 0.5 2.92 0.27 0.5 6 13.5 16.15 0.20 0.41 0.5 7 4.6 0.2 4.2 10. 3 KZF .92 0.TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC .39 0.04 0.8 0.16 2.4 1.8 2.8 3.92 2.47 1 0.3 6.6 1.66 0.5 14.4 9.1 2.51 0.52 5.2 16.8 0.55 1.3 22.25 0.84 1.9 8.6 7.24 0.9 9.64 1.84 1.25 2.46 0. 3 KZF .3 7.37 0.ÇIKIÞ ORANI DEVÝR SAYISI d/d Reduction Ratio i Input .2 0.94 2.37 0.112 TAHVÝL GÝRÝÞ .24 0.77 0.36 0.6 13.34 0.5 5.2 3.16 0.3 0.37 1.36 0.Output Speeds R.3 1.9 6.27 0.18 0.06 1.3 30 20 15 12 23.9 5.66 0.8 15.37 0.Input power (HP) 0.4 2.1 2.14 0.5 5.3 0.1 4.6 8 5.2 1.2 7.3 3.61 0.6 1.2 4.2 0.9 3.5 4.17 0.3 2.32 0.54 0.8 3.22 0.7 5.4 0.4 1.2 1.9 2.2 0.3 KZ.17 1.4 18.4 2.1 2.TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of 3 KZ.32 0.15 0.9 2.92 1.5 0.9 4.1 4.1 9.5 1.1 8.47 1.6 2.49 0.43 0.5 8.Type Reducers TAHVÝL ORANI 45 .P.3 3 2 1.6 15 10 7.6 1.16 0.8 5.27 0.03 0.82 1.20 0.6 3.82 0.1 10.1 4.Model of reducer 1 2 3 4 5 6 7 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) .6 1.33 0.4 1.2 2.9 2.9 11.5 1.5 4.82 0.3 22 .11 0.8 3.75 0.3 2.14 0.4 8.6 0.6 1.1 0.3 1.38 0.21 0.5 21.4 4 3.8 6.7 12. n1 n2 REDÜKTÖR MODELÝ .2 4.27 0.49 0.05 0.1 0.8 9.34 0.46 0.96 0.74 1.66 1.22 0.5 3.55 0.4 0.6 2.25 0.6 11.22 0.09 1.3 1.28 0.

2 74.9 43.M.5 140 200 160 224 185 270 220 310 250 340 255 360 300 450 107 185 127 215 149 250 152 277 155 350 360 100 410 110 440 120 480 130 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .1 53.9 32. 23 .* Varies according to the HP and R.3 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3 KZ-Type Reducers 3 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 3 KZ-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 3 KZ 1 3 KZ 2 3 KZ 3 3 KZ 4 3 KZ 5 3 KZ 6 3 KZ 7 a 105 130 150 165 185 210 250 b 160 180 220 250 275 290 370 c 22 22 22 25 30 30 35 d 25 30 40 50 55 60 70 e f g 84 91 h 136 165 kr 250 280 320 l 60 70 90 m 50 60 80 90 100 110 120 p 226 263 303 348 405 447 558 s 12 12 14 14 16 18 20 t 8 8 12 14 16 18 20 u 27.5 58.P.7 64.

* Varies according to the HP and R.5 58.9 32.3 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3 KZF-Type Reducers 3 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 3 KZF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 3 KZF 1 3 KZF 2 3 KZF 3 3 KZF 4 3 KZF 5 3 KZF 6 3 KZF 7 a 165 215 235 265 315 365 400 c 12 15 16 17 20 22 30 d 25 30 40 50 55 60 70 e 200 250 275 300 350 400 450 f f1 g 58 78 98 h 150 177 203 k 278 303 337 l 50 70 90 m 50 60 80 90 100 110 120 j 4 4 4 4 4 4 5 n 60 75 85 96 115 130 166 s 12 17 17 17 17 20 22 t 8 8 12 14 16 18 20 u 27.P.9 43.7 64.M.2 74.5 B 45 45 45 45 45 45 30 Delik Adet 4 4 4 4 4 4 6 130 180 180 204 195 235 230 275 280 310 330 340 350 420 107 234 119 270 133 300 140 350 404 100 417 110 474 120 530 130 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR . 24 .1 53.

25 .

30 0.Input power (HP) 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 13 9 7 12 8 6 11 7 5.71 1.92 0.8 0.94 0.42 1.17 0.45 0.65 0.5 0. 4 KZF .4 0.45 0.3 0.32 0.4 0.28 0.14 1.8 1.13 2 1.4 KZ.6 2 3.05 0.46 0.95 1.3 2.4 0.5 3.51 0.21 0.31 0.20 0.1 0.9 0.10 0.5 0.8 0.57 0.71 1.73 0.9 1.8 6.50 26 .57 0.86 0.26 0.8 1.7 0.44 2. 4 KZF .85 0.07 0.07 0.6 3 2 1.65 1.93 0.3 2.55 1.3 1.9 1.55 1.15 2 1.2 0.10 0.06 0.055 0.1 0.15 0.22 0.2 0.36 0.3 0.52 0.18 0.7 4.6 2.18 0.4 1.15 0.4 1 1.7 2.22 0.09 0.14 0.3 2 1.6 4.2 0.5 0.6 8.85 1.3 0.6 1.14 0.4 1 0.7 0.6 0.28 1 1.31 0.4 4.10 0.21 0.30 0.1 0.55 1.08 0.9 0.07 0.1 1.5 5 3.6 0.7 2.8 2.21 0.27 0.55 0.37 0.8 3 5.21 0.9 3.M.35 0.61 2.19 0.1 0.4 2.86 0.4 3.37 0.6 0.630 Reduction Ratio 112 .41 0.31 0.4 0.4 1.70 3.7 1.8 3.11 0.08 0.65 0.28 0.25 0.2 7.46 0.71 1.32 0.46 0.20 0.17 0.16 0.42 0.2 2.10 0.75 0.33 0.7 1.6 1.4 6 4 3 5.54 1.9 0.6 1.85 1.ÇIKIÞ ORANI DEVÝR SAYISI d/d Reduction Ratio i Input .4 0.20 0.6 2.43 0.20 0.54 0.37 0.07 0.27 0.27 1.9 0.91 1.5 10 6 4.05 0.4 2.04 0.32 0.7 3.7 2.Model of reducer 2 3 4 5 6 7 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) .36 0.09 0.6 0.10 0.91 1.8 1.21 0.72 0.44 0.5 4.25 0.78 0.6 0.47 0.2 0.1 0.11 0.16 0.33 0.14 0.14 2 1.65 0.45 0.08 1.9 1.83 0.P.14 0.24 0.3 0.7 4.31 2.09 0.3 0.18 0.35 5.5 2.3 2.3 0.25 0.18 3.25 0.7 1.2 2.15 0.15 0.25 0.1 0.56 0.16 0.17 0.1 0.11 0.18 0.1 3.4 4.6 1.16 0.21 0.04 0.5 0.38 0.27 0.30 0.37 0.Output Speeds R.3 0.65 0.3 0.23 0.7 1.37 1.07 0.06 0.2 3 2 3.19 0.47 0.07 1.85 0.25 0.12 0.7 0.8 1.14 0.26 0.16 0.4 0.2 0.65 1.13 0. n1 n2 REDÜKTÖR MODELÝ .45 0.69 0.55 0.31 0.7 1.09 0.TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of 4 KZ.95 3.7 1.4 0.3 5.5 0.6 1.4 1.24 0.85 1.81 0.45 0.24 0.32 0.75 1.6 2.13 0.65 0.14 0.2 1.24 0.61 1.630 TAHVÝL GÝRÝÞ .42 0.26 0.4 0.21 0.5 1.10 0.13 0.6 0.72 0.6 1.13 0.Type Reducers TAHVÝL ORANI 112 .2 2.TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ .19 0.27 0.11 0.35 0.42 0.5 3.

* Varies according to the HP and R. 27 .9 43.2 74.7 64.P.M.4 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 4 KZ-Type Reducers 4 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 4 KZ-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 4 KZ 2 4 KZ 3 4 KZ 4 4 KZ 5 4 KZ 6 4 KZ 7 a 130 150 165 185 210 250 b 180 220 250 275 290 370 c 22 22 25 30 30 35 d 30 40 50 55 60 70 e f g 91 h 165 k 430 470 l 70 90 m 60 80 90 100 110 120 p 263 303 348 405 447 558 s 12 14 14 16 16 20 t 8 12 14 16 18 20 u 32.5 160 224 185 270 220 310 250 340 255 360 300 450 107 185 127 215 149 250 152 277 155 350 520 100 570 110 610 120 660 130 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .5 58.1 53.

28 .M.4 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 4 KZF-Type Reducers 4 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 4 KZF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 4 KZF 2 4 KZF 3 4 KZF 4 4 KZF 5 4 KZF 6 4 KZF 7 a 165 215 265 300 350 400 c 15 16 17 20 22 30 d 30 40 50 55 60 70 e 200 250 300 350 400 450 f f1 g 78 98 h 177 203 k 450 465 l 70 90 m 60 80 90 100 110 120 j 4 4 4 5 5 5 s 13 15 17 19 22 22 t 8 12 14 16 18 20 u D H B 45 45 45 45 45 30 Delik Adet 4 4 4 4 4 6 130 204 180 236 230 274 250 310 300 340 350 420 32.* Varies according to the HP and R.1 125 270 53.2 180 400 74.5 210 480 107 234 119 270 133 300 140 350 522 100 540 110 600 120 830 130 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .P.9 110 240 43.5 140 300 58.7 155 340 64.

29 .

1 14.5 9.3KT Reduction Ratio i 5 6 7 8 9 10 11 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) .8 5.6 1.8 1.2 9 6.7 5.7 26.1 4.4 1.5 42.5 7 15 10 7.2 4.5 3.4 18.3 26.3 7 5.7 12.4 1.3 5.7 50 34 25 20 44 30 22 18 39 26 20 15 35 23 17 14 31 21 16 13 28 19 14 11 25 17 12 10 22 14 11 9 17 12 8.5 30 67 44.7 1.5 55.8 5.5 1.4 14 9.7 75 50 38 30 66 44 33 26 60 40 30 24 53 35 26 21 48 32 24 19 43 28 21 19 35 24 18 16 31 22 16 14 28 20 15 12 25 18 13 11 20 15 11 9 18 13 9.5 3.TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC .7 10.6 3.7 2 1.3 4. 3KT .5 5.5 16.3KF .3 2.5 14 16 18 20 22.8 7 16 10.1 8.6 8 6.9 1.6 7.7 4.6 3.1 4 9 6 4.4 4.4 42.3 3.6 4 3 2.4 7.5 9.100 TAHVÝL ORANI GÝRÝÞ .1 16. 3KF. n1 n2 REDÜKTÖR MODELÝ .5 6 57 38 29 23 50 33 25 20 45 30 22.9 4.1 11.8 60 40 30 24 53.5 7 5.4 3.2 3.5 12.ÇIKIÞ DEVÝR SAYISI d/d Input .1 4.2 4.5 40 45 50 63 71 80 90 100 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 1500 1000 750 600 120 80 60 48 106 71 53.6 2 4 2.3 6.5 8 6 14 9.8 6.2 6.7 13 8.5 6.2 2.5 12 8 6 4.8 2 1.6 2.7 15 10 7.5 8.6 9 21 14 10.5 8 17 12 8.4 18.6 3.2 21.6 2.4 6.5 28.4 3.3 7.8 2.5 41.7 2.5 18 12 9 7.5 105 70 52 42 93 62 46 37 84 56 42 33 75 49 37 31 61 42 31 26 55 37 28 23 48 34 25 21 43 30 22 19 35 25 18 14 31 22 17 14 28 20 14 12 25 18 13 10 22 15 11 9 154 102 76 61 138 92 69 55 123 82 61 49 98 68 52 43 88 60 46 38 80 55 42 34 71 50 37 32 58 40 29 24 52 36 26 22 46 32 23 19 41 28 21 17 36 25 18 15 30 .5 7 5.6 12 8 6 5 10 6.5 8.Type Reducers TAHVÝL ORANI 10 .9 37.6 15 10 7.8 10 7 5.4 29.3 6.8 94 62.8 1.2 4.9 3.8 3.8 4.Output Speeds R.6 3.5 5.5 15 10 7.1 2.7 15 33.6 13.4 5.100 Reduction Ratio 10 .3 22.5 2.2 2.6 5.5 35.2 6.3 30 20 15 12 23.5 23 15.4 6.2 16.3 1.5 7.3 1 33 22 16 13.4 5.2 5.2 3.2 8.7 6.7 8.4 25 28 35.9 11.M.2 4.8 15.3KU.Model of reducer 3KU .1 2.3 7.5 20 14 10 8.5 5 4 8.9 4.7 12.6 11. 3KT .7 3.8 21.4 2.5 47.5 37. 3KF.6 4.8 5.2 3.7 33.1 2.P.4 2.5 18 40 27 20 16 36 24 18 14 32 21 16 13 29 19 14 13 25 17 13 11 22 15 12 9.6 4.5 10.5 2.5 17 11.1 3.5 21.2 9.6 20 15 12 26 17.1 1.5 11.1 10.9 9.Input power (HP) 21 13.5 25 18.6 33.6 3 2.5 6.5 5.5 6 13 9 6.5 83.5 6 11 8 6 4.2 14 9 6.5 13 10.6 10.2 8 18 12 9 7 16 10.TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of 3KU.3 75 50 37.2 3.3 2.

6 95.P.3 106 117 127 335 340 370 400 164 160 194 200 463 110 513 140 578 140 740 160 840 180 920 200 410 430 229.3 KU-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3 KU-Type Reducers 3 KU-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 3 KU-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 3 KU 5 3 KU 6 3 KU 7 3 KU 8 3 KU 9 3 KU 10 3 KU 11 a 300 320 340 480 540 600 680 b 296 340 365 450 530 590 650 c 30 40 50 60 70 75 80 d 50 60 75 90 100 110 120 e f g h k l m 100 130 130 140 170 190 200 p 323 395 453 590 690 780 850 s 17 22 24 32 40 43 47 t 14 18 20 25 28 32 32 u 53.* Varies according to the HP and R.2 79.5 64.2 235 600 550 640 630 700 690 780 760 260 300 290 350 310 400 330 450 1010 210 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR . 31 .M.

M. 32 .6 95.3 106 117 127 430 340 490 400 520 430 615 490 650 530 690 570 760 600 340 120 400 150 430 150 540 180 630 180 690 200 760 210 110 100 140 130 140 130 160 140 180 170 200 190 100 680 110 750 120 840 1050 210 200 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .2 79.3 KF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3 KF-Type Reducers 3 KF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 3 KF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 3 KF 5 3 KF 6 3 KF7 3 KF 8 3 KF 9 3 KF 10 3 KF 11 a 385 448 475 550 590 630 680 c 30 35 40 45 45 50 55 d 50 60 75 90 e 355 396 444 600 e1 f f1 g h 160 200 235 300 320 380 430 j 5 5 5 5 6 6 8 k 475 546 594 780 860 950 l m p 323 395 453 590 670 760 850 s 16 18 18 18 20 22 24 t 14 18 20 25 28 32 32 u 53.P.* Varies according to the HP and R.5 64.

3 KT-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 3 KT-Type Reducers 3 KT-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 3 KT-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 3 KT 5 3 KT 6 3 KT 7 3 KT 8 3 KT 9 3 KT 10 3 KT 11 a 300 320 340 480 540 600 680 b 296 340 365 450 530 590 650 c 30 40 50 60 70 75 80 d1 25 30 38 45 50 55 65 d2 50 60 75 90 e 335 370 410 600 f 340 g1 74 g2 h k 538 622 670 855 960 l1 60 80 80 l2 110 140 140 m1 50 70 70 90 100 100 110 m2 100 130 130 140 170 190 200 p 323 395 453 590 690 780 870 s 17 22 24 32 40 43 47 t1 8 8 10 14 14 16 18 t2 14 18 20 25 28 32 32 u1 u2 164 160 194 200 230 235 260 300 290 350 27.9 64.6 48.5 95.3 79.5 32.9 53.9 117 69.2 127 33 .3 53 106 400 108 430 101 550 125 630 130 690 130 760 130 100 160 110 180 100 640 110 700 120 780 310 400 1040 110 200 330 450 1140 120 210 58.2 41.

05 0.5 0.16 0.31 0.6 2.38 0.08 0.1 0.5 2.7 17.5 2.6 3.14 0.4 0.1 1.08 0.7 4.4 0.2 1.4 0.25 0.7 1.9 1.7 2.12 0.4 5.7 7 4.6 0.9 13.2 8.5 3 2.5 0.9 0.5 3.17 0. n1 n2 REDÜKTÖR MODELÝ .6 3 2 1.05 0.3 7 12.7 1.25 0.7 0.37 0.18 0.7 1.21 0.5 5 3.52 0.63 0.34 0.6 3.9 0.1 0.12 0.1 3.4 2.7 3 2.2 0.5KF) 5 6 7 8 9 10 11 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) .3 2.6 1.2 0.3 0.4 0.1 1.3 0.8 3.6 4.Input power (HP) 2.06 0.4 1.5 7 5.7 0.4 15.6 4.3 1.21 0.34 0.3 0.6 0.05 0.5 6.3 1.1 0.6 10 6.9 0.3 0.16 0.4 9.5 0.3 2.5 5.2 0.83 0.5 1.7 1.7 6.2 0.9 3.15 0.6 4.5 4.4 0.3 0.3 1 1.2 0.9 3.8 16.2 0.2 0.2 0.3 4.4 6.5 10 6 4.7 4.2 0.3 0.7 1.5 KU.06 7 5 3.3 6.8 2.4 1 1.6 8.8 3 5.6 4.3 1.10 0.8 2.6 3.1 2.4 1 1.5 0.3 1.9 0.63 0.5000 TAHVÝL ORANI Reduction Ratio i 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000 5000 GÝRÝÞ .2 1.1 0.10 0.6 1.TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ .1 2 1.6 1.1 0.07 0.8 15.17 0.5 2.25 0.9 2.5 0.53 0.55 0.21 30 20 16 27.07 0.3 1 1.44 0.6 2 3.3 5.7 0.75 1.7 3 2 1.15 34 .3 0.9 3.5 1 0.3 10.7 1.7 14 8.4 0.8 2.5 8.27 0.9 4.4 3.7 1.Model of reducer (Aðýr Seri 5KU .3 1 1.8 4.7 0.14 0.3 11.5 3.8 2.25 0.6 0.5 0.9 1.TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of 5 KU.34 0.14 0.9 1.6 2.55 0.4 6 4 3.75 0.1 0.4 0.4 0.5 1.35 0.6 1.7 1.2 0.9 2.85 1.4 0.5 11.8 1.8 3 5 3 2.31 0.45 0.8 0.5 0.08 0.5 8 4.08 0.05 0.4 6.4 1.3 9.42 0.93 1.1 0.3 0.37 0.2 2 1.5 0.2 3.7 1.8 5.3 2.5 1.9 1.5 2.1 1.05 0.1 2 1.17 0.1 0.3 2.7 1 0.66 0.6 0.24 0.11 0.7 1.6 8.1 1.6 0.8 8.75 1.25 0.8 0.1 2.3 2.9 0.5 1.6 23 13.7 0.9 0.6 0.2 3 2 3.ÇIKIÞ DEVÝR SAYISI d/d Input .21 0.31 0.66 1 0.12 0.25 0.5 0.4 3.7 0.16 0.3 0.4 7.6 4.2 7.33 0.65 1.5 0.4 1.8 0.4 0.1 0.17 0.M.75 0.10 0.6 9.4 0.04 0.Type Reducers TAHVÝL ORANI 112 .8 2.8 4.87 1.06 0.6 1.16 0.92 0.8 1.5 0.3 6 3.3 0.13 0.13 2 1.5 2.18 0.5 1.5 0.5 5 9 5.07 0.5 1.2 1.8 6.4 1 1.1 1.7 1.5 2.1 3.2 0.25 0.3 2.8 10.1 2 1.63 1.2 2.4 2.14 0.5 0.9 1.8 0.9 0.5 1 0.5 7.5 0.9 1.6 2.5 7.8 0.3 2.7 0.6 3 1.26 0.6 1 0.8 1.91 0.5 3.25 0.8 1.3 0.6 2 3.8 3.25 0.3 0.4 4.12 0.7 9.09 0.63 1.7 0.45 0.5 4.5 0.7 2.75 0.P.46 0.47 0.3 4.5 0.03 0.6 18.3 2.6 0.5 0.6 0.45 0.35 0.4 7.5 1. 5 KF .6 1.4 5.05 0.07 0.7 3.13 0.1 1.26 0.5000 Reduction Ratio 112 .8 0.25 0.4 2.4 2.4 1.9 0. 5 KF .9 7.5 3.7 4.2 0.6 0.6 5.6 1.7 1.7 2.8 3.9 3.16 0.5 1 0.21 0.8 5.16 0.08 0.4 1.91 1.2 12.41 0.8 2.34 0.9 0.2 1.2 2.8 25 16 12.3 2.3 4.7 4.5 0.56 1 0.4 13.8 1.4 4.9 1.3 4.4 6 4 3 5.8 0.2 2.8 1.35 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 13 9 7 12 8 6 11 7 5.4 3.2 3 5.2 2.7 1.8 6.9 1.6 2.3 2.78 0.2 0.7 6 10.5 8.8 11.3 2 1.4 0.27 0.33 0.3 1.5 1.04 5.10 0.14 0.76 1.5 4.13 0.07 0.8 1.41 0.8 7.5 1 0.15 0.7 0.03 0.62 0.9 0.25 0.15 0.2 7.12 0.7 1.8 9.5 2.02 3.93 0.7 1.27 02 0.Output Speeds R.8 0.08 10.9 1.7 2.8 1.16 0.8 1.3 0.4 5.25 0.2 0.9 1.12 18.8 6.7 7 4.3 0.8 1.34 0.2 2.33 0.11 0.5 3.4 10.6 9.6 1 0.7 2.4 5.3 0.6 3.4 0.7 0.6 1.2 0.6 2.3 4.2 2.2 3.2 1.2 0.32 0.1 3.5 2.34 0.11 0.6 19 12.6 0.5 3.6 4.34 0.31 0.42 0.4 0.4 0.04 0.46 0.

P.2 660 79.* Varies according to the HP and R. 35 .M.6 740 95.5 600 64.3 870 106 1000 117 1080 127 1460 330 450 1010 210 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .5 KU-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 5 KU-Type Reducers 5 KU-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 5 KU-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 5 KU 5 5 KU 6 5 KU 7 5 KU 8 5 KU 9 5 KU 10 5 KU 11 a 300 320 340 480 540 600 680 b 296 340 365 450 530 590 650 c 30 40 50 60 70 75 80 d 50 60 75 90 100 110 120 e f g h k l m 100 130 130 140 170 190 200 p 323 395 453 590 690 780 850 s 17 22 24 32 40 43 47 t 14 18 20 25 28 32 32 u L 335 340 370 400 410 430 600 550 640 630 700 690 780 760 164 160 194 200 229 235 260 300 290 350 310 400 463 110 513 140 578 140 740 160 840 180 920 200 53.

5 150 420 64. 36 .6 210 560 95.P.2 180 480 79.5 KF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 5 KF-Type Reducers 5 KF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 5 KF-Type Reducers ÖLÇÜLER “mm”DÝR Dimensions in “mm” Model 5 KF 5 5 KF 6 5 KF7 5 KF 8 5 KF 9 5 KF 10 5 KF 11 a 385 448 475 550 590 630 680 c 30 35 40 45 45 50 55 d 50 60 75 90 e 460 540 620 750 e1 f f1 g h 160 200 235 300 320 360 410 j 5 5 5 5 6 6 8 l 110 140 140 160 180 200 210 m 100 130 130 140 170 190 200 s 16 15 15 15 20 22 24 t 14 18 20 25 28 32 32 u D H 430 340 490 400 520 430 615 490 650 530 690 570 340 120 400 150 430 150 540 180 630 180 690 200 760 210 53.M.3 240 630 106 117 127 280 680 300 720 330 800 100 850 110 940 120 1380 760 600 * MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR .* Varies according to the HP and R.