You are on page 1of 3

TeoremeleluiKirchoff

:
Teorema I: Considerândsuprafa a care înconjoar nodul (D) al unuicircuit, din legea de conservare a sarciniielectrice (care înregimelectrocineticsta ionardevineteoremacontinuit iiliniilor de curent I = 0) rezult : IK = 0 K D Prima teorem a lui Kirchhoff exprim rela iadintrecuren iilaturilor care convergîntr-un nod. Sensul de referin pozitiv al curen ilorfa de nod se alegedirijatdinspre nod spre exterior. Pentru o re eacomplet cu n nodurirezult cu ajutorulprimeiteoreme a lui Kirchhoff n-1 ecua iiindependente (teoremalui Euler). Consideram un nod de retea in care se intalnesccincilaturi.Curentii din fiecarelaturatransporta,intr-un interval de timpoarecare, ¨t, sarcinileelectrice Q1,Q2 ,«,Q5.. Deoarecesarcinaelectrica 1 nu poate fi creata, 2 nu poatesadispara 3 nu se poateacumula in nod, Rezultacasarcinatotala care iese din nod trebuiesa fie egala cu sarcinatotala care intra in nod, adica: Q2+Q3+Q5=Q1+Q4 .Impartindaceastarelatie la ¨t, se obtine: I1 +I4=I2+I3+I5 Nod de retea Evidend, acestrezultat se poategeneralizapentruorice nod in care se intalnescorcatelaturi.Rezultatulestecunoscut sub denumirea de teorema I a lui Kirchhoff. TeoremaIaluiKirchhoff:Sumaintensitentilorcurentilor care iesdintr-un nod esteegala cu sumaintensitatilor care intra in nodul respective. Sau Suma algebrricaaintensitatilorcurentilor care se intalnescintr-un nod estenula. Teorema II: Scriind tensiunea electromotoare: pe curba r1 ce trece prin axa conductorilor ce formeaz ochiul O1 (fig.1) conform legii conduc iei electrice avem: 

iar din teorema poten ialului electric sta ionar:

circuitul se consider filiform deci curentul este repartizat omogen pe sec iune: Deci: 

Din legealui Ohm pentruintregul circuit rezulta:I(R+r)=E Aceastarelatiecuprinde in membrulstangsumatensiunilorperezistentele din circuit iar in membruldrept-tensiuneaelectomotoare din ochi. deci în total se pot scrie pentru o re ea: (n-1) + (l . adic exact atâtea câ i curen i necunoscu i sunt. deci l ecua ii independente num r egal cu al laturilor re elei. i se verific dac rezultatele sunt egale: UAB = E1 ± R1I1 ± R3I3 UAB = E2 ± R2I2 ± R3I3 .I1 ± I2 + I3 = 0 (O1) R1I1 ± R2I2 = E1 ± E2 (O2) R2I2 + (R3 + R)I3 = E2 Expresia curentului din latura pasiv va fi: Verific ri ale aplic rii corecte ale teoremelor lui Kirchhoff i ale calculului numeric efectuat O prim posibilitate este s se scrie teorema a doua a lui Kirchhoff pentru un ochi nou.n+1 = Och.   Suma algebrica a tensiunilordintr-un ochi de reteaesteegala cu sumaalgebrica a tensiunilorelectromotoare din ochiulrespectiv™E=™RI -E1+E2= I1(R1+r)-I2r2-I3(R3+R6)+I4(R4+R5) Metoda de rezolvare a circuitului cu teoremele lui Kirchhooff este urm toarea n=2 n ± 1 = 1 ecua ii deci 3 ecua iiindependente l= 3 Och = l ± n + 1 = 2 ecua ii (nod D): .n+1) ecua ii.A doua teorem a lui Kirchhoff exprim rela ia dintre suma algebric a tensiunilor electromotoare ale surselor în lungul unui ochi i suma algebric a c derilor de tensiune din latura ochiului: Pentru o re ea complex num rul de ochiuri pentru care se pot scrie ecua ii independente (ochiurile fundamentale) este conform unei teoreme a lui Euler: l . nefolosit la scrierea ecua iilor i rela ia trebuie s se verifice (O3): R1I1 + (R3 + R)I3 = E1 A doua posibilitate este s se scrie tensiunea electric între dou puncte care-care pe mai multe drumuri diferite.

stabile teleg turileîntre intensitateacurentului electric (I) dintr-un circuit. Legealui Ohm se poateaplica iuneipor iuni de circuit. unde I esteintensitateacurentului. Legealui Ohm se aplic pentruconductorielectrici la capetelec rora se aplic tensiunielectrice. m surat înamperi (A). Unastfel de rezistor care respect fidellegealui Ohm se nume te rezistorohmic.Legealui Ohm spunec într-un circuit intensitatea (I) curentului electric este direct propor ional cu tensiunea (U) aplicat i invers propor ional cu rezisten a (R) din circuit.A treia posibilitate este verificarea bilan ului puterilor: PG = PR EKIK = RKI2K K=1 K=1     l l       Legea lui Ohm Exprim rela ia dintre tensiunea la bornele unui circuit pasiv (f r surse) i curentul electric:  Legealui Ohm sau legeaconduc ieielectrice. U estetensiuneaaplicat . tensiuneaelectric (U) aplicat i rezisten aelectric (R) din circuit. R esterezisten acircuitului. Cu altecuvinte. m surat învol i (V). Formula matematic a legiilui Ohm este: . intensitateacurentuluivacre te proportional cu tensiunea i invers. dac tensiunea cre te. încazulunui rezistor a c ruirezisten esteconstant . . m surat înohmi ( ).